查詢[kè] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:
1Sēng, chiū-sī -thâu ê thiàⁿ, ōe chhán-seng hóan hāu-kó. Thiaⁿ ài sī-hui hun-bêng.
2Chi̍t ê lâng chū sòe-hàn tio̍h ài phah-sǹg, lô-le̍k lâi chòe lâi -ōe. Nā bó, tōa-hàn ê sî, bô saⁿ-mi̍h sêng-chiū. Khòan sòe-hàn
3 saⁿ-mi̍h sêng-chiū. Khòan sòe-hàn gín-ná ài ēng thâu-nó͘ lâi -ōe, ēng chhiú phah-piàⁿ lô-le̍k.
4 cha-bó͘-kiáⁿ hêng tōa-piáⁿ.
5Pháiⁿ-lâng hō͘ lûi chhim, chiū-sī hō͘ lûi kòng-sí. Cha-bó͘-lâng kàu lâm-hong ê ke, ná-sī ū saⁿ-tn̂g nn̄g-té, chiū chhiáⁿ bú-kū-
6 ang kha m̄ pa̍k.
7 cha-bó͘-kiáⁿ chhù lāi khang.
8Chá-sî kiat-hūn sī lú-hong -khì kàu lâm-hong. Só͘-í tī lâm-hông ê chhù sī ke lâng, khah nāu
9Lâng ēng hó ê mi̍h khì ōaⁿ bô -ta̍t ê mi̍h. Ná chhin-chhiūⁿ lâng khì bóe ka-kī bô khiàm-ēng ê
10Chá-sî kiat-hun sī lú-ê kàu lâm-ê ê chhù. Só͘-í nā lâm-hong khòaⁿ lú-chú chi̍t-lâng hó
11Ēng sio̍k-hè, á-sī bô -ta̍t ê mi̍h lâi phiàn kùi-khì ê mi̍h, á-sī ū lō͘-ēng ê mi̍h.
12Ang-bó͘ bô kám-chêng, tng chit-hong -sin, lēng-góa o̍ah ê lâng chiū kín-kín koh kè á-sī koh chhōa.
13chêng, tng chit-hong kè-sin, lēng-góa o̍ah ê lâng chiū kín-kín koh á-sī koh chhōa.
14Tng sī-tōa-lâng -sin, chhin-sin só͘ sìⁿ ê khah ū kám-chêng, tùi sim-lāi khàu chhut
15ê kóan-lí, chí-tō ē-bin ê chòe tāi-chì, sī ū chhù-sū. Nā-sī -thâu ê kóan-lí, chhin-chhiūⁿ kà chòe su-jîn ê tāi-chì, ōe sán
16Pē-bú thiàⁿ kiáⁿ bô sioh tāi-, put-kóan-sî to thiàⁿ. Kiáⁿ-jî hàu-kèng pē-bú chiū ū sî-chūn.
17Khong-khài, tiong-sEt u thiàⁿ-sim ê lâng, chi̍t-sì-lâng ōe chin hó jEt. Tú-tio̍h khùn-lân ê sî, iā ōe ū kùi-jîn pang-chān. Hóan-tng
18Chòe tāi-chì khí-thâu bô koan-sim, bô iōng-sim -ōe, jīn-chin chòe. Kàu-sî tāi-chì piàn bô-hó, ū chha-chhò, chiū
19chóng-thóng sóan-kí, sóan-ôan kia̍t-kó soan-pò āu, iáu ū lâng teh -siok kái kui-chek. Nā-sī bōe soah, chiū poaⁿ ê lâng sī kông, khòaⁿ
20Bī-lâi ê tāi-chì siông-siông oh tit liāu-sióng tio̍h. Lâng ài ū -ōe phah-sǹg, ū táⁿ-liōng káⁿ tam-tng. Ài ū lîm-sî èng-piàn ê
21Tn̂g-soaⁿ Tâi-ôan,
22 Kiâⁿ kàu chi̍t tiâu ke, tú tio̍h biō-hōe, ke-lō͘ e̍h koh kheh, sì pâi tàⁿ-á teh bé-bē. Ū hoe ū koe, ū ke ū kóe, hòe-sek chiâu-chê
23kùi,lâng-kang soah khí-tò chin sio̍k,ū kah seⁿ-á kap bô kah seⁿ-á - siàu tong-jiân bô kāng-khóan.
24 in-ūi nî-tang bô jōa hó , ông-lâi khiàm-siu , soah lâi khí tōa- , kū-nî chi̍t kin kho͘-pòaⁿ ê ông-lâi , kin-nî khí kàu nn̄g-kho͘-
25-a kóng :「cho̍at-tùi bô án-ni , lí mài ka-kī seⁿ ōe beh lâi tháu -siàu --lah , kin-nî ông-lâi khiàm siu , khí tōa-kè , chi̍t-kin lóng
26 beh lâi tháu kè-siàu --lah , kin-nî ông-lâi khiàm siu , khí tōa- , chi̍t-kin lóng sī chāi-tē nn̄g kho͘ pòaⁿ , pa̍k-lâng mā sī bē chit
27 ê sî-chūn , góa hit ê pêng-iú kóng :「bô--o͘ !he sī khah-chá ê -siàu , í-keng koh-chài khí kè-siàu --lah 」。
28iú kóng :「bô--o͘ !he sī khah-chá ê kè-siàu , í-keng koh-chài khí -siàu --lah 」。
29Thiàu thoat-i-bú--ê ìn kóng:「Chia koan-chiòng hù ê phiò- kan-taⁿ ū kàu khòaⁿ góa ê sek-chêng,bô-kàu bé góa ê gē-su̍t。」
30Thiàu thoat-i-bú--ê ìn kóng:「Chia koan-chiòng hù ê phiò- kan-taⁿ ū kàu khòaⁿ góa ê sek-chêng,bô-kàu bé góa ê gē-su̍t。」
31kôan! Tio̍h--lah,” iáⁿ-chheⁿ iōng chi̍t ê kún-sńg-chhiò ê kháu-khì -sio̍k kóng, “sī siáⁿ-lâng thè lí siá--ê?”
32suh” hō͘ Tâi-ôan-lâng lim, hāi Tâi-ôan-lâng làu-sái phi-pu, sái -têng-á siu-ji̍p kiám chiok chē chiok chē--ê, giōng-beh tiàu-tiáⁿ-
33Ka-kū siong ōe chi̍t-tâi -thêng chhia. Hoat-kok bí-lú tìm-thâu. In chò-hóe chē khì kong-hn̂g
34kú chûn-phâng chin kín tō giú--khui, chit chiah hô-hôa ê chûn koh -sio̍k i ê hâng-lō͘. M̄-koh chin-kín hái-éng ti̍t-ti̍t éng kôan, o͘
35“Nā án-ne, góa ē sí, koh lâi piàn-chò hái-bīn ê chúi-pho͘, sì- liû-lōng. Mā thiaⁿ bē tio̍h hái-éng ê im-ga̍k-siaⁿ, khòaⁿ bē tio̍h
36 ioh kóng: “Ông-chú tī hái téng-bīn teh hâng-hêng. Ūi tio̍h beh hō͘ ông-chú kap tit-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn, siáⁿ tāi-chì góa
37Hit-chūn tī hia chhōe bô tì-hūi-chiá, m̄-chiah ông-chú kap ông-hui -sio̍k lú-hêng khì chhōe siōng bóan-chiok ê ang-á-bó͘.
38M̄-chiah ông-chú kap ông-hui -sio̍k in ê lú-hêng, mā bô kî-chek chhut-hiān. Lō͘-bóe in ià-siān
39ông-chú, beh ti̍h ông-hui, jī-chhiáⁿ ài sī ha̍p-keh--ê, m̄-chiah sì- khì chhōe, m̄-koh bô-lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè
40Chit ê thang-á sī siuⁿ sòe, só͘-í Bó͘ Sian-siⁿ bōe tit-, ia̍h i cháu siān m̄ ài jip, chiū tò-khì chòe i ê kang.
41Chi̍t chiah lāu niáu-chhú-á cháu-ji̍p cháu-chhut, chit ê chio̍h hō͘-tēng, kā tāu-á kàu chhiū-nâ in tau. Pí-tek mn̄g
42I chiū chhì-khòaⁿ beh chhē lō͘ ti̍t-ti̍t tùi hoe-hn̂g -khì, chóng-sī i ná kú ná lōan. Koh chi̍t tiap-á kú i kàu tī chi̍t
43siūⁿ khah hó i tio̍h cháu m̄ thang kap i kóng, in-ūi i bat tùi i ê -pak hiaⁿ-tī thiaⁿ-kìⁿ niau ê tāi-chì.
44chhiūⁿ bô tāi-chì, i chiū chhut-lâi peh-chiūⁿ tī thô͘-chhia thau hòaⁿ -khì. Tāi-seng i khòaⁿ-kìⁿ Bó͘ Sian-siⁿ teh ku̍t chhang. I ê ka-chiah
45i tī hoe-hn̂g kak, chóng-sī Pí-tek bô iàu-kín. I nǹg tùi mn̂g-ē -khì, ia̍h lō͘-bé pêng-an chhut hoe-hn̂g ji̍p tī chhiū-nâ.
46 tùi hái-ni̍h khí-lâi, ia̍h khin-khin-á phû, hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí, keng- tī chheng ê thiⁿ.
47 ê thiⁿ-sài khiā tī tōe-chiūⁿ, kia̍h-thâu, thí-khui i ê si̍t keng- chhân-ni̍h kap chhiū-nâ.
48ê só͘ chòe, chiū-sī i ū sí, chóng-sī sī chòe i ê êng-kng. Keng- lóng-chóng ê thó͘-tōe hō͘ só͘ ū lo̍h kàu ê só͘-chāi ū chi̍t ê
49Hit sî chit chiah gû jip i, i o̍at- khì khòaⁿ, kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lí ōe jōa kín. Lí lia̍h góa
50Hit sî, bé jip i, i o̍at- khì khòaⁿ kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lí ōe jōa kín. Lí lia̍h góa
51Hit sî i khòaⁿ-kìⁿ í-keng cháu lī-khui siak-tiū ê lâng, i o̍at- khì khòaⁿ, tōa siaⁿ kā in kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lín ōe jōa kín.
52Hit sî i khòaⁿ-kìⁿ i ū cháu chhut hiah ê koah-tiū ê lâng, i o̍at- khì khòaⁿ, tōa siaⁿ kā in kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lín ōe jōa kín.
53 Tú-tú hit tia̍p i khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah hô͘-lî tùi chhân-ni̍h teh -lâi. Hô͘-lî khòaⁿ-kìⁿ i chiū cháu-lâi. Chóng-sī chit ê sòe-hàn
54ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná kàu tī chi̍t tiâu khoe. I bōe siû -khì, ia̍h i ài cháu lī-khui gû, bé, kap lâng.
55Hô͘-lî kóng, “Thiàu tī góa ê bé, góa beh chài lí -khì.”
56Koh kóng, “Hō͘ lán bô chòe gín-ná, tiòng-tio̍h lâng khúi-khiat ê , kap khi-phiàn ê hoat-su̍t, hō͘ it-chhè pa̍t kàu ê hong iô-tāng, chhe
57lo̍h chúi ? In-ūi kiau-ngō͘, tì-kàu gōng-gōng tiòng tio̍h lông ê .
58 só͘-chāi lâi khòaⁿ, i só͘ tòa chàu-kha ê tû. Kàu tē it kē ê -á, tī kúi-nā ê hûi-khaⁿ ê āu-bīn ū chi̍t ê tōa chóa-tē tē chhiah
59ê mi̍h. I chhōa chit chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú kàu tī téng chàn -á ê kak, ū chi̍t tōa kan ê lí-á-koaⁿ khui teh. In chhut-la̍t tioh,
60 In chhut-la̍t tioh, thoa, chiū chi̍t lia̍p lí-á-koaⁿ lak lo̍h-lâi tī -á, chiah lâi chia̍h i. Chit ê pí chhiah-thn̂g khah hó chia̍h. Chit
61tōe-hām lâu-thui ji̍p chi̍t ê tōa tû ū chōe-chōe keh. Tī chiah ê -á ū kúi-nā àng ê gû-leng-iû, ia̍h ū gû-leng-piáⁿ, ū ê tī kè
62kè-á ū kúi-nā àng ê gû-leng-iû, ia̍h ū gû-leng-piáⁿ, ū ê tī -á lāi, ū ê tī gōa-bīn. Tī téng-bīn ū tiàu kúi-nā kōaⁿ ian-
63chīn hó chhèng kàu hiuⁿ-siā ê niáu-chhú ê thâu-khak. I cháu khì -á chit ūi chia̍h chi̍t tè gû-leng-piáⁿ, hit ūi chia̍h chi̍t chhùi gû
64khah iû chin hó bī ê gû-leng-piáⁿ, tī chi̍t ê kî-kòai, sòe-sòe ê -á tī chi̍t ê kak. I tú-tú teh beh chhun i ê chhùi khì tī gû-leng
65Ū chi̍t ji̍t sòe chiah thò͘-hiaⁿ cháu tùi soaⁿ-ni̍h , chiauh-chiauh, hit sî i khòaⁿ-kìⁿ keng-hî kap chhiūⁿ saⁿ-kap kóng-ōe.
66sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ chhia̍k, chhia̍k tùi kò͘ mn̂g ê peng hia thiàu -khì, ia̍h koh chhia̍k kè gê-mn̂g. Chóng-sī hit sî i tùi chàu-kha
67chhia̍k, chhia̍k tùi kò͘ mn̂g ê peng hia thiàu kè-khì, ia̍h koh chhia̍k gê-mn̂g. Chóng-sī hit sî i tùi chàu-kha thang-á kè, chú-chia̍h ê
68ia̍h koh chhia̍k kè gê-mn̂g. Chóng-sī hit sî i tùi chàu-kha thang-á , chú-chia̍h ê thàm chhut-lâi ia̍h khòaⁿ-kìⁿ.
69Chúi im sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ ê mn̂g, kàu i ê thâu-khak, ji̍p tī i ê ba̍k
70chòe chi̍t ê kó͘-á. Góa chiah chē tiàm lāi-bīn ia̍h ûn-ûn-á lìn--khì, in-ūi góa sī ân-ân chhin-chhiūⁿ kó͘.”
71-mn̂g tī lāi-bīn. Iûⁿ-á kiáⁿ ûn-lûn-khûn súi koh sio, ia̍h lìn--khì hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí.
72lah, kóng, “Chīn soe lah ! ” Tú-tú tī hit sî sòe chiah iûⁿ-á lìn- khì, ná chhiò, ná gîm,
73thâu-á lō͘. In lāu-bú teh chhiah be̍h-á, kim-kim ê chiam ti̍t nǹg--khì, ba̍k-chiu chòe i khòaⁿ tùi hông-hun-àm kng-kng ê thiⁿ khì.
74Put-lūn sím-mi̍h lâng nā tùi chia , góa kap i tàm-thâu, ji̍t-mî lóng sī chhiⁿ-chhám keng-kè.
75tùi chia kè, góa kap i tàm-thâu, ji̍t-mî lóng sī chhiⁿ-chhám keng-.
76Góa tī gōa-bīn chîn tùi seh -khì, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chōa âng-âng ê kng tùi hāu-peh-chheh phāng
77ún-tàng tī góa ê sòe-sòe chhiah sek ê íⁿ-lāi. Ji̍t-mî ti̍t-ti̍t ; seh chiām-chiām iûⁿ-khì, thó͘-tōe ûn-á khah nńg, thiⁿ chheng-chheng
78(3)Lâng nā bô keng- kan-khó͘ ōe sêng-khì á bōe ? Bōe.
79 chhut-khì chhân-ni̍h beh khòaⁿ ū sím-mi̍h. I cháu tùi chháu-ni̍h -khì, nn̄g ba̍k kim-kim khòaⁿ, phīⁿ tuh ta̍k hāng ê mi̍h, i chiū khòaⁿ
80 i só͘ ōe ê kín lo̍h lō͘-bé chàn lâu-thui, mn̂g tú beh koaiⁿ, sak -khì. Lāi-bīn ū chi̍t keng sòe keng pâng. Tī i ê bīn-chêng ū kî
81 ê sòe thoah lâi khòaⁿ lóng bô tī thoah ni̍h ; i khòaⁿ tī ta̍k ê -á ia̍h bô tī chi̍t ê kè-á, i chiū chhē ta̍k ê piah-tû ia̍h bô tī
82lóng bô tī thoah ni̍h ; i khòaⁿ tī ta̍k ê kè-á ia̍h bô tī chi̍t ê -á, i chiū chhē ta̍k ê piah-tû ia̍h bô tī hia. Lō͘-bé i peh chiūⁿ
83 âng koe-bú iáu-kú chīn hîn m̄ chai i tī tá-lo̍h. Chóng-sī hîn liáu, i chiū kín the̍h i ê sòe ki ka-to tùi i ê ûi-sin kûn ê tē
84 ji̍t hit ê gín-ná koh khì i ê î hia. Chiū hō͘ i chi̍t pōng gû-leng
85-ji̍t gín-ná koh khì i ê î hia. Beh tò-lâi ê sî, i ê î hō͘ i chi̍t
86hō͘-tēng beh hō͘ in léng, taⁿ lí tio̍h thiaⁿ. Lí tio̍h sòe-jī ho̍ah chiah ê piáⁿ.”
87-tio̍h in tio̍h chi̍t ê ông. In siông-siông chiâu-chn̂g pêng-an keng- lóng bô ông. Chóng-sī in hut-jiân-kan tiāⁿ-tio̍h sim-chì tio̍h ū
88Chóng-sī chi̍t tia̍p-á kú khòaⁿ-kìⁿ hit ê ông bōe tín-tāng, in kiâⁿ , chiū khì chē tī i téng-bīn. Koh bô jōa-kú in khòaⁿ-kìⁿ si̍t-chāi
89kiaⁿ Siān-hî Ông teh lèng, teh siû tī in ê tiong-kan. Chóng-sī ji̍t ji̍t, khòaⁿ siān-hî lóng bô hāi in, chiū bô kiaⁿ. In bô kiaⁿ Siān
90chi̍t lé-pài, chīn ài chia̍h chîm ê lông, bô pa̍t mi̍h thang hō͘ i -giàn. I chai-kiò i tek-khak tio̍h chia̍h chîm. Só͘-í koh lo̍h-khì khoe
91thô͘-kha lóng sī jiàu ê hûn, chhin-chhiūⁿ ū chīn tāng ê mi̍h thoa -khì. Sòe chiah lông thêng teh khòaⁿ, kóng, “He sī sím-mi̍h ! He
92kho̍eh tio̍h piⁿ-á ia̍h phòa, tú-tú chhin-chhiūⁿ ū put-chí tōa ê mi̍h -khì. Sòe chiah lông kóng, “Che sī sím-mi̍h ! Che sī sím-mi̍h !
93(1)Mn̄g. Go̍k-hî cháiⁿ-iūⁿ pìⁿ-chòe hun hî ? In-ūi -bô͘ beh chia̍h sòe chiah lông.
94Só͘-í tek-khak chia̍h ka-kī kiat ê ké-chí, chhiong-móa ka-kī siat ê -bô͘, gōng lâng pōe tō-lí tek-khak hāi ka-kī ê sin-khu. Chim-giân
95lō͘ ê lâng ê khóan. In chiū tùi chhù-āu khí-sin chiūⁿ soaⁿ, keng- chhiū-nâ tùi hāng-á khì. Ia̍h chòe kàu kiâⁿ thiⁿ-lō͘ ê lâng kàu
96lám, ū sî chiū phòa-pīⁿ. Góa bōe hiáu kā lí kóng Lûi-sa keng- chit ê cháiⁿ-iūⁿ ê khó͘-sim.
97Chi̍t nî chi̍t nî, i ná bô kò͘-kí, ia̍h ná chhut-la̍t chòe kang. I só͘ chai
98(3) Lûi-sa só͘ keng- ê kéng-gū cháiⁿ-iūⁿ ? Tāi-seng ke-lāi sòng-hiong, chòe pêng-siông
99chhiūⁿ án-ni chhò-khì, lí ōe chiâⁿ chòe tōa chûn ê ûi, ia̍h keng- hái-iûⁿ khòaⁿ-kìⁿ chīn chōe kî-kòai ê mi̍h ; á-sī lí ōe chòe
100khì khòaⁿ sè-kài, chóng-sī i sī siuⁿ sòe ; hiah ê lâng chiū án-ni -khì.
101In chiū kóng, “Chiah ê lóng -thâu tōa.”
102I ti̍t-ti̍t teh siūⁿ, hit sî in thoa i keng- kúi-nā ê tōa mn̂g, ia̍h koh hē i tī chi̍t ê tháng, tī chi̍t ê bô
103châng sam-chhiū chiū thiaⁿ-kìⁿ kî-kòai ê siaⁿ, tùi koaiⁿ-teh ê mn̂g -lâi. Ū sî thiaⁿ-kìⁿ chi̍t ê gín-ná teh háu. I chīn chēng-chiauh
104-chhiū ê toh, khin-khin sak i, kín-kín tùi mn̂g-ni̍h chhut-khì, keng- chi̍t ê thong-hāng ji̍p tī pa̍t keng pâng.
105Sì- liu-liu-khì
106Hong thàu Bûn-chiuⁿ sì- sàng
107Sì- chhōe bô i ê ke
108ông-chú, beh ti̍h ông-hui, jī-chhiáⁿ ài sī ha̍p-keh--ê, m̄-chiah sì- khì chhōe, m̄-koh bô-lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè
109Hit-chūn tī hia chhōe bô tì-hūi-chiá, m̄-chiah ông-chú kap ông-hui -sio̍k lú-hêng khì chhōe siōng bóan-chiok ê ang-á-bó͘.
110M̄-chiah ông-chú kap ông-hui -sio̍k in ê lú-hêng, mā bô kî-chek chhut-hiān. Lō͘-bóe in ià-siān
111 chiâⁿ kú iah-sī lia̍h thò͘-á bōe tio̍h. Ū chi̍t-ê bo̍k-chiá keng- khòaⁿ--tio̍h , tō thêng--lo̍h-lâi kā la̍h-káu thí-chhiò kóng : ”Lín
112lâng lâi chhī gû, in bô hoat-hiān lo̍k-á, kóan-ke kap tn̂g-kang keng- gû-tiâu ê sî , mā bô chú-ì tio̍h gû-tiâu lāi-tóe ū lo̍k-á.
113bōe-tàng ôan-chôan hòng-sim, koh ū lēng-gōa chi̍t-ê lâng beh keng- gû-tiâu, i tùi sū-sū-hāng-hāng lóng chiok chim-chiok, i nā-sī lâi
114-tiâu, i tùi sū-sū-hāng-hāng lóng chiok chim-chiok, i nā-sī lâi-- liáu āu, lí tō thang hòng-sim a”
115-lâi , ná tih liām kóng chhī-liāu pun bô hó-sè, kiâⁿ-kàu chháu--á piⁿ, tō chin tōa siaⁿ kóng :”sī tih pìⁿ siáⁿ báng, chháu-liāu
116 kúi-kang, sian-ho̍h hôe chhiáⁿ hô͘-lî. Hē tī hô͘-lî thâu-chêng
117chhân-tōe hō͘ in ku̍t chiok chhim, kiat-kiok hit-tang tōa-hong-siu, chhiau- chit-ê choh-sit-lâng chāi-siⁿ sî-chūn ê siu-sêng.
118á tō tī i ām-kún-á tèng chi̍t-phok , sai chhun chhut i ê jiáu phah -khì, bô phah-tio̍h báng-á, tian-tò chiong ka-kī ê ām-kún-á jiáu
119kak chit-ki keng chho͘-phê á chho͘-phê, téng-bīn bô hoe-jī, kah i ê -ta̍t bô-siáⁿ sù-phè, i tō khì chhē hit-tong-chūn siōng-kài ū-miâ
120ho̍k-cha̍p ê hoe-jī, chit-ê tiau-khek sai-hū tah-èng--i , chhiáⁿ i koh --kúi-kang chiah lâi the̍h.
121“ Lí -ta̍t-liân-siâⁿ--a, góa sim-ài ê keng ! “ i ná kóng ná kā keng giú
122 ê sî, i hiông-hiông thiàu--khí-lâi, bô-tiuⁿ-tî thiàu liáu siuⁿ- hn̄g, soah khò tī hōaⁿ-piⁿ, tī āu-piah tè-tiâu-tiâu ê hái-tu khòaⁿ
123á chia̍h tiāu, m̄-koh iûⁿ-á ū káu-á tih kóan-kò͘, hō͘ i bô-thang -chhiú, siūⁿ-kóng ài iōng tām-po̍h-á thâu-nó͘ chiah ū-hoat. I tō
124Ū chi̍t-ê chhiⁿ-mî--ê, m̄-kóan siáⁿ-mé cheng-siⁿ, nā hō͘ i bong--, i tō chai-iáⁿ sī siáⁿ-mé a. Ū chi̍t-ê lâng khan chi̍t-chiah lông
125Chhiūⁿ-bo̍k thí-chhiò koaⁿ-bang bô-la̍t, bô-lūn hong tùi tó-ūi chhe---lâi, lóng chiâⁿ khin-sang tō kā chhe tó--khì, chit-ê sî-chūn koaⁿ
126tō kā chhe tó--khì, chit-ê sî-chūn koaⁿ-bang pêng bô kā ìn-siaⁿ. bô gōa-kú, chi̍t-chūn tōa-hong chhe--lâi, koaⁿ-bang sūn hong-sè àⁿ
127chha̍t-á-pó͘, i tō beh kèng-hōng chhiū-nâ-kong chi̍t-chiah iûⁿ-á. bô gōa-kú, i peh khí chi̍t-ê soaⁿ-lūn-á-tèng, hiông-hiông khòaⁿ
128 ū-ê lâng tī kiông-béng ê tùi-te̍k bīn-thâu-chêng kiaⁿ chi̍t-ē -thâu, soah bōe-kì-e ka-kī ê chiù-chōa.
129-lō͘-lâng kah Ngô͘-tông-chhiū
130ê jo̍ah--lâng ê tiong-tàu-sî, ji̍t-thâu chhiah-iām-iām, ū kúi-ê -lō͘-lâng kiâⁿ kah siān-tàu-tàu, khòaⁿ-tio̍h thâu-chêng ū chi̍t-
131-tǹg
132-sio̍k
133Thóng---chhut-lâi ê kiat-kó jû ē-bīn ê pió-keh:
134Pió-keh 2: Gí-im chhò-ngō͘ thóng- kiat-kó
1351. Windows NT/2000/XP lóng sī ēng Unicode lâi siat---ê.
136thé hong-bīn Microsoft mā ū thê-kiong 1 ê Uniscribe hō͘ nńg-thé siat--chiá hong-piān sú-iōng. Tī Mac mā ū i ka-tī sio tùi-èng ê ki-su̍t.
137siā-hōe, chèng-hú kok tan-ūi, ài pān chhui-kóng o̍ah-tāng, ài siat- jī-hêng, su-ji̍p-hoat, koh ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang
138ê lông-lô͘ kap Estonia kap Latvia bô-kāng, ē-tàng iōng chin kē ê -siàu siu-bóe lông-tē, chiâⁿ-chò chū-êng lông-bîn. Lithuania kap
139 tong-chho͘ bô-ài sêng-jīm hiah-nī jio̍k-sè ê 3 sió-kok, siūⁿ-beh -sio̍k tong-chò Balt sī Lō͘-se-a ê 1 pō͘-hun. M̄-koh 1921-1922 nî tiong
140Ribbentrop hia̍p-tēng 60 chiu-nî kì-liām-ji̍t hit-kang, 3 ê bîn-cho̍k ha̍p- 800 bān-lâng tiong-kan, ū 200 bān-lâng ha̍p-chok chìn-hêng "chhiú
141lâng ē-hiáu siá Latvia-gí ê pí-lē mā cheng-ka. Kun-kù ū lâng ko͘-, 1844 nî Latvia-gí chok-phín ê chok-chiá lāi-té Latvia-lâng ê pí
1425. Tùi Tek-kok-lâng ê kak-sek ê phêng-
143-li̍p bîn-cho̍k gí-bûn só͘ pān-ián ê kak-sek, beh án-chóaⁿ phêng- ?
1445.2. Chit-má Balt lâng tùi Tek-kok-lâng ê phêng-
145Chit-má Balt kok-ka tùi Baltic German ê phêng- sī án-chóaⁿ-iūⁿ ?
146, Balt lâng iû-kî-sī Latvia lâng tùi Tek-kok kap So͘-liân ê phêng- tò-péng ê, kì-jiân ū Tek-kok thóng-tī-chiá ê sî-chūn, thó-ià
147Taⁿ chit-má lâi-khòaⁿ Balt 3 kok le̍k-sú khò-thêng án-chóaⁿ phêng- Baltic German ê kak-sek.
148Lán nā ke-kiám iōng ha̍k-su̍t hun-sek ê kak-tō͘ lâi phêng- ūn-tōng kòe-thêng ê sî, tio̍h ài sêng-jīm "gōa-kok-lâng" tī bîn
149chúi-chún chha-put-to. Estonia siám-pī té-kî ê hi-seng ê kiat-ko, tāi- tian-tò khah chē. Estonia tī So͘-liân chi hā, ū 5 hun chi 1 í-siōng
150beh pó-chûn, bán-kiù, ho̍k-tìn gí-giân só͘ chè-tēng ê gí-giân -e̍k ê PCH.
151hoat-tián kap chè-tēng su-bīn-gí ê phiau-chún sī Tâi-gí gí-bûn -e̍k(language planning) ê ki-chhó͘ sū-kang, sī gí-bûn hiān-tāi-hòa
152le̍k-sú tiong, koh ū chi̍t-khóan PCH ê thôan-thóng, sī ki-kò͘-hòa -e̍k kap kong-khôan-le̍k kiông-chè si̍t-hêng--ê, sī kui-hōan-sèng gí
1533.3 Gí-giân -e̍k ho̍k-tìn ê PCH (standardization for language planning)
154ê ho̍k-tìn su-iàu ū kong-khôan-le̍k ê kài-ji̍p, chìn-hêng gí-bûn -e̍k ê sū-kang, pau-koat sóan-tēng chi̍t khóan gí-giân á-sī hong-giân
155tòe siā-hōe kha-pō͘ lâi hoat-tián--ê. Chi̍t chióng gí-bûn nā beh -sio̍k ū sè-miā-la̍t bô bia̍t-cho̍at tio̍h ài ē-sái èng-hù kho-ki
156bûn-hòa thê-seng ê lō͘-ēng. Chiàu N̂g Tián-sêng 1953-nî ê thóng- Tâi-ôan iok-lio̍k ū 3 bān lâng teh sú-iōng POJ. M̄-koh siū-tio̍h tì
157Lēng-gōa tī Tâi-ôan gí-bûn -e̍k téng-bīn, iā ū thu̍t-phòa-sèng ê chìn-tián. Keng-kòe Bó-gī
158hòa, chiah ū châi-tiāu chìn-hêng hiān-tāi-hôa kap kî-tha gí-giân -e̍k ê sū-kang.
159Eng-kok liû-ha̍k--ê, bô-iáⁿ ū chit-khóan tāi-chì. Góa bô chhap i, -sio̍k kóng. Liáu-āu i koh kóng sî-kan kàu ah, kiò góa mài kóng.
160chai teh piān siáⁿ-mi̍h. Jīm Siān-liông ài góa seng lī-khui, in beh -sio̍k thó-lūn. Hit-sî góa chiah liáu-kái, gôan-lâi i an-pâi góa
161tio̍h ū 1 ê bô hó ê kám-kak, che ná-chún sī chiam-tùi góa teh siat---ê. Lō͘-bóe ê hoat-tián, kó-jiân sī àn-ne.
162iâⁿ. Jīm Siān-liông ê ì-tô͘ í-keng chin chheng-chhó, i iōng-sim -kàu tio̍h sī beh kā Tâi-gí-khò hòe-bô--lhi3. I í-keng chún-pī
163 chú-iàu bo̍k-phiau ta̍t-sêng, sè-chat tio̍h chiū in. Nā kian-chhî -sio̍k iōng "Tâi-gí kap Bûn-hòa" chò khò ê miâ, hāu-tiúⁿ chit-sî
164gí-khò chú-iàu ê lí-iû. Kàu-io̍k pún-thó͘-hòa, bîn-chú-hòa ê -ta̍t, sī bē-tàng chhìn-chhái iōng kî-tha 2 tiám-cheng ê khò lâi
165 tio̍h biān-tùi tōa kui-bô͘ ê khòng-cheng, hù-chhut bōe chió tāi- ê sî-chūn, tio̍h sûi lo̍h-nńg--khì. Chit-hāng koh 1 pái thê-chhíⁿ
166 sî-tāi chhut-pán ê Tâi-gú Sin-iok-Sèng-keng chòe gú-liāu, thàu- sû-pîn thóng-kè kah gú-sû pí-tùi, chhē chhut nn̄g-hūn gú-liāu
167 ê Tâi-gú Sin-iok-Sèng-keng chòe gú-liāu, thàu-kè sû-pîn thóng- kah gú-sû pí-tùi, chhē chhut nn̄g-hūn gú-liāu ê kiōng-thong-sû
168Thàu- kè-sǹg-gú-giân-ha̍k ê hong-hoat, pún-bûn thê-kiong chi̍t-kóa thóng
169Thàu-kè -sǹg-gú-giân-ha̍k ê hong-hoat, pún-bûn thê-kiong chi̍t-kóa thóng-kè
170kè-sǹg-gú-giân-ha̍k ê hong-hoat, pún-bûn thê-kiong chi̍t-kóa thóng- chu-liāu, hō͘ ta̍k-ke tùi Tâi-gú gú-sû tī Ji̍t-pún sî-tāi kah Kok
171Koan-kiàn-sû: Tâi-gú-Sin-iok-Sèng-keng, Gú-sû-piàn-hòa, -sǹg-gú-giân-ha̍k, Kiōng-thong-sû, Tùi-èng-sû
172Tâi-gú gú-sû tī -khì chit tōaⁿ sî-kan ê piàn-hòa, tàu-tóe ū gōa tōa, beh án-nóa
173jîn só͘ siá ê sió-soat (92,539 ê sû-hû, 12,969 ê sû-hêng ), thàu- chit nn̄g-hūn gú-liáu ê pí-kàu lâi khòaⁿ Tâi-gú gú-sû ê piàn
174-ôan ê chiap-siū-tō͘ chin kôan. I sī liû-thôan siōng khoah, tha̍k ê lâng siōng chōe ê Tâi-gú bûn-ha̍k chok-phín.
175Kok-bîn-tóng chèng-hú tī 1975 nî chiong PKLSK kah APSK bu̍t-siu, keng- kau-sia̍p, PKLSK ū hâiⁿ kàu-hōe, m̄-koh APSK kàu taⁿ lóng bô hâiⁿ,
1764 -Sǹg Gú-Sû Piàn-Hòa ê Hong-Hoat
177Í-hā sī -sǹg gú-sû ê hong-hoat, kî-tiong, PKLSK kah APSK hun-pia̍t ài chhú-lí.
178(2) -sǹg jī-bú-chi̍p (Character Set); seng khòaⁿ tiān-chú tóng-àn sī-m̄
179chi̍p (Character Set); seng khòaⁿ tiān-chú tóng-àn sī-m̄-sī ū chhiau- Pe̍h-ōe-jī (í-hā kán-chheng chòe POJ) jī-bú, sò͘-jī kah phiau-tiám
180 POJ) jī-bú, sò͘-jī kah phiau-tiám í-gōa ê hû-hō, chòe āu-piah -sio̍k chhú-lí ê chham-khó.9
181bián in-ūi phah-jī ê chhò-gō͘, tì-sú éng-hióng tio̍h sû-pîn ê -sǹg kiat-kó.10 Si̍t-chè kiám-cha --chhut-lâi ê phah-jī chhò-gō͘ pau
182 chham-chiàu pió 4-2. Ùi chiâ khòaⁿ-chhut, APSK ê sû-hû khah kôan PKLSK.
183Pió 4-3 Nn̄g-ê pán-pún ê sû-hû, sû-hêng thóng-
184 ji̍p-khì A ê 4,509 ê gú-sû chhâ-sûn, nā ū chhē--tio̍h, koh keng- jîn-kang kiám-cha khak-jīm.
185keng-
186 khiuⁿ-kháu chha-ī sû-pîn khah kôan (nn̄g-pêng ka --khí-lâi chhiau- 50 ) ê 24 ê gú-sû lia̍t --chhut-lâi, Pió 4-5 lia̍t-chhut bûn-pe̍h chha
187 kah téng chi̍t chiat ê hong-hoat lūi-sū, P ê 2,179 ê gú-sû, thàu- THST chhâ chhut lēng-gōa ê siá-hoat, jiân-āu ji̍p-khì K ê 2,919 ê
188āu ji̍p-khì K ê 2,919 ê gú-sû chhâ-sûn, ū chhē--tio̍h ê, koh keng- jîn-kang kiám-cha khak-jīm. Lēng-gōa chi̍t-pêng, A ê 4,371 ê gú-sû
189 kiám-cha khak-jīm. Lēng-gōa chi̍t-pêng, A ê 4,371 ê gú-sû, thàu- THST chhâ lēng-gōa siá-hoat, koh kah K ê 2,919 ê gú-sû pí-tùi, jîn
1905 Siong-Koan Thóng- Chu-Liāu
191), ho̍k-ho̍at, iā-sī, iáu-bōe (iáu-bē), it-ti̍t, ká-sú (siat-sú), -sio̍k, kî-tha, kòe-khì (kè-khì), lâi-kàu, lāu-su, pa̍t-lâng, po̍k
192bōe (iáu-bē), it-ti̍t, ká-sú (siat-sú), kè-sio̍k, kî-tha, kòe-khì (-khì), lâi-kàu, lāu-su, pa̍t-lâng, po̍k-jîn, sat-hāi, sí-bông, sìn
193Kun-kù 4.6 chiat gú-sû piàn-hòa-liōng PH(k) ê kong-sek -sǹg, só͘-ū ê kiōng-thong-sû ê PH hun-sò͘ tī -0.9960 kàu +0.9870
194Gián-kiù ê -thêng tiong, ū tú-tio̍h chi̍t-kóa būn-tôe, tih si̍t-chè kè-sǹg chiâ
195kiù ê kè-thêng tiong, ū tú-tio̍h chi̍t-kóa būn-tôe, tih si̍t-chè -sǹg chiâ ê chu-liāu ê sî, mā ū chi̍t-kóa siūⁿ-hoat, tī chiâ kán
196chhái-iōng chôan-lô ê gú-liāu, nā-chún iōng Hàn-lô, chi̍t-kóa -sǹg ê kiat-kó khó-lêng ū chha-ī, in-ūi chi̍t-ê POJ im-chiat khó-
197 chhò-gō͘. Chhò-gō͘ ê gú-sû nā jú chōe, jú ē éng-hióng thong- chu-liāu ê cheng-khak-lu̍t.
198Sèng-keng chiâⁿ-chòe chong-kàu ê keng-tián, e̍k-siá ê -thêng pit-jiân chiok téng-chin, mā chiok kín-sīn, bûn-kù ê hêng-
199Pún gián-kiù lī-iōng -sǹg-gú-giân-ha̍k ê hong-hoat, pēng-chhiáⁿ khó-lū Tâi-gú khiuⁿ-kháu
200khiuⁿ-kháu chha-ī, bûn-pe̍h chha-ī téng te̍k-sek lâi kái-siān thóng- kiat-kó, thê-kiong siong-koan ê thóng-kè chu-liāu, hi-bāng í chiâ
201te̍k-sek lâi kái-siān thóng-kè kiat-kó, thê-kiong siong-koan ê thóng- chu-liāu, hi-bāng í chiâ ê kiat-kó chòe ki-chhó͘, ē-tàng chhiok-
202ê sû-tián, it-tēng ē-tàng hō͘ siong-koan gián-kiù , èng-iōng ê -thêng khah sūn-lī, sêng-kó khah lí-sióng.
203(3) Gú-giân-ha̍k-chiá ê kài-ji̍p : -sǹg-gú-giân-ha̍k ē-tàng thàu-kè tiān-nó͘ ê pang-chān, hō͘ lán
204Gú-giân-ha̍k-chiá ê kài-ji̍p : Kè-sǹg-gú-giân-ha̍k ē-tàng thàu- tiān-nó͘ ê pang-chān, hō͘ lán khòaⁿ-chhut chi̍t-kóa gú-giân hiān
205chi̍t-pō͘ ê hun-sek, iah-sī su-iàu gú-giân-ha̍k-chiá lâi chòe, thàu- hō͘-tōng, léng-peng-peng ê thóng-kè chu-liāu, chiah ē ū o̍ah-thiàu
206giân-ha̍k-chiá lâi chòe, thàu-kè hō͘-tōng, léng-peng-peng ê thóng- chu-liāu, chiah ē ū o̍ah-thiàu-thiàu ê sìⁿ-miā, mā chiah ū ki-hōe
207hōe iōng sin ê su-khó lâi thê-chhut sin hong-hoat, kái-chìn thóng- kiat-kó ê cheng-khak-lu̍t.
208Tâi-gú-bûn -sǹg gú-giân-ha̍k sī chi̍t-ê chin khòng-khoah ê ha̍k-su̍t léng-he̍k
209che sī in-ui Thian-chú-kàu kah Ki-tok-kàu ê iōng-gú bô kâng, keng- hia̍p-tiau, thó-lūn ê kiat-kó.
210lāi-tóe chhut-hiān "r", che chhiau-chhut POJ jī-bú ê hōan-ûi, keng- kiám-cha, hoat-hiān sī tī tē-chhit phiⁿ ū "Marana" chit-ê Eng-bûn
2111. Windows NT/2000/XP lóng sī ēng Unicode lâi siat---ê.
212thé hong-bīn Microsoft mā ū thê-kiong 1 ê Uniscribe hō͘ nńg-thé siat--chiá hong-piān sú-iōng. Tī Mac mā ū i ka-tī sio tùi-èng ê ki-su̍t.
213siā-hōe, chèng-hú kok tan-ūi, ài pān chhui-kóng o̍ah-tāng, ài siat- jī-hêng, su-ji̍p-hoat, koh ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang
214sī tio̍h ài pìⁿ pheng-im bûn-jī. PRC chin chá tio̍h ūi Hàn-gí siat- hó Hàn-gí pheng-im(kì -lio̍k Pak-kiaⁿ kháu-im ê phó͘-thong-ōe), khó
215ôan-nā pha-hng--khì--ah. Ká-sú tong-chho͘ Pa-se thè Karaja-lâng siat- chi̍t-thò Hàn-jī-sek ê bûn-jī, kin-á-ji̍t in iû-gôan bô lâng tha̍k
216lâi siá Sò͘-ha̍k. Chong-a kā chiah-ê ōe kín-kì chāi-sim, m̄-kú sì- chhiau-chhōe, lóng chhōe bô kah-ì ê tê-ba̍k. Kàu-taⁿ ha̍k-hāu ê
217Tēng-lu̍t lâi kái-sek. Tī hui-ki ê bóe-si̍t hia, ū kok-chióng siat- ê tōa, chhin-chhiūⁿ Tô͘-3. Hui-ki beh oat chiàⁿ-chhiú-pêng, bóe-si̍t
218tiàu i chòe ha̍k-seng, chiū-sī 1904 nî 12 ge̍h 18 ji̍t. Āu-lâi keng- chi̍t nî, 9 ge̍h chhoe-saⁿ, chiū-sī i ê siⁿ-ji̍t, hit sî niá sóe-lé
219Chit pún sui-bóng sòe-pún; m̄-ku i ê -ta̍t m̄ sī sió-khóa. Ū éng-óan ê o̍ah-miā tī-teh. I ê chin-lí
220 tit-tio̍h chit pún chheh ê sî, tha̍k liáu siū tōa kám-kek, chin ū -ta̍t. Tù-chiá gâu siat phì-jū lâi chhián-bêng Siōng-tè ê tō-lí
221 Chiàu lâng teh siūⁿ lán ê kî-tó bōe-ōe piàn-ōaⁿ Siōng-tè ê -ōe. Chóng-sī teh kî-tó ê lâng i pún-sin ū teh piàn-ōaⁿ. Sui-bóng
222ê hé ngiâ-chih lán ê kî-tó kàu tī Siōng-tè ê bīn-chêng, iâⁿ- chōe-ok kap pháiⁿ-tāi, āu-lâi siū Siōng-tè ê chiok-hok koh lo̍h lâi
223kòan-bóan ê sè-tāi, i ta̍k-ji̍t pêng-an, bīn chhiò-iông, hoaⁿ-hí -ji̍t che chiū-sī tùi kî-tó, i ê sìn-gióng ê kun ū soan ji̍p tī
224sī ōe siá tit tī sè-kan ê chheh. Tē jī hāng, in-ūi Sian-siⁿ nā -sin I ê ha̍k-seng ko͘-put-chiong tio̍h óa-khò chheh, chheh chiū-sī Sian
225thâu. Hip-chio̍h ōe hip thih, che m̄-sī teh piáu-bêng kóng thih sī ū -ta̍t ê mi̍h, put-kò sī kan-ta teh chèng-bêng thih ê sèng-chit nā-tiāⁿ.
226tè thiàⁿ hiah ê ū chōe ê lâng pí lāu-bú teh thiàⁿ kiáⁿ koh-khah -thâu. (chhiáⁿ khòaⁿ Í-sài-a 49 : 15) Siōng-tè sī thiàⁿ-thàng gâu
227lí; chóng-sī beh ji̍p ôan-chôan ê kéng-gū í-chêng, lán tio̍h keng-, chit ê tio̍h-bôa, kèng-cheng ê bô ôan-chôan ê kèng-gū. Chi̍t khóan
228Si̍p-jī-.
229Put-lūn lán ài á-sī bô ài, lóng bōe siám-pī tio̍h giâ Si̍p-jī-. Nā m̄-sī giâ Ki-tok ê Si̍p-jī-kè chiū-sī giâ sè-kan ê Si̍p-jī
230bōe siám-pī tio̍h giâ Si̍p-jī-kè. Nā m̄-sī giâ Ki-tok ê Si̍p-jī- chiū-sī giâ sè-kan ê Si̍p-jī-kè. Tī khí-thâu ê sî, Iâ-so͘ ê
231 Nā m̄-sī giâ Ki-tok ê Si̍p-jī-kè chiū-sī giâ sè-kan ê Si̍p-jī-. Tī khí-thâu ê sî, Iâ-so͘ ê Si̍p-jī-kè, óan-jiân chhin-chhiūⁿ
232 giâ sè-kan ê Si̍p-jī-kè. Tī khí-thâu ê sî, Iâ-so͘ ê Si̍p-jī-, óan-jiân chhin-chhiūⁿ khah tāng ê khóan, ia̍h sè-kan ê Si̍p-jī-kè
233kè, óan-jiân chhin-chhiūⁿ khah tāng ê khóan, ia̍h sè-kan ê Si̍p-jī- ū khah khin ê khóan; chóng-sī sū-si̍t sī hóan-tùi : nā giâ sè-
234 khóan; chóng-sī sū-si̍t sī hóan-tùi : nā giâ sè-kan ê Si̍p-jī- kàu bé chiū-sī sí. Chóng-sī Iâ-so͘ ê Si̍p-jī-kè ū pìⁿ-chòe
235kan ê Si̍p-jī-kè kàu bé chiū-sī sí. Chóng-sī Iâ-so͘ ê Si̍p-jī- ū pìⁿ-chòe êng-kng. Í-chêng lâng lia̍h chit ê Si̍p-jī-kè chòe
236Si̍p-jī-kè ū pìⁿ-chòe êng-kng. Í-chêng lâng lia̍h chit ê Si̍p-jī- chòe kiàn-siàu, chiū-sī sí-lō͘, taⁿ chiū-sī teh piáu-bêng, tek-
237sī teh piáu-bêng, tek-sèng kap o̍ah-miā. Giâ chit khóan ê Si̍p-jī- ê lâng, Si̍p-jī-kè pó-hō͘ i, chhōa i kàu i ê bo̍k-tek ê só͘-chāi
238-sèng kap o̍ah-miā. Giâ chit khóan ê Si̍p-jī-kè ê lâng, Si̍p-jī- pó-hō͘ i, chhōa i kàu i ê bo̍k-tek ê só͘-chāi, Chóng-sī chit sè
239chhōa i kàu i ê bo̍k-tek ê só͘-chāi, Chóng-sī chit sè-kan ê Si̍p-jī-, chhōa lâng kàu sí-tōe ê só͘-chāi. Lí beh giâ tó chi̍t khóan
240lâng kàu sí-tōe ê só͘-chāi. Lí beh giâ tó chi̍t khóan ê Si̍p-jī- ah? Tio̍h chim-chiok siūⁿ.
241-gia̍p á-sī sim-sîn chiūⁿ ê tiâu-kiāⁿ ê koh-iūⁿ, só͘-í Si̍p-jī- iā bô kâng-khóan : Si̍p-jī-kè ê gōa-bīn khòaⁿ-liáu sī thih-teng
242tiâu-kiāⁿ ê koh-iūⁿ, só͘-í Si̍p-jī-kè iā bô kâng-khóan : Si̍p-jī- ê gōa-bīn khòaⁿ-liáu sī thih-teng liáu-liáu, m̄-kú hit ê lāi-bīn
243lâng : m̄-kú ōe siⁿ-chhut chin tiⁿ ê bi̍t. Lán m̄-thang kiaⁿ Si̍p-jī- ê kan-khó͘. tì-kàu lâi sit-lo̍h lán ê tōa hok-khì.
244chhin-chhiūⁿ án-ni, Lêng-hûn ê kiā á-sī kham-khia̍t, kap giâ Si̍p-jī- ê kan-lân sī teh pó-hō͘ lán ê lêng-hûn ê O̍ah-miā ōe-tit kiâⁿ
245tī tōe-bīn ū khah pûi ê só͘-chāi tī-teh. Só͘-í lán pē Si̍p-jī- siū kan-lân ê sî, lán ê Lêng-hûn, sui-bóng bô khòaⁿ-kìⁿ; m̄-kú
246thèh mih beh lâi chhī i, chiū siūⁿ beh kā i kā. Chóng-sī koh keng- bô gōa-kú, i chiū chin koai kap i ê bo̍k-chiá chòe hó pêng-iú, m̄
247àm, sui-bóng ū chèng-gī ê Ji̍t-thâu tī-teh; chóng-sī tùi Si̍p-jī- téng só͘ chhut Sèng Sîn ê hé, nā tiàm tī lán ê sim, chiū ōe siⁿ
248hián-chhut koh-iūⁿ ê sek-tì. Só͘-í lán ê sim-koaⁿ nā ēng Si̍p-jī- lâi tiau-tok, tī Siōng-tè ê kok, lán ê kng bô khah su chin-chu pó
249tiàm sè-kan ê in-toaⁿ. Tī hit sî m̄ sī sè-kan iâⁿ lán, sī lán iâⁿ- sè-kan. Siōng-tè hoaⁿ-hí èng-ún ôan-chôan ê chū-iû beh hō͘ kìⁿ
250án-ni, Lêng-hûn ê bô pêng-an kap khó͘-thàng chiū-sī chōe-kòa ê -chí. Tú chhin-chhiūⁿ phê-hu ê kám-kak ê khóan, liông-sim sī teh
251Chóng-sī I pún só͘-chāi ê lâng m̄ bat I; hóan-tńg kā I tèng si̍p-jī-, lâi sit-lo̍h in ê hok-khì. Bô lūn tang-pêng á-sī sai-pêng ê lâng
252lâng só͘ kám-tio̍h hit hong-bīn lâi soat-bêng chit châng ké-chí ê -ta̍t. Só͘-í tiat-ha̍k-chiá, kho-ha̍k-chiá, si-jîn, ōe-ka á-sī sîn
253(3) Beh siám-pī tùi-te̍k ê -chhek kap gûi-hiám, lán tio̍h tòa tī Chú Iâ-so͘, ia̍h chiâⁿ chòe
254chiū ióng-kiāⁿ. Tú chhin-chhiūⁿ án-ni, lán ê hó liām-thâu nā iâⁿ- phái liām-thâu, lán chiū ióng-kiāⁿ m̄-bián siū tsōe-ok ê sok-pa̍k.
255 ài tè góa, chiū tio̍h khòaⁿ bô ka-kī, ji̍t-ji̍t giâ i ê si̍p-jī- lâi tè góa”. (Lō͘-ka 9 : 23).
256ê sî, lêng-hûn bô sí, ia̍h m̄ sī khì hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, keng- sí chiū-sī tit-tio̍h sin-ê o̍ah-miā lâi ji̍p sin ê só͘-chāi. Chhin
257chòe éng-óan. Lán só͘ chai ê sî-kan chiū-sī chin ê sî-kan teh keng- ê iáⁿ. In-ūi Siōng-tè bô kè-liáu bô bē-lâi, lóng sī hiān-chāi
258kan chiū-sī chin ê sî-kan teh keng-kè ê iáⁿ. In-ūi Siōng-tè bô -liáu bô bē-lâi, lóng sī hiān-chāi tī-teh. Nā tùi tì-sek lâi kóng
259 bô bē-lâi, lóng sī hiān-chāi tī-teh. Nā tùi tì-sek lâi kóng, -liáu kap bē-lâi lóng khiā tī Siōng-tè ê bīn-chêng. Nā-sī lán
260-chêng. Nā-sī lán lâng chiū bô hiān-chāi, lóng sī bē-lâi teh -liáu nā-tiāⁿ. Bī-lâi ê chi̍t ba̍k-nih-kú liâm-piⁿ chiū pìⁿ kè-
261 kè-liáu nā-tiāⁿ. Bī-lâi ê chi̍t ba̍k-nih-kú liâm-piⁿ chiū pìⁿ -liáu. Só͘-í bī-lâi kap kè-liáu sī tī lán só͘ bōe-tit kàu ê
262ê chi̍t ba̍k-nih-kú liâm-piⁿ chiū pìⁿ kè-liáu. Só͘-í bī-lâi kap -liáu sī tī lán só͘ bōe-tit kàu ê só͘-chāi, án-ni in bô tī lán
263Lán nā khùn chhíⁿ ê sî, lán m̄-chai khùn khì ê tiong-kan sî-kan -liáu gōa-chōe. Chiū tī chhíⁿ ê sî, sî-kan mā sī bô khak-si̍t.
264 piàn-hòa ê sî, chiū-sī hiān-chāi. Nā piàn-hòa-liáu chiū-sī -liáu. Nā-sī teh-beh piàn-hòa ê sî, chiū-sī bī-lâi. Sū-bu̍t nā
265 ê sî, sî-kan iû-gôan kap i saⁿ-kap piàn-ōaⁿ, chòe Bī-lâi á-sī -liáu. M̄-kú Siōng-tè bô piàn-ōaⁿ, iā kap i kiat-liân-teh--ê, ia̍h
266“Sè-kan kap i ê su-io̍k teh -khì, to̍k-to̍k kiâⁿ Siōng-tè ê chí-ì--ê éng-óan tī-teh” ( I. Iok
267kiú sū-piàn" liáu-āu, O̍at-lâm- to̍k-li̍p-liân-bêng mā pang-chō͘- chin chōe Hoat-kok-lâng tô-chhut O̍at-lâm, mā bat kā chin chōe Hoat
268ló. Beh thái-ē pháiⁿ-sè, cha-bó͘-kiáⁿ chhī tōa hàn, eng-kai tio̍h , ū lâng lâi chò chiah hó lah, nā kóng bô thiaⁿ tō-lí mā bô iáu
269bô ji̍p kàu,kiaⁿ lín hiâm. Thiaⁿ kóng lín sìn-kàu ê lâng bô ài hō͘ bô thiaⁿ tō-lí ê lâng, chiah m̄-káⁿ lâi kā lí kóng.
270 Hó-gia̍h ū miâ-siaⁿ tō-hó. Góan thiaⁿ tō-lí ê lang mā ū lâng sè-sio̍k-lâng. Góan tō bô kìm, góan ê lâng kài lí-kái, kài bô
271chò iàu-kín, hóan-tńg hō͘ chîⁿ-châi miâ-siaⁿ kap tē-ūi bê khì.仁愛姐 陳kà, kiám bô chin hó-gia̍h, in-ūi bô sìn Chú, tiōng-hu chhōa sè
272hó-gia̍h, in-ūi bô sìn Chú, tiōng-hu chhōa sè-î teh chhiⁿ-chhám.慈悲姐 張kà, m̄-sī chin hó-gia̍h, in-ūi tiōng-hu bô sìn Chú, hòng- tōng,
273S: A-bó! He sī thong-thò ōe lah. Bē Sìn-tit. 淑媛sàng 高kà, bē chò ê sî mā phín kóng beh hō͘ i lâi lé-pài, hó-giân
274Lí kóng in chin hó-gia̍h, ū bêng-bōng, ū châi-tiāu. Lí ê kiáⁿ i thang hù-kùi, che kiám-chhái ē, chóng-sī che sī thiàⁿ i ê sin-
275 thiàⁿ i ê sin-thé nā-tiāⁿ. Lí tio̍h koh siūⁿ i ê lêng-hûn, nā hō͘ hit-khóan ka-têng sī chhin-chhiūⁿ 1 châng hoe chai tī chhì-phè
276, che iā sī oh-tit pîn-chún. Lí iā chai pa̍t kàu-hōe ê chí-māi tī lán chit ke-nih ê sè-sio̍k-lâng tú-tio̍h kan-khó͘, koh lán kàu
277chit ke-nih ê sè-sio̍k-lâng tú-tio̍h kan-khó͘, koh lán kàu-hōe--ê chhut-khì, iā án-ni chhiⁿ-chhám, si̍t-chāi khó-liân. Chiah ê tāi
278chhám, si̍t-chāi khó-liân. Chiah ê tāi-seng lóng ū phín, nā sī liáu lóng bô hāu. Só͘-í Hân-chû-só chhiáⁿ lí léng-chēng tī
279kàu lâng ê ke-lāi- tāi. Cha-bó͘-kiáⁿ góa ê , lí iā thài góa beh hō͘ siáⁿ lâng, 奇kah 看著.
280妻: Lí mā bô beh sàu. Góa kah lí che, m̄ chhin-chhiūⁿ lâng.
281P: góa chit-ê tǹg-tiàm Sìn-à kah jōa bái.
282-ka-iōng--ê khì-chhia, chi̍t-ji̍t khòaⁿ beh 高雄Koan-á-niá thit-thô. kah lí che, bān-sì mā bē chhiau-seng.
283lâng, pàng-sak ka-kī ê sìⁿ-miā, chòe sè-kan lâng ê chōe ê tài-, hō͘ sè-kan lâng tit pêng-an.
284馬: Góa bē ū lâng, cháiⁿ-iūⁿ beh ū chit-ê sū?
285Kó͘-chá lâng kóng ê ōe kài ū iáⁿ, kóng kín-pháng bô hó-se, kín- bô hó ta-ke. Tong-sî góa kā góan A-niâ kóng, khah bān leh, i tō
286lân-se Sian-siⁿ chhut-sì tī Chú-āu 1226 nî. Sì cha̍p sì hè chiū sin, I sī chi̍t ūi chin hó-gia̍h ê seng-lí lâng ê kiáⁿ, chóng-sī
287Chhiáⁿ chiok-hok góan, chhiáⁿ chiok-hok góan, hō͘ góan bô tú-tio̍h -thâu kôaⁿ.
288Bí: Ma, góa khì chng-nih, Hoat-lân-se Sian-siⁿ ū chi̍t ê hó ê -e̍k, tī chng-nih ê lâng lóng chai, in lóng beh chham-ka chit ê lāu-
289têng, lín siáⁿ-sū ūi-tio̍h beh khòaⁿ hit ê A-sí-sih lâng ê khong ê -e̍k lâi chhá góan!
290lín, taⁿ gín-ná lí sîn ōe tio̍h bōe??g-bāng lín ēng chiah ê lâi khòai-lo̍k ê Sèng-tàn . ( Ôan-gōe ná liām Sam-ūi it-thé ê miâ
291thiaⁿ, pài-tn̂g he̍k bé-chô. Hoat-lân-se Sian-siⁿ chhiú gia̍h si̍p-jī- ín-chhōa kûn-chiòng ê hâng-lia̍t . Chit ê ke̍k tio̍h ēng sek-tòng
292tn̂g. Pài-tn̂g kháu khiā nn̄g ki tōa kî: chi̍t ki ōe âng ê si̍p-jī-, chi̍t ki siá:—
293Thiat-chek. Sià-chōe ê âng-si̍p-jī sī kap Ki-tok ê Si̍p-jī- pêⁿ-pêⁿ ū kôan-lêng.
294i. Lín chin gâu kéng hit ê ū - ta̍t--ê. Jio̍k-thé tit I-hó, m̄ ta̍t-tio̍h lêng-hûn ê tit-kiù. Chóng
295sé chiū ē kng, chiū ē thiaⁿ. Chit ê hoeh sī tùi Iâ-so͘ ê Si̍p-jī- lâu-chhut--ê. Taⁿ lín nn̄g lâng ji̍p lâi tī-liâu-sek sé. (Ji̍p-tiûⁿ
296hō àm tī Tang-mn̂g kàu-hōe piáu-ián. Chit chhù ián-ôan ōe chhiau 30 gōa lâng, sî-kan tio̍h óa nn̄g tiám pòaⁿ cheng. Sòng Phok-sū pún
297teh kiaⁿ-liáu kàu sî ōe bô kàu chē-ūi thang siu-iông. Chiàu só͘ -e̍k ǹg-bāng ōe thang tit-tio̍h 15,000 gûn ,thang kià-hù Āu-kah chi-
298chi̍t tiuⁿ phoe, tān-sī chûn chîⁿ thái ū pān-hoat neh? Chóng-sī keng- Chú-un kap góan ê kî-tó, tuiB3i-kok lán kàu-hōe ê hiaⁿ-tī iā ū
299 chòe iu-siù, chòe hó ê ha̍k-seng. Nā m̄-sī tong-sî i ê sì ché -sin, Chú-un hòng-khì, bô khì khó Kim-lêng Tāi-ha̍k; kin-á-ji̍t í
300-niû kap Bo̍k-su siong-liông liáu-āu,iā chàn-sêng, chit ê sū keng- 15 nî,kin-á-ji̍t Bo̍k-su chiū-sī chhin-ke, si̍t-chāi sī chin ha̍p-sî
301 lí siūⁿ, lí pit-gia̍p liáu-āu iaus2? tī lán ê Chiu-li̍p Tāi-ha̍k -sio̍k tha̍k se̍k-sū khah hó, góa iā í-keng thòe lí sin-chhéng chióng
302iā ōe sî-siông kap lí kìⁿ-bīn, góa iā ōe thang kap lí sî-siông -sio̍k chòe thôan tō-lí ê kang, in-ūi lí ê káng-tō chin ū le̍k-liōng
303Hoa Phok-sū: Chin kiong-hí ! chinkiong-hí ! Sî-kan tit chin kín, lí iā beh chhut-hoat lah, góa seng sit-lé, lēng-ji̍t chiah
304miâ. Iū-koh lí ê hòa-ha̍k lūn-bûn, kàu-siū hōe-gī tit-tio̍h thong-, tāi-ha̍k siū-ú lí hòa-ha̍k phok-sū, si̍t-chāi lí ê êng-iāu, lí
305 ê khó͘-kang í-keng tit-tio̍h pò-siúⁿ lah, lí thâu-náu ê iu-siù, tit lín Tiong-kok lâng tāng-put-tang chiū khoa-kháu kóng lín sī N̂g
306sī tùi Sèng-keng lâi ê, i kóng Iâ-so͘ ê thiàⁿ, Iâ-so͘ ê si̍p-jī-, ôan-chôan sī ūi-tio̍h kiù-sio̍h jîn-lūi , hō͘ kìⁿ-nā sìn I ê
307In-ūi tiòng liáu Mô͘-kúi ê khúi-, hoan-e̍k Hu̍t-keng, Tō͘-tek-keng, jî-chhiáⁿ khì chē-siân, siōng-keng
308góa ê thâu-náu, chiū ōe bêng-pe̍k. Lí thang tiāu-cha góa só͘ tha̍k -khì ê tāi-ha̍k kàu-siū, iā thang khòaⁿ góa ê phok-sū lūn-bûn kap
309tè an-ùi góa kóng tio̍h jím-nāi, kàu 193 ji̍t góa só͘ pēe si̍p-jī- chiū ōe kái-tû, só͘-í góa ê sim í-keng pêng-an lah.
310lāi-bīn sī phòa koh kū ê saⁿ khò͘ nā-tiāⁿ, in-ūi góa só͘ tha̍k -khì ê chheh it-chhè to sio-liáu lah.
311chióng-chiong í-keng kā tìm lo̍h-khì Thài-pêng-iûⁿ--lah, góa só͘ tha̍k- ê chheh chôan-pō͘ kā sio liáu lah, chí-ū tòa chi̍t pún, sī góa
312chàn-sêng, iā ōe chīn-liōng kóaⁿ-kín pang-chān Kím-hôa pī-pān -chng.
313la̍ng ê tōe-hng chòe chi̍t ê Ki-tok ê cheng-peng pē Chú ê si̍p-jī-, chiong-lâi lán tāi-ke tī thiⁿ-téng saⁿ kiⁿ, hióng-siū éng-óan ê
314iā m̄-thang siūⁿ bîn-chiòng tng iau-gō ê sî chiong piáⁿ bōe kôan , thàn tōa chîⁿ, chhin-chhiūⁿ lí siūⁿ góa sī chi̍t ê ha̍k-chiá, kho
315chin pêng-an, góa sìn góa ê lêng-hûn siū Chú tiàu í-āu, lí ias7? -sio̍k sìn-khò Siōng-tè, chiàu-kò͘ ko͘-jî, si̍t-chāi kám-siā lí
316thòng-khó͘ bān-hūn. Chóng-sī lán ê Chú ū kóng, Thiàⁿ pē-bú khah -thâu tī thiàⁿ góa ê, bōe kham-tit tī góa; thiàⁿ kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ
317 thiàⁿ góa ê, bōe kham-tit tī góa; thiàⁿ kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ khah -thâu tī thiàⁿ góa ê, bōe kham-tit tī góa, chit iám iā sī lí bêng
318hoat-tō͘ kun-sûi lí, mî-ji̍t chiàu-kò͘ lí ê só͘ tì, si̍t-chāi chin bōe tit khí. Chóng-sī che iā sī chù-tēng ê ūn-miā, Siōng-tè
319Chit phiⁿ sī”生命之道”Ge̍h-khan chioh i ê keng- phian chòe ōa-ke̍k. Ông lú-sū kā hoan-e̍k kè-lâi ê. Tī chia kā
320Ge̍h-khan chioh i ê keng-kè phian chòe ōa-ke̍k. Ông lú-sū kā hoan-e̍k -lâi ê. Tī chia kā”生命之道” Ge̍h-khan soeh-siā.
321Bo̍k: Jī-ūi thiaⁿ- Iâ-so͘ Ki-tok ê hok-im mah?
322Ông: Thiaⁿ-tio̍h, ū thiaⁿ lâng kóng . kan-ta bô sî-kan khì lé-pài-tn̂g.
323lé-pài-tn̂g iā m̄-bián hùi jōa-chōe sî-kan, Tiuⁿ Sian-siⁿ, lí thiaⁿ hok-im bô?
324Ông: Sin-tek tú-chiah -khì.
325hôan, góa chiū chiong góa chia̍h iûⁿ-kàu chòe iûⁿ hê-siûⁿ ê keng- kóng hō͘ lín thiaⁿ.
326kiù? Hōan-nā sìn-khò lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok, I tèng tī si̍p-jī- téng, ūi-tio̍h lán ê chōe sí, he chiū-sī tit-kiù, jî-chhiáⁿ....
327chi̍t ki tn̂g chhiuⁿ chha̍k góa ê lāu-bú kap sió bē ê heng-chêng thàu ka-chiah.
328khòaⁿ-kìⁿ hiān-tiûⁿ ê chêng-hêng ê lâng, chai-iáⁿ it-chhè ê keng-.
329ū lâng kí góa kóng, Chit ūi kòng-lô thôan-kàu ê, chiū-sī góan -khì thâi-sí i ê lāu-bú, sió-tī, sió-bē ê Tân Bo̍k-su ê tōa-kiáⁿ.
330Io: Lāu Má, í-keng 10 ji̍t lah, cháiⁿ-iūⁿ liân chi̍t-sut-á tōng-chēng to bô?
331Io: I iáu-kú án-ni tùi-thāi lán, góa ê sim iā kám-kak bōe tàng , lán beh cháiⁿ-iūⁿ?
332sióng-kong, tú-hó chng-nih ê chū-ūi tióng-pòe iā chāi chō, góa -khì chòe ê tāi-chì si̍t-chāi tāng chōe kai sí.
333Io: Tāi-jîn bô kì siáu-jîn ê -sit.
334Bo̍k: Kóng sím-mi̍h? Má Sian-siⁿ, -khì ê tāi-chì iā m̄-bián òan lí, he sī Mô͘-kúi tī lí ê ba̍k-
335-kī ê sū, kohia7 m̄-sī lí chi̍t ê lâng ê sū, sū-chêng kì-jiân -khì chiū hō͘ i kè-khì, lán bô pit-iàu kóng lah.
336-sī lí chi̍t ê lâng ê sū, sū-chêng kì-jiân kè-khì chiū hō͘ i -khì, lán bô pit-iàu kóng lah.
337Má: (Lâu ba̍k-sái). Chóng-sī góa sim-lāi si̍t-chāi bōe ti̍t , góa beh tng chiah ê chng-nih tióng-pòe ê bīn-chêng, kā lí kha̍p
338, chhian-bān m̄-thang án-ni, chāi lán it-poaⁿ ê khòaⁿ khí-lâi, lí -khì sat-hāi góa ê lāu-bú, sió-tī, sió-bē eng-kai kā góa pê chōe
339Bo̍k: Ōe, ōe, I tī si̍p-jī- téng, ūi lán sí,ūi lán chōe-ok ê kang-chîⁿ, hù chhut liáu sí,
340Ông: Chit 60 nî lâi, lāu sian-siⁿ lóng -so̍k chòe thôan-kàu ê kang sī bô?
341keng kóng, Hit ê cheng-chiàn hó ê cheng-chiàn, góa taⁿ í-keng táⁿ- liáu ,tio̍h cháu ê lō͘ , góa í-keng cháu kè liáu, só͘ sìn ê tō
342 góa taⁿ í-keng táⁿ-kè liáu ,tio̍h cháu ê lō͘ , góa í-keng cháu liáu, só͘ sìn ê tō-lí góa í-keng siú lah.
343Bō͘-āu soat-bêng : Keng- 15 nî, Chó-chì tùi sió-o̍h chin kàu tōa-o̍h, lóng sī ná chòe kang
344 hit ê o͘-lâng kóng ōe, kiám ū iáⁿ góa chit ê pah-bān hù-ong ê -sêng-jîn ōe khah su Chó-chì mah? Lē-ná. Góa ê sim í-keng chhùi
345góa ài ēng chi̍t kù khún-chhiat ê ōe tùi lí ai-kiû, “Chhiáⁿ lí -lâi pang-chān góan.”Góa sī chi̍t ê o͘-lâng, tī Bí-kok Lâm-pō͘ ūi
346siⁿ ê chia̍h-mi̍h, bô ta̍t chîⁿ. Lí beh kiò góan chia̍h han-chû lâi ji̍t sī mah? (Chó-chì lo̍h-khì the̍h chi̍t kha siuⁿ)
347-pêng ê kôaiⁿ soaⁿ-tōe, lâi kiâⁿ 3 mî 3 ji̍t chiah lâi kàu chia. -khì góan ê thó͘-tōe lóng chèng mî-hoe,chóng-sī thâng-hāi chin
348lóng-chóng chèng thô͘-tāu, thâu chi̍t nî góan ū tit-tio̍h chin hó ê -siàu. Chóng-sī kin-nî thô͘-tāu tōa hong-siu, tì-kàu kè-siau chin
349chin hó ê kè-siàu. Chóng-sī kin-nî thô͘-tāu tōa hong-siu, tì-kàu -siau chin bái, kúi-nā pah tùn ê thô͘-tāu hiat tī chhân-nih bô lâng
350Lông-hu C: Ū sím-mi̍h -tat ê hoat-kiàn bô? Khòaⁿ lí ê bīn ū chhiò-iông,ún-tàng ū hó
351-lō͘ lâng A, B, C, D, E.
352 Tī tî piⁿ ū hoat chi̍t jiah chi̍t jiah ê lô͘-úi. Tùi chia khòaⁿ -khì ū Iâ-lō͘-sat-léng ê sèng-tiān, hit ê pe̍h-sek chiò tio̍h thài
353 Chhiⁿ-mî lâng ēng kóaiⁿ-á ûn-á tuh-leh tuh-leh kiâⁿ-óa tî piⁿ. -lō͘ lâng tùi tò-pêng kóaⁿ kín khí-lâi.
354-lō͘ A : Lia̍h-chún sī siáⁿ lâng leh, tō sī pêng-sî tī sèng-tiān
355-lō͘ B: Sī beh chhòng sím-mi̍h? Ba̍k-chiu chi̍t-ē bô khòaⁿ-kìⁿ, m̄-
356-lō͘ C: Iā taⁿ koat-tēng beh sí no͘h, iā sòa siūⁿ beh kiò góan kā
357-lō͘ A: (Kap B, C, saⁿ khòaⁿ, chhiò-chhiò kóng) án-choaⁿ, góan khòaⁿ
358-lō͘ A : Hò͘ⁿ, lō͘-kô͘-bê lah.
359-lō͘ A: Hǹg, hō͘ Iâ-so̍͘ kā lí kô͘ ê ò͘. M̄-kú Iâ-so͘ kiám ōe
360-lō͘ C: Òa--ah, lí ê ba̍k-chiu nā ōe khui, góa kam-gōan tò-thâu-chai
361-lō͘ B: Bô tāi bô chì pìⁿ chit khóan pá-hì, lí nā bô jîn-khì,
362-lō͘ A: Hà ! Sòa teh khí khong.
363ka-kī, khòaⁿ ka-kī ê chhiú),che sī sím-mi̍h! o͘h, sī chhiú (mn̄g -lō͘ lâng), sī m̄? Che sī chńg-thâu-á, 1,2, 3 ,4....ū 10 ki (kha kia̍h
364-lō͘ A: (Ta̍h chi̍t pō͘ chìn-chêng). Sī, kàu tú-á i si̍t-chāi sī
365-lō͘ B : Cha-hng iáu chē tī sèng-tiān ê mn̂g teh kiû-khit.
366-lō͘ A: Bōe ò͘, bōe ò͘.
367-lō͘ lâng: Si, sī.
368-lō͘ lâng : Sī, sī.
369Hoat-lī-sài lâng, -lō͘ lâng, pē-bú siám tī chiàⁿ-pêng, chiū tùi tò-pêng Hoat-lī-
370Tùi chiàⁿ-pêng -lō͘ lâng D , E , kiâⁿ kàu.
371-lō͘ D: Hâⁿ!
372-lō͘ E : Khit-chia̍h khóan ê lâng, hàⁿ! tú-á tī hia (kí kiâⁿ-lâi
373-lō͘ D : (Khòaⁿ hit ê lo̍h-khì ê āu-iáⁿ). Chit chūn ê Iû-thài lâng
374-lō͘ D,E : Hà, hà (ná chhiò, tùi tò-pêng Lo̍h-khì). Tùi tò-pêng
375Siaⁿ : Nā sìn, tio̍h pē si̍p-jī- lâi tè góa.
376Ha̍k-tun : Tú-chiah kà -khì ê, lín bat ì-sù bô? Kó͘ chi io̍k bêng bêng-tek u thian-hā chiá
377sim bōe kái-pìⁿ. Lán pa-pa iā m̄-sī sí saⁿ tang nn̄g tang, tú-tú -sin chi̍t nî, lí chiū khì lo̍h hoan-á-kàu. Lán ê Khóng-hu-chú kóng
378chhin-sū koat-tēng ōe sêng lah. Án-ni, góa 3 ê cha-bó͘-kiáⁿ lóng hō͘ Ki-tok-tô͘ ê i-seng, si̍t-chāi Siōng-tè thiàⁿ góa, thòe góa
379thâu ti̍t cheng, ti̍t that, that chhut tiàm-gōa, Lîm Bo̍k-su bô kap i -kàu, Sèng-keng, chheh khioh-khioh leh, hit mî tòa tī io̍h-tiàm tùi-
380koh sàng 400 chîⁿ hō͘ i, chin kám-kek. Tī Tō͘-kun-eng lé-pài-tn̂g mî ê sî,hit mî chin jo̍ah, thǹg-pak-theh teh khùn, pòaⁿ-mî kám-kak
381tiūⁿ-lâng ū chi̍t ji̍t lo̍h tōa-hō͘, tiòng tōa-chúi, chē tek-pâi beh A-kong-tiàm khoe ê sî, tek-pâi ti̍t-ti̍t hō͘ khoe-chúi teh-beh lâu
382tōa-hong, chiong tek-pai-á chhe lâi khòk hoe-hōaⁿ, tit-tio̍h pêng-an khoe.
383美廉: Sī, góa khì sì- chhōe lóng bô, góa iā ū tńg khì chhù chhōe, iā-sī chhōe bô,
384 bô kóng-ōe-------Bí-liân gia̍h ba̍k khòaⁿ hô-tiong, kah-ná ū hó -chhek-------chiū kóng)
385美廉: A-bú! Góa ū siūⁿ hó -tì thang chiong góa só͘ thiàⁿ ê sió-tī-á lâi kā i chhàng tiàm
386thang him-bōng ê..., án-ne hó lán thang siat-hoat chìn-hêng chit ê -e̍k.
387sió-iâ kap chiah ê lóng-chóng ê kóan-ke ê lâng chhut-lâi saⁿ-kap -e̍k chìn-hêng ê sū.
388ēng ê chîⁿ sī 3 chheng gōa gûn, tú-tú sī 3 pah gōa ê lô͘-lē ê -chîⁿ.
389keng ū piàn-ōaⁿ chit ê koan-liām. In-ūi chú-lâng í-keng kap hu-jîn -e̍k beh chiūⁿ kàu Lô-má khì pài-hāu Lô-má hông-tè Kai-sat, iā
390kàu án-ne, góa si̍t-chāi chin gōng! Góa beh chiàu í-chêng lán ê -e̍k, lâi-khì chiu-iû Lô-má, nā bô thit-thô hióng-siū kiaⁿ-liáu
391theh, sin-khu ū 血 kap thâng, hun-hóe ê 地獄 lāi, khut-sin, siang-chhiú -sio̍k chóan-gia̍h, teh 苦悶.
392lah, chi̍t-niá gōa-saⁿ iā bô khòaⁿ-kìⁿ lah. I chiū koh chē-teh lâi -sio̍k i ê kang-chok, sim-lāi khiok lóng teh chù-ì gōa-bīn.
393só͘ thiàⁿ ê Chú lóng iáu-bōe khòaⁿ-tio̍h. I chiū koh chē teh lâi -sio̍k kang-chok.
394nńg chhiú-sng lah. Iáu-kú lán bōe ēng-tit cho̍at-bāng, lán tio̍h -siok ló͘-le̍k lâi kiâⁿ, lâi chhōe hit ê pêng-an ê só͘-chāi, nā
395to̍k-siⁿ Kiáⁿ, ūi-tio̍h sè-kan lâng ê chōe, lâi siū sí tī si̍p-ji- téng, beh kiù kìⁿ-nā sìn I ê lâng m̄-bián tîm-lûn ōe-thang tit-
396Lí ū sêng-si̍t hóan-hóe lí ê chōe, koat-ì sìn-khò si̍p-jī- ê hok-im, lâi tit-tio̍h sià-chōe ê pêng-an, kap sìn ê o̍ah-miā á
397 thiⁿ-khui, thiⁿ-sài kûn-chi̍p gîm-si o-ló. Oh, êng-iāu ê si̍p-jī-, ūi-tio̍h góa lâu-chhut pó-hoeh ê si̍p-jī-kè, Ha-le-lu-iah! Oh, góa
398 êng-iāu ê si̍p-jī-kè, ūi-tio̍h góa lâu-chhut pó-hoeh ê si̍p-jī-, Ha-le-lu-iah! Oh, góa iā ū khòaⁿ-tio̍h góa só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ, Lêng
39927 靈子:A-pa ah, Chú Iâ-so͘ ê si̍p-jī- ū tháu-pàng lán ê só-liān. Chit-ki chiū-sī lán tit-kiù ê kì
400lo̍k kap pêng-an, chhiáⁿ lín éng-kiú khîⁿ-tiâu tī chit-ki si̍p-jī-, lí nā khîⁿ-tiâu, Sat-tàn chiū bô hoat-tō͘ thang koh hāi lán, sí
401 lah, o͘-àm mê chiām-chiām kàu, góa ē-hng m̄-chai beh tiàm tó-ūi -mê. Só͘ khòaⁿ sì-ûi sī chheⁿ-chhìn ê soaⁿ-tē, chio̍h-thâu móa-
402ê kéng-kài. Góa ē-hng taⁿ tio̍h ko͘-toaⁿ tī chit ê khòng-iá lâi -mê. Tú-hó chia ū chi̍t-tè chio̍h-thâu, chin hó-sè, góa tio̍h ēng
403 giâu-gî, in-ūi che sī thôan-thóng, sī ui-bēng, lán chí ū tio̍h -sio̍k lán ê chó͘ só͘ hō͘ lán ê cheng-sîn.(向迦米) A-pa lí só͘ kóng
404tú-tio̍h gûi-hiám chai-hō, kiû Lí poah-khui it-chhè pháiⁿ lâng ê -bô͘.
40540.希百: (-sio̍k teh ka pau-siong) Hiaⁿ- tī ah, góa lóng m̄ sī lí só͘ kóng ê
406lí tio̍h ài khah thun-lún leh, hō͘ góa thang kā lí boah io̍h. (kā i -sio̍k boah io̍h)
407góa ōe hû-chhî lí kàu Iâ-lī-ko ê lú-kóan khì, lí thang tī hia -sio̍k tī-liâu, kàu ôan-chôan hôe-ho̍k, góa ōe khì chhiáⁿ khah ū
4088. 福來: Án-ni góa lâi khì kiò sai-hū lâi kap lí -ōe it-chhè ê kang-sū.(福來siūⁿ beh 退場).
409hiah pháiⁿ sèng-tē, lô͘-po̍k teh pháiⁿ thâu-ke, taⁿ hó lah, lí nā -sio̍k kā góa jīn-chin chòe, góa mê-nî chiah kā lí seng
410lâi, chóng-sī góa chí ū ēng 50 bān chiū ka khí khí-lâi. Ka-kī -ōe, ka-kī kàm-kang, sòa ka-kī chò sió-kang, nā bô án-ni gâu phah
411khàm khì. Chit-má ê siā-hōe, lí mā chai-iáⁿ, nā bô put-sî teh -kàu, put-sî teh tī-hông, gâu ēng thâu-náu chiah bōe khì hō͘ lâng
412sī chin bô êng chiah bô khì lé-pài. Koh góa hiān-chāi teh beh koh -ōe kiàn-tio̍k chi̍t-tòng ê chhng-khò͘, lí mā chai, bô góa chi̍t lâng
41332.牧師: Khiok lí án-ni sī chin hó, chóng-sī.....taⁿ -ōe mái kóng, góa lâi iáu ū chi̍t ê bo̍k-tek, chiū-sī lán ê kàu
414 siu tī chhù-lāi sī kiaⁿ liáu tio̍h chha̍t-thau, koh hiān-chāi bu̍t- hiah-ni̍h pho-tōng, kiaⁿ liáu chiong-lâi káⁿ bé bô chi̍t-siuⁿ piáⁿ,
415tōa-táⁿ, káⁿ hiah-ni̍h bô lé-sò͘! (沉默) Gōng-lâng, nā koh kap góa -kàu chi̍t-ē, góa chiū àn-sǹg beh the̍h tām-po̍h hō͘ i, hō͘ góa
41677.財主: Sī, góa chin kiaⁿ-sim, góa nā bô án-ni teh lô-sim khó͘-chiat -kàu chiah ê châi-sán, góa nā chia̍h-lāu beh án-chóaⁿ? Góa ê kiáⁿ
417chai-iáⁿ kim-chîⁿ ê pó-pòe, chóng-sī m̄ chai-iáⁿ chêng-gī(情義) ê -ta̍t. Lí hiah ū chîⁿ chóng-sī bōe-hiáu beh án-chóaⁿ chòe lâng,
418 Lán lâng tī sè-kan, put-kò sī chiām-sî, hô-khó͘ tio̍h hiah gâu -kàu, hiah gâu khòa-lū chiong-lâi ê sū, tì-kàu hō͘ chē-chē lâng
419tek-khak lóng ōe hun-sòaⁿ khì. Nā sī án-ni góa ê ló͘-le̍k, góa ê -kàu lóng kui tī khang-khang. (koh 徘徊) Khó-phàⁿ ê sí! Góa ēng chîⁿ
420si̍t ōe kàu tī góa! Khó-lîn ê Ông Pù-lâi! Lí ê lô-khó͘, lí ê -kàu beh kui tī khang-khang. (福來出場)
421khó-lîn ê Ông Pù-lâi, lí it-seng lô-khó͘,tio̍h-bôa, khîn-khiām, -kàu, taⁿ hiah ê lô-khó͘ lóng beh kui tī khang-khang. Chhiáⁿ lí, chhiáⁿ
422ài lâi kap lí kóng tiâu-kiāⁿ, chiū-sī tû-khì lí ū siong-tong ê -chîⁿ hō͘ góan thàn, koh m̄-thang tī hiān-tiûⁿ lô-so, góa chiah beh
423 chit ê jîn-seng tû-khì chiong-lâi ê tit-kiù, sī chin khang-hi bô -ta̍t. Góa in-ūi kòe-khì kiâⁿ tio̍h chhò lō͘, só͘-í bōe thang tit
424thòe góa khui-lō͘, chí-sī góa eng-kai kiâⁿ ê lō͘(金鳳出場,秀蘭kín-kín -sio̍k phoah chúi, 金鳳khòaⁿ i chin thó-iàm, i ti̍t-ti̍t teh chiò kiàⁿ
425ji̍p-kàu cha-bó͘, góa kap lí ū sím-mi̍h oan-siû, lí ēng chit-khóan -bô͘ beh hāi sí góa! Oh, góa chit-niá pó-pòe ê Hiong-káng saⁿ lóng
426thang ta̍k-ji̍t thit-thô, sí liáu āu, nā pháiⁿ miâ-siaⁿ, sī chin bô -ta̍t. Só͘-í góa beh chhut-la̍t siu-ióng, lâu miâ-siaⁿ kàu āu sè-
427 i the̍h tāng ê lī-sek, kan-ta tio̍h li̍p khòe-iok siá bêng, nā-sī kî-hān ê sî, tio̍h chiong i seng-khu ê bah chi̍t kun lâi chòe kho-liāu.
428 tōa-iûⁿ ê tōa-éng pìⁿ chòe sòe ê éng iā thang kap chhâi-lông -kàu, khòaⁿ i siáⁿ-sū kā-sí iûⁿ-bú, iā pàng kù-chāi iûⁿ-kiáⁿ
429chhâi-phòaⁿ ê sū? Góa só͘ iàu-kiû chi̍t-kun ê lâng bah sī chin ko- lâi bóe--ê, sī góa ê só͘-iú-bu̍t, só͘-í bô tit-tio̍h bōe bóan
430Portia: Chit tiuⁿ chèng-bûn í-keng -hān, só͘-í Iû-thài lâng khó-í tùi seng-lí lâng chèng-tong lâi
431hoat-lu̍t ê cheng-sîn kap bo̍k-tek lâi khòaⁿ, chit-tiuⁿ chèng-su í-keng -hān, iā kap hit ê kho-liāu, chiū-sī lâng bah chi̍t-kun, ū bi̍t-chiap
432gōa-kho-i lâi á-bô? Thang tī-liâu siong-chhùi, nā bô, chhut-huih -to ōe tì-bēng!
433hō͘ in ê bīn-phê jiâu, ba̍k-chiu thap-khang, lâi khòaⁿ i ê pîn-khùn ji̍t, che sī i pêng-siông ê chok-hoat. Chóng-sī i hō͘ góa bián tú
434chiok thiaⁿ! Ká-sú nā ū gōa-kok lâng, ti̍t-chiap, á-sī kàn-chiap, -bô͘, ēng chhiú-tōaⁿ ài beh hām-hāi Venice lâng ê sìⁿ-miā, hit ê
435hit ê chèng-jiah nā-sī bêng-liâu ê sî, hit ê ka-hāi-chiá, á-sī -bô͘ ê lâng, in só͘ ū ê châi-sán, tio̍h ài chi̍t-pòaⁿ hō͘ pī-hāi
436 bóan-chiok, chóng-sī hō͘ góa pó-kóan chiū hó, in-ūi Shylock nā -sin liáu, thang hō͘ hit ê chòe-kūn chhōa i ê cha-bó͘-kiáⁿ cháu hit
437sī i sûi-sî lâi chòe Ki-tok-tô͘ (Christian). Koh chi̍t hāng, i nā -sin liáu āu, tio̍h ài chiong i só͘ ū ê châi-sán hō͘ i ê cha-bó͘
438王淑珍) kap N̂g Lêng-lêng(黃玲玲), Chhut-la̍p Liân Lē-hôa(連麗華) í-ki̍p Kòe- Lô͘ Éng-hong(盧永芳).
439hiu, m̄-koh soah tī 8-ge̍h ê sî-chūn hoat-hiān tio̍h gâm-chèng, keng- kiám-cha, sī 鼻咽癌.
440lâi kàu-tùi. Chit-hāng khang-khè nā-sī chò hó, koh lâi àn-sǹg beh -sio̍k chhù-lí Hôa-tâi sû-tián ê pō͘-hūn, góa siūⁿ, eng-kai sī
441 thóng-tī Tâi-ôan ê 212 nî kî-kan, tōng-lōan ê chhù-sò͘ thóng---khí--lâi, ū bîn-piàn (民變) 42 pái, hâi-tàu(械鬥) 28 pái. Nā kā i
442-mi̍h miâ”. Chit ê chhiò-ōe si̍t-chāi chin hó-chhiò. Góa ǹg-bāng -sio̍k khòaⁿ-tio̍h lín só͘ siá ê chhiò-ōe. Góa nā ū siá m̄-tio̍h
443lâng beh khì ê chháu-tē soaⁿ-lîm. Chin chē kia̍t-chhut hāu-iú mā -sio̍k tī kok hong-bīn teh hòng-hiàn siā-hōe ūn-tōng. Góan iā thôan
444Í -chá ê siat- lóng-sī 1-e/1-kóa gí-giân ēng 1 thò phiau-chún (kiò-chòe codepage).
445Unicode ê siat- hō͘ bô kāng gí-giân ê chu-liāu ē-tàng khǹg chò-hóe, kau-ōaⁿ mā
446Unicode sui-bóng khòaⁿ--khí-lâi sī kóng "thóng-it-bé", m̄-kú i ê siat- sī beh hō͘ jio̍k-sè gí-giân mā ē-tàng kap kiông-sè gí-giân ū
447Windows NT/2000 lóng sī ēng Unicode lâi siat-..ê.
448(character). Só͘-í ē-tàng piáu-sī 65536 jī (216=65536). M̄-kú i koh siat- ēng D800-DBFF(1024 ji) kap DC00-DFFF
449thé hong-bīn, Microsoft ū thê-kiong 1 ê Uniscribe hō͘ nńg-thé siat--chiá hong-piān sú-iōng. Tī Mac thiaⁿ kóng ū 1 ê ATSUI. Lēng-gōa
450Góa siat- ê jī-hêng sī .TTF ê tóng-àn nā-tiāⁿ, iáu bô hoat-tō͘ chi-ôan
451Sîn-û -chhù hoat siông kong.
452kan koh teh chham-ú Ko-hiông Lô-má-jī Gián-si̍p-hōe bāng-ia̍h siat- ê kang-thêng. Hō͘ góa hui-siông kám-sim. Siong-sìn Chhiu-hôa āu-pái
453khòai phòa-pēⁿ, hiān-kim tāi-khài ke-chhī lóng ū khui chúi-kau, sì- to lóng ta-sang. Éng- tang-sî lóng sī ēng chhàu-iû teh tiám-teng,
454koh chi̍t hāng,chiū-sī beh o̍h ha̍k-būn ê bûn-jī giân-gú thài kan- hui-siông oh-tit o̍h.
455- po͘ cha-bó͘ ,bô ki-hōe thang chiap-kīn ha̍k-hāu - - ê sī móa-sì-.Chiah ê jī,saⁿ-cha̍p hòe í-siōng ê lâng,chiàⁿ-chiàⁿ sī teh keng-
456-tia̍p chiah sio tōng-būn, thang kóng sī mi̍h chia̍h-liáu chiah kóng -chîⁿ ê chò-hoat. Lán chiok-gia̍h chai-iáⁿ chit khóan pè-hāi si̍t-chāi
457ka-tī sī siáⁿ-khóan , m̄-sī iông-īⁿ ê tāi-chì . Sui-jiân sī kan-, chóng-sī m̄-chai sī tek-khak bē iōng tit ? Khóng-chú ê tōa ha̍k-
458chiu-chì. Pháiⁿ-lâng iū chin-chē só͘-chāi thang thiu-thè, sū-sū beh -kàu , tek-khak sī bô chi̍t-ji̍t ê pêng-chēng. Só͘-í chū-jiân lâng
459tio̍h ba̍k-chêng kín-á-ji̍t ê tāi-chì sòa bē kì-tit bín-á-chài ê -bô͘.
460 chin ê Sîn , kàu-bóe sòa hō͘ lâng kā i lia̍h khì tèng Si̍p-jī-. Chóng-sī ūi-tio̍h i só͘ lâu ê huih tit-tio̍h kiù, thoat-lī chōe-
461tiong-kan, tio̍h ài ū saⁿ-khóan ê chiông-sūn. Tē-it : iáu-bōe chhut- ê sî tio̍h sūn-chiông lāu-pē. Tē-jī : kè-liáu chiū tio̍h sūn-chiông
462Tē-it : iáu-bōe chhut-kè ê sî tio̍h sūn-chiông lāu-pē. Tē-jī : -liáu chiū tio̍h sūn-chiông tiōng-hu. Tē-saⁿ: tiōng-hu sí-liáu chiū
463lāi kan-ta thí-khui-chhùi chia̍h-pn̄g chiū hó, m̄-bián hôan-ló bí- kôan á-sī kē. Ia̍h i kan-ta teh chē, ha sio-tê, thâu khi-khi khòaⁿ
464-kú lán tùi chá í-lâi ê kiat-hun , m̄-sī ang chhōa-bó͘, bó͘ teh -ang , sī chhin-ke tùi chhin-ke ê kiat-hun, chheⁿ-ḿ tùi chheⁿ-ḿ ê kè
465kè-ang , sī chhin-ke tùi chhin-ke ê kiat-hun, chheⁿ-ḿ tùi chheⁿ-ḿ ê -chhōa nā-tiāⁿ. Án-ne kiám-chhái kóng-liáu ū khah kòe-thâu, chóng
466chiâⁿ oan-ke. Chit-khóan ê chhōa-bó͘ kî-si̍t sī giâ-kê, chit-khóan ê -ang sī khah chhám lo̍h seⁿ tē-ge̍k! Kiông-chè kiat-hun ê hāi-to̍k seⁿ
467pôe, saⁿ chai-iáⁿ. Chit-hāng sī chò iàu-kín , iū-koh sī chòe kan- chò. Chit-hāng chiū tio̍h chò sī-tōa ê lâng pêng-sò͘ cha̍p-hun thè
468bān-hāng tāi-chì ê thâu it-téng tōa- -ê. Koh-chài iā sī chòe kan- ē-thang kái-koat. Lâng nā bat chit ê būn-tê jú thiat-té thang kóng
469chha. Lâng ê o̍ah-miā khah hok-cha̍p , khah lêng-thong; i ē hiáu-tit -e̍k chióng-chióng ê tāi-chì, chhòng-siat ta̍k-hāng ê sū-gia̍p , chè
470kui-khut tē-teh chhàu; chio̍h-thâu kap chháu-sap hoe-hiat kàu móa sè-. In só͘ chhī ê ke kàu sái-jiō pàng kàu chiu ū, hia iā ū. Góa khòaⁿ
471ló ê hoat-tō͘. I ê jîn-sîn ū chi̍t lâng kiò-chò Chhî Hok hiàn-, kóng,『Tang-pêng hái-tiong Hông-lâi-tó sī sian-kéng ê só͘-chāi,
472bah kap kut só͘ chiâⁿ ê seng-khu, iā m̄-sī ē sái-tit iōng nî-hòe -sǹg-tit. Ē-sái-tit iōng nî-hòe kè-sǹg ê o̍ah-miā, siat-sú ē thang
473m̄-sī ē sái-tit iōng nî-hòe kè-sǹg-tit. Ē-sái-tit iōng nî-hòe -sǹg ê o̍ah-miā, siat-sú ē thang chhin-chhiūⁿ lāu Phêⁿ-chó͘ o̍ah peh
474pêng-an; tē-jī , i tek-khak ē koh ōaⁿ i ê só͘-siūⁿ , têng-thâu koh -e̍k. Án-ni khí-thâu hit kù-ōe sǹg-sī lī-khui hit ê lâng , bē thang
475I iā tek-khak bô hīn-lâng. Kàu bóe hō͘ lâng tèng-sí tī Si̍p-jī- , hō͘ lâng iōng chhiuⁿ-to chha̍k heng-khám; khùi-si beh tn̄g ê sî-chūn
476siūⁿ beh ióng-sêng si̍t-chāi tiòng-iōng ê jîn-châi. Lí khòaⁿ i ê -e̍k , khí m̄-sī kin-chat mah?
477chè, lán phēng pa̍k-kok ê lâng ke khai ê chîⁿ iā sī hui-siông. Lūn -chhōa ê tāi-chì, láu-si̍t sī chò lâng it-seng ê tōa-sū. Ia̍h song
478tiāⁿ. Chāi lán Tâi-ôan chiông-lâi beh tit hó ê chúi sī chin kan- . Tāi-khài khe-chúi lóng sī bô sím-mi̍h chheng, chéⁿ-chúi ê chit
479chì, chhiáⁿ tāi-ke khah khiām pa̍t hāng ê hùi-iōng, kóaⁿ-kín ka-tī -ek khì chìn-hêng , cháiⁿ-iūⁿ?
480chîⁿ-gîn teh cháu-chông. Chîⁿ-gîn tio̍h put-sî ū liû-thong chiah ū -ta̍t. M̄-kú sè-kan khah chē ê hó-gia̍h-lâng , kìⁿ chi̍t-kho͘ chiū
481chin lī-piān, chò seng-lí ê hoat-tō͘ kap kū-té lóng bô siāng, sì- ê hâng-chêng chin thong-thàu, mi̍h-kiāⁿ ê kè-siàu khí-lo̍h chin-hiông
482 lóng bô siāng, sì-kè ê hâng-chêng chin thong-thàu, mi̍h-kiāⁿ ê -siàu khí-lo̍h chin-hiông, gîn -chúi ê khí-lo̍h si̍t-chāi kiaⁿ- -lâng.
483pâi teh khòaⁿ -hóng. Chîⁿ-gîn tio̍h jú gâu liû-thong chiah jú ū -tat, nā-sī kan-ta tún-sí tī chi̍t-tah, choan kui tī chi̍t ê lâng ê
484hit ê lâng ê miâ, pa̍t lâng nā m̄-sī ū the̍h kap hit pah gîn siāng -ta̍t ê mi̍h, kap chit ê lâng hoaⁿ-hí kam-gōan sio tùi-ōaⁿ, tek-khak
485jiân sī án-ni kóng, che iā iáu-kú ē thang kóng sī bat sî-khek ê -ta̍t ê lâng.
486kòe, put-sî to ū khòaⁿ-kìⁿ lán teh bé-bē sī chin chiàⁿ gâu kóng-. Bē ê lâng chai-iáⁿ bé ê lâng tek-khak ē chhut-kè, i chiū chiong
487chiàⁿ gâu kóng-kè. Bē ê lâng chai-iáⁿ bé ê lâng tek-khak ē chhut-, i chiū chiong kè-chîⁿ kóng hō͘ i phòng-bé phóng-bé, kù-chāi i
488 Bē ê lâng chai-iáⁿ bé ê lâng tek-khak ē chhut-kè, i chiū chiong -chîⁿ kóng hō͘ i phòng-bé phóng-bé, kù-chāi i khì chhut. Bé ê lâng
489Tāi-ke siūⁿ khòaⁿ, só͘ chhui-chek ê -kha cheng-chha ū lōa-chē, che sī khòai chai-iáⁿ, chóng-sī ūi-tio̍h
490jiân sī gō͘-hun cha̍p-hun ê kú, chit gō͘-hun cheng cha̍p-hun cheng ê -chîⁿ, si̍t-chāi sī oh-tit sǹg, chit gō͘-hun kú, chiū-sī liáu khì
491bé ê lâng gō͘-hun ê sèⁿ-miā . Ūi -tio̍h kúi-chiam kúi-kak ê kóng- kam-gōan chhek-liáu gō͘-hun cha̍p-hun ê hòe-siū, láu-si̍t bô pí che
492ê bé-bē tek-khak bô án-ni, bē ê lâng chiàu i só͘ ē ha̍p-pôaⁿ ê kóng, bé ê lâng iā chiàu i só͘ khòaⁿ ē ta̍t-tit kā i bé. Nā-sī
493Sim só͘ siūⁿ, chhùi só͘ kóng, kha chhiú só͘ chòe, khah chōe ū -sit (lô-má 3:12)
494kan-khó͘, bān-hāng ê chōe-kòa, thòe lán siū hêng, sí tī si̍p-jī- (i Pí-tek 2:24)
495 chun-kèng in; in nî-hè lāu, lán tio̍h hōng-ióng thiàⁿ-sioh in; in -óng liáu, lán tio̍h kì-liām in. Che sī ha̍p Kiù-chú ê kà-sī (Lō͘
496chú ài lán tio̍h kì-liām I, thòe lán taⁿ chōe , lâi sí tī si̍p-jī- (lō͘-ka 22:19; i ko-lîm-to 11:25,26)
497chò liâm-chiat; siáu-khì pìⁿ-chò tōa liōng; pîn-tōaⁿ hòa chò kip-; thàn su-io̍k chiâⁿ-chò ap-chè su-io̍k.
498ê ia̍h bô tek-khak. Ū -ê pún-sèng sī án-ni, khah bô ài kap lâng -kàu, tó-béng; khah m̄-bat khioh-hīn. Lí hiān-sî ê sim nā ū kap pêng
499hêng-hoat liáu, ūi-tio̍h Góa ê chōe hō͘ lâng tèng sí tī si̍p-jī-.』
500Ke-chhe-ông lēng-gōa ê te̍k-tiám sī, sè-hāng ê tāi-chì kin-kin--kàu, bô kò͘ tāi-kio̍k, tī ka-kī ê thôan-thé lāi-bīn, cheⁿ tōa-
501chiáⁿ lóng ū. Tâi-ôan-lâng sî-siông hù-chhut chhám-thiàⁿ ê tāi-, tān-sī, chin-chió siūⁿ kóng, tī le̍k-sú ê hì-tâi-téng. Tâi-ôan
502 chìn-chêng tio̍h lâu-hoeh hiah-chōe kang. Gû-bah, iûⁿ-bah chin hó-, seng-lí-lâng chiū tī beh thâi chìn-chêng, ēng kiông-le̍k ê phòng
503khòe, phín-chit put-kóan, chò-kang pìⁿ-chòe bô siáⁿ-mi̍h ì-gī kap -ta̍t, sī kan-na ūi-tio̍h chîⁿ nā-tiāⁿ, kî-thaⁿ chin-chōe hâng-gia̍p
504, ka-kī chè-chō bô͘-hóng ka-kī ê ké--ê sán-phín. Tāi-ke kàng-, kēng-cheng, lī-sûn kē, phín-chit tong-jiân sī lú-lâi-lú-chha.
505, tāi-ke lóng chhiò-chhiò chhut-lâi, góa chiah koh ēng Pak-kiaⁿ-ōe -sio̍k kóng, chit-ê sió-sió ê sū-kò͘, ta̍t-tit lán chhim-siūⁿ. Gú
506ôan ê bûn-hòa, jîn-sim hun-lōan, sit-khì hong-hiòng kap khùi-la̍t, -ta̍t phiau-chún iā lōan-chhau-chhau.
507tī kóng, “ Góa thiaⁿ góan má ê ōe, sim bô pêng-an. Lí, góa, só͘ -bô͘ m̄ sī hō͘ Thiⁿ Pē hoaⁿ-hí, lán m̄ thang phah Kiàn-á, tio̍h pàng
508 ê peh-sìⁿ. Hū-kūn ê Chê-kok khòaⁿ Khóng-chú teh heng-khí, chiū -bô͘ beh chó͘-tòng, só͘-í pī-pān mi̍h sàng Tēng-kong, lâi bê-he̍k
509-iû lia̍t kok, ū chīn-tiong ê ha̍k-seng siông-siông tè i; só͘ keng- ê kok, ū-ê ông kèng-tiōng i, ū-ê khòaⁿ-khin i. Kàu 68 hè i chiah
510hó ê tiāu-thâu, sòa phah- sǹg i ê lîm-chiong ê kî teh-beh kàu. nn̄g nî i chiū sí. Āu-lâi i ê ha̍k-seng chiong i pêng ji̍t só͘ kóng
511 ji̍t lí beh kā sió-bē chhēng ôe, i ê kha bô tiāⁿ-tio̍h, hìⁿ-lâi
512Cha-bó͘ gín-á kóng, “Koh chi̍t ge̍h ji̍t kú, góa beh mn̄g lí khòaⁿ góa ê miâ ū ha̍p á bô.
513Koh chi̍t ji̍t Lún-á teh khòaⁿ chheh, sió-bē lâi chhá i, kah i tio̍h chhōa
514thâu, āu-lâi hit thâu. Hit ê sai-hū chhòng chiam-bé bêng-pe̍k, chiū pa̍t ê sai-hū ê chhiú;(1)tī tiong-ng tûi lio̍h-á píⁿ, (2) chhòng
515tēng chhin-chhiūⁿ chio̍h-thâu, chit hō bô sím- mi̍h lō͘-ēng, tio̍h chiâⁿ pah nî kú kàu i hu, chiū pìⁿ chòe thô͘, chit hō thô͘ thang
516só͘-chāi sī chin pûi, sī tùi chit hō mi̍h. Hé-soaⁿ ia̍h ōe sí, nā pah gōa nî kú bô chhut hun, bô tōe-tāng chiū sǹg sī sí ê hé-soaⁿ.
517o̍ah-tauh, lāi-bīn ū chi̍t chiah o̍ah ê hó͘. Hó͘ khòaⁿ-kìⁿ lâng keng-, chhiat kiû tháu-pàng, kóng, “Lí nā khéng kiâⁿ chit ê tōa hó sū
518 pêng tú-á saⁿ-chiⁿ piān-lūn ê sî, ū chi̍t chiah iá-káu tùi hia -khì, lâng kap hó͘ chiū siong-liông chhiáⁿ i phòaⁿ-tòan. Tùi án-
519pah la̍k- cha̍p-la̍k phò͘ lō͘: chûn ti̍t-ti̍t cháu, tio̍h saⁿ ji̍t chiū . Má-nî-la hái-oan chin tōa khoah, chûn-chiah chin chōe. Siâⁿ-ni̍h
520Hū-jîn-lâng khah kip- ài chòe kang thàn chîⁿ, khòaⁿ in tī koe-lō͘-ni̍h kiâⁿ-lâi, kiâⁿ-
521 soaⁿ ûi i; lâng beh kàu chit ê siâⁿ, chí-ū nn̄g ê niá thang keng-, só͘-í tio̍h kiâⁿ kàu chīn kūn, chiah ōe khòaⁿ-kìⁿ chit ê siâⁿ.
522tit-tio̍h, chiū-sī sím-mi̍h lō͘? Chiū-sī tio̍h thiàⁿ pa̍t lâng khah -thâu thiàⁿ ka-kī.
523séng, khí tī Si̍t-put-lí hô. Chit tiâu hô khaoh 20 tn̄g, tn̂g thàu- siâⁿ. I ê chúi teh kiâⁿ lâng lím-lím ōe khòaⁿ-kìⁿ, in-ūi chit
524í hô chiah bô sím-mi̍h lâu. Chit tiâu hô tùi siâⁿ tiong-ng chǹg-, pun hō͘ siâⁿ ê siang-pêng pîⁿ tōa, lâng tùi chia khui hô- kau thàu
525sím-mi̍h hō͘ in chia̍h.” Kóng-liáu, bé-ia̍h ê si̍t chiū nńg, chiū - óng. Hit ê thâng lóng bô phāng thang ìn i, bô tùi i kóng, beh
526siáⁿ-sū lâi mn̄g góa, āu-lâi lí lóng bô beh sìn, lí bē bat keng- ê sū chiū m̄ sìn.”
527Thâng chiū kóng, “Góa bē bat kìⁿ , góa cháiⁿ-iūⁿ tio̍h sìn.”
528kham-tit kàu chúi-bīn í- keng sí lah. Lūn in ê sí sī in-ūi siû - thâu kôaiⁿ.
529chiū i ê ngó͘-chōng, ba̍k-chiu lóng chhut-lâi, che sī in-ūi i siû -thâu kôaiⁿ ê iân-kò͘, só͘-í hō͘ chúi teh ê la̍t khah khin, pak-tó͘
530chhiūⁿ teng ê khóan. Ū hō i ê kng sī tī thâu-khak chhin-chhiūⁿ tì ê khóan-sit. Ū hō i ê kng sī tī chhùi- ē-táu. Ia̍h chi̍t hō khah
531 lō͘; lāu lâng hoaⁿ-hí, kā in chhōa kàu khoe-kîⁿ kóng tio̍h liâu -khì, koh pò in khòaⁿ hit pêng ū soaⁿ, ū lâng teh peh, koh soaⁿ-téng
532-ê teh kò chûn, koh ū kúi-nā lâng í-keng lo̍h chúi, teh-beh liâu -khì. Chit nn̄g ê gín-á khòaⁿ-kìⁿ chiū kiaⁿ kóng, “In teh-beh tîm
533.” Lāu lâng kā in kóng, “Lín ia̍h tio̍h chhin-chhiūⁿ án- ni liâu -khì, in-ūi Ông ēng chit ê khoe, sī beh hō͘ lâng tùi chia liâu kè
534kè-khì, in-ūi Ông ēng chit ê khoe, sī beh hō͘ lâng tùi chia liâu , lâi tit- tio̍h chheng-khì.” Tùi hit tia̍p gín-á chiū kóng, “Góan
535tio̍h chheng-khì.” Tùi hit tia̍p gín-á chiū kóng, “Góan beh liâu -khì.” Chiū lo̍h chúi liâu kè-khì. Hit ê khoe bô jōa chhim, bô
536 gín-á chiū kóng, “Góan beh liâu kè-khì.” Chiū lo̍h chúi liâu -khì. Hit ê khoe bô jōa chhim, bô kú chiū kàu hit pêng hōaⁿ. Gín
537mi̍h cha̍h-teh put- lūn chhiûⁿ á-sī chhù, koh khah kôaiⁿ ia̍h sī pôaⁿ -khì. Ū-sî tú-tio̍h o͘-im thiⁿ chiū bô kiâⁿ, hit só͘-chāi chiū hō͘
538thih-lō͘, tōa lō͘, iàu-kín ê lō͘ lóng tùi Pa- lê siâⁿ-lāi keng-, tùi chit ê in-toaⁿ Pa-lê siâⁿ put-chí lāu-jia̍t.
539 tōa, gōa-bīn ê chiu-ûi ū 73 lí, tùi tāng kang kàu khí hó keng- 20 nî, che sī kan-ta chō siâⁿ- chhiûⁿ kap gōa-bīn lóng-chóng ê phàu
540gûn ū ﹩7000,0000. Siâⁿ-chhiûⁿ sì-ûi ū 69 ê mn̂g, 56 ê sī lâng keng- ê, 9 ê sī thih-lō͘ keng-kè ê, 4 ê sī tī chúi-ni̍h chûn-chiah keng
541sì-ûi ū 69 ê mn̂g, 56 ê sī lâng keng-kè ê, 9 ê sī thih-lō͘ keng- ê, 4 ê sī tī chúi-ni̍h chûn-chiah keng-kè.
542, 9 ê sī thih-lō͘ keng-kè ê, 4 ê sī tī chúi-ni̍h chûn-chiah keng-.
543Chá tī Lô-má kok ū chi̍t ê lô͘-châi miâ kiò An-lô-, in-ūi hō͘ chú lâng phah kàu chin siong-tiōng, i chiū cháu-khì bih
544An-lô- khòaⁿ-kìⁿ án-ni, kiaⁿ kàu ngia̍uh-ngia̍uh chhoah, in-ūi bô lō͘ thang
545chêng, chhin- chhiūⁿ chin koai ê khóan-sit, ná kiâⁿ ná chhan. An-lô- khòaⁿ-kìⁿ i chi̍t ki kha ū chéng koh lâu huih, sai teh kiâⁿ ê sî ta̍uh
546in-ūi kha-ē ū chha̍k-tio̍h chi̍t ki tōa ki chhì, tiùⁿ lâng. An-lô- chiū chiong chhì puih-khí-lâi, koh chek lâng hō͘ i chhut. Lâng í-
547Tùi hit sî liáu-āu, chit chiah sai kap An-lô- kiat chòe hó pêng-iú, siông- siông tè i tī āu-bīn, mî-sî khùn
548Āu-lâi An-lô- hō͘ peng lia̍h-khì. Chiàu Lô-má ê lu̍t-lē, lô͘-châi nā cháu- khì
549lâi khòaⁿ, hông-tè chē tī kôaiⁿ ūi teh khòaⁿ. Í-keng chiong An-lô- hiat tī sai-hia̍t, chiū khui thih-cha̍h pàng sai chhut-lâi, phah- sǹg
550, lóng m̄ kam kā i. Hông-tè khòaⁿ-liáu chin kî-kòai, tiàu An-lô- chhut-lâi, mn̄g i kóng, “Chit chiah kìⁿ-tio̍h lí, cháiⁿ-iūⁿ koai kàu
551An-lô- chiong chêng tī chio̍h-tōng- ni̍h só͘ tú-tio̍h ê kā hông-tè kóng.
552kò sī kā lán àn kó͘-chá lô͘-lē sak tùi hiān-tāi lô͘-lē ê kúi- niā-niā. M̄-koh Iā-hô-hoa chá tiō ī-giân, tng Elijah iōng lêng-hûn
553táⁿ-kek chit ê chhiong-bóan siâ-ok ê pe̍h-lâng sè-kài. Siōng-tè ê -ōe tiō sī beh thàu-kòe "o͘-sek kek-bēng" lâi tùi-khòng ûi-hui lōan
554ê pe̍h-lâng hun-khui, in-ūi Bí-kok lô͘-lē ê chhù sī i chi̍p-hêng -ōe lāi-tóe thâu 1 ê beh kā siau-bia̍t ê.
555 têng kóng 1 kái: chit keng Bí-kok lô͘-lē ê chhù sī i chi̍p-hêng -ōe lāi-tóe thâu 1 ê beh kā siau-bia̍t ê. I kiòlan2 ài ōe kì-tit
556phiàn khì chiap-siū in só͘ thê-chhut ê khi-phiān lán ê iông-ha̍p -ōe, kap in chò-hóe chiap-siū simp-hòaⁿ ê lâi-lîm.
557Ji̍p-mn̂g siōng tiōng-iàu, mûi 1 ê lâng ē iōng i ka-kī ê hong-sek -sio̍k sêng-tióng. Lán nā ē-tàng tiông-sin lâi khòaⁿ lán sī án-
558Lîm Be̍k sī chi̍t-sì-lâng bô , cheng- chiat kòe-sì. Lâng chiū chng siōng lâi pài hō-chò Má-chó͘
559Biāu-su, Biāu-im, lóng ū chio tiōng-hu; chí-ū tē 3 ê Biāu-siān m̄ . Chiū thau cháu khì Jú-chiu Liōng-sū kōan Pe̍k- chhiok-sī siu hēng;
560Sè-sio̍k chheng chò Tiuⁿ Ông-kong, Tiuⁿ Tāi-tè. Gô thôan kóng i ū -tì lâi hián-sèng, in bó͘ hiàn chò chio̍k thâu.
561 chhiok-chìn siā-hōe ê piàn-kek hām le̍k-sú ê thui-chìn, lâng ê -ta̍t kap chun-giâm mā chiah ē thu̍t-hián.
562Tō chhin-chhiūⁿ -khì teh thè Kok-bîn-tóng chèng-kôan chhit kha-chhng ê chèng-kheh kap
563chió-só͘ gōa-séng cho̍k- kûn, che sī bô-hoa-tō͘ hió-jīm--ê, chhiūⁿ -khì ê"siang-tiông hōe-lu̍t" kap kong-bū-gôan khó-chhí ê "séng- chek
564sat." Ap-pek/pī-ap-pek ê le̍k-sú sū-si̍t, lán bōe-tāng hō͘ i "chûn chúi bô hûn", nā bô, lán bo-khó-lêng kiàn-li̍p bêng-khak ê chú
565pek ê put-gī thé-chè kui-ê óa-kái, hō͘ ap-pek-chiá hù-chhut tāi-; beh hòa-kái cho̍k-kûn mâu-tún, beh khai-chhòng Tâi-ôan ê bī-lâi
566sû bô siau-tháu, ok-chit ê Tiong-hôa-bîn-kok thé-chè mā iû-gôan -sio̍k teh thóng-tī Tâi-ôan-lâng.
567Ài kiâⁿ ê lō͘, lán iû-gôan tio̍h -sio̍k kiâⁿ--lo̍h-khì!
568bûn ê sú-iōng, ūn-chok ê Logic, chu-gôan ê hun-phòe kap kì-iú ê -ta̍t-koan, toh 1-hāng m̄-sī "Hôa-gí pà-kôan" teh khòng-chè? Kàu-io̍k
569kám péng-sin--a? Kám bat iōng "thé-chè po̍k-le̍k" lâi "chè-chhâi" kî-thaⁿ cho̍k-kûn--a?
570kang-kū, î-chhî chit-khóan hiān-chōng, jîn-bîn tāi-chiòng chiah ē -sio̍k chò "gōng-peh-sìⁿ", bōe khì thiau-chiàn in ê kôan-ui!
571-na-kok chia̍h-lâng pō͘-sò͘ it-ti̍t lâi, in ê kha-á kóaⁿ-kín "siat- siā- hōe kong-lūn", Lī-iān-chō choan-kang pang "it-tiong sī chôan-
572100-nî lâi hóan-thé-chè ê le̍k-liōng, ah- hóan-tōng sè-le̍k, mā kā Tâi-ôan-lâng ê chèng-tī-la̍t keng-ji̍p
573siā-hōe ê tē-ūi, tī ka-têng ê kak-sek, kap hō͘ gōa-kài sok-pa̍k ê -ta̍t-koan siá kah chiok o̍ah-thiàu, tī chia, mā siūⁿ tio̍h iōng cha
574sái chò ka-tī ê chú-lâng, siáⁿ-mih-tāi lóng ài chiàu soa-bûn ê -ta̍t-koan kiâⁿ, tī chit-chióng bô chun-tiōng jîn-sèng ê siā-hōe
575tui-kiû ka-tī ê kôan-le̍k ê sî, tian-tó teh hù-ha̍p cha-po͘-lâng ê -ta̍t-koan, kiat-kó koh hóan tò-tńg--lâi hō͘ siā-hōe phoe-phêng tìn
576nā-sī siā-hōe bē-sái iông-ún 1 ê『璩美鳳』, án-ne sī án-chóaⁿ beh -sio̍k iông-ún koh khah chē cha-po͘ ê『璩美鳳』? Lán ài--ê sī it-tì ê
577tui-kiû--ê sī ū jîn-sèng, chun-tiōng kò-jîn sóan-tek ê siā-hōe -ta̍t-koan, cha-bó͘-lâng beh tùi-khòng--ê m̄-sī cha-po͘-lâng, sī chit
578pàng hong-siaⁿ: "Kiān-pó liáu siuⁿ chē, pó-hiám-hùi tio̍h-ài koh khí-!" Chiàⁿ-káng sī teh kā lán chng-siáu--ê!
579"Ūn-tōng" sī teh hóan ap-pek, beh phah-phòa niú-khiok ê -ta̍t-koan, têng-sin chhiau-chhōe lâng ê kè-ta̍t, khí-chō sin kok-ka
580beh phah-phòa niú-khiok ê kè-ta̍t-koan, têng-sin chhiau-chhōe lâng ê -ta̍t, khí-chō sin kok-ka, sin siā-hōe, kā chit-ê gôan-chek chiâⁿ-chò
581thó-lūn sin kok-ka ê lōe-hâm kap bûn-hòa, án-ne beh ài chit-chióng -sio̍k lâng chia̍h lâng ê kok-ka chhòng siáⁿ? Nā kan-taⁿ beh cheng-chhú
582-ui, m̄-tāⁿ tī tì-sek hong-bīn, liân gín-á ê jîn-keh hó ah bái, -ta̍t-koan tio̍h ah m̄-tio̍h, to tio̍h lāu-su (kôan-ui) lâi koat-tēng..
583kèng-ka kòa-ì ê sī: "ROC" ê lāu-su, in tōa-to-sò͘ lóng sóan-tek -sio̍k chòe chit-ê "ló-chhó put-liông ê kàu-io̍k chèng-chhek ê pōe
584 sé-náu. Lán tī chit-ê thé-chè--nih hêng-sêng ê tō-tek-koan kap -ta̍t-koan, bô tiuⁿ-tî tú-tio̍h chhiàng-suh, kū ì-sek kap kè-ta̍t-koan
585koan kap kè-ta̍t-koan, bô tiuⁿ-tî tú-tio̍h chhiàng-suh, kū ì-sek kap -ta̍t-koan siū-tio̍h thiau-chiàn, sim-koaⁿ-té ē hôai-gî kui-ê sè-kài.
586lāi ē it-ti̍t beh chhōe tap-àn, ē it-ti̍t mn̄g ka-tī, sòa--lo̍h, kū -ta̍t-koan ē pang-pôaⁿ, ē it-ti̍t su-khó lán kò-jîn sèⁿ-miā kap ūn
587-sio̍k koh siūⁿ--lo̍h-khì, siáⁿ-mih sī thé-chè? Lán soah ē hoat-hiān
588le̍k sio-thīn, koh kā pún-té ê chi-chhî-chiá kau-tài kóng mài hiah -kàu sī-hui!
589thang phò-hōai cho̍k-kûn kám-chêng, hông chia̍h--khì-ê mā mài koh -kàu!
590sī án-ne, lán o̍ah--leh chiah ē koh-khah ū ì-gī, chiah ē koh-khah ū -ta̍t!
591siū tè-kok chú-gī ap-pek ê chêng-hêng chò hóan-séng kap su-khó, -sio̍k phah-piàⁿ.
592ē-sái, chit-khóan pò-tō bô liáu-kái si̍t-chè chōng-hóng tō hē -ta̍t phòaⁿ-tōan, kám m̄-sī ì-sek hêng-thài teh pìⁿ-kúi pìⁿ-kòai?
593chiah sī lán ê bakuh, cho͘-chit kûn-chiòng le̍k-liōng mā-sī lán tio̍h -sio̍k chò--lo̍h-khì ê khang-khòe.
594tà ji̍t ê sî-tāi kòe--khì-a, lán iōng sèⁿ-miā kap chū-iû ê tāi- pek gōa-lâi thóng-tī chi̍p-thôan niū-pō͘--a, lán ē-tàng tōa-siaⁿ
595chèng-kheh) kiò lán tio̍h kā kòe-khì lóng pàng hō͘ kòe--khì, lán -sio̍k hō͘ kū-thé-chè ê "thóng-tī pà-kôan" pa̍k kah ân-ân-ân!
596hui teh chhòng siáⁿ? Tâi-ôan-lâng iōng sèⁿ-miā kap chū-iû ê tāi-, tī ke-thâu kap gōa-lâi chèng-kôan chhia-piàⁿ ê sî, Lí Teng-hui
597lâi thé-chè "ha̍p-hoat", tàu-tīn lâi chiap-siū kū-thé-chè pà-kôan -sio̍k kā lán chau-that.
598ê khì-hun kap thó-lūn khong-kan? Lán beh khí-chō siáⁿ-mih khóan ê -ta̍t?
599tī ê thôan-thé--nih, lán soah chhiâng-chāi iōng it-poaⁿ siā-hōe ê -ta̍t-koan (lán beh phah-phòa ê kè-ta̍t-koan) teh sok-pa̍k ka-tī.
600chhiâng-chāi iōng it-poaⁿ siā-hōe ê kè-ta̍t-koan (lán beh phah-phòa ê -ta̍t-koan) teh sok-pa̍k ka-tī.
601M̄-koh nā kian-chhî TGB ê gôan-chek, kian-chhî lán sìn-gióng ê -ta̍t khì chhù-lí, gûi-ki hōan-sè tō-sī chóan-piàn ê ki-hōe.
602Pe̍h-lâng iû-gôan kiò i "O͘-kúi". Tī Bí-kok siā-hōe niú-khiok ê -ta̍t-koan--nih, pe̍h-sek tō-sī "chú-liû", chit-ê pēⁿ- thāi ê Pe̍h-
603tui-kiû--ê, Malcolm hit-chūn bô siūⁿ-tio̍h ē-tàng phah- phòa chit-ê -ta̍t-koan, kan-taⁿ siūⁿ beh iûⁿ--li̍p-khì.
604kèng-chhat lia̍h khì koaiⁿ, tī kaⁿ-ga̍k lāi-té, i tú-tio̍h kái-piàn i -ta̍t-koan ê lâng, hit-ê lâng iōng chong-kàu chò pau-chong, Malcolm
605lâng, hit-ê lâng iōng chong-kàu chò pau-chong, Malcolm koat-tēng bòai -sio̍k bô͘-hóng Pe̍h-lâng, i khai-sí liáu-kái『有色人種』m̄-sī hông chiù
606-lâng kiàn-li̍p sin siā-hōe ê chong-kàu, kap Pe̍h-lâng siā-hōe ê -ta̍t-koan nah ē hiah-nī-á sêng? Kap sìn-tô͘ sio pí-kàu, sîn-chit
607lâi Bí-kok liáu-āu, Malcolm koat-tēng beh kiàn-li̍p sin ê kàu-phài, -sio̍k ūi kiàn-li̍p sin siā-hōe lâi phah-piàⁿ. Bóe--á, i tī ián-káng
608kap Malcolm sio-kâng ê siàu-liân-ke, iōng lí-sióng kap jia̍t-chêng, -sio̍k ūi-tio̍h chhòng-chō『非裔美國人』ê sin siā-hōe teh phah-piàⁿ.
609siā-hōe mā ū kai-kip kap cho̍k-kûn ê bô pêng-téng. Tiong- kok-sek ê -ta̍t-koan kap Bí-kok Pe̍h-lâng ê kè-ta̍t-koan kāng-khóan, sì-kè sī
610bô pêng-téng. Tiong- kok-sek ê kè-ta̍t-koan kap Bí-kok Pe̍h-lâng ê -ta̍t-koan kāng-khóan, sì-kè sī pà-kôan kap te̍k-kôan.
611ê kè-ta̍t-koan kap Bí-kok Pe̍h-lâng ê kè-ta̍t-koan kāng-khóan, sì- sī pà-kôan kap te̍k-kôan.
612kek beh khai-hòng sam-thong, koh ū ka-ji̍p WTO ê éng-hióng, tōa-liōng -siàu kē ê lông-sán-phín siau lâi Tâi-ôan chhī-tiûⁿ, ap-pek tio̍h
613khì lông-sán-phín siu-ji̍p kiám-chió, mā éng-hióng tio̍h lông-bîn -sio̍k chèng-choh ê ì-gōan.
614siàu-liân-pòe--ê tō bô án-ne siūⁿ--a. Chit chióng chêng-hêng nā -sio̍k lo̍h--khì, Tâi-ôan lông-gia̍p tio̍h-ài soan-kò sí-bông, lán
615chiòng thôan-pò mûi-thé. In kā pau-chong chin sù-sī ê bûn-hòa kap -ta̍t koan-liām tùi téng-kôan tàn--lo̍h--lâi, lán tio̍h ài koai-koai
616 tī ha̍k-hāu iáu sī bô o̍h-tio̍h lán ka-kī ê ōe-gí kap bûn-hòa -ta̍t-koan! Lán ê ōe-gí iáu-sī tē-jī-téng..ê, bô chúi-chún..ê
617khóan sian-chìn koh ū óan-kiàn hó chú-tiuⁿ ê tì-ìm. Lán ê bó-gí -sio̍k hō͘ lâng chau-that, hō͘ lâng khòaⁿ-khin, hō͘ lâng thí-chhiò!
618 thóng-tī Tâi-ôan ê 212 nî kî-kan, tōng-lōan ê chhù-sò͘ thóng---khí--lâi, ū bîn-piàn (民變) 42 pái, hâi-tàu(械鬥) 28 pái. Nā kā i
619ê 4 kak kho͘-á, sī ēng pe̍h-sòaⁿ ōe ê khang-keh-á. Ta̍k-pái keng- si̍p-jī-lō͘-kháu ê sî, lóng ōe chim-chiok kā i khòaⁿ--chi̍t--ê.
620siang-chhiú, chē kôan kôan, khòaⁿ hiān-chhú-sî ê iù-jî kàu-io̍k -sio̍k chhân-hāi Tâi-ôan Gín-á ê bó-gí sè-kài?
621koh ōaⁿ chi̍t-ê thóng-tī-chiá, Kok-bîn-tóng chèng-hú. Gē-tôaⁿ ê -ta̍t-koan mā chhin-chhiūⁿ hian-chheh án-ne, ōaⁿ lēng-gōa chi̍t-ê tô͘
622iū, pún-thó͘ ūn-tōng khai-sí í-āu chiah tùi in ū khah sin ê pêng-.
623sū, m̄-kú in kà-o̍h ê keng-giām sī pí phok-sū lūn-bûn koh khah ū -ta̍t, koh khah tin-kùi! In bô kì-kong ka-chióng, m̄-kú pa̍t-lâng kì
624keh-tn̄g, jīm-hô gí-giân lóng ū piáu-bêng chhin-chhiūⁿ tiān-náu, -sǹg-ki chit khóan kho-ki, á-sī chong-kàu koa-khek hit khóan ū tiat-
625siá-ìn--khí--lâi si̍t-chāi liáu gōng-kang. Chiong-kî-bóe, in siat- 1 thò sin ê hē-thóng ēng 22 ê kán-tan, hó-siá ê piáu-im jī-bó
626tāi-tāi sī-m̄-sī ōe-tit-thang ka-kī chū-iû chòe chú-lâng, á-sī -sio̍k beh hō͘ gōa-lâi chèng-kôan thóng-tī, ê koat-chiàn-tiám lah.
627tú-tio̍h Taai-woan (Tâi-ôan) ê choeh-ji̍t, tông-hiong lóng ōe saⁿ-kap -chiat. Te̍k-pia̍t sī cha-bó͘ tông-hiong lóng ōe chòe-hé pī-pān hit
628piáⁿ. Góa mā chiàu in ê chhài-toaⁿ chi̍t-chhut chi̍t-chhut si̍t-giām--, beh tńg-lâi Taai-woan ê sî, góa mā kā hiah-ê chhài-toaⁿ khóan
629ê chhài-toaⁿ khóan ji̍p hêng-lí, lia̍h in chòe bat tī Bí-kok tòa-- ê liām-kì, mā hō͘ góa thang siàu-liām tông-hiong tùi góa ê chiàu
630sûn ê liû-ha̍k-seng, ná ōe piàn-chiâⁿ-chòe o͘-miâ-toaⁿ--leh? Sî-kan -óng, in ê pìn-piⁿ iā ta̍uh-ta̍uh pe̍h--khí-lâi; In chá tō tī chit
631jú bô--khì, góa koh ūi kò͘ saⁿ-tǹg, mî-ji̍t thoa-bôa, chit kúi-nî Gō͘-ji̍t-choeh, iā bōe koh te̍k-pia̍t hoaⁿ-hí, ha̍k-seng-sî-tāi ê jia̍t
632, tāi-khài góa ōe kap pêng-siông-sî kāng-khóan, tiām-tiām tō͘--, m̄-koh sim-koaⁿ-thâu ê gî-būn iû-gôan tī--leh: Góa mî-ji̍t su-bō͘
633hiong tàu-tóe tī toh-ūi? Si-jîn Taan, Byeng-jyin( Tân, Bêng-jîn)kóng--: "Taai-woan-lâng siⁿ-sèng ài liû-lōng." Góa m̄-chai ka-kī kiám ū
634thé kap lêng-hûn lóng ōe tit-tio̍h óa-khò kap an-hioh, bián koh sì- cháu-chông, kiaⁿ-hiâⁿ bô-tiāⁿ. Kò͘-hiong m̄-tāⁿ sī góa chhut-sì
635Tī chit 3 go̍eh 15 ji̍t o̍h-ni̍h ū pàng- nn̄g-ji̍t kú; 15 góa ū khì Bí-pō͘-hōe ê pài-tn̂g lé-pài, hit-sî
636Thong pài-tn̂g chin lāu jia̍t, lâng chē kàu that-that tīⁿ, lāi-bīn sì- pâi-kàu choan-choan hoe-phûn. Pún-tē lâng kap gōa-kok lâng lóng khì
637 500 lâng chia̍h hun, nā múi lâng pêng-kin chi̍t nî chò 6 kho͘ lâi -sǹg, chi̍t nî kan chóng-kè 3000 kho͘. Nā chiong chiah ê gîn lâi pó͘
638 lâng pêng-kin chi̍t nî chò 6 kho͘ lâi kè-sǹg, chi̍t nî kan chóng- 3000 kho͘. Nā chiong chiah ê gîn lâi pó͘-chō͘ kàu-hōe, chiū bián
639Lī-khui Vancouver góan koh chē hé-chhia, keng- Lo̍k-ki soaⁿ lâi kàu chit ê só͘-chāi. Ka-ná-tāi ê hé-chhia put-chí
640-chí piàⁿ-sè, lóng sī ko-téng ê chóng-phò͘, chin gâu chú. Keng- Lo̍k-ki soaⁿ, kéng-tì kàu-ke̍k súi. Soaⁿ-téng lóng sī seh, soaⁿ-kha
641í-siōng. Lo̍k-ki soaⁿ liáu (2 ji̍t, 1 mî) chiū keng-kè chi̍t ê tōa pîⁿ-iûⁿ. Chit ê só͘
642í-siōng. Lo̍k-ki soaⁿ kè liáu (2 ji̍t, 1 mî) chiū keng- chi̍t ê tōa pîⁿ-iûⁿ. Chit ê só͘-chāi chhut be̍h kap gû, bé chin chōe.
643gín-ná cha̍p-saⁿ á-sī cha̍p-sì hòe, ū-ê iáu khah chá, chiū chhut-. Kōaⁿ-tiāⁿ liáu chiū lóng bē piàn-ōaⁿ tit. Sui-jiân iáu-bōe tēng
644sin, cha-bó͘-lâng chiū pìⁿ-chò kóaⁿ-hū, bē sái-tit koh- chài khì , chit khóan ê hong-sio̍k hō͘ kúi-nā bān ê gín-ná kóaⁿ-hū chhi-chhám
645Tùi Bombay (Bēng-mái) khí-sin káu-ji̍t kú keng- Arabian Sea (A- la̍t-pek hái) kap Âng-hái, lō͘-bóe ji̍t keng-kòe Suez
646hō͘ lán thang siàu-liām I ê it-seng, pí pài-tn̂g, tōa chhù, si̍p-jī- á-sī pa̍t khóan ê chhù, lâng khí, lâi kì-liām I, khah ē hō͘ lâng
647ho̍k, kam-gōan pàng-sak lé-pài-tn̂g, chhù- the̍h, bó͘-kiáⁿ, khì sì- liû, sì-kè bih. Lé-pài-ji̍t pài-tn̂g chē-chē keng lóng koaiⁿ--teh
648 pàng-sak lé-pài-tn̂g, chhù- the̍h, bó͘-kiáⁿ, khì sì-kè liû, sì- bih. Lé-pài-ji̍t pài-tn̂g chē-chē keng lóng koaiⁿ--teh, sìn-chiá chiū
649Lín ū kià nn̄g ki chin súi kim ê Si̍p- jī- lâi sàng góan, iā kā góan nn̄g lâng kiong-hō; góan kàu-ke̍k hoaⁿ
650Chit nn̄g ki kim Si̍p-jī-, góan lia̍h- chòe ke̍k pó-pòe, iā sī thang sî-sî hián- bêng lín
651káng ê pó-chôaⁿ, thang lâi sóe-chheng lín ê chōe; iā tī Si̍p-jī-- kha, ū I i-tī ê só͘-chāi. Chhin-chhiūⁿ Sèng- si ū kóng, tī Si̍p
652, ū I i-tī ê só͘-chāi. Chhin-chhiūⁿ Sèng- si ū kóng, tī Si̍p-jī--téng ū 5 ê siong-jiah:
653Ài koh kóng, góan lia̍h chit nn̄g ki Tâi-ôan ê kim Si̍p-jī- chòe kùi-khì ê sàng-phín; iā ài pò lín chai, góan sî-sî teh ǹg
654"official" chi "bêng", khiok-sī í-keng ū "official" chi "si̍t " ê khí-pō͘. -sio̍k phah-piàⁿ! Ài piàⁿ chiah ē iâⁿ !
655ha̍k-hāu 1/2, tān-sī góa siong-sìn it-tēng iáu ū pān-hoat ē-tàng -sio̍k tha̍k--lo̍h khì, lí chhian-bān m̄-thang chia̍h kàu 110 kong-kin,
656tàng siá chiah chē, Tâi-bûn bô góa siūⁿ--ê hiah khùn-lân, góa ē - sio̍k o̍h--lo̍h khì ê!(Hi-bāng lí bô khòaⁿ kah chin sin-khó͘)
657 chò koh khah chhim-ji̍p ê giân-kiù, m̄-koh mê-nî khó sòa, góa ē -sio̍k siá.
658tiám lâi chò piau-chún, kiám-giam chit-ê sin chèng-hú, mā iōng che -sio̍k lâi chhui-sak pêng-téng ê cho̍k-kûn koan-hē!
659- hù ê A-hūi, kó͘-chui koh hó-tàu-tīn ê A-jîn...…, nā sī thóng---1-ē, èng-kai sǹg lí ê siau-sit khah chē, thán-pe̍h-kóng, hō͘ góa
660Koh lâi, -sio̍k thiaⁿ in kóng lí ê siau-sit, mā khai-sí kap lí chiap- chhiok.
661-sī cha-po͘ gín-á o̍ah-- lo̍h-lâi, hō͘ in sit-khì 1 ê tong-jiân ê -sêng-jîn (kū thôan-thóng, kū su-ûi).
662khèng-chiok lín ūi-tio̍h chit ê cha̍p-chì hù-chhut ê sin-khó͘ kap tāi-.
663pau-koat chōe-chōe ê chân-chhù, ū bu̍t-chit, sîm-lêng, koan-liām, -ta̍t-koan------;iú-hêng..ê kap bû-heng..ê. Chiah tōa ê sū-kang ǹg
664 Siat-sú téng-bīn ê ī-siōng koh -sio̍k sûn-hôan--lo̍h--khì, keng-kòe 20 tang āu lāu-tōa-lâng chiap-
6651. tùi siá-chok ê lâng chin ū -tat,
666sio-tiāu, góa kiû Siōng-tè hō͘ góa nāi-sim, sìn-sim kap tì-hūi, -sio̍k gián-kiù, ē-tit-thang hō͘ koh-khah chōe ê lâng tit-tio̍h hó-
667kháu..á. Chìn-chêng lán lóng bô hō͘ tùi-hong chai-iáⁿ ka-tī hit-kang ê -e̍k. Pah..á, lí khòaⁿ, góa sī lí pak-tó͘-té ê bīn-thâng.
668liōng góa oh-tit kah lí chò-phōaⁿ, kah lí khai-káng, chhōa lí sì- kiâⁿ-ta̍h. Chit-chi̍t-tiám, iáu sī A-mē-á kah a-Hôa khah tah-sim, khah
669Pah..á, tī chia góa boeh kah lí phín: lí kian-chhî..ê, góa ē -sio̍k kian-chhî; lí khòaⁿ bē tio̍h..ê, góa boeh kā khòaⁿ kah tio̍h.
670-ê!). Tiong-kok lâng pún-sin í-keng kā pàng-sak, Tâi-ôan lâng koh -sio̍k iōng kàu chiok hoaⁿ-hí, koh chū-jīn sī chèng-thóng!? Chin-chiàⁿ
671sī kì hit-pún Sin-iok ê tāi-chì. Chiah-ê chí-mōe só͘ tê ê gîn -kiōng ū $1152.35. Chiông-tiong Hok-kiàn séng tê khah-chē, ū $228.
672kiàn séng tê khah-chē, ū $228.85. Tē-jī sī lán Tâi- ôan séng, -kiōng ū tê $109.48. Iū chiong só͘ khai ê tiâu-khóaⁿ kì-chài tī
673-kiōng $1152.35
674 Kàu tī 19 ji̍t kap 20 ji̍t, thó͘-ho̍at-tūi ê peng ū chhut siâⁿ sio -kiōng 17 chng. Ū kúi-nā chheng lâng tô-cháu ji̍p-soaⁿ, bô bí-niû
675jîn chhim-sìn ji̍p Iâ-so͘-kàu ê lâng bē-ē kap in chò tùi-te̍k lâi -bô͘ kok-tō͘ ê sū. Tùi án-ni óa-kīn lé-pài-tn̂g kīn-hū chng iā
676Āu-lâi Ji̍t-pún chū-chi̍p in-ê peng chiâⁿ-chheng miâ, khì sio-chng; -kiōng sio chha-put-to 30 chng; bí chhek, ke-si chē-chē hō͘ in sio--tio̍h
677 $2000, lâng sòa hō͘ in thâi-sí, ia̍h chām i ê thâu-khak kōaⁿ sì- teh ûn-chng phài hó-gia̍h lâng ê gîn. Ū ûn tùi Tek-á-kha- chng
678chiū- i ê lâng tī Chiang-hòa ū 2291 lâng, tī Tōa-siā ū 1358 lâng; -kiōng 3649 lâng. Chiah ê lâng chhé-ûn ta̍k-ê ū lâi chha- put-to 4
679chò hioh kha ê só͘-chāi, sī Hok- chhun-hiaⁿ tòa tī-hia ta̍k ji̍t sì- kóng tō-lí, ta̍k lé-pài ū cha̍p-gōa lâng tiāⁿ-tio̍h teh chū-chi̍p.
680ká-chià hit-sin pu̍t ê miâ, lâi phiàn lâng ê chîⁿ, chhe lâng sì- kóng, Saⁿ-tè-chhù Kok-sèng-biō chêng ū chhut phang chúi, lâng nā
681khóan-thāi Tâi-ôan ê peh-sìⁿ. Ū lâng kóng chit ê -bô͘ sī tùi Chheng-kok lâi-ê.
682lí, i tāi-seng tòa tī Hú- siâⁿ-gōa siat i-kóan. Hit-tia̍p lâng sì- thôan iâu-giân ê pháiⁿ-ōe, siⁿ-khí jiáu- lōan, tì-kàu i tòa bē
683 chò ka-tī ê lī-ek. In-ūi sàn-hiong lâng chāi-siⁿ bē ē kap góa -kàu, sí-āu kiaⁿ i chok-chōng, put-tek-put ēng ché lâi an-ùi i. Chit
684tùn, ha̍k-seng nn̄g-pah gōa-ê, ta̍k-ê ū thih bîn-chhn̂g, bīn-tháng-, hun Siong-gia̍p-kho, Lông-gia̍p-kho, Bûn-kho, Ōe-tô͘, Seng-lí, Hòa-
685chúi 30 tn̄g chhim, chi̍t tiám-cheng kú chhut- chúi chheng gōa chio̍h; -chi̍ⁿ 2,250 kho͘. Góa khòaⁿ chit téng-hō ê khì-khū put-chí ū ha̍p
686-kóan, tī chit kóan ū pâi-lia̍t kok-kok ê bêng-bût pó-khì, ū-ê ta̍t liân-siâⁿ. Iā ū Tiong-kok kó͘-chá ê pó-khì, iā ū Hàn- tiâu
687thàn ū káng- hô ê ki-hōe sī khah hó. Lūn pôe-gîn ê sū m̄-bián -kàu kàu àn-chóaⁿ.”
688sió-o̍h-tn̂g, chi̍t-keng sī Chho͘-téng sió-o̍h-tn̂g; 3 keng ê ha̍k-seng - kiōng ū chiâⁿ -pah lâng, sian-siⁿ ū chiâⁿ- cha̍p ê. Chiàu án-ni
689ū hiàn kám-in-gîn; hiān-siū ê, ū 90 gōa kho͘; kap bōe lâi kau ê -kiōng ū pah chhut. Tī-hia ta̍k só͘-chāi ê kàu-hōe kìⁿ- nā chiaⁿ-
690 18 khám gia̍h. Ta̍k khám ê tiàm-āu ū khí kúi-nā keng khiā-ke. -kiōng sio chhit-peh cha̍p hō͘, óa káng-kîⁿ ê só͘-chāi ū káu keng
691Tē-jī ji̍t koh thâi-tio̍h 4 ê chheⁿ-hoan, -kiōng thâi 7 ê chheⁿ-hoan tò-tńg. Hit ji̍t chheⁿ-hoan beh lâi ûi, thiaⁿ
692 ê chòng-teng chò chi̍t-ē tiàu khì pé-siú ài-lō͘, ah niû-chháu bí-chhài, iā tùi Chóng-tok thó kiù peng lâi tàu chān. Chóng-tok
693siong cha̍p gōa miâ. Kàu 27, 28 hō chheⁿ- hoan chin ū tì-sek, gâu ēng , chng chháu-lâng hō͘ lâng phah chhèng; chhèng phah chin chē āu-lâi
694 bē Sèng- chheh kap kóng Sèng-chheh ê lâng ū 400, só͘ bē ê chheh- put-chí pān-gî. Tû chóng hoat-hêng-só͘ hoat-chhut--ê, kap ta̍k só͘
695kóng, chit pún chheh sī in lāu-bó hō͘ i, i khòaⁿ chò chhin-chhiūⁿ bô pó.
696chhái. In só͘ tùi-tiōng ê sī chhèng, to, pó-sioh kòe tī sìⁿ-miā, -chhōa sī ēng chhèng, to, tiáⁿ, pin-nn̂g, chiú, ti, chò phèng- kim;
697m̄ tī-lí, kiáⁿ-jî bô chīn pún-hūn kà-sī; put-kò chia̍h- pá sì- cháu, lâi o̍h pháiⁿ hong-sio̍k, siu-chéng pún-sin, tāi-ke saⁿ tàu-súi.
698kìⁿ gín-á tōa-tōa hàn iáu bē-hiáu tha̍k b, ch, chh, chia̍h pá sì- thit-thô o̍h pháiⁿ chhùi kap lâng oan-ke, ji̍p lé-pài-tn̂g kia̍uh-kia̍uh
699Lán nā ta̍k ji̍t ūi-tio̍h jio̍k-thé lâi tio̍h-bôa, -kàu ē pāi-hōai ê bí-niû, nā-sī cheng-sîn-chiūⁿ bô thang siū an
700chú-pn̄g, chiū khòaⁿ tī piah-ni̍h ui chi̍t khang chin tōa, liâm-piⁿ sì- sûn, ài chai chha̍t ū the̍h siáⁿ-hòe khì á bô ? Í -keng khòaⁿ-liáu
701peh-sìⁿ, chóng-sī in hóan-tńg pìⁿ-chò hòe-peng chin kiông- pō, sì- khì chhiúⁿ-kiap, bô lūn sī chu- pún-ka á-sī khah pîn-chiān ê lâng
702-sit, chiū khut ka-tī sūn-ho̍k kàu tī sí, sīm-chì sí tī si̍p-jī-” (Hui- li̍p-pí 2 : 8).
703Iā ū khòaⁿ Pit-sū-tāi ê tî, kap hit ê lia̍h-chò Chú giâ si̍p-jī- ê lō͘ (Via Dolorosa). Lé-pài-ji̍t khì Sèng Bōng Pài-tn̂g. Chit keng
704Teh-beh kóng-khí hiān-chāi ê sū, iā tio̍h kóng tām-po̍h -khì ê chêng-hêng lâi chiap-sòa.
705Kàu sin chèng-hú léng Tâi liáu-sū,keng- 10 sò͘ nî, chiū chit khóan ê “hoan-cho͘” kā i hòe-bô. Ū ēng Kong
706-chhiong-kim”),lâi pó͘-chō͘ in. Khó-sioh in bōe-hiáu pó-siú, keng- bô kúi nî, chiū long bô--khì. Tùi án-ni, in ê seng-o̍ah khah khùn
7071.Ui-tio̍h seng-o̍ah-siōng ê koan- hē, in ê cha-bó͘-kiáⁿ khah ài Hàn- jîn. Só͘-í hō͘ Hàn-jîn kap Lāi-tōe lâng chhōa chin-chōe khì.
708Le̍k-lâi tam-jīm ê thôan-tō-su 9 miâ, kî-tiong 6 miâ í-keng bat keng- tiàm Gî-lân ê tōe-hng. (Hit 6 miâ chiū-sī :---- Kai Pat-pó, Lîm
709Tâi-tang le̍k-lâi ê thôan-tō-su,m̄-bat ū chi̍t ê í-chêng bat keng- tòa Gî-lân ê tōe-hng, só͘-í m̄-chai hiah ê Pîⁿ-po͘-cho̍k pún-jiân
710góa ū kap Lí Chúi-chhia Thôan-tō-su chòe-tīn khì hái-kháu. keng- kúi-nā siā,ū chhē-tio̍h 3, 4 kee5 hōe-iú, iáu teh him-bō͘ tō-lí.
711kiâⁿ-lō͘ kàu Chio̍h-hō͘-sòaⁿ,keh ji̍t koh iân hái-kîⁿ chiūⁿ pak, keng- 2, 3 ji̍t chiah kàu Chúi-liân-bé. Chiū chai Tang-pō͘ chit chōa iân
712siáⁿ chai sī Ka-lé-óan-á, á-sī A-mi-á, in-ūi in teh saⁿ kau-pôe, saⁿ -chhōa.
713Góa í-chêng ū kóng, Gî-lân Pîⁿ-pō͘-Cho̍k ê hū-jîn-lâng ài Hàn-jîn,taⁿ tī chia(Tang-pō͘)A-mi-a ê hū-jîn-lâng ài kè Ka-lé-óan
714lâng ài kè Hàn-jîn,taⁿ tī chia(Tang-pō͘)A-mi-a ê hū-jîn-lâng ài Ka-lé-óan cho̍k,(chiū-sī Pîⁿ-pō͘-cho̍k). Ū-ê Ka-lé-óan cho̍k hō͘
715chhut tām-po̍h chiⁿ lâi hō͘ in chòe thôan-kàu ê só͘-hùi, sī chin ū -ta̍t ! Lia̍t-ūi iú-sim thiàⁿ Chú, thiàⁿ lâng ê hiaⁿ-tī chí-bē ah
716 chiū-sī tùi Bí-kok Sin-bûn-chhù ê tiān-kó hoan-e̍k--ê, “Í-keng -óng ê Bí-kok châi-chèng-ka, iā-sī chû-siān-ka Hia̍p-khek (Harkness)
717siān-ka Hia̍p-khek (Harkness) ê hu-jîn, tī A. D. 1950 nî 6 go̍eh 6 ji̍t -óng, kun-kù i ê ûi-giân, ū chiong 6,000 bān-gûn ê bí-kim, koan-sàng
718Hia̍p-khek Sian-siⁿ pún-sin tī A. D. 1940 nî -óng hit-sî, iā ū chiong 93,514,887 koan-sàng hō͘ kok chû-siān, chong
719Hia̍p-khek hu-jîn só͘ koan-hiàn ê 6,000 bān-gûn bí-kim, nā chiàu sî- ōaⁿ sǹg sin tâi-pè chóng-gia̍h ê 3 pōe í-siōng. Lán Tiong-kok ê
720kì tiâu-tiâu. Āu-lâi in ê kàu-hōe hiah ê hū-jîn-lâng, ēng sim -kàu ūi-tio̍h ??????hu-jîn khui chi̍t ê tui-tō-hōe, hit-sî ???kám-liām
721kā i thâi, chhiáⁿ lín kín tò-tńg lâi. Góa khòaⁿ-chhut in ê chà-, kā in kóng, he sī in ê chek-jīm kāng góan siáⁿ tī-tāi, chiū kū
722Bunun Sèng-keng hoan-e̍k ê keng-
723liáu tam-tng chit ê kang bōe khí. Chit-tia̍p kán-tan pò-kò hit ê keng- hō͘ lín chai.
724, tùi chèng-tī-siōng ê chhiú-tōaⁿ pí 公爵 khah ū, só͘-í kok-ka ê -ōe, im-bô͘ i lóng ū pang-chān 公爵; sui-bóng ū kúi-nā-ūi gōa-sek
725chin chōe ha̍k-seng chiū-kūn i, i só͘ ōe ê tô͘, á-sī kî-thaⁿ siat-, hō͘ lâng chin o-ló.
726tiâⁿ, chiū-sī kiong-lāi só͘ bô, hi-kî ê mi̍h. Tī kiong-lāi ū siat- chi̍t chiah kim-sai (金獅), ēng āu-kha khiā-teh, chhùi ōe thò͘-chhut phang
727I bô sit-chì, -sio̍k ōe kàu ôan-sêng, sui-sî tit-tio̍h chòe ko ê siōng-chàn. “Chòe
728Pâi-ôan-cho̍k ê -chhōa
729Pâi-ôan-cho̍k ê -chhōa kap lán pîⁿ-tē ū tōa cheng-chha, thiaⁿ-liáu iā ū khó-chhú
730góa pò͘-tō liáu in iáu m̄ sòaⁿ, chhoan-tiúⁿ iau-kiû kóng, chhiáⁿ -sio̍k lâi góan ê chhoan tiong thôan-tō, tiûⁿ-só͘ kap kiò lâng góa
731lé-pài tû ngó͘-siōng, kî-tiong chi̍t ūi sī Hiong-kong-só͘ ê chú-, i ê kiáⁿ tī Sin-tek Sèng-keng su-īⁿ tha̍k-chheh, i kóng kiáⁿ beh thôan
732chin hó sêng-chek, ū 300 gōa lâng lâi thiaⁿ, chóng-sī chin khó-sioh -ji̍t chiū liân-sòa lo̍h tōa-hō͘, sòa bōe thang kè-siok, só͘-í lán
733sī chin khó-sioh kè-ji̍t chiū liân-sòa lo̍h tōa-hō͘, sòa bōe thang -siok, só͘-í lán tio̍h siông-siông thàn ki-hōe chò kang.
734jia̍t-sim, kàu-hōe keng-chè sui-jiân jio̍k chóng-sī in ū phāu tōa ê -ōe, beh bóe tōe khah kīn koe-bīn, thang khí pài-tn̂g, só͘-í hōe-
735hōe, chóng-sī in bô in-ūi só͘ tú-tio̍h ê to-lān lâi hoe-sim, in koh -e̍k, chiong só͘ hiàn ê chîⁿ, lia̍h ti-á kiáⁿ hō͘ lâng chhī pun, ǹg
736KOH -SIOK8 PÒ͘-TŌ
737, kiat-kó chiū-sī tit-tio̍h 200 miâ ê thiaⁿ-chiòng, chin tì-ì lâi -sio̍k thiaⁿ. In lâi thiaⁿ pò͘-tō, sī chū-hoat-tek chē tī thâu-chêng
738, chin jia̍t, góan pò͘-tō ê kî-kan í-keng ôan, tióng-chip iau-kiû -sio̍k koh pò͘-tō, nā sī góan tio̍h koh kè-sio̍k khì Thài-môa-lí
739ôan, tióng-chip iau-kiû kè-sio̍k koh pò͘-tō, nā sī góan tio̍h koh -sio̍k khì Thài-môa-lí chò kang, tì kàu phah-sńg ki-hōe, chóng-sī
740ê un-sù, chiū tùi chèng-lâng soan-pò͘, bîn-á-àm i pún-lâng beh -sio̍k pò͘-tō, chhiáⁿ chèng-lâng tio̍h koh lâi thiaⁿ, chin kám-siā
741iā sī chāi tī chia, ài kó͘-lē múi chi̍t keng kàu-hōe, pún-sin ū -sio̍k pò͘-tō ê cheng-sîn, lâi ín-chhōa bōe sìn ê lâng kui Chú.
742sī chin gâu thong-e̍k, taⁿ góa só͘ o-ló ê chit 2 ūi sió-chiá lóng thôan-kàu-chiá, chin chiàⁿ sī Chú hó ê sóan-tiàu. Gōan Chú sù
743tē-it kan-khó͘ ê sī tú-tio̍h phòa-pīⁿ, in-ūi bōe thang chiàu só͘ -ōe ê khì chò, koh hō͘ só͘ chhiáⁿ ê kàu-hōe sit-bāng. Kàu Gio̍k
744 thoa-miā ka-kī hū-chek, iáu koh ū 3 àm ê pò͘-tō-hōe, koh ka-kī -sio̍k káng-tō, lâi ôan-sêng só͘ kè-ōe ê kang. Chia ê sian-siⁿ tióng
745àm ê pò͘-tō-hōe, koh ka-kī kè-sio̍k káng-tō, lâi ôan-sêng só͘ -ōe ê kang. Chia ê sian-siⁿ tióng-chip, hōe-iú lóng chin koan-sim góa
746 góa kám-kak bô phoe-miā káng-tō tùi Chú tùi lâng lóng bōe tit-, sui-jiân sī chhut-gōa, iáu-kú sī tit-tio̍h Thiⁿ-pē kap lâng ê ài
747lân, chóng-sī in iā sī tī khùn-lân tiong teh seng tióng. Ē-bīn ài -sio̍k pò lán chai chiah ê siau-sit.
748téng khí chi̍t-keng sin pài-tn̂g, hiān-sî khí kàu thang-téng tio̍h tah , bô liāu, só͘-í tio̍h thiah kū pài-tn̂g lâi tah, góa thiaⁿ liáu chin
749gôan beh chū-hōe, chóng-sī hit ji̍t thiⁿ-khì chin hó, chiū koh khì -siok khui pò͘-tō-hōe, in chin ǹg-bāng āu-hôe choan-kang ūi-tio̍h in
750khui pôe-lêng-hōe, in si̍t-chāi sī iau koh chhùi-ta, chóng-sī keng- chi̍t-nî kú iáu bōe ūi-tio̍h in chò sím-mi̍h. Tī chia iā sī ū
751chhēng hoan-saⁿ thiàu-bú, gîm-si, iû-hì, koa-sû sī “Chú tī si̍p-jī- téng siū-khó͘ chhám-sí.” In iû-hì pâi chòe si̍p-jī-hêng chin súi
752 chiah khí kàu thang-téng ê só͘-chāi, hiān-sî iáu bô chîⁿ thang -sio̍k chìn-hêng kang-sū, góa mn̄g in kang-sū-hùi ū-tēng jōa-chē?
753lán ê Chú thè lán khui chi̍t-tiâu éng-o̍ah ê lō͘, só͘ chhut ê tāi- jōa-tōa, lán iā tio̍h án-ni bô hiâm lô-khó͘ thàn ki-hōe thôan
754châng 5 chheng chí chi̍t-bān put-téng, góa khòaⁿ lóng m̄ chai ū hit ê -ta̍t, i iā chèng chin chōe kó͘-tóng-chhêng, múi-châng ū 1, 2 chheng
755iā chèng chin chōe kó͘-tóng-chhêng, múi-châng ū 1, 2 chheng-kho͘ ê -ta̍t, i kóng ū ê tiau 2, 3 cha̍p nî kú, ēng chin chōe kang, chóng-
756-taⁿ iáu bōe ōe”. Lia̍t-ūi tho̍k-chiá, kó͘-tóng ū khòaⁿ súi ê -ta̍t, kó͘-tóng sìn-tô͘ kiám ū sím-mi̍h kè-ta̍t mah? Gūi tiúⁿ-ló
757-tóng ū khòaⁿ súi ê kè-ta̍t, kó͘-tóng sìn-tô͘ kiám ū sím-mi̍h -ta̍t mah? Gūi tiúⁿ-ló koh chhōa góa khì chi̍t ūi, chham-koan pâi
758-sat kap ka-cháu. Ū chi̍t-pái góa khì tiàm tī hiong-tiúⁿ ê chhù -mî. Kàu pòaⁿ-mî sin-khu chiūⁿ khí-lâi tiám hé chi̍t-ê khòaⁿ, ba̍k
759chē, chha-put-to kúi-nā-pah chiah, tùi án-ni hit àm lóng bô khùn. chá-khí hiong-tiúⁿ ū kóng, in ēng ê tatami chiū-sī Ji̍t-pún-lâng
760Sui-jiân Iâ-so͘ ê ha̍k-seng ū chē-chûn hái lâi beh kiù in, nā-sī Mô͘-kúi ū chioh Ji̍t-pún chèng-hú ê
761Tùi án-ni hōe-chiòng chiah kam-gōan sòaⁿ. Kàu chá-khí chá-chá chiū chin chōe koh chù-chi̍p lâi beh thiaⁿ. Chhin
762lâi piàn, ū ê kóng sī ka-cháu lâi piàn, án-ni lán lâng chin bô -ta̍t. Taⁿ ū thiaⁿ lí kóng sī Siōng-tè chhòng-chō, sī I ê kiáⁿ,
763kàu lín khì pa̍t-ūi koh tńg-lâi chia chiū ōe hó.” Kó-jiân in tùi -ji̍t chiū khì chhò chhiū-á lâi khí pài-tn̂g. Chit ê chiâⁿ-chòe
764hm̂-po͘ ê hoan-siā. Tī hia iû-gôan siū siāng-khóan ê hoan-gêng. -ji̍t in-ūi in 20 ji̍t kú bô-mî bô-ji̍t kè-thâu chòe kang ê koan-hē
765siāng-khóan ê hoan-gêng. Kè-ji̍t in-ūi in 20 ji̍t kú bô-mî bô-ji̍t -thâu chòe kang ê koan-hē Topas í-keng peh bōe khí-lâi. I ê sin-khu
766ê chiū-sī Talima. Chit nn̄g ê lūn sìn-gióng kap lêng-le̍k sī iâⁿ- chêng ê lâng kúi-nā pōe. Lâu-thôan sī tī chit cho̍k tē-it hiông
767nā-sī ūi-tio̍h in ê lāu-lâng hóan-tùi chiū bô hoat-tō͘ thang koh -sio̍k.
768tio̍h taⁿ chit ê chōe, m̄-thang hō͘ sòe-hàn ê siū phah. Kó-jiân tī -chá-khí ha̍k-hāu-tiúⁿ mn̄g ê sî, kúi-nā ê tōa-hàn ê taⁿ in só͘
769ê sìn-tô͘ tùi Kàu-hōe ê chū-hōe khah jia̍t-sim, siông-siông khah -thâu tī ha̍k-hāu ê iā-ha̍k. Ha̍k-hāu sī beh kà-sī in bat kok-gú
770pàng-jiō chòe kì-hō tī i só͘ kiâⁿ- ê lō͘, thang ōe kì-tit i ê lō͘, lán kiám pí cheng-siⁿ khah gōng
771 kiám pí cheng-siⁿ khah gōng bōe-ōe chòe kì-hō tī lán só͘ kóng ê ōe mah? Cheng-siⁿ to bô lâng chó͘-tòng i chòe kì-hō, lán kiám
772tē koh ài kiâⁿ kan-îm. I ê seng-khu chin tōa-kho͘, chin ū la̍t, iâⁿ- cha-po͘-lâng. Tī Lâm-tâu-kōan chòe lú-chú hiat thih-kiû tē-it miâ
773khì hia pò͘-tō. I hit-àm ū kóng lâng ê chōe kap Iâ-so͘ Si̍p-jī- ê tō-lí. Chit ê lú-chú thiaⁿ-liáu chin kám-kek, ba̍k-sái ti̍t-ti̍t
774 seng-o̍ah. Hit-àm i tńg-khì sûi-sî tùi i ê tiōng-hu jīn chōe. -ji̍t i kàu oan-ke ê lâng ê só͘-chāi, ta̍k ê kā in jīn-chōe, lâu
775khehiong) só͘ hoat-khí ê sū. Tī hia ū chi̍t ê lú-chú sī iáu bē chhut-, miâ kiò Ali, bô sìn Chú. I ū phòa-pīⁿ chin kú, ná siong-tiōng
776, àn-sǹg tī hia beh hō͘ i sí. Hit-sî i í-keng m̄-chai lâng. Kàu cha-khí chit ê lú-chú thàu-chá chiū ka-kī kiâⁿ tńg-lâi i ê chhù.
777lí “ chò chiah tōa, mā kóng i chin thè lán hoaⁿ-hí. Chhiáⁿ tāi-ke -sio̍k koh piàⁿ--lo̍h--khì. Lán teh siá le̍k-sú. Le̍k-sú mā teh kā
778-iû io-chí hō͘ lí chia̍h liáu keh-ji̍t koh ōe siūⁿ beh khì chia̍h. -chîⁿ tāi-chiòng-hòa, siān-hî-mī kap hoe-ki-mī chi̍t-hūn lóng 60
779-bêng (European Union). Chin chē lâng jīn-ûi kū-té ê hoat-lu̍t nā -sio̍k chûn-chāi chiū chin oh sêng-kong.
780Chí-iàu -sio̍k in ê kiông-sè ê keng-chè hoat-tián, sió-sió-á ê bu̍t-chu phû
781-sio̍k téng ha̍k-kî ê I-ha̍k Tâi-gí khò-thêng, chit ha̍k-kî, Tēⁿ Si
782kàu-ha̍k o̍ah-tāng sī jú lâi jú chhia-iāⁿ. Ē-sái kóng sī chi̍t sì- lóng ū pan teh chìn-hêng. Tī 2001 nî chiaⁿ go̍eh chhe 6 tiàm Ko-hiông
783tī 2000 nî 12 go̍eh chhe 6 tiàm Ko-hiông Hàn-lâi Tōa-pn̄g-tiàm lâi cha-bó͘-kiáⁿ. Sin-niû sin-lông tī Bí-kok tha̍k-chheh ê sî se̍k-sāi
784 Tē-jī kai-tōaⁿ, -sio̍k chìn-siu kap siá-chok. Chiàu hiān-chhú-sî ha̍k-hāu kàu-su ê
785chhî kàu-su pún-sin ê Tâi-gí-bûn thêng-tō͘, koh thang hō͘ kàu-su -sio̍k chìn-pō͘, mā ē ta̍t-tio̍h chi̍t-ê bo̍k-piau: Tâi-gí-bûn ê chok
786kàu-gia̍h ê bó-gí kàu-su lâi kà-chheh. Mā thang hō͘ chiah-ê kàu-su -sio̍k chìn-pō͘, koh ke-thiⁿ bó-gí chok-phín ê sò͘-liōng kap thê-seng
787-kiāⁿ iā in-ūi i ê bô-kāng kap te̍k-sû, só͘-í ū i chûn-chāi ê -ta̍t. Tī sin ê sî-tāi, lán siōng su-iàu ê sī "Jîn-bûn ê koan-hôai".
788chai-iáⁿ thang chìn-pō͘. Che sī lán hù-chhut siong-tong tōa ê tāi- chiah tit--tio̍h..ê. Chiàu tō-lí kóng lán tiāⁿ-tio̍h ài hó-hó tin
789bóng bô sím-mi̍h chîⁿ, mā khiàm kha-chhiú, m̄-kú lán mā sio-kāng ē -sio̍k koh khok--lo̍h--khì. M̄-nā án-ne, lán í-keng kā Lōe-chèng-pō͘
790chiòng thôan-pò mûi-thé. In kā pau-chong chin sù-sī ê bûn-hòa kap -ta̍t koan-liām tùi téng-kôan tàn--lo̍h--lâi, lán tio̍h ài koai-koai
791 tī ha̍k-hāu iáu sī bô o̍h tio̍h lán ka-kī ê ōe-gí kap bûn-hòa -ta̍t-koan! Lán ê ōe-gí iáu-sī tē-jī-téng..ê, bô chúi-chún..ê
792khóan sian-chìn koh ū óan-kiàn hó chú-tiuⁿ ê tì-ìm. Lán ê bó-gí -sio̍k hō͘ lâng chau-that, hō͘ lâng khòaⁿ-khin, hō͘ lâng thí-chhiò!
793 (-sio̍k tī ē chi̍t ia̍h)
794ha̍p chèng-lâng ê khùi-la̍t, kiàn-li̍p pún-thó͘ ê chú-thé-sèng, -sio̍k ūi kiáⁿ-sun phah-piàⁿ.
795Tû liáu kū-té ê chho͘-kip-pan kap tiong-kip-pan í-gōa, koh beh khui -sio̍k Kàu-io̍k-pan. Lán chai-iáⁿ chiong-kî it-seng ê ha̍k-si̍p sī kàu
796bī-lâi ê kàu-io̍k chò chún-pī, só͘-í lán koat-tēng beh koh khui -sio̍k Kàu-io̍k-pan lâi ôan-sêng chit-ê bo̍k-phiau. Pò-miâ ê chu-keh
797 ê ki-pún koan-liām kap kiōng-sek. Mā-sī lán koh lâi tio̍h ài koh -sio̍k piàⁿ ê hong-hiòng kap bo̍k-phiau.
798múi lé-pài siōng-chió 2 tiám-cheng. Sêng-chek lia̍t ji̍p khó-chhat -sǹg, chò seng-ha̍k ê chham-khó.
799Chit-má, Bo̍k-su thè-hiu liáu koh beh -sio̍k kap lán koh chò-hóe phah-piàⁿ!
800tōa ê le̍k-liōng. Chhiáⁿ tāi-ke to-to chí-kàu, hō͘ góan ū ki-hōe -sio̍k chìn-pō͘!
801khiā chò-hóe, ū-ê só͘-chāi sī chhiau-kòe 6-7 pâi, nā chiàu thóng--ha̍k ê kè-sǹg hong-hoat lâi thóng-kè, choan-ka tī lō͘-bóe ū hoat
802, ū-ê só͘-chāi sī chhiau-kòe 6-7 pâi, nā chiàu thóng-kè-ha̍k ê -sǹg hong-hoat lâi thóng-kè, choan-ka tī lō͘-bóe ū hoat-piáu eng-kai
803kòe 6-7 pâi, nā chiàu thóng-kè-ha̍k ê kè-sǹg hong-hoat lâi thóng-, choan-ka tī lō͘-bóe ū hoat-piáu eng-kai sī chhiau-kòe 250 bān lâng
804khiā tī lō͘-piⁿ chēng-chēng khan-chhiú nā-tiāⁿ, chóng-sī chôan-sè- ê lâng lóng teh kim-kim-khòaⁿ Tâi-ôan-lâng chin chiàⁿ ta̍t-tit lâng
805-gí. In tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi (O̍at-lâm, Thài-kok, Ìn-nî....) lâi Tâi-ôan chiâⁿ-chò lán ê chhù-piⁿ koh khah sī lán ê sin-pū,
806bō͘ hō͘ góa tī tong-tiûⁿ ū chin tōa ê chhiong-kek kap kám-thàn! lâi kàu chheⁿ-so͘ ê só͘-chāi, gí-giân bē-thong, m̄-kú mā sī ài
807Kiám beh hā-khò hioh-khùn chi̍t--ē ah?” “M̄-bián! M̄-bián! Lāu-su -sio̍k kóng!”
808chhì-khòaⁿ in ê thêng-tō͘ sī kàu tó-ūi? Góa chiah ū hoat-tō͘ siat- āu-pái ê khò-thêng, in-ūi nā siuⁿ chhim á-sī siuⁿ chhián lóng bô
809 kap an-ùi! Hi-bāng āu-bīn koh ū chin-chē ha̍k-hāu kap thôan-thé -sio̍k chò--lo̍h--khì. Lán koh kè-sio̍k piàⁿ!
810 chin-chē ha̍k-hāu kap thôan-thé kè-sio̍k chò--lo̍h--khì. Lán koh -sio̍k piàⁿ!
811gia̍p ē chhut-cháu khì Chi-ná, chē-chē sī ǹg-bāng Chi-ná ê chiān- lô-kang. Che, chiū-sī jîn-sèng ê "tham"! Bô kò͘ tio̍h Tâi-ôan ê
812ūi lông-sán-phín ùi China hia tōa-liōng chìn-kháu kap cháu-sòe, -siàu it-ti̍t lo̍h, tiāⁿ-tiāⁿ liân pún-chîⁿ to siu bē tńg--lâi, koh
813lo̍h-si̍t, chhiūⁿ kóng: kam-gōan ko͘-khut mā bô-ài chhōa China bó͘, China ang, seⁿ China kiáⁿ, bô-ài kau China ê pêng-iú, bô-ài bé China
814 iàu-kín ê 1-hāng. Hi-bāng lán Tâi-bûn BONG-pò tī chit hong-bīn -sio̍k koh phah-piàⁿ, siá chē-chē kàu-châi hō͘ ha̍k-seng thang tha̍k.
815Góa pún-té tō bô teh -kàu chîⁿ, khòaⁿ tio̍h sī góa ū kà--tio̍h hit pan, bô tiû-tû tō
816ê siūⁿ-hoat sī: lâng kap lâng ê kau-chêng bē-tàng ēng chîⁿ lâi -sǹg, lāu-su tùi ha̍k-seng ê ín-chhōa kap kàu-tō mā m̄-sī ēng sî
817sêng-tióng, kám chiah ta̍t 69 kho͘? Tō-su ê chun-giâm nah ē chiah bô -ta̍t--leh?
818hòa, tùi jîn-chè koan-hē lūn kin chhìn niú ê siā-hōe hong-khì kap -ta̍t-koan, lán ê kàu-io̍k m̄-tāⁿ bô kā phoe-phòaⁿ, tian-tò jú kiông
819hn̂g lāi-té tio̍h-ài iu-sian tiōng-sī chit ê bûn-hòa būn-tê, siat- tī kàu-io̍k chè-tō͘ kap khò-têng kàu-ha̍k lāi-té, ta̍uh-ta̍uh-á
820chhin-chhiūⁿ chún i só͘ kiû. Hut-jiân hō͘ i siūⁿ chi̍t hāng ê hó -chhek, sûi-sî khioh chi̍t lia̍p chio̍h-thâu kòng-phòa hit ê kim-hî-
821gia̍h tōa chiū chhun i ê kha ji̍p-khì. Phang chiū pe chhut lâi, tèng lâi tèng kè khì, hîm ê mn̂g chin cha̍t, só͘-í tèng chiū bô chhái
822chhun i ê kha ji̍p-khì. Phang chiū pe chhut lâi, tèng kè lâi tèng khì, hîm ê mn̂g chin cha̍t, só͘-í tèng chiū bô chhái-kang, lóng
823 hô, khoe kiat kàu lóng bōe lâu. Gû-chhia, bé-chhia chiū ū kiâⁿ peng ê téng-bīn. Peng ke̍k lāi ê mi̍h ōe hāi-tio̍h chûn; chin tōa
824sī tī pa̍t ê hái-sū kò͘ teng. Keh nn̄g saⁿ nî Un-tián khì thàm i; chúi ê sî ū ak tio̍h hō͘ phòa-pīⁿ, tì-kàu khí hì-lô pīⁿ, ná-
825hoat chin súi, chin hó-khòaⁿ, koh chin ta̍t-chîⁿ; ū-ê chin phang, keng- chōe-chōe nî lóng bô sit-lo̍h i ê bī. Án-ni khòaⁿ chhiū ê lō͘
826chhiū tio̍h 20 lâng khan lâi ûi i ê chhiū thâu, chiah ōe thang lám , khó-kiàn sī chám-jiân tōa. Chóng-sī tōa châng chhiū bô tek-khak
827siâⁿ ū-ê bô lâng tòa. Só͘-í khòng-iá ê soa lâi iám i, chi̍t tāi chi̍t tāi, tì-kàu bô--khì, bô lâu chong-chek, chí-ū chi̍t ê soa-
828Tī Chú-āu 581 kàu 681 nî ê tiong-kan Tiong-kok lâng sái chûn -lâi, sòa kóan óa 100 nî. Se-pan-gâ, Hoat-kok iā bat lâi. Kàu āu
829. Kàu āu-lâi Hô-lân kok ū lâi chiàm Phîⁿ-ô͘ hái-sū, sūn sòa -lâi chiàm Tâi-ôan. Hit-sî pún-tó lâng khah tōa-bīn sī chhiⁿ-hoan.
830lāu-bú sī Ji̍t-pún lâng sìⁿ Tiân-chhoan. Sêng-kong ū chhōa peng -lâi Tâi-ôan kap Hô-lân lâng saⁿ-thâi, kàu bé thâi-iâⁿ. Hô-lân
831tōe, in chiū siám-pī khì soaⁿ-kan khiā-khí. Chi-ná lâng chin chōe -lâi, pún-tōe lâng tōa òan-hūn, sòa kiat oan-siû, kìⁿ lâng chiū
832léng; ū-sî léng kàu huih tī huih-kńg kiat kui lia̍p, tùi náu-kun keng- ê sî, hāi kàu lâng ê sìⁿ-miā. Án-ni chia̍h-chiú hóan-tńg sī
833ū chi̍t lâng siūⁿ-tio̍h gûn, chiū ín beh khì; chóng-sī phoe the̍h chhiú, thiaⁿ-kìⁿ thó-húi hiông-ok ê siaⁿ tī siâⁿ-gōa, chiū sit-táⁿ
834ka-chù-lāi. Koaⁿ sàng i kàu mn̂g, kah chiú-mn̂g ê peng tio̍h chún i , sòa tùi i kóng, hō͘ lí kim-mî tam-tng chit hāng tāi-chì sī m̄ eng
835hia ê gōa-kok lâng kó-jiân tit-tio̍h só͘ khiàm-ēng ê bí-niû. Koh nn̄g ji̍t, gōa-kok ê kiù peng chin chōe kàu lâi kiù in; chin-chiàⁿ
836pi-tê iā sī siāng khóan ê lō͘-ēng; lâng nā ià-siān, chòe kang -thâu, lim-liáu chiū chai i ê lī-ek. Tē it chá chiū-sī tī A-pí-
837 Tùi hit sî chōe-chōe só͘-chāi ū chèng ko-pi châng. Chèng keng- nn̄g nî chiū ū chí thang bán; múi châng ōe o̍ah--tit 18 nî.
838Lūn kim:chúi lâu, kim tîm tiâu tī khoe-tóe; lâng liâu-, kàu chiūⁿ hōaⁿ ê sî ōe khòaⁿ-tio̍h kim-soa kap thô͘ kha̍h tiâu tī
839i ê lāu-pē kiû. I ê pē-bú chai i iáu sī sòe-hàn gín-ná, só͘ -bô͘-ê kiám-chhái kui tī khang-khang; só͘-í m̄ chún i khì. Pa-ko-
840jiân thòe i siat-hoat, chōe-chōe pái tit-tio̍h lâng ê pó͘-chō͘. Le̍k- pòaⁿ-nî kú ê lō͘-tô͘, tī lō͘-tiong ū jiám-tio̍h chin tāng ê jia̍t
841sè, ún-chún beh thòe i chàu Hông-tè; sòa kiong-kip i ê só͘-hùi. bô lōa kú Hông-tè kó-jiân èng-ún kià phoe kap lō͘-hùi tiàu Pa
842Pa-ko-lí siūⁿ-tio̍h só͘ keng- ê sū, chai Siōng-tè ê un ke̍k tōa, chiū koat-ì beh hiàn sin-khu chòe
843ke̍k tōa, chiū koat-ì beh hiàn sin-khu chòe Chú ê kang. In-ūi i le̍k- hiah chōe kan-khó͘ ê sū, sin-khu lám tì pīⁿ; bô lōa kú sòa lī-
844só͘-í chin ta-sò, ji̍t thâu iām, tì-kàu soa ke̍k sio, lâng tùi hia chin kan-khó͘ kàu ke̍k.
845Lín nā khì Bí-chiu ê Ha̍p-chiòng-kok, tùi O-liân séng keng- khòaⁿ in súi ê O-liân siâⁿ, chiū ún-tàng ū lâng ōe chhōa lín
846nn̄g ê sàn-hiong jîn-ài ê siàu-liân lâng chhī. Kàu tōa hàn chhut siⁿ chi̍t ê gín-ná. Chóng-sī bô lōa-kú i ê tiōng-hu sí, kiáⁿ
847tò-lâi hō͘ ko͘-jî īⁿ iau ê gín-ná chia̍h. Kúi-nā pái tī ke̍k oh ê sî, chiū-sī ko͘-jî só͘ ū-ê kan-ta sī chiah-ê nā-tiāⁿ. Ko͘-jî
848tiāⁿ. Ko͘-jî īⁿ ta̍k lé-pài tit-tio̍h Má-ka-le̍k só͘ kià ê chîⁿ. bô kúi nî āu ū siu-lí chám-jiân khah tōa keng, khah chiâⁿ mi̍h.
849Koh bô lōa-kú Má-ka-le̍k -sin khì. Beh tha̍k i ê ûi-bēng ê sî, lâng chai i sui-jiân ū hiàn
850só͘-í tī i tì-sek ê ûi-bēng, bô kì miâ, sī kì chi̍t ê si̍p-jī- chòe hō.
851 kiám bô khah tōa tī i-chiûⁿ mah ? Chiàu hoat-tō͘ chòe, khah bōe -thâu, kàu bé ōe chòe khah chōe kang, lī-ek lâng khah chōe. Chit
852 ki, koh chin lāi, iā chin tāng, chi̍t ki óa saⁿ-cha̍p pōng ê tāng, -chîⁿ chin hó bōe, chóng-sī bô chhin-chhiūⁿ chhiūⁿ-gé hiah ta̍t chîⁿ.
853ha̍k-seng lóng chhut siâⁿ. Tùi án-ni khì tòa tī Bí-tē-ná siâⁿ. bô lōa-kú hū-jîn lâng sí tī hia.
854Chòe chóa-chiuⁿ kàu-gia̍h pe̍h chiū ū ēng chheng-khì chúi -tiû hō͘ phiò-hún tùi lāi-bīn lóng khí-lâi.
855chóa-chiuⁿ sī lóng piān-piān thang chòe chóa, só͘-í lâng ū the̍h -khì tī chòe-chóa-chhia. Tī chia thang pau-hâm hun-piat hong-hoat ê
856siong-sìn hit chi̍t ji̍t in só͘ chòe ê tāi-chì chiū-sī pêng-siông -ji̍t ê chêng-hêng, m̄ sī te̍k-pia̍t ê chi̍t ji̍t. In-ūi góa tiàm
857sêng-kong chiū-sī. Taⁿ koh lâi chiap-sòa kóng hit chi̍t-ji̍t só͘ keng- ê sū.
858Chit chi̍t-ji̍t tú-á sī pàng- ê ji̍t, Pò͘ hu-jîn m̄ bián kà gín-ná tha̍k chheh, i iā bô siūⁿ sóe
859-kī ê thih-thô mi̍h, kap ke-si lēng-gōa hē tī kheh-thiaⁿ ê chit ê -téng, beh ê sî thang ka-kī khì the̍h.
860-khai kóng, in í-keng bē-chhut 10 ek ê lī-po̍h-pau, koh kun-kù thong-, kok-lāi múi nî ēng tiāu chi̍t-ek nn̄g-chheng-bān ki Pó-te̍k-kòan.
861hóng, ū sek ê ōe-seng-chóa khah kùi, tān-sī, in-ūi ōe-seng-chóa ê -siàu bōe-tàng bē kah chin kôan. Só͘-í chiū bô khó-lêng ēng ko-
862Chi̍t-chiah nn̄g-pah ? Ná ū chiah bô-kóan ê -siàu ?
863Siū chit-khóan ê éng-hióng, góan-ê gín-á iā lóng -sêng in a-má ê chok-hong, in-ê a-chek a-ko͘ a-î nā chah thn̂g-á-piáⁿ
864tò, chiah tò tòa chhân--lìn. Lóng m̄-bat siūⁿ-kòe he ū sím-mi̍h -ta̍t, ti̍t-kàu pit-gia̍p tńg-lâi kò͘-hiong, si̍t-chè chò-sit, chiah
865Āu--lâi sió-mōe tńg-lâi kā góa thau-kóng, a-bú chi̍t-ē chai-iáⁿ -chîⁿ, tng-tiûⁿ chiū kí in tōa-siaⁿ chek-mā, ín-khí ta̍k-ê-lâng lóng
866-kòe pài-thok chiah bē ē-chhut--khì, koh kan-nā bē tio̍h kong-tēng- ê chi̍t-pòaⁿ.
867chin m̄ kam-gōan, koat-sim koh chèng chi̍t-pái ko-lê-chhài. Chit-pái -siàu ū liô-á khah-kôan, góan lóng thè tōa-ché hoaⁿ-hí, kā tōa
868-sio̍k chèng-chhài neh ? Á-sī koh tńg-lâi chèng tiū-á ? It-hiòng
869bê-he̍k, siūⁿ-bōe-hiáu): “lán chò-sit-lâng kā lâng bé mi̍h-kiāⁿ, -chîⁿ chāi lâng khui, chi̍t-chiam to bōe-kiám--tit; lán-ê lông-sán
870lâng khui, chi̍t-chiam to bōe-kiám--tit; lán-ê lông-sán-phín beh bē, -chîⁿ iā-sī sûi-chāi lâng hoah, chi̍t-chiam to bōe-ke--tit. Chin kî
871kàu 80 hòe, tī hoat-lu̍t-siōng chiū sǹg chò sī sí-lâng ah; in-ê -sêng-jîn chiū kè-sêng in-ê châi-sán, kan-nā lâu tām-po̍h-á chîⁿ
872hoat-lu̍t-siōng chiū sǹg chò sī sí-lâng ah; in-ê kè-sêng-jîn chiū -sêng in-ê châi-sán, kan-nā lâu tām-po̍h-á chîⁿ hō͘ in seng-o̍ah,
873huh kiû-tiûⁿ ê kiû-chèng, mā ē-tàng iōng 300 gōa bān bóe chhī- 1 ek 6 chheng gōa bān ê pia̍t-chong.
874 ê kôan-sè, chóng-sī tng lán teh gû-gōng, hōan-chōe á-sī chòe -thâu ê sū ê sî, chit khóan ê kôan-la̍t beh hō͘ lán tùi-te̍k Ki-
875siông, āu-lâi pìⁿ- kàu chin pháiⁿ-khòaⁿ, koh ū to̍k. Chóng- sī keng- chit-ūi kho-ha̍k-ka, ēng hoat- tō͘ kā i ōaⁿ-sin, i lóng-chóng ê kū
876 jī-cha̍p nî, hit ê thâu chi̍t ê siàu-liân lâng, koat-tòan beh koh
877Hit ê tōa-o̍h ê hāu-tiúⁿ chin siū-khì chhut-khì, chóng-sī cha̍p-gō͘-hun cheng, i koh tò-tńg lâi, chhit thâu-hia̍h ê kōaⁿ, āu
878Hit ê-hng, sî-kan siūⁿ-té, bô ta̍k-lâng ū ki-hōe thang kóng in ê -sit.
879-lâng miâ kiò An-se-mô͘, chē tī āu-piah ê tē-sì liâu, góa o̍at -khì kā i kóng, "An-se-mô͘, chhiáⁿ lí kā góa kóng, lí kin-nî-lāi
880 ê nn̄g khiok sī pháiⁿ ê, hiān- sî góa beh chiong hit pún chheh ê -chîⁿ hêng lí."
881chi̍t tīn chun- kùi ê lâng khiâ bé kàu siâⁿ-gōa. In ê bé thiàu chi̍t ê chio̍h chhiûⁿ, lō͘-bé ê chi̍t chiah ū that tó kúi-nā tè
882lêng-le̍k, lí tio̍h ka-kī khì bóe, tio̍h ēng kî-tó kap thiàⁿ chòe -chîⁿ, lí chiah ōe tit-tio̍h."
883tio̍h tùi chi̍t ê choh-chhân lâng ê chhù ê thâu- chêng ê tōe keng-.
884kóng, "Ūi-tio̍h beh i-tī chóng-thóng ê sìⁿ- miā, sui-jiân tio̍h keng- góa ê chhù, góa iā kam-gōan." I chiū hiàn i ê tōe chòe chhia-lō͘.
885 bē tit-tio̍h Kiù-chú só͘ beh hō͘ in ê hūn-gia̍h sī chī- chūi ê -sit? Kiám sī soan-tō-hōe tio̍h chīn pún-hūn nā-tiāⁿ? Chú Iâ-so͘
886"Góa chí-ū chai Ki-tok kap I tèng si̍p-jī- nā-tiāⁿ." (I Ko-lîm 2: 2)
887"Keng- chōe-chōe kan-lân."
888tāng ê chhì-liān. Tī siū chhì- liān ê tiong-kan, i ê sim chi̍t-pái chi̍t- pái siūⁿ beh pōe-pōan Siōng-tè. Chóng-sī tng i tú-tio̍h chhì
889I kim-kim khòaⁿ bo̍k-su kóng, "Tò-tńg siūⁿ góa keng- só͘ siū ê kan-khó͘, góa chhē-chhut Siōng-tè bô m̄-tio̍h."
890koh kóng, "Góa só͘ ēng ê hoat-tō͘ sui-bóng bô tú hó, m̄- kú iâⁿ- lí ê bô chòe."
891 nn̄g lé-pài kú, chhin-ài ê lāu-bú tò- lâi ke-lāi, góa khì mn̂g
892kiû Chú tio̍h hō͘ chhut-khì ê hit lâng o̍at tò- ji̍p-lâi, kó-jiân kúi hun-cheng i chiū koh ji̍p-lâi, sòa liâm-piⁿ chìn-chêng khì jīn
893kóng, "Tng beh ji̍p-khì góa ê chhù, góa khòaⁿ-kìⁿ tī góa só͘ keng- ê chhù, ū tōa ê kng, sī in-ūi pò͘-lî hō͘ hong chhe, tì-kàu siuⁿ
894 ài tè góa, chiū tio̍h khòaⁿ bô ka-kī ji̍t-ji̍t giâ i ê si̍p-jī- lâi tè góa. Lō͘-ka 9: 23.
8951 Kiám-nā Kiù-chú tio̍h pē si̍p-,
896Si̍t-chāi si̍p- ta̍k lâng tio̍h pē,
8972 Góa chi̍t-sì-lâng tio̍h pē si̍p-,
8984 Si̍p- ke̍k pó, bián-liû ke̍k kim,
899 Chá-àm chhau-sim peh-pak; ài-tit lióng-chôan-kî-bí, iū bô hit-ê . Siūⁿ-kàu bē-chia̍h bē-khùn--ti; hut-jiân-kan ū chi̍t-ji̍t siuⁿ-chhut
900chia̍h bē-khùn--ti; hut-jiân-kan ū chi̍t-ji̍t siuⁿ-chhut thè- sio̍k ê -tì; chiū tng chòng-lâng ê bīn- chèng, kah i-ê Thài-chú lâi kūi
901sêng- hu̍t; nā-sī chòe-pháiⁿ ê lâng, sîn-hûn ji̍p im-kan, tio̍h keng- cha̍p-poeh têng tē- ge̍k, āu-lâi koh-chài chhut-sì, ū-ê chòe khîm
902-pâi. Nā-sī chiân-têng ke, á-sī ke-tiúⁿ, í-kíp ū chîⁿ ê lâng -óng, i-ê kiáⁿ-sun chiū chiong i-ê miâ-jī siá tī kong-pâi--ni̍h.
903 chiong i-ê miâ-jī siá tī kong-pâi--ni̍h. Nā-sī pêng-siông lâng -óng, chiū bōe tit-thang siá tī kong- pâi, chí-ū siat chi̍t-pún ka
904tit-thang siá tī kong- pâi, chí-ū siat chi̍t-pún ka-phó͘, kì-chài -óng ê lâng ê tāi-chì tiāⁿ-tiāⁿ.
905- pêng lâi ha̍p--ê, lāi-bīn siá sí-lâng ê siⁿ- sî ji̍t-ge̍h, kap -óng ê nî, ge̍h, ji̍t, sî, chòng tī sím-mi̍h soaⁿ, í-ki̍p hun-kim jī
906chòe hàu-pn̄g. Sòng-hiong lâng hàu chhit-ji̍t chiū soah, khah ōe tit ê lâng hàu cha̍p-sì ji̍t, hù-kùi ê lâng hàu sì-cha̍p káu ji̍t,
907Hàn-tiâu Teng-lân sī Hô- lāi ê lâng, sòe-hàn ê sî, pē-bú chá -sì, bōe tit thang hōng-ióng, kàu tōa-hàn siàu-liām pē-bú ióng-
908 chó͘-chong tī-teh ê sî ōe ēng chīn-lé lâi ho̍k-sāi--i, kàu tī -óng, ōe ēng hō͘- lé lâi bâi-chòng--i, jiân-āu ia̍h tio̍h ēng chīn
909li̍p cho̍k-phó͘, kì-chài pē-bú chó͘-chong ê seng-sîn ji̍t-ge̍h, kap -sì ê nî, ge̍h, ji̍t, sî, kap chòng tī sím-mi̍h soaⁿ, hō͘ le̍k-tāi
910-tek. Chhin-chhiūⁿ án-ni, chiah thang kóng sī “ pò-pún tui-óan, ” “ - chì su̍t-sū, ” chīn hàu-tō ê ì-gī.
911Siōng-tè saⁿ-chhin,khah-iâⁿ tī gōa-phê ê hok-khì chōe-chōe, kàu tī - sì ê ji̍t, thang hióng-siū thian-tông éng- óan o̍ah bû-kiông-chīn
912 chòe tha̍k-chheh lâng , kìⁿ nā góa só͘ ū tha̍k--ê lí lóng tha̍k liáu-liáu ; chóng-sī góa put-kò sī ēng chiah-ê chheh chòe thàn-
913chia̍h , ia̍h chek tām-po̍h chòe lāu-pún , chia̍h kàu sí , mih-sái tio̍h -kiáⁿ chhōa sim-pū , keng-êng chhân- hn̂g chhù-the̍h , ūi-tio̍h in kiáⁿ
914sim-pū , keng-êng chhân- hn̂g chhù-the̍h , ūi-tio̍h in kiáⁿ-sun lâi -kàu ?
915ngó͘-tián ê kà-sī , iàu-kín tio̍h hō͘ i ū thang chia̍h , liāu-lí -óng ê lâng , kap chè-sū , ) Só͘-í Bú-ông í-keng pêng-tiāⁿ Un-tiâu
916ê jiáu-lōan bōe kò͘-tit pa̍t-mi̍h ê sū , chiū-sī heng bia̍t-kok , cho̍at-sè ; sī in-ūi ta̍k-lâng ū chó͘-kong , chó͘-kong ê chè-sū
917thó͘ , Sùn-tián pó͘-bông hit-phō-chheh kiám sian-siⁿ iáu-bē tha̍k- , mih-sái ke kóng chōe-chōe ōe .
918bāng o̍ah thang chhī--i , sí thang chè--i ; nā bô chiū lâng lóng m̄ -kiáⁿ chhōa sim-pū , ūi kiáⁿ-sun lâi keng-êng kè-kàu . Chhì- mn̄g
919chiū lâng lóng m̄ kè-kiáⁿ chhōa sim-pū , ūi kiáⁿ-sun lâi keng-êng -kàu . Chhì- mn̄g Bēng-chú só͘ kóng bô tâi pē-bú ê sè-tāi , pē
920? Bô-tâi tek- khak ia̍h bô chè , kì-jiân bô chè , chiū hit-sî ū -kiáⁿ chhōa sim-pū ūi kiáⁿ- sun lâi kè-kàu--bô ? á-sī ka-kī thàn
921jiân bô chè , chiū hit-sî ū kè-kiáⁿ chhōa sim-pū ūi kiáⁿ- sun lâi -kàu--bô ? á-sī ka-kī thàn- chia̍h chek lāu-pún kàu sí ah ? Kiám
922bô ? á-sī ka-kī thàn- chia̍h chek lāu-pún kàu sí ah ? Kiám m̄-chai -chhōa sī thian-sèng , keng- êng sī jîn-chêng , chhap-cháu sī in-ūi
923chhap-cháu sī in-ūi ū lâng thang hàu ? Sai-kok bô hàu , iáu-kú ū -chhōa , góan sèng-kàu bô hàu , iáu- kú ūi kiáⁿ-sun lâi kè-kàu
924kú ū kè-chhōa , góan sèng-kàu bô hàu , iáu- kú ūi kiáⁿ-sun lâi -kàu ; che thang chòe pîn-kù .
9256 . Lí kóng Bú-ông heng bia̍t-kok cho̍at-sè sī in-ūi m̄-ài hō͘ in ê chè-sū cho̍at-tn̄g . Taⁿ hit hō
926bô sòa-chiap; che sī Mô͘-Ki-lêng ū án-ni kóng. Án-ni chiū Bú-ông -cho̍at-sè, bêng- bêng m̄-sī in-ūi beh hō͘ in thang chè chó͘-kong,
927tit thang ū biō . Thian-chú , Chu-hô͘ , Tāi-hu , in ê chó͘-kong nā chhit-tāi , gō͘-tāi , saⁿ-tāi , chiū bô chhāi tī biō--ni̍h , put-
928kong ê bo̍k- chú , ia̍h li̍p sian-má ê bo̍k-chú , phah- sǹg tì-sek beh -thâu sèng-jîn , iú-hàu beh kè-thâu sèng-jîn , kong-lô beh kè- thâu
929 ê bo̍k-chú , phah- sǹg tì-sek beh kè-thâu sèng-jîn , iú-hàu beh -thâu sèng-jîn , kong-lô beh kè- thâu sèng-jîn . Si̍t-chāi sī tōa
930beh kè-thâu sèng-jîn , iú-hàu beh kè-thâu sèng-jîn , kong-lô beh - thâu sèng-jîn . Si̍t-chāi sī tōa-tōa put-kham ; siat-sú sī chū-
931 , Lâm-lú m̄- thang chham-chham teh-chē, m̄-thang tâng chi̍t-ê saⁿ-á- , m̄-thang tâng chi̍t tiâu sóe sin-khu ê kun, m̄-thang saⁿ óa, m̄-thang
932thang saⁿ óa, m̄-thang saⁿ-chioh-mn̄g; ko͘ chí-bē ê cha-bó͘-kiáⁿ í-keng , tò-lâi chòe-kheh, hiaⁿ- tī m̄-thang kap i tâng toh chia̍h . Só͘ kìm
933tāi kap sí-chó͘ ê sū , chòe āu-tāi îm-sū ê kiā-á, hōan-lé , -hūn, siong hong-sio̍k , pāi jîn-lûn , iáu-kú teh phah-sǹg i sī sèng
934sī lâng só͘ eng-kai chun-kèng iú-hàu--ê, chóng-sī chun-kèng kàu -thâu , iú-hàu kàu chhò-gō͘ , chiū hóan-tńg tek-chōe Siōng- tè
935kóng , Chè sī sèng- jîn só͘ siat , nā án-ni chiū sèng-jîn ia̍h ū -sit mah ? Góa ìn kóng , Thái-thó bô kè-sit ? Lūn i pêng-seng só͘
936-ni chiū sèng-jîn ia̍h ū kè-sit mah ? Góa ìn kóng , Thái-thó bô -sit ? Lūn i pêng-seng só͘-kiâⁿ tāi- khài lâi kóng , sī thang o-ló
937 kúi-nî , kàu gō͘-cha̍p hè lâi tha̍k ia̍h-keng , chiū bián ū tōa -sit . ” Án-ni chiū iáu-bē tha̍k ia̍h-keng ê sî ū tōa kè-sit, chiū
938bián ū tōa kè-sit . ” Án-ni chiū iáu-bē tha̍k ia̍h-keng ê sî ū tōa -sit, chiū tha̍k ia̍h-keng liáu-āu , ia̍h bōe bián-tit ū sió-khóa ê
939sit, chiū tha̍k ia̍h-keng liáu-āu , ia̍h bōe bián-tit ū sió-khóa ê -sit . Giâu Sùn Khóng- chú , siōng-chhiáⁿ bô chiâu-chn̂g hó , kî-
940ê sim chīn hó, í-keng siat chi̍t-ê ke̍k tī bó͘ só͘-chāi , koh ài -bô͘ siat chi̍t só͘-chāi; ta̍k chá-khí lé -pài ê sî, chi̍t ji̍t kè
941kè-bô͘ siat chi̍t só͘-chāi; ta̍k chá-khí lé -pài ê sî, chi̍t ji̍t chi̍t ji̍t , siông-siông chiong chit- ê tāi-chì kî-tó. Kàu-bé i-
942sī kóng, Hàn-tiâu ū chi̍t-ê Teng-lân, tùi sòe-hàn pē-bú chiū -óng; só͘-í kàu tōa-hàn siūⁿ beh iú-hàu pē-bú, khó-sioh hàu
943 jiân-āu chiah káⁿ chia̍h. Án-ni ēng kàu chit-hō tōa kan-kúi ê -chhek, thang hō͘ lâng bô-gî i-ê lāu-bú sī i hāi-sí--ê; o͘-ho͘
944In chi̍t-ê chiū koh kóng, Che put-kò sī lán chi̍t-tiám sim nā-tiāⁿ.
945kàu pá-tiùⁿ bōe iau. Chhin-chhiūⁿ án-ni, thái-thó ōe kóng-tit sī lán chi̍t-tiám-sim ni̍h? Chiàu-khí-kang, chó͘-kong khī-sîn nā kàu
946 kúi-nā-ji̍t, hit nn̄g-ê siùⁿ-kang chiū koh saⁿ-kap lâi, kóng, Sian
947chó͘-kong.” Chûn-chú ia̍h kiaⁿ, ia̍h hó chhiò; chiah siūⁿ chi̍t-ê ká-chià kóng, “Nā-sī án-ni, chiū góa bô m̄-tio̍h; góa tī góan
948-sun tit-tio̍h thang khòaⁿ-kìⁿ lâi siàu-liām. Nā-sī ta̍k-nî kàu i -sì ê ji̍t, chiū ke-lāi ê sī-tōa-lâng tio̍h chū-chi̍p i-ê kiáⁿ-
949tī sím-mi̍h sî, bâi-chòng tī sím-mi̍h só͘-chāi. Ta̍k-nî kàu i -óng ê ji̍t, ke-lāi ê sī-tōa-lâng chiū chū-chi̍p i-ê kiáⁿ-sun,
950chin-chiàⁿ ài tāi-ke ná-kú ná hô-pêng. Pa̍t kok tōa piàn ū keng- tōa kiáu-jiáu. Ū lâng phah-sǹg tī Tiong- kok khòaⁿ ōe bián. Khòaⁿ
951siūⁿ, Taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ! Kàu-khàm 22 nî lāi-bīn, lán só͘ keng- put-it. Ū sî beh kiàn-tì kàu-hōe tī sím-mi̍h só͘-chāi, tú-tio̍h
952tek-khak. In kúi-la̍h-ê ū in ê tóng. M̄-kú lán m̄ ài chit-hō ê -kàu.
953chāi, thàn ngiâ-pu̍t ê sî, hiaⁿ-tī m̄ tôe siâ ê chîⁿ chiū tōa -kàu. Lūn hì chîⁿ kap hàu chó͘ ê sū kiám- chhái kiáu-jiáu ê chi̍t
954kai-tio̍h khah oh. Chêng, ū tōa chhut miâ ê lâng tùi chi̍t kok keng- chi̍t kok, chhē ki-hōe thang chīn pún-hūn ho̍k-sāi Siōng-tè. Siōng
955tèng si̍p-jī- ê tô͘ í-keng ū chin-chē lâng ōe lah; taⁿ góa nā ōe, tio̍h siūⁿ
956I siūⁿ beh ōe hit-pak tio̍h sòa ōe khiā tī si̍p-jī- kha hiah-ê peng-teng, kap teh khòaⁿ ê Iû-thài lâng, só͘-í i ta̍k-ji̍t
957 ū-sî kap pa̍t-ê Pa-lé saⁿ-kap khì. Pa-lé ê ì-sù sī ài si̍p-jī- ōe tī tiong-ng, in-ūi i só͘ tì-ì--ê sī chit-ê si̍p-jī- kè, í-gōa
958si̍p-jī-kè ōe tī tiong-ng, in-ūi i só͘ tì-ì--ê sī chit-ê si̍p-jī- , í-gōa ê lâng-bīn kap tô͘--ni̍h ê kong- kéng sī khah bô siong-kan.
959Āu-lâi khòaⁿ kàu Si̍t-tián-má só͘ ōe hit-pak Iâ-so͘ tèng si̍p-jī- ê tô͘, koh-khah chù-sîn siông-sè khòaⁿ, ia̍h ēng chhiú kí hit-pak
960chhòng sím- mi̍h?” Si̍t-tián-má chhiⁿ-cho̍h ìn kóng, “Kā i tèng si̍p-jī-.” Koh kóng, “Lí tio̍h o̍at khah chiàⁿ-pêng lâi.” O̍at-liauchi2u kóng
961Gín-ná koh mn̄g kóng, “Si̍p-jī- kha hiah-ê pháiⁿ-bīn-chhiuⁿ ê lâng sī chī- chūi?” Si̍t-tián-má kóng
962kúi-kù. Bat chi̍t-pái mn̄g kóng, “Lâng siáⁿ-sū kā i tèng si̍p-jī-, sī in-ūi chin- pháiⁿ, á m̄-sī?”
963Pē-pí-tà ê siōng kap si̍p-jī- ê tô͘ tâng-sî ōe hó, Pē-pí-tà lóng bô sim thang khòaⁿ i ka-tī
964 ka-tī ê siōng, kan-ta kióng- chhiú chù-sîn khòaⁿ hit-pak si̍p-jī-, lóng m̄-ài sóa-kha. Si̍t-tián-má tùi i kóng, “Pē-pí-tà ah! Lâi
965ê ba̍k- chiu tâm-tâm, mn̄g Si̍t-tián-má kóng, “Hit-ê tèng si̍p-jī--ê thè lí tam-tng hiah-tōa ê kan-khó͘, lí ū put-chí thiàⁿ--i bô?
966” Án-ni Si̍t-tián-má koh bē pêng-an, lóng bē chò-kang; i chiū sì- kiâⁿ, ài thiaⁿ sin-bûn, ǹg-bāng ē hō͘ sim khah-khui.
967I siūⁿ chêng só͘ ōe hit-pak Iâ-so͘ tèng si̍p-jī- ê tô͘ bô tú-tú tio̍h, in-ūi i ōe Iâ-so͘ ê bīn sī kan-khó͘ ê khóan
968Kòe nn̄g-nî tang-thiⁿ ê sî, sì- lóng sī seh; ū chi̍t-mê Si̍t-tián-má hioh- khùn chē tī hóe-lô͘
969chhia ji̍p hit-ê siâⁿ, i-ê bé hioh tī kheh-tiàm, i chiū chhut-mn̂g sì- chhit-thô, ji̍p hit-ê kong-só͘. Chit-lâng sī siàu-liân hó ha̍k- būn
970hit-ji̍t khòaⁿ-kìⁿ Si̍t-tián-má só͘ ōe hit pak Iâ-so͘ tèng si̍p-jī- ê tô͘ bīn ū jîn-ài ê khóan-sit, ná khòaⁿ ná ài khòaⁿ, khòaⁿ-
971-siū-têng. Ū lâng ōe sí lâng ê hêng-tô͘, hō-chò Khioh siáu-éng
972éng hē tī chhâ-kiō, kng tī koan chêng; hit téng- kiō chiū hō-chò -siū-têng. Chòng liáu tò--lâi hit pak siū kùi tī An-lêng ê só͘
973tàng ē kiâⁿ chhò lō͘. In-ūi hong chi̍t-ē chhoe, gîn-chóa chiū sì- poe, sì-sàn khì; kiám m̄-sī hāi bông- hûn bô soaⁿ bô sū mah?
974lâng bē chò-tit koaⁿ, tha̍k-chheh lâng bē khó--tit, peh- sèⁿ lâng bē -chhōa--tit. Bô chiàu án- ni kiâⁿ-gî, sǹg sī put-hàu. Ta̍k-hāng
975-phōaⁿ chò. He̍k-sī chò saⁿ-mê-ji̍t, he̍k-sī gō͘-mê-ji̍t, chiàu -chîⁿ ê chē- chió lâi thiu-thè. Ì-sù sī kiáⁿ-sun ū sio chē-chē
976kùi, hok, lo̍k, siū; só͘-í ū gia̍h lâng pêng-sî chhī tē-lí-su sì- chhōe-tē, nā tē-lí-su kóng, hit ūi ū sím- mi̍h hó-hia̍t, chiū liáu
977hàu-lâm hàu-sun ê miâ-jī. Hū-jîn-lâng ê bōng-pâi nā sèⁿ Lîm hō͘ sèⁿ Tân--ê, chiū siá Tân-bûn Lîm--sī bó͘ miâ ê bōng.
978ê lâng- kheh, thang kā in chioh-hioh kòe chi̍t mê. Kàu chng-tiong sì- kā lâng chioh- hioh, bô phah-sǹg hit chng--ni̍h ê lâng lóng-chóng
979kàu 11 go̍eh 20 thêng i , lo̍h-lâi Hú-siâⁿ kòe nî. Án-ni tòa tī-hia -kiōng 8 go̍eh ji̍t kú. Chiông-tiong só͘ lâi i ê lâng-gia̍h ū pâi-
980ê pē-bó, chiū-sī kin-nî tùi chit-tia̍p kàu nî-bóe chiah beh pàng-. Chêng éng sī chha-put-to 4 go̍eh-kan chiū sòaⁿ o̍h; chóng--sī in-
981gín-ná kiâⁿ-lō͘ khah hùi-khì. Só͘-í góan beh ōaⁿ sî-chūn; pàng- iû- gôan chi̍t-nî chi̍t-pái, put-kò sī ōaⁿ kàu nî-bóe nā-tiāⁿ.
982lóng ū hái ûi--teh, ū chē-chē chûn-chiah teh óng-lâi. Tâi-ôan ū chē-chē hōan-lâng lâi tī chit-ê só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ kek kòe
983só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ kek kòe-chúi chi̍t-iūⁿ, iā ū chheⁿ-hoan-á lâi tī-chia. Nā-sī chiah-ê hōan- lâng tī-chia lóng bē kan-khó͘
984sîn-ui, lâi kóai-phiàn Phêⁿ-ô͘ lâng ê chîⁿ-gîn. Chiū-sī saⁿ-kap -bô͘, chiong in Lâm-kun-sin ông-lâi, ēng tōa chiah ê thó-hî chûn
985kàu put-chí siong- tiōng. Kàu-taⁿ iáu-bōe pàng; ū lâng kóng beh -khì Tâi-pak-hú, ū lâng kóng beh thâi.
986siá-phoe, tôaⁿ-khîm, tioh-kî lóng thang; tī chûn-téng iā thang sì- kiâⁿ, iā ū lâng phah-kiû. An-hioh-ji̍t chū-chi̍p lé-pài lóng sī
987sìn Iâ-so͘, iā bô sím-mi̍h ài thiaⁿ tō-lí ê khóan-sit. Kàu pàng- hit sî, góan tāi-ke beh tò- khì, Sian-siⁿ chiū kiò góa khì, hoan-
988HIit ê-hng khì khùn, bô tiuⁿ-tî bāng-kìⁿ pu̍t kap góa chin -kàu, beh lâi hêng-ho̍at góa, siūⁿ--tio̍h cháu-khì Sian- siⁿ in tau
989-to chhin-chhiūⁿ lín chia ê hōng-hiâng chi̍t-iūⁿ. In ta̍k-ji̍t sì- kiâⁿ ēng bé-chhia bē tām-po̍h lân-san mi̍h, lâng nā khòaⁿ in chiū
990-chhiūⁿ chháu-tē lâng lo̍h- lâi Hú-siâⁿ chi̍t-poaⁿ-iūⁿ. Kàu pàng- ê sî gín-ná tò-lâi chhù--ni̍h kap i-ê lāu- bú chò-hóe. Hit-ê
991múi- pái in-ūi bô tè thang chioh, chiū siūⁿ khioh-lân chū-chóng ê , sì-kè chio chhin-chiâⁿ pêng-iú kiat-liân chi̍t-tīn-hōe, múi-go̍eh
992in-ūi bô tè thang chioh, chiū siūⁿ khioh-lân chū-chóng ê kè, sì- chio chhin-chiâⁿ pêng-iú kiat-liân chi̍t-tīn-hōe, múi-go̍eh khui chi̍t
993í kiû châi-lī ê sî chhiat-chhiat bo̍h- tit ēng ka-tī ê khúi-khiat -bô͘, sī tio̍h siông-siông kì-tit che ióng-seng ê bí-niû lóng-sī
994chiūⁿ kêng khó͘ put-kò chiām-sî, tio̍h chhin-chhiūⁿ kun-chú ê lâng -bô͘ tō-lí, bô kè-bô͘ chia̍h, iu-būn tō-lí, bô iu- būn sàn-hiong.
995 chiām-sî, tio̍h chhin-chhiūⁿ kun-chú ê lâng kè-bô͘ tō-lí, bô -bô͘ chia̍h, iu-būn tō-lí, bô iu- būn sàn-hiong. Nā kó-jiân khek
996sū, chò hāi-lâng ê tāi-chì, choan ēng khúi-khiat, iōng chīn to̍k-; chi̍t-ē pāi-lō͘, siat-sú hit sî ē hiau-hēng bián-sí, m̄-kú thian
997kiáu put-chí pāi-hōai lâng ê kí-tōng, ka-tī chi̍t lâng àm-pō͘ ê -bô͘, phah-phiàn chèng lâng ê chîⁿ-châi, sui-jiân ū sî khún chē
998chiū siūⁿ beh chǹg-cháu, í-keng chhin-chhiūⁿ sí-chôa tîⁿ-kha, bô thang pak lut; chiū sòa kàu hiat-khì ko͘-tâ, cheng-sîn siau-sòaⁿ,
999sè-kan lóng-sī chhin-chhiūⁿ hong chin-chhiūⁿ iáⁿ . Phì-jū lâng ài -bô͘ lâi tit-tio̍h kong-bêng , á-sī ài tit-tio̍h hù-kùi ,chit-hō
1000mi̍h ia̍h-sī chioh lâng ēng : bē-tit thang chiong i tī siⁿ-chêng só͘ -bô͘ só͘ chek-chū hiah-ê miâ-siaⁿ hù-kùi saⁿ-kap chòng tī tē-hia̍t
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料