查詢[kā] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:
1ū bîn-chú, ū chū-iû, phah-piàⁿ kang-chok, iā ū hēng-hok. Góa ài i kái chòe:
2Ko͘ khiàm soh, beh só ka soh.
3beh ko͘ chioh só.
4mi̍h-kiāⁿ chin chē. Seng-lí-lâng chiâⁿ hó chhùi-hoe, chio A-hoe tio̍h bé. Bô tiuⁿ-tî ke chi̍t ē lēng-pa̍k o͘-pe̍h poe, chhéng tio̍h kóe,
5Hit-ê pó͘ tiáⁿ--ê tō ìn kóng:「Lín a-só hit -khang khah tōa khang sī bô m̄-tio̍h --la,m̄-
6suh chin kú liáu-āu, i siūⁿ kóng tio̍h-ài ōaⁿ pêng chiah tio̍h, tō in kiáⁿ kóng:「 Lâi, ōaⁿ pêng suh--chi̍t-ē.」
7chhàu ê bō-á tī lō͘--ni kiâⁿ。Chi̍t ê kòe-lō͘-lâng khòaⁿ--tio̍h, i chhiò kóng:「Lí thâu-khak téng tì--ê sī siáⁿ-mih óaⁿ-ko?He kiám
8Sai hîm kóng:「Taⁿ,lí tāi-seng kóng,la̍h-mi̍h beh án-chóaⁿpun?」Hîm ìn
9liáu,bô-kóng-bô-tàⁿ tō iōng i sông-koh-ū-la̍t ê jiáu chhut la̍t hîm mau--lo̍h-khì;Hîm chi̍t siaⁿ tō sí--khì a。Sòa--lo̍h khì mn̄g
10 sī seⁿ chò siáⁿ-khóan?Hugo sī France chin ū-miâ ê siáu-soat-ka。I thâu pún chheh kau hō͘ chhut-pán-siā liáu-āu,siūⁿ-beh chai-iáⁿ chheh
11koaⁿ chông-á lōan--khì , siūⁿ kóng i kap A-thó͘--a pêⁿ-pêⁿ lóng sī A-gī--a phòaⁿ ông-lâi beh tò-tńg-khì Tâi-lâm bē--ê,chāi-tē A-
12chia ê bô-thâu-bô-bóe ê ōe , chi̍t-sî mā lia̍h bô niau-á-mn̂g, tō ìn-kóng :「lí sī teh kóng siáⁿ --lah , kū-nî ông-lâi chi̍t kin kho͘
13á kàu ūi , khòaⁿ in tī hia hoe kah hiah hó-sè , tō hó-ì óa khì in mn̄g kóng :「taⁿ lín sī teh hoe siáⁿ-mih óaⁿ-ko , hoe kah hiah-ni̍h
14A-gī--a khòaⁿ tio̍h a-thó͘--a lâi , tō khiú lâi mn̄g kóng :「lóng mā sī lí--lah ,bô-tiāⁿ-tio̍h sī lí kap
15lí--lah ,bô-tiāⁿ-tio̍h sī lí kap a-châi--a tàu-khang--ê , beh lâi góa thó ke-siàu--leh , lí kóng góa ông-lâi chi̍t-kin bē lí jōa-
16A-thó͘--a kóng :「ná ū ?góa ná ū án-ni i kóng ?」
17ná chhin-chhiūⁿ chin--ê leh . châng góa tō bêng-bêng thiaⁿ tio̍h lí lín bó͘ kóng ông-lâi kho͘ chhit , ông-lâi kho͘ chhit , lí koh kóng
18chhó --ê , cho̍at-tùi bô thiaⁿ m̄-tio̍h , lín mài koh tàu-khang-á lâi góa phiàn --lah , góa tō m̄-sī chē-chûn --kòe-lâi--ê--koh , bē
19chò soah liáu-āu , chi̍t-sî chhōe bô mî-á-chóa thang chhit , chiah góa ê cha-bó͘-lâng kóng 『iōng lāi-khò͘ chhit』lah」.
20NASA í-chá ēng 55 chióng gí-giân beh a-lian (alien) sio-chioh-mn̄g.
21Kiù-seng-ôan kiâⁿ óa khì sè-hàn A-Jîn án-ne kóng:
22"Lí bē-tàng tī iû-éng-tî ô͘-lōan pàng-jiō. Góa beh lí lia̍h lâi khì kéng-chhat-kio̍k koaiⁿ."
23phòaⁿ ū-chōe lia̍h khì lông-á lāi koaiⁿ。Piān-hō͘-sū in bó͘ khì biān-hōe,mn̄g--i:
24「Góa phah beh chiàⁿ-oat ê teng--a,i koh chìⁿ óa lâi góa lòng,kám m̄ sī i ê m̄-tio̍h?」Sái thâu chi̍t-tâi chhia--ê kóng
25bô phah hong-hiòng-teng tō chiàⁿ-oat--a,góa tòng bōe-hù m̄-chiah ē i lòng--lo̍h。」
26 beh kià-khóaⁿ iah-sī niá-khóaⁿ,gîn-hâng chin thâu-khak thiàⁿ,tō piah téng ê sî-cheng tiâu hō͘ kín gō͘-hun-cheng。Ū chi̍t-pái,chi̍t
27sa lī,beh cháu ê sî khòaⁿ tio̍h piah téng ê sî-cheng bô-chún,tō tiâu tò-tńg--lâi chiah lī-khui。Sū-āu,kéng-chhat-á lâi pān-àn,chai
28chiah lī-khui。Sū-āu,kéng-chhat-á lâi pān-àn,chai-iáⁿ chhiúⁿ-húi sî-cheng siu-lí hó chiah cháu--ê,chi̍t-ê kéng-chhat-á kóng:
29chit-khóan tiōng-sī siⁿ-o̍ah khôan-pó ê jîn-sū,chin kám-tōng,tō piⁿ--á chi̍t-ê lâng-kheh ki-hōe kàu-io̍k:
30-la,he sī i ê kòan-sì。」Hit-ê lâng-kheh koh kóng:「I sī sì-kòe leh lâng pun ê khit-chia̍h。」
31chhiú ná liòng ná hoah kiù-lâng,ka-chài ū ha̍k-ôan thiàu lo̍h-khì i kiù--khí-lâi。Chi̍t-ê ha̍k-ôan mn̄g kóng:
32Kàu-liān án-ni ìn:「Ē-hiáu kà lâng siⁿ-kiáⁿ ê hū-sán-kho i-seng kám lóng ka-tī
33 lóng ū tèng『Thian-kok kīn--lo͘h』ê pâi-á,he kám sī lō͘-chìⁿ beh lâng pò kóng Thian-kok ùi chia khì khah kīn?」「Lí kái-soeh liáu chin
34Bo̍k-su ìn kóng:「mā beh lâng kéng-kò kóng,iáu-bōe beh khì Thian-kok ê lâng,sái-chhia bē
35chi̍t-ê lâng sái-chhia ûi-kui,hō͘ kau-thong--ê lia̍h--tio̍h,tong-tiûⁿ khui chi̍t-tiuⁿ ho̍at-toaⁿ。Hit-ê ûi-kui--ê chiap-tio̍h âng-toaⁿ sòa-chhiú
36chi̍t-tiuⁿ ho̍at-toaⁿ。Hit-ê ûi-kui--ê chiap-tio̍h âng-toaⁿ sòa-chhiú tō lì-tiāu,kau-thong kéng-chhat khòaⁿ--tio̍h,chin bô hoaⁿ-hí:
37 góa lia̍h--tio̍h,góa khui ho̍at-toaⁿ mā sī chiàu-pō͘-lâi,bô ngī lí áu。Lí án-ni kā lì-tiāu,kám-sī leh biáu-sī hoat-lu̍t?」
38góa khui ho̍at-toaⁿ mā sī chiàu-pō͘-lâi,bô ngī kā lí áu。Lí án-ni lì-tiāu,kám-sī leh biáu-sī hoat-lu̍t?」
39[chai-khu it-ji̍t-iû ],chham-ka ê lâng ū-kàu ka-ia̍h--ê,hōan-sè ài lín tiàu chhia。」
40"Bô it-tēng," Mary kái-soeh, " ū sî-á 1 ê mā bô."
41 chheh hoat-piáu hōe. Chi̍t ê lú tiān-iáⁿ bêng-chheⁿ kiâⁿ óa khì kóng, “Lí ê chok-phín siá liáu chiok chán, chúi-chún chiok kôan!
42Kéng-tiúⁿ thiaⁿ ôan, ba̍k-thâu kat-kat kóng, “Lí nah m̄ khah chá kóng--leh? E-chái-khí góan í-keng lia̍h-
431 ê gín-á in a-má kóng: “SARS chin khióng-pò͘, ài sè-jī.
44 chah 1 lia̍p bán-thô, chheh-phāiⁿ-á phāiⁿ--le, beh ēng o͘-tó͘-bái chài khì ha̍k-hāu. Hiông-hiông-kông-kông o͘-tó͘-bái chhui--le, 1
45lâng 1 keng pâng-keng, pun 1 hù bâ-chhiok jí-á, 14 kang āu, iâⁿ--ê chèng-hú niá-chîⁿ, m̄-koh kan-taⁿ ē-tàng phah jī-gō͘-á, nā bô,
46Charlie Sòng hō͘ in chū sòe-hàn to̍h siū gōa-kok kàu-io̍k, só͘-í mā in hō͘ Eng-bûn-miâ, hun-pia̍t kiò-chòe : Jean, Joey, Holly.
47 piah-téng tiàu chi̍t bóe kiâm-hî. Chia̍h pn̄g ê sî, lāu-pē chiū in nn̄g ê kiáⁿ kóng : “ Lín nā bô mi̍h phòe pn̄g chia̍h bē lo̍h--khì
48A-pa tùi-chhùi ìn kóng: “ Mài chhap--i. Hō͘ i o̍ah-o̍ah kiâm--sí.”
49 Ū chi̍t ji̍t, chi̍t ê seng-bu̍t kàu-siū, beh ha̍k-seng khó-chhì. I kōaⁿ chi̍t kha chiáu-láng-á ji̍p lâi kàu-sek.
50mn̄g ha̍k-seng kóng, "Chit chiah chiáu-á sī sím-mi̍h khóan chiáu-á, i ê miâ siá--chhut--lâi ".
51khó-chhì, tùi kàu-sek kiâⁿ--chhut--khì. Kàu-siū khòaⁿ--tio̍h, chiū kiò lâi mn̄g kóng "Lí sī án-chóaⁿ m̄-ài khó-chhì. Lí kiò sím-
52pâng-keng lāi ê tāi-chì lóng iōng àm-ōe: "Khan-chhiú..ê, lí ê-àm góa pó͘-si̍p Eng-gí! "
53jia̍t-chêng ê a-tok-á tùi-bīn kiâⁿ--kòe--lâi. Chú-tōng gia̍h chhiú in sio-chioh-mn̄g kóng, “Gû bô ni.” A-Tiong peh thiaⁿ bô ì-sù chiū
54chioh-mn̄g kóng, “Gû bô ni.” A-Tiong peh thiaⁿ bô ì-sù chiū sòa-chhùi i ìn kóng, ”Góa A-Tiong.” Chhin-chhiūⁿ chit khóan chêng-hêng sio liân
55 hui-siông tin-sioh chit ê tê-au-á. Ū chi̍t kang, It-Siu bô tiuⁿ-tî chit ê tê-au-á kòng phòa--khì, sim lāi chin kan-khó͘ koh chin kiaⁿ
56tap, “sè-kan ê it-chhè, ū seⁿ tio̍h ū sí.” It-Siu thiaⁿ liáu, tio̍h kòng phòa--khì ê tê-au-á the̍h--chhut--lâi, hiòng lāu-su kóng, “
57 I-seng chi̍t ê lāu hū-jîn-lâng kiám-cha liáu, chiū thè i an-pâi beh chòe
58 chòe tiān-kong ê liap-iáⁿ kiám-cha. Tī kiám-cha sek ê sî, i-seng chit ê hū-jîn-lâng kóng, “A-Sáng! Tán--chi̍t--ē, góa nā kóng suh
59gí bô phiau-chún, á-sī A-sáng ê hīⁿ-khang ū būn-tê, kèng-jiân “suh-khùi” thiaⁿ kóng chòe “sù-kùi”.
60Chái-khí khí--lâi, A-se góa kóng góa hūn beh cha̍p kang--a. Lâng kui sin-khu nńg kô-siô,
61Kin-á-ji̍t chò tē-jī-pái chhì-giām. kui ê sim-sîn khǹg tī chi̍t ki iân-pit. Iōng ì-chì-le̍k hō͘ iân
62Chái-khí A-se góa kóng bô beh koh chò góa ê chō͘-chhiú--a, beh khì in a-chek ê
63M̄-chiah, Bí-lē thâu bùn chhut-lâi tē-bīn khòaⁿ-khòaⁿ--le
64chiàⁿ lo̍h--khí-lâi lo͘,m̄-koh hō͘-chúi siuⁿ tōa--a, siuⁿ tōa--a, mā Bí-lē chhiong teh cháu
65nā iōng chē-chē ê kàu-tn̂g chiam-thah tùi hái-té chi̍t ê chi̍t ê tha̍h--khí-lâi mā bô-hoat-tō͘ tha̍h kàu chúi-bīn. Hái-ông ê siâⁿ
66lâng kòai-phiah, tiām-tiām, koh ài siūⁿ-tang-siūⁿ-sai. I ài in a-má kóng só͘ chai-iáⁿ ê chûn, siâⁿ-chhī, lâng kah[kap] tōng-but. I thiaⁿ
67kah hiah chán, chán kah hō͘ lâng thiaⁿ liáu chin khòai-lo̍k. In a-má sè-chiah chiáu-á kiò-chò hî-á sī in-ūi i m̄-bat khòaⁿ-kòe chiáu
68“M̄-koh in góa bú kah chin thiàⁿ” sió-kong-chú án-ne kóng. In a-má ìn kóng
69lâu phīⁿ-chúi.” I chiok siūⁿ hàiⁿ tiāu só͘-ū ko-kùi ê táⁿ-pān, tāng-khok-khok ê hoe-khôan khǹg 1 piⁿ. Tī i ka-tī ê hoe-hn̂g lāi
70Sió-jîn-hî it-tit siû kàu chûn-chhng ê thang-á-piⁿ; ū-sî hái-éng giâ--khí-lâi ê sî-chūn, i ē-tàng tùi thang-kng ê po-lê khoaⁿ 1
71o͘-mà-mà hō͘ i khòaⁿ bē tio̍h mi̍h-kiāⁿ, m̄-koh sih-nà ê siám-kng kui ê hiān-tiûⁿ chiò kah bêng-bêng; i khòaⁿ-tio̍h ông-chú tîm-lo̍h
72-chiu mā kheh, nā bô sió-jîn-hî kiù, i tō bô-miā. Sió-jîn-hî i tháⁿ tī chúi-bīn, tòe hái-éng phiau-liû.
73 ê ba̍k-chiu iáu kheh-kheh. Sió-jîn-hî chim i ê chêng-ha̍h[hia̍h], i tâm--khì ê thâu-chang lo̍ah kàu āu-thâu-khok, bô-jōa-kú in kàu
74siû tùi hái-po͘ lâi, hái-po͘ téng-bīn ê soa sī pe̍h-siak-siak. I ông-chú hû tiàm ji̍t-thâu-kng chiò ē tio̍h ê só͘-chāi, koh sè-jī
75ông-chú hû tiàm ji̍t-thâu-kng chiò ē tio̍h ê só͘-chāi, koh sè-jī ông-chú ê thâu khǹg pí sin-khu khah kôan--tiám-a.
76chhù. Bóe--ah[a] jím-bē-tiâu, kui ê tāi-chì kóng hō͘ chi̍t ê a-chí thiaⁿ. Liáu-āu in só͘-ū ê
77mā ū khòaⁿ tio̍h hit tâi chûn pān-toh ê chêng-hêng, jī-chhiáⁿ mā ông-chú tòa toh, ông-kiong ê só͘-chāi kóng hō͘ in hia ê a-chí thiaⁿ.
78sióng kap só͘-ū ê ài lóng chū-chi̍p tī lí ê sin--siōng, hō͘ bo̍k-su i ê chiàⁿ-chhiú khǹg tī lí ê chiàⁿ-chhiú, kiò i chiù-chōa tùi
79ū ê sī chháu-le̍k-sek, lāi-bīn koh tiám-tio̍h nâ-sek ê teng-hóe, kui-ê pâng-keng chiò kah kng-iàⁿ-iàⁿ, koh chiò kàu gōa-kháu, kā
80 kā kui-ê pâng-keng chiò kah kng-iàⁿ-iàⁿ, koh chiò kàu gōa-kháu, gōa-bīn ê hái mā chiò kah kng-kng. Bú-thiaⁿ lāi ū chi̍t tiâu chin
81ná khí-pho ê chúi-chhia lián-á chi̍t-lián chi̍t-lián ti̍t-ti̍t se̍h, ji̍p-khí lāi-bīn ê mi̍h-kiāⁿ ká-ji̍p bô-té chhim-kheⁿ. Kńg-chn̄g
82chú kap ǹg-bāng ê éng-seng lêng-hûn, chū án-ne hôe-ho̍k ióng-khì, i jiû-nńg ê tn̂g thâu-mn̂g tîⁿ tī thâu-khak-téng, chiah bē hō͘ chē
83tîⁿ tī thâu-khak-téng, chiah bē hō͘ chē-kha-thâng lia̍h--tio̍h. I siang-chhiú phōaⁿ tī heng-chêng, chhiūⁿ hî tī chúi-té liòng-siû
84chài ji̍t-chhut í-chêng chah i siû-chiūⁿ hōaⁿ, chē tiàm hái-soa-po͘ lim--lo̍h-khì. Hit tang-chūn lí ê bóe tio̍h ē bô--khì, ē kiu chò
85jîn-lūi ê kha, m̄-koh lí ē kám-kak chin thiàⁿ, ná chhiūⁿ lāi-kiàm lí liô kāng-khóan. M̄-koh khòaⁿ-tio̍h lí ê lâng lóng ē kóng lí
86 ông-chú, m̄-koh lí ài chiong chit ê siaⁿ-im hō͘--góa. Goa ài lí chit ê siōng hó ê mi̍h-kiāⁿ lâi ōaⁿ chit thiap io̍h-á. Góa ài kā
87kā chit ê siōng hó ê mi̍h-kiāⁿ lâi ōaⁿ chit thiap io̍h-á. Góa ài góa ê hoeh chham ji̍p-khì io̍h-á lāi-bīn, hō͘ i lāi kah chhiūⁿ chi̍t
88Sió-jîn-hî kóng: “Ah nā án-ne góa ê siaⁿ-im the̍h--khì, góa iáu chhun siáⁿ-mih--neh?”
89tio̍h kàu lí bán tiâu cha-po͘-lâng ê sim, án-chóaⁿ, lí káⁿ--bô? lí ê chih chhun--chhut-lâi, góa kā koah-lo̍h-lâi chò góa ê io̍h-á
90ê sim, án-chóaⁿ, lí káⁿ--bô? Kā lí ê chih chhun--chhut-lâi, góa koah-lo̍h-lâi chò góa ê io̍h-á chîⁿ, góa chiah kā chit thiap io̍h-
91chhut-lâi, góa kā koah-lo̍h-lâi chò góa ê io̍h-á chîⁿ, góa chiah chit thiap io̍h-á hō͘--lí.”
92Āu--lâi hái-ang-î tōa-tiáⁿ khǹg tī hóe téng chún-pī choaⁿ chit thiap mô͘-io̍h.
93Hái-ang-î chôa pa̍k chò-hóe, chò chi̍t ôan kat iōng lâi sé poe-á ê sî-chūn
94khòaⁿ--tio̍h ê lâng bô chi̍t ê bô kiaⁿ--ê. Hái-ang-î put-sî teh chhun--ê ê io̍h-châi lok ji̍p-khì tōa-tiáⁿ, io̍h-chúi tú kún ê sî
95chheng ê chúi. Hái-ang-î kóng: “Lí ê io̍h-á hó--ah[a].” Jiân-āu i sió-jîn-hî ê chi̍h koah--khí-lâi, hō͘ sió-jîn-hî piàn-chò é-káu
96lí tńg--khì kòe chhiū-nâ, hia ê chē-kha-thâng beh lia̍h lí ê sî, tih chit chióng io̍h-chúi tī in ê sin-khu, tio̍h ē kā in ê chéng-thâu
97lia̍h lí ê sî, kā tih chit chióng io̍h-chúi tī in ê sin-khu, tio̍h ē in ê chéng-thâu-á lí kah chhùi-chhùi-chhùi.” Put-kò sió-jîn-hî
98--lâi, m̄-koh go̍eh-niû chiò kah kng-iāⁿ-iāⁿ. M̄-chiah sió-jîn-hî hit thiap io̍h-á lim--lo̍h-khì, soah chin-chiàⁿ chhiūⁿ chi̍t ki lāi-kiàm
99chhiūⁿ bí-lē sian-lú teh poe ê khóan-sek. Koh-lâi sió-jîn-hî mā i bê-lâng, pe̍h-phau-phau ê chhiú-kut gia̍h kôan, liam kha-bóe tī tē
100 ê thêng-tō͘ soah chi̍t-ji̍t chi̍t-ji̍t chhim, m̄-koh ông-chú kan-taⁿ tòng-chò gín-á teh ài--i. Ông-chú m̄-bat siuⁿ-kóng beh chhōa i chò
101chú m̄-bat siuⁿ-kóng beh chhōa i chò bó͘. Tān-sī ông-chú nā bô chhōa, sió-jîn-hî tio̍h tit-bē-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn. Jī-chhiáⁿ
102Tng ông-chú mo͘h--leh, chim i súi-súi ê thâu-khak-hia̍h ê sî, sió-jîn-hî ê ba̍k
103bat koh khòaⁿ tio̍h i. Góa khah-chá hâng-hêng, péng-chûn, hái-éng góa ek kàu bó͘ chi̍t keng biō hù-kīn ê hái-hōaⁿ. Hia ū kúi-nā
104sī góa kiù--i-ê.” Sió-jîn-hî án-ne siūⁿ. “Góa tùi hái--ni[nih] i thoa kàu chhiū-nâ hia, chhiū-nâ lāi ū chi̍t keng biō. Góa chē
105chi̍t keng biō. Góa chē tī hái-chúi-pho ê āu-piah, tán lâng lâi kiù, góa khòaⁿ kòe hit ê súi ko͘-niû, ông-chú khah ài--i.” Sió
106lāu-bó kiò góa án-ne chò, m̄-koh in sī bô-hoat-tō͘ kiông-pek góa i chhōa tńg-lâi chò bó͘. Góa bē-sái ài--i, in-ūi bô sêng biō
107khòaⁿ sió-jîn-hî. I chhiò-chhiò tùi in a-chí ia̍t-chhiú, siūⁿ beh in a-chí kóng i sī jōa--ni[nih] khòai-lo̍k, bóan-chiok. M̄-koh chûn
108tó tī hái-hōaⁿ tih-beh sí ê sî, sī lí kiù--góa.” Kong ah kóng bîn-âng ê sin-niû phō tòa heng-khám. Ông-chú tùi sió-jîn-hî
109kāng-khóan hiah pêng-hêng chū-chāi, hō͘ chāi tiûⁿ ê lâng lóng chin o-ló. Sió-jîn-hî m̄-bat thiàu kah chiah-ni[nih] súi, jiû-nńg ê kha
110chēng. Chhun hōaⁿ-tōa--ê bô khùn khiā tī tōa-piⁿ. Sió-jîn-hî chhiú khǹg tī chûn-piⁿ, taⁿ-thâu khòaⁿ tang-pêng, thèng-hāu chái
111In kóng: “Góan thâu-chang lóng hō͘ hái-ang-î, tit tio̍h i ê pang-chàn, hō͘ lí eng[êng]
112to, tī chia, lí khòaⁿ to lāi-kiàm-kiàm, ji̍t-chhut í-chêng lí ài chit ki to chhah ji̍p-khí ông-chú ê sim-chōng, i ê sio hoeh phùn tio̍h
113hái-ang-î ka tiāu kāng-khóan, siong-sim kòe-tō͘ lâi lak-liáu-liáu. ông-chú thâi tiāu, tńg-lâi gún ê sin piⁿ. Kín--lah! Lí kám bô
114jîn-hî giú khui chí-sek ê kha-tián, khòaⁿ tio̍h bí-lē ê sin-niû thâu khò tī ông-chú ê heng-khám. Sió-jîn-hî sin-khu àⁿ kē chim
115chia, gia̍h tī chhiú ê to-á ti̍t-ti̍t chùn. Sòa--lo̍h sió-jîn-hî to-á tàn tī hn̄g-hn̄g ê hái-éng. To-á lak--lo̍h ê só͘-chāi, hit
116tī tit-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn. Lán poe kàu sio-jo̍ah ê kok-ka, ē hāi--lâng, tài un-ek[e̍k] ê sio-hut-hut khong-khì piàn léng. Lán
117Tī hō͘ lâng khòaⁿ bē tio̍h ê sî chūn chim sin-niû ê hia̍h-thâu, ông-chú ia̍t-hong, koh lâi kap kî-tha khong-khì ê gín-á chhèng chiūⁿ
118in siōng-hó ê ì-kiàn. M̄-chiah ông-chú kap ông-hui khì chhōe--i, i kóng in hôan-ló ê tāi-chì. Chit ê tì-hūi-chiá thiaⁿ liáu, ìn
119sè-kài, nā tn̄g-tio̍h chi̍t-tùi chin-chiàⁿ bóan-chiok ê ang-á-bó͘, in thó chi̍t tè sè-tè ê lāi-saⁿ-pò͘, tòa tī sin-khu, tō ū-hāu.
120khòaⁿ-tio̍h in bó͘, tō khì chiap in bó͘. I ná tùi in bó͘ mn̄g-hó ná gín-á chiap kòe-lâi chim koh so. Chhī-iûⁿ--ê ê káu-á cháu lâi
121 siōng un-ài ê piáu-chêng ti̍t-ti̍t-khòaⁿ, sòa--lo̍h tì-hūi-chiá in chiok-hok koh kóng: “Tī lín ê sim-koaⁿ lāi, í-keng hoat-hiān chin
122hû. Hó-hó-á pó-sioh, chiah bē hō͘ bē-bóan-chiok ê siâ-mô͘ lâi lín chiàm--khì!”
123sî-chūn ū lâng teh kho̍k siâⁿ-mn̄g, lāu-kok-ông tō kiâⁿ chhut-khì khui-mn̂g.
124tiām-tiām bô kóng siáⁿ. Chit ê ông-hui ji̍p-khì pâng-keng liáu, chhu bîn-chhn̂g ê mi̍h-kiāⁿ pak-tiāu, khǹg chi̍t lia̍p ho-lian-tāu tō[tī]
125M̄-chiah, Bí-lē thâu bùn chhut-lâi tē-bīn khòaⁿ-khòaⁿ--le[leh]
126lo̍h--khí-lâi lo͘[lo͘h],m̄-koh hō͘-chúi siuⁿ tōa--a, siuⁿ tōa--a, mā Bí-lē chhiong teh cháu
127lāu niáu-chhú-á cháu-ji̍p cháu-chhut, kè chit ê chio̍h hō͘-tēng, tāu-á kàu chhiū-nâ in tau. Pí-tek mn̄g i tùi tá-lo̍h thang kàu tōa
128mn̂g, chóng-sī i ê chhùi ū tōa lia̍p tāu-á tī-teh bōe ìn. I chiū i iô-thâu. Pí-tek sòa háu.
129hàn ê lāu hū-jîn-lâng ēng kiuⁿ-piáⁿ chòe chi̍t ê ta-po͘ gín-ná; i chòe chi- ku-la̍t saⁿ, ēng jio̍k-kùi-chí chòe liú-á; ba̍k-chiu sī
130Chit sî chit ê sòe-hàn ê lāu hū-jîn-lâng chòe hó, chiū i chhēng saⁿ, ia̍h ni̍h i ê kha, chhin-chhiūⁿ chhēng ôe ê khóan-sit
131siak-tiū ê lâng. Chiah ê lâng phīⁿ-kìⁿ chit ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná ài i lia̍h lâi, kóng, “Sòe-hàn kiuⁿ-piáⁿ gín-ná, m̄ thang cháu hiah kín
132-keng cháu lī-khui siak-tiū ê lâng, i o̍at-kè khì khòaⁿ, tōa siaⁿ in kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lín ōe jōa kín. Lín lia̍h góa bōe tio̍h
133 cháu chhut hiah ê koah-tiū ê lâng, i o̍at-kè khì khòaⁿ, tōa siaⁿ in kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lín ōe jōa kín. Lín lia̍h góa bōe
134 cháu-lâi. Chóng-sī chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná tōa siaⁿ i kóng, “Lí lia̍h góa bōe tio̍h.” Hô͘-lî chiū cháu khah kín, kiuⁿ
135Tú-tú hô͘-lî kàu tī hōaⁿ ê sî, i thâu kiu chi̍t ē, i sahⁿ chi̍t ē.
136Chóng-sī sai ōe khòaⁿ-kìⁿ in tī tá-lo̍h. Ia̍h i sahⁿ in, hāi-sí in, in thun-lo̍h-khì.
137Lông-pē ! Lông-pē ! Góa siūⁿ lán ê sî kàu lah ! Sai tek-khak ōe -tio̍h lán.”
138lông-pē kóng, “Bô, lông-bú, m̄ bián hôan-ló ! Lí chiàu góa só͘ lí kóng ê chòe; chiū bô tāi-chì.”
139hiông, ia̍h kóng, “Lín chiah ê pháiⁿ-miā mi̍h ! Liâm-piⁿ beh hō͘ góa lín chia̍h khì ! Lín cháiⁿ-iūⁿ bô khah chá lâi ?”
140te̍k Mô͘-kúi, chhin-chhiūⁿ háu ê sai sì-kòe kiâⁿ, chhē thang thun- ê lâng.” Pí-tek chiân-su 5 chiuⁿ 8 chat.
141sek ê thn̂g. Chit chiah sòe chiah siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú tùi tē-á chi̍t khang, chhiáⁿ i ê pêng-iú ka-kī tam khòaⁿ teh.
142ê niáu-chhú kóng, “He sī lāu niau ; i sī tī siâⁿ-ni̍h tē it gâu niáu-chhú ; siat-sú I nā kā-tio̍h lí, lí chiū liáu-khì.”
143lāu niau ; i sī tī siâⁿ-ni̍h tē it gâu kā niáu-chhú ; siat-sú I nā -tio̍h lí, lí chiū liáu-khì.”
144 Góa in-ūi bô khong-khì chha-put-to beh sí. Góa kiû lí ēng si̍t, góa ia̍t cheh.”
145kiáⁿ tōa siaⁿ kiò, “M̄ thang sio kàu chiah thǹg. Hé ah ! Lí sī beh góa sio-sí ! M̄ thang o͘h !”
146 ti̍t-ti̍t se̍h kàu chīn hîn, i siūⁿ i ōe sí, chiū kóng, “M̄ thang góa chhe kàu án-ni. Hong-á ; hō͘ góa lo̍h-khì.”
147Chóng-sī iûⁿ-á tùi ta̍k chiah i thiàu-thiàu cheh ìn in, kóng, “Góa beh khì gún má ê chhù, tī
148Āu-lâi i kàu i ê má ê chhù, chiū kóaⁿ-kín i kóng, “Án-má, Góa ún lâng beh chia̍h khah pûi, só͘-í eng-kai tio̍h
149Sòe chiah iûⁿ-á kóng, “Góa beh lí kóng, lí tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe. Lí tio̍h ēng góa sí ê sòe hiaⁿ
150Tùi hit tia̍p lông thiah phòa kó͘-á, iā i thun-lo̍h-khì.
151sàu-làu-khì, ia̍h bô lâng ōe kì-tit. Āu-lâi seh beh lo̍h-lâi lâi góa pau-teh. Ia̍h āu-lâi seh beh koh iûⁿ khì, iā peng-hō͘ lâi khàm
152I chiū chhân-chhú kóng,
153 in tau. Chóng-sī mn̂g só-teh ia̍h só-sî âng lâng siu-teh. I chiū chit chiah khó-lîn ê niáu-chhú-á kóng, “Lí taⁿ tio̍h chòe góa ê
154khó-lîn ê niáu-chhú-á kóng, “Lí taⁿ tio̍h chòe góa ê chhe-ēng ; góa chhu bîn-chhn̂g, sàu pâng, kap chú-chia̍h.”
155sòe chiah chhiah chhú chòe sòe-hàn âng-lâng ê chhe-ēng. Ta̍k ji̍t sòe-hàn âng-lâng chhu bîn-chhn̂g, sàu sòe-hàn âng-lâng ê pâng,
156I kóaⁿ-kín ēng i ê chêng-chiúⁿ the̍h koh ēng chhùi , chiū cháu khì. I chiū sak khui chit ê sòe ê mn̂g, ti̍t-ti̍t peh chiūⁿ
157-keng kóng, “Kìⁿ-nā kiû ê tit-tio̍h, chhē ê tú-tio̍h, phah mn̂g ê i khui. Lō͘-ka 11 chiuⁿ 10 chat.
158beh lia̍h chit chiah sòe chiah âng koe-bú. Tī chá-khí sî chá-chá i i lāu ê lāu-bú kóng, “Ē-hng góa tò-lâi ê sî tê-kó͘ chúi tio̍h
159I kui phè ê chhâ-á, pe tùi tōa ki îⁿ-á khí khì. Hioh tī hia, i tī ē-tóe ê lāu hô͘-lî kóng, “Lí chòe lí tò-khì in-ūi lí lia̍h
160chit tè chio̍h-thâu ti̍t-ti̍t khì, m̄ chai ū kò-iūⁿ, Hngh ! ti̍t-ti̍t i tōng. I kàu chhù-ni̍h ê sî chīn siān. Chóng-sī i chīn hoaⁿ-hí
161Chit ê gín-ná ēng kóa hio̍h pau, tū tī khoe-á. Tī hia i ti̍t-ti̍t i tū chúi ; āu-lâi the̍h tī chhiú-ni̍h tò-khì. I kàu chhù-ni̍h
162chòe hiah bô tì-sek ! Lóng bô chi̍t-tiám-á tì-sek ! Taⁿ góa bô beh lí kóng ēng sím-mi̍h hoat-tō͘ the̍h mi̍h tò-lâi. Lí m̄ bián khì
163ia̍h bô thang khì. Góa beh ka-kī khì, chóng-sī góa chit-tia̍p beh lí kóng chi̍t hāng. Lí khòaⁿ tī chia ū la̍k ê piáⁿ góa chòe ê
164Chit ê gín-ná, bô lâng ōe chai i ōe tú-tio̍h cháiⁿ-iūⁿ, góa kóng chit ê kò͘-sū ê lâng iā m̄ chai. Chóng-sī lí ioh ōe tio̍h.
165lông o͘h ! Chhâi-lông o͘h ! Lâi pang-chān góa ! Chhâi-lông beh lâi iûⁿ lah !”
166bīn, lâi chhéng-an sin ê ông, Pe̍h-Ông ēng i ê chhùi-chiam tok in, in thun-lun lo̍h-khì.
167chiúⁿ hap chi̍t ê ê sî, chi̍t chiah tōa ê go̍k-hî tī thô͘-bê lāi tio̍h i ê chhiú-chiúⁿ.
168lông chiū siūⁿ kóng, “Taⁿ chhám ! Chit chiah tōa chiāh ê go̍k-hî góa ê chhiú-chiúⁿ tī i ê chhùi. Koh chi̍t tia̍p-á kú i beh thoa
169chhiú-chiúⁿ tī i ê chhùi. Koh chi̍t tia̍p-á kú i beh thoa góa khì góa thun lo̍h-khì.
170 beh koh ha̍p i ê ē-hôai, chóng-sī siuⁿ òaⁿ, sòe chiah lông hō͘ i bōe tio̍h .
171-chòe sòe chiah chîm. I chhun i ê chiúⁿ ji̍p lâi ê sî, góa chiū i lia̍h lâi chia̍h.”
172Sòe chiah lông m̄ bián lâng i kóng sī chī-chūi teh chhòng hiah ê pho̍k-á, iā ka-kī ōe chai.
173hō͘ góa khòaⁿ lí tī hia. Góa bōe ōe chiàu góa só͘ ài, thêng teh lí kóng to-siā. Lí chhiáⁿ !”
174Chóng-sī i tōa siaⁿ kóng, “Chīn kî-kòai, góa ê sòe keng chhù bô góa kóng. Sòe keng Chhù, cháiⁿ-iūⁿ lí bô kā kóng ? Góa tò-lâi
175 sòe keng chhù bô kā góa kóng. Sòe keng Chhù, cháiⁿ-iūⁿ lí bô kóng ? Góa tò-lâi ê sî ta̍k hāng ê mi̍h lóng hó-sè lí siông-
176? Góa tò-lâi ê sî ta̍k hāng ê mi̍h lóng hó-sè lí siông-siông góa kóng. Góa teh siūⁿ góa ê sòe keng chhù ū sím-mi̍h tāi-chì.
177sa ê lāu-bú ná kú ná lám, ū sî chiū phòa-pīⁿ. Góa bōe hiáu lí kóng Lûi-sa keng-kè chit ê cháiⁿ-iūⁿ ê khó͘-sim.
178hāng ê tāi-chì khah iàu-kín. I chīn chhut-la̍t chòe kang thàn chîⁿ. lâng chòe saⁿ. I khah tōa-hàn ê sî, chiū kà kóaⁿ cha-bó͘ gín-ná
179 kò͘-sū, chóng-sī bô thang tit-tio̍h chīn chōe chîⁿ, ia̍h ū lâng i kóng sī phah-sńg sî.
180-khòaⁿ, taⁿ sī góa ū ki-hōe thang chòe kang ê sî.” só͘-í i chiū chit ê chheh-kóan-chú kóng, “Góa chhì chòe.” I teh siūⁿ beh siá
181 Chóng-sī góa siūⁿ tē it thang o-ló ê tāi-chì, sī góa só͘ bat lí kóng ê, chiū-sī i chiah gâu thiàⁿ i ê lāu-bú, ia̍h ēng i chôan
182châng sam-chhiū hoaⁿ-hí chhin-chhiūⁿ chiáu-á, in-ūi i chai in beh lâi i chhò-khì. I siū chhò liáu-āu hē tī seh-chhia, i teh siūⁿ chīn
183 chûn sái-kòe hái
184Hî-á, hê-á khì chia̍h
185 chhiū-nâ kóaⁿ chiūⁿ-soaⁿ
186 chîⁿ sàu-sàu tòa tiâⁿ kîⁿ
187Gû kóng: "Lâi! Góa lí āiⁿ."
188Ku kóng: "Lâi. Góa lí āiⁿ."
189Gín-á pài-thok ti-tu keⁿ-si khì bāng
190Ti-tu pa̍k ti-tu-si koh pau ti-tu-bāng
191 piáⁿ kng-chhut chio̍h-thâu-phāng
192Gín-á piáⁿ peh-chò-pêng
193 góa piàn-chò sió thiⁿ-sài
194Lāu-su i kóng
195 kóng sè-siaⁿ-ōe
196 kóng sè-siaⁿ-ōe
197 kóng sè-siaⁿ-ōe
198sî-chūn ū lâng teh kho̍k siâⁿ-mn̄g, lāu-kok-ông tō kiâⁿ chhut-khì khui-mn̂g.
199tiām-tiām bô kóng siáⁿ. Chit ê ông-hui ji̍p-khì pâng-keng liáu, chhu bîn-chhn̂g ê mi̍h-kiāⁿ pak-tiāu, khǹg chi̍t lia̍p ho-lian-tāu tō[tī]
200in siōng-hó ê ì-kiàn. M̄-chiah ông-chú kap ông-hui khì chhōe--i, i kóng in hôan-ló ê tāi-chì. Chit ê tì-hūi-chiá thiaⁿ liáu, ìn
201sè-kài, nā tn̄g-tio̍h chi̍t-tùi chin-chiàⁿ bóan-chiok ê ang-á-bó͘, in thó chi̍t tè sè-tè ê lāi-saⁿ-pò͘, tòa tī sin-khu, tō ū-hāu.
202khòaⁿ-tio̍h in bó͘, tō khì chiap in bó͘. I ná tùi in bó͘ mn̄g-hó ná gín-á chiap kòe-lâi chim koh so. Chhī-iûⁿ--ê ê káu-á cháu lâi
203 siōng un-ài ê piáu-chêng ti̍t-ti̍t-khòaⁿ, sòa--lo̍h tì-hūi-chiá in chiok-hok koh kóng: “Tī lín ê sim-koaⁿ lāi, í-keng hoat-hiān chin
204hû. Hó-hó-á pó-sioh, chiah bē hō͘ bē-bóan-chiok ê siâ-mô͘ lâi lín chiàm--khì!”
205pìⁿ chò hó , sòa--lo̍h i giâ pó͘-thâu chhò chhiū-á, chiâⁿ kín tō nâ-lāi siōng tin-kùi ê tōa-châng chhiū-á chhò tiāu.
206tio̍h kî-tha chhiū-á hōng chhò tiāu, soah bô thang lâi bán-kiù ,tō i piⁿ--a ê peh-chhiū kóng : ”Lán sī ka-kī chò-tit-lâi--ê, ká-sú
207 chò-tit-lâi--ê, ká-sú lán bô hō͘ i chhiū-oe, i tō bô-hoat-tō͘ lán chhò tiāu, lán chiah ē-tàng éng-óan tiàm chia khiā-khí.”
208chiah la̍h-káu chiong thò͘-á kóaⁿ-chhut i ê siū, jī-chhiáⁿ it-ti̍t jiok, jiok chiâⁿ kú iah-sī lia̍h thò͘-á bōe tio̍h. Ū chi̍t-ê bo̍k-
209tio̍h. Ū chi̍t-ê bo̍k-chiá keng-kè khòaⁿ--tio̍h , tō thêng--lo̍h-lâi la̍h-káu thí-chhiò kóng : ”Lín nn̄g-ê, tian-tò sī sòe-chiah--ê khah
210 chin hoaⁿ-hí , tō iau-chhiáⁿ ní-pò͘--ê lâi kap i chòe-hé tòa, i kóng : ”Lán nā tòa chòe-hé ē khah chhin , khah lī-piān, mā khah
211khah chhin , khah lī-piān, mā khah séng chîⁿ.” Hit ê ní-pò͘--ê soah ìn kóng : “ Góa chin kám-siā lí ê hó-ì , m̄-koh si̍t-chāi sī chòe
212tī lāi-tóe, i tō kiò lâng lâi lia̍h chit-chia̍h lo̍k-á , jiân-āu thâi tiāu.
213 chhut-lâi , lāi-tóe tóe sio-hut-hut ê bah-thng. Hô͘-lî ké hó-soe sian-ho̍h kóng : “ Lâi, thàn sio chia̍h, chhiáⁿ lí bián sòe-jī ! “
214chhián, chhùi-chi̍h mā chn̄g bōe-tio̍h thng . Hô͘-lî chi̍t-ē-á tō kui-óaⁿ thng sut liáu-liáu, i chhùi chap--chi̍t-ē, kóng : “ Lí sīt
215chá, ū chi̍t-ê chin kut-la̍t ê choh-sit-lâng, tī i beh sí chìn-chêng i ê hāu-siⁿ lóng kiò lâi bîn-chhn̂g chêng, tùi in kóng : “ Lín chia
216kiâⁿ--khì niâ, chia ê hiaⁿ-tī-á tō saⁿ-chiⁿ khì chhân-tóe ku̍t, in chhân-tōe péng kúi-lō péng, m̄-koh chi̍t-sián-gō͘-lî mā bô ku̍t
217Báng-á sai chhá kah khùn bōe khì, sai tō tōa-siaⁿ tùi báng-á hoah-hiuh :
218nia-mi góa lí phah--sí ! “ i ōe chiah tú-á kóng liáu, báng-á tō tī i ām-kún
219Tō an-nē, sòe-chiah báng-á tōa-chiah sai bú kah līn-lōng-se̍h, hō͘ sai phàin-thé-lîn-siong kiò
220ū châi-tiāu chiàn iâⁿ sai, i kāng-khóan ē-tàng khin-khin-sang-sang báng-á thiah-chia̍h-lo̍h-pak, chí-iàu i che tiám i ê pat-kòa-tīn téng
221“ Lí kè-ta̍t-liân-siâⁿ--a, góa sim-ài ê keng ! “ i ná kóng ná keng giú hō͘ ân-ân chún-pī beh lâi chhì chi̍t-ē-á khòaⁿ-māi, m̄
222chiah koe-mo͘ phōng-song ê koe-bú khòaⁿ-tio̍h chit-ê chêng-kéng, tō liâu-á lāi-tóe ê koe kóng : “ Chhin-ài ê chhù-piⁿ, bā-hio̍h sī-
223thiaⁿ-tio̍h koe-bú tih thi̍h-thi̍h-kiò, iōng i chin ū eng-ui ê gán-sîn koe-bú siòng--chi̍t-ē : “ Sī--lah, bā-hio̍h ū-tang-sî-á ū-iáⁿ pe
224chi̍t-chiah lông , tī chia̍h iûⁿ-á-kiáⁿ ê sî-chūn, bô-sòe-jī khì kut-thâu kê tī nâ-âu lāi, soah liân chhùi mā ha̍p bōe -- khí-lâi.
225kut-thâu giap -- chhut-lâi . Tng chit-chiah lông tú-tú-á ē-ēng -- ê chhùi ha̍p -- khí-lâi ê sî, tō chi̍t-chhùi ùi ho̍h ê âm-kún-á
226 chhùi ha̍p -- khí-lâi ê sî, tō chi̍t-chhùi ùi ho̍h ê âm-kún-á kā tn̄g , chiong ho̍h thiah-chia̍h-lo̍h-pak.
227chhùi ha̍p -- khí-lâi ê sî, tō chi̍t-chhùi ùi ho̍h ê âm-kún-á kā tn̄g , chiong ho̍h thiah-chia̍h-lo̍h-pak.
228tīn iûⁿ-á, kóng káu-á chiah-sī in kiōng-tông ê tùi-te̍k, nā thang káu-á kóaⁿ cháu, in tō ē-ēng--e hó-hó lâi chòe-tīn. Iûⁿ-á bô
229chhó phái-sim o͘-lok-tō͘ ê iá-lông ê iōng-sim, thiaⁿ-sìn i ê ōe káu-á kóaⁿ--chhut-khì. Sit-khì káu-á ê pó-hō͘, iá-lông khin-khin
230chhut-khì. Sit-khì káu-á ê pó-hō͘, iá-lông khin-khin-sang-sang tō chit-tīn iûⁿ-á lóng thiah-chia̍h-lo̍h-pak.
231chiah lông-á-kiáⁿ lâi, beh hō͘ i bong khòaⁿ sī siáⁿ-hè. Chhiⁿ-mî--ê chit-chiah cheng-siⁿ-á bong-bong leh liáu-āu kong : " Sī hô͘-lî iah-
232lông-ka, thiaⁿ-tio̍h lāi-tóe gín-á tih háu, ū chi̍t-ê o͘-bá-sáng gín-á heh kóng : " Mài koh háu--a, á-nā-bô nia-mi góa kā lí tàn
233bá-sáng kā gín-á heh kóng : " Mài koh háu--a, á-nā-bô nia-mi góa lí tàn chhut-khì gōa-kháu chhī iá-lông ! " Lông lia̍h-chòe sī chiâⁿ
234lāng hit-ê gín-á kóng : " Koai gín-á, ká-nā iá-lông lâi, góa tō thâi-tiāu ! " Lông thiaⁿ--tio̍h liáu-āu, kiaⁿ chi̍t-ē kín soan, sim
235la̍t, bô-lūn hong tùi tó-ūi chhe--kè-lâi, lóng chiâⁿ khin-sang tō chhe tó--khì, chit-ê sî-chūn koaⁿ-bang pêng bô kā ìn-siaⁿ. Kè bô
236chiâⁿ khin-sang tō kā chhe tó--khì, chit-ê sî-chūn koaⁿ-bang pêng bô ìn-siaⁿ. Kè bô gōa-kú, chi̍t-chūn tōa-hong chhe--lâi, koaⁿ-bang sūn
237I kiaⁿ kah phi̍h-phi̍h-chhoah, giâ-thâu khòaⁿ thiⁿ, thiⁿ-kong-peh--a kiû : " Góa tú-á ū hoat-gōan, nā lia̍h tio̍h chha̍t
238kiat ké-chí, si̍t-chāi sī bô-lō͘-ēng ! " Chit-ê sî-chūn, chhiū-á ìn kóng : " Lín chiâ ê lâng bô siá-sì, lín chit-má tng tih hióng
239Che sī tih kóng, ū-ê lâng m̄-chai kiàn-siàu, pa̍t-lâng lí tàu chō͘-chān, lí koh khòaⁿ lâng bô ba̍k-tè.
240Lâng kóng, ká-sú lí gōan-ì chiong chi̍t-tè bé-kháu-thih kâm tī lí ê
241Ū chi̍t-ê tio̍h ba̍k-è ê o͘-bá-sáng, chhiáⁿ chi̍t-ê i-seng i i-tī ba̍k-chiu, jî-chhiáⁿ mā kóng hó i-io̍h-hùi. I-seng chai-iáⁿ
242io̍h-hùi. I-seng chai-iáⁿ o͘-bá-sáng ba̍k-chiu khòaⁿ bô, ta̍k pái lâi kô͘ io̍h-á, lóng ē thàn i ba̍k-chiu kheh-kheh ê sî, sīn-sòa-chhiú
243kô͘ io̍h-á, lóng ē thàn i ba̍k-chiu kheh-kheh ê sî, sīn-sòa-chhiú in tau e ke-hé mo͘h cháu. Bé--á o͘-bá-sáng ê ba̍k-chiu i hó a, m̄-
244ê mi̍h-kiāⁿ mā chha-put-to hông poaⁿ kah khang-khang--a. I-seng tō beh o͘-bá-sáng thó i-io̍h-hùi, m̄-koh chit-ê sî-chūn o͘-bá-sáng bô beh
245khak-si̍t ū tah-èng beh hù i-io̍h-hùi hō͘ i-seng, tiâu-kiāⁿ sī ài i ê ba̍k-chiu i hō͘ hó, m̄-koh jú i i ê ba̍k-chiu soah jú bái, " Pún
246lâi. Kî-tiong ū chi̍t-chiah thò͘-á khòaⁿ-tio̍h chit-ê pān-sè, tō kî-tha ê thò͘-á kóng : " Tòng--leh tòng--leh, lán bô su-iàu khì
247Tâi-ôan gín-á. Nā-sī lóng bē-hiáu kóng Tâi-gí ê ha̍k-seng chiū pian-ji̍p Chho͘-kip-pan; nā í-keng ē-hiáu kóng Tâi-gí, chiū khì Tiong
248chioh chit-ê ki-hōe ha̍k-si̍p tû-liáu khò-pún í-gōa ê Tâi-gí. Góa tiong-kip-pan kap chho͘-kip-pan ê ha̍k-seng lām chò-hóe, hō͘ chho͘-kip
249
250
251
252Tī chit 135 ê chhò-ngō͘ lāi-té, góa kui-la̍p chhut 35 ê chhò-ngō͘ tián-hêng (error type), kî-tiong tāi-
253gí ha̍k-si̍p kòe-thêng tiong chiū sî-siông chhut-hiān. Ha̍k-seng C chhun-hong siá-chò chhiun-hong, chit-khóan tī Eng-gí lāi-té chin phó͘
254Type 29 [ia] piau-chò [e] sī chin chèng-siông, mā chin pháiⁿ kóng sī chhò
255-bān-ê", hián-jiân chit-ê ha̍k-seng siu-kòe Hôa-gí, sī ti̍t-chiap Hôa-gí hoan--kòe-lâi.
256"Ē-hiáu kóng chi̍t-tiám-á ê Tâi-gí chin bē-bái." Nā "ê" kap "chin" the̍h tiāu chiū chin hó-sè.
257ē hêng-sêng jī-kéng, ki-pún-siōng khòaⁿ thâu chiū chai bóe, ū: -gê-chhiat-khí, sam-pat-li-lô; sīm-chí sam-pat-li-lô-kô.
258chhòng-chok--ê. Nā-sī piáu-ta̍t tit chán, chò sû-tián ê lâng ē siu--ji̍p-khì, kiàn-li̍p khí-lâi sin ê bûn-sû, hong-hù gí-bûn ê
259-iàu chhut-bīn, thè THBK kòe-khì chhò-ngō͘ ê gí-bûn chèng-chhek Tâi-ôan lâng hōe sit-lé." (chù: 5) Tâi-ôan lâng chit-ê bûn-sû
260tiám chi̍t-ē khui, ē khah hó khòaⁿ--lo̍h-khì. Lēng-gōa iā ē-sái bûn-kù siá hō͘ bêng "chò thian-kok ê kiáⁿ-jî ê lâng".
261Chòe-hó sī ji̍t-kî kóng hō͘ bêng.
262, POJ chiah ē liû-hêng--khí-lâi. Maryknoll ê English-Amoy Dictionary tennis siá ê sû sī "bāng-kiû"; kā curtain siá-chò "thang-á-pò͘"
263Maryknoll ê English-Amoy Dictionary kā tennis siá ê sû sī "bāng-kiû"; curtain siá-chò "thang-á-pò͘"; kā news siá-chò "siau-sit", "sin-bûn";
264tennis siá ê sû sī "bāng-kiû"; kā curtain siá-chò "thang-á-pò͘"; news siá-chò "siau-sit", "sin-bûn"; gas ū siá-chò "gah-suh", iā siá
265jī (0~9 iah sī A~F). Ūi tio̍h beh séng chi̍t-kóa khong-kan, pún-bûn kán-tan siá chò "XXXX".
266 hû-hō ū tōa-siá, sió-siá ê koan-hē, in ê pian-bé mā tio̍h-ài chit chióng koan-hē hóan-èng--chhut-lâi chiah ē-sái--tit. Pió 4 lāi
267tùi tōa pō͘-hūn ê nńg-thé kî-si̍t bē siuⁿ ho̍k-cha̍p, in ē-tàng su-ji̍p kap hián-sī ê khang-khòe kau hō͘ chok-gia̍p hē-thóng (operating
268Hêng-tōng siōng tiōng-iàu. Chit-má siōng kóaⁿ-kín--ê tō sī ài iáu bô tī Unicode lāi-té ê hû-hō kín khì sin-chhéng. Che sī 1
269ê Au-chiu sian-chìn su-sióng kap bûn-hòa tùi Lithuania ê éng-hióng kài-siāu.
2708 Shima:82;Lō͘-se-a-gí Tek-kok-lâng kiò-chò "####(Nemets)" pún-lâi sī "gōa-kok-lâng" ê ì
271giân á-sī hong-giân piàn-thé chiâⁿ-chò ki-chún (selecting the norm), kháu-gí ê hoat-im, gí-hoat, kap sû-lūi phiau-chún su-bīn-gí-hòa
272pún téng-téng), chiong gí-sû hiān-tāi-hòa (modernization), koh lâi si̍t-si chhui-hêng (implementation).8 Kî-tiong chêng-3-ê pō͘-sò͘ lóng
273lo̍h--lâi 150 tang kú ê "hoan-á-kheh" thôan-thóng, āu-tāi ha̍k-chiá chheng-ho͘ chò "Sin-káng Bûn-su",10 ē-sái kóng sī Tâi-ôan pún-thó͘
274gôan-lí: tha̍k chheh chiū-sī teh o̍h ōe/choh bûn chiū-sī teh siá ōe, Tâi-gí-bûn ê bûn-jī kap gí-giân kiat-ha̍p chò chi̍t-ê (ē-sái kóng
275Tâi-gí-bûn ê HTH/PCH, kiàn-li̍p liáu kian-kò͘ ê chio̍h-pôaⁿ. Lán chit-ê sî-kî hō-chò "sêng-tióng-kî".
276tio̍h to-sò͘ lâng ê tiōng-sī. 1920 nî-tāi Chhòa Pôe-hóe téng lâng POJ chhui-tián kàu Tâi-ôan siā-hōe, tòng-chò bûn-hòa thê-seng ê
277Lán chit-ê sî-kî chheng-hō͘ chò Sè-sio̍k-kî kap Hoat-tián-kî.
278bûn-jī su-siá ê kui-hōan phiau-chún (iā tio̍h-sī chiàⁿ-sû-hoat), (2) gí-lūi hiān-tāi-hòa, cheng-bi̍t-hòa, kap tì-sek-hòa (intellectualization)
279hiān-tāi-hòa, cheng-bi̍t-hòa, kap tì-sek-hòa (intellectualization), (3) Tâi-gí-bûn chu-sìn-hòa (Tâi-gí-bûn bāng-ia̍h, tiān-náu sû-tián
280sî-chūn, kāng chi̍t-ê sû bô kāng hoat-im, beh án-chóaⁿ siá. Góan chiah-ê bô kāng-khóan ê su-siá sek chheng-hō͘ chò TOJ pheng-siá piàn
281á/gín-ná), iā ū cháu-chhoah-im (hoe-hêng-ki/hoe-lêng-ki). Tī chia Tâi-ôan-jī cha̍p-chì só͘ chhái-iōng ê su-siá keh-sek kiò-chò phiau
282só͘ chhái-iōng ê su-siá keh-sek kiò-chò phiau-chún piàn-thé (PC), kî-tha--ê kiò-chò Tâi-ôan-jī cha̍p-chì ê hui-phiau-chún piàn-thé
283Mā ū lâng kiò chò "kau-phòa-im".
284sòa pek-hāi ê kòe-thêng, koh ū àn-chóaⁿ liân-ha̍p kok-kài jîn-sū chit-ê-khò bán-kiù tó-tńg ê keng-kòe. Thê-kiong chit-ê keng-giām
285 jî-chhiáⁿ ū sio-sòa 2 ha̍k-kî hiám-hiám hō͘ ha̍k-hāu ê ko-chàn i hòe-bô--khì.
286-siú thâu 1 pái ū lāu-su sin-chhéng beh kà Tâi-gí, nā ti̍t-chiap "Lô-ám-jī" khǹg-ji̍p khò ê miâ, kiám-chhái ē ín-khí cheng-gī.
287tio̍h thang khui-khò. M̄-kú, in-ūi hêng-chèng jîn-ôan "sit-kak-chhat", siōng-khò ê sî-kan pâi m̄-tio̍h khì, tì-kàu chit-ê-khò ōan kàu
288-ho̍k sī, khò-miâ siūⁿ-kòe sêng gí-giân khò-thêng--ê. Góa koh i kái chò "Tâi-gí kap Bûn-hòa", in chiū bô ì-kiàn. 2002 nî 9 go̍eh
289tai-chì, thong-sek tiong-sim kèng-jiân bô khà tiān-ōe á-sī e-mail góa kóng, kan-ta chhìn-chhái tàn 1 tiuⁿ kong-bûn tī góa ê sìn-siuⁿ.
290thong-sek khò-thêng kan-ta khai-hòng hō͘ choan-jīm kàu-su kà. Góa i kóng, chit-ê-khò sī téng-ha̍k-kî ê thong-sek úi-óan-hōe sím-cha
291ba̍k". Góa bô tah-èng i. Kóng-ōe ê tiong-kan, góa mā hoat-hiān, beh Tâi-gí-khò the̍h-tàn-sak, ôan-chôan sī Jīm Siān-liông kò-jîn ê
292lâi kà ê "gôan-ló", Tâi-gí thiaⁿ-bô, koh khah bē-hiáu kóng.I bat lâng kóng, kiaⁿ góa khui Tâi-gí khò, ē iōng-lâi kà "ì-sek hêng
293Siōng "Tâi-gí kap Bûn-hòa" ê sî, góa ha̍k-seng kóng chit-ê tāi-chì, "Nā sī chit-ê khò āu ha̍k-kî bē-
294chōe, thong-se̍k-khò pún-chiâⁿ tio̍h khui-liáu bô kàu. Thài beh koh 1 ê hó-hó ê khò the̍h--khì? Si̍t-chāi bô kò͘-tio̍h ha̍k-seng ê
295 i phian--ê, kóng i bat khì o̍h e̍k-keng kap Jû, Tō (易經及儒道), siuⁿ beh chit-hō "Tiong-kok bûn-hòa" siāu-kài hō͘ ha̍k-seng. Ū 1 ê kà chhâi
296Tio̍h góa ê sî, Jīm Siān-liông seng ta̍k-ê kóng góa ê ha̍k-le̍k, koh pó͘-chhiong kóng góa sī kiam-khò
297-gí sī sè-kài ê tiâu-liû.(*4) Chit-sî Jīm Siān-liông tōa-siaⁿ góa chhiat-tn̄g, kóng i sī Eng-kok liû-ha̍k--ê, bô-iáⁿ ū chit-khóan
298kóng. Liáu-āu i koh kóng sî-kan kàu ah, kiò góa mài kóng. Góa i kóng, chhiáⁿ lí koh hō͘ góa 1 hun-cheng, góa teh-beh kóng-liáu ah.
299iōng ì-sek hêng-thài só͘ siat ê khoan-thò, góa si̍t-chāi siūⁿ beh i chhoh, lín ê Tiong-kok-ōe tùi sió-ha̍k o̍h kàu tāi-ha̍k 13 tang to
300chn̂g, kà Tâi-gí ê lêng-le̍k in iā bô ōe kóng. Chiam Bêng-ióng koh in kóng, Tâi-gí-khò nā tâu-phiò m̄ hō͘ i khui, ia ē ū chin tōa
301Put-kò, Jīm-Siān-liông kau-tài chō͘-lí góa kóng, ài kái khò-thêng tāi-kong. Chāi góa ê li̍p-tiûⁿ, khò
3022003 nî 2 go̍eh, tē 2 ha̍k-kî siōng-khò tē 1 ji̍t, góa ha̍k-seng kóng, chit-ê-khò e tit thang khui, sī keng-kòe chōe-chōe
303bū-sà-sà. Bô gî-gō͘ koh ài bú 1 thoaⁿ khòng-cheng. Put-kò góa Iûⁿ lāu-su kóng, Tâi-gí-khò nā khui-bē-sêng, Jīm Siān-liông thong
304liông ê ì-tô͘ í-keng chin chheng-chhó, i iōng-sim kè-kàu tio̍h sī beh Tâi-gí-khò hòe-bô--lhi3. I í-keng chún-pī hó-sè teh tán góa,
305chhōa góa chhōe hia ê ho̍k-bū-chhù chú-jim Lîm Bí-bûn(林美文) . Góa chit-ūi Lîm Chu-jīm kóng Tâi-gí-khò ê chêng-hêng liáu, i kóng
306 kóng ū 1 ê Tēⁿ lāu-sū, Gân chong-bū-tiúⁿ tio̍h sûi chai ah, koh i tâu kóng góa mā ū chhōe pa̍t-ê li̍p-úi. Tùi chit-tiám thang chai
307liông chá tio̍h liân-ha̍p ha̍k-hāu ê ko-chàn beh tùi-hù góa. Góa Lîm Chú-jīm kóng, góa ū chhōe-kòe Li̍p-úi Ông Hēng-lâm. Pún-
308giâm bē-sái bô ài. I tio̍h iōng khòaⁿ-khin koh léng-tām ê ba̍k-sîn góa khòaⁿ, bô ìn góa. Góa khiā--khí--lâi, khì chhōe chhōa góa
309Chì-bêng ê soan-thôan-chhia-téng. Góa si̍t-chāi siūⁿ beh cháu-khì Lô Chì-bêng kóng, lí ê ē-kha-chhiú-lâng bô-iáⁿ thiàⁿ Tâi-ôan.
310 1 pak hóe í-keng lún chiok kú ah. Kìⁿ-bīn kóng bô 2 kù, i tio̍h Jīm Siān-liông jióng, kiò i m̄-thang kā kun-tūi ê hit-thò koh chah
311bīn kóng bô 2 kù, i tio̍h kā Jīm Siān-liông jióng, kiò i m̄-thang kun-tūi ê hit-thò koh chah-ji̍p hāu-hn̂g-lāi. 2 ê lâng tùi-jióng
312Siāng-sî, Iûⁿ lāu-su tùi pa̍t-lâng hiān-jīm thong-sek úi-ôan-hōe úi-ôan, chêng-jīm ê thong-sek tiong
313-pún bô piáu-koat beh hòe-bô Tâi-gí-khò. Jīm Siān-liông kan-ta in kóng, chiàu ha̍k-hāu bó͘ 1 ê tiâu-khóan, Tâi-gí-khò sio̍k tī
314 iā bô koh thó-lūn. Só͘-í Jīm Siān-liông chá tio̍h àn-sǹg beh Tâi-gí-khò the̍h-cháu. I kā góa kóng hòe-bô Tâi-gí-khò sī thong
315Jīm Siān-liông chá tio̍h àn-sǹg beh kā Tâi-gí-khò the̍h-cháu. I góa kóng hòe-bô Tâi-gí-khò sī thong-sek úi-ôan-hōe ê koat-gī,
316Góa chit-ê siau-sit kā li̍p-úi Ông Hēng-lâm kóng. Góa kóng che í-keng
317Góa kā chit-ê siau-sit li̍p-úi Ông Hēng-lâm kóng. Góa kóng che í-keng sī chiok bêng ê
318 Ông Hēng-lâm sûi liân-lo̍k Lîm Gī-siú táng-sū-tiúⁿ. Sū-āu i góa kóng, i kám-kak kàu chit-khóan tē-pō͘, i kā Lîm táng-sū-tiúⁿ
319-tiúⁿ. Sū-āu i kā góa kóng, i kám-kak kàu chit-khóan tē-pō͘, i Lîm táng-sū-tiúⁿ kóng chin tāng ê ōe, kóng Gī-siú Tāi-ha̍k kiàn
320kà Tâi-gí siong-koan khò-thêng ê lāu-su bat kóng--kòe, in chi̍t-ē ha̍k-hāu sin-chhéng khui-khò, ha̍k-hāu chiū tông-ì, ná-chún kàu-
321chioh-sû chú-iàu ê lâi-gôan sī Ē-mn̂g-ōe, Ji̍t-gú kah Hôa-gú. I Tâi-gú ê gú-sû hun-chòe nn̄g tōa lūi : pún-thó͘ gú-chân kah hui
322chéng-lí, iōng Lâu Kia̍t-ga̍k khai-hoat ê Taiwanese Package nńg-thé chóan chòe tiāu-hû, koh chéng-lí chòe Hàn-lô ê pán-pún, kî-tiong
323(4) Lī-iōng hun-keh hû-hō,12 gú-liāu thiah chòe chi̍t-ê chi̍t-ê ê sû-hû (Word Tokens); múi chi̍t
324Chiong nn̄g-hūn sû-pîn chu-liāu chòe pí-tùi, lán gú-sû hun chòe saⁿ pō͘-hūn : kiōng-thong-sû ( nn̄g-hūn gú-liāu lóng
325kiōng-thong-sû lāi-tóe ê hui-kiōng-thong-sû bô-hoat-tō͘ chū-tōng lia̍h --chhut-lâi.
326hūn gú-liāu ê sû-pîn chha chin chōe, chiâ ê gú-sû mā ū su-iàu chhē --chhut-lâi. In-ūi gú-liāu sò͘-liōng bô kāng-khóan, tit-chiap
327 (25)
328sǹg Kàu-hōe-iōng-gú, i ê sû-pîn khah kôan PKLSK, sī in-ūi PKLSK ē chú-gú kán-séng, APSK ūi-tio̍h hō͘ tho̍k-chiá khah hó liáu-kái keng
329jī (0~9 iah-sī A~F). Ūi tio̍h beh séng chi̍t-kóa khong-kan, pún bûn kán-tan siá chò “XXXX”.
330 hû-hō ū tōa-siá, sió-siá ê koan-hē, in ê pian-bé mā tio̍h-ài chit chióng koan-hē hóan-èng--chhut-lâi chiah ē-sái--tit. Pió 4 lāi
331tùi tōa pō͘-hūn ê nńg-thé kî-si̍t bē siuⁿ ho̍k-cha̍p, in ē-tàng su-ji̍p kap hián-sī ê khang-khòe kau hō͘ chok-gia̍p hē-thóng (operating
332Hêng-tōng siōng tiōng-iàu. Chit-má siōng kóaⁿ-kín--ê tō-sī ài iáu bô tī Unicode lāi-té ê hû-hō kín khì sin-chhéng. Che sī 1
333chit-má chôan sè-kài lóng bat ê Lán-teh (Dante Alighiere,1265~1321) i siōng-kài láu ê La-teng bûn tàn tī piⁿ..a m̄ iōng, khiok thiau-kang
334si̍t-si bûn-jī kái-kek, lóng-sī kái-chò pheng-im bûn-jī; lóng-sī kū thé-chè m̄-sī pheng-im hêng-sek..ê hùi-tû tiāu. Ūi sím-mi̍h
335Kóng-ōe sī ūi tio̍h beh liân-lo̍k, siūⁿ-beh chheng-chheng chhó-chhó gôan-ì thôan--chhut--khì, hō͘ thiaⁿ--tio̍h ê lâng chiap-siu tio̍h gôan
336kóng, Hôa-gí bô 文 ê /b/ kap 疑 ê /g/ chit-khóan ê chú-im/ im-sò͘. In “b” tha̍k-chò [p], kā “g” tha̍k-chò [k]. 阿扁siá-chò “A-Bian”, ē hō͘
337/ kap 疑 ê /g/ chit-khóan ê chú-im/ im-sò͘. In kā “b” tha̍k-chò [p], “g” tha̍k-chò [k]. 阿扁siá-chò “A-Bian”, ē hō͘ lâng tha̍k-chò A-Bián[
338-lâng kàu-siū Eng-gí lóng kóng bē sù-sī chiū-sī in-ūi in lóng “b” tha̍k-chó [p], kā “book” tha̍k-chò [pook]; kā “g” hoat-im chó [k]
339 lóng kóng bē sù-sī chiū-sī in-ūi in lóng kā “b” tha̍k-chó [p], “book” tha̍k-chò [pook]; kā “g” hoat-im chó [k], ”go” sòa piàn-chò [
340-sī in-ūi in lóng kā “b” tha̍k-chó [p], kā “book” tha̍k-chò [pook]; “g” hoat-im chó [k], ”go” sòa piàn-chò [ko]! Lán kiám hi-bāng lán
341jīn, koh pháiⁿ tha̍k! Chhiūⁿ高本漢kóng..ê “Bô hoat-tō͘ khòaⁿ Hàn-jī im tha̍k--chhut---lâi.” Bo̍k-kòai Tiong-kok-lâng ka-kī mā bô ài koh
342kap khong-kan, hō͘ lán tī kāng sî-kan lāi thang kóng khah-chē ōe, siūⁿ-hoat piáu-bêng chheng-chhó. Siâng-sî mā thang kiám-chió siá
343ē chhut-hiān chhin-chhiūⁿ chhái-hông ê kok chióng sek-chhái, Newton in hō-chò “Kng-phó͘”(spectrum), chit-khóan ji̍t-kng thong-kòe Sam-lêng
344Chôan-Lô siá-chok kó͘-lē bú-gí su-khó bô͘-sek ê hoat-tián. bú-gí kap Hàn-jī ê koan-hē tháu-pa̍k, chi̍t-ê lâng ê náu chiah
345chiá ūi Karaja-ōe tēng-chò in tē-it-thò bûn-jī. Án-ne chiah thang thôan-thóng kháu-gí lâu--lo̍h--lâi ê bîn-cho̍k kò͘-sū kap kî-tha
346 Kia̍h chi̍t ki tī, i chhah ji̍p té chúi ê óaⁿ lāi. Àⁿ thâu chim-chiok khòaⁿ māi--leh.
347kak bū-sà-sà, chhiáⁿ lí kia̍h tī phâng óaⁿ chò chit ê si̍t-giām khòaⁿ māi--leh!
348chit, só͘-í ē sán-seng chiat-siā ê hiān-siōng. Chhin-chhiūⁿ tô͘-saⁿ( ji̍t-thâu ōe sè-lia̍p koh óa tē-kiû sī án-ni khah hó soeh-bêng),
349i bô beh hâ an-chôan-tòa, in-ūi an-chôan-tòa hâ tiàm seng-khu, ē hiah súi-tang-tang ê chng-thāⁿ phò-hāi liáu-liáu. Kàu chia, Chì-bêng
350sè siaⁿ. Hit-tia̍p ke-pô-sîn tài chin tāng ê Chong..a chiū óa-khì in chiàm. Chhun-kiau sûi tâu kóng Chì-bêng kan-ta ē-hiáu gû-tiâu
351bêng..a chiok bô-nāi kóng lóng mā-sī ūi-tio̍h an-chôan. Chong..a iā i chàn-chhùi kóng an-chôan-tòa it-tēng ài hâ, nā-bô, gû-leng-thn̂g
352-sú thô͘-kha chok-iōng tī poe-á ê la̍t piàn chiâⁿ chiok tōa, lâi po-lê-poe-á lòng phòa. Nā-sī tiàm thô͘-kha pho͘ 1 niá mî-chioh-phōe
353poe-á po̍ah--lo̍h ê tōng-liōng piàn-hòa sio-siāng, m̄-kú mî-phōe poe-á kap thô͘-kha sio lòng ê sî-kan iân-tn̂g, hō͘ in ê chok-iōng
354-á chha̍k phòa iâ-chí-khak ê tāi-chì. The̍h 1 tè gû-leng thn̂g-á 1 thâu lia̍p hō͘ i chiam-chiam, lēng-gōa hit thâu khǹg tiàm thô͘-kha.
355téng-kôan, chhin-chhiūⁿ chiàⁿ-pêng ê tô͘ án-ni. Koh lâi chiū sī iâ-chí-khak siòng-chin-chin ùi gû-leng thn̂g-á hmh--lo̍͘h--khì, chit
356 Chit ê ke-pô Chong..a gû-leng thn̂g-á chha̍k phòa iâ-chí-khak ê chhì-giām chò hō͘ Chì
357tio̍h, só͘ sán-seng ê siong-hāi chiū chin siong-tiōng--lo͘h! 2 lâng Chong..a soeh ló͘-la̍t liáu, Chhun-kiau chiū hâ an-chôan-tòa hoaⁿ-hoaⁿ
358Lán ê hōe-tiúⁿ Tiuⁿ I-su bat Chong-a kóng chá-chêng ū lâng iōng Lô-má-jī siá Sò͘-ha̍k tho̍k-
359kóng chá-chêng ū lâng iōng Lô-má-jī siá Sò͘-ha̍k tho̍k-pún, iā Chong-a bián-lē, hoan-hù Chong-a mā lâi siá Sò͘-ha̍k. Chong-a kā chiah
360iā kā Chong-a bián-lē, hoan-hù Chong-a mā lâi siá Sò͘-ha̍k. Chong-a chiah-ê ōe kín-kì chāi-sim, m̄-kú sì-kè chhiau-chhōe, lóng chhōe
361-a ê khah-phìⁿ. Chit tiuⁿ khah-phìⁿ ê chiàⁿ-bīn sī án-ni siá: Beh Lāu-su kóng kóa 5-4-3 ê ōe, lāi-bīn lóng siá in ê ǹg-bāng, siōng
362ê tāi-chì, chit-ê Sò͘-ha̍k hō-chò Siong-ko Tēng-lí, se-iûⁿ-lâng i kiò-chò Pit-tah-ko-la-su Tēng-lí.
363Chit-ê chiū-sī Siong-ko Tēng-lí. Mā ū lâng in kiò-chò Kau-kó͘-hiân Tēng-lí, á-sī Pit-tah-ko-la-su Tēng-lí.
364 biān-chek ê ūi-tô͘-hoat lâi chèng-bêng..ê,chhin-chhiūⁿ tô͘-2. I chiâⁿ chò ti̍t-kak saⁿ-kak-hêng ê kau(a ê tn̂g) kap kó͘(b ê tn̂g) sêng
365ê nn̄g-pōe, iā chiū-sī nn̄g-tè chu-sek saⁿ-kak-hêng ê biān-chek. I kó͘ kiám kau só͘ chhun ê tn̂g (b-a) lâi pêng-hong, chiâⁿ-chò tiong
366hong, chiâⁿ-chò tiong-ng n̂g-sek sì-kak-hêng ê biān-chek. Tiō-sóng sì-tè chu-sek saⁿ-kak-hêng kap hit-tè n̂g-sek sì-kak-hêng ê biān-chek
367-taⁿ bô lâng chai-iáⁿ. Siá Kí-hô-ha̍k ê O͘-chi-lī-tô (chù 5) ū Pit-tah-ko-la-su Tēng-lí chò chin bêng-khak ê chèng-bêng, iā chiū
368Pit-tah-ko-la-su Tēng-lí lán lóng i kiò chò Pit-sì Tēng-lí, í-siōng ê chèng-bêng it-tēng ài ū O͘
369hong-hoat bô kàu chiâu-chn̂g. Chong-a ê khan-chhiú tha̍k liáu, án-ni Chong-a kóng: “Lâng nā-sī àm-sî khùn bōe khì, the̍h chit phiⁿ 5-4
370ài chù-ì un-tō͘ ê piàn-hòa, chhēng khah sio--leh. Soat..a kóaⁿ-kín khǹg-tī thàng-suh ê phòng-se-saⁿ hiahⁿ-hiahⁿ--chhut--lâi, kiò Chong..a
371chì kóng hō͘ lâng thiaⁿ, sī beh chhiò phòa lâng ê chhùi, á-sī beh tāi-ke chng siáu--ê, tòng-chò 3 hòe gín-á lâi phiàn! Bô, cho̍at
372hòe gín-á lâi phiàn! Bô, cho̍at-tùi m̄-sī án-ni, chhiáⁿ lín koh tha̍k--lo̍h--khì, chiū ē chai-iáⁿ in-toaⁿ.
373 teh ūn-chóan. In-ūi i bô tiāⁿ-tio̍h, ē se̍h lâi se̍h khì, só͘-í i ū khó-lêng chhut-hiān ê só͘-chāi ōe chò 1-kho͘ bū-bū ê îⁿ-kho͘
374 iā in-ūi ū ke chhut--lâi ê tiān-chú á-sī chit-chú, só͘-í lán chit khóan hiān-siōng hō chò “tiāⁿ-tiān”. M̄-kú sio bôa chhut--lâi
375 Kho-ha̍k-kài bu̍t-chit pun chò 3-chióng, chiū sī ē-kòe-tiān(conductor), bē-kòe
376ka-poe-á kap 1-tè chóa-pang, koh the̍h 1-khún a-luh-mih ê po̍h-mo̍͘h. a-luh-mih ê po̍h-mo̍͘h pau tiàm poe-á ê gōa-kháu, chhin-chhiūⁿ Tô͘
377 tiàm poe-á ê gōa-kháu, chhin-chhiūⁿ Tô͘-2 phú-sek--ê án-ni, koh chóa-pang lóng-chóng pau--khí--lâi. Chit-má kā poe-á B kap chóa-pang
378-sek--ê án-ni, koh kā chóa-pang lóng-chóng pau--khí--lâi. Chit-má poe-á B kap chóa-pang C chiⁿ ji̍p-khì poe-á A lāi-té, chhin-chhiūⁿ
379chit ê pò͘ bôa-lâi bôa-khì ê sî, chiū ū móa-móa-sī ê hù-tiān. sok-ka-kóng the̍h óa chóa-pang C, C ê a-luh-mih po̍h-mo̍͘h sī ē-kòe
380liān-á sī beh chhòng-siáⁿ? Chhiáⁿ lí siūⁿ khòaⁿ-māi, iā chhiáⁿ lí lí chai-iáⁿ ê tiāⁿ-tiān hiān-siōng pò hō͘ Chong..a, tī chia kā
381 kā lí chai-iáⁿ ê tiāⁿ-tiān hiān-siōng pò hō͘ Chong..a, tī chia lí ló͘-la̍t, to-siā!
382ke chún-pī lín ka-kī ê hêng-lí, góa ē tī lín ê bo̍k-tek-tē hia lín “bye-bye”.Taⁿ chit-ê khong-tiong sió-chiá sòa án-ni kóng: Kok-ūi
383tāi-ke chún-pī lín ka-kī ê seng-lé, góa ē tī lín ê bōng-tē hia lín pài-pài. Oah! 1 tn̄g chha beh kah káu chhioh, si̍t-chāi chin lī-
384hiah-ê 5-4-3 ê tāi-chì, chhiáⁿ lín m̄-thang siū-khì, ta̍uh-ta̍uh-á tha̍k--lo̍h--khì. Chit-ê gôan-lí chiū-sī hō-chò Bô͘-nū-lí Tēng
385chin kán-tan ê chhì-giām. The̍h 1-tiuⁿ chóa, chiàu hit 2-tiâu ut-chōa chih chò “ㄇ”ê hêng, kā i khǹg tiàm toh-á téng, chhin-chhiūⁿ Tô͘-
386The̍h 1-tiuⁿ chóa, chiàu hit 2-tiâu ut-chōa kā chih chò “ㄇ”ê hêng, i khǹg tiàm toh-á téng, chhin-chhiūⁿ Tô͘-1, iā chhiáⁿ lí chhun lí
387á téng, chhin-chhiūⁿ Tô͘-1, iā chhiáⁿ lí chhun lí ê siang-chhiú, “ㄇ”ê siang-pêng hōaⁿ hō͘ tiâu. Koh lâi, ùi toh-á kap chóa ûi--khí
388tiâu. Koh lâi, ùi toh-á kap chóa ûi--khí--lâi hit khang, tōa la̍t i pûn hong, chhiáⁿ lí chim-chiok khòaⁿ, chit-ê “ㄇ”-hêng chóa ê téng
389cháu jú kín, lâu ùi hui-ki-si̍t-á ê khong-khì iā ē piàn kín, beh hui-ki giâ--khí--lâi ê le̍k-liōng chiū ē jú tōa, sok-tō͘ ka kàu
390 m̄-thang lóe-chì, iōng chóa chih 1-chiah hui-ki poe khòaⁿ-māi--leh. si̍t-á ê bóe-liu áu-kôan koh poe khòaⁿ-māi--leh, si̍t-á ê bóe-liu
391māi--leh, si̍t-á ê bóe-liu iā ē-tàng ta̍k-ê kak-tō͘ lóng sió-khóa áu--1--ē, koh poe khòaⁿ-māi--leh, lí nā-sī án-ni chhì-giām, chò
392khòaⁿ-māi--leh, lí nā-sī án-ni chhì-giām, chò pí-phēng, Chong..a beh lí o-ló! Kiong-hí lí chai-iáⁿ Bô͘-nū-lí Tēng-lu̍t--lo͘h!
393Sí chôa --tio̍h, sí bé that--tio̍h,
394lâng-kheh ê ba̍k-sek, lia̍h lâng-kheh sim-lí ê jio̍k-tiám, chin-kín tō mi̍h-kiāⁿ thui-siau--chhut--khì. Cháu-ke-á-sian, ông-lo̍k-á-sian, phah
395 ông-lo̍k-á, sī beh pìⁿ sím-mi̍h chhut-thâu leh? Chhiáⁿ tāi-ke koh tha̍k--lo̍h--khì!
396Chhiáⁿ ē-kha kúi hāng mi̍h-kiāⁿ chhôan hó-sè:
397Chit-má lâi chò ang-á, gia̍h 1-ki suh-kóng iōng ka-to i ka--kúi--chat-ah! The̍h 1-chat áu chhiūⁿ tô͘-A án-ni, koh lâi gia̍h
398ah! The̍h 1-chat áu chhiūⁿ tô͘-A án-ni, koh lâi gia̍h 1-ki pín-chiam nn̄g-thâu pín chò-hóe,chhin-chhiūⁿ tô͘-B án-ni. Nā-sī lú tn̂g-chat..ê
399The̍h sok-ka-kan-á té chha-put-to 8-hun-tīⁿ ê chúi, seng kúi sian ang-á lok--ji̍p--khì, nā-sī ū ang-á it-tit tîm--lo̍͘h--khì
400tāng á-sī suh-kóng ê tn̂g-tō͘ bô kàu. Án-ni tō chò chi̍t-ki kau-á in kau--khí--lâi, khòaⁿ sī beh pak pín-chiam lâi kiám khin tāng-liōng
401liōng, á-sī beh ōaⁿ khah tn̂g-chat ê suh-kóng. Tiâu-chéng hó-sè, koh in lok-ji̍p sok-ka-kan-á, hō͘ chiah-ê ang-á lóng phû tī chúi-bīn.
402ji̍p sok-ka-kan-á, hō͘ chiah-ê ang-á lóng phû tī chúi-bīn. Koh lâi kan-á-kòa khàm--khí--lâi, chōan hō͘ i ân, iōng 1-chhiú gīm kan-
403 chē la̍t chiah ē tîm, án-ni chiah-ê ang-á sī gōng ang-á, tō ài in kau chhut lâi si-á-geh(ka-kang), tō sī kā suh-kóng ka khah té leh!
404sī gōng ang-á, tō ài kā in kau chhut lâi si-á-geh(ka-kang), tō sī suh-kóng ka khah té leh! Ta̍uh-ta̍uh-á tiâu-chéng kàu iōng sió-khóa
405piàn mô͘-su̍t, chò ông-lo̍k-á leh! In the̍h kan-á khì kiám-cha, mā kan-á khǹg tiàm toh-téng, iā iōng chhiú chhut-la̍t ia̍t, ang-á tiāⁿ
406tiāⁿ-tiāⁿ tō sī tiāⁿ-tiāⁿ, lóng bô chùn-būn--tio̍h! Kóng Chong..a ang-á pàng hû-á lō͘, chò ông-lo̍k-á-sian! Tāi-chì kàu chia, Chong..a
407ê mi̍h) nā-sī bó͘ 1-pō͘-hūn hoat-seng ap-le̍k piàn-hòa,liû-thé ē chiah-ê piàn-hòa thôan hō͘ i ka-kī ê múi 1-pō͘-hūn kap té chiah
408ū Chong..a m̄ chai-iáⁿ--ê, chhiáⁿ lí pò hō͘ Chong..a chai, thang hó lí o-ló!
409thiaⁿ-chhùi ê ang-á ê tāi-chì. Seng koh khak-tēng 1-pái, sī m̄-sī ū sok-ka-kan-á-kòa chōan ân? Nā ū chōan ân, sok-ka-kan-á tio̍h chiâⁿ
410phû tī chúi-bīn sī sím-mi̍h in-toaⁿ? In-ūi pín-chiam ê tāng-liōng ang-á ǹg ē-kha giú, tì-sú suh-kóng ê nn̄g-kha ē ji̍p-chúi, m̄-kú
411ang-á ē phû tī chúi-bīn. Lán nā chhut la̍t tēⁿ kan-á, lán tō-sī kan-á lāi ê chúi ke thiⁿ 1-ê ap-le̍k. Phah-su-khà gôan-lí kā lán
412-sī kā kan-á lāi ê chúi ke thiⁿ 1-ê ap-le̍k. Phah-su-khà gôan-lí lán kóng chit-ê ap-le̍k ē thôan kàu kan-á lāi múi 1-pō͘-hūn, só͘
413ê ap-le̍k siau-sit, ang-á-lāi hō͘ lâng ap-siok ê khong-khì tio̍h ē chúi pek--chhut--lâi, tāng-liōng koh piàn khin, só͘-í ang-á chiū
414Chit-tiap tì-ì A, J, Appasamq phok-sū seh-siā, in-ūi tōa tio̍h-bôa lâi hoan-e̍k chòe
415phok-sū seh-siā, in-ūi tōa tio̍h-bôa lâi hoan-e̍k chòe Eng-gú; Iā Calcutta kàm-tok ha̍k-hāu ê w. Pelly bo̍k-su seh-siā, in-ūi gôan-kó
416, i ê lāu-pē kap chhin-lâng tōa hóan-tùi, tōa khún-tio̍k kàu beh i hāi-sí; chóng-sī i lóng bô kiaⁿ; hóan-tńg ná jia̍t-sim. Sóe-lé
417 sî lâi siá ê, in-ūi sī ēng Ìn-tō͘ ōe, só͘-í Appasamy phok-sū i hoan-e̍k chòe Eng-gú. Teh tù chit pún chheh ê sî, i ta̍k ji̍t siá
418gooseberries) sī kàu-ke̍k lóan-jio̍k, nā sái chi̍t phoah ê hái-éng chiū ōe i thiah kàu chhùi kô͘-kô͘; chóng-sī nā ū hong-thai ê hong-siaⁿ i
419lâi Tia̍t-ha̍k-chiá peh khí lâi chiū beh tò-khì, hit-sî, Sîn-pì-ka I kóng. “Góa kám tio̍h lí só͘ siūⁿ ê”. Nā-sī Tia̍t-ha̍k-chiá ìn
420chhiⁿ-chhùi ê kóe-chí, siⁿ kàu lia̍p-lia̍p-lūi. Chi̍t ē chim-chiok i gián-kiù, chiū chai i ê hio̍h chhiⁿ-chhùi, bō͘-sēng, gâu siⁿ ké
421bōe chai hái-tóe hong-hù ê pó-pòe. Chóng-sī nā chhùi-chi̍h-bóe i tam khòaⁿ-teh, chiū chai hái-chúi sī kiâm ê. Án-ni m̄ sī kóng
422-siáu ōe te̍k-pia̍t chhut chhiⁿ-kông-la̍t, siat-sú thi̍h-liān mā sī i chhoah tn̄g. Gôan-lâi chit khóan ê khùi-la̍t lán-lâng pún-ū; chóng
423chit sè-kan ū chin chōe ê pháiⁿ-lâng, sui-bóng chèng-hú giâm-giâm i hêng-ho̍at; iáu-kú m̄ gōan kóe-pìⁿ i ê sim. I m̄ khéng siū pē
424tiāⁿ. Sui-bóng kim-khì sī put-chí ta̍t-chîⁿ; m̄-kú hip-chio̍h bōe-ōe i hip, che sī in-ūi bô hit khóan ê sèng-chit tī-teh.
425hóan-hóe kòe-pìⁿ lâi kui-óa Siōng-tè, I hoaⁿ-hí hō͘ in chhin-kūn, in khip tiâu teh, hō͘ in chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê sèng-chit. Chóng
426sú kiáⁿ-jî nā tio̍h thôan-jiám ê pīⁿ, sui-bóng i ê lāu-bú, bô i chim-chhùi, che m̄-sī kóng ūi-tio̍h chit khóan ê pīⁿ lāu-bú chiah
427Sui-bóng iâm lo̍h chúi chiū iûⁿ-khì, m̄-kú m̄-sī bô khì. Lán nā i tam khòaⁿ-teh, chiū chai iâm iáu tī-teh. Chhin-chhiūⁿ án-ni Iâ-
428-teh, sui-bóng bô khòaⁿ-kìⁿ hoe kap i ê súi; m̄-kú hoe ê phang-bī lán kóng hia ū hoe tī-teh; só͘-í su-sióng chiū-sī teh chèng-bêng
429se̍h tùi thiⁿ-kng kiâⁿ kàu ē-hng. Tī àm-sî am tī ba̍k-chiu ê mi̍h i tháu khì-lâi ê sî, gû iā sī bōe cháu khì hng ê só͘-chāi, i
430-ha̍k-chiá ūi-tio̍h só͘ ǹg-bāng ê tì-sek tit bōe tio̍h ê gôan-in -kī chū-chīn, chhin-chhiūⁿ Empedocles ài siám-pī chū-jiân sí, lâi
431á, nā beh pìⁿ-chòe ia̍h-á ê sî, i tio̍h tio̍h-bôa, chhut-la̍t lâi -phòa niû-á-kián, chiah ōe tit-tio̍h chū-iû ê sè-kài. Só͘-í lán
432 òan i ê bo̍k-chiá, nā-sī thèh mih beh lâi chhī i, chiū siūⁿ beh i kā. Chóng-sī koh keng-kè bô gōa-kú, i chiū chin koai kap i ê bo̍k
433i ê bo̍k-chiá, nā-sī thèh mih beh lâi chhī i, chiū siūⁿ beh kā i . Chóng-sī koh keng-kè bô gōa-kú, i chiū chin koai kap i ê bo̍k-chiá
434 chin koai kap i ê bo̍k-chiá chòe hó pêng-iú, m̄ hān-tiāⁿ bōe beh i kā, hóan-tńg kā i chīⁿ i ê chhiú. Só͘-í chhin-chhiūⁿ án-ni,
435koai kap i ê bo̍k-chiá chòe hó pêng-iú, m̄ hān-tiāⁿ bōe beh kā i , hóan-tńg kā i chīⁿ i ê chhiú. Só͘-í chhin-chhiūⁿ án-ni, Siōng
436bo̍k-chiá chòe hó pêng-iú, m̄ hān-tiāⁿ bōe beh kā i kā, hóan-tńg i chīⁿ i ê chhiú. Só͘-í chhin-chhiūⁿ án-ni, Siōng-tè ēng pi-ai
437(7) Kim-kong-chio̍h nā put-tok put sêng-khì. Nā-sī i tok chiū ōe kng koh hián-chhut koh-iūⁿ ê sek-tì. Só͘-í lán ê
438Siōng-tè bô tùi beh thâi-lâng ê lâng ê chhiú i khiú-teh á-sī tùi ài kóng pe̍h-chha̍t ê lâng ê chhùi kā i tīⁿ
439chhiú kā i khiú-teh á-sī tùi ài kóng pe̍h-chha̍t ê lâng ê chhùi i tīⁿ-teh, che sī in-ūi Siōng-tè bô ài kan-sia̍p lâng ê chū-iû
440nā-tiāⁿ. Phì-lūn lâi kóng, chîⁿ pún-sin sī bô lō͘-ēng, kan-ta i ēng lâi bóe-mi̍h, i chiah ū lō͘-ēng.
441Chóng-sī I pún só͘-chāi ê lâng m̄ bat I; hóan-tńg I tèng si̍p-jī-kè, lâi sit-lo̍h in ê hok-khì. Bô lūn tang-pêng á
442ia̍h beh the̍h i” (Má-thài 25:29). Siat-sú bô-ê, beh cháiⁿ-iūⁿ ōe i the̍h tit...? I kiám-chhái ūi-tio̍h pîn-tōaⁿ ê iân-kò͘ bô châi
443lêng-le̍k tī-teh. Siat-sú i nā bô ēng chit khóan chai-lêng, chiū beh i chhiúⁿ-the̍h. Āu-lâi i ê liông-sim chiū bâ-pì, kàu bé chiū sí.
444chi̍t-ki ti̍t-liù-liù ê chhê-á, chiong chi̍t ba̍k tùi chi̍t thâu lâi I khòaⁿ ê sî, lán m̄-chai hit ki chhē-á ê tn̂g-té, chóng-sī tùi
445pìⁿ chiah ōe ēng-tit; chóng-sī nā bô tit-tio̍h Siōng-tè ê un-tián i sià-chōe, kan-ta hóan-hóe kóe-pìⁿ ia̍h sī bōe tit-kiù. Phì-lūn
446M̄ kú nā tùi pa̍t hong-bīn lâi khòaⁿ, nā i sià-bián, hóan-tńg hō͘ i khah ū ki-hōe thang chòe pháiⁿ; nā-sī
447kòa, in-ūi khoa-kháu ê lâng, chhin-chhiūⁿ pông-jio̍k bô-jîn, siūⁿ i -kī pí Siōng-tè khah gâu; tì-kàu si̍t-lo̍h Siōng-tè ê un-tián, tîm
448thâu kap ge̍h ê tiong-kan só͘-tì. Nā-sī hō͘ pa̍t-hāng mi̍h ê ńg lán khàm teh ê sî, lán chiū bô chek-jīm, in-ūi che m̄-sī lán ka
449chāi. I hoaⁿ-hí tī hoe teh chhái-bi̍t; chóng-sī ū-sî ōe hō͘ ti-tu i tèng. Tèng chi̍t ē thiàⁿ--teh, i chiū hūn-khì, āu-lâi ti-tu chiū
450tèng. Tèng chi̍t ē thiàⁿ--teh, i chiū hūn-khì, āu-lâi ti-tu chiū i kā khì chia̍h. Tú chhin-chhiūⁿ án-ni Sat-tàn m̄-hān-tiāⁿ tī pháiⁿ
451 Tèng chi̍t ē thiàⁿ--teh, i chiū hūn-khì, āu-lâi ti-tu chiū kā i khì chia̍h. Tú chhin-chhiūⁿ án-ni Sat-tàn m̄-hān-tiāⁿ tī pháiⁿ ê
452chiū tì-kàu sí. Siat-sú nā-sī ióng-kiāⁿ ê thâng khah ióng lâi sí phòa-pīⁿ ê to̍k-thâng, lâng chiū ióng-kiāⁿ. Tú chhin-chhiūⁿ
453chhè ê chōe-ok tùi kò͘-kí ê sū, lâi siⁿ-chhut, só͘-í lán ê Chú lán kóng “Nā ū lâng ài tè góa, chiū tio̍h khòaⁿ bô ka-kī, ji̍t
454se-ko oan (the Gulp of mexico) ū tn̄g tio̍h chi̍t chiah chiáu-á āu-lâi i lia̍h khì kàu poeh-pah gō͘ cha̍p mai ê só͘-chāi, sī ēng chi̍t ê
455poeh-pah gō͘ cha̍p mai ê só͘-chāi, sī ēng chi̍t ê ba̍t-ba̍t ê tû-á i tóe teh, só͘-í chit chiah chiáu-á lóng m̄-chai i pún-sin tùi tó
456keng-giām lán thang chai. Iâ-so͘ chio ha̍k-seng, tùi kē ê só͘-chāi in seng-kôan, tùi lia̍h hî seng kàu lia̍h lâng ê só͘-chāi. In kap
457chio̍h sī hiah ta̍t-chîⁿ; iáu-kú kap thô͘-thòaⁿ kâng khóan ōe ēng hé i sio kàu pìⁿ hé-hu.
458Tī keng-chè hong-bīn, in gún jîn-bîn ê hùi-kōaⁿ suh liáu-liáu, hāi gún seng-o̍ah piàn kah
459Hoat-kok si̍t-bîn-chú-gī-chiá, soah hiòng Ji̍t-pún-lâng tâu-hâng, gún kok-ka ê tōa-mn̂g phah--khui, gêng-chiap Ji̍t-pún-lâng lâi.
460m̄-tāⁿ bōe-tàng "pó-hō͘" gún ê kok-ka, tian-tó tī 5-nî lāi-tóe, gún chhut-bōe hō͘ Ji̍t-pún 2-pái.
461 mā pang-chō͘-kè chin chōe Hoat-kok-lâng tô-chhut O̍at-lâm, mā bat chin chōe Hoat-kok-lâng ùi Ji̍t-pún-lâng ê kaⁿ-ga̍k lāi-tóe kiù--
462chú-gī-chiá ê chhiú--nih, gún sī ùi Ji̍t-pún-lâng ê chhiú-thâu chèng-kôan chhiúⁿ--tńg-lâi-ê.
463phâu, Ji̍t-pún- lâng tâu-hâng, Pó-tāi hông-tè thòe-ūi, gún í-keng che 100-nî lâi ê si̍t-bîn ap-pek óa-kái, kā to̍k-li̍p ê O̍at-lâm
464thòe-ūi, gún í-keng kā che 100-nî lâi ê si̍t-bîn ap-pek óa-kái, to̍k-li̍p ê O̍at-lâm khí-chō--khí-lâi--a, gún koh kā kúi 10 sè-kí
465pek óa-kái, kā to̍k-li̍p ê O̍at-lâm khí-chō--khí-lâi--a, gún koh kúi 10 sè-kí lâi ê kun-chú-chè-tō͘ thui-hoan--a, gún tī chiâ kiàn
466chia mā hi-bāng kok-ūi tóng-gôan sian-chìn tông-chì ē-tàng sûi-sî Tóng-pō͘ phoe-pêng chí-kàu, hō͘ lán ê Tóng-pō͘ ē-tàng kēng-ka
467m: Hiò. Tō siūⁿ kóng beh lâi lín cha-bó͘-kiáⁿ Sìn-cheng sio-chá chò chi̍t-ê môai lâng.
468Hong-liû sàng. Góa siūⁿ kóng lín thiaⁿ tō-lí, in bô thiaⁿ, beh lâi lín chò, lín ún-tàng m̄, só͘-í kā in the m̄-káⁿ lâi. Chong-sī
469 tō-lí, in bô thiaⁿ, beh lâi kā lín chò, lín ún-tàng m̄, só͘-í in the m̄-káⁿ lâi. Chong-sī in án-ni ti̍t-ti̍t pek kóng, thong ke-á
470lóng beh kap lín khì thiaⁿ tō-lí, lâng in chin bêng-lí ê lâng, nā phín án-ni tō sī án -ni, chi̍t-tiám chhiáⁿ lí bián khòa-ì.
471m: Lâng-châi ni̍h!! Chin iân-tâu noh. Lí khòaⁿ-māi leh. (提出相片) Beh phòe lín Sìn-cheng-á sī chin teng-tùi--noh.
472kàu ê lâng bô ài kè hō͘ bô thiaⁿ tō-lí ê lâng, chiah m̄-káⁿ lâi lí kóng.
473 kìm, góan ê lâng kài lí-kái, kài bô kò͘-chi̍p, chhiáⁿ lí khì in hôe-ho̍k.
474B: He m̄-bián noh! Cha-bó͘-kiáⁿ góa siⁿ ê, góa i chú-ì, i cho̍at-tùi m̄-káⁿ kap góa tùi-chúi, chò lí bián khòa
475B: Káⁿ noh! Lí chò lí khì in hôe-tap.
476sū ài khah kín--leh, só͘-í ū kau-tāi góa kóng, lín nā beh, sòa lín sàng-tiāⁿ.
477 bān táⁿ lí chò saⁿ-á-kûn, 5 bān chò piáⁿ. Chhiáⁿ lí tiám leh, siu--khí-lâi .
478B: Ai-ioh, kiám thang i siu hiah chē?
479B: Nā kah sī án-ni, góa iā bô sè-jī i siu--khí-lâi. Iā chit 5 bān sòa kià lí táⁿ in
480B: Tō sī lâi lí chò chhin-chiâⁿ. Hia chē góa kā lí kóng. Chēng kàu taⁿ chiah
481B: Tō sī lâi kā lí chò chhin-chiâⁿ. Hia chē góa lí kóng. Chēng kàu taⁿ chiah-chē lâng lâi teh chò, góa khòaⁿ chit
482: A-bó nā khòaⁿ hó tō hó, góa tō bô kéng saⁿ hòe. Góa put-sî lí kóng, nā lán sìn chú ê ka-têng, jia̍t-sim ê chhian-liân chiū
483S: A-bó, góa chēng kàu taⁿ kiám bô siông lí kóng, góa tō bô kéng lâng saⁿ-hòe, nā kàu-hōe lāi jia̍t-sim
484B: Lí m̄-bián teh gâu kóng-ōe, lín pē hó-chhùi lí kóng, lí nā-sī m̄, lín pē put-pí pa̍t-lâng, góa kah káⁿ seⁿ
485 beh hō͘ lí khì hù-kùi--leh, koh hó-ì ōaⁿ lí khiok-ì. Lí chiah ke̍k khòaⁿ-māi leh!
486lí ke̍h. Góa khòaⁿ hó tō hó, bô lí ê tāi-chì. Tiāⁿ iā í-keng lâng siu liáu--lah! Lí nā m̄, ū lō͘ chò lí khì.
487S: A-bó-à, kiám ū-iáⁿ lâng the̍h tiāⁿ lah?
488B: Taⁿ, bí tō chú chiâⁿ pn̄g lah, bo̍k-su kóng iā bô iàu-kín. Tō sī góan Sìn-cheng-á ê chhin-sū.
489chhin-chhiūⁿ lâng. I kan-taⁿ m̄, teh kap góa hoan-kha-chhia. Bo̍k-su lí góa siūⁿ khòaⁿ-māi?
490B: Taⁿ iā-sái siūⁿ, tiāⁿ, to lâng siu liáu là.
491chhōa kah chit hō͘ lo̍h-kàu--ê, nî-á cheh-á m̄-chai pòaⁿ-hāng bô beh lán sio-hiuⁿ tiám chek. Sìn-cheng à lâi leh!
492T: Kin-á-ji̍t chhe-it lí tio̍h sio-hiuⁿ tiám-chek, kong-má tio̍h góa sio-hiuⁿ, chàu-phun-kong tio̍h kā góa hàu, kin-á-ji̍t nā koh bô
493sio-hiuⁿ tiám-chek, kong-má tio̍h kā góa sio-hiuⁿ, chàu-phun-kong tio̍h góa hàu, kin-á-ji̍t nā koh bô kā góa pài, lín chó͘-má chiah kap
494góa sio-hiuⁿ, chàu-phun-kong tio̍h kā góa hàu, kin-á-ji̍t nā koh bô góa pài, lín chó͘-má chiah kap lí siāng-sìⁿ.
495tńg-lâi lah hàⁿ. Góa chit-ê koai-sun, lâi, A-má chhōa lí lâi khì má-chó͘ pô-à pài-pài leh, thang pó-pì lí.
496m̄-tio̍h chhám, hit-hō chôa siⁿ hit-hō nn̄g liān, góa chit-ê sun iā góa kóai kah m̄ pài pu̍t. Góa tī-teh tō án-ni, khòaⁿ nā ba̍k-chiu
497pu̍t. Góa tī-teh tō án-ni, khòaⁿ nā ba̍k-chiu kheh, sím-mih lâng beh góa hàu. Khòaⁿ-phòa tio̍h lâi khì tòa saⁿ phìⁿ-piah--ê. Hó! Chhōa
498X: Góa tō-sī 嘉賓閣ê siàu-kūi beh lí siu chit-tiâu chhài-chîⁿ, khah pài-thok lè! Chêng-ji̍t lâi siu
499teh chò lí tha̍k-chheh ê hùi-iōng. Kiù-chú- tàn kàu lah, mā tio̍h lí bé ê .
500teh bô? Góa tō-sī 嘉賓閣ê帳kūi, lí káⁿ ē jīm-tit hò͘ⁿ, put-sî lâi lí thó-chîⁿ, chin pháiⁿ-sè, ta̍k-chōa lâi, ta̍k-chōa ān, taⁿ chit
501S: Si̍t-chāi tùi lí chin put-chū, chi̍t-chōa lí ān-kòe chi̍t-chōa. Taⁿ chit-chōa chhiáⁿ lí koh hō͘ góa ān chi̍t
502S: Hia ê m̄-thang góa the̍h-khì.
503 kiám m̄-chai. Lí bô chia̍h thâu-lō͘, kan-taⁿ góa chit-siang-chhiú lâng chò saⁿ, 1 ji̍t chóng thàn jōa-chē, chit-ê gín-á chhēng kàu
504H: Ke kóng-ōe, góa sī beh lí the̍h chîⁿ, m̄-sī beh thiaⁿ lí kho̍k ke-ōe. Bián-kóng, chîⁿ kóaⁿ
505H: Pàng lah! Pa-ka-ia-lò͘. (chhia-tó , sòa that, the̍h leh chhut-khì)
506妻: Iah, m̄ góa chò cha-bó͘-lâng tio̍h lí chú-pn̄g sī-bô? Lâng pa̍t-lâng ê bó͘ tō m̄-bián chú, án-chóaⁿ
507妻: M̄-leh ,m̄, sī beh siáⁿ-tāi?
508妻: M̄-kiaⁿ, phah--lah.
509妻: phah lah, ū châi-tiāu kā phah lah!(Hong-liû ji̍p lâi )
510妻: Kā phah lah, ū châi-tiāu phah lah!(Hong-liû ji̍p lâi )
511H: phah khì ò͘!
512bó͘-lâng kiám ē tit-kòe. Lí teh hòng-tōng, khiàm lâng ê chîⁿ, i lí hêng chîⁿ, tùi tó-ūi lâi lí chai iáⁿ bô?
513P: Tō-sī teh 洋服店chò lú kang teh tō͘-o̍ah lí chai bô? Chhin-chhiūⁿ án-ni, chiah
514H: To-siā! Góa ná-siūⁿ sim-koaⁿ ná kan-khó͘. Tú-chiah tńg-khì phah, sòa the̍h 1 niá gín-á ê chè-ho̍k beh lâi tǹg, góa thài chiah
515ji̍t ê hóe-si̍t, kap khai-gia̍p ê hùi- iōng, nā bô kàu, góa beh koh lí tàu kha-chhiú .
516lâng tio̍h kiaⁿ, chóng-sī thiⁿ-sài an-ùi in kiò in m̄-bián kiaⁿ, koh in kóng, “Kin-á-ji̍t tī siâⁿ-lāi ū chi̍t ê Kiù-chú kàng-sè, ‘ēng
517Ū iáⁿ hó thiaⁿ, góa mn̄g lí, hiah ê bo̍k-chiá thiaⁿ-kìⁿ thian-peng in kóng, siâⁿ-lāi siⁿ chi̍t ê Kiù-chú, in ū khì, pài in bô?
518A: Góa lí kóng liáu lah, chiah ê lé-mi̍h, m̄-nā piáu-sī góan ê khòai-lo̍k
519kha: (chhiú kia̍h kóaiⁿ-á, tian-tian) Góa pōng-tio̍h chi̍t ê chheⁿ-mê góa kóng, kin-á-ji̍t tī lín lāi-bīn ū sím-mi̍h teh khèng-chiok Sèng
520hō͘ ke-lō͘ ê sàn-hiong gín-ná, koh teh chhiùⁿ koa chin khòai-lo̍k, i góa kóng che mi̍h sī tùi lí chia hō͘ i ê, koa iā-sī tùi lí o̍h
521à chin hó, hō͘ lí hoat-châi hoat-hok, kiáⁿ-sun chē-chē. (ti̍t-ti̍t i tìm-thâu)
522A: Góa lí kóng, m̄-thang hôan-ló, in-ūi lâng tī sè-kan, lóng sī sio-siāng
523lí tit-tio̍h Siōng-tè ê un-tián. Taⁿ lí beh hôai-īn siⁿ-kiáⁿ, tio̍h I hō miâ kiò Iâ-so͘ I beh chòe tōa, chheng-chòe chì-kôaiⁿ-ê ê kiáⁿ
524-chú ê chú sin ê ông kiám m̄-sī tī lín ê ba̍k-chiu chêng! Kín góa chhut-khì, nā bô lín chiū bô miā (三個博士退場). (台上—???愈走愈說)
525-kái, (hit sî lûi chiū tiām) thâu chi̍t-hāng lí siông-siông ài pêng-iú, pē-bú thau-the̍h chîⁿ, thau-the̍h mi̍h, kin-á-ji̍t tī lí
526chhia lâi thàn ê chîⁿ beh hō͘ i the̍h lâi kau ha̍k-hāu hùi, lí án-ni i thau-the̍h khì, chin m̄-tio̍h taⁿ lí tio̍h kín o̍at tò-tńg-khì, i
52710 kho͘ hêng khó-lîn ê Sìn-hiông (Hit sî thiⁿ-sài tùi i ê chhiú khan khí-lâi liáu chiū lī-khui. A-gī tùi chheh-pau lāi chiong 10
528khóan, tú-tú hit ê sî-chūn A-gī ji̍p-tiûⁿ, tùi Sìn-hiông ê chhiú khan lè ná háu ná kóng.
529-gī háu kah bōe kóng ōe thêng tia̍p-á-kú) lí hit 10 kho͘ sī góa lí the̍h-khì, taⁿ tī chia hêng lí, chhiáⁿ lí m̄-thang siū-khì iā
530khì hù Chú-ji̍t-o̍h lah. (Hit sî Sìn-hiông tùi A-gī ê keng-thâu hōaⁿ-lè).
531beh ta̍k lé-pài khì chio lí tha̍k Chú-ji̍t-o̍h, (Sìn-hiông tùi A-gī i khan khí-lâi) án-ni hó lah taⁿ kín tńg lâi khì. (2 lâng ná kiâⁿ
532tō ū he kó͘, ū hit-hō ang tō ū hit-hō bó͘. Liân góa ê kiáⁿ iā góa kóai ga̍h gōa put-hàu lí kiám chai? Chím-thâu-kúi chin-chiàⁿ
533iáⁿ, kóng kín-pháng bô hó-se, kín-kè bô hó ta-ke. Tong-sî góa góan A-niâ kóng, khah bān leh, i tō m̄ ò͘, kin-ná-ji̍t chiah ē lâi
534Kiáⁿ kóng: Hó, A-niâ nā chin-chiàⁿ hiah pháiⁿ, góa beh lâi i thâi-sí. Chóng-sī góa ū thiaⁿ lâng kóng, lâng ū 3 nî ê chhī
535tio̍h thè góa pò-tap chit ê in, nā pò-tap liáu, góa chiū beh lâi i thâi-sí.
536-ê lāu-tōa lâng, iau chiū hō͘ i chia̍h, àm chiū hō͘ i khùn, sòa i kah phōe, kôaⁿ chiū kā i chhēng saⁿ, lāu-lâng nā ū siū-khì liām
537chiū hō͘ i chia̍h, àm chiū hō͘ i khùn, sòa kā i kah phōe, kôaⁿ chiū i chhēng saⁿ, lāu-lâng nā ū siū-khì liām sím-mi̍h, lí tio̍h ēng
538sī bô? Góa siūⁿ m̄-bián gōa kú, 4 go̍eh-ji̍t tō hó, góa chiū beh i thâi-sí .
539Ta-ke chiūⁿ tâi . ( Sim-pū phâng chúi beh i sé bīn )
540 chit ê sim-pū kīn-lâi tō-à chin iú-hàu lah, iā siông-siông beh góa sé-tn̄g, lāi-bīn ê pùn-sò tō-à m̄-bat chhin-chhiūⁿ í-chêng
541Kiáⁿ i iô chhiú kóng: khah sè-siaⁿ leh, 4 go̍eh ji̍t beh kàu lah , lí bē
542 ò͘, bē ēng tit, bē ēng tit. A-niâ sī lán ê pó-pòe, lí nā beh i thâi, góa sī beh hoah kiù lâng o͘, sòa beh kā án kū-kong a kóng.
543pó-pòe, lí nā beh kā i thâi, góa sī beh hoah kiù lâng o͘, sòa beh án kū-kong a kóng. Lâi , lí bôa hit ki to kiám ū lāi, góa khòaⁿ
544kóng. Lâi , lí bôa hit ki to kiám ū lāi, góa khòaⁿ chi̍t-è. (chiū i chhiúⁿ lâi . )
545( Kiáⁿ ké-ì beh koh i chhiúⁿ tò-tńg. thè-tiûⁿ.)
546hit ê ôan-gōe ōe kióng-kip ló gû kap lû. Chiā-lī, lí kap i khì, i kóng lán beh chòe sím-mi̍h, koh kiû i pang-chān, i ōe chin hoaⁿ-hí
547lán ê tōa hâng-lia̍t tàu-tīn lâi khì tiâu-pài lán ê Kiù-chú, in kóng lán beh khì Pek-lī-hêng. (Lí-ô͘ chhut-khì).
548Lô: Ma-mah í-keng chiong lán ê chhù pò͘-tì hó lah, góa I tàu chòe chi̍t ê hoe-khôan, beh lâi ngiâ-chih Kiù-chú Iâ-so͘.
549tàu chòe chi̍t ê hoe-khôan, beh lâi ngiâ-chih Kiù-chú Iâ-so͘. Góa I khǹg tī mn̂g-gōa, Pa-pah lí ū khòaⁿ-kìⁿ bô?
550Hū: Ū lah, I góa chha̍k chi̍t-ē chin thiàⁿ, chóng-sī hit ê hoe-khôan si̍t-chāi
551Bú: Ū iáⁿ, chóng-sī Lô-piat, góa lí kóng chin sim-sek ê kò͘-sū. Tng Iâ-so͘ kàng-seng tī Pek-lī-hêng
552chhiáⁿ ji̍p-lâi chē, ( Khui mn̂g, lâng-kheh tōa-pō͘ kiâⁿ ji̍p, lāu-pē i kiâⁿ lé, lāu-bú kap Bí-ná iā kiâⁿ lé ) .
553khiâ bé khì khah kín ( tùi mn̂g khòaⁿ chhut gōa-bīn chng-siā ). Kín góa kóng, chng-siā ê lâng gia̍h hóe-pé beh chhut-hoat lah .
554Bú: Pa-pah kín i khui mn̂g leh, tek-khak sī pháiⁿ miā lâng, khiàm-ēng sím-mi̍h?Lán
555lí bô pit-iàu tùi chit ê sòng-hiong koh chhiⁿ-mî ê lāu-lâng lâi lí soat-bêng kim ê-àm chôan chng-siā ê lâng ê hêng-tōng lah .
556 : Bí-ná, ji̍p-lâi, kín koaiⁿ-mn̂g ( koa-siaⁿ koh bô khì ) lâi chia góa kóng in kim-mî teh chòe sím-mi̍h? ( In lóng ûi tī hé piⁿ ) Hoat
557Bú: Lín lóng tiām-tiām, Bí-ná, Hoat-lân-se Sian-siⁿ lín kóng sím-mi̍h?Pa-pah liâm-piⁿ ōe tńg-lâi lah . ( Gōa-bīn ū tâm
558Bú : Bí-ná, Lô-piat, góa bat lín kóng, nā bô pa-pah, lín sím-mi̍h to͘ chòe bōe sêng .
559Hū: Ma-mah, khah kín Lô-piat chhēng saⁿ, lí ia̍h khah kín chhēng lí ê gōa-saⁿ .
560( Pē-bú teh Lô-piat chhēng saⁿ ê sî, Bí-ná ka-kī chhēng hó khiā tī mn̂g piⁿ
561 kôan-pèng lâi pān lâng ê chōe í-gōa, Hoat-ông lóng bô hit hō lâng sià-chōe ê kôan-lêng.” Hm! (thìm-thâu koh tha̍k).“Lâng in-ūi
562kûn ê soaⁿ-chha̍t, pau-bīn, hoan-hù thêng-chhia, chiū chiong Lō͘-tek i thoa lo̍h-chhia, bián-kióng i khiâ-bé tùi soaⁿ-ni̍h ti̍t-ti̍t khì)
563i. Lâi chē. Pêng-iú ah ! Lín ê kha-chhiú bô chū-iû, put-chí lín tông-chêng ; m̄-kú chiàu góa khòaⁿ lín ū koh khah tāng chèng.
564f. (É-káu ê ēng pí--ê, iā chhàu-hī ê i hôe-ōe). Góa sûi-bóng é-káu, nā- sī lêng-hûn chai tio̍h kèng
565hēng téng-téng. Ki-tok khui siang-chhiú beh chiap-la̍p hit hō lâng lâi i kái- piàn têng-thâu-siⁿ. Lán ê kàu-hōe tio̍h thé-thiap Chú ê
566lia̍p chéng-chí (peh khí-lâi khiā). Góa sī hó chéng-chí, thái-ē góa iā tī lō͘-piⁿ? Ah! góa chai, góa ê chú-lâng liù-chhiú-khì,
567Tē 1 lia̍p. Ai ah! Kiù lâng leh, o͘-a kiông-kiông beh góa thun-chia̍h-khì, phah-sǹg góa sī hó ê chéng-chí. (O͘-a thoa
568chiong-lâi ōe chiâⁿ-chòe chi̍t ê hiân-chhe liông-bú, che chi̍t tiám-á lí sūn-hong (sàng âng-pau). gōan Siōng Chú chiàu-kò͘ lí pêng-an
569phah-sǹg ê tiong-kan tit-tio̍h kái-tap. Só͘-í góa phah-sǹg lí nā góa lo̍h tī Chhòa Ài-gī Sian-siⁿ ê Sòng Phok-sū tōan” ê āu-bīn
570sàng ê siaⁿ: Sòe-kiáⁿ, lí ê chōe sià lah, chū kin-á-ji̍t khí, Góa lí kái miâ chòe Iok-hān, in-ūi kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān it-seng ūi
571chhiú, siāng-sî lāu-bú phâng pn̄g chhài ji̍p-lâi, Kím-hôa má-siōng pang-bâng, tāi-ke chē chòe-hóe, Sòng Bo̍k-su khí-lâi kám-siā).
572kìⁿ, góan chhim-chhim kám-siā put chīn, kim-āu it-chhè ê sū kiû Lí góan an-pâi. Hiān-chāi góan beh hióng-siū Lí só͘ siúⁿ-sùe it-chhè
573chióng-chiong. Tān--sī phok-sū ê bûn-pîn kap chióng-chiong í-keng tìm lo̍h-khì Thài-pêng-iûⁿ--lah, góa só͘ tha̍k-kè ê chheh chôan-
574 lo̍h-khì Thài-pêng-iûⁿ--lah, góa só͘ tha̍k-kè ê chheh chôan-pō͘ sio liáu lah, chí-ū tòa chi̍t pún, sī góa tha̍k 40 piàn ê Sèng-keng
575. Í-chêng ê Chú-un í-keng sí lah, hiān-chāi sī Kiù-chù Iâ-so͘ góa kái miâ ê Iok-hān teh o̍ah. Kim-āu it-chhè lóng sī thàn Chú
576lâi beh chhiáⁿ góa khì kà chheh, nî-hōng beh chi̍t bān kho͘, góa ū I kū-cho̍at lah. Góa pit-giáp ê Tāi-ha̍k kiò góa khì Pak-kiaⁿ Tāi
577Tāi-ha̍k kiò góa khì Pak-kiaⁿ Tāi-ha̍k, choan-kong hòa-ha̍k, góa ū i kū-cho̍at. Sè-kan it-chhè ê miâ, lī góa bô iân, chí-ū ūi Chú
578 sī”生命之道”Ge̍h-khan chioh i ê keng-kè phian chòe ōa-ke̍k. Ông lú-sū hoan-e̍k kè-lâi ê. Tī chia kā”生命之道” Ge̍h-khan soeh-siā.
579kè phian chòe ōa-ke̍k. Ông lú-sū kā hoan-e̍k kè-lâi ê. Tī chia ”生命之道” Ge̍h-khan soeh-siā.
580 kóng, Ba̍k-chiu pê ba̍k-chiu, chhùi-khí pê chhùi-khí; nā-sī góa lín kóng, Bo̍k-tit kap pháiⁿ tí-te̍k: nā ū lâng siàn lí chiàⁿ-pêng
581kiâⁿ chi̍t lí, chiū kap i kiâⁿ nn̄g lí. Tùi lí kiû ê, hō͘ i; beh lí chioh ê,bo̍h-tit o̍at-cháu. Lín bat thiaⁿ-kìⁿ ū ōe kóng, Tio̍h
582kóng, Tio̍h thiàⁿ lí ê chhù-piⁿ, òan-hūn lí ê tùi-te̍k: nā-sī góa lín kóng. Tùi te̍k lín ê, tio̍h thiàⁿ in; khún-tio̍k lín ê, tio̍h
583hiân-jîn (thâu-lâng) pān kúi tè chiú-toh, pàng kúi ko ê liân-phàu in pê-chōe, kam-gōan chia̍p-siū in ê hêng-ho̍at.
584 bōe ti̍t kè, góa beh tng chiah ê chng-nih tióng-pòe ê bīn-chêng, lí kha̍p thâu, kam-gōan pê chōe, beh lâi thiaⁿ tōa siàu-iâ só͘ hoan
585khí-lâi, lí kè-khì sat-hāi góa ê lāu-bú, sió-tī, sió-bē eng-kai góa pê chōe, chóng-sī lán tī Chú Iâ-so͘ ê bīn-chêng lóng sī
586. Chiong lí ê kiáⁿ tàn tòa chia, (chiong gín-ná chhiúⁿ khí-lâi, khǹg tī thô͘-kha).
587tùi-hù chit ê gín-ná, lí khah ū pān-hoat, só͘-í i siông-siông ài lí sóe óaⁿ koh tàu chú-pn̄g, thang kap lí kóng-ōe.
588Se: Chit ê gín-ná siông-siông góa kóng, i nā ū būn-tōe chiū mn̄g góa, góa nā bōe thang kā i
589siông kā góa kóng, i nā ū būn-tōe chiū mn̄g góa, góa nā bōe thang i ìn, i chiū mn̄g Siōng-tè. Ū sî hō͘ góa kám-kak chin thâu thiàⁿ
590Hô-bí: Lāu-su, góa beh kap i chē chò-hóe. Góan ma-ma siông-siông góan kóng, bô-lūn sàn á-sī hó-gia̍h, bô-lūn o͘-lâng á-sī pe̍h
591 lóng tio̍h chòe pêng-iú. Góa khòaⁿ-tio̍h chin-chōe sió pêng-iú chhiò, chin khó-lîn (khan Chó-chì ê chhiú kóng) lâi góa chia chē.
592Lē-ná : Góa í-keng lí kóng, góa cho̍at-tùi bô tông-ì lí ê iau-kiû, chhiáⁿ lí m̄-thang
593Chó-chì : Hiaⁿ-tī, góa lín kóng, lín nî-nî chèng mî-hoe, chiū mî-hoe só͘ su-iàu ê chu
594 thâng cháiⁿ-iūⁿ ōe sí ? Kiám m̄-sī koh-khak lī-hāi mah? TaNgoa2 lín kóng, lín tio̍h ēng lûn-chok(輪作) ê hoat-tō͘ lâi cheng-ka seng-
595kap gû-leng chin hó chia̍h. Góa khòaⁿ-tio̍h chin chōe lâng lóng teh lió-ló koh sàng kì-liām mi̍h; góa iā ài ēng chit chiah kó͘-chui
596Kè-lō͘ C: Iā taⁿ koat-tēng beh sí no͘h, iā sòa siūⁿ beh kiò góan lí an-pâi siān-āu nih.
597Chhiⁿ : Che sī Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘ góa kô͘ ê. Iā Iâ-so͘ kiò góa lâi Se-lô-a tî sóe, só͘-í kóaⁿ
598Kè-lō͘ A: Hǹg, hō͘ Iâ-so̍͘ lí kô͘ ê ò͘. M̄-kú Iâ-so͘ kiám ōe i-tī chhut-sì chiū bô khòaⁿ
599thang khòaⁿ-kìⁿ, só͘-í o͘-pe̍h lí kóng. Chin-chiàⁿ bô hoat-tō͘.
600-chhiūⁿ góa chit khóan khit-chia̍h, lâng I iā ēng chhiú kiáu thô͘ góa kô͘.
601Pē : Iā-so͘ án-chóaⁿ i ìn?
602Chhiⁿ : Iâ-so͘ án-ni i kóng,” Iā m̄-sī chit lâng, i ê pē-bú iā bô. To̍k-to̍k sī Siōng
603án-ni ba̍k-chiu chiū tit-tio̍h khui. Pa-pa, ma-ma, góa sī hō͘ Iâ-so͘ góa khui ba̍k-chiu ê.
604Pē : Lí khah kín in seh to-siā, thang tńg-lâi-khì.
605Chhiⁿ : Thái tō in seh to-siā. Tńg-lâi-khì.
606Chhiⁿ : Í-keng lín kóng kúi-nā pái--lah. Mn̄g kàu hiah siông-sè, lín iā sī siūⁿ
607Hoat 1 : Sī, hit ê nā bô khah kín tû-tiāu, (khòaⁿ hiah ê tī hia teh tiû-tû ê pē-bú), lín chiah ê
608bān hūn ê chi̍t hūn ê un.(Khiā khí-lâi). Sī, kóaⁿ-kín lâi-khì Ipai3-thiok. Góa tio̍h chòe Iâ-so͘ ê lô͘-po̍k ,thang tng-bīn kap Hoat
609chhau, chú kàu chi̍t toh móa-móa lâi chhiáⁿ chiah ê iau-kúi, iā tio̍h pài, kiû in pó-pì, si̍t-chāi m̄-sī tha̍k-chheh lâng eng-kai sìn ê
610thiám iá”(非其鬼而祭之諂也), nā m̄-sī ka-kī ê lâng sí khì chòe kúi, lâi chè, lâi kā hàu, sī khì phô͘-tháⁿ hiah ê kúi, si̍t-chāi sī kiàn
611祭之諂也), nā m̄-sī ka-kī ê lâng sí khì chòe kúi, lâi kā chè, lâi hàu, sī khì phô͘-tháⁿ hiah ê kúi, si̍t-chāi sī kiàn-siàu ê sū.
612hó lah,lí chit ê chia̍h hoan-á-kàu, m̄-sìn kong-má pu̍t-á, lí chiah góa khòaⁿ-māi leh.
613tāu sí liáu lah. Kin-á-jit hó-táⁿ-sí koh kóng chiah ê ōe, lâi, lín pē kūi tòa sîn-chú pu̍t-chó͘ ê bīn-chêng jīn-chōe, kha̍p-thâu
614chheh, lí chit hō kha-siàu í-keng bô lō͘-ēng lah, tùi kin-á-ji̍t khí góa chhut-khì, m̄-thang tńg-lâi kap góa jīn chòe hiaⁿ-tī lah. ( Ha̍k
615Bo̍k-su-niû : Bo̍k-su, góa lí phàu tê lâi--lah! (Tê-kòan khǹg toh-téng). Kin-á-ji̍t lán Ài
616 chi̍t chiah koe tīm jîn-sam lâi beh hō͘ lín chia̍h, Ài-ah siá phoe góa kóng kin-á-ji̍t beh tńg-lâi. Kóng i kin-á-ji̍t chòe pit-gia̍p
617 hāng hó siau-sit, téng-ji̍t Tâi-lâm Khó͘ Khé-hun Sian-siⁿ lâi beh lí chòe chhin-chiâⁿ, lâm--ê kóng sī Tâi-lâm hit ê bêng-i Gô͘ Chhiu
618chóng-sī lín a-pa to m̄-bat hit ê Kok-phoan ah, só͘-í bô hoat-tō͘ thang hôe-tap, thiaⁿ-kìⁿ Khó͘ Sian-siⁿ kóng, lín nn̄g lâng ū sio-bat, tàu
619lâng chhin-chhiūⁿ lí, 30 nî chêng Liāu Bûn-gē in a-ko͘ khì lín chhù lí chòe chhin-chiâⁿ ê sî, lí thiaⁿ tio̍h chi̍t-kù, cháu-khì bih 3
620Sūn-ì: A-pa, a-bú, góa khòaⁿ Ài-ah bô ì-kiàn, lín nn̄g lâng phah-sǹg chiū hó.
621 ōe , chiū mn̄g Keh Séng hiaNthai2 ū chit khóan chheh, Keh Séng hiaⁿ i kóng, sī Iâ-so͘ kàu ê Sèng-si,bo̍k-su thiaⁿ tio̍h Iâ-so͘-kàu 3 jī
622iā sūn-sòa beh chio i khì khòaⁿ hì, po̍ah-kiáu,chóng-sī Séng hiaⁿ i kóng, kiáu í-keng kái lah, m̄-káⁿ koh po̍ah lah. Gôan-lâi Lîm Bo̍k
623iáⁿ sī chi̍t bé tōa-chôa kui khûn teh tī heng-khám, lín tiūⁿ-lâng lia̍h tìm hiat-ka̍k, pêng-an bô tāi-chì. Kàu tī Chheng-chúi tòa
624ê pâng-keng bîn-chhn̂g chio i chòe pháiⁿ, lín tiūⁿ-lâng giâm-giâm chek-pī, chiong îm-hū kóaⁿ chhut-khì, mn̂g chhòaⁿ lè. Put-kò, tī
625Góa ū siūⁿ hó kè-tì thang chiong góa só͘ thiàⁿ ê sió-tī-á lâi i chhàng tiàm hô-piⁿ lô͘-úi ê lāi-bīn, lí siūⁿ án-chóaⁿ, kiám
626bōe-iû bô jīn-chin chhōe, lūn chōe tio̍h kai chhám (chhiú pí beh i chám thâu-khak)
627王女: Chin khó-lîn, kín kín i phō khí lâi (清玉 tùi lô͘-úi lāi phō eⁿ-á chhut lâi, phō hō͘ lú
628chhut lâi, phō hō͘ lú-ông) Sioh! Sioh! M̄-thang háu,(eⁿ-á kha chiah i tah-tah leh.) (koaⁿ kàu tùi châng, eⁿ-á ê bīn khòaⁿ khòaⁿ chiah
629清蘭: Phah-sǹg kiaⁿ lán ê ông i hāi-sí, i ê lāu-bú chiah kā chhàng khǹg tī-chia.
630清蘭: Phah-sǹg kiaⁿ lán ê ông kā i hāi-sí, i ê lāu-bú chiah chhàng khǹg tī-chia.
631母:Góa chīn só͘ ē ê lí khòaⁿ-kò͘, chhiáⁿ lí pàng sim.
632pīn-tōaⁿ. Te̍k-pia̍t lí chā-ji̍t chiah hiám-hiám tio̍h hō͘ chú-lâng lí tiàu-sí tī chhiū-téng, lí kin-á-ji̍t iáu iā bô kín-sīn!
63331 富人: Ah sím-mi̍h góa chò bô tio̍h ê sū, chhiáⁿ lí kín-kín góa kóng, m̄-thang tī peh-sèⁿ tiong tú-tio̍h kián-siàu?
634lâi sí, chóng-sī chit ê lâng sī èng-kai chiù-chó͘ thiⁿ-tōe lâi -chih sí chiah hap-kai.
635pó í-ki̍p hiah ê gû-iûⁿ, lô͘-lē iā lóng beh chiàu sò͘-gia̍h lâi lán thiu-sòe, chiàu án-ne, lán múi-nî ê chóng seng-sán lâi hō͘
636ê châi-sán, tī lán só͘-ū it-chhè ê mi̍h ê téng-bīn khai-sí beh lán thiu sòe-kim. (chiong chóa hō͘ i khòaⁿ, 夫人 khóaⁿ liáu)
637 tùi lán só͘ ū ê tiong-kan lâi thiu tām-po̍h hō͘ in, chhin-chhiūⁿ in seh to-siā ê ì-sù, án-ne kiám m̄-sī chin tong-jiân ê sū. Tùi
6386 夫人: Góa ê chú-lâng ah, góa tī chia, lí ū sím-mi̍h tāi-chì beh góa kóng bô?
63937 富人: Tú-chiah lí só͘ góa soat-bêng ê sū, si̍t-chāi ū lí-khì, góa put-chí pōe-ho̍k lí
640chiong chit ê sū pò hō͘ chú-lâng chai-iáⁿ, ǹg-bāng siat-hoat lâi i bâi-chòng.
641bōe-thang bêng-pe̍k hit ê...., góa tú-tú ài beh chhiáⁿ Hô-lī lâi góa kái-tap hit ê sū.
642Sí ah, lí chiong góa it-seng só͘ ló͘-le̍k,kiàn-li̍p ê góa chhiúⁿ-to̍at chhia-tó khì!
6431 富人: Khó͘-thàng, cho̍at-bāng ê tōe-kài! Thâng , hóe sio ê tōe-ge̍k! Chē chiū-sī 不信的結局 !
644sò-sò kàu jím-siū lóng bōe-tiâu. Góa ê chôan-sin lóng sī thâng ê siong-hûn, góa tī chia chiâⁿ-chò tōe-ge̍k ê hóe-chhâ, ok-thâng
645lí phôe-ôe. I ta̍k-ji̍t lóng chē tī i ê sòe-sòe ê tiàm-lāi teh lâng pó͘ phôe-ôe. Chit ê A-peh-à iā-sī chi̍t-ê kèng-khiân ho̍k-
646khì. Tī hit-mê i ū bāng-kìⁿ chi̍t ê thiⁿ-sài khiā tī i ê sin-piⁿ i kóng ōe.
647góa m̄-káⁿ tńg-khì, nā-bô thàn chîⁿ tńg-khì, góa ê lāu-pē ē góa phah-sí. (háu)
64830 和平伯: Gín-ná lí m̄-bián háu, hiah ê hóe-chhè góa lí bóe, chia ū cha̍p-kho͘ lóng hō͘ lí, m̄-bián chāu-chîⁿ, koh chit
649kàu lí ê chhù tit-tio̍h lí 10 hun ê hó khóan-thāi, Chú Iâ-so͘ beh lí seh to-siā, chhiáⁿ lí kú-kú tn̂g-tn̂g tiàm tī Chú thiàⁿ ê lāi
6505. 盲人:Chhìn-chhái kiâⁿ lah, nā ū khah hó-kiâⁿ ê lō͘ chiū kiâⁿ lah. Koh nā ū tú-tio̍h lâng tio̍h kā chhéng-kàu lah. Chhìn-
651khah hó-kiâⁿ ê lō͘ chiū kā kiâⁿ lah. Koh nā ū tú-tio̍h lâng tio̍h chhéng-kàu lah. Chhìn-chhái tòe lâng ê āu-bīn kiâⁿ soah bōe hiáu
652Chhiáⁿ lí chhun lí ê chhiú hō͘ góa lí kóng lí tio̍h tùi chit ê ke-thâu kiâⁿ kàu hit ê ke-bóe, tī hit
653 o͘-hûn teh jia-phè teh, lí tio̍h ài khì pài-kiû Sat-tàn ông lâi lí khui lí ê 無智.
65449 魔王:Su-io̍k pô, lí koh góa chhōa lâng lâi mah!! Kám-siā lí ê lô-khó͘, lí hō͘ góa ê
65571 魔王:Ū sim-sek bô? Taⁿ góa lí kóng chiah ê lóng sī góa ê só͘-ū, lí ōe thang chiàu lí ê
656lí tek-khak ōe siū kóaⁿ chhut tī éng-óan o͘-àm ê hām-khiⁿ, tī hia -gê chhiat-chhí.
657 hō͘ lí chiâⁿ-chò sin chhòng-chō ê lâng. (盲人 kūi-teh kî-tó, 牧師 i kiâⁿ sé-lé.) Lán lâng chhut-sì kì-jiân tòa-chōe, chiū sio̍k
6585 雅各:Oh-ah, kin-á-ji̍t a-hiaⁿ lí sī hō͘ sím-mi̍h lí kám-tōng tio̍h thah chiah-ni̍h chhin-chhiat leh, chēng kàu-taⁿ góa
659 liān chi̍t-tè kut-á to m̄-bat phah-ka-la̍uh. Taⁿ lí sī beh ài góa lí chòe sím-mi̍h?
6607 雅各:Án-ni sī án-chóaⁿ? Lí sī kiò góa beh lí chhòng sím-mi̍h hòe. Lí pak-tó͘ iau kap góa ū sím-mi̍h koan-hē.
66112 以掃:Bô, khòaⁿ chi̍t-óaⁿ beh bē góa-chē góa lí bé lah.
66216 以掃:Góa iōng chi̍t-ki chhâi-lông ê kha lí bé lah hó m̄? Bîn-á-chài góa nā lia̍h-tio̍h khah kā lí la̍p.
663lông ê kha kā lí bé lah hó m̄? Bîn-á-chài góa nā lia̍h-tio̍h khah lí la̍p.
66417 雅各:Hńg! Tàng-sng-kâu, chiong soaⁿ-ni̍h lóng-chóng ê chhâi-lông góa bé góa mā bô-ài.
66518 以掃:Lí ū iáⁿ bô ài tio̍h m̄, hó án-ni góa beh lí phah, beh kā lí iōng chhiúⁿ ê. Góa sī lí ê hiaⁿ-ko lí m̄-chai
66618 以掃:Lí ū iáⁿ bô ài tio̍h m̄, hó án-ni góa beh kā lí phah, beh lí iōng chhiúⁿ ê. Góa sī lí ê hiaⁿ-ko lí m̄-chai tio̍h m̄? Sī
667ê tōa-kiáⁿ, nā bô beh thiaⁿ góa ê chhùi góa sī ū kôan-lī thang lí phah sí oh.
668sī kam-gōan chiong lí chím-má só͘ kóng hit ê tōa-hiaⁿ ê kôan lâi góa bé, góa chiah beh kam-gōan bē lí.
66924 以掃:Lí kóng sím-mi̍h hòe! Iōng tōa-hiaⁿ ê kôan lí bé hohⁿ. Hǹg! Che ū kàu-gia̍h kî-kòai ê bé-bē. Tī chit ê
670tio̍h lí bé. Kiat-kio̍k iā sī bô sím-mi̍h sún-hāi lah. Taⁿ khah-kín phâng
671sún-hāi lah. Taⁿ khah-kín phâng-lâi leh, beh iōng tōa-hiaⁿ ê kôan lí bé lah.
6726 以掃:Hǹg! Bô thò-tòng, bô thò-tòng. Chóng-sī bô iàu-kín lah, lí bé lo̍h-khì ah. Iau kah pòaⁿ-sió-sí teh ham lí ko ko tîⁿ.
67330 以掃:Sím-mi̍h hòe ah! Hó-hó lí tio̍h góa kì leh hohⁿ. Khah-thêng-á tah koh hō͘ lí kiò kiù lâng. Ū-iaⁿ
674khó͘. Só͘-í chiah-tio̍h hō͘ lí chhiáⁿ kah pá koh chùi. Taⁿ lí tio̍h góa kì leh hohⁿ. (以掃退場)
67531 雅各:Hńg! Chin sóng-khòai, chin sóng-khòai. Bô sió-khóa kà-sī leh lóng bē sài-tit. Tiāⁿ kóng i sī tōa-kiáⁿ iā iōng tōa
676Taⁿ chóng-sī góan ê sî-tāi sī í-keng kòe-khì lah. Góa hó thang Í-sò͘ chiok-hok, ia̍h thang lâi khì chhōe góa ê bōng, éng-óan thang
677tò-lâi, m̄-chai ū tú-tio̍h sím-mi̍h tāi-chì á-bô. Góa tio̍h lâi i kiò khòaⁿ-māi-á. “Í-sò-à, Í-sò-à.”
678só͘-í góa siūⁿ kóng kin-á ji̍t ài tī Siōng-tè ê bin-thâu-chêng
679 Taⁿ lí khì gia̍h lí ê chhiuⁿ kap lí ê bú-khì, iā khì soaⁿ-iá, góa lia̍h chi̍t-chiah pûi-pûi ê lo̍k-káng lâi chú-chú leh phâng lâi
680thang kín-kip, tio̍h ài chū-chāi sî sī iáu-bē kàu lah. Kàu a-pa beh lí chiok-hok ê sî-chūn lí tio̍h ài kín-sīn. M̄-thang án-ni hòng
681chūn ū sè-kài tāi-chiàn á-sī gôan-chú-tân beh tùi thâu-khak téng lí po̍ah lo̍h-lâi, che phah-sǹg sī tōa tāi-chì. Chóng-sī tī lán
682tio̍h chú hó-chia̍h ê liāu-lí phâng-lâi hō͘ i chia̍h. I beh thang chiok-hok. Tī Siōng-tè ê bīn-thâu-chêng ê chiok-hok sī chi̍t ê
683iáⁿ bô. Só͘-í lí ê a-pa tī i bōe sí ê í-chêng ài beh kín-kín Í-sò chiok-hok.
684khóan ê, só͘-í bān-sì to bē chhut-thoat. Taⁿ tiām-tiām thiaⁿ góa lí kóng, a-bó sī khah thiàⁿ lí, só͘-í chiah beh ūi-tio̍h lí án-
68513 利百加:Lí tio̍h thiaⁿ góa ê chhùi kín-kín khì ti-tiâu góa lia̍h nn̄g-chiah pûi ê ti-á lâi hō͘ góa. A-bó beh thang liāu
68615 利百加:M̄-bián kiaⁿ lah, lí nā siū chiù-chó͘ a-bó tah lí tam-tng, put-jī kò͘ lí tiām-tiām thiaⁿ góa só͘ kā lí kóng ê
687chó͘ a-bó tah kā lí tam-tng, put-jī kò͘ lí tiām-tiām thiaⁿ góa só͘ lí kóng ê khì chò.
68821 利百加:Khah-kín góa lia̍h ji̍p-khì chàu-kha m̄-thang cháu, thang kap góa tàu kha-chhiú.
689ū khì soaⁿ-iá lia̍h chi̍t-chiah pûi-ê lo̍k-á-kiáⁿ iā ū kiò a-bó góa liāu-lí.
690só͘-í lí m̄-thang chia̍h kàu ē-hôai sòa la̍k khí-lâi neh. Góa seng lí thong-ti leh.
691khah-khòai tit-tio̍h. Taⁿ A-pa ah chhiáⁿ lí chia̍h iā thang kóaⁿ-kín góa chiok-hok.
692chiàⁿ thang kám-siā. Taⁿ lí khiā-óa lâi góa ê piⁿ-á thang hō͘ góa lí bong, khòaⁿ lí sī Í-sò á m̄-sī, in-ūi chiok-hok sī iàu-kín
69319 以撒:nā-sī án-ni hohⁿ, góa phâng lí só͘ chú ê liāu-lí lâi. Hǹg, hǹg, ū-iáⁿ to-tio̍h
69420 雅各:Chhiáⁿ lí khoaⁿ-khoaⁿ-á ēng. Chia iā ū phô-tô-chiú góa lí thîn.
695khì-bī, lí sī chin hó ê kiáⁿ, iû-gôan sī góa ê tōa-kiáⁿ, taⁿ lí ê A-pa chim chi̍t-ē. Án-ni hó, án-ni hó.(雅各跪落,以撒站起來,手放在雅各頭上) Lí
696 ê beh siū chiù-chó͘ chiok-hok lí ê iā beh siū chiok-hok. Taⁿ koh lí ê a-pa chim chi̍t-ē. Án-ni hó lah, góa taⁿ iā thang an-sim kheh
697-lí lâi lah. Chhiáⁿ lí chia̍h iā tī Siōng-tè ê bīn-chêng thang góa chiok-hok.
698sī sím-mi̍h lâng? A-pa í-keng tú-chiah chia̍h Í-sò ê liāu-lí iā chiok-hok liáu lah na-tiāⁿ.
699kiáⁿ Í-sò bô m̄-tio̍h. Chóng-sī bô hoat-tō͘ lah. Góa bōe thang koh lí chiok-hok lah!
70033 以掃:A-pa, khah ōe-sài hō͘ lí kóng án-ni! Lí tio̍h ài góa chia̍h lah! Iā tio̍h kā góa chiok-hok lah. A-pa khak-kín leh lah!
701sài hō͘ lí kóng án-ni! Lí tio̍h ài kā góa chia̍h lah! Iā tio̍h góa chiok-hok lah. A-pa khak-kín leh lah! A-pa khah-kín leh lah! Lí
702-hok lah. A-pa khak-kín leh lah! A-pa khah-kín leh lah! Lí iā tio̍h góa chiok-hok lah, nā bô chiok-hok góa sī bōe thang o̍ah tī chit ê
703 bô chiok-hok góa sī bōe thang o̍ah tī chit ê sè-kan lah, khah-kín góa chiok-hok lah, khah-kín kā góa chiok-hok lah!
704 o̍ah tī chit ê sè-kan lah, khah-kín kā góa chiok-hok lah, khah-kín góa chiok-hok lah!
70535 以掃:Bōe-sài-tit lah! Bōe-sài-tit lah! Lí iā tio̍h góa chiok-hok lah. Sió-khóa iā bô iàu-kín lah, lí soah lóng bô
706 góa chiok-hok lah. Sió-khóa iā bô iàu-kín lah, lí soah lóng bô góa lâu chi̍t-sut-á tio̍h m̀?
707. Taⁿ góa lóng bô chhun sím-mi̍h lah! Í-sò͘ ah! Lí beh kiò góa lí chò sím-mi̍h.
708-pa lí ê tōa-kiáⁿ khah ōe-tàng hō͘ lí kóng án-ni. Lí iā tio̍h góa chiok-hok, kā góa chiok-hok.
709kiáⁿ khah ōe-tàng hō͘ lí kóng án-ni. Lí iā tio̍h kā góa chiok-hok, góa chiok-hok.
71038 利百加:Í-sò͘, lí khah ōe hiah thó͘, án-ni lí beh a-pa chhui sí tio̍h m̀? Ai-ioh! Lí khòaⁿ lín lāu-pē ê ba̍k-chiu sòa
711góa ko-ko-tîⁿ, m̄ hō͘ góa tāi-seng chhut-lâi. Sòa tùi góa ê kha góa khiú-teh, m̄ hō͘ góa chhut-lâi. Tú-á-chiah iā kiông-kiông kā
712kā góa khiú-teh, m̄ hō͘ góa chhut-lâi. Tú-á-chiah iā kiông-kiông góa bé tōa-kiáⁿ ê kôan khì, chit-tia̍p iā kā góa chhiúⁿ-to̍at chiok
713chiah iā kiông-kiông kā góa bé tōa-kiáⁿ ê kôan khì, chit-tia̍p iā góa chhiúⁿ-to̍at chiok-hok khì. Hó! Lí nā-sī chiah-ni̍h kah hui-hoat
714Taⁿ hó, taⁿ hó. Nā bô khah-kín leh, sî nā tî chiū hāi. A-bó ū lí chún-pī kóa si̍t-niû thang hō͘ lí tòa-khì, lí lō͘-tiong tio̍h
715Tê-au: Ah, chin-chhám, chin-chhám! Góa ê chú-lâng bô-tāi bô-chì góa chò-chiâⁿ chi̍t-tè tê-au, hō͘ góa chin put-hēng, mê-ji̍t òan
716kan-taⁿ án-ni koh siông-siông ēng kún chhiâng-chhiâng ê kún-chúi góa thîn lo̍h-khì, hō͘ góa sio kàu pòaⁿ sió-sí. Ah, góa chin pháiⁿ
717 m̄-chai góa ê chhám-kéng. Chú-lâng chō-chiâⁿ góa chit ê oe-á, góa bē kàu khit-chia̍h-ḿ ê chàu-kha. I ta̍k-ji̍t ēng chhâ-chháu
718 góa bē kàu khit-chia̍h-ḿ ê chàu-kha. I ta̍k-ji̍t ēng chhâ-chháu góa hun, kā góa sio, hō͘ góa m̄-chiâⁿ iūⁿ-siùⁿ, m̄-chiâⁿ biān-bo̍k
719 khit-chia̍h-ḿ ê chàu-kha. I ta̍k-ji̍t ēng chhâ-chháu kā góa hun, góa sio, hō͘ góa m̄-chiâⁿ iūⁿ-siùⁿ, m̄-chiâⁿ biān-bo̍k, o͘-mà-mà
720thang án-ni kóng! Lí ê chhám lóng bōe pí góa ê chhám. Chú-lâng góa chō-chiâⁿ chit ê thâm-ô͘, sòa bē góa kàu chi̍t ê hì-lô pīⁿ
721Góa ê chú-lâng góa bē hō͘ chò-sit ê lâng, chò-sit ê lâng kā góa thoa-kàu chhân
722Góa ê chú-lâng kā góa bē hō͘ chò-sit ê lâng, chò-sit ê lâng góa thoa-kàu chhân-hn̂g ê piⁿ-kak, koh khui-khang chiong góa o̍ah-o̍ah
723chhiūⁿ chin sit-bāng koh kiâⁿ-óa khì beh siu-si̍p i ê織器) Sui-lī ū teh lâng bé, chóng-sī í-keng chiâⁿ-ge̍h-ji̍t bô koh khòaⁿ i tī Iâ
724kín cháu óa-khì) Ū lâng tio̍h-siong tó tī chia!? (khu lo̍h-khì beh i hû) Oh, móa-sin sī huih! Iáu-kú ū o̍ah
725siong chin siong-tiōng, lí tio̍h ài khah thun-lún leh, hō͘ góa thang lí boah io̍h. (kā i kè-sio̍k boah io̍h)
726tiōng, lí tio̍h ài khah thun-lún leh, hō͘ góa thang kā lí boah io̍h. ( i kè-sio̍k boah io̍h)
727ōe tì-kàu sí, góa bô ū sím-mi̍h ì-sù, chí ū sī lí su-iàu góa lí án-ni chòe, āu-lâi góa ōe hû-chhî lí kàu Iâ-lī-ko ê lú
728, sòa bōe-hiáu phah-sǹg, ā thang chiong hiah ê pó-pòe ê siu-sêng hē teh hō͘ pháiⁿ.
729 lóng pháiⁿ lah, koh góa iā m̄ sī ba̍k- kang sai-hū, thái ōe-hiáu lí chò cha̍p-chhe koh kiam khí-chhù, nā sī khí liáu bô kian-kò͘,
730beh séng tò sńg pún, tio̍h khì chhiáⁿ khí-chhù sai-hū, lâi hō͘ i lí khí chi̍t-chō chng-chō koh kian-kò͘ ê chhng-khò͘, iā hit ê kū
731pháiⁿ sèng-tē, lô͘-po̍k teh pháiⁿ thâu-ke, taⁿ hó lah, lí nā kè-sio̍k góa jīn-chin chòe, góa mê-nî chiah kā lí seng
732taⁿ hó lah, lí nā kè-sio̍k kā góa jīn-chin chòe, góa mê-nî chiah lí seng
733lâng, bô lâng teh ài lí ê chîⁿ, ài lí ê chîⁿ khah su lâi khì khit-chia̍h pê kha-chiah. Góa lâi-khì, góa liâm-piⁿ ōe tńg-lâi,
734chin bô êng, thài ōe hiah kú lóng bô lâi chò lé-pài, ài beh lâi lí thàm-an.
735to khai chîⁿ khai kàu lóng khang-khang lah, thái ū hoat-tō͘ thang koh lín chò sím-mi̍h!
73641.財主: (Khì khui chîⁿ khò͘, the̍h chîⁿ hō͘ 牧師) Góa án-ni tām-po̍h lín tàu kha-chhiú chiū hó, iā góa ê miâ m̄-bián kā góa pò chhut
737ni tām-po̍h kā lín tàu kha-chhiú chiū hó, iā góa ê miâ m̄-bián góa pò chhut-lâi bô iàu-kín.
73845.財主: Góa tio̍h lí kóng kúi pah pái lah, nā ū lâng beh lâi chhōe góa, tio̍h seng
73957.財主: Taⁿ lí sī ài góa lí chò sím-mi̍h, kóaⁿ-kín kóng, m̄-bián lô͘-so.
740ê bīn góa chiū chai-iáⁿ lí sī beh ài gòa ê chîⁿ, chóng-sī góa lí kóng, góa bô chîⁿ! ká sûi-piān, beh ài chiū ōe thang ū.
74160.老婆: Saⁿ-chek-à, góa m̄ sī beh kiû lí ê siá-sì, sī beh lí chioh ēng, góan tek-khak ōe hêng lí, sòa kap lí sǹg lī-sek, góan
74261.財主: Góa í-keng lí kóng bô chîⁿ, lí sī bē-hiáu thiaⁿ?! Bô lūn beh thó, á sī
743m̄-chai góa chiū-sī bô pòaⁿ-hāng, só͘-í chiah tio̍h án-ni lâi teh lí kiû chêng, nā ū góan chiū m̄-bián lâi mâ-hôan lí, iā m̄
744 Hâⁿ, lí gōng kàu án-ni, chiaⁿ-si̍t tiau-tit kàu án-ni! Góa tio̍h lí hoan-hù kóng m̄-thang hō͘ chai-iáⁿ sī góa beh khí ê, án-chóaⁿ
745 Lí teh kóng sím-mi̍h!? Lí sī teh tùi góa soat-kàu tio̍h bô? Lí góa kóng-khí hit khóan pháiⁿ chhái-thâu ê ōe! Hó, góa tek-khak
746chhái-thâu ê ōe! Hó, góa tek-khak beh hō͘ lí tńg khì chia̍h ka-kī! góa cháu-khui! (福來退場,財主 chin iu-ut, tī hia teh徘徊) Góa ê chîⁿ kiám ōe
74781.財主: Lí khì io̍h-kio̍k góa the̍h tām-po̍h tìn-chēng ê io̍h lâi hō͘ góa, sòa phâng chi̍t
74885.財主: Lí góa cháu-siám, góa í-keng hō͘ lín liân-lūi kàu chin thiám lah,
749siūⁿ góa ê chîⁿ, góa bōe tàng hō͘ lí, chiah ê chîⁿ sī góa ê, lí góa cháu-khui!
75098.老婦人: Ū, góa ê pi-chhám chí ū lí ōe thang góa kái-koat, lí ê chîⁿ khǹg teh seⁿ thâng, seⁿ sian, chóng-sī lí
75199.財主: Bōe ēng-tit, góa ê chîⁿ bōe ēng-tit hō͘ lí, lí góa cháu khui, kā góa chhut-khì!
752Bōe ēng-tit, góa ê chîⁿ bōe ēng-tit hō͘ lí, lí kā góa cháu khui, góa chhut-khì!
753lâi chia, nā bô góa chi̍t-miā káⁿ tio̍h o͘-o͘ ai-chài, Taⁿ chhiáⁿ lí góa thîn chi̍t-poe léng-chúi lâi hō͘ góa. (匠夫khì tò chúi, phâng
754lí. In-ūi sòng-hiong lâng sī thàn-chia̍h thàn-chia̍h hō͘ lí án-ni góan lô-so, liân thàn chúi lim to bô!
755121.財主: Sai-hū ah, lí chò lí góa khí, m̄-bián koh khòa-lū it-chhè ê sū, góa tek-khak ōe chiàu
756127.財主: Góa ū tāi-chì ài lí kóaⁿ-kín góa chò, (到金庫拿錢出來), lí chiong chit bān gîn ê 支票 the̍h khì hō͘ bo̍k
757koh phah-sǹg, koh chiong chit chheng kho͘ the̍h khì hō͘ góa ê tōa-só, i kóng m̄-bián hêng, nā khiàm-ēng chiah koh lâi. Koh chit saⁿ-pah
758saⁿ-pah kho͘ the̍h khì hō͘ Kim-hio̍h, ka kóng sī i ê ge̍h-hōng, sòa i kóng, thâu-ke beh tùi i chhē put-chū, ǹg-bāng i ōe-thang koh lâi
75920. 老婆: Soat-hoa, góa tio̍h lí kóng m̄-bián kiò i-seng lâi, lí thái beh án-ne, lí bô siūⁿ lán
760hoa, si̍t-chāi hō͘ lí chin lô-khó͘ tio̍h-bôa, a-bú lóng bōe-thang lí chai-pôe, hóan-tńg tit-tio̍h lí chin tōa ê pang-chān. Siat-sú
76127. 小女: A-bú, lí m̄-bián koh i siūⁿ lah, nā ū sèⁿ-miā i chiū ōe koh tńg-lâi lah, koh hit-khóan
76231. 浪子: Góa ê sū lí m̄-bián góa kan-sia̍p, kiat-kio̍k lí iā bô thang hō͘ lí ê kiáⁿ hēng-hok lah............
763chai thang chhé-ngō͘ hóan-tńg chiong góan só͘ óa-khò ê chhiú-chí góan pak khì, lí chôan-jiân lóng bô thian-liông.
764chò kang, chi̍t ê āiⁿ tī kha-chiah, chi̍t ê khan tī chhiú-ni̍h khì lâng sóe saⁿ, ū sî tio̍h àm-mê iā bô khùn lâi kā lâng chò saⁿ
765chhiú-ni̍h khì kā lâng sóe saⁿ, ū sî tio̍h àm-mê iā bô khùn lâi lâng chò saⁿ, ū sî tio̍h ji̍p khì chhim-soaⁿ táu-té khì khioh tek-
766chiah tio̍h. Koh chit sî lóng bô lâng teh khòaⁿ?? Hó, góa tio̍h lâi i chhiúⁿ hit ê phôe pau-á?
767lâng m̄-thó m̄-thàn, chò chit-khóan hôaiⁿ-pà sū, tio̍h ài tōa-tōa i kà-sī chiah ōe sái-tit.
76829.市民b: Tāi-jîn ah, che tio̍h ài giâm-giâm lâi i chhú-lí chiah ōe ēng-tit, nā bô kiâⁿ liáu ōe phah-pháiⁿ lâng
76930.警官: Khó-ò͘ⁿ kàu-ke̍k, pa̍k khí-lâi!( pa̍k) Siàu-liân-lâng hó tōa táⁿ, káⁿ chò chit khóan khó-ò͘ⁿ ê
77023.金鳳:M̄-bián, góa ê mi̍h-kiāⁿ lín lóng m̄-thang góa bong tio̍h. Chhiáⁿ lí phâng chúi lâi hō͘ góan sé bīn.
771lè!(khan老婆到台前)Lí tio̍h m̄-thang hō͘ hit-khóan thiaⁿ tō-lí ê lâng teh lí chú-ì, thiaⁿ tō-lí sī lâng-lâng só͘ iàm-ò͘ⁿ ê sū, koh lí
772sī lâng-lâng só͘ iàm-ò͘ⁿ ê sū, koh lí nā sí liáu ōe khì hō͘ i lí ó͘ ba̍k-chiu khí-lâi. Lí nā bô chhōa tio̍h hit-khóan thiaⁿ tō
773lah, hit-khóan ji̍p-kàu lâng tio̍h m̄-thang koh hō͘ i tiàm chhù,tio̍h kóaⁿ chhut-khì, nā bô, tek-khak ōe hāi-tio̍h lán ê ka-têng.
77442.金鳳:Hit khóan lâng chiah lī-hāi, taⁿ tio̍h kín-kín kóaⁿchhut-khì, lán iā bô eng-kai koh lâu i tī chhù lāi.
775 ōe hō͘ lí iau sí mah? Lí m̄-bián kiaⁿ bô thang chia̍h lah, lí nā i kóaⁿ chhut-khì, lí m̄-bián kiaⁿ bô chîⁿ lah, taⁿ chiah ê chîⁿ hō͘
7767.老婆:清香lí sī tī hia teh kóng sím-mi̍h?! lí kóng kúi cha̍p-pái lí iā bōe-hiáu thiaⁿ, chhàu lâng, bô chì
777( i khiú-lâi piⁿ-thâu)
778 lí kóng hit hō thiaⁿ tō-lí ê cha-bó͘ lâng siph7aiN-mi̍h m̄-thang óa
779tio̍h tòa to chhiuⁿ,ji̍p mn̂g chiū hāi-sí ang-sài, jiân-āu chiū beh lán phòa liáu-liáu lah.
7800.秀蘭:A-só, chhiáⁿ lí sià-bián góa, (chin tio̍h-kip,ēng toh-pò͘ beh chhit saⁿ, 金鳳chiong i oe tó)
78111.金鳳:Lí àn-sǹg beh góa pìⁿ hō͘ pháiⁿ tio̍h bô?! Ēng hit ê là-sap pò͘ teh chhit sím-
782thoa 老婆chhut-lâi)A-bú khòaⁿ lí beh án-chóaⁿ siat-hoat, chit-niá saⁿ góa hāi kàu là-sap khì lah, chit-niá sī ū chîⁿ bô tàng bóe ê
783hāi-thâng, lóng sī hō͘ lí hāi kàu chhiⁿ-chhám kàu ke̍k, góa tō lí kóng hiān-chāi góan bô khiàm-ēng lí, lí tio̍h chhut-chhut-khì
784-thang koh kap góan kô-kô tîⁿ. Kim-hōng, lí chiong i ê pau-ho̍k-á khóan chhut-lâi.
785só, jī-só, lí m̄-thang khì lah, m̄-thang pàng-sak góan lah!( 清香khì i lám-tiâu)
786 iáu bōe tńg-lâi. Khó-lîn ê kiáⁿ ta̍k-ji̍t lóng tio̍h chhut-khì lâng sé-saⁿ thàn chîⁿ. Ah, góan bú-kiáⁿ ná lâi ná pháiⁿ-miā.
787lo̍h-khì ê 3 tè sī Po͘-lí Lô Bûn-hok Bo̍k-su kià lâi ê, chhim-chhim tāi-ke seh to-siā.
788I: Bí-iông lí koh khì chún-pī kiông-sim-che lâi i chù.
789B: Sian-siⁿ pài-thok lí chù hòⁿ!
790lâng ū ha̍h. Ài-hūi chit-má seng thiu Gī-ióng kun ê 200 óa, lâi chù, āu-lâi nā ū pit-iàu chiah koh lâi pài-thok in 2 ūi, taⁿ lí
791J: Tōa-be̍h peh-á lí bé 1 óaⁿ.
792 kah bô siaⁿ lah, tek-khak pak-tó͘ iau, in ê lâng m̄ chai tī tó-ūi, mn̄g iā bē hiáu ìn.
793ché, lâng góa che tōa-be̍h môai kài hó chia̍h neh. (iōng thng-sî i chhī) (Jîn-ài ché khì bé thit-thô mi̍h hō͘ i)
794P: Ah! Lí thái ē mn̄g án-ni? Lín pa-pa hō chò sím-mi̍h miâ? Lí ū ma-ma bô?
795J: chhōa lâi khì phài-chhut-só͘ pò noh, iā bô beh án-chóaⁿ?
796P: Góan chit-keng tiàm-á kiáⁿ, bô, góa tō khioh khí lâi chhī.
797J: Tī hóe-chhia lō͘ piⁿ teh khàu lah, khah mn̄g to m̄ ìn, góa chhōa i lâi chia̍h tōa-be̍h môai lah.
798G: Lín ū beh khioh khì chhī bô?
799tòa tī Tâi-pak, góan keh-piah ū chi̍t keng io̍k-iù-īⁿ. Só͘-í góa chhōa lâi khì hia, chit-tiuⁿ sig7oa ê bêng-phìⁿ, nā ū lâng chhōe
800G: Hó! Bô góa chhōa lâi khì, nā ū lâng chhōe, chiah pò i lâi hōⁿ!
801L: Lí sī hóe-chhia sio-chông ê sî tio̍h tāng-siong, lâng lí kng lâi N̂g sian-siⁿ chia, taⁿ kai-chài cheng-sîn lah, lí bān chhiáⁿ
802L: N̂g sian-siⁿ kap chiah-ê hō͘-sū sió-chiá chiah-ni̍h lí chiàu-kò͘, chit 3 ê chheng-liân bô tiâu-kiāⁿ hoaⁿ-hí hoeh hō͘
803M: Iā lí bô chhōa lâi sī bô?
804M: Ai ioh! Thài ē beh góa chhōa khì hiah hn̄g lah.
805I: Sī, sī chhiáⁿ Tōa-be̍h peh-à lâi, lán chiū ū hoat-Tō͘, lí tio̍h chē 3-lián
806be̍h peh-à lâi, lán chiū ū hoat-Tō͘, lí tio̍h chē 3-lián-chhia khì chài lâi hâⁿ!
807-tō sian-siⁿ lâi thàm lí, iā thè lí kî-tó, chin-chiàⁿ Siōng-tè lí pī-pān hiah ê chheng-liân hoaⁿ-hí hoeh sàng lí, lí chiah tit-tio̍h
808kō kah chôan thô͘, khàu-kah bô siaⁿ, té tōa-be̍h-môai hō͘ chia̍h, mn̄g kòe-lâi mn̄g kòe-khì iā lóng m̄-ìn.
809P: Kóng tī hóe-chhia lō͘-piⁿ teh khàu, i chhōa lâi ê.
810I: Hit ê sin-sū sī án-chóaⁿ kóng lín chhōa gín-á khì?
811 téng mn̄g ē, lóng m̄ ìn, góan to chiâⁿ-bô hoat-tō͘, tú siūⁿ beh chhōa khì phài-chhut-só͘ ê sî, chi̍t-ê chhēng se-chong ê sin-sū
812Tâi-pak, m̄-chai kóng in chhù tī sím-mi̍h īⁿ ê keh-piah. Kóng i beh chhōa khì, nā-ū lâng chhōe chiah pò khì i hia, góa to siūⁿ kóng
813 Ā hó-kóng, kóng kah góan hit ê lāu 38 ê, kìⁿ ū jī-chóa, lóng lí sa-sa khì khí-hóe, chá-khí liân hit-tiuⁿ phiàn-toaⁿ chò chi̍t
814lí sa-sa khì khí-hóe, chá-khí liân hit-tiuⁿ phiàn-toaⁿ chò chi̍t ē lí sio-sio tiāu-khì, chiah teh hùi-khì, m̄-sī sáⁿ. Tú-á lín chit
815I: Bí-iông lí koh iōng 3-lián-chhia chài Tōa-be̍h peh-à tńg-khì, iā hùi-sîn lí chin-chē sî-kan, che
816M: Chhiáⁿ Bo̍k-su góa siūⁿ.
817chit pái beh chò tāi-piáu khì kàu-hōe, só͘-í teh siūⁿ kóng lâi i chò chi̍t-niá súi-saⁿ hō͘ i chhēng.
818S: Góa mā ū chhōa lâi neh, tī keh-piah teh khòaⁿ thit-thô-mi̍h, A-hiong lâi ò͘.
819J: Sī ū lâng beh chhiàⁿ sī bô? (2 lâng m̄ i kóng) Lín tī chia teh thèng-hāu sī bô? (chit-sî sek-lāi ū cheng
820T: Hó, āu-lâi chiah koh lí thong-ti.
821S-2: Sian-seⁿ, pài-thok, pài-thok, góa chhiàⁿ hòⁿ. (chiū thè-tiûⁿ. Ǹg S-1 kóng) Taⁿ ōaⁿ lí o͘h! (Chit
822K: Bo̍k-su-niû! (ǹg lāi-bīn teh kiò) Bo̍k-su tńg-lâi lah. ( bo̍k-su siu kóai-á, bō-á. Bo̍k-su-niû chhut-lâi gêng-chiap.)
823B: Góa khì Tiong-sìn peh ê chhù khòaⁿ-khòaⁿ leh, i chit 2, 3 ji̍t khì kôaⁿ tio̍h, teh kan-khó͘ tó tī
824chiām léng, pak-hong iā chám-jiân thàu. Só͘-í góa tōa-mn̂g lóng koaiⁿ tiâu leh.
825J: Lí chin ū thiàⁿ-sim hō͘ góa tòa, hō͘ góa chia̍h ia̍h bô beh góa the̍h chîⁿ.
826ia̍h kóng, “Kiû chiū tit-tio̍h, chhōe chiū tú-tio̍h, phah mn̂g chiū lín khui”. Taⁿ lí ún-tàng ū chōe-chōe khiàm-khoeh, lí iah tio̍h
827sù bí-niû tī góan ê bīn-chêng, góan beh hióng-siū ê tāi-seng, lí kám-siā, khò Chú ê miâ A-men. Taⁿ m̄-bián kheh-khì, piān chhài
828-pō͘ ê sî, tī mn̂g-kháu khòaⁿ-kìⁿ khǹg tī hia, só͘-í góa chiū the̍h ji̍p lâi. (khiā khí lâi)
829m̄-chai sī sím-mi̍h? Kài tú-hó Bo̍k-seng hiaⁿ tī hia teh lâi, lâi i mn̄g khòaⁿ māi.
830tio̍h, lí ioh ê m̄-tio̍h lah, m̄-sìn Iú-sêng hiaⁿ tī hia teh lâi, lâi i chhéng-kàu. Iú-sêng hiaⁿ, tàu-tí Iâ-so͘ ê chit-gia̍p sī sím-mi̍h?
831chiàu-kò͘ lán, chhin-chhiūⁿ bo̍k-chiá chiàu-kò͘ iûⁿ-á; iā sī gâu lán siu-chéng lán pháiⁿ-khòaⁿ ê phín-hēng, chiâⁿ-chò ke̍k hó khòaⁿ
832-khak hîn, chhàu kha phīⁿ-liâm lóng lâi chhōe góa, bián chîⁿ beh lín hōng-sū, kiám-chió lâng-lâng ê kan-khó͘.
833SHAKESPEARE, “THE MERCHANT OF VENICE” hoan-e̍k--ê. Tī chia chhim-chhim ài i seh to-siā.
834tông-chêng i, chóng-sī tú-tn̄g i pún-sin bô hiān-kim, só͘-í ū khì i pêng-sî put-chí iàm-ò͘ⁿ, hit ê pàng tāng-lāi ê Iû-thài lâng
835-ò͘ⁿ, hit ê pàng tāng-lāi ê Iû-thài lâng, kiò-chòe Shylock, beh i chioh 3000 ducat lâi hō͘ i. Chóng-sī chit ê Shylock siông-siông
836 i pàng tāng-lāi; só͘-í sim-tóe chin bô hoaⁿ-hí, chhē ki-hōe beh in pò oan-siû. Chin tú-hó, tú-tn̄g Antonio lâi beh kā i chioh 3000
837 ki-hōe beh kā in pò oan-siû. Chin tú-hó, tú-tn̄g Antonio lâi beh i chioh 3000 ducat, i sûi-sî tah-èng i, kóng i bô beh kā i the̍h tāng
838Antonio lâi beh kā i chioh 3000 ducat, i sûi-sî tah-èng i, kóng i bô beh i the̍h tāng ê lī-sek, kan-ta tio̍h li̍p khòe-iok siá bêng, nā-sī
839tōng, lâi bián-tû hit ê kho-liāu, m̄-nā án-ni, gôan-kim lí iā beh i kiám-chió tōa-pō͘-hūn. Kūn-lâi pī-kò ê
840Shylock: Ehⁿ! Lí ài hō͘ to̍k-chôa lí kā nn̄g-piàn mah?
841Shylock: Ehⁿ! Lí ài hō͘ to̍k-chôa kā lí nn̄g-piàn mah?
842chòe sòe ê éng iā thang kap chhâi-lông kè-kàu, khòaⁿ i siáⁿ-sū -sí iûⁿ-bú, iā pàng kù-chāi iûⁿ-kiáⁿ háu beh chhē i ê lāu-bú!
843Nerissa: Sī, Kok-hā, Bellario phok-sū beh lí chhéng-an, (chìn-chêng chiong su-sìn hiàn hō͘ Kong-chiok).
844lūn jû-hô tī Venice kok-lāi, bô chi̍t lâng ū hit hō kôan-le̍k thang i piàn-keng, nā-sī chi̍t-pái chòe put-tong ê lē, chiū án-ni chòe
845hoat. Chóng-sī i hō͘ góa bián tú-tio̍h chit khóan ê pi-chhám. Taⁿ lí só͘ thiàⁿ ê hu-jîn chhéng-an, pò i chai Antonio àn-cháiⁿ-iūⁿ
846Bassaino: Chá-chá chiū lí kóng, chîⁿ tī chia lah! Lâi the̍h lah!
847chha khin-tāng, chiū chha chi̍t ki thâu-mn̂g ê tāng ê sî, chiū beh lí chhú sí-hêng, iā beh kā lí bu̍t-siu só͘ ū ê châi-sán!
848 ki thâu-mn̂g ê tāng ê sî, chiū beh kā lí chhú sí-hêng, iā beh lí bu̍t-siu só͘ ū ê châi-sán!
849Bassanio: lí kóng góa to ū tòa--lâi, chiah, tī-chia lâi the̍h!
850Gratiano: lí kóng, Daniel leh, tē-jī ê Daniel lah! Iû-thài lâng ah, góa kā
851Kā lí kóng, Daniel leh, tē-jī ê Daniel lah! Iû-thài lâng ah, góa lí seh-siā, in-ūi chit kù sī lí kà góa ê lah!
852 lí sī siāng chi̍t-iūⁿ. Chi-chhî góa ê seng-o̍ah ê châi-sán nā góa bu̍t-siu--khì, chiū góa ê sìⁿ-miā sòa hō͘ lí sī tong-jiân!
853ūi chu-hiân! I ê châi-sán ê chi̍t-pòaⁿ hit tiâu ho̍at-kim, chhiáⁿ i bián-tû! Beh hō͘ góa ê chi̍t-pòaⁿ iā bián, bô tit-tio̍h hit pòaⁿ
854ūi lí ê sî-kan m̄ iông-ún lí, ... (tùi Antonio) Antonio, lí tio̍h chit ūi sian-siⁿ seh-siā. In-ūi lí ū siū-tio̍h i ê un-gī chin tōa!
855Lâi Góan kiong-hí lâi kā Góan kó͘-lē
856Lâi kā Góan kiong-hí lâi Góan kó͘-lē
857今仔日來參加婚禮喜宴的親成朋友真正濟,非常感謝恁來鬥鬧熱,來 阮蕭老師蕭太太恭喜,祝福蕭亦哲劉碧如兩位新人手牽手建立美滿家庭。
858上路尾beh 逐家紹介--ê 是為咱台灣母語扑拼,無惜時間精神,歡喜付出ê 台文朋友,台語羅馬字協會理事長張醫師kap 理監事眾兄姊。
859非常歡喜逐家來參加chit-ê 婚禮,tī-chia 我代替蕭老師蕭太太 逐家說一下ló͘-la̍t,感謝!感謝逐家來鬥鬧熱,祝逐家新年快樂,闔家平安大發財!
860新郎新娘已經來到禮堂,請逐家閣phok-á 鼓勵一下
861證婚人媒人婆--ā kap 雙方主婚人 新郎新娘恭喜。(恭喜)
862請翕相師傅 chit-ê 有紀念性的鏡頭留一個紀念,請新郎新娘證婚人媒人kap 兩方親家親姆排一個上讚的姿勢,hō͘ 翕相師傅翕相。
863歡喜,酒桌辦kah chiâⁿ chheⁿ-chhau ,逐家著愛食hō͘ 飽,liam-mi̍h 請新郎kap 新娘上桌,若有人beh 講好話, 新人恭喜chiah 喝聲。代先由我先來紹介新郎新娘ê news hō͘ 恁知:
864 時仔是愛情ê 力量,借拍球練球ê 機會teh 熱戀,莫怪無時間thang 讀冊,是好佳哉,差一屑仔無hông 當掉。亦哲兄,tī-chia 你漏氣,請你mài 見怪。
865Gún tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, tiām-tiām-á lín chiok-hok, chiok lín siⁿ-ji̍t khòai-lo̍k.
866Nā ū ki-hōe, chhiáⁿ thè góa Lah-jih hiaⁿ chhéng-an.
867góa bô hoat-tō͘ khì chham-ka sēng-hōe, tī-chia, iōng chit-tiuⁿ phoe lín chiok-hok, ǹg-bāng BONG-pò ē-tàng chiâⁿ-chò Tâi-ôan-lâng bô
868Atin: Cha-po͘-lâng ê chhùi ná kim ê, chin bô ài lâng mn̄g-lō͘.
869lē hō͘ lán ê kà-sī: lán ài thàn gín-á sè-hàn ê sî-chūn to̍h hō 1 ê "Eng-bûn miâ", kà i án-chóaⁿ pheng-siá, hō͘ i iōng liáu
870 khòai. Chit-hō chhì-ūi ài chia̍h chhân-ke í-ki̍p chôa, i chi̍t-ē -tio̍h chôa chiū seng-khu kiù-oa, lâi bián hō͘ chôa hóan-tńg kā i
871ē kā-tio̍h chôa chiū seng-khu kiù-oa, lâi bián hō͘ chôa hóan-tńg i, kàu chôa ê la̍t chīn, jiân-āu chiū chia̍h lo̍h-khì. Tang-thiⁿ ê
872 Tâi-ôan-ōe soah piàn-chò ū siaⁿ bô jī. Sīm-chí thóng-tī chiá lâng kóng Tâi-gú sī chòe té-kip ê giân-gí. Ūi-tio̍h beh siá Tâi
873hiān-tāi-hòa. Mā kî-bōng Tâi-bûn-lâng lâi saⁿ-kap hia̍p-chō͘. Beh Tâi-gí hiān-tāi-hòa chit ê kan-lân ê khang-khòe tio̍h ài ū kok
874Gián-si̍p-hōe ê tho̍k-su-hōe tha̍k-chheh pò-kò. Chú-iàu tio̍h sī beh góan só͘ tha̍k ê chit pún chheh "Kán-bêng Tâi-ôan-sú" (Iûⁿ Phek-
875thian-chai tē-ē(地厄) chiok-chē, chúi-chai liáu-āu ê ta-hān kap ki-hng, un-e̍k chhōa--lâi. Thóng-tī-chiá bô lêng-le̍k kiù-chè , jîn-bîn
876thóng-kè--khí--lâi, ū bîn-piàn (民變) 42 pái, hâi-tàu(械鬥) 28 pái. Nā i koh khah chim-chiok siūⁿ--chi̍t--ê, chit ê sò͘-bo̍k chin-chiàⁿ sī
877sûn chhân-hn̂g, ū tāi-chì tio̍h lia̍h hiong-chha̍t pō͘(捕) húi-lūi. chit tīn lâng teng-kì lia̍t-kóan. Phì-jū kóng tī 1838 nî hoat-seng
878 lâi tùi-thāi chiah ê I-seng thôan-kàu-sū. Lán ê Hàn-i sīm-chì in gō͘-hōe, kóng ”âng-mô͘ i-seng ōe kái-phòa lâng ê sin-thé lâi
879"joke", ū 2 ê gí-ì sêng-hun: amusing kap ridiculous.Tī Hôa-gí lóng chheng-ho͘ chò 笑話. Tī Tâi-gí lán ài kā pun chheng-chhó: amusing ê
880ridiculous.Tī Hôa-gí lóng kā chheng-ho͘ chò 笑話. Tī Tâi-gí lán ài pun chheng-chhó: amusing ê sêng-hun khah tāng..ê, kiò chhiò-khoe; nā
881-sek..ê, khòaⁿ-tio̍h ē kiaⁿ; kap phú-sek..ê, m̄-chai teh kóng siáⁿ. koan-liām pun hō͘ chheng-chhó sī hiān-tāi lâng ê ki-pún tiâu-kiāⁿ
882 pō͘-hūn hiān-iú ê pian-bé phiau-chún. Chiū-sī kóng lí ē-tàng hiān-iú bô kāng gí-giân ê chu-liāu lóng chóan-chòe Unicode, chiah
883 ê ì-sù sī, GCB cha-bó͘ gín-á chhōe tio̍h kah-ì ê cha-po͘ lâng, i khan-chhiú tńg-khì hō͘ pē-bó khòaⁿ. Iàu-kiû pē-bó ín-chún chhōa
884 I hoat-hiān Tâi-ôan lâng lóng teh thè pa̍t-lâng siat-sióng. Lóng ka-kī ê khòai-lo̍k kap hēng-hok khǹg tī piⁿ..a. Góa tùi i chiah-ni̍h
885chhim-khek jīn-sek Tâi-ôan lâng ê sèng-keh, chin khim-phòe. Góa mā kiàn-gī ka-kī ê khòai-lo̍k kap hēng-hok mā ài tâng-chê khó-lī.
886pí lí chò kî-tha-ê tāi-chì koh khah ū ì-gī. Le̍k-sú koh khah ē lí lâu miâ. Bó-gí ê ho̍k-heng bûn-gē chiah ē-tàng ho̍k-heng, jîn
887sî , soaⁿ-lāi soaⁿ-téng it-chhè lóng khai-khún , tōa chhiū-nā tio̍h i khui , kim-gîn chio̍h-thòaⁿ chióng-chióng ê khòng-sán nā ū , chiū
888khui , kim-gîn chio̍h-thòaⁿ chióng-chióng ê khòng-sán nā ū , chiū i ku̍t ; ē thang chai-chèng ê só͘-chāi chiū chai-chèng , bē- -ê chiū
889bīn iā tian-hong thang liâng, lâng-kheh ê saⁿ seng-soa ū lâng thang i chhit. Lâng-kheh só͘-bé ê mi̍h m̄-bián ka-tī the̍h , nā kā i kau
890thang kā i chhit. Lâng-kheh só͘-bé ê mi̍h m̄-bián ka-tī the̍h , nā i kau-tài , ū chū-tōng-chhia á-sī hóe-chhia thang kā lâng chài kàu
891tī the̍h , nā kā i kau-tài , ū chū-tōng-chhia á-sī hóe-chhia thang lâng chài kàu chhù. Nā-sī khah-hn̄g- -ê , sûi-sî ē-thang kā lán
892thang kā lâng chài kàu chhù. Nā-sī khah-hn̄g- -ê , sûi-sî ē-thang lán kià iû-piān ūn-sàng kàu lán tau; put-lūn lí kau-koan chē-chió
893pō͘ Lîm Hiàn-tông Sian-siⁿ in hiah ê lâng tī sin khí ê Tâi-bú-tâi in khui Hoan-gêng-hōe , góa hit-sî iā ū tī-hia kóng chit-khóan ì
894ài kóng ê sim-su thôan hō͘ in chai.m̄-nā án-ni,só͘ ìn hiah ê chóa i kap kui-pún (chiū-sī chheh),siu-hó khí-lâi khǹg,sui-sī khah-kú
895hêng -siōng khòaⁿ-kìⁿ sī chhian-piàn bān-hòa ; m̄-kú nā jīn-chin hun-piat , chiū chai put-kò sī 『Lí ,』『Góa ,』chit nn̄g khóaⁿ ê lâng
896sī ta-po͘-lâng chú-ì , cha-bó͘-lâng ê tāi-chì iā-sī ta-po͘-lâng i chú-ì.』Tùi án-ni , ta-po͘-lâng chiū ka-tī chú-ì; koh chhōa chi̍t
897góa ka-tī chò , chhiáⁿ lín bián thè góa ; ia̍h lín nā ū ài góa lín chò , sui-jiân sī pàng-sak góa ka-tī , góa iā sī hoaⁿ-hí kā
898kā lín chò , sui-jiân sī pàng-sak góa ka-tī , góa iā sī hoaⁿ-hí lín chò.』 Che chiū-sī chi̍t lâng ka-tī hoaⁿ-hí chò chèng-lâng ê
899phêng lán. Kóng lán hó , á-sī kóng lán pháiⁿ , lán eng-kai hó-hó i khioh lâi chò chham-khó.
900tāi só͘ hoat-kiàn ê kū hng-thâu. Pa̍t-lâng í-keng kiò lûi-kong teh in thoa-chhia, kiò sih-nà kā in chhōa-lō͘ ; m̄-kú lán ê hiaⁿ-tī chí
901thâu. Pa̍t-lâng í-keng kiò lûi-kong teh kā in thoa-chhia, kiò sih-nà in chhōa-lō͘ ; m̄-kú lán ê hiaⁿ-tī chí-mōe kiám m̄-sī iáu-kú chhiú
902 thun-lún ê ì-sù, ū chin bē kham-tit siū ê tāi-chì , ēng kiông i siu- -khí-lâi. Iáu chit ê ì-sù sī gâu tòng-kú , kú-kú bô piàn
903pau-hâm thun-lún , á-sī nō͘-sèng , bô sîn-keng bô kám-kak, lâng lán phùi-nōa tī bīn-ni̍h iā lia̍h-chò sī kā lán hiù phang-chúi;
904keng bô kám-kak, lâng kā lán phùi-nōa tī bīn-ni̍h iā lia̍h-chò sī lán hiù phang-chúi; m̄ hān-tiāⁿ m̄-káⁿ chhit- -khí-lâi , tian-tó
905phang-chúi; m̄ hān-tiāⁿ m̄-káⁿ chhit- -khí-lâi , tian-tó tàm-thâu lâng she ló͘-la̍t. Koh-chài sī sím-mi̍h ū pá-ak , ū chiat-chhò; chi̍t
906 m̂ tī-teh. Góa chhun-chhiú chiong hiah ê m̄-chiâⁿ-mi̍h ê hoe-m̂ beh i liàm tàn-ta̍k, thang hō͘ hoe khui-liáu hó sè-bīn , ia̍h ē khah tōa
907 sè-bīn , ia̍h ē khah tōa-lúi . Lāu-tōa-lâng chiong góa ê chhiú góa lia̍h-teh kóng, 「Âi- -iô !Bô chhái lâng ê mi̍h , m̄-thang lah.
908kàu tī chit ê khóan , kan-ta khòaⁿ-kìⁿ hoe-m̂ chē lúi chiū hoaⁿ-hí, i liàm khí- -lâi chiū m̄-kam, án-ni kiat-kio̍k sī bô hó hoe thang
909lâng tio̍h pài kan-ta chi̍t ê chin ê Sîn , kàu-bóe sòa hō͘ lâng i lia̍h khì tèng Si̍p-jī-kè. Chóng-sī ūi-tio̍h i só͘ lâu ê huih
910Siáⁿ-hòe sī mi̍h neh?Góa i hō ,lâng í-gōa thiⁿ-tē-kan só͘ ū it-chhè to lóng sī mi̍h.ji̍t-
911 liáu châi-sán; in tain-tò beh kóan-hat chiah-ê. Ji̍t-thâu in chiū i lī-iōng pha̍k-mi̍h hō͘ i ta; go̍eh-lûn nā chhut, in chiū lia̍h i chún
912chhia, tioh ki-khì; lia̍h sih-ná lâi lán ê chhù-lāi, chò lán ê teng, lán chiò-kng mah?
913âng-thô͘ chò chi̍t ê ta-po͘-lâng. Kàu chi̍t ji̍t chiong hit ê lâng i bê hō͘ i khùn- -khì,chiah tùi hit ê lâng ê seng-khu the̍h chi̍t
914chú chò chi̍t chéng ê châi-sán,ē iōng-tit chiàu lâm-chú ê ì-sû i chhe-sái bé-bē, chhin- chhiūⁿ bē ti bē iûⁿ ê khóan-sit.Iā koh-
915po͘-kiáⁿ ka-tī iā chin tek-ì, chhin-chiâⁿ péng-iú kò-kò móa-chhùi i kóng, 『Kiong-hí !』Ia̍h nā seⁿ cha-bó͘-kiáⁿ , chiū lia̍h ū chún-chò
916 lia̍p thô͘-ang-á sī bô siāng. Thô͘-ang-á lia̍p koh-khah chē sian, i pâi kui-lia̍t. i chiū tiām-tiām tiàm hia chhāi, m̄-bián chia̍h iā
917tāng-tàⁿ hō͘ chèng-lâng taⁿ , kiám-chhái sī ke pàng chi̍t chia̍h hó͘ lâng. Só͘-í seⁿ-kiáⁿ sī hó. sī chin thang kiong-hí ; chóng-sī iā
918 sui-jiân sî-sî ū piàn-ōaⁿ hoat-ta̍t , chóng-sī i nā m̄-sī lâng i ku̍t , kā i kng, i tek-khak sī bē thang sóa kiò-ūi , Thâng-thōa
919sî-sî ū piàn-ōaⁿ hoat-ta̍t , chóng-sī i nā m̄-sī lâng kā i ku̍t , i kng, i tek-khak sī bē thang sóa kiò-ūi , Thâng-thōa chiáu-chiah
920 ; beh-lim m̄-lim sī chhut-chāi gû ka-tī chú-ì, pa̍t-lâng bē thang i kan-sia̍p. Gû ê tín-tāng sī chhut-chāi i ka-tī , só͘-í sī pí
921hêng-tōng, iáu-kú ē thang chai-iáⁿ chiu-ûi ê chōng-hóng , ē-hiáu i an-pâi hō͘ i khah hó-sè, hō͘ i khah chìn-pō͘; che chiū-sī lâng
922nā chi̍t châng chhiū, tiāⁿ-tio̍h bô pàng hō͘ lōan-lōan hoat. Chiū i chián-hio̍k tiau-ki hō͘ i khah hó-khòaⁿ. Nā-sī bô tē-tîⁿ , in iā
923hāng-mi̍h , á-sī chi̍t-chân sū , hó-pháiⁿ sī bē iōng-tit khin-khin i phòaⁿ-tòan. Tio̍h khòaⁿ hit-hāng mi̍h , hit-chân sū sī chhut-tī
924 hòe. Koaⁿ-hú lia̍h-chò chin hán-iú, tú chún-pī teh-beh sàng mi̍h i chiok-hō; pī-pān iáu-bōe chiâⁿ ê sî, chiū kòe-sin khì.
925thang chiâⁿ chò Sîn. Sîn sī Sîn ka-tī ; lâng tòan-tòan bē thang i thiⁿ chi̍t-hun, á-sī kiám chi̍t-hô.
926chek-chē ē chiâⁿ hái, chóng-sī chiong thong thiⁿ-kha-ē ê lâng, lóng i chi̍p óa-lâi , kiat-kio̍k iā sī lâng lah, tòan-jiân bē thang chiâⁿ
927chiū-sī bô hān-liōng ê o̍ah-miā, sī bē sái-tit iōng sím-mi̍h thang i chè-hān, iā-sī bē sái-tit iōng sím-mi̍h thang kā i chhek-liōng.
928sím-mi̍h thang kā i chè-hān, iā-sī bē sái-tit iōng sím-mi̍h thang i chhek-liōng. Nā-sī ē thang iōng nî-go̍eh thang kā i chhek-liōng
929sím-mi̍h thang kā i chhek-liōng. Nā-sī ē thang iōng nî-go̍eh thang i chhek-liōng , khòaⁿ sī tn̂g á-sī té, he̍k-sī iōng seng-khu kā i
930thang kā i chhek-liōng , khòaⁿ sī tn̂g á-sī té, he̍k-sī iōng seng-khu i chè-hān, khòaⁿ sī lí-ê góa-ê , á-sī pa̍t-lâng ê ; hit khóan
931lán ū chai, éng-óan ê o̍ah-miā sī bē iōng-tit hō͘ sím-mi̍h thang i thiⁿ chi̍t-hun, kiám chi̍t-hô , i sī i ka-tī . M̄-nā án-ni, i sī
932 chhiáⁿ mài-tit lūn; lán chhiáⁿ chiàu kok-lâng só͘ sìn-ê , lóng i jīn-chò tio̍h. Lán só͘ ài lūn- -ê, chiū-sī koh-lâng só͘-sìn
933 pe̍h-hiā chhńg-khang; bô lōa-kú nā m̄-sī tōa-chhù tó lo̍h-lâi, i khàm-ba̍t-khì, tek-khak iā-sī hō͘ soaⁿ -khîm iá-siù kā i thoa-khì
934lo̍h-lâi, kā i khàm-ba̍t-khì, tek-khak iā-sī hō͘ soaⁿ -khîm iá-siù i thoa-khì chia̍h.
935sim-sek, ū si̍t m̄ hō͘ i poe, ū só͘-chāi m̄ ín-chún i khì, ji̍t-ji̍t i koaiⁿ tī lam-á-lāi. Lâng nā ōaⁿ-chò chiáu-á, m̄-chai beh cháiⁿ
936 lí tām-po̍h, hō lí thang i-peⁿ; ia̍h khah khì ū chi̍t chiah káu ē lâng, lí chhiáⁿ khah sió-sim.』
937tòa chîⁿ, só͘-í bē thang chiàu i ê sim; koh-chài i bô khòaⁿ hit ê i pun-chîⁿ ê lâng chò khit-chia̍h, bô khòaⁿ-khin- -i, tùi sim-koaⁿ-
938khah thè-pī, khah iu-ut ê khóan. Phì-lūn kóng: Chāi lán sī kóng, 『-ti só͘ m̄-ài- -ê m̄-thang hō͘ pa̍t-lâng, án-ni chiū-sī ū jîn-ài.
939chiū-sī chip-bê, só͘-í tùi seng-khu só͘ hoat it-chhe ê kám-kak, tio̍h i kìm-chè hō͘ i siau-bô- -khì. Tùi án-ni sìn Pu̍t-kàu ê lâng ū
940-tē-kan bān-hāng-mi̍h lóng sī bô kiaⁿ-hiâⁿ ; in lóng káⁿ óa-kīn i gián-kiú kàu chin, kā i the̍h-lâi chò lâng ê lō͘-ēng. Lán Tang
941lóng sī bô kiaⁿ-hiâⁿ ; in lóng káⁿ óa-kīn kā i gián-kiú kàu chin, i the̍h-lâi chò lâng ê lō͘-ēng. Lán Tang-iûⁿ lâng chiū m̄-káⁿ;
942 teh pài ê lûi-kong sin-nà; Se- iûⁿ lâng in lóng bô kap i sè-jī, i chhōa- -lâi, chiū kiò i chò gû thoa-chhia, chò teng chiò-lō͘. In
943ná beh hō͘ sian-siNkhoaN3. Hiān-hiān sī la̍k-go̍eh thiⁿ chin jo̍ah, iā i ê gín-ná chhēng kúi-nā niá saⁿ koh tha̍h hiû, thâu-khak kā i tì
944iā kā i ê gín-ná chhēng kúi-nā niá saⁿ koh tha̍h hiû, thâu-khak i tì bō-am. Sian-siⁿ beh kā i chín-chhat, chi̍t-ē kā i thǹg-saⁿ khòaⁿ
945kúi-nā niá saⁿ koh tha̍h hiû, thâu-khak kā i tì bō-am. Sian-siⁿ beh i chín-chhat, chi̍t-ē kā i thǹg-saⁿ khòaⁿ, khó-lîn hit ê gín-ná
946hiû, thâu-khak kā i tì bō-am. Sian-siⁿ beh kā i chín-chhat, chi̍t-ē i thǹg-saⁿ khòaⁿ, khó-lîn hit ê gín-ná hō͘ m̄-bat chêng-lí ê tōa
947saⁿ khòaⁿ, khó-lîn hit ê gín-ná hō͘ m̄-bat chêng-lí ê tōa-lâng , i hip kàu chi̍t seng-khu choan-choan kōaⁿ, chhàu-kōaⁿ-sng ê hiàn chha
948koh chi̍t chéng sī tùi mn̂g-kńg-khang. Chhin-chhiūⁿ chiah jo̍ah ê sî, gín-ná pau kàu hit khóan, che kiat-kio̍k sī chiong hiah ê mn̂g-kńg-
949pau kàu hit khóan, che kiat-kio̍k sī chiong hiah ê mn̂g-kńg-khang lóng i sat-ba̍t, m̄ hō͘ i chhóan-khùi, gín-ná m̄-bián kám-tio̍h hong, í
950, hō͘ seng-khu ē jú-ióng. Gín-ná jo̍ah-thiⁿ teh khùn ê sî, kan-ta i pau pak-tó , kha-chhiú heng-khám hō͘ i liâng sī bô iàu-kín.
951phòa-pēⁿ tùi chiap-tio̍h chit hāng lâi- -ê sī chin-chē. Nā chi̍t pái i kòe chú kòe-khì, i chiū sûi-sî sí- -khì, chia̍h-liáu chiū bô
952chí ē hāi lâng ê seng-khu, ē hō͘ lâng khòai phòa-pēⁿ. Lán to bô i chhì-giām khòaⁿ, chāi hit só͘-chāi in-ūi chhī cheng-seⁿ só͘ thàn
953siāng tī thô͘-kha teh pê teh háu. Ah! Chit khóan ê kêng-hóng , beh phì-jū chò sím-mi̍h? Sui-sī tē-ge̍k , iā káⁿ mā sī chit ê iūⁿ!
954khòaⁿ-kìⁿ i lóng bô lia̍h he chò án-chóaⁿ; jím bē tiâu, khui-chhùi i kóng 『Lí ê í-téng í-keng chin lâ-sâm , gín-ná ê ê chhiáⁿ kā
955kā i kóng 『Lí ê í-téng í-keng chin lâ-sâm , gín-ná ê ê chhiáⁿ i thǹg- -khì-lâi, cháiⁿ-iūⁿ? 』Hū-jîn-lâng thiaⁿ-kìⁿ góa án-ni kóng
956ê-á ê-té hip ê-té, tháu-khui pau-ho̍k chò-hóe pau lo̍h-khì. Góa i khòaⁿ, pau-ho̍k lāi ū pau chia̍h-mi̍h tī-teh.
957khòaⁿ-kìⁿ phō gín-ná lo̍h-khì sé, chiong bīn-pò͘ ùn e̍k-tháng chúi gín-ná sé-chhùi- -ê iā sī ū. Hit hō e̍k-keng ê e̍k-chúi, sī pah
958- sâm;』『Sè-e̍k ài kám-tio̍h hong-siâ;』『Thǹg chhiah-kha chôa m̄-káⁿ 』 (kóng īn-ūi Siōng-tè ukong5 sī chhiah-kha). Che lóng sī lán ê
959tio̍h chîⁿ chiū pài chūi kūi. Chit-khóan lâng ji̍t-ji̍t sī kan-ta teh chîⁿ chhit-sian, ūi-tio̍h chîⁿ thoa-bôa,chò chîⁿ ê lô͘-châi. Kan-
960Khóng-chú ū kóng, 『Chîⁿ-châi nā-sī ū lō͘ thang khì kiù, sui-sī lâng khan-bé ê tāi-chì, góa iā sī hoaⁿ-hí chò 』I kóng chit-kù
961put-gī ê tāi-chì lâi ti̍t-tio̍h hó-gia̍h, chit-khóan hó-gia̍h góa khòaⁿ chò chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ-téng teh poe ê hûn-bū.』Khòaⁿ chîⁿ
962 só͘-chāi hoat-chhut ê sī khah-chē. Hó-gia̍h lâng ê ka-têng , lí i chhâ-chin khòaⁿ, tāi-khài lóng sī chhù-lāi pìⁿ-chò chiàn-tiûⁿ
963-chì , i ē thang thè hit-ê gín-ná chú-ì, chiong hiah ê châi-sán i ūn-iōng hō͘ i chò chióng-chióng ê sū-gia̍p. Nā-sī án-ni hiah
964jia̍t thâu thiàⁿ, liân tó kúi-nā ji̍t. I ê lāu-pē chhiò-chhiò , ī kóng, 『Gōng gín-ná , lí m̄-tio̍h chún-chat ka-tī ê khùi-la̍t.
965chhùi chiū hiâm khah kùi. 『Tn̂g-soaⁿ-kheh, tùi-pòaⁿ-se̍h , 』chiū seng i chhut chi̍t-ê hō͘ i sio̍k-sio̍k-sio̍k , ia̍h chiah ná khòaⁿmih8 ná
966sio̍k. Kìⁿ-chin chi̍t-hun ê sèⁿ-miā nā iōng kúi-chheng bān gîn bah lâng bé, phah-sǹg i káⁿ m̄. Tùi sî-kan ê koan-liām bô bêng, bē
967ha̍p-pôaⁿ ê kè kóng, bé ê lâng iā chiàu i só͘ khòaⁿ ē ta̍t-tit i bé. Nā-sī khòaⁿ bē ha̍h, i hoan-sin o̍ah-tńg chiū kiâⁿ, tāi-ke
9684. Lâng m̄-ti̍h ka-kī ê sòe-kiáⁿ lâi i hāi-sí , tio̍h m̄ tio̍h?
969-tè thó, 『Kiû chiū hō͘ lín , chhōe chiū tú-tio̍h, phah-mn̂g chiū lín khui. Lín chiah-ê sī pháiⁿ lâng, iáu-kú ē hiáu-tit chiong hó
970chin kôan ê i-seng. I ê io̍h chin ū èng-hāu, kiàn i kiàn hó ; i nā lâng thâi-koah ún-tàng ē hó ; ia̍h sì-ûi ê peh-sìⁿ lóng-chóng
971 thâi-koah kiaⁿ liáu chin thiàⁿ. I-seng kóng , 『Chit ki kha góa tio̍h lí kù-khì, nā bô , kha ē ná nōa; m̄-kú i m̄ ài chhun chi̍t kha.
972Thôan-tō : Á-sī phòa-pīⁿ lâng sìn-kàu i-seng , kiò i-seng i chhòng, án-ni ū kàu-gia̍h mah? Káⁿ tio̍h sìn, ia̍h sìn-liáu tio̍h
973 ka-tī ê hó lâi pó͘. Lí nā khiàm lâng ê chè, ia̍h hó-sim lâng i hêng siàu, án-ni kám bô kàu-gia̍h? Kám tio̍h ēng lí ê chîⁿ lâi
974chi̍t ê siàu-liân lâng kap i chò phōaⁿ tàu kóng tō-lí, chhut-lâi hit nn̄g ê lāu hū-jîn-lâng kóng, kiaⁿ-liáu Sian-siⁿ bô thang kap lín
975beh chhōe i , chiah chē hóe-chhia lâi kàu chit ê só͘-chāi. Góan ài i mn̄g khòaⁿ tio̍h án-chóaⁿ -iūⁿ chiah ē tit-tio̍h kiù.』 Siàu-liân
976Ki-tok-tô͘ : Ì-sù sī Iâ-so͘ lán kiù-chhut chōe-ok.
977Ki-tok-tô͘ : Iâ-so͘ lán sià-chōe.
978Thôan-tō : Iâ-so͘ lâng sià-chōe , án-ni ē kóng-tit; m̄-kú sèng-chheh khah hán-tit kóng
979tit kóng, ia̍h án-ni kóng liáu ì-sù khah bē bêng. Sī Pē Siōng-tè lán sià-bián chōe ; Iâ-so͘ kā lán taⁿ . Tio̍h koh mn̄g chi̍t kù, lán
980sù khah bē bêng. Sī Pē Siōng-tè kā lán sià-bián chōe ; Iâ-so͘ lán taⁿ . Tio̍h koh mn̄g chi̍t kù, lán beh sià-chōe ēng sím-mi̍h hoat
981Ki-tok-tô͘ : Ū, sèng sîn lán kóaⁿ-chhut lán ta̍k téng-hō ê pháiⁿ.
982Pó-lô ha̍k-seng kóng, 『Lán chiah-ê ài ji̍p Siōng-tè ê kok tio̍h keng-kòe
983Ki-tok-tô͘ : Ia̍h sī beh lán taⁿ chōe.
984Thôan-tō : Án-ni tio̍h kóng khah bêng. (1) Iâ-so͘ lâi beh lán taⁿ chōe; lán chiū ē thang tit sià-chōe chheng-chò-gī. Che sī
985tè iû-gôan án-ni. Sià-chōe ê ì-sù sī Siōng-tè tài-liām Iâ-so͘ lán taⁿ chōe, lia̍h lán chò bô chōe ê lâng.
986Taⁿ chêng ji̍t góa ū lí kóng chheng-gī ê ì-sù; lí thiaⁿ liáu ē kì-tit bē?
987chòe, o̍at-bīn ǹg tī Siōng-tè , tiāⁿ-tio̍h ì-sù beh hō͘ Siōng tè i thoat-lī chōe.
988Ki-tok-tô͘ : Pē chhe Iâ-so͘ lo̍h-lâi sè-kan thè lâng sí, sòa lâng sià-chōe; koh chhe sèng sîn ji̍p lâng ê sim.
989ê miâ kiâⁿ sé-lé hō͘ lán, ì-sù sī Pē, Kiáⁿ, sèng sîn hoaⁿ-hí lán sé chheng-khì.
990Ì n : Sià-chōe ê ì-sù sī Siōng-tè tài-liām Iâ-so͘ lán taⁿ chōe, lia̍h lán chò bô chōe ê lâng.
991chōe, o̍at-bīn ǹg tī Siōng-tè, tiāⁿ-tio̍h ì-sù beh hō͘ Siōng-tè i thoat-lī chōe.
992Ì n : Pē chhe I ê kiáⁿ lo̍h-lâi sè-kan, thè lâng sí, sòa lâng sià-chōe, koh chhe sèng sîn ji̍p lâng ê sim.
993 miâ kiâⁿ sé-lé hō͘ lán, ì-sù sī Pē , kiáⁿ, sèng,sîn hoaⁿ-hí lán sé chheng-khì.
994chóaⁿ chiah-gâu o͘-pe̍h jīn-chōe ? In-ūi Tâi-ôan le̍k-sú ê keng-giām Tâi-ôan-lâng kóng: “Sè-kan bô sím-mi̍h kong-lí chèng-gī ê lu̍t-
995pīⁿ tit-tio̍h i hó, “Kàu sî góan ē chún-pī ngó͘-seng chi̍t-hù lâi lí tap-siā. . .” Sīm-chì kià-hù chin-chōe chîⁿ khí biō, bo̍k-te̍k
996jiám khôan-kéng, chiong kiáⁿ-sun ê seng-chûn chu-gôan iā lóng beh ēng hō͘ liáu, chîⁿ thàn ū-kàu, chiū beh cháu khì gōa-kok hióng
997lâi, iáu teh ka lán iô bóe, chīⁿ lán ê chhiú, lán chhùi-khí-kin --leh, ba̍k-chiu kheh-kheh, koh mau--lo̍h-khì. . . .
998pài-thok chhái tiám-sò͘ ê sian-siⁿ, tio̍h hō͘ bó͘-lâng tē-it miâ, góan-ê ha̍k-seng ke phah kúi-hun. Lán-ê tāi-ha̍k-seng, lâm-lú o͘-pe̍h
999khū it-tàn bô lō͘-ēng, tùi o̍ah-miā iú-hāi ê-sî, tong-jiân tio̍h khì-sak.
1000Sù-á in sió-tī kóng, “ Góa thiaⁿ góan má ê ōe, sim bô pêng-an. Lí,
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料