查詢[kám-kak] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:kám-kak
1khah nāu-jia̍t. tī lú-hong ê chhù chiū kiám lâng, piàn khang khì ê kám-kak.
2lâi beh kiám-pûi--ê。Hit-ê cha-bó͘ kóng i sī chia ê hū-chek-jîn。I kám-kak chin kî-kòai,mn̄g kóng:
3:「Lâng-kheh lâi kiám-pûi liáu-āu,piān-nā khòaⁿ-tio̍h góa tō ē kám-kak i kiám-pûi ū sêng-kong。」
4 chit ē piah-téng ê kiâm-hî, chia̍h chit chhùi pn̄g. Án-ne, lín ē kám-kak pn̄g khah hó chia̍h. ”
5 the̍h tio̍h ìn-á kap sin-hūn chèng beh lâi niá chîⁿ. Pān-sū-ôan kám-kak chin kî-kòai, chiū mn̄g i kóng, “A-pô..á, lí kiám koh ū teh chòe
6Kin-á-ji̍t kám-kak chin kòai, liam-mi lâng tī saⁿ-tō͘-khong-kan, liam-mi tī sì-tō͘-khong
7Châng kap cho̍h--ji̍t ê chhì-giām lóng bô seng-kong, kám-kak ū kóa sit-chì. Koh the̍h Ang-î-keng kap mô͘-hoat chhut-lâi gián-kiù
8Kin-á-ji̍t kám-kak chin hi-bî, hūn-tūn. “Góa kám ū-hoat-tō͘ chiâⁿ chò Ang-î?” Chit
9chhit-thô-mi̍h, kaⁿ-ná sī tī la̍k-hòe ê sî, nā kàu saⁿ-á-tû, tō kám-kak chin an-sim. M̄-koh chit-chūn......
10Kin-á-ji̍t kám-kak ná chhiⁿ-lêng-o̍ah-hó͘--le. Kha-pō͘ mā piàn kah lú lâi lú khin-sang.
11khí-lâi...Góa ê su-khó mā tòe leh poe ......Kám kóng chò Ang-î ê kám-kak tō sī án-ni?
12Bí-lē kám-kak thô͘-té ū chúi tò͘--ji̍p-lâi
13khì. Chûn tò-khi 1 pêng, chúi mā chhiong--ji̍p-lâi. Sió-jîn-hî kám-kak chia ê kiâⁿ-chûn-lâng gûi-hiám--ah[a], liān ka-tī mā ài chú-ì
14Lāu a-má kóng: “Lí bô èng-kai án-ne siūⁿ, góan kám-kak ka-tī ē pí jîn-lūi kòe liáu khah hēng-hok, khah hó.”
15lih ê jîn-hî phah-pho̍k-á kap iô bóe o-ló--i. Sió-jîn-hî chek-sî kám-kak chin hoaⁿ-hí, in-ūi chai-iáⁿ bô-lūn tī hái-té iah-sī lio̍k-tē i
16lí ê bóe tio̍h ē bô--khì, ē kiu chò jîn-lūi ê kha, m̄-koh lí ē kám-kak chin thiàⁿ, ná chhiūⁿ lāi-kiàm kā lí liô kāng-khóan. M̄-koh khòaⁿ
17in. Chit-má i é-káu--a, jī-chhiáⁿ koh ài éng-óan lī-khui--in. I kám-kak sim tih-beh chhùi, m̄-chiah thau-thau-á ji̍p-khí hoe-hn̂g, tùi in hia
18Ji̍t-thâu tùi hái-bīn peh--khí-lâi ê sî, i chiah chhéⁿ--khí-lâi, kám-kak chi̍t chūn to teh liô ê thòng-khó͘. M̄-koh hit ê ông-chú tú khiā
19Sió-jîn-hî chim ông-chú ê chhiú, sim mā kám-kak chhùi--lo͘[lo͘h]. Ông-chú hun-lé ê chái-khí, sió-jîn-hî ē bô
20khòaⁿ ông-chú, sòa--lo̍h-khì tùi chûn-téng thiàu ji̍p-khì hái, koh kám-kak ka-tī ê sin-khu bô--khî, piàn-sêng chúi-phok-á. Ji̍t-thâu peh kàu
21 peng-léng chúi-pho ê sió-jîn-hî sin-khu. Put-kò sió-jîn-hî bô kám-kak i sí--ah[a]. Khòaⁿ tio̍h kng-kng ê ji̍t-thâu, chiu-ûi phû sò͘ pah
22Sió-jîn-hî iōng giâm-siok ê gán-sek khòaⁿ ji̍t-thâu, kám-kak ba̍k-chiu thâu-pái lâu ba̍k-sái. Ông-chú chē--ê hit tâi chûn khai
23Ông-chú kap ông-hui tī bi̍t-go̍at lú-hêng ê sî, in kám-kak sè-kài hoaⁿ-hí, kan-taⁿ hôan-ló chi̍t hāng niâ, he tio̍h-sī: Lán
24tè ê lāi-saⁿ-pò͘.” Chhī-iûⁿ--ê in ang-á-bó͘ tùi chit ê iau-kiû kám-kak kî-kòai, nn̄g ê soah khòaⁿ-lâi-khòaⁿ-khì. Bóe--a, chhī-iûⁿ--ê:
250 iân thán-á kah[kap] 20 niá ah-mn̂g chò ê jiông-á-phōe, iáu koh kám-kak ē tio̍h chit lia̍p ho-lian-tāu. Kan-tāⁿ[taⁿ] chin-chiàⁿ ê ông-hui chiah
26Bí-lē kám-kak thô͘-té ū chúi tò͘--ji̍p-lâi
270 iân thán-á kah[kap] 20 niá ah-mn̂g chò ê jiông-á-phōe, iáu koh kám-kak ē tio̍h chit lia̍p ho-lian-tāu. Kan-tāⁿ[taⁿ] chin-chiàⁿ ê ông-hui chiah
28Ông-chú kap ông-hui tī bi̍t-go̍at lú-hêng ê sî, in kám-kak sè-kài hoaⁿ-hí, kan-taⁿ hôan-ló chi̍t hāng niâ, he tio̍h-sī: Lán
29tè ê lāi-saⁿ-pò͘.” Chhī-iûⁿ--ê in ang-á-bó͘ tùi chit ê iau-kiû kám-kak kî-kòai, nn̄g ê soah khòaⁿ-lâi-khòaⁿ-khì. Bóe--a, chhī-iûⁿ--ê:
30kám-kak
31hong-hoat. Hong-im tī Tâi-gí lāi-té, thiaⁿ--khí-lâi ū bêng-hián ê kám-kak; khiok-sī chin-chiàⁿ ê sò͘-liōng chin iú-hān, keng-kòe tēng-liōng
32chin kín khip-siu chiok chē chi-chhî-chiá. In-ūi Balt ê jîn-bîn lóng kám-kak ka-kī sī pi-ap-pek ê bîn-cho̍k, pak-siah in ê, lóng sī gōa-lâi thóng
33-khóan put-pêng-téng gí-giân chèng-chhe̍k, hō͘ chāi-tē bîn-cho̍k kám-kak hông siau-bia̍t ê hôan-ló kap gî-lū 20.
34 Tān-sī, Balt keng-kòe So͘-liân thóng-tī chin kan-khó͘ ê sî-tāi, kám-kak Tek-kok-lâng ê le̍k-sú piàn hò. Latvia kap Estonia ê tì-sek hun-chú
35Lō͘-se-a sî-tāi khah hó. Khó-kiàn Finland-lâng kap Estonia-lâng ê kám-kak tò-péng ê.
36bīn-tùi Se-au it-ti̍t ū chū-pī-kám, tian-tò bīn-tùi Tang-au ē-tàng kám-kak iu-oat-kám, chiâⁿ-chò "khah chìn-pō͘ ê Se-au bûn-hòa ê thôan-tat
3759 Hō͘ lâng kám-kak koh-khah ngāi-gio̍h ê sī, pêng-siông-sî hoah kóng "Tâi-ôan pún-thó͘"
38PC: "kám-kak"; HPC: "kám-kah"
39hó mā beh kà Tâi-gí Lô-má-jī. Góan 2 lâng chham-siông liáu-āu, kám-kak che sī Gī-siú thâu 1 pái ū lāu-su sin-chhéng beh kà Tâi-gí, nā
40chhái ē ín-khí cheng-gī. Lēng-gōa, mā ūi-tio̍h mài hō͘ ha̍k-hāu kám-kak góan 2 lâng ê khò sèng-chit kòe-thâu chiap-kīn, góan koat-tēng i
41ha̍k-hē--ê, kóng i khòaⁿ-kòe Ai-ki̍p kó͘-bûn-hòa ê lio̍k-iáⁿ-tòa, kám-kak chhù-bī, siūⁿ beh kà "Thàm-hóng Kó͘ Ai-ki̍p." Hiah-ê úi-ôan lóng
42-chhéng "hui-choan-gia̍p ê kho-ba̍k".(*5) Góa tio̍h ū 1 ê bô hó ê kám-kak, che ná-chún sī chiam-tùi góa teh siat-kè--ê. Lō͘-bóe ê hoat-tián
43Tâi-Lô-hōe ê nî-hōe, chhiáⁿ in ê lâng tàu siat-hoat. Ta̍k-ê lóng kám-kak, góa ê khò sio-liân-sòa 2 ha̍k-kî hoat-seng chit-hō tāi-chì, tē
44sûi liân-lo̍k Lîm Gī-siú táng-sū-tiúⁿ. Sū-āu i kā góa kóng, i kám-kak kàu chit-khóan tē-pō͘, i kā Lîm táng-sū-tiúⁿ kóng chin tāng ê
45, su-iàu, hi-bōng, ài-sim, sūn-chiông, tah-ūi, chún-pī (pī-pān), kám-kak, í-sek-lia̍t-lâng, kan-taⁿ, bo̍k-tek, chin-tō, pò-kò, lô͘-lē, gī-jîn
46--lâi tī-bóe chiū tī B ê só͘-chāi. Ia̍h chiū sī lán tiāⁿ-tiāⁿ kám-kak tī chhin-chhiūⁿ at-chi̍h tn̄g-chòe nn̄g-chat ê in-toaⁿ. Taⁿ kàu-chia,
47chhin-chhiūⁿ at-chi̍h tn̄g-chòe nn̄g-chat ê in-toaⁿ. Taⁿ kàu-chia, lí nā kám-kak bū-sà-sà, chhiáⁿ lí kia̍h tī phâng óaⁿ chò chit ê si̍t-giām kā
48sī bô keng-kòe chiat-siā, ti̍t chhiō kàu gán-chêng. Só͘-í lán ē kám-kak kng-iāⁿ-iāⁿ, sīm-chì ē chha̍k ba̍k-chiu, khì hō͘ i siong--tio̍h. A-
49 súi-tang-tang ê chng-thāⁿ phò-hāi liáu-liáu. Kàu chia, Chì-bêng kám-kak tāi-chì tōa-tiâu--lo͘h! Nā-sī bô hâ an-chôan-tòa khì hō͘ kau-thong..ê
50chńg-thâu-á, chhin-chhiūⁿ khì hō͘ chiam chha̍k--tio̍h, ui-ui-chǹg ê kám-kak thiàⁿ kàu sim-koaⁿ-íⁿ-á!
51hó ū tùi-hō khòai-chhia chin kín sái-kòe go̍at-tâi, lán lóng ē kám-kak 1-chūn hong sàu--kòe--lâi, bô phah-sǹg ū lâng ta̍h-ji̍p kài-sòaⁿ
52bóe-si̍t ê seng-kàng-tōa chiū ài khiau-kôan. Khòaⁿ kàu chia, nā-sī kám-kak bū-sà-sà, chhiáⁿ lí m̄-thang lóe-chì, iōng chóa chih 1-chiah hui-
53sè-kan ê kî-īⁿ. Tī bêng-sióng kap kî-tó ê sî, tùi lāi-bīn ê kám-kak lâi tit-tio̍h ê chin-lí, bōe-ōe lóng-chóng lâi hoat-piáu tit. Giân
54(11). Chhiū-á-kun ê bóe-liu tùi i ê pún-lêng kàu-ke̍k lāi, i ê kám-kak chin hó, siat-sú nā bô pûi-thô͘ ê só͘-chāi i ê kun chiū soan-cháu
55ōe cha̍p-hun lâi liáu-kái chit ê Siōng-tè, chóng-sī I hō͘ lán ū kám-kak thang o-ló I. Hái sī kàu-ke̍k ê khoah-tōa, lán bōe-ōe chhek-to̍k-
56Su-sióng kap kám-kak
57tiâu-kiāⁿ, ia̍h tio̍h óa-khò gōa-bīn ê tiâu-kiāⁿ. Tio̍h gōa-bīn ê kám-kak lán thang chai gōa-bīn ê sè-kài, tùi lāi-bīn ê kám-kak, lán thang
58-bīn ê kám-kak lán thang chai gōa-bīn ê sè-kài, tùi lāi-bīn ê kám-kak, lán thang chai lêng-hûn ê sè-kài. Tī lâng ê sim-lāi só͘ siⁿ chhut
59(3) Ti̍t-koan tú sī chhin-chhiūⁿ chéng-thâu-á-bé ê hó kám-kak, nā bong tio̍h sûi-sî kám-kak tio̍h Siōng-tè.
60chhin-chhiūⁿ chéng-thâu-á-bé ê hó kám-kak, nā bong tio̍h sûi-sî kám-kak tio̍h Siōng-tè.
61sī siuⁿ-chōe, lán chiū hùi-khì. Siōng-tè ū hō͘ lán lāi-gōa ê kám-kak, che teh chí-sī lán gûi-hiám ê pháiⁿ-tāi, ia̍h chhōa lán kàu chin
62(1). Liông-sim chiū-sī Tō-tek á-sī kám-kak ê hoat-chek. Liông-sim sī teh puh-íⁿ tī jîn-keh ê lāi-bīn. Liông
63khó͘-thàng chiū-sī chōe-kòa ê kè-chí. Tú chhin-chhiūⁿ phê-hu ê kám-kak ê khóan, liông-sim sī teh kéng-kài gûi-hiám kap bia̍t-bô, ia̍h chhōa
64(4) Lán lâng sī iú-hān, só͘-í lāi-gōa ê kám-kak ia̍h sī ū chè-hān. Só͘-í lâng bōe-ōe chiâu-chn̂g chai bān-mi̍h.
65chai bān-mi̍h. Nā beh chiâu-chn̂g chai, tio̍h khiàm-ēng chiâu-chn̂g ê kám-kak. Só͘-í ēng iú-hān ê kám-kak kan-ta ōe chai chi̍t pō͘-hūn nā-tiāⁿ
66chai, tio̍h khiàm-ēng chiâu-chn̂g ê kám-kak. Só͘-í ēng iú-hān ê kám-kak kan-ta ōe chai chi̍t pō͘-hūn nā-tiāⁿ, bōe-ōe thang chiâu-chn̂g chai.
67ēng i ê thiàⁿ lâi chhòng-tsō lâng, hō͘ in ū tì-sek, châi-tiāu, kám-kak thang kap Siōng-tè kau-pôe, lâi hióng-hok éng-óan ê hok-khì. Che
68lâi iû-gôan ōe ka-kī phiàn. Kàu-bé i m̄ sìn-iōng i lāi-gōa ê kám-kak, put-sî giâu-gî chin-lí. Sòa giâu-gî Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng kap
69To̍k-it-chin ê Siōng-tè lâi chhòng-chō ê, só͘-í Lán bô sî-kan ê kám-kak tī-teh.
70sóan-kí tú-á kiat-sok, tān-sī lán tùi chit-tiû? ê sóan-kí lóng kám-kak chin bô móa-ì kap tam-iu, in-ūi lán jīn-ûi Tâi-pak-chhī put-kai su
71Tâi-ôan kok-ka kái-chō kap koan-sim Bîn-chìn-tóng ê pêng-iú, lóng kám-kak hui-siông tam-iu ê só͘-chāi, in-ūi kū-lî 2004 nî chóng-thóng ê
72kú chit tiâu koa si̍t-chāi bōe pháiⁿ thiaⁿ, chhin-chhiūⁿ hō͘ gín-ná kám-kak chin hoaⁿ-hí ê khóan.
73Bí: Ma, lí ná ōe beh hō͘ góa kám-kak bô chhù-bī, kim-mî sī Sèng-tàn mî, góa beh khì, góa tek-khak tio̍h
74hō͘ góa pìⁿ-chiâⁿ khah jîn-chû ê lâng, í-chêng góa ê só͘ chòe kám-kak chin kiàn-siàu . Hó, góa tio̍h lâi khì lah, kim ê-àm góa beh chhiáⁿ
75Kok-chè ha̍k-seng bóan-hōe, sió-tī chòe chú-pān jîn kap chú-se̍k,kám-kak chin êng-hēng, lán tāi-kē ōe thiaⁿ tio̍h ta̍k kok ê im-ga̍k, si̍t-chāi
76 tēng ah. Chóng-sī chòe-kūn thàu-mî gián-kiù kap siá lūn-bûn, kám-kak chin ià-siān, chòe hó ū sî-kan khùn chi̍t lé-pài siōng-hó .
77 ”Sòng Phok-sū tōan” ê ián-chhut. Góa tùi Kong-pò ū tha̍k-tio̍h, kám-kak put-chí hôai-liām , iā bōe-tit khì him-sióng si̍t-chāi chin ûi-hām.
78kap góa chē chòe-hé, ū khòaⁿ-tio̍h hit tiuNsiong7. Ná chhin-chhiūⁿ kám-kak chin kî-kòai. Kàu lé-pài soah, i chiah mn̄g “che sī sim-mi̍h chheh?
79siū só͘ kà ê Sèng-keng chhin-chhiūⁿ sī siâ-su̍t īⁿ-toan, hō͘ góa kám-kak tha̍k Sîn-ha̍k chin bô ì-gī. Góa bô niá-siū Lí ê lêng kap Lí
80tit-tio̍h Siōng-té ê un-tián kap Sèng-keng tiong ê khé-sī chin tōa, kám-kak chin khòai-lo̍k kap kám-siā. Siáu i-seng chin to-siā. (Khiā khí-lâi
81bē hō͘ tn̂g-chhiuⁿ chha̍k sí, chhù iā tú-tio̍h hé-sio. Lāu bo̍k-su kám-kak lāu-bú, sió-tī, sió bē ūi-tio̍h Chú lâi sí, chiū sî-khì chin
82Io: I iáu-kú án-ni tùi-thāi lán, góa ê sim iā kám-kak bōe tàng kè, lán beh cháiⁿ-iūⁿ?
83Se : Ū iaⁿ, góaⁿ kám-kak beh tùi-hù chit ê gín-ná, lí khah ū pān-hoat, só͘-í i siông-siông
84 góa nā bōe thang kā i ìn, i chiū mn̄g Siōng-tè. Ū sî hō͘ góa kám-kak chin thâu thiàⁿ, i í-keng chin bat iā ōe hiáu-tit ,góa siūⁿ tio̍h
85ha̍k-seng Chùn-gē: Lē-ná, kin-á-ji̍t sī pit-gia̍p ê ji̍t-chí. Lí kám-kak cháiⁿ-iūⁿ?
86Lē-ná : Góa bô te̍k-pia̍t ê kám-kak, chí-ū kám-kak kiaⁿ-hiâⁿ pâi tī bīn-chêng, chiū-sī si̍t-chè ê
87Lē-ná : Góa bô te̍k-pia̍t ê kám-kak, chí-ū kám-kak kiaⁿ-hiâⁿ pâi tī bīn-chêng, chiū-sī si̍t-chè ê chhut-lō͘ ê būn
88lóng bô sím-mi̍h kan-sia̍p. Si̍t-chāi sī cha hng tùi góa che sin-miā kám-kak iàm-sè, chiū cha-mî tī Se-lô-a tî piⁿ sô-lâi sô-lâi, kàu thiⁿ-
89tn̂g kè mî ê sî,hit mî chin jo̍ah, thǹg-pak-theh teh khùn, pòaⁿ-mî kám-kak tio̍h heng-khám tāng-tāng teh lè, chi̍t-ē bong chiah chai-iáⁿ sī chi̍t
90母親: Hiān-chāi góa ê sim kám-kak chin pêng-an.
91Chit poe liâng-chúi ê kong-hāu chin tōa, lim liáu sim-khui khì-siau, kám-kak chin sóng-khòai lah. Bí-le̍k chhiáⁿ lí khì chhiáⁿ hu-jîn chhut-lâi.
92peh-à chiū koaiⁿ-mn̂g lâi ji̍p i ê tiàm-lāi. Í-keng chin àm lah, i kám-kak chin ko͘-toaⁿ, chiū siūⁿ beh lâi kî-tó.
93 tōa, tio̍h su-iàu chin-chōe jîn-bu̍t, chin-chōe siat-pī ê koan-hē kám-kak bô hoat-tō͘ thang ián chit tè ke̍k. Chit phiⁿ nā m̄-sī tī to͘-chhī
94sio̍k iáu kú chin sêng-tōng pek-chin, tī ta̍k ê sî chiū hō͘ lâng kám-kak chhù-bī óng-e̍k.
95góa ê chîⁿ-châi. (Koh kiâⁿ se̍h, liáu-āu bong i ê sim-thâu) Góa kám-kak sim-thâu chin bô sóng-khòai, thâu-khak iā chin kò-iūⁿ, (koh khì chē
96124.匠夫: Thâu-ke ah, lí piàn chin hó chham-siông, góa kám-kak lâi ū ta̍t bo̍k-tek.
97hōe ê iau-kiû lâi siá ê, phah-sǹg ōe hō͘ lán chē-chē kàu-hōe kám-kak khah sek-ha̍p. Jîn-bu̍t iā m̄-bián tio̍h chin chē lâng, tī kok hong
98hó, chhin-chhiūⁿ tha̍k siáu-soat á-sī kò͘-sū chi̍t-poaⁿ hō͘ lán ōe kám-kak chin chhù-bī.
99 tiâu-kiāⁿ hoaⁿ-hí hoeh hō͘ lí, che lóng sī Siōng-tè ê thiàⁿ ê kám-kak, in lóng bô teh siūⁿ beh tùi lí tit-tio̍h sím-mi̍h, chí-ū ūi tio̍h
100joke”. Chhiò-ōe sī hō͘ lâng thiaⁿ-liáu ū hù-bīn (negative) kám-kak ê ōe.
101ha̍k-si̍p. Tī o̍h siá Tâi-gí bûn-chiuⁿ ê tiong-kan, i mā chhim-chhim kám-kak tio̍h Tâi-ôan-lâng chin te̍k-pia̍t ê kám-chêng. I hoat-hiān Tâi-ôan
102 chhám-sū , kīn -lâi sè-kài ta̍k chéng lâng , to lóng chhim-chhim kám-kak chiàn-cheng sī m̄-hó , tek-khak tio̍h ài pêng-hô. Put-lūn tó-chi̍t
103khoan-iông gâu pau-hâm thun-lún , á-sī nō͘-sèng , bô sîn-keng bô kám-kak, lâng kā lán phùi-nōa tī bīn-ni̍h iā lia̍h-chò sī kā lán hiù
104sí-o̍ah ê būn-tê , chāi chèng o̍ah-mi̍h ê tiong-kan, chiū sī lâng kám-kak chòe chhim , gián-kiù chòe bêng-pe̍k.
105 kiat i ê hêng-chōng tī lâng ê sim-kiàⁿ lāi ; lâng tùi án-ni ū kám-kak, chiah ē-hiáu hun chin-ké, piat siān-ok, kéng súi-bái. Lâng ê sim
106lán Tâi-ôan hiān-sî ê hì sī cháiⁿ-iūⁿ? Chò-hì ê lâng ka-tī ū kám-kak chi̍t ê tōa sú-bêng, bô? Chò-hì- -ê ū liáu-kái i só͘ chò ta̍k
107ê sim-lāi hô-lo̍k. Ia̍h pe̍h-chhi ê lâng thang kóng chôan-jiân bô kám-kak, i bô ū sím-mi̍h hi-bōng; put-kò thiⁿ-kng chiū khí- -lâi, ji̍t-àm
108khoah-tōa i ū khòaⁿ-kìⁿ , i ka-tī ê sió-sè lóan- jio̍k iā sī ū kám-kak. Chiong lâng lâi pí thiⁿ-tē ê khoah-tōa , láu-si̍t m̄-ta̍t-tio̍h thiⁿ
109ji̍t hāi; i siông-siông thó͘-khùi kóng, 『Tio̍h ài kái-kiù.』M̄-kú i kám-kak si̍t-chāi iú-sim khò-ē-chū ê lâng chò sī chin-chió; koh-chài i
110Tùi án-ni chiū seⁿ-chhut chhùi-ta, ià-siān chióng-chióng ê kám-kak. Che chiū-sī sin-thé-lāi ū khiàm-khoeh ê kì-jīn, lán chiū tio̍h
111chin- -ê, hó- -ê, súi- -ê, chiū lēng-gōa ū chit chéng hí-ài ê kám-kak, ti̍t-ti̍t ài hiòng tùi hit chióng ê só͘-chāi khì. Ia̍h nā kìⁿ-tio̍h
112lêng ê pó-tiān, só͘-í tùi seng-khu lāi só͘ hoat-chhut it-chhè ê kám-kak, nā siū sèng-lêng ê chí-tō , tio̍h lóng hō͘ i o̍ah-tāng chiah hó.
113khòaⁿ chò ū, chiū-sī chip-bê, só͘-í tùi seng-khu só͘ hoat it-chhe ê kám-kak, tio̍h kā i kìm-chè hō͘ i siau-bô- -khì. Tùi án-ni sìn Pu̍t-kàu
114 Ūi -tio̍h tāi-chì teh chò tāi-chì sī chhut tī bô-tâ-ôa, sī ū kám-kak kan-khó͘. Ūi -tio̍h sim ài chò tāi-chì, sī chhut tī sim-koaⁿ ka-tī
115 thé-chit ê kiông-jio̍k, put-chāi saⁿ-á-khò͘ ê hun-liōng. Lâng ê kám-kak ē hùn-liān-tit, ē kòan-sì, phôe-hu tùi án-ni chiū piàn-chiâⁿ bē
116.』phah-sǹg tāi-ke tek-khak lēng-gōa ū chi̍t chéng koh-iūⁿ khóan ê kám-kak. Thiaⁿ-tio̍h 『Chheng-kiat.』kiám m̄-sī sûi-sî siūⁿ-tio̍h kéng-chhat kap
117chi̍t-kóa-á tùi siā-hōe chèng-lâng chò khòaⁿ leh, lí tek-khak ē kám-kak lí só͘ iōng ê chi̍t-îⁿ ū pah-îⁿ tōa, u chi̍t-bān ka-sū ê lâng,
118-tiám kap ok-chit, in-ūi tāi-ke lóng án-ni, só͘-í, chiū lú oh-tit kám-kak ē tio̍h.
119Tāi-seng, góa beh mn̄g, lí sī Tâi-ôan-lâng mah ? Góa kó-jîn kám-kak, bô hun pún-séng, gōa-séng, bô hun Hō-ló-lâng, Kheh-lâng, gôan-
120tān-sī chit-ê chhiong-tu̍t ná-chhiūⁿ lú lâi lú tōa, chin-chōe-lâng kám-kak, Bîn-chìn-tóng í-keng teh-beh pìⁿ-chòe Hō-ló-lâng ê tóng. Hō-ló
121bô hoat-tō͘ chìn-tián, 1 ê siōng tōa ê gôan-in sī siā-hōe siōng kám-kak ē-tàng iōng Hàn-bûn lâi siá Tâi-gí, m̄-koh Tâi-gí Hàn-jī ê piau
122Chèng-tī siōng, kám-kak Tâi-gí su-iàu hiān-tāi-hòa, su-iàu lâi siá ê koan-liām chin phó͘
123Bô siá kòe Tâi-bûn ê lâng lóng ē kám-kak Hàn-jī tiō ē-tàng kái-koat. Jīn-ūi kó͘-chá Hàn-bûn iōng Tâi-
124tō͘ chiap-siū. Iōng chôan Hàn-jī m̄ sī khòaⁿ bô kòai-jī, tiō sī kám-kak iōng-jī lōan-tàu, tha̍k khí lâi khùn-lân, bô chèng-keng ê kám-
125kám-kak iōng-jī lōan-tàu, tha̍k khí lâi khùn-lân, bô chèng-keng ê kám-kak. Hàn-lô pēng-iōng m̄ sī hông kám-kak khòaⁿ bô, cha̍p-chéng bô chèng
126khùn-lân, bô chèng-keng ê kám-kak. Hàn-lô pēng-iōng m̄ sī hông kám-kak khòaⁿ bô, cha̍p-chéng bô chèng-sek, siōng tōa ê hóan-tôaⁿ iah sī
127tàng liáu-kái siā-hōe siōng tùi Hàn-jī ê chông-pài, hit chióng kám-kak Hàn-jī chiah sī jī, iōng Lô-má-jī lâi siá Tâi-gí tiō kám-kak
128kám-kak Hàn-jī chiah sī jī, iōng Lô-má-jī lâi siá Tâi-gí tiō kám-kak kòai-kòai bô hoat-tō͘ chiap-siū. Lūn-chin chiàu in ê hong-sek lâi
129bô hoat-tō͘ chiap-siū. Lūn-chin chiàu in ê hong-sek lâi siá, m̄ sī kám-kak khòaⁿ bô, iōng-jī lōan-iōng bô chèng-keng, si̍t-chè siōng koh bô
130Che sī 1 kóa ti̍t-chiap ê, sú lí, góa lóng ē kám-kak chin siūⁿ-khì ê būn-tôe. Nā ōe ū chit-khóan só͘-ūi ê 'Negroes"
131 chit-ê tōa kái-piàn, chin chōe lâng tùi chit-ê sóan-kí kiat-kó kám-kak chiok hoaⁿ-hí--ê, mā jīn-ūi che sī Tâi-ôan hóan-tùi ūn-tōng ê
132Gôan-pún kám-kak chin tū-lān,"Kán! Lín chia--ê sí-Hân-kok-á, lâi thàn Tâi-oan-lâng
133Góa kám-kak, lán teh hèng kòe X'mas, kî-si̍t sī iōng chîⁿ bé--lâi-ê, m̄-koh
134chúi-chún..ê kap bô lō͘-iōng..ê! Kàu 2001 ê kin-á-ji̍t, lán mā kám-kak iáu-sī án-ne. Bô sím-mi̍h chìn-pō͘! Lán thiàⁿ-sioh ê Tân Chóng
135, kok-pò ê phêng-lūn khó-lêng ū sò͘ pah phiⁿ. Tiong-kan pún-lâng kám-kak Lōa Sūi-kheng Sió-chiá chit-phiⁿ, ōe-tit-thang kóng sī chòe kia̍t-
136chit ê khang-keh-á ê téng-bīn.Āu--lâi, Chhī-chèng-hú tāi-khài iā kám-kak án-ni bô thò-tòng, chiū tī khang-keh-á ê lāi-bīn ōe chi̍t ê ná
137phah, siū-siong...lóng ài chhau-hôan. Chò kòe pē-bó ê lâng lóng ē kám-kak gín-á o̍ah beh hôan--sí, siūⁿ beh khah kín sak-sak khì ha̍k-hāu hō͘
138 ê hū-tam. Tong-jiân, góa m̄-sī kóng chìn-siu m̄-hó, chí-sī góa kám-kak chit-chióng chêng-hêng bô ha̍p-lí. Tha̍k-liáu ka-sin..ê sī in, ū
139bōng, mā ū siū Nixson kap Kî-sin-kiat (Henry Kissinger) chhut-bōe ê kám-kak . M̄-kú Siōng-tè pēng bô khì-sak I tī Formosa ê chú-bîn. Tī kong
140 ōe thang kap pîⁿ-pîⁿ ùi Taai-woan lâi--ê saⁿ chhin-kūn, hō͘ góa kám-kak ke̍k-tōa ê un-lóan.
141Pe̍h-ōe-jī kà ha̍k-seng-á Tâi-gí (www.ocf.berkeley.edu/~taioanoe). Góa kám-kak Pe̍h-ōe-jī sī chin chán ê chi̍t-thò Lô-má-jī, m̄-koh chòe-kīn Tâi
142kīn Tâi-ôan chèng-hú soah beh thui-hêng "Thong-iōng pheng-im", góa kám-kak che tùi lán Pe̍h-ōe-jī ē sán-seng chi̍t-ê koh-khah tōa ê táⁿ-kek.
143Góa kám-kak iōng Tâi-gí siōng-khò ha̍k-seng bô sáⁿ khùn-lân. M̄-koh mā ū ha̍k
144tio̍h chin chē mi̍h-kiāⁿ, sui-jiân bô chin liáu-kái--lí, tān-sī góa kám-kak lí sī 1-ê chin ū ka-kī chú-kiàn ê lâng, jî-chhiáⁿ koh sī 1-ê
145Góa mā kám-kak lí chin chhù-bī, tiāⁿ-tiāⁿ kóng chin hó-chhiò ê ōe, hō͘ chôan
146kang lóng chiok bô siūⁿ beh khì tha̍k-chheh. Lí kám mā ū chit-chióng kám-kak?
147KMT(Kok-bîn-tóng) lo̍h-tâi liáu-āu, góa kám-kak sî-kan tùi lán chin tiōng-iàu. A-píⁿ-á bōe thè Tâi-ôan chhòng
148siáⁿ-mih sî-chūn, mā bē kì tē-1-kàiⁿ khòaⁿ-tio̍h lí sī siáⁿ-mih kám-kak, kan-taⁿ ē kì nā sī ū khì Bóng-pò, lí lóng chiok bô-êng--ê.
149tùi che lāi-té lī-thoat--chhut-lâi, kám m̄-sī? Khó-lêng an-ne lí ē kám-kak kî-kòai, kóng kàu bóe--a, m̄-sī kāng-khóan ài chō-sêng kái-piàn?
150POJ tō sī teh phah-phòa chit chióng thóng-tī hē-thóng. Góa mā ū kám-kak,?ài kóng bó-gí (Hō-ló, Hak-fa.....) ê gín-á ê piáu-ta̍t kap su-
151kóng “A-hiông..ah, góa ūkau ài..lí.”)”, chiah ê tio̍h ēng "..". Góan kám-kak án-ne tho̍k-chiá teh tha̍k ê sî khó-lêng khah hó chiáng-ak tù-chiá
152tâm í-keng chiâⁿ-chó gún seng-o̍ah kòan-sì, m̄-nā sī án-ne, góa kám-kak su-khó ke-chin ho̍at-phoat, kám-chêng mā ke-chin chhin-bi̍t.
153Góan tī Ko-hiông chò LMJ o̍ah-ta̍ng, káu-taⁿ 6 nî kú. Chit chām-á ū kám-kak khah chhia-iāⁿ.
154Góa liâm-piⁿ kám-kak chi̍t hāng, góa siūⁿ kóng in tek-khak ū giâm-giâm siū chí-sī, ún
155Kàu pòaⁿ khong-tiong, hit ê hū-jîn-lâng hut-jiân kám-kak kóng góa thái ē chiah tāng, sī siáⁿ-hòe kā góa khîⁿ--leh, góa
156-chhú, iā ū chhù-bī, iā ū khó-lîn ê só͘-chāi. Só͘-í it-hoat kám-kak tio̍h thôan-tō-lí, chiong Ki-tok ê kng chhiō in. Taⁿ ài kán-tan lâi
157khòaⁿ chò chin iàu-kín. Chóng-sī kīn-lâi khah ū tì-sek ê lâng iā kám-kak án-ni sī m̄-hó, ū chiām-chiām teh kái.
158thong-e̍k hui-siông ê ki-tì lêng-bín, hō͘ káng-tō ê lâng lóng bô kám-kak ū sím-mi̍h bô chū-iû. Í-chêng tī Tiō-chiu kàu-hōe, ū chi̍t ūi
159ê kàu-hōe, kak-tit chin koh-iūⁿ ê khóan-sit, chiàu góa pún-sin ê kám-kak, iā sī lé-pài téng ē-po͘ khah hó, khah ū chi̍t ê chôan-siú lé-
160lâng lâi thiaⁿ, tì-kàu liân pài-tn̂g gōa iā chin chē lâng, hō͘ góa kám-kak pò͘-tō m̄ nā káng-su gâu kóng chin iàu-kín, chiū-sī sìn-tô͘ tāi
161 kap kúi nā pái ê chin-chū hó͘-phek lâi hō͘ góa chia̍h, hō͘ góa kám-kak bô phoe-miā káng-tō tùi Chú tùi lâng lóng bōe tit-kè, sui-jiân
162Hoa-liân téng chò kang liáu, beh lī-khui iā sī án-ni, ná hō͘ góa kám-kak chò Chú ê po̍k-jîn m̄ thang ko͘-hū Chú ê thiàⁿ, kap chèng hiaⁿ-ché
163in si̍t-chāi chīn-la̍t chò in só͘ ōe chò ê. Chu-ūi tho̍k-chiá, lí kám-kak án-chóaⁿ?
164Tī Tāi-niáu koh hō͘ góa kám-kak chi̍t kù sim-sek ê ōe, chiū-sī Thian-chú kàu-tn̂g sui-jiân khí liáu
165góa ài chhiáⁿ chu-ūi tho̍k-chiá ū ki-hōe khì thit-thô, lí chiū beh kám-kak Siōng-tè chhòng-chō ê kî-biāu kap úi-tāi. Thiaⁿ kóng Thian-siông
166hó ê ìn-siōng, te̍k-pia̍t chit 2 jī hòng-tōng, góa thiaⁿ liáu bô kám-kak hó thiaⁿ, chóng-sī tī san-tē ê soan-tō-su tiong ū chi̍t-ūi kiò chò
167-ūi góa sī siùⁿ kâu, só͘-í ta̍k-pái nā beh lo̍h khì chìm, chiū kám-kak beh lo̍h-khì khòng kâu-ka chi̍t-iūⁿ, āu-lâi hō͘ sian-siⁿ in chai-iáⁿ
168tī soaⁿ-téng teh to̍h ê khóan-sit, bōe-bián-tit hō͘ lán ê sim ōe kám-kak sio.
169chiū tiāⁿ-tiāⁿ 4 chhioh kôan. Tùi chit hāng sū Taliban hóan-hóe liáu kám-kak i ê chōe chin tāng, sim chin kan-khó͘.
170sī phang koh ū i ê gôan-bī. Góa ū chia̍h kòe chin-chōe só͘-chāi, kám-kak iā sī chit keng..ê siōng-hó chia̍h.
171ji̍p lâi Lat-bí-ah ê chêng-hêng3. Chit chân sū hō͘ chāi-tē-lâng kám-kak kiông beh tī in ka-kī ê só͘-chāi piàn chò chió-sò͘-cho̍k-kûn khì
172chin ài chhái-iōng to hoa-iūⁿ ê gōa-lâi-gí, in chi̍t-sut-á to bē kám-kak ēng gōa-lâi-gí chiū ē hō͘ gōa-lâi bûn-hòa chhim-lio̍k, chóng-sī
173-kheh. Chôan-tiûⁿ ê gî-sek lóng-ēng Tâi-gí chìn-hêng, hō͘ lâng kám-kak chin chhin-chhiat. Toh-téng ê phô-tô-chiú chin káng-kiù, kan-á téng
174bûn-jī. Á-sī beh lâu-hā koh khah ū ì-gī ê mi̍h-kiāⁿ? Góa it-ti̍t kám-kak lán ê sè- kài ē chiah-ni̍h bí-lē sim-sek, sī in-ūi ū hiah-ni̍h chōe
175. Seng khai-hòng hō͘ lâng chū-iû sú-iōng. Nā-chún sú-iōng-chiá kám-kak hó-ēng chiah chhut-chîⁿ lâi bé. Chit khóan bô͘-sek ē-sái hō͘ chò
176siūⁿ--chhut--lâi..ê. Iōng chit-ê sû lâi chò lán cha̍p-chì ê miâ kám-kak chin sù-phòe, chin tàu-tah. Chi̍t hong-bīn hián-bêng Tâi-ôan-lâng
177chúi-chún..ê kap bô lō͘-iōng..ê! Kàu 2001 ê kin-á-ji̍t, lán mā kám-kak iáu-sī án-ne. Bô sím-mi̍h chìn-pō͘! Lán thiàⁿ-sioh ê Tân Chóng
178ki lòng--tio̍h teh to̍h-hóe? Kiám chin..ê? Kóng-chhiò? Jú thiaⁿ jú kám-kak m̄-sī-sè. Kàu chhù, kín kā tiān-sī phah--khui.(Góa í-keng chiok
179Ta̍k-pái nā kàu sóan-kí, chiū kám-kak chin ut-chut. Só͘ ū ê hāu-sóan jîn, beh ti̍h phiò ê sî, lóng iōng
180 sái-jiō! Te̍k-pia̍t sī só͘-ūi ê pún-thó͘ phài ê chèng-kheh, in kám-kak lán chit-phiò cho̍at-tùi ē tǹg hō͘..in. Ōaⁿ-ōe lâi kóng, chiū-sī
181piáu-ta̍t chhut lán ê sim-siaⁿ, á-sī lán ê koan-sim, sī ē hō͘ lâng kám-kak bô-kàu chhin-chhiat--ê!
182chú-jīm-úi-ôan Tēⁿ kàu-siū.) Kāng-khóan ê ōe it-ti̍t kóng, bē kám-kak kiàn-siàu. Góan í-keng thiaⁿ kah hīⁿ-á kiōng beh seⁿ-lân.
183chai beh pâi kúi pâi? Góa hip-siōng hip kah chin kám-tōng, hut-jiân kám-kak lán ê hiong-chhin lâm..ê lóng chin ian-tâu, lú..ê lóng chin iau-kiau
184chhiú giâ gôan-chú-pit ná siōng-khò ná siá-jī, kì chi̍t-kóa-á in kám-kak tiōng-iàu ê jī-kù sī phah-piàⁿ kàu siá bô thêng. “Kiám beh hā
185 hôe-sióng-tio̍h kap ha̍k-seng ê hō͘-tōng, jīn-chin ê piáu-chêng, kám-kak che sī chi̍t-kiāⁿ chin ū ì-sù ê khang-khòe.
186chóng-sī koh ū sin ê sêng-chiū chhut--lâi lah. Che chin thang hō͘ lán kám-kak hoaⁿ-hí kap an-ùi! Hi-bāng āu-bīn koh ū chin-chē ha̍k-hāu kap thôan
187Ū 1 kù ōe kóng "Jīn-chin ê lú-jîn siōng súi!" Góa kám-kak Tâi-ôan ê chúi-gû chiū-sī chiah-nī súi! 2 ki kak sio-hiòng, ǹg
188kôan-kôan kē-kē ê soaⁿ-me̍h. Ká-ná kap óan-thiⁿ sio-liâm, hō͘ lâng kám-kak kui-ê sim-heng lóng khui-khoah--khí-lâi.
189tio̍h 1 tiuⁿ sin-súi-toaⁿ, téng-bīn ke 1 tiâu 138 kho͘ chhut--lâi. Góa kám-kak kòai-kòai, tō khì chhéng-kàu pān-sū jîn-ôan, tùi chit tiâu chîⁿ
190khah m̄-sī beh ké chheng-ko, si̍t-chāi sī lōe-sim ū siū bú-jio̍k ê kám-kak. Góa ê siūⁿ-hoat sī: lâng kap lâng ê kau-chêng bē-tàng ēng chîⁿ
191-bō͘, lâng kap lâng chi kan jú lâi jú bô-chêng. 69 kho͘ hō͘ lâng kám-kak chin iàn-khì, beh niá, chun-giâm siū sńg-hāi, m̄ niá, ka-thiam hêng
192 lóng hui-siông-ê sin-khó͘. M̄-koh, sui-jiân sin-khó͘, tāi-ke lóng kám-kak chin-ū ì-gī. In-ūi, chit-pái 100 chiu-nî kì-liām o̍ah-tāng tiû-pān
193Góa kám-kak, jîn-lūi só͘-ū kho-ki ê hoat-bêng tiong, bô chi̍t hāng ē pí po-lê
194lê-chhân. Chiām-chiām, i tio̍h chhiàⁿ chi̍t-kóa kang-lâng. Āu-lâi kám-kak ū su-iàu khí chi̍t chō chhek-chhng. Chòe-āu, i piàn-sêng tē-chú
195 kài>, Chin chheng-chhó hō͘ lán khòaⁿ-chhut gín-á ê siūⁿ-hoat kah kám-kak.
196A-bú iā kám-kak ak-chak ìn kóng: “Hó ah, bián koh kóng ah lah, ā m̄-sī ta̍k-pái lóng
197ô͘-téng, chûn iû-gôan kiâⁿ chin kín, kàu hō͘ chûn-lāi ê tah-kheh kám-kak kóng sī siuⁿ kín. Ū chi̍t lâng kā chûn-ôan kóng, "Lán ê chûn kiâⁿ
198-le̍k. Hok-im ōe kiò-chhíⁿ lâng ê liông-sim. Hok- im ōe hō͘ lâng kám-kak lêng-sèng-siōng ê su-iàu. Hok-im ōe hō͘ lâng chhut sí ji̍p o̍ah.
199chi̍t pō͘, tì-sek ê chhâi-liāu sī tùi keng-giām, chiū-sī tùi lí ê kám-kak ki-koan só͘ ji̍p ê, kā i khioh chò-hóe lâi ha̍h lí ê ngō͘-sèng-tiong
200chhì-kek, ná kú tio̍h ná kiông, liōng iā tio̍h ná chōe, chiah ōe kám-kak, só͘-í lim-chiú khah-siông sī ū hāi bô ek, oh-tit chún- chat. Lim
201khak chham tī chōe-chōe ì-gī ê tiong-kan. Tùi chín-chai lán it-hoat kám-kak jîn-seng sī bîn-bāng, jîn-seng sī hong-hái, jîn-seng sī chhut-gōa
202tio̍h chín-chai ê khó͘-thàng, sòa siⁿ-khí tō-tek-tek ê kak-chhíⁿ, kám-kak chāi-lâi ê bô tō-tek, chhia-hôa, bu̍t-chit-tek ê hióng-lo̍k m̄-hó
203Chòe-āu ū chi̍t chéng ê lâng, tùi chín-chai ê khó͘-lān, kám-kak jîn-seng sī chiām-sî, eng-kai tio̍h chhē chi̍t ê éng-óan ê só͘-chāi.
204chài kui-chhia khì thióng-soaⁿ, chi̍t sî thióng-soaⁿ chin lāu-jia̍t, bô kám-kak chhiⁿ-chhìn.
205chi̍t-àm. Chiàu Tè I-seng kóng, khòaⁿ-kìⁿ sin-bûn só͘ siá, khah bô kám-kak hit ê chhiⁿ-chhám ;kàu pún-sin lâi chia khòaⁿ, lâi chia kèam, thàu
206thó͘-tōe sī phòng-kôan khí-lâi, chiah koh tîm--lo̍h-khì. Góa sī kám-kak chhin-chhiūⁿ teh tîm--lo̍h-khì ê khóan-sit, chi̍t-sî ū o͘-àm kap hū
207hōai sī jú lī-hāi. Góa tú-tio̍h chit khóan ê keng-giām, chhim-khek kám-kak lâng bô thang khoa-kháu i ê chhù-the̍h kian-kò͘. Tī sè-kan sī cho̍at
208kap phok-ài, tī khiàm-kheh tiong tit-tio̍h lín ê tông-chêng, hit ê kám-kak chòe tē-it chhim-khek ; chhin-chhiūⁿ kó͘-chá lâng ū kóng, “渴時一滴如甘露
209Im-ga̍k ōe hō͘ lâng ū sin ê kám-kak, ōe kiong-kip lâng ū koan-liām hong-hù ê chhâi-liāu, che sī sím-
210chiū chhàng lo̍h-khì. Lâu thàu, kàu góa koh khí-lâi chûn-tóe-nih, kám-kak chin siān. Góa koh ho̍k-tò gôan-khì, khòaⁿ sì-ûi ê sî, ū khòaⁿ
211Góa tha̍k i ê chheh ê sî, góa lia̍h ka-kī sī chōe hè, chiū kap i kám-kak siāng khóan, góa siû bōe kè hit ê hái-sū, góa chiū beh chhiàⁿ
212bōe tîm-lo̍h--khì, āu-lâi i khòai-khòai tín-tāng i ê chhiú. Góa kám-kak ū chi̍t-pō͘-hūn ê Ki-tok-tô͘ sī chhin-chhiūⁿ án-ni. In óa-khò ka
213chi̍t khóan chhin-chhiūⁿ tī lāu-bú ê heng-chêng, hit hō un-lóan ê kám-kak. Chit hō kám-kak sī tùi pa̍t hō bûn-jī ê chheh só͘ bōe thang tit
214chhiūⁿ tī lāu-bú ê heng-chêng, hit hō un-lóan ê kám-kak. Chit hō kám-kak sī tùi pa̍t hō bûn-jī ê chheh só͘ bōe thang tit-tio̍h--ê. Góa siūⁿ
215It kip: Te̍k-pia̍t chù-ì ê lâng chiah ū kám-kak ê thêng-tō͘.
216Jī kip: It-poaⁿ ê lâng lóng ē kám-kak mn̂g-thang sió-khóa tín-tāng ê thêng-tō͘.
217chí, to̍k-to̍k chai i tio̍h koai-koai chài Pa-lân kiâⁿ-lō͘. M̄ kú lû kám-kak bô an-sim. Phah-sǹg Pa-lân pún-sin iā bô cha̍p-hun an-sim. Lû ná
218-tio̍h 1952 nî tō͘ ê Lo̍k-pòe (Nobel) hô-pêng siúⁿ-kim ê kì-sū. Kám-kak ná chhin-chhiūⁿ ka-kī ê tāi-chì, án-ni hoaⁿ-hí kàu bōe-kò͘-tit,
219chin kia̍t-chok. I tī chheng-liân sî-tāi teh ho̍k-bū peng-e̍k ê sî, kám-kak Chú Iâ-so͘ ê kun-pún-tek ê su-sióng sī koan-hē thian-kok ê Iû-thài
220 Teh tha̍k ê tiong-kan, sim-lāi siⁿ-khí chū-kak chōe ê liām-thâu, kám-kak tit-tio̍h tit-kiù ê pit-iàu-sèng; chiū chek-sî chhim-sìn tī si̍p-jī
221ôan liáu só͘ siá Eng-kok lâng tùi Eng-kok ê ìn-siōng, tha̍k liáu kám-kak chin chhù-bī. Taⁿ chit-tia̍p góa èng chú-pit ê hó-ì ài chò Tâi
222Tē jī ê ìn-siōng chiū-sī kám-kak kàu-hōe chin lāu. Che kap lán Tâi-ôan siàu-liân ê kàu-hōe ū sím
223Eng-kok ê kàu-io̍k chè-tō͘, góa tú-á lâi ê sî kám-kak chin hun-lōan hok-cha̍p, kap lán Tiong-kok ê, á-sī Bí-kok ê kàu-io̍k
224nî chêng, góa 5, 6 hòe ê sî, nā thiaⁿ-tio̍h “Âng-mn̂g-hoan” 3 jī, kám-kak chin ko-kùi, sim-koaⁿ seⁿ-khí chin hó kám-chêng hoan-gêng.
225Nā kóng-tio̍h Lân I-seng chiū beh kóng siáu-liām kám-in ê ōe kám-kak kóng lóng bē liáu ê lâng ún-tàng hui-siông chē.
226chhin-chhiūⁿ sèng-jîn ê Lân I-seng taⁿ khì-sè lah! Tek-khak ū lâng kám-kak iáu ū chē-chē pái iáu-bōe kā i piáu kám-in, kā i piáu kám-siā
227Hiah ê lâng khòaⁿ-tio̍h, ka-kī kám-kak chin kiàn-siàu. Tāi-ke sòa chhiò chhut-lâi, ta̍k ê lâng tńg-khì
228ūi hiaⁿ-chí. Lán chū kàu-taⁿ iáu bô Pe̍h-ōe-jī ê koa, kiám bô kám-kak tùi kà Pe̍h-ōe-jī ū khùn-lân mah? Góa chin kám-kek kè-khì ê sian
229cho̍k (如日本,英國) lóng ū in ê jī-bú koa, iā chin ài phian chit ê koa, kám-kak tùi kàu-ha̍k-siōng ke chin lī-piān, iā hō͘ sòe-kiáⁿ á-sī tú-chiah
230 hó, tī Bí-kok ê kiáⁿ-jî ēng pe̍h-ōe-jī siá pē-bú-ōe ê phoe, kám-kak chin chū-jiân.
231Tiàm Tâi-pak, khòaⁿ bōe tio̍h A-hôa ê kha-jiah, kám-kak bōe tio̍h A-hôa ê cheng-sîn kap hêng-chōng. Kám-kak ka-kī tō chhan
232hôa ê kha-jiah, kám-kak bōe tio̍h A-hôa ê cheng-sîn kap hêng-chōng. Kám-kak ka-kī tō chhan-chhiūⁿ o̍ah tiàm bô chúi ê pi-á lāi ê hî, chhóan
233taⁿ tī keng-kòe chóng-tok-hú ê sî, sim-koaⁿ-lāi ê thiàⁿ hō͘ góa kám-kak kap i iah chin kín.
234chek kāng-khóan sio khí-lâi, tō beh sio kah kàu té a. Chit khóan ê kám-kak, pêng m̄ sī góa ka-kī teh sio, sī chhim-chhim thé-hōe tio̍h sè-kan
235chhōa góa kàu chit ê chiah-nī súi ê só͘-chāi. Góa chin hoaⁿ-hí, kám-kak A-hôa iah tī lán ê seng-khu piⁿ, kan-taⁿ piàn-chòe 1 chiah sió-cheng
236lâi, bīn-tùi chân-kho̍k ê hiān-si̍t. Hit khóan súi kap khòai-lo̍k ê kám-kak, piàn kah bô siaⁿ bô iáⁿ. Hōan-sè, in iah lâu tī sio̍k-í in ê só͘
237pak-tâu liáu-āu, tī A-hôa pêng-iú ê só͘-chāi tó lo̍h-lâi. Góa kám-kak ka-kī mā piàn-chò 1 châng hoe-chháu, chiap-kīn thô͘ lâi tit tio̍h
238thài-pêng-keng khòaⁿ tio̍h A-hôa chū-hûn liáu-āu ê sí-thé. Góa kám-kak chiâⁿ chhi-chhám. Góa m̄ chai-iáⁿ i ē sí tàu-té ū siáⁿ kè-ta̍t?
239té iah sī 1 ke-hóe-á. M̄-koh, chhá kòe liáu-āu, sim-lāi iah sī ē kám-kak ngāi-gio̍h-ngāi-gio̍h. Góa kā Ông Seng-hông kóng, góa bōe siáⁿ ē
240Ông Seng-hông kám-kak chin kî-kòai, ūi siáⁿ-mih ài seng tit tio̍h Chiam Ek-hôa ê tông-ì?
241-khì. Chit chióng chêng-hêng nā koh kè-sio̍k lo̍h-khì, tō ē hông kám-kak chin hôan-ló. Góa m̄ sī siōng hó ê, ûi-it ê kì-lio̍k-chiá iah sī
242519 hêng-tōng liáu-āu, góa tō bô kám-kak hóan-tùi tīn-iâⁿ ū siáⁿ-mih ta̍t-tit góa lâi hōng-hiàn sèⁿ-miā.
243Tī Ko-hiông-kōan ê Lông-kôan-hōe, hō͘ góa kám-kak chhiong-kek chin tōa ê sī 1 ūi Tiúⁿ-ló-kàu-hōe ê sìn-tô͘ A-pin,
244ê sū-hui. I hō͘ góa hoat-hiān, siūⁿ beh kái-piàn A-hôa hō͘ lâng kám-kak bô hó tàu-tīn ê ìn-sióng, kap siūⁿ beh kái-piàn A-hôa seng-o̍ah
245, in-ūi ta̍k-ke lóng chin bô-êng. M̄-koh ta̍k kái chò-hóe, lóng ē kám-kak chin un-lóan.
246phiah ê hái-piⁿ, hū-kīn khòaⁿ khí-lâi chin ta-sò, hông pàng-sat ê kám-kak. Iú-chôan in chhù tō ká-ná ko͘-toaⁿ, tiām-tiām khiā tiàm pha-hng
247pêng-iú nā kóng tio̍h A-hôa, lóng ē kóng tio̍h A-hôa tùi hit kóa kám-kak ka-kī kôan lâng 1 téng ê gōa-séng-lâng chin thó-iah, liân-tāi ê
248Àm-á, chhia tī chhân-hn̂g lāi sái kah ká-ná poe leh, kám-kak chin sóng-khòai. Teng-á-hóe chiò tī siang-pêng-piⁿ seⁿ kah ba̍t-ba̍t
249chhan-chhiūⁿ lim tio̍h hó-chiú hō͘ lâng bâng-bâng-bâng. Góa it-ti̍t kám-kak, A-hôa iah tī sin-khu piⁿ kāng-khóan, chia ê it-chhè kám m̄ sī lóng
250-iāu, So͘ Chúi-ìn kap 1 kóa se̍k-sāi ê choh-sit-lâng phah chio-ho͘. Kám-kak chiok chhin-chhiat ê, che m̄ sī to͘-chhī khòaⁿ ē tio̍h ê chēng-kéng.
251hōe, A-hôa chāi-seⁿ ê sî, sì-kòe cháu-chông, lâi chia hioh-khùn ê kám-kak. Góa khùn kah chin sù-sì, m̄-koh iah sī khàm tī A-hôa chū-hûn ê
252sióng. Chit chūn, àn Kah-sian ê hong-hiòng kiâⁿ kòe khì, hō͘ Góa kám-kak chin pi-siong, chin ke̍k-tōng. A-hôa chin kah-ì Kah-sian ê san-súi kap
253 ē-tàng tāi-thè tùi hiàn-sin ê lâng siōng kôan ê kèng-ì? Góa kám-kak bô èng-kai án-ne. Chún kóng, A-hôa ê hiàn-sin, nā koh ū kî-tha
254kui kang tiàm chia, chú-tōng pang lâng choh-sit. Khí-thâu-á ta̍k-ke kám-kak chin kî-kòai, giau-gî i kám ē sī ū siáⁿ khì-tô͘. Āu-lâi, bān-
2551 kóa peh-kiā ê sán-gia̍p-tō-lō͘. Hō͘ choh-sit-lâng chai, ho͘ góa kám-kak kong-êng koh sîn-sèng. Lâu sian-siⁿ iân-lō͘ it-ti̍t chhiò, kóng 1
256ê choh-sit-lâng, tùi i ê chū-hûn m̄-tāⁿ bô hoat-tō͘ lí-kái, koh kám-kak chiâⁿ bô-nāi.
257Bô-tiāⁿ, thiⁿ-kng liáu-āu kám-kak ē bô sio-siâng. Bô-tiāⁿ-tio̍h ū 1 kang, ē hoat-hiān chit kái ê kám
258kak ē bô sio-siâng. Bô-tiāⁿ-tio̍h ū 1 kang, ē hoat-hiān chit kái ê kám-kak sī in-ūi sîn-sian, iū-koh in-ūi bó͘-chióng in-sò͘ lâi kái-piàn
259-á 1 tōaⁿ sî-kan, i kap A-iāu mā sán-seng 1 kóa ngāi-gio̍h. A-iāu kám-kak, A-hôa teh chò 1 kóa tāi-chì, bòai hō͘ i chai-iáⁿ, kā mn̄g mā m̄
260 leh siūⁿ, ē-tàng kiam-kò͘ ka-têng kap bîn-chú ūn-tōng, hō͘ góa kám-kak chin him-siān, mā hō͘ góa tāi-khai-gán-kài. Kū-nî,góa, A-hôa, A
261thài kā chit chân tāi-chì kóng hō͘ in sian-siⁿ thiaⁿ, 2 lâng lóng kám-kak chin kî-kòai.
262, khòaⁿ tio̍h 1 tè tîn-í-á téng-bīn ū 1 ê chúi-tē, sim-lāi tō kám-kak chiok thiàⁿ ê. Góa bô kā Tân Chiàu-tiông kóng, mā bô kā sóa tín
263thiaⁿ i kóng. Ah! Kan-taⁿ thiaⁿ i kóng tio̍h A-hôa ê tāi-chì tō í-keng kám-kak chin hoaⁿ-hí, sim-koaⁿ phī-pho̍k-chháiⁿ, siūⁿ kóng koh ū khah tōa ê
264Tân Chiàu-tiông pēng bô kah-ì chham-sóan, i kám-kak chham-sóan liáu-āu, lâng tō ē kái-piàn, he sī bô hoat-tō͘ phiah
265siūⁿ, in tī lêng-kéng chhiū-kha, ná chia̍h lêng-kéng, nā khai-káng, kám-kak chin súi. Góa tō kā Tân Chiàu-tiông kóng: "Lí chhōa góa khì khòaⁿ
266lâng kap khióng-pò͘ ê tōng-bu̍t, hit khóan chū-jiân ê koan-hē, góa kám-kak chin chhù-bī. Che mā hō͘ góa siūⁿ tio̍h bîn-chú chèng-tī, hô-pêng
267sio ê tiû-chháu, tiû-chháu teh sio mā ē ū sio-lo̍ah thǹg tio̍h ê kám-kak.
268chhap chèng-tī ê siàu-liân-lâng: "Iōng khì-iû sio sí sī siáⁿ-mih kám-kak?"
269Góa kám-kak chiok hoaⁿ-hì ê! Tia̍t-pia̍t khà tiān-ōe kap Tâi-pak 1 ūi lia̍p-iáⁿ
270chin kah-ì chia, m̄-koh hông chiàu-kò͘ kah chiah-nī chiu-tō, sim-lāi kám-kak chin pháiⁿ-sè.
271Che sī góa thâu 1 kái liâu-chúi kòe-khe, chin kín-tiuⁿ, m̄-koh kám-kak chiâⁿ ū ì-gī, kám-kak chiok tia̍t-pia̍t ê. Kiâⁿ kàu tiong-ng ê sî
272kái liâu-chúi kòe-khe, chin kín-tiuⁿ, m̄-koh kám-kak chiâⁿ ū ì-gī, kám-kak chiok tia̍t-pia̍t ê. Kiâⁿ kàu tiong-ng ê sî, góa kiò in sió thêng
273bīn hōaⁿ kiâⁿ kòe-lâi ê! Siūⁿ tio̍h tán ê koh ài kiâⁿ tńg-khì, kám-kak it-tēng bô sio-siâng, koh kín-tiuⁿ koh liû-lôan. Góa siūⁿ, góa chit
274-tiong. Piān-só͘ kap piān-só͘ piⁿ-á ê sek-khia hō͘ chia ê khì-hun kám-kak khí-lâi koh khah ū hông pàng-sat ê kám-kak.
275khia hō͘ chia ê khì-hun kám-kak khí-lâi koh khah ū hông pàng-sat ê kám-kak.
276chin hôan-ló tùi-bīn hōaⁿ ê gín-á, khòaⁿ bōe tio̍h gín-á ê iáⁿ, kám-kak chiâⁿ tio̍h-kip. Gún tāi-khài kā chit pêng ê chōng-hóng lóng khòaⁿ
277Tùi-bīn-hōaⁿ lú lâi lú kīn ê sî, kám-kak sin-khu āu-piah hit tè sio̍k-í A-hôa ê sè-kài lī góa chiām-chiām
278hôa chhù-nih ê lâng kā i ê kut-hu khǹg tòa peng-siuⁿ. Thiaⁿ kóng, in kám-kak khǹg tiàm peng-siuⁿ, kut-hu chiah bōe "pháiⁿ khì". Hit kang tī Tek-khia
279kang-chok-chiá tiû-pān, bô ûi-thé ê kong-chè, tui-su-hōe, sim-lāi kám-kak chin siok-bo̍k. I chāi-seⁿ ê sî, pài-thok pêng-iú, beh chhiàⁿ Ko-hiông
280si̍t-chāi chiâⁿ thòng-khó͘! Chit chūn, góa chhōe tio̍h i ê kut-hu, kám-kak kap i chin chiap-kīn, soah koh hun bōe chheng-chhó sī chin ê? Iah sī
281sóan. M̄-koh, àn i lâu hō͘ in bú-á ê ûi-su khòaⁿ khí-lâi, ē-tàng kám-kak tio̍h i khǹg tiàm sim-koaⁿ-té tùi in lāu-bú chin chhim ê ài. Chit
282iáⁿ pa̍t-lâng ū chhì kòe khì khòaⁿ A-hôa in lāu-bú bô. Góa ka-kī kám-kak, góa it-tēng ài lâi khì kiâⁿ 1 chōa.
283bú-á ê mn̂g-pâi. Thiⁿ-sek chiām-chiām àm-á, sim-lāi ū pi-khó͘ ê kám-kak. Tō ká-ná téng piàn chin chōe pái cháu-chhōe ê keng-giām, tō chhan
284chàn lâu, 1 chàn lâu peh khí-lih. Lú chiap-kīn bóe-chàn ê sî, lú kám-kak kiaⁿ-hiâⁿ, A-hôa in bú-á kám ē-tàng gôan-liōng chit chàn tāi-chì?
285tiûⁿ tui-su-hōe, tī Ko-hiông hit tiûⁿ ū chè-pài A-hôa. I thiaⁿ liáu kám-kak ū 1 tiám-á an-ūi.
286kah chiok siong-sim, tō chhan-chhiūⁿ tī-beh m̄ chai-iáⁿ lâng, soah koh kám-kak ū 1 kó͘ le̍k-liōng teh chi-chhî i. I chin kah-ì chit tiuⁿ siòng-phìⁿ
287khòaⁿ A-hôa in lāu-pē, bô-tiāⁿ, chin-kīn lú-sèng tō í-keng hō͘ góa kám-kak ū-kàu a.
288 chia kā pài-hóng, hō͘ i chhiú lāi-tóe ke 1 tiuⁿ siòng-phìⁿ. Góa kám-kak ē chhut-lâi, chit tiuⁿ tu̍t-jiân-kan ke chhut-lâi ê siòng-phìⁿ, i chiâⁿ
289ē-tàng kám-siū i àn 519 kàu-taⁿ só͘ sêng-siū ê thòng-khó͘, mā kám-kak ē chhut i ê ko͘-toaⁿ kap siok-bo̍k. Chit chióng thòng-khó͘, chit khóan
290bô lōa-kú, góa í-keng hun ē chhoai hong-hiòng. 1 ê khióng-pò͘ ê kám-kak koh chhan-chhiūⁿ chôa kāng-khóan àn sim-koaⁿ lāi poe chhòai.
291téng. Góa kiâⁿ óa siūⁿ beh kā khòaⁿ. I soah koh poe cháu-khì. Góa kám-kak chiâⁿ si̍t-bōng ê sî, i soah koh poe tńg-lâi, tī góa piⁿ-á poe lâi
292chhiū-ba̍k siāng-sî chò-hōe khui, kám-kak chin bē kòan-sì.
293crocus ê hoe tī léng-hong ê tiong-kan, ióng-kám khiā-chāi, hō͘ góa kám-kak un-lóan. Chá-sî khì au-chiu thit-thô, chē hóe-chhia keng-kòe Switzerland
294thâu-á kúi-ji̍t-á khòaⁿ tio̍h seh chin súi, kòe kúi-ji̍t āu chiū kám-kak thó-ià. Chin khó-sioh, chit-ūi pêng-iú bô ki-hōe thang hióng-siū
295chhiūⁿ ka-pi chham siuⁿ-chē thn̂g, tùi Bi-kok ê thiaⁿ-chiòng lâi kóng, kám-kak tiⁿ kau ū chi̍t-tiám-á ià-ià ê só͘-chāi .
296-hiān khuh-jà-juh (cool jazz). “Khuh(cool)”sī chi̍t-chióng am-khàm ê kám-kak. Siu-jiân chit-ê am-khàm ê sèng-chit kap siàu-liân-lâng só͘ ài kóng
297 am-khàm ê sèng-chit kap siàu-liân-lâng só͘ ài kóng ê “Khuh” tī kám-kak-siōng bô kāng-khóan, mā-sī ū koan-liân. Tī Bi-kok hit-sî ê siàu
298Tī iáu-bōe chham-ka Tâi-gí seng-o̍ah-iâⁿ chìn-chêng, góa lóng kám-kak Tâi-gí bô siáⁿ lō͘-iōng. Khì liáu-āu chiah chai-iáⁿ Tâi-gí ē-
299Kám-kak ài khùn--a. Gōa-kháu àm-kong-chiáu koh teh kiò, thiⁿ eng-kai iáu-bōe
300Hōan-sè, lí kám-kak góa m̄-sī hit-ê ē-tàng khan lí ê chhiú ê lâng; hōan-sè, lí tō
301chhî kóng bú-gí, to̍k-li̍p su-khó ê lâng, tī chit-ê siā-hōe bē kám-kak ko͘-toaⁿ.
302Án-ne, ū TGB thong-sìn sī m̄-sī chin hó? Nā sī kám-kak chin hó, tō kín kā lí ê siūⁿ-hoat, iōng lán Tâi-ôan ê Lô-má-
303hiông, kap chit-má i-keng bô siáⁿ-mih koan-hē--a. M̄-kóan lí kám ē kám-kak ngāi-gioh, hóan-tùi phài-hē lāi-tóe ū chit-chióng kiat-kó, sī kun
304pe̍h-pe̍h ê Ji̍t-pún-lâng chia̍h pin-nn̂g, chia̍h kah âng-kì-kì, góa kám-kak chiâⁿ mâu-tún, chiâⁿ kòai-kî, koh khòaⁿ-tio̍h A-jîn siàu-liân ê
305M̄ chai-iáⁿ ta̍k-ê kám ū chit-ê kám-kak, tō sī chng-kha-lâng chiok hèng ngiâ-lāu-jia̍t--ê; chhiūⁿ góan chng
306 ká-ná mn̄g--i, khí-tâng tih chhau kám ē thiàⁿ iah sī ū siáⁿ-mih kám-kak chit-khóan būn-tê, i sūi sóa tùi pa̍t-ê ōe-tê khì, bô ìn--góa.
307ê kôaⁿ-thiⁿ chhin-chhiūⁿ hiān-si̍t ê Tâi-ôan siā- hōe, hō͘-lâng kám-kak chiâⁿ kôaⁿ.
308bîn cha-bó͘ gín-á, ta̍k-ê khòe tī bô jōa tōa-keng ê kheh-thiaⁿ, kám-kak ū tām-po̍h-á sio-lo̍h.
309kôaⁿ--a. góa ê hiû-á tàn tī chhia--nih bô chhēng tī sin-khu-téng, kám-kak koh khah kôaⁿ.
310chit-má i chi-chhî ê lâng cho͘-sêng sin chèng-hú--a, i soah tian-tó kám-kak ka-tī lú lâi lú bô-la̍t kái-piàn siáⁿ-mih. I iû-gôan ē koan-sim
311 khó tāi-ha̍k ê sî, góa tō siūⁿ beh tha̍k Tâi-ôan-bûn-ha̍k, góa kám-kak tī Tâi-ôan ê gín-á, lóng m̄ chai Tâi-ôan ê tāi-chì, bô-hoat-tō͘
312Ta̍k-piàn chim-chiok thiaⁿ hong ê siaⁿ, lóng ē kám-kak tio̍h sim-lāi ū 1-chióng hēng-hok-kám. Hit chióng siaⁿ tiō ká-ná
313piàⁿ, ta̍k-ê lóng tàu-tīn iōng Tâi-gí teh ko-thong, chin chū-jiân ê kám-kak.
314E-po͘ ê ji̍t-thâu chin un-jiû, ǹg-bāng chit-chióng tiⁿ-tiⁿ ê kám-kak, ē hòa-kái só͘-ū ê būn-tê.
315nī kiaⁿ-hiâⁿ, khó-lêng sī 1-chióng lâng tùi seng-o̍ah khôan-kéng kám-kak put-an ê sim-lí piáu-hiān, tō chhin-chhiūⁿ kó͘-chá-lâng ê seng-o̍ah
316Góa ū chōe. Tú tio̍h thòng-khó͘ ê lâng, góa sim-lāi bē kám-kak tông-chêng; khòaⁿ tio̍h khióng-pò͘ ê tāi-chì, góa sim-lāi bē kám
317kak tông-chêng; khòaⁿ tio̍h khióng-pò͘ ê tāi-chì, góa sim-lāi bē kám-kak kiaⁿ-hiâⁿ; chiap-siū pat-lâng ê pang-chān, góa sim-lāi bē kám-kak
318kám-kak kiaⁿ-hiâⁿ; chiap-siū pat-lâng ê pang-chān, góa sim-lāi bē kám-kak kám-kek.
319Sui-jiân chit-má ê hái chiah-nī-á pêng-chēng, sim-lāi iā-sī ē kám-kak kiaⁿ-hiâⁿ; sui-jiân 3-put-5-sî ē tú-tio̍h chit-tè bí-lē ê tó, m̄
320ôan chit-tè thó͘-tē, sī 1-kiāⁿ chin hó ê tāi-chì. Koh-chài kóng, kám-kak hit 5 kang tiō-sī Tâi-gí ê sè-kài, ná chhin-chhiūⁿ teh tōa-la̍t
321Iōng bó-gí kau-tâm, chū-jiân ē sán-seng 1-chióng chhin-chhiat-kám, kám-kak jōa-nī-á chū-jiân--le.
322Góa kám-kak Tâi-ôan su-iàu koh khah chē lâng lâi thiàⁿ-sioh kap jīm-tông, mā
323hàn chia̍h-pn̄g ê keng-giām, che sī siáⁿ-mih khóan chu-bī--leh? Góa kám-kak sī 1-ê ū chhiò-siaⁿ koh lāu-jia̍t ê chia̍h-pn̄g chu-bī. Thiaⁿ khòaⁿ
324iáⁿ lī-hāi. Lâng ê le̍k-liōng gôan-lâi hiah tōa, kā kiaⁿ-hiâⁿ ê kám-kak lia̍h tiâu, lí tō ē-tàng khòng-chè ka-tī, lia̍h tio̍h lí siūⁿ beh
325bāng tī hi-bāng keh-piah. Lí kám chai? Tī hia, lí bē tô-phiah kiaⁿ ê kám-kak, lí chai-iáⁿ hái chóng--sī ē pōng tio̍h tē.
326tio̍h hôaiⁿ-koah tī Tiong-iong Soaⁿ-me̍h téng-thâu ê thiⁿ-chhiⁿ, sim-lāi kám-kak chiâⁿ sóng-khòai.
327Góa kám-kak ka-tī chhin-chhiūⁿ lā-hiō. M̄-tāⁿ góa án-ne siūⁿ, liân góa ê ha̍k
328hiō. M̄-tāⁿ góa án-ne siūⁿ, liân góa ê ha̍k-seng mā ū chit-chióng kám-kak.
329 lóng sī chheng-liâng thang-kng ê khe-chúi kap o̍ah-thiàu ê hî-á, kám-kak chiok sóng-khòai--ê. Kiâⁿ kàu 1 lia̍p tōa chio̍h-thâu piⁿ--á, góa
330bōe khí, m̄-sī beh kā lín pháiⁿ koh beh kā lín sé, sī chiàⁿ-káng kám-kak pháiⁿ-sè. Tòa tī gún chia--ê lóng bô chiah hó-miā, phòng-í, bîn
331ūi i kóng-ōe góa thiaⁿ bô, mā m̄-chai beh án-chóaⁿ ìn. I hōan-sè kám-kak góa chiok bô lé-māu, bóe--á mā bô-ài koh mn̄g--góa-a.
332 kài tī hiah-nī chē lâng bīn-thâu-chêng kóng Ha̍k-fa, hit-chióng kám-kak chiok te̍k-pia̍t--ê, sui-bóng kín-tiuⁿ m̄-koh mā chin hoaⁿ-hí.
333á koan-sim chit-ê thôan-thé, hit-chióng khai-sí hō͘ lâng chù-ì ê kám-kak chin-chiàⁿ chiok hó--ê.
334thó-lūn, sī góa tē 1 kài hām lâng chò-hóe chú-chhî khò-têng, kám-kak sī kín-tiuⁿ koh kî-thāi. Góan sū-sian tō kéng hó beh him-sióng ê
335lâng kap cha-bó͘-lâng bô-kâng ê koan- tiám tī toeh? Sī siáⁿ? Góa kám-kak sī chin hó ê『兩性溝通』khò-têng.
336chhâ-chîⁿ, a-pà hit-chūn chi̍t-hòe, éng-kòe a-kong sī ko͘-kiáⁿ, I kám-kak a-pà ê chhut-sì, ē-tàng kā a-chó͘ sàng chiūⁿ soaⁿ-thâu, sī chin
337tām-po̍h-á léng, m̄-koh ta̍k-ê sim-lāi lóng bô sió-khóa-á kôaⁿ ê kám-kak, in-ūi góan kap 1-ê chin chhù-bī mā chin jia̍t-chêng ê lâng chò-
338jia̍t-chêng ê lâng chò-hóe, tī leh 1-ê bô jōa tōa ê só͘-chāi mā kám-kak un-lóan, chit-ê lâng tō-sī Hō͘-chō͘ hiaⁿ.
339 thiaⁿ-tio̍h Hō͘-chō͘ hiaⁿ 1-lō͘ kiâⁿ--kòe ê sim-lāi-ōe, góa soah kám-kak lán ê bī-lâi koh ū tām-po̍h-á ǹg-bāng, koh ū tām-po̍h-á kng-sòaⁿ.
340Góa jú khòaⁿ jú kám-kak ka-tī éng-chūn sī jōa『安逸』, le̍k-sú chai-iáⁿ chiok chió--ê, ha̍k-hāu
341Éng-kòe i tùi chèng-tī siā-hōe kap seng-o̍ah bô siáⁿ-mih Sense, bô kám-kak hông ap-pek. Í-chá chai-iáⁿ tī ha̍k-hāu bē-tàng kóng Tâi-gí, m̄
342Éng-kòe i tùi chèng-tī siā-hōe kap seng-o̍ah bô siáⁿ-mih Sense, bô kám-kak hông ap-pek. Í-chá chai-iáⁿ tī ha̍k-hāu bē-tàng kóng Tâi-gí, m̄
343Kám-kak tio̍h kôaⁿ, góa chiah chai-iáⁿ un-lóan.
344M̄-koh chi̍t-kang kòe chi̍t-kang, soah kám-kak sî-kan kòe kah jú lâi jú bān. Pún-té nā tán góa àm-sî hā-khò
345 teh thiu-thiàⁿ, mā ū chhut-hoeh, bo̍k-kòai hit-kang chái-khí i tō kám-kak siān-siān. Ūi beh cheng-chhú sî-kan, bô kò͘ gōa-kháu kôaⁿ kah teh
346 siūⁿ kóng Bí-hông sûi-sî ē seⁿ, kiò i nā ū ke khah thiàⁿ ê kám-kak, tio̍h-ài kóaⁿ-kín kā kiò, bô siūⁿ-tio̍h Bí-hông chhui-chūn ùi
347tī Bí-hông pak-tó͘-lāi, saⁿ-put-gō͘-sî chiah péng-pêng ê un-sûn kám-kak ôan-chôan bô-kâng. Tiāⁿ-tiāⁿ thiaⁿ lâng teh kóng sèⁿ-miā-la̍t
348tōa-chú tōa-ì, kā Bí-hông lâu tī chhui-chūn-sek ê koat-tēng, mā kám-kak sió-khóa pháiⁿ-sè ê khóan.
349sî, thâu chi̍t-pái tàu-tīn siong-hó ê tāi-chì, nah ē hit-chūn ê kám-kak ē tī chit-má ùi sim-koaⁿ-té ek--khí-lâi? Ē kì-tit hit-pái tāi-
350lāi bē-su kō-kō-lìn ê cháu-bé-teng, hit-chūn, góa thâu chi̍t-pái kám-kak khòaⁿ-tio̍h sèⁿ-miā gôan-thâu ê kng.
351hō͘ 1-phiàn soaⁿ-bū pau-ûi-tiâu--leh, hō͘ lâng 1-chióng bê--lâng ê kám-kak. Góan 1-tīn lâng óng iâⁿ-tē lāi-té kiâⁿ, iân-lō͘ m̄-tāⁿ ū chin
352Thiaⁿ Lōa bo̍k-su kóng-ōe, góa put-sî to ē kám-kak chin chhì-khek, hiah-ê ōe ín-tōng góa su-khó, it-ti̍t kàu-taⁿ góa
353Hit-tong-sî góa kám-kak kha chiok thiàⁿ chiok thiàⁿ--ê, bián-kióng peh--khí-lâi, sái kiau-
354Téng ha̍k-kî, góa khai-sí tùi ka-tī gôan-pún se̍k-sāi ê sè-kài kám-kak chheⁿ-hūn kap hôai-gî.
355ôan. Hit tong-sî, góa tùi Tâi-ôan ê "pi-chêng" kap ka-tī ê "bû-ti" kám-kak chiok pi-ai--ê.
356liáu-āu, lóng ē chin ut-chut. M̄-koh, kiâⁿ-kòe pi-siong, chit-má, góa kám-kak chin khòai-lo̍k, in-ūi, tī sìn-gióng hông phah-phòa liáu-āu, khòaⁿ
357-kip? Kám kóng kan-taⁿ ē-hiáu kóng Tâi-ôan-ōe ê a-kong a-má ài kám-kak kiàn-siàu?
358--kòe, "Siā-thôan chhin-chhiūⁿ teh lôan-ài." M̄-thang hō͘ tùi-hong kám-kak ū ap-le̍k, ài sī lâng hoaⁿ-hí kam-gōan, che ài-chêng chiah ē kú-
359Ta̍k-ê thiaⁿ-tio̍h Tâi-ôan éng-chūn ê le̍k-sú, lóng kám-kak chiok khó͘-liân iah-sī chin pi-chêng, góa taⁿ-á thiaⁿ--tio̍h mā-sī
360Tī piⁿ--á khòaⁿ ê lâng lóng kám-kak góa chin ū ióng-khì mā chin jia̍t-chêng, in-ūi chit-má chin-chió
361-bóng chin chē lâng kā góa kó͘-lē, m̄-koh góa sim-lāi chóng--sī kám-kak tām-po̍h-á "chhe-liâng".
362Nā ū, góa sī ū chìn-pō͘, sī khòai-lo̍k--ê; nā bô, góa chiah ài kám-kak khó͘-liân.
363lâi Giâ-kang-lun. Lí-tiúⁿ-peh teh kóng ka-tī khiā-khí ê só͘-chāi, kám-kak tio̍h i kiau-ngō͘ ê piáu-chêng kap chiâⁿ-chò hoan-á ê chū-sìn.
364tio̍h thâu-lō͘, nah ē káⁿ chhiong--lo̍h? Hok-jîn hiaⁿ kóng: “Ah, tō kám-kak góan ia̍h bô chò m̄-tio̍h--a, beh án-chóaⁿ chhiam ē lo̍h?” Tō-sī
365chêng pan-tiúⁿ ê cho-gū, ta̍k-nî bú-chhin-chiat chò『康乃馨』ê sî, góa tō kám-kak A-iâu pan-tiúⁿ chin khó-liân.
366khòaⁿ-liáu Kong-sī ê "Bū-siā Sū-kiāⁿ" siōng bóe-á 1 chi̍p, sim-lāi kám-kak chiok kám-tōng--ê, mā ū chi̍t-kóa siūⁿ-hoat.
367siā, thâu chi̍t pái lâi kàu chit ê só͘-chāi, tú khòaⁿ--tio̍h ê kám-kak kap Hoa-lian it-poaⁿ óa hái-kháu ê pō͘-lo̍k bô siáⁿ-mih bô-kâng
368tang--a, kap Kai Bān-lâi iok ê G iok gah têng-tâⁿ--khì, ta̍k-ê lóng kám-kak put-chí-á sit-lé; chi̍t chōa lō͘ mā khiâ hiah hn̄g--a, bē-sái án
369góa hoat-kak chū 2 tang chêng chham-ka TGB kàu taⁿ ê kái-piàn, góa kám-kak ka-tī "care" ê mi̍h-kiāⁿ bô kāng-khóan--a.
370Chham-ka TGB í-lâi, góa kám-kak siōng tiōng-iàu--ê, sī ha̍k-si̍p án-chóaⁿ chun-tiōng. Chìn-chêng
371 iah sī kî-thaⁿ tāi-chì téng-thâu, kàu beh chhut-gia̍p ê sî, soah kám-kak ka-tī í-keng thoat-lî siā-thôan kap ūn-tōng ê si̍t-chiàn.
372lóng bô liáu-kái, góa ê chin chē tông-o̍h mā lóng sī án-ne. Góa kám-kak chin phah-sńg. 4 tang lâi, góa bô hó-hó-á liáu-kái Ba̍k-sa, soah
373o̍ah tō koh khah kan-khó͘ kòe--a. Sui-jiân ū lông-bîn chin lo̍k-koan, kám-kak bô siáⁿ-mih éng-hióng, m̄-koh in ê sim-sng sī m̄-bián kóng tō ē
374ē-tàng éng-hióng hiah chē lâng ê seng-o̍ah kap su-sióng, hō͘ góa kám-kak chin pháiⁿ siong-sìn.
375sī 1 ê siā-khu, kóng khah kán-tan--ê, tō-sī ài hō͘ ta̍k ê lâng kám-kak ka-tī ū chun-giâm, ū chûn-chāi ê kè-ta̍t, án-ne, siā-khu ì-sek
376chhân koh bô-ài hō͘ i chia̍h-chháu" ê sim-thài, si̍t-chāi hō͘ lâng kám-kak chin sit-chì.
377koan chin chē Pi-thâu siā-khu ê kó͘-chhù kap kéng-tiám. M̄-koh góa kám-kak siōng te̍k-pia̍t ê tāi-chì sī góan tú-tio̍h 1 ê "chhiau-kip siā-khu
378-pún tō bô-ài chhap--i, m̄-chiah kap i khai-káng ê sî, góa ē-sái kám-kak tio̍h i ê bû-nāi, mā ē-tàng thé-hōe i ê sin-khó͘. Nā khiā tī
379- sú......téng-téng ha̍k-kho. Góa chiap- chhiok Lô-má-jī liáu-āu, kám-kak chin chhù-bī, góa mā ē siūⁿ beh kā Lô-má-jī o̍h hō͘ hó!
380iōng-sim khì khòaⁿ Sai-lê! Góa bô ùi thâu kàu bóe lóng chham-ú, kám-kak chin pháiⁿ-sè. Thâu 1 kang góa thiaⁿ Sai-lê ê kò͘-sū liáu-āu, góa
381sî khai-sí, góa ē-hiáu hiáng-siū chit-khóan léng-hong teh chhiò ê kám-kak. Léng-hong hō͘ góa chin chū-chāi, sui-bóng ē kám--tio̍h, saⁿ chhēng
382te̍k-pia̍t sī khang-khòe chò soah chia̍h-pn̄g, hit-chióng pak-tó͘ iau ê kám-kak, hām chē pān-kong-sek kui-kang, phah-kiû soah iah sī bô-êng kah kòe
383-sek kui-kang, phah-kiû soah iah sī bô-êng kah kòe-tǹg bô-chia̍h ê kám-kak lóng bô-kâng, sī chi̍t-khóan chôan-jiân “khang” koh chôan-jiân kî
384tēng ê chōng-thāi, chia̍h-pn̄g bē o͘-pe̍h pe, bē kín beh kā “khang” ê kám-kak kóaⁿ-cháu; tian-tò sī ta̍uh-ta̍uh-á hiáng-siū pn̄g-chhài ê chu-bī
385 kéng-chhat-kio̍kchong5 sin-bûn, koh ūi-tio̍h sin-bûn seⁿ sin-bûn ê kám-kak. In-ūi chìn-chêng kúi ê khang-khòe lóng cho bô kúi-kang, góa chin
386khà hō͘ Tek-hôa hit-mê, lī-khui pò-siā í-keng hoan-tiám, góa soah kám-kak『雀躍』, góa ê lêng-hûn bē-su teh thiàu-bú.
387bòai nn̄g-chióng piáu-ta̍t hong-sek, tī chit lō khôan-kéng--nih, lâng, kám-kak ka-tī jú lâi jú m̄-chiâⁿ lâng, chu-sìn kip-siu kòe-thâu chē, tōa
388tiōng pēⁿ-chèng. Gín-á ê ē-pòaⁿ-sin kó-lêng éng-óan bô hoat-tō͘ kám-kak, ūn-tōng, bē khiā bē kiâⁿ, mā bē tit khòng-chè sái-jiō. Lēng-
389"kà gōa-kok-lâng kóng Tâi-gí", chit ê khang-khòe ê hóan-èng sī kám-kak chin kî-kòai koh chin chhù-bī.
390Tâi-ôan gôan-seng ê chhiū-châng. Só͘-í lán kiâⁿ tī lāi-bīn, ōe kám-kak chhiū-châng í-keng chin ōng, bōe kám-kak i chiah sêng-li̍p 4 nî nā
391lán kiâⁿ tī lāi-bīn, ōe kám-kak chhiū-châng í-keng chin ōng, bōe kám-kak i chiah sêng-li̍p 4 nî nā-tiāⁿ.
392Góa kám-kak khah tōa ê khoat-tiám sī chhiū-châng chèng liáu siuⁿ ba̍t. Lán siūⁿ
393“. Chêng nn̄g pak ê chok-phín m̄-nā bô súi, sīm-chì koh hō͘ lâng kám-kak chin khióng-pò͘.
394āu--lâi ū chi̍t-àm pió-á sòa tiāⁿ--khì. Góa chin siong-sim. Góa kám-kak ná-chhiūⁿ ū sím-mi̍h put-hēng ê tāi-chì beh hoat-seng kāng-khóan.
395sî-chūn--lah. In-ūi pió-á si̍t-chāi kiâⁿ liáu ū kàu kín, só͘-í kám-kak chhù-sòe, siàu-toaⁿ teh la̍p ê sok-tō͘ mā ke ū kàu kín. Chhin-chhiūⁿ
396 í-keng bān 3, 4 kang, góa iā kiōng beh lia̍h-kông--khí--lâi. Góa kám-kak sî-kan chhin-chhiūⁿ tńg khì tī cha-ng, cho̍h--ji̍t, tōa cho̍h--ji̍t
397tiám-cheng ê hùn-liān, sui-jiân siá-tio̍h iáu chin chia̍h-la̍t, khiok kám-kak pí iōng Hàn-jī khah kán-tan, khah hó siá! Che sī góa chit saⁿ-kó
398hó siá! Che sī góa chit saⁿ-kó-go̍eh lâi siōng tōa ê sim-tek. Góa kám-kak ta̍t-tit lán tōa-la̍t lâi thui-kóng. Koh ū chi̍t-tiám, iōng LMJ ē
399tē-ga̍k? Chhiáⁿ gia̍h-chhiú.” Bô pòaⁿ ê gí!-á gia̍h-chhiú, lāu-su kám-kak chin an-ùi.
400sī chin thòng-khó͘ chí ū su-sim, òan-tò͘, siû-hūn kap tūi-lo̍h, kám-kak jîn-seng it-phiàn o͘-àm, tio̍h sī tī tē-ga̍k--ah.
401bô͘-iūⁿ hō͘ lán ê gín-á khòaⁿ, lán kiám ū sî-siông hō͘ gín-á kám-kak tio̍h chhù ê un-lóan, lán kiám ū kap gín-á chhin-chhiūⁿ pêng-iú
402pái nā siūⁿ-tio̍h góan a-mah, góa ê sim chiū sng-sng, thiàⁿ-thiàⁿ, kám-kak kui lia̍p sim-koaⁿ it-ti̍t tîm--lo̍h--khì, tîm-lo̍h-khì kàu bô-té chhim
403chêng-kàu-taⁿ tio̍h m̄-bat siūⁿ beh lâi kā i koan-sim kap thiàⁿ-sioh, mā kám-kak Tâi-gí sī chhìn-chhái kóng-kóng tio̍h ē-sái--tit . M̄-kú tán góa
404leh? Che sī tōa-to-sò͘ ê lâng lóng ōe mn̄g khí ê būn-tê, mā ē kám-kak giâu-gî kap kî-kòai. Sī án-chóaⁿ Tâi-gí iáu tio̍h ài o̍h--leh?
405ang-sài lún bē tiâu teh kā góa khòng-gī. Kóng chin..ê, hō͘ góa kám-kak siōng kài kan-lân..ê, chiū sī siaⁿ-tiāu, in-ūi Tâi-gí ū peh-siaⁿ
406hn̂g, góa chiū khoaⁿ-khoaⁿ-á teh him-sióng, un-un-á teh khip-siu, góa kám-kak sim-lêng ke chiâⁿ chhiong-si̍t, sī-iá ke chiok khui-khoah. Bô-lūn sī
407 í-keng bat..in, ē-hiáu ūn-iōng lâi tha̍k siá Tâi-bûn, só͘-í ū kám-kak ná chhin-chhiūⁿ ke chi̍t ê thang-á-kháu, ke chi̍t lia̍p thâu-náu kāng
408Khòaⁿ--khí--lâi, Tâi-gú bûn-hòa khoah koh chhim, jú gián-kiù, jú kám-kak i ê pó-kùi. Ū-sî tī tiān-sī ê Tâi-ôan-bîn-iâu chiat-bo̍k, khòaⁿ
409-jī lâi piáu-ta̍t koa-sû, tiāⁿ-tiāⁿ khòaⁿ kah bo̍k-bêng-kî-biāu, kám-kak put-ta̍t put-chhit. Só͘-í kóng--khí--lâi Hàn-jī chí-put-kò sī Tâi
410khàu, koh ná khàu ná tha̍k! Chok-chiá pún-lâng siá ôan ê sî mā kám-kak chiok kan-khó͘, ná-chhiūⁿ teh beh hó ê khang-chhùi iōng iâm koh sīⁿ
411thêng”, tong-jiân ì-sù m̄-chai pòaⁿ-hāng, kò͘-sū ê chheh téng-téng. Kám-kak chiâⁿ hiâu-pai. Tī hóe-chhia lāi góa bat teh tha̍k sèng-keng. Hit-chūn
412chú-tē lóng-sī chin hó ê pêng-iú ia̍h ē-hiáu siá, tha̍k LMJ. Góa kám-kak ēng LMJ siá-phoe koh siá ji̍t-kì chin ū ì-sù. Má-kai Bo̍k-su lâu-
413tô͘, koh ū tiám-sim thang chia̍h, ū gín-á-phōaⁿ thang sńg, hō͘ góa kám-kak tha̍k iù-tī-hn̂g chin chhù-bī koh khòai-lo̍k. Hit-tang-chūn góa èng
414piah pa̍k chi̍t ê “chiou5-chiou2 ”, chhēng tī sin-khu hō͘ góa chi̍t-sî kám-kak ka-kī bē-su chi̍t ê kong-chú! Chhiú--ni̍h koh gia̍h chi̍t ki pe̍h-sek
415chhiūⁿ chi̍t chhut tiān-iáⁿ, chit chi̍t bō͘ hō͘ góa hiah-ni̍h hēng-hok ê kám-kak, khek-ōe tī góa ê thâu-khak té, hiah-ni̍h chhim-khek, hiah-ni̍h chin.
416siān, chín-só͘--ni̍h koh bô gín-á phōaⁿ hó sńg, góa tio̍h khai-sí kám-kak ū tām-po̍h-á bô-liâu. Góa ē lo̍h-khì chhōe A-bú. A-bú tio̍h ē
417-lâng ê bīn-chêng mē góa bô tiām-châi, bē tiāⁿ-tio̍h, hō͘ góa kám-kak chin úi-khut bē chū-chāi. Góa tio̍h khai-sí khí ǹg-tǹg, chi̍t ê
418. Góa kui ê lâng ná-chhiūⁿ khì hō͘ tiān tiān--tio̍h kāng-khóan, kám-kak chin gông-ngia̍h, sim-koaⁿ-thâu lōan-chau-chau. Góa kā “iô-kàng“ chiap
419Pe̍h-hông chiah-ni̍h hēng-hok, ū A-bú thiàⁿ-sioh ê chêng-kéng, góa kám-kak sim sng-sng, móa pak ê pi-ai ná hái-éng hiông-hiông ek--kòe--lâi,
420kú khòaⁿ tio̍h lāu-su kap tông-o̍h lóng chiah-ni̍h koan-sim..góa, góa kám-kak ka-kī pēng bô ko͘-toaⁿ, chiū án-ne ba̍k-sái chhit-chhit--teh, tiām-
421bú bô lâi chham-ka. Che sī góa liāu-sióng ē kàu..ê, góa pēng bô kám-kak ì-gōa, mā bô kî-thāi i ē chhut-hiān. Tī góa iù-chíⁿ ê gín-á
422 pôe-phōaⁿ tī góa ê sin-piⁿ kāng-khóan, hō͘ góa ê sim-koaⁿ-thâu kám-kak ke chin sio-lō, ke chiâⁿ un-lóan.
423lóng chò-hóe chhut-mn̂g. Sui-jiân ta̍k-pái lóng kui-sin tāng-kōaⁿ, mā kám-kak chin sóng-khòai kap khí-mo͘ giang. Sǹg--khí--lâi mā í-keng sī 10
424ē, chi̍t-hong-bīn phīⁿ-tio̍h chhàu-bī bô sóng-khòai, lēng-gōa mā kám-kak góa chit-ê Thâu..ê sit-chit, bô chek-jīm! Góa sim-koaⁿ chhiūⁿ to teh
425hō͘ lí chia̍h. Hi-bāng lí ê té-khòng-la̍t ē khah kiông. Chù 5 kang kám-kak ū chìn-pō͘, chiū thêng--lo̍h--lâi. Kòe bô kúi ji̍t, thiaⁿ tio̍h lí
426 ê sî bô lí koh lâi kap góa sio-siòng, kā góa sai-nai. Chóng-sī kám-kak sit-khì sím-mi̍h, khiok kóng bē chhut--lâi!
427tio̍h hôaiⁿ-kòa tī Tiong-iong Soaⁿ-me̍h téng-thâu ê thiⁿ-chhiⁿ, sim-lāi kám-kak chiâⁿ sóng-khòai.
428cha-po͘ pan, m̄ chai beh án-chóaⁿ kap cha-bó͘ gín-á tàu-tīn, sim-lāi kám-kak in sī chiok kî-kòai ê tōng-bu̍t. Lēng-gōa 1 hong-bīn, cha-po͘ kap
429hó khòaⁿ bô lō͘-ēng, bē seⁿ..ê khah chē, iā gâu seⁿ gâm. Hit-sî kám-kak hó-sńg, theh-lâi chò gī-niū, bóe--á tha̍k khah chē chheh chiah chai
430sin-piⁿ sè-hàn gín-á teh hai-hai-chhiò, teh phiàng-phiàng-háu, iā kám-kak ka-kī khiā--chhut--lâi chò chêng-chhiam ê sî í-keng kàu.
431má ê Tâi-ôan-lâng chin kāng-khóan, lóng piàⁿ-miā teh sú-iōng in kám-kak khah ū chúi-chún ê "Hôa-bûn", "Eng-bûn". Che lóng sī chū-pi ê sim
432Chit-má, góan tian-tò kám-kak chin m̄-kam!
433ê ho̍k-bū-chhù. Hit-pan lóng-chóng ū chiâⁿ-pah-ê ha̍k-seng. Bo̍k-su kám-kak lâng siuⁿ-chē, chiū mn̄g khòaⁿ sím-mi̍h lâng ē-hiáu chho͘-pō͘ ê
434thiaⁿ tio̍h chit tiâu koa ê sî, hiông-hiông tī sim-koaⁿ-á-té tio̍h kám-kak sng-kam-tiⁿ-á sng-kam-tiⁿ! Sng..ê sī a-pah lí í-keng khì chò “sian”
435o̍ah chiām-chiām tām-hòa, múi 1-pái khòaⁿ-tio̍h go̍eh-niû sî, lóng kám-kak sī 1-ê khih-kak ê go̍eh-niû, hō͘ lâng koh su-liām khí lán ka-kī
436chóng-sī chit-má ê pē-bú lóng hut-lio̍k chit-ê chêng-hêng, iáu-sī kám-kak tha̍k-chheh khah tiōng-iàu, kóng-ōe
437-tê? Lán nā beh lâi thàm-thó, tong-jiân gôan-in ū pah-pah-khóan, kám-kak siāng-kài tiōng-iàu--ê, sī chò pē-bú--ê bô chin-chiàⁿ thiàⁿ-sioh
438-siā. Cha-mê beh kàu pòaⁿ-mê chiah tó tī bîn-chhn̂g, jú siūⁿ jú kám-kak kòai-kî, ná ē hiah-ni̍h-á tú-hó, lóng-sī Soaⁿ-tang lâng teh chò
439chôan-sim chia̍h i ê piān-tong, m̄-kú i án-ni ê chò-hoat sòa hō͘ góa kám-kak kui-ê lâng kiông-beh cho--khí--lâi. “Lí khòaⁿ in lāu-bú ū lōa
440kiò tōa..ê á-sī teh kiò sè..ê, hun bē chheng-chhó, liân ka-kī mā kám-kak hùi-khì.
441kóng sò͘-ha̍k sī 1-mn̂g chin chhim koh bô chhù-bī ê kho-ha̍k, lóng kám-kak tû-liáu bé mi̍h, tio̍h ē ēng--tio̍h ê ke-kiám-sêng-tû í-gōa, lóng
442ia̍h. Chiâⁿ bô kán-tan, kin-á-ji̍t chóng-sǹg lo̍h chi̍t-tiám-á hō͘, kám-kak khah chhiu-chhìn. Sui-jiân ba̍k-kiàⁿ-jîn ū hō͘-tih, m̄-kú koh khòaⁿ
443kú koh khòaⁿ ē chheng-chhó, saⁿ-á-khò͘ hō͘ hō͘-tih ak tio̍h mā bē kám-kak sip-kôaⁿ, kan-taⁿ kám-kak chiok liâng-sóng. Chit-sî, chi̍t-chūn lâm
444chhó, saⁿ-á-khò͘ hō͘ hō͘-tih ak tio̍h mā bē kám-kak sip-kôaⁿ, kan-taⁿ kám-kak chiok liâng-sóng. Chit-sî, chi̍t-chūn lâm-hong ùi bīn chhoe--kòe--
4453. Góa kám-kak Pe̍h-ōe-jī ê si-koa chin hó, in-ūi ēng Tiong bûn, Ji̍t-bûn, Eng-bûn
446Ū-sî kám-kak
447Tī góa ū kám-kak chûn-chāi ê thó͘-tē
448Kám-kak to̍k-li̍p ê sî-kî.
449Kám-kak to̍k-li̍p ê sî-kî.
450Sui-jiân góa mā kám-kak lí í-keng khí-siáu
451Kám-kak bē kòe-giàn
452Hn̄g kah hō͘ lí kám-kak ē-tàng kap chôan sè-kài kau-thong,
453Sim-lāi kám-kak chin khin-sang.
454lóng ū 1-chióng se̍k-sāi soah koh seⁿ-hūn ê kám-kak.
455Tâi-lâm phīⁿ--khí-lâi khah ū chhù ê kám-kak,
456Lāu-su kám-kak bô siáⁿ chū-chāi
457Cháu kah bô kám-kak siang-kha tī thô͘-kha teh cháu;
458Hô-piⁿ ê lâng teh sàn-pō͘, kám-kak kap éng-pái bô kāng
459Sim-lāi bái ê kám-kak 1-chūn 1-chūn, ná chhin-chhiūⁿ hioh-khùn ê sàu-kak siaⁿ, tùi hn̄g-
460Lī-su-tē chhùi-lāi sui-jiân bô kóng to-siā, sim-tiong khiok àm-àm kám-kak, sòa chhiáⁿ-mn̄g sin-seⁿ kóng, “Góa lāu-peh ê pēⁿ tàu- té sī àn
461Pí-tek kap Se-pí-thài hit nn̄g ê kiáⁿ chò-hóe khì. I khí iu-būn, kám-kak hui-siông thòng-khó͘, 38) chiū tùi in kóng, “Góa ê sim iu-siong kah
46214) Tān-sī Iâ-so͘ liân chi̍t kù ōe iā m̄ kā i ìn, chóng-tok soah kám-kak hui-siông bo̍k-bêng kî-biāu.
463tàng chò sím-mih sîn-chek. 6) Iâ-so͘ in-ūi chiah-ê lâng bô sìn-sim, kám-kak chin kî-kòai.
464 ê thâu-khak khǹg tòa pôaⁿ-ni̍h lâi siúⁿ-sù góa!” 26) Ông chiū kám-kak chìn-thè lióng-lân, tān-sī i bē-tàng kī-cho̍at cha-bó͘-gín-ná
465, chōe-ok ê sè-tāi, lâng nā ūi-tio̍h sìn Góa kap Góa ê ōe lâi kám-kak kiàn-siàu, Jîn-chú chāi I ê Thian-hū ê êng-iāu tiong, kap sèng
466-iāu tiong, kap sèng thian-sài chò-hóe lâi-lîm ê sî, iā ē ūi i kám-kak kiàn-siàu.”
467ni̍h, Iâ-so͘ chò bûn-tô͘ ê thâu-chèng it-ti̍t kiâⁿ; só͘-í bûn-tô͘ kám-kak chin kî-kòai. Tòe I āu-bīn ê chèng-lâng iā lóng chin tio̍h-kiaⁿ.
468chiū chhōa Pí-tek, Ngá-kok kap Iok-hān chò-hóe khì. Iâ-so͘ khai-sí kám-kak khióng-hông koh hui-siông thòng-khó͘, 34) chiū tùi in kóng: “Góa
469hāng!” 5) Tān-sī Iâ-so͘ bô koh tap-piān pòaⁿ kù. Pí-lia̍p-to soah kám-kak bo̍k-bêng kî-biāu.
470sin-si. 44) Pí-lia̍p-to thiaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ hiah-ni̍h kín chiū sí-khì, kám-kak chin kî-kòai, kiò liân-tiúⁿ lâi, mn̄g i khòaⁿ Iâ-so͘ ū-iáⁿ sí-khì
471lī-a. In-ūi i ji̍p-khì sèng-só͘ hiah-ni̍h kú lóng bô chhut-lâi, un kám-kak chin kî-kòai. 22) I chi̍t-ē chhut-lâi, soah bē-tàng tùi in kóng-ōe
472ū sím-mih lī-ek? 26) Lâng nā ūi-tio̍h sìn Góa kap Góa ê ōe lâi kám-kak kiàn-siàu, Jîn-chú tòa I ka-tī kap Thian-hū í-ki̍p sèng thian-sài
473 Thian-hū í-ki̍p sèng thian-sài ê êng-iāu lâi ê sî, iā ē ūi i kám-kak kiàn-siàu. 27) Góa si̍t-chāi kā lín kóng, khiā tī chia ê lâng,
474-so͘ boeh chia̍h-pn̄g í-chêng bô chiàu hoat-tō͘ tāi-seng sé chhiú, kám-kak chin kî-kòai. 39) Chú chiū kā i kóng: “Lín Hoat-lī-sài-phài ê
475 m̄ eng-kai?” 17) Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe ê sî, I ê te̍k-jîn lóng kám-kak chin kiàn-siàu, tān-sī chèng-lâng khòaⁿ-kìⁿ I só͘ chò ê kî-biāu
476khòaⁿ-kìⁿ pòaⁿ hāng. I chiū tńg-khì, tùi só͘ hoat-seng ê tāi-chì, kám-kak bôk-bêng kî-biāu.
477, chiū pò in khòaⁿ I ê kha-chhiú. 41) In-ūi in kòe-thâu hoaⁿ-hí, kám-kak bo̍k-bêng kî-biāu, soah iáu-kú bē-tàng siong-sìn. Só͘-í Iâ-so͘
478thang in-ūi Góa kā lí kóng: ‘Lín lóng tio̍h tiōng-sin chhut-sì,’ lâi kám-kak kî-kòai. 8) Hong boeh chhoe khì tah-ūi chiū chhoe khì tah-ūi. Lí
479tô͘ tńg-lâi, khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ kap chit ê hū-jîn-lâng teh kóng-ōe, kám-kak chin kî-kòai; tān-sī in bô lâng mn̄g kóng, “Lí boeh chhòng sím-mi̍h?
480 chiah-ê koh-khah úi-tāi ê sū kā Sèng-chú chí-sī, lâi hō͘ lín kám-kak chin kî-biāu. 21) Chhin-chhiūⁿ Thian-hū hō͘ sí-lâng ho̍k-ho̍at khí
481sù I chòe-ko ê sím-phòaⁿ-kôan. 28) Lín m̄-thang in-ūi án-ne lâi kám-kak kî-kòai, in-ūi sî teh-boeh kàu à, hit ê sî tī bōng-lāi ê sí-lâng
482 chiū khì Sèng-tiān khai-sí kà-sī lâng. 15) Iû-thài-lâng chiū kám-kak bo̍k-bêng kî-biāu, kóng, “Chit ê lâng bô siū kàu-io̍k, ná ē chiah
483 pi-siong ē piàn-chò hí-lo̍k. 21) Hū-jīn-lâng seⁿ-kiáⁿ ê sî, ē kám-kak thòng-khó͘, in-ūi i seng-sán ê sî kàu à; tān-sī eⁿ-á chi̍t ē seⁿ
484chhiūⁿ teh kóng in ê hong-giân, in chiū tōa tio̍h-kiaⁿ. 7) In tio̍h-kiaⁿ kám-kak kî-kòai, kóng: “Lí khòaⁿ, chiah-ê teh kóng-ōe ê, kám m̄-sī lóng
485) Sèng-tiān ê siú-ōe-tiúⁿ kap chè-si-tiúⁿ thiaⁿ-kìⁿ chiah-ê ōe, kám-kak chin kî-kòai, m̄-chai sū-chêng boeh àn-chóaⁿ ián-piàn. 25) Hit ê
486hián-hiān hō͘ Mô͘-se khòaⁿ. 31) Mô͘-se chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ án-ne, kám-kak chin kî-kòai; óa-khì boeh khòaⁿ khah chin lè, chiū thiaⁿ-kìⁿ Chú
487tāi-chì, kin-ná-ji̍t góa ē-tàng tòa lí ê bīn-chêng piān-bêng, kám-kak chineng5-hēng. 3) Kai-chài in-ūi lí tùi Iû-thài-lâng ê kóan-lē
488 16) Góa bô ūi-tio̍h sìn Hok-im lâi kám-kak kiàn-siàu, in-ūi Hok-im sī Siōng-chú ê tāi-lêng boeh chín-kiù it
489lâi chò Gōa-pang-lâng ê Sù-tô͘, góa tùi góa soan-kàu ê sù-bēng kám-kak chin kong-êng. 14) Góa ê bo̍k-tek sī boeh hō͘ góa ê tông-pau chit
490lim. In-ūi lí nā án-ne chò, ē hō͘ i siū liông-sim ê kòe-chek lâi kám-kak kiàn-siàu.” 21) M̄-thang hō͘ siâ-ok cheng-ho̍k khì, tio̍h ēng siān
491tok Iâ-so͘ kiat-ha̍p, góa ūi sū-hōng Siōng-chú só͘ chò ê kang-chok kám-kak khoa-iāu. 18-19) Pa̍t hāng tāi-chì góa m̄-káⁿ kóng, góa chí-ū tōa
492 14) Góa siá chiah-ê tāi-chì m̄-sī ūi-tio̍h boeh hō͘ lín kám-kak kiàn-siàu; góa tian-tò khòaⁿ lín chò chhin-ài ê kiáⁿ-jî, boeh lâi
493lâng ê pún-sèng, cha-po͘-lâng ê thâu-mn̂g nā tn̂g, kám bē hō͘ lín kám-kak chin kiàn-siàu? 15) Tān-sī cha-bó͘-lâng ê thâu-mn̂g nā tn̂g, kám
494 tōa koh tāng, góan soah sòng-sit it-chhè o̍ah ê hi-bōng. 9) Góan kám-kak hō͘ lâng phòaⁿ sí-hêng ā. Tān-sī chit ê tāi-chì hoat-seng, sī
495 12) Góan kám-kak chin êng-hēng ê tāi-chì chiū-sī: góan ê liông-sim kā góan chò
496kìⁿ chhiah-sin lō͘-thé. 4) Lán tòa tī chit tē-siōng ê pò͘-phâng, kám-kak put-an lâi òan-thàn; pèng m̄-sī ài boeh chhiah-sin lō͘-thé, sī ài
497khòaⁿ-kìⁿ hit tiuⁿ phe chiām-sî hō͘ lín pi-siong ê sî, khó-lêng ū kám-kak m̄-kòe-sim. 9) Tān-sī góa hiān-chāi chin hoaⁿ-hí --- che m̄-sī in
498lín hòe(**hóe)-kái, lâi tit-tio̍h chín-kiù, só͘-í bô sím-mih thang kám-kak m̄-kòe-sim! Tān-sī sè-sio̍k ê pi-siong ē hō͘ lâng sí-bông. 11)
499á kòe-thâu khoa-iāu Chú só͘ siúⁿ-sù góan ê kôan-pèng, góa bē kám-kak kiàn-siàu. Chit ê kôan-pèng sī boeh kiàn-li̍p lín ê tek-hēng, m̄
500hôan-ló khòa tī sim-thâu. 29) Nā ū lâng lóan-jio̍k, góa kám bē kám-kak lóan-jio̍k? Nā ū lâng hōan-chōe, góa ê sim-hóe kám bē to̍h khí
501kiông.” Án-ne góa chòe hoaⁿ-hí lâi chū-khoa góa ê lóan-jio̍k, thang kám-kak Ki-tok ê khùi-la̍t teh pó-hō͘ góa. 10) Ūi-tio̍h Ki-tok, góa tùi lóan
502 Ki-tok, góa tùi lóan-jio̍k, bú-jio̍k, kan-lân, pek-hāi, khùn-khó͘ kám-kak móa-ì. In-ūi góa lóan-jio̍k ê sî chiū ē kian-kiông.
503kìⁿ lín chin siú kui-kí, í-ki̍p tùi Ki-tok ê sìn-sim chin kian-kò͘, kám-kak chin hoaⁿ-hí.
504-ūi lín nā kap Chú kiat-ha̍p khiā chāi-chāi, góan chiū si̍t-chāi kám-kak teh o̍ah ū ì-gī. 9) Taⁿ góan ē-tàng ūi lín lâi kám-siā Siōng-
505 kiàn-siàu, iā m̄-thang in-ūi góa ūi-tio̍h Chú chò siû-hōan lâi kám-kak kiàn-siàu; tian-tò tio̍h óa-khò Siōng-chú ê kôan-lêng, ūi-tio̍h
506chit ê lí-iû, góa teh jím-siū chiah-ê khó͘-lān, tān-sī góa bô kám-kak kiàn-siàu, in-ūi góa bat Hit-ūi góa só͘ sìn-nāi(NNlai7) ê, iā khak
507chia̍p kó͘-lē góa, iā bô ūi-tio̍h góa hō͘ lâng kòa thih-liān lâi kám-kak kiàn-siàu. 17) Siōng-chhiáⁿ i lâi-kàu Lô-má ê sî, chiū piàⁿ-sè
508tùi ê lâng lóng bô î-tē thang kóng lán ê pháiⁿ-ōe, ka-tī lâi kám-kak kiàn-siàu. 9) Lí tio̍h khòan-kò lô͘-po̍k hōan-sū ho̍k-chiông chú
509Chiū-sī in-ūi án-ne, Iâ-so͘ chheng-ho͘ in chò hiaⁿ-tī (NN pēng) bē kám-kak kiàn-siàu. 12) Chiàu I só͘ kóng,
510keng-giām ê kiat-kó chai-iáⁿ Siōng-chú ê chin-tō sī hó ê, iā ū kám-kak lâi-sè ê kôan-lêng. 6) Án-ne in siōng-chhiáⁿ pōe-kàu! Boeh koh
511Siōng-chú tùi chit nn̄g hāng cho̍at-tùi bē sit-iok, án-ne lán tāi-ke kám-kak kap I chò-hóe chin an-ún, tōa-tōa tit-tio̍h kó͘-lē lâi kian-chhî
512chú ê lâng ê chōe nā si̍t-chāi pī kiat-chēng, in chiū bē koh-chài kám-kak ū chōe, án-ne chiū m̄-bián koh hiàn chè-phín. 3) Sū-si̍t-siōng
513Só͘-í Siōng-chú hō͘ in chheng-ho͘ chò in ê Siōng-chú, (NN pēng) bē kám-kak kiàn-siàu , in-ūi I í-keng ū ūi in chún-pī chi̍t ê ki-chū ê só͘
514hióng I ê sèng-kiat. 11) Lán ta̍k pái hō͘ lâng kóan-kàu ê sî, lóng kám-kak siong-sim bô sóng-khòai. Tān-sī ū keng-kòe chit khóan kóan-kàu lâi
515 9) Pîn-kiông ê hiaⁿ-tī hō͘ Siōng-chú thê-ko ê sî, tio̍h-ài kám-kak êng-hēng; 10) hó-gia̍h ê hiaⁿ-tī hō͘ Siōng-chú ap-kē ê sî, iā
516ê Ki-tok-tô͘ só͘ chò ê hó tek-hēng kóng pháiⁿ-ōe ê lâng, ka-tī kám-kak kiàn-siàu. 17) In-ūi chò hó-sū lâi siū-khó͘, che nā-sī Siōng-
517chhiong-móa chū-sìn; chāi I lâi-lîm ê Ji̍t-chí, lán chiū m̄-bián kám-kak kiàn-siàu cháu-khì bih. 29) Lín kì-jiân chai-iáⁿ Ki-tok sī kong-
518 13) Hiaⁿ-tī à, sè-kan-lâng nā òan-hīn lín, lín m̄-thang kám-kak kî-kòai. 14) Lán chai-iáⁿ lán í-keng chhut-sí ji̍p-seng a, lán chai
519tùi Siōng-chú só͘ siū ê kài-bēng, chun-hêng chin-lí teh kiâⁿ, góa kám-kak hui-siông ê hoaⁿ-hí. 5) Chhin-ài ê hu-jîn à, taⁿ góa khún-kiû lí
520chin-lí chin tiong-sêng, lí si̍t-chāi ū chiàu chin-lí teh kiâⁿ, góa kám-kak hui-siông hoaⁿ-hí. 4) Góa thiaⁿ-kìⁿ kóng góa ê kiáⁿ-jî ū chiàu
521chín-kiù, góa hùi-chīn sim-sîn siūⁿ-boeh siá-phe hō͘ lín, taⁿ góa kám-kak chin su-iàu kó͘-lē lín tio̍h ūi sìn-gióng kè-sio̍k lâi hùn-tò͘;
522liáu-kái ê; chhin-chhiūⁿ bô lí-sèng ê cheng-seⁿ, ēng in pún-lêng ê kám-kak lâi húi-hāi in ka-tī. 11) In eng-kai ū chai-hō! In-ūi in kiâⁿ Kai
523tān-sī hit ê tì-miā-siong í-keng hókhi3 à. Chôan sè-kài ê lâng kám-kak chin hi-kî, lâi kin-sûi hit chiah béng-siù. 4) Chèng-lâng lóng pài
524 chit ê gâu thiàⁿ i, gâu chiàu-kò͘ i ê lāu-bú ê heng-chêng-lāi kám-kak hui-siông hēng-hok, i lóng bô ū sím-mi̍h khiàm-khoeh, in-ūi i ê lāu
525Ū sî Ka-liân tī pòaⁿ-mî kám-kak tio̍h chin bô-phōaⁿ, ko͘-to̍k bô i-óa, chóng-sī lóng tī kî-tó tiong
526chok hiah chōe chiū tó bōe-tiâu, beh koh khí-lâi chò-kang, chóng-sī kám-kak ū chin tōa ê jia̍t, si̍t-chāi chin khùn-lân thang khí-lâi. I kám
527-kak ū chin tōa ê jia̍t, si̍t-chāi chin khùn-lân thang khí-lâi. I kám-kak sim-thâu chin koh-iūⁿ, chhin-chhiūⁿ hóe teh sio, jiân-āu bô lōa-kú
528Chóng-sī Má-lī tī lāu-bú ê thâu-khak téng kám-kak chin siong-sim, kiông-kiông beh háu chhut-lâi. Chóng-sī chí-ū iōng
529Ka-liân ê chhùi beh kóng ōe soah kám-kak chin bô khùi-la̍t. A-pô kap A-ḿ lóng lâi tī i ê sin-piⁿ kóng an-
530khòaⁿ i ê pēⁿ, Ka-liân ê ba̍k-chiu chiām-chiām khoeh-khì, i ê sim-lāi kám-kak tio̍h í-keng bô ū ǹg-bāng, nā siūⁿ-tio̍h Má-lī ê sî chhin-chhiūⁿ
531-pi kàu-ke̍k, i m̄-chai tio̍h án-chóaⁿ lâi ìn i ê lāu-bú. Chí-ū kám-kak i ê Ma-ma tio̍h lī-khui i khì. Má-lī chai chit ê sî chhut-tī bô
532 i ê siang-chhiú. Hit ê sêng-sim, si̍t-ì ê thài-tō͘ hō͘ Ka-liân kám-kak chin bóan-chiok.
533bú. Hit chi̍t-mê tó tī hit ê súi ê bîn-chhn̂g beh khùn ê sî, i kám-kak chin-chiàⁿ siong-sim, m̄-káⁿ khui-siaⁿ háu, chí-ū lâu ba̍k-sái.
534tài iu-siong, koh ba̍k-sái tih-tâm chhn̂g, sian-siⁿ-niû khòaⁿ liáu soah kám-kak tio̍h chin siong-sim lâi lâu ba̍k-sái, thòe Má-lī ê chiân-tô͘ kî
535Hôa sian-siⁿ-niû kám-kak chin put-an, iáu-kú A-ko͘ ê hó chiau-thāi hō͘ i sòa bōe-kì-tit lóng
536Chin-ní chiū tōa-siaⁿ phak tī chhn̂g lâi háu, Khap-nî kám-kak lóng bô hoat-tō͘.
537Chin-ní ê koan-hē phâng-óaⁿ khí-lâi beh chia̍h, chóng-sī i ê sim kám-kak hui-siông bô pêng-an, sim chin pé-pa̍k, iā hut-jiân khòaⁿ-tio̍h i ê
538ko͘ lóng ū thiaⁿ-kìⁿ. Má-lī soah lóng bô koh háu, i tan-sûn ê sim kám-kak chi̍t-chióng chheⁿ-léng kiaⁿ-hiâⁿ.
539-lâi ê lâng. Ū-sî nā chai A-kīm chhut-gōa khì thit-thô, i chiū kám-kak tām-po̍h pêng-an kap pàng-sim. Ū-sî soah chhut-lâi tī āu-bīn ê
540pn̄g ê sî i iā teh siūⁿ. Má-lī khòaⁿ Na-lah kap A-peh soah chin-kiaⁿ, kám-kak chit lāi-bīn ê lâng lóng sī chin koh-iūⁿ, koh thang kiaⁿ. Má-lī
541jióng, teh âu-kiò ê sî i ê sin-khu in-ūi kiaⁿ-hiâⁿ khū-khū-chhoah, i kám-kak chhù-lāi it-chhè lóng sī thang kiaⁿ. Iáu-kú i bô pàng-sak hit-chiah
542Má-lī phō káu-á tó tī tiū-chháu ê téng-bīn. Chi̍t-sim kám-kak tio̍h chin hoaⁿ-hí, in-ūi ōe-thang kiù-tio̍h káu-á. Chi̍t-sim kám-
543kám-kak tio̍h chin hoaⁿ-hí, in-ūi ōe-thang kiù-tio̍h káu-á. Chi̍t-sim kám-kak tio̍h chin put-an, in-ūi chit-keng chhù sī put-chí lâ-sâm koh thang-
544Má-lī kám-kak tio̍h chit ê só͘-chāi tú-hó thang pó-hō͘ in nn̄g lâng bô i-óa ê
545thang tô-siám sè-kài chân-jím ê lâng ê só͘-chāi, chit-khóan ê kám-kak chiū am-ba̍t i it-chhè ê put-an.
546-í sui-jiân kàu hit ē-po͘ lóng bô chia̍h, iáu-kú Má-lī lóng bô kám-kak tio̍h kan-khó͘. I in-ūi ià-siān soah khùn tī hit ê tiū-chháu téng
547pek-óa, sì-ûi lóng an-chēng ê sî, Má-lī ê sim chiū chiām-chiām kám-kak ko͘-toaⁿ put-an, kiaⁿ-hiâⁿ. In-ūi i lóng m̄-bat chi̍t-ê tī chit-khóan
548sio-siâng ê ōe lâi kî-tó. Kàu ū chi̍t ê sî Má-lī ê sim chiū kám-kak chin an-chēng. Má-lī chiū khùn-khì.
549thí-khui ba̍k-chiu ê sî, í-keng chá-khí-sî lah! Chóng-sī Má-lī kám-kak i si̍t-chāi ū kàu hit ê khòai-lo̍k ê só͘-chāi, si̍t-chāi ū tī hia
550 nn̄g-lâng chiū chiàu-siông sio-chhōa beh khì lé-pài-tn̂g, Má-lī kám-kak chit ê sī pí í-chêng, koh khah khòai-lo̍k, chhin-bi̍t. Lé-pài-tn̂g
551-ni Má-lī sim-lāi ê o͘-hûn lóng piàn-chò hoaⁿ-hí, i iā lóng bô kám-kak sī chin ko͘-to̍k. I ta̍k-mê lóng sī tī hit ê bí-biāu thiⁿ-sài ê
552sui-jiân tī hit ê ko͘-toaⁿ, kiaⁿ-hiâⁿ, iau-gō ê chháu-chhù-lāi, i kám-kak thian-tông sī tī hit ê kòe-piah ê khóan, lī-khui i bô lōa-hn̄g.
553sui-jiân lī-khui hn̄g-hn̄g tī āu-bīn ê chháu chhù-lāi, iáu-kú ū kám-kak tio̍h lāi-bīn ū bô-siâng, i ū khòaⁿ-kìⁿ chin-chē lâng tī āu-bīn
554 Má-lī kú-kú tī ko͘-to̍k ê sè-kài, chū-jiân lí ài ko͘-to̍k iā kám-kak tio̍h chin kiaⁿ-ùi lâng. Chhin-chhiūⁿ hiah ê lâng lóng sī beh hāi
555chhin-chhiūⁿ chit ê lāu A-pô chi̍t-iūⁿ teh siū-khó͘. Só͘-í Má-lī kám-kak tio̍h kín-kín lâi ūi-tio̍h chit ê khó-lîn ê A-pô lâi mō͘-hiám.
556-á, khiā tī i ê bīn-chêng,i chiū sòa bōe kóng sím-mi̍h, chí-ū kám-kak chin thó-iàm, siū-khì. Chin-ní gia̍h-ba̍k koh khòaⁿ-kìⁿ sió-mn̂g
557chin kòan-sì.” Má-lī thiaⁿ-tio̍h chia ê ōe ê sî sim chin kan-khó͘ i kám-kak m̄-chai tio̍h án-chóaⁿ lâi pang-chān chit ê khó-lîn ê lāu-lâng.
558 ê ba̍k-chiu kàu hit ê só͘-chāi beh chhōe chia̍h-mi̍h. Chóng-sī i kám-kak-tio̍h i ê sin-khu sòe-hàn bōe-thang kàu hit ê kôan koh tōa ê phun
559chia̍h, Má-lī tiām-tiām chē tī A-pô ê piⁿ-á lâi khòaⁿ i chia̍h,i kám-kak i ê pak-tó͘ tùi chá-khí chiū lóng bô chia̍h í-keng sī chin-iau.
560khilah3! chin to-siā lí!” Má-lī khòaⁿ-tio̍h A-pô beh lī-khui ê sî kám-kak chin kan-khó͘ sim, “A-pô lí beh khì tó-ūi?”
561Má-lī tńg-lâi ka-kī ê chháu-tui kám-kak chin bô phōaⁿ, pak-tó͘ iā chin iau. A-ko͘ in-ūi bô êng soah lóng
562bô êng soah lóng bô koh the̍h pn̄g lâi hō͘ i chia̍h, só͘-í Má-lī kám-kak lóng bô la̍t thang khí-lâi, chí-ū tó tī hit ê chháu-tui. Má-lī
563I chhéⁿ ê sî kám-kak hiah ê thiⁿ-sài ê siaⁿ iáu-kú ū thiaⁿ-kìⁿ ê khóan.
564bô the̍h mi̍h lâi hō͘ Má-lī chia̍h, chóng-sī Má-lī khiok lóng bô kám-kak ū iau, chhin-chhiūⁿ hō͘ thiⁿ-sài chhiáⁿ-liáu chin kàu-gia̍h.
565bīn mn̂g, beh khòaⁿ hit ê A-pô ū lâi á-bô, khòaⁿ bô ê sî, Má-lī kám-kak chin siong-pi.
566Má-lī iā kám-kak i ê sin-khu chin bô khùi-la̍t; sán kàu chi̍t-têng phôe piⁿ chi̍t-ki
567Má-lī m̄-bat kám-kak tio̍h chit ê sè-kài chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t chiah-ni̍h thang kiaⁿ. Má
568Má-lī tio̍h chhut-khì. Má-lī thiaⁿ-tio̍h A-kīm kóng, “Chhut-khì!” Kám-kak tio̍h tit-kiù chi̍t-iūⁿ, kín-kín lâi cháu chhut-khì. Má-lī chīn
569I kám-kak sin-thé chin soe-jio̍k, bô khùi-la̍t thang tín-tāng. Chóng-sī kong
570Má-lī lóng bô la̍t thang kiâⁿ, kám-kak o͘-àm gông-ngia̍h. Chóng-sī thiàⁿ A-pô ê sim kek-lē i chi̍t-pō͘
571chēng koh o͘-àm, ko͘-toaⁿ. A-pô ê iáⁿ lóng bô khòaⁿ-kìⁿ, Má-lī kám-kak chin cho̍at-bāng siong-sim.
572chin hoaⁿ-hí, i chí-ū lâi khoeh-óa tī A-pô ê heng-chêng. I chí-ū kám-kak tio̍h an-ún kap khòai-lo̍k; i tùi A-pô bî-chhiò chi̍t-ē chiū koh khùn.
573Má-lī beh cháu kám-kak tio̍h bô la̍t, chóng-sii7 chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ lâi cháu, kó-jiân i
574 tio̍h bô la̍t, chóng-sii7 chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ lâi cháu, kó-jiân i kám-kak i iā ōe cháu ji̍p hit ê khong-tiong. I chin-chiàⁿ kiaⁿ A-kīm chiū
575hó-sè, soah nn̄g saⁿ ji̍t bô the̍h pòaⁿ-hāng lâi hō͘ Má-lī, só͘-í kám-kak chin khòa-lū.
576Nn̄g-lāu khòaⁿ kiáⁿ lóng khì koh ji̍p-o̍h, hut-jiân kám-kak chin bô lām, iā siūⁿ kóng Teng-liông tio̍h liōng-chá kā i chhōa,
577bô-se̍k, ta̍k-hāng chheⁿ-so͘, tī pêⁿ-lō͘ chin gâu pháu bé, kàu chia kám-kak ta̍k-hāng to bô lī-piān, bô kòan-sì. Só͘-í tiāⁿ-tiāⁿ kiâⁿ chòe
578khì chhōe. Chhin-chhiūⁿ án-ni m̄-nā chi̍t-pái, Teng-liông ka-tī iā kám-kak tùi pa̍t ê tūi-ôan chin put-chū. Nā-sī tāi-ke khiok lóng hián-chhut
579 ke-bó-phôe lóng giâ khí--lâi. Sòa lâu chi̍t-sin ê léng-kōaⁿ. Kám-kak thâu-khak phôe sòa phòng khí--lâi, kha sòa phû-phû m̄-chai tio̍h
580kiau-thàu ê khó-ài. Hit ê khì-bī ná-chún iáu tiâu tī i ê phīⁿ, kám-kak ài-kheng chu-tûn ê ian-chi he̍k-chiá ū bak tī i ê bīn, jio̍k-chhíⁿ
581-hiu kiò ê siaⁿ īn móa soaⁿ-kheⁿ, put-ti put-kak si̍t-chāi hō͘ lâng kám-kak sit-táⁿ, ki-tiong Teng-liông sī siāng-kiaⁿ. Sim-lāi seⁿ-khí hō͘-hóe
582-hóe chōan-to̍h nn̄g lâng chē teh sio khòaⁿ kàu thiⁿ-kng. Sim-tiong kám-kak cha̍p-jī-bān-hun ê thòng-khó͘. Tāi-khài hit-àm chiū-sī Teng-liông
583Chi̍t lâng thiāⁿ chi̍t-pêng sòa chhin-chhiūⁿ chin-chiàⁿ ê hiaⁿ-mōai ê kám-kak. Lāu tiúⁿ-ló kap sim-pū Soat-mûi tòe tī sin-piⁿ bān-bān kiâⁿ kàu
584ē-tit éng-óan thiàⁿ--lí…….” Hūi-bí thiaⁿ chit kàu ōe sim hut-jiân kám-kak chin kín-tiong, tàn-sī bô chek-sî ìn--i, chiū àⁿ-io ēng chéng-thâu
585hong khòaⁿ tio̍h Hūi-bí ê tāi-hong, cheng-kiat it-hoat kám-ho̍k. Sòa kám-kak beh bán súi ê mûi-kài m̄-sī sui-piān khó-khi, ū i lāi-lāi ê chhì.
586kín-sīn lâi siū lâm pêng-iú ê gō͘-hōe. I ka-tī chīn-chek, iā kám-kak siū chin tōa ê bú-jio̍k.
587-hong siū si-ài (施愛 ài-chêng beh hō͘--lâng) ê kū-cho̍at, chi̍t-sî kám-kak bû-bêng-hóe tōa-to̍h. M̄-chai siū-khì án-chóaⁿ, sòa chū-pō chū
588ài bô kéng chhiú-tōaⁿ ê lêng-sū(能事). Nā-sī Hūi-bí tha̍k liáu kám-kak khó-thí, khó-liân, khó-náu. Chek-sî kā i thiah chòe nn̄g-pêng,
589sî bô hoat-tit, Soat-mûi ka-tī sī go̍eh-lāi. Hūi-bí kò͘ liáu iā kám-kak chin ià-siān, só͘-í lāi-gōa chhiáⁿ i-seng, á-sī àm-sî saⁿ lûn
590thiàⁿ. Lâng tī sè-kan sim-lāi nā bô thiàⁿ pòaⁿ lâng, siāng-sî iā kám-kak bô pòaⁿ-lâng thiàⁿ i, án-ni hit ê lâng ē kám-kak chin pi-chhám,
591, siāng-sî iā kám-kak bô pòaⁿ-lâng thiàⁿ i, án-ni hit ê lâng ē kám-kak chin pi-chhám, ko͘-to̍k, bô liâu, ū sî ē khí-siáu, he̍k-chiá ē kàu
592-chiá ē kàu chū-sat. Tùi lâng si-ài(施愛) , nā ū lâng sêng-siū, kám-kak chin hoaⁿ-hí. Nā ū chi̍t ê lâng chiong i ê ài-chêng beh hō͘ lâng
593chi̍t ê bó͘-lâng, i ê hū-jîn-lâng pàng sè-kiáⁿ lâi pia̍t-sè. I kám-kak iā beh lāi, iā beh gōa cha̍p-jī-hun ê khùn-lân. Chiū siūⁿ ài chhiàⁿ
594sio tú, mn̂g e̍h-e̍h chin oh chìn-ji̍p. Chóng-sī it-tàn saⁿ tú-tio̍h, kám-kak sī sim-sim siong-ìn, chêng-tau ì-ha̍p, ná kiâⁿ ná khòai-lo̍k. Sim
595sûi tī kiō-āu. Siú-jîn thiaⁿ Hūi-bí sió-chiá teh kiò i, chek-sî kám-kak sī páng-húi lia̍h lâng, i sī m̄-chai Khun-hong kap in bó-kū teh pìⁿ
596chiū chiap--lâi. Khun-hong bōe lim seng thǹg-saⁿ khì sé-e̍k. In-ūi kám-kak khah bô hiah chhùi-ta, chiū bô lim chhiáⁿ tǹg leh. Khì sé-seng-khu
597chi̍t-thâu chi̍t-bīn lóng sī lō͘-ko͘-môai, seng-khu tâm lok-lok. Sòa kám-kak sán kho̍k-kho̍k, chi̍h-á thó͘ tn̂g-tn̂g. Khah-thêng tī bîn-chhn̂g-chêng
598ǹg-piah chiū cháu-khì bîn-chhn̂g āu. Phōe thoa lâi khàm-bīn, sòa kám-kak teh kā i ji̍h. Ko͘ put-chiong i chiū tōa-siaⁿ jiáng, hoah kiù lâng.
599sí tī lō͘-ko͘-môai ê lòm-thô͘ lāi. (2) Hūi-bí bô sí. In-ūi i kám-kak that bô kàu gōa tōa ē, ke̍k-ke sī tǹg-lap-chē, án-chóaⁿ ē po̍ah
600Chhòa sian-siⁿ tē 6 kám sī kám-kak Siù-chhun tùi chit-chân sū iā-sī chi̍t ê Chú-kak, chek-sî kiò chi̍t
601 tōa-kiaⁿ, tùi i hut-jiân ê chhò-kak, kap cheng-sîn ê heng-hùn, ē kám-kak sī Hūi-bí ê iu-lêng chhut-hiān. Chi̍t-sî tùi khan i ji̍p--lâi ê
602kha keng tī tōa chio̍h-thâu, chûn-á kap lâng lóng phû-phû, só͘-í kám-kak khah khòai giú ê khóan. Bián chi̍t-ē-á chiū hō͘ góa giú chiūⁿ
603kan-khó͘ sī chin ū kè-ta̍t.” Khun-hong thiaⁿ Hūi-bí ê ìn-tap it-hoat kám-kak kiàn-siàu.
604sioh ūi-tio̍h sî-kan ê chè-hān bē ē. Tùi án-ni Chheng-liân-pō͘ kám-kak ū chiong Kàu-io̍k-pō͘ só͘ khan-chài tī Iù-hio̍h ê chong-kàu siáu
605khîn chiah-chai i ê thâu-khak téng khui chi̍t-ê thiⁿ-thang, hit-sî chiah kám-kak kan-khó͘ chiū chhut-chāi chhù khì hō͘ hóe to̍h lah!
606kùi-ā ki pit. I chhin-chhiat teh tùi Bûn-hiàn chhiò, m̄-koh Bûn-hiàn kám-kak àm-àm-tām-tām, jīn-ūi tit bē tio̍h chit hūn khang-khòe, in-ūi i
607kóng pòaⁿ-kù-ōe. Liáu-āu léng-chhiò-léng-chhiò, hō͘ Bûn-hiàn kám-kak bē sóng-khòai. Tek-á taⁿ ē kì-tit i ê kū sé-chuh, m̄-koh Bûn-hiàn
608choaⁿ sái, m̄-chiah gín-á ài kà--i, chiàu gín-á kà--i ê khì sái, kám-kak chin hoaⁿ-hí, Bûn-hiàn chē tī chûn ê āu-piah, tiām-tiām khòaⁿ in
609hoaⁿ-hí, Bûn-hiàn chē tī chûn ê āu-piah, tiām-tiām khòaⁿ in kiáⁿ, kám-kak in kiáⁿ chin iāng, jīn-ūi in mā hō͘ i chin hiau-pai, Lē-bí kah gín
610Lē-bí kóng,“ Góa kám-kak in bē-bái, m̄-chai in tī chia seng-o̍ah, lī chng-thâu chiah-ni̍h kīn
611seng-o̍ah, lī chng-thâu chiah-ni̍h kīn, khòaⁿ tio̍h in án-ne hō͘ góa kám-kak chiâⁿ hoaⁿ-hí.
612Lē-bí iōng hàm-kiàⁿ khòaⁿ, khai-sí kám-kak bōe sóng-khòai, chin kú bô kóng-ōe.
613khòaⁿ tio̍h hô, lēng-gōa 1 pêng ū chhiū-nâ kah khang-tē, hō͘ lâng kám-kak chheng-sóng, hoaⁿ-hí, koh an-ún.
614siūⁿ kùi”, nn̄g ê lâng, sio gîn ū chi̍t-sî-á kú, Bûn-hiàn ê ūi kám-kak léng koh cho, Tek-á chhiò-chhiò, m̄-koh he m̄-sī Bûn-hiàn kah-ì hit
615the̍h chi̍t poe chúi, kám-kak chhiú teh tín-tāng, koh kóng,“M̄-koh lán teh bē chē-chē ê sin chhat
616 bô ài kah i siūⁿ-khì, m̄ ài i kè, m̄-koh góa tòng-bē-tiâu, góa kám-kak góa beh sit-khì i--ah! ”
617bé, jî-chhiáⁿ beh hō͘ sè-kài khah chheng- khì, khah hó. Hō͘ góa kám-kak ka-tī ê tiōng-iàu, sī tōa-lâng m̄-sī gín-á, góa mā kìⁿ-kòe in
618chng--nih lim ka-pi, Bûn-hiàn hiah chù-ì thiaⁿ Lē-bí kóng-ōe, hō͘ i kám-kak chin ì-gōa. Bûn-hiàn tùi i ê pang-bâng mā chin kám-kek; Lē-bí
619Bûn-hiàn kám-kak thòng-khó͘, pún-lâi bô ài siá chit tiuⁿ phoe,
620hō͘ Hūi-chin, jiân-āu bong i ê sim-chōng, thâu-á chhiú siuⁿ léng, kám-kak bē chhut--lâi, jiân-āu, thiàu--ah! Teh chhóan-khùi--ah.
621kian tó--lo̍h-lâi, iōng chhiú moa Hūi-chin, hō͘ i î-chhî thé-un, ū kám-kak Hūi-chin ê sim-chōng teh thiàu, tī i ē-bīn ê sin-khu teh chhóan-khùi
622-ba̍k, bīn sán, chhēng phú-sek ê saⁿ, thâu-mn̂g koh phú, Bûn-hiàn kám-kak i chiok sêng niáu-chhí, i ê ba̍k-chiu kng koh sè. Koh khah kî-kòai
623kòai ê gôan-in sī i chhiú the̍h chi̍t tiuⁿ pò-chóa, Bûn-hiàn khai-sí kám-kak ē kiaⁿ--i.
624-bīn tit-tio̍h pó͘-chhiong ê chhâi-liāu. Hōan-nā tha̍k chit ê ōe kám-kak lâng ê kì-sū ê, ún-tàng beh hoaⁿ-hí lâi chai-iáⁿ chit ê ūn-tōng
625tui-chhōe Chi-óang. Chóng-sī Sam-li̍p ê sìn-tô͘ chìn-chêng chiū kám-kak-tio̍h tāi-chì ōe kiâⁿ kàu chit khóan ê tē-pō͘. In tiong-kan ū chi̍t
626chhiū nâ tiong ê iû-kek-chiàn. Chóng-sī ū chi̍t hāng hō͘ kéng-chhat kám-kak jû-lōan koh thang hôan-ló ê, chiū-sī Ki-tok-kàu ê pì-bi̍t ūn-tōng
627sí. Āu-lâi ji̍t-chí í-keng kàu, Thài-iâ cho̍k ê thâu-lâng chiū kám-kak tio̍h kóng in ê khùi-la̍t í-keng chhiong-hun tit-tio̍h chèng-bêng lah
628beh koh lâi tha̍k chiah ê chheh, án-ni kiám ū siáⁿ lō͘-ēng? Iū-koh kám-kak-tio̍h ka-kī ê bīn-nih ū chhiah hōe-jī, chhiah kàu hoe-lí hoe-lo, nā
629chhiah kàu hoe-lí hoe-lo, nā tī chèng ha̍k-seng ê tiong-kan ún-tàng kám-kak ko͘-to̍k, ka-kī chi̍t ê bô-lām bô-lām. Sui-bóng sī án-ni, i chiū
630 tō-lí chīn thôan hō͘ i; chóng-sī i ê sim-koaⁿ kap lêng-hûn iáu kám-kak bô móa-chiok. I chiū kā i kóng, Nā ē tit thang tit-tio̍h kéng-chhat
631 i ōe koh hôe hûn. Tī tē-saⁿ ji̍t, i chiū peh khí-lâi. Tú-chiah kám-kak ōe koh khí-lâi kiâⁿ nā-tiāⁿ, chiū kè-e̍k beh khì Hoe-liân-káng
632sìn chòe-āu ê sî-kan í-keng kàu lah. I chiū khòaⁿ hit ki to, iâ kám-kak khak-si̍t ōe siū thâi-sí. Kéng-tiúⁿ kóng, “Lí taⁿ bô sìⁿ-miā thang
633keng hàn-jîn kàu-hōe. Sin pài-tn̂g lo̍k-sêng āu, in ngó͘-gū-jiân kám-kak-tio̍h khiàm chi̍t ê hong-khîm thang chò lé-pài im-ga̍k ê lō͘-ēng.
634 tī pài-tn̂g lāi tú-hó ê tē-tiám-nih. Chóng-sī hit-chūn in koh kám-kak-tio̍h chi̍t hāng, chiū-sī khiàm chi̍t ūi ōe tôaⁿ-khîm ê lâng. Hit
635chit hō hèng-bī kap thiàⁿ-sim sī in tùi pa̍t hāng sū só͘ bōe thang kám-kak-tio̍h ê.
636khóa chhih-chhih, chhiú-tê pàng-khui, “Hâi--sioh!” chi̍t-siaⁿ, Aukele kám-kak kui-sian lâng hō͘ giâ kôan, chi̍t-tah-mi-á, í-keng lâi kàu tōan-gâi
637mài kóng sī chhò-chhâ siaⁿ. Tng-tang ji̍t-thâu beh lo̍h-soaⁿ ê sî, i kám-kak pak-tó͘ chiâⁿ iau, soah lâi siūⁿ khí chhàng tī chhù--ni̍h ê hit-mī
638teh tih kap sè-ki chhiū-ki“pia̍k” chi̍t-ē tn̄g-khì ê siaⁿ-im. Aukele kám-kak thâu-khak ū liô-á thâu-hîn, lia̍h-chún Kama-kahi ē chhut-hiān tī
639chôaⁿ-chúie ē-kha. Tng-tang chúi té kah beh tīⁿ ê sî-chūn, tu̍t-jiân kám-kak ná-chhiūⁿ ū sím-mi̍h mi̍h-kiāⁿ tī i-ê thâu-khakteng2, i taⁿ thâu
640--leh? i siūⁿ koh bô gōa-kú tō ē chai-iáⁿ ---lo̍h, i siūⁿ kah chia kám-kak chiok ut-chut--ê ---- La̍k-ji̍t,chhit-ji̍t, kàu kah tē-peh-kang ê sî,
641Iku-lani thiaⁿ liáu, sim-thâu cho-cho, kám-kak chiâⁿ hôan-ló: “Ah! góa ū pān-hoat thang hō͘ lí khì--a, lán-ê ti̍t
642hái-éng chhiâng kòe-lâi. Chit-ê sî-chūn Aukele pòan-sìn-pòan-gî, kám-kak tio̍h chiâⁿ hôai-gî, tàu-té lí Namaka sī teh pìⁿ sáⁿ-mi̍h báng--
643Namaka chiâⁿ un-sûn tìm-thâu kóng hó, m̄-koh Aukele kám-kak “chiàn-cheng” iáu-bē kiat-sok--leh.
644ti̍t poe, lóng bô hioh-khùn. I ia̍h m̄-bat poe kah chiah-ni̍h hn̄g kòe, i kám-kak chhiú-kut lú-lâi lú-sng, pa̍k tī
645liam-mih kui sin-khu thiàⁿ thàu-thàu. I kám-kak ná-chhiūⁿlu2-lâi lú-bô-la̍t. Chit-ê sî-chūn thiaⁿ tio̍h Lono chiâⁿ
646chông--chhut--lâi; ū--ê chin kín chiū cháu kàu i hia. Chit-ê gín-á kám-kak án-ne si̍t-chāi ū-kàu sim-sek. Kòe bô kúi-ji̍t, i chiū koh chhì
647Sai kám-kak chin chhù-bī,
648M̄-kú, in kám-kak án-ne bô kàu lí-sióng, ǹg-bāng ū chi̍t-ê kun-ông kap chi̍t-thò
649sî, hoat-chhut chin tōa ê chúi-siaⁿ. Chia-ê sì-kha-á chi̍t khai-sí kám-kak chin kiaⁿ-hiâⁿ, koh chin hò͘ⁿ-kî, chôan-pō͘ lóng chông-khì chúi-piⁿ
650pún bô khì chù-ì tio̍h in hit ê Kun-ông, liân kóng-khí mā bô! In kám-kak che m̄-sī in su-iàu ê, só͘-í in koh kā Thiⁿ-sîn iau-kiû in ê gōan
651tó--lo̍h--khì, tōa chio̍h-thâu lóng lak-lak--lo̍h--lâi. Tāi-ke lóng kám-kak it-tēng sī ū sím-mi̍h khióng-pò͘ ê tāi-chì beh hoat-seng lah. Só͘
652tī nâ-âu-kńg--ni̍h, thun bē lo̍h--khì, mā kha̍k bē chhut--lâi. I kám-kak nâ-âu chin thiàⁿ, chin thòng-khó͘. Tī hia chông-lâi chông-khì,
653sai, longkiaN2 kàu phi̍h-phi̍h-chhoah, siám kàu bô khòaⁿ kìⁿ iáⁿ. I kám-kak chin iāng, chin hong-sîn. Chi̍t hoaⁿ-hí, chiū khui-chhùi kiò chhut-
654tùi hia kòe, khòaⁿ-tio̍h Bé-á kan-ta chun chi̍t-tiám-á khùi-si-á, kám-kak i chin khó-liân.
655 seng-o̍ah. Lí nā tī to͘-chhī tòa--chi̍t--lé--pài ah, lí chiū ē kám-kak kóng, kî-kòai, í-chêng ná-ē tī chng-kha tòa ē tiâu?”
656Chit-sî, lî-á kám-kak sai í-keng tùi i bô gûi-hiàm-sèng lah, chiū bóe-liu ǹg sai, iōng
657khòaⁿ kàu chheng-chheng chhó-chhó, lóng chin khí-mo͘ bái, mā thè i kám-kak chin kiàn-siàu. Tùi i kóng, “ Beh chò chi̍t-chiah ko-kùi ê chiáu-
658 I chhoah chi̍t-tiô, o̍at-thâu chiū cháu. M̄-kú, Sai bô kā jiok. I kám-kak chin kî-kòai, chiū se̍h hóan-thâu, kiâⁿ óa khì Sai ê sin-khu-piⁿ
659Hông-tè khòaⁿ-tio̍h chit-khóan chêng-kéng, kám-kak chin ì-gōa, chiū kā A-Bûn kiò-kòe-lâi mn̄g. A-Bûn kā i ê kò͘-
660khin sang-sang kā jia̍t-chêng ê kng hòng-siā--chhut--khì, hit-ê-lâng kám-kak jû-kiâⁿ jú-jo̍ah, sûi kā hiû-á thǹg-tiāu.
661ūi-tio̍h beh tô-miā, chiū kā bóe-liu chhoah--tn̄g. Chi̍t khai-sí, i kám-kak bô bóe-liu chin pháiⁿ-khòaⁿ, m̄-káⁿ chhut-khì kìⁿ-chèng. M̄-kú,
662 hò͘ⁿ-kî-sim, góa chiū lī-khui i koh kín kiâⁿ, kiâⁿ bô hn̄g, góa kám-kak ū lâng teh tè góa, góa thêng kha, o̍at-thâu kòe-lâi, khòaⁿ-kìⁿ
663Góan í-keng chún-pī hó, chiū sái-chhia khì lé-pài-tn̂g. Góan lóng kám-kak chin kan-khó͘, góan bōe thang sióng-siōng lāu-pē bô lâi lé-pài,
664Hit ê chheng-liân lâng khòaⁿ i ê thài-tō͘ kám-kak kî-kòai, chiū kóng: “Góa thài ōe kì chheng-chhó sī tá-lo̍h chi̍t
665 só͘-í i siūⁿ beh tháu-pàng Iâ-so͘. Hit-ji̍t chá-khí i si̍t-chāi kám-kak kan-lân, chìn-thòe lióng-lân. I hō͘ hit-kûn hōa-hōa-háu ê kûn
666ji̍t-thâu hut-jiân sit-sek, sûi-sî thiⁿ-o͘ tē-àm, āu-lâi Pí-lia̍p-to kám-kak ū tē-tāng, tōa-tōa ke-thiⁿ i ê khióng-hông kiaⁿ-hiâⁿ. I ê bó͘
667chiú-chùi, phah i, pháiⁿ khóan-thāi i, koaiⁿ i tī chhù-gōa, hō͘ i kám-kak tī sè-kan ná chhin-chhiūⁿ tī tē-ge̍k, chò lâng chhin-chhiūⁿ chò
668keng ū chheng-bān lâng chai-iáⁿ chit ê huih ê lêng-le̍k. Lí ka-kī kám-kak ū chōe mah? Lí ê sim m̄ sī ù-òe mah? Lí ài tit-tio̍h kiat-chēng
669bâng tī ke̍k-chhim ê chōe-ok tiong, tùi ka-kī ê chin-siōng sit-lo̍h kám-kak.
670” Lāu-pē lâi kàu pīⁿ-sek, sòe-jī khui-mn̂g, sè-kiáⁿ lêng-bín ê kám-kak, sûi-sî pek-khui ba̍k-chiu khòaⁿ-tio̍h lāu-pē, kóng “Pa-pa ! Góa thèng
671bōe thang bô sêng-jīn chit-khóan ê sū-si̍t. Tek-sùn chiām-chiām kám-kak i ū khui-hū liáu ūi-tio̍h i tèng si̍p-ji-kè, pàng-sak sìⁿ-miā ê
672 ê chi̍t ê ge̍h-kng àm, ū tng-kè chiú-kiⁿ peng mah?” San-ki sian-siⁿ kám-kak hui-siông ê kî-kòai, ìn kóng “Sī! Góa ē kì-tit hit mî.” Chit ūi
673Chit ūi thôan-tō-chiá kám-kak sim sng, ná thiaⁿ ná lâu tông-chêng ê ba̍k-sái, i hoan-hù gín-ná
674jiân ioe7 thang ōe chhut Chú siū sí ê chhám-chōng, sim lóng bô só͘ kám-kak, chóng-sī Chú ê hi-seng siū-khó͘ Phê-pí-tāi kám-kak chin sîn-kî
675lóng bô só͘ kám-kak, chóng-sī Chú ê hi-seng siū-khó͘ Phê-pí-tāi kám-kak chin sîn-kî, i tōa siū kám-tōng, chêng put-chū-kìm lâu chhut ba̍k
676kám-siā ê ang-á-tô͘, só͘-í chi̍t-ē ji̍p-khì, Teng-hû-só chek-sî kám-kak sī ji̍p pài Siōng-tè ê lâng ê ka- têng.
677, bô phah-sǹg koh sòa lâi lo̍h-kàu lâng ê chhù. Só͘-í chi̍t-sî kám-kak chin kiàn- siàu, chin pháiⁿ-sè. In-ūi i ka-tī sim-lāi liâm-piⁿ siūⁿ
678thang an-ùi i, iā sī kap i thīn-thâu háu, koh chi̍t pái chhim- chhim kám-kak chōe ê lī-hāi. Sian-siⁿ- niû koh thè i kî-tó, chai chí-ū kî-tó
679 sim-koaⁿ-thâu hit-ôan chiū bô-khì-lah. Hit ôan bô khì ê sî, sim kám-kak chin chheng. Phah-sǹg hit sî bīn iā ū khah chheng. Tē-jī-pō͘ : Chú
680mê-sî, kap chē-chē gín-á tī tiâⁿ-nih teh thit-thô ê sî, góan bē kám-kak sím-mi̍h, kàu tī pòaⁿ-mî, cheng-sîn ê sî, khòaⁿ tio̍h thang-á kng
681 chhù, iā bô chîⁿ, bô ha̍k-hāu, liân ka-cho̍k iā bô--khì lah. I kám-kak chin lóe-chì, chin bô pō͘.
682thiaⁿ lóng bô; chóng-sī I chin ài gîm-si, ài thiaⁿ gín-á kò͘-sū. I kám-kak hù-hōe ê lâng lóng chin hoaⁿ-hí koh chhin-chhiat. A-gī si̍t-chāi
683Kiáⁿ-sun-á li-khui liáu-āu, A-kong chiah kám-kak tio̍h hui-siông ê bô phōaⁿ. Sui-jiân Lîm-á ū sî bat siá phoe kap
684tiong-tàu tāi-ke chē tī chhâ-téng chia̍h pn̄g-pau. A-pin hit tiong-tàu kám-kak te̍k-pia̍t ê khòai-lo̍k, sim-koaⁿ lāi teh siūⁿ, teh hoaⁿ-hí kin-á-ji̍t
685-á-ji̍t beh niá 240 kho͘. I siūⁿ lâi siūⁿ khì, bong lâi bong khì, kám-kak tio̍h i kin-á-ji̍t só͘ chhēng ê saⁿ lóng bô ū tē-á, “Taⁿ beh cháiⁿ
686chhài-se thang kóaⁿ-kín tōa-châng, chiū bān-bān chiah lo̍h hái. A-pin kám-kak iáu-kú chin chá, lī hé-chhia ê sî-kan chhin-chhiūⁿ iáu-kú chin kú
687Khòai-lo̍k, heng-hùn í-keng kè-khì, chiām-chiām kám-kak ià-siān. I chē tī chhiū-kha, the tī chhiū-thâu, ba̍k-chiu pàng khoeh
688Cha̍p-jī ge̍h ê thiⁿ-khì, Tâi-ôan lâm-pō͘ iû-gôan iā kám-kak léng. Chóng-sii7 jia̍t-chêng teh tán-hāu Iāu-hôa (耀華), kóaⁿ-kín
689 tò-tńg-lâi hióng-siū i só͘ chún-pī sio-sio ê àm-tǹg, iā chiū kám-kak chin sio-lō.
690 koh chiong in tòa 4 nî ê pâng-keng chéng-lí hó-sè, bōe bián-tit kám-kak chin m̄-kam, in-ūi tī chia in bat kè tio̍h chi̍t chām un-ài ê seng-o̍ah
691Lē-gio̍k kám-kak tiàm chia chí-ū cheng-ka i ê kan-khó͘ in-ūi in bōe liáu-kái i ê
692-chit hióng-siū lâi siūⁿ, m̄-bat kè-e̍k i ê chiong-lâi, tùi án-ni kám-kak hui-siông ê hō͘-hóe.
693ê chhài. Iok-hān chhēng in a-bú tú-chiah bóe tńg-lâi ê sin saⁿ, kám-kak chin móa-chiok, ka-kī tī pâng-lāi teh thit-thô.
694mî ti̍t-ti̍t tò-óa, gōa-bīn ê hong hū-hū-háu, nā-sī i lóng bô kám-kak. Hut-jiân i thó͘ chi̍t ê tōa-khùi ê siaⁿ kiaⁿ-chhíⁿ teh khùn ê hū
695lán sī ū lī-ek ê.”“Góa m̄-sī siong-sim Bo̍k Tiúⁿ-ló ê ōe, góa sī kám-kak góa bô kàu khùi-la̍t thang hō͘ Chú ēng, m̄-thang khang chiàm thó͘
696siūⁿ beh lī-khui sù-bēng khì chòe pa̍t khóan ê kang?” “In-ūi góa kám-kak bōe thang êng-kng Siōng-tè lī-ek lâng ah.”“Nā-sī án-ni bô iàu-kín
697giâm-siok khí-lâi, chhin-chhiūⁿ ū ōe beh kóng, m̄-káⁿ khui-chhùi, kám-kak chin pháiⁿ-sè ê khóan-sit, chin kú chiah kóng.“Lîm Sian-siⁿ, ū chi̍t
698Tiúⁿ-ló ê chhù chham-siông kàu-hōe keng-chè ê būn-tôe, in lóng kám-kak tio̍h kàu-hōe keng-chè chiah khùn-lân, m̄-chai lí ōe thang chiong “
699Pí siōng put-chiok, pí hā iú û (比上不足,比下有餘). Tiong iông ka-kī kám-kak, án-ni góa iáu thang kám-siā, sim chiah tām-po̍h an-ùi, m̄-kú i ê
700Tiong-iông hō͘ Lí Bo̍k-su kóng án-ni, chhì-chha̍k i ê sim, sòa kám-kak chin
701 bat ū ê hoaⁿ-hikap2 ǹg-bāng, ti̍t-ti̍t ǹg chhù teh khiâ, lóng bô kám-kak kiaⁿ-hiâⁿ. I ê kha ná teh ta̍h, chhùi ná liām i pêng-sî só͘ ài
702tio̍h iu-ut, thòng-khó͘, kiàn-siàu ê sim chi̍t iūⁿ. Góa chhim-chhim kám-kak Lîm Bo̍k-su ê ōe sī tio̍h ê; tùi taⁿ khí, góa koat-chì beh chiàu
703tio̍h iu-ut, thòng-khó͘, kiàn-siàu ê sim chi̍t iūⁿ. Góa chhim-chhim kám-kak Lîm Bo̍k-su ê ōe sī tio̍h ê; tùi taⁿ khí, góa koat-chì beh chiàu
704tī kiû-tiûⁿ kap tông-o̍h saⁿ-kap teh phah ú-mô͘-kiû (羽毛球), hut-jiân kám-kak kha kiù-kun khí-lâi, tńg-lâi chhù-nih khai-sí hoat-jia̍t, pē-bú sûi
705 in-ūi chin kú bô chhut-mn̂g, só͘-í khòaⁿ kah chin tek-ì, lóng bô kám-kak lâng teh khòaⁿ i. Kàu hì-hn̂g, góa khì kap thâu-ke kóng hó-sè,
706tng i chhut-miâ ê sî, hut-jiân hōan tio̍h siáu-jî bâ-pì chèng, i kám-kak hui-siông thòng-khó͘, siūⁿ beh chū-sat, āu-lâi i ê tiōng-hu kap pêng
707 i ōe-hiáu kā lâng chòe sán-pô. Tùi kúi cha̍p nî chêng i chiū kám-kak ū chit ê su-iàu, chiū hō͘ i ê cha-bó͘-kiáⁿ khì tha̍k sán-pô (助產
708I kám-kak “Sè-kan jîn-chêng léng-lóan bû siông (世間人情冷暖無常), it-hoat lóe-chì.
709tùi bêng-pe̍k chit ê tō-lí liáu-āu, i ê jîn-seng tōa piàn. I taⁿ kám-kak Siōng-tè hō͘ i chiú-kóaⁿ, chit 4 ê kiáⁿ sī beh hō͘ i tī sè-sio̍k
710thiāu-thâu, pòaⁿ khùn, pòaⁿ chhíⁿ kòe chi̍t-mî. Keh chá-khí pak-tó͘ kám-kak chin iau, nā-sī sin-nih bô chîⁿ, iā sī bô pān-hoat, chiū kiâⁿ chhut
711 lâng teh chhia kam-chià, chiū kā lâng pun kam-chià chia̍h, chek-sî kám-kak ke chin ū gôan-khì, chiū kè-sio̍k koh kiâⁿ. Tàu-tí jîn-kan tông
712bô sî-kan thang siūⁿ kàu pa̍t-lâng ê tāi-chì, á-sī cháiⁿ-iūⁿ. Kám-kak ke chin kò͘-kí, ná-chún sio̍k-gú kóng jit-thâu [ji̍t-thâu] kng-iāⁿ
713jit-thâu [ji̍t-thâu] kng-iāⁿ-iāⁿ, sûi-lâng kò͘ sìⁿ-miā ê khóan. Kám-kak chhin-chhiūⁿ jîn-chêng chin peng-léng, tī hiuⁿ-ē kám-kak tāi-ke khah
714ê khóan. Kám-kak chhin-chhiūⁿ jîn-chêng chin peng-léng, tī hiuⁿ-ē kám-kak tāi-ke khah un-lóan, nā kàu tī soaⁿ-kan, tī phok-sò͘ ê seng-o̍ah ê
715sî bô thiaⁿ tō-lí, chū-jiân i iā m̄-chai hia sī pài-tn̂g, put-kò i kám-kak tī chiah soaⁿ-lāi, ū chiah tōa-keng ê chhù, sī chin hi-hán, i chiū
716hó-ì, chin tōa ê an-ùi. Jî-chhiáⁿ sī tī Ki-tok-tô͘ ê ka-têng, i kám-kak sī i it-seng só͘ m̄-bat tú-tio̍h ka-têng-tek ê un-lóan. Kam-chià chhò
717. Éng-hok-ah thiaⁿ chi̍t ē sòa khiā--teh gāng-gāng, bīn âng-âng, kám-kak hī-á chin sio, bīn chin hoat-hōng, sim-thâu pho̍k-pho̍k-chhéng, sim-
718, sim-lāi ū bē-hiáu kóng ê hoaⁿ-hí kap bóan-chiok-kám, chi̍t bīn kám-kak chin pháiⁿ-sè, tùi Chhiu-kùi sió-chiá chin put-chū; ná thang kóng
719-kòng. Nā-sī sim-lāi iā ū bē-hiáu hêng-iông ê khòai-kám, kap kám-kak tī i ê sin-piⁿ ū khò-tit chū ê lâm-sèng, chin-chiàⁿ sī eng-hiông
720tiⁿ-bi̍t ê hòan-sióng tiong. Tùi hit ji̍t khí, Éng-hok-ah ná chún kám-kak chū-hū i ū pó-hō͘ Chhiu-kùi-ah ê gī-bū. Iā Chhiu-kùi-ah àm-àm
721hū i ū pó-hō͘ Chhiu-kùi-ah ê gī-bū. Iā Chhiu-kùi-ah àm-àm iā kám-kak ài kap Éng-hok-ah chhin-kīn, thang tit-tio̍h i pó-hō͘ ê khóan-sit.
722-té ka-kī cha̍p-jī-hun ê ut-ì, koh lóe-chì. M̄-kú koh chi̍t bīn, kám-kak tī A-thiam-peh ê tau, só͘ hióng-siū tio̍h chit-khóan ka-têng-tek jîn
723khòaⁿ-kìⁿ leh. A-thiam-peh, A-thiam-ḿ ba̍k-chiu he-he lāu-lâng-ke, bô kám-kak iā bô tek-khak, nā-sī thái phiàn Chhiu-kúi-ah ē tit kòe, Chhiu-kùi
724kìm bē-tiâu ê hoaⁿ-hí, siuⁿ hoaⁿ-hí sòa koh háu chhut--lâi. I sī kám-kak kin-á-ji̍t A-thiam-peh beh siu-liû--i, tùi kin-á-ji̍t í-āu i ū an-ki
725kóng taⁿ koh khì m̄-chai beh khì tó-ūi. Koh siāng iàu-kín chiū-sī i kám-kak chhin-chhiūⁿ tùi “Ah! bô-chêng peng-léng ê lō͘-piⁿ, siū kiù cháu
726lāi-saⁿ lāi-khò͘ hiahⁿ hō͘ i thang ōaⁿ, chiū kiò i khì sé seng-khu, kám-kak thong-ke tōa hoaⁿ-hí, sui-bóng lóng bô lēng-gōa piáu-sī sím-mi̍h
727hoaⁿ-hí, sui-bóng lóng bô lēng-gōa piáu-sī sím-mi̍h ì-sù, nā-sī kám-kak lāi-bīn ke chi̍t ê lâng, hit ê sim-chêng ū chhin-chhiūⁿ pē-kiáⁿ
728chóaⁿ, ū sî thó͘ tōa-khùi, ka-kī chi̍t ê khì bōng-nih háu-háu leh, kám-kak sim ná-chún khah khin-sang. In-ūi bōng sī tâi tī ka-kī ê phiâⁿ
729tiâu, hut-jiân gia̍h-thâu khòaⁿ thiⁿ, khòaⁿ thâu-khak téng ê hûn, kám-kak ná-chún ài-chhe Chhiu-kùi-ah khiā tī hia teh khòaⁿ i toaⁿ-sin tī phiâⁿ
730hui-siông pa-kiat, i koat-sim m̄ koh chhōa, àn-chiàu i ê keng-giām, i kám-kak tîn chiap bi̍h sī khùn-lân, pa̍t-lâng ê bó m̄ âⁿ pa̍t-lâng ê kiáⁿ.
731 hòe lah, tāi-khài ke-lāi ê sū to͘ lóng ē-hiáu chòe, só͘-í bô kám-kak sím-mi̍h tōa khùn-lân. Tē-jī cha-bó͘-kiáⁿ Lân-hiong 14 hòe, tú
732ê chhù-bī. Sui-jiân sī chiah súi ê kéng-tì, Lân-hiong lóng bô kám-kak. Chin-chiàⁿ sī sim cha̍t-cha̍t, chí-ū Chheng-chôaⁿ ê bīn-iáⁿ, kap
733ê saⁿ, koh Lân-hiong ê bīn chin chhiⁿ, koh sán, chin pháiⁿ khòaⁿ, i kám-kak sī ūi Lân-hiong ê sū, kóaⁿ-kín chhah in tiūⁿ-lâng khì pâng-keng
734thôan lâi Hoa-liân pò͘-tō ê sî lâi ji̍p sìn-gióng--ê. Hit-sî i kám-kak nî-lāu lah, chiah-nih pháiⁿ-miā, tī sè-kan i iáu ū sím-mi̍h thang
735A-sêng-peh thiaⁿ-tio̍h chiah ê Siōng-tè ê ōe, sim tōa kám-kek, i kám-kak i pêng-seng só͘ tui-kiû ê chiū-sī chiah ê. Taⁿ i m̄-sī bô pē ê
736tiō khai-sí phah-piàⁿ siá ku̍t-la̍t siá... Kòe 1 lé-pài, gún lāu-su kám-kak góa siá liáu chiâⁿ hó, tiō the̍h khì chham-ka kong-só͘ ê pí-sài
737Bazing leh siūⁿ, che mā sī it-ti̍t hō͘ i kám-kak khùn-jiáu ê só͘-chāi. Tng cha-bó͘-lâng kā lí kóng: "Góa tùi i
738ba̍k-sái lâu, ba̍k-sái tih ê kháu-khùi kóng chhut-lâi ê sî, Bazing kám-kak oe tio̍h ê chí-ū sī ka-kī ê chū-su kap bô-nāi.
739lâi. Thâu tú-á lê lo̍h-khì beh khioh, tut-liân-kan chhiò chhut-lâi, kám-kak sim-thâu khin-sang khí-lâi ê hit-khóan kái-hòng.
740Bazing ū sî á mā chin kà-ì ko͘-toaⁿ ê kám-kak. I kám-kak ko͘-toaⁿ ê sî chóng-sī ē sú lâng su-khó lâi cheng-ka
741Bazing ū sî á mā chin kà-ì ko͘-toaⁿ ê kám-kak. I kám-kak ko͘-toaⁿ ê sî chóng-sī ē sú lâng su-khó lâi cheng-ka tì-hūi. Lé
742lâng su-khó lâi cheng-ka tì-hūi. Lé-pài ê tō͘-chûn hō͘ lâng ê kám-kak chiū chhin-chhiūⁿ leh khoeh kong-chhia kāng-khóan, m̄ sī kài sóng-khòai
743chhin-chhiūⁿ leh khoeh kong-chhia kāng-khóan, m̄ sī kài sóng-khòai ê kám-kak.
744chhiú. Bazing iû-gôan teh chia̍h i 1 ki koh 1 ki ê hun. Cha-bó͘ gín-á kám-kak ū 1 tiám-á chōe-ok, mā m̄ káⁿ koh khì chhá i. I kā mī-hún-kòe
745khòaⁿ, hoat-kak thiⁿ-sek lú-lâi-lú-àm, hong-seh mā lú-lâi-lú-tōa; i kám-kak chêng-hêng ná-chhiūⁿ kài giâm-tiōng ê khóan. Chhiûⁿ-ûi lāi sī
746kāng-khóan, chí-iāu ū khang-phāng tō seh--ji̍p-lâi. Ji̍p-lâi kàu i kám-kak hoaⁿ-hí ûi-chí, i tō chū-jiân lī-khui, chiâⁿ a-sá-lih, bē ku-ku-
747"Raoul lí kám-kak Daae2 kin-á-ji̍t chhiùⁿ liáu siáⁿ-khóan? "
748tī gōa-kháu kiâⁿ-lâi koh kiâⁿ-khì, liâm-mi siūⁿ khì, liâm-mi koh kám-kak chin ut-chut. Christine nà ē-sái kā i pàng bōe-kì leh? Nà-ū hoat
749Saⁿ tiám kòe 10 hun, i khai-sí kám-kak bōe chū-chāi. Saⁿ tiám pòaⁿ chi̍t kòe, I kám-kak kui ê lâng kiông
7500 hun, i khai-sí kám-kak bōe chū-chāi. Saⁿ tiám pòaⁿ chi̍t kòe, I kám-kak kui ê lâng kiông-kiông beh sí-khì ah! Ū sî chhiong-tōng kah sīm
751chhiùⁿ-koa ê tāi-chì. Mā bōe koh mn̄g Raoul sī-m̄-sī ū ài i. Raoul kám-kak chin kiaⁿ-hiâⁿ. I leh hôan-ló hit ê siaⁿ, hit ê kî-kòai ê sian-siⁿ
752kè-siok kóng, "Góa tī hia tòa 5 kang, i tùi góa chin hó, hō͘ Góa kám-kak tùi i chin put-chū. I khún-kiû Góa ài ài iI. Góa í-keng kā i kóng..."
753 lóng kiò i Persian. I kui kang lóng tī chit keng hì-īⁿ lāi. Góa kám-kak i chai-iáⁿ Erik ê tāi-chì, m̄-koh i chiông-lâi m̄-bat kóng kòe i.
754á só͘ kóng ê, só͘ thê-khí ê chí-sī chi̍t-kóa kúi-á-kó͘. Góa kám-kak chit ê cha-bó͘ gín-á í-keng cheng-sîn chhò-lōan khí-siáu ah!"
755ê sî, gún tn̄g tī āu-tâi. Gún thiaⁿ tio̍h chi̍t siaⁿ ai-kiò, góa kám-kak he sī Christine ê siaⁿ. Āu-lâi teng-á-hóe koh to̍h khí-lâi ê sî
756bô la̍t thang kā ba̍k-chiu thí-khui. Chit ê sî-chūn, i í-keng bōe kám-kak chhùi-ta. I chí-sī kám-kak hiah-ni̍h-á thiám....
757thí-khui. Chit ê sî-chūn, i í-keng bōe kám-kak chhùi-ta. I chí-sī kám-kak hiah-ni̍h-á thiám....
758siūⁿ beh tōa-siaⁿ kiò chhut-lâi, m̄-koh phian-phian kiò bōe chhut siaⁿ, kám-kak sim í-keng sí, liáu-āu kóng :
759ê éng-óan ê sè-kài, sī Iâ-so͘ ê chó͘-ke, só͘-í I ū sî-siông kám-kak chit ê tāi-chì. I ū pò lán chai thiⁿ-ni̍h ê Pē, sî-siông ēng thiàⁿ
760in chòe ko ê kôan-ui. Jîn-lūi chiām-chiām khah ū teh siūⁿ khah ū kám-kak bô bóan-chiok ê liām-thâu tī-teh.
761chhin-bi̍t lâi kap īⁿ-pang ê pêng-iú chòe-hé khiā-khí, tùi án-ni ū kám-kak in ê Iû-thài-kàu, nā-sī bōe thang iông-ún īⁿ-pang lâng, chiū koat
762a mah? Só͘ beh lâi ê, sī lí mah?” Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán chí-ū kám-kak lán sī tiàm tī hit ê chin kín-sīn teh kî-thāi ê khong-khì tiong.
763chòe tē-it tan-sûn ê sū saⁿ chhap-lām, só͘-í lán chhin-chhiūⁿ ū kám-kak beh ēng kî-īⁿ kap kiaⁿ-hiâⁿ ê liām-thâu, lâi su-siúⁿ chit chân sī
764siúⁿ chit chân sī ū tām-po̍h khùn-lân ê khóan. Lán chhin-chhiūⁿ ū kám-kak teh tha̍k phó͘-thong ê nî-tāi-kì chi̍t-poaⁿ-iūⁿ.
765-ni̍h, chèng thiⁿ-sài ê bīn-chêng, ū ūi-tio̍h i teh hoaⁿ-hí. I ū kám-kak hit ê sè-kài sî-siông pau-ûi tī I ê sin-piⁿ, sî-siông koan-sim tī
766hián-bêng I só͘ ū ê khah ko-siōng ê ì-sek? Kàu tī sî I chiah ū kám-kak--tio̍h tī I ê sim-lāi só͘ ū hit ê bē thang kóng-chhut ê chhim-chhim
767ba̍k, chiáu-chiah, cháu-siù, sòa khòai-lo̍k lâi thiàⁿ-sioh in, ia̍h kám-kak Pē ū iû-gôan khòai-lo̍k lâi thiàⁿ-sioh in. Lán nā khòaⁿ tī khah
768lâi, Iâ-so͘ teh ín-khí chū-jiân-kài ê mi̍h, it-chhè bô m̄ hō͘ lán kám-kak Siōng-tè sī tiàm tī bān-mi̍h ê āu-bīn, teh khòaⁿ-kò͘ bān-mi̍h.
769chhiūⁿ án-ni, I ê iù-liân-kî í-keng kè-liáu. I tī sim-lāi sī ū kám-kak chong-kàu-siōng tiōng-tāi ê chek-jīm. Chit-tia̍p I ōe thang kap tōa
770-so͘ to sī tú-chiah cha̍p-jī hè nā-tiāⁿ, chiū í-keng ū sió-khóa kám-kak--tio̍h I ê ko͘-to̍k, bû-liâu ê liām-thau. Che sī Iâ-so͘ ê ko͘-to̍k
771seng sī giâm-siok, chin-kiàm ê sū. Kàu ū thêng-tō͘, i í-keng ū kám-kak pún-sin ê thian-hūn, tiāⁿ-tio̍h sī tio̍h chòe Bí-sài-a ê chiú-kiⁿ
772lō͘ ê lâng. Tùi tī i ê thiâm-chēng ê seng-o̍ah, hō͘ i ū it-hoat kám-kak Siōng-tè ū si̍t-chāi tī-teh, hō͘ i it-hoat bêng-pe̍k Bí-sài-a só͘
773mah? Lí sī hit ê só͘ beh lâi ê mah?” Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán ōe kám-kak lán sī khiā-khí tī chi̍t ê jia̍t-chhiat teh ǹg-bāng ê khong-khì
774kā i kū-cho̍at. Nā-sī chiàu án-ni khòaⁿ, lán tiong-kan ū lâng beh kám-kak sī khah chū-jiân, khah chhin-chhiūⁿ lán pún-sin só͘ bat keng-giām
775tòan bē hián-chhut tī I ê bīn-chêng, iā m̄-sī kóng, I koat-tòan bē kám-kak--tio̍h ín-iú. Hit ê ì-sù chí-ū sī kóng, I koat-tòan m̄-khéng ho̍k
776chì ka -kī ōe khiā-chāi. Lán nā kóng, tī sim-lāi ū bêng-bêng kám-kak--tio̍h ín-iú tùi gōa-bīn teh ji̍p-lâi, kap tī sim-lāi ū chōe-ok
777chōe-ok ê mn̂g-lō͘. I ū chhin-chhiūⁿ lán chi̍t poaⁿ, ōe pek-chhiat kám-kak iau-gō ê kan-khó͘, chhin-chhiūⁿ tī Si̍p-jī-kè téng, I ūi-tio̍h chhùi
778ta ê kan-khó͘ ū ài thó beh lim-chúi. I ê sin-thé iā-sī chin gâu kám-kak thàng-thiàⁿ; chhin-chhiūⁿ tī Khek-se-má-nî, I ê sim-sîn iu-chhiû
779lí-khì, bô m̄-tio̍h ê sū. Kiám-chhái chit ê sī I thâu-chi̍t pái kám-kak--tio̍h hit ê bô hān-liōng ê khùi-la̍t lâi teh ín-iú I. Àn-chóaⁿ
780pháiⁿ ê sū, lâi beh iú-he̍k I, sī gû-chhún ê só͘-chòe. Lán lóng kám-kak lán só͘ tú-tio̍h tē-it hùi-khì ê chhì, chiū-sī tú-tio̍h ín-iú
781 Chit ê Í-hut-só͘ ê lāu kam-tok, koh chi̍t pái kám-kak--tio̍h siàu-liân ê khì-khài, in-ūi i ū koh siūⁿ-tio̍h chá-sî chho͘
782ló͘-tūn, í-ki̍p kî-thaⁿ, put-kò kan-ta ài lâng tī sim-lāi ōe hiáu kám-kak, kóng, “Góa sī teh chhē Siōng-tè. góa sī ài ho̍k-sāi Lí.”
783káⁿ kóng. An-tek-lia̍t tī hit àm kap Iâ-so͘ kau-pôe liáu, sim-lāi kám-kak bû-siōng ê hoaⁿ-hí khòai-lo̍k, chiū chek-sî khì chhē i ê hiaⁿ-tī.
784chòe sîn-sèng; sim bô pêng-an ê, chiâⁿ-chòe ū pêng-an. Iū-koh I ū kám-kak, tī téng-bīn hit ê bû-hān ê hēng-hok ê sîm-sèng ê sè-kài, sī
785chúi piàn chòe chiú tī lán ê phû-tô-hn̂g; si̍t-chāi lán lóng bô kám-kak--tio̍h tī lán ê sin-piⁿ só͘ ū phó͘-thong ê sū-si̍t ê tiong-kan, ū
786chòe lâng-kheh, mā-sī lóng bōe hō͘ chú-lâng siⁿ-khí sim kan-khó͘ kám-kak put-chū-iû, á-sī pháiⁿ sè-bīn ê só͘-chāi tī-teh. Ū chi̍t-ji̍t
787 Tōa-bīn i ū kiàn-siàu i ū khǹg hit hō giâu-gî ê sim, iā sòa kám-kak-tio̍h pún-sin tī Chú ê bīn-chêng ū sit-lo̍h i ê chu-keh iā kú káⁿ.
788chiap-thāi lâng-kheh, sòa tī in ê bīn-chêng thiàu-bú, ū put-chí kám-kak chèng-lâng, tit-tio̍h tōa ê hat-chhái. Sat-lô-bí chiàu lán só͘
789seng sī giâm-siok, chin-kiàm ê sū. Kàu ū thêng-tō͘, i í-keng ū kám-kak pún-sin ê thian-hūn, tiāⁿ-tio̍h sī tio̍h chòe Bí-sài-a ê chiú-kiⁿ
790lō͘ ê lâng. Tùi tī i ê thiâm-chēng ê seng-o̍ah, hō͘ i ū it-hoat kám-kak Siōng-tè ū si̍t-chāi tī-teh, hō͘ i it-hoat bêng-pe̍k Bí-sài-a só͘
791mah? Lí sī hit ê só͘ beh lâi ê mah?” Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán ōe kám-kak lán sī khiā-khí tī chi̍t ê jia̍t-chhiat teh ǹg-bāng ê khong-khì
792kā i kū-cho̍at. Nā-sī chiàu án-ni khòaⁿ, lán tiong-kan ū lâng beh kám-kak sī khah chū-jiân, khah chhin-chhiūⁿ lán pún-sin só͘ bat keng-giām
793tòan bē hián-chhut tī I ê bīn-chêng, iā m̄-sī kóng, I koat-tòan bē kám-kak--tio̍h ín-iú. Hit ê ì-sù chí-ū sī kóng, I koat-tòan m̄-khéng ho̍k
794chì ka -kī ōe khiā-chāi. Lán nā kóng, tī sim-lāi ū bêng-bêng kám-kak--tio̍h ín-iú tùi gōa-bīn teh ji̍p-lâi, kap tī sim-lāi ū chōe-ok
795chōe-ok ê mn̂g-lō͘. I ū chhin-chhiūⁿ lán chi̍t poaⁿ, ōe pek-chhiat kám-kak iau-gō ê kan-khó͘, chhin-chhiūⁿ tī Si̍p-jī-kè téng, I ūi-tio̍h chhùi
796ta ê kan-khó͘ ū ài thó beh lim-chúi. I ê sin-thé iā-sī chin gâu kám-kak thàng-thiàⁿ; chhin-chhiūⁿ tī Khek-se-má-nî, I ê sim-sîn iu-chhiû
797lí-khì, bô m̄-tio̍h ê sū. Kiám-chhái chit ê sī I thâu-chi̍t pái kám-kak--tio̍h hit ê bô hān-liōng ê khùi-la̍t lâi teh ín-iú I. Àn-chóaⁿ
798pháiⁿ ê sū, lâi beh iú-he̍k I, sī gû-chhún ê só͘-chòe. Lán lóng kám-kak lán só͘ tú-tio̍h tē-it hùi-khì ê chhì, chiū-sī tú-tio̍h ín-iú
799 Chit ê Í-hut-só͘ ê lāu kam-tok, koh chi̍t pái kám-kak--tio̍h siàu-liân ê khì-khài, in-ūi i ū koh siūⁿ-tio̍h chá-sî chho͘
800ló͘-tūn, í-ki̍p kî-thaⁿ, put-kò kan-ta ài lâng tī sim-lāi ōe hiáu kám-kak, kóng, “Góa sī teh chhē Siōng-tè. góa sī ài ho̍k-sāi Lí.”
801káⁿ kóng. An-tek-lia̍t tī hit àm kap Iâ-so͘ kau-pôe liáu, sim-lāi kám-kak bû-siōng ê hoaⁿ-hí khòai-lo̍k, chiū chek-sî khì chhē i ê hiaⁿ-tī.
802chòe sîn-sèng; sim bô pêng-an ê, chiâⁿ-chòe ū pêng-an. Iū-koh I ū kám-kak, tī téng-bīn hit ê bû-hān ê hēng-hok ê sîm-sèng ê sè-kài, sī
803chúi piàn chòe chiú tī lán ê phû-tô-hn̂g; si̍t-chāi lán lóng bô kám-kak--tio̍h tī lán ê sin-piⁿ só͘ ū phó͘-thong ê sū-si̍t ê tiong-kan, ū
804chòe lâng-kheh, mā-sī lóng bōe hō͘ chú-lâng siⁿ-khí sim kan-khó͘ kám-kak put-chū-iû, á-sī pháiⁿ sè-bīn ê só͘-chāi tī-teh. Ū chi̍t-ji̍t
805 Tōa-bīn i ū kiàn-siàu i ū khǹg hit hō giâu-gî ê sim, iā sòa kám-kak-tio̍h pún-sin tī Chú ê bīn-chêng ū sit-lo̍h i ê chu-keh iā kú káⁿ.
806chiap-thāi lâng-kheh, sòa tī in ê bīn-chêng thiàu-bú, ū put-chí kám-kak chèng-lâng, tit-tio̍h tōa ê hat-chhái. Sat-lô-bí chiàu lán só͘
807lūn, si̍t-chāi thè hiān-tāi chheng-liân hoah oan-óng, sim-lāi ia̍h kám-kak kiàn-siàu--khí-lâi, siūⁿ-beh kā ōe-tê thoa-khì pa̍t-ūi, tō siūⁿ
808chêng, peh-sèⁿ chi-kan ê hong-siaⁿ í-keng chin kín-kip, tāi-ke lóng kám-kak put-an, lóng chún-pī cháu-hóan, to̍k-to̍k Bóe Kiat m̄-sìn, i gôan-
809tēng pê-chiūⁿ chhiū-ki téng, só͘-í khai-sí bān-bān peh khí-khì kám-kak chin ài khùn, só͘-í góa chiū thò͘ si, chè-chō chi̍t ê sòe bîn-
810chi̍t ê khang thang sô chhut-khì. Góa chhì sô khòaⁿ-māi, nā-sī góa kám-kak chin kî-kòai, in-ūi góa ê ka-chiah téng ū chi̍t kóa tāng-tāng ê
811hiah ê sió pêng-iú ê hoah kiò ê siaⁿ, chí-ū cheng-ka i ko͘-to̍k ê kám-kak. Ma-ma siông-siông ūi-tio̍h i ê pīⁿ kî-tó, iā kà-sī Sió-tek án
812ji̍t hó. Nā-sī Sió-tek ê pīⁿ gôan-gôan bōe khah khí-sek, hō͘ i kám-kak sit-bōng. Ū chi̍t ji̍t, i mn̄g ma-ma kóng, “Kui-ji̍t tó tī pīⁿ-chhn̂g
813ū chhàu-bī, koh ū tio̍h-siong ê só͘-chāi kap teh nōa ê só͘-chāi, kám-kak thó-iàm, chiū lī-khui i. Siáⁿ-lâng chai chit ê sī i ê sió-tī.
814ê beh khì chhē i saⁿ-á-lāi. Khiā tī piⁿ-á ê thâu-ba̍k, ū tiám kám-kak kî-kòai, tùi i kóng, “Gín-ná, lí láu-si̍t kā góa kóng, lí tàu
815láu-si̍t kā góa kóng, lí tàu-tí ū jōa-chōe chîⁿ?” A-te̍k-kai-tē kám-kak chin bōe jím-nāi tit, chiū tōa siaⁿ kóng, “Góa kiám m̄-sī í-keng
816Hūi-bí chih-tio̍h chit-tiuⁿ phoe, tha̍k-liáu sim chin hoaⁿ-hí, kám-kak Ek-sam ê thiàⁿ; chóng-sī m̄-chai phoe-lāi ê ì-sù. Si̍t-chāi ū hâm
817siūⁿ siōng-sè. Chóng-kóng Ek-sam ê bó-kū khòaⁿ Hūi-bí chi̍t-bīn, kám-kak chin ha̍p-ì, chàn-sêng i chhōa; chóng-sī chit-tia̍p sī ku-song, koh
818-iūⁿ ēng kha that Hūi-bí lo̍h-chúi? Bô, góa pún-sin bô hit khóan kám-kak. Hit mê-hng kap lí khì ê lâng lóng sī hū-jîn-lâng, lí siūⁿ in
819chhin-chhiūⁿ kóng ‘Lâi chē--tah !’ ‘Lí beh khì toh-ūi--tah?’ Góa kám-kak chin sim-sek, m̄-koh chit phiⁿ m̄-sī beh kóng che, sī góa tī hia hit
820tī ha̍k-hāu, hā khò͘, góa kā 2 ê tú se̍k-sāi ê tông-o̍h kóng, in kám-kak chin sim-sek. Iok lé-pài-ji̍t beh kap góa khì chhī gû.
821 Ta̍k-ê kám-kak hō͘ i phiⁿ--khì, ké-ì beh kā phah, tī hia cháu sio-jiok. Góa hiông
822I kám-kak chin kî-kòai, mn̄g kóng: “Lí chit-keng kiám-pûi kong-si m̄-sī kóng
823“Lâng-kheh lâi kiám-pûi liáu-āu, piān-nā khòaⁿ-tio̍h góa tō ē kám-kak i kiám-pûi ū sêng-kong.”
824 he m̄-sī kan-taⁿ chióng-kòan bē--i niâ, sī chin-chiàⁿ ê koan-sim, kám-kak chit 5 kho͘ gûn it-tēng bē ke-liáu---ê.
825 Chheng--á thiaⁿ tio̍h ko͘-niû hoah-kóng 「tio̍h chióng」 hoaⁿ-hí ga̍h, kám-kak i ê khì-ūn leh kiâⁿ--a, ū-iáⁿ ū hi-bāng tō ū ki-hōe. Bóe-chhiú
826Thiam-teng--á kám-kak chit ê hm̂-lâng, chhùi-súi si̍t-chāi lāi, kín-chá-bān ē hō͘ i siat
827pâi-á piⁿ bé 1 ê khok-á-te kap 2 tè chìⁿ-kóe, ná kiâⁿ ná chia̍h, kám-kak bô gín-á sî hiah hó-chia̍h, khok-á-te soah bô chham o-á, kan-taⁿ kú
828 ê sòaⁿ-tiâu chin ti̍t, se-hong lâng ài chhēng 「Ìⁿ-bóe-ho̍k」, góa kám-kak Ìⁿ-á sī chhēng-chhah chin sin-sū ê chiáu-á. Piān-nā beh-àm sî
829ê gia̍p-bū lóng î-kau hō͘ i ê tek-ì mn̂g-tô͘ A-chiáng. Khoeh--á kám-kak A-chiáng pí i khah ū sîn-iân, ta̍k àm ná khan ná kà, tāi-kè sī
830chhài tńg--lâi, hiông-hiông mn̄g góa A-lân ê tāi-chì, koh mn̄g góa kám-kak i chò lâng siáⁿ-khóan. Góa khí hôan-ló, sui-bóng góa m̄-sī chin
831bô bián-kióng góa kóng, ji̍p khì chàu-kha chhá-chhài, góa sim-lāi kám-kak tùi i chin pháiⁿ-sè. Che iā-sī bô hoat-tō͘ ê tāi-chì.
832hū kóng bô-iàu-kín, hôaiⁿ-ti̍t sī chhiò-khoe phìⁿ, chiàu góa ê kám-kak kóng tō hó. Góa iáu-sī m̄ káⁿ, tú-hó thâu-ke ji̍p--lâi, sai-hū
833ê ko͘-niû leh khòaⁿ hit tè pò͘. Lâi-sioh--á chhun chhiú khì bong, kám-kak pò͘-chit chin hó, sòa chhùi mn̄g kè-siàu, piⁿ--á 1 ê cha-bó͘ tiàm
834 lâng thīn to͘-chhī lâng bé khí, tán Lâi-sioh--á lâi pài-hóng, kám-kak sī 1 ê kó͘-chui bí-lē ê chhian-kim sió-chiá, bē ū siáⁿ pháiⁿ-ì
835âng, m̄-káⁿ kóng ōe. Lâi-sioh--á pún-té tō khiàm 1 ê sió-tī-á, kám-kak chit ê chng-kha gín-á chin kó͘-chui, nā kè--i mā bē bái. Lâi-sioh
836bô lâng chai-iáⁿ chit ê hun-in hiám-hiám tō chhut būn-tê, i ka-tī kám-kak Lâi-sioh--á sī siōng kài hó ê ko͘-niû, ē-tàng chhōa tio̍h chit
837sī góa thâu-pái khì kàu chhân--nih, ta̍k hāng mi̍h-kiāⁿ góa lóng kám-kak chin hò͘ⁿ-hiân, i--á piān-nā i bat ê hoe-chháu chhiū-châng, lóng
838góa ū 1 ê a-î 5 ê a-kū, soah kiám 1 ê khì. Chū sè-hàn, góa tō kám-kak kî-kòai, góan 3-kū koh lo̍h--khì piàn 5-kū, 4-kū soah bô--khì !
839soah khû lo̍h khì tàu sé, kóng beh tán a-kū tńg--lâi. Gōa-kong tō kám-kak giâu-gî, 4-kū khan gû ji̍p--lâi, khòaⁿ tio̍h sió-chiá, bīn soah âng
840chng--nih kiâⁿ lō͘ lóng thâu lê-lê, piáu-sī chò lâng kiàn-siàu, kám-kak chin khó-liân.
841-tek--á kāng-khóan án-ni lê án-ni sái, mā m̄-bat kā phah, m̄-koh, kám-kak bô chhin-chhiūⁿ khah chá hit chiah hiah chhin-kīn, lâng chò-hóe to
842Chū tiān-sī-tâi khai-sí poaⁿ koa-á-hì liáu-āu, kám-kak khì-bī bē ha̍h, he sī ūi sek-ha̍p kiàⁿ-thâu an-pâi ê piáu-ián,
843góan phâng-tiûⁿ, siúⁿ-kim mā hō͘ góan hiah chē--a, góan sim-koaⁿ lāi kám-kak tùi lí chin bē-tit-kòe. Taⁿ A-hâ sī 1 ê chin hó ê cha-bó͘ gín-
844Chò gín-á sî-tāi, góa kám-kak lûn-á chin kôan, ta̍k nî ê Chheng-bêng, góan kui ke-hóe-á lóng ē
845 chhoe, ji̍t-thâu koh leh pha̍k, sûi tō ta--khì-á, jú kiâⁿ soah jú kám-kak liâng-liâng. Chheng-siông kóng beh hoan-thâu tńg khì chúi-té chìm
846á lāi, tō tòe hûn-jia̍h chhōe--kòe-khì, khòaⁿ bô siáⁿ ū, iōng kám-kak khì bong, ná pê ná bong, góa pê kàu 1 mn̂g bōng-khòng piⁿ, tō chhōe
847Ū chin chē lâng ē thau cháu-phiò, chiâⁿ-chò 1-ê chhia-tiúⁿ, i mā kám-kak ū 1-kóa tāi-chì bô kài thò-tòng, chhia-siuⁿ chiah kū, gâu bān hun
848lôan-ài ê cha-bó͘ gín-á, sim-koaⁿ pho̍k-pho̍k-thiàu, ta̍k-kang lóng kám-kak chin khòai-lo̍k, í-keng bē-kì-ê Hoa-liân hit-ê cha-po͘ pêng-iú--a.
849Góa ùi 14-lâu kiâⁿ--lo̍h-lâi, kiâⁿ kàu 13-lâu tō kám-kak lâu-thui tìn chiok chē mi̍h-kiāⁿ chiok pháiⁿ kiâⁿ--ê, pīn-tōaⁿ-sèng
850 khàu--chhut-lâi:「Góa bô o͘-pe̍h-kóng--lah!」「O͘-pe̍h-kóng」hō͘ me-me kám-kak ma-ma bô beh siong-sìn--i, tō tī tiān-thui mn̂g-chhùi it-ti̍t khàu,
851i chò khè-bú chiah ē kiò i ma-ma, siūⁿ--tio̍h tō lâi kap i tòa...…kám-kak chiâⁿ hoaⁿ-hí, hit-chūn tiān-sī tú-á-hó teh pò sin-bûn, ká-ná
852 siá--lo̍h-lâi, m̄-chai beh tùi toh-ūi khai-sí, án-chóaⁿ siá lóng kám-kak bô hó, kám kóng che tō sī lâng teh kóng--ê hit-khóan「Kóng bē chhut
853lâng teh kóng--ê hit-khóan「Kóng bē chhut-chhùi, siá bē lo̍h--lâi ê kám-kak」?
854in kāng-khóan piàⁿ-miā it-ti̍t chhui--khì, chit-má chē tī lō͘-piⁿ kám-kak sió-khóa lâng-sóng, lim ka-pi bián khai cheng-sîn khòaⁿ-lō͘, bián
855 chē iáu-bē sio. Góa kā thâu-ke kóng "lim 1-au ka-pi chē hiah-kú, kám-kak chin pháiⁿ-sè" thâu-ke chhiò góa kó͘-ì, chio góa khì gōa-kháu kā
856chhāi chiâⁿ chē kangpang. Kiàn-pái kiâⁿ--kòe khòaⁿ--tio̍h, lóng kám-kak chiâⁿ hò͘ⁿ-hiân, chit-tiâu lō͘ ē-thàng tùi toh-ūi khì? Hûiⁿ-
857 thô͘-kha, n̂g-n̂g ê lō͘-teng chhiō--leh, ū chin siān chin thiám ê kám-kak. Tī『綺夢酒廊』oat-kak ê hāng-á lāi, hīⁿ-khang piⁿ thôan lâi cha-po͘-lâng
858 siám--khui, ké-iáⁿ the bô-êng. Chit chūn, Chèng-kî hiông-hiông kám-kak ka-tī ná tio̍h-che, sim-koaⁿ íⁿ-á ū chi̍t chióng kî-kòai koh kan
859ná tio̍h-che, sim-koaⁿ íⁿ-á ū chi̍t chióng kî-kòai koh kan-khó͘ ê kám-kak.
860Chèng-kî kám-kak pa-pa bô ài--i.
861kā góa mē, pêng-siông-sî-á koh bô teh kā góa koan-sim.” Chèng-kî kám-kak chin úi-khut, pa̍t-lâng ê pa-pa ta̍k kang lóng ē tńg chhù, ka-tī ê
862chhù-bī--ê, ma-ma kap che-che lóng bô siáⁿ chhù-bī. I tiāⁿ-tiāⁿ kám-kak kap Ông Kî in kóng n̂g-sek chhiò-ōe, khòaⁿ A phìⁿ ke khah ū ì-sù
863-mih chîⁿ? Góa liân lêng-iōng-chîⁿ to bô, lâng......” Chèng-kî kám-kak ka-tī kóng kah ū kóa chhiau-kòe, m̄-koh ōe to í-keng kóng chhut chhùi
864chi̍t ki saⁿ-keng-á tō tùi Chèng-kî seng-khu sut--lo̍h-khì, Chèng-kî kám-kak phôe-hu thiàⁿ kah beh lih--khui-a, ba̍k-sái sûi liàn--chhut-lâi, koh
865Siok-cheng kám-kak Chèng-kî lâng chin hó, koh chin gâu ōe-tô͘, m̄-koh chòe-kīn m̄-chai
866kùi-chiat, tī hong tiong hàiⁿ--leh hàiⁿ--leh ê koaⁿ-bang, hō͘ lâng kám-kak pi-siong.
867chhùi-tûn khiàu-tu-tu: “Kî-si̍t lán tō--ê mā siuⁿ chhiau-kòe--a, góa kám-kak Ông Kî chò-lâng bē-bái, kan-taⁿ sī sèng-tē siuⁿ chhóng-pōng,
868Siok-cheng jú óa jú kīn, Chèng-kî kám-kak seng-khu sió-khóa sio-sio, thâu-khak-hia̍h-á mā teh lâu chhìn-kōaⁿ.
869 piáu-ta̍t ka-tī ê ì-sù. Ōe kóng soah, ti̍t-ti̍t siòng Siok-cheng, kám-kak i chin kó͘-chui, sī án-chóaⁿ kāng pan chē chò-hóe chiah kú--a lóng
870--nih ê lâng chih-chiap mā jú lâi jú chió, Chèng-kî hiông-hiông kám-kak chin thiòng.
871Keng-kòe chit kiāⁿ tāi-chì liáu-āu, Chèng-kî kám-kak chit khóan seng-o̍ah chin ià-siān--a, siūⁿ beh chò chi̍t-kóa kái-piàn
872Cheng Chùn thiau-kang phiak sè-pha tiān-hóe, hō͘ khì-hun kám-kak chin iu-chēng, lâng mā tòe leh sóng-khòai--khí-lâi, ē-tàng thán
873“Chin kî-kòai, tú hông teh--tio̍h ê sî bô siáⁿ-mih kám-kak, it-ti̍t tán kàu hō͘ lâng sàng khì pēⁿ-īⁿ, ma-ma lâi kā góa khòaⁿ
874Chèng-kî kám-kak Cheng Chùn chin kian-kiông, mā kám-kak Tâi-ôan chò-kang-á-lâng chin
875Chèng-kî kám-kak Cheng Chùn chin kian-kiông, mā kám-kak Tâi-ôan chò-kang-á-lâng chin khó͘-liân.
876it-ti̍t lâu, kiâⁿ kàu saⁿ lâu ê sî í-keng kiâⁿ bē lo̍h--khì-a, kám-kak ka-tī tō beh sí tī chia--a. M̄-koh Chèng-kî iáu-sī khò ì-chì-le̍k
877ûi án-ne kóng ke-bó-phôe ē lak kui thô͘-kha, m̄-koh Chèng-kî soah kám-kak chin un-lóan, in-ūi i tī hiah kín-kip ê sî-chūn, khòaⁿ-tio̍h Cheng
878mā tiāⁿ-tiāⁿ kap Cheng Chùn in thó-lūn, liáu-āu, Cheng Chùn lóng kám-kak: “Chèng-kî siuⁿ ke̍k-toan--a.”
879ha̍k-seng tī Thian-an-mn̂g kóng-tiûⁿ jú chi̍p jú chē, Chèng-kî mā kám-kak ka-tī seng-khu lāi-té ū chi̍t chióng khì kiōng beh chhèng--khí-lâi
880-hûn khì bé iâm-so͘-ke tńg--lâi, khòaⁿ-tio̍h chit-ê chêng-hêng, kám-kak i pí kok-tiong teh siōng Eng-gí khò koh khah jīn-chin, ba̍k-chiu chiok
881“Siūⁿ bē kàu ū-iáⁿ kiat-sok--a neh, kám-kak ká-ná ū siáⁿ-mih mi̍h-kiāⁿ ùi seng-khu lāi-té bô--khì.” Siù-bí
882tī bī-lâi beh chhòng siáⁿ ê Siù-bí sūn-lī khó-tiâu Su-īⁿ, i kám-kak chiok him-siān koh pòe-ho̍k.
883“Góa kám-kak lín chit pái ê iâⁿ-tūi ká-ná thiau-kang siat-kè hō͘『山服社』chham-ka
884hō͘『山服社』chham-ka--ê......” A-lân kui kang--lo̍h-lâi ê koan-chhat, hō͘ i kám-kak Siù-bí in ká-ná tùi『山服社』ngāi-gio̍k ngāi-gio̍k.
885Tâi-gí, góan m̄-bat siūⁿ beh o̍h lín ê ōe, siūⁿ-tio̍h che, góa tō kám-kak tùi lí chiok pháiⁿ-sè--ê, chham-ka siā-thôan liáu-āu, ta̍k pái
886góan nn̄g ke-hóe-á chiah chhin--tio̍h, góan nā chò-hóe, hit chióng kám-kak chiok kòai--ê, m̄-koh i it-ti̍t tùi góa chiok hó--ê, ū chi̍t kái góa
887“Panay, góa kám-kak góa chit-má ká-ná sit-khì hong-hiòng ê hong-chhoe, m̄-chai ē-tàng
888teh kóng cha-bó͘-lâng būn-tê ê chheh kap in pān ê o̍ah-tāng, lóng kám-kak tio̍h! Tō-sī án-ne! Ùi sin-thé, ka-têng, siā-hōe, kàu chia̍h thâu
889kiong-kèng ê sim. Tng i ta̍k-ji̍t hn̄g-hn̄g khòaⁿ-kìⁿ i ê sî, to hō͘ i kám-kak ná-chún thiⁿ ū lī i (siu-tō-sū) khah kīn ê khóan-sit.
890-tī lia̍h-chòe che sī m̄ èng-kai. I siūⁿ kóng i ka-tī chhò-lah, i kám-kak ka-tī í-keng sī pìⁿ chòe chi̍t ê ká-mō͘ ûi-siān ê lâng lah. I
891sòa pí chi̍t-ji̍t ná siau-sán khì. I chi̍t-ē án-ni siūⁿ--lâi, sòa kám-kak i ta̍k-ji̍t teh kiâⁿ kòe ná-chún lo̍k-hn̂g, piàn-móa chháu-hoe ê lō͘
892jiân chiàu iok-sok thòe i pek-chhiat kî-tó. Nā-sī sim-lāi put-sî kám-kak chin kî-kòai, chin giâu-sî. Chêng-ji̍t khòaⁿ i ê iu-būn, chin ùi
893 Bo̍k-su sim-lāi chek-sî kám-kak, án-ni bô chhò. Chit ê chí-mōai kó-chin sī chi̍t ê tī khó͘-táⁿ
894góa chhi-chhi chhia̍t-chhia̍t ê kha-pō͘ siaⁿ phah kiaⁿ tio̍h. I káⁿ-sī kám-kak āu-bīn ū lâng teh lâi, siaⁿ hut-jiân tńg sè, iā chiap-sòa gîm.
895 Góa chi̍t-sî ka-kī kám-kak 10 hun ê pháiⁿ-sè. Sim koaⁿ-kó͘ pho̍k-pho̍k-chhéng, bīn chiū hoat-
896thiⁿ.” Hit ê siaⁿ-im ê chheng-chhùi, thài-tō͘ ê un-jiû hō͘ góa chin kám-kak.
897góa chiū án-ni o̍at-tńg-sin ǹg chhù-nih tò-khì. Chóng-sī sim-lāi kám-kak ū chi̍t ê bōe-hiáu kóng ê chêng-kám, kap it-seng bōe bē kì-tit
898chiū tiām-tiām saⁿ-kap pēng-kian chòe-hóe kiâⁿ. Hit-sî góa ka-tī kám-kak ná-chún chin bô chū-jiân, tāi-khài góa ê bīn poh-káⁿ ū âng-âng
899chū-jiân, tāi-khài góa ê bīn poh-káⁿ ū âng-âng, in-ūi góa ka-tī kám-kak bīn chin sio-hōng. Nā-sī biāu tian-tò chintai7-hong chū-chāi. Iā
900góa ê sim-tiong put-kak ì-sek ná-chún chū góa chòe lâng thâu-pái kám-kak sim-lāi ū bû-hān ê sóng-khòai. Ná-chún jîn-seng bô-liâu khang
901, ē iân-tiong kàu bû-hān ê hn̄g. Bô phah-sǹg chá-khí án-chóaⁿ kám-kak ē kiâⁿ tio̍h ke chin kín. Ē kì-tit chit-ē-á nā-tiāⁿ, chin phah-sńg
902 àm-sî ê ka-têng lé-pài. Tùi Tân chek-chek kòe-sin liáu-āu, in kám-kak khah bô-lām ê khóan-sit. Só͘-í in chin hoan-gêng góa khì in tau.
903Biāu ê bīn, in-ūi i khì ha̍k-hāu chiūⁿ-pan, iáu-bōe hā-pan. Sim kám-kak chhin-chhiūⁿ put-chiok chi̍t-hāng sím-mi̍h iàu-kín ê sū iáu-bōe chòe.
904kóng “Pài-thok, pài-thok, chhiáⁿ lí chiah thòe góa kā i saⁿ-sî.” Sim kám-kak kúi-hun khah khin-sang, chiū tò--lâi kín chhut-hoat.
905sí, lí kè-siok thiaⁿ góa kóng lo̍h khì, lí khó-lêng ē lú-lâi-lú kám-kak góa chin bô-liâu chin lōan-lâi. Sui-jiân kóng góa m̄-sī chi̍t-ê
906hiong sī tī hân-léng ê pak-pō͘ hoNh. Kà-sú kóng, ū chi̍t-kang lí kám-kak seng-o̍ah tī chit-khóan kôaⁿ-thàu-thàu ê to͘-chhī chin ià, siūⁿ beh
907tōa-tōa ê sit-á, iô-iô-hàiⁿ-hàiⁿ ê hō͘-siong koh tàu-tīn. Lí kám-kak kóng góa khòaⁿ tio̍h chit-khóan ê chêng-hêng khó-lêng ē
908tong-jiân che sī bô sáⁿ-mi̍h thang hó chhàu-tōaⁿ, tān-sī goa iah-sī kám-kak tùi ka-kī chin bóan-chiook. Sī án-chóaⁿ góa ē piàn-chò chit-khóan
909ê té chiah tio̍h. Lí kóng góa chiok bô-liâu sī m̄? Tān-sī, góa kám-kak lán lâng ê su-sióng iah-sī kám-chêng ê hoat-seng kap chìn-tián,
910 khiân-sêng ê sim-chêng lâi kā ba̍k-chiu kheh khí-lâi, in-ūi góa kám-kak kóng, ài-jîn ê chu-iông si̍t-chāi sī chiok sêng koan-im-phô͘-sat,
911Ōe koh kong tò-tńg-lâi, góa mā bat chhin-sin kám-kak tio̍h lôan-ài ê chu-bī kòe, mā bat tú-kòe ná-chhiūⁿ sī góa ê
912khì. Ta̍k-kang nā ha̍k-hāu ê hā-khò sî-kan chi̍t kàu, gún tio̍h ē kám-kak thian-put-lá ê bī it-ti̍t ùi gún ê phīⁿ-khóng lâi. Hit-chūn nā
913-put-lá ê chū-iû. Ū hó-chhiò bô? Bô hó-chhiò sī m̄? Lí nā kám-kak hó-chhiò, tio̍h chhiáⁿ lí chū-iû tōa-siaⁿ lâi chhiò, m̄ bián kheh
914 sī chi̍t ê put-chí-á tōa ê chhì-kek. Gún tùi chit ê kái-piàn kám-kak chin hoaⁿ-hí, jî-chhiáⁿ hoaⁿ-hí kàu thiàu waltze khí-lâi. Waltze
915 tio̍h i ê bīn ê hit sî-chūn, góa tio̍h chheng-chheng-chhó-chhó ê kám-kak tio̍h chit tiám. I ū chin-chiàⁿ iù ê io kap chin-chiàⁿ súi ê kha.
916 Che sī ôan-chôan siūⁿ bē kàu ê chit kiāⁿ tāi-chì. Lí kám bē kám-kak kóng che sī chin kî-biāu? Lâng tī i siōng kek-tōng ê sî-chūn,
917Lâng tī i siōng kek-tōng ê sî-chūn, phó͘-thong ôan-chôan bē khì kám-kak tio̍h ê siaⁿ-im, kèng-jiân tī chit ê sî-chūn piàn-chò sī sè-kan
918 ê piⁿ-á khiā tiâu. I chhiò-bīn chhiò-bīn ê thāi-tō͘ hō͘ gún kám-kak khah khin-sang.
919Che tio̍h sī góa chho͘-lôan ê kò͘-sū. Lí bē kám-kak pi-chhám sī m̄ ? Gún nn̄g lâng tī hit kài kiâⁿ chhut lôan-ài tōa
920án-ne, só͘-í bô hoat-tō͘ lâi ta̍t-sêng tio̍h lí ê ǹg-bāng, góa kám-kak chin sit-lé. Jî-chhiáⁿ, I ê lāu-pē tī chi̍t-lé-pài chêng kòe-sin
921khí-lâi. Khòaⁿ tio̍h chit-khóan chêng-hêng, hō͘ góa tu̍t-jiân kan kám-kak siong-sim khí-lâi. Góa kā a-ḿ kóng: “Chin sit-lé a-peh kòe-sin ê
922Góa kā thâu-khak tàⁿ hō͘ kē-kē pài chiok kú. Hut-jiân kan, góa kám-kak tio̍h sio-sio ê ba̍k-sái ùi góa ê bīn nn̄g-pêng lâu lo̍h-lâi, góa
923cho̍at-tùi bô khó-lêng ē khàu chiah tio̍h. Khó-lêng góa chí-sī kám-kak tio̍h ū sáⁿ-mi̍h chiok tāng ê mi̍h-kiāⁿ teh tī góa heng-khám niā-
924 góa ê lôan-ài keng-kòe, kò͘-sū mā kàu chia ûi-chí, thiaⁿ liáu kám-kak án-chóaⁿ? Ùi hit-chūn khai-sí, góa tio̍h m̄-bat koh khòaⁿ kòe I ah.
925chhām chi̍t-bió-cheng ê lôan-chêng lóng m̄-bat lâi sù hō͘ góa. Góa kám-kak khah án-chóaⁿ kóng lóng sī bô kong-pêⁿ. Ah, góa ê chheng-chhun sī
926 ê a-ko͘ ê iúⁿ-bú chiū sí khì. Tng iúⁿ-bú pīⁿ chin giâm-tiōng kám-kak chin kan-khó͘e sî chiū tùi góa ê a-ko͘ kóng, góa sí liáu-āu it-
927pē-bú tùi góa kóng sè-hàn ê sū ê sî, góa chiū chin siong-sim; kám-kak jîn-seng chin bô liâu. Cháiⁿ-iūⁿ kan-ta góa chi̍t lâng sī án-ni
928tit-tio̍h sím-mi̍h pêng-an á-sī khòai-lo̍k. Kiat-kó lóng hō͘ góa kám-kak bô ū sím-mi̍h thang tit-tio̍h. Kàu tī sìn Chú liáu-āu, sui-jiân
929kôaⁿ hó-khùn ê sî, góa óa-khò sìn-sim kiâⁿ kàu sèng-tiān; iā bô kám-kak ōe kôaⁿ. Che sī góa tú-tio̍h ê kiàn-chèng.
930hàn lóng bōe bat siū kè hùn-liān. Chho͘-chhù kàu ha̍k-hāu ê sî kám-kak kong-khò chin khùn-lân, tān-sī góa chí-ū óa-khò Siōng-tè, jīn
931bô jōa hó. Só͘-í tī sin-thé siōng, seng-o̍ah siōng siông-siông kám-kak chin-chōe ê su-iàu. Tng góa tú-tio̍h kan-khó͘, phòa-pīⁿ, á-sī gū
932-jiân pa̍t-lâng m̄ chai-iáⁿ. Sui-jiân sī án-ni, góa pún-lâng sī kám-kak chin ko͘-to̍k ê. Ū sî sui-jiân tùi lâng kóng, tān-sī lâng iā bōe
933Lia̍t-ūi hiaⁿ-tī chí-bē, lín khòaⁿ góa só͘ siá ê kiàn-chèng, nā kám-kak góa tām-po̍h teh khoa-kháu góa es5in-sim, á-sī teh khoa-kháu góa ê
934Góan nā jú siūⁿ chiah ê sū, góan ōe jú kám-kak o͘-àm, pi-siong ê. Chiah ê tú-tú sī góan siūⁿ beh chū-sat ê gôan
935Lia̍t-ūi hiaⁿ-tī chí-bē, lín kiám ū kám-kak ba̍k-chiuu7 khòaⁿ-kìⁿ, sin-thé ióng-chòng ê hok-khì mah?
936-sè Ki-tok-tô͘ mah? Góa sī teh chiat-séng sî-kan nih? Góa sī teh kám-kak góa só͘ hùi ê chhia-chîⁿ bô chhái nih? Góa ê chhia-chîⁿ kiám m̄
937thiàⁿ Chú. Ū sî siūⁿ beh chòe, chóng-sī lún-neh m̄-káⁿ chòe; ū sî kám-kak góa só͘ bat ê tō-lí boj5oa-chōe.
938kú góa chiū khùn khì. Tng góa khùn-chhíⁿ ê sî, góa ê sin-thé kám-kak chin khin-sang. Keng-kè bô kúi-ji̍t góa ê pīⁿ chiū hó-khì. Tùi
939chhián, góan sī chí-ū sìn-iōng in ê ōe, thiàu chiū thiàu. Hit ê kám-kak sū-si̍t chhin-chhiūⁿ beh thiàu ji̍p hái, thiàu lo̍h-khì sí chi̍t-iūⁿ.
940lâi kó͘-lē āu-tāi chiah ê sìn-tô͘. Só͘-í góa khì ê sî góa ū kám-kak in thiàⁿ Chú ê sim sī ke̍k-kî hong-sēng ê.
941-chāi bô tiān-hé, bô chúi-tō, m̄-kú tùi góan lâi kóng sī bōe kám-kak sím-mi̍h; Chú hō͘ góan bô tiān-hé iā ōe thang tha̍k-chheh, chin lī
942-kīn ha̍k-hāu khó-chhì chi̍t tui, tiâu-á koh seⁿ kui-bīn. Hō͘ góa kám-kak chiok ut-chut, bô siūⁿ beh khì ha̍k-hāu--lah.", A-koan..a bīn-sek iu-
943sī chē Sîn-liông-ki lo̍h hái--khì. I chi̍t lo̍h kàu hái-té, chiū kám-kak ū bô kāng-khóan ê só͘-chāi. In-ūi khah chá i lo̍h hái ê sî, khòaⁿ
944Khòaⁿ-tio̍h tāi-ke lóng tī hia sńg kàu chin sim-sek, kin-pún chiū bô kám-kak ū thàm-chhek-ki ê chûn-chāi, tāi-ke lóng kò͘ sńg in ka-kī..ê.
945 mn̄g Ông-tan, “Lí tú-chiah kóng sím-mi̍h “tē-kiû-lâng”, hō͘ góa kám-kak chin kî-kòai, siūⁿ beh kā lí mn̄g khah siông-sè--leh, lí kiám m̄-
946 A-Bú kám-kak chin kî-kòai, "Lông Sia Chûn? Seⁿ che kap liông-hê ū siáⁿ-mi̍h koan
947hit kha phôe-siuⁿ-á iá-koh khǹg tī góa khùn ê só͘-chāi ê piⁿ-á, kám-kak ná-chhiūⁿ ka-kī bô chhēng-saⁿ khiā tī ta̍k-ke ê bīn-thâu-chêng
948sim-koaⁿ-thâu lāi, chi̍t pái iū-koh chi̍t pái ê su-khó, lú lâi lú kám-kak ka-kī tùi ka-kī ê chiân-tô͘ bâng-bâng hái-hái, sim-chêng sī lú
949thâu-lō͘, i chhin-chhiat jî-chhiáⁿ chi̍t hoan kó͘-lē ê ōe, hō͘ góa kám-kak chin-chiàⁿ kám-tōng, ba̍k-sái kiōng-beh lâu--chhut-lâi. M̄-koh, góa
950Sui-jiân sī án-ne kóng, tān-sī góa iah-sī kám-kak kòai-kòai, bô-hoat-tō͘ ôan-chôan siong-sìn i tùi góa só͘ kóng ê
951sin ê khong-khì í-keng ū sió-khóa piàn khah lah-sap, góa sīm-chì kám-kak heng-khám ū bô siáⁿ sóng-khòai. Nā-sī kóng bûn-hòa ūn-tōng ê
952 tē-saⁿ kang, góa hoat-kak chi̍t kiāⁿ chin chhù-bī ê tāi-chì, góa kám-kak góan thâu-ke giâ ê pit tio̍h ná chhī ah-á ê lâng the̍h ê tek-ko
953-tó͘ lāi hit khóan piàⁿ-sì thun piàⁿ-sì chia̍h ê chia̍h-hoat, góa kám-kak che kám ē kah in tī siong-gia̍p siōng ūi-tio̍h beh tit-tio̍h koh-khah
954-khah tōa ê lī-ek ê sim-thài sī kāng-khóan leh. Lú siūⁿ góa lú kám-kak góa m̄-chai beh án-chóaⁿ lâi léng-tō chit phoe lâng. Góa siūⁿ góa
955the̍h chi̍t ki chhio, lâi chio-ho͘ hiâm-tang hiâm-sai ê lâng-kheh. Góa kám-kak chit khóan ê khang-khòe si̍t-chāi m̄-sī chi̍t ê cha-po͘-lâng eng-kai
956thâu-chêng chhùi-chhiò ba̍k-chhiò, tàm-thâu soeh-to-siā, hō͘ góa kám-kak chiok bōe-kòan-sì. M̄-koh, góa chai-iáⁿ bô kòan-sì mā-sī bōe-sái
957iōng pa-kiat, o͘-pe̍h lōan po lâi hōng-thāi lâng-kheh ê sî-chūn, góa kám-kak che kah sam-chhit-á ū siáⁿ-mih bô-kāng leh? Láu-si̍t kóng, góa chin
958-bú khòaⁿ-tio̍h góa siá ê phoe tùi góa ū chit khóan ê siūⁿ-hoat kám-kak chiok sit-bōng. A-pà kóng, ū chi̍t kù sio̍k-gí, chi̍t lí thong tio̍h
959bōe it-ti̍t o̍ah tī kòe-khì. Chhiú the̍h-tio̍h sàu-chhiú, góa soah kám-kak m̄-chai beh jû-hô sī hó.
960 góa ê tông-sū sī án-chóaⁿ ē-tàng tùi cha-bó͘ gín-á bô siáⁿ kám-kak. Pêng-siông-sî, in kóng-ōe chiok n̂g, chiok chho͘, tān-sī in koh
961lē ê ko͘-niû leh hôan-ló͘, góa cho̍at-tùi m̄-sī gōng-tōa-tai. Góa kám-kak góa tùi kám-chêng ê bô-nāi kah in bô-liâu ê tùi-ōe pí-kàu khí
962kap in a-bú lâi tiàm-lāi tùi góa léng-tām ê thài-tō͘, hō͘ góa kám-kak chin sit-bāng. Só͘-í, góa bô ióng-khì chìn-chi̍t-pō͘ khì kah i kóng
963pháiⁿ-miâ-siaⁿ bô-jōa-kú tio̍h tī tiàm-lāi thôan--khui. Che hō͘ góa kám-kak chin bô-kong-pêⁿ. Tiàm-lāi kóan-siàu ê pō͘-hūn, góa lóng chhú-
964khì-hun, góa ê thòng-khó͘ tio̍h koh-khah chhim. Khó-lêng in-ūi góa kám-kak chit tiûⁿ chiàn-cheng m̄-sī kan-taⁿ sì-gō͘-tang tio̍h ē kiat-sok, ài
965phāiⁿ chhèng kiâⁿ tī lō͘--lí, góa tio̍h ū chi̍t chióng him-siān ê kám-kak, siūⁿ-beh kah in kāng-khóan. Só͘-í, góa siūⁿ-beh khì chò-peng. Góa
966sī í góa ē-tàng tī chit keng tiàm chò cha̍p tang ê tiàm-gôan lâi kám-kak-tio̍h kiau-ngō͘ leh? Góa siūⁿ lán cha-po͘-kiáⁿ tio̍h it-tēng ài
967lân thâu tàm hō͘ kē-kē, léng-tām ê hôe-tap góa ê būn-tê, góa kám-kak chin bêng-hián, A-lân lēng-gōa ū tāi-chì khǹg tī sim-koaⁿ-lāi.
968, kiâⁿ-liáu kín-kín. A-lân tiām-tiām lóng bô kóng-ōe, hō͘ góa kám-kak heng-khám ū chi̍t kháu khì chhóan bōe khì kāng-khóan. Kàu A-lân
969lâi kóng khó-lêng sī sio-tio̍h i ê tē-jī sèⁿ-miā kāng-khóan. Góa kám-kak chit ê sio A-lân hō͘-sòaⁿ ê lâng si̍t-chāi sī khó-ò͘, chin siūⁿ
970tāi-chì lí kā tòng-chò sī lí khah soe, ē-tàng án-ne siūⁿ, lí ē kám-kak khah hó-kòe lah.”
971 ná-chhiūⁿ kám-siū-tio̍h A-lân leh siá-phoe hō͘ góa ê hit chióng kám-kak. A-lân nā chin-chiàⁿ siá-phoe hō͘ góa, góa mā iah-sī ka-kī chi̍t
972lân chi̍t ê lâng pàng tī chhù--lí, góa tùi A-lân ê ka-cho̍k mā ū kám-kak tio̍h put-bóan. Giâ-thâu khòaⁿ-tio̍h móa thiⁿ ê liû-chhiⁿ, góa phah
973Chóng-sī A-hoa iáu kám-kak chin kôaⁿ, iā kám-kak khùn bô kàu-gia̍h ê khóan, só͘-í chiū khut
974Chóng-sī A-hoa iáu kám-kak chin kôaⁿ, iā kám-kak khùn bô kàu-gia̍h ê khóan, só͘-í chiū khut-sin tī lô͘-piⁿ beh bih
975seng-o̍ah soah chi̍h-chām, bōe àn-sǹg-tit. I ê sî-kan chiām-chiām kám-kak léng-tām bô chhù-bī. Khiok A-hoa iáu chiàu sî-kan chiū ōaⁿ-saⁿ
976Chóng-sī A-hoa ná kám-kak tio̍h ko͘-to̍k, iu-ut, te̍k-piat nā A-lông khì tha̍k-chheh, i chiū kap
977A-hoa ê ko͘-to̍k ná chhim-tîm, i tī chit ê ka-têng kám-kak chin léng-tām put-hēng.
978 sî, A-hoa chiū chhiⁿ-léng-sún chi̍t-ē. A-hoa tī i ê sin-chiūⁿ ū kám-kak siū khì-sak ê pi-ai kap ko͘-to̍k ê iu-siong.
979hoa ê chûn-chāi lóng bô-khì lah. Kàu tī siūⁿ-tio̍h A-hoa ê sî, i kám-kak A-hoa sī chi̍t-ê ôan-chôan bô su-iàu, bô i-sù ê lâng.
980“Lí a-chai ū kám-kak A-hoa kīn-lâi chin koh-iūⁿ á-bô?” Ū chi̍t-mê iúⁿ-bú tī chhn̂g-ni̍h
981-thô. Chhôe-kàu tī i ê sin-chiūⁿ ê sî iā chhin-chhiūⁿ lóng bô kám-kak ōe thiàⁿ ê khóan.
982gín-ná hōan-chōe teh kiaⁿ lāu-bú chi̍t-iūⁿ, tì-kàu hō͘ A-hoa iā kám-kak hó chhiò.
983 Góa m̄-sìn góa lóng bô hoat-tō͘ thang tùi-hù lí!” Thâu-keniu5 kám-kak i siūⁿ-chhut chit-ê hoat-tō͘ chin hó, i chin bóan-chiok, chin pàng-sim
984ke-niû chài-saⁿ chài-sì pàng-tiau chiū só mn̂g chhut-khì. I ê sim kám-kak chin bóan-chiok, in-ūi taⁿ hō͘ A-hoa bô chū-iû lah, chit-ê pān-hoat
985chí bô, sīm-chì chá-khí iā bô chia̍h sím-mi̍h. A-hoa si̍t-chāi ū kám-kak kan-lân.
986ê thâu-náu iā chiām-chiām ji̍p tī tù-bîn ê lāi-bīn, i khiok ū kám-kak kúi-nā-pái hiám-hiám tio̍h ka-la̍uh hoe-kan, iáu-kú i ê ì-sek chiām
987jiân tòng-tiām, chhia-lāi ê lâng thàm-thâu chhut-lâi, tōa-mē i. I kám-kak chiah ê lâng lóng sī teh tui-chhē i, hō͘ i tī hit lāi-bīn lóng bô
988Tī Tâi-pak chhī ū chi̍t só͘-chāi hō͘ lán kám-kak khah an-chēng pàng-sim, chiū-sī Tâm-chúi khoe-piⁿ ê chúi-mn̂g lō͘.
989A-hoa kiâⁿ kàu chit ê só͘-chāi, i ê sim chiū kám-kak chin pàng-sim, khui-khoah.
990sin-kî ê sū kap chêng-kéng móa-móa tī chit ê chúi-piⁿ-lō͘. A-hoa kám-kak tī i ê sin-chiūⁿ ū chū-iû kap khòai-lo̍k.
991hāng lóng chin chéng-chê, chin hó khóan-sit, hō͘ khòaⁿ ê lâng ōe kám-kak i sī chi̍t ê ko-siōng bûn-ngá ê chhut-sin.
992tiām khiā tī hia lâi khòaⁿ hit ê lâng ê āu-bīn. I ê sim hut-jiân kám-kak chin ko͘-toaⁿ, in-ūi i chhin-chhiūⁿ sit-lo̍h chi̍t-ê chhin-bi̍t ê lâng
993A-hoa khòaⁿ-kìⁿ hit ê chêng-hêng soah kám-kak tio̍h i chin iau, koh iā siūⁿ-tio̍h i ê sū-chêng soah siong-sim lâi
994hí, i lóng bōe kì-tit i ê sū lah. “Bô-chhù niau!” Chhiⁿ-mî lâng kám-kak chit ê gín-ná kap i só͘ kóng ê ōe, lóng chin chhut-kî sîn-pì, chin
995Chit-kù ōe hō͘ chhiⁿ-mî lâng kám-kak chin kan-lân.
996 lín ê chhù sī tī tó-ūi?” A-hoa khîⁿ tī i ê saⁿ lâi mn̄g i. I kám-kak chin pàng-sim, chin hoaⁿ-hí.
997cha̍p-lōan ê chhiⁿ-hûn lâi am-ba̍t i hôan-cha̍p ê thâu-náu. I chiū kám-kak gông-ngia̍h, se̍h-sîn, só͘-í kín-kín lâi beh thóng-it i ê sim.
998chin sîn-pì ê le̍k-liōng lâi thàu-ji̍p tī i ê sim-lāi, hō͘ i ná kám-kak A-hoa ê sèⁿ-miā kap i ê sèⁿ-miā ū chi̍t-chióng sîn-pì ê liân-lo̍k.
999Bú-kiáⁿ hām-lo̍h tī chin-tōa-ê khùn-lân. Khiok iā kám-kak lóng bô pa̍t tiâu lō͘, chiū āiⁿ chit ê khó-lîn siū iàm-ò͘ⁿ ê
1000kôaiⁿ ê pòaⁿ-thiⁿ sī ēng hô-téng kè-chîⁿ lâi tit-tio̍h ê-, hō͘ i kám-kak bô hoat-to͘ thang jím-siū chit ê sū-si̍t.
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料