查詢[lóng] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:lóng
1Chá-sî, lâng chòe-hó chòe-pháiⁿ, lóng ōe siū pò-èng. Pháiⁿ-lâng hō͘ lûi chhim, chiū-sī hō͘ lûi kòng
2“Bu̍t kok chiàu kî lūi”. Kok lūi ê mi̍h lóng ū in ê thian-tē, hō͘-siōng bô kau-chhap. Sèng-keh sio-siâng ê lâng
3Âng-thiap pe̍h-thiap chin-chōe, èng-hù bōe-liáu. Nā-sī lóng-chóng pôe thàu-thàu, ka-kī ê saⁿ-tǹg chiū ū bûn-tê.
4Ku kap pih sī siāng lūi. Chîm kap chhi̍h lóng sī mô͘-hē lūi. Kò͘ tio̍h chit ê, soah sit-khì hit ê. Ū-sî tng lí
5Lâng ài khòaⁿ hì, sim-chêng lóng ōe tè hì-kio̍k lâi piàn-hòa. Nā-sī poaⁿ hì ê lâng kông, bô chiàu
6poaⁿ hì ê lâng kông, bô chiàu hì ê kui-chek lâi poaⁿ, chiū lâng lóng khòaⁿ bô. Nā-sī iáu-kú it-ti̍t teh khòaⁿ, chiū sī gōng ê lâng.
7chiū lūn chi̍t ge̍h. Múi lâng ê ki-hōe iā ōe kái-piàn, hó-pháiⁿ lóng ū.
8sī káu-á kiaⁿ kâu-á. Kâu-á cháu, káu-á iā cháu. Kui tiâu kau-á lóng sī tāu-á kap pau-á.
9chin hó ê lú-kóan , tùi se-pō͘ khì ê seng-lí-lâng , tāi-pō͘-hūn lóng tòa tī hòan-á-keng kòe-mî。Hòan-á-keng ê siat-pī chiâⁿ kán-tan
10po̍h ê pang-á keh-khui , keh-piah pâng-keng kóng ê ōe , tāi-pō͘-hūn lóng mā thiaⁿ ē tio̍h .
11 , sim-koaⁿ chông-á lōan--khì , siūⁿ kóng i kap A-thó͘--a pêⁿ-pêⁿ lóng sī kā A-gī--a phòaⁿ ông-lâi beh tò-tńg-khì Tâi-lâm bē--ê,chāi
12kè-siàu --lah , kin-nî ông-lâi khiàm siu , khí tōa-kè , chi̍t-kin lóng sī chāi-tē nn̄g kho͘ pòaⁿ , pa̍k-lâng mā sī bē chit hō ke-siàu ,
13chāi-tē nn̄g kho͘ pòaⁿ , pa̍k-lâng mā sī bē chit hō ke-siàu , ta̍k-ê lóng kāng-khóan--lah。」
14A-gī--a khòaⁿ tio̍h a-thó͘--a lâi , tō kā khiú lâi mn̄g kóng :「lóng mā sī lí--lah ,bô-tiāⁿ-tio̍h sī lí kap a-châi--a tàu-khang--ê ,
15A-châi--a kóng :「lín lóng bián ké--lah! ké kah ná chhin-chhiūⁿ chin--ê leh . châng góa tō bêng
16Jo̍ah-thiⁿ kàu--a, kong-hn̂g ê iû-éng-tî lóng ē khai-hòng.
17A-jîn án-ne chèⁿ: "Ta̍k-ê gín-á lóng mā tī iû-éng-tî-á lāi-té thau pàng-jiō. Lí nah ē kan-na lia̍h
18「Góa lóng bô chò piān-hō͘。」Lu̍t-su án-ni ìn。
19Ū chi̍t-ê bē ti-bah--ê,in tau kúi-tāi lóng sī chò bah-tiam--ê,i tú tòe in lāu-pē o̍h chò seng-lí ê sî-chūn
20chat ti-bah jōa-tāng ê hoat-tō͘。Kó͘-chá sî-tāi chhìn-á kap pōng-á lóng iáu chin hán-mi̍h,bô chit-pé kang-hu bē-tàng chiâ?-chò bah-hòan-á
21Ū chi̍t-keng gîn-hâng ūi-tio̍h lâng-kheh lóng ē tán beh hā-pan ê sî-kan chiah pâi-lia̍t beh kià-khóaⁿ iah-sī niá
22liān án-ni kā ìn:「Ē-hiáu kà lâng siⁿ-kiáⁿ ê hū-sán-kho i-seng kám lóng ka-tī ē-hiáu siⁿ-kiáⁿ!」
23「Góa khòaⁿ-tio̍h chin chē lō͘-piⁿ ê tiān-hóe-thiāu-á lóng ū tèng『Thian-kok kīn--lo͘h』ê pâi-á,he kám sī lō͘-chìⁿ beh kā lâng
24kóng:「Sî-ki to bô hó--a,koh tú tio̍h tē-tāng chai-lān,só͘-ū ê chhia lóng teh koaiⁿ-báng,m̄-koh lí ká-ná chin bô-êng ê khóan。」
25hòe, chôan-phiò; hit 2 ê 9 hòe, kap lēng-gōa hit 2 ê 6 hòe pòaⁿ, lóng pòaⁿ-phiò."
26mn̄g: "Hu-jîn, pháiⁿ-sè, góa khah kāu-ōe-- chi̍t-sut-a. Lí ta̍k-pái lóng seⁿ siang-seⁿ--siou3?"
27Ōng--a:「Lim-chiú iah-sī phah-pâi,lán chiah-ê hó pêng-iú lóng thang lâi。」
28Tân--ê:「Lí sin-hun ê hu-jîn hó--bô?Gún lóng chin him-siān--le。」
29Lōa--ê:「Ah to khah-chá tòe iû-lám-chhia,su-ki Ba-khuh ê sî,lóng ài khòaⁿ-thâu-khòaⁿ-bóe,chhùi ná hoah:『Koh-chài lâi』。」
30”In a-má kóng: “Sasuh bô hó, bô, lán lóng kái lim khoulah hó--a.”
31C (chē tī thâu-chêng--ê): Lín chiah-ê lóng khí-siáu--a.
32A- kiat--a kóng: “Góan a-pa chiok úi-tāi, ta̍k-kang lóng chin phah-piàⁿ leh giâ chheh-pau, thàn-chîⁿ hō͘ góa tha̍k-chheh, góa
33 cha̍p chhit peh hòe ê cha-bó͘ ha̍k-seng thiaⁿ-tio̍h chiok ngāi-gio̍h, lóng thâu chhih chhih, bô pòaⁿ lâng chhut-siaⁿ. Bo̍k-su niû mn̄g-ōe bô
34Su-ki kóng : Góa sái-chhia beh saⁿ-cha̍p-nî, keng-giām hong-hù, lóng m̄-bat chhut tāi-chī. Khó-kiàn sī a-peh..a m̄-tio̍h !
35ìn kóng : Lí phiàn siáu..ê ! Góa kiâⁿ-lō͘ beh peh-cha̍p-tang, mā lóng m̄-bat chhut tāi-chī, keng-giām mā ke lí gō͘-cha̍p-nî ! Tàu-té sī
36bái--lah. Beh ū mi̍h-phòe thang phòe-pn̄g koh khah hán--tit. Nā ū, mā lóng-sī chhài-pó͘, kiâm-hî hit lūi ê kiâm-tôa. O̍ah beh kiâm--sí .
37chi̍t-ê-á, sió-tī tio̍h khêng-hun kóng: “A-pa, a-hiaⁿ chin iau-sâi, i lóng khòaⁿ nn̄g ê chia̍h chi̍t chhùi pn̄g. ”
38 án-chóaⁿ m̄-ài khó-chhì. Lí kiò sím-mi̍h miâ? "Chit ê ha̍k-seng lóng bô kóng-ōe, kan-taⁿ le̍k i ê khò͘-kha--khí--lâi hō͘ kàu-siū khòaⁿ
39ê pó-pòe-á cha-bó͘ kiáⁿ. In ang-á-bó͘ pâng-keng lāi ê tāi-chì lóng iōng àm-ōe: "Khan-chhiú..ê, lí ê-àm kā góa pó͘-si̍p Eng-gí! "
40chòe sit?” I ìn kóng, “Bô..ah! M̄-kú góa í-keng la̍k-cha̍p gōa hòe, lóng thêng-keng (停經)--ah, iû-koh ta̍k àm lóng khùn bōe khì, só͘-í góa
41í-keng la̍k-cha̍p gōa hòe, lóng thêng-keng (停經)--ah, iû-koh ta̍k àm lóng khùn bōe khì, só͘-í góa lóng chóng beh lâi niá bān-it! ”
42thêng-keng (停經)--ah, iû-koh ta̍k àm lóng khùn bōe khì, só͘-í góa lóng chóng beh lâi niá bān-it! ”
43 A-Tiong peh kap A-Tiong ḿ nn̄g lâng lóng ū chá khí--lâi ê si̍p-kòan. Chái-khí-sî thiⁿ iáu bōe kng, nn̄g
4450 nî āu chit tiûⁿ phuh-lo͘h kip ê ūn-tōng liáu-āu, 2 ê lāu..ê lóng soah-kó͘--ah, tó tī thô͘-kha it-ti̍t phīⁿ-phēⁿ chhóan. Bih teh thau
45-hōe it-ti̍t chò kàu thàu-chá. Tī hoat-hōe, chin chē kéng-siōng lóng sī góa thâu-pái khòaⁿ--tio̍h, káⁿ-ná sī góa ê kòe-khí, chit-má
46 piàn--a. Chái-khí tō pàng 888 ê phùi, ē-tàu siang-kha piàn kah lóng bô siáⁿ ē chì[chí] la̍t. Koh ē ka-tī khiā khí-lâi se̍h-lin-long.
47chì[chí] la̍t. Koh ē ka-tī khiā khí-lâi se̍h-lin-long. Àm-sî soah lóng bē khùn--li.......Chin kòai-ī ê chi̍t kang!......M̄-thang koh án-ni!
48Châng kap cho̍h--ji̍t ê chhì-giām lóng bô seng-kong, kám-kak ū kóa sit-chì. Koh the̍h Ang-î-keng kap mô͘-
49khì in a-chek ê siu-chhia-tiûⁿ chò o͘-chhiú. Chō͘-chhiú? O͘-chhiú? Lóng sī chhiú--a. Thài ē chiah kín tō hòng-khì, kám kóng góa mā ài
50beh 10 kong-hun. Chin--e, bô teh chhàu-tōaⁿ! Chòe-kīn chá-àm góa lóng ū teh niû thâu-mn̂g. Án-ne kóng...góa iáu ū bāng--le!
51 bē-bái. Siàu-siūⁿ chò Ang-î ê chit-chām, chē-chē ê keng-giām lóng sī góa thâu pái tn̄g--tio̍h-e. Góa ê āu-chan ná koh tōa 0.2 kong
52Pún-chiâⁿ Bí-lē kap Chhân-eⁿ-kun, kui-sì-lâng lóng tú bē tio̍h
53....In nn̄g ê sio ì-ài--lò͘, koh iok kóng nā lo̍h-hō͘ ê hông-hun, lóng tòa hit châng pek-ha̍p-hoe hia siong-hōe.
54M̄-koh, sòa--lo̍h kúi nā kang, ji̍t-thâu lóng kng-iāⁿ-iāⁿ
55M̄-koh lóng khòaⁿ bē tio̍h
56ni[nih] chheng. Hái ū-iáⁿ chin chhim, chhim kah jīm-hô ê niû-tiàⁿ tō lóng niû bē kàu té; nā iōng chē-chē ê kàu-tn̂g chiam-thah tùi hái-té
57phek. Siâⁿ-kòa sī iōng ham-khak chò--ê, siâⁿ-kòa beh khui, beh koaiⁿ lóng khò chúi-liû lâi khòng-chè; ham-khak chin súi, in-ūi tī téng-bīn
58khòng-chè; ham-khak chin súi, in-ūi tī téng-bīn ē hoat-kng ê chin-chu, lóng chin sek-hap siuⁿ tī ông-hiō ê ông-koan.
59Hái-ông, in bó͘ sí chin chē nî--ah[a], chhù-lāi ê tāi-chì lóng sī in lāu-bó teh chhú-lí. In lāu-bó chin khiàng-kha, jī-chhiáⁿ
60chiok chiàu-kò͘ sun-cha-bó͘-kiáⁿ, tō-sī sió-jîn-hî kong-chú. In lóng sī súi cha-bó͘-gín-á. Siōng sè-hàn--ê siōng súi; i ê phôe-hu
61lâng kāng-khóan bô kha, sin-khu ê bóe-liu sī hî-bóe. In kui-kang lóng tī tōa-thiaⁿ iah sī tī siâⁿ-piah ê hoe-châng--ni[nih] chhit-thô.
62ki put-sî teh iô-lâi-iô-khì. Ta̍k-ê sió kong-chú tī hoe-hn̂g lāi lóng ū ka-tī ê sió só͘-chāi, beh chèng siáⁿ sûi-chāi in. Siōng sè-
63Mê-nî in chí-mōai-á tō ū chi̍t ê 15 hòe; m̄-koh in ta̍k-ê lóng chha 1 hòe, to ài tán 5 nî āu, siōng chió hòe--ê chiah ū-hoat-tō͘
64hoe-khôan tì tiàm i ê thâu-khak, jī-chhiáⁿ ta̍k hio̍h hoe-ia̍p (pān) lóng sī pòaⁿ lia̍p chin-chu. Jiân-āu chit ê o͘-bá-sáng kiò 8 tōa lia̍p
65chúi-bīn ê sî, ná chhiūⁿ thiⁿ-chhiⁿ lóng lak tī i ê 4 kho͘-ûi-á. Kui tâi chûn chiò kah kng-phiāng-phiāng,
66phiāng-phiāng, chûn-téng ê lâng koh liān siōng sè-tiâu ê chûn-só lóng khòaⁿ kah chheng-chheng-chhó-chhó. Tng im-ga̍k-siaⁿ hiáng chiūⁿ kng
67ê a-chí mn̄g i khí-li chúi-bīn chhit-thô khòaⁿ tio̍h siáⁿ, m̄-koh i lóng bô kóng siáⁿ. Chin chē kang ê chái-khí kah[kap] àm-sî i siû-chhut
68khòaⁿ kàu chhái-siu, soah m̄-bat khòaⁿ tio̍h ông-chú, ta̍k-kái[pái] lóng phō tio̍h pi-ai ê sim-chêng tńg-khí
69chì kóng hō͘ chi̍t ê a-chí thiaⁿ. Liáu-āu in só͘-ū ê a-chí mā lóng chai--a. Kòe bô jōa-kú, mā thôan kàu bó͘ chi̍t ê jîn-hî ê hīⁿ
70in pē-bú koh khah ài; koh nā i só͘-ū ê su-sióng kap só͘-ū ê ài lóng chū-chi̍p tī lí ê sin--siōng, hō͘ bo̍k-su kā i ê chiàⁿ-chhiú khǹg
71tē só͘ khòaⁿ--ê súi thài chē--leh. Bú-thiaⁿ ê piah kap thian-pông lóng sī kāu koh thang-kng ê chúi-chiⁿ. Kúi nā pah lia̍p tōa-lia̍p ham-á
72hoaⁿ-hí, in-ūi chai-iáⁿ bô-lūn tī hái-té iah-sī lio̍k-tē i ê siaⁿ lóng-sī siōng iu-bí--ê. M̄-koh bô jōa-kú i koh siūⁿ-tio̍h hái téng-bīn
73lêng-hûn, m̄-chiah thau-thau-á siû kàu ông-kiong ê gōa-kháu, lâng lóng tī kiong-lāi hoaⁿ-hí chhiùⁿ-koa ê sî, i soah ko͘-toaⁿ chē tī ka-tī
74hō͘ ông-chú kap tit-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn, siáⁿ tāi-chì góa lóng káⁿ chò. Thàn a-chí in teh thiàu-bú, góa beh chhōe hit ê hái--nih
75 chiàⁿ-tiong sī ang-î ê khiā-ke. Chit phiàn chhiū-nâ ê chhiū-á lóng sī chē-kha-thâng, ná tōng-bu̍t ná si̍t-bu̍t ê mi̍h-kiāⁿ, chhiū-ki
76sī chē-kha-thâng, ná tōng-bu̍t ná si̍t-bu̍t ê mi̍h-kiāⁿ, chhiū-ki lóng sī tn̂g koh siûⁿ ê chhiú, téng-bīn ū ná bīn-thâng ê chéng-thâu
77kāng-khóan, chin kín nǹg kòe hit ê chúi-lâu, chúi-lâu nn̄g pêng lóng sī chē-kha-thâng ê chhiú kap chéng-thâu-á tng beh lia̍h--i. Tī hái
78 Tī hái ê sí-lâng kut-thâu, chiúⁿ, tōa kap chûn-tó͘ téng-téng lóng hō͘ chia ê chē-kha-thâng tîⁿ--lâng ê chhiú lia̍h-tiâu-tiâu m̄ pàng.
79ūi bîn-á-chài ji̍t-chhut í-āu, kàu kah mê-nî bóe í-chêng, góa lóng bô-hoat-tō͘ pang-chō͘--lí. Góa beh kap chi̍t thiap io̍h, lí ài tī
80chhiūⁿ lāi-kiàm kā lí liô kāng-khóan. M̄-koh khòaⁿ-tio̍h lí ê lâng lóng ē kóng lí sī in khòaⁿ kòe tang tiong siōng súi ê cha-bó͘-gín-á.
81lāu-pē ê kiong--lih, khòaⁿ bú-thiaⁿ ê tiān-hóe hoa--khì-a, ta̍k-ê lóng teh khùn, m̄-koh m̄-káⁿ ji̍p-khí chhōe--in. Chit-má i é-káu--a, jī
82m̄-chiah thau-thau-á ji̍p-khí hoe-hn̂g, tùi in hia ê a-chí ê hoe-hn̂g lóng bán chi̍t lúi hoe, koh tī i ê chhiú-sim chim chi̍t chheng ê, hiòng
83kiâⁿ tī ông-chú ê piⁿ--á, hō͘ ông-chú kap khòaⁿ tio̍h i ê lâng lóng o-ló i iu-ngá koh ku̍t-liu ê kha-pō͘. Bô jōa-kú sió-jîn-hî tio̍h
84pán liu, í-chêng bô lâng thiàu kah chiah hó, múi chi̍t ê tōng-chok lóng hō͘ i ê súi koh khah hiáⁿ-ba̍k, i chi̍t tùi tòa kám-chêng ê ba̍k-
85 lú-pi[pī] in ê koa-siaⁿ koh khah bê-ín lâng ê sim. Ta̍k-ê lâng lóng bê--lo͘[lo͘h], ông-chú siōng bê. Sui-bóng i ê kha tap tio̍h tē to
86chiáu-á chhèng kôan-kôan teh poe kāng-khóan. Tng ông-kiong ta̍k-ê lóng khùn--khì ê sî, sió-jîn-hî to[tō] chē tī khoah-khoah ê tāi-lí
87mā jīn tio̍h i, kóng in sī jōa-nī hôan-ló. Chū-án-ne in ta̍k àm lóng lâi kāng chi̍t ê só͘-chāi, jī-chhiáⁿ ū chi̍t pái i khòaⁿ-tio̍h lāu
88Tī go̍eh-kng-mê, tû-liáu hōaⁿ-tōa--ê í-gōa, ta̍k-ê lóng teh khùn, sió-jîn-hî soah chē tī kah-pán, siòng tùi hái-té lo̍h
89tōa ê bāng si̍t-hiān--a, lí ū thè góa hoaⁿ-hí--bô? Lí kám m̄ sī lóng chiâⁿ koan-sim góa ê tāi-chì.”
90 khiâ-bé se̍h siâⁿ hòng-sàng chit chân hun-sū. Ta̍k keng biō lāi lóng tiám pang-iû-teng, sin-lông kap sin-niû chhiú khan chhiú chiap-siū
91sin-khu kāng-khóan hiah pêng-hêng chū-chāi, hō͘ chāi tiûⁿ ê lâng lóng chin kā o-ló. Sió-jîn-hî m̄-bat thiàu kah chiah-ni[nih] súi, jiû-
92siū m̄-bat thiaⁿ--kòe ê thòng-khó͘. Chia ê tāi-chì ông-chú soah lóng m̄-chai. Chûn-téng ê hoan-lo̍k iàn-hōe it-ti̍t nāu kàu pòaⁿ-mê kòe
93 tn̂g thâu-chang bô teh tòe hong iāⁿ-iāⁿ-poe, in-ūi tn̂g thâu-chang lóng ka-tiāu--a.
94In kóng: “Góan kā thâu-chang lóng hō͘ hái-ang-î, tit tio̍h i ê pang-chàn, hō͘ lí eng[êng]-àm bē sí.
95thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê lâng, tòa tī chhiū-nâ, ta̍k-ê tùi i ê tì-hūi lóng chin chun-tiōng. I chai-iáⁿ tùi múi-ê khùn-lân, put-hēng beh án-
96chhùi pun hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng ông-chú kap ông-hui lóng khòaⁿ ū tio̍h, thiaⁿ ū tio̍h. Chit-má ông-chú kap ông-hui kiâⁿ óa
97ê, m̄-chiah sì-kè khì chhōe, m̄-koh bô-lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè-kài-siōng ū chin-chē ông-hui, m̄-kóan in sī-m̄-sī ha̍p
98siōng ū chin-chē ông-hui, m̄-kóan in sī-m̄-sī ha̍p-keh--ê, ông-chú lóng chhōe bô. Jîn-seng put-jû-ì, sī chin chù-siông ê tāi-chì. In-
99khùn liáu hó--bô? Ông-hui ìn-kóng: “Ò͘, ū kàu kan-kó͘, kui àm lóng khùn bē-lo̍h-bîn! Siōng-tè chai-iáⁿ góa khùn siáⁿ-mih mi̍h-kiāⁿ
100 chò “sîn-ōe”, jīm-hô khiáu, gōng ê mi̍h-kiāⁿ kah[kap] tōng-bu̍t lóng ē chhut-hiān, lâng mā ū kiáu[khiáu], gōng, nā thò tī lâng, in
101Ū nn̄g lia̍p kôan-kôan-kôan ê soaⁿ, soaⁿ-thâu lóng khí 1 chō siâⁿ. Soaⁿ-kha 1 chiah káu teh pháu. Chit chiah káu iân
102kàu kah bô-lūn i pháu kàu toh 1 lia̍p soaⁿ, nn̄g pêng ê lah-pah siaⁿ lóng tiām--khì, àm-tǹg mā siu--a。
103Pún-chiâⁿ Bí-lē kap Chhân-eⁿ-kun, kui-sì-lâng lóng tú bē tio̍h
104 nn̄g ê sio ì-ài--lò͘[lo͘h], koh iok kóng nā lo̍h-hō͘ ê hông-hun, lóng tòa hit châng pek-ha̍p-hoe hia siong-hōe.
105M̄-koh, sòa--lo̍h kúi nā kang, ji̍t-thâu lóng kng-iāⁿ-iāⁿ
106M̄-koh lóng khòaⁿ bē tio̍h
107tek chē-teh hioh-khùn, i hāⁿ-hāⁿ chhóan, koh kiaⁿ kàu gī-gī-chùn, lóng bô siūⁿ tio̍h tùi tá-lo̍h chi̍t tiâu lō͘ tò-khì. Koh i sī chīn tâm
108Pí-tek lóng bô thêng kha, á-sī khòaⁿ āu-bīn, kàu i kàu in tau tī tōa châng
109 ùi. Chiah ê chhiū kap chháu-á phak tī i ê bīn-chêng ; chóng-sī lóng-chóng ê o̍ah-mi̍h chai i sī hó ê ì-sù.
110só͘ chòe, chiū-sī i ū sí, chóng-sī sī chòe i ê êng-kng. Keng-kè lóng-chóng ê thó͘-tōe hō͘ só͘ ū lo̍h kàu ê só͘-chāi ū chi̍t ê hó
111 lo̍h kàu ê só͘-chāi ū chi̍t ê hó khòaⁿ ê khēng chhut-hiān ia̍h lóng-chóng thiⁿ-ni̍h ê kng-sòaⁿ ū hián-chhut i ê sek ; chiū-sī lō͘-bé
112lāu ta-po͘-lâng, in ka-kī khiā tī chi̍t keng sòe keng kū chhù. In lóng bô sòe-hàn cha-bó͘ gín-ná, á-sī ta-po͘ gín-ná. Só͘-í chi̍t ji̍t
113 saⁿ lah !” Hit tia̍p liáu-āu, chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ giá-ná lóng bô koh kóng chi̍t kù.
114 Kiuⁿ-piáⁿ ang-á ū gâu cháu á bó ? Ū, gû, bé, kap kúi-nā lâng lóng lia̍h I bōe tio̍h.
115tùi tōe-ni̍h ê chio̍h-tōng chhut-lâi chhut siaⁿ háu. I háu kúi siaⁿ, lóng-chóng chiah ê sòe chiah ê siù chīn kiaⁿ, só͘-í in tùi in ê khang
116I kóng, “Si̍t-chāi, lí só͘ chia̍h ê lóng bô hó ! Lí tio̍h khòaⁿ góa cháiⁿ-iūⁿ teh chia̍h ! Góa ta̍k ji̍t ū
117nā lâi saⁿ-ha̍p, chiū ōe chhut-chāi lán ê ì-sù lâi kóan sè-kan lóng-chóng ê mi̍h.”
118Hit sî nn̄g ê lóng khòaⁿ-kìn pa̍t lâng só͘ pa̍k ê soh.
119chit chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ tē it o̍ah-tāng, pí i ê hiaⁿ-tī khah pháiⁿ. Lóng bô iàu-kín pòaⁿ hāng, ia̍h put-lūn tá-lo̍h I ài khì, chiū khì.
120koh chi̍t chiah chhâi-lông, chi̍t chiah káu kap chi̍t chiah tōa eng. In lóng-chóng khòaⁿ-kìⁿ chit chiah iù-iù ê iûⁿ-á kóng, “Sòe chiah iûⁿ-á
121Āu-lâi in lóng-chóng thó͘-khùi, siūⁿ chit chiah iù-iù ê sòe chiah iûⁿ-á, khì hō͘
122“Taⁿ khòaⁿ, góa lóng-chóng ê hio̍h sī àm-âng sek. Ta̍k ji̍t ná ta-la-khì. Koh bô jōa
123jōa-kú chiū bô la̍t chha-put-to bōe liâm tī góa ê ki. Pak hong beh lóng sàu-làu-khì, ia̍h bô lâng ōe kì-tit. Āu-lâi seh beh lo̍h-lâi lâi
124Put-lūn sím-mi̍h lâng nā tùi chia kè, góa kap i tàm-thâu, ji̍t-mî lóng sī chhiⁿ-chhám keng-kè.
125-khì, teh kiò kóng, “Chhun-thiⁿ lah ! chhun-thiⁿ lah !” Góa chai góa lóng-chóng ê ki chiap ûn-ûn-á teh lâi.
126chhân-chhú chiàu i só͘ ōe ê kín, sì-kòe khòaⁿ chit keng pâng khòaⁿ lóng bô chí. Āu-lâi i siūⁿ i beh tùi chit ê sòe lâu-thui chiūⁿ-khì
127kóaⁿ-kín chhut-mn̂g, iáu-bē koaiⁿ ê sî chiū chōan chōan-sî, só͘-í lóng bô chōan-tio̍h. I khì, m̄ chai in-ūi i chin kóaⁿ-kín.
128lo̍h, só͘-í ta̍k só͘-chāi chhē. I khui ta̍k ê sòe thoah lâi khòaⁿ lóng bô tī thoah ni̍h ; i khòaⁿ tī ta̍k ê kè-á ia̍h bô tī chi̍t ê kè
129sòe-sòe ê chu-á tī lāi-bīn. Chiū-sī tē-it súi ê sòe kōaⁿ chu, lóng sī pó-chio̍h chòe, ia̍h sī kàu-gia̍h tōa hō͘ niáu-chhú hu-jîn ēng.
130Chit sî sòe-hàn âng lâng lóng m̄ chai I khì tī tá-lo̍h, in-ūi i m̄ chai chhân-chhú só͘ khiā ê só͘
131Phia̍k ! Thîm ! Phia̍k ! Chio̍h-thâu chhut-khì tī kún-chúi ni̍h, chúi lóng phùn tī lāu hô͘-lî kap lāu hô͘-lî bú, nn̄g chiah lóng thǹg-thǹg
132ni̍h, chúi lóng phùn tī lāu hô͘-lî kap lāu hô͘-lî bú, nn̄g chiah lóng thǹg-thǹg sí.
133só͘-chāi chòe tham-chia̍h ê lâng ê bōng, in-ūi tham-chia̍h ê lâng lóng tâi tī hia.” Bîn-sò͘-kì 11 chiuⁿ 34 chat.
134Lāu-bú kóng,”Ke̍k ! Lí siⁿ chòe bô tì-sek. Lóng m̄ chai hoat-tō͘ thang the̍h ke̍k. Beh the̍h ke̍k sī tio̍h ēng tām-po̍h
135hia̍h ; āu-lâi kàu tī bīn-ni̍h, hī-á, ām-kún. Kàu chhù-ni̍h ê sî, lóng-chóng ê gû-leng-iû lâm-lâm kui thâu-khak. I ê lāu-bú khòaⁿ-kìⁿ
136 ê lāu-bú kóng, “Mī-pau !!! Heh ! Lí siⁿ chòe hiah bô tì-sek ! Lóng bô chi̍t-tiám-á tì-sek ! Taⁿ góa bô beh kā lí kóng ēng sím-mi̍h
137-ì á-sī khah kūn-óa i. Só͘-í chit ê chhī-iûⁿ gín-ná si̍t-lo̍h lóng-chóng ê iûⁿ.
138tio̍h in tio̍h chi̍t ê ông. In siông-siông chiâu-chn̂g pêng-an keng-kè lóng bô ông. Chóng-sī in hut-jiân-kan tiāⁿ-tio̍h sim-chì tio̍h ū chi̍t
139 teh siû tī in ê tiong-kan. Chóng-sī ji̍t kè ji̍t, khòaⁿ siān-hî lóng bô hāi in, chiū bô kiaⁿ. In bô kiaⁿ Siān-hî Ông ê sî, chiū bô
140Taⁿ sī tio̍h ji̍t lah ! I chiū siā i lóng-chóng ê kng-sòaⁿ tī chit ê lâng ê keng-thâu. Ná kú ná jo̍ah, chit
141I chiū ēng put-chí hoaⁿ-hí ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ lóng bô tāi-chì, kóng, “Oh hoh ! Chīn gâu ê Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Chhang-
142ài tú-tio̍h kan-khó͘.” Só͘-í i khiā tiāⁿ-tiāⁿ tōa siaⁿ kóng, “Góa lóng bô khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah chîm tī chit ê só͘-chāi, góa siông-siông
143Koh nn̄g lé-pài kú, sòe chiah lông lóng bô lâi khoe-ni̍h. Āu-lâi ū chi̍t ji̍t, pak-tó͘ lāi tòng bōe tiâu
144tiāⁿ, ka-kī kóng-ōe, chiàu I pêng-siông ê khóan-sit. I kóng, “Góa lóng bô khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah chîm tī hōaⁿ-ni̍h, á-sī thóng chhut-lâi
145chí-ū sì-ûi khòaⁿ. Tú-tú i lâi ê sî i khòaⁿ-kìⁿ chit ê thô͘-kha lóng sī jiàu ê hûn, chhin-chhiūⁿ ū chīn tāng ê mi̍h thoa kè-khì. Sòe
146, cháiⁿ-iūⁿ lí bô kā kóng ? Góa tò-lâi ê sî ta̍k hāng ê mi̍h lóng hó-sè lí siông-siông kā góa kóng. Góa teh siūⁿ góa ê sòe keng
147 bóe bí-niû kap i-chiûⁿ kap chhiàⁿ lâng lâi pang-chān chòe kang. Lóng bô kàu-gia̍h gûn thang chòe chiah ê tāi-chì. Lûi-sa ê lāu-bú ná
148keng phò-si̍t ê chhù, tī hiuⁿ-siā ū chīn hó ê sî. Só͘-í i siá lóng-chóng ê tāi-chì chòe chi̍t ê kò͘-sū ; i kóng-khí i só͘ thiàⁿ ê
149 ; i kóng-khí i só͘ thiàⁿ ê lāu-bú kap i ê tì-sek ê lāu-pē kap lóng-chóng ê chí-bē-á, koh tī hoaⁿ-hí ê sî, kap thit-thô ê tāi-chì
150In chiū kóng, “Chiah ê lóng kè-thâu tōa.”
151chi̍t ê tháng, hē tī lō͘-piⁿ, tī chi̍t chōa sam-chhiū ê tiong-kan, lóng sī sòe-sòe châng, chóng-sī bô chhin-chhiūⁿ i chiah sòe. Sòe châng
152Kàu lō͘-bé nn̄g ê gín-ná saⁿ khan-chhiú lâi, sòe-jī khòaⁿ lóng-chóng ê sòe châng chhiū. In khòaⁿ-kìⁿ chit châng sòe châng sam-
153kap thoa tò-khì. Chit châng hoaⁿ-hí ê sòe châng sam-chhiū, ēng i lóng-chóng ê sî, siūⁿ i sī tú-tú hó ha̍p só͘ beh chòe ê, i iā chai
154Koh chi̍t tiap-á kú ta̍k lâng lóng khì, chhun i chi̍t ê. Lio̍h-á beh àm, chit châng sòe châng sam-chhiū
155jîn-lâng saⁿ-kap lâi. In kàu tī sòe châng sam-chhiū, kín-kín tiám lóng-chóng âng kap pe̍h ê la̍h-chek. Āu-lâi chit nn̄g ê súi ê hū-jîn
156I chai in teh kóng i , in-ūi in lóng-chóng ê kim-kim ê ba̍k-chiu ti̍t-ti̍t teh khòaⁿ i. I khiā ti̍t-ti̍t
157Kui-pâi chhia lóng tòng-tiām
158Lóng-sī hó pêng-iú
159Lâng-lâng him-sióng lóng o-ló
160Pùn-sò chu-gôan lóng-chóng té
161Ná-ē lóng thiaⁿ bē ji̍p-ní
162ê, m̄-chiah sì-kè khì chhōe, m̄-koh bô-lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè-kài-siōng ū chin-chē ông-hui, m̄-kóan in sī-m̄-sī ha̍p
163siōng ū chin-chē ông-hui, m̄-kóan in sī-m̄-sī ha̍p-keh--ê, ông-chú lóng chhōe bô. Jîn-seng put-jû-ì, sī chin chù-siông ê tāi-chì. In-
164khùn liáu hó--bô? Ông-hui ìn-kóng: “Ò͘, ū kàu kan-kó͘, kui àm lóng khùn bē-lo̍h-bîn! Siōng-tè chai-iáⁿ góa khùn siáⁿ-mih mi̍h-kiāⁿ
165thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê lâng, tòa tī chhiū-nâ, ta̍k-ê tùi i ê tì-hūi lóng chin chun-tiōng. I chai-iáⁿ tùi múi-ê khùn-lân, put-hēng beh án-
166chhùi pun hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng ông-chú kap ông-hui lóng khòaⁿ ū tio̍h, thiaⁿ ū tio̍h. Chit-má ông-chú kap ông-hui kiâⁿ óa
167 chò “sîn-ōe”, jīm-hô khiáu, gōng ê mi̍h-kiāⁿ kah[kap] tōng-bu̍t lóng ē chhut-hiān, lâng mā ū kiáu[khiáu], gōng, nā thò tī lâng, in
168Ū nn̄g lia̍p kôan-kôan-kôan ê soaⁿ, soaⁿ-thâu lóng khí 1 chō siâⁿ. Soaⁿ-kha 1 chiah káu teh pháu. Chit chiah káu iân
169kàu kah bô-lūn i pháu kàu toh 1 lia̍p soaⁿ, nn̄g pêng ê lah-pah siaⁿ lóng tiām--khì, àm-tǹg mā siu--a。
170Che sī tih kóng ,bô-lūn lâng ah-sī tōng-bu̍t lóng ū kiû-seng ê pún-léng, chit ê pún-léng ū chiok tōa ê le̍k-liōng.
171si̍t-chāi sī chòe bōe kàu, in-ūi kìⁿ-nā góa ní pe̍h ê mi̍h-kiāⁿ , lóng ē hō͘ lí koh bak o͘--khì. ”
172lēng-gōa chi̍t-ê lâng beh keng-kè gû-tiâu, i tùi sū-sū-hāng-hāng lóng chiok chim-chiok, i nā-sī lâi--kè liáu āu, lí tō thang hòng-sim a
173i chhùi chap--chi̍t-ē, kóng : “ Lí sīt-chāi chiâⁿ kheh-khì, nà-ē lóng bôai chia̍h ? “
174chin kut-la̍t ê choh-sit-lâng, tī i beh sí chìn-chêng kā i ê hāu-siⁿ lóng kiò lâi bîn-chhn̂g chêng, tùi in kóng : “ Lín chia ê gín-á, góa
175 gín-á, góa tit-beh bô-khùi--a, góa che it-seng só͘ lia̍p-chek--ê, lóng tâi tī chhân lāi-tóe, lín siáng siōng ū nāi-sim khì ku̍t, tō ē
176chi̍t-ê bo̍k-iûⁿ-lâng , i só͘ chhī ê iûⁿ-á tio̍h-che, tì-sú iûⁿ-á lóng sí liáu-liáu. Ū chi̍t-chiah tiāⁿ-tiāⁿ tī chit-tah-á chhut-ji̍p ê
177iú--a, thiaⁿ-kóng lí tú-tio̍h kiap-lān, só͘ chhī ê iûⁿ-á tio̍h-che lóng sí--khì, kám chiâⁿ-si̍t án-ne ? “ Bo̍k-iûⁿ-lâng sim-koaⁿ chin kan-khó͘
178-iûⁿ-lâng sim-koaⁿ chin kan-khó͘, kóng : “ Aih, sī--lah , chi̍t-chiah lóng bô o̍ah--lo̍h-lâi ! “
179chhī ê káu-á ìn kóng : “ M̄-koh i sī tih siong-sim kóng, i āu-pái lóng bô-thang koh chia̍h tio̍h lí ê iûⁿ-á--a ! “
180Thian-gô, tāi-á kah hê-á sī hó-pêng-iú, in lóng tòa tī chin súi ê ô͘-piⁿ. Ū chi̍t-ji̍t, in chòe-tīn beh poaⁿ chhù.
181saⁿ-ê pêng-iú chòe-hé chhut-la̍t giú , m̄-koh chit tâi chhia-á soah lóng bô tín-tāng.
182káu-á ê pó-hō͘, iá-lông khin-khin-sang-sang tō kā chit-tīn iûⁿ-á lóng thiah-chia̍h-lo̍h-pak.
183siáng khah ū-la̍t, khah ū tòng-thâu koh khah léng-chēng, in nn̄g-ê lóng bô beh jīm-su. Chhiūⁿ-bo̍k thí-chhiò koaⁿ-bang bô-la̍t, bô-lūn hong
184thí-chhiò koaⁿ-bang bô-la̍t, bô-lūn hong tùi tó-ūi chhe--kè-lâi, lóng chiâⁿ khin-sang tō kā chhe tó--khì, chit-ê sî-chūn koaⁿ-bang pêng
185tùi-chhiâng, hē sìⁿ-miā té-khòng, kiat-kiok sī kui-châng liân thâu lóng hō͘ tōa-hong bán--khí-lâi.
186-chiah gû-á-kiáⁿ cháu bô--khì, i tī nâ-lāi sì-kòe chhē, m̄-koh lóng chhē bô, i tō hoat-gōan, siat-sú ē-tàng chhē tio̍h thau khan gû-á
187chai-iáⁿ o͘-bá-sáng ba̍k-chiu khòaⁿ bô, ta̍k pái lâi kā kô͘ io̍h-á, lóng ē thàn i ba̍k-chiu kheh-kheh ê sî, sīn-sòa-chhiú kā in tau e ke-hé
188, " Pún-chiâⁿ góa koh khòaⁿ ē tio̍h gún tau ê ke-hé, chit-má soah lóng khòaⁿ bô a. "
189kah ka-kī chiok bô-táⁿ, hō͘-siong tī hiâ òan-thàn kóng in put-sî lóng o̍ah tī hûi-hiám, kiaⁿ-hiâⁿ lāi-tóe, koh ē hō͘ lâng, káu-á, bā
190thiaⁿ-tio̍h thò͘-á cháu kah hiah chhiⁿ-kông ê siaⁿ-im, kiaⁿ chi̍t-ē lóng thiàu ji̍p-khì chúi-tóe bih--khí-lâi. Kî-tiong ū chi̍t-chiah thò͘
191 ê ha̍k-seng tāi-pō͘-hūn sī tē 2 tāi ê Tâi-ôan gín-á. Nā-sī lóng bē-hiáu kóng Tâi-gí ê ha̍k-seng chiū kā pian-ji̍p Chho͘-kip-pan; nā
192káng-kó ū 6 phiⁿ, 5 phiⁿ sī Chho͘-kip-pan, 1 phiⁿ sī Tiong-kip-pan. In lóng-sī tī Bí-kok chhut-sì ê Tâi-bí-lâng tē 2 tāi.
193 iáu ū sú-iōng khah chhòng-sin ê hong-sek. Múi 2 khò siōng liáu lóng ē ū 1 piàn ê khó-chhì. Pau-koat pit-chhì kap kháu-chhì. Pit-chhì
194koat tan-jī thiaⁿ-siá, būn-tê hôe-tap 2 ê pō͘-hūn. Būn-tê hôe-tap lóng kan-taⁿ iau-kiû in iōng kán-tap chiū ē-sái. Chit 2 ê pō͘-hūn chí
195tē 3 pō͘-hūn chiàm 50%. Tāi-pō͘-hūn ha̍k-seng tī chit-ê pêng-kó͘ lóng piáu-hiān chin hó. Che chiàm chôan-pō͘ sêng-chek ê 70%, lēng-gōa
196 ha̍k-seng ē-tàng ùi Tiong-kip-pan ha̍k-seng o̍h mi̍h-kiāⁿ. Hong-sek lóng hō͘ in ka-kī thó-lūn sán-seng. Tē 1 ha̍k-kî hun-chò 5 cho͘, ka-kī
197Tone 1 tone 5 bô hun, in-ùi lóng piàn-cho te 7 tiau
198-kò i Pe̍h-ōe-jī ê chhò-ngō͘ tian-tò sī siōng chē--ê, sīm-chí lóng bô piau tiāu-hō. Piáu-sī i tùi tiāu-hō bô pá-ak. Tiong-kip-pan
199khôan-kéng éng-hióng só͘ sán-seng ê phīⁿ-hòa (e.g., nonsense e o kap e lóng ū phīⁿ-hòa), put-kò in m̄-sī gôan-im m̄-sī phonemic, bô tī náu lāi
200Type 13, tē 1 tiāu kap tē 7 tiāu hùn-lōan. In-ūi lóng-sī pêⁿ-im, kôan-ke siong-chha mā m̄-sī chin tōa, sǹg sī siōng iông
201 sī chhò-ngō͘. Lēng-gōa 1 ê chiū-sī Type 7, tē 1 kap tē 5 tiāu lóng ē piàn-chò tē 7 tiāu, só͘-í iông-ī hùn-lōan.
202giâm-tiōng, Eng-gí lāi-té mā ū final [k], sui-jiân phonemically sī lóng released, put-kò kóng-ōe mā chin chia̍p unreleased, chham Tâi-gí kāng
203kāng-khóan, kan-taⁿ ū 1 ê lâng hōan 1 piàn final [t] ê chhò-ngō͘, lóng bô lâng final [p] ū būn-tê. Che pí Tâi-ôan-lâng o̍h Lô-má-jī
204Gí-sû iōng m̄-tio̍h--ê chin chió, jī-chhiáⁿ lóng sī kāng 1 ê ha̍k-seng.
205Ta̍k iūⁿ lâng lóng ū ka-tī ê bûn-hòa. Piáu-sī chin chē iūⁿ lâng.
206Ta̍k-iūⁿ lâng lóng ū ka-tī ê bûn-hòa. Piáu-sī kan-taⁿ só͘ kóng ê hit-iūⁿ lâng.
207 chhiâng-chāi iōng Tâi-ôan-jī siá jī-chóa." Chit-kù ōe 6 ê sû lóng-sī piàn-tiāu ê siaⁿ-tiāu-kûn, to̍k-li̍p ê bûn-sû, siá sû chin chheng
208chai--ê. "Chún-kóng ū sî ke-kiám ū siá--kòa, siá--kòe ê jī kiám lóng chai-bat koh ē kì--tit?" (chù: 8) Chit-kù ōe chiū ū 3 ê khin-siaⁿ.
209kì-ek (pau-koat Hàn-jī); jī-bó bûn-jī sī chó-náu kì-ek; kî-si̍t, lóng-sī í iū-náu lâi ha̍k-si̍p--ê. (chù: 1)
210Iōng POJ siá ê sû lóng-sī ē-tàng kì-ek--ê; ū ha̍h, bô ha̍h, ài í sī-m̄-sī ū to̍k-li̍p
211khai-sí, phiau-tiám hû-hō iā ài bêng-pe̍k. Bô-lūn kù ê tn̂g-té lóng-sī iú-só͘ kin-kù--ê.
212jī, bô si̍p-kòan bat POJ--ê, khò tha̍k-im lâi liáu-kái ì-sù--ê, lóng ē tùi POJ bē ài, che sī chi̍t ê gôan-in.
213hōan ē-tàng hō͘ Hàn-jī ê bûn-hòa piàn-chò POJ ê bûn-hòa? Tāi-ke lóng chai-iáⁿ iok-tēng-sio̍k-sêng ê kui-hōan sī siōng tiōng-iàu--ê; khiok
214kiōng-tông ê ì-liām, chiū-sī sû-lūi ê hun-pia̍t, tāi-iok sio-kâng, lóng-sī í miâ-sû, tōng-sû, hêng-iông-sû,...téng-téng. Lēng-gōa, bûn
215TW301 iah sī HOTSYS(r)-HAKSYS(r), chóng--sī chiah-ê pian-bé hē-thóng lóng bô kàu phó͘-phiàn, bē-tàng chiâⁿ-chò phiau-chún.
216Ūi tio̍h chu-liāu kau-liû hong-piān, chit-má chôan sè-kài lóng khai-sí sú-iōng Unicode lâi chhú-lí chu-liāu, pau-koat internet ê
217Unicode lâi chhú-lí chu-liāu, pau-koat internet ê phiau-chún HTML kap XML lóng chí-tēng ēng Unicode chò pian-bé phiau-chún. POJ nā ē-tàng mā sú
218 Additional (1EF0-1EF9: Livonian, Vietnamese téng). Tōa pō͘-hūn ê POJ lóng ē-tàng tī chit lāi-té chhōe--tio̍h. Basic Latin ê pō͘-hūn kap ASCII
219Basic Latin ê pō͘-hūn kap ASCII sio-kâng, it-poaⁿ ê tiān-náu hē-thóng lóng ū chi-ôan, pún-bûn bô beh koh thó-lūn chit pō͘-hūn lāi-té ê POJ.
2201. Windows NT/2000/XP lóng sī ēng Unicode lâi siat-kè--ê.
221Unicode. Tōa-hêng chu-liāu-khò͘ nńg-thé, chhiūⁿ Oracle, Sybase, ... mā lóng ū chi-ôan Unicode.
222phiau-chún kui-tēng ēng Unicode. Chit-má IE 5.x, Netscape 6.x, Opera 6.x lóng ū chi-ôan Unicode.
223Sui-bóng chiâⁿ chē nńg-thé lóng ū chi-ôan Unicode, m̄-koh thâu-chêng ū kóng--tio̍h, ū-ê POJ hû-hō
224Kái-koat ê hong-sek ū 2 chióng: (1) sin-chhéng só͘-ū ê POJ hû-hō lóng ka-ji̍p Unicode, chiâⁿ-chò ta̍k-ê hû-hō lóng 1 ê pian-bé tō ē-tàng
225 só͘-ū ê POJ hû-hō lóng ka-ji̍p Unicode, chiâⁿ-chò ta̍k-ê hû-hō lóng 1 ê pian-bé tō ē-tàng piáu-sī, che su-iàu Unicode cho͘-chit ê tông
226tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype tī Windows/Mac/Linux lóng ē-tàng thong-iōng.
227kū-lî chin hn̄g, bûn-hòa-khôan mā bô-kāng. Put-kò, le̍k-sú siōng lóng ū siū-kòe gōa-lâi chèng-kôan ê thóng-tī, gôa-lâi-chiá tī bûn
228chiu-lâng lâi kóng, Balt hit-kóa Au-chiu lāi-té ê sió-kok èng-kai lóng sī chin chheⁿ-so͘ ê.
2293 kok ê gí-giân lóng bô kâng. Estonia-gí sio̍k Uralic gí-hē Finn-Ugric Finn-Balt gí-cho̍k
230to̍k-li̍p kiàn-kok í-chêng, thóng-tī-chiá só͘ chè-tēng ê kéng-kài lóng hut-lio̍k bîn-chiòng ê gí-giân hun-pō͘ (bîn-chiòng pún-sin mā bô
231Estonia kap Latvia ê thóng-tī kài-kip (hong-kiàn tē-chú) tōa-pō͘-hun lóng sī Tek-kok-lâng, chō-sêng Balt tē-hng chiap-siū Se-au bûn-bêng.
232chong-kàu kái-kek, sêng-li̍p Sin-kàu í-āu, Sèng-keng kap thôan-kàu lóng iōng bîn-chiòng ê gí-giân, m̄-sī Latin(La-teng) gí, tì-sú sìn-tô͘
233le̍k chhim-ji̍p khì kū-Livonia tē-hng, put-kò Tek-kok-lâng ê chi-phòe lóng bô tín-tāng.
234 Sweden sî-tāi", sī in-ūi hit tiong-kan siā-hōe, kàu-iok, bûn-hòa lóng ū chìn-pō͘, phì-jû kóng kái-siān lông-bîn ê seng-o̍ah, siat-li̍p
235 (serf) kái-hòng, tī hia ê kái-hòng kiat-kó lông-bîn (tiān-hō͘) lóng sit-khì lông-tē, lông-bîn chí-hó pàng-sak kò͘-hiong, khì to͘-chhī
236au-hòa, ē-tàng ha̍p-cho̍k ê tùi-siong", m̄-koh Lithuania ê tē-chú lóng-sī Poland-lâng, tiāⁿ-tiāⁿ hóan-khòng Lō͘-se-a, só͘-í Lō͘-se-a chèng
237tò Lithuania hoat-tián lông-gia̍p, Lithuania ê to͘-chhī ê jîn-kháu lóng sī í Iû-thài-lâng kap Tek-kok-lâng ûi-chú.
238seng 1905 nî bîn-chú kek-bēng, Balt 3 bîn-cho̍k thàn chit-ê ki-hōe lóng hiòng Lō͘-se-a chèng-hú thê-chhut giân-lūn kap chip-hōe ê chū-iû
239tàng chin kín khip-siu chiok chē chi-chhî-chiá. In-ūi Balt ê jîn-bîn lóng kám-kak ka-kī sī pi-ap-pek ê bîn-cho̍k, pak-siah in ê, lóng sī gōa
240jîn-bîn lóng kám-kak ka-kī sī pi-ap-pek ê bîn-cho̍k, pak-siah in ê, lóng sī gōa-lâi thóng-tī-chiá. Ti 1900 nî chó-iū ê Balt tē-hng, bîn
2413 kok ê hiàn-hoat lóng bô͘-hóng Tek-kok Weimar (Óai-mà) hiàn-hoat, chhái-iōng gī-hōe bîn
242- 1934 ni 16 tang tiong-kan chèng-hú ōaⁿ 19 pái téng-téng, liáu-āu lóng-chóng bô-hoat-tō͘ î-chhî bîn-chú chè-tō͘, pìⁿ-chò ui-kôan thé
243hun lâng chú-tiuⁿ tí-khòng kàu-té, put-kò to̍k-chhâi chóng-thóng lóng sī sit-pāi chú-gī-chiá, koh sī lóng sī chóng-thóng to̍k-chhâi-chè
244put-kò to̍k-chhâi chóng-thóng lóng sī sit-pāi chú-gī-chiá, koh sī lóng sī chóng-thóng to̍k-chhâi-chè, bô lâng m̄-káⁿ hóan-khòng chóng-
245-au ê hôan-kéng, chiap-siū Herder só͘ thê-khí ê "Volk" kài-liām, lóng pìⁿ-chò chèng-tī-sèng bîn-cho̍k-chú-gī, tiāⁿ-tiāⁿ ū pâi-thaⁿ-sèng
246hòa ê būn-tê. Che m̄-nā-sī Balt niâ, kî-thaⁿ Tang-au, Germanic téng lóng ū kāng-khóan ê gí-giân bîn-cho̍k chú-gī ê su-khó 36.
247li̍p "Lettisch Literarische7 Gesellschaft (Latvia bun-ha̍k hia̍p-hōe)". 2 ê lóng sī chù-tiōng Latvia-gí-bûn kap koa-iâu ê gián-kiù 43.
248Í-siōng miâ kap thâu-hâm khòaⁿ--khí-lâi, èng-kai lóng sī Tek-kok-tóe Balt-lâng .
249-bóng án-ne kóng, Latvia-lâng tì-sek hun-chú ê kàu-iok kòe-thêng lóng iōng Tek-gí kap Lō͘-se-a-gí, só͘-í, Latvia-lâng tì-sek hun-chú tī
250tông-hòa, in-ūi Tek-kok-lâng bo̍k-su tī kàu-tn̂g káng-tō ê sî-chūn lóng iōng Lithuania-ōe, án-ne ē-tàng lâi khip-siu bîn-chiòng, in lóng
251 lóng iōng Lithuania-ōe, án-ne ē-tàng lâi khip-siu bîn-chiòng, in lóng kiaⁿ sī Tek-kok-hòa ē chō-sêng in thôan-kàu ê chiong-gāi 48.
252chhó. Tian-tò Baltic German in-ūi hiáng-siū chi-phòe-chiá ê iu-sè, lóng ū siū-tio̍h chin hó ê kàu-iok, ē-tàng chiap-siū siōng sin ê chu-
253khí-lâi, chiàⁿ-bīn chin chē. Tùi chit-má ê Balt lâi kóng Tek-kok lóng bô siáⁿ-mi̍h ui-hia̍p, tian-tò sī hôai-liām ê tùi-siōng. So͘-liân
254Chit-khóan būn-tê lóng sī koan-hē chèng-tī-ha̍k kap hiàn-hoat-ha̍k siōng ê "kok-ka" "jīn-
255chūn tong-chò kàu-hùn. 1988-1991 nî ê to̍k-li̍p ūn-tōng tiong-kan, in lóng tiōng-sī sī ha̍p-chok, liân-tài,liân-hē, thôan-kiat. Chham-khó Shima:171
256Nynorsk chit-ê pán-pún sī khì chhōe "siōng phian-phiah ê hî-chhoan, lóng bô siū-kòe kàu-iok ê thó-hái-lâng ê kháu-gí", in-ūi hit-kóa lâng
257tī, Tek-kok-lâng khah hó lah! In-ūi Latvia chin súi ê kiàn-tiok-bu̍t lóng sī Tek-kok-lâng kap Latvia lâng chò-tīn khí. Lō͘-se-a lâng khí ê
258sī Tek-kok-lâng kap Latvia lâng chò-tīn khí. Lō͘-se-a lâng khí ê lóng-sī kî-kî-kòai-kòai, bô siáⁿ-mi̍h lō͘-iōng ê mi̍h-kiāⁿ niâ!", chham
259lîm-phi-ku (Athena Olympic) tiong-kan kiò Tâi-ôan ê sî tōa-pō͘-hūn lóng iōng "Tiong-hôa". Phì-jû kóng, Chū-iû Sî-pò, Bîn-sī ùi khai-bō͘
260". Phì-jû kóng, Chū-iû Sî-pò, Bîn-sī ùi khai-bō͘ kau 9 go̍eh 24 lóng kiò "Tiong-hôa-tūi", sīm-chì CISP tī Tâi-ôan kap Khiú-bah (Cuba)
261ê kán-chheng iōng "Tiong". Khah chèng-siông ê sī Tâi-ôan Ji̍t-pò lóng iōng "Tâi-oan-tūi", í-kip iá-kiû kap Hô-lân pí-sài ê sî-chūn
262kóng-ōe te̍k-pia̍t kòan-sì sú-iōng ê "kò-jîn-giân" (idiolect). Lán lóng ē-tàng chai-iáⁿ kóng-ōe ê lâng sī teh hoat-piáu chèng-sek ê ián
263kā si̍t-si chhui-hêng (implementation).8 Kî-tiong chêng-3-ê pō͘-sò͘ lóng sī iú-koan PCH ê khang-khòe.
264ôan ki-tok-kàu soan-kàu-sú ê tông-sî, chêng-āu-tāi ê soan-kàu-su lóng cheng-thong Tâi-gí, tī siā-hōe chhui-hêng Pe̍h-ōe-jī (POJ), tī ha̍k
265hoat, kap (8)piau-tiám iōng-hoat.16 Kî-tiong tî-liáu thâu-chêng 2-ê, lóng-sī TOJ ê chiàⁿ-sû-hoat su-iàu gián-kiù chhú-lí ê būn-tê. Tùi
266taⁿ 4-nî kú ê sî-kan, ū chhut-pán kòe 17-kî, múi kî A-4 16 ia̍h, lóng-chóng tāi-iok 120,000 ê sû. Cha̍p-chì tiong cho̍at tāi-to-sò͘ sī hiān
267chiàⁿ-sû-hoat. Só͘ chhut-pán ê bûn-pún, i ê keh-sek, jī-bó pheng-siá lóng keng-kòe 3-ê pian-chip (Tēⁿ Si-chong, Koa Khá-lē, Tiuⁿ Ho̍k-chû) séng
268ha̍k-kî, in-ūi siu-khò ê lâng bô kàu-gia̍h, sòa thêng-khui í-gōa, lóng-chóng kà 6 ha̍k-kî.
269bîn-tóng ê koan-hē chin bā, i só͘ phài ê chú-kóan, tāi-khài mā lóng sī li̍p-tiûⁿ khah chhin "hòan-nâ" ê lâng. Tong-chho͘ góa sin-chhéng
270liān Lô-má-jī, góa múi 2 lé-pài tio̍h khó 1 pái chhì. Ha̍k-seng lóng ai-pē kiò-bú. Tē 3 ha̍k-kî khui-bô-sêng, góa ka-kī kiám-thó chit
271Gī-siú iáu bô kheh-gí-khò, goa mn̄g i àn-ne pa̍t-chióng-khò tio̍h lóng bē-sái khui sī m̄-sī?
272se̍k. Jīm siān-liông ài in seng pò-kò, kiò góa chò ò͘-bóe. In lóng sī choan-jīm hù-kàu-siū á-sī kàu-siū, thiaⁿ in e khiuⁿ-kháu, ū
273siū, thiaⁿ in e khiuⁿ-kháu, ū 3 ê sī "góa-séng cho̍k-kûn", tāi-khài lóng bô chún-pī jōa chōe chū-liāu.
274kak chhù-bī, siūⁿ beh kà "Thàm-hóng Kó͘ Ai-ki̍p." Hiah-ê úi-ôan lóng tùi in chin kheh-khì. Chin kín tio̍h mn̄g-liáu ah.
275Tâi-ôan ê Tāi-ha̍k--nih teh kà Tâi-gí ê lâng. Góa ìn kóng, góan lóng sī pêng-iú.
276 gí-giân. Góa ìn kóng, ha̍k-hāu ê chèng-chhek ài Eng-gí lāu-su lóng iōng Eng-gí siōng-khò, put-kò ha̍k-seng nā thiaⁿ bô, góa ē lām Pak
277-siaⁿ kóng, Tái-gí sī hong-giân, ná tio̍h koh o̍h? Ha̍k-seng m̄-sī lóng ē-hiáu kóng ah, án-ne tio̍h hó ah. I ê piáu-chêng chiok khòaⁿ-khin
278biān-tùi in 10 gōa ê, tāi-khài chiàn ū 1 tiám-cheng. Kàu bóe--á lóng m̄ chai teh piān siáⁿ-mi̍h. Jīm Siān-liông ài góa seng lī-khui, in
279tùi góa put-bóan, kóng góa chin ngē, chin pháiⁿ. M̄-kú in tāi-khài lóng sêng-jīn, hit-kang ū chhut-se̍k, hō͘ lâng sím-cha ê 5 ê khò tiong
280ka Tâi-Lô-hōe ê nî-hōe, chhiáⁿ in ê lâng tàu siat-hoat. Ta̍k-ê lóng kám-kak, góa ê khò sio-liân-sòa 2 ha̍k-kî hoat-seng chit-hō tāi-chì
281-ne āu-ha̍k-kî chiah thang sūn-sū siōng-khò. Sî-kan kap chêng-sè lóng tùi Tâi-gí-khò put-lī. Chit-chiàn chù-tiāⁿ ài khó͘-chiàn.
282tiúⁿ chiâⁿ se̍k, éng-kòe Gī-siú ū sòaⁿ-káu-á tī hāu-hn̂g--nih, lóng pài-thok i chhōe Ko-hiông kōan-chèng-hú ê lâng thè in lia̍h káu.
283Tâi-pak. Ū 1 ji̍t i khà tiān-ōe kiò ha̍k-hāu ê chú-kóan àm-sî lóng ài tán i tò-lâi ha̍k-hāu khui-hoe. Thiaⁿ kóng hit-mî in chin-chiàⁿ
284ài tán i tò-lâi ha̍k-hāu khui-hoe. Thiaⁿ kóng hit-mî in chin-chiàⁿ lóng lâu--lo̍h--lâi. Kòe bô 1 ji̍t, tāi-chì tio̍h ū hì-kio̍k-sèng ê
285tiān-sǹg tiong-sim chú-jīm. Chèng-siông ê chêng-hêng, chú-kóan lóng-sī chì-chió 2 nî chiah tiàu 1 pái. Góa m̄ chai-iaⁿ i tiàu-chit kap
286ōe-tiong kap I kóng-tio̍h ōe. I kóng "Hôaiⁿ-ti̍t lí ê khò tio̍h sī lóng ài ēng 'Tâi-gí' chò-miâ," ká-ná chin m̄-gōan. "Sin-bûn Tâi-gí"
287góa khòaⁿ-tio̍h tùi Pò͘ hāu-tiúⁿ kàu Jīm Siān-liông chiah-ê lâng, lóng-sī hóan-bîn-chú koh hóan-pún-thó͘, o̍ah tī hō͘-siong am-hō͘ ê Tiong
288I chiong 1920 nî-tāi Tīⁿ Khoe-phòan kah Lōa Jîn-seng ê sió-soat ( lóng-chóng ū 112,964 ê sû-hû (word tokens), 12,941 ê sû-hêng ( word types)
289bu̍t-siu, keng-kè kau-sia̍p, PKLSK ū hâiⁿ kàu-hōe, m̄-koh APSK kàu taⁿ lóng bô hâiⁿ, to-sò͘ lâng ôan-chôan m̄-chai-iáⁿ ū chit pún Sèng-keng.
290ê tóng-àn, chóan sûn-bûn-jī (Plain Text) keh-sek; Sin-iok-Sèng-keng lóng-chóng ū 27 phiⁿ, phiⁿ-miâ chhiáⁿ chham-khòaⁿ pió 4-1.
291Lóng-chóng
292kā gú-sû hun chòe saⁿ pō͘-hūn : kiōng-thong-sû ( nn̄g-hūn gú-liāu lóng ū chhut-hiān ê , iōng K piáu-sī) kah hui-kiōng-thong-sû (kan-na chhut
293Kiat-kó, lóng-chóng ùi P kah A hun-pia̍t chhē chhut 138 ê gú-sû (PKLSK 3,765 ê sû
294Iōng chit-ê hong-hoat, lóng-chóng ùi P chhē chhut 14 ê gú-sû (622 ê sû-hû), lóng-sī khiuⁿ-kháu
295 hong-hoat, lóng-chóng ùi P chhē chhut 14 ê gú-sû (622 ê sû-hû), lóng-sī khiuⁿ-kháu chha-ī, ùi A chhē chhut 10 ê gú-sû (1,693 ê sû-hû)
296nē, khó-lêng ē-tàng kái-seh sī án-nóa PKLSK ê sû-hêng, sû-hû lóng pí APSK khah chió.
297chhiūⁿ TW301 iah-sī HOTSYSR-HAKSYSR, chóng--sī chiah-ê pian-bé hē-thóng lóng bô kàu phó͘-phiàn, bē-tàng chiâⁿ-chò phiau-chún.
298Ūi tio̍h chu-liāu kau-liû hong-piān, chit-má chôan sè-kài lóng khai-sí sú-iōng Unicode lâi chhú-lí chu-liāu, pau-koat internet ê
299Unicode lâi chhú-lí chu-liāu, pau-koat internet ê phiau-chún HTML kap XML lóng chí-tēng ēng Unicode chò pian-bé phiau-chún. POJ nā ē-tàng mā sú
300 Additional (1EF0-1EF9: Livonian, Vietnamese téng). Tōa pō͘-hūn ê POJ lóng ē-tàng tī chit lāi-té chhōe--tio̍h. Basic Latin ê pō͘-hūn kap ASCII
301Basic Latin ê pō͘-hūn kap ASCII sio-kâng, it-poaⁿ ê tiān-náu hē-thóng lóng ū chi-ôan, pún bûn bô beh koh thó-lūn chit pō͘-hūn lāi-té ê POJ.
3021. Windows NT/2000/XP lóng sī ēng Unicode lâi siat-kè--ê.
303Unicode. Tōa-hêng chu-liāu-khò͘ nńg-thé, chhiūⁿ Oracle, Sybase, ... mā lóng ū chi-ôan Unicode.
304phiau-chún kui-tēng ēng Unicode. Chit-má IE 5.x, Netscape 6.x, Opera 6.x lóng ū chi-ôan Unicode.
305Sui-bóng chiâⁿ chē nńg-thé lóng ū chi-ôan Unicode, m̄-koh thâu-chêng ū kóng--tio̍h, ū-ê POJ hû-hō
306Kái-koat ê hong-sek ū 2 chióng: (1) sin-chhéng só͘-ū ê POJ hû-hō lóng ka-ji̍p Unicode, chiâⁿ-chò ta̍k ê hû-hō lóng 1 ê pian-bé tō ē-tàng
307 só͘-ū ê POJ hû-hō lóng ka-ji̍p Unicode, chiâⁿ-chò ta̍k ê hû-hō lóng 1 ê pian-bé tō ē-tàng piáu-sī, che su-iàu Unicode cho͘-chit ê tông
308tùi-èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype tī Windows/Mac/Linux lóng ē-tàng thong-iōng.
309Piáu-phê lāi lóng bô huih-kńg; tī piáu-phê ê chòe tē i(it?) chhim-chân ê sòe-pau
310khì-lâi. Thâu-khak ū khah chōe, kiò-chòe thâu-pho͘; thong seng-khu lóng sī án-ni, siông-siông teh hiauh-khì-lâi.
311sī siông thǹg-chhiah-kha ê lâng put-lūn khâm-khia̍t, á-sī chho͘-soa lóng bô kan-khó͘, in-ūi kha-chhioh-tóe ê phê í-keng kāu. Chheng-êng ê
312o͘, lia̍p nā n̂g, phê khòaⁿ iā sī n̂g, kî-û put-lūn sím-mi̍h sek, lóng sī án-ni. Hit ê iù-iù ê lia̍p nā kìⁿ ji̍t, chiū-ōe pìⁿ khah o͘,
313Chit ê kōaⁿ chi̍t ji̍t só͘ lâu-ê, nā ōe lóng-chóng chū-chi̍p lâi niū, tāi-khài ū kun-pòaⁿ ê tāng. Khó-kiàn
314liàm i ê hio̍h, á-sī liàm ki ōe koh hoat, kun nā khau-khí-lâi, chiū lóng bô hoat. Chiah ê mn̂g ta̍k ki ū gōa-bīn tēng-tēng ê cho͘-chit lāi
315khai-sí o̍h kóng-ōe, 5 hòe bó-gí “tek-tit” (acquisition) ôan-sêng. Lóng bô khò bûn-jī pang-chān.
3165) Kiat-lūn: Chit sì lâng 99.9% lóng teh kóng-ōe, m̄-sī teh siá-jī!
317Nā kóng-khí bó-gí kàu-io̍k, tōa pō͘-hūn ê lâng lóng sûi siūⁿ tio̍h lán sè-hàn chò gín-á sî teh liām teh tha̍k ê koa
318kú, he bô èng-kai sī chú-iàu..ê. Ū chin-chē bó-gí ê kàu-châi lóng kan-ta teh thn̄g hiah-ê chhìn-pn̄g kap chhìn-chhài. Án-ne cho̍at-tùi
319ha̍k. Koh gián-kiù chū-iû ê su-sióng. Hit ê chit-má chôan sè-kài lóng bat ê Lán-teh (Dante Alighiere,1265~1321) kā i siōng-kài láu ê La-teng
320 khiok thiau-kang iōng i ka-kī ê bó-gí lâi siá bûn-chiuⁿ. Taⁿ lán lóng chai-iáⁿ i siá ê sī sè-kài chhut-miâ ê
321Chhiáⁿ mn̄g lí kám-chai chòe-kīn pah-gōa-nî lâi, sè-kài siāng lóng-chóng ū jōa-chē kok-ka si̍t-si bûn-jī kái-kek? Pau-koat Au-chiu ê
322chài siū kū thé-chè khòng-chè, chiū-sī kóng, múi chi̍t ê lâng lóng thang khò ka-kī ê phòaⁿ-tòan, sī tùi ìn-soat-ki hoat-bêng í-āu,
323Chôan sè-kài jīn-hô kok-ka nā-chún beh si̍t-si bûn-jī kái-kek, lóng-sī kái-chò pheng-im bûn-jī; lóng-sī kā kū thé-chè m̄-sī pheng-
324chún beh si̍t-si bûn-jī kái-kek, lóng-sī kái-chò pheng-im bûn-jī; lóng-sī kā kū thé-chè m̄-sī pheng-im hêng-sek..ê hùi-tû tiāu. Ūi sím
325 kū thé-chè m̄-sī pheng-im hêng-sek..ê hùi-tû tiāu. Ūi sím-mi̍h lóng-sī án-ni ê kái-hoat? Gôan-in chiū-sī: Jîn-lūi í-keng ū chhiau-kòe
326-iú ê gí-giân-ha̍k, bûn-jī-ha̍k ê bûn-hiàn tù-chok, tāi-to-sò͘ lóng-sī chú-tiuⁿ jîn-lūi beh piáu-ta̍t ì-sù, sī seng iōng siaⁿ-im hêng
327/2001 Tiuⁿ Ho̍k-chû Hōe-tiúⁿ Tâi-ôan Kàu-io̍k-pō͘ Chan Chì-lóng Pō͘-tiúⁿ tī 2000 nî 10 go̍eh soan-pò beh iōng Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng
328tio̍h tha̍k fong, m̄-kú tī Hàn-gí Pheng-im khiok-sī tha̍k feng. Chiah-ê lóng-sī khiàm-tiám. Che tī “chèng-tī siōng-tōa, tì-sek hūn-chú bô siáⁿ
329 Hôa-gí sú-iōng, tēng-kui mā ài hō͘ Tâi-ôan só͘ ū ê gí-giân lóng thang chò-hóe sio-chia̍h-chhēng, kong-ke sú-iōng. Chhian-bān m̄-thang
330 bē chheng-chhó. Jî-chhiáⁿ mā ē hóng-hāi Eng-gí ê ha̍k-si̍p! Che lóng sī chin tōa ê khiàm-tiám. In ē chō-sêng chi̍t-ê bái hiān-siōng
331chó͘-gāi. Chin chē khì tī Bí-kok ê Tiong-kok-lâng kàu-siū Eng-gí lóng kóng bē sù-sī chiū-sī in-ūi in lóng kā “b” tha̍k-chó [p], kā “book
332Tiong-kok-lâng kàu-siū Eng-gí lóng kóng bē sù-sī chiū-sī in-ūi in lóng kā “b” tha̍k-chó [p], kā “book” tha̍k-chò [pook]; kā “g” hoat-im chó
333Jîn-sèng ê khó-lī tāi-ke lóng chai. Kāng chi̍t-ê hû-hō tī bô kāng ê gí-giân ài tha̍k bô kāng
334 kam-á-sek, n̂g-sek, chhiⁿ-sek, nâ-sek, tiān-sek kap kiô-á-sek. Lâng lóng kóng chhái-hông ū chhit sek, m̄-kú góa khòaⁿ--tio̍h..ê, chha-put-to
335chióng sek-kng ê ho̍k-ha̍p-kng. Kàu taⁿ, lán chai-iáⁿ kok chióng sek-kng lóng ū i ka-kī ê pîn-lu̍t(frequency), bô sio-siāng pîn-lu̍t ê kng ē hō͘
336hān. Mā ē-sái kóng, jīm-hô kian-chhî Hàn-jī ê gí-giân bûn-hòa lóng khah soe. Hàn-jī bûn-hòa in-ūi kap bûn-giân pa̍k tiâu-tiâu, le̍k-
337lia̍p chin chha̍k-ba̍k ê ji̍t-thâu, kui-ê "Lō͘-bán-ti̍t-khoh" ê khì-hun lóng phò-hāi liáu-liáu! Tāi-chì thái ē án-ni?
338 Kok-chióng thàu-bêng bu̍t-chit lóng hō-chò kng ê kài-chit (medium), múi chi̍t chióng kài-chit tùi kng
339chi̍t chióng kài-chit tùi kng ê chiat-siā-lu̍t(index of refraction) iā lóng bô sio-siāng. Chúi..ê pí khong-khì..ê khah tōa, só͘-í kng ùi khong
340hiáu gû-tiâu lāi tak gû-bó nā-tiāⁿ. Chì-bêng..a chiok bô-nāi kóng lóng mā-sī ūi-tio̍h an-chôan. Chong..a iā kā i chàn-chhùi kóng an-chôan
341 ē chéng oaiⁿ-oaiⁿ, sīm-chì hō͘ lâng cheng 1 ê tó--lo̍h--khì, che lóng sī “ la̍t ” teh chok-iōng. Sím-mi̍h hō-chò “ la̍t ”? Niú-thùn tī i
342Chong-a kā chiah-ê ōe kín-kì chāi-sim, m̄-kú sì-kè chhiau-chhōe, lóng chhōe bô kah-ì ê tê-ba̍k. Kàu-taⁿ ha̍k-hāu ê ē-ha̍k-kî í-keng teh
343chiàⁿ-bīn sī án-ni siá: Beh kā Lāu-su kóng kóa 5-4-3 ê ōe, lāi-bīn lóng siá in ê ǹg-bāng, siōng hó sī hō͘ in lóng phah-suh(pass). Hit-tia̍p
3445-4-3 ê ōe, lāi-bīn lóng siá in ê ǹg-bāng, siōng hó sī hō͘ in lóng phah-suh(pass). Hit-tia̍p Chong-a chhin-chhiūⁿ khì hō͘ lûi-kong sih-nā
345Pit-tah-ko-la-su Tēng-lí lán lóng kā i kiò chò Pit-sì Tēng-lí, í-siōng ê chèng-bêng it-tēng ài
346Chit kúi ji̍t chin kôaⁿ, léng kah kìⁿ-nā pàng jiō lóng ē khí ka-lún-sún. Khòaⁿ tiān-sī ê khì-siōng pò-tō, kóng iáu-
347gōa 1 khóan ì-sù sī ke--chhut--lâi ê tiān. Lán só͘ ū ê mi̍h-kiāⁿ lóng ōe-tit-thang hun-koah, hun-koah kàu siōng sè ê tan-ūi chiū-sī hō-
348 ê Ióng (Oxygen)-hun-chú lâi chiâⁿ-chò. Kok-chióng-mi̍h ê hun-chú lóng-sī ùi koh khah sè ê gôan-chú (iā kiò-chò gôan-sò͘) keng kòe hòa
349chú hòa-ha̍p chòe chúi. Hiān-chhú-sî lán só͘ chai-iáⁿ ê gôan-chú lóng-chóng ū 118 chióng. Lô-lô-so-so kóng hiah chē sī beh chhòng-siáⁿ!
350 M̄-kóan tó 1-chióng bu̍t-chit ê gôan-chú, i ê kiat-kò͘ lóng sī chit-chú, tiong-chú kap tiān-chú chit 3-chióng ki-pún-lia̍p-á kiat
351ê gōa-kháu, chhin-chhiūⁿ Tô͘-2 phú-sek--ê án-ni, koh kā chóa-pang lóng-chóng pau--khí--lâi. Chit-má kā poe-á B kap chóa-pang C chiⁿ ji̍p-khì
3525.Múi 1-lâng lóng ē hō͘ tiān tiān--tio̍h.
353 Ta̍k-ê lâng lóng hō͘ tiān tiān--tio̍h! Iā tiān tī tó-ūi? Chhiáⁿ thiaⁿ Chong..a soeh
354pang C, tiān-tî pàng-tiān thong kòe múi 1-lâng, só͘-í ta̍k-ê lâng lóng hō͘ tiān tiān--tio̍h.
355 lán teh thǹg phòng-se-saⁿ ē thiaⁿ-tio̍h pia̍k-pia̍k-kiò ê siaⁿ, che lóng sī tiāⁿ-tiān ê hiān-siōng. Tī iû-kòan-chhia(chài khì-iû ê chhia)
356Bernoulli 1700-1782) chhut-sì tī Hô-lân. I ê a-peh, a-pa kap i ê a-hiaⁿ lóng-sī chin chhut-miâ ê sò͘-ha̍k-ka. Só͘-í chēng i sè-hàn ê sî chiū
357lo̍h--lâi. In-ūi chóa ê téng-bīn kap siang-pêng-piⁿ-a ê khong-khì lóng bô teh liû-tōng, chit-tia̍p chóa ùi gōa-bin lâi ê ap-le̍k chiū sī
358 ê sū-kiāⁿ. Lán beh chē hóe-chhia, tī go̍at-tâi tán chhia ê sî, lóng ē khòaⁿ-tio̍h 1-chōa kài-sòaⁿ, nā-sī ū lâng chhiau-kòe hit-tiâu
359bū jîn-ôan chiū ē kiò lâng thè chhut, khiā khah āu-piah--leh, che lóng-sī ūi-tio̍h lâng ê an-chôan. Nā-sī tú-hó ū tùi-hō khòai-chhia
360-sī tú-hó ū tùi-hō khòai-chhia chin kín sái-kòe go̍at-tâi, lán lóng ē kám-kak 1-chūn hong sàu--kòe--lâi, bô phah-sǹg ū lâng ta̍h-ji̍p
361go̍at-tâi ē-kha. Só͘-í m̄-kóan sī sái-chhia á-sī khiâ o͘-toh-bái, lóng m̄-thang siuⁿ chhio-tiô, beh kap tōa-tâi-chhia pí-kín, nā-sī óa siuⁿ
362koh poe khòaⁿ-māi--leh, si̍t-á ê bóe-liu iā ē-tàng ta̍k-ê kak-tō͘ lóng sió-khóa kā áu--1--ē, koh poe khòaⁿ-māi--leh, lí nā-sī án-ni chhì
363ùi lak-tē-á jîm-- chhut--lâi. Tī chia m̄-sī beh kóng seng-lí-lâng lóng ē phiàn--lâng, m̄-kú in gâu khòaⁿ lâng-kheh ê ba̍k-sek, lia̍h lâng
364chiah-ê seng-lí-tiûⁿ, ūi-tio̍h beh chek-chū lâng-khì lâi thàn-chîⁿ, lóng ē pian chhiò-khoe ê liām-koa, á-sī poaⁿ chhù-bī ê hì-ke̍k lâi gō͘
365thôan kap N̂g Hái-tāi lāu sian-siⁿ ê “Ngó͘-chiu-hn̂g” pò͘-tē-hì-thôan lóng chin chhut-miâ, nā-sī pò͘-tē-hì ang-á tī in ê chhiú--ni̍h poaⁿ--
366Tiâu-chéng hó-sè, koh kā in lok-ji̍p sok-ka-kan-á, hō͘ chiah-ê ang-á lóng phû tī chúi-bīn. Koh lâi kā kan-á-kòa khàm--khí--lâi, chōan hō͘
367thiaⁿ-chhùi án-ni! Chong..a bat sńg hō͘ ha̍k-seng khòaⁿ, chiok chē lâng lóng chin giâu-gî, lia̍h-chún Chong..a teh piàn mô͘-su̍t, chò ông-lo̍k-á
368 iā iōng chhiú chhut-la̍t ia̍t, ang-á tiāⁿ-tiāⁿ tō sī tiāⁿ-tiāⁿ, lóng bô chùn-būn--tio̍h! Kóng Chong..a kā ang-á pàng hû-á lō͘, chò ông
369 chai, chiah bē hō͘ in lâi gō͘-hōe. Kî-si̍t chhiú-ia̍t chhùi-liām lóng sī teh jia lâng-ê ní-ba̍k nā-tiāⁿ, ki-koan tō-sī tī tò-chhiú ū
370lián ê iû-ap chhia-tòng. Chē chē tāng-ki-hâi ê chhau-chok hē-thóng, lóng sī iōng kúi nā ki ê iû-ap chhìn-á lâi teh khòng-chè, phì-jû kòai
371tó ê sî, tùi lāi-bīn ê kám-kak lâi tit-tio̍h ê chin-lí, bōe-ōe lóng-chóng lâi hoat-piáu tit. Giân-gú bōe-ōe lâi chhián-bêng lêng-hûn
372lâng tōa hóan-tùi, tōa khún-tio̍k kàu beh kā i hāi-sí; chóng-sī i lóng bô kiaⁿ; hóan-tńg ná jia̍t-sim. Sóe-lé liáu 33 ji̍t khí chiū ū chiâⁿ
373Éng-óan ê Tō (Logos) pí lóng-chóng ê khah tāi-seng tī-teh, ia̍h bān-mi̍h bē siū chhòng-tsō ê
374 chhòng-tsō ê sî, I í-keng tī-teh, O̍ah-mi̍h á-sī m̄ sī o̍ah-mi̍h lóng sī tùi I lâi chiâⁿ-ê. Bô o̍ah-miā ê mi̍h, bōe ōe ka-kī chiâⁿ-chòe
375sù o̍ah-miā, hō͘ lâng thang saⁿ-kap ū hūn tī chit ê o̍ah-miā, che lóng sī tùi Siōng-tè ū siúⁿ-sù o̍ah-miā-kôan kap o̍ah-tāng lâi ê chiah
376-kìⁿ á-sī bōe khòaⁿ-kìⁿ ê mi̍h ū kàu-ke̍k chōe tī-teh. Chiah ê lóng sī teh hián-chhut Siōng-tè ê sêng-si̍t. Ta̍k-khóan ê mi̍h chiàu
377chhut Siōng-tè ê sêng-si̍t. Ta̍k-khóan ê mi̍h chiàu i ê le̍k-liōng lóng teh hián-chhut Siōng-tè ê sèng-chit.
378tok chiū-sī Siōng-tè ê hòa-sin, “Siōng-tè sèng-chit ê hong-sēng lóng chiâu-pī tiàm tī I “. (Ko-lo-se 2: 9). “O̍ah-miā tī I ê lāi-bīn;
379chiâu-chn̂g lâi hoat-piáu ka-kī, koh tī hit sî, gōa-bīn kap lāi-bīn lóng-chóng ê tiâu-kiāⁿ bô m̄-sī beh kiong-kip i ê khiàm-kheh kap pang-chān
380, lán ê sim-mn̂g khui, hiòng tī Gī ê ji̍t-thâu, ōe thang siám-pī lóng-chóng ê kan-lân kap tāng tàⁿ, lâi tióng-sêng tī Chú Iâ-so͘ ôan
381ha̍k-chiá (philosopher) khì chhē chi̍t ê Sîn-pì-ka (mystic) chē. In lóng bô kóng ōe, tiām-tiām chē tiap-á-kú. Āu-lâi Tia̍t-ha̍k-chiá peh
382(6). Kî-tó ê lâng tī kî-tó ê sî só͘ tit-tio̍h ê pêng-an lóng sī tùi ēng chīn-sim chīn-ì tī tāi-thé-siōng kap Siōng-tè kau-pôe
383tāi”. (Hi-pek-lâi 13: 8). Siat-sú lán ū sî hoaⁿ-hí ū sî iu-būn,che lóng sī tùi tī lán tùi Siōng-tè ê thài-tō͘ ê cheng-chha só͘-tì. Lán
384Lán ê Su-sióng, giân-gú, á-sī hêng-ûi bōe ōe bô khì, chiah ê lóng ìn-tiâu tī lán ê Lêng-hûn, chiū-sī ìn tī “ O̍ah-miā ê chheh”
385chai hái-chúi sī kiâm ê. Án-ni m̄ sī kóng taⁿ lūn hái-ni̍h ê sū lóng chai lah, sī kan-ta ēng chhùi-chi̍h lâi tam, chiū thang chai hái-chúi
386Lūn lâi-sè ê sū, bô lūn tó chi̍t kok-tō͘ á-sī tó chi̍t sî-tāi, lóng ū chi̍t khóan ê Sìn-gióng tī-teh. Kiû chiū tit-tio̍h. Chhùi-ta
387(1) Gín-á tōa-pō͘-hūn lóng ū tòa i ê Pē-bú ê sèng-chit lâi chhut-sì, sī it-poaⁿ ê lâng só͘
388lán tī-teh. Lán ê sim-koaⁿ sī chhin-chhiūⁿ kiàⁿ, bô lūn hó pháiⁿ lóng ōe chiò tī kiàⁿ-lāi. Chóng-sī kiàⁿ-lāi ê siōng bô o̍ah-miā;
389(1) Tī kúi-nā sè-kí ê tiong-kan tiat-ha̍k lóng bô chìn-pō͘, sui-bóng ū ōaⁿ khóan á-sī ēng sin ê ōe, mā sī chia̍p
390hāng mi̍h, tio̍h ài chai thong ú-tiū-lāi ê mi̍h, in-ūi ta̍k-hāng mi̍h lóng ū saⁿ koan-hē tī-teh; nā ài chai lóng-chóng, tio̍h chai lóng-chóng
391ê mi̍h, in-ūi ta̍k-hāng mi̍h lóng ū saⁿ koan-hē tī-teh; nā ài chai lóng-chóng, tio̍h chai lóng-chóng ê koan-hē. Taⁿ Chú só͘ tio̍h kiâⁿ ê
392 mi̍h lóng ū saⁿ koan-hē tī-teh; nā ài chai lóng-chóng, tio̍h chai lóng-chóng ê koan-hē. Taⁿ Chú só͘ tio̍h kiâⁿ ê lō͘ chiū-sī pài-kūi
393-4) Hô-hòng lán nā ôan-chôan ê sî, tī thiⁿ-téng kap Chú í-ki̍p lóng-chóng ê Sèng-sài saⁿ kau-pôe ê sî, lán ê hoaⁿ-hí kàu bōe kóng
394(1) Put-lūn lán ài á-sī bô ài, lóng bōe siám-pī tio̍h giâ Si̍p-jī-kè. Nā m̄-sī giâ Ki-tok ê Si̍p-jī
395sî, tī thô͘-tóe ū ku̍t tōa ê thô͘-hām, tì-kàu hó ê chhân-hn̂g lóng siū phah pháiⁿ. Āu-lâi tī chiah ê thô͘-khang ū khui put-chí chōe
396(1) Ióng-kiāⁿ ê gôan-chek, chiū-sī hō͘ jio̍k-thé kap lêng-hûn lóng ōe ióng-kiāⁿ ê chhiú-tōaⁿ. Gôan-lâi gôan-chek chiū-sī beh ta̍t
397chiong Siōng-tè lâi kà-sī ha̍k-seng. Tì-kàu i ê pō͘-hā ê lâng lóng sī pài i chòe sîn. Tiong-kok lâng lóng sī pài chó͘-kong, bô siū
398-kàu i ê pō͘-hā ê lâng lóng sī pài i chòe sîn. Tiong-kok lâng lóng sī pài chó͘-kong, bô siū kà-sī tio̍h pài Siōng-tè. Lán thang khòaⁿ
399ia̍h sī I ê kiáⁿ. Só͘-í ū khòaⁿ-kìⁿ á-sī bô khòaⁿ-kìⁿ ê mi̍h, lóng siū chhòng-chō, chhin-chhiūⁿ I ê khóan. Kan-ta lâng ōe soat-bêng
400 chi̍t hong-bīn lâi khòaⁿ sī Chú ê peh-sìⁿ; m̄-kú i ê kiâⁿ-chòe lóng sī tùi-hóan, tì-kàu sit-lo̍h tōa ê hok-khì. Tang-hng ê phok-sū
401(3) Ū lâng m̄ sìn Siōng-tè sī lóng-chóng ê o̍ah-miā ê gôan-thâu, chiū chiong kho-ha̍k-tek ê khì-khū
402hia chiū ū o̍ah-miā. Bô lūn sio-chúi á-sī léng-chúi hit lāi-bīn lóng ū thâng teh o̍ah. Sui-bóng un-chôaⁿ hit lāi-bīn iā ū thâng teh o̍ah.
403lêng. Bô lūn tī sím-mi̍h kéng-gū, tī sím-mi̍h só͘-chāi Siōng-tè lóng ū siúⁿ-sù o̍ah-miā.
404 lâi soat-bêng chióng-chióng ê chin-lí. Chi̍t ê lâng bōe-ōe bat lóng-chóng ê chin-lí, ia̍h bōe-ōe soat-bêng.
405 Chhin-chhiūⁿ án-ni, thâi lâng ê lâng kap hō͘ lâng thâi ê lâng lóng ōe tit-kiù.
406thiⁿ-ni̍h, tio̍h chiong téng-bīn só͘-kóng chiah ê chōe-kòa kap í-gōa lóng-chóng ê chōe-kòa it-chīn hóan-hóe kóe-pìⁿ sī tē-it iàu-kín.
407tiat-ha̍k teh kóng in ê Siōng-tè (Brahma) sī chin-ê, í-gōa ê mi̍h lóng sī khang-khang. Lâng ê lêng-hûn sī kap Siōng-tè saⁿ-tâng, chóng
408tio̍h soat-bêng chiah ōe ēng-tit. Si̍t-chāi lâi kóng, Siōng-tè tī lóng-chóng ê mi̍h, ia̍h lóng-chóng ê mi̍h tī Siōng-tè. Chóng-sī Siōng
409ēng-tit. Si̍t-chāi lâi kóng, Siōng-tè tī lóng-chóng ê mi̍h, ia̍h lóng-chóng ê mi̍h tī Siōng-tè. Chóng-sī Siōng-tè m̄-sī it-chhè ia̍h
410pang-chān, tiāⁿ-tio̍h bōe tit-tio̍h chit khóan ê sèng-lī, i chiū-sī lóng-chóng ê hó, hoaⁿ-hí kap ôan-chôan ê gôan-thâu.
411(3) Lâng nā khǹg pháiⁿ liām-thâu tī-tehh, chiū si̍t-lo̍h lóng-chóng ê ǹg-bāng, kàu bé, chiū-sī chū-chīn. Chóng-sī beh chū-
412kī gâu tông-chêng gâu thiàⁿ lâng. Nā chhin-chhiūⁿ án-ni tāi-ke lóng ū lī-ek. Só͘-í lán beh sêng-chiap èng-ún ê tōe, chiū-sī si̍t-
413 chi̍t ê ba̍t-ba̍t ê tû-á kā i tóe teh, só͘-í chit chiah chiáu-á lóng m̄-chai i pún-sin tùi tó lâi. M̄-kú kàu tōa chiah ê sî bô lâng
414Chóng-sī tùi chhut-khak liáu hiah ê chiáu-á kàu jo̍ah-thiⁿ ê sî, lóng pe tńg-khì in ê pún só͘-chāi, iā m̄ bat koh pe--lâi. Tú-tú chhin
415bô tāi-ke saⁿ sìn-iōng chiū bōe-ōe seng-o̍ah tit. Nā-sī it-chhè lóng óa-khò sìn-iōng, chiū tùi chhòng-tsō lán ū sìn-gióng ê sèng-
416sì-sòaⁿ koh-chài tò-khì pún só͘-chāi koh chòe kū thâu-lō͘. In lóng siūⁿ Iâ-so͘ í-keng sí lah; m̄-kú I tùi sí koh-o̍ah, tī kúi-nā só͘
417í lán nā khòaⁿ Siōng-tè ê sî, lâi tiàm tī I, lán chiū pêng-an lóng bô gûi-hiám ê só͘-chāi. Chóng-sī lán ê bīn nā bô ǹg tī Siōng
418sî-kan teh keng-kè ê iáⁿ. In-ūi Siōng-tè bô kè-liáu bô bē-lâi, lóng sī hiān-chāi tī-teh. Nā tùi tì-sek lâi kóng, kè-liáu kap bē-lâi
419sī hiān-chāi tī-teh. Nā tùi tì-sek lâi kóng, kè-liáu kap bē-lâi lóng khiā tī Siōng-tè ê bīn-chêng. Nā-sī lán lâng chiū bô hiān-chāi
420 tī Siōng-tè ê bīn-chêng. Nā-sī lán lâng chiū bô hiān-chāi, lóng sī bē-lâi teh kè-liáu nā-tiāⁿ. Bī-lâi ê chi̍t ba̍k-nih-kú liâm
421"Ta̍k-ê lâng siⁿ--chhut-lâi lóng sī pêng-téng--ê, in lóng ū bòai siū-tio̍h chhim-hōan ê kôan-lī
422"Ta̍k-ê lâng siⁿ--chhut-lâi lóng sī pêng-téng--ê, in lóng ū bòai siū-tio̍h chhim-hōan ê kôan-lī, che tō sī: seng-chûn,chū
423bîn-cho̍k siⁿ--lâi tō sī pêng-téng--ê, m̄-kóan toh 1-ê bîn-cho̍k lóng ū kiû-seng-chûn, hiáng-siū an-lo̍k kap chū-iû ê kôan-lī.
424kap pêng-téng ê kôan-lī sī thian-seng--ê, jîn-lūi èng-kai sûi-sî lóng ū hiáng-siū chū-iû kap pêng-téng ê kôan-lī."
425Che sī jīm-hô-lâng lóng bōe-tàng bòai-sêng-jīm ê chin-lí.
426 kok-ka ài bîn-cho̍k ê lâng, in hō͘ gún ta̍k-pái kek-bēng khí-gī lóng ài lâu chin chōe huih.
427? ê sóan-kí tú-á kiat-sok, tān-sī lán tùi chit-tiû? ê sóan-kí lóng kám-kak chin bô móa-ì kap tam-iu, in-ūi lán jīn-ûi Tâi-pak-chhī
428sim Tâi-ôan kok-ka kái-chō kap koan-sim Bîn-chìn-tóng ê pêng-iú, lóng kám-kak hui-siông tam-iu ê só͘-chāi, in-ūi kū-lî 2004 nî chóng-thóng
429-liām kap ì-sek hêng-thài chò hun-pia̍t í-gōa, chin-chē só͘-chāi lóng su-iàu lán tóng-pō͘ iōng-sim lâi keng-êng ló͘-le̍k lâi phah-pià?
430m: Nā kah sī chit-hāng in tō ū kóng nā kiat-hun liáu, in lóng beh kap lín khì thiaⁿ tō-lí, lâng in chin bêng-lí ê lâng, nā kā
431nā kàu-hōe lāi jia̍t-sim ê chhian-liân ū tō-lí ū siông-sek, koh lóng sìn, chiū bô lūn sàn, á-sī bô ha̍k-būn, góa tō bô iàu-kín.
432hāng chiàu tō-lí sūn-thàn lí, lí nā kiò góa chhòng sáⁿ-hòe, góa lóng thàn lí, kan-taⁿ chit-hāng chhiáⁿ bú lí m̄-thang tah-èng in.
433牧: Chit kúi-lé-pài thài lóng bô lâi lé-pài?
434-khì, iā án-ni chhiⁿ-chhám, si̍t-chāi khó-liân. Chiah ê tāi-seng lóng ū phín, nā sī kè liáu lóng bô hāu. Só͘-í Hân-chû-só chhiáⁿ
435si̍t-chāi khó-liân. Chiah ê tāi-seng lóng ū phín, nā sī kè liáu lóng bô hāu. Só͘-í Hân-chû-só chhiáⁿ lí léng-chēng tī kî-tó ê tiong
436X 2: 20 kho͘ mā hó, ū khah iâⁿ bô. Āu-pái tio̍h lóng ôan.(chiū 出去)
437S: Beh thài ū. A-bú chi̍t-kóa chhiú-chí, liān-á, saⁿ-á-kûn lóng hō͘ lín A-pa the̍h khì tǹg liáu-liáu leh.
438chhēng, hó-mi̍h thang chia̍h, sì-kòe thit-thô. A-bú lóng bē thang hō͘ lí chhin-chhiūⁿ lâng.
439khòaⁿ-māi leh, 12 點半 lah, lí chai bô? Mê-sî kek khòaⁿ-hì, tāi-chì lóng m̄ chò, lí mā tio̍h khí-lâi chú-pn̄g sàu-tè .
440P: Lín Hong-liû só tō-sī pó-pòe lah. Lí lóng m̄-bat hó pó-sioh, chhut-chāi lí pháiⁿ khóan-thāi, chhut-chāi lín
441chhut-chāi lí pháiⁿ khóan-thāi, chhut-chāi lín lāu-bú khó͘-to̍k, lóng m̄-bat
442 ta̍k-ji̍t teh chia̍h hân-chû, koh chi̍t-ji̍t sī chú 2 tǹg, lí kiám lóng m̄-chai. Hong-liû hiaⁿ, góa chò lí ê pêng-iú hó-táⁿ khó͘ -khǹg
443H: Tiong-sìn hiaⁿ góa chêng kàu-taⁿ si̍t-chāi lóng m̄-chai, góa cha-bó͘-lâng ūi-tio̍h góa hiah kan-khó͘, si̍t-chāi ū-
444B: Iâ-so͘ sī sím-mi̍h lâng? Lín chhù ê lâng góa lóng bat, cháiⁿ-iūⁿ í-chêng lóng m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ kóng.
445sím-mi̍h lâng? Lín chhù ê lâng góa lóng bat, cháiⁿ-iūⁿ í-chêng lóng m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ kóng.
446sio̍k chōe, tû-khì it-chhè ê kan-khó͘, kiò hōan-nā sìn I ê lâng lóng tit éng-seng.
447A: M̄ sī, chiah ê phok-sū lóng sī ū ha̍k-būn ê lâng, bat thian-bûn bat tē-lí, ū chi̍t-mê-hng, in
448B: Hò͘ⁿ, Góa khòaⁿ lín thong-ji̍t lóng chhēng súi-súi, khì lé-pài-tn̂g, koh the̍h tōa-pau sè-pau ê mi̍h
449Pái: Chin chhám, chin chhám, góa ê kha lóng bē khiā, kiâⁿ lō͘ chin hùi-khì, tiàm chhù-ni̍h sī chin ut-chut, siūⁿ
450A: Góa kā lí kóng, m̄-thang hôan-ló, in-ūi lâng tī sè-kan, lóng sī sio-siāng, ū ê, ū ū ê kan-khó͘, bô ê ū bô ê kan-khó͘, kó͘
451A: Bô iàu-kín, lí lóng the̍h khì, nā-sī chia̍h bē-liáu, thang pun hō͘ pa̍t-lâng chia̍h, kà
452chin-kôaⁿ, kôaⁿ kah liān kha chhiú koh ē thiàu-bú, si̍t-chāi tòng lóng bē-tiâu, oeh! lín sím-mi̍h lâng ū hóe-chhè bô?
453牧2: Thài ū? Lán lóng kheh chòe hóe chiū ōe khah sio là, lâi là, khah óa lâi là, kiu thâu
454 kha thó͘, kiu kha thâu thó͘, bô kiu sī siang-thâu-thó͘, à hó à, lóng-chóng kiu nò͘ kiu-kiu hō͘ i chi̍t-pak-tó͘. (少??????笑????良????)
455tit kiaⁿ, in-ūi góa pò lín tōa hoaⁿ-hí ê hó siau-sit hō͘ peh-sìⁿ lóng ū hūn, in-ūi kin-á-ji̍t tī Tāi-pi̍t ê siâⁿ í-keng ūi-tio̍h lín
456 kiaⁿ chi̍t-ê hiám sí, nái ū hiah chhàn-lān ê kng hò͘ⁿ, ba̍k-chiu lóng peh bē khui, èⁿ! hit ê siaⁿ kóng sím-mi̍h, lín ōe kì-tit bē?
457牧2: Sím-mi̍h kóng “Pò lán tōa hoaⁿ-hí ê sū, hō͘ lóng-chóng ê lâng chai-iáⁿ,” sím-mi̍h kóng “在大衛之城lò͘”, chi̍t ê Kiù-chú
458 tńg lâi khì. (2 lâng ná kiâⁿ A-gī chiū chiong i só͘ tú-tio̍h ê lóng kóng hō͘ Sìn-hiông thiaⁿ 2 lâng ná kóng ná thè-tiûⁿ).
459Sim-pū kóng: Góa bô ke kóng, in-ūi lí siông bô tī-teh, só͘-í lí lóng m̄-chai.
460(Chhēng saⁿ, chia̍h pn̄g lóng kāng-khóan tōng-chok kap thāi-tō )
461gī, ē-tàng chò lán chin hó ê kà-sī; in-ūi lán múi chi̍t ê lâng lóng tio̍h keng-kòe chò lâng ê kiáⁿ, sim-pū, ta-ke . Taⁿ lán tī lán múi
462chú-tôe-khek bô-lūn sī Sèng-si á-sī Chàn-bí-koa tùi thâu kàu bé lóng ū teh sûn-khôan chàu-chhut).
463chài lán ē thang hióng-siū tōa chheⁿ-chhau. Sèng-tàn mî lâng-lâng lóng chin khóng-khài.
464bē-ē hō͘ lí hiah-nih siong-sim chiah tio̍h, Sian-siⁿ, chhin-chhiūⁿ lán lóng ū hūn tī pa̍t hāng sū, chhiáⁿ lí iā hō͘ góan ū hūn tī lí pi-
465Chiā: O͘h! góa lóng m̄-chai chiah ê sū, chóng-sī lí hō͘ hit ê kò͘-sū tī góa ê thâu
466(In lóng chi̍p tī piⁿ-á, chhoan-bîn kiâⁿ kàu si̍p-jī-lō͘ kháu chiū thêng-
467Chôan-thé: Góan lóng beh khì, khì Pek-lī-hêng.
468kan-khó͘ lâng, lán beh chiūⁿ kôan lâi khì khòaⁿ Sèng-eⁿ. Taⁿ lín lóng tńg-khì ūi-tio̍h chit ê Sèng-tàn ê ji̍t-chí, ēng hoaⁿ-hí lâi pī
469 ê mi̍h chiū lī-khui, ū é khai-sí chhiùⁿ-koa, ná kiâⁿ tāi-ke iā lóng ka-ji̍p khì chhiùⁿ. Tâi-téng chí-ū chhun Hoat-lân-se, Siu-sū, Bí
470Hoat: Chin hoan-gêng, lín lóng thang lâi, khah-kín tńg-khì pò hō͘ lín ê ma-ma chai, m̄-thang siū
471Lô: Bí-ná kà góa ê, chôan chng lóng teh chhiùⁿ.
472nih, Hoat-lân-se Sian-siⁿ ū chi̍t ê hó ê kè-e̍k, tī chng-nih ê lâng lóng chai, in lóng beh chham-ka chit ê lāu-jia̍t, in lóng beh khì soaⁿ-tōng
473 Sian-siⁿ ū chi̍t ê hó ê kè-e̍k, tī chng-nih ê lâng lóng chai, in lóng beh chham-ka chit ê lāu-jia̍t, in lóng beh khì soaⁿ-tōng nih ngiâ-chih
474chng-nih ê lâng lóng chai, in lóng beh chham-ka chit ê lāu-jia̍t, in lóng beh khì soaⁿ-tōng nih ngiâ-chih hit ê Iâ-so͘ Ki-tok ê kàng-seng, Pa
475soaⁿ-tōng nih ngiâ-chih hit ê Iâ-so͘ Ki-tok ê kàng-seng, Pa, ma, lán lóng lâi-khì ho͘hⁿ!
476Lô: Lán lóng lâi-khì!Pa, lí ia̍h beh khì ho͘hⁿ(houNh)!
477Hū: Kim-mî lán lóng m̄-thang khì, gōa-bīn siuⁿ léng, koh siuⁿ òaⁿ lah.
478Bí: M̄-kú Pa! Hit ê sī chin iàu-kín ê, lín m̄-chai, ta̍k lâng lóng beh khì neh!
479Lô: Pa, kiò i kóng hit ê lāu-jia̍t ê sū lah, lán tī chia lóng bô lāu-jia̍t, koh lí kap ma-ma chhut-khì chòe kang ê sî, góan lóng
480lóng bô lāu-jia̍t, koh lí kap ma-ma chhut-khì chòe kang ê sî, góan lóng bô phōaⁿ. Tāi-khài ū chi̍t ji̍t Bí-ná ōe chhōa Hoat-lân-se Sian-
481Lô: (Chin pi-siong) M̄-kú chng-nih ta̍k lâng lóng beh khì, pa, ma, lín ōe thang chhōa Bí-ná khì bōe? Góa chi̍t lâng
482Kheh : Ho͘h! Ta̍k lâng lóng khùn-khì lah sī bô?
483Hū: Sian-siⁿ, soaⁿ-tōng tī hit pêng, m̄-kú hiān-chāi lóng bô lâng tiàm tī hia, í-chêng ū chi̍t ê ún-sū tiàm hia, chóng-sī
484koh bô khì ) lâi chia kā góa kóng in kim-mî teh chòe sím-mi̍h? ( In lóng ûi tī hé piⁿ ) Hoat-lân-se Sian-siⁿ kóng sím-mi̍h? Kim-mî tī soaⁿ
485Bú: Lín lóng tiām-tiām, Bí-ná, Hoat-lân-se Sian-siⁿ kā lín kóng sím-mi̍h?Pa-pah
486beh khì chham-ka hit ê lāu-jia̍t, góa í-keng khòaⁿ hit ê tōng, koh lóng chún-pī hó-sè lah .
487Hū: Sī, Ôan-gōe, góan tek-khak lóng ōe khì .
488Hū: Chôan-chng ê lâng lóng teh ngiâ lāu-jia̍t lah ( ji̍p chhù koaiⁿ mn̂g ) lán kim ê-àm ia̍h tio̍h
489mi̍h lâng góa m̄-bat tú-tio̍h i, iáu-kú cháiⁿ-iūⁿ chôan-chng ê lâng lóng tè i khì?
490gia̍h lâng, chóng-sī in-ūi thiàⁿ Siōng-tè, chiong ka-kī ê mi̍h-kiāⁿ lóng pun hō͘ lâng.
491: Ū, hit ê ôan-gōe siông-siông sàng-chîⁿ khì hō͘ i, chóng-sī I lóng-chóng khì sàng hō͘ pa̍t-lâng neh.
492 kim-mê sī Sèng-tàn-mê, Hoat-lân-se sian-seⁿ ài múi chi̍t ê lâng lóng chham-ka chit ê tōa lāu-jia̍t, bô-lūn khit-chia̍h á-sī lông-hu, kun
493-sī lông-hu, kun-jîn á-sī sin-sū, pù-lâng á-sī sòng-hiong lâng lóng tòe hé-pé chhiùⁿ-koa khì chham-ka, pa-pah, Hoat-lân-se sian-seⁿ kap
494Hū: Lô-piat, lí ka-kī hō͘ i, lán tāi-ke lóng beh chò-hóe khì .
495Bí: Góa m̄ chai-iáⁿ, chóng-sī Hoat-lân-se Sian-siⁿ kóng lóng ōe ô͘ .
496 kàu i siōng bóe kù ōe kóng liáu chiah chhut-khì . Chhun ê lâng lóng ûi tī hé-lô͘ piⁿ, āu-lâi kap i tōa siaⁿ chhiùⁿ koa ) .
497Lô: Thiaⁿ, tāi-ke lóng teh gîm hit tiâu koa lah .
498Lāu cha-bó͘-lâng. Chhìn-chhái sím-mi̍h chōe kiám lóng ē sià?
499kóng). Che sī lán ê Sian-siⁿ Lō͘-tek kàu-siū chhiam-miâ ê jī-pe̍h, lóng-chóng ū 95 tiâu khóaⁿ ê bûn. Khó-sioh La̍h-teng-ōe góa tha̍k liáu
500ēng i pún-sin ê kôan-pèng lâi pān lâng ê chōe í-gōa, Hoat-ông lóng bô hit hō kā lâng sià-chōe ê kôan-lêng.” Hm! (thìm-thâu koh tha̍k).
501 Lêng-khu khiā teh kia̍h-thâu khòaⁿ hn̄g-hn̄g, tán kàu chhia ê iáⁿ lóng bô khòaⁿ-kìⁿ, chiah o̍at-thâu ji̍p-siâⁿ).
502 miâ iā mn̄g khòaⁿ sī Lō͘-tek só͘ siá--ê m̄-sī, Lō͘-tek sui-pún lóng ìn, kóng, “Sī”liáu). Lí kì-jiân jīn chiah ê chheh sī lí só͘ tù
503sia̍p sìn-sim kap tō-tek būn-tê ê. Lūn chit chi̍t khóan sī bān-lâng lóng kong-jīn, bô-lūn tùi-te̍k á-sī pêng-iú lóng ū chàn-sêng--ê; che
504khóan sī bān-lâng lóng kong-jīn, bô-lūn tùi-te̍k á-sī pêng-iú lóng ū chàn-sêng--ê; che tòan-jiân bē chhú-siau--tit.
505khak ài thiaⁿ lâng kóng-khí i kòe-sit. Só͘-í góa só͘ siá ê chheh lóng-chóng bē chhú-siau--tit.
506 ēng kóng-ōe á-sī kiâⁿ-chò, hō͘ i tòa á-sī lim-chia̍h ê lâng, lóng tio̍h siū giâm-giâm ê hêng-ho̍at.”Lō͘-tek thiaⁿ-liáu kóng,“Hm! Chòe
507Khong-khì chēng kàu ná chhin-chhiūⁿ chin chòng-giâm ê khóan. Iûⁿ-á lóng koai-koai teh khùn, lán lâi hang chi̍t-ē-á hóe lè, chiah lâi khùn.
508C. Tio̍h lah! Tek-khak ē cheng-ho̍k sè-kài lóng-chóng ê kok-ka. Iâ-lō͘-sat-léng khí chi̍t keng chin-súi ê Ông-kiong
509(Hut-jiân thiⁿ pìⁿ kng, kò͘-iûⁿ ê lóng tio̍h kiaⁿ; thiⁿ-sài chhut-hiān).
510Bo̍h-tit kiaⁿ; in-ūi góa pò-lín tōa hoaⁿ-hí ê siau-sit, hō͘ peh-sèⁿ lóng ū hūn, in-ūi kin-á-ji̍t tī Tāi-pi̍t ê siâⁿ Pek-lī-hêng, í-keng
511ia̍h hó) Chàn-bí-koa 60 siú 1 chat (nn̄g pái) á-sī Sèng-si 145 siú lóng-chóng.
512Chù ì :Ài chhián-bêng Iâ-so͘ lâi sè-kan ê sú-bēng sī sím-mi̍h ? Lóng-chóng 4 幕 sī ēng soat-kàu ê khóan-sit lâi piáu-hiān. 第一幕 sī thâu
513sī Kiù-chú. Chōe-jîn put-lūn chī-chūi nā kam-gōan chiū-kīn, I lóng beh chiap- la̍p m̄ khì-sak. (chún-pī 第 二 幕 ê tiong-kan, tī āu-bīn
514b. Koh lóng m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ ê pēⁿ miâ. Lêng-hûn kiám ū pēⁿ ? Lán ji̍p lâi
515chêng. Góa ūi-tio̍h chit nn̄g lúi ba̍k-chiu khai chē-chē chîⁿ, iā lóng bô pō͘, ná kú ná siong-tiōng, sòa sit-bêng. Góa chò lâng taⁿ ū
516chêng ke̍k khek-po̍k, ke-lāi chì kàn pêng-iú khòaⁿ góa bô ba̍k-tē, lóng pàng- sak góa. Sim ut-būn siūⁿ bô lō͘, chiū beh tiàu-tāu chū-sat
517 ! Lí chin ko-bêng Góa sì-kòe thàm-thiaⁿ, nā kòe lí ê chhiú ê lóng sêng-kong ; só͘-í ài lâi pài-hāu.
518khah pháiⁿ miā ? Chi̍t-sì-lâng phāiⁿ ku-kòa chin pháiⁿ khòaⁿ. Lâng lóng chhiò góa ???? ahi8……..
519góa sit-lo̍h chin chē. Súi ê mi̍h, hó khòaⁿ ê kong- kéng tī góa lóng o͘-àm, chóng-sī chit ê bē thang hō͘ góa cho̍at-bāng. In-ūi Chú
520thèng-hāu hit ê êng-kng ê hok-khì. Nā-sī lín ê sim-sîn ún-ku bīn lóng ǹg thô͘-bīn, khòaⁿ bu̍t-chit, chîⁿ- châi, miâ-siaⁿ, kôan-lī, tē-
521thang thiaⁿ Chú ê siaⁿ, koh ē hun-piat lâng ê siaⁿ. Lín ê hī-khang lóng ài thiaⁿ lâng ê siaⁿ, chiū-sī o-ló, thiam-mī, po-so ê ōe, hì-hiauh
522phah lâi phah Iâ-sâm. Góa tùi Chú i-tī, taⁿ sī piān-piān thang chò lóng-chóng ê hó-sū.
523Lóng-tho̍k: Sèng-keng Má-thài 13:4-9, (jiân-āu choh-sit lâng chiūⁿ-tâi,
524O͘-a. Khah, khah, khah. Kin-á-ji̍t lóng iáu-bōe chia̍h pn̄g, pak-tó͘ iau, poe lóng bē kiâⁿ, tó-ūi ū hó chia̍h
525Khah, khah, khah. Kin-á-ji̍t lóng iáu-bōe chia̍h pn̄g, pak-tó͘ iau, poe lóng bē kiâⁿ, tó-ūi ū hó chia̍h-mih ah ? O͘h! Tī chia ū chi̍t-lia̍p chhek.
526-la̍t, ǹg-bāng tōa-châng. Khó-sioh ē-bīn sī chio̍h-keh, kin pàng lóng bē lo̍h-khì.
527chúi, mê-sî lâng khùn chēng ê sî, góa chiū tùi thiⁿ lo̍h--lâi, tī lóng-chóng ê lō͘-chúi lūn-te̍k i, hō͘ i chheⁿ-chhùi tōa châng. Tī chia
528chhiong móa hoaⁿ-hí, ún-tàng ū hó ê kiat-si̍t beh thò͘ chhut--lâi. Che lóng sī chú-lâng ê gâu chiàu-kò͘ kap ji̍t-kng, kam-lō͘ ê pang-chān.
529Lóng-tho̍k: Má-thài 13:18-32
530, chhin-chhiūⁿ Pa Phok-sū tōan, Lân I-seng tōan, kî-û kúi-nā phiⁿ lóng chin chhut-miâ. Só͘-í chit chhù tú-tio̍h Tang-mn̂g kàu-hōe teh-beh
531hē Chú-un chiong-sin ê tāi-sū, chiū-sī Chú-un ê chhin-sū, (tāi-ke lóng phah chhiú). Chú-un chū tī nn̄g hè ê sî,chiū í-keng tit-tio̍h Lîm
532siⁿ lín lióng-ka kiong-hí, góan kap Chú-un hiaⁿ tông-chhong 5 nî kú, lóng iáu bē bat thiaⁿ tio̍h chit chân hí-sū. Kim-ji̍t thiaⁿ tio̍h si̍t-chāi
533 hô-pêng khòai-lo̍k. Hiān-chāi pa-pa, ma-ma kap ke-lāi tōa-sòe to lóng pêng-an, chhiáⁿ lí hòng-sim, te̍k-pia̍t thòe pa-pa, ma-ma chhéng-an
534-sū: Su-bí-su hiaⁿ, siū lí ê o-ló si̍t-chāi tng bōe khí, bān-sū lóng sī Siōng-chú ê an-pâi kap un-sù, chí-ū kám-siā nā-tiāⁿ. Put-kò
535 kui chheng lâng, iā ū pe̍h thâu-mng ê sin-sū, iā ū ha̍k-chiá, to lóng lâu ba̍k-sái hóan-hóe jīn-chōe. Kun-pún sī hó-chhiò kàu ke̍k ah.
536liông, Tân Sek-chong chiah ê bo̍k-su á-sī sian-siⁿ, kap Pún-pò chú-pit lóng sī tī chia tit-tióh chióng-ha̍k-kim siū chō-chiū ê. Chiah ê lâng
537Pò͘-tì:Í, toh lóng chiâu-pī, Sòng chhēng chéng-chôe ê i-ho̍k kiâⁿ ji̍p sek-lāi, Hôa
538nî, chit tiong-kan, sui-jiân siá chin-chōe tiuⁿ phoe hō͘ li̍, tān-sī lóng bô chiap-tio̍h lí hôe phoe. Cha-ji̍t khì Hia̍p-hô Sîn-ha̍k-īⁿ chhē
539Kiù-chù Iâ-so͘ kā góa kái miâ ê Iok-hān teh o̍ah. Kim-āu it-chhè lóng sī thàn Chú ê bēng-lēng, chí-sī lâi o̍ah jî-í.
540Gô͘ Hāu-tiúⁿ: Sòng Phok-sū, lí ê miâ-siaⁿ thôan piàn Bí-kok, góa lóng chai-iáⁿ, put-kò hiān-chāi lí iáu-bē koat-tēng hong-chiam. Chiām-
54100 miâ. Tùi 哈爾濱,北京,南京,漢口,福州,台灣,新加坡,菲律賓,南洋,馬來亞téng-téng ê só͘-chāi, lóng ū chin-chōe lâng lâi chham-ka. Hōe-kî sī chi̍t kò ge̍h, thang kóng
542cha-keng-hōe kàu kiat-sok ê sî, chôan-pún Sèng-keng kiōng 1189 chiuⁿ lóng ōe thang cha ôan, í-āu ǹg-bāng lán tāi-ke tńg-khì ta̍k la̍ng ê
543iok 5 chheng miâ, góan ê pò͘-tō-tūi ū nn̄g pah liân tūi, tūi-ôan lóng sī khéng chia̍h-khó͘ o̍h Sòng Phok-sū ê kha-pō͘. Ǹg-bāng chiong-
544to ū 5 chheng miâ í-siōng ê lâng lâi thiaⁿ, hōe-chiòng thiaⁿ liáu lóng jīn chōe, hóan-hóe thòng-khó͘ lâu ba̍k-sái, kàu-hōe ho̍k-heng.
545-chāi kám-siā lí ê un-ài bô chīn. Góa it-seng ūi Chú lô-khó͘, lóng bô chek-chū châi-sán lâu hō͘ lín, jî-chhiáⁿ siⁿ-chêng iā bô chhiong
546chhâ lâi chòe. 8 ge̍h 22 jit chhut-chòng ê sî , chôan-kok kok séng lóng ū tāi-piáu lâi hōe-chòng, chin-chōe pò͘-tō-thôan ê thôan-tiúⁿ;
547lōan tú-tio̍h chòe chhiⁿ-chhám ê chai-lān ê nî, hit sî Se-iûⁿ lâng lóng siū chheng-ho͘ chòe”Ta-mau-chu”(大毛子), sìn Chú el5ang á-sī chia̍h se-
548mau-chu”(大毛子), sìn Chú el5ang á-sī chia̍h se-iûⁿ thâu-lō͘ ê lâng, lóng siū chheng-ho͘ “Er-mau-chu,”(二毛子), nā m̄-sī siū thâi, chiū-sī siū
549lia̍h, siū khún-tio̍k. Tiong-kan ū lâng lāu-bú kap sió-tī, sió-bē lóng siū thâi-sí sûn-kàu, só͘ chhun i pún-sin, kèng-jiân sī kin-á-ji̍t
550kiáⁿ, chi̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ, iáu ū sun-jî, sun-lú, put-kò chha-put-to lóng bô tī sin-piⁿ.
551Má: Bô pān-hoat, Ta-mau-tsu, Er-mau-tsu Lóng sī lán Tiong-kok lâng ê tùi-te̍k, che sī thôan-nih ê kui-tiâu, sím
552leh un-jiû ê siaⁿ)mūi-mūi m̄-bián kiaⁿ, thèng-hāu chi̍t-sî-á, lán lóng beh khì kìⁿ thiàⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok.
553khòaⁿ lí ia̍h sī pài chi̍t pài. kóng chi̍t kù hó bô? kiám m̄-sī lóng ōe-tàng tit-kiù lah mah!
554Bo̍k: Húi-lōan pêng-tēng í-āu, lāu-pē kap góa lóng tò-khì kò͘-hiong, chhù lóng sio liáu-liáu, chhù-nih ê lâng iā bô
555lōan pêng-tēng í-āu, lāu-pē kap góa lóng tò-khì kò͘-hiong, chhù lóng sio liáu-liáu, chhù-nih ê lâng iā bô khòaⁿ-kìⁿ lah, góan tùi chi̍t
556 chng, hô-khì ái-ái, khó͘-khǹg lâng sìn Iâ-so͘, chng-nih ê lâng lóng chhiáⁿ i chia̍h-pn̄g, tùi-thāi i chin hó.
557Io: Beh mē, beh phah, beh thâi, góa lāu Io lóng chhut-chāi i, koat-tòan bô the-sî kam-gōan sêng-siū.
558lí khôan-sù góa Má Tōa-thâu chit tiâu miā, góa kim-sè, lâi-sè, lóng bô bōe kì-tit lí ê tōa un, tōa tek.
559eng-kai kā góa pê chōe, chóng-sī lán tī Chú Iâ-so͘ ê bīn-chêng lóng sī chōe-jîn, in-ūi Sèng-keng kóng, Sè-kan lâng lóng hōan-chōe,
560ê bīn-chêng lóng sī chōe-jîn, in-ūi Sèng-keng kóng, Sè-kan lâng lóng hōan-chōe, khui-khiàm Siōng-tè ê êng-iāu,chí-ū lán jīn ka-kī
561Bo̍k: M̄-bián khek-khì lah, lóng tio̍h kám-siā lán ê Chú Iâ-so͘ (Chóan ǹg tāi-chiòng). Kim-ji̍t
562tio̍h chit tiûⁿ ê sī-hui un-òan, bô kàu chi̍t nî, hit chng-nih ê lâng lóng-chóng sìn Iâ-so͘ Sui-jiân góa sit-khì liáu sió-bē, lāu-bú, chóng
563tit sím-mi̍h, góa khò hit ê ke-thiⁿ hō͘ góa khùi-la̍t ê, hōan-sū lóng ōe.
564Ông: Chit 60 nî lâi, lāu sian-siⁿ lóng kè-so̍k chòe thôan-kàu ê kang sī bô?
565Phek: Tio̍h, góa iā ū thiaⁿ-kìⁿ, chhài-chhī-á lāi ê lâng lóng teh kóng-khí chit hāng tāi-chì.
566tit hō͘ lâng o-ló ê lô͘-lē. Í-keng àm lah, lán lâi-khì khùn. (Lóng-chóng lo̍h tâi). (Hn̄g-hn̄g káu teh pūi, 3 ê thó͘-kúi kap chi̍t ê
567 siâⁿ-lāi ê bîn-peng beh lâi lia̍h lán, táⁿ tio̍h kóaⁿ-kín cháu.(Lóng-chóng lo̍h tâi, lô͘-lē kún-liòng chiah lo̍h tâi. Se-bûn kap nn̄g
568. Nā hō͘ góan hoat-kiàn tio̍h ū khi-phiàn ê só͘-chāi, chiū lín lóng ōe bô miā. Taⁿ kóaⁿ-kín khì.
569Se: (Tōa siaⁿ kiò Má-lī). Chin lî-kòai,tán lóng bô.
570Phek : Lí kin-á-ji̍t tńg-lâi lóng bô sio-siāng, sī ū sím-mi̍h bô sim-sek ê sū, liân khòaⁿ to m̄ ài
571ê chhù-bī. Lí ū khòaⁿ-kìⁿ i hit keng sió pâng-keng bô? Kui keng lóng sī thâng lah, chháu lah, hoe lah, koh ū ta̍k khóan bô sio-siāng ê
572Chó-chì: In-ūi góa ū nn̄g ê sìⁿ, só͘-í khah tn̂g, chóng-sī lâng lóng kiò góa Chó-chì.
573nā hō͘ i tī chia chò-hóe tha̍k-chheh, góan hō͘ òe chi̍t ê, ta̍k ê lóng pìⁿ o͘ gín-ná to hāi lah (tāi-ke tōa chhiò).
574kóng, bô-lūn sàn á-sī hó-gia̍h, bô-lūn o͘-lâng á-sī pe̍h-lâng, lóng tio̍h chòe pêng-iú. Góa khòaⁿ-tio̍h chin-chōe sió pêng-iú kā chhiò
575 soat-bêng : Keng-kè 15 nî, Chó-chì tùi sió-o̍h chin kàu tōa-o̍h, lóng sī ná chòe kang thàn chîⁿ lâi ôan-sêng ha̍k-gia̍p.
576Hāu tiúⁿ: Chu-ūi tông-ha̍k, múi nî chite5 sî-chūn lán lóng ū sio-siāng ê pit-gia̍p-sek, cheng-chha pit-gia̍p ê lâng bô saⁿ-tâng
577chha pit-gia̍p ê lâng bô saⁿ-tâng nā-tiāⁿ. Chóng-sī múi nî góa lóng ēng chit kù ōe lâi bián-lē tāi-ke, “Jîn-seng í ho̍k-būui bo̍k-tek
578Chùn-gē : Lē-ná, ta̍k ê lâng lóng tńg-khì lah, lí iáu teh siūⁿ sím-mi̍h? Kin-á-ji̍t sī khòai-lo̍k ê
579Lông-bîn B: Chó-chì Sian-siⁿ. Góa 3 kah ê chhân-nn̄g lóng chèng mî-hoe,chóng-sī kin-nî mî-hoe tio̍h thâng chin lī-hāi; góa
580hoe,chóng-sī kin-nî mî-hoe tio̍h thâng chin lī-hāi; góa ê chu-pún lóng hē lo̍h-khì, chóng-sī siu bô chi̍t-pòaⁿ.
581Chó-chì : Chiah ê lóng sī tùi han-chû só͘ tit-tio̍h ê mi̍h-kiāⁿ.
582Chó-chì: Bo̍h-tit lia̍h chòe kî-kòai, chiah ê lóng sī Chú beh hō͘ lán ê, lán tio̍h ēng kám-siā lâi sêng-siū. (Nn̄g
583lán ê, lán tio̍h ēng kám-siā lâi sêng-siū. (Nn̄g ê lông-hu chhiú lóng the̍h chi̍t tē thô͘-tau chhut).
584lâi kiâⁿ 3 mî 3 ji̍t chiah lâi kàu chia. Kè-khì góan ê thó͘-tōe lóng chèng mî-hoe,chóng-sī thâng-hāi chin lī-hāi, nn̄g, saⁿ nî chêng
585lī-hāi, nn̄g, saⁿ nî chêng góan ê tōe-hng ū thiaⁿ lí ê kiàn-gī lóng-chóng chèng thô͘-tāu, thâu chi̍t nî góan ū tit-tio̍h chin hó ê kè
586Chó-chì: Chhiáⁿ lín lóng lī-khui góa, góa su-iàu an-chēng ê sî-kan.(Chó-chì í-gōa ê lâng
587lī-khui góa, góa su-iàu an-chēng ê sî-kan.(Chó-chì í-gōa ê lâng lóng thè)
588hō͘ i khòaⁿ pīⁿ, góan chit só͘-chāi nā ū káu á-sī ti phòa-pīⁿ, lóng tio̍h chhē i chiah ū hoat-tō͘.
589Chó-chì: Chiah ê lóng sī góan tī si̍t-giām-sek só͘ chòe chhut-lâi ê mi̍h-kiāⁿ.
590piàn chōe-chōe siūⁿ bōe liáu ê mi̍h-kiāⁿ. Góa lâi sǹg khòaⁿ leh, lóng-chóng kúi hāng :Gû-leng, mī-hún, tê, chhò͘, thô͘-tāu chiùⁿ, ba̍k
591tāu piáⁿ kap gû-leng chin hó chia̍h. Góa khòaⁿ-tio̍h chin chōe lâng lóng teh kā lió-ló koh sàng kì-liām mi̍h; góa iā ài ēng chit chiah kó͘
592Iâ-so͘ m̄-sī hit khóan pián-sian-á, chū-kàu-taⁿ I só͘ chòe ê sū lóng bô ū hit khóan bô iáⁿ chiah ê.
593tiong-ng, kha thí-khui, chhiú kia̍h kôaiⁿ, khòaⁿ thiⁿ, kî-û ê lâng lóng gông-ngia̍h). Hò͘! chiah nih súi, he chiū-sī thiⁿ ò͘ (kí chêng-āu
594pêng í-keng ū hè ê chhiⁿ-mî lâng ê pē-bú saⁿ khan chhiú chhut-lâi, lóng sī chhēng bái-bái.
595 ê kiáⁿ) che, m̄-chai sím-mi̍h gôan-in, tùi chhut-sì chiū siangbak8 lóng bô khui. Iā hiān-chāi tit-tio̍h khòaⁿ-kì, che lóng sī Siōng-tè
596chiū siangbak8 lóng bô khui. Iā hiān-chāi tit-tio̍h khòaⁿ-kì, che lóng sī Siōng-tè ê un-hūi.
597Bú: (Tùi Hoat-lī-sài lâng tàm-thâu) che lóng sī tùi lín ê kî-tó só͘ tì-im ê.
598Chhiⁿ : Ma-ma, m̄-sī lah, in kap góa lóng bô sím-mi̍h kan-sia̍p. Si̍t-chāi sī cha hng tùi góa che sin-miā kám
599lō͘ D : (Khòaⁿ hit ê lo̍h-khì ê āu-iáⁿ). Chit chūn ê Iû-thài lâng lóng mā sī m̄-chiâⁿ lâng.
600lō͘ E: Tû-khí chè-si kap Hoat-lī-sài lâng, kap thiu-hiòng ê í-gōa lóng mā án-ni.
601chhut tē-ge̍k khí-lâi iông-kan, iông-kan ê o̍ah lâng ke-ke hō͘-hō͘ lóng tio̍h chú chhiⁿ-chhau, chú kàu chi̍t toh móa-móa lâi chhiáⁿ chiah ê
602-ang-á, ēng to-á, chha̍k-á lâi tiau-khek ngó͘-siōng, kóng chiah ê lóng ū sîn lâi pài, lâi ho̍k-sāi, si̍t-chāi sī chin m̄-tio̍h, kóng chiah
603, kì-jiân chòe tōa koaⁿ, lán lāu-pē kap góa kap lín tōa hiaⁿ iā lóng chìn siù-châi, lán tāi-tāi lóng sī pài pu̍t, kin-á-ji̍t chhut tio̍h
604pē kap góa kap lín tōa hiaⁿ iā lóng chìn siù-châi, lán tāi-tāi lóng sī pài pu̍t, kin-á-ji̍t chhut tio̍h lí chit ê lo̍h kàu sí liáu bô
605gia̍p-sek ê sî kóng siā-sû, si̍t-chāi chin êng-kng. Khó-sioh lán lóng bô lâng khì hù.
606Bo̍k-su: Sè-sio̍k lâng lóng chhiò lán sìn Iâ-so͘ ê lâng kóng, lo̍h-kàu sí liáu bô lâng khàu
607hāu mn̂g, hō͘ ha̍k-seng ta̍k ê chhiò kah ha̍h-ha̍h-kiò, hāi góa bīn lóng m̄-káⁿ kia̍h khí-lâi, kiàn-siàu kah bô tàng cháu khì bih.
608Ha̍k-kiong: Góa lóng bêng-pe̍k lah, Ài-ah, lí tùi chit chân chhin-sū ū kah-ì bô? Kó͘-
609Ài-ah, lí tùi chit chân chhin-sū ū kah-ì bô? Kó͘-chá chòe chhin lóng sī kun-kù mûi-lâng ê ōe kap pē-bú ê bēng-lēng chiū sêng, hiān
610lēng chiū sêng, hiān-chāi í-keng bô siāng lah. Lâm lú siang-hong lóng sio-bat, koh tio̍h ū saⁿ ì-ài chiah ōe sêng.
611chit ê chhin-sū koat-tēng ōe sêng lah. Án-ni, góa 3 ê cha-bó͘-kiáⁿ lóng kè hō͘ Ki-tok-tô͘ ê i-seng, si̍t-chāi Siōng-tè thiàⁿ góa, thòe góa
612chin khó-chhú, chin to-siā. Tong-bō͘, Khé-bûn, lín nn̄g lâng bô kú lóng beh chòe i-seng, lín tio̍h ài kèng-ùi Siōng-tè, o̍h Iâ-so͘ ê thiàⁿ
613bo̍k-su 3 ê chhian-kim, 3 ê gâu koh hó kiáⁿ-sài, chiâⁿ 10 ê sun-á lóng sī chin koai, chin gâu tha̍k-chheh, bo̍k-su , bo̍k-su-niû tek-khak chin
614sī chia̍h tōa chiú, po̍ah tōa kiáu ê lâng , chai-iáⁿ chit nn̄g hāng lóng sī m̄-hó ê tāi-chì, ài beh kái-chèng sī bô hoat-tō͘. Séng hiaⁿ
615khí-lâi khòaⁿ, khòaⁿ tio̍h Iâ-so͘ nn̄g jī, sûi-sî chiong chheh lóng tìm hiat-ka̍k, chheh chîⁿ koh chhiúⁿ tò-tńg, kha-chiⁿ khûn-thâu ti̍t
616N̂g Bo̍k-su : Chit nn̄g hāng góa lóng m̄-chai, put-kò góa chai i ū hō͘ Ji̍t-pún kun kiông-pek kap Ji̍t-pún
617Siōng-tè ê un-tián pêng-an kàu Má-keng, tī góan ê pún só͘-chāi lóng-chóng hōaⁿ saⁿ keng kàu-hōe, kàu Mûi Bo̍k-su khì Phîⁿ-ô͘ ê sî,
618Chû-bín-ché-á!! Lín 2 lâng cháu lâi chia hō͘ góa sì-kòe chhōe lóng bô.
619美廉: Sī, góa khì sì-kè chhōe lóng bô, góa iā ū tńg khì chhù chhōe, iā-sī chhōe bô, chhù koaiⁿ leh
620 ū tńg khì chhù chhōe, iā-sī chhōe bô, chhù koaiⁿ leh, lāi-bīn lóng bô lâng tī-teh.
621ūi lah! Taⁿ beh án-chóaⁿ (chin tioh-kip, chin chheⁿ-kông, eⁿ-á khǹg lóng bô lō͘, khǹg hia iā m̄-hó, khǹg chia iā m̄ hó, āu lâi chiah siūⁿ
622兵甲:Chhōe lóng bô.
623兵甲:In-ūi Hi-pek-lâi ê hū-jîn-lâng lóng seⁿ cha-bó͘-gín-ná.
624兵乙:Só͘ ū Hi-pek-lâi ê ta-po͘ gín-ná to lóng hō͘ lâng thâi-sí liáu-liáu beh àn-chóaⁿ ū?
625兵乙:Ū, chàu-kha, chúi-kng kha, kau-âm khang lóng ū chim-chiok chhōe.
626兵乙:Lóng bô.
627隊長:Tiām-tiām, lín 2 lâng lóng bô jīn-chin chhōe.
628兵甲,乙:Tūi-tiúⁿ, pò-kò, hô-piⁿ iā chhōe lóng bô.
629sī kok-ông chin thiàⁿ sioh góa, góa nā tùi kok-ông só͘ kiû ê, i lóng beh thiaⁿ, só͘-í góa tī hô-piⁿ só͘ khio̍k ê eⁿ-á kok-ông tek-khak
630 chin hó táⁿ! Lí bô siūⁿ lán sī chò lô͘-lē ê sin-hūn, sí-o̍ah lóng chāi tī chú-lâng ê chhiú, lí koh káⁿ pīn-tōaⁿ. Te̍k-pia̍t lí chā
631tī sim-ni̍h, tì-kàu mê-ji̍t ut-chut, sim-sîn put-chí kan-khó͘, siūⁿ lóng bô ū sím-mi̍h hoat-tō.
632êng-kng pí thiⁿ, lí ê tì-hūi pí hái, lí chi̍t-ê khui siaⁿ thiⁿ-tē lóng tín-tāng, lí nā bēng-lēng bān-mi̍h lóng sūn-ho̍k, lí kin-ná-ji̍t
633chi̍t-ê khui siaⁿ thiⁿ-tē lóng tín-tāng, lí nā bēng-lēng bān-mi̍h lóng sūn-ho̍k, lí kin-ná-ji̍t ūi-tio̍h chiah ê sán-gia̍p châi-sán lâi
63425 富人: Lí lóng m̄-chai, (khiā khí-lâi) lán ê chhng-khò͘ í-keng bô kàu-gia̍h thang
635lú-pī lóng tōa-tōa chēng-ka, tì-kàu kóan-lí ê lâng tōa khiàm-kheh, ū ê chiū
636chhiūⁿ lí án-ni chhau-sim peh-pak, lí ê hó-giah tùi tī lí ôan-chôan lóng bô lō͘-ēng. Lí tio̍h pàng-sim, chiong it-chhè ê sū pàng-hē hō͘
637hióng-hok, lán kiám m̄-sī ta̍k-ji̍t só͘ chia̍h ê sī 山珍海味, chia̍h kàu lóng ià lah, lán só͘ chhēng ê kiám m̄-sī tiû-tōan pháng-se, lán só͘
638 bûn-hòa ê tiong-sim, bô-lūn in ê chèng-tī, kiàn-tio̍k, gē-su̍t, lóng sī sè-kài só͘ chù-ba̍k ê...
63938 夫人: Lô-má ê chhia-hôa, êng-kng í-keng ū khip-ín sè-kài lóng-chóng ê pù-lang kap ko-kùi ê lâng. Tī i ê ke-chhī ū chhut-miâ ê
64039 富人: Thiaⁿ kóng Lô-má ê lú-jîn lóng sī ēng gû-ni teh sé sin-khu, in só͘ tòa ê chhù lóng sī tāi-lí
641má ê lú-jîn lóng sī ēng gû-ni teh sé sin-khu, in só͘ tòa ê chhù lóng sī tāi-lí chio̍h khí ê....
642-lāi ê chúi-ke, m̄-chai tōa-hái. Lán ê châi-sán tùi tī lán iā lóng bô ū lī-ek.
64342 夫人: Lán thang tiàu-chi̍p 5 ê sió-iâ kap chiah ê lóng-chóng ê kóan-ke ê lâng chhut-lâi saⁿ-kap kè-e̍k chìn-hêng ê sū.
644lâng toh-téng ê mi̍h iáu-khah hó, koh tī pù-lâng ê chhù ta̍k-ji̍t lóng ū tōa iân-siah, hō͘ lí iā thang hióng-siū in só͘ ka-la̍uh ê sut-
64510 以東: Góa lóng bô iàu-kín hiah--ê, góa só͘ iàu-kín ê chiū-sī ài tām-po̍h sî
646èng-kai chun-chông, èng-kāi thang kiaⁿ-ùi ê..., in-ūi bān-hāng sū lóng sī chhut tī lí ê chí-ì.
647ê kiáⁿ án-chóaⁿ gia̍h-ba̍k gióng-bōng lí ê kok. Sè-kan ê it-chhè lóng sī chhin-chhiūⁿ hoe, chhin-chhiūⁿ chháu, chá-khí sî hoat bō͘-sēng
648ê hong-siaⁿ í-keng chín-tōng chôan-kok ê peh-sèⁿ, tì-kàu peh-sèⁿ lóng kun-tòe kàu tī hái-piⁿ, kàu tī khòng-iá.
64913 以東: I kóng lâng tī 現世 ê só͘-chòe lóng tī 來世 beh tú-tio̍h sím-phòaⁿ, hit ê 來世 chiah ū chin-si̍t ê bûn-bêng.
650 ê pâng-ok, thó͘-tōe, châi-pó í-ki̍p hiah ê gû-iûⁿ, lô͘-lē iā lóng beh chiàu sò͘-gia̍h lâi kā lán thiu-sòe, chiàu án-ne, lán múi-nî
651-chhè taⁿ kàu chia lah, góa beh koh kóng sím-mi̍h, góa ê chôan-sin lóng gī-gī chhoah lah. (chē lo̍h-khì)
65222 富人: Lí m̄-bián kóng, lí m̄-bián kóng! Góa lóng bêng-pe̍k, góa lóng bêng-pe̍k! Che sī thâu chi̍t-pō͘, kiat-kio̍k sī
65322 富人: Lí m̄-bián kóng, lí m̄-bián kóng! Góa lóng bêng-pe̍k, góa lóng bêng-pe̍k! Che sī thâu chi̍t-pō͘, kiat-kio̍k sī ōe hō͘ Lô-má chhiúⁿ
654 chia ôan-lah. Góan kú-kú só͘ ló͘-le̍k, só͘ kiàn-li̍p ê kàu chia lóng soah lah, oh, khó͘-òⁿ siū chiù-chó͘ ê Lô-má, góa kap lí ū sím-
65530 富人: (khiā khí-lâi) Góa lóng bô teh thiaⁿ lí ê ōe! Lô-má tú-tú sī thó͘-húi, sī hiong-hōan!
656sio̍k lán. I ê hong-siaⁿ í-keng kàu tī chôan-kok. Góa pêng-siông iā lóng teh kun-tè I, I ê miâ kiò chò Iâ-so͘.
657lâng iā khì kun-tòe hit ê ba̍k-kang ê kiáⁿ Iâ-so͘, koh sòa sìn i lóng-chóng ê ōe. Che sī Í-sek-lia̍t ê 終局, sī Í-sek-lia̍t ê 滅亡 !
658Kiû Lí iā kì-liām Lí siū-khó͘ ê kiáⁿ-jî lóng-chóng ê âu-kiò, kiû Lî sià-bián góa tī chit ê o̍ah-lâng ê tōe
6593 天使b: Hiaⁿ-tī Lia̍p-sat-lō͘ ah, lí ê siū-khó͘, lí ê pi-chhám lóng soah lah. Lí m̄-bián koh tī chit ê chhiⁿ-chhìn, léng-chēng ê ke-lō͘
660chhiⁿ-chhìn, léng-chēng ê ke-lō͘ chiūⁿ ko͘-toaⁿ khùn-khó͘ lah. Lí lóng-chóng ê ba̍k-sái iā soah lah, lí èng-kai ji̍p tī lí ê chó͘ A-pek
6614 米勒: Kàu kin chá-khí tōa-seh iáu lóng bô soah.
662seh, Lia̍p-sat-lō͘ m̄-chai ū pêng-an bô? Pháiⁿ-miā lâng khah siông lóng sī khah nāi-miā.
66314 米勒: Kî-kòai, lóng bô ìn. Ah, Lia̍p-sat-lō͘ kôaⁿ-sí lah! Lí khòaⁿ, choan-sin lóng bōe
664kòai, lóng bô ìn. Ah, Lia̍p-sat-lō͘ kôaⁿ-sí lah! Lí khòaⁿ, choan-sin lóng bōe tín-tāng lah, koh i ê bah léng chhìn-chhìn.
6651 夫人: Hô-lī, lāu-iâ chá-khí chêng-hêng án-chóaⁿ? Tùi chā-mê lóng bô chhéⁿ ê khóan, m̄-chai ū iàu-kín á-bô?
666khah hó ê io̍h á-sī i-hoat thang kiù i mah, lí chai nā-sī chîⁿ góan lóng bô khiàm-kheh.
667Sió-iâ, chiàu-khòaⁿ chit ê chêng-hêng lán tio̍h chhiáⁿ 5 ê sió-iâ lóng lâi chū-chi̍p tī lāu-iâ ê sin-piⁿ thang su-hāu i, í-ki̍p tiàu-chi̍p
668sin-piⁿ thang su-hāu i, í-ki̍p tiàu-chi̍p hiah ê sī-tōa, sī-sòe, kap lóng-chóng ê chhin-cho̍k pêng-iú lâi.
669-jiân sī án-ne, chhiáⁿ lí sûi-sî khai-sí siat-hoat hō͘ ta̍k-lâng lóng thang chhut-hoat khì.
67030 夫人: Chú-lâng ah, lí só͘ kóng ê sī sím-mi̍h, góa lóng bōe thang bêng-pe̍k.
671ū sím-mi̍h pang-chān! Oh, góa ê chhùi-lāi ta sò-sò kàu jím-siū lóng bōe-tiâu. Góa ê chôan-sin lóng sī thâng kā ê siong-hûn, góa tī
672chhùi-lāi ta sò-sò kàu jím-siū lóng bōe-tiâu. Góa ê chôan-sin lóng sī thâng kā ê siong-hûn, góa tī chia chiâⁿ-chò tōe-ge̍k ê hóe-
673chit ê siâⁿ-lāi, ū chi̍t-ê A-peh-à teh siu-lí phôe-ôe. I ta̍k-ji̍t lóng chē tī i ê sòe-sòe ê tiàm-lāi teh kā lâng pó͘ phôe-ôe. Chit ê
674chí teh kòe chhin-chhiūⁿ lâu-chúi, si̍t-chāi chin kín. Chóng-sī lán lóng bōe-thang ūi Chú chò sím-mi̍h.
675 kàu lah, Lí ūi-tio̍h góa pi-bî ê lâng lâi chhut-sì, nā-sī góa lóng bô thang hó khóan-thāi Lí, góa ê sim chin kan-khó͘. Góa chin ài
676Án-ne hó-sè, chóng-sī Chú Iâ-so͘ nā lâi góa lóng bô piáⁿ thang chhiáⁿ I, I phah-sǹg ōe chin iau, góa tio̍h pī-pān piáⁿ
67713 幕後人: A-peh-à, chiong i só͘ ū ê lóng the̍h chhut-lâi teh beh khóan-thāi Iâ-so͘. I ta̍uh-ta̍uh kiâⁿ kàu mn̂g
67814 老乞食: Chin-kôaⁿ, chin-kôaⁿ! Ta̍k-keng chhù lóng koaiⁿ-koaiⁿ khí-lâi, hō͘ góa bô lō͘ thang bih kôaⁿ, góa phah-sǹg
679lîn-bín góa, góa taⁿ bô khùi-la̍t thang kiâⁿ lah, góa ê chôan-sin lóng léng khí-lâi lah. (tó lo̍h-khì)
680óa ê pháiⁿ-miā lâng, tī ke-lō͘ teh kiû-khit, kin-á-ji̍t chiah kôaⁿ lóng bô tit-tio̍h pòaⁿ-chiam, koh tú-tio̍h chit ê tōa-seh sòa bōe-thang
6810 老乞食: Chin to-siā. (chia̍h) Góa chia̍h liáu chin pá lah, koh sin-thé lóng hôe-ho̍k chin sio-lō lah. Taⁿ seh iā khah tiām ê khóan, góa tio̍h kín
682kìⁿ lah. I chiū koh chē-teh lâi kè-sio̍k i ê kang-chok, sim-lāi khiok lóng teh chù-ì gōa-bīn.
683hó, góa tek-khak ōe kôaⁿ sí. Góa kin-á-ji̍t chhut-lâi bē hóe-chhè lóng bē bô pòaⁿ-lok, góa m̄-káⁿ tńg-khì, góa ê lāu-pē chin pháiⁿ, nā
684lí m̄-bián háu, hiah ê hóe-chhè góa kā lí bóe, chia ū cha̍p-kho͘ lóng hō͘ lí, m̄-bián chāu-chîⁿ, koh chit tè piáⁿ hō͘ lí chia̍h, lí tiàm
685chîⁿ iā chhun tām-po̍h, i chiū chin sit-bāng. In-ūi só͘ thiàⁿ ê Chú lóng iáu-bōe khòaⁿ-tio̍h. I chiū koh chē teh lâi kè-sio̍k kang-chok.
686chi̍t ê kiáⁿ lâi kàu chit ê īⁿ-hiong ê só͘-chāi, chi̍t-kóa só͘-hùi lóng ēng liáu-liáu, koh sòa tú-tio̍h chit ê tōa-seh, ah , góa beh án-chóaⁿ
687 hòng-tōng ê kiáⁿ, só͘-í lâi kàu chit ê só͘-chāi, só͘-hùi iā lóng ēng liáu-liáu, koh sòa tú-tio̍h chit ê tōa-seh.
688tio̍h koh koaiⁿ-mn̂g ji̍p lāi-bīn. I khòaⁿ-kìⁿ toh-téng ê mi̍h-kiāⁿ lóng liáu lah, koh hóe iā hoa lah, chîⁿ iā bô lah, chiū sim-lāi tōa siong
689iā bô lah, chiū sim-lāi tōa siong-sim, in-ūi siūⁿ kóng Chú nā lâi lóng bô mi̍h thang khóan-thāi I lah.
690seng ke-thâu teh chhōe-kiû o̍ah-mia chiàⁿ-lō͘. Kiâⁿ-lâi, kiâⁿ-khì lóng chhōe bô chin-si̍t pêng-an an-hioh ê só͘-chai. Ah, jîn-seng si̍t-chhāi
691pêng-an an-hioh ê só͘-chai. Ah, jîn-seng si̍t-chhāi sī chin khang-hu, lóng sī iu-chhiû, lô-khó͘, tāng-tàⁿ. Gia̍h-ba̍k sì-ûi chheⁿ-chhìn, bô
692 sī chi̍t-ê o͘-àm ê tōa-hái, hong-éng ná háu-sai, tû sí í-gōa lóng bô lō͘.
6932. 靈子:A-pa, ná kiâⁿ ná bô-lō͘, ná-chhōe ná khòaⁿ bōe-tio̍h, lóng sī chin hong-hòe pha-hng.
694kan. Taⁿ lán tio̍h koh kiâⁿ, lí tio̍h chhōa góa ê lō͘, in-ūi góa lóng sī óa-khò lí ê ín-chhōa.
6956. 靈子:A-pa, góa chin iá-siān, lóng bô khùi-la̍t thang kiâⁿ khì lah. Lán lâi tiàm chia tām-po̍h hioh-
696ni ta̍k-ūi teh kiâⁿ-se̍h, si̍t-chāi hō͘ lí chin lô-khó͘, chóng-sī lóng sī ūi-tio̍h lán ê hēng-hok. Taⁿ lán tiàm chia hioh-khùn, lí tio̍h
697tio̍h lâi chiū-kin góa, á-sī chiân-tô͘ ū sím-mi̍h bô bêng ê sū, lóng thang lâi kàu góa chia lâi siòng-miā.
698kiâⁿ hit tiong-kan ê chi̍t-tiâu, in-ūi tī hit 2 tiâu lō͘ ê lō͘-bóe lóng ū lí só͘ teh chhōe-kiû ê só͘-chāi.
69926 和尚:Sī lah, tùi kó͘-chá kìⁿ-nā ū lâng beh ji̍p chit-tiâu lō͘, lóng tio̍h chiàu chit ê hoat-tō͘ chiah ōe-thang ji̍p-khì.
70030 和尚:Khó-lîn ê lâng, lí ê sim-sîn lóan-jio̍k, lóng bô ū jím-siū ê la̍t, bô ū khek-khó͘ ê sim! Taⁿ lí chhiáⁿ, góa
701hiah-ni̍h tōa ê hi-seng kap lô-le̍k chiah ōe-thang ji̍p-khì, koh lán lóng bô ū sím-mi̍h khúi-la̍t, taⁿ ū sím-mi̍h pān-hoat?
70234 私慾:Góa kiò-chò Su-io̍k-pô, lóng sī chit ê tōa-lō͘ thâu teh chhōa lâng ê lō͘.
703tiâu tōa-lō͘ sī sè-kan lâng tōa-pō͘-hūn só͘ teh kiâⁿ ê só͘-chāi, lóng sī chin thò-tòng, koh chin ū hēng-hok, khòai-lo̍k ê só͘-chāi, lí
70443 盲人:Chóng-sī chin khó-sioh góa ê ba̍k-chiu lóng bô khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h.
70564 盲人:Góa ê kiáⁿ, ū lah, chóng-sī góa lóng bô hoat-tō͘ thang bán-hôe lí lah, góa ê kiáⁿ, góa ê kiáⁿ!
70670 盲人:Ū-iáⁿ, lóng ū khòaⁿ-kìⁿ tō-tio̍h! Móa-móa lóng sī sè-kan ê êng-kng! N̂g-kim
70770 盲人:Ū-iáⁿ, lóng ū khòaⁿ-kìⁿ tō-tio̍h! Móa-móa lóng sī sè-kan ê êng-kng! N̂g-kim siâⁿ, chhia-hôa ê Pa-pí-lûn, Lô-má
708 ê êng-kng! N̂g-kim siâⁿ, chhia-hôa ê Pa-pí-lûn, Lô-má, Ai-ki̍p, lóng sī chin-súi ê kong-kéng.
70971 魔王:Ū sim-sek bô? Taⁿ góa kā lí kóng chiah ê lóng sī góa ê só͘-ū, lí ōe thang chiàu lí ê chí-ì khì hióng-siū,
710chhái sî-kan tiàm hia teh khiā, m̄-tio̍h kóaⁿ-kín lâi khioh chîⁿ! Lí lóng m̄ chai-iáⁿ chîⁿ ê pó-pòe, nā ū chîⁿ lóng m̄-bián kiaⁿ lán ê kiáⁿ
711 lâi khioh chîⁿ! Lí lóng m̄ chai-iáⁿ chîⁿ ê pó-pòe, nā ū chîⁿ lóng m̄-bián kiaⁿ lán ê kiáⁿ-jî put-hàu lán.
712hái-bī á-sī khiā ko-lâu tāi-hā, á-sī chhēng tiû-tōan pháng-se, lóng sī tio̍h chîⁿ chiah ū lah.
713sī ūi-tio̍h chîⁿ lâi chûn-chāi á-sī chîⁿ ūi-tio̍h lâng chiah ū, lóng bōe-bêng. Lâng ǹg-bāng tùi chîⁿ lâi tit-tio̍h khùi-la̍t kap chun
714-lo̍k, khiok m̄ chai-iáⁿ, ūi-tio̍h chîⁿ ê iân-kò͘ í-keng sit-lo̍h i lóng-chóng ê jîn-keh liáu lah.
7158 魔王:Lí khòaⁿ tī góa ê kok-lāi lâng-lâng lóng sī teh tui-kiû chîⁿ-châi. In-ūi jîn-seng ê hēng-hok, hoaⁿ-hí lóng
716lóng sī teh tui-kiû chîⁿ-châi. In-ūi jîn-seng ê hēng-hok, hoaⁿ-hí lóng sī kin-kù tī chit ê chîⁿ, chîⁿ chiū-sī tāi-piáu lâng ê sìⁿ-miā
717chiū-sī tāi-piáu lâng ê sìⁿ-miā kap khòai-lo̍k, só͘-í lâng-lâng lóng phoe-miā teh khioh chîⁿ, chîⁿ iā sī it-chhè pêng-an kap an-lo̍k ê
718tiúⁿ á-sī kōan-tiúⁿ, tìn-tiúⁿ, séng gī-ôan, kōan gī-ôan, góan lóng ōe thang hō͘ lí.(退場)
719kan ê sè-la̍t ná-lâi ná kiông. Lí khòaⁿ chòe-kīn chē-chē lâng lóng teh kèng-cheng tē-ūi. Taⁿ góa koh chhōa lí lâi khòaⁿ Hu-êng chhī.
720mi̍h-kiāⁿ chin-chiàⁿ chē, chin-chiàⁿ chē-chióng, hō͘ góa chhēng kàu lóng bōe liáu.
72125 小姐:Tòa tī hu-êng chhī si̍t-chāi chin sim-sek ta̍k-ji̍t lóng ūi-tio̍h chng-thāⁿ, ūi-tio̍h thit-thô chin bô êng.
72226 太太:Tòa tī chit ê hu-êng chhī ê lâng lóng bô sî-kan thang siong-sim á-sī khòa-lū sím-mi̍h, thang kóng lóng
723 lóng bô sî-kan thang siong-sim á-sī khòa-lū sím-mi̍h, thang kóng lóng sī chin hēng-hok.
724 sè-kan chòe nāu-jia̍t, chòe gō͘-lo̍k ê só͘-chāi, tī hia ê lâng lóng bô iu-būn.
72531 小姐:Ta̍k-mê, ta̍k-ji̍t lóng ū hì, ū tiān-iáⁿ thang khòaⁿ, iā ū súi-saⁿ thang chhēng, ū chē
726iā ū súi-saⁿ thang chhēng, ū chē-chē mi̍h thang chng-thāⁿ,ta̍k-ji̍t lóng ūi-ti̍h chiah ê sū chin bô-êng.
727chi̍t-ê chhia-chhí koh nāu-jia̍t ê só͘-chāi, tī hia ê lâng ta̍k-ji̍t lóng ūi-tio̍h góa-māu kap khòai-lo̍k teh bô êng. Lâng tī chit ê sè-kan
728a:Lim lo̍h-khì oh, lim lo̍h-khì oh!! Bó͘-kiáⁿ, chhân-hn̂g, chhù-the̍h lóng lim lo̍h-khì oh, chí-ū chiú ōe kái lâng ê sim-būn, hō͘ lâng bông
72944 酒漢b:Lim chit ê lo̍h-khì lóng m̄-chai thiⁿ-tōe kúi-kin, chí-ū hō͘ sim hoaⁿ-hí, ta̍k-hāng lóng m̄
730khì lóng m̄-chai thiⁿ-tōe kúi-kin, chí-ū hō͘ sim hoaⁿ-hí, ta̍k-hāng lóng m̄-chai liáu-liáu.
73147 酒漢b:Góan lóng m̄-bat pàng-hē góan ê chiú-kan, só͘-í put-an bô ki-hoe thang koh hāi
73249 賭徒b:Liân sèⁿ-miā mā tio̍h po̍ah lo̍h khì. Lâng-lâng lóng chai po̍ah-kiáu ê lī-hāi, iáu-kú bōe-thang lī-khui chit ê thang kiaⁿ
733khòaⁿ beh po̍ah môa-chhiok, á sī beh kèng-bé, tōng-kiû, po̍ah pâi-á, lóng ū.
73457 魔王:Gō͘-lo̍k hō͘ lâng ê sim lóng chi̍p-tiong khí-lâi, tì-kàu bô ki-hōe thang siàu-liām i ê lêng-hûn
735kín khì, m̄-thang koh tiû-tû, khòaⁿ lí ài sím-mi̍h só͘-chāi, lí lóng thang khì hióng-lo̍k.
73660 盲人:Góa lī-khui góa ê kiáⁿ lóng bô û chi̍t sî khek ê pêng-an.
737ōe-thang chhōe-tio̍h chin-si̍t ê pêng-an kap khòai-lo̍k, só͘ khòaⁿ ê lóng sī chin bô thò-tòng koh sī bô khak-si̍t. Ah, góa beh án-chóaⁿ ōe
738kan ê pêng-an tī tá-lo̍h! Sè-kan hēng-hok tī tá-lo̍h, kiám m̄-sī lóng sī lia̍h hong, lia̍h iáⁿ mah?
739Jîn-seng ê khòai-lo̍k tī tá-lo̍h, jîn-seng ê hok-khì tī tá-lo̍h, lóng sī lia̍h hong, lia̍h iáⁿ, hit ê êng-kng chhin-chhiūⁿ hoe, khòai-siā
74012 盲人:Aih-ah, góa ê sim kan-khó͘ kàu-ke̍k! Lóng bô ū o̍ah-miā ê ǹg-bāng, lóng sī sí ê siōng-būn, cho̍at-bāng
741ah, góa ê sim kan-khó͘ kàu-ke̍k! Lóng bô ū o̍ah-miā ê ǹg-bāng, lóng sī sí ê siōng-būn, cho̍at-bāng ê saⁿ-kiò, m̄-chai ū sím-mi̍h lâng
742bāng á-bô. Góa ê sim chhin-chhiūⁿ taⁿ tāng-tàⁿ, góa ê kha-chhiú lóng bô la̍t. O͘-thiⁿ tōe-àm ê chhim-ian, tùi tá-lo̍h ū góa ê
743tī ah, chhiáⁿ lí m̄-bián koh cho̍at-bāng, in-ūi Iâ-so͘ ū ūi-tio̍h lóng-chóng cho̍at-bāng bê-lō͘ ê lâng lâi kàu sè-kan, hō͘ kìⁿ-nā kiû
744Súi ê ji̍t-thâu, chhiⁿ-chhùi ê chháu-po͘, úi-tāi ê kiông-chhong, lóng sī hián-bêng Siōng-tè ê kôan-lêng kap êng-kng,thiⁿ-téng tōe-ē
745seⁿ thang lâi chú chheⁿ-chhau chhiáⁿ lí, koh soah chin pháiⁿ-ūn lia̍h lóng bô pòaⁿ-hāng.
74617 雅各:Hńg! Tàng-sng-kâu, chiong soaⁿ-ni̍h lóng-chóng ê chhâi-lông kā góa bé góa mā bô-ài.
747iaⁿ chin hó-chia̍h to-tio̍h, góan-lâi chiū-sī âng-tāu-á thng hohⁿ, lóng hō͘ lí phiàn-phiàn khì. Pak-tó͘ iau si̍t-chāi sī ū kàu kan-khó͘.
748Hńg! Chin sóng-khòai, chin sóng-khòai. Bô sió-khóa kā kà-sī leh lóng bē sài-tit. Tiāⁿ kóng i sī tōa-kiáⁿ iā iōng tōa-kiáⁿ ê kôan
749tōa-kiáⁿ ê kôan lâi beh khi-hū góa, bô sió-khóa kà-sī chi̍t-ē lóng bē sài-tit. Chóng-sī m̄-thang hō͘ i kòe-thâu siū-khì. Nā
750 khòaⁿ-kìⁿ chóng-sī i ē ēng bong ê, Í-sò sī chin-chē mn̂g, góa lóng bô mn̂g, só͘-í nā hō͘ a-pa khòaⁿ-phòa ê sî-chūn, góa chiū m̄-sī
751Lí ka khòaⁿ chiah ê bah chú kah chiah-ni̍h-á phang, khòaⁿ-tio̍h kàu lóng beh lâu nōa chhut-lâi, lí ê saⁿ chhēng ū hó-sè bô? Chhiú ê phôe
752tè iā beh kap lí ê tông-pau saⁿ-kap tī-teh. Beh hō͘ lí ê tông-pau lóng hâng-ho̍k tī lí ê bīn-chêng. Chiù-chó͘ lí ê beh siū chiù-chó͘
753Ngá-kok í-keng tùi lí chhiúⁿ-to̍at hit ê chiok-hok khì lah! Taⁿ góa lóng bô hoat-tō͘ lah.
754 tio̍h kā góa chiok-hok lah. Sió-khóa iā bô iàu-kín lah, lí soah lóng bô kā góa lâu chi̍t-sut-á tio̍h m̀?
75536 以撒:Góa chiong lí ê it-chhè lóng hó͘ Ngá-kok lah, chiong lí it-chhè ê tông-pau hō͘ i chò lô͘-lē,
756 hō͘ i chò lô͘-lē, chiong tē-chiūⁿ it-chhè ê gō͘-kak chheng-chiú lóng hō͘ i lah. Taⁿ góa lóng bô chhun sím-mi̍h lah! Í-sò͘ ah! Lí beh
757chiong tē-chiūⁿ it-chhè ê gō͘-kak chheng-chiú lóng hō͘ i lah. Taⁿ góa lóng bô chhun sím-mi̍h lah! Í-sò͘ ah! Lí beh kiò góa kā lí chò sím
758kúi chit ê Ngá-kok nā bô hō͘ sí phah-sǹg bē-sài-tit! Chū kàu-taⁿ lóng sī beh kap góa chò tùi-te̍k. I ham góa tī lāu-bó ê thai ê sî chiū
759lâi chiàu-kò͘ pang-chān góa, hō͘ góa ê kha ōe-thang khiā-chāi tī lóng-chóng ê tùi-te̍k ê bīn-chêng, lóng-chóng ê chai-hāi ê téng-bīn.
760ê kha ōe-thang khiā-chāi tī lóng-chóng ê tùi-te̍k ê bīn-chêng, lóng-chóng ê chai-hāi ê téng-bīn. A-men.
761thiⁿ-sài thêng, 1 ê thiⁿ-sài thiàu, 4 pō͘ chhiùⁿ ê sî 3 ê thiⁿ-sài lóng thiàu.)
762khì-khū. Ū hoe-kan, ū óaⁿ, ū tê-au, ū phiat-á. Góa chò chia ê lóng sī ài in chiàu in ê pún-hūn khì lī-ek lâng.
763iā ū khah chho͘-sio̍k hā-chiān, iā ū khah ko-sióng chun-kùi, khiok lóng sī chin-ū lō͘-ēng, chin ū su-iàu, bô chi̍t-hāng te̍k-pia̍t khòaⁿ-
764chi̍t-hāng te̍k-pia̍t khòaⁿ-khin á-sī te̍k-pia̍t khòaⁿ-tāng, ta̍k-hāng lóng tio̍h chīn in ê pún-hūn lâi êng-kng in ê chú-lâng. (thòe-tiûⁿ)
765óe koh pûi-pûi, chin pháiⁿ-khòaⁿ-siùⁿ. Sīm-chì lâng-kheh nā lâi, lóng lu góa chò thâu-chêng, hō͘ góa chò lâng ê kó͘-tóng, m̄-tiāⁿ kan
766 góa sio kàu pòaⁿ sió-sí. Ah, góa chin pháiⁿ-miā! Góa jím-siū lóng bōe-tiâu lah!
767lí súi-súi, khǹg lí tī toh-téng, lí iáu teh hoah-chhám, lí lóng m̄-chai góa ê chhám-kéng. Chú-lâng chō-chiâⁿ góa chit ê oe-á,
768Thâm-ô͘: Oe-á hiaⁿ ah, lí m̄-thang án-ni kóng! Lí ê chhám lóng bōe pí góa ê chhám. Chú-lâng kā góa chō-chiâⁿ chit ê thâm-ô͘
769 lâi tùi góa ê chhùi-khang piàⁿ lo̍h kàu móa-móa, hit ê khì-bī lóng bōe hiáu thang kóng khí. Góa lóng kek kàu tù bōe tiâu lah! Oh,
770lo̍h kàu móa-móa, hit ê khì-bī lóng bōe hiáu thang kóng khí. Góa lóng kek kàu tù bōe tiâu lah! Oh, góa ê chhám sī kóng bōe chīn.
771pò o̍ah-ke̍k ê lō͘-ēng sī chin hó. Tī pún-lâng ê chok-phín tiong lóng sī ū chin bêng-hián ê bo̍k-tek kap tiong-sim, chiū-sī hō͘ lâng bat
7724. 西西拉: A-pa, lí lóng sī án-ni kheh-khì, Chú Iâ-hô-hoa tek-khak ōe thòe lán khui-lō͘,
7736. 西西拉: A-pa, chhiáⁿ lí m̄-thang án-ni kóng, Pa-ná kap góa lóng chin su-iàu lí, lí tùi góan ū chin tōa ê pang-chān kap chí-tō,
77410.西西拉: A-pa, lí lóng sī kóng hit-khóan kheh-khì ōe, che lóng bōe thang sǹg chòe sím-mi̍h
77510.西西拉: A-pa, lí lóng sī kóng hit-khóan kheh-khì ōe, che lóng bōe thang sǹg chòe sím-mi̍h lô-khó͘. Góa chin hoaⁿ-hí án-ni chò
77611.迦米: Chin súi, chin bí-biāu ê sek-tī! Ta̍k ê sòaⁿ-kat lóng ū thiàⁿ kap chêng ê kì-hō, chhēng chiah ê saⁿ ê lâng si̍t-chāi
777 chit ke ê lâng só͘ chit ê saⁿ? Án-ni kiám ōe ēng-tit, lán ê saⁿ lóng chin kū lah?!
778lo̍h-soaⁿ lah, o͘-àm pau-ûi sí-kéng, chheⁿ-chhìn ê soaⁿ-iá, sì-bīn lóng sī chhiū-nâ, cha̍p-chháu, hân-léng ê pak-hong siū-siū háu, thâu
779Lí ê chhiú só͘ the̍h ê mi̍h-kiāⁿ kap lí ê sin-khu só͘ ū ê chîⁿ lóng kau chhut--lâi hō͘ góan!
7807.巴拿: Góa lóng bô tòa chîⁿ tī sin-khu, lín khòaⁿ chhò lah! Góa ūi-tio̍h iàu-kín
781hô-hoa chá chiū tiāⁿ tio̍h lí tio̍h ji̍p tī góan ê chhiú-lāi, lí lóng m̄-chai! Lí nā bô ài miā chiah lâi chhì khòaⁿ lí ê tám-liōng!
782Iâ-hô-hoa, Lí tio̍h khó-lîn góa, tio̍h chín-kiù góa. Oh, móa-sin lóng sī to-siong, góa káⁿ ōe sī tī chit ê soaⁿ-téng. (koh tó lo̍h khì.
783thang kiaⁿ ê sū!(Óa-khì) Oh, móa-sin lóng sī huih! A-men, A-men!!
784, góa bô hoat-tō͘ thang ūi lí chò sím-mi̍h, góa kiaⁿ-kàu sin-hûn lóng beh sòaⁿ khì lah, góa tio̍h kín lâi khì, nā bô liân góa iā cháu
785chin chhùi-ta, ài lim-chúi! sim-chong pho̍k-pho̍k-chhéng, kui sin-khu lóng bô la̍t lah. Ah,ah!(gia̍h chhiú ǹg thiⁿ). Siōng-tè ah, kiû Lí chiàu
78640.希百: (Kè-sio̍k teh ka pau-siong) Hiaⁿ- tī ah, góa lóng m̄ sī lí só͘ kóng ê lâng.
78742.希百: Khó-lîn ê hiaⁿ-tī ah, góa lóng bô sio̍k lí só͘ kóng ê.
78843.巴拿: Góa lóng m̄-bat lí, lí sī sím-mi̍h lâng?
789pang-chān lí, bô-lūn lí sī Iû-thài lâng á-sī Sat-má-lī-a lâng lóng sī sio-siâng.
790chin thang siong-sim ê chhò-gō͘, Iû-thài kap Sat-má-lī-a kiám m̄ sī lóng sio̍k tī A- pek-la̍h-hán ê kiáⁿ-sun mah?! Kiám m̄ sī lóng sio̍k
791m̄ sī lóng sio̍k tī A- pek-la̍h-hán ê kiáⁿ-sun mah?! Kiám m̄ sī lóng sio̍k Siōng-tè ê sóan-bîn mah? Chit khóan ê phian-kiàn nā bô kái
792Lí chiong lí ê chiú ēng chīn tī góa ê sin-khu, chiong lí ê io̍h lóng boah tī góa ê siong-hûn, chiong lí ê saⁿ thiah-phòa lâi pau góa ê
7931.巴拿: Ai-iò! ai-iò! góa bô hoat-tō͘ thang tín-tāng lah, kui sin-khu lóng chin thàng-thiàⁿ.
794, tng góa só͘ kèng-thiàⁿ só͘ chun-tiōng ê chè-si kap Lī-bī lâng lóng pàng-sak góa tī sí tōe, bô lîn-bín góa ê sî, to̍k-to̍k góa tī
795Siōng-tè! Si̍t-chāi Siōng-tè chin gâu thiàⁿ góa, hō͘ góa ta̍k-hāng lóng sūn-sū hêng-thong. (僕人福來出場)
7962. 福來: Thâu-ke ah, hiah ê chhek-á lóng bô só͘-chāi thang hē lah, chhek-chhng lóng móa-móa lah, hiah ê hân
797Thâu-ke ah, hiah ê chhek-á lóng bô só͘-chāi thang hē lah, chhek-chhng lóng móa-móa lah, hiah ê hân-chî lóng tī gōa-bīn teh chhoe-hong pha̍k
798só͘-chāi thang hē lah, chhek-chhng lóng móa-móa lah, hiah ê hân-chî lóng tī gōa-bīn teh chhoe-hong pha̍k-ji̍t, nā bô kín siat-hoat só͘-chāi
799sǹg, chóng-sī lí ōe-hiáu sǹg bōe-hiáu tî, hiah ê kū chhâi-liāu lóng pháiⁿ lah, koh góa iā m̄ sī ba̍k- kang sai-hū, thái ōe-hiáu kā lí
800chhng-khò͘ í-keng siuⁿ o̍eh koh phòa lah, tio̍h sòa thiah-thiah khí-lâi lóng khí sin ê.
801Hit ê iáu kú ōe ēng-tit, kah phah-sńg, siàu-liân lâng siūⁿ hiah ê lóng m̄ sī sū, góa bōe-thang án-ni chò.
80216.福來: Lí lóng sī án-ni ū chē-chē chhiú-óan, iā beh suh lâng ê huih, iā beh phùi
803lâng, tio̍h lâi ka bián-chit, bô hō͘ i sió-khóa chia̍h-khó͘ chi̍t-ē, lóng bōe ēng-tit, choan-choan mê-kak, bô ka bôa hō͘ kim-ku̍t sī bōe ēng
804 ēng-tit, kū-nî chiah khí hó chit-chō tōa-lâu, chi̍t-kóa chîⁿ lóng khai liáu-liáu, tùi taⁿ liáu-āu bô sió-khóa chek-chū khí-lâi chheng
805chū khí-lâi chheng-êng hù-kùi ê seng-o̍ah sī bōe ēng-tit, jîn-seng lóng-sī ū chîⁿ hióng chheng hok, bô chîⁿ chiū hō͘ lâng khòaⁿ-khin.(牧師
806師: Góa to siūⁿ kóng lí phah-sǹg sī chin bô êng, thài ōe hiah kú lóng bô lâi chò lé-pài, ài beh lâi kā lí thàm-an.
807tio̍h in-ūi khí chit chō lâu sòa chin bô êng, liân lé-pài-ji̍t mā lóng bōe kì-tit, chin sit-lé, chin sit-lé.
80826.牧師: Ông sian-siⁿ, lí si̍t-chāi chin chhong-bêng, lí ta̍k-hāng lóng ōe, lí ê thâu-khak sī te̍k-piat iu-siù.
80927.財主: Sī lah, chò lâng nā bô khah khiáu, khah-sek leh, lóng mā ōe khì hō͘ lâng phiⁿ-khàm khì. Chit-má ê siā-hōe, lí mā chai
810sian-siⁿ sī chit ê tōe-hng chòe ū chîⁿ, ū sè ê tōa jîn-bu̍t, góan lóng chin khim-phōe lí.
811bô hoat-tō͘ thang khí ê, koh chhân-hn̂g ê sū, cheng-siⁿ ê kóan-lí, lóng sī chin bōe thang pàng-sim, chhiàⁿ-kang-lâng kiù-kèng sī chhiàⁿ-kang
812khì chò lé-pài lah, góa sui-jiân bô teh chò lé-pài, góa mā sī lóng ū teh kî-tó, góa nā beh khùn lóng kî-tó kóng, "Siōng-tè ah,
813teh chò lé-pài, góa mā sī lóng ū teh kî-tó, góa nā beh khùn lóng kî-tó kóng, "Siōng-tè ah, kiû Lí tio̍h sù-hok tī góa ê ka-têng
814tè ah, kiû Lí tio̍h sù-hok tī góa ê ka-têng, hō͘ góa só͘ chòe ê lóng ōe tōa hêng-thong, hō͘ góa ê ke-hóe châi-sán lóng ōe thang pêng
815 só͘ chòe ê lóng ōe tōa hêng-thong, hō͘ góa ê ke-hóe châi-sán lóng ōe thang pêng-an, kiû Lí iā chek-hoat hiah ê pháiⁿ-lūi, ok-tóng."
816hō͘ lí ê tōa-kiáⁿ iā í-keng teh beh pit-gia̍p i-choan, lí sǹg sī lóng bô sím-mi̍h thōa-lūi, koh múi-nî ê siu-sêng sī hiah-ni̍h hong-
81735.財主: Góa chit-má to khai chîⁿ khai kàu lóng khang-khang lah, thái ū hoat-tō͘ thang koh kā lín chò sím-mi̍h!
818tè nā bô hoaⁿ-hí, lâi siú-hôe I ê un-tián, chiong lí ê châi-sán lóng chhian-sóa hō͘ pa̍t-lâng, án-ni kiám m̄ sī iáu khah khui-sún.
819tham pa̍t lâng ê chíⁿ-châi. A-hó chek, Hóe-lô͘ hiaⁿ, Chúi-gû-á só lóng sī chin sàn-hiong ê lâng, in lóng bô ū sím-mi̍h châi-sán, chóng
820chek, Hóe-lô͘ hiaⁿ, Chúi-gû-á só lóng sī chin sàn-hiong ê lâng, in lóng bô ū sím-mi̍h châi-sán, chóng-sī in chin gâu thiàⁿ Chú, kap thiàⁿ
821mn̄g khòaⁿ beh án-chóaⁿ, m̄-thang sûi-piān hō͘ i ji̍p lâi, lí sī lóng bô teh thiaⁿ tio̍h bô!?
822金葉 : He chin kî! Lí liáu chîⁿ kap góa ū sím-mi̍h kan-sia̍p? Hó sū lóng bô góan ê hūn, nā ū sím-mi̍h pháiⁿ-sū lóng khan-thoa góan chia
823mi̍h kan-sia̍p? Hó sū lóng bô góan ê hūn, nā ū sím-mi̍h pháiⁿ-sū lóng khan-thoa góan chia lâi, hó- gia̍h lâng kúi chiam-chîⁿ hō͘ lâng
82449.財主: Chin khó͘-ò͘ⁿ! chhiàⁿ-chhiàⁿ chiah ê lóng sī án-ni káu-kòai, gâu piān-po̍k, lóng bô beh thiaⁿ chhùi, nā ū
825ò͘ⁿ! chhiàⁿ-chhiàⁿ chiah ê lóng sī án-ni káu-kòai, gâu piān-po̍k, lóng bô beh thiaⁿ chhùi, nā ū khah hó tio̍h ka sî-sî tiàu. (沉默片刻, āu
826siūⁿ khì lóng bô tú-hó ê hoat-tō͘ thang siat-hoat. (thiaⁿ-tio̍h ū lâng lâi, kóaⁿ
82759.財主: Lín chit khóan sàn-kúi lâi lóng sī bô hó tāi-chì! Góa khòaⁿ-tio̍h lí ê bīn góa chiū chai-iáⁿ
828nā the̍h chhù-khè á-sī chhân-khè lâi, khòaⁿ beh 1 bān á 10 bān, lóng mā sûi-sî ōe-thang èng lí ê lī-piān.
82976.福來: Thâu-ke ah, lí m̄-thang siūⁿ kóng tāi-ke lóng sī kap lí siâng-khóan, bōe lah, bô lâng teh siàu-siūⁿ lí ê chîⁿ
830chiah ōe thang chheng-êng, hióng-lo̍k chit ê sè-kan, lí gōng-gōng lóng m̄-chai chîⁿ ê pó-pòe!
831lâng, chiū ko͘-hū lí ê pù-ū, lâng tī chit sè-kan, nā pa̍t-lâng lóng sí liáu-liáu, kan-taⁿ lí o̍ah-teh iā tek-khak chin bô chhù-bī. Lâng
832lán ê lêng-hûn, lán ê chhù-the̍h, ke-gia̍p, chîⁿ-châi kiám m̄ sī lóng tio̍h pàng-lī tī chit ê sè-kan, kui-sio̍k tī pa̍t-lâng ê chhiú?
833? Chí ū góa chi̍t lâng nā lī-khui chit ê sè-kan, it-chhè tek-khak lóng ōe hun-sòaⁿ khì. Nā sī án-ni góa ê ló͘-le̍k, góa ê kè-kàu lóng
834lóng ōe hun-sòaⁿ khì. Nā sī án-ni góa ê ló͘-le̍k, góa ê kè-kàu lóng kui tī khang-khang. (koh 徘徊) Khó-phàⁿ ê sí! Góa ēng chîⁿ ê kôan-
835 thang kiaⁿ ê hêng-iông! Oh, góa m̄-káⁿ khòaⁿ lí, góa ê gó͘-thé lóng chín-tōng, góa ê sin-hûn in-ūi kiaⁿ-hiâⁿ beh siau- sòaⁿ khì, chhiáⁿ
836ōe hut-jiân kàu i hia, i ê thòng-khó͘ kap chôat-bāng beh pí hiah ê lóng bô ūi ka-kī pī-pān sím-mi̍h seng-chûn ê tiâu-kiaⁿ ê lâng koh khah
837nā óa-khò piáⁿ, chiū-sī óa-khò tùi Siōng-tè ê chhùi só͘ chhut lóng-chóng ê ōe." Sí put-sî tio̍h tī lâng ê mn̂g-kháu teh tán-hāu.
838it-seng lô-khó͘,tio̍h-bôa, khîn-khiām, kè-kàu, taⁿ hiah ê lô-khó͘ lóng beh kui tī khang-khang. Chhiáⁿ lí, chhiáⁿ lí khó-lîn góa chit
839chhiáⁿ lí khó-lîn góa chit ê Ông Pù-lâi, ū lô-lo̍k, chóng-sī lóng iáu bōe hióng-siū leh, mā tio̍h iông-ún góa koh o̍ah kúi cha̍p-nî
840111.財主: Góa ê chîⁿ hō͘ lí, góa ēng góa pó-pòe ê chîⁿ lóng hō͘ lí, chhiáⁿ lí lâu góa ê o̍ah-miā!
841chhiú,m̄-thang lâi lia̍h góa! Góa chin kiaⁿ sí! góa m̄-káⁿ khì,(錢箱 lóng 拋在地上) Oh, sím-mi̍h ōe thang kiù góa ê sìⁿ-miā!?
842góa, góa gôan-lâi sī bô ái ín lí ê khang-khòe, in-ūi lâng-lâng lóng chai-iáⁿ lí sī tē-it hó gia̍h, khiok iā sī tē-it tàng-sng koh
843-ūi góa chin ài góa ka-kī, góa it-chhè ê cheng-sîn kap kong-im lóng sī ūi-tio̍h sè-kan ê chîⁿ-châi lâi bô êng, taⁿ góa chai-iáⁿ lâng
844tio̍h chhò lō͘, só͘-í bōe thang tit-tio̍h lâng ê hoaⁿ-hí, lâng-lâng lóng chiù-mē góa, tùi góa phùi chhùi-nōa, góa lóng chai-iáⁿ, chóng
845hí, lâng-lâng lóng chiù-mē góa, tùi góa phùi chhùi-nōa, góa lóng chai-iáⁿ, chóng-sī góa ǹg-bāng tùi chit-tia̍p khí góa ōe-thang chò
846iā sit-chāi ū thiàⁿ-sim ê seng-o̍ah. In-ūi ūi ka-kī ê tio̍h-bôa lóng beh kui tī khang-khang. To̍k-to̍k thiàⁿ-sim ê seng-o̍ah kap hāu-kó lóng
847lóng beh kui tī khang-khang. To̍k-to̍k thiàⁿ-sim ê seng-o̍ah kap hāu-kó lóng bōe bô khì, beh éng-óan chiâⁿ chò súi ê bián-liû tì tī lán ê
848bô chi̍t-hāng ōe-thang tòe lán kàu éng-seng ê só͘-chāi. It-chhè lóng tio̍h pàng hē tī chit ê sè-kan. Chhiáⁿ lán tāi-ke koh khah chhut-
8498. 老婆: Góa kin-á-ji̍t sin-thé ōe tì-chhú án-ne lóng- sī ūi-tio̍h góa chi̍t ê put-siàu kiáⁿ ê iân-kò͘.
850Góa ū chi̍t ê to̍k-seⁿ ê hāu-seⁿ, tōa-hàn sòa pìⁿ-siàng, mê-ji̍t lóng hòng-tōng tī gōa-bīn, lām-sám chò húi-lūi. Góa nā siūⁿ-tio̍h
85117. 醫師: Lí tio̍h tō-siā Siōng-tè, che lóng sī Siōng-tè ê thiàⁿ. Án-ne hó góa lâi khì, pêng-an.
852bián kiò i-seng lâi, lí thái beh án-ne, lí bô siūⁿ lán chhù-lāi lóng bô chîⁿ, liān chia̍h pn̄g tio̍h bōe kò͘-tit.
853io̍h thang kóaⁿ-kín hó, í-gōa ê sū góa chiah siat-hoat, nā siat-sú lóng bô chîⁿ góa chiah chiong góa chit kha kim chhiú-chí lâi piàn-bē lâi
85422. 老婆: Soat-hoa, si̍t-chāi hō͘ lí chin lô-khó͘ tio̍h-bôa, a-bú lóng bōe-thang kā lí chai-pôe, hóan-tńg tit-tio̍h lí chin tōa ê pang-chān.
855ū sèⁿ-miā i chiū ōe koh tńg-lâi lah, koh hit-khóan lâng tńg-lâi lóng bô hó tāi-chì, lí siàu-liām i ū sím-mi̍h lō͘-ēng.(浪子英傑出場)
856Eng-kiat, lí tńg-lâi tio̍h bô, lí sī khì tó-ūi lah, chiah-ni̍h kú lóng bô tńg-lâi.
857女: A-hiaⁿ, lí chôan-jiân long bô liông-sim, lán ka-têng hiān-chāi lóng bô thang chia̍h, lí chai bô? A-bú ūi-tio̍h lí mê-ji̍t thòng-khó͘
858chiong góan só͘ óa-khò ê chhiú-chí kā góan pak khì, lí chôan-jiân lóng bô thian-liông.
859iúⁿ-chhī lín nn̄g-lâng. Bô-lūn hong-hō͘ bô-lūn kôaⁿ-jo̍ah, góa lóng sī phoe-miā lâi teh chò kang, chi̍t ê āiⁿ tī kha-chiah, chi̍t ê khan
860chiâⁿ-chò kin-á-ji̍t chit-khóan ê chhám-kéng(háu), góa ê lô-khó͘ lóng kui tī o͘-iú, góa ê bîn-bāng lóng soah khì lah!
861chhám-kéng(háu), góa ê lô-khó͘ lóng kui tī o͘-iú, góa ê bîn-bāng lóng soah khì lah!
86243. 小女: A-bú, taⁿ lán beh án-chóaⁿ, chhù-lāi lóng bô chîⁿ, koh io̍h-chîⁿ mā sòa bô hoat-tō͘ thang la̍p lah.
863chut koh tú-tio̍h chit ê o̍ah-kúi lâi teh kiáu-jiáu. Ah, chit sè-kan lóng sī hû-khí bô hû-tó, it-tàn nā sit-pāi chiū hō͘ lâng khòaⁿ-khin
864, it-tàn nā sit-pāi chiū hō͘ lâng khòaⁿ-khin, siūⁿ-lâi siūⁿ-khì lóng sī òan-chheh ka-kī ê kéng-gū.
865góa chai-iáⁿ chit ê sè-kan bô ū chi̍t ê si̍t-chāi ū chêng ê lâng, lóng sī lī-kí chú-gī, kim-chîⁿ chú-gī lah.
866 lâi, phah-sǹg hit ê phôe-pau sī té chîⁿ chiah tio̍h. Koh chit sî lóng bô lâng teh khòaⁿ?? Hó, góa tio̍h lâi kā i chhiúⁿ hit ê phôe pau
86734.警官: Lí m̄-bián ke kóng ōe, bô-lūn sím-mi̍h sū-chêng lí lóng bô hoat-tō͘ thang thoat-chhut hêng-ho̍at lah, kiâⁿ, lâi-khì kéng-chhat
868hāi-jîn, chóng-sī chin ka-chài, Siōng-tè ū pó-siú góa, hō͘ góa lóng bô siū tio̍h sím-mi̍h sún-hāi, chí-ū khang-kiaⁿ chi̍t-tiûⁿ.
86939.醫師: Chhòa kéng-koaⁿ, kó-jiân góa lóng bô tú-tio̍h sím-mi̍h siū siong, chit ê chheng-liân ê chōe kiám bōe
870chheng-liân góa khòaⁿ sī ū sim beh hóe-kái lah, i ê lāu-bú sió-mōe lóng mê-ji̍t teh kiû-kiò Siōng-tè kín-kín kái-piàn i, góa iā-sī ta̍k
871 góa, góa hiám-hiám hāi-sí lí ê sèⁿ-miā, chóng-sī lí iáu-kú lóng bô òan-hūn góa,sòa thòe góa kiû-chêng. Oh, chit-khóan ê thiàⁿ
872kòe-khì ê tāng-chōe, góa si̍t-chāi tùi lí chin pōe-ge̍k, put-hàu, lóng sī kiâⁿ tī o͘-àm ê bê-lō͘, chhiáⁿ lí tio̍h sià-bián góa. Taⁿ
873góa ê Eng-kiat, lí ê a-bú taⁿ sí iā kam-gōan lah, góa ê lô-khó͘ lóng bô kui tī khang-khang lah. Che thang kóng lóng sī Siōng-tè ê lîn
874lah, góa ê lô-khó͘ lóng bô kui tī khang-khang lah. Che thang kóng lóng sī Siōng-tè ê lîn-bín kap Lâu i-seng ê pang-chān, góa chin hoaⁿ-
875 Kiù-sè-chú Iâ-so͘ kàng-seng ê ji̍t, chôan sè-kài ke-ke hō͘-hō͘ lóng sī teh hoaⁿ-hí khèng-chiok Sèng-tàn, taⁿ lán iā lâi gîm chi̍t tè
8762.清香:Góan jī-hiaⁿ tō hō͘ Ji̍t-kun(日軍)tiàu khì chò peng, sòa lóng bô tńg-lâi, tì-kàu hō͘ i tio̍h àn-ne siū-khó͘.
877Nā bô i chi̍t-lâng lán káⁿ tio̍h iau-sí. Lín tōa-hiaⁿ kap tōa-só lóng tòa tī Tâi-pak chhia-hoa ê só͘-chāi, só͘ thàn ê chîⁿ ka-kī tō
878 án-ne, nā bô, in tek-khak bô tńg-lâi. Chim-má ê siàu-liân lâng lóng sī án-ne........(沈默) Góa nā siūⁿ-tio̍h lín jī-hiaⁿ sim-lāi chiū chin
87923.金鳳:M̄-bián, góa ê mi̍h-kiāⁿ lín lóng m̄-thang kā góa bong tio̍h. Chhiáⁿ lí phâng chúi lâi hō͘ góan sé
880tiām hia khiā,tio̍h kín-kín khì phâng môe chhut-lâi hō͘ góan chia̍h; lóng sī chháu-tē sông, m̄-chai pòaⁿ-hāng.
88135.金鳳:Siù-lân, lí sī àn-sǹg beh hō͘ chit ê ka-têng lóng chiâⁿ-chò ji̍p-kàu ê tio̍h bô? A-bú , lí thái ōe iông-ún Siù-lân
882ōe iông-ún Siù-lân án-ne chò?! Lán ê chong-cho̍k á-sī pêng-iú lóng bô lâng teh sìn, che sī thang kiàn-siàu ê sū.
88341.老婆:Gôan-lâi sī án-ne, góa lóng m̄ chai-iáⁿ, góa siūⁿ kóng Siù-lân tio̍h hiah-ni̍h kut-la̍t gâu pang
884lân tio̍h hiah-ni̍h kut-la̍t gâu pang-chān ka-têng, só͘-í ta̍k-hāng lóng sûi-chāi i.
885khó͘, te̍k-piat sī tùi tōa-só tńg-lâi chhù liáu-āu lí ta̍k-ji̍t lóng tio̍h ba̍k-sái chún pn̄g thun......, chóng-sī A-só, lí tio̍h koh jím
8866.清香:Jī-só, chhiáⁿ lí m̄-thang khioh-òan A-bú, in-ūi lóng sī hō͘ tōa-só bé-siu khì lah!(老婆出場)
887hit hō thiaⁿ tō-lí ê cha-bó͘ lâng siph7aiN-mi̍h m̄-thang óa-khì, lí lóng bô teh thiaⁿ! Hit-khóan pháiⁿ-mi̍h chhut-sì tio̍h tòa to chhiuⁿ,ji̍p
888kè-bô͘ beh hāi sí góa! Oh, góa chit-niá pó-pòe ê Hiong-káng saⁿ lóng là-sap khì, khòaⁿ lí beh kap góa án-chóaⁿ sǹg-siàu lah!
88912.老婆:Ai-ià, lí chit ê chin-chiàⁿ sī hāi-thâng, lóng sī hō͘ lí hāi kàu chhiⁿ-chhám kàu ke̍k, góa tō kā lí kóng hiān
890老婆:清香m̄ chai án-chóaⁿ iáu bōe tńg-lâi. Khó-lîn ê kiáⁿ ta̍k-ji̍t lóng tio̍h chhut-khì kā lâng sé-saⁿ thàn chîⁿ. Ah, góan bú-kiáⁿ ná lâi
8912.清香:A-bú, lí thái teh sé saⁿ lah, lí lóng bô siūⁿ lí ê sin-thé hiah-ni̍h lóan-jio̍k, khǹg teh góa chiah sé
892chóng-sī bô chò tio̍h bōe ent7-tit, chêng lín jī-só tī chhù-ni̍h i lóng ōe thòe lán chò, taⁿ i chhut-khì lán bô chò sī bōe ēng-tit. Ah
893kàu bô hó tē-pō͘(結祥出場)Kiat-siông! Lí sī khì tó-ūi chiah-ni̍h kú lóng bô tńg-lâi sī teh chò sím-mi̍h sū lah.
89415.金鳳:Lí ū sím-mi̍h bīn thang koh tńg-lâi? Lí lóng m̄-bián tńg-lâi hó lah, góa ka-kī ū hoat-tō͘ thang kap lí phah-sǹg
89517.金鳳:Lí lóng sī ēng hit-khóan ōe beh lâi môa-phiàn góa, góa taⁿ hō͘ lí bōe
89619.金鳳:(thêng-chhiú) The̍h lâi, góa nā bô pìⁿ-bīn lí lóng m̄-kiaⁿ, án-ne hó, iáu ū bô(chhiau tê-á lāi)
89731.結祥:Kim-hōng, góa kin-á-ji̍t ōe chò chit-khóan ê sū kiám m̄-sī lóng ūi-tio̍h lí mah, lí bô lîn-bín góa, hóan-tńg tī chit ê chai-lān
89832.金鳳:Chhin-chhiūⁿ lí chit-khóan bô lō͘-ēng ê ta-po͘ lâng, góa lóng bô ū sím-mi̍h thang liû-chêng, góa beh kap lí lī-hun.
899-ji̍p bô hoat-tō͘ thang èng-hù lí ê chhia-hoa ê seng-o̍ah, it-chhè lóng sī ūi lí, lí lóng bô liông-sim.
900thang èng-hù lí ê chhia-hoa ê seng-o̍ah, it-chhè lóng sī ūi lí, lí lóng bô liông-sim.
901lâi hōan-chōe,lí chit-khóan lâng tio̍h giâm-giâm chhú-ho̍at. Lâi,lóng pa̍k khí-lâi!!
90240.清雲:A-bú, lí ná ōe hiah nih lāu lah, lí ê thâu-mn̂g lóng pe̍h khì, lí ê seng-khu lóng sī kut-thâu, A-bú, hō͘ lí kú-kú lô
903 ōe hiah nih lāu lah, lí ê thâu-mn̂g lóng pe̍h khì, lí ê seng-khu lóng sī kut-thâu, A-bú, hō͘ lí kú-kú lô-khó͘, si̍t-chāi góa sī chin
90442.清雲:A-bú, lán lóng m̄-sī teh chò bāng, koh in-ūi hó-bāng lâi kàu, só͘-í it-chhè ê
90553.清雲:A-hiaⁿ, che lóng sī Siōng-tè ê thiàⁿ, lán eng-kai tio̍h kám-siā Siōng-tè.
90654.老婆:Góan lóng àn-sǹg lí í-keng sí lah, kin-á-ji̍t tī chit ê chai-lān ê sî lí
907 ê sî lí ōe-thang tńg-lâi sòa kiù chi̍t-ke thoat-lī kan-lân, che lóng sī Siōng-thian ê pí-iū, phah-sǹg góa tio̍h lâi sio-hiuⁿ pài-pu̍t.
908ūi Siōng-tè chiah sī ōe pang-chān lâng chin ê sîn, lán ê seⁿ-sí lóng tī I ê chhiú-lāi.
909 A-bú, góa tńg-lâi chòe iàu-kín chiū-sī beh hō͘ lán ê ka-têng lóng ōe thang sìn chit-ūi Siōng-tè.
91058.老婆:Án-ne sìn Iâ-so͘ pài Siōng-tè sī chin hó ê sū, góan lóng m̄ chai-iáⁿ, taⁿ si̍t-chāi tio̍h kám-siā Siōng-tè, o-ló Iâ-so͘, nā
91159.清雲:A-bú, Siù-lân thái ōe lóng bô khòaⁿ-tio̍h? sī khì tó-ūi?(Tāi-ke àⁿ-thâu m̄-káⁿ ìn)
91263.金鳳:(Cháu kàu Chheng-hûn ê bīn-chêng kūi teh) Chheng-hûn, che lóng sī góa ê chōe. Góa sī chi̍t ê òan-hūn thiaⁿ tō-lí ê lâng, tùi
913chò tùi-te̍k, hō͘ i kàu tī ko͘-put-chiong tio̍h lī-khui ka-têng, che lóng sī góa ê m̄-tio̍h,chhiáⁿ lí sià-bián góa. Taⁿ góa kin-á-ji̍t bêng
914khì it-chhè pháiⁿ ê só͘-kiâⁿ lâi sìn-khò Siōng-tè, hō͘ chôan-ke lóng ōe tâng chi̍t-tiâu lō͘.
915ōe-thang koh khòaⁿ lí ê bīn, góa chin hoaⁿ-hí, it-chhè ê kan-khó͘ lóng thòe kàu thiⁿ-piⁿ hái-kak. O͘-àm-mê kòe-khì lah,taⁿ kng-bêng hoaⁿ
91670.金鳳:Siù-lân, it-chhè lóng sī góa ê m̄-tio̍h, góa si̍t-chāi chin kiàn-siàu, chhiáⁿ lí tio̍h
917bú, A-só, chhiáⁿ lín m̄-thang ūi-tio̍h chit ê sū lâi kan-lân, che lóng sī Siōng-tè ê hó ì-sù beh kiù lán chi̍t-ke, lán eng-kai tio̍h hoaⁿ
918tú sī Kiù-chú Sèng-tàn, chôan sè-kài ta̍k pang-kok ke-ke hō͘-hō͘ lóng teh hoaⁿ-hí khèng-chiok Sèng-tàn, lán iā saⁿ-kap gîm-si lâi hoaⁿ-hí
919ū Siōng-tè ê thiàⁿ, bô-lūn tú-tio̍h sím-mi̍h sū, āu-lâi iā-sī lóng ē piàn-chò hok-khì.
920chiàu-kò͘, chit 3 ê chheng-liân bô tiâu-kiāⁿ hoaⁿ-hí hoeh hō͘ lí, che lóng sī Siōng-tè ê thiàⁿ ê kám-kak, in lóng bô teh siūⁿ beh tùi lí
921hoaⁿ-hí hoeh hō͘ lí, che lóng sī Siōng-tè ê thiàⁿ ê kám-kak, in lóng bô teh siūⁿ beh tùi lí tit-tio̍h sím-mi̍h, chí-ū ūi tio̍h beh kiù
922Siōng-tè ê thiàⁿ, in bōe hiáu án-ni thiàⁿ-lí, siat-sú nā ta̍k-lâng lóng sìn Iâ-so͘, chit-ê sè-kài tek-khak ē chin hēng-hok. Só͘-í góa bô
923-khak ē chin hēng-hok. Só͘-í góa bô lūn tùi sím-mi̍h lâng, góa lóng ài pò i chai chit ê siau-sit, góa iā ǹg-bāng lí ū chi̍t-ji̍t ē lâi
924kiû Siōng-tè chiàu-kò͘ sè-kiáⁿ khui-lō͘; án-ni kau-tài I ê chhiú, lóng bián khòa-lū.
925siaⁿ, té tōa-be̍h-môai hō͘ chia̍h, kā mn̄g kòe-lâi mn̄g kòe-khì iā lóng m̄-ìn.
926P: Góa chham Jîn-ài-à tòa hia chio-ho͘ i lóng bē hó-sè, ū ko͘-chiâⁿ i chia̍h chi̍t-óaⁿ tōa-be̍h-môai, í-gōa mn̄g
927ko͘-chiâⁿ i chia̍h chi̍t-óaⁿ tōa-be̍h-môai, í-gōa mn̄g téng mn̄g ē, lóng m̄ ìn, góan to chiâⁿ-bô hoat-tō͘, tú siūⁿ beh kā chhōa khì phài
928P: Ā hó-kóng, kóng kah góan hit ê lāu 38 ê, kìⁿ ū jī-chóa, lóng kā lí sa-sa khì khí-hóe, chá-khí liân hit-tiuⁿ phiàn-toaⁿ chò chi̍t
929, thâu-á chin nge̍h-sim, taⁿ sǹg thiaⁿ tō-lí bô-gōa-kú, ta̍k-hāng lóng bē hiáu-tit, ǹg-bāng tit-tio̍h lí ê chí-tō.
930S: A-hiong khah tio̍h, lín tāi-ke lóng chin gâu, tiong-kan A-hiong siāng-gâu chhiùⁿ siāng-gâu pí. Lín to
931chin gâu, tiong-kan A-hiong siāng-gâu chhiùⁿ siāng-gâu pí. Lín to lóng án-ni chìn-pō͘ è!
932M: Tit Chú ê un-tián, lóng sī lán ê hōe-iú lâi chù-bûn.
933liân chho͘-kang ia̍h bô tàng chhōe. Ta̍k-ji̍t chhōe kah chit nn̄g-ki kha lóng nńg-lo̍h khì. Hó ah kin-á-ji̍t koh bóng lâi khì chhōe, khòaⁿ ōe
934S-1: Kiú-kiàn, kiú-kiàn. (Saⁿ ak-chhiú) Kīn-lâi lóng tio̍h ēng ak-chhiú ê. Lí chhit-chá peh-chá sī beh khì tó-ūi?
935S-2: Lí lóng m̄-chai kīn-lâi lóng ū Bí-ōan teh lâi, phah sǹg ū beh koh khóng[
936S-2: Lí lóng m̄-chai kīn-lâi lóng ū Bí-ōan teh lâi, phah sǹg ū beh koh khóng[khok]-tōa kiàn-siat ê
937S-1: Lóng bô chòe sím-mi̍h khang-khòe, só͘-í kin-á-ji̍t te̍k-pia̍t lâi pài-
938kái beh kiâⁿ chèng-ti̍t ê lō͘, bô-lūn sím-mi̍h khóan ê kang, góa lóng gōan-ì chòe, chhiáⁿ lí chhái-iōng góa.
939J: Kiám lóng bô pān-hoat mah?
940lâng, hiān-chāi ê siā-hōe tùi góa khòaⁿ-chòe éng-óan ê chōe-jîn lóng bô lîn-bín ê sim hóan-tńg ēng pháiⁿ tùi-thāi góa, hō͘ góa kiâⁿ
941thè i lâi kî-tó. Āu-lâi ū khì Sêng-si̍t hiaⁿ ê chhù, in tāi-ke lóng pêng-an, ia̍h i ê gín-ná chin ho̍at-phoat jia̍t-sim teh chún-pī Kiù
942chiām-chiām léng, pak-hong iā chám-jiân thàu. Só͘-í góa tōa-mn̂g lóng kā koaiⁿ tiâu leh.
943phòa, ta̍k-lâng khòaⁿ-tio̍h i chiū kiaⁿ siám-phiah i, ke-nih ê lâng lóng teh gī-lūn, ún-tàng kin-eng-àm ōe hoat-seng ì-gōa ê sū ---------
944J: Góa chia ū chîⁿ khòaⁿ lí ài lōa-chē, góa lóng beh hō͘ lí.(Tùi tē-á-lāi the̍h chîⁿ-tē, khǹg tī toh téng) Lí
945 tang, góa ê sim lú kan-khó͘, só͘-í āu-lâi ū 3 pái ê thoat-ga̍k lóng bô sêng, kàu kin-á-ji̍t chiah hō͘ lâng sià-chōe.
946B: Sī, lí ê sim-chêng góa lóng chai, tī kòe-khì, lí ê chhò-gō͘ chiâⁿ-chò kin-á-ji̍t ê lí, chóng
947bīn bô ū sím-mi̍h tōng-chēng, i chiū chiong hiah-ê gîn-khì téng, lóng the̍h, chiū tô-cháu).
948G): Chu-ūi, góa khòaⁿ lín chiah ê lóng sī hiān-sè chú-gī, bu̍t-chit chú-gī kap hióng-lo̍k chú-gī, lóng
949lóng sī hiān-sè chú-gī, bu̍t-chit chú-gī kap hióng-lo̍k chú-gī, lóng bô teh siūⁿ āu-lâi ê tāi-chì ...... góa siūⁿ sè-kan tē it iàu-
950C: (Thò͘-á tī tiong-ng teh thiàu, kàu koa chhiùⁿ liáu ê sî, lóng-chóng kóng) Chin-gâu, chin-gâu.
951T: Góan lóng beh lâi khì pài I.
952C: (Lóng chóng) Góan beh khì chhiùⁿ-koa hō͘ Ki-tok thiaⁿ.
953C: (lóng-chóng) Chhiùⁿ khòaⁿ māi lè.
954C: (lóng-chóng tōa chhiò) Án-ni bē ēng tit là.
955D: Lín ioh ê lóng m̄-tio̍h lah, góa ê chiah tio̍h lah.
956E: Lín lóng m̄-tio̍h, Iâ-so͘ ê chit-gia̍p chiū-sī teh lia̍h hî. Lín kiám m̄-bat
957*: (Lóng chóng) Lāu-su Pêng-an!
958S: Án-ni lín só͘ ioh ê lóng bô m̄-tio̍h. In-ūi Iâ-so͘ sī hó ê bo̍k-chiá, teh chiàu-kò͘ lán,
959 i-seng, lín nā pak-tó͘ thiàⁿ, thâu-khak hîn, chhàu kha phīⁿ-liâm lóng lâi chhōe góa, bián chîⁿ beh kā lín hōng-sū, kiám-chió lâng-lâng
960Bassanio: Lâng kiám lóng-chóng hāi-sí in só͘ bô-ài--ê mah!?
961Kong-chiok: Antonio kap Shylock, nn̄g lâng lóng chhut-lâi thâu-chêng.
962kho-liāu, chiū-sī lâng bah chi̍t-kun, ū bi̍t-chiap ê koan-hē tī-teh, lóng bô chi̍t-sut-á chhò-gō͘ kap mâu-tún tī-teh!
963Shylock: Hngh! Chit nn̄g ê tiōng-hu lóng sī Ki-tok-tô͘! Góa ê cha-bó͘-kiáⁿ kiat-kio̍k tio̍h lâi phòe hō͘
964gōa--e, kàu-taⁿ mā iáu-sī Tóng-gōa--ê!" Che piáu-sī lán kòe-khì lóng bô kàu jīn-chin lah!
965hio̍h lâi khàm seng-khu, lâng gū--tio̍h chí-ū khòaⁿ-kìⁿ chhiū- hio̍h lóng bô khòaⁿ-kìⁿ i-ê seng-khu.
966 ha̍k-hāu, tī chèng-hú ki-koan, kap kî-tha ê kong-kiōng tiûⁿ-só͘, lóng bô teh sú-iōng. In-ūi án-ne, Tâi-ôan-ōe sòa tī Tâi-ôan siā-hōe
967iōng-gí; tāi-chiòng mûi-thé liû-hêng, sî-kiâⁿ iōng-gí, Tâi-gí lóng chin khiàm-khoeh. Só͘-í it-poaⁿ-lâng, te̍k-pia̍t sī tì-sek hūn-chú
968gôan-pún tio̍h chin kiông-béng, koh ū koaⁿ-lē ê siàn-tōng, pún-lâi lóng sī sió sū, sòa giâ tōa-lōan, kàu bô hoat-tō͘ siu-soah ê tē-pō͘.
969ôan. Kám-siā Ko-i ka-têng ê múi chi̍t ê sêng-gôan, in-ūi tāi-ke lóng siān-chīn chit-bū, hō͘ góan ōe tit an-sim sūn-lī tī chia ha̍k-si̍p
970chò-hóe tōa-hàn ê kì-tì, tùi ha̍k-hāu kàu pēⁿ-īⁿ, che it-chhè lóng kòe tio̍h siuⁿ kín. M̄-kú, m̄-bián pi-siong! Lán só͘ thiàⁿ-sioh ê
971gí ê "joke", ū 2 ê gí-ì sêng-hun: amusing kap ridiculous.Tī Hôa-gí lóng kā chheng-ho͘ chò 笑話. Tī Tâi-gí lán ài kā pun chheng-chhó: amusing
972Í -chá ê siat-kè lóng-sī 1-e/1-kóa gí-giân ēng 1 thò phiau-chún (kiò-chòe codepage). Kap
973gí-giân mā ē-tàng kap kiông-sè gí-giân ū kāng-khóan ê tē-ūi, lóng ē-tàng ēng. Tâi-ôan chèng-hú tēng ê phiau-chún tian-tò-péng: "
974ê phiau-chún tian-tò-péng: "Lí nā ē-sái ēng chi̍t thò, pa̍t-hāng lóng bē-sái ēng--tit."
975Windows NT/2000 lóng sī ēng Unicode lâi siat-kè..ê.
976lóng sī ēng Unicode.
977chiàⁿ ê 1 jī, só͘-í koh ke-chhut 1,048,576 jī (1024x1024=1,048,576). Lóng-chóng ē-tàng piáu-sī 1,114,112 jī (65536 + 1048576=1,114,112) (0-1,
978Chiū-sī kóng lí ē-tàng kā hiān-iú bô kāng gí-giân ê chu-liāu lóng chóan-chòe Unicode, chiah-ê chu-liāu tō ē-tàng kau-ōaⁿ, bô khì chhiong
979Pian-bé hong-bīn, Unicode ùi V1.1 í-āu tō lóng kap ISO 10646 î-chhî it-tì.
980 1 ê ATSUI. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype thiaⁿ kóng Windows/Mac/Linux lóng thong-iōng.
981Lán it-poaⁿ tiāⁿ khòaⁿ--tio̍h--ê ê La-teng-jī, Unicode lóng ū chi-ôan. Phì-jû kóng Basic Latin (0020-007F: Eng-gí), Latin-1 (00A0
982Unicode bô ti̍t-chiap tēng-gī, m̄-kú chiah-ê ki-su̍t-sèng ê būn-tôe lóng ē-tàng kái-koat. Kap tōa pō͘-hūn ê gí-giân pí--khí--lâi bē khah
983 Lán lóng chai-iáⁿ, Tâi-ôan siā-hōe pún-chiâⁿ kan-ta tòa Gôan-chū-bîn(GCB)
984Tâi-ôan-lâng chin te̍k-pia̍t ê kám-chêng. I hoat-hiān Tâi-ôan lâng lóng teh thè pa̍t-lâng siat-sióng. Lóng kā ka-kī ê khòai-lo̍k kap hēng
985chêng. I hoat-hiān Tâi-ôan lâng lóng teh thè pa̍t-lâng siat-sióng. Lóng kā ka-kī ê khòai-lo̍k kap hēng-hok khǹg tī piⁿ..a. Góa tùi i chiah
986, ka-têng hēng-hok, sū-gia̍p sêng-kong, chá-ji̍t tit kùi-chú. Lán lóng chin chai, hun-in ê lō͘-tô͘ lò-lò-tn̂g, hun-in ê seng-o̍ah mā m̄-sī
987hun-in ê lō͘-tô͘ lò-lò-tn̂g, hun-in ê seng-o̍ah mā m̄-sī ta̍k-kang lóng sio-kāng hiah-ni̍h tiⁿ-bi̍t; tiāⁿ-tio̍h sī ē ū-sî hó-thiⁿ, ū-sî o͘
988gôan-sò͘. Tān-sī lán ê chip-chèng-chiá pēng bô án-ni jīn-ûi. In lóng kóng gí-giân chí-sī ko͘-thong ê kang-kū jî-í. Góa siūⁿ chit-khóan
989chip-chèng-chiá ê sim-thài sī bô siáⁿ-mi̍h nn̄g-khóan..ê. In-ūi, lóng sī khiā-tī thóng-tī-chiá ê kak-tō͘ teh lô͘-hòa jîn-bîn, che sī
990Tāi-ke lóng chai-iáⁿ Khó͘ chhī-tiúⁿ chin tiōng-sī gōa-gí. Tān-sī lí chai-iáⁿ
991tian-tò-péng ê chò-hoat. Chi̍t-ê lâng nā-sī liân ka-kī ê bó-gí lóng bô tiōng-sī, khòaⁿ bô khí ka-kī ê gí-giân, kóng ē-tàng tùi lán
992ta̍t , khùi-la̍t khah chhiong-chiok ê sî , soaⁿ-lāi soaⁿ-téng it-chhè lóng khai-khún , tōa chhiū-nā tio̍h kā i khui , kim-gîn chio̍h-thòaⁿ chióng
993chheng bān; chóng-kiōng sī siong ū saⁿ-chheng bān lâng. (Lán Tâi-ôan lóng-chóng chiah ū saⁿ-pah káu-cha̍p bān lâng). Koh-chài só͘ khai ê chiàn
994kìⁿ chit khóan ê chhám-sū , kīn -lâi sè-kài ta̍k chéng lâng , to lóng chhim-chhim kám-kak chiàn-cheng sī m̄-hó , tek-khak tio̍h ài pêng-hô.
995hó , tek-khak tio̍h ài pêng-hô. Put-lūn tó-chi̍t chéng lâng tāi-ke lóng ài sio chun-tiōng sio chiàu-kò͘ ; gâu- -ê khan-chhōa gōng- -ê , ióng
996chéng , sī Lōe-tē lâng ; chi̍t chéng sī Soaⁿ-lāi lâng (phó͘-thong lóng sī kiò in Chhiⁿ-hoan, che-sī chin kheng-piat lâng, bô chun-tiōng ê
997-kù ōe,kóng,:「Chu-hoat bû-siông ,」chiū-sī kóng it-chhè bān-hāng lóng sī put-sî piàn-chhian , bô chi̍t-sî ū tiāⁿ-tio̍h . Chhiáⁿ khòaⁿ ,
998kan bān-hāng si̍t-chai put-sî teh piàn-chhian, chóng-sī bô tek-khak lóng sī piàn-pháiⁿ. Chiàu góa khòaⁿ , sui-jiân sî koh khah àn-chóan piàn
999chúi tē-teh lâu. Lí khòaⁿ , khe-chúi oang-oang tī-teh lâu, mê-ji̍t to lóng bô ū chhùn-khek ê hioh-khùn. Chóng-sī m̄-thang kóng , Khe-chúi sī
1000teh piàn-chhian tú-tú sī chhin-chhiūⁿ khe-chúi teh lâu, mî-ji̍t to lóng bô hioh-khùn; chúi jú-lâu sī jú-o̍ah jú chheng-khì , sè-kan siā
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料