查詢[peh-pak] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:peh-pak
1m̄-sī beh hióng-siū khòai-lo̍k, nā chhin-chhiūⁿ lí án-ni chhau-sim peh-pak, lí ê hó-giah tùi tī lí ôan-chôan lóng bô lō͘-ēng. Lí tio̍h pàng
2sī lâng nā m̄ ke̍k-le̍k khì chò chit-khóan si̍t-chāi sī chin thang peh-pak. In-ūi lâng nā m̄-sī hoaⁿ-hí án-ni chò, siā-hōe sī tòan-jiân bē
3ài lâi phoan-thán, beh án- chóaⁿ kà-sī peh-sèⁿ? Chá-àm chhau-sim peh-pak; ài-tit lióng-chôan-kî-bí, iū bô hit-ê kè. Siūⁿ-kàu bē-chia̍h
4chōe, chiū sî-nî poeh-choeh, kong-pô sî- kī nā kàu, ia̍h bián-tit peh-pak hôan-ló; lūn chin, chiū tio̍h lâi ji̍p-kàu pài Siōng-tè khah hó.
5ê iân-kò͘ lah! Só͘-í lâng nā ū sió-khóa sū tîⁿ-sin, iu-chhiû peh-pak, chiū ài chia̍h chiú. Án-ni thang chai lâng àn-cháiⁿ ài chia̍h chiú.
6 i kóng, “iáu ū mn̂g thang ji̍p.” Lô-pek chi̍t-ē chhē bô, koh-khah peh-pak. Kàu pòaⁿ-mî chiū khì phah Bo̍k-su ê mn̂g, chi̍t ê hiông-kài-kài
7I ê sim hui-siông ê peh-pak, chóng-sī hit-chiah káu-á kiáⁿ kàu-bóe hō͘ in tui lâi kàu Má-lī
8Má-lī khiā-tī mn̂g-kháu lâi khòaⁿ káu-á ê āu-bīn. I ê sim chin peh-pak, chiū sim-lāi koh ūi-tio̍h káu-á kî-tó. Chóng-sī káu-á cháu-kàu
9pái ê) nā hō͘ Chi-óang thiaⁿ-tio̍h ê sî, i chiū tōa-tōa chhau-sim peh-pak. I ia̍h ū keng-giām-tio̍h sèng Pó-lô só͘ kóng ê ōe, “Ū chi̍t ê
10 ta̍k pái nā thêng chhia teh hō͘ lâng-kheh chiūⁿ-lo̍h, i ê sim chin peh-pak, ba̍k-chiu chin chheⁿ-kiaⁿ ê khóan. I siāng hôan-ló kéng-chhat, á-
11 chi̍t-pái, nn̄g-pái. 11). A-lân ông in-ūi chit ê sū sim-lāi chin peh-pak, tiàu i ê jîn-sîn lâi, kā in kóng, Lán tiong-kan chī-chūi ūi Í
12kìⁿ ū lâng lâi beh ūi Í-sek-lia̍t lâng tô͘-bô͘ lī-ek, chiū chin peh-pak. 11). Góa kàu Iâ-lō͘-sat-léng, tiàm hia saⁿ-ji̍t. 12). Góa thàu-
13, hō͘ góa ê soaⁿ khiā-chāi kian-kò͘, Lí ng Lí ê bīn, góa chiū peh-pak.
143) Góa siàu-liām Siōng-tè, chiū peh-pak; Góa chēng-chēng siūⁿ, sim-sîn hūn--khì. [Sè-la̍h
15ngiâ-chih lí; koh ū sì-pah lâng kap i lâi. 7). Ngá-kok tōa kiaⁿ koh peh-pak; chiong hiah-ê kap i saⁿ-kap tī-teh ê lâng, kap iûⁿ-kûn, gû-kûn, lo̍k
16chōng-hú ah, góa ê sim thàng-thiàⁿ, góa ê sim tī góa ê lāi-bīn peh-pak, góa bōe-ōe chēng-chēng bô kóng-ōe; in-ūi góa í-keng thiaⁿ-kìⁿ
17pò͘-kah-nî-sat chē-ūi tē-jī-nî, Nî-pò͘-kah-nî-sat bāng-kìⁿ; sim peh-pak bōe khùn-tit. 2). Ông bēng-lēng tiàu phok-sū, su̍t-sū, sai-kong,
18chêng. 3). Ông kā in kóng, Góa ū bāng-kìⁿ chi̍t ê bāng, góa ê sim peh-pak, ài beh chai hit ê bāng sī sím-mi̍h. 4). Ka-le̍k-tí lâng ēng A-lân
19góa tī bîn-chhn̂g--nih ê su-sióng kap sim-lāi ê īⁿ-siōng hō͘ góa peh-pak. 6). Só͘-í góa chhut-lēng tiàu Pa-pí-lûn it-chhè tì-hūi ê lâng
20Pek-thê-sa-sat ah, m̄-bián ūi-tio̍h hit ê bāng kap i ê kóe-bêng lâi peh-pak. Pek-thê-sa-sat chiū ìn kóng, Gōan hit ê bāng kui tī òan-hūn lí
21 khòaⁿ-kìⁿ siá-jī ê chhiú. 6). Ông ê bīn chiū sit-sek, sim-lāi peh-pak, io-kut lu̍t-lûn, kha-thâu-u saⁿ-kha̍p. 7). Ông tōa-siaⁿ bēng-lēng
22bûn-jī, iā bōe-ōe kóe-bêng hō͘ ông chai. 9). Pek-sa-sat ông chin peh-pak, bīn sit-sek, i ê tāi-sîn iā lóng gông-ngia̍h. 10). Ông-hō͘ in-ūi
23ê chhù; ông-hō͘ kā i kóng, Gōan ông bān-sòe; lí ê sim bo̍h-tit peh-pak, bīn bo̍h-tit sit-sek. 11). Tī lí ê kok-lāi ū chi̍t-lâng i ê sim-
24lí sim-sîn tī góa ê lāi-bīn iu-būn, sim-lāi ê īⁿ-siōng hō͘ góa peh-pak. 16). Góa chiū khì chhē hiah ê khiā tī piⁿ--á ê chi̍t-ê, mn̄g i
25Chit ê tāi-chì kàu-chia kiat-kio̍k; góa Tān-í-lí sim-lāi siūⁿ-liáu peh-pak, bīn iā piàn-sek; chóng-sī góa ēng chit ê sū khǹg tī sim-lāi.
26chia̍h sím-mi̍h. 21). Hū-jîn-lâng óa-kūn Sò-lô, khòaⁿ-kìⁿ i chin peh-pak, tùi i kóng, Lí ê lú-pī thiaⁿ lí ê ōe, bô kò͘ ka-kī ê sìⁿ-miā
27khòaⁿ-kìⁿ I ê chhiⁿ, chiah lâi beh pài I. 3 Hi-lu̍t ông thiaⁿ-kìⁿ chiū peh-pak, thong Iâ-lō͘-sat-léng ia̍h sī án-ni. 4 Chiū chū-chi̍p chèng chè
28 ho̍k-sāi góa, góa ê Pē beh tùi-tiōng i. 27). Taⁿ góa ê sim tōa peh-pak; beh cháiⁿ-iūⁿ kóng? Pē ah, kiù góa chhut chit ê sî. Chóng-sī góa
29 21). Iâ-so͘ kóng án-ni, sim-lāi tōa peh-pak, chiū kan-chèng kóng, Góa si̍t-si̍t kā lín kóng, lín tiong-kan chi̍t
30[14] Lín ê sim bo̍h-tit peh-pak; lín tio̍h sìn Siōng-tè, ia̍h tio̍h sìn góa. 2). Tī góa ê Pē ê
31m̄ sī chhin-chhiūⁿ sè-kan teh hō͘ lâng ê khóan. Lín ê sim bo̍h-tit peh-pak, ia̍h bo̍h-tit kiaⁿ-hiâⁿ. 28). Lín í-keng thiaⁿ-kìⁿ góa ū kā lín
32lâi siū khó͘, chiū ū hok-khì: bo̍h-tit kiaⁿ in ê ui-hong, iā bo̍h-tit peh-pak; 15). to̍k-to̍k lín sim-lāi tio̍h lia̍h Ki-tok chòe Chú, chun I chòe
33--ê í-keng hō͘ --i, bōe koh thó tò-tńg, nā-sī sim-lāi kan-khó͘ peh-pak, ûn-ûn-á kiâⁿ chiū tò-khì.
34chheh sī tùi i ê chhiú lâi tit-tio̍h--ê. Siūⁿ-khí tng nî ê iu-būn peh-pak, liâm- piⁿ hō͘ hoaⁿ-hí khòai-lo̍k thun-chia̍h--khì.
35hoat, pīⁿ iû-gôan bōe hó, taⁿ chhiáⁿ lí m̄-bián ūi-tio̍h án-ni sim peh-pak; óa-khò sè-kan ê i-seng io̍h-hng sui-jiân bô ǹg-bāng, tān-sī iáu