查詢[ū] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:ū
1sî, in ê seng-o̍ah si̍p-kòan kap hong-sek chin bô siāng-khóan. Chiah ū í-siōng liû-thôan ê tông-iâu lâi hong-chhì.
2Ji̍t-pún chiàm-niá Tai-ôan ê sî, Chháu-soaⁿ (Iông-bêng-san) hū-kūn ū chit ê Se-bō-soaⁿ, ū lâng thôan-chhut Se-bō-soaⁿ hong-hiòng m̄-tio̍h
3ôan ê sî, Chháu-soaⁿ (Iông-bêng-san) hū-kūn ū chit ê Se-bō-soaⁿ, ū lâng thôan-chhut Se-bō-soaⁿ hong-hiòng m̄-tio̍h, só͘-í Tâi-ôan siū
4Tāi-ôan lâng ê bû-nāi koh bû-ti (Superstitious). Hiān-chāi Tâi-ôan ū bîn-chú, ū chū-iû, phah-piàⁿ kang-chok, iā ū hēng-hok. Góa ài kā
5ê bû-nāi koh bû-ti (Superstitious). Hiān-chāi Tâi-ôan ū bîn-chú, ū chū-iû, phah-piàⁿ kang-chok, iā ū hēng-hok. Góa ài kā i kái chòe:
6Hiān-chāi Tâi-ôan ū bîn-chú, ū chū-iû, phah-piàⁿ kang-chok, iā ū hēng-hok. Góa ài kā i kái chòe:
7Chí kia̍t-á-ko ê. Thâi ti-kong chhiáⁿ lâng-kheh, sī pêng-siông ū óng-lâi kap kau-pôe. Chú-lâng hó-ì lâi chòe. Cha-bó͘-kiáⁿ tēng
8 kau-pôe. Chú-lâng hó-ì lâi chòe. Cha-bó͘-kiáⁿ tēng-hun ê sî, ū sàng lé-piáⁿ, chiū-sī thong-ti lâng chai, iā sī kóng, kàu kiat-hun
9hí, iā sī ài lâng ēng-chîⁿ ho-lé. Pêng-siông bô liân-lok, kàu ū tāi-chì chiah beh chhē lâng tàu pang-bâng.
10sī hō͘ lûi kòng-sí. Cha-bó͘-lâng kè kàu lâm-hong ê ke, ná-sī ū saⁿ-tn̂g nn̄g-té, chiū chhiáⁿ bú-kū-kóng ( Lú-hong ê lâng, lāu-bú
11Chāi kó͘-chá, lú-sèng siông-siông ū pa̍k-kha ê hong-siok, kiâⁿ lō͘ bōe ún, ài sió-sim, bô, chiū ōe pōa
12Ū a̍p, bô chu,
13Ū chhù, bô thang ku.
14Hiān-tāi lâng ū khang ê gōa-piáu, bô si̍t ê lōe-hâm. Chhin-chhiūⁿ ū pó-ap, tān
15Hiān-tāi lâng ū khang ê gōa-piáu, bô si̍t ê lōe-hâm. Chhin-chhiūⁿ ū pó-ap, tān-sī lāi-bīn bô té chin-chū. Ia̍h ū lâng chhoa bó͘, (
16hâm. Chhin-chhiūⁿ ū pó-ap, tān-sī lāi-bīn bô té chin-chū. Ia̍h ū lâng chhoa bó͘, (m̄-nā chi̍t ê), ka-têng bô un-lóan; ū chhù khiok
17chū. Ia̍h ū lâng chhoa bó͘, (m̄-nā chi̍t ê), ka-têng bô un-lóan; ū chhù khiok bô͘ só͘-chāi thang ku chi̍t-ē.
18Ū lé,
19Chá-kî, Ji̍t-pún lâng hō͘ (Tâi-ôan) lâng ê ìn-siōng chiū-sī “Ū-lé, bô-thé”. In ū lé-māu, ū lé-sò͘, chóng-sī bô thé-thóng, chhin
20lâng hō͘ (Tâi-ôan) lâng ê ìn-siōng chiū-sī “Ū-lé, bô-thé”. In ū lé-māu, ū lé-sò͘, chóng-sī bô thé-thóng, chhin-chhiūⁿ lâm-lú
21(Tâi-ôan) lâng ê ìn-siōng chiū-sī “Ū-lé, bô-thé”. In ū lé-māu, ū lé-sò͘, chóng-sī bô thé-thóng, chhin-chhiūⁿ lâm-lú chòe-hóe sóe
22“Bu̍t kok chiàu kî lūi”. Kok lūi ê mi̍h lóng ū in ê thian-tē, hō͘-siōng bô kau-chhap. Sèng-keh sio-siâng ê lâng,
23Beh tēng lâng ū chōe su-iàu chhiong-hūn ê chèng-kù. Bô chèng-kù, bōe-sái lām-sám
24sio̍k-hè, á-sī bô kè-ta̍t ê mi̍h lâi phiàn kùi-khì ê mi̍h, á-sī ū lō͘-ēng ê mi̍h.
25Ang-bó͘, lô-kó͘ hō͘-siong ū koan-liân. Chi̍t-ê bô hó, ōe liân-lūi tio̍h lēng-gōa chi̍t-ê.
26kóan-lí, ha̍k-seng chiū bô siú kui-kú, ōe nāu-sū. Sī kóng sian-siⁿ ū chòe chhò-sū, bô hó bô͘-iūⁿ, á-sī bô lêng-le̍k, ha̍k-seng m̄ hâng
27Chá-sî siⁿ kiáⁿ sī chin gûi-hiám ê sū. Siⁿ sūn-sū, chiū ū koe-chiú chia̍h lâi pó sin-thé; siⁿ bô hó-sè, ōe sòng-si̍t ka-kī
28Tng sī-tōa-lâng kè-sin, chhin-sin só͘ sìⁿ ê khah ū kám-chêng, tùi sim-lāi khàu chhut-lâi.
29Chòe thâu ê kóan-lí, chí-tō ē-bin ê chòe tāi-chì, sī ū chhù-sū. Nā-sī kè-thâu ê kóan-lí, chhin-chhiūⁿ kà chòe su-jîn
30Ū chia̍h, ū gôan-khì,
31Ū chia̍h, ū gôan-khì,
32Ū sio-hiuⁿ, ū pó-pì.
33Ū sio-hiuⁿ, ū pó-pì.
34Chòe hó-sū ū hó pò-èng. Ài beh ū hó kiat-kó, chiū ài jīn-chin phah-piàⁿ khì
35Chòe hó-sū ū hó pò-èng. Ài beh ū hó kiat-kó, chiū ài jīn-chin phah-piàⁿ khì chòe.
36Ū kha bōe cháu,
37Ū ha̍k-būn ê lâng, á-sī lāi-hâng ê lâng m̄ chhut-lâi, soah ho͘ chi̍t
38Ū sī ló͘,
39Ū kiáⁿ-jî hō͘ kiáⁿ-jî ló͘, bô kiáⁿ-jî ū bô-kiáⁿ-jî ê thòng-khó͘.
40Ū kiáⁿ-jî hō͘ kiáⁿ-jî ló͘, bô kiáⁿ-jî ū bô-kiáⁿ-jî ê thòng-khó͘.
41Ū thàn, kha-sang chhiú-lāng,
42Hêng-iông sit-gia̍p ê iu-khó͘. Ū thàn-chîⁿ ê sî ài khiām chîⁿ, thang tī bô thàn-chîⁿ ê sî lâi
43chiū sa bô kim, chiong bô hó ê mi̍h tòng-chòe chin pó-pòe ê mi̍h. Ū-sî chiong pháiⁿ-lâng tòng-chòe hó-lâng, m̄-chai lâng teh-beh hāi
44hé; teh chhe ké ê sî, bô chù-ì tio̍h kha ta̍h-tio̍h hé. Lâng chí-ū kò͘ ba̍k-chêng, bô khòaⁿ tio̍h chiong-lâi á-sī má-siōng beh-lâi
45sioh tāi-kè, put-kóan-sî to thiàⁿ. Kiáⁿ-jî hàu-kèng pē-bú chiū ū sî-chūn.
46Giâm ū-sî ōe sán-seng hóan hāu-kó. Bô kái-koat kun-pún ê gôan-in, it-bī
47Lâng ê sin-thé ióng-kiāⁿ, ōe chia̍h, ōe khùn sī pí ū chîⁿ khah tiōng-iàu.
48Bô hoe sī éng-óan ê phang; bô lâng sī éng-óan sūn-lī ū kôan. “Hong-súi lûn-liû chóan”.
49bōe-liáu. Nā-sī lóng-chóng pôe thàu-thàu, ka-kī ê saⁿ-tǹg chiū ū bûn-tê.
50Kam chia̍h kam pun, chi̍t-sì-lâng ū chhun;
51chi̍t-sì-lâng ōe chin hó kè jEt. Tú-tio̍h khùn-lân ê sî, iā ōe ū kùi-jîn pang-chān. Hóan-tng, kia̍t-á-ko, tàng-sng ê lâng, su-su siû
52 bô iōng-sim kè-ōe, jīn-chin chòe. Kàu-sî tāi-chì piàn bô-hó, ū chha-chhò, chiū lōa-tang lōa-sai, ka-kī bô hū chek-jīn.
53 chhi̍h lóng sī mô͘-hē lūi. Kò͘ tio̍h chit ê, soah sit-khì hit ê. Ū-sî tng lí khì chhē lâng ê sî, chhē bô tio̍h, iā thang kóng chit
54tōng ê piau-gú. Chit-ê ūn-tōng siū-tio̍h lâng-lâng ê chi-chhî, iok ū nn̄g pah g?a bān lâng chham-ka. Ùi Tâi-ôan pak pêng Koe-lâng ê Hô
5504 nî ê chóng-thóng sóan-kí, sóan-ôan kia̍t-kó soan-pò āu, iáu ū lâng teh kè-siok kái kui-chek. Nā-sī bōe soah, chiū poaⁿ ê lâng sī
56lūn chi̍t ge̍h. Múi lâng ê ki-hōe iā ōe kái-piàn, hó-pháiⁿ lóng ū.
57Bī-lâi ê tāi-chì siông-siông oh tit liāu-sióng tio̍h. Lâng ài ū kè-ōe phah-sǹg, ū táⁿ-liōng káⁿ tam-tng. Ài ū lîm-sî èng-piàn
58chì siông-siông oh tit liāu-sióng tio̍h. Lâng ài ū kè-ōe phah-sǹg, ū táⁿ-liōng káⁿ tam-tng. Ài ū lîm-sî èng-piàn ê lêng-le̍k, chòe
59sióng tio̍h. Lâng ài ū kè-ōe phah-sǹg, ū táⁿ-liōng káⁿ tam-tng. Ài ū lîm-sî èng-piàn ê lêng-le̍k, chòe siōng-bái ê phah-sǹg. Nā kàu
60sió-pù. Nā sī tōa hó-gia̍h-lâng, m̄-nā ài khûn-khiām, iā tio̍h ū thiⁿ ê pang-chān, ūn-khì chiah ōe tit-tio̍h.
61Thâu-khak ōe gông, ōe hîn, sī bô chèng-siông, ū phòa-pīⁿ. Ài hioh-khùn, á-sī khòaⁿ i-seng, nā-bô pīⁿ-chèng ōe
62Téng-bīn ê lâng thui-hêng ūn-tōng chin ū cheng-sîn, bô thé-hōe tio̍h ē-kha ê lâng ê thé-la̍t kap lêng-le̍k.
63Ū chhiú chhun bô lō͘,
64Ū kha kiâⁿ bô pō͘.
65sok-pa̍k, chòe bô tāi-chì, bô pān-hoat hòng-sim tōa-táⁿ lâi chòe. Ū-sî iā kóng chòe chèng-hú ê hoat-lēng pa̍k-kha pa̍k-chhiú.
66Só kóng i ū soh,
67Ko͘ kóng i ū só,
68tú tio̍h biō-hōe, ke-lō͘ e̍h koh kheh, sì kè pâi tàⁿ-á teh bé-bē. Ū hoe ū koe, ū ke ū kóe, hòe-sek chiâu-chê, mi̍h-kiāⁿ chin chē. Seng
69 biō-hōe, ke-lō͘ e̍h koh kheh, sì kè pâi tàⁿ-á teh bé-bē. Ū hoe ū koe, ū ke ū kóe, hòe-sek chiâu-chê, mi̍h-kiāⁿ chin chē. Seng-lí-lâng
70hōe, ke-lō͘ e̍h koh kheh, sì kè pâi tàⁿ-á teh bé-bē. Ū hoe ū koe, ū ke ū kóe, hòe-sek chiâu-chê, mi̍h-kiāⁿ chin chē. Seng-lí-lâng chiâⁿ
71-lō͘ e̍h koh kheh, sì kè pâi tàⁿ-á teh bé-bē. Ū hoe ū koe, ū ke ū kóe, hòe-sek chiâu-chê, mi̍h-kiāⁿ chin chē. Seng-lí-lâng chiâⁿ hó
72Hit-ê pó͘ tiáⁿ--ê khòaⁿ-khòaⁿ--le chiū mn̄g kóng:「Lí ū seⁿ iah bô ?」
73kóng:「Lín a-só hit -khang khah tōa khang sī bô m̄-tio̍h --la,m̄-koh i ū seⁿ,só͘-í khah sio̍k;lí-ê sui-jiân chi̍t-khang -á-kiáⁿ,m̄-koh lí to
74-á-kiáⁿ,m̄-koh lí to bô seⁿ,só͘-í tō khah kùi--la.Āu-pái lí nā ū seⁿ,tō sǹg kóng khah tōa khang,góa mā ē-sái sǹg lí khah sio̍k--leh.
75Hù-chù:Tī hit-chūn,seⁿ-á chin kùi,lâng-kang soah khí-tò chin sio̍k,ū kah seⁿ-á kap bô kah seⁿ-á kè- siàu tong-jiân bô kāng-khóan.
76Tī hóe-chhia téng, ū chi̍t-ê siàu-liân cha-bó͘-lâng teh chhī gín-á chia̍h ni, tò-chhiú
77 chhut-miâ ê chok-ka。I it-hiòng kòe kán-tan、khîn-khiām ê seng-o̍ah。Ū chi̍t kang,Andersen tì chi̍t téng kū-àu-kū-chhàu ê bō-á tī lō͘-
78Ū chi̍t pái,sai、hîm kap hô͘-lî chò-hóe khì phah-la̍h,sai phah tio̍h chi̍t
79Sai thiaⁿ liáu,bô-kóng-bô-tàⁿ tō iōng i sông-koh-ū-la̍t ê jiáu chhut la̍t kā hîm mau--lo̍h-khì;Hîm chi̍t siaⁿ tō sí-
80sè-kài siōng té ê phoe sī seⁿ chò siáⁿ-khóan?Hugo sī France chin ū-miâ ê siáu-soat-ka。I kā thâu pún chheh kau hō͘ chhut-pán-siā liáu
81chhù-bī,hôe--i ê phoe kāng-khóan chiok té,kan-taⁿ ōe「!」,piáu-sī ū-kàu chán。
82Tâi-ôan chhut-sán ông-lâi siōng kài ū-miâ ê só͘-chāi sī tī Tâi-lâm Koan-biō , m̄-koh hit tong-sî Koan-
83 m̄-koh hit tong-sî Koan-biō seng-sán ê ông-lâi bô kàu bē , chiah ū pôaⁿ -soaⁿ-kòe-niá , cháu khì Tâi-tang chèng ông-lâi , tán siu
84 Tâi-tang chèng ông-lâi , tán siu-sêng ê sî-chūn , tō chū-jiân ū se-pō͘ ê seng-lí-lâng lâi ba̍uh khì se-pō͘ bē ,hiàng-sî Tâi-tang
85 jōa hó bē ......。Tng-tang hit ê sî-chūn , thiaⁿ keh-piah pâng-keng ū lâng teh kóng :「 ông-lâi kho͘-chhit」 , ná chhin-chhiūⁿ sī A-thó͘--
86a-gī--a in tau , tùi a-gī--a kóng :「a-gī--a, a-gī--a, lí si̍t-chāi ū kàu bô ì-sù--neh , lán sī hiah-ni̍h kú ê lāu-pêng-iú , seng-lí
87pòaⁿ , kin-nî chi̍t-kin tō khì kàu nn̄g kho͘ pòaⁿ , góa tō chai-iáⁿ ū būn-tê--o͘ , gôan-lâi lí sī bē góa khah kùi, bē pa̍k-lâng khah
88A-thó͘--a kóng :「ná ū ?góa ná ū án-ni kā i kóng ?」
89A-thó͘--a kóng :「ná ū ?góa ná ū án-ni kā i kóng ?」
90"Thài-khong pêng-iú, lí chia̍h pá--bōe? Ū êng lâi gún chia chē."
91"Khó-lêng ū lâng thau pàng-jiō; tān-sī bô chi̍t-ê chhiūⁿ lí án-nē, peh-khí
92Ū chi̍t-ê piān-hō͘-sū thè chi̍t-ê ki-kim-hōe kóan-lí chîⁿ-hāng ê
93khi kap chhim-chiàm,koaⁿ-si kò-liáu,piān-hō͘-sū hō͘ hoat-īⁿ phòaⁿ ū-chōe lia̍h khì lông-á lāi koaiⁿ。Piān-hō͘-sū in bó͘ khì kā biān
94「Án-chóaⁿ sím-phòaⁿ sī hoat-koaⁿ ê kôan-le̍k,góa ná ū i ê hoat-tō͘?」Piān-hō͘-sū chin bû-ko͘ ê piáu-chêng。
95「Góa sī chi̍t-ê siong-tong ū hâng-chêng ê lu̍t-su,」Piān-hō͘-sū ìn kóng:「Bô lâng hù chîⁿ hō͘
96sī Gē-su̍t-tāi-ha̍k bú-tō-hē chhut-sin--ê,tùi bú-tō gē-su̍t chin ū gián-kiù,lí ná-ē bē siūⁿ beh tī bú-tâi téng piáu-hiān lí ê
97Thiàu thoat-i-bú--ê ìn kóng:「Chia koan-chiòng hù ê phiò-kè kan-taⁿ ū kàu khòaⁿ góa ê sek-chêng,bô-kàu bé góa ê gē-su̍t。」
98sī Gē-su̍t-tāi-ha̍k bú-tō-hē chhut-sin--ê,tùi bú-tō gē-su̍t chin ū gián-kiù,lí ná-ē bē siūⁿ beh tī bú-tâi téng piáu-hiān lí ê
99Thiàu thoat-i-bú--ê ìn kóng:「Chia koan-chiòng hù ê phiò-kè kan-taⁿ ū kàu khòaⁿ góa ê sek-chêng,bô-kàu bé góa ê gē-su̍t。」
100Ū chi̍t-ê bē ti-bah--ê,in tau kúi-tāi lóng sī chò bah-tiam--ê,i tú
101Ū chi̍t-pái,chi̍t-ê lâng-kheh kóng beh phah kin-pòaⁿ ê sam-chân,i kāng
102Ū nn̄g-ê lâng sái-chhia sio-e,chhia chhah--lo̍h-lâi leh hoe bē-ti̍t,piⁿ
103-ê lâng sái-chhia sio-e,chhia chhah--lo̍h-lâi leh hoe bē-ti̍t,piⁿ--á ū chin chē lâng leh khòaⁿ lāu-jia̍t,tō pài-thok chi̍t-ê sin-sū chò-
104jia̍t,tō pài-thok chi̍t-ê sin-sū chò-kong-chhin,phêng khòaⁿ siáng khah ū-lí。
105「Lí khah ū-lí。」Kong-chhin án-ni ìn。
106「Lí kóng-liáu chin ū-lí。」Kong-chhin mā án-ni ìn。
107á ê lâng chin tòng-bē-tiâu mē kóng:「Hit-ê kóng án-ni,lí kóng i ū-lí;Chit-ê kóng tò-péng,lí iā kóng i ū-lí。Sè-kan ná ū chit-khóan
108ê kóng án-ni,lí kóng i ū-lí;Chit-ê kóng tò-péng,lí iā kóng i ū-lí。Sè-kan ná ū chit-khóan lí,lí sī leh chhòng-siáⁿ--ê?Chin sī
109 kóng i ū-lí;Chit-ê kóng tò-péng,lí iā kóng i ū-lí。Sè-kan ná ū chit-khóan lí,lí sī leh chhòng-siáⁿ--ê?Chin sī khí-iú-chhú-lí!
110「Lí mā kóng-liáu chin ū-lí。」Kong-chhin iû-gôan án-ni ìn,koh pó͘-chhiong kóng:「Góa bô-leh
111Ū chi̍t-keng gîn-hâng ūi-tio̍h lâng-kheh lóng ē tán beh hā-pan ê sî
112khak thiàⁿ,tō kā piah téng ê sî-cheng tiâu hō͘ kín gō͘-hun-cheng。Ū chi̍t-pái,chi̍t-ê chhiúⁿ-kiap--ê ji̍p-lâi chhiúⁿ chîⁿ,chîⁿ chóng
113「I ū ho̍k-bīn,lí ná-ē chai sī siáⁿ-lâng?」Gîn-hâng ê keng-lí bô-siáⁿ
114kóng,piān-nā hō͘ i khòaⁿ--tio̍h ê sî-cheng iah-sī chhiú-pió-á nā ū sî-kan bô chún --ê,i cho̍at-tùi bô beh pàng i kòe。」Kéng-chhat koh
115Ū chi̍t-ê khôan-pó jîn-sū khì chng-kha chia̍h-toh,i khòaⁿ-tio̍h ū chi̍t
116Ū chi̍t-ê khôan-pó jîn-sū khì chng-kha chia̍h-toh,i khòaⁿ-tio̍h ū chi̍t-ê lâng-kheh choan-kang ka-tī chah óaⁿ-tī,siūⁿ bē kàu chháu-
117choan-kang ka-tī chah óaⁿ-tī,siūⁿ bē kàu chháu-tē só͘-chāi iû-gôan ū chit-khóan tiōng-sī siⁿ-o̍ah khôan-pó ê jîn-sū,chin kám-tōng,tō
118「Bo̍k-kòai i ē chhut-miâ,tō-sī ū hiān-tāi-lâng ê koan-liām。」
119Ū chi̍t-ê kàu-liān tī tî-á piⁿ tng-teh kà lâng siû-chúi ê hoat-tō͘
120khì tî-á lāi,kàu-liān chhiú ná liòng ná hoah kiù-lâng,ka-chài ū ha̍k-ôan thiàu lo̍h-khì kā i kiù--khí-lâi。Chi̍t-ê ha̍k-ôan mn̄g kóng:
121「Góa khòaⁿ-tio̍h chin chē lō͘-piⁿ ê tiān-hóe-thiāu-á lóng ū tèng『Thian-kok kīn--lo͘h』ê pâi-á,he kám sī lō͘-chìⁿ beh kā lâng
122Ū chi̍t-ê lâng sái-chhia ûi-kui,hō͘ kau-thong--ê lia̍h--tio̍h,tong-tiûⁿ
123Ông--ê kóng:「Sî-ki to bô hó--a,koh tú tio̍h tē-tāng chai-lān,só͘-ū ê chhia lóng teh koaiⁿ-báng,m̄-koh lí ká-ná chin bô-êng ê khóan。
124Lí--ê ìn:「1 ê khì-gia̍p-ka kóng--kòe:Khah hó ê sî-ki to ū lâng liáu-chîⁿ,khah bái ê sî-ki to ū lâng thàn-chîⁿ;phiat-pō͘ sī
125kóng--kòe:Khah hó ê sî-ki to ū lâng liáu-chîⁿ,khah bái ê sî-ki to ū lâng thàn-chîⁿ;phiat-pō͘ sī chāi lâng siūⁿ--ê。」
126Ông--ê mn̄g:「Ô͘-o͘! lín kong-si ū siáⁿ-khóan pá-hì?」
127Lí--ê hôe-tap:「Gún thui-chhut [chai-khu it-ji̍t-iû ],chham-ka ê lâng ū-kàu ka-ia̍h--ê,hōan-sè ài kā lín tiàu chhia。」
128"Bô it-tēng," Mary kā kái-soeh, " ū sî-á 1 ê mā bô."
129Ōng--a:「Siūⁿ kóng tī tang-sî chiah ē thàn khah ū。」
130Heng--a:「Thàn khah ū koh siūⁿ chhòng siáⁿ ?」
131Ū chi̍t-ê cha-bó͘ khì chi̍t-keng bí-iông ho̍k-kiān tiong-sim kiám-pûi
132tiong-sim kiám-pûi,khò-thêng kiat-sok ê sî,soah khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê ū-kàu tōa-kho͘ ê cha-bó͘,tō mn̄g i kám mā sī lâi beh kiám-pûi--ê
133「Lí chit-keng kiám-pûi kong-si m̄-sī kóng jōa ū-hāu?Lí ka-tī nah-ē bô seng kiám-pûi--chi̍t-ē?」
134kiám-pûi liáu-āu,piān-nā khòaⁿ-tio̍h góa tō ē kám-kak i kiám-pûi ū sêng-kong。」
135 chóng-kio̍k) tùi Kéng-tiúⁿ kóng, “Kéng-tiúⁿ sian-siⁿ, góa cha-hng ū lâi chia pò-àn, kóng góa ū chi̍t phoe hòe bô--khì. Kin-á-ji̍t góa
136kóng, “Kéng-tiúⁿ sian-siⁿ, góa cha-hng ū lâi chia pò-àn, kóng góa ū chi̍t phoe hòe bô--khì. Kin-á-ji̍t góa í-keng chhōe--tio̍h-a. Só͘-
137Ū 1 ê kiò A-bêng ê ha̍k-seng gín-á, taⁿ-á tha̍k sió-ha̍k 3-nî-á. Ū
138Ū 1 ê kiò A-bêng ê ha̍k-seng gín-á, taⁿ-á tha̍k sió-ha̍k 3-nî-á. Ū 1 kang chái-khí khùn 1-ē siuⁿ òaⁿ, bē-hù ka-tī ēng kiâⁿ--ê khì
139Hô-pêng pēⁿ-īⁿ po̍k-hoat SARS e̍k-chháu, chèng-hú hong-īⁿ keh-lî, ū lâng khòng-gī.
140Ū 1 àm, góa chài 3 ê cha-bó͘ lâng-kheh, 1 ê chē thâu-chêng, 2 ê chē
141B: Án-ne bē bái, phah bâ-chhiok ē-sái tī-pēⁿ koh ū chîⁿ thang thàn. M̄-koh chē bē lo̍h--ê beh án-chóaⁿ?
142Ùn-chiàng ná chhit ba̍k-iû ná kóng: Án-ne, 14 kang āu it-tēng ū lâng sin-chhéng iân-tn̂g keh-lî sî-kan, chèng-hú èng-kai phài lí
143tàng niá 2 chheng kho͘, chhiáⁿ ta̍k-ê seng lâi teng-kì khòaⁿ lín tau ū kúi phiò.” Sóan su thiàu-phiò, sóan iâⁿ khui kok-khò͘ niá chîⁿ lâi
144Téng-káng ū miâ-siaⁿ, ē-káng ū chhut-miâ, thong-lâng chai ê Sòng--sī ka-cho̍k
145Téng-káng ū miâ-siaⁿ, ē-káng ū chhut-miâ, thong-lâng chai ê Sòng--sī ka-cho̍k, ū saⁿ-ê kiau-kiau-lú.
146miâ-siaⁿ, ē-káng ū chhut-miâ, thong-lâng chai ê Sòng--sī ka-cho̍k, ū saⁿ-ê kiau-kiau-lú. In lāu-pē Charlie Sòng hō͘ in chū sòe-hàn to̍h
147Ū chi̍t-kang, i chhōa chit saⁿ-ê cha-bó͘-kiáⁿ khì chham-ka chi̍t-ê gōa
148Tâi-gí sī chi̍t ê ū siaⁿ-tiāu ê gí-giân (tone language). Siaⁿ-tiāu nā hut m̄-tio̍h, ì-sù
149 Chá-chêng tī Tâi-lâm bó͘ chit keng tiong-ha̍k ū chit ê bo̍k-su niû teh kà ko-tiong lú ha̍k-seng siōng-khò. Bo̍k-su niû
150tiāu lia̍h-liáu bô sáⁿ chún, soah mng-kóng: “ Taⁿ, góa tī tâi-téng ū chhùi kóng kàu bô nōa, chhùi-kho͘ hóan ngē, chhùi-chih hóan ta,
151Chá-cheng ê Tâi-ôan-lâng chiok sàn-chhiah. Ū bí-pn̄g thang chia̍h chiū sǹg-sī bē bái--lah. Beh ū mi̍h-phòe thang
152chiok sàn-chhiah. Ū bí-pn̄g thang chia̍h chiū sǹg-sī bē bái--lah. Beh ū mi̍h-phòe thang phòe-pn̄g koh khah hán--tit. Nā ū, mā lóng-sī chhài
153 bē bái--lah. Beh ū mi̍h-phòe thang phòe-pn̄g koh khah hán--tit. Nā ū, mā lóng-sī chhài-pó͘, kiâm-hî hit lūi ê kiâm-tôa. O̍ah beh kiâm
154Kóng ū chit ke-hóe-á, sàn kah lian kiâm-hî thang phòe to bô, chí-hó tī
155 Ū chi̍t ji̍t, chi̍t ê seng-bu̍t kàu-siū, beh kā ha̍k-seng khó-chhì. I
156kōaⁿ chi̍t kha chiáu-láng-á ji̍p lâi kàu-sek. Chiáu-láng-á lāi-bīn ū chi̍t chiah chiáu-á, gōa-bīn iōng chi̍t tè o͘-pò͘ khàm--leh.
157 Ū chi̍t ê ha̍k-seng chin siū-khì. I siūⁿ kóng kan-taⁿ khòaⁿ chiáu-á-
158Siōng bóe-á, ōaⁿ bí-lú gia̍h pit ōe chi̍t-téng ū 4 ki kha ê bîn-chhn̂g.
159Ū chi̍t ke-hóe-á, lāu-pē chò i-seng, lāu-bó kà Eng-gí. In tau kan-ta
160chi̍t ke-hóe-á, lāu-pē chò i-seng, lāu-bó kà Eng-gí. In tau kan-ta ū chi̍t-ê pó-pòe-á cha-bó͘ kiáⁿ. In ang-á-bó͘ pâng-keng lāi ê tāi
161Chèng-hú ūi-tio̍h beh pó͘-thiap lông-bîn ê sêng-o̍ah. Ū si̍t-si chin-chōe ê chèng-chhek. Ū chi̍t kang, lông-hōe ê hòng-sàng
162pó͘-thiap lông-bîn ê sêng-o̍ah. Ū si̍t-si chin-chōe ê chèng-chhek. Ū chi̍t kang, lông-hōe ê hòng-sàng-ki teh kóng-pò kóng, “Nā thêng-
163kóng, “Nā thêng-keng (休耕) ê lông-tē, ē-tit-thang niá gō͘-chheng. Nā ū phùn-bū-khì..ê, tio̍h ē-sái niá la̍k chheng. Ài tòa ìn-á kap sin
164Hit ē-po͘, khòaⁿ ū chi̍t ê lāu a-pô chhiú the̍h tio̍h ìn-á kap sin-hūn chèng beh lâi
165ôan kám-kak chin kî-kòai, chiū mn̄g i kóng, “A-pô..á, lí kiám koh ū teh chòe sit?” I ìn kóng, “Bô..ah! M̄-kú góa í-keng la̍k-cha̍p gōa
166bô siū sím-mi̍h kàu-io̍k, m̄-kú khiok chai-pôe chhut chi̍t ê chiâⁿ ū sêng-chiū ê hāu-seⁿ, i sī tī Bí-kok chi̍t keng chin chhut-miâ ê kong
167 Ū chi̍t nî ê jo̍ah-thiⁿ, A-Tiong peh chiap tio̍h in kiáⁿ tùi Bí-kok kià
168 A-Tiong peh kap A-Tiong ḿ nn̄g lâng lóng ū chá khí--lâi ê si̍p-kòan. Chái-khí-sî thiⁿ iáu bōe kng, nn̄g ê
169A-Tiong.” Chhin-chhiūⁿ chit khóan chêng-hêng sio liân-sòa tāi-khài ū chi̍t lé-pài kú. Ū chi̍t àm, tng chôan ke chò-hóe teh chia̍h àm-tǹg
170 chit khóan chêng-hêng sio liân-sòa tāi-khài ū chi̍t lé-pài kú. Ū chi̍t àm, tng chôan ke chò-hóe teh chia̍h àm-tǹg ê sî, A-Tiong peh
171Tiong peh tìm-thâu sè-siaⁿ hôe-èng kóng, “Hò͘ⁿ! án-ni--o͘h,” sim-lāi ū sò͘ ê khóan.
172It-Siu siân-su chū sè-hàn tio̍h chin khiáu. I ê lāu-su ū chi̍t ê tê-au-á sī hi-sè-chi-pó, lāu-su hui-siông tin-sioh chit ê
173tê-au-á sī hi-sè-chi-pó, lāu-su hui-siông tin-sioh chit ê tê-au-á. Ū chi̍t kang, It-Siu bô tiuⁿ-tî kā chit ê tê-au-á kòng phòa--khì, sim
174jiân ê tāi-chì--ah,” i ê lāu-su án-ni hôe-tap, “sè-kan ê it-chhè, ū seⁿ tio̍h ū sí.” It-Siu thiaⁿ liáu, tio̍h kā kòng phòa--khì ê tê-
175chì--ah,” i ê lāu-su án-ni hôe-tap, “sè-kan ê it-chhè, ū seⁿ tio̍h ū sí.” It-Siu thiaⁿ liáu, tio̍h kā kòng phòa--khì ê tê-au-á the̍h--
176 kóng suh-khùi, sūn-sòa suh chi̍t-chhùi khùi, án-ni lí kiám thiaⁿ ū?” Chit ê hū-jîn-lâng hôe-tap kóng, “Góa chai-iáⁿ.”
177 chai sī i-seng ê Tâi-gí bô phiau-chún, á-sī A-sáng ê hīⁿ-khang ū būn-tê, kèng-jiân kā “suh-khùi” thiaⁿ kóng chòe “sù-kùi”.
178Lán koh kiâⁿ-lâi-khì hit ê só͘-chāi, khòaⁿ lán sī-m̄-sī iáu-kú ū châi-tiāu chhin-chhiūⁿ 50 nî chêng án-ni sńg.”
179Hut-jiân kan, chit ūi thau-thau-á tòe lâi khòaⁿ ê tiong-liân lâng ū ba̍k-chiu í-lâi thâu-chi̍t-pái khòaⁿ--tio̍h.
180thài kàu-bóe chiah hoah chi̍t siaⁿ, “O͘h ! Gá !”. Lāu a-kong mā chí-ū sī tiām-tiām-á mo͘h teh chhóan.
181thau-khòaⁿ ê lâng khòaⁿ kah gāng-gāng-gāng. It-ti̍t teh hôai-gî in ū sím-mi̍h pì-hng. Ia̍h khai-sí siūⁿ kóng i ka-kī ê lāu pē-bú kám
182sím-mi̍h pì-hng. Ia̍h khai-sí siūⁿ kóng i ka-kī ê lāu pē-bú kám ū chit khóan kang-hu.
1832 ê lāu..ê theⁿ kui pòaⁿ tiám-cheng kú chiah ū châi-tiāu khí-lâi tín-tāng, chhēng saⁿ-khò͘. Chit ê tiong-liân lâng
184lâng tio̍h óa khì chhéng-kàu, “Khak-si̍t sī chiàⁿ-káng ê kang-hu, ū châi-tiāu chhiau-kòe 40 hun-cheng kú. Chhiáⁿ mn̄g chit pé kang-hu sī
185á, ē-tàu cháu khì “Ang-î kám-á-tiàm”, bé siōng ki-pún ê ke-si, ū Ang-î-keng, hû-á , Ang-î bō-á, Ang-î saⁿ. YES! SO COOL!
186Êng-àm ū hì thang khòaⁿ--lo͘, góa chún-pī tī êng-àm (móa-thiⁿ chôan kim-chhiⁿ
187chhâ kòe ê chiù-gí. Wish we gook luck! Tong-jiân, góa piⁿ--á mā ū chi̍t ê chō͘-chhiú--A-se teh tàu-saⁿ-kāng.
188 ti̍t-ti̍t chhut-hiān kî-kî-kòai-kòai, ná bîn-bāng ê iáⁿ-siōng, ū-kàu hiân! Kui kho͘ lâng, kui kang gông-gông. Chit khóan ê chêng-
189-koh iân-pit kāng-khóan tiām-tiām tī hia. Kám kóng...iân-pit mā ū hoat-le̍k?
190Châng kap cho̍h--ji̍t ê chhì-giām lóng bô seng-kong, kám-kak ū kóa sit-chì. Koh the̍h Ang-î-keng kap mô͘-hoat chhut-lâi gián-kiù
191Ang-î-keng kap mô͘-hoat chhut-lâi gián-kiù khah chhim--le. Chheh lāi ū siá kóng: “Bē sái hiah kín tō hō͘ lâng phah-pāi, in-ūi lí sī Ang
192Kin-á-ji̍t kám-kak chin hi-bî, hūn-tūn. “Góa kám ū-hoat-tō͘ chiâⁿ chò Ang-î?” Chit ê būn-tê tī góa ê thâu-khak-téng
193 kong-hun. Chin--e, bô teh chhàu-tōaⁿ! Chòe-kīn chá-àm góa lóng ū teh niû thâu-mn̂g. Án-ne kóng...góa iáu ū bāng--le!
194kīn chá-àm góa lóng ū teh niû thâu-mn̂g. Án-ne kóng...góa iáu ū bāng--le!
195góa thâu pái tn̄g--tio̍h-e. Góa ê āu-chan ná koh tōa 0.2 kong-hun, ū hiân--bo͘?
196Ū chi̍t kang lo̍h-hō͘ ê hông-hun, thô͘ hō͘ hō͘-chúi chhiong sang--khì
197Chhân-eⁿ-kun: “O̍ah! Îⁿ-kùn-kùn ê sin-khu ū-kàu kó͘-chui!”
198Tán kàu ū chi̍t kang, lo̍h-hō͘ ê sî-chūn,
199Bí-lē kám-kak thô͘-té ū chúi tò͘--ji̍p-lâi
200cornflower hiah--ni[nih] chheⁿ, chhiūⁿ chúi-cheng hiah--ni[nih] chheng. Hái ū-iáⁿ chin chhim, chhim kah jīm-hô ê niû-tiàⁿ tō lóng niû bē kàu
201téng ê chia̍h-mi̍h[si̍t-bu̍t] koh hō͘ in so-thâu. Siâⁿ ê gōa-kháu ū 1 ê chin súi ê hoe-hn̂g, hoe-hn̂g lāi ū chu-âng kah[kap] tìm-nâ ê
202so-thâu. Siâⁿ ê gōa-kháu ū 1 ê chin súi ê hoe-hn̂g, hoe-hn̂g lāi ū chu-âng kah[kap] tìm-nâ ê hoe, hoe khui kah âng-kòng-kòng chhiūⁿ hóe
203sî teh iô-lâi-iô-khì. Ta̍k-ê sió kong-chú tī hoe-hn̂g lāi lóng ū ka-tī ê sió só͘-chāi, beh chèng siáⁿ sûi-chāi in. Siōng sè-hàn
204Mê-nî in chí-mōai-á tō ū chi̍t ê 15 hòe; m̄-koh in ta̍k-ê lóng chha 1 hòe, to ài tán 5 nî āu
205ta̍k-ê lóng chha 1 hòe, to ài tán 5 nî āu, siōng chió hòe--ê chiah ū-hoat-tō͘ tùi hái-té siû chiūⁿ chúi-bīn, khòaⁿ lán lâng teh khiā
206, chóng--sī tī chúi-té khòaⁿ--ê pí lán khòaⁿ--ê khah tōa. Nā ū o͘-iáⁿ cha̍h-tio̍h i ê sī-sòaⁿ, i tō chai nā m̄-sī hái-ang siû kòe
207kóng chin chē tāi-chì hō͘ in chí-mōai-á thiaⁿ; siōng súi--ê sī tī ū go̍eh-kng ê àm-mî, bô hong bô éng ê hái--nih, tó tī hái-piⁿ ê
208hòan-sióng nāu-jia̍t-kún-kún ê tōa-siâⁿ-chhī, koh ē bōng-sióng ū thiaⁿ-tio̍h kàu-tn̂g ê cheng-siaⁿ.
209kóng “Ài-súi tō ài lâu phīⁿ-chúi.” I chiok siūⁿ hàiⁿ tiāu só͘-ū ko-kùi ê táⁿ-pān, kā tāng-khok-khok ê hoe-khôan khǹg 1 piⁿ. Tī
210súi-tang-tang. Hái chin pêng-chēng, khong-khì un-hô koh chheng-khì. Ū 3 ki chûn-ûi ê tōa-chûn, tiām-tiām thêng tī chúi-bīn; liān bî
211 êng-êng chē tī kah-pán kah[kap] phâng-só ê tiong-ng. Chûn-téng ū im-ga̍k kah[kap] koa-siaⁿ, thiⁿ nā àm ê sî, kúi--á pah lia̍p ê teng
212iāⁿ-iāⁿ-poe. Sió-jîn-hî it-tit siû kàu chûn-chhng ê thang-á-piⁿ; ū-sî hái-éng kā giâ--khí-lâi ê sî-chūn, i ē-tàng tùi thang-kng
213tàng tùi thang-kng ê po-lê khoaⁿ 1 tīn lâng tī lāi-bīn. Lāi-bīn ū 1 ê siàu-liân ông-chú sī siōng ian-tâu; i 16 hòe, chin nāu-jia̍t
214chú kah[kap] chāi-tiûⁿ ê lâng at-chhiú koh chhiò-bi-bi ê sî, m̄-chai ū gōa ian-thâu--le[leh]! Lí kám chai?
215 phû sòaⁿ tī chúi-bīn ê kāu-pang kah[kap] chûn-niû siong--tio̍h. Ū chi̍t-sî-á kú thiⁿ o͘-mà-mà hō͘ i khòaⁿ bē tio̍h mi̍h-kiāⁿ, m̄-koh
216 só͘-chāi, hái-hōaⁿ hù-kīn sī chin súi ê le̍k-sek chhiū-nâ, hia ū chi̍t tòng chhù, chhù ê thau-chêng ū kôan-lòng-lòng ê iâ-chí-chhiū.
217súi ê le̍k-sek chhiū-nâ, hia ū chi̍t tòng chhù, chhù ê thau-chêng ū kôan-lòng-lòng ê iâ-chí-chhiū. Hoe-hn̂g lāi-té ū chèng kam-á
218ê thau-chêng ū kôan-lòng-lòng ê iâ-chí-chhiū. Hoe-hn̂g lāi-té ū chèng kam-á kah[kap] Lemon. Chia ū chi̍t tiâu sió-hái-oan, oan téng
219iâ-chí-chhiū. Hoe-hn̂g lāi-té ū chèng kam-á kah[kap] Lemon. Chia ū chi̍t tiâu sió-hái-oan, oan téng-bīn ê chúi chin pêng-chēng m̄-koh
220khòaⁿ bē tio̍h bīn; jī-chhiáⁿ koh kò͘-siú hit ê khó͘-liân ông-chú ū siáⁿ piàn-hòa. I chiú bô jōa-kú, tō khòaⁿ tio̍h chi̍t ê siàu-lú
221 kā kui ê tāi-chì kóng hō͘ chi̍t ê a-chí thiaⁿ. Liáu-āu in só͘-ū ê a-chí mā lóng chai--a. Kòe bô jōa-kú, mā thôan kàu bó͘ chi̍t
222hīⁿ-á lāi, chit ê jîn-hî chai-iáⁿ chit ê ông-chú sī siáng, mā ū khòaⁿ tio̍h hit tâi chûn pān-toh ê chêng-hêng, jī-chhiáⁿ mā kā
223khì. Hit tòng ông-kiong sī iōng kng-n̂g ê chio̍h-thâu só͘ khí--ê, ū chin tn̂g ê tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám, ū chi̍t tiâu chio̍h-gám thàng
224ê chio̍h-thâu só͘ khí--ê, ū chin tn̂g ê tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám, ū chi̍t tiâu chio̍h-gám thàng kàu hái-piⁿ. Taⁿ i í-keng chai-iáⁿ ông
225kàu hái-piⁿ. Taⁿ i í-keng chai-iáⁿ ông-chú tòa tī toh-ūi, m̄-chiah ū chi̍t-chām, tī beh-àm-á kap àm-sî ê sî-chūn tī ông-kiong ê hái
226ê tāi-chì chin chē, in hia ê a-chí soah bô-hoat-tō͘ hôe-tap i só͘-ū ê mn̄g[būn]-tê. M̄-chiah khì mn̄g chheng-chhó lio̍k-tē sè-kài ê
227lio̍k-tē sè-kài ê a-má, in a-má kiò lio̍k-tē sī hái-téng ê kok ū-iáⁿ chin hā[ha̍h]-su.
228Tio̍h, in it-tēng ē sí, jī-chhiáⁿ in ê siū-miā pí lán khah té, lán ū ê o̍ah kàu saⁿ-pah hòe, m̄-koh sí ê sî-chūn, kan-taⁿ ē piàn-sêng
229hông koah-tiāu tō bô-hoat-tō͘ koh o̍ah. Ōaⁿ lâi khòaⁿ jîn-lūi, in ū éng-óan ê lêng-hûn, sui-bóng bah-thé piàn-chò thô͘-hún, mā iáu
230Lāu a-má kóng: “Bô-hoat-tō͘, tû-liáu ū chi̍t ê lâng chiok ài--lí, pí ài in pē-bú koh khah ài; koh nā i
231chi̍t ê lâng chiok ài--lí, pí ài in pē-bú koh khah ài; koh nā i só͘-ū ê su-sióng kap só͘-ū ê ài lóng chū-chi̍p tī lí ê sin--siōng, hō͘
232, pí ài in pē-bú koh khah ài; koh nā i só͘-ū ê su-sióng kap só͘-ū ê ài lóng chū-chi̍p tī lí ê sin--siōng, hō͘ bo̍k-su kā i ê chiàⁿ
233chn̂g ê bái. In m̄-chai bóe lī-piān ê só͘-chāi, jīn-ûi beh súi ài ū nn̄g ki ióng ê thiāu-á, jîn-lūi kiò-chò kha.”
234, lán ē-tàng sóng-sóng-khòai-khòai hioh-khùn. Êng-àm kiong-lāi ū bú-hōe--ne[neh].”
235chiⁿ. Kúi nā pah lia̍p tōa-lia̍p ham-á-khak pâi tī piah nn̄g pêng, in ū ê sī tìm-âng-sek, ū ê sī chháu-le̍k-sek, lāi-bīn koh tiám-tio̍h
236tōa-lia̍p ham-á-khak pâi tī piah nn̄g pêng, in ū ê sī tìm-âng-sek, ū ê sī chháu-le̍k-sek, lāi-bīn koh tiám-tio̍h nâ-sek ê teng-hóe, kā
237kàu gōa-kháu, kā gōa-bīn ê hái mā chiò kah kng-kng. Bú-thiaⁿ lāi ū chi̍t tiâu chin khoah ê chúi-lâu, kang--ê kap bo--ê ê jîn-hî tio̍h
238pàng bē-kì hit ê ian-tâu ông-chú, mā hôan-ló bô chhiūⁿ ông-chú ū éng-seng ê lêng-hûn, m̄-chiah thau-thau-á siû kàu ông-kiong ê gōa
239bu̍t ê mi̍h-kiāⁿ, chhiū-ki lóng sī tn̂g koh siûⁿ ê chhiú, téng-bīn ū ná bīn-thâng ê chéng-thâu-á. Hái-té ê mi̍h-kiāⁿ nā khì kha̍p
240 ê chē-kha-thâng tîⁿ--lâng ê chhiú lia̍h-tiâu-tiâu m̄ pàng. Koh ū chi̍t chiah jîn-hî, hō͘ in lia̍h-tiâu kap sǹg--sí. Che tùi sió-jîn
241chit-má kàu chhiū-nâ lāi ê lòm-thô͘ ê só͘-chāi, hia ê tiong-ng ū chi̍t tòng chhù. He sī iōng péng-chûn im--sí ê lâng-kut-thâu só͘
242Hái-ang-î kóng: “Góa chai-iáⁿ lí beh chhòng-siáⁿ, lí ū kàu gōng, m̄-koh góa ē sūn lí ê ì, góa khó-liân ê kong-chú, i
243Lí siūⁿ beh hìⁿ-sak lí ê hî-bóe, beh chhiūⁿ lio̍k-tē ê jîn-lūi ū nn̄g ki kha, hō͘ siàu-liân ông-chú lâi ài--lí, koh beh tit éng-seng
244tiong siōng súi ê cha-bó͘-gín-á. Lí ē-tàng pó-lâu chit-má só͘ ū ê iu-ngá kha-pō͘, thiàu-bú ê lâng bô chi̍t ê pí lí thiàu khah
245: “Put-kò lí ài hù-chîⁿ, jī-chhiáⁿ góa ê iau-kiû chin tōa. Lí ū pí tòa tī chhim-hái ê jīn-hô lâng khah iu-bí ê siaⁿ-im, lí mā
246khah thâu-chêng, tī ông-chú kap in pē-bú ê chêng-bīn chhiùⁿ-koa. Ū chi̍t ê chhiùⁿ liáu khah hó-thiaⁿ--ê, ông-chú tō phah-pok-á koh tùi
247jiân sió-jîn-hî jiû-nńg ê kha hoeh lâu kah chin giâm-tiōng, koh ìn ū i ê kha-jiáu, sió-jîn-hî kāng-khóan chhiò-chhiò tòe tī ông-chú
248Ū chi̍t àm, in hia ê a-chí chhiú khan chhiú, phû chiūⁿ chúi-bīn, chhiùⁿ
249 Chū-án-ne in ta̍k àm lóng lâi kāng chi̍t ê só͘-chāi, jī-chhiáⁿ ū chi̍t pái i khòaⁿ-tio̍h lāu a-má tī hn̄g-hn̄g hia. Lāu a-má ū chin
250chhiáⁿ ū chi̍t pái i khòaⁿ-tio̍h lāu a-má tī hn̄g-hn̄g hia. Lāu a-má ū chin chē nî m̄ bat khí-lâi hái-bīn--lo͘[lo͘h]. Mā khòaⁿ-tio̍h thâu
251chú kóng: “Sī--ah[a], tùi góa lâi kóng lí sī pó-pòe, in-ūi lí ū siōng siān-liông ê sim, lí tùi góa siōng chhiân[khiân]-sêng, jī
252hái-éng kā góa ek kàu bó͘ chi̍t keng biō hù-kīn ê hái-hōaⁿ. Hia ū kúi-nā ê siàu-lú teh chò kî-tó, in lāi-bīn siōng siàu-liân--ê
253-khì lo͘[lo͘h], i sī hit keng biō lāi-bīn ê lâng, góa chin hó-ūn ū lí lâi chia tāi-thè i, lán ē éng-óan chò-hóe.”
254 “Góa tùi hái--ni[nih] kā i thoa kàu chhiū-nâ hia, chhiū-nâ lāi ū chi̍t keng biō. Góa chē tī hái-chúi-pho ê āu-piah, tán lâng lâi
255kóng i tī siu-tō-īⁿ tōa-hàn, siū kàu-io̍k, tī hia o̍h ông-sek só͘-ū ê lé-gî. Bóe--a kong-chú chhut--lâi, hō͘ chiok siūⁿ beh chai-iáⁿ
256jīn i sī m̄-bat khòaⁿ-kòe chiah súi ê bí-jîn. Kong-chú ê phôe-hu ū-kàu nńg, ū-kàu iù, tī o͘ koh tn̂g ê ba̍k-bâi-mo͘ ē-bīn, hit tùi
257bat khòaⁿ-kòe chiah súi ê bí-jîn. Kong-chú ê phôe-hu ū-kàu nńg, ū-kàu iù, tī o͘ koh tn̂g ê ba̍k-bâi-mo͘ ē-bīn, hit tùi bî-bî-chhiò
258niû phō tòa heng-khám. Ông-chú tùi sió-jîn-hî kóng: “Ò͘! Góa ū-kàu hoaⁿ-hí, góa siōng tōa ê bāng si̍t-hiān--a, lí ū thè góa hoaⁿ
259“Ò͘! Góa ū-kàu hoaⁿ-hí, góa siōng tōa ê bāng si̍t-hiān--a, lí ū thè góa hoaⁿ-hí--bô? Lí kám m̄ sī lóng chiâⁿ koan-sim góa ê tāi
260siūⁿ--ê sī beh kàu ê sí-bông àm-mî kap beh sit-khí chāi-sè só͘-ū ê mi̍h-kiāⁿ. Hit kang beh-àm-á sin-lông sin-niû chiūⁿ chûn ê sî
261í-chêng m̄ sī i sí piān sī lí bông. Lán lāu a-má ūi tio̍h lí ū-kàu siong-sim, m̄-chiah i ê pe̍h thâu-mn̂g mā kap gún ê thâu-chang
262, jîn-lūi ê hīⁿ-á thiaⁿ bē tio̍h. Sió-jîn-hî hoat-hiān i kap in ū kāng-khóan ê sin-khu, koh tùi in hia ti̍t-ti̍t chhèng kôan.
263siaⁿ kóng. “Lán bô hông hoat-hiān ê chêng-hêng tang-tiong, poe kàu ū gín-á ê jîn-lūi ka-têng, lán ta̍k kang nā ē-tàng chhōe chi̍t ê
264kài hoaⁿ-hí, kan-taⁿ hôan-ló chi̍t hāng niâ, he tio̍h-sī: Lán kám ū-hoat-tō͘ éng-óan chhiūⁿ chit-má chiah khòai-lo̍k? M̄-chiah beh ti̍h
265bó͘, kā in thó chi̍t tè sè-tè ê lāi-saⁿ-pò͘, tòa tī sin-khu, tō ū-hāu.”
266teh kóng--ê hiah-ni[nih] khòai-lo̍k? In ìn-kóng: “Bô-m̄-tio̍h, m̄-koh ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in bô gín-á!” Hit-chūn tī hia chhōe bô
267chhiūⁿ thôan-soat--ê án-ne. Chit ê chhī-bîn hôe-kóng: “Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō
268Ū chi̍t kang ông-chú kap ông-hui tī iá-gōa chháu-tē khiâ-bé ê sî
269hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng ông-chú kap ông-hui lóng khòaⁿ ū tio̍h, thiaⁿ ū tio̍h. Chit-má ông-chú kap ông-hui kiâⁿ óa in kah[kap]
270káu. Kui ê kòe-têng ông-chú kap ông-hui lóng khòaⁿ ū tio̍h, thiaⁿ ū tio̍h. Chit-má ông-chú kap ông-hui kiâⁿ óa in kah[kap] in kóng-ōe
271Ông-chú kóng: “Ū--a, góa ū o̍h tio̍h bóan-chiok sī: sè-kan lân-tit ê un-hūi.”
272Ông-chú kóng: “Ū--a, góa ū o̍h tio̍h bóan-chiok sī: sè-kan lân-tit ê un-hūi.”
273Ông-hui: “Góa ū o̍h tio̍h: beh bóan-chiok, tû liáu bóan-chiok í-gōa bô pa̍t hāng.”
274Ū chi̍t ê ông-chú, beh ti̍h ông-hui, jī-chhiáⁿ ài sī ha̍p-keh--ê, m̄
275 m̄-koh bô-lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè-kài-siōng ū chin-chē ông-hui, m̄-kóan in sī-m̄-sī ha̍p-keh--ê, ông-chú lóng chhōe
276Ū chi̍t-kang hong-thai-thiⁿ ê ē-po͘, lûi-kong sih-nà siám-sih, thiⁿ teh
277hong-thai-thiⁿ ê ē-po͘, lûi-kong sih-nà siám-sih, thiⁿ teh tò-hō͘! Ū-kàu khióng-pò͘! Hit ê sî-chūn ū lâng teh kho̍k siâⁿ-mn̄g, lāu-
278nà siám-sih, thiⁿ teh tò-hō͘! Ū-kàu khióng-pò͘! Hit ê sî-chūn ū lâng teh kho̍k siâⁿ-mn̄g, lāu-kok-ông tō kiâⁿ chhut-khì kā khui-mn̂g.
279chái-khí, in mn̄g ông-hui khùn liáu hó--bô? Ông-hui ìn-kóng: “Ò͘, ū kàu kan-kó͘, kui àm lóng khùn bē-lo̍h-bîn! Siōng-tè chai-iáⁿ góa
280tio̍h chit lia̍p ho-lian-tāu. Kan-tāⁿ[taⁿ] chin-chiàⁿ ê ông-hui chiah ū chit chióng iù-mi[mî]-mi[mî] ê phôe-hu.
281khiáu, gōng ê mi̍h-kiāⁿ kah[kap] tōng-bu̍t lóng ē chhut-hiān, lâng mā ū kiáu[khiáu], gōng, nā thò tī lâng, in tō ē khì siūⁿ-tio̍h: sîn
282Ū nn̄g lia̍p kôan-kôan-kôan ê soaⁿ, soaⁿ-thâu lóng khí 1 chō siâⁿ.
283Ū chi̍t kang lo̍h-hō͘ ê hông-hun, thô͘ hō͘ hō͘-chúi chhiong sang--khì
284Chhân-eⁿ-kun: “O̍ah! Îⁿ-kùn-kùn ê sin-khu ū-kàu kó͘-chui!”
285Tán kàu ū chi̍t kang, lo̍h-hō͘ ê sî-chūn,
286Bí-lē kám-kak thô͘-té ū chúi tò͘--ji̍p-lâi
287tio̍h tùi tá-lo̍h chi̍t tiâu lō͘ tò-khì. Koh i sī chīn tâm, in-ūi i ū ji̍p-khì hit ê ak-hoe-tháng.
288 Pí-tek mn̄g i tùi tá-lo̍h thang kàu tōa mn̂g, chóng-sī i ê chhùi ū tōa lia̍p tāu-á tī-teh bōe ìn. I chiū kā i iô-thâu. Pí-tek sòa
289chiah pe̍h niau teh khòaⁿ kóa kim-hî, chē kàu tiāⁿ-tiāⁿ-tiāⁿ, chí-ū ū sî I ê bé iô cheh, hián-bêng i sī o̍ah ê. Pí-tek siūⁿ khah hó
290chiah pe̍h niau teh khòaⁿ kóa kim-hî, chē kàu tiāⁿ-tiāⁿ-tiāⁿ, chí-ū ū sî I ê bé iô cheh, hián-bêng i sī o̍ah ê. Pí-tek siūⁿ khah hó i
291Pí-tek ê saⁿ cháiⁿ-iūⁿ. Sī tī nn̄g lé-pài kú ê tiong-kan Pí-tek ū sit-lo̍h tē jī niá ê saⁿ kap ôe.
292Mn̄g. Pí-tek m̄ thiaⁿ lāu-bú ê kà-sī ū tú-tio̍h sím-mi̍h kan-khó͘ ?
293Tī hē-thiⁿ chi̍t chá-khí chīn jo̍ah, ū chi̍t tè sòe tè hûn tùi hái-ni̍h khí-lâi, ia̍h khin-khin-á phû,
294chóng-sī in ko͘-put-chiong tio̍h chòe kang, in-ūi in chīn sòng-hiong. Ū sî in khiā teh kia̍h-thâu khòaⁿ hûn, chhin-chhiūⁿ teh kiû kóng, “A̍ih
295jiân-kan kì tit chi̍t hāng tāi-chì, chiū-sī i tī sòe-sòe ê sî, ū thiaⁿ-kìⁿ kóng hûn nā siuⁿ kūn tī tōe-ni̍h ōe sí. I kì tit chit
296Chit ê su-siúⁿ hō͘ i hut-jiân-kan hui-siông tōa koh ū la̍t. I m̄ bat siūⁿ tio̍h ōe chiah tōa.
297Chhin-chhiūⁿ chi̍t ê ū kôan ōe kàng hok-khì ê thiⁿ-sài khiā tī tōe-chiūⁿ, kia̍h-thâu,
298I kóng chit kù ōe ê sî, ū chīn kng chiò chhut-lâi, lûi ê siaⁿ móa thiⁿ khū-khū háu, hûn móa
299Hit chūn hō͘, sī hûn tōa ê só͘ chòe, chiū-sī i ū sí, chóng-sī sī chòe i ê êng-kng. Keng-kè lóng-chóng ê thó͘-tōe
300sī sī chòe i ê êng-kng. Keng-kè lóng-chóng ê thó͘-tōe hō͘ só͘ ū lo̍h kàu ê só͘-chāi ū chi̍t ê hó khòaⁿ ê khēng chhut-hiān ia̍h
301. Keng-kè lóng-chóng ê thó͘-tōe hō͘ só͘ ū lo̍h kàu ê só͘-chāi ū chi̍t ê hó khòaⁿ ê khēng chhut-hiān ia̍h lóng-chóng thiⁿ-ni̍h ê kng
302 hó khòaⁿ ê khēng chhut-hiān ia̍h lóng-chóng thiⁿ-ni̍h ê kng-sòaⁿ ū hián-chhut i ê sek ; chiū-sī lō͘-bé chi̍t hāng ê thiàⁿ i só͘ hiàn
303Bô jōa kú chiū bô khì, chóng-sī tùi hit tia̍p liáu-āu chiah ê ū hō͘ hûn kiù ê lâng kap o̍ah-mi̍h kì-tit i ê un-tián tī in ê sim
304Koh kóng, “Ū chi̍t kù ōe thang sìn thang o-ló, chiū-sī Ki-tok Iâ-so͘ lîm-kàu sè
305ōe thang sìn thang o-ló, chiū-sī Ki-tok Iâ-so͘ lîm-kàu sè-kan kiù ū chōe ê lâng.” Thê-mô͘-thài chiân 1 chiuⁿ 15 chat.
306(1)Mn̄g. Âng Koe-bú cháiⁿ-iūⁿ thang tit-tio̍h mī-pau ? Ū chèng be̍h, bō chòe mī-hún, iā sio mī-pau,
307Sèng-keng kóng, “Nā ū lâng m̄ khéng chòe kang chiū m̄ thang chia̍h pn̄g.”
308Chá ū chi̍t pái ū chi̍t ê sòe-hàn ê lāu hū-jîn-lâng, kap sòe-hàn ê
309Chá ū chi̍t pái ū chi̍t ê sòe-hàn ê lāu hū-jîn-lâng, kap sòe-hàn ê lāu ta-po͘-lâng
310chiū chiong chit ê pôaⁿ hē tī hé-lô͘ iā koaiⁿ mn̂g. I siūⁿ “Taⁿ góa ū chi̍t ê góa ka-kī ê sòe-hàn ta-po͘ gín-ná.”
311Chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná ti̍t-ti̍t cháu, kàu tī lō͘-piⁿ ū chi̍t chiah gû.
312piáⁿ ta-po͘ gín-ná ti̍t-ti̍t cháu, koh cháu kàu chi̍t ê chháu-tiûⁿ ū chi̍t chiah bé. Chit chiah bé kóng, “Chhiáⁿ thêng, sòe-hàn ê kiuⁿ
313Bô jōa kú chit ê sòe-hàn ê kiun-piáⁿ gín-ná kàu tī chhek-chhng, ū chōe-chōe siak-tiū ê lâng. Chiah ê lâng phīⁿ-kìⁿ chit ê kiuⁿ-piáⁿ
314tāi-seng cháu khah kín. I ti̍t-ti̍t cháu, kàu i kàu chi̍t khu chhân, ū chōe-chōe koah-tiū ê lâng. Hiah ê lâng khòaⁿ-kìⁿ i chīn hó khòaⁿ
315Hit sî i khòaⁿ-kìⁿ i ū cháu chhut hiah ê koah-tiū ê lâng, i o̍at-kè khì khòaⁿ, tōa siaⁿ
316(1) Mn̄g. Kiuⁿ-piáⁿ ang-á ū gâu cháu á bó ? Ū, gû, bé, kap kúi-nā lâng lóng lia̍h I bōe tio̍h.
317(1) Mn̄g. Kiuⁿ-piáⁿ ang-á ū gâu cháu á bó ? Ū, gû, bé, kap kúi-nā lâng lóng lia̍h I bōe tio̍h.
318Bat ū chi̍t ê tōa ê chhiū-nâ, tī chit ê chhiū-nâ ū chi̍t chiah tōa chiah
319Bat ū chi̍t ê tōa ê chhiū-nâ, tī chit ê chhiū-nâ ū chi̍t chiah tōa chiah sai chiū-sī chhiū-nâ ê ông. Put-lūn sím-mi̍h
320án-ni chòe, kàu lō͘-bé bô chi̍t hāng mi̍h o̍ah tī chhiū-nâ, chí-ū chhun sai kap nn̄g chiah lông, chi̍t chiah sòe chiah lông-pē, kap chi̍t
321chīn chōe pái kàu chīn sán chin siān, ia̍h bōe koh cháu khah kín. Ū chi̍t ji̍t sai chīn kūn, chit chiah lông-bú chīn kiaⁿ kóng, “Ai ! Lông
322Chóng-sī tī lō͘-bé ū chi̍t ji̍t sai lâi koh khah kūn ê sî, ia̍h sòe chiah lông-bú chīn
323lâi; gún ia̍h ài lâi; chóng-sī ta̍k pái gún khí-sin beh lâi, chiū ū chi̍t chiah chīn hiông ê tōa chiah sai tùi chhiū-nâ chhut-lâi, háu
324Sòe chiah lông kóng, “Ū-iáⁿ, ū-iáⁿ, Sai-pē, Góa chai pa̍t lâng ia̍h phah-sǹg án-án; chóng
325Sòe chiah lông kóng, “Ū-iáⁿ, ū-iáⁿ, Sai-pē, Góa chai pa̍t lâng ia̍h phah-sǹg án-án; chóng-sī si̍t
326Sai-pē, Góa chai pa̍t lâng ia̍h phah-sǹg án-án; chóng-sī si̍t-chāi ū koh chi̍t chiah sai. I ê khah tōa lí chhin-chhiūⁿ lí ê khah tōa góa
327chêng, ia̍h sai kiâⁿ tī āu-bīn. In chhōa I kàu chi̍t ê só͘-chāi, ū chi̍t ê îⁿ koh chhim ê chíⁿ, ū chheng ê chúi. In se̍h tī chit pêng
328 In chhōa I kàu chi̍t ê só͘-chāi, ū chi̍t ê îⁿ koh chhim ê chíⁿ, ū chheng ê chúi. In se̍h tī chit pêng, sai khiā tī hit pêng.
329Chóng-sī lí tek-khak chai bô koh pa̍t chiah sai, chí-ū sī chúi tò-chiò ê siōng nā-tiāⁿ.
330Gún ū hāi-sí beh hāi gún hit chiah sai ! Sai sí lah !
331Bat ū chi̍t chiah sòe chiah niáu-chhú khiā tī hiuⁿ-siā, chhiáⁿ chi̍t chiah
332kòai khòaⁿ-kìⁿ hiuⁿ-siā ê niáu-chhú bô pa̍t mi̍h thang chia̍h, chí-ū tōa-be̍h kap gō͘-kak.
333lóng bô hó ! Lí tio̍h khòaⁿ góa cháiⁿ-iūⁿ teh chia̍h ! Góa ta̍k ji̍t ū ta̍k hō ê hó mi̍h thang chia̍h. Lí tio̍h lâi kap góa tòa, lâi khòaⁿ
334 ê tû. Kàu tē it kē ê kè-á, tī kúi-nā ê hûi-khaⁿ ê āu-bīn ū chi̍t ê tōa chóa-tē tē chhiah sek ê thn̂g. Chit chiah sòe chiah siâⁿ
335chhōa chit chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú kàu tī téng chàn kè-á ê kak, ū chi̍t tōa kan ê lí-á-koaⁿ khui teh. In chhut-la̍t tioh, thoa, chiū chi̍t
336ni̍h ê niáu-chhú kóng, “Bōe o͘h, góa beh chhōa lí kàu tōe-hām ; ū koh khah hó ê mi̍h tī hia.” Só͘-í siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú chhōa i
337chhōa i ê sòe-hàn pêng-iú lo̍h tōe-hām lâu-thui ji̍p chi̍t ê tōa tû ū chōe-chōe keh. Tī chiah ê kè-á ū kúi-nā àng ê gû-leng-iû, ia̍h
338 lâu-thui ji̍p chi̍t ê tōa tû ū chōe-chōe keh. Tī chiah ê kè-á ū kúi-nā àng ê gû-leng-iû, ia̍h ū gû-leng-piáⁿ, ū ê tī kè-á lāi
339chōe-chōe keh. Tī chiah ê kè-á ū kúi-nā àng ê gû-leng-iû, ia̍h ū gû-leng-piáⁿ, ū ê tī kè-á lāi, ū ê tī gōa-bīn. Tī téng-bīn
340 chiah ê kè-á ū kúi-nā àng ê gû-leng-iû, ia̍h ū gû-leng-piáⁿ, ū ê tī kè-á lāi, ū ê tī gōa-bīn. Tī téng-bīn ū tiàu kúi-nā
341kúi-nā àng ê gû-leng-iû, ia̍h ū gû-leng-piáⁿ, ū ê tī kè-á lāi, ū ê tī gōa-bīn. Tī téng-bīn ū tiàu kúi-nā kōaⁿ ian-chhiâng, ia̍h
342gû-leng-piáⁿ, ū ê tī kè-á lāi, ū ê tī gōa-bīn. Tī téng-bīn ū tiàu kúi-nā kōaⁿ ian-chhiâng, ia̍h ū phang-phang ê phêng-kó hē tī
343 tī gōa-bīn. Tī téng-bīn ū tiàu kúi-nā kōaⁿ ian-chhiâng, ia̍h ū phang-phang ê phêng-kó hē tī tháng-ni̍h. Bī chīn hó chhèng kàu
344gû-leng-piáⁿ, hit ūi chia̍h chi̍t chhùi gû-leng-iû, kàu i khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t tè koh khah iû chin hó bī ê gû-leng-piáⁿ, tī chi̍t ê kî-kòai
345o̍ah-tauh. Lí ê chhùi-khí nā kha̍p-tio̍h gû-leng-piáⁿ ê sî, chiū ū mi̍h tùi lí ê thâu-khak teh-lo̍h-lâi, ia̍h lí ōe sí.”
346Hiuⁿ-siā niáu-chhú kap siâⁿ-lāi niáu-chhú, tá-lo̍h chi̍t chiah khah ū hó mi̍h thang chia̍h ? Siâⁿ-lāi niáu-chhú.
347gia̍h, ji̍p tī ín-iú bê-he̍k, tîⁿ-tio̍h lô-bāng, tîm-be̍k tī bô lí ū hāi ê su-io̍k, kàu bé tek-khak tîm-lûn.” Thê-mô͘-thài chiân-su
348Ū chi̍t ji̍t sòe chiah thò͘-hiaⁿ cháu tùi soaⁿ-ni̍h kè, chiauh-chiauh,
349chi̍t ê hn̄g. Góa pu̍ih i bōe thang chhut-lâi. Chóng-sī lí sī chīn ū la̍t, chīn hó sim, ia̍h góa hó-táⁿ óa-khò lí pang-chān góa.”
350I chiū kap i khàu-thâu, kóng, “Eh, hùi-sîn, ū la̍t hó sim ê chhiūⁿ, chhiáⁿ lí si un-hūi hō͘ góa.”
351Thò͘ chīn ū lé ìn kóng, “Góa ia̍h koat-tòan lí ōe. To̍k-to̍k tek-khak khí-thâu
352ná lâi kàu tī hái-piⁿ ê chúi-kîⁿ. I sī chin siū-khì, chiong só͘ ū ê la̍t chhi̍h ka-kī ân-ân, ia̍h chiàu só͘ ōe koh thoa. Tī chit pái
353 kap chhiūⁿ cháiⁿ-iūⁿ hō͘ thò͘ phiàn khì ? In-ūi chū-ko ài tián ū la̍t.
354Bat ū chi̍t chiah Se-pan-gâ koe-bú, pū kúi-nā chiah súi-súi sòe chiah koe
355nńg, chiū chīn hoaⁿ-hí, chóng-sī tē sì chiah chhut khak ê sî, chí-ū chi̍t ki kha, chi̍t ê si̍t, chi̍t lúi ba̍k-chiu, chiū-sī pòaⁿ chiah koe
356Ū chi̍t ji̍t chit chiah sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ kóng, “Lāu-bú, góa beh
357 khì chi̍t tè-á, sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ kàu tī hé ê só͘-chāi, ū kóa tâm ê chhâ teh kek hun, chin kan-khó͘.
358I chiū khiā hia kàu kin-á-ji̍t, chí-ū chi̍t lúi ba̍k-chiu, chi̍t ki kha. Ia̍h bōe ōe koh “chhia̍k” chóng-sī
359(2)Pòaⁿ koe-kiáⁿ āu-lâi tú-tio̍h kan-khó͘, kiû pang-chān ū tit-tio̍h á bô ? Bô, pa̍t mi̍h iā m̄ khéng pang-chān i.
360Bat ū chi̍t chiah chīn sòe chiah ê iûⁿ-á, i ê kha chùn-chùn, iáu-kú ka
361Ū chi̍t ji̍t i khí-sin khì thàm i ê má, ná thiàu ná siūⁿ, i ōe thang
362 tit, in-ūi i sī chīn phauh, chīn nng, tī i tò-khì ê sî, tek-khak ū mi̍h beh chia̍h i.
363tú-tio̍h chi̍t chiah tōa eng, i chiū kiò kóng, “Kó͘-á, kó͘-á, lí ū khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah iûⁿ-á bô ?”
364siù kap chiáu tú-tio̍h i, pîⁿ-pîⁿ mn̄g i kóng, “Kó͘-á, kó͘-á. Lí ū khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah iûⁿ-á bô ?”
365ū khòaⁿ-kìⁿ iûⁿ-á bô ?”
366chiah lông chi̍t ē chiū jīn-tit i ê siaⁿ kiò kóng, “Ho͘h ! Lí ka-kī ū péng-lìn-tńg bô ? Taⁿ tio̍h tùi hia chhut-lâi.”
367(1)Mn̄g. iûⁿ-á ū sím-mi̍h káu-kòai ? Gâu ēng phiàn-pō͘.
368Sèng-keng kóng, “In-ūi jia-khàm ê tāi-chì, bē ū bô lō͘-chhut ê, khǹg-ba̍t ê tāi-chì, bē ū bô hō͘ lâng chai ê.
369khàm ê tāi-chì, bē ū bô lō͘-chhut ê, khǹg-ba̍t ê tāi-chì, bē ū bô hō͘ lâng chai ê.”
370Ū chi̍t ê sòe-hàn ê gín-ná chē tī i ê lāu-bú ê kha-thâu-u, tī
371I bô teh khùn chí-ū chin tì-ì teh khòaⁿ o͘-m̂-á chhiū, ū chi̍t ki tn̂g-tn̂g ê o͘-âng sek
372I bô teh khùn chí-ū chin tì-ì teh khòaⁿ o͘-m̂-á chhiū, ū chi̍t ki tn̂g-tn̂g ê o͘-âng sek ê ki tī lî-pa gōa, hō͘ hong iô cheh
373tehng3-hāu. Góa tú-tio̍h seh, hō͘, koh kôaⁿ, góa bô siáⁿ iu-būn chí-ū sī hoaⁿ-hí. In-ūi góa ê kun-thâu sī ū iáu o̍ah koh sio-lō. Góa
374góa bô siáⁿ iu-būn chí-ū sī hoaⁿ-hí. In-ūi góa ê kun-thâu sī ū iáu o̍ah koh sio-lō. Góa chai hit ê chhiⁿ-chhùi kap súi, sī siu chīn
375ji̍t góa chiū lak góa ê pe̍h hoe ia̍p tī chháu-ni̍h, ia̍h lí khòaⁿ ū chhiⁿ-chhiⁿ sòe lia̍p ê ké-chí. Góa chiū sòe-jī hō͘ in ǹg ji̍t;
376Góa thâu thìm koh thìm chīn chiok-ì, in-ūi góa ê kang ū chòe bêng-pe̍k.
377(1)Mn̄g. O͘-m̂-á chhiū tú-tio̍h hong sng ū kan-khó͘ á-bô ? Ū.
378(1)Mn̄g. O͘-m̂-á chhiū tú-tio̍h hong sng ū kan-khó͘ á-bô ? Ū.
379(2)Sng seh ū lī-ek o͘-m̂-á chhiū á bô ? Ū, hō͘ thâng sí, hō͘ thó͘-tōe sang
380(2)Sng seh ū lī-ek o͘-m̂-á chhiū á bô ? Ū, hō͘ thâng sí, hō͘ thó͘-tōe sang kap pûi, hē-thiⁿ thang koh siⁿ ké
381Ba̍t chi̍t pái ū chi̍t chiah sòe chiah chhiah sek ê Chhân-chhú, chi̍t ji̍t i chhut-khì
382chhiah sek ê Chhân-chhú, chi̍t ji̍t i chhut-khì chhân-ni̍h beh khòaⁿ ū sím-mi̍h. I cháu tùi chháu-ni̍h kè-khì, nn̄g ba̍k kim-kim khòaⁿ, phīⁿ
383ti̍t-ti̍t liàn tú tī i ê thâu-chêng. Āu lâi kàu chi̍t ê só͘-chāi ū chi̍t châng tōa châng chhiūⁿ-chhiū, i ê kun móa-móa tī tōe-ni̍h.
384 îⁿ-îⁿ ê khang tī thô͘-kha ni̍h. I chiū nǹg ji̍p-khì, khòaⁿ-kìⁿ ū kúi-nā chàn ê lâu-thui thàng lo̍h-khì tī tōe lāi. Chit lia̍p chí
385lo̍h lō͘-bé chàn lâu-thui, mn̂g tú beh koaiⁿ, sak kè-khì. Lāi-bīn ū chi̍t keng sòe keng pâng. Tī i ê bīn-chêng ū kî-kòai ê sòe-hàn
386 kè-khì. Lāi-bīn ū chi̍t keng sòe keng pâng. Tī i ê bīn-chêng ū kî-kòai ê sòe-hàn âng lâng khiā teh. I ū tì chi̍t téng sòe téng
387. Tī i ê bīn-chêng ū kî-kòai ê sòe-hàn âng lâng khiā teh. I ū tì chi̍t téng sòe téng âng bō-á, chhēng chi̍t niá sòe niá âng
388 sòe-hàn âng-lâng tùi chit ê sòe mn̂g chhut-khì, kàu ē-po͘ chiah ū tò-lâi. Ta̍k pái i sòa só mn̂g ia̍h tòa só-sî khì.
389Lō͘-bé ū chi̍t ji̍t i chīn kóaⁿ-kín chhut-mn̂g, iáu-bē koaiⁿ ê sî chiū chōan
390Chit chiah sòe chiah chhân-chhú chai taⁿ ū ki-hōe thang cháu tò-khì. chóng-sī i m̄ ài bô chit lia̍p súi-súi
391tī in tau chiū hē chit lia̍p kng-kng ê chí tī toh-téng. Góa ioh i ū chhut-la̍t hē lo̍h-khì, in-ūi chit ê chí pia̍k chi̍t ê chiū phòa-khui
392Lí phah-sǹg cháiⁿ-iūⁿ ! Ū chi̍t kōaⁿ sòe-sòe ê chu-á tī lāi-bīn. Chiū-sī tē-it súi ê sòe
393Bat ū chi̍t pái ū chi̍t chiah sòe chiah âng koe-bú, ka-kī khiā tī chi̍t
394Bat ū chi̍t pái ū chi̍t chiah sòe chiah âng koe-bú, ka-kī khiā tī chi̍t ê chhân-chng.
395chi̍t chiah sòe chiah âng koe-bú, ka-kī khiā tī chi̍t ê chhân-chng. Ū chi̍t chiah lāu hô͘-lî kan-chà, koh káu-kòai, ū chi̍t ê tōng tī
396chi̍t ê chhân-chng. Ū chi̍t chiah lāu hô͘-lî kan-chà, koh káu-kòai, ū chi̍t ê tōng tī soaⁿ-ni̍h ê chio̍h-pôaⁿ kūn tī i ê chhù. Chōe-chōe
397lìn-tńg, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah chin hiông ê lāu hô͘-lî khiā teh, ū chi̍t ê tōa ê tē-á tī i ê keng-thâu, chit chiah sòe chiah âng koe
398ê sî, chiū ka chi̍t khang khah tōa, ka-kī thiàu chhut-lâi. Tī hia ū chi̍t tè tōa chio̍h-thâu, sòe chiah âng koe-bú tī chi̍t-ba̍k-nih kú
399Chit chiah lāu hô͘-lî tòa chit tè chio̍h-thâu ti̍t-ti̍t khì, m̄ chai ū kò-iūⁿ, Hngh ! ti̍t-ti̍t kā i tōng. I kàu chhù-ni̍h ê sî chīn siān.
400 Chóng-sī i chīn hoaⁿ-hí bô iàu-kín pòaⁿ hāng, teh siūⁿ ē-hng i ū thang chia̍h.
401I ê lāu-bú tú-á khui mn̂g ê sî i mn̄g kóng, “Chúi ū kún bô ?” I ê lāu-bú kóng, “Ū. Lí ū lia̍h-tio̍h chit chiah sòe
402khui mn̂g ê sî i mn̄g kóng, “Chúi ū kún bô ?” I ê lāu-bú kóng, “Ū. Lí ū lia̍h-tio̍h chit chiah sòe chiah âng koe-bú bô ?”
403 ê sî i mn̄g kóng, “Chúi ū kún bô ?” I ê lāu-bú kóng, “Ū. Lí ū lia̍h-tio̍h chit chiah sòe chiah âng koe-bú bô ?”
404Lāu hô͘-lî kóng, “Ū o͘h, Góa khui tē-á ê sî, lí tio̍h hian tê-kó͘-kòa, góa beh chhe̍k
405Ek-pūn siông-siông khì i ê î hia, chha-put-to ta̍k-ji̍t ū hō͘ i mi̍h, thang the̍h tò-lâi hō͘ i ê lāu-bú.
406Ū chi̍t ji̍t in î hō͘ i chi̍t tè chīn súi, n̂g, iû, koh chhiah-chhiah
407, án-ni ni̍h kàu in tau. Kàu chhù ê sî, bô chhun pòaⁿ hāng, chí-ū chi̍t pé ê iû.
408I ê lāu-bú kóng, “Lí ū sím-mi̍h mi̍h ?”
409sè, hē tī lí ê bō-á,bō-á tì tī thâu-khak, chiah tò-lâi. Lí ū thiaⁿ-kìⁿ bô.” Gín-ná kóng, “Hó, lāu-bú.”
410Bô jōa kú ū chi̍t ji̍t, chit ê gín-ná koh khì i ê î hia. Chit pái sàng i chi̍t
411ni̍h, hit hō khóan. I kàu chhù-ni̍h ê sî, i ê lāu-bú khòaⁿ-kìⁿ ū mi̍h tī soh-á bé, kóng, “Chhám ! Lí ū koh the̍h sím-mi̍h tī soh-
412sî, i ê lāu-bú khòaⁿ-kìⁿ ū mi̍h tī soh-á bé, kóng, “Chhám ! Lí ū koh the̍h sím-mi̍h tī soh-á bé ?”
413chóng-sī góa chit-tia̍p beh kā lí kóng chi̍t hāng. Lí khòaⁿ tī chia ū la̍k ê piáⁿ góa chòe ê ! Góa tú-tú hē tī hō͘-tēng beh hō͘ in
414Bat ū chi̍t ê chhī-iûⁿ ê gín-ná, lī-khui hiuⁿ-siā bô jōa hn̄g teh kò͘
415iûⁿ ê gín-ná, lī-khui hiuⁿ-siā bô jōa hn̄g teh kò͘ i ê iûⁿ-kûn. Ū chi̍t pái i siūⁿ i beh pìⁿ chi̍t ê kâu-lāng lâi chhòng-tī hiuⁿ-siā
416Āu-lâi ū chi̍t ji̍t, chi̍t chiah chhâi-lông thiah ji̍p chit ê iûⁿ-tiâu, beh hāi
417kiò pang-chān, tōa siaⁿ ki-ki kiò kóng, “Chhâi-lông ! Chhâi-lông ! Ū chi̍t chiah chhâi-lông tī iûⁿ-ni̍h, Pang-chān o͘h !”
418ê hiuⁿ-siā lâng thiaⁿ-kìⁿ, phah-sǹg sī koh teh lâ-êng, bô chi̍t ê ū chi̍t-tiám-á tì-ì á-sī khah kūn-óa i. Só͘-í chit ê chhī-iûⁿ
419Lí bat thiaⁿ-kìⁿ gōng chhân-kap-á ê kū kò͘-sū bô ? Ū kóa chhân-kap-á tī chi̍t ê chúi-khut saⁿ-kap tiāⁿ-tio̍h in tio̍h chi̍t
420kè lóng bô ông. Chóng-sī in hut-jiân-kan tiāⁿ-tio̍h sim-chì tio̍h ū chi̍t ê ông. In chhe chi̍t ê sù-chiá kàu tī Sîn-bêng hia, lâi kiû
421-chiá kàu Sîn-bêng hia, kiû i hō͘ in chi̍t ê khah hó ê ông, khah ū lō͘-ēng ê ông.
422Ū chi̍t pái ji̍t kap hong teh saⁿ-chiⁿ chī-chūi khah ióng. Ta̍k ê sìn
423ji̍t kap hong teh saⁿ-chiⁿ chī-chūi khah ióng. Ta̍k ê sìn i ka-kī khah ū la̍t. In teh piān-pok ê sî, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng teh
424Hong chiū kóng. Taⁿ ū ki-hōe thang lâi chhì lán ê la̍t. Lâi khòaⁿ lán tá-lo̍h chi̍t ê
425thang lâi chhì lán ê la̍t. Lâi khòaⁿ lán tá-lo̍h chi̍t ê kàu-gia̍h ū la̍t thang hō͘ chit ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng thǹg i ê saⁿ, hit ê ōe án
426lâng thǹg i ê saⁿ, hit ê ōe án-ni chòe, chiū ōe sêng-jīn sī khah ū la̍t.
427Sòe chiah lông put-chí ài chia̍h ū khak ê chúi-cho̍k. I siông-siông tùi khoe-piⁿ lo̍h-khì, tùi piⁿ-á
428khoe-piⁿ lo̍h-khì, tùi piⁿ-á ûn-á chhē chîm-chhi̍h hit hō ê lūi. Ū chi̍t pái i teh chhē chîm ê sî, chin iau, i chhun i ê chhiú-chiúⁿ
429chhun góa ê chhiú-chiúⁿ lâi lia̍h in. Góa teh siūⁿ kin-á-ji̍t m̄ chai ū tēng ê sòe chiah chîm tī chúi-ni̍h bô ?”
430Koh nn̄g lé-pài kú, sòe chiah lông lóng bô lâi khoe-ni̍h. Āu-lâi ū chi̍t ji̍t, pak-tó͘ lāi tòng bōe tiâu chí ū chîm ōe hō͘ i pêng-
431lâi khoe-ni̍h. Āu-lâi ū chi̍t ji̍t, pak-tó͘ lāi tòng bōe tiâu chí ū chîm ōe hō͘ i pêng-an, i chai i tē-it chió tio̍h ū chi̍t chiah chîm
432 bōe tiâu chí ū chîm ōe hō͘ i pêng-an, i chai i tē-it chió tio̍h ū chi̍t chiah chîm thang chia̍h. I chiū chīn sòe-jī lo̍h-khì khoe-ni̍h
433chúi, só͘-í bô koh chia̍h chîm. Chóng-sī i chhē-tio̍h chi̍t ê hn̂g ū iá bû-hoa-kó, chīn hó chia̍h, i ta̍k ji̍t khì hia lâi chia̍h.
434jōa kú sòe chiah lông ná thiàu tò-lâi, hoaⁿ-hí, bô khòa-lū, chí-ū sì-ûi khòaⁿ. Tú-tú i lâi ê sî i khòaⁿ-kìⁿ chit ê thô͘-kha lóng
435sî i khòaⁿ-kìⁿ chit ê thô͘-kha lóng sī jiàu ê hûn, chhin-chhiūⁿ ū chīn tāng ê mi̍h thoa kè-khì. Sòe chiah lông thêng teh khòaⁿ, kóng
436I chiū khòaⁿ-kìⁿ i ê chhù ê mn̂g, ū kho̍eh tio̍h piⁿ-á ia̍h phòa, tú-tú chhin-chhiūⁿ ū put-chí tōa ê
437ê chhù ê mn̂g, ū kho̍eh tio̍h piⁿ-á ia̍h phòa, tú-tú chhin-chhiūⁿ ū put-chí tōa ê mi̍h kè-khì. Sòe chiah lông kóng, “Che sī sím-mi̍h
438 lí siông-siông kā góa kóng. Góa teh siūⁿ góa ê sòe keng chhù ū sím-mi̍h tāi-chì.”
439kò͘-sū lâi siá, iā ū sî chòe si.
440Chóng-sī i ū chi̍t hāng pí thit-thô kap Siá kò͘-sū koh khah hó ê, chiū-sī chīn
441iu-būn. I chiàu i só͘ ōe ê chòe chhù-lāi ê kang, chóng-sī chí-ū chi̍t hāng,i ê lāu-bú tē it khiàm pang-chān ê, chiū-sī gûn. I tio̍h
442gûn thang chòe chiah ê tāi-chì. Lûi-sa ê lāu-bú ná kú ná lám, ū sî chiū phòa-pīⁿ. Góa bōe hiáu kā lí kóng Lûi-sa keng-kè chit
443thàn ta̍k îⁿ sī hē tī i ê só͘ thiàⁿ ê ke-lāi ēng. I chám-jiân ū pang-chān i ê ke, chóng-sī ia̍h sī chīn chió, chiàu Lûi-sa ka-kī
444 sī siá kò͘-sū, chóng-sī bô thang tit-tio̍h chīn chōe chîⁿ, ia̍h ū lâng kā i kóng sī phah-sńg sî.
445I kàu tōa lâng ê sî, chi̍t ji̍t ū chi̍t ê Chheh-kóan-chú, chhiáⁿ Lûi-sa siá chi̍t pún chheh, hō͘ cha
446, chóng-sī i siông-siông kóng, “Góa chiah chhì-khòaⁿ, taⁿ sī góa ū ki-hōe thang chòe kang ê sî.” só͘-í i chiū kā chit ê chheh-kóan-
447tit i bat kap i ê chí-bē tī tōa keng phò-si̍t ê chhù, tī hiuⁿ-siā ū chīn hó ê sî. Só͘-í i siá lóng-chóng ê tāi-chì chòe chi̍t ê
448bē-á, koh tī hoaⁿ-hí ê sî, kap thit-thô ê tāi-chì, í-gōa i iā ū kóng tī hit ê kan-khó͘ ê sî, tī bô mi̍h thang ēng kan-khó͘ ê tāi
449 tit-tio̍h chin chōe chîⁿ. Koh kúi nî liáu-āu, Lûi-sa ê ǹg-bāng ū tit-tio̍h ; i bóe chi̍t keng hó ê chhù, hō͘ ke-lāi ê lâng khiā ;
450pêng-an. M̄ bián koh hō͘ só͘ thiàⁿ ê lāu-bú chòe khó͘ kang, ia̍h ū chin chōe súi ê mi̍h, thang hióng-siū tī i nî-lāu ê sî.
451(1)Mn̄g. Lûi-sa ū sím-mi̍h kiàn-tiông ? Gâu siá kò͘-sū, poaⁿ kò͘-sū, chòe si.
452(2) Lûi-sa ū sím-mi̍h hó tek-hēng ? Gâu thé-thiap pē-bú, pang-chān ke, thiàⁿ sió
453Bat ū chi̍t châng sòe châng sam-chhiū sán-sán, chiam-chiam, ia̍h kim-kim tī
454Bô jōa kú, tī tang-thiⁿ chi̍t chá-khí chīn léng, ū lâng tòa seh chhia lâi, in chiū ta̍k ūi chhò chhiū, āu-lâi kàu tī
455Chi̍t lâng kóng, “Tī chia ū chi̍t châng tú-tú ōe chòe tit.” I chiū bong chit châng sòe châng
456liâm-piⁿ khì, ia̍h chiū saⁿ-kap kng chi̍t khia tōa nâ koh lâi. Chiū ū kúi-nā ê súi-súi ê hū-jîn-lâng tì pe̍h bō-á, chhēng lâm saⁿ,
457chiū ka-kī chiàu i só͘ ōe ê hn̄g-hn̄g khòaⁿ lo̍h lâi, i khòaⁿ-kìⁿ i ū tiàu kim kap gûn ê liān-á. Ū pe̍h-pe̍h, khin-khin ê mi̍h kui tiâu
458hn̄g khòaⁿ lo̍h lâi, i khòaⁿ-kìⁿ i ū tiàu kim kap gûn ê liān-á. Ū pe̍h-pe̍h, khin-khin ê mi̍h kui tiâu sûi tī i ê sì-ûi ; I ê ki ū
459 Ū pe̍h-pe̍h, khin-khin ê mi̍h kui tiâu sûi tī i ê sì-ûi ; I ê ki ū hē sòe lia̍p kim ê jîn kap chúi-âng, thô-âng ê kiû kap gûn ê chhiⁿ
460lia̍p kim ê jîn kap chúi-âng, thô-âng ê kiû kap gûn ê chhiⁿ ; ia̍h ū súi-súi sòe ki âng kap pe̍h ê la̍h-chek, tī i ê ki ; chóng-sī lō͘
461tī i ê ki ; chóng-sī lō͘-bé tē it kî-kòai ê sī chiah ê gín-ná ū tiàu chi̍t sian súi koh pe̍h, teh pe ê ang-á thiⁿ-sài tī i ê thâu-
462chhiū chiū thiaⁿ-kìⁿ kî-kòai ê siaⁿ, tùi koaiⁿ-teh ê mn̂g kè-lâi. Ū sî thiaⁿ-kìⁿ chi̍t ê gín-ná teh háu. I chīn chēng-chiauh, ná kú
463la̍h-chek. Āu-lâi chit nn̄g ê súi ê hū-jîn-lâng chiū kng chi̍t tè ū sòe châng sam-chhiū ê toh, khin-khin sak i, kín-kín tùi mn̂g-ni̍h chhut
464châng sam-chhiū hut-jiân-kan khòaⁿ-kìⁿ chi̍t keng tn̂g-tn̂g ê pâng, ū chōe-chōe sòe tiuⁿ pe̍h ê bîn-chhn̂g, gín-ná the tī bîn-chhn̂g ê
465pe̍h ê bîn-chhn̂g, gín-ná the tī bîn-chhn̂g ê chím-thâu, ia̍h koh ū gín-ná tī tōa liâu ê í, koh ū ê teh io á-sī teh chē tī sòe tè
466bîn-chhn̂g ê chím-thâu, ia̍h koh ū gín-ná tī tōa liâu ê í, koh ū ê teh io á-sī teh chē tī sòe tè í. I kî-kòai siūⁿ cháiⁿ-iūⁿ
467Bô jōa kú ū chi̍t ê gín-ná bô siáⁿ la̍t ê Siaⁿ kóng, “Chit châng sī góa só͘
468 chòe chûn-ūi, á-sī siâⁿ-ni̍h ê chhù ê iàu-kín mi̍h, chóng-sī ū chòe sím-mi̍h ? Ū chòe súi ê Kiù-chú-tàn chhiū.
469sī siâⁿ-ni̍h ê chhù ê iàu-kín mi̍h, chóng-sī ū chòe sím-mi̍h ? Ū chòe súi ê Kiù-chú-tàn chhiū.
470Kó͘-chui ū hok-khì
471Ū chi̍t ê ông-chú, beh ti̍h ông-hui, jī-chhiáⁿ ài sī ha̍p-keh--ê, m̄
472 m̄-koh bô-lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè-kài-siōng ū chin-chē ông-hui, m̄-kóan in sī-m̄-sī ha̍p-keh--ê, ông-chú lóng chhōe
473Ū chi̍t-kang hong-thai-thiⁿ ê ē-po͘, lûi-kong sih-nà siám-sih, thiⁿ teh
474hong-thai-thiⁿ ê ē-po͘, lûi-kong sih-nà siám-sih, thiⁿ teh tò-hō͘! Ū-kàu khióng-pò͘! Hit ê sî-chūn ū lâng teh kho̍k siâⁿ-mn̄g, lāu-
475nà siám-sih, thiⁿ teh tò-hō͘! Ū-kàu khióng-pò͘! Hit ê sî-chūn ū lâng teh kho̍k siâⁿ-mn̄g, lāu-kok-ông tō kiâⁿ chhut-khì kā khui-mn̂g.
476chái-khí, in mn̄g ông-hui khùn liáu hó--bô? Ông-hui ìn-kóng: “Ò͘, ū kàu kan-kó͘, kui àm lóng khùn bē-lo̍h-bîn! Siōng-tè chai-iáⁿ góa
477tio̍h chit lia̍p ho-lian-tāu. Kan-tāⁿ[taⁿ] chin-chiàⁿ ê ông-hui chiah ū chit chióng iù- mi[mî]-mi[mî] ê phôe-hu.
478kài hoaⁿ-hí, kan-taⁿ hôan-ló chi̍t hāng niâ, he tio̍h-sī: Lán kám ū-hoat-tō͘ éng-óan chhiūⁿ chit-má chiah khòai-lo̍k? M̄-chiah beh ti̍h
479bó͘, kā in thó chi̍t tè sè-tè ê lāi-saⁿ-pò͘, tòa tī sin-khu, tō ū-hāu.”
480teh kóng--ê hiah-ni[nih] khòai-lo̍k? In ìn-kóng: “Bô-m̄-tio̍h, m̄-koh ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in bô gín-á!” Hit-chūn tī hia chhōe bô
481chhiūⁿ thôan-soat--ê án-ne. Chit ê chhī-bîn hôe-kóng: “Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō
482Ū chi̍t kang ông-chú kap ông-hui tī iá-gōa chháu-tē khiâ-bé ê sî
483hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng ông-chú kap ông-hui lóng khòaⁿ ū tio̍h, thiaⁿ ū tio̍h. Chit-má ông-chú kap ông-hui kiâⁿ óa in kah[kap]
484káu. Kui ê kòe-têng ông-chú kap ông-hui lóng khòaⁿ ū tio̍h, thiaⁿ ū tio̍h. Chit-má ông-chú kap ông-hui kiâⁿ óa in kah[kap] in kóng-ōe
485Ông-chú kóng: “Ū--a, góa ū o̍h tio̍h bóan-chiok sī: sè-kan lân-tit ê un-hūi.”
486Ông-chú kóng: “Ū--a, góa ū o̍h tio̍h bóan-chiok sī: sè-kan lân-tit ê un-hūi.”
487Ông-hui: “Góa ū o̍h tio̍h: beh bóan-chiok, tû liáu bóan-chiok í-gōa bô pa̍t hāng.”
488khiáu, gōng ê mi̍h-kiāⁿ kah[kap] tōng-bu̍t lóng ē chhut-hiān, lâng mā ū kiáu[khiáu], gōng, nā thò tī lâng, in tō ē khì siūⁿ-tio̍h: sîn
489Ū nn̄g lia̍p kôan-kôan-kôan ê soaⁿ, soaⁿ-thâu lóng khí 1 chō siâⁿ.
490Ū chi̍t-ê-lâng khì nâ-lāi, ko͘-chiâⁿ chhiū-á hō͘ i chi̍t-ki chhiū-
491Ū chi̍t-chiah la̍h-káu chiong thò͘-á kóaⁿ-chhut i ê siū, jī-chhiáⁿ it
492chhiáⁿ it-ti̍t kā jiok, jiok chiâⁿ kú iah-sī lia̍h thò͘-á bōe tio̍h. Ū chi̍t-ê bo̍k-chiá keng-kè khòaⁿ--tio̍h , tō thêng--lo̍h-lâi kā la̍h
493Che sī tih kóng ,bô-lūn lâng ah-sī tōng-bu̍t lóng ū kiû-seng ê pún-léng, chit ê pún-léng ū chiok tōa ê le̍k-liōng.
494lâng ah-sī tōng-bu̍t lóng ū kiû-seng ê pún-léng, chit ê pún-léng ū chiok tōa ê le̍k-liōng.
495Sio hé-thòaⁿ ê lâng tòa tī chi̍t-ê só͘-chāi tih chòe seng-lí, ū chi̍t kang, i khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê ní-pò͘--ê poaⁿ lâi i keh-piah tòa
496Kàu àm-thâu-á, ū lâng lâi chhī gû, in bô hoat-hiān lo̍k-á, kóan-ke kap tn̂g-kang keng
497kang keng-kè gû-tiâu ê sî , mā bô chú-ì tio̍h gû-tiâu lāi-tóe ū lo̍k-á.
498beh pó-hō͘ lí, m̄-koh chit-má iah bōe-tàng ôan-chôan hòng-sim, koh ū lēng-gōa chi̍t-ê lâng beh keng-kè gû-tiâu, i tùi sū-sū-hāng-hāng
499Tàng-sng chhut-miâ ê hô͘-lî , ū chi̍t-ji̍t, kèng-jiân chhiáⁿ sian-ho̍h a-î chòe-hé chia̍h-àm . Hô͘
500chêng ê sī chi̍t-ki tn̂g-tn̂g khui-kháu chin sòe ê kan-á, lāi-tóe ū phang-kòng-kòng ê tīm koe-bah. Sian-ho̍h kóng : “ Hô͘-lî , khoaⁿ-khoaⁿ
501koh hô͘-lî khah án-chóaⁿ tō-sī chia̍h bōe-tio̍h , bé -- a , i chí-ū iau pak-tó͘ tńg--khì .
502Khah-chá, ū chi̍t-ê chin kut-la̍t ê choh-sit-lâng, tī i beh sí chìn-chêng kā i
503seng só͘ lia̍p-chek--ê, lóng tâi tī chhân lāi-tóe, lín siáng siōng ū nāi-sim khì ku̍t, tō ē-tàng ku̍t-tio̍h hia ê chîⁿ-gûn !“
504lō péng, m̄-koh chi̍t-sián-gō͘-lî mā bô ku̍t--tio̍h, lo̍h-bé in chí-ū thâu-khak lê-lê tńg--khì. In-ūi chhân-tōe hō͘ in ku̍t chiok chhim
505 kah lia̍h bōe tiâu ê báng-á, i sim-lāi àm-siūⁿ, tō sǹg báng-á ū châi-tiāu chiàn iâⁿ sai, i kāng-khóan ē-tàng khin-khin-sang-sang kā
506Ū chi̍t-ê bo̍k-iûⁿ-lâng , i só͘ chhī ê iûⁿ-á tio̍h-che, tì-sú iûⁿ
507 i só͘ chhī ê iûⁿ-á tio̍h-che, tì-sú iûⁿ-á lóng sí liáu-liáu. Ū chi̍t-chiah tiāⁿ-tiāⁿ tī chit-tah-á chhut-ji̍p ê iá-lông thiaⁿ-tio̍h
508“ I ū-iáⁿ chiok siong-sim , “ Bo̍k-iûⁿ-lâng chhī ê káu-á ìn kóng : “ M̄
509Ū lâng sàng chi̍t-ki iōng o͘-tôaⁿ-bo̍k chòe ê keng hō͘ chi̍t-ê keng-
510 ē-tàng siā chin hn̄g jî-chhiáⁿ chiok chún, keng-chhiú chin kah-ì. Ū chi̍t-pái, keng-chhiú chin-chiok khòaⁿ, chiah hoat-kak chit-ki keng chho͘
511ê kè-ta̍t bô-siáⁿ sù-phè, i tō khì chhē hit-tong-chūn siōng-kài ū-miâ ê tiau-khek sai-hū, chhiáⁿ i tī keng téng-thâu khek siōng súi
512sî-kan kàu--a, keng-chhiú khì the̍h keng, i khòaⁿ-tio̍h keng téng-bīn ū kui-pak phah-la̍h ê tô͘, chiok kah-ì--e, téng-bīn ū tng tih cháu ê
513 keng téng-bīn ū kui-pak phah-la̍h ê tô͘, chiok kah-ì--e, téng-bīn ū tng tih cháu ê bé, chún-pī beh siā chìⁿ ê keng-chhiú kah cháu kah
514chìⁿ ê keng-chhiú kah cháu kah sì-sòaⁿ ê iá-siū. I kóng : “ Iah-koh ū siáⁿ-mé tô͘ ē-tàng kah chit-ki keng hiah-nī tàu-tah ? “
515beh lâi chhì chi̍t-ē-á khòaⁿ-māi, m̄-koh, in-ui tiau-khek liáu-āu, ū-ê só͘-chāi chho͘ ū-ê só͘-chāi iù, siū-la̍t bōe pêng-kun, chit-ki
516-á khòaⁿ-māi, m̄-koh, in-ui tiau-khek liáu-āu, ū-ê só͘-chāi chho͘ ū-ê só͘-chāi iù, siū-la̍t bōe pêng-kun, chit-ki keng chū-an-ne tn̄g-
517Ū chi̍t-chiah bā-hio̍h tī thiⁿ-téng pe, chiong ē-bīn ê kéng-tì khòaⁿ
518 keh bô gōa-kú, koh pe khì lēng-gōa chi̍t-ê chhek-chhng hioh-khùn. Ū chi̍t-chiah koe-mo͘ phōng-song ê koe-bú khòaⁿ-tio̍h chit-ê chêng-kéng
519Bā-hio̍h thiaⁿ-tio̍h koe-bú tih thi̍h-thi̍h-kiò, iōng i chin ū eng-ui ê gán-sîn kā koe-bú siòng--chi̍t-ē : “ Sī--lah, bā-hio̍h ū
520ū eng-ui ê gán-sîn kā koe-bú siòng--chi̍t-ē : “ Sī--lah, bā-hio̍h ū-tang-sî-á ū-iáⁿ pe bô koe-á hiah kôan, m̄-koh koe-á soah bô-thang
521gán-sîn kā koe-bú siòng--chi̍t-ē : “ Sī--lah, bā-hio̍h ū-tang-sî-á ū-iáⁿ pe bô koe-á hiah kôan, m̄-koh koe-á soah bô-thang pe pí bā-hioh
522tāi-á kah hê-á sī hó-pêng-iú, in lóng tòa tī chin súi ê ô͘-piⁿ. Ū chi̍t-ji̍t, in chòe-tīn beh poaⁿ chhù. Thian-gô chhē-tio̍h chi̍t-tâi
523Ū chi̍t-chiah lông , tī chia̍h iûⁿ-á-kiáⁿ ê sî-chūn, bô-sòe-jī khì
524leh, bô-thang siūⁿ-beh pe tó-ūi tō pe tó-ūi , chit-khóan seng-o̍ah ū siáⁿ-mé hēng-hok ? Kóng chèng-keng -- ê, gún sui-bóng pe bô chhiūⁿ
525Ū chi̍t-bé chhǹg-á hō͘ hái-tu jiok, ná cháu ná ai, tī i tō beh hō͘
526Chit-ê kò͘-sū sī tih kóng, ū-ê lâng khòaⁿ-tio̍h hit-kóa hām-hāi pa̍t-lâng ê lâng, kàu bé--a
527Iá-lông siūⁿ-beh chiong kui-tīn ê iûⁿ-á chia̍h tiāu, m̄-koh iûⁿ-á ū káu-á tih kóan-kò͘, hō͘ i bô-thang kè-chhiú, siūⁿ-kóng ài iōng
528 bô-thang kè-chhiú, siūⁿ-kóng ài iōng tām-po̍h-á thâu-nó͘ chiah ū-hoat. I tō phài sú-chiá khì pài-hóng chit-tīn iûⁿ-á, kóng káu
529Ū chi̍t-ê chhiⁿ-mî--ê, m̄-kóan siáⁿ-mé cheng-siⁿ, nā hō͘ i bong--kè
530siáⁿ-mé cheng-siⁿ, nā hō͘ i bong--kè, i tō chai-iáⁿ sī siáⁿ-mé a. Ū chi̍t-ê lâng khan chi̍t-chiah lông-á-kiáⁿ lâi, beh hō͘ i bong khòaⁿ
531Chit-ê kò͘-sū sī kóng, lán nā ū siáⁿ-mé phái-phiah, chū sòe-hàn-sî tō chha-put-to khòaⁿ ē --chhut
532kiâⁿ lâi kàu chi̍t-ê lông-ka, thiaⁿ-tio̍h lāi-tóe gín-á tih háu, ū chi̍t-ê o͘-bá-sáng kā gín-á heh kóng : " Mài koh háu--a, á-nā-bô
533Koaⁿ-bang kah chhiūⁿ-bo̍k tih chìⁿ kóng siáng khah ū-la̍t, khah ū tòng-thâu koh khah léng-chēng, in nn̄g-ê lóng bô beh
534Koaⁿ-bang kah chhiūⁿ-bo̍k tih chìⁿ kóng siáng khah ū-la̍t, khah ū tòng-thâu koh khah léng-chēng, in nn̄g-ê lóng bô beh jīm-su. Chhiūⁿ
535Chit-ê kò͘-sū tih kóng, ū-tang-sî--a mài khì kah lâng ngī tú ngī tian-tò khah hó.
536 peh khí chi̍t-ê soaⁿ-lūn-á-tèng, hiông-hiông khòaⁿ-tio̍h soaⁿ-kha ū chi̍t-chiah sai tng tih chia̍h i ê gû-á-kiáⁿ.
537-chhoah, giâ-thâu khòaⁿ thiⁿ, kā thiⁿ-kong-peh--a kiû : " Góa tú-á ū hoat-gōan, nā lia̍h tio̍h chha̍t-á, góa beh kèng-hōng chi̍t-chiah iûⁿ
538Che sī tih kóng, ū-ê lâng tī kiông-béng ê tùi-te̍k bīn-thâu-chêng kiaⁿ chi̍t-ē kè
539Ū chi̍t-ê jo̍ah--lâng ê tiong-tàu-sî, ji̍t-thâu chhiah-iām-iām, ū kúi
540Ū chi̍t-ê jo̍ah--lâng ê tiong-tàu-sî, ji̍t-thâu chhiah-iām-iām, ū kúi-ê kè-lō͘-lâng kiâⁿ kah siān-tàu-tàu, khòaⁿ-tio̍h thâu-chêng
541kúi-ê kè-lō͘-lâng kiâⁿ kah siān-tàu-tàu, khòaⁿ-tio̍h thâu-chêng ū chi̍t-châng ngô͘-tông-chhiū, tō kiâⁿ kàu chhiū-kha , tó thán-chhiò
542Che sī tih kóng, ū-ê lâng m̄-chai kiàn-siàu, pa̍t-lâng kā lí tàu chō͘-chān, lí koh
543Khah-chá ê sî-chūn, ū chi̍t-chiah bé chiàm tio̍h kui-phìⁿ ê chháu-po͘. Ū chi̍t-kang, chi̍t
544chá ê sî-chūn, ū chi̍t-chiah bé chiàm tio̍h kui-phìⁿ ê chháu-po͘. Ū chi̍t-kang, chi̍t-chiah lo̍k-á cháu lâi i ê tōe-pôaⁿ, siūⁿ-beh kah
545Ū chi̍t-ê tio̍h ba̍k-è ê o͘-bá-sáng, chhiáⁿ chi̍t-ê i-seng kā i i-tī
546Kàu hoat-īⁿ ê sî, o͘-bá-sáng kóng i khak-si̍t ū tah-èng beh hù i-io̍h-hùi hō͘ i-seng, tiâu-kiāⁿ sī ài kā i ê ba̍k
547Ū chi̍t-pái, chi̍t-tīn thò͘-á chòe-hé, in-ūi kám-kah ka-kī chiok bô
548Chúi-tî-á piⁿ ū chin chōe súi-koe, thiaⁿ-tio̍h thò͘-á cháu kah hiah chhiⁿ-kông ê siaⁿ
549 kiaⁿ chi̍t-ē lóng thiàu ji̍p-khì chúi-tóe bih--khí-lâi. Kî-tiong ū chi̍t-chiah thò͘-á khòaⁿ-tio̍h chit-ê pān-sè, tō kā kî-tha ê thò͘
550-leh tòng--leh, lán bô su-iàu khì chhē sí a, lín khòaⁿ, chiâ koh ū pí lán khah bô-táⁿ ê tōng-bu̍t."
551ha̍k-seng, keng-kòe 1 tang Pe̍h-ōe-jī kàu-ha̍k liáu-āu, khó-lêng ē ū siáⁿ-mih sêng-kó? Harvard tāi-ha̍k chho͘-kip-pan chèng-sek chù-chheh
552sêng-kó? Harvard tāi-ha̍k chho͘-kip-pan chèng-sek chù-chheh ê ha̍k-seng ū 15 lâng. Keng-kòe 3 kò go̍eh ha̍k-si̍p, Tâi-gí Lô-má-jī í-keng
553chiū khì Tiong-kip-pan. Pún-bûn sú-iōng ê Lô-má-jī ián-káng-kó ū 6 phiⁿ, 5 phiⁿ sī Chho͘-kip-pan, 1 phiⁿ sī Tiong-kip-pan. In lóng-sī
554kó͘ hong-sek tû-liáu thôan-thóng ê pit-chhì, kháu-chhì í-gōa, iáu ū sú-iōng khah chhòng-sin ê hong-sek. Múi 2 khò siōng liáu lóng ē
555sú-iōng khah chhòng-sin ê hong-sek. Múi 2 khò siōng liáu lóng ē ū 1 piàn ê khó-chhì. Pau-koat pit-chhì kap kháu-chhì. Pit-chhì ê
556piáu-hiān chin hó. Che chiàm chôan-pō͘ sêng-chek ê 70%, lēng-gōa ū 'final project', chiū chin ū thiau-chiàn-sèng, mā chin ē-tàng ū chhòng
557chiàm chôan-pō͘ sêng-chek ê 70%, lēng-gōa ū 'final project', chiū chin ū thiau-chiàn-sèng, mā chin ē-tàng ū chhòng-ì, koh ē-tàng chioh chit
558gōa ū 'final project', chiū chin ū thiau-chiàn-sèng, mā chin ē-tàng ū chhòng-ì, koh ē-tàng chioh chit-ê ki-hōe ha̍k-si̍p tû-liáu khò-pún
559chhái-pâi, tī ha̍k-kî chòe-āu 1 chiat khò ián-chhut. Tē 2 ha̍k-kî ū lâng iōng Tâi-ôan bîn-iâu hip MTV, ū lâng pian thàn-cheng kò͘-sū
560khò ián-chhut. Tē 2 ha̍k-kî ū lâng iōng Tâi-ôan bîn-iâu hip MTV, ū lâng pian thàn-cheng kò͘-sū (detective story) lâi hip, tī chòe-āu
561ke khòaⁿ. Lēng-gōa tī Bí-kok chhut-sì ê ha̍k-seng, to͘-ha̍p nā-si ū tú-hó chiū iau-kiû in chham-ka tùi-gōa kong-khai ê ián-káng pí-sài.
562seng o̍h Tâi-gí 1 tang āu, tī gí-im, gí-sû kap gí-hoat siōng, kám ū siáⁿ-mih tián-hêng ê chhò-ngō͘ hêng-thài chhut-hiān?
563I chai-iá góa tùi I ū hèng-chhù
564ū hèng-chhū ê cha-bó
565ū-sî hō-siōng khòaⁿ
566āi ū chin chē
567ko͘-li̍p--ê, in bô hián-sī ì-gī (significance). Kî-tiong sīm-chí ū--ê sī kò-jîn ê te̍k-lē. Pí-jû kóng, ha̍k-seng F só͘ hōan ê Type
568Lēng-gōa ū tiông-ho̍k--ê, te̍k-pia̍t sī bô kāng ê lâng hōan ê chho-ngô͘ tiông
569sī bô kāng ê lâng hōan ê chho-ngô͘ tiông-ho̍k jú kôan chiū jú ū ì-gī, piáu-sī chē sī kiōng-tông ê chhò-ngō͘.
570só͘ ín-khì, sī siū Hôa-gí Hàn-gí pheng-im piau-kì ê éng-hióng. Ū Type 18 chhò-ngō͘ ê ha̍k-seng siu Tâi-gí khò chìn-chêng ū siu kòe
571hióng. Ū Type 18 chhò-ngō͘ ê ha̍k-seng siu Tâi-gí khò chìn-chêng ū siu kòe Hôa-gí khò.
572Type 1 ū 27 ê, siōng kôan. Kun-kù Chiung Wi-vun (2002) ê si̍t-giām, in-ūi Tâi
573ūi tùi-pí (three-way constract) (i.e. b, p, ph kap g, k, kh) tùi kan-taⁿ ū 2 ūi tùi-pí (two-way constract) ê Eng-gí-lâng lâi kóng sī hui-siông
574bô chit-ê im. Náu lāi-té bô ê im chiū-sī hiⁿ-khang chin oh thiaⁿ ū ê im. Só͘-í tī chòe-āu tàu-té ū glottal stop--bô, tùi Eng-gí
575chiū-sī hiⁿ-khang chin oh thiaⁿ ū ê im. Só͘-í tī chòe-āu tàu-té ū glottal stop--bô, tùi Eng-gí sī bó-gí ê lâng lâi kóng khak-si̍t
576-im (major vowels). Eng-gí lāi-té chiū bô nazal vowels, sui-jiân in ū nazalized vowels (phīⁿ-hòa bó-im), in-ūi siū chêng-āu hoat-im khôan
577kéng éng-hióng só͘ sán-seng ê phīⁿ-hòa (e.g., nonsense e o kap e lóng ū phīⁿ-hòa), put-kò in m̄-sī gôan-im m̄-sī phonemic, bô tī náu lāi
578Final [k] ū-sî ē ke ū-sî ē kiám, put-kò mā m̄-sī chin giâm-tiōng, Eng-gí lāi
579Final [k] ū-sî ē ke ū-sî ē kiám, put-kò mā m̄-sī chin giâm-tiōng, Eng-gí lāi-té mā ū
580ū-sî ē kiám, put-kò mā m̄-sī chin giâm-tiōng, Eng-gí lāi-té mā ū final [k], sui-jiân phonemically sī lóng released, put-kò kóng-ōe mā
581 Tâi-gí kāng-khóan. Final [t], final [p] mā si kāng-khóan, kan-taⁿ ū 1 ê lâng hōan 1 piàn final [t] ê chhò-ngō͘, lóng bô lâng final [
582ê lâng hōan 1 piàn final [t] ê chhò-ngō͘, lóng bô lâng final [p] ū būn-tê. Che pí Tâi-ôan-lâng o̍h Lô-má-jī ê chêng-hêng khah hó.
583 feature ê Eng-gí lâng bô hōan chin chē chit-ê chhò-ngō͘, kan-taⁿ ū 2 ê m̄-tio̍h niâ.
584Tāi-bêng-sû Tâi-gí ū hun exclusive kap inclusive, Eng-gí bô, só͘-í èng-kai kóng "góan"--
585bô, só͘-í èng-kai kóng "góan"--ê, i kóng "lán". I kóng "Lán chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ" èng-kai sī "Góan chí-ū ū-sî hō͘-siōng
586só͘-í èng-kai kóng "góan"--ê, i kóng "lán". I kóng "Lán chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ" èng-kai sī "Góan chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ."
587 I kóng "Lán chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ" èng-kai sī "Góan chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ."
588kóng "Lán chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ" èng-kai sī "Góan chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ."
589Lēng-gōa ha̍k-seng C mā ū 1 ê siū Hôa-gí éng-hióng ê sû. Èng-kai iōng "hit-chūn" i iōng
590Ha̍k-seng F mā ū 1 ê lūi-sū ê chhò-ngō͘, èng-kai sī "chia̍h tiám-sim" i kóng "chia̍h
591bô chhōe tio̍h siáⁿ-mih giâm-tiōng ê chhò-ngō͘. Kan-taⁿ Ha̍k-seng C ū 3 ê sió chhò-ngō͘:
592Wi-vun T. Chiung. 2002. Tâi-gí ê "bí" hām Eng-gí ê "bee" kam ū-iáⁿ kāng-khóan? ---Ūi Voice Onset Time ê koan-tiám khòaⁿ Tâi-gí
5931 Nā-sī thâu-chêng ū chhut-hiān ê chhò-ngō͘ hêng-thài (type) chiū bô koh soat-bêng.
5944-1: POJ siá sû ê kui-hōan it-tēng ū su-iàu.
595ê jī-hêng, iōng ba̍k-chiu jīn--chhut-lâi (che tong-jiân sī ài seng ū bûn-jī ha̍k-si̍p, siū kàu-io̍k--ê.) M̄-sī iōng chhùi liām--chhut-
596chiū ē hêng-sêng jī-kéng, ki-pún-siōng khòaⁿ thâu chiū chai bóe, ū: kā-gê-chhiat-khí, sam-pat-li-lô; sīm-chí sam-pat-li-lô-kô.
5972-1. Sû-tián sī-m̄-sī ū siu ê sû.
598kāng-khóan chit-ê bûn-bêng ê lâng kiōng-tông ê bûn-hòa pōe-kéng, ū it-tēng ê kui-hōan chok-iōng. Sû-tián sī ài siū kong-phêng--ê,
599 POJ ê sû-tián bô chē, tān-sī POJ bûn-sû ê siá-hoat iā í-keng ū chi̍t ê khóan, siá--chhut-lâi ê bûn-sû nā sī sû-tián ū siu--ê
600í-keng ū chi̍t ê khóan, siá--chhut-lâi ê bûn-sû nā sī sû-tián ū siu--ê, tāi-chiòng iú-só͘-kin-kù, khah bē ū cheng-gī; nā-sī bô
601-sû nā sī sû-tián ū siu--ê, tāi-chiòng iú-só͘-kin-kù, khah bē ū cheng-gī; nā-sī bô siu ê bûn-sû, chok-chiá ài siông-sè chù-bêng
602-sī bô siu ê bûn-sû, chok-chiá ài siông-sè chù-bêng lâi-gôan: ū siáⁿ-mih bûn-hiàn--ê; tiân-iá tiau-cha--ê; ka-cho̍k gí-thôan--ê;
603lāi-iông. Bûn-sû ê siá-hoat pit-su seng khó-lū sû-tián sī-m̄-sī ū siu ê sû:
604. Seⁿ-tiuⁿ chit-ê sû, chin chē lâng m̄-chai, put-kò che sī sû-tián ū siu--ê. (chù: 3)
6052-2. Í bûn-sû ê bûn-hoat, sī-m̄-sī ū to̍k-li̍p ê sû-lūi ?
606Bûn-sû sī kò͘-sêng bûn-kù ê ki-pún sè-pau, it-tēng ài ū kò͘-tēng ê sû-lūi i-kù, ài to̍k-li̍p siá-chhut sû-lūi ê kong-lêng;
607Ta̍k iūⁿ lâng lóng ū ka-tī ê bûn-hòa. Piáu-sī chin chē iūⁿ lâng.
608Ta̍k-iūⁿ lâng lóng ū ka-tī ê bûn-hòa. Piáu-sī kan-taⁿ só͘ kóng ê hit-iūⁿ lâng.
609"Tân Chóng-thóng ū pit-iàu chhut-bīn, thè THBK kòe-khì chhò-ngō͘ ê gí-bûn chèng-chhek
610lâng hōe sit-lé." (chù: 5) Tâi-ôan lâng chit-ê bûn-sû ê siá-hoat, ū chin chē ì-gī. Góa sī Tâi-ôan-lâng; bē-sái siá "Góa sī Tâi-ôan
611-gōa nā-sī siá-chò "Góa sī chi̍t ê Tâi-ôan Lâng." Piáu-sī sī ū to̍k-li̍p kok-keh--ê, thong kok-chè--ê; m̄-sī phó͘-thong ê tē-hng lâng.
612kò͘-tēng, àn bûn-sû ê lāi-iông kap ūi-tì, tùi bûn-kù ê hâm-ì ū chin tiōng-iàu ê koat-tēng-sèng. Ki-pún-siōng ê siāⁿ-tiāu-kûn ū
613ū chin tiōng-iàu ê koat-tēng-sèng. Ki-pún-siōng ê siāⁿ-tiāu-kûn ū 6 chióng:
614"Kóng khí-lâi, i sī ū kàu jia̍t-sim ê." Chit-khóan ê gí-khì-sèng, chin chē siá ê sû,
615"Góa beh chia̍h--chi̍t-óaⁿ.": Góa beh chia̍h, ū khó-lêng ē chia̍h 2 óaⁿ.
616siaⁿ-tiāu-kûn chāi bûn-sû chêng-āu-ì chiū ē chai--ê. "Chún-kóng ū sî ke-kiám ū siá--kòa, siá--kòe ê jī kiám lóng chai-bat koh ē
617chāi bûn-sû chêng-āu-ì chiū ē chai--ê. "Chún-kóng ū sî ke-kiám ū siá--kòa, siá--kòe ê jī kiám lóng chai-bat koh ē kì--tit?" (chù:
618ê jī kiám lóng chai-bat koh ē kì--tit?" (chù: 8) Chit-kù ōe chiū ū 3 ê khin-siaⁿ. Tâi-gí ê it-poaⁿ-sèng khin-siaⁿ, i ê chhut-hiān èng
619 ē, hām gí-khì-sèng ê khin-siaⁿ chin lūi-sū. In ê chhut-hiān koh ū chi̍t ê chi̍p-tiong-hòa ê chhu-sè, tī bûn-kù ê bûn-sû ián-hòa-
620sû sī-m̄-sī ài siá--chhut-lâi, ài khòaⁿ bûn-chiong ê kong-lêng, ū pang-chō͘ giân-gí ê ha̍k-si̍p; put-kò í bûn-jī ê ì-sù, m̄-sī im
6212-4. Ū ha̍h kì-ek bô͘-hêng ê jī-kéng--bô?
622Iōng POJ siá ê sû lóng-sī ē-tàng kì-ek--ê; ū ha̍h, bô ha̍h, ài í sī-m̄-sī ū to̍k-li̍p ê sû-lūi chò kin-kù; chí
623ê sû lóng-sī ē-tàng kì-ek--ê; ū ha̍h, bô ha̍h, ài í sī-m̄-sī ū to̍k-li̍p ê sû-lūi chò kin-kù; chí-iàu sī to̍k-li̍p--ê, ài tan-to̍k
624Lēng-gōa, Hàn-jī ê kó͘-tián bûn-hiàn, ū bē-chió tī Tâi-gí ê kháu-gí tiong chhut-hiàn, kòe-khì chāi POJ
625Sīm-chí sī chin tn̂g ê bûn-giân-bûn ê sio̍k-gí, iā ū bē-bái--ê. "Hông-jîn-chi-sim put-khó bû."
626POJ siá sû ê chit-khóan kui-hōan ē chin chē, iā ta̍p-ta̍p-tih-tih, ū--ê ē chin bô-liâu, put-kò tùi bûn-jī-hòa ê kiàn-li̍p iā-sī ē
627-ê ē chin bô-liâu, put-kò tùi bûn-jī-hòa ê kiàn-li̍p iā-sī ē ū pang-bâng--ê. Tī chia ū 6 hāng ê lē:
628kò tùi bûn-jī-hòa ê kiàn-li̍p iā-sī ē ū pang-bâng--ê. Tī chia ū 6 hāng ê lē:
629siōng-kài hó ê hong-hoat. Hong-im tī Tâi-gí lāi-té, thiaⁿ--khí-lâi ū bêng-hián ê kám-kak; khiok-sī chin-chiàⁿ ê sò͘-liōng chin iú-hān
630Tâi-gí lāi-té ū chin chē gōa-lâi-gí ê ōe-kù; tān-sī, POJ siá ê gōa-lâi bûn-sû
631lâng bô-kâng, āu-ji̍t-á chiah koh gián-kiù. Eng-gí ê "Hitler" ê POJ, ū lâng siá "Hi-tó͘-lah" (chù: 13); ū lâng siá "Hi-thah-lah" (chù: 14
632-kiù. Eng-gí ê "Hitler" ê POJ, ū lâng siá "Hi-tó͘-lah" (chù: 13); ū lâng siá "Hi-thah-lah" (chù: 14).
633sû lâi kiàn-li̍p bûn-chiong sī Hàn-jī ê kek-bēng, kòe-khì í-keng ū chin sêng-kong ê lē, àn Ji̍t-bûn, Hân-bûn, O̍at-lâm-bûn, ... ; tùi
634Tē jī tiōng-iàu--ê sī: í bûn-kù ê bûn-hoat ài ū to̍k-li̍p ê sû-lūi. Che sī ē-tàng àn Tâi-bûn bûn-hoat lâi kiàn
635Tē saⁿ tiōng-iàu--ê sī: ài ū sû-tián ê sû-lūi kui-hōan. Kàu bo̍k-chiân ûi chí, POJ ê Tâi-gí
636Tē sì tiōng-iàu--ê sī: ū ha̍h kì-ek bô͘-hêng ê jī-kéng. Bûn-sû siá-chok ê jī-kéng sī àn
637su-chhut--ê, chí-iàu ha̍k-si̍p--kòe ê kì-tî, jīm-hô jī-kéng bē ū khùn-lân.
638ōe ê ì-hiòng, beh tī su-bīn bûn-chiong piáu-ta̍t siaⁿ-ì, chū-jiân ū khah bô-hoat-tō͘. Tâi-ôan-lâng kóng: "Kóng-ōe tio̍h-ài thiaⁿ bóe
6394-1. POJ siá sû ê kui-hōan it-tēng ū su-iàu.
640Chū kó͘ í lâi, iōng POJ siá sû ê kui-hōan, sui-jiân bô ū chin giâm-bi̍t ê lí-lūn, tāi-iok sī sûi lâng siá sûi lâng hó;
641iáu kan-taⁿ sī í gí-giân ê pó-chûn, seng-thài ê ûi-hō͘, siōng ke ū iau-kiû tio̍h chiâⁿ-chò koaⁿ-hong ê ōe-gí; sī-m̄-sī chìn chi̍t pō͘
642Jîn-lūi ê su-sióng chāi gí-giân bûn-jī-hòa ê kòe-thêng tiong, ū chi̍t ê kiōng-tông ê ì-liām, chiū-sī sû-lūi ê hun-pia̍t, tāi-iok
643Kòe-khì kap sin pian ê Tâi-gí jī-tián chin chē, sû-tián iā ū; chiam-tùi POJ siá sû ê kui-hōan-sèng sû-tián chin chió ē-tàng
644ōe, iā ē chiām-chiām chhut-hiān chāi Tâi-gí-bûn ê lāi-té, ài ū it-tì ê siá-hoat, POJ chiah ē liû-hêng--khí-lâi. Maryknoll ê English
645 siá-chò "thang-á-pò͘"; kā news siá-chò "siau-sit", "sin-bûn"; gas ū siá-chò "gah-suh", iā siá "óa-su"; hand-driver ê sû bô siu.
646-gí Eng-gí Jī-tián (Amoy-English Dictionary) só͘ siu ê POJ sû-tián ū siu "iá-jîn", bô siu "iá-jîn-hiàn-pho̍k"; chin chē Tâi-gí kóng ē
647 sû-tián nā kín-kín pian--chhut-lâi, siá sû ê kui-hōan chiū jú ū kin-kù, beh iau-kiû chò koaⁿ-hong ê bûn-jī iā ē jú ū hoat-tō͘,
648hōan chiū jú ū kin-kù, beh iau-kiû chò koaⁿ-hong ê bûn-jī iā ē jú ū hoat-tō͘, chit-tiám sī siōng tiōng-iàu--ê.
649siā; 1993. p.12; Tâi-bûn Bóng-pò, 62-kî, 2001.11.15; 106 ê khin-siaⁿ, ū 70 ê sī biô-siá tōng-chok--ê.
650hāng chin ki-pún ê iau-kiû. Chu-sìn chhú-lí ê tē 1 pō͘ tō sī ài ū 1 thò pian-bé. Tī chìn-chêng í-keng ū bē chió thò pian-bé teh sú
651lí ê tē 1 pō͘ tō sī ài ū 1 thò pian-bé. Tī chìn-chêng í-keng ū bē chió thò pian-bé teh sú-iōng, chhiūⁿ TW301 iah sī HOTSYS(r)-HAKSYS(r)
652Latinized Taiwanese Holo language to ISO/IEC 10646" ([TiuN02]) 2 phiⁿ lāi-té ū kóng--tio̍h ê POJ hû-hō. M̄-koh kap Eng-bûn jī-bó sio-kâng ê pō͘
653chióng Lô-má-jī, mā ē-sái kóng sī La-teng-jī. Unicode tùi La-teng-jī ū siong-tong ê chi-ôan. Chú-iàu pau-koat 5 pō͘-hūn: (1) Basic Latin (0
654koat 5 pō͘-hūn: (1) Basic Latin (0020-007F: Eng-gí kap chha-put-to só͘-ū ê Lô-má-jī); (2) Latin-1 (00A0-00FF: Hoat-gí, Tek-gí téng); (3) Latin
655Latin ê pō͘-hūn kap ASCII sio-kâng, it-poaⁿ ê tiān-náu hē-thóng lóng ū chi-ôan, pún-bûn bô beh koh thó-lūn chit pō͘-hūn lāi-té ê POJ.
656Lēng-gōa ū chi̍t-kóa hû-hō bô tī La-teng-jī lāi-té, khǹg tī pa̍t-ūi, chhiūⁿ
657Chhiáⁿ chham-khó Pió 1, Unicode í-keng ū ti̍t-chiap chi-ôan ê POJ hû-hō.
658Pió 1. Unicode ū ti̍t-chiap chi-ôan ê POJ hû-hō
659Ū
660ū
661M̄-koh iáu sī ū chi̍t-kóa hû-hō hiān-iú ê Unicode bô hoat-tō͘ piau-sī--ê. He tio̍h
662Tī tē 1 pō͘-hūn ū kóng--tio̍h, Unicode tùi POJ ū bô-kâng ê chi-ôan thêng-tō͘, nā sī
663Tī tē 1 pō͘-hūn ū kóng--tio̍h, Unicode tùi POJ ū bô-kâng ê chi-ôan thêng-tō͘, nā sī ū ti̍t-chiap chi-ôan--ê, tō
664kóng--tio̍h, Unicode tùi POJ ū bô-kâng ê chi-ôan thêng-tō͘, nā sī ū ti̍t-chiap chi-ôan--ê, tō ē-tàng ēng 1 ê Unicode lâi piáu-sī; nā
665Ū
666ū
667Ùi chit ê pió ta̍k-ê ē-tàng khòaⁿ--tio̍h, ū-ê POJ jī-bó iáu bô sek-tong ê Unicode lâi piáu-sī, ū-ê ū 1 chióng
668khòaⁿ--tio̍h, ū-ê POJ jī-bó iáu bô sek-tong ê Unicode lâi piáu-sī, ū-ê ū 1 chióng, 2 chióng, sīm-chì 3 chióng Unicode piáu-sī hong-sek.
669tio̍h, ū-ê POJ jī-bó iáu bô sek-tong ê Unicode lâi piáu-sī, ū-ê ū 1 chióng, 2 chióng, sīm-chì 3 chióng Unicode piáu-sī hong-sek. Thong
670 chióng, sīm-chì 3 chióng Unicode piáu-sī hong-sek. Thong-siông nā ū 2 chióng í-siōng ê sî, chīn-liōng ēng khah té ê hit cho͘ pian-bé
671"T" kap "t" ê pian-bé su-iàu te̍k-pia̍t chù-ì. Chit 2 ê hû-hō ū tōa-siá, sió-siá ê koan-hē, in ê pian-bé mā tio̍h-ài kā chit chióng
672Chia seng kài-siāu chi̍t-kóa tiāⁿ khòaⁿ--tio̍h ê nńg-thé ū chi-ôan Unicode--ê:
6732. Word 97 tō khai-sí ū chi-ôan Unicode, m̄-koh bô siáⁿ ôan-chéng. Kàu Word 2000/XP tō ū ôan
674sí ū chi-ôan Unicode, m̄-koh bô siáⁿ ôan-chéng. Kàu Word 2000/XP tō ū ôan-chéng ê chi-ôan.
675Tōa-hêng chu-liāu-khò͘ nńg-thé, chhiūⁿ Oracle, Sybase, ... mā lóng ū chi-ôan Unicode.
676chún kui-tēng ēng Unicode. Chit-má IE 5.x, Netscape 6.x, Opera 6.x lóng ū chi-ôan Unicode.
677Sui-bóng chiâⁿ chē nńg-thé lóng ū chi-ôan Unicode, m̄-koh thâu-chêng ū kóng--tio̍h, ū-ê POJ hû-hō su
678bóng chiâⁿ chē nńg-thé lóng ū chi-ôan Unicode, m̄-koh thâu-chêng ū kóng--tio̍h, ū-ê POJ hû-hō su-iàu ēng cho͘-ha̍p ê hong-sek lâi piáu
679 nńg-thé lóng ū chi-ôan Unicode, m̄-koh thâu-chêng ū kóng--tio̍h, ū-ê POJ hû-hō su-iàu ēng cho͘-ha̍p ê hong-sek lâi piáu-sī. Ū ê nńg
680tio̍h, ū-ê POJ hû-hō su-iàu ēng cho͘-ha̍p ê hong-sek lâi piáu-sī. Ū ê nńg-thé bô chi-ôan cho͘-ha̍p ê Unicode, án-ni tùi POJ ê chi-ôan
681ni tùi POJ ê chi-ôan tō tòe leh bô ôan-chéng. Kái-koat ê hong-sek ū 2 chióng: (1) sin-chhéng só͘-ū ê POJ hû-hō lóng ka-ji̍p Unicode, chiâⁿ
682 bô ôan-chéng. Kái-koat ê hong-sek ū 2 chióng: (1) sin-chhéng só͘-ū ê POJ hû-hō lóng ka-ji̍p Unicode, chiâⁿ-chò ta̍k-ê hû-hō lóng 1
683Beh chi-ôan cho͘-ha̍p ê Unicode koh ū 1 hāng tāi-chì ài khó-lū, tō sī chok-gia̍p hē-thóng ài chi-ôan
684ê ki-su̍t (.OTF ê jī-hêng tóng-àn), nńg-thé hong-bīn Microsoft mā ū thê-kiong 1 ê Uniscribe hō͘ nńg-thé siat-kè-chiá hong-piān sú-iōng.
685 Uniscribe hō͘ nńg-thé siat-kè-chiá hong-piān sú-iōng. Tī Mac mā ū i ka-tī sio tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype tī Windows/Mac/Linux
686sú-iōng. Tī Mac mā ū i ka-tī sio tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype tī Windows/Mac/Linux lóng ē-tàng thong-iōng.
687ài pān chhui-kóng o̍ah-tāng, ài siat-kè jī-hêng, su-ji̍p-hoat, koh ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài
688ji̍p-hoat, koh ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài ū lâng, chiah ū khó-lêng chò ē khí--lâi. Ǹg-bāng
689chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài ū lâng, chiah ū khó-lêng chò ē khí--lâi. Ǹg-bāng koan-sim pún-thó͘
690hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài ū lâng, chiah ū khó-lêng chò ē khí--lâi. Ǹg-bāng koan-sim pún-thó͘ gí-giân bûn
691Kám-siā só͘-ū bat ūi POJ chu-sìn-hòa phah-piàⁿ ê chiân-pòe kap pêng-iú, te̍k-pia̍t
692pòe kap pêng-iú, te̍k-pia̍t sī Tè Khái-sū sian-siⁿ. Mā kám-siā só͘-ū chàn-chō͘ POJ chu-sìn-hòa ê cho͘-chit kap pêng-iú. Koh khah ài kám
693Lán nā beh chhui-sak Pe̍h-ōe-jī ê sî-chun, ū chiok chē lâng lâi hóan-tùi, sī kóng, "Lô-má-jī sī gōa-kok-jī";
694té pān-ián siōng tiōng-iàu ê kak-sek án-ne ê sî-chūn,tiāⁿ-tio̍h ū chin chē lâng kóng "i sī gōa-kok-lâng".
695bū-bū tūn-tūn ê. Koh kóng chit-má sī chôan-kiû-hòa ê sî-tāi, ū siáⁿ-mi̍h tō-lí lâi pâi-thek "gōa-kok-jī"?
696to̍k-li̍p, chhòng-chō kap hoat-tián ka-kī ê gí-bûn. Hit ê tiong-kan, ū chiok chē Tek-kok-lâng ê kó͘-bú kap chham-ú, koh sī Tek-gí, Tek-kok
697lék-sú khò-pún mā chin khén-tēng Tek-kok-lâng ê kòng-hiàn. Lán ū siáⁿ-mi̍h tō-lí lâi pâi-thek Pe̍h-ōe-jī kap í Barclay ûi-chú ê
698Lán nā beh chhui-sak Pe̍h-ōe-jī ê sî-chun, ū chiok chē lâng lâi hóan-tùi, sī kóng, "Lô-má-jī sī gōa-kok-jī";
699té pān-ián siōng tiōng-iàu ê kak-sek án-ne ê sî-chūn,tiāⁿ-tio̍h ū chin chē lâng kóng "i sī gōa-kok-lâng".
700 chin hn̄g, bûn-hòa-khôan mā bô-kāng. Put-kò, le̍k-sú siōng lóng ū siū-kòe gōa-lâi chèng-kôan ê thóng-tī, gôa-lâi-chiá tī bûn-hòa
701chhú to̍k-li̍p, chhòng-chō kap hoat-tián ka-kī ê gí-bûn chìn-chêng ū siáⁿ-mi̍h-khóan ê kòe-thêng, lâi chò beh thó-lūn Tâi-ôan gí-bûn
702bûn hoat-tián-sú ê sî-chūn ê chioh-kiàⁿ. Kî-si̍t hit ê tiong-kan, ū chiok chē Tek-kok-lâng ê kó͘-bú kap chham-ū, koh sī Tek-gí, Tek-kok
703Kî-si̍t hit ê tiong-kan, ū chiok chē Tek-kok-lâng ê kó͘-bú kap chham-ū, koh sī Tek-gí, Tek-kok bûn-ha̍k lâi chò in ê bô͘-hōan. In chit-má
704chit-má ê lék-sú khò-pún mā chin khén-tēng Tek-kok-lâng ê chham-ū kap kòng-hiàn.
705lâi tēng ê, àn chit-má ê 3 kok ê léng-thó͘ lâi soat-bêng le̍k-sú, ū chi̍t-kóa chhut-ji̍p, put-kò tī chia soat-bêng ê sî-chūn, bô-ài thê
706lâng) ê chó͘-sian, í-keng tī 5000 nî í-chêng tòa-tī Balt hái-kîⁿ, ū "lo̍ah-á-iūⁿ tô-khì (comb-pottery)" bûn-hòa. Tāi-khài tī Chú-āu
707 ê. Lithuania-lâng kap hiān-chāi ê Belarus (Pe̍h-Lō͘-se-a)-lâng mā ū bi̍t-chhiat ê koan-hē.
708chhe kū-Livonia tē-hng tú-liáu "Livonian Khî-sū-thôan" í-gōa mā-ū Tek-kok-lâng kau-hōe ê léng-thó͘.
709Sui-bóng ū 1481 nî kap 1558 nî ê 2 pái, Lō͘-se-a sè-le̍k chhim-ji̍p khì kū-Livonia
710Sweden sî-tāi", sī in-ūi hit tiong-kan siā-hōe, kàu-iok, bûn-hòa lóng ū chìn-pō͘, phì-jû kóng kái-siān lông-bîn ê seng-o̍ah, siat-li̍p tāi
711ta̍t) hô-pêng tiâu-iok", Estland kap Livland kau hō͘ Lō͘-se-a. In-ūi ū Sweden si̍t-bîn-tē kap Tek-kok-lâng tē-chú ê chi-phòe, chit-má só͘
7121721 nî í-āu chha-put-to siū-tio̍h 200 tang ê Lō͘-se-a thóng-tī, mā ū-hoat-tō͘ pó-chhî "kap Lō͘-se-a bô-kāng, pí Lō͘-se-a ê kî-thaⁿ tē
713tùi chit-tiám chin chheng-chhó, mā-sī kî-thāi, thàu-kòe Balt tē-hng ū Se-au ê pō͘-hun lâi kiò Lō͘-se-a chìn-pō͘ ê tōng-le̍k. Iû-kî-sī
714Ū 1 kóa Balt bîn-chiòng hoan-gêng chit-khoan chèng-chhek, ū hoat-tō͘
715Ū 1 kóa Balt bîn-chiòng hoan-gêng chit-khoan chèng-chhek, ū hoat-tō͘ chō-sêng Tek-kok-tóe Balt-lâng (Baltic German; chham-khó tē
7161905 nî Lithuania tit-tio̍h chèng-tī-siōng to̍k-li̍p chìn-chêng í-keng ū tit-tio̍h bûn-hòa to̍k-li̍p 14.
71719 sè-kí tiong-kî í-lâi Lō͘-se-a mā ū khai-sí hoat-tián kang-gia̍p-hòa. Tú-á-hó kái-hòng lông-lô͘ í-āu
718 1917 nî 11 go̍eh kiōng-sán-chú-gī-chiá chip-kôan í-āu, sui-bóng ū Tek-kok kap Lō͘-se-a ê kan-sia̍p, Balt 3 kok: Estonia (2/24), Latvia (11
719chiâⁿ-chò to̍k-chhâi ê chóng-thóng. Tī 1934 nî, Latvia ê Ulmanis (Ū-lū-má-nî-su), Estonia ê Pats7 (Phá-chhù) mā hun-pia̍t chiâⁿ-chò to̍k
720Put-kò, ū lâng chí-chhut kóng, 3 kok ê ui-kôan to̍k-chhâi mā bô ôan-chôan
721kôan to̍k-chhâi mā bô ôan-chôan táⁿ-ap hóan-tùi jîn-sū, lēng-gōa ū hóan-tùi Nazi, koh ū chó͘-tòng Nazi ê chhim-thò, iáu-koh chek-ke̍k
722ôan-chôan táⁿ-ap hóan-tùi jîn-sū, lēng-gōa ū hóan-tùi Nazi, koh ū chó͘-tòng Nazi ê chhim-thò, iáu-koh chek-ke̍k kó͘-lē chhui-sak bîn
723chiàu hit-hūn tiau-iok, So͘-liân chhim-lio̍k Balt 3 kok. 3 kok lāi-té ū 1 pō͘-hun lâng chú-tiuⁿ tí-khòng kàu-té, put-kò to̍k-chhâi chóng
724liân thóng-tī (Balt 3 bîn-cho̍k kóng "So͘-liân ê chiàm-niá") chi hā, ū 5 hun chi 1 í-siōng ê kok-bîn, hông chhōa--khi Siberia, a̍h-sī hông
725-a lâng ê pí-lē jú lâi jú chē. Balt bîn-cho̍k chū kok-sió 1 nî ū gī-bū khì o̍h Lō͘-se-a-gí, m̄-koh Lō͘-se-a-lâng tōa-pō͘-hun bô-su
726kì-liām-ji̍t hit-kang, 3 ê bîn-cho̍k ha̍p-kè 800 bān-lâng tiong-kan, ū 200 bān-lâng ha̍p-chok chìn-hêng "chhiú khan chhiú, Balt ê lō͘" ūn
72719 sè-kí chho͘-kî í-keng ū Estonia-gí kap Latvia-gí ê pò-chóa, iû-kî-sī Latvia-gí ê pò-chóa
728Ū tāi-piáu-sèng ê pò-chóa sī án-ne. Iōng Latvia-gí ê: 1862 nî tī
729 lâi. Lithuania lâng in-ūi seng-o̍ah chin kan-khó͘, 18 sè-kí í-lâi ū chiok chē lâng cháu-khì Bî-kok, chit-chióng lú-Bí Lithuania-lâng
730te̍k-pia̍t tùi Latvia chò-sit-lâng só͘ kóng ê kháu-gí kap koa-iâu ū hèng-chhù, chìn-chi̍t-pō͘ thê-chhut ki-chân bîn-chiòng chiàⁿ sī
731kài-liām, lóng pìⁿ-chò chèng-tī-sèng bîn-cho̍k-chú-gī, tiāⁿ-tiāⁿ ū pâi-thaⁿ-sèng (exclusive), bîn-cho̍k iu-o̍at-kám (chosen people), jia̍t
732būn-tê. Che m̄-nā-sī Balt niâ, kî-thaⁿ Tang-au, Germanic téng lóng ū kāng-khóan ê gí-giân bîn-cho̍k chú-gī ê su-khó 36.
733Koh-lâi tī Livland 1711-1800 nî tiong-kan chóng-kiōng ū 523 miâ bo̍k-su ho̍at-tōng, kî-tiong 270 miâ ùi tē-khu-gōa lâi, mā
734-khu ê bîn-cho̍k ì-sek. Kàu-iok ê léng-he̍k m̄-nā-sī bûn-jī, koh ū im-ga̍k kàu-ha̍k. Pō-kéng ū Tek-kok-lâng tē-chú ê chi-chhî, in-ūi
735iok ê léng-he̍k m̄-nā-sī bûn-jī, koh ū im-ga̍k kàu-ha̍k. Pō-kéng ū Tek-kok-lâng tē-chú ê chi-chhî, in-ūi tē-chú bīn-tùi Estonia kap
736châi, Latvia-lâng ē-hiáu siá Latvia-gí ê pí-lē mā cheng-ka. Kun-kù ū lâng ko͘-kè, 1844 nî Latvia-gí chok-phín ê chok-chiá lāi-té Latvia
737Latvia-gí chok-phín ê chok-chiá lāi-té Latvia-lâng ê pí-lē kan-taⁿ ū 3% niâ, kî-thaⁿ tōa-pō͘-hun sī Tek-kok-lâng. 1858 nî, Latvia-lâng
738Balt-lâng iōng Latvia-gí ê siá-chok, ē piáu-ta̍t--chhut-lâi koh-khah ū chiàⁿ-káng ê Latvia khì-bī 45.
739 Lō͘-se-a-gí pí iōng Latvia-gí, tian-tò koh-khah iông-īⁿ. Iáu-koh ū chin tōa ê mâu-tún tio̍h-sī, lâng kóng "chng-kha chò-sit-lâng sī
740chiu kok-kok gí-giân-ha̍k-chiá ê hèng-chhù, tāi-piáu-sèng jîn-bu̍t ū Sūi-sū ê Ferdinand de Saussure (So͘-siu), Hoat-kok ê Antoine Meillet (
741Tian-tò Baltic German in-ūi hiáng-siū chi-phòe-chiá ê iu-sè, lóng ū siū-tio̍h chin hó ê kàu-iok, ē-tàng chiap-siū siōng sin ê chu-sìn
742Latvia lâng tùi Tek-kok kap So͘-liân ê phêng-kè tò-péng ê, kì-jiân ū Tek-kok thóng-tī-chiá ê sî-chūn, thó-ià Tek-kok-lâng, him-sióng
743kok-tiong khò-pún "Lithuania bûn-ha̍k-sú kán-kài" pí Latvia ê khah ū "chú-thé-sèng", kài-siāu sī í Lithuania-lâng bûn-ha̍k-chiá ûi-chú
744sèng", kài-siāu sī í Lithuania-lâng bûn-ha̍k-chiá ûi-chú, m̄-koh mā ū í Tek-kok-lâng ûi-chú ê Au-chiu sian-chìn su-sióng kap bûn-hòa tùi
745Lán ū khoaⁿ-tio̍h Balt bîn-cho̍k chú-gī kap gí-bûn ūn-tōng hoat-tián ê
746hōaⁿ jîn-bîn koan-hē tiâu-lē ê ki-pún cheng-sîn sī án-ne)? Só͘-ū ê ROC kok-bîn chiong-lâi kám ē chū-tōng chiâⁿ-chò Tâi-ôan-kok kok
747 tùi chôan-kiû-hòa chhái-chhú hóan-tùi ê li̍p-tiûⁿ ah bô), kám ū siáⁿ-mi̍h tō-lí lâi pâi-thek "gōa-kok", "gōa-kok"-jī", "gōa-kok-lâng"
748nā-chún siông-sè khì thó-lūn chit-kóa būn-tê, khó-lêng tio̍h-ài ū kúi-nā pún chheh ê hok-tō͘, mā ū khó-lêng chi̍t-tiám-á thoat-sòaⁿ
749kóa būn-tê, khó-lêng tio̍h-ài ū kúi-nā pún chheh ê hok-tō͘, mā ū khó-lêng chi̍t-tiám-á thoat-sòaⁿ pún-lūn-bûn ê chú-tê, só͘-í
750lāi; nā án-ne, lán teh thó-lūn Tâi-ôan bûn-hòa ê sî-chūn kám ū tō-lí pâi-thek "gōa-kok-lâng" ?
751ūi Tâi-ôan chū-bîn ê kok-ka jīn-tông iáu-koh bô chheng-chhó, koh ū chiok chē hun-kî. Chit-khoan ê chêng-hêng kap Balt ê 19 sè-kí sio-
7521 Estonia-lâng thiaⁿ-ū Finland-gí, m̄-koh Finland-lâng thiaⁿ khah bô Estonia-gí.2-ê gí-giân
753Finland-gí, m̄-koh Finland-lâng thiaⁿ khah bô Estonia-gí.2-ê gí-giân ū-chha-pia̍t, m̄-koh Estonia-lâng ùi So͘-liân sî-tāi khah bô-ài khòaⁿ
754bo̍k, si̍p-kòan khì khòaⁿ Finland ê tiān-sī chiat-bo̍k, só͘-í thiaⁿ-ū Finland-gí.Tian-tò Finland-lâng bô teh khòaⁿ, mā bô su-iàu khòaⁿ
755(bó-gí ōe-chiá) chèng-si̍t: nā-chún bān-ban-á kóng, mā-sī thia ū 2 siâⁿ ê thêng-tō͘ niâ. Lithuania-gí pó-liû Ìn-Au gí-hē siông
756, pí-jû : hui-siông ho̍k-cha̍p ê bêng-sû keh-piàn-hòa (declension; ū 7 keh), tông-sû piàn-hòa (conjugation), gí-sû ê tn̂g-tō͘ mā chin
757 Thiaⁿ--khí-lâi in gí-giân mā-sī tiong-kan ê, tio̍h-sī ná-chhiūⁿ ū Estonia khiuⁿ-kháu ê Lithuania-gí, Latvia-gí ê gí-lūi, bûn-hoat ki
758sin khah sêng Estonia-gí, in-ūi Latvia-gí ê sêng-li̍p kòe-thêng mā ū lām-tio̍h "Liv"-gí téng Finn-Ugric gí-hē 35 gí-giân. Chham-khó, Lieven:35.
759League ê tiong-hu̍t siâⁿ-chhī sī Tek-kok ê L{ue}beck, chú-iàu sêng-ôan ū Tek-kok ê Bremen, Hamburg, Leipzig, Marburg, Berlin, Frankfurt; Sweden ê
760ì-sù, khó-kiàn Lō͘-se-a lâng lâi kóng, Tek-k-lâng sī thâu 1 pái ū chiok chē chiap-chhiok ê gōa-kok-lâng.
761sî-chūn, mē kóng, "Hanyu Pinyin sī hiòng Lō͘-se-a o̍h" téng-téng, ū chit-khóan chhò͘-gō͘ ê jīm-ti.
762ài khòng-chiàn kàu-té, pòaⁿ-tang khòng-chiàn ê kiat-kó, sui-bóng ū chiok chē lâu-hoeh kap hi-seng, ē-tàng pó-chhî to̍k-li̍p ê kok-tō͘.
763seng ê kiat-ko, tāi-kè tian-tò khah chē. Estonia tī So͘-liân chi hā, ū 5 hun chi 1 í-siōng ê kok-bîn hông chhōa--khi Siberia, hông chhù-hêng
764 ê kok-ka ha̍p-chok ki-chè, m̄-koh hit-chūn Lithuania kap Poland in-ūi ū léng-thó͘ kiú-hun, Finland siūⁿ-beh chiap-kīn Pak-au, tō-tì hit-khóan
76527 Káu taⁿ, iáu-koh ū 5 nî 1 pái ê pîn-lu̍t kú-hêng. Ta̍k-pái tāi-khài ū 20 bān chó-
766taⁿ, iáu-koh ū 5 nî 1 pái ê pîn-lu̍t kú-hêng. Ta̍k-pái tāi-khài ū 20 bān chó-iû (5 hun chi 1) ê Estonia-lâng chham-ka. Siōng-sin ê tāi
767ka. Siōng-sin ê tāi-hōe tī kin-nî 2004 nî 7 go̍eh chhe 2 kàu chhe 4 ū kú-pān.
768Tang-hong Î-bîn. Tek-kok-lâng cháu-khì Tang-au ê pōe-kéng khó-lêng ū Tek-kok-lâng bīn-tùi Se-au it-ti̍t ū chū-pī-kám, tian-tò bīn-tùi
769 Tang-au ê pōe-kéng khó-lêng ū Tek-kok-lâng bīn-tùi Se-au it-ti̍t ū chū-pī-kám, tian-tò bīn-tùi Tang-au ē-tàng kám-kak iu-oat-kám, chiâⁿ
770pó-liû-tio̍h hong-kiàn siā-hōe, keng-chè kiat-kò͘. In-ūi tùi Se-au ū chū-pī-kám, Nazis chhut-hiān, chhim-lio̍k Tang-au téng-téng. Sugar:1
771pī-kám, Nazis chhut-hiān, chhim-lio̍k Tang-au téng-téng. Sugar:12 mā ū lūi-sú ê chí-chhut. Put-kò chiàn-āu iû-kî-sī 1990 nî-tāi í-āu
77258 Lieven:138; Pit-chiá khì Balt ê sî-chūn mā ū thiaⁿ-kóng lūi-sú ê kóng-hoat. Ū 1 ūi Latvia ê kong-bū-jîn-ôan
773Pit-chiá khì Balt ê sî-chūn mā ū thiaⁿ-kóng lūi-sú ê kóng-hoat. Ū 1 ūi Latvia ê kong-bū-jîn-ôan án-ne kóng: "Tek-kok kap Lō͘-se-a pí
77460 Kî-si̍t 2004 nî ê 228 Chhiú-khan-chhiú ho̍at-tōng ê sî, ū chiok chē gōa-che̍k sin-niû kap gōa-lô chham-k.a
775Gí-bûn ê phiau-chún-hòa (PCH) ū chū-jiân ián-piàn hêng-sêng ê gí-giân-tek ê PCH, ū kui-hōan-sèng
776chún-hòa (PCH) ū chū-jiân ián-piàn hêng-sêng ê gí-giân-tek ê PCH, ū kui-hōan-sèng gí-hoat-ka kap gí-giân sûn-chiàⁿ-lūn-chiá só͘ kui-
777būn-tê sī kāng chi̍t-ê sû bô kāng hoat-im. Tī chit phiⁿ lūn-bûn ū chéng-lí góan sóan-tek phiau-chún piàn-thé-sek ê gôan-chek hō͘ tāi
778Linguistic Justice for First Nation (Māi hiòng gí-giân chèng-gī)" lāi-bīn ū kiàn-gī:
779á-sī siā-hōe kûn-thé sú-iōng--ê, kap pa̍t só͘-chāi ê giân-gí ū hē-thóng-sèng cheng-chha--ê kiò-chò "hong-giân" (dialect). "Kiuⁿ-kháu
780Phiau-chún-gí sī chi̍t-ê gí-giân tiong te̍k-sû ê hong-giân, ū hoat-tēng (legal) á-sī chún-hoat-tēng (quasi-legal) ê tē-ūi.3
781Phiau-chún-gí ū kúi-nā ê te̍k-sek.3 Chiàu ē-té:
782(1) Ū siū jīn-tēng ê sû-tián lâi kì-lio̍k siu-chi̍p phiau-chún ê pheng
783(2) Ū phiau-chún hē-thóng ê hoat-im kap gí-hoat (chiàⁿ-sû-hoat).
784(3) Ū khôan-ui ê ki-kò͘ lâi tēng-gī kap chhui-sak hit-ê gí-giân, chhin-
785kò͘ lâi tēng-gī kap chhui-sak hit-ê gí-giân, chhin-chhiūⁿ Hoat-gí ū "Academie francaise".
786(4) Ū hiàn-hoat á-sī kî-tha hoat-lu̍t chè-tēng chò koaⁿ-hong hoat-tēng gí
787(6) Ū hong-hù ê bûn-hiàn chu-liāu.
788(7) Ū hoan-e̍k sè-kài khôan-ui-tek ê bûn-pún, chhin-chhiūⁿ Sèng-keng.
789(8) Ha̍k-hāu ū kà phiau-chún-gí ê gí-hoat kap pheng-siá-hoat.
790tông ê su-siá hêng-sek, m̄-koh i pēng bô pí kî-tha ê hong-giân khah ū piáu-ta̍t-sèng (expressive), khah ū lochek5 (logical), khah ho̍k-cha̍p,
791 bô pí kî-tha ê hong-giân khah ū piáu-ta̍t-sèng (expressive), khah ū lochek5 (logical), khah ho̍k-cha̍p, á-sī khah ū kui-lu̍t.4
792sèng (expressive), khah ū lochek5 (logical), khah ho̍k-cha̍p, á-sī khah ū kui-lu̍t.4
793 chō-sêng ko͘-thong bô lī-piān kap ko͘-thong sêng-pún cheng-ka, iā ū khó-lêng sán-seng phòa-li̍h: in-ūi bô kāng-khóan ê tē-khu kap siā
794Tī Se-hng hiān-tāi-hòa kok-ka ê gí-gián le̍k-sú tiong, koh ū chi̍t-khóan PCH ê thôan-thóng, sī ki-kò͘-hòa kè-e̍k kap kong-khôan
795tio̍h ap-pek á-sī kìm-chí ê cho̍k-kûn, gí-giân ê ho̍k-tìn su-iàu ū kong-khôan-le̍k ê kài-ji̍p, chìn-hêng gí-bûn kè-e̍k ê sū-kang, pau
796hōe kha-pō͘ lâi hoat-tián--ê. Chi̍t chióng gí-bûn nā beh kè-sio̍k ū sè-miā-la̍t bô bia̍t-cho̍at tio̍h ài ē-sái èng-hù kho-ki sî-tāi
797hoat, phó͘-ki̍p kok-ka kiōng-tông-gí, chhui-tián bat-jī ūn-tōng, koh ū bûn-thé ê kháu-gí-hòa (pe̍h-ōe-bûn ūn-tōng), bûn-jī piáu-im jī
798khah ho̍k-cha̍p. Tī chit phiⁿ lūn-bûn lāi-bīn, góan í Tâi-ôan siōng ū le̍k-sú-sèng, phó͘-phiàn-sèng, kap kok-chè-sèng ê Pe̍h-ōe-jī (POJ)
799hō͘ chē-chē ê Tâi-ôan-lâng thoat-lī m̄-bat-jī ê sok-pa̍k, ē-sái ū hó-o̍h hó-ēng ê POJ lâi tha̍k chu siá jī.11 Tông-sî POJ ê gôan-
800Tâi-gí-bûn ê Pe̍h-ōe-bûn ūn-tōng) . Chit-ê sî-kî sui-bóng kan-ta ū Ki-tok-kàu sìn-ngióng ê Tâi-ôan-lâng ē-tit-thang tha̍k-siá Tâi-ôan
801 kho͘-á gōa) tùi 1920 nî-tāi khai-sí, it-ti̍t kàu 80 nî-tāi chiah ū tit-tio̍h to-sò͘ lâng ê tiōng-sī. 1920 nî-tāi Chhòa Pôe-hóe téng
802lō͘-ēng. Chiàu N̂g Tián-sêng 1953-nî ê thóng-kè Tâi-ôan iok-lio̍k ū 3 bān lâng teh sú-iōng POJ. M̄-koh siū-tio̍h tì-sek hūn-chú Hàn bîn
803bûn ūn-tōng, tāi-chiòng thé-hōe tio̍h Lô-má-jī ē-sái kái-koat "ū im bô jī" ê su-siá lân-tê, chiah tit-tio̍h chìn-pō͘, chhòng-chok
804Lēng-gōa tī Tâi-ôan gí-bûn kè-e̍k téng-bīn, iā ū thu̍t-phòa-sèng ê chìn-tián. Keng-kòe Bó-gī ūn-tōng jîn-sū ê
805cháu-chông, Kàu-io̍k-pō͘ chèng-sek tī sió-ha̍k kui-tēng múi lé-pài ū 1-2 tiám-cheng ê bó-gí khò-thêng, iā khai-sí tī thé-chè lāi chèng
806Tâi-gí-bûn HTH ài ôan-sêng ê sū-kang ū: (1)ài ēng Se-hng chìn-pō͘ ê gí-giân-ha̍k gôan-lí lâi gián-kiù
807-gí pheng-im im-phiau siōng bô kāng-khóan ê só͘-chāi chiū-sī TOJ ū chiàⁿ-sû-hoat.
808TOJ tùi Kàu-hōe Pe̍h-ōe-jī khai-sí, í-keng ū beh chhiau-kòe pah 5 tang ê su-siá le̍k-sú. Tī hit tiong-kan, nā chiàu
809Tâi-gí ê gí-im ū 5-ê te̍k-sek, tio̍h-sī sàng-khì im (aspiration), chheng lô hun-bêng
810tiāu, piàn-tiāu, khin-siaⁿ téng-téng) ê im-ta̍t kap su-siá-hoat í-keng ū chē-chē ê ha̍k-chiá gián-kiù--kòe.15,18 Tiuⁿ iā bat chhú-lí kòe
811giân-chha, tn̄g-kù, tōa-sió-siá, kap phiau-tiám hû-hō ê būn-tê, iā ū thó-lūn tio̍h gōa-lâi chú-bó-im kap siaⁿ-tiāu ê būn-tê.15
812nî chhut-khan ê TOJ pe̍h-ōe-bûn kî-khan, kàu taⁿ 4-nî kú ê sî-kan, ū chhut-pán kòe 17-kî, múi kî A-4 16 ia̍h, lóng-chóng tāi-iok 120,00
813Sím-chhat chiah-ê piàn-thé, ū Tâi-ôan kok tē-hng ê hong-giân-chha (ke-bah/koe-bah, chia̍h pn̄g/chia̍h
814kok tē-hng ê hong-giân-chha (ke-bah/koe-bah, chia̍h pn̄g/chia̍h pūiⁿ), ū ka-cho̍k, kò-jîn hong-keh te̍k-sek ê kò-jîn-giân(lán a-pâ/án a-pâ/
815jîn hong-keh te̍k-sek ê kò-jîn-giân(lán a-pâ/án a-pâ/ lán a-pah), ū liân-tha̍k tn̄g-sû (gín-á/gín-ná), iā ū cháu-chhoah-im (hoe-hêng
816pâ/án a-pâ/ lán a-pah), ū liân-tha̍k tn̄g-sû (gín-á/gín-ná), iā ū cháu-chhoah-im (hoe-hêng-ki/hoe-lêng-ki). Tī chia kā Tâi-ôan-jī cha̍p
817"chia ū 5 pún chheh. (Here have 5 books)
818sit", "choh-chhân". "chèng-choh", "hoat-choh" (1. kap chhân, hn̂g--ni̍h ū koan-hē 2. "chok"(作))
819PC: "bāng Siōng-tè kap lí tī teh."; HPC: "I ū tī leh."
820ū lâng kiò chò "ko͘-tiāu-sû". Siá ê sî siá gôan-tiāu. Chiàu ē-té:
821ū "g" kap bô "g"
822ū lâng kā kiò chò "kau-phòa-im".
823-sī chiâu-chn̂g cho̍at-tùi--ê, gôan-chek kap gôan-chek tiong-kan iā ū mâu-tún chhiong-thu̍t ê só͘-chāi. Beh kái-koat chiah-ê mâu-tún ê
824chhiong-thu̍t ê só͘-chāi. Beh kái-koat chiah-ê mâu-tún ê pān-hoat ū 2 ê. Chi̍t chióng sī tn̂g-kî tán-thāi, hō͘ sû-siá ê thôan-thóng
825Lán ài khòai-khòai kiàn-li̍p Tâi-gí-bûn ê phiau-chún-hòa, chiah ū châi-tiāu chìn-hêng hiān-tāi-hôa kap kî-tha gí-giân kè-e̍k ê sū
826Chit phiⁿ lūn-bûn ê ôan-sêng tong-jiân m̄-sī góan kúi ê lâng tio̍h ū hoat-tō͘ chò--chhut--lâi. Ài kám-siā Tēⁿ Jî-gio̍k Bo̍k-su, Tiuⁿ Ho̍k
827Koh ū ài kám-siā Tiuⁿ Ha̍k-khiam phok-sū tī gí-giâm-ha̍k téng-bīn ê chí
828 siū-tio̍h ha̍k-hāu ko-chàn sio-liân-sòa pek-hāi ê kòe-thêng, koh ū àn-chóaⁿ liân-ha̍p kok-kài jîn-sū kā chit-ê-khò bán-kiù tó-tńg
829kiong chit-ê keng-giām sī ǹg-bāng hō͘ kî-thá ê Tâi-gí lāu-su kap ū-sim chham-ú Tâi-gí-bûn ūn-tōng ê lâng chò chham-khó. Hi-bāng āu
830hòa, pún-thó͘-hòa ê kha-pō͘ ná chhui ná kín. Kì-jiân sió-ha̍k to ū teh kà "hiong-thó͘ gí-giân", tāi-ha̍k tong-jiân mā ē-sái kà. Che
831chò khò ê miâ, chit-ê-khò koh keng-kòe 2 pái kái miâ, jî-chhiáⁿ ū sio-sòa 2 ha̍k-kî hiám-hiám hō͘ ha̍k-hāu ê ko-chàn kā i hòe-bô-
832Góan 2 lâng chham-siông liáu-āu, kám-kak che sī Gī-siú thâu 1 pái ū lāu-su sin-chhéng beh kà Tâi-gí, nā ti̍t-chiap kā "Lô-ám-jī" khǹg
833 Tâi-gí-khò chìn-siu-pō͘ sím-cha-liáu bô ì-kiàn chún i khui. I ū kà 3 ha̍k-kî. Góa ê-khò thong-sek kàu-io̍k úi-ôan-hōe ài góa kái
834chok-phín Siāu-kài". In ê lí-iû sī, Tâi-gí bô bûn-jī, thài ē ū bûn-ha̍k. Ōaⁿ ōe lâi kóng, chiah-ê kàu-siū, hù-kàu-siū-kip ê
835, hù-kàu-siū-kip ê úi-ôan kin-pún m̄-chai-iáⁿ, Tâi-gí chì-chió ū Lô-ma-jī kap Hàn-jī 2 chióng bûn-jī. Góa ê khò chiàu in ê ì-
836pâi m̄-tio̍h khì, tì-kàu chit-ê-khò ōan kàu 2001 nî ê 2 go̍eh chiah ū hoat-tō͘ khui-khò.
837siông-sî góa hán-tit khì hia) sòa hoat-hiān góa ê sìn-siuⁿ lāi-té ū khǹg Tâi-gí-khò ê khui-khò sin-chhéng-toaⁿ. Téng-kôan ū chit-ha̍k
838lāi-té ū khǹg Tâi-gí-khò ê khui-khò sin-chhéng-toaⁿ. Téng-kôan ū chit-ha̍k-kî chiah chiūⁿ-jīm, sin ê thong-sek tiong-sim chú-jīm Jīm
839gia̍p lêng-le̍k thang kà? Hit-sî tāi-ha̍k teh kà Tâi-gí--ê, toh 1 ê ū Tâi-gí ê ha̍k-ūi? I kóng nā àn-ne, i lêng-khó chhōe Tiong-bûn-
840khóan ê gí-giân, sī àn-chóaⁿ i jīn-tēng kan-ta hôa-gí lāu-su chiah ū châi-tiāu kà Tâi-gí? Eng-gí lāu-su tio̍h bô? I bô hôe-tap, sòa
841Góa ū kap Iûⁿ lāu-su chham-siông, phah-sǹg beh iōng góan chhōe-e-tio̍h ê
842, koh siá koh thôan-sàng tîn-chêng-su. Li̍p-úi Ông Hēng-lâm(王幸男) ū khà tiān-ōe hō͘ Gī-siú Tāi-ha̍k ê táng-sū-tiúⁿ Lîm Gī-siú.
843tiān-ōe hō͘ Gī-siú Tāi-ha̍k ê táng-sū-tiúⁿ Lîm Gī-siú. Góa mā ū kap li̍p-úi Lô Chì-bêng(羅志明) kìⁿ-bīn, i ū kha tiān-ōe hō͘ kàu-io̍k
844 Lîm Gī-siú. Góa mā ū kap li̍p-úi Lô Chì-bêng(羅志明) kìⁿ-bīn, i ū kha tiān-ōe hō͘ kàu-io̍k-pō͘ Ko-Kàu-si. Lēng-gōa góa mā ū chhōe
845bīn, i ū kha tiān-ōe hō͘ kàu-io̍k-pō͘ Ko-Kàu-si. Lēng-gōa góa mā ū chhōe Lâm-siā Tēⁿ Chèng-io̍k, Tiong-san Tāi-ha̍k ê kàu-siū Tân Iông
846Iông-ek. Pîn-tong-kōan bûn-hòa kio̍k-tiúⁿ Âng Bān-liông(洪萬隆) mā ū lia̍t ti chit-pái thong-sek úi-ôan-hōe hōe-gī ê hāu-gōa jîn-sū
847chōe, tiān-ōe-tiong ti̍t-ti̍t thó͘ tōa-khùi.(*3) Tong-jiân góa mā ū kap Iûⁿ Ún-giân, Png Iāu-khiân, Liāu Lē-soat chiah-ê pîⁿ-pîⁿ tī
848chu-liāu, thang hō͘ Jīm Siān-liông kap kî-tha ê úi-ôan chai, góa ū lêng-le̍k kà Tâi-gí. Chiah-ê chu-liāu pau-koat góa ê Tâi-gí chok
849kám-siā. Lēng-gōa Iûⁿ lāu-su mā thè góa siu-chi̍p chôan sè-kài ū khui Tâi-gí-khò ê ha̍k-hāu, kap hiān-kim tī Tâi-ôan ê Tāi-ha̍k
850lâi góa tio̍h beh chò ke-thâu ūn-tōng ah. Góa it-tēng beh iōng só͘-ū ê khùi-la̍t, pó-hō͘ góa ê cho̍k-kûn ê chun-giâm, góa ê gí-giân
851cho̍k-kûn ê chun-giâm, góa ê gí-giân kap bûn-hòa." Hā-khò-liáu ū chiok chōe ha̍k-seng piáu-sī chi-chhî chit-ê khò. Ū-ê sīm-chì chin
852Hā-khò-liáu ū chiok chōe ha̍k-seng piáu-sī chi-chhî chit-ê khò. Ū-ê sīm-chì chin put-pêng kóng, Gī-siú ê ha̍k-seng hiah chōe, thong
8532002 nî 11 go̍eh 20 tiong-tàu, khui-hōe ê sî-kan kàu, ū 4 ê mā hông jīn-tēng "bô-kàu choan-gia̍p" ê kàu-su iā lâi chham
854lóng sī choan-jīm hù-kàu-siū á-sī kàu-siū, thiaⁿ in e khiuⁿ-kháu, ū 3 ê sī "góa-séng cho̍k-kûn", tāi-khài lóng bô chún-pī jōa chōe
855Ū 1 ê thó͘-bo̍k-hē--ê, the̍h 1 pún káng-gī, kiám-chhái m̄-sī i phian
856), siuⁿ beh kā chit-hō "Tiong-kok bûn-hòa" siāu-kài hō͘ ha̍k-seng. Ū 1 ê kà chhâi-liāu kang-thêng--ê beh kà "Koa-kio̍k Ji̍p-mn̂g", kóng
857kóng i sè-hàn tio̍h ài thiaⁿ koa-kio̍k, the̍h kóa koa-kio̍k ê DVD lâi. Ū 1 ê seng-i-hē--ê kóng i bat tī Bí-kok tòa chiok chōe nî, beh kà
858chiok chōe nî, beh kà "Seng-gâi Kui-ek". M̄-kú thiaⁿ bōe chhut-lâi i ū chit-hong-bīn ê hùn-liān á-sī choan-gia̍p. Sòa-bóe 1 ê ū Tâi-gí
859lâi i ū chit-hong-bīn ê hùn-liān á-sī choan-gia̍p. Sòa-bóe 1 ê ū Tâi-gí-khiuⁿ, sī èng-iōng sò͘-ha̍k-hē--ê, kóng i khòaⁿ-kòe Ai-ki̍p
860tē 1 kù tio̍h kóng, kin-á sī beh chèng-bêng hō͘ ta̍k-ê khòaⁿ, góa ū kà Tâi-gí ê choan-gia̍p lêng-le̍k. Hiah-ê úi-ôan ná thiaⁿ góa soat
861hó͘ⁿ-kî. Jīm Siān-liông tāi-khài bô siūⁿ-tio̍h, góa kèng-jiân ū hiah-ê chu-le̍k kap chu-liāu. Góa kóng-soah, i sīm-chì kóng, Tēⁿ
862Góa ū the̍h Wales chò lē, kóng-khí ha̍k-si̍p bó-gí, ho̍k-heng bó-gí sī
863tōa-siaⁿ kā góa chhiat-tn̄g, kóng i sī Eng-kok liû-ha̍k--ê, bô-iáⁿ ū chit-khóan tāi-chì. Góa bô chhap i, kè-sio̍k kóng. Liáu-āu i koh
864Siōng Hūi-hong(尚惠芳) mn̄g chiok chōe, iā chin bô kheh-khì. I kóng, bat ū ha̍k-seng hóan-èng, siōng-khò iōng Tâi-gí, in bô hoat-tō͘ chiap-siū
865kám tio̍h kóng ē hó-sè? Kám ē-hiáu siá? Kám chai-iáⁿ Tâi-gí ū kúi ê siaⁿ-tiāu? Nā m̄-sī tāi-seng ū kap Iûⁿ Lāu-su thó-lūn--kòe
866siá? Kám chai-iáⁿ Tâi-gí ū kúi ê siaⁿ-tiāu? Nā m̄-sī tāi-seng ū kap Iûⁿ Lāu-su thó-lūn--kòe, mài la̍k-ji̍p in iōng ì-sek hêng-thài
867tēng ah, Sêng-Tāi í-keng chheng-ho͘ chit-ê gí-giân "Tâi-gí". Koh ū 1 ê úi-ôan mn̄g góa pò͘-tē-hì. Góa kóng nā sī tiān-sī-téng
868beh kà--ê. I thiaⁿ-liáu chiâⁿ bô hoaⁿ-hí, m̄-kú bô koh mn̄g. Mā ū 1 ê kóng "Tâi-gí kap Bûn-hòa" chit-ê khò ê miâ ū būn-tê, góa
869koh mn̄g. Mā ū 1 ê kóng "Tâi-gí kap Bûn-hòa" chit-ê khò ê miâ ū būn-tê, góa ìn kóng, pún-lâi m̄-sī beh iōng chit-ê, sī téng-ha̍k
870Góa 1 ê lâng biān-tùi in 10 gōa ê, tāi-khài chiàn ū 1 tiám-cheng. Kàu bóe--á lóng m̄ chai teh piān siáⁿ-mi̍h. Jīm Siān
871ôan tâu-phiò ê kiat-kó, Tâi-gí-khò iōng lím-lím-á ê phiò-sò͘ ū tit-tio̍h thong--kòe. Thiaⁿ-kóng hiah-ê úi-ôan ū-ê tùi góa put-bóan
872lím-á ê phiò-sò͘ ū tit-tio̍h thong--kòe. Thiaⁿ-kóng hiah-ê úi-ôan ū-ê tùi góa put-bóan, kóng góa chin ngē, chin pháiⁿ. M̄-kú in tāi
873góa chin ngē, chin pháiⁿ. M̄-kú in tāi-khài lóng sêng-jīn, hit-kang ū chhut-se̍k, hō͘ lâng sím-cha ê 5 ê khò tiong-kan, góa kà ê khò chu
874ióng koh kā in kóng, Tâi-gí-khò nā tâu-phiò m̄ hō͘ i khui, ia ē ū chin tōa ê būn-tê.
875khò e tit thang khui, sī keng-kòe chōe-chōe phah-piàⁿ. Ha̍k-hāu-lāi ū lâng bô ài ti̍h Tâi-gí-khò. Hi-bāng in pó-sioh chit-ê ha̍k-si̍p
876M-kú 4 go̍eh góa kho̍aⁿ-tio̍h thong-sek tiong-sim ê kong-bûn, lāi-té ū thê-khí, bô koh chiap-siū kiam-jīm kàu-su sin-chhéng "hui-choan-gia̍p
877kiam-jīm kàu-su sin-chhéng "hui-choan-gia̍p ê kho-ba̍k".(*5) Góa tio̍h ū 1 ê bô hó ê kám-kak, che ná-chún sī chiam-tùi góa teh siat-kè--
878chō͘-lí, i sûi kóng beh chóan hō͘ Jīm Siān-liông thiaⁿ. Góa kóng, ū thong--kòe bô, lí ìn 1 jī tio̍h hó, ná tio̍h koh kiò i? M̄-kú chō͘
879 lí ìn 1 jī tio̍h hó, ná tio̍h koh kiò i? M̄-kú chō͘-lí ká-ná ū tīt-tio̍h chí-sī, kian-chhî beh kiò Jīm Siān-liông kap góa kóng.
880-ōe-tiong chin kheh-khì kóng, thong-sek úi-ôan-hōe khui-hōe í-keng ū koat-gī, kiam-jīm kàu-su bē-tàng kà choan-gia̍p léng-he̍k í-gōa ê
881khì Gī-siú thong-sek tiong-sim péng góa ê sin-siūⁿ, lāi-té kó-jiân ū 1 tiuⁿ Jīm Siān-liông chhin-chhiú siá kap khap ìn-á ê kong-bûn, kap
882lo̍k lâng. I bat ê bîn-ì tāi-piáu kap siā-ūn jîn-sū khah chōe. Ū 1 pái koh thiau-kang khì Tâi-lâm chham-ka Tâi-Lô-hōe ê nî-hōe, chhiáⁿ
883Góa ū koh khì li̍p-úi Lô Chì-bêng ko-hiông-chhī ê ho̍k-bū-chhù. I tng
884kóng i kap Gī-siú ê chóng-bū-tiúⁿ chiâⁿ se̍k, éng-kòe Gī-siú ū sòaⁿ-káu-á tī hāu-hn̂g--nih, lóng pài-thok i chhōe Ko-hiông kōan
885bīn-sek tio̍h kap chìn-chêng bô kâng. I kóng sûi khà--khì, kóng ū 1 ê Tēⁿ lāu-sū, Gân chong-bū-tiúⁿ tio̍h sûi chai ah, koh kā i tâu
886sū, Gân chong-bū-tiúⁿ tio̍h sûi chai ah, koh kā i tâu kóng góa mā ū chhōe pa̍t-ê li̍p-úi. Tùi chit-tiám thang chai, Jīm Siān-liông chá
887ha̍k-hāu ê ko-chàn beh tùi-hù góa. Góa kā Lîm Chú-jīm kóng, góa ū chhōe-kòe Li̍p-úi Ông Hēng-lâm. Pún-lâi chit-chióng tāi-chì tio̍h
888kháu-khì kóng, bô hāu lah, chit-ê khò bōe-sái koh khui. Ha̍k-hāu ū ha̍k-hāu ê kui-kí. Koh àm-sī góa kóng, nā m̄ hòng-khì, Gī-siú
889jīm tī siāng-nî 10 go̍eh 25 Ko-hiông Kong-tâu Iû-hêng ê sî, góa ū koh khòaⁿ-tio̍h i thâu pa̍k pò͘-tiâu, khiā tī Lô Chì-bêng ê soan
890Iûⁿ lāu-su mā ū siūⁿ beh chhōe hāu-tiúⁿ kóng chit-ê tāi-chì. M̄-kú i khà-khì hāu
891tiúⁿ bô ài kóng chit-ê tāi-chì. Chin bêng-hián, hāu-tiúⁿ í-keng ū kau-tài i, mā koh 1 pái chèng-bêng Jīm Siān-liông í-keng kap Gī-
892Iûⁿ lāu-su mā ū khì chhōe ha̍k-hāu--nih 1, 2 ê kap hāu-tiúⁿ khah se̍k-sāi ê kàu-su.
893chhōe ha̍k-hāu--nih 1, 2 ê kap hāu-tiúⁿ khah se̍k-sāi ê kàu-su. In ū ê kóng, che sió-khóa tāi-chì. Kan-ta 1 ê khò nā-tiāⁿ. Lín ná
894Kì-jiân hāu-tiúⁿ m̄-khéng chhut-bīn, góan chí ū chhòan-liân hāu-gōa ê le̍k-liōng. Góan ta̍k-ji̍t to kha-tiān-ōe,
895bûn-kó, bú kàu chiok òaⁿ, sīm-chì kui-mî bô khùn. Pún-lâi mā ū phah-sǹg beh chhōe Ko-hiông chhī-tiúⁿ Chiā Tióng-têng á-sī Ko-hiông
896Thong-sek úi-ôan-hōe khui-hōe hit-kang, i tāi-seng lī-khui. Liáu-āu i ū khì chhâ hit-ji̍t ê khui-hōe kì-lio̍k, hoat-hiān thong-sek úi-ôan
897 kà-kà 1 kóa chhin-chhiūⁿ Ko Bêng-kiàn(高明見) hit-khóan ê ha̍k-seng, ū siáⁿ lō͘-ēng. Koh kóng ha̍k-hāu èng-kai ke khui pún-thó͘ gí-bûn
898Góa m̄ chai Ông Hēng-lâm ū khà tiān-ōe hō͘ Gī-siú ê hāu-tiúⁿ bô. Kiám-chhái pa̍t-ê li̍p
899tiān-ōe hō͘ Gī-siú ê hāu-tiúⁿ bô. Kiám-chhái pa̍t-ê li̍p-úi mā ū lâi koan-sim. Góa kan-ta chai, Pò͘ hāu-tiúⁿ hit-chām tú-hó khì Tâi
900-sim. Góa kan-ta chai, Pò͘ hāu-tiúⁿ hit-chām tú-hó khì Tâi-pak. Ū 1 ji̍t i khà tiān-ōe kiò ha̍k-hāu ê chú-kóan àm-sî lóng ài tán
901mî in chin-chiàⁿ lóng lâu--lo̍h--lâi. Kòe bô 1 ji̍t, tāi-chì tio̍h ū hì-kio̍k-sèng ê piàn-hòa. Gôan-lâi ta̍h chin ngē ê hāu-tiúⁿ, kap
9022 nî chiah tiàu 1 pái. Góa m̄ chai-iaⁿ i tiàu-chit kap Tâi-gí-khò ū koan-hē bô. 7 go̍eh chhe i tiàu-chit í-chêng, góa sàng-chhut "Sin-
903 ê lē lán thang chai, pún-thó͘-hòa kàu-io̍k ê chhim-hòa, iáu-kú ū 1 tōaⁿ chin tn̂g ê lō͘ ài kiâⁿ. Kàu-io̍k thé-chè-lāi hiah-ê hóan
904khùn-kéng, hō͘ lán thang chai, lán su-iàu koh khah phah-piàⁿ, chiah ū châi-tiāu thoat-lī gōa-lâi chèng-kôan só͘-chhun ê kù sè-le̍k ê
905-kiàn chò thong-sek úi-ôan-hōe ê ì-kiàn, mā sī khò-sè āu-piah ū chit-ê chi̍p-thôan chò i ê khò-soaⁿ. Tùi chit-ê sū-kiāⁿ, góa khòaⁿ
906siong am-hō͘ ê Tiong-kok koaⁿ-liâu bûn-hòa. Jīm Siān-liông chòe-āu ū kóng, i ê khan-chhiú ê ka-cho̍k mā sī 228 ê siū-hāi-chiá. M̄-kú
907cho̍k mā sī 228 ê siū-hāi-chiá. M̄-kú góa khòaⁿ bē chhut-lâi i ū tùi 228 tit-tio̍h hóan-séng.
908Hó-ka-chāi, gûi-kip ê sî-chūn ū chōe-chōe chèng-tī-kài, siā-ūn-kài Tâi-gí-kài ê pêng-iú tàu
909bóng chi̍t-sî tú-tio̍h chó͘-gāi, lán nā sio-thīn phah-piàⁿ, tio̍h ū ǹg-bāng thang kek-ho̍k hiah-ê khùn-lân.
910pún sî-tāi kah Kok-bîn-chèng-hú sî-tāi só͘ hoat-seng ê piàn-hòa, ū khah chheng-chhó ê liáu-kái.
911Tâi-gú gú-sû tī kè-khì chit tōaⁿ sî-kan ê piàn-hòa, tàu-tóe ū gōa tōa, beh án-nóa niû-chhek chit-ê piàn-hòa, sī pún-bûn beh thàm
9120 nî-tāi Tīⁿ Khoe-phòan kah Lōa Jîn-seng ê sió-soat ( lóng-chóng ū 112,964 ê sû-hû (word tokens), 12,941 ê sû-hêng ( word types) ), koh
913112,964 ê sû-hû (word tokens), 12,941 ê sû-hêng ( word types) ), koh ū 1990 nî-tāi Tân-lûi kah Tân Bêng-jîn só͘ siá ê sió-soat (92,539
914(a) Pī-bián ū kî-sī ê pīⁿ-miâ;7
915kái ê gú-sû lâi e̍k-siá Sèng-keng. Tī APSK ê Sū-giân lāi-tóe, ū thê-chhut saⁿ-ê bo̍k-phiau :
916hú tī 1975 nî chiong PKLSK kah APSK bu̍t-siu, keng-kè kau-sia̍p, PKLSK ū hâiⁿ kàu-hōe, m̄-koh APSK kàu taⁿ lóng bô hâiⁿ, to-sò͘ lâng ôan-
917-koh APSK kàu taⁿ lóng bô hâiⁿ, to-sò͘ lâng ôan-chôan m̄-chai-iáⁿ ū chit pún Sèng-keng.
918Chhut-pan 50-gōa tang liáu-āu, pat hō͘ chèng-hú bu̍t-siu, āu--lâi ū hâiⁿ
919chóan sûn-bûn-jī (Plain Text) keh-sek; Sin-iok-Sèng-keng lóng-chóng ū 27 phiⁿ, phiⁿ-miâ chhiáⁿ chham-khòaⁿ pió 4-1.
920jī-bú-chi̍p (Character Set); seng khòaⁿ tiān-chú tóng-àn sī-m̄-sī ū chhiau-kè Pe̍h-ōe-jī (í-hā kán-chheng chòe POJ) jī-bú, sò͘-jī kah
921sû hun chòe saⁿ pō͘-hūn : kiōng-thong-sû ( nn̄g-hūn gú-liāu lóng ū chhut-hiān ê , iōng K piáu-sī) kah hui-kiōng-thong-sû (kan-na chhut
922PKL : PKLSK só͘-ū ê gú-sû
923AP : APSK só͘-ū ê gú-sû
924Ū koat-hō ê sò͘-jī sī sû-hû
925ê chu-liāu lâi chū-tōng lia̍h chhut chiâ ê gú-sû. THST bo̍k-chiân ū 62,000-gōa ê sû-tiâu, kî-tiong ū 8,500-gōa ê sû-tiâu ū lia̍t-chhut
926 chiâ ê gú-sû. THST bo̍k-chiân ū 62,000-gōa ê sû-tiâu, kî-tiong ū 8,500-gōa ê sû-tiâu ū lia̍t-chhut khiuⁿ-kháu chha-ī iah-sī bûn-pe̍h
927bo̍k-chiân ū 62,000-gōa ê sû-tiâu, kî-tiong ū 8,500-gōa ê sû-tiâu ū lia̍t-chhut khiuⁿ-kháu chha-ī iah-sī bûn-pe̍h chha-ī, pí-tùi ê chòe
928ê gú-sû, iōng THST chit 8,500-gōa ê sû-tiâu chhâ khòaⁿ sī-m̄-sī ū lēng-gōa ê siá-hoat;
929tio̍h lēng-gōa siá-hoat ê, ji̍p-khì A ê 4,509 ê gú-sû chhâ-sûn, nā ū chhē--tio̍h, koh keng-kè jîn-kang kiám-cha khak-jīm.
930Lán beh chiong chiâ ê gú-sû sǹg chòe kiōng-thong-sû K. Siat-sú ū chi̍t-tùi tùi-èng-sû pi kah ai, pi(P, ai(A, tiâu-chéng hong-sek sī
931gú-sû í-gōa, kiám-cha tī P kah A lāi-tóe ê gú-sû, koh hoat-hiān ū chi̍t-kóa sī tùi-èng tio̍h tī kiōng-thong-sû K lāi-tóe ê gú-sû.
932 tī kiōng-thong-sû K lāi-tóe ê gú-sû. Khó-pí kóng, AP lāi-tóe ū "chòe"[最] kah "chò"[做], m̄-koh in-ūi khiuⁿ-kháu ê koan-hē, PKL lāi-
933"chòe"[最] kah "chò"[做], m̄-koh in-ūi khiuⁿ-kháu ê koan-hē, PKL lāi-tóe ū "chòe"[最/做] bô "chò", tì-kàu "chò"(A sī hui-kiōng-thong-sû, "chòe"(K
934lēng-gōa ê siá-hoat, jiân-āu ji̍p-khì K ê 2,919 ê gú-sû chhâ-sûn, ū chhē--tio̍h ê, koh keng-kè jîn-kang kiám-cha khak-jīm. Lēng-gōa chi̍t
935P, K, A ê sò͘-liōng, koh ài chòe chi̍t-pái ê tiâu-chéng. Siat-sú ū chi̍t-tùi tùi-èng-sû pi kah ki, pi(P, ki(K, lēng-gōa chi̍t-tùi tùi
936soat-bêng ê sī, siū sû-tián chu-liāu ê hān-chè, khó-lêng iah-koh ū pō͘-hūn èng-kai sǹg chòe kiōng-thong-sû lāi-tóe ê hui-kiōng-thong
937Tú-liáu kiōng-thong-sû / hui-kiōng-thong-sû ê būn-tôe í-gōa, koh ū chi̍t-kóa kiōng-thong-sû tī nn̄g-hūn gú-liāu ê sû-pîn chha chin
938 tī nn̄g-hūn gú-liāu ê sû-pîn chha chin chōe, chiâ ê gú-sû mā ū su-iàu kā chhē --chhut-lâi. In-ūi gú-liāu sò͘-liōng bô kāng-khóan
939ū
940ū
941chhut nn̄g-hūn gú-liāu gú-sû piàn-hòa ê pí-lē, hun-pia̍t iōng só͘-ū gú-liāu ê kak-tō͘ khòaⁿ kiōng-thong-sû K ê pí-lē, iōng PKLSK ê
942Kun-kù 4.6 chiat gú-sû piàn-hòa-liōng PH(k) ê kong-sek kè-sǹg, só͘-ū ê kiōng-thong-sû ê PH hun-sò͘ tī -0.9960 kàu +0.9870 chi-kan. Pió
943Gián-kiù ê kè-thêng tiong, ū tú-tio̍h chi̍t-kóa būn-tôe, tih si̍t-chè kè-sǹg chiâ ê chu-liāu
944chi̍t-kóa būn-tôe, tih si̍t-chè kè-sǹg chiâ ê chu-liāu ê sî, mā ū chi̍t-kóa siūⁿ-hoat, tī chiâ kán-tan chòe thó-lūn.
945Tiān-nó͘ téng-bīn ū chi̍t-kóa nńg-thé thê-kiong pâi-sū (sort) kong-lêng, m̄-koh ū ê bô
946bīn ū chi̍t-kóa nńg-thé thê-kiong pâi-sū (sort) kong-lêng, m̄-koh ū ê bô hun tōa-sió-siá, che sī phè-ha̍p Eng-bûn ê su-iàu, m̄-koh tùi
947liāu, nā-chún iōng Hàn-lô, chi̍t-kóa kè-sǹg ê kiat-kó khó-lêng ū chha-ī, in-ūi chi̍t-ê POJ im-chiat khó-lêng tùi-èng m̄-nā chi̍t-ê
948èng bô kâng POJ im-chiat ê chêng-hêng, só͘-í, tiong-kan ê chha-ī ū gōa tōa, su-iau chòe chìn-chi̍t-pō͘ ê gián-kiù lâi thó-lūn.
949 kah 2 ê chha-put-to chiàm chi̍t-pòaⁿ, si̍t-chè khì khòaⁿ, kî-tiong ū chió-pō͘-hūn sī siaⁿ-tiāu phah m̄-tio̍h ê, m̄-koh in-ūi hù-ha̍p POJ
950pí-kàu, Sèng-keng ê gú-sû hong-hù-tō͘ èng-kai khah sòe. Hi-bāng ū siong-koan gián-kiù ē-tàng lâi chèng-si̍t chit-ê thui-lūn.
951thâu, lán koh su-iàu chin chōe choan-ka ha̍k-chiá kah tùi Tâi-gú-bûn ū-sim ê pêng-iú tàu-tīn lâi phah-piàⁿ, pau-koah :
952(1) Gú-liāu ê siu-chi̍p kah chéng-lí : Nā ū koh-khah hong-hù ê gú-liāu, ē-tàng ín-chhōa chhut sòa-āu ê siong
953chòe, thàu-kè hō͘-tōng, léng-peng-peng ê thóng-kè chu-liāu, chiah ē ū o̍ah-thiàu-thiàu ê sìⁿ-miā, mā chiah ū ki-hōe iōng sin ê su-khó
954thóng-kè chu-liāu, chiah ē ū o̍ah-thiàu-thiàu ê sìⁿ-miā, mā chiah ū ki-hōe iōng sin ê su-khó lâi thê-chhut sin hong-hoat, kái-chìn thóng
955chok kî-kan tùi lōe-iông thê-kiong siu-kái ì-kiàn. Mā kám-siā só͘-ū ūi Tâi-gú-bûn POJ ūn-tōng phah-piàⁿ ê pêng-iú, lán ê chu-gôan
956jī-bú ê hōan-ûi, keng-kè kiám-cha, hoat-hiān sī tī tē-chhit phiⁿ ū "Marana" chit-ê Eng-bûn sû.
957hāng chin ki-pún ê iau-kiû. Chu-sìn chhú-lí ê tē 1 pō͘ tō-sī ài ū 1 thò pian-bé. Tī chìn-chêng í-keng ū bē chió thò pian-bé leh sú
958lí ê tē 1 pō͘ tō-sī ài ū 1 thò pian-bé. Tī chìn-chêng í-keng ū bē chió thò pian-bé leh sú-iōng, chhiūⁿ TW301 iah-sī HOTSYSR-HAKSYSR
959Latinized Taiwanese Holo language to ISO/IEC 10646” ([TiuN02]) 2 phiⁿ lāi-té ū kóng--tio̍h ê POJ hû-hō. M̄-koh kap Eng-bûn jī-bó sio-kâng ê pō͘
960chióng Lô-má-jī, mā ē-sái kóng sī La-teng-jī. Unicode tùi La-teng-jī ū siong-tong ê chi-ôan. Chú-iàu pau-koat 5 pō͘-hūn: (1) Basic Latin (0
961koat 5 pō͘-hūn: (1) Basic Latin (0020-007F: Eng-gí kap chha-put-to só͘-ū ê Lô-má-jī); (2) Latin-1 (00A0-00FF: Hoat-gí, Tek-gí téng); (3) Latin
962Latin ê pō͘-hūn kap ASCII sio-kâng, it-poaⁿ ê tiān-náu hē-thóng lóng ū chi-ôan, pún bûn bô beh koh thó-lūn chit pō͘-hūn lāi-té ê POJ.
963Lēng-gōa ū chi̍t-kóa hû-hō bô tī La-teng-jī lāi-té, khǹg tī pa̍t ūi, chhiūⁿ
964Chhiáⁿ chhamkho2 Pió 1, Unicode í-keng ū ti̍t-chiap chi-ôan ê POJ hû-hō.
965Pió 1. Unicode ū ti̍t-chiap chi-ôan ê POJ hû-hōÁ á À à Â â Ā ā A A
966t Ú ú Ù ù Û û Ū ū μ ? s y U u
967t Ú ú Ù ù Û û Ū ū μ ? s y U u
968M̄-koh iáu sī ū chi̍t-kóa hû-hō hiān-iú ê Unicode bô hoat-tō͘ piau-sī--ê. He tio̍h
969Tī tē 1 pō͘-hūn ū kóng--tio̍h, Unicode tùi POJ ū bô kâng ê chi-ôan thêng-tō͘, nā sī
970Tī tē 1 pō͘-hūn ū kóng--tio̍h, Unicode tùi POJ ū bô kâng ê chi-ôan thêng-tō͘, nā sī ū ti̍t-chiap chi-ôan--ê, tō
971kóng--tio̍h, Unicode tùi POJ ū bô kâng ê chi-ôan thêng-tō͘, nā sī ū ti̍t-chiap chi-ôan--ê, tō ē-tàng ēng 1 ê Unicode lâi piáu-sī; nā
972Ū 016A 0055+0304
973ū 016B 0075+0304
974Ùi chit ê pió ta̍k-ê ē-tàng khòaⁿ--tio̍h, ū-ê POJ jī-bó iáu bô sek-tong ê Unicode lâi piáu-sī, ū-ê ū 1 chióng
975khòaⁿ--tio̍h, ū-ê POJ jī-bó iáu bô sek-tong ê Unicode lâi piáu-sī, ū-ê ū 1 chióng, 2 chióng, sīm-chì 3 chióng Unicode piáu-sī hong-sek.
976tio̍h, ū-ê POJ jī-bó iáu bô sek-tong ê Unicode lâi piáu-sī, ū-ê ū 1 chióng, 2 chióng, sīm-chì 3 chióng Unicode piáu-sī hong-sek. Thong
977 chióng, sīm-chì 3 chióng Unicode piáu-sī hong-sek. Thong-siông nā ū 2 chióng í-siōng ê sî, chīn-liōng ēng khah té ê hit cho͘ pian-bé
978“T” kap “t” ê pian-bé su-iàu te̍k-pia̍t chù-ì. Chit 2 ê hû-hō ū tōa-siá, sió-siá ê koan-hē, in ê pian-bé mā tio̍h-ài kā chit chióng
979Chia seng kài-siāu chi̍t-kóa tiāⁿ khòaⁿ--tio̍h ê nńg-thé ū chi-ôan Unicode--ê:
9802. Word 97 tō khai-sí ū chi-ôan Unicode, m̄-koh bô siáⁿ ôan-chéng. Kàu Word 2000/XP tō ū ôan
981sí ū chi-ôan Unicode, m̄-koh bô siáⁿ ôan-chéng. Kàu Word 2000/XP tō ū ôan-chéng ê chi-ôan.
982Tōa-hêng chu-liāu-khò͘ nńg-thé, chhiūⁿ Oracle, Sybase, ... mā lóng ū chi-ôan Unicode.
983chún kui-tēng ēng Unicode. Chit-má IE 5.x, Netscape 6.x, Opera 6.x lóng ū chi-ôan Unicode.
984Sui-bóng chiâⁿ chē nńg-thé lóng ū chi-ôan Unicode, m̄-koh thâu-chêng ū kóng--tio̍h, ū-ê POJ hû-hō su
985bóng chiâⁿ chē nńg-thé lóng ū chi-ôan Unicode, m̄-koh thâu-chêng ū kóng--tio̍h, ū-ê POJ hû-hō su-iàu ēng cho͘-ha̍p ê hong-sek lâi piáu
986 nńg-thé lóng ū chi-ôan Unicode, m̄-koh thâu-chêng ū kóng--tio̍h, ū-ê POJ hû-hō su-iàu ēng cho͘-ha̍p ê hong-sek lâi piáu-sī. Ū ê nńg
987tio̍h, ū-ê POJ hû-hō su-iàu ēng cho͘-ha̍p ê hong-sek lâi piáu-sī. Ū ê nńg-thé bô chi-ôan cho͘-ha̍p ê Unicode, án-ni tùi POJ ê chi-ôan
988ni tùi POJ ê chi-ôan tō tòe leh bô ôan-chéng. Kái-koat ê hong-sek ū 2 chióng: (1) sin-chhéng só͘-ū ê POJ hû-hō lóng ka-ji̍p Unicode, chiâⁿ
989 bô ôan-chéng. Kái-koat ê hong-sek ū 2 chióng: (1) sin-chhéng só͘-ū ê POJ hû-hō lóng ka-ji̍p Unicode, chiâⁿ-chò ta̍k ê hû-hō lóng 1
990Beh chi-ôan cho͘-ha̍p ê Unicode koh ū 1 hāng tāi-chì ài khó-lū, tō-sī chok-gia̍p hē-thóng ài chi-ôan
991ê ki-su̍t (.OTF ê jī-hêng tòng-àn), nńg-thé hong-bīn Microsoft mā ū thê-kiong 1 ê Uniscribe hō͘ nńg-thé siat-kè-chiá hong-piān sú-iōng.
992 Uniscribe hō͘ nńg-thé siat-kè-chiá hong-piān sú-iōng. Tī Mac mā ū i ka-tī sio tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype tī Windows/Mac/Linux
993sú-iōng. Tī Mac mā ū i ka-tī sio tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype tī Windows/Mac/Linux lóng ē-tàng thong-iōng.
994ài pān chhui-kóng o̍ah-tāng, ài siat-kè jī-hêng, su-ji̍p-hoat, koh ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài
995ji̍p-hoat, koh ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài ū lâng, chiah ū khó-lêng chò ē khí--lâi. Ǹg-bāng
996chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài ū lâng, chiah ū khó-lêng chò ē khí--lâi. Ǹg-bāng koan-sim pún-thó͘
997hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài ū lâng, chiah ū khó-lêng chò ē khí--lâi. Ǹg-bāng koan-sim pún-thó͘ gí-giân bûn
998Kám-siā só͘-ū bat ūi POJ chu-sìn-hòa phah-piàⁿ ê chiân-pòe kap pêng-iú, te̍k-pia̍t
999pòe kap pêng-iú, te̍k-pia̍t sī Tè Khái-sū sian-siⁿ. Mā kám-siá só͘-ū chàn-chō͘ POJ chu-sìn-hòa ê cho͘-chit kap pêng-iú. Koh-khah ài kám
10002. Ū chhiok-kak ê chok-iōng, chiū-sī bong-tio̍h gōa-ūi chiū chai ê khóan
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料