查詢[i] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:i
1Lâng chhah hoe, i chhah chháu,
2Lâng phō iⁿ, i phō káu,
3Lâng khùn sin bîn-chhn̂g, i khùn sái-ha̍k-á kháu,
4Lâng chē kiō, i chē pùn-táu.
5bîn-chú, ū chū-iû, phah-piàⁿ kang-chok, iā ū hēng-hok. Góa ài kā i kái chòe:
6-sî chiong pháiⁿ-lâng tòng-chòe hó-lâng, m̄-chai lâng teh-beh hāi i.
7Hioh-khùn (Khòaⁿ i-seng), Tio̍h kóaⁿ-kín.
8 hîn, sī bô chèng-siông, ū phòa-pīⁿ. Ài hioh-khùn, á-sī khòaⁿ i-seng, nā-bô pīⁿ-chèng ōe ná thoa ná siong-tiōng.
9Só kóng i ū soh,
10Ko͘ kóng i ū só,
11Hiaⁿ-só pó͘ chi̍t-kha phòa tiáⁿ,lâng siu i saⁿ-kho͘ gîn,sió-ko͘-á siūⁿ kóng pēng bô jōa kùi,mā the̍h chi̍t-
12ko͘-á siūⁿ kóng pēng bô jōa kùi,mā the̍h chi̍t-kha tiáⁿ khì pó͘,i mn̄g chit-ê pó͘ tiáⁿ--ê kóng:「Góa chit-khang ài jōa-chē chîⁿ?」
13 kóng:「Lín a-só hit -khang khah tōa khang sī bô m̄-tio̍h --la,m̄-koh i ū seⁿ,só͘-í khah sio̍k;lí-ê sui-jiân chi̍t-khang -á-kiáⁿ,m̄-koh lí
14lâng teh chhī gín-á chia̍h ni, tò-chhiú pêng suh chin kú liáu-āu, i siūⁿ kóng tio̍h-ài ōaⁿ pêng chiah tio̍h, tō kā in kiáⁿ kóng:「 Lâi
15Andersen sī 19 sè-kí Denmark chin chhut-miâ ê chok-ka。I it-hiòng kòe kán-tan、khîn-khiām ê seng-o̍ah。Ū chi̍t kang,Andersen tì
16chhàu ê bō-á tī lō͘--ni kiâⁿ。Chi̍t ê kòe-lō͘-lâng khòaⁿ--tio̍h,kā i chhiò kóng:「Lí thâu-khak téng tì--ê sī siáⁿ-mih óaⁿ-ko?He kiám
17Sai thiaⁿ liáu,bô-kóng-bô-tàⁿ tō iōng i sông-koh-ū-la̍t ê jiáu chhut la̍t kā hîm mau--lo̍h-khì;Hîm chi̍t
18Sai thiaⁿ liáu chin hoaⁿ-hí、chiok bóan-ì,i mn̄g hô͘-lî kóng:「Lí ná-ē hiah gâu?Sī siáⁿ-lâng kà--lí ê?」
19Hô͘-lî iōng i kan-kúi koh káu-kòai ê jiáu kí hit chiah hîm kóng:「I tō-sī góa
20Hô͘-lî iōng i kan-kúi koh káu-kòai ê jiáu kí hit chiah hîm kóng:「I tō-sī góa ê lāu-su。」
21phoe sī seⁿ chò siáⁿ-khóan?Hugo sī France chin ū-miâ ê siáu-soat-ka。I kā thâu pún chheh kau hō͘ chhut-pán-siā liáu-āu,siūⁿ-beh chai-iáⁿ
22bīn kan-taⁿ ōe chi̍t ê「?」kì-hō。Chhut-pán-siā mā chin chhù-bī,hôe--i ê phoe kāng-khóan chiok té,kan-taⁿ ōe「!」,piáu-sī ū-kàu chán。
23A-châi--a thiaⁿ chi̍t-ē , sim-koaⁿ chông-á lōan--khì , siūⁿ kóng i kap A-thó͘--a pêⁿ-pêⁿ lóng sī kā A-gī--a phòaⁿ ông-lâi beh tò-tńg
24phòaⁿ ông-lâi beh tò-tńg-khì Tâi-lâm bē--ê,chāi-tē A-gī--a bē i nn̄g -kho͘-chhit , ah bē A-thó͘--a kho͘-chhit , hi̍t kin tō chha peh kak
25A-thó͘--a kóng :「ná ū ?góa ná ū án-ni kā i kóng ?」
26Hō-ló-ōe mā kî-tiong 1 chióng. I ê lāi-iông sī:
27Father: "I don't know, son, I'm still paying for it."
28Father: "I don't know, son, I'm still paying for it."
29"I'm going to have to report you."
30iōng chit-kôan ê hong-piān oai-ko ki-kim-hōe ê chîⁿ,khì hoat-īⁿ kò i chà-khi kap chhim-chiàm,koaⁿ-si kò-liáu,piān-hō͘-sū hō͘ hoat-īⁿ phòaⁿ
31 khì lông-á lāi koaiⁿ。Piān-hō͘-sū in bó͘ khì kā biān-hōe,mn̄g--i
32「Án-chóaⁿ sím-phòaⁿ sī hoat-koaⁿ ê kôan-le̍k,góa ná ū i ê hoat-tō͘?」Piān-hō͘-sū chin bû-ko͘ ê piáu-chêng。
33hō͘--ê?Chāi-lâi lí phah koaⁿ-si to chin hán-tit su!」In bó͘ koh mn̄g--i
34Thoat-i-bú
35chiá khì chhái-hóng chi̍t-ê tī gû-bah-tiûⁿ (Nude-show)thiàu thoat-i-bú ê súi ko͘-niû-á。
36Kì-chiá mn̄g kóng:「Lí teh thiàu thoat-i-bú ê sî,siūⁿ-beh piáu-ta̍t siáⁿ-mih ì-liām hō͘ koan-chiòng?」
37Thiàu thoat-i-bú--ê ìn kóng:「Chia koan-chiòng hù ê phiò-kè kan-taⁿ ū kàu khòaⁿ
38Thoat-i-bú
39chiá khì chhái-hóng chi̍t-ê tī gû-bah-tiûⁿ (Nude-show)thiàu thoat-i-bú ê súi ko͘-niû-á。
40Kì-chiá mn̄g kóng:「Lí teh thiàu thoat-i-bú ê sî,siūⁿ-beh piáu-ta̍t siáⁿ-mih ì-liām hō͘ koan-chiòng?」
41Thiàu thoat-i-bú--ê ìn kóng:「Chia koan-chiòng hù ê phiò-kè kan-taⁿ ū kàu khòaⁿ
42Ū chi̍t-ê bē ti-bah--ê,in tau kúi-tāi lóng sī chò bah-tiam--ê,i tú tòe in lāu-pē o̍h chò seng-lí ê sî-chūn,lāu-pē tō kà i khó͘
43-ê,i tú tòe in lāu-pē o̍h chò seng-lí ê sî-chūn,lāu-pē tō kà i khó͘-liān bián iōng chhìn-á kap pōng-á hit khóan ê ke-si ē-tit
44Ū chi̍t-pái,chi̍t-ê lâng-kheh kóng beh phah kin-pòaⁿ ê sam-chân,i kāng-khóan iōng to liâu chi̍t-tè,bô chhìn tō hō͘--i,kòe bô-jōa
45 ê sam-chân,i kāng-khóan iōng to liâu chi̍t-tè,bô chhìn tō hō͘--i,kòe bô-jōa-kú,lâng-kheh tò-tńg--lâi,khêng-hun kóng i tńg-khì koh
46chhìn tō hō͘--i,kòe bô-jōa-kú,lâng-kheh tò-tńg--lâi,khêng-hun kóng i tńg-khì koh pōng--kòe,hit-tè sam-chân chiah kin-la̍k niâ,chiok-chiok
47「Góa phah beh chiàⁿ-oat ê teng--a,i koh chìⁿ óa lâi kā góa lòng,kám m̄ sī i ê m̄-tio̍h?」Sái thâu chi̍t
48 beh chiàⁿ-oat ê teng--a,i koh chìⁿ óa lâi kā góa lòng,kám m̄ sī i ê m̄-tio̍h?」Sái thâu chi̍t-tâi chhia--ê kóng。
49「Bô-iáⁿ -bô-jiah,」Lēng-gōa hit-ê sûi kóng:「i kin-pún bô phah hong-hiòng-teng tō chiàⁿ-oat--a,góa tòng bōe-hù
50phah hong-hiòng-teng tō chiàⁿ-oat--a,góa tòng bōe-hù m̄-chiah ē kā i lòng--lo̍h。」
51-á ê lâng chin tòng-bē-tiâu mē kóng:「Hit-ê kóng án-ni,lí kóng i ū-lí;Chit-ê kóng tò-péng,lí iā kóng i ū-lí。Sè-kan ná ū chit-
52Hit-ê kóng án-ni,lí kóng i ū-lí;Chit-ê kóng tò-péng,lí iā kóng i ū-lí。Sè-kan ná ū chit-khóan lí,lí sī leh chhòng-siáⁿ--ê?Chin sī
53I ū ho̍k-bīn,lí ná-ē chai sī siáⁿ-lâng?」Gîn-hâng ê keng-lí bô-siáⁿ
54「Góan tau lâu-kha hit-ê Tiuⁿ--sian-siⁿ,i tiāⁿ-tiāⁿ chhiàng-kóng,piān-nā hō͘ i khòaⁿ--tio̍h ê sî-cheng iah
55lâu-kha hit-ê Tiuⁿ--sian-siⁿ,i tiāⁿ-tiāⁿ chhiàng-kóng,piān-nā hō͘ i khòaⁿ--tio̍h ê sî-cheng iah-sī chhiú-pió-á nā ū sî-kan bô chún
56khòaⁿ--tio̍h ê sî-cheng iah-sī chhiú-pió-á nā ū sî-kan bô chún --ê,i cho̍at-tùi bô beh pàng i kòe。」Kéng-chhat koh pó͘-chhiong kóng:「Tiuⁿ
57sī chhiú-pió-á nā ū sî-kan bô chún --ê,i cho̍at-tùi bô beh pàng i kòe。」Kéng-chhat koh pó͘-chhiong kóng:「Tiuⁿ--sian-siⁿ leh khui cheng-pió
58Ū chi̍t-ê khôan-pó jîn-sū khì chng-kha chia̍h-toh,i khòaⁿ-tio̍h ū chi̍t-ê lâng-kheh choan-kang ka-tī chah óaⁿ-tī,siūⁿ
59「Lí khòaⁿ,hit-ê lâng góa sui-bóng m̄ bat--i,m̄-koh i sī hiān-tāi siā-hōe chin-chiàⁿ ê khôan-pó chiá,ta̍t-tit
60「Lí khòaⁿ,hit-ê lâng góa sui-bóng m̄ bat--i,m̄-koh i sī hiān-tāi siā-hōe chin-chiàⁿ ê khôan-pó chiá,ta̍t-tit lán ha̍k
61I sī góan chia chin chhut-miâ ê lâng。」Hit-ê lâng-kheh ìn kóng。
62「Bo̍k-kòai i ē chhut-miâ,tō-sī ū hiān-tāi-lâng ê koan-liām。」
63「Bô-hoat-tō͘--la,he sī i ê kòan-sì。」Hit-ê lâng-kheh koh kóng:「I sī sì-kòe leh kā lâng pun
64「Bô-hoat-tō͘--la,he sī i ê kòan-sì。」Hit-ê lâng-kheh koh kóng:「I sī sì-kòe leh kā lâng pun ê khit-chia̍h。」
65 ná liòng ná hoah kiù-lâng,ka-chài ū ha̍k-ôan thiàu lo̍h-khì kā i kiù--khí-lâi。Chi̍t-ê ha̍k-ôan mn̄g kóng:
66Kàu-liān án-ni kā ìn:「Ē-hiáu kà lâng siⁿ-kiáⁿ ê hū-sán-kho i-seng kám lóng ka-tī ē-hiáu siⁿ-kiáⁿ!」
67Mary chhōa 6 ê kiáⁿ chē hóe-chhia. Chhâ-phiò-ôan lâi ê sî, i kóng:"Chit 2 ê 12 hòe, chôan-phiò; hit 2 ê 9 hòe, kap lēng-gōa hit
68sok ê sî,soah khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê ū-kàu tōa-kho͘ ê cha-bó͘,tō mn̄g i kám mā sī lâi beh kiám-pûi--ê。Hit-ê cha-bó͘ kóng i sī chia ê hū
69bó͘,tō mn̄g i kám mā sī lâi beh kiám-pûi--ê。Hit-ê cha-bó͘ kóng i sī chia ê hū-chek-jîn。I kám-kak chin kî-kòai,mn̄g kóng:
70 lâi beh kiám-pûi--ê。Hit-ê cha-bó͘ kóng i sī chia ê hū-chek-jîn。I kám-kak chin kî-kòai,mn̄g kóng:
71kheh lâi kiám-pûi liáu-āu,piān-nā khòaⁿ-tio̍h góa tō ē kám-kak i kiám-pûi ū sêng-kong。」
72 gîn-kak-á hō͘ 10 hòe ê A-Koan. Koh te̍k-pia̍t kau-tài chi̍t ê hō͘ i, chi̍t ê ài hōng-hiàn hō͘ Siōng-tè.
73. 1 kâi 50 kho͘ ê gîn-kak-á soah lìn tùi pâi-chúi-kau lo̍h--khì. I tōa siaⁿ hoah kóng: “A-bú, Siōng-tè ê chîⁿ lak bô--khì-a!”
74 siuⁿ òaⁿ, bē-hù ka-tī ēng kiâⁿ--ê khì ha̍k-hāu, in lāu-bú kiò i chhùi-bīn sé-sé--le, chah 1 lia̍p bán-thô, chheh-phāiⁿ-á phāiⁿ--le
75Tóng-sán mài hêng, chiong i piàn-bē tiāu, ōaⁿ-chò hiān-
76Ū chi̍t-kang, i chhōa chit saⁿ-ê cha-bó͘-kiáⁿ khì chham-ka chi̍t-ê gōa-kok léng-sū
77kiáⁿ khì chham-ka chi̍t-ê gōa-kok léng-sū ê àm-hōe, hit-ê sî-chūn, i hiòng ta̍k-ke siāu-kài in cha-bó͘-kiáⁿ : " They are my daughters ( in
78A- kiat--a: “M̄-sī--lah, i tī lông-hōe leh sái tho͘-lak-khuh.”
79chhùi-kak chôan-pho, koh chhùi-nōa-chúi mā phùn kàu tâi-á-kha khì. I khòaⁿ ha̍k-seng bô sím-mih hóan-èng, siūⁿ beh mn̄g khòaⁿ in ē-hiáu
80seng bô sím-mih hóan-èng, siūⁿ beh mn̄g khòaⁿ in ē-hiáu--bô. M̄-ku i ê siaⁿ-tiāu lia̍h-liáu bô sáⁿ chún, soah mng-kóng: “ Taⁿ, góa tī
81chi̍t-ê-á, sió-tī tio̍h khêng-hun kóng: “A-pa, a-hiaⁿ chin iau-sâi, i lóng khòaⁿ nn̄g ê chia̍h chi̍t chhùi pn̄g. ”
82A-pa tùi-chhùi kā ìn kóng: “ Mài chhap--i. Hō͘ i o̍ah-o̍ah kiâm--sí.”
83A-pa tùi-chhùi kā ìn kóng: “ Mài chhap--i. Hō͘ i o̍ah-o̍ah kiâm--sí.”
84(Ong-io̍k-tek Tâi-gí kàu-sek, Tiuⁿ Hok-Chū i-su chéng-lí)
85 Ū chi̍t ji̍t, chi̍t ê seng-bu̍t kàu-siū, beh kā ha̍k-seng khó-chhì. I kōaⁿ chi̍t kha chiáu-láng-á ji̍p lâi kàu-sek. Chiáu-láng-á lāi-bīn
86ha̍k-seng kóng, "Chit chiah chiáu-á sī sím-mi̍h khóan chiáu-á, kā i ê miâ siá--chhut--lâi ".
87 Ū chi̍t ê ha̍k-seng chin siū-khì. I siūⁿ kóng kan-taⁿ khòaⁿ chiáu-á-kha, beh ná ē chai-iáⁿ sī sím-mi̍h
88chiáu-á-kha, beh ná ē chai-iáⁿ sī sím-mi̍h khóan chiáu-á. Só͘-í i chiū bô ài chham-ka khó-chhì, tùi kàu-sek kiâⁿ--chhut--khì. Kàu-
89 kiò sím-mi̍h miâ? "Chit ê ha̍k-seng lóng bô kóng-ōe, kan-taⁿ le̍k i ê khò͘-kha--khí--lâi hō͘ kàu-siū khòaⁿ i ê kha, kóng, " Lí khòaⁿ
90bô kóng-ōe, kan-taⁿ le̍k i ê khò͘-kha--khí--lâi hō͘ kàu-siū khòaⁿ i ê kha, kóng, " Lí khòaⁿ góa ê kha, góa kiò sím-mi̍h miâ?".
91Kàu tiong-tàu i koh ōe chi̍t tè toh-á, toh-téng ōe to-á, chhiám-á. Bí-lú chiū kap
92koh ōe chi̍t tè toh-á, toh-téng ōe to-á, chhiám-á. Bí-lú chiū kap i khì chhan-thiaⁿ chia̍h-pn̄g.
93Beh àm i koh ōe nn̄g-ê lâng teh thiàu-bú. Bí-lú mā kap i khì bú-thiaⁿ thiàu
94Beh àm i koh ōe nn̄g-ê lâng teh thiàu-bú. Bí-lú mā kap i khì bú-thiaⁿ thiàu-bú. In sńg kàu chiok hoaⁿ-hí, chiok sóng-khòai.
95Ū chi̍t ke-hóe-á, lāu-pē chò i-seng, lāu-bó kà Eng-gí. In tau kan-ta ū chi̍t-ê pó-pòe-á cha-bó͘
96chèng beh lâi niá chîⁿ. Pān-sū-ôan kám-kak chin kî-kòai, chiū mn̄g i kóng, “A-pô..á, lí kiám koh ū teh chòe sit?” I ìn kóng, “Bô..ah!
97kî-kòai, chiū mn̄g i kóng, “A-pô..á, lí kiám koh ū teh chòe sit?” I ìn kóng, “Bô..ah! M̄-kú góa í-keng la̍k-cha̍p gōa hòe, lóng thêng
98, m̄-kú khiok chai-pôe chhut chi̍t ê chiâⁿ ū sêng-chiū ê hāu-seⁿ, i sī tī Bí-kok chi̍t keng chin chhut-miâ ê kong-si teh chia̍h thâu-lō͘
99sun saⁿ tang chêng tī Bí-kok chhut-sì í-lâi, iáu-koh m̄ bat kìⁿ-kòe i chi̍t bīn, mā m̄ chai seⁿ-chò îⁿ, á-sī píⁿ.
100mn̄g kóng, “Gû bô ni.” A-Tiong peh thiaⁿ bô ì-sù chiū sòa-chhùi kā i ìn kóng, ”Góa A-Tiong.” Chhin-chhiūⁿ chit khóan chêng-hêng sio liân
101chia̍h àm-tǹg ê sî, A-Tiong peh tòng bōe tiâu chiū khui-chhùi mn̄g i ê hāu-seⁿ kóng, “Gû bô ni” tàu-té sī sím-mi̍h ì-sù? In hāu-seⁿ
102Gû bô ni” tàu-té sī sím-mi̍h ì-sù? In hāu-seⁿ bûn-bûn-á chhiò i kóng, “He tō-sī gâu-chá ê ì-sù--lah.” A-Tiong peh tìm-thâu sè-siaⁿ
103-siaⁿ kiò kóng, “Gû bô ni.” Chit hôe ōaⁿ A-Tok-á chū-jiân teh ìn i kóng, “Góa A-Tiong.” Náu-kin chi̍t sî tńg bōe--kòe--lâi ê A-Tiong
104It-Siu siân-su chū sè-hàn tio̍h chin khiáu. I ê lāu-su ū chi̍t ê tê-au-á sī hi-sè-chi-pó, lāu-su hui-siông
105khì, sim lāi chin kan-khó͘ koh chin kiaⁿ-hiâⁿ. Tú tī chit ê sî-chūn, i thiaⁿ tio̍h lāu-su ê kha-pō͘ siaⁿ, kóaⁿ-kín chiong kòng phòa--khì
106-kín chiong kòng phòa--khì ê tê-au-á chhàng tī kha-chiah āu. Tng i ê lāu-su kiâⁿ kàu i ê bīn thâu-chêng ê sî, i sûi khui chhùi mn̄g
107-khì ê tê-au-á chhàng tī kha-chiah āu. Tng i ê lāu-su kiâⁿ kàu i ê bīn thâu-chêng ê sî, i sûi khui chhùi mn̄g kóng, “ Lâng sī án
108kha-chiah āu. Tng i ê lāu-su kiâⁿ kàu i ê bīn thâu-chêng ê sî, i sûi khui chhùi mn̄g kóng, “ Lâng sī án-chóaⁿ it-tēng ài sí leh?”
109“Che sī chin chū-jiân ê tāi-chì--ah,” i ê lāu-su án-ni hôe-tap, “sè-kan ê it-chhè, ū seⁿ tio̍h ū sí.” It
110 I-seng kā chi̍t ê lāu hū-jîn-lâng kiám-cha liáu, chiū thè i an-pâi
111 I-seng kā chi̍t ê lāu hū-jîn-lâng kiám-cha liáu, chiū thè i an-pâi beh chòe tiān-kong ê liap-iáⁿ kiám-cha. Tī kiám-cha sek ê
112pâi beh chòe tiān-kong ê liap-iáⁿ kiám-cha. Tī kiám-cha sek ê sî, i-seng kā chit ê hū-jîn-lâng kóng, “A-Sáng! Tán--chi̍t--ē, góa nā
113 Tng teh chiò liap-iáⁿ ê sî, i-seng chiū kóng, “A-sáng! Suh-khùi!” Chit ê sî-chūn tio̍h thiaⁿ hit
114 M̄ chai sī i-seng ê Tâi-gí bô phiau-chún, á-sī A-sáng ê hīⁿ-khang ū būn-tê
115. It-ti̍t teh hôai-gî in ū sím-mi̍h pì-hng. Ia̍h khai-sí siūⁿ kóng i ka-kī ê lāu pē-bú kám ū chit khóan kang-hu.
116kiâⁿ”, m̄-koh káu-á bô teh sìn-táu. Án-chóaⁿ ē án-ni? Kám kóng i mā sī Ang-î? Chhì-giām sit-pāi.
117Bí-lē: “O̍ah! I hit tùi ba̍k-chiu ná[nah] hiah tōa, hiah bê-lâng!”
118siáⁿ-mih Chhân-eⁿ chóng--sī tī chúi-bīn siong “tiám-chúi”, in-ūi i teh cháu-chhōe Bí-lē
119chhiáⁿ tùi ka-tī sī kùi-cho̍k chhut-sin--ê chin hiâu-pai; in-ūi kah[kap] I kāng kai-kip ê kùi-cho̍k taⁿ ín-chún tī bóe kòa 6 lia̍p ê o[ô]-á.
120kip ê kùi-cho̍k taⁿ ín-chún tī bóe kòa 6 lia̍p ê o[ô]-á. M̄-koh i ê bóe soah kòa 12 lia̍p. Hái-ông ê lāu-bó chiok chiàu-kò͘ sun-cha
121chú. In lóng sī súi cha-bó͘-gín-á. Siōng sè-hàn--ê siōng súi; i ê phôe-hu chhiūⁿ mûi-kùi ê hoe-ia̍p (hoe pān) hiah--ni[nih] chheng-
122ê kong-chú lâng kòai-phiah, tiām-tiām, koh ài siūⁿ-tang-siūⁿ-sai. I ài in a-má kā kóng só͘ chai-iáⁿ ê chûn, siâⁿ-chhī, lâng kah[kap]
123kā kóng só͘ chai-iáⁿ ê chûn, siâⁿ-chhī, lâng kah[kap] tōng-but. I thiaⁿ tio̍h siōng sim-sek siōng hó͘ⁿ-kî--ê sī tē-bīn ê hoe sī phang
124khòai-lo̍k. In a-má kā sè-chiah chiáu-á kiò-chò hî-á sī in-ūi i m̄-bat khòaⁿ-kòe chiáu-á, kiaⁿ i bē liáu-kái.
125chiáu-á kiò-chò hî-á sī in-ūi i m̄-bat khòaⁿ-kòe chiáu-á, kiaⁿ i bē liáu-kái.
126 chí-mōai-á bô lâng chhiūⁿ ti-bóe-á hiah ǹg-bāng kín lûn-tio̍h i, tān-sī i soah ài tán siōng kú. Chin chē àm i khia tī khui--le[leh]
127á bô lâng chhiūⁿ ti-bóe-á hiah ǹg-bāng kín lûn-tio̍h i, tān-sī i soah ài tán siōng kú. Chin chē àm i khia tī khui--le[leh] ê thang
128bāng kín lûn-tio̍h i, tān-sī i soah ài tán siōng kú. Chin chē àm i khia tī khui--le[leh] ê thang-á-mn̂g thàu-kòe chhiⁿ-lèng-lèng ê hái
129gia̍h-thâu khòaⁿ hî-á iōng hî-si̍t kah[kap] hî-bóe teh phia̍t-chúi. I khoaⁿ ê tio̍h lio̍h-lio̍h-á kng ê go̍eh kah[kap] chhiⁿ, chóng--sī tī
130-té khòaⁿ--ê pí lán khòaⁿ--ê khah tōa. Nā ū o͘-iáⁿ cha̍h-tio̍h i ê sī-sòaⁿ, i tō chai nā m̄-sī hái-ang siû kòe i ê thâu, bô tio̍h
131pí lán khòaⁿ--ê khah tōa. Nā ū o͘-iáⁿ cha̍h-tio̍h i ê sī-sòaⁿ, i tō chai nā m̄-sī hái-ang siû kòe i ê thâu, bô tio̍h-sī lâng chē
132-iáⁿ cha̍h-tio̍h i ê sī-sòaⁿ, i tō chai nā m̄-sī hái-ang siû kòe i ê thâu, bô tio̍h-sī lâng chē móa-móa ê chûn; chia ê lâng chò-
133hàn ê kong-chú kàu 15 hòe ê sî, hông ín-chún siû khì hái-bīn. I tńg--lâi ê sî kóng chin chē tāi-chì hō͘ in chí-mōai-á thiaⁿ; siōng
134chin-chiok thiaⁿ chia ê biâu-soeh ê chêng-kéng! Chū hit chūn liáu i nā khia tī khui--le[leh] ê thang-á-mn̂g, thàu-kòe chhiⁿ-lèng-lèng
135Lō͘-bóe i 15 hòe--lo͘[lo͘h]. In a-má kóng “Chit-má lí tōa-hàn--a, m̄-chiah lí
136-ê” chū-án-ne in a-má chiong pe̍h-pek-hap chò ê hoe-khôan tì tiàm i ê thâu-khak, jī-chhiáⁿ ta̍k hio̍h hoe-ia̍p (pān) lóng sī pòaⁿ lia̍p
137o͘-bá-sáng kiò 8 tōa lia̍p o-á giap tòa kong-chú ê bóe, piáu-sī i ko-kùi ê sin-hūn.
138chú án-ne kóng. In a-má ìn kóng “Ài-súi tō ài lâu phīⁿ-chúi.” I chiok siūⁿ hàiⁿ tiāu só͘-ū ko-kùi ê táⁿ-pān, kā tāng-khok-khok
139 ko-kùi ê táⁿ-pān, kā tāng-khok-khok ê hoe-khôan khǹg 1 piⁿ. Tī i ka-tī ê hoe-hn̂g lāi ê âng-hoe khah sek-ha̍p i; tān-sī i bē-tàng
140khôan khǹg 1 piⁿ. Tī i ka-tī ê hoe-hn̂g lāi ê âng-hoe khah sek-ha̍p i; tān-sī i bē-tàng chò-chú; m̄-chiah kóng ôan “Chài-hōe” tō ná
141 piⁿ. Tī i ka-tī ê hoe-hn̂g lāi ê âng-hoe khah sek-ha̍p i; tān-sī i bē-tàng chò-chú; m̄-chiah kóng ôan “Chài-hōe” tō ná chúi-pho khin
142ôan “Chài-hōe” tō ná chúi-pho khin-khin-á siû chiūⁿ hái-bīn. Tng i thâu phû-chhut hái-bīn ê sî, ji̍t-thâu í-keng lo̍h-soaⁿ--lo͘[lo͘h]
143-chhng ê thang-á-piⁿ; ū-sî hái-éng kā giâ--khí-lâi ê sî-chūn, i ē-tàng tùi thang-kng ê po-lê khoaⁿ 1 tīn lâng tī lāi-bīn. Lāi-
144tī lāi-bīn. Lāi-bīn ū 1 ê siàu-liân ông-chú sī siōng ian-tâu; i 16 hòe, chin nāu-jia̍t tng teh khèng-chiok i ê seⁿ-ji̍t. Chúi-chhiú
145-chú sī siōng ian-tâu; i 16 hòe, chin nāu-jia̍t tng teh khèng-chiok i ê seⁿ-ji̍t. Chúi-chhiú tī kah-pán teh thiàu-bú, put-kò ông-chú
146sî kāng-khóan. Sió-jîn-hî kiaⁿ kah chhàng ji̍p-khí chúi-té; tng i koh phû-chhut
147chúi-bīn ê sî, ná chhiūⁿ thiⁿ-chhiⁿ lóng lak tī i ê 4 kho͘-ûi-á. Kui tâi chûn chiò kah kng-phiāng-phiāng, chûn-téng
148phâng chin kín tō giú--khui, chit chiah hô-hôa ê chûn koh kè-sio̍k i ê hâng-lō͘. M̄-koh chin-kín hái-éng ti̍t-ti̍t éng kôan, o͘-hûn cha̍h
149kah[kap] chûn-niû siong--tio̍h. Ū chi̍t-sî-á kú thiⁿ o͘-mà-mà hō͘ i khòaⁿ bē tio̍h mi̍h-kiāⁿ, m̄-koh sih-nà ê siám-kng kā kui ê hiān-
150 m̄-koh sih-nà ê siám-kng kā kui ê hiān-tiûⁿ chiò kah bêng-bêng; i khòaⁿ-tio̍h ông-chú tîm-lo̍h-khì chhim-chhim ê hái-éng--nih, i chin
151bêng; i khòaⁿ-tio̍h ông-chú tîm-lo̍h-khì chhim-chhim ê hái-éng--nih, i chin hoaⁿ-hí, in-ūi i jīn-ûi án-ne i chiah ē-tàng kah[kap] ông-chú
152chú tîm-lo̍h-khì chhim-chhim ê hái-éng--nih, i chin hoaⁿ-hí, in-ūi i jīn-ûi án-ne i chiah ē-tàng kah[kap] ông-chú tàu-tīn. Jiân-āu
153khì chhim-chhim ê hái-éng--nih, i chin hoaⁿ-hí, in-ūi i jīn-ûi án-ne i chiah ē-tàng kah[kap] ông-chú tàu-tīn. Jiân-āu chiah siūⁿ-tio̍h
154siâⁿ-pó ê sî, cho̍at-tùi sí. M̄-koh ông-chú bē-sái sí, m̄-chiah i chhàng-ji̍p-khì chhim-chhim ê hái-éng ē, bóe--a[chòe-āu] kàu ông
155bô-la̍t, ba̍k-chiu mā kheh, nā bô sió-jîn-hî kiù, i tō bô-miā. Sió-jîn-hî kā i tháⁿ tī chúi-bīn, tòe hái-éng phiau
156chiu mā kheh, nā bô sió-jîn-hî kiù, i tō bô-miā. Sió-jîn-hî kā i tháⁿ tī chúi-bīn, tòe hái-éng phiau-liû.
157hō͘ ông-chú ê chhùi-phé hôe-ho̍k chá-chêng ê kong-chhái; m̄-koh i ê ba̍k-chiu iáu kheh-kheh. Sió-jîn-hî chim i ê chêng-ha̍h[hia̍h],
158 ê kong-chhái; m̄-koh i ê ba̍k-chiu iáu kheh-kheh. Sió-jîn-hî chim i ê chêng-ha̍h[hia̍h], kā i tâm--khì ê thâu-chang lo̍ah kàu āu-thâu
159ba̍k-chiu iáu kheh-kheh. Sió-jîn-hî chim i ê chêng-ha̍h[hia̍h], kā i tâm--khì ê thâu-chang lo̍ah kàu āu-thâu-khok, bô-jōa-kú in kàu
160chú siû tùi hái-po͘ lâi, hái-po͘ téng-bīn ê soa sī pe̍h-siak-siak. I kā ông-chú hû tiàm ji̍t-thâu-kng chiò ē tio̍h ê só͘-chāi, koh sè
161só͘-chāi, bih tī phû-chhut chúi-bīn ê hái-chio̍h tiong-kan; āu--lâi i iōng hái-chúi-pho khàm i ê thâu kah[kap] ām-kún, hō͘ lâng khòaⁿ
162chúi-bīn ê hái-chio̍h tiong-kan; āu--lâi i iōng hái-chúi-pho khàm i ê thâu kah[kap] ām-kún, hō͘ lâng khòaⁿ bē tio̍h bīn; jī-chhiáⁿ
163jī-chhiáⁿ koh kò͘-siú hit ê khó͘-liân ông-chú ū siáⁿ piàn-hòa. I chiú bô jōa-kú, tō khòaⁿ tio̍h chi̍t ê siàu-lú teh kiâⁿ óa ông
164só͘-chāi. Thâu--a hit ê siàu-lú chin kiaⁿ-hiâⁿ, m̄-koh bô-jōa-kú, i tō kiò chi̍t-tīn lâng lâi. Hit-tong-sî sió-jîn-hî mā khòaⁿ tio̍h
165sî sió-jîn-hî mā khòaⁿ tio̍h ông-chú o̍ah--khí-lâi, tùi ûi tī i piⁿ--a[á] ê lâng chhiò.[,] soah bô tùi sió-jîn-hî chhiò, in-ūi
166sió-jîn-hî chhiò, in-ūi ông-chú m̄-chai-iáⁿ sī sió-jîn-hî kiù--i, hō͘ sió-jîn-hi chiok kan-khó͘--e[ê]. Tng ông-chú hông chhōe[chhōa]
167sai, chit-má soah pí khah-chá khah giâm-tiōng. In hia ê a-chí mn̄g i khí-li chúi-bīn chhit-thô khòaⁿ tio̍h siáⁿ, m̄-koh i lóng bô kóng
168 ê a-chí mn̄g i khí-li chúi-bīn chhit-thô khòaⁿ tio̍h siáⁿ, m̄-koh i lóng bô kóng siáⁿ. Chin chē kang ê chái-khí kah[kap] àm-sî i siû
169koh i lóng bô kóng siáⁿ. Chin chē kang ê chái-khí kah[kap] àm-sî i siû-chhut chúi-bīn khì kàu i khǹg ông-chú ê só͘-chāi. Tī hoe-
170chē kang ê chái-khí kah[kap] àm-sî i siû-chhut chúi-bīn khì kàu i khǹg ông-chú ê só͘-chāi. Tī hoe-hn̂g ê kóe-chí, sió-jîn-hî tùi
171-chio̍h chio̍h-gám, ū chi̍t tiâu chio̍h-gám thàng kàu hái-piⁿ. Taⁿ i í-keng chai-iáⁿ ông-chú tòa tī toh-ūi, m̄-chiah ū chi̍t-chām, tī
172 pí in hia ê a-chí khah hó-táⁿ, siû koh khah óa hái-piⁿ. Kî-si̍t i bat it-ti̍t siû kàu tī hái-piⁿ tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám ê ē-bīn
173ê ông-chú, m̄-koh ông-chú soah jīn-ûi go̍eh-niû-chí teh khó-liân i sī ka-tī ko͘-toaⁿ chi̍t ê. Sió-jîn-hî bih tī chheⁿ-chhùi ê chháu
174tī chheⁿ-chhùi ê chháu-bô͘ teh thau khòaⁿ, chún-nā hong chhoe tio̍h I chhiūⁿ-gê-sek ê thâu-kin, khòaⁿ tio̍h ê lâng, in mā ē jīn-ûi sī
175bāng ka-tī sī jîn-lūi, in-ūi jîn-lūi ê sè-kài káⁿ[ká]-ná pí i ê sè-kài ke chin tōa. Chit-má sió-jîn-hî siūⁿ beh chai ê tāi-chì
176 chai ê tāi-chì chin chē, in hia ê a-chí soah bô-hoat-tō͘ hôe-tap i só͘-ū ê mn̄g[būn]-tê. M̄-chiah khì mn̄g chheng-chhó lio̍k-tē sè-
177ū chi̍t ê lâng chiok ài--lí, pí ài in pē-bú koh khah ài; koh nā i só͘-ū ê su-sióng kap só͘-ū ê ài lóng chū-chi̍p tī lí ê sin--siōng
178kap só͘-ū ê ài lóng chū-chi̍p tī lí ê sin--siōng, hō͘ bo̍k-su kā i ê chiàⁿ-chhiú khǹg tī lí ê chiàⁿ-chhiú, kiò i chiù-chōa tùi lí
179, hō͘ bo̍k-su kā i ê chiàⁿ-chhiú khǹg tī lí ê chiàⁿ-chhiú, kiò i chiù-chōa tùi lí chin-sêng, jiân-āu i ē hō͘ lí chi̍t ê lêng-hûn
180tī lí ê chiàⁿ-chhiú, kiò i chiù-chōa tùi lí chin-sêng, jiân-āu i ē hō͘ lí chi̍t ê lêng-hûn, jī-chhiáⁿ mā pó-chûn ka-tî ê. M̄-
181Chū án-ne sió-jîn-hî òan-thàn, tài iu-chhiû khòaⁿ i ê bóe. Lāu a-má: “Khah hoaⁿ-hí--le[leh], koh ài o̍ah-thiàu-thiàu
182hó thiaⁿ, m̄-chiah kiong--lih ê jîn-hî phah-pho̍k-á kap iô bóe o-ló--i. Sió-jîn-hî chek-sî kám-kak chin hoaⁿ-hí, in-ūi chai-iáⁿ bô-lūn
183kak chin hoaⁿ-hí, in-ūi chai-iáⁿ bô-lūn tī hái-té iah-sī lio̍k-tē i ê siaⁿ lóng-sī siōng iu-bí--ê. M̄-koh bô jōa-kú i koh siūⁿ-tio̍h
184-sī lio̍k-tē i ê siaⁿ lóng-sī siōng iu-bí--ê. M̄-koh bô jōa-kú i koh siūⁿ-tio̍h hái téng-bīn ê sè-kài. In-ūi bô-hoat-tō͘ pàng bē
185kiong ê gōa-kháu, lâng lóng tī kiong-lāi hoaⁿ-hí chhiùⁿ-koa ê sî, i soah ko͘-toaⁿ chē tī ka-tī ê hoe-hn̂g teh iu-būn. Jiân-āu i tùi chúi
186ê sî, i soah ko͘-toaⁿ chē tī ka-tī ê hoe-hn̂g teh iu-būn. Jiân-āu i tùi chúi--nih thiaⁿ-tio̍h lah-pah-siaⁿ, koh ioh kóng: “Ông-chú tī hái
187beh chhōe hit ê hái--nih ê ang-î. Sui-bóng phó͘-thong-sî chin kiaⁿ--i, m̄-koh i ē-tàng hō͘ góa ì-kiàn kap pang-chàn.”
188hit ê hái--nih ê ang-î. Sui-bóng phó͘-thong-sî chin kiaⁿ--i, m̄-koh i ē-tàng hō͘ góa ì-kiàn kap pang-chàn.”
189M̄-chiah sió-jîn-hî lī-khui i ê hoe-hn̂g, siû tùi khí chúi-pho ê kńg-lê-á chn̄g hia khì, hit ê
190 kiaⁿ kah bē-tín-tāng, sim-chōng mā thiàu kah chin lī-hāi. M̄-koh i siūⁿ-tio̍h ông-chú kap ǹg-bāng ê éng-seng lêng-hûn, chū án-ne hôe
191kap ǹg-bāng ê éng-seng lêng-hûn, chū án-ne hôe-ho̍k ióng-khì, kā i jiû-nńg ê tn̂g thâu-mn̂g tîⁿ tī thâu-khak-téng, chiah bē hō͘ chē
192mn̂g tîⁿ tī thâu-khak-téng, chiah bē hō͘ chē-kha-thâng lia̍h--tio̍h. I kā siang-chhiú phōaⁿ tī heng-chêng, chhiūⁿ hî tī chúi-té liòng-
193pêng lóng sī chē-kha-thâng ê chhiú kap chéng-thâu-á tng beh lia̍h--i. Tī hái ê sí-lâng kut-thâu, chiúⁿ, tōa kap chûn-tó͘ téng-téng
194khí--ê. Hái-ang-î tio̍h chē tī hia, chi̍t chiah chiûⁿ-chî tng ùi i ê chhùi teh chia̍h mi̍h-kiāⁿ, to ná chhiūⁿ lâng teh chhī kim-si-chhiok
195ū kàu gōng, m̄-koh góa ē sūn lí ê ì, góa khó-liân ê kong-chú, i ē tài hō͘ lí pi-siong. Lí siūⁿ beh hìⁿ-sak lí ê hî-bóe, beh chhiūⁿ
196 kap chi̍t thiap io̍h, lí ài tī bîn-á-chài ji̍t-chhut í-chêng chah i siû-chiūⁿ hōaⁿ, chē tiàm hái-soa-po͘ kā lim--lo̍h-khì. Hit tang-chūn
197jîn-hî tài chhoah-chhoah ê siaⁿ ìn-kóng: “Hó! Góa gōan-ì.” In-ūi i siūⁿ-tio̍h hit ê ông-chú kap éng-seng ê lêng-hûn.
198--lo͘[lo͘h]. Koh-lâi lí nā bô tit-tio̍h ông-chú ê ài-chêng, hō͘ i ūi-tio̍h lí kam-gōan bē-kì-tit in pē-bú, koh chin-sêng ài--lí, ín
199Sió-jîn-hî kóng: “Góa gōan-ì chhì.” M̄-koh i ê bīn pe̍h-sí-sat.
200io̍h-á. Góa ài kā góa ê hoeh chham ji̍p-khì io̍h-á lāi-bīn, hō͘ i lāi kah chhiūⁿ chi̍t ki to kāng-khóan.”
201poe-á ê sî-chūn kóng: “Siōng iàu-kín sī ài chheng-khì.” koh-lâi i chha̍k ka-tī ê heng-khám, hō͘ o͘-hoeh tih-ji̍p-khì tōa-tiáⁿ. Chúi
202chheng ê chúi. Hái-ang-î kóng: “Lí ê io̍h-á hó--ah[a].” Jiân-āu i kā sió-jîn-hî ê chi̍h koah--khí-lâi, hō͘ sió-jîn-hî piàn-chò
203sió-jîn-hî m̄-bián án-ne chò, gōan-lâi chē-kha-thâng khòaⁿ tio̍h i chhiú--nih hit thiap chhiūⁿ thiⁿ-chhiⁿ siám-sih ê io̍h-chúi, tio̍h kiaⁿ
204Sió-jîn-hî chin kín nǹg-kòe chhiū-nâ kap chhoah-lâu ê kńg-chn̄g. I tī in lāu-pē ê kiong--lih, khòaⁿ bú-thiaⁿ ê tiān-hóe hoa--khì-a,
205a, ta̍k-ê lóng teh khùn, m̄-koh m̄-káⁿ ji̍p-khí chhōe--in. Chit-má i é-káu--a, jī-chhiáⁿ koh ài éng-óan lī-khui--in. I kám-kak sim tih
206--in. Chit-má i é-káu--a, jī-chhiáⁿ koh ài éng-óan lī-khui--in. I kám-kak sim tih-beh chhùi, m̄-chiah thau-thau-á ji̍p-khí hoe-hn̂g, tùi
207hn̂g, tùi in hia ê a-chí ê hoe-hn̂g lóng bán chi̍t lúi hoe, koh tī i ê chhiú-sim chim chi̍t chheng ê, hiòng kiong-tiān kóng chài-hōe.
208soah chin-chiàⁿ chhiūⁿ chi̍t ki lāi-kiàm-kiàm ê siang-chhùi to, tùi i jiû-nńg ê kut-thâu phòa--khui. I hun-khì, chhiūⁿ sí-lâng tó--lo̍h
209kiàm-kiàm ê siang-chhùi to, tùi i jiû-nńg ê kut-thâu phòa--khui. I hun-khì, chhiūⁿ sí-lâng tó--lo̍h-khì kāng-khóan. Ji̍t-thâu tùi
210-lo̍h-khì kāng-khóan. Ji̍t-thâu tùi hái-bīn peh--khí-lâi ê sî, i chiah chhéⁿ--khí-lâi, kám-kak chi̍t chūn to teh liô ê thòng-khó͘.
211 chūn to teh liô ê thòng-khó͘. M̄-koh hit ê ông-chú tú khiā tī i ê ba̍k-chiu chêng, i ba̍k-chiu àⁿ lo̍h-khì khòaⁿ, hoat-hiān i ê bóe
212thòng-khó͘. M̄-koh hit ê ông-chú tú khiā tī i ê ba̍k-chiu chêng, i ba̍k-chiu àⁿ lo̍h-khì khòaⁿ, hoat-hiān i ê bóe bô--khì-a, seⁿ-chhut
213khiā tī i ê ba̍k-chiu chêng, i ba̍k-chiu àⁿ lo̍h-khì khòaⁿ, hoat-hiān i ê bóe bô--khì-a, seⁿ-chhut chi̍t tùi súi koh pe̍h ê kha-thúi, bē-
214hō͘ jīm-hô ê cha-bó͘-gín-á. M̄-koh bô chhēng-saⁿ, m̄-chiah iōng i ōm koh ba̍t ê tn̂g thâu-chang om i ê sin-khu. Ông-chú mn̄g i sī siáng
215-koh bô chhēng-saⁿ, m̄-chiah iōng i ōm koh ba̍t ê tn̂g thâu-chang om i ê sin-khu. Ông-chú mn̄g i sī siáng, tùi toh-ūi
216 iōng i ōm koh ba̍t ê tn̂g thâu-chang om i ê sin-khu. Ông-chú mn̄g i sī siáng, tùi toh-ūi
217lâi--ê. Sió-jîn-hî bô-hoat-tō͘ kóng-ōe, m̄-koh iōng i tìm-nâ-sek, jiû tài iu ê ba̍k-chiu teh khòaⁿ ông-chú. Bóe--á ông
218, jiû tài iu ê ba̍k-chiu teh khòaⁿ ông-chú. Bóe--á ông-chú khan i ê chhiú, chhōe[chhōa] i ji̍p-khí ông-kiong. Sió-jîn-hî múi kiâⁿ
219teh khòaⁿ ông-chú. Bóe--á ông-chú khan i ê chhiú, chhōe[chhōa] i ji̍p-khí ông-kiong. Sió-jîn-hî múi kiâⁿ chi̍t-pō͘ to kap hái-ang
220kāng-khóan, ná chhiūⁿ ta̍h tī chiam iah sī lāi-to téng-bīn. M̄-koh i kam-gōan, jī-chhiáⁿ kha-pō͘ khin kah ná tê-kho͘-pho͘, kiâⁿ tī ông
221kho͘-pho͘, kiâⁿ tī ông-chú ê piⁿ--á, hō͘ ông-chú kap khòaⁿ tio̍h i ê lâng lóng o-ló i iu-ngá koh ku̍t-liu ê kha-pō͘. Bô jōa-kú sió
222ông-chú ê piⁿ--á, hō͘ ông-chú kap khòaⁿ tio̍h i ê lâng lóng o-ló i iu-ngá koh ku̍t-liu ê kha-pō͘. Bô jōa-kú sió-jîn-hî tio̍h chhēng
223ê ko-kùi saⁿ, chiâⁿ-chò kiong-lāi siōng súi ê bí-jîn. Khó-sioh i é-káu, bô-hoat-tō͘ kóng-ōe kap chhiùⁿ-koa.
224chi̍t ê chhiùⁿ liáu khah hó-thiaⁿ--ê, ông-chú tō phah-pok-á koh tùi i chhiò, che tùi sió-jîn-hî sī chin pi-ai ê tāi-chì. I khah-chá chhiùⁿ
225á koh tùi i chhiò, che tùi sió-jîn-hî sī chin pi-ai ê tāi-chì. I khah-chá chhiùⁿ pí chit ê m̄-chai ke hó jōa-chē--leh. Siūⁿ kóng:
226kóng: “Ò͘! Hi-bāng ông-chú ē-tàng chai-iáⁿ góa ūi-tio̍h beh kap i éng-óan tàu-tīn, chiah hi-seng góa ê siaⁿ-im.”
227chhiūⁿ bí-lē sian-lú teh poe ê khóan-sek. Koh-lâi sió-jîn-hî mā kā i bê-lâng, pe̍h-phau-phau ê chhiú-kut gia̍h kôan, liam kha-bóe tī tē
228chêng bô lâng thiàu kah chiah hó, múi chi̍t ê tōng-chok lóng hō͘ i ê súi koh khah hiáⁿ-ba̍k, i chi̍t tùi tòa kám-chêng ê ba̍k-chiu pí
229chiah hó, múi chi̍t ê tōng-chok lóng hō͘ i ê súi koh khah hiáⁿ-ba̍k, i chi̍t tùi tòa kám-chêng ê ba̍k-chiu pí lú-pi[pī] in ê koa-siaⁿ koh
230sim. Ta̍k-ê lâng lóng bê--lo͘[lo͘h], ông-chú siōng bê. Sui-bóng i ê kha tap tio̍h tē to ná chhiūⁿ ta̍h tī lāi-to téng-thâu, i mā koh
231-bóng i ê kha tap tio̍h tē to ná chhiūⁿ ta̍h tī lāi-to téng-thâu, i mā koh chin iōng-sim thiàu, khòaⁿ ē-tàng lâi tit-tio̍h ông-chú ê
232Ông-chú kóng sió-jîn-hî èng-kai tiāⁿ-tiāⁿ lâu-lo̍h-lai pôe--i, jī-chhiáⁿ mā in-chún sió-jîn-hî khùn tī ông-chú mn̂g-kháu ê
233jîn-hî chò chi̍t niá lô͘-pho̍k ê saⁿ, ē-tàng hō͘ sió-jîn-hî kap i chē chò-hóe khiâ-bé. In tàu-tīn khiâ-bé nǹg-kòe chheng-phang ê
234sió-jîn-hî jiû-nńg ê kha hoeh lâu kah chin giâm-tiōng, koh ìn ū i ê kha-jiáu, sió-jîn-hî kāng-khóan chhiò-chhiò tòe tī ông-chú
235jîn-hî to[tō] chē tī khoah-khoah ê tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám. In-ūi i sio-lō ê kha chìm tòa léng-léng ê hái-chúi ē khah sóng-khòai.
236pi-ai, sió-jîn-hî hiòng in a-chí ia̍t chhiú, in a-chí mā jīn tio̍h i, kóng in sī jōa-nī hôan-ló. Chū-án-ne in ta̍k àm lóng lâi kāng
237in ta̍k àm lóng lâi kāng chi̍t ê só͘-chāi, jī-chhiáⁿ ū chi̍t pái i khòaⁿ-tio̍h lāu a-má tī hn̄g-hn̄g hia. Lāu a-má ū chin chē nî m̄
238khòaⁿ-tio̍h thâu tì ông-koan ê hái-ông. Lāu a-má kap hái-ông hiòng i ia̍t-chhiú, m̄-koh m̄-káⁿ chhiūⁿ in hia ê a-chí hiah óa hái-hōaⁿ.
239chi̍t-ji̍t chhim, m̄-koh ông-chú kan-taⁿ kā tòng-chò gín-á teh ài--i. Ông-chú m̄-bat siuⁿ-kóng beh chhōa i chò bó͘. Tān-sī ông-chú
240kā tòng-chò gín-á teh ài--i. Ông-chú m̄-bat siuⁿ-kóng beh chhōa i chò bó͘. Tān-sī ông-chú nā bô kā chhōa, sió-jîn-hî tio̍h tit
241ê lêng-hûn. Jī-chhiáⁿ ông-chú kap pa̍t-lâng kiat-hun ê keh-kang, i to[tō] ē piàn-chò hái--nih ê chúi-phok-á.
242Tng ông-chú kā mo͘h--leh, chim i súi-súi ê thâu-khak-hia̍h ê sî, sió-jîn-hî ê ba̍k-chiu ná teh mn̄g
243ê góa bat khòaⁿ-kòe ê cha-bó͘-gín-á, m̄-koh m̄-bat koh khòaⁿ tio̍h i. Góa khah-chá hâng-hêng, péng-chûn, hái-éng kā góa ek kàu bó͘
244liân--ê tī hōaⁿ-piⁿ khòaⁿ-tio̍h góa, koh kiù--góa, góa taⁿ kìⁿ-kòe i nn̄g pái, i sī chit ê sè-kan góa ûi-it ē-tàng ài ê lâng, m̄-koh
245hōaⁿ-piⁿ khòaⁿ-tio̍h góa, koh kiù--góa, góa taⁿ kìⁿ-kòe i nn̄g pái, i sī chit ê sè-kan góa ûi-it ē-tàng ài ê lâng, m̄-koh lí seⁿ-liáu
246ê sè-kan góa ûi-it ē-tàng ài ê lâng, m̄-koh lí seⁿ-liáu kah[kap] i chiok kāng, góa sim-lâi ê i tī[tih]-beh hō͘ lí chiàm--khì lo͘[lo͘h]
247ài ê lâng, m̄-koh lí seⁿ-liáu kah[kap] i chiok kāng, góa sim-lâi ê i tī[tih]-beh hō͘ lí chiàm--khì lo͘[lo͘h], i sī hit keng biō lāi-bīn
248chiok kāng, góa sim-lâi ê i tī[tih]-beh hō͘ lí chiàm--khì lo͘[lo͘h], i sī hit keng biō lāi-bīn ê lâng, góa chin hó-ūn ū lí lâi chia tāi
249keng biō lāi-bīn ê lâng, góa chin hó-ūn ū lí lâi chia tāi-thè i, lán ē éng-óan chò-hóe.”
250“Ài! Ông-chú m̄-chai-iáⁿ sī góa kiù--i-ê.” Sió-jîn-hî án-ne siūⁿ. “Góa tùi hái--ni[nih] kā i thoa kàu
251góa kiù--i-ê.” Sió-jîn-hî án-ne siūⁿ. “Góa tùi hái--ni[nih] kā i thoa kàu chhiū-nâ hia, chhiū-nâ lāi ū chi̍t keng biō. Góa chē tī
252 lâi kā kiù, góa khòaⁿ kòe hit ê súi ko͘-niû, ông-chú khah ài--i.” Sió-jîn-hî chin òan-thàn, m̄-koh bak-sái mā lâu bē chhut--lâi.
253chhut--lâi. “Ông-chú kóng hit ê ko͘-niû taⁿ kui-siok biō-sī, m̄-chiah i sī bē koh kui siok, in bē koh saⁿ-kìⁿ. Put-kò góa soah kap i tàu-tīn
254-chiah i sī bē koh kui siok, in bē koh saⁿ-kìⁿ. Put-kò góa soah kap i tàu-tīn, jī-chhiáⁿ koh ta̍k kang khòaⁿ tio̍h i. Góa ē chiàu kò͘-
255 Put-kò góa soah kap i tàu-tīn, jī-chhiáⁿ koh ta̍k kang khòaⁿ tio̍h i. Góa ē chiàu kò͘--i, ài--i, ūi i hi-seng sìⁿ-miā.”
256tàu-tīn, jī-chhiáⁿ koh ta̍k kang khòaⁿ tio̍h i. Góa ē chiàu kò͘--i, ài--i, ūi i hi-seng sìⁿ-miā.”
257tīn, jī-chhiáⁿ koh ta̍k kang khòaⁿ tio̍h i. Góa ē chiàu kò͘--i, ài--i, ūi i hi-seng sìⁿ-miā.”
258chhiáⁿ koh ta̍k kang khòaⁿ tio̍h i. Góa ē chiàu kò͘--i, ài--i, ūi i hi-seng sìⁿ-miā.”
259 kóng taⁿ beh khì keh-piah kok pài-hóng, lâng tio̍h ē kóng kî-si̍t i sī beh khì khòaⁿ keh-piah kok ê kong-chú, chi̍t tōa-tīn lâng tòe
260 sī beh khì khòaⁿ keh-piah kok ê kong-chú, chi̍t tōa-tīn lâng tòe i khì, sió-jîn-hî soah chhiò-chhiò teh iô-thâu. Sió-jîn-hî pí pa̍t
261bó kiò góa án-ne chò, m̄-koh in sī bô-hoat-tō͘ kiông-pek góa kā i chhōa tńg-lâi chò bó͘. Góa bē-sái ài--i, in-ūi bô sêng biō-sī
262tō͘ kiông-pek góa kā i chhōa tńg-lâi chò bó͘. Góa bē-sái ài--i, in-ūi bô sêng biō-sī ê súi ko͘-niû. Nā hông pek ài sóan chi̍t
263chúi ê lâng khòaⁿ-tio̍h ê kong-kéng. Sió-jîn-hî chhiò-chhiò thiaⁿ i kong,
264khùn, sió-jîn-hî soah chē tī kah-pán, siòng tùi hái-té lo̍h-khì. I siūⁿ-kóng ē-tàng khòaⁿ-tio̍h lāu-pē ê siâⁿ-pó, in lāu a-má thâu
265pe̍h phau-phau ê siang-chhiú, ná tài iu-siong teh khòaⁿ sió-jîn-hî. I chhiò-chhiò tùi in a-chí ia̍t-chhiú, siūⁿ beh kā in a-chí kóng i
266 I chhiò-chhiò tùi in a-chí ia̍t-chhiú, siūⁿ beh kā in a-chí kóng i sī jōa--ni[nih] khòai-lo̍k, bóan-chiok. M̄-koh chûn-téng ê ho̍k-bū
267ho̍k-bū-seng kiâⁿ--kòe-lâi, tng in a-chí chhàng ji̍p khí chúi-té, i jīn-ûi ho̍k-bū-seng khòaⁿ-tio̍h--ê kan-taⁿ sī hái-chúi ê chúi-pok
268M̄-koh kong-chú iáu-bōe chhut--lâi, lâng kóng i tī siu-tō-īⁿ tōa-hàn, siū kàu-io̍k, tī hia o̍h ông-sek só͘-ū ê
269ê lé-gî. Bóe--a kong-chú chhut--lâi, hō͘ chiok siūⁿ beh chai-iáⁿ i sī-m̄-sī chin-chiáⁿ súi ê sió-jîn-hî, mā ài sêng-jīn i sī m̄-
270chai-iáⁿ i sī-m̄-sī chin-chiáⁿ súi ê sió-jîn-hî, mā ài sêng-jīn i sī m̄-bat khòaⁿ-kòe chiah súi ê bí-jîn. Kong-chú ê phôe-hu ū-kàu
271thiaⁿ chiok-hok ê im-ga̍k, ba̍k-chiu bô teh khòaⁿ sîn-sèng ê gî-sek. I siūⁿ--ê sī beh kàu ê sí-bông àm-mî kap beh sit-khí chāi-sè só͘
272tī chûn-bīn sóng-khòai teh thiàu-bú. Hō͘ sió-jîn-hî siūⁿ tio̍h i tē-it-pái phû-chhut hái-bīn só͘ khòaⁿ ê iàn-hōe kāng-khóan sī
273hái-bīn só͘ khòaⁿ ê iàn-hōe kāng-khóan sī hiah-ni[nih] hoaⁿ-hí, i mā tòe ji̍p-khí thiàu-bú, chhiūⁿ ìⁿ-á tī khong-tiong jiok mi̍h-kiāⁿ
274 thiàⁿ kah ná chhiūⁿ hō͘ lāi-to koah kāng-khóan. Put-kò m̄ chhap--i, in-ūi khah lāi ê thàng-thiàⁿ chhah tī i ê heng-khám--a. Sió-jîn
275-khóan. Put-kò m̄ chhap--i, in-ūi khah lāi ê thàng-thiàⁿ chhah tī i ê heng-khám--a. Sió-jîn-hî chai-iáⁿ che sī khòaⁿ ē tio̍h ông-chú
276-jîn-hî chai-iáⁿ che sī khòaⁿ ē tio̍h ông-chú ê siōng bóe àm. I ūi-tio̍h ông-chú lī-khui ka-têng kap kut-jiok[jio̍k], koh hi-seng hiah
277khòaⁿ tang-pêng, thèng-hāu chái-khí thâu-pái ê âng-hâ, tio̍h sī i sí liáu ê thâu tiâu kng-sòaⁿ. Sió-jîn-hî khòaⁿ tio̍h in a-chí
278Sió-jîn-hî khòaⁿ tio̍h in a-chí tùi hái-té phû--khí-lâi, in kap i kāng-khóan bīn pe̍h-sí-sat. M̄-koh in ê tn̂g thâu-chang bô teh tòe
279In kóng: “Góan kā thâu-chang lóng hō͘ hái-ang-î, tit tio̍h i ê pang-chàn, hō͘ lí eng[êng]-àm bē sí. I hō͘ gún chi̍t ki to, tī
280hō͘ hái-ang-î, tit tio̍h i ê pang-chàn, hō͘ lí eng[êng]-àm bē sí. I hō͘ gún chi̍t ki to, tī chia, lí khòaⁿ to lāi-kiàm-kiàm, ji̍t-chhut
281 í-chêng lí ài kā chit ki to chhah ji̍p-khí ông-chú ê sim-chōng, i ê sio hoeh phùn tio̍h lí ê kha, lí ê kha chiū ē koh kap khí-lâi
282á í-chêng koh o̍ah saⁿ pah nî. Kín--leh! Ji̍t-chhut í-chêng m̄ sī i sí piān sī lí bông. Lán lāu a-má ūi tio̍h lí ū-kàu siong-sim,
283 sī lí bông. Lán lāu a-má ūi tio̍h lí ū-kàu siong-sim, m̄-chiah i ê pe̍h thâu-mn̂g mā kap gún ê thâu-chang hō͘ hái-ang-î ka tiāu kāng
284lâi ê chúi-pho khòaⁿ--khí-lâi ná hoeh, sió-jîn-hî koh iōng tài i-i-lân-sià, bui-bui ê gán-sîn khòaⁿ ông-chú, sòa--lo̍h-khì tùi chûn
285lâi ê chúi-pho khòaⁿ--khí-lâi ná hoeh, sió-jîn-hî koh iōng tài i-i-lân-sià, bui-bui ê gán-sîn khòaⁿ ông-chú, sòa--lo̍h-khì tùi chûn
286khî, piàn-sêng chúi-phok-á. Ji̍t-thâu peh kàu hái-éng téng-bīn, i sio-lo[lō]-sio-lo[lō] ê kng-sòaⁿ chiò tī peng-léng chúi-pho ê sió
287léng chúi-pho ê sió-jîn-hî sin-khu. Put-kò sió-jîn-hî bô kám-kak i sí--ah[a]. Khòaⁿ tio̍h kng-kng ê ji̍t-thâu, chiu-ûi phû sò͘ pah lia̍p
288siuⁿ iu-bí, jîn-lūi ê hīⁿ-á thiaⁿ bē tio̍h. Sió-jîn-hî hoat-hiān i kap in ū kāng-khóan ê sin-khu, koh tùi in hia ti̍t-ti̍t chhèng kôan.
289“Góa tī toh?” I teh mn̄g, sió-jîn-hî ê siaⁿ mā piàn kah in kāng-khóan. Lio̍k-tē
290Ông-chú chē--ê hit tâi chûn khai-sí teh o̍ah-tāng kap chháu-nāu. I khòaⁿ tio̍h ông-chú kap bí-lē ê sin-niû chhōe--i, in tòa pi-ai teh
291kap chháu-nāu. I khòaⁿ tio̍h ông-chú kap bí-lē ê sin-niû chhōe--i, in tòa pi-ai teh khòaⁿ hit tui chhiūⁿ chin-chu ê chúi-pho, hó chhin
292 khòaⁿ hit tui chhiūⁿ chin-chu ê chúi-pho, hó chhin-chhiūⁿ chai-iáⁿ i í-keng thiàu lo̍h-khí hái-éng--a. Tī hō͘ lâng khòaⁿ bē tio̍h ê
293jîn-hî kóng. “Lán khó-lêng ē-tàng khah-chá kàu thian-tn̂g--leh.” I ê tông-phōaⁿ chi̍t ê sè-siaⁿ kóng. “Lán bô hông hoat-hiān ê chêng
294 tiāⁿ-tiāⁿ thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê lâng, tòa tī chhiū-nâ, ta̍k-ê tùi i ê tì-hūi lóng chin chun-tiōng. I chai-iáⁿ tùi múi-ê khùn-lân,
295, tòa tī chhiū-nâ, ta̍k-ê tùi i ê tì-hūi lóng chin chun-tiōng. I chai-iáⁿ tùi múi-ê khùn-lân, put-hēng beh án-chóaⁿ hō͘ in siōng
296hō͘ in siōng-hó ê ì-kiàn. M̄-chiah ông-chú kap ông-hui khì chhōe--i, kā i kóng in hôan-ló ê tāi-chì. Chit ê tì-hūi-chiá thiaⁿ liáu
297siōng-hó ê ì-kiàn. M̄-chiah ông-chú kap ông-hui khì chhōe--i, kā i kóng in hôan-ló ê tāi-chì. Chit ê tì-hūi-chiá thiaⁿ liáu, ìn-
298Chhī-iûⁿ--ê chi̍t khòaⁿ-tio̍h in bó͘, tō khì chiap in bó͘. I ná tùi in bó͘ mn̄g-hó ná kā gín-á chiap kòe-lâi chim koh so. Chhī
299pūi ná thiàu-lâi-thiàu-khì. Kāng hit ê sî-chūn in bó͘ the̍h chhut i chah--lâi, chhôan-hó ê tê-kòan-á, kóng: “Ang--e[ê], lâi chia̍h-tê
300chhiáⁿ ài sī ha̍p-keh--ê, m̄-chiah sì-kè khì chhōe, m̄-koh bô-lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè-kài-siōng ū chin-chē ông-
301chhōe bô. Jîn-seng put-jû-ì, sī chin chù-siông ê tāi-chì. In-ūi i chiok siūⁿ beh ti̍h chiàⁿ-káng ê ông-hui, m̄-chiah tòa tio̍h hi-bî
302sī siōng-tè, sī chi̍t ê ông-hui. Thiⁿ-khì chiah bái, sī án-chóaⁿ i ē chhut-hiān--le[leh]! I ê thâu-mn̂g kah[kap] saⁿ hō͘ hō͘-chúi ak
303ông-hui. Thiⁿ-khì chiah bái, sī án-chóaⁿ i ē chhut-hiān--le[leh]! I ê thâu-mn̂g kah[kap] saⁿ hō͘ hō͘-chúi ak kah tâm-lok-lok, liân chhēng
304lok-lok, liân chhēng-ê ê kha tō tâm kah kha-āu-teⁿ, jī-chhiáⁿ kóng i sī chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui!
305Chū-án-ne ông-chú chhōa i chò khan-chhiú, chit-má ông-chú chheng-chhó chhōa--tio̍h-ê sī chin
306 sûi-sî tō pháu tùi chit lia̍p soaⁿ beh lâi chia̍h àm-tǹg. M̄-koh i pháu kàu pòaⁿ-lō͘ ê sî-chūn, lah-pah siaⁿ tō tiām--khì, lēng-gōa
307 kap hit lia̍p soaⁿ ê pòaⁿ-lō͘ pháu lâi pháu khì, kàu kah bô-lūn i pháu kàu toh 1 lia̍p soaⁿ, nn̄g pêng ê lah-pah siaⁿ lóng tiām--khì,
308Bí-lē: “O̍ah! I hit tùi ba̍k-chiu ná[nah] hiah tōa, hiah bê-lâng!”
309siáⁿ-mih Chhân-eⁿ chóng--sī tī chúi-bīn siong “tiám-chúi”, in-ūi i teh cháu-chhōe Bí-lē
310chhē tò ; chóng-sī i ê iu-būn ê siaⁿ hō͘ kúi-nā chiah chhek-chiáu-á iú thiaⁿ-kìⁿ. In
311kúi-nā chiah chhek-chiáu-á iú thiaⁿ-kìⁿ. In pe-lâi chīn tì-ì kiû i ka-kī chhut-la̍t lèng-khui.
312bīn lâi hip-lo̍h-khì. Chóng-sī Pí-tek tú-tú tī hit sî lèng-khui i ê saⁿ liâm tī bāng-ni̍h. I chiū cháu kàu tóe ke-si ê chhù-á, thiàu
313sī Pí-tek tú-tú tī hit sî lèng-khui i ê saⁿ liâm tī bāng-ni̍h. I chiū cháu kàu tóe ke-si ê chhù-á, thiàu-ji̍p chi̍t ê ak-hoe tháng.
314tī chhù-á-lāi ê bó͘ só͘-chāi, kiám-chhái sī tī hoe-khaⁿ ē-tóe. I chiū sòe-jī chi̍t ê chi̍t ê hian khí-lâi, khòaⁿ.
315chi̍t tiap-á kú Pí-tek phah-kha-chhiùⁿ, Bó͘ Sian-siⁿ chiū kóaⁿ-kín jip i, ia̍h beh ēng i ê kha lâi ta̍h i. I chiū thiàu tùi thang-á chhut-khì
316-tek phah-kha-chhiùⁿ, Bó͘ Sian-siⁿ chiū kóaⁿ-kín jip i, ia̍h beh ēng i ê kha lâi ta̍h i. I chiū thiàu tùi thang-á chhut-khì, chhia-tó saⁿ
317chhiùⁿ, Bó͘ Sian-siⁿ chiū kóaⁿ-kín jip i, ia̍h beh ēng i ê kha lâi ta̍h i. I chiū thiàu tùi thang-á chhut-khì, chhia-tó saⁿ khaⁿ hoe.
318 Bó͘ Sian-siⁿ chiū kóaⁿ-kín jip i, ia̍h beh ēng i ê kha lâi ta̍h i. I chiū thiàu tùi thang-á chhut-khì, chhia-tó saⁿ khaⁿ hoe.
319Chit ê thang-á sī siuⁿ sòe, só͘-í Bó͘ Sian-siⁿ bōe tit-kè, ia̍h i cháu siān m̄ ài jip, chiū tò-khì chòe i ê kang.
320Sian-siⁿ bōe tit-kè, ia̍h i cháu siān m̄ ài jip, chiū tò-khì chòe i ê kang.
321Pí-tek chē-teh hioh-khùn, i hāⁿ-hāⁿ chhóan, koh kiaⁿ kàu gī-gī-chùn, lóng bô siūⁿ tio̍h tùi
322-chùn, lóng bô siūⁿ tio̍h tùi tá-lo̍h chi̍t tiâu lō͘ tò-khì. Koh i sī chīn tâm, in-ūi i ū ji̍p-khì hit ê ak-hoe-tháng.
323tio̍h tùi tá-lo̍h chi̍t tiâu lō͘ tò-khì. Koh i sī chīn tâm, in-ūi i ū ji̍p-khì hit ê ak-hoe-tháng.
324Koh chi̍t tiap-á kú, i chiū kiâⁿ-lâi, kiâⁿ-khì, bān-bān tōng, ûn-á kiâⁿ sì-kòe khòaⁿ.
325I chhē-tio̍h chi̍t ê mn̂g tī piah-ni̍h, chóng-sī só-teh, ia̍h bô khang
326chit ê chio̍h hō͘-tēng, kā tāu-á kàu chhiū-nâ in tau. Pí-tek mn̄g i tùi tá-lo̍h thang kàu tōa mn̂g, chóng-sī i ê chhùi ū tōa lia̍p tāu
327nâ in tau. Pí-tek mn̄g i tùi tá-lo̍h thang kàu tōa mn̂g, chóng-sī i ê chhùi ū tōa lia̍p tāu-á tī-teh bōe ìn. I chiū kā i iô-thâu.
328 tōa mn̂g, chóng-sī i ê chhùi ū tōa lia̍p tāu-á tī-teh bōe ìn. I chiū kā i iô-thâu. Pí-tek sòa háu.
329chóng-sī i ê chhùi ū tōa lia̍p tāu-á tī-teh bōe ìn. I chiū kā i iô-thâu. Pí-tek sòa háu.
330I chiū chhì-khòaⁿ beh chhē lō͘ ti̍t-ti̍t tùi hoe-hn̂g kè-khì, chóng
331chiū chhì-khòaⁿ beh chhē lō͘ ti̍t-ti̍t tùi hoe-hn̂g kè-khì, chóng-sī i ná kú ná lōan. Koh chi̍t tiap-á kú i kàu tī chi̍t ê thâm-á, sī
332 hoe-hn̂g kè-khì, chóng-sī i ná kú ná lōan. Koh chi̍t tiap-á kú i kàu tī chi̍t ê thâm-á, sī Bó͘ Sian-siⁿ teh iúⁿ chúi ê só͘-chāi.
333 niau teh khòaⁿ kóa kim-hî, chē kàu tiāⁿ-tiāⁿ-tiāⁿ, chí-ū ū sî I ê bé iô cheh, hián-bêng i sī o̍ah ê. Pí-tek siūⁿ khah hó i tio̍h
334chē kàu tiāⁿ-tiāⁿ-tiāⁿ, chí-ū ū sî I ê bé iô cheh, hián-bêng i sī o̍ah ê. Pí-tek siūⁿ khah hó i tio̍h cháu m̄ thang kap i kóng, in
335ū sî I ê bé iô cheh, hián-bêng i sī o̍ah ê. Pí-tek siūⁿ khah hó i tio̍h cháu m̄ thang kap i kóng, in-ūi i bat tùi i ê kè-pak hiaⁿ-tī
336hián-bêng i sī o̍ah ê. Pí-tek siūⁿ khah hó i tio̍h cháu m̄ thang kap i kóng, in-ūi i bat tùi i ê kè-pak hiaⁿ-tī thiaⁿ-kìⁿ niau ê tāi-chì.
337o̍ah ê. Pí-tek siūⁿ khah hó i tio̍h cháu m̄ thang kap i kóng, in-ūi i bat tùi i ê kè-pak hiaⁿ-tī thiaⁿ-kìⁿ niau ê tāi-chì.
338-tek siūⁿ khah hó i tio̍h cháu m̄ thang kap i kóng, in-ūi i bat tùi i ê kè-pak hiaⁿ-tī thiaⁿ-kìⁿ niau ê tāi-chì.
339I koh tò-tńg ǹg hit keng chhù-á, chóng-sī hut-jiân-kan i thiaⁿ-kìⁿ
340I koh tò-tńg ǹg hit keng chhù-á, chóng-sī hut-jiân-kan i thiaⁿ-kìⁿ tî-thâu siaⁿ chīn kūn tī i, sia̍k-sia̍k-sia̍k. Pí-tek kóaⁿ
341chhù-á, chóng-sī hut-jiân-kan i thiaⁿ-kìⁿ tî-thâu siaⁿ chīn kūn tī i, sia̍k-sia̍k-sia̍k. Pí-tek kóaⁿ-kín cháu tī chhiū-á kha. Chóng-sī
342cháu tī chhiū-á kha. Chóng-sī tiap-á-kú chhin-chhiūⁿ bô tāi-chì, i chiū chhut-lâi peh-chiūⁿ tī thô͘-chhia thau hòaⁿ kè-khì. Tāi-seng
343chiū chhut-lâi peh-chiūⁿ tī thô͘-chhia thau hòaⁿ kè-khì. Tāi-seng i khòaⁿ-kìⁿ Bó͘ Sian-siⁿ teh ku̍t chhang. I ê ka-chiah ǹg Pí-tek, āu
344thau hòaⁿ kè-khì. Tāi-seng i khòaⁿ-kìⁿ Bó͘ Sian-siⁿ teh ku̍t chhang. I ê ka-chiah ǹg Pí-tek, āu-lâi khòaⁿ-kìⁿ tī hit pêng sī tōa mn̂g.
345Pí-tek khin-khin-á lo̍h chhia, chiàu I só͘ ōe ê kín cháu ti̍t-ti̍t tùi ké-chí chhiū-á āu-bīn khì.
346Bó͘ Sian-siⁿ khòaⁿ-kìⁿ i tī hoe-hn̂g kak, chóng-sī Pí-tek bô iàu-kín. I nǹg tùi mn̂g-ē kè
347Sian-siⁿ khòaⁿ-kìⁿ i tī hoe-hn̂g kak, chóng-sī Pí-tek bô iàu-kín. I nǹg tùi mn̂g-ē kè-khì, ia̍h lō͘-bé pêng-an chhut hoe-hn̂g ji̍p tī
348Pí-tek lóng bô thêng kha, á-sī khòaⁿ āu-bīn, kàu i kàu in tau tī tōa châng ê sam-chhiū.
349I chīn siān só͘-í i phia̍h lo̍h-khì tī thò͘-khang ê thô͘-kha, tī chīn
350I chīn siān só͘-í i phia̍h lo̍h-khì tī thò͘-khang ê thô͘-kha, tī chīn hó koh nńg ê soa
351 ê thô͘-kha, tī chīn hó koh nńg ê soa-téng, ba̍k-chiu khoeh-khì. I ê bú bô êng teh chú-chia̍h. I teh siūⁿ m̄ chai Pí-tek ê saⁿ cháiⁿ
352nńg ê soa-téng, ba̍k-chiu khoeh-khì. I ê bú bô êng teh chú-chia̍h. I teh siūⁿ m̄ chai Pí-tek ê saⁿ cháiⁿ-iūⁿ. Sī tī nn̄g lé-pài kú ê
353I ê lāu-bú hō͘ i khì khùn, ia̍h hō͘ I chia̍h chi̍t thiap io̍h.
354I ê lāu-bú hō͘ i khì khùn, ia̍h hō͘ I chia̍h chi̍t thiap io̍h.
355I ê lāu-bú hō͘ i khì khùn, ia̍h hō͘ I chia̍h chi̍t thiap io̍h.
356(2) Sit-lo̍h i ê saⁿ kap ôe.
357ni̍h teh chòe kang kan-khó͘, tī chiah ê chīn jo̍ah ê chhân, hit sî i ka-kī phû tī chá-khí sî bî-bî ê hong, chia, hia, bô khòaⁿ-kìⁿ
358I chiū siūⁿ, “A̍ih ! góa m̄ chai ōe pang-chān chiah ê ē-tóe khó-lîn
359Tùi chit sî chi̍t tè hûn ná kú ná khah tōa, hō͘ i ê sim koh khah tōa ǹg-bāng ōe tām-po̍h-á pang-chān tōe-ni̍h ê lâng.
360Hûn ìn kóng, “Beh o͘h ; góa beh pang-chān lín.” I chiū khin-khin-á lo̍h-lâi khah kūn tī tōe-ni̍h.
361I teh lo̍h ê sî hut-jiân-kan kì tit chi̍t hāng tāi-chì, chiū-sī i tī
362I teh lo̍h ê sî hut-jiân-kan kì tit chi̍t hāng tāi-chì, chiū-sī i tī sòe-sòe ê sî, ū thiaⁿ-kìⁿ kóng hûn nā siuⁿ kūn tī tōe-ni̍h
363sòe ê sî, ū thiaⁿ-kìⁿ kóng hûn nā siuⁿ kūn tī tōe-ni̍h ōe sí. I kì tit chit ê ê sî, chiū m̄ káⁿ khah lo̍h-lâi, tńg-khì, tī bî-bî
364Kàu lō͘-bé i chiū khiā teh chīn tiāⁿ, hó táⁿ kiau-kia̍h kóng, “Lín tōe-ni̍h ê
365Chit ê su-siúⁿ hō͘ i hut-jiân-kan hui-siông tōa koh ū la̍t. I m̄ bat siūⁿ tio̍h ōe chiah
366Chit ê su-siúⁿ hō͘ i hut-jiân-kan hui-siông tōa koh ū la̍t. I m̄ bat siūⁿ tio̍h ōe chiah tōa.
367 kàng hok-khì ê thiⁿ-sài khiā tī tōe-chiūⁿ, kia̍h-thâu, thí-khui i ê si̍t keng-kè chhân-ni̍h kap chhiū-nâ.
368I sī chīn tōa, chīn ui-hong, só͘-í lâng kap o̍ah-mi̍h khòaⁿ-kìⁿ i,
369I sī chīn tōa, chīn ui-hong, só͘-í lâng kap o̍ah-mi̍h khòaⁿ-kìⁿ i, kèng koh ùi. Chiah ê chhiū kap chháu-á phak tī i ê bīn-chêng ;
370-mi̍h khòaⁿ-kìⁿ i, kèng koh ùi. Chiah ê chhiū kap chháu-á phak tī i ê bīn-chêng ; chóng-sī lóng-chóng ê o̍ah-mi̍h chai i sī hó ê ì
371chháu-á phak tī i ê bīn-chêng ; chóng-sī lóng-chóng ê o̍ah-mi̍h chai i sī hó ê ì-sù.
372I kóng chit kù ōe ê sî, ū chīn kng chiò chhut-lâi, lûi ê siaⁿ móa
373siaⁿ móa thiⁿ khū-khū háu, hûn móa-móa ê thiàⁿ kóng bōe chhut ; i lo̍h-khì kàu tī tōe-ni̍h, pàng-sak i ê sìⁿ-miā chiah chòe chi̍t chūn
374móa ê thiàⁿ kóng bōe chhut ; i lo̍h-khì kàu tī tōe-ni̍h, pàng-sak i ê sìⁿ-miā chiah chòe chi̍t chūn hok-khì kiù-miā ê hō͘.
375Hit chūn hō͘, sī hûn tōa ê só͘ chòe, chiū-sī i ū sí, chóng-sī sī chòe i ê êng-kng. Keng-kè lóng-chóng ê thó͘
376hō͘, sī hûn tōa ê só͘ chòe, chiū-sī i ū sí, chóng-sī sī chòe i ê êng-kng. Keng-kè lóng-chóng ê thó͘-tōe hō͘ só͘ ū lo̍h kàu ê
377khēng chhut-hiān ia̍h lóng-chóng thiⁿ-ni̍h ê kng-sòaⁿ ū hián-chhut i ê sek ; chiū-sī lō͘-bé chi̍t hāng ê thiàⁿ i só͘ hiàn ê.
378kng-sòaⁿ ū hián-chhut i ê sek ; chiū-sī lō͘-bé chi̍t hāng ê thiàⁿ i só͘ hiàn ê.
379 tia̍p liáu-āu chiah ê ū hō͘ hûn kiù ê lâng kap o̍ah-mi̍h kì-tit i ê un-tián tī in ê sim kàu kú-kú.
380(3) Hûn ka-kī tit-tio̍h sím-mi̍h ? Hō͘ i kiù ê lâng kap o̍ah-mi̍h, kú-kú kì-tit i ê un-tián.
381 tit-tio̍h sím-mi̍h ? Hō͘ i kiù ê lâng kap o̍ah-mi̍h, kú-kú kì-tit i ê un-tián.
382Chi̍t chiah sòe chiah ê âng koe bú kap I ê koe-á tī chhân-ni̍h, I chhē tio̍h chi̍t lia̍p sió be̍h.
383Chi̍t chiah sòe chiah ê âng koe bú kap I ê koe-á tī chhân-ni̍h, I chhē tio̍h chi̍t lia̍p sió be̍h.
384Chit chiah sòe chiah âng koe bú kóng, “Góa chiū beh, ” ia̍h I khì chai chit lia̍p sió be̍h.
385Chit châng be̍h se̍k ê sî,I mn̄g kóng, “Chī-chūi beh the̍h chiah ê be̍h kàu bō-ni̍h?”
386Chit chiah âng koe bú kóng, “Góa chiū beh,” ia̍h I the̍h chiah ê be̍h khì tī bō-ni̍h.
387Āu-lâi the̍h mī-hún tò-lâi I mn̄g kóng, “Chī-chūi beh ēng chit ê mī-hún, chòe mī-pau? ”
388Mī-pau sio hó ê sî, I mn̄g kóng,
389kóng “Bô, lín bô thang chia̍h. Góa beh ka-kī chia̍h, To̍k, to̍k !” I chiū kiò i ê koe-á lâi pang-chān i chia̍h.
390lín bô thang chia̍h. Góa beh ka-kī chia̍h, To̍k, to̍k !” I chiū kiò i ê koe-á lâi pang-chān i chia̍h.
391beh ka-kī chia̍h, To̍k, to̍k !” I chiū kiò i ê koe-á lâi pang-chān i chia̍h.
392ê lāu hū-jîn-lâng ēng kiuⁿ-piáⁿ chòe chi̍t ê ta-po͘ gín-ná; kā i chòe chi- ku-la̍t saⁿ, ēng jio̍k-kùi-chí chòe liú-á; ba̍k-chiu sī
393Chit sî chit ê sòe-hàn ê lāu hū-jîn-lâng chòe hó, chiū kā i chhēng saⁿ, ia̍h ni̍h i ê kha, chhin-chhiūⁿ chhēng ôe ê khóan-sit,
394-hàn ê lāu hū-jîn-lâng chòe hó, chiū kā i chhēng saⁿ, ia̍h ni̍h i ê kha, chhin-chhiūⁿ chhēng ôe ê khóan-sit, hē tī chi̍t ê pôaⁿ. Āu
395pôaⁿ. Āu-lâi chiū chiong chit ê pôaⁿ hē tī hé-lô͘ iā koaiⁿ mn̂g. I siūⁿ “Taⁿ góa ū chi̍t ê góa ka-kī ê sòe-hàn ta-po͘ gín-ná.”
396Kàu sio hó ê sî, i khui hé-lô͘ mn̂g, thoa chhut chit ê pôaⁿ. Chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ
397kap chit ê sòe-hàn lāu ê ta-po͘-lâng chiàu in só͘ ōe ê kín, jip i, chóng-sī i chhiò iā tōa siaⁿ kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lín ōe jōa
398sòe-hàn lāu ê ta-po͘-lâng chiàu in só͘ ōe ê kín, jip i, chóng-sī i chhiò iā tōa siaⁿ kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lín ōe jōa kín. Lín
399 Lín lia̍h góa bōe tio̍h, góa sī chi̍t ê kiuⁿ-piáⁿ lâng.” In lia̍h i bōe tio̍h.
400Hit sî chit chiah gû jip i, i o̍at-kè khì khòaⁿ, kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lí ōe jōa kín. Lí
401Hit sî chit chiah gû jip i, i o̍at-kè khì khòaⁿ, kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lí ōe jōa kín. Lí
402Gû lia̍h i bōe tio̍h.
403Hit sî, bé jip i, i o̍at-kè khì khòaⁿ kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lí ōe jōa kín. Lí
404Hit sî, bé jip i, i o̍at-kè khì khòaⁿ kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lí ōe jōa kín. Lí lia̍h
405Bé lia̍h i bōe tio̍h.
406tiū ê lâng. Chiah ê lâng phīⁿ-kìⁿ chit ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná ài kā i lia̍h lâi, kóng, “Sòe-hàn kiuⁿ-piáⁿ gín-ná, m̄ thang cháu hiah kín
407sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-Ná pí tāi-seng khah chhut-la̍t cháu, ia̍h I cháu ê sî kiò kóng, “Góa ōe cháu lī-khui chi̍t ê sòe-hàn ê lāu
408Hit sî i khòaⁿ-kìⁿ í-keng cháu lī-khui siak-tiū ê lâng, i o̍at-kè khì khòaⁿ
409Hit sî i khòaⁿ-kìⁿ í-keng cháu lī-khui siak-tiū ê lâng, i o̍at-kè khì khòaⁿ, tōa siaⁿ kā in kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lín ōe
410Ia̍h siak-tiū ê lâng lia̍h i bōe tio̍h.
411lâi chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná pí tāi-seng cháu khah kín. I ti̍t-ti̍t cháu, kàu i kàu chi̍t khu chhân, ū chōe-chōe koah-tiū ê
412kiuⁿ-piáⁿ gín-ná pí tāi-seng cháu khah kín. I ti̍t-ti̍t cháu, kàu i kàu chi̍t khu chhân, ū chōe-chōe koah-tiū ê lâng. Hiah ê lâng khòaⁿ
413 khu chhân, ū chōe-chōe koah-tiū ê lâng. Hiah ê lâng khòaⁿ-kìⁿ i chīn hó khòaⁿ, in jip i kiò kóng, “Thèng-hāu chi̍t ē ! Thèng-hāu
414 koah-tiū ê lâng. Hiah ê lâng khòaⁿ-kìⁿ i chīn hó khòaⁿ, in jip i kiò kóng, “Thèng-hāu chi̍t ē ! Thèng-hāu chi̍t ē, sòe-hàn kiuⁿ-piáⁿ
415I kóng, “Oh hò͘ ! Oh hò͘ ! Góa ōe cháu lī-khui chi̍t ê sòe-hàn ê
416Hit sî i khòaⁿ-kìⁿ i ū cháu chhut hiah ê koah-tiū ê lâng, i o̍at-kè khì khòaⁿ
417Hit sî i khòaⁿ-kìⁿ i ū cháu chhut hiah ê koah-tiū ê lâng, i o̍at-kè khì khòaⁿ, tōa siaⁿ
418Hit sî i khòaⁿ-kìⁿ i ū cháu chhut hiah ê koah-tiū ê lâng, i o̍at-kè khì khòaⁿ, tōa siaⁿ kā in kóng, “Cháu, cháu, khòaⁿ lín ōe
419góa sī chi̍t ê kiuⁿ-piáⁿ lâng.” Ia̍h chiah ê koah-tiū ê lâng lia̍h i bōe tio̍h.
420Tùi chit sî chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná chīn khùi-thâu, sī i siūⁿ bô lâng lia̍h i ōe tio̍h. Tú-tú hit tia̍p i khòaⁿ-kìⁿ chi̍t
421hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná chīn khùi-thâu, sī i siūⁿ bô lâng lia̍h i ōe tio̍h. Tú-tú hit tia̍p i khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah hô͘-lî tùi chhân
422chīn khùi-thâu, sī i siūⁿ bô lâng lia̍h i ōe tio̍h. Tú-tú hit tia̍p i khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah hô͘-lî tùi chhân-ni̍h teh kè-lâi. Hô͘-lî khòaⁿ
423kìⁿ chi̍t chiah hô͘-lî tùi chhân-ni̍h teh kè-lâi. Hô͘-lî khòaⁿ-kìⁿ i chiū cháu-lâi. Chóng-sī chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná tōa
424cháu-lâi. Chóng-sī chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná tōa siaⁿ kā i kóng, “Lí lia̍h góa bōe tio̍h.” Hô͘-lî chiū cháu khah kín, kiuⁿ-piáⁿ
425 Hô͘-lî chiū cháu khah kín, kiuⁿ-piáⁿ gín-ná ia̍h cháu khah kín, i teh cháu ê sî chhiò-chhiò kóng, “Góa ōe cháu lī-khui chi̍t ê sòe
426 sî, chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná kàu tī chi̍t tiâu khoe. I bōe siû kè-khì, ia̍h i ài cháu lī-khui gû, bé, kap lâng.
427kiuⁿ-piáⁿ gín-ná kàu tī chi̍t tiâu khoe. I bōe siû kè-khì, ia̍h i ài cháu lī-khui gû, bé, kap lâng.
428tī hô͘-lî ê bé, ia̍h hô͘-lî siû ji̍p khoe. Lī hōaⁿ bô jōa hn̄g, i o̍at-thâu kóng, “Sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná, lí tī góa ê bé siuⁿ
429Chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná chiū thiàu tī i ê keng-thâu.
430Só͘-í chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná thiàu tī i ê phīⁿ.
431Tú-tú hô͘-lî kàu tī hōaⁿ ê sî, i thâu kiu chi̍t ē, kā i sahⁿ chi̍t ē.
432Tú-tú hô͘-lî kàu tī hōaⁿ ê sî, i thâu kiu chi̍t ē, kā i sahⁿ chi̍t ē.
433piáⁿ gín-ná kóng, “Ai ah ! Góa khì sì hun chi̍t lah !” Koh chi̍t siaⁿ i kóng, “Hâⁿ, góa khì chi̍t pòaⁿ lah !” Iū koh chi̍t siaⁿ kóng, “Góa
434ang-á ū gâu cháu á bó ? Ū, gû, bé, kap kúi-nā lâng lóng lia̍h I bōe tio̍h.
435Hô͘-lî chia̍h khì ? In-ūi hô͘-lî ēng khúi-khiat ê pō͘ lâi phiàn i.
436Sèng-keng kóng, “Sòe-kiáⁿ ah, pháiⁿ-lâng ín-iú lín m̄ thang thàn i.” Chim-giân 1 chiuⁿ 10 chat.
437chiah tōa chiah sai chiū-sī chhiū-nâ ê ông. Put-lūn sím-mi̍h sî i ài chia̍h, chiū tùi tōe-ni̍h ê chio̍h-tōng chhut-lâi chhut siaⁿ háu.
438 chia̍h, chiū tùi tōe-ni̍h ê chio̍h-tōng chhut-lâi chhut siaⁿ háu. I háu kúi siaⁿ, lóng-chóng chiah ê sòe chiah ê siù chīn kiaⁿ, só͘-
439hia, lâi siám-pī. Chóng-sī sai ōe khòaⁿ-kìⁿ in tī tá-lo̍h. Ia̍h i sahⁿ in, hāi-sí in, kā in thun-lo̍h-khì.
440I siông-siông án-ni chòe, kàu lō͘-bé bô chi̍t hāng mi̍h o̍ah tī chhiū
441 koh khah kūn ê sî, ia̍h sòe chiah lông-bú chīn kiaⁿ kàu beh sí. I tōa siaⁿ kóng, “Ai, Lông-pē, Lông-pē ! Góa siūⁿ lán ê sî tek-khak
442lâi kàu tī sai ê só͘-chāi, tú-tú chhin-chhiūⁿ in ê ì-sù ài kap i saⁿ-kap tiàm.
443lâng ia̍h phah-sǹg án-án; chóng-sī si̍t-chāi ū koh chi̍t chiah sai. I ê khah tōa lí chhin-chhiūⁿ lí ê khah tōa góa chi̍t iūⁿ. I ê bīn
444chiah sai. I ê khah tōa lí chhin-chhiūⁿ lí ê khah tōa góa chi̍t iūⁿ. I ê bīn sī ke chīn hiông, ia̍h i ê háu ê siaⁿ sī koh khah thang kiaⁿ.
445chhiūⁿ lí ê khah tōa góa chi̍t iūⁿ. I ê bīn sī ke chīn hiông, ia̍h i ê háu ê siaⁿ sī koh khah thang kiaⁿ. A̍ih ! i sī pí lí ke jōa thang
446sī ke chīn hiông, ia̍h i ê háu ê siaⁿ sī koh khah thang kiaⁿ. A̍ih ! i sī pí lí ke jōa thang kiaⁿ leh !”
447Tùi án-ni chit chiah sai khiā khí-lâi háu kàu chhiū-nâ ōe choah. I kóng, “Chhōa góa khì chhē chit chiah sai. Góa beh chia̍h i, ia̍h āu
448 choah. I kóng, “Chhōa góa khì chhē chit chiah sai. Góa beh chia̍h i, ia̍h āu-lâi beh chia̍h lín.
449chiah lông thiàu khì thâu-chêng, ia̍h sai kiâⁿ tī āu-bīn. In chhōa I kàu chi̍t ê só͘-chāi, ū chi̍t ê îⁿ koh chhim ê chíⁿ, ū chheng ê
450Sòe chiah lông kóng, “Sai-pē, i tiàm tī hia lah ! I tī ē-tóe !”
451Sòe chiah lông kóng, “Sai-pē, i tiàm tī hia lah ! I tī ē-tóe !”
452I khòaⁿ-kìⁿ án-ni koh tōa siaⁿ háu, iô i ê chang, ia̍h chhùi-khí giàng
453I khòaⁿ-kìⁿ án-ni koh tōa siaⁿ háu, iô i ê chang, ia̍h chhùi-khí giàng-giàng. Chúi-lāi ê sai ia̍h iô i ê
454iô i ê chang, ia̍h chhùi-khí giàng-giàng. Chúi-lāi ê sai ia̍h iô i ê chang, giàng i ê chhùi-khí.
455 chhùi-khí giàng-giàng. Chúi-lāi ê sai ia̍h iô i ê chang, giàng i ê chhùi-khí.
456Téng-bīn chit chiah sai koh iô i ê chang, hm̄-hm̄ háu, ia̍h tián chi̍t ê hiông ê bīn. Chóng-sī chúi
457 Chóng-sī chúi-lāi ê sai ia̍h tú-tú chhin-chhiūⁿ án-ni, lâi o̍h i. Téng-bīn chit chiah sai tòng bōe tiâu. I chiū thiàu lo̍h chíⁿ-lāi
458-chhiūⁿ án-ni, lâi o̍h i. Téng-bīn chit chiah sai tòng bōe tiâu. I chiū thiàu lo̍h chíⁿ-lāi, jip hit chiah sai.
459 sai lèng-lâi, lèng-khì, bōe tit thang chiūⁿ kiā-kiā ê chíⁿ-piⁿ, i chiū chìm-sí.
460I chìm-sí liáu, chiah ê sòe chiah lông saⁿ khan chhiú, ná thiàu ná
461-siā, chhiáⁿ chi̍t chiah siâⁿ-ni̍h ê sòe chiah niáu-chhú lâi chòe i ê lâng-kheh. Hit sî siâⁿ-ni̍h ê sòe chiah niáu-chhú chē lo̍h-khì
462kheh. Hit sî siâⁿ-ni̍h ê sòe chiah niáu-chhú chē lo̍h-khì chia̍h, i chīn kî-kòai khòaⁿ-kìⁿ hiuⁿ-siā ê niáu-chhú bô pa̍t mi̍h thang chia̍h
463I kóng, “Si̍t-chāi, lí só͘ chia̍h ê lóng bô hó ! Lí tio̍h khòaⁿ góa
464niáu-chhú chīn hoaⁿ-hí, koh kúi ji̍t chiū khì siâⁿ-ni̍h lâi thàm i ê pêng-iú.
465chhōa hiuⁿ-siā ê niáu-chhú kàu thâu chi̍t ê só͘-chāi lâi khòaⁿ, i só͘ tòa chàu-kha ê tû. Kàu tē it kē ê kè-á, tī kúi-nā ê hûi
466 sòe chiah siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú tùi tē-á kā chi̍t khang, chhiáⁿ i ê pêng-iú ka-kī tam khòaⁿ teh.
467niáu-chhú-á tam koh tam, ia̍h chit chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú, siūⁿ i chi̍t-sì-lâng m̄ bat chia̍h chi̍t hāng mi̍h chiah hó bī-sò͘. I tú-
468siūⁿ i chi̍t-sì-lâng m̄ bat chia̍h chi̍t hāng mi̍h chiah hó bī-sò͘. I tú-tú teh siūⁿ siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú chīn hó miā, hut-jiân-kan
469 chit chiah siâⁿ-ni̍h ê sòe chiah niáu-chhú kóng, “Bô tāi-chì ! I liâm-piⁿ ōe khì, lán chiah koh chhut-khì.” Chú-chia̍h khì liáu-āu
470chīⁿ khin-khin-á koh chhut-lâi, ia̍h siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú koh hō͘ i khòaⁿ tām-po̍h sin ê mi̍h. I chhōa chit chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú
471, ia̍h siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú koh hō͘ i khòaⁿ tām-po̍h sin ê mi̍h. I chhōa chit chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú kàu tī téng chàn kè-á ê
472 chiū chi̍t lia̍p lí-á-koaⁿ lak lo̍h-lâi tī kè-á, chiah lâi chia̍h i. Chit ê pí chhiah-thn̂g khah hó chia̍h. Chit chiah sòe chiah hiuⁿ-siā
473 ?” Siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú sòe-sòe siaⁿ kóng, “Chhih !” Ia̍h chòe i kóaⁿ-kín cháu ji̍p khang. Hiuⁿ-siā ê niáu-chhú m̄ bián kóng, i ia̍h
474chòe i kóaⁿ-kín cháu ji̍p khang. Hiuⁿ-siā ê niáu-chhú m̄ bián kóng, i ia̍h chai chiàu i só͘ ōe ê kín tè i cháu. In cháu lī ê sî, siâⁿ
475cháu ji̍p khang. Hiuⁿ-siā ê niáu-chhú m̄ bián kóng, i ia̍h chai chiàu i só͘ ōe ê kín tè i cháu. In cháu lī ê sî, siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú
476siā ê niáu-chhú m̄ bián kóng, i ia̍h chai chiàu i só͘ ōe ê kín tè i cháu. In cháu lī ê sî, siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú kóng, “He sī lāu
477 In cháu lī ê sî, siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú kóng, “He sī lāu niau ; i sī tī siâⁿ-ni̍h tē it gâu kā niáu-chhú ; siat-sú I nā kā-tio̍h
478sī lāu niau ; i sī tī siâⁿ-ni̍h tē it gâu kā niáu-chhú ; siat-sú I nā kā-tio̍h lí, lí chiū liáu-khì.”
479ū koh khah hó ê mi̍h tī hia.” Só͘-í siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú chhōa i ê sòe-hàn pêng-iú lo̍h tōe-hām lâu-thui ji̍p chi̍t ê tōa tû ū
480-ni̍h. Bī chīn hó chhèng kàu hiuⁿ-siā ê niáu-chhú ê thâu-khak. I cháu khì kè-á chit ūi chia̍h chi̍t tè gû-leng-piáⁿ, hit ūi chia̍h
481chia̍h chi̍t tè gû-leng-piáⁿ, hit ūi chia̍h chi̍t chhùi gû-leng-iû, kàu i khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t tè koh khah iû chin hó bī ê gû-leng-piáⁿ, tī
482leng-piáⁿ, tī chi̍t ê kî-kòai, sòe-sòe ê kè-á tī chi̍t ê kak. I tú-tú teh beh chhun i ê chhùi khì tī gû-leng-piáⁿ, siâⁿ-ni̍h ê niáu
483 kî-kòai, sòe-sòe ê kè-á tī chi̍t ê kak. I tú-tú teh beh chhun i ê chhùi khì tī gû-leng-piáⁿ, siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú khòaⁿ-kìⁿ kóng
484ji̍t sòe chiah thò͘-hiaⁿ cháu tùi soaⁿ-ni̍h kè, chiauh-chiauh, hit sî i khòaⁿ-kìⁿ keng-hî kap chhiūⁿ saⁿ-kap kóng-ōe. Sòe chiah thò͘-hiaⁿ
485 chiah thò͘-hiaⁿ chiū chhiò, chhiò kóng, “In kóan góa bōe tio̍h.” I chiū cháu-khì the̍h chi̍t tiâu chin tn̂g koh ióng ê soh, kap i ê tōa
486tio̍h.” I chiū cháu-khì the̍h chi̍t tiâu chin tn̂g koh ióng ê soh, kap i ê tōa kó͘, ia̍h siu chit ê kó͘ tī hn̄g-hn̄g ê sòe châng chhiū-á.
487I kóng, “Eh, hùi-sîn thang thiàⁿ ióng ê keng-hî Sian-siⁿ, chhiáⁿ lí
488 thô͘-bê, lī chia chi̍t lí lō͘ ê sì hūn chi̍t ê hn̄g. Góa pu̍ih i bōe thang chhut-lâi. Chóng-sī lí sī chīn ū la̍t, chīn hó sim, ia̍h
489Keng-hî chīn hoaⁿ-hí i chiah hó lé, liâm-piⁿ kóng, “Hó.”
490Keng-hî kóng, “Hngh ! I nā tiâu kàu tī kak-ni̍h, góa ia̍h beh thoa i chhut-lâi.”
491Keng-hî kóng, “Hngh ! I nā tiâu kàu tī kak-ni̍h, góa ia̍h beh thoa i chhut-lâi.”
492I chiū kap i khàu-thâu, kóng, “Eh, hùi-sîn, ū la̍t hó sim ê chhiūⁿ
493I chiū kap i khàu-thâu, kóng, “Eh, hùi-sîn, ū la̍t hó sim ê chhiūⁿ, chhiáⁿ lí
494thô͘-bê, lī chia chi̍t lí lō͘ ê sì hun chi̍t ê hn̄g, ia̍h góa pu̍ih i bōe thang chhut-lâi. Lí nā beh hó sim pang-chān góa, lí chū-jiân
495tek-khak khí-thâu tio̍h khin-khin, chiah ná kú ná chhut-la̍t, kàu thoa i chhut-lâi.”
496I chiū pa̍k chi̍t thâu soh-á tī chhiūⁿ ê phīⁿ kàu ân-ân, cháu ji̍p
497Chhiūⁿ kóng, “Chit chiah hui-siông tāng ê gû, chóng-sī góa beh thoa i.” I chiū chhi̍h i chêng-kha tī tōe-ni̍h, ia̍h chin chhut-la̍t thoa i.
498Chhiūⁿ kóng, “Chit chiah hui-siông tāng ê gû, chóng-sī góa beh thoa i.” I chiū chhi̍h i chêng-kha tī tōe-ni̍h, ia̍h chin chhut-la̍t thoa i. Keng
499chiah hui-siông tāng ê gû, chóng-sī góa beh thoa i.” I chiū chhi̍h i chêng-kha tī tōe-ni̍h, ia̍h chin chhut-la̍t thoa i. Keng-hî kóng, “Aih
500thoa i.” I chiū chhi̍h i chêng-kha tī tōe-ni̍h, ia̍h chin chhut-la̍t thoa i. Keng-hî kóng, “Aih ah ! Hit chiah gû liâm kàu hiah tiâu.” I chiū
501 thoa i. Keng-hî kóng, “Aih ah ! Hit chiah gû liâm kàu hiah tiâu.” I chiū siak i ê bé lo̍h-khì chúi-ni̍h, ia̍h chin chhut-la̍t thoa i.
502-hî kóng, “Aih ah ! Hit chiah gû liâm kàu hiah tiâu.” I chiū siak i ê bé lo̍h-khì chúi-ni̍h, ia̍h chin chhut-la̍t thoa i.
503tiâu.” I chiū siak i ê bé lo̍h-khì chúi-ni̍h, ia̍h chin chhut-la̍t thoa i.
504I khah chhut-la̍t thoa, chhiūⁿ koh khah chhut-la̍t thoa. Tú-tú hit sî keng
505thoa, chhiūⁿ koh khah chhut-la̍t thoa. Tú-tú hit sî keng-hî khòaⁿ-kìⁿ i ka-kī teh beh kàu tī tōe-ni̍h. Chit ê iân-kò͘ sī in-ūi chhiūⁿ khiā
506ni̍h. Chit ê iân-kò͘ sī in-ūi chhiūⁿ khiā chīn chāi, lâi tí-tng i. Ia̍h kín-kín thoa tām-po̍h-á, soh-á tńg chi̍t lìn tī i ê phīⁿ.
507lâi tí-tng i. Ia̍h kín-kín thoa tām-po̍h-á, soh-á tńg chi̍t lìn tī i ê phīⁿ.
508Chóng-sī hit sî keng-hî khòaⁿ-kìⁿ i ka-kī teh-beh kàu tōe-ni̍h, i chīn khì chit chiah gû, ia̍h tāi-seng
509Chóng-sī hit sî keng-hî khòaⁿ-kìⁿ i ka-kī teh-beh kàu tōe-ni̍h, i chīn khì chit chiah gû, ia̍h tāi-seng chǹg i ê thâu lo̍h-khì hái-
510 teh-beh kàu tōe-ni̍h, i chīn khì chit chiah gû, ia̍h tāi-seng chǹg i ê thâu lo̍h-khì hái-tóe. He sī koh thoa chi̍t ê ! Chhiūⁿ hō͘ i tioh
511chǹg i ê thâu lo̍h-khì hái-tóe. He sī koh thoa chi̍t ê ! Chhiūⁿ hō͘ i tioh-khui i ê kha ná lâi kàu tī hái-piⁿ ê chúi-kîⁿ. I sī chin siū
512 lo̍h-khì hái-tóe. He sī koh thoa chi̍t ê ! Chhiūⁿ hō͘ i tioh-khui i ê kha ná lâi kàu tī hái-piⁿ ê chúi-kîⁿ. I sī chin siū-khì, chiong
513Chhiūⁿ hō͘ i tioh-khui i ê kha ná lâi kàu tī hái-piⁿ ê chúi-kîⁿ. I sī chin siū-khì, chiong só͘ ū ê la̍t chhi̍h ka-kī ân-ân, ia̍h chiàu
514I kóng, “Chī-chūi teh thoa góa ?”
515siū-khì kóng, “Góa beh hō͘ lí chai chhòng-tī góa sī bô pān-gî.” I chiū koh pu̍ih. Chóng-sī chit pái soh tn̄g, keng-hî chhia-pa-lìn-táu
516chiah Se-pan-gâ koe-bú, pū kúi-nā chiah súi-súi sòe chiah koe-kiáⁿ. I khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah koh chi̍t chiah, tùi nn̄g-khak chhut-lâi, chīn
517chiū-sī pòaⁿ chiah koe-kiáⁿ. Koe-bú m̄ chai beh cháiⁿ-iūⁿ chòe ? I kiaⁿ-liáu ōe mi̍h-tāi, chiū chhut-la̍t pó-hō͘ i bô siū-hāi. Chóng
518cháiⁿ-iūⁿ chòe ? I kiaⁿ-liáu ōe mi̍h-tāi, chiū chhut-la̍t pó-hō͘ i bô siū-hāi. Chóng-sī bô jōa kú ōe kiâⁿ, chit chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ
519 bô jōa kú ōe kiâⁿ, chit chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ tē it o̍ah-tāng, pí i ê hiaⁿ-tī khah pháiⁿ. Lóng bô iàu-kín pòaⁿ hāng, ia̍h put-lūn tá
520-tī khah pháiⁿ. Lóng bô iàu-kín pòaⁿ hāng, ia̍h put-lūn tá-lo̍h I ài khì, chiū khì. I kiâⁿchin7 hó khòaⁿ, “chhia̍k,” “chhia̍k,” chīn
521bô iàu-kín pòaⁿ hāng, ia̍h put-lūn tá-lo̍h I ài khì, chiū khì. I kiâⁿchin7 hó khòaⁿ, “chhia̍k,” “chhia̍k,” chīn kín.
522Chit ê khó-lîn ê koe-bú, ēng chin chōe hoat-tō͘ kìm-chí i m̄ thang chiah gōng, chóng-sī sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ chòe i chhiò
523kìm-chí i m̄ thang chiah gōng, chóng-sī sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ chòe i chhiò, kóng, “Góa beh khì kìⁿ ông. Góa tiàm chia siuⁿ chēng.” I
524i chhiò, kóng, “Góa beh khì kìⁿ ông. Góa tiàm chia siuⁿ chēng.” I chiū chhia̍k, chhia̍k tùi chhân-ni̍h khì.
525I khì bô jōa hn̄g chiū kàu tī chi̍t tiâu sòe tiâu khoe. Chit tiâu
526bōe thang hō͘ lí chô-chak ; góa sī beh khì kiaⁿ-siâⁿ kìⁿ ông !” I bô thiaⁿ khoe só͘ kiû ê, chòe i khì, chhia̍k, chhia̍k.
527sī beh khì kiaⁿ-siâⁿ kìⁿ ông !” I bô thiaⁿ khoe só͘ kiû ê, chòe i khì, chhia̍k, chhia̍k.
528bōe thang hō͘ lí chô-chak. Góa beh khì kiaⁿ-siâⁿ lâi kìⁿ ông.” I chiū chhiò, chhiò khì, chhia̍k, chhia̍k.
529I khì chhia̍k, chhia̍k iáu hn̄g, ia̍h kūn tī kiaⁿ-siâⁿ, kàu tī chi̍t
530Góa bô sî thang kap lí tîⁿ. Góa beh khì kiaⁿ-siâⁿ, lâi kìⁿ ông.” I chiū khì, chhia̍k, chhia̍k hō͘ hong khì kek sí.
531Koh chi̍t tiap-á kú i kàu kiaⁿ-siâⁿ tī Ông-kiong. Chit ê sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ chhia̍k
532peng hia thiàu kè-khì, ia̍h koh chhia̍k kè gê-mn̂g. Chóng-sī hit sî i tùi chàu-kha thang-á kè, chú-chia̍h ê thàm chhut-lâi ia̍h khòaⁿ-kìⁿ.
533I chiū kóng, “Tú-tú chit ê thang chòe ông ê pn̄g-tǹg. Góa teh khiàm
534I chiū tùi i ê si̍t lia̍h lâi, hiat tī teh hiâⁿ ê tê-kó͘ chúi.
535I chiū tùi i ê si̍t lia̍h lâi, hiat tī teh hiâⁿ ê tê-kó͘ chúi.
536Chúi im kè sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ ê mn̂g, kàu i ê thâu-khak, ji̍p tī i ê ba̍k-chiu, chīn chhám kàu-ke̍k.
537 im kè sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ ê mn̂g, kàu i ê thâu-khak, ji̍p tī i ê ba̍k-chiu, chīn chhám kàu-ke̍k.
538 Góa teh kan-khó͘ ê sî, lí to͘ bô beh pang-chān góa.” Chiū chòe i ná khah kôaiⁿ.
539kiáⁿ ! góa teh kan-khó͘ ê sî, lí to͘ m̄ pang-chān góa !” Ia̍h chòe i ná khah sio.
540Tú-tú hit sî sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ, siūⁿ i teh beh kek-sí, chú-chia̍h ê hian kòa khí-lâi, lâi khòaⁿ chit chiah
541beh kek-sí, chú-chia̍h ê hian kòa khí-lâi, lâi khòaⁿ chit chiah koe. I chiū kóng, “Chhám lah ! chit chiah koe bōe chiah tit, í-keng pìⁿ chòe
542Chhám lah ! chit chiah koe bōe chiah tit, í-keng pìⁿ chòe hé-thòaⁿ.” I chiū tùi sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ ê kha lia̍h khí-lâi, hiat tùi thang
543Tī khong-tiong tú-tio̍h hong kńg khì, pí chhiū khah kôaiⁿ. Hō͘ i ti̍t-ti̍t se̍h kàu chīn hîn, i siūⁿ i ōe sí, chiū kóng, “M̄ thang
544kńg khì, pí chhiū khah kôaiⁿ. Hō͘ i ti̍t-ti̍t se̍h kàu chīn hîn, i siūⁿ i ōe sí, chiū kóng, “M̄ thang kā góa chhe kàu án-ni. Hong-á
545khì, pí chhiū khah kôaiⁿ. Hō͘ i ti̍t-ti̍t se̍h kàu chīn hîn, i siūⁿ i ōe sí, chiū kóng, “M̄ thang kā góa chhe kàu án-ni. Hong-á ; hō͘
546 chiū ti̍t-ti̍t chhe kàu tī lé-pài-tn̂g cheng-lâu ê téng-bīn, hē i tī hia kàu chīn tiâu.
547I chiū khiā hia kàu kin-á-ji̍t, chí-ū chi̍t lúi ba̍k-chiu, chi̍t ki kha.
548chi̍t lúi ba̍k-chiu, chi̍t ki kha. Ia̍h bōe ōe koh “chhia̍k” chóng-sī i ōe bān-bān tńg, hong chhe ê sî, chiū ēng i ê thâu ǹg i lâi thiaⁿ
549koh “chhia̍k” chóng-sī i ōe bān-bān tńg, hong chhe ê sî, chiū ēng i ê thâu ǹg i lâi thiaⁿ hong kóng sím-mi̍h ?
550chóng-sī i ōe bān-bān tńg, hong chhe ê sî, chiū ēng i ê thâu ǹg i lâi thiaⁿ hong kóng sím-mi̍h ?
551(1)Mn̄g. Pòaⁿ koe-kiáⁿ khéng pang-chān tú-tio̍h kan-khó͘ ê á m̄ khéng ? I kò͘-kí m̄ khéng pang-chān pa̍t mi̍h.
552kiû pang-chān ū tit-tio̍h á bô ? Bô, pa̍t mi̍h iā m̄ khéng pang-chān i.
553Bat ū chi̍t chiah chīn sòe chiah ê iûⁿ-á, i ê kha chùn-chùn, iáu-kú ka-kī chīn hoaⁿ-hí thit-thô.
554Ū chi̍t ji̍t i khí-sin khì thàm i ê má, ná thiàu ná siūⁿ, i ōe thang tùi i ê
555Ū chi̍t ji̍t i khí-sin khì thàm i ê má, ná thiàu ná siūⁿ, i ōe thang tùi i ê má tit-tio̍h ta̍k hāng
556Ū chi̍t ji̍t i khí-sin khì thàm i ê má, ná thiàu ná siūⁿ, i ōe thang tùi i ê má tit-tio̍h ta̍k hāng hó ê mi̍h, chiū chīn hoaⁿ
557ji̍t i khí-sin khì thàm i ê má, ná thiàu ná siūⁿ, i ōe thang tùi i ê má tit-tio̍h ta̍k hāng hó ê mi̍h, chiū chīn hoaⁿ-hí.
558I tú-tio̍h chi̍t chiah sòe chiah lông. Lông khòaⁿ-kìⁿ chit chiah sòe
559Bô jōa kú i tú-tio̍h chi̍t chiah sîn-eng. Chit chiah sîn-eng khòaⁿ-kìⁿ, chi̍t chiah
560sîn-eng. Chit chiah sîn-eng khòaⁿ-kìⁿ, chi̍t chiah iù-iù ê iûⁿ-á tī i ê bīn-chêng, chiū chīn iau ê khóan kóng, “Sòe chiah iûⁿ-á ! Sòe
561Bô jōa kú i tú-tio̍h chi̍t chiah hó͘, koh chi̍t chiah chhâi-lông, chi̍t chiah káu
562Chóng-sī iûⁿ-á tùi ta̍k chiah kā i thiàu-thiàu cheh ìn in, kóng, “Góa beh khì gún má ê chhù, tī hia
563Āu-lâi i kàu i ê má ê chhù, chiū kóaⁿ-kín kā i kóng, “Án-má, Góa ún lâng
564Āu-lâi i kàu i ê má ê chhù, chiū kóaⁿ-kín kā i kóng, “Án-má, Góa ún lâng beh
565Āu-lâi i kàu i ê má ê chhù, chiū kóaⁿ-kín kā i kóng, “Án-má, Góa ún lâng beh chia̍h khah pûi, só͘-í eng-kai tio̍h
566I ê má kóng i chīn koai, chiū hō͘ I tiàm gō͘-kak pâng. Tī hia chit
567I ê má kóng i chīn koai, chiū hō͘ I tiàm gō͘-kak pâng. Tī hia chit chiah tham chia̍h
568I ê má kóng i chīn koai, chiū hō͘ I tiàm gō͘-kak pâng. Tī hia chit chiah tham chia̍h ê sòe chiah iûⁿ-á
569I ê má kóng i í-keng kàu-gia̍h pûi, beh chòe ta̍k hāng to ōe chòe
570I ê má kóng i í-keng kàu-gia̍h pûi, beh chòe ta̍k hāng to ōe chòe tit, taⁿ thang
571chiah káu-kòai ê sòe chiah iûⁿ-á kóng án-ni bōe chòe tit, in-ūi i sī chīn phauh, chīn nng, tī i tò-khì ê sî, tek-khak ū mi̍h beh chia̍h
572iûⁿ-á kóng án-ni bōe chòe tit, in-ūi i sī chīn phauh, chīn nng, tī i tò-khì ê sî, tek-khak ū mi̍h beh chia̍h i.
573chīn phauh, chīn nng, tī i tò-khì ê sî, tek-khak ū mi̍h beh chia̍h i.
574Só͘-í i ê má chiū ēng i ê hiaⁿ-tī ê phê, chòe chi̍t ê súi-súi sòe-sòe
575Só͘-í i ê má chiū ēng i ê hiaⁿ-tī ê phê, chòe chi̍t ê súi-súi sòe-sòe ê kó͘-á, hē iûⁿ
576Bô jōa kú i tú-tio̍h chi̍t chiah tōa eng, i chiū kiò kóng, “Kó͘-á, kó͘-á, lí
577Bô jōa kú i tú-tio̍h chi̍t chiah tōa eng, i chiū kiò kóng, “Kó͘-á, kó͘-á, lí ū khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah iûⁿ-á
578Iûⁿ-á sian-siⁿ chòe i khûn-lûn tī i ê nńg-nńg sio-sio ê siū, ìn kóng,
579Iûⁿ-á sian-siⁿ chòe i khûn-lûn tī i ê nńg-nńg sio-sio ê siū, ìn kóng,
580I po̍ah-lo̍h-khì hé-ni̍h lah !
581Eng chiū thó͘-khùi chīn iu-būn, siūⁿ chit ê iù-iù ê mi̍h hō͘ i cháu khì lah, kóng, “Chīn soe lah ! ” Tú-tú tī hit sî sòe chiah iûⁿ
582Ta̍k chiah siù kap chiáu tú-tio̍h i, pîⁿ-pîⁿ mn̄g i kóng, “Kó͘-á, kó͘-á. Lí ū khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah
583Ta̍k chiah siù kap chiáu tú-tio̍h i, pîⁿ-pîⁿ mn̄g i kóng, “Kó͘-á, kó͘-á. Lí ū khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah iûⁿ-á bô ?”
584I po̍ah tī hé-ni̍h lah !
585chóng thó͘-khùi, siūⁿ chit chiah iù-iù ê sòe chiah iûⁿ-á, khì hō͘ i cháu-khì lah.
586Sòe chiah iûⁿ-á ûn-lûn-khûn tī i ê ba̍t-ba̍t sòe-sòe ê siuⁿ, hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí ìn kóng,
587I lo̍h-khì hé-ni̍h lah !
588Chóng-sī i taⁿ bōe koh lìn-khì, in-ūi sòe chiah lông chi̍t ē chiū jīn-tit i
589 i taⁿ bōe koh lìn-khì, in-ūi sòe chiah lông chi̍t ē chiū jīn-tit i ê siaⁿ kiò kóng, “Ho͘h ! Lí ka-kī ū péng-lìn-tńg bô ? Taⁿ tio̍h
590Tùi hit tia̍p lông thiah phòa kó͘-á, iā kā i thun-lo̍h-khì.
591Ū chi̍t ê sòe-hàn ê gín-ná chē tī i ê lāu-bú ê kha-thâu-u, tī sai-sì ê tōa thang-á piⁿ khòaⁿ tùi hoe
592bú teh chhiah be̍h-á, kim-kim ê chiam ti̍t nǹg-kè-khì, ba̍k-chiu chòe i khòaⁿ tùi hông-hun-àm kng-kng ê thiⁿ khì.
593seng-khu tiāⁿ-tiāⁿ-tiāⁿ, āu-lâi in lāu-bú chiū àⁿ-lo̍h-khì khòaⁿ i ê kó͘-chui îⁿ-îⁿ ê bīn.
594I bô teh khùn chí-ū chin tì-ì teh khòaⁿ o͘-m̂-á chhiū, ū chi̍t ki
595I ê lāu-bú ná lo̍ah i nńg-nńg n̂g sek ê thâu-mn̂g, kóng, “Góa sim-
596I ê lāu-bú ná lo̍ah i nńg-nńg n̂g sek ê thâu-mn̂g, kóng, “Góa sim-koaⁿ-á, lí teh siūⁿ sím
597sím-mi̍h ?” Gín-ná kóng, “A-bú-á, m̂-á-chhiū teh kóng sím-mi̍h ? I tùi lî-pa āu-bīn thâu tàm-cheh, tàm-cheh ; teh kóng sím-mi̍h ? a-
598Lāu-bú ìn kóng, “I teh kóng, ‘Góa khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê hok-khì ê sòe-hàn gín-ná tī sio
599 chóng-sī chit ê sòe-hàn gín-ná sī sio-lō, hoaⁿ-hí, pêng-an tī i ê lāu-bú ê kha-thâu-u. Góa kap i thìm-thâu, i khòaⁿ góa. Góa siūⁿ
600sī sio-lō, hoaⁿ-hí, pêng-an tī i ê lāu-bú ê kha-thâu-u. Góa kap i thìm-thâu, i khòaⁿ góa. Góa siūⁿ i nā chai i sī jōa hok-khì.’
601hoaⁿ-hí, pêng-an tī i ê lāu-bú ê kha-thâu-u. Góa kap i thìm-thâu, i khòaⁿ góa. Góa siūⁿ i nā chai i sī jōa hok-khì.’
602lāu-bú ê kha-thâu-u. Góa kap i thìm-thâu, i khòaⁿ góa. Góa siūⁿ i nā chai i sī jōa hok-khì.’
603kha-thâu-u. Góa kap i thìm-thâu, i khòaⁿ góa. Góa siūⁿ i nā chai i sī jōa hok-khì.’
604Put-lūn sím-mi̍h lâng nā tùi chia kè, góa kap i tàm-thâu, ji̍t-mî lóng sī chhiⁿ-chhám keng-kè.
605sī chīn sio koh kng, chit ê sòe-hàn gín-ná kui-ji̍t thang thit-thô i ê chheh, kap thit-thô ê mi̍h. I ê pē-bú chiàu-kò͘ i, thiàⁿ i. Tī
606hàn gín-ná kui-ji̍t thang thit-thô i ê chheh, kap thit-thô ê mi̍h. I ê pē-bú chiàu-kò͘ i, thiàⁿ i. Tī ē-hng sî tiàm tī in pē-bú ê
607thang thit-thô i ê chheh, kap thit-thô ê mi̍h. I ê pē-bú chiàu-kò͘ i, thiàⁿ i. Tī ē-hng sî tiàm tī in pē-bú ê kha-thâu-u, tī iām-iām
608thô i ê chheh, kap thit-thô ê mi̍h. I ê pē-bú chiàu-kò͘ i, thiàⁿ i. Tī ē-hng sî tiàm tī in pē-bú ê kha-thâu-u, tī iām-iām ê hé
609hé-lô͘ chêng, tha̍k hó thiaⁿ ê kò͘-sū, kap gîm kó͘-chá ê koa hō͘ i thiaⁿ, hok-khì ê sòe-hàn gín-ná.
610chheh phāng chhut-lâi, góa ka-kī tiàm tī chia àm-àm thìm-thâu, siūⁿ i sī jōa hó.
611ōe ê kia̍h kôaiⁿ hō͘ sòe-hàn gín-ná thang cháu lâi, cháu khì. I tōa-siaⁿ hoaⁿ-hí kiò, bán tiàm tī i kó͘-chui ê chhiú, cháu khì
612ná thang cháu lâi, cháu khì. I tōa-siaⁿ hoaⁿ-hí kiò, bán tiàm tī i kó͘-chui ê chhiú, cháu khì pun hō͘ i ê lāu-bú, kóng, “Lāu-bú-á
613siaⁿ hoaⁿ-hí kiò, bán tiàm tī i kó͘-chui ê chhiú, cháu khì pun hō͘ i ê lāu-bú, kóng, “Lāu-bú-á, lí khòaⁿ chit ê sī ōe thun-lún ê
614châng sòe châng o͘-m̂-á chhiū chīn hó sim. Góa khòaⁿ chiū thiàⁿ i. Góa chai i ka-kī pêng-an tiàm hia teh thìm-thâu, ia̍h āu ê hē-thiⁿ
615châng o͘-m̂-á chhiū chīn hó sim. Góa khòaⁿ chiū thiàⁿ i. Góa chai i ka-kī pêng-an tiàm hia teh thìm-thâu, ia̍h āu ê hē-thiⁿ beh siⁿ ké
616sòe-hàn gín-ná chiū chhiò-chhiò ia̍h hoaⁿ-hí thiaⁿ chit ê kò͘-sū. I ê lāu-bú phō i saⁿ-kap khì chia̍h ê-hn̄g pn̄g, chit châng o͘-m̂-á
617chiū chhiò-chhiò ia̍h hoaⁿ-hí thiaⁿ chit ê kò͘-sū. I ê lāu-bú phō i saⁿ-kap khì chia̍h ê-hn̄g pn̄g, chit châng o͘-m̂-á chhiū iáu-kú tī
618chi̍t pái ū chi̍t chiah sòe chiah chhiah sek ê Chhân-chhú, chi̍t ji̍t i chhut-khì chhân-ni̍h beh khòaⁿ ū sím-mi̍h. I cháu tùi chháu-ni̍h
619Chhân-chhú, chi̍t ji̍t i chhut-khì chhân-ni̍h beh khòaⁿ ū sím-mi̍h. I cháu tùi chháu-ni̍h kè-khì, nn̄g ba̍k kim-kim khòaⁿ, phīⁿ tuh ta̍k
620chháu-ni̍h kè-khì, nn̄g ba̍k kim-kim khòaⁿ, phīⁿ tuh ta̍k hāng ê mi̍h, i chiū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t lia̍p ku̍t-ku̍t kim-kim ê chhiūⁿ chhiū-chí tī
621chí tī chháu-ni̍h. Sī chi̍t lia̍p sòe-sòe kim-kim, súi-súi ê chí, i siūⁿ beh the̍h tò-khì. Só͘-í chhun i ê kha-chiúⁿ lâi bong i, chóng
622sòe kim-kim, súi-súi ê chí, i siūⁿ beh the̍h tò-khì. Só͘-í chhun i ê kha-chiúⁿ lâi bong i, chóng-sī chit lia̍p sòe lia̍p chí ti̍t-ti̍t
623chí, i siūⁿ beh the̍h tò-khì. Só͘-í chhun i ê kha-chiúⁿ lâi bong i, chóng-sī chit lia̍p sòe lia̍p chí ti̍t-ti̍t liàn-khì. I cháu khì
624 lâi bong i, chóng-sī chit lia̍p sòe lia̍p chí ti̍t-ti̍t liàn-khì. I cháu khì jip i, koh ti̍t-ti̍t liàn tú tī i ê thâu-chêng. Āu lâi
625chóng-sī chit lia̍p sòe lia̍p chí ti̍t-ti̍t liàn-khì. I cháu khì jip i, koh ti̍t-ti̍t liàn tú tī i ê thâu-chêng. Āu lâi kàu chi̍t ê só͘
626chí ti̍t-ti̍t liàn-khì. I cháu khì jip i, koh ti̍t-ti̍t liàn tú tī i ê thâu-chêng. Āu lâi kàu chi̍t ê só͘-chāi ū chi̍t châng tōa châng
627 lâi kàu chi̍t ê só͘-chāi ū chi̍t châng tōa châng chhiūⁿ-chhiū, i ê kun móa-móa tī tōe-ni̍h. Chit lia̍p chí chiū liàn tùi chi̍t tiâu
628Sòe chiah chhân-chhú-á Sian-siⁿ cháu kàu chit tiâu kun, ia̍h tuh i ê phīⁿ tùi chit lia̍p chí khì. I khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê sòe-sòe îⁿ-îⁿ
629 cháu kàu chit tiâu kun, ia̍h tuh i ê phīⁿ tùi chit lia̍p chí khì. I khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê sòe-sòe îⁿ-îⁿ ê khang tī thô͘-kha ni̍h. I chiū
630khì. I khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê sòe-sòe îⁿ-îⁿ ê khang tī thô͘-kha ni̍h. I chiū nǹg ji̍p-khì, khòaⁿ-kìⁿ ū kúi-nā chàn ê lâu-thui thàng lo̍h
631tōe lāi. Chit lia̍p chí ti̍t gô-lo̍h-khì, khin-khin-á to̍k-to̍k tī i ê thâu-chêng, só͘-í i iā ti̍t lo̍h-khì. Ti̍t lo̍h, lo̍h, koh lo̍h
632 ti̍t gô-lo̍h-khì, khin-khin-á to̍k-to̍k tī i ê thâu-chêng, só͘-í i iā ti̍t lo̍h-khì. Ti̍t lo̍h, lo̍h, koh lo̍h chí ti̍t gô, khì, khì,
633 gô, khì, khì, koh khì, chhân-chhú iā khì. Lō͘-bé hut-jiân-kan I khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê sòe-sòe ê mn̂g tī lâu-thui kha.
634chí chiū liàn tùi lāi-bīn ji̍p-khì. Chit chiah chhân-chhú chiàu i só͘ ōe ê kín lo̍h lō͘-bé chàn lâu-thui, mn̂g tú beh koaiⁿ, sak kè
635tú beh koaiⁿ, sak kè-khì. Lāi-bīn ū chi̍t keng sòe keng pâng. Tī i ê bīn-chêng ū kî-kòai ê sòe-hàn âng lâng khiā teh. I ū tì chi̍t
636pâng. Tī i ê bīn-chêng ū kî-kòai ê sòe-hàn âng lâng khiā teh. I ū tì chi̍t téng sòe téng âng bō-á, chhēng chi̍t niá sòe niá âng
637I chiū kā chhân-chhú kóng,
638Chit chiah sòe chiah chhân-chhú chiàu i só͘ ōe ê kín, sì-kòe khòaⁿ chit keng pâng khòaⁿ lóng bô chí.
639 ê kín, sì-kòe khòaⁿ chit keng pâng khòaⁿ lóng bô chí. Āu-lâi i siūⁿ i beh tùi chit ê sòe lâu-thui chiūⁿ-khì kàu in tau. Chóng-sī
640, sì-kòe khòaⁿ chit keng pâng khòaⁿ lóng bô chí. Āu-lâi i siūⁿ i beh tùi chit ê sòe lâu-thui chiūⁿ-khì kàu in tau. Chóng-sī mn̂g só
641khì kàu in tau. Chóng-sī mn̂g só-teh ia̍h só-sî âng lâng siu-teh. I chiū kā chit chiah khó-lîn ê niáu-chhú-á kóng, “Lí taⁿ tio̍h chòe
642tùi chit ê sòe mn̂g chhut-khì, kàu ē-po͘ chiah ū tò-lâi. Ta̍k pái i sòa só mn̂g ia̍h tòa só-sî khì.
643Lō͘-bé ū chi̍t ji̍t i chīn kóaⁿ-kín chhut-mn̂g, iáu-bē koaiⁿ ê sî chiū chōan chōan-sî
644bē koaiⁿ ê sî chiū chōan chōan-sî, só͘-í lóng bô chōan-tio̍h. I khì, m̄ chai in-ūi i chin kóaⁿ-kín.
645chōan chōan-sî, só͘-í lóng bô chōan-tio̍h. I khì, m̄ chai in-ūi i chin kóaⁿ-kín.
646sòe chiah chhân-chhú chai taⁿ ū ki-hōe thang cháu tò-khì. chóng-sī i m̄ ài bô chit lia̍p súi-súi kng-kng ê chí. I m̄ chai hē tī tá-lo̍h
647cháu tò-khì. chóng-sī i m̄ ài bô chit lia̍p súi-súi kng-kng ê chí. I m̄ chai hē tī tá-lo̍h, só͘-í ta̍k só͘-chāi chhē. I khui ta̍k ê sòe
648kng-kng ê chí. I m̄ chai hē tī tá-lo̍h, só͘-í ta̍k só͘-chāi chhē. I khui ta̍k ê sòe thoah lâi khòaⁿ lóng bô tī thoah ni̍h ; i khòaⁿ tī
649chāi chhē. I khui ta̍k ê sòe thoah lâi khòaⁿ lóng bô tī thoah ni̍h ; i khòaⁿ tī ta̍k ê kè-á ia̍h bô tī chi̍t ê kè-á, i chiū chhē ta̍k
650tī thoah ni̍h ; i khòaⁿ tī ta̍k ê kè-á ia̍h bô tī chi̍t ê kè-á, i chiū chhē ta̍k ê piah-tû ia̍h bô tī hia. Lō͘-bé i peh chiūⁿ chi̍t
651chi̍t ê kè-á, i chiū chhē ta̍k ê piah-tû ia̍h bô tī hia. Lō͘-bé i peh chiūⁿ chi̍t tè í, khui chi̍t phìⁿ ún-tàng ê sòe-sòe ê mn̂g,
652I kóaⁿ-kín ēng i ê chêng-chiúⁿ the̍h koh ēng chhùi kā, chiū cháu
653I kóaⁿ-kín ēng i ê chêng-chiúⁿ the̍h koh ēng chhùi kā, chiū cháu khì. I chiū sak
654kín ēng i ê chêng-chiúⁿ the̍h koh ēng chhùi kā, chiū cháu khì. I chiū sak khui chit ê sòe ê mn̂g, ti̍t-ti̍t peh chiūⁿ sòe ê lâu-thui
655Hit sî I tī in tau chiū hē chit lia̍p kng-kng ê chí tī toh-téng. Góa ioh i
656I tī in tau chiū hē chit lia̍p kng-kng ê chí tī toh-téng. Góa ioh i ū chhut-la̍t hē lo̍h-khì, in-ūi chit ê chí pia̍k chi̍t ê chiū phòa
657jîn ēng. Só͘-í sòe chiah chhân-chhú chiū ēng chit kōaⁿ chu sàng i ê chí-bē. I siūⁿ chīn súi kàu-ke̍k, I bô kòa ê sî chiū siu tī
658í sòe chiah chhân-chhú chiū ēng chit kōaⁿ chu sàng i ê chí-bē. I siūⁿ chīn súi kàu-ke̍k, I bô kòa ê sî chiū siu tī chit ê kim-kim
659chiū ēng chit kōaⁿ chu sàng i ê chí-bē. I siūⁿ chīn súi kàu-ke̍k, I bô kòa ê sî chiū siu tī chit ê kim-kim ê chhiūⁿ-chí a̍h-á.
660Chit sî sòe-hàn âng lâng lóng m̄ chai I khì tī tá-lo̍h, in-ūi i m̄ chai chhân-chhú só͘ khiā ê só͘-chāi.
661Chit sî sòe-hàn âng lâng lóng m̄ chai I khì tī tá-lo̍h, in-ūi i m̄ chai chhân-chhú só͘ khiā ê só͘-chāi.
662keng kóng, “Kìⁿ-nā kiû ê tit-tio̍h, chhē ê tú-tio̍h, phah mn̂g ê kā i khui. Lō͘-ka 11 chiuⁿ 10 chat.
663, koh káu-kòai, ū chi̍t ê tōng tī soaⁿ-ni̍h ê chio̍h-pôaⁿ kūn tī i ê chhù. Chōe-chōe mî chit chiah lāu hô͘-lî siông-siông chhíⁿ-chhíⁿ
664 siūⁿ, nā ōe liâm-piⁿ tit-tio̍h chit chiah âng koe-bú lâi tiàm tī i ê tōa tê-kó͘ lâi chú, chòe tōa tǹg sī jōa hó. Chóng-sī i lia̍h
665tī i ê tōa tê-kó͘ lâi chú, chòe tōa tǹg sī jōa hó. Chóng-sī i lia̍h bōe tio̍h, in-ūi koe-bú sī chīn tì-sek. Ta̍k pái beh chhut-khì
666 sī chīn tì-sek. Ta̍k pái beh chhut-khì koe-ni̍h chiū sòa só mn̂g, i nā koh lâi iā liâm-piⁿ só mn̂g, hē i ê só-sî tī i ê ûi-sin kûn
667khì koe-ni̍h chiū sòa só mn̂g, i nā koh lâi iā liâm-piⁿ só mn̂g, hē i ê só-sî tī i ê ûi-sin kûn ê tē-á, tī tē-á koh siu ka-to kap piáⁿ.
668sòa só mn̂g, i nā koh lâi iā liâm-piⁿ só mn̂g, hē i ê só-sî tī i ê ûi-sin kûn ê tē-á, tī tē-á koh siu ka-to kap piáⁿ.
669beh lia̍h chit chiah sòe chiah âng koe-bú. Tī chá-khí sî chá-chá i kā i lāu ê lāu-bú kóng, “Ē-hng góa tò-lâi ê sî tê-kó͘ chúi
670lia̍h chit chiah sòe chiah âng koe-bú. Tī chá-khí sî chá-chá i kā i lāu ê lāu-bú kóng, “Ē-hng góa tò-lâi ê sî tê-kó͘ chúi tio̍h
671góa beh lia̍h chit chiah sòe chiah âng koe-bú lâi chòe ē-hng tǹg.” I chiū the̍h chi̍t khia tōa khia tē-á, pho̍ah tī i ê keng-thâu, kiâⁿ
672chòe ē-hng tǹg.” I chiū the̍h chi̍t khia tōa khia tē-á, pho̍ah tī i ê keng-thâu, kiâⁿ kàu tī sòe chiah âng koe-bú ê chhù. Sòe chiah
673bih tī chhâ-tui ê āu-bīn, tī koe-bú àⁿ-lo̍h-khì khioh chhâ ê sî, i chiū soeh ji̍p chhù ia̍h bih tī mn̂g-sìⁿ āu.
674chiah sòe chiah âng koe-bú kóaⁿ-kín ji̍p-lâi ia̍h koaiⁿ-mn̂g, só teh, I chiū kóng, “Góa hoaⁿ-hí góa taⁿ ún-tàng tiàm lāi-bīn.” Tú-tú
675 chiū kóng, “Góa hoaⁿ-hí góa taⁿ ún-tàng tiàm lāi-bīn.” Tú-tú i teh kóng ê sî, i o̍at-lìn-tńg, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah chin hiông ê
676hoaⁿ-hí góa taⁿ ún-tàng tiàm lāi-bīn.” Tú-tú i teh kóng ê sî, i o̍at-lìn-tńg, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah chin hiông ê lāu hô͘-lî khiā
677chiah chin hiông ê lāu hô͘-lî khiā teh, ū chi̍t ê tōa ê tē-á tī i ê keng-thâu, chit chiah sòe chiah âng koe-bú chīn kiaⁿ ! I chiū pàng
678tē-á tī i ê keng-thâu, chit chiah sòe chiah âng koe-bú chīn kiaⁿ ! I chiū pàng hē I kui phè ê chhâ-á, pe tùi tōa ki îⁿ-á khí khì.
679-thâu, chit chiah sòe chiah âng koe-bú chīn kiaⁿ ! I chiū pàng hē I kui phè ê chhâ-á, pe tùi tōa ki îⁿ-á khí khì. Hioh tī hia, i kā
680hē I kui phè ê chhâ-á, pe tùi tōa ki îⁿ-á khí khì. Hioh tī hia, i kā tī ē-tóe ê lāu hô͘-lî kóng, “Lí chòe lí tò-khì in-ūi lí
681Taⁿ lí siūⁿ hô͘-lî cháiⁿ-iūⁿ chòe ? I khiā tī thô͘-kha ni̍h tú-tú tī âng koe-bú ê ē-tóe, ia̍h tè i ê
682 I khiā tī thô͘-kha ni̍h tú-tú tī âng koe-bú ê ē-tóe, ia̍h tè i ê bé ti̍t-ti̍t se̍h, I ná se̍h ná kín, chit chiah khó-lîn ê sòe chiah
683ni̍h tú-tú tī âng koe-bú ê ē-tóe, ia̍h tè i ê bé ti̍t-ti̍t se̍h, I ná se̍h ná kín, chit chiah khó-lîn ê sòe chiah âng koe-bú khòaⁿ
684 chiū po̍ah lo̍h-lâi, chit chiah lāu hô͘-lî chiū khioh khí-lâi tī i ê tē-á, pē tī i ê keng-thâu, khí-sin tò-khì beh kàu tī tê-kó͘
685lâi, chit chiah lāu hô͘-lî chiū khioh khí-lâi tī i ê tē-á, pē tī i ê keng-thâu, khí-sin tò-khì beh kàu tī tê-kó͘ chúi kún ê só͘-
686I kiâⁿ chīn hn̄g ê lō͘ tio̍h peh chiūⁿ soaⁿ, chit chiah sòe chiah âng
687chiūⁿ soaⁿ, chit chiah sòe chiah âng koe-bú iáu-kú chīn hîn m̄ chai i tī tá-lo̍h. Chóng-sī hîn kè liáu, i chiū kín the̍h i ê sòe ki
688bú iáu-kú chīn hîn m̄ chai i tī tá-lo̍h. Chóng-sī hîn kè liáu, i chiū kín the̍h i ê sòe ki ka-to tùi i ê ûi-sin kûn ê tē-á chhut
689hîn m̄ chai i tī tá-lo̍h. Chóng-sī hîn kè liáu, i chiū kín the̍h i ê sòe ki ka-to tùi i ê ûi-sin kûn ê tē-á chhut-lâi, ia̍h chhia̍uh
690lo̍h. Chóng-sī hîn kè liáu, i chiū kín the̍h i ê sòe ki ka-to tùi i ê ûi-sin kûn ê tē-á chhut-lâi, ia̍h chhia̍uh chi̍t ê ! i ka chi̍t
691-to tùi i ê ûi-sin kûn ê tē-á chhut-lâi, ia̍h chhia̍uh chi̍t ê ! i ka chi̍t khang tī tē-á chiū thóng i ê thâu chhut-lâi khòaⁿ, i sī
692chhut-lâi, ia̍h chhia̍uh chi̍t ê ! i ka chi̍t khang tī tē-á chiū thóng i ê thâu chhut-lâi khòaⁿ, i sī tī tá-lo̍h. I kàu tī tú-hó ê só͘
693 ! i ka chi̍t khang tī tē-á chiū thóng i ê thâu chhut-lâi khòaⁿ, i sī tī tá-lo̍h. I kàu tī tú-hó ê só͘-chāi ê sî, chiū ka chi̍t
694tī tē-á chiū thóng i ê thâu chhut-lâi khòaⁿ, i sī tī tá-lo̍h. I kàu tī tú-hó ê só͘-chāi ê sî, chiū ka chi̍t khang khah tōa, ka-
695chio̍h-thâu, sòe chiah âng koe-bú tī chi̍t-ba̍k-nih kú ê sî kín khioh i, hē tī tē-á, Jiân-āu i chiàu i só͘ ōe ê kín kàu tī chhân-chng
696-bú tī chi̍t-ba̍k-nih kú ê sî kín khioh i, hē tī tē-á, Jiân-āu i chiàu i só͘ ōe ê kín kàu tī chhân-chng ê chhù, ji̍p-khì ia̍h ēng
697chi̍t-ba̍k-nih kú ê sî kín khioh i, hē tī tē-á, Jiân-āu i chiàu i só͘ ōe ê kín kàu tī chhân-chng ê chhù, ji̍p-khì ia̍h ēng tōa ki
698tè chio̍h-thâu ti̍t-ti̍t khì, m̄ chai ū kò-iūⁿ, Hngh ! ti̍t-ti̍t kā i tōng. I kàu chhù-ni̍h ê sî chīn siān. Chóng-sī i chīn hoaⁿ-hí
699-thâu ti̍t-ti̍t khì, m̄ chai ū kò-iūⁿ, Hngh ! ti̍t-ti̍t kā i tōng. I kàu chhù-ni̍h ê sî chīn siān. Chóng-sī i chīn hoaⁿ-hí bô iàu-
700 ti̍t-ti̍t kā i tōng. I kàu chhù-ni̍h ê sî chīn siān. Chóng-sī i chīn hoaⁿ-hí bô iàu-kín pòaⁿ hāng, teh siūⁿ ē-hng i ū thang chia̍h.
701. Chóng-sī i chīn hoaⁿ-hí bô iàu-kín pòaⁿ hāng, teh siūⁿ ē-hng i ū thang chia̍h.
702I ê lāu-bú tú-á khui mn̂g ê sî i mn̄g kóng, “Chúi ū kún bô ?” I
703I ê lāu-bú tú-á khui mn̂g ê sî i mn̄g kóng, “Chúi ū kún bô ?” I ê lāu-bú kóng, “Ū. Lí ū lia̍h-
704I ê lāu-bú tú-á khui mn̂g ê sî i mn̄g kóng, “Chúi ū kún bô ?” I ê lāu-bú kóng, “Ū. Lí ū lia̍h-tio̍h chit chiah sòe chiah âng koe
705iā âng koe-bú ōe lo̍h-khì. Lí tio̍h hip chit ê kòa, m̄ thang hō͘ i thiàu chhut-lâi.
706I ê chho͘-sim ê lāu-bú kóng, “Ōe chòe tit.” I chiū khiā kūn tī teh
707I ê chho͘-sim ê lāu-bú kóng, “Ōe chòe tit.” I chiū khiā kūn tī teh kún ê tê-kó͘ piⁿ, pī-pān thang khàm kòa.
708-sī sòe chiah âng koe-bú tùi chit tia̍p liáu-āu, pêng-an tiàm tī i ka-kī ê sòe keng chhân-chng ê chhù.
709(1)Mn̄g. Hô͘-lî kap i ê lāu-bú cháiⁿ-iūⁿ hō͘ kún-chúi thǹg sí. In-ūi ài chia̍h âng
710Ek-pūn kap i ê î ê Kò͘-sū.
711Ek-pūn siông-siông khì i ê î hia, chha-put-to ta̍k-ji̍t ū hō͘ i mi̍h, thang the̍h tò-lâi hō͘
712Ek-pūn siông-siông khì i ê î hia, chha-put-to ta̍k-ji̍t ū hō͘ i mi̍h, thang the̍h tò-lâi hō͘ i ê lāu-bú.
713ê î hia, chha-put-to ta̍k-ji̍t ū hō͘ i mi̍h, thang the̍h tò-lâi hō͘ i ê lāu-bú.
714Ū chi̍t ji̍t in î hō͘ i chi̍t tè chīn súi, n̂g, iû, koh chhiah-chhiah ê ke̍k.
715I chiū the̍h i, ni̍h kûn-thâu-bú kàu chin ân, án-ni ni̍h kàu in tau.
716I chiū the̍h i, ni̍h kûn-thâu-bú kàu chin ân, án-ni ni̍h kàu in tau. Kàu chhù ê
717I ê lāu-bú kóng, “Lí ū sím-mi̍h mi̍h ?”
718Kè ji̍t hit ê gín-ná koh khì i ê î hia. Chiū hō͘ i chi̍t pōng gû-leng-iû, sī beh kià hō͘ in lāu
719Kè ji̍t hit ê gín-ná koh khì i ê î hia. Chiū hō͘ i chi̍t pōng gû-leng-iû, sī beh kià hō͘ in lāu-bú, sī chīn súi, chin
720Chit ê gín-ná chiū ēng hio̍h pau, hē tī i ê bō, tì tī thâu-khak ni̍h, ia̍h tò-lâi. Hit ji̍t chīn jo̍ah, gû
721leng-iû liâm-piⁿ chiū iûⁿ-khì. Ti̍t-ti̍t iûⁿ, iûⁿ, lūi lo̍h-lâi tī i ê thâu-hia̍h ; āu-lâi kàu tī bīn-ni̍h, hī-á, ām-kún. Kàu chhù
722chhù-ni̍h ê sî, lóng-chóng ê gû-leng-iû lâm-lâm kui thâu-khak. I ê lāu-bú khòaⁿ-kìⁿ chiū kóng, “Chhám ! Sím-mi̍h tī lí ê bō ?
723gû-leng-iû tio̍h ēng kóa hio̍h pau, tū lo̍h-khì khoe-á gàn-gàn hō͘ i léng. Āu-lâi the̍h tiàm lí ê chhiú, sòe-jī the̍h kàu chhù.”
724Bô jōa kú ū chi̍t ji̍t, chit ê gín-ná koh khì i ê î hia. Chit pái sàng i chi̍t chiah chhut-sì káu-á thang tòa tò
725kú ū chi̍t ji̍t, chit ê gín-ná koh khì i ê î hia. Chit pái sàng i chi̍t chiah chhut-sì káu-á thang tòa tò-khì chhī.
726Chit ê gín-ná ēng kóa hio̍h pau, tū tī khoe-á. Tī hia i ti̍t-ti̍t kā i tū chúi ; āu-lâi the̍h tī chhiú-ni̍h tò-khì. I kàu
727ê gín-ná ēng kóa hio̍h pau, tū tī khoe-á. Tī hia i ti̍t-ti̍t kā i tū chúi ; āu-lâi the̍h tī chhiú-ni̍h tò-khì. I kàu chhù-ni̍h ê
728hia i ti̍t-ti̍t kā i tū chúi ; āu-lâi the̍h tī chhiú-ni̍h tò-khì. I kàu chhù-ni̍h ê sî, káu-á kiáⁿ sí. I ê lāu-bú khòaⁿ-kìⁿ chiū
729the̍h tī chhiú-ni̍h tò-khì. I kàu chhù-ni̍h ê sî, káu-á kiáⁿ sí. I ê lāu-bú khòaⁿ-kìⁿ chiū kóng, “Chhám ! Lí the̍h sím-mi̍h lâi !
730Kè-ji̍t gín-ná koh khì i ê î hia. Beh tò-lâi ê sî, i ê î hō͘ i chi̍t bān mī-pau thang the̍h
731Kè-ji̍t gín-ná koh khì i ê î hia. Beh tò-lâi ê sî, i ê î hō͘ i chi̍t bān mī-pau thang the̍h hō͘ i ê lāu-bú, sī chhiah
732Kè-ji̍t gín-ná koh khì i ê î hia. Beh tò-lâi ê sî, i ê î hō͘ i chi̍t bān mī-pau thang the̍h hō͘ i ê lāu-bú, sī chhiah-chhiah, chhè
733. Beh tò-lâi ê sî, i ê î hō͘ i chi̍t bān mī-pau thang the̍h hō͘ i ê lāu-bú, sī chhiah-chhiah, chhè-chhè sin ê mī-pau.
734mī-pau thâu, ia̍h thoa chit tiâu soh-á kàu chhù-ni̍h, hit hō khóan. I kàu chhù-ni̍h ê sî, i ê lāu-bú khòaⁿ-kìⁿ ū mi̍h tī soh-á bé,
735chit tiâu soh-á kàu chhù-ni̍h, hit hō khóan. I kàu chhù-ni̍h ê sî, i ê lāu-bú khòaⁿ-kìⁿ ū mi̍h tī soh-á bé, kóng, “Chhám ! Lí ū koh
736I ê lāu-bú kóng, “Mī-pau !!! Heh ! Lí siⁿ chòe hiah bô tì-sek !
737chit ê gín-ná ê lāu-bú tì bō ûi niá-kun, ia̍h kōaⁿ chi̍t nâ tī i ê chhiú, khì án-î hia.
738Chit la̍k ê piáⁿ hē chòe chi̍t chōa tī hō͘-tēng ni̍h hō͘ i léng.
739ê gín-ná chiū chīn sòe-jī beh cháiⁿ-iūⁿ kiâⁿ tī chiah ê piáⁿ. I kiâⁿ tú-tú tī chiah ê ta̍k ê ê tiong-ng.
740Chit ê gín-ná, bô lâng ōe chai i ōe tú-tio̍h cháiⁿ-iūⁿ, kā góa kóng chit ê kò͘-sū ê lâng iā m̄
741chi̍t ê chhī-iûⁿ ê gín-ná, lī-khui hiuⁿ-siā bô jōa hn̄g teh kò͘ i ê iûⁿ-kûn. Ū chi̍t pái i siūⁿ i beh pìⁿ chi̍t ê kâu-lāng lâi chhòng
742, lī-khui hiuⁿ-siā bô jōa hn̄g teh kò͘ i ê iûⁿ-kûn. Ū chi̍t pái i siūⁿ i beh pìⁿ chi̍t ê kâu-lāng lâi chhòng-tī hiuⁿ-siā ê lâng.
743khui hiuⁿ-siā bô jōa hn̄g teh kò͘ i ê iûⁿ-kûn. Ū chi̍t pái i siūⁿ i beh pìⁿ chi̍t ê kâu-lāng lâi chhòng-tī hiuⁿ-siā ê lâng. Só͘-í
744beh pìⁿ chi̍t ê kâu-lāng lâi chhòng-tī hiuⁿ-siā ê lâng. Só͘-í i cháu kàu siā-ni̍h tōa siaⁿ chhut-la̍t kiò kóng, “Chhâi-lông o͘h !
745 hó sim ê lâng chiū pàng in ê kang cháu lâi chhân-ni̍h pang-chān i Chóng-sī in kàu ê sî, chit ê gín-ná ti̍t-ti̍t chhiò in ê tio̍h-bôa
746ni chhóng-tī in, chiah ê hiuⁿ-siā lâng cháu lâi pang-chān, koh hō͘ i chhiò.
747koh teh lâ-êng, bô chi̍t ê ū chi̍t-tiám-á tì-ì á-sī khah kūn-óa i. Só͘-í chit ê chhī-iûⁿ gín-ná si̍t-lo̍h lóng-chóng ê iûⁿ.
748chha̍t kàu tú-tio̍h tāi-chì ê sî, kóng chin-si̍t bô lâng beh sìn i.
749chi̍t ê ông. In chhe chi̍t ê sù-chiá kàu tī Sîn-bêng hia, lâi kiû i chhe chi̍t ê ông lâi kóan-lí in.
750Sîn-bêng khòaⁿ in sī chīn gōng, ia̍h chhe chi̍t ê ông bōe hāi in, i hiat chi̍t tè chhâ-thâu tī thâm-á lāi.
751khòaⁿ-kìⁿ hit ê ông bōe tín-tāng, in kiâⁿ kè, chiū khì chē tī i téng-bīn. Koh bô jōa-kú in khòaⁿ-kìⁿ si̍t-chāi bōe hāi in, chiū
752Koh bô jōa-kú in khòaⁿ-kìⁿ si̍t-chāi bōe hāi in, chiū khòaⁿ-khin i, lō͘-bé in koh chhe chi̍t ê sù-chiá khì chhē Sîn-bêng, chhiáⁿ i
753 i, lō͘-bé in koh chhe chi̍t ê sù-chiá khì chhē Sîn-bêng, chhiáⁿ i koh chhe chi̍t ê sin ê ông.
754 chiū bô kiaⁿ. In bô kiaⁿ Siān-hî Ông ê sî, chiū bô kiong-kèng i.
755Bô jōa-kú in koh chhe chi̍t ê sù-chiá kàu Sîn-bêng hia, kiû i hō͘ in chi̍t ê khah hó ê ông, khah ū lō͘-ēng ê ông.
756Sîn-bêng lō͘-bé siū-khì in ê gōng. I kóng, “Góa beh hō͘ lín chi̍t ê ông, tú-tú chiàu lín só͘ ài ê.
757kóng, “Góa beh hō͘ lín chi̍t ê ông, tú-tú chiàu lín só͘ ài ê.” I chiū hō͘ in chi̍t chiah pe̍h-ho̍h. Chiah ê chhân-kap-á liâm-piⁿ kàu
758liâm-piⁿ kàu tī chúi-bīn, lâi chhéng-an sin ê ông, Pe̍h-Ông ēng i ê chhùi-chiam tok in, kā in thun-lun lo̍h-khì.
759I chin-chiàⁿ ōe kham-tit chòe in ê ông.
760chi̍t pái ji̍t kap hong teh saⁿ-chiⁿ chī-chūi khah ióng. Ta̍k ê sìn i ka-kī khah ū la̍t. In teh piān-pok ê sî, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê kiâⁿ-
761lo̍h chi̍t ê kàu-gia̍h ū la̍t thang hō͘ chit ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng thǹg i ê saⁿ, hit ê ōe án-ni chòe, chiū ōe sêng-jīn sī khah ū la̍t.
762ê lâng ê saⁿ phū-phū pe, ia̍h chi̍t tōa chūn ê pha̍uh kap hō͘ phah i. Chóng-sī i ná lo̍h, ná léng chit ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng ná ni̍h i
763phū-phū pe, ia̍h chi̍t tōa chūn ê pha̍uh kap hō͘ phah i. Chóng-sī i ná lo̍h, ná léng chit ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng ná ni̍h i ê saⁿ khah ân
764 i. Chóng-sī i ná lo̍h, ná léng chit ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng ná ni̍h i ê saⁿ khah ân lâi ûi i. Hong bōe-ōe hō͘ I thǹg khì.
765 ná léng chit ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng ná ni̍h i ê saⁿ khah ân lâi ûi i. Hong bōe-ōe hō͘ I thǹg khì.
766kiâⁿ-lō͘ ê lâng ná ni̍h i ê saⁿ khah ân lâi ûi i. Hong bōe-ōe hō͘ I thǹg khì.
767Taⁿ sī tio̍h ji̍t lah ! I chiū siā i lóng-chóng ê kng-sòaⁿ tī chit ê lâng ê keng-thâu. Ná
768Taⁿ sī tio̍h ji̍t lah ! I chiū siā i lóng-chóng ê kng-sòaⁿ tī chit ê lâng ê keng-thâu. Ná kú ná jo̍ah
769 chit ê lâng ê keng-thâu. Ná kú ná jo̍ah, chit ê lâng thǹg-khui i ê saⁿ, āu-lâi hian tī āu-bīn, lō͘-bé chiū thǹg khí-lâi, án-ni
770Sòe chiah lông put-chí ài chia̍h ū khak ê chúi-cho̍k. I siông-siông tùi khoe-piⁿ lo̍h-khì, tùi piⁿ-á ûn-á chhē chîm-chhi̍h
771khì, tùi piⁿ-á ûn-á chhē chîm-chhi̍h hit hō ê lūi. Ū chi̍t pái i teh chhē chîm ê sî, chin iau, i chhun i ê chhiú-chiúⁿ beh ji̍h chi̍t
772chhi̍h hit hō ê lūi. Ū chi̍t pái i teh chhē chîm ê sî, chin iau, i chhun i ê chhiú-chiúⁿ beh ji̍h chi̍t chiah chîm, bô tāi-seng siông-
773hit hō ê lūi. Ū chi̍t pái i teh chhē chîm ê sî, chin iau, i chhun i ê chhiú-chiúⁿ beh ji̍h chi̍t chiah chîm, bô tāi-seng siông-sè khòaⁿ
774Tng i chhun i ê chhiú-chiúⁿ hap chi̍t ê ê sî, chi̍t chiah tōa ê go̍k-hî
775Tng i chhun i ê chhiú-chiúⁿ hap chi̍t ê ê sî, chi̍t chiah tōa ê go̍k-hî tī thô͘
776chi̍t ê ê sî, chi̍t chiah tōa ê go̍k-hî tī thô͘-bê lāi kā tio̍h i ê chhiú-chiúⁿ.
777chhám ! Chit chiah tōa chiāh ê go̍k-hî kā góa ê chhiú-chiúⁿ tī i ê chhùi. Koh chi̍t tia̍p-á kú i beh thoa góa khì kā góa thun lo̍h
778go̍k-hî kā góa ê chhiú-chiúⁿ tī i ê chhùi. Koh chi̍t tia̍p-á kú i beh thoa góa khì kā góa thun lo̍h-khì.
779I chiū hut-jiân-kan siūⁿ kóng, “Góa beh phiàn i.”
780I chiū hut-jiân-kan siūⁿ kóng, “Góa beh phiàn i.”
781I chiū ēng put-chí hoaⁿ-hí ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ lóng bô tāi-chì, kóng
782 tī thô͘-bê kap lō͘-úi hio̍h ê ē-bīn, bô khòaⁿ-kìⁿ pòaⁿ hāng, I siūⁿ kóng, “Chheh ! Góa sī sit-chhò lah !” Só͘-í i khui i ê chhùi
783kìⁿ pòaⁿ hāng, I siūⁿ kóng, “Chheh ! Góa sī sit-chhò lah !” Só͘-í i khui i ê chhùi pàng sòe chiah lông khì.
784 hāng, I siūⁿ kóng, “Chheh ! Góa sī sit-chhò lah !” Só͘-í i khui i ê chhùi pàng sòe chiah lông khì.
785Sòe chiah lông chiàu i só͘ ōe ê kín, cháu khì. I cháu ê sî kiò kóng, “Tō-siā, Go̍k-
786Sòe chiah lông chiàu i só͘ ōe ê kín, cháu khì. I cháu ê sî kiò kóng, “Tō-siā, Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Hó sim ê Go̍k-hî
787Chit chiah lāu go̍k-hî sut i ê bé, beh koh ha̍p i ê ē-hôai, chóng-sī siuⁿ òaⁿ, sòe chiah lông
788Chit chiah lāu go̍k-hî sut i ê bé, beh koh ha̍p i ê ē-hôai, chóng-sī siuⁿ òaⁿ, sòe chiah lông hō͘ i kā bōe tio̍h
789bé, beh koh ha̍p i ê ē-hôai, chóng-sī siuⁿ òaⁿ, sòe chiah lông hō͘ i kā bōe tio̍h .
790 chi̍t lé-pài, chīn ài chia̍h chîm ê lông, bô pa̍t mi̍h thang hō͘ i kè-giàn. I chai-kiò i tek-khak tio̍h chia̍h chîm. Só͘-í koh lo̍h-khì
791pài, chīn ài chia̍h chîm ê lông, bô pa̍t mi̍h thang hō͘ i kè-giàn. I chai-kiò i tek-khak tio̍h chia̍h chîm. Só͘-í koh lo̍h-khì khoe-piⁿ sì
792 chia̍h chîm ê lông, bô pa̍t mi̍h thang hō͘ i kè-giàn. I chai-kiò i tek-khak tio̍h chia̍h chîm. Só͘-í koh lo̍h-khì khoe-piⁿ sì-ûi put-chí
793chia̍h chîm. Só͘-í koh lo̍h-khì khoe-piⁿ sì-ûi put-chí sòe-jī khòaⁿ. I bô khòaⁿ-kìⁿ lāu go̍k-hî, chóng-sī i ka-kī siūⁿ. “Góa siūⁿ góa
794ûi put-chí sòe-jī khòaⁿ. I bô khòaⁿ-kìⁿ lāu go̍k-hî, chóng-sī i ka-kī siūⁿ. “Góa siūⁿ góa m̄ ài tú-tio̍h kan-khó͘.” Só͘-í i khiā
795-sī i ka-kī siūⁿ. “Góa siūⁿ góa m̄ ài tú-tio̍h kan-khó͘.” Só͘-í i khiā tiāⁿ-tiāⁿ tōa siaⁿ kóng, “Góa lóng bô khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah
796 bih tī khoe-tóe ê thô͘-bê, thiaⁿ-kìⁿ sòe chiah lông kóng ê sî, i siūⁿ “Oh hoh ! Góa beh ké-chòe sòe chiah chîm. I chhun i ê chiúⁿ
797lông kóng ê sî, i siūⁿ “Oh hoh ! Góa beh ké-chòe sòe chiah chîm. I chhun i ê chiúⁿ ji̍p lâi ê sî, góa chiū kā i lia̍h lâi chia̍h.”
798kóng ê sî, i siūⁿ “Oh hoh ! Góa beh ké-chòe sòe chiah chîm. I chhun i ê chiúⁿ ji̍p lâi ê sî, góa chiū kā i lia̍h lâi chia̍h.”
799chòe sòe chiah chîm. I chhun i ê chiúⁿ ji̍p lâi ê sî, góa chiū kā i lia̍h lâi chia̍h.”
800Só͘-í i kia̍h i ê o͘-bé ê phīⁿ tī chúi-téng lâi thèng-hāu.
801Só͘-í i kia̍h i ê o͘-bé ê phīⁿ tī chúi-téng lâi thèng-hāu.
802lâi hō͘ góa khòaⁿ lí sī tī hia ! Góa beh khì pa̍t ūi chia̍h !” I chiū cháu chhin-chhiūⁿ hong hiah kín.
803-lâi ū chi̍t ji̍t, pak-tó͘ lāi tòng bōe tiâu chí ū chîm ōe hō͘ i pêng-an, i chai i tē-it chió tio̍h ū chi̍t chiah chîm thang chia̍h.
804chi̍t ji̍t, pak-tó͘ lāi tòng bōe tiâu chí ū chîm ōe hō͘ i pêng-an, i chai i tē-it chió tio̍h ū chi̍t chiah chîm thang chia̍h. I chiū chīn
805, pak-tó͘ lāi tòng bōe tiâu chí ū chîm ōe hō͘ i pêng-an, i chai i tē-it chió tio̍h ū chi̍t chiah chîm thang chia̍h. I chiū chīn sòe-
806 pêng-an, i chai i tē-it chió tio̍h ū chi̍t chiah chîm thang chia̍h. I chiū chīn sòe-jī lo̍h-khì khoe-ni̍h sì-ûi khòaⁿ.
807I khòaⁿ bô lāu go̍k-hî ê kì-hō.
808Chóng-sī i m̄ ài tú-tio̍h kan-khó͘. Só͘-í i khiā chīn tiāⁿ, ka-kī kóng-ōe
809Chóng-sī i m̄ ài tú-tio̍h kan-khó͘. Só͘-í i khiā chīn tiāⁿ, ka-kī kóng-ōe, chiàu I pêng-siông ê khóan-sit.
810tú-tio̍h kan-khó͘. Só͘-í i khiā chīn tiāⁿ, ka-kī kóng-ōe, chiàu I pêng-siông ê khóan-sit. I kóng, “Góa lóng bô khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah
811khiā chīn tiāⁿ, ka-kī kóng-ōe, chiàu I pêng-siông ê khóan-sit. I kóng, “Góa lóng bô khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah chîm tī hōaⁿ-ni̍h, á-sī
812tī tá-lo̍h. Só͘-í góa ōe chhun góa ê chhiú-chiúⁿ ji̍p-khì lia̍h i. Góa teh siūⁿ kin-á-ji̍t m̄ chai ōe khòaⁿ-kìⁿ sòe ê pho̍k-á bōe
813Lāu go̍k-hî tī thô͘-bê kap chúi-chháu ē-tóe thiaⁿ-kìⁿ án-ni, i siūⁿ, “Chhih ! He sī chīn khòai, góa beh lâi pûn sòe ê chîm pho̍k
814Chhih ! He sī chīn khòai, góa beh lâi pûn sòe ê chîm pho̍k-á, ia̍h i chiū beh chhun i ê chhiú-chiúⁿ ji̍p-lâi, góa ōe lia̍h tio̍h i.”
815 khòai, góa beh lâi pûn sòe ê chîm pho̍k-á, ia̍h i chiū beh chhun i ê chhiú-chiúⁿ ji̍p-lâi, góa ōe lia̍h tio̍h i.”
816 ia̍h i chiū beh chhun i ê chhiú-chiúⁿ ji̍p-lâi, góa ōe lia̍h tio̍h i.”
817Sòe chiah lông m̄ bián lâng kā i kóng sī chī-chūi teh chhòng hiah ê pho̍k-á, iā ka-kī ōe chai. I
818i kóng sī chī-chūi teh chhòng hiah ê pho̍k-á, iā ka-kī ōe chai. I kóaⁿ-kín khòaⁿ chi̍t ē chòe i cháu-khì.
819hiah ê pho̍k-á, iā ka-kī ōe chai. I kóaⁿ-kín khòaⁿ chi̍t ē chòe i cháu-khì.
820Chóng-sī i khì ê sî, ná gîm kóng, “To-siā lí, Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Hó sim ê
821só͘-í pê chiūⁿ hōaⁿ-ni̍h khì jip sòe chiah lông, chóng-sī khó-sioh i lia̍h bōe tio̍h, in-ūi i cháu chīn kín.
822khì jip sòe chiah lông, chóng-sī khó-sioh i lia̍h bōe tio̍h, in-ūi i cháu chīn kín.
823 koh mō͘-hiám khì kūn chúi, só͘-í bô koh chia̍h chîm. Chóng-sī i chhē-tio̍h chi̍t ê hn̂g ū iá bû-hoa-kó, chīn hó chia̍h, i ta̍k ji̍t
824Chóng-sī i chhē-tio̍h chi̍t ê hn̂g ū iá bû-hoa-kó, chīn hó chia̍h, i ta̍k ji̍t khì hia lâi chia̍h.
825Taⁿ chit ê go̍k-hî chhâ chai, i tiāⁿ tio̍h giâu gî ê sòe chiah lông ! Góa beh hō͘ chiah ê bû-hoa
826 gî ê sòe chiah lông ! Góa beh hō͘ chiah ê bû-hoa-kó tín-tāng, i chiū ōe phah-sǹg sī hong chhe in.” I liâm-piⁿ ka-kī chhèng-khí-lâi
827chiah ê bû-hoa-kó tín-tāng, i chiū ōe phah-sǹg sī hong chhe in.” I liâm-piⁿ ka-kī chhèng-khí-lâi, ia̍h tín-tāng, hō͘ chiah ê sòe bû
828khí-lâi, ia̍h tín-tāng, hō͘ chiah ê sòe bû-hoa-kó phùn-khí-lâi, i ê ka-chiah chiū khòaⁿ kìⁿ-kìⁿ.
829Sòe chiah lông bô thèng-hāu koh khòaⁿ chi̍t ê. I cháu chhin-chhiūⁿ hong hiah kín. Chhut-hn̂g chóng-sī i cháu ê sî,
830khòaⁿ chi̍t ê. I cháu chhin-chhiūⁿ hong hiah kín. Chhut-hn̂g chóng-sī i cháu ê sî, tùi āu-bīn kiò, Go̍k-hî Sian-siⁿ, koh-chài to-siā lí
831Án-ni chit ê lāu go̍k-hî siū-khì kàu kông. I chiù-chōa bô lūn cháiⁿ-iūⁿ chi̍t pái beh chia̍h chit chiah lông.
832chōa bô lūn cháiⁿ-iūⁿ chi̍t pái beh chia̍h chit chiah lông. Só͘-í i pê, sô tùi tōe-ni̍h khì kàu tī sòe chiah lông ê chhù, pê, sô
833 thiàu tò-lâi, hoaⁿ-hí, bô khòa-lū, chí-ū sì-ûi khòaⁿ. Tú-tú i lâi ê sî i khòaⁿ-kìⁿ chit ê thô͘-kha lóng sī jiàu ê hûn, chhin
834lâi, hoaⁿ-hí, bô khòa-lū, chí-ū sì-ûi khòaⁿ. Tú-tú i lâi ê sî i khòaⁿ-kìⁿ chit ê thô͘-kha lóng sī jiàu ê hûn, chhin-chhiūⁿ ū chīn
835I chiū khòaⁿ-kìⁿ i ê chhù ê mn̂g, ū kho̍eh tio̍h piⁿ-á ia̍h phòa, tú
836I chiū khòaⁿ-kìⁿ i ê chhù ê mn̂g, ū kho̍eh tio̍h piⁿ-á ia̍h phòa, tú-tú chhin-chhiūⁿ
837Só͘-í i khiā tiāⁿ-tiāⁿ ka-kī kóng-ōe, (Lí ōe kì-tit i pêng-siông só͘ chòe)
838Só͘-í i khiā tiāⁿ-tiāⁿ ka-kī kóng-ōe, (Lí ōe kì-tit i pêng-siông só͘ chòe) Chóng-sī i tōa siaⁿ kóng, “Chīn kî-kòai, góa
839tiāⁿ ka-kī kóng-ōe, (Lí ōe kì-tit i pêng-siông só͘ chòe) Chóng-sī i tōa siaⁿ kóng, “Chīn kî-kòai, góa ê sòe keng chhù bô kā góa kóng.
840Chit ê lāu go̍k-hî siūⁿ i tek-khak tio̍h ké chòe sòe keng chhù ; nā bô sòe chiah lông bô beh
841Só͘-í i chiàu i só͘ ōe ê kek chi̍t ê chīn hó ê siaⁿ, (M̄ bián kóng lí ia̍h
842Só͘-í i chiàu i só͘ ōe ê kek chi̍t ê chīn hó ê siaⁿ, (M̄ bián kóng lí ia̍h chai)
843Ai ah ! sòe chiah lông thiaⁿ-kìⁿ hit ê ê sî, i chi̍t ē chīn kiaⁿ kàu-ke̍k.
844I kóng, “Sī lāu go̍k-hî. Góa chit pái bô kap i kiat-bé, i tek-khak
845I kóng, “Sī lāu go̍k-hî. Góa chit pái bô kap i kiat-bé, i tek-khak beh hō͘ góa kiat-kio̍k. Góa beh cháiⁿ-iūⁿ chòe
846I kóng, “Sī lāu go̍k-hî. Góa chit pái bô kap i kiat-bé, i tek-khak beh hō͘ góa kiat-kio̍k. Góa beh cháiⁿ-iūⁿ chòe ?”
847I kóaⁿ-kín siūⁿ, chiū i kóng chīn hó thiaⁿ. I kóng, “Sòe keng chhù
848I kóaⁿ-kín siūⁿ, chiū i kóng chīn hó thiaⁿ. I kóng, “Sòe keng chhù, to-siā lí, chīn hoaⁿ
849I kóaⁿ-kín siūⁿ, chiū i kóng chīn hó thiaⁿ. I kóng, “Sòe keng chhù, to-siā lí, chīn hoaⁿ-hí thiaⁿ-kìⁿ lí hó thiaⁿ
850I chiū khì khioh chhâ, khioh chīn chōe. Ia̍h tui chin cha̍t tī mn̂g-ni̍h
851m̄ bat tha̍k-tio̍h, ōe hiáu tha̍k kó͘-chheh ê sî, tek-khak tio̍h tha̍k i. ” Chiah ê sòe-hàn cha-bó͘ gín-ná siông-siông hē kak tī in ê bō
852Lûi-sa ài chit hō ê thit-thô, ia̍h i ka-kī Siá hō͘ gín-ná lâi chòe.
853Chóng-sī i ū chi̍t hāng pí thit-thô kap Siá kò͘-sū koh khah hó ê, chiū-sī
854hāng pí thit-thô kap Siá kò͘-sū koh khah hó ê, chiū-sī chīn thiàⁿ i ê lāu-bú.
855Bô jōa kú i tōa-hàn khòaⁿ-kìⁿ i ê lāu-bú chòe kang thoa-bôa chīn iu-būn. I
856Bô jōa kú i tōa-hàn khòaⁿ-kìⁿ i ê lāu-bú chòe kang thoa-bôa chīn iu-būn. I chiàu i só͘ ōe ê chòe
857i tōa-hàn khòaⁿ-kìⁿ i ê lāu-bú chòe kang thoa-bôa chīn iu-būn. I chiàu i só͘ ōe ê chòe chhù-lāi ê kang, chóng-sī chí-ū chi̍t hāng
858hàn khòaⁿ-kìⁿ i ê lāu-bú chòe kang thoa-bôa chīn iu-būn. I chiàu i só͘ ōe ê chòe chhù-lāi ê kang, chóng-sī chí-ū chi̍t hāng,i ê
859chiàu i só͘ ōe ê chòe chhù-lāi ê kang, chóng-sī chí-ū chi̍t hāng,i ê lāu-bú tē it khiàm pang-chān ê, chiū-sī gûn. I tio̍h ēng gûn
860-ū chi̍t hāng,i ê lāu-bú tē it khiàm pang-chān ê, chiū-sī gûn. I tio̍h ēng gûn bóe bí-niû kap i-chiûⁿ kap chhiàⁿ lâng lâi pang-chān
861 khiàm pang-chān ê, chiū-sī gûn. I tio̍h ēng gûn bóe bí-niû kap i-chiûⁿ kap chhiàⁿ lâng lâi pang-chān chòe kang. Lóng bô kàu-gia̍h
862Āu-lâi Lûi-sa ti̍t-ti̍t siūⁿ i tio̍h lâi pang-chān i ê lāu-bú kap lāu-pē kap i ê chí-bē, pí pa̍t
863Āu-lâi Lûi-sa ti̍t-ti̍t siūⁿ i tio̍h lâi pang-chān i ê lāu-bú kap lāu-pē kap i ê chí-bē, pí pa̍t hāng ê tāi-chì khah
864-sa ti̍t-ti̍t siūⁿ i tio̍h lâi pang-chān i ê lāu-bú kap lāu-pē kap i ê chí-bē, pí pa̍t hāng ê tāi-chì khah iàu-kín. I chīn chhut-la̍t
865kap lāu-pē kap i ê chí-bē, pí pa̍t hāng ê tāi-chì khah iàu-kín. I chīn chhut-la̍t chòe kang thàn chîⁿ. Kā lâng chòe saⁿ. I khah tōa
866iàu-kín. I chīn chhut-la̍t chòe kang thàn chîⁿ. Kā lâng chòe saⁿ. I khah tōa-hàn ê sî, chiū kà kóaⁿ cha-bó͘ gín-ná tha̍k chheh, ia̍h
867bó͘ gín-ná tha̍k chheh, ia̍h siá kò͘-sū tī sin-bûn chóa. Tû-khì i ka-kī só͘ tio̍h ēng ê í-gōa,i só͘ thàn ta̍k îⁿ sī hē tī i ê só͘
868kò͘-sū tī sin-bûn chóa. Tû-khì i ka-kī só͘ tio̍h ēng ê í-gōa,i só͘ thàn ta̍k îⁿ sī hē tī i ê só͘ thiàⁿ ê ke-lāi ēng. I chám
869khì i ka-kī só͘ tio̍h ēng ê í-gōa,i só͘ thàn ta̍k îⁿ sī hē tī i ê só͘ thiàⁿ ê ke-lāi ēng. I chám-jiân ū pang-chān i ê ke, chóng
870-gōa,i só͘ thàn ta̍k îⁿ sī hē tī i ê só͘ thiàⁿ ê ke-lāi ēng. I chám-jiân ū pang-chān i ê ke, chóng-sī ia̍h sī chīn chió, chiàu
871sī hē tī i ê só͘ thiàⁿ ê ke-lāi ēng. I chám-jiân ū pang-chān i ê ke, chóng-sī ia̍h sī chīn chió, chiàu Lûi-sa ka-kī siūⁿ i chhin
872chān i ê ke, chóng-sī ia̍h sī chīn chió, chiàu Lûi-sa ka-kī siūⁿ i chhin-chhiūⁿ bô chòe sím-mi̍h.
873Chi̍t nî kè chi̍t nî, i ná bô kò͘-kí, ia̍h ná chhut-la̍t chòe kang. I só͘ chai ê kang tē
874Chi̍t nî kè chi̍t nî, i ná bô kò͘-kí, ia̍h ná chhut-la̍t chòe kang. I só͘ chai ê kang tē it hó sī siá kò͘-sū, chóng-sī bô thang tit-tio̍h
875kò͘-sū, chóng-sī bô thang tit-tio̍h chīn chōe chîⁿ, ia̍h ū lâng kā i kóng sī phah-sńg sî.
876I kàu tōa lâng ê sî, chi̍t ji̍t ū chi̍t ê Chheh-kóan-chú, chhiáⁿ Lûi
877ná thang tha̍k. Lûi-sa seng-khu bô sím-mi̍h hó, siān-siān, chóng-sī i siông-siông kóng, “Góa chiah chhì-khòaⁿ, taⁿ sī góa ū ki-hōe thang
878chiah chhì-khòaⁿ, taⁿ sī góa ū ki-hōe thang chòe kang ê sî.” só͘-í i chiū kā chit ê chheh-kóan-chú kóng, “Góa chhì chòe.” I teh siūⁿ
879” só͘-í i chiū kā chit ê chheh-kóan-chú kóng, “Góa chhì chòe.” I teh siūⁿ beh siá chheh ê sî, chiū kì-tit i bat kap i ê chí-bē tī
880kóng, “Góa chhì chòe.” I teh siūⁿ beh siá chheh ê sî, chiū kì-tit i bat kap i ê chí-bē tī tōa keng phò-si̍t ê chhù, tī hiuⁿ-siā ū chīn
881 chhì chòe.” I teh siūⁿ beh siá chheh ê sî, chiū kì-tit i bat kap i ê chí-bē tī tōa keng phò-si̍t ê chhù, tī hiuⁿ-siā ū chīn hó ê
882 tōa keng phò-si̍t ê chhù, tī hiuⁿ-siā ū chīn hó ê sî. Só͘-í i siá lóng-chóng ê tāi-chì chòe chi̍t ê kò͘-sū ; i kóng-khí i só͘
883ê sî. Só͘-í i siá lóng-chóng ê tāi-chì chòe chi̍t ê kò͘-sū ; i kóng-khí i só͘ thiàⁿ ê lāu-bú kap i ê tì-sek ê lāu-pē kap lóng
884í i siá lóng-chóng ê tāi-chì chòe chi̍t ê kò͘-sū ; i kóng-khí i só͘ thiàⁿ ê lāu-bú kap i ê tì-sek ê lāu-pē kap lóng-chóng ê chí
885-chì chòe chi̍t ê kò͘-sū ; i kóng-khí i só͘ thiàⁿ ê lāu-bú kap i ê tì-sek ê lāu-pē kap lóng-chóng ê chí-bē-á, koh tī hoaⁿ-hí ê
886 chí-bē-á, koh tī hoaⁿ-hí ê sî, kap thit-thô ê tāi-chì, í-gōa i iā ū kóng tī hit ê kan-khó͘ ê sî, tī bô mi̍h thang ēng kan-khó͘
887Chit pún chheh siá liáu ê sî, miâ i chòe “Sòe-hàn ê Hū-jîn-lâng” chiū kià i hō͘ chheh-kóan-chú.
888chheh siá liáu ê sî, miâ i chòe “Sòe-hàn ê Hū-jîn-lâng” chiū kià i hō͘ chheh-kóan-chú.
889 chōe chîⁿ. Koh kúi nî liáu-āu, Lûi-sa ê ǹg-bāng ū tit-tio̍h ; i bóe chi̍t keng hó ê chhù, hō͘ ke-lāi ê lâng khiā ; i sàng i chi̍t
890 tit-tio̍h ; i bóe chi̍t keng hó ê chhù, hō͘ ke-lāi ê lâng khiā ; i sàng i chi̍t ê sió-bē kàu Au-chiu tha̍k chheh ; i sàng i ê lāu-pē
891tio̍h ; i bóe chi̍t keng hó ê chhù, hō͘ ke-lāi ê lâng khiā ; i sàng i chi̍t ê sió-bē kàu Au-chiu tha̍k chheh ; i sàng i ê lāu-pē chīn chōe
892lāi ê lâng khiā ; i sàng i chi̍t ê sió-bē kàu Au-chiu tha̍k chheh ; i sàng i ê lāu-pē chīn chōe chheh. Chóng-sī tē it hó ê, sī i ōe
893lâng khiā ; i sàng i chi̍t ê sió-bē kàu Au-chiu tha̍k chheh ; i sàng i ê lāu-pē chīn chōe chheh. Chóng-sī tē it hó ê, sī i ōe khòaⁿ
894 ; i sàng i ê lāu-pē chīn chōe chheh. Chóng-sī tē it hó ê, sī i ōe khòaⁿ-kìⁿ i só͘ thiàⁿ ê lāu-bú, chiah siān chiah lám, ōe thang
895lāu-pē chīn chōe chheh. Chóng-sī tē it hó ê, sī i ōe khòaⁿ-kìⁿ i só͘ thiàⁿ ê lāu-bú, chiah siān chiah lám, ōe thang hioh-khùn kap
896bú chòe khó͘ kang, ia̍h ū chin chōe súi ê mi̍h, thang hióng-siū tī i nî-lāu ê sî.
897Lûi-sa chit tia̍p liáu-āu, siá chōe-chōe hó thiaⁿ ê chheh ; i chòe Bí-kok chi̍t ê tē it chhut-miâ ê hū-jîn-lâng. Chóng-sī góa
898it thang o-ló ê tāi-chì, sī góa só͘ bat kā lí kóng ê, chiū-sī i chiah gâu thiàⁿ i ê lāu-bú, ia̍h ēng i chôan-sin lâi hō͘ i hoaⁿ-hí.
899tāi-chì, sī góa só͘ bat kā lí kóng ê, chiū-sī i chiah gâu thiàⁿ i ê lāu-bú, ia̍h ēng i chôan-sin lâi hō͘ i hoaⁿ-hí.
900bat kā lí kóng ê, chiū-sī i chiah gâu thiàⁿ i ê lāu-bú, ia̍h ēng i chôan-sin lâi hō͘ i hoaⁿ-hí.
901chiū-sī i chiah gâu thiàⁿ i ê lāu-bú, ia̍h ēng i chôan-sin lâi hō͘ i hoaⁿ-hí.
902lâi chhiū-nâ hioh tī tōa chhiū ê ki, ia̍h choh siū tī hia ê sî, i siông-siông kiò in kóng, “Lo̍h-lâi, lo̍h-lâi, hioh tī góa ê ki.”
903Chóng-sī i siông-siông kóng, “Hńg bōe, lí sī siuⁿ sòe, lí sī siuⁿ sòe.”
904 châng sòe châng sam-chhiū, chīn ài khì khòaⁿ sè-kài, chóng-sī i sī siuⁿ sòe ; hiah ê lâng chiū án-ni kè-khì.
905Chi̍t lâng kóng, “Tī chia ū chi̍t châng tú-tú ōe chòe tit.” I chiū bong chit châng sòe châng sam-chhiū.
906Sòe châng sam-chhiū hoaⁿ-hí chhin-chhiūⁿ chiáu-á, in-ūi i chai in beh lâi kā i chhò-khì. I siū chhò liáu-āu hē tī seh-chhia
907sam-chhiū hoaⁿ-hí chhin-chhiūⁿ chiáu-á, in-ūi i chai in beh lâi kā i chhò-khì. I siū chhò liáu-āu hē tī seh-chhia, i teh siūⁿ chīn chiok
908-hí chhin-chhiūⁿ chiáu-á, in-ūi i chai in beh lâi kā i chhò-khì. I siū chhò liáu-āu hē tī seh-chhia, i teh siūⁿ chīn chiok-ì, i kiám
909chai in beh lâi kā i chhò-khì. I siū chhò liáu-āu hē tī seh-chhia, i teh siūⁿ chīn chiok-ì, i kiám-chhái ōe chòe chûn-ûi, á-sī siâⁿ
910khì. I siū chhò liáu-āu hē tī seh-chhia, i teh siūⁿ chīn chiok-ì, i kiám-chhái ōe chòe chûn-ûi, á-sī siâⁿ-ni̍h hó ê chhù ê chi̍t
911Chóng-sī kàu tī siâⁿ-ni̍h ê sî, in chiong i chhāi ti̍t-ti̍t tī chi̍t ê tháng, hē tī lō͘-piⁿ, tī chi̍t chōa sam
912chhiū ê tiong-kan, lóng sī sòe-sòe châng, chóng-sī bô chhin-chhiūⁿ i chiah sòe. Sòe châng sam-chhiū taⁿ chiū thang lâi khòaⁿ sin ê sè
913siông in khòaⁿ-kìⁿ sòe châng sam-chhiū ê sî, chiū iô-thâu kóng, “I sī siuⁿ sòe ; i sī siuⁿ sòe.”
914kìⁿ sòe châng sam-chhiū ê sî, chiū iô-thâu kóng, “I sī siuⁿ sòe ; i sī siuⁿ sòe.”
915châng sòe châng sam-chhiū ê sî, chiū kóng, “Gún beh bóe chit châng, i tú-tú hó.”
916saⁿ-kap thoa tò-khì. Chit châng hoaⁿ-hí ê sòe châng sam-chhiū, ēng i lóng-chóng ê sî, siūⁿ i sī tú-tú hó ha̍p só͘ beh chòe ê, i iā
917châng hoaⁿ-hí ê sòe châng sam-chhiū, ēng i lóng-chóng ê sî, siūⁿ i sī tú-tú hó ha̍p só͘ beh chòe ê, i iā chai i tùi kap chiah ê gín
918ēng i lóng-chóng ê sî, siūⁿ i sī tú-tú hó ha̍p só͘ beh chòe ê, i iā chai i tùi kap chiah ê gín-ná khì, bōe thang chòe chûn-ûi á-
919-chóng ê sî, siūⁿ i sī tú-tú hó ha̍p só͘ beh chòe ê, i iā chai i tùi kap chiah ê gín-ná khì, bōe thang chòe chûn-ûi á-sī chhù.
920I ti̍t-ti̍t teh siūⁿ, hit sî in thoa i keng-kè kúi-nā ê tōa mn̂g, ia̍h
921I ti̍t-ti̍t teh siūⁿ, hit sî in thoa i keng-kè kúi-nā ê tōa mn̂g, ia̍h koh hē i tī chi̍t ê tháng, tī chi̍t
922 teh siūⁿ, hit sî in thoa i keng-kè kúi-nā ê tōa mn̂g, ia̍h koh hē i tī chi̍t ê tháng, tī chi̍t ê bô sím-mi̍h ke-si ê pâng ê toh-téng.
923 ê mi̍h. Chiah ê gín-ná the̍h mi̍h tùi nâ-ni̍h chhut-lâi, lâi kap i thit-thô, tú-tú chiàu i bat siông-siông kiû hong, seh, kap chiáu-á
924 the̍h mi̍h tùi nâ-ni̍h chhut-lâi, lâi kap i thit-thô, tú-tú chiàu i bat siông-siông kiû hong, seh, kap chiáu-á só͘ chòe ê. I chai in khin
925tú chiàu i bat siông-siông kiû hong, seh, kap chiáu-á só͘ chòe ê. I chai in khin-khin-á bong i ê thâu, kap tōa ki, sòe ki. I chiū ka-kī
926siông kiû hong, seh, kap chiáu-á só͘ chòe ê. I chai in khin-khin-á bong i ê thâu, kap tōa ki, sòe ki. I chiū ka-kī chiàu i só͘ ōe ê hn̄g-
927só͘ chòe ê. I chai in khin-khin-á bong i ê thâu, kap tōa ki, sòe ki. I chiū ka-kī chiàu i só͘ ōe ê hn̄g-hn̄g khòaⁿ lo̍h lâi, i khòaⁿ-kìⁿ
928khin-khin-á bong i ê thâu, kap tōa ki, sòe ki. I chiū ka-kī chiàu i só͘ ōe ê hn̄g-hn̄g khòaⁿ lo̍h lâi, i khòaⁿ-kìⁿ i ū tiàu kim kap gûn
929 sòe ki. I chiū ka-kī chiàu i só͘ ōe ê hn̄g-hn̄g khòaⁿ lo̍h lâi, i khòaⁿ-kìⁿ i ū tiàu kim kap gûn ê liān-á. Ū pe̍h-pe̍h, khin-khin
930chiū ka-kī chiàu i só͘ ōe ê hn̄g-hn̄g khòaⁿ lo̍h lâi, i khòaⁿ-kìⁿ i ū tiàu kim kap gûn ê liān-á. Ū pe̍h-pe̍h, khin-khin ê mi̍h kui tiâu
931 kap gûn ê liān-á. Ū pe̍h-pe̍h, khin-khin ê mi̍h kui tiâu sûi tī i ê sì-ûi ; I ê ki ū hē sòe lia̍p kim ê jîn kap chúi-âng, thô-âng
932liān-á. Ū pe̍h-pe̍h, khin-khin ê mi̍h kui tiâu sûi tī i ê sì-ûi ; I ê ki ū hē sòe lia̍p kim ê jîn kap chúi-âng, thô-âng ê kiû kap
933 gûn ê chhiⁿ ; ia̍h ū súi-súi sòe ki âng kap pe̍h ê la̍h-chek, tī i ê ki ; chóng-sī lō͘-bé tē it kî-kòai ê sī chiah ê gín-ná ū tiàu
934gín-ná ū tiàu chi̍t sian súi koh pe̍h, teh pe ê ang-á thiⁿ-sài tī i ê thâu-khak. Chit châng sòe châng sam-hhiu7 hoaⁿ-hí kî-kòai kàu
935 châng sòe châng sam-hhiu7 hoaⁿ-hí kî-kòai kàu bōe chhóan-khùi. I chit tia̍p sī sím-mi̍h khóan ? In-ūi cháiⁿ-iūⁿ hō͘ i chiah êng-kng
936chhóan-khùi. I chit tia̍p sī sím-mi̍h khóan ? In-ūi cháiⁿ-iūⁿ hō͘ i chiah êng-kng ?
937Koh chi̍t tiap-á kú ta̍k lâng lóng khì, chhun i chi̍t ê. Lio̍h-á beh àm, chit châng sòe châng sam-chhiū chiū thiaⁿ
938koaiⁿ-teh ê mn̂g kè-lâi. Ū sî thiaⁿ-kìⁿ chi̍t ê gín-ná teh háu. I chīn chēng-chiauh, ná kú, ná àm. Hut-jiân-kan mn̂g khui, chit nn̄g
939-lâng chiū kng chi̍t tè ū sòe châng sam-chhiū ê toh, khin-khin sak i, kín-kín tùi mn̂g-ni̍h chhut-khì, keng-kè chi̍t ê thong-hāng ji̍p tī
940ná tī tōa liâu ê í, koh ū ê teh io á-sī teh chē tī sòe tè í. I kî-kòai siūⁿ cháiⁿ-iūⁿ chiah ê gín-ná khòaⁿ-liáu chiah pe̍h, chiah
941siūⁿ cháiⁿ-iūⁿ chiah ê gín-ná khòaⁿ-liáu chiah pe̍h, chiah siān ; i m̄ chai i sī tī i-kóan. i bōe koh siūⁿ pa̍t mi̍h, in-ūi chiah ê sòe
942cháiⁿ-iūⁿ chiah ê gín-ná khòaⁿ-liáu chiah pe̍h, chiah siān ; i m̄ chai i sī tī i-kóan. i bōe koh siūⁿ pa̍t mi̍h, in-ūi chiah ê sòe-hàn ê
943chiah ê gín-ná khòaⁿ-liáu chiah pe̍h, chiah siān ; i m̄ chai i sī tī i-kóan. i bōe koh siūⁿ pa̍t mi̍h, in-ūi chiah ê sòe-hàn ê pe̍h ê gín
944gín-ná khòaⁿ-liáu chiah pe̍h, chiah siān ; i m̄ chai i sī tī i-kóan. i bōe koh siūⁿ pa̍t mi̍h, in-ūi chiah ê sòe-hàn ê pe̍h ê gín-ná, tōa
945pa̍t mi̍h, in-ūi chiah ê sòe-hàn ê pe̍h ê gín-ná, tōa siaⁿ kiò hō͘ i kàu bōe chhóan-khùi. In kiò, kóng, “Hoh ! Hoh ! Hm̄ ! Hm̄ ! Chīn
946I chai in teh kóng i , in-ūi in lóng-chóng ê kim-kim ê ba̍k-chiu ti̍t-
947I chai in teh kóng i , in-ūi in lóng-chóng ê kim-kim ê ba̍k-chiu ti̍t-ti̍t teh khòaⁿ i.
948kóng i , in-ūi in lóng-chóng ê kim-kim ê ba̍k-chiu ti̍t-ti̍t teh khòaⁿ i. I khiā ti̍t-ti̍t chhin-chhiūⁿ chi̍t ki ûi, ia̍h ta̍k ê chiam hio̍h-bé
949 , in-ūi in lóng-chóng ê kim-kim ê ba̍k-chiu ti̍t-ti̍t teh khòaⁿ i. I khiā ti̍t-ti̍t chhin-chhiūⁿ chi̍t ki ûi, ia̍h ta̍k ê chiam hio̍h-bé hoaⁿ
950ê Kiù-chú tàn chhiū.” Kàu lō͘-bé sòe châng sam-chhiū chiū chai i sī sím-mi̍h ; i sī chi̍t châng Kiù-chú tàn chhiū. Ia̍h tùi i ê
951chhiū.” Kàu lō͘-bé sòe châng sam-chhiū chiū chai i sī sím-mi̍h ; i sī chi̍t châng Kiù-chú tàn chhiū. Ia̍h tùi i ê kng-kng ê thâu-khak
952chai i sī sím-mi̍h ; i sī chi̍t châng Kiù-chú tàn chhiū. Ia̍h tùi i ê kng-kng ê thâu-khak kàu i ê kha, móa-móa hoaⁿ-hí, in-ūi i sī tú
953chi̍t châng Kiù-chú tàn chhiū. Ia̍h tùi i ê kng-kng ê thâu-khak kàu i ê kha, móa-móa hoaⁿ-hí, in-ūi i sī tú hó lâi chòe tī sè-kan chi̍t
954 tùi i ê kng-kng ê thâu-khak kàu i ê kha, móa-móa hoaⁿ-hí, in-ūi i sī tú hó lâi chòe tī sè-kan chi̍t hō tē it hó ê chhiū.
955Kìⁿ-nā ka-kī khiam-pi chhin-chhiūⁿ gín-ná ê, i tī Thiⁿ-kok chòe tōa.
956I-í-o-o, pin-pín-piàng-piàng, chàm lo̍h-soaⁿ
957I tiō cháu--ji̍p-khì; tōa-chha̍t tòe--ji̍p-khì
958I tiō cháu--chhut-khì; tōa-chha̍t tòe--chhut-khì
959I tiō cháu--ji̍p-khì; tōa-chha̍t tòe--ji̍p-khì
960Góa siūⁿ beh kap i kóng-ōe
961Góa siūⁿ beh kap i chhit-thô
962I pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè
963Lāu-su kā i kóng
964Kiù-hō͘-chhia niū i kòe
965Sì-kè chhōe bô i ê ke
966chhiáⁿ ài sī ha̍p-keh--ê, m̄-chiah sì-kè khì chhōe, m̄-koh bô-lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè-kài-siōng ū chin-chē ông-
967chhōe bô. Jîn-seng put-jû-ì, sī chin chù-siông ê tāi-chì. In-ūi i chiok siūⁿ beh ti̍h chiàⁿ-káng ê ông-hui, m̄-chiah tòa tio̍h hi-bî
968sī siōng-tè, sī chi̍t ê ông-hui. Thiⁿ-khì chiah bái, sī án-chóaⁿ i ē chhut-hiān--le[leh]! I ê thâu-mn̂g kah[kap] saⁿ hō͘ hō͘-chúi ak
969ông-hui. Thiⁿ-khì chiah bái, sī án-chóaⁿ i ē chhut-hiān--le[leh]! I ê thâu-mn̂g kah[kap] saⁿ hō͘ hō͘-chúi ak kah tâm-lok-lok, liân chhēng
970lok-lok, liân chhēng-ê ê kha tō tâm kah kha-āu-teⁿ, jī-chhiáⁿ kóng i sī chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui!
971Chū-án-ne ông-chú chhōa i chò khan-chhiú, chit-má ông-chú chheng-chhó chhōa--tio̍h-ê sī chin
972 tiāⁿ-tiāⁿ thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê lâng, tòa tī chhiū-nâ, ta̍k-ê tùi i ê tì-hūi lóng chin chun-tiōng. I chai-iáⁿ tùi múi-ê khùn-lân,
973, tòa tī chhiū-nâ, ta̍k-ê tùi i ê tì-hūi lóng chin chun-tiōng. I chai-iáⁿ tùi múi-ê khùn-lân, put-hēng beh án-chóaⁿ hō͘ in siōng
974hō͘ in siōng-hó ê ì-kiàn. M̄-chiah ông-chú kap ông-hui khì chhōe--i, kā i kóng in hôan-ló ê tāi-chì. Chit ê tì-hūi-chiá thiaⁿ liáu
975siōng-hó ê ì-kiàn. M̄-chiah ông-chú kap ông-hui khì chhōe--i, kā i kóng in hôan-ló ê tāi-chì. Chit ê tì-hūi-chiá thiaⁿ liáu, ìn-
976Chhī-iûⁿ--ê chi̍t khòaⁿ-tio̍h in bó͘, tō khì chiap in bó͘. I ná tùi in bó͘ mn̄g-hó ná kā gín-á chiap kòe-lâi chim koh so. Chhī
977pūi ná thiàu-lâi-thiàu-khì. Kāng hit ê sî-chūn in bó͘ the̍h chhut i chah--lâi, chhôan-hó ê tê-kòan-á, kóng: “Ang--e[ê], lâi chia̍h-tê
978 sûi-sî tō pháu tùi chit lia̍p soaⁿ beh lâi chia̍h àm-tǹg. M̄-koh i pháu kàu pòaⁿ-lō͘ ê sî-chūn, lah-pah siaⁿ tō tiām--khì, lēng-gōa
979 kap hit lia̍p soaⁿ ê pòaⁿ-lō͘ pháu lâi pháu khì, kàu kah bô-lūn i pháu kàu toh 1 lia̍p soaⁿ, nn̄g pêng ê lah-pah siaⁿ lóng tiām--khì,
980Ū chi̍t-ê-lâng khì nâ-lāi, ko͘-chiâⁿ chhiū-á hō͘ i chi̍t-ki chhiū-oe thang chò pó͘-thâu ê pìⁿ. Chhiū-á tap-èng i , hō͘
981hō͘ i chi̍t-ki chhiū-oe thang chò pó͘-thâu ê pìⁿ. Chhiū-á tap-èng i , hō͘ i chi̍t-ki chhiū-oe. Chit-ê-lâng tō chiong pó͘-thâu ê pìⁿ chò
982chi̍t-ki chhiū-oe thang chò pó͘-thâu ê pìⁿ. Chhiū-á tap-èng i , hō͘ i chi̍t-ki chhiū-oe. Chit-ê-lâng tō chiong pó͘-thâu ê pìⁿ chò hó ,
983chhiū-oe. Chit-ê-lâng tō chiong pó͘-thâu ê pìⁿ chò hó , sòa--lo̍h i giâ pó͘-thâu chhò chhiū-á, chiâⁿ kín tō kā nâ-lāi siōng tin-kùi
984kî-tha chhiū-á hōng chhò tiāu, soah bô thang lâi bán-kiù ,tō kā i piⁿ--a ê peh-chhiū kóng : ”Lán sī ka-kī chò-tit-lâi--ê, ká-sú lán
985peh-chhiū kóng : ”Lán sī ka-kī chò-tit-lâi--ê, ká-sú lán bô hō͘ i chhiū-oe, i tō bô-hoat-tō͘ kā lán chhò tiāu, lán chiah ē-tàng éng
986kóng : ”Lán sī ka-kī chò-tit-lâi--ê, ká-sú lán bô hō͘ i chhiū-oe, i tō bô-hoat-tō͘ kā lán chhò tiāu, lán chiah ē-tàng éng-óan tiàm
987Ū chi̍t-chiah la̍h-káu chiong thò͘-á kóaⁿ-chhut i ê siū, jī-chhiáⁿ it-ti̍t kā jiok, jiok chiâⁿ kú iah-sī lia̍h thò͘
988 bô kâng-khóan--ê , góa sī ūi chi̍t-tǹg-pn̄g tih cháu, iah m̄-koh i sī ūi i ê sìⁿ-miā tih cháu.”
989-khóan--ê , góa sī ūi chi̍t-tǹg-pn̄g tih cháu, iah m̄-koh i sī ūi i ê sìⁿ-miā tih cháu.”
990thòaⁿ ê lâng tòa tī chi̍t-ê só͘-chāi tih chòe seng-lí, ū chi̍t kang, i khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê ní-pò͘--ê poaⁿ lâi i keh-piah tòa, i chin hoaⁿ-
991chòe seng-lí, ū chi̍t kang, i khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê ní-pò͘--ê poaⁿ lâi i keh-piah tòa, i chin hoaⁿ-hí , tō iau-chhiáⁿ ní-pò͘--ê lâi kap i chòe
992chi̍t kang, i khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê ní-pò͘--ê poaⁿ lâi i keh-piah tòa, i chin hoaⁿ-hí , tō iau-chhiáⁿ ní-pò͘--ê lâi kap i chòe-hé tòa, i
993lâi i keh-piah tòa, i chin hoaⁿ-hí , tō iau-chhiáⁿ ní-pò͘--ê lâi kap i chòe-hé tòa, i kā kóng : ”Lán nā tòa chòe-hé ē khah chhin , khah
994 i chin hoaⁿ-hí , tō iau-chhiáⁿ ní-pò͘--ê lâi kap i chòe-hé tòa, i kā kóng : ”Lán nā tòa chòe-hé ē khah chhin , khah lī-piān, mā khah
995lâi cháu ji̍p-khì chi̍t-keng lông-ka ê tiāⁿ-lāi, in-ūi kiaⁿ-hiâⁿ, i bih ji̍p-khì gû-tiāu lāi-bīn kah gû chòe-hé.
996Kî-tiong chi̍t-chia̍h gû tùi i kóng : ” Hiau-hēng ò͘, sī án-nóa lí beh cháu lâi te̍k-jîn ê só͘
997chôan hòng-sim, koh ū lēng-gōa chi̍t-ê lâng beh keng-kè gû-tiâu, i tùi sū-sū-hāng-hāng lóng chiok chim-chiok, i nā-sī lâi--kè liáu
998beh keng-kè gû-tiâu, i tùi sū-sū-hāng-hāng lóng chiok chim-chiok, i nā-sī lâi--kè liáu āu, lí tō thang hòng-sim a”
999Tng i tī gû-tiâu sì-kòe sûn-sûn-khòaⁿ-khòaⁿ ê sî, khòaⁿ-tio̍h lo̍k-á
1000sûn-sûn-khòaⁿ-khòaⁿ ê sî, khòaⁿ-tio̍h lo̍k-á-kak chham tī lāi-tóe, i tō kiò lâng lâi lia̍h chit-chia̍h lo̍k-á , jiân-āu kā thâi tiāu.
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料