查詢[chin] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:chin
1-pún lâng lâi Tâi-ôan ê sî, in ê seng-o̍ah si̍p-kòan kap hong-sek chin bô siāng-khóan. Chiah ū í-siōng liû-thôan ê tông-iâu lâi hong
2Si-koe nā-sī chin-chōe chí, chia̍h ê lâng chiū hiâm, kóng sī bô-hó ê koe. Chòe chhù
3Tâi-ôan chin hok-khì.
4hui put-bêng ê thiàⁿ chiū-sī Sēng, sēng kiáⁿ só͘ kà chhut-lâi ê, chin kó-lêng ōe put-hàu, in-ūi hó-pháiⁿ bô chheng-chhó.
5Chē kôan-ūi, chòe koaⁿ ê, saⁿ-chiⁿ saⁿ-piàⁿ, cheng-kôan to̍at-lī, hái-tio̍h jîn-bîn seng-o̍ah hoat-seng
6Jīn-chin thàn-chîⁿ, m̄-thang hut-lio̍k seng-khu, sìⁿ-miā. Tû liáu thàn-chîⁿ
7Thiaⁿ tio̍h chi̍t-ê siau-sit, chiū chin gâu liân-sióng, pòng gā ná chhin-chhiūⁿ siⁿ-kiáⁿ hiah tōa ê chhò
8bô si̍t ê lōe-hâm. Chhin-chhiūⁿ ū pó-ap, tān-sī lāi-bīn bô té chin-chū. Ia̍h ū lâng chhoa bó͘, (m̄-nā chi̍t ê), ka-têng bô un-lóan;
9siōng-bô mā ōe chiàu chiat-chàu lâi phah. Khôan-kéng ê éng-hióng chin tōa.
10Chá-sî siⁿ kiáⁿ sī chin gûi-hiám ê sū. Siⁿ sūn-sū, chiū ū koe-chiú chia̍h lâi pó sin-thé;
11Chòe hó-sū ū hó pò-èng. Ài beh ū hó kiat-kó, chiū ài jīn-chin phah-piàⁿ khì chòe.
12Ba̍k-chiū sa bô kim, chiong bô hó ê mi̍h tòng-chòe chin pó-pòe ê mi̍h. Ū-sî chiong pháiⁿ-lâng tòng-chòe hó-lâng, m̄-chai
13Khǹg lâng jīn-chin kang-chok. Múi chi̍t ê lâng ài siū chhau-liān, lô-le̍k ha̍k-si̍p tī
14Âng-thiap pe̍h-thiap chin-chōe, èng-hù bōe-liáu. Nā-sī lóng-chóng pôe thàu-thàu, ka-kī
15Khong-khài, tiong-sEt u thiàⁿ-sim ê lâng, chi̍t-sì-lâng ōe chin hó kè jEt. Tú-tio̍h khùn-lân ê sî, iā ōe ū kùi-jîn pang-chān.
16Chòe tāi-chì khí-thâu bô koan-sim, bô iōng-sim kè-ōe, jīn-chin chòe. Kàu-sî tāi-chì piàn bô-hó, ū chha-chhò, chiū lōa-tang lōa
17Ha̍k-si̍p, tha̍k-chu nā bô koh-chài un-si̍p, chiū chin kín bōe-kì-tit. M̄-nā ài liū, iā ài koh chìn chi̍t pō͘ o̍h sin ê
18Koh-jîn su-iâ bô chin tōa koan-hē. Kò͘ tio̍h thôan-thé, lâng-lâng ài phah-piàⁿ lô-le̍k
19Téng-bīn ê lâng thui-hêng ūn-tōng chin ū cheng-sîn, bô thé-hōe tio̍h ē-kha ê lâng ê thé-la̍t kap lêng-
20 Tâi-ôan, sī ēng sóe-chiah chûn, lō͘-tô͘ gûi-hiám. Sim-koaⁿ lāi chin tam-sim sī-m̄-sī ōe pêng-an kàu Tâi-ôan. Chêng-bīn ê lō͘ iā m̄
21teh bé-bē. Ū hoe ū koe, ū ke ū kóe, hòe-sek chiâu-chê, mi̍h-kiāⁿ chin chē. Seng-lí-lâng chiâⁿ hó chhùi-hoe, chio A-hoe tio̍h kā bé. Bô
22Chi̍t chiah kâu, chin chiàⁿ gâu, chhōa chi̍t tīn kâu-á khì bán tāu-á. Chi̍t chiah káu
23chiàⁿ gâu, chhōa chi̍t tīn kâu-á khì bán tāu-á. Chi̍t chiah káu chin chiàⁿ lāu, iā chhōa chi̍t tīn káu-á khì chia̍h pau-á. Hit tīn kâu
24Sió-ko͘ thiaⁿ tio̍h chin bô hoaⁿ-hí kóng:「Lí si̍t -chāi chiâⁿ bô thian-liông,góan a-só he
25Hù-chù:Tī hit-chūn,seⁿ-á chin kùi,lâng-kang soah khí-tò chin sio̍k,ū kah seⁿ-á kap bô kah seⁿ-á
26Hù-chù:Tī hit-chūn,seⁿ-á chin kùi,lâng-kang soah khí-tò chin sio̍k,ū kah seⁿ-á kap bô kah seⁿ-á kè- siàu tong-jiân bô kāng-khóan.
27siàu-liân cha-bó͘-lâng teh chhī gín-á chia̍h ni, tò-chhiú pêng suh chin kú liáu-āu, i siūⁿ kóng tio̍h-ài ōaⁿ pêng chiah tio̍h, tō kā in
28Andersen sī 19 sè-kí Denmark chin chhut-miâ ê chok-ka。I it-hiòng kòe kán-tan、khîn-khiām ê seng-o̍ah。
29 khì mn̄g hô͘-lî khòaⁿ la̍h-mih ài án-chóaⁿ pun chiah hó。Hô͘-lî chin kín sòa-chhùi tō kóng:「Tāi-ông chái-khí khùn-chhéⁿ ê sî,seng
30tó͘ iau,chia̍h lî-á thang-hó khùn-tàu;Kàu àm-sî,tāi-ông pak-tó͘ chin iau ê sî chiah chia̍h bé,án-ne tāi-ông chiah ē-tàng tòng kàu keh
31Sai thiaⁿ liáu chin hoaⁿ-hí、chiok bóan-ì,i mn̄g hô͘-lî kóng:「Lí ná-ē hiah gâu?Sī siáⁿ
32chai sè-kài siōng té ê phoe sī seⁿ chò siáⁿ-khóan?Hugo sī France chin ū-miâ ê siáu-soat-ka。I kā thâu pún chheh kau hō͘ chhut-pán-siā liáu
33chhut-pán-siā,téng-bīn kan-taⁿ ōe chi̍t ê「?」kì-hō。Chhut-pán-siā mā chin chhù-bī,hôe--i ê phoe kāng-khóan chiok té,kan-taⁿ ōe「!」,piáu-
34lâng lâi ba̍uh khì se-pō͘ bē ,hiàng-sî Tâi-tang iáu-koh bô siat-pī chin hó ê lú-kóan , tùi se-pō͘ khì ê seng-lí-lâng , tāi-pō͘-hūn lóng
35A-châi--a kóng :「lín lóng bián ké--lah! ké kah ná chhin-chhiūⁿ chin--ê leh . châng góa tō bêng-bêng thiaⁿ tio̍h lí kā lín bó͘ kóng
36bêng-bêng tō bô-iáⁿ-bô-chiah ê tāi-chì , kóng kah ná chhin-chhiūⁿ chin--ê kāng-khóan . a-thó͘--a in ang-á-bó͘ ê bīn sī âng-kì-kì , kàu
37chài hoe--lo̍h-khì lah , tāi-chì sī in-ūi góa ín-khí--ê , si̍t-chāi chin pháiⁿ-sè--lah . Sū-si̍t sī án-ni--lah , tō in-ūi seng-lí siōng bô
38tō in-ūi seng-lí siōng bô-êng ê koan-hē , gún nn̄g-ê ang-á-bó͘ chin kú bô chò-hóe--lah , tán kàu châng chiah chò-hóe , khang-khòe chò
39phòaⁿ sī hoat-koaⁿ ê kôan-le̍k,góa ná ū i ê hoat-tō͘?」Piān-hō͘-sū chin bû-ko͘ ê piáu-chêng。
40「Lí sī án-chóaⁿ chò piān-hō͘--ê?Chāi-lâi lí phah koaⁿ-si to chin hán-tit su!」In bó͘ koh mn̄g--i。
41lí sī Gē-su̍t-tāi-ha̍k bú-tō-hē chhut-sin--ê,tùi bú-tō gē-su̍t chin ū gián-kiù,lí ná-ē bē siūⁿ beh tī bú-tâi téng piáu-hiān lí
42lí sī Gē-su̍t-tāi-ha̍k bú-tō-hē chhut-sin--ê,tùi bú-tō gē-su̍t chin ū gián-kiù,lí ná-ē bē siūⁿ beh tī bú-tâi téng piáu-hiān lí
43jōa-tāng ê hoat-tō͘。Kó͘-chá sî-tāi chhìn-á kap pōng-á lóng iáu chin hán-mi̍h,bô chit-pé kang-hu bē-tàng chiâ?-chò bah-hòan-á。Sui-bóng
44 lâng sái-chhia sio-e,chhia chhah--lo̍h-lâi leh hoe bē-ti̍t,piⁿ--á ū chin chē lâng leh khòaⁿ lāu-jia̍t,tō pài-thok chi̍t-ê sin-sū chò-kong-
45「Lí kóng-liáu chin ū-lí。」Kong-chhin mā án-ni ìn。
46Chi̍t-ê píⁿ--á ê lâng chin tòng-bē-tiâu mē kóng:「Hit-ê kóng án-ni,lí kóng i ū-lí;Chit-ê
47kóng i ū-lí。Sè-kan ná ū chit-khóan lí,lí sī leh chhòng-siáⁿ--ê?Chin sī khí-iú-chhú-lí!」
48「Lí mā kóng-liáu chin ū-lí。」Kong-chhin iû-gôan án-ni ìn,koh pó͘-chhiong kóng:「Góa bô-
49ê sî-kan chiah pâi-lia̍t beh kià-khóaⁿ iah-sī niá-khóaⁿ,gîn-hâng chin thâu-khak thiàⁿ,tō kā piah téng ê sî-cheng tiâu hō͘ kín gō͘-hun
50-chāi iû-gôan ū chit-khóan tiōng-sī siⁿ-o̍ah khôan-pó ê jîn-sū,chin kám-tōng,tō kā piⁿ--á chi̍t-ê lâng-kheh ki-hōe kàu-io̍k:
51khòaⁿ,hit-ê lâng góa sui-bóng m̄ bat--i,m̄-koh i sī hiān-tāi siā-hōe chin-chiàⁿ ê khôan-pó chiá,ta̍t-tit lán ha̍k-si̍p。」
52「I sī góan chia chin chhut-miâ ê lâng。」Hit-ê lâng-kheh ìn kóng。
53「Góa khòaⁿ-tio̍h chin chē lō͘-piⁿ ê tiān-hóe-thiāu-á lóng ū tèng『Thian-kok kīn--lo͘h』
54kā lâng pò kóng Thian-kok ùi chia khì khah kīn?」「Lí kái-soeh liáu chin tio̍h,」
55âng-toaⁿ sòa-chhiú tō kā lì-tiāu,kau-thong kéng-chhat khòaⁿ--tio̍h,chin bô hoaⁿ-hí:
56-tāng chai-lān,só͘-ū ê chhia lóng teh koaiⁿ-báng,m̄-koh lí ká-ná chin bô-êng ê khóan。」
57kiám-pûi--ê。Hit-ê cha-bó͘ kóng i sī chia ê hū-chek-jîn。I kám-kak chin kî-kòai,mn̄g kóng:
58Tân--ê:「Lí sin-hun ê hu-jîn hó--bô?Gún lóng chin him-siān--le。」
59SARS chin khióng-pò͘
601 ê gín-á kā in a-má kóng: “SARS chin khióng-pò͘, ài sè-jī.
61cha-bó͘-kiáⁿ : " They are my daughters ( in sī góa ê cha-bó͘-kiáⁿ), Chin sóng, Chiok sóng, Hō͘-lí sóng ! "
62A- kiat--a kóng: “Góan a-pa chiok úi-tāi, ta̍k-kang lóng chin phah-piàⁿ leh giâ chheh-pau, thàn-chîⁿ hō͘ góa tha̍k-chheh, góa chiok
63chit ê bo̍k-su niû teh kà ko-tiong lú ha̍k-seng siōng-khò. Bo̍k-su niû chin jīn-chin giâm-siok tī tâi-á-téng kóng kàu chhùi-kak chôan-pho, koh
64su niû teh kà ko-tiong lú ha̍k-seng siōng-khò. Bo̍k-su niû chin jīn-chin giâm-siok tī tâi-á-téng kóng kàu chhùi-kak chôan-pho, koh chhùi-
65Kòe chi̍t-ê-á, sió-tī tio̍h khêng-hun kóng: “A-pa, a-hiaⁿ chin iau-sâi, i lóng khòaⁿ nn̄g ê chia̍h chi̍t chhùi pn̄g. ”
66 Ū chi̍t ê ha̍k-seng chin siū-khì. I siūⁿ kóng kan-taⁿ khòaⁿ chiáu-á-kha, beh ná ē chai-iáⁿ
67Chèng-hú ūi-tio̍h beh pó͘-thiap lông-bîn ê sêng-o̍ah. Ū si̍t-si chin-chōe ê chèng-chhek. Ū chi̍t kang, lông-hōe ê hòng-sàng-ki teh kóng
68tio̍h ìn-á kap sin-hūn chèng beh lâi niá chîⁿ. Pān-sū-ôan kám-kak chin kî-kòai, chiū mn̄g i kóng, “A-pô..á, lí kiám koh ū teh chòe sit?
69chhut chi̍t ê chiâⁿ ū sêng-chiū ê hāu-seⁿ, i sī tī Bí-kok chi̍t keng chin chhut-miâ ê kong-si teh chia̍h thâu-lō͘, sǹg--khí--lâi ká-ná chin
70chin chhut-miâ ê kong-si teh chia̍h thâu-lō͘, sǹg--khí--lâi ká-ná chin hó-kòe ê khóan-sit.
71--kòe--lâi ê A-Tiong peh, sim-lâi teh siūⁿ, “ngh, ngh, ná ē án-ni? Chin kî-kòai--o͘h?”
72It-Siu siân-su chū sè-hàn tio̍h chin khiáu. I ê lāu-su ū chi̍t ê tê-au-á sī hi-sè-chi-pó, lāu-su hui
73kang, It-Siu bô tiuⁿ-tî kā chit ê tê-au-á kòng phòa--khì, sim lāi chin kan-khó͘ koh chin kiaⁿ-hiâⁿ. Tú tī chit ê sî-chūn, i thiaⁿ tio̍h lāu
74tiuⁿ-tî kā chit ê tê-au-á kòng phòa--khì, sim lāi chin kan-khó͘ koh chin kiaⁿ-hiâⁿ. Tú tī chit ê sî-chūn, i thiaⁿ tio̍h lāu-su ê kha-pō͘ siaⁿ
75“Che sī chin chū-jiân ê tāi-chì--ah,” i ê lāu-su án-ni hôe-tap, “sè-kan ê
76 “A-sáng! Suh-khùi!” Chit ê sî-chūn tio̍h thiaⁿ hit ê hū-jîn-lâng chin tōa siaⁿ kóng, “Chhun, Hā, Chhiu, Tang.”
77Châng-àm ê hoat-hōe it-ti̍t chò kàu thàu-chá. Tī hoat-hōe, chin chē kéng-siōng lóng sī góa thâu-pái khòaⁿ--tio̍h, káⁿ-ná sī góa
78Kin-á-ji̍t kám-kak chin kòai, liam-mi lâng tī saⁿ-tō͘-khong-kan, liam-mi tī sì-tō͘-khong-kan
79tī khiā khí-lâi se̍h-lin-long. Àm-sî soah lóng bē khùn--li.......Chin kòai-ī ê chi̍t kang!......M̄-thang koh án-ni!
80chi̍t ki iân-pit. Iōng ì-chì-le̍k hō͘ iân-pit tín-tāng. Góa hùi chin-chē sim-sîn, m̄-koh iân-pit kāng-khóan tiām-tiām tī hia. Kám kóng...iân
81Kin-á-ji̍t kám-kak chin hi-bî, hūn-tūn. “Góa kám ū-hoat-tō͘ chiâⁿ chò Ang-î?” Chit ê
82Chin bô-liâu ê chi̍t-kang. Bô tiām-chēng ê A-se, ji̍t-chí koh khah bô
83Kin-á-ji̍t koh chin kòai-kî. Àm-sî beh khùn ê sî, hoat-kak thâu-chang chi̍t kang lāi
84khùn ê sî, hoat-kak thâu-chang chi̍t kang lāi soah tn̂g beh 10 kong-hun. Chin--e, bô teh chhàu-tōaⁿ! Chòe-kīn chá-àm góa lóng ū teh niû thâu
85-lo̍h-lâi. Soah koh kap góa siūⁿ--e sio-siāng, tǹg-ku, siak chi̍t-ē chin tōa ē, hó-ka-chài, bô kài kôan, m̄-koh góa ê sim mā kāng-khóaⁿ
86Kin-á-ji̍t góa tī saⁿ-tû lāi, chiú chi̍t kang, siūⁿ chin-chē būn-tê. Tī chit lāi-bīn khòaⁿ-tio̍h gín-á sî ê chhit-thô-
87-mi̍h, kaⁿ-ná sī tī la̍k-hòe ê sî, nā kàu saⁿ-á-tû, tō kám-kak chin an-sim. M̄-koh chit-chūn......
88Chū-án-ni, hō͘ soah chin-chiàⁿ lo̍h--khí-lâi lo͘,m̄-koh hō͘-chúi siuⁿ tōa--a, siuⁿ tōa--a, mā
89hiah--ni[nih] chheⁿ, chhiūⁿ chúi-cheng hiah--ni[nih] chheng. Hái ū-iáⁿ chin chhim, chhim kah jīm-hô ê niû-tiàⁿ tō lóng niû bē kàu té; nā iōng
90-kòa beh khui, beh koaiⁿ lóng khò chúi-liû lâi khòng-chè; ham-khak chin súi, in-ūi tī téng-bīn ē hoat-kng ê chin-chu, lóng chin sek-hap siuⁿ
91lâi khòng-chè; ham-khak chin súi, in-ūi tī téng-bīn ē hoat-kng ê chin-chu, lóng chin sek-hap siuⁿ tī ông-hiō ê ông-koan.
92; ham-khak chin súi, in-ūi tī téng-bīn ē hoat-kng ê chin-chu, lóng chin sek-hap siuⁿ tī ông-hiō ê ông-koan.
93Hái-ông, in bó͘ sí chin chē nî--ah[a], chhù-lāi ê tāi-chì lóng sī in lāu-bó teh chhú-lí.
94 chhù-lāi ê tāi-chì lóng sī in lāu-bó teh chhú-lí. In lāu-bó chin khiàng-kha, jī-chhiáⁿ tùi ka-tī sī kùi-cho̍k chhut-sin--ê chin hiâu
95bó chin khiàng-kha, jī-chhiáⁿ tùi ka-tī sī kùi-cho̍k chhut-sin--ê chin hiâu-pai; in-ūi kah[kap] I kāng kai-kip ê kùi-cho̍k taⁿ ín-chún tī
96 chia̍h-mi̍h[si̍t-bu̍t] koh hō͘ in so-thâu. Siâⁿ ê gōa-kháu ū 1 ê chin súi ê hoe-hn̂g, hoe-hn̂g lāi ū chu-âng kah[kap] tìm-nâ ê hoe, hoe
97téng ê hî-á koa chhiùⁿ kah hiah chán, chán kah hō͘ lâng thiaⁿ liáu chin khòai-lo̍k. In a-má kā sè-chiah chiáu-á kiò-chò hî-á sī in-ūi
98á hiah ǹg-bāng kín lûn-tio̍h i, tān-sī i soah ài tán siōng kú. Chin chē àm i khia tī khui--le[leh] ê thang-á-mn̂g thàu-kòe chhiⁿ-lèng-
99hòe ê sî, hông ín-chún siû khì hái-bīn. I tńg--lâi ê sî kóng chin chē tāi-chì hō͘ in chí-mōai-á thiaⁿ; siōng súi--ê sī tī ū go̍eh
100 lâu--lâi ê hí-lo̍k cheng-siaⁿ. Ò͘, ti-bóe-á kong-chú gōa-nih-á chin-chiok thiaⁿ chia ê biâu-soeh ê chêng-kéng! Chū hit chūn liáu i nā
101ê thâu-khak, jī-chhiáⁿ ta̍k hio̍h hoe-ia̍p (pān) lóng sī pòaⁿ lia̍p chin-chu. Jiân-āu chit ê o͘-bá-sáng kiò 8 tōa lia̍p o-á giap tòa kong
102“M̄-koh in kā góa bú kah chin thiàⁿ” sió-kong-chú án-ne kóng. In a-má ìn kóng “Ài-súi tō ài
103hun hō͘ móa-thiⁿ bî-bî-kng ê thiⁿ-chhiⁿ chng kah súi-tang-tang. Hái chin pêng-chēng, khong-khì un-hô koh chheng-khì. Ū 3 ki chûn-ûi ê tōa
104. Lāi-bīn ū 1 ê siàu-liân ông-chú sī siōng ian-tâu; i 16 hòe, chin nāu-jia̍t tng teh khèng-chiok i ê seⁿ-ji̍t. Chúi-chhiú tī kah-pán
105Thiⁿ chin àm--lo͘[lo͘h]; m̄-koh sió-jîn-hî ba̍k-chiu sóa bē khui hit chiah chûn
106thang-á-mn̂g piⁿ, tī chúi-bīn teh phû-iô. Bô-jōa-kú chûn-phâng chin kín tō giú--khui, chit chiah hô-hôa ê chûn koh kè-sio̍k i ê hâng
107-khui, chit chiah hô-hôa ê chûn koh kè-sio̍k i ê hâng-lō͘. M̄-koh chin-kín hái-éng ti̍t-ti̍t éng kôan, o͘-hûn cha̍h-thiⁿ, hn̄g-hn̄g sih-nà
108kôan-kôan ê hái-éng-téng. Tùi sió-jîn-hî kóng--khí-lâi, che sī chin chhù-bī ê chhit-thô, m̄-koh tùi chúi-chhiú lâi kóng sī chin pháiⁿ
109 sī chin chhù-bī ê chhit-thô, m̄-koh tùi chúi-chhiú lâi kóng sī chin pháiⁿ-lián, bóe--ah[a] chûn lin-lin-lòng-lòng, kāu-pang hō͘ hái-éng
110; i khòaⁿ-tio̍h ông-chú tîm-lo̍h-khì chhim-chhim ê hái-éng--nih, i chin hoaⁿ-hí, in-ūi i jīn-ûi án-ne i chiah ē-tàng kah[kap] ông-chú tàu
111kú in kàu khòaⁿ ê tio̍h lio̍k-tē ê só͘-chāi, hái-hōaⁿ hù-kīn sī chin súi ê le̍k-sek chhiū-nâ, hia ū chi̍t tòng chhù, chhù ê thau-chêng
112kah[kap] Lemon. Chia ū chi̍t tiâu sió-hái-oan, oan téng-bīn ê chúi chin pêng-chēng m̄-koh chin chhim. M̄-chiah sió-jîn-hî thoa ian-tâu ê ông
113chi̍t tiâu sió-hái-oan, oan téng-bīn ê chúi chin pêng-chēng m̄-koh chin chhim. M̄-chiah sió-jîn-hî thoa ian-tâu ê ông-chú siû tùi hái-po͘
114-lú teh kiâⁿ óa ông-chú tó ê só͘-chāi. Thâu--a hit ê siàu-lú chin kiaⁿ-hiâⁿ, m̄-koh bô-jōa-kú, i tō kiò chi̍t-tīn lâng lâi. Hit-tong
115chúi-bīn chhit-thô khòaⁿ tio̍h siáⁿ, m̄-koh i lóng bô kóng siáⁿ. Chin chē kang ê chái-khí kah[kap] àm-sî i siû-chhut chúi-bīn khì kàu
116 Hit tòng ông-kiong sī iōng kng-n̂g ê chio̍h-thâu só͘ khí--ê, ū chin tn̂g ê tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám, ū chi̍t tiâu chio̍h-gám thàng kàu
117tī hái-piⁿ tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám ê ē-bīn hia, hia sī chi̍t tiâu chin e̍h ê hái-kiap, jī-chhiáⁿ chio̍h-gám ê iáⁿ koh ìn tī hái-bīn.
118jîn-lūi, in-ūi jîn-lūi ê sè-kài káⁿ[ká]-ná pí i ê sè-kài ke chin tōa. Chit-má sió-jîn-hî siūⁿ beh chai ê tāi-chì chin chē, in hia
119sè-kài ke chin tōa. Chit-má sió-jîn-hî siūⁿ beh chai ê tāi-chì chin chē, in hia ê a-chí soah bô-hoat-tō͘ hôe-tap i só͘-ū ê mn̄g[būn]
120tē sè-kài ê a-má, in a-má kiò lio̍k-tē sī hái-téng ê kok ū-iáⁿ chin hā[ha̍h]-su.
121-tàng o̍ah ê nn̄g, saⁿ pah tang, lâi ōaⁿ chò chi̍t kang ê lâng, koh chin hi-bāng chai-iáⁿ thiⁿ-chhiⁿ téng-bīn kong-bêng ê sè-kài.”
122siaⁿ, khòaⁿ bē tio̍h bí-lē ê hoe-lúi kap âng-sek ê ji̍t-thâu. Kám chin-chiàⁿ góa bô-hoat-tō͘ tit-tio̍h chi̍t ê éng-seng ê lêng-hûn?”
123 chiàⁿ-chhiú khǹg tī lí ê chiàⁿ-chhiú, kiò i chiù-chōa tùi lí chin-sêng, jiân-āu i ē hō͘ lí chi̍t ê lêng-hûn, jī-chhiáⁿ mā pó-chûn
124 M̄-koh he bô-khó-lêng hoat-seng. Lí ê bóe tùi lán lâi kóng sī chin súi, nā tùi jîn-lūi lâi kóng sī cha̍p-chn̂g ê bái. In m̄-chai bóe
125. Bú-thiaⁿ ê piah kap thian-pông lóng sī kāu koh thang-kng ê chúi-chiⁿ. Kúi nā pah lia̍p tōa-lia̍p ham-á-khak pâi tī piah nn̄g pêng, in ū
126kā gōa-bīn ê hái mā chiò kah kng-kng. Bú-thiaⁿ lāi ū chi̍t tiâu chin khoah ê chúi-lâu, kang--ê kap bo--ê ê jîn-hî tio̍h tī hia phòe-ha̍p
127-hî phah-pho̍k-á kap iô bóe o-ló--i. Sió-jîn-hî chek-sî kám-kak chin hoaⁿ-hí, in-ūi chai-iáⁿ bô-lūn tī hái-té iah-sī lio̍k-tē i ê siaⁿ
128bú, góa beh chhōe hit ê hái--nih ê ang-î. Sui-bóng phó͘-thong-sî chin kiaⁿ--i, m̄-koh i ē-tàng hō͘ góa ì-kiàn kap pang-chàn.”
129-chêng ê chêng-kéng kiaⁿ kah bē-tín-tāng, sim-chōng mā thiàu kah chin lī-hāi. M̄-koh i siūⁿ-tio̍h ông-chú kap ǹg-bāng ê éng-seng lêng
130phōaⁿ tī heng-chêng, chhiūⁿ hî tī chúi-té liòng-siû kāng-khóan, chin kín nǹg kòe hit ê chúi-lâu, chúi-lâu nn̄g pêng lóng sī chē-kha
131lêng-hûn.” Jiân-āu hái-ang-î chhiò-chhiò, koh kóng: “Lí lâi kah chin tú hó, in-ūi bîn-á-chài ji̍t-chhut í-āu, kàu kah mê-nî bóe í-
132bóe tio̍h ē bô--khì, ē kiu chò jîn-lūi ê kha, m̄-koh lí ē kám-kak chin thiàⁿ, ná chhiūⁿ lāi-kiàm kā lí liô kāng-khóan. M̄-koh khòaⁿ-tio̍h
133 ê ài-chêng, hō͘ i ūi-tio̍h lí kam-gōan bē-kì-tit in pē-bú, koh chin-sêng ài--lí, ín-chún bo̍k-su ha̍p-óa lín ê chhiú chiâⁿ chò ang-
134Hái-ang-î kóng: “Put-kò lí ài hù-chîⁿ, jī-chhiáⁿ góa ê iau-kiû chin tōa. Lí ū pí tòa tī chhim-hái ê jīn-hô lâng khah iu-bí ê siaⁿ
135Sió-jîn-hî chin kín nǹg-kòe chhiū-nâ kap chhoah-lâu ê kńg-chn̄g. I tī in lāu-pē
136iāⁿ-iāⁿ. M̄-chiah sió-jîn-hî kā hit thiap io̍h-á lim--lo̍h-khì, soah chin-chiàⁿ chhiūⁿ chi̍t ki lāi-kiàm-kiàm ê siang-chhùi to, tùi i jiû-nńg
137ê, ông-chú tō phah-pok-á koh tùi i chhiò, che tùi sió-jîn-hî sī chin pi-ai ê tāi-chì. I khah-chá chhiùⁿ pí chit ê m̄-chai ke hó jōa-chē
138ê kha tap tio̍h tē to ná chhiūⁿ ta̍h tī lāi-to téng-thâu, i mā koh chin iōng-sim thiàu, khòaⁿ ē-tàng lâi tit-tio̍h ông-chú ê hoaⁿ-hí.
139soaⁿ ê soaⁿ-thâu. Sui-jiân sió-jîn-hî jiû-nńg ê kha hoeh lâu kah chin giâm-tiōng, koh ìn ū i ê kha-jiáu, sió-jîn-hî kāng-khóan chhiò
140a-chí chhiú khan chhiú, phû chiūⁿ chúi-bīn, chhiùⁿ-koa chhiùⁿ kah chin pi-ai, sió-jîn-hî hiòng in a-chí ia̍t chhiú, in a-chí mā jīn tio̍h
141 ū chi̍t pái i khòaⁿ-tio̍h lāu a-má tī hn̄g-hn̄g hia. Lāu a-má ū chin chē nî m̄ bat khí-lâi hái-bīn--lo͘[lo͘h]. Mā khòaⁿ-tio̍h thâu tì
142hō͘ lí chiàm--khì lo͘[lo͘h], i sī hit keng biō lāi-bīn ê lâng, góa chin hó-ūn ū lí lâi chia tāi-thè i, lán ē éng-óan chò-hóe.”
143góa khòaⁿ kòe hit ê súi ko͘-niû, ông-chú khah ài--i.” Sió-jîn-hî chin òan-thàn, m̄-koh bak-sái mā lâu bē chhut--lâi. “Ông-chú kóng hit
144teh iô-thâu. Sió-jîn-hî pí pa̍t-lâng khah chheng-chhó ông-chú ê chin-ì.
145Bóe--a kong-chú chhut--lâi, hō͘ chiok siūⁿ beh chai-iáⁿ i sī-m̄-sī chin-chiáⁿ súi ê sió-jîn-hî, mā ài sêng-jīn i sī m̄-bat khòaⁿ-kòe
146 kāng-khóan hiah pêng-hêng chū-chāi, hō͘ chāi tiûⁿ ê lâng lóng chin kā o-ló. Sió-jîn-hî m̄-bat thiàu kah chiah-ni[nih] súi, jiû-nńg
147hióng jîn-lūi ê hēng-hok. Khó-liân ê sió-jîn-hî, lí í-keng jīn-chin phah-piàⁿ chò lán teh chò ê tāi-chì, lí siū kòe khó͘, mā jím-
148kap bí-lē ê sin-niû chhōe--i, in tòa pi-ai teh khòaⁿ hit tui chhiūⁿ chin-chu ê chúi-pho, hó chhin-chhiūⁿ chai-iáⁿ i í-keng thiàu lo̍h-khí hái
149tio̍h chi̍t ê lâng, tòa tī chhiū-nâ, ta̍k-ê tùi i ê tì-hūi lóng chin chun-tiōng. I chai-iáⁿ tùi múi-ê khùn-lân, put-hēng beh án-chóaⁿ
150thiaⁿ liáu, ìn-kóng: “Khì khôan-iû sè-kài, nā tn̄g-tio̍h chi̍t-tùi chin-chiàⁿ bóan-chiok ê ang-á-bó͘, kā in thó chi̍t tè sè-tè ê lāi-saⁿ
151kàu hit ê siâⁿ khì mn̄g--in, ài in chhin-chhùi kóng: in ê hun-in kám chin-chiàⁿ chhiūⁿ lâng teh kóng--ê hiah-ni[nih] khòai-lo̍k? In ìn-kóng:
152iá-gōa chháu-tē khiâ-bé ê sî, chù-ì tio̍h chi̍t ê chhī-iûⁿ--ê, chin hoaⁿ-hí teh pûn phín-á, hit sî-chūn, khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê chi̍t chhiú
153ông-hui kiâⁿ óa in kah[kap] in kóng-ōe, kóng: “Lín ang-á-bó͘ kám chin-chiàⁿ sī khòai-lo̍k koh bóan-chiok--ê?” Chhī-iûⁿ--ê: “Sī--a, chèng
154khòaⁿ-lâi-khòaⁿ-khì. Bóe--a, chhī-iûⁿ--ê: “Siōng-tè chai-iáⁿ gún chin gōan-ì hō͘--lín, m̄-koh tù-liáu gún ûi-it ê chit thò kûn kap chit
155Koh lâi tì-hūi-chiá chhiò-chhiò kóng: “Lín lú-hêng kám chin-chiàⁿ pe̍h-kang--ê? Lín kám bô tòa chin chē keng-giām tńg--lâi?
156kóng: “Lín lú-hêng kám chin-chiàⁿ pe̍h-kang--ê? Lín kám bô tòa chin chē keng-giām tńg--lâi?”
157kā in chiok-hok koh kóng: “Tī lín ê sim-koaⁿ lāi, í-keng hoat-hiān chin-chiàⁿ ê pó-an-hû. Hó-hó-á pó-sioh, chiah bē hō͘ bē-bóan-chiok
158-koh bô-lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè-kài-siōng ū chin-chē ông-hui, m̄-kóan in sī-m̄-sī ha̍p-keh--ê, ông-chú lóng chhōe
159m̄-sī ha̍p-keh--ê, ông-chú lóng chhōe bô. Jîn-seng put-jû-ì, sī chin chù-siông ê tāi-chì. In-ūi i chiok siūⁿ beh ti̍h chiàⁿ-káng ê ông
160 liân chhēng-ê ê kha tō tâm kah kha-āu-teⁿ, jī-chhiáⁿ kóng i sī chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui!
161liân chhēng-ê ê kha tō tâm kah kha-āu-teⁿ, jī-chhiáⁿ kóng i sī chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui!
162“Ò͘, góan chin-kín tō ē chhâ chheng-chhó.” Lāu-hông-hiō án-ne teh siūⁿ, m̄-koh
163M̄-chiah lāu-kok-ông kah[kap] lāu-hông-hiō chiah khak-jīn chit ê sī chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui, in-ūi chhu 20 iân thán-á kah[kap] 20 niá
164chiah lāu-kok-ông kah[kap] lāu-hông-hiō chiah khak-jīn chit ê sī chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui, in-ūi chhu 20 iân thán-á kah[kap] 20 niá ah
165-phōe, iáu koh kám-kak ē tio̍h chit lia̍p ho-lian-tāu. Kan-tāⁿ[taⁿ] chin-chiàⁿ ê ông-hui chiah ū chit chióng iù-mi[mî]-mi[mî] ê phôe-hu.
166chhōa i chò khan-chhiú, chit-má ông-chú chheng-chhó chhōa--tio̍h-ê sī chin-chiàⁿ ê ông-hui, chit lia̍p ho-lian-tāu khǹg tī tián-lám-kóan, hiān
167Chū-án-ni, hō͘ soah chin-chiàⁿ lo̍h--khí-lâi lo͘[lo͘h],m̄-koh hō͘-chúi siuⁿ tōa--a, siuⁿ tōa
168Tio̍h thiaⁿ lāu-pē ê kà-sī, m̄ thang khì-sak lāu-bú ê chí-kàu.” Chin-giân 1 chiuⁿ 8 chat.
169kóng, “Chhiáⁿ thêng, sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná, lí khòaⁿ liáu chin hó chia̍h.”
170“Sòe-hàn kiuⁿ-piáⁿ gín-ná, m̄ thang cháu hiah kín, lí khòaⁿ liáu chin hó chia̍h.”
171In cháu chīn chōe pái kàu chīn sán chin siān, ia̍h bōe koh cháu khah kín. Ū chi̍t ji̍t sai chīn kūn, chit
172chia̍h chi̍t chhùi gû-leng-iû, kàu i khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t tè koh khah iû chin hó bī ê gû-leng-piáⁿ, tī chi̍t ê kî-kòai, sòe-sòe ê kè-á tī
173chhiò kóng, “In kóan góa bōe tio̍h.” I chiū cháu-khì the̍h chi̍t tiâu chin tn̂g koh ióng ê soh, kap i ê tōa kó͘, ia̍h siu chit ê kó͘ tī hn̄g-
174chóng-sī góa beh thoa i.” I chiū chhi̍h i chêng-kha tī tōe-ni̍h, ia̍h chin chhut-la̍t thoa i. Keng-hî kóng, “Aih ah ! Hit chiah gû liâm kàu hiah
175 liâm kàu hiah tiâu.” I chiū siak i ê bé lo̍h-khì chúi-ni̍h, ia̍h chin chhut-la̍t thoa i.
176hō͘ i tioh-khui i ê kha ná lâi kàu tī hái-piⁿ ê chúi-kîⁿ. I sī chin siū-khì, chiong só͘ ū ê la̍t chhi̍h ka-kī ân-ân, ia̍h chiàu só͘
177Tùi án-ni in nn̄g lâng chin kiàn-siàu, bô koh saⁿ-kap kóng-ōe. Só͘-í hit ê tāi-chì soah-khì.
178Chit ê khó-lîn ê koe-bú, ēng chin chōe hoat-tō͘ kìm-chí i m̄ thang chiah gōng, chóng-sī sòe chiah pòaⁿ
179pòaⁿ koe-kiáⁿ kàu tī hé ê só͘-chāi, ū kóa tâm ê chhâ teh kek hun, chin kan-khó͘.
180I bô teh khùn chí-ū chin tì-ì teh khòaⁿ o͘-m̂-á chhiū, ū chi̍t ki tn̂g-tn̂g ê o͘-âng sek ê
181“Ji̍t-kng ná sio, thiⁿ-khì ná un-hô. Iù-iù ê chháu-á hio̍h hoat chin cha̍t tī góa ê kha, chīn hó ê hō͘ pang-chān góa kim-kim ê íⁿ phòng
182kàu chiâⁿ chòe chi̍t niá súi-súi chhiⁿ-chhiⁿ ê saⁿ, ia̍h góa chiū chin thé-biān hoaⁿ-hí lâi thìm thâu. Chit ê sòe hàn gín-ná cháu lâi
183á se̍k, ná khah tōa, khah âng, khah se̍k, kàu lō͘-bé o͘-o͘, kim-kim, chin hó bī. Góa chiàu só͘ ōe ê kia̍h kôaiⁿ hō͘ sòe-hàn gín-ná thang
184chōan chōan-sî, só͘-í lóng bô chōan-tio̍h. I khì, m̄ chai in-ūi i chin kóaⁿ-kín.
185bīn.” Tú-tú i teh kóng ê sî, i o̍at-lìn-tńg, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah chin hiông ê lāu hô͘-lî khiā teh, ū chi̍t ê tōa ê tē-á tī i ê keng
186I chiū the̍h i, ni̍h kûn-thâu-bú kàu chin ân, án-ni ni̍h kàu in tau. Kàu chhù ê sî, bô chhun pòaⁿ hāng, chí
187i chi̍t pōng gû-leng-iû, sī beh kià hō͘ in lāu-bú, sī chīn súi, chin chhiⁿ, chīn hó ê gû-leng-iû.
188Lâng siông-siông kóng pe̍h-chha̍t kàu tú-tio̍h tāi-chì ê sî, kóng chin-si̍t bô lâng beh sìn i.
189I chin-chiàⁿ ōe kham-tit chòe in ê ông.
190Ū chi̍t pái ji̍t kap hong teh saⁿ-chiⁿ chī-chūi khah ióng. Ta̍k ê sìn i ka-kī khah ū la̍t. In teh piān-
191chhē chîm-chhi̍h hit hō ê lūi. Ū chi̍t pái i teh chhē chîm ê sî, chin iau, i chhun i ê chhiú-chiúⁿ beh ji̍h chi̍t chiah chîm, bô tāi-seng
192Chit chiah lāu go̍k-hî bū phe̍h tī chhùi-ni̍h, chin siū-khì, chóng-sī sòe chiah lông khì lah.
193Só͘-í pûn, koh pûn chīn tōa la̍t ; chiah ê pho̍k-á khí kàu chin chōe chhī-chhī kún.
194I chiū khì khioh chhâ, khioh chīn chōe. Ia̍h tui chin cha̍t tī mn̂g-ni̍h, ûi chit keng chhù ; chiah pàng hé sio.
195Lín gín-ná tio̍h chai chit pún sòe pún Chheh hō͘ Lûi-sa chhut-miâ. Chin hó thiaⁿ, tha̍k liáu ia̍h khó-lîn, koh si̍t-chāi tú-tú chhin-chhiūⁿ
196lâng chīn ài tha̍k. Chōe-chōe lâng bóe, ia̍h tùi án-ni tit-tio̍h chin chōe chîⁿ. Koh kúi nî liáu-āu, Lûi-sa ê ǹg-bāng ū tit-tio̍h ;
197pêng-an. M̄ bián koh hō͘ só͘ thiàⁿ ê lāu-bú chòe khó͘ kang, ia̍h ū chin chōe súi ê mi̍h, thang hióng-siū tī i nî-lāu ê sî.
198sán-sán, chiam-chiam, ia̍h kim-kim tī hit tōa chhiū-nâ lāi, tī kóa chin tōa châng chin ām, chin kôaiⁿ, koh chhiⁿ ê sam-chhiū ê tiong-kan.
199chiam, ia̍h kim-kim tī hit tōa chhiū-nâ lāi, tī kóa chin tōa châng chin ām, chin kôaiⁿ, koh chhiⁿ ê sam-chhiū ê tiong-kan. Chit châng sòe
200 kim-kim tī hit tōa chhiū-nâ lāi, tī kóa chin tōa châng chin ām, chin kôaiⁿ, koh chhiⁿ ê sam-chhiū ê tiong-kan. Chit châng sòe châng sam
201Thé-keh chho͘-ióng chin gâu té
202Chhiùⁿ-koa thiàu-bú chin hoaⁿ-hí
203-koh bô-lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè-kài-siōng ū chin-chē ông-hui, m̄-kóan in sī-m̄-sī ha̍p-keh--ê, ông-chú lóng chhōe
204m̄-sī ha̍p-keh--ê, ông-chú lóng chhōe bô. Jîn-seng put-jû-ì, sī chin chù-siông ê tāi-chì. In-ūi i chiok siūⁿ beh ti̍h chiàⁿ-káng ê ông
205 liân chhēng-ê ê kha tō tâm kah kha-āu-teⁿ, jī-chhiáⁿ kóng i sī chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui!
206liân chhēng-ê ê kha tō tâm kah kha-āu-teⁿ, jī-chhiáⁿ kóng i sī chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui!
207“Ò͘, góan chin-kín tō ē chhâ chheng-chhó.” Lāu-hông-hiō án-ne teh siūⁿ, m̄-koh
208M̄-chiah lāu-kok-ông kah[kap] lāu-hông-hiō chiah khak-jīn chit ê sī chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui, in-ūi chhu 20 iân thán-á kah[kap] 20 niá
209chiah lāu-kok-ông kah[kap] lāu-hông-hiō chiah khak-jīn chit ê sī chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui, in-ūi chhu 20 iân thán-á kah[kap] 20 niá ah
210-phōe, iáu koh kám-kak ē tio̍h chit lia̍p ho-lian-tāu. Kan-tāⁿ[taⁿ] chin-chiàⁿ ê ông-hui chiah ū chit chióng iù- mi[mî]-mi[mî] ê phôe-hu.
211chhōa i chò khan-chhiú, chit-má ông-chú chheng-chhó chhōa--tio̍h-ê sī chin-chiàⁿ ê ông-hui, chit lia̍p ho-lian-tāu khǹg tī tián-lám-kóan, hiān
212tio̍h chi̍t ê lâng, tòa tī chhiū-nâ, ta̍k-ê tùi i ê tì-hūi lóng chin chun-tiōng. I chai-iáⁿ tùi múi-ê khùn-lân, put-hēng beh án-chóaⁿ
213thiaⁿ liáu, ìn-kóng: “Khì khôan-iû sè-kài, nā tn̄g-tio̍h chi̍t-tùi chin-chiàⁿ bóan-chiok ê ang-á-bó͘, kā in thó chi̍t tè sè-tè ê lāi-saⁿ
214kàu hit ê siâⁿ khì mn̄g--in, ài in chhin-chhùi kóng: in ê hun-in kám chin-chiàⁿ chhiūⁿ lâng teh kóng--ê hiah-ni[nih] khòai-lo̍k? In ìn-kóng:
215iá-gōa chháu-tē khiâ-bé ê sî, chù-ì tio̍h chi̍t ê chhī-iûⁿ--ê, chin hoaⁿ-hí teh pûn phín-á, hit sî-chūn, khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê chi̍t chhiú
216ông-hui kiâⁿ óa in kah[kap] in kóng-ōe, kóng: “Lín ang-á-bó͘ kám chin-chiàⁿ sī khòai-lo̍k koh bóan-chiok--ê?” Chhī-iûⁿ--ê: “Sī--a, chèng
217khòaⁿ-lâi-khòaⁿ-khì. Bóe--a, chhī-iûⁿ--ê: “Siōng-tè chai-iáⁿ gún chin gōan-ì hō͘--lín, m̄-koh tù-liáu gún ûi-it ê chit thò kûn kap chit
218Koh lâi tì-hūi-chiá chhiò-chhiò kóng: “Lín lú-hêng kám chin-chiàⁿ pe̍h-kang--ê? Lín kám bô tòa chin chē keng-giām tńg--lâi?
219kóng: “Lín lú-hêng kám chin-chiàⁿ pe̍h-kang--ê? Lín kám bô tòa chin chē keng-giām tńg--lâi?”
220kā in chiok-hok koh kóng: “Tī lín ê sim-koaⁿ lāi, í-keng hoat-hiān chin-chiàⁿ ê pó-an-hû. Hó-hó-á pó-sioh, chiah bē hō͘ bē-bóan-chiok
221Chin khióng-pò͘
222chi̍t kang, i khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê ní-pò͘--ê poaⁿ lâi i keh-piah tòa, i chin hoaⁿ-hí , tō iau-chhiáⁿ ní-pò͘--ê lâi kap i chòe-hé tòa, i kā kóng
223piān, mā khah séng chîⁿ.” Hit ê ní-pò͘--ê soah kā ìn kóng : “ Góa chin kám-siā lí ê hó-ì , m̄-koh si̍t-chāi sī chòe bōe kàu, in-ūi kìⁿ
224Chit-ê kò͘-sū sī tih kóng, bô kâng sèng-chit ê lâng chin oh chòe-tīn.
225Lo̍k-á kám-kah chin ka-chài, tō tùi chìn-chêng hit-chiah gû piáu-sī kám-siā, m̄-koh
226liām kóng chhī-liāu pun bô hó-sè, kiâⁿ-kàu chháu-kè-á piⁿ, tō chin tōa siaⁿ kóng :”sī tih pìⁿ siáⁿ báng, chháu-liāu thài kan-na chi̍t
227hô͘-lî. Hē tī hô͘-lî thâu-chêng ê sī chi̍t-ki tn̂g-tn̂g khui-kháu chin sòe ê kan-á, lāi-tóe ū phang-kòng-kòng ê tīm koe-bah. Sian-ho̍h
228Khah-chá, ū chi̍t-ê chin kut-la̍t ê choh-sit-lâng, tī i beh sí chìn-chêng kā i ê hāu-siⁿ lóng
229I chiah tú kiâⁿ--khì niâ, chia ê hiaⁿ-tī-á tō saⁿ-chiⁿ khì chhân-tóe ku̍t, in kā chhân-tōe péng kúi-lō péng, m̄-koh chi̍t
230Kiat-kó, chit-chiah chin chhàng-chhiu ê báng-á hō͘ ti-tu-bāng tîⁿ tiâu--leh, pìⁿ-chòe ti-
231-che lóng sí--khì, kám chiâⁿ-si̍t án-ne ? “ Bo̍k-iûⁿ-lâng sim-koaⁿ chin kan-khó͘, kóng : “ Aih, sī--lah , chi̍t-chiah lóng bô o̍ah--lo̍h-lâi
232Chin-chiàⁿ kám-un, iá-lông sian-siⁿ. “ Bo̍k-iûⁿ-lâng chin kám-sim, “ Khòaⁿ
233“ Chin-chiàⁿ kám-un, iá-lông sian-siⁿ. “ Bo̍k-iûⁿ-lâng chin kám-sim, “ Khòaⁿ ē --chhut-lâi, lí chiok siong-sim--e. “
234tôaⁿ-bo̍k chòe ê keng hō͘ chi̍t-ê keng-chhiú. Chit-ki keng ē-tàng siā chin hn̄g jî-chhiáⁿ chiok chún, keng-chhiú chin kah-ì. Ū chi̍t-pái, keng
235 Chit-ki keng ē-tàng siā chin hn̄g jî-chhiáⁿ chiok chún, keng-chhiú chin kah-ì. Ū chi̍t-pái, keng-chhiú chin-chiok khòaⁿ, chiah hoat-kak chit-
236jî-chhiáⁿ chiok chún, keng-chhiú chin kah-ì. Ū chi̍t-pái, keng-chhiú chin-chiok khòaⁿ, chiah hoat-kak chit-ki keng chho͘-phê á chho͘-phê, téng-
237tì khòaⁿ-thàu-thàu. Hiông-hiông, i ná-chhiūⁿ sìⁿ-nà kāng-khòan chin kín tō chhiong--lo̍h-lâi, tī chi̍t-ê óe-óe ê chhek-chhng téng-thâu
238Bā-hio̍h thiaⁿ-tio̍h koe-bú tih thi̍h-thi̍h-kiò, iōng i chin ū eng-ui ê gán-sîn kā koe-bú siòng--chi̍t-ē : “ Sī--lah, bā-hio̍h
239Thian-gô, tāi-á kah hê-á sī hó-pêng-iú, in lóng tòa tī chin súi ê ô͘-piⁿ. Ū chi̍t-ji̍t, in chòe-tīn beh poaⁿ chhù. Thian-gô chhē
240“ Chia̍h khah bái ! òan-tò͘ ? “ Ia̍h-á kāng-khóan iōng chin hiau-pai ê kháu-khì kóng : “ Chi̍t-si-á to bô ! Lí pe kah khah kôan
241Che sī kóng, lán nā sit-khì pó-hō͘ ka-kī ê lâng, chin kín tō ē hông phah tó.
242 siūⁿ-beh kah i kong-ke chit-phìⁿ chháu-po͘. Chit-ê kú-tōng hō͘ bé chin khioh-hūn, chip-ì beh pò oan-siû, tō chhiáⁿ lâng lâi tàu-saⁿ-kāng
243Chúi-tî-á piⁿ ū chin chōe súi-koe, thiaⁿ-tio̍h thò͘-á cháu kah hiah chhiⁿ-kông ê siaⁿ-im
244chiàm 50%. Tāi-pō͘-hūn ha̍k-seng tī chit-ê pêng-kó͘ lóng piáu-hiān chin hó. Che chiàm chôan-pō͘ sêng-chek ê 70%, lēng-gōa ū 'final project'
245chiàm chôan-pō͘ sêng-chek ê 70%, lēng-gōa ū 'final project', chiū chin ū thiau-chiàn-sèng, mā chin ē-tàng ū chhòng-ì, koh ē-tàng chioh
246 70%, lēng-gōa ū 'final project', chiū chin ū thiau-chiàn-sèng, mā chin ē-tàng ū chhòng-ì, koh ē-tàng chioh chit-ê ki-hōe ha̍k-si̍p tû-liáu
247góa chin hoa-hí
248chin sūi beh kah I kóng ōe
249āi ū chin chē
250tō͘ kái-chèng ê chêng-hêng tī Eng-gí chò bó-gí ê lâng lāi-té chin hán-tit khòaⁿ--tio̍h, sui-jiân tī Tâi-ôan o̍h Hôa-gí ha̍k-si̍p kòe
251seng C kā chhun-hong siá-chò chhiun-hong, chit-khóan tī Eng-gí lāi-té chin phó͘-phiàn ê palatalization ê hiān-siōng mā bô tī kî-thaⁿ ê ha̍k
252Ha̍k-seng F sī Tiong-kip-pan e ha̍k-seng, Tâi-gí kóng liáu chin ku̍t-liu, put-kò i Pe̍h-ōe-jī ê chhò-ngō͘ tian-tò sī siōng chē--
253lán thiaⁿ--tio̍h khah sêng [poston]. Tâi-ôan-lâng kóng Boston chiū chin chē lâng kóng [boston], iōng Tâi-gí ê /b/ khì hoat. Tâi-gí hoat
254sī hui-siông khùn-lân--ê, in-ūi in bô aspiration chit-ê feature. Chin chē ha̍k-seng tī ha̍k-kî tiong lâi góa ê pān-kong-sek chhōe góa,
255kong-sek chhōe góa, iau-kiû sū-hā chí-chèng, khó-kiàn khùn-jiáu chin tōa.
256ê náu pēng bô chit-ê im. Náu lāi-té bô ê im chiū-sī hiⁿ-khang chin oh thiaⁿ ū ê im. Só͘-í tī chòe-āu tàu-té ū glottal stop--bô, tùi
257Nasal vowel (phīⁿ bó-im) sī Tâi-gí chin tiōng-iàu ê gí-im te̍k-sek chi it. Tī Tâi-gí-lâng ê náu lāi-té
258bô tī náu lāi-té, só͘-í Tâi-gí ê nasal vowels tùi in lâi kóng chin oh ha̍k-si̍p.
259kôan, kiat-kó bô hiah giâm-tiōng, kan-taⁿ 8 ê niâ. Piàn-tiāu sī chin pháiⁿ ha̍k-si̍p--ê, só͘-í chin chē lâng thê-chhut kóng èng-kai piau
260tiōng, kan-taⁿ 8 ê niâ. Piàn-tiāu sī chin pháiⁿ ha̍k-si̍p--ê, só͘-í chin chē lâng thê-chhut kóng èng-kai piau piàn-tiāu. Put-kò ùi chia khòaⁿ
261tiāu hùn-lōan. In-ūi lóng-sī pêⁿ-im, kôan-ke siong-chha mā m̄-sī chin tōa, sǹg sī siōng iông-ī chhò-ngô͘ ê 2 ê tiāu.
262Type 29 kā [ia] piau-chò [e] sī chin chèng-siông, mā chin pháiⁿ kóng sī chhò-ngō͘. Lēng-gōa 1 ê chiū
263Type 29 kā [ia] piau-chò [e] sī chin chèng-siông, mā chin pháiⁿ kóng sī chhò-ngō͘. Lēng-gōa 1 ê chiū-sī Type 7, tē 1 kap
264Final [k] ū-sî ē ke ū-sî ē kiám, put-kò mā m̄-sī chin giâm-tiōng, Eng-gí lāi-té mā ū final [k], sui-jiân phonemically sī
265final [k], sui-jiân phonemically sī lóng released, put-kò kóng-ōe mā chin chia̍p unreleased, chham Tâi-gí kāng-khóan. Final [t], final [p] mā
266Aspiration tùi Tâi-ôan-lâng lâi kóng ná-chhiūⁿ chin thâu-thiàⁿ, sui-jiân ē-hiáu kóng, tān-sī o̍h Lô-má-jī ê sî chiū
267 ē-hiáu hun. Tian-tò bô aspiration feature ê Eng-gí lâng bô hōan chin chē chit-ê chhò-ngō͘, kan-taⁿ ū 2 ê m̄-tio̍h niâ.
268Gí-sû iōng m̄-tio̍h--ê chin chió, jī-chhiáⁿ lóng sī kāng 1 ê ha̍k-seng.
269"Ē-hiáu kóng chi̍t-tiám-á ê Tâi-gí chin bē-bái." Nā kā "ê" kap "chin" the̍h tiāu chiū chin hó-sè.
270"Ē-hiáu kóng chi̍t-tiám-á ê Tâi-gí chin bē-bái." Nā kā "ê" kap "chin" the̍h tiāu chiū chin hó-sè.
271tiám-á ê Tâi-gí chin bē-bái." Nā kā "ê" kap "chin" the̍h tiāu chiū chin hó-sè.
272chiok tiōng-iàu ê bûn-jī bûn-bêng. Kòe-khì kàu taⁿ, POJ siá sû chin bô it-tì, pún-bûn iōng 5 chióng kui-hōan lâi thàm-thó, iōng bûn
273, it-poaⁿ kiò-chò jī-hêng; chāi POJ siá ê sû, liâm-jī ê sû nā chin tn̂g chiū ē hêng-sêng jī-kéng, ki-pún-siōng khòaⁿ thâu chiū chai
274kui-hōan-sèng, sī bûn-bêng chìn-pō͘ ê i-kù. Tâi-gí ê sû-tián chin chē, POJ ê sû-tián bô chē, tān-sī POJ bûn-sû ê siá-hoat iā í
275àn Eng-bûn "What Lincoln looked like." hoan-e̍k--ê. Seⁿ-tiuⁿ chit-ê sû, chin chē lâng m̄-chai, put-kò che sī sû-tián ū siu--ê. (chù: 3)
276hām gōng-ngiah kāng ì-sù, khah giâm-tiōng. Chit-khóan bûn-sû ài chin sió-sim sú-iōng, siông-sè chù-kái.
277Ta̍k iūⁿ lâng lóng ū ka-tī ê bûn-hòa. Piáu-sī chin chē iūⁿ lâng.
278hōe sit-lé." (chù: 5) Tâi-ôan lâng chit-ê bûn-sû ê siá-hoat, ū chin chē ì-gī. Góa sī Tâi-ôan-lâng; bē-sái siá "Góa sī Tâi-ôan lâng."
279tēng, àn bûn-sû ê lāi-iông kap ūi-tì, tùi bûn-kù ê hâm-ì ū chin tiōng-iàu ê koat-tēng-sèng. Ki-pún-siōng ê siāⁿ-tiāu-kûn ū 6 chióng:
280 lóng-sī piàn-tiāu ê siaⁿ-tiāu-kûn, to̍k-li̍p ê bûn-sû, siá sû chin chheng-chhó.
281-peng ê kiáⁿ-jî." Bô piàn-tiāu ê siaⁿ-tiāu chāi Tâi-gí lāi-té chin chió-sò͘, pit-su te̍k-pia̍t kì. Thiⁿ-kng, sim-būn, chiū-sī bô piàn
282"Kóng khí-lâi, i sī ū kàu jia̍t-sim ê." Chit-khóan ê gí-khì-sèng, chin chē siá ê sû, phiau chhut-lâi khin-siaⁿ ê kì-hō. Bo̍k-te̍k sī beh
283bóe sī-m̄-sī it-tēng khin-siaⁿ? Tī gí-khì-sèng ê kù-hoat, bóe-siaⁿ chin tiōng-iàu, tōa-pō͘-hūn bô-hoat-tō͘ kan-taⁿ iōng khin-siaⁿ piáu-ta̍t
284Bē kái-piàn ì-sù, kan-taⁿ ē gí-khì-siōng ê bô-kâng, iā chin sî-siông phiau chhut-lâi khin-siaⁿ. Kî-si̍t, chit-khóan khin-siaⁿ ê
285khin-siaⁿ. Tâi-gí ê it-poaⁿ-sèng khin-siaⁿ, i ê chhut-hiān èng-kai sī chin giâm-keh ê hān-chè, chiū-sī sû-bóe chiah ē, hām gí-khì-sèng ê
286ê hān-chè, chiū-sī sû-bóe chiah ē, hām gí-khì-sèng ê khin-siaⁿ chin lūi-sū. In ê chhut-hiān koh ū chi̍t ê chi̍p-tiong-hòa ê chhu-sè,
287ê chi̍p-tiong-hòa ê chhu-sè, tī bûn-kù ê bûn-sû ián-hòa-siōng chin chheng-chhó, chiū-sī chi̍p-tiong tī bóe-im, í biô-siá tōng-chok kap
288chāi POJ siá sû ê si̍t-lē khah chió; tān-sī tāi-ke thiaⁿ--khí-lâi chin kòan-sì, iā ē sūn ní, bē-tàng kóng m̄-sī Tâi-gí ê ōe.
289Sīm-chí sī chin tn̂g ê bûn-giân-bûn ê sio̍k-gí, iā ū bē-bái--ê. "Hông-jîn-chi
290sêng siōng-kài tiōng-iàu; iōng POJ siá sû ê chit-khóan kui-hōan ē chin chē, iā ta̍p-ta̍p-tih-tih, ū--ê ē chin bô-liâu, put-kò tùi bûn-jī
291sû ê chit-khóan kui-hōan ē chin chē, iā ta̍p-ta̍p-tih-tih, ū--ê ē chin bô-liâu, put-kò tùi bûn-jī-hòa ê kiàn-li̍p iā-sī ē ū pang-bâng
292Chit chi̍t tiám kap Eng-gí jī-bó kāng-khóan, èng-kai chin hó kiàn-li̍p kiōng-sek; chhin-chhiūⁿ:
293Tâi-gí ê liōng-sû chin chē, iā khah ho̍k-cha̍p, m̄-bián iōng liâm-jī--ê, bûn-chiong siá-
294POJ siá ê sû, hong-im-chha ê khùn-jiáu chin tōa. Bô-kāng hong-im ê lâng, bô si̍p-kòan jīn-jī, bô si̍p-kòan
295 Tâi-gí lāi-té, thiaⁿ--khí-lâi ū bêng-hián ê kám-kak; khiok-sī chin-chiàⁿ ê sò͘-liōng chin iú-hān, keng-kòe tēng-liōng ê hun-sek, kan
296khí-lâi ū bêng-hián ê kám-kak; khiok-sī chin-chiàⁿ ê sò͘-liōng chin iú-hān, keng-kòe tēng-liōng ê hun-sek, kan-taⁿ sī 3% í-hā (chù:
297taⁿ sī 3% í-hā (chù: 12). Kòe-khì POJ ê bûn-chiong ê liōng í-keng chin chē, bô in-ūi hong-im-chha gō͘-kái sû ê ì-sù. Iōng POJ siá sû
298Tâi-gí lāi-té ū chin chē gōa-lâi-gí ê ōe-kù; tān-sī, POJ siá ê gōa-lâi bûn-sû iáu
299chē gōa-lâi-gí ê ōe-kù; tān-sī, POJ siá ê gōa-lâi bûn-sû iáu chin iú-hān, sûi lâng siá sûi lâng bô-kâng, āu-ji̍t-á chiah koh gián
300lâi kiàn-li̍p bûn-chiong sī Hàn-jī ê kek-bēng, kòe-khì í-keng ū chin sêng-kong ê lē, àn Ji̍t-bûn, Hân-bûn, O̍at-lâm-bûn, ... ; tùi Hàn
301ê sû-lūi kui-hōan. Kàu bo̍k-chiân ûi chí, POJ ê Tâi-gí sû-tián chin khiàm-khoeh.
302siaⁿ." Chi̍t ê sû ê bóe-im, chi̍t kù ōe ê bóe-siaⁿ, ē éng-hióng chin tōa bô-kâng ê hâm-ì, iā-sī chin iàu-kín--ê.
303kù ōe ê bóe-siaⁿ, ē éng-hióng chin tōa bô-kâng ê hâm-ì, iā-sī chin iàu-kín--ê.
304Chū kó͘ í lâi, iōng POJ siá sû ê kui-hōan, sui-jiân bô ū chin giâm-bi̍t ê lí-lūn, tāi-iok sī sûi lâng siá sûi lâng hó; khiok
305, tāi-iok sī sûi lâng siá sûi lâng hó; khiok-sī iā bô sán-seng chin tōa ê cheng-gī lâi gō͘-kái. Put-kò, che sī in-ūi kòe-khì kàu taⁿ
306Kòe-khì kap sin pian ê Tâi-gí jī-tián chin chē, sû-tián iā ū; chiam-tùi POJ siá sû ê kui-hōan-sèng sû-tián
307chē, sû-tián iā ū; chiam-tùi POJ siá sû ê kui-hōan-sèng sû-tián chin chió ē-tàng iōng; te̍k-pia̍t sī gōa-lâi-gí iōng-sû ê siá-hoat.
308siá-hoat. "gas, tennis, news, curtain, hand-driver, ......" ê iōng-sû, chin chia̍p iōng tī Tâi-gí ê ōe, iā ē chiām-chiām chhut-hiān chāi Tâi
309só͘ siu ê POJ sû-tián ū siu "iá-jîn", bô siu "iá-jîn-hiàn-pho̍k"; chin chē Tâi-gí kóng ē liàn-tńg ê sû-lūi, chhin-chhiūⁿ "liam-hoe-bî
3102. Kám-siā kòe-khì chin chē hoat-piáu ê bûn-chiong hō͘ góa ha̍k-si̍p--tio̍h, lín ê nó͘-le̍k
311Tī chu-sìn sî-tāi ēng tiān-náu lâi chhú-lí POJ sī 1 hāng chin ki-pún ê iau-kiû. Chu-sìn chhú-lí ê tē 1 pō͘ tō sī ài ū 1 thò
312 ti̍t-chiap lī-iōng chi-ôan Unicode ê nńg-thé lâi chhú-lí POJ, ke chin hong-piān.
313pún-bûn bô beh thó-lūn. Kî-tiong Hō-ló-ōe ê pō͘-hūn eng-kai sǹg chin ôan-chéng, m̄-koh Hak-kâ-fa kap Gôan-chū-bîn-gí ê pō͘-hūn khó-lêng
314pān-ián siōng tiōng-iàu ê kak-sek án-ne ê sî-chūn,tiāⁿ-tio̍h ū chin chē lâng kóng "i sī gōa-kok-lâng".
315kéng hām Tâi-ôan sio siâng, bat hō͘ chiu-piⁿ tōa-kok thóng-tī. In chin bô kan-tan cheng-chhú to̍k-li̍p, chhòng-chō kap hoat-tián ka-kī ê gí
316bûn-ha̍k lâi chò in ê bô͘-hōan. In chit-má ê lék-sú khò-pún mā chin khén-tēng Tek-kok-lâng ê kòng-hiàn. Lán ū siáⁿ-mi̍h tō-lí lâi
317pān-ián siōng tiōng-iàu ê kak-sek án-ne ê sî-chūn,tiāⁿ-tio̍h ū chin chē lâng kóng "i sī gōa-kok-lâng".
318Balt hái, bīn-tùi Sweden. Balt 3 kok kap Tâi-ôan tiong-kan ê kū-lî chin hn̄g, bûn-hòa-khôan mā bô-kāng. Put-kò, le̍k-sú siōng lóng ū siū
319bûn-ha̍k lâi chò in ê bô͘-hōan. In chit-má ê lék-sú khò-pún mā chin khén-tēng Tek-kok-lâng ê chham-ū kap kòng-hiàn.
320 lâi kóng, Balt hit-kóa Au-chiu lāi-té ê sió-kok èng-kai lóng sī chin chheⁿ-so͘ ê.
321Latvia) Tek-kok-lâng ê siâⁿ-chhī ka-ji̍p Tiong-sè Au-chiu-sú lāi-té chin chhut-miâ ê siong-gia̍p kok-chè cho͘-chit "Han-sa Liân-bêng (Hanseatic
322Liân-bêng (Hanseatic League; Tek-gí: Hanse; Tiong-sè Tek-gí: Hansa) 4, chin hôan-êng.
323koh-khah chìn-pō͘" ê só͘-chāi. Lō͘-se-a chèng-hú mā tùi chit-tiám chin chheng-chhó, mā-sī kî-thāi, thàu-kòe Balt tē-hng ū Se-au ê pō͘-
324pō͘ ê tōng-le̍k. Iû-kî-sī Lō͘-se-a chèng-hú iu-thāi Tek-kok-lâng, chin chē tòa Balt tē-hng ê Tek-kok-lâng siū hông-tè him-sióng, hoan-gêng
325koh Lithuania ê lông-lô͘ kap Estonia kap Latvia bô-kāng, ē-tàng iōng chin kē ê kè-siàu siu-bóe lông-tē, chiâⁿ-chò chū-êng lông-bîn. Lithuania
326Kái-hòng pī-ap-pek bîn-cho̍k, phòe-ha̍p cheng-tì ê lí-lūn, ē-tàng chin kín khip-siu chiok chē chi-chhî-chiá. In-ūi Balt ê jîn-bîn lóng kám
327kí Ki-tok-kàu Molavia hiaⁿ-tī-hōe ê lông-bîn thôan-kàu ho̍at-tōng chin o̍ah-tāng, 1685 nî Latvia-gí Sèng-keng, 1715 nî Estonia-gí Sin-iok Sèng
328 hîm ê lâng" ê ì-sù)" lâi chò bîn-cho̍k ê sîn-ōe. Latvia-lâng chin ài chhiùⁿ-koa, Latvia ê KriNj2?nis Barons (1835-1923) siu-chi̍p Latvia
329Lithuania-lâng khah-chá chin kú-tn̂g ê sî-kan siū-tio̍h Poland ê thóng-tī, só͘-í kok-ka jīn-tông
330khoan ì-sek ti̍t-chiap sī in-ūi Lō͘-se-a chèng-hú ê iōng-ì hoat-hui chin tōa ê chok-iōng, Lō͘-se-a thiau-kò͘-ì kó͘-lē Lithuania gí-bûn, lâi
331Tùi Lithuania ê bîn-cho̍k gí-bûn ūn-tōng chin tōa ê pang-chō͘ mā-sī tùi Bí-kok kap Tek-kok lâi. Lithuania lâng
332chō͘ mā-sī tùi Bí-kok kap Tek-kok lâi. Lithuania lâng in-ūi seng-o̍ah chin kan-khó͘, 18 sè-kí í-lâi ū chiok chē lâng cháu-khì Bî-kok, chit
333-kok, chit-chióng lú-Bí Lithuania-lâng 19 sè-kí āu-pòaⁿ hoat-hêng chin chē chióng ê pò-chóa a̍h-sī chheh, pì-bi̍t ji̍p-liû kàu Lithuania
334chè pí Lō͘-se-a khah sàng, só͘-í hit-pêng ê Lithuania gí-bûn mā chin o̍ah-tāng, tùi Lō͘-se-a lāi-té ê Lithuania (Lithuania Major) lâng ê
335Lō͘-se-a lāi-té ê Lithuania (Lithuania Major) lâng ê éng-hióng mā chin tōa 29.
336R?ga ê sî-chūn tit-tio̍h ê. Án-ni siⁿ, tòa tī Balt ê tì-sek hun-chú chin hoan-gêng Herder ê su-sióng, Herder ê "Volk" kài-liām chiâⁿ-chò Balt
337kàu 51%. Latvia-lâng siá-chok ê pí-lē jú chē, Latvia-lâng chok-ka chin bô kheh-khì chú-tiuⁿ, Latvia-lâng ê siá-chok pí Tek-kok-tóe Balt-lâng
338lâi-khì-khì, m̄-koh kàu 1870 nî-tāi, iáu-koh bô hoat-tō͘ kiàn-li̍p chin chheng-chhó ê bîn-cho̍k bûn-hòa kéng-kài 46, koh-khah giâm-tiōng
339Lō͘-se-a-gí pí iōng Latvia-gí, tian-tò koh-khah iông-īⁿ. Iáu-koh ū chin tōa ê mâu-tún tio̍h-sī, lâng kóng "chng-kha chò-sit-lâng sī chin
340chin tōa ê mâu-tún tio̍h-sī, lâng kóng "chng-kha chò-sit-lâng sī chin-chiàⁿ ê bîn-cho̍k", m̄-koh hit-chūn ê Latvia-lâng pún-sin iáu-koh
341chiàⁿ ê bîn-cho̍k", m̄-koh hit-chūn ê Latvia-lâng pún-sin iáu-koh bô chin chheng-chhó ê bîn-cho̍k jīn-tông/ì-sek 47.
342pún-sin sī Tek-kok-lâng tòa tī Lithuania Minor, o̍h-liáu Lithuania-gí chin hó, tī 1706 nî iōng Latin-gí chhut-pán "Principum primariun in lingva
343Tī Lithuania Minor chhut-pán chin chē gí-giân-ha̍k-ka ê tù-chok. Chhiūⁿ Frydrichas Vilhelmas Hakas (Tek
344Ostermejeris (1716-1800), mā-sī Tek-kok-lâng, o̍h Lithuania-gí kóng, siá kah chin liû-liah, 1791 nî iōng Tek-gí chhut-khan "Neue Littauische Gramatik (Sin
345 chhut-khan "Neue Littauische Gramatik (Sin Lithuania-gí bûn-hoat)", mā chin chù-tiōng Lithuania su-bīn-gí phín-chit thê-koan ê būn-tê, chi̍p-
3461 ūi chin chhut-miâ ê tiat-ha̍k-chiá Immanuel Kant sī tiàm Lithuania Minor tē-
347Lithuania-gí ê kó͘-chá-bī ín-khí chin chē Tek-kok-lâng gí-giân-ha̍k-chiá ê koan-sim, August Schleicher 1852
348bîn-cho̍k ūn-tōng ê kòe-thêng, chí-chhut kóng Tek-kok-lâng pān-ián chin tōa ê kak-sek, chú-iàu sī tī "A" kài-toaⁿ. Tek-kok-lâng bo̍k-su, kàu
349Baltic German in-ūi hiáng-siū chi-phòe-chiá ê iu-sè, lóng ū siū-tio̍h chin hó ê kàu-iok, ē-tàng chiap-siū siōng sin ê chu-sìn, só͘-í "A" kài
350Balt tē-hng ê lông-gia̍p ki-su̍t, kap So͘-liân pí-khí-lâi, chiàⁿ-bīn chin chē. Tùi chit-má ê Balt lâi kóng Tek-kok lóng bô siáⁿ-mi̍h ui-hia̍p
351-se-a kap Kiōng-sán-tóng. Tān-sī, Balt keng-kòe So͘-liân thóng-tī chin kan-khó͘ ê sî-tāi, kám-kak Tek-kok-lâng ê le̍k-sú piàn hò. Latvia
352 7 go̍eh chhe 5 khì 3 kok, siu-chi̍p tong-tē ê bûn-hòa-sú khò-pún. Chin khó-sioh tī Estonia chhōe bô iú-koan 18-19 sè-kí ê bûin-hòa-sú
353 iû-kî-sī Tek-kok-lâng só͘ pān-ián ê kak-sek kap in ê kòng-hiàn chin tōa.
354-ha̍k kap hiàn-hoat-ha̍k siōng ê "kok-ka" "jīn-tông" ê būn-tê, mā chin chhù-bī ê. Put-kò nā-chún siông-sè khì thó-lūn chit-kóa būn-tê
355"gōa-kok-lâng" tī bîn-cho̍k gí-bûn ūn-tōng tiong-kan só͘ hù-chhut ê chin tōa ê kòng-hiàn.
356chīn-kóan tī Balt gí-bûn ūn-tōng chho͘-kî gōa-kok-lâng ê kak-sek chin tōa, m̄-koh che kan-taⁿ sī Hroch só͘ kóng ê "A" kài-tōaⁿ, tio̍h-sī
3579 sè-kí sio-siāng. Nā án-ne, "gōa-kok-lâng" ê kak-sek iáu-koh-sī chin tiōng-iàu.
358(declension; ū 7 keh), tông-sû piàn-hòa (conjugation), gí-sû ê tn̂g-tō͘ mā chin tn̂g téng-téng. Lithuania-gí ê kó͘-chá-bī ê thêng-tō͘ pí Kó͘-tiān
359cho̍k-sèng", Estonia-lâng khah léng-tām, ài ha̍p-lí, Lithuania-lâng chin jia̍t-chêng, chhin-chhia̍t, lōng-bān ê, Latvia-lâng sī tiong-kan. Thiaⁿ
360chò Tiong-au (Central Europe), án-ne, chhun--lo̍h-lâi ê Latvia, tio̍h-sī chin-chiàⁿ ê Balt ah !
36110 Chin kî-koai Tâi-ôan kok-lāi chin chió lâng chai-iáⁿ Lō͘-se-a iōng Cyrillic
36210 Chin kî-koai Tâi-ôan kok-lāi chin chió lâng chai-iáⁿ Lō͘-se-a iōng Cyrillic-jī chit-khóan sū-si̍t. Pún
363té, hiáng-siū bîn-chú to̍k-li̍p ê kok-tō͘, keng-chè kap hok-lī mā chin hoat-tián, san-chhut-lâi chhiūⁿ Nokia chit-khóan sè-kài-kip ê khì-
364kài-kip ê khì-gia̍p. Che sī Tâi-ôan ê sit-pāi chú-gī-chiá ài jīn-chin kiám-thó ê tāi-chì; Balt 3 kok ê piáu-hiān hiah-nī nńg ê gôan-
365Le̍k-tóng ûi-siú ê "New Social Movements (Sin siā-hōe ūn-tōng)" mā chin o̍ah-tāng, só͘-í Plessner ê kóng-hoat bô it-tēng sī sek-tòng ê.
366, tong-jiân Tek-kok thóng-tī, Tek-kok-lâng khah hó lah! In-ūi Latvia chin súi ê kiàn-tiok-bu̍t lóng sī Tek-kok-lâng kap Latvia lâng chò-tīn
367siū-tio̍h tì-sek hūn-chú Hàn bîn-cho̍k ì-sek ê pâi-thiat, pēng bô chin phó͘-ki̍p.9
368PC-sek beh án-chóaⁿ sóan-tek, pún-té chiū chin pháiⁿ chhiâu-chhek. PC kap HPC sek-ha̍p sú-iōng ê sî-ki tô͘-ha̍p iā
369gí-giân", tāi-ha̍k tong-jiân mā ē-sái kà. Che sī góa khí-chho͘ chin tan-sûn koh kòe-thâu lo̍k-koan ê siūⁿ-hoat. 2000 nî Tâi-ôan sui-bóng
370. Hāu-tiúⁿ Pò͘ Sèng-lī(傅勝利) kòe-khì kap Kok-bîn-tóng ê koan-hē chin bā, i só͘ phài ê chú-kóan, tāi-khài mā lóng sī li̍p-tiûⁿ khah
371bô ì-kiàn. 2002 nî 9 go̍eh góa khai-sí kà chit-ê-khò. Siōng-khò chin sūn-sū, hāu-kó mā bōe bái.
372Góa chin siū-khì, mn̄g hia ê chō͘-lí, che sī siáⁿ-mi̍h ì-sù. I sûi khì
373kāng-khóan ài kà-chheh, àm-sî khà tiān-ōe, mā chhin-sin pài-hóng chin chōe lâng, koh siá koh thôan-sàng tîn-chêng-su. Li̍p-úi Ông Hēng
374bêng góa ê si̍t-le̍k. Té-té bô kúi-kang-lāi chhui in siá, si̍t-chāi chin sit-lé, iā chin kám-siā. Lēng-gōa Iûⁿ lāu-su mā thè góa siu-chi̍p
375le̍k. Té-té bô kúi-kang-lāi chhui in siá, si̍t-chāi chin sit-lé, iā chin kám-siā. Lēng-gōa Iûⁿ lāu-su mā thè góa siu-chi̍p chôan sè-kài
376ū chiok chōe ha̍k-seng piáu-sī chi-chhî chit-ê khò. Ū-ê sīm-chì chin put-pêng kóng, Gī-siú ê ha̍k-seng hiah chōe, thong-se̍k-khò pún-chiâⁿ
377 siūⁿ beh kà "Thàm-hóng Kó͘ Ai-ki̍p." Hiah-ê úi-ôan lóng tùi in chin kheh-khì. Chin kín tio̍h mn̄g-liáu ah.
378"Thàm-hóng Kó͘ Ai-ki̍p." Hiah-ê úi-ôan lóng tùi in chin kheh-khì. Chin kín tio̍h mn̄g-liáu ah.
379góa soat-bêng, ná thôan góa ê chu-liāu chim-chiok khòaⁿ. In ká-ná chin hó͘ⁿ-kî. Jīm Siān-liông tāi-khài bô siūⁿ-tio̍h, góa kèng-jiân
380sî Eng-gí-hē ê hē-chú-jīm Siōng Hūi-hong(尚惠芳) mn̄g chiok chōe, iā chin bô kheh-khì. I kóng, bat ū ha̍k-seng hóan-èng, siōng-khò iōng Tâi
381chêng chiok khòaⁿ-khin Tâi-gí, Tiong-kok-lâng gōa-lâi thóng-ti-chiá ê chin bīn-bo̍k ôan-chôan piáu-hiān chhut--lâi. Góa mā tōa-siaⁿ ìn kóng
382-kòe. Thiaⁿ-kóng hiah-ê úi-ôan ū-ê tùi góa put-bóan, kóng góa chin ngē, chin pháiⁿ. M̄-kú in tāi-khài lóng sêng-jīn, hit-kang ū chhut
383Thiaⁿ-kóng hiah-ê úi-ôan ū-ê tùi góa put-bóan, kóng góa chin ngē, chin pháiⁿ. M̄-kú in tāi-khài lóng sêng-jīn, hit-kang ū chhut-se̍k, hō͘
384ióng koh kā in kóng, Tâi-gí-khò nā tâu-phiò m̄ hō͘ i khui, ia ē ū chin tōa ê būn-tê.
385 kiò Jīm Siān-liông kap góa kóng. Jīm Siān-liông tiān-ōe-tiong chin kheh-khì kóng, thong-sek úi-ôan-hōe khui-hōe í-keng ū koat-gī, kiam
386 tē 1 pái khah pháiⁿ chiàn-iâⁿ. Jīm Siān-liông ê ì-tô͘ í-keng chin chheng-chhó, i iōng-sim kè-kàu tio̍h sī beh kā Tâi-gí-khò hòe-bô
387chōe lâng tàu-saⁿ-kāng. Lîm Chú-jīm iōng tu̍t-jiân-kan piàn kàu chin léng-tām ê kháu-khì kóng, bô hāu lah, chit-ê khò bōe-sái koh khui.
388lāu-su ê khò", tio̍h kóng hāu-tiúⁿ bô ài kóng chit-ê tāi-chì. Chin bêng-hián, hāu-tiúⁿ í-keng ū kau-tài i, mā koh 1 pái chèng-bêng
389--khí--lâi sī sió-khóa tāi-chì. Tùi góan kóng--khí--lâi tio̍h chin tōa-tiâu.
390-liân hāu-gōa ê le̍k-liōng. Góan ta̍k-ji̍t to kha-tiān-ōe, thôan-chin, chhôan sin-bûn-kó, bú kàu chiok òaⁿ, sīm-chì kui-mî bô khùn.
391kóng, i kám-kak kàu chit-khóan tē-pō͘, i kā Lîm táng-sū-tiúⁿ kóng chin tāng ê ōe, kóng Gī-siú Tāi-ha̍k kiàn ēng tiōh ēng chit-khóan Tiong
392-sî lóng ài tán i tò-lâi ha̍k-hāu khui-hoe. Thiaⁿ kóng hit-mî in chin-chiàⁿ lóng lâu--lo̍h--lâi. Kòe bô 1 ji̍t, tāi-chì tio̍h ū hì-kio̍k
3931 ji̍t, tāi-chì tio̍h ū hì-kio̍k-sèng ê piàn-hòa. Gôan-lâi ta̍h chin ngē ê hāu-tiúⁿ, kap Jīm Siān-liông kèng-jiân chhōe Chiam Bêng-ióng
394-hāu làu-khùi, āu-jīt Iûⁿ lāu-su bô-tiāⁿ ē hō͘ in pò-ho̍k kàu chin chhiⁿ-chhám. Hô-hòng góan ê bo̍k-phiau sī beh bán-kiù Tâi-gí-khò
395"Hôaiⁿ-ti̍t lí ê khò tio̍h sī lóng ài ēng 'Tâi-gí' chò-miâ," ká-ná chin m̄-gōan. "Sin-bûn Tâi-gí" pêng-an sūn-sū khui 2 ha̍k-kî, it-ti̍t
396hāu chiū tông-ì, ná-chún kàu-io̍k pún-thó͘-hòa ê lí-liām í-keng chin phó͘-phiàn. M̄-kú tùi Gī-siú Tāi-ha̍k ê lē lán thang chai, pún
397lán thang chai, pún-thó͘-hòa kàu-io̍k ê chhim-hòa, iáu-kú ū 1 tōaⁿ chin tn̂g ê lō͘ ài kiâⁿ. Kàu-io̍k thé-chè-lāi hiah-ê hóan-pún-thó͘
398thoat-lī gōa-lâi chèng-kôan só͘-chhun ê kù sè-le̍k ê khún-pa̍k, chin-chiàⁿ tī ta̍k-ê léng-he̍k kiàn-li̍p Tâi-ôan ê chú-thé-sèng, ôan
399 àn-ne, kàu-io̍k, bûn-hòa hong-bīn mā sī àn-ne. Kàu-io̍k nā bô chin-chiàⁿ pún-thó͘-hòa, lán nā liân kà āu-chi̍t-tāi bó-gí ê kôan
400choan-jīm hù-kàu-siū, koh sī chú-kóan, kap hāu-tiúⁿ khó-lêng iā chin "mah-chih". I àn-ne iû-chāi kò-jîn ê su-sim kap phian-kiàn koat-tōan
401siū le̍k-sú, chèng-tī téng in-sò͘ ê éng-hióng, gú-sû ê piàn-hòa chin tōa.
402 ê gú-giân, m̄-koh, kâng sî-chūn, i mā siū-tio̍h kî-tha gú-giân chin giâm-tiōng ê éng-hióng kah ap-pek, iû-kî sī Ji̍t-pún sî-tāi ê
403(b) Thêng-tō͘ hù-sû chin hong-hù;2
404(c) Iōng chin chōe thia̍p-sû;3
405thàu-lām, Chôan-chiu-khiuⁿ ê sêng-hūn khah chōe, kah Tâi-pak-khiuⁿ mā chin óa, só͘-í tī Tâi-ôan ê chiap-siū-tō͘ chin kôan. I sī liû-thôan
406 kah Tâi-pak-khiuⁿ mā chin óa, só͘-í tī Tâi-ôan ê chiap-siū-tō͘ chin kôan. I sī liû-thôan siōng khoah, tha̍k kè ê lâng siōng chōe ê
407Chin phah-sńg ê sī, Kok-bîn-tóng chèng-hú tī 1975 nî chiong PKLSK kah
408Liû-thong chin khoah, pau-koah Tâi-ôan, Hok-kiàn, Lâm-iûⁿ
409Chin chió lâng chai-iáⁿ
410.t-koa chiu°, chat e s±-j", chit p3-hun na-s" beh s¢g --j...p-lai, peng bo chin toa e i-g", s‾-i chiong chia e s±-j" thch tiau, tit-tioh e kiat-ko, chhia°
411koh ū chi̍t-kóa kiōng-thong-sû tī nn̄g-hūn gú-liāu ê sû-pîn chha chin chōe, chiâ ê gú-sû mā ū su-iàu kā chhē --chhut-lâi. In-ūi gú-
412liōng bô kāng-khóan, tit-chiap iōng sû-pîn lâi pí-kàu pēng m̄-sī chin sek-tong, gún chhái-iōng sû-pîn pí-lē lâi pí-kàu.
413cháiⁿ-iūⁿ (àn-chóaⁿ), chè-si-thâu, chī-chūi, chiū-kūn, chōe-chōe(chin-chē), êng-kng(êng-iāu), gī, ka-kī (ka-tī), kìⁿ-nā, lah, mah, pē
414à, án-ne (án-ni), àn-chóaⁿ (cháiⁿ-iūⁿ), bûn-tô͘, chin-chē(chōe-chōe), chiuⁿ, chò-hóe, ē-tàng (ōe), iû-thài-lâng, kám
415ūi, chún-pī (pī-pān), kám-kak, í-sek-lia̍t-lâng, kan-taⁿ, bo̍k-tek, chin-tō, pò-kò, lô͘-lē, gī-jîn, béng-siù, liáu-kái, chè-phín, hoan
416PKLSK chin chōe, APSK chin chió ê gú-sû
417PKLSK chin chōe, APSK chin chió ê gú-sû
418APSK chin chōe, PKLSK chin chió ê gú-sû
419APSK chin chōe, PKLSK chin chió ê gú-sû
420Lán ē-sái chiong gú-liāu lāi-tóe sû-pîn chin kē ê gú-sû, lī-iōng sû-tián chhâ khòaⁿ-māi, chiong sû-tián chhâ
421chòe chong-kàu ê keng-tián, e̍k-siá ê kè-thêng pit-jiân chiok téng-chin, mā chiok kín-sīn, bûn-kù ê hêng-sek èng-kai mā khah kò͘-tēng.
422Chit-ê gián-kiù kan-na khí chi̍t-ê thâu, lán koh su-iàu chin chōe choan-ka ha̍k-chiá kah tùi Tâi-gú-bûn ū-sim ê pêng-iú tàu-
423Tâi-gú-bûn kè-sǹg gú-giân-ha̍k sī chi̍t-ê chin khòng-khoah ê ha̍k-su̍t léng-he̍k, kàu taⁿ tâu-ji̍p ê gián-kiù-chiá
424khòng-khoah ê ha̍k-su̍t léng-he̍k, kàu taⁿ tâu-ji̍p ê gián-kiù-chiá chin chió, su-iàu chhú-lí ê būn-tôe iah-koh chin chōe. Lán hi-bāng bô
425ji̍p ê gián-kiù-chiá chin chió, su-iàu chhú-lí ê būn-tôe iah-koh chin chōe. Lán hi-bāng bô-gōa-kú ê bī-lâi, ē-tàng khip-ín koh-khah
426chiuⁿ-chat chhâ-sûn hē-thóng, hō͘ gún tih kàu-tùi chu-liāu ê sî chin tōa ê lī-piān; kám-siā Lîm Chùn-io̍k tiúⁿ-ló kah Niû Siok-hūi
427ūi Tâi-gú-bûn POJ ūn-tōng phah-piàⁿ ê pêng-iú, lán ê chu-gôan chin iú-hān, pún gián-kiù ê sêng-kó, thang kóng sī ta̍k-ke kú-tn̂g í
428Tī chu-sìn sî-tāi ēng tiān-náu lâi chhú-lí POJ sī 1 hāng chin ki-pún ê iau-kiû. Chu-sìn chhú-lí ê tē 1 pō͘ tō-sī ài ū 1 thò
429 ti̍t-chiap lī-iōng chi-ôan Unicode ê nńg-thé lâi chhú-lí POJ, ke chin hong-piān.
430pún bûn bô beh thó-lūn. Kî-tiong Hō-ló-ōe ê pō͘-hūn eng-kai sǹg chin ôan-chéng, m̄-koh Hak-kâ-fa kap Gôan-chūn-bîn-gí ê pō͘-hūn khó-
431Téng bīn chân kiò-chòe piáu-phê (表皮, epidermis) ; tē jī kiò-chòe chin-phê (真皮, dermis).
432Chin-phê sī phê-hu cho͘-chit ê tē-jī chân; chit-ê sī iù koh ba̍t ê cho͘
433ê cho͘-chit lâi chiâⁿ-ê. Chiap tī piáu-phê ē-bīn bô pîⁿ-pîⁿ, ū chin chōe lûi-ê, kiò-chòe leng-thâu (乳頭, papilla). Chiah ê leng-thâu chiū
434chiâⁿ-ê; sī hō͘ lāi-pō͘ ê kut-mo͘h, á-sī kun, ōe-tit kiat-liân tī chin-phê, só͘-í hō͘ phê-hu ōe î-tōng kap chāi-chāi. Chit ê kiò-chòe
435Chin-phê ê lāi-bīn, m̄-nā ū mn̂g-sòe-huih-kńg kap sîn-keng; ia̍h ū phê
436chiū ū nn̄g saⁿ phò͘ lō͘ ê hn̄g. Phê ê lāi-bīn ta̍k só͘-chāi, ū chin chōe hān-chôaⁿ, chóng-sī chōe chió bô saⁿ-tâng. Chhiú-chiúⁿ-ni̍h
437kang ê sî, á-sī jo̍ah thiⁿ ê sî, ū lâi kōaⁿ; chiū ōe khòaⁿ-kìⁿ chin bêng; chit hō kiò-chòe hoat-kōaⁿ; chóng-sī pêng-siông put-sî thong
438Tī seng-khu ê phê-hu-ni̍h ū mn̂g chin chōe. Ta̍k ki ê mn̂g-kńg ū tèng ji̍p tī phê ê lāi-bīn. Mn̂g-kńg
439lán bûn-hòa ê chhài-bóe. M̄-kú, he bô èng-kai sī chú-iàu..ê. Ū chin-chē bó-gí ê kàu-châi lóng kan-ta teh thn̄g hiah-ê chhìn-pn̄g kap
440Chit-má, lán chin ài iōng “lûi ná sin-sū(雷ná 紳士) “ chit ê koan-liām lâi phí-jū lán
441-kò sī kái-siān i tī piáu-bīn siōng ê chèng-thâu nā-tiāⁿ, beh chin chiàⁿ kái-koat būn-tê iā-sī tio̍h ài pìⁿ pheng-im bûn-jī. PRC chin
442chin chiàⁿ kái-koat būn-tê iā-sī tio̍h ài pìⁿ pheng-im bûn-jī. PRC chin chá tio̍h ūi Hàn-gí siat-kè hó Hàn-gí pheng-im(kì -lio̍k Pak-kiaⁿ
443Hóan tńg-lâi khòaⁿ chin chá tio̍h o̍ah tī Tâi-ôan, bô siū tio̍h Hàn-gí Bûn-giân-gí sok-
444kok-gí”, chiū-si Tiong-kok Kok-bîn-tóng ê ōe-gí) sú-iōng. Ín-khí chin-chē lâng chin nāu-jia̍t ê thó-lūn. Lán tī chia mā beh piáu-sī lán
445si Tiong-kok Kok-bîn-tóng ê ōe-gí) sú-iōng. Ín-khí chin-chē lâng chin nāu-jia̍t ê thó-lūn. Lán tī chia mā beh piáu-sī lán ê khòaⁿ-hoat.Ki
446 té-kî lāi iû-gôan sī lán chia ê kiông-sè gí-giân, éng-hióng chin tōa, m̄-chiah lán mā ài piáu-sī chit-sut-á ì-kiàn.Seng kóng Hàn
447chè-tēng..ê. I ê kin-kì sī Slavic gí-giân ê hoat-im si̍p-kòan. Ū chin-chē só͘-chāi kap Eng-gí/Tek-gí(Germanic gí-giân) á-sī Hoat-gí/Italy
448kài chú-liû gí-giân ê hoat-im kui-kí cheng-chha siuⁿ tōa. Koh ū “u“ chin pháiⁿ phah-jī; ”xi” tha̍kㄒ, ”si” tha̍kㄙ, kāng-khóan sī “i”, tha̍k 2
449chheng-chhó. Jî-chhiáⁿ mā ē hóng-hāi Eng-gí ê ha̍k-si̍p! Che lóng sī chin tōa ê khiàm-tiám. In ē chō-sêng chi̍t-ê bái hiān-siōng, chiū-sī:
450lán nā chiap-siū Hàn-gí Pheng-im, lán ê Tâi-ôan bó-gí cho̍at-tùi chin kín ē bia̍t-bông! Lán ê gín-á teh o̍h Eng-gí ē tú-tio̍h chin tōa
451tùi chin kín ē bia̍t-bông! Lán ê gín-á teh o̍h Eng-gí ē tú-tio̍h chin tōa ê chó͘-gāi. Chin chē khì tī Bí-kok ê Tiong-kok-lâng kàu-siū
452bông! Lán ê gín-á teh o̍h Eng-gí ē tú-tio̍h chin tōa ê chó͘-gāi. Chin chē khì tī Bí-kok ê Tiong-kok-lâng kàu-siū Eng-gí lóng kóng bē
453hit pêng ê thiⁿ-téng khòaⁿ tio̍h chi̍t-chōa oan-oan pòaⁿ-î N-hêng, chin-súi ê khēng. I ū âng-sek, kam-á-sek, n̂g-sek, chhiⁿ-sek, nâ-sek, tiān
454iàu-kiû. Kí chi̍t-ê lē: Sek-ín ê pian-pâi, sú-iōng ū LMJ tio̍h ke chin kán-tan; tian-tò Hàn-jī sǹg pit-o̍eh ê thôan-thóng khah oh chu-sìn
455Le̍k-sú chèng-bêng, Hàn-jī tùi pó-chûn Hō-ló-gí ê kòng-hiàn chin iú-hān. Mā ē-sái kóng, jīm-hô kian-chhî Hàn-jī ê gí-giân bûn
456chài chi̍t-pái ê bi̍t-go̍at lí-hêng--lo͘h! Sim-nâ-e̍k si̍t-chāi sī chin-chán, m̄-kú khòaⁿ ji̍t-chhut sòa lâi khòaⁿ-tio̍h chi̍t-lia̍p chin chha̍k
457sī chin-chán, m̄-kú khòaⁿ ji̍t-chhut sòa lâi khòaⁿ-tio̍h chi̍t-lia̍p chin chha̍k-ba̍k ê ji̍t-thâu, kui-ê "Lō͘-bán-ti̍t-khoh" ê khì-hun lóng
458ji̍t-thâu tâⁿ chiah phû-chhut hái-bīn nā-tiāⁿ. Chit-tia̍p ji̍t-thâu chin-chiàⁿ ê ūi-tì sī tī hái-pêⁿ-bīn ē-kha. Sī sím-mi̍h in-toaⁿ hō͘
459lāi chiū oan-ke sio-mē, hoah kah tōa-sè siaⁿ. Hit-tia̍p ke-pô-sîn tài chin tāng ê Chong..a chiū óa-khì kā in chiàm. Chhun-kiau sûi tâu kóng
460phòa. Chit ê in-toaⁿ chiū-sī poe-á kap thô͘-kha chiap-chhiok ê sî-kan chin té, tì-sú thô͘-kha chok-iōng tī poe-á ê la̍t piàn chiâⁿ chiok tōa
461chhiūⁿ chiàⁿ-pêng ê tô͘ án-ni. Koh lâi chiū sī kā iâ-chí-khak siòng-chin-chin ùi gû-leng thn̂g-á hmh--lo̍͘h--khì, chit tè gû-leng thn̂g-á chiū
462chiàⁿ-pêng ê tô͘ án-ni. Koh lâi chiū sī kā iâ-chí-khak siòng-chin-chin ùi gû-leng thn̂g-á hmh--lo̍͘h--khì, chit tè gû-leng thn̂g-á chiū ē
463thô͘-kha lòng phòa po-lê-poe-á sio-siāng, in-ūi chiap-chhiok ê sî-kan chin té, tì-sú gû-leng thn̂g-á chok-iōng tī iâ-chí-khak ê la̍t piàn-
464lâi hō͘ chiok tōa ê la̍t lòng--tio̍h, só͘ sán-seng ê siong-hāi chiū chin siong-tiōng--lo͘h! 2 lâng kā Chong..a soeh ló͘-la̍t liáu, Chhun-kiau
465hô-ha̍k ê O͘-chi-lī-tô (chù 5) ū kā Pit-tah-ko-la-su Tēng-lí chò chin bêng-khak ê chèng-bêng, iā chiū-sī lán tha̍k chho͘-tiong bat chò-
466Chit kúi ji̍t chin kôaⁿ, léng kah kìⁿ-nā pàng jiō lóng ē khí ka-lún-sún. Khòaⁿ tiān
467gôan-chú sī bô tiān--ê. Che sī kīn-tāi bu̍t-lí-ha̍k-ka keng-kòe chin-chē si̍t-giām só͘ kiàn-li̍p ê gôan-chú bô͘-hêng. Nā-sī bô kāng
468pò͘ sio bôa, sok-ka-kóng chhiúⁿ-tio̍h chiok chē tiān-chú, chiū tòa chin-chē hù-tiān, mn̂g-chit ê pò͘ sit-khì tiān-chú, chiū tòa chin chē
469tòa chin-chē hù-tiān, mn̂g-chit ê pò͘ sit-khì tiān-chú, chiū tòa chin chē chiàⁿ-tiān. Po-lê kap si só͘ chit ê kin-á sio bôa, po-lê ē tòa
470sio bôa chhut--lâi ê tiāⁿ-tiān nā-sī tú-tio̍h sip-sip ê khong-khì, chin-kín tiāⁿ-tiān chiū ē hō͘ sè-sè-ka-lia̍p-á ê chúi-chu chhōa-cháu
471 chiá (germanium) chiah-ê chiū-sī pòaⁿ-kòe-tiān. Tiān ê pún-chit chin sim-sek, kāng-khóan tiān-sèng ē hō͘-siōng pâi-thek, bô kāng tiān
472-pang lóng-chóng pau--khí--lâi. Chit-má kā poe-á B kap chóa-pang C chiⁿ ji̍p-khì poe-á A lāi-té, chhin-chhiūⁿ tô͘-3 án-ni.
473 chek-chū chē-chē-chē ê chiàⁿ-tiān. Poe-á A kap B chiâⁿ-chò 1-ê chin chē tiān ê tiān-tî, i ê tiān-ap chiâⁿ kôan. Tán hit-ê lâng chhun
474tē hia kā lín pài-pài. Oah! 1 tn̄g chha beh kah káu chhioh, si̍t-chāi chin lī-phó͘. Sui-bóng sī chhiò-ōe, m̄-kú tī lán ê sin-khu-piⁿ, iû-gôan
4750-1782) chhut-sì tī Hô-lân. I ê a-peh, a-pa kap i ê a-hiaⁿ lóng-sī chin chhut-miâ ê sò͘-ha̍k-ka. Só͘-í chēng i sè-hàn ê sî chiū tùi Bî
476 sî chiū tùi Bî-chek-hun(calculus) chiok ū hèng-chhù. I ê a-pa mā chin piàⁿ-sè kà..i, m̄-kú a-pa sī ǹg-bāng i khì chò I-ha̍k ê gián-kiù.
477khah kín, i ê ap-le̍k chiū ē piàn khah sè. Chit-má lán lâi chò 1-ê chin kán-tan ê chhì-giām. The̍h 1-tiuⁿ chóa, chiàu hit 2-tiâu ut-chōa kā
478lâi ê ap-le̍k chiū sī tāi-khì-ap-le̍k. Hit-khang lāi-té ê khong-khì chin kín teh cháu, tùi chóa ê ap-le̍k chiū pí kháu-bīn khah sè, só͘-
479sī ūi-tio̍h lâng ê an-chôan. Nā-sī tú-hó ū tùi-hō khòai-chhia chin kín sái-kòe go̍at-tâi, lán lóng ē kám-kak 1-chūn hong sàu--kòe-
480chhia khip óa--khì. Bô gōa-kú í-chêng, tī Biâu-le̍k hóe-chhia-chām chin-chiàⁿ hoat-seng chit-khóan put-hēng ê tāi-chì. 1-ê hū-jîn-lâng khì
481phiat-á ê hui-ki bô tōa-chiah, chài ê lâng-kheh iā bô chē, só͘-í chin kín chiū ē-tit-thang khí-poe. Nā-sī tōa-hêng ê kheh-ki, chhin-chhiūⁿ
482gâu khòaⁿ lâng-kheh ê ba̍k-sek, lia̍h lâng-kheh sim-lí ê jio̍k-tiám, chin-kín tō kā mi̍h-kiāⁿ thui-siau--chhut--khì. Cháu-ke-á-sian, ông-lo̍k
483N̂g Hái-tāi lāu sian-siⁿ ê “Ngó͘-chiu-hn̂g” pò͘-tē-hì-thôan lóng chin chhut-miâ, nā-sī pò͘-tē-hì ang-á tī in ê chhiú--ni̍h poaⁿ--khí-
484chhùi án-ni! Chong..a bat sńg hō͘ ha̍k-seng khòaⁿ, chiok chē lâng lóng chin giâu-gî, lia̍h-chún Chong..a teh piàn mô͘-su̍t, chò ông-lo̍k-á leh!
485bêng-sióng kap kî-tó ê sî, tùi lāi-bīn ê kám-kak lâi tit-tio̍h ê chin-lí, bōe-ōe lóng-chóng lâi hoat-piáu tit. Giân-gú bōe-ōe lâi chhián
486 tit. Giân-gú bōe-ōe lâi chhián-bêng lêng-hûn só͘ kám tio̍h ê chin-lí.
487Nā-sī ōe sêng-siū chin-lí ê lâng, sui-bóng bô kō͘ giân-gú, ia̍h sī ōe liáu-kái. Si̍t
488-kám kap su-sióng; chóng-sī chiàu góa só͘ ōe, ū siá tām-po̍h ê chin-lí tī-teh. Siat-sú lia̍t-ūi nā tùi chit ê sòe pún chheh ū tit tām
489 ha̍k-hāu ê w. Pelly bo̍k-su seh-siā, in-ūi gôan-kó, ū siū-tio̍h i chin-chōe ê tàu pang-chān.
490chit sè-kan ê khòai-lo̍k, to̍k-to̍k tio̍h kiû lêng-hûn ê an-ún kap chin ê sìn-gióng; nā án-ni, lí chá-bān chiū beh tit-tio̍h chiâⁿ-sèng
491Sîn-ha̍k-hāu chiū-sī tī lāu-bú ê heng-chêng”. Che si̍t-chāi sī chin-lí. Chóng-sī put-hēng 14 hè ê sî i ê lāu-bú chiū lī-khui sè-
492sī tùi sit-lo̍h i só͘ thiàⁿ lāu-bú í-āu, i ū si̍t-chāi teh chhē chin-lí, só͘-í Chú Iâ-so͘ ū kéng-tiàu i chòe ha̍k-seng, chiū-sī 1904
493sèng ê kak-ngō͘, chiū án-ni chiū sì-kòe soan-thôan Chú Iâ-so͘ ê chin-lí.
494Sîn-ha̍k-soat, kan-ta sī tùi kî-tó kap bêng-sióng lâi tit-tio̍h ê chin-lí, beh ēng chhián-chhián ê ōe lâi chhián-bêng nā-tiāⁿ.
495i ê kè-ta̍t m̄ sī sió-khóa. Ū éng-óan ê o̍ah-miā tī-teh. I ê chin-lí chhin-chhiūⁿ o̍ah-chôaⁿ, si̍t-chāi sī lêng-hûn ê bí-niû.
496kiù-sek, tit-tio̍h chit pún chheh ê sî, tha̍k liáu siū tōa kám-kek, chin ū kè-ta̍t. Tù-chiá gâu siat phì-jū lâi chhián-bêng Siōng-tè ê
497Siat-sú nā ōe pang-chān lán ê sìn-gióng ná kian-kò͘ tī chin-lí lâi ji̍p tī Siōng-tè éng-óan o̍ah ê hok-khì, sī tōa kám-siā
498 hok-khì, koh tùi I siúⁿ-sù o̍ah-miā-kôan, hō͘ lán thang tit-tio̍h chin ê hok-khì chin ê hoaⁿ-hí. Che bô m̄-sī tùi I ê Thiàⁿ ê pún-chit
499tùi I siúⁿ-sù o̍ah-miā-kôan, hō͘ lán thang tit-tio̍h chin ê hok-khì chin ê hoaⁿ-hí. Che bô m̄-sī tùi I ê Thiàⁿ ê pún-chit lâi chhut ê.
500hiáu liām chheh-koa kóng “Siōng-tè”, chóng-sī bōe hiáu siūⁿ hit ê chin-lí ê ì-sù. M̄-kú nā ná tōa-hàn, chiū ná ōe hiáu siūⁿ hit ê
501Siat-sú téng-bīn só͘ lūn lâng ê Sim-lêng ê sū nā-sī chin-lí, chiū Éng-óan ê Tō, tùi Bah-thé beh lâi hián-chhut Siōng-tè
502Tī ba̍t-pâng àm-chīⁿ choan-sim ê kî-tó, ōe pang-chān lī-ek lâng chin tōa. Hit ê kám-hòa-la̍t kàu-ke̍k ū kong-hāu tī bān-lâng, óan-jiân
503Chhiū-á-kun ê bóe-liu tùi i ê pún-lêng kàu-ke̍k lāi, i ê kám-kak chin hó, siat-sú nā bô pûi-thô͘ ê só͘-chāi i ê kun chiū soan-cháu,
504(1). Thâu-ló sī chin bî-biāu koh bín-chia̍t ê khì-khū, ū chin tsōe hó ê kî-koan tī-
505(1). Thâu-ló sī chin bî-biāu koh bín-chia̍t ê khì-khū, ū chin tsōe hó ê kî-koan tī-teh. In-ūi tī Bêng-sióng (Ba̍k-chiu khoeh-khoeh
506lán só͘ siūⁿ-tio̍h ê siau-sit sī ū lō͘-ēng á-sī bô. In-ūi tī chin-si̍t ê kî-tó, Siōng-tè ê kng chiò tī lán, chiū-sī chiò tī liông
507 ji̍p kàu tī lán ê thâu-ló lāi. Si-jîn á-sī Ōe-ka m̄ bat hit ê chin ê kun-gôan, kan-ta tī bû ì-tiong só͘ tit-tio̍h ê, chiong Si á-sī
508tī hit-sî chiong chit ê la̍t lâi lōan-chú ēng, hit ê gûi-hiám sī chin tōa.
509 sim-koaⁿ nā chù-sîn teh siūⁿ chi̍t hāng mi̍h ê sî, siat-sú ū hoe chin phang, sui-bóng ū phīⁿ iā bōe phīⁿ; ū im-ga̍k chin hó thiaⁿ, sui-bóng
510 siat-sú ū hoe chin phang, sui-bóng ū phīⁿ iā bōe phīⁿ; ū im-ga̍k chin hó thiaⁿ, sui-bóng ū hī-khang iā bōe thiaⁿ; Ū hó ê kèng-tì, sui
511tsō hoe ê Siōng-tè tī hoe ê āu-bīn. Só͘-í tī hit-sî góa ê sim chin hoaⁿ-hí. Chóng-sī góa ū khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè kap góa ê Lêng-hûn
512kàu-ke̍k khòai. Beh chèng chi̍t châng chhiū-á kàu tōa-châng tio̍h chin-kú, koh tio̍h ēng put-chí chōe ê khó͘-kang, chóng-sī beh chhò chi̍t
513(2) Tī chit sè-kan ū chin chōe ê pháiⁿ-lâng, sui-bóng chèng-hú giâm-giâm kā i hêng-ho̍at;
514 sim. I m̄ khéng siū pē-bú, pêng-iú ê khó͘-khǹg. Sui-bóng ēng chin chōe ê hoat-tō͘ beh khǹg i tio̍h chòe hó, iā sī bô chhái-kang.
515Siat-sú nn̄g-ê lâng pîⁿ-pîⁿ ài chi̍t ê lâng, in chiū ōe khí saⁿ-chiⁿ, saⁿ òan-tò͘, chóng-sī lâng teh thiàⁿ Siōng-tè chiū m̄ sī án-ni.
516chia̍h kín kòng phòaⁿ óaⁿ) Tī chio̍h-pôaⁿ téng ê chéng-chí sui-bóng chin khòai tōa-châng, ia̍h chin khòai ko͘-tâ. Tek, ta̍k-ji̍t ū tōa saⁿ-
517 chio̍h-pôaⁿ téng ê chéng-chí sui-bóng chin khòai tōa-châng, ia̍h chin khòai ko͘-tâ. Tek, ta̍k-ji̍t ū tōa saⁿ-chhioh, i ê pak-lāi sī khang
518 sī kan-ta tī ôan-chôan ê kéng-gū ōe thang tit-tio̍h, chit kù sī chin-lí; chóng-sī beh ji̍p ôan-chôan ê kéng-gū í-chêng, lán tio̍h keng
519(3) Tī lâng ê tiong-kan ū chin-chōe ê chéng-chí, chóng-sī bōe hoat-íⁿ, sī ūi-tio̍h bô hoat-tō͘
520(4) Tī chit sè-kan bô ū chin ê pêng-an. Ūi-tio̍h chōe-ok ê in-toaⁿ, pêng-an í-keng siū phah-phòa.
521toaⁿ, pêng-an í-keng siū phah-phòa. To̍k-to̍k “Pâng-an ê Jîn-kun” ū chin koh éng-óan ê pêng-an tī-teh. Chúi tùi kôan lâu lo̍h, āu-lâi tī
522soaⁿ, sui-bóng tī hit-sî, ha̍k-seng iáu-bē tit-tio̍h ôan-chôan; m̄-kú chin hoaⁿ-hí thang kap lán ê Chú kau pôe, ia̍h kap Mô͘-se, Í-lī-a saⁿ kau
523Chin ê chìn-pō͘ kap sêng-kong.
524chîⁿ, i chiah ū thang thàn chîⁿ. To̍k-to̍k Lêng-hûn ê chìn-pō͘ sī chin-ê; in-ūi chi̍t ê lâng chìn-pō͘ sī teh lī-ek bān-lâng, teh pang-chān
525lâng, teh pang-chān pa̍t-lâng ê sêng-kong. Lán bat khòaⁿ-kìⁿ ū lâng chin gâu chòe hó-tāi, pang-chān, lī-ek lâng; chóng-sī tī i m̄-chai ê
526koh pêng-an. Bi̍t-phang sui-bóng ōe tèng lâng : m̄-kú ōe siⁿ-chhut chin tiⁿ ê bi̍t. Lán m̄-thang kiaⁿ Si̍p-jī-kè ê kan-khó͘. tì-kàu lâi
527(3) Pîn-tōaⁿ peh soaⁿ ê lâng, hiâm kóng Siōng-tè chin chhò-gō͘ chhòng-tsō chit khóan soaⁿ hiah kôan, nā ōe choan-choan chhòng
528 chi̍t chiah iûⁿ-á ê kha. Sī sím-mih in-toaⁿ. In-ūi chit chiah iûⁿ chin pháiⁿ si̍p-kòan, gâu chhōa pa̍t chiah iûⁿ khì gûi-hiám ê só͘-chāi.
529chhōa pa̍t chiah iûⁿ khì gûi-hiám ê só͘-chāi. Só͘-í chit chiah iûⁿ chin òan i ê bo̍k-chiá, nā-sī thèh mih beh lâi chhī i, chiū siūⁿ beh
530 chiū siūⁿ beh kā i kā. Chóng-sī koh keng-kè bô gōa-kú, i chiū chin koai kap i ê bo̍k-chiá chòe hó pêng-iú, m̄ hān-tiāⁿ bōe beh kā i
531Si̍p-jī-kè lâi tiau-tok, tī Siōng-tè ê kok, lán ê kng bô khah su chin-chu pó-ge̍k.
532chhùi, lán lâng chiū kap khì-khū bô koh-iūⁿ, ia̍h bōe ōe tùi-tiōng chin-lí, koh bô ū thàn chin-lí lâi kiâⁿ ê hoaⁿ-hí. Só͘-í kan-ta thàn
533khì-khū bô koh-iūⁿ, ia̍h bōe ōe tùi-tiōng chin-lí, koh bô ū thàn chin-lí lâi kiâⁿ ê hoaⁿ-hí. Só͘-í kan-ta thàn chū-iû ì-chì lâi kiâⁿ
534kak, che teh chí-sī lán gûi-hiám ê pháiⁿ-tāi, ia̍h chhōa lán kàu chin ê hok-khì ê só͘-chāi. Khó͘-thàng chiū-sī lán ê sin-thé tó-ūi
535só͘ ōe chai ê. Lán ê ba̍k-chiu sui-bóng sòe-lúi; iáu-kú ōe khòaⁿ chin hn̄g, lán só͘ bōe tit kàu ê só͘-chāi ia̍h sī khòaⁿ ōe tio̍h. Phì
536the̍h; chóng-sī i iáu ū chhun chi̍t-hāng mi̍h, chiū-sī, phòaⁿ-tòan chin ké ê lêng-le̍k tī-teh. Siat-sú i nā bô ēng chit khóan chai-lêng
537(4) Tùi chin-lí ê ké-chí chiū thang bat chin-lí. Chiàu Siōng-tè ê kà-sī lâi
538(4) Tùi chin-lí ê ké-chí chiū thang bat chin-lí. Chiàu Siōng-tè ê kà-sī lâi kiâⁿ ê lâng, beh tit-tio̍h hoaⁿ
539Lâng sui-bóng hām-lo̍h chōe-kòa; iáu-kú ài tùi-tiōng chin-lí. Phì-lūn lâi kóng, ài kóng pe̍h-chha̍t phiàn pa̍t lâng ê lâng
540piáu-bêng sui-bóng tī bô ì-tiong ia̍h sī hoaⁿ-hí láu-si̍t, ǹg-bāng chin-lí, lâi chīn-tiong. In-ūi Siōng-tè chhòng-tsō lâng ū hit-khóan
541 chīn-tiong. In-ūi Siōng-tè chhòng-tsō lâng ū hit-khóan him-bō͘ chin-lí ê sim, tùi tōa chin-lí thang tit-tio̍h hok-khì. Siat-sú lâng nā
542Siōng-tè chhòng-tsō lâng ū hit-khóan him-bō͘ chin-lí ê sim, tùi tōa chin-lí thang tit-tio̍h hok-khì. Siat-sú lâng nā ûi-ke̍h chin-lí, i tio̍h
543 tùi tōa chin-lí thang tit-tio̍h hok-khì. Siat-sú lâng nā ûi-ke̍h chin-lí, i tio̍h tú-tio̍h chai-ē, in-ūi i m̄ hān-tiāⁿ hóan-tùi ka-kī ê
544 m̄ hān-tiāⁿ hóan-tùi ka-kī ê sèng-chit, ia̍h ûi-ke̍h chhòng-tsō chin-lí ê Siōng-tè.
545(5) Chin-lí ū chin-chōe khóan. Ta̍k lâng chiàu Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ê
546(5) Chin-lí ū chin-chōe khóan. Ta̍k lâng chiàu Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ê le̍k-liōng
547chiàu Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ê le̍k-liōng ū teh hián-chhut koh-iūⁿ ê chin-lí. Pîⁿ-pîⁿ tâng chi̍t châng ké-chí lâi kóng, ū lâng ūi-tio̍h
548 châi-tiāu, chiong só͘ kám tio̍h ê lâi soat-bêng chióng-chióng ê chin-lí. Chi̍t ê lâng bōe-ōe bat lóng-chóng ê chin-lí, ia̍h bōe-ōe
549 chióng-chióng ê chin-lí. Chi̍t ê lâng bōe-ōe bat lóng-chóng ê chin-lí, ia̍h bōe-ōe soat-bêng.
550(6) Beh chai chin-lí tio̍h tùi kúi-nā hong-bīn lâi khòaⁿ; nā bô, kiaⁿ-liáu ōe sit
551tī chōe-ok lâi bia̍t-bô i ê lêng-hûn. Bô láu-si̍t sī hóan-tùi chin-lí, só͘-í ia̍h sī chōe-kòa. Gâu kóng pe̍h-chha̍t ê lâng, tùi i
552phiàn. Kàu-bé i m̄ sìn-iōng i lāi-gōa ê kám-kak, put-sî giâu-gî chin-lí. Sòa giâu-gî Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng kap un-tián, tì-kàu sit
553(3) Chōe-ok kap i ê kiat-kó sui-bóng sī chin gûi-hiám; chóng-sī m̄ sī kú-tn̂g--ê, Siōng-tè kap I siúⁿ-sù ū
554(1) Chiàu Ìn-tō͘ ê tiat-ha̍k teh kóng in ê Siōng-tè (Brahma) sī chin-ê, í-gōa ê mi̍h lóng sī khang-khang. Lâng ê lêng-hûn sī kap Siōng
555sî ia̍h teh ín-iú lán. Só͘-í lán nā bô siông-siông kî-tó, chiū chin gûi-hiám, in-ūi Sat-tàn teh tng-tán lán.
556lâng nā koat-sim lâi pàng-sak kò͘-kí ê sū, chit sè-kan chiū bô saⁿ-chiⁿ oan-ke, tōe-chiūⁿ chiū beh chiâⁿ-tsòe Thian-kok. It-chhè ê chōe-ok
557hûn tùi siáu-thé chiūⁿ kàu Siōng-tè ê bīn-chêng, tī hia lâi tit chin ê bo̍k-tek kap ôan-chôan.
558sìn-gióng ê sèng-chit ê Siōng-tè, lán nā bô sìn i, kiám m̄-sī chin kiàn-siàu ah! Siat-sú lán nā ū bô hān-liōng ê tì-sek chiū chū
559khak bô kóng m̄ bat I, chóng-sī si̍t-chāi I ū m̄-jīn Iâ-so͘. Só͘-í chin kiàn-siàu beh thái ōe kham-tit lâi khiā tī Chú ê bīn-chêng…? Tē
560(2) Hiān-sî ê sè-tāi ū chin-chōe lâng lâi teh tè Iâ-so͘, chóng-sī bô tit-tio̍h I ê khùi-la̍t
561-sī bô tit-tio̍h I ê khùi-la̍t kap keng-giām I ê Sîn-sèng--ê iáu chin-chōe. Só͘-í chit khóan ê lâng khòai siū bê-he̍k. In kan-ta siūⁿ
562bo̍h-tit lia̍h ka-kī chòe khoa-kháu, khoa-kháu ōe hō͘ lâng lī-khui chin-lí, kàu-bé chiū-sī sí. Sui-bóng lán ū pí lâng khah chìn-pō͘
563(1) Chin ê sî-kan, chiū-sī kap Siōng-tè ū koan-hē ê sî-kan, che chiū-sī
564, che chiū-sī kiò-chòe éng-óan. Lán só͘ chai ê sî-kan chiū-sī chin ê sî-kan teh keng-kè ê iáⁿ. In-ūi Siōng-tè bô kè-liáu bô bē-
565chāi, án-ni in bô tī lán ê bīn-chêng. Só͘-í sî-kan m̄-sī to̍k-it-chin ê mi̍h.
566chi̍t nî tú chhin-chhiūⁿ chi̍t ji̍t ê kú, só͘-í sî-kan m̄ sī to̍k-it-chin ê mi̍h, To̍k-it-chin ê Sîn bô lūn tī sím-mi̍h sî ia̍h sī chin, in
567chhiūⁿ chi̍t ji̍t ê kú, só͘-í sî-kan m̄ sī to̍k-it-chin ê mi̍h, To̍k-it-chin ê Sîn bô lūn tī sím-mi̍h sî ia̍h sī chin, in-ūi lán sī tùi éng
568-it-chin ê mi̍h, To̍k-it-chin ê Sîn bô lūn tī sím-mi̍h sî ia̍h sī chin, in-ūi lán sī tùi éng-óan To̍k-it-chin ê Siōng-tè lâi chhòng-chō
569lūn tī sím-mi̍h sî ia̍h sī chin, in-ūi lán sī tùi éng-óan To̍k-it-chin ê Siōng-tè lâi chhòng-chō ê, só͘-í Lán bô sî-kan ê kám-kak tī
570Che sī jīm-hô-lâng lóng bōe-tàng bòai-sêng-jīm ê chin-lí.
571bîn-cho̍k ê lâng, in hō͘ gún ta̍k-pái kek-bēng khí-gī lóng ài lâu chin chōe huih.
572gún jîn-bîn ê hùi-kōaⁿ suh liáu-liáu, hāi gún seng-o̍ah piàn kah chin sàn, chin kan-khó͘, hāi gún kok-ka chin lo̍h-ngó͘, bô-hoat-tō͘ hoat
573bîn ê hùi-kōaⁿ suh liáu-liáu, hāi gún seng-o̍ah piàn kah chin sàn, chin kan-khó͘, hāi gún kok-ka chin lo̍h-ngó͘, bô-hoat-tō͘ hoat-tián.
574 hāi gún seng-o̍ah piàn kah chin sàn, chin kan-khó͘, hāi gún kok-ka chin lo̍h-ngó͘, bô-hoat-tō͘ hoat-tián.
575O̍at-lâm-to̍k-li̍p-liân-bêng, sīm-chí tī in phah-su ê sî-chūn, koh chin châm- jím thâi bōe-chió hông kuiⁿ tī An-phòe kap Ko-phêng ê chèng
576Sui-jiân án-ne, gún ê tông-pau iû-gôan chin khoan-iông, chin jîn-tō teh tùi-thāi Hoat-kok-lâng. "Sam-kiú sū-piàn"
577Sui-jiân án-ne, gún ê tông-pau iû-gôan chin khoan-iông, chin jîn-tō teh tùi-thāi Hoat-kok-lâng. "Sam-kiú sū-piàn" liáu-āu, O̍at
578 sū-piàn" liáu-āu, O̍at-lâm- to̍k-li̍p-liân-bêng mā pang-chō͘-kè chin chōe Hoat-kok-lâng tô-chhut O̍at-lâm, mā bat kā chin chōe Hoat-kok-
579 pang-chō͘-kè chin chōe Hoat-kok-lâng tô-chhut O̍at-lâm, mā bat kā chin chōe Hoat-kok-lâng ùi Ji̍t-pún-lâng ê kaⁿ-ga̍k lāi-tóe kiù--chhut
580tú-á kiat-sok, tān-sī lán tùi chit-tiû? ê sóan-kí lóng kám-kak chin bô móa-ì kap tam-iu, in-ūi lán jīn-ûi Tâi-pak-chhī put-kai su chiah
581chiah-ni̍h chē, Ko-hiông-chhī put-kai iâ? chiah-ni̍h chió. Che mā-sī chin-chē koan-sim Tâi-ôan kok-ka kái-chō kap koan-sim Bîn-chìn-tóng ê
582liáu í chèng-tóng lí-liām kap ì-sek hêng-thài chò hun-pia̍t í-gōa, chin-chē só͘-chāi lóng su-iàu lán tóng-pō͘ iōng-sim lâi keng-êng ló͘
583liáu pān-lí tóng-bū ê hêng-chèng khang-khòe í-gōa, lán mā ū pān chin-chē ê o̍ah-tāng, chit-pō͘-hūn tán--chi̍t-ê ē chhī-tóng-pō͘ Chiong
584tùi pún-tóng Tâi-lâm chhī-hú chip-chèng ê thôan-tūi, mā iau-kiû chin kôan, hi-bāng hó ē-tàng koh khah hó. Tān-sī che mā su-iàu pún-tóng
585B: Hò! Sī an-ni ò͘. Hō͘ lí chin tio̍h bôa.
586kóng nā kiat-hun liáu, in lóng beh kap lín khì thiaⁿ tō-lí, lâng in chin bêng-lí ê lâng, nā kā phín án-ni tō sī án -ni, chi̍t-tiám chhiáⁿ
587m: Lâng-châi ni̍h!! Chin iân-tâu noh. Lí kā khòaⁿ-māi leh. (提出相片) Beh phòe lín Sìn-cheng-
588tâu noh. Lí kā khòaⁿ-māi leh. (提出相片) Beh phòe lín Sìn-cheng-á sī chin teng-tùi--noh.
589B: (戴上眼鏡) Ai-ioh, iân-tâu tō-tio̍h, kah sī án-ni, chit ê chhin-sū chin hó--lah! Chîⁿ--ū, miâ--ū, ha̍k-būn--ū, koh hó jîn-châi. Chit-khóan
590m: Hiò--lah! Lūn chhin-chiâⁿ si̍t-chāi sī chin hó . Sī kan-ta siūⁿ kóng in bô ji̍p kàu,kiaⁿ lín hiâm. Thiaⁿ kóng
591m: Án-ni hó! Lí tō beh--lah, góa chiah kóng, in hit pêng iû-gôan chin ū lí-kái, kiaⁿ liáu hó chhin-chiâⁿ nā kóng siuⁿ kú, ē hō͘ lâng
592B: Hò͘ⁿ! Sī án-ni-- ò͘ⁿ! Èng-chhài-ḿ-à lí si̍t-chāi chin hó kha-chhiú.
593leh, chhī cha-bó͘-kiáⁿ m̄ tō chhin-chhiūⁿ lí. Taⁿ hō͘ lí ló͘-la̍t, chin chat-chō lí, góa beh tńg-lâi khì.
594B: Bē--noh, hō͘ lí chin tio̍h-bôa, chiah koh lâi chē, iā hit-pêng bān-sū chiah pài-thok.
595 góa khòaⁿ chit-ê siāng hó. Góa kah khòaⁿ kòe ba̍k, lí ún-tàng chin kah-ì.
596tńg hō͘ chîⁿ-châi miâ-siaⁿ kap tē-ūi bê khì.仁愛姐kè 陳kà, kiám bô chin hó-gia̍h, in-ūi bô sìn Chú, tiōng-hu chhōa sè-î teh chhiⁿ-chhám.
597bô sìn Chú, tiōng-hu chhōa sè-î teh chhiⁿ-chhám.慈悲姐kè 張kà, m̄-sī chin hó-gia̍h, in-ūi tiōng-hu bô sìn Chú, hòng- tōng, mê-ji̍t hō͘ tiōng
598牧: Khiok ū iáⁿ, tāi-ke chin bô-êng. Chóng-sī m̄-thang bô-êng kah bē kì-tit Siōng-tè kap lêng
599á ê chhin-sū. Tú-chiah môe-lâng lâi teh chò. Kiáⁿ-sài hit-pêng chin hó-gia̍h, ū bêng-bōng, kiáⁿ-sài iā-sī 大學 chhut-sin--ê, koh hó siⁿ
600 i ê jio̍k-thé iā tio̍h thiàⁿ i ê lêng-hûn chiah hó. Lí kóng in chin hó-gia̍h, ū bêng-bōng, ū châi-tiāu. Lí ê kiáⁿ kè i thang hù-kùi
601S: Chin koai, lí chin gâu tha̍k-chheh. Kám-siā Siōng-tè. Lí ē-hiáu kî-
602S: Chin koai, lí chin gâu tha̍k-chheh. Kám-siā Siōng-tè. Lí ē-hiáu kî-tó bē ?
603T: Gōng-sun lí chin gâu kóng-ōe. Khòaⁿ m̄-tio̍h chhám, hit-hō chôa siⁿ hit-hō nn̄g liān
604S: Chin sit-lé, chit-chūn lāi-bīn to bô- chîⁿ, chhiáⁿ koh hō͘ góa khoan-ān
605S: Hó lah! Chin sit-lé(帳kūi 出去, gín-á 入來)
606sī 嘉賓閣ê帳kūi, lí káⁿ ē jīm-tit hò͘ⁿ, put-sî lâi kā lí thó-chîⁿ, chin pháiⁿ-sè, ta̍k-chōa lâi, ta̍k-chōa ān, taⁿ chit-chōa káⁿ m̄-thang
607S: Si̍t-chāi tùi lí chin put-chū, chi̍t-chōa kā lí ān-kòe chi̍t-chōa. Taⁿ chit-chōa chhiáⁿ
608P: Lí m̄, chin-chiàⁿ m̄ khì chú-pn̄g hà?
609P: Lí m̄ chin-chiàⁿ ài góa phah neh?
610P: Ah, lâi chē, chin kiàn-siàu, lâng kóng ok-chhe gia̍t-chú bû-hoat khó-tī, chin-chiàⁿ
611 chē, chin kiàn-siàu, lâng kóng ok-chhe gia̍t-chú bû-hoat khó-tī, chin-chiàⁿ ū iáⁿ. Chhōa kah chit-hō sam-pat--ê, put-sî teh poaⁿ lāu-hì
612iáⁿ. Chhōa kah chit-hō sam-pat--ê, put-sî teh poaⁿ lāu-hì, si̍t-chāi chin pháiⁿ chek-tek. Hong-liû hiaⁿ lí si̍t-chāi m̄-bat pó--ò͘!
613góa cha-bó͘-lâng ūi-tio̍h góa hiah kan-khó͘, si̍t-chāi ū-iáⁿ tùi i chin put-chū.
614chiah tī lō͘-nih ū thiaⁿ tio̍h lâng teh kóng tō-lí, góa thiaⁿ tio̍h chin hó, góa siuⁿ lín hū-jîn-lâng ē hiah hó, ún-tàng sī tùi ki-tok-
615kám-hòa. Án-ni thang chai chit-ê ki-tok-kàu ê tō-lí, si̍t-chāi sī chin hó. Góa siūⁿ chit ê ki-tok-kàu ū gián-kiù ê pit-iàu. Góa koat
616P: Lí nā ē-hiáu án-ni siūⁿ sī chin kiong-hí. Sè-kan lâng ta̍k-lâng tō ē m̄-tio̍h.孔
617妻: Góa thiaⁿ tio̍h Hong-liû-só an-ni chin kiàn-siàu. Góa siūⁿ góa iā beh lâi-khì thiaⁿ tō-lí . Kòe-khì ê
618H: A-kheng! A-pa 10 tang kú tùi lín chin put-chū, hō͘ lín siū-khó͘ móa-móa, lín tio̍h sià-bián A-pa ê gû
619chiòng chê-chhiùⁿ (Holy night). B. chòe-hóe chhut-tiûⁿ, A. phah-chhiú chin khòai lo̍k ê piáu-chêng. B. bo̍k-bêng kî-biāu m̄-chai ì-sù).
620A: Oh! Chin hoaⁿ-hí, lí khòaⁿ chin lāu-jia̍t, lí khòaⁿ, che lāi-bīn só͘ kòa
621A: Oh! Chin hoaⁿ-hí, lí khòaⁿ chin lāu-jia̍t, lí khòaⁿ, che lāi-bīn só͘ kòa ê âng--ê, n̂g--ê, chheⁿ
622A: Chin gâu chhai, chin gâu chhai.
623A: Chin gâu chhai, chin gâu chhai.
624B: Hm̄, hm̄, che koa phah-sǹg chin hó thiaⁿ.
625A: Tio̍h chin hó thiaⁿ, góa mā ōe-hiáu chhiùⁿ.
626A: Ū, iā ū 3 ê Tang-hng ê phok-sū tùi chin hn̄g lâi.
627A: Khó-sioh lán Tâi-ôan iáu chin chió lâng, bêng-pe̍k Sèng-tàn ê ì-sù.
628chheⁿ-mê lâng, ba̍k-chiu bô khòaⁿ-tio̍h sī chiaⁿ kan-khó͘, chhut-mn̂g, chin bô lī-piān, só͘-í ji̍t-ji̍t tio̍h chē tī chhù-lāi, thiaⁿ kóng lí
629chē tī chhù-lāi, thiaⁿ kóng lí chia ū se-iûⁿ lâng teh kòe tang-cheh chin lāu-jia̍t, só͘-í lâi kiâⁿ-kiâⁿ leh.
630A: Lí kóng ta̍k-ji̍t chin ut-chut ià-siān, án-ni góa kà lí chi̍t-tiâu koa hó bô?
631A: Lí tòe góa liām: Góa sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘.
632Chheⁿ: Góa sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘.
633A: Hō͘ góa thiⁿ-lō͘ jīn-tit chin.
634Chheⁿ: Hō͘ góa thiⁿ-lō͘ jīn-tit chin.
635A: Góa sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘.
636Chheⁿ: Góa sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘.
637Chheⁿ: Hó, chin hó, chin hó ì-sù.
638Chheⁿ: Hó, chin hó, chin hó ì-sù.
639chheⁿ-mê tòe chhiùⁿ kúi-nā pái āu-lâi ka-kī chhiùⁿ), lí o̍h koa chin gâu, kin-á-ji̍t sī khèng-chiok sèng-tàn, góa sàng lí chi̍t pau lé
640 ê chheⁿ-mê hiah hó, sī sím-mi̍h ì-sù, chheⁿ-mê lâng kóng chhùi chin to̍k, chit téng-hō lâng góa chin bô ài kap i kau-pôe.
641 ì-sù, chheⁿ-mê lâng kóng chhùi chin to̍k, chit téng-hō lâng góa chin bô ài kap i kau-pôe.
642Pái: Chin chhám, chin chhám, góa ê kha lóng bē khiā, kiâⁿ lō͘ chin hùi-khì
643Pái: Chin chhám, chin chhám, góa ê kha lóng bē khiā, kiâⁿ lō͘ chin hùi-khì, tiàm chhù
644Pái: Chin chhám, chin chhám, góa ê kha lóng bē khiā, kiâⁿ lō͘ chin hùi-khì, tiàm chhù-ni̍h sī chin ut-chut, siūⁿ kóng chhut-lâi pái-
645góa ê kha lóng bē khiā, kiâⁿ lō͘ chin hùi-khì, tiàm chhù-ni̍h sī chin ut-chut, siūⁿ kóng chhut-lâi pái-pái leh, pōng tio̍h góa ê keh-piah
646 the̍h 2 pau mi̍h hō͘ ke-lō͘ ê sàn-hiong gín-ná, koh teh chhiùⁿ koa chin khòai-lo̍k, i kā góa kóng che mi̍h sī tùi lí chia hō͘ i ê, koa iā
647, góa iā kà lí chi̍t tiâu koa, lí tòe góa liām, Góa sui pái-kha chin kan-khó͘, chôan-lêng Kiù-chú hû-chhî góa, kiò góa khí-lâi tòe
648thiāu hiòng-chêng khòaⁿ, o͘-àm sè-kan bô kú-tn̂g, góa sui pái-kha chin kan-khó͘, chôan-lêng Kiù-chú hû-chhî góa. (liām hō͘ pái-kha ê
649Pái: Góa ê siaⁿ-im chin pháiⁿ thiaⁿ.
650Pái: Chit tiâu koa chin ū ì-sù.
651A: Lí chin khòai ōe, hó, góa chit 2 pau sàng lí.
652A: (chin kóaⁿ-kín kóng) M̄-thang kóaⁿ--i, i sī khó-lîn lâng. (khì khan hit
653Khit: Lí chit ê A-peh-à chin hó, hō͘ lí hoat-châi hoat-hok, kiáⁿ-sun chē-chē. (ti̍t-ti̍t kā i tìm
654góa, góa nā ē hoat-châi hoat-hok, chiū m̄ bián án-ni lah, sàn-hiong chin kan-khó͘, chia̍h chá-tǹg chiū hôan-ló ē-tàu-tǹg, ta̍k-ji̍t tio̍h
655A: Lí seng tòe góa liām chi̍t-pái. Góa sui sòng-hiong chin kan-khó͘, chôan-lêng Kiù-chú pó͘-chiok góa, sù góa má-ná kap o̍ah
656bāng Chú pó-hō͘, kóaⁿ-kín khí-lâi bô hôe-kò͘, góa sui sòng-hiong chin kan-khó͘, chôan-lêng Kiù-chú pó͘-chiok góa. (2 lâng tâng-chê chhiùⁿ
657Khit: Chin hó thiaⁿ, góa bîn-á-chài beh thó pn̄g ê sî, iā beh chhiùⁿ.
658ê chhiú) Góa tùi kin-á-ji̍t khí beh chòe Ki-tok-tô͘. (A. piáu-sī chin hoaⁿ-hí saⁿ-kap thè-tiûⁿ).
659牧1: O͘! chin-kôaⁿ, chin-kôaⁿ, chin-kôaⁿ, kôaⁿ kah liān kha chhiú koh ē thiàu-bú
660牧1: O͘! chin-kôaⁿ, chin-kôaⁿ, chin-kôaⁿ, kôaⁿ kah liān kha chhiú koh ē thiàu-bú, si̍t-chāi
661牧1: O͘! chin-kôaⁿ, chin-kôaⁿ, chin-kôaⁿ, kôaⁿ kah liān kha chhiú koh ē thiàu-bú, si̍t-chāi tòng lóng
662 ū chi̍t-lia̍p te̍k-piat tōa ê chhiⁿ. (指???)Ó͘h! lí khòaⁿ lí khòaⁿ chin-kng chin-kng, sih-chi̍t-ē sih-chi̍t-ē si̍t-chāi ū kàu tōa, ū kàu kng.
663-lia̍p te̍k-piat tōa ê chhiⁿ. (指???)Ó͘h! lí khòaⁿ lí khòaⁿ chin-kng chin-kng, sih-chi̍t-ē sih-chi̍t-ē si̍t-chāi ū kàu tōa, ū kàu kng.
664bat kah ū chhun lè, lâi khì, góa chhōa lín lâi khì, hiah ê lâng chin kú í-chêng tio̍h it-tit teh thèng-hāu chi̍t ê sè-kan ê Kiù-chú
665幕前: 聖詩19. (唱, 彈都好, 若唱ōe tio̍h ài chin bêng khah hó)
666khǹg tī i ka-kī ê chheh-pau-lāi, chiū lī-khui ha̍k-hāu mn̂g, kiâⁿ chin tōa-pō͘ beh kín tńg-khì. (幕chiū koaiⁿ khí-lâi, tiān-hóe chhòng
667ian-tháng chhòng hō͘ chhin-chhiūⁿ lûi teh tân ê khóan, A-gī chiū chin kiaⁿ ê khóan-sit,) ná-kiâⁿ ná kiò Ma-ma, ma-ma góa chin kiaⁿ. (chiū
668A-gī chiū chin kiaⁿ ê khóan-sit,) ná-kiâⁿ ná kiò Ma-ma, ma-ma góa chin kiaⁿ. (chiū kín chiong chheh-pau piaⁿ tī thô͘-kha, lâng sòa phak lo̍h
669A: Góa chin kiaⁿ, lí sī sím-mi̍h lâng? (hit sî chiū gia̍h-thâu khòaⁿ hit ê lâng)
670beh hō͘ i the̍h lâi kau ha̍k-hāu hùi, lí án-ni kā i thau-the̍h khì, chin m̄-tio̍h taⁿ lí tio̍h kín o̍at tò-tńg-khì, i chit-chūn tī hia teh háu
671S: A-gī----góa chin hoaⁿ-hí lí nā ū-iáⁿ beh hóan-hóe góa beh chin thiàⁿ lí iā beh ta̍k
672S: A-gī----góa chin hoaⁿ-hí lí nā ū-iáⁿ beh hóan-hóe góa beh chin thiàⁿ lí iā beh ta̍k lé-pài khì chio lí tha̍k Chú-ji̍t-o̍h, (Sìn-
673sim-pū tō hó-miā, kiám ū iáⁿ? Nā góa chhōa ga̍h chit-ê sim-pū, chin put-hàu koh kiau-thâu. Tian-tò hō͘ góa teh khì-tn̂g ló͘-tō͘, chia̍h
674beh chia̍h, sat-bó m̄-ài lia̍h. Pùn-sò put-sî hē kàu tú mn̂g-khiā, chin-chiàⁿ lám-nōa koh pîn-tōaⁿ. Lâng kóng ū he lô tō ū he kó͘, ū
675kiáⁿ iā kā góa kóai ga̍h gōa put-hàu lí kiám chai? Chím-thâu-kúi chin-chiàⁿ ū siàⁿ, góa chiah ē chiah pháiⁿ-miā .
676chiū-sī kap chhù-piⁿ chē, kóng sim-pū put-hàu, kiáⁿ put-hàu. Ah, he chin chiàⁿ sī góa ê tōa pháiⁿ-miā. Ām-kún-á siⁿ liû tú-tio̍h lah,
677Kiáⁿ kóng: Kiám chin-chiàⁿ an-ni?
678Kiáⁿ kóng: Hó, A-niâ nā chin-chiàⁿ hiah pháiⁿ, góa beh lâi kā i thâi-sí. Chóng-sī góa ū thiaⁿ
679Ta-ke (khiā khit lâi kóng): Góan chit ê sim-pū kīn-lâi tō-à chin iú-hàu lah, iā siông-siông beh kā góa sé-tn̄g, lāi-bīn ê pùn-sò
680siông-sè, khin-siaⁿ, sè-soeh , iā ē khí-lâng khí-kheh , góa si̍t-chāi chin hoaⁿ-hí. ( Kiáⁿ teh bôa to )
681Soat-bêng. Tú chiah lán só͘ khòaⁿ chit chhut ke̍k, sui-jiân chin té, chóng-sī chin ū ì-gī, ē-tàng chò lán chin hó ê kà-sī; in
682Tú chiah lán só͘ khòaⁿ chit chhut ke̍k, sui-jiân chin té, chóng-sī chin ū ì-gī, ē-tàng chò lán chin hó ê kà-sī; in-ūi lán múi chi̍t
683chhut ke̍k, sui-jiân chin té, chóng-sī chin ū ì-gī, ē-tàng chò lán chin hó ê kà-sī; in-ūi lán múi chi̍t ê lâng lóng tio̍h keng-kòe chò
684lán chai chit ūi tī Í-tāi-lī ê A-si-sih ê Sèng Hoat-lân-se Sian-siⁿ chin-chiàⁿ ê kò͘-sū.
685sì tī Chú-āu 1226 nî. Sì cha̍p sì hè chiū kè sin, I sī chi̍t ūi chin hó-gia̍h ê seng-lí lâng ê kiáⁿ, chóng-sī I pàng-sak it-chhè,lâi
686sak it-chhè,lâi ūi lâng ho̍k-bū, êng-iāu Siōng-tè. I ê seng-o̍ah chin chhin-chhiūⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ ê khiam-pi thiàⁿ-thàng. Só͘-í m̄-
687Chiā-lī: Lí-ô͘ hiaⁿ, lí pun chin chē chin hó, bîn-á-chài lán ē thang hióng-siū tōa chheⁿ-chhau.
688Chiā-lī: Lí-ô͘ hiaⁿ, lí pun chin chē chin hó, bîn-á-chài lán ē thang hióng-siū tōa chheⁿ-chhau. Sèng-tàn
689lán ē thang hióng-siū tōa chheⁿ-chhau. Sèng-tàn mî lâng-lâng lóng chin khóng-khài.
690Jîn-pún, góa iā sióng-siōng, hiah ê khó-lîn ê tōng-bu̍t sui-jiân chin iau, iáu-kú in bô chia̍h hiah ê chháu, lâi lâu ta chháu hō͘ Siōng
691Lāu hū: O͘h! Si̍t-chāi chin siān, chhiáⁿ tāi-ke lâi hioh-khùn tia̍p-á-kú, hō͘ góa ê lāu kut
692 beh ngiâ-chih I, m̄-kú sīt-chāi ū sî oh-tit hō͘ lán siong-sìn, I chin-chiàⁿ ū ūi lán lâi kàu sè-kan.
693bē, sui-jiân Sèng Kiáⁿ ia̍h tú-tio̍h kôaⁿ koh sòng-siong, iáu-kú I chin-chiàⁿ ū lâi.
694Chhiⁿ: Hit ê sī chī-chūi? Góa tùi chit ê siaⁿ-im ná chhin-chhiūⁿ chin se̍k.
695Hoat: Sī lah, m̄-kú chit ê chhiⁿ-mî lâng kap gín-ná chin iau, Jîn-pún, chiong chòe hó ê hō͘ in (Jîn-pún chiū chiàu án-ni
696Lú chheng: Tùi tī hiah ê ū sìn-sim ê lâng án-ni sī chin hó, chóng-sī tû liáu lí ê ōe í-gōa, góan ōe thang tit-tio̍h sím
697Hoat: Lín kim-ê-àm beh khòaⁿ tio̍h hit ê sī chin ê thiàⁿ beh kap sòng-hiong siāng-sî lâi, thiàⁿ beh hō͘ it-chhè ê
698chhiùⁿ. Tâi-téng chí-ū chhun Hoat-lân-se, Siu-sū, Bí-ná, Jîn-pún chin pi-siong teh khòaⁿ i ê nâ-á).
699i khì, kā i kóng lán beh chòe sím-mi̍h, koh kiû i pang-chān, i ōe chin hoaⁿ-hí pang-chān lán.
700Hoat: Chin hoan-gêng, lín lóng thang lâi, khah-kín tńg-khì pò hō͘ lín ê ma
701O̍ah-o̍ah ê Chú Siōng-tè, chin-lí ê Sîn.
702tiâu koa si̍t-chāi bōe pháiⁿ thiaⁿ, chhin-chhiūⁿ hō͘ gín-ná kám-kak chin hoaⁿ-hí ê khóan.
703Hū: Ū lah, I kā góa chha̍k chi̍t-ē chin thiàⁿ, chóng-sī hit ê hoe-khôan si̍t-chāi chin hó khòaⁿ.
704 góa chha̍k chi̍t-ē chin thiàⁿ, chóng-sī hit ê hoe-khôan si̍t-chāi chin hó khòaⁿ.
705Lô: Pa-pah! Ma-mah kóng lán chin sàn, bōe thang pān chhiⁿ-chhau, m̄-chai ū iáⁿ bô? Góa ǹg-bāng lín
706thang pān chhiⁿ-chhau, m̄-chai ū iáⁿ bô? Góa ǹg-bāng lín ū chhòng chin chōe hó chia̍h ê mi̍h.
707: Pa-pah m̄-thang kan-khó͘ sim, Lô-piat, m̄-thang hō͘ pa-pah kan-khó͘, chin-chiàⁿ ū iáⁿ lán kin-nî bōe thang pān chhiⁿ-chhau, m̄-sī góan teh
708Hū: Lô-piat, m̄-thang chhin-chhiūⁿ pháiⁿ gín-ná, góa chai lí chin ài ū chi̍t ê iân-sia̍h lâi hoaⁿ-hí, te̍k-pia̍t chhin-chhiūⁿ lí chit
709chhiūⁿ lí chit khóan sin-thé bô chū-iû ê gín-ná……,pa-pah ia̍h sī chin ài chia̍h chhiⁿ-chhau, chóng-sī lán ū chhù thang tòa, ū iûⁿ-lin thang
710 thiaⁿ góa kóng, Bîn-á-chài góa chhōa lí khì lé-pài-tn̂g khòaⁿ chin chōe lâng chhēng in chòe hó, chòe súi ê saⁿ, lí m̄-thang háu!
711Bú: Ū iáⁿ, chóng-sī Lô-piat, góa kā lí kóng chin sim-sek ê kò͘-sū. Tng Iâ-so͘ kàng-seng tī Pek-lī-hêng ê sî, sui
712(Bí-ná tī gōa-bīn teh chhiùⁿ hit tiâu koa, chhiùⁿ chin kín, ná lâi ná kūn).
713Bú: Hit mî chin kôaⁿ koh chin léng, tī thiⁿ-téng chí-ū chhiⁿ nā-tiāⁿ. Sī Bí-ná
714Bú: Hit mî chin kôaⁿ koh chin léng, tī thiⁿ-téng chí-ū chhiⁿ nā-tiāⁿ. Sī Bí-ná sī mh ?
715(Bí-ná ji̍p-lâi, chhóan tōa-khùi koh chin kek-tōng).
716Bí: Pa ! Ma ! Chin kî-biāu ê sū beh hoat-seng lah.
717Bí: M̄-kú Pa! Hit ê sī chin iàu-kín ê, lín m̄-chai, ta̍k lâng lóng beh khì neh!
718Bí-ná, bô lūn sī Sèng-tàn mî á m̄-sī, lí chit khóan thài-tō͘ chin m̄ hó!
719Bí: Pa, chin sit-lé. (Thǹg gōa-saⁿ, koh khǹg kúi-nā tè chhâ tī hé-nih).
720piat, bîn-á-chài lán chiū ōe chai lah, kin-á-ji̍t pa-pah chòe kang chin siān.
721Lô: (Chin pi-siong) M̄-kú chng-nih ta̍k lâng lóng beh khì, pa, ma, lín ōe thang
722Hū: Sian-siⁿ chin to-siā, góa chhin-sin chhōa lí lâi khì pò lí chai hit ê tōng .
723kak-á, chi̍t ūi ko-sióng ê sin-sū kèng-jiân iā beh khì soaⁿ-tōng, chin kî-kòai i iā m̄-sī siu-tō-sū . Hó, chiong chit ê chîⁿ siu khí-lâi
724Bí: Ah! Góa bat tī chng-nih khòaⁿ tio̍h in, in ún-tàng chin kôaⁿ .
725Má: Sió tán leh, góa chin kôaⁿ lah .
726Má: Gōa-bīn hiah nih àm, góa chin kiaⁿ lah .
727( In chhut khì, mn̂g khui ê sî, chhiùⁿ-koa ê siaⁿ chin tōa, Bí-ná kín cháu lâi khòaⁿ ) .
728Bí: Ma, che sī chin kî-biāu ê sū, hō͘ góa khì lah .
729Bú: Lí m̄-thang ka-kī khì, góa tio̍h tī-chia kò͘ Lô-piat, pa-pah koh chin siān .
730lâng kap i chò-hóe lâi, Bí-ná khui-mn̂g hō͘ in ji̍p-lâi, gōa-bīn chin kôaⁿ! ( Lāu-pē tńg-lâi ) .
731Ôan: O͘h, che, bô iàu-kín, chit ê gín-ná chin kó͘-chui, góa tú-tio̍h lí ê tiōng-hu, só͘-í te̍k-pia̍t lâi chhéng
732 tú-tio̍h lí ê tiōng-hu, só͘-í te̍k-pia̍t lâi chhéng-an lín, lín chin gâu thiaⁿ hiah ê chhiⁿ-mî kap sòng-hiong ê lâng, só͘-í góa beh pò
733Chôan-ke : Chin to-siā, Ôan-gōe chin to-siā .
734Chôan-ke : Chin to-siā, Ôan-gōe chin to-siā .
735Lô : M̄-kú góa put-sî teh siūⁿ kóng lí éng-óan sī chin giâm-hat ê lâng……
736Ôan: Sī chit ê gín-ná só͘ kóng ê sī chin ê, góa í-chêng chin giâm-hat . Gōan Siōng-tè sià-bián góa, taⁿ
737Ôan: Sī chit ê gín-ná só͘ kóng ê sī chin ê, góa í-chêng chin giâm-hat . Gōan Siōng-tè sià-bián góa, taⁿ Hoat-lân-se Sian-siⁿ hō͘
738pìⁿ-chiâⁿ khah jîn-chû ê lâng, í-chêng góa ê só͘ chòe kám-kak chin kiàn-siàu . Hó, góa tio̍h lâi khì lah, kim ê-àm góa beh chhiáⁿ
739Ôan : Hé-pé teh se̍h soaⁿ chin hó khòaⁿ, taⁿ lín tio̍h kóaⁿ-kín, nā bô chiū hù bōe tio̍h lah, lín
740Lô: I tek-khak sī chi̍t ê chin úi-tāi ê lâng .
741Bí: M̄-sī lah, i m̄-sī chhin-chhiūⁿ lí só͘ kóng chin úi-tāi ê lâng, góa siūⁿ lí bōe ōe chù-ì i, i kóng í-chêng sī
742ê lâng, góa siūⁿ lí bōe ōe chù-ì i, i kóng í-chêng sī chi̍t ê chin hù-jū ê hó-gia̍h lâng, chóng-sī in-ūi thiàⁿ Siōng-tè, chiong ka
743kóng Siōng-tè ê tō-lí, koh kà-sī lâng tio̍h saⁿ-thiàⁿ, iáu kú sī chin sòng-hiong ê lâng, ( ūi-tio̍h beh thôan tō-lí I iā tio̍h koh ióng
744Hū: Phah-sǹg bat khòaⁿ-tio̍h, m̄-kú góa ka-kī chin sòng-hiong, só͘-í ia̍h bô chù-ì tio̍h .
745Hū: Án-ni hó, góa chin ài chai-iáⁿ kim-mê thài-ōe hiah-nih chōe lâng beh chū-chi̍p tī soaⁿ
746 sòe-sòe ê gín-ná bîn-chhn̂g chhin-chhiūⁿ bé-chô, tī hia ia̍h ū chin ê gû kap lû, pa-pah, Hoat-lân-se sian-siⁿ beh hō͘ góan tāi-ke khòaⁿ
747Lô: O͘h! góa chin hoaⁿ-hí, chin hoaⁿ-hí, Bí-ná, lán ōe thang khòaⁿ-tio̍h bo̍k-chiá kap
748Lô: O͘h! góa chin hoaⁿ-hí, chin hoaⁿ-hí, Bí-ná, lán ōe thang khòaⁿ-tio̍h bo̍k-chiá kap thiⁿ-sài bōe?
749Lô: chin ka-chài góa bô chiong góa ê thn̂g-á chia̍h liáu, só͘-í góa thang
750 iā bōe thang piáu-ta̍t lán hoaⁿ-hí, kám-siā ê sim, si̍t-chāi sī chin khòai-lo̍k ê Sèng-tàn mî .
751Hū: Bí-ná, gōa-bīn chin àm, tán góan chò-hóe khì .
752 Gōa-bīn ū chhiⁿ ōe chhōa lán khì, lán bián hôan-ló, si̍t-chāi chin khòai-lo̍k, lán chhin-chhiūⁿ bo̍k-chiá beh khì Pek-lī-hêng lah .
753Pài-tn̂g lāi pâi chi̍t tè chiⁿ-kūi-toh-á; toh-téng ū chi̍t thōng tōa-tōa thōng ê siù-chōe-hû,
754Lāu cha-bó͘-lâng. (Chhin-chhiūⁿ chin tio̍h kiaⁿ ê khóan). Sī sím-mi̍h chōe-sái bē kiâⁿ, chhiáⁿ lí kóng
755, pò͘-lî hian--khì-lâi. Tah liáu, Lō͘-tek ê sim-sîn chhin-chhiūⁿ chin heng-hùn ê khóan, chiū thè--chhut-khì. Nn̄g ê chheng-liân ha̍k-seng
756Ha̍k-seng Bó͘-it (chiū liām).“Hōan-nā sio̍k Ki-tok ê lâng chin-sim hóan-hóe ké-pìⁿ, m̄-bián Hoat-ông ê hû iā ē chiâu-chn̂g tit
757Lō͘-tek. Hiaⁿ-tī! Tāi-ke chhiáⁿ! (Chhin-chhiūⁿ chin heng-hùn ê khóan).
758Mê-lân-hi-tun. Hiaⁿ-tī ah! Lí khì; m̄-bián hôan-ló lán ê chin-lí kap sū-gia̍p; chò lí hiòng-chêng kau-chiàn.
759-tio̍h án-ni ē hō͘ tùi-te̍k hāi-sí, góa sìn lí tek-khak ē thôan chin-lí, siú chèng-gī lâi chìn-chêng. Lí o̍ah tī-teh ê sî, góa ê
760tio̍h khì Bó͘-lûn. Hû-su Iok-hān sui-jiân hō͘ lâng sio-sí, iáu-kú chin-lí bô siū sio, éng-óan o̍ah tī-teh. (Tāi-ke tiām-tiām teh siūⁿ
761kìⁿ chit chat “Gōan Chú pó-hō͘ lán āu-hōe ū kî ê koa. Siaⁿ sè-sè chin hô ).
762-kha; Hông-tè bīn-thâu chêng pâi chi̍t tè toh. Toh-téng ū thōng chin-chē thōng ê chheh, sī Lō͘-tek só͘ siá--ê. Toh-piⁿ khiā--ê sī Thô
763lâi ê sî), Lāu Chiong-kun Hut-lûn-pek (tah Lō͘-tek ê keng-thâu). Chin khó-lîn! Lí kin-á-ji̍t só͘ khiā--teh ê chiàn-tiûⁿ sī góa tī chhian
764 chèng-hú ê ap-chè ê lâi siá--ê. Chiông-tiong só͘ kóng khiok ū chin kek-lia̍t; m̄-kú che iā bē chhú-siau--tit. In-ūi chhìn-chhái lâng
765A.‘Ê-hng thài chiah léng-khì. Khong-khì chēng kàu ná chhin-chhiūⁿ chin chòng-giâm ê khóan. Iûⁿ-á lóng koai-koai teh khùn, lán lâi hang
766Bí-sài-a koh bô lōa-kú ē lâi lán chit ê Pek-lī-hêng.’ (It-tông chin gông-ngia̍h chē thêng)
767-ho̍k sè-kài lóng-chóng ê kok-ka. Iâ-lō͘-sat-léng khí chi̍t keng chin-súi ê Ông-kiong, hō͘ Bí-sài-a chē ūi chò Hông-tè.
768D. Í-sek-lia̍t ê peh-sèⁿ pìⁿ chin kiông, chin hó-gia̍h, lán ē-thang chò chin gâu ê tōa-koaⁿ.
769D. Í-sek-lia̍t ê peh-sèⁿ pìⁿ chin kiông, chin hó-gia̍h, lán ē-thang chò chin gâu ê tōa-koaⁿ.
770sek-lia̍t ê peh-sèⁿ pìⁿ chin kiông, chin hó-gia̍h, lán ē-thang chò chin gâu ê tōa-koaⁿ.
771i. Lín chin gâu kéng hit ê ū kè- ta̍t--ê. Jio̍k-thé tit I-hó, m̄ ta̍t-tio̍h lêng
772d. Sian-seⁿ ah ! Lí chin ko-bêng Góa sì-kòe thàm-thiaⁿ, nā kòe lí ê chhiú ê lóng sêng-
773Kiám ū lâng pí góa khah pháiⁿ miā ? Chi̍t-sì-lâng phāiⁿ ku-kòa chin pháiⁿ khòaⁿ. Lâng lóng chhiò góa ???? ahi8……..
774c. Tī sè-kan ê hēng-hok góa sit-lo̍h chin chē. Súi ê mi̍h, hó khòaⁿ ê kong- kéng tī góa lóng o͘-àm, chóng
775jiân ba̍k-kng, lín ê kiâⁿ-ta̍h sī o͘-àm; in-ūi lín khòaⁿ bē tio̍h chin-o̍ah ê Siōng-tè. Nā lâi chhōe Ki-tok, I beh khui lín ê sim- ba̍k.
776e. Góa chò lâng siāng khiap-sì, chin pháiⁿ khòaⁿ, giâ tāng-kê. M̄-kú góa ê sim-ba̍k ū khiā chiàⁿ teh
777d. Góa ê lêng-sèng ê hī-khang chin bín-chia̍t, ē-thang thiaⁿ Chú ê siaⁿ, koh ē hun-piat lâng ê siaⁿ.
778Tē 2 lia̍p. Ah, ah, chin sio, chin jia̍t, tùi kha-té ti̍t-ti̍t jia̍t khí-lâi, góa tòng-bē-tiâu
779Tē 2 lia̍p. Ah, ah, chin sio, chin jia̍t, tùi kha-té ti̍t-ti̍t jia̍t khí-lâi, góa tòng-bē-tiâu, tòng
780 khòaⁿSong3 Phok-sū i ê hêng-ûi kèng-khiân,sìn-gióng jia̍t-lia̍t, chin siū kám-tōng,chū án-ni kìm hun, iā sòa tùi kàu-hoeke7 chin jia̍t
781lia̍t, chin siū kám-tōng,chū án-ni kìm hun, iā sòa tùi kàu-hoeke7 chin jia̍t-sim, liáu-āu tng tiuⁿ-ló, taNia7 í-keng teh-beh 20 nî lah.
782chhin-chhiūⁿ Pa Phok-sū tōan, Lân I-seng tōan, kî-û kúi-nā phiⁿ lóng chin chhut-miâ. Só͘-í chit chhù tú-tio̍h Tang-mn̂g kàu-hōe teh-beh khèng
783 Phok-sū pún-sin sī Khó͘ Heng-jîn Tiúⁿ-ló beh chú-ián, í-gōa Au Chin-an Bo̍k-su beh ián Ông Bêng-tō Bo̍k-su. Tân Kim-jiân Bo̍k-su hu-hū
784sū, tāi-ha̍k seng, sîn-ha̍k seng beh piáu-ián, kàu sî ún-tàng ōe chin cheng-chhái. Chit chhù ōe siu ji̍p tiûⁿ liāu, múi lâng 10 kho͘, teh
785hoat khì Siōng-hái, tùi Siōng-hái chech7un khì Bí-kok, si̍t-chāi sī chin kám-siā Siōng-tè ê só͘-chāi (kóng liáu chē--lo̍h-lâi).
786Gô͘ Hāu-tiúⁿ: (Khiā--khí-lâi). Sòng Bo̍k-su, Bo̍k-su-niû kap Chú-un chin kiong-hí, chit pang Chú-un lí ōe thang chhut kok liû-ha̍k, góa sìn
787siúⁿ, tùi kōan-tiúⁿ niá iu-téng siúⁿ kap chióng-chn̄g, si̍t-chāi sī chin kiong-hí ê sū. Chú-un sī pún-hāu iú-sú í-lâi chòe iu-siù, chòe
788tông-ha̍k: (khiā--khí-lâi). Sòng Bo̍k-su, Sòng bo̍k-su-niû (hu-jîn)chin kiong-hí! Góa kap Chú-un tâng-o̍h 5 nî, góa ōe sìn Iâ-so͘ kàu sī
789lân-lâng to sī chheng-ho͘ Chú-un hiaⁿ chòe sió bo̍k-su, si̍t-chāi sī chin kám-siā Chú. Chit pái Chú-un hiaⁿ chhut-kok khì, góan si̍t-chāi chin
790chin kám-siā Chú. Chit pái Chú-un hiaⁿ chhut-kok khì, góan si̍t-chāi chin bô phōaⁿ, ǹg-bāng i chiong lâi tńg-lâi ê sî koh siū i ê kà-sī
791un chhut-kok,kim āu kúi nî chiah ōe thang koh tńg-lâi, si̍t-chāi sī chin oh-tit liāu ê sū. Tān-sī hiān-chāi góa ài hoat-piáu chi̍t koan-hē
792chiong i ê chhian-kim sió-chiá beh phit-phòe hō͘ Chú-un, si̍t-chāi sī chin kám-siā ê sū. Chū kim-ji̍t khí Lîm Sian-siⁿ sī góa ê chhin-ke,
793 ê, góa khòaⁿ Bo̍k-su gôan-lâi sī chi̍t ūi siù-châi, ka-têng iā chin hù-jū. Tān-sī chòe Bo̍k-su í-āu, chiām-chiām pîn-hân,thôan-tō
794jū. Tān-sī chòe Bo̍k-su í-āu, chiām-chiām pîn-hân,thôan-tō iā chin chia̍h khó͘. Put-kò góa sìn. Siōng-tè tek-khak ōe pó-pì i ê ka
795sî góa khòaⁿ i tōa thâu, tōa khok-khok, hī-á tōa bok-bok, bīn sī chin o͘-hng, chi̍t mî khàu kàu kng, Sòng Bo̍k-su chhiò Bo̍k-su-niû,kóng
796 ōe siⁿ chit ê gín-ná bái koh khiap-sì, chóng-sī góa khòaⁿ liáu chin kah-ì, só͘-í kap góa ê tiōng-hu siong-liông, chiong Kím-hôa lâi
797sū keng-kè 15 nî,kin-á-ji̍t Bo̍k-su chiū-sī chhin-ke, si̍t-chāi sī chin ha̍p-sî koh ū ì-gī. Tùi kin-á-ji̍t Chú-un sī góan ê kiáⁿ-sài,
798Bo̍k-su-niû:(Khiā--khí-lâi). Lîm chhin-ke, chhiⁿ-ḿ, chin to-siā, chiong lí ê chhian-kim lâi sàng góa ê kiáⁿ Chú-un. Tùi
799 chhian-kim lâi sàng góa ê kiáⁿ Chú-un. Tùi kim-ji̍t khí góa ōe chin thiàⁿ Kím-hôa, chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī ê cha-bó͘-kiáⁿ.
800Chú-un kiáⁿ-sài, Lí kiû ha̍k kiû kong-bêng siōng-chìn, si̍t-chāi chin kiong-hí, Kím-hôa góa iā tek-khak kóan-kàu chek-tok, kiò i kim-āu
801iáu bē bat thiaⁿ tio̍h chit chân hí-sū. Kim-ji̍t thiaⁿ tio̍h si̍t-chāi chin hoaⁿ-hí. lîm-sî bô pī-pān lé-mi̍h, Chí-ū góan nn̄g lâng lâi chhiùⁿ
802tha̍k-chheh, tit-tio̍h Hoa Kàu-siū, chiū-sī Dr. Walker chingau5 ài-kò͘, chin gâu pang-chō͘.
803sū pit-gia̍p, chóng-sī lí tha̍k 3 nî chiū ōe tit-tio̍h pit-gia̍p lah, chin kiong hí. Góa thòe lí siūⁿ, lí pit-gia̍p liáu-āu iaus2? tī lán
804ha̍k-kim lah, jî-chhiáⁿ lán chit ê só͘-chāi tùi lí ê kiān-khong sī chin hó, beh chhē kang-chok ê ki-hōe iā chin-chōe. Chi̍t-bīn góa kap góa
805chāi tùi lí ê kiān-khong sī chin hó, beh chhē kang-chok ê ki-hōe iā chin-chōe. Chi̍t-bīn góa kap góa ê hū-jîn-lâng iā ōe sî-siông kap
806sî-siông kè-sio̍k chòe thôan tō-lí ê kang, in-ūi lí ê káng-tō chin ū le̍k-liōng, chin siū Bí-kok lâng ê hoan-gêng.
807chòe thôan tō-lí ê kang, in-ūi lí ê káng-tō chin ū le̍k-liōng, chin siū Bí-kok lâng ê hoan-gêng.
808Chú-un: Hoa Kàu-siū, chin to-siā! Chū góa lâi Ōe-su-lí Tāi-ha̍k, tit-tio̍h likap2 su-bú ê
809khóan-thāi, bû-bî put-chì, cheng-sîn-chiūⁿ, bu̍t-chit-chiūⁿ ê an-ùi chin tōa, thang kóng lí sī góa tī Bí-kok tiong ê pē-bú. Góa ōe chun
810ūi, chi̍t-bīn iā ōe tùi kàu-siū tit-tio̍h Sèng-keng tiong ê kà-sī chin-lí, tông-sî iā ōe kap Su-mi-su téng-téng ê pêng-iú chó͘-chit pò͘
811un ! Góa ta̍k pái chiaptioh8 lí ê phoe, chhim chai lí ê thiàⁿ góa, chin to-siā kám-kek lí ê phoe, tāi ke tosi7 hui-siông hoaⁿ-hí heng-hùn
812Hoa Phok-sū: Chin kiong-hí ! chinkiong-hí ! Sî-kan kè tit chin kín, lí iā beh chhut-hoat
813Hoa Phok-sū: Chin kiong-hí ! chinkiong-hí ! Sî-kan kè tit chin kín, lí iā beh chhut-hoat lah, góa seng sit-lé, lēng-ji̍t chiah kap
814ha̍k-seng bóan-hōe, sió-tī chòe chú-pān jîn kap chú-se̍k,kám-kak chin êng-hēng, lán tāi-kē ōe thiaⁿ tio̍h ta̍k kok ê im-ga̍k, si̍t-chāi
815Chú-un: Kim-mî lán si̍t-chāi chin khòai-lo̍k, sui-jiân sī bô siāng ê bîn-cho̍k, ōe tit tāi-ke saⁿ-kap
816kok put-tông ê san-tin hái-bī, thiaⁿ ta̍k kok ê bêng-khek, si̍t-chāi chin hēng-hok. Chóng-sī jîn-seng chóng ū sî ū lī-sàn ê thòng-khó͘,
817Su-bí-su : Sòng Phok-sū, góa kin-á-jits8…t-chāi chin hoaⁿ-hí khòai-lo̍k ah, kap lí chòe pêng-iú, siū lí chiau-thāi chham
818 tit, kim-āu lí ê miâ-siaⁿ lēng lâng him-sōan put-chīn, si̍t-chāi chin kiong-hí.
819. Chóng-sī chòe-kūn thàu-mî gián-kiù kap siá lūn-bûn, kám-kak chin ià-siān, chòe hó ū sî-kan khùn chi̍t lé-pài siōng-hó .
820Hôa Phok-sū: Sòng Phok-sū, chin kiong-hí, si̍t-chāi chin kiong-hí, lí ê khó͘-kang í-keng tit-tio̍h
821Hôa Phok-sū: Sòng Phok-sū, chin kiong-hí, si̍t-chāi chin kiong-hí, lí ê khó͘-kang í-keng tit-tio̍h pò-siúⁿ lah, lí thâu-náu
822Tiong-kok. Taⁿ lí ū piáu-hiān lín ê bîn-cho̍k ê iu-siù, si̍t-chāi chin kiong-hí.
823Sòng Phok-sū: Hôa Phok-sū, chin sit-lé, chin sit-lé. Sū-si̍t góan Tiong-kok Kó͘-tāi í-keng chhut chin
824Sòng Phok-sū: Hôa Phok-sū, chin sit-lé, chin sit-lé. Sū-si̍t góan Tiong-kok Kó͘-tāi í-keng chhut chin-chōe sèng
825chin sit-lé, chin sit-lé. Sū-si̍t góan Tiong-kok Kó͘-tāi í-keng chhut chin-chōe sèng-jîn, hiân-jîn, tia̍t-sū, pí kî-thaⁿ ê bîn-cho̍k kok-ka
826 chá hoat-ta̍t, chóng-sī lūn-khí kūn-tāi góan Tiong-kok si̍t-chāi chin lo̍k-hō͘, put-piAu2 Bí. Kim-āu chin-chōe hong-biān su-iàu Au Bí kok
827kūn-tāi góan Tiong-kok si̍t-chāi chin lo̍k-hō͘, put-piAu2 Bí. Kim-āu chin-chōe hong-biān su-iàu Au Bí kok-ka lâi ōan-chō͘, sè-kài ê jîn-lūi
828Hòa-ha̍k-hē chú-jīm: Sòng Phok-sū kiong-hí, chin kiong-hí, tú-tú siūⁿ behkhi3 pài-hāu lí, bô phah-sǹg tī chia tú
829tio̍h, kám-kak put-chí hôai-liām , iā bōe-tit khì him-sióng si̍t-chāi chin ûi-hām. In-ūi Tang-mn̂g kàu-hōe sī góa siū chiap-la̍p ji̍p kàu-hōe
830chhái tùi hiah ê kap góa sio-siāng ū hôai-gî ê lâng chòe chi̍t ê chin hó ê chèng-bêng.
831chē chòe-hé, ū khòaⁿ-tio̍h hit tiuNsiong7. Ná chhin-chhiūⁿ kám-kak chin kî-kòai. Kàu lé-pài soah, i chiah mn̄g “che sī sim-mi̍h chheh?”góa
832kóng,”sī chi̍t ê Tiong-kok lâng ê Soat-kàu-chi̍p,””chit ê lâng góa chin bīn-se̍k, sī Sòng Phok-sū?”góa kóng, “Sī. Lí thài bat i ?”I kóng
833sū tī ha̍k-hāu ū gâu tha̍k-chheh bô?”I ìn kóng,” Hó͘, chit ê lâng chin lī-hāi, ha̍k-seng ta̍k ê bat i. Beh kang-tha̍k koh the̍h thâu-miâ, si̍t
834 ha̍k-seng ta̍k ê bat i. Beh kang-tha̍k koh the̍h thâu-miâ, si̍t-chāi chin iu-siù. Tńg-khì Tiong-kok liáu-āu teh chòe sím-mi̍h koaⁿ.” Góa ìn
835hō͘ hit ê lú-chú bê-khì ê chi̍t ê. Sū-si̍t hit ê lú-chú siⁿ-chòe chin súi, ho̍at-phoat, Sòng Phok-sū, lí ê miâ-siaⁿ piàn thôan Bí-kok,
836 súi, ho̍at-phoat, Sòng Phok-sū, lí ê miâ-siaⁿ piàn thôan Bí-kok, chin-chōe lâng bat lí, lí nā-sī ài hit ê lú-chú, góa lâi khì thàm
837keng chhin-chhiūⁿ sī siâ-su̍t īⁿ-toan, hō͘ góa kám-kak tha̍k Sîn-ha̍k chin bô ì-gī. Góa bô niá-siū Lí ê lêng kap Lí ê pó-huih lâi sóe
838ê kòng-hiàn kap ek-chhù. Só͘-í nî-nî tùi lán ê kàu-hōe iā ū chin tōa ê pang-chān. Chū tī chá-chêng Lâu Chín-hong Bo̍k-su khì liû
839hô Sîn-ha̍k-īⁿ-tiúⁿ: Sòng Phok-sū, góa khòaⁿ lí kūn-lâi sin-thé chin soe-jio̍k. Lí ji̍p-o̍h í-lâi pòaⁿ-nî kú, lí chi̍t lâng si̍t-chāi
840Sòng Phok-sū: Chin hó khùn, góa bô tōa siaⁿ gîm-si.
841I-seng: Sòng Phok-sū, lí si̍t-chāi chin chhong-bêng, tān-sī su-iàu hiu-sek chēng-ióng.
842cheng-sîn Sóng-khòai bô? lí cha-mî hó-khùn bô? I-seng lí si̍t-chāi chin bô lé, lí iáu-kú khòaⁿ góa chòe siáu-lâng, móa chhùi pe̍h-chha̍t
843I-seng: Sòng Phok-sū, chin kiong-hí,ńg-bāng lí ê Siōng-tè pì-iū lí, hit ji̍t thang kiong-hí
844ji̍t chiah tńg-lâi, tú-tú sī chi̍t nî, chit tiong-kan, sui-jiân siá chin-chōe tiuⁿ phoe hō͘ li̍, tān-sī lóng bô chiap-tio̍h lí hôe phoe. Cha
845 chia, thiaⁿ kóng í-keng 193 ji̍t lah. Siōng-tè pì-iū lí pêng an, chin kiong-hí.
846Sòng Phok-sū: Hôa Kàu-siū, chin to-siā, góa hō͘ siáu īⁿ-tiúⁿ kap siáu i-seng koaiⁿ tòa siáu-lâng
847hō͘ góa tit-tio̍h Siōng-té ê un-tián kap Sèng-keng tiong ê khé-sī chin tōa, kám-kak chin khòai-lo̍k kap kám-siā. Siáu i-seng chin to-siā.
848Siōng-té ê un-tián kap Sèng-keng tiong ê khé-sī chin tōa, kám-kak chin khòai-lo̍k kap kám-siā. Siáu i-seng chin to-siā. (Khiā khí-lâi kap
849 khé-sī chin tōa, kám-kak chin khòai-lo̍k kap kám-siā. Siáu i-seng chin to-siā. (Khiā khí-lâi kap I-seng ak-chhiú).
850an, chinto-siā, góa chhut kok tiong pē-bú tit-tio̍h lí ê pang-bâng, chin to-sāi. (Nn̄g lâng ak-chhiú, Kím-hôa lâu ba̍k-sái, Gô͘ Hāu-tiúⁿ
851pia̍t 7 nî pòaⁿ, kim-ji̍t pêng-an tńg-lâi, khòaⁿ-kìⁿ tāi-ke pêng-an, chin khòai-lo̍k, kám-siā Siōng-tè ê hông-un. Góa sui-jiân tī Bí-kok
852Lāu-bú: Chú-un, lí kin-á-ji̍t tńg-lâi, tāi-ke to sī chin hoaⁿ-hí, lí í-keng 25 hè,Kím-hôa iā sī 25 hè, góa siūⁿ kūn ji̍t
853Sòng Phok-sū: A-bú ê thiàⁿ-thàng un chhim bû ke̍k, koe chú liáu chin bó-chia̍h. Kiat-hun ê sū chhiáⁿ a-pa, a-bú siat-hoat chiū-sī, góa
854Lîm Chhin-ke: Chhin-ke, chhiⁿ-ḿ chin to-siā, hō͘ lín chhiáⁿ chin pá, chhiáⁿ Chú-un lí chiah siông lâi
855Lîm Chhin-ke: Chhin-ke, chhiⁿ-ḿ chin to-siā, hō͘ lín chhiáⁿ chin pá, chhiáⁿ Chú-un lí chiah siông lâi góan tau thit-thô, góan seng
856 Tùi 哈爾濱,北京,南京,漢口,福州,台灣,新加坡,菲律賓,南洋,馬來亞téng-téng ê só͘-chāi, lóng ū chin-chōe lâng lâi chham-ka. Hōe-kî sī chi̍t kò ge̍h, thang kóng sī khong
857Sin-ka-pho hiaⁿ-tī: Sòng Phok-sū kipchu8-ūi hiaⁿ-tī, góa chin kong-êng lâi pò-kò, Sòng Phok-sū lâi Sin-ka-pho thâu bé kiōng 6
858Sòng Phok-sū: Chin hoaⁿ-hí ê hó siau-sit, gōan êng-kng kui Chú ê miâ. A-men. Kin-ji̍t
859 beh kóng gō͘ ê piáⁿ nn̄g bé hî ê sū. Iâ-so͘ tī sè-kan ê sî, chin-chōe bîn-chiòng ài khòaⁿ I, ài thiaⁿ I ê thôan hok-im, ài I i-hó
860chin-chōe ê nî-hōng, nā bô chiū m̄-chòe. Iā chhian-bān m̄-thang siūⁿ
861tit-tio̍h lí mî-ji̍t ê chiàu-kò͘ ki̍p múi jit ê kî-tó, góa ê sim chin pêng-an, góa sìn góa ê lêng-hûn siū Chú tiàu í-āu, lí ias7? kè
862bô hoat-tō͘ kun-sûi lí, mî-ji̍t chiàu-kò͘ lí ê só͘ tì, si̍t-chāi chin kè bōe tit khí. Chóng-sī che iā sī chù-tēng ê ūn-miā, Siōng-
863 sió-bē, iú-hàu lāu-bú, chiong-lâi nā chòe lú thôan-tō iā sī chin hò ê sū.
864Phok-sū: Chhin-ài ê i-seng, ō͘-sū ki̍p góa só͘ thiàⁿ ê Bêng-tō, chin to-siā. Góa thâu-bé pīⁿ nn̄g nî, chhiú-su̍t sì chhù, góa sin-piⁿ
865 Kin chá-khí Iâ-souchai3 lâi khiā tī mn̂g-kháu, só͘-í góa ê sm chin pêng-an hoaⁿ-hí, chhiáⁿ lí m̄-bián kiaⁿ, bián hôan-ló, tio̍h chhim
866káng-tō, ài i thòe in ê pīⁿ-lâng kî-tó, i khò Iâ-so͘ ê miâ i-hó chin-chōe ê pīⁿ-lâng, i kiaⁿ-liáu sèng-kang chòe bōe ôan ,thoa-pīⁿ mî
867chòng ê sî , chôan-kok kok séng lóng ū tāi-piáu lâi hōe-chòng, chin-chōe pò͘-tō-thôan ê thôan-tiúⁿ; lâi kng i ê koan-bo̍k , chhut-soaⁿ
868kám-kak lāu-bú, sió-tī, sió bē ūi-tio̍h Chú lâi sí, chiū sî-khì chin hó thāi-gū ê thâu-lō͘, chiū-sī chia̍h se-iûⁿ ê bō͘-e̍k-siong ê
869Ông: Lí lāu-lâng ê ba̍k-chiu chin hó͘, hiah sòe-jī ê Eng-bûn iā khòaⁿ hiah chheng-chhó.
870bīn ê hong-siaⁿ m̄ hó, Gī-hô-thôan sì-kòe thâi-lâng pàng-hé, góa chin tam-sim pa-pa kap ko-ko ê an-chôan.
871Sió-bē: Hūn-bōe-tàng pa-pa kap ko-ko ōe tàng chím-á tò-lâi chiū chin hó.
872Má: Tân Bo̍k-su-niû! chin sit-lé, thôan-nih ê bēng-lēng, chhiáⁿ lín cháu chi̍t chōa,(o̍at-thâu)
873tńg thang hō͘ góan khah chá khì kìⁿ thiàⁿ góan ê Chú, tī I hia, chin khòai-lo̍k bô pí.
874Má: Chin khòai-lo̍k bô pí ! hó! tāng chhiú!(nn̄g ê siaⁿ chhiⁿ-chhám âu-kiò
875Ông: Ai-ò.....chin khó-ò͘ⁿ!
876Tiuⁿ: Lí lāu-lâng chin-chiàⁿ chia̍h che khó͘-thàng lah.
877Io: Góa kan-ta khiā tī hn̄g-hn̄g thiaⁿ bô chin chheng-chhó, sím-mi̍h òan-hūn tùi-te̍k, thiàⁿ tùi-te̍k.
878 sìn Iâ-so͘, chng-nih ê lâng lóng chhiáⁿ i chia̍h-pn̄g, tùi-thāi i chin hó.
879Má: (Siūⁿ chi̍t-ē). Chiàu góa khòaⁿ, lâng chin-si̍t sìn Iâ-so͘, m̄-sī ūi-tio̍h sím-mi̍h pò-siû, taⁿ lâi kóng, lán
880pò-siû, taⁿ lâi kóng, lán í-chêng tùi in só͘ chòe iā si̍t-chāi chin bô thian-liông.
881Má: Lāu Io, m̄-bián chhap, thiaⁿ góa kóng....lí tōa siàu-iâ, chin tō-siā lí khôan-sù góa Má Tōa-thâu chit tiâu miā, góa kim-sè,
882Bo̍k: Ōe kham-tit, ōe kham-tit, chin kám-siā lán ê Pē Siōng-tè Chú Iâ-so͘,kim-ji̍t hō͘ góa khòaⁿ-tio̍h
883 siaⁿ) Tōa siàu-iâ chiàⁿ-sī khoan-hông tāi-liōng, Iâ-so͘ Sian-siⁿ chin hó.
884Io: (Lâu ba̍k-sái) (hoaⁿ-hí). Tōa siàu-Iâ, chin to-siā lí, koh khah kám-siā kiug3oan ê Chú Iâ-so͘.
885Tiuⁿ: Lí lāu-lâng si̍t-chāi chin úi-tāi.
886Tiuⁿ: Lí lāu sian-siⁿ ê kò͘-sū chin-chiàⁿ hō͘ góa siū kám-tōng, góa chin hoaⁿ-hí ,hó ūn tī chhia-téng
887 Lí lāu sian-siⁿ ê kò͘-sū chin-chiàⁿ hō͘ góa siū kám-tōng, góa chin hoaⁿ-hí ,hó ūn tī chhia-téng tú-tio̍h lāu sian-siⁿ.
888Ông: Aih! che chin-chiáⁿ sī thôan kî-khá ê kò͘-sū, í-āu góa iā beh kóng hō͘ pa̍t
889 ê khó-chhú ê lô͘-lē, ū i kóan-kò͘ lán ê lông-tiûⁿ si̍t-chāi chin hó, i sui-jiân lú ê (cha-bó͘ ê), chóng-sī só͘ chòe bô su ta-po͘
890Thó͘-húi A: Lia̍h chit ê lú ê, góa siūⁿ chin mâ-hôan. Kiám-chhái lán 3 lâng ōe ūi-tio̍h chit ê lú ê khí oan
891sī kóng chit ê kâⁿ chi̍t ê sòe-hàn gín-ná, hō͘ lán ê hêng-tōng chin bô lī-piān. Góa siūⁿ chiong in bú kiáⁿ pàng hō͘ khì, koh lâi lia̍h
892Chheng-liân A: Tī chia, tī chia! ū sin ê kha-tê hō, si̍t-chiā chin gâu cháu, lán í-keng chhē 3 mî 3 ji̍t lah, iáu-kú jip bōe tio̍h.
893chheng-liân lâng). Lín khah siàu-liân kóaⁿ-kín khì chhē, it-tēng bô chin hn̄g lah, nā chhē-tio̍h kap in kóng tiâu-kiāⁿ, nā-sī ko͘-put-chiong
894siāng hó ê bé, iā bô iàu-kín, he sī chòe-āu ê tiâu-kiāⁿ. Góa chin thián, bô hoat-tō͘ koh-chài kiâⁿ lō͘ lah, góa tī chit châng tōa
895Má-lī: Chin to-siā, hō͘ góa ōe thang koh tńg-khì, góa thâu-ke kap thâu-ke-niû
896góa ōe thang koh tńg-khì, góa thâu-ke kap thâu-ke-niû sī chi̍t ê chin hó ê lâng.
897Se: (Tōa siaⁿ kiò Má-lī). Chin lî-kòai,tán lóng bô.
898 tāi-chì, sī hō͘ Chó-chì mn̄g kàu cháu bô lō͘. Chit ê gín-ná chin kî-kòai, būn-tôe te̍k-pia̍t chōe, góa teh khó-lū kiám-chhái tio̍h
899Phek: Chit ê gín-ná chin chhong-bêng, i ū būn-tôe chiū-sī piáu-sī i ū tui-kiû chai-bat.
900 bōe thang kā i ìn, i chiū mn̄g Siōng-tè. Ū sî hō͘ góa kám-kak chin thâu thiàⁿ, i í-keng chin bat iā ōe hiáu-tit ,góa siūⁿ tio̍h siat-
901chiū mn̄g Siōng-tè. Ū sî hō͘ góa kám-kak chin thâu thiàⁿ, i í-keng chin bat iā ōe hiáu-tit ,góa siūⁿ tio̍h siat-hoat hō͘ Chó-chì khì tha̍k
902Phek : Oh! Chó-chì chin hó, góan tú teh kóng lí ê tāi-chì. Eh! Lí ê tē-á lāi té sím
903Phek: Chó-chì. Lí chin chhong-bêng, chóng-sī chin khó-sioh lí m̄-bat jī, lí ū siūⁿ ài tha̍k
904Phek: Chó-chì. Lí chin chhong-bêng, chóng-sī chin khó-sioh lí m̄-bat jī, lí ū siūⁿ ài tha̍k-chheh bô?
905Chó : Góa chin ài bat jī, ōe thang chhin-chhiūⁿ lín án-ni tha̍k-chheh kap Sèng-keng
906beh chòe sím-mi̍h? chi̍t sin o͘-sô-sô, koh bô chhēng ôe, khòaⁿ-tio̍h chin kiaⁿ-lâng.
907Chó chì : Lāu-su, góa chin ài tha̍k-chheh chin ài ōe-hiáu siá jī, chhiáⁿ lí hō͘ góa kap chiah
908Chó chì : Lāu-su, góa chin ài tha̍k-chheh chin ài ōe-hiáu siá jī, chhiáⁿ lí hō͘ góa kap chiah ê gín-ná chò-hóe
909-hiáu khòaⁿ pò-chóa, koh ōe khòaⁿ Sèng-keng iā ōe siá phoe, góa chin ài.
910Sian-siⁿ: Oh! án-ni chin hó. Lí kiò sím-mi̍h miâ?
911Sian-siⁿ: (Ǹg Chó-chì) Sió pêng-iú, góa khòaⁿ lí chin khó-chhú, hoan-gêng lí tha̍k-chheh, ǹg-bāng lí phah-piàⁿ tha̍k,chiong
912o͘-lâng á-sī pe̍h-lâng, lóng tio̍h chòe pêng-iú. Góa khòaⁿ-tio̍h chin-chōe sió pêng-iú kā chhiò, chin khó-lîn (khan Chó-chì ê chhiú
913 chòe pêng-iú. Góa khòaⁿ-tio̍h chin-chōe sió pêng-iú kā chhiò, chin khó-lîn (khan Chó-chì ê chhiú kóng) lâi góa chia chē.
914Sian-siⁿ: Chó-chì, Hô-bí sī lán chit pan ê kip-tiú, i chin gâu tha̍k-chheh koh chin koai, ǹg-bāng lí í-āu chin gâu tha̍k-chheh.
915Chó-chì, Hô-bí sī lán chit pan ê kip-tiú, i chin gâu tha̍k-chheh koh chin koai, ǹg-bāng lí í-āu chin gâu tha̍k-chheh.
916pan ê kip-tiú, i chin gâu tha̍k-chheh koh chin koai, ǹg-bāng lí í-āu chin gâu tha̍k-chheh.
917Chó-chì : Lāu-su chin to-siā, góa it-tēng beh jīn-chin tha̍k-chheh.
918Chó-chì : Lāu-su chin to-siā, góa it-tēng beh jīn-chin tha̍k-chheh.
919Bō͘-āu soat-bêng : Keng-kè 15 nî, Chó-chì tùi sió-o̍h chin kàu tōa-o̍h, lóng sī ná chòe kang thàn chîⁿ lâi ôan-sêng ha̍k-gia̍p.
920Góa í-keng khòaⁿ-kìⁿ sêng-chek pò-kò, lí sī tē it miâ, si̍t-chāi chin lân-tit, chhin-chhiūⁿ lí chit khóan tì-hūi ê lâng góa bē bat khòaⁿ
921Chó-chì : To-siā lí ê o-ló, si̍t-chāi chin bōe kham-tit.
922siūⁿ-tio̍h beh ji̍p-khì siā-hōe chiah chai 4 nî ê Tāi-ha̍k kàu-io̍k chin bô kàu-gia̍h. (Ǹg chêng khòaⁿ, hāu-tiúⁿ chhut-tiûⁿ). Oh! Lán ê
923 le̍k-nî lâi ê kì-lio̍k, 4 nî chóng pêng-kun sī 98 hun, si̍t-chiā chin lân-tit. Koh i só͘ hoat-piáu ê pit-gia̍p lūn-bûn sī “Thó͘-tōe kap
924Chó-chì : Hāu-tiúⁿ, chin sit-lé, góa bōe thang chiap-siū lí ê phèng-chhiáⁿ. Góa ài chek-
925ê chhân-nn̄g lóng chèng mî-hoe,chóng-sī kin-nî mî-hoe tio̍h thâng chin lī-hāi; góa ê chu-pún lóng hē lo̍h-khì, chóng-sī siu bô chi̍t-pòaⁿ.
926Lông-bîn A: Oh! Koh ū chin hó chia̍h ê piáⁿ-lūi, chóng-kiōng ū 118 chiông, si̍t-chāi chin kî
927ū chin hó chia̍h ê piáⁿ-lūi, chóng-kiōng ū 118 chiông, si̍t-chāi chin kî-biāu.
928 Kè-khì góan ê thó͘-tōe lóng chèng mî-hoe,chóng-sī thâng-hāi chin lī-hāi, nn̄g, saⁿ nî chêng góan ê tōe-hng ū thiaⁿ lí ê kiàn-gī
929kiàn-gī lóng-chóng chèng thô͘-tāu, thâu chi̍t nî góan ū tit-tio̍h chin hó ê kè-siàu. Chóng-sī kin-nî thô͘-tāu tōa hong-siu, tì-kàu kè
930kè-siàu. Chóng-sī kin-nî thô͘-tāu tōa hong-siu, tì-kàu kè-siau chin bái, kúi-nā pah tùn ê thô͘-tāu hiat tī chhân-nih bô lâng beh bóe.
931Thô͘-tāu chòe chhī-liāu sī bô ta̍t chíⁿ; chòe lâng ê chia̍h-mi̍h chin hó chia̍h, chóng-sī chia̍h bōe pá. Khòaⁿ beh án-chóaⁿ? Lí tio̍h
932tè bô pàng-sak lán. Chhiáⁿ lín lâi poaⁿ mi̍h-kiāⁿ (lâi khì the̍h chin chōe khóan ê mi̍h)
933Lông-hu D: Oh ! Lí chin-chiàⁿ sī Siōng-tè kap lí tông-chāi ê lâng.(Kōan-tiúⁿ, séng-tiúⁿ
934chóng-sī lí só͘ hoat-bêng ēng thô͘-tāu iû só͘ chòe ê io̍h-phín ū chin tōa ê kòng-hiàn(the̍h chi̍t pau chíⁿ). Che sī Kok-chê Si̍p-jī-hōe
935Gín-ná : (chìn-chêng) Lí só͘ chòe ê thô͘-tāu piáⁿ kap gû-leng chin hó chia̍h. Góa khòaⁿ-tio̍h chin chōe lâng lóng teh kā lió-ló koh
936chòe ê thô͘-tāu piáⁿ kap gû-leng chin hó chia̍h. Góa khòaⁿ-tio̍h chin chōe lâng lóng teh kā lió-ló koh sàng kì-liām mi̍h; góa iā ài
937gōa, Se-lô-a tî piⁿ. Keh chi̍t tiâu nāu-jia̍t ê lō͘ ê hit pêng, ū chin chheng ê Se-lô-a tî. Tī tî piⁿ ū hoat chi̍t jiah chi̍t jiah ê lô͘
938Chhiⁿ : O͘h ! Kàu lah, kàu lah, ū phīⁿ-tio̍h chin chēng ê chúi hiàn, (kóaiⁿ-á tuh-leh kiâⁿ 2 ,3 pō͘) sòe-jī leh, m̄
939Chhiⁿ : To-siā, chin tùi put-chū, chhiáⁿ chhōa góa khah óa chúi-piⁿ leh, hó m̄?
940thang khòaⁿ-kìⁿ, só͘-í o͘-pe̍h kā lí kóng. Chin-chiàⁿ bô hoat-tō͘.
941Kê-lō͘ B: Chin chhut-la̍t teh sóe.
942lâng. Kin-á-si̍t sī an-hioh-ji̍t, tòa chit lō͘-nih tiô-lâi tiô-khì, chin bô kín-sīn.
943Chhiⁿ : (Hō͘ lâng hoah chi̍t-ē, sòa pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè, chóng-sī chin hoaⁿ-hí). Sian-siⁿ, góa in-ūi chin hoaⁿ-hí, hoaⁿ-hí kàu bōe kò͘-tit.
944sòa pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè, chóng-sī chin hoaⁿ-hí). Sian-siⁿ, góa in-ūi chin hoaⁿ-hí, hoaⁿ-hí kàu bōe kò͘-tit.
945mi̍h, kóng hit hō bô ê (tùi chèng-lâng) lín tāi-ke, chit ê kiám chin-chiàⁿ ū chhiⁿ-mî?
946kiám án-ni. Kiám-chhái án-ni kóng sī sit-lé, góa khòaⁿ lín sī chin chū-ko ê. Iâ-so͘ tek-khak m̄-sī hit khóan lâng. I chin jîn-chû,
947khòaⁿ lín sī chin chū-ko ê. Iâ-so͘ tek-khak m̄-sī hit khóan lâng. I chin jîn-chû, chhin-chhiūⁿ góa chit khóan khit-chia̍h, lâng I iā ēng chhiú
948(khòaⁿ chhiⁿ-mî lâng ê bīn). O͘h! lí ê ba̍k-chiu tit-tio̍h khui, che chin kî-biāu!
949Bú : Chin khó-lîn. Tùi chhut-sì chiū Chhiⁿ-mî.
950pīⁿ ê, chhiⁿ-mî ê, pái-kha ê ê pêng-iú. Khui góa ê ba̍k-chiu sī chin hó ê chèng-kù.
951Hoat 2 : Sī, sī, chhiân chin kú lah, lâi-khì (tùi chhiⁿ-mî lâng)óe, siáu--ê.
952Hoat 1 : (Tùi Hoat-lī-sài 2). Si̍t-chāi chin khó-ò͘ⁿ.
953Hoat 1 : Chiah kú chin-chōe ké sian-ti, chhiáⁿ lín ài chù-ì.
954-khì,sió-khóa bô teh chù-ì, hit ê ké chhiⁿ-mî ê sòa cháu-khì, chin káu-kòai.
955Khóng-chú ūi-siōng chi̍t tiuⁿ tī piah-nih. Ha̍k-seng tha̍k-chheh siaⁿ-im chin tōa siaⁿ.
956 tī sè-kài siōng chòe khoa-kháu ê sū. Lín tāi-ke tio̍h ài jīn-chin tha̍k-chheh, chiong-lâi chiah ōe chòe gâu-lâng. Ū lâng ài beh mn̄g
957chng gû-iâ, bé-iâ kóng ū sîn lâi pài, lâi ho̍k-sāi, si̍t-chāi sī chin hó-chhiò ê sū. Gôan-lâi lán Tiong-kok siōng kó͘-chá sī pài Siōng
958siōng, kóng chiah ê lóng ū sîn lâi pài, lâi ho̍k-sāi, si̍t-chāi sī chin m̄-tio̍h, kóng chiah ê pu̍t-á ōe pó-pì lâng, si̍t-chāi sī koh-khah
959 ha̍k-seng kóng). Kin-á-ji̍t kàu chia chiū hó, tāi-ke tńg-khì jīn-chin tha̍k-chheh.
960gia̍p-seng ê tāi-piáu, tī pit-gia̍p-sek ê sî kóng siā-sû, si̍t-chāi chin êng-kng. Khó-sioh lán lóng bô lâng khì hù.
961 ke khai chîⁿ, kōaⁿ koe, ah, hî, bah lâi hō͘ góan chia̍h, si̍t-chāi chin to-siā.
962ì : A-pa, a-bú, thài ū iàu-kín, kūn-lâi Chài-sêng ah hōan-chiá chin-chōe, siu-ji̍p chin hó, khòaⁿ ū sím-mi̍h hó-mi̍h, jōa-ni̍h ta̍t-chîⁿ
963thài ū iàu-kín, kūn-lâi Chài-sêng ah hōan-chiá chin-chōe, siu-ji̍p chin hó, khòaⁿ ū sím-mi̍h hó-mi̍h, jōa-ni̍h ta̍t-chîⁿ ê, góa mā káⁿ
964 nā iú-hàu, ka-têng beh hô-pêng khòai-lo̍k, si̍t-chāi iú-hàu sī chin iàu-kín ê tāi-chì.
965Sūn-ì : Ài-ah, kiong-hí ! lí pit-gia̍p lah ,chin kiong-hí, chit pái ū chòe thâu-miâ--bô ?
966Bo̍k-su-niû : Ài-ah, si̍t-chāi chin kiong-hí ! Góa sòa pò lí chi̍t hāng hó siau-sit, téng-ji̍t Tâi-lâm
967hit ê bêng-i Gô͘ Chhiu-bî Sian-siⁿ ê sió-tī Gô͘ Kok-phoan, kóng i chin ài lí, chóng-sī lín a-pa to m̄-bat hit ê Kok-phoan ah, só͘-í bô hoat
968Bo̍k-su-niû: Ài-ah, lí si̍t-chāi chin hó-táⁿ, iā káⁿ kap ta-po͘ lâng kóng-ōe, góa thiaⁿ tio̍h chin m̄ kòan
969chāi chin hó-táⁿ, iā káⁿ kap ta-po͘ lâng kóng-ōe, góa thiaⁿ tio̍h chin m̄ kòan-sì.
970-tok-tô͘ ê i-seng, si̍t-chāi Siōng-tè thiàⁿ góa, thòe góa an-pâi chin hó-sè.
971Ha̍k-kiong : Àu-lo̍k-á , lí chin koai, chin khó-chhú, chin to-siā.
972Ha̍k-kiong : Àu-lo̍k-á , lí chin koai, chin khó-chhú, chin to-siā.
973Ha̍k-kiong : Àu-lo̍k-á , lí chin koai, chin khó-chhú, chin to-siā.
974Ha̍k-kiong: Àu-lo̍k-á, lí si̍t-chāi chin gâu, chin khó-chhú, chin to-siā. Tong-bō͘, Khé-bûn, lín nn̄g lâng
975Ha̍k-kiong: Àu-lo̍k-á, lí si̍t-chāi chin gâu, chin khó-chhú, chin to-siā. Tong-bō͘, Khé-bûn, lín nn̄g lâng bô kú lóng
976Ha̍k-kiong: Àu-lo̍k-á, lí si̍t-chāi chin gâu, chin khó-chhú, chin to-siā. Tong-bō͘, Khé-bûn, lín nn̄g lâng bô kú lóng beh chòe i-seng
977siú, lāu bo̍k-su tùi chit siú si lâi tit-tio̍h tō-lí sìn Iâ-so͘, i chin ài gîm chit siú, chhiáⁿ tāi-ke lâi gîm ( gîm liáu ) lâi khòaⁿ Chhut
978-thé kiān-khong, cheng-sîn pá-chiok lâi ngiâ-chih 80 hè, si̍t-chāi chin thang kiong-hí khòai-lo̍k kám-siā ê só͘-chāi, Siōng-tè sù-hok siúⁿ
979ê chhian-kim, 3 ê gâu koh hó kiáⁿ-sài, chiâⁿ 10 ê sun-á lóng sī chin koai, chin gâu tha̍k-chheh, bo̍k-su , bo̍k-su-niû tek-khak chin bóan-chiok
980kim, 3 ê gâu koh hó kiáⁿ-sài, chiâⁿ 10 ê sun-á lóng sī chin koai, chin gâu tha̍k-chheh, bo̍k-su , bo̍k-su-niû tek-khak chin bóan-chiok , hoaⁿ-
981lóng sī chin koai, chin gâu tha̍k-chheh, bo̍k-su , bo̍k-su-niû tek-khak chin bóan-chiok , hoaⁿ-hí kám-siā Siōng-tè chiah tio̍h. Chit pak Cha̍p-tiâu
982hí kám-siā Siōng-tè chiah tio̍h. Chit pak Cha̍p-tiâu-kài sī bo̍k-su chin-pit siá--ê , siá liáu hui-siông súi,thang kóng sī tìn-ka-pó. Tē
983má, Ngô͘-mô͘-la̍h nn̄g ê siâⁿ ê lânge sū. Lîm Bo̍k-su thiaⁿ liáu chin kiaⁿ-hiâⁿ, chin kám-kek, sòa hóan-hóe sìn Iâ-so͘. I sui-jiân sìn
984la̍h nn̄g ê siâⁿ ê lânge sū. Lîm Bo̍k-su thiaⁿ liáu chin kiaⁿ-hiâⁿ, chin kám-kek, sòa hóan-hóe sìn Iâ-so͘. I sui-jiân sìn Chú liáu-āu tú
985 chi̍t keng Hàn-io̍h-tiàm bōe, io̍h-tiàm thâu-ke miâ chòe Lîm Jū, chin hó-ì chiong i só͘ bōe ê chheh bóe liáu-liáu, chîⁿ iā sǹg liáu,
986sî chiong chheh lóng tìm hiat-ka̍k, chheh chîⁿ koh chhiúⁿ tò-tńg, kha-chiⁿ khûn-thâu ti̍t cheng, ti̍t that, that chhut tiàm-gōa, Lîm Bo̍k-su bô
987lâng kóng cha-mî Lîm Jū bô pīⁿ sí khiàu-khiàu, hō͘ lín tiūⁿ-lâng chin gông-ngia̍h. Tī Kiâm-chúi-káng pò͘-tō bōe Sèng-keng ê sî , iā
988Sèng-keng, chhiáⁿ lín tiūⁿ-lâng chia̍h-pn̄g, koh sàng 400 chîⁿ hō͘ i, chin kám-kek. Tī Tō͘-kun-eng lé-pài-tn̂g kè mî ê sî,hit mî chin jo̍ah
989hō͘ i, chin kám-kek. Tī Tō͘-kun-eng lé-pài-tn̂g kè mî ê sî,hit mî chin jo̍ah, thǹg-pak-theh teh khùn, pòaⁿ-mî kám-kak tio̍h heng-khám tāng
990 gûn kap koah Tâi-ôan Phîⁿ-ô͘ hō͘ Ji̍t-pún, Lîm Bo̍k-su kiù liáu chin-chōe lán ê tông-pau sī sū-si̍t, Ji̍t-pún kun su-lēng-koaⁿ chin ài
991liáu chin-chōe lán ê tông-pau sī sū-si̍t, Ji̍t-pún kun su-lēng-koaⁿ chin ài Lîm Bo̍k-su lâi pang-bâng in, chóng-sī lín tiūⁿ-lâng tùi Ji̍t
992N̂g Bo̍k-su : Gô͘ Sian-siⁿ, chin to-siā, chit chām ê tāi-chì bô lí kóng góa sòa m̄-chai. Lîm Bo̍k
993kiōng ūi Chú chòe kang 40 nî, si̍t-chāi sī hō͘ lán Tâi-ôan kàu-hōe chin thang siàu-liām ê sū. Gōan Chú chiok-hok lāu bo̍k-su,bo̍k-su-niû kim
994ché kóng) Lán cháu lâi kàu-chia m̄-chai ū an-chôan bô? Góa ê sim chin-chiàⁿ hôan-ló.
995母親: (Chhut-chin pi-ai ê siaⁿ-tiāu) Chû-bín-ché, chai góa teh siūⁿ góa ê eⁿ-á tiāⁿ
996慈敏: (an-ùi Mô͘-se ê lāu-bó) Góa chin thé-thiap lí chòe lāu-bó ê sim ê kan-khó͘, chóng-sī m̄-bián kòe
997母親: Chû-bín ché à! Ēⁿ-á chhut-sì í-keng 3 ko-go̍eh hoat-io̍k chin hó iū seⁿ-chò iā chin chheng-siù, phah-sǹg chit-pái lân-ti̍t ún
998 Ēⁿ-á chhut-sì í-keng 3 ko-go̍eh hoat-io̍k chin hó iū seⁿ-chò iā chin chheng-siù, phah-sǹg chit-pái lân-ti̍t ún-ba̍t tô-siám hoat-ló ê
999美廉: Ū, tú tùi góan mn̂g-kha-kháu kòe, só͘-í góa chin kiaⁿ chin hôan-ló, in-ūi góa siūⁿ góa ê lāu-bú kap góa ê sió
1000美廉: Ū, tú tùi góan mn̂g-kha-kháu kòe, só͘-í góa chin kiaⁿ chin hôan-ló, in-ūi góa siūⁿ góa ê lāu-bú kap góa ê sió-tī-á
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料