查詢[to-siā] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:to-siā
1Sòe chiah lông khòaⁿ chi̍t ē chiū kóng, “Go̍k-hî Sian-siⁿ, to-siā ! Hó sim ê Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Lí sī ke̍k hó sim lâi hō͘ góa khòaⁿ
2Chóng-sī i khì ê sî, ná gîm kóng, “To-siā lí, Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Hó sim ê Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Lí sī tī sè-
3chóng-sī i cháu ê sî, tùi āu-bīn kiò, Go̍k-hî Sian-siⁿ, koh-chài to-siā lí, lí put-chí hó lâi hō͘ góa khòaⁿ lí tī hia. Góa bōe ōe chiàu
4 lí tī hia. Góa bōe ōe chiàu góa só͘ ài, thêng teh kā lí kóng to-siā. Lí chhiáⁿ !”
5kóaⁿ-kín siūⁿ, chiū i kóng chīn hó thiaⁿ. I kóng, “Sòe keng chhù, to-siā lí, chīn hoaⁿ-hí thiaⁿ-kìⁿ lí hó thiaⁿ ê siaⁿ. Só͘ thiàⁿ ê sòe
6Hî-á, hê-á kóng: "To-siā Thài-kong!"
7ê tiāⁿ-tiān hiān-siōng pò hō͘ Chong..a, tī chia kā lí ló͘-la̍t, to-siā!
8B: Hó, to-siā! Āu lé-pài chiah lâi khì lé-pài.
9S: To-siā!
10H: To-siā! Góa ná-siūⁿ sim-koaⁿ ná kan-khó͘. Tú-chiah tńg-khì kā phah, sòa
11Chheⁿ: Hó-hó, to-siā, to-siā, iáu m̄ bat chhiùⁿ koa leh.
12Chheⁿ: Hó-hó, to-siā, to-siā, iáu m̄ bat chhiùⁿ koa leh.
13Chheⁿ: Pháiⁿ-sè, pháiⁿ-sè, to-siā, to-siā.
14Chheⁿ: Pháiⁿ-sè, pháiⁿ-sè, to-siā, to-siā.
15Khit: To-siā to-siā, ǹg-bāng Iâ-so͘ pó-hō͘ lí hoat-châi, hoat-hok, chē-kiáⁿ chē
16Khit: To-siā to-siā, ǹg-bāng Iâ-so͘ pó-hō͘ lí hoat-châi, hoat-hok, chē-kiáⁿ chē-sun.
17Khit: To-siā, to-siā. (thè-tiûⁿ)
18Khit: To-siā, to-siā. (thè-tiûⁿ)
19Hū: Sian-siⁿ chin to-siā, góa chhin-sin chhōa lí lâi khì pò lí chai hit ê tōng .
20Kheh: To-siā, ǹg-bāng lán bô kú ōe koh saⁿ-kìⁿ Gōan lín Sèng-tàn khòai-lo̍k
21Chhiⁿ: To-siā lín, m̄-kú góan tio̍h khah kín khì, phah-sǹg, chhiáⁿ hō͘ góa chi̍t
22Chhiⁿ: To-siā lí, góa chīn-liōng kiâⁿ khah kín, nā bô ōe liân-lūi lí, to-siā
23To-siā lí, góa chīn-liōng kiâⁿ khah kín, nā bô ōe liân-lūi lí, to-siā sian-siⁿ-niû. Gōan Chú chiok-hok lí kap sió pêng-iú. Pêng-iú, lí
24Chôan-ke : Chin to-siā, Ôan-gōe chin to-siā .
25Chôan-ke : Chin to-siā, Ôan-gōe chin to-siā .
26Tē 4 lia̍p. To-siā, to-siā(Lō͘-chúi thè-tiûⁿ).
27Tē 4 lia̍p. To-siā, to-siā(Lō͘-chúi thè-tiûⁿ).
28Tē 4 lia̍p. To-siā, to-siā(Ji̍t-thâu thè-tiûⁿ). Ò ah! Góa ê khùi-la̍t góa ê sim-lāi
29Tē 4 lia̍p. To-siā, to-siā(Ji̍t-thâu thè-tiûⁿ). Ò ah! Góa ê khùi-la̍t góa ê sim-lāi ti̍t-titbeh8
30Bo̍k-su-niû:(Khiā--khí-lâi). Lîm chhin-ke, chhiⁿ-ḿ, chin to-siā, chiong lí ê chhian-kim lâi sàng góa ê kiáⁿ Chú-un. Tùi kim-ji̍t
31Hoa Kàu-siū: Góa í-keng chia̍h pá,to-siā. Chú-un, góa kin-á-jit lâi pò li chit ê hó siau-sit, cha-hng ū kàu
32Chú-un: Hoa Kàu-siū, chin to-siā! Chū góa lâi Ōe-su-lí Tāi-ha̍k, tit-tio̍h likap2 su-bú ê ài-kò͘
33Góa ta̍k pái chiaptioh8 lí ê phoe, chhim chai lí ê thiàⁿ góa, chin to-siā kám-kek lí ê phoe, tāi ke tosi7 hui-siông hoaⁿ-hí heng-hùn khòai-lo̍k
34Sòng Phok-sū: To-siā, chài-hōe. (Hôa Phók-sū thè-tiûⁿ hòa-ha̍k-hē chú-jīm kàu-siū
35Sòng Phok-sū: To-siā īⁿ-tiúⁿ ê pang-bâng, góa ji̍p-lâi khì the̍h góa ê ji̍t-iōng-phín.
36Sòng Phok-sū: Hôa Kàu-siū, chin to-siā, góa hō͘ siáu īⁿ-tiúⁿ kap siáu i-seng koaiⁿ tòa siáu-lâng pīⁿ-īⁿ
37-sī chin tōa, kám-kak chin khòai-lo̍k kap kám-siā. Siáu i-seng chin to-siā. (Khiā khí-lâi kap I-seng ak-chhiú).
38Sòng Bo̍k-su: To-siā Thiⁿ-pē Siōng-tè, góan ê chhùi tio̍h chheng-chàn Lí ê kôan-lêng
39Lîm Chhin-ke: Chhin-ke, chhiⁿ-ḿ chin to-siā, hō͘ lín chhiáⁿ chin pá, chhiáⁿ Chú-un lí chiah siông lâi góan tau
40sū: Chhin-ài ê i-seng, ō͘-sū ki̍p góa só͘ thiàⁿ ê Bêng-tō, chin to-siā. Góa thâu-bé pīⁿ nn̄g nî, chhiú-su̍t sì chhù, góa sin-piⁿ bô chi̍t
41Bo̍k: To-sāi, to-siā.
42Bo̍k: To-siā, góa bô chia̍h hun.
43Má: Tōa siàu-iâ, kin-á-ji̍t to-siā lí sióng-kong, tú-hó chng-nih ê chū-ūi tióng-pòe iā chāi chō,
44Io: (Lâu ba̍k-sái) (hoaⁿ-hí). Tōa siàu-Iâ, chin to-siā lí, koh khah kám-siā kiug3oan ê Chú Iâ-so͘.
45Má-lī: Chin to-siā, hō͘ góa ōe thang koh tńg-khì, góa thâu-ke kap thâu-ke-niû sī chi̍t
46Chó-chì : Lāu-su chin to-siā, góa it-tēng beh jīn-chin tha̍k-chheh.
47Chó-chì : To-siā lí ê o-ló, si̍t-chāi chin bōe kham-tit.
48Chhiⁿ : To-siā, chin tùi put-chū, chhiáⁿ chhōa góa khah óa chúi-piⁿ leh, hó m̄?
49Pē : Lí khah kín kā in seh to-siā, thang tńg-lâi-khì.
50Chhiⁿ : Thái tō kā in seh to-siā. Tńg-lâi-khì.
51nih pháiⁿ khòaⁿ. (Thêng chi̍t-ē). Ah ! góa iáu-bē tùi Iâ-so͘ seh to-siā, lâi-khì chhē Iâ-so͘, tùi I kóng góa ū chiàu I só͘ kóng ê khì
52khai chîⁿ, kōaⁿ koe, ah, hî, bah lâi hō͘ góan chia̍h, si̍t-chāi chin to-siā.
53Ha̍k-kiong : Àu-lo̍k-á , lí chin koai, chin khó-chhú, chin to-siā.
54Ha̍k-kiong: Àu-lo̍k-á, lí si̍t-chāi chin gâu, chin khó-chhú, chin to-siā. Tong-bō͘, Khé-bûn, lín nn̄g lâng bô kú lóng beh chòe i-seng, lín
55N̂g Bo̍k-su : Gô͘ Sian-siⁿ, chin to-siā, chit chām ê tāi-chì bô lí kóng góa sòa m̄-chai. Lîm Bo̍k-su, m̄
56清玉: (khiā khí lâi chin hoaⁿ-hí ê khóan-sit) Mah! Ông-lú chin to-siā, góa kiam thang tit chit-khóan ê hok-khì mah! Chin-chu phōa-liān(ēng
5721 拉撒路: To-siā, to-siā!!
5821 拉撒路: To-siā, to-siā!!
59só͘ ū ê tiong-kan lâi thiu tām-po̍h hō͘ in, chhin-chhiūⁿ kā in seh to-siā ê ì-sù, án-ne kiám m̄-sī chin tong-jiân ê sū. Tùi chá kàu hiān
6018 老乞食: Chin to-siā, chin to-siā! Lí si̍t-chāi chin ū thiàⁿ pháiⁿ-miā lâng ê sim, lí
6118 老乞食: Chin to-siā, chin to-siā! Lí si̍t-chāi chin ū thiàⁿ pháiⁿ-miā lâng ê sim, lí bô khòaⁿ-khin
62khin bô i-óa ê lâng, hóan-tńg hó khóan-thāi góa, si̍t-chāi chin to-siā lí ê thiàⁿ.
6320 老乞食: Chin to-siā. (chia̍h) Góa chia̍h liáu chin pá lah, koh sin-thé lóng hôe-ho̍k chin
6427 小兒: A-peh ah, to-siā, to-siā!! Ah, chin-kôaⁿ, ah, chin-kôaⁿ!!
6527 小兒: A-peh ah, to-siā, to-siā!! Ah, chin-kôaⁿ, ah, chin-kôaⁿ!!
6631 小兒: A-peh-à, hō͘ lí chin to-siā! Lí ū kái-koat góa ê khùn-lân, chin to-siā! Góa taⁿ chin hoaⁿ-hí
67A-peh-à, hō͘ lí chin to-siā! Lí ū kái-koat góa ê khùn-lân, chin to-siā! Góa taⁿ chin hoaⁿ-hí káⁿ tńg-khì lah. (chia̍h-piáⁿ)
68A-peh-à, góa chia̍h liáu lah, góa beh tńg-khì lah, hō͘ lí chin to-siā, chin to-siā!!
69góa chia̍h liáu lah, góa beh tńg-khì lah, hō͘ lí chin to-siā, chin to-siā!!
7036 寡婦: To-siā, to-siā!! Hó-sim ê hiaⁿ-tī ah, hō͘ lí chin to-siā!
7136 寡婦: To-siā, to-siā!! Hó-sim ê hiaⁿ-tī ah, hō͘ lí chin to-siā!
7236 寡婦: To-siā, to-siā!! Hó-sim ê hiaⁿ-tī ah, hō͘ lí chin to-siā!
7340 寡婦: To-siā, to-siā!! Góa taⁿ chôan-sim beh óa-khò Chú, m̄ ài koh khì chhōe i
7440 寡婦: To-siā, to-siā!! Góa taⁿ chôan-sim beh óa-khò Chú, m̄ ài koh khì chhōe i lah.
7542 寡婦: To-siā lí thiàⁿ kóaⁿ-hū ê sim, lí bô khòaⁿ-khin góa chit ê bô i-óa ê
76hū-jîn-lâng, koh chiong lí só͘ ū ê pang-chān góa, si̍t-chāi chin to-siā lí, gōan Siōng-tè pò-tap lí ê thiàⁿ-sim. Taⁿ góa beh khì lah, chin
77lí, gōan Siōng-tè pò-tap lí ê thiàⁿ-sim. Taⁿ góa beh khì lah, chin to-siā lí, góa tek-khak bô bōe kì-tit lí ê thiàⁿ-sim. Pêng-an.
78chhù tit-tio̍h lí 10 hun ê hó khóan-thāi, Chú Iâ-so͘ beh kā lí seh to-siā, chhiáⁿ lí kú-kú tn̂g-tn̂g tiàm tī Chú thiàⁿ ê lāi-bīn hō͘ Chú
7913 盲人:To-siā lí ê chí-tō, nā bô lí ê pang-chān góan pē-kiáⁿ tio̍h tiàm chia
8022 雅各:A-pa ah to-siā! Ǹg-bāng lí tn̂g-tn̂g o̍ah teh. Taⁿ án-ni to hó lah hòⁿ?
8142.牧師: Chin to-siā! (chiap chîⁿ lâi sǹg) 100 kho͘!! Án-ni chin to-siā, gōan Siōng-tè
8242.牧師: Chin to-siā! (chiap chîⁿ lâi sǹg) 100 kho͘!! Án-ni chin to-siā, gōan Siōng-tè pò-tap lí ê thiàⁿ-sim. Taⁿ chin sit-lé, góa kiáu
83sî lâi khì the̍h, sian-seⁿ,lô-hôan lí kiâⁿ chiah hn̄g ê lō͘, chin to-siā lí.
846. 老婆: Sian-seⁿ, chin to-siā lí, (起身)lô-hôan lí kiâⁿchiah hn̄g ê lō͘, si̍t-chāi chin bōe kòe
8516. 老婆: Sian-seⁿ, chin to-siā , tit tio̍h lí chin tōa ê pang-chān, chin ló͘-la̍t.
8653.醫師: Chhòa kéng-koaⁿ, to-siā lí ê pang-bâng, ǹg-bāng chhiáⁿ lí tōa-tōa thòe góan chhut-la̍t,
87 chi̍t-ke pêng-an, koh siúⁿ-sù góan kim chá-khí ê chia̍h-mi̍h, chin to-siā, khò Chú ê miâ. A-men.
88káⁿ hóan-tùi lí.(háu) A-bú, kú-kú tit-tio̍h lí ê chiàu-kò͘ chin to-siā, nā sī góa chò bô kàu ê só͘-chāi lí tio̍h sià-bián góa, góa
8952.結祥:Chheng-hûn, chin to-siā, lí ê a-hiaⁿ si̍t-chāi put-phòe lí chit-khóan ê thiàⁿ-thàng.
90sī Po͘-lí Lô Bûn-hok Bo̍k-su kià lâi ê, chhim-chhim kā tāi-ke seh to-siā.
91chin hó kang, kàu-hōe hiah bô êng, lí iā liâm-piⁿ tō lâi kàu ūi, to-siā.
92I: Pêng-an, to-siā lín ê hi-seng.
93M: To-siā, si̍t-chāi chin-kai-chài, hō͘ lín chin to-siā.
94M: To-siā, si̍t-chāi chin-kai-chài, hō͘ lín chin to-siā.
95M: Ū lah, chin to-siā, chóng-sī che kap pài Siōng-tè to bô koan-hē.
96M: Chin to-siā, si̍t-chāi lín chin thiàⁿ góa.
97M: Hó hó, hō͘ Bo̍k-su chin to-siā.
98M: To-siā. M̄-chai ài sím-mi̍h khóan ê hòⁿ? Kúi-hòe beh chhēng ê?
99S-1: To-siā, To-siā. (thè tiûⁿ)
100S-1: To-siā, To-siā. (thè tiûⁿ)
101J: Chin to-siā. (J chhin-chhiūⁿ chhiúⁿ-chia̍h ......) Bo̍k-su chin to-siā.
102J: Chin to-siā. (J chhin-chhiūⁿ chhiúⁿ-chia̍h ......) Bo̍k-su chin to-siā.
103J: Bo̍k-su, chin to-siā lí chit khóan ê thiàⁿ-thàng, góa m̄-chai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe chiah
104J: Bo̍k-su, chin to-siā chit khóan ê un, góa éng-óan bōe bē kì-tit. Góa koat-sim tùi kin
105“THE MERCHANT OF VENICE” hoan-e̍k--ê. Tī chia chhim-chhim ài kā i seh to-siā.
106(Chit phiⁿ bûn to-siā Tiuⁿ Ha̍k-khiam kàu-siū ê ì-kiàn kap siu-kái.)
107 To-siā.
108hoaⁿ-hí, ēng chi̍h chī i ê chhiú, khóan-sit chhin-chhiūⁿ beh kā i seh to-siā.
109chin chheng-chhó, i ōe kā ông-kok sù hō͘ jīn-hô i hoaⁿ-hí ê lâng. To-siā ta̍k-ke.
110 To-siā!
111thok lín Tâi -bûn BONG-pò kià hō͘ góa,í -āu mā to-to chí-kàu ,to-siā !。P.S.Góa kiat-hun iàn -hōe sī tī 7 ge̍h 22 àm -sî (m̄ sī 23,góa
112To-siā lí ê phoe。
113Ah koh ū, tē-tāng, gún tau lóng pêng-an bô tāi-chì, to-siā! Lín tau tòa tī Hoa-liân, tē-tāng ē khah chē, só͘-í pêng-siông
114Chin to-siā lí ê phoe, mā chin pháiⁿ-sè, hiah kú chiah hôe phoe hō͘--lí .
115Ū chiap-tio̍h lín kià--lâi ê "Tâioanji7", tē 1 kî, chin to-siā. Che sī tùi Kàu-hōe Kong-pò kái-iōng Hôa-gí chhut-khan, Pîn-tong
116Nā ū chit-hun kui-hōan, mā mâ-hôan kià hō͘--góa.To-siā. Kiatgak8
117Siōng-tè ê mi̍h hiàn hō͘ Siōng-tè, chhin-chhiūⁿ kā Siōng-tè seh to-siā.
118káng-ián soah, tiúⁿ-ló-niû chhiò-chhiò tùi góa kóng “sian-siⁿ chin to-siā, góa ē-hng hō͘ lí chhiáⁿ chin pá”, góa sûi-sî kā i hōe sit-lé
119góan chiok-hok. To-siā.
120chia̍h soah, Khá-lē kap Si-chong khiā tī mn̂g-kháu sàng lâng-kheh, soeh to-siā. Si-chong mn̄g góa kóng,”Án-ne ē-sái--tit--bô?” Góa khiàu chiàⁿ-chhiú
121 To-siā! Chiok tāi-ke “Chia̍h-pá siuⁿ-êng, chhòng-chō sin bûn-bêng!”
122lâi pang-chān lí chiàu-kò͘ sòe eⁿ-á, hó mah ? ” I kóng, “M̄-bián, to-siā. Sòe eⁿ-á bô khiàm-ēng siat-hoat sím-mih, in-ūi góa í-keng sóe
123hù-hōe. Chhiáⁿ lí thòe góan tùi chiah ê Bí-kok ê pêng-iú kóng to-siā."
124- Hiáu--tit kóng góan ê ōe, chiū chóan- thok i-ê Su-iâ thè i she to-siā, iā sòa kóng, i khì hia kìⁿ-tio̍h góan ê lâng put- chí hoaⁿ-hí,
125- hí lâi chun-chheng góa, góa si̍t-chāi tì-ì hôe-phoe kā lín seh to-siā. Lín So͘- kiat-lân ê Kàu-su só͘ ū khì Tiong-kok put-chí thiàⁿ-tio̍h
126Pē-pí-tà thiaⁿ-kìⁿ án-ni chiū ûn-ûn-á tńg-sin kóng, “Sian-siⁿ to-siā.” I-ê ba̍k- chiu tâm-tâm, mn̄g Si̍t-tián-má kóng, “Hit-ê tèng si̍p
127“Hó., Góa beh chham lí khì, taⁿ chhiáⁿ lí chia̍h.” Hit-lâng kóng, “To-siā.” Chiū hoaⁿ-hí khì chia̍h. Si̍t-tián-má mn̄g i kóng, “Lí pak-tó͘ iau
128Siōng-tè ah, sui-jiân góa bô hē-lo̍h gín-ná, iáu-kú ài kā-lí seh to-siā.
129Kéng Sian-seⁿ beh khí-sin ê sî, chiū kā chit ê sè-hàn gín-á seh to-siā, sòa kā in kóng, Tī lín chit lāi-bīn ū pó, ì-sù sī khòaⁿ in ê
130-kàu lia̍t-ūi ké-bêng ì-sù . I-keng ū tit-tio̍h chí-kàu, put-chí to-siā . Taⁿ koh ìn kúi-kù tī ē-té , chhiáⁿ lín koh hó-ì siá phoe lâi
131 chhut- gōa lâi tio̍h-bôa ê hiaⁿ-tī chí-bē, tāi-ke chhim-chhim seh to-siā. Tit-tio̍h in tāi-ke ê thiàⁿ-thàng, thòe góan pī-pān ta̍k-hāng hó
132Bo̍k Sek-in Sian-siⁿ nā lâi, chiū beh tī ē-bīn chò lé-pài.” “Chin to-siā, chin hó, hō͘ góa sòa thang tit-tio̍h chai chá-sî sìn-tô͘ ê sū-chêng.
133kòe-khì. Lâu sian-siⁿ koh beh siah ia-chí hō͘ gún chia̍h, góa kā soeh to-siā kóng m̄-bián a. Tōa lia̍p, sè lia̍p ê ia-chí tō khǹg tòa chio̍h-thâu
134thàu-thàu, sî-kan mā chiâⁿ òaⁿ a. A-pin kap góa it-ti̍t kā in soeh to-siā, chhiáⁿ in tńg-khì khùn, in miâ-chài koh tio̍h-ài chá khí khì chhân
135. Hit kang, Ông Sèng-hông bô tī leh. A-hôa kā Ông thài-thài soeh to-siā, to-siā tī A-liân ê sî siū i chiàu-kò͘. Ông thài-thài kā i kóng:
136kang, Ông Sèng-hông bô tī leh. A-hôa kā Ông thài-thài soeh to-siā, to-siā tī A-liân ê sî siū i chiàu-kò͘. Ông thài-thài kā i kóng: "Ū-
137Góa kā i soeh to-siā, oat-thâu kiâⁿ chhut tiàm-bīn, àn kiⁿ-á ê lâu-thui peh khí-lih. Chit
138ta̍t pêng-iú tùi i ê koan-hôai. I kiò góa tāi-thè i kā ta̍k-ke soeh to-siā. I ê bīn-téng ū góa put-lím-sim khòaⁿ ê pi-siong kap chhùi-lio̍k.
139 tio̍h kheh-têng-chhia?" I kā góa pí 1 ê hong-hiòng. Góa kā i soeh to-siā.
140“ Óng hóe-chha-chām ê kong-chha lâi loh, to-siā lí! Gōan Siōng-tè kap lí tī teh! Pêng-an, Chài-kiàn!”
141tì-hūi ê ì-sù kiù góa. I si̍t-chāi ū kiù góa, hō͘ góa put-chí to-siā I . Sim-koaⁿ pē.ah, lí kiám m̄ tio̍h sòa to-siā I chiàu-kò͘ lí sòe
142góa, hō͘ góa put-chí to-siā I . Sim-koaⁿ pē.ah, lí kiám m̄ tio̍h sòa to-siā I chiàu-kò͘ lí sòe-hàn ê cha-bó͘-kiáⁿ hō͘ góa pêng-an tò-lâi,
143chhōa.ê. Lâi chit só͘-chāi ê sî, i lī-khui sè-kan, ū ngiâ-chih i, to-siā i, put-chí chun-kèng i. Chit ê chiú-kóaⁿ lâng ka-kī chai m̄-sī i ê
144jī .” Sòe-kiáⁿ kia̍h-ba̍k khòaⁿ góa chiū kóng, “Peh-chek.ah put-chí to-siā, góa po̍ah-tó bô ū tio̍h-siong, góa in-ūi kóaⁿ-kín bōe kò͘-tit khòaⁿ
145á hō͘ i, i liâm-piⁿ chēng, hoaⁿ-hí tò-khì, sui-bóng lóng bô kóng to-siā iáu-kú góa ê sim ia̍h hoaⁿ-hí, ǹg-bāng góa ê ham-lêng tī in lāu
146thâu nōa-hī; āu-lâi chú-lâng pī-pān iân-sia̍h, lâi kā tāi-ke seh to-siā, chiū chhiáⁿ hiah ê chhàu-thâu nōa-hī ê chē tōa-ūi; iā hit ê
147-koh, chò-ūi kang-chok jîn-ôan, góa beh kā chham-ka ê ha̍k-ôan seh to-siā!
148teh chheng mn̂g-kháu-tiâⁿ, chit chūn, chiah thiaⁿ-tio̍h in kā góa seh to-siā.
149tīn chhit-thô ê gín-á-phí sàng--gún-ê. Góa tī chia seng kā in seh-to-siā.
150To-siā, góan ka-tī ū chah--lah.” Góan chi̍t sî soah gāng--khì, iáu m̄-bat
151bô-hoat-tō͘ ē kā Tâi-gí o̍h chhiūⁿ chit-má chiah-ni̍h sòa-phah..ê. To-siā, góa sìⁿ-miā tiong ê kùi-jîn.
152 To-siā. A-men!
153 koh bô-hiâm siuⁿ tn̂g, nāi-sim khòaⁿ ôan, chin-kín tio̍h hôe-èng. To-siā. Cha-mê beh kàu pòaⁿ-mê chiah tó tī bîn-chhn̂g, jú siūⁿ jú kám-
154To-siā Lí thiàⁿ kàu-hōe, ūi kàu-hōe sià-miāⁿ
1554 To-siā thiⁿ-un siúⁿ-sù sè-kan,
1567.To-siā hiaⁿ-ché chin khó-chhú,
1577.To-siā hiaⁿ-ché chin khó-chhú,
158Hit-chi̍t-sî Lī-su-tē chhùi-lāi sui-jiân bô kóng to-siā, sim-tiong khiok àm-àm kám-kak, sòa chhiáⁿ-mn̄g sin-seⁿ kóng, “Góa
159Sian-siⁿ chih-kòe chhiú kóng, "To-siā lah, chit- ê hoe chin-chiàⁿ thang ài."
160Lâu-chú kóng, "To-siā Ui-le̍k Thài-thài kì-liām góa chit ê lāu koh ū pīⁿ ê lâng."
161Lī-su-tē kóng, "Góa m̄ káⁿ tam-gō͘ sî ji̍t to-siā lí án-ni-siⁿ thé-liōng góa, siàu-liām góa." Tē-jī- ji̍t Lī-su-tē
162“Hôa thài-thài chin to-siā lí, siông-siông tit-tio̍h lí ê hó an-ùi kap chē-chē mi̍h-kiāⁿ hō͘
163To-siā, A-pô! Góa ê sin-thé í-keng chin lóan-jio̍k, Chú tek-khak sī beh
164“A-pô kú-kú ê tiong-kan hō͘ lí chin to-siā! Tit-tio̍h lí ê pang-chān, góa chiah ōe-thang sūn-sū kàu chit-sî
165“Ma-ma to-siā! Hôa-tek lán chò-hóe lâi chia̍h”Má-lī chiū kiám tām-po̍h tī tōe
166“Cha-bó͘ gín-ná, lí chin-chiàⁿ koai, chin to-siā lí.” Hit ê A-pô kóng án-ni soah lâu ba̍k-sái. Má-lī khòaⁿ-tio̍h
167chia̍h.” Má-lichiong7 só͘ khioh ê khǹg tī A-pô ê bīn-chêng. “Chin to-siā!” A-pô chiū the̍h chi̍t-tè khí-lâi kín-kín chia̍h, Má-lī tiām-tiām
168“Cha-bó͘ gín-ná, chin to-siā lí! Lí chin-chiàⁿ gâu-thiàⁿ lāu tōa-lâng. Gōan Siōng-tè kap lí
169“Taⁿ, hó-sim ê cha-bó͘ gín-ná góa beh lâi khilah3! chin to-siā lí!” Má-lī khòaⁿ-tio̍h A-pô beh lī-khui ê sî kám-kak chin kan-khó͘
170“Khun-hong-ko, chin to-siā lí ê hó-ì. Nā-sī lí, góa ê kau-pôe, góa sī chun-kèng lí chòe
171chiū koat-sim siá-phoe khì kiû-chhin. Iā sòa kā Lîm tiúⁿ-ló in seh to-siā. Seh to-siā ê phoe kap kiû-hun ê phoe ti̍t-chiap siá hō͘ Lîm tiúⁿ
172siá-phoe khì kiû-chhin. Iā sòa kā Lîm tiúⁿ-ló in seh to-siā. Seh to-siā ê phoe kap kiû-hun ê phoe ti̍t-chiap siá hō͘ Lîm tiúⁿ-ló. Hit ê
173Chì-khîn: Si̍t-chāi chin to-siā lí ê saⁿ-thiàⁿ-thàng.
174; hô-hòng i chhòng piān-piān hō͘ i chia̍h, sǹg-lâi tio̍h kā i seh to-siā; nā-sī i iau-kiû, ka-tī pàng hō͘ chia̍h sī khah bô lé nā-tiāⁿ.
175ka̍h tó-ló tòa lâu-pang, kóng, Āu-pái chiah koh lâi. Chin-seng kóng, To-siā, lí chhiáⁿ góa bô-êng.
176beh thè lí chò-ê, iā bô hō͘ ke-lāi ê lâng chai. Chin-seng kóng, To-siā lí ê in, Gōan Chôan-lêng ê Siōng-tè ke-thiⁿ hok-khì hō͘ lí, hō͘
177hō͘ i ū-chhun; bô-ê liân i só͘ ū-ê iā beh chhiúⁿ the̍h-khì. Kóng, To-siā.
178Hêng-sū kóng, “Sian-siⁿ-niû ê ōe bô chhò.” Án-ni Hêng-sū to-siā Pí-tek kap i ê lāu-pē, kóng, “Kám-siā lí ê thiàⁿ-thàng, kiò góa
179 chiū kóng, “Góa chū-jiân sìn lí ê ōe, hùi lí ê sim-sîn, chin to-siā lí.” Hêng-sū chiū the̍h 7 kho͘ gûn kau i ê lāu-bú kóng, “Kín khì
180Pí-tek kóng, “To-siā lí hó pêng-iú, iā thang ū ǹg-bāng.”
181 Pí-tek chiong tòa the̍h hō͘ Hêng-sū kóng, “Tit-tio̍h lí chioh góa to-siā lí, lí khóan-thāi góa chin hó, chit ê siúⁿ eng-kai sī lí tit-tio̍h
182kàu ke̍k, iā lâu-ba̍k-sái, chiū tòa i tò-lâi, kàu So͘ Pek-hok ê ke, to-siā i pò siau-sit ê tōa un. Chit sî i-seng ê bīn, kap chêng tōa bô saⁿ
183Pek-hok khòaⁿ-kìⁿ i-seng khóan-thāi i ê kiáⁿ án-ni êho, chiū kong, “To-siā lí, tit-tio̍h li ê un chiong góa ê pīⁿ i-hó, góa chit sî ôan-chôan
184Tē-cha sim-lāi to-siā Siōng-tè, hit mî tiàm teh ho̍k-sāi, m̄ káⁿ thǹg saⁿ, chi̍t sî khek
185 bó͘ Má-lī-a tha̍k liáu, nn̄g lâng put-chí kî-kòai chiū tâng-sim to-siā Siōng-tè; liâm-piⁿ chiūⁿ chhia chiū khì, bô jōa-kú kàu-tè. Tē-
186só͘-chāi. Tāi-ke kiâⁿ lé bêng-pe̍k, Só͘-lô-bûn kā bo̍k-su kóng, "To-siā sian-siⁿ bô saⁿ khì-hiâm lâi kàu góa ê chhù; góa sī tāng chōe
187sī tōa tì-sek ê lâng, chiū sēng ki-hōe kóng, "Góa thòe thâu-ke to-siā Siōng-tè, I ū khui lí ê sim, bō͘ lí chai tī Siōng-tè ê bīn-chêng
188Bûn-hiàn ìn kóng,“To-siā”, khiā--khí-lâi chhong-chhong pōng-pōng kiâⁿ hiòng mn̂g-chhùi. I
189Bûn-hiàn kóng,“Góa!… hó, hó, tong-jiân hó, to-siā, chin to-siā.”
190Bûn-hiàn kóng,“Góa!… hó, hó, tong-jiân hó, to-siā, chin to-siā.”
191Bûn-hiàn kóng,“To-siā!” Koh ǹg mn̂g-chhùi kiâⁿ--chhut-khì.
192chóaⁿ thàn-chîⁿ. Tek-á lī-khui toh-á at Bûn-hiàn ê chhiú, kóng,“To-siā lí lâi”, liáu-āu in chē tī thang-á-mn̂g-piⁿ ê nn̄g chiah tōa koh
193To-siā lí, Iku-lani!” Sòa--lo̍h-lâi to-sī chēng-chēng ê kî-thāi, kî-thāi
194lāi-té, jiân-āu koh iōng hô͘-lô͘ ê kòan that-á kā that khit-lâi. “To-siā lí, a-chó͘! Lí kám ē-tàng hō͘ góa chai-iáⁿ lú-cho̍k-tiúⁿ Namaka
195“Mahalo! ló͘-la̍t!” Aukele kā in soeh to-siā, sim-lāi tām-po̍h-á hôai-gî. Lō͘-bóe chit-nn̄g-ê Kupua tō lî-khui
196To-siā, cho̍k-tiúⁿ!” Chiâⁿ pháiⁿ-sè, góa ū chiù-chōa kòe, kan-taⁿ ē-sái
197chiáu-á-hiaⁿ, chia-ê lô͘-lē chá tō sí--lò͘. lô͘-lē hiòng in soeh to-siā liáu-āu, tō sûi-lâng hun-chhiú tó tńg-khì kok-lâng ê chhù--a.
198Aukele kā tē-it-ê siú-ūi soeh to-siā liáu-āu, koh kè-siok kiâⁿ lo̍h-khì. Tī ji̍p-khì loulu chhiū-nâ lāi
199Aukele hiòng tē-jī-ê siú-ūi soeh to-siā liáu-āu, kè-siok i ê hêng-thêng. Beh lâi kàu tek-nâ chìn-chêng,
200Aukele hiòng tē-saⁿ-ê siú-ūi soeh to-siā liáu-āu, kè-siok i ê hêng-thêng, beh kàu lama chhiū-nâ thâu-chêng
201Aukele tī kā “Iā-hêng-lú” soeh to-siā liáu-āu, chiâⁿ kín tō chiūⁿ-lō͘ koh chài kiâⁿ--a. Kiâⁿ kàu hoat
202lí ê hiaⁿ-tī chiong che sàng lí. I chiap khì chí-ū kóng “Hiaⁿ-tī, to-siā.”
203Sian-siⁿ ah! To-siā.” I koh o̍at-tńg-sin bīn¢g hit-pak tô͘-ōa. I kóng: “I kì-jiân ūi-
204iân-lō͘ khì, chhiū-nâ lāi ū iá-ke, kiaⁿ-liáu i kā.”Bí-lē kóng. To-siā, Kū-iâ góa chin hoaⁿ-hí khì; tùi kin-á-ji̍t góa beh ta̍k ji̍t thè
205Bí-lē the̍h hit ê kim-chîⁿ kā Kū-iâ kóng, To-siā; ka-tī siūⁿ éng ji̍t bô hiah chē chîⁿ, kin-á-ji̍t ū thang bé chē
206chai góa chin-chiàⁿ ài sàng I. M̄-kú m̄ bat tio̍h sím-mi̍h. Kū-iâ to-siā lí chān góa tàu siūⁿ.” Gūi ló-iâ kóng, “I bô khiàm-ēng lán ê
207 khì.” Bí-lē chiū phō i ām-kún chim lóng bô soah kóng, “Kū-iâ to-siā to-siā.” Koh mn̄g, “Siōng-tè ê lōng-chú ū tò-lâi bōe?” Gūi ló
208 Bí-lē chiū phō i ām-kún chim lóng bô soah kóng, “Kū-iâ to-siā to-siā.” Koh mn̄g, “Siōng-tè ê lōng-chú ū tò-lâi bōe?” Gūi ló-iâ sui
209siòng i, chiū chhun chi̍t ki chin siau-sán ê chhiú chhut-lâi kóng,“Chin to-siā lí ê hó-ì, tōa ǹg-bāng góa hùi-sîn lí kàu siuⁿ kòe-thâu.”
210nā ū êng, chek-kóan lâi chia, tāi-ke tâm-lūn.”Kî-sēng kóng, “Chin to-siā chin ló͘-la̍t!” Hit-sî Ông Bûn-it koh kap N̂g Bo̍k-su kóng kúi kù-ōe
211 peh- khí-lâi. Bo̍k-su kóng, “Teng-hû hiaⁿ chhiáⁿ lâi chē”. “Hó, to-siā”. Teng- hû hiaⁿ seh-siā iā chiū chē-lo̍h-í, chē kap Teng-hû só keh
212hé-kì the̍h in ta̍k lâng esin5-lô chi̍t pau chi̍t pau lâi, kā in seh to-siā, sòa chiong chîⁿ hō͘ in. Thâu-ke thiàⁿ kang-lâng, kang-lâng thiàⁿ
213tàng nih? Góa ê ì-sù, sī lán eng-kai tio̍h koh hùn-hoat chiah tio̍h.”“To-siā, góa chiah chīn só͘ ōe ê lâi phah-piàⁿ, chhiáⁿ lín iā kap góa ha̍p
214kin-á-ji̍t.”“Bōe lah, lí hiah-nih bô-êng, koh hō͘ lí tio̍h-bôa, chin to-siā.” Lô Chip-sū tùi chóa tē-á piàⁿ chhut chi̍t tui ê chîⁿ, ū 10 kho͘
215“M̄-bián, chin to-siā.” Tiong-iông chiap hiah ê chîⁿ chiū sûi-sî tùi 10 kho͘--ê the̍h 1
216To-siā bo̍k-su ê chí-sī, taⁿ góa bô beh tô-pī Chú ê sù-bēng, gōan giâ
217To-siā, lí ê hó-ì góa chin kám-siā, taNgoa2 tio̍h lâi chún-pī chi̍t-ē.
218To-siā, tōa-tōa pài-thok.”
219To-siā, tōa-tōa pài-thok.”
220To-siā!” i chhiò-chhiò tàm-thâu.
221“Chin to-siā, nā-sī góa só͘ kóng chia ê tiâu-kiāⁿ lí lóng bô būn-tôe hò͘ⁿ?
222To-siā, góa ōe chīn só͘ ōe ê lâi ho̍k-bū lēng chhian-kim, iā chhiáⁿ N̂g
223tùi Ná-ná ê kám-kek. Ná-ná ǹg koan-chiòng ti̍t-ti̍t tàm-thâu seh to-siā, khòaⁿ tio̍h koan-chiòng iáu-kú phah bōe soah, i nn̄g ki chhiú iā kia̍h
224chhiò-chhiò ìn lâng kóng, “Chiah lâi siūⁿ khòaⁿ-māi, hō͘ lín chin to-siā.” Ba̍k chi̍t-nih kòe 5, 6 nî, lâng chiū chai i bô ì-sù beh koh chhōa
225Bazing thâu tìm 1 ē kā i soeh to-siā, "Bōe sí lah!" Jiân-āu tò-chhiú ia̍t-leh ia̍t-leh, chhùi giú kah tn̂g
226 ko͘-pô kā i kóng chit ê sū, Lân-sim chiū cháu khì kā i-seng seh to-siā kóng, “I-seng, chin kám-siā lí ê huih, kiù tio̍h góa ê sìⁿ-miā,
227 tāi-seng, chiū kong-hêng kūi tī bîn-chhn̂g chêng, kî-tó kóng, "To-siā Thiⁿ Pē sàng góa lâi chia tha̍k chheh, sì chiu-ûi lóng sī sin kau
228Tiuⁿ Su-niû siū kám-kek, chiū to-siā bo̍k-su kóng, "Góa tiāⁿ-tio̍h beh chiàu án-ni kiâⁿ. Tē-jī lé- pài
229chi̍t ūi thài-thài the̍h chi̍t ê sòe ê pau-ho̍k, chìn- chêng kóng, "To-siā Bo̍k-su, góa in-ūi lí tī tâi-téng só͘ kóng-- ê tōa tit-tio̍h lī
230tùi i kóng hit pan ê le̍k-sú, chiah the̍h hō͘ i. Hū-jîn- lâng kóng to-siā. Tháu khui chi̍t-ē khòaⁿ, lâi-bīn ê chîⁿ, tú-á sī bōe ké-chí
231sìⁿ Tiuⁿ-- ê chi̍t a̍h piáⁿ koaⁿ. Sìⁿ Tiuⁿ--ê kā i siu, iā bô kóng to-siā. Koh chi̍t ji̍t sàng chi̍t kheng ké-chí, sìⁿ Tiuⁿ-- ê iā lóng-chóng
232ū thè góa chhi̍h tiān-thui!」Góa kā me-me hām siàu-liân ma-ma soeh to-siā, sīn-sòa siàu-liân ma-ma khì lim beh pó͘-sióng--i ê ka-pi.
233chiok pháiⁿ-sè, I tī kò͘-hiong í-keng hō͘ lâng kōaⁿ-tiāⁿ ah, chin to-siā lí ē-tàng tùi gún cha-bó͘-kiáⁿ hiah hó, m̄-koh in-ūi án-ne, só͘
234Chin to-siā lí chiâⁿ nāi-sim, chiâⁿ chhin-chhiat lâi thiaⁿ goa kóng chiah-ni̍h-á
235lí, mā chhiáⁿ lí tián-chhut lí ê chhiò-iông hō͘ góa khòaⁿ, chin to-siā. Án-ne góa chiah ē-tàng hòng-sim lâi tńg-khì ah. Chài-hōe, chài
236 ìn-chhut Kiàn-chèng-chi̍p. Taⁿ góa eng-kai tio̍h kā i tōa-tōa seh to-siā. Kohu7 chōe-chōe lâng kā góa pang-chān hoan-e̍k Pe̍h-ōe-jī kap Kok
237 lâng kā góa pang-chān hoan-e̍k Pe̍h-ōe-jī kap Kok-gú, góa iā ài to-siā in ê pang-bâng. Iā kám-siā Chú, I chhe chōe-chōe lâng lâi pang-
238 "Án-ne góa lóng chai..ah. To-siā Tēⁿ i-su.", A-koan chin hoaⁿ-hí ê khóan-sit.
239 A-bú kóng, "Góa lóng thiaⁿ ū. Tēⁿ I-su chin to-siā."
240kheh, ài tī in bīn-thâu-chêng chhùi-chhiò ba̍k-chhiò, tàm-thâu soeh-to-siā, hō͘ góa kám-kak chiok bōe-kòan-sì. M̄-koh, góa chai-iáⁿ bô kòan
241“Hó, to-siā a-ḿ.”
242To-siā!” I án-ni kóng lâi chhóan chi̍t-ê tōa-khùi.
243“Cha-bó͘ gín-ná, chin to-siā!” Chhiⁿ-mî lâng chhun-chhiú, pháiⁿ-sè
244“A-peh, to-siā!” I chiū khai-sí chia̍h. Chhiⁿ-mî lâng chin hoaⁿ-hí, ēng i ê chhiú
245“Sian-siⁿ, hō͘ lí chin to-siā!” Pek-jím án-ni seh-siā i.
246“Lī-lī, chin to-siā!” Pek-jím chiū chia̍p-chia̍p lâi phīⁿ hoe. A-hoa tī i ê sim-piⁿ teh
247“A-pô, hō͘ lí chin to-siā! Góa hiān-chāi lóng bô teh siūⁿ hiah ê sū. Góa iā bô ǹg-bāng
248hoaⁿ-hí hián-bêng i lóng bô kan-khó͘ ê khóan, ti̍t-ti̍t kā góan seh to-siā. Put-hēng tī 8 ge̍h 1 ji̍t hō͘ Chú kéng-tiàu i lī-khui sè-kan, hióng
249cho̍k ji̍p chûn-lāi lâi siám-pī. Kai Bo̍k-su lâu ba̍k-sái kā in seh to-siā sòa kā in sî kóng, i ê tông- pau lóng teh siū hōan-lān, só͘-í
250Lāi-tiong ū chi̍t tiuⁿ sī beh kā Sin-pò-siā-tiúⁿ Bē-nî Ngá-kok seh to-siā. In-ūi i ū khai chōe-chōe só͘-hùi, siat-hoat phài Sū-tan-lê lâi