查詢[toh-á] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:toh-á
1Kàu tiong-tàu i koh ōe chi̍t tè toh-á, toh-téng ōe to-á, chhiám-á. Bí-lú chiū kap i khì chhan-thiaⁿ chia̍h
2ha̍k-kî í-keng teh beh kiat-sok lah, Chong-a chéng-lí ka-kī ê pān-kong-toh-á, sòa lâi khòaⁿ tio̍h chi̍t-tiuⁿ kū-nî Kàu-su-chiat ha̍k-seng sàng hō͘
3toh-á
4, chiàu hit 2-tiâu ut-chōa kā chih chò “ㄇ”ê hêng, kā i khǹg tiàm toh-á téng, chhin-chhiūⁿ Tô͘-1, iā chhiáⁿ lí chhun lí ê siang-chhiú, kā
5lí ê siang-chhiú, kā “ㄇ”ê siang-pêng hōaⁿ hō͘ tiâu. Koh lâi, ùi toh-á kap chóa ûi--khí--lâi hit khang, tōa la̍t kā i pûn hong, chhiáⁿ lí
6布景: Khan kok-kî, kat-chhái, chng-thāⁿ. Tī piⁿ-a ū chi̍t-teh sè toh-á, toh téng ū lé-mi̍h 6 pau, kap chōe-chōe hó chia̍h-mi̍h toh-piⁿ chi̍t
7布景: Toh-á-téng khǹg chheh, phō͘-á kiōng 5 pún, nn̄g-ê chheh-pau khǹg tī 2 tiuⁿ
8Pài-tn̂g lāi pâi chi̍t tè chiⁿ-kūi-toh-á; toh-téng ū chi̍t thōng tōa-tōa thōng ê siù-chōe-hû, chi̍t hong
9Pò͘-tì : Kau-í 6 liâu, sì-kak toh 1 tè. îⁿ-toh-á kúi-nā tè, piah-téng tiàu 10 tiâu kài kap Iâ-so͘ ê Siōng.
10-chêng ê î-tē, chit khóan ê lâng bōe ēng tit chhiàⁿ. (J kūi tī toh-á chêng khún-kiû)
11toh kap í, chiàⁿ-pêng khǹg bîn-chhn̂g, tò-pêng ū sè chiah toh-á. (kang-ia̍h (Sūn-sìn) teh chéng-lí lāi-bīn, Bo̍k-su teng-tiûⁿ, sī
12cheng, peh khí lâi chhēng ê, tì bō-á ûn-ûn-á liam khì tò-pêng ê toh-á hia, the̍h hiah ê gîn-khì lo̍h pò͘-tē lāi, kóai-á phah ka-la̍uh, tio̍h
13bu̍t: Bo̍k-su, Sūn-sìn, J, 2 ê kéng-koaⁿ. Phòe-tì ......... Chi̍t tè toh-á, 2 tè í-á.
14chhiáⁿ 7, 8 ê tú-chiah lâi ê sin-seng kiò góa tī piⁿ..a ê chi̍t-tè îⁿ-toh-á kā in kóaⁿ chìn-tō͘, góa chiah ēng chi̍t tiám-cheng chó-iū tō kā
15cháu-khì, khah-kín khah-kín kā i lia̍h-lè, m̄-thang hō͘ cháu-khì, toh-á kha chhōe khòaⁿ māi lè, bîn-chhn̂g kha chhōe khòaⁿ-lè. ”
16piáⁿ, hoaⁿ-hí ê sim-chêng chá tō tàn-ji̍p-khì siu-chông-ka pan9-kong-toh-á piⁿ ê jī-chóa-láng-á. Hó lah, bòai kè-kàu chia, khòaⁿ--khí--lâi
17àm-a, chhù ê gōa-kháu lóng o͘-mà-mà. Kheh-thiaⁿ lāi ū kán-tan ê toh-á kap í-á. Tī chia khòaⁿ tio̍h "To̍k-li̍p kiù Tâi-ôan" kî, "Sin kok-
18Chia̍h-pn̄g-toh tō khǹg tī chàu-kha ê kak-a. Chàu-kha ê ke-si thâu-á, toh-á í-á lóng sī chng-kha thôan-thóng ê hêng-sek. Kúi-pôaⁿ-á chhiⁿ-chhài
19kōaⁿ 1 kōaⁿ âng-âng ê nāi-chi. Chú-lâng kap chhù-piⁿ tō ûi tiàm toh-á teh khai-káng. Múi 1 ê lô-tōng-chiá ê bîn-iông, lóng sī gē-su̍t
20nî,góa, A-hôa, A-iāu kap Ông-ka kui ke-hóe-á chò-hóe ûi 1 tè îⁿ toh-á chia̍h-pn̄g, îⁿ toh-á iah tī lāu só͘-chāi. Góa chit kái lâi, hit
21kap Ông-ka kui ke-hóe-á chò-hóe ûi 1 tè îⁿ toh-á chia̍h-pn̄g, îⁿ toh-á iah tī lāu só͘-chāi. Góa chit kái lâi, hit ê bô kah-ì góa, mā
22Gún koh tńg-lâi tê-toh-á piⁿ-á chē lo̍h-lâi, kè-sio̍k kóng. Bi-bi-á hong àn têng-á-kha téng
23ê mn̂g, hiông-hiông khòaⁿ tio̍h Gô͘ Khun-siông í-keng chē tiàm tê-toh-á piⁿ, si̍t-chāi chiok hoaⁿ-hì ê! I kóng, i pòaⁿ-mî chiah kàu, khà tiān
24lâi siat ê. M̄-koh, A-hôa ê ma-ma chhōa góa kàu óa piah-kak ê 1 tè toh-á, the̍h í-á hō͘ góa chē ê sî, góa khòaⁿ tio̍h chia ū 1 keng sè-keng
25 chhài. Só-í tiong-tàu ê sî góa kap pē-bú tō ûi tī 1-chiah sè toh-á chia̍h-pn̄g.
26In-ūi góa kha té chhiú koh té, toh-á lī góa siuⁿ hn̄g--a, si̍t-chāi bô-hoat-tō͘ ngeh chhài chia̍h-pn̄g, só͘
27Khòaⁿ khǹg tī toh-á-kak ê NIVEA, siūⁿ-tio̍h kò͘-hiong ê mama, mama, lí ū boah NIVEA--bô?
28ài ū ê mi̍h-kiāⁿ lóng chiâu-chn̂g, pâng-keng, chàu-kha, piān-só͘, toh-á, í-á, tiān-ōe, koh ū ka-tī pha̍k ê ko-lê-chhài-koaⁿ, kán-tan ê
29Góa khòaⁿ tùi toh-á-téng hit kòan kòai-sek koh khó ê『酪梨牛奶』, i kèng-jiân kā khǹg--leh
30 ê khùi-kháu, chin kín tio̍h siá liáu! Koh ū sî-kan thang phak tī toh-á khùn! Āu--lâi in a-mah kā kóng, “Góa tī gōa-bīn khòaⁿ lí teh khùn
31chheh kah chhiòⁿ-phìⁿ. 10-tiôⁿ im-ga̍k-hōe ê phiò iáu khǹg tī chheh-toh-á-téng (Cha̍p-it-go̍eh 21 chi̍t-tiôⁿ, 24 chi̍t-tiôⁿ, án-ne it-ti̍t pâi
32Hián-jiâng siuⁿ-kòe kē ê chheh-toh-á téng
33Phòa-toh-á chi̍t-tè
34A-kong chē tī sū-bu̍t toh-á chêng
35 ê lâng lóng kā in kóaⁿ chhut-khì, iā chiong ōaⁿ-chîⁿ ê lâng ê toh-á, kap bē hún-chiáu ê lâng ê í-á chhia-chhia-tó. 13) I kā in kóng:
36ê lâng lóng kā in kóaⁿ chhut-khìⁿ, iā chiong ōaⁿ-chîⁿ ê lâng ê toh-á kap bē hún-chiáu ê lâng ê í-á chhia-chhia tó. 16) I iā m̄-chún
37Sèng-tiān lāi teh bē gû, iûⁿ, hún-chiáu, iā ū lâng chē tī chîⁿ-toh-á teh ōaⁿ-chîⁿ. 15) I chiū ēng soh-á chò chi̍t tiâu piⁿ, kā hiah-ê
38 ê iûⁿ, gû lóng tùi Sèng-tiān kóaⁿ chhut-khì; iā chhia-tó chîⁿ-toh-á, hō͘ in ê chîⁿ sòaⁿ-iā-iā. 16) Iū-koh kā bē hún-chiáu ê kóng
39thâu-chêng-keng kiò-chò Sèng-só͘. Sèng-só͘ ê lāi-bīn ū teng-hóe, toh-á, kap hiàn hō͘ Siōng-chú ê mī-pau. 3) Tiùⁿ-bō͘ lāi-bīn tē-jī têng
40pâng-nih mn̂g koaiⁿ-leh, phak tī i pêng-sî teh tha̍k-chheh siá-jī ê toh-á lâu ba̍k-sái. I ê sim chin kan-khó͘, ka-tī kiám-tiám i ê hêng-ûi
41chîⁿ kià--i. Kàu àm ê sî, Chheng-liû the̍h hit-tiuⁿ toaⁿ tī pâng-keng toh-á-téng, kia̍h pit chiū teh ké hiah-ê chîⁿ-gia̍h, beh hō͘ i pìⁿ khah chió
42só͘ kám-kek, i teh kóng ê sî, bô lâng káⁿ gia̍h-thâu, sī àⁿ-tī toh-á lâu ba̍k-sái. Kóng liáu, ha̍k-seng tāi-piáu khí-lâi kóng, Taⁿ in-
43 chàu-óa It-iông ê bīn-chêng, ná-kí ná-tu̍h, piàⁿ-la̍t tùi i ê toh-á tûi-lo̍h-khì, soah lap chi̍t-thap, toh-thâu-teng hián tùi piⁿ-á beh
44-lē hāu, Chin-seng kap It-iông tio̍h chò chìⁿ-pé lah. Chiū phak-tī toh-á àm-chīⁿ kî-tó, kiû Chú chān góan ū khùi-la̍t thang Thun-lún.
45sòa bô kì i ê miâ, phō͘-á siu-liu khí-lâi, ho̍ah tùi Chin-seng ê toh-á óa-lâi, kóng, Án-chóaⁿ góa tio̍h tiong-khok, bô tiong-khok bē ho̍at
46kóng, Hūi-chin sī Bûn-hiàn ê cha-bó͘-kiáⁿ, 16 hòe, chē tī chheh-toh-á teh chò kong-kò. Bûn-hiàn ê kiáⁿ Tâi-an, 17 hòe, tng teh khòaⁿ tiān
47Hūi-chin kā tī toh-á ê thong-ti thuh hō͘ Bûn-hiàn, Bûn-hiàn phah khui, he sī ha̍k-hāu ê
48 chē-chē ê hùi- liāu-phín.” M̄a kā chhiú tiām-tiām-á sóa kàu toh-á.
49ha̍k-ka, sī seng-lí-lâng, taⁿ chai án-chóaⁿ thàn-chîⁿ. Tek-á lī-khui toh-á at Bûn-hiàn ê chhiú, kóng,“To-siā lí lâi”, liáu-āu in chē tī thang
50lâng, góa sī, khòaⁿ che” Kéng chi̍t tiuⁿ chóa khí-- lâi, the̍h kòe toh-á hō͘ Bûn-hiàn khòaⁿ, téng-bīn siá kong-si ū jōa-chē chîⁿ, koh
51khiā--khí-lâi, ba̍k-chiu siám piⁿ--á, koh kiâⁿ kòe Bûn-hiàn, chē toh-á āu, taⁿ-thâu ê sî, ba̍k-chiu léng koh phú-phú, chhiūⁿ hái-piⁿ ê
52Tek-á tùi toh-á khí--lâi, se̍h kàu thâu-chêng, chhiú pàng--lo̍h, Bûn-hiàn kāng-khóan
53-bí, jōa-ni̍h-á kî-miāu,kám m̄-sī--leh?” Chhiò-chhiò khòaⁿ tùi toh-á tùi-bīn ê Lē-bí, koh kā Lē-bí ê chhiú the̍h kàu i ê chhiú-sim.
54khòaⁿ tio̍h pò-chóa chhiú khai-sí phi̍h-phi̍h-chhoah, chhoah kah ài hōaⁿ toh-á piⁿ, ū chi̍t tiuⁿ siòng-phìⁿ sī Hūi-chin khiā tī kang-tiûⁿ piⁿ-á
55o͘-sek thâu-kin. Lâng chē tī iōng chhiū-phôe pau khit-lâi chò ê toh-á kîⁿ, bīn-chêng hē chi̍t-óaⁿ o͘-sek ê ní-chiap, chhiú-thâu gīm chi̍t
56pau khit-lâi, chhâ-kho͘ chò ê kùn-á. I iōng chi̍t-ki kùn-á kòng toh-á,giâ kah kôan-kôan, chiok pháiⁿ bīn-chhiuⁿ teh hoah:
57ōe-thang khòaⁿ tio̍h góa ê lāu-pē. Tī lāi-bīn ū chi̍t-tè tn̂g ê toh-á, toh-téng ū chiú-kan kap chōe-chōe chia̍h-mi̍h, ta̍k ê lâng tōa-siaⁿ
58tī toh-chêng, chē tihia7 hit ê lâng it-tēng sī chú-jīm, piⁿ-á ê toh-á iā ū chē nn̄g ê sū-bū-ôan kap chi̍t ê lú--ê,in ê ba̍k-chiu put-
59tī toh-chêng, chē tihia7 hit ê lâng it-tēng sī chú-jīm, piⁿ-á ê toh-á iā ū chē nn̄g ê sū-bū-ôan kap chi̍t ê lú--ê,in ê ba̍k-chiu put-
60Kiat-kó, góa khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê pe̍h-thâu-mo͘ ê-lâng chē tī toh-á-piⁿ, toh-téng ê chu, bûn-kiāⁿ liáu-liáu, i peh--khí-lâi, kā-góa
61lâi!" Tán kui-po͘-kú, lóng bô hôe-èng. Raoul sì-kè chhōe, liâm-mi toh-á kha, liâm-mi saⁿ-tû á lāi. Bóe-á liân piah-kak mā chhōe thàu-thàu
62chhiūⁿ ta-khok-khok ê kó͘-chéⁿ, chiok chhim chiok àm--ê, chiàⁿ-chhiú tī toh-á-téng it-ti̍t ōe.
63Góa kā chhōe hî-á phâng-khì『陽台』ê toh-á-téng, siūⁿ-kóng tiàm gōa-kháu chia̍h chin ū khì-chit, ngeh ji̍p-khì
64In tī lō͘-piⁿ pâi 1-cho͘ toh-á, ka-pi chú-hó phâng-lâi hō͘--góa, kóng in lóng pàng lâng-kheh ka
65bô chiàⁿ-bīn kā góa siòng, kan-taⁿ the̍h toh-pò͘ ná luh sîn-bêng toh-á, ba̍k-thâu kat-kat.
66A-bú bô ìn-ōe, kan-taⁿ it-ti̍t teh luh sîn-bêng-toh-á, toh-pò͘ chhit-tio̍h toh-bīn, hoat-chhut kiⁿ-kiⁿ-koaiⁿ-koaiⁿ ê siaⁿ.
67 iok-tēng ê tē-tiám, Siōng-tè í-keng chē tī thang-á-mn̂g piⁿ ê toh-á teh thèng-hāu--a, A-mûi kín-tiuⁿ kín-tiuⁿ, kā A-lân hām Chēng-gî
68í-á téng chîn khò-pún, kóaⁿ pò-kò, it-ti̍t piàⁿ kàu hoan-tiám, toh-á téng iû-gôan koh-sī sè pún chheh thia̍p tōa pún chheh, chi̍t tui ná
69chóng-sī tī lé-pài-ji̍t thôan-tō teh kóng tō-lí, I sui-jiân chē tī toh-á chêng, bīn sī khòaⁿ tī toh-á āu. Thôan-tō chiū mn̄g i, i chiū chin
70teh kóng tō-lí, I sui-jiân chē tī toh-á chêng, bīn sī khòaⁿ tī toh-á āu. Thôan-tō chiū mn̄g i, i chiū chin kiau-ngō͘ ìn i kóng, Góa sī