查詢[hō͘] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:hō͘
1-sî, lâng chòe-hó chòe-pháiⁿ, lóng ōe siū pò-èng. Pháiⁿ-lâng hō͘ lûi chhim, chiū-sī hō͘ lûi kòng-sí. Cha-bó͘-lâng kè kàu lâm-hong
2-pháiⁿ, lóng ōe siū pò-èng. Pháiⁿ-lâng hō͘ lûi chhim, chiū-sī hō͘ lûi kòng-sí. Cha-bó͘-lâng kè kàu lâm-hong ê ke, ná-sī ū saⁿ-tn̂g
3Chá-kî, Ji̍t-pún lâng hō͘ (Tâi-ôan) lâng ê ìn-siōng chiū-sī “Ū-lé, bô-thé”. In ū lé-māu
4“Bu̍t kok chiàu kî lūi”. Kok lūi ê mi̍h lóng ū in ê thian-tē, hō͘-siōng bô kau-chhap. Sèng-keh sio-siâng ê lâng, chū-jiân kau chòe
5Ang-bó͘, lô-kó͘ hō͘-siong ū koan-liân. Chi̍t-ê bô hó, ōe liân-lūi tio̍h lēng-gōa chi̍t
6Ū kiáⁿ-jî hō͘ kiáⁿ-jî ló͘, bô kiáⁿ-jî ū bô-kiáⁿ-jî ê thòng-khó͘.
7Piān-só͘ khòaⁿ-chòe hō͘-thé-luh.
8Chhun kôaⁿ, hō͘ ná chòaⁿ,
9Tang kôaⁿ hō͘ si-sòaⁿ (sì-sòaⁿ).
10Chhun-thiⁿ ê hō͘ sī tōa ê, ōe chòaⁿ kàu chi̍t sì-kòe; tang-thiⁿ ê hō͘ sī iù ê,
11Chhun-thiⁿ ê hō͘ sī tōa ê, ōe chòaⁿ kàu chi̍t sì-kòe; tang-thiⁿ ê hō͘ sī iù ê, hō͘-mn̂g-á, ná si-á-sòaⁿ.
12sī tōa ê, ōe chòaⁿ kàu chi̍t sì-kòe; tang-thiⁿ ê hō͘ sī iù ê, hō͘-mn̂g-á, ná si-á-sòaⁿ.
13Chhiú(Siú)-hō͘ Tâi-ôan kàu éng-kiú.
14 a-peng-ko thiaⁿ--tio̍h, sûi tō ka ìn kóng:「 Pháiⁿ-sè, m̄-bián--la, hō͘ lín kiáⁿ ka-tī suh tō hó--a! 」
15seng kóng,la̍h-mi̍h beh án-chóaⁿpun?」Hîm ìn kóng:「Bé siōng tōa-chiah,hō͘ tāi-ông lí chia̍h;Lî-á khah sè,hō͘ góa chia̍h;Thò͘-á siōng-kài
16ìn kóng:「Bé siōng tōa-chiah,hō͘ tāi-ông lí chia̍h;Lî-á khah sè,hō͘ góa chia̍h;Thò͘-á siōng-kài sè-chiah,tio̍h hō͘ hô͘-lî chia̍h。」
17chia̍h;Lî-á khah sè,hō͘ góa chia̍h;Thò͘-á siōng-kài sè-chiah,tio̍h hō͘ hô͘-lî chia̍h。」
18khóan?Hugo sī France chin ū-miâ ê siáu-soat-ka。I kā thâu pún chheh kau hō͘ chhut-pán-siā liáu-āu,siūⁿ-beh chai-iáⁿ chheh hó-bē--bô,tō kià
19siūⁿ-beh chai-iáⁿ chheh hó-bē--bô,tō kià chi̍t tiuⁿ bêng-sìn-phìⁿ hō͘ chhut-pán-siā,téng-bīn kan-taⁿ ōe chi̍t ê「?」kì-hō。Chhut-pán-siā
20Tng tang góa chiong chit ê kò͘-sū kóng hō͘ chi̍t-ê pêng-iú thiaⁿ ê sî-chūn , góa hit ê pêng-iú kóng :「bô-
21"Ah nā iáu-bōe chia̍h pá, chhiáⁿ chia̍h hō͘ pá chiah lâi (Góan bô hó chia̍h.)"
22Ū chi̍t-ê piān-hō͘-sū thè chi̍t-ê ki-kim-hōe kóan-lí chîⁿ-hāng ê tāi-chì,hōe ê táng
23chîⁿ,khì hoat-īⁿ kò i chà-khi kap chhim-chiàm,koaⁿ-si kò-liáu,piān-hō͘-sū hō͘ hoat-īⁿ phòaⁿ ū-chōe lia̍h khì lông-á lāi koaiⁿ。Piān-hō͘
24 hoat-īⁿ kò i chà-khi kap chhim-chiàm,koaⁿ-si kò-liáu,piān-hō͘-sū hō͘ hoat-īⁿ phòaⁿ ū-chōe lia̍h khì lông-á lāi koaiⁿ。Piān-hō͘-sū in
25hō͘-sū hō͘ hoat-īⁿ phòaⁿ ū-chōe lia̍h khì lông-á lāi koaiⁿ。Piān-hō͘-sū in bó͘ khì kā biān-hōe,mn̄g--i:
26 sím-phòaⁿ sī hoat-koaⁿ ê kôan-le̍k,góa ná ū i ê hoat-tō͘?」Piān-hō͘-sū chin bû-ko͘ ê piáu-chêng。
27「Lí sī án-chóaⁿ chò piān-hō͘--ê?Chāi-lâi lí phah koaⁿ-si to chin hán-tit su!」In bó͘ koh mn̄g--i。
28「Góa lóng bô chò piān-hō͘。」Lu̍t-su án-ni ìn。
29「Ná-ē bô piān-hō͘?Bo̍k-kòai koaⁿ-si ē su。」
30「Góa sī chi̍t-ê siong-tong ū hâng-chêng ê lu̍t-su,」Piān-hō͘-sū ìn kóng:「Bô lâng hù chîⁿ hō͘--góa,góa bē-sái chhìn-chhìn-
31 ū hâng-chêng ê lu̍t-su,」Piān-hō͘-sū ìn kóng:「Bô lâng hù chîⁿ hō͘--góa,góa bē-sái chhìn-chhìn-chhái-chhái tō khui-chhùi piān-hō͘
32hō͘--góa,góa bē-sái chhìn-chhìn-chhái-chhái tō khui-chhùi piān-hō͘。」
33「Lí teh thiàu thoat-i-bú ê sî,siūⁿ-beh piáu-ta̍t siáⁿ-mih ì-liām hō͘ koan-chiòng?」
34sòa leh k?ng:「Góa kan-taⁿ siūⁿ kóng beh án-chóaⁿ thiàu chiah ē-tàng hō͘ koan-chiòng khòaⁿ gah ē sóng、ē khí-chhio。」
35「Lí teh thiàu thoat-i-bú ê sî,siūⁿ-beh piáu-ta̍t siáⁿ-mih ì-liām hō͘ koan-chiòng?」
36sòa leh k?ng:「Góa kan-taⁿ siūⁿ kóng beh án-chóaⁿ thiàu chiah ē-tàng hō͘ koan-chiòng khòaⁿ gah ē sóng、ē khí-chhio。」
37á,beh tok chi̍t-kin ti-bah tō-sī chún-chún chi̍t-kin,chi̍t-niú to bē hō͘ cháu-cheng--khì。
38-pòaⁿ ê sam-chân,i kāng-khóan iōng to liâu chi̍t-tè,bô chhìn tō hō͘--i,kòe bô-jōa-kú,lâng-kheh tò-tńg--lâi,khêng-hun kóng i tńg-khì
39gia̍h--khí-lâi,sòa-chhùi tō ìn k?ng:「Lín tau ê pōng-á ài kín khì hō͘ lâng siu-lí。」
40khóaⁿ,gîn-hâng chin thâu-khak thiàⁿ,tō kā piah téng ê sî-cheng tiâu hō͘ kín gō͘-hun-cheng。Ū chi̍t-pái,chi̍t-ê chhiúⁿ-kiap--ê ji̍p-lâi chhiúⁿ
41 tau lâu-kha hit-ê Tiuⁿ--sian-siⁿ,i tiāⁿ-tiāⁿ chhiàng-kóng,piān-nā hō͘ i khòaⁿ--tio̍h ê sî-cheng iah-sī chhiú-pió-á nā ū sî-kan bô chún
42Ū chi̍t-ê lâng sái-chhia ûi-kui,hō͘ kau-thong--ê lia̍h--tio̍h,tong-tiûⁿ kā khui chi̍t-tiuⁿ ho̍at-toaⁿ。Hit-ê
43「Lí ka-tī bô chiú kau-thong-kui-chek,hō͘ góa lia̍h--tio̍h,góa khui ho̍at-toaⁿ mā sī chiàu-pō͘-lâi,bô ngī
44beh khì kàu-tn̂g chò lé-pài. A-bú the̍h 2 kâi 50 kho͘ ê gîn-kak-á hō͘ 10 hòe ê A-Koan. Koh te̍k-pia̍t kau-tài chi̍t ê hō͘ i, chi̍t ê ài hōng
45kho͘ ê gîn-kak-á hō͘ 10 hòe ê A-Koan. Koh te̍k-pia̍t kau-tài chi̍t ê hō͘ i, chi̍t ê ài hōng-hiàn hō͘ Siōng-tè.
46 A-Koan. Koh te̍k-pia̍t kau-tài chi̍t ê hō͘ i, chi̍t ê ài hōng-hiàn hō͘ Siōng-tè.
47Āu-kì: Iáu-siū--o͘, m̄-chai siáng the̍h “Tiong-kok sah-suh” hō͘ Tâi-ôan-lâng lim, hāi Tâi-ôan-lâng làu-sái phi-pu, sái kè-têng
48ê Sòng--sī ka-cho̍k, ū saⁿ-ê kiau-kiau-lú. In lāu-pē Charlie Sòng hō͘ in chū sòe-hàn to̍h siū gōa-kok kàu-io̍k, só͘-í mā kā in hō͘ Eng
49Sòng hō͘ in chū sòe-hàn to̍h siū gōa-kok kàu-io̍k, só͘-í mā kā in hō͘ Eng-bûn-miâ, hun-pia̍t kiò-chòe : Jean, Joey, Holly.
50are my daughters ( in sī góa ê cha-bó͘-kiáⁿ), Chin sóng, Chiok sóng, Hō͘-lí sóng ! "
51 úi-tāi, ta̍k-kang lóng chin phah-piàⁿ leh giâ chheh-pau, thàn-chîⁿ hō͘ góa tha̍k-chheh, góa chiok-ài góa ê a-pa.”
52A-pa tùi-chhùi kā ìn kóng: “ Mài chhap--i. Hō͘ i o̍ah-o̍ah kiâm--sí.”
53 Chit ê kàu-siū hian-khui chi̍t-sut-á o͘-pò͘, hō͘ ha̍k-seng khòaⁿ chiáu-á ê kha. Kàu-siū mn̄g ha̍k-seng kóng, "Chit chiah
54 ê ha̍k-seng lóng bô kóng-ōe, kan-taⁿ le̍k i ê khò͘-kha--khí--lâi hō͘ kàu-siū khòaⁿ i ê kha, kóng, " Lí khòaⁿ góa ê kha, góa kiò sím
55A-Tiong peh kap A-Tiong ḿ sī chi̍t tùi tiong-hō͘ iū-koh láu-si̍t ê chò-sit lâng. Ang-á-bó͘ nn̄g lâng sui-jiân bô
56giām. Kā kui ê sim-sîn khǹg tī chi̍t ki iân-pit. Iōng ì-chì-le̍k hō͘ iân-pit tín-tāng. Góa hùi chin-chē sim-sîn, m̄-koh iân-pit kāng-
57gián-kiù khah chhim--le. Chheh lāi ū siá kóng: “Bē sái hiah kín tō hō͘ lâng phah-pāi, in-ūi lí sī Ang-î--a...” Liām--le liām--le, tō khùn
58Ū chi̍t kang lo̍h-hō͘ ê hông-hun, thô͘ hō͘ hō͘-chúi chhiong sang--khì
59Ū chi̍t kang lo̍h-hō͘ ê hông-hun, thô͘ hō͘ hō͘-chúi chhiong sang--khì
60Ū chi̍t kang lo̍h-hō͘ ê hông-hun, thô͘ hō͘ hō͘-chúi chhiong sang--khì
61M̄-chiah......In nn̄g ê sio ì-ài--lò͘, koh iok kóng nā lo̍h-hō͘ ê hông-hun, lóng tòa hit châng pek-ha̍p-hoe hia siong-hōe.
62Bí-lē m̄-káⁿ bùn chhut tē-bīn,kiaⁿ hō͘ ji̍t-thâu pha̍k ta--khí
63Tán kàu ū chi̍t kang, lo̍h-hō͘ ê sî-chūn,
64Ba̍k-sái! He m̄ sī hō͘-chúi!
65Chū-án-ni, hō͘ soah chin-chiàⁿ lo̍h--khí-lâi lo͘,m̄-koh hō͘-chúi siuⁿ tōa--a, siuⁿ
66Chū-án-ni, hō͘ soah chin-chiàⁿ lo̍h--khí-lâi lo͘,m̄-koh hō͘-chúi siuⁿ tōa--a, siuⁿ tōa--a, mā kā Bí-lē chhiong teh cháu
67chú ê thâu-chêng, chia̍h in chhiú-téng ê chia̍h-mi̍h[si̍t-bu̍t] koh hō͘ in so-thâu. Siâⁿ ê gōa-kháu ū 1 ê chin súi ê hoe-hn̂g, hoe-hn̂g
68le̍k-sek--ê, chhiū-á-téng ê hî-á koa chhiùⁿ kah hiah chán, chán kah hō͘ lâng thiaⁿ liáu chin khòai-lo̍k. In a-má kā sè-chiah chiáu-á kiò
69-chún siû khì hái-bīn. I tńg--lâi ê sî kóng chin chē tāi-chì hō͘ in chí-mōai-á thiaⁿ; siōng súi--ê sī tī ū go̍eh-kng ê àm-mî, bô
70keng lo̍h-soaⁿ--lo͘[lo͘h]; m̄-koh hûn tng âng-gê tng kim-n̂g, hông-hun hō͘ móa-thiⁿ bî-bî-kng ê thiⁿ-chhiⁿ chng kah súi-tang-tang. Hái chin pêng
71kóng sī chin pháiⁿ-lián, bóe--ah[a] chûn lin-lin-lòng-lòng, kāu-pang hō͘ hái-éng-chúi sut kah chhùi-sòaⁿ tī kah-pán téng; chú-iàu ê chûn
72 ê kiâⁿ-chûn-lâng gûi-hiám--ah[a], liān ka-tī mā ài chú-ì mài hō͘ phû sòaⁿ tī chúi-bīn ê kāu-pang kah[kap] chûn-niû siong--tio̍h.
73pang kah[kap] chûn-niû siong--tio̍h. Ū chi̍t-sî-á kú thiⁿ o͘-mà-mà hō͘ i khòaⁿ bē tio̍h mi̍h-kiāⁿ, m̄-koh sih-nà ê siám-kng kā kui ê hiān
74hái-éng ē, bóe--a[chòe-āu] kàu ông-chú hia, koah-lâu ê hái-chúi hō͘ ông-chú siû-chúi ê khùi-la̍t ti̍t-ti̍t bô--khì. Ông-chú ê sì-
75jú âng-gê ê ji̍t-thâu tùi chúi-bīn phû--khí-lâi, ji̍t-thâu-kng hō͘ ông-chú ê chhùi-phé hôe-ho̍k chá-chêng ê kong-chhái; m̄-koh i ê
76-kan; āu--lâi i iōng hái-chúi-pho khàm i ê thâu kah[kap] ām-kún, hō͘ lâng khòaⁿ bē tio̍h bīn; jī-chhiáⁿ koh kò͘-siú hit ê khó͘-liân
77-jîn-hî chhiò, in-ūi ông-chú m̄-chai-iáⁿ sī sió-jîn-hî kiù--i, hō͘ sió-jîn-hi chiok kan-khó͘--e[ê]. Tng ông-chú hông chhōe[chhōa] ji̍p
78chhù. Bóe--ah[a] jím-bē-tiâu, kā kui ê tāi-chì kóng hō͘ chi̍t ê a-chí thiaⁿ. Liáu-āu in só͘-ū ê a-chí mā lóng chai--a.
79hêng, jī-chhiáⁿ mā kā ông-chú tòa toh, ông-kiong ê só͘-chāi kóng hō͘ in hia ê a-chí thiaⁿ.
80ū ê su-sióng kap só͘-ū ê ài lóng chū-chi̍p tī lí ê sin--siōng, hō͘ bo̍k-su kā i ê chiàⁿ-chhiú khǹg tī lí ê chiàⁿ-chhiú, kiò i chiù
81lí ê chiàⁿ-chhiú, kiò i chiù-chōa tùi lí chin-sêng, jiân-āu i ē hō͘ lí chi̍t ê lêng-hûn, jī-chhiáⁿ mā pó-chûn ka-tî ê. M̄-koh he bô
82 kóng: “Ông-chú tī hái téng-bīn teh hâng-hêng. Ūi tio̍h beh kè hō͘ ông-chú kap tit-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn, siáⁿ tāi-chì góa lóng
83-nih ê ang-î. Sui-bóng phó͘-thong-sî chin kiaⁿ--i, m̄-koh i ē-tàng hō͘ góa ì-kiàn kap pang-chàn.”
84thâu-á. Hái-té ê mi̍h-kiāⁿ nā khì kha̍p-tio̍h hia ê chhiū-ki, tio̍h hō͘ in lia̍h tiâu, lia̍h kah ân-ân. Sió-jîn-hî hō͘ gán-chêng ê chêng
85ê chhiū-ki, tio̍h hō͘ in lia̍h tiâu, lia̍h kah ân-ân. Sió-jîn-hî hō͘ gán-chêng ê chêng-kéng kiaⁿ kah bē-tín-tāng, sim-chōng mā thiàu
86khì, kā i jiû-nńg ê tn̂g thâu-mn̂g tîⁿ tī thâu-khak-téng, chiah bē hō͘ chē-kha-thâng lia̍h--tio̍h. I kā siang-chhiú phōaⁿ tī heng-chêng,
87hái ê sí-lâng kut-thâu, chiúⁿ, tōa kap chûn-tó͘ téng-téng lóng hō͘ chia ê chē-kha-thâng tîⁿ--lâng ê chhiú lia̍h-tiâu-tiâu m̄ pàng.
88-lâng ê chhiú lia̍h-tiâu-tiâu m̄ pàng. Koh ū chi̍t chiah jîn-hî, hō͘ in lia̍h-tiâu kap sǹg--sí. Che tùi sió-jîn-hî lâi kóng sī pí siáⁿ
89gōng, m̄-koh góa ē sūn lí ê ì, góa khó-liân ê kong-chú, i ē tài hō͘ lí pi-siong. Lí siūⁿ beh hìⁿ-sak lí ê hî-bóe, beh chhiūⁿ lio̍k-tē
90hìⁿ-sak lí ê hî-bóe, beh chhiūⁿ lio̍k-tē ê jîn-lūi ū nn̄g ki kha, hō͘ siàu-liân ông-chú lâi ài--lí, koh beh tit éng-seng ê lêng-hûn.”
91kiong--lo͘[lo͘h]. Koh-lâi lí nā bô tit-tio̍h ông-chú ê ài-chêng, hō͘ i ūi-tio̍h lí kam-gōan bē-kì-tit in pē-bú, koh chin-sêng ài--lí,
92 ē-tàng bê-khip hit ê ông-chú, m̄-koh lí ài chiong chit ê siaⁿ-im hō͘--góa. Goa ài lí kā chit ê siōng hó ê mi̍h-kiāⁿ lâi ōaⁿ chit thiap
93thiap io̍h-á. Góa ài kā góa ê hoeh chham ji̍p-khì io̍h-á lāi-bīn, hō͘ i lāi kah chhiūⁿ chi̍t ki to kāng-khóan.”
94koah-lo̍h-lâi chò góa ê io̍h-á chîⁿ, góa chiah kā chit thiap io̍h-á hō͘--lí.”
95Siōng iàu-kín sī ài chheng-khì.” koh-lâi i chha̍k ka-tī ê heng-khám, hō͘ o͘-hoeh tih-ji̍p-khì tōa-tiáⁿ. Chúi-khì piàn kah chiâⁿ khióng-pò͘
96io̍h-á hó--ah[a].” Jiân-āu i kā sió-jîn-hî ê chi̍h koah--khí-lâi, hō͘ sió-jîn-hî piàn-chò é-káu, bē-tàng kóng-ōe kap chhiùⁿ-koa. Hái
97 bóe bô--khì-a, seⁿ-chhut chi̍t tùi súi koh pe̍h ê kha-thúi, bē-su hō͘ jīm-hô ê cha-bó͘-gín-á. M̄-koh bô chhēng-saⁿ, m̄-chiah iōng i ōm
98chhiáⁿ kha-pō͘ khin kah ná tê-kho͘-pho͘, kiâⁿ tī ông-chú ê piⁿ--á, hō͘ ông-chú kap khòaⁿ tio̍h i ê lâng lóng o-ló i iu-ngá koh ku̍t-liu ê
99, í-chêng bô lâng thiàu kah chiah hó, múi chi̍t ê tōng-chok lóng hō͘ i ê súi koh khah hiáⁿ-ba̍k, i chi̍t tùi tòa kám-chêng ê ba̍k-chiu
100phài lâng thè sió-jîn-hî chò chi̍t niá lô͘-pho̍k ê saⁿ, ē-tàng hō͘ sió-jîn-hî kap i chē chò-hóe khiâ-bé. In tàu-tīn khiâ-bé nǹg
101-koh lí seⁿ-liáu kah[kap] i chiok kāng, góa sim-lâi ê i tī[tih]-beh hō͘ lí chiàm--khì lo͘[lo͘h], i sī hit keng biō lāi-bīn ê lâng, góa chin
102, tī hia o̍h ông-sek só͘-ū ê lé-gî. Bóe--a kong-chú chhut--lâi, hō͘ chiok siūⁿ beh chai-iáⁿ i sī-m̄-sī chin-chiáⁿ súi ê sió-jîn-hî,
103kah kng-iàⁿ-iàⁿ, chúi-chhiú tī chûn-bīn sóng-khòai teh thiàu-bú. Hō͘ sió-jîn-hî siūⁿ tio̍h i tē-it-pái phû-chhut hái-bīn só͘ khòaⁿ ê
104khong-tiong jiok mi̍h-kiāⁿ sin-khu kāng-khóan hiah pêng-hêng chū-chāi, hō͘ chāi tiûⁿ ê lâng lóng chin kā o-ló. Sió-jîn-hî m̄-bat thiàu kah
105bat thiàu kah chiah-ni[nih] súi, jiû-nńg ê kha thiàⁿ kah ná chhiūⁿ hō͘ lāi-to koah kāng-khóan. Put-kò m̄ chhap--i, in-ūi khah lāi ê thàng
106In kóng: “Góan kā thâu-chang lóng hō͘ hái-ang-î, tit tio̍h i ê pang-chàn, hō͘ lí eng[êng]-àm bē sí. I
107 “Góan kā thâu-chang lóng hō͘ hái-ang-î, tit tio̍h i ê pang-chàn, hō͘ lí eng[êng]-àm bē sí. I hō͘ gún chi̍t ki to, tī chia, lí khòaⁿ
108hái-ang-î, tit tio̍h i ê pang-chàn, hō͘ lí eng[êng]-àm bē sí. I hō͘ gún chi̍t ki to, tī chia, lí khòaⁿ to lāi-kiàm-kiàm, ji̍t-chhut í-
109-kàu siong-sim, m̄-chiah i ê pe̍h thâu-mn̂g mā kap gún ê thâu-chang hō͘ hái-ang-î ka tiāu kāng-khóan, siong-sim kòe-tō͘ lâi lak-liáu-liáu.
110 hó chhin-chhiūⁿ chai-iáⁿ i í-keng thiàu lo̍h-khí hái-éng--a. Tī hō͘ lâng khòaⁿ bē tio̍h ê sî chūn chim sin-niû ê hia̍h-thâu, kā ông
111gín-á ê jîn-lūi ka-têng, lán ta̍k kang nā ē-tàng chhōe chi̍t ê hō͘ pē-bú hoaⁿ-hí, tit pē-bú thiàⁿ ê hó gín-á, lán siū-lān ê sî
112 ê pó-an-hû, tī hun-in tang-tiong tú tio̍h chó͘-gāi ê sî lâi pó-hō͘--in.
113chun-tiōng. I chai-iáⁿ tùi múi-ê khùn-lân, put-hēng beh án-chóaⁿ hō͘ in siōng-hó ê ì-kiàn. M̄-chiah ông-chú kap ông-hui khì chhōe--i
114 góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng-o̍ah, in-ūi gín-á tòa hō͘ gún iu-būn kap hôan-ló!”
115-ê chē--lo̍h-lâi, ka-tī chhôan óaⁿ-pôaⁿ. M̄-koh thâu-chi̍t chhùi hō͘ gín-á chia̍h, tē-jī chhùi pun hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng
116-pôaⁿ. M̄-koh thâu-chi̍t chhùi hō͘ gín-á chia̍h, tē-jī chhùi pun hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng ông-chú kap ông-hui lóng khòaⁿ ū
117Ông-chú: “Thiaⁿ hō͘[ho͘] hó, tùi gún khah hó--le[leh], bô lín ē hiō-hóe. Hō͘ gún chiâu
118“Thiaⁿ hō͘[ho͘] hó, tùi gún khah hó--le[leh], bô lín ē hiō-hóe. Hō͘ gún chiâu sè tè ê lāi-saⁿ-pò͘.” Chhī-iûⁿ--ê in ang-á-bó͘ tùi
119khòaⁿ-khì. Bóe--a, chhī-iûⁿ--ê: “Siōng-tè chai-iáⁿ gún chin gōan-ì hō͘--lín, m̄-koh tù-liáu gún ûi-it ê chit thò kûn kap chit thò saⁿ í
120 tńg--khì. Tng in kàu tì-hūi-chiá ê chhù, mā-kóng siáⁿ[siáng] hō͘ in chiah bái ê kiàn-gī. Tì-hūi-chiá thiaⁿ in kóng kui ê lú-hêng
121keng hoat-hiān chin-chiàⁿ ê pó-an-hû. Hó-hó-á pó-sioh, chiah bē hō͘ bē-bóan-chiok ê siâ-mô͘ lâi kā lín chiàm--khì!”
122chi̍t-kang hong-thai-thiⁿ ê ē-po͘, lûi-kong sih-nà siám-sih, thiⁿ teh tò-hō͘! Ū-kàu khióng-pò͘! Hit ê sî-chūn ū lâng teh kho̍k siâⁿ-mn̄g,
123bái, sī án-chóaⁿ i ē chhut-hiān--le[leh]! I ê thâu-mn̂g kah[kap] saⁿ hō͘ hō͘-chúi ak kah tâm-lok-lok, liân chhēng-ê ê kha tō tâm kah kha-āu
124sī án-chóaⁿ i ē chhut-hiān--le[leh]! I ê thâu-mn̂g kah[kap] saⁿ hō͘ hō͘-chúi ak kah tâm-lok-lok, liân chhēng-ê ê kha tō tâm kah kha-āu-teⁿ
125lâng iōng khah jiû ê hong-sek khǹg-sè, m̄-bián tng-bīn kà-sī--lâng hō͘ lâng pháiⁿ chiap-siū: in the̍h 1 tè kî-khá ê kiàⁿ tī chiòng-lâng
126Ū chi̍t kang lo̍h-hō͘ ê hông-hun, thô͘ hō͘ hō͘-chúi chhiong sang--khì
127Ū chi̍t kang lo̍h-hō͘ ê hông-hun, thô͘ hō͘ hō͘-chúi chhiong sang--khì
128Ū chi̍t kang lo̍h-hō͘ ê hông-hun, thô͘ hō͘ hō͘-chúi chhiong sang--khì
129M̄-chiah......In nn̄g ê sio ì-ài--lò͘[lo͘h], koh iok kóng nā lo̍h-hō͘ ê hông-hun, lóng tòa hit châng pek-ha̍p-hoe hia siong-hōe.
130Bí-lē m̄-káⁿ bùn chhut tē-bīn,kiaⁿ hō͘ ji̍t-thâu pha̍k ta--khí
131Tán kàu ū chi̍t kang, lo̍h-hō͘ ê sî-chūn,
132Ba̍k-sái! He m̄ sī hō͘-chúi!
133Chū-án-ni, hō͘ soah chin-chiàⁿ lo̍h--khí-lâi lo͘[lo͘h],m̄-koh hō͘-chúi siuⁿ tōa--a,
134Chū-án-ni, hō͘ soah chin-chiàⁿ lo̍h--khí-lâi lo͘[lo͘h],m̄-koh hō͘-chúi siuⁿ tōa--a, siuⁿ tōa--a, mā kā Bí-lē chhiong teh cháu
135chhē tò ; chóng-sī i ê iu-būn ê siaⁿ hō͘ kúi-nā chiah chhek-chiáu-á iú thiaⁿ-kìⁿ. In pe-lâi chīn tì-ì kiû
136tio̍h chi̍t ê mn̂g tī piah-ni̍h, chóng-sī só-teh, ia̍h bô khang thang hō͘ chi̍t chiah pûi ê sòe chiah thò͘-á soeh tùi ē-tóe ji̍p-khì.
137Chi̍t chiah lāu niáu-chhú-á cháu-ji̍p cháu-chhut, kè chit ê chio̍h hō͘-tēng, kā tāu-á kàu chhiū-nâ in tau. Pí-tek mn̄g i tùi tá-lo̍h thang
138I ê lāu-bú hō͘ i khì khùn, ia̍h hō͘ I chia̍h chi̍t thiap io̍h.
139I ê lāu-bú hō͘ i khì khùn, ia̍h hō͘ I chia̍h chi̍t thiap io̍h.
140(1) Hiám hō͘ lâng lia̍h-khì.
141 “A̍ih ! góa m̄ chai ōe pang-chān chiah ê ē-tóe khó-lîn ê lâng ; hō͘ in chòe kang khah khòai, á-sī hō͘ iau ê lâng thang chia̍h, chhùi-ta
142chiah ê ē-tóe khó-lîn ê lâng ; hō͘ in chòe kang khah khòai, á-sī hō͘ iau ê lâng thang chia̍h, chhùi-ta ê lâng thang lim bōe ?
143Tùi chit sî chi̍t tè hûn ná kú ná khah tōa, hō͘ i ê sim koh khah tōa ǹg-bāng ōe tām-po̍h-á pang-chān tōe-ni̍h ê
144Chit ê su-siúⁿ hō͘ i hut-jiân-kan hui-siông tōa koh ū la̍t. I m̄ bat siūⁿ tio̍h ōe chiah
145-chān lín ; lín tio̍h chiap-la̍p góa ; góa beh ēng góa ê sìⁿ-miā hō͘ lín.”
146ni̍h, pàng-sak i ê sìⁿ-miā chiah chòe chi̍t chūn hok-khì kiù-miā ê hō͘.
147Hit chūn hō͘, sī hûn tōa ê só͘ chòe, chiū-sī i ū sí, chóng-sī sī chòe i ê
148sí, chóng-sī sī chòe i ê êng-kng. Keng-kè lóng-chóng ê thó͘-tōe hō͘ só͘ ū lo̍h kàu ê só͘-chāi ū chi̍t ê hó khòaⁿ ê khēng chhut-hiān
149Bô jōa kú chiū bô khì, chóng-sī tùi hit tia̍p liáu-āu chiah ê ū hō͘ hûn kiù ê lâng kap o̍ah-mi̍h kì-tit i ê un-tián tī in ê sim kàu
150(3) Hûn ka-kī tit-tio̍h sím-mi̍h ? Hō͘ i kiù ê lâng kap o̍ah-mi̍h, kú-kú kì-tit i ê un-tián.
151góa ê keng-thâu sī chìm-tio̍h; thiàu tiàm góa ê phīⁿ góa chiah ōe hō͘ lí lī chúi. ”
152(2) Āu-lâi cháiⁿ-iūⁿ hō͘ Hô͘-lî chia̍h khì ? In-ūi hô͘-lî ēng khúi-khiat ê pō͘ lâi phiàn
153Koh kóng, “Hō͘ lán bô chòe gín-ná, tiòng-tio̍h lâng khúi-khiat ê kè, kap khi-phiàn
154gín-ná, tiòng-tio̍h lâng khúi-khiat ê kè, kap khi-phiàn ê hoat-su̍t, hō͘ it-chhè pa̍t kàu ê hong iô-tāng, chhe-lâi chhe-khì, thàn ta̍k hāng
155siaNchin7 hiông, ia̍h kóng, “Lín chiah ê pháiⁿ-miā mi̍h ! Liâm-piⁿ beh hō͘ góa kā lín chia̍h khì ! Lín cháiⁿ-iūⁿ bô khah chá lâi ?”
156chi̍t chiah chīn hiông ê tōa chiah sai tùi chhiū-nâ chhut-lâi, háu, hō͘ gún kiaⁿ, só͘-í gún cháu-khì.”
157 àm-chīⁿ khin-khin-á koh chhut-lâi, ia̍h siâⁿ-ni̍h ê niáu-chhú koh hō͘ i khòaⁿ tām-po̍h sin ê mi̍h. I chhōa chit chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú
158Chit chiah sòe chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú kóng, “Chit ê chīn hō͘ lâng thang kiaⁿ. Taⁿ lán m̄ thang koh khì tû-ni̍h !”
159 kóng, “Eh, hùi-sîn, ū la̍t hó sim ê chhiūⁿ, chhiáⁿ lí si un-hūi hō͘ góa.”
160 chǹg i ê thâu lo̍h-khì hái-tóe. He sī koh thoa chi̍t ê ! Chhiūⁿ hō͘ i tioh-khui i ê kha ná lâi kàu tī hái-piⁿ ê chúi-kîⁿ. I sī chin
161Keng-hî siū-khì kóng, “Góa beh hō͘ lí chai chhòng-tī góa sī bô pān-gî.” I chiū koh pu̍ih. Chóng-sī
162(1)Mn̄g. Keng-hî kap chhiūⁿ cháiⁿ-iūⁿ hō͘ thò͘ phiàn khì ? In-ūi chū-ko ài tián ū la̍t.
163 beh cháiⁿ-iūⁿ chòe ? I kiaⁿ-liáu ōe mi̍h-tāi, chiū chhut-la̍t pó-hō͘ i bô siū-hāi. Chóng-sī bô jōa kú ōe kiâⁿ, chit chiah pòaⁿ koe-
164bô jōa hn̄g chiū kàu tī chi̍t tiâu sòe tiâu khoe. Chit tiâu khoe hō͘ iá-chháu that-teh chīn chhám.
165Chúi sòe siaⁿ kóng, “sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ, góa sī hō͘ chiah ê iá-chháu keh-teh bōe tín-tāng, góa chha-put-to beh liáu-khì
166Sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ kóng, “Heh ! Góa bōe thang hō͘ lí chô-chak ; góa sī beh khì kiaⁿ-siâⁿ kìⁿ ông !” I bô thiaⁿ khoe
167Sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ kóng, “Hńg ! Góa bōe thang hō͘ lí chô-chak. Góa beh khì kiaⁿ-siâⁿ lâi kìⁿ ông.” I chiū chhiò,
168Góa beh khì kiaⁿ-siâⁿ, lâi kìⁿ ông.” I chiū khì, chhia̍k, chhia̍k hō͘ hong khì kek sí.
169Tī khong-tiong tú-tio̍h hong kńg khì, pí chhiū khah kôaiⁿ. Hō͘ i ti̍t-ti̍t se̍h kàu chīn hîn, i siūⁿ i ōe sí, chiū kóng, “M̄ thang
170siūⁿ i ōe sí, chiū kóng, “M̄ thang kā góa chhe kàu án-ni. Hong-á ; hō͘ góa lo̍h-khì.”
171 ún lâng beh chia̍h khah pûi, só͘-í eng-kai tio̍h chiàu iok, chhiáⁿ hō͘ góa chit tia̍p tiàm tī gō͘-kak pâng.”
172I ê má kóng i chīn koai, chiū hō͘ I tiàm gō͘-kak pâng. Tī hia chit chiah tham chia̍h ê sòe chiah iûⁿ
173Eng chiū thó͘-khùi chīn iu-būn, siūⁿ chit ê iù-iù ê mi̍h hō͘ i cháu khì lah, kóng, “Chīn soe lah ! ” Tú-tú tī hit sî sòe chiah
174lóng-chóng thó͘-khùi, siūⁿ chit chiah iù-iù ê sòe chiah iûⁿ-á, khì hō͘ i cháu-khì lah.
175ê tāi-chì, bē ū bô lō͘-chhut ê, khǹg-ba̍t ê tāi-chì, bē ū bô hō͘ lâng chai ê.”
176-m̂-á chhiū, ū chi̍t ki tn̂g-tn̂g ê o͘-âng sek ê ki tī lî-pa gōa, hō͘ hong iô cheh, iô cheh.
177lâi lâi kā góa pau-teh. Ia̍h āu-lâi seh beh koh iûⁿ khì, iā peng-hō͘ lâi khàm góa, chīn lāi ê hong beh sia̍k-sia̍k kiò, sàu tī góa ê
178ê hé-lô͘ chêng, tha̍k hó thiaⁿ ê kò͘-sū, kap gîm kó͘-chá ê koa hō͘ i thiaⁿ, hok-khì ê sòe-hàn gín-ná.
179Taⁿ góa tiàm chia thun-lún tehng3-hāu. Góa tú-tio̍h seh, hō͘, koh kôaⁿ, góa bô siáⁿ iu-būn chí-ū sī hoaⁿ-hí. In-ūi góa ê kun
180 Iù-iù ê chháu-á hio̍h hoat chin cha̍t tī góa ê kha, chīn hó ê hō͘ pang-chān góa kim-kim ê íⁿ phòng tōa.
181ia̍h lí khòaⁿ ū chhiⁿ-chhiⁿ sòe lia̍p ê ké-chí. Góa chiū sòe-jī hō͘ in ǹg ji̍t; tī mî-sî suh lō͘-chúi, ûn-ûn-á se̍k, ná khah tōa, khah
182lō͘-bé o͘-o͘, kim-kim, chin hó bī. Góa chiàu só͘ ōe ê kia̍h kôaiⁿ hō͘ sòe-hàn gín-ná thang cháu lâi, cháu khì. I tōa-siaⁿ hoaⁿ-hí kiò
183tōa-siaⁿ hoaⁿ-hí kiò, bán tiàm tī i kó͘-chui ê chhiú, cháu khì pun hō͘ i ê lāu-bú, kóng, “Lāu-bú-á, lí khòaⁿ chit ê sī ōe thun-lún ê
184ài kóng, “Thang the̍h in, só͘ thiàⁿ ê sòe-hàn gín-ná. Góa siu teh hō͘ lí, hō͘ in kú-kú tit-tio̍h ji̍t kap hō͘, Thang khah tiⁿ kap se̍k.”
185Thang the̍h in, só͘ thiàⁿ ê sòe-hàn gín-ná. Góa siu teh hō͘ lí, hō͘ in kú-kú tit-tio̍h ji̍t kap hō͘, Thang khah tiⁿ kap se̍k.”
186-hàn gín-ná. Góa siu teh hō͘ lí, hō͘ in kú-kú tit-tio̍h ji̍t kap hō͘, Thang khah tiⁿ kap se̍k.”
187-an tiàm hia teh thìm-thâu, ia̍h āu ê hē-thiⁿ beh siⁿ ké-chí thang hō͘ góa koh bán.”
188(2)Sng seh ū lī-ek o͘-m̂-á chhiū á bô ? Ū, hō͘ thâng sí, hō͘ thó͘-tōe sang kap pûi, hē-thiⁿ thang koh siⁿ ké-chí.
189(2)Sng seh ū lī-ek o͘-m̂-á chhiū á bô ? Ū, hō͘ thâng sí, hō͘ thó͘-tōe sang kap pûi, hē-thiⁿ thang koh siⁿ ké-chí.
190súi ê sòe kōaⁿ chu, lóng sī pó-chio̍h chòe, ia̍h sī kàu-gia̍h tōa hō͘ niáu-chhú hu-jîn ēng. Só͘-í sòe chiah chhân-chhú chiū ēng chit
191-á, iā âng koe-bú ōe lo̍h-khì. Lí tio̍h hip chit ê kòa, m̄ thang hō͘ i thiàu chhut-lâi.
192(1)Mn̄g. Hô͘-lî kap i ê lāu-bú cháiⁿ-iūⁿ hō͘ kún-chúi thǹg sí. In-ūi ài chia̍h âng koe-bú bah.
193Ek-pūn siông-siông khì i ê î hia, chha-put-to ta̍k-ji̍t ū hō͘ i mi̍h, thang the̍h tò-lâi hō͘ i ê lāu-bú.
194khì i ê î hia, chha-put-to ta̍k-ji̍t ū hō͘ i mi̍h, thang the̍h tò-lâi hō͘ i ê lāu-bú.
195Ū chi̍t ji̍t in î hō͘ i chi̍t tè chīn súi, n̂g, iû, koh chhiah-chhiah ê ke̍k.
196Kè ji̍t hit ê gín-ná koh khì i ê î hia. Chiū hō͘ i chi̍t pōng gû-leng-iû, sī beh kià hō͘ in lāu-bú, sī chīn súi,
197 koh khì i ê î hia. Chiū hō͘ i chi̍t pōng gû-leng-iû, sī beh kià hō͘ in lāu-bú, sī chīn súi, chin chhiⁿ, chīn hó ê gû-leng-iû.
198Gín-ná kóng, “Gû-leng-iû lah, lāu-bú ah, Án-î hō͘ góa.”
199the̍h gû-leng-iû tio̍h ēng kóa hio̍h pau, tū lo̍h-khì khoe-á gàn-gàn hō͘ i léng. Āu-lâi the̍h tiàm lí ê chhiú, sòe-jī the̍h kàu chhù.”
200Kè-ji̍t gín-ná koh khì i ê î hia. Beh tò-lâi ê sî, i ê î hō͘ i chi̍t bān mī-pau thang the̍h hō͘ i ê lāu-bú, sī chhiah-chhiah, chhè
201î hia. Beh tò-lâi ê sî, i ê î hō͘ i chi̍t bān mī-pau thang the̍h hō͘ i ê lāu-bú, sī chhiah-chhiah, chhè-chhè sin ê mī-pau.
202Gín-ná kóng, “Mī-pau lah, lāu-bú ah ! Î-ah hō͘ góa.”
203Lí khòaⁿ tī chia ū la̍k ê piáⁿ góa chòe ê ! Góa tú-tú hē tī hō͘-tēng beh hō͘ in léng, taⁿ lí tio̍h thiaⁿ. Lí tio̍h sòe-jī ho̍ah kè
204chia ū la̍k ê piáⁿ góa chòe ê ! Góa tú-tú hē tī hō͘-tēng beh hō͘ in léng, taⁿ lí tio̍h thiaⁿ. Lí tio̍h sòe-jī ho̍ah kè chiah ê piáⁿ.
205Chit la̍k ê piáⁿ hē chòe chi̍t chōa tī hō͘-tēng ni̍h hō͘ i léng.
206Chit la̍k ê piáⁿ hē chòe chi̍t chōa tī hō͘-tēng ni̍h hō͘ i léng.
207Tì-hūi ê kiáⁿ hō͘ lāu-pē hoaⁿ-hí, gû-gōng ê kiáⁿ hō͘ lāu-bú iu-būn.
208Tì-hūi ê kiáⁿ hō͘ lāu-pē hoaⁿ-hí, gû-gōng ê kiáⁿ hō͘ lāu-bú iu-būn.
209án-ni chhóng-tī in, chiah ê hiuⁿ-siā lâng cháu lâi pang-chān, koh hō͘ i chhiò.
210Bô jōa-kú in koh chhe chi̍t ê sù-chiá kàu Sîn-bêng hia, kiû i hō͘ in chi̍t ê khah hó ê ông, khah ū lō͘-ēng ê ông.
211Sîn-bêng lō͘-bé siū-khì in ê gōng. I kóng, “Góa beh hō͘ lín chi̍t ê ông, tú-tú chiàu lín só͘ ài ê.” I chiū hō͘ in chi̍t
212Góa beh hō͘ lín chi̍t ê ông, tú-tú chiàu lín só͘ ài ê.” I chiū hō͘ in chi̍t chiah pe̍h-ho̍h. Chiah ê chhân-kap-á liâm-piⁿ kàu tī chúi
213lán ê la̍t. Lâi khòaⁿ lán tá-lo̍h chi̍t ê kàu-gia̍h ū la̍t thang hō͘ chit ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng thǹg i ê saⁿ, hit ê ōe án-ni chòe, chiū
214chhe, chit ê lâng ê saⁿ phū-phū pe, ia̍h chi̍t tōa chūn ê pha̍uh kap hō͘ phah i. Chóng-sī i ná lo̍h, ná léng chit ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng ná
215ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng ná ni̍h i ê saⁿ khah ân lâi ûi i. Hong bōe-ōe hō͘ I thǹg khì.
216(1)Mn̄g. Kông-hong cháiⁿ-iūⁿ bōe hō͘ lâng thǹg saⁿ ? Ēng kiông-hong sī khang-khang tio̍h-bôa.
217(2)Ji̍t cháiⁿ-iūⁿ ōe hō͘ lâng thǹg saⁿ ? Ēng nńg hoat chiū lâng ōe sūn-ho̍k.
218Kóng ōe un-jiû, hō͘ lâng siau-khì siū-khì, giân-gú kiông-ok hō͘ lâng kek-khí siū-khì.
219Kóng ōe un-jiû, hō͘ lâng siau-khì siū-khì, giân-gú kiông-ok hō͘ lâng kek-khí siū-khì. Chhim-giân 15 chiuⁿ 1 chat.
220ê bé, beh koh ha̍p i ê ē-hôai, chóng-sī siuⁿ òaⁿ, sòe chiah lông hō͘ i kā bōe tio̍h .
221to koh chi̍t lé-pài, chīn ài chia̍h chîm ê lông, bô pa̍t mi̍h thang hō͘ i kè-giàn. I chai-kiò i tek-khak tio̍h chia̍h chîm. Só͘-í koh lo̍h-
222-siⁿ, to-siā ! Hó sim ê Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Lí sī ke̍k hó sim lâi hō͘ góa khòaⁿ lí sī tī hia ! Góa beh khì pa̍t ūi chia̍h !” I chiū cháu
223 Āu-lâi ū chi̍t ji̍t, pak-tó͘ lāi tòng bōe tiâu chí ū chîm ōe hō͘ i pêng-an, i chai i tē-it chió tio̍h ū chi̍t chiah chîm thang chia̍h.
224lâi. Chiah ê sòe ê pho̍k-á phù, phù, phù, āu-lâi bo̍k, bo̍k, bo̍k, hō͘ góa chai sòe chiah chîm tī tá-lo̍h. Só͘-í góa ōe chhun góa ê chhiú
225 Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Lí sī tī sè-kan tē it hó sim ê Go̍k-hî, lâi hō͘ góa khòaⁿ lí tī tá-lo̍h, chīn hó ! Góa beh khì pa̍t só͘-chāi ê
226go̍k-hî chhâ chai, i tiāⁿ tio̍h giâu gî ê sòe chiah lông ! Góa beh hō͘ chiah ê bû-hoa-kó tín-tāng, i chiū ōe phah-sǹg sī hong chhe in.”
227sī hong chhe in.” I liâm-piⁿ ka-kī chhèng-khí-lâi, ia̍h tín-tāng, hō͘ chiah ê sòe bû-hoa-kó phùn-khí-lâi, i ê ka-chiah chiū khòaⁿ kìⁿ
228bīn kiò, Go̍k-hî Sian-siⁿ, koh-chài to-siā lí, lí put-chí hó lâi hō͘ góa khòaⁿ lí tī hia. Góa bōe ōe chiàu góa só͘ ài, thêng teh kā
229kóng, “Sī lāu go̍k-hî. Góa chit pái bô kap i kiat-bé, i tek-khak beh hō͘ góa kiat-kio̍k. Góa beh cháiⁿ-iūⁿ chòe ?”
230Lûi-sa ài chit hō ê thit-thô, ia̍h i ka-kī Siá hō͘ gín-ná lâi chòe.
231 ji̍t ū chi̍t ê Chheh-kóan-chú, chhiáⁿ Lûi-sa siá chi̍t pún chheh, hō͘ cha-bó͘ gín-ná thang tha̍k. Lûi-sa seng-khu bô sím-mi̍h hó, siān-siān
232siá liáu ê sî, miâ i chòe “Sòe-hàn ê Hū-jîn-lâng” chiū kià i hō͘ chheh-kóan-chú.
233Lín gín-ná tio̍h chai chit pún sòe pún Chheh hō͘ Lûi-sa chhut-miâ. Chin hó thiaⁿ, tha̍k liáu ia̍h khó-lîn, koh si̍t-
234liáu-āu, Lûi-sa ê ǹg-bāng ū tit-tio̍h ; i bóe chi̍t keng hó ê chhù, hō͘ ke-lāi ê lâng khiā ; i sàng i chi̍t ê sió-bē kàu Au-chiu tha̍k chheh
235, chiah siān chiah lám, ōe thang hioh-khùn kap pêng-an. M̄ bián koh hō͘ só͘ thiàⁿ ê lāu-bú chòe khó͘ kang, ia̍h ū chin chōe súi ê mi̍h,
236, chiū-sī i chiah gâu thiàⁿ i ê lāu-bú, ia̍h ēng i chôan-sin lâi hō͘ i hoaⁿ-hí.
237 khàm chiah ê tōa châng chhiū, chòe chhin-chhiūⁿ hó khòaⁿ pe̍h ê hō͘ kap saⁿ. Chit châng sòe châng sam-chhiū, khoeh tī pa̍t châng ê ē-tóe
238châng ê ē-tóe chiū kiò kóng, “Aih ah ! só͘ thiàⁿ ê seh, chhiáⁿ ia̍h hō͘ góa chit téng-hō. Góa iā ài thit-thô.”
239bōe chhóan-khùi. I chit tia̍p sī sím-mi̍h khóan ? In-ūi cháiⁿ-iūⁿ hō͘ i chiah êng-kng ?
240siūⁿ pa̍t mi̍h, in-ūi chiah ê sòe-hàn ê pe̍h ê gín-ná, tōa siaⁿ kiò hō͘ i kàu bōe chhóan-khùi. In kiò, kóng, “Hoh ! Hoh ! Hm̄ ! Hm̄ !
241Lo̍h-hō͘ ê sî, soaⁿ kha chò tōa-chúi
242hō͘ ê sî, soaⁿ kha chò tōa-ōaⁿ
243Ku tiō hō͘ gû āiⁿ
244Gû tiō hō͘ ku āiⁿ
245Hō͘ thêng Ji̍t-thâu chhut
246Siūⁿ beh sàng hō͘ sió-mōe chò io-tòa
247Hō͘ thêng Ji̍t-thâu chhut
248Hō͘ Lâi Chha̍p-chha̍p-tih
249Hō͘ lâi chha̍p-chha̍p-tih
250Hō͘ lâi chha̍p-chha̍p-tih
251Hō͘ lâi chha̍p-chha̍p-tih
252Hō͘ lâi chha̍p-chha̍p-tih
253Bô-lūn thàu-hong iah lo̍h-hō͘
254Lo̍h-hō͘-thiⁿ
255Lo̍h-hō͘-thiⁿ
256Lo̍h-hō͘-thiⁿ
257Lo̍h-hō͘-thiⁿ
258Lo̍h-hō͘-thiⁿ
259Kiat-sūi lim hō͘-chúi
260Lo̍h-hō͘-thiⁿ
261Kiù-hō͘-chhia niū i kòe
262chi̍t-kang hong-thai-thiⁿ ê ē-po͘, lûi-kong sih-nà siám-sih, thiⁿ teh tò-hō͘! Ū-kàu khióng-pò͘! Hit ê sî-chūn ū lâng teh kho̍k siâⁿ-mn̄g,
263bái, sī án-chóaⁿ i ē chhut-hiān--le[leh]! I ê thâu-mn̂g kah[kap] saⁿ hō͘ hō͘-chúi ak kah tâm-lok-lok, liân chhēng-ê ê kha tō tâm kah kha-āu
264sī án-chóaⁿ i ē chhut-hiān--le[leh]! I ê thâu-mn̂g kah[kap] saⁿ hō͘ hō͘-chúi ak kah tâm-lok-lok, liân chhēng-ê ê kha tō tâm kah kha-āu-teⁿ
265 ê pó-an-hû, tī hun-in tang-tiong tú tio̍h chó͘-gāi ê sî lâi pó-hō͘--in.
266chun-tiōng. I chai-iáⁿ tùi múi-ê khùn-lân, put-hēng beh án-chóaⁿ hō͘ in siōng-hó ê ì-kiàn. M̄-chiah ông-chú kap ông-hui khì chhōe--i
267 góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng-o̍ah, in-ūi gín-á tòa hō͘ gún iu-būn kap hôan-ló!”
268-ê chē--lo̍h-lâi, ka-tī chhôan óaⁿ-pôaⁿ. M̄-koh thâu-chi̍t chhùi hō͘ gín-á chia̍h, tē-jī chhùi pun hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng
269-pôaⁿ. M̄-koh thâu-chi̍t chhùi hō͘ gín-á chia̍h, tē-jī chhùi pun hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng ông-chú kap ông-hui lóng khòaⁿ ū
270Ông-chú: “Thiaⁿ hō͘[ho͘] hó, tùi gún khah hó--le[leh], bô lín ē hiō-hóe. Hō͘ gún chiâu
271“Thiaⁿ hō͘[ho͘] hó, tùi gún khah hó--le[leh], bô lín ē hiō-hóe. Hō͘ gún chiâu sè tè ê lāi-saⁿ-pò͘.” Chhī-iûⁿ--ê in ang-á-bó͘ tùi
272khòaⁿ-khì. Bóe--a, chhī-iûⁿ--ê: “Siōng-tè chai-iáⁿ gún chin gōan-ì hō͘--lín, m̄-koh tù-liáu gún ûi-it ê chit thò kûn kap chit thò saⁿ í
273 tńg--khì. Tng in kàu tì-hūi-chiá ê chhù, mā-kóng siáⁿ[siáng] hō͘ in chiah bái ê kiàn-gī. Tì-hūi-chiá thiaⁿ in kóng kui ê lú-hêng
274keng hoat-hiān chin-chiàⁿ ê pó-an-hû. Hó-hó-á pó-sioh, chiah bē hō͘ bē-bóan-chiok ê siâ-mô͘ lâi kā lín chiàm--khì!”
275lâng iōng khah jiû ê hong-sek khǹg-sè, m̄-bián tng-bīn kà-sī--lâng hō͘ lâng pháiⁿ chiap-siū: in the̍h 1 tè kî-khá ê kiàⁿ tī chiòng-lâng
276Chhin-chhiūⁿ jo̍ah-thiⁿ ê sai-pak-hō͘
277Ū chi̍t-ê-lâng khì nâ-lāi, ko͘-chiâⁿ chhiū-á hō͘ i chi̍t-ki chhiū-oe thang chò pó͘-thâu ê pìⁿ. Chhiū-á tap-èng i ,
278i chi̍t-ki chhiū-oe thang chò pó͘-thâu ê pìⁿ. Chhiū-á tap-èng i , hō͘ i chi̍t-ki chhiū-oe. Chit-ê-lâng tō chiong pó͘-thâu ê pìⁿ chò hó
279ê peh-chhiū kóng : ”Lán sī ka-kī chò-tit-lâi--ê, ká-sú lán bô hō͘ i chhiū-oe, i tō bô-hoat-tō͘ kā lán chhò tiāu, lán chiah ē-tàng
280sī chòe bōe kàu, in-ūi kìⁿ-nā góa ní pe̍h ê mi̍h-kiāⁿ , lóng ē hō͘ lí koh bak o͘--khì. ”
281Chi̍t-chiah lo̍k-á hō͘ káu-á jiok kah cháu bô lō͘, āu--lâi cháu ji̍p-khì chi̍t-keng lông
282siā, m̄-koh lēng-gōa chi̍t-chiah gû kóng : ”Gún sui-jiân siūⁿ beh pó-hō͘ lí, m̄-koh chit-má iah bōe-tàng ôan-chôan hòng-sim, koh ū lēng-gōa
283tio̍h, lo̍h-bé in chí-ū thâu-khak lê-lê tńg--khì. In-ūi chhân-tōe hō͘ in ku̍t chiok chhim, kiat-kiok hit-tang tōa-hong-siu, chhiau-kè chit-ê
284Chiong-kî-bé, chia ê hiaⁿ-tī-á chóng-sǹg chai-iáⁿ in lāu-pē lâu hō͘ in ê chîⁿ-gûn sī siáⁿ-hè.
285Tō an-nē, sòe-chiah báng-á kā tōa-chiah sai bú kah līn-lōng-se̍h, hō͘ sai phàin-thé-lîn-siong kiò m̄-káⁿ.
286sai, i kám-kah chiok hia-pai, khó͘ m̄ kín chiong chit-kiāⁿ tāi-chì pò hō͘ ta̍k-ke chai, báng-á sim-lāi tih siūⁿ, i chit-má sī thong sè-kài siōng
287Kiat-kó, chit-chiah chin chhàng-chhiu ê báng-á hō͘ ti-tu-bāng tîⁿ tiâu--leh, pìⁿ-chòe ti-tu ê chhan-tiám.
288Ū lâng sàng chi̍t-ki iōng o͘-tôaⁿ-bo̍k chòe ê keng hō͘ chi̍t-ê keng-chhiú. Chit-ki keng ē-tàng siā chin hn̄g jî-chhiáⁿ chiok
289ta̍t-liân-siâⁿ--a, góa sim-ài ê keng ! “ i ná kóng ná kā keng giú hō͘ ân-ân chún-pī beh lâi chhì chi̍t-ē-á khòaⁿ-māi, m̄-koh, in-ui tiau
290: “ Chi̍t-si-á to bô ! Lí pe kah khah kôan khah hn̄g, mā kāng-khóan hō͘ sòaⁿ pa̍k-tiâu leh, bô-thang siūⁿ-beh pe tó-ūi tō pe tó-ūi , chit
291Ū chi̍t-bé chhǹg-á hō͘ hái-tu jiok, ná cháu ná ai, tī i tō beh hō͘ hái-tu lia̍h--tio̍h ê
292Ū chi̍t-bé chhǹg-á hō͘ hái-tu jiok, ná cháu ná ai, tī i tō beh hō͘ hái-tu lia̍h--tio̍h ê sî, i hiông-hiông thiàu--khí-lâi, bô-tiuⁿ-tî
293kui-tīn ê iûⁿ-á chia̍h tiāu, m̄-koh iûⁿ-á ū káu-á tih kóan-kò͘, hō͘ i bô-thang kè-chhiú, siūⁿ-kóng ài iōng tām-po̍h-á thâu-nó͘ chiah
294thiaⁿ-sìn i ê ōe kā káu-á kóaⁿ--chhut-khì. Sit-khì káu-á ê pó-hō͘, iá-lông khin-khin-sang-sang tō kā chit-tīn iûⁿ-á lóng thiah-chia̍h
295Che sī kóng, lán nā sit-khì pó-hō͘ ka-kī ê lâng, chin kín tō ē hông phah tó.
296Ū chi̍t-ê chhiⁿ-mî--ê, m̄-kóan siáⁿ-mé cheng-siⁿ, nā hō͘ i bong--kè, i tō chai-iáⁿ sī siáⁿ-mé a. Ū chi̍t-ê lâng khan chi̍t
297sī siáⁿ-mé a. Ū chi̍t-ê lâng khan chi̍t-chiah lông-á-kiáⁿ lâi, beh hō͘ i bong khòaⁿ sī siáⁿ-hè. Chhiⁿ-mî--ê kā chit-chiah cheng-siⁿ-á bong
298hô͘-lî iah-sī lông, góa bô kài chheng-chhó, m̄-koh pah-bīn bōe-sái hō͘ chit-chiah cheng-siⁿ-á ji̍p-khì iûⁿ-tiâu lāi-tóe. "
299chhiâng, hē sìⁿ-miā té-khòng, kiat-kiok sī kui-châng liân thâu lóng hō͘ tōa-hong bán--khí-lâi.
300Bo̍k-iûⁿ-lâng tī chhiū-nâ lāi pàng gû, bô sòe-jī soah hō͘ chi̍t-chiah gû-á-kiáⁿ cháu bô--khì, i tī nâ-lāi sì-kòe chhē, m̄
301chi̍t-chiah tōa-chiah gû, chí-iàu góa ē-tàng an-chôan lī-khui, mài hō͘ sai chia̍h--khì. "
302tōe-pôaⁿ, siūⁿ-beh kah i kong-ke chit-phìⁿ chháu-po͘. Chit-ê kú-tōng hō͘ bé chin khioh-hūn, chip-ì beh pò oan-siû, tō chhiáⁿ lâng lâi tàu
303chi̍t-tè bé-kháu-thih kâm tī lí ê chhùi-lāi, pēng-chhiáⁿ tah-èng hō͘ lâng lâi khiâ, an-ne chiah beh pang-chō͘ lí chiong lo̍k-á kóaⁿ-cháu.
304pang-chō͘ lí chiong lo̍k-á kóaⁿ-cháu. Bé tah-èng lâng ê iau-kiû, hō͘ lâng khiâ tī bé-téng. Liáu-āu bé chiah chai-iáⁿ, i iah-bē pò tio̍h
305īⁿ ê sî, o͘-bá-sáng kóng i khak-si̍t ū tah-èng beh hù i-io̍h-hùi hō͘ i-seng, tiâu-kiāⁿ sī ài kā i ê ba̍k-chiu i hō͘ hó, m̄-koh jú i i
306 beh hù i-io̍h-hùi hō͘ i-seng, tiâu-kiāⁿ sī ài kā i ê ba̍k-chiu i hō͘ hó, m̄-koh jú i i ê ba̍k-chiu soah jú bái, " Pún-chiâⁿ góa koh khòaⁿ
307pái, chi̍t-tīn thò͘-á chòe-hé, in-ūi kám-kah ka-kī chiok bô-táⁿ, hō͘-siong tī hiâ òan-thàn kóng in put-sî lóng o̍ah tī hûi-hiám, kiaⁿ
308thàn kóng in put-sî lóng o̍ah tī hûi-hiám, kiaⁿ-hiâⁿ lāi-tóe, koh ē hō͘ lâng, káu-á, bā-hio̍h iah-sī kî-tha ê tōng-bu̍t thâi--sí.
309(listening comprehension). Tē 3 pō͘-hūn chiū-sī kò-pia̍t tùi-tâm, hō͘ in thiu-sóan 1 ê chú-tê chham lāu-su tùi-ōe. Tē 1 pō͘-hūn kap tē
310gí. Góa kā tiong-kip-pan kap chho͘-kip-pan ê ha̍k-seng lām chò-hóe, hō͘ chho͘-kip-pan ê ha̍k-seng ē-tàng ùi Tiong-kip-pan ha̍k-seng o̍h mi̍h-kiāⁿ.
311seng ē-tàng ùi Tiong-kip-pan ha̍k-seng o̍h mi̍h-kiāⁿ. Hong-sek lóng hō͘ in ka-kī thó-lūn sán-seng. Tē 1 ha̍k-kî hun-chò 5 cho͘, ka-kī pian
312cheng kò͘-sū (detective story) lâi hip, tī chòe-āu hit-chiat khò pàng hō͘ tāi-ke khòaⁿ. Lēng-gōa tī Bí-kok chhut-sì ê ha̍k-seng, to͘-ha̍p nā
313hō͘-siōng
314hō͘
315 èng-kai kóng "góan"--ê, i kóng "lán". I kóng "Lán chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ" èng-kai sī "Góan chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ."
316"Lán chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ" èng-kai sī "Góan chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ."
317bûn-jī kong-lêng ê koan-tiám, sī-m̄-sī ē-tàng kiàn-li̍p kui-hōan, hō͘ POJ ê bûn-bêng sêng-kong.
318 gán-koan ê lâng, kāng-khóan ē-tàng bong chhut-lâi jī ê kì-hō, hō͘ i jīn--chhut-lâi. Chit chi̍t tiám sī chhin-chhiūⁿ leh jīn-bat Hàn-jī
319"Góa lâi sī beh hō͘ sim-pū hóan-tùi ta-ke." (chù: 6) Piàn-siaⁿ ê siaⁿ-tiāu chāi Tâi-gí
320khui, ē khah hó khòaⁿ--lo̍h-khì. Lēng-gōa iā ē-sái kā bûn-kù siá hō͘ bêng "chò thian-kok ê kiáⁿ-jî ê lâng".
321Chòe-hó sī kā ji̍t-kî kóng hō͘ bêng.
322Sī siáⁿ-mih khóan ê kui-hōan ē-tàng hō͘ Hàn-jī ê bûn-hòa piàn-chò POJ ê bûn-hòa? Tāi-ke lóng chai-iáⁿ
323ê ho̍k-heng iáu kan-taⁿ sī í gí-giân ê pó-chûn, seng-thài ê ûi-hō͘, siōng ke ū iau-kiû tio̍h chiâⁿ-chò koaⁿ-hong ê ōe-gí; sī-m̄-sī
324Tâi-ôan-lâng m̄-chai thang kau. Chit-khóan ê thài-tō͘ chiah ē-tàng hō͘ POJ chiâⁿ-chò bûn-bêng ê bûn-jī, siá sû ê kui-hōan, it-tēng ài
3251. Kám-siā Tâi-ôan Lô-má-jī Hia̍p-hōe thê-kiong hō͘ góa chit-piàn chham-ka ê ki-hōe.
3262. Kám-siā kòe-khì chin chē hoat-piáu ê bûn-chiong hō͘ góa ha̍k-si̍p--tio̍h, lín ê nó͘-le̍k kap tì-hūi, góa ē bêng-kì-chāi
327iōng-sim lâi khòaⁿ chit-phiⁿ lūn-bûn. Lín ê chí-kàu it-tēng ē-tàng hō͘ góa chìn-pō͘.
328chá ēng Unicode lâi chhú-lí tō ē-tàng jú chá kap chôan sè-kài hō͘-siong kau-liû.
329 siuⁿ ho̍k-cha̍p, in ē-tàng kā su-ji̍p kap hián-sī ê khang-khòe kau hō͘ chok-gia̍p hē-thóng (operating system) tō hó; tùi su-iàu ka-tī chhú
330tóng-àn), nńg-thé hong-bīn Microsoft mā ū thê-kiong 1 ê Uniscribe hō͘ nńg-thé siat-kè-chiá hong-piān sú-iōng. Tī Mac mā ū i ka-tī sio
331chit kap pêng-iú. Koh khah ài kám-siā chit-pái ê chú-pān tan-ūi, hō͘ ta̍k-ê ē-tàng ēng POJ lâi thàm-thó POJ ê būn-tê.
332-ūi Balt 3 sió-kok ê le̍k-sú pòe-kéng hām Tâi-ôan sio siâng, bat hō͘ chiu-piⁿ tōa-kok thóng-tī. In chin bô kan-tan cheng-chhú to̍k-li̍p, chhòng
333sio̍k kāng gí-cho̍k, sī Ìn-tō͘ Au-chiu gí-hē Balt gí-cho̍k, m̄-koh hō͘-siōng tāi-io̍k tī 1500 nî í-chêng hūn-lî, kóng-ōe bē-thong 2.
334sìn Animism). 1569 nî chhiam-tēng Lublin (Lú-bú-lín) tiâu-iok í-āu, hō͘ Polan khip-siu-khì, chiâⁿ-chò Poland ê 1 pō͘-hun.
335 (Sin Livonia; chit-má ê Estonia lâm-pō͘ kap Latvia pak-pō͘), Estland hō͘ Sweden chiàm-niá, Livland hō͘ Poland chiàm-niá. M̄-koh 1600-1629 nî
336Estonia lâm-pō͘ kap Latvia pak-pō͘), Estland hō͘ Sweden chiàm-niá, Livland hō͘ Poland chiàm-niá. M̄-koh 1600-1629 nî Sweden kap Poland tiong-kan koh hoat
337Sweden thóng-tī sî-tāi hō͘ Estonia kap Latvia ê le̍k-sú chheh kiò-chò "hēng-hok ê Sweden sî-tāi"
3381795 nî Poland hō͘ Prussia (Tek-kok Phó-lô͘-se-a) kap Lō͘-se-a tē 3 chhù hun-koah ê kiat
339M̄-koh Lithuania ê 1 pō͘-hun (Lithuania Minor; Sió-Lithuania) thó͘-tē hō͘ Prussia khip-siu--khì, tī hia 18 sè-kí bo̍at-kî í-āu chhut-hiān Lithuania
340-sú "Nystad (Niú-su-ta̍t) hô-pêng tiâu-iok", Estland kap Livland kau hō͘ Lō͘-se-a. In-ūi ū Sweden si̍t-bîn-tē kap Tek-kok-lâng tē-chú ê chi
341Latvia tang-po͘ (Latgale), se-po͘ (Courland) hun-pia̍t tī 1772 ni kap 1795 nî hō͘ Lō͘-se-a pèng-thun.
342lông-lô͘ (serf) kái-hòng, tī hia ê kái-hòng kiat-kó lông-bîn (tiān-hō͘) lóng sit-khì lông-tē, lông-bîn chí-hó pàng-sak kò͘-hiong, khì
343Put-kò Lithuania lông-bîn ê chêng-hêng bô-kāng. Lithuania 1795 nî hō͘ Lō͘-se-a khip-siu-khì, 1861 nî Lō͘-se-a hông-tè bēng-lēng chia ê
344Lō͘-se-a tè-kok tī 1917 nî 3 go̍eh hō͘ siā-hōe chú-gī-chiá phah-tó, hit-chūn Balt 3 bîn-cho̍k lāi-té tùi
345chiok chē Iû-thài-lâng (Jewish people). 1944 nî So͘-liân koh tńg--lâi, hō͘ in thâi-sí cho̍k chē Balt bîn-cho̍k 19.
346bîn-cho̍k gí-giân. Chit-khóan put-pêng-téng gí-giân chèng-chhe̍k, hō͘ chāi-tē bîn-cho̍k kám-kak hông siau-bia̍t ê hôan-ló kap gî-lū 20
347chìn kap pang-chān Perestroyka" chò bêng-gī hoat-khí hôan-kéng pó-hō͘ ūn-tōng. Koh-lâi hoat-tián jîn-kôan pó-hō͘ ūn-tōng, soah-bóe tī
348hoat-khí hôan-kéng pó-hō͘ ūn-tōng. Koh-lâi hoat-tián jîn-kôan pó-hō͘ ūn-tōng, soah-bóe tī 1989 nî 8 go̍eh 23, Molotov-Ribbentrop hia̍p-tēng
349Herder ê su-sióng m̄-nā hō͘ Balt tì-sek hun-chú hoan-gêng niâ, siōng-chhiáⁿ, bô, tian-tò khip-
350kóa ha̍k-seng hoat-khí chù-tiōng Latvia gí-giân ê ūn-tōng, tio̍-sī hō͘ lâng kiò-chò "Siàu-liân Latvia" ūn-tōng, mā-sī kó͘-bú gí-bûn
351chhōa--khi Siberia, hông chhù-hêng, tian-tò hi-seng koh-khah chē; mā-sī hō͘ So͘-liân thóng-tī ê kiat-kó keng-chè bô hoat-tián, 1990 nî ê kok
35219 Balt 3 bîn-cho̍k sī sè-kài ûi-it hō͘ Nazi kap So͘-liân ti̍t-chiap thóng-tī-kòe ê bîn-cho̍k. Czech, Poland
353bóng siū-kòe Nazi ê thóng-tī, m̄-koh chiàn-āu pó-chhî kok-ka, bô hō͘ So͘-liân ti̍t-chiap thóng-tī.
354 ê thó-hái-lâng ê kháu-gí", in-ūi hit-kóa lâng ê kháu-gî "bô hō͘ Denmark ù-jiám-kòe, pó-liû sûn-chhùi ê bîn-cho̍k ê khì-bī". Iú
35559 Hō͘ lâng kám-kak koh-khah ngāi-gio̍h ê sī, pêng-siông-sî hoah kóng "Tâi
356bûn ū chéng-lí góan sóan-tek phiau-chún piàn-thé-sek ê gôan-chek hō͘ tāi-ke chham-khó.
357phiau-chún hong-giân sī ūi-tio̍h beh kiat-ha̍p jîn-bîn beh thê-kiong hō͘ to-chióng hong-giân ê sú-iōng-chiá kiōng-tông ê su-siá hêng-sek
358khai-sí ê chu-sìn kek-bēng, PC kap internet ê hoat-bêng kap phó͘-ki̍p hō͘ gí-giân ê kau-thong chhiau-kòe kok-ka ê kài-hān. Kok-chè chu-sìn
359Gōa-lâi chèng-khôan tī chit 100 nî tùi Tâi-gí ê táⁿ-ap thún-ta̍h, hō͘ HTH/PCH ê būn-tê koh khah ho̍k-cha̍p. Tī chit phiⁿ lūn-bûn lāi-bīn
360 tiám-jī-chheh, tù-chok Tâi-gí-bûn i-ha̍k chheh "Lāi-gōa-kho Khàn-hō͘-ha̍k", hō͘ chē-chē ê Tâi-ôan-lâng thoat-lī m̄-bat-jī ê sok-pa̍k,
361chheh, tù-chok Tâi-gí-bûn i-ha̍k chheh "Lāi-gōa-kho Khàn-hō͘-ha̍k", hō͘ chē-chē ê Tâi-ôan-lâng thoat-lī m̄-bat-jī ê sok-pa̍k, ē-sái ū
362Lán kā chit-ê sî-kî chheng-hō͘ chò Sè-sio̍k-kî kap Hoat-tián-kî.
363án-chóaⁿ siá. Góan kā chiah-ê bô kāng-khóan ê su-siá sek chheng-hō͘ chò TOJ pheng-siá piàn-thé.
364Gôan-chek kap gôan-chek tiong-kan mā ē hō͘-siōng kēng-cheng, chhiūⁿ sû-tián ê khiuⁿ-kháu kap iu-sè-khiuⁿ tio̍h
365chek ê sūn-sū chiâⁿ tiōng-iàu. Kāng 1-ê gôan-chek lāi-té mā ē hō͘-siōng kēng-cheng, chhiūⁿ kāng chi̍t sû tī ta̍k pún sû-tián ê siá
366chheh. "Sio̍k-sêng" sī ài keng-kòe phó͘-ki̍p-hòa, kiàn-li̍p kiōng-sek hō͘ tāi-pō͘-hūn ê sú-iōng-chiá chiap-siū. "Sio̍k-sêng" ê khang-khòe
367-ê mâu-tún ê pān-hoat ū 2 ê. Chi̍t chióng sī tn̂g-kî tán-thāi, hō͘ sû-siá ê thôan-thóng un-un-á hêng-sêng kàu ún-tēng. Che sī sian
368kap ha̍k-seng. Lēng-gōa iā tio̍h kám-siā Tâi-ôan-jī ê tho̍k-chiá hō͘ góan ê phoe-phêng kap chí-kàu.
369tī chiām-chiām bîn-chú, pún-thó͘-hòa iā chhin-chhiūⁿ ná lâi ná hō͘ siā-hōe chiap-siū kap jīn-tông, m̄-kú tī hāu-hn̂g-lāi, chhin Tiong
370bán-kiù tó-tńg ê keng-kòe. Thê-kiong chit-ê keng-giām sī ǹg-bāng hō͘ kî-thá ê Tâi-gí lāu-su kap ū-sim chham-ú Tâi-gí-bûn ūn-tōng ê
371pái chèng-kôan lûn-thè, chóng-sī sin-chèng-hú ê kok kai-chàn iáu hō͘ kū chèng-kôan ê jîn-ôan tìn-tiâu--ê. Chiah-ê lâng chōe-chōe
372keng-kòe 2 pái kái miâ, jî-chhiáⁿ ū sio-sòa 2 ha̍k-kî hiám-hiám hō͘ ha̍k-hāu ê ko-chàn kā i hòe-bô--khì.
373miâ, kiám-chhái ē ín-khí cheng-gī. Lēng-gōa, mā ūi-tio̍h mài hō͘ ha̍k-hāu kám-kak góan 2 lâng ê khò sèng-chit kòe-thâu chiap-kīn,
374Siāu-kài". Jî-chhiáⁿ i beh sin-chhéng kà iā-kan-pō͘, ji̍t-kan-pō͘ hō͘ góa chhéng. (Hit-sî Gī-siú Tāi-ha̍k ji̍t-kan-pō͘ kap iā-kan-pō͘
375Sū-si̍t-chiūⁿ, kà Lô-má-jī chiah sī góa ê bo̍k-te̍k. Ūi-tio̍h beh hō͘ ha̍k-seng se̍k-liān Lô-má-jī, góa múi 2 lé-pài tio̍h khó 1 pái chhì.
376sêng, góa ka-kī kiám-thó chit-chióng kà-hoat khah giâm, kiám-chhái hō͘ gín-á ap-le̍k siūⁿ tōa. Hô-hòng beh koh kiam kò͘ bûn-ha̍k iā bô
377 beh koh kà gôan-lâi ê khò, ài koh sin-chhéng, put-kò m̄-bián koh hō͘ thong-sek úi-ôan-hōe sím-cha.) Kòe bô 1 lé-pài, 2002 nî 11 go̍eh
378ji̍p--lâi, m̄ chai tang-sî góa chiah ē chai ka-kī hó-hó ê khò beh hō͘ lâng hòe--khì
379chêng m̄ bat lí", koh kiông-tiau thong-sek khò-thêng kan-ta khai-hòng hō͘ choan-jīm kàu-su kà. Góa kā i kóng, chit-ê-khò sī téng-ha̍k-kî
380sek. Jīm Siān-liông koh khǹg góa mài kà Tâi-gí, i beh lēng-gōa hō͘ góa kà Eng-gí á-sī sin-bûn chiah-ê "choan-ia̍p kho-ba̍k". Góa bô
381thôan-sàng tîn-chêng-su. Li̍p-úi Ông Hēng-lâm(王幸男) ū khà tiān-ōe hō͘ Gī-siú Tāi-ha̍k ê táng-sū-tiúⁿ Lîm Gī-siú. Góa mā ū kap li̍p
382Góa mā ū kap li̍p-úi Lô Chì-bêng(羅志明) kìⁿ-bīn, i ū kha tiān-ōe hō͘ kàu-io̍k-pō͘ Ko-Kàu-si. Lēng-gōa góa mā ū chhōe Lâm-siā Tēⁿ Chèng
383Siāng-sî, góa mā chún-pī chu-liāu, thang hō͘ Jīm Siān-liông kap kî-tha ê úi-ôan chai, góa ū lêng-le̍k kà Tâi
384ke-thâu ūn-tōng ah. Góa it-tēng beh iōng só͘-ū ê khùi-la̍t, pó-hō͘ góa ê cho̍k-kûn ê chun-giâm, góa ê gí-giân kap bûn-hòa." Hā-khò
385kap Jû, Tō (易經及儒道), siuⁿ beh kā chit-hō "Tiong-kok bûn-hòa" siāu-kài hō͘ ha̍k-seng. Ū 1 ê kà chhâi-liāu kang-thêng--ê beh kà "Koa-kio̍k Ji̍p
386chhiong kóng góa sī kiam-khò--ê, ha̍k-hāu ê chèng-chhek kan-ta ē-sái hō͘ kiam-jīm lāu-su kà choan-gia̍p kho-ba̍k nā-tiāⁿ. Só͘-í góa tē 1
387nā-tiāⁿ. Só͘-í góa tē 1 kù tio̍h kóng, kin-á sī beh chèng-bêng hō͘ ta̍k-ê khòaⁿ, góa ū kà Tâi-gí ê choan-gia̍p lêng-le̍k. Hiah-ê úi
388 sî-kan kàu ah, kiò góa mài kóng. Góa kā i kóng, chhiáⁿ lí koh hō͘ góa 1 hun-cheng, góa teh-beh kóng-liáu ah. Khòaⁿ góa kian-chhî, i
3891 hun-cheng, góa teh-beh kóng-liáu ah. Khòaⁿ góa kian-chhî, i chiah hō͘ góa kóng-soah.
390chin pháiⁿ. M̄-kú in tāi-khài lóng sêng-jīn, hit-kang ū chhut-se̍k, hō͘ lâng sím-cha ê 5 ê khò tiong-kan, góa kà ê khò chu-liāu chún-pī
391kóng. Chiam Bêng-ióng koh kā in kóng, Tâi-gí-khò nā tâu-phiò m̄ hō͘ i khui, ia ē ū chin tōa ê būn-tê.
392hó, chhun--ê ta̍uh-ta̍uh-ti̍h-ti̍h ê ki-chat, tio̍h sǹg chò bīn-chú hō͘ in, chiū in mā bô iàu-kín.
393khò sin-chhéng. Tán 1 lé-pài-gōa bô siau-sit. Góa khà tiān-ōe hō͘ thong-sek tiong-sim ê chō͘-lí, i sûi kóng beh chóan hō͘ Jīm Siān-
394khà tiān-ōe hō͘ thong-sek tiong-sim ê chō͘-lí, i sûi kóng beh chóan hō͘ Jīm Siān-liông thiaⁿ. Góa kóng, ū thong--kòe bô, lí ìn 1 jī tio̍h
395Góa sûi khà tiān-ōe hō͘ Iûⁿ lāu-su. I chhoah 1 tiô, siūⁿ bē kàu Jīm Siān-liông ē àn-ne
396góa, sīm-chì liân thong-sek úi-ôan-hōe ê hōe-gī chit-pái mā m̄ hō͘ góa chham-ka. Góa koh hi-bāng kóaⁿ tī ha̍k-seng bāng-lō͘ sóan-khò
397Góa m̄ chai Ông Hēng-lâm ū khà tiān-ōe hō͘ Gī-siú ê hāu-tiúⁿ bô. Kiám-chhái pa̍t-ê li̍p-úi mā ū lâi koan
398Iûⁿ lāu-su ê chhù-kéng. I sī choan-jīm kàu-su, góan nā siūⁿ-kòe hō͘ ha̍k-hāu làu-khùi, āu-jīt Iûⁿ lāu-su bô-tiāⁿ ē hō͘ in pò-ho̍k
399nā siūⁿ-kòe hō͘ ha̍k-hāu làu-khùi, āu-jīt Iûⁿ lāu-su bô-tiāⁿ ē hō͘ in pò-ho̍k kàu chin chhiⁿ-chhám. Hô-hòng góan ê bo̍k-phiau sī beh
400bīn. Chit-chióng chèng-tī kap bó-gí ūn-tóng it-tì ê khùn-kéng, hō͘ lán thang chai, lán su-iàu koh khah phah-piàⁿ, chiah ū châi-tiāu thoat
401pún-thó͘-hòa, lán nā liân kà āu-chi̍t-tāi bó-gí ê kôan-lī to hō͘ lang pak-siah, ki-pún ê cho̍k-kûn chun-giâm to kò͘-bē-tiâu, beh àn
402sīm-chì koh kóng pe̍h-chha̍t, si̍t-chāi sit 1 ê kàu-siū ê keh, mā hō͘ lán khòaⁿ-tio̍h chhin Tiong-kok ê sè-le̍k sī chóaⁿ-iūⁿ áu-bân ah-
403chhú-lī. Che m̄-nā hián-sī in sit-khì pān kàu-io̍k ê liông-sim, koh hō͘ lán khòaⁿ-tio̍h chhin Tiong-kok ê kū sè-le̍k m̄ kan-ta sī kò-jîn.
404liông chiah-ê lâng, lóng-sī hóan-bîn-chú koh hóan-pún-thó͘, o̍ah tī hō͘-siong am-hō͘ ê Tiong-kok koaⁿ-liâu bûn-hòa. Jīm Siān-liông chòe-
405lâng, lóng-sī hóan-bîn-chú koh hóan-pún-thó͘, o̍ah tī hō͘-siong am-hō͘ ê Tiong-kok koaⁿ-liâu bûn-hòa. Jīm Siān-liông chòe-āu ū kóng,
4061.Ūi-tio̍h mài hō͘ tong-sū-chiá khùn-jiáu , chiām-sî iōng ké-miâ "Iûⁿ lāu-su". Chit
407giân-ha̍k ê hong-hoat, pún-bûn thê-kiong chi̍t-kóa thóng-kè chu-liāu, hō͘ ta̍k-ke tùi Tâi-gú gú-sû tī Ji̍t-pún sî-tāi kah Kok-bîn-chèng-hú
408bōe kah hiān-tāi Hôa-gú sû ê ì-sù chhiong-tu̍t, pō͘-hūn sûi-lūi hō͘ āu--lâi ê kâng-gī-sû chhú-tāi.4
409ê lâng só͘ bōe-tàng liáu-kái ê giân-sû, chīn-liōng thong-sio̍k, hō͘ it-poaⁿ ê lâng thiaⁿ liáu chiū ōe bêng-pe̍k.
410Chhut-pan 50-gōa tang liáu-āu, pat hō͘ chèng-hú bu̍t-siu, āu--lâi ū hâiⁿ
411Tú chhut-pán tō hō͘ chèng-hú bu̍t-siu
412tùi-téng" (functional equivalence) ê hoan-e̍k gôan-chek , chīn-liōng hō͘ e̍k-bûn tiong-si̍t piáu-ta̍t gôan-bûn ê ì-gī, mā chù-tiōng tho̍k
413chéng-lí chòe Hàn-lô ê pán-pún, kî-tiong, PKLSK tī 2002 nî sàng hō͘ Tâi-ôan-Sèng-keng-kong-hōe, APSK Hàn-lô ê pán-pún, Tân-Tīⁿ Hông
41408 Ko-Lîm-To Hō͘-Su
41514 Thiap-Sat-Lô-Nî-Ka Hō͘-Su
41616 Thê-Mô͘-Thài Hō͘-Su
41722 Pí-Tek Hō͘-Su
418(5) Chiong (4) ê kiat-kó pâi-sū(Sort), hō͘ kâng chi̍t-ê sû pâi chòe-hé.
419hō͘
420hō͘
421(bōe-ōe), bô-lūn, chhe-phài, hit-ūi, hoat-lī-sài-phài, hoat-seng, hō͘-siong, it-tēng, kāng-khóan, kang-chok, khai-sí, khì-kàu, khó, koh-khah
422chhâ khòaⁿ-māi, chiong sû-tián chhâ bô ê gú-sû lia̍t --chhut-lâi, hō͘ jîn-kang lâi kiám-cha, lī-iōng chit-ê hong-hoat hia̍p-chō͘ kàu-tùi.
423chi̍t-hūn gôan-tián tī nn̄g-ê sî-tāi hun-pia̍t e̍k-siá ê châi-liāu, hō͘ pún gián-kiù ē-tàng sūn-lī chìn-hêng.
424-tiâu chu-liāu ê cheng-ka : Ôan-chéng ê sû-tián, it-tēng ē-tàng hō͘ siong-koan gián-kiù , èng-iōng ê kè-thêng khah sūn-lī, sêng-kó
425ji̍p : Kè-sǹg-gú-giân-ha̍k ē-tàng thàu-kè tiān-nó͘ ê pang-chān, hō͘ lán khòaⁿ-chhut chi̍t-kóa gú-giân hiān-siōng, m̄-koh, chìn-chi̍t-pō͘
426pō͘ ê hun-sek, iah-sī su-iàu gú-giân-ha̍k-chiá lâi chòe, thàu-kè hō͘-tōng, léng-peng-peng ê thóng-kè chu-liāu, chiah ē ū o̍ah-thiàu-thiàu
427tiúⁿ-ló, Lîm Chùn-io̍k tiúⁿ-ló tap-èng thê-kiong Sèng-keng gú-liāu, hō͘ pún gián-kiù thang sūn-lī chìn-hêng; kám-siā Tīⁿ Liông-úi kàu
428chìn-hêng; kám-siā Tīⁿ Liông-úi kàu-siū thê-kiong THST ê chu-liāu, hō͘ gún ē-tàng chiam-tùi khiuⁿ-kháu chha-ī téng būn-tôe thê-chhut kái
429kiong Âng-phê-Sèng-keng Hàn-lô-pán chiuⁿ-chat chhâ-sûn hē-thóng, hō͘ gún tih kàu-tùi chu-liāu ê sî chin tōa ê lī-piān; kám-siā Lîm
430khah kôan PKLSK, sī in-ūi PKLSK ē kā chú-gú kán-séng, APSK ūi-tio̍h hō͘ tho̍k-chiá khah hó liáu-kái keng-bûn, tāi-iok-á ē í 1 chì 2 ê keng
431chá ēng Unicode lâi chhú-lí tō ē-tàng jú chá kap chôan sè-kài hō͘-siong kau-liû.
432 siuⁿ ho̍k-cha̍p, in ē-tàng kā su-ji̍p kap hián-sī ê khang-khòe kau hō͘ chok-gia̍p hē-thóng (operating system) tō hó; tùi su-iàu ka-tī chhú
433tòng-àn), nńg-thé hong-bīn Microsoft mā ū thê-kiong 1 ê Uniscribe hō͘ nńg-thé siat-kè-chiá hong-piān sú-iōng. Tī Mac mā ū i ka-tī sio
434chit kap pêng-iú. Koh-khah ài kám-siā chit pái ê chú-pān tan-ūi, hō͘ ta̍k-ê ē-tàng ēng POJ lâi thàm-thó POJ ê būn-tê.
4351. Sī pó-hō͘ kun-bah.
436Ē-phê sī chho͘-chho͘ ê cho͘-chit kap iû lâi chiâⁿ-ê; sī hō͘ lāi-pō͘ ê kut-mo͘h, á-sī kun, ōe-tit kiat-liân tī chin-phê, só͘-
437lāi-pō͘ ê kut-mo͘h, á-sī kun, ōe-tit kiat-liân tī chin-phê, só͘-í hō͘ phê-hu ōe î-tōng kap chāi-chāi. Chit ê kiò-chòe phê-ē-kiat-tè-
438 iû lâu kàu mn̂g-kńg ê só͘-chāi, lâi lūn-te̍k mn̂g-kńg kap phê, hō͘ i khah nńg-lūn.
439Siat-sú nā kô͘-ba̍t hān-chôaⁿ ê kńg, hō͘ i bōe lâu kōaⁿ, seng-khu chiū ōe phòa-pīⁿ. Só͘-í tio̍h siông-siông
440tī huih-ni̍h. Tùi chit ê sió-khóa ê gôan-in, bat ū i-seng kap khàn-hō͘ sit-lo̍h sìⁿ-miā.
441chńg-kah, sī chhin-chhiūⁿ kah ê lūi, chhah ji̍p tī phê ê lāi-bīn, hō͘ lâng ni mi̍h, liàm mi̍h khah lī-piān, koh ōe pang-chān chńg-thâu-á
442chai chńg-kah ê kái-phò, tio̍h khòaⁿ tē 90 tô͘. (Lāi-gōa-kho Khàn-hō͘-ha̍k, tē 8 chiuⁿ, tē 110-115 ia̍h)
443giân. M̄-kú tī hit tong-sî i siū--tio̍h ê thāi-gū sī án-chóaⁿ leh? Hō͘ ka-kī ê lâng khau-sé, khòaⁿ bē chiūⁿ-ba̍k!!
444 chhut lâi Sin-kàu. Ē-tàng kóng, ìn-soat-ki ē-thang ìn Sèng-keng, hō͘ ta̍k lâng ka-kī tha̍k Sèng-keng, ka-kī to̍k-li̍p phòaⁿ-tòan su-khó
445-soat ki-khì ê hoat-bêng ū ôan-chôan kāng-khóan ê kong-hāu, beh hō͘ it-poaⁿ jîn-sū ê a-tah-mah m̄-bián koh chài siū kū thé-chè khòng
446ín-chìn pheng-im bûn-jī, hō͘ in thang iōng pí-kàu khah pîn-tōaⁿ tio̍h o̍h ē-hiáu Hàn-gí(jú pîn
447lo̍k, siūⁿ-beh chheng-chheng chhó-chhó kā gôan-ì thôan--chhut--khì, hō͘ thiaⁿ--tio̍h ê lâng chiap-siu tio̍h gôan-ì.Bûn-jī ê kì-chāi iā-sī
448-ì.Bûn-jī ê kì-chāi iā-sī ūi-tio̍h beh chheng-chhó ê ko͘-thong, hō͘ the̍h-tio̍h bûn-kó ê lâng chiap-siu tio̍h gôan-ì. Kun-kù hiān-iú
449hiòng, siāng ē-tit-thang piáu-ta̍t chhut-lâi siōng-sûn ê gôan-ì, hō͘ chiap-siu tio̍h ê lâng khah bē gō͘-kái.
450Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê Hàn-gí Pheng-im (Hanyu phinyin) lâi hō͘ Tâi-ôan Hôa-gí (“kok-gí”, chiū-si Tiong-kok Kok-bîn-tóng ê ōe-gí)
451nî Tiong-kok sī thèng-hó liāu-sióng ê tāi-chì. Nā beh chè-tēng hō͘ Tâi-ôan ê Hôa-gí sú-iōng, tēng-kui mā ài hō͘ Tâi-ôan só͘ ū
452Nā beh chè-tēng hō͘ Tâi-ôan ê Hôa-gí sú-iōng, tēng-kui mā ài hō͘ Tâi-ôan só͘ ū ê gí-giân lóng thang chò-hóe sio-chia̍h-chhēng, kong
453In kā “b” tha̍k-chò [p], kā “g” tha̍k-chò [k]. 阿扁siá-chò “A-Bian”, ē hō͘ lâng tha̍k-chò A-Bián[阿勉]. Che tùi lán ê Chóng-thóng sī tōa-tōa
454 ū ha̍h jîn-sèng? Keng-chè ê ì-sù sī séng sî-kan kap khong-kan, hō͘ lán tī kāng sî-kan lāi thang kóng khah-chē ōe, kā siūⁿ-hoat piáu
455khòaⁿ-tio̍h khēng--bô, tī chá-khí á-sī hông-hun ê sî, nā-sī lo̍h-hō͘ liáu, á-sī tī chúi-chhiâng piⁿ..a, koh ū khòaⁿ-tio̍h ji̍t-kng ê sî
456lóng ū i ka-kī ê pîn-lu̍t(frequency), bô sio-siāng pîn-lu̍t ê kng ē hō͘ lán bô kāng-khóan ê sek-chhái-kám. Bô kāng pîn-lu̍t ê kng thong
457tō͘ ē piàn bān. Kiô-á-sek..ê sok-tō͘ siōng bān, só͘-í chiat-siā hō͘ i ê phian-hiòng siōng tōa, âng-sek..ê sok-tō͘ siōng kín, só͘-í
458-hiòng siōng tōa, âng-sek..ê sok-tō͘ siōng kín, só͘-í chiat-siā hō͘ i ê phian-hiòng siōng sè, pa̍t chióng sek-kng ê chiat-siā, tú hó
459ji̍t-kng thong-kòe Sam-lêng-kiàⁿ ū nn̄g-pái ê chiat-siā. Nā sī lo̍h-hō͘ liáu, á-sī tī chúi-chhiâng piⁿ..a, thiⁿ--ni̍h chhiong-bóan sè-sè-
460Chêng-kàu-taⁿ sò͘-pah-tang, sui-jiân sè-kài kok-tē ê lâng hō͘ LMJ ê gôan-thâu-kok khi-hū, ùi khah kú-tn̂g ê kak-tō͘ lâi khòaⁿ,
461 n̂g-âng ê kong-chhái, kap thiⁿ-piⁿ ê chhái-hâ chiâⁿ-chò chi̍t-pak hō͘ lâng kám-tōng ê tô͘-ūi. Che chiū-sī chiàⁿ-káng ê ji̍t-chhut, m̄
462sī ti̍t-sòaⁿ teh kiâⁿ, tán óa-kīn tē-kiû ê sî, in-ūi chiat-siā hō͘ i chiân-chìn ê hong-hiòng kái-piàn. Jú óa tē-bīn, oan-khiau chiū
463jú lī-hāi. Tán i thôan hō͘ tē-bīn ê lâng A, A só͘ khòaⁿ--tio̍h ê ji̍t-thâu sī tī hái-pêⁿ-
464chin-chiàⁿ ê ūi-tì sī tī hái-pêⁿ-bīn ē-kha. Sī sím-mi̍h in-toaⁿ hō͘ ji̍t-thâu khòaⁿ--khí--lâi sī jiû-nńg ê chu-âng-sek? Ji̍t-kng sī
465koan Kēng ê siāu-kài). Âng-sek kng ê pho-tn̂g siōng-tn̂g, bōe khì hō͘ tāi-khì-chàn ê khong-khì hun-chú(molecular) sàn-siā(scatter), só͘
466siā(scatter), só͘-í i ē-tàng thong-kòe tāi-khì-chàn kàu lán ê ba̍k-chiu, hō͘ lán khòaⁿ-tio̍h chu-âng ê sek-chúi. Tī chia sūn-sòa beh pò hō͘ lí
467, hō͘ lán khòaⁿ-tio̍h chu-âng ê sek-chúi. Tī chia sūn-sòa beh pò hō͘ lí chai-iáⁿ sī cháiⁿ-iūⁿ thiⁿ-téng ê sek-chhái sī nâ-sek..ê. In
468thiⁿ-téng ê sek-chhái sī nâ-sek..ê. In-ūi nâ-sek ê pho-tn̂g tú-hó hō͘ khong-khì hun-chú sàn-siā--khì.
469Só͘-í lán ē kám-kak kng-iāⁿ-iāⁿ, sīm-chì ē chha̍k ba̍k-chiu, khì hō͘ i siong--tio̍h. A-lí-san sī chi̍t ê tō͘ bi̍t-go̍at ê hó só͘-chāi,
470 beh khòaⁿ ji̍t-chhut, it-tēng ài chún-pī chi̍t hù ōe-tit-thang pó-hō͘ ba̍k-chiu ê o͘-ba̍k-kiàⁿ.
471Chhun-kiau kap Chì-bêng 2 lâng beh khì hō͘ pêng-iú chhiáⁿ. Chhun-kiau seⁿ-chò lâng iau-kiau bí-lē, chhēng-chhah
472bêng kám-kak tāi-chì tōa-tiâu--lo͘h! Nā-sī bô hâ an-chôan-tòa khì hō͘ kau-thong..ê cha̍h--lo̍h--lâi, chiū ài ho̍at-kim 1,500 kho͘, bô phah-
473chhiū-téng ka-la̍uh, siak lo̍h lâi thô͘-kha, Niú-thùn kóng phông-kó hō͘ tē-kiû khip-ín, chiah ē po̍ah--lo̍h--lâi, go̍eh-niû it-ti̍t se̍h tē
474-kiû ê khip-ín la̍t só͘ tì..ê. Chhin-chhiūⁿ iá-kiû pí-sài, kiû hō͘ bat-tah(bat) hmh--tio̍h, kiû ē poe chiok hn̄g, á-sī bok-sìn-guh(boxing)
475tio̍h, kiû ē poe chiok hn̄g, á-sī bok-sìn-guh(boxing) pí-sài, lâng hō͘ kûn-thâu-bú bok--tio̍h, bīn ē chéng oaiⁿ-oaiⁿ, sīm-chì hō͘ lâng
476 lâng hō͘ kûn-thâu-bú bok--tio̍h, bīn ē chéng oaiⁿ-oaiⁿ, sīm-chì hō͘ lâng cheng 1 ê tó--lo̍h--khì, che lóng sī “ la̍t ” teh chok-iōng. Sím
477 F chiū-sī “la̍t”, mi̍h-kiāⁿ ê tōng-liōng piàn-hòa lâi hō͘ sî-kan pun. Chhin-chhiūⁿ po-lê-poe-á ùi toh-téng po̍ah--lo̍h--khì,
478 m̄-kú mî-phōe kā poe-á kap thô͘-kha sio lòng ê sî-kan iân-tn̂g, hō͘ in ê chok-iōng la̍t piàn sè. Tī ūn-tōng-tiâⁿ ê thiàu-kôan pí-sài
479mî-tiam, i ê bo̍k-tek chiū-sī beh iân-tn̂g sio lòng ê sî-kan, lâi hō͘ chok-iōng la̍t piàn sè, pó-hō͘ ūn-tōng-ôan.
480beh iân-tn̂g sio lòng ê sî-kan, lâi hō͘ chok-iōng la̍t piàn sè, pó-hō͘ ūn-tōng-ôan.
481iâ-chí-khak ê tāi-chì. The̍h 1 tè gû-leng thn̂g-á kā 1 thâu lia̍p hō͘ i chiam-chiam, lēng-gōa hit thâu khǹg tiàm thô͘-kha. Mo͘h 1-lia̍p iâ
482Chong..a kā gû-leng thn̂g-á chha̍k phòa iâ-chí-khak ê chhì-giām chò hō͘ Chì-bêng in ang-á bó͘ khòaⁿ liáu, Chhun-kiau chiah chai chē-chhia hâ
483liáu, Chhun-kiau chiah chai chē-chhia hâ an-chôan-tòa chiū-sī beh pó-hō͘ ka-kī ê an-chôan. Nā bô, chhia lâi sio chông, á-sī hiông-hiông
484chē tiàm chhia-lāi ê lâng chiū ē kha̍p-tio̍h chhia-khak. Lâng lâi hō͘ chiok tōa ê la̍t lòng--tio̍h, só͘ sán-seng ê siong-hāi chiū chin siong
485ló͘-la̍t liáu, Chhun-kiau chiū hâ an-chôan-tòa hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí khì hō͘ pêng-iú chhiáⁿ--lah.
486á, sòa lâi khòaⁿ tio̍h chi̍t-tiuⁿ kū-nî Kàu-su-chiat ha̍k-seng sàng hō͘ Chong-a ê khah-phìⁿ. Chit tiuⁿ khah-phìⁿ ê chiàⁿ-bīn sī án-ni siá:
487kóng kóa 5-4-3 ê ōe, lāi-bīn lóng siá in ê ǹg-bāng, siōng hó sī hō͘ in lóng phah-suh(pass). Hit-tia̍p Chong-a chhin-chhiūⁿ khì hō͘ lûi-kong
488hó sī hō͘ in lóng phah-suh(pass). Hit-tia̍p Chong-a chhin-chhiūⁿ khì hō͘ lûi-kong sih-nā tiān-- tio̍h, chhiau-chhōe chiok-kú ê tê-ba̍k chiū
489EBC ê biān-chek sī ê tn̂g sêng kôan koh hō͘ 2 lâi pun, chiū-sī EBC = , kap CEH ê biān-chek sio-siâng, chiàⁿ-
490ko͘-put-jī-chiong tha̍h--1--niá. Chong..a m̄-sī kiaⁿ bó͘, sī kiaⁿ khì hō͘ tiān tiān--tio̍h. Siáⁿ!? Chhēng phòng-se-saⁿ ē hō͘ tiān tiān--tio̍h?
491bó͘, sī kiaⁿ khì hō͘ tiān tiān--tio̍h. Siáⁿ!? Chhēng phòng-se-saⁿ ē hō͘ tiān tiān--tio̍h? Chit khóan tāi-chì kóng hō͘ lâng thiaⁿ, sī beh
492Chhēng phòng-se-saⁿ ē hō͘ tiān tiān--tio̍h? Chit khóan tāi-chì kóng hō͘ lâng thiaⁿ, sī beh chhiò phòa lâng ê chhùi, á-sī beh kā tāi-ke
493siám-tiān. Khah kan-khó͘--ê sī chhiú-chńg-thâu-á, chhin-chhiūⁿ khì hō͘ chiam chha̍k--tio̍h, ui-ui-chǹg ê kám-kak thiàⁿ kàu sim-koaⁿ-íⁿ-á!
494-tō͘, nā-sī beh siāu-kài tiāⁿ-tiān, chòe gôan-thâu chiū-sī ài hō͘ lín chai-iáⁿ gôan-chú ê chûn-chāi.
495gôan-chú-he̍k ê tiān sī chiàⁿ--ê. Tiān-chú(Electron) tòa hù-tiān, hō͘ gôan-chú-he̍k khip-ín, se̍h gôan-chú-he̍k teh ūn-chóan. In-ūi i bô
496kap B lâi sio bôa. In-ūi bôa-lâi bôa-khì só͘ sán-seng ê jia̍t ē hō͘ tiān-chú khip-siu, tì-sú tiān-chú chóan-î. Nā-sī A lâi tit-tio̍h
497tiān nā-sī tú-tio̍h sip-sip ê khong-khì, chin-kín tiāⁿ-tiān chiū ē hō͘ sè-sè-ka-lia̍p-á ê chúi-chu chhōa-cháu, m̄-kóan chiàⁿ-tiān á-sī
498tiān(semiconductor). Chhin-chhiūⁿ tâng, thih, a-luh-mih chiah-ê kim-sio̍k ē-tàng hō͘ tiān-chú cháu-lâi cháu-khì--ê, chiū-sī ē-kòe-tiān, chhin-chhiūⁿ
499-sī ē-kòe-tiān, chhin-chhiūⁿ sok-ka, po-lê, chhâ chiah-ê bē-tàng hō͘ tiān-chú cháu-lâi cháu-khì--ê, chiū-sī bē-kòe-tiān, sui-bóng
500pòaⁿ-kòe-tiān. Tiān ê pún-chit chin sim-sek, kāng-khóan tiān-sèng ē hō͘-siōng pâi-thek, bô kāng tiān-sèng ē hō͘-siōng khip-ín. Iā chiū
501kāng-khóan tiān-sèng ē hō͘-siōng pâi-thek, bô kāng tiān-sèng ē hō͘-siōng khip-ín. Iā chiū-sī chiàⁿ-tiān kap chiàⁿ-tiān á-sī hù-tiān
502Iā chiū-sī chiàⁿ-tiān kap chiàⁿ-tiān á-sī hù-tiān kap hù-tiān hō͘-siōng pâi-thek, chiàⁿ-tiān kap hù-tiān hō͘-siōng khip-ín. Nā-sī
503 hù-tiān kap hù-tiān hō͘-siōng pâi-thek, chiàⁿ-tiān kap hù-tiān hō͘-siōng khip-ín. Nā-sī chiàⁿ-tiān kap hù-tiān kha̍p--tio̍h, chiū-sī
5045.Múi 1-lâng lóng ē hō͘ tiān tiān--tio̍h.
505 Ta̍k-ê lâng lóng hō͘ tiān tiān--tio̍h! Iā tiān tī tó-ūi? Chhiáⁿ thiaⁿ Chong..a soeh--lâi!
506 Sok-ka-kóng hō͘ mn̂g-chit ê pò͘ bôa-lâi bôa-khì ê sî, chiū ū móa-móa-sī ê hù
507khì poe-á B hia. Iā hiah-ê tiān-chú chek-chū tiàm sok-ka-poe-á B, hō͘ B tòa chē-chē-chē ê hù-tiān. In-ūi sok-ka-poe-á bē-kòe-tiān, só͘
508iā siū pâi-thek, chiū ùi gīm poe-á A ê lâng it-ti̍t thôan, thôan hō͘ múi 1-lâng. Sok-ka-poe-á A chiū chek-chū chē-chē-chē ê chiàⁿ-tiān.
509tiān-tî pàng-tiān thong kòe múi 1-lâng, só͘-í ta̍k-ê lâng lóng hō͘ tiān tiān--tio̍h.
510khòaⁿ-māi, iā chhiáⁿ lí kā lí chai-iáⁿ ê tiāⁿ-tiān hiān-siōng pò hō͘ Chong..a, tī chia kā lí ló͘-la̍t, to-siā!
511ē thiaⁿ-tio̍h chit-khóan lióng-kong ê Tâi-gí, sit-khì gôan-bī koh hō͘ lâng sa bô liâu-á-mn̂g.
512-kú a-pa sī ǹg-bāng i khì chò I-ha̍k ê gián-kiù. Bô͘-nū-lí bô hō͘ i ê a-pa sit-bāng, tī 21 hòe chiū ôan-sêng I-ha̍k ê ha̍k-gia̍p. 25
513-1, iā chhiáⁿ lí chhun lí ê siang-chhiú, kā “ㄇ”ê siang-pêng hōaⁿ hō͘ tiâu. Koh lâi, ùi toh-á kap chóa ûi--khí--lâi hit khang, tōa la̍t
514sàu--kòe--lâi, bô phah-sǹg ū lâng ta̍h-ji̍p kài-sòaⁿ lāi, chiū ē hō͘ hóe-chhia khip óa--khì. Bô gōa-kú í-chêng, tī Biâu-le̍k hóe-chhia
515chiàⁿ hoat-seng chit-khóan put-hēng ê tāi-chì. 1-ê hū-jîn-lâng khì hō͘ Chū-kiông-hō ê hóe-chhia khip-khì, koh kauh-sí tī go̍at-tâi ē-kha.
516chhio-tiô, beh kap tōa-tâi-chhia pí-kín, nā-sī óa siuⁿ kīn, chiū ē hō͘ tōa-tâi-chhia khip--khì, hoat-seng chhia-eh.
517 Lô-lô so-so kóng 1 tōa-thoaⁿ, iā sī khah kín lâi kái-sek beh hō͘ hui-ki khí-poe ê gôan-lí. Hui-ki nā-sī beh khí-poe, it-tēng ài tiàm
518gôan-lí. Hui-ki nā-sī beh khí-poe, it-tēng ài tiàm pháu-tō ka sok, hō͘ lâu ùi hui-ki-si̍t-á ê khong-khì chhin-chhiūⁿ Tô͘-2 án-ni, thong-kòe
519bīn--ê liû-tōng khah-kín, ē-bīn--ê khah bān, Bô͘-nū-lí Tēng-lu̍t hō͘ lán chai-iáⁿ si̍t-á ē-bīn ōe sán-seng khah tōa ê ap-le̍k (iōng o͘
520hui-ki giâ--khí--lâi ê le̍k-liōng chiū ē jú tōa, sok-tō͘ ka kàu hō͘ giâ hui-ki ê la̍t chhiau kòe hui-ki ê tāng-liōng, chit-tia̍p hui-ki
521chài 2-3-pah lâng, chiū su-iàu iōng phùn-siā iân-jín lâi chhui-sak, hō͘ hui-ki ê ka-sok khah kín, jî-chhiáⁿ pháu-tō mā ài ke chiok tn̂g, chiah
522khah kín, jî-chhiáⁿ pháu-tō mā ài ke chiok tn̂g, chiah ū hoat-tō͘ hō͘ hui-ki khí-poe.
523lāi siōng kài chheng-chhó..ê, só͘-í tī chia koh thn̄g chi̍t-pái lâi hō͘ tāi-ke thiaⁿ. Lâng kóng seng-lí chhùi, hô͘ lùi-lùi, kóng kàu chhùi
524-kiap” ê pò͘-tē-hì, Chong..a ta̍k-chip mā khòaⁿ, bô chi̍t-ji̍t khì hō͘ i làu-kau--khì!
525chat ê suh-kóng. Tiâu-chéng hó-sè, koh kā in lok-ji̍p sok-ka-kan-á, hō͘ chiah-ê ang-á lóng phû tī chúi-bīn. Koh lâi kā kan-á-kòa khàm-
526lóng phû tī chúi-bīn. Koh lâi kā kan-á-kòa khàm--khí--lâi, chōan hō͘ i ân, iōng 1-chhiú gīm kan-á, chhut sió-khóa-la̍t tēⁿ khòaⁿ-māi,
527khí--lâi! Chhin-chhiūⁿ ang-á ē thiaⁿ-chhùi án-ni! Chong..a bat sńg hō͘ ha̍k-seng khòaⁿ, chiok chē lâng lóng chin giâu-gî, lia̍h-chún Chong..a
528chò ông-lo̍k-á-sian! Tāi-chì kàu chia, Chong..a tio̍h ài khui-phòa hō͘ in chai, chiah bē hō͘ in lâi gō͘-hōe. Kî-si̍t chhiú-ia̍t chhùi-liām
529Tāi-chì kàu chia, Chong..a tio̍h ài khui-phòa hō͘ in chai, chiah bē hō͘ in lâi gō͘-hōe. Kî-si̍t chhiú-ia̍t chhùi-liām lóng sī teh jia lâng
530Sī sím-mi̍h in-toaⁿ hō͘ lâng ū hoat-tō͘ lâi khòng-chè ang-á? Lâng kóng kang-ô͘ 1-tiám-koat
531kang-ô͘ 1-tiám-koat, kóng phòa tio̍h bô ta̍t-chîⁿ! Lâi! Chhiáⁿ thiaⁿ hō͘ i chheng, jīn hō͘ i bêng, chit-ê gôan-lí chiū sī hō-chò Phah-su-
532 kóng phòa tio̍h bô ta̍t-chîⁿ! Lâi! Chhiáⁿ thiaⁿ hō͘ i chheng, jīn hō͘ i bêng, chit-ê gôan-lí chiū sī hō-chò Phah-su-khà gôan-lí (Pascal
533hūn hoat-seng ap-le̍k piàn-hòa,liû-thé ē kā chiah-ê piàn-hòa thôan hō͘ i ka-kī ê múi 1-pō͘-hūn kap té chiah-ê liû-thé ê iông-khì. Phah
534thiⁿ ap-le̍t ΔP. Chit-ê piàn-hòa ê ap-le̍k thong-kòe chúi lâi thôan hō͘ biān-chek khah tōa ê phí-su-tòng Ao , siāng-sî sán-seng 1-ê ǹg téng
535siāng-sî sán-seng 1-ê ǹg téng-kôan ê la̍t Fo lâi sak Ao . Ūi beh hō͘ Ao pêng-hêng (balance) tiàm hia, tio̍h ài khǹg tāng-liōng Fo ê mi̍h
536Phah-su-khà gôan-lí. Nā-sī ū Chong..a m̄ chai-iáⁿ--ê, chhiáⁿ lí pò hō͘ Chong..a chai, thang hó kā lí o-ló!
537hūn, só͘-í ang-á lāi ê chúi tio̍h ap-pek suh-kóng-lāi ê khong-khì, hō͘ i-ê thé-chek siok sió. Ōaⁿ-ōe lâi kóng, ang-á lāi ê chúi ē cheng
538siok sió. Ōaⁿ-ōe lâi kóng, ang-á lāi ê chúi ē cheng-ka khah chē, hō͘ kui sian ang-á ê tāng-liōng piàn tāng, nā-sī tāng-liōng pí phû
539lo̍h--khì. Chhiú nā pàng lēng, chúi ê ap-le̍k siau-sit, ang-á-lāi hō͘ lâng ap-siok ê khong-khì tio̍h ē kā chúi pek--chhut--lâi, tāng-liōng
540 kō͘ giân-gú, ia̍h sī ōe liáu-kái. Si̍t-chāi lâi kóng, ōe, ōe hō͘ lâng lâi gō͘-kái pí liáu-kái iáu khah chhám.
541put-châi iā bô kiaⁿ kiàn-siàu, hó-táⁿ lâi siāu-kài chit pún chheh hō͘ só͘ kèng-ài Tông-pâu ê hiaⁿ-ché. Ūi-tio̍h put-châi bōe-ōe cha̍p
542tè ēng I ê kôan-lêng lâi chhòng-tsō bān-mi̍h, ia̍h chiong o̍ah-miā hō͘ in. Tī siū chhòng-tsō-ê, ê tiong-kan Lâng sī tē-it ko-kùi, “ I
543, ê tiong-kan Lâng sī tē-it ko-kùi, “ I pûn o̍ah-khì ji̍p tī lâng hō͘ i ū o̍ah-miā”. Án-ni, “ Siōng-tè chhòng-tsō lâng chhin-chhiūⁿ I
544Án-ni, “ Siōng-tè chhòng-tsō lâng chhin-chhiūⁿ I ê hêng-siōng, koh hō͘ in ū kôan thang tī-lí chit ê tōe-bīn-chiūⁿ ê mi̍h”.
545I ū chhòng-tsō bān-mi̍h ê pún-sèng tī-teh. I siúⁿ-sù o̍ah-miā, hō͘ lâng thang saⁿ-kap ū hūn tī chit ê o̍ah-miā, che lóng sī tùi Siōng
546mi̍h, siúⁿ-sù lâng chòe hok-khì, koh tùi I siúⁿ-sù o̍ah-miā-kôan, hō͘ lán thang tit-tio̍h chin ê hok-khì chin ê hoaⁿ-hí. Che bô m̄-sī tùi
547ge̍k chit ê hoat-tō͘, ti̍t-ti̍t peh chiūⁿ khong-tiong, tī hia pìⁿ-chòe hō͘, āu-lâi koh lo̍h lâi ak chhân-hn̂g ngó͘-kok, chòe lâng ê tōa lō͘
548tiong ê chúi-cheng-khì, bōe-ōe chiâⁿ-chòe tōa ê hûn thang pìⁿ-chòe hō͘. To̍k-to̍k tùi tōa-hái-ê chiah ōe chiâⁿ-chòe tōa ê hûn, pìⁿ-chòe
549To̍k-to̍k tùi tōa-hái-ê chiah ōe chiâⁿ-chòe tōa ê hûn, pìⁿ-chòe hō͘ lo̍h lâi tōe-bīn-chiūⁿ chòe lō͘-ēng. Só͘-í tī kî-tó só͘ tit-
550tó, Gī ê ji̍t-thâu chiū ōe i-hó lán ê chōe-kòa ê siong-hûn ia̍h hō͘ lán ōe tit-tio̍h ôan-chôan ê hó (Má-lia̍p-ki 4 : 2).
551(10). Ū sî tī bô hō͘-chúi ta-sò ê só͘-chāi, iáu-kú thang khòaⁿ-kìⁿ chhiⁿ-chhùi ê kóe
552siau-sit,sī kan-ta chiong só͘ siūⁿ-tio̍h ê siau-sit lâi chhián-bêng hō͘ lâng chai nā-tiāⁿ. Ū lâng tī bāng-tiong, ū lâng tī īⁿ-siōng á
553kàu hit ê só͘-chāi ê koan-liām, tùi Sîn-pì-tek ê la̍t lâi thôan hō͘ lán.
554tī lán ê Lêng-hûn, chiū-sī ìn tī “ O̍ah-miā ê chheh” Bêng-sióng hō͘ lán ōe hiáu kèng-ùi Siōng-tè ia̍h tī Siōng-tè ê Thiàⁿ lâi chòe
555kèng-ùi Siōng-tè ia̍h tī Siōng-tè ê Thiàⁿ lâi chòe ta̍k-hāng, koh hō͘ lán thang pó-chûn hō-hok só͘ óa-khò ê O̍ah-miā ê chheh.
556. Lán bōe ōe cha̍p-hun lâi liáu-kái chit ê Siōng-tè, chóng-sī I hō͘ lán ū kám-kak thang o-ló I. Hái sī kàu-ke̍k ê khoah-tōa, lán bōe
557lo̍h kiâⁿ hó-sū ê gôan-khì. Kiâⁿ hó-sū sī oh; chóng-sī nā beh hō͘ pháiⁿ pìⁿ chòe hó sī koh khah oh; m̄-kú beh hō͘ hó pìⁿ chòe pháiⁿ
558 chóng-sī nā beh hō͘ pháiⁿ pìⁿ chòe hó sī koh khah oh; m̄-kú beh hō͘ hó pìⁿ chòe pháiⁿ sī kàu-ke̍k khòai. Beh chèng chi̍t châng chhiū
559 kàu-ke̍k khòai. Chhiū-á nā-sī ko͘-tâ sí-khì bô hoat-tō͘ thang hō͘ i koh-o̍ah.
560ê ǹg-bāng, che tī chit ê sè-kan bōe-ōe tit-chiâⁿ. Só͘-í nā beh hō͘ lán chiah ê ǹg-bāng tit-tio̍h chiâⁿ, tek-khak tio̍h ū chi̍t ê lêng
561, chiah ōe ēng-tit. Chit ê bu̍t-chit ê sè-kài, tiāⁿ-tio̍h bōe-ōe hō͘ lán ê lêng-hûn só͘ iau-kiû ê lâi tit-tio̍h chiâⁿ.
562ê kiáⁿ tiāⁿ-tio̍h sī pháiⁿ. In-ūi chit khóan ê kéng-gū bōe-ōe hō͘ i chiâⁿ-tsòe hó lâng. Siat-sú tī chit khóan ê kéng-gū ê gín-á
563chi̍t-khóan bōe khòaⁿ-kìⁿ ê la̍t, ōe tháu-pàng chōe-ok ê sok-pa̍k, hō͘ lâng tit chū-iû, ia̍h hō͘ ū chōe ê lâng, thang hóan-hóe kóe-pìⁿ
564 la̍t, ōe tháu-pàng chōe-ok ê sok-pa̍k, hō͘ lâng tit chū-iû, ia̍h hō͘ ū chōe ê lâng, thang hóan-hóe kóe-pìⁿ chiâⁿ-chòe sin chhòng-tsō
565-chūi ōe i-tī lâng ê pháiⁿ sim-koaⁿ ah...? I í-gōa chī-chūi ōe hō͘ ū chōe ê lâng pìⁿ-chòe Sèng-jîn ah...?
566lâng nā hoaⁿ-hí hóan-hóe kòe-pìⁿ lâi kui-óa Siōng-tè, I hoaⁿ-hí hō͘ in chhin-kūn, kā in khip tiâu teh, hō͘ in chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê
567 kui-óa Siōng-tè, I hoaⁿ-hí hō͘ in chhin-kūn, kā in khip tiâu teh, hō͘ in chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê sèng-chit. Chóng-sī Siōng-tè bô hoaⁿ
568chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê sèng-chit. Chóng-sī Siōng-tè bô hoaⁿ-hí hō͘ ka-kī chheng chòe gī, bô óa-khò Siōng-tè ê thiàⁿ ê lâng, lâi
569khiā-khí tī lán ê sim-lāi, sui-bóng bô khòaⁿ-kìⁿ, m̄-kú tùi i pun hō͘ lán ê thiàⁿ-thàng ū teh hián-bêng I ê êng-kng.
570ê chéng-chí, chóng-sī bōe hoat-íⁿ, sī ūi-tio̍h bô hoat-tō͘ thang hō͘ i hoat-íⁿ tōa-châng kàu ôan-chôan ê iân-kò͘; sui-bóng tio̍h tī
571-sú lâng nā kan-ta o̍h bûn-bêng lâng ê gōa-phê ê khóan, bô o̍h hō͘ hiah ê lâng bûn-bêng ê kun-pún, kàu-bé sī khang-khang tio̍h-bôa,
572 su, pa̍t ê chiah ū thang iâⁿ. Chhin-chhiūⁿ chi̍t ê seng-lí lâng i hō͘ pa̍t lâng tōa liáu chîⁿ, i chiah ū thang thàn chîⁿ. To̍k-to̍k Lêng
573kap o̍ah-miā. Giâ chit khóan ê Si̍p-jī-kè ê lâng, Si̍p-jī-kè pó-hō͘ i, chhōa i kàu i ê bo̍k-tek ê só͘-chāi, Chóng-sī chit sè-kan ê Si̍p
574chhiūⁿ lâi kóng soaⁿ ê ōe-tóe sī chúi-chôaⁿ ê gôan-thâu, put-sî hō͘ o̍ah-chôaⁿ thang lâu, tú chhin-chhiūⁿ lâng ê seng-khu teh kiâⁿ-lâu
575 ê kiā á-sī kham-khia̍t, kap giâ Si̍p-jī-kè ê kan-lân sī teh pó-hō͘ lán ê lêng-hûn ê O̍ah-miā ōe-tit kiâⁿ-lâu, koh chhōa kàu siū chiok
576(2) Hêng-ho̍at bōe ōe hō͘ chōe-ok kap pháiⁿ-tāi bô khì. Nā-sī ōe án-ni chiū hiah ê kaⁿ-ga̍k
577lâi lah! Sui-bóng hêng-ho̍at chòe m̄ tio̍h ê lâng, mā sī bōe ōe hō͘ i kóe-pìⁿ. Ta̍k-lâng nā bô koat-sim beh ēng chū-iû ì-chì lâi tû
578iâⁿ-kè sè-kan. Siōng-tè hoaⁿ-hí èng-ún ôan-chôan ê chū-iû beh hō͘ kìⁿ-nā ēng chū-iû ì-chì ê thiàⁿ lâi ho̍k-sāi I ê lâng.
579(1) Ióng-kiāⁿ ê gôan-chek, chiū-sī hō͘ jio̍k-thé kap lêng-hûn lóng ōe ióng-kiāⁿ ê chhiú-tōaⁿ. Gôan-lâi
580 kàu-gia̍h ū lō͘-ēng. Siat-sú chiah ê mi̍h nā bô kàu-gia̍h thang hō͘ lán ēng, lán chiū khiàm-kheh, nā-sī siuⁿ-chōe, lán chiū hùi-khì.
581chiū khiàm-kheh, nā-sī siuⁿ-chōe, lán chiū hùi-khì. Siōng-tè ū hō͘ lán lāi-gōa ê kám-kak, che teh chí-sī lán gûi-hiám ê pháiⁿ-tāi
582thang tit-tio̍h ôan-chôan ê ióng-kiāⁿ che chiū-sī Siōng-tè siúⁿ-sù hō͘ lán thang tit-tio̍h lán ê bo̍k-tek ê chhiú-tōaⁿ. Ia̍h tit-tio̍h chit
583Siōng-tè ê chèng-kù bêng-bêng tī i ê bīn-chêng, á-sī Siōng-tè hō͘ i khòan-kìⁿ, i m̄-sī bô beh sìn. Che ū nn̄g-hāng ê in-toaⁿ. Siat-
584Siat-sú Siōng-tè nā-sī hō͘ in ū tì-sek ōe liáu-kái I sī Siōng-tè ê sî, in beh iàm-chiān khòaⁿ
585(1) Tang-hng ê Phok-sū, hō͘ chhiⁿ chhōa kàu Gī ê ji̍t-thâu ê só͘-chāi. Chiah ê phok-sū sī
586Chiah ê phok-sū sī beh lâi chhē gī ê Jîn-kun, beh lâi pài I, thang hō͘ in ê sim só͘ ǹg-bāng ê ōe tit chiâⁿ thang hoaⁿ-hí bóan-chiok.
587(2). “In-ūi kìⁿ-nā ū-ê, beh hō͘ i, hō͘ i ū chhun; bô ê liân i só͘ ū-ê, ia̍h beh the̍h i” (Má-thài
588(2). “In-ūi kìⁿ-nā ū-ê, beh hō͘ i, hō͘ i ū chhun; bô ê liân i só͘ ū-ê, ia̍h beh the̍h i” (Má-thài 25:29)
589chiong-lâi i beh hióng-siū I ê ké-chí. To̍k-to̍k Siōng-tè chiah ōe hō͘ iau-gō ê lêng-hûn tit-tio̍h pá kap móa-chiok.
590khóan ê hóan-hóe sī kan-ta āu-pái m̄-káⁿ koh chòe nā-tiāⁿ bōe-ōe hō͘ hit-ê koh-o̍ah, ia̍h bōe-ōe chòe lâi pó͘ tit. To̍k-to̍k Siōng-tè
591bōe-ōe chòe lâi pó͘ tit. To̍k-to̍k Siōng-tè ōe sià-bián góa, ia̍h hō͘ hut-jiân tú-tio̍h sí chit ê lâng ê lêng-hûn ū ki-hōe thang koh-o̍ah
592thang koh-o̍ah tī lâi-sè. Chhin-chhiūⁿ án-ni, thâi lâng ê lâng kap hō͘ lâng thâi ê lâng lóng ōe tit-kiù.
593 kong-hāu, hóan-tńg koh khah pháiⁿ, nā-sī sià-bián hóan-tńg ōe hō͘ i hóan-hóe kóe-pìⁿ.
594 kú nā tùi pa̍t hong-bīn lâi khòaⁿ, nā kā i sià-bián, hóan-tńg hō͘ i khah ū ki-hōe thang chòe pháiⁿ; nā-sī hêng-ho̍at, i chiū ōe kóe
595sī bia̍t-bô. In-ūi Siōng-tè ēng i ê thiàⁿ lâi chhòng-tsō lâng, hō͘ in ū tì-sek, châi-tiāu, kám-kak thang kap Siōng-tè kau-pôe, lâi hióng
596thau-the̍h pa̍t lâng ê mi̍h chòe hoaⁿ-hí. Só͘-í lán nā beh tit-kiù, hō͘ Siōng-tè ê chí-ì chiâⁿ tī tōe-ni̍h chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ-ni̍h, tio̍h
597thâu iā-sī án-ni; pē-bú hó-pháiⁿ ê sèng-chit bōe-ōe liû-thôan hō͘ in ê kiáⁿ-sun, gín-á ê phín-keh khah-chōe sī tùi in ê kiâⁿ-ta̍h
598sī tē-kiû kiâⁿ kàu Ji̍t-thâu kap ge̍h ê tiong-kan só͘-tì. Nā-sī hō͘ pa̍t-hāng mi̍h ê ńg kā lán khàm teh ê sî, lán chiū bô chek-jīm
599-jiân khí o͘-hûn, kui-thiⁿ o͘ ba̍k-ba̍k ê khóan, lán ê sim-koaⁿ nā hō͘ chōe-ok lâi tì-kàu o͘-ba̍k-ba̍k, hit-tia̍p lán chiū ū chek-jīm.
600mi̍h hâng-ho̍k tī khang-hu, m̄-sī i ê kam-gōan, chiū-sī tùi hit ê hō͘ i hâng-ho̍k--ê; sī teh ǹg-bāng liân siū-tsō ê mi̍h iā beh tit-tio̍h
601ê só͘-chāi. I hoaⁿ-hí tī hoe teh chhái-bi̍t; chóng-sī ū-sî ōe hō͘ ti-tu kā i tèng. Tèng chi̍t ē thiàⁿ--teh, i chiū hūn-khì, āu-lâi
602thiⁿ tng kôaⁿ ê sî ū chi̍t chiah tōa chiah chiáu hioh tī chi̍t ê teh hō͘ chúi lâu ê sí mi̍h, tī hia hit chiah chiáu ti̍t-ti̍t teh, ti̍t-ti̍t
603 Tī gâu lo̍h seh ê só͘-chāi, Siōng-tè ū siúⁿ-sù pe̍h ê i-chiûⁿ hō͘ pe-khîm cháu-siù thang chhēng, hō͘ in pe̍h chhin-chhiūⁿ seh, thang siám
604-tè ū siúⁿ-sù pe̍h ê i-chiûⁿ hō͘ pe-khîm cháu-siù thang chhēng, hō͘ in pe̍h chhin-chhiūⁿ seh, thang siám-pī tùi-te̍k ê hām-hāi. Siat-sú
605(4) Kò͘-kí ê lâng sī teh chhē sí-lō͘, in-ūi Siōng-tè ū hō͘ lán ê châi-tiāu kap khùi-la̍t sī beh pang-chān lī-ek pa̍t-lâng.
606 chhōa-lō͘, bô lâng pang-chān, iáu-kú ōe koh pe tò-khì khah chá hō͘ lâng lia̍h tio̍h ê só͘-chāi. Che chiū-sī tùi i ê pún-sèng ê tì
607kap ín-chhōa, lī-khui chiām-sî ê sè-kan, kàu Siōng-tè pī-pān beh hō͘ lán éng-óan ê chhù, chiū-sī Thian-tông.
608thang chiâⁿ sûn-kiat lâi tit-kiù. Chúi ōe sóe kim-gûn ê gōa-phê hō͘ i chheng-khì; chóng-sī bōe-ōe sóe i ê lāi-bīn. To̍k-to̍k hé chiah
609-bīn. To̍k-to̍k hé chiah ōe cheng-liān kim-gûn kàu chheng-khì. Beh hō͘ lán ê lêng-hûn tit-tio̍h ôan-chôan ê sûn-kiat, chiū-sī lia̍h Sèng
610tiong-kan in chòe ko-siōng ê kang, chiū-sī thôan chín-kiù ê hok-im hō͘ bān-bîn. Chóng-sī Iâ-so͘ siū sí tâi lo̍h thô͘ ê sî, in ê ǹg-
611keng sí lah; m̄-kú I tùi sí koh-o̍ah, tī kúi-nā só͘-chāi chhut-hiān hō͘ in khòaⁿ-kìⁿ. Ū chi̍t pái I chhut-hiān tī Ka-lī-lī ê hái-piⁿ, hō͘
612hō͘ in khòaⁿ-kìⁿ. Ū chi̍t pái I chhut-hiān tī Ka-lī-lī ê hái-piⁿ, hō͘ Pí-tek khòaⁿ-kìⁿ, i sûi-sî jīn-tio̍h sī Chú Iâ-so͘; chóng-sī ūi
613) Tio̍h khiam-sùn, bo̍h-tit lia̍h ka-kī chòe khoa-kháu, khoa-kháu ōe hō͘ lâng lī-khui chin-lí, kàu-bé chiū-sī sí. Sui-bóng lán ū pí lâng
614Tī chèng-tī hong-bīn, in cho̍at-tùi bòai hō͘ gún hiáng-siū-tio̍h jīm-hô chū-iû kap bîn-chú, in si̍t-hêng ap-pà
615in chiâⁿ bô-chêng teh thâi gún ài kok-ka ài bîn-cho̍k ê lâng, in hō͘ gún ta̍k-pái kek-bēng khí-gī lóng ài lâu chin chōe huih.
616 làu-phâu, tâu-hâng--ê tâu-hâng. Án-ne, in m̄-tāⁿ bōe-tàng "pó-hō͘" gún ê kok-ka, tian-tó tī 5-nî lāi-tóe, kā gún chhut-bōe hō͘ Ji̍t
617"pó-hō͘" gún ê kok-ka, tian-tó tī 5-nî lāi-tóe, kā gún chhut-bōe hō͘ Ji̍t-pún 2-pái.
618-kok-lâng ùi Ji̍t-pún-lâng ê kaⁿ-ga̍k lāi-tóe kiù--chhut-lâi, pó-hō͘ in ê sìⁿ-miā kap châi-sán.
619iōng chôan-pō͘ ê le̍k-liōng, sìⁿ-miā kap châi-sán, kian-koat lâi ûi-hō͘ chit-ê chū-iû kap to̍k-li̍p ê koan-lī!
620-ūi tóng-gôan sian-chìn tông-chì thià?-thàng chai-pôe ê ē-bīn, hō͘ góa ū chit-ê ki-hōe lâi tan-jīn chú-úi chit-ê chit-bū. Tī chia
621sian-chìn tông-chì ē-tàng sûi-sî kā Tóng-pō͘ phoe-pêng chí-kàu, hō͘ lán ê Tóng-pō͘ ē-tàng kēng-ka chìn-pō͘ kap sêng-tióng.
622chioh-tio̍h o̍ah-tāng ê kí-pān lâi pó-chhî kap siā-thôan liông-hó hō͘-tōng ê koan-hē, khok-tōa pún-tóng chiap-chhiok ê chân-bīn, kian-kò͘
623pō͘ hi-bāng ē-tàng chò kàu bîn-ì kap tóng-ì ko͘-thong ê pê?-tâi, hō͘ chhī-hú ê si-chèng ē-tàng kēng-ka hù-ha̍p bîn-ì ê kî-thāi, í
624B: Hò! Sī an-ni ò͘. Hō͘ lí chin tio̍h bôa.
625Kiáⁿ-sài tha̍k 南京 ê 大學法科 pi̍t-gia̍p, si̍t-chāi ē sái ti̍t chò piān-hō͘-sū, m̄-kú lâng in tō siūⁿ kóng, tō ū ê lâng, m̄-bián chò he, ke
626ji̍p kàu,kiaⁿ lín hiâm. Thiaⁿ kóng lín sìn-kàu ê lâng bô ài kè hō͘ bô thiaⁿ tō-lí ê lâng, chiah m̄-káⁿ lâi kā lí kóng.
627B: Á-sái thàm-thiaⁿ, siuⁿ thàm-thiaⁿ, hó chhin-chiâⁿ ē hō͘ lâng lōng sòa khì. Góa sìn-iōng lí tō-hó.
628gôan chin ū lí-kái, kiaⁿ liáu hó chhin-chiâⁿ nā kóng siuⁿ kú, ē hō͘ lâng lōng sòa khì, hó sū ài khah kín--leh, só͘-í ū kau-tāi góa
629kiáⁿ-sài saⁿ, iā chit 5 bān táⁿ in chò pâng-lāi ke-si, iā chit-ê hō͘ lí âng.
630 bô to m̄-bián--leh, chhī cha-bó͘-kiáⁿ m̄ tō chhin-chhiūⁿ lí. Taⁿ hō͘ lí ló͘-la̍t, chin chat-chō lí, góa beh tńg-lâi khì.
631B: Bē--noh, hō͘ lí chin tio̍h-bôa, chiah koh lâi chē, iā hit-pêng bān-sū chiah pài
632 góa tō bô iàu-kín. Lí bô lia̍h tō-lí chò iàu-kín, hóan-tńg hō͘ chîⁿ-châi miâ-siaⁿ kap tē-ūi bê khì.仁愛姐kè 陳kà, kiám bô chin hó
633sī chin hó-gia̍h, in-ūi tiōng-hu bô sìn Chú, hòng- tōng, mê-ji̍t hō͘ tiōng-hu phah, chhiⁿ-chhám kàu sí. A-bó! Lí kiám bô khòaⁿ-kìⁿ?
634 A-bó! Lí kiám bô khòaⁿ-kìⁿ? Lí sī góa ê lāu-bú, kiám thang hō͘ góa khì chhiⁿ-chhám.
635kóng, nā chhōa liáu beh kap lán sìn Chú. Góa iā kap in phín tō hō͘ lí chū-iû lé-pài in to ū ìn lán .
636 lah. Bē Sìn-tit. 淑媛sàng kè 高kà, bē chò ê sî mā phín kóng beh hō͘ i lâi lé-pài, hó-giân hó-súi, chèng-keng chi̍t-ē kiat-hun liáu-āu
637 chi̍t-ē kiat-hun liáu-āu, siū in ta-ke khu-sok, chi̍t kha-pō͘ iā m̄ hō͘ i lâi lé-pài. A bó! Lí kiám m̄-chai, kiám thang hō͘ góa khì ji̍p
638-pō͘ iā m̄ hō͘ i lâi lé-pài. A bó! Lí kiám m̄-chai, kiám thang hō͘ góa khì ji̍p chit-khóan o̍ah tē-ge̍h!!
639lí, m̄ kiaⁿ lí ke̍k, lín-pē sī siūⁿ kóng sàn-chhia̍h kan-khó͘ beh hō͘ lí khì hù-kùi--leh, koh hó-ì ōaⁿ lí khiok-ì. Lí chiah kā ke̍k
640B: Lí beh ke̍h góa, góa koh kan-ná m̄ hō͘ lí ke̍h. Góa khòaⁿ hó tō hó, bô lí ê tāi-chì. Tiāⁿ iā í-keng
641B: He bô iáⁿ. (the̍h tiāⁿ hō͘ i khòaⁿ )
642kàu tio̍h chiong 1 ji̍t hiàn chò sèng, siú an-hioh lé-pài chiah bē hō͘ mô͘-kúi bê khì, ǹg-bāng lí 6 ji̍t kan gâu chò kang, āu lé-pài
643siuⁿ kóng kiaⁿ liáu sàn-chhia̍h kan-khó͘ beh kéng 1 ê khah hó-kòe ê hō͘ i, khì hó-miā thang chhin-chhiūⁿ lâng. I kan-taⁿ m̄, teh kap góa hoan
644牧: Hō͘! Sī án-ni ò͘! Kiáⁿ-sài in sī bī sìn-chiá sī bô?
645thiàⁿ i ê sin-thé nā-tiāⁿ. Lí tio̍h koh siūⁿ i ê lêng-hûn, nā kè hō͘ hit-khóan ka-têng sī chhin-chhiūⁿ 1 châng hoe chai tī chhì-phè ê
646tiong-kan koh siūⁿ khòaⁿ-māi leh! M̄-thang sûi-piān, kiaⁿ liáu āu-ji̍t hō͘-hóe put-ki̍p.
647chīn la̍t thè lí ê cha-bó͘-kiáⁿ kî-tó, hō͘ i ū khùi-la̍t, thang sèng kòe chit-tiâu 十字架 ê lō͘. Taⁿ góa tio̍h
648pîn-pâi, chò lí hiòng-chêng bián khòa-ì. Taⁿ gōan Chú sù-hok pó-hō͘ lí .
649lâng ê ke-lāi- tāi. Cha-bó͘-kiáⁿ góa ê , lí iā thài góa beh kè hō͘ siáⁿ lâng, 奇kah 看著.
650si̍t góa bô siūⁿ bô chheh, góa ná-siūⁿ ná-chheh, koh chhōa kah chit hō͘ lo̍h-kàu--ê, nî-á cheh-á m̄-chai pòaⁿ-hāng bô beh kā lán sio-hiuⁿ
651S: Lí kám-siā Siōng-tè hō͘ Ma-ma thiaⁿ leh!
652K: Thiⁿ-pē Siōng-tè, góa kám-siā lí hō͘ góa tha̍k-chheh ū tì-sek, chhì-giām hó sêng-chek, kám-un khò Chú
653thang chū-ko. Lí ê pak-tó͘ káⁿ ē iau, ma-ma sa̍h chiah-ê hân-chû hō͘ lí chia̍h, pa̍t-lâng ū piáⁿ thang chia̍h, ma-ma bô piáⁿ thang hō͘ lí
654chû hō͘ lí chia̍h, pa̍t-lâng ū piáⁿ thang chia̍h, ma-ma bô piáⁿ thang hō͘ lí chia̍h, lí m̄-thang òan-hūn ma-ma hè .(lāu ta-ke chhut-lâi)
655K: A-má ji̍p lâi khì pâng-nih, tòa chia ài-hō͘ kôaⁿ-tio̍h! (khan A-má 入去)
656S: A-bó, hō͘ lâng chhiàⁿ-thīⁿ chit-niá saⁿ í-keng thiⁿ hó lah, lí the̍h khì hō͘
657hō͘ lâng chhiàⁿ-thīⁿ chit-niá saⁿ í-keng thiⁿ hó lah, lí the̍h khì hō͘ 洋服店.
658S: Chin sit-lé, chit-chūn lāi-bīn to bô- chîⁿ, chhiáⁿ koh hō͘ góa khoan-ān leh, āu-ji̍t nā ū chiah hō͘ lí.
659 to bô- chîⁿ, chhiáⁿ koh hō͘ góa khoan-ān leh, āu-ji̍t nā ū chiah hō͘ lí.
660 chi̍t-chōa kā lí ān-kòe chi̍t-chōa. Taⁿ chit-chōa chhiáⁿ lí koh hō͘ góa ān chi̍t-ē, āu-ji̍t góa nā niá kang-chîⁿ tek-kha hêng lí.
661S: Pài-thok leh--lah, hō͘ góa ān lì lah.
662X 2: Bián kóng,(the̍h lāi-bīn ê khì-kū) nā bô, che hō͘ góa chò chún-tǹg.
663S: A-kheng, lí hit 20 kho͘ kang-chîⁿ seng hō͘ góa.
664: Beh thài ū. A-bú chi̍t-kóa chhiú-chí, liān-á, saⁿ-á-kûn lóng hō͘ lín A-pa the̍h khì tǹg liáu-liáu leh.
665chhēng, hó-mi̍h thang chia̍h, sì-kòe thit-thô. A-bú lóng bē thang hō͘ lí chhin-chhiūⁿ lâng.
666H: Ó͘-ì! The̍h chîⁿ hō͘ A-kheng khì bé hun, beh hit-hō siang-hí--ê, iā sòa kōaⁿ chi̍t-kòan
667S: M̄-thang the̍h-khì lah. Hit-niá chè-ho̍k hō͘ lí the̍h khì, chit-ê gín-á beh chhēng siáⁿ-hòe? Pa̍t-mi̍h bóng the̍h
668ê Chú ah! Kiû lí lîn-bín siàu-liām góa 10 tang kú ê ba̍k-sái. Hō͘ Lia̍p-sat-lō͘ koh o̍ah ê Chú ah! Kiû lí hō͘ góa ê tiōng-hu koh
669tang kú ê ba̍k-sái. Hō͘ Lia̍p-sat-lō͘ koh o̍ah ê Chú ah! Kiû lí hō͘ góa ê tiōng-hu koh o̍ah, lí ū hō͘ A-gû-tīn hóan-hóe kiám bē hō͘
670lō͘ koh o̍ah ê Chú ah! Kiû lí hō͘ góa ê tiōng-hu koh o̍ah, lí ū hō͘ A-gû-tīn hóan-hóe kiám bē hō͘ góa ê tiōng-hu hóan-hóe mah? (Hong
671hō͘ góa ê tiōng-hu koh o̍ah, lí ū hō͘ A-gû-tīn hóan-hóe kiám bē hō͘ góa ê tiōng-hu hóan-hóe mah? (Hong-liû ji̍p lâi kiàn-siàu khiā tī
672H: A-kheng! A-pa 10 tang kú tùi lín chin put-chū, hō͘ lín siū-khó͘ móa-móa, lín tio̍h sià-bián A-pa ê gû-gōng ……
673Lí sī teh hoaⁿ-hí sím-mi̍h, sī sím-mi̍h lâng teh chò hó sū? Kóng hō͘ góa thiaⁿ, góa iā beh kap lí hoaⁿ-hí.
674A: Hō͘ lí chhai khòaⁿ?
675A: Góa kóng hō͘ lí thiaⁿ, chit ê lāu-pē m̄ sī pa̍t-lâng, chiū-sī Thiⁿ-pē Siōng-tè
676A: Lí m̄-bián tio̍h-kip, thiaⁿ góa bān-bān kóng hō͘ lí thiaⁿ, chit ê Iâ-so͘ tú-tú 1959 nî chêng, chhut-sì tī Iû-thài
677kok, Lô-má kok-ông bēng-lēng Iû-thài lâng tńg-khì pún-siâⁿ chō hō͘-kháu, Iâ-so͘ ê pē-bó sī Pek-lī-hêng siâⁿ ê lâng, só͘-í tio̍h
678B: Lí iā ōe-hiáu chhiùⁿ, chhiùⁿ hō͘ góa thiaⁿ hó--m̄.
679io̍h kap pó-pòe, bô hiâm lô-khó͘, put-óan chhian-lí, lâi kòng-hiàn hō͘ Iâ-so͘, só͘-í góan kin-á-ji̍t, khèng-chiok Sèng-tàn, sàng hó-mi̍h
680Iâ-so͘, só͘-í góan kin-á-ji̍t, khèng-chiok Sèng-tàn, sàng hó-mi̍h hō͘ lâng, iā-sī o̍h chit ê, kì-liām tông-ji̍t hia ê phok-sū tùi Iâ-
681 chhēng súi-súi, khì lé-pài-tn̂g, koh the̍h tōa-pau sè-pau ê mi̍h hō͘ lâng.
682 pàng-sak ka-kī ê sìⁿ-miā, chòe sè-kan lâng ê chōe ê tài-kè, hō͘ sè-kan lâng tit pêng-an.
683liáu lah, chiah ê lé-mi̍h, m̄-nā piáu-sī góan ê khòai-lo̍k, iā ài hō͘ pa̍t-lâng ū hūn tī khòai-lo̍k, koh hō͘ hiah ê kan-khó͘ lâng.
684góan ê khòai-lo̍k, iā ài hō͘ pa̍t-lâng ū hūn tī khòai-lo̍k, koh hō͘ hiah ê kan-khó͘ lâng.
685kóaiⁿ-á, thok chi̍t ê, thok chi̍t ê). Chioh-kòe leh, chioh-kòe leh, hō͘ góa chit ê chheⁿ-mê lâng kòe leh, thiaⁿ kóng se-iûⁿ lâng tī chia
686A: (chhun-chhiú khì khan) Chhiáⁿ lâi chē, kiâⁿ hō͘ hó.
687A: Hō͘ góa thiⁿ-lō͘ jīn-tit chin.
688Chheⁿ: Hō͘ góa thiⁿ-lō͘ jīn-tit chin.
689A: Lí koh ke the̍h chi̍t-pau khì, thang pun hō͘ pa̍t-lâng, hō͘ i kap lí saⁿ-kap hoaⁿ-hí.
690A: Lí koh ke the̍h chi̍t-pau khì, thang pun hō͘ pa̍t-lâng, hō͘ i kap lí saⁿ-kap hoaⁿ-hí.
691Chheⁿ: Khó-í khó-í, góa it-tēng ōe pun hō͘ pa̍t ê. (thè-tiûⁿ ná chhiùⁿ-koa).
692tī lín lāi-bīn ū sím-mi̍h teh khèng-chiok Sèng-tàn, koh ū mi̍h beh hō͘ lâng, chhiáⁿ mn̄g góa lâi ōe siuⁿ bān bē?
693pái leh, pōng tio̍h góa ê keh-piah ê Ông chheⁿ-mê ê, the̍h 2 pau mi̍h hō͘ ke-lō͘ ê sàn-hiong gín-ná, koh teh chhiùⁿ koa chin khòai-lo̍k, i kā
694 chhiùⁿ koa chin khòai-lo̍k, i kā góa kóng che mi̍h sī tùi lí chia hō͘ i ê, koa iā-sī tùi lí o̍h ê, só͘-í góa iā siūⁿ kóng lâi o̍h koa
695sui pái-kha chin kan-khó͘, chôan-lêng Kiù-chú hû-chhî góa. (liām hō͘ pái-kha ê tòe, tiāu kap chêng ê sio-siāng).
696chiok Sèng-tàn, só͘-í góan chiah sàng lí mi̍h, chhiáⁿ lí iā sàng hō͘ pa̍t lâng, hō͘ in iā hoaⁿ-hí.
697só͘-í góan chiah sàng lí mi̍h, chhiáⁿ lí iā sàng hō͘ pa̍t lâng, hō͘ in iā hoaⁿ-hí.
698hiâⁿ ê bīn) Pí che khah kan-khó͘ ê,...... thái-ē hiah hó, lí kóng hō͘ góa thiaⁿ.
699kiâⁿ tio̍h lō͘ kan-khó͘ kan-khó͘) Thiaⁿ kóng chit lāi-bīn ū mi̍h beh hō͘ lâng, ū-iáⁿ bô? Góa iā ài.
700Khit: Lí chit ê A-peh-à chin hó, hō͘ lí hoat-châi hoat-hok, kiáⁿ-sun chē-chē. (ti̍t-ti̍t kā i tìm-thâu)
701Khit: Tàu-tí sī sím-mi̍h koa leh, hō͘ góa lâi o̍h.
702o̍ah-chúi, bē iau bē chhùi-ta bē siān, chi̍t-lō͘ ǹg-bāng Chú pó-hō͘, kóaⁿ-kín khí-lâi bô hôe-kò͘, góa sui sòng-hiong chin kan-khó͘,
703Khit: To-siā to-siā, ǹg-bāng Iâ-so͘ pó-hō͘ lí hoat-châi, hoat-hok, chē-kiáⁿ chē-sun. (siūⁿ-siūⁿ leh) Á-bô lí
704: Bô iàu-kín, lí lóng the̍h khì, nā-sī chia̍h bē-liáu, thang pun hō͘ pa̍t-lâng chia̍h, kà pa̍t lâng iā ōe-hiáu khòai-lo̍k.
705khèng-chiok Sèng-tàn ê ì-sù lah, m̄ sī ǹg-bāng lâng sàng mi̍h-kiāⁿ hō͘ góa, góa iā beh sàng mi̍h-kiāⁿ hō͘ lâng, hō͘ hiah ê lâng só͘ khòaⁿ
706 ǹg-bāng lâng sàng mi̍h-kiāⁿ hō͘ góa, góa iā beh sàng mi̍h-kiāⁿ hō͘ lâng, hō͘ hiah ê lâng só͘ khòaⁿ m̄ kìⁿ ê, bô pêng-iú ê lâng,
707lâng sàng mi̍h-kiāⁿ hō͘ góa, góa iā beh sàng mi̍h-kiāⁿ hō͘ lâng, hō͘ hiah ê lâng só͘ khòaⁿ m̄ kìⁿ ê, bô pêng-iú ê lâng, kà in iā kap
708chì-kôaiⁿ-ê ê kiáⁿ, Chú Siōng-tè beh ēng I ê chó͘ Tāi-pi̍t ê ūi hō͘ I, I beh chòe ông tī Ngá-kok ê ke kàu tāi-tāi, I ê kok iā bô kiông
709pi-bî ê lâng, I seng in chòe kôaiⁿ. Iau ê lâng I beh ēng hó-mi̍h hō͘ in chia̍h kàu pá, pù ê lâng I hō͘ in khang-khang tò-khì, I hû-chō͘
710 Iau ê lâng I beh ēng hó-mi̍h hō͘ in chia̍h kàu pá, pù ê lâng I hō͘ in khang-khang tò-khì, I hû-chō͘ I ê lô͘-po̍k Í-sek-lia̍t, lâi kì
711-chō͘ I ê lô͘-po̍k Í-sek-lia̍t, lâi kì-liām lîn-bín, lâi si-lo̍h hō͘ A-pek-la̍h-hán kap i ê hō͘-è kàu éng sè-tāi.
712lia̍t, lâi kì-liām lîn-bín, lâi si-lo̍h hō͘ A-pek-la̍h-hán kap i ê hō͘-è kàu éng sè-tāi.
713thó͘, bô kiu sī siang-thâu-thó͘, à hó à, lóng-chóng kiu nò͘ kiu-kiu hō͘ i chi̍t-pak-tó͘. (少??????笑????良????)
714天長: Bo̍h-tit kiaⁿ, in-ūi góa pò lín tōa hoaⁿ-hí ê hó siau-sit hō͘ peh-sìⁿ lóng ū hūn, in-ūi kin-á-ji̍t tī Tāi-pi̍t ê siâⁿ í-keng
715kìⁿ chi̍t ê eⁿ-á ēng pò͘ pau, khùn tī chô-ni̍h-ê, chit ê chiū sī hō͘ lín chòe kì-hō.
716牧2: Sím-mi̍h kóng “Pò lán tōa hoaⁿ-hí ê sū, hō͘ lóng-chóng ê lâng chai-iáⁿ,” sím-mi̍h kóng “在大衛之城lò͘”, chi̍t ê Kiù
717ēng sêng-sim the̍h pó-pòe lé-mi̍h n̂g-kim, jú-hiuⁿ kap bu̍t-io̍h, hiàn hō͘ sin ông bô pó-sioh.
718 tōa-pō͘ beh kín tńg-khì. (幕chiū koaiⁿ khí-lâi, tiān-hóe chhòng hō͘ khah àm).
719kiâⁿ ná kóng) Chhám-lah, chhám-lah, thiⁿ teh o͘ chhin-chhiūⁿ beh lo̍h hō͘, góa bô hō͘-sòaⁿ beh án-chóaⁿ! (tiān-hóe chhòng hō͘ sih-lè sih-
720 Chhám-lah, chhám-lah, thiⁿ teh o͘ chhin-chhiūⁿ beh lo̍h hō͘, góa bô hō͘-sòaⁿ beh án-chóaⁿ! (tiān-hóe chhòng hō͘ sih-lè sih-lè, chhin-chhiūⁿ
721chhiūⁿ beh lo̍h hō͘, góa bô hō͘-sòaⁿ beh án-chóaⁿ! (tiān-hóe chhòng hō͘ sih-lè sih-lè, chhin-chhiūⁿ sih-nà, koh kòng ian-tháng chhòng hō͘
722 hō͘ sih-lè sih-lè, chhin-chhiūⁿ sih-nà, koh kòng ian-tháng chhòng hō͘ chhin-chhiūⁿ lûi teh tân ê khóan, A-gī chiū chin kiaⁿ ê khóan-sit
723Sìn-hiông ê, chit 10 kho͘ sī in pa-pa sak-chhia lâi thàn ê chîⁿ beh hō͘ i the̍h lâi kau ha̍k-hāu hùi, lí án-ni kā i thau-the̍h khì, chin m̄
724i ê chheh chhut lâi chhōe i 10 kho͘, tī chit ê sî piáu-chêng tio̍h hō͘ i ōe chhin-chhiūⁿ teh tio̍h-kip teh chhōe ê khóan, tú-tú hit ê sî
725S: Góan pa-pa 10 kho͘ beh hō͘ góa kau ha̍k-hùi góa ōe kì-tit sī khǹg tī chit chheh-pau lāi, sòa
726khì. (2 lâng ná kiâⁿ A-gī chiū chiong i só͘ tú-tio̍h ê lóng kóng hō͘ Sìn-hiông thiaⁿ 2 lâng ná kóng ná thè-tiûⁿ).
727 góa chhōa ga̍h chit-ê sim-pū, chin put-hàu koh kiau-thâu. Tian-tò hō͘ góa teh khì-tn̂g ló͘-tō͘, chia̍h beh chia̍h, sat-bó m̄-ài lia̍h. Pùn
728thiàⁿ sè-kiáⁿ ê sim lâi thiàⁿ-sioh chit-ê lāu-tōa lâng, iau chiū hō͘ i chia̍h, àm chiū hō͘ i khùn, sòa kā i kah phōe, kôaⁿ chiū kā i
729lâi thiàⁿ-sioh chit-ê lāu-tōa lâng, iau chiū hō͘ i chia̍h, àm chiū hō͘ i khùn, sòa kā i kah phōe, kôaⁿ chiū kā i chhēng saⁿ, lāu-lâng nā
730chi̍t ê lâng ê li̍p-tiûⁿ, lán eng-kai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ lâi tiau-hô, hō͘ lán ê ka-têng ē hô-pêng , chiâⁿ-chò Ki-tok-hòa bí-bóan ê ka-têng
731teh put-pêng ê tiûⁿ-bīn, kai-chài tùi-tī hāu-siⁿ ê gâu tiau-hô, hō͘ lán iā thang khòaⁿ-kìⁿ in bí-bóan hēng-hok ê ka-têng. Sio̍k-gú
732(Chú-tôe khek khai-sí tôaⁿ ê sî tio̍h hō͘ chi̍t ê gín-ná ê ián-ôan lâi kóng chit ê sū-giân, chit ê chú-
733tī góan ê hâng-lia̍t(行列)ê āu-bīn tè góan kiâⁿ kàu bé-chô hia, hō͘ lán koh chi̍t piàn hôe-sióng tī Pek-li-hêng siâⁿ thâu chi̍t pái ê
734修士)kiâⁿ kūn ê sî, I chìn-chêng kap I saⁿ tú, chiong nâ-lāi ê mih hō͘ I khòaⁿ. Chiah ê siu-sū chiū
735Hoat-lân-se: Jîn-pún, hē hō͘ hó-sè!
736Lí-ô͘: Góa siūⁿ kìm chia̍h ê sū bē-ē hō͘ lí hiah-nih siong-sim chiah tio̍h, Sian-siⁿ, chhin-chhiūⁿ lán lóng ū
737-siⁿ, chhin-chhiūⁿ lán lóng ū hūn tī pa̍t hāng sū, chhiáⁿ lí iā hō͘ góan ū hūn tī lí pi-siong ê sim-chêng.
738siū-tio̍h chho͘-ló͘ bô chêng ê khóan-thāi ê sî, cháiⁿ-iūⁿ lâi pó-hō͘ Má-lī-a hō͘ I bô siū hân-léng.
739ló͘ bô chêng ê khóan-thāi ê sî, cháiⁿ-iūⁿ lâi pó-hō͘ Má-lī-a hō͘ I bô siū hân-léng.
740kū chhiⁿ-chhìn ê bé-tiâu lāi, chí-ū gû kap bé ê chhóan khùi ē hō͘ in tit-tio̍h un-lóan.
741jiân chin iau, iáu-kú in bô chia̍h hiah ê chháu, lâi lâu ta chháu hō͘ Siōng-tè ê Kiáⁿ, chòe chit ê un-lóan ê bîn-chhn̂g.
742Chiā: O͘h! góa lóng m̄-chai chiah ê sū, chóng-sī lí hō͘ hit ê kò͘-sū tī góa ê thâu-náu tiong koh o̍ah khí-lâi lah. Sian
743O͘h! Si̍t-chāi chin siān, chhiáⁿ tāi-ke lâi hioh-khùn tia̍p-á-kú, hō͘ góa ê lāu kut-thâu hioh-khùn leh.
744(Tī chit bō͘ ê tiong-kan khah hó hō͘ khah chōe lâng chham-ka, kî tiong pau-kâm khit chia̍h, Má-lī-a, Bí-
745teh pò͘-tì lán ê chhù beh ngiâ-chih I, m̄-kú sīt-chāi ū sî oh-tit hō͘ lán siong-sìn, I chin-chiàⁿ ū ūi lán lâi kàu sè-kan.
746Lú chheng: Si̍t-chāi ū iáⁿ, beh hō͘ chhin-chhiūⁿ lán chiah-nih chheng-hân koh sòng-hiong ê siong-sìn, si̍t
747sih ê sòng-hiong lâng, m̄-kú lán chêng pái tú-tio̍h i ê sî i bat hō͘ lán mī-pau.
748chit ê chhiⁿ-mî lâng kap gín-ná chin iau, Jîn-pún, chiong chòe hó ê hō͘ in (Jîn-pún chiū chiàu án-ni chòe).
749Chôan-thé: Chhiáⁿ chiok-hok góan, chhiáⁿ chiok-hok góan, hō͘ góan bô tú-tio̍h kè-thâu kôaⁿ.
750 hit ê sī chin ê thiàⁿ beh kap sòng-hiong siāng-sî lâi, thiàⁿ beh hō͘ it-chhè ê sū chiâⁿ-chòe tiⁿ-bi̍t ê.
751Lú chheng: Hō͘ góan khòaⁿ, góan chiū beh siong-sìn.
752Chhiⁿ: Góa iā bô beh lo̍k-hō͘.
753Hoat: Chin hoan-gêng, lín lóng thang lâi, khah-kín tńg-khì pò hō͘ lín ê ma-ma chai, m̄-thang siū òaⁿ khòai-lo̍k ê Sèng-tàn kūn lah.
754Hō͘ góa móa-chiok koh chhiong-móa khùi-la̍t.
755Sī góan ê pó-hō͘-chiá.
756Sī góan ê kôan-tâi kap pó-hō͘ pī-lān-só͘.
757thang o̍h, iáu-kú chit tiâu koa si̍t-chāi bōe pháiⁿ thiaⁿ, chhin-chhiūⁿ hō͘ gín-ná kám-kak chin hoaⁿ-hí ê khóan.
758Bú: Pa-pah m̄-thang kan-khó͘ sim, Lô-piat, m̄-thang hō͘ pa-pah kan-khó͘, chin-chiàⁿ ū iáⁿ lán kin-nî bōe thang pān chhiⁿ-chhau
759Hū: Góa bô ài hō͘ gín-ná khòaⁿ hiah ê bô lō͘-ēng ê súi saⁿ.
760the̍h kúi ki-á chhâ lâi hiâⁿ, góan lâu kúi ê mī-pau kap iûⁿ-lin beh hō͘ lí chòe àm-tǹg.
761Bí: Ma, lí ná ōe beh hō͘ góa kám-kak bô chhù-bī, kim-mî sī Sèng-tàn mî, góa beh khì, góa
762chi̍t ji̍t Bí-ná ōe chhōa Hoat-lân-se Sian-siⁿ lâi chia kóng kò͘-sū hō͘ góa thiaⁿ, iā kóng-khí chit ê lāu-jia̍t ê sū hō͘ góa thiaⁿ!
763chia kóng kò͘-sū hō͘ góa thiaⁿ, iā kóng-khí chit ê lāu-jia̍t ê sū hō͘ góa thiaⁿ!
764Lô : M̄-thang hō͘ i ji̍p-lâi .
765chha̍t-á lâi lán chia chòe sím-mi̍h ? Lán chia ia̍h bô sím-mi̍h thang hō͘ lâng chhiúⁿ.
766beh chòe thâu chi̍t ê kàu ūi ê, chóng-sī góa sòa bê lō͘ khì. ( Hō͘ Hū chi̍t ê gûn-kak-á ) che sī tām-po̍h ì-sù, taⁿ chhiáⁿ mn̄g hit
767tō-sū . Hó, chiong chit ê chîⁿ siu khí-lâi, bîn-á-ji̍t bóe piáⁿ hō͘ gín-ná, iā thang tī Sèng-tàn-choeh khòai-lo̍k leh .
768jiân góa chit ê cha-bó͘ gín-ná thang chhōa góa khì, iáu-kú àm-lō͘ hō͘ i kiaⁿ tio̍h .
769chhiáⁿ lín tāi-seng chē, lâi hang hé leh. ( Bí-ná kap lāu-bú chhòng hō͘ in hang-hé, koh phâng-mi̍h hō͘ in chia̍h )
770 hé leh. ( Bí-ná kap lāu-bú chhòng hō͘ in hang-hé, koh phâng-mi̍h hō͘ in chia̍h )
771Chhiⁿ: To-siā lín, m̄-kú góan tio̍h khah kín khì, phah-sǹg, chhiáⁿ hō͘ góa chi̍t poe tê chiū hó, Má-lī-a, lán tio̍h khah kín lâi-khì .
772Bí: Ma, che sī chin kî-biāu ê sū, hō͘ góa khì lah .
773Bí : Lí kap góa lâi khì, hō͘ pa-pah kap Lô-piat kò͘ chhù .
774chhōa I khì, pa-pa sûi-sî ōe tńg lâi, lín khì tńg-lâi chiah kóng hō͘ góa thiaⁿ chiū hó .
775Bú: Ū lâng kap i chò-hóe lâi, Bí-ná khui-mn̂g hō͘ in ji̍p-lâi, gōa-bīn chin kôaⁿ! ( Lāu-pē tńg-lâi ) .
776 ( Ôan-gōe ná liām Sam-ūi it-thé ê miâ ná hiat saⁿ ê gûn-kak-á hō͘ Lô-piat ) .
777chin giâm-hat . Gōan Siōng-tè sià-bián góa, taⁿ Hoat-lân-se Sian-siⁿ hō͘ góa pìⁿ-chiâⁿ khah jîn-chû ê lâng, í-chêng góa ê só͘ chòe kám
778chóng-sī in-ūi thiàⁿ Siōng-tè, chiong ka-kī ê mi̍h-kiāⁿ lóng pun hō͘ lâng.
779Lô: Hit ê ôan-gōe thài bōe sàng chîⁿ khì hō͘ i ?
780Bí: Ū, hit ê ôan-gōe siông-siông sàng-chîⁿ khì hō͘ i, chóng-sī I lóng-chóng khì sàng hō͘ pa̍t-lâng neh.
781siông-siông sàng-chîⁿ khì hō͘ i, chóng-sī I lóng-chóng khì sàng hō͘ pa̍t-lâng neh.
782chô, tī hia ia̍h ū chin ê gû kap lû, pa-pah, Hoat-lân-se sian-siⁿ beh hō͘ góan tāi-ke khòaⁿ tī Sèng-tàn hit chá-khí, Iâ-so͘ chhut-sì hit sî
783so͘ chhut-sì hit sî lōa léng koh ko͘-toaⁿ, góan beh tòa lé-mi̍h hiàn hō͘ Sèng-eⁿ ,chhin-chhiūⁿ hit-mê bo̍k-chiá só͘ chòe-ê…, góa iā beh tòa
784Hū: Lô-piat, lí ka-kī hō͘ i, lán tāi-ke lóng beh chò-hóe khì .
785ê thn̂g-á chia̍h liáu, só͘-í góa thang chiong chhun ê thn̂g-á hiàn hō͘ Iâ-so͘. Pa-pah, lí ū sím-mi̍h beh hiàn hō͘ I ?
786 chhun ê thn̂g-á hiàn hō͘ Iâ-so͘. Pa-pah, lí ū sím-mi̍h beh hiàn hō͘ I ?
787Hū: Ma-mah kap góa beh sàng tām-po̍h Ôan-gōe só͘ hō͘ lán ê chîⁿ chòe lé-mi̍h, in-ūi Siōng-tè tùi lán thài hó lah .
788Sù-tô͘ ê phoe--ê, chōe bô sià. Tē-saⁿ tiâu, sàng kaun-chong khì hō͘ sè-swiok8 ê kok--ê, chōe bē sià. Tē-sì tiâu, tùi sè-sio̍k ê kok
789chōe bē sià. Tē-sì tiâu, tùi sè-sio̍k ê kok bé (1) hôan lâi bē hō͘ Ki-tok-kàu kok--ê, chōe iā bē sià.
790tha̍k liáu bô sím-mi̍h ē chheng-chhó, chhiáⁿ lí hoan-e̍k Tek-kok-ōe hō͘ góa thiaⁿ.
791-tio̍h o̍ah.’Khó-kiàn Siōng-tè ê in-tián sī chū-iû, pe̍h-pe̍h pun hō͘ lâng. Sîn-ha̍k-chiá Phok-sū Má-teng Lō͘-tek chhiam-miâ.”Hm! (koh thìm
792kiû Siōng-tè chū-iû ê in-tián. Khó-sioh hiah ê chng-nih lâng khì hō͘ Thiat-chek phiàn--khì. Lán taⁿ tio̍h lâi
793hiaⁿ-tī ah! Góa sui-jiân bô koh tńg-lâi, sui-jiân ūi-tio̍h án-ni ē hō͘ tùi-te̍k hāi-sí, góa sìn lí tek-khak ē thôan chin-lí, siú chèng
794Lêng-khu. Lí seng-khu-piⁿ ū chah Hông-tè só͘ kau-hù ê pó-sin-hō͘-chiò á-bô?
795kì-tit Hû-su Iok-hān (John Huss) iû-gôan ū chah Hông-tè ê pó-sin-hō͘-chiò, iáu-kú tī Khóng-su-tan-su (Con-stance) ê Hōe-gī hō͘ lâng ēng
796pó-sin-hō͘-chiò, iáu-kú tī Khóng-su-tan-su (Con-stance) ê Hōe-gī hō͘ lâng ēng hóe sió sí.
797ê hiā hiah chē, góa iā tio̍h khì Bó͘-lûn. Hû-su Iok-hān sui-jiân hō͘ lâng sio-sí, iáu-kú chin-lí bô siū sio, éng-óan o̍ah tī-teh. (Tāi
798 ah! Lí chhiáⁿ! Tāi-ke kóng, Lí chhiáⁿ! Pêng-an! “Gōan Chú pó-hō͘ lán āu-hōe ū kî!”
799(Pò͘-lî lāi thiaⁿ-kìⁿ chit chat “Gōan Chú pó-hō͘ lán āu-hōe ū kî ê koa. Siaⁿ sè-sè chin hô ).
800. Lí kì-jiân jīn chiah ê chheh sī lí só͘ tù--ê, lí ū beh piān-hō͘ àn-chóaⁿ? á-sī ū beh chhú-siau kúi-phō á-bô?
801hú só͘ kà-sī lâng ê tō-lí kap só͘ kiâⁿ ê bô͘-iūⁿ tōa-pòaⁿ sī hō͘ Ki-tok kàu-hōe ê jio̍k-thé kap sim-sîn pîⁿ-pîⁿ hiú-nōa--ê. Che
802pîⁿ hiú-nōa--ê. Che nā bô kong-kek hóan-tùi, tú-tú sī giâ í-á hō͘ kóe-kha lâi ke-thiⁿ i ê ap-chè. Che iā bē chhú-siau--tit. Tē-saⁿ
803Lō͘-tek. Hōan-nā hō͘ góa ê sim-koaⁿ Hâng-ho̍k ê, nā m̄-sī Sèng-keng ê pîn-kù, piān-sī
804 kóng bêng-bêng ū chē-chē hāng ê mâu-tún kap chha-biū. Góa sī hō͘ Sèng-keng só͘ pa̍k ê lâng. Góa ê liông-sim kap Siōng-tè ê ōe pa̍k
805āu, tùi Lō͘-tek Má-teng put-lūn sī ēng kóng-ōe á-sī kiâⁿ-chò, hō͘ i tòa á-sī lim-chia̍h ê lâng, lóng tio̍h siū giâm-giâm ê hêng-ho̍at.
806Chit chhut ke̍k sī beh hō͘ Chú-ji̍t-o̍h ko-téng kho chò, lâi siá ê. Lāi-iông chiàu sian-seⁿ
807 chhut-sì hit sî ê Iû-thài ê siā-hōe chōng-thài, ia̍h soat-bêng hō͘ ha̍k-seng bêng-pe̍k.
808gôan-khì)‘Á-á-á! Sè-kan thài ē chiah bô sim-sek, ta̍k-ji̍t to teh hō͘ Lô-má koaⁿ kap peng khún-tio̍k, lán beh àn-cháiⁿ-iūⁿ kòe-ji̍t lè!
809chóng ê kok-ka. Iâ-lō͘-sat-léng khí chi̍t keng chin-súi ê Ông-kiong, hō͘ Bí-sài-a chē ūi chò Hông-tè.
810Thiⁿ-sài. Bo̍h-tit kiaⁿ; in-ūi góa pò-lín tōa hoaⁿ-hí ê siau-sit, hō͘ peh-sèⁿ lóng ū hūn, in-ūi kin-á-ji̍t tī Tāi-pi̍t ê siâⁿ Pek-lī-
811kìⁿ chi̍t ê eⁿ-á ēng pò͘ pau, khùn tī bé-chô-lāi, chit ê chiū-sī hō͘ lín chò kì-hō.
812i. Iâ-so͘ kóng, Jio̍k-thé ôan-chôan lâi lo̍h tē-ge̍k, put-jû hō͘ lí hōan-chōe ê kha-chhiú chām khit-lâi, chò phòa-siùⁿ lâi ji̍p
813e. Nā sī án-ni, góa ài hō͘ hit ê Siōng-tè khòaⁿ góa lāi-sim ê súi.
814tio̍h chia̍h Ki-tok ê o̍ah-miā piáⁿ kap lim o̍ah-miā chúi, (chiong io̍h hō͘ i chiū thè tiûⁿ, iā khòaⁿ é-káu ē-hiáu tùi chhàu-hī ê kóng).
815Siōng-tè. Sī in-ūi bô ū Ki-tok kiù- sio̍k ê kám-kek, só͘-í nā hō͘ i kám-kek-tio̍h Ki-tok ê thiàⁿ-thàng, chiū bē kìm- tit ē chhut siaⁿ
816ē chhut siaⁿ o-ló. Só͘-í tio̍h ài su- hiat chù-siā Ki-tok ê hoeh, hō͘ i chai- Chú sio-lō ê thiàⁿ-chêng thang kek-tōng i. (Ji̍p-tiûⁿ).
817 khòaⁿ ê kong- kéng tī góa lóng o͘-àm, chóng-sī chit ê bē thang hō͘ góa cho̍at-bāng. In-ūi Chú ū khui góa ê lêng-gán, thang hō͘ góa
818thang hō͘ góa cho̍at-bāng. In-ūi Chú ū khui góa ê lêng-gán, thang hō͘ góa bat I, sòa ho̍k-sāi I chò lêng- hûn ê Chú. Lín sui-jiân ba̍k
819Nā-sī lín ê chhùi gâu kóng- chhut ù-òe, ok-to̍k ê siâ-ōe. Chú hō͘ góa é-káu lâi sèng-hòa góa ê chhùi. Ǹg-bāng lín ê chhùi siū
820i. Í-siōng tùi in ê kò-pe̍k, hō͘ lán thang chai Chú chiū-sī beh i-tī, kái- piàn lán ê sim-sèng, chō
821 lán ê sim-sèng, chō-chiū súi ê lâng tī Siōng-tè ê bīn-chêng hō͘ I chheng-chò gī.
822Chiàu í-siōng hō͘ lín chai Ki-tok ê sú-bēng sī sím-mi̍h ? Kàu-hōe ê kang- chok sī
823 Put-lūn tùi tó-ūi ê lō͘- kèng lâi, kàu-hōe ài ēng thiàⁿ-sim hō͘ in ū lêng-sèng ê móa-chiok. Chiū-sī ēng Ki-tok ê hok-im lâi chhiong
824Tùi thiⁿ lo̍h-hō͘ tàu pang-chō͘.
825kiâⁿ, chhia teh kòe, gû-bé teh óng-lâi. Lí nā ē chhut-sì, iā ē hō͘ in ta̍h sí--lah. Nā beh hō͘ in lap sí, m̄-ta̍t-tio̍h chím-á hō͘ góa
826teh óng-lâi. Lí nā ē chhut-sì, iā ē hō͘ in ta̍h sí--lah. Nā beh hō͘ in lap sí, m̄-ta̍t-tio̍h chím-á hō͘ góa pak-tó͘ pá.
827ē hō͘ in ta̍h sí--lah. Nā beh hō͘ in lap sí, m̄-ta̍t-tio̍h chím-á hō͘ góa pak-tó͘ pá.
828chhiú kia̍h teng). Góa sī ji̍t-thâu, góa ēng góa ê sio-lō ê jia̍t hō͘ bān-mi̍h seng-tióng, nā bô góa, bān-mi̍h bē chûn-chāi. Tī chia
829ài ê chéng-chí teh tióng-sêng, góa tio̍h ēng sio-lō ê jia̍t-tō͘ hō͘ i khah gâu tōa(ēng teng chiò tī chéng-chí ê thâu-khah tiap-á-kú
830 sí lah, góa ê kin bô chúi thang suh, góa chhùi-ta, chhùi-ta, góa hō͘ ji̍t pha̍k beh sí lah. Kiù lâng leh (chiū thâu-khak tàm-tàm, ná-chún
831 chhut-la̍t ǹg thiⁿ tōa châng. Sui-jiân in khàm góa, góa beh lòng hō͘ i kòe, thang khui-hoe kiat-chí.
832 góa ê chong-cho̍k ke̍k chē, góa ê chhiú ū la̍t, put-lūn sím-mi̍h hō͘ góa kìⁿ--tio̍h, góa chiū bô pàng khui, ti̍t-ti̍t jia-pè i, ok hō͘
833 hō͘ góa kìⁿ--tio̍h, góa chiū bô pàng khui, ti̍t-ti̍t jia-pè i, ok hō͘ i sí. Lí ê ūn-miā chiàⁿ sī án-ni. (Chiū chiong phōe-toaⁿ chiām
834góa chiū tùi thiⁿ lo̍h--lâi, tī lóng-chóng ê lō͘-chúi lūn-te̍k i, hō͘ i chheⁿ-chhùi tōa châng. Tī chia ū khó-ài ê ngó͘-kok, góa ê hó
835tàng tī o͘-a ê pak-tó͘-lāi. Tē 2 lia̍p ko͘-tâ--khì, bô tē thang hō͘ i tèng-kin lah. Tē 3 lia̍p, khiā-n̂g--khì, hō͘ chhì-phè jia-pè, khó
836--khì, bô tē thang hō͘ i tèng-kin lah. Tē 3 lia̍p, khiā-n̂g--khì, hō͘ chhì-phè jia-pè, khó-lîn, khó-lîn. (Kàu tē 4 lia̍p). Ò ah! kia̍t
837ǹg-bāng ōe thang tit-tio̍h 15,000 gûn ,thang kià-hù Āu-kah chi-hōe, hō͘ in thang to̍k-lip chòe tông-hōe. Chhòa Sian-siⁿ só͘ phian ê ke̍k, bûn
838-iông siong-tong ū te̍k-sek, só͘-í chiap-sòa chhut ti chia, ǹg-bāng hō͘ tho̍k-chiá iā sòa tit-tio̍h lī-ek.
839Hō͘-sū lâm lú kok chi̍t miâ.
840chòe bo̍k-su ê chheng-hân, chiong i ê chhian-kim sió-chiá beh phit-phòe hō͘ Chú-un, si̍t-chāi sī chin kám-siā ê sū. Chū kim-ji̍t khí Lîm Sian
841ì, só͘-í kap góa ê tiōng-hu siong-liông, chiong Kím-hôa lâi phòe hō͘ Chú-un khòaⁿ cháiⁿ-iūⁿ. Góa ê tiōng-hu chàn-sêng, í-āu góa chiah
842tǹg, chhiáⁿ chē!(Hoa Kàu-siū chē--lo̍h-lâi, Chú-un phâng poe, óaⁿ hō͘ Hoa Kàu-siū).
843chiap-tio̍h góa ê bī-hun chhe tùi Tiong-kok kià lâi ê phoe, góa tha̍k hō͘ lí thiaⁿ:
844chi̍t nî ê seng-o̍ah hùi, jî-chhiáⁿ iā ū 300 khouthang kià tńg-lâi hō͘ tōa-ko khì Bí-kokliu5-ha̍k, chôan-ke si̍t-chāi hui-siông hoaⁿ-hí kám
845ūi chīn-liōng hoat-hui ta̍k lâng ê im-ga̍k châi-lêng lâi piáu-ián, hō͘ lán ōe tit cheng-ka kok-chè kan ê chhin-bo̍k kap iú-gî. Chhiáⁿ chu
846 Bú sī chi̍t ūi Hàn-tiâu ê bêng chiòng, chhut-cheng khì Hoan kok, hō͘ Hiong-lô͘ lia̍h khì koaiⁿ tī Pak-hái, tī hia kò͘ iûⁿ 19 nî kú, i
847ê hoaⁿ-hí leh, te̍k-pia̍t beh sī Sūn-bí ū tī lé-tn̂g leh, tek-khak hō͘ lâng thoa khí-lâi chim !
848-ta̍t, chóng-sī lūn-khí kūn-tāi góan Tiong-kok si̍t-chāi chin lo̍k-hō͘, put-piAu2 Bí. Kim-āu chin-chōe hong-biān su-iàu Au Bí kok-ka lâi
849lâi ōan-chō͘, sè-kài ê jîn-lūi nā khéng chiap-la̍p Ki-tok ethi5aN, hō͘-siong saⁿ lí-kái, saⁿ-thiàⁿ, sè-kài chiah ū si̍t-chāi ê hô-pêng,
850 chiap-la̍p ji̍p kàu-hōe ê só͘-chāi. Sòng Phok-sū ê hùn-heng iā hō͘ góa put-chí siū kám-tōng. Góa tong-sî(1935)ū bóe i ê Soat-kàu-
851 cha-bó͘ gín-ná, chiū ōe chhò-chhiòng kui-chheng ê thèng-chiòng, hō͘ in ū ê thî, ū ê chhiò, kun-pún bîn-chiòng sī gōng-tōa-thâu, bô
852 Iâ-so͘ ê si̍p-jī-kè, ôan-chôan sī ūi-tio̍h kiù-sio̍h jîn-lūi , hō͘ kìⁿ-nā sìn I ê lâng bián tîm-lûn-ōe tit-tio̍h éng-óan-o̍ah, liân
853Saⁿ ê Sîn-ha̍k-seng: Sòng Phok-sū, lí iā sī hō͘ hit ê lú-chú bê-khì ê chi̍t ê. Sū-si̍t hit ê lú-chú siⁿ-chòe chin
854ji̍t-ji̍t chiām-chiām ke-thiⁿ, góa ê chōe-ok-tiông-tiông thia̍p-thia̍p hō͘ góa bô hoat-tō͘ thang thâi-iâⁿ Mô͘-kúi. Góa sòe-hàn ê sî ê kî
855tichia7 kàu-siū só͘ kà ê Sèng-keng chhin-chhiūⁿ sī siâ-su̍t īⁿ-toan, hō͘ góa kám-kak tha̍k Sîn-ha̍k chin bô ì-gī. Góa bô niá-siū Lí ê
856hóe jīn-chōe lah. Kiû Lí iōng Lí ê pó-huih sóe-tû góa ê chōe,hō͘ góa chiâⁿ-chòe têng-thâu-siⁿ ê lâng. Kiû Lí ê Sèng Sîn éng-óan
857lîn-bín, khòaⁿ-kò͘ thòng-khó͘ lâu ba̍k-sái kàu beh sí ê kiáⁿ-jî, hō͘ góa ū têng-thâu-siⁿ ê un-tián, chiong-sin lâi hōng-hiàn hō͘ Lí,
858jî, hō͘ góa ū têng-thâu-siⁿ ê un-tián, chiong-sin lâi hōng-hiàn hō͘ Lí, chòe Lí chīn-tiong ê lô͘-po̍k (Hut-jiân sek-lāi ū tōa-kng).
859siū chō-chiū ê. Chiah ê lâng só͘ chòe sui-jiân m̄-sī chiâu-pī ōe hō͘ lâng móa-ì, iáu-kú tùi lán kàu-hōe iā sī ū ēng sim ēng kang
860thé ê phî-lô, góa ū thè lí pān-lí siâⁿ-gōa chi̍t keng pīⁿ-īⁿ hō͘ lí khì hiu-sek chēng-ióng.
861toh chi̍t tè, toh-téng ūi o̍h-chúi kan-á, tê-kòan, tê-au.(I-seng kap hō͘-sū kiâⁿ ji̍p pâng-keng).
862khì, Sòng Phok-sū tōa siaⁿ tha̍k Sèng-keng, tha̍k 2,3 pái. I-seng kap hō͘-sū koh lâi).
863 chhùi pe̍h-chha̍t, góa lâi pīⁿ-īⁿ hit ji̍t, lí kóng ji̍t chiū ōe hō͘ góa chhut-īⁿ, hiān-chāi í-keng 150 ji̍t, iáu-kú m̄-chún góa chhut
8640 ji̍t, iáu-kú m̄-chún góa chhut-īⁿ, tàu-tí sím-mi̍h sî chiah beh hō͘ góa chhut-īⁿ?
865I-seng: Sòng Phok-sū, chêng-ji̍t lína bô thau cháu chhut-khì, hō͘ lâng lia̍h tńg-lâi, tāi-khài ì-keng hō͘ lí chhut-īⁿ lah.
866 bô thau cháu chhut-khì, hō͘ lâng lia̍h tńg-lâi, tāi-khài ì-keng hō͘ lí chhut-īⁿ lah.
867chhēng chéng-chôe ê i-ho̍k kiâⁿ ji̍p sek-lāi, Hôa Phok-sū, i-seng, hō͘-sū khiā--khí-lâi.
868tú-tú sī chi̍t nî, chit tiong-kan, sui-jiân siá chin-chōe tiuⁿ phoe hō͘ li̍, tān-sī lóng bô chiap-tio̍h lí hôe phoe. Cha-ji̍t khì Hia̍p-hô
869Sòng Phok-sū: Hôa Kàu-siū, chin to-siā, góa hō͘ siáu īⁿ-tiúⁿ kap siáu i-seng koaiⁿ tòa siáu-lâng pīⁿ-īⁿ, chiok-chiok
870-chiok 193 ji̍t, Tān-sī góa tī pīⁿ-īⁿ tha̍k Sin Kū-iok ū 40 piàn, hō͘ góa tit-tio̍h Siōng-té ê un-tián kap Sèng-keng tiong ê khé-sī chin
871I-seng:(Hō͘-sū the̍h khah-phìⁿ hō͘ i-seng, i-seng chhiam-jī). Sòng Phok-sū, góa
872I-seng:(Hō͘-sū the̍h khah-phìⁿ hō͘ i-seng, i-seng chhiam-jī). Sòng Phok-sū, góa chún lí chhut-īⁿ, kiong
873tio̍h chheng-chàn Lí ê kôan-lêng, Lí ê thiàⁿ-thàng, Lí ê lîn-bín hō͘ góan bōe chhek-to̍k tit, lí siúⁿ-sù góa ê kiáⁿ-jî Chú-un, 7 nî
874Lîm Chhin-ke: Chhin-ke, chhiⁿ-ḿ chin to-siā, hō͘ lín chhiáⁿ chin pá, chhiáⁿ Chú-un lí chiah siông lâi góan tau thit
875bîn-chiòng iau-gō tòng bōe tiâu, Iâ-so͘ khó-lîn in,kiò ha̍k-seng hō͘ bîn-chiòng chia̍h, chóng-sī Hui-le̍k kóng, ká-sú ū jī-cha̍p niú
876nn̄g bé hî, Iâ-so͘ kiò I tòa lâi, ǹg thiⁿ chiok-siā peh phòa the̍h hō͘ ha̍k-seng, ha̍k-seng pun hō͘ bîn-chiòng. Múi lâng chia̍h kàu pá, siu
877tòa lâi, ǹg thiⁿ chiok-siā peh phòa the̍h hō͘ ha̍k-seng, ha̍k-seng pun hō͘ bîn-chiòng. Múi lâng chia̍h kàu pá, siu-si̍p só͘ chhun ê piáⁿ-chhùi
878chāi lán ê tông-pau iā sī iau-gō ê lâng móa-móa sī, lín iā tio̍h hō͘ in chia̍h. Lín ta̍k lâng iā gō͘ ê piáⁿ nn̄g bé hî, lín ê ngó͘-
879ba̍k-chiu, nn̄g ê hī chiū-sī nn̄g bé hî. Lí nā khéng hōng-hiàn hō͘ Chú, chú ōe kái-piàn lín chiâⁿ-chòe chhī gō͘ chheng lâng, he̍k-
880mî-sî nā kàu chiū bô ki-hōe lah! Gōan lán chiong chôan-sin hiàn hō͘ Chú, chòe o̍ah-o̍ah ê chè Chú ōe kái-piàn lí chòe úi-tāi ê khì
881chòe úi-tāi ê khì-kū. Lán tāi-ke lâi chhiùⁿ Gòa ê sìⁿ-miā hiàn hō͘ Lí, chòe Lí chhe-ēng kàu chi̍t sì ê si.
882hêng-iáⁿ chiū siau-sòaⁿ. Keh-ji̍t chûn-tiúⁿ the̍h chi̍t tiuⁿ tiān-pò hō͘ Sòng Phok-sū, kó-jiân sī i ê lāu-pē í-keng khì-sè. Sòng Phok-
883chīn. Góa it-seng ūi Chú lô-khó͘, lóng bô chek-chū châi-sán lâu hō͘ lín, jî-chhiáⁿ siⁿ-chêng iā bô chhiong-hun ê sî-kan khiā tī chhù
884lí kî-tó bô soah, chhiáⁿ a-pa lí an-sim.(Ông Bêng-tō, i-seng ki̍p hō͘-sū kiâⁿ--p-lâi).
885-ji̍t kóng tō-lí, an-ùi sò͘ pah bān sim-tiong thòng-khó͘ ê lâng, hō͘ inu7 Kiù-chú Iâ-so͘ ê kiù-un thang tit-tio̍h pêng-an. Chòe-āu i ê
886-so͘. Chóng-sī in khiok lēng-khó͘ sí m̄ hâng-ho̍k, kiat-kó sió-tī hō͘ to thâi-sí, lāu-bú kap sió-bē hō͘ tn̂g-chhiuⁿ chha̍k sí, chhù iā
887 m̄ hâng-ho̍k, kiat-kó sió-tī hō͘ to thâi-sí, lāu-bú kap sió-bē hō͘ tn̂g-chhiuⁿ chha̍k sí, chhù iā tú-tio̍h hé-sio. Lāu bo̍k-su kám-kak
888 chiū chiong góa chia̍h iûⁿ-kàu chòe iûⁿ hê-siûⁿ ê keng-kè kóng hō͘ lín thiaⁿ.
889hô-thôan ê tông-pau in, m̄ thang thâi-lâng, pàng-hóe, chhiúⁿ-kiap, hō͘ in ōe hóe-kái, ū chû-pi ê sim (im-ga̍k tùi un-hô chóan kiaⁿ-hiâⁿ).
890háⁿ góa pàng-sak góa ê Chú Iâ-so͘ mah? Sí ah! sí ! hóan-tńg thang hō͘ góan khah chá khì kìⁿ thiàⁿ góan ê Chú, tī I hia, chin khòai-lo̍k
891kek-tōng, góa iā eng-kai chiong góa ê sìⁿ-miā ôan-chôan hōng-hiàn hō͘ góa ê Chú.
892lîm-kàu chia ê múi chi̍t ê lâng ê tiong-kan, khún-kiû Lí ke-thiⁿ hō͘ góa thiàⁿ-sim, jím-nāi ê sim lâi pang-chān ho̍k-sāi chit chng-nih
893nā ū lâng siàn lí chiàⁿ-pêng ê chhùi-phóe, tò-pêng-ê ia̍h o̍at hō͘ i. Ū lâng ài kò lí, the̍h lí ê lāi-saⁿ, gōa-saⁿ ia̍h pàng hō͘ i.
894o̍at hō͘ i. Ū lâng ài kò lí, the̍h lí ê lāi-saⁿ, gōa-saⁿ ia̍h pàng hō͘ i. Ū lâng bián-kióng lí kiâⁿ chi̍t lí, chiū kap i kiâⁿ nn̄g lí.
895kióng lí kiâⁿ chi̍t lí, chiū kap i kiâⁿ nn̄g lí. Tùi lí kiû ê, hō͘ i; beh kā lí chioh ê,bo̍h-tit o̍at-cháu. Lín bat thiaⁿ-kìⁿ ū ōe kóng
896te̍k lín ê, tio̍h thiàⁿ in; khún-tio̍k lín ê, tio̍h thòe in kî-tó; hō͘ lín chiâⁿ-chòe lín tī thiⁿ-nih ê Pē ê kiáⁿ........(Hōe-chiòng chhiùⁿ
897Io: Ū, khì kúi-nā pái, koh hō͘ hiah ê gín-ná chi̍t-kóa thn̂g-á kap ang-á-tô.
898kohia7 m̄-sī lí chi̍t ê lâng ê sū, sū-chêng kì-jiân kè-khì chiū hō͘ i kè-khì, lán bô pit-iàu kóng lah.
899 ōe kham-tit, chin kám-siā lán ê Pē Siōng-tè Chú Iâ-so͘,kim-ji̍t hō͘ góa khòaⁿ-tio̍h Lí kî-biāu ê chok-ûi, Lí ke̍k-tōa ê êng-iāu, Lí
900khòaⁿ-tio̍h Lí kî-biāu ê chok-ûi, Lí ke̍k-tōa ê êng-iāu, Lí ōe hō͘ bān lâng jīn-chōe hóe-kái kui-ǹg Lí.(Chèng-lâng ê siaⁿ) Tōa siàu
901sī khò góa ka-ki, góa bōe sǹg tit sím-mi̍h, góa khò hit ê ke-thiⁿ hō͘ góa khùi-la̍t ê, hōan-sū lóng ōe.
902ê lâng kui Chú ê chêng-kéng, chiū tī góa ê sim-lāi chhèng chhut hō͘ góa têng-sin tit-tio̍h khùi-la̍t, hùn-khí ūi Chú chòe kang. Chit
903Tiuⁿ: Lí lāu sian-siⁿ ê kò͘-sū chin-chiàⁿ hō͘ góa siū kám-tōng, góa chin hoaⁿ-hí ,hó ūn tī chhia-téng tú-tio̍h
904che chin-chiáⁿ sī thôan kî-khá ê kò͘-sū, í-āu góa iā beh kóng hō͘ pa̍t lâng thiaⁿ.
905khòaⁿ-tio̍h chi̍t tiuⁿ ê kò-sī, kiò lâng tio̍h chù-ì, sió-sim pó-hō͘ ka-kī ê lô͘-lē, in-ūi thó͘-húi í-keng kàu lán ê kéng-kài lah!
906Se: Ū iáⁿ! Má-lī sī kham-tit hō͘ lâng o-ló ê lô͘-lē. Í-keng àm lah, lán lâi-khì khùn. (Lóng-chóng
907-thang gō͘-hōe, góa sī kóng chit ê kâⁿ chi̍t ê sòe-hàn gín-ná, hō͘ lán ê hêng-tōng chin bô lī-piān. Góa siūⁿ chiong in bú kiáⁿ pàng
908lán ê hêng-tōng chin bô lī-piān. Góa siūⁿ chiong in bú kiáⁿ pàng hō͘ khì, koh lâi lia̍h pa̍t ê.
909, góan ōe chiong lín só͘ ài ê lâng pàng tòa chia hêng lín. Nā hō͘ góan hoat-kiàn tio̍h ū khi-phiàn ê só͘-chāi, chiū lín lóng ōe bô
910Má-lī: Chin to-siā, hō͘ góa ōe thang koh tńg-khì, góa thâu-ke kap thâu-ke-niû sī chi̍t ê
911Má-lī: Oh! M̄-thang hō͘ góa kap góa ê kiáⁿ lī-khui, tio̍h pàng góa tńg-khì-----
912Má-lī: Lí nā m̄ hō͘ góa kap góa ê kiáⁿ chòe-hóe, tio̍h chiong góan thâi-sí, m̄-thang
913 góa kap góa ê kiáⁿ chòe-hóe, tio̍h chiong góan thâi-sí, m̄-thang hō͘ góan o̍ah-o̍ah lâi saⁿ-lī.
914Se: Bô sím-mi̍h tōa tāi-chì, sī hō͘ Chó-chì mn̄g kàu cháu bô lō͘. Chit ê gín-ná chin kî-kòai, būn
915būn-tôe te̍k-pia̍t chōe, góa teh khó-lū kiám-chhái tio̍h chhōa khì hō͘ cheng-sîn kho ê i- seng khòaⁿ.
916mn̄g góa, góa nā bōe thang kā i ìn, i chiū mn̄g Siōng-tè. Ū sî hō͘ góa kám-kak chin thâu thiàⁿ, i í-keng chin bat iā ōe hiáu-tit ,góa
917thâu thiàⁿ, i í-keng chin bat iā ōe hiáu-tit ,góa siūⁿ tio̍h siat-hoat hō͘ Chó-chì khì tha̍k-chheh, hō͘ i ōe-hiáu khòaⁿ, bat jī, lâi tha̍k sèng
918ōe hiáu-tit ,góa siūⁿ tio̍h siat-hoat hō͘ Chó-chì khì tha̍k-chheh, hō͘ i ōe-hiáu khòaⁿ, bat jī, lâi tha̍k sèng-keng, koh-khah bat lán ê Siōng
919Lāu-su, góa chin ài tha̍k-chheh chin ài ōe-hiáu siá jī, chhiáⁿ lí hō͘ góa kap chiah ê gín-ná chò-hóe tha̍k-chheh.
920: Lāu-su, góa thiaⁿ lâng kóng nā kap o͘-lâng chò-hóe thit-thô ōe hō͘ òe-tio̍h neh, góan nā hō͘ i tī chia chò-hóe tha̍k-chheh, góan hō͘
921kóng nā kap o͘-lâng chò-hóe thit-thô ōe hō͘ òe-tio̍h neh, góan nā hō͘ i tī chia chò-hóe tha̍k-chheh, góan hō͘ òe chi̍t ê, ta̍k ê lóng pìⁿ
922hō͘ òe-tio̍h neh, góan nā hō͘ i tī chia chò-hóe tha̍k-chheh, góan hō͘ òe chi̍t ê, ta̍k ê lóng pìⁿ o͘ gín-ná to hāi lah (tāi-ke tōa chhiò).
923keng, chúi-nî kang-chhiúⁿ nn̄g keng, chè-io̍h-chhiúⁿ, bō͘-e̍k-hâng, hō͘ lí sǹg bōe liáu. Chí-ū lí tông-ì, góa thang hō͘ lí ge̍h-hōng
924bō͘-e̍k-hâng, hō͘ lí sǹg bōe liáu. Chí-ū lí tông-ì, góa thang hō͘ lí ge̍h-hōng chòe hó, iā chòe khin-sang ê kang-chok.
925Chùn-gē : Góa chai lí ūi-hô m̄ ài góa. Lí ê sim í-keng hō͘ hit ê o͘-lâng só͘ bê. 4 nî lâi lí siông-siông chhē ki-hōe kap
926Lē-ná : Sī, góa ê sim í-keng hō͘ Chó-chilah3, in-ūi i ū kàu-gia̍h ê jîn-keh kap súi ê jîn-seng-koan
927 Ǹg-bāng lí, tek-khak tio̍h lâi pang-chān góan. Góa só͘ ōe thang hō͘ lí ê sī kang-chok , khùn-lân ê kang chok. Chiū-sī beh chiong chit
928.Hāu-tiúⁿ : Chó-chi, lí bô hō͘ góa sit-bāng. Lí tio̍h ióng-kám kian-chhî lí ê sìn-gióng. Sui-
929-chok(輪作) ê hoat-tō͘ lâi cheng-ka seng-sán. Lín khì chiong hn̂g lê hō͘ chheng-khì, āu-lâi chèng han-chû (蕃薯).
930Chó-chì: Bo̍h-tit lia̍h chòe kî-kòai, chiah ê lóng sī Chú beh hō͘ lán ê, lán tio̍h ēng kám-siā lâi sêng-siū. (Nn̄g ê lông-hu chhiú
931thòe góan siūⁿ pān-hoat, nā bô góan chiū beh chhōa bó͘-kiáⁿ lâi hō͘ lí chhī.
932Gín-ná : Góa beh phō chit chiah káu lâi hō͘ i khòaⁿ pīⁿ, góan chit só͘-chāi nā ū káu á-sī ti phòa-pīⁿ, lóng
933Chó-chì: Góa beh chèng-bêng hō͘ lín khòaⁿ Siōng-tè bô pàng-sak lán. Chhiáⁿ lín lâi poaⁿ mi̍h-kiāⁿ
934(chi̍t hāng sòa chi̍t hāng)che sī tê, thn̂g, ka-pi (ná kóng ná pun hō͘ gín-ná kap kî-thaⁿ ê lâng chia̍h).
935thang kóng-khí góa ê miâ, chiū-sī tio̍h chiong it-chhè ê êng-kng kui hō͘ Chú.
936jîn-bîn piáu-sī kèng-ùi (chiong chi̍t tiâu nâ-sek chhái-tòa sàng hō͘ i ).
937sī Kok-chê Si̍p-jī-hōe ê chòe tōa chióng-kim(chiong kim-chîⁿ sàng hō͘ i ).
938góa. Oh ! Kám-siā Chú, o-ló Chú, tio̍h chiong it-chhè ê êng-kng kui hō͘ Iâ-hô-hoa, kui hō͘ Iâ-hô-hoa.
939Chú, o-ló Chú, tio̍h chiong it-chhè ê êng-kng kui hō͘ Iâ-hô-hoa, kui hō͘ Iâ-hô-hoa.
940Chèng-lâng : Gōan it-chhè ê êng-kng kui hō͘ Iâ-hô-hoa. À-bēng.
941Kè-lō͘ A: Hǹg, hō͘ Iâ-so̍͘ kā lí kô͘ ê ò͘. M̄-kú Iâ-so͘ kiám ōe i-tī chhut-sì chiū
942chiu nā ōe khui, góa kam-gōan tò-thâu-chai peh sèng-tiān ê gîm-á hō͘ lí khòaⁿ.
943Chhiⁿ : (Hō͘ lâng hoah chi̍t-ē, sòa pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè, chóng-sī chin hoaⁿ-hí)
944Chhiⁿ : Sī, án-ni ba̍k-chiu chiū tit-tio̍h khui. Pa-pa, ma-ma, góa sī hō͘ Iâ-so͘ kā góa khui ba̍k-chiu ê.
945góan beh kò lí tī kong-hōe. Koh bô kú, lí chiū beh tī siâⁿ-gōa hō͘ lâng ēng chio̍h-thâu tìm-sí. Tiāⁿ-tiāⁿ.
946thang sím-phòaⁿ lâng? Ū kôan thang sím-phòaⁿ lâng ê sī Siōng-tè. Hō͘ Siōng-tè bô tit-tio̍h êng-kng ê kiám m̄-sī lín? Lín chiū-sī ké
947tiû-tû ê pē-bú), lín chiah ê lāu-lâng, ka-kī ê kiáⁿ tio̍h kam-tok hō͘ hó.
948bāng. Hiah ê sáng-sè ê Hoat-lī-sài lâng á sī keng-ha̍k-sū, chòe hō͘ Siōng-tè bô hoaⁿ-hí iā lia̍h chòe bô iàu-kín(Put-ti
949ê lâng sī teh siūⁿ beh hāi Lí. Chú Iâ-so͘, chhiáⁿ tùi chit tia̍p hō͘ góa chòe Lí ê lô͘-po̍k, thang pò bān hūn ê chi̍t hūn ê un.(Khiā
950明明德於天下者), chiū-sī kóng, kó͘-chá hiah ê ài beh chiong hó ê tō-tek hō͘ thiⁿ-kha-ē ê lâng ōe bêng-pe̍k ê tāi-seng, tio̍h ài tī-lí kok-ka
951thiⁿ-kha-ē ê lâng ōe bêng-pe̍k ê tāi-seng, tio̍h ài tī-lí kok-ka hō͘ hó; beh tī-lí kok-ka hō͘ hó, tio̍h tāi-seng chiong ka-kī ê ka-têng
952bêng-pe̍k ê tāi-seng, tio̍h ài tī-lí kok-ka hō͘ hó; beh tī-lí kok-ka hō͘ hó, tio̍h tāi-seng chiong ka-kī ê ka-têng kò͘ hō͘ i chéng-chôe; nā
953beh tī-lí kok-ka hō͘ hó, tio̍h tāi-seng chiong ka-kī ê ka-têng kò͘ hō͘ i chéng-chôe; nā ài hō͘ ka-têng chéng-chôe, tāi-seng tio̍h siu-ióng
954tio̍h tāi-seng chiong ka-kī ê ka-têng kò͘ hō͘ i chéng-chôe; nā ài hō͘ ka-têng chéng-chôe, tāi-seng tio̍h siu-ióng ka-kī, beh siu-ióng ka-
955ji̍t phó͘-tō͘, iā ū chòe hì, góan a-bú chhiáⁿ Sian-siⁿ tio̍h lâi hō͘ góan chhiáⁿ.
956kúi pàng chhut tē-ge̍k khí-lâi iông-kan, iông-kan ê o̍ah lâng ke-ke hō͘-hō͘ lóng tio̍h chú chhiⁿ-chhau, chú kàu chi̍t toh móa-móa lâi chhiáⁿ
957pàng chhut tē-ge̍k khí-lâi iông-kan, iông-kan ê o̍ah lâng ke-ke hō͘-hō͘ lóng tio̍h chú chhiⁿ-chhau, chú kàu chi̍t toh móa-móa lâi chhiáⁿ chiah
958thâi gû thòe peh-sìⁿ chè-kò, jîn-chōe, kiû Siōng-tè sù hok-khì hō͘ thong thiⁿ-kha-ē ê bān bîn, kau siā chi lé, só͘-í sū Siōng-tè iá
959chú kóng, Sam liân bû kái û hū chi tō khó ūi hàu ì, bô chhái hō͘ lí tha̍k-chheh, lí chit hō kha-siàu í-keng bô lō͘-ēng lah, tùi kin
960Ha̍k-kiong : Gōan Siōng-tè lîn-bin góan,sù hok-khì hō͘ góan, ēng bīn ê êng-kng chiò góan, hō͘ thong sè-kài bat Lí ê tō
961lîn-bin góan,sù hok-khì hō͘ góan, ēng bīn ê êng-kng chiò góan, hō͘ thong sè-kài bat Lí ê tō-lō͘, bān kok chai Lí ê kiù-un, gōan bān
962chîⁿ sī sí, to̍k-to̍k Siōng-tè chiong to̍k-siⁿ Kiáⁿ siúⁿ-sù sè-kan, hō͘ kìⁿ-nā sìn I ê lâng bián tîm-lûn, ōe tit-tio̍h éng-óan o̍ah.
963Sūn-ì : A-pa, a-bú góa kōaⁿ chi̍t chiah koe tīm jîn-sam lâi beh hō͘ lín chia̍h, Ài-ah siá phoe kā góa kóng kin-á-ji̍t beh tńg-lâi. Kóng
964 lí m̄-tio̍h m̄-thang put-sî ke khai chîⁿ, kōaⁿ koe, ah, hî, bah lâi hō͘ góan chia̍h, si̍t-chāi chin to-siā.
965khòaⁿ ū sím-mi̍h hó-mi̍h, jōa-ni̍h ta̍t-chîⁿ ê, góa mā káⁿ bóe lâi hō͘ lín chia̍h, lâi pò-tap lín ê thiàⁿ, iúⁿ-chhī ê un-chêng.
966 hù sek, chòe sek liáu kap góan chòe-hóe kiâⁿ chhut ha̍k-hāu mn̂g, hō͘ ha̍k-seng ta̍k ê chhiò kah ha̍h-ha̍h-kiò, hāi góa bīn lóng m̄-káⁿ
967-sū koat-tēng ōe sêng lah. Án-ni, góa 3 ê cha-bó͘-kiáⁿ lóng kè hō͘ Ki-tok-tô͘ ê i-seng, si̍t-chāi Siōng-tè thiàⁿ góa, thòe góa an-pâi
968Sūn-ì: Ài-ah, kiong-hí! lēng-ji̍t tio̍h siá phoe hō͘ Khok-thâu-á Kok-phoan á, kiò i lâi thit-thô, hō͘ tāi-ke khòaⁿ-khòaⁿ
969ji̍t tio̍h siá phoe hō͘ Khok-thâu-á Kok-phoan á, kiò i lâi thit-thô, hō͘ tāi-ke khòaⁿ-khòaⁿ--leh. (Khí-sin kiâⁿ óa toh). Góa kōaⁿ chit chiah
970Ji̍t-pún bóe chi̍t su siōng hó ê iûⁿ-mn̂g ê lāi-saⁿ khò͘ tńg-lâi hō͘ a-kong, kôaⁿ-thiⁿ chhēng hō͘ bōe kôaⁿ.
971hó ê iûⁿ-mn̂g ê lāi-saⁿ khò͘ tńg-lâi hō͘ a-kong, kôaⁿ-thiⁿ chhēng hō͘ bōe kôaⁿ.
972chióng-ha̍k-kim, só͘-í góa bóe chit pau lé-mi̍h lâi sàng a-kong, a-má hō͘ lín hoaⁿ-hí.
973Tē 2 tiâu-kài kóng thiàⁿ Góa, siú Góa ê kài-bēng ê , Góa si-un hō͘ i kàu chheng pah tāi. Siōng-tèe iok-sok èng-ún cho̍at-tùi bô chhò.
974sok èng-ún cho̍at-tùi bô chhò. Lāu bo̍k-su sìn Chú liáu, sui-jiân hō͘ i ê hiaⁿ-ko kòng, phah, that, ēng thih-liān liān tòa toh-kha , tiàu
975siúⁿ-sù i tn̂g hè-siū lâi hióng-siū nî-lāu ê hok-khì, si̍t-chāi, hō͘ lán thang him-bō͘ thang o̍h ê só͘-chāi. Chit-tia̍p ài chhiáⁿ N̂g Bo̍k
976. Chit-tia̍p ài chhiáⁿ N̂g Bo̍k-su lâi kóng lāu bo̍k-us ê sū-chek, hō͘ lán ta̍k lâng ōe thang koh-khah bêng-pe̍k, thang hō͘ lán éng-kiú siàu
977-us ê sū-chek, hō͘ lán ta̍k lâng ōe thang koh-khah bêng-pe̍k, thang hō͘ lán éng-kiú siàu-liām.
978Iâ-so͘. I sui-jiân sìn Chú liáu-āu tú-tio̍h ka-têng ê khún-tio̍k, hō͘ lâng kóaⁿ chhut, chóng-sī siū Gô͘ Ì Sian-siⁿ ê hó-ì, kài-siāu
979sòng-hiong khùn-khó͘, sûi-sî chiong só͘ chhēng ê ôe thǹg khí lâi hō͘ i chhēng, iā sàng i 400 chîⁿ, chiah tāi-ke saⁿ-sî lī-pia̍t, 27 hè
980kah i-o-kiò, thiaⁿ lâng kóng cha-mî Lîm Jū bô pīⁿ sí khiàu-khiàu, hō͘ lín tiūⁿ-lâng chin gông-ngia̍h. Tī Kiâm-chúi-káng pò͘-tō bōe Sèng
981bóe Sèng-keng, chhiáⁿ lín tiūⁿ-lâng chia̍h-pn̄g, koh sàng 400 chîⁿ hō͘ i, chin kám-kek. Tī Tō͘-kun-eng lé-pài-tn̂g kè mî ê sî,hit mî chin
982Iûⁿ Chài-sêng: Góan tiūⁿ-lâng ū chi̍t ji̍t lo̍h tōa-hō͘, tiòng tōa-chúi, chē tek-pâi beh kè A-kong-tiàm khoe ê sî, tek-pâi
983-chúi, chē tek-pâi beh kè A-kong-tiàm khoe ê sî, tek-pâi ti̍t-ti̍t hō͘ khoe-chúi teh-beh lâu chhu thái ê sî, góan tiūⁿ-lâng kūi tī tek-
984N̂g Bo̍k-su : Chit nn̄g hāng góa lóng m̄-chai, put-kò góa chai i ū hō͘ Ji̍t-pún kun kiông-pek kap Ji̍t-pún hái-kun tùi Pò͘-tē-chhùi chiūⁿ
985Ji̍t-pún chi̍t ek poeh chheng bān niú gûn kap koah Tâi-ôan Phîⁿ-ô͘ hō͘ Ji̍t-pún, Lîm Bo̍k-su kiù liáu chin-chōe lán ê tông-pau sī sū-si̍t
986lâng tùi Ji̍t-pún kun su-lēng-koaⁿ kóng, “Góa í-keng chiong-sin hiàn hō͘ Iâ-so͘, kui-sì-lâng m̄-káⁿ ûi-pōe I ê un,” sòa hō͘ su-lēng-koaⁿ
987chiong-sin hiàn hō͘ Iâ-so͘, kui-sì-lâng m̄-káⁿ ûi-pōe I ê un,” sòa hō͘ su-lēng-koaⁿ mē ba-kah, chiū kap su-lēng-koaⁿ lī-khui tńg-khì Phîⁿ
98810 ê lêng-gûn hō͘ i. I chiū tùi An-pêng chē chûn beh tńg-khì Phîⁿ-ô͘, bô phah-sǹg
989Liâm Bo̍k-su í-gōa nn̄g lâng, sui-jiân tit-tio̍h 4 miâ ê Hiàn-peng pó-hō͘ tâng-kiâⁿ, chóng-sī tī pòaⁿ-lō͘ hō͘ thó͘-húi ûi teh , chiong só͘
990tio̍h 4 miâ ê Hiàn-peng pó-hō͘ tâng-kiâⁿ, chóng-sī tī pòaⁿ-lō͘ hō͘ thó͘-húi ûi teh , chiong só͘ tòa ê hêng-lí chhiúⁿ liáu-liáu, chóng
991Ha̍k-kiong : Góa sui-jiân hō͘ góa ê jī hiaⁿ hāi bô sí , chóng-sī góa ūi-tio̍h góa ê jī hiaⁿ
992-su: Lîm Bo̍k-su chóng-kiōng ūi Chú chòe kang 40 nî, si̍t-chāi sī hō͘ lán Tâi-ôan kàu-hōe chin thang siàu-liām ê sū. Gōan Chú chiok-hok
993 m̄-bián kòe-thâu khòa-lū, Siōng-tè tiāⁿ-tio̍h ōe khòaⁿ-kò͘ pó-hō͘ lí.
994cháu ji̍p tiûⁿ) A-bó! Chû-bín-ché-á!! Lín 2 lâng cháu lâi chia hō͘ góa sì-kòe chhōe lóng bô.
995 in-ūi góa siūⁿ góa ê lāu-bú kap góa ê sió-tī-á tek-khak sī hō͘ peng-teng lia̍h-khì. (cháu kàu lāu-bú ê sin-piⁿ, chiū tùi lāu-bú
996美廉: (chiong sió-tī phō hō͘ lāu-bó chiah koh kóng )Lô͘-úi ê chháu hoat-khí chin kôan, koh
997親: (Bīn gia̍h kôan) Chóng-sī tio̍h ài siat-hoat chit-hāng mi̍h thang hō͘ eⁿ-á khùn.
998母親:Hó, hó, chit-kha iô-nâ sī beh hō͘ eⁿ-á khùn, gôan-chôan sī ēng lô͘-tek chòe ê, gōa-bīn lâi chhat
999慈敏:In-ūi éng-o̍ah ê Siōng-tè tiāⁿ-tio̍h ōe khòaⁿ-kò͘ eⁿ-á, hō͘ i ōe-thang thoat-lī hoat-ló ê hiông-chhiú.
1000thang bih tiàm chia khòaⁿ, ji̍t àm góa chiū ōe kōaⁿ tiám-sim lâi hō͘ lí chia̍h.
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料