查詢[liáu-kái] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:liáu-kái
1-á kiò-chò hî-á sī in-ūi i m̄-bat khòaⁿ-kòe chiáu-á, kiaⁿ i bē liáu-kái.
2in-ūi sió-jîn-hî pí siáng koh khah liáu-kái hái-té ê kòai-kî.
3lâng, bô si̍p-kòan jīn-jī, bô si̍p-kòan bat POJ--ê, khò tha̍k-im lâi liáu-kái ì-sù--ê, lóng ē tùi POJ bē ài, che sī chi̍t ê gôan-in.
4Lithuania-lâng piáu-sī koan-hôai, mā chí-chhut, ūi-tio̍h chhim-ji̍p liáu-kái Au-chiu bûn-hòa, ma tio̍h-ài liáu-kái Lithuania-lâng ê gí-giân 52.
5chí-chhut, ūi-tio̍h chhim-ji̍p liáu-kái Au-chiu bûn-hòa, ma tio̍h-ài liáu-kái Lithuania-lâng ê gí-giân 52.
6liông ài góa seng lī-khui, in beh kè-sio̍k thó-lūn. Hit-sî góa chiah liáu-kái, gôan-lâi i an-pâi góa soah-bóe kóng, sī beh chi̍p-tiong khùi-la̍t
7í-gōa ê thong-sek khò-thêng. Góa ìn kóng, hó, lí ê ì-sù góa liáu-kái ah. Tio̍h bô koh ke kóng--loh--khì.
8-chèng-hú sî-tāi só͘ hoat-seng ê piàn-hòa, ū khah chheng-chhó ê liáu-kái.
9e̍k, tī 1974 nî chhut-pán, in hi-bāng iōng Tâi-ôan-lâng phó͘-phiàn liáu-kái ê gú-sû lâi e̍k-siá Sèng-keng. Tī APSK ê Sū-giân lāi-tóe, ū thê
10(2) Chīn-liōng pī-bián kàu-hōe gōa ê lâng só͘ bōe-tàng liáu-kái ê giân-sû, chīn-liōng thong-sio̍k, hō͘ it-poaⁿ ê lâng thiaⁿ liáu
11lâng, kan-taⁿ, bo̍k-tek, chin-tō, pò-kò, lô͘-lē, gī-jîn, béng-siù, liáu-kái, chè-phín, hoan-gêng, lâi-lîm, chōe-kò, sū-hōng, tāi-lêng, chai
12lâng tâu-ji̍p, chiong Tâi-gú-bûn ê hiān-siōng chòe khah thiat-tóe ê liáu-kái, thê-kôan Tâi-gú-bûn ê ha̍k-su̍t tōe-ūi, bán-kiù tng tih "kòa-hō"
13PKLSK ē kā chú-gú kán-séng, APSK ūi-tio̍h hō͘ tho̍k-chiá khah hó liáu-kái keng-bûn, tāi-iok-á ē í 1 chì 2 ê keng-chat chòe tan-ūi, tī bûn
14Chū Ji̍t-pún sî-tāi kàu-taⁿ, chú-liû siā-hōe it-ti̍t bô ki-hōe liáu-kái Tâi-ôan ê bûn-jī-sú, tì-sú chiam-tùi gōa-lâi chèng-kôan ê phoe
15Kóng kàu chia, lí nā iáu-bōe liáu-kái Chong..a teh kóng siáⁿ, bô iàu-kín, m̄-thang iàn-khì! Chhiáⁿ the̍h
16ōe sêng-siū chin-lí ê lâng, sui-bóng bô kō͘ giân-gú, ia̍h sī ōe liáu-kái. Si̍t-chāi lâi kóng, ōe, ōe hō͘ lâng lâi gō͘-kái pí liáu-kái
17liáu-kái. Si̍t-chāi lâi kóng, ōe, ōe hō͘ lâng lâi gō͘-kái pí liáu-kái iáu khah chhám.
18nā ná tōa-hàn, chiū ná ōe hiáu siūⁿ hit ê jī ê ì-sù, iā ōe liáu-kái. Só͘-í chhin-chhiūⁿ án-ni, khí-thâu tī cheng-sîn chiūⁿ teh seng-o̍ah
19 sī bêng, tōe-bīn-chiūⁿ ê tì-sek bōe-ōe kám-tio̍h, ia̍h bōe-ōe liáu-kái Siōng-tè (Reality). To̍k-to̍k ēng kî-tó kap Siōng-tè kau-pôe ê lâng
20lán lâng sī ū khí-thâu iā ū soah-bé. Lán bōe ōe cha̍p-hun lâi liáu-kái chit ê Siōng-tè, chóng-sī I hō͘ lán ū kám-kak thang o-ló I. Hái
21hé-kháu lo̍h khì sí. Ū chi̍t ê Thian-bûn-ha̍k-chiá, ūi-tio̍h bōe liáu-kái hái-chúi ê ūn-tōng, só͘-í thiàu lo̍h hái khì sí. Chhin-chhiūⁿ
22 tī in ê bīn-chêng, koh chèng-bêng I sī Siōng-tè, in iā bōe-ōe liáu-kái. In-ūi lâng ê tì-sek kap tiat-ha̍k bô kàu-gia̍h thang liáu-kái Siōng
23ōe liáu-kái. In-ūi lâng ê tì-sek kap tiat-ha̍k bô kàu-gia̍h thang liáu-kái Siōng-tè. Koh chi̍t hāng :
24Siat-sú Siōng-tè nā-sī hō͘ in ū tì-sek ōe liáu-kái I sī Siōng-tè ê sî, in beh iàm-chiān khòaⁿ-khin kóng, “Chiah ê sū
25Sèng Sîn, sui-bóng lán it-seng lâi tè Chú Iâ-so͘, ia̍h sī bōe-ōe liáu-kái I ê úi-tōa kap Sîn-sèng. Tùi I ê ha̍k-seng ê keng-giām lán thang
26ko chèng-tóng ê hêng-siōng, thê-ko chèng-tóng ê kèng-cheng-le̍k, liáu-kái bîn-ì chiap-kīn bîn-ì. Nā-sī lán bô hoat-tō͘ chìn-pō͘, lán tio̍h
27 chai, thang kóng sī góa ê sim-koaⁿ chi̍t-sî só͘ ài, án-ni káⁿ ū liáu-kái!? Ká-sú góa ê chhù ū hō͘ chi̍t chiah niáu-chhú khó͘-chhó͘, ūi
28-gōa, sī bô ū sím-mi̍h pa̍t khóan ê lí-iû tī-teh! Án-ni káⁿ ū liáu-kái chiah tio̍h!?
29Góan hō͘-siong liáu-kái hō͘-siong koan-hôai ì-ài
30Chāi góa liáu-kái, i pēng bô te̍k-pia̍t chi-chhî a̍h-sī hóan-tùi POJ. I Tâi-gí/Eng-gí
31-sim, tùi Tâi-ôan cho̍k-kûn chò chôan-bīn-sèng ê gián-kiù. Lâi liáu-kái Tâi-ôan-lâng ê cheng-sîn, jīn-ti, sim-lí kap sìn-gióng. Lâi thàm
32-siū sêng-kó, khiok m̄ chai sàn-chhiah chu-bī ê gín-á, chin pháiⁿ liáu-kái 130 kúi tang chêng Tâi-ôan gôan-sú ê i-liâu khôan-kéng, mā thê
33lán Tâi-lâm-chhī si̍t-si bó-gí kàu-ha̍k ê chêng-hêng m̄ chai lí liáu-kái jōa-chē? Ū móa-ì bô?
34ê lâng ka-tī ū kám-kak chi̍t ê tōa sú-bêng, bô? Chò-hì- -ê ū liáu-kái i só͘ chò ta̍k-chhut hì ê iàu-tiám o̍ah-miā, bô? Bô lah! m̄-nā i
35Tâi-ôan-lâng siū-kòe hiah-ni̍h chōe ê kan-khó͘, ná-chhiūⁿ iáu bōe liáu-kái chit-tiám.
36Nā ē-tàng liáu-kái siā-hōe siōng tùi Hàn-jī ê chông-pài, hit chióng kám-kak Hàn-jī
37Ūi tio̍h beh ôan-chôan liáu-kái ūi siáⁿ-mih Muslim ê sìn-tô͘, iah tiō sī ko-kùi ê Elijah Muhammad
38gāng--khì, m̄ chai-iáⁿ beh kóng siáⁿ. Che tō sī in tùi Tâi-ôan ê liáu-kái, góa mā bô siūⁿ beh koh kóng siáⁿ, tō kín tńg-khì chò-kang.
39lâi thàn Tâi-oan-lâng ê chîⁿ, koh khòaⁿ Tâi-ôan-lâng chiah bô, bô liáu-kái Tâi-ôan kap Chi-na-kok ê būn-tê, koh beh kiò Tâi-ôan khì hō͘ Chi
40to hō͘ āu-tāi pàng-bē-kì, tùi ka-tī ê bîn-cho̍k cheng-sîn to bô liáu-kái ê Tâi-ôan-lâng, tong-jiân mā bô-hoat-tō͘ tùi-khòng ū kiông-lia̍t
41Tùi ka-tī bûn-hòa to bô liáu-kái, khiàm-khoat chú-thé-sèng, soah it-ti̍t chiap-siū pa̍t-lâng ê mi̍h-
42Lán ài siōⁿ pān-hoat khì liáu-kái in ê chhù-kéng, thiaⁿ in ê sim-lāi-ōe, m̄-sī iōng kiông-chiá iah
43Liáu-kái chin chē lâng án-ne khó͘-khǹg sī hó-sim, sī m̄-kam TTL seng-o̍ah pháiⁿ
441-ê chiân-tê bô seng chhú-lí: bô seng liáu-kái chok-chiá khiā tī siáⁿ li̍p-tiûⁿ?
45tio̍h-ài iōng ㄅㄆㄇ chù-im hû-hō chiah ē-sái, chit-khóan pò-tō bô liáu-kái si̍t-chè chōng-hóng tō hē kè-ta̍t phòaⁿ-tōan, kám m̄-sī ì-sek hêng
46phòaⁿ-tōan, kám m̄-sī ì-sek hêng-thài teh pìⁿ-kúi pìⁿ-kòai? Bô seng liáu-kái Tâi-gí Lô-má-jī tō giâ mûi-thé ê tōa-kî kā bó-gí kàu-io̍k
47chong, Malcolm koat-tēng bòai kè-sio̍k bô͘-hóng Pe̍h-lâng, i khai-sí liáu-kái『有色人種』m̄-sī hông chiù-chhàn--ê, i siong-sìn, nā ē-tàng kā chit-ê
48siūⁿ beh chheng-chhó lí-kái chong-kàu ê pún-chit, mā beh chheng-chhó liáu-kái ka-tī. Chit-tōaⁿ hêng-têng, hō͘ i chin tōa ê chhì-khek, phôe-hu bô
49Pe̍h-lâng sī m̄-tio̍h--ê, i khai-sí cháu-chhōe "O͘" ê ì-gī, khai-sí liáu-kái chò 1 ê O͘-lâng bô siáⁿ thang kiàn-siàu--ê.
50 ê sim, tùi Tiong-kok put-tàn bô jīm-hô ê kám-chêng, jī-chhiáⁿ liáu-kái Tiong-kok ê le̍k-sú kap chèng-tī liáu-āu, hō͘ góa koh khah thó-ià
51koaiⁿ tī pān-kong-sek lāi khui-hōe thó-lūn, lóng bô khak-si̍t khì liáu-kái siōng sek-ha̍p jîn-bîn ê chò-hoat.
52 chit-ê būn-tê sī lán chāi-chō múi chi̍t-ê lâng, lóng siūⁿ beh liáu-kái..ê.
53 bó-gí ho̍k-cha̍p ê kui-chek kap gí-hoat, chìn chi̍t pō͘ hêng-sêng liáu-kái sè-kài ê ti-kak ki-chhó͘. M̄-kú chit ê lêng-le̍k ū nî-kí ê hān
54piàn-siòng ê kiám-sin. Góa siūⁿ, châi-chèng khùn-lân tāi-ke lóng liáu-kái, sin-súi ē-tàng mài cheng-ka. M̄-kóan chèng-hú ū sím-mi̍h lí-iû
55kā góa kóng in ài seng kā Tâi-gí hoan-ek chò Hôa-gí chiah ē-tàng liáu-kái.
56Chham-ka iâⁿ-tūi 4 kang, o̍h tio̍h chin chē mi̍h-kiāⁿ, sui-jiân bô chin liáu-kái--lí, tān-sī góa kám-kak lí sī 1-ê chin ū ka-kī chú-kiàn ê lâng
57ú Tâi-gí-bûn ūn-tōng kap hū-lú ūn-tōng ê keng-giām, tùi lí ê liáu-kái koh chìn-1-pō͘--a, kî-tiong ū 1-kù lí kóng:「Mài hòng-khì soeh-ho̍k
58Gî-lîn tha̍k liáu ū chi̍t-kóa têng-tâⁿ. Khòaⁿ--khí-lâi i bô siáⁿ liáu-kái góa ê ì-sù. Góa kóng--ê m̄ s? it-poaⁿ ê hiān-siōng.
59 kah lí tàu-tīn, chéng-lí lí-ê mi̍h-kiāⁿ, siōⁿ pān-hoat koh khah liáu-kái..lí, lâi siàu-liām..lí.
60sī 3-thò hō͘-siong bô tī-tāi ê pian-bé. (Nā ū lâng tùi OS khah liáu-kái--e, chhiáⁿ pó͘-chhiong.)Pian-be: http://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Pian
61 chit-tia̍p bûn-bêng ê 20 sè-kí nā khòaⁿ chheng-liân chiū khó-í liáu-kái. Tāi-khài chhú-sî lâng lóng sī lī kí chú-gī, ka-tī nā hó put
62 Lat-bí-ah tòa móa 10 nî, iā ài tùi Lat-bí-ah-kok ê hiàn-hoat ū liáu-kái.
63 chit-ê būn-tê sī lán chāi-chō múi chi̍t-ê lâng, lóng siūⁿ beh liáu-kái..ê.
64chéng-lí kau-chhut, chò 1-ê kong-khai ê tián-lám, hō͘ tāi-chiòng liáu-kái, phah hun-sò͘, chòe-āu chiah chhái-iōng, góa mā ū kóng, khó-sioh
65lóng-sī chū-tōng chū-hoat lâi chham-ka. Gôan-pún góa sī beh seng liáu-kái hiān-tiûⁿ tō hó, khòaⁿ tio̍h án-ne góa má-siōng kái-piàn sim-ì
66Beh liáu-kái chôa sô--kòe ê hong-hiòng, lâi khòaⁿ-chhut i sô tùi toh 1-pêng khì
67chôa-hûn tiō ōe khah khoah, tiō ōe oan-lâi oan-khì, án-ni chiū thang liáu-kái i sô ê hong-hiòng.
68gōa, in bô jīm-hô chheng-chhó ê kì-e̍k. Só͘-í, in tùi tāi-chì ê liáu-kái, lóng lêng-khó thiaⁿ lâng kóng. In tiong-kan khah bô hiah chhi-chhám
69í bô-kāng sî-tāi ê put-sú sian-jîn hō͘-siōng kóng-ōe iā oh-tit liáu-kái, kap phó͘-thong ê lâng kóng-ōe iā kāng-khóan. Án-ni, in-ê seng-
70-thôan kóng, “He ! cha-bó͘-lâng.” Thiaⁿ-tio̍h chit kù, ta̍k lâng to liáu-kái hit ê ì-sù. Góa teh siūⁿ hit ê in-toaⁿ m̄-chai sī cháiⁿ-iūⁿ? Hū
71thang kap hó- gia̍h-lâng kè-chhōa ê ì-sù, só͘-í chhiáⁿ lán tio̍h liáu-kái.
72Í-siōng só͘ kóng chiah-ê, ǹg-bāng tāi- ke liáu-kái; iā ǹg-bāng chiah ê chò kàu-io̍k-ka í-ki̍p hū-bó ê lâng koh-khah
73chhioh. Nā-sī kóng hit châng chhiū ū 13 lâng lám, tāi-ke khah khòai liáu-kái. Iâ-so͘ tī Ka-lī-lī hái teh chio-ho͘ ha̍k-seng ê sî chit châng chhiū
74nih chōe lâng bat tùi chit pún Sèng-keng lâi tit-tio̍h sì-chiàⁿ ê liáu-kái Siōng-tè ê ōe, iā m̄-chai jōa-nih chōe lâng bat tùi chit pún Sèng
75chhōa lâng thé-giām Siōng-tè ê ōe. Bián-tit in-ūi bûn-jī Chhim bōe liáu-kái, á-sī in-ūi bô ēng Lāu-bú ōe,tì-kàu sit-lo̍h lēng-gōa chi̍t hong
76Beh liáu-kái chi̍t ê lâng ê koh-sèng, óng-óng tī chiú-toh tiong kah pâi-toh-téng
77lâng ê koh-sèng, óng-óng tī chiú-toh tiong kah pâi-toh-téng ē tàng liáu-kái chi̍t-kóa-á. Iû-kî sī tī bîn-ì ki-koan, chhin-chhiūⁿ: Hiang-bîn-
78bōe chhut-lâi. Keng-kòe kúi kò go̍eh lâi ê cháu-chhōe, tāi-khài liáu-kái kui ê tāi-chì. Chit kúi kò-go̍eh, m̄ chai í-keng khàu kòe kúi kái
79-kek chin tōa ê sī 1 ūi Tiúⁿ-ló-kàu-hōe ê sìn-tô͘ A-pin, i chin liáu-kái A-hôa tī seng-o̍ah siōng kap chèng-tī siōng ê 1 kóa khùn-jiáu. I
80Hūi-eng kóng i gôan-pún tùi chèng-tī lóng bô hèng-chhú, mā bô liáu-kái. M̄-koh Ko-hiông sū-kiāⁿ hō͘ i thâu 1 kái "hūn gōa-séng-lâng".
811 kái "hūn gōa-séng-lâng". Chit kúi nî lâi, Hūi-eng chiām-chiām liáu-kái chèng-tī, koh tī Iú-chôan tē 2 kái chē-kaⁿ liáu-āu khai-sí khiā
82Ko chân-chhù ê chèng-tī khòng-cheng, lán í-keng ū siong-tong ê liáu-kái, m̄-koh tī chháu-kin ūn-tōng téng-bīn, lán só͘ chai-iáⁿ ê chin iú
83A-hôa ê pêng-iú sui-jiân bô liáu-kái i ê ka-têng chōng-hóng, m̄-koh ta̍k-ke lóng chai-iáⁿ, i chin chiò tńg
84 chin kán-tan, chin sù-sì ê khì-bī, hō͘ góa chin kín tō ē-tàng liáu-kái ūi siáⁿ-mih A-hôa ē kā sin-āu-sū kau-tài hō͘ chit ūi pêng-iú.
85lāu pêng-iú, tōa pō͘-hūn tùi i kî-tha ê tāi-chì lóng bô siáⁿ liáu-kái. Ū lâng bat thiaⁿ A-hôa chin hoaⁿ-hí teh kóng i tī Ka-gī se̍k-sāi
86pài-hóng ê chèng-tī kho͘-á ê jîn-sū, iah sī hông an-pâi lâi chia liáu-kái lông-chhoan seng-o̍ah ê ha̍k-seng, tú kàu ê sî, lóng keh-sī lông-
87 tông-sî khì cháu-chhōe pau-khoah góa, A-hôa ê pêng-iú lóng bô liáu-kái ê A-hôa ê lēng-gōa 1 ê sè-kài.
88lō͘-sòaⁿ ê koan-hē. Góa mā siūⁿ beh iōng chong-kàu ê kak-tō͘ lâi liáu-kái chit ê kò͘-sū ê kèng-kài.
89bīn kap kui seng-khu ê bah lóng teh chùn. Í góa tùi Chiam Ek-hôa ê liáu-kái, i chin-chiàⁿ ē chò chhut chit khóan tāi-chì.
90chiah kóng ‘mn̄g-tō-tī-bông’, chin-chiàⁿ tùi lin bông-jîn thài bô liáu-kái. Góan it-poaⁿ bēng-gán ê lâng lóng lia̍h chóe ba̍k-chiu bô khòaⁿ
91 un-tián lāi-bīn lán saⁿ se̍k-sāi, chhiūⁿ lí chit-khòan má-siōng liáu-kái bông-jîn ê bô chē. Góa tī Hūi-bēng bông-hāu ê sî kàm-siū tio̍h
920 nî loh, tī siā-hōe siōng tú-tio̍h bē-chió tùi bông-jîn ê bô liáu-kái kap kî-sī, tán Siōng-tè sî-sî khek-khek kap góa tī-teh, hō͘ góa
93kóng ka-kī pē-bó-ōe ê lâng ū-khah sit-keh 」,bān-bān Góa tio̍h-ē liáu-kái Tâi-gí ê súi ,kám-siā Siau lāu-su ê chí-tō 。
94 chit-ê tiâu-liû. Chit-ê tiâu-liû ōe-tit-thang pang-chō͘ lán lâi liáu-kái jà-juh ê te̍k-sek. Tē-kiù-chhoan jà-juh chiū-si lī-iōng bô-kāng
95lán ka-tī chū sè-hàn seng-o̍ah kàu tōa-hàn ê só͘-chāi, tàu-té liáu-kái jōa chē--le?
96Góa siong-sìn, bô lâng káⁿ kóng, i sī pah-hun-chi-pah ôan-chôan liáu-kái. Lán chit-má tòa ê só͘-chāi, sì-kòe lóng sī lâu-á-chhù kap âng
97 lán tùi ka-tī chó͘-sian ê kè-khì, le̍k-sú lóng bô koan-sim, bô liáu-kái, khióng-kiaⁿ--ê ū 1-kang, lán m̄-taⁿ ē si̍t-khì ka-tī ê kin, liān
98lán Tâi-ôan-tó lāi, hō͘ koh khah chē lâng ū-hoat-tō͘ chham-ú kap liáu-kái, mā ē-sái hō͘ Tâi-ôan-tó lāi ê Tâi-ôan-lâng chai-iáⁿ, Tâi-gí
99Sui-jiân lán mā liáu-kái, hiān-chhú-sî, Tâi-ôan siā-hōe bīn-tùi chhiūⁿ ko-sit-gia̍p-lu̍t.
100 kang-chok jîn-ôan thó-lūn sî-kan, hō͘ sin ka-ji̍p ê lâng koh khah liáu-kái Káu-pâi Kong-ha̍k-hāu ê ì-gī, chhiâu chhut tùi chit-ê iâⁿ-tūi ê
101Ū chin chē mi̍h-kiāⁿ m̄-bat, mā ū chin chē mi̍h-kiāⁿ liáu-kái--a, góa chóng-sǹg chai-iáⁿ ka-tī m̄-bat chiok chē, mā bat chin chē!
102tiám koat, kóng phòa bô kè-ta̍t. Bōe-sái phòa siuⁿ bêng hō͘ lín liáu-kái, nā-bô, gún tō bián ī--a.
103tāⁿ ín-khí ta̍k-ê jia̍t-lia̍t ê thó-lūn, mā hō͘ góan hō͘-siōng liáu-kái tùi-hong ê sim-lí; chiam-tùi hiān-chhú-sî phó͘-phiàn ê siā-hōe
104kui-bô͘ bô "Lâm-a" hiah tōa, m̄-koh chit-ê chhiàng-suh tú-hó hō͘ i liáu-kái án-chóaⁿ keng-êng kóan-lí. Bóe--á, i ka-tī chhut-lâi chhòng-gia̍p
105-pún bô hoat-tō͘ lí-kái thiu-siōng su-khó, koh khah bián kóng beh liáu-kái hiah-ê tha̍k-chheh-lâng kóng ê lí-lūn. Tian-tó sī sóan-kí nā kàu
106ê cho̍k-kûn chhiong-thu̍t, pōe-āu ê sū-si̍t kap ì-gī, góa bô chin liáu-kái.
107chó͘-tòng, a-má tō jú khàu jú tōa-siaⁿ, góa khiā tī piⁿ--á, chin liáu-kái sòa--lo̍h ê kio̍k-pún ē án-chóaⁿ koh poaⁿ--lo̍h-khì......
108Liáu-kái chin chē lâng án-ne khó͘-khǹg sī hó-sim, sī m̄-kam TTL seng-o̍ah pháiⁿ
109bat jī, m̄-koh ha̍k-būn ū-kàu hó--ê. Sūn a-pà ê ōe-bóe, góa mā liáu-kái ‘bí’ án-chóaⁿ kiò-chò ‘bí’ ---- sì ùi Bí-kok lâi--ê a. A-pà thiaⁿ
110 to̍k-li̍p" ê lōe-hâm teh chò ka-tī, bô beh hòng-khì. In hō͘ góa liáu-kái, Tâi-ôan ê pi-chêng m̄-sī『宿命』, sī ē-tàng chò kóa siáⁿ-mi̍h lâi
111Hōng-tin ché "Tâi-ôan cha-bó͘ ê le̍k-sú" ê khò, hō͘ góa koh khah liáu-kái tio̍h iōng le̍k-sú chò chhiū-châng, iōng bó-gí chò o͘-thô͘, puh
112bong chheng-chhó͘, bóe--á ka-tī chhut-lâi chò thâu-ke. Hit-chūn i tō liáu-kái, nā beh thàn-chîⁿ, chò chit-lō “bú”--ê khah oh lia̍p-chek, tī i siàu
113“lông”, hit sî-chūn iáu sa bô-cháng, chóng--sī tōa-hàn tō thang liáu-kái, tùi a-pa lâi kóng, chóa-chhiúⁿ hit-hūn thâu-lō͘ sī thàn-chîⁿ tō͘
114ta̍k-ê sī chhin-chiâⁿ, tùi tông-o̍h ê ka-têng pōe-kéng lóng chin liáu-kái.
115chhut hì-kio̍k, hō͘ m̄-chai Bū-siā Sū-kiāⁿ ê siàu-liân-lâng lâi liáu-kái Mona Rudao kap Gô͘ Hōng sī bô-kāng lâng. Mā ē-sái hō͘ ta̍k-ê khòaⁿ
116 ko͘-chiâⁿ, góa chiah lâi--ê. Góa tùi Sai-lê pún-lâi kin-pún bô liáu-kái, chham-ka chit ê iâⁿ-tūi liáu-āu, chiah chia-iáⁿ Sai-lê ū chiah chē
117sī chāi-tē chhut-sì--ê, m̄-koh i tùi tòa ê só͘-chāi chiah-nī-á liáu-kái, tùi chia ê mi̍h-kiāⁿ kap kò͘-sū chiâⁿ tin-sioh, koh kóng: "Sī beh
118góa kià-tòa ê só͘-chāi, hia ê le̍k-sú kap jîn-bûn, góa lóng bô liáu-kái, góa ê chin chē tông-o̍h mā lóng sī án-ne. Góa kám-kak chin phah
119sī án-ne. Góa kám-kak chin phah-sńg. 4 tang lâi, góa bô hó-hó-á liáu-kái Ba̍k-sa, soah tō beh chhut-gia̍p--a.
120chia--ê sī án-chóaⁿ-iūⁿ ê lâng? In lóng teh siūⁿ siáⁿ?" Siūⁿ beh liáu-kái kap góa tòa tī bô kāng só͘-chāi ê Tâi-ôan-lâng, in ê seng-o̍ah
121 kōan-chhī, chóng--sī, chia ê lâng, chia ê kò͘-sū, góa lóng bô liáu-kái.
122Seng-o̍ah-iâⁿ, siūⁿ beh ùi "siā-khu" kap "sán-gia̍p" ê kak-tō͘, lâi liáu-kái chāi-tē ê lâng kap seng-o̍ah.
123khì chham-koan bí-ká-chhiúⁿ, chò tāu-phôe kap tāu-iû ê kang-tiûⁿ, liáu-kái lán ta̍k kang chia̍h ê bí, tāu-phôe kap tāu-iû sī án-chóaⁿ sán-
124Tī Sai-lê, góan koh khì iân-pêng lāu-ke kiâⁿ-ta̍h, liáu-kái in hia ê chhù ê kiàn-tio̍k hong-keh, kap Tâi-ôan kî-thaⁿ lāu-ke bô
125chiah sī koh khah su-iàu phah-piàⁿ ê só͘-chāi. Hō͘-siong thé-liōng, liáu-kái kap kiōng-sek chiah sī chin-chiàⁿ ē-sái hō͘ chit ê siā-khu thôan-
126nā ê pêng-iú sī thâu 1 pái kìⁿ-bīn, ná khai-káng ná hō͘-siong liáu-kái, khì-hun chin kín tō sio-lo̍h--khí-lâi, ta̍k-ê mā ǹg-bāng sòaⁿ tī
127 hū-tam, m̄-koh lô-kang bô siong-tùi chham-ú kóan-lí, keng-êng kap liáu-kái kong-si si̍t-chè keng-chè hām chu-kim ūn-iōng chōng-hóng ê kôan-le̍k.
128Hông--á kap lâng tàu-tīn, chóng--sī chiâⁿ hó-lé, siáⁿ-lâng liáu-kái i chit-sì-lâng sim-koaⁿ-té ê ut-chut? Siàu-liân-sî ūi-tio̍h pē-bú
129put-to 15 kò-go̍eh sin-súi ê kháin-sàn-hùi, m̄-koh i ôan-chôan bô liáu-kái ka-tī ê lô-tōng kôan-ek, soah niá bô-kàu saⁿ-kò-go̍eh ê khián-sàn
130seⁿ kóng: “Góa pài-thok lí mài koh kóng--a, lín ê būn-tê góa bô liáu-kái, lí nā chin-chiàⁿ beh kóng, kap góa 3 ê lâng lēng-gōa chhōe sî-
131kóng chèng ū chia̍h--bô, pún-lâi tō m̄-sī lán koat-tēng--ê, góa liáu-kái, góa soah hoaⁿ-hí ka-tī sim-lāi ū pho-tōng, lo̍h-hō͘ ê sî, góa
132, siūⁿ beh kám-siū chi̍t-kóa mi̍h-kiāⁿ, góa iáu sī bô hoat-tō͘ liáu-kái lín Ji̍t-pún-lâng, lín ê bú-sū cheng-sîn.
133Tōa-hàn liáu-āu, góa ta̍uh-ta̍uh-á liáu-kái A-iàn-pô tiām-chēng, giâm-siok, chong-giâm ê hêng-siōng, sī in-ūi
134 liân sió-hêng ê tô͘-su-kóan to m̄-sī; sui-bóng góa chin siuⁿ beh liáu-kái chit-ê sè-kài, m̄-koh góa m̄-sī chit-ê sè-kài mā m̄-sī ú-tiū,
135liân phòa-pēⁿ ê gôan-in kap chok-iōng ki-chóan (mechanism) mā iáu bô liáu-kái, kēng ka bián kóng sím-mi̍h ū-hāu ê tī-liâu--lah.
136Pē-bú tī liáu-kái pēⁿ-chêng í-āu, khó-lū in chhù--ni̍h ê khôan-kéng kap chiong-lâi
137cha-ng, cho̍h--ji̍t, tōa cho̍h--ji̍t kāng-khóan. Góa hiông-hiông chiah liáu-kái, góa só͘-ū ê ko͘-toaⁿ lóng sī in-ūi pió-á bān--khì ê koan-hē.
138tō-lí hiān-tāi-lâng lóng chai-iáⁿ, góa sòa kàu kah 20-hòe chiah liáu-kái. Chit-ê siā-hōe chin-chiàⁿ piàn-thài.
139chiah ū. Chiū góa ê lí-kái, Babuza tng-tong-sî pēng bô chin-chiàⁿ liáu-kái chit-ê tê-bo̍k ê ì-sù! M̄-kú i chin hó-ūn, o͘-pe̍h ioh mā hō͘ ioh
140kóng tio̍h góa, góa mā m̄-káⁿ kā i mn̄g, sui-jiân góa chin siūⁿ beh liáu-kái hit tong-sî ê chêng-hêng. Góa kiaⁿ A-bú hôe-sióng tio̍h kòe-khì
141ìn. Góa sim lāi siūⁿ kóng, lin lóng ū a-bú thiàⁿ-sioh, beh ná ē liáu-kái góa ê sim-chêng--leh? Chit chióng thiⁿ chha tē ê cho-gū in cho̍at-tùi
142put-tek-í ê khó͘-thiong, chiong-lâi tán lí tōa-hàn, lí it-tēng ē liáu-kái. ” Lîm lāu-su chin ū nāi-sim, khó͘-khǹg góa chin kú, sui-jiân góa
143Liáu-kái Tâi-ôan sī Góan-tau
144 kòe-têng tiong, chiām-chiām sit-khì liáu tùi pún-sin bûn-hòa ê liáu-kái. Kóng bú-gí sòa piàn-sêng sī chi̍t-chióng kàu-io̍k thêng-tō͘ kē
145lâi hō͘ lán ê ē-chi̍t-tāi khì tiông-sin jīn-sek ka-kī ê bú-gí, liáu-kái ka-kī ê bûn-hòa chi-bí。
146hō͘ lán ke-kiám ē-sái tit thé-giām tio̍h bú-gí súi ê só͘-chāi, liáu-kái tio̍h gôan-lâi bú-gí iā-sī chiah-ni̍h-á ê iu-siù, bú-gí mā-ū
147kòe-thêng kap Tâi-ôan-lâng kā tang-hún hō-miâ ê iû-lâi, hō͘ lán liáu-kái bô-kāng kok-tō͘ ē sán-seng bô-kāng bûn-hòa ê lāi-hâm.
148ná lâi ná iù-jī ê siàu-liām, chham i iáu thèng-hāu sī-sè lâi liáu-kái ê jîn-seng.
149lóng bô būn-tê. M̄-kú nā-sī kòe-pòaⁿ ê li̍p-úi tùi gí-bûn bô liáu-kái, bô chi-chhî, án-ne ū sím-mi̍h lō͘-iōng?
150Liáu-kái lí-sèng sī siáⁿ-mi̍h
151Bô lâng ē ūi-tio̍h liáu-kái sū-si̍t
152Chi̍t-chióng chhim-tîm ê liáu-kái
153Góan iā bô liáu-kái
154Siōng-kài liáu-kái
155Ta̍k-ê kám ē liáu-kái?
156-keng ê hó siau-sit, chin su-iàu tio̍h ēng phó͘-thong lâng ōe-tàng liáu-kái ji̍t-siông só͘ teh sú-iōng ê thong-sio̍k gú-giân lâi hoan-e̍k Sèng
157gôan-ì. (2)Chīn-liōng pī-bián kàu-hōe gōa ê lâng só͘ bōe-tàng liáu-kái ê giân-sû, chīn-liōng thong-sio̍k, hō͘ it-poaⁿ ê lâng thiaⁿ liáu
158Góa só͘ ài ê m̄-sī chè-hiàn, sī jîn-chû.’ Lín nā chin-chiàⁿ ū liáu-kái chit kù ōe ì-sù, lín chiū bē kā bô chōe ê lâng tēng-chōe; 8)
159ūi in khòaⁿ iā khòaⁿbe7 tio̍h, thiaⁿ iā thiaⁿ bē bêng, iā thiaⁿ bē liáu-kái, só͘-í Góa chiah tio̍h ēng phì-jū kā in kóng. 14) In tú-tú èng
160‘Lín thiaⁿ si̍t-chāi ū teh thiaⁿ, tān-sī lóng bē liáu-kái; lín khòaⁿ ū chù-ì teh khòaⁿ, tān-sī lóng bē bêng-pe̍k. 15) In
161iā chéng-chí ê phì-jū. 19) Thiaⁿ Thian-kok ê tō-lí, bô si̍t-chāi liáu-kái, chit khóan ê lâng, sī chhin-chhiūⁿ iā tī lō͘-piⁿ ê chéng-chí.
162-āu Iâ-so͘ kiò chèng-lâng lâi kā in kóng: “Lín tio̍h thiaⁿ, tio̍h liáu-kái. 11) M̄-sī tùi chhùi ji̍p-khì ê, ē hō͘ lâng bô chheng-khì, sī
163lâi ê būn-tê? Lín ná ē chiah-ni̍h bô sìn-sim! 9) Lín kám iáu bē liáu-kái? Lín kám bē-kì-tit Góa ēng gō͘ ki mī-pau hō͘ gō͘-chheng lâng chia̍h
164Bān-it Chóng-tok nā chai-iáⁿ chit ê tāi-chì, góan chiah kóng hō͘ i liáu-kái, pó lín bô tāi-chì.” 15) Hiah-ê ōe-peng the̍h-tio̍h hiah-ê chîⁿ,
165In thiaⁿ, si̍t-chāi ū teh thiaⁿ, tān-sī lóng bē liáu-kái,
166in kóng: “Lín liân chit ê phì-jū ê ì-sù to bē bêng-pe̍k, nā ē liáu-kái kî-tha it-chhè ê phì-jū? 14) Hit ê ‘iā chéng-chí-ê’ sī teh phì
167 33) Iâ-so͘ tùi cheng-lâng kóng tō-lí, àn-chóaⁿ in ē-tàng liáu-kái ê thêng-tō͘, ēng chin-chē kî-tha chhin-chhiūⁿ téng-bīn chiah-ê phì
168so͘ koh kiò chèng-lâng lâi, kā in kóng: “Lín lóng tio̍h thiaⁿ, tio̍h liáu-kái. 15) Tùi gōa-bīn ji̍p-khì lâng ê seng-khu ê, bô chi̍t hāng ē hō͘
169ji̍t, siōng-chú ē hō͘ I ho̍k-ho̍at.” 32) Iâ-so͘ ê bûn-tô͘ bē-tàng liáu-kái I só͘ kóng ê ōe, iā m̄-káⁿ mn̄g I.
170Góa tio̍h-ài tòa Góa ê Hū-chhin ê chhù?” 50) Tān-sī in bē-tàng liáu-kái I só͘ kóng ê ōe.
171phì-jū, thang hō͘ in khòaⁿ iā khòaⁿ bē bêng-pe̍k, thiaⁿ iā thiaⁿ bē liáu-kái.”
172lâng kau khì lâng ê chhiú-thâu ā.” 45) Tān-sī bûn-tô͘ bē-tàng liáu-kái chit kù ōe ê ì-sù. Chit kù ōe ê ì-sù kò͘-ì kā in am-khàm khí
173Liáu-kái hit ê sî ê chiân-tiāu: (Má 16:2-3)
174-chiá à! Lín ē-hiáu hun-pia̍t thiⁿ-tē ê khì-siōng, àn-chóaⁿ bē liáu-kái hiān-chāi sī sím-mih sî-kî?”
175ji̍p-khì, chhōe bô Chú Iâ-so͘ ê si-thé. 4) In iáu tī hia teh bē liáu-kái chit ê tāi-chì ê sî, hut-jiân-kan ū nn̄g ê lâng, chhēng kng iàⁿ
176-ài èng-giām.” 45) Iâ-so͘ chiū khui in ê sim-gán, hō͘ in ē-tàng liáu-kái Sèng-keng. 46) Koh tùi in kóng: “Che chiū-sī Sèng-keng só͘ kì-chài
177-sek-lia̍t-lâng úi-tāi ê lāu-su. Lí liân chiah-ê tāi-chì iā bē liáu-kái sī bô?” 11) Góa si̍t-si̍t-chāi-chāi kā lí kóng: Góan kóng-khí
178 27) In bē-tàng liáu-kái I sī teh kóng Thian-hū ê tāi-chì. 28) Só͘-í Iâ-so͘ kā in kóng:
179sù lâi ê, sī I chhe-phài Góa lâi ê. 43) Àn-chóaⁿ lín bē-tàng liáu-kái Góa só͘ kóng ê? Che sī in-ūi lín bô lêng-le̍k thang liáu-kái Góa
180tàng liáu-kái Góa só͘ kóng ê? Che sī in-ūi lín bô lêng-le̍k thang liáu-kái Góa ê ōe. 44) Lín ê lāu-pē chiū-sī Mô͘-kúi; lín it-ti̍t siūⁿ
18116) Hit tong-sî bûn-tô͘ bē liáu-kái chit hāng tāi-chì, tān-sī āu-lâi Iâ-so͘ ho̍k-ho̍at liáu-āu tit-tio̍h
182tāi-chì boeh kā lín kóng, tān-sī lín hiān-chāi iáu-kú bē-tàng liáu-kái. 13) Tān-sī Hit-ūi chin-lí ê Sèng Lêng lâi ê sî, I chiū ē léng
183sī Hit-ūi chin-lí ê Sèng Lêng lâi ê sî, I chiū ē léng-tō lín liáu-kái it-chhè ê chin-lí, in-ūi I bē chiàu I ka-tī ê ì-sù lâi kóng. I
184 chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ án-ne chiū sìn. 9) (Kàu hit ê sî, in iáu bô liáu-kái Sèng-keng kóng Iâ-so͘ it-tēng tio̍h ài tùi sí-lâng tiong ho̍k-ho̍at.)
185ê siū ge̍k-thāi ê lâng pò-siû. 25) (I siūⁿ-chò i ê tông-pau ē liáu-kái Siōng-chú boeh ēng i ê chhiú lâi kái-kiù in, tān-sī in bē-tàng
186Siōng-chú boeh ēng i ê chhiú lâi kái-kiù in, tān-sī in bē-tàng liáu-kái.) 26) Keh-tńg ji̍t, i khòaⁿ-kìⁿ nn̄g ê Í-sek-lia̍t-lâng teh oan-ke,
187lō͘-sat-léng ê lâng, kap in ê koaⁿ-tiúⁿ m̄-bat I sī Kiù-chú, iā bô liáu-kái múi An-hioh-ji̍t só͘ tha̍k ê tāi-giân-jîn ê ōe, in chiū kā Iâ-so͘
188ê bîn-cho̍k kóng: Lín thiaⁿ si̍t-chāi ū teh thiaⁿ, tān-sī lóng bē liáu-kái; Lín khòaⁿ ū chù-ì teh khòaⁿ, tān-sī lóng bē bêng-pe̍k. 27) In
189“Lóng bô gī-jîn, liân chi̍t ê iā bô; 11) Bô lâng liáu-kái, iā bô lâng thàm-kiû Siōng-chú. 12) It-chhè ê lâng lī-khui chèng
190 chhut-bē hō͘ chōe-ok chò lô͘-lē ê. 15) In-ūi góa si̍t-chāi bē liáu-kái góa só͘ chò ê; in-ūi góa bô khì chò góa só͘ ài chò ê, tian-tò
191tàng kā in chò-chèng. Tān-sī in ê jia̍t-sêng bô kin-kì si̍t-chāi ê liáu-kái. 3) In-ūi in bô jīm-sek Siōng-chú hō͘ lâng kap I hô-ha̍p ê lō͘,
192lōa(jōa)-nih(**ni̍h) oh chhui-chhek! I ê chok-hoat lōa(**jōa)-nih(**ni̍h) oh liáu-kái! 34) Chiàu Sèng-keng só͘ kóng:
193lâng ē khòaⁿ-kìⁿ I, Hiah-ê m̄-bat thiaⁿ-tio̍h I ê tāi-chì ê lâng ē liáu-kái.”
194chông kàu hiān-chāi ê. 8) Chit sè-kan ê thóng-tī-chiá bô chi̍t ê liáu-kái chit ê tì-hūi; siat-sú in nā ū liáu-kái, chiū bē chiong êng-iāu
195thóng-tī-chiá bô chi̍t ê liáu-kái chit ê tì-hūi; siat-sú in nā ū liáu-kái, chiū bē chiong êng-iāu ê Chú tèng tòa si̍p-jī-kè. 9) Tān-sī
196; chiah-ê in-hūi tùi in khòaⁿ khí-lâi lóng bô ì-sù. In bē-tàng liáu-kái, in-ūi hiah-ê in-sù ê kè-ta̍t tio̍h ēng lêng-sèng ê gán-kong chiah
197góa ū tit-tio̍h in-sù thang thôan-ta̍t Siōng-chú ê chí-ì, iū-koh liáu-kái it-chhè ê ò-pì, ū it-chhè ê tì-sek, ká-sú góa ū chin tōa ê sìn
198kî-biāu ê giân-gí, ì-sù nā bô chheng-chhó, sím-mih lâng ē-tàng liáu-kái lín só͘ kóng ê? Lín bē su hiòng khong-tiong teh kóng-ōe. 10) Sè
19913) In-ūi góan siá hō͘ lín ê, lóng sī lín ē-hiáu tha̍k, ē-tàng liáu-kái ê. Góa hi-bōng lín kàu lō͘-bóe ē thiat-té liáu-kái. 14) Lín hiān
200tha̍k, ē-tàng liáu-kái ê. Góa hi-bōng lín kàu lō͘-bóe ē thiat-té liáu-kái. 14) Lín hiān-chāi chí-ū it-ti pòan-kái ê tāi-chì, thang chāi
201-té. Góa hi-bōng lín chāi sim-lāi iā chhneg-chheng-chhó-chhó lâi liáu-kái góa. 12) Góan m̄-sī siūⁿ-boeh koh tùi lín tián ka-tī; si̍t-chāi
202 lín kap siōng-chú it-chhè ê chú-bîn chò-hóe ū le̍k-liōng thang liáu-kái Ki-tok ê thióng-ài (NNjoa7)-ni̍h khoah, (NNjoa7)-ni̍h tn̂g, (NNjoa7)-ni̍h
203chhim. 19) Sui-jiân Ki-tok ê thióng-ài bô lâng ē-tàng ôan-chôan liáu-kái, ǹg-bāng lín lâi liáu-kái I ê thióng-ài, --- án-ne hō͘ lín ê
204thióng-ài bô lâng ē-tàng ôan-chôan liáu-kái, ǹg-bāng lín lâi liáu-kái I ê thióng-ài, --- án-ne hō͘ lín ê seng-o̍ah lâi chhiong-móa Siōng
205-sī ê, si̍t-chāi sī chi̍t ê chin ò-biāu ê chin-lí. chiàu góa ê liáu-kái, chit kù sī teh chí Ki-tok kap kàu-hoe ê hō͘-siong koan-hē. 33) Tān
206chhin-chhiūⁿ lín thâu chi̍t pái thiaⁿ-kìⁿ Siōng-chú ê in-hūi, iū-koh liáu-kái chit ê in-hūi kiù-kèng sī sím-mih(**mi̍h), hit ji̍t í-āu ê chêng
207 13) Hiaⁿ-tī à, koan-hē hiah-ê sí-khì ê lâng, góan chin ài lín liáu-kái si̍t-chêng, án-ne lín chiū bē chhin-chhiūⁿ hiah-ê bô hi-bōng ê lâng
208-gī, ē chhiok-chìn lán tùi it-chhè ê chiok-hok ū koh-khah chhim ê liáu-kái. Chit ê chiok-hok ē-tàng hō͘ lán koh-khah chhin-kīn Ki-tok. 7) Hiaⁿ
209eng-kai sêng-siū I só͘ èng-ún ê in-sù ê lâng, bêng-bêng pe̍k-pe̍k liáu-kái I ê kè-ōe cho̍at-tùi bē kái-piàn, chiū koh-chài li̍p-sè lâi pó
210 3) Lán in-ūi ū sìn-sim, chiah liáu-kái ú-tiū sī iû Siōng-chú ê chin-tō chhòng-chō ê; lán só͘ khòaⁿ-
211thôan-pò chiah-ê chin-lí. Chiah-ê chin-lí liân thian-sài iā chin ài liáu-kái.
212chhut-hiān tī lín sim-lāi ûi-chí. 20) Siōng iáu-kín ê, lín tio̍h liáu-kái chit hāng tāi-chì: Sèng-keng ê ī-giân, bô lâng ē-ēng-tit sûi-piān
213kā lí chek-pī!” 10) Tān-sī chiah-ê lâng bú-jio̍k in ka-tī só͘ bô liáu-kái ê; chhin-chhiūⁿ bô lí-sèng ê cheng-seⁿ, ēng in pún-lêng ê kám-kak
214ê khùi-la̍t lóng bô khì, iáu-kú i ê ba̍k-chiu beh khòaⁿ Má-lī ū liáu-kái á-bô. Chóng-sī Má-lī thiaⁿ-liáu ê sî, i siong-pi kàu-ke̍k, i m̄
2151. Tio̍h seng liáu-kái tùi-hong ê kô-sèng, chhu-bī, phiah-phīⁿ sī ē ha̍h á-bē?
216-tioh beh koh liû-hak, kî-kan khah kú, che-sī m̄-tio̍h. I kì-jiân ū liáu-kái, chàn-sêng lí thak-chheh, tek-khak sī bô hiâm kú; siōng-chhiáⁿ hak
217I-seng khòaⁿ tùi thang-á gōa, ná siūⁿ ná kóng,“ Góa liáu-kái, góa siūⁿ lín kong-si tng teh seng-sán chē-chē ê hùi- liāu-phín.
218góa beh án-choaⁿ pang-chō͘--lí ? Lí mā chai, tùi lín kiáⁿ bô chin liáu-kái. ”
219Bûn-hiàn kóng,“ Bô liáu-kái he sī tong-jiân, m̄-koh lí sī
220 siong-sìn Liông-kian tùi lí kah chit tiâu hô ē ū pang-chō͘, góa liáu-kái tī hô--nih ū chi̍t chióng hō͘ hái-káu tì-pēⁿ ê pēⁿ-khún, Liông
221kian hīⁿ-á lāi ū chúi, thâu-sian thiaⁿ bē chheng-chhó, bóe-á chiah liáu-kái.
222ì-sù. Sì-tih chúi tih lo̍h-khì i ê chhiú-tê tang-tiong. I bô sáⁿ liáu-kái, tàu-té Aukele sī teh pìⁿ sáⁿ-mi̍h báng? Kan-taⁿ lia̍h in ang kim-kim
223chng-kha chia̍h-mi̍h phīⁿ-phīⁿ leh, kóng, “Góa si̍t-chāi bē-tàng liáu-kái, lí ná ē-tàng jím-siū chiah-ni̍h pháiⁿ-chia̍h ê chia̍h-mi̍h. M̄-kú
224 o̍ah-khì, bô ū kè-ta̍t, góa koat-ì beh tńg-lâi, Chú it-tēng ōe liáu-kái góa ê thòng-khó͘……”
225Hit ê lāu-lâng sûi-sî liáu-kái; chiū chhng-chhiú chhiau i ê tē-á, the̍h-chhut chi̍t tiâu sòaⁿ.“Má
226Kàu lō͘-bé O͘-sū-kun hiaⁿ liáu-kái. Chai lâng ū hiâm i kap lâng kiōng-bô͘ the̍h chîⁿ-tē-á khì hêng.
227Lē-gio̍k kám-kak tiàm chia chí-ū cheng-ka i ê kan-khó͘ in-ūi in bōe liáu-kái i ê sim-chêng. Chóng-sī iā m̄-ài hō͘ in chai cha-mî ê sū, chiū
228iông kun, kin-á-ji̍t hiong-chhoan kàu-hōe ê kéng-gū, góa hui-siông ê liáu-kái kap tông-chêng, te̍k-pia̍t sī chia ê tâng-kang, put-kò góa ū 3 tiám
2292) Kàu-hōe bōe chìn-pō͘, sìn-tô͘ bōe thang liáu-kái, keng-chè ê khùn-lân, che sikin7-á-ji̍t hiong-chhoan kàu-hōe pit-jiân
230hó. Lán eng-kai tio̍h ēng tông-chêng ê gán-kong chhē chhut gôan-in liáu-kái in chiah tio̍h. Sū-si̍t-siōng chiah ê sìn-tô͘ ê sìn-sim á-sī hōng
231Sian-siⁿ tī Ji̍t-pún ū teh kiû-tō, siông tī kàu-hōe chhut-ji̍p, ū liáu-kái Ki-tok-kàu; koh Chhùi-hâ ê lāu-bú jia̍t-sim siūⁿ ke kiù chi̍t ê lâng.
232-thima-peh kóng, “Án-ni to͘ bô si̍t-chāi, sī ài hō͘ i chū-hoat-tek liáu-kái Chú ê chín-kiù, ūi beh chhōa-bó͘ tit ke-hóe ê, to͘ bē ēng-tit.”
233pek-lia̍p-hán Lîm-khéng ê āu-bó, pí chhin-seⁿ pē iáu khah ē-hiáu liáu-kái i. I iā it-seng iú-hàu i ê āu-bó, chòe chóng-thóng ê sî, iā sī
234ni nn̄g ê ta-koaⁿ, sim-pū chiah sio-jīn. Tùi án-ni A-sêng-peh chiah liáu-kái chit ê Hō͘-sū Lân-hiong ê gín-ná hō kiò “Siú-gī” ê ì-sù, kap
235chit ê Hō͘-sū Lân-hiong ê gín-ná hō kiò “Siú-gī” ê ì-sù, kap liáu-kái hit-ê gín-ná ê bīn-hêng, thé-thài, siaⁿ-im kî-só͘-í ē kap in kiáⁿ
236kā bé-chhia lāi-tóe hó-hó-á khòaⁿ--chi̍t-piàn, chiah hiông-hiông liáu-kái chit-ê àu-sàm-bī ê gôan-in : chhia-téng só͘-ū it-chhè lóng chin
237Góa chin siūⁿ-beh kóng hō͘-i liáu-kái, tān-sī i kun-pún bô tih kā-góa sìn-táu. Góa bô koh hâm i chìⁿ
238"Che góa ē-tàng liáu-kái, góa chit chūn tiō siūⁿ beh chioh hiān-si̍t tiong lí ê keng-giām lâi
239K: Lí koh chin liáu-kái góa, góa chòe-kīn tiō sī án-ne teh siūⁿ.
240L: Lí koh chin khiáu, 1 kóng lí chiū liáu-kái. Chit tang-chūn, beh koaiⁿ-chhiúⁿ beh sit-gia̍p ê kang-lâng lóng ē khòaⁿ
241L: Lí liáu-kái tō hó, án-ne góa m̄-bián kohkong2 siuⁿ chē, lí chí-iàu thek-té tùi
242L: Che góa liáu-kái, m̄-koh Sin-tóng iû-gôan tòe lí ê kha-pō͘ teh hoah "pó-ūi Tiong-hôa
243bōe-sái bōe, he sī góa su-jîn leh iōng ê box. Lín nā-sī ū bô liáu-kái ê só͘-chāi, ē-tàng khì mn̄g Madame Giry tio̍h ē chai-iáⁿ. I sī tī
244"Góa liáu-kái," Philippe kóng, " Lí í-keng lôan-ài ah! M̄-koh lí kin-á-ji̍t chiah
245Comte de Chagny tùi In sió-tī kóng " Mmm, Góa liáu-kái ah!" I sió thêng chi̍t leh koh bān-bān-á kóng, "Raoul, ài ē kì-tit
246Opera ê koa-chiá, lán tùi in chhù-ni̍h ê tāi-chì kun-pún chiū bô liáu-kái."
247-bô-cháng, m̄-chai hoat-seng siáⁿ-mi̍h tāi-chì. Bô jōa-kú i chiū liáu-kái ah! Tiān-hóe-kiû-á lóng to̍h khí-lâi, hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi koh
248 Ǹg-bāng lán chiong che khek-tiâu tī sim--ni̍h, thang khah ōe liáu-kái Sèng-chheh só͘ kà-sī ê tō-lí, chiū-sī kóng, “Jîn-lūi ê keng-giām
249lóng sī ò-biāu ê ōe, sè-kan lâng ê su-sióng, si̍t-chāi sī oh-tit liáu-kái. Chin kî-kòai! án-chóaⁿ kóng, “Chit ê Ki-tok put-sî tī-chia. I tiàm
250Sèng-hōe ê ng-chioh(**chhio̍h)-tōe, tùi án-ni ia̍h thang sòa hō͘ lán liáu-kái sì-sòaⁿ tī ta̍k só͘-chāi ê Í-sek-lia̍t lâng, ū tōa ê khùi-la̍t
251tit tī Iû-thài lâng ê tiong-kan, ū chōe-chōe chin hó ê lâng, ū liáu-kái Iâ-so͘ chiū-sī ôan-sêng Kū-iok ê sian-ti só͘ teh chhàm-gú ê, sòa
252lâi hôe-kò͘ í-siōng só͘ kóng hiah ê sū-si̍t, chiū khah ōe thang liáu-kái hit ê chêng-hêng. Chiàu í-siōng só͘ kóng, chiū-sī hō͘ lán chai
253 sī koat-tòan m̄-bat siūⁿ-tio̍h chit ê būn-tôe. In nā-sī iáu-bē liáu-kái Ki-tok sī Sîn, chū-jiân chit hō sū, in khòaⁿ-liáu sī put-ha̍p-lí
254 chêng-kéng mah? Siat-sú nā m̄-sī Má-lī-a iû-gôan sī í-keng ū liáu-kái Ki-tok sī Sîn, í-ki̍p I ê chhù-lú kàng-tàn ê tōa ê ì-gī, i kiám
255ha̍k-seng chiah chiap-tio̍h chin hui-siông tōa ê khé-sī, lâi cha̍p-hun liáu-kái tī kî-īⁿ ê saⁿ nî kú tiàm Pa-le̍k-su-thèng Hit ê kap in chòe-hé
256sak. Chi̍t-pêng ê lâng sī ná chìn-ji̍p tī chhim ê só͘-chāi, lâi liáu-kái Ki-tok sī Sîn, sim-lāi tit-tio̍h tōa ê chhui-pek lâi pó-siú I ê Chhù
257sī ū kap lâng khah koh-iūⁿ. Iáu-kú tī chit-tia̍p, Má-lī-a sī bē liáu-kái Ia-so͘ sī Sîn. Chit ê tōa ê pì-bi̍t ê ì-sù, chí-ū kàu tī khah
258Chit ê tōa ê pì-bi̍t ê ì-sù, chí-ū kàu tī khah āu-lâi i chiah ū liáu-kái.
259ha̍k-seng iáu-bē kūn tī Iâ-so͘ ê lîm-chiong ê sî, to iû-gôan bô liáu-kái Iâ-so͘ sī Sîn. Chha-put-to thang kóng, tī I ê chôan seng-gâi ū khàm
260 I kóng-ōe, lâi tit-tio̍h chòng-táⁿ. Siat-sú in tāi-ke nā í-keng liáu-kái Iâ-so͘ sī Sîn, sī Siōng-tè, í-siōng só͘ kóng chiah ê sū, beh thài
261hit ê iok-sok ê Sèng Sîn lîm-kàu liáu, hit-sî in chiah ū cha̍p-hun liáu-kái chit ê thang chhiⁿ-kiaⁿ ê ò-biāu ê ì-gī. Hit-sî in chiah o̍at-lìn
262 sî, m̄-chai bat teh siūⁿ I sī chī-chūi, bat teh chhì-khòaⁿ ài beh liáu-kái I ê thian-hūn kap I lîm-kàu sè-kan ê bo̍k-tek mah?
263āu-lâi, lán só͘ ōe thang khòaⁿ-kìⁿ ê, lūn I ê lāu-bú ê bōe-ōe liáu-kái I ê sū, kî-si̍t m̄-sī kan-ta chit pái nā-tiāⁿ. Tī khah āu-lâi I
264 Iâ-so͘ mā ū thiaⁿ-kìⁿ, koh ū liáu-kái hit ê ì-gī. Tùi án-ni, I tī chi̍t-àm ū chòe-āu, éng-óan lâi
265-chiàⁿ bat tú-tio̍h chhì ê ín-iú. Che sī in-ūi lán bô cha̍p-hun liáu-kái, I ū chôan-jiân khiam-pi ka-kī lâi chiâⁿ-chòe lâng ê in-toaⁿ. Lán
266 Lán ōe liáu-kái I só͘ siū ê chhì, á-sī bē, chhiáⁿ poah chi̍t-piⁿ, put-kò Sèng-chheh
267 chū-jiân khùi-la̍t ê ì-sek, lâi khai-sí I it-seng ê kè-e̍k, sòa liáu-kái beh chòe “I ê Pē ê kang,” sī chin tiōng-tāi ê sū-gia̍p.
268ê sî-kan, ū hō͘ I kiaⁿ chi̍t-ē, I ū chim-chiok siūⁿ, ǹg-bāng thang liáu-kái hit ê ì-sù. Chit ê kò͘-sū sī chí-sī lán chai, tī chit ê khui-
269Iûⁿ-ko siū tèng tī Kok-kok-thaⁿ ê í-chêng, chū-jiân sī bōe thang liáu-kái hit ê lóng-chóng ê ì-gī. Chóng-sī in ê sim ū chhut tùi tu̍t-jiân
270khòai tín-tāng, gâu iô-choah. Iâ-so͘ chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ i, sûi-sî liáu-kái i ê sim-chêng. “Iok-hān ê kiáⁿ Se-bûn ah, góa lóng bat lí. Lí
271 ê ìn-tap tú-tú sī sím-mi̍h ì-sù, lán sī bô thang khòai-khòai liáu-kái. Put-kò lán chai kèng-khiân ê Iû-thài lâng, sī kòaiⁿ-sì tī ta̍k
272hí, á-sī ū sún-hāi--tio̍h i ê kám-chêng. Má-lī-a kàu-gia̍h ū liáu-kái, chai-iáⁿ I ū tông-chêng ê sim tī-teh. Siat-sú Má-lī-a bô liáu
273-kái, chai-iáⁿ I ū tông-chêng ê sim tī-teh. Siat-sú Má-lī-a bô liáu-kái lâi kóng, iā sī ū sìn-iōng I, só͘-í kan-ta tùi chhe-ēng ê kóng
274-tia̍p I sī ū phāu chōe-chōe ê sim-su, sī Má-lī-a só͘ bōe thang liáu-kái tông-ì ê. In ê bú-kiáⁿ ê koan-hē, sī bōe thang kan-sia̍p. Chū
275-hē, sī bōe thang kan-sia̍p. Chū-jianche5 sī i chòe lāu-bú oh-tit liáu-kái ê ōe, sī chi̍t pái kè chi̍t pái, siūⁿ bōe liáu-kái ê ōe. Chit
276lāu-bú oh-tit liáu-kái ê ōe, sī chi̍t pái kè chi̍t pái, siūⁿ bōe liáu-kái ê ōe. Chit-tia̍p Má-lī-a ún-tàng sī iáu ōe kì-tit Iâ-so͘ chòe
277Chú-cháiⁿ. Lán phah-sǹg hiah ê ha̍k-seng tī hit sî, bōe cha̍p-hun liáu-kái hit ê ì-sù chiah tio̍h. In-ūi in chí-ū chiah kap I sio-bat bô lōa
278 Hit-sî chiàu-khòaⁿ sī bô sím-mi̍h lâng ū liáu-kái I só͘ kóng chit kù ōe. In tāi-ke chí-ū bê-lōan nā-tiāⁿ. Put-kò
279 chit-kù ōe, koh iā tio̍h kàu Iâ-so͘ koh-o̍ah liáu-āu, in chiah ōe liáu-kái chit kù, “tī saⁿ-ji̍t góa beh koh khí i” ê ōe ê ì-sù.
280jiân-kan ū chó͘-chí Nî-ko-tí-bú ê ōe, iā kah-ná chhin-chhiūⁿ ū liáu-kái tī i ê thâu-náu lāi só͘ teh gî-būn ê būn-tôe; sòa lâi ìn-tap
281só͘ teh siūⁿ ê ì-sù. Tùi án-ni i chiah kóng, “Góa lóng bōe-thang liáu-kái, lâng to í-keng lāu, cháiⁿ-iūⁿ ōe têng-thâu-siⁿ? kiám ōe koh ji̍p
282kóng án-ni nā-tiāⁿ. chit ê í(**īⁿ)-siōng sī pôaⁿ-kè lán só͘ ōe liáu-kái ê sū lah. In-ūi Sèng Sîn ê kám-hòa sī chhin-chhiūⁿ hong, chū-iû
283tī thiⁿ-ni̍h ê Jîn-chú, tùi thiⁿ kàng-lo̍h ê nā-tiāⁿ. Lí iáu-bē liáu-kái góa í-ki̍p góa ê kok ê í-chêng, iáu ū chin-chōe thang chhiⁿ-kiaⁿ
284 só͘ chù-kái ê ōe. Chit ê tōa lia̍p-pí thiaⁿ-liáu m̄-chai sī ū liáu-kái I ê í-sù, á-sī thiaⁿ-liáu iu-būn chiū khì, lán mā-sī lóng m̄-
285in--ê, ū tōa-tōa saⁿ tùi-hóan tī-teh. Só͘-í in nā ū bêng-bêng liáu-kái hit ê chêng-hêng. Hit-sî in ún-tàng beh tèng I tī Si̍p-jī-kè.
286khó͘-sim, sī chin-chiàⁿ bān-hēng ê sū. Ah! Iâ-so͘ si̍t-chāi sī ū liáu-kái lâng ê sim. Iâ-so͘ put-sî to ōe liáu-kái lâng ê sim. Iâ-so͘ sī
287Iâ-so͘ si̍t-chāi sī ū liáu-kái lâng ê sim. Iâ-so͘ put-sî to ōe liáu-kái lâng ê sim. Iâ-so͘ sī bat siū-chhì, só͘-í I ū bêng-pe̍k lâng tiàm
288-chiàⁿ bat tú-tio̍h chhì ê ín-iú. Che sī in-ūi lán bô cha̍p-hun liáu-kái, I ū chôan-jiân khiam-pi ka-kī lâi chiâⁿ-chòe lâng ê in-toaⁿ. Lán
289 Lán ōe liáu-kái I só͘ siū ê chhì, á-sī bē, chhiáⁿ poah chi̍t-piⁿ, put-kò Sèng-chheh
290 chū-jiân khùi-la̍t ê ì-sek, lâi khai-sí I it-seng ê kè-e̍k, sòa liáu-kái beh chòe “I ê Pē ê kang,” sī chin tiōng-tāi ê sū-gia̍p.
291ê sî-kan, ū hō͘ I kiaⁿ chi̍t-ē, I ū chim-chiok siūⁿ, ǹg-bāng thang liáu-kái hit ê ì-sù. Chit ê kò͘-sū sī chí-sī lán chai, tī chit ê khui-
292Iûⁿ-ko siū tèng tī Kok-kok-thaⁿ ê í-chêng, chū-jiân sī bōe thang liáu-kái hit ê lóng-chóng ê ì-gī. Chóng-sī in ê sim ū chhut tùi tu̍t-jiân
293khòai tín-tāng, gâu iô-choah. Iâ-so͘ chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ i, sûi-sî liáu-kái i ê sim-chêng. “Iok-hān ê kiáⁿ Se-bûn ah, góa lóng bat lí. Lí
294 ê ìn-tap tú-tú sī sím-mi̍h ì-sù, lán sī bô thang khòai-khòai liáu-kái. Put-kò lán chai kèng-khiân ê Iû-thài lâng, sī kòaiⁿ-sì tī ta̍k
295hí, á-sī ū sún-hāi--tio̍h i ê kám-chêng. Má-lī-a kàu-gia̍h ū liáu-kái, chai-iáⁿ I ū tông-chêng ê sim tī-teh. Siat-sú Má-lī-a bô liáu
296-kái, chai-iáⁿ I ū tông-chêng ê sim tī-teh. Siat-sú Má-lī-a bô liáu-kái lâi kóng, iā sī ū sìn-iōng I, só͘-í kan-ta tùi chhe-ēng ê kóng
297-tia̍p I sī ū phāu chōe-chōe ê sim-su, sī Má-lī-a só͘ bōe thang liáu-kái tông-ì ê. In ê bú-kiáⁿ ê koan-hē, sī bōe thang kan-sia̍p. Chū
298-hē, sī bōe thang kan-sia̍p. Chū-jianche5 sī i chòe lāu-bú oh-tit liáu-kái ê ōe, sī chi̍t pái kè chi̍t pái, siūⁿ bōe liáu-kái ê ōe. Chit
299lāu-bú oh-tit liáu-kái ê ōe, sī chi̍t pái kè chi̍t pái, siūⁿ bōe liáu-kái ê ōe. Chit-tia̍p Má-lī-a ún-tàng sī iáu ōe kì-tit Iâ-so͘ chòe
300Chú-cháiⁿ. Lán phah-sǹg hiah ê ha̍k-seng tī hit sî, bōe cha̍p-hun liáu-kái hit ê ì-sù chiah tio̍h. In-ūi in chí-ū chiah kap I sio-bat bô lōa
301 Hit-sî chiàu-khòaⁿ sī bô sím-mi̍h lâng ū liáu-kái I só͘ kóng chit kù ōe. In tāi-ke chí-ū bê-lōan nā-tiāⁿ. Put-kò
302 chit-kù ōe, koh iā tio̍h kàu Iâ-so͘ koh-o̍ah liáu-āu, in chiah ōe liáu-kái chit kù, “tī saⁿ-ji̍t góa beh koh khí i” ê ōe ê ì-sù.
303jiân-kan ū chó͘-chí Nî-ko-tí-bú ê ōe, iā kah-ná chhin-chhiūⁿ ū liáu-kái tī i ê thâu-náu lāi só͘ teh gî-būn ê būn-tôe; sòa lâi ìn-tap
304só͘ teh siūⁿ ê ì-sù. Tùi án-ni i chiah kóng, “Góa lóng bōe-thang liáu-kái, lâng to í-keng lāu, cháiⁿ-iūⁿ ōe têng-thâu-siⁿ? kiám ōe koh ji̍p
305kóng án-ni nā-tiāⁿ. chit ê í(**īⁿ)-siōng sī pôaⁿ-kè lán só͘ ōe liáu-kái ê sū lah. In-ūi Sèng Sîn ê kám-hòa sī chhin-chhiūⁿ hong, chū-iû
306tī thiⁿ-ni̍h ê Jîn-chú, tùi thiⁿ kàng-lo̍h ê nā-tiāⁿ. Lí iáu-bē liáu-kái góa í-ki̍p góa ê kok ê í-chêng, iáu ū chin-chōe thang chhiⁿ-kiaⁿ
307 só͘ chù-kái ê ōe. Chit ê tōa lia̍p-pí thiaⁿ-liáu m̄-chai sī ū liáu-kái I ê í-sù, á-sī thiaⁿ-liáu iu-būn chiū khì, lán mā-sī lóng m̄-
308in--ê, ū tōa-tōa saⁿ tùi-hóan tī-teh. Só͘-í in nā ū bêng-bêng liáu-kái hit ê chêng-hêng. Hit-sî in ún-tàng beh tèng I tī Si̍p-jī-kè.
309khó͘-sim, sī chin-chiàⁿ bān-hēng ê sū. Ah! Iâ-so͘ si̍t-chāi sī ū liáu-kái lâng ê sim. Iâ-so͘ put-sî to ōe liáu-kái lâng ê sim. Iâ-so͘ sī
310Iâ-so͘ si̍t-chāi sī ū liáu-kái lâng ê sim. Iâ-so͘ put-sî to ōe liáu-kái lâng ê sim. Iâ-so͘ sī bat siū-chhì, só͘-í I ū bêng-pe̍k lâng tiàm
311Chhin-ài siàu-liân ê peng, góa ài kā lín kóng góa thâu chi̍t pái liáu-kái chit hāng Hō͘-sim-kiàⁿ, chiū-sī chòe kau-chiàn ê chiàn-kah ê chi̍t
312bêng-bêng kā lín kóng Ôe sis7im-mi̍h, iáu-kú góa ōe pang-chān lín liáu-kái tio̍h cháiⁿ-iūⁿ lâi chhēng chit siang Ôe. Góa siūⁿ góa siàu-liân
313tô͘, tùi án-ni chiū kàu lé-pài-tn̂g chòe Ki-tok-tô͘. Chiām-chiām liáu-kái Siōng-tè kî-biāu ê tōa thiàⁿ, sòa chiap-siū Iâ-so͘ chòe Kiù-chú.
314chit ê gōng Chheng--á bé chióng-kòan ê kò͘-sū chìn-chêng, ài seng liáu-kái 1 kóa ki-pún pōe-kéng niâ.
315a-chek a-chí. 2 pêng sī tōa-lâng hō͘-siong chhéng-an kap mn̄g ōe, liáu-kái 1 kóa pōe-kéng chu-liāu. Thiaⁿ cha-po͘ gín-á leh ìn ōe, siaⁿ su-bûn
316gî-būn kóng :「Kám bián koh hō͘-siōng iok--1-ē ? Chò chìn 1 pō͘ ê liáu-kái ?」「Bián--lah. lâng khòaⁿ Chhiⁿ-se sī súi sahⁿ--tio̍h, kóng m̄-bián
317 chò lâng siáⁿ-khóan. Góa khí hôan-ló, sui-bóng góa m̄-sī chin liáu-kái tōa-lâng ê tāi-chì, m̄-koh ke-kiám mā chai-iáⁿ ū ê tāi-chì bē
318hong chò chit khóan ài ê soan-giân. Jîn-lūi tùi tāi-chū-jiân ê liáu-kái kiám-chhái m̄-sī hiah cho̍at-tùi, ū-sî-á tāi-chū-jiân ē khí-phàn
319-á ê thâu-ke khòaⁿ-tio̍h chit chióng chêng-hêng, sim-lāi ke-kiám liáu-kái hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì, lóng tòng chò bô khòaⁿ--tio̍h, iah-sī
320hun-phòe hām siat-pī sú-iōng ê būn-tê, i mā m̄-bat siūⁿ beh khì liáu-kái iah koan-sim.
321pêng-iú, ta̍uh-ta̍uh-á tùi in teh thó-lūn ê tāi-chì ū chho͘-pō͘ ê liáu-kái.
322tê, tùi bô ha̍p-lí ê tāi-chì, lóng bô teh su-khó, mā bô beh khì liáu-kái, tō chhiūⁿ i chìn-chêng kāng-khóan.
323 Góa tha̍k liáu chin kám-kek, góa chiah liáu-kái chêng Biāu tī thê-hông só͘ gîm ê si.
324tńg-lâi, tī góa kap lí kóng-ōe ê tiong-kan, li mā èng-kai ē-tàng liáu-kái, kî-si̍t góa iah bô ôan-chôan sòng-sit ì-chì. Láu-si̍t kóng, góa
325chióng bô kāng ê seng-bu̍t chi̍t-hāng chi̍t-hāng á lâi kóng hō͘ lí liáu-kái. Phì-jî kóng niû-á,...góa siūⁿ iā sī tī chia tòng khí-lâi hó
326thâu-chêng, góa bē chiok kòa-ì góa ka-kī ê hêng-siōng. Chhiáⁿ lí liáu-kái, it-ti̍t kàu taⁿ, góa m̄-bat kóng kā chin-chiàⁿ ê ka-kī ôan-ôan-chôan
327siān-liông koh tan-sûn ê lí, chhiáⁿ lí bô-lūn jû-hô it-tēng ài liáu-kái góa. Góa sī cheng-seⁿ. Nā kóng sèng-hiân ê lō͘ sī lán lâng èng
328 ê cha-bó͘-gín-á hoat-hiān gún leh chù-ì in. pêng-iú sûi tio̍h liáu-kái góa ê ì-sù, i thau-thau-á iōng sè-siaⁿ-ōe kā góa kong :“ Ki-hōe
329Góa liáu-kái i ê ì-sù. só͘-í, gún tī chi̍t châng chhiū-á-kha khiā tēng, keng
330mā sī i chē chhia kap lo̍h chhia ê chhia-thâu. Lí èng-kai ē-tàng liáu-kái, che si̍t-chāi sī chi̍t ê chin hō͘ lâng bóan-chiok ê liân-sióng.
331á ē piàn-chò siáⁿ khóan? Kî-si̍t, chham góa mā sī bô hoat-tō͘ liáu-kái. M̄-koh, āu-lâi mā hoat-seng chi̍t-kiāⁿ chin bē-tàng hō͘ lâng siong
332ko͘-to̍k ê. Ū sî sui-jiân tùi lâng kóng, tān-sī lâng iā bōe ōe liáu-kái lán. Iā sū-si̍t chōe-chōe lâng bōe-ōe thé-thiap pa̍t-lâng, sīm
333bōe siūⁿ beh chū-sat lah. Chí-ū Chú ōe thang si̍t-si̍t chāi-chāi liáu-kái lán, thé-thiap lán. Chú sī kàm-chhat lán sim-su ì-liām ê Chú.
334Tēⁿ I-su khòaⁿ A-bú..a ū khah liáu-kái tio̍h chiap-sòa kóng, "Chit ê miâ chiàu pēⁿ ê chèng-thâu lâi hō
335khí--lâi khah hó leh, iah sī kè-sio̍k tó leh khah hó? In-ūi iah bô liáu-kái chit ê só͘-chāi ê chōng-hóng, góa bô siūⁿ-beh in-ūi góa chi̍t-ê
336thiaⁿ-kòe chit kù ōe? Che tio̍h-sī siong-gia̍p ê cheng-sîn, án-ne lí liáu-kái á bô?”
337“Sī, góa liáu-kái ah.”
338khan leh kiâⁿ leh? Che tāi-khài tio̍h-sī lán it-poaⁿ-lâng bô-hoat-tō͘ liáu-kái ê só͘-chāi loh. Ū chi̍t nn̄g ê lâng tī chit ê sî-chūn peh--khí-
339siūⁿ góa sī kah in o̍ah tī bô-kāng sè-kài ê lâng. Tān-sī, góa mā liáu-kái thâu-ke chi̍t-khai-sí tio̍h beh kiò góa kóan-siàu sī it-phiàn hó-
340chit ê sû, mā sī góa lâi-kàu Tâi-pak liáu, góa chiah chin-chiàⁿ liáu-kái i ê ì-sù. Tùi góa lâi kóng, góa ê khang-khòe nā-sī kan-taⁿ su-
341chhiah-lâng ê ka-têng chhut-sì, só͘-í, góa chiok kán-tan tio̍h ē-tàng liáu-kái sàn-chhiah-lâng bóe mi̍h-kiāⁿ ê sim-lí. Nā-sī ū-khó-lêng, góa
342jī, chin jīn-chin kái-soeh siáⁿ-mih sī chu-pún chú-gī hō͘ gún liáu-kái. Tān-sī, góa iah-sī thiaⁿ-liáu bū-sà-sà. Tàu-té sī thâu-ke i
343 chiah siūⁿ-chhut chit ê kiat-lûn, tān-sī, góa iah-sī bô-hoat-tō͘ liáu-kái, ūi-tio̍h beh pa-kiat lâng-kheh, kéng-jiân ū chiah-nī-á tōa ê ha̍k
344ha̍k-būn kap su-sióng tī lāi-té. Sui-jiân, góa ū ùi chit lāi-té liáu-kái khah chē siā-hōe ê hiān-siōng, chēng-ka khah chē ê kiàn-sek. Tān
345 lí thong tio̍h bān sū kái, chí-iàu ē-tàng ôan-ôan chôan-chôan liáu-kái chi̍t hāng tāi-chì ê tō-lí, kî-tha só͘-ū ê tāi-chì chha-put-to
346chì ê tō-lí, kî-tha só͘-ū ê tāi-chì chha-put-to mā-sī ē-tàng liáu-kái. Só͘-í, in hi-bāng góa kì-jiân í-keng leh siōng-pan, tio̍h ài thê
347tiāⁿ ē khì siūⁿ-tio̍h A-lân. Í-āu chiām-chiām tōa-hàn, góa chiah liáu-kái sī án-chóaⁿ A-lân ē hiah-nī-á siū-khì, i siū-khì m̄-sī bô gôan
348 ū chiâⁿ chē môe-lâng-pô ē lâi góan tau thê-chhin, tān-sī góa liáu-kái, nā bô chhiūⁿ A-lân hit khóan ê cha-bó͘ gín-á, góa sī bōe chhìn
349kī lāu-kó͘-tóng, bô-lō͘-iōng, khin-sī góa ka-kī. Góa bōe-tàng liáu-kái góa ê tông-sū sī án-chóaⁿ ē-tàng tùi cha-bó͘ gín-á bô siáⁿ
350sī in ē sam-put-gō͘-sî cháu-lâi pān-kong-sek lâi khòaⁿ pò-chóa, liáu-kái kio̍k-sè, che sī sū-si̍t. Tī bîn-kan cho͘-chit liáu chi̍t ê Hông-bîn
351-kī ê kiáⁿ-jî siat-sióng ê pē-bú. Góa siūⁿ, in it-tēng ē-tàng liáu-kái góa siūⁿ-beh tī cheng-sîn seng-o̍ah siōng tu̍t-phòa hiān-chōng ê
352Góa ná mn̄g, mā ná liáu-kái chit ki hō͘-sòaⁿ tùi A-lân ê tiōng-iàu-sèng. Ùi A-lân in tau ê
353the̍h-chhut-lâi tián hō͘ chhù-piⁿ keh-piah ê lâng khòaⁿ. Góa ē-tàng liáu-kái i the̍h hō͘ in khòaⁿ hit khóan hoaⁿ-hí ê sim-chêng. Sui-jiân sī kan
354Tī chit ê sî-chūn, góa ē-tàng ôan-chôan liáu-kái sī án-chóaⁿ A-lân ē hiah-nī-á siong-sim. Chit ê pi-kio̍k ê hoat-seng
355hiah-nī-á siong-sim, che khióng-kiaⁿ ê m̄-sī hó-gia̍h-lâng ē-tàng liáu-kái ê tāi-chì. Ká-sú nā ū siūⁿ--tio̍h, mā bô-khó-lêng gōan-ì ūi
356chi̍t ê lâng. Chū-chiông góa lâi-kàu Tâi-pak liáu-āu, góa chiah liáu-kái, góa só͘ chun-kèng ê lâng sī kha ta̍h si̍t tē ê lâng, pēng-m̄-sī
357Só͘-í, góa siūⁿ góa tiām-tiām lâi thiaⁿ i kóng siáⁿ-mih, mā hó ke liáu-kái A-lân ê tāi-chì. A-lân thiaⁿ-liáu góa ê ōe mā ná-chhiūⁿ siū-tio̍h
358oan-ke? Só͘-í, góa siūⁿ-beh iōng sî-tiāu thâu-lō͘ lâi hō͘ ta̍k-ke liáu-kái góa ê ióng-khì. Hia ê lóng sī chi̍t-kóa m̄-káⁿ sî-thâu-lō͘ ê
359siōng-khò iōng-kū, chheh-pau, kàu-khò su, ūn-tōng-ho̍k téng, i iá bô liáu-kái sûi-piān bé.
360se̍k-sāi Ông-heng-bú Bo̍k-su (tong-sî sī thôan-tō). I chiām-chiām liáu-kái góa sī chi̍t ê lī-khui sī tōa lâng, ko͘-toaⁿ sió liû-ha̍k seng.
361 pī-pek lóng tio̍h kái-iōng Pak-kiaⁿ gí Sèng-keng, koh khah cheng-ka liáu-kái ê khùn-lân.
362tāi, m̄ nā bōe hiáu thiaⁿ, kóng, tha̍k, iah bōe hiáu siá, thái-ōe liáu-kái Sèng-keng ê ì-sù. Hut-jiân ta̍h ji̍p àm bo̍k-bo̍k ê khôan-kéng,