查詢[gín-á] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:gín-á
1Tōa-lâng só͘ chòe ê bô-hó ê tāi-chì, gín-á iā tè teh o̍h.
2Tī hóe-chhia téng, ū chi̍t-ê siàu-liân cha-bó͘-lâng teh chhī gín-á chia̍h ni, tò-chhiú pêng suh chin kú liáu-āu, i siūⁿ kóng tio̍h-ài
3A-jîn án-ne chèⁿ: "Ta̍k-ê gín-á lóng mā tī iû-éng-tî-á lāi-té thau pàng-jiō. Lí nah ē kan-na
41 ê gín-á kā in a-má kóng: “SARS chin khióng-pò͘, ài sè-jī.
5Ū 1 ê kiò A-bêng ê ha̍k-seng gín-á, taⁿ-á tha̍k sió-ha̍k 3-nî-á. Ū 1 kang chái-khí khùn 1-ē siuⁿ òaⁿ
6kóng, m̄-thang kek tiām-tiām, kóng, ē hiâu á bē hiâu ? ” Chá-bó͘ gín-á ha̍k-seng kàu chia lâi sit-chāi tòng bē tiâu, soah hiông-hiông tōa
7chiú chi̍t kang, siūⁿ chin-chē būn-tê. Tī chit lāi-bīn khòaⁿ-tio̍h gín-á sî ê chhit-thô-mi̍h, kaⁿ-ná sī tī la̍k-hòe ê sî, nā kàu saⁿ-á-
8cha-bó͘-kiáⁿ, tō-sī sió-jîn-hî kong-chú. In lóng sī súi cha-bó͘-gín-á. Siōng sè-hàn--ê siōng súi; i ê phôe-hu chhiūⁿ mûi-kùi ê hoe-
9chhù ê cheng-siaⁿ tân--lò͘[lo͘h], hoe-hn̂g mā lâi chi̍t tīn cha-bó͘-gín-á. Sió-jîn-hî siû khì lī hái-kîⁿ khah hn̄g ê só͘-chāi, bih tī phû
10lâng lóng ē kóng lí sī in khòaⁿ kòe tang tiong siōng súi ê cha-bó͘-gín-á. Lí ē-tàng pó-lâu chit-má só͘ ū ê iu-ngá kha-pō͘, thiàu-bú ê
11chhut chi̍t tùi súi koh pe̍h ê kha-thúi, bē-su hō͘ jīm-hô ê cha-bó͘-gín-á. M̄-koh bô chhēng-saⁿ, m̄-chiah iōng i ōm koh ba̍t ê tn̂g thâu-chang
12 soah chi̍t-ji̍t chi̍t-ji̍t chhim, m̄-koh ông-chú kan-taⁿ kā tòng-chò gín-á teh ài--i. Ông-chú m̄-bat siuⁿ-kóng beh chhōa i chò bó͘. Tān-sī
13chhiân[khiân]-sêng, jī-chhiáⁿ lí sêng chi̍t ê góa bat khòaⁿ-kòe ê cha-bó͘-gín-á, m̄-koh m̄-bat koh khòaⁿ tio̍h i. Góa khah-chá hâng-hêng, péng-chûn
14In kî-tiong chi̍t ê ìn-kóng: “Tī khong-khì tiong ê cha-bó͘-gín-á, jîn-hî bô éng-seng ê lêng-hûn, mā cho̍at-tùi tit bē tio̍h chi̍t
15-liáu tit tio̍h jîn-lūi ê ài. Sui-bóng khong-khì tiong ê cha-bó͘-gín-á bô éng-seng ê lêng-hûn, m̄-koh ē-tàng iōng ka-tī chò ê hó tāi
16ê hia̍h-thâu, kā ông-chú ia̍t-hong, koh lâi kap kî-tha khong-khì ê gín-á chhèng chiūⁿ thâu-khak-téng ê âng-hûn.
17kóng. “Lán bô hông hoat-hiān ê chêng-hêng tang-tiong, poe kàu ū gín-á ê jîn-lūi ka-têng, lán ta̍k kang nā ē-tàng chhōe chi̍t ê hō͘ pē
18ē-tàng chhōe chi̍t ê hō͘ pē-bú hoaⁿ-hí, tit pē-bú thiàⁿ ê hó gín-á, lán siū-lān ê sî-kan ē sok-té. Hit ê gín-á m̄-chai lán tī pâng
19-bú thiàⁿ ê hó gín-á, lán siū-lān ê sî-kan ē sok-té. Hit ê gín-á m̄-chai lán tī pâng-keng poe ê sî, koh chhiò-chhiò teh o-ló ka-tī
20sok-té chi̍t nî. Lán nā khòaⁿ tio̍h chi̍t ê chiān iah sī pháiⁿ ê gín-á, lán ē siong-sim lâu ba̍k-sái, he tio̍h sī lán siū-lān ê sî-kan
21 In ìn-kóng: “Bô-m̄-tio̍h, m̄-koh ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in bô gín-á!” Hit-chūn tī hia chhōe bô tì-hūi-chiá, m̄-chiah ông-chú kap ông
22bîn hôe-kóng: “Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng-o̍ah, in-ūi gín
23-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng-o̍ah, in-ūi gín-á tòa hō͘ gún iu-būn kap hôan-ló!”
24 teh pûn phín-á, hit sî-chūn, khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê chi̍t chhiú phō gín-á, chi̍t chhiú khan gín-á ê hū-jîn-lâng kiâⁿ kòe-lâi chhī-iûⁿ--ê
25-chūn, khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê chi̍t chhiú phō gín-á, chi̍t chhiú khan gín-á ê hū-jîn-lâng kiâⁿ kòe-lâi chhī-iûⁿ--ê hia.
26tio̍h in bó͘, tō khì chiap in bó͘. I ná tùi in bó͘ mn̄g-hó ná kā gín-á chiap kòe-lâi chim koh so. Chhī-iûⁿ--ê ê káu-á cháu lâi gín-á
27gín-á chiap kòe-lâi chim koh so. Chhī-iûⁿ--ê ê káu-á cháu lâi gín-á ê piⁿ--á, chūiⁿ gín-á ê chhiú, mā hoaⁿ-hí kah ná pūi ná thiàu
28chim koh so. Chhī-iûⁿ--ê ê káu-á cháu lâi gín-á ê piⁿ--á, chūiⁿ gín-á ê chhiú, mā hoaⁿ-hí kah ná pūi ná thiàu-lâi-thiàu-khì. Kāng hit
29chē--lo̍h-lâi, ka-tī chhôan óaⁿ-pôaⁿ. M̄-koh thâu-chi̍t chhùi hō͘ gín-á chia̍h, tē-jī chhùi pun hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng ông-
30pôaⁿ. M̄-koh thâu-chi̍t chhùi hō͘ gín-á chia̍h, tē-jī chhùi pun hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng ông-chú kap ông-hui lóng khòaⁿ ū tio̍h,
31CHIT8 Ê CHA-Bó͘ GÍⁿ-Á
32Gín-á Khòaⁿ Chheⁿ
33Gín-á tiām-tiām thiaⁿ
34Gín-á kim-kim-khòaⁿ
35Gín-á ba̍k-chiu nih-á-nih
36Gín-á ba̍k-chiu bui-bui-bui
37Gín-á ba̍k-chiu mi-mi-mi
38Gín-á pài-thok ti-tu keⁿ-si khì kā bāng
39Gín-á pài-thok káu-hiā ji̍p-khì kng
40Gín-á kā piáⁿ peh-chò-pêng
41 In ìn-kóng: “Bô-m̄-tio̍h, m̄-koh ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in bô gín-á!” Hit-chūn tī hia chhōe bô tì-hūi-chiá, m̄-chiah ông-chú kap ông
42bîn hôe-kóng: “Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng-o̍ah, in-ūi gín
43-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng-o̍ah, in-ūi gín-á tòa hō͘ gún iu-būn kap hôan-ló!”
44 teh pûn phín-á, hit sî-chūn, khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê chi̍t chhiú phō gín-á, chi̍t chhiú khan gín-á ê hū-jîn-lâng kiâⁿ kòe-lâi chhī-iûⁿ--ê
45-chūn, khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê chi̍t chhiú phō gín-á, chi̍t chhiú khan gín-á ê hū-jîn-lâng kiâⁿ kòe-lâi chhī-iûⁿ--ê hia.
46tio̍h in bó͘, tō khì chiap in bó͘. I ná tùi in bó͘ mn̄g-hó ná kā gín-á chiap kòe-lâi chim koh so. Chhī-iûⁿ--ê ê káu-á cháu lâi gín-á
47gín-á chiap kòe-lâi chim koh so. Chhī-iûⁿ--ê ê káu-á cháu lâi gín-á ê piⁿ--á, chūiⁿ gín-á ê chhiú, mā hoaⁿ-hí kah ná pūi ná thiàu
48chim koh so. Chhī-iûⁿ--ê ê káu-á cháu lâi gín-á ê piⁿ--á, chūiⁿ gín-á ê chhiú, mā hoaⁿ-hí kah ná pūi ná thiàu-lâi-thiàu-khì. Kāng hit
49chē--lo̍h-lâi, ka-tī chhôan óaⁿ-pôaⁿ. M̄-koh thâu-chi̍t chhùi hō͘ gín-á chia̍h, tē-jī chhùi pun hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng ông-
50pôaⁿ. M̄-koh thâu-chi̍t chhùi hō͘ gín-á chia̍h, tē-jī chhùi pun hō͘ gín-á kap káu. Kui ê kòe-têng ông-chú kap ông-hui lóng khòaⁿ ū tio̍h,
51Gín-á-si Siū-khì
52Choh-sit-lâng kap i ê gín-á
53hāu-siⁿ lóng kiò lâi bîn-chhn̂g chêng, tùi in kóng : “ Lín chia ê gín-á, góa tit-beh bô-khùi--a, góa che it-seng só͘ lia̍p-chek--ê, lóng tâi
54chhē chia̍h-mi̍h, i kiâⁿ lâi kàu chi̍t-ê lông-ka, thiaⁿ-tio̍h lāi-tóe gín-á tih háu, ū chi̍t-ê o͘-bá-sáng kā gín-á heh kóng : " Mài koh háu
55lông-ka, thiaⁿ-tio̍h lāi-tóe gín-á tih háu, ū chi̍t-ê o͘-bá-sáng kā gín-á heh kóng : " Mài koh háu--a, á-nā-bô nia-mi góa kā lí tàn chhut-
56chiām àm, i koh thiaⁿ-tio̍h lāi-tóe o͘-bá-sáng tih siâⁿ-lāng hit-ê gín-á kóng : " Koai gín-á, ká-nā iá-lông lâi, góa tō kā thâi-tiāu !
57tio̍h lāi-tóe o͘-bá-sáng tih siâⁿ-lāng hit-ê gín-á kóng : " Koai gín-á, ká-nā iá-lông lâi, góa tō kā thâi-tiāu ! " Lông thiaⁿ--tio̍h liáu
58-siu Tâi-gí-khò ê ha̍k-seng tāi-pō͘-hūn sī tē 2 tāi ê Tâi-ôan gín-á. Nā-sī lóng bē-hiáu kóng Tâi-gí ê ha̍k-seng chiū kā pian-ji̍p
59kò-jîn-giân(lán a-pâ/án a-pâ/ lán a-pah), ū liân-tha̍k tn̄g-sû (gín-á/gín-ná), iā ū cháu-chhoah-im (hoe-hêng-ki/hoe-lêng-ki). Tī chia kā
60góa ka-kī kiám-thó chit-chióng kà-hoat khah giâm, kiám-chhái hō͘ gín-á ap-le̍k siūⁿ tōa. Hô-hòng beh koh kiam kò͘ bûn-ha̍k iā bô hoat-tō͘
61kàu-io̍k, tōa pō͘-hūn ê lâng lóng sûi siūⁿ tio̍h lán sè-hàn chò gín-á sî teh liām teh tha̍k ê koa-iâu, si-sû, á-sī liām-chhùi-kó͘. Chiah..ê
62im, lán ê Tâi-ôan bó-gí cho̍at-tùi chin kín ē bia̍t-bông! Lán ê gín-á teh o̍h Eng-gí ē tú-tio̍h chin tōa ê chó͘-gāi. Chin chē khì tī Bí
63 Pa-se gôan-chū-bîn sòa pí "hiān-tāi bîn-chú kok-ka" ê Tâi-ôan gín-á khah ū ki-hōe chiap-siū bē phò-hāi cho̍k-kûn bûn-hòa ê kàu-io̍k.
64 lâng ê chhùi, á-sī beh kā tāi-ke chng siáu--ê, tòng-chò 3 hòe gín-á lâi phiàn! Bô, cho̍at-tùi m̄-sī án-ni, chhiáⁿ lín koh kā tha̍k--lo̍h
65..a sè-hàn nā-sī káu-kòai chih-chuh ê sî, sī-tōa-lâng tō kóng gín-á-lâng tio̍h khah thiaⁿ-chhùi--leh! Nā bô, chhôe-á tō gia̍h chhut-lâi
66(1). Gín-á kan-ta ōe hiáu liām chheh-koa kóng “Siōng-tè”, chóng-sī bōe hiáu
67(1) Gín-á tōa-pō͘-hūn lóng ū tòa i ê Pē-bú ê sèng-chit lâi chhut-sì, sī
68ōe hō͘ i chiâⁿ-tsòe hó lâng. Siat-sú tī chit khóan ê kéng-gū ê gín-á nā sī piàn chòe hó lâng, che chiū-sī tōa ê sîn-jiah. Put-lūn
69ài chhōa i kàu hok-khì ê só͘-chāi. Tú chhin-chhiūⁿ phah-m̄-kìⁿ ê gín-á teh chhē i ê lāu-bú, kàu bé ōe thang koh tò-tńg khì i ê lāu-bú
70pē-bú hó-pháiⁿ ê sèng-chit bōe-ōe liû-thôan hō͘ in ê kiáⁿ-sun, gín-á ê phín-keh khah-chōe sī tùi in ê kiâⁿ-ta̍h lâi tit chiâⁿ. Siat-sú
71chiap pē-bú ê sèng-chit, in chiū m̄-bián kín-sīn in ê hêng-ûi. Gín-á ê lêng-le̍k kap phín-sèng sió pō͘-hūn tùi pē-bú lâi; tōa pō͘-
72-khui sin-thé. (Thôan-tō 12 : 6) Lāu-bú ê pak-tó͘ sī teh pī-pān gín-á chiong-lâi ê seng-o̍ah, siáu-thé sī teh pī-pān lêng-hûn chiong-lâi
73tú-hó kôaⁿ-tio̍h , lâi khì, ji̍p-lâi khì pâng-lāi. (khan ta-ke 入去, gín-á A-kheng tńg-lâi )
74K: Hó, góa lâi khì. (gín-á the̍h saⁿ 出去.酒店ê帳kūi 入來)
75S: Hó lah! Chin sit-lé(帳kūi 出去, gín-á 入來)
76chit-siang-chhiú kā lâng chò saⁿ, 1 ji̍t chóng thàn jōa-chē, chit-ê gín-á chhēng kàu chiah-phòa , kúi-nā-ji̍t bô tòa piān-tong, ta̍k-tǹg chia̍h
77 M̄-thang the̍h-khì lah. Hit-niá chè-ho̍k hō͘ lí the̍h khì, chit-ê gín-á beh chhēng siáⁿ-hòe? Pa̍t-mi̍h bóng the̍h khì, chit-niá m̄-thang lah
78siūⁿ sim-koaⁿ ná kan-khó͘. Tú-chiah tńg-khì kā phah, sòa the̍h 1 niá gín-á ê chè-ho̍k beh lâi tǹg, góa thài chiah gōng. Taⁿ beh thài ū bīn
79S: (Gín-á khì khùn ê sî, chí-ū chi̍t-ê kūi tī 十字架 kha kî-tó) Lîn-bín ê
80J: Beh phâng lâi khì hia hō͘ chi̍t-ê gín-á chia̍h lah. (chhōa gín-á chhut lâi ko͘-chiâⁿ i chia̍h) Taⁿ beh siáⁿ
81J: Beh phâng lâi khì hia hō͘ chi̍t-ê gín-á chia̍h lah. (chhōa gín-á chhut lâi ko͘-chiâⁿ i chia̍h) Taⁿ beh siáⁿ pō͘, tú-á iū ti̍t-ti̍t khàu
82 Tōa-be̍h peh-à, lí mā lâi tàu ko͘-chiâⁿ leh. Góa khòaⁿ chi̍t-ê gín-á khàu kah bô siaⁿ lah, tek-khak pak-tó͘ iau, in ê lâng m̄ chai tī tó
83P: È, Gín-á ché, lâng góa che tōa-be̍h môai kài hó chia̍h neh. (iōng thng-sî
84P: Gín-á ché lín chhù tī tó-ūi?
85G: Chit-ê gín-á sī án-chóaⁿ?
86khòaⁿ chōng-hóng, hóe-chhia sū-kò͘ āu, ū lâng khòaⁿ tio̍h chit khóan gín-á á-bô?
87I: Taⁿ lâi chhiáⁿ lí kóng chit ê gín-á ê tāi-chì hō͘ góan thiaⁿ hòⁿ.
88P: To Jîn-ài-à chhōa chi̍t-ê gín-á lâi, seng-khu kō kah chôan thô͘, khàu-kah bô siaⁿ, té tōa-be̍h-môai
89M: Hit-ê gín-á seⁿ chò sím-mi̍h khóan?
90I: Hit ê sin-sū sī án-chóaⁿ kóng kā lín chhōa gín-á khì?
91P: Chit-ūi tō-sī cha-bó͘-gín-á ê lāu-bú sī bô?
92tio̍h Bo̍k-su siāu-kài, kóng lí tùi lâm-pō͘ lâi tī chia, teh khui gín-á saⁿ ê tiàm. Oh! Siat-pī liáu chin hó-sè.
93M: Chhin-chhiūⁿ lí chiah nih hó, hō͘ lí thiàⁿ ê gín-á chin hēng-hok, góa tī chit ê tiàm-kháu nā khòaⁿ-tio̍h lāu-bú chhōa
94chin hēng-hok, góa tī chit ê tiàm-kháu nā khòaⁿ-tio̍h lāu-bú chhōa gín-á kòe, góa tō sim-koaⁿ jû-chhéng-chhéng.
95S: Ai! Góa ū thiaⁿ-tio̍h kóng lí ū teh chhōe chi̍t ê gín-á hòⁿ! Chhōe iáu-bōe tio̍h loh? Ē-lah Tâi-pak thài-khoah leh, só͘-í
96M: Gín-á tang-sî beh chhōa lâi niû?
97khí būn-tê lah, ko͘-put-chiong chiū thè ché-hu lâi iúⁿ-chhī chiah ê gín-á. A-ché pún-sin ia̍h tio̍h-bôa, lô-khó͘ chòe kang lâi ke-thiⁿ tām-
98Chit-ê lē hō͘ lán ê kà-sī: lán ài thàn gín-á sè-hàn ê sî-chūn to̍h kā hō 1 ê "Eng-bûn miâ", kà i án-chóaⁿ
99Tâi-ôan Gín-á Siá Tâi-ôan-jī
100 chiah kan-taⁿ hiáng-siū sêng-kó, khiok m̄ chai sàn-chhiah chu-bī ê gín-á, chin pháiⁿ liáu-kái 130 kúi tang chêng Tâi-ôan gôan-sú ê i-liâu
101piàⁿ teh pun-hoat thôan-toaⁿ ê jia̍t-chêng. Khùn-khó͘ tiong tōa-hàn ê gín-á mā tián-hiān kian-kiông ê chì-khì, tī bô keng-hùi chi-chhî, bô
102 Gín-á tī o͘-pang téng ōe chit-chiah káu-á, teng-bin hē 13 kho͘, ioh tio̍h
103lú-sèng ê tùi-tiōng. Khan-chhiú gôan-lâi ê ì-sù sī, GCB cha-bó͘ gín-á chhōe tio̍h kah-ì ê cha-po͘ lâng, kā i khan-chhiú tńg-khì hō͘ pē
104 tú-hó sī tńg-chhiâⁿ ê sî-chūn, nā ē-tàng siōng bó-gí-khò , gín-á it-tēng ke khah bē pìⁿ pháiⁿ. Jî-chhiáⁿ bó-gí Lô-má-jī pheng-im
105ke khah bē pìⁿ pháiⁿ. Jî-chhiáⁿ bó-gí Lô-má-jī pheng-im mā tùi gín-á ha̍k-si̍p gōa-gí ū chin tōa-ê pang-chō͘, pēng bē chēng-ka gín-á
106gín-á ha̍k-si̍p gōa-gí ū chin tōa-ê pang-chō͘, pēng bē chēng-ka gín-á khò-gia̍p ê hū-tam.
107 kàu-io̍k iōng bó-gí lâi kàu-ha̍k. In-ūi, bó-gí tùi 0-5 hòe ê gín-á lâi kóng sī chin iàu-kín ha̍k-si̍p ê kai-tōaⁿ. Ūi-tio̍h beh hō͘
108kú neh? Tú-chiah chhut-ji̍t , liâm-piⁿ chiū beh lo̍h-hō͘. Súi-súi ê gín-á-eⁿ , kiám m̄-sī bô lōa-kú chiū beh piàn-chiâⁿ ún-ku kia̍h-kóaiⁿ
109sek, ē sán-seng “jīn-chōe ê hóan-èng”. Chhin-chhiūⁿ bô-lâng-ê ê gín-á, chhin-chhiūⁿ sim-pū-á, chú-lâng nā kóng lán m̄-tio̍h, lán chiū-
110-cháu, iā bô lâng kì-tit ki-chhia ê hō-má. Lán lóng kà lán-ê gín-á, mài chhap sè-sū, khah bô tāi-chì.
111Tâi-ôan-lâng chū-su, chân-khok (chân-jím), pa̍t-lâng ê gín-á sí-bōe-liáu. Tùi pa̍t-lâng ê chai-lān, thòng-khó͘, lán léng-gán
112kàu, chiū beh cháu khì gōa-kok hióng-siū, bô-iàu-kín, pa̍t-lâng ê gín-á sí-bōe-liáu.
113Bó͘ só͘-chāi ū nn̄g ê gín-á, chi̍t ê miâ kiò Sù-á, chi̍t ê miâ kiò Lâi-á. Ū chi̍t ji̍t in
114kiò Lâi-á. Ū chi̍t ji̍t in lāu-bú kah in khì mn̂g-kháu thit-thô. Gín-á hoaⁿ-hí, kóng, “Lán lâi khì pàng hong-chhe.”
115Bô lōa kú gín-á ê lāu-má tùi chhù-piⁿ tau tò-lâi, khòaⁿ hong-chhe pàng hiat-ka̍k
116-piⁿ tau tò-lâi, khòaⁿ hong-chhe pàng hiat-ka̍k tī thô͘-kha, nn̄g ê gín-á saⁿ-kap chē tī chíⁿ-piⁿ, bīn-māu ut-chut. In má thêng- kha mn̄g kóng
117kóng, “ Bô; góan tiàm chia teh siat-hoat chi̍t chat sū.” In má chai gín-á m̄ ài tùi i kóng sī sím-mi̍h ta̍i-chì, chiū kóng, “An-ni-siⁿ lâi
118lán o̍h I lâi siat-hoat lī-ek lâng, sī chin hó, ōe hō͘ I hoaⁿ-hí.” Gín-á chēng-chēng, in má chiū ji̍p-khì.
119Bô lōa kú nn̄g ê gín-á teh thit-thô ê sî, khòaⁿ-kìⁿ Kiàn-á chē tī lō͘-piⁿ teh háu. Sù
120Kiàn-á khóaⁿ gín-á-phōaⁿ hiah thiàⁿ i, koh siūⁿ i chêng pháiⁿ khóan-thāi in, sim lóng
121Ū chi̍t ê sòe-hàn cha-bó͘ gín-á niá sóe-lé ê sî pē-bú hō i kiò Thun-lún. Sī ēng i ê gōa-má
122Cha-bó͘ gín-á chiū mn̄g i ê lāu-bú, “Lí ū hō góa ê miâ chòe Thun-lún, chin hó
123Cha-bó͘ gín-á kóng, “Koh kè chi̍t ge̍h ji̍t kú, góa beh mn̄g lí khòaⁿ góa ê miâ
124beh mn̄g lí khòaⁿ góa ê miâ ū ha̍p á bô.” Tùi hit tia̍p cha-bó͘ gín-á ū iok-sok i ê khóan.
125Bat ū chi̍t ê cha-bó͘ gín-á, mià kiò Bí- lī, chit ê gín-á chin kó͘-chui, chin koai, tit lâng
126Bat ū chi̍t ê cha-bó͘ gín-á, mià kiò Bí- lī, chit ê gín-á chin kó͘-chui, chin koai, tit lâng thiàⁿ. Khó-sioh chi̍t ji̍t khì kap
127tāng, chin khó-lîn. Bí-lī hoaⁿ-hí ê bīn-sek taⁿ lóng piàn-ōaⁿ, gín-á ta̍uh-ta̍uh liām i ê bô hok-khì, hiâm tang, hiâm sai. Pē-bú hiaⁿ-tī
128lâng sòa bô pêng-an. Kai-chài ū chi̍t ji̍t in saⁿ î lâi thàm i, chai gín-á ê pháiⁿ sèng-tē chin chōe, sī tùi siông siūⁿ ka-kī ê kan-khó͘,
129chiū kā i kóng, “Bí-lī, góan chhu-piⁿ ū chi̍t ê pái-kha ê cha-bó͘ gín-á, i pí lí koh khah lóan-jio̍k, chóng-sī i ū hoaⁿ-hí ê bīn-māu ta̍k
130hō͘ sòe-kiáⁿ, ū-sî khòaⁿ lâng saⁿ phòa hoaⁿ-hí pó͘-thīⁿ, ū-sî gín-á bô koai, chiū ūi ang- á-tô͘ hō͘ i thit-thô, tha̍k chheh hō͘ i thiaⁿ
131khî, Bí-lī koh siūⁿ i só͘ kóng ê ōe sim hoaⁿ-hí o̍h hit ê pái-kha gín-á ê khóan. Tùi hit sî hán-tit liām ka-kī ê kan-khó͘, ji̍t-ji̍t thàn
132thian-tông, in-ūi sī chin pêng-an ê só͘- chāi. In chhin-lâng í-ki̍p gín-á lóng ài chhē i chē. Pún-sin hoaⁿ-hí, chèng-lâng tè i hoaⁿ-hí.
133Bāng-kìⁿ ū nn̄g ê gín-á, chi̍t ê hiaⁿ, chi̍t ê sió-bē, hiaⁿ miâ kiò Thian-sù, sió- bē miâ
134sió-bē, hiaⁿ miâ kiò Thian-sù, sió- bē miâ kiò Siok-tek; hit nn̄g ê gín-á bô pē-bú, ū chi̍t ê peh sī lāu lâng koh khah bô thiàⁿ in. Ū chi̍t
135bú, ū chi̍t ê peh sī lāu lâng koh khah bô thiàⁿ in. Ū chi̍t ji̍t gín-á hō͘ in peh hiâm koh kóaⁿ in chhut-khì.
136Gín-á sim kan-khó͘, chiū saⁿ-kap cháu, cháu kàu chi̍t ê khoe-piⁿ tiàm hia
137lāu-lâng chhiú the̍h chi̍t tiuⁿ phoe, chiū kūn-óa the̍h khì hō͘ in. Gín-á chiū kî- kòai, kóng, “Che káⁿ m̄ sī góan ê, in-ūi bô lâng kap góan
138Ông kià beh hō͘ lín, chhiáⁿ lín kàu I ê siâⁿ, kap i saⁿ-kap tiàm.” Gín-á chiū thiah-khui lâi khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ ū kim-kim chīn súi ê jī siá
139Gín-á thiaⁿ-liáu chiū iu-būn, kóng, “Góan sī ū chōe, káⁿ bōe kham-tit
140“Góan sī ū chōe, káⁿ bōe kham-tit ji̍p.” Tī khoe-piⁿ ū chōe-chōe gín-á, ū-ê teh chō kiô, ū-ê teh kò chûn, koh ū kúi-nā lâng í-keng lo̍h
141ū kúi-nā lâng í-keng lo̍h chúi, teh-beh liâu kè-khì. Chit nn̄g ê gín-á khòaⁿ-kìⁿ chiū kiaⁿ kóng, “In teh-beh tîm lo̍h-khì.” Lāu lâng kā
142hō͘ lâng tùi chia liâu kè, lâi tit- tio̍h chheng-khì.” Tùi hit tia̍p gín-á chiū kóng, “Góan beh liâu kè-khì.” Chiū lo̍h chúi liâu kè-khì.
143kè-khì. Hit ê khoe bô jōa chhim, bô kú chiū kàu hit pêng hōaⁿ. Gín-á ê saⁿ lóng sóe kàu chheng-khì, chiū liâm-piⁿ peh chiūⁿ soaⁿ. Teh
144 ê saⁿ taⁿ koh bak lâ- sâm, bōe tit thang ji̍p siâⁿ.” Lāu lâng kā gín-á kóng, “Góa chhōa lí kàu chi̍t ê sòe káng lâi sóe. Káng chúi
145chi̍t ê sòe káng lâi sóe. Káng chúi sī tùi tōa khoe tit-tio̍h.” Gín-á sóe-liáu chiū chheng-khì, koh khí-sin kiâⁿ kàu siâⁿ mn̂g. Tī siâⁿ
146chōe Hàn-jī m̄ chai-iáⁿ beh án-chóaⁿ khì siá, phí-lû kóng: cha-bó͘ gín-á chin "súi"; hoan-kiuⁿ-á chin "hiam"; góa ah seⁿ kah bô gōa "bái"; mn̂g
147chhut-thâu, hóan chéng-cho̍k keh-lî ê koat-gī tiō ká-ná teh phiàn gín-á khùn kāng-khóan, hō͘ lán koh khah bê-si̍t.
148kan-taⁿ ē kì-tit ū 1 kái, teh jiok 1 ê Pang-kiô Ko-tiong ê cha-bó͘ gín-á, khà tiān-ōe kòe-khì, o̍h in gōa-séng-khiuⁿ kóng: "Chheng ún chú
149kiù bē hù. Tùi án-ni chhù-piⁿ chiū lām-sám kóng chit ê cha-bó͘ gín-á tek-tō, ē kiù chûn-chiah tú- tio̍h hong-lōng ê gûi-hiám.
150-ōe lóng kóng Tâi-gí." Kap pêng-iú, kap pē bú, kap siā-hōe, kap gín-á--le?
151chióng kang-kū", koh kóng chit-ê kang-kū"bô hó-iōng; bô chhī-tiûⁿ; gín-á bô beh kóng; bô-hoat-tō͘ kap Chi-na-ōe kēng-cheng?"
152 in seng? Hō͘ in khèng-tēng, hō͘ in ka-tī lâi, phêng kā tòng-choh gín-á iah sī khoe-kha tn̄g-chhiú--ê khah iâⁿ.
153tō-sī lí khì kái-piàn siā-hōe. Siū ti-káu kàu-io̍k tōa-hàn ê gín-á, bô su-sióng, bô jîn-keh, khòaⁿ bē tio̍h ka-tī, mā khòaⁿ bē tio̍h
154lòng-phòa kok-ka ke-khì, siau-bia̍t thóng-tī chi̍p-thôan, án-ne lán ê gín-á kāng-khóan bē-hiáu kóng bó-gí, o̍h--tio̍h-ê sī thóng-tī-chiá àu
155Che sī kun-iâⁿ ah-sī hō͘ gín-á chhit-thô ê iâⁿ-tūi? Lâi TGB iâⁿ-tūi ê Tōa-éng (Belgian, pē-bú
156-gí khah liàn-tńg), khòaⁿ tio̍h in iōng hòng-sàng-thâu kā hiah-ê gín-á hoah-hiu, chiok Surprise--ê, it-ti̍t kā góan kóng, tī Au-chiu, tùi tōng
157 chiah ē iōng hòng-sàng-thâu, lín Tâi-ôan nah ē án-ne tùi-thāi gín-á......
158ha̍k gián-kiù-só͘, lóng ná kang-tiûⁿ--leh, beh kā ta̍k-ê bô kâng ê gín-á lóng tiau kah kāng-khóan, chhēng kāng-khóan ê saⁿ, kóng kāng-khóan
159tông-o̍h lāi-té nā ū bô "koai"--ê, ài kā lāu-su pò-kò (kó͘-lē gín-á chū sè-hàn chò jiàu-pê-á?); lāu-su tō-sī kôan-ui, m̄-tāⁿ tī tì
160jiàu-pê-á?); lāu-su tō-sī kôan-ui, m̄-tāⁿ tī tì-sek hong-bīn, liân gín-á ê jîn-keh hó ah bái, kè-ta̍t-koan tio̍h ah m̄-tio̍h, to tio̍h lāu-su
161Lán chiah-ê tha̍k-chheh gín-á, hō͘ Tâi-ôan ê lô-tōng kai-kip chhiâⁿ-ióng tōa-hàn, khiā tī in
162ê lōe-iông kan-taⁿ kho̍k-kho̍k kóng bó-gí-khò chō-chiâⁿ ha̍k-seng gín-á ê hū-tam, bó-gí bē-sái iōng Lô-má-pheng-im-jī kà, tio̍h-ài iōng
163pū ê ka-têng nā kā in tòng-chò gōa-lô iah-sī cha-bó͘-kán, in ê gín-á sim-lí hoat-tián kám ē chèng-siông? Í-āu kám bē chiâⁿ-chò Tâi
164"ka-tī-lâng"? Beh án-chóaⁿ hō͘ in jīn-tông chit ê só͘-chāi? In ê gín-á sin-thé, sim-lí ê hoat-tián kap khôan-kéng ê sek-èng, tùi lán siā
165Sit-khì Bó-gí Sè-kài ê Tâi-ôan Gín-á
166tâm lóng ēng Tâi-gí. In-ūi in 2 lâng khang-khòe bô êng, chi̍t ê gín-á 4 hòe í-chêng hō͘ tòa tī chháu-tē ê gōa-má piàn. Múi chi̍t ê
167-tē ê gōa-má piàn. Múi chi̍t ê pài 6, lé-pài chhōa--tńg--lâi, Gín-á chin kó͘-chui chin gâu kóng-ōe. Ē thiaⁿ Tâi-gí, kóng Tâi-gí; thiaⁿ
168Tâi-gí hoat-im ê “Pili Tâi” pò͘-tē-hì. Pa̍t ê Hôa-gí ê bàng-kah, gín-á chiat-bo̍k lóng bē-hiáu khòaⁿ. Gín-á khòaⁿ liáu siuⁿ chē thâi-lâng
169 Pa̍t ê Hôa-gí ê bàng-kah, gín-á chiat-bo̍k lóng bē-hiáu khòaⁿ. Gín-á khòaⁿ liáu siuⁿ chē thâi-lâng pàng-hóe ê pò͘-tē-hì, àm-mî koh
170ē chò ok-bāng. M̄-koh sui-bóng Tē-4-tâi pîn-tō chiap-kīn 100 tâi, gín-á ài khòaⁿ koh khòaⁿ ū ê Tâi-gí gín-á chiat-bo̍k, 5 ki chéng-thâu
171pîn-tō chiap-kīn 100 tâi, gín-á ài khòaⁿ koh khòaⁿ ū ê Tâi-gí gín-á chiat-bo̍k, 5 ki chéng-thâu-á sǹg ē chhut--lâi. Bô sím-mi̍h sóan-
1725 ki chéng-thâu-á sǹg ē chhut--lâi. Bô sím-mi̍h sóan-tek. Só͘-í Gín-á iû-koh sī seng-khu bih tī chím-thâu āu-piah, thâu thàm chhut-lâi
173chím-thâu āu-piah, thâu thàm chhut-lâi thau khòaⁿ. 4 hòe pòaⁿ í-āu Gín-á chhōa tńg-lâi ka-kī chiàu-kò͘, ji̍t--sî sàng khì “iû-chí-ián”.
174kóng-ōe mā khai-sí ēng Hôa-gí. Pē-bú koh án-chóaⁿ ēng Tâi-gí kap Gín-á kóng, i iû-gôan bô ài kóng. 4 hòe í-chêng hit ê bó-gí liàn-tńg
175 4 hòe í-chêng hit ê bó-gí liàn-tńg, kó͘-chui khó-ài ê bó-gí gín-á án-chóaⁿ to chhōe bē tńg--lâi.
176chí-ián. Chiah 3 kò go̍eh, ū chi̍t ji̍t Má-mah kiò chia̍h-pn̄g, Cha-po͘ gín-á hiông-hiông kā Má-mah kóng, “Ma-ma nî suou toh hóa pû tóe, pú nn̂g
177chhōa chhōa--tńg-lâi. Má-mah kā khang-khòe sî sî--leh tī chhù kò͘ gín-á. Pē-bú bô siūⁿ beh hō͘ gín-á khì kō-nóa tio̍h hit chióng “Tâi-
178khang-khòe sî sî--leh tī chhù kò͘ gín-á. Pē-bú bô siūⁿ beh hō͘ gín-á khì kō-nóa tio̍h hit chióng “Tâi-gí m̄-tio̍h, Hôa-gí khah sī tio̍h
179tōa..ê chiū sī iù-jî kàu-io̍k. Ū iù-jî ê ka-têng lóng ài kā gín-á ê kàu-io̍k khang-khòe pau hō͘ “pâu mû”, thok-jî-só͘ (TJS), á-sī
180kài ê ti-kak(perception). Che tio̍h-sī gí-giân-ha̍k-kài só͘ kóng ê gín-á gí-giân o̍h-tit ê “Thian-hù ká-soat”(Innateness hypothesis). Chí-iàu
181ha̍k-seng beh o̍h chi̍t ê gōa-kok gí-giân hiah ni̍h khùn-lân, á-nā gín-á teh o̍h bó-gí hiah ni̍h kán-tan.
182si̍p khôan-kéng. Tī chit khóan teng-tâⁿ ê kàu-io̍k tiâu-kiāⁿ ē-kha, gín-á m̄-nā bô tī koan-kiān nî-kí chín chêng kiàn-li̍p bó-gí ê châi
183si̍t gí-giân ha̍k-ka í-keng chai-iáⁿ ha̍p-gî ê bó-gí kàu-io̍k hō͘ gín-á se̍k-sāi jîn-lūi gí-giân ê “phó͘-phiàn ê gí-hoat”. In nā koh chài
184kî-tiong ê gí-hoat kui-chek, ha̍k-si̍p gōa-gí tio̍h jú ū hāu-lu̍t. Gín-á mā ē-sái thàu-kòe bó-gí lâi o̍h tio̍h jîn-lūi gí-giân ê “phó͘
185lâi hùn-liān. Bó-gí èng-kai sī su-seng hō͘-tōng ê gí-giân, sī gín-á-phōaⁿ lāi-té tùi-ōe ê gí-giân. Tiāⁿ-tio̍h ài chù-tiōng kiàn-li̍p
186ēng Tâi-ôan bó-gí chìn-hêng. Iā chiū sī kóng Tâi-gí èng-kai sī gín-á thiaⁿ kò͘-sū ê gí-giân, chhiùⁿ-koa ê gí-giân,
187khòaⁿ hiān-chhú-sî ê iù-jî kàu-io̍k kè-sio̍k chhân-hāi Tâi-ôan Gín-á ê bó-gí sè-kài?
188 ê lâng ài ka-kī ē-hiáu siūⁿ, lán bī-lâi lóng ài khò chiah ê gín-á. Kà bô hó-sè, hāi--tio̍h..ê sī lán ka-kī! Lán chit-má chi̍t chiam
189tùi gín-á ê chek-jīm sī tài kui-ji̍t..ê, bô hoat-tō͘ hioh-khùn. Chia̍h-pn̄g,
190siong...lóng ài chhau-hôan. Chò kòe pē-bó ê lâng lóng ē kám-kak gín-á o̍ah beh hôan--sí, siūⁿ beh khah kín sak-sak khì ha̍k-hāu hō͘ lāu-
191Kó͘-chá ū 1 kù ōe kóng, “Kam-gōan giâ 1-tē bí, m̄-gōan phiàn 1 ê gín-á-phí!” Tio̍h-sī teh kóng gín-á chin o̍ah-tāng chin pháiⁿ kò͘. Hā-pan
192gōan giâ 1-tē bí, m̄-gōan phiàn 1 ê gín-á-phí!” Tio̍h-sī teh kóng gín-á chin o̍ah-tāng chin pháiⁿ kò͘. Hā-pan liáu-āu, ka-tiúⁿ chhōe, á-sī
193chin pháiⁿ kò͘. Hā-pan liáu-āu, ka-tiúⁿ chhōe, á-sī khà tiān-ōe, gín-á bô tńg-khì chhù--ni̍h, lóng ài chhú-lí. Kiám ē-tàng chhiūⁿ kong
194ài liáu chin-chōe sî-kan. Ha̍k-seng bô khì siōng-khò, tio̍h chhōe gín-á chhōe kàu “òang-kha” khì. Khai ka-kī ê chhîⁿ chhiáⁿ gín-á chia̍h
195chhōe gín-á chhōe kàu “òang-kha” khì. Khai ka-kī ê chhîⁿ chhiáⁿ gín-á chia̍h gû-pâi, beh kà in chia̍h se-chhan ê lé-gî! Chiah ê tāi-chì
196kà-o̍h ê hong-hoat. Tī kà ê kòe-thêng tiong koh ài sûi-sî chù-ì gín-á ê hóan-èng kap būn-tôe, ài koh siūⁿ “ io̍h-hng” lâi kái-siān. Chiah
197keng-giām sī bô lâng ū hoat-tō͘ kap in pí-phēng. Sím-mi̍h khóan ê gín-á ài iōng sím-mi̍h hong-hoat kà, i ba̍k-chiu sió gió--chi̍t--ē tio̍h
198pō͘-sò͘ kà tāi-ha̍k ê tì-sek. Tiōng-iàu..ê sī lāu-su iōng-sim, gín-á thiaⁿ ū koh o̍h ū mi̍h-kiāⁿ. Kok-lâng kok siú pún-hūn, siā-hōe chiah
199ài chìn-siu, in-ūi sî-tāi teh chìn-pō͘, khôan-kéng teh kái-piàn, gín-á ê koan-liām bô kāng--lah. M̄-kú, chìn-siu ū chin chōe chióng, m̄-
200chì, in-ūi éng-hióng kiat-kó ê in-sò͘ si̍t-chāi thài-chōe--lo͘h. Gín-á ê ka-têng, sêng-tióng ê khôan-kéng, tú--tio̍h ê lâng, siā-hōe
201hōe hong-sio̍k, kok-ka ê chèng-chhek, kàu-io̍k ê hong-hoat, lóng tùi gín-á ū éng-hióng. It-poaⁿ lâng ê tì-hūi lóng chha-put-to sī tiong-téng
202mā m̄-bián iōng kàu lāu-su--lah. Lāu-su siōng tiōng-iàu ê sī kā gín-á kà hō͘ piàn-sêng 1 ê ū lō͘-iōng ê lâng. Chhong-bêng bô it-tēng
203seng mā kòe liáu si̍t-si̍t chāi-chāi, bô phah-sńg. Lán ài kà hō͘ gín-á ê sī “jīn-chin seng-o̍ah, iōng-sim chòe lâng.”
204lóng chiâⁿ-chò cha̍p-chn̂g ôan-bí ê bûn-jī.” Tōa-tōa sè-hàn ê gín-á ūi-tio̍h beh ē-hiáu bat-jī, siá-jī, tùi khai-sí tha̍k-chheh ê chêng
205 lóng tiong-liân ê hè-thâu, tiāⁿ ōe kóng-tio̍h ka-kī ê ang-sài, gín-á,tī gōa-kok chia̍h thâu-lō͘ ê kan-lân, chòe ka-têng-chú-hū ê sin
206kám ū-iáⁿ ē kā Chi-na-sek ê kàu-io̍k thé-hē hùi-tiāu, hō͘ lán ê gín-á ē-tàng iōng ka-kī ê bú-gí lâi kiàn-li̍p sè-kài-koan, koh lâi tha̍k
207kha, cho̍k- kûn.bûn-hòa.gí-giân. thôan-thóng hām hiān-tāi cha-bó͘ gín-á ê koan-liām chha-piat /chhiong-thu̍t, lóng kiat-kiat chò 1-tui, lán koh
208----Lâi chū khiâ hái-ang ê cha-bó͘ gín-á ê khé-sī
209 lâm-eng bông, lú-eng o̍ah. Lāu-lâng òan-chheh nah ē m̄-sī cha-po͘ gín-á o̍ah-- lo̍h-lâi, hō͘ in sit-khì 1 ê tong-jiân ê kè-sêng-jîn (kū
210It-ti̍t kàu Siáu-phài (cha-bó͘ gín-á ê miâ, siàu-liân, sin hi-bāng ê ì-hâm) 8~9 hòe ê sî-chūn, i ho͘
211-la̍t hoah-chhéⁿ chó͘-lêng--a, nā án-ne, siáng sī khiâ hái-ang ê gín-á (hôe-èng chó͘-lêng ê lâng)? Sī Lí Teng-hui? Sī Tân Chúi-píⁿ? Iah
212-phài iōng in ê cho̍k-gí ián-káng, liām koa-iâu, tī kāng-iân ê gín-á--nih, lóng sī thâu-kiò--ê, sǹg sī chin ū thian-hūn, m̄-koh, i ê
213-thóng. Góa mā ū kám-kak,?ài kóng bó-gí (Hō-ló, Hak-fa.....) ê gín-á ê piáu-ta̍t kap su-sióng lóng khah o̍ah.
214Tha̍k “Sit-khì Bó-gí Sè-kài ê Tâi-ôan Gín-á” Gwou kak
215 Saⁿ-hòe āu kàu peh-hòe chêng ê gín-á-phí chiū ài chiâⁿ chū-jiân siū-kà bó-gí, in o̍h siáⁿ kì siáⁿ.
216koh-khah bián-kóng chai-bat kúi ê iu-ngá ê Tâi-gí iōng-sû. Ū-sî gín-á chiâⁿ bē-giàn kóng/o̍h ê bīn-chhiuⁿ hō͘ góa khòaⁿ chi̍t ê kha-sng
217ji̍t koaⁿ-hú ū chhut 4 kak gîn chò kang-chîⁿ. Nā-sī lāu-lâng lāu, gín-á sè-hàn ka-tī bē-tit thang khì chò, tio̍h chhiàⁿ pa̍t lâng, nā chhiàⁿ
218kàu bô siú lé-pài, bô kú chiū pōe kàu. Á-sī hō͘ i kap sè-sio̍k gín-á chò hóe, o̍h chē-chē pháiⁿ ōe. Tī chit sî chò lāu-bó--ê tio̍h
219Ū-sî bat khòaⁿ-kìⁿ gín-á tōa-tōa hàn iáu bē-hiáu tha̍k b, ch, chh, chia̍h pá sì- kè thit-thô
220chò pháiⁿ, ka-tī ê kiáⁿ to án-ni beh- thái káⁿ iok-sok pa̍t lâng ê gín-á tio̍h sok-chēng. Só͘-í kàu-hōe ê hū-jîn-lâng m̄ thang hiâm gín
221gín-á tio̍h sok-chēng. Só͘-í kàu-hōe ê hū-jîn-lâng m̄ thang hiâm gín-á pháiⁿ kà-sī bô hoat- tit, tio̍h siūⁿ sai kap hó͘ sī pháiⁿ hiông-ok
222(1)Tio̍h ēng hū-jîn-lâng kà Chú- ji̍t-o̍h. Gín-á tī cha̍p hòe í-hā khah ū siū tio̍h ka-têng ê kàu-io̍k, nā cha̍p
223Lūn kàu ē chai gín-á sèng-chêng, ū chû-ài un-jiû ê sim, chiū-sī hū-jîn- lâng. Só͘-
224ēng hū-jîn-lâng chò kàu-ôan. Koh pún-kok Iù-tī ôan (chiū-sī kà gín-á o̍h-tn̂g) ê sian-seⁿ iā- sī ēng hū-jîn-lâng. Tùi án-ni thang chai
225ēng hū-jîn-lâng. Tùi án-ni thang chai hū-jîn-lâng ê ài-chêng kap gín-á sī ū ti̍t-chiap ê
226thian-sèng. Lán ê Chú-ji̍t-o̍h sui-jiân bô hun-piat tōa-lâng á-sī gín-á, m̄ kú tōa pòaⁿ lâi kóng i, sī ài lī-ek gín-á. Só͘-í lán ēng
227 tōa-lâng á-sī gín-á, m̄ kú tōa pòaⁿ lâi kóng i, sī ài lī-ek gín-á. Só͘-í lán ēng hū-jîn-lâng lâi chò Chú-ji̍t-o̍h ê sian-seⁿ sī
228 chit hō kang khah ha̍p-gî. Chit-tia̍p teh chiap-la̍p hū-jîn lâng kap gín-á, ta-po͘ gín-á chún tùi cha̍p hòe í-hā chiah thang ji̍p lâi i-tī.
229khah ha̍p-gî. Chit-tia̍p teh chiap-la̍p hū-jîn lâng kap gín-á, ta-po͘ gín-á chún tùi cha̍p hòe í-hā chiah thang ji̍p lâi i-tī.
230 sui-jiân tī ji̍t-sî in lâi ke-lō͘ káu iā khòaⁿ-khin lâi pūi in, gín-á khòaⁿ-tio̍h in chin kiaⁿ chiū cháu.
231 só͘-chāi kok-bîn ha̍k-hāu ê hāu-tiúⁿ tùi chêng chiū chó͘-tòng gín-á m̄-thang khì kàu-hōe. Kúi nā pái gín-ná in-ūi lâi kàu-hōe chiū
232-tiúⁿ mn̄g ê sî, kúi-nā ê tōa-hàn ê taⁿ in só͘ ū khì khòaⁿ ê gín-á ê chōe, siū hui-siông tāng ê hêng-ho̍at. Hō͘ ha̍k-hāu-tiúⁿ ēng
233bó͘ gín-ná. Ū chi̍t pái lim chiú chin chùi, chin ài khùn, cha-bó͘ gín-á cháu-óa lâi beh chhōe i ê lāu-pē, chin hoaⁿ-hí tōa-siaⁿ kiò a-pa.
234Ji̍t-pún tāi-jîn beh chia̍h chiú, chiū kiò hoan-siā súi ê cha-bó͘ gín-á lâi thîn chiú. Hit-sî chheng-liân ê Taliban khiā tī gōa-bīn teh
235‥Koa Khá-lē ê “Sio̍k tī Thian-kok ê gín-á”, siá chi̍t ê iáu bē chhut-sì chiū hō͘ pē-bú pàng-sak ê gín-á.
236gín-á”, siá chi̍t ê iáu bē chhut-sì chiū hō͘ pē-bú pàng-sak ê gín-á.
237Sì nî chêng, góa ê gín-á tha̍k kok-tiong saⁿ-nî. Góa ū chi̍t pái tī i ê sêng-chek-toaⁿ ka-tiúⁿ
238sī khòaⁿ-hoat. I ê lāu-su kā kóng:“ Lín pâ chia̍h-pá siuⁿ-êng!? “ Gín-á chin put-bóan, tńg-lâi tâu hō͘ góa thiaⁿ. Góa chhiò-chhiò-á kā
239, chia̍h-pá êng-êng, ū sî-kan thang lia̍h báng-á sio-kā! “ Góa ê gín-á sûi kóng beh ti̍h āu-piah hit chióng. Góa kā kóng che tio̍h sī chia̍h
240-hiông-kōan Kiô-á-thâu khui “Tâi-gí, Tâi-bûn ê pôe-hùn pan”, “Gín-á siang-gú (Eng, Tâi gú) summer camp”, “Siā-khu Eng-gí conversation (ēng
241 kóng Ji̍t-pún ōe. Chhiáⁿ mn̄g: “Ji̍t-pún ōe sī Tâi-gí?” Saⁿ hòe gín-á mā chai-iáⁿ m̄-tio̍h! Tī chia, lán koh chi̍t pái tōa-siaⁿ hoah-chhut:
242bí-a hoe-ho̍k to̍k -li̍p) í-āu chhut-sì, m̄-kú bô Lat-bí-ah che̍k ê gín-á, chū-tōng tit-tio̍h
243chàu..ê lóng-sī Tâi-oan koa; koh te̍k-pia̍t an-pâi chi̍t-ê cha-po͘ gín-á kap chi̍t-ê cha-bó͘ gín-á chhiùⁿ Tâi-ôan Chhùi-chhiⁿ, chi̍t-lâng
244koa; koh te̍k-pia̍t an-pâi chi̍t-ê cha-po͘ gín-á kap chi̍t-ê cha-bó͘ gín-á chhiùⁿ Tâi-ôan Chhùi-chhiⁿ, chi̍t-lâng chhiùⁿ chi̍t-pái. Chhiùⁿ-liáu
245tō͘ àn-sǹg ê siong-hāi. Ū iūⁿ khòaⁿ iūⁿ. Chin chē lâng, sīm-chì gín-á, mā khó-lêng ē o̍h tio̍h chiah-ni̍h chân-jím ê chhiú-tōaⁿ. Chiong
246Ho̍k-chû Hōe-tiúⁿTui3 2001 nî 9ug3oeh khí, lán ê kok-sió ha̍k-seng gín-á tī ha̍k-hāu múi lé-pài ū 1-2 tiám-cheng ê Tâi-ôan bó-gí thang
247! Thang hō͘ lán lâi chhiàng-siaⁿ hoah “kiong-hí”! Kiong-hí Tâi-ôan gín-á ê bó-gí tit-tio̍h koaⁿ-hong ê sêng-jīn, ē-tàng tī koaⁿ-hong ê tiûⁿ
248lóng ū 2-ê iàu-tiám: kàu-châi kap kà-hoat. Lí beh kà hō͘ ha̍k-seng gín-á sím-mi̍h khóan ê lōe-iông? Chiàu lán só͘ chai, tōa-pō͘-hūn ê lâng
249 Sam-jī-keng chiah-ê chheh lán bô hóan-tùi. M̄-kú lán ê ha̍k-seng gín-á su-iàu..ê sī hiān-tāi kháu-gí ê seng-o̍ah gí-giân! Bí-kok ê Dewey
250Eⁿ--á” chiū-sī chin sè-hàn..ê, tú-chiah seⁿ--chhut--lâi ê sè-hàn gín-á (tō-sī “baby”), ài phō tī heng-chêng kā i iô-a-iô! Sioh-a-sioh!
251 1 chiah phú-phú, pūn-pūn, sī hō͘ lâng khòaⁿ bōe chiūⁿ-ba̍k--ê! Gín-á-lâng nā-sī sńg kàu kui sin-khu, chiū ōe hō͘ tōa-lâng mē kóng:
252Chng-kha gín-á, sī ta̍h thô͘ tōa-hàn--ê. Bô 1 ê gín-á, m̄-sī kui sin-khu chôan
253Chng-kha gín-á, sī ta̍h thô͘ tōa-hàn--ê. Bô 1 ê gín-á, m̄-sī kui sin-khu chôan thô͘-hún. Chhin-chhiūⁿ chúi-gû-á-kiáⁿ kāng
254lâng khiok-sī pha̍k kàu o͘-kim o͘-kim. Góa kā khòaⁿ--khí-lâi, in pí gín-á jú-khah sêng thô͘-gû. Kap in sin-khu-piⁿ ê chúi-gû, bô sím-mih khu
255chò-hóe ê só͘-chāi. Cha-bó͘-lâng aⁿ iⁿ-á chhī-leng, lāu-lâng kap gín-á tī piⁿ--á chē-teh chia̍h-pn̄g. Thǹg-pak-theh ê siàu-liân-lâng, tī
256Thâu 1-pái sī chòe gín-á ê sî-tāi, nā pàng-o̍h tò-tńg--lâi, bô tāi-chì chò, chiū chio
257 tiò-kau téng ê 4-kha-á, sūn-sòa hō͘ tiò-kau kau tiâu--leh. Chòe gín-á khah bô-táⁿ, kiaⁿ pa̍t-ki tiò-á siāng-khóan koh tiò-tio̍h chôa, só͘
2586 hòe ê Tâi-ôan gín-á beh khì ha̍k-hāu tha̍k-chheh--lah.
259Kiat-hun liáu-āu, tôaⁿ kǹg-khîm ê sî-kan, hō͘ gín-á pun--khì, tō án-ne bô koh tôaⁿ--lo̍h . M̄-koh hit ê bāng mā put-sî
260sî-kan teh chò phêng-kàm--ê. Góa ēng 1 kang ê sî-kan pôe 1 pan ê gín-á seng-o̍ah, khòaⁿ in sêng-tióng, kám chiah ta̍t 69 kho͘? Tō-su ê chun
261ûi sin ha̍k-hāu siat-pī sin, lāu-su siàu-liân, só͘-í lóng ài hō͘ gín-á khì tha̍k sin-ê ha̍k-hāu. Mā in-ūi án-ne, hō͘ chi̍t-kóa kū ha̍k-hāu
262 kok-ka chún in ê ke khiā-khí tī-hia. Kūn-lâi m̄ chún, in-ūi ài gín-á lóng tio̍h khì ji̍p-o̍h, kan-ta ta-po͘ lâng khì hái-sū-*ni̍h ko͘,la̍k
263góa beh kap lí khì”. Pē-bú kóng, “Hé bōe chòe-tit, lí sī cha-bó͘ gín-á, beh thái ōe kò chûn kàu hiah hn̄g ah?” Un-tián chhut-la̍t kiû, kàu
264Gín-á hō͘ pē-bú ê 10-tiâu kài
265Bí-kok chi̍t-ê kàu-io̍k choan-ka kóng, “Gín-á jīn-chin chhu--kòe ê chhn̂g-kin, bô-lūn sī m̄-sī chhu liáu ū chéng
266Koh ū chi̍t-ê phok-sū bat siá chi̍t-phiⁿ 〈Gín-á hō͘ pē-bú ê 10 tiâu kài>, Chin chheng-chhó hō͘ lán khòaⁿ-chhut gín
267á hō͘ pē-bú ê 10 tiâu kài>, Chin chheng-chhó hō͘ lán khòaⁿ-chhut gín-á ê siūⁿ-hoat kah kám-kak.
268thang kiaⁿ lī-khui góa, nn̄g-ê lâng chhut-khì tō͘ chi̍t-ē-á ká leh! Gín-á su-iàu tú-tio̍h--á lī-khui pē-bú, chhin-chhiūⁿ pē-bú tú-tio̍h--á
269-á lī-khui pē-bú, chhin-chhiūⁿ pē-bú tú-tio̍h--á su-iàu bô-siū gín-á kiáu-jiáu, kāng-khóan, koh, án-ne iā-sī hō͘ lín-ê gín-á chai-iáⁿ
270bô-siū gín-á kiáu-jiáu, kāng-khóan, koh, án-ne iā-sī hō͘ lín-ê gín-á chai-iáⁿ lín hun-in bí-bóan ê hó hong-hoat.
271-hàn ê sî, chit-ê sió-sió ê kóe-chí-hn̂g to lóng sī hū-kīn ê gín-á, siōng-ài lâi chhit-thô ê só͘-chāi. Peh chhiū-á, hàiⁿ chhian-chhiu
272Thong-siông chiah-ê kóe-chí iáu-bōe se̍k, gín-á tō lóng í-keng tòng-bōe-tiâu, khai-sí thau-bán. Tōa-lâng khòaⁿ
273 khòaⁿ--tio̍h, lóng chhiò-chhiò--à mē kóng: “Lín chiah-ê iau-kúi gín-á, beh chia̍h mā tio̍h tán khah se̍k leh!Án-ni chau-that lâng-ê mi̍h.”
274 beh chia̍h mā tio̍h tán khah se̍k leh!Án-ni chau-that lâng-ê mi̍h.” Gín-á chiū ē hoah lâi hoah khì: Góa bô lah, góa bô lah, sī xx lah, xx lah.
275Chèng hiah-chōe kóe-chí, ka-kī lóng chia̍h bōe-tio̍h.” Tùi góan-ê gín-á ê chhit-thô-phōaⁿ, chhùi-ta ka-tī ji̍p-khì chàu-kha thîn-tê, sīm
276 sīm-chì chū-tōng khui peng-siuⁿ ê chêng-hêng, í-ki̍p kap góan-ê gín-á tī múi-chi̍t-keng pâng-keng bùn-lâi bùn-khì, sīm-chì tī góan teh
277Siū chit-khóan ê éng-hióng, góan-ê gín-á iā lóng kè-sêng in a-má ê chok-hong, in-ê a-chek a-ko͘ a-î nā chah
278gōa-kú tō chia̍h-liáu-liáu, in-ūi m̄-nā in ka-tī chia̍h, hiah-chōe gín-á-phōaⁿ mā lóng chòe-hóe chia̍h. Liân góan-bó͘ mā chiām-chiām hō͘
279lóng chòe-hóe chia̍h. Liân góan-bó͘ mā chiām-chiām hō͘ góan ê gín-á “tông-hòa” khì ah.
280kāng-khóan. Khiām-chia̍h khiām-ēng, kan-nā thàn tio̍h chhī kúi-ê gín-á tōa-hàn. Beh khí chi̍t-keng-á phó͘-thong-chhù, tō ài kā lông-hōe
281Chin chhut-miâ ê gín-á kò͘-sū “Ka-lí-bō iû-kì”, ū chi̍t-chām kì-chài, bó͘ chi̍t só͘-chāi
282, chiū khì phah--i . Ia̍h-sī sū-sī jî- hui . Bēng-chú kóng , “ Ū gín-á kōaⁿ sóe-á kap bah beh khì chhân--ni̍h hō͘ lâng chia̍h , Kat-pek thâi
283mi̍h chhiúⁿ-khì , ” ē-bīn chiū kóng , “ Thong in-ūi i thâi chit-ê gín-á , chiah khì cheng--i . ” Án-ni chiū khí-peng ê iân- kò͘ sī in-ūi
284chhái ū lâng kóng bô tek-khak , in-ūi chá ê lâng teh chè ū ēng gín-á chhēng sian-jîn ê i-ho̍k chòe chú-chè ê lâng ,lâng chè i , ì-sù
285Ū chi̍t-ji̍t Si̍t-tián-má khòaⁿ-kìⁿ chi̍t- ê cha-bó͘-gín-á khiā tī hit pak ê thâu-
286kóng-ōe, mn̄g i kóng, “Cha-bó͘-eⁿ, lí háu siaⁿ-sū?” Hit-ê cha- bó͘-gín-á thâu-khak chi̍t-ē o̍at kòe--lâi, chiah chai sī Pē-pí-tà; Pē-pí-tà
287kóng, “I put-chí thiàⁿ lí, chóng-sī góa sī sòng-hiong ê cha-bó͘- gín-á, góa phah-sǹg i lóng m̄-bat góa, bô thiàⁿ góa.” Kóng-soah ba̍k-sái
288khì, khòaⁿ-kìⁿ hit-keng chhù chin phòa, lāi-bīn ū chi̍t- ê cha-bó͘-gín-á tó--teh, ēng ta ê chhiū- hio̍h chò jio̍k-á, bīn chhin-chhiūⁿ chin
289jīn-- tit sī Pē-pí-tà, chiū kiò i kóng, “Pē-pí-tà ah!” Cha-bó͘-gín-á ba̍k-chiu liam-piⁿ khui kàu kim khok-khok, chhùi li̍h-li̍h, bīn chhiò-
290Sè-sio̍k nā sī bô-kúi-hòe ê gín-á, kap khah chió nî-kí chiū-sí-ê, chiū sûi-piān tâi-tâi--teh, bô
291lāi ū chi̍t-ê sió-ô͘, tang-thiⁿ kian-peng ê sî, éng ū siàu liân gín-á khì hit tiong-kan thit-thô chhéng-hōa; in-ūi kian-peng ê só͘-chāi
292Gín-á chò tōa-chha̍t hō͘ koaⁿ-hú ó͘ ba̍k-chiu.
293 ū-sî ōe thàn-tit chi̍t-pah gōa chîⁿ ; chóng--sī tio̍h ū chi̍t-ê gín-á khan i . Nā-sī chòe kang--ê khah bô hiah ū thàn chîⁿ, góa bat thiaⁿ
294Taⁿ lín chiah ê gín-á chha-put-to chhin-chhiūⁿ hiah ê ah-á. Kiám-chhái lín pē-bó sī sio̍k
295góa gû-gōng ê ì-kiàn , tha̍k Tiong-o̍h sī khah tio̍h-hoat , ē hō͘ gín-á khah hó phín-hēng khah ū tì-sek . Hiān-sî ê Ji̍t-pún o̍h kiaⁿ-liáu
296góa gû-gōng ê ì-kiàn , tha̍k Tiong-o̍h sī khah tio̍h-hoat, ē hō͘ gín-á khah hó phín-hēng khah ū tì-sek . Hiān-sî ê Ji̍t-pún o̍h kiaⁿ-liáu
297lâng chai; hit chiah káu tùi hoe-hn̂g ê mn̂g cha̍h-teh, m̄-chún hit ê gín-á chhut-khì. Nā-sī káu tōa-chiah pūn-chhiâng, beh cháu chìn-chêng
298chhut-khì. Nā-sī káu tōa-chiah pūn-chhiâng, beh cháu chìn-chêng ûi gín-á ê sî , e-tio̍h hit ê gín-á po̍ah-tó, chiū ēng chêng-kha ji̍h i-ê
299 pūn-chhiâng, beh cháu chìn-chêng ûi gín-á ê sî , e-tio̍h hit ê gín-á po̍ah-tó, chiū ēng chêng-kha ji̍h i-ê saⁿ , m̄ hō͘ i peh- khí--lâi
300 chêng-kha ji̍h i-ê saⁿ , m̄ hō͘ i peh- khí--lâi ; káu chiū tó tī gín-á ê sin-piⁿ , ēng chi̍h chīⁿ i-ê bīn kap chhiú , ì-sù sī beh chiàu
301chi̍t-ē lâi , khòaⁿ-kìⁿ án- ni, chiū chai káu sī teh chiàu-kò͘ i-ê gín-á . Chiū kiò hit chiah káu ê miâ kóng , “ Iok-á ! án-ni chò chin
302Koh chi̍t-hāng khah m̄-hó ê khóan, chiū-sī lâng nā seⁿ cha-bó͘ gín-á chiū phah-sí. Lūn-kàu chhut chit-hō ok-to̍k chân-jím ê sim, pí khîm
303Koh chheⁿ-hoan ê hong-sio̍k bat thiaⁿ- kìⁿ kóng, in ê gín-á nā chhut-chu, chiū lia̍h khì chúi-piⁿ chiong thô͘-soa lù, ēng chúi
304kiaⁿ-hiâⁿ, sio-thôan kóng ū chi̍t-ê kúi tī siâⁿ-lāi sì-kè chia̍h gín-á . Mn̄g kúi tùi tah-lo̍h lâi, chiū kóng m̄- chai ; mn̄g kúi sī cha-
305á-sī cha-bó , iā kóng m̄ chai . Nā sī sio thôan i chia̍h chin chē gín-á , chiū ta̍k-lâng kóng , ta̍k lâng sìn , tì-kàu lâm-hū ló-iù kiaⁿ
306tia̍p ū chi̍t-ê gōa-kok lâng kiâⁿ- iû tī in ke-chhī , tùi chi̍t-ê gín-á thó hóe chia̍h-hun , gín-á khòaⁿ-kìⁿ , chiū chhiok-tio̍h i sim-lāi
307 kiâⁿ- iû tī in ke-chhī , tùi chi̍t-ê gín-á thó hóe chia̍h-hun , gín-á khòaⁿ-kìⁿ , chiū chhiok-tio̍h i sim-lāi ê kiaⁿ-hiâⁿ , chiū piàⁿ miā
308 Ke- chhī ê lâng hut-jiân khòaⁿ-tio̍h gōa-ūi lâng, koh khòaⁿ-kìⁿ gín-á phīⁿ-thâu phòa, lia̍h i chò chia̍h gín-á kúi, tú-á chia̍h chi̍t-
309ūi lâng, koh khòaⁿ-kìⁿ gín-á phīⁿ-thâu phòa, lia̍h i chò chia̍h gín-á kúi, tú-á chia̍h chi̍t-chhùi, só͘-í phīⁿ-thâu ū khang. Tùi án-
310sàng kàu koaⁿ-hú, chèng-lâng iā lóng khì, ta̍k-ê chí i sī chia̍h gín-á ê kúi.
311góa si̍t-chāi thiaⁿ-kìⁿ i chia̍h 250 ê lah . Ū ê kóng, I lia̍h-tio̍h gín-á lóng sī chhiⁿ chia̍h; ū ê kóng, Góa bōe-bat thiaⁿ-kìⁿ i chhiⁿ chia̍h
312sū; cha-khó kàu chin, siâⁿ-lāi lóng bô ū chit kháu-chàu sit-lo̍h gín-á!
313iáu-bōe ji̍p Ji̍t-pún Tè-kok pán-tô͘ í- chêng, chiū chi̍t-pah ke ê gín-á ji̍p-o̍h tha̍k-chheh tāi-iok bô kàu 10 ke; chiū 10 ke ê tiong-kan ē
314kong kàu ē chò-bûn siá-phoe-ê, kiaⁿ-liáu khah-bô chi̍t-ke. Cha-po͘ gín-á siōng-chhiáⁿ án-ni, nā-sī cha-bó͘ gín-á koh- khah chió. Tùi ji̍p
315khah-bô chi̍t-ke. Cha-po͘ gín-á siōng-chhiáⁿ án-ni, nā-sī cha-bó͘ gín-á koh- khah chió. Tùi ji̍p Ji̍t-pún pán-tô͘ ê liáu-āu, Koaⁿ-hú ū
316chai chú-tē ji̍p- o̍h siū kàu-hùn ê iàu-kín. Taⁿ lūn kàu cha-po͘ gín-á ji̍p-o̍h, ta̍k-nî ke-thiⁿ. Nā-sī cha-bó͘ gín-ná lâi ji̍p-o̍h tha̍k-
317liû-thôan, chiah khǹg chit-hō khòaⁿ- khin ê sim, bô ài thè cha-bó͘ gín-á siat-hoat hō͘ i ji̍p-o̍h siū kàu-hùn; che sī sì -hāng ê pè-toan.
318Khó-sioh Tâi-ôan ê cha-bó͘ gín-á, khah chē bô ji̍p-o̍h, sī tùi chò pē-bó ê lâng bô ài hō͘ ji̍p-
319khòaⁿ-kìⁿ sûi-sî siám-pī. Kéng Sian-seⁿ chiū kā chi̍t ê sè-hàn gín-á thó khòaⁿ ū tām-po̍h-á chúi thang lim á-bô? Hit ê gín-á sûi-sî
320sè-hàn gín-á thó khòaⁿ ū tām-po̍h-á chúi thang lim á-bô? Hit ê gín-á sûi-sî iúⁿ lâi hō͘ i. Kéng Sian-seⁿ siông-sè khòaⁿ in ê lāi-thâu
321chi̍t-sî kú Kéng Sian-seⁿ beh khí-sin ê sî, chiū kā chit ê sè-hàn gín-á seh to-siā, sòa kā in kóng, Tī lín chit lāi-bīn ū pó, ì-sù sī
322 gâu pâi-lia̍t jī sòa kóe-bêng ta̍k-hāng, tì-kàu Tsú-ji̍t-o̍h ê gín-á káng- kiù liáu chiū bô lōa-kú ōe hiáu tha̍k. Lūn bô tâng ê
323Ji̍t-pún lâng chin chió m̄-bat jī. Che sī in-ūi chiàu kok-hoat in-ê gín-á lóng tio̍h ji̍p sió-o̍h;só͘-í móa-sì-kòe ū lâng teh pī- pān kò
324chéng(Sugai)kun só͘ kì teh kóng-khí Tâi-pak chi̍t-ê sìn Chú ê cha- bó͘ gín-á ê hó-sim. Góa tha̍k liáu teh siūⁿ nā hoan- e̍k chit chām hō͘ lia̍t
325Thn̂g-hē ê tng-chhe. Iā ū teh kà chi̍t- pan Chú-ji̍t-o̍h, kap lōa-chē gín-á pêⁿ- pêⁿ teh siū Siōng-tè ê kà-sī. ū chi̍t-ji̍t chhut-chhe khì
326 thiaⁿ--tio̍h chi̍t-chân kám-sim ê sū, sī chi̍t ê Ji̍t-pún cha-bó͘ gín-á miâ Soat-chú(Yukichiang)kap chi̍t-ê Tâi-ôan cha-po͘ gín-á ê tiong-
327 cha-bó͘ gín-á miâ Soat-chú(Yukichiang)kap chi̍t-ê Tâi-ôan cha-po͘ gín-á ê tiong-kan seⁿ-khí--ê.
328Po̍ah-lo̍h--khì hit-ê gín-á kap kam- chià chò chi̍t-khún ti̍t-ti̍t hō͘ ki-khì ká- khì, teh-beh
329lah!”Soat-chú ìn kóng,“M̄-sī án-ni, kam-chià lāi ū gín-ná.“Hǹg! Gín-á!”Tāi-ke koh chim-chiok khòaⁿ tī kam-chià lāi ū gín-ná ê kha.“He!
330 Che kiám m̄ sī kî-kòai mah? Bāng-kìⁿ ê sî góa teh siūⁿ hiah ê gín-á í-keng 9 hòe. Góa iû-gôan tòa Hâm- káng kàu-hōe teh thôan-tō,
331Thian-sù lâi tha̍k sió-o̍h. In kóng in chin hôan-ló, chóng-sī in ê gín-á tek- khak tio̍h khòaⁿ gû, bē-tit khì tha̍k-chheh. Hit-tia̍p góa chin
332thang siat sió-o̍h, chóng- sī chèng sìn Chú ê lâng lóng the-sî kóng gín-á bô êng, tio̍h khòaⁿ gû. Hit kúi lé-pài ê tiong-kan góa thiaⁿ-kìⁿ
333In sui-bóng m̄ khéng hō͘ in ê gín-á lâi tha̍k chheh, iáu-kú góa siông-siông chhut la̍t khó͘-khǹg in, kàu
334 Teh chhī gû ê sî-chūn Chú-in chia̍p-chia̍p kap kî-û khòaⁿ gû ê gín-á chhit-thô, m̄ bián lōa kú chiū tòe in pháiⁿ chhùi, o̍h po̍ah-kiáu
335Kong-ha̍k-hāu, chut-gia̍p liáu chiū sòa khì tha̍k pa̍t mi̍h o̍h. Hit ê gín-á kàu tōa-hàn chin-chiàⁿ ū châi- tiāu, thàn tōa chîⁿ, iā chin iú
336Hiān-sî góa tī Chú-ji̍t-o̍h lóng sī kap sè-sè-hàn gín-á chò pêng-iú. Sian-siⁿ put-chí ài in bat góa, m̄-kú in put-chí hòng
337 pī-pān tām-po̍h piáⁿ á-sī môa-chî lâi pun hō͘ hiah ê chhī-gû gín-á, iā sī put-chí ū sim-sek.
338bô?Chóng-sī chhē lóng bô , āu-lâi chhut-lâi khòaⁿ-kìⁿ hit ê cha-bó͘ gín-á chin kôaⁿ chin iau chin khó-lîn ê khóan , i chiū siⁿ-chhut lîn-bín
339Kiâⁿ-iû ê Gín-á
340Gín-á ū nn̄g khóan ê sèng, á-sī kóng ū nn̄g khóan ê kheng-hiòng (tendency).
341o̍h--tit ê sèng, (unlearned tendency). Nā ōaⁿ ōe lâi kóng, chiū-sī gín-á ū tio̍h kà kap m̄- bián kà ê sèng tī-teh. Phì-lūn lâi kóng, gín
342-á ū tio̍h kà kap m̄- bián kà ê sèng tī-teh. Phì-lūn lâi kóng, gín-á chhut-sì liáu-āu, bô kú chiū ōe hiáu suh-leng, lāu-bú kiám ū
343Taⁿ beh kà gín-á tio̍h koh chai nn̄g hāng sī iàu-kín, chiū-sī Ūi-tì (situation) kap
344kī ōe-hiáu teh khí lâi chia̍h, che chiū-sī Hóan-èng. Á-sī kóng gín-á nā hō͘ Lâu-bó phō tī heng-chêng ê sî, i ê Ūi-tè chiū-sī tī
345-io̍k. Nā-sī án-ni, Chong-kàu tio̍h cháiⁿ-iūⁿ kà? Tio̍h ín-chhōa gín-á bat Siōng-tè, kap kà-sī chióng-chióng ê
346kú koh-khah iàu-kín ê chiū-sī Chong-kàu-tek ê Ūi-tì. Tio̍h hō͘ gín-á ū ki-hōe thang saⁿ-kap hūn tī Chong-kàu, tio̍h ín-chhōa in lâi hù
347 ū hūn tī lé-pài, á-sī tī chong-kàu chi̍p-hōe ê sî, tio̍h hō͘ gín-á ū hūn chiah ōe ēng-tit. Tùi Chong-kàu ê Ūi-tì, hō͘ gín-á ū ki
348 hō͘ gín-á ū hūn chiah ōe ēng-tit. Tùi Chong-kàu ê Ūi-tì, hō͘ gín-á ū ki-hōe thang hóan- èng in ê chong-kàu sim. Lán ê kàu-hōe khah
349èng in ê chong-kàu sim. Lán ê kàu-hōe khah-siông tōa-lâng chhōa gín-á lâi lé- pài, chit khóan góa siūⁿ chin hó, in-ūi hō͘ gín-á kap tōa
350chhōa gín-á lâi lé- pài, chit khóan góa siūⁿ chin hó, in-ūi hō͘ gín-á kap tōa-lâng pîⁿ-pîⁿ ū hūn tī lé-pài. Sui-bóng gín-á tō-lí
351ūi hō͘ gín-á kap tōa-lâng pîⁿ-pîⁿ ū hūn tī lé-pài. Sui-bóng gín-á tō-lí thiaⁿ m̄-bat, m̄-kú in ê chong-kàu sim ê hóan-èng bô khah-su
352chong-kàu sim ê hóan-èng bô khah-su tōa-lâng. Chhiáⁿ tāi-ke thiàⁿ gín-á, tì-ì gín-á, ín-chhōa gín-á lâi ji̍p Siōng-tè ê kok, hō͘ in thang
353hóan-èng bô khah-su tōa-lâng. Chhiáⁿ tāi-ke thiàⁿ gín-á, tì-ì gín-á, ín-chhōa gín-á lâi ji̍p Siōng-tè ê kok, hō͘ in thang siū Chú chiok
354su tōa-lâng. Chhiáⁿ tāi-ke thiàⁿ gín-á, tì-ì gín-á, ín-chhōa gín-á lâi ji̍p Siōng-tè ê kok, hō͘ in thang siū Chú chiok-hok. Che sī Chú
355sêng, tio̍h khóan-thāi i chòe chi̍t ê tōa-lâng, m̄-thang khòaⁿ i sī gín-á. In-ūi kiáⁿ-jî tióng-sêng, ū i ê lí-sèng (理性) kap i kò-sèng (個
356I ê chò lâng: sī chin ū lí-tì. Nā ū lí- khì, 3 hòe gín-á i to thiaⁿ i. Tùi kàu- hōe hiàn-kim: i nā siông-sè chim-chiok liáu
357khóan ê keng-giām. Lō͘-bé góa ū chhū, chhin-chhiūⁿ chi̍t ê sòe-hàn gín-á, góan ū po̍ah chin-chōe tó; chóng-sī chin sim-sek. Keh-ji̍t chiū lī
358“Góa ê iù-liân sî-tāi kap siàu-liân sî-tāi” teh siàu-liām i ê gín-á sî-tāi cháiⁿ-iūⁿ ê hēng-hok.
359Ū chi̍t ji̍t, chit ê a-chek bóe chi̍t chiah saⁿ-lián ê gín-á chhia tńg-khì hō͘ i ê kiáⁿ thit-thô.
360Ah! chit ê gín-á cháiⁿ-iūⁿ ōe án-ni, in ê ūn-miā thài ōe chiah chhiⁿ-chhám, kiám
361Bô lāu-bú ê gín-á, in ê kéng-ū sī cháiⁿ-iūⁿ? Ū lāu-bú, koh gâu ê lāu-bú éng-hióng
362kng koh chin súi ê lâng. Tī siâⁿ-lāi ū chi̍t tīn chin kó͘-chui ê gín-á chhut-lâi ngiâ-chih i ji̍p-khì; in sī tùi tang-mn̂g ji̍p-khì. Āu-lâi
363hôa, pún-miâ Chiam Ek-hôa, 32 hòe, bô chhōa. 1957 nî 2 go̍eh 22 seⁿ. Gín-á sî-tāi tī Ka-gī-kōan Tek-kiā tōa-hàn. Siàu-liân ê sî, lâi Tâi
364ê sî, pàng-o̍h lóng ē keng-kòe kòan-chhoan hū-kīn, kap gōa-séng gín-á sio-phah. Sio-phah liáu-āu lóng ē chin kiaⁿ, in-ūi: "Hit kóa gōa-séng
365-phah. Sio-phah liáu-āu lóng ē chin kiaⁿ, in-ūi: "Hit kóa gōa-séng gín-á ê lāu-pē lóng sī kun-koaⁿ! Chin kiaⁿ ē khì hō͘ in lia̍h khì chhèng
366Kap A-iāu in kāng pōe ê gín-á, lóng ū tī ha̍k-hāu kóng Tâi-gí lâi hō͘ lāu-su chhú-ho̍at ê keng
367 ê hō͘ góa ê ìn-sióng, 1 ê ká-ná lāu-pē, 1 ê ká-ná lāu-bú, gín-á m̄ chai án-chóaⁿ soah lâi sio sí ka-kī, 2 ê tōa-lâng tī hia piàⁿ
368tō khì bô-êng tāi-chì. 1 ê phôe-hu o͘-o͘, ta-sán ta-sán ê cha-po͘ gín-á, bīn-á âng-âng tī piⁿ-á kiâⁿ-kòe-lâi kiâⁿ-kòe-khì. Gún it-ti̍t
369"To̍k-li̍p kiù Tâi-ôan" kî kap "Sin kok-ka ūn-tōng" kî sī chhah tiàm gín-á bîn-chhn̂g ê chhn̂g-kak.
370-chá, i tī Kah-sian ê khe-á-piⁿ khòaⁿ tio̍h 1 ê siàu-liân cha-bó͘ gín-á teh sé-saⁿ. I kiâⁿ hiòng thâu-chêng siūⁿ beh kap i kóng kúi kù ōe
371. I kiâⁿ hiòng thâu-chêng siūⁿ beh kap i kóng kúi kù ōe, cha-bó͘ gín-á soah cháu khì. A-hôa chū-hûn liáu-āu, pêng-iú kóng chhut chit chân
372tiâu kiô tō ká-ná kok-kài. A-hôa tī khe-á-kiⁿ khòaⁿ tio̍h cha-bó͘ gín-á teh sé-saⁿ ê hong-kéng kap chia só͘-ū ê it-chhè tō ká-ná tī lēng
373keng pâng-keng, múi 1 ê pâng-keng A-hôa lóng tòa kòe. A-iāu ū 2 ê gín-á, 1 ê cha-po͘, 1 ê cha-bó͘. A-iāu in bó͘, ta̍k-ke lóng kiò i A-tin.
374gōa bé-chhài kap seng-o̍ah ēng-phín ài khiâ o͘-tó͘-bái. In ū 3 ê gín-á, 1 ê cha-bó͘, 2 ê cha-po͘, sńg tàu-tīn, sī chit ê ka-têng siōng
375Cha-po͘ gín-á chhiong-bóan o̍ah-le̍k, sì-kòe cháu lâi cháu khì. M̄ chai-iáⁿ i thâu
376 kàu Ko-hiông, tō ē hō͘-siong liân-lo̍k, góa tō chhan-chhiūⁿ 1 ê gín-á hō͘ in lâi chiàu-kò͘.
377kiáⁿ tō kòe-lâi tîⁿ lāu-pē. Chiâⁿ bô kán-tan, Tân thài-thài kā gín-á phiàn khí o͘-tó͘-bái téng, gún chiah chèng-sek chiūⁿ-lō͘.
378Gún tī chit pêng, chin hôan-ló tùi-bīn hōaⁿ ê gín-á, khòaⁿ bōe tio̍h gín-á ê iáⁿ, kám-kak chiâⁿ tio̍h-kip. Gún tāi-khài
379tī chit pêng, chin hôan-ló tùi-bīn hōaⁿ ê gín-á, khòaⁿ bōe tio̍h gín-á ê iáⁿ, kám-kak chiâⁿ tio̍h-kip. Gún tāi-khài kā chit pêng ê chōng
380ē-tàng gôan-liōng chit chàn tāi-chì? Beh án-chóaⁿ lâi chiap-siū gín-á ê sí. Kiâⁿ kàu chhù-bóe-téng, góa chai-iáⁿ, sìn It-kòan-tō ê
381tio̍h siáⁿ-hòe, góa kan-taⁿ siūⁿ beh hun-tam i chò lāu-bú ê sit-khì gín-á ê thiàⁿ.
382sìn-gióng, it-tēng ta̍k kang tiàm chia tiām-tiām-á siū khó͘ su-liām gín-á.
383Chia hū-kīn chin phian-phiah. Góa iân-lō͘ kiâⁿ, tú-tio̍h 1 ê cha-bó͘ gín-á, góa kā mn̄g: "Chhiáⁿ mn̄g chia sī siáⁿ-mih lō͘?"
384Chū-chiông gín-á sî-tāi liáu-āu, tō chha-put-to m̄-bat khòaⁿ ia̍h-á àn bīn-thâu-chêng
385Kî-tó bêng-pe̍k khí lâi, ke-lāi ê lâng lóng-chóng chhin- chhiūⁿ gín-á teh-háu ê siaⁿ chhoeh-chhoeh.
386 Ū chi̍t ê lāu sian-siⁿ tī lō͘-ni̍h khòaⁿ-kìⁿ hít nn̄g ê cha-bó͘ gín-á, sòe-hàn teh háu, i chiū hiâm Jîn-ài kóng, “Lí m̄ thang chhòng-tī
387Gio̍k-á lâu ba̍k-sái. In lāu-bú tè i lâi kóng, “Gio̍k-á m̄ sī hó ê gín-á, lí ōe kì-tit kúi-nā ge̍h-ji̍t chêng in gōa-má kóng, ū the̍h i ê
388pái ,Góa chiah iōng lio̍k-im-ki kā lio̍k--khí-lâi ,pàng hō͘ ha̍k-seng-gín-á liān-si̍p ,siūⁿ-bē-kàu pí-sài kiat-kó soah tit-tio̍h tē 1 miâ ,chiông
389Nā-sī kóng-khí ji̍t-chhut ji̍t-lo̍h, góa sī ài-khòaⁿ chhut-ji̍t ê gín-á. Khó-lêng sī in-ūi góa tī chá-khí-sî chhut-sì ê koan-hē. Tī
390sî lóng ē pān-toh chhiáⁿ chhin-chiâⁿ pêng-iú, che sī góan chia--ê gín-á siōng hèng--ê.
391soaⁿ tō ū 1-ê pōng-khang, góa sè-hàn tō lóng hām góan chhù-piⁿ ê gín-á ti hia bih-sio-chhōe, sńg kàu ji̍t-thâu beh lo̍h-soaⁿ chiah ū tńg-khì
392khòaⁿ-tio̍h Sao-cho̍k ê ióng-sū teh kap lo̍k-á cháu-sio-jiok, cha-bó͘-gín-á teh hoaⁿ-hí chhiùⁿ-koa thiàu-bú, tī góa ba̍k-chiu-chêng it-chài chhut
393cháu-sio-jiok ê ióng-sū bô--khì-a, o̍ah-phoat chhiùⁿ-koa ê cha-bó͘-gín-á mā bô--khì-a, kan-taⁿ ū koan-kong-kheh lâu--lo̍h-lâi ê phû-hôa kap
394liân ê ka-têng-chú-hū kap chiâⁿ siàu-liân ê gôan-chū-bîn cha-bó͘ gín-á, ta̍k-ê khòe tī bô jōa tōa-keng ê kheh-thiaⁿ, kám-kak ū tām-po̍h
395-sáng bīn-sek ū sió-khoa hoaⁿ-hí, piⁿ--á ê gôan-chū-bîn cha-bó͘ gín-á sè-siaⁿ teh ìn: "Tùi góan siuⁿ hó, góan tian-tó ū tām-po̍h-á bē
396 tè 3-hun-tē. Chhiâng-chāi a-pa khì kang-tiûⁿ siōng-pan, góan 3 ê gín-á tī ha̍k-hāu siōng-khò, a-má kò͘-chhù, a-bú tō tī hn̂gunih choh-sit
397Tùi a-bú lâi kóng, bān-gōa-kho͘ chóng-sī 1 pit chîⁿ, chit-má 2 ê gín-á tī gōa-kháu tha̍k-chheh, sū-sū-hāng-hāng lóng ài chîⁿ, hn̂g--nih
398lō͘ bóng chò ke-kiám siu, koh án-chóaⁿ kan-khó͘, mā ài au kàu 3 ê gín-á lóng chhut-gia̍p...…, a-bú sim-koaⁿ-té án-ne siūⁿ.
399góa tō siūⁿ beh tha̍k Tâi-ôan-bûn-ha̍k, góa kám-kak tī Tâi-ôan ê gín-á, lóng m̄ chai Tâi-ôan ê tāi-chì, bô-hoat-tō͘ tī ha̍k-hāu o̍h tio̍h
400Gín-á sî, góa tiāⁿ-tiāⁿ khiā tī thang-á piⁿ thiaⁿ hong ê siaⁿ. In tī tek
401sī kiâⁿ tī lō͘-tiong-hng, khióng-kiaⁿ chhiūⁿ góa hiah-nī sè-hàn ê gín-á, lóng ē hông chhoe kah m̄-chai toh-ūi khì mā bô tiāⁿ-tio̍h--leh.
402mn̂g khòaⁿ--kòe, bi-bi ê hong chhoe--lâi, tāi-ha̍k-seng teh khai-káng, gín-á teh chhit-thô, koh ū hún-chiáu tī thô͘-kha kiâⁿ. Chiah-nī súi ê
403-hn̂g, mā chhiō tio̍h chhân-phiⁿ sió-lō͘ 1-ê khiâ kha-ta̍h-chhia ê gín-á, un-lóan ê kng-sòaⁿ ùi gín-á ê āu-piah-bīn siā--lo̍h-lâi, ín-khí
404 sió-lō͘ 1-ê khiâ kha-ta̍h-chhia ê gín-á, un-lóan ê kng-sòaⁿ ùi gín-á ê āu-piah-bīn siā--lo̍h-lâi, ín-khí i ê chhù-bī, siūⁿ beh chhōe
405Gín-á ê ok-bāng tōa-pō͘-hūn lóng sī khì hō͘ kùi jiok, góa ê ok-bāng
406Gín-á sî-chūn tùi kang-tiûⁿ ê kiaⁿ-hiâⁿ, khó-lêng sī 1-chióng tùi『巨大型
407hòe lú chē, góa kha-chiah-phiaⁿ āiⁿ ê chōe tō lú tāng; lī lí------gín-á sî-chūn lī góa chiah kīn ê lí, mā lú lī lú hn̄g.
408tōa-lâng tī tiàm-thâu "Hun-chiú Kong-bē" pâi-á kha tuh-ku, 1-tūn gín-á thuh tiàm lō͘-piⁿ sńg sè-tâi kòai-chhiú, gín-á ki-ki-chhiò ê sî
409kha tuh-ku, 1-tūn gín-á thuh tiàm lō͘-piⁿ sńg sè-tâi kòai-chhiú, gín-á ki-ki-chhiò ê sî, góan chit-tīn lâng kè-sio̍k tùi soaⁿ-téng kiâⁿ
410Ná ǹg soaⁿ-téng peh góa ná teh siūⁿ, tú-chiah hit-tīn gín-á kám chai-iáⁿ, chin-chiàⁿ ê kòai-chhiú tī soaⁿ-kha leh ó͘ in ê ka-
411phiàn--lâng-ê, hōan-sè koh ē chhiò góa kóng Tâi-gí ná chhin-chhiūⁿ gín-á.
4122001 nî ê X'mas, gín-á hō͘ góa 1 tiuⁿ Card, Card téng-kôan sī 1 chiah chhia-iāⁿ ê lā-hiō.
413Chit-ê gín-á sī it-poaⁿ lāu-su jīn-tēng ê hit-chióng「būn-tê ha̍k-seng」, to í-keng
414Hit-ê lāu-su m̄-chai gín-á ê lau-bú chit-má tī pēⁿ-īⁿ chún-pī beh khui-to, gín-á m̄ chai-iáⁿ
415su m̄-chai gín-á ê lau-bú chit-má tī pēⁿ-īⁿ chún-pī beh khui-to, gín-á m̄ chai-iáⁿ beh án-chóaⁿ, chiah ē ū "thòe-hòa chok-iōng"──sim-lí
416Ū 1 ji̍t, gín-á kap tông-o̍h oan-ke, hō͘ lāu-su kiò khì "kàu-su-sek", koh khà tiān
417khì "kàu-su-sek", koh khà tiān-ōe hō͘ in lāu-bú, góa khòaⁿ tio̍h gín-á tiān-ōe gia̍h--leh, 1 kù ōe mā bô kóng, kan-taⁿ ba̍k-sái kho̍k-kho̍k
418-sái kho̍k-kho̍k-lâu. Sòa--lo̍h-lâi, lāu-su koh khà tiān-ōe chhōe gín-á ê lāu-pē. In lāu-pē sī ki-chân ê thih-lō͘ kang-lâng, kàu ha̍k-hāu
419ha̍k-hāu ê sî kui seng-khu chôan chiú-bī, ji̍p--lâi tō siūⁿ beh pa gín-á, ka-chài góa chhiú tòng-tiâu--leh, koh kap i kóng 1-kóa ū--ê bô-
420leh, koh kap i kóng 1-kóa ū--ê bô--ê, seng chóan-î i ê hùn-nō͘, gín-á kan-taⁿ tī piⁿ--á lâu ba̍k-sái.
421chhut tāi-chì, tō kā i giú khì piⁿ--á kóng-ōe. Góa o̍at-thâu khòaⁿ gín-á, kā i kóng: "Sèng-si, lí ài kian-kiông, lāu-su mā sī án-ne kiâⁿ
422kôan-kôan ê thiⁿ-téng, khòaⁿ-kò͘ lán ê thó͘-tē, khòaⁿ-kò͘ lán ê gín-á.
423kong-kheh lóng mā kóng gún hō-chòe『螃蟹』. M̄-kóan sī lāu-lâng iah sī gín-á-phí, chāi-tōe iah sī gōa-lâi--ê, nā-sī hō͘ góa hit-ki tōa-kha
424hit-tīn hái-kháu gín-a tōa-hàn liáu-āu, chiâⁿ kú bô ài-sńg ê gín-á-phí lâi chhōe gún bih-sio- chhōe--a. Chit-má ê gín-á kám lóng bô
425 ài-sńg ê gín-á-phí lâi chhōe gún bih-sio- chhōe--a. Chit-má ê gín-á kám lóng bô ài chhit-thô--a? Iah sī.......chit-má ê gín-á m̄-chai
426má ê gín-á kám lóng bô ài chhit-thô--a? Iah sī.......chit-má ê gín-á m̄-chai lâi hái-phiâⁿ chham gún sńg bih-sio-chhōe? In a-pa a-bú kám
427chôan pho phû-phû-kiò, góa sim-koaⁿ- lāi chai-iáⁿ, liân hái-kháu gín-á to bōe lâi--a, gōa-tōe--ê tō koh khah mài kóng. Góa ū 1-ê kúi-
428-lí-úi-ôan-hōe kóng, sī khah chá chham gún tàu-tīn chhit-thô ê gín-á-phí sàng--gún-ê. Góa tī chia seng kā in seh-to-siā.
429 koh chah tán-lō͘--o͘; lín nā-sī ngē beh chah, lín tō chah lín ê gín-á-phì, lâi hō͘ in kha-sian chek--á khòaⁿ-khòaⁿ--leh. Án-ne góa tō chiok
430chiok jīn-chin thiaⁿ góan kóng-ōe ê Ji̍t-pún liû-ha̍k-seng (cha-bó͘-gín-á), koh ū khòaⁿ-tio̍h chē tī kak-á ê Tek-hôa án-ne niâ. Ui-chì kap
431siáⁿ-khóan ê khó͘, hō͘ i jîn-seng ê lō͘ oat 1-ê hiòng? Bô seⁿ kòe gín-á ê góa bô-thang thé-hōe, kan-taⁿ ē-sái kiâⁿ óa i ê chhiū-châng,
432hong si siōng tián-hêng ê ui-kôan thé-chè, lán Tâi-ôan ê cha-po͘ gín-á soah tio̍h keng-kòe chit 2 tang ê su-sióng kái-chō kap jîn-keh niú-
433kao2--ê, ji̍p-mn̂g ê sî, sin-khu-piⁿ koh tòe chi̍t-ê 10 hòe ê cha-po͘ gín-á. A-má kè hō͘ a-kong liáu-āu, 11 nî lāi seⁿ saⁿ-ê hāu-seⁿ saⁿ-ê cha
434sî-thiⁿ hit-kang pòaⁿ-mê, góan a-má tō lī-khui sè-kan, lâu chhit-ê gín-á, iáu-bōe 40 hòe.
435chiâⁿ pe̍h, thé-keh koh hó. I kòe-mn̂g liáu-āu lóng-chóng seⁿ sì-ê gín-á, ū saⁿ-ê sī cha-po͘--ê. Súi a-má sī a-pà ê āu-bú, a-pà ê hiaⁿ
436soah tī mn̂g-kha-kháu tō hō͘ tùi-hong chhiàng-siaⁿ: “Mài lâi khòaⁿ gín-á--lah, bô, ē chhá beh tńg-khì chhù......” A公chiâⁿ siūⁿ-khì, tō kā
437chêng lóng ū kè kòe ang, chhin-a-má sí-ang, súi a-má lī-iân, in ê gín-á kap a-pà kāng-khóan iōng hiaⁿ-tī chí-mōe hō͘-siong chheng-ho͘. A-pà
438thòng-khó͘, i ê khan-chhiú sin-thé bô hó, tiāⁿ-tiāⁿ phòa-pēⁿ, seⁿ ê gín-á mā lóng iáu-bōe tōa-hàn tō phah-sńg--khì, bóe--á liân A-píⁿ ḿ
439chhut-lâi chò liáu-āu, mā bô khah hó-khang, ē kì-tit khan-chhiú seⁿ gín-á chêng 1-kang, kāng-khóan khut tī kang-tiûⁿ piàⁿ-sì chò; gín-á koh
440seⁿ gín-á chêng 1-kang, kāng-khóan khut tī kang-tiûⁿ piàⁿ-sì chò; gín-á koh sè-hàn ê sî, tiāⁿ mā ku tī ke-khì piⁿ--á siá siok-tê, ū-sî
441keng--lo̍h-khì, bô, beh toh thó chia̍h-pn̄g-chîⁿ? In kan-taⁿ ē-tàng pek gín-á piàⁿ-miā tha̍k-chheh, khòaⁿ ū châi-tiāu tha̍k khah kôan--leh, thoat
442Chit-má, gín-á lóng tōa-hàn--a, a-pa mā 60 kúi hòe--a, kiò a-pa mài koh choh-sit,
443Hō͘-chō͘ hiaⁿ ū-sî-á mā chin kám-khài kong, chit-má ê Tâi-pak gín-á lóng bōe-hiáu kóng Tâi-gí--a, i kóng-tio̍h ka-tī tī chhù--nih ē
444bōe-hiáu kóng Tâi-gí--a, i kóng-tio̍h ka-tī tī chhù--nih ē iau-kiû gín-á kóng Tâi-gí, m̄-koh gín-á tī gōa-kháu iah-sī ha̍k-hāu lóng kóng
445kóng-tio̍h ka-tī tī chhù--nih ē iau-kiû gín-á kóng Tâi-gí, m̄-koh gín-á tī gōa-kháu iah-sī ha̍k-hāu lóng kóng Pak-kiaⁿ-gí, tì-sú tiàm chhù
446 kái-piàn, mā khòaⁿ-tio̍h i ê jia̍t-chêng, che sī lán chit-tāi ê gín-á kap in bōe-tàng pí-phēng--ê. Khòaⁿ-tio̍h Hō͘-chō͘ hiaⁿ, hō͘ góa
447 khôan-kéng bái gah bē kóng--tit, bô e̍k-keng-á mā bô piān-só͘, gín-á-lâng lóng tī chhù-gōa lō͘-piⁿ sé seng-khu.
448 kā kóng hō͘ chheng-chhó͘ niâ. In kiáⁿ chit-má 5~6 hòe, i iau-kiû gín-á tio̍h kóng Tâi-gí, nā bô, tō tòng-chò thiaⁿ bô, i kóng, bē-tàng
449ōe kā kóng hō͘ chheng-chhó niâ. In kiáⁿ chit-má 5~6 hòe, i iau-kiû gín-á tio̍h kóng Tâi-gí, nā bô, tō tòng-chò thiaⁿ bô, i kóng, bē-tàng
450hè-kiaⁿ: “Mài chhá, nā bô, soaⁿ-téng ê chhiⁿ-hoan ē lo̍h-lâi lia̍h gín-á khì thâi-thâu.” Góa kiaⁿ kah m̄-káⁿ khàu--chhut-lâi.
451Chit-kang, chit-ê gín-á chóng-sǹg pêng-an chhut-sì, ka-tī mā chin-chiàⁿ ē-tàng hioh-chhóan
452-lâi, kap ta̍k-ê hun-hióng chit-chūn ka-tī ê sim-chêng, kap chit-ê gín-á chhut-sì ê kò͘-sū.
453 góan nn̄g-ê chò pē-bó--ê, ē-sái khah an-sim tán-thāi tē-jī-ê gín-á lâi kàu sè-kan.
454lóng ē kā liām--nn̄g-kù-á, kóng tio̍h-ài khah kut-la̍t kiâⁿ--leh, gín-á chiah ē khah hó seⁿ; pó-io̍k-hn̂g hit-kóa chhōa gín-á chhōa chhut
455kiâⁿ--leh, gín-á chiah ē khah hó seⁿ; pó-io̍k-hn̂g hit-kóa chhōa gín-á chhōa chhut chhù-bī ê o͘-bá-sàng, koh-khah tùi i ê pak-tó͘ ū chhù
456khòaⁿ-tio̍h i teh khóan tòa-īⁿ ê saⁿ-á-khò͘, chiah chai-iáⁿ sī gín-á teh kā i chhui--a.
457sūn-lī khí-kiâⁿ. Sim-lāi chiah teh kòai-kî, kám kóng chit-ê kâu-gín-á iáu-bōe chhut-sì, tō chiah gâu chau-that lāu-pē lāu-bó?
458 tī sán-tâi bīn-téng tó leh hioh-khùn, ná kā chò chhui-chūn kap gín-á sim-thiàu ê chhiau-im-pho chhek-tēng, góa chit-chūn chiah thâu chi̍t
459chhek-tēng, góa chit-chūn chiah thâu chi̍t-pái chai-iáⁿ, tang-sî-á gín-á ê sim-thiàu hiah-nī kín, chi̍t-hun-cheng teh-beh kàu 180 ē. Bí-hông
460Sui-bóng ta̍k-ê lóng kóng tē-jī-ê gín-á ē khah hó seⁿ, m̄-koh nā tò-tńg lâi siūⁿ beh senⁿ Gî-liân hit
461beh “pôe-tông chāi-tiûⁿ”, kóng khah pe̍h--ê tō-sī “pôe bó͘ seⁿ gín-á”!
462tio̍h lâu-hoeh-lâu-tih, kám ē hāi lâng chi̍t-pêng ài kò͘ lāu-bó kap gín-á, lēng-gōa chi̍t-pêng soah tio̍h-ài koh kiù lāu-pē? Chún kóng hō͘
463 kóng, siáng chai Bí-hông khok-khok hiu kóng bô hoat-tō͘--a, bē-su gín-á sûi-sî ē ùi pak-tó͘-té chông--chhut-lâi, kap chìn-chêng tiām-tiām
464 seⁿ-kiáⁿ sī chi̍t-kha ta̍h ji̍p-khì koaⁿ-chhâ lāi, “Bí-hông kap gín-á m̄-chai ū iàu-kín--bô?” Góa kui-lia̍p thâu-náu chôan-chôan sī chi̍t
465liáu-āu, tī gōa-kok ê thó͘-tē--nih, tī góan nn̄g-ê lâng tē-jī-ê gín-á beh chhut-sì ê chit-chūn, soah ē koh thé-giām tio̍h kāng-khóan ê
466Ôa! Ôa! Ôa-á~~gín-á ê khàu-siaⁿ chhiūⁿ tân lûi-kong thôan ji̍p kàu góa hīⁿ-khang lāi
467Góa, mā thâu chi̍t-pái khòaⁿ-tio̍h hit-ê góan bāng chiâⁿ kú ê gín-á Tāi-sam. Sui-bóng i iáu koh kui seng-khu hoeh-chúi, m̄-koh i sī góa
468 seng-khu hoeh-chúi, m̄-koh i sī góa khòaⁿ--kòe siōng ióng-kám ê gín-á, góa án-ne kā Bí-hông kóng, i pôe-phōaⁿ in a-bó kiâⁿ kòe chit
469Tong-jiân, ka-tī mā tio̍h kám-siā góan ê thâu chi̍t-ê gín-á----Gî-liân, nā m̄-sī i chit gō͘-tang lâi, hō͘ góa chit-ê chho͘-ló͘
470beh hō͘ in nn̄g-ê chai-iáⁿ, in tùi góa ū jōa tiōng-iàu, in nn̄g-ê gín-á chhut-sì, hō͘ chi̍t-ê pún-té m̄-káⁿ sêng-tam sèⁿ-miā tāng-tàⁿ
471hō͘ chi̍t-ê pún-té m̄-káⁿ sêng-tam sèⁿ-miā tāng-tàⁿ ê cha-po͘ gín-á, tńg-kut chiâⁿ-chò ū ióng-khì koh káⁿ tam-tng ê cha-po͘-lâng, mā
472góa bē kì-tit a-pah chò khang-khòe ê kan-khó͘, kap ūi góan chiah-ê gín-á ê hù-chhut.
473ha̍k-seng chhut-gia̍p tō sit-gia̍p, chóng--sī nā chhù--nih ū-kàu la̍t, gín-á chhut-lō͘ chá tō an-pâi hó-sè; kî-thaⁿ--ê tio̍h-ài òan-thàn seⁿ
474A-hūi sī 20 thóng hòe ê Ko-hiông gín-á, tī Ko-hiông Si̍t-chiàn Tāi-ha̍k tha̍k Ho̍k-chong siat-kè. Óa chhut-
475kap kûn lóng sī beh hō͘ a-chí chhēng--ê, a-chí sī a-bú tē-it-ê gín-á, hōan-sè sī án-ne, i chiah ē te̍k-pia̍t kā thiàⁿ-sioh.
476hóng chi̍t-kang pí chi̍t-kang khah bái, sèng-tē mā ná lâi ná sêng gín-á, kap a-kong chòe-āu hit kúi-tang kāng-khóan, tiāⁿ ē-sái gín-á-sèng.
477sêng gín-á, kap a-kong chòe-āu hit kúi-tang kāng-khóan, tiāⁿ ē-sái gín-á-sèng.
478pún, iōng hâm-hâm hô͘-hô͘ ê hoat-im kā-jī teh o̍h chhiùⁿ Ji̍t-pún gín-á-koa.
479nî-á, ū chi̍t-kang hā-khò ê sî, góa kap kāng-pan kúi-ê cha-bó͘ gín-á chē tī chhian-chhiu teh chhiùⁿ-koa, chhiùⁿ góa tú o̍h ē-hiáu ê
480-koan--nih piàⁿ-miā ǹg téng-kôan peh, beh kā sin-khu téng chng-kha gín-á ê thó͘-bī siau-tiāu, kàu kah góa khai-sí ē-hiáu su-khó chiah-ê
481thāi-tō͘. Lēng-gōa, tī su-khó ê kòe-têng--nih, it-ti̍t siūⁿ-tio̍h gín-á sî bí-hó ê kì-tì, chiap-sòa--lo̍h-lâi, góa ē siá chi̍t-kóa hām
482bī sit-khì bē-chió. M̄-koh, ē-sái ùi chē tī公園--nih ê lāu-lâng, gín-á kap lâi-lâi khì-khì ki-bîn ê bīn-chhiuⁿ--nih, chhōe chhut 1-kóa-kóa
483tông hō͘ góa khòaⁿ, kóng i í-chá mā tiāⁿ-tiāⁿ chhiūⁿ hit-ê gín-á án-ne, tó tī gû ê ka-chiah-phiaⁿ teh pûn phín-á.
484án-chóaⁿ, soah háu--chhut-lâi, mā m̄-chai ka-tī chit-ê sàn-chhiah gín-á beh sa siáⁿ-mih pôe hō͘ thâu-ke, kàu pòaⁿ-mê iáu chhōe bô pòaⁿ
485pàng bē kì--tit, i chôan sī jiâu-hûn ê bīn--nih, ū chi̍t-chióng ná gín-á ê kong-chhái kap cheng-sîn, ná-chhiūⁿ teh kóng chin-kú chin-kú chìn
486Kiau chin chē chiàn-āu chhut-sì ê gín-á kāng-khóan, o̍ah tī hit-ê ko-ap thóng-tī, it-chhè tio̍h-ài têng-thâu
487Teh kóng chit-ê lē ê sî, ū chin chē góan chiah-ê tha̍k-chheh gín-á hōan-sè ē siūⁿ kóng, nā ū būn-tê tō『據理力爭』, nah tio̍h kiaⁿ.....
488góa sī tē-it-ê tńg-kàu chhù--ê, A-bîn (só--á chi̍t-hòe-gōa ê gín-á) khòaⁿ-tio̍h góa iū-koh chheⁿ-hūn chheⁿ-hūn--a, kiàn-pái góan chit
489chhut-gōa tha̍k-chheh chìn-chêng, nā bián khì ha̍k-hāu, góan chiah-ê gín-á-pan lóng mā hông hiàm-hiàm khì hn̂g--nih tàu choh-sit. Chit-tè saⁿ
490-á (sèng-chek--á), sè-hàn chím--á (sèng-chím--á), kap góan 9 ê gín-á, 16 ê lâng tòa tī nn̄g-tòng sio-thong ê lâu-á-chhù, chò-hóe seng
491chi̍t-ê thôan-thóng, tō-sī kāng-sèⁿ tha̍k kāng-pan, chhin-chiâⁿ ê gín-á lóng ē tha̍k kāng-pan, góan chit-pan ū kúi-ê tōa-sèⁿ ---- Chhòa,
492-s3, m̄-koh tùi sè-hàn ê góa lâi kóng, a-má in tau chin-chiàⁿ sī gín-á ê thian-tông.
493gōa-má in chhù. Ah-bú-chûn chin tn̂g, a-bú khiā tī chûn-bóe, góan gín-á hun-phòe chē tī chûn-sin kap chûn-thâu, a-bú iōng chi̍t-ki chin tn̂g
494chia̍h. Ta̍k-pái tńg--khì, âng-sim pa̍t-á it-tēng lóng cháu-khì góan gín-á ê pak-tó͘ lāi.
495jīn-hūn, chò khang-khòe kha chhiú chin liú-lia̍h, gōa-má ê chhin-siⁿ gín-á lóng ū khì ha̍k-hāu siū kàu-io̍k, kan-taⁿ m̄-sī chhin-siⁿ ê a-bú
496ê a-má, bô chhiūⁿ it-poaⁿ-lâng lóng kóng pok-hun m̄-hó, cha-bó͘ gín-á koh khah m̄-thang pok; L kap H chit nn̄g chiah hun-thâng chiâⁿ hoaⁿ-hí
497lí kā khòaⁿ-māi--leh.” A-má chhiò-chhiò khòaⁿ góan chiah-ê kâu-gín-á. Ta̍k-ê mā o̍h a-má án-ne, chi̍t lâng the̍h chi̍t lia̍p pin-nn̂g.
498. Tû-khì che, i koh ē-hiáu kóng Ji̍t-gí kap Truku ê ōe, sī i chò gín-á ê sî, khì Truku pō͘-lo̍k tha̍k-chheh o̍h--ê.
499siā-khu. Pi-thâu siā-khu tī Lîm--sian-siⁿ ê phah-piàⁿ liáu-āu, ū gín-á tī siā-khu ê ûi-chhiûⁿ-á ōe-tô͘, mā ū chiok chē chèng-hoe ê só͘
500lóng sī pùn-sò kap ti-sái ke-sái-bī chiok tāng ê só͘-chāi. Chia ê gín-á m̄-sī kui sin-khu o͘-sô-sô, tō-sī it-ti̍t lâu-phīⁿ, lâu kah kui ê
501kè lóng ū chèng-hoe ê sió kong-hn̂g, kap ōe-tô͘ ê chhiûⁿ-ûi-á. Gín-á ê chhiò-siaⁿ, bí-lē ê hoe-hn̂g, jîn-chêng ê un-lóan, chhiong-bóan
502 siaⁿ. Kàu-sek--nih kàu-siū kóng kah chhùi-kak chôan-pho, ha̍k-seng gín-á phòe-ha̍p i kóng-khò ê tempo, ná tìm-thâu ná lâu chhùi-nōa.
503Tī pó͘-si̍p-pan khang-khòe mā chha-put-to pòaⁿ-tang--a, góa sī kà gín-á Eng-gí hām kok-tiong Eng-bûn.
504khui sîn-tôaⁿ--ê, hōng-sāi Sam-thài-chú. Hōng-soaⁿ ê pē-bú kā gín-á kàu hō͘ pó͘-si̍p-pan , ǹg-bāng gín-á tio̍h tha̍k-chheh, m̄-koh in bô
505chú. Hōng-soaⁿ ê pē-bú kā gín-á kàu hō͘ pó͘-si̍p-pan , ǹg-bāng gín-á tio̍h tha̍k-chheh, m̄-koh in bô-êng thang koan-sim gín-á ê sêng-chek
506pan , ǹg-bāng gín-á tio̍h tha̍k-chheh, m̄-koh in bô-êng thang koan-sim gín-á ê sêng-chek, siūⁿ kóng gín-á nā tha̍k ē khí--lih tō kè-sio̍k tha̍k;
507chheh, m̄-koh in bô-êng thang koan-sim gín-á ê sêng-chek, siūⁿ kóng gín-á nā tha̍k ē khí--lih tō kè-sio̍k tha̍k; bô, mā bô iàu-kín--ê, sī
508sio̍k tha̍k; bô, mā bô iàu-kín--ê, sī khah siau-kek ê pē-bú. In ê gín-á mā khah bô tiōng tha̍k-chheh, kóng khah ti̍t-chiap--ê, tō-sī khah bô
509khah ti̍t-chiap--ê, tō-sī khah bô-ài tha̍k-chheh. Tùi gún lâi kóng, gín-á mā khah pháiⁿ kà.
510hia ê pē-bú chin chē sī office worker (siōng-pan-cho̍k), chin tiōng gín-á ê sêng-chek hām kàu-io̍k, gín-á chū sè-hàn tō sàng pó͘-si̍p-pan
511worker (siōng-pan-cho̍k), chin tiōng gín-á ê sêng-chek hām kàu-io̍k, gín-á chū sè-hàn tō sàng pó͘-si̍p-pan , m̄-chiah hia ê pó͘-si̍p-pan chiok
512lóng pa̍t-lâng teh kā lán hun-lūi? Ka-têng ê in-sò͘, éng-hióng tio̍h gín-á ê kàu-io̍k, sòa--lo̍h-lâi tō-sī sio-liân-sòa bô kong-pêⁿ thāi-
513-tio̍h tāi-chì tō siūⁿ beh siám, án-ne beh án-chóaⁿ chhiâⁿ i ê gín-á? Khah hō͘ lâng hôan-ló--ê sī, chit-má ê siàu-liân-lâng kám lóng
514 lâu tām-po̍h-á só͘-hùi bé-hun, chhun--ê lóng kau hō͘ chhù--nih, gín-á ê khai-siau chiah koh kā lāu-bú sa.
515thaⁿ choan-tióng, beh chhōe thâu-lō͘ si̍t-chāi ū khah oh, m̄-koh saⁿ-ê gín-á lóng iáu teh tha̍k-chheh, poaⁿ chhut-lâi bé-chhù ê tāi-khóan ap-le̍k
516chhia-chām tán kong-chhia, tú-tio̍h nn̄g-ê siàu-liân ma-ma chhōa saⁿ-ê gín-á, iōng Pak-kiaⁿ-gí teh kóng ha̍k-hāu ê bú-gí kàu-ha̍k. Góa thiaⁿ in
517ne kám ē-sái?” Lēng-gōa chi̍t-ê siàu-liân ma-ma kóng: “Gún tau ê gín-á Tâi-gí lóng kóng kah chin hó.” Góa sim-koaⁿ-lāi siūⁿ-kóng kám sī
518 sī iōng Pak-kiaⁿ-gí teh kóng, án-ne kám bē bô-ì-tiong chō-sêng gín-á ê kè-ta̍t chhò-lōan?”
519góa lóng bô hoat-tō͘ sūn-lī khòaⁿ-tio̍h A-iàn-pô ê siang-chhiú. Gín-á lâng m̄-bat tāi-chì, m̄-chai che hōan-sè sī A-iàn-pô siōng-tōa ê
520cha-po͘-lâng, tāi-seng sī sèⁿ So͘ ê hāu-seⁿ, seⁿ-ióng chi̍t-tōa-tīn gín-á, soah tī 40 gōa hòe tō tio̍h-gâm kòe-sin, hit-chūn, i ê khan-chhiú
521mā tó--lo̍h-lâi, lâu saⁿ-ê iáu teh thal8 kok-tiong kok-hāu ê cha-po͘ gín-á. Chhù-lāi í-keng ū saⁿ-ê chhiú-kóa--ê, A-iàn-pô koh 1 pái kiâⁿ
522chêng tō kiat-hun--a, góan thâu-ke kin-pún tō bē-hù hiō-hóe, koh góa gín-á í-keng seⁿ--lo̍h, hō͘ i bô hoat-tō͘ piàn khiàu, hûiⁿ-ti̍t i tō-sī
523bôa kap ap-le̍k. Kòe-khì ha̍k-seng sî-tāi, góa tō-sī ài ūn-tōng ê gín-á, cháu-sio-jiok,『吊單槓』, hō͘ lâng ê ìn-siòng tō-sī chho͘-ióng chho͘-
524 bô sī án-chóaⁿ cha-po͘--ê chiah ē-tàng chia̍h ke-thúi , cha-bó͘ gín-á tio̍h-ài jīn pún-hūn. Góa nā thó bô ke-thúi , tō ē khioh-hūn,
525Sió-tī sī a-bú liân-sòa seⁿ saⁿ-ê cha-bó͘ gín-á liáu chiah seⁿ--tio̍h ê cha-po͘--ê. Góa kap sió-tī chha chi̍t-hòe
526pún-lêng tō ē khòng-gī kap té-khòng. siūⁿ-siūⁿ--leh, saⁿ-hòe gín-á tō ē hóan-khòng, lâng pī ap-pek pī pak-siah, ūi seng-chûn ē hóan
527kóng-ōe hêng-tōng lóng khòaⁿ lâng bīn-sek, in-ūi góa sī “cha-bó͘ gín-á-phí”. Tng góa cheⁿ bē iâⁿ ê sî, tō khai-sí tián-hiān góa ê lô͘
528Chit-má ê gín-á it-tēng siūⁿ lóng bô ūi-tio̍h chi̍t-ki ke-thúi, ū siáⁿ-mih thang
529Sio̍k tī Thian-kok ê Gín-á
530ê kò͘-sū sī án-ne: chi̍t ê tī Mama pak-tó͘ té 28 lé-pài gōa ê gín-á, chi̍t-pái tī sán-chêng kiám-cha ê sî, i-seng hoat-hiān i ū chúi
531chiâⁿ bô tùi-tâng ê sian-thian (congenital) siong-tiōng pēⁿ-chèng. Gín-á ê ē-pòaⁿ-sin kó-lêng éng-óan bô hoat-tō͘ kám-kak, ūn-tōng, bē
532ê khùn-lân, koat-tēng hòng-khì chit ê in bô lêng-le̍k io-chhī ê gín-á. In mā m̄ gōan khòaⁿ i chi̍t chhut-sì chiū bīn-tùi kan-lân iú-hān
533ê khòa-lū, khiā tī tông-chêng ê li̍p-tiûⁿ, tap-èng pang in the̍h gín-á (termination). 28 chiu tōa ê gín-á í-keng bô hoat-tō͘ ēng khau..ê
534 li̍p-tiûⁿ, tap-èng pang in the̍h gín-á (termination). 28 chiu tōa ê gín-á í-keng bô hoat-tō͘ ēng khau..ê (dilatation and curettage), á-sī chia̍h
535(intern) lóng kan-ta kî-thāi mài tī ka-kī tong-ti̍t ê sî-chūn tú tio̍h gín-á seⁿ--chhut--lâi ê hit-tia̍p. Tô-pī ê sim-thài tāi-thè chún-pī bīn
536thài tāi-thè chún-pī bīn-tùi ê thài-tō͘. In-ūi kā kòe-óng ê gín-á niû thé-tāng, sin-kôan kap thâu-ûi, chòe-āu sàng-ji̍p peng-siuⁿ sī
537chhut- sì”--lo͘h. Tùi chi̍t ê hō͘ tōa-lâng the̍h-tiāu, hòng-khì ê gín-á lâi kóng, góa iōng “chhut-sì” hêng-iông i sī chin chân-jím, ke̍k
538the̍h--chhut--lâi ê i m̄ sī í-keng sí-bông, á-sī bô ki-hōe o̍ah ê gín-á. Khòaⁿ i phah-piàⁿ teh chhóan-khùi, i ê khàu-siaⁿ ū sìⁿ-miā tui-kiû
539Chhiáⁿ sió-jî-kho i-su lâi, pún-lâi chiū tùi tong-chho͘ the̍h-gín-á ê hêng-ûi kóng bē tit kòe. Chiū sī bô ài, hòng-khì--ah chiah beh
540Koh chi̍t-pái, pē-bú kap i-seng bīn-tùi hòng-khì gín-á ê sóan-te̍k. Pē-bú iáu sī pang i kū-cho̍at in bô ài i kòe ê jîn
541 chiū hō͘ lâng soan-phòaⁿ sí-bông ê chi̍t ê sio̍k tī thian-kok ê gín-á.
542chióng bô chèng-siông ê sim-thài. Tī chhù--nih ji̍t-siông seng-o̍ah kap gín-á kóng-ōe ê sî khui-chhùi ha̍p-chhùi lóng sī Pak-kiaⁿ-gí. Che pēng
543án-ne, pē-bú-ōe sòa chiām-chiām teh siau-sit. Ū ê koh kip teh sàng gín-á khì o̍h Eng-gí. Tī Tâi-ôan, góa siūⁿ o̍h gōa-gí bô sím-mi̍h hāu
544chhùi tú ki-á kóng ōe ê chêng-kéng, khòaⁿ--khí--lâi bē-su sè-hàn gín-á teh suh gû-leng-chhùi-á ê khóan! Góa chhiâng-chāi teh siūⁿ, nā chún
545chin tâi-châi ê siok-lú, ba̍k-chi̍t-ni̍h koh piàn-sêng chin o̍ah-kut ê gín-á, thiàu khí mo͘h tī piah-piⁿ, kan-taⁿ giú--chi̍t--ē, koh peh khí lēng
546Í-chêng ê gín-á tī ji̍p-o̍h chêng, lóng sī bōe hiáu kóng Pak-kiaⁿ-gú..ê. Ū 2 hāng
547Ū chi̍t ji̍t, i ēng pòaⁿ tiám-cheng ê sî-kan kā gín-á kóng tē-ga̍k sī gōa-ni̍h-á khióng-pò͘; jiân-āu i mn̄g gín-á kóng
548kā gín-á kóng tē-ga̍k sī gōa-ni̍h-á khióng-pò͘; jiân-āu i mn̄g gín-á kóng, “ Ū sím-mi̍h lâng siūⁿ beh lo̍h tē-ga̍k? Chhiáⁿ gia̍h-chhiú.
549Sòa--lo̍h--khì, i koh ēng pòaⁿ tiám-cheng ê sî-kan kā gín-á kóng ke̍k-lo̍k sè-kài sī gōa-ni̍h-á hó, kóng liáu i koh mn̄g gín
550gín-á kóng ke̍k-lo̍k sè-kài sī gōa-ni̍h-á hó, kóng liáu i koh mn̄g gín-á, “ Ū sím-mi̍h lâng siūⁿ beh khì ke̍k-lo̍k sè-kài? Chhiáⁿ gia̍h-chhiú.
551siūⁿ beh khì ke̍k-lo̍k sè-kài? Chhiáⁿ gia̍h-chhiú.” Tāi pō͘-hūn ê gín-á lóng gia̍h-chhiú--ah, chí ū piah-kak--ni̍h chi̍t ê gín-á bô gia̍h-
552pō͘-hūn ê gín-á lóng gia̍h-chhiú--ah, chí ū piah-kak--ni̍h chi̍t ê gín-á bô gia̍h-chhiú, bīn iu-iu. Lāu-su kā i kiò--khí--lâi, mn̄g i kóng
553Gín-á ìn kóng, “Góan ma-ma kóng, pàng-o̍h liáu-āu sím-mi̍h só͘-chāi mā
554Léng-gán Khòaⁿ “E” Sî-tāi ê Gín-á
555chiū-sī in khì sat-jîn, chhin-chhiūⁿ sèⁿ-miā tī chit-tīn siàu-liân gín-á ê ba̍k-chiu--ni̍h, sī bô sím-mi̍h kè-ta̍t..ê, ē-tit-thang sûi-piān
556 Hiān-chāi ê gín-á, lán lóng chheng-ho͘ in sī “E” sî-tāi..ê, in ê siūⁿ-hoat chiân-ōe
557Lán chòe pē-bú, m̄-sī kan-ta thàn-chîⁿ hō͘ gín-á chia̍h-hó, chhēng-hó nā-tiāⁿ. Kì-jiân seⁿ..in, chiū ài ū gī-bū
558 gōa-bīn teh lōa-lōa-sô, kiám-kóng chòe pē-bú..ê, lóng m̄-chai gín-á í-keng chiah òaⁿ iáu bōe tńg--lâi, chin-chiàⁿ sī chiám-jiân hiah
559bōe tńg--lâi, chin-chiàⁿ sī chiám-jiân hiah bô êng--leh? Kiám-kóng gín-á teh chò sím-mi̍h lóng bōe kā i koan- sim?
560chi̍t chām, kap góa ê sian-siⁿ teh khai-káng, kóng tio̍h hiān-chāi ê gín-á,ū ê lóng kan-ta chai-iáⁿ beh tha̍k-chheh, m̄-chai ài o̍ah-iōng in só͘
561lâng chò ē kàu, iû-kî sī chêng-sū ê kóan-lí . Chit ê sî-tāi ê gín-á nā-sī ū put-bóan ê só͘-chāi, chiū sī ēng po̍k-le̍k lâi kái-koat
562Kî-si̍t che nā-sī beh kòai gín-á, mā bô kong-pêng. Lán tōa-lâng kiám ū chò hó ê bô͘-iūⁿ hō͘ lán
563bô kong-pêng. Lán tōa-lâng kiám ū chò hó ê bô͘-iūⁿ hō͘ lán ê gín-á khòaⁿ, lán kiám ū sî-siông hō͘ gín-á kám-kak tio̍h chhù ê un-lóan
564hó ê bô͘-iūⁿ hō͘ lán ê gín-á khòaⁿ, lán kiám ū sî-siông hō͘ gín-á kám-kak tio̍h chhù ê un-lóan, lán kiám ū kap gín-á chhin-chhiūⁿ
565sî-siông hō͘ gín-á kám-kak tio̍h chhù ê un-lóan, lán kiám ū kap gín-á chhin-chhiūⁿ pêng-iú it-poaⁿ lâi teh ko͘-thong, lán kiám ū chè-chō
566pêng-iú it-poaⁿ lâi teh ko͘-thong, lán kiám ū chè-chō ap-le̍k hō͘ gín-á, hō͘ in siūⁿ beh tô-pī, che chióng-chióng ê būn-tê, lán chò lâng
567Lán ê gín-á o̍ah tī chit ê káng-kiù bîn-chú ê sî-tāi, khiok sī m̄-chai beh hó
568sīn, in-ūi góan sī khiā tī kàu-io̍k tē-it-sòaⁿ ê lâng, ài hō͘ gín-á ū chi̍t ê hó bô͘-iūⁿ, hi-bāng in ê saⁿ ê “Q”, chòe-chió ài chò
569sio̍k, siōng bô mā ài 3-4 pah kho͘. Tùi góa chit-ê ùi ē-káng lâi ê gín-á lâi kóng, chia̍h 1-tǹg pn̄g, chîⁿ nā khai pí 100 khah ke tō chin ngāi
570iáⁿ i ē-hiáu siá i ka-kī kap góan a-pah ê miâ. Nā-sī góan chiah-ê gín-á ê miâ, i siá bē thàu. Tī hit-ê pha-hng ê nî-tāi kap sàn-hiong ê
571chia̍h chiū sǹg bē-bái! Mài kóng beh tha̍k-chheh, te̍k-pia̍t sī cha-bó͘ gín-á. Tī hit-ê lín-pē siōng tōa ê cha-po͘ lâng sè-kài, koh su-iàu ū
572láu-jī..ê. Láu-tōa..ê sī peh-kong ê. M̄-chiah góan a-kū in hiah-ê gín-á lóng kiò góan a-mah chò “jī-ko͘ ”. Tī góan gōa-kong chit-pêng, ū
573 kiò góan a-mah chò “jī-ko͘ ”. Tī góan gōa-kong chit-pêng, ū 4 ê gín-á: chi̍t-ê cha-po͘..ê kap 3 ê cha-bó͘..ê. Cha-po͘..ê sī tōa..ê. Cha
574bô ài ê ì-sù. Tiah mā sī hiat-ka̍k, bo beh ti̍h! Hôaiⁿ-ti̍t cha-bó͘ gín-á bô kè-ta̍t!
575kiaⁿ. Chàu ê kôan-tō͘ mā ū chiâⁿ pah kong-hun ê khóan. 5, 6 hòe ê gín-á-kiáⁿ, khiā tī chàu-piⁿ kin-pún khòaⁿ bē tio̍h chàu-téng ê tiáⁿ!
576 kòe-thâu, sòa phòa-pēⁿ peh bē khí--lâi! Hit-chūn pak-tó͘ té ū gín-á, chiū-sī láu-gō͘..ê Ùi-chín, ta̍k-ê lóng siūⁿ kóng bô ǹg-bāng..ah!
577ta̍k-ê lóng siūⁿ kóng bô ǹg-bāng..ah! Hit-nî góa 7 hòe. Chng-kha gín-á 7 hòe iáu-sī gōng-àⁿ-àⁿ, mā bē-hiáu thang hôan-ló. Chin chē tāi
578lâi thiaⁿ tōa-lâng kóng-khí, tāi-ke lóng pān-phôe pak-tó͘ té ê gín-á tiāⁿ-tio̍h “sa̍h”chi̍t-ē khong-khong gōng-gōng. Kiat-kó sī kiān-khong
579lo̍h-hō͘ lóng ài kiâⁿ! Chhù-lāi thâu-chhùi koh chē, góan hit-chūn gín-á ū 3 lâm 2 lú, āu--lâi koh seⁿ 2 ê cha-po͘..ê, khai-siau mā kiaⁿ..lâng.
580sio̍k-gí”, bûn-ha̍k ê pûi-té “Tâi-ôan po-koa”, bó-gí ê ni-phang “gín-á-koa”, sim-sek ê Tâi-ôan-ōe “kek-ku̍t-á-ōe”, Tâi-ôan kiat-siông-ōe
581, chhiūⁿ Babuza hit-khóan tùi chng-kha poaⁿ-khì Tâi-pak ê chháu-tē gín-á, sông-sông, khong-khong, gōng-gōng, bóng-tóng koh hòng-tōng, tha̍k
582 chiàⁿ-pêng mā ē-sái khǹg tò-pêng, tùi chi̍t-ê 10 thóng hòe ê gín-á-phí, ū châi-tiāu pá-ak jōa chē? Só͘-í sui-jiân Babuza tha̍k 5 nî
583 chho͘-tiong? Hó-ka-chài, chit-ê Babuza koh chiám-jiân-á ū cha-bó͘ gín-á iân, in pan ê cha-bó͘ tông-o̍h lóng chū-tōng cháu-lâi kā tàu saⁿ
584á, po̍ah phé-sî, phah chiáu-á, tèng tang tèng sai... Hit-tang-chūn gín-á-lâng ê pō͘-sò͘ lóng-chóng mā chiah hiah-ê nā-tiāⁿ! Kán-tan láu
585 chú-ji̍t-o̍h ke chin khùiⁿ-o̍ah. M̄-bián chhin-chhiūⁿ í-gōa hiah-ê gín-á, hō͘ lāu-su kà kah khì-sin ló͘-miā. Bô tiuⁿ-tî góa sòa ē-hiáu
586ha̍k-seng tòa āu-bīn chhī-bú chhī-chhuh kóng, “Heh! Hit-ê kâu-sí-gín-á m̄ chiâⁿ-kâu, hiah gâu tha̍k Eng-gí ê chheh.” Góa tī sim-lāi ìn i
587chèng-sek ê Ji̍t-bûn á-sī Hôa-gí kàu-io̍k. Tī chhân-chng cha-bó͘ gín-á bô siū kàu-io̍k ê ki-hōe. Chò-kang ū hūn, tha̍k-chheh bô hūn. Só͘
588bûn ê phoe? Góa kā ìn kóng, chin sit-lé góan lāu-bú chò cha-bó͘ gín-á ê sî bô ki-hōe khì ha̍k-hāu o̍h Ji̍t-gí á-sī Hôa-gí. I chí-ū
589 sī Tân--ka ê tōa cha-bó͘ sun, iā sī hit-chūn chhù--ni̍h î-it ê gín-á kiáⁿ. Góa koh seⁿ-chò kó͘-chui tit lâng thiàⁿ, chhù--ni̍h tāi-ke sioh
590án-ne kā góa pàng--leh, ka-kī lâi lī-khui. Chiah 3 hòe gōa ê iù gín-á iáu gōng-gōng, sím-mi̍h lóng m̄-bat, A-bú lī-khui hit-kang sī sím
591bô hiaⁿ-tī-chí-mōe ê góa khòaⁿ tio̍h iù-tī-hn̂g ū hiah-ni̍h chē gín-á-phōaⁿ, sim lāi chin hoaⁿ-hí. Chiū án-ne, góa ta̍k-kang hâ hit-tiâu
592góan chhiùⁿ-koa, thiàu-bú, ōe-tô͘, koh ū tiám-sim thang chia̍h, ū gín-á-phōaⁿ thang sńg, hō͘ góa kám-kak tha̍k iù-tī-hn̂g chin chhù-bī koh
593Hit-tang-chūn góa èng-kai sǹg sī chi̍t ê bô-hôan bô-ló ê hó-miā gín-á!
594m̄-kú hit chūn, chhù--ni̍h bô chit khóan chhù-bī koh chhái-sek ê gín-á-chheh thang khòaⁿ, só͘-í góa ta̍k kang khut tī lâu-thui thâu piàⁿ-
595 M̄-kú ang-á-chheh khòaⁿ kú mā ē ià-siān, chín-só͘--ni̍h koh bô gín-á phōaⁿ hó sńg, góa tio̍h khai-sí kám-kak ū tām-po̍h-á bô-liâu. Góa
596Tī góa ê ìn-sióng--ni̍h, chò gín-á ê sî, A-bú chhin-chhiūⁿ m̄-bat khan-kòe góa ê chhiú, tùi góa chin
597 sī chi̍t ê ko͘-jî, sī chi̍t ê bô pē-bú thiàⁿ-sioh ê pháiⁿ-miā gín-á.
598 kú tio̍h in-ūi A-bú koh kè--lâng lâi phò-chhùi. Góa sûn-chin ê gín-á sî-tāi, mā tòe teh thê-chá lâi kiat-sok. Tī góa sió-ha̍k 6 nî-á
599 ka-sè bē bái, khì kah-ì tio̍h hit 3 ê seⁿ-chò pe̍h-bah koh súi ê gín-á(che sī A-bú āu--lâi chhin-chhùi tùi góa kóng..ê), chiū tap-èng
600kám-kak ì-gōa, mā bô kî-thāi i ē chhut-hiān. Tī góa iù-chíⁿ ê gín-á sî-tāi, i chóng-sī khiàm-se̍k ê sî-chūn khah chē. M̄-kú A-bú sui
6017 go̍eh 28 hit-àm, Tâi-pak hiah-ê gín-á lâi lán chia. Hit-àm góa chài in tńg--khì. Góa khòaⁿ-tio̍h lí bô
602lóng sī chôan thûi-á ê cha-po͘ pan, m̄ chai beh án-chóaⁿ kap cha-bó͘ gín-á tàu-tīn, sim-lāi kám-kak in sī chiok kî-kòai ê tōng-bu̍t. Lēng-gōa
603tiāⁿ-tio̍h ê chhit-thô kiáⁿ, chóan-tńg chò kut-la̍t, hiòng-siōng ê gín-á. Pún-té hō͘ pē-bú hôan-ló, ha̍k-hāu lāu-su chhau-sim, sêng-chek
604-tng thôan-thóng sòa-chiap ê tāng-tàⁿ. Khòaⁿ-tio̍h sin-piⁿ sè-hàn gín-á teh hai-hai-chhiò, teh phiàng-phiàng-háu, iā kám-kak ka-kī khiā--chhut
605 chi̍t-ê kiat-lūn, nā-sī tng lán ê tì-sek-hūn-chú kap tha̍k-chheh gín-á, lóng ē-hiáu "chhùi kóng pē-bú-ōe, chhiú siá Tâi-ôan-bûn" ê
606ôan-lâng" hāu-kó siōng kài chán. Lūn-chin kóng, 6-nî ê kâu-sí gín-á bat sím-mi̍h, ka-kī ê sèng-tē iû-koh chhóng-pōng, phî-khì iáu bô
607khòaⁿ sím-mi̍h lâng that khah kôan. Tī 2-lâu téng koh ū cha-bó͘-pan ê gín-á-ché teh hoah-hiàm ka-iû. Kiàn-pái lóng-sī góan-pan teh chhut-thâu
608-pái lóng-sī góan-pan teh chhut-thâu, put-sî ē chiap-tio̍h cha-bó͘ gín-á lôan-bō͘ ê chêng-phoe. Tùi 10-thóng hòe ê sè-hàn gín-á, sè-kài
609cha-bó͘ gín-á lôan-bō͘ ê chêng-phoe. Tùi 10-thóng hòe ê sè-hàn gín-á, sè-kài bô koh ū khah kiau-ngō͘ chit-chân ê tāi-chì--lah.
610tông-o̍h A-chhòng khì "double dates". Tùi-hong sī 2-ê 6-nî 7-pan ê gín-á-ché, sîn-kôan 165, seⁿ-chò iau-kiau pá-chúi. Kóng--khí--lâi mā hó
611tio̍h kōaⁿ chheh-pau beh tńg--khì. Lāu-su kiaⁿ 1-tiô, siūⁿ-kóng chit-ê gín-á m̄-siū-kà, beh kā i tia̍p. Go͘-suh kóng góa sǹg--chhut--lâi..ah, lí
612Tah 1-ê gín-á khah khiáu ê ì-sù chiū-sī kóng i o̍h mi̍h-kiāⁿ khah kín, tāi-chì
613kín, tāi-chì pí-kàu kì khah ē-tiâu. Án-ne kóng, chit-ê kâu-sí-gín-á chiū-sī khò i ê thâu-khak té só͘ o̍h ê mi̍h-kiāⁿ.
614tan-jī. Tān-sī pō͘-siú tùi tú khai-sí tha̍k-chheh, o̍h mi̍h-kiāⁿ ê gín-á-lâng lâi-kóng, bô chhiūⁿ chit 36-jī jī-bó chiah chió, chiah kín
615Lí khòaⁿ gín-á-lâng khì Hàn-jī ê tô͘-su-kóan, kan-ta péng index, kan-ta at chhiú
616tūi chiàm-ūi, kan-ta sī khòaⁿ ka-kī ê chheh, á-sī khòaⁿ cha-bó͘-gín-á niā-tiāⁿ; bē-hiáu chhōe chheh.
617Beh kà gín-á bat-jī, sú-iōng TOJ. In-ūi chin tú-hó, che sī chá-chêng Pe̍h-lâng
618-chêng Pe̍h-lâng lâu hō͘ Tâi-ôan-lâng ē-tàng sorting ê bûn-jī. Gín-á tōa-hàn í-āu, kán-tan ê Hàn-jī bóng o̍h. Khò í-keng ū hó ki-chhó͘
619kiáⁿ-sun ē-tàng 1-sin phāiⁿ 3-lia̍p a-tah-mah. Phó͘-thong m̄-bat TOJ ê gín-á, chí-ū instant ē-tàng sú-iōng 1-lia̍p thian-jiân ê thâu-khak. Tān
620khò Hàn-jī tio̍h ē chin-chiàⁿ ū sêng-chiū..ê? Kiàn-gī tāi-ke, tī gín-á sè-hàn ê sî-chūn, iōng TOJ kà bó-gí.(beh iōng POJ kà Hôa-gí,
621miâ-sû hit-khóan pān-hoat mā ē-thong). TOJ kap bó-gí sī Tâi-ôan gín-á ha̍k-si̍p gōa-bûn siōng hó ê ki-chhó͘.
622mā sī góa siōng-kài-chán ê ló-su. Taⁿ chit-má góa í-keng sī 3 ê gín-á ê lāu-pē--ah, thian-hā pē-bú-sim, tng kiàn-nā khòaⁿ-tio̍h gín-á
623gín-á ê lāu-pē--ah, thian-hā pē-bú-sim, tng kiàn-nā khòaⁿ-tio̍h gín-á ê sî, to ē khì siūⁿ tio̍h a-pah, kah ná sī chiok sêng a-pah tī thiⁿ
624sêng a-pah tī thiⁿ-téng teh khòaⁿ--góa sio-siâng. Kiám-chhái kóng gín-á sī chi̍t-bīn su-chhin-kiàⁿ, tùi kiàⁿ lāi-té só͘ khòaⁿ--tio̍h..ê
625góan chhù-piⁿ pha̍k tang-hún, sì-piⁿ lóng iáu-sī chhân. Gún chia-ê gín-á, tiāⁿ-tiāⁿ tī bóe-àm-á-sî, kang-lâng siu pha̍k ta ê tang-hún liáu
626ê lâng ùi Soaⁿ-tang lâi Tâi-ôan ê sî, sī 1-ê 10-thóng-hòe-á ê gín-á-peng, bô pē bô bó, bô ka-cho̍ah mā bô sat-bó. Tī kun-tiong lāi-té
627kè-sio̍k teh chò tang-hún, pha̍k tang-hún, it-ti̍t kàu ka-kī ê 4-ê gín-á lóng tāi-ha̍k pit-gia̍p, bô lâng beh chiap i ê sū-gia̍p chiah chiong
628ūn, tī Hoa-lian chhī-khu chhē-tio̍h thâu-lō͘, ùi Tâi-pak kè--lâi, gín-á 1-ê 1-ê chhut-sì, lâi chiâ ê thâu-chêng 3-tang, góa ōaⁿ 5-ê thâu
629Chhin-chhiūⁿ 1-ê chhù-lāi lāu-pē-bú kā in ê gín-á hō miâ ê sî, múi 1-ê gín-á lóng bô kāng miâ, sī sím-mi̍h tō
630 1-ê chhù-lāi lāu-pē-bú kā in ê gín-á hō miâ ê sî, múi 1-ê gín-á lóng bô kāng miâ, sī sím-mi̍h tō-lí neh? Só͘-ū ê gín-á lóng
631múi 1-ê gín-á lóng bô kāng miâ, sī sím-mi̍h tō-lí neh? Só͘-ū ê gín-á lóng kāng miâ, kiám m̄-sī khah hong-piān neh? Chia̍h pn̄g ê sî hoah
632Chi̍t ê kok-sió ê gín-á
633Phâng lâi hō͘ chit-ê êng-ióng put-liông ê gín-á
634Chit-è sán pi-pa ê gín-á
635Chit-ê sàn phí-phí ê gín-á
636Sim-lêng sàn-hiong ê Tâi-ôan gín-á ah
637Sim-lêng êng-ióng put-liông ê Tâi-ôan gín-á ah
638Pāng-kiû-tiûⁿ gín-á teh hoah-hiu
639Pō͘-tō chi̍t ê sè-hàn gín-á
640Lâng sán kah chhin-chhiūⁿ Hui-chiu êng-ióng put-liông ê gín-á
641Kā a-pah kóng i chhù-ni̍h nn̄g ê sè-hàn gín-á
642Che-sī tē saⁿ ê gōa-lô cha-bó͘-gín-á
643Āu-lâi, góa chham múi chi̍t ê kiò góa “siâu chê” ê gín-á
644【Note:Góa bat tī chhù--nih kò͘ gín-á,iā bat chhut-gōa siōng-pan。kî-si̍t gín-á iáu sè-hàn ê sî,ka-têng
645Góa bat tī chhù--nih kò͘ gín-á,iā bat chhut-gōa siōng-pan。kî-si̍t gín-á iáu sè-hàn ê sî,ka-têng chú-hū pēng bô pí chit-gia̍p hū-lú khah
646Kng-thâu ê cha-po͘-gín-á
647Tn̂g-thâu-chang ê cha-bó͘-gín-á
648Chhiah-kha ê gín-á
649Chháu-tē-gín-á ê piau-chì
650Gín-á ia̍h bô êng
651Gín-á hun nn̄g kok
652Gín-á chi̍t-tui
653Tōa-sè-hàn gín-á
654Cha-po͘ gín-á
655Cha-bo͘ gín-á
656Ài khòaⁿ Chheng-liâng ê cha-bó͘-gín-á
657Gín-á ê khàu-siaⁿ
658Lāu-lâng gín-á
659Ha̍k-seng-gín-á phāiⁿ chheh-pau
660Gín-á chiàu-siông tha̍k-chheh
661Gín-á leh siōng-khò
662Khòaⁿ Tâi-ôan gín-á ê chheh-pau ba̍k-kiàⁿ
663Ōe chi̍t-ê Tâi-ôan ê gín-á-hiaⁿ
664Sè-hàn gín-á chiok hó-khùn
665Chun-tiōng gín-á sêng-tióng ê kôan-lī
666Chek-sî khui-chhùi, Gín-á bô-tī ;
667Kiám-chhat-koaⁿ: Chia ê gín-á chôan- pō͘ lóng-sī o̍h chi̍t-kî Hôa-gí
668Tì-sú gín-á thé-chit sek-èng put-liông
669Gôan-kò piān-hō͘ lu̍t-su: Tâi-ôan gín-á èng-tong chia̍h in ka-ki ê bûn-hòa bó-leng
670Chhoe-kà gín-á ê bīn sìm-á-sìm,
6715. gín-á: 孩子 child. sìm: 顫微微 spring [up and down].
672Bāng kìⁿ io gín-á ōe chiâⁿ-lâng.
673Châ-àm chhōa gín-á khì biō-tiâⁿ,
674sì-kòe khì kho͘ gín-á lâi,
675sòa chiong gín-á siàn hō͘ háu.
676Gín-á tio̍h kiaⁿ ti̍t-ti̍t-cháu,
677Gín-á chhiú pí Khu Bóng-sià,
678gín-á khòaⁿ-tho̍h chin ài tòe,
679 Gín-á sòe-hàn tio̍h lâng khòaⁿ,
680 Ko͘-jî-īⁿ lāi gín-á-hiaⁿ,
681sè-hàn gín-á khiâ-chhia、phah-kiû 、chiáu- sio-lia̍h
682sè-hàn gín-á chò snow man 、 tobogganing,gêng-chiap pe̍h-sek sèng-tàn
683tbts-112-Charles hô e c-b-gín-á
684Chi̍t-ê châ-bó͘ gín-á tòa lâi
685Kiô-téng cha-bó͘ gín-á hi-hi-chhiò
686Gín-á chhiú khan chhiú,
687khòai-lo̍k gín-á-sî。
688228 kì-liām pi--Hō͘ Gín-á ê si
6892. Góa bat kap gín-á chòe-hóe tī Washington D.C. ê Lincoln Memorial Monument thâu-
690Tòa hō͘ góa bô lāu-pē ê gín-á-sî,
691m̄-káⁿ hôe-sióng ê gín-á-sî,
692Gín-á ài góa chia̍p-chia̍p kap in chòe-hóe.
693Gín-á tī hong-thai-mî chá-sán chhut-sì.
694Gín-á móa-go̍eh chiū sàng hō͘ lâng chhī.
695Gín-á sī góa ài pōe ê si̍p-jī-kè,
696ū chi̍t-ji̍t gín-á mn̄g góa:
697Cha-bó͘-kiáⁿ tōa-hàn, bô su hō͘ ta-po͘ gín-á,
698Chhù--ni ê gín-á kám ū tiām-tiām tōa
699Chhiūⁿ 1-ê siū-tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ ê gín-á,
700Gín-á-sî kòe Tiong-chhiu,
701Kiān-khong ê gín-á
702Lí sī kiān-khong ê gín-á
703Gín-á ê sin-khu m̄ sī thih phah--ê
704Tān-sī gín-á ǹg-bāng ê gán-sîn
705Tōa-lâng Gín-á-si
706gín-á í-chêng ēng kàu-tiâu
707Chá-chêng kà gín-á ēng tîn-tiâu
708Gín-á tòng-chò lí sī teh khàu-iau
709Gín-á hoaⁿ-hí cháu kòa thiàu
710Bô tîn-tiâu, gín-á lú lâi lú koai-khiáu.
711Giú hō͘ sí-gín-á theⁿ
712Chhiam-miâ chhìn-chhái gín-á sōan-jiō
713Gín-á bô chi-phiò
714Sio-chio khì phah chi̍t ê m̄-chiâⁿ gín-á
715Chhùi khui-khui beh chia̍h gín-á-pó͘
716Gín-á mā ē-tàng khiām chin chē chîⁿ
717Hó-miā ê Gín-á-sî
718Hô-piⁿ ê lâng ū A-pa ū A-bú chhōa gín-á chò-hóe lâi
719Hî-á gín-á saⁿ-kha-hoe-thiàu(chù).
720chin hó-ì, tah-èng beh thè i siat-hoat. In-ūi in khòaⁿ chit ê cha-bó͘ gín-á seⁿ chò súi, koai koh léng-lī, jîn-jiá gâu tha̍k-chheh. Lé-pài-ji̍t
721chheh, i bô sím-mi̍h ài tha̍k, ài thit-thô, m̄ chiàu o̍h-kui, ài kap gín-á sio-phah. Thiⁿ bē kng, chiū cháu-khì thit-thô. Ū-sî kiaⁿ-liáu khùn
722Téng chiuⁿ ū kóng-khí Lô-pek chin gâu siû, i chòe gín-á ê sî, in sió-tī khì sóe-e̍k, hiám-hiám beh tîm--lo̍h-khì, chi̍t-
723Kàu ji̍t-tàu ê sî, ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê gín-á po̍ah-lo̍h hái, tit-beh tîm--lo̍h-khì,
724 bōe chìn, chiū ū nn̄g-chiah chûn beh khì kiù in, kiù-tio̍h hit ê gín-á, i hō͘ lâu koah--khì.
725 khì ê sî-ji̍t kap in-toaⁿ. Sian-siⁿ hôe-phoe kóng, Chi̍t-ê cha-bó͘-gín-á chin-khó-chhú, nā ē-chiâⁿ, put-chí ē chò lí ê pang-chān. Khó-sioh
726soaⁿ--nih. 10 kang ài £ 400khou, beh hō͘ in gín-á khì ê sī-tōa-lâng tī 2 go̍eh 25 chìn-chêng ài kā chîⁿ kau hō͘
727góa siūⁿ m̄-sī án-ne. ” Hūi-chin sī khiáu koh kian-kiông ê cha-bó͘ gín-á, tha̍k-chheh, ūn-tōng lóng chin gâu. M̄-koh i m̄-bat khì sńg-seh, in
728 ná chiah hó-ūn, bóe-á ū hó khang-khòe, sù-sī ê chhù, kah hō͘ gín-á in beh ti̍h ê mi̍h-kiāⁿ, ûi-it hi-bāng--ē sī in bó͘ ē-tàng o̍ah--
729kòe. In-ūi i m̄-bat chhiáⁿ jīn-hô lâng khì in khah-chá ê kong-ú, gín-á ê pêng-iú mā m̄-bat lâi chia chia̍h-pn̄g. Sin-chhù sī lōan chhau-
730kang ê khì-hun ke chin hó, Lē-bí m̄-chai beh án-choaⁿ sái, m̄-chiah gín-á ài kà--i, chiàu gín-á kà--i ê khì sái, kám-kak chin hoaⁿ-hí, Bûn
731, Lē-bí m̄-chai beh án-choaⁿ sái, m̄-chiah gín-á ài kà--i, chiàu gín-á kà--i ê khì sái, kám-kak chin hoaⁿ-hí, Bûn-hiàn chē tī chûn ê
732kak in kiáⁿ chin iāng, jīn-ūi in mā hō͘ i chin hiau-pai, Lē-bí kah gín-á thâu pái chò-hóe teh chhiò, Bûn-hiàn khòaⁿ--tio̍h chhiò hai-hai.
733 sī chit-tīn hái-káu ê ka-têng, hái-káu-bó ta̍k nî lâi chia seⁿ gín-á. ”
734khui niau-chhí, khì siūⁿ tio̍h hit lé-pài ê e-po͘ in kah Bûn-hiàn ê gín-á, tī nâ koh chheng ê hái--nih sái-chûn. Kóng,“ Bûn-hiàn chia ê hùi
735káu, tiò-hî ê lâng, tī hái-kiⁿ chhit-thô kah siû-chúi ê sè-hàn gín-á, chiah kóng,“Lán it-tēng ài chng. ”
736góa lâi kóng, ū sî sī khùn-lân, hiān-chāi, Hūi-chin sī cha-bó͘-gín-á, bô lāu-bú kah i tâm-lūn, góa tiāⁿ-tiāⁿ m̄-chai beh kóng siáⁿ ?
737kóng sī siuⁿ lāu, koh bē-sái kìⁿ--i, siūⁿ kóng góa iáu sī cha-bó͘ gín-á-iⁿ, góa 18 hòe--ah, góa beh kè! ”
738khah hó. Hō͘ góa kám-kak ka-tī ê tiōng-iàu, sī tōa-lâng m̄-sī gín-á, góa mā kìⁿ-kòe in pē-bú, in mā chin kah-ì góa, taⁿ gún pa-á...
739bó͘, it-tēng chin kan-khó͘, hiān-chhú-sî Bûn-hiàn siōng su-iàu kah gín-á tiāⁿ-tiāⁿ khai-káng, m̄-koh in bô.
740jōa pi-chhám. Hit sî-chūn bô thâu-lō͘, bô chîⁿ bé hó mi̍h hō͘ gín-á, m̄-koh tiāⁿ-tiāⁿ kah gín-á khai-káng. Chit chūn sī hó-gia̍h-lâng
741bô thâu-lō͘, bô chîⁿ bé hó mi̍h hō͘ gín-á, m̄-koh tiāⁿ-tiāⁿ kah gín-á khai-káng. Chit chūn sī hó-gia̍h-lâng, ū sêng-chiū, m̄-koh gín-á
742gín-á khai-káng. Chit chūn sī hó-gia̍h-lâng, ū sêng-chiū, m̄-koh gín-á soah bô ài kah i kóng-ōe.
743hiàn kóng,“ Chhiⁿ-ḿ, góa kā lí tò chi̍t pōe liâng-chúi, ūi-tio̍h gín-á ê chiong-lâi lán ài lim, ǹg-bāng in ē-tàng bí-bóan. ”
744Kóng kàu chia in bô koh-chài hoaⁿ-hí tâm-lūn gín-á ê tāi-chì. In piān-lūn kui ē-po͘, Bûn-hiàn chá tō chai in ē ū
745seng-o̍ah, in kám ē-tàng the̍h hái-káu-kiáⁿ ê siòng-phìⁿ hō͘ in ê gín-á chia̍h--leh? ”
746chhut mn̂g chìn-chêng khòaⁿ Bûn-hiàn chi̍t khùn, kóng,“ Pâ--á ah nā gín-á tī hô--nih sńg--leh? Nā in khì chia̍h tio̍h hô ê chúi--leh? Ah nā
747ē khì lim hô-chúi gûi-hiám ê pō͘-hūn. Góa mā kóng--kòe, tùi gín-á bô gûi-hiám. ”
748Chit ê lâng hoah kóng,“Kiù-lâng-- ò͘! Hit ê cha-bó͘ gín-á teh-beh im--sí--ah! ”
749Liông-kian khai-sí iōng sí-gín-á-the ê hong-sek thoa Hūi-chin, thoa tùi hōaⁿ-piⁿ ê chhiū-á khì, múi
750sian-siⁿ, lín cha-bó͘-kiáⁿ an-chôan ah, in ang kiù--i, mā bô sit-khì gín-á, m̄-koh lim chin chē hô-chúi, hô-chúi mā tī kang-tiûⁿ ê piⁿ-á, lí
751tōa-siaⁿ hoah kóng,“Tio̍h! Tio̍h! Tio̍h! Tong-jiân góa hôan-ló chit ê gín-á, i kāng-khóan sī gûi-hiám, chit-má hō͘ góa cháu. ”
752Hūi-chin liam-mi beh seⁿ--lò͘, Bûn-hiàn bé chin chē gín-á-saⁿ hō͘ i, pâng-keng lóng-sī gín-á-saⁿ---ū gōa-saⁿ kah khò͘, hún
753seⁿ--lò͘, Bûn-hiàn bé chin chē gín-á-saⁿ hō͘ i, pâng-keng lóng-sī gín-á-saⁿ---ū gōa-saⁿ kah khò͘, hún-âng-sek sī hō͘ cha-bó͘ gín-á, nâ-
754lóng-sī gín-á-saⁿ---ū gōa-saⁿ kah khò͘, hún-âng-sek sī hō͘ cha-bó͘ gín-á, nâ-sek sī hō͘ cha-po͘ gín-á, mā ū sè-hāng, nńg-nńg ê chhit-thô
755kah khò͘, hún-âng-sek sī hō͘ cha-bó͘ gín-á, nâ-sek sī hō͘ cha-po͘ gín-á, mā ū sè-hāng, nńg-nńg ê chhit-thô-mi̍h ū nâ-sek chhim ba̍k-chiu
756sî ē khì khòaⁿ, ji̍t--sî tian-tó bô ài khòaⁿ, in lóng sī iú-koan gín-á chhut-sì chêng ê tāi-chì kah ē jiám--tio̍h ê pēⁿ, Bûn-hiàn bô
757 chái-khí, hō͘-sū kóng Hūi-chin ū tī hia, jî-chhiáⁿ, tng teh seⁿ gín-á. Tī chêng 4 tiám-cheng, ū nn̄g tiám-cheng Bûn-hiàn chē tī tiān-
758 hō͘-sū léng-tām ê siaⁿ chai-iáⁿ siau-sit, ài chhin-sin khì khòaⁿ gín-á.
759In-ūi lán bô hoat-tō͘ tû-tiāu chit-ê ài jiá mâ-hôan ê m̄-chiâⁿ gín-á, lán ài saⁿ-kap chò-hóe lâi khí-chō chi̍t-chiah tōa-chiah-chûn, lâi
760“Lí tang-sî piàn-chò chi̍t-ê siòng-miā-sian-á? M̄-chiâⁿ gín-á!” Kama-kahi chhiò-chhiò teh kóng: “Ká-sú chin-chiàⁿ ū chit-khóan ê
761Aukele thiaⁿ-tio̍h chit-ê siau-sit sī chiok hoaⁿ-hí--ê.“Cha-po͘ gín-á?” I teh mn̄g.
762“Mā-sī ē-sái án-ne kóng--chit.” Aukele hôe-tap: “Nā kóng khí gín-á tō koh hō͘ góa siūⁿ-tio̍h góa a-hiaⁿ Iku kap siàu-liân ê ti̍t-á “
7634. Chhī Iûⁿ-á ê Gín-á
764Ū chi̍t-ê chhī-iûⁿ ê gín-á kā i ê iûⁿ-á kóaⁿ kàu soaⁿ-kha ê chhiū-nâ khì chia̍h chháu. I
765sûi chông--chhut--lâi; ū--ê chin kín chiū cháu kàu i hia. Chit-ê gín-á kám-kak án-ne si̍t-chāi ū-kàu sim-sek. Kòe bô kúi-ji̍t, i chiū koh
766khóan cháu-chut-lâi beh kā i tàu-saⁿ-kāng. Tāi-ke hoat-hiān chit-ê gín-á iū-koh teh kóng pe̍h-chha̍t, lóng chin siū-khì.
767chhiū-nâ lāi chiâⁿ-si̍t chhut-hiān chi̍t-chiah tōa iá-lông. Chit-ê gín-á khai-sí kín-tiuⁿ, hôan-ló i ê iûⁿ-á. Chit-pái i tong-jiân pí í
768kú, hia-ê í-keng hō͘ i phiàn kòe 2 pái ê lâng, siūⁿ kóng chit-ê gín-á iū-koh teh chhòng-tī--lâng lah! Bô pòaⁿ-ê lâng beh chhap--i. Só͘
769Tng chit-ê gín-á teh òan-thàn bô lâng tàu-saⁿ-kāng ê sî, chng--ni̍h ê tióng-pòe
770lâng ah, lín kiáⁿ kóng--ê bô m̄-tio̍h! Siōng-tè kóng, ‘Kàu-ióng gín-á tio̍h ēng ha̍p-gî ê hoat, án-ne kàu-lāu iā bē oai-chho̍ah.’ ”
771“Tiām--khì,” chi̍t-ê Ni-bú kā chē tī i ê kha-thâu-u ê gín-á án-ne kóng. “Lí nā koh háu, góa chiū kā lí tàn hō͘ iá-lông chia̍h!
772Góa kin-á-ji̍t ê ūn-khì chin hó!” I án-ne siūⁿ, “Bô-jōa-kú hit-ê gín-á it-tēng ē koh khàu, án-ne góa chiū ū gín-á bah thang chiah lah! Góa
773, “Bô-jōa-kú hit-ê gín-á it-tēng ē koh khàu, án-ne góa chiū ū gín-á bah thang chiah lah! Góa í-keng chin kú bô chia̍h-tio̍h chiah-ni̍h hó
774gín-á koh khai-sí khàu, iá-lông chiū óa-lâi thang-á-kháu, lia̍h Ni-bú
77526. Bē Gû-leng ê Cha-bó͘ Gín-á
776Patty sī bē gû-leng ê châ-bó͘-gín-á, i thâu-khak téng giâ chi̍t-tháng gû-leng beh khì chhī-á. I ná kiâⁿ
777“Ah, gōng gín-á,” a-bú ná kā an-ùi, ná kā thiah-bêng, “Ke-á-kiáⁿ iáu-bōe pū--chhut
778--chi̍t--ē. Jupiter kā chi̍t-chiah Niau-á piàn-chò chi̍t-ê cha-bó͘-gín-á, an-pâi i khì kap chi̍t-ê siàu-liân-ke kiat-hun.
779“Gōng gín-á, góa kóng hō͘ lí thiaⁿ. He sī Ông--sian--seⁿ ê gû-káng. I mā bô
780mn̂g chiū kā chôa khǹg tī hang-lô͘ ê thâu-chêng, kā haNh-sio. I ê gín-á lóng lâi ûi tī piⁿ--á khòaⁿ. Chôa bān-bān-á koh o̍ah--khí--lâi.
781ûi tī piⁿ--á khòaⁿ. Chôa bān-bān-á koh o̍ah--khí--lâi. Chi̍t-ê gín-á àⁿ lo̍h-khì chhun-chhiú kā bong, chôa soah giâ-thâu iōng i ê chiam
782lâi kóng, chi̍n-chiàⁿ sī hó-sim hō͘ lûi chim. I hó-sim kiù chôa, gín-á sòa hiám hō͘ chôa kā--sí. Tùi chôa lâi kóng, tú chheng-chhéⁿ
783chhek-tō. I-ê chó͘-chiūⁿ sī chhiⁿ-hoan, ke̍k-iá, ē chia̍h lâng. I gín-á ê sî hō͘ lâng lia̍h, khì hái-piⁿ, bē chò lô͘-châi; ū bē kòe kúi
784chhù lóng ū hū-jîn chú-lí, nā chhng ji̍p-khì i lāi-bīn, chiong i-ê gín-á chiàⁿ-chhiú ne̍h tò-chhiú tēⁿ, khiú ân m̄-sái pàng-lēng. I chiū
785kàu chi̍t-keng chhù ê mn̂g-kháu. Hut-jiân-kan thiaⁿ-kìⁿ lāi-bīn ê gín-á teh háu, àm-chēⁿ kia̍h-ba̍k thau-khòan
786hoaⁿ-hí kóng, kin-á-ji̍t thang tek-ì hoat-châi--liáu. Sûi-sî chiong gín-á chiàⁿ-chhiú ne̍h tò-chhiú tēⁿ, khiú-la̍k nn̄g piàn, chek-sî ba̍k-chiu
787siang-chhiú bán-me, chhùi-khí kā-ân, liān háu to bē háu. Chit-ê gín-á ê lāu-pē miâ-kiò Biáu-sī-kúi, in-ūi i pêng-sò͘ kài m̄-sìn siâ
788kài m̄-sìn siâ-kúi. Chi̍t-sî chhut-mn̂g liâm-piⁿ tò-lâi, khòaⁿ-kìⁿ gín-á chit-hō khóan, chiū chiong kúi tōa mē chi̍t tiûⁿ, koh khì-pûn-pûn
789chhut hia ê ōe. Nā-sī Siōng-tè ēng chit ê gín-á ê ōe hō͘ Gūi Lô-iâ ê sim bān-bān chhéⁿ-gō͘. Bí-lē lâi ê sî
790sī i-seng m̄ chún i. kóng,Kài iàu-kín tio̍h an-chēng, bē kham tit gín-á chhá, thèng-hāu Lāu-iâ khah hó chiah thang ji̍p khì.
791 mah?” Sim-koaⁿ chhì-chha̍k chi̍t ē, kín-kín khí-lâi siūⁿ, Chit ê gín-á ê chhùi m̄ chún góa
792Siá án-ni, thiaⁿ Chin-chu chhiò chi̍t-ē, o̍at-thâu khòaⁿ gín-á hiám-hiám po̍ah --lo̍h--khì. A-kong khí-lâi, chhiú-ni̍h the̍h phoe,
793kóng,“M̄-thang án-ni! Lí kiám m̄-chai chóa bē-chia̍h-tit? Hāi--lah! Gín-á bē-hiáu thiaⁿ. Lāu-bó àn-cháiⁿ-iūⁿ bô tńg-lâi? Góa káⁿ tio̍h
794kiò kóng, Hí-ah, góa chin iau, thang pû tām-po̍h ám-môai hō͘ góa. Gín-á ìn kóng, A-pa, góa pû hó lah; chiū té tī óaⁿ-ni̍h phâng kàu bîn
795phiⁿ. Góa ū nn̄g hāng ê in-toaⁿ. Thâu chi̍t hāng, chit ê 15 hè ê gín-á chì-gōan chi̍t-sì-lâng beh chòe Iâ-so͘ ê peng, góa ǹg-bāng lí siū
796si̍t-chāi chin gâu ēng siàu-liân ê lâng. Ui-liâm sī So͘-kek-lân ê gín-á, i 15 hè put-chí tōa-hàn, seng-khu sán-sán, só͘-í i ê ha̍k-seng phōaⁿ
797 tit-tio̍h ê sî chiū tò-tńg lâi kā lí kóng. Só͘-í chit nn̄g ê gín-á saⁿ pun-khui, chi̍t lâng chi̍t pêng tiàm hô-kîⁿ kiâⁿ khí kiâⁿ lo̍h.
798Gín-á kap Chiáu
799Só͘-í in chiū khí-sin, gín-á ná cháu ná thiàu, lāu-bú iā chhun kha ti̍t-ti̍t chìn-chêng, tì-kàu
800 cháu ná thiàu, lāu-bú iā chhun kha ti̍t-ti̍t chìn-chêng, tì-kàu gín-á liâm-piⁿ bōe kì-tit i sī pái-kha.
801Gín-á chìn-chêng kiâⁿ, chiū khòaⁿ-kìⁿ tī i bīn-chêng chi̍t chiah pe̍h-bé
802Gín-á chiū cháu óa khì bé-chhia piⁿ-á mn̄g i, kóng,“Lí sī thiⁿ-sài á
803Kùi hū-jîn bô beh ìn i, kan-taⁿ lia̍h gín-á kim-kim siòng: āu--lâi kā sái-chhia--ê kóng chi̍t kù ōe, iā bé-
804Thô͘-hún eng-ji̍p gín-á ê ba̍k-chiu kap chhùi, hāi i khùi kàu beh cho̍at--khì. I siūⁿ beh chhóan
805Gín-á chiah kóng,“Hit ê tek-khak m̄-sī thiⁿ-sài!”Lāu-bú ìn kóng, “Bián
806Hit ê gín-á chòe i koh chìn-chêng khì, tī lō͘-piⁿ thiàu-lâi thiàu-khì, ti̍t-
807cháu; iā i ê lāu-bú chīn só͘ ōe, ti̍t-ti̍t tè i kiâⁿ. Bô jōa-kú, gín-á tú-tio̍h chi̍t ê tē-it súi ê cha-bó͘ gín-á, chhēng kàu pe̍h-lia̍k
808i kiâⁿ. Bô jōa-kú, gín-á tú-tio̍h chi̍t ê tē-it súi ê cha-bó͘ gín-á, chhēng kàu pe̍h-lia̍k-siak. I ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ thiⁿ-chhiⁿ, sih
809Gín-á chiū hoah, kóng,“Lí tek-khak sī thiⁿ-sài!” Hit ê cha-bó͘ gín-á bīn
810Gín-á chiū hoah, kóng,“Lí tek-khak sī thiⁿ-sài!” Hit ê cha-bó͘ gín-á bīn jú âng, chiū kóng,“Lí chit ê koai gín-á! Cha-àm mā ū lâng
811sài!” Hit ê cha-bó͘ gín-á bīn jú âng, chiū kóng,“Lí chit ê koai gín-á! Cha-àm mā ū lâng tùi góa án-ni kóng, lí chai mah? Góa chiaⁿ-si̍t
812Gín-á kóng,“Ū-iáⁿ, lí sī thiⁿ-sài!”
813Cha-bó͘ gín-á un-sûn phō i khí-lâi, chiū kā i chim. Chiū kóng, “Góa m̄-bat khòaⁿ
814phō i khí-lâi, chiū kā i chim. Chiū kóng, “Góa m̄-bat khòaⁿ-kìⁿ gín-á chhin-chhiūn lí chiah koai. Kā góa kóng, lí ná ōe án-ni siūⁿ!”Chóng
815I chiū hō͘ gín-á lo̍h-khì, khiok khin-khin-á, chóng--sī in-ūi chin kóaⁿ-kín, tì-kàu
816lo̍h-khì, khiok khin-khin-á, chóng--sī in-ūi chin kóaⁿ-kín, tì-kàu gín-á sòa po̍ah-tó, nā-sī cha-bó͘ gín-á bô khòaⁿ-kìⁿ che, in-ūi kóaⁿ
817 in-ūi chin kóaⁿ-kín, tì-kàu gín-á sòa po̍ah-tó, nā-sī cha-bó͘ gín-á bô khòaⁿ-kìⁿ che, in-ūi kóaⁿ-kín beh chìn-chêng khì chhē i só͘
818Hit ê gín-á tó tī lō͘-ni̍h teh háu, kàu i ê lāu-bú óa lâi khan i khí--lâi,
819Gín-á kóng,“Góa siān ka̍h! A-bú ah, lí beh phō góa tńg-khì bô?”
820Gín-á khîⁿ tī lāu-bú ê ām-kún, iā lāu-bú chhut-la̍t phō i, pái-cheh
821pái-cheh ti̍t-ti̍t kiâⁿ, sòa chhiùⁿ i só͘ tē-it ài ê koa. Hut-jiân gín-á lia̍h lāu-bú ê bīn khòaⁿ-cheh, chiū kóng,“A-bú ah, góa siūⁿ, lí
822ê cha bó-kiáⁿ á tó tī hái-piⁿ, chha-put-to sí-lah; hit-ê cha-bó͘-gín-á chiū-sī góa. Só͘ ū chiàu-kò͘ góa ê lâng lóng im-sí liáu, kàu
823góa, lia̍h góa chòe chhin-siⁿ--ê chi̍t-iūⁿ. In ke--ni̍h pún ū sì ê gín-á, chīn sòe-hàn ê chiah ū sì-hòe. Kàu góa la̍k-hòe ê sî, góa ê
824Kàu góa la̍k-hòe ê sî, góa ê iúⁿ-pē sí--khì, góa sui-bóng sī gín-á, iā tâng góan iúⁿ-bó kap ta̍k ê gín-á, lóng chīn ai-siong.
825sí--khì, góa sui-bóng sī gín-á, iā tâng góan iúⁿ-bó kap ta̍k ê gín-á, lóng chīn ai-siong.
826pún-hiuⁿ bô hó miâ-siaⁿ, pîn-tōaⁿ koh kāu sèng-tē, ta̍uh-ta̍uh kap gín-á phōaⁿ chòe-tui, chhōa in kiâⁿ-pháiⁿ. Góan iúⁿ-bó kā i chhē chit
827chí kúi-nî tī góan tau, chōe-chōe liân-lūi góan, hiān-sî chòe gín-á kang, thàn tām-po̍h-á chîⁿ, lâi pang-chān góan, iā-sī eng-kai ê.
828kap góa chīn saⁿ-thiàⁿ, i ê chiàⁿ-miâ kiò Ko-lî-niû, tī in hiah-ê gín-á sī tē-it sòe-hàn ê, tōa góa saⁿ-hè, sin-khu tōa góa têng-pē, chi̍t
829khioh chhâ, thèng-hāu in khí-hó, chiū ji̍p-khì hiâⁿ-hé, góan hiah-ê gín-á tī gōa-bīn khòaⁿ-kìⁿ tùi ian-tâng lāi hé-hun khí-lâi, chiū tāi
830 Chit-ê chhù nā ū khí nn̄g-keng, sui-jiân sòe koh kē, chiàu góan gín-á khòaⁿ--khí-lâi khiok sī chin-hó, mn̂g-kháu ū ke̍k-tōa ê khàng-tōe
831Ko͘-niû, lí khah-hó the̍h kúi ê chîⁿ hō͘ i, kah i khì, chit-hō ê gín-á, lí beh kap i kóng sím-mi̍h ōe?
832lâi chiū kiâⁿ kàu gîm-kîⁿ-kha tōa-siaⁿ kiò kóng, Án-niá ah, hit-ê gín-á tī chia, i ê saⁿ hō͘-chúi chhiāu-chhiāu tih. bú-á m̄ hō͘ i chiūⁿ
833ū chi̍t ê Sian-siⁿ-niû lâi kà-sī góan, i kóng, Iâ-so͘ chin thiàⁿ gín-á, siông-siông chiàu-kò͘ lán, góa thiaⁿ-liáu chit hō ōe, chiū siūⁿ
834chāi bô lō͘-ēng, góa pún siūⁿ tùi chit-tia̍p beh chòe chi̍t ê hó gín-á, m̄ kóng pe̍h-chha̍t ōe,beh hō͘ Iâ-so͘ hoaⁿ-hí, lí nā khì, kiaⁿ-liáu
835Nn̄g ê pháiⁿ-miā gín-á
836Tī go̍eh-kng ê mê-sî, kap chē-chē gín-á tī tiâⁿ-nih teh thit-thô ê sî, góan bē kám-kak sím-mi̍h, kàu tī
837lō ê sî. Góan kheh sio-óa lâi saⁿ-kap kóng, “Ū chi̍t ji̍t, nn̄g ê gín-á beh khì chhōe lāu-pē, in a-bú the̍h 3 hāng mi̍h hō͘ in, .........”
838A-gī sī chi̍t ê cha̍p-sì-gō͘ hòe ê gín-á. Ū chi̍t ji̍t, teh kiâⁿ lō͘ ê sî chin siong-sim, in-ūi i bô pē-bú
839tiúⁿ í-keng khòaⁿ-tio̍h A-gī, ēng tōa siaⁿ hoah i kóng, “Khit-chia̍h gín-á, thêng chi̍t-ē; lí khòaⁿ tùi-bīn soaⁿ-kha ū tê-hn̂g, cháu khì kā
840chāi kap chú chheⁿ-chhau hō͘ 8 ê lâng thang chia̍h kàu pá. Pháiⁿ-miā gín-á...... lí káⁿ thau-cháu.”
841mn̂g-kháu phah-mn̂g. Kò͘-mn̂g ê khí-thâu khòaⁿ chit ê phòa-làm ê gín-á m̄-chún i ji̍p. Chóng-sī A-gī it-ti̍t kóng ū iàu-kín ê sū ài pò
842pái thiaⁿ tō-lí, thiaⁿ lóng bô; chóng-sī I chin ài gîm-si, ài thiaⁿ gín-á kò͘-sū. I kám-kak hù-hōe ê lâng lóng chin hoaⁿ-hí koh chhin-chhiat.
843In-ūi Kám-siā-cheh teh-beh kàu, só͘-í múi chi̍t ê tōa lâng á-sī gín-á lóng teh liām i beh hiàn sím-mi̍h, i beh hiàn sím-mi̍h. Ū-ê kóng
844chit ê kò͘-sū put-chí siū kám-tōng, nā-sī in lāu-bú siūⁿ che sī gín-á chi̍t sî ê kám-kek, tāi-khài m̄-bián kàu bîn-á-chài chiū bē kì
845keng liâu-chhâ kang-chhiúⁿ chòe gín-á kang. Chit sî A-pin 14 hè; tī 8 hè ê sî lâi kap A-kong saⁿ-kap tòa
846“Ah! Lí khòaⁿ hia chi̍t ê gín-á tó tī hit ê só͘-chāi.” Hū-jîn-lâng khan i tiōng-hu ê chhiú án
847Hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi ū cha-bó͘ gín-á teh chhiùⁿ koa ê siaⁿ, soaⁿ-nih ê siân-á bōe hiáu kap i hô, chí-ū
848khòaⁿ tùi A-pin teh khùn ê só͘-chāi. A-chí khòaⁿ-kìⁿ sī chi̍t ê gín-á, chiū hó-táⁿ khan sió-bē ê chhiú kiâⁿ óa-lâi.
849“Thé-keh chiah-ni̍h ióng ê gín-á,” A-chí tī sim-lāi án-ni teh siūⁿ. “Thái-ōe tiàm tī chia teh khùn.
850sún-sún, khui siaⁿ hiàm, ki chi̍t ē chin tōa siaⁿ, sin-piⁿ ê cha-bó͘ gín-á phōaⁿ, ū-ê kiaⁿ kàu cháu kàu po̍ah-po̍ah lo̍h-khì. Hit bóe chôa
851tiûⁿ-bīn (英雄戲劇性的場面) si̍t-chāi iā kiaⁿ, iā hó chhiò. Hiah ê cha-bó͘ gín-á-phōaⁿ put-ti put-kak chê-siaⁿ hoah kóng “Chhiu-kùi-ché, ka-chài lín
85210) Cha-bó͘-gín-á ah, lí tio̍h thiaⁿ, tio̍h khòaⁿ, tio̍h àⁿ hī-khang; M̄-thang kì-tit
853thâu-chêng, chok-ga̍k--ê tè tī āu-bīn, Iô lin-long-kó͘ ê cha-bó͘-gín-á tī tiong-kan.
854 kap góa ê lú-pī tâng-pâng; kiám-chhái góa thang tùi i tit-tio̍h gín-á. A-pek-lân thiaⁿ-thàn Sat-lāi ê ōe. 3). Tùi hit-tia̍p A-pek-lân ê
855 8). Gín-á chiām-chiām tōa, chiū tn̄g-leng; Í-sat tn̄g-leng ê ji̍t, A-pek-la̍h-
856 12). Siōng-tè kā A-pek-la̍h-hán kóng, Lí m̄-thang ūi-tio̍h chit ê gín-á í-ki̍p lí ê lú-pī iu-būn; kìⁿ-nā Sat-la̍h tùi lí kóng ê, lí lóng
857chi̍t phê-tē ê chúi hō͘ Hā-kah; hē tī i ê keng-thâu-téng; liân gín-á sòa kah i khì; i chiū khì, kàu Pia̍t-sī-pa ê khòng-iá chiū kiâⁿ
858kiâⁿ bô lō͘. 15). Phê-tē lāi ê chúi ēng-liáu, Hā-kah chiū chiong gín-á pàng tī sòe châng chhiū kha. 16). Pún-sin kiâⁿ-khui, iok-lio̍k cho̍h
859chi̍t ki chìⁿ ê hn̄g, saⁿ-tùi-bīn teh chē; kóng, Góa put-jím khòaⁿ gín-á sí; chiū saⁿ-tùi-bīn chē, chhut-siaⁿ tōa thî-khàu. 17). Siōng-tè
860saⁿ-tùi-bīn chē, chhut-siaⁿ tōa thî-khàu. 17). Siōng-tè thiaⁿ-kìⁿ gín-á ê siaⁿ; Siōng-tè ê sù-chiá tùi thiⁿ--nih kiò Hā-kah kóng, Hā-kah
861, lí ū sím-mi̍h tāi-chì? m̄-bián kiaⁿ; Siōng-tè í-keng thiaⁿ-kìⁿ gín-á tī-hia ê siaⁿ. 18). Khí-lâi, ia̍h hō͘ gín-á khí--lâi, khan tī lí
862tè í-keng thiaⁿ-kìⁿ gín-á tī-hia ê siaⁿ. 18). Khí-lâi, ia̍h hō͘ gín-á khí--lâi, khan tī lí ê chhiú; Góa beh hō͘ i chiâⁿ-chòe tōa-kok.
863chúi-chíⁿ; chiū chiong phê-tē khì ji̍p-chúi kàu móa-móa, sòa hō͘ gín-á lim. 20). Siōng-tè kap gín-á tī-teh, i chiū chiām-chiām tōa; tiàm
864khì ji̍p-chúi kàu móa-móa, sòa hō͘ gín-á lim. 20). Siōng-tè kap gín-á tī-teh, i chiū chiām-chiām tōa; tiàm tī khòng-iá, chiâⁿ-chòe siā
865 ê siàu-liân lâng kóng, Lín kap lû tiàm chia thèng-hāu, góa kap gín-á khì hia kèng-pài, chiū tò--lâi lín chia. 6). A-pek-la̍h-hán chiong
866 ìn kóng, Góa tī-chia. 12). Sù-chiá kóng, Lí m̄-thang tī chit ê gín-á ê sin-chiūⁿ hē-chhiú, ia̍h m̄-thang tùi i cháiⁿ-iūⁿ chòe; in-ūi góa
867Í-sat chhōa chi̍t ê bó͘. 5). Lô͘-po̍k ìn i kóng, Siat-sú cha-bó͘-gín-á m̄-khéng tè góa lâi chit só͘-chāi, góa chiū tio̍h chiong lí ê kiáⁿ
868thang tùi hia kā góa ê kiáⁿ chhōa chi̍t ê bó͘. 8). Siat-sú cha-bó͘-gín-á m̄-khéng tè lí lâi, góa kah lí chiù ê chōa chiū kap lí bô kan-
869-pho-tāi-bí, kàu Ná-ho̍k ê siâⁿ. 11). Ji̍t beh àm, chèng cha-bó͘-gín-á chhut-lâi chhiūⁿ chúi; i chiū hō͘ lo̍k-tô kūi tī siâⁿ-gōa ê chíⁿ
870 cho-gū. 13). Góa taⁿ khiā tī chíⁿ-piⁿ, siâⁿ-lāi lâng ê cha-bó͘-gín-á teh chhut-lâi chhiūⁿ chúi; 14). góa beh tùi chi̍t ê cha-bó͘-gín-á
871gín-á teh chhut-lâi chhiūⁿ chúi; 14). góa beh tùi chi̍t ê cha-bó͘-gín-á kóng, Chhiáⁿ pàng-lo̍h lí ê chúi-pân, hō͘ góa lim chúi; i nā kóng
872Chhiáⁿ lim, góa ia̍h beh hō͘ lí ê lo̍k-tô lim; gōan hit ê cha-bó͘-gín-á sī Lí só͘ tiāⁿ-tio̍h hō͘ lí ê lô͘-po̍k Í-sat chòe-bó͘; án-ni,
873-hán ê sió-tī Ná-ho̍k ê bó͘ Bi̍t-ka ê kiáⁿ. 16). Hit ê cha-bó͘-gín-á bīn-māu ke̍k-kî súi, iáu sī chāi-sek-lú, ia̍h bē-bat ū lâng chhin
874, Kiû lí chiong pân-lāi ê chúi tām-po̍h-á góa lim. 18). Cha-bó͘-gín-á kóng, Góa ê chú, chhiáⁿ lim; chiū kóaⁿ-kín pàng chúi-pân lo̍h-lâi
875nn̄g ê kim chhiú-khôan, tāng cha̍p sià-khek-le̍k hō͘ hit ê cha-bó͘-gín-á; 23). kóng, Lí sī chī-chūi ê cha-bó͘-kiáⁿ? chhiáⁿ kā góa kóng;
876chiūⁿ ín-chhōa góa kàu góa ê chú-lâng hiaⁿ-tī ê ke. 28). Cha-bó͘-gín-á cháu tò--khì, chiàu chiah ê ōe kā in lāu-bú thong-ke ê lâng kóng.
877chi̍t ê bó͘. 39). Góa tùi góa ê chú-lâng kóng, Kiaⁿ-liáu cha-bó͘-gín-á m̄-khéng tè góa lâi. 40). I chiū kā góa kóng, Góa só͘ ho̍k-sāi
878khiā tī chúi-chíⁿ-piⁿ, tùi chi̍t ê chhut-lâi chhiūⁿ chúi ê cha-bó͘-gín-á kóng, Chhiáⁿ lí chiong lí pân--nih ê chúi tām-po̍h hō͘ góa lim;
879lim, góa ia̍h beh kā lí ê lo̍k-tô chhiūⁿ chúi; gōan hit ê cha-bó͘-gín-á chòe Iâ-hô-hoa só͘ tiāⁿ-tio̍h hō͘ góa ê chú-lâng ê kiáⁿ chòe
880 hia. 55). Lī-pek-ka ê hiaⁿ kap i ê lāu-bú kóng, Iông-ún cha-bó͘-gín-á kap góan tiàm kúi-ji̍t, siāng-chió cha̍p-ji̍t, jiân-āu i thang khì.
881 góa tò-khì góa ê chú-lâng hia. 57). In kóng, Góan kiò cha-bó͘-gín-á lâi, thàm i ê ōe-ì. 58). Chiū kiò Lī-pek-ka lâi, mn̄g i kóng, Lí
882hô-hoa ún-chún i só͘ kiû; i ê bó͘ Lī-pek-ka chiū hôai-īn. 22). Gín-á tī i ê pak-lāi saⁿ-khoeh; i chiū kóng, Nā sī chit-khóan, góa mi̍h
883 27). Nn̄g ê gín-á chiām-chiām tōa; Í-sò gâu phah-la̍h, siông-siông tī soaⁿ-iá; Ngá
884 chiok-hok, ia̍h hoan-hù i kóng, Lí m̄-thang chhōa Ka-lâm ê cha-bó͘-gín-á chòe bó͘. 2). Lí khí-lâi, khì Pa-tàn-a-lân, kàu lí ê gōa-kong
885 chiok-hok i ê sî, hoan-hù i kóng, M̄-thang chhōa Ka-lâm ê cha-bó͘-gín-á chòe bó͘; 7). koh khòaⁿ-kìⁿ Ngá-kok thiaⁿ pē-bú ê ōe, khì Pa-tàn
886bú ê ōe, khì Pa-tàn-a-lân; 8). Í-sò chiū chai Ka-lâm ê cha-bó͘-gín-á, i ê lāu-pē Í-sat m̄-tèng-ì; 9). Í-sò chiū khì Í-si̍t-má-lī
887 tē-jī ê kiáⁿ. 13). Lī-a kóng, Góa ū hok-khì! chiah ê cha-bó͘-gín-á lóng beh chheng góa ū hok-khì; chiū kiò i ê miâ chòe A-siat. 14)
888Ngá-kok kóng, Chiah ê cha-bó͘-kiáⁿ sī góa ê cha-bó͘-kiáⁿ; chiah ê gín-á sī góa ê gín-á; chiah ê iûⁿ-kûn ia̍h sī góa ê iûⁿ-kûn; hōan-
889ê cha-bó͘-kiáⁿ sī góa ê cha-bó͘-kiáⁿ; chiah ê gín-á sī góa ê gín-á; chiah ê iûⁿ-kûn ia̍h sī góa ê iûⁿ-kûn; hōan-nā lí só͘ khòaⁿ-
890khòaⁿ-kìⁿ--ê, lóng sī góa ê; góa ê cha-bó͘-kiáⁿ, kap in só͘ siⁿ ê gín-á; kin-á-ji̍t góa ōe kā in chòe sím-mi̍h? 44). Taⁿ lâi, lán nn̄g-lâng
891kìⁿ Í-sò lâi; koh ū sì-pah lâng kap i lâi. I chiū chiong hiah ê gín-á pun-khui, kau hō͘ Lī-a, kau hō͘ La̍h-kiat, kau hō͘ nn̄g ê lú-pī. 2).
892lâng chiū thî-khàu. 5). Í-sò kia̍h-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ hū-jîn-lâng kap gín-á, chiū kóng, Chiah-ê kap lí tâng-kiâⁿ--ê sī chī-chūi? Ngá-kok kóng
893 Chiah-ê kap lí tâng-kiâⁿ--ê sī chī-chūi? Ngá-kok kóng, Chiah ê gín-á sī Siōng-tè si-un hō͘ lí ê lô͘-po̍k--ê. 6). Tùi hit-tia̍p nn̄g ê
894 hō͘ lí ê lô͘-po̍k--ê. 6). Tùi hit-tia̍p nn̄g ê lú-pī, kap in ê gín-á, chìn-chêng lâi pài. 7). Lī-a kap i ê gín-á ia̍h chìn-chêng lâi
895ê lú-pī, kap in ê gín-á, chìn-chêng lâi pài. 7). Lī-a kap i ê gín-á ia̍h chìn-chêng lâi pài; lō͘-bé Iok-sek kap La̍h-kiat ia̍h chìn-chêng
896chòe-thâu kiâⁿ. 13). Ngá-kok tùi i kóng, góa ê chú chai chiah ê gín-á nńg-chiáⁿ, gû-iûⁿ ia̍h tú-á siⁿ; nā chòe chi̍t-ji̍t kóaⁿ, kui-kûn
897chiàu tī góa bīn-chêng kui-kûn cheng-siⁿ ê le̍k-liōng, ia̍h chiàu gín-á ê le̍k-liōng, bān-bān chìn-chêng, kiâⁿ kàu Se-jíⁿ, kàu góa ê chú
898ê cha-bó͘-kiáⁿ, Tí-ná, chhut-khì beh kìⁿ hit só͘-chāi ê cha-bó͘-gín-á. 2). Hit só͘-chāi ê bo̍k-pek Hi-bī lâng Hap-boat ê kiáⁿ Sī-kiàm
899kā i ê lāu-pē Hap-boat, kóng, Kiû lí kā góa phèng chit ê cha-bó͘-gín-á chòe-bó͘. 5). Ngá-kok thiaⁿ-kìⁿ i phah lâ-sâm i ê cha-bó͘-kiáⁿ Tí
900chham-siông kóng, Góa ê kiáⁿ Sī-kiàm ê sim him-bō͘ lín ê cha-bó͘-gín-á; kiû lín chiong i hō͘ góa ê kiáⁿ chòe-bó͘. 9). Lín kap góan tāi
901khiā, chòe seng-lí, kiàn-tì sán-gia̍p. 11). Sī-kiàm tùi cha-bó͘-gín-á ê lāu-pē kap i ê hiaⁿ-tī kóng, Gōan tī lí ê bīn-chêng tit-tio̍h
902-khak chiàu lín só͘ kóng--ê hō͘ lín; chí-ū ài lín ēng cha-bó͘-gín-á hō͘ góa chòe-bó͘. 13). Ngá-kok hiah ê kiáⁿ, in-ūi Sī-kiàm phah
903só͘ ū ê. 29). Koh chiong in it-chhè ê hè-mi̍h chîⁿ-châi, it-chhè ê gín-á kap hū-jîn-lâng, í-ki̍p ta̍k tè chhù só͘-ū--ê, lóng chhiúⁿ, lia̍h
904 i ê sè-hē kì tī ē-tóe. 2). Í-sò chhōa Ka-lâm tōe ê cha-bó͘-gín-á chòe-bó͘; chiū-sī Hek-lâng Í-lûn ê cha-bó͘-kiáⁿ A-tāi, kap Hi-bī
905Iok-sek cha̍p-chhit hè kap i hiah ê hiaⁿ saⁿ-kap kò͘ iûⁿ; i sī chi̍t ê gín-á kap i ê lāu-pē ê sòe-î Phek-la̍h ê kiáⁿ, Sek-phàⁿ ê kiáⁿ, siông
906lāi, chiū thiah-li̍h ka-kī ê saⁿ. 30). Tò--khì sió-tī hia, kóng, Gín-á bô--khì lah; iā góa nih, góa beh tah-lo̍h khì? 31). In chiū thâi
907 ê sî, chai i pak-tó͘-lāi sī siang-ê. 28). Teh siⁿ ê sî, chi̍t ê gín-á chhun chi̍t ki chhiú chhut-lâi; khioh-chiá the̍h âng-sòaⁿ pa̍k tī i
908piān ìn in kóng, Góa kiám m̄-sī tùi lín kóng, m̄-thang hāi hit ê gín-á lâi chhú-chōe, to̍k-to̍k lín m̄-thiaⁿ? só͘-í lâu i ê huih ê chōe
909lo̍h--lâi? 8). Iû-tāi koh kā i ê lāu-pē Í-sek-lia̍t kóng, Lí chhe gín-á kap góa khì, góan chiū khí-sin khì, thang hō͘ góan kap lí, í-ki̍p
910khì, góan chiū khí-sin khì, thang hō͘ góan kap lí, í-ki̍p góan ê gín-á, tit-tio̍h o̍ah, bián sí. 9). Góa kā i pó, lí thang tùi góa thó;
911chia, hō͘ góa chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ i. 22). Góan kā góa ê chú kóng, Gín-á bōe-ōe lī-khui i ê lāu-pē; nā lī-khui i ê lāu-pē, lāu-pē tek-
912mn̂g chhiⁿ-chhám lo̍h im-hú. 30). Góan lāu-pē ê sìⁿ-miā kap chit ê gín-á ê sìⁿ-miā siⁿ saⁿ-liân; taⁿ góa tò--khì lí ê lô͘-po̍k góa ê lāu
913siⁿ saⁿ-liân; taⁿ góa tò--khì lí ê lô͘-po̍k góa ê lāu-pē hia; nā gín-á bô kap góan saⁿ-kap tī-teh, góan ê lāu-pē khòaⁿ bô gín-á, i chiū
914hia; nā gín-á bô kap góan saⁿ-kap tī-teh, góan ê lāu-pē khòaⁿ bô gín-á, i chiū tek-khak sí, 31). che chiū-sī góan hō͘ lí ê lô͘-po̍k, góan
915im-hú. 32). In-ūi lí ê lô͘-po̍k bat tùi góa ê lāu-pē pó chit ê gín-á, kóng, Góa nā bô chhōa i tò--lâi kau lí, góa gōan tī lāu-pē ê
916chōe. 33). Taⁿ kiû lí iông-ún lí ê lô͘-po̍k tiàm--teh, thòe chit ê gín-á chòe góa ê chú ê lô͘-po̍k; hō͘ gín-á kap i hiah ê hiaⁿ saⁿ-kap chiūⁿ
917po̍k tiàm--teh, thòe chit ê gín-á chòe góa ê chú ê lô͘-po̍k; hō͘ gín-á kap i hiah ê hiaⁿ saⁿ-kap chiūⁿ--khì. 34). Nā gín-á bô kap góa saⁿ
918lô͘-po̍k; hō͘ gín-á kap i hiah ê hiaⁿ saⁿ-kap chiūⁿ--khì. 34). Nā gín-á bô kap góa saⁿ-kap khì, góa thái-thó ōe chiūⁿ--khì kìⁿ góa ê lāu
919lín tio̍h án-ni chòe; tùi Ai-ki̍p tōe tòa chhia khì, chiong lín ê gín-á, kap bó͘, kap lín ê lāu-pē, lóng poaⁿ--lâi. 20). M̄-thang khòaⁿ-tāng
920chí, ia̍h chòe lín kap lín ke-lāi lâng ê chia̍h-mi̍h, í-ki̍p lín ê gín-á ê chia̍h-mi̍h. 25). In kóng, Lí ū kiù góan ê sìⁿ-miā; gōan góan
921thoat-lī it-chhè ê hōan-lān, hit ê Sù-chiá, sù-hok hō͘ chí nn̄g ê gín-á; gōan in kui tī góa ê miâ-ē, kap góa chó͘ A-pek-la̍h-hán, góa ê
922, kap i hiah ê hiaⁿ-tī, í-ki̍p i ê lāu-pē ê ke-kòan; chí-ū in ê gín-á, kap iûⁿ-kûn gû-kûn, lóng lâu tī Ko-san tōe. 9). Koh ū chhia kap
923chāi; ia̍h chiong bô lia̍h-khì Pa-pí-lûn ê ta-po͘-lâng, hū-jîn-lâng, gín-á, kap kéng-lāi ke̍k sòng-hiong ê lâng, lóng-chóng kau i; 8). in chiū
924í-āu, tùi Bí-su-pa só͘ tòa--khì ê ta-po͘-lâng, ióng-sū, hū-lú, gín-á, thài-kàm, koh sī i tùi Ki-piàn tòa--lâi-ê. 17). In chiū khí-sin
925kià-kha tī Iû-tāi tōe--ê, 6). put-lūn ta-po͘-lâng, hū-jîn-lâng, gín-á kap ông hiah ê cha-bó͘-kiáⁿ, kap sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn
926 tōa pháiⁿ, hāi lín ka-kī; hō͘ lín ê ta-po͘-lâng, hū-jîn-lâng, gín-á, kap chia̍h-ni ê eⁿ-á, lóng tùi Iû-tāi tiong kā lín tû-khì, bô
927chhiúⁿ-kiap kap tōa ê húi-bia̍t. 4). Mô͘-ap tú-tio̍h húi-bia̍t, i ê gín-á háu ê siaⁿ hō͘ lâng thiaⁿ-kìⁿ. 5). In-ūi lâng peh-chiūⁿ Ló͘-hi ê
928chhùi ta-po͘-lâng kap hū-jîn-lâng; ēng lí phah-chhùi lāu-lâng kap gín-á; 23). ēng lí phah-chhùi siàu-liân lâng kap chāi-sek-lú; ēng lí
929 Gín-á taⁿ-chhâ, tì-kàu po̍ah-tó.
930mi̍h; koh chiong lí kau hō͘ òan-hūn lí ê Hui-lī-sū hiah ê cha-bó͘-gín-á, hō͘ in chhut-chāi ì-sù khóan-thāi lí; in khòaⁿ-kìⁿ lí kiâⁿ pháiⁿ
931sī ai-ko, lâng beh ēng chit-ê lâi ai-khàu; lia̍t-kok chiah ê cha-bó͘-gín-á beh ēng án-ni lâi ai-khàu; in ūi-tio̍h Ai-ki̍p kap i ê chèng peh-sìⁿ
932-khàu; koh tio̍h chiong Ai-ki̍p kap ū miâ-siaⁿ ê kok chiah ê cha-bó͘-gín-á, kap lo̍h-khiⁿ ê lâng, chòe chi̍t-ē hiat-lo̍h tōe-ē chhim ê só͘-chāi.
933ê hū-jîn-lâng khioh kiáⁿ, khòaⁿ in lîm-phûn ê sî; nā sī ta-po͘ gín-á, tio̍h hō͘ i sí; nā sī cha-bó͘ gín-á, thang hō͘ i o̍ah. 17). Chóng
934lîm-phûn ê sî; nā sī ta-po͘ gín-á, tio̍h hō͘ i sí; nā sī cha-bó͘ gín-á, thang hō͘ i o̍ah. 17). Chóng-sī khioh-chiá-bú kèng-ùi Siōng-tè,
935bô chiàu Ai-ki̍p ông ê bēng-lēng lâi kiâⁿ, kéng-jiân lâu ta-po͘ gín-á ê o̍ah-miā. 18). Ai-ki̍p ông chiū kiò khioh-chiá-bú lâi, tùi in
936khioh-chiá-bú lâi, tùi in kóng, Lín siáⁿ-sū án-ni chòe, lâu ta-po͘ gín-á ê o̍ah-miā? 19). Khioh-chiá-bú tùi Hoat-ló kóng, Hi-pek-lâi ê hū
937só͘ siⁿ ê ta-po͘-kiáⁿ lín tio̍h kā i hiat-lo̍h hô; it-chhè ê cha-bó͘-gín-á, lín tio̍h lâu i ê sìⁿ-miā.
938 ê Lī-bī cho̍k ê lâng, khì chhōa chi̍t ê Lī-bī cho̍k ê cha-bó͘-gín-á. 2). Hit ê hū-jîn-lâng hôai-īn, siⁿ chi̍t ê kiáⁿ; khòaⁿ-kìⁿ i sī
939jîn-lâng hôai-īn, siⁿ chi̍t ê kiáⁿ; khòaⁿ-kìⁿ i sī chheng-siù ê gín-á, chiū khǹg i saⁿ-ge̍h-ji̍t kú. 3). Āu-lâi khòaⁿ bōe koh khǹg--tit
940i chhú lô͘-tek-á ê siuⁿ, ēng chio̍h-iû kap le̍k-chhiⁿ kô͘ i; chiong gín-á hē tī hí lāi-bīn, lok tī hô-piⁿ, lô͘-úi ê tiong-kan. 4). I ê tōa
941ū siuⁿ, chiū chhe chi̍t ê lú-pī giâ--lâi. 6). Hian-khui khòaⁿ-kìⁿ gín-á; khòaⁿ ah, gín-á teh háu. I chiū lîn-bín i, kóng, Che chiū-sī Hi
942chi̍t ê lú-pī giâ--lâi. 6). Hian-khui khòaⁿ-kìⁿ gín-á; khòaⁿ ah, gín-á teh háu. I chiū lîn-bín i, kóng, Che chiū-sī Hi-pek-lâi lâng ê
943 teh háu. I chiū lîn-bín i, kóng, Che chiū-sī Hi-pek-lâi lâng ê gín-á. 7). I ê tōa-chí kā Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ kóng, Góa khì tī Hi
944lâi hū-jîn-lâng ê tiong-kan kiò chi̍t ê lin-bú, kā lí io chit ê gín-á, hó mah? 8). Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ kā i kóng, Lí thang khì ah.
945bó͘-kiáⁿ kā i kóng, Lí thang khì ah. Cha-bó͘-kiáⁿ chiū khì, kiò gín-á ê lāu-bú. 9). Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ kā i kóng, Phō chit ê gín
946-á ê lāu-bú. 9). Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ kā i kóng, Phō chit ê gín-á khì, kā góa io i, góa beh hō͘ lí kang-chîⁿ. Hū-jîn-lâng chiū phō
947khì, kā góa io i, góa beh hō͘ lí kang-chîⁿ. Hū-jîn-lâng chiū phō gín-á khì io i. 10). Gín-á chiām-chiām tōa, hū-jîn-lâng chiū tòa i kàu
948beh hō͘ lí kang-chîⁿ. Hū-jîn-lâng chiū phō gín-á khì io i. 10). Gín-á chiām-chiām tōa, hū-jîn-lâng chiū tòa i kàu Hoat-ló ê cha-bó͘-
949choeh. 10). Hoat-ló tùi in kóng, Hó--lah, góa chún lín kap lín ê gín-á khì lah, gōan Iâ-hô-hoa kap lín tī-teh; lín tio̍h kín-sīn, chai-ē
950-hô-hoa, to̍k-to̍k sī lín ê iûⁿ-kûn gû-kûn tio̍h lâu-teh, lín ê gín-á chiū thang kap lín saⁿ-kap khì. 25). Mô͘-se kóng, Lí iā tio̍h chiong
951 37). Í-sek-lia̍t lâng tùi Lân-sek khì So͘-kat, tû gín-á í-gōa, pō͘-kiâⁿ ê tōa-lâng iok ū la̍k-cha̍p-bān. 38). Koh ū chōe
952le̍k, kap Lùn ê kiáⁿ Iok-su-a, beh ji̍p--khì. 31). Chóng-sī lín ê gín-á, chiū-sī lín só͘ kóng beh siū-lia̍h ê, Góa beh chhōa in ji̍p--khì
953sek-lia̍t lâng tiàm tī Si̍p-têng, peh-sìⁿ chiū kap Mô͘-ap ê cha-bó͘-gín-á kiâⁿ îm-lōan. 2). In hiàn-chè in ê siōng-tè, chhiáⁿ peh-sìⁿ lâi
954tio̍h chiàu i ê chhùi só͘ kóng-chhut-ê, it-chīn kiâⁿ i. 3). Cha-bó͘-gín-á siàu-liân iáu tī lāu-pē ê ke ê sî, nā tùi Iâ-hô-hoa hē-gōan
955lân. 9). Í-sek-lia̍t lâng lia̍h Bí-tiân ê hū-jîn-lâng, kap in ê gín-á, iā chiong in it-chhè ê cheng-siⁿ, it-chhè iûⁿ-kûn, kap it-chhè ê
956 un-e̍k. 17). Taⁿ tio̍h thâi-sí sòe-kiáⁿ-tiong lóng-chóng ê ta-po͘-gín-á, iā thâi-sí hiah ê í-keng kap ta-po͘-lâng tâng-pâng ê hū-jîn-lâng.
957lâng. 18). Chóng-sī hiah ê bē kap ta-po͘-lâng tâng-pâng ê cha-bó͘-gín-á, lín thang ūi ka-kī lâu in ê o̍ah-miā. 19). Lín tio̍h chat-iâⁿ tī
958bān nn̄g-chheng, chiū-sī m̄-bat kap ta-po͘-lâng tâng-pâng ê cha-bó͘-gín-á. 36). Chhut-khì kau-chiàn ê lâng ê hūn-gia̍h, chiū-sī in só͘ tit
959kóng, Góan beh tī-chia ūi góan ê cheng-siⁿ chhòng tiâu, ūi góan ê gín-á khí siâⁿ; 17). chóng-sī góan pún-sin beh tòa kun-khì, kiâⁿ tī Í
960lô͘-po̍k beh chiàu góa ê chú só͘ hoan-hù-ê khì kiâⁿ. 26). Góan ê gín-á, góan ê bó͘, góan ê iûⁿ-kûn, góan ê cheng-siⁿ, lóng beh lâu tī
961tiám-sim, Tàn-lí hut-jiân kia̍h-thâu khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t ê cha-bó͘ gín-á khiā tī toh-piⁿ, ba̍k-chiu kim-kim, liâm-piⁿ khòaⁿ i seng-khu, liâm-piⁿ
962chhēng ôe. Tàn-lí àⁿ-lo̍h-khì the̍h mi̍h, chiū khòaⁿ-kìⁿ chit ê gín-á ê kha saⁿ-thia̍p kiaⁿ kôaⁿ ê khóan-sit, tiāⁿ-tiāⁿ teh khiā, lóng bô
963tiám-sim ê lâng í-keng sòaⁿ liáu-liáu, to̍k-to̍k chhun chi̍t ê ta-po͘ gín-á teh chia̍h. Tàn-lí chiū àⁿ toh-chêng sòe-siaⁿ kóng, “Lí sòe cha-
964chia̍h. Tàn-lí chiū àⁿ toh-chêng sòe-siaⁿ kóng, “Lí sòe cha-bó͘ gín-á kiám m̄ tò-khì, tiàm chia siuⁿ kú, lí chai mah?”
965Chit ê cha-bó͘ gín-á kóng, “Góa tit-beh khì.” Teh ìn ê sî, nn̄g ê keng-thâu chiong ām
966Chit ê cha-bó͘ gín-á chē tī khang-láng-téng, teh hang-hé, sio ê ko-phi-tê khòa tī kha-
967Hit-sî Tàn-lí teh siu tiám-sim kap ke-si; siông-siông khòaⁿ hit ê gín-á; sim-lāi thòe i khó-lîn iô-thâu. Chiū mn̄g hit ê cha-bó͘ gín-á
968gín-á; sim-lāi thòe i khó-lîn iô-thâu. Chiū mn̄g hit ê cha-bó͘ gín-á, kóng, “Lí kiò sím-mi̍h miâ? Chóng-sī m̄-sái kóng lí ê miâ-jī
969Cha-bó͘ gín-á ìn kóng, “Góa ê miâ sī Lek-sī-ka; góa ê lāu-bú, chhù-piⁿ thâu
970Tàn-lí kín-kín ìn kóng, “Chiàⁿ-sī.” Sì-kòe khòaⁿ bô pa̍t ê gín-á, chiū sòe-siaⁿ kā Lek-sī-ka kóng, “Lí nā thèng-hāu chi̍t lé-pài
971, “M̄-sái, m̄-sái; lí kín-kín cháu--khì, chiū-sī koai ê cha-bó͘ gín-á. Lí tio̍h kì--tit, nā bô kàu chi̍t lé-pài, chhian-bān m̄-thang lâi.
972-lí tò-khì ê sî, lō͘--nih teh kiâⁿ, sim-lāi siūⁿ chit ê cha-bó͘ gín-á ê tāi-chì; iô-thâu kóng, “Góa bōe chhin-chhiūⁿ i tiong-hō͘ kàu
973kéng-chhat kóng, “Lí ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê chhēng phòa-saⁿ ê cha-bó͘ gín-á bô?”
974pài-tn̂g. Lek-sī-ka ba̍k-chiu siông-siông khòaⁿ chí nn̄g ê cha-bó͘ gín-á, sim-lāi siūⁿ in cháiⁿ-iūⁿ ji̍p chí lāi-bīn teh chē. Hit ê tōa-
975chhiūⁿ ū lâng teh chiàu-kò͘ ê khóan-sit. Lek-sī-ka chiong chí nn̄g ê gín-á pí-phēng ka-kī chhēng phòa-saⁿ m̄-káⁿ kūn-chêng, chiū sim-lāi thó͘
976ka ōe mn̄g i lé-pài-tn̂g ê tāi-chì; nā-sī Lek-sī-ka sī khiáu ê gín-á, lóng bô mn̄g--i, tìⁿ bōe kì-tit. Í-āu lé-pài-ji̍t tiám-teng ê
977chiū lâi, tī gîm-kîⁿ teh kiâⁿ hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê chá-bó͘ gín-á chhēng phòa-saⁿ ji̍p khì; in chiū ia̍h kóaⁿ-kín ji̍p, nn̄g ê saⁿ khan
978khòaⁿ-kìⁿ kò͘ lé-pài-tn̂g ê lâng, ia̍h bô khòaⁿ-kìⁿ hit ê cha-bó͘ gín-á; to̍k-to̍k khòaⁿ ū lâng ê kha-jiah, chiah chai chit ê chhēng phòa-saⁿ
979ê kau-í, lóng-chóng sī hó ê mi̍h; koh khòaⁿ chí nn̄g-ê chá-bó͘ gín-á só͘ chhēng ê i-ho̍k, ia̍h sī chin súi, khòaⁿ-liáu chiū khòaⁿ ka-kī
980ōe kóng liáu, bo̍k-su chiū hoan-hù Tàn-lí, kóng, “Lí chhōa chit ê gín-á khì, hō͘ i chē hit só͘-chāi.”
981khòaⁿ, thiaⁿ-kìⁿ tôaⁿ-khîm ê siaⁿ-im, koh khòaⁿ-kìⁿ hí nn̄g-ê cha-bó͘ gín-á chē tī i ê í-piⁿ, kap i saⁿ tùi-bīn.
982sī-ka ê chhiú iû-gôan ji̍p hit ê pâng-á-lāi, chí nn̄g-ê cha-bó͘ gín-á tè ka-chiah-āu ia̍h ji̍p--lâi. Bo̍k-su in-ūi kóng Sèng-chheh, seng-
983cheng-sîn, thâu-khak àⁿ-lo̍h kî-tó kóng, “Chú--ah, chiah ê cha-bó͘ gín-á sī lí iûⁿ-kûn ê tiong-kan ê iûⁿ-á-kiáⁿ, tio̍h pang-chān góa lâi
984Kî-tó liáu, chiū kā chiah ê cha-bó͘ gín-á kóng, “Lâng ài bat Siōng-tè m̄-sī khòai ê tāi-chì; nā-sī ū chi̍t
985Chí nn̄g-ê cha-bó͘ gín-á thiaⁿ i kî-tó ê ōe, sim-lāi phah-sǹg tōa m̄ ha̍p-gî; nā-sī bo̍k-
986hoaⁿ-hí, tùi Lek-sī-ka kóng, “Lí sī chhang-miâ lêng-lāi ê cha-bó͘ gín-á, taⁿ góa beh kau-tài lí chi̍t kù ōe; lí í-āu m̄-thang kā pa̍t-lâng
987Bo̍k-su chiū kā Lek-sī-ka kóng, “Cha-bó͘ gín-á ah, góa taⁿ lâi chit tè, ì-sù tùi lí ê lāu-bú kóng, hō͘ lí khì
988chōe ê lâng, in-ūi góa ài-sioh chîⁿ-châi, ū sòng-hiong ê cha-bó͘ gín-á góa bōe hiáu ài-sioh i. Chāi-chá sī Siōng-tè kah lí lâi góa bōe
989 1 ki hun tiám hō͘ to̍h, kā thâu o̍at kòe-khì, khòaⁿ tio̍h cha-bó͘ gín-á tī hong tiong khòaⁿ hái ê iūⁿ, khòaⁿ i ê thâu-chang tī hong tiong
990"Góa chí-sī tòe lí teh khòaⁿ." Cha-bó͘ gín-á o̍at-thâu kòe-lâi, iōng 1 ê chin thian-chin koh lōng-bān ê chhiò-
991Cha-bó͘ gín-á ê ba̍k-chiu pún-lâi tōa-tōa-lúi, chin súi ê pêⁿ-po͘ hiat-thóng ê
992siá. Ū 1-kái chhut ê tôe-ba̍k tiō sī 'Teng-thah'. Hit sî, chng-kha gín-á bōe siáⁿ ē-hiáu siá bûn-chiuⁿ. Beh siá 1 phiⁿ chok-bûn tio̍h-ài khêng
993kù koa-sû kóng: 'Lí sī chū-iû ê tengthah..." Soaⁿ-nih tōa-hàn ê gín-á, chiông-lâi iā m̄-bat khòaⁿ kòe tengthah. Nā kóng chū-iû ê teng-
994"Gún chng-kha gín-á khah m̄-bat, lāu-su án-ne kā gún kó͘-lē kòe, āu-pái góa tiō chai
995Chit ê lāu-su si̍t-chāi bô èng-kai, chèng-hú ka-kī tī phiàn lâng, gín-á chí-sī tan-sûn khì siong-sìn lāu-su só͘ kà ê, ah tio̍h án-ne kâng
996Kiⁿ-á 1 ê cha-bó͘ gín-á, put-lí-á hó-sim, khòaⁿ i chit ê lâng si̍t-sîn si̍t-sîn, chhùi-kak
997siūⁿ beh chē tō͘-chûn m̄ chiah tio̍h kā lí chioh." Chit ê cha-bó͘ gín-á sī hiah-nī-á siàu-liân, tāi-khài sī tāi-ha̍k 1~2 nî-á ê khóan.
998Cha-bó͘ gín-á m̄ chai si6 thian-chin kòe-thau iah-sī tī lāng pò͘-tē-hì. Bazing thiaⁿ
999Chûn èng-kai ài khui a chiah tio̍h, soah bô khòaⁿ tio̍h hit ê cha-bó͘ gín-á tńg-lâi. Ūn-chóan-chhiú khòaⁿ in chò-hóe lâi ê, gia̍h thâu kā
1000chóan-chhiú. Bazing iû-gôan teh chia̍h i 1 ki koh 1 ki ê hun. Cha-bó͘ gín-á kám-kak ū 1 tiám-á chōe-ok, mā m̄ káⁿ koh khì chhá i. I kā mī-hún
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料