查詢[í-chá] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:í-chá
1NASA í-chá ēng 55 chióng gí-giân beh kā a-lian (alien) sio-chioh-mn̄g.
2Chi̍t-pah-tang liáu-āu tāi-ke kiám-chhái kái-soeh kóng "Tōa-ko-tōa" í-chá chhut-sán chhiú-ki-á! Kin-á-ji̍t Ko-hiông tē-tāi hō-chò "Ko-hiông"
3 liáu-āu, thâu-ke-niû tùi góan ê thāi-tō͘ ū khah hó--a, chhiūⁿ í-chá hioh-khùn lóng bô sǹg sin-súi, chò jōa chē sǹg jōa chē. Chit-kúi
4"Chhiūⁿ í-chá thâu-ke-niû tú chiap kang-tiûⁿ ê sî, ūi-tio̍h beh kiû piáu-hiān,
5Í-chá, m̄ chai ka-tī beh chò siáⁿ-mih lâng, tùi ka-tī ê seng-o̍ah bô pá
6Í-chá, tiāⁿ-tiāⁿ thiaⁿ-tio̍h "228", m̄-koh góa m̄-chai i ê le̍k-sú keng-kòe
7tī siā-hōe kap seng-o̍ah bô siáⁿ-mih Sense, bô kám-kak hông ap-pek. Í-chá chai-iáⁿ tī ha̍k-hāu bē-tàng kóng Tâi-gí, m̄-koh i bô kám-siū tio̍h
8chiah cháu-khì chham-ú, mā jú khak-tēng ka-tī sèⁿ-miā ê bo̍k-phiau. Í-chá tī tiān-tâi, ū chi̍t-tīn pêng-iú tâng-chê the piàⁿ, chit-má tiān
9tī siā-hōe kap seng-o̍ah bô siáⁿ-mih Sense, bô kám-kak hông ap-pek. Í-chá chai-iáⁿ tī ha̍k-hāu bē-tàng kóng Tâi-gí, m̄-koh i bô kám-siū tio̍h
10chiah cháu-khì chham-ú, mā jú khak-tēng ka-tī sèⁿ-miā ê bo̍k-phiau. Í-chá tī tiān-tâi, ū 1-tīn pêng-iú tâng-chê teh piàⁿ, chit-má tiān-tâi
11chhiú ná kí Chu Bêng ê chhâ-khek----bō͘-tông hō͘ góa khòaⁿ, kóng i í-chá mā tiāⁿ-tiāⁿ chhiūⁿ hit-ê gín-á án-ne, tó tī gû ê ka-chiah-
12chèng-hoe ê só͘-chai. Kin-á-ji̍t khòaⁿ--tio̍h ê Pi-thâu siā-khu, kap í-chá bô kāng-khóan.
13Tâi-ôan bo̍k-chiân chûn-chāi chiok chē ê bú-gí hē-thóng, lóng tī í-chá iau-kiû thóng-it gí-giân ê kàu-io̍k tiong siū-tio̍h chin tōa ê siong
14 hiān-chhú-sî ê siā-hōe, kóng--lâi sī bô hi-hán, m̄-koh nā tī í-chá, tû-liáu khì po̍ah-kiáu í-gōa, si̍t-chāi m̄-chai ū siáⁿ pān-hoat
15hái-hōaⁿ ê kang-têng, keh chi̍t go̍eh-ji̍t chiah tńg-lâi 3~4 kang-á, í-chá i nā tńg--lâi, pē-á-kiáⁿ lóng ū kóng ū chhiò, chū-chiông khì
16“It-tēng sī kap Ông Kî o̍h chò pháiⁿ, chit ê gín-á í-chá to bē án-ne--leh......” Ma-ma it-ti̍t jīn-ûi Chèng-kî sī koai gín-