查詢[chê-bî] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:chê-bî
12 CHHNG5-CHENG5 Ê CHE5-BÎ-THUI5
2ji̍p-pâng lâi liauh! Thâu chi̍t-ê chiong i só͘ kiah siâm-gōa tn̂g ê chê-bî-thûi, chhut-la̍t chiū tùi-bīn hmh--lâi.
3Chhn̂g-chêng pí-bú chê-bî thâu.