查詢[tī] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:
1nn̄g-té, chiū chhiáⁿ bú-kū-kóng ( Lú-hong ê lâng, lāu-bú ê hiaⁿ-) lâi kàm-tēng chiah thang ji̍p-liān (kài-khoan). Piáu-sī bô oan-óng.
2Chá-sî kiat-hūn sī lú-hong kè-khì kàu lâm-hong. Só͘-í lâm-hông ê chhù sī ke lâng, khah nāu-jia̍t. tī lú-hong ê chhù chiū
3 lâm-hong. Só͘-í tī lâm-hông ê chhù sī ke lâng, khah nāu-jia̍t. lú-hong ê chhù chiū kiám lâng, piàn khang khì ê kám-kak.
4Sian-siⁿ bô -teh, ha̍k-seng chiū gâu pìⁿ-báng, bô siú kui-kú. Tē jī chióng kóng
5lâi pó sin-thé; siⁿ bô hó-sè, ōe sòng-si̍t ka-kī ê sìⁿ-miā, té sì-tè pang ê koaⁿ-chhâ lāi.
6iông sit-gia̍p ê iu-khó͘. Ū thàn-chîⁿ ê sî ài khiām chîⁿ, thang bô thàn-chîⁿ ê sî lâi ēng.
7chin kang-chok. Múi chi̍t ê lâng ài siū chhau-liān, lô-le̍k ha̍k-si̍p múi chi̍t ê chêng-kéng.
8 ê. Chhâ kū kâⁿ chúi-hūn chió, iông-ì sio. Kū ê lâng-sn̂g ha̍h chàu kap tiáⁿ, khah bōe lāu khùi, koh bô sin ê lâng-sn̂g ê kòai
9 kong-gôan 2004 nî 2 ge̍h 28 ji̍t, Tâi-ôan chhiú-khan-chhiú ūn-tōng
10Hù-chù: hit-chūn,seⁿ-á chin kùi,lâng-kang soah khí-tò chin sio̍k,ū kah seⁿ
11 hóe-chhia téng, ū chi̍t-ê siàu-liân cha-bó͘-lâng teh chhī gín-á
12tio̍h, sûi tō ka ìn kóng:「 Pháiⁿ-sè, m̄-bián--la, hō͘ lín kiáⁿ ka- suh tō hó--a! 」
13seng-o̍ah。Ū chi̍t kang,Andersen tì chi̍t téng kū-àu-kū-chhàu ê bō-á lō͘--ni kiâⁿ。Chi̍t ê kòe-lō͘-lâng khòaⁿ--tio̍h,kā i chhiò kóng:「
14Tâi-ôan chhut-sán ông-lâi siōng kài ū-miâ ê só͘-chāi sī Tâi-lâm Koan-biō , m̄-koh hit tong-sî Koan-biō seng-sán ê ông-lâi
15lú-kóan , tùi se-pō͘ khì ê seng-lí-lâng , tāi-pō͘-hūn lóng tòa hòan-á-keng kòe-mî。Hòan-á-keng ê siat-pī chiâⁿ kán-tan , piān-só͘
16-á-keng ê siat-pī chiâⁿ kán-tan , piān-só͘ kap sé-sin-khu-keng sī gōa-kháu kong-ke iōng--ê , pâng-keng kap pâng-keng tiong-kan kan- taⁿ
17mî a-châi--a tāi-khài lim siuⁿ-chē tê , khùn bô siáⁿ ē khì , tó bîn-chhn̂g-téng teh pôaⁿ-sǹg , ông-lâi chāi-tē chi̍t kin nn̄g-kho͘
18chhit , ah bē A-thó͘--a kho͘-chhit , hi̍t kin tō chha peh kak--a leh , chhi-tiûⁿ beh án-chóaⁿ kap a-thó͘ --a kēng-cheng , lú siūⁿ lú khùn
19 hoe ê sî-chūn , a-thó͘--a ang-á-bó͘ tú-tú-á kàu ūi , khòaⁿ in hia hoe kah hiah hó-sè , tō hó-ì óa khì kā in mn̄g kóng :「taⁿ lín
20"Lí bē-tàng iû-éng-tî ô͘-lōan pàng-jiō. Góa beh kā lí lia̍h lâi khì kéng-
21A-jîn án-ne chèⁿ: "Ta̍k-ê gín-á lóng mā iû-éng-tî-á lāi-té thau pàng-jiō. Lí nah ē kan-na lia̍h góa chi̍t
22Kì-chiá khì chhái-hóng chi̍t-ê gû-bah-tiûⁿ (Nude-show)thiàu thoat-i-bú ê súi ko͘-niû-á。
23-sin--ê,tùi bú-tō gē-su̍t chin ū gián-kiù,lí ná-ē bē siūⁿ beh bú-tâi téng piáu-hiān lí ê bú-tō gē-su̍t ?」
24Kì-chiá khì chhái-hóng chi̍t-ê gû-bah-tiûⁿ (Nude-show)thiàu thoat-i-bú ê súi ko͘-niû-á。
25-sin--ê,tùi bú-tō gē-su̍t chin ū gián-kiù,lí ná-ē bē siūⁿ beh bú-tâi téng piáu-hiān lí ê bú-tō gē-su̍t ?」
26:「Góa bô-leh chhòng siáⁿ thâu-lō͘,góa kan-taⁿ sī chi̍t-ê chèng- jîn-bu̍t niâ。」
27khì chng-kha chia̍h-toh,i khòaⁿ-tio̍h ū chi̍t-ê lâng-kheh choan-kang ka- chah óaⁿ-tī,siūⁿ bē kàu chháu-tē só͘-chāi iû-gôan ū chit-khóan
28chia̍h-toh,i khòaⁿ-tio̍h ū chi̍t-ê lâng-kheh choan-kang ka-tī chah óaⁿ-,siūⁿ bē kàu chháu-tē só͘-chāi iû-gôan ū chit-khóan tiōng-sī siⁿ
29Ū chi̍t-ê kàu-liān tî-á piⁿ tng-teh kà lâng siû-chúi ê hoat-tō͘,bô-tú-hó soah po̍ah
30「Lí sī choan-bûn leh kà lâng siû-chúi ê kàu-liān,ná-ē ka- soah bē-hiáu siû-chúi?」
31Ha̍k-ôan léng-chhiò:「Ka- bē-hiáu siû iā káⁿ beh kà--lâng!」
32kā ìn:「Ē-hiáu kà lâng siⁿ-kiáⁿ ê hū-sán-kho i-seng kám lóng ka- ē-hiáu siⁿ-kiáⁿ!」
33「Lí ka- bô chiú kau-thong-kui-chek,hō͘ góa lia̍h--tio̍h,góa khui ho̍at-toaⁿ
34-ê lâng kái-soeh kóng:「He sī góa ê chit-gia̍p kòan-sì,góa sī hì-tâi leh kò͘-kháu--ê。」
35Ōng--a:「Siūⁿ kóng tang-sî chiah ē thàn khah ū。」
36Heng--a:「 pia̍t-chong lāi-té beh chò siáⁿ khiàn-sńg ?」
37「Lí chit-keng kiám-pûi kong-si m̄-sī kóng jōa ū-hāu?Lí ka- nah-ē bô seng kiám-pûi--chi̍t-ē?」
38Hiang-káng Hoat-
39 sió-ha̍k 3-nî-á. Ū 1 kang chái-khí khùn 1-ē siuⁿ òaⁿ, bē-hù ka- ēng kiâⁿ--ê khì ha̍k-hāu, in lāu-bú kiò i chhùi-bīn sé-sé--le,
40-teng tòng-tiâu--le, in bú--á o̍at-thâu khòaⁿ tio̍h A-bêng bô chē o͘-tó͘-bái téng, khiā tī o͘-tó͘-bái piⁿ--á chhóan, tō mn̄g A-bêng
41-á o̍at-thâu khòaⁿ tio̍h A-bêng bô chē tī o͘-tó͘-bái téng, khiā o͘-tó͘-bái piⁿ--á chhóan, tō mn̄g A-bêng kóng: “Ha̍k-hāu iáu-bōe
42kóng: “Góa iáu-bōe chē khí-lih o͘-tó͘-bái téng--le, góa sī tòe lí āu-piah, ēng cháu--ê!”
433 ê cha-bó͘ lâng-kheh, 1 ê chē thâu-chêng, 2 ê chē āu-piah. Chē āu-piah ê 2 ê teh tak-chhùi-kó͘.
44B: Án-ne bē bái, phah bâ-chhiok ē-sái -pēⁿ koh ū chîⁿ thang thàn. M̄-koh chē bē lo̍h--ê beh án-chóaⁿ?
45C (chē thâu-chêng--ê): Lín chiah-ê lóng khí-siáu--a.
46Lāu-su mn̄g: “A-kiat--a, lín a-pa chheh-tiàm leh chia̍h thâu-lō͘ sī--bò͘ ?”
47A- kiat--a: “M̄-sī--lah, i lông-hōe leh sái tho͘-lak-khuh.”
48 Chá-chêng Tâi-lâm bó͘ chit keng tiong-ha̍k ū chit ê bo̍k-su niû teh kà ko-tiong
49ko-tiong lú ha̍k-seng siōng-khò. Bo̍k-su niû chin jīn-chin giâm-siok tâi-á-téng kóng kàu chhùi-kak chôan-pho, koh chhùi-nōa-chúi mā
50ku i ê siaⁿ-tiāu lia̍h-liáu bô sáⁿ chún, soah mng-kóng: “ Taⁿ, góa tâi-téng ū chhùi kóng kàu bô nōa, chhùi-kho͘ hóan ngē, chhùi-chih
51soah koh khah siū-khì, chiū koh khah tōa-siaⁿ jiáng kóng : “ Bē-sái kàu-sek lāi chhio ! Beh chhio khì gōa-bin chhiū-á-kha hia chhio ! ”
52Su-ki sái-chhia lòng-tio̍h chit ê lāu a-peh. Nn̄g ê sio-kò. hoat-īⁿ lāi :
53Kóng ū chit ke-hóe-á, sàn kah lian kiâm-hî thang phòe to bô, chí-hó piah-téng tiàu chi̍t bóe kiâm-hî. Chia̍h pn̄g ê sî, lāu-pē chiū
54Kòe chi̍t-ê-á, sió- tio̍h khêng-hun kóng: “A-pa, a-hiaⁿ chin iau-sâi, i lóng khòaⁿ nn̄g ê
55Chi̍t-ê bē ka-kū ê tōa láu-pán khì Niú-iok (New york) pó͘-hòe, lú-kóan tn̄g-tio̍h chi̍t-ê Hoat-kok bí-lú.
56kú khiok chai-pôe chhut chi̍t ê chiâⁿ ū sêng-chiū ê hāu-seⁿ, i sī Bí-kok chi̍t keng chin chhut-miâ ê kong-si teh chia̍h thâu-lō͘, sǹg-
57chiū koat-tēng beh khì--lah. In-ūi tùi in ê cha-po͘ sun saⁿ tang chêng Bí-kok chhut-sì í-lâi, iáu-koh m̄ bat kìⁿ-kòe i chi̍t bīn, mā m̄
58iáu bōe kng, nn̄g ê lāu..ê chiū sio-chio khì hái-piⁿ-á sàn-pō͘, lō͘-tô͘ tiong sòa tú tio̍h chi̍t ê jia̍t-chêng ê a-tok-á tùi-bīn
59 A-Tiong peh kap A-tiong ḿ te̍k-pia̍t koh khah chá khí--lâi, lâi kàu pêng-siông-sî kap A-Tok-á sio tú-bīn ê só͘-chāi thèng-hāu, tng
60-au-á kòng phòa--khì, sim lāi chin kan-khó͘ koh chin kiaⁿ-hiâⁿ. Tú chit ê sî-chūn, i thiaⁿ tio̍h lāu-su ê kha-pō͘ siaⁿ, kóaⁿ-kín chiong
61ê kha-pō͘ siaⁿ, kóaⁿ-kín chiong kòng phòa--khì ê tê-au-á chhàng kha-chiah āu. Tng i ê lāu-su kiâⁿ kàu i ê bīn thâu-chêng ê sî,
62cha liáu, chiū thè i an-pâi beh chòe tiān-kong ê liap-iáⁿ kiám-cha. kiám-cha sek ê sî, i-seng kā chit ê hū-jîn-lâng kóng, “A-Sáng! Tán
63khì in siàu-liân chho͘ kìⁿ-bīn, lôan-ài ê só͘-chāi iû-lám. Chē ka-pi-thiaⁿ lāi-té, lāu a-kong..á mn̄g lāu thài-thài kóng, “ Lí kám
64mn̄g lāu thài-thài kóng, “ Lí kám iáu ē kì-tit lán 50 nî chêng chia thâu chi̍t piàn chò-hóe sńg ê chu-bī ? Lán thau-cháu ji̍p-khì
65sńg ê chu-bī ? Lán thau-cháu ji̍p-khì lâng ê chhân-hn̂g. Lí hōaⁿ lî-pa-á, góa tùi āu-bīn phak teh chò-hóe ūn-tōng.”
66kóaiⁿ-á, chò-hóe khan--leh, bān-bān-á kiâⁿ. Kiâⁿ kàu in 50 nî chêng hia thâu chi̍t pái “ūn-tōng” ê lî-pa-á hia. Tio̍h chiàu 50-nî chêng
67phuh-lo͘h kip ê ūn-tōng liáu-āu, 2 ê lāu..ê lóng soah-kó͘--ah, tó thô͘-kha it-ti̍t phīⁿ-phēⁿ chhóan. Bih teh thau-khòaⁿ ê lâng khòaⁿ
68Êng-àm ū hì thang khòaⁿ--lo͘, góa chún-pī êng-àm (móa-thiⁿ chôan kim-chhiⁿ ê àm-mî), chò thâu-pái ê hoat-
69chhiⁿ ê àm-mî), chò thâu-pái ê hoat-hōe. Hi-bāng góa iáu ē-kì-li tô͘-su-kóan chhâ kòe ê chiù-gí. Wish we gook luck! Tong-jiân, góa
70Châng-àm ê hoat-hōe it-ti̍t chò kàu thàu-chá. hoat-hōe, chin chē kéng-siōng lóng sī góa thâu-pái khòaⁿ--tio̍h,
71Kin-á-ji̍t kám-kak chin kòai, liam-mi lâng saⁿ-tō͘-khong-kan, liam-mi tī sì-tō͘-khong-kan, kám sī góa ê hoat-
72á-ji̍t kám-kak chin kòai, liam-mi lâng tī saⁿ-tō͘-khong-kan, liam-mi sì-tō͘-khong-kan, kám sī góa ê hoat-le̍k teh cheng-ka? Ā-sī góa
73ē-tàu siang-kha piàn kah lóng bô siáⁿ ē chì[chí] la̍t. Koh ē ka- khiā khí-lâi se̍h-lin-long. Àm-sî soah lóng bē khùn--li.......Chin
74Kin-á-ji̍t chò tē-jī-pái chhì-giām. Kā kui ê sim-sîn khǹg chi̍t ki iân-pit. Iōng ì-chì-le̍k hō͘ iân-pit tín-tāng. Góa hùi
75tāng. Góa hùi chin-chē sim-sîn, m̄-koh iân-pit kāng-khóan tiām-tiām hia. Kám kóng...iân-pit mā ū hoat-le̍k?
76hūn-tūn. “Góa kám ū-hoat-tō͘ chiâⁿ chò Ang-î?” Chit ê būn-tê góa ê thâu-khak-téng se̍h-lâi-se̍h-khì, ná chi̍t chiah o͘-ah. Bái
77Kin-á-ji̍t góa saⁿ-tû lāi, chiú chi̍t kang, siūⁿ chin-chē būn-tê. Tī chit lāi-bīn
78á-ji̍t góa tī saⁿ-tû lāi, chiú chi̍t kang, siūⁿ chin-chē būn-tê. chit lāi-bīn khòaⁿ-tio̍h gín-á sî ê chhit-thô-mi̍h, kaⁿ-ná sī tī
79Tī chit lāi-bīn khòaⁿ-tio̍h gín-á sî ê chhit-thô-mi̍h, kaⁿ-ná sī la̍k-hòe ê sî, nā kàu saⁿ-á-tû, tō kám-kak chin an-sim. M̄-koh chit
80Bí-lē thô͘-kha-té
81Chhân-eⁿ-kun tē-bīn
82In chi̍t châng pek-ha̍p-hoe hia sio-tn̄g
83Soah khòaⁿ tio̍h Chhân-eⁿ-kun pek-ha̍p-hoe hia teh khàu
84Bí-lē í-keng pa̍t ê siâⁿ-chhī--a.
85Kiat-kio̍k, Bí-lē kāng-khóan iáu thô͘-té
86Chhân-eⁿ-kun kang-khóan mā iáu tē-bīn
87Che tō-sī ūi-siáⁿ-mih Chhân-eⁿ chóng--sī chúi-bīn siong “tiám-chúi”, in-ūi i teh cháu-chhōe Bí-lē
88 gōa-hái hn̄g-hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, hia ê hái-chúi chhiūⁿ siōng súi
89lâi mā bô-hoat-tō͘ tha̍h kàu chúi-bīn. Hái-ông ê siâⁿ-pó khiā siōng chhim ê hái-té. Siâⁿ-pó ê piah sī iōng ló-kó-chio̍h (san
90beh koaiⁿ lóng khò chúi-liû lâi khòng-chè; ham-khak chin súi, in-ūi téng-bīn ē hoat-kng ê chin-chu, lóng chin sek-hap siuⁿ tī ông-hiō
91súi, in-ūi tī téng-bīn ē hoat-kng ê chin-chu, lóng chin sek-hap siuⁿ ông-hiō ê ông-koan.
92lāu-bó teh chhú-lí. In lāu-bó chin khiàng-kha, jī-chhiáⁿ tùi ka- sī kùi-cho̍k chhut-sin--ê chin hiâu-pai; in-ūi kah[kap] I kāng kai-kip
93chin hiâu-pai; in-ūi kah[kap] I kāng kai-kip ê kùi-cho̍k taⁿ ín-chún bóe kòa 6 lia̍p ê o[ô]-á. M̄-koh i ê bóe soah kòa 12 lia̍p. Hái
94kāng-khóan bô kha, sin-khu ê bóe-liu sī hî-bóe. In kui-kang lóng tōa-thiaⁿ iah sī tī siâⁿ-piah ê hoe-châng--ni[nih] chhit-thô. Hó͘
95sin-khu ê bóe-liu sī hî-bóe. In kui-kang lóng tī tōa-thiaⁿ iah sī siâⁿ-piah ê hoe-châng--ni[nih] chhit-thô. Hó͘-phek chò ê tōa-thang
96 kah[kap] chhiū-ki put-sî teh iô-lâi-iô-khì. Ta̍k-ê sió kong-chú hoe-hn̂g lāi lóng ū ka-tī ê sió só͘-chāi, beh chèng siáⁿ sûi-chāi
97teh iô-lâi-iô-khì. Ta̍k-ê sió kong-chú tī hoe-hn̂g lāi lóng ū ka- ê sió só͘-chāi, beh chèng siáⁿ sûi-chāi in. Siōng sè-hàn ê kong
98“Lí nā 15 hòe” in a-má kóng “ tōa chiah chûn sái--kòe ê sî, ē-sái siû khí-lih chúi-bīn chē
99kín lûn-tio̍h i, tān-sī i soah ài tán siōng kú. Chin chē àm i khia khui--le[leh] ê thang-á-mn̂g thàu-kòe chhiⁿ-lèng-lèng ê hái-chúi,
100 I khoaⁿ ê tio̍h lio̍h-lio̍h-á kng ê go̍eh kah[kap] chhiⁿ, chóng--sī chúi-té khòaⁿ--ê pí lán khòaⁿ--ê khah tōa. Nā ū o͘-iáⁿ cha̍h-
101kóng chin chē tāi-chì hō͘ in chí-mōai-á thiaⁿ; siōng súi--ê sī ū go̍eh-kng ê àm-mî, bô hong bô éng ê hái--nih, tó tī hái-piⁿ
102súi--ê sī tī ū go̍eh-kng ê àm-mî, bô hong bô éng ê hái--nih, tó hái-piⁿ ê soa-po͘, siòng tùi óa hái ê tōa to͘-chhī, hia ê tiān-
103thiaⁿ chia ê biâu-soeh ê chêng-kéng! Chū hit chūn liáu i nā khia khui--le[leh] ê thang-á-mn̂g, thàu-kòe chhiⁿ-lèng-lèng ê hái-chúi
104só͘-ū ko-kùi ê táⁿ-pān, kā tāng-khok-khok ê hoe-khôan khǹg 1 piⁿ. i ka-tī ê hoe-hn̂g lāi ê âng-hoe khah sek-ha̍p i; tān-sī i bē-tàng
105kùi ê táⁿ-pān, kā tāng-khok-khok ê hoe-khôan khǹg 1 piⁿ. Tī i ka- ê hoe-hn̂g lāi ê âng-hoe khah sek-ha̍p i; tān-sī i bē-tàng chò-chú;
106-hô koh chheng-khì. Ū 3 ki chûn-ûi ê tōa-chûn, tiām-tiām thêng chúi-bīn; liān bî-bî-á hong tō[to] bô, chúi-chhiú êng-êng chē
107chúi-bīn; liān bî-bî-á hong tō[to] bô, chúi-chhiú êng-êng chē kah-pán kah[kap] phâng-só ê tiong-ng. Chûn-téng ū im-ga̍k kah[kap]
108-lâi ê sî-chūn, i ē-tàng tùi thang-kng ê po-lê khoaⁿ 1 tīn lâng lāi-bīn. Lāi-bīn ū 1 ê siàu-liân ông-chú sī siōng ian-tâu; i
10916 hòe, chin nāu-jia̍t tng teh khèng-chiok i ê seⁿ-ji̍t. Chúi-chhiú kah-pán teh thiàu-bú, put-kò ông-chú kiâⁿ chhut chûn-chhng ê sî,
110chúi-bīn ê sî, ná chhiūⁿ thiⁿ-chhiⁿ lóng lak i ê 4 kho͘-ûi-á. Kui tâi chûn chiò kah kng-phiāng-phiāng, chûn-téng
111haiⁿ-haiⁿ-kiò ê chhá-nāu-siaⁿ. Hit chiah sió-jîn-hî kāng-khóan lâu chûn-chhng ê thang-á-mn̂g piⁿ, tī chúi-bīn teh phû-iô. Bô-jōa-kú
112chiah sió-jîn-hî kāng-khóan lâu tī chûn-chhng ê thang-á-mn̂g piⁿ, chúi-bīn teh phû-iô. Bô-jōa-kú chûn-phâng chin kín tō giú--khui
113 ê hong-thai chiām-chiām pek-óa, phâng koh siu--khí-lâi, tōa-chûn pháiⁿ-chhèng-chhèng ê hái--nih ná poe ná chhiong. Hái-éng éng kah
114chûn lin-lin-lòng-lòng, kāu-pang hō͘ hái-éng-chúi sut kah chhùi-sòaⁿ kah-pán téng; chú-iàu ê chûn-ûi chhiūⁿ lô͘-tek-á hông at tn̄g--
115Sió-jîn-hî kám-kak chia ê kiâⁿ-chûn-lâng gûi-hiám--ah[a], liān ka- mā ài chú-ì mài hō͘ phû sòaⁿ tī chúi-bīn ê kāu-pang kah[kap]
116lâng gûi-hiám--ah[a], liān ka-tī mā ài chú-ì mài hō͘ phû sòaⁿ chúi-bīn ê kāu-pang kah[kap] chûn-niû siong--tio̍h. Ū chi̍t-sî-á
117ông-chú tàu-tīn. Jiân-āu chiah siūⁿ-tio̍h jîn-lūi sī bô-hoat-tō͘ chúi-té seng-o̍ah; ông-chú nā lo̍h-khì kàu sió-jîn-hî in lāu-pē
118kheh, nā bô sió-jîn-hî kiù, i tō bô-miā. Sió-jîn-hî kā i tháⁿ chúi-bīn, tòe hái-éng phiau-liû.
119gín-á. Sió-jîn-hî siû khì lī hái-kîⁿ khah hn̄g ê só͘-chāi, bih phû-chhut chúi-bīn ê hái-chio̍h tiong-kan; āu--lâi i iōng hái-chúi
120tong-sî sió-jîn-hî mā khòaⁿ tio̍h ông-chú o̍ah--khí-lâi, tùi ûi i piⁿ--a[á] ê lâng chhiò.[,] soah bô tùi sió-jîn-hî chhiò, in-ūi
121àm-sî i siû-chhut chúi-bīn khì kàu i khǹg ông-chú ê só͘-chāi. hoe-hn̂g ê kóe-chí, sió-jîn-hî tùi in pá-chúi khòaⁿ kàu chhái-
122 chio̍h-gám thàng kàu hái-piⁿ. Taⁿ i í-keng chai-iáⁿ ông-chú tòa toh-ūi, m̄-chiah ū chi̍t-chām, tī beh-àm-á kap àm-sî ê sî-chūn
123Taⁿ i í-keng chai-iáⁿ ông-chú tòa tī toh-ūi, m̄-chiah ū chi̍t-chām, beh-àm-á kap àm-sî ê sî-chūn tī ông-kiong ê hái-bīn hū-kīn se̍h.
124 toh-ūi, m̄-chiah ū chi̍t-chām, tī beh-àm-á kap àm-sî ê sî-chūn ông-kiong ê hái-bīn hū-kīn se̍h. Sió-jîn-hî pí in hia ê a-chí
125khah hó-táⁿ, siû koh khah óa hái-piⁿ. Kî-si̍t i bat it-ti̍t siû kàu hái-piⁿ tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám ê ē-bīn hia, hia sī chi̍t tiâu chin
126chi̍t tiâu chin e̍h ê hái-kiap, jī-chhiáⁿ chio̍h-gám ê iáⁿ koh ìn hái-bīn. Sió-jîn-hî ē-tàng chē tī hia siòng hit ê siàu-liân
127chhiáⁿ chio̍h-gám ê iáⁿ koh ìn tī hái-bīn. Sió-jîn-hî ē-tàng chē hia siòng hit ê siàu-liân ê ông-chú, m̄-koh ông-chú soah jīn-ûi
128chú, m̄-koh ông-chú soah jīn-ûi go̍eh-niû-chí teh khó-liân i sī ka- ko͘-toaⁿ chi̍t ê. Sió-jîn-hî bih tī chheⁿ-chhùi ê chháu-bô͘ teh
129niû-chí teh khó-liân i sī ka-tī ko͘-toaⁿ chi̍t ê. Sió-jîn-hî bih chheⁿ-chhùi ê chháu-bô͘ teh thau khòaⁿ, chún-nā hong chhoe tio̍h I
130si̍t. Sió-jîn-hî chiām-chiām teh kah-ì jîn-lūi, koh khah hi-bāng ka- sī jîn-lūi, in-ūi jîn-lūi ê sè-kài káⁿ[ká]-ná pí i ê sè-kài
131chúi im in bē sí, in ē-tàng éng-óan o̍ah--leh bô? In kám chhiūⁿ hái-té ê lán ē sí--bô?”
132sí ê sî-chūn, kan-taⁿ ē piàn-sêng chúi-bīn ê chúi-pho͘, m̄-chiah chia lán liān chi̍t ê só͘ ài ê lâng ê bōng to bô. Lán bô éng
133Lāu a-má kóng: “Lí bô èng-kai án-ne siūⁿ, góan kám-kak ka- ē pí jîn-lūi kòe liáu khah hēng-hok, khah hó.”
134khah ài; koh nā i só͘-ū ê su-sióng kap só͘-ū ê ài lóng chū-chi̍p lí ê sin--siōng, hō͘ bo̍k-su kā i ê chiàⁿ-chhiú khǹg tī lí ê chiàⁿ
135chū-chi̍p tī lí ê sin--siōng, hō͘ bo̍k-su kā i ê chiàⁿ-chhiú khǹg lí ê chiàⁿ-chhiú, kiò i chiù-chōa tùi lí chin-sêng, jiân-āu i
136Chit tiûⁿ bú-hōe pí in lio̍k-tē só͘ khòaⁿ--ê súi thài chē--leh. Bú-thiaⁿ ê piah kap thian
137koh thang-kng ê chúi-chiⁿ. Kúi nā pah lia̍p tōa-lia̍p ham-á-khak pâi piah nn̄g pêng, in ū ê sī tìm-âng-sek, ū ê sī chháu-le̍k-sek, lāi
138chi̍t tiâu chin khoah ê chúi-lâu, kang--ê kap bo--ê ê jîn-hî tio̍h hia phòe-ha̍p ka-tī iu-bí ê koa-siaⁿ teh thiàu-bú. Hit chiah sió-jîn
139ê chúi-lâu, kang--ê kap bo--ê ê jîn-hî tio̍h tī hia phòe-ha̍p ka- iu-bí ê koa-siaⁿ teh thiàu-bú. Hit chiah sió-jîn-hî chhiùⁿ liáu
140 Sió-jîn-hî chek-sî kám-kak chin hoaⁿ-hí, in-ūi chai-iáⁿ bô-lūn hái-té iah-sī lio̍k-tē i ê siaⁿ lóng-sī siōng iu-bí--ê. M̄-koh
141hûn, m̄-chiah thau-thau-á siû kàu ông-kiong ê gōa-kháu, lâng lóng kiong-lāi hoaⁿ-hí chhiùⁿ-koa ê sî, i soah ko͘-toaⁿ chē tī ka-tī ê
142lâng lóng tī kiong-lāi hoaⁿ-hí chhiùⁿ-koa ê sî, i soah ko͘-toaⁿ chē ka-tī ê hoe-hn̂g teh iu-būn. Jiân-āu i tùi chúi--nih thiaⁿ-tio̍h lah
143lóng tī kiong-lāi hoaⁿ-hí chhiùⁿ-koa ê sî, i soah ko͘-toaⁿ chē tī ka- ê hoe-hn̂g teh iu-būn. Jiân-āu i tùi chúi--nih thiaⁿ-tio̍h lah-pah-
144-āu i tùi chúi--nih thiaⁿ-tio̍h lah-pah-siaⁿ, koh ioh kóng: “Ông-chú hái téng-bīn teh hâng-hêng. Ūi tio̍h beh kè hō͘ ông-chú kap tit
145siû tùi khí chúi-pho ê kńg-lê-á chn̄g hia khì, hit ê ang-î khiā kńg-chn̄g ê āu-piah. Chit tiâu lō͘ sió-jîn-hî khah chá m̄ bat siû
146 chū án-ne hôe-ho̍k ióng-khì, kā i jiû-nńg ê tn̂g thâu-mn̂g tîⁿ thâu-khak-téng, chiah bē hō͘ chē-kha-thâng lia̍h--tio̍h. I kā siang
147téng, chiah bē hō͘ chē-kha-thâng lia̍h--tio̍h. I kā siang-chhiú phōaⁿ heng-chêng, chhiūⁿ hî tī chúi-té liòng-siû kāng-khóan, chin kín
148thâng lia̍h--tio̍h. I kā siang-chhiú phōaⁿ tī heng-chêng, chhiūⁿ hî chúi-té liòng-siû kāng-khóan, chin kín nǹg kòe hit ê chúi-lâu,
149lóng sī chē-kha-thâng ê chhiú kap chéng-thâu-á tng beh lia̍h--i. hái ê sí-lâng kut-thâu, chiúⁿ, tōa kap chûn-tó͘ téng-téng lóng
150péng-chûn im--sí ê lâng-kut-thâu só͘ khí--ê. Hái-ang-î tio̍h chē hia, chi̍t chiah chiûⁿ-chî tng ùi i ê chhùi teh chia̍h mi̍h-kiāⁿ, to
151lóng bô-hoat-tō͘ pang-chō͘--lí. Góa beh kap chi̍t thiap io̍h, lí ài bîn-á-chài ji̍t-chhut í-chêng chah i siû-chiūⁿ hōaⁿ, chē tiàm hái
152chū-jiân, khah súi. Put-kò lí múi kiâⁿ chi̍t pō͘, tio̍h ná khiā chi̍t ki lāi-kiàm-kiàm ê to-á téng, koh ē lâu-hoeh, lí nā kam-gōan
153ê sî, án-ne lí tio̍h éng-óan bô éng-seng ê lêng-hûn--lo͘[lo͘h]. ông-chú kap pa̍t ê cha-bó͘ kiat-hun ê thâu-chi̍t ê chái-khí, lí
154lí ài hù-chîⁿ, jī-chhiáⁿ góa ê iau-kiû chin tōa. Lí ū pí tòa chhim-hái ê jīn-hô lâng khah iu-bí ê siaⁿ-im, lí mā siong-sìn iōng
155Āu--lâi hái-ang-î kā tōa-tiáⁿ khǹg hóe téng chún-pī choaⁿ chit thiap mô͘-io̍h.
156-chūn kóng: “Siōng iàu-kín sī ài chheng-khì.” koh-lâi i chha̍k ka- ê heng-khám, hō͘ o͘-hoeh tih-ji̍p-khì tōa-tiáⁿ. Chúi-khì piàn kah
157hia ê chē-kha-thâng beh lia̍h lí ê sî, kā tih chit chióng io̍h-chúi in ê sin-khu, tio̍h ē kā in ê chéng-thâu-á lí kah chhùi-chhùi-chhùi.
158-jîn-hî chin kín nǹg-kòe chhiū-nâ kap chhoah-lâu ê kńg-chn̄g. I in lāu-pē ê kiong--lih, khòaⁿ bú-thiaⁿ ê tiān-hóe hoa--khì-a, ta̍k
159hoe-hn̂g, tùi in hia ê a-chí ê hoe-hn̂g lóng bán chi̍t lúi hoe, koh i ê chhiú-sim chim chi̍t chheng ê, hiòng kiong-tiān kóng chài-hōe.
160chi̍t chūn to teh liô ê thòng-khó͘. M̄-koh hit ê ông-chú tú khiā i ê ba̍k-chiu chêng, i ba̍k-chiu àⁿ lo̍h-khì khòaⁿ, hoat-hiān i ê bóe
161kiâⁿ chi̍t-pō͘ to kap hái-ang-î kóng--ê kāng-khóan, ná chhiūⁿ ta̍h chiam iah sī lāi-to téng-bīn. M̄-koh i kam-gōan, jī-chhiáⁿ kha-pō͘
162M̄-koh i kam-gōan, jī-chhiáⁿ kha-pō͘ khin kah ná tê-kho͘-pho͘, kiâⁿ ông-chú ê piⁿ--á, hō͘ ông-chú kap khòaⁿ tio̍h i ê lâng lóng o-ló
163-ê sī si-á saⁿ, mā chhēng kah kim-siak-siak, kiâⁿ khah thâu-chêng, ông-chú kap in pē-bú ê chêng-bīn chhiùⁿ-koa. Ū chi̍t ê chhiùⁿ
164mā kā i bê-lâng, pe̍h-phau-phau ê chhiú-kut gia̍h kôan, liam kha-bóe tē-pán liu, í-chêng bô lâng thiàu kah chiah hó, múi chi̍t ê tōng
165ông-chú siōng bê. Sui-bóng i ê kha tap tio̍h tē to ná chhiūⁿ ta̍h lāi-to téng-thâu, i mā koh chin iōng-sim thiàu, khòaⁿ ē-tàng lâi
166-tiāⁿ lâu-lo̍h-lai pôe--i, jī-chhiáⁿ mā in-chún sió-jîn-hî khùn ông-chú mn̂g-kháu ê si-jiông chò ê tiam[tiām]-á téng-bîn. Ông
167chiáu-á chheⁿ-chhùi ê chhiū-hio̍h lāi-bīn teh chhiùⁿ-koa. Sió-jîn-hî kap
168, koh ìn ū i ê kha-jiáu, sió-jîn-hî kāng-khóan chhiò-chhiò tòe ông-chú ê āu-piah, it-ti̍t peh kàu in ē-tàng àⁿ-àⁿ khòaⁿ-tio̍h hûn
169ông-chú ê āu-piah, it-ti̍t peh kàu in ē-tàng àⁿ-àⁿ khòaⁿ-tio̍h hûn ē-bīn chhin-chhiūⁿ chi̍t tīn chiáu-á chhèng kôan-kôan teh poe kāng
170Tng ông-kiong ta̍k-ê lóng khùn--khì ê sî, sió-jîn-hî to[tō] chē khoah-khoah ê tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám. In-ūi i sio-lō ê kha chìm
171chúi ē khah sóng-khòai. Sòa--lo̍h sió-jîn-hî khì siàu-liām tio̍h hái-té ê chhin-lâng.
172kāng chi̍t ê só͘-chāi, jī-chhiáⁿ ū chi̍t pái i khòaⁿ-tio̍h lāu a-má hn̄g-hn̄g hia. Lāu a-má ū chin chē nî m̄ bat khí-lâi hái-bīn--lo͘[lo͘h].
173kúi-nā ê siàu-lú teh chò kî-tó, in lāi-bīn siōng siàu-liân--ê hōaⁿ-piⁿ khòaⁿ-tio̍h góa, koh kiù--góa, góa taⁿ kìⁿ-kòe i nn̄g pái
174 ê lâng, m̄-koh lí seⁿ-liáu kah[kap] i chiok kāng, góa sim-lâi ê i [tih]-beh hō͘ lí chiàm--khì lo͘[lo͘h], i sī hit keng biō lāi-bīn ê
175i thoa kàu chhiū-nâ hia, chhiū-nâ lāi ū chi̍t keng biō. Góa chē hái-chúi-pho ê āu-piah, tán lâng lâi kā kiù, góa khòaⁿ kòe hit
176“Lí kám m̄ kiaⁿ hái? Góa khó-ài ê siàu-lú.” Tng in khiā chit tâi beh chài in khì keh-piah kok ê chûn kah-pán têng, ông-chú
177kóng. Sòa--lo̍h ông-chú tùi sió-jîn-hî kóng hong-thai, bî-bî-hong, in ē-bīn chhim-hái ê kòai-hî kap chhàng-chúi ê lâng khòaⁿ-tio̍h
178 go̍eh-kng-mê, tû-liáu hōaⁿ-tōa--ê í-gōa, ta̍k-ê lóng teh khùn,
179liáu hōaⁿ-tōa--ê í-gōa, ta̍k-ê lóng teh khùn, sió-jîn-hî soah chē kah-pán, siòng tùi hái-té lo̍h-khì. I siūⁿ-kóng ē-tàng khòaⁿ-tio̍h
180tàng khòaⁿ-tio̍h lāu-pē ê siâⁿ-pó, in lāu a-má thâu tì gîn-koan piⁿ--á, gia̍h thâu thàu-kòe chhoah-lâu ê tiâu-chúi khòaⁿ chit chiah
181ê liông-kut. Koh lâi in hia ê a-chí pû tiàm hái-éng, ná so in ka- pe̍h phau-phau ê siang-chhiú, ná tài iu-siong teh khòaⁿ sió-jîn-hî.
182-poe ê kî-á, kng-sih-sih ê chhì-chhèng ê peng-á pâi kah chê-chê in beh kiâⁿ ê thong-tō. Ūi-tio̍h khèng-chiok, ta̍k kang nāu-jia̍t-kún
183M̄-koh kong-chú iáu-bōe chhut--lâi, lâng kóng i siu-tō-īⁿ tōa-hàn, siū kàu-io̍k, tī hia o̍h ông-sek só͘-ū ê lé
184bōe chhut--lâi, lâng kóng i tī siu-tō-īⁿ tōa-hàn, siū kàu-io̍k, hia o̍h ông-sek só͘-ū ê lé-gî. Bóe--a kong-chú chhut--lâi, hō͘
185 chiah súi ê bí-jîn. Kong-chú ê phôe-hu ū-kàu nńg, ū-kàu iù, o͘ koh tn̂g ê ba̍k-bâi-mo͘ ē-bīn, hit tùi bî-bî-chhiò, nâ-sek ê
186Ông-chú kóng: “Sī lí! Góa tó hái-hōaⁿ tih-beh sí ê sî, sī lí kiù--góa.” Kong ah kóng kā bîn
187-phâng. Chûn-phâng sūn tio̍h hong-sè tián kah khui-khui-khui, chûn pêng-chēng ê hái-téng sái chīn-phâng. Hông-hun ê sî chhái-teng
188phâng. Hông-hun ê sî chhái-teng tiám kah kng-iàⁿ-iàⁿ, chúi-chhiú chûn-bīn sóng-khòai teh thiàu-bú. Hō͘ sió-jîn-hî siūⁿ tio̍h i
189sī hiah-ni[nih] hoaⁿ-hí, i mā tòe ji̍p-khí thiàu-bú, chhiūⁿ ìⁿ-á khong-tiong jiok mi̍h-kiāⁿ sin-khu kāng-khóan hiah pêng-hêng chū-chāi
190kāng-khóan. Put-kò m̄ chhap--i, in-ūi khah lāi ê thàng-thiàⁿ chhah i ê heng-khám--a. Sió-jîn-hî chai-iáⁿ che sī khòaⁿ ē tio̍h ông-
191téng piàn kah chēng-chēng-chēng. Chhun hōaⁿ-tōa--ê bô khùn khiā tōa-piⁿ. Sió-jîn-hî kā chhiú khǹg tī chûn-piⁿ, taⁿ-thâu khòaⁿ
192hōaⁿ-tōa--ê bô khùn khiā tī tōa-piⁿ. Sió-jîn-hî kā chhiú khǹg chûn-piⁿ, taⁿ-thâu khòaⁿ tang-pêng, thèng-hāu chái-khí thâu-pái
193i ê pang-chàn, hō͘ lí eng[êng]-àm bē sí. I hō͘ gún chi̍t ki to, chia, lí khòaⁿ to lāi-kiàm-kiàm, ji̍t-chhut í-chêng lí ài kā chit
194piàn-chò bóe. Án-ne lí koh sī jîn-hî, ē-tàng tǹg-lâi lán hia, lí piàn-sêng hái-phok-á í-chêng koh o̍ah saⁿ pah nî. Kín--leh!
195khui chí-sek ê kha-tián, khòaⁿ tio̍h bí-lē ê sin-niû kā thâu khò ông-chú ê heng-khám. Sió-jîn-hî sin-khu àⁿ kē chim ông-chú ê
196chú sim-lāi siūⁿ--ê sī kong-chú, sió-jîn-hî siūⁿ kàu chia, gia̍h chhiú ê to-á ti̍t-ti̍t chùn. Sòa--lo̍h sió-jîn-hî kā to-á tàn
197 chhiú ê to-á ti̍t-ti̍t chùn. Sòa--lo̍h sió-jîn-hî kā to-á tàn hn̄g-hn̄g ê hái-éng. To-á lak--lo̍h ê só͘-chāi, hit tah ê hái-chúi
198chú, sòa--lo̍h-khì tùi chûn-téng thiàu ji̍p-khì hái, koh kám-kak ka- ê sin-khu bô--khî, piàn-sêng chúi-phok-á. Ji̍t-thâu peh kàu hái
199peh kàu hái-éng téng-bīn, i sio-lo[lō]-sio-lo[lō] ê kng-sòaⁿ chiò peng-léng chúi-pho ê sió-jîn-hî sin-khu. Put-kò sió-jîn-hî bô
200“Góa toh?” I teh mn̄g, sió-jîn-hî ê siaⁿ mā piàn kah in kāng-khóan. Lio̍k
201In kî-tiong chi̍t ê ìn-kóng: “ khong-khì tiong ê cha-bó͘-gín-á, jîn-hî bô éng-seng ê lêng-hûn
202 ê cha-bó͘-gín-á bô éng-seng ê lêng-hûn, m̄-koh ē-tàng iōng ka- chò ê hó tāi-chì thè ka-tī tit-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn. Lán
203 ê lêng-hûn, m̄-koh ē-tàng iōng ka-tī chò ê hó tāi-chì thè ka- tit-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn. Lán poe kàu sio-jo̍ah ê kok-ka, kā
204hāi--lâng, tài un-ek[e̍k] ê sio-hut-hut khong-khì piàn léng. Lán nā saⁿ pah nî tiong-kan phah-piàⁿ chò hó-tāi, lán ē-tàng tit-tio̍h éng
205pho, hó chhin-chhiūⁿ chai-iáⁿ i í-keng thiàu lo̍h-khí hái-éng--a. hō͘ lâng khòaⁿ bē tio̍h ê sî chūn chim sin-niû ê hia̍h-thâu, kā
206gín-á, lán siū-lān ê sî-kan ē sok-té. Hit ê gín-á m̄-chai lán pâng-keng poe ê sî, koh chhiò-chhiò teh o-ló ka-tī ê siān-sū, án
207-á m̄-chai lán tī pâng-keng poe ê sî, koh chhiò-chhiò teh o-ló ka- ê siān-sū, án-ne lán ē-tàng tùi saⁿ pah nî sok-té chi̍t nî. Lán
208Ông-chú kap ông-hui bi̍t-go̍at lú-hêng ê sî, in kám-kak sè-kài hoaⁿ-hí, kan-taⁿ hôan-
209chhiūⁿ chit-má chiah khòai-lo̍k? M̄-chiah beh ti̍h chi̍t ê pó-an-hû, hun-in tang-tiong tú tio̍h chó͘-gāi ê sî lâi pó-hō͘--in.
210Chit-chūn in tiāⁿ-tiāⁿ thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê lâng, tòa chhiū-nâ, ta̍k-ê tùi i ê tì-hūi lóng chin chun-tiōng. I chai-iáⁿ
211chiok ê ang-á-bó͘, kā in thó chi̍t tè sè-tè ê lāi-saⁿ-pò͘, tòa sin-khu, tō ū-hāu.”
212m̄-tio̍h, m̄-koh ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in bô gín-á!” Hit-chūn hia chhōe bô tì-hūi-chiá, m̄-chiah ông-chú kap ông-hui kè-sio̍k lú
213Sòa--lo̍h in kàu chi̍t ê to͘-chhī, hia thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê láu-si̍t ê chhī-bîn, kap in bó͘ tàu-tīn liáu
214Ū chi̍t kang ông-chú kap ông-hui iá-gōa chháu-tē khiâ-bé ê sî, chù-ì tio̍h chi̍t ê chhī-iûⁿ--ê
215Chhī-iûⁿ--ê chē--lo̍h-lâi, ka- chhôan óaⁿ-pôaⁿ. M̄-koh thâu-chi̍t chhùi hō͘ gín-á chia̍h, tē-jī
216chêng ti̍t-ti̍t-khòaⁿ, sòa--lo̍h tì-hūi-chiá kā in chiok-hok koh kóng: “ lín ê sim-koaⁿ lāi, í-keng hoat-hiān chin-chiàⁿ ê pó-an-hû. Hó-
217Khiā gōa-kháu m̄-sī siōng-tè, sī chi̍t ê ông-hui. Thiⁿ-khì chiah bái
218chhu bîn-chhn̂g ê mi̍h-kiāⁿ pak-tiāu, khǹg chi̍t lia̍p ho-lian-tāu tō[] bîn-chhn̂g-kha. Jiân-āu the̍h 20 niá thán-á, khàm tī chit lia̍p
219lian-tāu tō[tī] bîn-chhn̂g-kha. Jiân-āu the̍h 20 niá thán-á, khàm chit lia̍p ho-lian-tāu ê téng-bīn, koh iōng 20 niá ah-mn̂g chò ê jiông
220ê téng-bīn, koh iōng 20 niá ah-mn̂g chò ê jiông-á-phōe khàm tō͘[] thán-á bīn-téng. Hit àm chit ê ông-hui tō khùn hia.
221chhōa--tio̍h-ê sī chin-chiàⁿ ê ông-hui, chit lia̍p ho-lian-tāu khǹg tián-lám-kóan, hiān-chhú-sî mā khòaⁿ ē tio̍h, kám bô lâng the̍h
222-sī--lâng hō͘ lâng pháiⁿ chiap-siū: in the̍h 1 tè kî-khá ê kiàⁿ chiòng-lâng ê thâu-chêng, kiàⁿ lāi-té ē-tàng khòaⁿ kok chióng
223tōng-bu̍t lóng ē chhut-hiān, lâng mā ū kiáu[khiáu], gōng, nā thò lâng, in tō ē khì siūⁿ-tio̍h: sîn-ōe tùi in ê khé-sī. Lán tō
224ōaⁿ chit lia̍p soaⁿ ê lah-pah siaⁿ teh hiáng. M̄-chiah chit chiah káu chit lia̍p soaⁿ ê pòaⁿ-lō͘ kap hit lia̍p soaⁿ ê pòaⁿ-lō͘ pháu lâi
225Bí-lē thô͘-kha-té
226Chhân-eⁿ-kun tē-bīn
227In chi̍t châng pek-ha̍p-hoe hia sio-tn̄g
228Soah khòaⁿ tio̍h Chhân-eⁿ-kun pek-ha̍p-hoe hia teh khàu
229Bí-lē í-keng pa̍t ê siâⁿ-chhī--a.
230Kiat-kio̍k, Bí-lē kāng-khóan iáu thô͘-té
231Chhân-eⁿ-kun kang-khóan mā iáu tē-bīn
232Che tō-sī ūi-siáⁿ-mih Chhân-eⁿ chóng--sī chúi-bīn siong “tiám-chúi”, in-ūi i teh cháu-chhōe Bí-lē
233tùi Pí-tek ê téng-bīn lâi hip-lo̍h-khì. Chóng-sī Pí-tek tú-tú hit sî lèng-khui i ê saⁿ liâm tī bāng-ni̍h. I chiū cháu kàu tóe
234lo̍h-khì. Chóng-sī Pí-tek tú-tú tī hit sî lèng-khui i ê saⁿ liâm bāng-ni̍h. I chiū cháu kàu tóe ke-si ê chhù-á, thiàu-ji̍p chi̍t
235si ê chhù-á, thiàu-ji̍p chi̍t ê ak-hoe tháng. Siat-sú nā bô chúi lāi-bīn, chiū chīn hó-sè bih.
236Bó͘ Sian-siⁿ siūⁿ Pí-tek tek-khak bih chhù-á-lāi ê bó͘ só͘-chāi, kiám-chhái sī tī hoe-khaⁿ ē-tóe. I
237Pí-tek tek-khak bih tī chhù-á-lāi ê bó͘ só͘-chāi, kiám-chhái sī hoe-khaⁿ ē-tóe. I chiū sòe-jī chi̍t ê chi̍t ê hian khí-lâi, khòaⁿ.
238I chhē-tio̍h chi̍t ê mn̂g piah-ni̍h, chóng-sī só-teh, ia̍h bô khang thang hō͘ chi̍t chiah pûi
239tá-lo̍h thang kàu tōa mn̂g, chóng-sī i ê chhùi ū tōa lia̍p tāu-á -teh bōe ìn. I chiū kā i iô-thâu. Pí-tek sòa háu.
240hn̂g kè-khì, chóng-sī i ná kú ná lōan. Koh chi̍t tiap-á kú i kàu chi̍t ê thâm-á, sī Bó͘ Sian-siⁿ teh iúⁿ chúi ê só͘-chāi. Chi̍t
241hó i tio̍h cháu m̄ thang kap i kóng, in-ūi i bat tùi i ê kè-pak hiaⁿ- thiaⁿ-kìⁿ niau ê tāi-chì.
242 chhù-á, chóng-sī hut-jiân-kan i thiaⁿ-kìⁿ tî-thâu siaⁿ chīn kūn i, sia̍k-sia̍k-sia̍k. Pí-tek kóaⁿ-kín cháu tī chhiū-á kha. Chóng-
243-thâu siaⁿ chīn kūn tī i, sia̍k-sia̍k-sia̍k. Pí-tek kóaⁿ-kín cháu chhiū-á kha. Chóng-sī tiap-á-kú chhin-chhiūⁿ bô tāi-chì, i chiū
244sī tiap-á-kú chhin-chhiūⁿ bô tāi-chì, i chiū chhut-lâi peh-chiūⁿ thô͘-chhia thau hòaⁿ kè-khì. Tāi-seng i khòaⁿ-kìⁿ Bó͘ Sian-siⁿ teh
245Sian-siⁿ teh ku̍t chhang. I ê ka-chiah ǹg Pí-tek, āu-lâi khòaⁿ-kìⁿ hit pêng sī tōa mn̂g.
246Bó͘ Sian-siⁿ khòaⁿ-kìⁿ i hoe-hn̂g kak, chóng-sī Pí-tek bô iàu-kín. I nǹg tùi mn̂g-ē kè-khì
247 I nǹg tùi mn̂g-ē kè-khì, ia̍h lō͘-bé pêng-an chhut hoe-hn̂g ji̍p chhiū-nâ.
248Pí-tek lóng bô thêng kha, á-sī khòaⁿ āu-bīn, kàu i kàu in tau tōa châng ê sam-chhiū.
249I chīn siān só͘-í i phia̍h lo̍h-khì thò͘-khang ê thô͘-kha, tī chīn hó koh nńg ê soa-téng, ba̍k-chiu khoeh
250I chīn siān só͘-í i phia̍h lo̍h-khì tī thò͘-khang ê thô͘-kha, chīn hó koh nńg ê soa-téng, ba̍k-chiu khoeh-khì. I ê bú bô êng
251êng teh chú-chia̍h. I teh siūⁿ m̄ chai Pí-tek ê saⁿ cháiⁿ-iūⁿ. Sī nn̄g lé-pài kú ê tiong-kan Pí-tek ū sit-lo̍h tē jī niá ê saⁿ kap
252Chóng-sī Pu̍t-si, Mô͘-si, kap Mî-bé ē-hng tǹg thang chia̍h mī-pau, gû-leng kap hó͘-m̄.
253 hē-thiⁿ chi̍t chá-khí chīn jo̍ah, ū chi̍t tè sòe tè hûn tùi hái
254tùi hái-ni̍h khí-lâi, ia̍h khin-khin-á phû, hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí, keng-kè chheng ê thiⁿ.
255Lī-khui chi̍t ê in-ūi khòng-hān, tì-kàu chhiah-chhiah ta-ta pha-hng ê tōe
256chīn hn̄g, chit tè sòe tè hûn ōe khòaⁿ-kìⁿ chiah ê khó-lîn ê lâng tōe-ni̍h teh chòe kang kan-khó͘, tī chiah ê chīn jo̍ah ê chhân, hit
257khòaⁿ-kìⁿ chiah ê khó-lîn ê lâng tī tōe-ni̍h teh chòe kang kan-khó͘, chiah ê chīn jo̍ah ê chhân, hit sî i ka-kī phû tī chá-khí sî bî
258 kang kan-khó͘, tī chiah ê chīn jo̍ah ê chhân, hit sî i ka-kī phû chá-khí sî bî-bî ê hong, chia, hia, bô khòaⁿ-kìⁿ pòaⁿ hāng.
259 tōe-ni̍h ná kú ná jo̍ah ; chit ê ji̍t sio kàu chīn hiông, só͘-í
260o͘h ; góa beh pang-chān lín.” I chiū khin-khin-á lo̍h-lâi khah kūn tōe-ni̍h.
261I teh lo̍h ê sî hut-jiân-kan kì tit chi̍t hāng tāi-chì, chiū-sī i sòe-sòe ê sî, ū thiaⁿ-kìⁿ kóng hûn nā siuⁿ kūn tī tōe-ni̍h ōe
262, chiū-sī i tī sòe-sòe ê sî, ū thiaⁿ-kìⁿ kóng hûn nā siuⁿ kūn tōe-ni̍h ōe sí. I kì tit chit ê ê sî, chiū m̄ káⁿ khah lo̍h-lâi
263ōe sí. I kì tit chit ê ê sî, chiū m̄ káⁿ khah lo̍h-lâi, tńg-khì, bî-bî ê hong, siūⁿ koh siūⁿ.
264Chhin-chhiūⁿ chi̍t ê ū kôan ōe kàng hok-khì ê thiⁿ-sài khiā tōe-chiūⁿ, kia̍h-thâu, thí-khui i ê si̍t keng-kè chhân-ni̍h kap chhiū
265o̍ah-mi̍h khòaⁿ-kìⁿ i, kèng koh ùi. Chiah ê chhiū kap chháu-á phak i ê bīn-chêng ; chóng-sī lóng-chóng ê o̍ah-mi̍h chai i sī hó ê
266khū-khū háu, hûn móa-móa ê thiàⁿ kóng bōe chhut ; i lo̍h-khì kàu tōe-ni̍h, pàng-sak i ê sìⁿ-miā chiah chòe chi̍t chūn hok-khì kiù-
267āu chiah ê ū hō͘ hûn kiù ê lâng kap o̍ah-mi̍h kì-tit i ê un-tián in ê sim kàu kú-kú.
268Chi̍t chiah sòe chiah ê âng koe bú kap I ê koe-á chhân-ni̍h, I chhē tio̍h chi̍t lia̍p sió be̍h.
269chiah âng koe bú kóng, “Góa chiū beh,” ia̍h I the̍h chiah ê be̍h khì bō-ni̍h.
270ê lāu hū-jîn-lâng, kap sòe-hàn ê lāu ta-po͘-lâng, in ka-kī khiā chi̍t keng sòe keng kū chhù. In lóng bô sòe-hàn cha-bó͘ gín-ná,
271chhēng saⁿ, ia̍h ni̍h i ê kha, chhin-chhiūⁿ chhēng ôe ê khóan-sit, hē chi̍t ê pôaⁿ. Āu-lâi chiū chiong chit ê pôaⁿ hē tī hé-lô͘ iā koaiⁿ
272khóan-sit, hē tī chi̍t ê pôaⁿ. Āu-lâi chiū chiong chit ê pôaⁿ hē hé-lô͘ iā koaiⁿ mn̂g. I siūⁿ “Taⁿ góa ū chi̍t ê góa ka-kī ê sòe
273pôaⁿ. Chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ, ta-po͘ gín-ná, thiàu-chhut-lâi thô͘-kha, ia̍h cháu-chhut mn̂g-kháu kàu tī koe-lō͘ ni̍h. Chit ê sòe
274gín-ná, thiàu-chhut-lâi tī thô͘-kha, ia̍h cháu-chhut mn̂g-kháu kàu koe-lō͘ ni̍h. Chit ê sòe-hàn lāu ê hū-jîn-lâng kap chit ê sòe-
275Chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná ti̍t-ti̍t cháu, kàu lō͘-piⁿ ū chi̍t chiah gû.
276Bô jōa kú chit ê sòe-hàn ê kiun-piáⁿ gín-ná kàu chhek-chhng, ū chōe-chōe siak-tiū ê lâng. Chiah ê lâng phīⁿ-kìⁿ
277Tú-tú hit sî, chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná kàu chi̍t tiâu khoe. I bōe siû kè-khì, ia̍h i ài cháu lī-khui gû, bé
278Hô͘-lî kóng, “Thiàu góa ê bé, góa beh chài lí kè-khì.”
279Só͘-í chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná thiàu hô͘-lî ê bé, ia̍h hô͘-lî siû ji̍p khoe. Lī hōaⁿ bô jōa hn̄g, i
280 bô jōa hn̄g, i o̍at-thâu kóng, “Sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná, lí góa ê bé siuⁿ tāng, kiaⁿ-liáu lí ōe phah tâm. Thiàu tiàm góa ê
281Chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná chiū thiàu i ê keng-thâu.
282Kàu khoe-tiong, hô͘-lî kóng, “Chhám lah, sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná,
283Só͘-í chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná thiàu i ê phīⁿ.
284Tú-tú hô͘-lî kàu hōaⁿ ê sî, i thâu kiu chi̍t ē, kā i sahⁿ chi̍t ē.
285Bat ū chi̍t ê tōa ê chhiū-nâ, chit ê chhiū-nâ ū chi̍t chiah tōa chiah sai chiū-sī chhiū-nâ ê ông.
286,cháu chia, cháu hia, lâi siám-pī. Chóng-sī sai ōe khòaⁿ-kìⁿ in tá-lo̍h. Ia̍h i sahⁿ in, hāi-sí in, kā in thun-lo̍h-khì.
287I siông-siông án-ni chòe, kàu lō͘-bé bô chi̍t hāng mi̍h o̍ah chhiū-nâ, chí-ū chhun sai kap nn̄g chiah lông, chi̍t chiah sòe chiah
288Chóng-sī lō͘-bé ū chi̍t ji̍t sai lâi koh khah kūn ê sî, ia̍h sòe chiah lông
289kòai ê sòe chiah lông só͘ chòe ê, chiū-sī saⁿ khan chhiú lâi kàu sai ê só͘-chāi, tú-tú chhin-chhiūⁿ in ê ì-sù ài kap i saⁿ-kap tiàm.
290sai, tōa siaⁿ háu, kóng, “Lí teh kóng sím-mi̍h ? Bô pa̍t chiah sai chit ê chhiū-nâ, lí chai mah ?”
291Chiah ê sòe chiah lông thiàu khì thâu-chêng, ia̍h sai kiâⁿ āu-bīn. In chhōa I kàu chi̍t ê só͘-chāi, ū chi̍t ê îⁿ koh chhim
292só͘-chāi, ū chi̍t ê îⁿ koh chhim ê chíⁿ, ū chheng ê chúi. In se̍h chit pêng, sai khiā tī hit pêng.
293koh chhim ê chíⁿ, ū chheng ê chúi. In se̍h tī chit pêng, sai khiā hit pêng.
294Sòe chiah lông kóng, “Sai-pē, i tiàm hia lah ! I tī ē-tóe !”
295Sòe chiah lông kóng, “Sai-pē, i tiàm tī hia lah ! I ē-tóe !”
296Bat ū chi̍t chiah sòe chiah niáu-chhú khiā hiuⁿ-siā, chhiáⁿ chi̍t chiah siâⁿ-ni̍h ê sòe chiah niáu-chhú lâi chòe
297ê hó mi̍h thang chia̍h. Lí tio̍h lâi kap góa tòa, lâi khòaⁿ khiā siâⁿ-ni̍h sī jōa hó.”
298chāi lâi khòaⁿ, i só͘ tòa chàu-kha ê tû. Kàu tē it kē ê kè-á, kúi-nā ê hûi-khaⁿ ê āu-bīn ū chi̍t ê tōa chóa-tē tē chhiah sek
299ê niáu-chhú-á sòe siaⁿ kóng, “Cháu ! In chiū kóaⁿ-kín cháu kàu in só͘ ji̍p lâi ê khang. Chit chiah hiuⁿ-siā ê sòe chiah niáu-chhú
300 tām-po̍h sin ê mi̍h. I chhōa chit chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú kàu téng chàn kè-á ê kak, ū chi̍t tōa kan ê lí-á-koaⁿ khui teh. In
301teh. In chhut-la̍t tioh, thoa, chiū chi̍t lia̍p lí-á-koaⁿ lak lo̍h-lâi kè-á, chiah lâi chia̍h i. Chit ê pí chhiah-thn̂g khah hó chia̍h. Chit
302cháu lī ê sî, siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú kóng, “He sī lāu niau ; i sī siâⁿ-ni̍h tē it gâu kā niáu-chhú ; siat-sú I nā kā-tio̍h lí, lí
303kóng, “Bōe o͘h, góa beh chhōa lí kàu tōe-hām ; ū koh khah hó ê mi̍h hia.” Só͘-í siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú chhōa i ê sòe-hàn pêng-iú lo̍h
304pêng-iú lo̍h tōe-hām lâu-thui ji̍p chi̍t ê tōa tû ū chōe-chōe keh. chiah ê kè-á ū kúi-nā àng ê gû-leng-iû, ia̍h ū gû-leng-piáⁿ,
305 ê kè-á ū kúi-nā àng ê gû-leng-iû, ia̍h ū gû-leng-piáⁿ, ū ê kè-á lāi, ū ê tī gōa-bīn. Tī téng-bīn ū tiàu kúi-nā kōaⁿ
306àng ê gû-leng-iû, ia̍h ū gû-leng-piáⁿ, ū ê tī kè-á lāi, ū ê gōa-bīn. Tī téng-bīn ū tiàu kúi-nā kōaⁿ ian-chhiâng, ia̍h ū phang
307-iû, ia̍h ū gû-leng-piáⁿ, ū ê tī kè-á lāi, ū ê tī gōa-bīn. téng-bīn ū tiàu kúi-nā kōaⁿ ian-chhiâng, ia̍h ū phang-phang ê phêng
308ū tiàu kúi-nā kōaⁿ ian-chhiâng, ia̍h ū phang-phang ê phêng-kó hē tháng-ni̍h. Bī chīn hó chhèng kàu hiuⁿ-siā ê niáu-chhú ê thâu-
309kàu i khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t tè koh khah iû chin hó bī ê gû-leng-piáⁿ, chi̍t ê kî-kòai, sòe-sòe ê kè-á tī chi̍t ê kak. I tú-tú teh beh
310chin hó bī ê gû-leng-piáⁿ, tī chi̍t ê kî-kòai, sòe-sòe ê kè-á chi̍t ê kak. I tú-tú teh beh chhun i ê chhùi khì tī gû-leng-piáⁿ
311sòe ê kè-á tī chi̍t ê kak. I tú-tú teh beh chhun i ê chhùi khì gû-leng-piáⁿ, siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú khòaⁿ-kìⁿ kóng, “M̄ thang, m̄
312sòe chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú tò-khì in tau, ia̍h kui sì lâng tiàm hia.
313Chia̍h chhēng kàu-gia̍h tio̍h ti-chiok, siat-sú tô͘-bô͘ hó-gia̍h, ji̍p ín-iú bê-he̍k, tîⁿ-tio̍h lô-bāng, tîm-be̍k tī bô lí ū hāi ê su
314bô͘ hó-gia̍h, ji̍p tī ín-iú bê-he̍k, tîⁿ-tio̍h lô-bāng, tîm-be̍k bô lí ū hāi ê su-io̍k, kàu bé tek-khak tîm-lûn.” Thê-mô͘-thài
315Thò͘-hiaⁿ Chhòng- Keng-hî kap Chhiūⁿ
316Keng-hî kóng, “Chhiūⁿ-hiaⁿ, lí sī ta-tōe tē it tōa ê mi̍h. Góa sī hái-ni̍h tē it tōa ê mi̍h. Lán
317tiâu chin tn̂g koh ióng ê soh, kap i ê tōa kó͘, ia̍h siu chit ê kó͘ hn̄g-hn̄g ê sòe châng chhiū-á. Āu-lâi chiū khì hái-kîⁿ kàu keng
318 hùi-sîn thang thiàⁿ ióng ê keng-hî Sian-siⁿ, chhiáⁿ lí si un-hūi góa ? Góa ê gû liâm tī thô͘-bê, lī chia chi̍t lí lō͘ ê sì hūn
319ê keng-hî Sian-siⁿ, chhiáⁿ lí si un-hūi tī góa ? Góa ê gû liâm thô͘-bê, lī chia chi̍t lí lō͘ ê sì hūn chi̍t ê hn̄g. Góa pu̍ih
320 chiū kóng, “Ho͘h ! Góa beh pa̍k chi̍t thâu, góa tn̂g ê soh-á liân lí, ia̍h beh cháu-khì pa̍k hit thâu tī góa ê gû, Góa chhòng-piān
321thâu, góa tn̂g ê soh-á liân tī lí, ia̍h beh cháu-khì pa̍k hit thâu góa ê gû, Góa chhòng-piān ê sî, beh phah góa ê tōa kó͘. Lí nā
322kó͘. Lí nā thiaⁿ-kìⁿ tio̍h chīn chhut-la̍t tioh, in-ūi gû sī tiâu chīn chhim ê thô͘-bê.”
323Keng-hî kóng, “Hngh ! I nā tiâu kàu kak-ni̍h, góa ia̍h beh thoa i chhut-lâi.”
324Sòe chiah thò͘-hiaⁿ pa̍k chit ê soh-á-bé keng-hî, chiū cháu, chiauh, chiauh, kàu tī chhiūⁿ ê só͘-chāi.
325hiaⁿ pa̍k chit ê soh-á-bé tī keng-hî, chiū cháu, chiauh, chiauh, kàu chhiūⁿ ê só͘-chāi.
326Sòe chiah thò͘-hiaⁿ kóng, “Góa ê gû liâm thô͘-bê, lī chia chi̍t lí lō͘ ê sì hun chi̍t ê hn̄g, ia̍h góa pu̍ih
327Sòe chiah thò͘-hiaⁿ kóng, “Ho͘h, Góa beh pa̍k chi̍t thâu tn̂g ê soh-á lí ê phīⁿ, ia̍h hit thâu tī góa ê gû. Góa tú-tú pa̍k ân ê sî
328 Góa beh pa̍k chi̍t thâu tn̂g ê soh-á tī lí ê phīⁿ, ia̍h hit thâu góa ê gû. Góa tú-tú pa̍k ân ê sî, beh phah góa ê kó͘. Lí nā
329I chiū pa̍k chi̍t thâu soh-á chhiūⁿ ê phīⁿ kàu ân-ân, cháu ji̍p chhiū-á, ia̍h chē lo̍h-khì lâi
330Keng-hî chiū pu̍ih, chhiūⁿ ia̍h lâi pu̍ih, chi̍t tiap-á kú soh-á ân kàu bōe ōe koh chhun khah tn̂g. Chhiūⁿ kóng
331siông tāng ê gû, chóng-sī góa beh thoa i.” I chiū chhi̍h i chêng-kha tōe-ni̍h, ia̍h chin chhut-la̍t thoa i. Keng-hî kóng, “Aih ah ! Hit chiah
332chhut-la̍t thoa. Tú-tú hit sî keng-hî khòaⁿ-kìⁿ i ka-kī teh beh kàu tōe-ni̍h. Chit ê iân-kò͘ sī in-ūi chhiūⁿ khiā chīn chāi, lâi tí
333 lâi tí-tng i. Ia̍h kín-kín thoa tām-po̍h-á, soh-á tńg chi̍t lìn i ê phīⁿ.
334He sī koh thoa chi̍t ê ! Chhiūⁿ hō͘ i tioh-khui i ê kha ná lâi kàu hái-piⁿ ê chúi-kîⁿ. I sī chin siū-khì, chiong só͘ ū ê la̍t chhi̍h
335chiong só͘ ū ê la̍t chhi̍h ka-kī ân-ân, ia̍h chiàu só͘ ōe koh thoa. chit pái ê tioh, keng-hî chiū koh chhut chúi.
336Keng-hî siū-khì kóng, “Góa beh hō͘ lí chai chhòng- góa sī bô pān-gî.” I chiū koh pu̍ih. Chóng-sī chit pái soh tn̄g,
337kú ōe kiâⁿ, chit chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ tē it o̍ah-tāng, pí i ê hiaⁿ- khah pháiⁿ. Lóng bô iàu-kín pòaⁿ hāng, ia̍h put-lūn tá-lo̍h I ài
338I khì bô jōa hn̄g chiū kàu chi̍t tiâu sòe tiâu khoe. Chit tiâu khoe hō͘ iá-chháu that-teh chīn
339Koh khì chi̍t tè-á, sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ kàu hé ê só͘-chāi, ū kóa tâm ê chhâ teh kek hun, chin kan-khó͘.
340I khì chhia̍k, chhia̍k iáu hn̄g, ia̍h kūn kiaⁿ-siâⁿ, kàu tī chi̍t tui ê chhiū-á, tī hia hong kek kàu móa-móa.
341I khì chhia̍k, chhia̍k iáu hn̄g, ia̍h kūn tī kiaⁿ-siâⁿ, kàu chi̍t tui ê chhiū-á, tī hia hong kek kàu móa-móa. Hong hng-hng háu
342chhia̍k iáu hn̄g, ia̍h kūn tī kiaⁿ-siâⁿ, kàu tī chi̍t tui ê chhiū-á, hia hong kek kàu móa-móa. Hong hng-hng háu, kiû ài thoat-lī.
343Koh chi̍t tiap-á kú i kàu kiaⁿ-siâⁿ Ông-kiong. Chit ê sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ chhia̍k, chhia̍k tùi kò͘
344I chiū tùi i ê si̍t lia̍h lâi, hiat teh hiâⁿ ê tê-kó͘ chúi.
345Chúi im kè sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ ê mn̂g, kàu i ê thâu-khak, ji̍p i ê ba̍k-chiu, chīn chhám kàu-ke̍k.
346 khong-tiong tú-tio̍h hong kńg khì, pí chhiū khah kôaiⁿ. Hō͘ i ti̍t
347Hong chiū ti̍t-ti̍t chhe kàu lé-pài-tn̂g cheng-lâu ê téng-bīn, hē i tī hia kàu chīn tiâu.
348chiū ti̍t-ti̍t chhe kàu tī lé-pài-tn̂g cheng-lâu ê téng-bīn, hē i hia kàu chīn tiâu.
349Chóng-sī iûⁿ-á thiàu-thiàu cheh kóng, “Góa beh khì gún má ê chhù, hia góa chia̍h khah pûi, lí chiah lâi chia̍h góa.”
350 sîn-eng. Chit chiah sîn-eng khòaⁿ-kìⁿ, chi̍t chiah iù-iù ê iûⁿ-á i ê bīn-chêng, chiū chīn iau ê khóan kóng, “Sòe chiah iûⁿ-á !
351iûⁿ-á thiàu-thiàu cheh, chiū kóng, “Góa beh khì gún má ê chhù, hia góa chia̍h khah pûi, lí chiah lâi chia̍h góa.”
352 kā i thiàu-thiàu cheh ìn in, kóng, “Góa beh khì gún má ê chhù, hia góa chia̍h khah pûi ! lí chiah lâi chia̍h góa.”
353pûi, só͘-í eng-kai tio̍h chiàu iok, chhiáⁿ hō͘ góa chit tia̍p tiàm gō͘-kak pâng.”
354I ê má kóng i chīn koai, chiū hō͘ I tiàm gō͘-kak pâng. hia chit chiah tham chia̍h ê sòe chiah iûⁿ-á tiàm chhit ji̍t kú, chia̍h
355 iûⁿ-á kóng án-ni bōe chòe tit, in-ūi i sī chīn phauh, chīn nng, i tò-khì ê sî, tek-khak ū mi̍h beh chia̍h i.
356 kóng, lí tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe. Lí tio̍h ēng góa sí ê sòe hiaⁿ- ê phê lâi chòe chi̍t ê kó͘-á. Góa chiah chē tiàm lāi-bīn ia̍h
357Só͘-í i ê má chiū ēng i ê hiaⁿ- ê phê, chòe chi̍t ê súi-súi sòe-sòe ê kó͘-á, hē iûⁿ-mn̂g tī
358-tī ê phê, chòe chi̍t ê súi-súi sòe-sòe ê kó͘-á, hē iûⁿ-mn̂g lāi-bīn. Iûⁿ-á kiáⁿ ûn-lûn-khûn súi koh sio, ia̍h lìn-kè-khì
359Iûⁿ-á sian-siⁿ chòe i khûn-lûn i ê nńg-nńg sio-sio ê siū, ìn kóng,
360ê iù-iù ê mi̍h hō͘ i cháu khì lah, kóng, “Chīn soe lah ! ” Tú-tú hit sî sòe chiah iûⁿ-á lìn-kè khì, ná chhiò, ná gîm,
361“I po̍ah hé-ni̍h lah !
362Sòe chiah iûⁿ-á ûn-lûn-khûn i ê ba̍t-ba̍t sòe-sòe ê siuⁿ, hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí ìn kóng,
363Ū chi̍t ê sòe-hàn ê gín-ná chē i ê lāu-bú ê kha-thâu-u, tī sai-sì ê tōa thang-á piⁿ khòaⁿ tùi
364Ū chi̍t ê sòe-hàn ê gín-ná chē tī i ê lāu-bú ê kha-thâu-u, sai-sì ê tōa thang-á piⁿ khòaⁿ tùi hoe-hn̂g chhut-khì. Hit sî sī
365sī chhiu-thiⁿ, hong chīn thàu, chiah ê n̂g sek jû chhiū-hio̍h lak-lak chháu-á-ni̍h, kap tī chio̍h-thâu-á lō͘. In lāu-bú teh chhiah be̍h
366chīn thàu, chiah ê n̂g sek jû chhiū-hio̍h lak-lak tī chháu-á-ni̍h, kap chio̍h-thâu-á lō͘. In lāu-bú teh chhiah be̍h-á, kim-kim ê chiam ti̍t
367Kàu àm lah, chit ê sòe-hàn ta-po͘ gín-ná thâu-khak khòa in lāu-bú ê seng-khu tiāⁿ-tiāⁿ-tiāⁿ, āu-lâi in lāu-bú chiū àⁿ-
368-ì teh khòaⁿ o͘-m̂-á chhiū, ū chi̍t ki tn̂g-tn̂g ê o͘-âng sek ê ki lî-pa gōa, hō͘ hong iô cheh, iô cheh.
369kóng, “I teh kóng, ‘Góa khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê hok-khì ê sòe-hàn gín-ná sio-sio khí hé-lô͘ ê pâng. Hong teh chhe chīn léng, iā àm-àm chēng
370chiauh, chóng-sī chit ê sòe-hàn gín-ná sī sio-lō, hoaⁿ-hí, pêng-an i ê lāu-bú ê kha-thâu-u. Góa kap i thìm-thâu, i khòaⁿ góa. Góa
371ji̍t ná ta-la-khì. Koh bô jōa-kú chiū bô la̍t chha-put-to bōe liâm góa ê ki. Pak hong beh lóng sàu-làu-khì, ia̍h bô lâng ōe kì-tit.
372iā peng-hō͘ lâi khàm góa, chīn lāi ê hong beh sia̍k-sia̍k kiò, sàu góa ê kng-kng ê ki.
373Chóng-sī chit keng hok-khì ê chhù sī chīn sio koh kng, chit ê sòe-hàn gín-
374i ê chheh, kap thit-thô ê mi̍h. I ê pē-bú chiàu-kò͘ i, thiàⁿ i. ē-hng sî tiàm tī in pē-bú ê kha-thâu-u, tī iām-iām ê hé-lô͘
375thô ê mi̍h. I ê pē-bú chiàu-kò͘ i, thiàⁿ i. Tī ē-hng sî tiàm in pē-bú ê kha-thâu-u, tī iām-iām ê hé-lô͘ chêng, tha̍k hó thiaⁿ
376chiàu-kò͘ i, thiàⁿ i. Tī ē-hng sî tiàm tī in pē-bú ê kha-thâu-u, iām-iām ê hé-lô͘ chêng, tha̍k hó thiaⁿ ê kò͘-sū, kap gîm kó͘-chá
377Góa gōa-bīn chîn tùi seh kè-khì, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chōa âng-âng ê kng
378 âng-âng ê kng tùi hāu-peh-chheh phāng chhut-lâi, góa ka-kī tiàm chia àm-àm thìm-thâu, siūⁿ i sī jōa hó.
379 sio-lō. Góa chai hit ê chhiⁿ-chhùi kap súi, sī siu chīn ún-tàng góa ê sòe-sòe chhiah sek ê íⁿ-lāi. Ji̍t-mî ti̍t-ti̍t kè ; seh chiām
380ná sio, thiⁿ-khì ná un-hô. Iù-iù ê chháu-á hio̍h hoat chin cha̍t góa ê kha, chīn hó ê hō͘ pang-chān góa kim-kim ê íⁿ phòng tōa.
381Góa thiaⁿ-kìⁿ, chiū hē-thiⁿ ê hong ê tiong-ng thìm góa ê thâu. In ta̍k ji̍t khòaⁿ-kìⁿ
382“Koh kúi-nā ji̍t góa chiū lak góa ê pe̍h hoe ia̍p chháu-ni̍h, ia̍h lí khòaⁿ ū chhiⁿ-chhiⁿ sòe lia̍p ê ké-chí. Góa chiū
383 chhiⁿ-chhiⁿ sòe lia̍p ê ké-chí. Góa chiū sòe-jī hō͘ in ǹg ji̍t; mî-sî suh lō͘-chúi, ûn-ûn-á se̍k, ná khah tōa, khah âng, khah se̍k
384gín-ná thang cháu lâi, cháu khì. I tōa-siaⁿ hoaⁿ-hí kiò, bán tiàm i kó͘-chui ê chhiú, cháu khì pun hō͘ i ê lāu-bú, kóng, “Lāu-bú
385phō i saⁿ-kap khì chia̍h ê-hn̄g pn̄g, chit châng o͘-m̂-á chhiū iáu-kú hong-ni̍h tàm-lâi, tàm-khì.
386Sèng-keng kóng, “Chiū-sī hōan-lān tiong iā hoaⁿ-hí, in-ūi chai hōan-lān siⁿ-khí thun-lún,
387, i chiū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t lia̍p ku̍t-ku̍t kim-kim ê chhiūⁿ chhiū-chí chháu-ni̍h. Sī chi̍t lia̍p sòe-sòe kim-kim, súi-súi ê chí, i siūⁿ
388lia̍p chí ti̍t-ti̍t liàn-khì. I cháu khì jip i, koh ti̍t-ti̍t liàn tú i ê thâu-chêng. Āu lâi kàu chi̍t ê só͘-chāi ū chi̍t châng tōa
389 só͘-chāi ū chi̍t châng tōa châng chhiūⁿ-chhiū, i ê kun móa-móa tōe-ni̍h. Chit lia̍p chí chiū liàn tùi chi̍t tiâu îⁿ ê chhiū-kun
390tùi chit lia̍p chí khì. I khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê sòe-sòe îⁿ-îⁿ ê khang thô͘-kha ni̍h. I chiū nǹg ji̍p-khì, khòaⁿ-kìⁿ ū kúi-nā chàn ê
391nǹg ji̍p-khì, khòaⁿ-kìⁿ ū kúi-nā chàn ê lâu-thui thàng lo̍h-khì tōe lāi. Chit lia̍p chí ti̍t gô-lo̍h-khì, khin-khin-á to̍k-to̍k tī
392tī tōe lāi. Chit lia̍p chí ti̍t gô-lo̍h-khì, khin-khin-á to̍k-to̍k i ê thâu-chêng, só͘-í i iā ti̍t lo̍h-khì. Ti̍t lo̍h, lo̍h, koh lo̍h
393iā khì. Lō͘-bé hut-jiân-kan I khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê sòe-sòe ê mn̂g lâu-thui kha.
394mn̂g tú beh koaiⁿ, sak kè-khì. Lāi-bīn ū chi̍t keng sòe keng pâng. i ê bīn-chêng ū kî-kòai ê sòe-hàn âng lâng khiā teh. I ū tì
395chóng-sī i m̄ ài bô chit lia̍p súi-súi kng-kng ê chí. I m̄ chai hē tá-lo̍h, só͘-í ta̍k só͘-chāi chhē. I khui ta̍k ê sòe thoah lâi khòaⁿ
396í ta̍k só͘-chāi chhē. I khui ta̍k ê sòe thoah lâi khòaⁿ lóng bô thoah ni̍h ; i khòaⁿ tī ta̍k ê kè-á ia̍h bô tī chi̍t ê kè-á, i chiū
397 I khui ta̍k ê sòe thoah lâi khòaⁿ lóng bô tī thoah ni̍h ; i khòaⁿ ta̍k ê kè-á ia̍h bô tī chi̍t ê kè-á, i chiū chhē ta̍k ê piah-tû
398lâi khòaⁿ lóng bô tī thoah ni̍h ; i khòaⁿ tī ta̍k ê kè-á ia̍h bô chi̍t ê kè-á, i chiū chhē ta̍k ê piah-tû ia̍h bô tī hia. Lō͘-bé
399kè-á ia̍h bô tī chi̍t ê kè-á, i chiū chhē ta̍k ê piah-tû ia̍h bô hia. Lō͘-bé i peh chiūⁿ chi̍t tè í, khui chi̍t phìⁿ ún-tàng ê sòe
400chi̍t tè í, khui chi̍t phìⁿ ún-tàng ê sòe-sòe ê mn̂g, chhē-tio̍h hia.
401sak khui chit ê sòe ê mn̂g, ti̍t-ti̍t peh chiūⁿ sòe ê lâu-thui, kàu chhiū-kūn ē ê khang, cháu tùi chhân-ni̍h khì, lō͘-bé chiū cháu
402Hit sî I in tau chiū hē chit lia̍p kng-kng ê chí tī toh-téng. Góa ioh i ū
403Hit sî I tī in tau chiū hē chit lia̍p kng-kng ê chí toh-téng. Góa ioh i ū chhut-la̍t hē lo̍h-khì, in-ūi chit ê chí pia̍k
404Lí phah-sǹg cháiⁿ-iūⁿ ! Ū chi̍t kōaⁿ sòe-sòe ê chu-á lāi-bīn. Chiū-sī tē-it súi ê sòe kōaⁿ chu, lóng sī pó-chio̍h
405 i ê chí-bē. I siūⁿ chīn súi kàu-ke̍k, I bô kòa ê sî chiū siu chit ê kim-kim ê chhiūⁿ-chí a̍h-á.
406Chit sî sòe-hàn âng lâng lóng m̄ chai I khì tá-lo̍h, in-ūi i m̄ chai chhân-chhú só͘ khiā ê só͘-chāi.
407Bat ū chi̍t pái ū chi̍t chiah sòe chiah âng koe-bú, ka-kī khiā chi̍t ê chhân-chng. Ū chi̍t chiah lāu hô͘-lî kan-chà, koh káu-kòai
408. Ū chi̍t chiah lāu hô͘-lî kan-chà, koh káu-kòai, ū chi̍t ê tōng soaⁿ-ni̍h ê chio̍h-pôaⁿ kūn tī i ê chhù. Chōe-chōe mî chit chiah
409chà, koh káu-kòai, ū chi̍t ê tōng tī soaⁿ-ni̍h ê chio̍h-pôaⁿ kūn i ê chhù. Chōe-chōe mî chit chiah lāu hô͘-lî siông-siông chhíⁿ
410-kī siūⁿ, nā ōe liâm-piⁿ tit-tio̍h chit chiah âng koe-bú lâi tiàm i ê tōa tê-kó͘ lâi chú, chòe tōa tǹg sī jōa hó. Chóng-sī i
411chiū sòa só mn̂g, i nā koh lâi iā liâm-piⁿ só mn̂g, hē i ê só-sî i ê ûi-sin kûn ê tē-á, tī tē-á koh siu ka-to kap piáⁿ.
412 iā liâm-piⁿ só mn̂g, hē i ê só-sî tī i ê ûi-sin kûn ê tē-á, tē-á koh siu ka-to kap piáⁿ.
413lî siūⁿ chi̍t ê hoat-tō͘, beh lia̍h chit chiah sòe chiah âng koe-bú. chá-khí sî chá-chá i kā i lāu ê lāu-bú kóng, “Ē-hng góa tò-lâi
414lâi chòe ē-hng tǹg.” I chiū the̍h chi̍t khia tōa khia tē-á, pho̍ah i ê keng-thâu, kiâⁿ kàu tī sòe chiah âng koe-bú ê chhù. Sòe chiah
415 the̍h chi̍t khia tōa khia tē-á, pho̍ah tī i ê keng-thâu, kiâⁿ kàu sòe chiah âng koe-bú ê chhù. Sòe chiah âng koe-bú tú-á tùi mn̂g
416teh khioh kóa chhâ thang hiâⁿ hé. Só͘-í chit chiah lāu hô͘-lî bih chhâ-tui ê āu-bīn, tī koe-bú àⁿ-lo̍h-khì khioh chhâ ê sî, i chiū
417hiâⁿ hé. Só͘-í chit chiah lāu hô͘-lî bih tī chhâ-tui ê āu-bīn, koe-bú àⁿ-lo̍h-khì khioh chhâ ê sî, i chiū soeh ji̍p chhù ia̍h bih
418koe-bú àⁿ-lo̍h-khì khioh chhâ ê sî, i chiū soeh ji̍p chhù ia̍h bih mn̂g-sìⁿ āu.
419chi̍t chiah chin hiông ê lāu hô͘-lî khiā teh, ū chi̍t ê tōa ê tē-á i ê keng-thâu, chit chiah sòe chiah âng koe-bú chīn kiaⁿ ! I chiū
420 pàng hē I kui phè ê chhâ-á, pe tùi tōa ki îⁿ-á khí khì. Hioh hia, i kā tī ē-tóe ê lāu hô͘-lî kóng, “Lí chòe lí tò-khì in-
421kui phè ê chhâ-á, pe tùi tōa ki îⁿ-á khí khì. Hioh tī hia, i kā ē-tóe ê lāu hô͘-lî kóng, “Lí chòe lí tò-khì in-ūi lí lia̍h góa
422Taⁿ lí siūⁿ hô͘-lî cháiⁿ-iūⁿ chòe ? I khiā thô͘-kha ni̍h tú-tú tī âng koe-bú ê ē-tóe, ia̍h tè i ê bé ti̍t
423lí siūⁿ hô͘-lî cháiⁿ-iūⁿ chòe ? I khiā tī thô͘-kha ni̍h tú-tú âng koe-bú ê ē-tóe, ia̍h tè i ê bé ti̍t-ti̍t se̍h, I ná se̍h ná
424tiâu chiū po̍ah lo̍h-lâi, chit chiah lāu hô͘-lî chiū khioh khí-lâi i ê tē-á, pē tī i ê keng-thâu, khí-sin tò-khì beh kàu tī tê-kó͘
425-lâi, chit chiah lāu hô͘-lî chiū khioh khí-lâi tī i ê tē-á, pē i ê keng-thâu, khí-sin tò-khì beh kàu tī tê-kó͘ chúi kún ê só͘
426-lâi tī i ê tē-á, pē tī i ê keng-thâu, khí-sin tò-khì beh kàu tê-kó͘ chúi kún ê só͘-chāi.
427chiūⁿ soaⁿ, chit chiah sòe chiah âng koe-bú iáu-kú chīn hîn m̄ chai i tá-lo̍h. Chóng-sī hîn kè liáu, i chiū kín the̍h i ê sòe ki ka-to
428-sin kûn ê tē-á chhut-lâi, ia̍h chhia̍uh chi̍t ê ! i ka chi̍t khang tē-á chiū thóng i ê thâu chhut-lâi khòaⁿ, i sī tī tá-lo̍h. I kàu
429ka chi̍t khang tī tē-á chiū thóng i ê thâu chhut-lâi khòaⁿ, i sī tá-lo̍h. I kàu tī tú-hó ê só͘-chāi ê sî, chiū ka chi̍t khang khah
430-á chiū thóng i ê thâu chhut-lâi khòaⁿ, i sī tī tá-lo̍h. I kàu tú-hó ê só͘-chāi ê sî, chiū ka chi̍t khang khah tōa, ka-kī thiàu
431só͘-chāi ê sî, chiū ka chi̍t khang khah tōa, ka-kī thiàu chhut-lâi. hia ū chi̍t tè tōa chio̍h-thâu, sòe chiah âng koe-bú tī chi̍t-ba̍k
432chhut-lâi. Tī hia ū chi̍t tè tōa chio̍h-thâu, sòe chiah âng koe-bú chi̍t-ba̍k-nih kú ê sî kín khioh i, hē tī tē-á, Jiân-āu i chiàu
433thâu, sòe chiah âng koe-bú tī chi̍t-ba̍k-nih kú ê sî kín khioh i, hē tē-á, Jiân-āu i chiàu i só͘ ōe ê kín kàu tī chhân-chng ê chhù
434sî kín khioh i, hē tī tē-á, Jiân-āu i chiàu i só͘ ōe ê kín kàu chhân-chng ê chhù, ji̍p-khì ia̍h ēng tōa ki ê só-sî só mn̂g.
435I ê chho͘-sim ê lāu-bú kóng, “Ōe chòe tit.” I chiū khiā kūn teh kún ê tê-kó͘ piⁿ, pī-pān thang khàm kòa.
436Hô͘-lî chiū the̍h chit ê tōa koh tāng ê tē-á khí-lâi, tú-tú hian khui ê tê-kó͘ téng ia̍h iô chi̍t ê. Phia̍k ! Thîm ! Phia̍k
437téng ia̍h iô chi̍t ê. Phia̍k ! Thîm ! Phia̍k ! Chio̍h-thâu chhut-khì kún-chúi ni̍h, chúi lóng phùn tī lāu hô͘-lî kap lāu hô͘-lî bú
438! Phia̍k ! Chio̍h-thâu chhut-khì tī kún-chúi ni̍h, chúi lóng phùn lāu hô͘-lî kap lāu hô͘-lî bú, nn̄g chiah lóng thǹg-thǹg sí.
439Chóng-sī sòe chiah âng koe-bú tùi chit tia̍p liáu-āu, pêng-an tiàm i ka-kī ê sòe keng chhân-chng ê chhù.
440chòe tham-chia̍h ê lâng ê bōng, in-ūi tham-chia̍h ê lâng lóng tâi hia.” Bîn-sò͘-kì 11 chiuⁿ 34 chat.
441the̍h ke̍k. Beh the̍h ke̍k sī tio̍h ēng tām-po̍h-á hio̍h pau hó-sè, hē lí ê bō-á,bō-á tì tī thâu-khak, chiah tò-lâi. Lí ū thiaⁿ-kìⁿ
442tio̍h ēng tām-po̍h-á hio̍h pau hó-sè, hē tī lí ê bō-á,bō-á tì thâu-khak, chiah tò-lâi. Lí ū thiaⁿ-kìⁿ bô.” Gín-ná kóng, “Hó,
443Chit ê gín-ná chiū ēng hio̍h pau, hē i ê bō, tì tī thâu-khak ni̍h, ia̍h tò-lâi. Hit ji̍t chīn jo̍ah, gû
444Chit ê gín-ná chiū ēng hio̍h pau, hē tī i ê bō, tì thâu-khak ni̍h, ia̍h tò-lâi. Hit ji̍t chīn jo̍ah, gû-leng-iû liâm-
445-leng-iû liâm-piⁿ chiū iûⁿ-khì. Ti̍t-ti̍t iûⁿ, iûⁿ, lūi lo̍h-lâi i ê thâu-hia̍h ; āu-lâi kàu tī bīn-ni̍h, hī-á, ām-kún. Kàu chhù
446 Ti̍t-ti̍t iûⁿ, iûⁿ, lūi lo̍h-lâi tī i ê thâu-hia̍h ; āu-lâi kàu bīn-ni̍h, hī-á, ām-kún. Kàu chhù-ni̍h ê sî, lóng-chóng ê gû-leng
447kui thâu-khak. I ê lāu-bú khòaⁿ-kìⁿ chiū kóng, “Chhám ! Sím-mi̍h lí ê bō ?”
448Chit ê gín-ná ēng kóa hio̍h pau, tū khoe-á. Tī hia i ti̍t-ti̍t kā i tū chúi ; āu-lâi the̍h tī chhiú-
449Chit ê gín-ná ēng kóa hio̍h pau, tū tī khoe-á. hia i ti̍t-ti̍t kā i tū chúi ; āu-lâi the̍h tī chhiú-ni̍h tò-khì.
450pau, tū tī khoe-á. Tī hia i ti̍t-ti̍t kā i tū chúi ; āu-lâi the̍h chhiú-ni̍h tò-khì. I kàu chhù-ni̍h ê sî, káu-á kiáⁿ sí. I ê
451lia̍h káu-á kiáⁿ tio̍h the̍h chi̍t tiâu tn̂g ê soh-á, pa̍h chi̍t thâu káu-á ê ām-kún, hē tiàm thô͘-kha ni̍h, chiah khan hit tiâu soh-á
452Chit ê gín-ná pa̍k chi̍t tiâu soh-á chit ê mī-pau thâu, ia̍h thoa chit tiâu soh-á kàu chhù-ni̍h, hit hō
453hit hō khóan. I kàu chhù-ni̍h ê sî, i ê lāu-bú khòaⁿ-kìⁿ ū mi̍h soh-á bé, kóng, “Chhám ! Lí ū koh the̍h sím-mi̍h tī soh-á bé ?”
454-kìⁿ ū mi̍h tī soh-á bé, kóng, “Chhám ! Lí ū koh the̍h sím-mi̍h soh-á bé ?”
455khì, chóng-sī góa chit-tia̍p beh kā lí kóng chi̍t hāng. Lí khòaⁿ chia ū la̍k ê piáⁿ góa chòe ê ! Góa tú-tú hē tī hō͘-tēng beh
456hāng. Lí khòaⁿ tī chia ū la̍k ê piáⁿ góa chòe ê ! Góa tú-tú hē hō͘-tēng beh hō͘ in léng, taⁿ lí tio̍h thiaⁿ. Lí tio̍h sòe-jī ho̍ah
457lâi chit ê gín-ná ê lāu-bú tì bō ûi niá-kun, ia̍h kōaⁿ chi̍t nâ i ê chhiú, khì án-î hia.
458Chit la̍k ê piáⁿ hē chòe chi̍t chōa hō͘-tēng ni̍h hō͘ i léng.
459Ho͘h-ho͘h, chit ê gín-ná chiū chīn sòe-jī beh cháiⁿ-iūⁿ kiâⁿ chiah ê piáⁿ. I kiâⁿ tú-tú tī chiah ê ta̍k ê ê tiong-ng.
460 chīn sòe-jī beh cháiⁿ-iūⁿ kiâⁿ tī chiah ê piáⁿ. I kiâⁿ tú-tú chiah ê ta̍k ê ê tiong-ng.
461iûⁿ-kûn. Ū chi̍t pái i siūⁿ i beh pìⁿ chi̍t ê kâu-lāng lâi chhòng- hiuⁿ-siā ê lâng. Só͘-í i cháu kàu siā-ni̍h tōa siaⁿ chhut-la̍t kiò
462sî, chit ê gín-ná ti̍t-ti̍t chhiò in ê tio̍h-bôa ; bô chhâi-lông hia.
463Koh chi̍t ji̍t chit ê gín-ná koh án-ni chhóng- in, chiah ê hiuⁿ-siā lâng cháu lâi pang-chān, koh hō͘ i chhiò.
464ki kiò kóng, “Chhâi-lông ! Chhâi-lông ! Ū chi̍t chiah chhâi-lông iûⁿ-ni̍h, Pang-chān o͘h !”
465thiaⁿ-kìⁿ gōng chhân-kap-á ê kū kò͘-sū bô ? Ū kóa chhân-kap-á chi̍t ê chúi-khut saⁿ-kap tiāⁿ-tio̍h in tio̍h chi̍t ê ông. In siông-
466tiāⁿ-tio̍h sim-chì tio̍h ū chi̍t ê ông. In chhe chi̍t ê sù-chiá kàu Sîn-bêng hia, lâi kiû i chhe chi̍t ê ông lâi kóan-lí in.
467 gōng, ia̍h chhe chi̍t ê ông bōe hāi in, i hiat chi̍t tè chhâ-thâu thâm-á lāi.
468kú khòaⁿ-kìⁿ hit ê ông bōe tín-tāng, in kiâⁿ kè, chiū khì chē i téng-bīn. Koh bô jōa-kú in khòaⁿ-kìⁿ si̍t-chāi bōe hāi in, chiū
469-á sī chīn hoaⁿ-hí, ia̍h chīn kiaⁿ Siān-hî Ông teh lèng, teh siû in ê tiong-kan. Chóng-sī ji̍t kè ji̍t, khòaⁿ siān-hî lóng bô hāi
470chiū hō͘ in chi̍t chiah pe̍h-ho̍h. Chiah ê chhân-kap-á liâm-piⁿ kàu chúi-bīn, lâi chhéng-an sin ê ông, Pe̍h-Ông ēng i ê chhùi-chiam
471Taⁿ sī tio̍h ji̍t lah ! I chiū siā i lóng-chóng ê kng-sòaⁿ chit ê lâng ê keng-thâu. Ná kú ná jo̍ah, chit ê lâng thǹg-khui
472thâu. Ná kú ná jo̍ah, chit ê lâng thǹg-khui i ê saⁿ, āu-lâi hian āu-bīn, lō͘-bé chiū thǹg khí-lâi, án-ni Ji̍t tit-tio̍h iâⁿ.
473chhun i ê chhiú-chiúⁿ hap chi̍t ê ê sî, chi̍t chiah tōa ê go̍k-hî thô͘-bê lāi kā tio̍h i ê chhiú-chiúⁿ.
474Taⁿ chhám ! Chit chiah tōa chiāh ê go̍k-hî kā góa ê chhiú-chiúⁿ i ê chhùi. Koh chi̍t tia̍p-á kú i beh thoa góa khì kā góa thun lo̍h
475Chit chiah lāu ê go̍k-hî bih thô͘-bê kap lō͘-úi hio̍h ê ē-bīn, bô khòaⁿ-kìⁿ pòaⁿ hāng, I siūⁿ
476 tiāⁿ-tiāⁿ tōa siaⁿ kóng, “Góa lóng bô khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah chîm chit ê só͘-chāi, góa siông-siông khòaⁿ-kìⁿ in thóng chhut-lâi tī
477tī chit ê só͘-chāi, góa siông-siông khòaⁿ-kìⁿ in thóng chhut-lâi chúi-ni̍h. Góa chiū chhun góa ê chhiú-chiúⁿ lâi lia̍h in. Góa teh
478lia̍h in. Góa teh siūⁿ kin-á-ji̍t m̄ chai ū tēng ê sòe chiah chîm chúi-ni̍h bô ?”
479Chit chiah lāu ê go̍k-hî bih khoe-tóe ê thô͘-bê, thiaⁿ-kìⁿ sòe chiah lông kóng ê sî, i siūⁿ
480Só͘-í i kia̍h i ê o͘-bé ê phīⁿ chúi-téng lâi thèng-hāu.
481ê Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Lí sī ke̍k hó sim lâi hō͘ góa khòaⁿ lí sī hia ! Góa beh khì pa̍t ūi chia̍h !” I chiū cháu chhin-chhiūⁿ hong
482Chit chiah lāu go̍k-hî bū phe̍h chhùi-ni̍h, chin siū-khì, chóng-sī sòe chiah lông khì lah.
483siông ê khóan-sit. I kóng, “Góa lóng bô khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah chîm hōaⁿ-ni̍h, á-sī thóng chhut-lâi tī chúi-ni̍h, góa pêng-siông khòaⁿ
484 bô khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah chîm tī hōaⁿ-ni̍h, á-sī thóng chhut-lâi chúi-ni̍h, góa pêng-siông khòaⁿ in pûn pho̍k-á tùi chúi-ē khí-lâi.
485phù, phù, phù, āu-lâi bo̍k, bo̍k, bo̍k, hō͘ góa chai sòe chiah chîm tá-lo̍h. Só͘-í góa ōe chhun góa ê chhiú-chiúⁿ ji̍p-khì lia̍h i.
486Lāu go̍k-hî thô͘-bê kap chúi-chháu ē-tóe thiaⁿ-kìⁿ án-ni, i siūⁿ, “Chhih ! He
487“To-siā lí, Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Hó sim ê Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Lí sī sè-kan tē it hó sim ê Go̍k-hî, lâi hō͘ góa khòaⁿ lí tī tá-lo̍h
488 Lí sī tī sè-kan tē it hó sim ê Go̍k-hî, lâi hō͘ góa khòaⁿ lí tá-lo̍h, chīn hó ! Góa beh khì pa̍t só͘-chāi ê khoe chia̍h chá-khí
489Sian-siⁿ, koh-chài to-siā lí, lí put-chí hó lâi hō͘ góa khòaⁿ lí hia. Góa bōe ōe chiàu góa só͘ ài, thêng teh kā lí kóng to-siā.
490 beh chia̍h chit chiah lông. Só͘-í i pê, sô tùi tōe-ni̍h khì kàu sòe chiah lông ê chhù, pê, sô ji̍p tī lāi-bīn bih tī chhù-lāi,
491 sô tùi tōe-ni̍h khì kàu tī sòe chiah lông ê chhù, pê, sô ji̍p lāi-bīn bih tī chhù-lāi, thèng-hāu sòe chiah lông tò-lâi.
492ni̍h khì kàu tī sòe chiah lông ê chhù, pê, sô ji̍p tī lāi-bīn bih chhù-lāi, thèng-hāu sòe chiah lông tò-lâi.
493I chiū khì khioh chhâ, khioh chīn chōe. Ia̍h tui chin cha̍t mn̂g-ni̍h, ûi chit keng chhù ; chiah pàng hé sio.
494hì-hn̂g, ia̍h chiah ê tōa lâng lâi khòaⁿ in teh chòe. In peh-chiūⁿ thia̍p chháu ê pòaⁿ-lâu chòe tâi, ia̍h chiah ê tōa lâng chē tī
495 tī thia̍p chháu ê pòaⁿ-lâu chòe tâi, ia̍h chiah ê tōa lâng chē thô͘-kha ê í. chīn hó thit-thô.
496tio̍h tha̍k i. ” Chiah ê sòe-hàn cha-bó͘ gín-ná siông-siông hē kak in ê bō-á chòe kì-hō, in sī kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng chhin-chhiūⁿ
497 ê sî, chiū kà kóaⁿ cha-bó͘ gín-ná tha̍k chheh, ia̍h siá kò͘-sū sin-bûn chóa. Tû-khì i ka-kī só͘ tio̍h ēng ê í-gōa,i só͘ thàn
498Tû-khì i ka-kī só͘ tio̍h ēng ê í-gōa,i só͘ thàn ta̍k îⁿ sī hē i ê só͘ thiàⁿ ê ke-lāi ēng. I chám-jiân ū pang-chān i ê ke, chóng
499 I teh siūⁿ beh siá chheh ê sî, chiū kì-tit i bat kap i ê chí-bē tōa keng phò-si̍t ê chhù, tī hiuⁿ-siā ū chīn hó ê sî. Só͘-í
500sî, chiū kì-tit i bat kap i ê chí-bē tī tōa keng phò-si̍t ê chhù, hiuⁿ-siā ū chīn hó ê sî. Só͘-í i siá lóng-chóng ê tāi-chì chòe
501lāu-bú kap i ê tì-sek ê lāu-pē kap lóng-chóng ê chí-bē-á, koh hoaⁿ-hí ê sî, kap thit-thô ê tāi-chì, í-gōa i iā ū kóng tī hit
502koh tī hoaⁿ-hí ê sî, kap thit-thô ê tāi-chì, í-gōa i iā ū kóng hit ê kan-khó͘ ê sî, tī bô mi̍h thang ēng kan-khó͘ ê tāi-chì.
503thit-thô ê tāi-chì, í-gōa i iā ū kóng tī hit ê kan-khó͘ ê sî, bô mi̍h thang ēng kan-khó͘ ê tāi-chì.
504lāu-bú chòe khó͘ kang, ia̍h ū chin chōe súi ê mi̍h, thang hióng-siū i nî-lāu ê sî.
505ū chi̍t châng sòe châng sam-chhiū sán-sán, chiam-chiam, ia̍h kim-kim hit tōa chhiū-nâ lāi, tī kóa chin tōa châng chin ām, chin kôaiⁿ,
506-chhiū sán-sán, chiam-chiam, ia̍h kim-kim tī hit tōa chhiū-nâ lāi, kóa chin tōa châng chin ām, chin kôaiⁿ, koh chhiⁿ ê sam-chhiū ê tiong
507bô chhin-chhiūⁿ pa̍t châng hiah tōa. Chiáu-á pe lâi chhiū-nâ hioh tōa chhiū ê ki, ia̍h choh siū tī hia ê sî, i siông-siông kiò in
508. Chiáu-á pe lâi chhiū-nâ hioh tī tōa chhiū ê ki, ia̍h choh siū hia ê sî, i siông-siông kiò in kóng, “Lo̍h-lâi, lo̍h-lâi, hioh tī
509tī hia ê sî, i siông-siông kiò in kóng, “Lo̍h-lâi, lo̍h-lâi, hioh góa ê ki.”
510 tang-thiⁿ pe̍h ê seh, khin-khin-á lo̍h, khàm chiah ê tōa châng chhiū
511hó khòaⁿ pe̍h ê hō͘ kap saⁿ. Chit châng sòe châng sam-chhiū, khoeh pa̍t châng ê ē-tóe chiū kiò kóng, “Aih ah ! só͘ thiàⁿ ê seh, chhiáⁿ
512Tē it chhám ê sī lâng lâi chhiū-nâ, tòa in ê beh thoa ê seh chhia. In chiong tōa châng chhiū
513kòai ê mi̍h ; á-sī lí ōe chòe chi̍t keng hó ê chhù ê chi̍t hāng, chi̍t ê tōa siâⁿ lâi khòaⁿ jōa tōa ê sè-kài. Chit châng sòe châng
514Bô jōa kú, tang-thiⁿ chi̍t chá-khí chīn léng, ū lâng tòa seh chhia lâi, in chiū
515ū lâng tòa seh chhia lâi, in chiū ta̍k ūi chhò chhiū, āu-lâi kàu chi̍t khôan ê sòe châng sam-chhiū hia, khòaⁿ-khòaⁿ teh.
516Chi̍t lâng kóng, “ chia ū chi̍t châng tú-tú ōe chòe tit.” I chiū bong chit châng sòe
517á, in-ūi i chai in beh lâi kā i chhò-khì. I siū chhò liáu-āu hē seh-chhia, i teh siūⁿ chīn chiok-ì, i kiám-chhái ōe chòe chûn-ûi,
518Chóng-sī kàu siâⁿ-ni̍h ê sî, in chiong i chhāi ti̍t-ti̍t tī chi̍t ê tháng, hē tī
519Chóng-sī kàu tī siâⁿ-ni̍h ê sî, in chiong i chhāi ti̍t-ti̍t chi̍t ê tháng, hē tī lō͘-piⁿ, tī chi̍t chōa sam-chhiū ê tiong-kan
520tī siâⁿ-ni̍h ê sî, in chiong i chhāi ti̍t-ti̍t tī chi̍t ê tháng, hē lō͘-piⁿ, tī chi̍t chōa sam-chhiū ê tiong-kan, lóng sī sòe-sòe châng
521ê sî, in chiong i chhāi ti̍t-ti̍t tī chi̍t ê tháng, hē tī lō͘-piⁿ, chi̍t chōa sam-chhiū ê tiong-kan, lóng sī sòe-sòe châng, chóng-sī
522teh siūⁿ, hit sî in thoa i keng-kè kúi-nā ê tōa mn̂g, ia̍h koh hē i chi̍t ê tháng, tī chi̍t ê bô sím-mi̍h ke-si ê pâng ê toh-téng.
523thoa i keng-kè kúi-nā ê tōa mn̂g, ia̍h koh hē i tī chi̍t ê tháng, chi̍t ê bô sím-mi̍h ke-si ê pâng ê toh-téng. In liâm-piⁿ khì, ia̍h
524 kim kap gûn ê liān-á. Ū pe̍h-pe̍h, khin-khin ê mi̍h kui tiâu sûi i ê sì-ûi ; I ê ki ū hē sòe lia̍p kim ê jîn kap chúi-âng, thô-
525 kap gûn ê chhiⁿ ; ia̍h ū súi-súi sòe ki âng kap pe̍h ê la̍h-chek, i ê ki ; chóng-sī lō͘-bé tē it kî-kòai ê sī chiah ê gín-ná ū
526 ê gín-ná ū tiàu chi̍t sian súi koh pe̍h, teh pe ê ang-á thiⁿ-sài i ê thâu-khak. Chit châng sòe châng sam-hhiu7 hoaⁿ-hí kî-kòai kàu
527ná ji̍p-lâi. Nn̄g ê súi-súi ê hū-jîn-lâng saⁿ-kap lâi. In kàu sòe châng sam-chhiū, kín-kín tiám lóng-chóng âng kap pe̍h ê la̍h
528i, kín-kín tùi mn̂g-ni̍h chhut-khì, keng-kè chi̍t ê thong-hāng ji̍p pa̍t keng pâng.
529-tn̂g ê pâng, ū chōe-chōe sòe tiuⁿ pe̍h ê bîn-chhn̂g, gín-ná the bîn-chhn̂g ê chím-thâu, ia̍h koh ū gín-ná tī tōa liâu ê í, koh
530-chhn̂g, gín-ná the tī bîn-chhn̂g ê chím-thâu, ia̍h koh ū gín-ná tōa liâu ê í, koh ū ê teh io á-sī teh chē tī sòe tè í. I kî
531ia̍h koh ū gín-ná tī tōa liâu ê í, koh ū ê teh io á-sī teh chē sòe tè í. I kî-kòai siūⁿ cháiⁿ-iūⁿ chiah ê gín-ná khòaⁿ-liáu
532iūⁿ chiah ê gín-ná khòaⁿ-liáu chiah pe̍h, chiah siān ; i m̄ chai i sī i-kóan. i bōe koh siūⁿ pa̍t mi̍h, in-ūi chiah ê sòe-hàn ê pe̍h ê
533thâu-khak kàu i ê kha, móa-móa hoaⁿ-hí, in-ūi i sī tú hó lâi chòe sè-kan chi̍t hō tē it hó ê chhiū.
534Kìⁿ-nā ka-kī khiam-pi chhin-chhiūⁿ gín-ná ê, i Thiⁿ-kok chòe tōa.
535Chi̍t pêng ka- chia̍h
536Lo̍h chhù-bóe téng
537Phoah po-lê thang-á téng
538Tih chúi-tî-á--ni̍h
539Ak chháu-á-po͘--ni̍h
540Ta̍k-kang khiā siang-chhe-lō͘
541Khui àm-àm ê thiⁿ-téng
542Lán sió--á sím-mi̍h sî-chūn
543Soaⁿ tiām-tiām chē hia
544Soaⁿ tiām-tiām khòaⁿ gán-lāi
545Soaⁿ tiām-tiām khòaⁿ gán-lāi
546Soaⁿ tiām-tiām chē hia
547Soaⁿ tiām-tiām chē hia
548Khan khe-á-piⁿ móa soaⁿ-khàm
549Khiā gōa-kháu m̄-sī siōng-tè, sī chi̍t ê ông-hui. Thiⁿ-khì chiah bái
550chhu bîn-chhn̂g ê mi̍h-kiāⁿ pak-tiāu, khǹg chi̍t lia̍p ho-lian-tāu tō[] bîn-chhn̂g-kha. Jiân-āu the̍h 20 niá thán-á, khàm tī chit lia̍p
551lian-tāu tō[tī] bîn-chhn̂g-kha. Jiân-āu the̍h 20 niá thán-á, khàm chit lia̍p ho-lian-tāu ê téng-bīn, koh iōng 20 niá ah-mn̂g chò ê jiông
552ê téng-bīn, koh iōng 20 niá ah-mn̂g chò ê jiông-á-phōe khàm tō͘[] thán-á bīn-téng. Hit àm chit ê ông-hui tō khùn hia.
553chhōa--tio̍h-ê sī chin-chiàⁿ ê ông-hui, chit lia̍p ho-lian-tāu khǹg tián-lám-kóan, hiān-chhú-sî mā khòaⁿ ē tio̍h, kám bô lâng the̍h
554Ông-chú kap ông-hui bi̍t-go̍at lú-hêng ê sî, in kám-kak sè-kài hoaⁿ-hí, kan-taⁿ hôan-
555chhiūⁿ chit-má chiah khòai-lo̍k? M̄-chiah beh ti̍h chi̍t ê pó-an-hû, hun-in tang-tiong tú tio̍h chó͘-gāi ê sî lâi pó-hō͘--in.
556Chit-chūn in tiāⁿ-tiāⁿ thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê lâng, tòa chhiū-nâ, ta̍k-ê tùi i ê tì-hūi lóng chin chun-tiōng. I chai-iáⁿ
557chiok ê ang-á-bó͘, kā in thó chi̍t tè sè-tè ê lāi-saⁿ-pò͘, tòa sin-khu, tō ū-hāu.”
558m̄-tio̍h, m̄-koh ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in bô gín-á!” Hit-chūn hia chhōe bô tì-hūi-chiá, m̄-chiah ông-chú kap ông-hui kè-sio̍k lú
559Sòa--lo̍h in kàu chi̍t ê to͘-chhī, hia thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê láu-si̍t ê chhī-bîn, kap in bó͘ tàu-tīn liáu
560Ū chi̍t kang ông-chú kap ông-hui iá-gōa chháu-tē khiâ-bé ê sî, chù-ì tio̍h chi̍t ê chhī-iûⁿ--ê
561Chhī-iûⁿ--ê chē--lo̍h-lâi, ka- chhôan óaⁿ-pôaⁿ. M̄-koh thâu-chi̍t chhùi hō͘ gín-á chia̍h, tē-jī
562chêng ti̍t-ti̍t-khòaⁿ, sòa--lo̍h tì-hūi-chiá kā in chiok-hok koh kóng: “ lín ê sim-koaⁿ lāi, í-keng hoat-hiān chin-chiàⁿ ê pó-an-hû. Hó-
563-sī--lâng hō͘ lâng pháiⁿ chiap-siū: in the̍h 1 tè kî-khá ê kiàⁿ chiòng-lâng ê thâu-chêng, kiàⁿ lāi-té ē-tàng khòaⁿ kok chióng
564tōng-bu̍t lóng ē chhut-hiān, lâng mā ū kiáu[khiáu], gōng, nā thò lâng, in tō ē khì siūⁿ-tio̍h: sîn-ōe tùi in ê khé-sī. Lán tō
565ōaⁿ chit lia̍p soaⁿ ê lah-pah siaⁿ teh hiáng. M̄-chiah chit chiah káu chit lia̍p soaⁿ ê pòaⁿ-lō͘ kap hit lia̍p soaⁿ ê pòaⁿ-lō͘ pháu lâi
566Sio hé-thòaⁿ ê lâng tòa chi̍t-ê só͘-chāi tih chòe seng-lí, ū chi̍t kang, i khòaⁿ-tio̍h chi̍t
567Lo̍k-á ìn kóng : ”Pêng-iú a, lí nā ún-chún góa bih chia , góa ē chhē ki-hōe tô-cháu.”
568Tng i gû-tiâu sì-kòe sûn-sûn-khòaⁿ-khòaⁿ ê sî, khòaⁿ-tio̍h lo̍k-á-kak
569tiâu sì-kòe sûn-sûn-khòaⁿ-khòaⁿ ê sî, khòaⁿ-tio̍h lo̍k-á-kak chham lāi-tóe, i tō kiò lâng lâi lia̍h chit-chia̍h lo̍k-á , jiân-āu kā
570Chit-ê kò͘-sū sī tih kóng, tô-phiah chi̍t-ê gûi-hiám ê sî, m̄-thang bōe-kì lēng-gōa chi̍t-ê
571chi̍t-ji̍t, kèng-jiân chhiáⁿ sian-ho̍h a-î chòe-hé chia̍h-àm . Hô͘-lî cháu-kha bô-êng kui-po͘ , āu--lâi phâng chi̍t tè chiok chhián ê pôaⁿ
572Kè kúi-kang, sian-ho̍h hôe chhiáⁿ hô͘-lî. Hē hô͘-lî thâu-chêng ê sī chi̍t-ki tn̂g-tn̂g khui-kháu chin sòe ê kan
573Khah-chá, ū chi̍t-ê chin kut-la̍t ê choh-sit-lâng, i beh sí chìn-chêng kā i ê hāu-siⁿ lóng kiò lâi bîn-chhn̂g chêng
574góa tit-beh bô-khùi--a, góa che it-seng só͘ lia̍p-chek--ê, lóng tâi chhân lāi-tóe, lín siáng siōng ū nāi-sim khì ku̍t, tō ē-tàng ku̍t
575I chiah tú kiâⁿ--khì niâ, chia ê hiaⁿ--á tō saⁿ-chiⁿ khì chhân-tóe ku̍t, in kā chhân-tōe péng kúi-lō péng
576Chiong-kî-bé, chia ê hiaⁿ--á chóng-sǹg chai-iáⁿ in lāu-pē lâu hō͘ in ê chîⁿ-gûn sī siáⁿ-
577mi góa kā lí phah--sí ! “ i ōe chiah tú-á kóng liáu, báng-á tō i ām-kún-á tèng chi̍t-phok , sai chhun chhut i ê jiáu phah kè-khì,
578Tng tong-sî, chi̍t-chiah ti-tu tiām-tiām-á i kiat ê ti-tu-bāng tiong-ng khòaⁿ chit-chiah chhèng kah lia̍h bōe tiâu
579tio̍h-che, tì-sú iûⁿ-á lóng sí liáu-liáu. Ū chi̍t-chiah tiāⁿ-tiāⁿ chit-tah-á chhut-ji̍p ê iá-lông thiaⁿ-tio̍h chit-ê siau-sit, choan-kang
580khì chhē hit-tong-chūn siōng-kài ū-miâ ê tiau-khek sai-hū, chhiáⁿ i keng téng-thâu khek siōng súi siōng ho̍k-cha̍p ê hoe-jī, chit-ê tiau
581Ū chi̍t-chiah bā-hio̍h thiⁿ-téng pe, chiong ē-bīn ê kéng-tì khòaⁿ-thàu-thàu. Hiông-hiông
582hiông, i ná-chhiūⁿ sìⁿ-nà kāng-khòan chin kín tō chhiong--lo̍h-lâi, chi̍t-ê óe-óe ê chhek-chhng téng-thâu thêng--lo̍h-lâi, keh bô gōa
583Thian-gô, tāi-á kah hê-á sī hó-pêng-iú, in lóng tòa chin súi ê ô͘-piⁿ. Ū chi̍t-ji̍t, in chòe-tīn beh poaⁿ chhù. Thian-gô
584Ū chi̍t-chiah lông , chia̍h iûⁿ-á-kiáⁿ ê sî-chūn, bô-sòe-jī khì kā kut-thâu kê tī
585tī chia̍h iûⁿ-á-kiáⁿ ê sî-chūn, bô-sòe-jī khì kā kut-thâu kê nâ-âu lāi, soah liân chhùi mā ha̍p bōe -- khí-lâi. I khòaⁿ-tio̍h
586Hong-chhe hûn téng tih pe, i àⁿ-thâu khòaⁿ, khòaⁿ-tio̍h chi̍t-tīn ia̍h-á tī
587tī hûn téng tih pe, i àⁿ-thâu khòaⁿ, khòaⁿ-tio̍h chi̍t-tīn ia̍h-á soaⁿ-khiⁿ lāi pe lâi pe khì . Hong-chhe tùi ia̍h-á kóng : “ Lín beh
588Ū chi̍t-bé chhǹg-á hō͘ hái-tu jiok, ná cháu ná ai, i tō beh hō͘ hái-tu lia̍h--tio̍h ê sî, i hiông-hiông thiàu--khí-lâi
589hiông thiàu--khí-lâi, bô-tiuⁿ-tî thiàu liáu siuⁿ-kè hn̄g, soah khò hōaⁿ-piⁿ, tī āu-piah tè-tiâu-tiâu ê hái-tu khòaⁿ-tio̍h chit-ê chêng
590khí-lâi, bô-tiuⁿ-tî thiàu liáu siuⁿ-kè hn̄g, soah khò tī hōaⁿ-piⁿ, āu-piah tè-tiâu-tiâu ê hái-tu khòaⁿ-tio̍h chit-ê chêng-hêng, mā
591Bo̍k-iûⁿ-lâng chhiū-nâ lāi pàng gû, bô sòe-jī soah hō͘ chi̍t-chiah gû-á-kiáⁿ
592pàng gû, bô sòe-jī soah hō͘ chi̍t-chiah gû-á-kiáⁿ cháu bô--khì, i nâ-lāi sì-kòe chhē, m̄-koh lóng chhē bô, i tō hoat-gōan, siat-sú
593Che sī tih kóng, ū-ê lâng kiông-béng ê tùi-te̍k bīn-thâu-chêng kiaⁿ chi̍t-ē kè-thâu, soah
594chi̍t-châng ngô͘-tông-chhiū, tō kiâⁿ kàu chhiū-kha , tó thán-chhiò hiâ hioh-khùn, in khòaⁿ chhiū-á-téng tōa-tōa-phìⁿ ê hio̍h-á, tī
595tī hiâ hioh-khùn, in khòaⁿ chhiū-á-téng tōa-tōa-phìⁿ ê hio̍h-á, hiâ cha̍p-chhùi káu kha-chhng : " Chit-châng chhiū-á bōe-tàng kiat
596Lâng kā kóng, ká-sú lí gōan-ì chiong chi̍t-tè bé-kháu-thih kâm lí ê chhùi-lāi, pēng-chhiáⁿ tah-èng hō͘ lâng lâi khiâ, an-ne chiah
597chiong lo̍k-á kóaⁿ-cháu. Bé tah-èng lâng ê iau-kiû, hō͘ lâng khiâ bé-téng. Liáu-āu bé chiah chai-iáⁿ, i iah-bē pò tio̍h oan-siû, ka
598Ū chi̍t-ê tio̍h ba̍k-è ê o͘-bá-sáng, chhiáⁿ chi̍t-ê i-seng kā i i- ba̍k-chiu, jî-chhiáⁿ mā kóng hó i-io̍h-hùi. I-seng chai-iáⁿ o͘-bá-
599kóng, ia̍h beh chia̍h ia̍h beh lia̍h, siáu-tham ê lâng, chóng--sī ē bô-ì-tiong chiong chōe-chèng lâu--lo̍h-lâi.
600tīn thò͘-á chòe-hé, in-ūi kám-kah ka-kī chiok bô-táⁿ, hō͘-siong hiâ òan-thàn kóng in put-sî lóng o̍ah tī hûi-hiám, kiaⁿ-hiâⁿ lāi
601chiok bô-táⁿ, hō͘-siong tī hiâ òan-thàn kóng in put-sî lóng o̍ah hûi-hiám, kiaⁿ-hiâⁿ lāi-tóe, koh ē hō͘ lâng, káu-á, bā-hio̍h iah
602hiáu tha̍k, siá. In ē-tàng iōng Lô-má-jī siá té-kio̍k kio̍k-pún, chòe-āu hit-chiat khò ián-chhut. Tē 2 ha̍k-kî koh kong-khai ián-káng
603ha̍k-seng ê Tâi-gí lêng-le̍k chò chi̍t-ê pêng-kó͘, kui-la̍p chhut in gí-im kap gí-hoat chhò-gō͘ ê ki-pún tián-hêng.
604Harvard tāi-hāk 2001 nî 9--go̍eh khai-sí khui Tâi-gí-khò. Che sī Harvard chhòng-hāu
605 6 phiⁿ, 5 phiⁿ sī Chho͘-kip-pan, 1 phiⁿ sī Tiong-kip-pan. In lóng-sī Bí-kok chhut-sì ê Tâi-bí-lâng tē 2 tāi.
606khì-lâi chiàm 50%, tē 3 pō͘-hūn chiàm 50%. Tāi-pō͘-hūn ha̍k-seng chit-ê pêng-kó͘ lóng piáu-hiān chin hó. Che chiàm chôan-pō͘ sêng
6071 ha̍k-kî hun-chò 5 cho͘, ka-kī pian-siá té-kio̍k ka-kī chhái-pâi, ha̍k-kî chòe-āu 1 chiat khò ián-chhut. Tē 2 ha̍k-kî ū lâng iōng
608iâu hip MTV, ū lâng pian thàn-cheng kò͘-sū (detective story) lâi hip, chòe-āu hit-chiat khò pàng hō͘ tāi-ke khòaⁿ. Lēng-gōa tī Bí-kok
609lâi hip, tī chòe-āu hit-chiat khò pàng hō͘ tāi-ke khòaⁿ. Lēng-gōa Bí-kok chhut-sì ê ha̍k-seng, to͘-ha̍p nā-si ū tú-hó chiū iau-kiû
610chiah-ê bó-gí sī Eng-gí ê Harvard ha̍k-seng o̍h Tâi-gí 1 tang āu, gí-im, gí-sû kap gí-hoat siōng, kám ū siáⁿ-mih tián-hêng ê chhò
611póa pháng bîn-téng
612khùng pôaⁿ-téng
613góa chia tiàu-bú
614-leh
615
616 nng ni chêng
617 chit 135 ê chhò-ngō͘ lāi-té, góa kā kui-la̍p chhut 35 ê chhò-ngō͘
618F só͘ hōan ê Type 32, chit-khóan kòe-tō͘ kái-chèng ê chêng-hêng Eng-gí chò bó-gí ê lâng lāi-té chin hán-tit khòaⁿ--tio̍h, sui-jiân
619-gí chò bó-gí ê lâng lāi-té chin hán-tit khòaⁿ--tio̍h, sui-jiân Tâi-ôan o̍h Hôa-gí ha̍k-si̍p kòe-thêng tiong chiū sî-siông chhut-
620chhut-hiān. Ha̍k-seng C kā chhun-hong siá-chò chhiun-hong, chit-khóan Eng-gí lāi-té chin phó͘-phiàn ê palatalization ê hiān-siōng mā bô
621Eng-gí lāi-té chin phó͘-phiàn ê palatalization ê hiān-siōng mā bô kî-thaⁿ ê ha̍k-seng lāi-té khòaⁿ--tio̍h.
622kàu-ha̍k tì-sú ha̍k-seng tùi Lô-má-jī bô pá-ak, chit-ê hiān-siōng kî-thaⁿ Tiong-kip-pan ê tông-o̍h lāi-té mā hoat-hiān.
623-lân--ê, in-ūi in bô aspiration chit-ê feature. Chin chē ha̍k-seng ha̍k-kî tiong lâi góa ê pān-kong-sek chhōe góa, iau-kiû sū-hā chí
624Glottal stop h Eng-gí lāi-té pēng m̄-sī phonemic, iā chiū-sī in ê náu pēng bô
625Náu lāi-té bô ê im chiū-sī hiⁿ-khang chin oh thiaⁿ ū ê im. Só͘-í chòe-āu tàu-té ū glottal stop--bô, tùi Eng-gí sī bó-gí ê lâng
626vowel (phīⁿ bó-im) sī Tâi-gí chin tiōng-iàu ê gí-im te̍k-sek chi it. Tâi-gí-lâng ê náu lāi-té phīⁿ bó-im put-tàn sī phonemic, koh sī
627kap e lóng ū phīⁿ-hòa), put-kò in m̄-sī gôan-im m̄-sī phonemic, bô náu lāi-té, só͘-í Tâi-gí ê nasal vowels tùi in lâi kóng chin oh
628sī bó-gí ê ha̍k-seng lâi kóng, o̍h Tâi-gí chòe tōa ê bun-tê sī gí-im, m̄-sī gí-sû, m̄-sī gí-hoat. Gí-im lāi-té siōng khùn-lân
629siáⁿ-mih bûn-hiàn--ê; tiân-iá tiau-cha--ê; ka-cho̍k gí-thôan--ê; ka- chhòng-chok--ê. Nā-sī piáu-ta̍t tit chán, chò sû-tián ê lâng ē
630Ta̍k iūⁿ lâng lóng ū ka- ê bûn-hòa. Piáu-sī chin chē iūⁿ lâng.
631Ta̍k-iūⁿ lâng lóng ū ka- ê bûn-hòa. Piáu-sī kan-taⁿ só͘ kóng ê hit-iūⁿ lâng.
632 im ài tha̍k pún-tiāu; tān-sī sû-bóe sī-m̄-sī it-tēng khin-siaⁿ? gí-khì-sèng ê kù-hoat, bóe-siaⁿ chin tiōng-iàu, tōa-pō͘-hūn bô
633 lūi-sū. In ê chhut-hiān koh ū chi̍t ê chi̍p-tiong-hòa ê chhu-sè, bûn-kù ê bûn-sû ián-hòa-siōng chin chheng-chhó, chiū-sī chi̍p-tiong
634-kù ê bûn-sû ián-hòa-siōng chin chheng-chhó, chiū-sī chi̍p-tiong bóe-im, í biô-siá tōng-chok kap gí-khì ûi chú. (chù: 9)
635Lēng-gōa, Hàn-jī ê kó͘-tián bûn-hiàn, ū bē-chió Tâi-gí ê kháu-gí tiong chhut-hiàn, kòe-khì chāi POJ siá sû ê si̍t
636liâu, put-kò tùi bûn-jī-hòa ê kiàn-li̍p iā-sī ē ū pang-bâng--ê. chia ū 6 hāng ê lē:
637"Hit sî tòa Iû-thài ê, tio̍h tô-cháu khì soaⁿ-nih." Phiau-tiám ài bêng-pe̍k,
638koat hong-im-chha ê khùn-jiáu sī siōng-kài hó ê hong-hoat. Hong-im Tâi-gí lāi-té, thiaⁿ--khí-lâi ū bêng-hián ê kám-kak; khiok-sī
639tiāu-kûn sī pí-kàu-siōng chûn-chāi tio̍h kóng-ōe ê ì-hiòng, beh su-bīn bûn-chiong piáu-ta̍t siaⁿ-ì, chū-jiân ū khah bô-hoat-tō͘.
640tennis, news, curtain, hand-driver, ......" ê iōng-sû, chin chia̍p iōng Tâi-gí ê ōe, iā ē chiām-chiām chhut-hiān chāi Tâi-gí-bûn ê lāi
641 chu-sìn sî-tāi ēng tiān-náu lâi chhú-lí POJ sī 1 hāng chin ki-pún
642iau-kiû. Chu-sìn chhú-lí ê tē 1 pō͘ tō sī ài ū 1 thò pian-bé. chìn-chêng í-keng ū bē chió thò pian-bé teh sú-iōng, chhiūⁿ TW301
643lâi chhú-lí POJ, pau-koat Unicode tùi POJ ê chi-ôan thêng-tō͘, POJ Unicode lāi-té ê pian-bé hong-sek, kok-chióng ê nńg-thé tùi POJ ê
644POJ ēng Tâi-ôan kok-chióng bó-gí, pún-bûn beh thàm-thó ê POJ sī "Writing
645(1EF0-1EF9: Livonian, Vietnamese téng). Tōa pō͘-hūn ê POJ lóng ē-tàng chit lāi-té chhōe--tio̍h. Basic Latin ê pō͘-hūn kap ASCII sio-kâng,
646Lēng-gōa ū chi̍t-kóa hû-hō bô La-teng-jī lāi-té, khǹg tī pa̍t-ūi, chhiūⁿ "N" tō sī khǹg tī hû
647Lēng-gōa ū chi̍t-kóa hû-hō bô tī La-teng-jī lāi-té, khǹg pa̍t-ūi, chhiūⁿ "N" tō sī khǹg tī hû-hō ê siōng-phiau khu (superscripts
648bô tī La-teng-jī lāi-té, khǹg tī pa̍t-ūi, chhiūⁿ "N" tō sī khǹg hû-hō ê siōng-phiau khu (superscripts, 2070-209F); "t" sī chioh IPA (
6492. POJ Unicode lāi-té ê pian-bé hong-sek
650Chit ê pō͘-hūn beh thàm-thó Unicode lāi-té, ta̍k ê POJ hû-hō ê pian-bé hong-sek.
651 tē 1 pō͘-hūn ū kóng--tio̍h, Unicode tùi POJ ū bô-kâng ê chi-ôan
652 ê Unicode lâi piáu-sī. Khah siông-sè ê pian-bé chêng-hêng lia̍t ē-kha chit ê pió, chhiáⁿ chham-khó.
653kau hō͘ chok-gia̍p hē-thóng (operating system) tō hó; tùi su-iàu ka- chhú-lí bûn-jī chu-liāu ê nńg-thé, chhiūⁿ bûn-su nńg-thé iah sī
654thê-kiong 1 ê Uniscribe hō͘ nńg-thé siat-kè-chiá hong-piān sú-iōng. Mac mā ū i ka-tī sio tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype
655Uniscribe hō͘ nńg-thé siat-kè-chiá hong-piān sú-iōng. Tī Mac mā ū i ka- sio tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype tī Windows/Mac/
656 mā ū i ka-tī sio tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype Windows/Mac/Linux lóng ē-tàng thong-iōng.
657siōng tiōng-iàu. Chit-má siōng kóaⁿ-kín--ê tō sī ài kā iáu bô Unicode lāi-té ê hû-hō kín khì sin-chhéng. Che sī 1 hāng tōa kang
658giân téng chéng-lí, "Pe̍h-ōe-jī Bûn-hiàn Su-bo̍k", 2000, hoat-piáu http://203.64.42.21/iug/ungian/soannteng/poj.htm
659Latinized Taiwanese Languages with Unicode,1999 Edition", 1999, hoat-piáu http://www.taiwanese.com/tp/tpsurvey/tpsurvey.pdf
660 by Latinized Taiwanese Holo language to ISO/IEC 10646 ", 2002, hoat-piáu http://www.phahng.idv.tw/unicode/proposal_holo_2002.htm
661kóng, "Lô-má-jī sī gōa-kok-jī"; lán nā-chún thê-khí Thomas Barclay Tâi-ôan bûn-ha̍k-sú lāi-té pān-ián siōng tiōng-iàu ê kak-sek án
662sú pòe-kéng hām Tâi-ôan sio siâng, bat hō͘ chiu-piⁿ tōa-kok thóng-. In chin bô kan-tan cheng-chhú to̍k-li̍p, chhòng-chō kap hoat-tián ka
663kóng, "Lô-má-jī sī gōa-kok-jī"; lán nā-chún thê-khí Thomas Barclay Tâi-ôan bûn-ha̍k-sú lāi-té pān-ián siōng tiōng-iàu ê kak-sek án
664 chia, it-tēng ài seng khī thàm-thó ê būn-tê sī, siáⁿ-mi̍h sī "gōa
665Balt 3 kok sī kū So͘-liân sai-pak-piⁿ, keh Balt hái, bīn-tùi Sweden. Balt 3 kok kap
666Put-kò, le̍k-sú siōng lóng ū siū-kòe gōa-lâi chèng-kôan ê thóng-, gôa-lâi-chiá tī bûn-hòa-siōng ê kòng-hiàn mā bē chió, tī chit
667siōng lóng ū siū-kòe gōa-lâi chèng-kôan ê thóng-tī, gôa-lâi-chiá bûn-hòa-siōng ê kòng-hiàn mā bē chió, tī chit-tiám khôaⁿ-lâi,
668thóng-tī, gôa-lâi-chiá tī bûn-hòa-siōng ê kòng-hiàn mā bē chió, chit-tiám khôaⁿ-lâi, èng-tong sī sio-siâng.
669Pún-lūn-bûn sī beh lâi thó-lūn Balt 3 kok 20 sè-kí chho͘-kî thâu 1 pái cheng-chhú to̍k-li̍p, chhòng-chō kap
670 sī Ìn-tō͘ Au-chiu gí-hē Balt gí-cho̍k, m̄-koh hō͘-siōng tāi-io̍k 1500 nî í-chêng hūn-lî, kóng-ōe bē-thong 2.
671tián), Poland (Pho-lân), Lō͘-se-a, Tek-kok ê chhim-lio̍k iá-sī thóng-.
672tē-hng, 20 sè-kí chho͘-kî ê 3 kok to̍k-li̍p kiàn-kok í-chêng, thóng--chiá só͘ chè-tēng ê kéng-kài lóng hut-lio̍k bîn-chiòng ê gí-giân
673chiòng pún-sin mā bô siáⁿ Nation=Bîn-cho̍k ì-sek), sī kan-taⁿ thóng--chiá sio-thâi iâⁿ-su ê kiat-kó lâi tēng ê, àn chit-má ê 3 kok ê
674ê léng-thó͘ lâi soat-bêng le̍k-sú, ū chi̍t-kóa chhut-ji̍p, put-kò chia soat-bêng ê sî-chūn, bô-ài thê-khí kóng sió-khóa ê chhut-
675liân chit-má ê Finn-Ugric (pau-koah Estonia-lâng) ê chó͘-sian, í-keng 5000 nî í-chêng tòa-tī Balt hái-kîⁿ, ū "lo̍ah-á-iūⁿ tô-khì (comb
676(pau-koah Estonia-lâng) ê chó͘-sian, í-keng tī 5000 nî í-chêng tòa- Balt hái-kîⁿ, ū "lo̍ah-á-iūⁿ tô-khì (comb-pottery)" bûn-hòa. Tāi
677hái-kîⁿ, ū "lo̍ah-á-iūⁿ tô-khì (comb-pottery)" bûn-hòa. Tāi-khài Chú-āu 2 sè-kí ê-sí-chūn, Finn-Ugric pō͘-chōk hun-pō͘ ê só͘-chāi
678-koah chit-má ê Latvia-lâng kap Lithuania-lâng) ê chó͘-sian tāi-iok 4000 nî chêng lâi-kàu Balt-hái tang-kîⁿ, chú-iàu hun-pō͘ tī Lithuania
679-iok tī 4000 nî chêng lâi-kàu Balt-hái tang-kîⁿ, chú-iàu hun-pō͘ Lithuania kap Latvia lâm-pō͘. Kî-si̍t hiān-chāi ê Latvia-lâng sī Finn
6801204 nî Tek-kok-lâng kiàn-siâⁿ R?ga, koh-lâi 1211 nî Tek-kok-lâng ê Thian-chú-kàu chú-kàu tī R?ga kiàn-li̍p 1
681siâⁿ R?ga, koh-lâi tī 1211 nî Tek-kok-lâng ê Thian-chú-kàu chú-kàu R?ga kiàn-li̍p 1 ê kàu-tn̂g (chit-má só͘-kóng ê Dom Kàu-tn̂g), R?ga
682Balt 3 kok to̍k-li̍p ê 1918 nî chìn-chêng, Estonia kap Latvia ê thóng- kài-kip (hong-kiàn tē-chú) tōa-pō͘-hun lóng sī Tek-kok-lâng, chō
683teng-2teng2 ê ji̍p-chhim chiām-chiām lâi chiap-siū Ki-tok-kàu. Iû-kî 17 sè-kí chêng-pòaⁿ Martin Luther (Má-teng Luou7-tek) thê-chhiòng chong
684Tāi-iok 13 sè-kí kòa-miâ "Lithuania" ê kun-chú kok-ka chhut-hiān. 1253 nî
6851253 nî Mindaugas (Béng-tâu-ka-su) thóng-it liáu kui-ê Balt pō͘-cho̍k 1253 nî chiâⁿ-chò "Lithuania ông". Āu-lâi chhut-hiān Gediminas (Ke-
6861.2.3.1. Estland kap Livland siū-tio̍h Sweden thóng-
687Sweden kap Poland tiong-kan koh hoat-seng chiàn-cheng ê chiat-kó, Livland 1629 nî chiâⁿ-chò Sweden ê si̍t-bîn-tē. Sweden khak-li̍p tī Estonia
688Livland tī 1629 nî chiâⁿ-chò Sweden ê si̍t-bîn-tē. Sweden khak-li̍p Estonia kap Latvia ê chi-phòe, m̄-koh 1700-1721 nî Lō͘-se-a kap Sweden
689Sweden thóng- sî-tāi hō͘ Estonia kap Latvia ê le̍k-sú chheh kiò-chò "hēng-hok ê
690hun (Lithuania Minor; Sió-Lithuania) thó͘-tē hō͘ Prussia khip-siu--khì, hia 18 sè-kí bo̍at-kî í-āu chhut-hiān Lithuania gí-bûn ūn-tōng.
691kóng tiong-sè kàu 18 sè-kí Balt tē-hng ê chi-phòe kài-kip (tē-chú), chit-má ê Estonia kap Latvia tio̍h-sī Tek-kok-lâng, Lithuania tio̍h-sī
6921.2.4. Lō͘-se-a thóng-
6931.2.4.1.Lō͘-se-a thóng- chho͘-kî
694-bóng 1721 nî í-āu chha-put-to siū-tio̍h 200 tang ê Lō͘-se-a thóng-, mā ū-hoat-tō͘ pó-chhî "kap Lō͘-se-a bô-kāng, pí Lō͘-se-a ê kî
695Latvia tang-po͘ (Latgale), se-po͘ (Courland) hun-pia̍t 1772 ni kap 1795 nî hō͘ Lō͘-se-a pèng-thun.
696Courland (1818), Vidzeme (Latvia lam-pō͘, 1819) ê lông-lô͘ (serf) kái-hòng, hia ê kái-hòng kiat-kó lông-bîn (tiān-hō͘) lóng sit-khì lông-tē
697lông-bîn. Lithuania kap Estonia / Latvia bô-kāng ê pōe-kéng tio̍h-sī Estonia/Latvia ê Tek-kok-lâng tē-chú tùi Lō͘-se-a chèng-hú sūn-chiông
698In-ūi sī án-ne, Estonia, iû-kî-sī Latvia, 19 sè-kí hoat-tián kang-gia̍p-hòa kap to͘-chhī-hòa, tian-tò Lithuania
6991.2.4.2. Lō͘-se-a thóng- āu-kî
700Phì-jû Lithuania, Lō͘-se-a chèng-hú tī 1864-1865 nî hā-lēng Lithuania-gí
701Phì-jû tī Lithuania, Lō͘-se-a chèng-hú 1864-1865 nî hā-lēng Lithuania-gí mài iōng Lô-má-jī lâi chhut-pán
702kiam-chió, Lō͘-se-a chèng-hú mā tùi Balt bîn-cho̍k chú-gī, nā-sī bûn-hòa chân-chhù, koh bô khan-sia̍p-tio̍h chèng-tī ê hōan-ûi lāi
703chú-gī, nā-sī tī bûn-hòa chân-chhù, koh bô khan-sia̍p-tio̍h chèng- ê hōan-ûi lāi-té, ke-kiám tio̍h iông-la̍p bîn-cho̍k ūn-tōng, ì-
704chèng-hú thê-chhut giân-lūn kap chip-hōe ê chū-iû, bîn-cho̍k chū- teng chú-tiuⁿ. M̄-koh hit-chūn kàu Tē 1 chhù Sè-kài Tāi-chiàn tiong
705ha̍k-chiá tiāⁿ-tiāⁿ chí-chhut kóng, 1905 nî Lithuania tit-tio̍h chèng--siōng to̍k-li̍p chìn-chêng í-keng ū tit-tio̍h bûn-hòa to̍k-li̍p 14.
706kī sī pi-ap-pek ê bîn-cho̍k, pak-siah in ê, lóng sī gōa-lâi thóng--chiá. Ti 1900 nî chó-iū ê Balt tē-hng, bîn-cho̍k mâu-tún kap kài
707Lō͘-se-a tè-kok 1917 nî 3 go̍eh hō͘ siā-hōe chú-gī-chiá phah-tó, hit-chūn Balt 3
708se-a ôan-chôan thóng-it; (2) Lō͘-se-a lāi-té hiáng-siū ko-tō͘ chū-; (3) to̍k-li̍p kiàn-kok; (4) kap Tek-kok ha̍p-cho̍k téng, khó-kiàn hit
709hú bû-lêng, tō-tì Nazi (Ná-chhì) ê chhut-hiān. Balt 3 kok ê chèng- chè-tō͘ bô͘-hóng Weimar hiàn-hoat ê jio̍k-tiám, tì-su chèng-hú bû
710hiàn-hoat ê jio̍k-tiám, tì-su chèng-hú bû-lêng: phì-jû kóng Estonia 1918 - 1934 ni 16 tang tiong-kan chèng-hú ōaⁿ 19 pái téng-téng, liáu
711chá khòaⁿ-phòa bîn-chú, chhái-iōng ui-kôan thé-chè sī Lithuania, 1926 nî-tóe Smetona (Su-mé-thó͘-nà) chiâⁿ-chò to̍k-chhâi ê chóng
712-tóe Smetona (Su-mé-thó͘-nà) chiâⁿ-chò to̍k-chhâi ê chóng-thóng. 1934 nî, Latvia ê Ulmanis (Ū-lū-má-nî-su), Estonia ê Pats7 (Phá-chhù)
7131.2.6. Koh lûn-hām Lō͘-se-a thóng-tī
7141.2.6. Koh lûn-hām tī Lō͘-se-a thóng-
715Balt 3 ê bîn-cho̍k 57 tang So͘-liân thóng-tī (Balt 3 bîn-cho̍k kóng "So͘-liân ê chiàm-niá")
716Balt 3 ê bîn-cho̍k 57 tang tī So͘-liân thóng- (Balt 3 bîn-cho̍k kóng "So͘-liân ê chiàm-niá") chi hā, ū 5 hun chi
717chhōa--khi Siberia, a̍h-sī hông chhù-hêng. Balt ê seng-oah chúi-chún, So͘-liân lāi-té siōng hó, ín-khí Lō͘-se-a-lâng ê hèng-chhù, Lō͘
718hō͘ ūn-tōng. Koh-lâi hoat-tián jîn-kôan pó-hō͘ ūn-tōng, soah-bóe 1989 nî 8 go̍eh 23, Molotov-Ribbentrop hia̍p-tēng 60 chiu-nî kì-liām-
719chìn Balt 3 kok sūn-lī to̍k-li̍p, So͘-liân Chòe-ko Jîn-bîn Tāi-hōe 1991 nî 9 go̍eh chhe 6 sêng-jīm 3 kok to̍k-li̍p.
7203 kok 2004 nî ka-ji̍p NATO kap EU.
721kàu-hōe ūi-tio̍h khip-siu Balt ê ki-chân bîn-chiòng 1584 nî hun-pia̍t R?ga kap Dopat (Tallinn) khui Latvia-gí kap Estonia-gí ê ha̍k-hāu, 1585
722Luther kàu-hōe mā-sī chek-ke̍k cheng-chhú bîn-chiòng ê jīn-tông, 1535 nî iōng Estonia-gí chhut-khan Kàu-lí būn-tap.
72318 sè-kí Ki-tok-kàu Molavia hiaⁿ--hōe ê lông-bîn thôan-kàu ho̍at-tōng chin o̍ah-tāng, 1685 nî Latvia
724Ū tāi-piáu-sèng ê pò-chóa sī án-ne. Iōng Latvia-gí ê: 1862 nî Lō͘-se-a St.Petersburg chhòng-khan ê "P?terburgas Av?zes (Peterburg Sin
725Lithuania-lâng khah-chá chin kú-tn̂g ê sî-kan siū-tio̍h Poland ê thóng-, só͘-í kok-ka jīn-tông sī Poland ê, m̄-koh siū-tioh Tang-au bîn-cho̍k
726hun-hòa Poland-lâng kap Lithuania-lâng, koh ta̍t-sêng ka-kiông thóng- le̍k-liōng ê bo̍k-tek 28.
727 Prussia thóng-tī chi hā ê Lithuania Minor (chit-má ê Lithuania se-lâm
728Tī Prussia thóng- chi hā ê Lithuania Minor (chit-má ê Lithuania se-lâm-pō͘ kap sio̍k Lō͘
729Herder án-chóaⁿ tit-tio̍h hit-khóan ê khé-sī ? Tio̍h-sī i chi̍t-sî tòa Latvia R?ga ê sî-chūn (1764-1769), te̍k-pia̍t tùi Latvia chò-sit-lâng
730I ê su-sióng sī kóng, "kài-kip jú kē, jū bô kàu-iok, koh tòa- jú phian-phiah ê lâng, tio̍h-sī jú sûn-chhùi, sûn-phok, lāu-si̍t
731 "bûn-hòa bîn-cho̍k chú-gī-chiá (cultural nationalist)" 33. Put-kò, Tang-au ê hôan-kéng, chiap-siū Herder só͘ thê-khí ê "Volk" kài-liām
732chiap-siū Herder só͘ thê-khí ê "Volk" kài-liām, lóng pìⁿ-chò chèng--sèng bîn-cho̍k-chú-gī, tiāⁿ-tiāⁿ ū pâi-thaⁿ-sèng (exclusive), bîn
733Herder ê lêng-kám kap khé-sī sī i tòa R?ga ê sî-chūn tit-tio̍h ê. Án-ni siⁿ, tòa tī Balt ê tì-sek hun-chú
734kap khé-sī sī i tòa tī R?ga ê sî-chūn tit-tio̍h ê. Án-ni siⁿ, tòa Balt ê tì-sek hun-chú chin hoan-gêng Herder ê su-sióng, Herder ê "Volk"
735-chú hoan-gêng niâ, siōng-chhiáⁿ, bô, tian-tò khip-ín seⁿ koh tòa Balt ê Tek-kok-lâng chū-iû-phài tì-sek hun-chú ê jīn-tông.
736tio̍h-sī "Tang-hong si̍t-bîn" 37. Kî-tiong lâi-kàu Balt tē-hng, tēng-ku hia ê Tek-kok lâng, hông kiò-chò "Tek-kok-té Balt-lâng (Baltic German)"
737Latvia chū 13 sè-kí í-lâi, Tek-kok-lâng chò chi-phòe-chiá, in tòa Balt tē-hng chiok kú í-āu tāi-khài tī 18 sè-kì sán-seng "Balt tē
738chò chi-phòe-chiá, in tòa tī Balt tē-hng chiok kú í-āu tāi-khài 18 sè-kì sán-seng "Balt tē-hng chiah sī góan kó͘-hiong", 19 sè-kí
739Koh-lâi Livland 1711-1800 nî tiong-kan chóng-kiōng ū 523 miâ bo̍k-su ho̍at-tōng
740, in-ūi tē-chú bīn-tùi Estonia kap Latvia chiap-siū Lō͘-se-a thóng-, ūi-tio̍h tui-kiù kap Lō͘-se-a tùi-téng ê le̍k-liōng, khì-tô͘ khip
741 fur7 Literatur und Kunst (Courland 42 bûn-ha̍k kap gē-su̍t hia̍p-hōe)" Jelgava (Tek-gí: Mitau) sêng-li̍p. 1824 nî 14 ūi Luther kàu-hōe bo̍k
742Lēng-gōa, Tek-kok siū-tio̍h kàu-iok ê Latvia-lâng J?nis Cimze tùi 1839 nî khai
743lóng iōng Tek-gí kap Lō͘-se-a-gí, só͘-í, Latvia-lâng tì-sek hun-chú 3 chióng gí-giân (Tek-gí, Lō͘-se-a-gí kap Latvia-gí) tiong-kan lâi
744 Prussia thóng-tī hā ê Lithuania Minor, Tek-kok tông-hòa (Germanization)
745Tī Prussia thóng- hā ê Lithuania Minor, Tek-kok tông-hòa (Germanization) chèng-chhek ê
746bo̍k-su kek-le̍k tí-khòng Tek-kok tông-hòa, in-ūi Tek-kok-lâng bo̍k-su kàu-tn̂g káng-tō ê sî-chūn lóng iōng Lithuania-ōe, án-ne ē-tàng
747Mykolas Merlinas (Tek-kok-miâ: Morlin7) pún-sin sī Tek-kok-lâng tòa Lithuania Minor, o̍h-liáu Lithuania-gí chin hó, tī 1706 nî iōng Latin
748 Tek-kok-lâng tòa tī Lithuania Minor, o̍h-liáu Lithuania-gí chin hó, 1706 nî iōng Latin-gí chhut-pán "Principum primariun in lingva Lithvanica;
749 Lithuania Minor chhut-pán chin chē gí-giân-ha̍k-ka ê tù-chok. Chhiūⁿ
750Khòaⁿ-tò-tńg--lâi Baltic German Balt tē-hng bîn-cho̍k kiàn-li̍p bîn-cho̍k gí-bûn só͘ pān-ián ê kak
751chí-chhut kóng Tek-kok-lâng pān-ián chin tōa ê kak-sek, chú-iàu sī "A" kài-toaⁿ. Tek-kok-lâng bo̍k-su, kàu-su, kàu-hōe siong-koan jîn-su
752 ē-tàng chiap-siū siōng sin ê chu-sìn, só͘-í "A" kài-tōaⁿ thóng- kài-kip chhut-sin ê Baltic German chheng-liân tì-sek hun-chú kó͘-chhui
753siáⁿ-mi̍h ui-hia̍p, tian-tò sī hôai-liām ê tùi-siōng. So͘-liân thóng- chìn-chêng, Balt lâng iû-kî-sī Latvia lâng tùi Tek-kok kap So͘-liân
754-kok kap So͘-liân ê phêng-kè tò-péng ê, kì-jiân ū Tek-kok thóng--chiá ê sî-chūn, thó-ià Tek-kok-lâng, him-sióng Lō͘-se-a kap Kiōng
755Lō͘-se-a kap Kiōng-sán-tóng. Tān-sī, Balt keng-kòe So͘-liân thóng- chin kan-khó͘ ê sî-tāi, kám-kak Tek-kok-lâng ê le̍k-sú piàn hò.
756Pit-chiá 1996 nî 8 go̍eh khì Latvia kap Lithuania, kin-nî (2004 nî) 6 goeh 25 kàu
757 khì 3 kok, siu-chi̍p tong-tē ê bûn-hòa-sú khò-pún. Chin khó-sioh Estonia chhōe bô iú-koan 18-19 sè-kí ê bûin-hòa-sú khò-pún, só͘
758Estonia chhōe bô iú-koan 18-19 sè-kí ê bûin-hòa-sú khò-pún, só͘-í chia thê-khí kóng Latvia kap Lithuania ê lē.
759phok-su téng-téng Ki-tok-kàu ê thôan-kàu-su, a̍h-sī Ji̍t-pún thóng- sî-tāi ê Ogawa Naoyoshi téng-téng Ji̍t-pún-lâng ê kak-sek, mā bē
760sī ūi-tio̍h Tâi-ôan punt2-thó͘ gí-giân lâi chhòng-chō, mā m̄-sī Tâi-ôan chit-tè thó͘-tē siōng chhòng-chō ê, mā chiâⁿ-chò "pún
761Nā án-ne, "pún-kok" kap "gōa-kok" ê kéng-kài, khu-hun ê phiau-chún tó-ūi ?
762Chit-khóan būn-tê lóng sī koan-hē chèng--ha̍k kap hiàn-hoat-ha̍k siōng ê "kok-ka" "jīn-tông" ê būn-tê, mā
763phêng-kè ūn-tōng kòe-thêng ê sî, tio̍h ài sêng-jīm "gōa-kok-lâng" bîn-cho̍k gí-bûn ūn-tōng tiong-kan só͘ hù-chhut ê chin tōa ê kòng
764 khòaⁿ Balt ê ūn-tōng kòe-thêng, mā ē-tàng chai-iáⁿ, chīn-kóan Balt gí-bûn ūn-tōng chho͘-kî gōa-kok-lâng ê kak-sek chin tōa, m̄-
7653 Shima2004:20;Só͘-í pit-chiá kin-nî 6 go̍eh té kàu 7 go̍e chhe khì Balt 3 kok ê-sî, chiap-siū góa
766Balt 3 kok ê-sî, chiap-siū góa ê hóng-būn ê Latvia ê 1 ūi chèng- phêng-lūn-ka chí-chhut, Estonia khah chiap-kīn Finland, ka-tī mā siūⁿ
767 chèng-tī phêng-lūn-ka chí-chhut, Estonia khah chiap-kīn Finland, ka- mā siūⁿ-beh tong-chò Nordic (Pak-au) kok-ka; Lithuania kap Poland khah
768tong-chò Nordic (Pak-au) kok-ka; Lithuania kap Poland khah chiap-kīn, ka- mā tong-chò Tiong-au (Central Europe), án-ne, chhun--lo̍h-lâi ê Latvia
769Tallinn (T: Reval), Tartu (T: Dorpat), Parnu7 (T: Pernau). Pān-kong-sek siat Eng-kok ê London, Lō͘-se-a ê Novgorod, Norway Bergen téng-téng. Chham
7706 Shima:74; put-kò tùi Finland-lâng lâi kóng, Sweden thóng- sî-chūn tông-hòa chèng-chhek khah chhám, tian-tò Lō͘-se-a thóng-tī
771tī sî-chūn tông-hòa chèng-chhek khah chhám, tian-tò Lō͘-se-a thóng- sî-tāi tit-tio̍h koan-tō͘ chū-tī, hông ún-chún hoat-tián bîn-cho̍k
772khah chhám, tian-tò Lō͘-se-a thóng-tī sî-tāi tit-tio̍h koan-tō͘ chū-, hông ún-chún hoat-tián bîn-cho̍k bûn-hòa, Lō͘-se-a sî-tāi khah
773-li̍p ê kok-tō͘. Finland kap Estonia sī kāng hē-thóng ê kok-ka, mā Tē 2 chhù Sè-kài Tāi-chiàn í-chêng ê seng-o̍ah chúi-chún chha-put
774siám-pī té-kî ê hi-seng ê kiat-ko, tāi-kè tian-tò khah chē. Estonia So͘-liân chi hā, ū 5 hun chi 1 í-siōng ê kok-bîn hông chhōa--khi
775chhù-hêng, tian-tò hi-seng koh-khah chē; mā-sī hō͘ So͘-liân thóng- ê kiat-kó keng-chè bô hoat-tián, 1990 nî ê kok-bîn só͘-tit sī Finland
7763 bîn-cho̍k sī sè-kài ûi-it hō͘ Nazi kap So͘-liân ti̍t-chiap thóng--kòe ê bîn-cho̍k. Czech, Poland téng-téng sui-bóng siū-kòe Nazi ê
777ê bîn-cho̍k. Czech, Poland téng-téng sui-bóng siū-kòe Nazi ê thóng-, m̄-koh chiàn-āu pó-chhî kok-ka, bô hō͘ So͘-liân ti̍t-chiap thóng-
778, m̄-koh chiàn-āu pó-chhî kok-ka, bô hō͘ So͘-liân ti̍t-chiap thóng-.
779 chó-iû (5 hun chi 1) ê Estonia-lâng chham-ka. Siōng-sin ê tāi-hōe kin-nî 2004 nî 7 go̍eh chhe 2 kàu chhe 4 ū kú-pān.
780thôan-tat-chiá"; chham-khó Tek-kok tiat-ha̍k-ka H. Plessner ê tù-chok. I "Die verspaetete Nation (Òaⁿ lâi ê kok-bîn)"(1959) lāi-té tùi Tek-kok
781kok kap Hô-lân téng chu-pún-chú-gī seng hoat-tián ê "Se-au kok-ka" bûn-hòa-siōng siā-hōe-siōng khah lo̍k-ngó͘. In-ūi tī Tek-kok kàu
782"Se-au kok-ka" tī bûn-hòa-siōng siā-hōe-siōng khah lo̍k-ngó͘. In-ūi Tek-kok kàu-hōe ê éng-hióng-la̍t chiok kiông, bô khì-chong-kàu-hòa
783kóng: "Tek-kok kap Lō͘-se-a pí-kàu--khí-lâi, tong-jiân Tek-kok thóng-, Tek-kok-lâng khah hó lah! In-ūi Latvia chin súi ê kiàn-tiok-bu̍t lóng
784ê sī, pêng-siông-sî hoah kóng "Tâi-ôan pún-thó͘" ê mûi-thé mā A-sí-na O͘-lîm-phi-ku (Athena Olympic) tiong-kan kiò Tâi-ôan ê sî
785 ùi khai-bō͘ kau 9 go̍eh 24 lóng kiò "Tiong-hôa-tūi", sīm-chì CISP Tâi-ôan kap Khiú-bah (Cuba) iá-kiû pí-sài hit-kang Tâi-ôan ê kán
786Tiong-kok Kok-bîn-tóng chèng-khôan thún-ta̍h ê o͘-àm-kî, chóng-sī 1987-nî í-āu TOJ tit-tio̍h jīn-tông lâi phông-phài hoat-tián.
787Tâi-ôan-jī cha̍p-chì sī Ko-hiông Ló-má-jī gián-si̍p-hōe 2000-nî só͘ chhut-khan ê TOJ Pe̍h-ōe-bûn cha̍p-chì. Góan teh pian-chip
788ê siōng tiōng-iàu ê būn-tê sī kāng chi̍t-ê sû bô kāng hoat-im. chit phiⁿ lūn-bûn ū chéng-lí góan sóan-tek phiau-chún piàn-thé-sek
789hōe, sī Kanat2ai to-sò͘ gôan-chū-bîn bîn-chok gī-hōe só͘ cho͘-chit) in 1990-nî ê pò-kò "Towards Linguistic Justice for First Nation (Māi
790iáⁿ kóng-ōe ê lâng sī teh hoat-piáu chèng-sek ê ián-káng á-sī biō-kháu teh kap lâng ōe sian phò-tāu, sī hoaⁿ-hí kam-gōan á-sī
791(5) kong-kiōng to͘-ha̍p, chhin-chhiūⁿ hoat-īⁿ á-sī gī-hōe sú-iōng ê
792 jīn-hô gí-giân hoat-tián ê kòe-thêng, PCH sī chi̍t-ê pit-iàu kap
793PCH sī chi̍t-ê pit-iàu kap o̍ah-tāng ê kòe-thêng. Chi̍t-ê gí-giân le̍k-sú tn̂g sî-kan ê sú-iōng tiong, piàn-īⁿ kiám-chió, chi̍t-kóa
794chi̍t chióng gí-giân, kî-si̍t tio̍h-sī teh the̍h-lia̍h i ê phiau-chún). kāng chi̍t-ê gí-giân siā-kûn, gí-giân hun-hòa (linguistic differentiation)
795 Se-hng hiān-tāi-hòa kok-ka ê gí-gián le̍k-sú tiong, koh ū chi̍t-khóan
796giân sûn-chiàⁿ-lūn-chiá (language purists) chú-tiuⁿ--ê. In lia̍h chèng- cheng-eng kap siā-hōe siōng-liû hù-jū kai-chàn só͘ kóng--ê, bûn
797 gí-giân siū-tio̍h ap-pek á-sī kìm-chí ê cho̍k-kûn, gí-giân ê ho̍k
798chiū-sī chi̍t tiâu tn̂g-lò-lò ê lō͘-thêng. Gōa-lâi chèng-khôan chit 100 nî tùi Tâi-gí ê táⁿ-ap thún-ta̍h, hō͘ HTH/PCH ê būn-tê
799Tâi-gí ê táⁿ-ap thún-ta̍h, hō͘ HTH/PCH ê būn-tê koh khah ho̍k-cha̍p. chit phiⁿ lūn-bûn lāi-bīn, góan í Tâi-ôan siōng ū le̍k-sú-sèng
800Tiúⁿ-ló Kàu-hōe soan-kàu-su Má Ngá-kok i-su 1865-nî tùi Táⁿ-káu Kî-āu (Kin-á-ji̍t ê Ko-hiông Kî-tin) chiūⁿ
801 ê tông-sî, chêng-āu-tāi ê soan-kàu-su lóng cheng-thong Tâi-gí, siā-hōe chhui-hêng Pe̍h-ōe-jī (POJ), tī ha̍k-hāu thôan-kà POJ, chhut
802 lóng cheng-thong Tâi-gí, tī siā-hōe chhui-hêng Pe̍h-ōe-jī (POJ), ha̍k-hāu thôan-kà POJ, chhut-pán Tâi-ôan tē-1 hūn pò-chóa "Tâi-
803tit-thang tha̍k-siá Tâi-ôan-jī, POJ ê éng-hióng-la̍t iáu hān-tiāⁿ Kàu-hōe kho͘-á lāi, chóng-sī thè Tâi-gí-bûn ê HTH/PCH, kiàn-li̍p
804-hêng Úi-ôan-hōe, ēng kàu-io̍k thé-chè lâi chhui-hêng "Kok-gí". 1951-nî Kàu-io̍k-thiaⁿ bēng-lēng kok ki̍p ha̍k-hāu ê kàu-ha̍k giâm
805Lēng-gōa Tâi-ôan gí-bûn kè-e̍k téng-bīn, iā ū thu̍t-phòa-sèng ê chìn-tián.
806ūn-tōng jîn-sū ê ho͘-io̍k kap cháu-chông, Kàu-io̍k-pō͘ chèng-sek sió-ha̍k kui-tēng múi lé-pài ū 1-2 tiám-cheng ê bó-gí khò-thêng
807tēng múi lé-pài ū 1-2 tiám-cheng ê bó-gí khò-thêng, iā khai-sí thé-chè lāi chèng-sek pôe-hùn bó-gí su-chu.
808gí-giân-ha̍k gôan-lí lâi gián-kiù Tâi-gí gí-im, gí-sû, gí-hoat. kòe-khì ê su-bīn thôan-thóng tiong chhiâu-chhek kiōng-sek, chè-tēng
809ōe-jī khai-sí, í-keng ū beh chhiau-kòe pah 5 tang ê su-siá le̍k-sú. hit tiong-kan, nā chiàu thôan-kàu-sū só͘ pian-siá ê sû-tián lâi
810Tâi-ôan-jī cha̍p-chì sī Ko-hiông Lô-má-jī gián-si̍p-hōe 2000-nî chhut-khan ê TOJ pe̍h-ōe-bûn kî-khan, kàu taⁿ 4-nî kú ê sî
811Si̍t-bū siōng teh sím-kó kap siu-kái ê pian-chip kòe-thêng tiong, siōng chia̍p tú
812sû (gín-á/gín-ná), iā ū cháu-chhoah-im (hoe-hêng-ki/hoe-lêng-ki). chia kā Tâi-ôan-jī cha̍p-chì só͘ chhái-iōng ê su-siá keh-sek kiò
813gôan-chek lāi-té mā ē hō͘-siōng kēng-cheng, chhiūⁿ kāng chi̍t sû ta̍k pún sû-tián ê siá-hoat tiāⁿ-tiāⁿ mā bô kāng. Ē-té sī khu
814Tâi-ji̍t, Ji̍t-tâi sû-tián, mā sī chiâⁿ hó ê chham-khó chu-liāu, chia chiām-sî iáu bô ēng.
815PC: "bāng Siōng-tè kap lí teh."; HPC: "I ū tī leh."
816PC: "bāng Siōng-tè kap lí tī teh."; HPC: "I ū leh."
817-pō͘-hūn ê sú-iōng-chiá chiap-siū. "Sio̍k-sêng" ê khang-khòe ài kok ki̍p ha̍k-hau (te̍k-pia̍t sī sió-ha̍k-hāu) thê-kiong Tâi-gí TOJ
818Tâi-gí Tâi-ôan siā-hōe ê o̍ah-lat it-ti̍t teh siau-sit. Lán ài khòai-khòai
819Koh ū ài kám-siā Tiuⁿ Ha̍k-khiam phok-sū gí-giâm-ha̍k téng-bīn ê chí-tō.
820Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò ha̍k-hāu-lāi Biān-tùi ê Chè-ap
821 iōng pīt-chiá chhin-sin ê keng-le̍k, lâi tián-hiān hiān-kai-tōaⁿ tāi-ha̍k khui Tâi-gí-khò khó-lêng ài biān-tùi ha̍k-hāu thé-chè
822biān-tùi ha̍k-hāu thé-chè-lāi ê chè-ap. Sui-jiân Tâi-ôan ê chèng- chiām-chiām bîn-chú, pún-thó͘-hòa iā chhin-chhiūⁿ ná lâi ná hō͘
823chhin-chhiūⁿ ná lâi ná hō͘ siā-hōe chiap-siū kap jīn-tông, m̄-kú hāu-hn̂g-lāi, chhin Tiong-kok, hóan pún-thó͘ ê sè-le̍k iáu tī--teh.
824kú tī hāu-hn̂g-lāi, chhin Tiong-kok, hóan pún-thó͘ ê sè-le̍k iáu --teh. In tùi tī Tâi-gí-khò á-sī kî-tha bó-gí khò iû-gôan chhiong
825lāi, chhin Tiong-kok, hóan pún-thó͘ ê sè-le̍k iáu tī--teh. In tùi Tâi-gí-khò á-sī kî-tha bó-gí khò iû-gôan chhiong-móa phian-kiàn
826Pit-chiá tùi 2001 nî 2 go̍eh khai-sí, it-ti̍t kàu 2004 nî 6 go̍eh, Ko-hiông-kōan Gī-siú
827 Lō͘-bóe thiaⁿ lâng kóng, ē-sái sin-chhéng kà thong-sek-khò, sòa tē 2 ha̍k-kî (2000 nî 5 geoh8) the̍h-chhut sin-chhéng. Siāng-sî kāng
828khò chiàu in ê ì-sù kái-miâ, thong-kòe liáu-āu, gôan-lâi èng-kai 2000 nî 9 go̍eh tio̍h thang khui-khò. M̄-kú, in-ūi hêng-chèng jîn-
829hoat-tō͘ choan-sim kà Lô-má-jī. Tú-á hó hit-sî Iûⁿ lāu-su bô koh iā-kan-pō͘ khui Tâi-gí-khò. Só͘-í góa têng-thâu the̍h-chhut sin
830ōe á-sī e-mail kā góa kóng, kan-ta chhìn-chhái tàn 1 tiuⁿ kong-bûn góa ê sìn-siuⁿ. Nā m̄-sī tú-hó oat--ji̍p--lâi, m̄ chai tang-sî góa
831 ū kap Iûⁿ Ún-giân, Png Iāu-khiân, Liāu Lē-soat chiah-ê pîⁿ-pîⁿ tāi-ha̍k kà Tâi-gí ê "tông-gia̍p", á-sī Tâi-gí-kài ê lâng liân
832siu-chi̍p chôan sè-kài ū khui Tâi-gí-khò ê ha̍k-hāu, kap hiān-kim Tâi-ôan ê Tāi-ha̍k kà Tâi-gí ê su-chu.
833chì, "Nā sī chit-ê khò āu ha̍k-kî bē-tàng koh khui, che mā sī góa Gī-siú chòe-āu 1 ha̍k-kî. Sòa--lo̍h--lâi góa tio̍h beh chò ke-thâu
834kio̍k, the̍h kóa koa-kio̍k ê DVD lâi. Ū 1 ê seng-i-hē--ê kóng i bat Bí-kok tòa chiok chōe nî, beh kà "Seng-gâi Kui-ek". M̄-kú thiaⁿ bōe
835"Bân-lâm-gí". Góa sûi thiaⁿ tio̍h chai i beh ín góa ji̍p hòan-chèng--hòa ê hām-kheⁿ, tio̍h ìn kóng, bêng-chheng m̄-sī chit-sî kài iàu
836chú-jīm Chiam Bêng-ióng(詹明勇) thè góa ìn kóng, "Tâi-gí" chit-ê-sû ha̍k-su̍t téng-kôan í-keng khak-tēng ah, Sêng-Tāi í-keng chheng-ho͘
837 ê hōe-gī chit-pái mā m̄ hō͘ góa chham-ka. Góa koh hi-bāng kóaⁿ ha̍k-seng bāng-lō͘ sóan-khò chìn-chêng bán-hôe Tâi-gí-khò, àn-
838siú ê chóng-bū-tiúⁿ chiâⁿ se̍k, éng-kòe Gī-siú ū sòaⁿ-káu-á hāu-hn̂g--nih, lóng pài-thok i chhōe Ko-hiông kōan-chèng-hú ê lâng
839 Gân Chì-êng(顏志榮). Thiaⁿ i tiān-ōe-tiong kap tùi-hong lí hiaⁿ góa . Tiān-ōe khòa--lo̍h, i ê bīn-sek tio̍h kap chìn-chêng bô kâng.
840 kái-koat, góa tio̍h chhú-siau chit-ê iok-sok) Hit-ūi Lîm Chú-jīm siāng-nî 10 go̍eh 25 Ko-hiông Kong-tâu Iû-hêng ê sî, góa ū koh khòaⁿ
841 Iû-hêng ê sî, góa ū koh khòaⁿ-tio̍h i thâu pa̍k pò͘-tiâu, khiā Lô Chì-bêng ê soan-thôan-chhia-téng. Góa si̍t-chāi siūⁿ beh cháu
842hiông kōan-tiúⁿ Iûⁿ Chhiu-heng. Siōng-bóe phah-sǹg kiat-ha̍p cheng--kài, sin-bûn-kài, Tâi-gí-kài ê lâng lâi chò khòng-cheng.
843kā in kóng, chiàu ha̍k-hāu bó͘ 1 ê tiâu-khóan, Tâi-gí-khò sio̍k gí-giân khò-thêng, m̄-bián koh khui. Tong-tiûⁿ iā bô koh thó-lūn.
844chèng" ē tit-tio̍h thong-sek úi-ôan-hōe ê thong-kòe, beh pó͘-khǹg bāng-lō͘ ho͘ ha̍k-seng sóan-khò.
845Chiâⁿ chōe Tāi-ha̍k kà Tâi-gí siong-koan khò-thêng ê lāu-su bat kóng--kòe,
846hóan-pún-thó͘, hóan-bîn-chú, chhin Tiong-kok ê pó-siú sè-le̍k iáu -teh, sûi-sî ē chioh in tī thé-chè-lāi kòe-khì ê chu-gôan kap iu
847chú, chhin Tiong-kok ê pó-siú sè-le̍k iáu tī-teh, sûi-sî ē chioh in thé-chè-lāi kòe-khì ê chu-gôan kap iu-sè, lâi táⁿ-ap pún-thó͘-
848Bó-gí kàu-io̍k thé-chè-lai só͘ tú-tio̍h ê chè-ap, sū-si̍t-chiūⁿ mā hóan-èng Tâi
849ê chè-ap, sū-si̍t-chiūⁿ mā hóan-èng Tâi-ôan hiān-chhú-sî chèng- hoat-tián ài biān-tùi chhin Tiong-kok sè-le̍k giú āu-kha ê kio̍k-bīn.
850 chhin Tiong-kok sè-le̍k giú āu-kha ê kio̍k-bīn. Chit-chióng chèng- kap bó-gí ūn-tóng it-tì ê khùn-kéng, hō͘ lán thang chai, lán su
851gōa-lâi chèng-kôan só͘-chhun ê kù sè-le̍k ê khún-pa̍k, chin-chiàⁿ ta̍k-ê léng-he̍k kiàn-li̍p Tâi-ôan ê chú-thé-sèng, ôan-sêng khì
852 bat kóng--kòe, bîn-chú-hòa chiū sī pún-thó͘-hòa. M̄-nā chèng--chiūⁿ àn-ne, kàu-io̍k, bûn-hòa hong-bīn mā sī àn-ne. Kàu-io̍k nā
853chiàu góa chhui-chhek, sī in-ūi góa put-kò sī 1 ê kiām-jīm kàu-su, kàu-su ê ūi-kai lāi-bīn pâi tī siōng ē-té-chàn. I kiám-chhái
854put-kò sī 1 ê kiām-jīm kàu-su, tī kàu-su ê ūi-kai lāi-bīn pâi siōng ē-té-chàn. I kiám-chhái lia̍h-chún i sī choan-jīm hù-kàu
855liông chiah-ê lâng, lóng-sī hóan-bîn-chú koh hóan-pún-thó͘, o̍ah hō͘-siong am-hō͘ ê Tiong-kok koaⁿ-liâu bûn-hòa. Jīm Siān-liông chòe
856Hó-ka-chāi, gûi-kip ê sî-chūn ū chōe-chōe chèng--kài, siā-ūn-kài Tâi-gí-kài ê pêng-iú tàu-kha-chhiú. Tng-tang
857chiá khùn-jiáu , chiām-sî iōng ké-miâ "Iûⁿ lāu-su". Chit-sî i iáu Gī-siú Tāi-ha̍k teh kà-chheh.
858hōe káng-gī tē 12 ia̍h, tùi Newsweek ìn--lo̍h--lâi ê pó-tō. Khǹg hù-kiāⁿ 3.
859Tâi-gú in-ūi siū le̍k-sú, chèng- téng in-sò͘ ê éng-hióng, gú-sû ê piàn-hòa chin tōa.
860-kiong chi̍t-kóa thóng-kè chu-liāu, hō͘ ta̍k-ke tùi Tâi-gú gú-sû Ji̍t-pún sî-tāi kah Kok-bîn-chèng-hú sî-tāi só͘ hoat-seng ê piàn
861Pún-bûn só͘ thê-khí ê Tâi-gú, sī chí bo̍k-chiân Tâi-ôan, sú-iōng jîn-kháu siōng chōe ê pún-thó͘-gú-giân. Sui-
862Tâi-gú gú-sû kè-khì chit tōaⁿ sî-kan ê piàn-hòa, tàu-tóe ū gōa tōa, beh án
863. Ji̍t-gú chioh-sû kah Hôa-gú chioh-sû chú-iàu sī le̍k-sú, chèng- in-sò͘, kàu-hōe iōng-gú chú-iàu sī chong-kàu in-sò͘. Kàu-hōe iōng
864I ê kiat-lūn sī : Tâi-gú gú-sû chit-tōaⁿ sî-kan ê piàn-hòa , kàu-hōe iōng-gú tōa-tōa kiám-chió
865e̍k-pún " (ē-bīn kán-chheng chòe HTSK), pí-kàu chit saⁿ-ê pán-pún sûi-lūi, gú-hoat, gú-im, sìn-sit thôan-ta̍t hong-keh, kah bûn-jī hêng
866 sû-lūi hong-bīn, I chí-chhut :
867chiu-khiuⁿ ê sêng-hūn khah chōe, kah Tâi-pak-khiuⁿ mā chin óa, só͘-í Tâi-ôan ê chiap-siū-tō͘ chin kôan. I sī liû-thôan siōng khoah, tha̍k
868Pang-tìn ûi-chú, kúi-lō-ūi Sèng-keng ha̍k-chiá chìn-hêng kàu-e̍k, 1974 nî chhut-pán, in hi-bāng iōng Tâi-ôan-lâng phó͘-phiàn liáu-
869Tâi-ôan-lâng phó͘-phiàn liáu-kái ê gú-sû lâi e̍k-siá Sèng-keng. APSK ê Sū-giân lāi-tóe, ū thê-chhut saⁿ-ê bo̍k-phiau :
870Chin phah-sńg ê sī, Kok-bîn-tóng chèng-hú 1975 nî chiong PKLSK kah APSK bu̍t-siu, keng-kè kau-sia̍p, PKLSK ū hâiⁿ
871correspondence) ê hoan-e̍k gôan-chek, chīn-liōng chòe kàu kah gôan-bûn lōe-iông, hong-keh, chiat-chàu, kù-hoat it-tì.
872chòe tiāu-hû, koh chéng-lí chòe Hàn-lô ê pán-pún, kî-tiong, PKLSK 2002 nî sàng hō͘ Tâi-ôan-Sèng-keng-kong-hōe, APSK Hàn-lô ê pán-
873ôan-Sèng-keng-kong-hōe, APSK Hàn-lô ê pán-pún, Tân-Tīⁿ Hông-giâu 2004 nî khai-hoat sòaⁿ-téng chhâ-keng hē-thóng. Lēng-gōa, PKLSK kah
874hiān ê , iōng K piáu-sī) kah hui-kiōng-thong-sû (kan-na chhut-hiān kî-tiong chi̍t-hūn gú-liāu ê , iōng P kah A hun-pia̍t piáu-sī PKLSK
875sū, sui-jiân kâng ì-sù, soah in-ūi siá-hoat bô kâng, tì-sú sǹg P iah-sī A ê pō͘-hūn ( hui-kiōng-thong-sû). Chiâ ê gú-sû, sǹg chòe
876Tû-liáu P kah A sio tùi-èng ê gú-sû í-gōa, kiám-cha P kah A lāi-tóe ê gú-sû, koh hoat-hiān ū chi̍t-kóa sī tùi-èng tio̍h
877kah A lāi-tóe ê gú-sû, koh hoat-hiān ū chi̍t-kóa sī tùi-èng tio̍h kiōng-thong-sû K lāi-tóe ê gú-sû. Khó-pí kóng, AP lāi-tóe ū "
878-kiōng-thong-sû ê būn-tôe í-gōa, koh ū chi̍t-kóa kiōng-thong-sû nn̄g-hūn gú-liāu ê sû-pîn chha chin chōe, chiâ ê gú-sû mā ū su
879Siat-sú chi̍t-ê kiōng-thong-sû k, k(K, PKLSK kah APSK ê sû-pîn pí-lē hun-pia̍t sī kp kah ka, lán tēng-gī
880PH(k)>0 piáu-sī kiōng-thong-sû k APSK ê sû-pîn pí-lē khah kôan, PH(k)<0 piáu-sī k tī PKLSK ê sû-
881kiōng-thong-sû k tī APSK ê sû-pîn pí-lē khah kôan, PH(k)<0 piáu-sī k PKLSK ê sû-pîn pí-lē khah kôan, |PH(k)| jú kôan, k tī nn̄g-pêng
882piáu-sī k tī PKLSK ê sû-pîn pí-lē khah kôan, |PH(k)| jú kôan, k nn̄g-pêng ê sû-pîn pí-lē chha-ī jú-tōa.
883 (29)
884Pió 5-4 chiong PKLSK bô--khì ê gú-sû, sû-pîn 30 í-siōng ê lia̍t --chhut-lâi. Kî-tiong, koat-hō lāi-tóe ê gú-sû
885, chiū-kūn, chōe-chōe(chin-chē), êng-kng(êng-iāu), gī, ka-kī (ka-), kìⁿ-nā, lah, mah, pē (thian-hū), peh-sìⁿ (peh-sèⁿ), siōng-tè(Siōng
886hū), peh-sìⁿ (peh-sèⁿ), siōng-tè(Siōng-chú), thiⁿ-sài (thian-sài), -teh, tiàm-tī, to̍k-to̍k
887(peh-sèⁿ), siōng-tè(Siōng-chú), thiⁿ-sài (thian-sài), tī-teh, tiàm-, to̍k-to̍k
888à-bēng (Amen), an-hioh, âu-kiò, bián (m̄-bián), chāi-, chheng-chòe-gī, chó͘, éng-o̍ah (éng-seng), gông-ngia̍h, hâng-ho̍k,
889Pió 5-5 chiong APSK cheng-ka ê gú-sû, sû-pîn 50 í-siōng ê lia̍t --chhut-lâi. Tóe-sòaⁿ kah koat-hō, chhiáⁿ khòaⁿ
890chōe), chiuⁿ, chò-hóe, ē-tàng (ōe), iû-thài-lâng, kám (kiám), ka- (ka-kī), m̄-thang, má, sím-mih (sím-mi̍h), siōng-chú (Siōng-tè), tān
891liōng PH(k) ê kong-sek kè-sǹg, só͘-ū ê kiōng-thong-sû ê PH hun-sò͘ -0.9960 kàu +0.9870 chi-kan. Pió 5-6 chiong PH hun-sò͘ tī -0.9 í-hā
892 PH hun-sò͘ tī -0.9960 kàu +0.9870 chi-kan. Pió 5-6 chiong PH hun-sò͘ -0.9 í-hā (tī PKLSK ê sû-pîn pí APSK ke chiok kôan) kah +0.9 í-siōng
893-0.9960 kàu +0.9870 chi-kan. Pió 5-6 chiong PH hun-sò͘ tī -0.9 í-hā ( PKLSK ê sû-pîn pí APSK ke chiok kôan) kah +0.9 í-siōng (tī APSK ê
894í-hā (tī PKLSK ê sû-pîn pí APSK ke chiok kôan) kah +0.9 í-siōng ( APSK ê sû-pîn pí PKLSK ke chiok kôan) ê gú-sû lia̍t --chhut-lâi.
895si̍t-chè kè-sǹg chiâ ê chu-liāu ê sî, mā ū chi̍t-kóa siūⁿ-hoat, chiâ kán-tan chòe thó-lūn.
896Lēng-gōa, lán mā ē-sái chiong sû-pîn khah kôan, m̄-koh bô sû-tián lāi-tóe ê gú-sû chhē --chhut-lâi, chòe ka-ji̍p sû-tián
897chiân ûi-it ē-tàng chhē--tio̍h ê, kun-kù kâng chi̍t-hūn gôan-tián nn̄g-ê sî-tāi hun-pia̍t e̍k-siá ê châi-liāu, hō͘ pún gián-kiù ē
898 lī-piān; kám-siā Lîm Chùn-io̍k tiúⁿ-ló kah Niû Siok-hūi lāu-su lūn-bûn siá-chok kî-kan tùi lōe-iông thê-kiong siu-kái ì-kiàn.
8999 Khó-pí kóng, APSK lāi-tóe chhut-hiān "r", che chhiau-chhut POJ jī-bú ê hōan-ûi,
900 chhiau-chhut POJ jī-bú ê hōan-ûi, keng-kè kiám-cha, hoat-hiān sī tē-chhit phiⁿ ū "Marana" chit-ê Eng-bûn sû.
90114 Nā chi̍t-ê gú-sû kan-na chhut-hiān kî-tiong chi̍t-pêng ê, koat-hō lāi-tóe siá chhut tī lēng-gōa chi̍t
902na chhut-hiān tī kî-tiong chi̍t-pêng ê, koat-hō lāi-tóe siá chhut lēng-gōa chi̍t-hūn gú-liáu ê pâi-miâ, pō͘-hūn hù-siōng khiuⁿ-kháu
903liáu-kái keng-bûn, tāi-iok-á ē í 1 chì 2 ê keng-chat chòe tan-ūi, bûn-kù ka chú-gú.
904 chu-sìn sî-tāi ēng tiān-náu lâi chhú-lí POJ sī 1 hāng chin ki-pún
905iau-kiû. Chu-sìn chhú-lí ê tē 1 pō͘ tō-sī ài ū 1 thò pian-bé. chìn-chêng í-keng ū bē chió thò pian-bé leh sú-iōng, chhiūⁿ TW301
906lâi chhú-lí POJ, pau-koat Unicode tùi POJ ê chi-ôan thêng-tō͘, POJ Unicode lāi-té ê pian-bé hong-sek, kok chióng ê nńg-thé tùi POJ ê
907POJ ēng Tâi-ôan kok chióng bó-gí, pún bûn beh thàm-thó ê POJ sī “Writing
908(1EF0-1EF9: Livonian, Vietnamese téng). Tōa pō͘-hūn ê POJ lóng ē-tàng chit lāi-té chhōe--tio̍h. Basic Latin ê pō͘-hūn kap ASCII sio-kâng,
909Lēng-gōa ū chi̍t-kóa hû-hō bô La-teng-jī lāi-té, khǹg tī pa̍t ūi, chhiūⁿ “N” tō-sī khǹg tī hû
910Lēng-gōa ū chi̍t-kóa hû-hō bô tī La-teng-jī lāi-té, khǹg pa̍t ūi, chhiūⁿ “N” tō-sī khǹg tī hû-hō ê siōng-phiau khu (superscripts
911bô tī La-teng-jī lāi-té, khǹg tī pa̍t ūi, chhiūⁿ “N” tō-sī khǹg hû-hō ê siōng-phiau khu (superscripts, 2070-209F); “t” sī chioh IPA (
9122.POJ Unicode lāi-té ê pian-bé hong-sek
913Chit ê pō͘-hūn beh thàm-thó Unicode lāi-té, ta̍k ê POJ hû-hō ê pian-bé hong-sek.
914 tē 1 pō͘-hūn ū kóng--tio̍h, Unicode tùi POJ ū bô kâng ê chi-ôan
915 ê Unicode lâi piáu-sī. Khah siông-sè ê pian-bé chêng-hêng lia̍t ē-kha chit ê pió, chhiáⁿ chham-khó.
916kau hō͘ chok-gia̍p hē-thóng (operating system) tō hó; tùi su-iàu ka- chhú-lí bûn-jī chu-liāu ê nńg-thé, chhiūⁿ bûn-su nńg-thé iah-sī
917thê-kiong 1 ê Uniscribe hō͘ nńg-thé siat-kè-chiá hong-piān sú-iōng. Mac mā ū i ka-tī sio tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype
918Uniscribe hō͘ nńg-thé siat-kè-chiá hong-piān sú-iōng. Tī Mac mā ū i ka- sio tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype tī Windows/Mac/
919 mā ū i ka-tī sio tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype Windows/Mac/Linux lóng ē-tàng thong-iōng.
920siōng tiōng-iàu. Chit-má siōng kóaⁿ-kín--ê tō-sī ài kā iáu bô Unicode lāi-té ê hû-hō kín khì sin-chhéng. Che sī 1 hāng tōa kang
921giân téng chéng-lí, “Pe̍h-ōe-jī Bûn-hiàn Su-bo̍k”, 2000, hoat-piáu http://203.64.42.21/iug/ungian/soannteng/poj.htm
922Latinized Taiwanese Languages with Unicode,1999 Edition”, 1999, hoat-piáu http://www.taiwanese.com/tp/tpsurvey/tpsurvey.pdf
923 by Latinized Taiwanese Holo language to ISO/IEC 10646 ”, 2002, hoat-piáu http://www.phahng.idv.tw/unicode/proposal_holo_2002.htm
924khip-siu ê khùi-la̍t, chhin-chhiūⁿ súi-gûn lūi ê io̍h, ōe khip-ji̍p phê-hu-lāi.
925, hiah ê kńg ōe khah kiu-óa, khah bô hoat kōaⁿ, iā hiah ê khah óa phê-hu ê huih-kńg, ōe kiu, jia̍t-khì chiū khah bōe tùi phê-hu lī
926jia̍t-khì chiū khah bōe tùi phê-hu lī-khui seng-khu, hóan-tńg, tòa seng-khu-lāi, só͘-í lâng chiū ōe sio-lō.
927 chit nn̄g chân ê ē-tóe ū kiat-tè-chit, chit-ê kiò-chòe phê-ē-kiat
928Piáu-phê sī chiàu i ê miâ só͘ kóng, phê-hū ê chòe tē it gōa-kháu ê cho͘-chit, sī kúi-nā chân ê sòe
929Piáu-phê lāi lóng bô huih-kńg; piáu-phê ê chòe tē i(it?) chhim-chân ê sòe-pau ê tiong-kan, ū tē
930tē-jī chân; chit-ê sī iù koh ba̍t ê cho͘-chit lâi chiâⁿ-ê. Chiap piáu-phê ē-bīn bô pîⁿ-pîⁿ, ū chin chōe lûi-ê, kiò-chòe leng-thâu
931 chiâⁿ-ê; sī hō͘ lāi-pō͘ ê kut-mo͘h, á-sī kun, ōe-tit kiat-liân chin-phê, só͘-í hō͘ phê-hu ōe î-tōng kap chāi-chāi. Chit ê kiò
932Phê ê sek- bô sio-tâng; ū-ê o͘, ū-ê âng, ū-ê n̂g, ū-ê pe̍h; che m̄-sī phê
933chúi-hun-cheng-hoat (水分蒸發, insensible perspiration). Phí-jū lâng nî-saⁿ tek-ko, ûn-ûn-á ta-khì, bōe khòaⁿ-kìⁿ hit ê chúi-khì, àn-cháiⁿ
934nā bong-tio̍h chit khóan ê mi̍h, chiū hit ê to̍k khòai-khòai khip-siu huih-ni̍h. Tùi chit ê sió-khóa ê gôan-in, bat ū i-seng kap khàn-hō͘
935 seng-khu ê phê-hu-ni̍h ū mn̂g chin chōe. Ta̍k ki ê mn̂g-kńg ū tèng
936khu ê phê-hu-ni̍h ū mn̂g chin chōe. Ta̍k ki ê mn̂g-kńg ū tèng ji̍p phê ê lāi-bīn. Mn̂g-kńg ê thâu ū kun, só͘-í ōe hoat-mn̂g; hit ê
937 chńg-thâu-á ê bé ū chńg-kah, sī chhin-chhiūⁿ kah ê lūi, chhah ji̍p
938chńg-thâu-á ê bé ū chńg-kah, sī chhin-chhiūⁿ kah ê lūi, chhah ji̍p phê ê lāi-bīn, hō͘ lâng ni mi̍h, liàm mi̍h khah lī-piān, koh ōe
939185 bān nî chêng chhut-hiān, ( Dr.L.S.B.Leaky, English anthropologist) Hui-chiu ê tang-pō͘.
940Bûn-jī 5,000~6,000 nî chêng chiah ū.
9413) Lâng ta̍k-kang seng-o̍ah tiong iōng gí-giân kap pa̍t-lâng ko͘-thong ì-sù, bô iōng
942ti, tí, tì, tih, tî, tí, , ti̍h
943(1) Hoat-im ū chó͘-gāi: m siang tûn; ng tī chi̍h-kin
944(1) Hoat-im ū chó͘-gāi: m tī siang tûn; ng chi̍h-kin
945tōng siōng ki-pún-tek ê thâu-lō͘ chiū-sī “ku̍t pùn-sò tui.” Kiat-kó pùn-sò tui ku̍t tio̍h pó, āu--lâi chiâⁿ-chò jîn-lūi bûn-bêng ê
946--lâi chiâⁿ-chò jîn-lūi bûn-bêng ê khai-lō͘ sian-hong! Su tong-si I-tá-lih e tiong-sán kai-kip chia̍h-pá siuⁿ-êng tio̍h khì tha̍k kó͘-
947teh (Dante Alighiere,1265~1321) kā i siōng-kài láu ê La-teng bûn tàn piⁿ..a m̄ iōng, khiok thiau-kang iōng i ka-kī ê bó-gí lâi siá bûn
948iōng ê pē-bó ōe mā piàn-chò I-tá-lih ê chèng-sek gí-giân. M̄-kú hit tong-sî i siū--tio̍h ê thāi-gū sī án-chóaⁿ leh? Hō͘ ka-kī ê
949Bûn-jī kái-kek 21 sè-kí khòaⁿ--khí--lâi, kap ìn-soat ki-khì ê hoat-bêng ū ôan
950Lâi khòaⁿ kū Tiong-kok Hàn-jī kái-kek ê le̍k-têng: Sòng-tiâu sî-tāi, Tēng Siau tio̍h khai-sí phoe-phêng Hàn-jī kóng
951Tiong-kok ê hōan-lān, chāi bûn-su hôan, só͘-í bān.” Koh-chài lâi, Bêng-tiâu sî-tāi, Thian-chú-kàu ê thôan-tō-sū
952Hàn-jī kái-piàn kàu Kán-thé-jī ê tē-pō͘ put-kò sī kái-siān i piáu-bīn siōng ê chèng-thâu nā-tiāⁿ, beh chin chiàⁿ kái-koat būn
953lio̍k Pak-kiaⁿ kháu-im ê phó͘-thong-ōe), khó-sioh iáu-kú siū hān-chè hiān-iú ê siā-hōe thé-chè, iáu tio̍h koai-koai-á sú-iōng kán-thé
954Hóan tńg-lâi khòaⁿ chin chá tio̍h o̍ah Tâi-ôan, bô siū tio̍h Hàn-gí Bûn-giân-gí sok-pa̍k ê hū-lú, á-
955-gí Bûn-giân-gí sok-pa̍k ê hū-lú, á-sī lô-hàn-kha-á. Chá-chá 1885 nî, in tioh ū sú-iōng phin-im bûn-jī ê pò-chóa thang khòaⁿ,
956 Ho̍k-chû Hōe-tiúⁿ Tâi-ôan Kàu-io̍k-pō͘ Chan Chì-lóng Pō͘-tiúⁿ 2000 nî 10 go̍eh soan-pò beh iōng Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê
957gí) sú-iōng. Ín-khí chin-chē lâng chin nāu-jia̍t ê thó-lūn. Lán chia mā beh piáu-sī lán ê khòaⁿ-hoat.Ki-pún-tek lán ê kiàn-kái
958 ê Tâi-ôan bó-gí beh án-chóaⁿ chhú-lí? M̄-kú in-ūi Pak-kiaⁿ-ōe té-kî lāi iû-gôan sī lán chia ê kiông-sè gí-giân, éng-hióng
959kāng-khóan sī “i”, tha̍k 2 ê bó-im [i] kap [?], bô kàu kho-ha̍k-tek. 風 Tâi-ôan ê Pak-kiaⁿ-ōe tiāⁿ tio̍h tha̍k fong, m̄-kú tī Hàn-gí Pheng
960kho-ha̍k-tek. 風 tī Tâi-ôan ê Pak-kiaⁿ-ōe tiāⁿ tio̍h tha̍k fong, m̄-kú Hàn-gí Pheng-im khiok-sī tha̍k feng. Chiah-ê lóng-sī khiàm-tiám. Che
961Hàn-gí Pheng-im khiok-sī tha̍k feng. Chiah-ê lóng-sī khiàm-tiám. Che “chèng-tī siōng-tōa, tì-sek hūn-chú bô siáⁿ siâu-á lō͘-iōng”
962-im khiok-sī tha̍k feng. Chiah-ê lóng-sī khiàm-tiám. Che tī “chèng- siōng-tōa, tì-sek hūn-chú bô siáⁿ siâu-á lō͘-iōng” ê 1958 nî
963 gí-im hē-thóng lâi kóng, Hôa-gí bô 文 ê /b/ kap 疑 ê /g/ chit-khóan
964gín-á teh o̍h Eng-gí ē tú-tio̍h chin tōa ê chó͘-gāi. Chin chē khì Bí-kok ê Tiong-kok-lâng kàu-siū Eng-gí lóng kóng bē sù-sī chiū
965Jîn-sèng ê khó-lī tāi-ke lóng chai. Kāng chi̍t-ê hû-hō bô kāng ê gí-giân ài tha̍k bô kāng ê gí-im, che cho̍at-tùi sī
966ê gí-giân ài tha̍k bô kāng ê gí-im, che cho̍at-tùi sī ge̍k-thāi! Hôa-gí “b” tha̍k [p], tī Eng-gí “b” tha̍k [b], án-ne ū ha̍h jîn-sèng?
967kāng ê gí-im, che cho̍at-tùi sī ge̍k-thāi! Tī Hôa-gí “b” tha̍k [p], Eng-gí “b” tha̍k [b], án-ne ū ha̍h jîn-sèng? Keng-chè ê ì-sù sī
968jîn-sèng? Keng-chè ê ì-sù sī séng sî-kan kap khong-kan, hō͘ lán kāng sî-kan lāi thang kóng khah-chē ōe, kā siūⁿ-hoat piáu-bêng chheng
969Lí bat khòaⁿ-tio̍h khēng--bô, chá-khí á-sī hông-hun ê sî, nā-sī lo̍h-hō͘ liáu, á-sī tī chúi
970bô, tī chá-khí á-sī hông-hun ê sî, nā-sī lo̍h-hō͘ liáu, á-sī chúi-chhiâng piⁿ..a, koh ū khòaⁿ-tio̍h ji̍t-kng ê sî, lán chiū ōe
971chhiâng piⁿ..a, koh ū khòaⁿ-tio̍h ji̍t-kng ê sî, lán chiū ōe-tit-thang lēng-gōa hit pêng ê thiⁿ-téng khòaⁿ tio̍h chi̍t-chōa oan-oan pòaⁿ-
972 kong-gôan 1666 nî, Eng-kok ê Bu̍t-lí ha̍k-ka Issac Newton iōng ji̍t-kng
973ē chhut-hiān bô kāng hong-hiòng ê chiat-siā(refraction). In-ūi kng kài-chit(medium) lāi-té, i ê sok-tō͘ ē piàn bān. Kiô-á-sek..ê sok
974phian-hiòng siōng sè, pa̍t chióng sek-kng ê chiat-siā, tú hó hun-pò͘ chit nn̄g sek ê tiong-ng, chhin-chhiūⁿ Tô͘ - it.
975 Tô͘-it, lán khòaⁿ tio̍h ji̍t-kng thong-kòe Sam-lêng-kiàⁿ ū nn̄g-pái
976Sam-lêng-kiàⁿ ū nn̄g-pái ê chiat-siā. Nā sī lo̍h-hō͘ liáu, á-sī chúi-chhiâng piⁿ..a, thiⁿ--ni̍h chhiong-bóan sè-sè-lia̍p-á ê chúi-
977chu, hit sî tú-hó ū ji̍t-kng chiò--kòe--lâi, lán chiū ōe-tit-thang ji̍t-thâu ê lēng-gōa hit pêng khòaⁿ tio̍h khēng--lo͘h! Khēng chūi
978sī kiô-á-sek..ê. Só͘-í lán khòaⁿ--tio̍h ê khēng, âng-sek..ê sī téng-kôan hit-kho͘, kiô-á-sek..ê sī tī lāi-kho͘.
979 ê khēng, âng-sek..ê sī tī téng-kôan hit-kho͘, kiô-á-sek..ê sī lāi-kho͘.
980, chhin-chhiūⁿ Tô͘-saⁿ. Só͘-í lán khòaⁿ--tio̍h ê gê ē chhut-hiān khēng ê téng-kôan, sek-chhái hun-pò͘ kap khēng tò-péng, sek-chúi
981sú, tì-sú chiam-tùi gōa-lâi chèng-kôan ê phoe-phêng it-poaⁿ hān kìm-chí kháu-gí ê pō͘-hūn. Ùi hn̄g ê kak-tō͘ lâi khòaⁿ, kìm Lô
982Kàu-taⁿ Tâi-ôan ê chèng-kôan chi̍t hong-bīn iû-gôan khòaⁿ-khin LMJ Tâi-ôan le̍k-sú ê tē-ūi, chi̍t hong-bīn koh bô kò͘ Tâi-ôan siā
983 tháu-pa̍k, chi̍t-ê lâng ê náu chiah ū khó-lêng khai-sí choan-sim logic (邏輯) kap chhòng-chok hong-bīn, náu séng koh chhú-lí Hàn-jī ê
984LMJ koh hó pâi-sū ê kong-lêng ha̍h chu-sìn sî-tāi chu-liāu kóan-lí ê iàu-
985khí-bó͘ ū ìn Chù-im. Kian-chhî siu-kái Chù-im kà bú-gí ê chèng- jîn-bu̍t khióng-kiaⁿ sī ǹg-bāng bú-gí "kiâⁿ bē chhut" Tâi-ôan.
986thâu-kok khah ū sim beh pó-chûn sè-kài kok-tē ê bûn-hòa. LMJ gâu i ê pún-chit hong-piān kì-chài gí-im. Siat-sú chiàm-niá Pak-bí-chiu
987ti̍t ài kàu kīn-tāi siā-hōe chiah khah chē lâng ū ki-hōe khì o̍h. chia kí chi̍t-ê pa̍t-kok ê lē lâi pí-phēng: Lâm-bí-chiu tē-it-tōa
988nî chiah ū lâng khì gián-kiù. Ùi 1972 nî khai-sí, Pa-se chèng-hú Karaja ê thôan-thóng tē-tāi si̍t-si bú-gí kàu-io̍k ê chèng-chhek.
989chai. Hi-bāng ta̍k-ke to-to hoat-iông Pe̍h-ōe-jī bûn-hòa, kiàn-li̍p i jîn-bîn sim-lāi ê le̍k-sú tē-ūi.
990-tú-á phah-phú-kng ê sî, tiàm hái-piⁿ hiòng tang-hng khòaⁿ--khì. iâu-óan thiⁿ-piⁿ ê pe̍h-hûn, tùi i ê pak-tó͘-kha ta̍uh-ta̍uh-á ē
991ta̍uh-ta̍uh-á ē hián-chhut àm-âng, chu-âng ê chhái-hâ. Chit-tia̍p hái-bīn ia̍h ē ta̍uh-ta̍uh phû-chhut ji̍t-thâu, i tùi chi̍t bâi-bâi
992
993 Kia̍h chi̍t ki , kā i chhah ji̍p té chúi ê óaⁿ lāi. Àⁿ thâu chim-chiok khòaⁿ māi
994ji̍p té chúi ê óaⁿ lāi. Àⁿ thâu chim-chiok khòaⁿ māi--leh. Hit ki sī m̄-sī chhin-chhiūⁿ tn̄g-chòe nn̄g-chat? Chit khóan hiān-siōng hō
995khì, chiat-siā ê kng chiū phian óa chúi-bīn. Chhin-chhiūⁿ tô͘-jī, -bóe(chù:tī ê bóe-liu) A só͘ hóan-siā chhut--lâi ê kng, chi̍t chōa
996siā ê kng chiū phian óa chúi-bīn. Chhin-chhiūⁿ tô͘-jī, tī-bóe(chù: ê bóe-liu) A só͘ hóan-siā chhut--lâi ê kng, chi̍t chōa sī ti̍t-ti̍t
997chiat-siā chhut--lâi, i phian óa chúi-bīn, só͘-í khòaⁿ--khí--lâi -bóe chiū tī B ê só͘-chāi. Ia̍h chiū sī lán tiāⁿ-tiāⁿ kám-kak tī
998chhut--lâi, i phian óa chúi-bīn, só͘-í khòaⁿ--khí--lâi tī-bóe chiū B ê só͘-chāi. Ia̍h chiū sī lán tiāⁿ-tiāⁿ kám-kak tī chhin-chhiūⁿ
999tī-bóe chiū tī B ê só͘-chāi. Ia̍h chiū sī lán tiāⁿ-tiāⁿ kám-kak chhin-chhiūⁿ at-chi̍h tn̄g-chòe nn̄g-chat ê in-toaⁿ. Taⁿ kàu-chia, lí
1000ê in-toaⁿ. Taⁿ kàu-chia, lí nā kám-kak bū-sà-sà, chhiáⁿ lí kia̍h phâng óaⁿ chò chit ê si̍t-giām kā khòaⁿ māi--leh!
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料