查詢[só͘-í] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:só͘-í
1-té, sīm-chì gâu pôaⁿ-ōe; lâng ōe hiâm, sī bô-hó ê chhù-piⁿ. Só͘-í chòe-lâng kóng-ōe ài kín-sīn, m̄-thang kāu-ōe.
2chit ê Se-bō-soaⁿ, ū lâng thôan-chhut Se-bō-soaⁿ hong-hiòng m̄-tio̍h, só͘-í Tâi-ôan siū khì-sak. Chá-sî, se-bō sī chòe-koaⁿ só͘ tì ê bō,
3ê hong-siok, kiâⁿ lō͘ bōe ún, ài sió-sim, bô, chiū ōe pōa tó. Só͘-í khó͘-khǹg lâng m̄-thang pa̍k-kha.
4Chá-sî kiat-hūn sī lú-hong kè-khì kàu lâm-hong. Só͘-í tī lâm-hông ê chhù sī ke lâng, khah nāu-jia̍t. tī lú-hong ê chhù
5Chá-sî kiat-hun sī lú-ê kè kàu lâm-ê ê chhù. Só͘-í nā lâm-hong khòaⁿ lú-chú chi̍t-lâng hó chiū hó. Nā-sī lú-hong,
6Lín a-só hit -khang khah tōa khang sī bô m̄-tio̍h --la,m̄-koh i ū seⁿ,só͘-í khah sio̍k;lí-ê sui-jiân chi̍t-khang -á-kiáⁿ,m̄-koh lí to bô seⁿ,só͘
7í khah sio̍k;lí-ê sui-jiân chi̍t-khang -á-kiáⁿ,m̄-koh lí to bô seⁿ,só͘-í tō khah kùi--la.Āu-pái lí nā ū seⁿ,tō sǹg kóng khah tōa khang,góa
8góa ū chi̍t phoe hòe bô--khì. Kin-á-ji̍t góa í-keng chhōe--tio̍h-a. Só͘-í góa lâi thiat-siau hit ê àn-kiāⁿ.”
9lāu-pē Charlie Sòng hō͘ in chū sòe-hàn to̍h siū gōa-kok kàu-io̍k, só͘-í mā kā in hō͘ Eng-bûn-miâ, hun-pia̍t kiò-chòe : Jean, Joey, Holly.
10khòaⁿ chiáu-á-kha, beh ná ē chai-iáⁿ sī sím-mi̍h khóan chiáu-á. Só͘-í i chiū bô ài chham-ka khó-chhì, tùi kàu-sek kiâⁿ--chhut--khì. Kàu
11 hòe, lóng thêng-keng (停經)--ah, iû-koh ta̍k àm lóng khùn bōe khì, só͘-í góa lóng chóng beh lâi niá bān-it! ”
12Chit ê thang-á sī siuⁿ sòe, só͘-í Bó͘ Sian-siⁿ bōe tit-kè, ia̍h i cháu siān m̄ ài jip, chiū tò-khì
13I chīn siān só͘-í i phia̍h lo̍h-khì tī thò͘-khang ê thô͘-kha, tī chīn hó koh nńg ê
14Tī tōe-ni̍h ná kú ná jo̍ah ; chit ê ji̍t sio kàu chīn hiông, só͘-í lâng tùi hit ê ji̍t-sòaⁿ ê sio kàu hūn-khì ; tú-tú chhin-chhiūⁿ
15I sī chīn tōa, chīn ui-hong, só͘-í lâng kap o̍ah-mi̍h khòaⁿ-kìⁿ i, kèng koh ùi. Chiah ê chhiū kap chháu
16chhù. In lóng bô sòe-hàn cha-bó͘ gín-ná, á-sī ta-po͘ gín-ná. Só͘-í chi̍t ji̍t chit ê sòe-hàn ê lāu hū-jîn-lâng ēng kiuⁿ-piáⁿ chòe
17Só͘-í chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná thiàu tī hô͘-lî ê bé, ia̍h
18Só͘-í chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná thiàu tī i ê phīⁿ.
19háu. I háu kúi siaⁿ, lóng-chóng chiah ê sòe chiah ê siù chīn kiaⁿ, só͘-í in tùi in ê khang chhut-lâi,cháu chia, cháu hia, lâi siám-pī. Chóng
20hiông ê tōa chiah sai tùi chhiū-nâ chhut-lâi, háu, hō͘ gún kiaⁿ, só͘-í gún cháu-khì.”
21Só͘-í chit chiah khó-lîn ê lāu sai lèng-lâi, lèng-khì, bōe tit thang chiūⁿ
22o͘h, góa beh chhōa lí kàu tōe-hām ; ū koh khah hó ê mi̍h tī hia.” Só͘-í siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú chhōa i ê sòe-hàn pêng-iú lo̍h tōe-hām lâu
23Só͘-í chit chiah sòe chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú tò-khì in tau, ia̍h kui sì
24Tùi án-ni in nn̄g lâng chin kiàn-siàu, bô koh saⁿ-kap kóng-ōe. Só͘-í hit ê tāi-chì soah-khì.
25chiū kóaⁿ-kín kā i kóng, “Án-má, Góa ún lâng beh chia̍h khah pûi, só͘-í eng-kai tio̍h chiàu iok, chhiáⁿ hō͘ góa chit tia̍p tiàm tī gō͘-kak
26Só͘-í i ê má chiū ēng i ê hiaⁿ-tī ê phê, chòe chi̍t ê súi-súi sòe-sòe
27chi̍t lia̍p sòe-sòe kim-kim, súi-súi ê chí, i siūⁿ beh the̍h tò-khì. Só͘-í chhun i ê kha-chiúⁿ lâi bong i, chóng-sī chit lia̍p sòe lia̍p chí ti̍t
28lia̍p chí ti̍t gô-lo̍h-khì, khin-khin-á to̍k-to̍k tī i ê thâu-chêng, só͘-í i iā ti̍t lo̍h-khì. Ti̍t lo̍h, lo̍h, koh lo̍h chí ti̍t gô, khì, khì
29Só͘-í chit chiah sòe chiah chhiah chhú chòe sòe-hàn âng-lâng ê chhe-ēng.
30chīn kóaⁿ-kín chhut-mn̂g, iáu-bē koaiⁿ ê sî chiū chōan chōan-sî, só͘-í lóng bô chōan-tio̍h. I khì, m̄ chai in-ūi i chin kóaⁿ-kín.
31 ài bô chit lia̍p súi-súi kng-kng ê chí. I m̄ chai hē tī tá-lo̍h, só͘-í ta̍k só͘-chāi chhē. I khui ta̍k ê sòe thoah lâi khòaⁿ lóng bô tī
32pó-chio̍h chòe, ia̍h sī kàu-gia̍h tōa hō͘ niáu-chhú hu-jîn ēng. Só͘-í sòe chiah chhân-chhú chiū ēng chit kōaⁿ chu sàng i ê chí-bē. I
33koe-bú tú-á tùi mn̂g chhut-lâi, teh khioh kóa chhâ thang hiâⁿ hé. Só͘-í chit chiah lāu hô͘-lî bih tī chhâ-tui ê āu-bīn, tī koe-bú àⁿ-lo̍h
34Sèng-keng kóng, “Só͘-í kiò hit só͘-chāi chòe tham-chia̍h ê lâng ê bōng, in-ūi tham-chia̍h
35siūⁿ i beh pìⁿ chi̍t ê kâu-lāng lâi chhòng-tī hiuⁿ-siā ê lâng. Só͘-í i cháu kàu siā-ni̍h tōa siaⁿ chhut-la̍t kiò kóng, “Chhâi-lông o͘h
36teh lâ-êng, bô chi̍t ê ū chi̍t-tiám-á tì-ì á-sī khah kūn-óa i. Só͘-í chit ê chhī-iûⁿ gín-ná si̍t-lo̍h lóng-chóng ê iûⁿ.
37khòaⁿ-kìⁿ pòaⁿ hāng, I siūⁿ kóng, “Chheh ! Góa sī sit-chhò lah !” Só͘-í i khui i ê chhùi pàng sòe chiah lông khì.
38pa̍t mi̍h thang hō͘ i kè-giàn. I chai-kiò i tek-khak tio̍h chia̍h chîm. Só͘-í koh lo̍h-khì khoe-piⁿ sì-ûi put-chí sòe-jī khòaⁿ. I bô khòaⁿ-kìⁿ
39, chóng-sī i ka-kī siūⁿ. “Góa siūⁿ góa m̄ ài tú-tio̍h kan-khó͘.” Só͘-í i khiā tiāⁿ-tiāⁿ tōa siaⁿ kóng, “Góa lóng bô khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah
40Só͘-í i kia̍h i ê o͘-bé ê phīⁿ tī chúi-téng lâi thèng-hāu.
41Chóng-sī i m̄ ài tú-tio̍h kan-khó͘. Só͘-í i khiā chīn tiāⁿ, ka-kī kóng-ōe, chiàu I pêng-siông ê khóan-sit.
42 āu-lâi bo̍k, bo̍k, bo̍k, hō͘ góa chai sòe chiah chîm tī tá-lo̍h. Só͘-í góa ōe chhun góa ê chhiú-chiúⁿ ji̍p-khì lia̍h i. Góa teh siūⁿ kin
43Só͘-í pûn, koh pûn chīn tōa la̍t ; chiah ê pho̍k-á khí kàu chin chōe chhī
44Chit chiah lāu go̍k-hî chīn siū-khì, só͘-í pê chiūⁿ hōaⁿ-ni̍h khì jip sòe chiah lông, chóng-sī khó-sioh i lia̍h
45tāi-chì liáu-āu, sòe chiah lông m̄ káⁿ koh mō͘-hiám khì kūn chúi, só͘-í bô koh chia̍h chîm. Chóng-sī i chhē-tio̍h chi̍t ê hn̂g ū iá bû-hoa
46 chiù-chōa bô lūn cháiⁿ-iūⁿ chi̍t pái beh chia̍h chit chiah lông. Só͘-í i pê, sô tùi tōe-ni̍h khì kàu tī sòe chiah lông ê chhù, pê, sô
47Só͘-í i khiā tiāⁿ-tiāⁿ ka-kī kóng-ōe, (Lí ōe kì-tit i pêng-siông só͘
48Só͘-í i chiàu i só͘ ōe ê kek chi̍t ê chīn hó ê siaⁿ, (M̄ bián kóng lí
49Só͘-í tek-khak chia̍h ka-kī kiat ê ké-chí, chhiong-móa ka-kī siat ê kè-bô͘
50Góa chiah chhì-khòaⁿ, taⁿ sī góa ū ki-hōe thang chòe kang ê sî.” só͘-í i chiū kā chit ê chheh-kóan-chú kóng, “Góa chhì chòe.” I teh siūⁿ
51-bē tī tōa keng phò-si̍t ê chhù, tī hiuⁿ-siā ū chīn hó ê sî. Só͘-í i siá lóng-chóng ê tāi-chì chòe chi̍t ê kò͘-sū ; i kóng-khí i
52chit-má sī thong sè-kài siōng ióng--ê, bô siáⁿ-meh thang kiaⁿ--e a, só͘-í, i koat-tēng beh pe khì i khah-chá m̄-káⁿ khì ê só͘-chāi.
53só͘-í
54chham Eng-gí ê /b/ accoustic ê voice onset time bô ôan-chôan it-tì, só͘-í Tâi-gí voiced /b/ tian-tò kap Eng-gí ê voiceless /p/ khah sêng. Pí
55 im. Náu lāi-té bô ê im chiū-sī hiⁿ-khang chin oh thiaⁿ ū ê im. Só͘-í tī chòe-āu tàu-té ū glottal stop--bô, tùi Eng-gí sī bó-gí ê lâng
56-hòa), put-kò in m̄-sī gôan-im m̄-sī phonemic, bô tī náu lāi-té, só͘-í Tâi-gí ê nasal vowels tùi in lâi kóng chin oh ha̍k-si̍p.
57giâm-tiōng, kan-taⁿ 8 ê niâ. Piàn-tiāu sī chin pháiⁿ ha̍k-si̍p--ê, só͘-í chin chē lâng thê-chhut kóng èng-kai piau piàn-tiāu. Put-kò ùi chia
58ê chiū-sī Type 7, tē 1 kap tē 5 tiāu lóng ē piàn-chò tē 7 tiāu, só͘-í iông-ī hùn-lōan.
59Tāi-bêng-sû Tâi-gí ū hun exclusive kap inclusive, Eng-gí bô, só͘-í èng-kai kóng "góan"--ê, i kóng "lán". I kóng "Lán chí-ū ū-sî
60bái, chē, chió, tio̍h, m̄-tio̍h, ... ; tōa-pō͘-hūn bē o͘-pe̍h lâi; só͘-í kiàn-li̍p chhut kui-hōan-sèng, sī bûn-bêng chìn-pō͘ ê i-kù. Tâi
61bián keng-kòe chhùi ê tōng-chok, sī àn ba̍k-chiu chiū jīn ē bat--ê. Só͘-í, o̍h POJ kāng-khóan sī bat-jī, m̄-sī bat-im niâ, hām ha̍k-si̍p m̄-sī
62āu-piah chit-ê būn-tê ē tòe sî-kan kòe-khì bān-bān-á siau-sit. Só͘-í POJ jú chá ēng Unicode lâi chhú-lí tō ē-tàng jú chá kap chôan
63Lithuania ê tē-chú lóng-sī Poland-lâng, tiāⁿ-tiāⁿ hóan-khòng Lō͘-se-a, só͘-í Lō͘-se-a chèng-hú tian-tò ka-kiông Lithuania ki-chân lâi jio̍k-hòa
64-lâng khah-chá chin kú-tn̂g ê sî-kan siū-tio̍h Poland ê thóng-tī, só͘-í kok-ka jīn-tông sī Poland ê, m̄-koh siū-tioh Tang-au bîn-cho̍k chú-
65Kaliningrad tē-hng), giân-lūn chhut-pán ê kòan-chè pí Lō͘-se-a khah sàng, só͘-í hit-pêng ê Lithuania gí-bûn mā chin o̍ah-tāng, tùi Lō͘-se-a lāi-té
66 kò͘-sêng iàu-kiāⁿ tiong-kan siōng tiōng-sī "gí-giân" ê in-sò͘, só͘-í 19 sè-kí kàu 20 sè-kí Balt bîn-cho̍k chú-gī-chiá teh chhui-tián
67sek hun-chú ê kàu-iok kòe-thêng lóng iōng Tek-gí kap Lō͘-se-a-gí, só͘-í, Latvia-lâng tì-sek hun-chú tī 3 chióng gí-giân (Tek-gí, Lō͘-se-a
68siū-tio̍h chin hó ê kàu-iok, ē-tàng chiap-siū siōng sin ê chu-sìn, só͘-í "A" kài-tōaⁿ thóng-tī kài-kip chhut-sin ê Baltic German chheng-liân
69tī Estonia chhōe bô iú-koan 18-19 sè-kí ê bûin-hòa-sú khò-pún, só͘-í tī chia thê-khí kóng Latvia kap Lithuania ê lē.
70Só͘-í lán beh lâi kiám-thó Tâi-ôan pún-thó͘ gí-bûn iû-kî-sī Hō-ló
71, mā ū khó-lêng chi̍t-tiám-á thoat-sòaⁿ pún-lūn-bûn ê chú-tê, só͘-í chit-pái bô-ài siông-sè khì thó-lūn "kok-che̍k", "kok-ka jīn-tông"
72chāi-te chiat-bo̍k, si̍p-kòan khì khòaⁿ Finland ê tiān-sī chiat-bo̍k, só͘-í thiaⁿ-ū Finland-gí.Tian-tò Finland-lâng bô teh khòaⁿ, mā bô su-iàu
733 Shima2004:20;Só͘-í pit-chiá tī kin-nî 6 go̍eh té kàu 7 go̍e chhe khì Balt 3 kok ê-sî,
74siú ê "New Social Movements (Sin siā-hōe ūn-tōng)" mā chin o̍ah-tāng, só͘-í Plessner ê kóng-hoat bô it-tēng sī sek-tòng ê.
75"Kiuⁿ-kháu (accent)" thong-siông sī teh kóng lâng kóng-ōe ê hoat-im, só͘-í the̍h lâi chún-sī kok hong-giân tiong bô siâng gí-im á-sī im-ūn
76Só͘-í che 6 ha̍k-kî kà Tâi-gí ê sî-kan m̄-sī pîⁿ-tháⁿ sūn-sū. Chho͘-
77-á hó hit-sî Iûⁿ lāu-su bô koh tī iā-kan-pō͘ khui Tâi-gí-khò. Só͘-í góa têng-thâu the̍h-chhut sin-chhéng. Khò-miâ hō-chò "Ki-chhó͘ Tâi
78kan-ta ē-sái hō͘ kiam-jīm lāu-su kà choan-gia̍p kho-ba̍k nā-tiāⁿ. Só͘-í góa tē 1 kù tio̍h kóng, kin-á sī beh chèng-bêng hō͘ ta̍k-ê khòaⁿ
79úi Lô Chì-bêng ko-hiông-chhī ê ho̍k-bū-chhù. I tng teh bô-êng, só͘-í i ê chō͘-lí chhōa góa chhōe hia ê ho̍k-bū-chhù chú-jim Lîm Bí-
80-giân khò-thêng, m̄-bián koh khui. Tong-tiûⁿ iā bô koh thó-lūn. Só͘-í Jīm Siān-liông chá tio̍h àn-sǹg beh kā Tâi-gí-khò the̍h-cháu.
81, iā m̄ sī hāu-tiúⁿ. Bô su-iàu kap in kiat siuⁿ chhim ê oan-siû. Só͘-í ji̍t-kan-pō͘ ê Tâi-gí-khò kái-chò tē 3 ê bêng-chheng: Sin-bûn
82-koah Sin-iok (1916) kah Kū-iok(1933), m̄-koh in-ūi APSK kan-na Sin-iok, só͘-í iōng nn̄g-ê pán-pún kâng-khóan ê pō͘-hūn lâi chòe pí-kàu.
83Chôan-chiu-khiuⁿ ê sêng-hūn khah chōe, kah Tâi-pak-khiuⁿ mā chin óa, só͘-í tī Tâi-ôan ê chiap-siū-tō͘ chin kôan. I sī liû-thôan siōng khoah
84chiok kôan, Tâi-tiong-khiuⁿ tian-tò-péng, Chiang-chiu-khiuⁿ chiàm iu-sè. Só͘-í, lán tih thàm-thó gú-sû piàn-hòa ê sî-chūn, khiuⁿ-kháu ê in-sò͘
85Só͘-í, P, K, A ê sò͘-liōng, koh ài chòe chi̍t-pái ê tiâu-chéng. Siat-sú
86kóng, tō sió-khóa hùi-khì, "in" kah "iⁿ" ē tòng-chòe kāng-khóan. Só͘-í nā-sī iōng sō͘-jī tiāu-hō lâi chòe chu-liāu chhú-lí ê sî, kiàn
87Hàn-jī mā khó-lêng ē tùi-èng bô kâng POJ im-chiat ê chêng-hêng, só͘-í, tiong-kan ê chha-ī ū gōa tōa, su-iau chòe chìn-chi̍t-pō͘ ê gián
88tiāu phah m̄-tio̍h ê, m̄-koh in-ūi hù-ha̍p POJ im-chiat ê pheng-siá, só͘-í hē-thóng bô chhē chhut chit-ê chhò-gō͘. Chhò-gō͘ ê gú-sû nā jú
89āu-piah chit ê būn-tê ē tòe sî-kan kòe-khì bān-bān-á siau-sit. Só͘-í POJ jú chá ēng Unicode lâi chhú-lí tō ē-tàng jú chá kap chôan
90khì khah jo̍ah ê sî, hiah ê hān-chôaⁿ-kńg ê bé-liu tiùⁿ koh khui, só͘-í kōaⁿ nā lâu-chhut-lâi, lâng chiū khah liâng-léng, khòaⁿ-o̍ah. Nā
91khah bōe tùi phê-hu lī-khui seng-khu, hóan-tńg, tòa tī seng-khu-lāi, só͘-í lâng chiū ōe sio-lō.
92 hō͘ lāi-pō͘ ê kut-mo͘h, á-sī kun, ōe-tit kiat-liân tī chin-phê, só͘-í hō͘ phê-hu ōe î-tōng kap chāi-chāi. Chit ê kiò-chòe phê-ē-kiat
93sī án-ni. Hit ê iù-iù ê lia̍p nā kìⁿ ji̍t, chiū-ōe pìⁿ khah o͘, só͘-í lâng khah siông pha̍k ji̍t, i ê bīn-sek chiū ōe khah o͘; siông-siông
94hān-chôaⁿ ê kńg, hō͘ i bōe lâu kōaⁿ, seng-khu chiū ōe phòa-pīⁿ. Só͘-í tio̍h siông-siông sóe seng-khu, bián-tit ū lâ-sâm lâi that-ba̍t hān
95 mn̂g-kńg ū tèng ji̍p tī phê ê lāi-bīn. Mn̂g-kńg ê thâu ū kun, só͘-í ōe hoat-mn̂g; hit ê kun nā bô-khì, chiū bōe koh hoat; phí-jū chhin
96chòe chhé-chit (髓質, medulla tē 88 tô͘) mn̂g ê lāi-bīn bô sîn-keng, só͘-í chhut-chāi lâng chián, ia̍h bōe thiàⁿ; nā-sī phê ê lāi-bīn chiū
97-chāi lâng chián, ia̍h bōe thiàⁿ; nā-sī phê ê lāi-bīn chiū ū, só͘-í chhoah-mn̂g chiah ōe thiàⁿ.
98sí phoe-phêng Hàn-jī kóng, “Gōa-kok ê khiáu, chāi bûn-su kán-tan, só͘-í kín; Tiong-kok ê hōan-lān, chāi bûn-su hôan, só͘-í bān.” Koh-chài
99bûn-su kán-tan, só͘-í kín; Tiong-kok ê hōan-lān, chāi bûn-su hôan, só͘-í bān.” Koh-chài lâi, tī Bêng-tiâu sî-tāi, Thian-chú-kàu ê thôan
100lāi-té, i ê sok-tō͘ ē piàn bān. Kiô-á-sek..ê sok-tō͘ siōng bān, só͘-í chiat-siā hō͘ i ê phian-hiòng siōng tōa, âng-sek..ê sok-tō͘ siōng
101siā hō͘ i ê phian-hiòng siōng tōa, âng-sek..ê sok-tō͘ siōng kín, só͘-í chiat-siā hō͘ i ê phian-hiòng siōng sè, pa̍t chióng sek-kng ê chiat
102sī âng-sek..ê, hit-tiâu gióng-kak 40o..ê, chiū-sī kiô-á-sek..ê. Só͘-í lán khòaⁿ--tio̍h ê khēng, âng-sek..ê sī tī téng-kôan hit-kho͘, kiô
103kng ê gióng-kak sī 51o, kiô-á-sek..ê sī 54o, chhin-chhiūⁿ Tô͘-saⁿ. Só͘-í lán khòaⁿ--tio̍h ê gê ē chhut-hiān tī khēng ê téng-kôan, sek-chhái
104refraction) iā lóng bô sio-siāng. Chúi..ê pí khong-khì..ê khah tōa, só͘-í kng ùi khong-khì chǹg-ji̍p chúi lāi, chiat-siā ê kng chiū phian lī
105chōa sī ùi A kàu O chiah chiat-siā chhut--lâi, i phian óa chúi-bīn, só͘-í khòaⁿ--khí--lâi tī-bóe chiū tī B ê só͘-chāi. Ia̍h chiū sī lán
106thong kòe chi̍t ê bi̍t-tō͘ it-ti̍t teh piàn kāu ê thàu-bêng bu̍t-chit, só͘-í ē sán-seng chiat-siā ê hiān-siōng. Chhin-chhiūⁿ tô͘-saⁿ(kā ji̍t-thâu
107hō͘ tāi-khì-chàn ê khong-khì hun-chú(molecular) sàn-siā(scatter), só͘-í i ē-tàng thong-kòe tāi-khì-chàn kàu lán ê ba̍k-chiu, hō͘ lán khòaⁿ
108tio̍h ê ji̍t-kng sī bô keng-kòe chiat-siā, ti̍t chhiō kàu gán-chêng. Só͘-í lán ē kám-kak kng-iāⁿ-iāⁿ, sīm-chì ē chha̍k ba̍k-chiu, khì hō͘ i
109phah-sǹg nā kap lâng sio chông, khióng-kiaⁿ ū sìⁿ-miā ê gûi-hiám. Só͘-í in ang-á-bó͘ tī chhia-lāi chiū oan-ke sio-mē, hoah kah tōa-sè siaⁿ.
110 In-ūi AFC EBC , só͘-í tn̂g-hong-hêng CFLK ê biān-chek kap chiàⁿ-hong-hêng ACEH ê biān-chek
111bian-chek iōng piáu-sī, só͘-í Pit-tah-ko-la-su Tēng-lí chiū án-ni siá:
112chiâⁿ-chò gôan-chú-he̍k, chit-chú tòa chiàⁿ-tiān, tiong-chú bô tiān, só͘-í gôan-chú-he̍k ê tiān sī chiàⁿ--ê. Tiān-chú(Electron) tòa hù-tiān
113chú-he̍k teh ūn-chóan. In-ūi i bô tiāⁿ-tio̍h, ē se̍h lâi se̍h khì, só͘-í kā i ū khó-lêng chhut-hiān ê só͘-chāi ōe chò 1-kho͘ bū-bū ê îⁿ
114 gôan-chú só͘ ū ê tiān-chú sò͘-liōng kap chit-chú..ê pêⁿ-chē, só͘-í 1-lia̍p chèng-siông ê gôan-chú sī bô tiān--ê. Che sī kīn-tāi bu̍t
115tiān, B sit-khì 5-lia̍p tiān-chú, ná chhin-chhiūⁿ ke 5-lia̍p chit-chú, só͘-í B chiū tòa 5-ê chiàⁿ-tiān. The̍h sok-ka-kóng kap mn̂g-chit ê pò͘ sio
116bē cháu-sóa, iā in-ūi ū ke chhut--lâi ê tiān-chú á-sī chit-chú, só͘-í lán kā chit khóan hiān-siōng hō chò “tiāⁿ-tiān”. M̄-kú sio bôa
117chhōa-cháu, m̄-kóan chiàⁿ-tiān á-sī hù-tiān chiū ē sit bô--khì. Só͘-í it-tēng ài tiàm khah ta-sò ê só͘-chāi, á-sī thiⁿ-khì ta-sò ê sî
118 the̍h óa chóa-pang C, C ê a-luh-mih po̍h-mo̍͘h sī ē-kòe-tiān mi̍h, só͘-í i ū chē-chē ê tiān-chú siū-tio̍h pâi-thek, chiū cháu khì poe-á
119hō͘ B tòa chē-chē-chē ê hù-tiān. In-ūi sok-ka-poe-á bē-kòe-tiān, só͘-í poe-á A ê a-luh-mih po̍h-mo̍͘h ê tiān-chú iā siū pâi-thek, chiū ùi
120chhiú khì bong chóa-pang C, tiān-tî pàng-tiān thong kòe múi 1-lâng, só͘-í ta̍k-ê lâng lóng hō͘ tiān tiān--tio̍h.
121 ê a-peh, a-pa kap i ê a-hiaⁿ lóng-sī chin chhut-miâ ê sò͘-ha̍k-ka. Só͘-í chēng i sè-hàn ê sî chiū tùi Bî-chek-hun(calculus) chiok ū hèng-
122 chin kín teh cháu, tùi chóa ê ap-le̍k chiū pí kháu-bīn khah sè, só͘-í lán chiū khòaⁿ-tio̍h chóa ê téng-bīn ē lap-lap.
123Chū-kiông-hō ê hóe-chhia khip-khì, koh kauh-sí tī go̍at-tâi ē-kha. Só͘-í m̄-kóan sī sái-chhia á-sī khiâ o͘-toh-bái, lóng m̄-thang siuⁿ chhio
124phô-ló-phiat-á ê hui-ki bô tōa-chiah, chài ê lâng-kheh iā bô chē, só͘-í chin kín chiū ē-tit-thang khí-poe. Nā-sī tōa-hêng ê kheh-ki, chhin
125chit-tè liām-koa sī Chong..a ê kì-tî-lāi siōng kài chheng-chhó..ê, só͘-í tī chia koh thn̄g chi̍t-pái lâi hō͘ tāi-ke thiaⁿ. Lâng kóng seng-lí
126khah thiaⁿ-chhùi--leh! Nā bô, chhôe-á tō gia̍h chhut-lâi kòng--lo͘h! Só͘-í kàu-taⁿ Chong..a iáu-sī ē kì-tit thiaⁿ tōa-lâng ê ōe, tio̍h-sī thiaⁿ
127liōng Fo ê mi̍h-kiāⁿ tī Ao ê téng-bīn, lâi tú-siau chit-ê la̍t Fo . Só͘-í Phah-su-khà gôan-lí iōng sò͘-ha̍k-sek lâi-siá, tō-sī án-ni:
128kóng ê nn̄g-kha ē ji̍p-chúi, m̄-kú suh-kóng-lāi iáu-koh ū khong-khì, só͘-í ang-á ē phû tī chúi-bīn. Lán nā chhut la̍t tēⁿ kan-á, lán tō-sī
129kā lán kóng chit-ê ap-le̍k ē thôan kàu kan-á lāi múi 1-pō͘-hūn, só͘-í ang-á lāi ê chúi tio̍h ap-pek suh-kóng-lāi ê khong-khì, hō͘ i-ê
130khong-khì tio̍h ē kā chúi pek--chhut--lâi, tāng-liōng koh piàn khin, só͘-í ang-á chiū ē phû--khí--lâi!
131sin ê hū-jîn, put-chí tùi-tiōng chong-kàu, gâu kà-sī kiáⁿ-jî. Só͘-í tī 7 hè ê sî chiū ōe o̍at-liām Ìn-tō͘ kàu ê keng-tián. I ê lāu
132sit-lo̍h i só͘ thiàⁿ lāu-bú í-āu, i ū si̍t-chāi teh chhē chin-lí, só͘-í Chú Iâ-so͘ ū kéng-tiàu i chòe ha̍k-seng, chiū-sī 1904 nî 12 ge̍h
133tō͘ teh thôan tō-lí ê sî lâi siá ê, in-ūi sī ēng Ìn-tō͘ ōe, só͘-í Appasamy phok-sū kā i hoan-e̍k chòe Eng-gú. Teh tù chit pún chheh ê
134Chiàu i só͘ kóng, i m̄-sī tiat-ha̍k-chiá, ia̍h m̄ sī Sîn-ha̍k-chiá, só͘-í i ê bo̍k-tek m̄ sī beh lūn tiat-ha̍k ia̍h m̄ sī beh siá Sîn-ha̍k-soat
135Siōng-tè ê tō-lí, I só͘ kà-sī ê chiàⁿ-sī Chú Iâ-so͘ ê chí-ì. Só͘-í sui-bóng put-châi iā bô kiaⁿ kiàn-siàu, hó-táⁿ lâi siāu-kài chit
136 tōa ûi-hām ê só͘-chāi. In-ūi chhē bô tú-hó ê ōe thang ēng, só͘-í ū só͘-chāi bōe bián-tit tio̍h làng, á-sī e̍k ì-sù nā-tiāⁿ, chhiáⁿ
137(1). Siōng-tè pún-sin sī ôan-chôan, só͘-í chhòng-tsō Bān-mi̍h ê Bo̍k-tek m̄-sī beh lâi-pó͘ I bô chiâu-chn̂g
138-hàn, chiū ná ōe hiáu siūⁿ hit ê jī ê ì-sù, iā ōe liáu-kái. Só͘-í chhin-chhiūⁿ án-ni, khí-thâu tī cheng-sîn chiūⁿ teh seng-o̍ah ê lâng
139só͘ ōe lâi piáu-hiān ka-kī kap ūi-tio̍h chín-kiù lâng ê pit-iàu. Só͘-í I ê êng-kng beh tit-chiâⁿ ôan-chôan tī Thiⁿ-ni̍h.
140lâi koh lo̍h lâi ak chhân-hn̂g ngó͘-kok, chòe lâng ê tōa lō͘-ēng. Só͘-í chhin-chhiūⁿ án-ni Sèng Sîn ê hé ngiâ-chih lán ê kî-tó kàu tī
141tōa ê hûn, pìⁿ-chòe hō͘ lo̍h lâi tōe-bīn-chiūⁿ chòe lō͘-ēng. Só͘-í tī kî-tó só͘ tit-tio̍h ê pêng-an, m̄-sī tùi lán ê tì-sek lâi ê
142-kòe soan-thôan Siōng-tè ê Sèng-chí. In-ūi bān-lâng bô án-ni; só͘-í tio̍h sì-kòe pò-iông Siōng-tè ê Hok-im sī chòe iàu-kín. Chóng
143, óan-jiân chhin-chhiūⁿ bô-sòaⁿ-tiān, m̄-bián óa-khò tiān-sòaⁿ, só͘-í lán só͘ kî-tó ê ōe, ōe tōa éng-hióng kàu tī bān lâng.
144; m̄ kú ná lán kap chiah ê só͘-chāi ū m̄ chai ê koan-hē tī-teh. Só͘-í lán thang ēng saⁿ-hāng lâi soat-bêng chit ê sū.
145kú góa ū khòaⁿ-kìⁿ chhòng-tsō hoe ê Siōng-tè tī hoe ê āu-bīn. Só͘-í tī hit-sî góa ê sim chin hoaⁿ-hí. Chóng-sī góa ū khòaⁿ-kìⁿ Siōng
146têng, chiū pìⁿ chòe si̍p-kòan si̍p-kòan chiū chō-chiâⁿ phín-sèng. Só͘-í lán nā siūⁿ beh kú-chí hêng-tōng, tio̍h chim-chiok siūⁿ hit ê kiat
147khah ko-siōng ê ǹg-bāng, che tī chit ê sè-kan bōe-ōe tit-chiâⁿ. Só͘-í nā beh hō͘ lán chiah ê ǹg-bāng tit-tio̍h chiâⁿ, tek-khak tio̍h ū chi̍t
148khòaⁿ i ê kan-khó͘ ê sî, hóan-tńg koh-khah m̄ kam, koh-khah thiàⁿ i. Só͘-í hām-lo̍h chōe ê lâng, óan-jiân Siōng-tè bô khòaⁿ-kò͘ in ê khóan;
149 sī ū hān-liōng. Chóng-sī Siōng-tè ê thiàⁿ sī bô hān-liōng, só͘-í Siōng-tè ū kàu-gia̍h thang thiàⁿ ta̍k-lâng.
150 ji̍t-kng á-sī sio-khì chiū bōe hoat hio̍h, khui-hoe, kiat ké-chí. Só͘-í chhiū-ba̍k nā beh tōa-châng, tio̍h ū lāi-bīn ê tiâu-kiāⁿ, ia̍h tio̍h
151 kap i ê súi; m̄-kú hoe ê phang-bī kā lán kóng hia ū hoe tī-teh; só͘-í su-sióng chiū-sī teh chèng-bêng ū chi̍t-khóan ê mi̍h tī-teh, chhin
152 khì hng ê só͘-chāi, i tiāⁿ-tiāⁿ kám tio̍h lin-lin-se̍h ê khóan. Só͘-í tiat-ha̍k-chiá put-lūn i gián-kiù kúi pah nî kú, mā-sī bōe ōe ta̍t
153pī chū-jiân sí, lâi chiâⁿ-chòe Sîn, ǹg-bāng beh tit-tio̍h tì-sek, só͘-í thiàu lo̍h etna hùn-hé-kháu lo̍h khì sí. Ū chi̍t ê Thian-bûn-ha̍k
154 Thian-bûn-ha̍k-chiá, ūi-tio̍h bōe liáu-kái hái-chúi ê ūn-tōng, só͘-í thiàu lo̍h hái khì sí. Chhin-chhiūⁿ chit khóan ê lâng, tī bān-bu̍t
155 ê tiong-kan m̄ hān-tiāⁿ bô hoat-kiàn Siōng-tè, koh bô móa-chiok, só͘-í sit-lo̍h bān-mi̍h kap i pún-sin che chiū-sī teh pò lán chai Tiat-ha̍k
156kàu-ke̍k bóan-chiok. Chit khóan ê pêng-an sī tùi Siōng-tè lâi-ê. Só͘-í lán ū chhē tio̍h Siōng-tè, in-ūi lán ê sim-lāi ū thâu-ló só͘
157Só͘-í Ti̍t-koan tú-tú sī chhin-chhiūⁿ án-ni.
158ko͘-tâ. Tek, ta̍k-ji̍t ū tōa saⁿ-chhioh, i ê pak-lāi sī khang-khak. Só͘-í beh tit ôan-chôan, chiū-sī tio̍h ûn-ûn, bān-bān ê chìn-pō͘ chòe
159la̍t lâi kā-phòa niû-á-kián, chiah ōe tit-tio̍h chū-iû ê sè-kài. Só͘-í lán nā tit-tio̍h ôan-chôan ê sî chiū ōe chai, í-chêng hiah ê khòaⁿ
160kôan lâu lo̍h, āu-lâi tī chúi-bīn pîⁿ pho-pho koh kàu-ke̍k chēng. Só͘-í tú-tú chhin-chhiūⁿ án-ni, lâng tio̍h tùi khoa-kháu ê téng-bīn thiàu
161 thang kap lán ê Chú kau pôe, ia̍h kap Mô͘-se, Í-lī-a saⁿ kau-pôe, só͘-í in beh khí saⁿ keng liâu-á lâi saⁿ-kap tòa. (Má-thài 17 : 3-4) Hô-
162Siōng-tè chiū-sī Thian-kok ê Ông, chit sè-kan ê chèng-tī ê iáⁿ. Só͘-í nā lī-khui chit ê Siōng-tè tōe-bīn-chiūⁿ ê chèng-tī sī sit-pāi.
163lâng kap i ê chit-gia̍p á-sī sim-sîn chiūⁿ ê tiâu-kiāⁿ ê koh-iūⁿ, só͘-í Si̍p-jī-kè iā bô kâng-khóan : Si̍p-jī-kè ê gōa-bīn khòaⁿ-liáu
164tī chiah ê thô͘-khang ū khui put-chí chōe súi ê hoe, koh kiat-chí. Só͘-í thang chai-iáⁿ tī tōe-ē pí tī tōe-bīn ū khah pûi ê só͘-chāi tī
165chai-iáⁿ tī tōe-ē pí tī tōe-bīn ū khah pûi ê só͘-chāi tī-teh. Só͘-í lán pē Si̍p-jī-kè siū kan-lân ê sî, lán ê Lêng-hûn, sui-bóng
166sî, lán ê Lêng-hûn, sui-bóng bô khòaⁿ-kìⁿ; m̄-kú hiòng tī kng. Só͘-í lán nā tú-tio̍h kan-khó͘ sū, m̄-bián khòa-lū, in-ūi lán Lêng-hûn
167pháiⁿ si̍p-kòan, gâu chhōa pa̍t chiah iûⁿ khì gûi-hiám ê só͘-chāi. Só͘-í chit chiah iûⁿ chin òan i ê bo̍k-chiá, nā-sī thèh mih beh lâi chhī
168iú, m̄ hān-tiāⁿ bōe beh kā i kā, hóan-tńg kā i chīⁿ i ê chhiú. Só͘-í chhin-chhiūⁿ án-ni, Siōng-tè ēng pi-ai kap khó͘-thàng teh chhōa hiah
169 tī lán ê sim, chiū ōe siⁿ-chhut sio-khì, án-ni lán chiū-sī kng, só͘-í tio̍h chiong chit ê kng lâi pun-pa̍t lâng.
170khì. Nā-sī kā i tok chiū ōe kng koh hián-chhut koh-iūⁿ ê sek-tì. Só͘-í lán ê sim-koaⁿ nā ēng Si̍p-jī-kè lâi tiau-tok, tī Siōng-tè ê kok
171Phì-lūn lâi kóng, lán ū chi̍t pah kun ê la̍t tī-teh, só͘-í lán ū chū-iû thang taⁿ chi̍t pah kun mi̍h á-sī chi̍t pō͘-hūn. Siat
172lán chiū taⁿ bô hoat, in-ūi lán chiah ū chi̍t pah kun la̍t nā-tiāⁿ, só͘-í lán chiū m̄-bián pē chek-jīm lâi taⁿ. Che sī in-ūi chai lán ê le̍k
173ê le̍k-liōng ê lâng, I bô iau-kiû lán tio̍h taⁿ khah tāng ê mi̍h, só͘-í lán sī chū-iû. Siat-sú lán nā bô chiàu lán ê le̍k-liōng lâi
174ōe tùi-tiōng chin-lí, koh bô ū thàn chin-lí lâi kiâⁿ ê hoaⁿ-hí. Só͘-í kan-ta thàn chū-iû ì-chì lâi kiâⁿ ê lâng ōe tit-tio̍h hoaⁿ-hí.
175Chhin-chhiūⁿ lán ū phòaⁿ-tòan súi-bái ê tì-sek, só͘-í ōe chai che sī súi á-sī bái, só͘-í lán ū liông-sim thang pang-chān
176phòaⁿ-tòan súi-bái ê tì-sek, só͘-í ōe chai che sī súi á-sī bái, só͘-í lán ū liông-sim thang pang-chān lán hun-piat hó-pháiⁿ ê cheng-chha.
177sī tī gōa-hái ê sî sī kan-ta óa-khò chhiⁿ kap lô-kiⁿ nā-tiāⁿ. Só͘-í lán ê lêng-hûn beh kàu Siōng-tè ê só͘-chāi, liông-sim kap Sèng
178ūi Siōng-tè ū chhòng-tsō lâng ài kūi-pài I ê sim-koaⁿ tī-teh. Só͘-í lâng chiah ū thang kap Siōng-tè kau-pôe, ia̍h thang hoaⁿ-hí ū thang
179(3) Lâng sī ú-tiū ê chi̍t pō͘ hūn ia̍h sī I ê kiáⁿ. Só͘-í ū khòaⁿ-kìⁿ á-sī bô khòaⁿ-kìⁿ ê mi̍h, lóng siū chhòng-chō, chhin
180(4) Lán lâng sī iú-hān, só͘-í lāi-gōa ê kám-kak ia̍h sī ū chè-hān. Só͘-í lâng bōe-ōe chiâu
181 lâng sī iú-hān, só͘-í lāi-gōa ê kám-kak ia̍h sī ū chè-hān. Só͘-í lâng bōe-ōe chiâu-chn̂g chai bān-mi̍h. Nā beh chiâu-chn̂g chai, tio̍h
182. Nā beh chiâu-chn̂g chai, tio̍h khiàm-ēng chiâu-chn̂g ê kám-kak. Só͘-í ēng iú-hān ê kám-kak kan-ta ōe chai chi̍t pō͘-hūn nā-tiāⁿ, bōe-
183sîn-jiah, á-sī Chú siū sí koh-o̍ah, á-sī chiūⁿ thiⁿ chiah ê sū, só͘-í in m̄-bián khì sì-kòe thôan hok-im. Tú chhin-chhiūⁿ án-ni, teh chhē
184Siōng-tè kau-pôe, tit-tio̍h I siúⁿ-sù ê o̍ah-miā, á-sī chín-kiù, só͘-í in m̄ bián thôan hok-im tī phó͘ thiⁿ-ē.
185pîⁿ tâng chi̍t châng ké-chí lâi kóng, ū lâng ūi-tio̍h ài ké-chí, só͘-í lâi tī chhiū-á kha, ū lâng sī khòaⁿ-kìⁿ i ê hoe ê súi, só͘-í
186só͘-í lâi tī chhiū-á kha, ū lâng sī khòaⁿ-kìⁿ i ê hoe ê súi, só͘-í ia̍h kiâⁿ óa lâi. Só͘-í in chiàu kok-lâng só͘ kám-tio̍h hit hong
187, ū lâng sī khòaⁿ-kìⁿ i ê hoe ê súi, só͘-í ia̍h kiâⁿ óa lâi. Só͘-í in chiàu kok-lâng só͘ kám-tio̍h hit hong-bīn lâi soat-bêng chit châng
188kám-tio̍h hit hong-bīn lâi soat-bêng chit châng ké-chí ê kè-ta̍t. Só͘-í tiat-ha̍k-chiá, kho-ha̍k-chiá, si-jîn, ōe-ka á-sī sîn-pì-ka, ta̍k
189ok lâi bia̍t-bô i ê lêng-hûn. Bô láu-si̍t sī hóan-tùi chin-lí, só͘-í ia̍h sī chōe-kòa. Gâu kóng pe̍h-chha̍t ê lâng, tùi i put-sî phiàn
190 ia̍h-sī chōe-kòa, in-ūi thau-the̍h pa̍t lâng ê mi̍h chòe hoaⁿ-hí. Só͘-í lán nā beh tit-kiù, hō͘ Siōng-tè ê chí-ì chiâⁿ tī tōe-ni̍h chhin
191siùⁿ; m̄-kú in ê kiáⁿ-sun m̄-bián tè in lâi khê-kha phòaⁿ-siùⁿ. Só͘-í chōe-ok ê gôan-thâu iā-sī án-ni; pē-bú hó-pháiⁿ ê sèng-chit bōe
192sî, lán chiū bô chek-jīm, in-ūi che m̄-sī lán ka-kī ê só͘-chòe. Só͘-í ūi-tio̍h ńg ê só͘-tì liân-lán sòa pìⁿ chòe ńg o͘-o͘ ê sî, lán
193lêng-hûn sī kap Siōng-tè saⁿ-tâng, chóng-sī in-ūi lâng ê gû-gōng só͘-í lī-khui Siōng-tè. Kó-jiân nā sī án-ni, in ê Siōng-tè mā sī bông
194(1) Bi̍t-phang ūi-tio̍h beh chhái-bi̍t, só͘-í pe khì hoe ê só͘-chāi. I hoaⁿ-hí tī hoe teh chhái-bi̍t; chóng-sī
195lán teh chòe hó-sū, iú-ek, hoaⁿ-hí ê sū ê sî ia̍h teh ín-iú lán. Só͘-í lán nā bô siông-siông kî-tó, chiū chin gûi-hiám, in-ūi Sat-tàn
196chêng, sui-bóng ū tōa chì-khì beh lâi siám-pī; m̄-kú bô khùi-la̍t, só͘-í ia̍h sī bōe-ōe. Ū chi̍t-pái tī tang-thiⁿ tng kôaⁿ ê sî ū chi̍t
197kú ê sî ōe piàn i ê sek-tì chhin-chhiūⁿ sì-piⁿ ê mi̍h ê sek-tì, só͘-í tùi-te̍k bōe jīn-tit, án-ni lâi siám-pī i ê hām-hāi. Chóng-sī
198pháiⁿ ê liām-thâu bô lūn tōa-sòe iû-gôan ōe hāi lán ê sìⁿ-miā. Só͘-í tio̍h kóaⁿ chhut chiah ê pháiⁿ-mi̍h chhut lán ê sim-koaⁿ, thang tit chū
199tsòe Thian-kok. It-chhè ê chōe-ok tùi kò͘-kí ê sū, lâi siⁿ-chhut, só͘-í lán ê Chú kā lán kóng “Nā ū lâng ài tè góa, chiū tio̍h khòaⁿ
200chêng gâu thiàⁿ lâng. Nā chhin-chhiūⁿ án-ni tāi-ke lóng ū lī-ek. Só͘-í lán beh sêng-chiap èng-ún ê tōe, chiū-sī si̍t-chāi ê thiàⁿ ê kok.
201cha̍p mai ê só͘-chāi, sī ēng chi̍t ê ba̍t-ba̍t ê tû-á kā i tóe teh, só͘-í chit chiah chiáu-á lóng m̄-chai i pún-sin tùi tó lâi. M̄-kú kàu
202chhiūⁿ eⁿ-á chhut-sì ê sî, i chiū-sī teh seng-o̍ah tī chit ê sè-kan. Só͘-í lán ê lêng-hûn nā tùi jio̍k-thé chhut-sì ê sî, lán chiū-sī ji̍p
203kâng-khóan. Eⁿ-á nā tńg châi liáu chiū lī-khui lāu-bú ê seng-khu, só͘-í lán ê gûn-tòa nā koah-tn̄g ê sî, Lêng-hûn chiū lī-khui sin-thé.
204chóng-sī lán ê tì-sek iú-hān, chha-put-to thang kóng sī bô tì-sek, só͘-í lán sî-sî tio̍h khiàm-ēng sìn-gióng. Sui-bóng tī lâi-sè lán ê
205 tek-khak bô kóng m̄ bat I, chóng-sī si̍t-chāi I ū m̄-jīn Iâ-so͘. Só͘-í chin kiàn-siàu beh thái ōe kham-tit lâi khiā tī Chú ê bīn-chêng
206kú, koh tò-lâi pún só͘-chāi, chit-tia̍p koh teh chòe kū thâu-lō͘. Só͘-í m̄-káⁿ khí-lâi kìⁿ Chú. Chóng-sī Iâ-so͘ tùi sí koh-o̍ah ê sî,
207-tio̍h I ê khùi-la̍t kap keng-giām I ê Sîn-sèng--ê iáu chin-chōe. Só͘-í chit khóan ê lâng khòai siū bê-he̍k. In kan-ta siūⁿ kóng Iâ-so͘
208thô͘-thòaⁿ sī kâng sèng-chit. Sī in-ūi in ê kéng-gū bô saⁿ-tâng, só͘-í chiah ōe cheng-chha hiah chōe; sui-bóng kim-kong-chio̍h sī hiah ta̍t-chîⁿ;
209kiaⁿ? Sī in-ūi lán bōe po̍ah tùi thiⁿ-téng khí-khì ê iân-kò͘. Só͘-í lán nā khòaⁿ Siōng-tè ê sî, lâi tiàm tī I, lán chiū pêng-an lóng
210nā-tiāⁿ. Bī-lâi ê chi̍t ba̍k-nih-kú liâm-piⁿ chiū pìⁿ kè-liáu. Só͘-í bī-lâi kap kè-liáu sī tī lán só͘ bōe-tit kàu ê só͘-chāi, án-
211 só͘ bōe-tit kàu ê só͘-chāi, án-ni in bô tī lán ê bīn-chêng. Só͘-í sî-kan m̄-sī to̍k-it-chin ê mi̍h.
212chi̍t nî, iā hoaⁿ-hí ê sî chi̍t nî tú chhin-chhiūⁿ chi̍t ji̍t ê kú, só͘-í sî-kan m̄ sī to̍k-it-chin ê mi̍h, To̍k-it-chin ê Sîn bô lūn tī sím
213ūi lán sī tùi éng-óan To̍k-it-chin ê Siōng-tè lâi chhòng-chō ê, só͘-í Lán bô sî-kan ê kám-kak tī-teh.
214bîn-ì. Nā-sī lán bô hoat-tō͘ chìn-pō͘, lán tio̍h ē pī tô-thài, só͘-í lán Bîn-chìn-tóng Tâi-lâm-chhī-tóng-pō͘, tû-liáu pān-lí tóng
215lín thiaⁿ tō-lí, in bô thiaⁿ, beh lâi kā lín chò, lín ún-tàng m̄, só͘-í kā in the m̄-káⁿ lâi. Chong-sī in án-ni ti̍t-ti̍t pek kóng, thong ke
216sī siōng hó lú-tek, tek-khak kiò góa tio̍h lâi kap lín chham-siông, só͘-í kín-ná-ji̍t chiah pài-hāu l,í m̄-chai tùi lí ē pháiⁿ-sè bē?
217kóng siuⁿ kú, ē hō͘ lâng lōng sòa khì, hó sū ài khah kín--leh, só͘-í ū kau-tāi góa kóng, lín nā beh, sòa kā lín sàng-tiāⁿ.
218liân. Chiah ê tāi-seng lóng ū phín, nā sī kè liáu lóng bô hāu. Só͘-í Hân-chû-só chhiáⁿ lí léng-chēng tī kî-tó ê tiong-kan koh siūⁿ
219siâⁿ chō hō͘-kháu, Iâ-so͘ ê pē-bó sī Pek-lī-hêng siâⁿ ê lâng, só͘-í tio̍h tńg-khì hia pò-miâ, tú-hó hit sî I ê lāu-bó sin-īn, khah
220, bô hiâm lô-khó͘, put-óan chhian-lí, lâi kòng-hiàn hō͘ Iâ-so͘, só͘-í góan kin-á-ji̍t, khèng-chiok Sèng-tàn, sàng hó-mi̍h hō͘ lâng, iā
221chiu bô khòaⁿ-tio̍h sī chiaⁿ kan-khó͘, chhut-mn̂g, chin bô lī-piān, só͘-í ji̍t-ji̍t tio̍h chē tī chhù-lāi, thiaⁿ kóng lí chia ū se-iûⁿ lâng
222 thiaⁿ kóng lí chia ū se-iûⁿ lâng teh kòe tang-cheh chin lāu-jia̍t, só͘-í lâi kiâⁿ-kiâⁿ leh.
223Chheⁿ: Hò͘-hò͘, góa bô tha̍k-chheh só͘-í m̄-chai.
224bô khòaⁿ-kìⁿ, sim-lāi sî-siông iu-chhiû, koh lâng ài khòaⁿ-khin i, só͘-í i ê sim chiū put-pêng, siat-sú lí nā hó khóan-thāi i, thé-liōng
225góa kóng che mi̍h sī tùi lí chia hō͘ i ê, koa iā-sī tùi lí o̍h ê, só͘-í góa iā siūⁿ kóng lâi o̍h koa lah.
226A: M̄ sī án-ni, in-ūi kin-á-ji̍t sī khèng-chiok Sèng-tàn, só͘-í góan chiah sàng lí mi̍h, chhiáⁿ lí iā sàng hō͘ pa̍t lâng, hō͘ in
227ê lêng beh lîm-kàu lí, chì-kôaiⁿ-ê ê kôan-lêng beh tì-ìm lí, só͘-í tùi lí siⁿ ê beh chheng chòe sèng, chòe Siōng-tè ê Kiáⁿ, Siōng-
228Sim-pū kóng: Góa bô ke kóng, in-ūi lí siông bô tī-teh, só͘-í lí lóng m̄-chai.
229seng-o̍ah chin chhin-chhiūⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ ê khiam-pi thiàⁿ-thàng. Só͘-í m̄-nā tng-sî ê lâng, hiān-chāi I iā pang-chān lán hoaⁿ-hí chhin-
230iàu-kín, chit ê gín-ná chin kó͘-chui, góa tú-tio̍h lí ê tiōng-hu, só͘-í te̍k-pia̍t lâi chhéng-an lín, lín chin gâu thiaⁿ hiah ê chhiⁿ-mî kap
231-an lín, lín chin gâu thiaⁿ hiah ê chhiⁿ-mî kap sòng-hiong ê lâng, só͘-í góa beh pò-tap lín, taⁿ gín-ná lí sîn ōe tio̍h bōe??g-bāng lín
232Hū: Phah-sǹg bat khòaⁿ-tio̍h, m̄-kú góa ka-kī chin sòng-hiong, só͘-í ia̍h bô chù-ì tio̍h .
233Lô: chin ka-chài góa bô chiong góa ê thn̂g-á chia̍h liáu, só͘-í góa thang chiong chhun ê thn̂g-á hiàn hō͘ Iâ-so͘. Pa-pah, lí ū sím
234kap tiàm. Góa chiū-sī chôan-jiân khò chit ê tì-hūi kap sìn-sim. Só͘-í sui-jiân ū chi̍t bān ê Hoat-ông, góa iā bô kiaⁿ. In-ūi kap góa
235lâng, nā ū liông-sim ê, tek-khak ài thiaⁿ lâng kóng-khí i kòe-sit. Só͘-í góa só͘ siá ê chheh lóng-chóng bē chhú-siau--tit.
236chōe ê kha-chhiú chām khit-lâi, chò phòa-siùⁿ lâi ji̍p éng-o̍ah. Só͘-í nā ài éng-o̍ah, cho̍at-tùi ài chhiú-su̍t, che sī piáu-bêng kap chōe
237bêng Góa sì-kòe thàm-thiaⁿ, nā kòe lí ê chhiú ê lóng sêng-kong ; só͘-í ài lâi pài-hāu.
238phôe ê chèng- chōng. Che sī in-ūi lêng-hûn êng-ióng put-liông, só͘-í ta̍k ji̍t tio̍h chia̍h Ki-tok ê o̍ah-miā piáⁿ kap lim o̍ah-miā chúi,
239hiáu o-ló Siōng-tè. Sī in-ūi bô ū Ki-tok kiù- sio̍k ê kám-kek, só͘-í nā hō͘ i kám-kek-tio̍h Ki-tok ê thiàⁿ-thàng, chiū bē kìm- tit ē
240kek-tio̍h Ki-tok ê thiàⁿ-thàng, chiū bē kìm- tit ē chhut siaⁿ o-ló. Só͘-í tio̍h ài su- hiat chù-siā Ki-tok ê hoeh, hō͘ i chai- Chú sio-lō ê
241sū tōan, Lân I-seng tōan, kî-û kúi-nā phiⁿ lóng chin chhut-miâ. Só͘-í chit chhù tú-tio̍h Tang-mn̂g kàu-hōe teh-beh khèng-chiok 60 chiu-nî,
242Chhòa Sian-siⁿ só͘ phian ê ke̍k, bûn sû lōe-iông siong-tong ū te̍k-sek, só͘-í chiap-sòa chhut ti chia, ǹg-bāng hō͘ tho̍k-chiá iā sòa tit-tio̍h lī
243lán ê hōe-iú ê chián-pia̍t, hiān-chāi chîⁿ í-keng kàu-gia̍h lah,só͘-í koat-tēng bîn-á-chài beh chhut-hoat khì Siōng-hái, tùi Siōng-hái
244sī pē-bú chú-hun, sī Siōng-tè phòe-tiāⁿ ê, só͘-í tio̍h choat-tùi chun siú Siōng-tè kap pē-bú ê bēng-lēng, chiong-lâi
245 ê gín-ná bái koh khiap-sì, chóng-sī góa khòaⁿ liáu chin kah-ì, só͘-í kap góa ê tiōng-hu siong-liông, chiong Kím-hôa lâi phòe hō͘ Chú-
246-keng kàu Bí-kok lah. Hiān-chāi pa-pain-ūi sió bo̍k-su bô tī-teh, só͘-í kàu-hōe ê kang hui-siông bâng, góa ta̍k ji̍t liān khîm, pang-chān
247Sòng Sūn-lí: Hiân-tē, góa pêng-sò͘ chai lí ài chia̍h koe, só͘-í góa í-keng pī-pān chi̍t chiah jîn-sam koe, lán tńg-lâi siok-sià chiū
248kóng lín Tiong-kok bîn-cho̍k chiū-sī chhut-sì tī sè-kài ê tiong-ng, só͘-í chiah kiò-chòe Tiong-kok. Taⁿ lí ū piáu-hiān lín ê bîn-cho̍k ê
249ū chi̍t ji̍t, góa ū tī bô phah-sǹg ê tiong-kan tit-tio̍h kái-tap. Só͘-í góa phah-sǹg lí nā kā góa lo̍h tī Chhòa Ài-gī Sian-siⁿ ê Sòng
250 chóng-sī Hia̍p-hô Sîn-ha̍k-īⁿ iā ū i ê kòng-hiàn kap ek-chhù. Só͘-í nî-nî tùi lán ê kàu-hōe iā ū chin tōa ê pang-chān. Chū tī chá
251īⁿsou2 chiap-siū tio̍h ê hó-chhù thang lâi lī-ek lán ê kàu-hōe. Só͘-í chhin-chhiūⁿ Sòng Phok-sū ê úi-tāi kap kòng-hiàn lán tio̍h to-to
252tio̍h jím-nāi, kàu 193 ji̍t góa só͘ pēe si̍p-jī-kè chiū ōe kái-tû, só͘-í góa ê sim í-keng pêng-an lah.
253tio̍h tńg-lâi lah. Kin chá-khí Iâ-souchai3 lâi khiā tī mn̂g-kháu, só͘-í góa ê sm chin pêng-an hoaⁿ-hí, chhiáⁿ lí m̄-bián kiaⁿ, bián hôan-
254 iaⁿ, góaⁿ kám-kak beh tùi-hù chit ê gín-ná, lí khah ū pān-hoat, só͘-í i siông-siông ài kā lí sóe óaⁿ koh tàu chú-pn̄g, thang kap lí kóng
255Chó-chì: In-ūi góa ū nn̄g ê sìⁿ, só͘-í khah tn̂g, chóng-sī lâng lóng kiò góa Chó-chì.
256cháiⁿ-iūⁿ khí-chhù, góa bōe-ōe pang-chān in si̍t-chè ê būn-tôe,só͘-í in siông-siông iau-gō͘. Ǹg-bāng lí, tek-khak tio̍h lâi pang-chān
257ê Iâ-so͘ kā góa kô͘ ê. Iā Iâ-so͘ kiò góa lâi Se-lô-a tî sóe, só͘-í kóaⁿ-kín ài sóe-sóe leh. Chhiáⁿ khah kín chhōa góa óa-khì chúi
258thang khòaⁿ-kìⁿ, só͘-í o͘-pe̍h kā lí kóng. Chin-chiàⁿ bô hoat-tō͘.
259-bê kô͘ tī góa ê ba̍k-chiu, kiò góa lâi Se-lô-a ê tî khì sóe, só͘-í góa chiū án-ni chòe, iā chiū tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ. Hoat-lī-sài lâng
260Hoat 1 : In-ūi lí hōan-chōe, só͘-í góan beh kò lí tī kong-hōe. Koh bô kú, lí chiū beh tī siâⁿ-gōa
261 kong sī lán Tiong-kok ū le̍k-sú í-lâi chòe úi-tāi ê gâu-lâng, só͘-í lâng chheng i chòe Tāi-sêng Chì-sèng Sian-su Khóng-hu-chú(大成至聖先師孔夫
262Siⁿ chêng ê sū to m̄ chai-iáⁿ, thái-thó ōe chai sí-āu ê tāi-chì, só͘-í góa iā m̄-chai.
263, chòe lâng; chòe pháiⁿ ê lâng chhut-sì chòe gû, bé, cheng-siⁿ. Só͘-í Ìn-tō͘ lâng m̄-káⁿ sat-seng, thâi gû, thâi ti, thâi cheng-siⁿ lâi
264Siōng-tè sù hok-khì hō͘ thong thiⁿ-kha-ē ê bān bîn, kau siā chi lé, só͘-í sū Siōng-tè iá (郊社之所以祀上帝也) chiū-sī chit ê ì-sù. Kàu Tông-tiâue
265 kóng i chin ài lí, chóng-sī lín a-pa to m̄-bat hit ê Kok-phoan ah, só͘-í bô hoat-tō͘ thang kā hôe-tap, thiaⁿ-kìⁿ Khó͘ Sian-siⁿ kóng, lín nn̄g
266 : Í-keng 3 liân lah , chit-pang tit-tio̍h 500 kho͘ ê chióng-ha̍k-kim, só͘-í góa bóe chit pau lé-mi̍h lâi sàng a-kong, a-má hō͘ lín hoaⁿ-hí.
267美廉: Ū, tú tùi góan mn̂g-kha-kháu kòe, só͘-í góa chin kiaⁿ chin hôan-ló, in-ūi góa siūⁿ góa ê lāu-bú kap
268 thiàⁿ sioh góa, góa nā tùi kok-ông só͘ kiû ê, i lóng beh thiaⁿ, só͘-í góa tī hô-piⁿ só͘ khio̍k ê eⁿ-á kok-ông tek-khak m̄-káⁿ hāi-sí,
269母: Chóng-sī, góa sī Hi-pek-lâi lâng ê hū-jîn-lâng só͘-í kiaⁿ liáu peng-teng ōe hāi eⁿ-á.
2705 以東: Lí chin ba̍k-sek khiáu, gâu koan chú-lâng ê bīn-ba̍k, só͘-í chiah ōe tit-tio̍h chú-lâng ê un-thióng. Lâng tī sim-lāi nā bô pêng
271tông-pau, í-ki̍p gōa-pang lâng ê thó͘-húi lâi tit-tio̍h pó-chôan, só͘-í kó-jiân sī Lô-má ê tì-ìm lán tùi lán só͘ ū ê tiong-kan lâi
272tû-khì hiān-kim lán tī Lô-má ê pó-hō͘-ē chiah ū chit ê an-ún. Só͘-í m̄-thang ūi-tio̍h chit ê sū lâi seⁿ chhut sím-mi̍h put-hēng ê sū.
273góa nā án-ne lâi sí, góa ê chò lâng kiám m̄-sī chin m̄-ta̍t mah? Só͘-í góa su-iàu tiông-sin ê o̍ah-miā, thang hióng-siū jîn-seng, tú-tú
274Só͘-í lâng bōe-bián tio̍h sìn ū chiong-lâi, nā bô sí, chit ê ôan-chôan
275chông lâng ko-kùi ê 理智 lâi kóng, góa sī bōe-thang sìn ū 將來 ê....Só͘-í tī góa ôan-chôan sī hit ê 現實上 ê pō͘-hūn nā-tiāⁿ. Hiah ê góa sìn.
276poaⁿ ê kan-khó͘, i hiān-sî ji̍p tī i ê an-hioh, che sī èng-kai ê..., só͘-í lí m̄-thang lâi kiáu-jiáu i ê sim. Koh tī lí ê tōa-mn̂g kháu ê
277-keng kàm-chhat lí. Taⁿ Chú Iâ-so͘ chai-iáⁿ lí ê sim chin thiàⁿ I, só͘-í I tī bîn-á-ji̍t beh lâi kàu lí ê chhù chhōe lí, chhiáⁿ lí chiah
278gín-ná, teh bē hóe-chhè, kin-á-ji̍t chin kôaⁿ sòa bē bô pòaⁿ-lok, só͘-í góa m̄-káⁿ tńg-khì, nā-bô thàn chîⁿ tńg-khì, góa ê lāu-pē ē
279kòe khì phiau-liû. Góa ūi-tio̍h beh chhōe góa hòng-tōng ê kiáⁿ, só͘-í lâi kàu chit ê só͘-chāi, só͘-hùi iā lóng ēng liáu-liáu, koh sòa
280Koan-hē kàu-hōe kap ián-ke̍k ê sū, góa tī tē-it chip ū kóng liáu, só͘-í bô ài koh tiōng-ho̍k, chóng-sī ǹg-bāng ōe-thang chham-khó hit ê,
281chit ê chîⁿ, chîⁿ chiū-sī tāi-piáu lâng ê sìⁿ-miā kap khòai-lo̍k, só͘-í lâng-lâng lóng phoe-miā teh khioh chîⁿ, chîⁿ iā sī it-chhè pêng-
28214 女神a:Lâu tī sè-kan chí-ū chit ê miâ-siaⁿ nā-tiāⁿ, só͘-í kó͘-chá lâng kóng; Hó͘ sí lâu phôe, lâng sí lâu miâ. Lâng nā
28347 酒漢b:Góan lóng m̄-bat pàng-hē góan ê chiú-kan, só͘-í put-an bô ki-hoe thang koh hāi góan.
284hō͘ lí phiàn-phiàn khì. Pak-tó͘ iau si̍t-chāi sī ū kàu kan-khó͘. Só͘-í chiah-tio̍h hō͘ lí chhiáⁿ kah pá koh chùi. Taⁿ lí tio̍h kā góa kì
285ni̍h-á lāu, kin-ná-ji̍t beh sí bîn-ná-ji̍t beh sí mā m̄ chai-iáⁿ, só͘-í góa siūⁿ kóng kin-á ji̍t ài tī Siōng-tè ê bin-thâu-chêng kā lí
286ê chiok-hok sī chi̍t ê thang-kiaⁿ ê tōa tāi-chì, lí chai-iáⁿ bô. Só͘-í lí ê a-pa tī i bōe sí ê í-chêng ài beh kín-kín kā Í-sò chiok
2877 利百加:Lí chiū-sī chit-khóan ê, só͘-í bān-sì to bē chhut-thoat. Taⁿ tiām-tiām thiaⁿ góa kā lí kóng, a-
288thoat. Taⁿ tiām-tiām thiaⁿ góa kā lí kóng, a-bó sī khah thiàⁿ lí, só͘-í chiah beh ūi-tio̍h lí án-ni lâi khòa-lū. Nā sī Í-sò hit khóan
289ni lâi khòa-lū. Nā sī Í-sò hit khóan ê iá-sèng góa chiū kiaⁿ, só͘-í góa chhian-bān ài lí tī Siōng-tè ê bīn-chêng tit-tio̍h chiok-hok.
290chóng-sī i ē ēng bong ê, Í-sò sī chin-chē mn̂g, góa lóng bô mn̂g, só͘-í nā hō͘ a-pa khòaⁿ-phòa ê sî-chūn, góa chiū m̄-sī beh siū chiok-
291chia̍h, phâng-lâi tī chia chhiáⁿ lí khí-lâi, in-ūi chin hó chia̍h, só͘-í lí m̄-thang chia̍h kàu ē-hôai sòa la̍k khí-lâi neh. Góa seng kā
292chia̍h liāu-lí ê sî-chūn, chi̍t-tè kut sòa khè tī nâ-âu-kháu ni̍h, só͘-í kóng tio̍h ōe sòa kò-iūⁿ lah.
293lí tùi i chhiúⁿ-to̍at chiok -hūn. Hiān-chāi chin-chiàⁿ hūn-khài. Só͘-í tio̍h khah-kín cháu, hó-sim leh khah-kín khì lah.
294ê kong-chok án-chóaⁿ tōa lī-ek lâng, hō͘ lâng tit-tio̍h hēng-hok. Só͘-í lín tio̍h ūi-tio̍h lín ê chit-hūn lâi hoaⁿ-hí khòai-lo̍k, hō͘ lín
295chi̍p koh ióng-kám lâi chhut-pán, in-ūi pún-lâng sin-thé khiàm an, só͘-í keng-kòe chi̍t-nî kú ê léng-chông, tī kin-nî chiah koh hù ìn. Taⁿ
296Keng-kòe kúi-nî kú ê tù-chok keng-giām, só͘-í pí-kàu chêng ê chok-pín iā sī khah chhiong-si̍t láu-liān. Chit ê
297ê te̍k-sek, chē-chē chok-phín chhin-chhiūⁿ ū hūn-lōan chit ê sū, só͘-í chin sio̍k-khì bô ū giâm-siok ê khì-hun, ǹg-bāng lán tī tâi-téng
298su-iàu góa ê pang-chān, só͘-í góa ū gī-bū ài pang-chān lí, bô-lūn lí sī Iû-thài lâng á-sī
299khòa-ì. Góa iáu ū tām-po̍h sū-chêng tī Iâ-lī-ko ê siâⁿ-gōa, só͘-í góa ōe chiong lí kau-thok tī lú-kóan ê chú-lâng kap i-seng, āu-lâi
300chha̍t ū khang-phāng lâi thau-the̍h, kiám m̄ sī koh khah bô chhái. Só͘-í lí m̄-thang beh séng tò sńg pún, tio̍h khì chhiáⁿ khí-chhù sai-hū
301tek, chiū-sī lán ê kàu-tn̂g í-keng chin kū-siùⁿ, koh bô ha̍h ēng, só͘-í koat-tēng beh koh têng khí, ūi-tio̍h án-ni ǹg-bāng sìn-tô͘ tōa-tōa
302tit, chóng-sī bōe chia̍h-tit, chí ū gōa-bīn teh hó khòaⁿ nā-tiāⁿ, só͘-í góa.....góa káⁿ bô hoat-tō͘ thang chò sím-mi̍h.
303châi-sán, chóng-sī in chin gâu thiàⁿ Chú, kap thiàⁿ Chú ê kàu-hōe, só͘-í in tī bô ê tiong-kan iā hoaⁿ-hí khîn-khîn khiām-khiām lâi tàu hia̍p
304Chhiu-kùi chòe-kīn iā tài-pēⁿ, sòa bōe thang koh khì thàn chîⁿ, só͘-í ka-têng sī hui-siông chhi-chhám, liân saⁿ-tǹg to teh bōe kò͘-tit,
30564.老婆: Saⁿ-chek-à, lí kiám m̄-chai góa chiū-sī bô pòaⁿ-hāng, só͘-í chiah tio̍h án-ni lâi teh kā lí kiû chêng, nā ū góan chiū m̄-bián
306ka-kī pī-pān sím-mi̍h seng-chûn ê tiâu-kiaⁿ ê lâng koh khah tōa. Só͘-í Sèng-keng kóng, lâng nā tit-tio̍h chôan sè-kài lâi sit-lo̍h i ê sìⁿ
307 sī tē-it hó gia̍h, khiok iā sī tē-it tàng-sng koh sī chin lô-so, só͘-í góa seng ài lâi kap lí kóng tiâu-kiāⁿ, chiū-sī tû-khì lí ū siong
308: Thâu-ke ah, góa chai-iáⁿ lí ê lâng chin khiáu koh chiàm pan-gî, só͘-í ēng kóng ê bōe an-sim, chhiáⁿ lí tio̍h kap góa siá tī chóa chiūⁿ.
309chin khang-hi bô kè-ta̍t. Góa in-ūi kòe-khì kiâⁿ tio̍h chhò lō͘, só͘-í bōe thang tit-tio̍h lâng ê hoaⁿ-hí, lâng-lâng lóng chiù-mē góa
310-hōe ê ko͘-sêng sī tōe-hng kàu-hōe chiàm ū saⁿ-hūn ê nn̄g-hūn, só͘-í ǹg-bāng tōe-hng kàu-hōe ōe-thang lī-ēng.
3113. 醫師: Bô sím-mi̍h iàu-kín. Lāu-lâng khah lóan-jio̍k, só͘-í nā khah chēng-ióng chiū liam-piⁿ hó-sè. Lí chiah lâi góa hia the̍h
312Siōng-tè kín-kín kái-piàn i, góa iā-sī ta̍k-ji̍t teh thòe i kî-tó, só͘-í Siōng-tè ōe thiaⁿ góan ê kî-tó.
313i-seng, góa ōe chīn-liōng lâi thòe chit ê chheng-liân kiû-chêng, só͘-í ǹg-bāng i tī 1 nî kú ê tiong-kan chiū ōe-thang tńg-lâi, in-ūi góa
314kóng hit-khóan kheh-khì ōe, Siōng-tè hō͘ góa chiah-ni̍h ióng-kiāⁿ, só͘-í chò kang sī eng-kai ê sū.
315lé, góan beh chia̍h-pn̄g ê sî tio̍h ài kî-tó, kám-siā Siōng-tè, só͘-í chit-tia̍p lán seng lâi kî-tó.
316góa siūⁿ kóng Siù-lân tio̍h hiah-ni̍h kut-la̍t gâu pang-chān ka-têng, só͘-í ta̍k-hāng lóng sûi-chāi i.
31714.結祥:Góa teh kap lâng chò sū-gia̍p, chin bô êng,só͘-í chiah bōe-thang tńg-lâi.(金鳳出場)
318só͘-chāi khi-phiàn lâng ê chîⁿ lâi iàn-lo̍k chhia-hoa hòng-tōng, só͘-í góa beh lia̍h i lâi khì koaiⁿ-kaⁿ.
319雲:A-bú, lán lóng m̄-sī teh chò bāng, koh in-ūi hó-bāng lâi kàu, só͘-í it-chhè ê pháiⁿ-bāng tek-khak ōe siau-sòaⁿ khì.
32045.清香:Jī-hiaⁿ, tōa-hiaⁿ ū chà lâng ê chîⁿ tó lâng ê chè, só͘-í hō͘ lâng beh lia̍h khì koaiⁿ lah.
321G: Góa tòa tī Tâi-pak, góan keh-piah ū chi̍t keng io̍k-iù-īⁿ. Só͘-í góa kā chhōa lâi khì hia, chit-tiuⁿ sig7oa ê bêng-phìⁿ, nā ū lâng
322ta̍k-lâng lóng sìn Iâ-so͘, chit-ê sè-kài tek-khak ē chin hēng-hok. Só͘-í góa bô lūn tùi sím-mi̍h lâng, góa lóng ài pò i chai chit ê siau
323pān hiah ê chheng-liân hoaⁿ-hí hoeh sàng lí, lí chiah tit-tio̍h hó, só͘-í góan án-ni sìn, chiong chit ê pò lí chai, ǹg-bāng lí iā ē chai
324M: Góa tùi gín-ná saⁿ te̍k-pia̍t ū chhù-bī, só͘-í chhiáⁿ lí iā thè góa chioh gín-ná saⁿ ê iūⁿ.
325Lí ê kiáⁿ ê miâ sī hō-chò A-hiong hòⁿ, ǹg-bāng A-hiong tńg lâi, só͘-í lâi hō-chò Bōng-hiong-kui ho̍k-chong tiàm hó bô?
326 keng sêng-chek siōng-hó, chit pái beh chò tāi-piáu khì kàu-hōe, só͘-í teh siūⁿ kóng lâi kā i chò chi̍t-niá súi-saⁿ hō͘ i chhēng.
327gín-á hòⁿ! Chhōe iáu-bōe tio̍h loh? Ē-lah Tâi-pak thài-khoah leh, só͘-í bē-thang liâm-piⁿ chhōe-tio̍h, ū chi̍t-ji̍t tek-khak ē chhōe tio̍h,
328S-1: Lóng bô chòe sím-mi̍h khang-khòe, só͘-í kin-á-ji̍t te̍k-pia̍t lâi pài-thok sian-seⁿ khan-sêng.
329N: Sī, ū chiām-chiām léng, pak-hong iā chám-jiân thàu. Só͘-í góa tōa-mn̂g lóng kā koaiⁿ tiâu leh.
330teh gī-lūn, ún-tàng kin-eng-àm ōe hoat-seng ì-gōa ê sū ----------, só͘-í tāi-ke chá-chá chiū koaiⁿ-mn̂g. (Hit-sî ū lâng teh phah-mn̂g)
331J: Hit-sî ū chi̍t lâng tùi góa kóng tio̍h lâi chia mn̄g, só͘-í góa chiah lâi, khah sit-lé, chia m̄-chai sī lú-kóan sī bô? Góa ū
332J: Ah, góa chai lah, in-ūi góa sī chi̍t ê hōan-chōe ê lâng, só͘-í lâng-lâng khòaⁿ góa chiū siám-phiah, liân bé-tiâu bô beh hō͘ góa
333góa ê gī-bū, in-ūi lán tī chú ê lāi-bīn sī hiaⁿ-tī chí-māi, só͘-í m̄-bián kheh-khì. Chiah ê chîⁿ lí tio̍h siu-khì.
334khó͘ tòng-bōe-tiâu, chhōe ki-hōe thang thoat-chhut chit ê kan-khó͘, só͘-í tī tē 4 nî, ki-hōe kàu, chiū thoat-ga̍k. Chóng-sī bô sêng-kong,
335Chóng-sī bô sêng-kong, soah cheng-hêng 3 tang, góa ê sim lú kan-khó͘, só͘-í āu-lâi ū 3 pái ê thoat-ga̍k lóng bô sêng, kàu kin-á-ji̍t chiah hō͘
336-khí góa teh sàn-pō͘ ê sî, tī mn̂g-kháu khòaⁿ-kìⁿ khǹg tī hia, só͘-í góa chiū kā the̍h ji̍p lâi. (khiā khí lâi)
337C1: Só͘-í lia̍h lâi chia mn̄g bo̍k-su.
338ē ēng tit ê, bô chîⁿ chiū kiâⁿ bô lō͘, kim-chîⁿ sī bān-lêng. só͘-í góa tōa-hàn ê sî, beh piàⁿ-sè thàn chîⁿ, thang chiâⁿ chò tōa pù
339put ha̍k, put ti gī”, lâng nā m̄-bat jī, siá phoe iā chin put piān. Só͘-í góa beh piàⁿ sè tha̍k chheh, āu-lâi chò phok-sū, chog3 âu-lâng ..
340nā lám-sin-miā, ta̍k-ji̍t teh chia̍h io̍h, thái ū sím-mi̍h hēng-hok? Só͘-í góa beh kò͘ góa ê seng-khu hō͘ i ióng-kiāⁿ, thang chia̍h kàu lāu
341ná chhin-chhiūⁿ chi̍t tiûⁿ ê bîn-bāng, hoaⁿ-hí ê sî bô kúi pái, só͘-í góa beh piàⁿ-sè lâi thit-thô, in-ūi chi̍t sì lâng bô lōa kú.
342ji̍t thit-thô, sí liáu āu, nā pháiⁿ miâ-siaⁿ, sī chin bô kè-ta̍t. Só͘-í góa beh chhut-la̍t siu-ióng, lâu miâ-siaⁿ kàu āu sè-tāi.
343T: Bô ah, lín chin gâu chhiùⁿ-koa, góa thiaⁿ liáu chin hoaⁿ-hí, só͘-í chiah ti̍t-ti̍t thiàu lah.
344hū, I ê iúⁿ-pē Iok-sek Sī Ná-sat-le̍k siâⁿ chhut miâ ê ba̍k-kang, só͘-í, soah tō koh siūⁿ?
345khó͘, put-chí tông-chêng i, chóng-sī tú-tn̄g i pún-sin bô hiān-kim, só͘-í ū khì kā i pêng-sî put-chí iàm-ò͘ⁿ, hit ê pàng tāng-lāi ê Iû
346bat hō͘ chiah ê Christian bú-jio̍k, chau-that i, mā i pàng tāng-lāi; só͘-í sim-tóe chin bô hoaⁿ-hí, chhē ki-hōe beh kā in pò oan-siû. Chin tú
347tùi Shylock chioh hit tiâu chè-bū iā bóan-kî, bōe-tit-thang hêng, só͘-í Shylock ū sò͘-siōng tī hoat-têng, iàu-kiû beh chhú i seng-khu chi̍t
348chhiú-tōaⁿ, bōe-tit-thang kiù góa thoat-chhut i ê to̍k-sim ê hōan-ûi, só͘-í góa í-keng cha̍p-hun jím-nāi kiông-chì lâi tí-khòng i ê lōan-pō͘
349chiū hiòng hit pêng, nā bô ài--ê, chiū o̍at hong-hiòng tī pa̍t-ūi. Só͘-í tùi tī Kok-hā góa iā beh án-ni lâi tap-piān. Siáⁿ-sū lâng khòaⁿ
350hāng pí beh iông-hô Iû-thài lâng ê sim-koaⁿ khah ûi-lân ê sū! Só͘-í bô pit-iàu koh kóng-khí, bo̍h-tit koh gī-lūn khah hó, lēng-khó chhú
351kun ê lâng bah sī chin ko-kè lâi bóe--ê, sī góa ê só͘-iú-bu̍t, só͘-í bô tit-tio̍h bōe bóan-ì. Lí nā-sī kóng m̄ hō͘ góa ê sî, chiū
352 Chóng-sī chhiú-sio̍k-siōng bô chi̍t-sut-á m̄ tú-hó ê só͘-chāi, só͘-í tùi Venice ê hoat-lu̍t piáu-bīn-siōng lâi khòaⁿ, sī bô thang hiâm!
353 si̍t-hiān sio̍k-kài ê kôan-le̍k kap Thian-kài ê kôan-le̍k ha̍p-it. Só͘-í Iû-thài lâng ah, sui-bóng lí ê piān-lūn sī sio̍k tī kong-tō, iáu
354sià chû-pi. Góa ūi-tio̍h beh iông-hô lí só͘ piān-lūn ê kong-tō, só͘-í chiah án-ni lâi piān-lūn. Tàn-sī lí nā kiông-tiāu lí ê chú-tiuⁿ
355Shylock: Góa ka-kī só͘ chòe ê sū, góa ka-kī beh taⁿ chek-sêng! Só͘-í góa beh chhéng-kiû ha̍p-hoat ê chhâi-phòaⁿ, góa iàu-kiû chiàu chèng
356chhò-gō͘, ūi-tio̍h án-ni, kok-ka ōe siⁿ-khí chióng-chióng ê lân-sū, só͘-í tòan-tòan sī bōe-ēng--tit!
357Portia: Chit tiuⁿ chèng-bûn í-keng kè-hān, só͘-í Iû-thài lâng khó-í tùi seng-lí lâng chèng-tong lâi iàu-kiû, tùi
358” beh hō͘ lí, sī kan-ta bah nā-tiāⁿ, bêng-bêng siá bah chi̍t-kun. Só͘-í tio̍h chiàu chèng-su só͘ siá, án-ni lâi chhú chi̍t-kun ê bah. Bān
359Portia: Só͘-í tio̍h ài chún-pī thang koah bah, m̄-thang hō͘ i lâu-huih, iā tio̍h tú
360Portia: Lí tī kong-khai ê hoat-têng, kì-jiân kū-cho̍at m̄-the̍h, só͘-í chiàu kong-hoat, tû-khì chèng-su-bīn, lâng-bah chi̍t-kun í-gōa, bōe
361chiap beh hām-hāi hit ê siong-jîn, che sī chin bêng-liâu ê sū-si̍t, só͘-í lí tòan-jiân bōe-tit-thang
362-siā lí ê hó-ì! Chóng-sī ê[e]-hng góa tio̍h ài tńg-khì Padua, só͘-í tī-chia ài kap Kok-hā saⁿ-sî lâi chhut-hoat.
363 ài beh lia̍h--i, i chiū ēng mn̂g-chhì ti̍t-ti̍t chha̍k lâi tí-te̍k, só͘-í beh lia̍h i bô khòai. Chit-hō chhì-ūi ài chia̍h chhân-ke í-ki̍p chôa
364mûi-thé liû-hêng, sî-kiâⁿ iōng-gí, Tâi-gí lóng chin khiàm-khoeh. Só͘-í it-poaⁿ-lâng, te̍k-pia̍t sī tì-sek hūn-chú, khioh sī kóng Tâi-gí
365-jī lâi siá pí-kàu khah hong-piān, in-ūi Hàn-jī chin pháiⁿ siá. Só͘-í tāi-ke ài o̍h Tâi-ôan-jī. Nā án-ni beh siá Tâi-gí ê bûn-chiuⁿ
366Unicode ēng 16 bit lâi piáu-sī 1 jī (character). Só͘-í ē-tàng piáu-sī 65536 jī (216=65536). M̄-kú i koh siat-kè ēng D80
367024 ji) kap DC00-DFFF(1024 jī) 2 jī lâi piáu-sī chin-chiàⁿ ê 1 jī, só͘-í koh ke-chhut 1,048,576 jī (1024x1024=1,048,576). Lóng-chóng ē-tàng piáu
368M̄-kú, Unicode ū ke 1-kóa jī ê tēng-gī. Só͘-í ē-sái kóng hû-ha̍p ISO 10646..ê tō ē hû-ha̍p Unicode.
369-sī kóng cha-bó͘..ê chò chú-thé. Châi-sán mā sī cha-bó͘..ê ê.Só͘-í lán Tâi-ôan-ōe ū kóng, chi̍t-ê bó͘, khah iâⁿ kòe saⁿ-ê thiⁿ-kong
370hó sī kap lán ê bó-gí kóng ē hó bē hó ū chin tōa ê koan-hē. Só͘-í, Khó͘ chhī-tiúⁿ tiōng-sī gōa-gí khin-sī bó-gí sī tian-tò-péng
371chāi hiah ê chheⁿ-leng-leng ê soaⁿ-chiam ê tiong-kan teh kún teh giâ . Só͘-í chē-chûn tùi hái tiong-ng hn̄g-hn̄g khòaⁿ , tek-khak sī hui-siông súi
372sī pêⁿ- -ê , sī îⁿ- -ê . In-ūi tē sī îⁿ-îⁿ chhin-chhiūⁿ kiû , só͘-í lán só͘ khiā-khí chit-ê tē sī kiò-chò tē-kiû , lâng kap chháu
373tài-tē kap un-tài-tē ê kau-kài . Lán tó-lāi ê soaⁿ iū chin kôan , só͘-í pêⁿ-tē sui-jiân sī jo̍ah , jú chiūn sóaⁿ-téng chiū jú liâng jú
374 , lán Tâi-ôan in-ūi sī téng-bīn só͘ kóng hit khóan ê tē-sè , só͘-í tâng chi̍t ê sî-chūn , ài jo̍ah ê só͘-chāi ia̍h ū , ài un-lóan
375 ài hái chiū ū hái , beh jo̍ah chiū ū jo̍ah ,kôaⁿ chiū ū kôaⁿ . Só͘-í thang kóng Tâi-ôan sī chi̍t ê sió Tang-iûⁿ . Lán Tâi-ôan ū chit
376-siāng ,hong-sio̍k iā koh-iūⁿ , kòe-khì ê le̍k-sú iā cheng-chha ; só͘-í thang kóng sī koh-iūⁿ ê chéng-cho̍k . M̄-nā chéng-cho̍k koh-iūⁿ ,
377chúi ka-la̍uh tùi soaⁿ-téng tē-bīn lâi, che chiū-sī kiò-chòe hō͘ . Só͘-í thang chai , khe-chúi sī tùi soaⁿ-téng lâu-lo̍h hái, chóng-sī kàu
378chin sè-thâu; chin pêⁿ-tháⁿ. Chéng ke-lō͘ ê chúi-kau khah bô thong, só͘-í chhàu-chúi chek kui-khut , tì-kàu seⁿ báng seⁿ thâng, hoat to̍k-khì
379tī , si̍t-chāi sī chi̍t-ê khóan, ka-tī o-ló to iā sī bô lō͘-ēng. Só͘-í tio̍h bêng-pe̍k; Tâi-ôan sui-jiân sī ū piàn-chhian, che sī lâng chò
380kóng , lâng beh chiūⁿ-kôan chhut-sin m̄-bián tek-khak ài tha̍k-chheh; só͘-í ū chi̍t-kù ōe kóng ,「Liû Hāng gôan-lâi sī put tho̍k-su.」 sī kóng
381lâng lâi phah-sǹg, lóng sī chi̍t-lâng tùi chi̍t-lâng ê chò-hoat ; só͘-í khah chē tio̍h pîn chū-kí ê khùi-la̍t ; iōng ka-tī ê chú-koat choan
382ta̍k-hāng chin kán-tan , kok-lâng ê khùi-la̍t to sī ū hān-liōng , só͘-í chi̍t-lâng tú chi̍t-lâng ê su-iâⁿ cheng-chha sī bô lōa-chē. Hiān
383chit-khóan ê chò-hoat; hiān-sî sī kiōng-tông hia̍p-le̍k ê sî-tāi, só͘-í seng-lí iā sī ha̍p chèng-lâng ê khùi-la̍t teh chò. Lí khòaⁿ, hiā
384gú kóng, 「Sio-kap bí , chú ū chhun.」In-ūi pún tōa , siau-lō͘ tōa ,só͘-í mi̍h-kiāⁿ ē-thang téng-chin koh-chài sio̍k . M̄-nā án-ni , iáu-ku ē
385hong-bīn ê tāi-chì, tio̍h ha̍p chin-chē lâng sio-kap iok-sok teh chò, só͘-í tek-khak tio̍h ū chéng-chéng ê kui-kí , tio̍h bêng-pe̍k hoat-lu̍t chiah
386hâng-chêng ài cheng-thong , chū-jiân phoe-sìn óan-lâi sī chin chia̍p, só͘-í m̄-nā ka-tī ê bûn-jī tio̍h ài bat, pa̍t kok ê ōe kap bûn to lóng
387lóng lâi saⁿ-kap pìⁿ -chò hó, che chiah sī chin-chiàⁿ ê tông-hòa. Só͘-í tāi-ke tio̍h ài tāi-seng ē-hiáu hó-pháiⁿ sī sím-mi̍h , tāi-seng
388tāi-chì. Hiah ê lâng kàu-sí phah-sǹg Kok-gú iā-sī o̍h bē-chiâⁿ . Só͘-í tek-khek tio̍h kiú-kín seng kà Lô-má-jī chiah tio̍h. Che-sī góa hit
389hō͘ āu-lâi ê lâng chai-iáⁿ.In-ūi ài pó͘ chit-khóan ê khoat-hām,só͘-í chiah ū chè-tēng būn-jī,chiong lâng só͘ beh kóng ê giân-gú ēng
390gú tek-khak iā ū bûn-jī.Iá-bân-lâng kan-ta ū giân-gú bô bûn-jī,só͘-í in bē thang chiong ka-tī ê sim-su thôan hō͘ āu-lâi ê lâng chai,ia̍h
391góa sìn lia̍t-ūi iā-sī sî-sî teh khòa-sim Tâi-ôan ê chìn -pō͘,só͘-í chhim-chhim kì-gōan kap tāi-ke ha̍p khùi-la̍t,mî-ji̍t jīn-chin phó͘
392 toaⁿ-sin lâng chò-hóe khiā-khí ê sî chiū sêng chi̍t ê siā-hōe.Só͘-í thang chai siā-hōe ū chióng-chióng;ka-têng,chong-cho̍k,hiuⁿ-lí,ke-chhī
393ê tông-bu̍t koh-iūⁿ ê tiám , chiū-sī ē-hiáu cho͘-chit siā-hōe. Só͘-í thang chai lâng nā-sī pàng-sak siā-hōe , bô khòaⁿ siā-hōe ê sū
394bōe bûn-bêng ê sî-tāi, in-ūi chia̍h chhēng ê mi̍h bô kàu-gia̍h , só͘-í seⁿ-chhut lâng tio̍h ài sio-cheⁿ sio-chhiúⁿ ê tāi-chì . Tī sio-chhiúⁿ
395 ài chìn-pō͘ hiòng-siōng ê sim-sèng. Lâng ū chi̍t ê pún-sèng , só͘-í tiāⁿ - tio̍h bô ài tiāⁿ-tiāⁿ kò͘-siú chi̍t-khóan ; nā ū khah tio̍h
396sió-sió ê lêng -le̍k beh chò chi̍t-pah bān-bān khóan ê tāi-chì ; só͘-í in só͘ chò ê sī chhián-kīn chin m̄-chiâⁿ-mi̍h, kú-kú to lóng bē
397chò siā-hōe chèng-lâng ê lō͘-iong; lâng-lâng lóng sī án-ni chò, só͘-í hit ê siā-hōe ta̍k-lâng to chin khòai chìn-pō͘ , chiah ē chiâⁿ-chò
398lâng to chin khòai chìn-pō͘ , chiah ē chiâⁿ-chò bûn-bêng ê lâng. Só͘-í thang chai ài chò bûn-bêng ê lâng , chiū tio̍h gâu ha̍p chèng-lâng
399ê tùi-chhiú; nā m̄-sī , i ê hó-sim beh khì chò tiàm tó-ūi leh? Só͘-í tio̍h ài ū siā-hōe , lâng ê liông-sim tùi án-ni chiah ê thang siū
400chi̍t hāng hó. In-ūi ta̍k-lâng sī siūⁿ 『Lí sī lí, góa sī góa ;』só͘-í hia bô chò kòe-thâu ê tāi-chì , bô kan-sia̍p lâng , bô sok-pa̍k
401chò tiong-sim ê siā-hōe . Góa sī chi̍t lâng , lí sī chèng-lâng ; só͘-í thang chai chit-khóan siā-hōe sī chi̍t lâng chò thâu , chèng-lâng
402khì tâi, chiong chheh lóng poaⁿ khì sio , chiū-sī án-ni ê chú-ì. Só͘-í thang chai, chèng-lâng nā-sī bô kàu-io̍k , m̄-bat tō-lí , chit khóan
403lí iā sī góa .』 ê chú-gī , khah kiông- -ê chiū chiàm khah iâⁿ ; só͘-í ta-po͘-lâng chiū kóng ,『Ta-po͘-lâng ê tāi-chì sī ta-po͘-lâng chú
404Lí 』ê ì-sù chiū-sī chí 『Góa 』chi̍t lâng í-gōa ê chèng-lâng . Só͘-í , 『Góa sī góa , lí iā sī góa .』chit kù-ōe ê ì-sù chiū sī kóng
405siāng bîn-cho̍k lah! Lán ê bîn-cho̍k chiū-sī kiò-chò Hàn-bîn-cho̍k. Só͘-í thang chai , kóng 『Lán sī sím-mi̍h khóan lâng ?』chiū-sī ài bêng-
406seng-ho̍at teh-kóng nā-tiāⁿ , kiám-chhái ū tek-khak bē thàu-thiat. Só͘-í tio̍h ài koh khàm-chiok kòe-khí ê le̍k-sú chiah thò-tòng, lán kòe
407lán kòe-khì ê le̍k-sú sī kap Tn̂g-soaⁿ Tiong-kok ê lâng kiōng-thong; só͘-í lâng nā ài chai lán kòe-khì ê seng-ho̍at sī cháiⁿ-iūⁿ , chû-jiân
408chè kap su-sióng , iū koh-chài tio̍h khàm-chiok kòe-khì ê sū-chek. Só͘-í iā tio̍h tha̍k Tiong-kok ê le̍k-sú. Góa kóng chiah-ê sī kan-ta thê
409ê chóa iā sī siá bē liáu , lán chia iā bô hiah chē ê kang-hu. Só͘-í siông-sè ê tāi-chì tán-hāu pa̍t ê ki-hōe. Góa tī-chia kan-ta chiong
410-thè, sū-sū beh kè-kàu , tek-khak sī bô chi̍t-ji̍t ê pêng-chēng. Só͘-í chū-jiân lâng-lâng ka-tī siú pún-hūn , chun-tiōng pa̍t-lâng ê tē
411lâng , ài ū chú-kôan-chiá. Hàn-cho̍k sī ài hô-pêng ài tāi-tông , só͘-í in hoaⁿ-hí kap pa̍t-chéng ê lâng ha̍p chò kok-ka; iā ū-sî in káⁿ
412 chiū ài gâu koh ū tek-hēng ê lâng chò kok-ka ê chú-kôan-chiá; só͘-í lí khòaⁿ, siōng kó͘-chá Giâu-tè niū-ūi hō͘ Sùn-tè , Sùn-tè koh
413pêng sī in-ūi ài kò͘ ka-tī,hō͘ lán ē-tit- thang pêng-ún khí-kiàn,só͘-í m̄-káⁿ chò pháiⁿ hō͘ pa̍t-lâng bē kham-tit,tì-kàu lâi phòa -hāi
414tio̍h kò͘, bô siūⁿ-tio̍h siā-hōe kok-ka sī iáu khah tio̍h ài kò͘. Só͘-í nā kóng chi̍t kù khah kàu-té , Tiong-kok lâng si̍t-chāi ūi-tio̍h i
415Gōa-kok lâng kheng-bia̍t , kóng i sī nō͘-jio̍k bô hiat-sèng ê lâng. Só͘-í lán ài chai Hàn-bîn-cho̍k ū hô-pêng ê sim sī chin hó , koh-chài
416ni̍h thiat-té .In-ūi Hàn-cho̍k chun-tiōng chó͘-sian ê sim chin chhiat, só͘-í in ê tō-tek sī iōng hàu-hēng chò kin-pún . Só͘-í ū kóng , 『Tiong
417sim chin chhiat, só͘-í in ê tō-tek sī iōng hàu-hēng chò kin-pún . Só͘-í ū kóng , 『Tiong-gī ê lâng tio̍h tùi ū hàu-hēng ê ka-têng chiah
418hō͘-sû , i ê hō͘-sû séng-óan tio̍h ē kì-tit tio̍h hàu-kèng- -i, só͘-í thang chai Hàn-bîn-cho̍k ūi-tio̍h in ê chó͘-sian í-keng ū hui-siông
419hn̄g, tùi án-ni peh-sèⁿ ê tek-hēng chiū ē chiâⁿ chin hō͘-tiōng.』 Só͘-í kok-lâng tī chhù-lāi ū siat kong-má-kham, á-sī ke-sîn-pâi ; khah
420che-hiàn chó͘-sian, chū-jiân tio̍h ài ū hō͘-sû sī chòe iàu-kín; só͘-í lán kóng put-hàu ū saⁿ-khóan , chiông-tiong bô kiáⁿ sī chòe-tōa
421tiōng jîn-chêng gī-lí, pò in liām-kiū ê sim sī chin o̍ah-tāng . Só͘-í nā kóng hó , Hàn-jîn sī put-chí tun-hō͘ phoh-si̍t; nā kóng pháiⁿ
422tîⁿ . Tī chit ê tiong-kan kok lâng to lóng ū kok lâng ê sèng-phiah, só͘-í ge̍k-ì ê tāi-chì tek-khak sī pí sūn-ì ê khah-chē, nā-sī ta̍k lâng
423khóan tōa jím-nāi, kap téng-bīn só͘ kóng ū chin hô-pêng ê sim ; só͘-í lâng put-chí tāi-hong tāi phiàn-phek, ū chi̍t-chéng chhiong-iông put
424choan-tiōng kóng hit-hō khah bî-biáu khah chhim khah éng-óan ê sū. Só͘-í tùi án-ni khòaⁿ , thang kóng Jû-kàu (Khóng uch5u-kàu) m̄-sī chong
425Hōan-nā khah hn̄g khah bî-biáu ê chiū khah bô chhù-bī ê khóan-sit. Só͘-í in só͘ hi-bōng- -ê chiū-sī Châi, Chú, Siū . Só͘ kà-sī só͘ gī-
426. Bah-sek jú pe̍h- -ê sī jú bîn-bêng, jú o͘- -ê sī jú iá-bân . Só͘-í kóng Eng-kok lâng, Bí-kok lâng, á-sī Hoat-kok lâng, Tek-kok lâng (
427tāng. Che só͘ chhut ê sim-su bô it-tēng , sī chin khòai piàn-ōaⁿ. Só͘-í thang chai chi̍t-lâng ê sim-su sī khò chin bē thang chū; tio̍h- -ê
428bat chin-lí . Beh bat chin-lí tio̍h khò-tiōng kàu-io̍k ê khùi-la̍t. Só͘-í kàu-io̍k jú chhiong-sēng ê só͘-chāi sī jú bûn-bêng; iá-bân lâng
429gín-ná lóng sī chiàu i ê kám-chhiok, chiàu i ê só͘ ài teh kiâⁿ. Só͘-í gín-ná só͘ chò ê tāi-chì sī bô-thâu bô-bóe , chi̍t tia̍p-á-kú
430 kám-chêng ka-tī chú-ì chò sū, i bô kóan pa̍t-lâng ê phah-sǹg. Só͘-í lí nā jīn-chin khòaⁿ chiū chai, kiàn-nā ū kúi-ê gín-ná chò-hóe
431sím-mi̍h , kiám-chhái in sī lia̍h ka-tī só͘ siūⁿ- -ê chò chin-lí , só͘-í iā sòa m̄ o̍h pa̍t-lâng só͘ bat ê lâi chò chham-khó, tùi án-ni in
432 lâng tāi-khài sī thàn ka-tī ê só͘ siūⁿ chū-kí ê kám-chêng , só͘-í in só͘ chò ê tāi-chì sī hui-siông ê kán-tan. In ê chhù sî khui
433pi ê sim-koaⁿ , ài kiù chiòng seng thoat-chhut khó͘-lān ê tiong-kan, só͘-í kam-gōan pàng-sak i ê pē-bó bó͘-kiáⁿ , ji̍p-soaⁿ khì siu-hēng ; āu
434lâi ka-tī ū,hiān-siōng chiū m̄-sī,hiān-siōng tio̍h ū mi̍h chiah ū; só͘-í hiān-siōng ē thang pau chāi mi̍h ê lāi-bīn chò chi̍t-ē kóng. Iá
435tāng-thó͘ tek-chōe Thó͘-tī-kong; lóng m̄-káⁿ chhun-kha chhun-chhiú. Só͘-í iá-bân lâng ê seng-o̍ah sī chin khu-sok, in sī chin oh-tit kòe-ji̍t;
436khòaⁿ; in siūⁿ beh keng-êng chit ê sè-kan chò chi̍t ê an-lo̍k-hn̂g. Só͘-í in kìⁿ -tio̍h soaⁿ chiū khui, tōa-chhiū chiū chhò chhut-lâi khí-chhù
437Hiān-kim ê bûn -bêng khiok iáu-bōe chin kàu ke̍k khám . Só͘-í lâng iáu tio̍h siū mi̍h ê kóan-hat, sok-pa̍k chin-chē. M̄ -kú nā chiong
438 ê koan-hē. Tē-saⁿ chéng khí-thâu chiah sī bûn-bêng ê kiat-ha̍p. Só͘-í bûn-bêng lâng sī chin hô-pêng ; nā bô pōe tō-lí tiāⁿ-tio̍h kap
439phang.』Chhin-chhiūⁿ án-ni , lâng kok-kok iú só͘ tiông , iú só͘ tóan. Só͘-í chò lâng nā kap lâng ē hô, gâu kap lâng ha̍p khùi-la̍t , tek-khak
440-kīn in, khéng kap in kau-pôe, ia̍h in kèng-jiân ia̍h bô khǹg-pō͘, só͘-í lán chiah ē thang kap in pêⁿ-pêⁿ hióng-siū chin tōa ê hok-khì. Kan
441 siāng , in m̄-khéng kap lâng kau-pôe , bô kap gōa ūi chiap-chhiok, só͘-í in khah-kú to bē chìn-pō͘, put-sî to sī hit-hō khóan-sit. In nā ài
442chéng 『ji̍t-thâu chhiah-iāⁿ-iāⁿ , sûi-lâng kò͘ sèⁿ-miā』ê sim-tn̂g . Só͘-í iá-bân lâng só͘ cho͘-chit ê siā-hōe , nā m̄-sī put-sî ū sio-phah
443só͘ bat só͘ tit-tio̍h- -ê, lóng hiàn hō͘ āu-tāi lâng kong-ke tet, só͘-í āu-tāi ê lâng tit-tio̍h chêng-tāi ê só͘ tit chò ki-chhó͘ , ē thang
444ka-tī hióng-siū; bô thôan hō͘ chèng-lâng, bô kap chèng-lâng pun; só͘-í i nā sí , i ê tāi-chì kap i pêⁿ-pêⁿ siau bô- -khì, Kò-kò nā lóng
445kiám m̄-sī lóng tùi cha -bó͘ -lâng ê pak-tó͘ nǹg-chhut- -lâi mah?Só͘-í i beh kóng lú-chú sī khah kùi-khì,che khiok iā m̄ sī chôan-jiân
446bōe iōng-tit kap phó͘-thong ê ta-po͘-lâng tâng chi̍t khóan ê kà-sī; só͘-í te̍k-pia̍t siat chi̍t chéng hā-téng ê kà-sī, kiò-chò 『Hā-sēng ê
447kàu pún-sin tùi hū-jîn-lâng sī í-keng tōa-tōa ū bô kong-pêⁿ , só͘-í āu-lâi hōng i ê kà-sī ê lâng sī iáu koh-khah kòe-thâu. In kóng
448lāu-pē , tiōng-hu, kiáⁿ-jî ê ì-sú, thoa- -tio̍h m̄-thang tùn-teⁿ. Só͘-í sio̍k-gú ū kóng, 『Lú-chú bô-châi piān sī tek,』-- kóng hū-jîn-lâng
449pái ê bô chū-iû ; i ê kú-chí khah iù-siù, kin-kut khah bô la̍t. Só͘-í chāi hit hō bô tō-tek, phín khùi-la̍t phín ióng ê sî-tāi, lú-chú
450 kóan-hat hū-jîn-lâng , i bô ài hū-jîn-lâng kap i pêⁿ-pêⁿ gâu; só͘-í m̄-nā bô chióng-lē lú-chú tha̍k-chheh siū kàu-ióng, hóan-tńg chó͘
451hó; bān-sū tio̍h sūn-chiông ta-po͘-lâng, m̄-thang su-khia ū chú-í; só͘-í m̄-bián bat sím-mi̍h ha̍k-būn, kan-ta gâu khóan-thāi ta-po͘-lâng chiū
452seⁿ-chò bô sio-siāng, só͘ kiàn-tiông ê hong-bīn iā sī ū koh-iūⁿ, só͘-í lú-chú chi̍t-sì-lâng eng-kai chhut-la̍t khì chò ê gia̍p-bū , chiū
453bó ê sim chiū-sī kiáⁿ ê sim, lāu-bó ê bah chiū-sī kiáⁿ ê bah. Só͘-í hit ê sî-chūn chò lāu-bó ê lâng tio̍h cháiⁿ-iūⁿ , chí-mōe tāi
454ê kám-hòa ū lōa-tōa, chò lāu-bó ê chek-sêng sī lōa-tāng neh? Só͘-í góa kóng ē seⁿ-kiáⁿ bē-ē kà-kiáⁿ, sī bô koh-iūⁿ ē-hiáu chai-hoe
455 chèng-lâng taⁿ , kiám-chhái sī ke pàng chi̍t chia̍h hó͘ kā lâng. Só͘-í seⁿ-kiáⁿ sī hó. sī chin thang kiong-hí ; chóng-sī iā tio̍h chún-chat
456sè-kài bān-kok lóng ū sêng-jîn chit-hāng sū-gia̍p chin iàu-kín, só͘-í bān-kok ê koaⁿ-hú chò-hóe li̍p-iok chhòng-siat 『Bān-kok chhiah-si̍p
457-ūi in bē thang chiâu-chn̂g chò lán lâng só͘ ài chò ê pún-hūn. Só͘-í thang chai kiat-hun sī chin sîn-sèng ê sū.
458ê bēng-lēng, m̄-sī tùi nn̄g-lâng ê ài-chêng lâi kiat-chiâⁿ- -ê, só͘-í sèng-chêng bā ha̍p sī khah-chē.
459Só͘-í góa kóng, m̄-sī góa kóng , sī chin-lí teh iau-kiû. Kiat-hun sī ang
460 ê kò-sèng iōng ài-chêng kiat-liân chò chi̍t-thé ê piáu-hiān . Só͘-í bô ài-chêng kiat-hun sī bē chiâⁿ , ia̍h nā kiông-kiông hō͘ i chiâⁿ
461tê sī jú koan-chhiat jú iōng-sim. Lâng sī chèng o̍ah-miā ê thâu, só͘-í sí-o̍ah ê būn-tê , chāi chèng o̍ah-mi̍h ê tiong-kan, chiū sī lâng
462Tùi án-ni thang chai sí kap o̍ah sī tùi-pí, nn̄g-hāng saⁿ tùi-chiò. Só͘-í nā ē thang bêng-pe̍k chi̍t-pêng, koh chi̍t-pêng chiū chū-jiân ka-tī
463nn̄g-hāng kó-jiân sī bô siāng; chóng-sī in-ūi in sī saⁿ tò-péng , só͘-í nā chai o̍ah, chiū ē thang chai sí; ia̍h nā chai sí, iā ē thang chai
464 o̍ah, chiū ē thang chai sí; ia̍h nā chai sí, iā ē thang chai o̍ah. Só͘-í Khóng-chú ê ha̍k-seng Chú-lō͘ mn̄g sí ê tāi-chì ê sî-chūn, Khóng
465-ài sí, che sī chò lâng kiōng-thong ê sim-lí. In-ūi sī ài o̍ah, só͘-í lâng-lâng to sī siūⁿ ài kú-kú ē tit-tio̍h ; sí, sī lâng-lâng só͘
466 to sī siūⁿ ài kú-kú ē tit-tio̍h ; sí, sī lâng-lâng só͘ m̄-ài, só͘-í lâng-lâng to sī siūⁿ ài kú-kú ē thoat-lī. 『Chhut-sí, ji̍p-seng』ê
467lâng ê gī-bū. Koh-chài iā sī chò lâng ê kôan-lī ê khóan-sit. Só͘-í thang chai , ài beh chhut-sí ji̍p-seng ê sim-koaⁿ, sī chòe tē-it pek
468; chit ê sim chin-chiàⁿ sī pó-pòe, koh-chài iā sī chin gûi-hiám. Só͘-í chò-lâng tòan-jiân m̄-sī chhin-chhiūⁿ teh poaⁿ-hì, chit-sî chng chò
469tī āu-lâi , si̍t-chāi sī pí o̍ah ê tāi-chì ū khah oh bêng-pe̍k ; só͘-í Khóng-chú chiah kóng, 『Iáu-bōe chai o̍ah, cháiⁿ-iūⁿ ē thang chai sí?
470-ba̍k kap khîm-siù pêⁿ-pêⁿ to sī put-sî ū piàn-ōaⁿ ū hoat-ta̍t , só͘-í to lóng sī o̍ah-mi̍h . M̄-kú chhiū-ba̍k ê o̍ah kap khîm-siù thâng-
471lâng bē thang kā i kan-sia̍p. Gû ê tín-tāng sī chhut-chāi i ka-tī , só͘-í sī pí chhiū-ba̍k ê khah-kôan chi̍t-khám. Gû chit lūi sī kiò-chò
472, á-sī tùi i ê tâng-lūi tâng-cho̍k ê lī-ek seⁿ- -chhut-lâi- -ê. Só͘-í chi̍t-chéng tōng-bu̍t ê tō-tek kap pa̍t-chéng- -ê , sī tek-khal bē
473thang-á-chí, á-sī thiāu-á, hō͘-tēng, in put-sî to ū jiû ū sé. Só͘-í thiāu-á , pang-tó͘ ê sam-bah sī put-sî chhiah-la̍h-la̍h, hō͘ lâng
474ê gī-lūn kàu chia chin lōan-cha̍p. In-ūi kiaⁿ-liáu siuⁿ lōan-cha̍p, só͘-í lán tī-chia tio̍h lâi chóng-kiat chi̍t pái. Chiū-sī lán í-keng ū
475hóe tio̍h chiok, hiâⁿ kàu chúi ê sio ū chi̍t-pah-tō͘, chiah ē kún. Só͘-í nā kan-ta kóng chúi kìⁿ-tio̍h hóe, sī ū-tang-sî ē kún, m̄-sī put
476Só͘-í thang chai hó-pháiⁿ ê tāi-chì sī bē iōng-tit khin-khin tòan, tio̍h
477chit ú-tiū ê tiong-kan, to̍k-to̍k lán lâng ū chi̍t chéng ê o̍ah-miā, só͘-í kóng lâng sī bān-hāng o̍ah-miā ê lêng-tióng.
478hông-tè-ūi , chi̍t-sim iū chai lâng-lâng ê sèⁿ-miā bô lōa-kú , só͘-í sim-liām ài tit-tio̍h tiông-seng put-ló ê hoat-tō͘. I ê jîn-sîn
479hō͘ i , si̍t-chāi sī khòaⁿ-kìⁿ Chîn-sí-hông bû-tō ē hāi-lâng, só͘-í sūn i ê iá-sim, phiàn i ê chiâⁿ kap lâng tòa-khì hái-gōa Hông-
480kóng hit kù-ōe ê lâng lâi lūn , hit ê lâng ê sim-su bô sêng-chiū, só͘-í tē-it tiāⁿ-tio̍h , i sī iu-būn bô pêng-an; tē-jī , i tek-khak ē koh
481ê sim, ia̍h hit ê lâng ê sim sī éng-óan kap hit ê lâng chò-hóe ; só͘-í thang kóng hit kù-ōe sī éng-óan kap hit ê lâng pêⁿ-pêⁿ tī-teh.
482lī-ek ê khah-chē, kiû ha̍k-būn sī beh kiû chò-koaⁿ kiû thàn-chîⁿ, só͘-í nā-sī bē thang chò-koaⁿ kap thàn-chîⁿ , ia̍h chiū lia̍h-chò tha̍k-
483khì chin-kú, chin-kú lah! In-ūi kóng tha̍k-chheh sī beh tit lī-ek , só͘-í nā bô lī-ek thang tit chiū siūⁿ kóng, m̄-bián tha̍k! Lán ê lâng
484Koh-chài, chin-lí sī chhiáⁿ chi̍t piⁿ , lī-ek chò thâu-chêng; só͘-í tāi-khài ê lâng to sī kó-chhiáⁿ hô͘-tô͘. Lóng sī khioh kó͘-chá
485-la̍t sin-khui pa̍t-tiâu ê hó-lō͘ , hoat-bêng khah-chhim ê chin-lí. Só͘-í nā kóng tha̍k-chheh, chiū-sī Sù-su , Ngó͘-keng, Kó͘-bûn;lóng sī
486-sī choan chú chi̍t-hāng ê ì-sù. 『Kàu 』chiū-sī kà-sī ê ì-sù. Só͘-í thang chai 『Chong-kàu 』nn̄g-jī ha̍p chò-hóe ê ì-sù, chiū-sī 『Chóan
487lūn chin, iu-ūi kiaⁿ-chò gī-lūn liáu siuⁿ khoah, tian-tó khah m̄-hó, só͘-í chiàu téng-bīn ê iok-sok chit-tiám chhiáⁿ mài kóng, Lán kan-ta lâi
488bêng lâng ê sim-gōan, hō͘ lâng ē thang khah-khòai chiap-kīn Sîn. Só͘-í hit hō sū chiū tio̍h chin-chiàⁿ chheng-khì ū tek-hēng ê lâng chiah
489jîn ê tek-hēng kap thiⁿ pêⁿ-kôan, i ê khùi-la̍t kap Sîn siong-tong. Só͘-í i ê só͘ chò chū-chāi, i ê sim-lāi hô-lo̍k. Ia̍h pe̍h-chhi ê lâng
490in-ūi kiáⁿ sī ka-tī ; kiáⁿ sī tùi i ê seng-khu seⁿ- -chhut lâi ê, só͘-í lia̍h-chò sī i ka-tī ; kiáⁿ beh o̍ah chiū-sī i ê o̍ah, kiáⁿ-sun nā
491-iâⁿ, khah khiáu ê lâng tit khah chē. Ia̍h chi̍t pêng ài seⁿ-kiàⁿ, só͘-í tio̍h chhōa bó͘. Bó͘, tio̍h ióng-kiāⁿ koh-chài súi koh gâu; m̄-kú
492chài súi koh gâu; m̄-kú sè-kan chit hō cha-bó͘-gín-ná sī khah chió, só͘-í tì-kàu ài saⁿ-cheⁿ. Láu-si̍t, kó͘-chá chhōa bó͘ sī khí lâng chhiúⁿ
493kan-ta kóng in-ūi sī lán ê kiáⁿ-jî , á-sī chì-chhin ê kut-jio̍k, só͘-í chiah khéng chiong lán ê mi̍h lâi hō͘ i, pa̍t-lâng chiū-sī bē chhut
494 kan-ta ài hiah-ê hō͘ i nā-tiāⁿ: in-ūi sī hit chūn bô tòa chîⁿ, só͘-í bē thang chiàu i ê sim; koh-chài i bô khòaⁿ hit ê kā i pun-chîⁿ ê
495Âi sī chòe-tōa chòe-kôan ê lêng-le̍k , só͘-í ū-ê kóng , 『Ài , chiū-sī Sîn 』Thang chai ē kiâⁿ ài ê lâng m̄-sī
496ê. Chiàu kin-bah ê pún-sèng, sī iau-kiû the̍h-ji̍p bô the̍h-chhut. Só͘-í téng-bīn só͘ kóng, chhī kiáⁿ sī ǹg-bāng hōng-sêng lāu, chit-khóan
497Chiū-sī lâng lēng-gōa ū sim-khiàu, lâng in-ūi ū chit ê sim-khiàu, só͘-í chiah ē-hiáu tit hun-piat chin-ké, hó-pháiⁿ kap súi-bái. Tùi án-ni
498chhut; lêng-sèng chiū m̄-sī, lêng-sèng sī tùi chin ê sìn-sim lâi. Só͘-í ài ê būn-tê kap chong-ài ū chòe-tòa ê koan-hē, koh-chài sī tùi
499Só͘-í thang chai ū mi̍h hō͘ lâng, koh ū kèng-tiōng lâng , iā bô siū lâng
500sak bái- -ê. Che sī chò lâng ê lí-sióng, lâng eng-kai tio̍h án-ni. Só͘-í lâng nā bē-kì-tit i gôan-lâi lóng bô hun-piat, lóng ū kèng-tiōng
501sòa chiâⁿ-chò pháiⁿ; in-ūi ài pháiⁿ ê lâng chiū-sī pháiⁿ-lâng! Só͘-í tio̍h ài ē kì-tit, kiâⁿ jîn-ài ê lâng tio̍h put-sî ū siú it-tēng
502chok-iōng sī hui-siông khoah; ài, sī bān-hāng it-chhè ê kin-gôan. Só͘-í ū lâng kóng,『Sîn chiū-sī Ài.』Tāi-khài ài só͘ ū chûn-chāi ê
503gôan, ài ê chok-iōng, láu-si̍t sī khoah-tōa kàu tī bô hān-liōng. Só͘-í Ki-tok-kàu ê Sèng-chheh ū kóng, 『Sîn sī Ài.』Lâng nā kiâⁿ jîn-ài
504Sè-kan bān-hāng sī bô tiāⁿ-tio̍h , put-sî piàn-ōaⁿ, só͘-í kiò-chò bû-siông ê sè-kài. Chóng-sī to̍k-to̍k ū chi̍t hāng bē
505-ko-pēⁿ ê lâng put-chí chē. In-ūi kiaⁿ-liáu thôan-jiám jú khoah, só͘-í chiong hiah ê tio̍h thái-ko-pēⁿ ê lâng, lóng chhōa khì Mo͘-lo͘ -kai
506Tāi-ke chai chit hō chèng-thâu sī ta̍k lâng só͘ m̄-ài óa-kīn- -ê, só͘-í tī Mo͘-lo͘-kai-tó-lāi hiah ê pēⁿ-lâng sī chin-chiàⁿ cha̍p-hun ê kan
507-bó͘, tōa-lâng gín-ná, lóng sī hui-siông gâu hùn-liān seng-khu. Só͘-í in ê lâng m̄-nā seng-khu ê kin-bah sī chhin-chhiūⁿ thih phah- -ê, in
508tok-kàu ) kà lâng kóng, Lâng ê seng-khu sī sèng-lêng ê pó-tiān, só͘-í tùi seng-khu lāi só͘ hoat-chhut it-chhè ê kám-kak, nā siū sèng-lêng
509kiat-kio̍k iā sī bô; nā chiong bô-ê khòaⁿ chò ū, chiū-sī chip-bê, só͘-í tùi seng-khu só͘ hoat it-chhe ê kám-kak, tio̍h kā i kìm-chè hō͘ i
510 lán ê sin-thé chin lóan-jio̍k, tì-kàu cheng-sîn bô chhiong-chiok. Só͘-í sū-sū to sī m̄-káⁿ hiòng-chêng chò, lóng sī thè-pō͘ siú ān-tiāⁿ.
511kio̍k ū sím-mi̍h ì-gī? To, tio̍h chhiat mi̍h, chhiat jú-chē jú-hó . Só͘-í to, tē-it iàu-kín tio̍h ū kǹg; tē-jī , tio̍h ài lāi. To , beh ài
512go̍eh thiⁿ í-gōa, thang kóng sī lóng m̄-bat ū lâu-kōaⁿ chhut-lâi. Só͘-í khah-chē sī kap pêng-siông lâng siāng-khóan, iû-gôan sī chi̍t têng
513khó͘. Ūi -tio̍h sim ài chò tāi-chì, sī chhut tī sim-koaⁿ ka-tī boeh, só͘-í ū an-ùi. The̍h iû-piān ê lâng teh cháu-lō͘, cháu sio-lia̍h ê lâng
514sī bô-tâ-ôa, sī bián-kióng chò, sī ûi-pōe sim-koaⁿ ê só͘ ài, só͘-í tōa-tōa ū sún-hāi seng-khu ê khong-kiān. Hioh-khùn sī chhut tī sim
515seng-khu ê khong-kiān. Hioh-khùn sī chhut tī sim só͘ ài, ū an-ùi, só͘-í tùi seng-khu ê kiān-khong ū lī-ek. Chò-kang sī siū tāi-chì só͘
516Só͘-í lô-tōng siuⁿ kòe-thâu , tì-kàu hāi seng-khu. Hioh-khùn sī chhut-chāi
517chò chiū lâi chò, ài hioh chiū ē thang hioh, chún-chat ē tù-hó; só͘-í tùi seng-khu ū lū-ek. Koh-chài chò-kang sī khah ài choan-chú tī chi̍t
518khùn ē thang chiàu lán seng-khu ê khoat-khiàm, tiau-hô hō͘ hó-sè, só͘-í seng-khu ē khong-kiān , ē ná cheng-ka.
519ē kì-tit. Koh-chài Lô-má-lâng ū kóng , 『Kiān-khong tī mn̂g-gōa .』Só͘-í góa hó-táⁿ chhiáⁿ ūi-tio̍h put-sî kan-ta an-chēng hioh-khùn , tì-
520pak khin, sim chiū khin, pak-tó͘ nā pá ba̍k-chiū chiū bah ài-khùn. Só͘-í khah bô chho͘-tāng siông-siông iōng thâu-náu ê lâng, kīn-lâi hiâm
521-náu ê lâng, kīn-lâi hiâm chi̍t ji̍t chia̍h saⁿ-tǹg siuⁿ kòe chē, só͘-í chi̍t ji̍t chhek chia̍h nn̄g tǹg ê ū chin-chē. Û lâng chhek chá-khí
522chiâⁿ óaⁿ ám-môe chiū soah. Góa keng-giām liáu kám-kam put-chí hó. Só͘-í chhiáⁿ ūi-tio̍h sàn-hiong ê iân-kò͘ chia̍h nn̄g tǹg ê lia̍t-ūi m̄
523chéng ê saⁿ-á-khò͘, sī kui ka-cho̍k ê lâng kong-ke tī-teh chhēng- -ê. Só͘-í tī téng-chām lūn i chiūⁿ ê só͘-chāi só͘ kóng ê ōe, tī-chia ē
524chiah tēng hong-hiòng, ài hō͘ ji̍t chiò ē tio̍h, hong thong ē kàu, só͘-í thang-á tio̍h khui khah chē khah tōa- -ê. Chhù ê chiu-ûi nā-sī ū
525thang khì sǹg. Lán só͘ kèng ê sîn m̄-nā chi̍t sian ,sī pah-pah sian; só͘-í kim-ji̍t ū sím-mi̍h seⁿ, bîn-ji̍t tio̍h chè sím-mi̍h sîn. Chit-go̍eh
526-hòe , kha-nih chhēng chi̍t siang pò͘-ê, khiā tī í-téng teh kiâⁿ, só͘-í í-téng ìn kàu choan-choan thô͘-soa ê ê-té-jiah. Góa khòaⁿ-kìⁿ i
527 chheng-khì, ia̍h ê to té hip té, thô͘-soa bē bak-tio̍h chia̍h-mi̍h, só͘-í i chiah lia̍h-chò bô iàu-kín. Phah-sǹg i káⁿ sī siūⁿ án-ni. Che sī
528lâng ū bô chheng-khì ê só͘-chāi. Lōe-tē- lâng put-chí ài sé-e̍k, só͘-í kàu tó-ūi to ū e̍k-keng chin chiàⁿ chē. Góa ia̍h sī nn̄g ji̍t saⁿ
529lâng sī hui-siông chē. Tiong-kok-lâng sī kap lán siāng chó͘-kong, só͘-í chit hāng bô chheng-kiat ê tāi-chì sī kap lán saⁿ-siāng khóan. In
530 chia̍h u lim; tùi án-ni ū to̍k ê ê lâ-sâm siau bô-khì chin-chē, só͘-í chiah ē thang khah-chió sí-sit. Kóng khah-chió sí-sit sī tùi chêng
531ti̍t-chiap chek-sî ū m̄-hó thang khòaⁿ-kìⁿ. Lán in-ūi bô ha̍k-būn, só͘-í sím-mi̍h sī chheng-khì , sím-mi̍h sī lâ- sâm, lán bat bē chīn. Ū
532chi̍t-ji̍t kan-ta chi̍t-bóe ē thang piàn-chò chheng-chheng bān-bān bóe, só͘-í lâng nā hō͘ chit khóan thâng chhim-hōan-tio̍h; m̄-bián chi̍t-ji̍t gōa
533sī khah ài chho͘-tāng, ia̍h lán ê hū-jîn-lâng lóng sī ū pa̍k-kha, só͘-í kiâⁿ-cháu khah bē chū-iû, bē thang peh-kôan lo̍h-ke, in-ūi bô ūn
534Iū koh-chài lán ê hū-jîn-lâng lóng khah bē chho͘-tāng, só͘-í beh taⁿ-chúi chhiūⁿ-chúi chiū khah oh-tit, pō͘-pō͘ ti̍h ta-po͘-lâng
535sì tio̍h chò niau.』chèng-lâng tùi chúi ê koan-liām sī chit khóan, só͘-í lán ê lâng hán-tit sé seng-khu; ū-sî kan-ta chhit nā-tiāⁿ, bīn-tháng
536sī khah-khòai, koh-chài khak-á iā sī khah-khòai pháiⁿ, khòai-pòa. Só͘-í lâng āu-lâi chiū ōaⁿ khóan. Lâng ê tì-sek châi-chêng jú chìn-
537sī ē-hiáu, chāi hit-sî khiok m̄-sī hiah-nih khin-khòai ê tāi-chì, Só͘-í chiū iōng tâng chù-chîⁿ, ia̍h kàu-bóe chiū iōng gîn chù tōa-gîn
538tì-sek sim-su sī chhin-chhiūⁿ chúi teh lâu, sī put-sî teh chìn-pō͘, só͘-í iā bô lia̍h án-ni chò chiâu-chn̂g. Kàu chò-kin bô lōa-kú, hiâm
539chài kóng chi̍t-kù, chîⁿ-chāi sī châi-chêng lêng-le̍k ê piáu-kì, só͘-í bô châi-chêng bô lêng-le̍k ê só͘-chāi sī m̄ eng-kai ū chîⁿ, Nā
540pháiⁿ-chîⁿ, m̄-nā bô lō͘-ēng, tian-tò ē seⁿ-chhut pháiⁿ-sū lâi. Só͘-í thang chai chîⁿ bô te̍k-hāng ē. Ū chîⁿ kiám-chhái ē thang sái kúi
541Só͘-í nā ū chîⁿ-châi, sim siūⁿ hit-hāng mi̍h, hit-hāng mi̍h chiū kàu; kan
542 ê piáu-kì, koh-chài m̄-sī pah-hāng mi̍h-kiāⁿ ê chóng tāi-piáu, só͘-í ū chîⁿ sī put-chí lī-piān,, put-chí ē thang pang-chān lâng chò-
543sím-mi̍h to kî-khá , i só͘ iáu bōe kàu ê só͘-chāi sī chin-chē, só͘-í i ê sin khin, i ê sim chin o̍ah-tāng, i chin chió khòa-lū, ia̍h ū chin
544 kòe-thâu, thang kóng i sī chia̍h ài, chhēng ià, khùn iā sī ià; só͘-í i sī chin-chiàⁿ chió-chió thang ǹg-bāng, tian-tò sī ūi-tio̍h chia̍h
545Só͘-í hó-gia̍h-lâng tē-it kan-khó͘ ê tāi-chì, chiū-sī i ê chhiú-lāi
546siūⁿ pa̍t-hāng , kò͘ sím-mi̍h jîn-gī thiàⁿ-thàng ê tāi-chì neh? Só͘-í Ki-tok ū kóng, 『Hó-gia̍h-lâng beh ji̍p Thian-kok bô koh-iūⁿ lo̍k-tô
547sang khah si̍t-chāi. Gôan-lâi ū chîⁿ ū mi̍h kiám m̄-sī beh iōng mah? Só͘-í ū chîⁿ ū mi̍h nā-sī bē thang ēng, á-sī bē hiáu ēng, he ū sī
548kiáⁿ sè-hàn, i ê châi-sán bián kóng sī beh pàng hō͘ i ê kiáⁿ , só͘-í hiah ê châi-sán ê só͘-iú-kôan sī sio̍k tī hit-ê gín-ná, M̄-kú
549ê gín-ná, M̄-kú , in-ūi hit-ê gín-ná sè-hàn bē-hiáu sím-mi̍h, só͘-í ji̍p i ê chek-peh á-sī chhin-chhek chò i ê hō͘-kiàn-jîn, thè gín
550kú ê kan-khó͘ nā-tiāⁿ, khah-chē ē thang khai-sái khah khòaⁿ-o̍ah, só͘-í i chiū kiông-kiông tèⁿ kap in tōa-ko taⁿ sio-siāng, taⁿ chi̍t-po͘, tian
551iûⁿ iâ sī án-ni kóng, 『Lâng m̄-sī in-ūi i só͘ ū ê mi̍h khah-chió, só͘-í chiah sàn-hiong; to̍k-to̍k sī in-ūi i ê sim m̄-chai chiok chiah sī.』
552 Tùi sî-kan ê koan-liām bô bêng, bē hiáu-tit sî-khek ê pó-pòe, só͘-í siông-siông ū chit-khóan gōng ê tāi-chì, ta̍k-ji̍t ū hui-siông ê
553tio̍h chhut-khì gōa-bīn kiâⁿ-sóa. In-ūi i lóng ū chiàu sî-chūn, só͘-í lâng nâ khòaⁿ-kìⁿ i tùi chi̍t chó͘-chāi keng-kòe, chiū chai-iáⁿ
554 ê lâng sī khòaⁿ sî-khek pí n̂g-kim khah kùi-khì, khah tin-tiōng, só͘-í put-lūn sim-mi̍h sî-chūn ê sî-kan, chi̍t tia̍p-á-kú to lóng m̄-káⁿ
555lâng-lâng sī bô kúi-nî thang o̍ah, sī bô kúi-sî thang chò-kang, só͘-í ē thang tiāⁿ-tio̍h ê sî-khek, nā m̄-sī chún-chat tiāⁿ-tio̍h ū hó
556In kì-jiân ū ké kū ōaⁿ sin; só͘-í thang sǹg in sī têng-thâu-siⁿ ê lâng, thang m̄-thang?
557phôe ê m̄-tio̍h, lūn siú lu̍t-hoat hiah-ê , bô pē-pēng thang hiâm. Só͘-í lán tio̍h m̄-thang kóng, Têng-thâu-siⁿ sī ké kū ōaⁿ sin. Án -ni ì
558 『Chiah-ê sī keh-mî- -ê á m̄-sī?』Góa nā ìn 『sī 』i chiū m̄-ti̍h; só͘-í put-tek-í tio̍h phiàn i.
559tān-gāi ū-sî tú-tio̍h bô êng beh pò͘-chhân á-sî beh koah tiū-á; só͘-í Siōng-tè tio̍h chhiáⁿ pàng chi̍t piⁿ.』Têng-thâu-siⁿ ê lâng kóng 『
560Só͘-í pài Siōng-tè ê lâng bô tek-khak lóng ū sìm-kàu Iâ-so͘. Lâng nā
561Thôan-tō : Taⁿ in-ūi tit-kiù ê sū lâng siông oh-ti̍t bêng , só͘-í kiâⁿ-liáu tio̍h koh chit piàn lâi tâm-lūn. Tio̍h àn-chóaⁿ-iūⁿ chiah
562ū the̍h chhut-lâi hē tī toh-téng, kî-tó liáu lóng m̄ chai cho̍ah, só͘-í lín giâu-gî Siōng-tè bô chiap-la̍p lín, sim ū koh theh tò-tńg lâi.
563Só͘-í lán kî-tó ê sî tio̍h chai Siōng-tè kap lán tī-teh , tio̍h sìn kīn
564bêng chai , m̄-sī lán tiāⁿ-tiāⁿ beh chhōe I, I ia̍h beh chhōe lán, só͘-í thang kóng, tit-kiù sī lán chiong pún-sin ê sim hiàn hō͘ Iâ-so͘,
565gia̍h chai i ê ì-sù sī kan-sia̍p tī sià-chōe á-sī tī chiâⁿ-sèng. Só͘-í khah hó tio̍h kóng, lán ū chōe ê miâ kui tī Iâ-so͘, I bô chōe ê
566ná chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ōaⁿ bó͘ lâng ê miâ chò Iâ-so͘ ê miâ, só͘-í sím-phòaⁿ ê ji̍t-chì Siōng-tè beh mn̄g, 『Bó͘ lâng lí miâ hō-chò
567Só͘-í tit-kiù ê hok-khì chám-jiân khoah; m̄-nā chōe sià-bián, iū-koh tit
568khak. sèng sîn sī chì-sèng , bē kham-tit chi̍t-tiám-á ê m̄ tio̍h, só͘-í lâng pún-jiân m̄ ài I , Khiok ū iáⁿ, hiaⁿ-tī ta̍uh-ta̍uh ū teh kiû
569lâng, m̄-kú hiah ê sū góa bōe bat keng-kòe, ia̍h chin ài keng-kòe; só͘-í chhiáⁿ lín tio̍h thè góa kî-tó.』 Kàu bîn-á-chài koh chū-hōe, hit
570kò͘ ka-tī, m̄ ài Siōng-tè. Lâng kò͘ ka-tī gán-chêng ê khòaⁿ-o̍ah; só͘-í m̄ ài sūn Siōng-tè. Koh lâng kò͘ ka-tī ê hó miâ-siaⁿ , thé-biān
571tè. Koh lâng kò͘ ka-tī ê hó miâ-siaⁿ , thé-biān, ài khò ka-tī; só͘-í m̄ ài jīn su, m̄ ài hâng-ho̍k, m̄ ài khò Siōng-tè.
572-hīn ka-tī ê m̄-tio̍h; koh in-ūi i chai Siōng-tè hoaⁿ-hí lîn-gín, só͘-í ka-chiah-āu ǹg tī chòe, o̍at-bīn ǹg tī Siōng-tè , tiāⁿ-tio̍h ì-
573sé-lé sī teh jīn (1) sim lâ-sâm ; (2) ka-tī sé bē chheng-khì; (3) só͘-í ài hō͘ Siōng-tè sé. Koh lâng ēng Chú ê miâ kiâⁿ sé-lé hō͘ lán
574ê m̄-tio̍h, koh in-ūi i chai Siōng-tè lia̍h lîn-bín chò khòai-lo̍k, só͘-í o̍at ka-chiah-āu ǹg tī chōe, o̍at-bīn ǹg tī Siōng-tè, tiāⁿ-tio̍h
575sé-lé sī teh jīn (1) Sim lâ-sâm ; (2) ka-tī sé bē chheng-khì; (3) só͘-í ài hō͘ Siōng-tè sé. Koh lâng ēng Chú ê miâ kiâⁿ sé-lé hō͘ lán
576lóng ū kāng-khóan ê khoat-tiám kap ok-chit, in-ūi tāi-ke lóng án-ni, só͘-í, chiū lú oh-tit kám-kak ē tio̍h.
577Só͘-í, lán su-iàu hóan-séng ka-kī ê khoat-tiám ok-chit kap pīⁿ-to̍k, lán
578chiá hong-piān ê chhiú-tōaⁿ nā-tiāⁿ, hóan-khòng iā bô lō͘-ēng.” Só͘-í, Tâi-ôan-lâng chiū tùi kong-lí chèng-gī léng-tām bô koan-sim, bô
579Tān-sī, piⁿ-á-khiā koh kiaⁿ hō͘ chú-lâng mā kóng sī bô ha̍p-chok, só͘-í, i to ài gia̍h kî-á hoah sio, chō͘ ui-hong, chiah ū sǹg chīn-chit,
580Ke-chhe-ông nā tī gōa-bīn, sī lóng phah bōe-iâⁿ lâng, só͘-í chiū si-koe óa tōa-pêng, chin-chōe chèng-tī jîn-bu̍t bô lí-sióng
581siūⁿ tāi-chì; iōng ka-kī ê koan-tiám li̍p-tiûⁿ khì siūⁿ tāi-chì, só͘-í, sui-jiân ū cho-gū chióng-chióng ê khó͘-lān, khiok, bōe tit-tio̍h
582Tāi-thé-siōng lâi kóng, Tâi-ôan-lâng sī î-bîn, só͘-í, Tâi-ôan-lâng ê bîn-cho̍k-sèng ū chi̍t-kóa kap gôan-lâi ê Hàn-
583Só͘-í lán su-iàu sàu-tû chiah-ê sim-lêng-siōng ê àm-iáⁿ, chū-chú lâi
584ūi i chhóan- khùi chhin-chhiūⁿ lán lâng, i bô khiā-khí tī ta tōe, só͘-í m̄ sái ēng kha kiâⁿ lō͘, sī ēng bé kap si̍t siû tī hái-lāi. I
585siû tī hái-lāi. I ū chin tōa ê chhùi, chóng-sī bô chhùi-khí, só͘-í i chia̍h hái-lāi ê hî-hê sī ka-nn̂g thun, án-ni i chia̍h chi̍t tǹg
586Chê-kok khòaⁿ Khóng-chú teh heng-khí, chiū kè-bô͘ beh chó͘-tòng, só͘-í pī-pān mi̍h sàng Tēng-kong, lâi bê-he̍k i ê sim. Ūi-tio̍h chit ê
587chiū kā i kóng, “Góa bô gî-gō͘ khòaⁿ lí ê hoe hē tī toh-téng, só͘-í chiong chheh hiat tī hia, m̄ sī tiâu-kò͘-ì beh phah-pháiⁿ lí ê mi̍h.
588hông, bēng-lēng tio̍h khí. Pak-hng ê peh-sìⁿ ū put-chí kiaⁿ Ô͘-jîn, só͘-í pún-jiân ū choh saⁿ chat chhiûⁿ lâi chiàu-kò͘ in ê thó͘-tōe. Chiàu
589 tit- tio̍h tiāu-thâu hō͘ i, phah-sǹg Ô͘-jîn beh bia̍t-bô i ê kok, só͘-í ū li̍p-ì beh saⁿ sòa- chiap hí saⁿ chat chhiûⁿ, chiū tī tang-sai siang
590lō͘ chhiûⁿ sī iáu tī-teh, chóng-sī hông-tè bô sím-mi̍h siu-lí, só͘-í chit tia̍p ū chōe-chōe só͘-chāi tó-hōai.
591hu, chiū pìⁿ chòe thô͘, chit hō thô͘ thang kóng tē it pûi ê mi̍h, só͘-í tī Lū-sòng ê hái-sū ū só͘-chāi sī chin pûi, sī tùi chit hō mi̍h.
592Só͘-í in lia̍h i, tòa kàu chi̍t ê tē it kūn ê siâⁿ, chiūⁿ gê-mn̂g kò i.
593 ûi i; lâng beh kàu chit ê siâⁿ, chí-ū nn̄g ê niá thang keng-kè, só͘-í tio̍h kiâⁿ kàu chīn kūn, chiah ōe khòaⁿ-kìⁿ chit ê siâⁿ. Chhâ-khó
594sìⁿ tio̍h khì siâⁿ-gōa sì-bīn bóe-bōe chiah thang tit-tio̍h chia̍h, só͘-í tī chit ê
595peh-sìⁿ só͘ khiā ê chhù lóng is khí tī soaⁿ-kok-ni̍h ê soaⁿ-phiâⁿ, só͘-í in ê chhù tio̍h khí chin ióng, in-ūi nā lo̍h hō͘ ê sî soaⁿ-téng
596sī Hôe-kàu ê lâng in siūⁿ chit ê chíⁿ ê chúi ōe kiâⁿ sîn- jiah, só͘-í put-chí kèng-tiōng. Koh ū chi̍t só͘-chāi, in kóng sī Hā-kah kap
597sèng ê tōe, m̄ ài pa̍t kàu ê lâng kàu hia, kiaⁿ-liáu phah lâ-sâm. Só͘-í giâm-kín pé-siú, siat-sú ū pa̍t kàu ê lâng ài kàu hia sī put-chí
598-á, siám tī chēng-ba̍t ê ūi, in-ūi hia khah siông ū sai-pak hong, só͘-í chûn tio̍h siám-bih tī hia. Hiah ê chûn ū lâng teh lo̍h hái bán
599kìⁿ, in-ūi chit ê siâⁿ kiàn tī soaⁿ ê pîⁿ-iûⁿ, tōe-sè bô kôaiⁿ, só͘-í hô chiah bô sím-mi̍h lâu. Chit tiâu hô tùi siâⁿ tiong-ng chǹg-kè
600lí hô ōe thàu Chōe-chōe hô-kau, koh ū 14 tiâu kong-si ê thih-lō͘, só͘-í hō͘ seng-lí óng-lâi lī-piān,tì-kàu chit ê siâⁿ chòe Au-chiu tōa
601sìn, góa ū sì-kòe pe, ia̍h ū khòaⁿ chin chōe kî-kòai ê tāi-chì, só͘-í góa ōe sìn, lí m̄ sìn sī in-ūi lí siông-siông tiàm tī ko-lê-chhài
602 chhù ia̍h sī ēng sia̍h-chio̍h khí, gōa-bīn iû-chhat put-chí pe̍h, só͘-í miâ kiò “Pe̍h ê chhù.” Tī chit ê chhù ê lāi-bīn ū chi̍t keng
603chiu lóng chhut-lâi, che sī in-ūi i siû kè-thâu kôaiⁿ ê iân-kò͘, só͘-í hō͘ chúi teh ê la̍t khah khin, pak-tó͘ lāi ê la̍t khah tāng, chiū
604chiò kàu. Si̍t-chāi sī án-ni, sui- jiân ū ba̍k-chiu iah bô lō͘-ēng, só͘-í chōe- chōe hî sī chhiⁿ-mî, bô khòaⁿ-kìⁿ.
605thâu bīn lóng khîⁿ ba̍t-ba̍t, só͘-tòa ê mi̍h ia̍h hō͘ in chia̍h-khì, só͘-í gôan-sòe chiah bēng-lēng peng-sū chat-iâⁿ lâi thèng-hāu chháu-meh
606 chhái kang, in-ūi chháu-meh ū kúi-nā pah bān, hāi-sí bōe liáu, só͘-í só͘ ū ê gō͘- kak kap chhiū-ba̍k lóng hō͘ i chia̍h liáu- liáu. Nā
607siong-hāi. In bô hī-khang thang thiaⁿ, ia̍h bô phīⁿ- khang thang phīⁿ, só͘-í bô siáⁿ ōe phīⁿ mi̍h ê bī, put-kò ōe kéng i só͘ ài chia̍h kúi-
608chia̍h ia̍h ū pàng, só͘ pàng ê, chiū-sī khang-kháu sang-sang ê thô͘; só͘-í khang khah siông bô lōa chhim, chóng-sī ū-sî lâng ku̍t kàu chhit
609tī Sek-ìn hô. Chit tiâu hô ū chiap kúi-nā tiâu sòe tiâu ê hô, só͘-í chit só͘-chāi ê pîⁿ-iûⁿ chīn pûi, Pa-lê sī khí tī chit ê pîⁿ-
610Pa-lê siâⁿ ê lâng in ê sèng-chêng hò͘ⁿ chhia-hôa, ài thit-thô, só͘-í tī siâⁿ-lāi ū 40 keng ê hì-tâi, chōe-chōe keng chok-ga̍k, chhiùⁿ
611sî peh-sìⁿ hóan-lōan ûi chit 1iat8 ê chhù, pàng hé sio hông-kiong, só͘-í sin ê hông-kiong ū siū sio, hit keng kū ê, kai-chài chí ū chi̍t kak
612tì-kàu ki-hōe sit-lo̍h; āu-lâi ài tit-tio̍h lóng bô thang tit-tio̍h, só͘-í chhiáⁿ ta̍k ê kin-á-ji̍t tio̍h lâi chiū-kūn Siōng-tè, tit-tio̍h i
613Só͘-í chit khai-sí khì siá Tâi-gí ê bûn-chiuⁿ, iû-kî sī sin-si, lóng
614khóan bûn-jī, bûn-giân-bûn pún-sin tiō m̄ sī kì-lo̍k kháu-gí ê. Só͘-í beh àn kó͘-bûn kap ūn-su khì thui-tōan siáⁿ-mih jī sī chiàⁿ-jī
615chit-chūn gí-giân ê lâng khah chōe, pau-koah Hok-kiàn kap Tâi-ôan). Só͘-í Hàn-ha̍k-ka khì chhōe chhut lâi ê jī, 2 ê lâng siá 3 khóan, ū sî
616kóan i pún-jī iah sī chiàⁿ-jī (he sī bûnji7 sio-ha̍k-ka ê tāi-chì), só͘-í in ē-tàng hiān-tāi-hòa iōng Hàn-jī lâi siá Kńg-tang-gí. Pak-kiaⁿ
617iōng in jīn-tēng ê piau-chún jī siá chhut lâi ta̍k-ke mā khòaⁿ bô. Só͘-í tōa pō͘-hūn ê bûn-chiuⁿ lóng sī chioh im, chioh ì-sù lōan-tàu.
618 chá tiō lóng í-keng chai-iáⁿ, chin-lí ē-tàng hō͘ lán chū-iû. Só͘-í chit kóa pe̍h-lâng it-ti̍t kā chin-lí am-khàm khí-lâi, m̄ káⁿ hō͘
619Só͘-í, lán chôan-lêng ê Siōng-tè, Allah, lán chó͘-sian sìn-pài ê Siōng
620Góa sè-hàn sī tī chng-kha(Sió-ke-lang) tōa-hàn, bô tiān-sī, só͘-í só͘-ū ê lâng lóng kóng Tâi-gí. 4~5 hòe ê sî pat khì Thâu-hūn
621Só͘-í tiō khai-sí cho͘ siā-thôan, khai-sí o̍h siá Tâi-gí, kà Tâi-gí..
622hāng ê tō-lí, nā-sī Siōng-tè sī chò bān-hāng lí ê gôan-thâu. Só͘-í nā ài bat chin-lí tio̍h bat Siōng-tè sī chò ú-tiū bān-mi̍h ê to̍k
623chhiu chhut-ke, tio̍h pun-chia̍h bô tùi- tiōng miâ-siaⁿ kap châi-lī, só͘-í hō-chò Sa-bûn. “Sa-bûn” hoan-e̍k chiū-sī thiaⁿ-kìⁿ, sī kóng pu̍t
624-ē lâi chhut- sì. Tú-á chhut-sì thâu-mn̂g chhùi-chhiu lóng pe̍h, só͘-í chiah kiò-chò Ló-chú.
625pu̍t-kok lâng gôan-té sī ke̍k hiông-ok ài thâi lâng hāi o̍ah-mi̍h; só͘-í Chiu Chiau-ông 10 nî, Ló-chú hòa-sin khì Thian-tiok-kok Chēng-hòan
626koh kóng Gio̍k-hông iā ū kôan thang hong sîn-bêng khì kóan tē-hng. Só͘-í sè-sio̍k chheng Gio̍k-hông sī Thiⁿ-kong; ēng chiaⁿ go̍eh chhe 9 ji̍t chò
627hō-hí, thiám-mī lâi o-ló hông-tè kóng i gâu chiàu-kò͘ bān bîn, só͘-í thiⁿ kàng che hó ê tiāu-thâu; tùi án-ni Chin-chong it-hoat tiōng chiah
628chiū khì Chhêng-sêng siu 8 pō͘ ê kúi- thâu, bia̍t 6 ê kúi-ông. Só͘-í hiān-sî ê Tō- sū teh kóaⁿ kúi, siu ok-soah, khí tāng- thó͘, sī
629peh-sèⁿ; lâng nā chhiáⁿ i kiâⁿ hû-hoat, tio̍h chhut 5 táu bí hō͘ i; só͘-í tng-sî ê lâng kiò Thian-su hō-chò chhiúⁿ-bí chha̍t. I ê kiáⁿ-sun
630kóng sèⁿ Lîm, ū lâng kóng sèⁿ Chhòa, in-ūi tùi lâng liap-chō só͘-í bô tâng. Lūn-kàu thiⁿ-tē hiah tōa, iûⁿ-hái sī chin khaoh, hong
631hū-jîn lâng, Biāu-chong-ông ê tē 3 cha-bó͘ kiáⁿ miâ Biāu- siān. Só͘-í sè-sio̍k chheng-ho͘ kiò Koan- im-má. Iā ū pún kì Koan-im sī cha-po͘
632 chheng-ho͘ kiò Koan- im-má. Iā ū pún kì Koan-im sī cha-po͘-lâng, só͘-í chheng chò Tāi-sū Koan-im, kóng gôan-pún Sek-kia pu̍t ê ha̍k-seng,
633- siān tī Pe̍k-chhiok-sī, ū kap keh-piah hù- ka ê chú-tē su-thong, só͘-í in pē thiaⁿ- liáu chiū tōa siū-khì). Chek-sî chhe 2 ê tāi-chiòng
634Ēng chit hō bô iáⁿ ōe phiàn lâng só͘-í chē-chē lâng ài kèng Koan-im.
635Thó͘-tē khoah, bô thang lóng keng; ngó͘- kok chē bô thang lóng chè. Só͘-í hong thó͘ li̍p siā; “Chek” sī ngó͘-kok thâu, só͘- í hong “Chek” lâi
636choh-sit, só͘-í Hā-tiâu í-chiūⁿ kèng chò Chek- sîn; Hō͘-chek miâ-kiò Khì iā kà
637Chek- sîn; Hō͘-chek miâ-kiò Khì iā kà lâng chèng-choh ê lí-khì; só͘-í Siong-tiâu í-lâi kèng Siā-chek sîn.
638Pún Chiat-kang lâng poaⁿ- sóa khì Sio̍k-chiu ê Chú-tông khiā-khí; só͘-í āu-lâi ê lâng kiò i chò Chú-tông tè- kun. Iū khòaⁿ Bûn-hiàn
639kan ê koaⁿ-chiok hok-lo̍k, kap kóan Bûn- chhiong-hú ê kok hāng sū. Só͘-í Gôan- tiâu ke hong i chò Bûn-chhiong tè-kun, Bûn-hêng tè-kun; kok
640kap i kiat-chhin, chiū siⁿ 3 ê kiáⁿ, lóng tek- tō, hoat-le̍k chin tōa: só͘-í Gio̍k-hông hong tōa-ê chò Siōng-gôan it-phín Thian- koan sù-hok tāi
641pì hong-chēⁿ éng-pîⁿ, thang tōa thàn chîⁿ. Sè-jîn m̄ chai chin-lí só͘-í khòai-khòai sìn bô iáⁿ-chiah ê sū-chēng (Nā ài chai Àn-kong ê
642 án-ni seng-lí tōa thàn chîⁿ, chò hó-gia̍h lâng; m̄-kú bô kiáⁿ, só͘-í ióng i chi̍t- ê
643gûi-hiám; ē hō͘ hong lóng pîⁿ- tháⁿ; kiâⁿ chûn tōa thàn chîⁿ. Só͘-í chin chē siū bê, chiū chhut-la̍t khí sû-tn̂g chng-siōng lâi pài kūi.
644Chiau châi-ông; bāng seng-lí ē tit ka-ia̍h lī-chhī, tōa thàn- chîⁿ. Só͘-í tiàm-thâu, ū chng-siōng ōe-tô͘ tiàu lâi pài. Kàu ta̍k nî chiaⁿ
645Chiàu sè-sio̍k teh kóng, Kok tio̍h ū ông, ke tio̍h ū chú, só͘-í ta̍k ke tio̍h kèng Chàu-kun chò ke-chú. Chhin-chhiūⁿ kèng Chàu-kun
646sin chhòng chàu-kun lâi pài, ǹg-bāng chia̍h tn̂g hòe-siū bē sí. Só͘-í Sú- kì ū ki-chhì i tōa m̄-tio̍h.
647 kúi, pah kúi nā hāi lâng in nn̄g lâng chiū lia̍h khì chhī hó͘. Só͘-í ta̍k ke bô lūn kùi-chiān kòe nî ê-hng chiū ōe Sîn-su, Ut-lu̍t nn̄g
648kúi-kòai ê siaⁿ. M̄- kú Thài-chong put-jím in 2 lâng lóng bô khùn; só͘-í hoan-hù lâng, ōe Chîn Siok- pó, Ô͘ Kèng-tek ê siōng tiàu tī mn̂g
649khí Ngó͘-sèng-biō teh kèng-pài. Tùi lâng lī-khui chin Siōng-tè, só͘-í khòai sìn bô kin-pún ê gōng-ōe.
650Só͘-í kàu taⁿ chò ba̍k-kang ê lâng kèng Ló͘ Pan-kong chò chó͘-su. Bêng
651 Chhâ-khó Hu̍t-keng, Sîn-tōan bô khòaⁿ tio̍h Ông-iâ ê lâi-le̍k, só͘-í góa m̄ chai. Ǹg-bāng phok-ha̍k ê chu-kun in ū khòaⁿ chhian-su bān-
652Góa sī kóaⁿ kiàn-bûn ê lâng, iū bô chiâu-pī ê chheh; só͘-í bô ōe thang kóng bêng Ông-iâ ê sū. Tōa ǹg-bāng chai iáⁿ ê lâng
653tō͘ chèng sat- bó kap thâng-thōa, khì se-thian sêng pu̍t chóan-sè. Só͘-í lâng chhut-la̍t kèng.
654phiⁿ pe̍h- chha̍t ōe; khiok sī ài kéng-kài lâng m̄ thang chò pháiⁿ; só͘-í chng Iâm-lô-ông ê siōng, gû thâu bé bīn, chhiú the̍h thih- liān
655si̍t-chāi bô iáⁿ ū 10 ê Iâm-lô-ông, sī pu̍t-kàu ê lâng liap-chō só͘-í hō͘ Jû-kàu ê lâng pok in ê mâu-tún. Chhin-chhiūⁿ Su-má--sī ki-chhì
656tiong-gôan, tē-ge̍k kúi ông khui óng- sí siâⁿ ê gō-kúi chhut-lâi. Só͘-í kiò 7 go̍eh hō khèng-go̍at chè phó͘-tō͘-kong; miâ chò Û-lân-phûn
657-tiàu ê kan- khó͘ kúi; tōa siat phó͘-chè lâi chhiau-tō͘ gō-kúi; só͘-í 7 go̍eh chè kúi-sîn hō-chò phó͘-tō͘.
658-chàng; 10 tiān ê Iâm-lô-ông lóng tio̍h khì tiâu-pài kiâⁿ-lé. Só͘-í ta̍k-ê biō- ú lóng ū tiau-khek Tē-chông-ông ê siōng. Chò koaⁿ-chhâ
659-hô m̄-tio̍h. Ia̍h ū lâng kóng lán ê chó͘-sian sī Tiong-kok-lâng, só͘-í lán mā-sī Tiong-kok-lâng, m̄-koh, Tâi-ôan chit tè thó͘-tē sī góa
660 sin-súi sī 60 kho͘ khí-thiàu chiah ū, chit-má sin-súi tiâu kôan, só͘-í i kā ká-ji̍t ka-sin chhú-siau--a. Thâu-ke koh kā A-hōng kóng bē-sái
661Sió-chiá chit-phiⁿ, ōe-tit-thang kóng sī chòe kia̍t-chok ê chi̍t phiⁿ. Só͘-í chiah thok Tâi-lâm Sin-ha̍k-iⁿ Tâi-gú Bûn-hòa Kàu-sek ê ha̍k-ôan,
662lí-iû lâi siong-sìn, “koaⁿ-liâu chú-gī” sī sat-jîn ê hiong-chhiú. Só͘-í lí góa lóng ū khó-lêng siū-hāi.
663 ke-thiⁿ khah chē jîn-sèng ê khì-bī. Pat-chiáng-khoe ê chhám-àn só͘-í ōe hō͘ lâng gông-ngia̍h..ê, sī in-ūi Tông Hui Hêng-chèng-īⁿ Ī
664chiat-bo̍k, 5 ki chéng-thâu-á sǹg ē chhut--lâi. Bô sím-mi̍h sóan-tek. Só͘-í Gín-á iû-koh sī seng-khu bih tī chím-thâu āu-piah, thâu thàm chhut
665 pō͘ èng-iōng tī in teh o̍h thiaⁿ kap o̍h kóng gōa-gí ê sî-chūn. Só͘-í ha̍k-si̍p bó-gí, cho̍at-tùi bē éng-hióng ha̍k-si̍p Eng-gí, tian-tó
666chèng jîn-ôan mā-sī lāu-su kiam..ê, bô lâng beh chò pháiⁿ-lâng. Só͘-í ū..ê kóng beh iōng liu khau-á, ū..ê kóng beh tùi lāu chu-keh ê
667sī móa-pak ê ba̍k-chúi, beh kiò i kóng, i sòa kóng bē chhut--lâi. Só͘-í kiû-tūi ê kàu-liān bô it-tēng sī siōng gâu phah..ê, m̄-kú i ē
668sióng, pēng-chhiáⁿ hō͘ jîn-bîn tùi te̍k-kok sit-khì kéng-kak-sim. Só͘-í Iâ-lī-bí chiah chiù-chó͘ bô chek-jīm ê chèng-kheh kóng: “Ū chai
669kám ū pa̍k-kha?" tiāⁿ-tiāⁿ tio̍h tit-tio̍h "góan hoan-á bô pa̍k-kha!". Só͘-í lí nā beh chai-iáⁿ lí kám ū pêⁿ-po͘ ê hiat-thóng, khó-lêng ē-sái
670tō sian-siⁿ. Ia̍h ū thiaⁿ-kìⁿ i kóng chit Tâi-lâm-hú ê si̍t-chêng, só͘-í góa phah-sǹg i sī láu-si̍t, góa chiū pài-thok lâng khì kā Si--Sian
671cheng-sîn, lêng-hûn, jio̍k-thé. Chit saⁿ hāng ū bi̍t-chhiat ê koan-hē, só͘-í kīn-lâi ê chong-kàu-ka tōa-tōa teh chù-ì. Siat-sú lán lâng ê
672sóng-khòai. Sin-thé nā bô kiān-khong, iā ū koan-hē tī lêng-hûn; só͘-í nā lâng tú-tio̍h kan-khó͘ phòa-pīⁿ, chiū i ê sìn-gióng ōe iô-tāng.
673Grant. I sòe-hàn ê sî nā tah hé-chhia, á-sī chē bé-chhia chiū hîn; só͘-í ko͘-put-chiong tio̍h liān-si̍p cháu. Tùi án-ni i chiâⁿ chòe sè-kài
674lâi ǹg-bāng, sòa chhui-pek Siōng-tè ê ji̍t kàu" (2 Pí-tek 3:11 ). "Só͘-í só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī chí-mōe ah, lín kì-jiân ǹg-bāng chiah-ê, tio̍h
675chhin-chhiūⁿ Tâi-ôan jo̍ah-thiⁿ ê khì- hāu. Múi-ji̍t ū lo̍h-hō͘, só͘-í khì-hāu ū khah un-hô. Chhiū-ba̍k put-chí chē-iūⁿ, ia̍h chin súi.
676-kháu hiah chē, lông-gia̍p iáu- kú sī chiàu kó͘-chá ê hoat-tō͘, só͘-í peh- sèⁿ chhin-chhiūⁿ put-chí sàn-hiong ê khóan. Khah chē tòa tī
677Só͘-í kin-nî, chiū-sī Chú-āu 1929 nî 10 go̍eh chhe, Kok-kàu ê Chóng-hōe
678sī in nn̄g lâng teh pang-chān lín, góan ê sim si̍t-chāi bóan-chiok; só͘-í ūi-tio̍h in nn̄g lâng góan kám-siā Thiⁿ Pē, iā kiû Siōng-tè, hō͘
679kiaⁿ-ōe chò chú-thé, lâi "Thong-iong" Tâi-ôan kî-tha ê gí-giân. Só͘-í, Thong-iōng bōe-tàng tāi-piáu lán ê pún-thó͘ bûn-hòa. Ūi-tioh
680sè, chiah kú khah siá phoe hō͘--lí. in-ūi góa mê-nî beh liân-khó, só͘-í góa khah bô-êng.
681in-ūi góa tī Tâi-gí seng-o̍ah-iâⁿ lāi-té, bô kóng siáⁿ-mih ōe, só͘-í kiat-sok liáu-āu tō bē kì--ê góa--a, siūⁿ bē kàuaa3aag3oa thài
682Anyway, góa iáu-sī chiok kám-siā--ê, in-ūi khah bô-êng, só͘-í lô-má-jī bô chò koh khah chhim-ji̍p ê giân-kiù, m̄-koh mê-nî khó
683bô tāi-chì, to-siā! Lín tau tòa tī Hoa-liân, tē-tāng ē khah chē, só͘-í pêng-siông-sî tō ài khah sè-jī--ê.
684kap tô-phiah. In-ūi lán ē-tàng thé-hōe chit-kóa tāi-chì ê khó͘, só͘-í lán mā hi-bāng ē-tàng chiong lán ka-tī kā chit-ê siā-hōe tùi che
685hoat-hiān tiān, kā tiān chhōa-ji̍p po-lê lāi-bīn, hō͘ i hoat-kng. Só͘-í góa m̄-sī hoat-bêng, chí sī hoat-hiān nā-tiāⁿ”. “Nā chiàu lí án
686-hêng khó-pí lán lâng ê saⁿ, saⁿ ōaⁿ-tiāu iáu-sī kâng-ê-lâng, só͘-í kan-taⁿ ōaⁿ jī-hêng bô chóan-ōaⁿ ē-kha-chân ê pian-bé, tiāⁿ-tio̍h
687ji̍p hông- kiong. Chóng-sī pa̍t-ūi ê lâng bô ki-hōe thang khòaⁿ; só͘-í hit-sî ū sòa ìn kúi-nā pah pún siāng hit khóan, pêⁿ-pêⁿ ēng hit
688 sī pháiⁿ-lâng lliau2-liáu. Chit kīn-ji̍t koh in-ūi chit-chân-sū, só͘-í koh- khah thang kiaⁿ.”
689tiâu ê sî kùi chin chē, ū chē-chē lâng kan-khó͘, chheh-sim ài ké, só͘-í chiah ū hiah chē chheng lâng khì ké. Tio̍h kiû Siōng-tè hō͘ Tâi
690tòa chit-pêng bô lōa-kú, m̄-kú tit-tio̍h chèng-lâng lóng o-ló i. Só͘-í chē-chē lâng hoaⁿ-hí tê-gîn lâi khí chi̍t-keng sin ê i-kóan, sī
691po̍eh-kiàm thâi--i, koh sio-hiuⁿ pài- i, kap Hân Sìn chi̍t-poaⁿ-iūⁿ? Só͘-í góa kóng Hân Sìn sī U-lân-hōe thâu chi̍t ê lâng, chiū-sī chit-
692môai chi̍t-iūⁿ, sī kiaⁿ o̍ah-lâng bô thang chia̍h tì-kàu jiáu-lōan, só͘-í chú-môai chín-chè i. U-lân-hōe sī kiaⁿ kúi hián-chhut i-ê lêng
693kiā káng [Nagasaki] ; chit ê káng thian-jiân káng sì-bīn ū soaⁿ ; só͘-í hit mê-hng chûn pha-teh, thèng-hāu thiⁿ-kng, I-seng kap kéng chhat tah
694lán Tiúⁿ-ló-kàu Chheng-liân-hōe ê o̍h-tn̂g; hit-sî í-keng pàng-hē só͘-í bô chim-chiok khòaⁿ. Goaun2 chhiáⁿ in chi̍t-lâng chhōa góan kàu lé
695thang tī-hia sé-e̍k. Chit ê un-chôaⁿ Thong-kháu-kun in hiaⁿ iā ū hūn, só͘-í put-chí hó-ì chhiáⁿ góan sé, iā bô siu- chîⁿ. Sé liáu-āu chiūⁿ
696nî chū chat chiàn-chûn ê só͘-chāi. Hông-tè tòa hia 6 go̍eh kú; só͘-í tī-hia sòa kiàn-tì ke-chhī. Tùi chia chē hóe-chhia khí-sin; ê-hng
697in-ūi chi̍t pêng ū kng, chi̍t-pêng ū hō͘ chiū chū-jiân ū khēng; só͘-í lo̍h-hō͘ thiⁿ ē chhut khēng chiū-sī chit ê lí.
698Tē 13 hō ū lo̍h-hō͘, só͘-í góa kap chi̍t- ê pêng-iú chē hóe-chhia khì Sin-hō͘ [Kobe] thàm pêng
699tú-hó chêng nî ū ji̍p Bān-kok kong-hōe, iā sī phah iâⁿ Tiong-kok; só͘-í ta̍k-kok ê lâng chiàⁿ ū chiaah jia̍t-sim lâi phok- lám.
700-tn̂g m̄-nā lé-pài-ji̍t chū-chi̍p, chiū-sī ta̍k-ji̍t iā sī án-ni, só͘-í lī-ek lâng put- chí tōa; lâng tī-hia chē hioh-khùn, m̄- bián liáu
701-chhiúⁿ, chin tōa keng, iā tha̍h-lâu; khah chē sī ēng po-lê khàm, só͘-í put-chí kng. Cha- bó͘ gín-ná 2 chheng-gōa lâng teh sûn ki-khì. Tāi
702 lâi ūn-tōng ki-khì, m̄-bián óa-khò thô͘-thòaⁿ á-sī chio̍h-iû. Só͘-í Kiaⁿ-to͘ ê chū-lâi-chúi, chū-lâi-hóe, ta̍k-téng-hō ê ki-khì-chhiúⁿ
703kòai, káⁿ-sī in- ūi in nn̄g ê hán-tit kóng pún-tē ōe ê in- toa°n só͘-í áun-ni. Kàu 6 tiám saⁿ-sî chiū tò-tńg lâi, kàu ê-hng-sî 7 tiám
704hó- khòaⁿ. Iā tú-hó tú-tio̍h Chîn Thian-in i tòa tī pài-tn̂g piⁿ, só͘-í góa chhiáⁿ i chhōa góan khì thàm Lí Chhun-seng tiúⁿ-ló. I kin-nî
705biū, lâng nā khòaⁿ hit- hō chheh, ún-tàng kap kàu-hōe khah hô hó, só͘-í i pún-sin ū ìn chi̍t chheng pún teh sàng-lâng. Nā ài khòaⁿ ê lâng
706siū khek-khui; chóng-sī in-ūi chiàu án-ni kam-gōan soah kau- chiàn só͘-í hō͘ se-kok tōa o-ló in ê tek- hēng. Se-kok iā chhim-chhim kám-siā
707 khah tōa-bīn sī in-ūi kéng-chhat lam-sám pu̍ih-to khì thâi lâng. Só͘-í teh chham- siâng jiân-āu kiám-chhái m̄-chún kéng- chhat hâ to, kan
708koaⁿ-ôan, tio̍h kó͘-bú peh-sìⁿ tê-gîn hō͘ Hông-tè thang hêng-chè. Só͘-í hit-sî Tiuⁿ Thài-siú tī siâⁿ-lāi kéng chi̍t keng Khai-gôan-sī ê
709liáu-chîⁿ, he, sī khah-chió. M̄-kú iā sī Sionng7-tè ê hó ì- sù, só͘-í lóng tio̍h hiàn. Siat chit-ê hoat sī hō͘ ta̍k-lâng ka-tī séng-chhat
710phoah-tio̍h hoe-pô͘, án-ni hoat-hóe khí-lâi. Pak hong iā chin chhio, só͘-í chiah sio hiah kín, chin oh phah, iā chin kôaⁿ. Kai-chài chit kúi ji̍t
711Chóng-sī in-ūi Khut- chhioh ê tē-jī hoat-tiān-só͘ chhòng bē hù, só͘-í káⁿ-tio̍h kàu mê-nî-bóe, chiàⁿ ū tiān-khì chhia thang chē lah.
712lâng khah chió, chheⁿ-hoan khah chē chiū m̄-káⁿ koh jiok-óa khì thâi, só͘-í sin-si kap tio̍h siong-ê lóng hō͘ chheⁿ- hoan giâ tò-tńg-khì. Hit-
713lâi kóng, 360 gōa ê ha̍k-seng tiong chí ū 10 gōa lâng sī sìn chiá; só͘-í bē bián-tit tāi-ke ū tám khiok sim hân, m̄ káⁿ jīn i sī Ki-tok-tô͘.
714 lán chôan-tó lâi ji̍p pún hāu siu-gia̍p chú- ti̍t ê chiân tô͘. Só͘-í chhiáⁿ tāi-ke tī kî- tó tiong siàu-liām chèng chheng-liân lâng,
715pháiⁿ kiâⁿ. Tùi án-ni chò hit hō kang chin hiám iā chin kan-khó͘, só͘-í kang-chîⁿ chin kùi, khah siông teh chhiàⁿ chi̍t kang tio̍h chi̍t kho͘
716so͘ Ki-tok Siōng-tè ê Kiáⁿ. I chhim chai sè- kan lâng kiâⁿ bê-lō͘, só͘-í tī 2000 nî chêng kàng-seng tī Iû-thài kok, ài pò lâng chai o̍ah
717khòaⁿ Sèng-keng ê ì-sù put-chí sin kî, só͘-í siông-siông khì chhù-piⁿ thôan tit-kiù ê tō-lí, kū-nî sòa tú-
718tiōng-hu chiū the̍h Sèng-chheh lâi tha̍k, hut-jiân sim tit pêng-an. Só͘-í tùi hit tia̍p kàu taⁿ, in nn̄g lâng sim lāi chám-jiân khòai-lo̍k.
719chheh. I put-chí bô hoaⁿ-hí chit hō kang, koh kap hok-im chò tùi-te̍k, só͘-í kúi-nā go̍eh ji̍t ê tiong-kan, ta̍k chá- khí góan teh kî-tó ê sî
720chiū ōaⁿ sin, in-ūi i teh khioh Tâi-chiu thó͘-im Sin-iok ê ìn-pán, só͘-í khòai siū kám-hòa. Hit- tia̍p liáu-āu, hōan chò kî-tó hōe i pí
721chêng hō͘ lâng kí i chò Tâi-chiu Lōe-tē hōe thâu-chi̍t ê bo̍k-su. Só͘-í hoan-e̍k ìn Tâi-chiu ê Sèng-chheh, m̄-nā hō͘ chē- chē lâng ē tha̍k
722ài kái-liông siā-hōe hong-sio̍k, chhōa lâng khì- siâ kui-chèng. Só͘-í tī kàu-hōe lāi ê lú-kang m̄-thang m̄ gián-kiù.
723koh sī kú-tn̂g. Kó͘-chá Bûn-ông sī ēng i ê ûn-jiû hó tek-hēng; só͘-í thiaⁿ-tio̍h i ê miâ-ê, tāi-ke hoaⁿ-hí sūn-ho̍k. Nā-sī ēng peng-to
724kóng, "Hó chhiū kiat hó kóe-chí, phàiⁿ chhiū kiat pháiⁿ kóe-chí". Só͘-í hū-jîn lâng pún-sin tio̍h ū hó bô͘-iūⁿ thang hō͘ kiáⁿ o̍h.
725ióng lâng ê sîn-lêng, tû-khì Sèng- keng í-gōa bô pa̍t mi̍h chheh. Só͘-í hū- jîn-lâng eng-kai tio̍h chīn sim siat-hoat kà i ê kiáⁿ bat Sèng
726to án-ni beh- thái káⁿ iok-sok pa̍t lâng ê gín-á tio̍h sok-chēng. Só͘-í kàu-hōe ê hū-jîn-lâng m̄ thang hiâm gín-á pháiⁿ kà-sī bô hoat
727 thang kà i. Tùi án-ni sìn Tō ê sim chiū chiām-chiām pàng-sang. Só͘-í siat Chú-ji̍t-o̍h chiū-sī ài pó͘ in tī la̍k ji̍t lāi só͘ sit-lo̍h-
728gín-á sèng-chêng, ū chû-ài un-jiû ê sim, chiū-sī hū-jîn- lâng. Só͘-í Se-kok Tiong-ha̍k í-hā ê o̍h- tn̂g khah chē sī ēng hū-jîn-lâng chò
729lâng á-sī gín-á, m̄ kú tōa pòaⁿ lâi kóng i, sī ài lī-ek gín-á. Só͘-í lán ēng hū-jîn-lâng lâi chò Chú-ji̍t-o̍h ê sian-seⁿ sī chin ha̍p.
730sūn chit ê ki-hōe khì ín-iú in. Taⁿ lán kàu-hōe ê lú thôan-tō su só͘-í m̄ thang kiám-chió, sòa khah su chia̍h chhài ê lâng.
731Sui sī “Khit-chia̍h hē tōa-gōan”, nā-sī “ Iú-chì sū kèng-sêng ”. Só͘-í siàu-liân lâng, m̄ thang ūi-thio̍h sàn-hiong lâi cho̍at-bāng pi-koan
732mi̍h-kiāⁿ khǹg tī lâu-téng.” Chhù-piⁿ thâu-bóe bô sím-mi̍h sìn, só͘-í bô tāi-seng pī-pān. Bîn-á-chài kó-jiân ū-iáⁿ lo̍h-hō͘, tōa-chúi
733Ah ! Ki-tok ê hok-im sī lêng-tek keng-seng ê o̍ah-lō͘, só͘-í tng-sî Chú Iâ- so͘ tùi Nî-ko-tí-bó kóng, ‘Lâng nā bô têng-thâu
734tiám tio̍h ū pau-hâm hi-seng tī hit tiong-kan, só͘-í lán sìn Siōng-tè si̍t-chāi ū chiong I pún-sin hiàn hō͘ lán tāi-
735cho̍k teh piān-kái in ê oan-óng, góa ê sim put-chí siū kám-tōng, só͘-í siá chitphiN choan-choan lâi lūn Gî-lân ê Pîⁿ-po͘-cho̍k. (Iā āu-
736chóng miâ kiò-chòe“hoan-cho͘.” In-ūi ū chit-khóan “hoan-cho͘” thang siu, só͘-í in (Pîn-po͘-cho̍k)khah pîn-tōaⁿ. Ū lâng bián sím-mi̍h chòe-kang,
737seng-o̍ah-siōng ê koan- hē, in ê cha-bó͘-kiáⁿ khah ài kè Hàn- jîn. Só͘-í hō͘ Hàn-jîn kap Lāi-tōe lâng chhōa chin-chōe khì. Tùi án-ni, in
738chhōa chin-chōe khì. Tùi án-ni, in ê siⁿ-thòaⁿ, ti̍t-ti̍t kiám-chió, só͘-í hiān-chāi ê Pîⁿ-po͘-cho̍k khah chió.
739tō-su,m̄-bat ū chi̍t ê í-chêng bat keng-kè tòa Gî-lân ê tōe-hng, só͘-í m̄-chai hiah ê Pîⁿ-po͘-cho̍k pún-jiân sī Gî-lân ê hōe iú, tì-kàu
740bê ê Ka-lé-óan cho̍k, in sī lán ê sió-tī, lán tio̍h khan-kiù in. Só͘-í ǹg-bāng lia̍t-ūi chhut-la̍t hiàn-kim tī Soan-tō-hōe, thang chòe chit
741hui-siông chàn-sêng chit ê kì-liām-hōe, tōa-tōa thè i soan-thôan, só͘-í ta̍k só͘-chāi ê kàu-hōe lóng chiàu chit ê khóan teh kú-hêng láu
742koh ēng sím-mi̍h lâi hō͘ in khiā-chāi tī sì-chiàⁿ ê sìn-gióng. Só͘-í tī 3 nî chêng, San-tē Soan-tō-hōe-tiúⁿ Sun Ngá-kok Bo̍k-su, ēng chit
743ê sìn-tô͘, koh Tâi-tang kōan-tiúⁿ m̄-chún lán ji̍p soaⁿ thôan-tō, só͘-í bô ki-hōe thang kap in chiap-chhiok kóng-ōe.
744-būn ê lâng, ka-tī ōe-hiáu kóng-ōe, beh kà lâng chiū bōe-ōe. Só͘-í nn̄g nî kú ū ōaⁿ chin-chōe ê sian-siⁿ.
745(3) Sī in-ūi in bô ka-kī ê jī, só͘-í bô ū phiau-chún ê ōe, tì-kàu ta̍k-ê hoan-siā ê ōe ū cheng-chha
746tì-kàu kin-á-ji̍t sòa bô. Án-ni in m̄-kam bô jī, sī ū ài jī. Só͘-í nā ēng in ê jī lâi kà in, in chū-jiân chin ài, án-ni thang chòe
747Góa chai in ê hông-chúi ê kò͘-sū ū m̄-tio̍h, só͘-í góa chiū ēng in ê jī ìn chi̍t pún “Ná-a ê tōa-chúi” hō͘ in tha̍k.
748chin ū châi-tiāu, tùi chèng-tī-siōng ê chhiú-tōaⁿ pí 公爵 khah ū, só͘-í kok-ka ê kè-ōe, im-bô͘ i lóng ū pang-chān 公爵; sui-bóng ū kúi-nā
749thêng-khùn khì chòe in ê bōng-pâi, in-ūi i chin kèng-ài Beatrice, só͘-í tī pi-thòng ê sim-kéng chò chit ê chng-thāⁿ ê kang-chok.
750 chit tiuⁿ tô͘ thang thôan chin kú, chò chin-chiàⁿ ê gē-su̍t-phín, só͘-í i tùi múi chi̍t tiám lóng ū chhim-chhim ê khó-lū. Thiaⁿ-kìⁿ kóng
751chéng chit tiuⁿ bêng-ōe, bô lōa-kú i iā hō͘ lâng kóaⁿ-chhut Bí-lân, só͘-í chit tiuⁿ tô͘ tī Bûn-se Sian-siⁿ ê sim-tiong sī iáu-bōe ôan-sêng,
752se ēng te̍k-pia̍t ê châi-tiāu lâi ōe, Bí-lân ê khì-hāu chin sip, só͘-í āu-lâi chiām-chiām siⁿ-chhut chi̍t têng pe̍h-mo̍͘h. Tô͘ ê sek-chhái
753liáu iā ū khó-chhú, iā ū chhù-bī, iā ū khó-lîn ê só͘-chāi. Só͘-í it-hoat kám-kak tio̍h thôan-tō-lí, chiong Ki-tok ê kng chhiō in. Taⁿ
754bó͘-kiáⁿ beh tùi i lâi tit-tio̍h mi̍h, chiū-sī chit ê sî nā-tiāⁿ, só͘-í chīn só͘ ōe chit ê sî-kan tio̍h kā i iân-chhiân hō͘ i kú-kú. Taⁿ
755ché m̄ bat khì, koh Tang-pō͘ ê san-tē kàu-hōe, sī tē-it hoat-tián, só͘-í góa chiū bô siūⁿ ka-kī ê ham-bān, hó-táⁿ gia̍h-pit lâi siá “Tang
756Hoa-liân, Khèng-hong, kap tē-jī hôe ê Thài-môa-lí téng kàu-hōe, só͘-í nā tha̍k góan ê sî, lán ōe thang siūⁿ tio̍h chit nn̄g ūi tâng-kang.
757 tio̍h beh khì Tang-pō͘ thôan hok-im, hō͘ góa ê sim o̍ah khí--lâi, só͘-í kin-nî thâu chi̍t-pái, beh khì Tang-pō͘ chò kang, chiū tī lō͘-tiong
758á-sī kau-thong siōng lâi khòaⁿ lóng sī chin iàu-kín ê só͘-chāi, só͘-í góa chheng i chò tāi-pún-iâⁿ. Tī 13 ge̍h-ji̍t kú ê Tang-pō͘ thôan
759ài siat-kàu-hōe, thang hō͘ hia ê lâng lī-piān kèng-pài Siōng-tè, só͘-í i tāi-seng ka-kī bóe chi̍t keng tiàm, chò pài-tn̂g, sòa chhiáⁿ Tâi
760lo̍k, Kiàn-hô, Ti-pún 3 keng kàu-hōe, ū ê bô sím-mi̍h chiâⁿ-mi̍h, só͘-í chiū tiû-tû, kàu 8 ge̍h 3 ji̍t bo̍k-su, tióng-chip, chheng-liân kap
761khó-sioh kè-ji̍t chiū liân-sòa lo̍h tōa-hō͘, sòa bōe thang kè-siok, só͘-í lán tio̍h siông-siông thàn ki-hōe chò kang.
762chhiùⁿ-koa, lâm-lú chheng-liân lóng chin ióng-kám, ta̍k ē-po͘ khì chò, só͘-í góa khì 2 hôe ê pò͘-tō, lóng chin hó sêng-chek, múi àm ū 300 lâng
763phāu tōa ê kè-ōe, beh bóe tōe khah kīn koe-bīn, thang khí pài-tn̂g, só͘-í hōe-iú chiū chhut pún chèng kam-á, í-keng nî gōa kú, nā kàu 3
764in sī kàu-hōe chiah siat chi̍t-nî kú, tah chháu-liâu tī chng-bóe, só͘-í chiah oh chhē. Chit ê kàu-hōe, sī chi̍t-ūi kàu-kài ê lāu sian-pòe
765chi̍t keng 10 bān kho͘ í-siōng ê pài-tn̂g, in ê ǹg-bāng chin tōa, só͘-í thôan-tō sian-siⁿ tio̍h ka-pōe ê bô-êng, sûn hōe-iú, tio̍h sòa sûn
766siông chhut piáⁿ, thn̂g-á téng, ūi-tio̍h án-ni ū chin-chōe ê gī-lūn, só͘-í chiū hòe-chí chhut thn̂g-kó, ōaⁿ chò hiàn-kim, iáu-kú sī bô kòan
767ka ēng kang tī Chú-ji̍t-o̍h ê kang-chok, kàu-hōe tek-khak heng-ōng, só͘-í chò thôan-kàu-chiá chin su-iàu pôe-iúⁿ chò kang ê jîn-châi, lâi
768hong chò kang, chit keng kàu-hōe tióng-chip kap sian-siⁿ chin hia̍p-le̍k, só͘-í góan khì pò͘-tō, in iā chin gâu chún-pī it-chhè ê sū-kang, kiat
769sio̍k pò͘-tō ê cheng-sîn, lâi ín-chhōa bōe sìn ê lâng kui Chú. Só͘-í chòe thôan-kàu-chiá, á-sī sìn-tô͘ m̄ thang the-sî kóng, góa bô
770lé-pài téng ē-po͘ í-gōa, lóng sī lé-pài siōng-ngó͘ kap àm-sî, só͘-í chōe-chōe sìn-tô͘ chí-ū lé-pài chi̍t po͘, Góa tī Tang-pō͘ 13 ji̍t
771chi̍t lâng hóan-hóe. Chiū tī thiⁿ-ni̍h iā beh ūi tio̍h i hoaⁿ-hí,” só͘-í lán chò Chú ê kang m̄ thang ià-siān, “Tio̍h chīn-la̍t tī Chú ê kang
772 kúi nā pah niá mî-phōe (chiū-sī kiù-chè ê phōe hit khóan ê), só͘-í ū chū-iû ê sî-kan thang pang-chān kàu-hōe. Tī pò͘-tō sî-kan chin
773, góa tī 6 nî chêng bat siū chhiáⁿ tī chia chò 8 ji̍t kú ê kang, só͘-í chia ê tióng-chip, chheng-liân, hōe-iú ū it-bīn ê siong-se̍k, Tân
774thiaⁿ Tân bo̍k-su kóng chit 6 nî lâi kok kàu-hōe chin chia̍p pò͘-tō, só͘-í hōe-gōa ê lâng khah kòan-sì lah, án-ni chiàu khòaⁿ ū sî tio̍h tì
775si̍t-hêng, lí siūⁿ hōe-iú kiám ū lâng beh hōng-hiàn 10 hūn 1 mah? Só͘-í lán tio̍h o̍h Tân bo̍k-su ê bô͘-hōan lâi thiàⁿ Chú. Tī chia tē
776 Chhòa tiúⁿ-ló kā góa kóng, Gio̍k-lí liâm-piⁿ beh chò-chiò lah, só͘-í ū lâng m̄ káⁿ lâi thiaⁿ tō-lí, kàu góa lâi Hōng-lîm ê sî, Gio̍k
777tē kàu-hōe khah ū ha̍h. Tī hia káng-tō tio̍h hoan-e̍k chò san-tē, só͘-í chi̍t lé-pài ê pò͘-tō-hōe ū Tâi-tang kàu-hōe A-lân ché lâi chò
778tah-èng 3 ge̍h tiong ōe koh tī chhī-lāi pa̍t keng kàu-hōe chò kang, só͘-í ōe koh lâi, khó-sioh góan beh khì ê kàu-hōe siá-phoe lâi kóng ū
779 Góa tī Tāi-bú pò͘-tō ê sî, in-ūi hia bô pîⁿ-tōe ê kàu-hōe, só͘-í Tāi-niáu ê soan-tō-su chiū chhiáⁿ góa tī 3 ge̍h 15 ji̍t (1959 nî)
780keng sin pài-tn̂g, hiān-sî khí kàu thang-téng tio̍h tah kè, bô liāu, só͘-í tio̍h thiah kū pài-tn̂g lâi tah, góa thiaⁿ liáu chin hoaⁿ-hí, chiū
781liáu nā phài khì kàu-hōe sin-súi thiaⁿ kóng iā tùi Sun bo̍k-su-niû, só͘-í ōe chin khòai phó͘-ki̍p chong-kàu kàu-io̍k ê sū-gia̍p. Chú kóng
782chhāi 3 kak hêng chò hóe, góa kóng sī thôan hok-im ê piàⁿ-kóan, só͘-í lán nā bô hùn-liān chōe-chōe hó ê kang-lâng, sī bô pān-hoat thang
783 seng-o̍ah, góan bōe-thang chham-ka, lín hōan lín, góan hōan góan. Só͘-í múi-chng, nā ū Ki-tok-kàu kap Thian-chú-kàu in lóng ōe saⁿ kong-kek
784-thôan Sai-pō͘ bô Tiúⁿ-ló-kàu lah, lóng hóan-lâi sìn Thian-chú. Só͘-í chōe-chōe sìn-tô͘ mn̄g góa kóng, tàu-tí sī sū-si̍t á m̄ sī? Hō͘
785chóng-sī kang-chîⁿ chin sio̍k, sió-kang it-khài hōe-iú chò kong-kang, só͘-í ōe thang séng 3 hūn 1 ê hùi-iōng, si̍t-chāi chin thang chò lán ê
786 hó, chi̍t-ūi tiúⁿ-ló kóng, chit ê hōe-iú sìn-gióng chhàu khì, só͘-í hiàn chit ê nōa ê thang-liāu (??信者?信仰?臭?????臭??????獻上 ??) chit kù ōe
787tiúⁿ teh liāu-lí, in iā sī tha̍k-chheh, chia̍h-pn̄g lóng bián chîⁿ, só͘-í san-tē lú-chú chin ài tha̍k.
788thiaⁿ ê mn̂g chin kē, chóng-pho͘ téng kàu mn̂g-bâi chiah 4 chhioh gōe, só͘-í beh chhut pâng-keng nā bô chù-ì ōe kho̍k tio̍h thâu-khak, Í-chêng
789té ōe ù-tio̍h sin-khu, sio-tio̍h chin thiàⁿ, in-ūi góa sī siùⁿ kâu, só͘-í ta̍k-pái nā beh lo̍h khì chìm, chiū kám-kak beh lo̍h-khì khòng kâu
790thâi lâng ê thâu-khak. Tī kau-chiàn ê sî in-ūi ài hun-piat ka-kī, só͘-í khah-chá in ê chheng-liân tio̍h khà chhùi-lāi ê kak-khí hiat-ka̍k.
791ni soaⁿ-téng ê béng-siù kiaⁿ in, pat-cho̍k ê lâng iā lóng kiaⁿ in. Só͘-í āu-lâi Ji̍t-pún ê chèng-hú ēng thih-sòaⁿ khan tī soaⁿ-kha, pàng
792chiū kóng “minpaka-liba”... kòai mi̍h, chin kiaⁿ chiū kā i hāi sí. Só͘-í tī Bunun cho̍k m̄-bat khòaⁿ-kìⁿ ū siang-siⁿ, cha̍p-jī-cháiⁿ á-sī khih
793 kā in boah soat-bûn, kā in sé seng-khu. In ê saⁿ iā hán-tit sé. Só͘-í chiàu téng-bīn in tùi kúi só͘ kóng in ê seng-khu si̍t-chāi chin chhàu.
794ê sî beh tńg-khì ê sî hō͘ i, án-ni kúi-nā-nî in bô pha̍k-ji̍t, só͘-í siⁿ-thòaⁿ hiah chē. Tùi hit-sî khí góa nā beh khì hoan-siā, tiāⁿ
795thng-sî tit-chiap tùi tiáⁿ khat, iā thng-sî m̄-bat sé, kong-ke ēng, só͘-í hì-pīⁿ ê lâng ū 80%. Tùi in lâm-lú-kan ê bô chheng-khì, koh hō͘
796Án-ni hì-pīⁿ hō͘ in bô lāu-lâng, sèng-pīⁿ hō͘ in bô sòe-kiáⁿ, só͘-í Bunun cho̍k ê jîn-kháu chit saⁿ-cha̍p nî í-lâi tiāⁿ-tiāⁿ sī 18,00
797chí-pn̄g ê hé, hun kàu o͘-o͘ chhàu-chhàu, iā bô khui po-lê-thang, só͘-í àm-àm chhin-chhiūⁿ khang-lāi.
798ang-á-tô͘ thiaⁿ tō-lí kap o̍h jī. In-ūi ta̍k hāng lóng sī sin ê, só͘-í hōe-chiòng lóng bōe siān, kóng ê lâng koh-khah sī án-ni. Kàu koe
799“Góan iáu beh tī chia nn̄g àm, m̄-sī bô ki-hōe, só͘-í tio̍h hō͘ góan hioh-khùn.”
800liân chiū siông-siông kàu pîⁿ-tōe kap Tâi-ôan lâng chòe pháiⁿ, só͘-í Tâi-ôan-ōe chin gâu kóng. I siū sià-bián tē-it chōe só͘-í tē
801pháiⁿ, só͘-í Tâi-ôan-ōe chin gâu kóng. I siū sià-bián tē-it chōe só͘-í tē-it thiàⁿ Chú, iáu chi̍t nn̄g ê sian-siⁿ tòa tī i ê chhù, chin
802sī tī chit cho̍k tē-it hiông-piān, Talima sī Sèng-keng tē-it chai, só͘-í in nn̄g lâng hō͘ lâng hoan-gêng chhin-chhiūⁿ thiⁿ-sài. In kàu Lāi
803thang kóng tī in ê kàu-hōe. In iā bōe-hiáu khòaⁿ im-ga̍k ê phó͘, só͘-í in só͘ tùi lâng o̍h ê Sèng-si iú-hān, beh kà pa̍t-lâng ê sî siông
804tio̍h-khì. Lán kiaⁿ-liáu in ê kàu-lí kap Sèng-si ū bô sì-chiàⁿ, só͘-í tùi káng-si̍p-hōe ê hoat-tō͘ lâi chí-tō ta̍k kàu-hōe ê chí-tō
805Chiah ê lâi-hù ê lâng sī tāi-piáu in ê kàu-hōe lâi,só͘-í chin jīn-chin lâi thiaⁿ, lóng siá in só͘ thiaⁿ ê khí-lâi beh the̍h
806-seng chia̍h,āu-lâi in thang tńg-khì koh chú hō͘ pa̍t-lâng chia̍h. Só͘-í in siông-siông teh tán, ū chin-chōe siông-siông mn̄g sím-mi̍h sî
807“Ge̍h sī góa ê pêng-iú, góa thang ēng lêng-hûn kap i kau-thong. Só͘-í sè-kan ta̍k-hāng-sū góa lóng chai.”
808sìn i ê ōe. Chit ê lâng chhut-hiān liáu-āu lán chiah khì thôan, só͘-í ū chin chōe ê pek-hāi tī chit hong-bīn ū siⁿ-chhut. Chin chōe lāu
809kàu-hōe. Kúi nā pái gín-ná in-ūi lâi kàu-hōe chiū hō͘ i phah. Só͘-í hit-àm lâi khòaⁿ hòan-teng ê gín-ná lōng ū kak-ngō͘ beh siū piⁿ
810-bé ê kiáⁿ, seng-khu chin sè, tùi chhut-sì chiū siông-siông pīⁿ, só͘-í i ê lāu-pē chiū kā i hō-miâ kiò Taliban. Chit ê miâ sī chin kî
811tī sòe-hàn ê sî pē-bú chiū sí. I siông-siông pīⁿ, bīn n̂g-n̂g, só͘-í hiaⁿ-tī khòaⁿ i bô-khí, bô thiàⁿ-thàng i, gōa-lâng koh khah sī án
812oan-siû ê sî, i chiū chhut-chāi i ê ì-sù phah hiah ê chheng-liân, só͘-í lâng chin kiaNi chhin-chhiūⁿ kúi chi̍t-iūⁿ. I lim chiú iā sī tē-it
813 teh khòaⁿ lāi-bīn ê khóan-sit. Tāi-jîn ū tām-po̍h kiaⁿ Taliban, só͘-í bô ài i tī hia khòaⁿ, chiū the̍h chi̍t-tè bah beh hō͘ i chia̍h chiū
814chiū kóng, “Lín Bunun chin lâ-sam kiaⁿ-lâng, góan teh beh chia̍h chiú só͘-í m̄ thang tiàm hia khòaⁿ, cháu khì pa̍t ūi hó lah.”
815-choan khì sìn. Lín kiám m̄-chai che sī Bí-kok lâng ê chong-kàu, só͘-í góan lóng bô-sìn. Lán
816-pháiⁿ sū lóng sī chng-thâu ê lâng lóng chū-chi̍p lâi lim chiú, só͘-í chin chia̍p lim. Lim ê sî sī ēng pû-hia iúⁿ lâi lim, m̄-sī chhin-
817-kap lim iā sī khòai-lo̍k, tī hit-sî iā ū chòe pháiⁿ ê ki-hōe. Só͘-í lim chiú sī chōe-ok ê thâu. Tùi khí-seng lán chiū kà-sī in tio̍h
818chāi ū sìn ê lâng chin chió, chin chōe iáu teh lim chiú, chia̍h hun. Só͘-í lí nā tńg-khì tio̍h kiò in si̍t-chāi kìm chiú, kìm hun.”I kóng án
819-āu in Bunun ê sìn-tô͘ lóng sī kiò“hiaⁿ-tī.” In iā m̄-kiaⁿ kúi, só͘-í nā ū lâng phòa-pīⁿ pa̍t-lâng chiū khì thòe i kî-tó, nā ū lâng
820cha-bó͘-kiáⁿ. Nā-sī in-ūi tâng sìn ê lâng chin gâu pang-chān i, só͘-í i lóng bô sit-chì.
821In tī lêng-sèng kak-chhíⁿ, só͘-í ài lé-pài. Chin chōe só͘-chāi ū chó-thian ê lé-pài. Ta̍k chá
822kàu-hōe, nā-sī tī lâm-pêng ê Bubu-kun kan-ta ū 4 keng kàu-hōe. Só͘-í lán ê kang iáu chin chōe tio̍h chòe. Lán ǹg-bāng 18000 ê Bunun
823Tâi-ôan-lâng ê sìn-tô͘ teh lim chiú, in chiū ū ê koh lim chiú. Só͘-í chòe a-hiaⁿ ê tio̍h m̄ thang hō͘ sió-tī tio̍h-tak. Ǹg-bāng tī Tâi
824-sèng, hō͘ in te̍k-pia̍t bín-kám Hoat-gí bûn-hòa ē siū chau-that, só͘-í tōa-tōa hóan-tùi iōng Eng-gí chò sin gōa-lâi-gí, hóan-tùi tàu
825 ui-hia̍p, ēng gōa-lâi ê sin jī-kù khah ū sóan-iōng ê khong-kan. Só͘-í Hoat-gí ha̍k-chiá só͘ hoan-gêng..ê chiâⁿ-chò Quebec ê hong-pho.
826hiān. Múi chi̍t-hāng mi̍h-kiāⁿ iā in-ūi i ê bô-kāng kap te̍k-sû, só͘-í ū i chûn-chāi ê kè-ta̍t. Tī sin ê sî-tāi, lán siōng su-iàu ê
827In-ūi sī lī-iōng jī-hêng lâi chhú-lí, só͘-í nā-chún PC lāi-té ū chng Taiwanese Serif chit ê jī-hêng, put-kóan
828chhú-sî ê kàu-io̍k sī ūi tio̍h bī-lâi ê kàu-io̍k chò chún-pī, só͘-í lán koat-tēng beh koh khui Kè-sio̍k Kàu-io̍k-pan lâi ôan-sêng chit-
829 phín-chit thê-kôan. Beh hō͘ lán ê seng-o̍ah kòe-liáu ke khah hó. Só͘-í, chin chū-jiân, Tâi-gí kàu-châi tiāⁿ-tio̍h sī kap lán ê seng-o̍ah
830 i kin-pún tio̍h m̄-bat iōng TLPA á-sī POJ siá kòe siáⁿ mi̍h-kiāⁿ. Só͘-í, chiū sú-iōng-chiá lâi kóng, i sī 1-ê Tâi-gí su-siá ê bûn-bông.
831Tâi - ôan - lâng ê thôan-soat sī kóng ji̍t-thâu hiah-nī hn̄g--tio̍h,só͘-í lán chng-lāi ê kúi ê siàu-liân--e tō sio-chio , āiⁿ kiáⁿ gia̍h keng
832Lâu-tī Tâi-ôan ê kang-chhiúⁿ kap kang-tē, mā chē-chē ēng gōa-lô. Só͘-í Tâi-ôan lô-kang sit-gia̍p ê hiān-siōng put-chí-á giâm-tiōng. Tâi
833Só͘-í, Tâi-ôan chit-má siōng su-iàu--ê, sī chúi-gû ê pún-sèng! Phú-
834hûn. Môa-hông-nâ lāi lóng sī soa-bô͘-tē, chôa-hûn chin hó jīn. Só͘-í, nā ū chôa sô--kòe, chin bêng-hián thang khòaⁿ-kìⁿ i sô ê hong-
835chhut-la̍t--ê, tú-tio̍h ū kôan ê jiah, pit-tēng ài khah chhut-la̍t, só͘-í chôa-hûn tiō ōe khah khoah, tiō ōe oan-lâi oan-khì, án-ni chiū thang
836kàm-tok, che iū-koh kap chióng-chióng ê kàu-io̍k chè-tō͘ iú-koan. Só͘-í kóng, nā beh kái-koat Tâi-ôan ê kàu-io̍k būn-tê, siōng koan-kiān
837 tang ê ha̍k-hāu pēng-bô kúi-keng. (Tâi-lâm-chhī kan-ta ū 3 keng) Só͘-í, Chio̍h-bn̂g Kok-sió ē-tàng pâi-miâ chāi-lāi, si̍t-chāi bô kán-tan.
838hā-khò liáu, góan lóng ē khì khòaⁿ koa-á-hì a̍h-sī pò͘-tē-hì. Só͘-í, sui-jiân, hit-chūn seng-o̍ah khah chheng-khó͘, bô chit-má chiah hù-
839chē ka-tiúⁿ lóng jīn-ûi sin ha̍k-hāu siat-pī sin, lāu-su siàu-liân, só͘-í lóng ài hō͘ gín-á khì tha̍k sin-ê ha̍k-hāu. Mā in-ūi án-ne, hō͘
840 chìm kàu nōa lâi chō-ê. Tī gōa-kok khah chōe sī ēng kū pò͘, só͘-í lâng sì-kòe khioh lâi bōe hō͘ chè-chóa hōe-siā. Koh khiā-ke ê
841kāu, chin ióng, iā ū chin iù, ū chōe-chōe khóan, put-chí hó ēng. Só͘-í lâng ná-kú ná chai, kàu hiān-sî iā ū ēng chháu í-ki̍p chōe-chōe
842chiū pe chhut lâi, tèng kè lâi tèng kè khì, hîm ê mn̂g chin cha̍t, só͘-í tèng chiū bô chhái-kang, lóng bô kàu i ê bah. I ê kha ná chhin-
843kóng kau-chiàn ê sū sī chin hiông, koh béng, thâi lâng chheng-bān. só͘-í ta̍k kok ū khai chin chōe kun-hùi siat-hoat kéng-chhat, peng í-ki̍p chiàn
844Tiong-kok lâng m̄ chai tio̍h sòe-jī in só͘ chia̍h ê chúi, só͘-í tī chíⁿ-piⁿ sóe kiaⁿ-lâng saⁿ kap lâ-sâm ê tháng, sóe liáu chúi
845tōa. Chhin-chhiūⁿ chhut-phia̍h, chōe-chōe lâng phah-sǹg bô iáu-kín, só͘-í lóng bô siat-hoat, hō͘ bô chhut-*ê saⁿ-kap sio-lām, tì-kàu thôan-
846á-sī tì-kàu sí. Taⁿ ta̍k hāng thôan-jiám ê pīⁿ lóng sī án-ni; só͘-í eng-kai tio̍h chim-chiok thàn ōe-seng ê hoat-tō͘ lâi pó-hō͘ sìⁿ-miā.
847hiān-kim iû-gôan tī-teh; m̄ kú khah bô chiàu Sèng-keng ê tō-lí, só͘-í bô sím-mi̍h la̍t.
848Koh sī tú tī A-hui-lī-ka, A-se-a kap Āu-chiu sio-chiap ê só͘-chāi. só͘-í chin lāu-jia̍t. Ǹg-bāng tī hia ê soan-kàu-su só͘ chòe ê kang tit
849chin chōe kan-khó͘ saⁿ-thâi, chiū hiah ê siâⁿ ū-ê bô lâng tòa. Só͘-í khòng-iá ê soa lâi iám i, chi̍t tāi kè chi̍t tāi, tì-kàu bô--khì
850khóan sī Hi-lī-nî ōe. Taⁿ Hi-lī-nî bûn Au-lô-pa lâng chai-iáⁿ, só͘-í ēng hit-ê lâi pí hiah ê siōng-hêng jī, kàu bé ōe hiáu siōng-hêng
851tit, chin ha̍p tī i ê ūi, ū hāng lóng bô ha̍p, hóan-tńg ū hāi. Só͘-í tio̍h sòe-jī chia̍h tú ha̍p-ê, chiàu le̍k-liōng. Koh tio̍h chiàu sî
852siūⁿbo5 lōa kú tek-khak ōe phòa. Iū-koh chi̍t hāng bí-niû chīn lah? só͘-í sìⁿ-miā lân pó, in-ūi lāi-bīn m̄-nā peng kap gōa-kok lâng, iā ū
853mi̍h sī oh-tit. Sai ê sek-tì sī n̂g, kap i tiàm ê soa-sek pîⁿ-pîⁿ; só͘-í ōe siám-pī tùi-te̍k.
854chāi, in-ūi chhut chin chōe óa-su, chiū-sī chin to̍k ê thòaⁿ-sò͘. Só͘-í ēng hé kap teng tī khòng-lāi, tio̍h chīn sòe-jī. Tám-á-iû tùi
855sī sòe-hàn gín-ná, só͘ kè-bô͘-ê kiám-chhái kui tī khang-khang; só͘-í m̄ chún i khì. Pa-ko-lí bô sit-bāng, ti̍t-ti̍t kiû Siōng-tè kám-
856Hô-lân-se kok chiū sī tē-it kē ê tōe, pí hái chám-jiân khah kē, só͘-í ū chō hái-chhiûⁿ, hō͘ hái-chúi bōe im-tio̍h. Thiⁿ-khì tâm-sip,
857Tī Tiong-kok chōe-chōe séng chhiū-ba̍k khah chió, só͘-í peh-sìⁿ chin kan-khó͘. Khah chá phah-sǹg kiám-chhái ū, in-ūi lâng
858lóng sī soa-bô͘, in-ūi bô chúi-khì tì-kàu bô chhiū bô hoat-chháu, só͘-í chin ta-sò, ji̍t thâu iām, tì-kàu soa ke̍k sio, lâng tùi hia kè chin
859bu̍t á-sī si̍t-bu̍t, nā bô óa-khò chit ê khì chiū bô o̍ah-miā. Só͘-í lâng tio̍h siông-siông pó͘-khip sin-sian ê khong-khì ji̍p kàu hì ê
860ê ū hit ê thàn-khì pí khong-khì tiong-kan ê thàn-khì khah chōe, só͘-í lâng nā tī ba̍t-ba̍t ê só͘-chāi bô kú hit ê thàn-khì chiū móa
861 liû-thong. In-ūi lâng só͘ chhóan-chhut ê khong-khì sī khah khin, só͘-í óa thian-lô-pán ê ē-kha tio̍h chhòng chi̍t ê hoe-thang á-sī thoah
862ōe siⁿ báng, á-sī ta̍k hāng ê to̍k-thâng ōe hāi lâng chin chōe. Só͘-í nā-sī ài thô͘-kha bōe sip tio̍h pho͘-chng á-sī boah iûⁿ-he, nā-sī
863TaNMa2-ka-le̍k in-ūi lóng m̄ bat tha̍k chheh siá jī, só͘-í tī i tì-sek ê ûi-bēng, bô kì miâ, sī kì chi̍t ê si̍p-jī-kè chòe
864iú. I ê tì-hūi sī pí ū ha̍k-būn só͘ ōe kà-lâng ê khah-iâⁿ. Só͘-í khiā chio̍h-siōng tú-tú chhin-chhiūⁿ i pêng-sò͘ chē tī tiàm kháu
865chhin-chhiūⁿ ti-bah, m̄ nā oh siau-hòa, iā tī bah-lāi ū bî-thâng. Só͘-í tio̍h kûn kàu chin thiám, in-ūi ti-bah thâng chin oh sí, nā bô sí
866chiàu só͘ kah-ì-ê lûn-liû lâi chia̍h, bián-tit ēng kàu ià-siān. Só͘-í iáu-bē chia̍h mi̍h ê tāi-seng eng-kai tio̍h kám-siā Siōng-tè ê tōa
867I. Kū-iok kap Sin-iok. Chit nn̄g pún sī tē-it hó ê mi̍h-kiāⁿ, só͘-í ta̍k ūi ê ke-lāi eng-kai tio̍h ū. Bô chîⁿ tio̍h bōe pa̍t mi̍h khì
868-chóng chāi tī chit nn̄g pún ê lāi-bīn só͘ kì-chài ê chí-sī. Só͘-í chit nn̄g phō ê Sèng-chheh sī ka-tiong tē-it iàu-kín ê mi̍h-kiāⁿ.
869ê thâu-lō͘, m̄ kú nā lia̍h-tio̍h chit bé ōe ta̍t gûn kúi nā bān, só͘-í lâng kam-gōan phe-miā.
870khì ka-kī ê sim. Āu-tāi thàn i ê kàu ê lâng bô sîn thang pài,só͘-í pài Sek-kia pún-sin. Tī lán chia ê biō ū chhāi saⁿ sian tōa pu̍t
871Chòe chóa ū ēng môa kap mî ê phòa-pò͘. Si, tiû, nî bô ha̍p, só͘-í chiah-ê mi̍h kap pín-chiam, liú-pâi, hit hō, tio̍h kéng chhut lâi tû
872Khah-siông phòa-pò͘ sī bak-tio̍h iû kap pa̍t-mi̍h ù-òe, só͘-í sòa ū lo̍h kiⁿ-chúi lâi sa̍h hō͘ lâ-sâm khí-lâi.
873chhòng kàu án-ni chóa-chiuⁿ sī lóng piān-piān thang chòe chóa, só͘-í lâng ū the̍h kè-khì tī chòe-chóa-chhia. Tī chia thang pau-hâm hun
874ji̍t. Góa chai i ū la̍k ê sòe-hàn gín-ná iā bô chhiàⁿ kang-lâng. Só͘-í góa chá-khí la̍k tiám-cheng chiū khí-lâi siūⁿ beh pang-chān i pī
875 Pò͘ hu-jîn m̄ bián kà gín-ná tha̍k chheh, i iā bô siūⁿ sóe-saⁿ, só͘-í i chiū chhōa góa chhut-khì kiâⁿ. Góa chiū kóng, “Sòe-hàn sió-tī
876chiū ōe pang-chān ke-lāi ê sū, iā ōe kà-sī iáu-bē o̍h ê hiaⁿ-tī;só͘-í kàu bé sǹg khì-lâi iáu sī séng góa chin chōe sî-kan.” Tī kî-
877ēng chi̍t chióng bô Ki-tok-hòa ê cheng-sîn lâi khóan-thāi gōa-kok. Só͘-í koat-ì lēng-khó͘ ka-kī kà, thèng-hāu in khah tōa-hàn chiah sàng
878iā pang-chān i. (Chit nn̄g ji̍t i ê tiōng-hu chhut-mn̄g khì pa̍t-ūi, só͘-í chió kóng-khí i ê sū.) Chiah ê í-gōa i koh khòaⁿ chōe-chōe chheh;
879pún bô khó-lū kàu chit chióng pau-chong só͘ tòa lâi ê hiō-hōan, só͘-í, siūⁿ beh khò li̍p-hoat lâi kìm-chí chit lūi ê sán-phín chha-put-
880tān-sī, in-ūi ōe-seng-chóa ê kè-siàu bōe-tàng bē kah chin kôan. Só͘-í chiū bô khó-lêng ēng ko-kip ê thian-jiân ní-liāu á-sī phang-cheng
8811. Pa-pa ma-ma, góa-ê chhiú sè-ki, só͘-í m̄-thang tùi góa chhu ê chhn̂g-kin, góa ōe ê tô͘, hiat ê kiû iàu
882-ni àm-sî khì piān-só͘ tio̍h gia̍h chhiú-tiān, chin bô hong-piān, só͘-í chiū hôe-ho̍k sè-hàn ê sî tī lî-pa-piⁿ, chhiū-á-kha, sì-kòe pàng
883khóan-thāi a-bú, chhōa a-bú khì kiàn-sek chi̍t-ē-á bûn-bêng leh. Só͘-í a-bú chi̍t-ē lo̍h-chhia, sió-tī sió-mōe chiū chhōa a-bú khì A-sū
884-gōng kap jio̍k-tiám, koh in-ūi in hôan-ló ka-kī éng-óan bōe-sí, só͘-í ū koh khah chōe ê mâ-hôan. In piàn kah chin kò͘-chip, gâu siū-khì
885só͘ o̍h só͘ khòaⁿ--ê í-gōa, in bô jīm-hô chheng-chhó ê kì-e̍k. Só͘-í, in tùi tāi-chì ê liáu-kái, lóng lêng-khó thiaⁿ lâng kóng. In
886miâ lóng bōe-kì. Iā in-ūi chi̍t-kù-ōe to chêng-āu kì-bōe-tiâu, só͘-í, liân in chit-chūn î-it ê siau-khián (chiū-sī tha̍k-chheh) iā bô
887In-ūi kak-ka ê gú-giân put-tōan teh piàn-chhian, só͘-í bô-kāng sî-tāi ê put-sú sian-jîn hō͘-siōng kóng-ōe iā oh-tit liáu
888bīn ke góa chit ê sòe-sòe ê ta̍t-á siaⁿ sī bô sím-mi̍h ì-sù." Só͘-í i chiū thêng teh. Hut-jiân chí-hui- ôan kia̍h i ê chhiú kiò tāi-ke
889hāng tāi-chì sī hit ê hū-jîn-lâng bô thang koh hiâm sím- mi̍h ê. Só͘-í i tī koe-lō͘-ni̍h tn̄g-tio̍h chit ê hū-jîn-lâng ê sî, chiū chhiò
890 chit ê choh-chhân lâng ū sit-lo̍h i ê chîⁿ, tú-tú chin kan-khó͘. Só͘-í i chek-sî lâi kā i kóng, "Góa khiàm-ēng ê sî, lí ū hō͘ góa chi̍t
891 kàu chit khóan, si̍t-chāi sī tùi góan, góan kū-cho̍at Siōng-tè, só͘-í ōe hoat-siⁿ chit hō put-hēng ê sū. Góan ū chhiúⁿ lâng ê liông-sim
892koaiⁿ-teh, chiū ēng chhiú ni̍h mn̂g-leng, chóng-sī chhiú siuⁿ-sòe, só͘-í iā bô kàu-gia̍h la̍t thang chōan. Āu-lâi mn̂g-leng tńg, mn̂g khui,
893 nā-tiāⁿ, in ia̍h ûi-teh khòaⁿ, kóng sī Bí-kok khóan ê lim-chúi. Só͘-í góa m̄-ài koh tam hit hō chek-sêng."
894, i ê tiōng-hu tùi pa̍t-ūi tò-lâi, i ê bó͘ ài pī-pān, i ê sim, só͘-í kā i kóng, "Ū chi̍t ê pêng-iú chioh góa pó-pòe ê mi̍h, hiān-sî
895 ê phín-tek hō͘ lâng á-bōe? Lêng-hûn ôan-chôan sī kò-jîn ê, só͘-í chit ê jia̍t-sim ê hū-jîn-lâng ìn i kóng, "Lí nā ài chit khóan
896jī-cha̍p-chhit pái, ia̍h bat kap sai saⁿ phah, tì-kàu chhiú siū siong. Só͘-í hiah ê ha̍k-seng ti̍t-ti̍t khòaⁿ, siū kám-tōng, lóng chēng-chēng,
897"Só͘-í in sì-sòaⁿ tī ta̍k-ūi thôan hok-im." (Hēng-tōan 8: 4)
898sî i ū khah êng, chiū siūⁿ beh ēng sî thòe góa pek-chhiat kî-tó. Só͘-í chi̍t-ji̍t chia̍h ji̍t-tàu pá, khì pâng- keng, chōan-mn̂g kūi-teh pek
899lō͘. In bat chhia ê sin-hō, chai tio̍h ēng âng ê kî pò gûi-hiám, só͘-í kàu chhia lâi ê sî, in chiū chiong in ê âng kûn ia̍t hō͘ chhia-ni̍h
900Chóng- sī in-ūi chit ke ê lâng lóng bô chhiáⁿ góa kiò chhíⁿ in, só͘-í góa chiū chòe góa ji̍p-khì góa ê chhù." I ê pêng-iú liâm-piⁿ
901jī ê, i-ê ì-sù sī cháiⁿ-iūⁿ ah ? Chiū-sī beh hō͘ lâng kōe-bat, só͘-í chí ēng jī-cha̍p-saⁿ ê jī-bú tiāⁿ-tiāⁿ, chiū-sī a, b, ch, chh, e
902chòe iân-kò͘, ū só͘-chāi kóe chòe pún-jiân, ū só͘-chāi kóe chòe só͘-í . Koh chhin-chhiūⁿ í--jī, ū só͘-chāi kóe chòe ēng, ū só͘-chāi
903? Nā bōe-ōe kóe-seh Sèng-chheh, beh thái ōe bêng-pe̍k tō-lí ah ? Só͘-í ū sim siat-kàu ê lâng ài thôan tō-lí tī ta̍k- kok, tek-khak tio̍h
904Chóng-sī Tiong-kok jī put-chí oh-tit kóe-seh, só͘-í chiah chòe chit-ê pe̍h-ōe-jī hō͘ lóng-chóng ê lâng thang o̍h ; koh
905thôan chhò, in-ūi Hi-lī-nîⁿ ê jī ta̍k-jī ū tiāⁿ-tio̍h ê ì-sù, só͘-í kàu-taⁿ hit-ê chheh iáu tī-teh, thang-chòe sin-iok ê pún-bûn, hō͘
906Só͘-í thôan tō-lí ê lâng kàu ta̍k- kok siat-kàu, tek-khak tio̍h ēng hit
907Só͘-í thôan tō-lí ê lâng kàu ta̍k só͘-chāi tio̍h chiàu hit só͘-chāi ê
908-tio̍h tha̍k pe̍h- ōe-jī ê khòai, ōe hiáu-tit khòai bêng tō-lí ; só͘-í lâng-lâng iàu-kín tio̍h liû-sim un- khûn tha̍k pe̍h-ōe-jī .
909tē-jī-miâ ê lūn ìn tī chia hō͘ lín tha̍k . I só͘ chò-ê khah-té, só͘-í thang chò-chi̍t- ē ìn . ]
910chān kàu-hōe heng-ōng, tú-tio̍h khún-tio̍k bē hòe-bô . Kàu-hōe só͘-í bô heng-ōng, in-ūi ji̍p-kàu ê lâng bô chhim-chai tō-lí; bô chhim
911jîn ū tì-hūi . Hū-jîn-lâng ê châi-tiāu bô khah-su ta-po͘- lâng, só͘-í ē bô ha̍k-būn, in-ūi Khóng- chú-jī oh-tha̍k . Nā boeh tha̍k pe̍h-
912 m̄-sī hō͘-lî , put-kò sī chai in ū tùi-tiōng hit-ê khiàn-sńg , só͘-í chhōe chit-ê phāng lâi chóan-chia̍h--i.
913chàu-chiuⁿ khim-tiám sù-hong chiah ê chèng-sū, chiū thang liāu-lí, só͘-í góa put-tek-put tio̍h sûi-liâm thèng-chèng. Chêng ū chhut-chiàu tēng
914chiuⁿ ê sī-hui, phoe-phêng kó͘-kim ê gī-lí, phòaⁿ-tòan chèng-sū. Só͘-í kin-á-ji̍t Thài-hō͘ soan-tiàu Hông-chhin lâi jū-chí kóng kin-nî
915chiaⁿ-go̍eh beh hō͘ i teng-ke̍k. Iā bô lōa-kú beh sóan chiàⁿ-keng, só͘-í lán tio̍h pek-chhiat kî-tó Siōng-tè, hō͘ Hông-tè ū tì-hūi thang
916ūi su- chêng it-bī lâi sià-bián--lán, m̄-kú hāi- tio̍h kong-gī. Só͘-í chiah hòa-sin kàng- lo̍h sè-kan, miâⁿ-chò Iâ-so͘, lâi thè-lâng siū
917pín-siū thiⁿ- tōe im-iông jī-khì kau-kám chhut-sì chiâⁿ chòe lâng, só͘-í lâng ê seng-khu ū sam-hûn chhit-phek; hûn sī iông-khì, phek sī im
918séng, to̍k-to̍k Chiang- Chôan nn̄g-hú chīn-chāi tùi-tiōng sîn- chú; só͘-í ta̍k hiuⁿ-siā ū khí sû-tn̂g, siat- li̍p kong-chèng ê sîn-tsú, koh
919Só͘-í lâng-sí, chiū tio̍h bóe chi̍t-sian sîn-chú, put-lūn lâm-lú, lóng
920hô͘ ê bīn-chêng hoat-sè, bián-lē chèng-lâng tâng-sim ho̍at Tiū; só͘-í siat-li̍p i-ê lāu-pē Bûn-ông ê sîn-chú pâi khì ho̍at--i. In-ūi
921hūn ū nn̄g-hūn kui Chiu, che sī thiⁿ bēng-lēng i tio̍h khì ho̍at--i, só͘-í siat-li̍p sîn-chú pâi, ēng i-ê lāu-pē Bûn-ông ê miâ khì ho̍at-
922 khòaⁿ Tiong-iông, tē cha̍p-káu chiuⁿ ū kì-chài, “ Kau-siā chi lé só͘-í sū Siōng-tè ” ê kù. Koh khòaⁿ Su-keng, Sùn-tián ū “ Sù- lūi u Siōng
923chong; khòaⁿ Tiong- iông, tē cha̍p-káu chiuⁿ, ū “ Chong-biāu chi lé só͘-í sū hô͘ kî sian iá ” ê kù. Koh khòaⁿ Lé-kì chè-hoat, kì-chài siat
924; in-ūi chhin- chīn tio̍h chhian-sóa, bô tī ngó͘-biō ê siàu-lāi, só͘-í chi̍t-nî nā ū sù-sî ê hiàn- chè tiāⁿ-tiāⁿ. Khòaⁿ Si-keng “ Thian
925ông siat-li̍p sîn-chú ê iân-kò͘, sī beh hōng chè-sū tiāⁿ-tiāⁿ; só͘-í Chu-hô͘, Tāi-hu, tek-sū, koan-su, peh-sìⁿ lóng- chóng thàn--i. In-ūi
926tī-teh ōe lâi hióng-siū, lâi kàm-la̍p, kap ōe kàng-hok siau-chai, só͘-í chiah siat-li̍p chit-ê hiàn-chè ê lé.
927hāng ê pún-ì, sī beh tui-liām chó͘-chong ê kong-lô kap tek-hēng. Só͘-í ngó͘-tè ê sî, ēng lâng chòe koaⁿ, tio̍h chhâ-khó hit-ê lâng pún
928 ì-sù; koh ū īⁿ-sèng ê chhin-chhek pêng-iú thang lâi chō͘- chè. Só͘-í kó͘-chá ke̍k tùi-tiōng chit-hō si-chú, chhin-chhiūⁿ Thêng-chú ū
929si-siōng chiū bōe-ōe hióng-siū, in- ūi sí ê lâng bōe-ōe chia̍h; só͘-í ēng si-siōng thòe i hióng-siū. Chhin-chhiūⁿ Si-keng Seng-bîn hû-i
930lâng chhin-chhiūⁿ ka-kī, tio̍h lia̍h thiàⁿ pē-bú chòe tē-it iàu-kín; só͘-í tē-gō͘ tiâu-kài kóng, Kèng lín-ê pē- bú. Án-ni hàu-kèng pē-bú
931hoaⁿ-hí chun-thàn i-ê ì-sù, lâi iúⁿ-chhī i-ê lāu-pē ê sim-chì. Só͘-í Bēng-chú ū kóng, “ Sū- chhin jio̍k Cheng-chú khó-í. ” Koh tio̍h chhin
932-sī chin-hàu, lóng bô lī-ek pē-bú, hóan-tńg tek-chōe Siōng-tè, só͘-í m̄- thang kiâⁿ hiàn-chè ê lé.
933chheng-chòe tāi hàu; khòaⁿ Su-keng Giâu-tián kóng,“ Khek-hâi í hàu;”só͘-í tit-tio̍h Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ê chiok-ūi, hōng-lo̍k, miâⁿ-siaⁿ,
934Lâu- kha. Kàu-taⁿ khi ū sì-nî gōa ê kú; hit- sî in-ūi kiaⁿ Ka-lé, só͘-í khí kàu put-chí kian-kò͘ chām-gâm, chhin-chhiūⁿ phàu- tâi ê khóan
935tio̍h hō͘ i ū thang chia̍h , liāu-lí kè-óng ê lâng , kap chè-sū , ) Só͘-í Bú-ông í-keng pêng-tiāⁿ Un-tiâu ê jiáu-lōan bōe kò͘-tit pa̍t-mi̍h
936 , soaⁿ ê Khun-lûn, pún-gôan sui-bóng sī , m̄-kú chīn-chāi hn̄g , só͘-í bô ho̍k-sāi sī bô iàu-kín . Hāi ah ! Lí chīn pōe-pún, í-keng chai
937óa-kūn i-ê pē , kî-û ê kiáⁿ thang sǹg i-ê pē chòe pa̍t-lâng ? Só͘-í lūn-kàu Siōng-tè sī chèng-lâng só͘ eng-kai ho̍k-sāi--ê ; siat-sú
938pē tio̍h pài kiáⁿ , án-ni ài beh iú-hàu tāi-seng bia̍t jîn-lûn , só͘-í ū ōaⁿ bo̍k-chú ,hòe hit- ê si ê tāi-chì , án-ni bo̍k-chú sī khah
939siat ; góa kóng m̄-sī án- ni , Tiong-kok chheh bêng-bêng kóng “ Chú só͘-í i sîn , si só͘-í siōng-sîn . ” ( Ì-sù sī kóng , bo̍k-chú sī beh
940sī án- ni , Tiong-kok chheh bêng-bêng kóng “ Chú só͘-í i sîn , si só͘-í siōng-sîn . ” ( Ì-sù sī kóng , bo̍k-chú sī beh hō͘ sîn thang i-
941lâng tùi-tiōng sí-āu ê chè , khah iàu-kín siⁿ-chêng ê ho̍k-sāi , só͘-í kóng chit-kù ; án-ni Cheng-chú sui-bóng bô kà-lâng m̄-sái chè-bōng
942Sòng- kok ê lâng pu̍ih tiū-á ê tāi-chì lâi gī-lūn khì ê tō-lí ; só͘-í m̄-thang phah-sǹg chá ê lâng si̍t-chāi ū chè-bōng . Hàn-tiâu Chhòa
943bōng . ” Thiaⁿ-hu-chú kóng , “ Hó ê lé bô tiàm khòng-iá lâi kiâⁿ , só͘-í siⁿ bô tiàm khòng-iá , sí bô tiàm
944 bē-bat thiaⁿ-kìⁿ kóng ū kā hū-jîn-lâng li̍p sîn-chú lâi chè ; só͘-í Thian-chú , Chu-hô͘ , Tāi-hu téng , só͘ chè--ê lóng sī sian-kun ,
945gō͘-hāng ê chi̍t-hāng , nā bô , chiū lóng bōe-tit-thang siū chè , Só͘-í Sùn bô chó͘ Ko͘-bông , bô chong Kó͘-só͘, hóan-tńg chó͘ Chhoan-hiok
946, hit-tiâu hûn m̄-ài khùn , chiū kiám-m̄-tio̍h oan-ke saⁿ-phah mah ? Só͘-í sè-sio̍k teh kóng sam-hûn chiah-ê tāi-chì, put-kò sī īⁿ- toan nā
947 beh hōng-iōng , pē-bú to bōe thèng-hāu--tit , ( ì-sù sī sí , ) só͘-í thâi-gû lâi chè , m̄ ta̍t-tio̍h thàn pē-bú tē-teh ēng koe ti lâi
948 cho̍at ; m̄- kú pē-bú sī chi̍t-sì-lâng só͘ tio̍h siàu- liām--ê, só͘-í chòe chè ê hoat-tō͘, hō͘ lâng tī cho̍at-hàu ê tiong-kan bōe liâm
949khí lâng ho̍k-sāi pē-bú ê tāi-chì--ê , it- khài bô kóng-khí ; só͘-í i-ê ōe hō͘ lâng kōe hoaⁿ-hí, in-ūi bô chhin-chhiūⁿ kó͘-lé ê khu
950nā-tiāⁿ, ōe kiâⁿ chiū kàu-gia̍h , mih-sái tek-khak tio̍h phâng ah ? Só͘-í góa kóng ōe iú-hàu khah iàu-kín, nā chin-chiàⁿ ōe iú-hàu , chiū
951chi̍t-lâng hó , chí-ū Siōng-tè nā-tiāⁿ . ” ( Má-thài 19 : 17 . ) Só͘-í m̄-thang phah- sǹg chè sī sèng-jîn só͘ siat , chiū tek- khak sī bô
952Iâ-so͘ pún- sin iú-hàu , ia̍h-sī chòe hó ê iūⁿ ài lâng o̍h--i ; só͘-í i-ê ha̍k-seng ia̍h bat ēng iú- hàu ê tō-lí kà-sī lâng , chhin-chhiūⁿ
953ê lâng. Lūn chū-chi̍p ê sî, khí-thâu m̄-káⁿ siat siuⁿ chōe pái, só͘-í chí-ū chhiat-iàu kóng nn̄g pái, chiū-sī lé-pài-ji̍t chi̍t pái, lâi
954khah iàu-kín; in-ūi in phah-sǹg bo̍k-chú sī in ê pē-bú kong- má, só͘-í tē it tùi-tiōng--i.
955 án-ni, tāi-tāi siong-thôan í-keng kú; si̍t-chāi oh-tit kóe-ōaⁿ; só͘-í lâng thiaⁿ lán kóng tō-lí, lóng sī hiâm lán bô pē-bú kong-má;
956bô pē-bú kong-má; in-ūi lán bô chhin-chhiūⁿ in kūi-pài ho̍k-sāi, só͘-í in tāi-ke hiâm lán bô pē-bú kong-má; hong- sio̍k kàu chiah lōan,
957Khòaⁿ ta̍k só͘-chāi thôan tō-lí, só͘ tú--tio̍h siông- siông án-ni; só͘-í thôan-tō ê lâng siông- siông khòa-lū chit chat ê sū. Bo̍k-su hiaⁿ
958án-ni ǹg- bāng khah bōe hō͘ lâng m̄ khéng thiaⁿ lán kóng tō-lí. Só͘-í ta̍k só͘-chāi Bo̍k-su kap thôan-tō--ê, í-ki̍p chèng hiaⁿ-tī, siông
959tóe. Liōng ta̍k só͘- chāi ê Tiong-kok lâng chha-put-to sī án- ni, só͘-í kì-chài hō͘ tāi-ke thang khòaⁿ; ǹg-bāng ōe lī-ek ta̍k só͘-chāi
960lâng m̄-thang pài thiⁿ-téng tōe-ē chúi-lāi bān-hāng-mi̍h ê siōng; só͘-í hōan ji̍p Sèng-kàu ê lâng, put-lūn sím- mi̍h siōng lóng m̄ káⁿ
961, ia̍h káⁿ sī bē-bat káng-kiù kàu bo̍k-chú nn̄g jī ê kun- gôan; só͘-í chiah ū jīn bo̍k-chú chòe pē- bú lâi pài--i.
962bêng-bêng sī bē-bat káng-kiù bo̍k-chú nn̄g jī ê kun-gôan ì- sù, só͘-í chiah ū ti̍t-ti̍t jīn i chòe lán ê pē-bú; kî-si̍t bo̍k-chú chin
963Bo̍k-chú sī chhâ chòe ê, só͘-í ū sî ia̍h kiò-chòe chhâ-thâu; pa̍t hāng ê ngó͘- siōng chhâ chòe
964chú kap hit ê ngó͘-siōng, sī chi̍t tè ê sí chhâ-thâu nā-tiāⁿ. Só͘-í góa chiah kóng, tek-khak m̄-thang jīn hí chi̍t tè sí chhâ-thâu chòe
965ho̍k-sāi-- tit; in-ūi sī hōan-tio̍h chì-tāng chì-tōa ê chē-kòa, só͘-í koat-tòan m̄-thang pài. Siat-sú lâng pài Siōng-tè, ia̍h pài bo̍k
966Góan Iâ-so͘ Sèng-kàu ê lâng in-ūi chhim chai chit hō ê tō-lí, só͘-í m̄-káⁿ pài bo̍k-chú.
967kì-liām, bô chè bo̍k-chú thài-ōe kì-liām pē-bú chó͘-kong ah? Só͘-í pē-bú chó͘-kong khī- sîn nā kàu, chiū-sī kóng chòe-kī, kî-si̍t
968 Hàn-tiâu ū chi̍t-ê Teng-lân, tùi sòe-hàn pē-bú chiū kè-óng; só͘-í kàu tōa-hàn siūⁿ beh iú-hàu pē-bú, khó-sioh hàu bōe tio̍h. Nā
969āu chiah káⁿ chia̍h; chhin-chhiūⁿ án-ni hàu kàu ōe khan huih-kun, só͘-í ōe chheng-chòe jī-cha̍p-sì-hàu. Āu-lâi ê lâng sī o̍h Teng-lân
970tāng, koaⁿ-hú tek-khak ōe lâi lia̍h i khì o̍ah-o̍ah hêng kàu sí. Só͘-í kín-kín àm-chīⁿ chiong i-ê lāu-bú e si iám-ba̍t tī soaⁿ-téng,
971ūi Teng-lân ê put-hàu, sī- chhù-piⁿ chhin-chhek pêng-iú chiâu-chai, só͘-í nā chhē bô i-ê lāu-bú, tek- khak bōe the, kóng m̄-chai--tit. Ka-kī
972-jiân bû-si put-khó-chèng, iáu- kú chèng-lâng phah-sǹg ōe chhut; só͘-í siūⁿ kàu ū chit-hō kan-khiáu ê hoat-tō͘ thang chhut--lâi, ǹg-bāng
973ê hoat-tō͘ thang chhut--lâi, ǹg-bāng ōe môa-phiàn chèng-lâng. Só͘-í kóng i sī khòaⁿ-kìⁿ khîm-siù ê tāi-chì, chi̍t-sî thian-liông hoat
974ūi nā bô ēng bo̍k- chú, kiaⁿ-liáu āu-lâi sòa lóng bōe-kì-tit; só͘-í góa phah-sǹg bo̍h-tit pài-kūi ho̍k- sāi chiū hó, chhiáⁿ lâu tī toh
975pài--i. Chhin-chhiūⁿ án-ni āu-lâi ê pōe-pōan koh-khah siong-tiōng; só͘-í góa phah-sǹg tek-khak m̄-thang lâu teh; lâu teh,éng ū ē-kun. Chhin
976kú, tek-khak ū sîn tī-teh, m̄-sī chhin-chhiūⁿ pêng-siông ê chhâ, só͘-í chiong kui- kham ê bo̍k-chú it-chīn kōaⁿ-khì soaⁿ- téng tâi tī bōng
977tâi tī bōng-ni̍h. Che sī hián-bêng ū gî-ngái khiàn-sńg ê sim. Só͘-í koh bô jōa-kú tú-tio̍h chhì-liān, chiū sī-sōa cháu khì soaⁿ-téng
978khòai bê-he̍k āu-lâi ê lâng, lóng khì pài khì ho̍k-sāi i mah? Só͘-í tek-khak m̄-thang chhiáⁿ lâu teh. Cha hiān-sî ū chit hō bo̍k-chú
979sim-chì, ài-beh ho̍at Tiū-ông. Iáu-kú kiaⁿ lâng hiâm i put-jîn, só͘-í ēng chhâ- pâi, siá Bûn-ông ê miâ chhāi tī chhia tiong, hō chòe
980 ì-sù, sī hōng thian-bēng, kap sòa-chiap pē Bûn-ông ê sim-chì; só͘-í put-tek-put tio̍h cheng-ho̍at Tiū- ông. I siat bo̍k-chú ê ì-sù, chiū
981lóng bô siūⁿ khòaⁿ; sûi-piān chiông-sio̍k, ài hō͘ lâng hoaⁿ-hí. Só͘-í nā khòaⁿ lâng pài, i ia̍h pài, khòaⁿ lâng hàu, i ia̍h hàu. Só͘
982Só͘-í nā khòaⁿ lâng pài, i ia̍h pài, khòaⁿ lâng hàu, i ia̍h hàu. Só͘-í góa phah-sǹg bo̍k-chú m̄-nā m̄ thang ho̍k-sāi, ia̍h m̄ thang chhiáⁿ
983teh chi̍t-iūⁿ. Chiok-kiàn bô chè, chiū chó͘-kong ê sîn bô lâi; só͘-í góan siūⁿ tio̍h chè, m̄-thang bô chè.
984chè; chiok-kiàn gôan-pún ê ì-sù, hoat-tō͘, lóng bô saⁿ-tâng. Só͘-í lâi chè, sī tōa bô ha̍p tō-lí; tōa bô ha̍p-lí, chiū-sī tek-chōe
985tek-chōe thiⁿ, nā “tek-chōe thiⁿ, chiū bô só͘-chāi thang kî-tó.” Só͘-í chè bô chiàu lé, m̄- ta̍t bô chè, iáu khah-hó; in-ūi bô chè, bōe
986Koh lūn kó͘-chá ê chè, ta̍k tiâu-tē ū ōaⁿ khóan. Só͘-í kàu Chiu-tiâu chiah ū hun-piat chun-kùi pi-chiān ngó͘-téng ê chè;
987hàu chè bo̍k-chú ê tāi-chì, góa khiok ū káng-kiù hit-ê kun-gôan; só͘-í m̄-káⁿ chiông-sio̍k, lâi hōan-tio̍h put- hoat pōe-lí chhiàm-kôan
988-ūi ka-kī ài tit-tio̍h kiù, ia̍h ài pa̍t- lâng thang tit-tio̍h kiù; só͘-í khǹg lâng m̄-thang ū bo̍k-chú.
989tōe--ni̍h, put-hàu pē-bú; sǹg-sī sit-lo̍h thian-lûn kap jîn-lûn, só͘-í kóng, M̄-thang ū bo̍k-chú. Lūn lâng ài hêng-hàu, ū chōe-chōe
990góan chó͘ sí, khì pìⁿ chòe hî, khit lín ê chó͘ teh khì chia̍h. Só͘-í góa ji̍p kàu chia, thòe-góan chó͘ pò siû; án-ni, lín chó͘ chia̍h
991tek ê tāi-chì, sī kóng, “Lâng lóng ū chōe, sí tio̍h lo̍h tē-ge̍k; só͘-í chhiáⁿ hê-siūⁿ lâi chòe kong-tek, phah tē-ge̍k, chhiau-tō͘ i-ê chó͘
992bô chhāi bo̍k-chú, bô chè-sū, chiū ōe hō͘ chó͘-kong khiàn-chek, só͘-í góa ài koh gī- lūn chit chat. Taⁿ thiⁿ-tōe bān hāng mi̍h lóng-sī
993chhin-chhiūⁿ nńg ê chhiū teh puh-íⁿ, sì-bīn ê lâng khah m̄ chai, só͘-í khah bô tùi-te̍k. Kàu-hōe ná heng, tōa sòe ê lâng ná khòaⁿ-kìⁿ
994Sui-bóng án-ni, iáu-kú i chai kàu hit- sî te̍k-hāng ē tek-kì; só͘-í ke̍k tùi-tiōng chit-ê ōe ê tāi-chì. Sui-jiân êng ê sî-chūn ū
995 thiu hun-chhoe chhut lâi, sī in-ūi i khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-ê Pa-lé lâi, só͘-í ēng án-ni lâi chun-kèng i.
996chhut kap pa̍t lâng khah koh-iūⁿ; án-ni hit-ê kang tio̍h put-chí chē, só͘-í lí hiah-ê kang-chîⁿ bô kàu-gia̍h.
997tī si̍p-jī-kè kha hiah-ê peng-teng, kap teh khòaⁿ ê Iû-thài lâng, só͘-í i ta̍k-ji̍t khì Iû-thài ke, khòaⁿ Iû-thài lâng ê bīn- hêng kap in
998Hit-tia̍p liáu-āu lé-pài lāi i ê liông-sim khah bô chek-pī, só͘-í khah bô kan-khó͘, nā-sī bô jōa-kú hit-ê cha- bó͘ gín-ná só͘ mn̄g
999sun sī Ló͘-kok ê siōng-kheng). Cheng- chú bōe-bat chò tāi-hu-koaⁿ, só͘-í m̄- káⁿ khùn tāi-hu ê chhio̍h. Thang-chai Cheng-chú ê ōaⁿ-chhio̍h
1000tio̍h lōa tn̂g, lōa khoah, tio̍h chóaⁿ pa̍k, chóaⁿ kat, put-chí tn̂g, só͘-í bián kóng.
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料