查詢[góan] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:góan
1thiaⁿ tio̍h chin bô hoaⁿ-hí kóng:「Lí si̍t -chāi chiâⁿ bô thian-liông,góan a-só he hiah tōa khang chiah 3 kho͘ nā-tiāⁿ,góa chit-khang-á-kiáⁿ soah
2"Ah nā iáu-bōe chia̍h pá, chhiáⁿ chia̍h hō͘ pá chiah lâi (Góan bô hó chia̍h.)"
3Góan tau lâu-kha hit-ê Tiuⁿ--sian-siⁿ,i tiāⁿ-tiāⁿ chhiàng-kóng,piān-nā
4「I sī góan chia chin chhut-miâ ê lâng。」Hit-ê lâng-kheh ìn kóng。
5ba̍k-thâu kat-kat kā kóng, “Lí nah m̄ khah chá kóng--leh? E-chái-khí góan í-keng lia̍h-tio̍h chha̍t-á. Jî-chhiáⁿ hoat-koaⁿ mā í-keng phòaⁿ-hêng
6A- kiat--a kóng: “Góan a-pa chiok úi-tāi, ta̍k-kang lóng chin phah-piàⁿ leh giâ chheh-pau, thàn
7Lāu a-má kóng: “Lí bô èng-kai án-ne siūⁿ, góan kám-kak ka-tī ē pí jîn-lūi kòe liáu khah hēng-hok, khah hó.”
8“Góa ài khì lú-hêng, mā ài khì khòaⁿ hit ê bí-lē ê kong-chú, góan lāu-pē lāu-bó kiò góa án-ne chò, m̄-koh in sī bô-hoat-tō͘ kiông
9In kóng: “Góan kā thâu-chang lóng hō͘ hái-ang-î, tit tio̍h i ê pang-chàn, hō͘ lí
10si̍t chhiūⁿ thôan-soat--ê án-ne. Chit ê chhī-bîn hôe-kóng: “Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘
11án-ne. Chit ê chhī-bîn hôe-kóng: “Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó
12Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng-o̍ah, in-ūi gín-á tòa hō͘ gún
13“Ò͘, góan chin-kín tō ē chhâ chheng-chhó.” Lāu-hông-hiō án-ne teh siūⁿ, m̄
14“Ò͘, góan chin-kín tō ē chhâ chheng-chhó.” Lāu-hông-hiō án-ne teh siūⁿ, m̄
15si̍t chhiūⁿ thôan-soat--ê án-ne. Chit ê chhī-bîn hôe-kóng: “Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘
16án-ne. Chit ê chhī-bîn hôe-kóng: “Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó
17Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng-o̍ah, in-ūi gín-á tòa hō͘ gún
18Tâi-gí ū hun exclusive kap inclusive, Eng-gí bô, só͘-í èng-kai kóng "góan"--ê, i kóng "lán". I kóng "Lán chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ" èng
19kóng "lán". I kóng "Lán chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ" èng-kai sī "Góan chí-ū ū-sî hō͘-siōng khòaⁿ."
20chiok kú í-āu tāi-khài tī 18 sè-kì sán-seng "Balt tē-hng chiah sī góan kó͘-hiong", 19 sè-kí í-āu chìn-chi̍t-pō͘ hoat-tián--chhut-lâi "Balt
21gián-si̍p-hōe tī 2000-nî só͘ chhut-khan ê TOJ Pe̍h-ōe-bûn cha̍p-chì. Góan teh pian-chip Tâi-ôan-jī ê sî-chūn só͘ tú--tio̍h ê siōng tiōng-
22kāng chi̍t-ê sû bô kāng hoat-im. Tī chit phiⁿ lūn-bûn ū chéng-lí góan sóan-tek phiau-chún piàn-thé-sek ê gôan-chek hō͘ tāi-ke chham-khó.
23HTH/PCH ê būn-tê koh khah ho̍k-cha̍p. Tī chit phiⁿ lūn-bûn lāi-bīn, góan í Tâi-ôan siōng ū le̍k-sú-sèng, phó͘-phiàn-sèng, kap kok-chè-sèng
24TOJ ê sî-chūn, kāng chi̍t-ê sû bô kāng hoat-im, beh án-chóaⁿ siá. Góan kā chiah-ê bô kāng-khóan ê su-siá sek chheng-hō͘ chò TOJ pheng-siá
25Chit phiⁿ lūn-bûn ê ôan-sêng tong-jiân m̄-sī góan kúi ê lâng tio̍h ū hoat-tō͘ chò--chhut--lâi. Ài kám-siā Tēⁿ Jî
26ha̍k-seng. Lēng-gōa iā tio̍h kám-siā Tâi-ôan-jī ê tho̍k-chiá hō͘ góan ê phoe-phêng kap chí-kàu.
27kang ha̍k-īⁿ ê Iûⁿ lāu-su(*1) tú-hó mā beh kà Tâi-gí Lô-má-jī. Góan 2 lâng chham-siông liáu-āu, kám-kak che sī Gī-siú thâu 1 pái ū
28ín-khí cheng-gī. Lēng-gōa, mā ūi-tio̍h mài hō͘ ha̍k-hāu kám-kak góan 2 lâng ê khò sèng-chit kòe-thâu chiap-kīn, góan koat-tēng i ê khò
29ha̍k-hāu kám-kak góan 2 lâng ê khò sèng-chit kòe-thâu chiap-kīn, góan koat-tēng i ê khò beh hō-chò "Tâi-gí Kóng,Tha̍k, Siá". Goa--ê beh
30Góan kin-pún bô kiōng-sek. Jīm Siān-liông koh khǹg góa mài kà Tâi-gí
31Góa ū kap Iûⁿ lāu-su chham-siông, phah-sǹg beh iōng góan chhōe-e-tio̍h ê chu-gôan, thang bán-kiù ji̍t-kan-pō͘ iā-sī hit-sî
32bat Tâi-ôan ê Tāi-ha̍k--nih teh kà Tâi-gí ê lâng. Góa ìn kóng, góan lóng sī pêng-iú.
33 tāi-chì. Kan-ta 1 ê khò nā-tiāⁿ. Lín ná tio̍h chiah kín-tiuⁿ. Góan kóng, tùi lín kóng--khí--lâi sī sió-khóa tāi-chì. Tùi góan kóng
34 Góan kóng, tùi lín kóng--khí--lâi sī sió-khóa tāi-chì. Tùi góan kóng--khí--lâi tio̍h chin tōa-tiâu.
35Kì-jiân hāu-tiúⁿ m̄-khéng chhut-bīn, góan chí ū chhòan-liân hāu-gōa ê le̍k-liōng. Góan ta̍k-ji̍t to kha-tiān
36-khéng chhut-bīn, góan chí ū chhòan-liân hāu-gōa ê le̍k-liōng. Góan ta̍k-ji̍t to kha-tiān-ōe, thôan-chin, chhôan sin-bûn-kó, bú kàu chiok
37Góa kap Iûⁿ lāu-su chham-siông liáu-āu, koat-tēng kì-jiân góan ê chú-iàu bo̍k-phiau ta̍t-sêng, sè-chat tio̍h chiū in. Nā kian-chhî
38iā tio̍h khò-lū Iûⁿ lāu-su ê chhù-kéng. I sī choan-jīm kàu-su, góan nā siūⁿ-kòe hō͘ ha̍k-hāu làu-khùi, āu-jīt Iûⁿ lāu-su bô-tiāⁿ
39Iûⁿ lāu-su bô-tiāⁿ ē hō͘ in pò-ho̍k kàu chin chhiⁿ-chhám. Hô-hòng góan ê bo̍k-phiau sī beh bán-kiù Tâi-gí-khò, m̄-sī Jīm Siān-liông, iā
40 Bûn-hòa thôan-thóng: góan sêng-jīn nā kóng-khí thôan-thóng tio̍h kiâⁿ bē khui Hàn-jī ê sok
41sī Siōng-tè ê sî, in beh iàm-chiān khòaⁿ-khin kóng, “Chiah ê sū góan chū-jiân chai, Siōng-tè bô pí góan khah gâu, góan só͘ siūⁿ ia̍h
42khòaⁿ-khin kóng, “Chiah ê sū góan chū-jiân chai, Siōng-tè bô pí góan khah gâu, góan só͘ siūⁿ ia̍h sī kap I saⁿ-tâng. I kiám-chhái pí
43, “Chiah ê sū góan chū-jiân chai, Siōng-tè bô pí góan khah gâu, góan só͘ siūⁿ ia̍h sī kap I saⁿ-tâng. I kiám-chhái pí lâng ū khah iâⁿ
44B: Kah án-ni to thài hó leh, m̄-kú in hiah hó-gia̍h, góan chiah sàn, m̄-chai hó bô?
45kín noh. Èng-siû-tāi, chi̍t-pòaⁿ pái bē bián-ti̍t, hiàng-tàng-sî góan lāu ê bōe thiaⁿ tō-lí, iû-gôan mā bat khì Iah, lâng-châi m̄-chai
46kín, bô thiaⁿ tō-lí mā bô iàu-kín. Hó-gia̍h ū miâ-siaⁿ tō-hó. Góan thiaⁿ tō-lí ê lang mā ū lâng kè sè-sio̍k-lâng. Góan tō bô kìm
47siaⁿ tō-hó. Góan thiaⁿ tō-lí ê lang mā ū lâng kè sè-sio̍k-lâng. Góan tō bô kìm, góan ê lâng kài lí-kái, kài bô kò͘-chi̍p, chhiáⁿ lí
48thiaⁿ tō-lí ê lang mā ū lâng kè sè-sio̍k-lâng. Góan tō bô kìm, góan ê lâng kài lí-kái, kài bô kò͘-chi̍p, chhiáⁿ lí khì kā in hôe-
49-chi̍p, tō-tio̍h, ū sî chio lí khì khòaⁿ koa-á-hì, lí tō iā kap góan khì khòaⁿ. Beh chhin-chhiūⁿ lín he ū ê sím-mi̍h kóng chiú iā m̄
50bí tō chú chiâⁿ pn̄g lah, kā bo̍k-su kóng iā bô iàu-kín. Tō sī góan Sìn-cheng-á ê chhin-sū. Tú-chiah môe-lâng lâi teh chò. Kiáⁿ-sài
51hó, tài ka-to-pêng thih- sàu-chhiú 72 phòa, chhōa lâi bô chi̍t-tang góan lāu--ê tio̍h sí khì, ke-hóe liáu chîⁿ, sí si̍t góa bô siūⁿ bô
52K: M̄ ah! Góan sian-siⁿ kóng, má-chó͘ pô-á bô-iáⁿ ē pó-pì lâng, m̄-thang pài.
53妻: Lí bē khì chú, góan to bē iau, kok-lâng nā iau tio̍h ka-kī khì chú, nā bô ài chú, bē
54B: (kiaⁿ chi̍t-tiô) Iâ-so͘ góan chhù ê lâng? Lán nn̄g-ke iā m̄ sī kiat-chhin, iā m̄ sī ū sím-mi̍h
55hiâm lô-khó͘, put-óan chhian-lí, lâi kòng-hiàn hō͘ Iâ-so͘, só͘-í góan kin-á-ji̍t, khèng-chiok Sèng-tàn, sàng hó-mi̍h hō͘ lâng, iā-sī o̍h
56A: Góa kā lí kóng liáu lah, chiah ê lé-mi̍h, m̄-nā piáu-sī góan ê khòai-lo̍k, iā ài hō͘ pa̍t-lâng ū hūn tī khòai-lo̍k, koh hō͘
57Chheⁿ: Ló͘-la̍t, ló͘-la̍t (kóaiⁿ-á pàng-hē tī kha-chêng) Góan chheⁿ-mê lâng, ba̍k-chiu bô khòaⁿ-tio̍h sī chiaⁿ kan-khó͘, chhut-mn̂g
58A: M̄ sī án-ni, in-ūi kin-á-ji̍t sī khèng-chiok Sèng-tàn, só͘-í góan chiah sàng lí mi̍h, chhiáⁿ lí iā sàng hō͘ pa̍t lâng, hō͘ in iā hoaⁿ
59kiàn chun-gân, bû-siōng kong-êng, gōan ông bān-sòe, (三博一齊kiok-kiong) góan saⁿ lâng, sī phok-sū, choan-bûn gián-kiù chhiⁿ, chit-ji̍t thiⁿ-téng
60 chit-ji̍t thiⁿ-téng chhut tōa chhiⁿ, hoat-chhut tōa-kng chiò àm-mî, góan saⁿ lâng chiū khí-sin, iān lō͘ ti̍t-ti̍t chìn, chhōe kàu chit ê Iû
61博3: Góan saⁿ lâng, ēng sêng-sim the̍h pó-pòe lé-mi̍h n̂g-kim, jú-hiuⁿ kap bu̍t
62S: Góan pa-pa 10 kho͘ beh hō͘ góa kau ha̍k-hùi góa ōe kì-tit sī khǹg tī chit
63, kóng kín-pháng bô hó-se, kín-kè bô hó ta-ke. Tong-sî góa kā góan A-niâ kóng, khah bān leh, i tō m̄ ò͘, kin-ná-ji̍t chiah ē lâi tú-
64Ta-ke (khiā khit lâi kóng): Góan chit ê sim-pū kīn-lâi tō-à chin iú-hàu lah, iā siông-siông beh
65Tī chia góan beh chòe (piáu-ián) Hoat-lân-se Sian-siⁿ tng-sî cháiⁿ-iūⁿ kà-sī hiah
66Chhiáⁿ lia̍t-ūi tī ke̍k chòe āu ê sî chham-ka tī góan ê hâng-lia̍t(行列)ê āu-bīn tè góan kiâⁿ kàu bé-chô hia, hō͘ lán
67ke̍k chòe āu ê sî chham-ka tī góan ê hâng-lia̍t(行列)ê āu-bīn tè góan kiâⁿ kàu bé-chô hia, hō͘ lán koh chi̍t piàn hôe-sióng tī Pek-li-
68siⁿ teh lâu ba̍k-sái. Sian-siⁿ lí sī án-chóaⁿ-iūⁿ? Lí bô hoaⁿ-hí góan pun mi̍h-kiāⁿ mah?(The̍h chhut chi̍t tè).
69 chhin-chhiūⁿ lán lóng ū hūn tī pa̍t hāng sū, chhiáⁿ lí iā hō͘ góan ū hūn tī lí pi-siong ê sim-chêng.
70Chôan-thé: Chhiáⁿ chiok-hok góan, chhiáⁿ chiok-hok góan, hō͘ góan bô tú-tio̍h kè-thâu kôaⁿ.
71Chôan-thé: Chhiáⁿ chiok-hok góan, chhiáⁿ chiok-hok góan, hō͘ góan bô tú-tio̍h kè-thâu kôaⁿ.
72Chôan-thé: Chhiáⁿ chiok-hok góan, chhiáⁿ chiok-hok góan, hō͘ góan bô tú-tio̍h kè-thâu kôaⁿ.
73sim ê lâng án-ni sī chin hó, chóng-sī tû liáu lí ê ōe í-gōa, góan ōe thang tit-tio̍h sím-mi̍h?
74Lú chheng: Hō͘ góan khòaⁿ, góan chiū beh siong-sìn.
75Lú chheng: Hō͘ góan khòaⁿ, góan chiū beh siong-sìn.
76Chôan-thé: Góan lóng beh khì, khì Pek-lī-hêng.
77Bí: Sian-siⁿ, góan tiàm tī chhiū-nâ-lāi góan m̄-chai ōe thang khì bōe?
78Bí: Sian-siⁿ, góan tiàm tī chhiū-nâ-lāi góan m̄-chai ōe thang khì bōe?
79Sī hó, sī hó ê Sîn, góan ê hó ê Siōng-tè.
80Ū sià-bián, koan-sim chiàu-kò͘ góan.
81góan an-chôan tô-siám ê só͘-chāi.
82góan ê pó-hō͘-chiá.
83góan ê kôan-tâi kap pó-hō͘ pī-lān-só͘.
84góan ê sìn-gióng, ǹg-bāng ê si-un-chiá.
85Góan éng-òan ê sìⁿ-miā.
86khó͘, chin-chiàⁿ ū iáⁿ lán kin-nî bōe thang pān chhiⁿ-chhau, m̄-sī góan teh phiàn lí.
87Bú: Lí kóng hiah kín góan ná ōe bêng-pe̍k, khah kín thǹg lí ê gōa-saⁿ, the̍h kúi ki-á chhâ
88-pe̍k, khah kín thǹg lí ê gōa-saⁿ, the̍h kúi ki-á chhâ lâi hiâⁿ, góan lâu kúi ê mī-pau kap iûⁿ-lin beh hō͘ lí chòe àm-tǹg.
89chia lóng bô lāu-jia̍t, koh lí kap ma-ma chhut-khì chòe kang ê sî, góan lóng bô phōaⁿ. Tāi-khài ū chi̍t ji̍t Bí-ná ōe chhōa Hoat-lân-se
90Hū: Lô-piat, m̄-thang chhá, góan ta̍k ji̍t ūi-tio̍h lín tī gōa-bīn chòe kang lâi kiàn-li̍p chi̍t ê
91ūi-tio̍h beh khòaⁿ hit ê A-sí-sih lâng ê khong ê kè-e̍k lâi chhá góan!
92Chhiⁿ: To-siā lín, m̄-kú góan tio̍h khah kín khì, phah-sǹg, chhiáⁿ hō͘ góa chi̍t poe tê chiū hó
93Hū: Sī, Ôan-gōe, góan tek-khak lóng ōe khì .
94khì chham-ka, pa-pah, Hoat-lân-se sian-seⁿ kap i ê ha̍k-seng beh chhōa góan khì soaⁿ-tōng, in tī hia beh chòe chi̍t ê sió-sió ê Sèng-hōe, ū
95tī hia ia̍h ū chin ê gû kap lû, pa-pah, Hoat-lân-se sian-siⁿ beh hō͘ góan tāi-ke khòaⁿ tī Sèng-tàn hit chá-khí, Iâ-so͘ chhut-sì hit sî lōa
96Sèng-tàn hit chá-khí, Iâ-so͘ chhut-sì hit sî lōa léng koh ko͘-toaⁿ, góan beh tòa lé-mi̍h hiàn hō͘ Sèng-eⁿ ,chhin-chhiūⁿ hit-mê bo̍k-chiá só͘
97Hū: Bí-ná, gōa-bīn chin àm, tán góan chò-hóe khì .
98óan ê hêng-ho̍at. Lí só͘ kóng nā si̍t-chāi, ū hoat- tō͘ thang kiù góan hit ê éng-óan ê sí bô ?
99a.Taⁿ jio̍k-thé khah bô iàu-kín, kín-kín thè góan siat-hoat kiù lêng-hûn.
100tān-sī chûn chîⁿ thái ū pān-hoat neh? Chóng-sī keng-kè Chú-un kap góan ê kî-tó, tuiB3i-kok lán kàu-hōe ê hiaⁿ-tī iā ū lâng kià chîⁿ
101góa ōe sìn Iâ-so͘ kàu sī siū Chú-un hiaⁿ ê ín-chhōa kap kó͘-lē, góan saⁿ lâng pit-gia̍p āu sî-siông khì chhân-chng pò͘-tō, múi pái káng
102si̍t-chāi sī chin kám-siā Chú. Chit pái Chú-un hiaⁿ chhut-kok khì, góan si̍t-chāi chin bô phōaⁿ, ǹg-bāng i chiong lâi tńg-lâi ê sî koh siū
103lâi ê sî koh siū i ê kà-sī, chhian bāng Chú-un hiaⁿ bô pàng-sak góan chiah ê bô tióng chì ê hiaⁿ-tī, (kóng liáu chē lo̍h-lâi chia̍h tê).
104 chu-ūi,lūn khí chit chân chhin-sū , chú-tōng sī góa. Gôan-lâi góan ōe sìn Chú ji̍p-kàu sī Bo̍k-su ê khòan-bián lâi tit-tio̍h ê, góa
105 si̍t-chāi sī chin ha̍p-sî koh ū ì-gī. Tùi kin-á-ji̍t Chú-un sī góan ê kiáⁿ-sài, Chú-un,lí chhut-gōa tio̍h gâu pó-tiōng sin-thé chòe
106: (Khiā--khí-lâi). Sòng Bo̍k-su, Î Sian-siⁿ lín lióng-ka kiong-hí, góan kap Chú-un hiaⁿ tông-chhong 5 nî kú, lóng iáu bē bat thiaⁿ tio̍h chit
107thiaⁿ tio̍h si̍t-chāi chin hoaⁿ-hí. lîm-sî bô pī-pān lé-mi̍h, Chí-ū góan nn̄g lâng lâi chhiùⁿ chi̍t chat si chiok-hok lín nn̄g ūi bī hun ê hu
108ê pêng-iú chó͘-chit pò͘-tō-tūi khì lông-chhoan thôan-tō. In-ūi góan ê pò͘-tō-tūi hui-siông siū hoan-gêng. Ah ! Hoa Phok-sū, góa cha-
109tiám, chhiáⁿ lâi chhia-thâu chiap góa, Sòng Sūn-lí. Hoa Kàu-siū, góan tōa hiaⁿ 10 tiám chiū ōe kàu chhia-thâu, góa beh lâi-khì chiap i.
110chhut-hoat lah, góa seng sit-lé, lēng-ji̍t chiah kap lín lēng-heng lâi góan tau chē. Lí chhiáⁿ--(pì-bō͘)--
111Sòng Phok-sū: Hôa Phok-sū, chin sit-lé, chin sit-lé. Sū-si̍t góan Tiong-kok Kó͘-tāi í-keng chhut chin-chōe sèng-jîn, hiân-jîn, tia̍t
112cho̍k kok-ka bûn-hòa khah chá hoat-ta̍t, chóng-sī lūn-khí kūn-tāi góan Tiong-kok si̍t-chāi chin lo̍k-hō͘, put-piAu2 Bí. Kim-āu chin-chōe hong
113Hôa Hu-jin: Sòng Phok-sū kiong-hí, chhiáⁿ lâi-khì góan tau kiâⁿ-kiâⁿ. (Tāi-ke ak-chhiú lī-khui).
114Sòng Bo̍k-su: To-siā Thiⁿ-pē Siōng-tè, góan ê chhùi tio̍h chheng-chàn Lí ê kôan-lêng, Lí ê thiàⁿ-thàng, Lí
115chheng-chàn Lí ê kôan-lêng, Lí ê thiàⁿ-thàng, Lí ê lîn-bín hō͘ góan bōe chhek-to̍k tit, lí siúⁿ-sù góa ê kiáⁿ-jî Chú-un, 7 nî pòaⁿ
116kú chhut kok, kin-á-ji̍t pêng-an tńg-lâi ,chôan-ke hoaⁿ-hí saⁿ-kìⁿ, góan chhim-chhim kám-siā put chīn, kim-āu it-chhè ê sū kiû Lí kā góan
117góan chhim-chhim kám-siā put chīn, kim-āu it-chhè ê sū kiû Lí kā góan an-pâi. Hiān-chāi góan beh hióng-siū Lí só͘ siúⁿ-sùe it-chhè, bē
118put chīn, kim-āu it-chhè ê sū kiû Lí kā góan an-pâi. Hiān-chāi góan beh hióng-siū Lí só͘ siúⁿ-sùe it-chhè, bē hióng-siū ê tāi-seng
119Lîm Chhiⁿ-ḿ: Tong-jiân góan bô īⁿ-gī, chàn-sêng, iā ōe chīn-liōng kóaⁿ-kín pang-chān Kím-
120to-siā, hō͘ lín chhiáⁿ chin pá, chhiáⁿ Chú-un lí chiah siông lâi góan tau thit-thô, góan seng sit-lé. Kím-hôa lí chiah chia pang-bâng chhiⁿ
121chhiáⁿ chin pá, chhiáⁿ Chú-un lí chiah siông lâi góan tau thit-thô, góan seng sit-lé. Kím-hôa lí chiah chia pang-bâng chhiⁿ-ḿ, khang-khè chòe
122thâu bé kiōng 6 chhù, só͘ tit-tio̍h ê bō͘-tō-iú iok 5 chheng miâ, góan ê pò͘-tō-tūi ū nn̄g pah liân tūi, tūi-ôan lóng sī khéng chia̍h
123Ǹg-bāng chiong-lâi ū ki-hōe koh chhiáⁿ Sòng Phok-sū lâi kian-kò͘ góan tāi-ke ê sìn-gióng.
124li̍p-pin má-thâu khong-chiân bē ū ê chhin-bi̍t ê chêng-kéng. Taⁿ góan iā ū chó͘-chit chi̍t pah gōa tūi ê pò͘-tō-tūi tò-chhù pò͘-tō.
125pò͘-tō-tūi tò-chhù pò͘-tō. Chhiáⁿ chèng hiaⁿ-tī sî-siông thòe góan kî-tó.
126tô͘, ū sî siū kan-sia̍p, ap-pek, chhiáⁿ chu-ūi hiaⁿ-tī chí-bē thòe góan kî-tó͘.
127lí ethi5aN. Góa ōe thiàⁿ sió-bē, iú-hàu a-bú, chhiáⁿ lí an-sim. Góan sui-jiân sī ko͘-jî, bô pē ê lú-chú, chóng-sī góan chhim-sìn lí
128 lí an-sim. Góan sui-jiân sī ko͘-jî, bô pē ê lú-chú, chóng-sī góan chhim-sìn lí sī khì thian-tông tiâu-kìⁿ Thiⁿ-pē, hióng-siū thian
129khì thian-tông tiâu-kìⁿ Thiⁿ-pē, hióng-siū thian-tông ê hok-khì; góan sìn a-pa lí sī chit sè-kan chòe úi-tāi ê lāu-pē, góa kap a-bú
130-tông tha̍k-chheh, góa ê lāu-pē sī chi̍t ūi thôan-kàu ê bo̍k-su, góan chhù chí-ū lāu-bú, sió-tī, sió-bē tòa tī chháu-tōe, hit nî tú
131Lāu-bú: Má Tōa-thâu, góan phó͘-thong sî bô ge̍k-thāi lí, iā bô tek-chōe lí.
132góa pàng-sak góa ê Chú Iâ-so͘ mah? Sí ah! sí ! hóan-tńg thang hō͘ góan khah chá khì kìⁿ thiàⁿ góan ê Chú, tī I hia, chin khòai-lo̍k bô
133 mah? Sí ah! sí ! hóan-tńg thang hō͘ góan khah chá khì kìⁿ thiàⁿ góan ê Chú, tī I hia, chin khòai-lo̍k bô pí.
134, chhù lóng sio liáu-liáu, chhù-nih ê lâng iā bô khòaⁿ-kìⁿ lah, góan tùi chi̍t ê chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ hiān-tiûⁿ ê chêng-hêng ê lâng,
135Bo̍k: Chhiáⁿ kok-ūi àⁿ-thâu, góan tāi-seng lâi kî-tó Chû-pi ê Thiⁿ-pē , thiàⁿ lán ê Chú Iâ-so͘,
136nāi ê sim lâi pang-chān ho̍k-sāi chit chng-nih ê lâng, kiû Chú kap góan saⁿ-kap tī-teh, chiok-hok kim ê-hng ê pò͘-tō͘-hōe, khò Iâ-so͘ Ki-tok
137-piⁿ ū lâng kí góa kóng, Chit ūi kòng-lô thôan-kàu ê, chiū-sī góan kè-khì thâi-sí i ê lāu-bú, sió-tī, sió-bē ê Tân Bo̍k-su ê tōa
138siūⁿ, kì-jiân i lâi lah, sī án-chóaⁿ bô tāi-seng hē-chhiú lia̍h góan?
139Má: M̄-chai i ū khì góan chhù-nih bô?
140Má: Iâ-so͘ ōe sià-bián góan ê chōe á bōe?
141húi B: Sio-phah to ū o͘h! Tài-liām lí sī láu-tōa, lí nā ū ì-sù góan beh niū lí.(Tāi-ke chhiò).
142bú-khì khǹg leh , chìn-chêng lâi kóng tiâu-kiāⁿ.(Sió thêng 稍停). Góan í-keng khòaⁿ tio̍h hit ê lú lô͘-lē ê thâu-ke hit chiah o͘-sek ê bé
143 chiah o͘-sek ê bé, lín nā chiong hit chiah bé khan lâi,in bú-kiáⁿ góan chiū beh pàng in tńg-khì.
144Chheng-liân A: Ēng pa̍t ê tiâu-kiāⁿ cháiⁿ-iūⁿ? In-ūi góan ê chú-lâng hit chiah bé sī chôan kōan tē it hó ê bé. I thiàⁿ
145Thó͘-húi A: Bōe ēng-tit! Góan ài hit chiah bé chiū-sī. Lín khì chiong hit chiah bé pa̍k tī hit
146chiah bé pa̍k tī hit châng tōa chhiū-kha, jiân-āu lín tio̍h lī-khui, góan ōe chiong lín só͘ ài ê lâng pàng tòa chia hêng lín. Nā hō͘ góan
147góan ōe chiong lín só͘ ài ê lâng pàng tòa chia hêng lín. Nā hō͘ góan hoat-kiàn tio̍h ū khi-phiàn ê só͘-chāi, chiū lín lóng ōe bô miā.
148Má-lī: Lí nā m̄ hō͘ góa kap góa ê kiáⁿ chòe-hóe, tio̍h chiong góan thâi-sí, m̄-thang hō͘ góan o̍ah-o̍ah lâi saⁿ-lī.
149 kap góa ê kiáⁿ chòe-hóe, tio̍h chiong góan thâi-sí, m̄-thang hō͘ góan o̍ah-o̍ah lâi saⁿ-lī.
150koh tò-tńg lâi. Tùi chit sî khí lí beh chòe góa ê kiáⁿ, beh sìⁿ góaⁿ ê sìⁿ, kap góa seng-o̍ah, iā beh tit-tio̍h chi̍t ê hó ê lāu-bú.
151Se : Ū iaⁿ, góaⁿ kám-kak beh tùi-hù chit ê gín-ná, lí khah ū pān-hoat, só͘-í i siông
152Phek : Oh! Chó-chì chin hó, góan tú teh kóng lí ê tāi-chì. Eh! Lí ê tē-á lāi té sím-mi̍h? Nńg
153Ha̍k-seng B: Sian-siⁿ, góan ma-ma kóng O͘-lâng ê seng-khu chhàu-ko͘-ko͘, kiám ū iáⁿ? góa lâi
154thiaⁿ lâng kóng nā kap o͘-lâng chò-hóe thit-thô ōe hō͘ òe-tio̍h neh, góan nā hō͘ i tī chia chò-hóe tha̍k-chheh, góan hō͘ òe chi̍t ê, ta̍k ê
155thô ōe hō͘ òe-tio̍h neh, góan nā hō͘ i tī chia chò-hóe tha̍k-chheh, góan hō͘ òe chi̍t ê, ta̍k ê lóng pìⁿ o͘ gín-ná to hāi lah (tāi-ke tōa
156Hô-bí: Lāu-su, góa beh kap i chē chò-hóe. Góan ma-ma siông-siông kā góan kóng, bô-lūn sàn á-sī hó-gia̍h, bô-lūn
157bí: Lāu-su, góa beh kap i chē chò-hóe. Góan ma-ma siông-siông kā góan kóng, bô-lūn sàn á-sī hó-gia̍h, bô-lūn o͘-lâng á-sī pe̍h-lâng
158kù khún-chhiat ê ōe tùi lí ai-kiû, “Chhiáⁿ lí kè-lâi pang-chān góan.”Góa sī chi̍t ê o͘-lâng, tī Bí-kok Lâm-pō͘ ūi-tio̍h o͘-lâng teh
159 in siông-siông iau-gō͘. Ǹg-bāng lí, tek-khak tio̍h lâi pang-chān góan. Góa só͘ ōe thang hō͘ lí ê sī kang-chok , khùn-lân ê kang chok.
160Lông-bîn A : Chó-chì Sian-siⁿ, lí lâi chia sī beh chí-tō góan, kái-siān góan ê seng-o̍ah. Lí khòaⁿ! Góan só͘ chèng ê mî-hoe(
161bîn A : Chó-chì Sian-siⁿ, lí lâi chia sī beh chí-tō góan, kái-siān góan ê seng-o̍ah. Lí khòaⁿ! Góan só͘ chèng ê mî-hoe(棉花)chi̍t nî chit
162 chia sī beh chí-tō góan, kái-siān góan ê seng-o̍ah. Lí khòaⁿ! Góan só͘ chèng ê mî-hoe(棉花)chi̍t nî chit nî kiám-chió siu-sêng, khòaⁿ
163só͘ chèng ê mî-hoe(棉花)chi̍t nî chit nî kiám-chió siu-sêng, khòaⁿ góan beh cháiⁿ-iūⁿ tō hó!
164bîn A: Han-chû sī cheng-siⁿ ê chia̍h-mi̍h, bô ta̍t chîⁿ. Lí beh kiò góan chia̍h han-chû lâi kè ji̍t sī mah? (Chó-chì lo̍h-khì the̍h chi̍t kha
165Lông-bîn C : Chó-chì Sian-siⁿ, góan tùi lâm-pêng ê kôaiⁿ soaⁿ-tōe, lâi kiâⁿ 3 mî 3 ji̍t chiah lâi kàu
166 kôaiⁿ soaⁿ-tōe, lâi kiâⁿ 3 mî 3 ji̍t chiah lâi kàu chia. Kè-khì góan ê thó͘-tōe lóng chèng mî-hoe,chóng-sī thâng-hāi chin lī-hāi, nn̄g
167 chèng mî-hoe,chóng-sī thâng-hāi chin lī-hāi, nn̄g, saⁿ nî chêng góan ê tōe-hng ū thiaⁿ lí ê kiàn-gī lóng-chóng chèng thô͘-tāu, thâu
168 ū thiaⁿ lí ê kiàn-gī lóng-chóng chèng thô͘-tāu, thâu chi̍t nî góan ū tit-tio̍h chin hó ê kè-siàu. Chóng-sī kin-nî thô͘-tāu tōa hong
169Lông-bîn D : Góan nā mài thiaⁿ lí ê ōe, mā iáu ū tām-po̍h ê siu-ji̍p. Thô͘-tāu
170chia̍h, chóng-sī chia̍h bōe pá. Khòaⁿ beh án-chóaⁿ? Lí tio̍h thòe góan siūⁿ pān-hoat, nā bô góan chiū beh chhōa bó͘-kiáⁿ lâi hō͘ lí chhī.
171pá. Khòaⁿ beh án-chóaⁿ? Lí tio̍h thòe góan siūⁿ pān-hoat, nā bô góan chiū beh chhōa bó͘-kiáⁿ lâi hō͘ lí chhī.
172 Chú ah! Lí siáⁿ-sū chhòng-chō thô͘-tāu? Lí kì-jiân siúⁿ-sù góan kàu-gia̍h ê thô͘-tāu, lí it-tēng beh tùi thô͘-tāu siúⁿ-sù góan
173góan kàu-gia̍h ê thô͘-tāu, lí it-tēng beh tùi thô͘-tāu siúⁿ-sù góan chōe-chōe mi̍h. Chú! Chhiáⁿ lí it-tēng chiong ò-biāu chí-sī góa.
174hu C: Chó-chì Sian-siⁿ, lí teh siūⁿ sím-mi̍h? Tio̍h kóaⁿ-kín thòe góan siūⁿ pān-hoat.
175Gín-ná : Góa beh phō chit chiah káu lâi hō͘ i khòaⁿ pīⁿ, góan chit só͘-chāi nā ū káu á-sī ti phòa-pīⁿ, lóng tio̍h chhē i chiah
176Lông-hu C: Chóng-sī gín-ná, góan í-keng tī chia tán i kui-nā ji̍t lah, i iáu-bōe beh chhut-lâi (thêng
177Chó-chì: Chiah ê lóng sī góan tī si̍t-giām-sek só͘ chòe chhut-lâi ê mi̍h-kiāⁿ.
178Kè-lō͘ C: Iā taⁿ koat-tēng beh sí no͘h, iā sòa siūⁿ beh kiò góan kā lí an-pâi siān-āu nih.
179Kè-lō͘ A: (Kap B, C, saⁿ khòaⁿ, chhiò-chhiò kóng) án-choaⁿ, góan khòaⁿ leh.
180Hoat 2: Lí sī tùi góan Hoat-lī-sài tóng beh hóan-khòng m̄?
181Pē: Sī, sī góan ê kiáⁿ.
182Hoat 1 : Kóng sím-mi̍h, lí siūⁿ beh kà-sī góan Hoat-lī-sài lâng mah?
183 lí chit khóan ê chiah sihit7 ê chháu-tē ba̍k-chhiūⁿ ê ha̍k-seng. Góan sī Mô͘-se ê ha̍k-seng. Mô͘-se sī ti̍t-chiap tùi Siōng-tè thiaⁿ-tio̍h
184Hoat 2: Tùi góan khòaⁿ, lí m̄-sī chèng-keng ê.
185Hoat 1 : In-ūi lí hōan-chōe, só͘-í góan beh kò lí tī kong-hōe. Koh bô kú, lí chiū beh tī siâⁿ-gōa hō͘
186Ha̍k-seng : Sian-siⁿ, góan siā-nih kin-á-ji̍t phó͘-tō͘, iā ū chòe hì, góan a-bú chhiáⁿ Sian
187-seng : Sian-siⁿ, góan siā-nih kin-á-ji̍t phó͘-tō͘, iā ū chòe hì, góan a-bú chhiáⁿ Sian-siⁿ tio̍h lâi hō͘ góan chhiáⁿ.
188phó͘-tō͘, iā ū chòe hì, góan a-bú chhiáⁿ Sian-siⁿ tio̍h lâi hō͘ góan chhiáⁿ.
189Ha̍k-kiong : Gōan Siōng-tè lîn-bin góan,sù hok-khì hō͘ góan, ēng bīn ê êng-kng chiò góan, hō͘ thong sè
190Ha̍k-kiong : Gōan Siōng-tè lîn-bin góan,sù hok-khì hō͘ góan, ēng bīn ê êng-kng chiò góan, hō͘ thong sè-kài bat Lí ê tō-lō͘
191Siōng-tè lîn-bin góan,sù hok-khì hō͘ góan, ēng bīn ê êng-kng chiò góan, hō͘ thong sè-kài bat Lí ê tō-lō͘, bān kok chai Lí ê kiù-un, gōan
192m̄-tio̍h m̄-thang put-sî ke khai chîⁿ, kōaⁿ koe, ah, hî, bah lâi hō͘ góan chia̍h, si̍t-chāi chin to-siā.
193Sūn-ài: Kin-á-ji̍t góan ê pit-gia̍p-sek, Kok-phoan mā chòe in sió-bē ê ka-tiúⁿ tāi-piáu lâi
194chòe in sió-bē ê ka-tiúⁿ tāi-piáu lâi hù sek, chòe sek liáu kap góan chòe-hóe kiâⁿ chhut ha̍k-hāu mn̂g, hō͘ ha̍k-seng ta̍k ê chhiò kah ha̍h
195Iûⁿ Chài-sêng : N̂g Bo̍k-su, lí kiám chai-iáⁿ góan a-pa teh bōe Sèng-keng hok-im chheh só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì, chhin-chhiūⁿ
196Iûⁿ Chài-sêng: Góan tiūⁿ-lâng ū chi̍t ji̍t lo̍h tōa-hō͘, tiòng tōa-chúi, chē tek-pâi
197ê sî, tek-pâi ti̍t-ti̍t hō͘ khoe-chúi teh-beh lâu chhu thái ê sî, góan tiūⁿ-lâng kūi tī tek-pâi téng kî-tó, hut-jiân-kan khí chi̍t tīn
198Gô͘ Kok-phoan: N̂g Bo̍k-su. lí chai góan tiūⁿ-lâng tùi An-pêng chē chûn beh khì phîⁿ-ô͘ thôan-tō, kap tùi
199Gô͘ Kok-phoan: Góan tiūⁿ-lâng kap su-lēng-koaⁿ saⁿ-sî ê sî , su-lēng-koaⁿ
200tiong, chóng-sī tit-tio̍h Siōng-tè ê un-tián pêng-an kàu Má-keng, tī góan ê pún só͘-chāi lóng-chóng hōaⁿ saⁿ keng kàu-hōe, kàu Mûi Bo̍k-su
201su tńg-lâi Chiong-hòa liáu, chiah tùi Tâi-lâm Kàu-sū-hōe iau-kiû góan tiūⁿ-lâng tio̍h khì Chiong-hòa i-kóan thôan-tō. I tùi Phîⁿ-ô͘ tńg
202慈敏: Lí teh chhōe góan sī bô ?
203美廉: Ū, tú tùi góan mn̂g-kha-kháu kòe, só͘-í góa chin kiaⁿ chin hôan-ló, in-ūi góa
204(khiā khí-lâi). Si̍t-chāi bān-sì tio̍h m̄-thang chhut-sì chò lô͘-lē. Góan ê chó͘-sian m̄-chai hōan-tio̍h sím-mi̍h tāng-chōe, hāi góan kin-á
205lô͘-lē. Góan ê chó͘-sian m̄-chai hōan-tio̍h sím-mi̍h tāng-chōe, hāi góan kin-á-ji̍t tio̍h chiah siū-khó͘.
2063 市民b: Lia̍p-sat-lō͘, góan beh chiong lí khǹg tī chit ê pù-lâng ê mn̂g-kháu-ni̍h, hō͘ lí thang
2076 市民a: Án-ne hó, góan taⁿ í-keng ū chīn góan ê chek-jīm lah, góan beh khì lah.
2086 市民a: Án-ne hó, góan taⁿ í-keng ū chīn góan ê chek-jīm lah, góan beh khì lah.
2096 市民a: Án-ne hó, góan taⁿ í-keng ū chīn góan ê chek-jīm lah, góan beh khì lah.
21030 米勒: Góan ê chú-lâng iā sī Sat-thó͘-kai tóng ê lâng, i bô sìn chiong-lâi
211hō͘ Lô-má chhiúⁿ-to̍at khì, (háu) ah, góa ê chó͘-kong só͘ lâu hō͘ góan ê gia̍p kàu chia ôan-lah. Góan kú-kú só͘ ló͘-le̍k, só͘ kiàn-li̍p
212) ah, góa ê chó͘-kong só͘ lâu hō͘ góan ê gia̍p kàu chia ôan-lah. Góan kú-kú só͘ ló͘-le̍k, só͘ kiàn-li̍p ê kàu chia lóng soah lah, oh, khó͘
213 ín-chhōa Lí ê peh-sèⁿ thoat-chhut Ai-ki̍p ê hêng-ho̍at, ín-chhōa góan ê chó͘ keng-kòe Âng-hái, le̍k-iû 40 nî tī khòng-hān ê soa-bô͘
214èng-ún ê Ka-lâm lâi, tī lâu ni, lâu bi̍t ê Ka-lâm tōe, Lí hō͘ góan ê chó͘ tōa-tōa heng-khí, sòa tī chit ê tōe kiàn-li̍p in ê ông-
215-chhiūⁿ êng-iāu ê kî tī lia̍t-pang tiong. Khiok tī un-tián ê ji̍t góan ê chó͘ sòa pōe-ge̍k Lí, khì kūi-pài gōa-pang ê ngó͘-siōng, kap
216 ōe hóe-kái chhíⁿ-gō͘ lâi kui-ǹg Lí. Kiû Lí kín-kín kiù-sio̍k góan.
217mi̍h khah hó ê io̍h á-sī i-hoat thang kiù i mah, lí chai nā-sī chîⁿ góan lóng bô khiàm-kheh.
21813 醫師: Tùi tī góan kiōng-tông ê sìn-sim, góa khak-sìn Lia̍p-sat-lō͘ ê lêng-hûn tī
21940 夫人:Góan ê chîⁿ kiám bōe-thang kiù i ,chhiáⁿ lí thòe góan siat-hoat chi̍t-
22040 夫人:Góan ê chîⁿ kiám bōe-thang kiù i ,chhiáⁿ lí thòe góan siat-hoat chi̍t-ē!
221tōa chhim-ian keh-khui tī lí góa ê tiong-kan, bô hoat-tō͘ thang hō͘ góan kàu lí ê ūi.
222ê chhiⁿ-mî lâng, kap góa ê kiáⁿ tī chit ê 人生街頭 teh kiâⁿ bê-lō͘. Góan sī ài beh kàu chi̍t-ê o̍ah-miā, pêng-an, khòai-lo̍k ê só͘-chāi,
22313 盲人:To-siā lí ê chí-tō, nā bô lí ê pang-chān góan pē-kiáⁿ tio̍h tiàm chia gōng-gōng-á teh se̍h bô lō͘.
224-hioh, khòai-lo̍k, pêng-an ê só͘-chāi, lí m̄-chai ōe-thang chí-tō góan á-bōe?
22535 盲人:Nā-sī án-ni chhiáⁿ lí chhōa góan ê lō͘ hó m̄? Góan sī tī chit ê lō͘-thâu teh kiâⁿ bê-lō͘ ê lâng.
22635 盲人:Nā-sī án-ni chhiáⁿ lí chhōa góan ê lō͘ hó m̄? Góan sī tī chit ê lō͘-thâu teh kiâⁿ bê-lō͘ ê lâng.
22737 盲人:Góan sī chi̍t-ê siū-khó͘ bô an-hioh ê lâng, ài beh chhōe chi̍t ê pêng
22857 盲人:Ông ah, chhiáⁿ lí m̄-thang hun-lī góan, chit ê góa só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ, sî-siông kiat-liân tī gao2, sī góa
229liân tī gao2, sī góa sìⁿ-miā ê pang-chān, chhiáⁿ lí m̄-thang hun-lī góan.
23061 盲人:M̄-thang hun-lī góan lah, chhiáⁿ lí m̄-thang pa̍k góa sim só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ lah!
2315 市民 (紳士):Hiaⁿ-tī ah, kín lâi kap góan saⁿ-kap khioh chîⁿ oh! Nā ū chîⁿ chiah ū chun-kùi, lâng khòaⁿ lán
2329 女神a:Hiaⁿ-tī ah, lí ài sè-kan ê miâ-siaⁿ bô? Nā ài tio̍h lâi góan ê Miâ-siaⁿ tiān kiû.
23310 女神b:Lí nā ài sè-kan ê tē-ūi, chiah lâi góan chia.
23418 女神b:Chhiáⁿ lí nā beh ài sè-kan chòe-tōa ê hēng-hok chiah lâi góan hia, khòaⁿ lí ài beh chò chhī-tiúⁿ á-sī kōan-tiúⁿ, tìn-tiúⁿ, séng
235chhī-tiúⁿ á-sī kōan-tiúⁿ, tìn-tiúⁿ, séng gī-ôan, kōan gī-ôan, góan lóng ōe thang hō͘ lí.(退場)
23628 小姐:Hiaⁿ-tī ah, lí m̄-bat góan tio̍h-m̄? Góan chiū-sī tòa tī hu-êng chhī ê lâng, chit-ūi sī Mo͘
23728 小姐:Hiaⁿ-tī ah, lí m̄-bat góan tio̍h-m̄? Góan chiū-sī tòa tī hu-êng chhī ê lâng, chit-ūi sī Mo͘-teng thài-thài
23833 太太:Nā-sī án-ni, chhiáⁿ lí lâi góan ê Hu-êng chhī chò góan ê chhī-bîn, lí tek-khak tī góan ê hu-êng
23933 太太:Nā-sī án-ni, chhiáⁿ lí lâi góan ê Hu-êng chhī chò góan ê chhī-bîn, lí tek-khak tī góan ê hu-êng chhī ōe-thang tit-tio̍h
240lí lâi góan ê Hu-êng chhī chò góan ê chhī-bîn, lí tek-khak tī góan ê hu-êng chhī ōe-thang tit-tio̍h bóan-chiok chiah tio̍h.
24147 酒漢b:Góan lóng m̄-bat pàng-hē góan ê chiú-kan, só͘-í put-an bô ki-hoe thang
24247 酒漢b:Góan lóng m̄-bat pàng-hē góan ê chiú-kan, só͘-í put-an bô ki-hoe thang koh hāi góan.
243bat pàng-hē góan ê chiú-kan, só͘-í put-an bô ki-hoe thang koh hāi góan.
24451 賭徒a:Lí m̄-chai tio̍h bô, góan sī teh po̍ah-kiáu lah! Chiū-sī tòa tī Gō͘-lo̍k ke ê Po̍ah-kiáu-chúi
24552 賭徒b:Góa ê sió-miâ kiò chòe O͘-hî-kiáu-á, góan lāu-pē kiò chòe O͘-hî-po̍ah-á.
246chhiok lō͘, O͘-hî-kiáu-á sī tòa tī Kî-lú hāng, chhiáⁿ lí lâi khì góan Gō͘-lo̍k ke-á thit-thô.
24754 賭徒b:Góan hia sím-mi̍h khóan ê gō͘-lo̍k to ū, khòaⁿ beh po̍ah môa-chhiok, á
24856 賭徒b:Lí nā beh tit-tio̍h jîn-seng ê hēng-hok tio̍h lâi-khì góan ê Gō͘-lo̍k ke lah.(退場)
249thêng-á tah koh hō͘ lí kiò kiù lâng. Ū-iaⁿ chin hó-chia̍h to-tio̍h, góan-lâi chiū-sī âng-tāu-á thng hohⁿ, lóng hō͘ lí phiàn-phiàn khì.
250kap Ngá-kok thang chò hō͘-sû hō͘ góa tām-po̍h an-sim. Taⁿ chóng-sī góan ê sî-tāi sī í-keng kòe-khì lah. Góa hó thang kā Í-sò͘ chiok-hok
251 góa lia̍h chún sī tùi thiⁿ lo̍h hóe á-sī thian-kun lo̍h-lâi leh. Góan-lâi chiū-sī ūi-tio̍h chit ê tāi-chì hohⁿ. Hāi góa kiaⁿ chi̍t-tiô.
252Tê-au, Oe-á, Thâm-ô͘, Pûi-kng: Góan bêng-pe̍k lah!
253lí m̄-thang án-ni kóng, Pa-ná kap góa lóng chin su-iàu lí, lí tùi góan ū chin tōa ê pang-chān kap chí-tō, (khòaⁿ eⁿ-á) Iok-hān mā chin
254chān kap chí-tō, (khòaⁿ eⁿ-á) Iok-hān mā chin ài A-kong, lí ū kap góan tī teh góan chiah ū khòai-lo̍k kap hēng-hok.
255, (khòaⁿ eⁿ-á) Iok-hān mā chin ài A-kong, lí ū kap góan tī teh góan chiah ū khòai-lo̍k kap hēng-hok.
256án-ni siuⁿ léng lah! (扶助老人到床邊,且撫他背後). A-pa, lí m̄-thang án-ni kheh-khì, góan khòaⁿ lí án-ni kan-khó͘ sī chin siong-sim.
257chó͘ só͘ hō͘ lán ê cheng-sîn.(向迦米) A-pa lí só͘ kóng ê sī tio̍h, góan tek-khak bô ûi-pōe lí ê ì-sù, chhiáⁿ lí pàng-sim, iā kín-kín
258chòe? Hô-hòng chit ê sî-chūn í-keng beh àm lah, Pa-ná lí ūi-tio̍h góan ê iân-kò͘ m̄-thang án-ni chòe!
259khak tio̍h khì Iâ-lī-ko, che bô thang koh khó-lū, Se-se-la̍h, lí tùi góan thài hó chhiáⁿ lí m̄ thang koh ū sím-mi̍h giâu-gî, chhiáⁿ lí an-
2604.強盜b : Lí kiám m̄-chai góan sī sím-mi̍h lâng! Góan sī chit ê soaⁿ ê chú-lâng, kìⁿ-nā keng-kòe
2614.強盜b : Lí kiám m̄-chai góan sī sím-mi̍h lâng! Góan sī chit ê soaⁿ ê chú-lâng, kìⁿ-nā keng-kòe chit ê soaⁿ ê lâng eng
262chú-lâng, kìⁿ-nā keng-kòe chit ê soaⁿ ê lâng eng-kai tio̍h ài bat góan.
263 mi̍h-kiāⁿ kap lí ê sin-khu só͘ ū ê chîⁿ lóng kau chhut--lâi hō͘ góan!
2648.強盜b: Góan tek-khak bōe kiáu-jiáu lí, siat-sú lí nā hoaⁿ-hí ho̍k-chiông, chiong
265jiáu lí, siat-sú lí nā hoaⁿ-hí ho̍k-chiông, chiong só͘ ū ê pàng tī góan ê kha-ē.
266lâng ah, lí chai-iáⁿ Iâ-hô-hoa chá chiū tiāⁿ tio̍h lí tio̍h ji̍p tī góan ê chhiú-lāi, lí lóng m̄-chai! Lí nā bô ài miā chiah lâi chhì khòaⁿ
267Ông sian-siⁿ sī chit ê tōe-hng chòe ū chîⁿ, ū sè ê tōa jîn-bu̍t, góan lóng chin khim-phōe lí.
268êng kàu bô chi̍t ê sî-kan thang chhóan-khùi, lí mā tio̍h thé-thiap góan chòe kang-lâng ê kan-khó͘.
269chin kî! Lí liáu chîⁿ kap góa ū sím-mi̍h kan-sia̍p? Hó sū lóng bô góan ê hūn, nā ū sím-mi̍h pháiⁿ-sū lóng khan-thoa góan chia lâi, hó-
270Hó sū lóng bô góan ê hūn, nā ū sím-mi̍h pháiⁿ-sū lóng khan-thoa góan chia lâi, hó- gia̍h lâng kúi chiam-chîⁿ hō͘ lâng thán, tio̍h hiah
271tit, chū-jiân bô hoat-tō͘ thang i-tī Chhiu-kùi ê sin-miā, chóng-sī góan só͘ óa-khò ê sī chí ū Chhiu-kùi chi̍t-lâng, i nā lâi sí, khòaⁿ
272só͘ óa-khò ê sī chí ū Chhiu-kùi chi̍t-lâng, i nā lâi sí, khòaⁿ góan nn̄g-ê cha-bó͘-lâng beh án-chóaⁿ lâi iúⁿ-chhī hit tōa tīn ê
273chhin, the̍h 500 gîn lâi chioh góan, thang i-tī Chhiu-kùi ê pēⁿ, góan tek-khak ōe hêng-lí, sòa kap
274chhin, the̍h 500 gîn lâi chioh góan, thang i-tī Chhiu-kùi ê pēⁿ, góan tek-khak ōe hêng-lí, sòa kap lí sǹg hit ê lī-sek, chhiáⁿ lí khui
275chek-à, góa m̄ sī beh kiû lí ê siá-sì, sī beh kā lí chioh ēng, góan tek-khak ōe hêng lí, sòa kap lí sǹg lī-sek, góan bô ì-sù beh khek
276kā lí chioh ēng, góan tek-khak ōe hêng lí, sòa kap lí sǹg lī-sek, góan bô ì-sù beh khek-khui lí.
277pòaⁿ-hāng, só͘-í chiah tio̍h án-ni lâi teh kā lí kiû chêng, nā ū góan chiū m̄-bián lâi mâ-hôan lí, iā m̄-bián chiah-ni̍h chhi-chhám.
278) Chhiáⁿ lí tài-liām lí ê tōa-hiaⁿ, lâi khui lí ê chû-sim, hō͘ góan m̄-bián hām-lo̍h tī cho̍at-kéng sí-lō͘.
279 kóng tiâu-kiāⁿ, chiū-sī tû-khì lí ū siong-tong ê kè-chîⁿ hō͘ góan thàn, koh m̄-thang tī hiān-tiûⁿ lô-so, góa chiah beh tà-èng lí.
280In-ūi sòng-hiong lâng sī thàn-chia̍h thàn-chia̍h hō͘ lí án-ni kā góan lô-so, liân thàn chúi lim to bô!
281ū chhéⁿ khí-lâi á-bô? Lí án-ni chòe ū thò-tòng á-bô? In-ūi góan chóng m̄-bat khòaⁿ-kìⁿ lí ū chit khóan ê tō͘-liōng.
2822. 小女: Sian-seⁿ, góan a-bú ê pēⁿ-thé m̄-chai ū iàu-kín bô? Lí khòaⁿ liáu cháiⁿ-iūⁿ?
283bô? Lí kàu chit ê sî iáu m̄-chai thang chhé-ngō͘ hóan-tńg chiong góan só͘ óa-khò ê chhiú-chí kā góan pak khì, lí chôan-jiân lóng bô
284thang chhé-ngō͘ hóan-tńg chiong góan só͘ óa-khò ê chhiú-chí kā góan pak khì, lí chôan-jiân lóng bô thian-liông.
285, góa iā-sī ta̍k-ji̍t teh thòe i kî-tó, só͘-í Siōng-tè ōe thiaⁿ góan ê kî-tó.
28648. 老婆: Sian-seⁿ, góa ê kiáⁿ phah tio̍h lí tio̍h bô?! Ah, lí sī góan ê tōa un-jîn, chóng-sī góan hóan-tńg ēng chit-khóan ê pháiⁿ lâi
287 phah tio̍h lí tio̍h bô?! Ah, lí sī góan ê tōa un-jîn, chóng-sī góan hóan-tńg ēng chit-khóan ê pháiⁿ lâi pò lí, khòaⁿ góa ū sím-mi̍h
288kéng-koaⁿ, to-siā lí ê pang-bâng, ǹg-bāng chhiáⁿ lí tōa-tōa thòe góan chhut-la̍t, si̍t-chāi tio̍h kám-siā Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng, chit ê
2892.清香:Góan jī-hiaⁿ tō hō͘ Ji̍t-kun(日軍)tiàu khì chò peng, sòa lóng bô tńg-lâi
29018.結祥:A-bú góan tńg-lâi lah.
291lín lóng m̄-thang kā góa bong tio̍h. Chhiáⁿ lí phâng chúi lâi hō͘ góan sé bīn.
292thang tiām-tiām hia khiā,tio̍h kín-kín khì phâng môe chhut-lâi hō͘ góan chia̍h; lóng sī chháu-tē sông, m̄-chai pòaⁿ-hāng.
29334.秀蘭:A-só, khah sit-lé, góan beh chia̍h-pn̄g ê sî tio̍h ài kî-tó, kám-siā Siōng-tè, só͘-í chit
294Thiⁿ-pē Siōng-tè góan kám-siā Lí, chiàu-kò͘ góan chi̍t-ke pêng-an, koh siúⁿ-sù góan kim
295Thiⁿ-pē Siōng-tè góan kám-siā Lí, chiàu-kò͘ góan chi̍t-ke pêng-an, koh siúⁿ-sù góan kim chá-khí ê chia̍h-mi̍h, chin
296tè góan kám-siā Lí, chiàu-kò͘ góan chi̍t-ke pêng-an, koh siúⁿ-sù góan kim chá-khí ê chia̍h-mi̍h, chin to-siā, khò Chú ê miâ. A-men.
29736.結祥:Siù-lân, lí si̍t-chāi bô eng-kai chhōa góan kap lí kiâⁿ siāng-khóan ê lō͘, in-ūi ji̍p-kàu ê lâng chhin-chhiūⁿ
29844.金鳳:A-bú, góan kiám ōe hō͘ lí iau sí mah? Lí m̄-bián kiaⁿ bô thang chia̍h lah, lí
299chi̍t-sî-á-kú, Siōng-tè tek-khak bô pàng-sak lí, li m̄-thang lī-khui góan khì.
300hō͘ lí hāi kàu chhiⁿ-chhám kàu ke̍k, góa tō kā lí kóng hiān-chāi góan bô khiàm-ēng lí, lí tio̍h chhut-chhut-khì, khah kóaⁿ lí iā sī beh
301khah kóaⁿ lí iā sī beh tòa chia. Lí chit-khóan pháiⁿ-mi̍h kín cháu, góan sī kín chhut-thâu-thiⁿ, lí chit-tia̍p tio̍h chhut-khì, m̄-thang koh kap
302sī kín chhut-thâu-thiⁿ, lí chit-tia̍p tio̍h chhut-khì, m̄-thang koh kap góan kô-kô tîⁿ. Kim-hōng, lí chiong i ê pau-ho̍k-á kā khóan chhut-lâi.
303ho̍k-á the̍h hō͘老婆,老婆chiū hiat hō͘秀蘭 )Taⁿ lí kín-kín chhut-khì, hō͘ góan khah ū pêng-an.(幕後奏?????)
30417.清香: Jī-só, jī-só, lí m̄-thang khì lah, m̄-thang pàng-sak góan lah!( 清香khì kā i lám-tiâu)
305kiáⁿ ta̍k-ji̍t lóng tio̍h chhut-khì kā lâng sé-saⁿ thàn chîⁿ. Ah, góan bú-kiáⁿ ná lâi ná pháiⁿ-miā. (Chhit ba̍k-sái sòa tûi keng-thâu.
306bōe ēng-tit. Oh, Siōng-tè ah. Lí tio̍h ū lêng ū siàⁿ thang kiù góan bú-kiáⁿ thoat-lī chit ê khùn-khó͘ ê ka-têng.
30754.老婆:Góan lóng àn-sǹg lí í-keng sí lah, kin-á-ji̍t tī chit ê chai-lān ê sî
30858.老婆:Án-ne sìn Iâ-so͘ pài Siōng-tè sī chin hó ê sū, góan lóng m̄ chai-iáⁿ, taⁿ si̍t-chāi tio̍h kám-siā Siōng-tè, o-ló Iâ-so͘
309iáⁿ, taⁿ si̍t-chāi tio̍h kám-siā Siōng-tè, o-ló Iâ-so͘, nā bô I, góan chit-ke chiū chhám.
31069.老婆:Siù-lân, chhiáⁿ lí tio̍h sià-bián góan, lí tùi góan án-chóaⁿ chīn-tiong, chóng-sī góa sòa ēng pháiⁿ lâi
31169.老婆:Siù-lân, chhiáⁿ lí tio̍h sià-bián góan, lí tùi góan án-chóaⁿ chīn-tiong, chóng-sī góa sòa ēng pháiⁿ lâi pò lí ê hó.
312A: Sian-siⁿ góan koh lâi khì pài-thok Bo̍k-su, ǹg-bāng ē koh tit-tio̍h Bo̍k-su ê pang
313C: Khí-kám, tāi-seng ū Chú ê thiàⁿ ......... góan sī chīn só͘ ē nā-tiāⁿ.
314P: Góan chit-keng tiàm-á kiáⁿ, bô, góa tō kā khioh khí lâi chhī.
315G: Góa tòa tī Tâi-pak, góan keh-piah ū chi̍t keng io̍k-iù-īⁿ. Só͘-í góa kā chhōa lâi khì hia
316chhiáⁿ khí lâi, lí nā iáu ū sím-mi̍h tāi-chì chhiáⁿ lí kóng hō͘ góan thiaⁿ, góan chiah thè lí siat-hoat.
317lâi, lí nā iáu ū sím-mi̍h tāi-chì chhiáⁿ lí kóng hō͘ góan thiaⁿ, góan chiah thè lí siat-hoat.
318put-kò lán ǹg-bāng hit ê sin-sū sī chi̍t-ê chin hó ê lâng. Nā góan sìn Siōng-tè ê lâng, chit-ê sî-chūn tio̍h kiû Siōng-tè chiàu-kò͘
319 ê chheng-liân hoaⁿ-hí hoeh sàng lí, lí chiah tit-tio̍h hó, só͘-í góan án-ni sìn, chiong chit ê pò lí chai, ǹg-bāng lí iā ē chai Siōng
320I: Taⁿ lâi chhiáⁿ lí kóng chit ê gín-á ê tāi-chì hō͘ góan thiaⁿ hòⁿ.
321chia̍h chi̍t-óaⁿ tōa-be̍h-môai, í-gōa mn̄g téng mn̄g ē, lóng m̄ ìn, góan to chiâⁿ-bô hoat-tō͘, tú siūⁿ beh kā chhōa khì phài-chhut-só͘ ê
322chhōa khì phài-chhut-só͘ ê sî, chi̍t-ê chhēng se-chong ê sin-sū mn̄g góan sī án-chóaⁿ, āu-lâi i the̍h chi̍t-tiuⁿ phiàn-toaⁿ hō͘ góan, kóng
323sū mn̄g góan sī án-chóaⁿ, āu-lâi i the̍h chi̍t-tiuⁿ phiàn-toaⁿ hō͘ góan, kóng i tòa tī Tâi-pak, m̄-chai kóng in chhù tī sím-mi̍h īⁿ ê keh
324P: Ā hó-kóng, kóng kah góan hit ê lāu 38 ê, kìⁿ ū jī-chóa, lóng kā lí sa-sa khì khí-hóe,
325, lí nā hó, góa ē kài-siāu lí khì chhōe Tâi-pak ê Bo̍k-su lah, góan tek-khak ū pān-hoat thang pang-bâng lí, bô góa sit-lé, góa ē siông
326M: Góa sī tùi Ka-gī lâi ê, góan hia ê Bo̍k-su kài-siāu góa lâi pài-hāu lí, m̄-chai chit-chūn lí
327H: M̄-ah, góan ā bô súi-saⁿ.
328U: Góan ài âng ê, góa ài n̂g ê.
329S: 5 hòe, to tī góan hit keng sêng-chek siōng-hó, chit pái beh chò tāi-piáu khì kàu-hōe
330M: Góa ta̍k-ji̍t to teh kiû, ǹg-bāng Siōng-tè ē siúⁿ-sù góan kín saⁿ-kìⁿ.
331S-1: Góan tō siūⁿ beh hō͘ lâng chhiàⁿ leh.
3321953 nî 12 go̍eh 23 sià-chōe. Hòⁿ! Chit khóan ê tāng chōe ê lâng, góan chia bô beh chhiàⁿ, tńg-khì, tńg-khì.
333iūⁿ bô pān-hoat chiū-sī, chhin-chhiūⁿ lí chit khóan ê lâng, m̄-nā góan chia m̄ chhái-iōng, khì kàu tó-chi̍t-ūi ia̍h sī siāng-khóan lah.
334 saⁿ-kap lâi kî-tó. Chhin-ài ê Chú, kám-siā lí ê hông-in, lâu góan ê o̍ah-miā kàu chit-sî, ia̍h eng-àm góan ū ngiâ-chih chi̍t-ūi pêng
335-siā lí ê hông-in, lâu góan ê o̍ah-miā kàu chit-sî, ia̍h eng-àm góan ū ngiâ-chih chi̍t-ūi pêng-iú tī góan tiong kan, kiû lí khòaⁿ-kò͘
336miā kàu chit-sî, ia̍h eng-àm góan ū ngiâ-chih chi̍t-ūi pêng-iú tī góan tiong kan, kiû lí khòaⁿ-kò͘ i, hō͘ i beh kiâⁿ ê lō͘ tit-tio̍h pîⁿ
337ê lō͘ tit-tio̍h pîⁿ-tháⁿ kng-bêng, chit-sî koh siúⁿ-sù bí-niû tī góan ê bīn-chêng, góan beh hióng-siū ê tāi-seng, kā lí kám-siā, khò
338tháⁿ kng-bêng, chit-sî koh siúⁿ-sù bí-niû tī góan ê bīn-chêng, góan beh hióng-siū ê tāi-seng, kā lí kám-siā, khò Chú ê miâ A-men.
339Bo̍k-su, chit lâng sī chiân-kho-hōan, chhut-ga̍k bô lōa-kú, chá-khí góan teh sûn-keⁿ ê sî, i khòaⁿ- tio̍h góan chin kiaⁿ ê khóan ti̍t-ti̍t cháu
340chhut-ga̍k bô lōa-kú, chá-khí góan teh sûn-keⁿ ê sî, i khòaⁿ- tio̍h góan chin kiaⁿ ê khóan ti̍t-ti̍t cháu, góan khòaⁿ ū hiâm-gî ê só͘-chāi
341sûn-keⁿ ê sî, i khòaⁿ- tio̍h góan chin kiaⁿ ê khóan ti̍t-ti̍t cháu, góan khòaⁿ ū hiâm-gî ê só͘-chāi, chiū jiok-khì lia̍h i.
342Lia̍t-ūi chhin-ài ê hiaⁿ ché pêng-an. Góan chit kúi ê sī tông-ha̍k, góan ê lāu-su ū chhut chi̍t ê siok-tê hō͘
343Lia̍t-ūi chhin-ài ê hiaⁿ ché pêng-an. Góan chit kúi ê sī tông-ha̍k, góan ê lāu-su ū chhut chi̍t ê siok-tê hō͘ góan, chiū-sī kóng: “Sè-kan
344chit kúi ê sī tông-ha̍k, góan ê lāu-su ū chhut chi̍t ê siok-tê hō͘ góan, chiū-sī kóng: “Sè-kan tē it iàu-kín ê sī sím-mi̍h”? Taⁿ góan
345 góan, chiū-sī kóng: “Sè-kan tē it iàu-kín ê sī sím-mi̍h”? Taⁿ góan kok-kok ū chún-pī hó lah, ài beh chi̍t ê chi̍t ê kóng hō͘ tāi-ke
346Lia̍t-ūi chhin-ài ê hiaⁿ-ché, góan chiah ê hó pêng-iú só͘ kóng ê tó chi̍t ê khah tio̍h, tá chi̍t-hāng
347C-3: Góan beh lâi khì Iû-thài kok ê Pek-lī-hêng.
348C-4: Lí m̄ chai hâⁿ? Kin-á-ji̍t tī hia Ki-tok chhut-sì, góan beh lâi khì khèng-hō.
349T: Góan lóng beh lâi khì pài I.
350C: (Lóng chóng) Góan beh khì chhiùⁿ-koa hō͘ Ki-tok thiaⁿ.
351Piáⁿ-sin hiaⁿ tī hia teh lâi, lán lâi mn̄g i khòaⁿ māi. Piáⁿ-sin hiaⁿ, góan tāi-ke teh ioh, khòaⁿ Iâ-so͘ ê chit-gia̍p sī sím-mi̍h, chi̍t lâng ioh
352E: Lāu-su, góan tāi-ke teh ioh Iâ-so͘ ê chit-gia̍p tàu-tí sī sím-mi̍h? Chi̍t lâng
353chio̍h ê lâng, á-sī bô kòan-sì tī chû-pi chhin-chhiat ê sū, hiah ê góan-kiông ê Thó͘-ní-kî lâng, á-sī Tha̍t-tán lâng, nā khòaⁿ-kìⁿ chit
354-jím ê kho-liāu! Tī chia ū 3000 ducat beh hêng Iû-thài lâng--ê, góan chin hoaⁿ-hí piáu-sī góan pò-tap sian-siⁿ khún-chhiat ê lô-le̍k, ǹg
355ū 3000 ducat beh hêng Iû-thài lâng--ê, góan chin hoaⁿ-hí piáu-sī góan pò-tap sian-siⁿ khún-chhiat ê lô-le̍k, ǹg-bāng sian-siⁿ hoaⁿ-hí siu!
356Góan hō͘-siong liáu-kái hō͘-siong koan-hôai ì-ài
357Góan koat-tēng beh khan-chhiú kiàn-li̍p ka-têng
358Lâi kā Góan kiong-hí lâi kā Góan kó͘-lē
359Lâi kā Góan kiong-hí lâi kā Góan kó͘-lē
360Ahoa: Sī lah, góan ū saⁿ ê lâng beh khì lín D.C. chhit-thô, kiat-kó góan chit-ê tē-
361Ahoa: Sī lah, góan ū saⁿ ê lâng beh khì lín D.C. chhit-thô, kiat-kó góan chit-ê tē-chú sī chi̍t-e lō͘-chhi, sai bê-lō͘ khì ah.
362si̍p-hōe ê tho̍k-su-hōe tha̍k-chheh pò-kò. Chú-iàu tio̍h sī beh kā góan só͘ tha̍k ê chit pún chheh "Kán-bêng Tâi-ôan-sú" (Iûⁿ Phek-chhoan
363Ōe tit thang kiâⁿ ji̍p I-ha̍k chit ê sè-kài ha̍k-si̍p, ta̍t-tit góan pit-gia̍p-seng it-seng ê kám-siā. Bīn-tùi sìⁿ-miā, pún-té chiū-sī
364lâng ū bô kāng-khóan ê sìⁿ-miā thé-giām kap chun-tiōng. Kin-á-ji̍t góan beh chò-hóe lâi kám-siā I-kài chiân-pòe in só͘ phah-piàⁿ..ê. Góan
365góan beh chò-hóe lâi kám-siā I-kài chiân-pòe in só͘ phah-piàⁿ..ê. Góan chiah kan-taⁿ hiáng-siū sêng-kó, khiok m̄ chai sàn-chhiah chu-bī ê
366-lo͘h? Hôe-kò͘ Tâi-ôan i-liâu hoat-tián-sú, tú-á beh khí-pō͘ ê góan ōe tit chhōe tio̍h hóan-séng chi tō kap chèng-khak ê hong-hiòng.
367téng-lâng. In “siōng-i i-kok” ê jia̍t-chêng kap kian-chhî, kám-tōng góan kāng-khóan beh chò Tâi-ôan ê tē-it-téng lâng, tē-it-téng ê i-liâu
368Góan iā kám-siā ōe tit tī chhiong-bóan kan-khó͘ hùn-tàu, kap le̍k-sú
369hāu-iú mā kè-sio̍k tī kok hong-bīn teh hòng-hiàn siā-hōe ūn-tōng. Góan iā thôan-sêng tio̍h koan-hôai siā-hōe ê khì-chit;tông-o̍h tī pêng
370Kám-siā Lāu-su ê thôan-kà chai-pôe. Kin-á-ji̍t í-āu, góan beh chiōng lín só͘ khan-kà ê thài-tō͘ kap tì-sek, kòng-hiàn hō͘
371múi chi̍t ê sêng-gôan, in-ūi tāi-ke lóng siān-chīn chit-bū, hō͘ góan ōe tit an-sim sūn-lī tī chia ha̍k-si̍p, tī chia tōa-hàn.
372 sì-sioh pàng bē-lī . Ò - -ah! Tâi-ôan , koh-chài lí kiám m̄-sī góan ê iô-nâ-tē , hō͘ góan ê sin kôan kut-bah pûi-tōa ê hiuⁿ-lí mah?Góan
373 - -ah! Tâi-ôan , koh-chài lí kiám m̄-sī góan ê iô-nâ-tē , hō͘ góan ê sin kôan kut-bah pûi-tōa ê hiuⁿ-lí mah?Góan ê sim sit-chāi chi̍t
374ê iô-nâ-tē , hō͘ góan ê sin kôan kut-bah pûi-tōa ê hiuⁿ-lí mah?Góan ê sim sit-chāi chi̍t-khek-kú to oh-tit tùi lí lâi lī-khui.
375bó͘-gín-ná teh phâng-tê , iā ū hoe-hn̂g thang hō͘ lâng-kheh sióng-góan, iā ū lâng teh chàu-ga̍k chò-hì hō͘ lâng-kheh thiaⁿ khòaⁿ. Ia̍h lâng
376khòaⁿ lán só͘ ài khòaⁿ ê hì, só͘ ài thiaⁿ ê im-ga̍k, só͘ ài sióng-góan ê su-ōe tiau-khek sī sím-mi̍h chéng-lūi . Koh-chài khòaⁿ lán só͘
377chhò; chi̍t-pái koat-sim ê tāi-chì kàu sí to bô piàn-ōaⁿ , á-sī góan-bé kò͘-chip siú-kiū bô piàn-khiàu, khit-chia̍h pàng lóng bē-lī
378 i ta; go̍eh-lûn nā chhut, in chiū lia̍h i chún chò súi ê mi̍h lâi góan-sióng ; khòaⁿ-kìⁿ chheⁿ-siù in chiū kiò i chò teng, chhōa hái-tiong
379chhiūⁿ bē ti bē iûⁿ ê khóan-sit.Iā koh-chài khòaⁿ lú-chú chò kó͘-góan ang-á ê khóan,thang hō͘ lâm- chú thit-thô khòaⁿ-hóng. Koh-chài it
380 á-sī tháng, chiū chai-hoe á-sī pò͘-kéng tī hit-ni̍h thang sióng-góan. In ê chhù sui-sī bô tōa-keng, chóng-sī put-chí chê-chéng ngá-tì
381Sian-siⁿ bô thang kap lín kóng-ōe. Hit nn̄g ê chiū ìn , 『Taⁿ hāi-lah! Góan sī iàu-kín ài beh chhōe i , chiah chē hóe-chhia lâi kàu chit ê só͘
382kín ài beh chhōe i , chiah chē hóe-chhia lâi kàu chit ê só͘-chāi. Góan ài kā i mn̄g khòaⁿ tio̍h án-chóaⁿ -iūⁿ chiah ē tit-tio̍h kiù.』 Siàu
383khah hó ?』 Ìn kóng , 『Ū ; ū ta̍uh-ta̍uh teh kiû, Jī-cha̍p gō͘ nî kú góan nn̄g-ê ū chò-hóe kî-tó, kiû Siōng-tè kiù góan ; ia̍h ū chiong
384cha̍p gō͘ nî kú góan nn̄g-ê ū chò-hóe kî-tó, kiû Siōng-tè kiù góan ; ia̍h ū chiong pún-sin kau hō͘ Iâ-so͘ , nǹg-bāng I beh chiap-la̍p góan;
385góan ; ia̍h ū chiong pún-sin kau hō͘ Iâ-so͘ , nǹg-bāng I beh chiap-la̍p góan; kî-tó liáu iû-gôan án-ni, góan lóng iáu-bōe tit-tio̍h kiù 』Hit
386Iâ-so͘ , nǹg-bāng I beh chiap-la̍p góan; kî-tó liáu iû-gôan án-ni, góan lóng iáu-bōe tit-tio̍h kiù 』Hit ê siàu-jiân lâng chiū kóng , Án
387Nn̄g ê lāu chí-mōe chiū ìn, 『Án-ni tio̍h; góan ê chhò-gō͘ chin-chiàⁿ sī án-ni. 』In chiū kūi-lo̍h chiong sim hiàn
388 sū-gia̍p sūn-lī, hu-chhe hô-hó, chú-lú ha̍k-gia̍p chìn-pō͘, hō͘ góan kiáⁿ khó tio̍h tāi-ha̍k, góan bó͘-lâng ê pīⁿ tit-tio̍h i hó, “Kàu
389hó, chú-lú ha̍k-gia̍p chìn-pō͘, hō͘ góan kiáⁿ khó tio̍h tāi-ha̍k, góan bó͘-lâng ê pīⁿ tit-tio̍h i hó, “Kàu sî góan ē chún-pī ngó͘-seng
390 khó tio̍h tāi-ha̍k, góan bó͘-lâng ê pīⁿ tit-tio̍h i hó, “Kàu sî góan ē chún-pī ngó͘-seng chi̍t-hù lâi kā lí tap-siā. . .” Sīm-chì kià
391-kóng--leh, beh thiaⁿ khah siông-sè iàu-kín ê pō͘-hūn, ē-àm lâi góan-tau pó͘-si̍p tō chai. Nā ū bô-kāng ha̍k-hāu ê khó-chhì pí-sài
392thok chhái tiám-sò͘ ê sian-siⁿ, tio̍h hō͘ bó͘-lâng tē-it miâ, kā góan-ê ha̍k-seng ke phah kúi-hun. Lán-ê tāi-ha̍k-seng, lâm-lú o͘-pe̍h-lâi
393giân” ê ki-hōe kap kôan-lī. Kóng-ōe ê sî, siōng hó m̄-thang kóng “góan Tâi-ôan-lâng, lín kheh-lâng.”
394tiam chē, bô khì thit-thô sī cháiⁿ-iūⁿ. ” Sù-á ìn kóng, “ Bô; góan tiàm chia teh siat-hoat chi̍t chat sū.” In má chai gín-á m̄ ài tùi
395Sù-á kā in sió-tī kóng, “ Góa thiaⁿ góan má ê ōe, sim bô pêng-an. Lí, góa, só͘ kè-bô͘ m̄ sī hō͘ Thiⁿ Pē
396chiū cháu-óa mn̄g khòaⁿ i teh háu sím-mi̍h tāi-chì. Kiàn-á kóng, “Góan lāu-pē chhe góa khì bóe tāu-iû, lō͘-ni̍h po̍ah-tó, phah-m̄-kìⁿ chiah
397ū khiàm nn̄g ê îⁿ nā-tiāⁿ. Sù-á kóng, “ Chia ū nn̄g ê îⁿ, sī góan î-á hō͘ góa, taⁿ hō͘ lí thiⁿ khì bóe tāu-iû, hó mah? ”
398ji̍t kú, lāu-bú kā i ê cha-bó͘-kiáⁿ kóng, “Taⁿ lí ê miâ ū ha̍p, góan chiū hoaⁿ-hí kiò lí Thun-lún.” Bān-lí-tn̂g-siâⁿ.
399chi̍t tīn chòe seng-lí lâng. In thêng-teh kā i kóng, Sèng-jîn ah, góan ū sit-lo̍h chi̍t chiah lo̍k-tô. Sèng-jîn chiū mn̄g in kóng, Hit chiah
400lí cháiⁿ-iūⁿ ōe chai lo̍k-tô só͘ chài ê mi̍h; taⁿ tio̍h kā góan kóng. Sèng-jín ìn kóng, Lūn lo̍k- tô só͘ chài ê mi̍h, sī in-ūi
401-kī ê kan-khó͘, bô thé-thiap pa̍t lâng, chiū kā i kóng, “Bí-lī, góan chhu-piⁿ ū chi̍t ê pái-kha ê cha-bó͘ gín-á, i pí lí koh khah lóan
402óa the̍h khì hō͘ in. Gín-á chiū kî- kòai, kóng, “Che káⁿ m̄ sī góan ê, in-ūi bô lâng kap góan saⁿ-bat.” Hit ê lâng chiū kóng, “Sī,
403á chiū kî- kòai, kóng, “Che káⁿ m̄ sī góan ê, in-ūi bô lâng kap góan saⁿ-bat.” Hit ê lâng chiū kóng, “Sī, Ông kià beh hō͘ lín, chhiáⁿ
404sím-mi̍h ì-sù ? Ông tī tá-lo̍h ? Lō͘ tī tá-lo̍h ? Ông nā-sī ài góan khì, góan hoaⁿ-hí khì.” Siok-tek ia̍h sī kóng án-ni, chiū kiû hit
405sù ? Ông tī tá-lo̍h ? Lō͘ tī tá-lo̍h ? Ông nā-sī ài góan khì, góan hoaⁿ-hí khì.” Siok-tek ia̍h sī kóng án-ni, chiū kiû hit ê lāu lâng
406Gín-á thiaⁿ-liáu chiū iu-būn, kóng, “Góan sī ū chōe, káⁿ bōe kham-tit ji̍p.” Tī khoe-piⁿ ū chōe-chōe gín-á
407 kè, lâi tit- tio̍h chheng-khì.” Tùi hit tia̍p gín-á chiū kóng, “Góan beh liâu kè-khì.” Chiū lo̍h chúi liâu kè-khì. Hit ê khoe bô jōa
408, chiū ki-chhì i. Ū chi̍t ê hū-jîn-lâng mē i kóng, “Lí sī chai góan bô chîⁿ beh lâi lāng-gīn góan mah ?” Bōe hî ê chiū lâi hê-hok
409jîn-lâng mē i kóng, “Lí sī chai góan bô chîⁿ beh lâi lāng-gīn góan mah ?” Bōe hî ê chiū lâi hê-hok bo̍k-su. Bo̍k-su kóng, ‘Lí tio̍h
410Tō-kàu tek-chì ê sî, chiū khòaⁿ-khin Jû-kàu kóng, Khóng-chú sī góan sian-seⁿ ê ha̍k-seng. Tiōng-nî bat mn̄g lé tī góan sian-seⁿ Lí Ló
411 Khóng-chú sī góan sian-seⁿ ê ha̍k-seng. Tiōng-nî bat mn̄g lé tī góan sian-seⁿ Lí Ló-kun; ka-tī jīn-hūn sī hî chiáu m̄ bat kau-lêng. Iū
412Tō-kàu ia̍h bat khòaⁿ-khin Sek-kàu kóng, Góan sian-siⁿ Ló-chú ê hoat-le̍k bû pian, ē chhian-piàn bān-hòa, lâi pang
413kia-ia̍p lâi chhut-sì hō- chò Lí Ló-tam, lín Tō-kàu ê Ló-kun sī góan pu̍t-chó͘ ê ha̍k-seng-á lâi hòa-seⁿ.
414ê lâng ài hō͘ Ló-chú khah tōa pu̍t chó͘, chiū koh tù-chheh kóng, Góan Lí Ló-kun sī chhut-sì tī Siong-tiâu Bú- it-tè ê sî-chūn, m̄-sī
415lâng khì khòaⁿ, ū thian-sîn gō͘-ê tùi thiⁿ lo̍h-lâi; tōa siaⁿ kóng, Góan siū thian-bēng beh lâi pó-pì chia ê lâng, kóng liáu koh khì. Tùi
416pō͘ hùn-liān, kāng sî-kan mā ū kî-thaⁿ iâⁿ-tūi, in ê khì-hun hō͘ góan chiâⁿ tòng-bē-tiâu.
417-sàng-thâu kā hiah-ê gín-á hoah-hiu, chiok Surprise--ê, it-ti̍t kā góan kóng, tī Au-chiu, tùi tōng- bu̍t-á chiah ē iōng hòng-sàng-thâu,
418ài kòe seng-o̍ah, hit kóa koaⁿ-ôan ū siáⁿ-mih lâng lâi khòaⁿ kòe góan choh-sit ê kòe-têng? Ū toh 1 ê lâi mn̄g kòe góan sī án-chóaⁿ beh
419 lâi khòaⁿ kòe góan choh-sit ê kòe-têng? Ū toh 1 ê lâi mn̄g kòe góan sī án-chóaⁿ beh sio tiū-chháu?"
420si̍p-hōe ê tho̍k-su-hōe tha̍k-chheh pò-kò. Chú-iàu tio̍h sī beh kā góan só͘ tha̍k ê chit pún chheh "Kán-bêng Tâi-ôan-sú" (Iûⁿ Phek-chhoan
421Góan chú-tiūⁿ Tâi-ôan bó-gí ê kàu-io̍k tek-khak ài tùi iù-jî kàu-io̍k
422 e̍k-chok khe̍h lâi hō͘ bat lín ê jī ê lâng, koh kā hoan-tńg-lâi góan ê bûn, khòaⁿ ū koh-iūⁿ bô.” Sui-bóng ū tām-po̍h-á teh chau-that-
423972 nî 2-go̍eh 24-ji̍t tī Nixson ê bīn-chêng kā Chiu Un-lâi kóng: “Góan bōe chi-chhî Tâi-ôan To̍k-li̍p Ūn-tōng, góan ia̍h bōe sú-iōng bú
424kā Chiu Un-lâi kóng: “Góan bōe chi-chhî Tâi-ôan To̍k-li̍p Ūn-tōng, góan ia̍h bōe sú-iōng bú-le̍k tìn-ap che ūn-tōng.” Ōaⁿ-ōe lâi kóng ,
425hôa tāi-kok tōa-siaⁿ hoah: “No!”, ia̍h hiòng kok-chè soan-pò͘ kóng: ”Góan ài hô-pêng, ”koh hiòng Siōng-tè kî-kiû, “Siúⁿ-sù Bí-lē-tó pêng
426chiah-ê tông-hiong a-chí thé-thiap--góa, ōe kā góa kóng: "Pháiⁿ-sè,góan kóng--ê kap lí ê nî-lêng khah bô-ha̍h, lí kiám-chhái thiaⁿ bōe
4272.BONG-po kap TBTS ê tēng-hùi sī bô kāng-khóan--ê,siōng-chió,góan ài koh hù kià khì Bí-kok ê iû-chu。
4283.Lí ê miâ,góan ē kái siá。
429nā mn̄g in "lín chó͘-sian kám ū pa̍k-kha?" tiāⁿ-tiāⁿ tio̍h tit-tio̍h "góan hoan-á bô pa̍k-kha!". Só͘-í lí nā beh chai-iáⁿ lí kám ū pêⁿ-po͘
430Góa kòe-nî ū mn̄g góa lāu-pē, i kóng góan a-má bó pa̍k-kha. Āu-pái nā ū-êng koh khì Lâm-tâu chhâ hō͘-che̍k
431Kīn-lâi góan ū chih-tio̍h Thiam-iū ê phoe; taⁿ chiong i-ê siau-sit ìn tī ē-té:-
432Hiān-sî góan chit o̍h--ni̍h chá-àm í- keng ū chò lé-pài lah, chêng sī kan-ta chá
433Tùi góan kap lín saⁿ lī-khui kàu chit-tia̍p, tī lō͘-tiong ū tit-tio̍h pêng-an.
434Kàu Vancouver, ū kàu-hōe kap pêng-iú lâi tán-chih góan. Góan tī hia 2 ji̍t kú, tòa tī chá-nî thong sè-kài Marathon sóan
435Kàu Vancouver, ū kàu-hōe kap pêng-iú lâi tán-chih góan. Góan tī hia 2 ji̍t kú, tòa tī chá-nî thong sè-kài Marathon sóan-chhiú
436Lī-khui Vancouver góan koh chē hé-chhia, keng-kè Lo̍k-ki soaⁿ lâi kàu chit ê só͘-chāi. Ka
437chhia-lāi ū thih-chàu, ka-kī pī-pān chiū chin séng. Tī chhia-lāi góan ta̍k tǹg ū chú-pn̄g, put-chí lī-piān kap sim-sek. Pa̍t ê tah-kheh
438Hiān-chāi góan tiàm chit ê só͘-chāi sī tī chng-ni̍h, khah kôan hái 1800 chhioh. Thiⁿ
439Téng lé-pài góan tī chi̍t keng chng-ni̍h ê kong-ha̍k-hāu chòe lé-pài. Chú-lí lé-pài
440 choh-sit lâng khì lé-pài. Chhia lóng sī in ka-kī ê. Hiān-chāi góan tòa ê só͘-chāi lī chit ê sió koe-chhī phò͘ pòaⁿ lō͘. Chit ê koe
441Chā-hng koe-ni̍h ê lâng ū chhiáⁿ góan khì ián-soat. Góa ū kóng-khí Tām-chúi Tiong Ha̍k-hāu ê sū hō͘
442Koh nn̄g lé-pài góan beh lī-khui chia khì To-lûn-to siâⁿ. To-lûn-to sī tōa só͘-chāi ū
443Kū-nî 1928 A. D. Cha̍p- go̍eh-bóe góan lī-khui Tâi-ôan, tē-it tāi-seng thêng-khùn tī Hongkong (Hiong-káng).
444kap Sòaⁿ-thâu, Hiong-káng sī chin súi ê só͘- chāi, chha-put-to thong góan só͘ keng- iû ê to͘-chhī tē-it súi ê chi̍t ê.
445Tùi Hiong-káng góan chi̍t mê-hng ê lō͘-thêng chē sè-chiah chûn khì Kang- mn̂g. Hia ū
446Tùi Hiong-káng góan ū khì Kńg-tang. Kńg-tang sī chin kín piàn-ōaⁿ, siâⁿ- chhiûⁿ lóng
447Tī Singapore góan ōaⁿ chûn chē cha̍p- ji̍t kú kàu Calcutta (Ka-ní-kok-tap) Ìn-tō͘, lō͘
448tō͘, lō͘-tiong ū thêng nn̄g ji̍t tī Rangoon (Gióng-kang) Bián-tiān. Góan kàu chia ia̍h ū tú-tio̍h Ē-mn̂g lâng, koh khì chiū lóng bô tú-tio̍h.
449Góan ū oan-lō͘ khì Palestine (Pa-lek-sū-tìn) chin sim-sek peh khì kàu Jerusalem
450sì-ûi lóng chio̍h-thâu, 2000 chhioh pí hái-bīn khah kôan. Tùi hia góan chiū lo̍h-khì Jericho (Iâ-lī-ko) kap Dead Sia (Sí-hái) 1300 chhioh pí
451kòe Pek-tāi-nî kòe Iâ-so͘ siū chhì ê soaⁿ, kàu Iok-tán-hô kháu. Góan siūⁿ chêng lán ê Kiù-chú ê lâi-le̍k, siūⁿ I tī chiah ê soaⁿ-kok
452khí, lâi kì-liām I, khah ē hō͘ lâng kám-kek. Tùi Iâ-lō͘- sat-léng góan chē chū-tōng-chhia khì Ná-sat-lek kàu Tiberias, sì, gō͘ tiám cheng
453Well (Ngá-kok ê chéⁿ), chit ê só͘-chāi sī chin-chiàⁿ ê kó͘- chek. Góan tī-chia lim chíⁿ-chúi, siūⁿ-tio̍h chāi-chá Iâ-so͘ tī-chia kap Sat-
454chē pó-pòe, sī tùi kó͘-chá hông-tè ê bōng só͘ ku̍t-khí- lâi ê. Góan ia̍h ū khì khòaⁿ chi̍t-hō kó͘-chá bōng kap biō, ia̍h ū khì khòaⁿ
455tn̂g. Keng-kòe Tē- tiong-hái tio̍h ài sì-ji̍t kú, hái-éng sī thong góan ê lō͘-thêng tē-it tōa. Kàu Italy (Í-tāi-lī) ū chin-chē kó͘-chek
456 bí-su̍t, tô͘-ōe, khek-siōng put-chí chhù-bī, put- chí hó-khòaⁿ. Góan tòa hia sì lé-pài, tī-hia chin sim-sek, sî-kan ná chhin- chhiūⁿ chin
457Góan chē hóe-chhia keng-kòe Switzerland (Sūi-se-kok), chin súi ê ô͘ kap
458āu, khòaⁿ chē-chē sim-sek chhù-bī ê só͘-chāi, kong-kéng liáu-āu, góan tāi-ke ū chit khóan te̍k-pia̍t ê kám-kek thang koh chi̍t pái kàu-ūi
459hui-siông súi tī chhun- thiⁿ kap hā-thiⁿ. Chin hoaⁿ-hí, thang koh kap góan ê chhin-lâng pêng-iú chò-hóe. Tì-ì kā lín tāi-ke chhéng-an.
460pêng thôan Chú-tō, ia̍h lóng bē tit thang koh lâi Tâi-ôan. Nā-sī góan bô làng ji̍t ta̍uh- ta̍uh thè lín tāi-ke kî-tó kám-siā Siōng- tè
461thè lín tāi-ke kî-tó kám-siā Siōng- tè, koh kiû Chú khui lō͘ hō͘ góan ē kap só͘ siàu-liām ê sìn-chiá saⁿ-kìⁿ-bīn.
462Góan ia̍h chi̍t àm bat hō͘ Kiaⁿ-siâⁿ ê Koaⁿ-hú chhiáⁿ; iū-koh chi̍t ji̍t
463Lín ū kià nn̄g ki chin súi kim ê Si̍p- jī-kè lâi sàng góan, iā kā góan nn̄g lâng kiong-hō; góan kàu-ke̍k hoaⁿ-hí.
464Lín ū kià nn̄g ki chin súi kim ê Si̍p- jī-kè lâi sàng góan, iā kā góan nn̄g lâng kiong-hō; góan kàu-ke̍k hoaⁿ-hí.
465kim ê Si̍p- jī-kè lâi sàng góan, iā kā góan nn̄g lâng kiong-hō; góan kàu-ke̍k hoaⁿ-hí.
466Chit nn̄g ki kim Si̍p-jī-kè, góan lia̍h- chòe ke̍k pó-pòe, iā sī thang sî-sî hián- bêng lín thiàⁿ
467 ê pêng-iú. Tio̍h kia̍h-ba̍k khòaⁿ Kiù-chú kóng, Chú Iâ- so͘ ah, góan to̍k-to̍k teh óa-khò Lí, chiū- sī tōa kap pe̍h-pe̍h ê Kiù-chú; góan
468góan to̍k-to̍k teh óa-khò Lí, chiū- sī tōa kap pe̍h-pe̍h ê Kiù-chú; góan óa- khò Lí âng ê pó-huih lâi tit-tio̍h chheng-khì koh chiâⁿ sèng.
469la̍t ê Pang- chō͘-chiá. Tio̍h kim-kim khòaⁿ I, sòa kóng, Ki-tok ah ! góan to̍k-to̍k him-bō͘ Lí, góan só͘ khiàm-kheh--ê, tī Lí lāi-bīn ū chhē
470Tio̍h kim-kim khòaⁿ I, sòa kóng, Ki-tok ah ! góan to̍k-to̍k him-bō͘ Lí, góan só͘ khiàm-kheh--ê, tī Lí lāi-bīn ū chhē--tio̍h. Ki-tok ah ! Kiû
471Góan nn̄g lâng ji̍t-ji̍t teh kî-tó siàu- liām lín; iā ū teh ǹg-bāng lín
472chiām-chiām ná ióng-kiāⁿ. Iā m̄-nā teh thòe lín kî-tó, chiū-sī góan nn̄g lâng ū koat-tēng beh khí chi̍t keng pīⁿ-sek tī Ngāu-san I-īⁿ,
473lâng ê lō͘-ēng, che sī beh nî-nî chòe hōan-chiá ê lō͘-ēng. Kàu góan nā tò-khì kìⁿ Thiⁿ Pē liáu-āu, chit keng chhù thang chòe góan ê
474Kàu góan nā tò-khì kìⁿ Thiⁿ Pē liáu-āu, chit keng chhù thang chòe góan ê Kì-liām-sek.
475Taⁿ góan só͘ thiàⁿ, só͘ chun-kèng ê kiáⁿ kap sim-pū, nā tī góan nî-lāu
476Taⁿ góan só͘ thiàⁿ, só͘ chun-kèng ê kiáⁿ kap sim-pū, nā tī góan nî-lāu koh lóan- jio̍k ê sî, hoaⁿ-hí kap góan saⁿ-kap tòa, khiok góan
477 kap sim-pū, nā tī góan nî-lāu koh lóan- jio̍k ê sî, hoaⁿ-hí kap góan saⁿ-kap tòa, khiok góan khah sóng-khòai. Chóng-sī in nn̄g lâng teh
478góan nî-lāu koh lóan- jio̍k ê sî, hoaⁿ-hí kap góan saⁿ-kap tòa, khiok góan khah sóng-khòai. Chóng-sī in nn̄g lâng teh pang-chān lín, góan ê
479khiok góan khah sóng-khòai. Chóng-sī in nn̄g lâng teh pang-chān lín, góan ê sim si̍t-chāi bóan-chiok; só͘-í ūi-tio̍h in nn̄g lâng góan kám-
480lín, góan ê sim si̍t-chāi bóan-chiok; só͘-í ūi-tio̍h in nn̄g lâng góan kám-siā Thiⁿ Pē, iā kiû Siōng-tè, hō͘ in ōe chòe lín tōa-tōa
481Ài koh kóng, góan lia̍h chit nn̄g ki Tâi-ôan ê kim Si̍p-jī-kè chòe kùi-khì ê sàng-
482ê kim Si̍p-jī-kè chòe kùi-khì ê sàng-phín; iā ài pò lín chai, góan sî-sî teh ǹg-bāng lín tit-tio̍h hok-khì. Tī lán ê Chú Iâ-so͘ ê
483hoaⁿ-hí! Góa bô koh ài chò khang-khòe, siūⁿ beh má-siōng tńg-khì góan-tau khòaⁿ "Tâioanji7 "!! Kiong-hí koh kám-siā.
484 Tâi-gí kiám tio̍h o̍h? Góan mn̄g.
485beh chò TOJ piau-chún-hòa ê sū-kang. Iōng-sû kap piau-tiám hong-bīn góan lóng ū teh chim-chiok. Henry thê tio̍h ê būn-tê:sī án-chóaⁿ ū ê
486pí kóng “A-hiông..ah, góa ūkau ài..lí.”)”, chiah ê tio̍h ēng "..". Góan kám-kak án-ne tho̍k-chiá teh tha̍k ê sî khó-lêng khah hó chiáng-ak
487chiap-chhiok, ta̍k kî tha̍k Tâi-bûn Thong-sìn(TBTS) kap TBBP. Sòa--lo̍h góan chham-ka tha̍k-chheh-hōe. Bô jōa-kú tō tùi A-Hūi(Pian-chiá chù-kái
488ôan Lô-má-jī tha̍k/siá, chin-kín “ē-hiáu kóng tio̍h ē-hiáu siá!” Góan ke chin ū sìn-sim.
489-ne lí ê Tâi-gí chiū-sī 96 hun loh! Kám-siā Siōng-tè, siúⁿ-sù góan chi̍t-ê hó a-má, ē-tit-thang kà góan chiah-ê sī-sè ha̍k-si̍p I ê
490Kám-siā Siōng-tè, siúⁿ-sù góan chi̍t-ê hó a-má, ē-tit-thang kà góan chiah-ê sī-sè ha̍k-si̍p I ê kha-jiah.
491góa chì-tōa ê kám-siā hō͘ góa ê hiaⁿ-tī Gāi-pek-te̍k, chun-chiàu góan ê iok-sok, 4 nî lâi, góa khì tha̍k-chheh, i lo̍h khòng-khiⁿ chò khó͘
492chheh. Taⁿ góa ê sim-gōan ôan-sêng lah! Hiān-chhú-sî eng-kai sī góan nn̄g-lâng kak-sek hō͘-siong kau-ōaⁿ ê sî-chūn.” Sió-tī Gāi-pek-te̍k
493Lí tùi-tiōng góan-ê kàu-io̍k. M̄-koh lí m̄-bat ah góan tha̍k-chheh, mā m̄-bat chè-hān
494Lí tùi-tiōng góan-ê kàu-io̍k. M̄-koh lí m̄-bat ah góan tha̍k-chheh, mā m̄-bat chè-hān góan boeh kiâⁿ ê lō͘. Chiâⁿ chē tāi
495ê kàu-io̍k. M̄-koh lí m̄-bat ah góan tha̍k-chheh, mā m̄-bat chè-hān góan boeh kiâⁿ ê lō͘. Chiâⁿ chē tāi-chì, lí lóng bô hō͘ góan chai-iáⁿ
496chè-hān góan boeh kiâⁿ ê lō͘. Chiâⁿ chē tāi-chì, lí lóng bô hō͘ góan chai-iáⁿ lí-ê siōⁿ-hoat. Lí kan-na chīn lí-ê khùi-la̍t, thè góan
497góan chai-iáⁿ lí-ê siōⁿ-hoat. Lí kan-na chīn lí-ê khùi-la̍t, thè góan kā sè-kài ê thang-á phah khui.
498 tāi-seng tī lí-ê seng-khu hóe-hòa hit-kang siá phoe hō͘..lí..á. Góan iáu ū chiâⁿ chē ōe boeh kah lí kóng. Lán pē-á-kiáⁿ chiah koh ta̍uh
499Góan tī Ko-hiông chò LMJ o̍ah-ta̍ng, káu-taⁿ 6 nî kú. Chit chām-á ū kám
500ēng phôe kapm5e, m̄-sī ēng kim gîn kap--ê, Iáu-kú iā sī hó-khòaⁿ; góan tī-chia bé chi̍t-pún, lín nā ài khòaⁿ, kàu Hú-siâⁿ ê sî thang
501Kīn-lâi góan ū chih--tio̍h chit pún hō- chò Chu lú-sū hiàn keng chiok-kó͘ kì,
502siān-liông ê peh-sèⁿ. Tōa- o̍h ha̍k-seng Ông Châng siá phoe kóng, “Góan khòaⁿ chit-hō gûi-hiám ê sè-bīn khiok ū siūⁿ beh chhiáⁿ siám pa̍t
503 Lâng nā cháu mi̍h beh chhiúⁿ, kiám- chhái sòa siū-hāi iā káⁿ. Góan tùi án-ni bē-tit cháu, nā beh cháu khiok iû-gôan ē lī, chóng-sī
504, nā beh cháu khiok iû-gôan ē lī, chóng-sī kiaⁿ-liáu lâng khòaⁿ góan bô, beh iô-tāng giâu-gî, sòa sūn ki-hōe lâi hāi sìn Chú ê hiaⁿ
505thâu ê kéng-chhat ū kā chham-sū kóng, tio̍h thong-ti peh-sìⁿ m̄-thang, góan sui-jiân hō͘ lín thâi liáu, tōa-tūi nā kàu tek-khak tōa pháiⁿ
506 kàu-hōe nā-sái chhut pún-tē lâng ê sin-lô. Chóng-sī hit-tia̍p góan Bo̍k-su lóng ū poaⁿ-khì tòa tī Hú-siâⁿ, bô lâng tòa tī Kî-āu
507chiah-ê tiàm tī Tâi-ôan ê gōa-kok lâng, ná-kú ná-chió ; tû--khì góan Kàu- su í-gōa chí-ū nn̄g-saⁿ ê lâng nā-tiāⁿ. Chiū i-seng tòa tī
508thè in tam-tng hit-ê kôan- hē, in-ūi taⁿ bô pa̍t-ê i-seng thang hōaⁿ. Góan hoaⁿ-hí ín--i; in chiū chiong hit keng i-kóan í-ki̍p só͘ chhun ê gîn
509keng i-kóan í-ki̍p só͘ chhun ê gîn, kúi- nā pah kho͘, lóng kau-tāi góan.
510só͘ siat ê hoat-tō͘ sī án-ni-siⁿ, āu-lâi nā ū pa̍t-mi̍h ê siau-sit góan beh thong-ti lín.
511khí-sin . kok khu-tiúⁿ kap Sòe-bū khò- tiúⁿ kap kúi-nā ê koaⁿ, sàng góan kàu An-pêng tah Tài-pak-ôan ê hóe-chûn . San-pún Chóng-bū khò-tiúⁿ
512ū hun- Ppiat kho-bo̍k, put-chí chhù-sū. Hit-sî in ê hāu-tiúⁿ chhòa góan khòaⁿ ta̍k khoo ê o̍h-thiaⁿ; khì-khū iā chiâu-pī, lâu-téng lâu-ē
513pàng-hē só͘-í bô chim-chiok khòaⁿ. Goaun2 chhiáⁿ in chi̍t-lâng chhōa góan kàu lé-pài-tn̂g ; hit keng pài-tn̂g iā sī tōa- keng ū tha̍h-lâu;
514chhoan miâ Tek-thài. I put-chí hoaⁿ-hí ēng kiong-kèng ê lé chhiáⁿ góan, iā sòa saⁿ-kap gim-si chò kî-tó-hōe lâi kám-siā
515chôaⁿ Thong-kháu-kun in hiaⁿ iā ū hūn, só͘-í put-chí hó-ì chhiáⁿ góan sé, iā bô siu- chîⁿ. Sé liáu-āu chiūⁿ Hông-lâi-soaⁿ; chit-ê ū
516Kong-iá It-lông-kun chhōa kúi-nā ê hōe-ôan tī-hia tán-chih, chhōa góan kàu Tâi-ôan Sin-sū chiap-thāi-sō͘. Tī chit ê hōe-kóan, Ilong2 sī
517Tē 18 hō ū hō͘ chóng-bū-khò-tiúⁿ chhōa góan khì khòaⁿ Kim-kiong ê hóe- chhâ-ke̍k; hū-jîn gín-ná kúi-nā pah-
518Tē 20 hō góan saⁿ-kap chē chhiaa kàu Chui-hō-koamn7, Kīn-kang móa-sī pháung- chit
519khì-chhiúⁿ lóng tùi chit ê kio̍k ê gôan-tōng-ki hoat-la̍t ūn-tōng. Góan hit ē-po͘ 3 tiám-cheng chiū chē-chûn tùi hit-ê soaⁿ-khang-hô keng-
520sī Tâi-ôan hia̍p-hōe ê úi-ôan. I chiun hó-lé ta̍k-ji̍t lâi chhōa góan sì-kòe kiâⁿ, sì-kòe khòaⁿ kong-kéng. Góan chi̍t lé-pài kú tiàm
521lé ta̍k-ji̍t lâi chhōa góan sì-kòe kiâⁿ, sì-kòe khòaⁿ kong-kéng. Góan chi̍t lé-pài kú tiàm tī Tang-kiaⁿ, lé-pài ē po͘ 4 tiám pòaⁿ, sūn
522miâ Tāi-iá Ti̍t-chiu i iā-sī Bêng-tī ha̍k-īⁿ ê kàu-su; in chhiáⁿ góan chē, sòa chiong in lēng-gōa teh chò Soan-tō-hōe só͘ beh gîm ê kúi
523in lēng-gōa teh chò Soan-tō-hōe só͘ beh gîm ê kúi-nā siú si hō͘ góan khòaⁿ in ê hoat, iā sī lēng-gōa khiáu-biāu, tāi- seng Tāi-iá Sian
524kàu-hōe ū kûi-nā--ê tī-hia, put-chí ū tōa chìn-pō͘. In kìⁿ-tio̍h góan tāi-ke chin hoaⁿ-hí. Keh-ji̍t góan 2 lâng saⁿ-kap beh khì thàm kàu-
525chí ū tōa chìn-pō͘. In kìⁿ-tio̍h góan tāi-ke chin hoaⁿ-hí. Keh-ji̍t góan 2 lâng saⁿ-kap beh khì thàm kàu-hōe. Tāi-seng mn̄g kàu chi̍t keng Thian
526 Iâ-so͘ ê siōng, lióng-pêng ū chhāi Pó-lô kap Pí- tek ê siōng. Góan khòaⁿ-liáu sim-koaⁿ bē bián-tit iu-būn; saⁿ-sî ài lī-khui in; chóng
527 ài lī-khui in; chóng-sī ū chi̍t ê Sîn-hū put-chí hó-lé chhiáⁿ-góan chhiáⁿ-chē chia̍h-tê, chiū ti̍t-ti̍t tâm-lūn tō-lí ê chin ké, āu
528tio̍h Chîn Thian-in i tòa tī pài-tn̂g piⁿ, só͘-í góa chhiáⁿ i chhōa góan khì thàm Lí Chhun-seng tiúⁿ-ló. I kin-nî 63 hòe, iáu-kú put-chí
529hoaⁿ-hí sàng. I ū kià góa cha̍p-gōa pún beh sàng tha̍k-chheh lâng. Góan kàu 13 hō koh tiuui3- kKe-lâng chē chûn, kàu 14 hō chá-khí kàn Aun
530kàu 14 hō chá-khí kàn Aun-pêng, koaⁿ-hú ū phài sió hóe-chûn chài góan chiūⁿ-soaⁿ. Iā ū khu-tiúⁿ chham-sū koaⁿ-ôan tī-hia tán-chih; tāi-
531tō-lí. Góa kap Lâu Bo̍k-su iā ū khì hù, hit mê-hng chin lāu-jia̍t; góan khòaⁿ-liáu tōa hoaⁿ-hí. Siat chit-ê hōe, tú-tú sī Pó-lô só͘-kóng
532 sio̍k lâng khah ū ki-hōe thang bat Kiù- chú. Chit-ê Kiù-chhin-hōe góan Hú-siâⁿ tī múi lé-pài mê-hng í-keng ū siat kúi-nā nî, miâ sui
533. Hit mê-hng chū-chi̍p ū pah-gōa lâng, khhoaN3 liáu chin lāu-jia̍t, góan ê sim put-chí hoaⁿ-hí. Tī pài-tn̂g tùi-bīn ū khui chi̍t-keng chheh
534kiông-hiong beh thâi lâng. Tī chêng- soaⁿ kap āu-soaⁿ lóng sī án-ni. Góan chih-tio̍h Po͘-lí-siā Thôan-tō Sian-seⁿ, Phoaⁿ Chheng-khò, ê phoe kóng
535Góan tōa ǹg-bāng tùi án-ni thang siu-ióng chū-kí ê phín-tek, iā thang
536 chò tùi-te̍k, só͘-í kúi-nā go̍eh ji̍t ê tiong-kan, ta̍k chá- khí góan teh kî-tó ê sî i chin òan-hīn.
537Nā-sī góan it-hoat thè i kî-tó, ǹg-bāng i tit-tio̍h Sèng-sîn ê kám-hòa. Bô
538Kīn-lâi góan iā ū thiaⁿ-kìⁿ Lōe-tē lâng iā sī teh siūⁿ chit-ê ì-sù, ài beh
539. Chí-ū Tâi-ôan ê kàu-hōe bô phài lâng khì nā- tiāⁿ. Hit ji̍t góan ia̍h ū khì hù hōe, lóng-chóng ū chheng gōa lâng. Tông- chì-siā
540ji̍t ū kóng lán Tâi-lâm ī-kóan ê ha̍k-seng soah kang m̄ koh chò. Góan beh thàn chit ê ki-hōe siat sin ê hoat-tō͘. I-seng-kóan sǹg m̄ sī
541khóan-sit sī khah chû- sim, khah chim-chiok khàn-hō͘ pīⁿ- lâng. Āu-lâi góan beh chiong Tâi-lâm khàn-hō͘-hū, chò khàn-hō͘ hōan-chiá, lâm lú
542Góan chit-tia̍p ài liâm-piⁿ koh chiap- la̍p la̍k ê lâng chò khàn-hō͘-hū.
543hù, í-keng chia̍h tê, hit ê kū koaⁿ-hú khí-lâi tùi Bo̍k-su kóng, “Góan chhiáⁿ lí lâi chia, sī in-ūi lí tī chit siâⁿ lāi-gōa só͘ chò ê
544sī in-ūi lí tī chit siâⁿ lāi-gōa só͘ chò ê kang, si̍t-chāi chò góan ê tōa iú- ek.” Chiah o̍at-lìn-tńg tùi Mô͘-se kóng, “Kin-á-ji̍t koh
545tńg tùi Mô͘-se kóng, “Kin-á-ji̍t koh khah te̍k-pia̍t chhiáⁿ lí, in-ūi góan khòaⁿ lí kó-jiân ū sìn ê pîn-kù. Góan put-chí chai-iáⁿ lí chêng
546-pia̍t chhiáⁿ lí, in-ūi góan khòaⁿ lí kó-jiân ū sìn ê pîn-kù. Góan put-chí chai-iáⁿ lí chêng ê pháiⁿ phín-hēng. Taⁿ ū kái-ok chiông
547ok chiông- siān kap chá-sî tōa cheng-chha, chit hō ê chèng-kù tī góan ê bīn-thâu- chêng. Thiaⁿ-kìⁿ lín ài tī-chia khí sin ê pài-tn̂g,
548ài tī-chia khí sin ê pài-tn̂g, put-kò só͘ tê ê gîn bô kàu-gia̍h, góan koaⁿ-hú ū su-niû beh pó͘-chiok.”
549ōe, chin ū kám- sim, chiū kóng kúi-kù kā in seh-siā, sòa kóng, “Góan kàu lín chun-kùi ê siâⁿ- chhī, m̄-nā beh chín-kiù Mô͘-se nā-tiāⁿ
550sī Tâi-lâm-chhī Káng-teng, It-teng-bo̍k, 19 hoan-tē. 臺南市港町一丁目十九番地蔡培火 Góan Tâi-lâm Sin-lâu Chheh-pâng iā ū thè i bē.
551Góan tòa tī Ai-ki̍p Khai-jiû (Cairo) ê só͘-chāi gō͘ ji̍t kú. Ū peh tī
552sî ū chū-tōng-chhia, chiū lú-hêng khah lī-piān. Thâu-chi̍t ji̍t góan ū khòaⁿ Hôe-hôe-kàu ê tōa Lé-pài- sī (Mosque of Omar) chiū-sī
553si̍t- chāi khó-lîn. Iâ-lō͘-sat-léng pí hái-bīn kôan 2000 chhioh, góan tùi hia khì tī Sí Hái, pí hái-bīn kē 1400 chhioh, lī 25 Eng-lí.
554phài ê lāu chè-si, i ū chiong ke̍k chá Mô͘ se Ngó͘-keng ê bûn hō͘ góan khòaⁿ. Koh kòe soaⁿ chiū keng kòe Iâ-su-lia̍t ê pêⁿ-iûⁿ. Che sī
555Hiān-sî So͘-kek-lân ê Tiúⁿ-ló-kàu ū siat i-kóan tú tī hái-kîⁿ, góan ū tòa tī hia kap Sòng Ko͘-niû (Hazel chiū-sī He-sù) chò-hóe. Góan
556góan ū tòa tī hia kap Sòng Ko͘-niû (Hazel chiū-sī He-sù) chò-hóe. Góan tùi hia chē chûn-á tī hái-bīn iā ū khì Ka-pek-lông. Koh put-sî
557Chi̍t ke sī gôan Thôan-tō-su Kai Pat-pó ê ka-cho̍k. In khòaⁿ-tio̍h góan khì, ū ì-gōae hoaⁿ-hí, in-ūi í-chêng bē-bat ū thôan-kàu-su kàu
558cho̍k) kap A-mi-cho̍k teh khiā-khí. Khah pak-pêng,sī Ka-lé-óan cho̍k (góan-tóe sī Gî-lân sóa-lâi ê Pîⁿ-po͘-cho̍k. Tī-chia in chheng-chòe Ka
559lâng chin siū kám-tōng, ū-ê kóng, lín nā khah siông lâi kóng, hō͘ góan khah bêng-pe̍k, góan ê ngó͘-siōng chiū behhiN3-sak.
560 ū-ê kóng, lín nā khah siông lâi kóng, hō͘ góan khah bêng-pe̍k, góan ê ngó͘-siōng chiū behhiN3-sak.
561ê pháiⁿ khóan-thāi. In chhe lâng lâi hú-siâⁿ chiong sū-chêng pò góan chai, góa chiū siū-phài lo̍h-khì hia, khòaⁿ tāi-chì tio̍h án-chóaⁿ
562pái. In kóng, “Lín lâi chia bé tē khí pài-tn̂g che lín ū kôan, góan bōe-tit thang tòng lín, m̄-kú lín nā tī-chia lé-pài, kiaⁿ-liáu chia
563hóan-tùi, ē ēng kiông-pō͘ ê chhiú-tōaⁿ lâi khí pō͘-tāng, che sī góan bô hoat-tō͘ thang chó͘-chí--ê, in-ūi in chin hóan-tùi lín ê kàu
564chí--ê, in-ūi in chin hóan-tùi lín ê kàu-hōe.” Sui-jiân sī án-ni, góan koat-sim beh tī hia chìn-hêng lé-pài. Keh-tńg-ji̍t (lé-pài-ji̍t chá
565ū jī, saⁿ cha̍p miâ ê hiaⁿ-tī lâi hia kap góa saⁿ-kap lé-pài, tng góan iáu teh chū-chi̍p ê sî, ū thiaⁿ-kìⁿ kòng-lô ê siaⁿ, ia̍h ū lâng
566 thiaⁿ-kìⁿ kòng-lô ê siaⁿ, ia̍h ū lâng khui-siaⁿ kóng, in lâi lah! Góan chū-chi̍p ê chhù sè-á-keng, gōa-bīn khoan-khoah, bô jia bô cha̍h,
567chū-chi̍p ê chhù sè-á-keng, gōa-bīn khoan-khoah, bô jia bô cha̍h, góan khòaⁿ-kìⁿ in ji̍p lâi kàu tiâⁿ-ni̍h lah! (Hit ê chêng-hêng góa sī
568 tàⁿ tōa chho͘, chiū-sī tùi chng-lāi ê chhè-tî hia taⁿ lâi--ê. Góan chek-sî chiong mn̂g koaiⁿ khí-lâi, lâng thè ji̍p āu-kak, nā sī mn̂g
569-chho͘ ti̍t-ti̍t phoah ji̍p-lâi, phoah kàu kui keng chhù móa-móa sī, góan ta̍k lâng lóng chiâu-chiâu phoah tio̍h. Góa chiū kiâⁿ chìn-chêng
570Khún-tio̍k góan ê lâng ū ê ná béng-lia̍t, in tùi hiah ê bô tí-khòng ê sìn-tô͘
571bô tńg-khì Tō͘-kun-eng, gôan-chāi tòa hia, che sī beh hō͘ in chai góan bô hòng-khì khí kàu-hōe ê koat-sim. Tī hit ē-po͘ góa chē tī chi̍t
572kā lí taⁿ hêng-lí. Góa chiū khóan hêng-lí kap i chò-hóe khì. Góan kiâⁿ bōe lōa-hn̄g ê sî, ū nn̄g ê lâng tùi bóe-āu ji̍p óa-lâi,
573kiâⁿ bōe lōa-hn̄g ê sî, ū nn̄g ê lâng tùi bóe-āu ji̍p óa-lâi, kā góan kóng, Tī chng lāi ū lâng chiong in ê lāu-lâng o̍ah-o̍ah teh kā i
574Góa khòaⁿ-chhut in ê chà-kè, kā in kóng, he sī in ê chek-jīm kāng góan siáⁿ tī-tāi, chiū kū-cho̍at m̄ kap in khì, in chiū hē-chhiú lia̍h
575Í-āu góan khiok ū pêng-an kàu Tō͘-kun-eng ê só͘-chāi. Kúi-ji̍t āu góa tńg
576 Koaⁿ-hú kā Léng-sū kóng, nā bô phài peng sī bô hoat in ta-ôa, góan kap Léng-sū tâng-ì, kóng, án-ni pān khah bô ha̍p-gî, āu-lâi in
577khǹg in kóng, “Bô iàu-kín, só͘ keng-kòe ê kiat-kó nā ē-thang hō͘ góan tī chit tē-hng tùi sìn kàu tit-tio̍h tē-ki, kòe-khì ê sū góan to
578hō͘ góan tī chit tē-hng tùi sìn kàu tit-tio̍h tē-ki, kòe-khì ê sū góan to-m̄ tui-kiù, góan beh ēng án-ni lâi kám-siā góan ê Siōng-tè.”
579hng tùi sìn kàu tit-tio̍h tē-ki, kòe-khì ê sū góan to-m̄ tui-kiù, góan beh ēng án-ni lâi kám-siā góan ê Siōng-tè.”
580kòe-khì ê sū góan to-m̄ tui-kiù, góan beh ēng án-ni lâi kám-siā góan ê Siōng-tè.”
581lún ê Ki-tok-tô͘ cheng-sîn. Iû-ki-sī, in éng-bô bōe kì-tit lâi góan-sióng hit ūi So͘-kek-lân lâng, tùi i ê hóan-tùi-chiá só͘ kóng chit
582khún-tio̍k, chiū thun-lún, siū pòng-to̍k, chiū kā lâng hó chhùi; góan chiâⁿ-chò sè-kan ê pùn-sò, bān-mi̍h ê che-tái.”
583ê hoat-bêng. Iàn-hōe-tiong nā ū kùi hu-jîn iàu-kiû kóng, “Hō͘ góan khòaⁿ sim-sek ū chhì-kek ê mi̍h” chiah ê (多才多藝) ê lâng, chiū chhut
584 ūi kui-tēng it-tēng ê sî-kan kî-tó. Ko-tâi ê léng-siù kóng, “Góan ê sim-lêng ū siū-tio̍h kiâⁿ sé-lé Iok-hān, Sng Tiong-san Sian-seⁿ,
585kia̍h-ba̍k khòaⁿ hn̂g í-keng se̍k, thang koah lah.” Óan-tong-kui-chú phài góan tī Tang-pō͘ 13 ge̍h ji̍t kú ê thôan-tō, hō͘ góa ná tông-kám Chú
586Tī kiàn-bûn-kì ê lāi-bīn, ū sî ū siá “góan” jī, sī teh chí góan hōe-ni̍h ê tâng-kang, in-ūi tâng-kang, in-ūi
587Tī kiàn-bûn-kì ê lāi-bīn, ū sî ū siá “góan” jī, sī teh chí góan hōe-ni̍h ê tâng-kang, in-ūi tâng-kang, in-ūi Khó͘ Lêng-khu sian-siⁿ
588hong, kap tē-jī hôe ê Thài-môa-lí téng kàu-hōe, só͘-í nā tha̍k góan ê sî, lán ōe thang siūⁿ tio̍h chit nn̄g ūi tâng-kang. Siat-sú lán
589GOAN2 CHIA NÁ M̄ SIAT KAU3-HOE7
590liáu in iáu m̄ sòaⁿ, chhoan-tiúⁿ iau-kiû kóng, chhiáⁿ kè-sio̍k lâi góan ê chhoan tiong thôan-tō, tiûⁿ-só͘ kap kiò lâng góa hū-chek, khó-
591góa bô kang thang khì, chin phah-sńg. Hia ê bîn-chiòng mn̄g kóng, “góan chia ná m̄ siat kàu-hōe?” Hō͘ góa bōe hiáu ìn-tap. Tek-ô͘ ê tióng
592 chiū tiû-tû, kàu 8 ge̍h 3 ji̍t bo̍k-su, tióng-chip, chheng-liân kap góan saⁿ-kap khì pò͘-tō, khòaⁿ-kìⁿ sìn-tô͘ jia̍t-chhiat ài siat kàu-hōe
593hōan, ta̍k keng kàu-hōe lóng ōe thang keng-chè to̍k-li̍p chiap tio̍h. Góan tī 1960 nî 3 ge̍h tiong koh lâi pò͘-tō chi̍t-pái, án-ni lâi chò kang
594Góan khì tang-tek chò kang 6 ji̍t kú, in-ūi hia bô thôan-kàu-chiá, kàu
595thôan-kàu-chiá, kàu-hōe chiū siat-hoat tī Chhòa tiúⁿ-ló ê ke hō͘ góan ho̍k-si̍p. Chhòa tiúⁿ ló chin jia̍t-sim chiàu-kò͘ kàu-hōe, tiúⁿ-ló
596chiàu-kò͘ kàu-hōe, tiúⁿ-ló-niû chò sán-pô, seng-lí sī phó͘-thong. Góan khì 3 ji̍t i ū kā lâng khioh 3 ê gín-ná, góan khì chia̍h-pn̄g ê
597lí sī phó͘-thong. Góan khì 3 ji̍t i ū kā lâng khioh 3 ê gín-ná, góan khì chia̍h-pn̄g ê sî, i chiū kā góan pò-kò, góa ū kā tiúⁿ-ló-
598 kā lâng khioh 3 ê gín-ná, góan khì chia̍h-pn̄g ê sî, i chiū kā góan pò-kò, góa ū kā tiúⁿ-ló-niû kóng, góan beh koh tòa 3 ji̍t, lí
599-pn̄g ê sî, i chiū kā góan pò-kò, góa ū kā tiúⁿ-ló-niû kóng, góan beh koh tòa 3 ji̍t, lí ōe koh kā lâng khioh 3 ê gín-ná, i tùi góa
600chi̍t lé-pài nā chiâu-ûn khioh 3 ê chiū chin hó lah, chóng-sī kàu góan beh lī-khui, chiàⁿ-si̍t koh khioh 3 ê, kiōng tú 6 ê. Chhòa tiúⁿ-ló
601 i lâi hō͘ i-seng chù-siā, kàu góa pò͘-tō soah iáu m̄-chai lâng, góan tâng-sim thòe i kî-tó, kàu góa lī-khui Sūi-hūi ê sî, sin-thé ū
602Koan-im-soaⁿ kàu-hōe ê tiúⁿ-ló kóng, góan chin ài chhut-miâ ê bo̍k-su lâi pò͘-tō, chóng-sī bô lâng beh lâi
603chek, lâm ê tióng-chip mn̄g kóng, lín kiám ōe thàn chîⁿ? In kóng, góan bōe thàn-chîⁿ iáu-kú ōe siūⁿ pān-hoat. Kiat-kiok in kó͘-lē chi̍t
604ji̍t-kan ê pò͘-tō-hōe, in siat-hoat tiûⁿ-só͘ tī chhī-tiûⁿ kháu. Tī góan pò͘-tō ê tē-jī mê, Hu̍t-kàu iā chhiáⁿ Tâi-pak Chheng-siông hoat
605tú-tio̍h tōa chai-lān, hō͘ hong-thai liân-liân ián-tó 3 pái, kàu góan khì pò͘-tō ê sî, in tùi tē 3 pái ê tó koh ián khiā khí-lâi,
606 sī khang-khang.” Koh thiaⁿ kóng, hia ê kéng-koaⁿ chin lo-so, nā sī góan tī hia pò͘-tō, chin hó ki-hōe, ti̍t-kàu sòa bóe àm, ū 5 ê kéng
607-hōe, ti̍t-kàu sòa bóe àm, ū 5 ê kéng-koaⁿ lâi lîm-se̍k, ke-thiⁿ góan ê kong-êng, tio̍h o-ló Chú.
608Góan khì Siū-hong kàu-hōe chò kang ê sî, ū siū chhiáⁿ khì chò ka-têng
609pau chí-bē kiat-hun ê ka-têng, chí ū hū-jîn-lâng ū lâi lé-pài, góan chò lé-pài liáu, chiū khòaⁿ-kìⁿ hit ê chí-bē the̍h chîⁿ hō͘ thôan
610Góan kàu Khèng-hong chò kang, chit keng kàu-hōe tióng-chip kap sian-siⁿ chin
611kang, chit keng kàu-hōe tióng-chip kap sian-siⁿ chin hia̍p-le̍k, só͘-í góan khì pò͘-tō, in iā chin gâu chún-pī it-chhè ê sū-kang, kiat-kó chiū
612thiaⁿ-chiòng lóng bô cháu, piáu-bêng in kiû-tō ê sim, chin jia̍t, góan pò͘-tō ê kî-kan í-keng ôan, tióng-chip iau-kiû kè-sio̍k koh pò͘-
613kî-kan í-keng ôan, tióng-chip iau-kiû kè-sio̍k koh pò͘-tō, nā sī góan tio̍h koh kè-sio̍k khì Thài-môa-lí chò kang, tì kàu phah-sńg ki-hōe
614 pò͘-tō, chhiáⁿ chèng-lâng tio̍h koh lâi thiaⁿ, chin kám-siā Chú, góan Óan-tong Kui-chú ê hōe-tiúⁿ, Hek bo̍k-su phài góan chhut lâi pò͘-
615 kám-siā Chú, góan Óan-tong Kui-chú ê hōe-tiúⁿ, Hek bo̍k-su phài góan chhut lâi pò͘-tō ê bo̍k-tek, iā sī chāi tī chia, ài kó͘-lē múi
616phoe hō͘ Ko-lîm-to kàu-hōe kóng, Lín ū chia̍h-leng ê eⁿ-á kàu-hōe. Góan lâi Sin-siâⁿ thâu chi̍t-pái khòaⁿ-tio̍h eⁿ-á kàu-hōe, chit keng kàu
617sim ê kang-lâng. Góa mn̄g i chò sím-mi̍h sū-gia̍p, i kā góa kóng, góan sī teh chò hu-hū chē tùi-siòng ê kang-chok, góa mn̄g kóng thái ū
618ê kang-chok, góa mn̄g kóng thái ū hit khóan chit-gia̍p? I kóng ū, góan teh chò mî-phōe, m̄ sī kó͘-chá sek ēng phah--ê, sī ēng Bí-kok sek
619Góan Bô Pài-Tn̂g Thang Lé-Pài
620thiaⁿ tio̍h tō-lí, góa mn̄g i, lí m̄ bat khì chò lé-pài mah? I kóng góan bô lé-pài-tn̂g thang lé-pài, góa thiaⁿ liáu chin siong-sim, ài lé
621tiong tī Hoa-liân kàu-hōe chò kang ê sî, Khng kàu-su lâi hóng-būn góan, sòa thok góa tī 2 ge̍h 18 ji̍t kàu Hoa-liân kaⁿ-ga̍k thôan-tō, góa
622, kàu hit ji̍t siōng-ngó͘ 9 tiám-pòaⁿ, Khng kàu-su chiū lâi chhōa góan khì. Kàu ūi tāi-seng kap tián-ga̍k-tiúⁿ kóng ōe, āu-lâi chiū khai
623lâu ba̍k-sái, koat-sim beh chiap-la̍p Iâ-so͘ chò in ê Kiù-chú, Kàu góan beh lī-khui kaⁿ-ga̍k ê sî, in tùi góan kóng, sian-siⁿ chhiáⁿ lín koh
624so͘ chò in ê Kiù-chú, Kàu góan beh lī-khui kaⁿ-ga̍k ê sî, in tùi góan kóng, sian-siⁿ chhiáⁿ lín koh lâi, góa ū tah-èng 3 ge̍h tiong ōe koh
625 chhī-lāi pa̍t keng kàu-hōe chò kang, só͘-í ōe koh lâi, khó-sioh góan beh khì ê kàu-hōe siá-phoe lâi kóng ū tô͘-ha̍p, góan sòa bô koh
626, khó-sioh góan beh khì ê kàu-hōe siá-phoe lâi kóng ū tô͘-ha̍p, góan sòa bô koh khì chhī-lāi ê ki-hōe, iā bô thang koh thôan hok-im hō͘
627GOAN2 Ū KAU3-HOE7 LÍⁿ KA-Kī BÔ KAU3-HOE7
628chhiò lán ê sī phòa chháu-liâu, lán ê hōe-iú chiū kā in kóng, góan ê pài-tn̂g sī ka-kī ê, hit keng súi kàu-tn̂g sī sîn-hū khí chioh
629hōe lâi pang-chān, góa tùi in seh-siā ê sî, in chiū kóng “Che sī góan ê pún-hūn, siat-sú nā m̄ sī ū giân-gú ê chó͘-gāi, góan chiū
630Che sī góan ê pún-hūn, siat-sú nā m̄ sī ū giân-gú ê chó͘-gāi, góan chiū í-keng tùi pîⁿ-tē lâng thôan hok-im, in-ūi in chin khó-lîn,
631kóng “sian-siⁿ, chúi eng-kai sī tùi soaⁿ-téng lâu lo̍h lâi”, ì-sù góan eng-kai tio̍h ǹg pîⁿ-tē lâng thôan hok-im, góa thiaⁿ liáu hui-siông
632ti̍t ê tiúⁿ-ló kóng (hia bô thôan-kàu-chiá) sian-siⁿ ē-hng tiàm góan ê kàu-hōe lâi khui pôe-lêng-hōe, góa kóng lo̍h-hō͘ kiám ū lâng
633LÍⁿ HOAN7 LÍⁿ GOAN2 HOAN7 GOAN2
634LÍⁿ HOAN7 LÍⁿ GOAN2 HOAN7 GOAN2
635 lán, chóng-sī lán ōe kā in kóng, lín bô sèng-kiat ê seng-o̍ah, góan bōe-thang chham-ka, lín hōan lín, góan hōan góan. Só͘-í múi-chng
636lín bô sèng-kiat ê seng-o̍ah, góan bōe-thang chham-ka, lín hōan lín, góan hōan góan. Só͘-í múi-chng, nā ū Ki-tok-kàu kap Thian-chú-kàu in
637kiat ê seng-o̍ah, góan bōe-thang chham-ka, lín hōan lín, góan hōan góan. Só͘-í múi-chng, nā ū Ki-tok-kàu kap Thian-chú-kàu in lóng ōe saⁿ
638kóng ōe, in kóng-khí sìn Thian-chú-kàu ê m̄ kap lán kóng, m̄ sī góan m̄ kap in kóng, Iâ-so͘ bat kóng, “Tùi-te̍k sī tī lí ke-lāi ê lâng
639siông gâu chhiùⁿ koh chin chāi-táⁿ, góa mn̄g in o̍h jōa-kú, in kóng góan ê sèng-koa-tūi sêng-li̍p iáu bōe chi̍t-nî, chin chiàⁿ sī pún-sū
640sin, hō͘ beh khì chò lé-pài ê lâng ōe seⁿ-chhut chong-giâm ê sim. Góan tī lé-pài āu khì chham-ka in ê lé-pài, sian-siⁿ káng-tō tiong, khòaⁿ
641lé-pài āu khì chham-ka in ê lé-pài, sian-siⁿ káng-tō tiong, khòaⁿ góan ji̍p-khì chin hoaⁿ-hí, āu-lâi ū chhiáⁿ góa tùi in kóng ōe, góa
642chìn-hêng kang-sū, góa mn̄g in kang-sū-hùi ū-tēng jōa-chē? In kóng góan bōe-hiáu ū-sǹg, chí-ū khí kàu hó ûi-chí. Chit khóan sìn-sim
643 thang-liāu, kî-tiong chi̍t ê thang-kheng sī í-keng pháiⁿ khì lah. Góan kóng chit ê thang-liāu bô hó, chi̍t-ūi tiúⁿ-ló kóng, chit ê hōe
644chin-chiàⁿ thôan hok-im ê lâng, in ê kha-pō͘ súi kàu cháiⁿ-iūⁿ?” Góan chi̍t-hêng sì-miâ ji̍p Thài-ló͘-kok óan-chiok, tú-hó hôaiⁿ-kòan
645pōng-chí pōng soaⁿ-phiâⁿ. Kúi-nā pah lâng teh chò kong-kéng hō͘ góan tio̍h-kiaⁿ, ūi-tio̍h beh khui chit tiâu lō͘ hiah khó͘-sim mah? Thang chai
646tōa-pi iā ū soaⁿ, kéng-tì chin súi, chhin-chhiūⁿ chi̍t-pak ê tô͘. Góan tī Siū-hong chò kang ê sî, ū 2 pái khì hia kò-chûn tiò-hî, iā
647Tī 1959 nî ê 7 ge̍h, góan tī Tâi-tang kàu-hōe hioh-mê, kap chi̍t ūi tùi Sai-pō͘ beh khì hù
648chin chōe pō͘-sò͘ lah! Chóng-sī chit chiah káu-á ta̍k-àm to͘ lâi góan ê bîn-chhn̂g-kha kā phôe-ê, góan chiū kā bo̍k-su kóng, bo̍k-su chiū
649chit chiah káu-á ta̍k-àm to͘ lâi góan ê bîn-chhn̂g-kha kā phôe-ê, góan chiū kā bo̍k-su kóng, bo̍k-su chiū kà káu m̄ thang kā lâng-kheh thau
650-ló chin saⁿ-tâng, bô saⁿ-tâng ê sī chí-ū kóng ōe. Ū chi̍t ji̍t góan 4 ūi tâng-kang khì thàm-hóng i, i chin hoaⁿ-hí, sûi-sî kiò tiúⁿ-
651 ê bah-pau, pún-sin khì chàu-kha phâng chi̍t tiáⁿ káu-bah, kó͘-bú góan chia̍h bah-pau, phòe káu-bah, góa í-gōa ê tâng-kang iáu m̄ bat chia̍h
652káu-bah, nā tī Tâi-ôan bōe hiáu chia̍h káu-bah sī chin gōng, i tùi góan kóng ê góan lóng ū tông-ì ê khóan. Lia̍t-ūi tho̍k-chiá, lán kó͘
653Tâi-ôan bōe hiáu chia̍h káu-bah sī chin gōng, i tùi góan kóng ê góan lóng ū tông-ì ê khóan. Lia̍t-ūi tho̍k-chiá, lán kó͘-bú lâng sìn
654“Oeh, lín chiah ê kúi tio̍h tńg-khì, M̄-thang tè góan lâi, in-ūi góan chin chhàu,Tio̍h khì chhē pa̍t-lâng khah ū thang chia̍h
655“Oeh, lín chiah ê kúi tio̍h tńg-khì, M̄-thang tè góan lâi, in-ūi góan chin chhàu,Tio̍h khì chhē pa̍t-lâng khah ū thang chia̍h, huhhuh.”
656“Bōe, bōe, góan lóng bōe ài-khùn, tio̍h koh kà góan, góan m̄ sì-sòaⁿ, bîn-á-chài
657“Bōe, bōe, góan lóng bōe ài-khùn, tio̍h koh kà góan, góan m̄ sì-sòaⁿ, bîn-á-chài ê tāi-chì bô iàu-kín.”
658“Bōe, bōe, góan lóng bōe ài-khùn, tio̍h koh kà góan, góan m̄ sì-sòaⁿ, bîn-á-chài ê tāi-chì bô iàu-kín.”
659Góan iáu beh tī chia nn̄g àm, m̄-sī bô ki-hōe, só͘-í tio̍h hō͘ góan hioh
660“Góan iáu beh tī chia nn̄g àm, m̄-sī bô ki-hōe, só͘-í tio̍h hō͘ góan hioh-khùn.”
661bîn-á àm siuⁿ kú,” ū kúi-nā lâng tōa-siaNkong2. “Tio̍h thé-thiap góan kiâⁿ-lō͘ chin siān. Tio̍h hō͘ góan hioh-khùn kàu bîn-á chá-khí
662tōa-siaNkong2. “Tio̍h thé-thiap góan kiâⁿ-lō͘ chin siān. Tio̍h hō͘ góan hioh-khùn kàu bîn-á chá-khí chiah koh kóng.”
663pài kong-má-pâi. Keh-ji̍t chhoan-tiúⁿ Kulisima tùi in kóng, “Cha-mî góan ū thiaⁿ lín kà-sī chin Sîn ê tō-lí, taⁿ í-keng chai góan tùi pîⁿ
664Cha-mî góan ū thiaⁿ lín kà-sī chin Sîn ê tō-lí, taⁿ í-keng chai góan tùi pîⁿ-tōe-lâng o̍h ê pang ê sîn sī m̄-tio̍h ê. Taⁿ lí khòaⁿ
665 thiⁿ-kng. Kàu beh sì-sòaⁿ ê sî, thâu-lâng Tiban chiū kóng, “Taⁿ góan koat-tēng beh ho̍k-sāi Siōng-tè, tùi bîn-á-ji̍t khí chiū beh khí
666-hong lâi ê sian-siⁿ tiāⁿ-tiāⁿ khǹg tī lín chia kà-sī iā bô pò góan chai.” Chhin-chhiūⁿ án-ni in siông-siông saⁿ-chiⁿ ài chhiáⁿ sian-siⁿ.
667Lô-má, thái ū hiah gâu ōe bat Lô-má ê jī. Chit ê jī put-kò sī góan kóng-ōe ê kì-hō nā-tiāⁿ. Lí khòaⁿ, káu to ōe-hiáu
668tè bah beh hō͘ i chia̍h chiū kóng, “Lín Bunun chin lâ-sam kiaⁿ-lâng, góan teh beh chia̍h chiú só͘-í m̄ thang tiàm hia khòaⁿ, cháu khì pa̍t ūi
669Taliban chiū koh kóng,...... “Choh-chhân ê Ji̍t-pún-lâng mā-sī kitanai. Góan Bunun kitanai, iah lí kap góan ê lú-chú sńg, sòa chòe pháiⁿ, án-
670chhân ê Ji̍t-pún-lâng mā-sī kitanai. Góan Bunun kitanai, iah lí kap góan ê lú-chú sńg, sòa chòe pháiⁿ, án-ni lí mā-sī kitanai.”
671khì ka-kī ê só͘-chāi chòe kiàn-chèng. Tī lō͘-bé ji̍t chiū kap góan khì Chheng-chúi chòe kiàn-chèng, án-ni ê khóan siông-siông sòa-
672“Lín chin pháiⁿ, góan bô kiò lín sìn Ki-tok-kàu lín án-chóaⁿ chū-choan khì sìn. Lín
673khì sìn. Lín kiám m̄-chai che sī Bí-kok lâng ê chong-kàu, só͘-í góan lóng bô-sìn. Lán
674 liáu sim chhin-chhiūⁿ hé teh to̍h, chiū chìn-chêng hó-táⁿ kóng, “Góan tùi sìn Ki-tok liáu-āu ū kái-piàn seng-o̍ah,bô koh lim chiú, bô
675bô oan-ke, bô thau-the̍h, bô koh kan-îm. Nā-sī lí kin-ná-ji̍t kiò góan tio̍h pàng-sak Ki-tok-kàu chiū-sī ài góan koh-chài chòe pháiⁿ. Lí
676-sī lí kin-ná-ji̍t kiò góan tio̍h pàng-sak Ki-tok-kàu chiū-sī ài góan koh-chài chòe pháiⁿ. Lí chòe kong-bū-ôan kóng chit khóan ê ōe
677 pháiⁿ. Lí chòe kong-bū-ôan kóng chit khóan ê ōe beh chó͘-tòng góan chong-kàu ê chū-iû, kiám ōe ēng-tit? Sikav ê siaⁿ chin tōa hō͘
678Che chiū-sī góan chhut-pán chit ê khan-bu̍t ê gôan-ì chi̍t hāng: ín-khí tāi-ke ê
679lâng; nā-sī TBL sī ē-hiáu siá TB ê lâng. Tàu-saⁿ-kāng si saⁿ-kēng, góan hoat-hiān lēng-gōa chi̍t ê sû kiò “sio-keng”, ì-sù kap saⁿ-kēng sio
680Che chiū-sī góan chú-tiuⁿ TOJ ê kán-tan koh si̍t-chāi ê in-toaⁿ.
681Chin to-sià Tâioanji7 ê gōa-kok tho̍k-chiá kā góan chi-chhî kap kó͘-lē. “Tâi-ôan Gí-bûn Lô-má-jī-hòa” sī góan chit
682kā góan chi-chhî kap kó͘-lē. “Tâi-ôan Gí-bûn Lô-má-jī-hòa” sī góan chit hūn khan-bu̍t ê bo̍k-phiau. Lán mā chai-iáⁿ che m̄ sī chi̍t hāng
683jīm”. Chò kàu phīⁿ-phēⁿ chhóan! 40 nî chêng, góa tiāⁿ-tiāⁿ hō͘ góan a-bú mē: “Thiⁿ-téng nā ka-la̍uh kim-á, mā ài lí ka-kī khì khioh!
684Chóng-pian-chi̍p beh iok-tēng sio chio-chhōa. Haⁿ ~~~ Thiaⁿ bô? Chiū sī góan tī āu kò go̍eh Christmas hit sî beh tēng-hun--lo͘h. Chhiáⁿ tāi-ke hō͘
685góan chiok-hok. To-siā.
686Góan í-keng sī chi̍t ê bûn-bêng ê kok-ka--lah.” Kok-ka-hô-hâi-tóng ê
687Tâi-ôan ê Kok-ka Gí-giân Chèng-chhek---Góan ê Ki-pún Chú-tiuⁿ Tiuⁿ Ho̍k-chû Hōe-tiúⁿ Chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ
688Chin hoan-gêng tāi-ke chò-hóe kap góan lâi phah-piàⁿ, iā chin su-iàu lí ê chham-ú kap keng-hùi ê chàn-chō͘.
689kap keng-hùi ê chàn-chō͘. Lín ê chi-chhî kó͘-lē kap thiàⁿ-sioh sī góan ló͘-le̍k hiòng chêng chòe tōa ê le̍k-liōng. Chhiáⁿ tāi-ke to-to chí
690hiòng chêng chòe tōa ê le̍k-liōng. Chhiáⁿ tāi-ke to-to chí-kàu, hō͘ góan ū ki-hōe kè-sio̍k chìn-pō͘!
691Iáu-bōe 8-tiám tō ji̍p-khì KIP. Pō͘-tiúⁿ ê ki-iàu pì-su chai-iáⁿ góan sī chìn-chêng ū kap pō͘-tiúⁿ iok hó-sè ah, chin hó-lé, phâng sio
692chêng ū kap pō͘-tiúⁿ iok hó-sè ah, chin hó-lé, phâng sio-tê chhiáⁿ góan tī pō͘-tiúⁿ pān-kong-sek piⁿ--á ê choan-iōng hōe-gī-sek tán. Góan
693góan tī pō͘-tiúⁿ pān-kong-sek piⁿ--á ê choan-iōng hōe-gī-sek tán. Góan 2-lâng sī cha-hng-chái kìⁿ pō͘-tiúⁿ ê 7-ê-lâng lāi-té siōng chá
694Tēⁿ kàu-siū.) Kāng-khóan ê ōe it-ti̍t kóng, bē kám-kak kiàn-siàu. Góan í-keng thiaⁿ kah hīⁿ-á kiōng beh seⁿ-lân.
695liông-pán. Kóng kui-pòaⁿ-po͘, ôan-chôan bô soeh-ho̍k ê le̍k-liōng: góan Kim-an bô kian-chhî ài iōng siáⁿ-mi̍h POJ á-sī TLPA, Thong-iōng, in
696mā bô hit ê pit-iàu, in-ūi che sī bô-kāng chân-chhù ê būn-tê: góan kóng POJ sī jī, lín kóng TLPA sī im-phiau. Iáu-bōe chiàn, lín tō
697phōaⁿ, chòe-tīn khì môa-hông-nâ lāi ê chúi-khut-á piⁿ tiò 4-kha-á, góan chiong tō͘-kún chò tiò-jī, kā kau tī tiò-kau téng, chiong só͘-ū
698Góan chiū hò͘ⁿ-kî-sim beh khì kā khòaⁿ māi--leh, teh kiâⁿ ê sî, tú-hó
699 chôa sô--kòe, chin bêng-hián thang khòaⁿ-kìⁿ i sô ê hong-hiòng, góan chiū it-ti̍t kā tòe, kàu 1-châng môa-hông-châng, chôa-hûn chiū
700Pòaⁿ-po͘ āu, góan iàu-kín beh thang siu hiah-ê tiò-koaⁿ, chin tú-hó, koh khòaⁿ-tio̍h
701thang siu hiah-ê tiò-koaⁿ, chin tú-hó, koh khòaⁿ-tio̍h 1-sô chôa-hûn, góan chiū koh kā tòe, tòe kàu chúi-khut-á piⁿ, 1 khòaⁿ, gôan-lâi 1-bóe
702khùn, ū ê teh jiok soa-bé teh sńg, tú-hó khòaⁿ-tio̍h 1-sô chôa-hûn, góan chiū sūn chôa sô--kòe ê hō it-ti̍t tòe, tòe kàu 1-tui chháu-tui
703Góan pa-pa chin thiàⁿ--góa, tī hit ê sî-chūn tō kā góa bé 1 tâi kǹg
704Kòe-khì tha̍k-chheh ê sî, góan sī tòa tī Jī-khun-sin phàu-tâi ê só͘-chāi. (Chit-má ê Ek-chài
705tī Jī-khun-sin phàu-tâi ê só͘-chāi. (Chit-má ê Ek-chài Kim-siâⁿ.) Góan nā beh kàu ha̍k-hāu tha̍k-chheh, lóng ài liōng-chá chhut-hoat, in-ūi
706siōng chúi-éng ê koan-hē lâi hoat-seng péng pâi-á ê tāi-chì. Ū-sî góan nā tha̍k ê-po͘ sî, góan tio̍h seng kàu Ek-chài Kim-siâⁿ khì lia̍h
707lâi hoat-seng péng pâi-á ê tāi-chì. Ū-sî góan nā tha̍k ê-po͘ sî, góan tio̍h seng kàu Ek-chài Kim-siâⁿ khì lia̍h sih-sut-á. Ū-sî hā-khò
708seng kàu Ek-chài Kim-siâⁿ khì lia̍h sih-sut-á. Ū-sî hā-khò liáu, góan lóng ē khì khòaⁿ koa-á-hì a̍h-sī pò͘-tē-hì. Só͘-í, sui-jiân,
709 thó͘-khùi kóng, “Hāi-ah, siat-sú góa nn̄g saⁿ ê kiáⁿ nā tī-teh, góan chiū ōe tit khì kiù in”. Un-tiám kóng, “A-pa ah, góa beh kap lí khì
710bē chhu bîn-chhn̂g, cha̍p-hè siu chia̍h-pn̄g-toh, gō͘-hè ê pang-chān góan sóe óaⁿ-pôaⁿ. Sóe liáu góan chiū chhiat bah, siah han-chû, chiong
711chia̍h-pn̄g-toh, gō͘-hè ê pang-chān góan sóe óaⁿ-pôaⁿ. Sóe liáu góan chiū chhiat bah, siah han-chû, chiong ē-tàu só͘ beh chú ê mih lóng
712thô hiah chōe. Kap gín-ná thit-thô chin ū chhù-bī, koh in-ūi sī góan só͘ thiàⁿ ê, góa khòaⁿ, chòe lāu-bú si̍t-chāi sī sè-kài-siōng
713Eⁿ-á chia̍h-ni ê sî chha-put-to beh kàu, góan chiū tò-lâi. Tò-lâi ê sî khòaⁿ-kìⁿ gín-ná ta̍k ê iáu thit-thô
714chhù-piⁿ ê gín-ná kap in tī hoe-hn̂g teh thit-thô sòe-téng chhia. Góan sūn lō͘ khì chàu-kha, siūⁿ khí-hé pī-pān ē-tàu tǹg, tōa cha-bó͘
715Chia̍h ē-tàu, Pò͘ Hu-jîn the̍h chi̍t tōa nâ ê phòa saⁿ, góan nn̄g lâng chiū chē, chi̍t-piⁿ pó͘-saⁿ, chi̍t-piⁿ kóng-ōe. Góa chiū
716chia̍h ni sî koh kàu, i chiū kā i ōaⁿ jiō-pò͘;chhī ni liáu, chiū tī góan ê bīn-chêng chhu chi̍t tè sòe-niá mî-phē, kio i chē tiàm hit ūi
717mî-phē, kio i chē tiàm hit ūi, iā hō͘ i kúi ki thng-sî thit-thô. Góan chiū koh chiap-sòa góan só͘ teh kóng ê ōe, iā eⁿ-á ka-kī i-i a-a
718hit ūi, iā hō͘ i kúi ki thng-sî thit-thô. Góan chiū koh chiap-sòa góan só͘ teh kóng ê ōe, iā eⁿ-á ka-kī i-i a-a kóng ōe, iā bô chhá góan.
719góan só͘ teh kóng ê ōe, iā eⁿ-á ka-kī i-i a-a kóng ōe, iā bô chhá góan. Ū sî thng-sî hiat khah hn̄g, the̍h bōe tio̍h, i ōe i-i kiò, lāu-bú
720Góan in-ūi saⁿ li-khui chhit nî kú, hit ji̍t ē-po͘ kóng ōe chha-put-to kàu
721 ê, chi̍t ê, ê gín-ná kî-tó liáu, chiū tò-tńg lâi kheh-thiaⁿ. Góan chiū pâng saⁿ, iā gín-ná tôaⁿ-khîm.
722cháiⁿ-iūⁿ kà chiū cháiⁿ-iūⁿ kà, bô pa̍t lâng kan-sia̍p. Chhin-chhiūⁿ góan iā ū in án-má, in peh, lóng-chóng saⁿ-kap khiā. Góan ū sím-mi̍h
723Chhin-chhiūⁿ góan iā ū in án-má, in peh, lóng-chóng saⁿ-kap khiā. Góan ū sím-mi̍h hoat-tō͘ thang kà-sī gín-ná? Siat-sú góan ū bêng-pe̍k
724kap khiā. Góan ū sím-mi̍h hoat-tō͘ thang kà-sī gín-ná? Siat-sú góan ū bêng-pe̍k sin ê kàu-hoat, kóng gín-ná m̄ eng-kai phō, chóng-sī
725ū bêng-pe̍k sin ê kàu-hoat, kóng gín-ná m̄ eng-kai phō, chóng-sī góan nā kā i pàng hē-teh chhut-chāi i háu, bô beh phō i, khah-thêng i
726Góan-bó͘ sī tī to͘-chhī tōa-hàn--ê, tùi chit-khóan hiān-siōng chin bōe
727kóng: “Chèng hiah-chōe kóe-chí, ka-kī lóng chia̍h bōe-tio̍h.” Tùi góan-ê gín-á ê chhit-thô-phōaⁿ, chhùi-ta ka-tī ji̍p-khì chàu-kha thîn
728thîn-tê, sīm-chì chū-tōng khui peng-siuⁿ ê chêng-hêng, í-ki̍p kap góan-ê gín-á tī múi-chi̍t-keng pâng-keng bùn-lâi bùn-khì, sīm-chì tī
729 gín-á tī múi-chi̍t-keng pâng-keng bùn-lâi bùn-khì, sīm-chì tī góan teh khùn ê pâng-keng sńg kah lōan-chhau-chhau ê chêng-hêng, koh khah
730Tān-sī góan a-bú sî-siông kóng: “Mi̍h-kiāⁿ ū-lâng beh chia̍h, chóng-pí bô-lâng
731Siū chit-khóan ê éng-hióng, góan-ê gín-á iā lóng kè-sêng in a-má ê chok-hong, in-ê a-chek a-ko͘ a
732-tī chia̍h, hiah-chōe gín-á-phōaⁿ mā lóng chòe-hóe chia̍h. Liân góan-bó͘ mā chiām-chiām hō͘ góan ê gín-á “tông-hòa” khì ah.
733phōaⁿ mā lóng chòe-hóe chia̍h. Liân góan-bó͘ mā chiām-chiām hō͘ góan ê gín-á “tông-hòa” khì ah.
734pài-thok keh-piah a-chím lâi tàu-saⁿ-kāng, in-ūi i sī ta̍k-ji̍t lâi góan-tau sú-iōng sái-ha̍k ê chhù-piⁿ chi it, koh sī chhin-chiâⁿ. A-chím
735nā bô beh lo̍h tòa in-ê chhân, tō bô beh pang-bâng, a-chím kóng: “Góan nā m̄-sī sàn koh bô só͘-chāi khí sái-ha̍k, góan-ê sái-jiō koh
736, a-chím kóng: “Góan nā m̄-sī sàn koh bô só͘-chāi khí sái-ha̍k, góan-ê sái-jiō koh m̄-kam lóng pàng hō͘--lín leh.”
737Khah-chá góan-chhù múi chi̍t-keng pâng-keng ê kak--à lóng hē chi̍t-ê chhâ--chò
738khòaⁿ--tio̍h, sî-siông piáu-sī chin bô hoaⁿ-hí, m̄-sī bô hoaⁿ-hí góan pē-á-kiáⁿ bô ōe-seng, sī pàng lî-pa-piⁿ siuⁿ-kòe khó-sioh.
739 bô-lō͘-ēng ê chóa iā ài sio-sio leh iā tòa chhân--lìn. Khòaⁿ góan tò-chhù lōng-hùi, khó͘-khǹg bōe-thiaⁿ, a-bú chiū tī khah ún-ba̍t
740tò-chhù lōng-hùi, khó͘-khǹg bōe-thiaⁿ, a-bú chiū tī khah ún-ba̍t, góan siông-siông khì “khiā” ê só͘-chāi hē chi̍t-ê tōa jiō-tháng, thang
741Sî-tāi chìn-pō͘, liân góan chng-kha só͘-chāi, sin-khí ê chhù to lóng ū hiān-tāi-hòa ê chhiong
742Kòe-nî-chêng tōa piàⁿ-sàu, góan-bó͘ khêng kúi-nā siang, kū--ê ê-á chhut-lâi beh hiat-kak, hō͘ góan
743góan-bó͘ khêng kúi-nā siang, kū--ê ê-á chhut-lâi beh hiat-kak, hō͘ góan hit-ê chho͘-kha chho͘-chhiú, ta̍k-ji̍t kap thô͘-môai-á chò-phōaⁿ, kui
744chèng chi̍t-pái ko-lê-chhài. Chit-pái kè-siàu ū liô-á khah-kôan, góan lóng thè tōa-ché hoaⁿ-hí, kā tōa-ché kún-chhiò kóng: “Chit-pái
745"Chú, kà-sī góan kî-tó." (Lō͘ 11: 1.)
746Bat ū Ìn-tō͘ lâng, tùi Eng-kok ê chip- chèng-koaⁿ kóng, "Góan ê liông-sim kah góan nā tiōng-hu sí, hū-jîn-lâng tio̍h sio tī sio
747tō͘ lâng, tùi Eng-kok ê chip- chèng-koaⁿ kóng, "Góan ê liông-sim kah góan nā tiōng-hu sí, hū-jîn-lâng tio̍h sio tī sio sin-si ê chhâ-tui-ni̍h."
748sin-si ê chhâ-tui-ni̍h." Eng-kok koaⁿ ìn kóng, "Lín nā án-ni chòe, góan ê liông-sim kah góan tio̍h chiong lín tiàu-sí."
749" Eng-kok koaⁿ ìn kóng, "Lín nā án-ni chòe, góan ê liông-sim kah góan tio̍h chiong lín tiàu-sí."
750peh khí-lâi kóng, "Gô-lô-su pìⁿ kàu chit khóan, si̍t-chāi sī tùi góan, góan kū-cho̍at Siōng-tè, só͘-í ōe hoat-siⁿ chit hō put-hēng ê sū.
751-lâi kóng, "Gô-lô-su pìⁿ kàu chit khóan, si̍t-chāi sī tùi góan, góan kū-cho̍at Siōng-tè, só͘-í ōe hoat-siⁿ chit hō put-hēng ê sū. Góan
752góan kū-cho̍at Siōng-tè, só͘-í ōe hoat-siⁿ chit hō put-hēng ê sū. Góan ū chhiúⁿ lâng ê liông-sim, iā ū hō͘ Gô-lô-su péng tò-tiàu. Thòe
753hiān-sî lóng tī chia kap lán pîⁿ- pîⁿ teh hù-hōe. Chhiáⁿ lí thòe góan tùi chiah ê Bí-kok ê pêng-iú kóng to-siā."
754"In-ūi góa tio̍h chia̍h- bê, góa chiah ōe o̍ah." Soan-kàu-su kóng, "Góan tio̍h thôan Iâ-so͘ iā tú-tú chhin- chhiūⁿ án-ni, in-ūi I sī lán
755I kap góan tòa, nî-ge̍h bô kú,
756Hō͘ góan hoaⁿ-hí khòai-lo̍k,
757Chiah ū kap góan lī-pia̍t saⁿ-sî,
758Tong Bo̍k-su taⁿ tńg-khì Tāi-Eng- kok : ū chiong chiah-ê lūn kau góan : góan siūⁿ tio̍h ìn hō͘ Kàu-hōe ê lâng chiâu chai, hō͘ ta̍k lâng
759 Bo̍k-su taⁿ tńg-khì Tāi-Eng- kok : ū chiong chiah-ê lūn kau góan : góan siūⁿ tio̍h ìn hō͘ Kàu-hōe ê lâng chiâu chai, hō͘ ta̍k lâng him-
760lâng kóng pún-sin m̄-pài , iā beh hoan-hù i-ê hō͘-è m̄-thang pài:sī góan-ê sim só͘-ài .
761sī Eng-kok jī. I iā hoaⁿ-hí siu; chóng-sī i khah bē- Hiáu--tit kóng góan ê ōe, chiū chóan- thok i-ê Su-iâ thè i she to-siā, iā sòa kóng,
762thok i-ê Su-iâ thè i she to-siā, iā sòa kóng, i khì hia kìⁿ-tio̍h góan ê lâng put- chí hoaⁿ-hí, in-ūi i chai So͘-kiat-lân ê Kàu-su lâi Tiong
763Lín So͘- kiat-lân ê Kàu-su só͘ ū khì Tiong-kok put-chí thiàⁿ-tio̍h góan hiah-ê lâng, chiū- sī góa chham peh-sìⁿ pún-té chai. Chóng-sī góan
764góan hiah-ê lâng, chiū- sī góa chham peh-sìⁿ pún-té chai. Chóng-sī góan lâng khah-chē bô
765 chham lín óng- lâi kau-chiap, chiū ná chin chai lín chhe lâng khì góan hit-pêng si̍t-chāi chin hó- ì thang o-ló.
766jī koh ū tōa o-ló góa chham peh-sìⁿ lóng ū châi-chêng, chiok-kiàn góan ê lâng pún-jiân sī chīn- la̍t ài beh hō͘ lín hoaⁿ-hí. Taⁿ koh tit
767beh hō͘ lín hoaⁿ-hí. Taⁿ koh tit- tio̍h lín o-ló chiàⁿ sī bián-lē góan it- hoat tio̍h chīn-sim chīn-la̍t, hō͘ lín chham góa nn̄g-kok ê peh-
768Góan kòe--lâi chit-pêng thôan tō-lí siông-siông thiaⁿ-kìⁿ lâng kóng
769sī gōa-kok-kàu, kap in koh-khah bô kan- sia̍p. Chit-ê ōe m̄-sī kan-ta góan teh chham lín piān, chiū-sī lín pún-kok ê tha̍k-chheh-lâng iā chē
770Chit-tiuⁿ-pió kì-chài Kó͘-bûn tē cha̍p- it pún, góan chiong hit-ni̍h lâi ké-soeh, Chit pió--ni̍h só͘-kóng--ê bô tek-khak
771Góan khòaⁿ chiah-ê lūn chin tōa lō͘-ēng thang lī-ek lâng, ǹg-bāng pa̍t
772 Keng Sian-siⁿ-niû ū lâi Hú-siâⁿ sio- thàm.) Kàu pài-saⁿ mê-hng, góan sì-ê koh-chài tah chi̍t-chiah siong-chûn beh khì lâm-lō͘-bóe, khòaⁿ
773Góan tī-hia pài-gō͘ hioh chi̍t-ji̍t, hō͘ Chú-sū ê lâng hó-lé khóan-thāi.
774Góan khì, tāi-seng tùi Siau-má-lî kàu Chi-la-soh; hia-ê thâu-lâng hō-
775tùi Siau-má-lî kàu Chi-la-soh; hia-ê thâu-lâng hō-chò Bûn- kiat. Góan tī-hia hō͘ i chhiáⁿ, iā tām- po̍h mi̍h sàng i. I put-chí hó khóan
776hō͘ i chhiáⁿ, iā tām- po̍h mi̍h sàng i. I put-chí hó khóan- thāi góan, chí-ū bô hoaⁿ-hí góan m̄ chham in chò-hóe chia̍h-chiú; in-ūi góan
777po̍h mi̍h sàng i. I put-chí hó khóan- thāi góan, chí-ū bô hoaⁿ-hí góan m̄ chham in chò-hóe chia̍h-chiú; in-ūi góan chai chit-ê chiú chin lī
778góan, chí-ū bô hoaⁿ-hí góan m̄ chham in chò-hóe chia̍h-chiú; in-ūi góan chai chit-ê chiú chin lī-hāi, koat- tòan m̄-hō͘ i chhiáⁿ. Kàu hit
779chhōa cha̍p-gōa-ê lâi tī-hia, chhiùⁿ-khek thiàu-bú, chiū-sī hoaⁿ-hí góan khì ê ì-sù. Góan iā ū gîm-si hō͘ in thiaⁿ, āu-lâi góa sūn ki
780tī-hia, chhiùⁿ-khek thiàu-bú, chiū-sī hoaⁿ-hí góan khì ê ì-sù. Góan iā ū gîm-si hō͘ in thiaⁿ, āu-lâi góa sūn ki-hōe kóng tō-lí. In
781tio̍h ho̍k-sāi kong- má-pu̍t, in put-chí m̄-ài, kóng sī hiàng; mn̄g góan khòaⁿ ho̍k-sāi Siōng-tè tio̍h cháiⁿ-iūⁿ. Góan chiū kóng hō͘ in
782kóng sī hiàng; mn̄g góan khòaⁿ ho̍k-sāi Siōng-tè tio̍h cháiⁿ-iūⁿ. Góan chiū kóng hō͘ in thiaⁿ; kòe bîn-á-chá-khí iáu-bōe khí-sin, Tong
783siâⁿ. In kóng ǹg- bāng jī-go̍eh-kan ài-beh lâi; hit-tia̍p nā kàu, góan chiū thang khah siông-sè kà- sī in. Góan teh siūⁿ, beh chhe lâng
784 lâi; hit-tia̍p nā kàu, góan chiū thang khah siông-sè kà- sī in. Góan teh siūⁿ, beh chhe lâng tiàm tī in tiong-kan thôan tō-lí, khó-sioh
785Góan pài-jī ê-hng kàu Chhia-siâⁿ; pài-saⁿ, kàu Pang-liâu; pài-sì kàu
786sī in-ūi ū lâng thang hàu ? Sai-kok bô hàu , iáu-kú ū kè-chhōa , góan sèng-kàu bô hàu , iáu- kú ūi kiáⁿ-sun lâi kè-kàu ; che thang chòe
787--ê tio̍h chhiáⁿ má ê sîn-chú lâi chiū in; chhiáⁿ má--ê kóng , Góan kah hiah kiàn-siàu cha-bó͘ chhē lín ta-po͘ ! Tùi án-ni , chhiáⁿ kong
788Lâng hiâm góan ji̍p-kàu ê lâng bô chhāi bo̍k-chú sī bô-chó͘ bô-kong, sū- put-ti
789ji̍p-kàu ê lâng bô chhāi bo̍k-chú sī bô-chó͘ bô-kong, sū- put-ti góan bô chhāi bô chè sī ū tio̍h ê iân-kò͘ , hit-ê iân-kò͘ ū nn̄g-hāng
790 iūⁿ khòaⁿ iú-hàu kàu-chiah sió-khóa, kàu-chiah khòai ? Lūn-kàu góan sèng- kàu tiong ê lâng chin-chiàⁿ ū ha̍p sian- ông kà lâng iú-hàu
791hàu ê hó-sim, put-kò bô siú i li̍p-chè ê lé-lō͘, lâng chiū kiò góan chòe thàn-hoan , bô-kong bô-chó͘ , kám m̄-sī
792hoat-tō͘ nā-tiāⁿ , nā ōe iú-hàu chiū kàu-gia̍h, lâng nā ōe thàn góan ê tō-lí, ji̍p góan ê kàu, sìn góan ê sèng-keng , chū-jiân siông
793 ōe iú-hàu chiū kàu-gia̍h, lâng nā ōe thàn góan ê tō-lí, ji̍p góan ê kàu, sìn góan ê sèng-keng , chū-jiân siông-siông ōe iú- hàu
794kàu-gia̍h, lâng nā ōe thàn góan ê tō-lí, ji̍p góan ê kàu, sìn góan ê sèng-keng , chū-jiân siông-siông ōe iú- hàu . mih-sái tek-khak
795siōng-chhiáⁿ bô chiâu-chn̂g hó , kî- û--ê kiám-ōe khah-iâⁿ in mah ? Góan ê sèng-keng ū kóng , “ Siōng-tè tī thiⁿ-- ni̍h , kàm-chhat chèng-
796Sè-sio̍k lâng ta̍uh-ta̍uh húi-pòng góan sī put-hàu , sū-put-ti góan ê hàu sī chin ê hàu , m̄-sī ké ê hàu
797Sè-sio̍k lâng ta̍uh-ta̍uh húi-pòng góan sī put-hàu , sū-put-ti góan ê hàu sī chin ê hàu , m̄-sī ké ê hàu . Góan ê sèng-keng kì-chài
798put-hàu , sū-put-ti góan ê hàu sī chin ê hàu , m̄-sī ké ê hàu . Góan ê sèng-keng kì-chài Siōng-tè ēng jîn-lûn ê tō-lí kà-sī lâng
799, sian-ti , sù-tô͘ lóng sī kà lâng tio̍h iú-hàu , thái-thó kóng góan put-hàu ah ?
800Bat khòaⁿ-kìⁿ ū sî pē-bú kah i-ê kiáⁿ , i ìn kóng , “ Góan m̄-leh .” Che sī ke̍k- tōa m̄-tio̍h . Chòe kiáⁿ ê lâng iáu sòe-hàn
801bo̍k-chú, kap pài bo̍k-chú bô pài Siōng-tè pîⁿ-pîⁿ ōe tîm-lûn. Góan Iâ-so͘ Sèng-kàu ê lâng in-ūi chhim chai chit hō ê tō-lí, só͘-
802liáu, chi̍t-ê chiū kóng, Ēng ché hoat-tō͘, chin thong chin hó-sè; góan khiok ia̍h ū kong-ê cho̍k-phó͘, put-kò sī bô su-ê ka- phó͘ nā-tiāⁿ;
803Hit-ê tē-jī--ê chiū kóng, Khó-sioh góan lóng bô, in-ūi góan ê chó͘-chiūⁿ sī chhut-gōa-lâng, kàu góan
804Hit-ê tē-jī--ê chiū kóng, Khó-sioh góan lóng bô, in-ūi góan ê chó͘-chiūⁿ sī chhut-gōa-lâng, kàu góan ê sī-tōa-lâng chhiú
805 góan lóng bô, in-ūi góan ê chó͘-chiūⁿ sī chhut-gōa-lâng, kàu góan ê sī-tōa-lâng chhiú--ni̍h, sòa m̄-chai tùi tá-lo̍h khui-- lâi--ê
806-ji̍t, hit nn̄g-ê siùⁿ-kang chiū koh saⁿ-kap lâi, kóng, Sian-siⁿ ah, góan ài koh lâi chhéng-kàu kúi-kù, thang mah?
807In chi̍t-ê chiū kóng, Góan chêng-ji̍t tò-khì, koh teh saⁿ-kap siūⁿ, saⁿ-kap gī- lūn; phah-sǹg
808chi̍t-iūⁿ. Chiok-kiàn bô chè, chiū chó͘-kong ê sîn bô lâi; só͘-í góan siūⁿ tio̍h chè, m̄-thang bô chè.
809lâng m̄-chai i-ê lām-sám chè sī tōa m̄-tio̍h, hóan-tńg lâi hiâm góan thàn tō-lí ê lâng bô chè sī m̄-tio̍h, si̍t-chāi sī tò-péng kóng.
810-sî sian-siⁿ kàu chiah phok? Lán Tiong-kok ê chu- chheh iáu-kú pí góan khah-se̍k, ia̍h khah chai-iáⁿ; chin-á ū-phā. Koh chi̍t-ê kóng, Nā
811Góan lâi kūi-lo̍h Lí bīn-chêng,
812Kiû Lí tòa-tio̍h góan Tiong-pó,
813Kín-kín lâi thiaⁿ góan kî-tó.
814 ǹg-bāng ta̍k-lâng siū-tio̍h in ê lī-ek chin tōa. Kî-û ê lūn góan teh siūⁿ m̄-bián chiong kui-phiⁿ lâi ìn; chóng-sī khòaⁿ chiông-tiong
815ê lâng ìn kóng, “Lí tìⁿ m̄-chai, lí tú-á phah-sí ê chiáu sī góan ê chó͘-kong.” Chûn-chú ia̍h kiaⁿ, ia̍h hó chhiò; chiah siūⁿ chi̍t
816 kè ká-chià kóng, “Nā-sī án-ni, chiū góa bô m̄-tio̍h; góa tī góan kok ni̍h, góan chó͘ sí, khì pìⁿ chòe hî, khit lín ê chó͘ teh khì
817kóng, “Nā-sī án-ni, chiū góa bô m̄-tio̍h; góa tī góan kok ni̍h, góan chó͘ sí, khì pìⁿ chòe hî, khit lín ê chó͘ teh khì chia̍h. Só͘
818 khit lín ê chó͘ teh khì chia̍h. Só͘-í góa ji̍p kàu chia, thòe-góan chó͘ pò siû; án-ni, lín chó͘ chia̍h góan ê chó͘, góa phah sí lín
819góa ji̍p kàu chia, thòe-góan chó͘ pò siû; án-ni, lín chó͘ chia̍h góan ê chó͘, góa phah sí lín ê chó͘, kiám m̄ ha̍p-gî mah?” Hia-ê lâng
820chit-ê Tâi-ôan ū chē-chē lâng ēng A-phiàn ôan ài ké A-phiàn , góan lūn chit-ê tāi-chì ài kóng chi̍t-nn̄g hāng. Chi̍t-hāng, chia̍h A-phiàn
821chia̍h A-phiàn ôan chiū bē ké--tit. Chhin-chhiūⁿ Hiong-káng hái-sū sī góan Gōa-kok lâng kóan--ê ; tī-hia ū chē-chē Tn̂g-lâng , ū-sî hōan-
822Koh chi̍t-hāng: góan chai ū lâng ēng A-phiàn ôan lâi chí-thiàⁿ , kóng sī tē -it hó.
823chia̍h. Si̍t-tián-má mn̄g i kóng, “Lí pak-tó͘ iau, hō͘ⁿ?” Ìn kóng, “Góan lóng beh gō sí lah.”
824Taⁿ ū iàu-kín ê siau-sit ài thong-ti lín, chiū-sī kīn-lâi góan chó͘-ke ū chi̍t-ê chhut-miâ sian-siⁿ teh kóng-khí, “Kam-chià ū chí.
825, “Taⁿ góa bô pē-bó lah, ia̍h bô chhin-chhek lah, góa beh khì kìⁿ góan ê Lú- ông, kiû i pang-chān góa.”
826chhiáⁿ lín tio̍h tāi-seng siá phoe lâi thong-ti, ia̍h tio̍h thèng-hāu góan hôe-phoe khì, khòaⁿ ū ūi á-bô, m̄-thang bô tiuⁿ-tî chi̍t-ē chiū
827ū ūi á-bô, m̄-thang bô tiuⁿ-tî chi̍t-ē chiū chhōa-lâi, tú-tio̍h góan bô só͘-chāi thang hō͘ in tòa sī chin hùi-khì.
828 ê m̄ lī-piān, iā cha-bó͘ gín-ná kiâⁿ-lō͘ khah hùi-khì. Só͘-í góan beh ōaⁿ sî-chūn; pàng-kè iû- gôan chi̍t-nî chi̍t-pái, put-kò sī
829Kīn-lâi góan ū chiap-tio̍h Pa Bo̍k-su ê phoe kóng I kòe Thài-pêng-iûⁿ kàu Ka-ná
830nā pōe khah-tōa, m̄-kú iáu ū chûn pí chit chiah put-chí khah-tōa. Góan gōa-kok lâng tah-kheh chha-put-to 50 lâng, Ji̍t-pún lâng 50- gōa lâng
831pài lóng sī góa teh chò, chûn--ni̍h bô pa̍t-ê Bo̍k-su; ta̍k chá-khí góan kúi-nā lâng iā chū-chi̍p lé-pài.
832Kin-á-ji̍t sī pài-sì, sī góan ê 5 go̍eh 21; cha-bō͘-ji̍t iā sī pài-sì sī 5 go̍eh 21, chiū-sī chit
833án-ni têng-sǹg chi̍t-ji̍t, chiū bē ēng-tit, kàu-ūi ē lóng lōan. Góan kàu---hit-ji̍t, lâng tī soaⁿ-téng nā kiò chò pài-saⁿ, góan tī chûn
834lōan. Góan kàu---hit-ji̍t, lâng tī soaⁿ-téng nā kiò chò pài-saⁿ, góan tī chûn--ni̍h kiò chò pài-sì, só͘-í tī lō͘-ni̍h tio̍h ke sǹg chi̍t
835-siá sī pài-sì siá---ê; kin- ná-ji̍t taⁿ kòe lé-pài ê pài-saⁿ. Góan í-keng ū ji̍p-káng, ǹg-bāng ê-hng ē kàu- ūi. Gōan lín tāi-ke pêng
836kóng, Khiám-chhái hit ê Sian-siⁿ beh chiap-la̍p lí chò ha̍k-seng. Góan lāu-bú thiaⁿ-kìⁿ che ōe, chiū chó͘-chí kóng, Tek-khak m̄ thang, ē
837 chiū chó͘-chí kóng, Tek-khak m̄ thang, ē hō͘ góa put- chí kiaⁿ. Góan lāu-pē chiah kóng, Si̍t- chāi m̄-bián kiaⁿ, hia ê Sian-siⁿ beh súi
838Góan lāu-pē sûi-sî chhōa góa khì kàu tē; hit ê Sian-siⁿ chiū kā góa
839Khì bô lōa-kú, góan lāu-pē lāu-bú chiū kóng, Cha-bó͘ gín-ná lâng siông-siông tùi
840chiū siūⁿ beh hō͘ góa chhiâng-chāi tòa tī o̍h-ni̍h koh khah hó. Góan lāu-pē chiū khì mn̄g Sian-siⁿ khòaⁿ án-ni ē chò-tit á-bē? Sian
841Góa tiàm hia bô kúi-ji̍t, sim-ì siūⁿ ài tńg-khì khòaⁿ góan lāu-bú; m̄-nā ji̍t-- sî sim-būn, mê--sî iā sī ut-chut, háu kàu
842chiū koh mn̄g, Chhám siáⁿ tāi-chì? Góa kā i kóng, Sī siūⁿ-tio̍h góan lāu-bú, bē-tit tò-khì khòaⁿ i. Sian-siⁿ ū koh kóng, Taⁿ m̄ thang
843iā bô sím-mi̍h ài thiaⁿ tō-lí ê khóan-sit. Kàu pàng-kè hit sî, góan tāi-ke beh tò- khì, Sian-siⁿ chiū kiò góa khì, hoan- hù kóng, Kî
844Tò-khì hit ê-hng góan lāu-bú iû-gôan chiàu sî-siông teh sio-hiuⁿ, tiám-chek, pài-pu̍t;
845 pu̍t kî-si̍t sī sí ê mi̍h, pài i tàu-tí bô sím-mi̍h lō͘-ēng. Góan lāu-bú liâm-piⁿ siū-khì, koh teh kiaⁿ; sûi-sî tùi pu̍t kóng, Che
846kìⁿ, bē thiaⁿ-kìⁿ, iā bē tín-tāng, chin- chiàⁿ sī sí, bô o̍ah. Góan lāu-bú it-hoat siū-khì, chiū am góa ê chhùi liâm-piⁿ pek-chhiat
847Kòe kúi-nā ji̍t tú-tio̍h góan lāu-bú put-chí bô êng, teh chhòng tang, chhòng sai, sòa beh khì
848 ōe. Pài-pu̍t si̍t-chāi tek-chōe Siōng-tè; chóng-sī m̄ ài keek8 góan bú ê ì-sù, chiū ko͘-put-chiong óa-khì tiám. Góa ū tùi hiah-ê
849sī ūi-tio̍h lín lâi sio-hiuⁿ tiám-chek, put-kò sī kan- ta beh sūn góan niâ ê bēng-lēng niā-tiāⁿ.
850làng-phāng teh thau khòaⁿ, sī beh khòaⁿ pa̍t lâng ū án-ni á-bô. Góan Sian-siⁿ siông-siông kā góan ha̍k-seng kóng, Nā kî-tó hit sî ba̍k
851beh khòaⁿ pa̍t lâng ū án-ni á-bô. Góan Sian-siⁿ siông-siông kā góan ha̍k-seng kóng, Nā kî-tó hit sî ba̍k-chiu tio̍h pàng- kheh, in-ūi lán
852Góa ū chi̍t ê-hng koh-chài bāng-kìⁿ góan ha̍k-seng tāi-ke teh-beh kî-tó, iáu-bōe kūi-lo̍h--khì ê sî, Sian-
853tāi-ke teh-beh kî-tó, iáu-bōe kūi-lo̍h--khì ê sî, Sian-siⁿ chiū kā góan kóng, Siōng-tè iā tī lán ê tiong-kan, lín tāi-ke ba̍k-chiu tio̍h
854, góa kiaⁿ kàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, chhut-siaⁿ teh hiàm phah-chhíⁿ góan lāu-bú. I chiū mn̄g góa, Kiaⁿ siáⁿ-sū? Góa chiah kā i kóng, Bāng
855Góan Chó͘-ke ū hit-hō bô hē-lo̍h-lâng ū hoat-su̍t, chha-put-to chhin-chhiūⁿ
856lín ê lāi-bīn m̄ chai thang á-m̄ thang? Hit-ê lâng chiū ìn kóng, Góan lāi-bīn ū chi̍t-ê gín-ná phòa-pēⁿ, lí-nā-m̄ sī beh kóng tō-lí
857Hū-jîn-lâng koh kóng, Lī góan tau āu-piah ū chi̍t-ê tōa soaⁿ kôan-kôan-kôan; tò--tńg-khì ê sî
858 ná-kú ná-tāng. Lán tāi-ke tio̍h siông-siông kiû Siōng-tè hō͘ góan kàu- gia̍h tì-sek kiam khùi-la̍t lâi thoat-lī ta̍k- hāng ê chōe-ok.
859Taⁿ só͘ kóng sī chiah-ê: kiû sian-seⁿ thè góan kî-tó, hō͘ chiah ê hiaⁿ-tī ē-tit- thang chai āu-lâi ê hêng-ho̍at
860Góan put-chí ài hiaⁿ-tī chí-mōe ū-sî siàu-liām hiah-ê chhiⁿ-mî lâng.
861án-ni bô thong ; ia̍h sī oh--tit siu-si̍p , án-ni m̄ hó- sè . Só͘-í góan sèng-kàu koat-tòan bô beh ēng chit-hō bô lō͘-ēng ê liû-thôan ,
862ēng chit-hō bô lō͘-ēng ê liû-thôan , chè- sū , siat-li̍p sîn-chú. Góan sèng-kàu ê lâng beh lâi kì-liām pē-bó , tio̍h lâi hip pē-bó ê
863Taⁿ in-ūi sū iáu-bē chiâⁿ, góan ài chai tiàm Tâi-ôan á-sī Tn̂g-soaⁿ ū hiaⁿ-tī á-sī lia̍t-ūi sian
864 kàu 12 ge̍h chhoe-cha̍p-lāi ûi-chí kià só͘ chòe ê lūn thang hō͘ góan lâi phoe-phêng . Phoe-phêng liáu chhú tē-it miâ-ê beh siúⁿ i chhit
865Tiong-Ji̍t só͘ li̍p ê hô-iok hiah-ê tiâu-khóaⁿ í-keng ū ìn tī góan ê Sin-bûn-pò; taⁿ m̄-bián lóng-chóng hoan-e̍k, kau-ta tiah-chhut ta̍k
866Lūn kàu-gōa ê chhiⁿ-mî lâng . Chiàu góa só͘ chhâ-mn̄g góan Ē-mn̂g ê chhiⁿ- mî lâng kiōng ū 300 gōa lâng; tùi cháiⁿ- iūⁿ ōe
867put-lūn sī ta-po͘ á-sī cha-bó͘, to͘ lóng ōe o̍h-tit . Chhin-chhiūⁿ góan Ē-mn̂g ê pháiⁿ hong-sio̍k , kìⁿ-nā ū chhiⁿ-mî ê
868Tē-saⁿ téng sī chòe seng-lí kap chòe kang --ê . Góa khòaⁿ tī góan Ē-mn̂g ê koe-lō͘ ū chi̍t-ê chhiⁿ-mî lâng, i ta̍k ji̍t teh bōe mi̍h;
869si̍t-chāi ōe put-chí lī-ek lâng. Cháiⁿ-iūⁿ thang chai ? In-ūi chá góan Ē-mn̂g ū chi̍t-ê hiaⁿ-tī chhiⁿ-mî, i pún sī teh chòe kang-hu ê lâng
870chiū chōe-chōe só͘-chāi ōe thàn-chia̍h-tit . Chhin-chhiūⁿ hiān-kim góan Ē-mn̂g ū kúi-nā keng ê bí-tiàm, sī kàu-hōe ê hiaⁿ-tī só͘ khui
871bān lâng. peh-sìⁿ ha̍p-kó͘ lâi chiâⁿ chit-hō-sū kiò- chò kong-si. Góan Chó͘ -ke liāu-lí hóe-hun-chhia lō͘ ê kong-si ū chha-put-to pah-gō͘
872thang chhui-chhek . Tiong- ng hit-chōa sī kì lín ê cheh-khì sio̍k tī góan se-le̍k sím-mi̍h go̍eh sím-mi̍h ji̍t . Chit-ê m̄-nā ha̍p tī kin-nî ê
873Chí-ū hun-piat chiah-ê góan gōa-kok lâng só͘ khiā-khí thong-siong ê só͘-chāi. In Ji̍p-pún í-
874thang iû-gôan ta̍k só͘- chāi khiā-khí, tek-khak tio̍h chhin- chhiūⁿ góan tiàm tī tiāⁿ-tio̍h ê só͘-chāi, kiò-chò Cha̍p-ku-tē. Tâi-lâm sio̍k
875Hú-siâⁿ Tōa-sai-gōa í-ki̍p Hú-siâⁿ-lāi ê tang-lâm-kak, chiū-sī góan Sin-lâu sì-chiu-ûi ê tē-hng. (Lâng só͘ hong-siaⁿ kóng siâⁿ-lāi
876sìⁿ iû-gôan thang. Lâng nā chò Chheng-kok lâng tio̍h chhin-chhiūⁿ góan gōa-kok lâng ê khóan, chiū-sī nā chhut-gōa tio̍h thó chip-chiàu,
877I sí hit mê-hng, sī in-ūi góan chē ê chûn tú-tio̍h hong-thai ê gûi-hiám, hái-éng phòng-phòng chhèng
878lâi pàng hō-phàu ì-sù sī beh chhiáⁿ hit ê kiù-miā chûn lâi kiù góan. Pún-jiân góan í-keng cho̍at-bāng bô phah-sǹg in káⁿ chhut-lâi, chóng
879 ì-sù sī beh chhiáⁿ hit ê kiù-miā chûn lâi kiù góan. Pún-jiân góan í-keng cho̍at-bāng bô phah-sǹg in káⁿ chhut-lâi, chóng--sī in kèng
880in káⁿ chhut-lâi, chóng--sī in kèng-jiân ū lâi, hoaⁿ-hí ūi-tio̍h góan phoe-miā lâi kiù.
881Kiù-miā chûn óa-lâi, góan bē-tit thang chò chi̍t-ē lo̍h, eng-kai tio̍h chò kúi-nā chōa. Thâu
882Chiàu góan khòaⁿ hiah ê ia̍h chài bē- liáu, koh siūⁿ tē sì-chōa iáu bōe kàu
883sī hó, m̄-nā Eng-kok hiah ê tōa-koaⁿ ū miâⁿ-siaⁿ--ê,chò hōe-iú, góan ê Lú-ông la̍k-cha̍p gōa nî-ê tiong-kan, ia̍h ū thé-thiap chit ê ì
884 kì-tit in. Lín í-keng chai lán Eng-kok ê Tiúⁿ-ló-kàu m̄-nā chhe góan lâi Tâi- ôan, iā ū chhe Bo̍k-su, Ko͘-niû, I-seng khì Ē-mn̂g kúi-nā
885pêng, chi̍t-ūi hō-chò Aleppo (sǹg-sī A-lân ê sio̍k-tē) tī-hia iā ū góan ê Bo̍k-su, Bo̍k-su-niû, I-seng, I-seng-niû, khì tòa hia ; koh in teh
886chóaⁿ bô chó͘-tòng hit ê lâng. Thiⁿ-sài iô-thâu kóng, Khó-sioh ah! góan ê Chú m̄-chún góan chhap i.
887 ê lâng. Thiⁿ-sài iô-thâu kóng, Khó-sioh ah! góan ê Chú m̄-chún góan chhap i.
888-tī chò Chú, chhut-chāi lí khǹg-i, kàu-bóe i chiū ka-tī chú-ì; góan thiⁿ-sài siūⁿ lóng bē chhut.
889Chit-pang góan ū tit-tio̍h Hô-ha̍p Bo̍k-su kap Ji̍p-pún hiah-ê Bo̍k-su ê hó- ì, chhiáⁿ
890tit-tio̍h Hô-ha̍p Bo̍k-su kap Ji̍p-pún hiah-ê Bo̍k-su ê hó- ì, chhiáⁿ góan khì Ji̍p-pún khòaⁿ in ê Kàu-hōe, kap in ê hong-thó͘ jîn-chêng. Taⁿ
891-pún khòaⁿ in ê Kàu-hōe, kap in ê hong-thó͘ jîn-chêng. Taⁿ chiong góan só͘ khòaⁿ-kìⁿ tāi-lio̍k siá tī ē-té.
892chí lāu-jia̍t. Chûn kàu chia ū thêng. Hit-ji̍t tú sī An-hioh-ji̍t, góan ū kap Hô-ha̍p Bo̍k-su khì pài-tn̂g chòe lé-pài. Hit-keng pài-tn̂g
893tit mn̄g i-ê miâ. Hit-ji̍t tī-hia tú beh siú Bóan-chhan. In ū chhiáⁿ góan gîm Tâi-ôan si. Lé-pài liáu góan ū khì Tiúⁿ-ló ê chhù, hit ē
894beh siú Bóan-chhan. In ū chhiáⁿ góan gîm Tâi-ôan si. Lé-pài liáu góan ū khì Tiúⁿ-ló ê chhù, hit ē-tàu ū hō͘ i chhiáⁿ. Chia̍h-pá ū chhōa
895khì Tiúⁿ-ló ê chhù, hit ē-tàu ū hō͘ i chhiáⁿ. Chia̍h-pá ū chhōa góan khì koe--ni̍h kiâⁿ; ia̍h ū khòaⁿ chá Lí Hông-chiong hō͘ lâng phah
896chīn; góan ū siōng-lio̍k khì kheh-kóan. Āu-lâi ū chē chhia khòaⁿ Sîn-hō͘ ê
897kóng sī thong Ji̍p-pún tē-it kôan, khah siông ū seh; chóng-sī hit-sî góan khòaⁿ-kìⁿ iáu-bē ū. 9 tiám góan ū kàu chi̍t-ê só͘-chāi lī Tang
898khah siông ū seh; chóng-sī hit-sî góan khòaⁿ-kìⁿ iáu-bē ū. 9 tiám góan ū kàu chi̍t-ê só͘-chāi lī Tang-kiaⁿ bô lōa-hng; Bo̍k-su-niû kap i
899 cha-bó͘-kiáⁿ ū khí chhia, khì Hô-ha̍p Bo̍k-su in hiaⁿ-tī ê chhù. Góan kap Hô-ha̍p Bo̍k-su chiū koh chē pa̍t-tiuⁿ hé-chhia kàu chi̍t-ê só͘
900só͘-chāi miâ Sin-siok. Tiong-hōe chū- chi̍p tī chit ūi ê pài-tn̂g. Góan tiàm chia 3 ji̍t, khòaⁿ in chū-chi̍p, ū chin- chōe ê Bo̍k-su tī--teh
901 lâng thang chia̍h. Tiong-hōe chū-chi̍p kàu 9 hō ê-hng soah. Hit-mî góan chiū chē chhia khì Tang-kiaⁿ[tokio], kúi-nā ê Bo̍k-su kap góan chòe
902-mî góan chiū chē chhia khì Tang-kiaⁿ[tokio], kúi-nā ê Bo̍k-su kap góan chòe-tīn. Kàu ūi in chiū pī-pān hō͘ góan tiàm kheh-kóan.
903 kúi-nā ê Bo̍k-su kap góan chòe-tīn. Kàu ūi in chiū pī-pān hō͘ góan tiàm kheh-kóan.
904Tē 10 hō. Chá-khí góan ū kap Hô- ha̍p Bo̍k-su khì Sin-êng ê pài-tn̂g; Tāi- hōe chū-chi̍p
905khì Sin-êng ê pài-tn̂g; Tāi- hōe chū-chi̍p tī hia. Beh khì ê sî, góan ū tùi Hông-siâⁿ keng-kè, ia̍h ū khòaⁿ-kìⁿ Hông-kiong. Kàu ē-po͘
906ū tùi Hông-siâⁿ keng-kè, ia̍h ū khòaⁿ-kìⁿ Hông-kiong. Kàu ē-po͘ góan chiū koh tò-tńg kheh-kóan.
90711 hō. Téng-po͘ góan ū koh chē-chhia khì khòaⁿ Tōa-hōe chū-chi̍p. In ū chhiáⁿ góan kóng
908po͘ góan ū koh chē-chhia khì khòaⁿ Tōa-hōe chū-chi̍p. In ū chhiáⁿ góan kóng tām-po̍h Tâi-ôan kàu-hōe ê chêng-hêng. Kàu ji̍t-tàu góan
909 góan kóng tām-po̍h Tâi-ôan kàu-hōe ê chêng-hêng. Kàu ji̍t-tàu góan ū khì hō͘ chi̍t-ê Sai-iûⁿ ê hū-jîn-lâng chhiáⁿ. I kóng pat Kai
910ê Sai-iûⁿ ê hū-jîn-lâng chhiáⁿ. I kóng pat Kai Bo̍k-su. Chia̍h soah góan koh khì chi̍t keng pài-tn̂g khòaⁿ hū-jîn-lâng hōe chū-chi̍p. Āu-lâi
91112 hō. Kin-á-ji̍t sī lé-pài-ji̍t; góan ū khì chi̍t-keng pài-tn̂g chò lé-pài, hit ê Bo̍k-su kū-nî ū lâi
912lâi Hō͘-bóe pài-tn̂g. I ê miâ sī Sit-chhoan Chèng-kiú. Lé-pài soah góan ū hō͘ i chhiáⁿ. Chia̍h-pá chiū koh khì Tōa-hōe chū-chi̍p hit keng
913-hōe chū-chi̍p hit keng pài-tn̂g, tī hia ū siú Bóan-chhan. Ji̍t-àm góan ū kap Hô-ha̍p. Kùi-san nn̄g-ê Bo̍k-su khì chi̍t-ūi kàu- hōe ê chhù
914ôan koh tò-tńg khì; tāi-ke saⁿ-kap chū-chi̍p tī-hia. Chū-chi̍p soah, góan chiū tò-tńg kheh- kóan.
915koaⁿ ê siōng kùi tī lāi-bīn, sī hiah-ê kau-chiàn sí khì ê. Ē-po͘ góan ū koh chē-chhia khì Sin-êng ê pài-tn̂g; Tōa- hōe chū-chi̍p sī kàu
916Sin-êng ê pài-tn̂g; Tōa- hōe chū-chi̍p sī kàu ē-po͘ soah. Āu-lâi góan ū khì khòaⁿ thong Ji̍p-pún tē-it- tōa keng ê pài-tn̂g, sī Gô-lô
917nî chiah hó, ū khai $100,0000; si̍t-chāi chin hó-khòaⁿ. Khòaⁿ-liáu góan ū tò-tńg kheh-kóan.
91814 hō. Téng-po͘ góan ū kap Hô-ha̍p Bo̍k-su khì khòaⁿ Lú-ha̍k-hāu. Ē-po͘ ū saⁿ-kap chē-
919khū. Ia̍h ū sin kàu ê bô-sòaⁿ tiān. Ia̍h ū kî-kng-tiān, ōe khòaⁿ góan ka-tī ê kut-thâu, chin kî-kòai, bah kap saⁿ lóng hòa chò kng,to̍k-
920saⁿ lóng hòa chò kng,to̍k-to̍k kut-thâu tī- teh nā-tiāⁿ. Khòaⁿ-liáu góan chiū tò-tńg kheh-kóan.
92115 hō. Chá-khí góan ū chē-chhia khì khòaⁿ Bêng-tī Ha̍k-īⁿ, lāi-bīn ha̍k-seng ū put-
92200 pún. Chit-keng Ha̍k-īⁿ ê chóng-lí sī Bo̍k-su, sìⁿ Chéng-chhin; góan khì i chin hó-lé, ū chhōa góan khòaⁿ
923chóng-lí sī Bo̍k-su, sìⁿ Chéng-chhin; góan khì i chin hó-lé, ū chhōa góan khòaⁿ
924ta̍k-hāng. Āu-lâi góan ū kap Hô-ha̍p Bo̍k-su khì i-ê hiaⁿ-tī ê chhù,hit ē-tàu ū hō͘ i
925-bu̍t-hn̂g, lāi-bīn ū o̍ah ê tōng-bu̍t chin-chē khóan. Khòaⁿ-liáu góan chiū koh tò-tńg kheh-kóan.
92616 hō Téng-po͘ góan kap Hô-ha̍p Bo̍k-su ū koh chē-chhia khì khòaⁿ Siōng- iá kong-hn̂g;lāi
927ū chè-chō ê mi̍h, pâi teh-beh bē, ta̍k-hāng chin-súi. Khòaⁿ-liáu góan chiū sì- kè kiâⁿ, lī bô lōa-hn̄g koh ū chi̍t-ê Tōng- bu̍t-hn̂g,
928 chiū sì- kè kiâⁿ, lī bô lōa-hn̄g koh ū chi̍t-ê Tōng- bu̍t-hn̂g, góan ū ji̍p khì khòaⁿ; lāi-bīn o̍ah ê tōng-bu̍t pí Chhián-chhó kong-
929lio̍k siá chi̍t-pòaⁿ hāng niā-tiāⁿ, iáu ū chin chē hāng. Āu-lâi góan ū khì khòaⁿ thong Ji̍p-pún tē-it tōa-keng ê phok-bu̍t-īⁿ, lāi-bīn
930keng ê phok-bu̍t-īⁿ, lāi-bīn ê mi̍h chin-chē oh-tit siá. Khòaⁿ- liáu góan chiū chē-chhia tò-tńg khì kheh-kóan.
931-á-ji̍t hō͘-lâi, ia̍h kôaⁿ, Hô- ha̍p Kùi-san nn̄g-ê Bo̍k-su ū lâi góan tiàm ê kheh-kóan; tāi-ke saⁿ-kap chē kóng-ōe, ji̍t-tàu saⁿ-kap tiàm
93218 hō. Chá-khí góan ū kap Kùi-san Bo̍k-su chē hóe-chhia khì Hêng-su-hō ; ū khòaⁿ tōa
933kap hiaⁿ-tī saⁿ-kap chū-chi̍p tī pài-tn̂g; hit-ūi ê Bo̍k-su ū chhiáⁿ góan kóng. Lé-pài liáu in ū chhōa góan khì tiàm tī Lio̍k-kun thôan-tō
934tn̂g; hit-ūi ê Bo̍k-su ū chhiáⁿ góan kóng. Lé-pài liáu in ū chhōa góan khì tiàm tī Lio̍k-kun thôan-tō-hōe ê só͘- chāi keh mî.
93519 hō. Chá-khí góan ū chē hóe-chhia tò-tńg khì Hêng-pin. Kin-á-ji̍t tú sī An-hioh-ji̍t;
936chē hóe-chhia tò-tńg khì Hêng-pin. Kin-á-ji̍t tú sī An-hioh-ji̍t; góan ū khì Hái-gān ê pài- tn̂g chò lé-pài; Koa Sian-siⁿ ū kóng tām-
937chò lé-pài; Koa Sian-siⁿ ū kóng tām-po̍h hō͘ in thiaⁿ. Lé-pài liáu góan ū hō͘ hit-ūi ê Chip-sū chhiáⁿ. Āu-lâi i ū
938chhōa góan khì khòaⁿ Lú-o̍h. Hô-ha̍p Bo̍k-su ē-po͘ tùi Tang-kiaⁿ lâi, góan chiū
939chhōa góan khì khòaⁿ Lú-o̍h. Hô-ha̍p Bo̍k-su ē-po͘ tùi Tang-kiaⁿ lâi, góan chiū kap i saⁿ-kap khì kheh-kóan. Chia̍h-àm-liáu góan chiū koh khì
940Tang-kiaⁿ lâi, góan chiū kap i saⁿ-kap khì kheh-kóan. Chia̍h-àm-liáu góan chiū koh khì chi̍t-keng pài-tn̂g chò lé-pài, góan ta̍k-ê ū kóng
941 Chia̍h-àm-liáu góan chiū koh khì chi̍t-keng pài-tn̂g chò lé-pài, góan ta̍k-ê ū kóng tām-po̍h. Lé-pài liáu chiū koh tò-tńg khì kheh-kóan.
94220 hō. Kin-á-ji̍t góan ū khì ke-chhī sì-kè kiâⁿ. Ia̍h sī teh tán Ka-ná-tāi ê chûn kin
943 chûn kin-á-ji̍t beh kàu; ū sin ê Bo̍k-su beh lâi Tâi-ôan, só͘-í góan tī-hia ài beh kìⁿ in. Kàu ē-po͘ 4 tiám chûn iáu-bōe kàu, góan bē
944í góan tī-hia ài beh kìⁿ in. Kàu ē-po͘ 4 tiám chûn iáu-bōe kàu, góan bē-ē koh tán khah-kú; in-ūi Tang-kiaⁿ hiah-ê Bo̍k-su ū siat chi̍t-
945 khah-kú; in-ūi Tang-kiaⁿ hiah-ê Bo̍k-su ū siat chi̍t-ê hōe beh kā góan sàng-hêng. Só͘-í góan ko͘-put-chiong tio̍h chē hóe-chhia tò-tńg khì.
946kiaⁿ hiah-ê Bo̍k-su ū siat chi̍t-ê hōe beh kā góan sàng-hêng. Só͘-í góan ko͘-put-chiong tio̍h chē hóe-chhia tò-tńg khì. Tī Tang-kiaⁿ ê Chheng
947 tò-tńg khì. Tī Tang-kiaⁿ ê Chheng-liân-hōe- kóan chū-chi̍p liáu góan chiū chē-chhia khì kheh-kóan.
94821 hō. Kin-chá-khí góan ū kap Hô- ha̍p Bo̍k-su chē-chhia khì Siōng-iá ê kong-hn̂g, hù Ji̍t
949tē 11 hôe chóng-hōe. Hông-hō͘ kap chhin-ông ū chē bé-chhia lâi, góan ū khòaⁿ-kìⁿ Hit-ji̍t tī-hia saⁿ-kap hù- hōe ū 20,0000 lâng, Ta̍k-ê
950Bān-sòe. Chū-chi̍p liáu, ta̍k-ê ū tit-tio̍h chi̍t-a̍h piáⁿ. Āu-lâi góan ū khì khòaⁿ chù gîn-phiò kap ìn ang-á-thâu ê só͘- chāi, ia̍h ū
95122 hō. Téng-po͘ góan kap Hô-ha̍p Bo̍k-su khì khòaⁿ chhiⁿ-mî kap é-káu ê Ha̍k-hāu, góan
952góan kap Hô-ha̍p Bo̍k-su khì khòaⁿ chhiⁿ-mî kap é-káu ê Ha̍k-hāu, góan ū the̍h phiàn-hông thàm hit-ê Sian-siⁿ. I chiū chiong phiàn-hông ui
953chiong phiàn-hông ui-khang hō͘ chhiⁿ-mî ê bong, chiū chai thang tha̍k góan ê miâ; é-káu ê siá jī hō͘ i khòaⁿ, i ē tha̍k, chóng-sī i ka-kī
954jī hō͘ i khòaⁿ, i ē tha̍k, chóng-sī i ka-kī bô thiaⁿ-kìⁿ. Āu-lâi góan ū khì khòaⁿ Si̍t-bu̍t-hn̂g. Khòaⁿ liáu chiū khì Tâi-ôan Hia̍p-hōe
955 Tâi-tiong Táu-la̍k ê lâng, sìⁿ Lîm miâ Kióng-sîn. In khòaⁿ-kìⁿ góan chin hoaⁿ- hí, hit ē-tàu ū lâu góan tiàm hia chia̍h. Chia̍h-liáu,
956miâ Kióng-sîn. In khòaⁿ-kìⁿ góan chin hoaⁿ- hí, hit ē-tàu ū lâu góan tiàm hia chia̍h. Chia̍h-liáu, ha̍k-seng lóng chū-chi̍p ū chhiáⁿ góan
957góan tiàm hia chia̍h. Chia̍h-liáu, ha̍k-seng lóng chū-chi̍p ū chhiáⁿ góan kóng tām-po̍h hō͘ in thiaⁿ, sī kóng Tâi-ôan ê ōe, Āu-lâi góan
958 góan kóng tām-po̍h hō͘ in thiaⁿ, sī kóng Tâi-ôan ê ōe, Āu-lâi góan ū khì khòaⁿ Ji̍t-pún gîn-hâng, lāi-bīn chin hó-khòaⁿ. Ia̍h ū khòaⁿ
959chit-keng gîn-hâng ū khai $150,0000 khòaⁿ-liáu góan chiū khì khòaⁿ Gī- chèng-īⁿ. Lāi-bīn pâi-lia̍t chin chhù-sū; ū
960chāi, chin chhù-sū ia̍h chin hó-khòaⁿ. Khòaⁿ liáu ji̍t í-keng àm, góan chiū khì Sai-iûⁿ-kóan, hō͘ Chéng-chhim, Sit-chhoan, Kùi-san, hiah-ê
961 Chéng-chhim, Sit-chhoan, Kùi-san, hiah-ê Bo̍k-su chhiáⁿ. Chia̍h-liáu góan chiū khì chhia-thâu tah mî-sî 10 tiám ê chhia, beh tò-tńg lâi, hiah
962tiám ê chhia, beh tò-tńg lâi, hiah-ê Bo̍k-su ū lâi chhia-thâu sàng góan; kàu chhia kiâⁿ tāi-ke mn̄g pêng-an chiah tò-khì. Án-ni góan tiàm
963sàng góan; kàu chhia kiâⁿ tāi-ke mn̄g pêng-an chiah tò-khì. Án-ni góan tiàm Tang-kiaⁿ ū nn̄g lé-pài. Hô-ha̍p Bo̍k-su bô kap góan chò- tīn
964khì. Án-ni góan tiàm Tang-kiaⁿ ū nn̄g lé-pài. Hô-ha̍p Bo̍k-su bô kap góan chò- tīn tò-lâi. I beh tiàm khah kú, só͘-í iáu tī Tang-kiaⁿ.
96523 hō. Kin-á-ji̍t 12 tiám chhia kàu Bêng-kó͘-ok, góan ū khí-chhia; hit- ūi ê Bo̍k-su ū lâi chhia-thâu chih-góan, ū chhōa
966kó͘-ok, góan ū khí-chhia; hit- ūi ê Bo̍k-su ū lâi chhia-thâu chih-góan, ū chhōa góan chē tiān-khì-chhia khì i-ê chhù. Hit ē-po͘ ū kap
967 khí-chhia; hit- ūi ê Bo̍k-su ū lâi chhia-thâu chih-góan, ū chhōa góan chē tiān-khì-chhia khì i-ê chhù. Hit ē-po͘ ū kap i khì sì-kòe kiâⁿ;
968bóe kim-hî tī--teh. In kóng Hông-cho̍k ū-sî bat lâi hia. Khòaⁿ-liáu góan chiū tò-tńg khì hō͘ Bo̍k-su chhiáⁿ, chia̍h liáu chiū khì i- ê pài
969chiū khì i- ê pài-tn̂g lé-pài, ū pah-gōa lâng tī--teh. In ū chhiáⁿ góan kóng hō͘ in thiaⁿ. Lé- pài-liáu Bo̍k-su chiū chhōa góan khì i-ê
970ū chhiáⁿ góan kóng hō͘ in thiaⁿ. Lé- pài-liáu Bo̍k-su chiū chhōa góan khì i-ê chhù keh-mî.
971Tē 24 hō. Chá-khí góan chiū koh chē bé-chhia lī-khui Bêng-kó͘-ok kàu ē-po͘ 3 tiám chiū
972po͘ 3 tiám chiū kàu Sîn-hō͘ ; hia-ê Bo̍k-su ū lâi chhia-thâu chih góan, āu-lâi chiū chhōa góan kàu Gōa-kok Bo̍k-su ê chhù, ū hō͘ in chhiáⁿ
973hō͘ ; hia-ê Bo̍k-su ū lâi chhia-thâu chih góan, āu-lâi chiū chhōa góan kàu Gōa-kok Bo̍k-su ê chhù, ū hō͘ in chhiáⁿ, ia̍h sòa tiàm hia keh
974hia keh- mî; hit ê-hng ū khì lé-pài-tn̂g chò lé- pài. In ū chhiáⁿ góan kóng tām-po̍h hō͘ in thiaⁿ.
975Tē 25 hō. Téng-po͘ Bo̍k-su ū chhōa góan khì Hái-bū-sū thàm Hái-sū-koaⁿ; i sī hit keng pài-tn̂g ê tiúⁿ-ló;
976sū thàm Hái-sū-koaⁿ; i sī hit keng pài-tn̂g ê tiúⁿ-ló; hit ē-tàu góan ū hō͘ i chhiáⁿ. Chia̍h-pá ū saⁿ-kap khì hip-siōng. Āu-lâi in ū sàng
977hō͘ i chhiáⁿ. Chia̍h-pá ū saⁿ-kap khì hip-siōng. Āu-lâi in ū sàng góan lo̍h-chûn; kàu chûn-kiâⁿ, tāi-ke mn̄g pêng-an chiah tńg-khì.
978Tē 26 hō. Téng-po͘ 10 tiám chûn kàu Má-koan, góan ū chiūⁿ-soaⁿ. Kin-á-ji̍t
979sī An-hioh-ji̍t; góan bōe hù thang khì pài-tn̂g lé-pài, in-ūi chûn bān-kàu. Ē- po͘ 3
980hù thang khì pài-tn̂g lé-pài, in-ūi chûn bān-kàu. Ē- po͘ 3 tiám, góan chiū koh lo̍h-chûn, kàu 5 tiám chûn koh kiâⁿ.
981Tē 29 hō. Thiⁿ-kng kàu Koe-lâng, góan ū khì pài-tn̂g, āu-lâi tah 9 tiám ê chhia lâi Tâi-pak, 12 tiám chiū
982Chit-pang góan khì Ji̍t-pún kàu ta̍k- ūi put-chí ū tit-tio̍h Bo̍k-su kap kàu- hōe
983tit-tio̍h Bo̍k-su kap kàu- hōe ê khóan-thāi. In ta̍k-ê chin hoaⁿ-hí góan khì.
984Chiàu góan khòaⁿ kàu-hōe tī Ji̍t-pún put-chí o̍ah-tāng. Chit-pang Tōa-hōe chū
985 thang lâi tòa. Hit- ê sian-siⁿ sìⁿ Chhiu-san (Akiyama). I ū lâi kā góan kóng, chit-tia̍p bô hiah-chē ha̍k-seng, ē kham-tit koh chio kúi-nā-ê
986phah-sǹg ū lâng thang kí- chiàn ji̍t-o̍h, tio̍h tāi-seng siá-phoe hō͘ góan chai; góan beh thong-tī sian-siⁿ. Chhiu-san sian-siⁿ sī pài Siōng-tè
987lâng thang kí- chiàn ji̍t-o̍h, tio̍h tāi-seng siá-phoe hō͘ góan chai; góan beh thong-tī sian-siⁿ. Chhiu-san sian-siⁿ sī pài Siōng-tè ê lâng, só͘
988ná-chún chhin-chhiūⁿ bô èng- hāu, chia̍h hun ê lâng bô khah chió. Góan kīn-lâi ū tit-tio̍h in-ê siau-sit, khòaⁿ nî-nî lōa-chē lâng chia̍h
989phiàn, iā ū chia̍h lōa-chē. Kū-nî ê siau-sit kap chûn-nî ê siau-sit góan khiok iáu- bōe ū chih-tio̍h; chóng-sī chiong Bêng- tī 30,31,32,33 nî
990Taⁿ góan ū thiaⁿ-kìⁿ kóng Ji̍t-pún ū tiāⁿ-tio̍h ê ì-sù beh tòng chit-ê a
991tio̍h chia̍h, chiàⁿ beh chún i niá, chóng-sī pa̍t-lâng m̄-thang. Taⁿ góan ài mn̄g lín ta̍k só͘- chāi ê hiaⁿ-tī khòaⁿ tī lín hia kó-jiân ū
992chìn, che chin-chiâⁿ sī góan só͘ tōa ǹg-bāng ê, iā sī chò lán Tâi-ôan tōa hok-khì. Kín-sū.
993sêng chit-chân-sū, chhiáⁿ tī kū-le̍k pún-nî-lāi, siá phoe thong-ti góan chai, hō͘ góan kiōng-sǹg; iā beh chiong ta̍k- lâng só͘-tê ê gîn-
994sū, chhiáⁿ tī kū-le̍k pún-nî-lāi, siá phoe thong-ti góan chai, hō͘ góan kiōng-sǹg; iā beh chiong ta̍k- lâng só͘-tê ê gîn-gia̍h pò-chiūⁿ
995i kóng, Mô͘-sī peh ah ! lí chiah-kú chin tōa tè; góa kiò lí lâi góan tau chē, lí lóng m̄, Lō͘-tek ah, lí iā sī án- ni, káⁿ-sī siūⁿ,
996ah, lí iā sī án- ni, káⁿ-sī siūⁿ, lí ê ché-hu teh khui tiàm pí góan khah thé-biān, Mô͘-sī kia̍h chhiú kóng, Lī-pek-ka ah, lí m̄ thang
997 tāng, Lō͘-tek it tio̍h ài thàn kúi- îⁿ, put-sî koan-sim khòa-lū. Góan ū tōa chhut-la̍t ài tòng Má-lī-a, i m̄ thiaⁿ khó͘ khǹg, chò i khì
998ài tòng Má-lī-a, i m̄ thiaⁿ khó͘ khǹg, chò i khì kè hit-hō lâng, góan chiū bô hoat--tit.
999 siūⁿ, tek-khak ē chia̍h kàu pá-pá, koh hî, kap ko-pi lóng-sī ha̍h góan pē seng-khu só͘ khiàm ê. Mô͘-sī iā siūⁿ siàu- liām chá-chêng bōe
1000chiū khì chhōe in, khó͘-khǹg in tio̍h koh lâi; in kóng, Pu̍t beh sio góan ê chhù. Góa chiū kā in kóng bô-iáⁿ, nā chò ū-iáⁿ chiū-sī lâng
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料