查詢[bô] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:
1 lâng lâi Tâi-ôan ê sî, in ê seng-o̍ah si̍p-kòan kap hong-sek chin siāng-khóan. Chiah ū í-siōng liû-thôan ê tông-iâu lâi hong-chhì.
2 chia̍h tōa sim khùi.
3 pau chi̍t-sì-lâng.
4sī hm̂-lâng só͘ kóng ê ōe. Pó-chèng chòe sêng chi̍t ê hun-sū, éng-óan pò-chèng nn̂g-lâng it-seng chòe-hé.
5Si-koe nā-sī chin-chōe chí, chia̍h ê lâng chiū hiâm, kóng sī -hó ê koe. Chòe chhù-piⁿ ê, nā-sī chōe-ōe, kóng lâng ê tn̂g-té
6ōe, kóng lâng ê tn̂g-té, sīm-chì gâu pôaⁿ-ōe; lâng ōe hiâm, sī -hó ê chhù-piⁿ. Só͘-í chòe-lâng kóng-ōe ài kín-sīn, m̄-thang kāu
7Tâi-ôan hok-khì.
8kiáⁿ só͘ kà chhut-lâi ê, chin kó-lêng ōe put-hàu, in-ūi hó-pháiⁿ chheng-chhó.
9ài phah-sǹg, lô-le̍k lâi chòe lâi kè-ōe. Nā bó, tōa-hàn ê sî, saⁿ-mi̍h sêng-chiū. Khòan sòe-hàn gín-ná ài ēng thâu-nó͘ lâi
10Thâi ti-kong sio chhiáⁿ,
11kóng sī tàu hoaⁿ-hí, iā sī ài lâng ēng-chîⁿ ho-lé. Pêng-siông liân-lok, kàu ū tāi-chì chiah beh chhē lâng tàu pang-bâng.
12liân-sióng, pòng gā ná chhin-chhiūⁿ siⁿ-kiáⁿ hiah tōa ê chhò-gō͘. si̍t-chè khì chèng-si̍t, chiah lâi kóng. Iâu-giân sī khó-phà; thôan
13 hiaⁿ-tī) lâi kàm-tēng chiah thang ji̍p-liān (kài-khoan). Piáu-sī oan-óng.
14siông-siông ū pa̍k-kha ê hong-siok, kiâⁿ lō͘ bōe ún, ài sió-sim, , chiū ōe pōa tó. Só͘-í khó͘-khǹg lâng m̄-thang pa̍k-kha.
15Ū a̍p, chu,
16Ū chhù, thang ku.
17Hiān-tāi lâng ū khang ê gōa-piáu, si̍t ê lōe-hâm. Chhin-chhiūⁿ ū pó-ap, tān-sī lāi-bīn bô té chin
18piáu, bô si̍t ê lōe-hâm. Chhin-chhiūⁿ ū pó-ap, tān-sī lāi-bīn té chin-chū. Ia̍h ū lâng chhoa bó͘, (m̄-nā chi̍t ê), ka-têng bô
19 bô té chin-chū. Ia̍h ū lâng chhoa bó͘, (m̄-nā chi̍t ê), ka-têng un-lóan; ū chhù khiok bô͘ só͘-chāi thang ku chi̍t-ē.
20 thé.
21kî, Ji̍t-pún lâng hō͘ (Tâi-ôan) lâng ê ìn-siōng chiū-sī “Ū-lé, -thé”. In ū lé-māu, ū lé-sò͘, chóng-sī bô thé-thóng, chhin-chhiūⁿ
22siōng chiū-sī “Ū-lé, bô-thé”. In ū lé-māu, ū lé-sò͘, chóng-sī thé-thóng, chhin-chhiūⁿ lâm-lú chòe-hóe sóe seng-khu. Hong-sio̍k si̍p
23thóng, chhin-chhiūⁿ lâm-lú chòe-hóe sóe seng-khu. Hong-sio̍k si̍p-kòan siâng: hó-ê, chiū o̍h, pháiⁿ-ê, chiū khì-sak, m̄-thang o̍h.
24Chāi-siⁿ lâng jīn,
25Tng lâng lāu, chāi-siⁿ ê sî lâng chiàu-kò͘, kàu sí liáu-āu, chōe-chōe lâng lâi beh chhiúⁿ
26Chhiⁿ-hoan lia̍h ,
27phàiⁿ ê lâng, chiū lia̍h bû-ko͘ ê lâng chòe tú-siàu. Chòe tāi-chì lia̍h-tio̍h tiōng-tián.
28Kiat-hūn liáu-āu soah beh koh siōng-chìn, phah-piàⁿ, lô-le̍k chòe tāi-chì.
29Lâng ēng hó ê mi̍h khì ōaⁿ kè-ta̍t ê mi̍h. Ná chhin-chhiūⁿ lâng khì bóe ka-kī bô khiàm-ēng
30 khì ōaⁿ bô kè-ta̍t ê mi̍h. Ná chhin-chhiūⁿ lâng khì bóe ka-kī khiàm-ēng ê mi̍h, lōng-hùi chîⁿ.
31“Hīⁿ ní ba̍k jiám”. Thiaⁿ koa thiaⁿ kú, chiū ōe chhiùⁿ-koa, siōng- mā ōe chiàu chiat-chàu lâi phah. Khôan-kéng ê éng-hióng chin tōa.
32kok chiàu kî lūi”. Kok lūi ê mi̍h lóng ū in ê thian-tē, hō͘-siōng kau-chhap. Sèng-keh sio-siâng ê lâng, chū-jiân kau chòe pêng-iú.
33Siⁿ tio̍h put-hàu kiáⁿ. Á-sī gín-ná hó-ê m̄-o̍h, pháiⁿ-ê o̍h thêng.
34Hó ê mi̍h, bōe-hiáu chhù-lí, bōe hiáu ēng; soah piàn-chòe lō͘-ēng ê mi̍h. Lōng-hùi bu̍t-chu, lōng-hùi jîn-châi.
35Choan-bûn kóng lâng pháiⁿ-ōe, ài kóng hó-ōe ê lâng.
36Beh tēng lâng ū chōe su-iàu chhiong-hūn ê chèng-kù. chèng-kù, bōe-sái lām-sám lōa.
37Ēng sio̍k-hè, á-sī kè-ta̍t ê mi̍h lâi phiàn kùi-khì ê mi̍h, á-sī ū lō͘-ēng ê mi̍h.
38Mn̄g lâng, mn̄g-lâi mn̄g-khì, mn̄g tio̍h lâng. Ná chhin-chhiūⁿ chhiⁿ-mî lâng chhōa lō͘.
39Ang-bó͘, lô-kó͘ hō͘-siong ū koan-liân. Chi̍t-ê hó, ōe liân-lūi tio̍h lēng-gōa chi̍t-ê.
40Ang-bó͘ kám-chêng, tng chit-hong kè-sin, lēng-góa o̍ah ê lâng chiū kín-kín
41Sian-siⁿ chāi (châi) kóan,
42Sian-siⁿ tī-teh, ha̍k-seng chiū gâu pìⁿ-báng, bô siú kui-kú. Tē jī chióng
43Sian-siⁿ bô tī-teh, ha̍k-seng chiū gâu pìⁿ-báng, siú kui-kú. Tē jī chióng kóng-hoat: Sian-siⁿ nā bô châi-tiāu lâi
44gâu pìⁿ-báng, bô siú kui-kú. Tē jī chióng kóng-hoat: Sian-siⁿ nā châi-tiāu lâi kóan-lí, ha̍k-seng chiū bô siú kui-kú, ōe nāu-sū.
45chióng kóng-hoat: Sian-siⁿ nā bô châi-tiāu lâi kóan-lí, ha̍k-seng chiū siú kui-kú, ōe nāu-sū. Sī kóng sian-siⁿ ū chòe chhò-sū, bô hó
46chiū bô siú kui-kú, ōe nāu-sū. Sī kóng sian-siⁿ ū chòe chhò-sū, hó bô͘-iūⁿ, á-sī bô lêng-le̍k, ha̍k-seng m̄ hâng-hok sian-siⁿ só͘
47nāu-sū. Sī kóng sian-siⁿ ū chòe chhò-sū, bô hó bô͘-iūⁿ, á-sī lêng-le̍k, ha̍k-seng m̄ hâng-hok sian-siⁿ só͘ kóng só͘ kà ê.
48hiám ê sū. Siⁿ sūn-sū, chiū ū koe-chiú chia̍h lâi pó sin-thé; siⁿ hó-sè, ōe sòng-si̍t ka-kī ê sìⁿ-miā, té tī sì-tè pang ê koaⁿ-
49 chhùi ōe háu.
50 sī khó͘.
51Ū kiáⁿ-jî hō͘ kiáⁿ-jî ló͘, kiáⁿ-jî ū bô-kiáⁿ-jî ê thòng-khó͘.
52Ū kiáⁿ-jî hō͘ kiáⁿ-jî ló͘, bô kiáⁿ-jî ū -kiáⁿ-jî ê thòng-khó͘.
53 thàn, bīn-chhiⁿ ba̍k-âng.
54iông sit-gia̍p ê iu-khó͘. Ū thàn-chîⁿ ê sî ài khiām chîⁿ, thang tī thàn-chîⁿ ê sî lâi ēng.
55Ba̍k-chiū sa kim, chiong bô hó ê mi̍h tòng-chòe chin pó-pòe ê mi̍h. Ū-sî chiong
56Ba̍k-chiū sa bô kim, chiong hó ê mi̍h tòng-chòe chin pó-pòe ê mi̍h. Ū-sî chiong pháiⁿ-lâng
57Chhe ké, ài hiâⁿ hé; teh chhe ké ê sî, chù-ì tio̍h kha ta̍h-tio̍h hé. Lâng chí-ū kò͘ ba̍k-chêng, bô khòaⁿ
58sî, bô chù-ì tio̍h kha ta̍h-tio̍h hé. Lâng chí-ū kò͘ ba̍k-chêng, khòaⁿ tio̍h chiong-lâi á-sī má-siōng beh-lâi ê gûi-hiám.
59Chhī kiáⁿ lūn pn̄g,
60Pē-bú thiàⁿ kiáⁿ sioh tāi-kè, put-kóan-sî to thiàⁿ. Kiáⁿ-jî hàu-kèng pē-bú chiū
61Giâm ū-sî ōe sán-seng hóan hāu-kó. kái-koat kun-pún ê gôan-in, it-bī ê giâm sī bô hó.
62seng hóan hāu-kó. Bô kái-koat kun-pún ê gôan-in, it-bī ê giâm sī hó.
63Hoe pah-ji̍t phang,
64Lâng pah-nî âng.
65 hoe sī éng-óan ê phang; bô lâng sī éng-óan sūn-lī ū kôan. “Hong
66Bô hoe sī éng-óan ê phang; lâng sī éng-óan sūn-lī ū kôan. “Hong-súi lûn-liû chóan”.
67Ka-kī tiáⁿ iā bô chàu.
68Ka-kī bô tiáⁿ iā chàu.
69-á-ko, tàng-sng ê lâng, su-su siû° beh phiⁿ lâng ê, it-seng sī ōe sun-li, khòai-lXk kap hēng-hok.
70 kò͘ kha-chhng-phé.
71Kò͘ tio̍h téng-bīn, chêng-bīn, kò͘ tio̍h ē-bīn, āu-bīn. Kò͘ tio̍h chhù-iàu ê, hut-lio̍k tio̍h tiōng
72iàu ê, hut-lio̍k tio̍h tiōng-iàu ê pō͘-hūn. Chù-tiōng piáu-bīn, chù-ì-tiXh si̍t-chit.
73Kū ê mi̍h -it-tēng sī bái ê. Chhâ kū kâⁿ chúi-hūn chió, iông-ì sio. Kū ê
74sio. Kū ê lâng-sn̂g ha̍h tī chàu kap tiáⁿ, khah bōe lāu khùi, koh sin ê lâng-sn̂g ê kòai khì-bī; chhe-ké khí-lâi chiū khah sūn-lī.
75Chòe tāi-chì khí-thâu koan-sim, bô iōng-sim kè-ōe, jīn-chin chòe. Kàu-sî tāi-chì piàn
76Chòe tāi-chì khí-thâu bô koan-sim, iōng-sim kè-ōe, jīn-chin chòe. Kàu-sî tāi-chì piàn bô-hó, ū chha
77koan-sim, bô iōng-sim kè-ōe, jīn-chin chòe. Kàu-sî tāi-chì piàn -hó, ū chha-chhò, chiū lōa-tang lōa-sai, ka-kī bô hū chek-jīn.
78sî tāi-chì piàn bô-hó, ū chha-chhò, chiū lōa-tang lōa-sai, ka-kī hū chek-jīn.
79chit ê, soah sit-khì hit ê. Ū-sî tng lí khì chhē lâng ê sî, chhē tio̍h, iā thang kóng chit kù ōe.
80 lóng ōe tè hì-kio̍k lâi piàn-hòa. Nā-sī poaⁿ hì ê lâng kông, chiàu hì ê kui-chek lâi poaⁿ, chiū lâng lóng khòaⁿ bô. Nā-sī iáu
81lâng kông, bô chiàu hì ê kui-chek lâi poaⁿ, chiū lâng lóng khòaⁿ . Nā-sī iáu-kú it-ti̍t teh khòaⁿ, chiū sī gōng ê lâng. Chhin-chhiūⁿ
82Pháiⁿ sim lâng chai,
83Sim pháiⁿ ê lâng, nā-sī piáu-hiān chhut-lâi, bô lâng chai. Nā-sī pháiⁿ-chhùi chiū ōe hāi
84Sim pháiⁿ ê lâng, nā-sī bô piáu-hiān chhut-lâi, lâng chai. Nā-sī pháiⁿ-chhùi chiū ōe hāi lâng, hāi ka-kī; tāi-
85pháiⁿ-chhùi chiū ōe hāi lâng, hāi ka-kī; tāi-chì chòe bōe hó-sè, chi̍t-tián-á lī-ek. Kóng-ōe ài sió-sim, m̄-thang kóng pháiⁿ-chhùi.
86Saⁿ ji̍t liū,
87Ha̍k-si̍p, tha̍k-chu nā koh-chài un-si̍p, chiū chin kín bōe-kì-tit. M̄-nā ài liū, iā ài
88 bí chú han-chî thng.
89sî èng-piàn ê lêng-le̍k, chòe siōng-bái ê phah-sǹg. Nā kàu-sî bí, iā kam-gōan chia̍h khó, lim han-chî thng lâi tō͘-o̍ah.
90Tōa chîⁿ châi kàn.
91Sóe ê kang-chok m̄ ài khì chòe. Tōa ê sū-gia̍p khio̍k châi-lêng thang lâi chòe. “Kôan put-sêng, kē put-chiū”.
92Su lâng su tīn,
93Koh-jîn su-iâ chin tōa koan-hē. Kò͘ tio̍h thôan-thé, lâng-lâng ài phah-piàⁿ lô
94Thâu-khak ōe gông, ōe hîn, sī chèng-siông, ū phòa-pīⁿ. Ài hioh-khùn, á-sī khòaⁿ i-seng, nā-bô
95bô chèng-siông, ū phòa-pīⁿ. Ài hioh-khùn, á-sī khòaⁿ i-seng, nā- pīⁿ-chèng ōe ná thoa ná siong-tiōng.
96Téng-bīn ê lâng thui-hêng ūn-tōng chin ū cheng-sîn, thé-hōe tio̍h ē-kha ê lâng ê thé-la̍t kap lêng-le̍k. Chit chióng
97kha ê lâng ê thé-la̍t kap lêng-le̍k. Chit chióng ê ūn-tōng téng-ē it-tì, bô hia̍p-tiāu, oh sêng-kong.
98ê thé-la̍t kap lêng-le̍k. Chit chióng ê ūn-tōng téng-ē bô it-tì, hia̍p-tiāu, oh sêng-kong.
99Tōa-lâng só͘ chòe ê -hó ê tāi-chì, gín-á iā tè teh o̍h.
100Ū chhiú chhun lō͘,
101Ū kha kiâⁿ pō͘.
102Kha-chhiú siū sok-pa̍k, chòe tāi-chì, bô pān-hoat hòng-sim tōa-táⁿ lâi chòe. Ū-sî iā kóng
103Kha-chhiú siū sok-pa̍k, chòe bô tāi-chì, pān-hoat hòng-sim tōa-táⁿ lâi chòe. Ū-sî iā kóng chòe chèng-hú
104 só,
105chin chē. Seng-lí-lâng chiâⁿ hó chhùi-hoe, chio A-hoe tio̍h kā bé. tiuⁿ-tî ke chi̍t ē lēng-pa̍k o͘-pe̍h poe, chhéng tio̍h kóe, thún tio̍h
106chi̍t-kha phòa tiáⁿ,lâng siu i saⁿ-kho͘ gîn,sió-ko͘-á siūⁿ kóng pēng jōa kùi,mā the̍h chi̍t-kha tiáⁿ khì pó͘,i mn̄g chit-ê pó͘ tiáⁿ--ê
107Hit-ê pó͘ tiáⁿ--ê khòaⁿ-khòaⁿ--le chiū mn̄g kóng:「Lí ū seⁿ iah ?」
108Sió-ko͘ ìn kóng:「--leh!」
109Sió-ko͘ thiaⁿ tio̍h chin hoaⁿ-hí kóng:「Lí si̍t -chāi chiâⁿ bô thian-liông,góan a-só he hiah
110Sió-ko͘ thiaⁿ tio̍h chin bô hoaⁿ-hí kóng:「Lí si̍t -chāi chiâⁿ thian-liông,góan a-só he hiah tōa khang chiah 3 kho͘ nā-tiāⁿ,góa chit
111tōa khang chiah 3 kho͘ nā-tiāⁿ,góa chit-khang-á-kiáⁿ soah ài 5 kho͘, lí sī kóng tio̍h iah m̄-tio̍h?」
112pó͘ tiáⁿ--ê tō kā ìn kóng:「Lín a-só hit -khang khah tōa khang sī m̄-tio̍h --la,m̄-koh i ū seⁿ,só͘-í khah sio̍k;lí-ê sui-jiân chi̍t-khang
113seⁿ,só͘-í khah sio̍k;lí-ê sui-jiân chi̍t-khang -á-kiáⁿ,m̄-koh lí to seⁿ,só͘-í tō khah kùi--la.Āu-pái lí nā ū seⁿ,tō sǹg kóng khah
114chūn,seⁿ-á chin kùi,lâng-kang soah khí-tò chin sio̍k,ū kah seⁿ-á kap kah seⁿ-á kè- siàu tong-jiân bô kāng-khóan.
115khí-tò chin sio̍k,ū kah seⁿ-á kap bô kah seⁿ-á kè- siàu tong-jiân kāng-khóan.
116Sai thiaⁿ liáu,-kóng-bô-tàⁿ tō iōng i sông-koh-ū-la̍t ê jiáu chhut la̍t kā hîm
117Sai thiaⁿ liáu,bô-kóng--tàⁿ tō iōng i sông-koh-ū-la̍t ê jiáu chhut la̍t kā hîm mau--lo̍h
118chheh kau hō͘ chhut-pán-siā liáu-āu,siūⁿ-beh chai-iáⁿ chheh hó-bē--,tō kià chi̍t tiuⁿ bêng-sìn-phìⁿ hō͘ chhut-pán-siā,téng-bīn kan-taⁿ
119Tâi-lâm Koan-biō , m̄-koh hit tong-sî Koan-biō seng-sán ê ông-lâi kàu bē , chiah ū pôaⁿ -soaⁿ-kòe-niá , cháu khì Tâi-tang chèng
120 seng-lí-lâng lâi ba̍uh khì se-pō͘ bē ,hiàng-sî Tâi-tang iáu-koh siat-pī chin hó ê lú-kóan , tùi se-pō͘ khì ê seng-lí-lâng , tāi
121lâi tńg-khì Tâi-lâm bē ê tiong-pôaⁿ-siong , hit nî in-ūi nî-tang jōa hó , ông-lâi khiàm-siu , soah lâi khí tōa-kè , kū-nî chi̍t
122nn̄g-kho͘- pòaⁿ , hit mî a-châi--a tāi-khài lim siuⁿ-chē tê , khùn siáⁿ ē khì , tó tī bîn-chhn̂g-téng teh pôaⁿ-sǹg , ông-lâi chāi
123 chi̍t kin tio̍h ài bē saⁿ-kho͘-pòaⁿ chiah bē liáu- chîⁿ, si̍t-chāi jōa hó bē ......。Tng-tang hit ê sî-chūn , thiaⁿ keh-piah pâng-keng
124 in tau , tùi a-gī--a kóng :「a-gī--a, a-gī--a, lí si̍t-chāi ū kàu ì-sù--neh , lán sī hiah-ni̍h kú ê lāu-pêng-iú , seng-lí mā chò
125seng-lí mā chò hiah-ni̍h kú--lah , ah lí ná ē tùi góa hiah-ni̍h-á kong-pêⁿ --a?」
126ba̍k-chiu thih iáu-bē kng--leh , hiông-hiông thiaⁿ tio̍h a-châi chia ê -thâu-bô-bóe ê ōe , chi̍t-sî mā lia̍h bô niau-á-mn̂g, tō kā ìn-
127thih iáu-bē kng--leh , hiông-hiông thiaⁿ tio̍h a-châi chia ê bô-thâu--bóe ê ōe , chi̍t-sî mā lia̍h bô niau-á-mn̂g, tō kā ìn-kóng :「lí
128thiaⁿ tio̍h a-châi chia ê bô-thâu-bô-bóe ê ōe , chi̍t-sî mā lia̍h niau-á-mn̂g, tō kā ìn-kóng :「lí sī teh kóng siáⁿ --lah , kū-nî
129châi--a kóng :「lí bē a-thó͘ --a chi̍t-kin kiám góa peh-kak --a!ná ē ?」
130A-gī--a kóng :「cho̍at-tùi án-ni , lí mài ka-kī seⁿ ōe beh lâi tháu kè-siàu --lah , kin-nî
131 a-thó͘--a lâi , tō kā khiú lâi mn̄g kóng :「lóng mā sī lí--lah ,-tiāⁿ-tio̍h sī lí kap a-châi--a tàu-khang--ê , beh lâi kā góa thó
132lín bó͘ kóng ông-lâi kho͘ chhit , ông-lâi kho͘ chhit , lí koh kóng ?」
133bó͘ thiaⁿ tio̍h , hiông-hiông bīn-chhiuⁿ soah âng--khì-lâi , kóng :「--lah , m̄-sī án-ni lah , lí thiaⁿ m̄-tio̍h lah .」
134A-châi--a kóng :「góa thiaⁿ kah chiok chheng-chhó --ê , cho̍at-tùi thiaⁿ m̄-tio̍h , lín mài koh tàu-khang-á lâi kā góa phiàn --lah ,
135A-gī thiaⁿ kah khì-phut-phut , siūⁿ kóng bêng-bêng tō -iáⁿ-bô-chiah ê tāi-chì , kóng kah ná chhin-chhiūⁿ chin--ê kāng-khóan
136A-gī thiaⁿ kah khì-phut-phut , siūⁿ kóng bêng-bêng tō bô-iáⁿ--chiah ê tāi-chì , kóng kah ná chhin-chhiūⁿ chin--ê kāng-khóan . a
137chin pháiⁿ-sè--lah . Sū-si̍t sī án-ni--lah , tō in-ūi seng-lí siōng -êng ê koan-hē , gún nn̄g-ê ang-á-bó͘ chin kú bô chò-hóe--lah ,
138ūi seng-lí siōng bô-êng ê koan-hē , gún nn̄g-ê ang-á-bó͘ chin kú chò-hóe--lah , tán kàu châng chiah chò-hóe , khang-khòe chò soah
139châng chiah chò-hóe , khang-khòe chò soah liáu-āu , chi̍t-sî chhōe mî-á-chóa thang chhit , chiah kā góa ê cha-bó͘-lâng kóng 『iōng
140hō͘ chi̍t-ê pêng-iú thiaⁿ ê sî-chūn , góa hit ê pêng-iú kóng :「--o͘ !he sī khah-chá ê kè-siàu , í-keng koh-chài khí kè-siàu --lah
141-miâ
142"Ah nā iáu-bōe chia̍h pá, chhiáⁿ chia̍h hō͘ pá chiah lâi (Góan hó chia̍h.)"
143"Khó-lêng ū lâng thau pàng-jiō; tān-sī chi̍t-ê chhiūⁿ lí án-nē, peh-khí-lih thiàu-chúi pang-á bīn-téng
144「Góa lóng chò piān-hō͘。」Lu̍t-su án-ni ìn。
145「Ná-ē piān-hō͘?Bo̍k-kòai koaⁿ-si ē su。」
146 chi̍t-ê siong-tong ū hâng-chêng ê lu̍t-su,」Piān-hō͘-sū ìn kóng:「 lâng hù chîⁿ hō͘--góa,góa bē-sái chhìn-chhìn-chhái-chhái tō khui
147「Sek-chêng。」Thiàu-bú--ê liān chi̍t-sut-á tiû-tû to sòa leh k?ng:「Góa kan-taⁿ siūⁿ kóng beh án-chóaⁿ thiàu chiah ē-tàng
148Chia koan-chiòng hù ê phiò-kè kan-taⁿ ū kàu khòaⁿ góa ê sek-chêng,-kàu bé góa ê gē-su̍t。」
149「Sek-chêng。」Thiàu-bú--ê liān chi̍t-sut-á tiû-tû to sòa leh k?ng:「Góa kan-taⁿ siūⁿ kóng beh án-chóaⁿ thiàu chiah ē-tàng
150Chia koan-chiòng hù ê phiò-kè kan-taⁿ ū kàu khòaⁿ góa ê sek-chêng,-kàu bé góa ê gē-su̍t。」
151hoat-tō͘。Kó͘-chá sî-tāi chhìn-á kap pōng-á lóng iáu chin hán-mi̍h, chit-pé kang-hu bē-tàng chiâ?-chò bah-hòan-á。Sui-bóng sî-tāi bô
152bô chit-pé kang-hu bē-tàng chiâ?-chò bah-hòan-á。Sui-bóng sî-tāi -kāng--a,chit-ê hòan-á iáu-sī kòan-sì bô iōng chhìn-á,beh tok chi̍t
153hòan-á。Sui-bóng sî-tāi bô-kāng--a,chit-ê hòan-á iáu-sī kòan-sì iōng chhìn-á,beh tok chi̍t-kin ti-bah tō-sī chún-chún chi̍t-kin,chi̍t
154kóng beh phah kin-pòaⁿ ê sam-chân,i kāng-khóan iōng to liâu chi̍t-tè, chhìn tō hō͘--i,kòe bô-jōa-kú,lâng-kheh tò-tńg--lâi,khêng-hun
155-chân,i kāng-khóan iōng to liâu chi̍t-tè,bô chhìn tō hō͘--i,kòe -jōa-kú,lâng-kheh tò-tńg--lâi,khêng-hun kóng i tńg-khì koh pōng-
156kin-la̍k niâ,chiok-chiok kiám nn̄g-niú。Bah-tiam--ê liān thâu-khak to gia̍h--khí-lâi,sòa-chhùi tō ìn k?ng:「Lín tau ê pōng-á ài kín khì
157-iáⁿ -bô-jiah,」Lēng-gōa hit-ê sûi kóng:「i kin-pún bô phah hong-hiòng
158「Bô-iáⁿ --jiah,」Lēng-gōa hit-ê sûi kóng:「i kin-pún bô phah hong-hiòng-teng
159「Bô-iáⁿ -bô-jiah,」Lēng-gōa hit-ê sûi kóng:「i kin-pún phah hong-hiòng-teng tō chiàⁿ-oat--a,góa tòng bōe-hù m̄-chiah ē kā
160chin ū-lí。」Kong-chhin iû-gôan án-ni ìn,koh pó͘-chhiong kóng:「Góa -leh chhòng siáⁿ thâu-lō͘,góa kan-taⁿ sī chi̍t-ê chèng-tī jîn-bu̍t
161,chîⁿ chóng sa lī,beh cháu ê sî khòaⁿ tio̍h piah téng ê sî-cheng -chún,tō kā tiâu tò-tńg--lâi chiah lī-khui。Sū-āu,kéng-chhat-á lâi
162「I ū ho̍k-bīn,lí ná-ē chai sī siáⁿ-lâng?」Gîn-hâng ê keng-lí -siáⁿ beh sìn。
163nā hō͘ i khòaⁿ--tio̍h ê sî-cheng iah-sī chhiú-pió-á nā ū sî-kan chún --ê,i cho̍at-tùi bô beh pàng i kòe。」Kéng-chhat koh pó͘-chhiong
164sî-cheng iah-sī chhiú-pió-á nā ū sî-kan bô chún --ê,i cho̍at-tùi beh pàng i kòe。」Kéng-chhat koh pó͘-chhiong kóng:「Tiuⁿ--sian-siⁿ leh khui
165-hoat-tō͘--la,he sī i ê kòan-sì。」Hit-ê lâng-kheh koh kóng:「I sī sì
166chi̍t-ê kàu-liān tī tî-á piⁿ tng-teh kà lâng siû-chúi ê hoat-tō͘,-tú-hó soah po̍ah lo̍h-khì tî-á lāi,kàu-liān chhiú ná liòng ná
167Kàu-liān ìn kóng:「Tō-sī bē-hiáu siû m̄-chiah chò kàu-liān,nā ,góa tō khì chò sóan-chhiú--a。」
168toaⁿ sòa-chhiú tō kā lì-tiāu,kau-thong kéng-chhat khòaⁿ--tio̍h,chin hoaⁿ-hí:
169「Lí ka-tī chiú kau-thong-kui-chek,hō͘ góa lia̍h--tio̍h,góa khui ho̍at-toaⁿ mā
170chek,hō͘ góa lia̍h--tio̍h,góa khui ho̍at-toaⁿ mā sī chiàu-pō͘-lâi, ngī kā lí áu。Lí án-ni kā lì-tiāu,kám-sī leh biáu-sī hoat-lu̍t?
171Ông--ê kóng:「Sî-ki to hó--a,koh tú tio̍h tē-tāng chai-lān,só͘-ū ê chhia lóng teh koaiⁿ-
172tāng chai-lān,só͘-ū ê chhia lóng teh koaiⁿ-báng,m̄-koh lí ká-ná chin -êng ê khóan。」
1731 ê mā
174" it-tēng," Mary kā kái-soeh, " ū sî-á 1 ê mā bô."
175"Bô it-tēng," Mary kā kái-soeh, " ū sî-á 1 ê mā ."
176chit-keng kiám-pûi kong-si m̄-sī kóng jōa ū-hāu?Lí ka-tī nah-ē seng kiám-pûi--chi̍t-ē?」
177sian-siⁿ, góa cha-hng ū lâi chia pò-àn, kóng góa ū chi̍t phoe hòe --khì. Kin-á-ji̍t góa í-keng chhōe--tio̍h-a. Só͘-í góa lâi thiat-siau
178Tân--ê:「Lí sin-hun ê hu-jîn hó--?Gún lóng chin him-siān--le。」
179tàu-tīn kiâⁿ chhut mn̂g. A-Koan ná chhiùⁿ koa, pòaⁿ kiâⁿ pòaⁿ chông. tú-hó soah po̍ah 1 tó. 1 kâi 50 kho͘ ê gîn-kak-á soah lìn tùi pâi
180chúi-kau lo̍h--khì. I tōa siaⁿ hoah kóng: “A-bú, Siōng-tè ê chîⁿ lak --khì-a!”
181”In a-má kóng: “Sasuh hó, bô, lán lóng kái lim khoulah hó--a.”
182”In a-má kóng: “Sasuh bô hó, , lán lóng kái lim khoulah hó--a.”
183tio̍h âng-teng tòng-tiâu--le, in bú--á o̍at-thâu khòaⁿ tio̍h A-bêng chē tī o͘-tó͘-bái téng, khiā tī o͘-tó͘-bái piⁿ--á chhóan, tō mn̄g
184ê kā chèng-hú niá-chîⁿ, m̄-koh kan-taⁿ ē-tàng phah jī-gō͘-á, nā , chèng-hú hū-tam ē siuⁿ tāng.
185kim, thang hó lâi bé-phiò. bé, ún su.
186 koh chhùi-nōa-chúi mā phùn kàu tâi-á-kha khì. I khòaⁿ ha̍k-seng sím-mih hóan-èng, siūⁿ beh mn̄g khòaⁿ in ē-hiáu--bô. M̄-ku i ê siaⁿ
187khòaⁿ ha̍k-seng bô sím-mih hóan-èng, siūⁿ beh mn̄g khòaⁿ in ē-hiáu--. M̄-ku i ê siaⁿ-tiāu lia̍h-liáu bô sáⁿ chún, soah mng-kóng: “ Taⁿ,
188 siūⁿ beh mn̄g khòaⁿ in ē-hiáu--bô. M̄-ku i ê siaⁿ-tiāu lia̍h-liáu sáⁿ chún, soah mng-kóng: “ Taⁿ, góa tī tâi-téng ū chhùi kóng kàu
189sáⁿ chún, soah mng-kóng: “ Taⁿ, góa tī tâi-téng ū chhùi kóng kàu nōa, chhùi-kho͘ hóan ngē, chhùi-chih hóan ta, lín tàu-té sī ē hiâu
190cha-bó͘ ha̍k-seng thiaⁿ-tio̍h chiok ngāi-gio̍h, lóng thâu chhih chhih, pòaⁿ lâng chhut-siaⁿ. Bo̍k-su niû mn̄g-ōe bô lâng ìn, soah tńg siū
191lóng thâu chhih chhih, bô pòaⁿ lâng chhut-siaⁿ. Bo̍k-su niû mn̄g-ōe lâng ìn, soah tńg siū-khì, chiū khah tōa siaⁿ kóng: “ Tio̍h ài kóng
192Kóng ū chit ke-hóe-á, sàn kah lian kiâm-hî thang phòe to , chí-hó tī piah-téng tiàu chi̍t bóe kiâm-hî. Chia̍h pn̄g ê sî, lāu
193Chia̍h pn̄g ê sî, lāu-pē chiū kā in nn̄g ê kiáⁿ kóng : “ Lín nā mi̍h phòe pn̄g chia̍h bē lo̍h--khì, tio̍h khòaⁿ chit ē piah-téng ê
194-kha, beh ná ē chai-iáⁿ sī sím-mi̍h khóan chiáu-á. Só͘-í i chiū ài chham-ka khó-chhì, tùi kàu-sek kiâⁿ--chhut--khì. Kàu-siū khòaⁿ
195chóaⁿ m̄-ài khó-chhì. Lí kiò sím-mi̍h miâ? "Chit ê ha̍k-seng lóng kóng-ōe, kan-taⁿ le̍k i ê khò͘-kha--khí--lâi hō͘ kàu-siū khòaⁿ i
196Tng in teh -êng khóan hêng-lí ê sî, pó-pòe-á cha-bó͘ kiáⁿ hiông-hiông siūⁿ
197chiū mn̄g i kóng, “A-pô..á, lí kiám koh ū teh chòe sit?” I ìn kóng, “..ah! M̄-kú góa í-keng la̍k-cha̍p gōa hòe, lóng thêng-keng (停經)--ah,
198hō͘ iū-koh láu-si̍t ê chò-sit lâng. Ang-á-bó͘ nn̄g lâng sui-jiân siū sím-mi̍h kàu-io̍k, m̄-kú khiok chai-pôe chhut chi̍t ê chiâⁿ ū
199kiâⁿ--kòe--lâi. Chú-tōng gia̍h chhiú kā in sio-chioh-mn̄g kóng, “Gû ni.” A-Tiong peh thiaⁿ bô ì-sù chiū sòa-chhùi kā i ìn kóng, ”Góa
200 gia̍h chhiú kā in sio-chioh-mn̄g kóng, “Gû bô ni.” A-Tiong peh thiaⁿ ì-sù chiū sòa-chhùi kā i ìn kóng, ”Góa A-Tiong.” Chhin-chhiūⁿ chit
201Tiong peh tòng bōe tiâu chiū khui-chhùi mn̄g i ê hāu-seⁿ kóng, “Gû ni” tàu-té sī sím-mi̍h ì-sù? In hāu-seⁿ bûn-bûn-á chhiò i kóng
202ê sî, chiū kóaⁿ-kín seng kia̍h chhiú chhut tōa-siaⁿ kiò kóng, “Gû ni.” Chit hôe ōaⁿ A-Tok-á chū-jiân teh ìn i kóng, “Góa A-Tiong.” Náu
203-pó, lāu-su hui-siông tin-sioh chit ê tê-au-á. Ū chi̍t kang, It-Siu tiuⁿ-tî kā chit ê tê-au-á kòng phòa--khì, sim lāi chin kan-khó͘
204 M̄ chai sī i-seng ê Tâi-gí phiau-chún, á-sī A-sáng ê hīⁿ-khang ū būn-tê, kèng-jiân kā “suh
205“Mā sím-mi̍h.”, lāu-hòe-á lâng án-ni ìn. “Kap 50 nî chêng bô-kāng..
206“Mā bô sím-mi̍h.”, lāu-hòe-á lâng án-ni ìn. “Kap 50 nî chêng -kāng..ê, sī chit-má ê lî-pa-á sī tàu tiān..ê.”
207--a. Chái-khí tō pàng 888 ê phùi, ē-tàu siang-kha piàn kah lóng siáⁿ ē chì[chí] la̍t. Koh ē ka-tī khiā khí-lâi se̍h-lin-long. Àm
208Châng[Cha]-àm -khùn, m̄-nā bē ài khùn, tian-tò cheng-sîn pá-chiok, góa khòaⁿ góa
209á, sim-lāi tō liām “Tòe góa kiâⁿ...tòe góa kiâⁿ”, m̄-koh káu-á teh sìn-táu. Án-chóaⁿ ē án-ni? Kám kóng i mā sī Ang-î? Chhì
210Châng kap cho̍h--ji̍t ê chhì-giām lóng seng-kong, kám-kak ū kóa sit-chì. Koh the̍h Ang-î-keng kap mô͘-hoat
211Chái-khí A-se kā góa kóng beh koh chò góa ê chō͘-chhiú--a, beh khì in a-chek ê siu-chhia-tiûⁿ
212Chin -liâu ê chi̍t-kang. Bô tiām-chēng ê A-se, ji̍t-chí koh khah bô-chu
213Chin bô-liâu ê chi̍t-kang. tiām-chēng ê A-se, ji̍t-chí koh khah bô-chu-bô-bī. Che kám sī thiⁿ
214Chin bô-liâu ê chi̍t-kang. Bô tiām-chēng ê A-se, ji̍t-chí koh khah -chu-bô-bī. Che kám sī thiⁿ-kng chêng ê o͘-àm. Chò Ang-î ê bāng
215liâu ê chi̍t-kang. Bô tiām-chēng ê A-se, ji̍t-chí koh khah bô-chu--bī. Che kám sī thiⁿ-kng chêng ê o͘-àm. Chò Ang-î ê bāng kám sī
216bī. Che kám sī thiⁿ-kng chêng ê o͘-àm. Chò Ang-î ê bāng kám sī bāng? Tang-sî góa ê kong-bêng chiah ē lâi?
217 hoat-kak thâu-chang chi̍t kang lāi soah tn̂g beh 10 kong-hun. Chin--e, teh chhàu-tōaⁿ! Chòe-kīn chá-àm góa lóng ū teh niû thâu-mn̂g.
218góa siūⁿ--e sio-siāng, tǹg-ku, siak chi̍t-ē chin tōa ē, hó-ka-chài, kài kôan, m̄-koh góa ê sim mā kāng-khóaⁿ siak chi̍t-ē thiàⁿ-thiàⁿ
219bió...koh kòe 5 bió, kàu-taⁿ, góa ê Ang-î bāng iáu bē ôan-sêng, iàu-kín, Ang-î chò bô-sêng, miâ-á-chài mā ē-tàng chhì chò kûn
220-taⁿ, góa ê Ang-î bāng iáu bē ôan-sêng, bô iàu-kín, Ang-î chò -sêng, miâ-á-chài mā ē-tàng chhì chò kûn-thâu-sai.
221kàu-tn̂g chiam-thah tùi hái-té chi̍t ê chi̍t ê kā tha̍h--khí-lâi mā -hoat-tō͘ tha̍h kàu chúi-bīn. Hái-ông ê siâⁿ-pó khiā tī siōng
222ná chhim-hái hiah--ni[nih] chhiⁿ; m̄-koh kah[kap] pa̍t lâng kāng-khóan kha, sin-khu ê bóe-liu sī hî-bóe. In kui-kang lóng tī tōa-thiaⁿ iah
223chúi-bīn, khòaⁿ lán lâng teh khiā-khí ê lio̍k-tē. In chí-mōai-á lâng chhiūⁿ ti-bóe-á hiah ǹg-bāng kín lûn-tio̍h i, tān-sī i soah
224tio̍h i ê sī-sòaⁿ, i tō chai nā m̄-sī hái-ang siû kòe i ê thâu, tio̍h-sī lâng chē móa-móa ê chûn; chia ê lâng chò-bāng mā siūⁿ
225hō͘ in chí-mōai-á thiaⁿ; siōng súi--ê sī tī ū go̍eh-kng ê àm-mî, hong bô éng ê hái--nih, tó tī hái-piⁿ ê soa-po͘, siòng tùi óa hái
226-mōai-á thiaⁿ; siōng súi--ê sī tī ū go̍eh-kng ê àm-mî, bô hong éng ê hái--nih, tó tī hái-piⁿ ê soa-po͘, siòng tùi óa hái ê tōa
227tōa-chûn, tiām-tiām thêng tī chúi-bīn; liān bî-bî-á hong tō[to] , chúi-chhiú êng-êng chē tī kah-pán kah[kap] phâng-só ê tiong-ng.
228kah[kap] hit ê ian-tâu ê ông-chú. Chhái-sek ê teng-hóe hoa--lo͘[lo͘h], chhiong-thian-phàu chhiong-chiūⁿ thiⁿ, phàu-siaⁿ mā thêng--lo͘[lo͘h];
229khóan lâu tī chûn-chhng ê thang-á-mn̂g piⁿ, tī chúi-bīn teh phû-iô. -jōa-kú chûn-phâng chin kín tō giú--khui, chit chiah hô-hôa ê chûn
230tàng kah[kap] ông-chú tàu-tīn. Jiân-āu chiah siūⁿ-tio̍h jîn-lūi sī -hoat-tō͘ tī chúi-té seng-o̍ah; ông-chú nā lo̍h-khì kàu sió-jîn-
231 koah-lâu ê hái-chúi hō͘ ông-chú siû-chúi ê khùi-la̍t ti̍t-ti̍t --khì. Ông-chú ê sì-ki
232-la̍t, ba̍k-chiu mā kheh, nā bô sió-jîn-hî kiù, i tō bô-miā. Sió
233bô-la̍t, ba̍k-chiu mā kheh, nā sió-jîn-hî kiù, i tō bô-miā. Sió-jîn-hî kā i tháⁿ tī chúi-bīn
234bô-la̍t, ba̍k-chiu mā kheh, nā bô sió-jîn-hî kiù, i tō -miā. Sió-jîn-hî kā i tháⁿ tī chúi-bīn, tòe hái-éng phiau-liû.
235chêng-ha̍h[hia̍h], kā i tâm--khì ê thâu-chang lo̍ah kàu āu-thâu-khok, -jōa-kú in kàu khòaⁿ ê tio̍h lio̍k-tē ê só͘-chāi, hái-hōaⁿ hù-kīn
236chhiáⁿ koh kò͘-siú hit ê khó͘-liân ông-chú ū siáⁿ piàn-hòa. I chiú jōa-kú, tō khòaⁿ tio̍h chi̍t ê siàu-lú teh kiâⁿ óa ông-chú tó
237chú tó ê só͘-chāi. Thâu--a hit ê siàu-lú chin kiaⁿ-hiâⁿ, m̄-koh -jōa-kú, i tō kiò chi̍t-tīn lâng lâi. Hit-tong-sî sió-jîn-hî mā
238ông-chú o̍ah--khí-lâi, tùi ûi tī i piⁿ--a[á] ê lâng chhiò.[,] soah tùi sió-jîn-hî chhiò, in-ūi ông-chú m̄-chai-iáⁿ sī sió-jîn-hî
239chí mn̄g i khí-li chúi-bīn chhit-thô khòaⁿ tio̍h siáⁿ, m̄-koh i lóng kóng siáⁿ. Chin chē kang ê chái-khí kah[kap] àm-sî i siû-chhut chúi
240 ê a-chí thiaⁿ. Liáu-āu in só͘-ū ê a-chí mā lóng chai--a. Kòe jōa-kú, mā thôan kàu bó͘ chi̍t ê jîn-hî ê hīⁿ-á lāi, chit ê
241sió-jîn-hî siūⁿ beh chai ê tāi-chì chin chē, in hia ê a-chí soah -hoat-tō͘ hôe-tap i só͘-ū ê mn̄g[būn]-tê. M̄-chiah khì mn̄g chheng
242 mn̄g: “Jîn-lūi nā chúi im in bē sí, in ē-tàng éng-óan o̍ah--leh ? In kám chhiūⁿ tī hái-té ê lán ē sí--bô?”
243tàng éng-óan o̍ah--leh bô? In kám chhiūⁿ tī hái-té ê lán ē sí--?”
244-pho͘, m̄-chiah tī chia lán liān chi̍t ê só͘ ài ê lâng ê bōng to . Lán bô éng-óan ê lêng-hûn, tio̍h chhiūⁿ chheⁿ-sek ê hái-chháu
245chiah tī chia lán liān chi̍t ê só͘ ài ê lâng ê bōng to bô. Lán éng-óan ê lêng-hûn, tio̍h chhiūⁿ chheⁿ-sek ê hái-chháu hông koah
246ê lêng-hûn, tio̍h chhiūⁿ chheⁿ-sek ê hái-chháu hông koah-tiāu tō -hoat-tō͘ koh o̍ah. Ōaⁿ lâi khòaⁿ jîn-lūi, in ū éng-óan ê lêng-
247Sió-jîn-hî tòa pi-siong teh mn̄g kóng: “Ūi-chóaⁿ-iūⁿ lán éng-seng ê lêng-hûn--leh? Góa kam-gōan iōng lán ē-tàng o̍ah ê
248Lāu a-má kóng: “Lí èng-kai án-ne siūⁿ, góan kám-kak ka-tī ē pí jîn-lūi kòe liáu khah
249tio̍h bí-lē ê hoe-lúi kap âng-sek ê ji̍t-thâu. Kám chin-chiàⁿ góa -hoat-tō͘ tit-tio̍h chi̍t ê éng-seng ê lêng-hûn?”
250Lāu a-má kóng: “-hoat-tō͘, tû-liáu ū chi̍t ê lâng chiok ài--lí, pí ài in pē-bú
251hō͘ lí chi̍t ê lêng-hûn, jī-chhiáⁿ mā pó-chûn ka-tî ê. M̄-koh he -khó-lêng hoat-seng. Lí ê bóe tùi lán lâi kóng sī chin súi, nā
252o-ló--i. Sió-jîn-hî chek-sî kám-kak chin hoaⁿ-hí, in-ūi chai-iáⁿ -lūn tī hái-té iah-sī lio̍k-tē i ê siaⁿ lóng-sī siōng iu-bí--ê.
253 hái-té iah-sī lio̍k-tē i ê siaⁿ lóng-sī siōng iu-bí--ê. M̄-koh jōa-kú i koh siūⁿ-tio̍h hái téng-bīn ê sè-kài. In-ūi bô-hoat-tō͘
254M̄-koh bô jōa-kú i koh siūⁿ-tio̍h hái téng-bīn ê sè-kài. In-ūi -hoat-tō͘ pàng bē-kì hit ê ian-tâu ông-chú, mā hôan-ló bô chhiūⁿ
255In-ūi bô-hoat-tō͘ pàng bē-kì hit ê ian-tâu ông-chú, mā hôan-ló chhiūⁿ ông-chú ū éng-seng ê lêng-hûn, m̄-chiah thau-thau-á siû kàu
256ê āu-piah. Chit tiâu lō͘ sió-jîn-hî khah chá m̄ bat siû-kòe; hia hoe mā bô chháu, kan-taⁿ hiàn-hiàn, phú-phú ê soa-á-tē, ti̍t-ti̍t
257 Chit tiâu lō͘ sió-jîn-hî khah chá m̄ bat siû-kòe; hia bô hoe mā chháu, kan-taⁿ hiàn-hiàn, phú-phú ê soa-á-tē, ti̍t-ti̍t thàng kàu
258chi̍t-lián ti̍t-ti̍t se̍h, kā ji̍p-khí lāi-bīn ê mi̍h-kiāⁿ ká-ji̍p -té chhim-kheⁿ. Kńg-chn̄g āu-piah sī kòai-kî ê chhiū-nâ, chhiū-nâ
259bîn-á-chài ji̍t-chhut í-āu, kàu kah mê-nî bóe í-chêng, góa lóng -hoat-tō͘ pang-chō͘--lí. Góa beh kap chi̍t thiap io̍h, lí ài tī bîn
260tiàm hái-soa-po͘ kā lim--lo̍h-khì. Hit tang-chūn lí ê bóe tio̍h ē --khì, ē kiu chò jîn-lūi ê kha, m̄-koh lí ē kám-kak chin thiàⁿ, ná
261ē-tàng pó-lâu chit-má só͘ ū ê iu-ngá kha-pō͘, thiàu-bú ê lâng chi̍t ê pí lí thiàu khah chū-jiân, khah súi. Put-kò lí múi kiâⁿ
262hêng liáu, lí tio̍h bē-tàng koh chò jîn-hî--lo͘[lo͘h]. Lí éng-óan -hoat-tō͘ koh chhàng-ji̍p-khì hái-té, khì lín a-chí kap lín lāu-pē
263 lín a-chí kap lín lāu-pē ê ông-kiong--lo͘[lo͘h]. Koh-lâi lí nā tit-tio̍h ông-chú ê ài-chêng, hō͘ i ūi-tio̍h lí kam-gōan bē-kì-
264óa lín ê chhiú chiâⁿ chò ang-bó͘ ê sî, án-ne lí tio̍h éng-óan éng-seng ê lêng-hûn--lo͘[lo͘h]. Tī ông-chú kap pa̍t ê cha-bó͘ kiat
265--ê tio̍h kàu lí bán tiâu cha-po͘-lâng ê sim, án-chóaⁿ, lí káⁿ--? Kā lí ê chih chhun--chhut-lâi, góa kā koah-lo̍h-lâi chò góa ê
266tōa-tiáⁿ. Chúi-khì piàn kah chiâⁿ khióng-pò͘, khòaⁿ--tio̍h ê lâng chi̍t ê bô kiaⁿ--ê. Hái-ang-î put-sî teh kā chhun--ê ê io̍h-châi
267Chúi-khì piàn kah chiâⁿ khióng-pò͘, khòaⁿ--tio̍h ê lâng bô chi̍t ê kiaⁿ--ê. Hái-ang-î put-sî teh kā chhun--ê ê io̍h-châi lok ji̍p-khì
268ê ba̍k-chiu chêng, i ba̍k-chiu àⁿ lo̍h-khì khòaⁿ, hoat-hiān i ê bóe --khì-a, seⁿ-chhut chi̍t tùi súi koh pe̍h ê kha-thúi, bē-su hō͘ jīm
269súi koh pe̍h ê kha-thúi, bē-su hō͘ jīm-hô ê cha-bó͘-gín-á. M̄-koh chhēng-saⁿ, m̄-chiah iōng i ōm koh ba̍t ê tn̂g thâu-chang om i ê sin
270lâi--ê. Sió-jîn-hî -hoat-tō͘ kóng-ōe, m̄-koh iōng i tìm-nâ-sek, jiû tài iu ê ba̍k-chiu
271kap khòaⁿ tio̍h i ê lâng lóng o-ló i iu-ngá koh ku̍t-liu ê kha-pō͘. jōa-kú sió-jîn-hî tio̍h chhēng niû-á-si kap mî chò ê ko-kùi saⁿ
272saⁿ, chiâⁿ-chò kiong-lāi siōng súi ê bí-jîn. Khó-sioh i é-káu, -hoat-tō͘ kóng-ōe kap chhiùⁿ-koa.
273-phau ê chhiú-kut gia̍h kôan, liam kha-bóe tī tē-pán liu, í-chêng lâng thiàu kah chiah hó, múi chi̍t ê tōng-chok lóng hō͘ i ê súi
274Ông-chú m̄-bat siuⁿ-kóng beh chhōa i chò bó͘. Tān-sī ông-chú nā kā chhōa, sió-jîn-hî tio̍h tit-bē-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn. Jī
275 jōa-kú thiaⁿ-kóng ông-chú su-iàu kiat-hun, beh chhōa--ê sī keh-piah
276ê kong-chú, góan lāu-pē lāu-bó kiò góa án-ne chò, m̄-koh in sī -hoat-tō͘ kiông-pek góa kā i chhōa tńg-lâi chò bó͘. Góa bē-sái
277kiông-pek góa kā i chhōa tńg-lâi chò bó͘. Góa bē-sái ài--i, in-ūi sêng biō-sī ê súi ko͘-niû. Nā hông pek ài sóan chi̍t ê sin-niû
278hoaⁿ-hí, góa siōng tōa ê bāng si̍t-hiān--a, lí ū thè góa hoaⁿ-hí--? Lí kám m̄ sī lóng chiâⁿ koan-sim góa ê tāi-chì.”
279-kak chhùi--lo͘[lo͘h]. Ông-chú hun-lé ê chái-khí, sió-jîn-hî ē miā, ē piàn-sêng hái-téng ê chúi-pok-á. Ta̍k keng kàu-tn̂g ê cheng
280chng kah kim-siak-siak, thè sin-niû khan si-á-kin. Put-kò sió-jîn-hî teh thiaⁿ chiok-hok ê im-ga̍k, ba̍k-chiu bô teh khòaⁿ sîn-sèng ê gî
281-kin. Put-kò sió-jîn-hî bô teh thiaⁿ chiok-hok ê im-ga̍k, ba̍k-chiu teh khòaⁿ sîn-sèng ê gî-sek. I siūⁿ--ê sī beh kàu ê sí-bông àm
282lâi kui-ê chûn-téng piàn kah chēng-chēng-chēng. Chhun hōaⁿ-tōa--ê khùn khiā tī tōa-piⁿ. Sió-jîn-hî kā chhiú khǹg tī chûn-piⁿ, taⁿ
283lâi, in kap i kāng-khóan bīn pe̍h-sí-sat. M̄-koh in ê tn̂g thâu-chang teh tòe hong iāⁿ-iāⁿ-poe, in-ūi tn̂g thâu-chang lóng ka-tiāu--a.
284Kā ông-chú thâi tiāu, tńg-lâi gún ê sin piⁿ. Kín--lah! Lí kám khòaⁿ tio̍h thiⁿ-piⁿ thâu tiâu âng-hâ kng? Bián jōa-kú, ji̍t-thâu
285ông-chú hia. Ông-chú kāng-khóan chò-bāng teh kiò sin-niû ê miâ, m̄ tio̍h ông-chú sim-lāi siūⁿ--ê sī kong-chú, sió-jîn-hî siūⁿ kàu
286khì tùi chûn-téng thiàu ji̍p-khì hái, koh kám-kak ka-tī ê sin-khu --khî, piàn-sêng chúi-phok-á. Ji̍t-thâu peh kàu hái-éng téng-bīn
287 tī peng-léng chúi-pho ê sió-jîn-hî sin-khu. Put-kò sió-jîn-hî kám-kak i sí--ah[a]. Khòaⁿ tio̍h kng-kng ê ji̍t-thâu, chiu-ûi phû
288siaⁿ mā piàn kah in kāng-khóan. Lio̍k-tē ê im-ga̍k khah án-chóaⁿ to -hoat-tō͘ hóng hit chióng siaⁿ.
289tiong chi̍t ê ìn-kóng: “Tī khong-khì tiong ê cha-bó͘-gín-á, jîn-hî éng-seng ê lêng-hûn, mā cho̍at-tùi tit bē tio̍h chi̍t ê éng-seng
290tit tio̍h jîn-lūi ê ài. Sui-bóng khong-khì tiong ê cha-bó͘-gín-á éng-seng ê lêng-hûn, m̄-koh ē-tàng iōng ka-tī chò ê hó tāi-chì
291 kàu thian-tn̂g--leh.” I ê tông-phōaⁿ chi̍t ê sè-siaⁿ kóng. “Lán hông hoat-hiān ê chêng-hêng tang-tiong, poe kàu ū gín-á ê jîn-lūi
292In khiâ-bé khì-sńg, -jōa-kú tio̍h thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê bú-sū kap in bó͘ kòe-tio̍h siōng
293chiàⁿ chhiūⁿ lâng teh kóng--ê hiah-ni[nih] khòai-lo̍k? In ìn-kóng: “-m̄-tio̍h, m̄-koh ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in bô gín-á!” Hit-chūn
294lo̍k? In ìn-kóng: “Bô-m̄-tio̍h, m̄-koh ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in gín-á!” Hit-chūn tī hia chhōe bô tì-hūi-chiá, m̄-chiah ông-chú
295 ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in bô gín-á!” Hit-chūn tī hia chhōe tì-hūi-chiá, m̄-chiah ông-chú kap ông-hui kè-sio̍k lú-hêng khì chhōe
296Chit ê chhī-bîn hôe-kóng: “Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng
297Ông-chú kap ông-hui kāng-khóan chhōe tì-hūi-chiá, in khôan-iû sè-kài liáu, iau-chhiáⁿ ta̍k só͘-chāi
298ta̍k só͘-chāi in só͘ pài-hóng kòe, bóan-chiok ê ang-á-bó͘, m̄-koh lâng lâi.
299 Chhī-iûⁿ--ê: “Sī--a, chèng-keng sī án-ne! Kám-siā siōng-tè! chi̍t ê ông-chú iah sī ông-hui ē-tàng pí gún koh khah khòai-lo̍k.
300Ông-chú: “Thiaⁿ hō͘[ho͘] hó, tùi gún khah hó--le[leh], lín ē hiō-hóe. Hō͘ gún chiâu sè tè ê lāi-saⁿ-pò͘.” Chhī-iûⁿ
301 m̄-koh tù-liáu gún ûi-it ê chit thò kûn kap chit thò saⁿ í-gōa, pòaⁿ tè pò͘, mā bô chò pò͘ ê sòaⁿ.”
302ûi-it ê chit thò kûn kap chit thò saⁿ í-gōa, bô pòaⁿ tè pò͘, mā chò pò͘ ê sòaⁿ.”
303M̄-chiah ông-chú kap ông-hui kè-sio̍k in ê lú-hêng, mā kî-chek chhut-hiān. Lō͘-bóe in ià-siān chit chióng tn̂g koh pe̍h-kang
304chhiò-chhiò kóng: “Lín lú-hêng kám chin-chiàⁿ pe̍h-kang--ê? Lín kám tòa chin chē keng-giām tńg--lâi?”
305Ông-hui: “Góa ū o̍h tio̍h: beh bóan-chiok, tû liáu bóan-chiok í-gōa pa̍t hāng.”
306hui, jī-chhiáⁿ ài sī ha̍p-keh--ê, m̄-chiah sì-kè khì chhōe, m̄-koh -lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè-kài-siōng ū chin-chē
307chē ông-hui, m̄-kóan in sī-m̄-sī ha̍p-keh--ê, ông-chú lóng chhōe . Jîn-seng put-jû-ì, sī chin chù-siông ê tāi-chì. In-ūi i chiok
308chhâ chheng-chhó.” Lāu-hông-hiō án-ne teh siūⁿ, m̄-koh tiām-tiām kóng siáⁿ. Chit ê ông-hui ji̍p-khì pâng-keng liáu, kā chhu bîn-chhn̂g
309Keh-kang chái-khí, in mn̄g ông-hui khùn liáu hó--? Ông-hui ìn-kóng: “Ò͘, ū kàu kan-kó͘, kui àm lóng khùn bē-lo̍h
310tāu khǹg tī tián-lám-kóan, hiān-chhú-sî mā khòaⁿ ē tio̍h, kám lâng the̍h khì chhì! Chù-ì thiaⁿ ô͘! Chē sī khak-si̍t ê kó͘.
311pòaⁿ-lō͘ kap hit lia̍p soaⁿ ê pòaⁿ-lō͘ pháu lâi pháu khì, kàu kah -lūn i pháu kàu toh 1 lia̍p soaⁿ, nn̄g pêng ê lah-pah siaⁿ lóng tiām
312 tóe ke-si ê chhù-á, thiàu-ji̍p chi̍t ê ak-hoe tháng. Siat-sú nā chúi tī lāi-bīn, chiū chīn hó-sè bih.
313chē-teh hioh-khùn, i hāⁿ-hāⁿ chhóan, koh kiaⁿ kàu gī-gī-chùn, lóng siūⁿ tio̍h tùi tá-lo̍h chi̍t tiâu lō͘ tò-khì. Koh i sī chīn tâm,
314I chhē-tio̍h chi̍t ê mn̂g tī piah-ni̍h, chóng-sī só-teh, ia̍h khang thang hō͘ chi̍t chiah pûi ê sòe chiah thò͘-á soeh tùi ē-tóe
315tek kóaⁿ-kín cháu tī chhiū-á kha. Chóng-sī tiap-á-kú chhin-chhiūⁿ tāi-chì, i chiū chhut-lâi peh-chiūⁿ tī thô͘-chhia thau hòaⁿ kè-khì.
316Bó͘ Sian-siⁿ khòaⁿ-kìⁿ i tī hoe-hn̂g kak, chóng-sī Pí-tek iàu-kín. I nǹg tùi mn̂g-ē kè-khì, ia̍h lō͘-bé pêng-an chhut hoe
317Pí-tek lóng thêng kha, á-sī khòaⁿ āu-bīn, kàu i kàu in tau tī tōa châng ê
318-kha, tī chīn hó koh nńg ê soa-téng, ba̍k-chiu khoeh-khì. I ê bú êng teh chú-chia̍h. I teh siūⁿ m̄ chai Pí-tek ê saⁿ cháiⁿ-iūⁿ. Sī
319Chīn khó-sioh chit ē-hng Pí-tek sím-mi̍h pêng-an.
320(4) thang chia̍h ê-hng ê hó tǹg.
321chhân, hit sî i ka-kī phû tī chá-khí sî bî-bî ê hong, chia, hia, khòaⁿ-kìⁿ pòaⁿ hāng.
322 teh chīn tiāⁿ, hó táⁿ kiau-kia̍h kóng, “Lín tōe-ni̍h ê lâng ah ! lūn tú-tio̍h cháiⁿ-iūⁿ góa beh pang-chān lín.”
323 jōa kú chiū bô khì, chóng-sī tùi hit tia̍p liáu-āu chiah ê ū hō͘
324Bô jōa kú chiū khì, chóng-sī tùi hit tia̍p liáu-āu chiah ê ū hō͘ hûn kiù ê lâng
325Chit chiah sòe chiah âng koe-bú kóng “, lín bô thang chia̍h. Góa beh ka-kī chia̍h, To̍k, to̍k !” I chiū kiò
326Chit chiah sòe chiah âng koe-bú kóng “Bô, lín thang chia̍h. Góa beh ka-kī chia̍h, To̍k, to̍k !” I chiū kiò i ê koe
327(2)Gô kap ah cháiⁿ-iūⁿ thang chia̍h mī-pau ? In-ūi pîn-tōaⁿ m̄ ài chòe kang.
328ta-po͘-lâng, in ka-kī khiā tī chi̍t keng sòe keng kū chhù. In lóng sòe-hàn cha-bó͘ gín-ná, á-sī ta-po͘ gín-ná. Só͘-í chi̍t ji̍t chit
329 jōa kú chit ê sòe-hàn ê kiun-piáⁿ gín-ná kàu tī chhek-chhng, ū
330sî chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná chīn khùi-thâu, sī i siūⁿ lâng lia̍h i ōe tio̍h. Tú-tú hit tia̍p i khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah hô͘
331Hô͘-lî kóng, “Mih-tāi, góa nā ōe ia̍h beh lia̍h lí. Góa bô siūⁿ beh kiáu-jiáu lí.”
332Hô͘-lî kóng, “Mih-tāi, góa nā ōe ia̍h bô beh lia̍h lí. Góa siūⁿ beh kiáu-jiáu lí.”
333gín-ná thiàu tī hô͘-lî ê bé, ia̍h hô͘-lî siû ji̍p khoe. Lī hōaⁿ jōa hn̄g, i o̍at-thâu kóng, “Sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná, lí tī
334lah !” Hit tia̍p liáu-āu, chit ê sòe-hàn ê kiuⁿ-piáⁿ giá-ná lóng koh kóng chi̍t kù.
335Koh kóng, “Hō͘ lán chòe gín-ná, tiòng-tio̍h lâng khúi-khiat ê kè, kap khi-phiàn ê hoat
336I siông-siông án-ni chòe, kàu lō͘-bé chi̍t hāng mi̍h o̍ah tī chhiū-nâ, chí-ū chhun sai kap nn̄g chiah lông
337In chiū ti̍t-ti̍t cháu chīn kín, ia̍h hit pái sai lia̍h in tio̍h.
338Chit chiah sòe chiah lông-pē kóng, “, lông-bú, m̄ bián hôan-ló ! Lí chiàu góa só͘ kā lí kóng ê chòe;
339, m̄ bián hôan-ló ! Lí chiàu góa só͘ kā lí kóng ê chòe; chiū tāi-chì.”
340miā mi̍h ! Liâm-piⁿ beh hō͘ góa kā lín chia̍h khì ! Lín cháiⁿ-iūⁿ khah chá lâi ?”
341Chit chiah sai, tōa siaⁿ háu, kóng, “Lí teh kóng sím-mi̍h ? pa̍t chiah sai tī chit ê chhiū-nâ, lí chai mah ?”
342Chóng-sī lí tek-khak chai koh pa̍t chiah sai, chí-ū sī chúi tò-chiò ê siōng nā-tiāⁿ.
343chē lo̍h-khì chia̍h, i chīn kî-kòai khòaⁿ-kìⁿ hiuⁿ-siā ê niáu-chhú pa̍t mi̍h thang chia̍h, chí-ū tōa-be̍h kap gō͘-kak.
344I kóng, “Si̍t-chāi, lí só͘ chia̍h ê lóng hó ! Lí tio̍h khòaⁿ góa cháiⁿ-iūⁿ teh chia̍h ! Góa ta̍k ji̍t ū ta̍k
345chùn, chóng-sī chit chiah siâⁿ-ni̍h ê sòe chiah niáu-chhú kóng, “ tāi-chì ! I liâm-piⁿ ōe khì, lán chiah koh chhut-khì.” Chú-chia̍h
346 hó-gia̍h, ji̍p tī ín-iú bê-he̍k, tîⁿ-tio̍h lô-bāng, tîm-be̍k tī lí ū hāi ê su-io̍k, kàu bé tek-khak tîm-lûn.” Thê-mô͘-thài chiân
347Keng-hî siū-khì kóng, “Góa beh hō͘ lí chai chhòng-tī góa sī pān-gî.” I chiū koh pu̍ih. Chóng-sī chit pái soh tn̄g, keng-hî chhia
348Tùi án-ni in nn̄g lâng chin kiàn-siàu, koh saⁿ-kap kóng-ōe. Só͘-í hit ê tāi-chì soah-khì.
349cháiⁿ-iūⁿ chòe ? I kiaⁿ-liáu ōe mi̍h-tāi, chiū chhut-la̍t pó-hō͘ i siū-hāi. Chóng-sī bô jōa kú ōe kiâⁿ, chit chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ
350liáu ōe mi̍h-tāi, chiū chhut-la̍t pó-hō͘ i bô siū-hāi. Chóng-sī jōa kú ōe kiâⁿ, chit chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ tē it o̍ah-tāng, pí i ê
351chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ tē it o̍ah-tāng, pí i ê hiaⁿ-tī khah pháiⁿ. Lóng iàu-kín pòaⁿ hāng, ia̍h put-lūn tá-lo̍h I ài khì, chiū khì. I kiâⁿchin7
352I khì jōa hn̄g chiū kàu tī chi̍t tiâu sòe tiâu khoe. Chit tiâu khoe hō͘
353iá-chháu keh-teh bōe tín-tāng, góa chha-put-to beh liáu-khì, in-ūi só͘-chāi thang lâu, chhiáⁿ ēng lí ê chhùi-chiam, lâi pang-chān góa
354bōe thang hō͘ lí chô-chak ; góa sī beh khì kiaⁿ-siâⁿ kìⁿ ông !” I thiaⁿ khoe só͘ kiû ê, chòe i khì, chhia̍k, chhia̍k.
355 “Sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ, lí tú hù sî lâi kiù góa. Góa in-ūi khong-khì chha-put-to beh sí. Góa kiû lí ēng si̍t, kā góa ia̍t cheh.
356Sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ kóng, “Heh ! Góa sî thang kap lí tîⁿ. Góa beh khì kiaⁿ-siâⁿ, lâi kìⁿ ông.” I chiū
357-kiáⁿ ! Sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ ! Góa teh kan-khó͘ ê sî, lí to͘ beh pang-chān góa.” Chiū chòe i ná khah kôaiⁿ.
358koe-kiáⁿ !Sòe chiah pòaⁿ koe-kiáⁿ ! góa teh kan-khó͘ ê sî, lí to͘ beh pang-chān góa.”
359(2)Pòaⁿ koe-kiáⁿ āu-lâi tú-tio̍h kan-khó͘, kiû pang-chān ū tit-tio̍h á ? Bô, pa̍t mi̍h iā m̄ khéng pang-chān i.
360-kiáⁿ āu-lâi tú-tio̍h kan-khó͘, kiû pang-chān ū tit-tio̍h á bô ? , pa̍t mi̍h iā m̄ khéng pang-chān i.
361 jōa kú i tú-tio̍h chi̍t chiah sîn-eng. Chit chiah sîn-eng khòaⁿ-kìⁿ
362 jōa kú i tú-tio̍h chi̍t chiah hó͘, koh chi̍t chiah chhâi-lông, chi̍t
363 jōa kú i tú-tio̍h chi̍t chiah tōa eng, i chiū kiò kóng, “Kó͘-á, kó͘
364chiū kiò kóng, “Kó͘-á, kó͘-á, lí ū khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah iûⁿ-á ?”
365pîⁿ mn̄g i kóng, “Kó͘-á, kó͘-á. Lí ū khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah iûⁿ-á ?”
366Lí ū khòaⁿ-kìⁿ iûⁿ-á ?”
367chiū jīn-tit i ê siaⁿ kiò kóng, “Ho͘h ! Lí ka-kī ū péng-lìn-tńg ? Taⁿ tio̍h tùi hia chhut-lâi.”
368Sèng-keng kóng, “In-ūi jia-khàm ê tāi-chì, bē ū lō͘-chhut ê, khǹg-ba̍t ê tāi-chì, bē ū bô hō͘ lâng chai ê.”
369khàm ê tāi-chì, bē ū bô lō͘-chhut ê, khǹg-ba̍t ê tāi-chì, bē ū hō͘ lâng chai ê.”
370I teh khùn chí-ū chin tì-ì teh khòaⁿ o͘-m̂-á chhiū, ū chi̍t ki tn̂g
371góa lóng-chóng ê hio̍h sī àm-âng sek. Ta̍k ji̍t ná ta-la-khì. Koh jōa-kú chiū bô la̍t chha-put-to bōe liâm tī góa ê ki. Pak hong beh
372hio̍h sī àm-âng sek. Ta̍k ji̍t ná ta-la-khì. Koh bô jōa-kú chiū la̍t chha-put-to bōe liâm tī góa ê ki. Pak hong beh lóng sàu-làu-
373put-to bōe liâm tī góa ê ki. Pak hong beh lóng sàu-làu-khì, ia̍h lâng ōe kì-tit. Āu-lâi seh beh lo̍h-lâi lâi kā góa pau-teh. Ia̍h
374tiàm chia thun-lún tehng3-hāu. Góa tú-tio̍h seh, hō͘, koh kôaⁿ, góa siáⁿ iu-būn chí-ū sī hoaⁿ-hí. In-ūi góa ê kun-thâu sī ū iáu
375Koh jōa-kú góa chiū hoat hio̍h kàu chiâⁿ chòe chi̍t niá súi-súi chhiⁿ
376(1)Mn̄g. O͘-m̂-á chhiū tú-tio̍h hong sng ū kan-khó͘ á- ? Ū.
377(2)Sng seh ū lī-ek o͘-m̂-á chhiū á ? Ū, hō͘ thâng sí, hō͘ thó͘-tōe sang kap pûi, hē-thiⁿ thang koh siⁿ
378(3)Lâng nā keng-kè kan-khó͘ ōe sêng-khì á bōe ? Bōe.
379lún, thun-lún siⁿ-khí láu-liān, láu-liān siⁿ-khí ǹg-bāng, ǹg-bāng tì-kàu kiàn-siàu.”
380Sòe-hàn ê âng lâng kóng, “, m̄-sī. Góa tit-tio̍h lah. Lí bōe thang koh khòaⁿ-kìⁿ.”
381chhú chiàu i só͘ ōe ê kín, sì-kòe khòaⁿ chit keng pâng khòaⁿ lóng chí. Āu-lâi i siūⁿ i beh tùi chit ê sòe lâu-thui chiūⁿ-khì kàu
382kín chhut-mn̂g, iáu-bē koaiⁿ ê sî chiū chōan chōan-sî, só͘-í lóng chōan-tio̍h. I khì, m̄ chai in-ūi i chin kóaⁿ-kín.
383chhân-chhú chai taⁿ ū ki-hōe thang cháu tò-khì. chóng-sī i m̄ ài chit lia̍p súi-súi kng-kng ê chí. I m̄ chai hē tī tá-lo̍h, só͘-í
384só͘-í ta̍k só͘-chāi chhē. I khui ta̍k ê sòe thoah lâi khòaⁿ lóng tī thoah ni̍h ; i khòaⁿ tī ta̍k ê kè-á ia̍h bô tī chi̍t ê kè-á,
385thoah lâi khòaⁿ lóng bô tī thoah ni̍h ; i khòaⁿ tī ta̍k ê kè-á ia̍h tī chi̍t ê kè-á, i chiū chhē ta̍k ê piah-tû ia̍h bô tī hia. Lō͘
386ê kè-á ia̍h bô tī chi̍t ê kè-á, i chiū chhē ta̍k ê piah-tû ia̍h tī hia. Lō͘-bé i peh chiūⁿ chi̍t tè í, khui chi̍t phìⁿ ún-tàng ê
387 ēng chit kōaⁿ chu sàng i ê chí-bē. I siūⁿ chīn súi kàu-ke̍k, I kòa ê sî chiū siu tī chit ê kim-kim ê chhiūⁿ-chí a̍h-á.
388tōng. I kàu chhù-ni̍h ê sî chīn siān. Chóng-sī i chīn hoaⁿ-hí iàu-kín pòaⁿ hāng, teh siūⁿ ē-hng i ū thang chia̍h.
389I ê lāu-bú tú-á khui mn̂g ê sî i mn̄g kóng, “Chúi ū kún ?” I ê lāu-bú kóng, “Ū. Lí ū lia̍h-tio̍h chit chiah sòe chiah âng
390lāu-bú kóng, “Ū. Lí ū lia̍h-tio̍h chit chiah sòe chiah âng koe-bú ?”
391kûn-thâu-bú kàu chin ân, án-ni ni̍h kàu in tau. Kàu chhù ê sî, chhun pòaⁿ hāng, chí-ū chi̍t pé ê iû.
392Lāu-bú kóng,”Ke̍k ! Lí siⁿ chòe tì-sek. Lóng m̄ chai hoat-tō͘ thang the̍h ke̍k. Beh the̍h ke̍k sī tio̍h
393lí ê bō-á,bō-á tì tī thâu-khak, chiah tò-lâi. Lí ū thiaⁿ-kìⁿ .” Gín-ná kóng, “Hó, lāu-bú.”
394Lāu-bú kóng, “Gû-leng-iû ! Lí siⁿ chòe hiah tì-sek. M̄ chai hoat-tō͘ thang the̍h gû-leng-iû mah ?” Beh the̍h gû-
395 jōa kú ū chi̍t ji̍t, chit ê gín-ná koh khì i ê î hia. Chit pái
396Lāu-bú kóng, “Káu-á kiáⁿ ! Lí siⁿ chòe hiah tì-sek. M̄ sī ēng hit hō hoat-tō͘ lâi lia̍h káu-á kiáⁿ. Beh lia̍h
397I ê lāu-bú kóng, “Mī-pau !!! Heh ! Lí siⁿ chòe hiah tì-sek ! Lóng bô chi̍t-tiám-á tì-sek ! Taⁿ góa bô beh kā lí kóng
398lāu-bú kóng, “Mī-pau !!! Heh ! Lí siⁿ chòe hiah bô tì-sek ! Lóng chi̍t-tiám-á tì-sek ! Taⁿ góa bô beh kā lí kóng ēng sím-mi̍h hoat
399siⁿ chòe hiah bô tì-sek ! Lóng bô chi̍t-tiám-á tì-sek ! Taⁿ góa beh kā lí kóng ēng sím-mi̍h hoat-tō͘ the̍h mi̍h tò-lâi. Lí m̄ bián
400mi̍h hoat-tō͘ the̍h mi̍h tò-lâi. Lí m̄ bián khì khòaⁿ lín î, ia̍h thang khì. Góa beh ka-kī khì, chóng-sī góa chit-tia̍p beh kā lí
401Chit ê gín-ná, lâng ōe chai i ōe tú-tio̍h cháiⁿ-iūⁿ, kā góa kóng chit ê kò͘-sū
402(1)Mn̄g. Ek-pūn cháiⁿ-iūⁿ hiah gōng ? In-ūi ēng thâu-khak siūⁿ tāi-chì.
403Bat ū chi̍t ê chhī-iûⁿ ê gín-ná, lī-khui hiuⁿ-siā jōa hn̄g teh kò͘ i ê iûⁿ-kûn. Ū chi̍t pái i siūⁿ i beh pìⁿ chi̍t
404Chóng-sī in kàu ê sî, chit ê gín-ná ti̍t-ti̍t chhiò in ê tio̍h-bôa ; chhâi-lông tī hia.
405Chiah ê hiuⁿ-siā lâng thiaⁿ-kìⁿ, phah-sǹg sī koh teh lâ-êng, chi̍t ê ū chi̍t-tiám-á tì-ì á-sī khah kūn-óa i. Só͘-í chit ê
406-siông kóng pe̍h-chha̍t kàu tú-tio̍h tāi-chì ê sî, kóng chin-si̍t lâng beh sìn i.
407Lí bat thiaⁿ-kìⁿ gōng chhân-kap-á ê kū kò͘-sū ? Ū kóa chhân-kap-á tī chi̍t ê chúi-khut saⁿ-kap tiāⁿ-tio̍h in tio̍h
408tio̍h chi̍t ê ông. In siông-siông chiâu-chn̂g pêng-an keng-kè lóng ông. Chóng-sī in hut-jiân-kan tiāⁿ-tio̍h sim-chì tio̍h ū chi̍t ê
409ông bōe tín-tāng, in kiâⁿ kè, chiū khì chē tī i téng-bīn. Koh jōa-kú in khòaⁿ-kìⁿ si̍t-chāi bōe hāi in, chiū khòaⁿ-khin i, lō͘
410siû tī in ê tiong-kan. Chóng-sī ji̍t kè ji̍t, khòaⁿ siān-hî lóng hāi in, chiū bô kiaⁿ. In bô kiaⁿ Siān-hî Ông ê sî, chiū bô kiong
411-kan. Chóng-sī ji̍t kè ji̍t, khòaⁿ siān-hî lóng bô hāi in, chiū kiaⁿ. In bô kiaⁿ Siān-hî Ông ê sî, chiū bô kiong-kèng i.
412sī ji̍t kè ji̍t, khòaⁿ siān-hî lóng bô hāi in, chiū bô kiaⁿ. In kiaⁿ Siān-hî Ông ê sî, chiū bô kiong-kèng i.
413lóng bô hāi in, chiū bô kiaⁿ. In bô kiaⁿ Siān-hî Ông ê sî, chiū kiong-kèng i.
414 jōa-kú in koh chhe chi̍t ê sù-chiá kàu Sîn-bêng hia, kiû i hō͘ in
415chîm ê sî, chin iau, i chhun i ê chhiú-chiúⁿ beh ji̍h chi̍t chiah chîm, tāi-seng siông-sè khòaⁿ ē-tóe sī sím-mi̍h.
416I chiū ēng put-chí hoaⁿ-hí ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ lóng tāi-chì, kóng, “Oh hoh ! Chīn gâu ê Go̍k-hî Sian-siⁿ ! Chhang-miâ
417Chit chiah lāu ê go̍k-hî bih tī thô͘-bê kap lō͘-úi hio̍h ê ē-bīn, khòaⁿ-kìⁿ pòaⁿ hāng, I siūⁿ kóng, “Chheh ! Góa sī sit-chhò lah !
418Chóng-sī chha-put-to koh chi̍t lé-pài, chīn ài chia̍h chîm ê lông, pa̍t mi̍h thang hō͘ i kè-giàn. I chai-kiò i tek-khak tio̍h chia̍h chîm.
419chîm. Só͘-í koh lo̍h-khì khoe-piⁿ sì-ûi put-chí sòe-jī khòaⁿ. I khòaⁿ-kìⁿ lāu go̍k-hî, chóng-sī i ka-kī siūⁿ. “Góa siūⁿ góa m̄
420tio̍h kan-khó͘.” Só͘-í i khiā tiāⁿ-tiāⁿ tōa siaⁿ kóng, “Góa lóng khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah chîm tī chit ê só͘-chāi, góa siông-siông khòaⁿ
421 teh siūⁿ kin-á-ji̍t m̄ chai ū tēng ê sòe chiah chîm tī chúi-ni̍h ?”
422Koh nn̄g lé-pài kú, sòe chiah lông lóng lâi khoe-ni̍h. Āu-lâi ū chi̍t ji̍t, pak-tó͘ lāi tòng bōe tiâu chí
423I khòaⁿ lāu go̍k-hî ê kì-hō.
424-kī kóng-ōe, chiàu I pêng-siông ê khóan-sit. I kóng, “Góa lóng khòaⁿ-kìⁿ sòe chiah chîm tī hōaⁿ-ni̍h, á-sī thóng chhut-lâi tī
425liáu-āu, sòe chiah lông m̄ káⁿ koh mō͘-hiám khì kūn chúi, só͘-í koh chia̍h chîm. Chóng-sī i chhē-tio̍h chi̍t ê hn̂g ū iá bû-hoa-kó
426Sòe chiah lông thèng-hāu koh khòaⁿ chi̍t ê. I cháu chhin-chhiūⁿ hong hiah kín. Chhut
427Án-ni chit ê lāu go̍k-hî siū-khì kàu kông. I chiù-chōa lūn cháiⁿ-iūⁿ chi̍t pái beh chia̍h chit chiah lông. Só͘-í i pê, sô
428 jōa kú sòe chiah lông ná thiàu tò-lâi, hoaⁿ-hí, bô khòa-lū, chí
429Bô jōa kú sòe chiah lông ná thiàu tò-lâi, hoaⁿ-hí, khòa-lū, chí-ū sì-ûi khòaⁿ. Tú-tú i lâi ê sî i khòaⁿ-kìⁿ chit
430chòe) Chóng-sī i tōa siaⁿ kóng, “Chīn kî-kòai, góa ê sòe keng chhù kā góa kóng. Sòe keng Chhù, cháiⁿ-iūⁿ lí bô kā kóng ? Góa tò
431góa ê sòe keng chhù bô kā góa kóng. Sòe keng Chhù, cháiⁿ-iūⁿ lí kā kóng ? Góa tò-lâi ê sî ta̍k hāng ê mi̍h lóng hó-sè lí siông
432Chit ê lāu go̍k-hî siūⁿ i tek-khak tio̍h ké chòe sòe keng chhù ; nā sòe chiah lông bô beh ji̍p-lâi.
433siūⁿ i tek-khak tio̍h ké chòe sòe keng chhù ; nā bô sòe chiah lông beh ji̍p-lâi.
434I kóng, “Sī lāu go̍k-hî. Góa chit pái kap i kiat-bé, i tek-khak beh hō͘ góa kiat-kio̍k. Góa beh cháiⁿ-iūⁿ
435 jōa kú i tōa-hàn khòaⁿ-kìⁿ i ê lāu-bú chòe kang thoa-bôa chīn
436bí-niû kap i-chiûⁿ kap chhiàⁿ lâng lâi pang-chān chòe kang. Lóng kàu-gia̍h gûn thang chòe chiah ê tāi-chì. Lûi-sa ê lāu-bú ná kú
437chóng-sī ia̍h sī chīn chió, chiàu Lûi-sa ka-kī siūⁿ i chhin-chhiūⁿ chòe sím-mi̍h.
438Chi̍t nî kè chi̍t nî, i ná kò͘-kí, ia̍h ná chhut-la̍t chòe kang. I só͘ chai ê kang tē it hó
439 chòe kang. I só͘ chai ê kang tē it hó sī siá kò͘-sū, chóng-sī thang tit-tio̍h chīn chōe chîⁿ, ia̍h ū lâng kā i kóng sī phah-sńg
440siá chi̍t pún chheh, hō͘ cha-bó͘ gín-ná thang tha̍k. Lûi-sa seng-khu sím-mi̍h hó, siān-siān, chóng-sī i siông-siông kóng, “Góa chiah
441thô ê tāi-chì, í-gōa i iā ū kóng tī hit ê kan-khó͘ ê sî, tī mi̍h thang ēng kan-khó͘ ê tāi-chì.
442chhiⁿ ê sam-chhiū ê tiong-kan. Chit châng sòe châng sam-chhiū put-chí hoaⁿ-hí, in-ūi bô chhin-chhiūⁿ pa̍t châng hiah tōa. Chiáu-á pe lâi
443tiong-kan. Chit châng sòe châng sam-chhiū put-chí bô hoaⁿ-hí, in-ūi chhin-chhiūⁿ pa̍t châng hiah tōa. Chiáu-á pe lâi chhiū-nâ hioh tī
444Chóng-sī in ìn kóng, “, bô, bô ; lí sī siuⁿ sòe.”
445Chóng-sī in ìn kóng, “Bô, , bô ; lí sī siuⁿ sòe.”
446Chóng-sī in ìn kóng, “Bô, bô, ; lí sī siuⁿ sòe.”
447Chóng-sī seh siông-siông kóng, “, bōe, bōe, bōe, Lí sī siuⁿ sòe ; lí sī siuⁿ sòe.”
448 jōa kú, tī tang-thiⁿ chi̍t chá-khí chīn léng, ū lâng tòa seh chhia
449chi̍t chōa sam-chhiū ê tiong-kan, lóng sī sòe-sòe châng, chóng-sī chhin-chhiūⁿ i chiah sòe. Sòe châng sam-chhiū taⁿ chiū thang lâi khòaⁿ
450kè kúi-nā ê tōa mn̂g, ia̍h koh hē i tī chi̍t ê tháng, tī chi̍t ê sím-mi̍h ke-si ê pâng ê toh-téng. In liâm-piⁿ khì, ia̍h chiū saⁿ-
451 jōa kú ū chi̍t ê gín-ná bô siáⁿ la̍t ê Siaⁿ kóng, “Chit châng sī
452Bô jōa kú ū chi̍t ê gín-ná siáⁿ la̍t ê Siaⁿ kóng, “Chit châng sī góa só͘ bat khòaⁿ-kìⁿ tē it
453Thài-kong tiò-hî iōng tiò-kau-á
454 hō͘ ê sî, soaⁿ kha chò tōa-ōaⁿ
455Chi̍t-sok hoe piàn --khì
456Thò͘-á mā piàn --khì
457-lūn thàu-hong iah lo̍h-hō͘
458Am-po͘-chê ki -thêng
459 lâu pòaⁿ-ê kha-jiah
460-lūn chhun hā iah chhiu tang
461 pháu-tō
462 lōan poe
463Sa sa sa sa siá thêng
464Pe̍h-lêng-si tè hioh
465Sì-kè chhōe i ê ke
466hui, jī-chhiáⁿ ài sī ha̍p-keh--ê, m̄-chiah sì-kè khì chhōe, m̄-koh -lūn i khi tó-ūi, tāi-chì lóng bē sūn. Sè-kài-siōng ū chin-chē
467chē ông-hui, m̄-kóan in sī-m̄-sī ha̍p-keh--ê, ông-chú lóng chhōe . Jîn-seng put-jû-ì, sī chin chù-siông ê tāi-chì. In-ūi i chiok
468chhâ chheng-chhó.” Lāu-hông-hiō án-ne teh siūⁿ, m̄-koh tiām-tiām kóng siáⁿ. Chit ê ông-hui ji̍p-khì pâng-keng liáu, kā chhu bîn-chhn̂g
469Keh-kang chái-khí, in mn̄g ông-hui khùn liáu hó--? Ông-hui ìn-kóng: “Ò͘, ū kàu kan-kó͘, kui àm lóng khùn bē-lo̍h
470tāu khǹg tī tián-lám-kóan, hiān-chhú-sî mā khòaⁿ ē tio̍h, kám lâng the̍h khì chhì! Chù-ì thiaⁿ ô͘! Chē sī khak-si̍t ê kó͘.
471In khiâ-bé khì-sńg, -jōa-kú tio̍h thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê bú-sū kap in bó͘ kòe-tio̍h siōng
472chiàⁿ chhiūⁿ lâng teh kóng--ê hiah-ni[nih] khòai-lo̍k? In ìn-kóng: “-m̄-tio̍h, m̄-koh ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in bô gín-á!” Hit-chūn
473lo̍k? In ìn-kóng: “Bô-m̄-tio̍h, m̄-koh ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in gín-á!” Hit-chūn tī hia chhōe bô tì-hūi-chiá, m̄-chiah ông-chú
474 ū chi̍t hāng gûi[ûi]-hām: in bô gín-á!” Hit-chūn tī hia chhōe tì-hūi-chiá, m̄-chiah ông-chú kap ông-hui kè-sio̍k lú-hêng khì chhōe
475Chit ê chhī-bîn hôe-kóng: “Sī--a, góan ū-iáⁿ sī án-ne, góan nā hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng
476Ông-chú kap ông-hui kāng-khóan chhōe tì-hūi-chiá, in khôan-iû sè-kài liáu, iau-chhiáⁿ ta̍k só͘-chāi
477ta̍k só͘-chāi in só͘ pài-hóng kòe, bóan-chiok ê ang-á-bó͘, m̄-koh lâng lâi.
478 Chhī-iûⁿ--ê: “Sī--a, chèng-keng sī án-ne! Kám-siā siōng-tè! chi̍t ê ông-chú iah sī ông-hui ē-tàng pí gún koh khah khòai-lo̍k.
479Ông-chú: “Thiaⁿ hō͘[ho͘] hó, tùi gún khah hó--le[leh], lín ē hiō-hóe. Hō͘ gún chiâu sè tè ê lāi-saⁿ-pò͘.” Chhī-iûⁿ
480 m̄-koh tù-liáu gún ûi-it ê chit thò kûn kap chit thò saⁿ í-gōa, pòaⁿ tè pò͘, mā bô chò pò͘ ê sòaⁿ.”
481ûi-it ê chit thò kûn kap chit thò saⁿ í-gōa, bô pòaⁿ tè pò͘, mā chò pò͘ ê sòaⁿ.”
482M̄-chiah ông-chú kap ông-hui kè-sio̍k in ê lú-hêng, mā kî-chek chhut-hiān. Lō͘-bóe in ià-siān chit chióng tn̂g koh pe̍h-kang
483chhiò-chhiò kóng: “Lín lú-hêng kám chin-chiàⁿ pe̍h-kang--ê? Lín kám tòa chin chē keng-giām tńg--lâi?”
484Ông-hui: “Góa ū o̍h tio̍h: beh bóan-chiok, tû liáu bóan-chiok í-gōa pa̍t hāng.”
485pòaⁿ-lō͘ kap hit lia̍p soaⁿ ê pòaⁿ-lō͘ pháu lâi pháu khì, kàu kah -lūn i pháu kàu toh 1 lia̍p soaⁿ, nn̄g pêng ê lah-pah siaⁿ lóng tiām
486 châng tōa-chhiū khòaⁿ-tio̍h kî-tha chhiū-á hōng chhò tiāu, soah thang lâi bán-kiù ,tō kā i piⁿ--a ê peh-chhiū kóng : ”Lán sī ka-
487--a ê peh-chhiū kóng : ”Lán sī ka-kī chò-tit-lâi--ê, ká-sú lán hō͘ i chhiū-oe, i tō bô-hoat-tō͘ kā lán chhò tiāu, lán chiah ē-
488Lán sī ka-kī chò-tit-lâi--ê, ká-sú lán bô hō͘ i chhiū-oe, i tō -hoat-tō͘ kā lán chhò tiāu, lán chiah ē-tàng éng-óan tiàm chia khiā
489cháu.” La̍h-káu ìn kóng :” Lí m̄-chai-iáⁿ gún nn̄g-ê sī chôan-jiân kâng-khóan--ê , góa sī ūi chi̍t-tǹg-pn̄g tih cháu, iah m̄-koh i sī
490Che sī tih kóng ,-lūn lâng ah-sī tōng-bu̍t lóng ū kiû-seng ê pún-léng, chit ê pún
491Chit-ê kò͘-sū sī tih kóng, kâng sèng-chit ê lâng chin oh chòe-tīn.
492Chi̍t-chiah lo̍k-á hō͘ káu-á jiok kah cháu lō͘, āu--lâi cháu ji̍p-khì chi̍t-keng lông-ka ê tiāⁿ-lāi, in-ūi
493Kàu àm-thâu-á, ū lâng lâi chhī gû, in hoat-hiān lo̍k-á, kóan-ke kap tn̂g-kang keng-kè gû-tiâu ê sî , mā
494hoat-hiān lo̍k-á, kóan-ke kap tn̂g-kang keng-kè gû-tiâu ê sî , mā chú-ì tio̍h gû-tiâu lāi-tóe ū lo̍k-á.
495Chit-ê sî-chūn chú-lâng ji̍p-lâi , ná tih liām kóng chhī-liāu pun hó-sè, kiâⁿ-kàu chháu-kè-á piⁿ, tō chin tōa siaⁿ kóng :”sī tih
496chháu-liāu thài kan-na chi̍t-sut-sut-á niâⁿ ? gû-tiâu chū ê chháu mā kàu chi̍t-pòaⁿ, chia ê pîn-tōaⁿ-lâng liân ti-tu-bāng mā sàu bô
497 bô kàu chi̍t-pòaⁿ, chia ê pîn-tōaⁿ-lâng liân ti-tu-bāng mā sàu chheng-khì.”
498jiân chhiáⁿ sian-ho̍h a-î chòe-hé chia̍h-àm . Hô͘-lî tī cháu-kha -êng kui-po͘ , āu--lâi phâng chi̍t tè chiok chhián ê pôaⁿ-á chhut-
499lâi bîn-chhn̂g chêng, tùi in kóng : “ Lín chia ê gín-á, góa tit-beh -khùi--a, góa che it-seng só͘ lia̍p-chek--ê, lóng tâi tī chhân lāi
500, in kā chhân-tōe péng kúi-lō péng, m̄-koh chi̍t-sián-gō͘-lî mā ku̍t--tio̍h, lo̍h-bé in chí-ū thâu-khak lê-lê tńg--khì. In-ūi chhân
501i ām-kún-á tèng chi̍t-phok , sai chhun chhut i ê jiáu phah kè-khì, phah-tio̍h báng-á, tian-tò chiong ka-kī ê ām-kún-á jiáu kah lâu
502báng-á sim-lāi tih siūⁿ, i chit-má sī thong sè-kài siōng ióng--ê, siáⁿ-meh thang kiaⁿ--e a, só͘-í, i koat-tēng beh pe khì i khah-chá m̄
503lâng sim-koaⁿ chin kan-khó͘, kóng : “ Aih, sī--lah , chi̍t-chiah lóng o̍ah--lo̍h-lâi ! “
504a lí sim-koaⁿ mā bī-bián siuⁿ hiông--a, nà-ē liân chi̍t-chiah ia̍h beh pàng i soah ! “
505ê káu-á ìn kóng : “ M̄-koh i sī tih siong-sim kóng, i āu-pái lóng -thang koh chia̍h tio̍h lí ê iûⁿ-á--a ! “
506chiok khòaⁿ, chiah hoat-kak chit-ki keng chho͘-phê á chho͘-phê, téng-bīn hoe-jī, kah i ê kè-ta̍t bô-siáⁿ sù-phè, i tō khì chhē hit-tong-chūn
507ki keng chho͘-phê á chho͘-phê, téng-bīn bô hoe-jī, kah i ê kè-ta̍t -siáⁿ sù-phè, i tō khì chhē hit-tong-chūn siōng-kài ū-miâ ê tiau
508lâi, tī chi̍t-ê óe-óe ê chhek-chhng téng-thâu thêng--lo̍h-lâi, keh gōa-kú, koh pe khì lēng-gōa chi̍t-ê chhek-chhng hioh-khùn. Ū chi̍t
509chhng pe khì lēng-gōa chi̍t-ê chhek-chhng. Lí khòaⁿ, i ê ba̍k-chiu a̍h pí lán khah tōa-lúi, kha-thúi mā bô lán tn̂g, mā bô-it-tēng ē
510 Lí khòaⁿ, i ê ba̍k-chiu a̍h bô pí lán khah tōa-lúi, kha-thúi mā lán tn̂g, mā bô-it-tēng ē pe pí lán khah kôan ! “
511ba̍k-chiu a̍h bô pí lán khah tōa-lúi, kha-thúi mā bô lán tn̂g, mā -it-tēng ē pe pí lán khah kôan ! “
512koe-bú siòng--chi̍t-ē : “ Sī--lah, bā-hio̍h ū-tang-sî-á ū-iáⁿ pe koe-á hiah kôan, m̄-koh koe-á soah bô-thang pe pí bā-hioh khah kôan
513-hio̍h ū-tang-sî-á ū-iáⁿ pe bô koe-á hiah kôan, m̄-koh koe-á soah -thang pe pí bā-hioh khah kôan ! “ i chi̍t kóng soah, koh chhiūⁿ sìⁿ-
514pêng-iú chòe-hé chhut-la̍t giú , m̄-koh chit tâi chhia-á soah lóng tín-tāng.
515Ū chi̍t-chiah lông , tī chia̍h iûⁿ-á-kiáⁿ ê sî-chūn, -sòe-jī khì kā kut-thâu kê tī nâ-âu lāi, soah liân chhùi mā ha̍p
516khiⁿ lāi pe lâi pe khì . Hong-chhe tùi ia̍h-á kóng : “ Lín beh sìn -- ? góa tit-beh khòaⁿ bōe chheng-chhó͘ lín -- a, góa pe chiah-nī kôan
517thang khòaⁿ chiah-nī hn̄g, lín it-tēng chiok òan-tò͘ --góa e tio̍h -- ? “
518á kāng-khóan iōng chin hiau-pai ê kháu-khì kóng : “ Chi̍t-si-á to ! Lí pe kah khah kôan khah hn̄g, mā kāng-khóan hō͘ sòaⁿ pa̍k-tiâu
519Lí pe kah khah kôan khah hn̄g, mā kāng-khóan hō͘ sòaⁿ pa̍k-tiâu leh, -thang siūⁿ-beh pe tó-ūi tō pe tó-ūi , chit-khóan seng-o̍ah ū siáⁿ
520seng-o̍ah ū siáⁿ-mé hēng-hok ? Kóng chèng-keng -- ê, gún sui-bóng pe chhiūⁿ lí hiah kôan, m̄-koh sûi-sî ē-sái pe khì gún siūⁿ-beh khì
521tō beh hō͘ hái-tu lia̍h--tio̍h ê sî, i hiông-hiông thiàu--khí-lâi, -tiuⁿ-tî thiàu liáu siuⁿ-kè hn̄g, soah khò tī hōaⁿ-piⁿ, tī āu-piah
522sán-hiuⁿ, beh sí beh sí ê hái-tu, kóng : " Chit-má góa tō í-keng siáⁿ thang kiaⁿ-hiâⁿ--a, in-ūi góa khòaⁿ-tio̍h hit chiah chō-sêng chit
523 ê iûⁿ-á chia̍h tiāu, m̄-koh iûⁿ-á ū káu-á tih kóan-kò͘, hō͘ i -thang kè-chhiú, siūⁿ-kóng ài iōng tām-po̍h-á thâu-nó͘ chiah ū-hoat.
524kā káu-á kóaⁿ cháu, in tō ē-ēng--e hó-hó lâi chòe-tīn. Iûⁿ-á chheng-chhó phái-sim o͘-lok-tō͘ ê iá-lông ê iōng-sim, thiaⁿ-sìn i
525cheng-siⁿ-á bong-bong leh liáu-āu kong : " Sī hô͘-lî iah-sī lông, góa kài chheng-chhó, m̄-koh pah-bīn bōe-sái hō͘ chit-chiah cheng-siⁿ-á
526ū chi̍t-ê o͘-bá-sáng kā gín-á heh kóng : " Mài koh háu--a, á-nā- nia-mi góa kā lí tàn chhut-khì gōa-kháu chhī iá-lông ! " Lông lia̍h
527Chit-ê kò͘-sū sī tih kóng hia ê giân-hêng it-tì ê lâng.
528 khah ū-la̍t, khah ū tòng-thâu koh khah léng-chēng, in nn̄g-ê lóng beh jīm-su. Chhiūⁿ-bo̍k thí-chhiò koaⁿ-bang bô-la̍t, bô-lūn hong tùi
529chēng, in nn̄g-ê lóng bô beh jīm-su. Chhiūⁿ-bo̍k thí-chhiò koaⁿ-bang -la̍t, bô-lūn hong tùi tó-ūi chhe--kè-lâi, lóng chiâⁿ khin-sang tō
530nn̄g-ê lóng bô beh jīm-su. Chhiūⁿ-bo̍k thí-chhiò koaⁿ-bang bô-la̍t, -lūn hong tùi tó-ūi chhe--kè-lâi, lóng chiâⁿ khin-sang tō kā chhe
531chiâⁿ khin-sang tō kā chhe tó--khì, chit-ê sî-chūn koaⁿ-bang pêng kā ìn-siaⁿ. Kè bô gōa-kú, chi̍t-chūn tōa-hong chhe--lâi, koaⁿ-bang
532kā chhe tó--khì, chit-ê sî-chūn koaⁿ-bang pêng bô kā ìn-siaⁿ. Kè gōa-kú, chi̍t-chūn tōa-hong chhe--lâi, koaⁿ-bang sūn hong-sè àⁿ--lo̍h
533Bo̍k-iûⁿ-lâng tī chhiū-nâ lāi pàng gû, sòe-jī soah hō͘ chi̍t-chiah gû-á-kiáⁿ cháu bô--khì, i tī nâ-lāi
534-nâ lāi pàng gû, bô sòe-jī soah hō͘ chi̍t-chiah gû-á-kiáⁿ cháu --khì, i tī nâ-lāi sì-kòe chhē, m̄-koh lóng chhē bô, i tō hoat-gōan
535á-kiáⁿ cháu bô--khì, i tī nâ-lāi sì-kòe chhē, m̄-koh lóng chhē , i tō hoat-gōan, siat-sú ē-tàng chhē tio̍h thau khan gû-á-kiáⁿ ê
536chha̍t-á-pó͘, i tō beh kèng-hōng chhiū-nâ-kong chi̍t-chiah iûⁿ-á. Kè gōa-kú, i peh khí chi̍t-ê soaⁿ-lūn-á-tèng, hiông-hiông khòaⁿ-tio̍h
537kha-chhng : " Chit-châng chhiū-á bōe-tàng kiat ké-chí, si̍t-chāi sī -lō͘-ēng ! " Chit-ê sî-chūn, chhiū-á kā ìn kóng : " Lín chiâ
538ēng ! " Chit-ê sî-chūn, chhiū-á kā ìn kóng : " Lín chiâ ê lâng siá-sì, lín chit-má tng tih hióng-siū góa ê un-chêng, soah kóng
539-sì, lín chit-má tng tih hióng-siū góa ê un-chêng, soah kóng góa -lō͘-ēng ! "
540chai kiàn-siàu, pa̍t-lâng kā lí tàu chō͘-chān, lí koh khòaⁿ lâng ba̍k-tè.
541Che sī tih kóng, hó-hó-á khó-lū tō chhìn-chhái tah-èng pa̍t-lâng ê tiâu-kiāⁿ,
542á khó-lū tō chhìn-chhái tah-èng pa̍t-lâng ê tiâu-kiāⁿ, óng-óng -hoat-tō͘ ta̍t kàu ka-kī ê bo̍k-tek, tian-tò ē sit-khì khah chōe.
543 mā kóng hó i-io̍h-hùi. I-seng chai-iáⁿ o͘-bá-sáng ba̍k-chiu khòaⁿ , ta̍k pái lâi kā kô͘ io̍h-á, lóng ē thàn i ba̍k-chiu kheh-kheh ê
544beh kā o͘-bá-sáng thó i-io̍h-hùi, m̄-koh chit-ê sî-chūn o͘-bá-sáng beh chiàu gôan-tóe ê iok-sok hù chîⁿ, i-seng tō khì kò koaⁿ.
545chiâⁿ góa koh khòaⁿ ē tio̍h gún tau ê ke-hé, chit-má soah lóng khòaⁿ a. "
546kóng, ia̍h beh chia̍h ia̍h beh lia̍h, siáu-tham ê lâng, chóng--sī ē tī -ì-tiong chiong chōe-chèng lâu--lo̍h-lâi.
547Ū chi̍t-pái, chi̍t-tīn thò͘-á chòe-hé, in-ūi kám-kah ka-kī chiok -táⁿ, hō͘-siong tī hiâ òan-thàn kóng in put-sî lóng o̍ah tī hûi-
548pān-sè, tō kā kî-tha ê thò͘-á kóng : " Tòng--leh tòng--leh, lán su-iàu khì chhē sí a, lín khòaⁿ, chiâ koh ū pí lán khah bô-táⁿ
549lán bô su-iàu khì chhē sí a, lín khòaⁿ, chiâ koh ū pí lán khah -táⁿ ê tōng-bu̍t."
550o kap o͘ hun
551Tone 1 tone 5 hun, in-ùi lóng piàn-cho te 7 tiau
552 hun Sàng-khùi
553Eng-gi siuⁿ hó
554Tone 4 tone 8 -hun
555hūn sī ko͘-li̍p ê chhò-ngō͘, in kan-taⁿ chhut-hiān 1 piàn, chiah-ê tiông-ho̍k--ê, chiū-sī ko͘-li̍p--ê, in bô hián-sī ì-gī (significance).
556chhut-hiān 1 piàn, chiah-ê bô tiông-ho̍k--ê, chiū-sī ko͘-li̍p--ê, in hián-sī ì-gī (significance). Kî-tiong sīm-chí ū--ê sī kò-jîn
557tī Eng-gí lāi-té chin phó͘-phiàn ê palatalization ê hiān-siōng mā tī kî-thaⁿ ê ha̍k-seng lāi-té khòaⁿ--tio̍h.
558Lēng-gōa ū tiông-ho̍k--ê, te̍k-pia̍t sī kāng ê lâng hōan ê chho-ngô͘ tiông-ho̍k jú kôan chiū jú ū ì-gī
559 Pe̍h-ōe-jī ê chhò-ngō͘ tian-tò sī siōng chē--ê, sīm-chí lóng piau tiāu-hō. Piáu-sī i tùi tiāu-hō bô pá-ak. Tiong-kip-pan sī
560 chē--ê, sīm-chí lóng bô piau tiāu-hō. Piáu-sī i tùi tiāu-hō pá-ak. Tiong-kip-pan sī chhái-iōng Hàn-lô ê khò-pún (i.e. Tāi-ha̍k
561-iōng Hàn-lô ê khò-pún (i.e. Tāi-ha̍k Tâi-gí Bûn-sóan). In-ūi chôan-lô ê kàu-ha̍k tì-sú ha̍k-seng tùi Lô-má-jī bô pá-ak, chit
562sóan). In-ūi bô chôan-lô ê kàu-ha̍k tì-sú ha̍k-seng tùi Lô-má-jī pá-ak, chit-ê hiān-siōng tī kî-thaⁿ Tiong-kip-pan ê tông-o̍h lāi-
563sui-jiân sī tē 4 kôan ê chhò-ngō͘, put-kò che sī piau-kì hong-sek -kâng só͘ ín-khì, sī siū Hôa-gí Hàn-gí pheng-im piau-kì ê éng-
564 in-ūi Tâi-gí ê /b/ chham Eng-gí ê /b/ accoustic ê voice onset time ôan-chôan it-tì, só͘-í Tâi-gí voiced /b/ tian-tò kap Eng-gí ê voiceless
565constract) ê Eng-gí-lâng lâi kóng sī hui-siông khùn-lân--ê, in-ūi in aspiration chit-ê feature. Chin chē ha̍k-seng tī ha̍k-kî tiong lâi
566tī Eng-gí lāi-té pēng m̄-sī phonemic, iā chiū-sī in ê náu pēng chit-ê im. Náu lāi-té bô ê im chiū-sī hiⁿ-khang chin oh thiaⁿ ū
567sī phonemic, iā chiū-sī in ê náu pēng bô chit-ê im. Náu lāi-té ê im chiū-sī hiⁿ-khang chin oh thiaⁿ ū ê im. Só͘-í tī chòe-āu tàu
568khang chin oh thiaⁿ ū ê im. Só͘-í tī chòe-āu tàu-té ū glottal stop--, tùi Eng-gí sī bó-gí ê lâng lâi kóng khak-si̍t khùn-lân hun-piàn.
569chi̍t- khóan ê chú-iàu gôan-im (major vowels). Eng-gí lāi-té chiū nazal vowels, sui-jiân in ū nazalized vowels (phīⁿ-hòa bó-im), in-ūi
570 o kap e lóng ū phīⁿ-hòa), put-kò in m̄-sī gôan-im m̄-sī phonemic, tī náu lāi-té, só͘-í Tâi-gí ê nasal vowels tùi in lâi kóng chin
571tiāu. Chit-ê chhò-ngō͘ gôan-pún siūⁿ kóng ē siōng kôan, kiat-kó hiah giâm-tiōng, kan-taⁿ 8 ê niâ. Piàn-tiāu sī chin pháiⁿ ha̍k-si̍p
572Type 4 sī piau ha̍p-im, sǹg chhò-ngō͘.
573Type 6 o kap o͘ hun, chí-sī piau-kì mâ-hôan bē-hiáu piau iōng án-ne chhú-lí. Bô
574bô hun, chí-sī piau-kì mâ-hôan bē-hiáu piau iōng án-ne chhú-lí. -sǹg chhò-ngō͘.
575khóan, kan-taⁿ ū 1 ê lâng hōan 1 piàn final [t] ê chhò-ngō͘, lóng lâng final [p] ū būn-tê. Che pí Tâi-ôan-lâng o̍h Lô-má-jī ê chêng
576thâu-thiàⁿ, sui-jiân ē-hiáu kóng, tān-sī o̍h Lô-má-jī ê sî chiū siáⁿ ē-hiáu hun. Tian-tò bô aspiration feature ê Eng-gí lâng bô
577kóng, tān-sī o̍h Lô-má-jī ê sî chiū bô siáⁿ ē-hiáu hun. Tian-tò aspiration feature ê Eng-gí lâng bô hōan chin chē chit-ê chhò-ngō͘
578 bô siáⁿ ē-hiáu hun. Tian-tò bô aspiration feature ê Eng-gí lâng hōan chin chē chit-ê chhò-ngō͘, kan-taⁿ ū 2 ê m̄-tio̍h niâ.
579Tāi-bêng-sû Tâi-gí ū hun exclusive kap inclusive, Eng-gí , só͘-í èng-kai kóng "góan"--ê, i kóng "lán". I kóng "Lán chí-ū
580Gí-hoat siōng pēng chhōe tio̍h siáⁿ-mih giâm-tiōng ê chhò-ngō͘. Kan-taⁿ Ha̍k-seng C ū
581Nā-sī thâu-chêng ū chhut-hiān ê chhò-ngō͘ hêng-thài (type) chiū koh soat-bêng.
582POJ siá sû ê bûn-chiong hām Hàn-jī -kâng, Hàn-jī sī chi̍t jī chi̍t jī liân-sòa, sû-lūi piáu-ta̍t bô
583bô-kâng, Hàn-jī sī chi̍t jī chi̍t jī liân-sòa, sû-lūi piáu-ta̍t bêng-khak. POJ ê jī-bó bûn-jī iōng sû-lūi bêng-khak ê koan-tiám
584 tiōng-iàu ê bûn-jī bûn-bêng. Kòe-khì kàu taⁿ, POJ siá sû chin it-tì, pún-bûn iōng 5 chióng kui-hōan lâi thàm-thó, iōng bûn-jī
585 ê bûn-bêng-hòa, che sī í-óng Hàn-jī kap Hàn-Lô ê su-siá só͘ -hoat-tō͘ hun-piān--ê. Giâm-keh hun-piān sû-lūi sī Tâi-gí-bûn cheng
586bêng chìn-pō͘ ê i-kù. Tâi-gí ê sû-tián chin chē, POJ ê sû-tián chē, tān-sī POJ bûn-sû ê siá-hoat iā í-keng ū chi̍t ê khóan, siá
587 ū siu--ê, tāi-chiòng iú-só͘-kin-kù, khah bē ū cheng-gī; nā-sī siu ê bûn-sû, chok-chiá ài siông-sè chù-bêng lâi-gôan: ū siáⁿ
588-chun chit-ê sû, sī góa kò-jîn bó-gí bat thiaⁿ--kòe-ê, sû-tián siu, hām gōng-ngiah kāng ì-sù, khah giâm-tiōng. Chit-khóan bûn-sû
5892-3-2. piàn-tiāu ê siaⁿ-tiāu-kûn:
590"I àn thiⁿ-kng khí-lâi chiū sim-būn i khì chò-peng ê kiáⁿ-jî." piàn-tiāu ê siaⁿ-tiāu chāi Tâi-gí lāi-té chin chió-sò͘, pit-su
591-té chin chió-sò͘, pit-su te̍k-pia̍t kì. Thiⁿ-kng, sim-būn, chiū-sī piàn-tiāu; lēng-gōa tē-tāng, .... , iā-sī. It-poaⁿ kóng--khí-lâi
592Tī gí-khì-sèng ê kù-hoat, bóe-siaⁿ chin tiōng-iàu, tōa-pō͘-hūn -hoat-tō͘ kan-taⁿ iōng khin-siaⁿ piáu-ta̍t--ê, pit-su í kui-tōaⁿ ê bûn
593Ì-gī hām khin-siaⁿ bô-kâng--ê, chāi Tâi-gí lāi-té sò͘-liōng bô chē, su-
594Ì-gī hām bô khin-siaⁿ -kâng--ê, chāi Tâi-gí lāi-té sò͘-liōng bô chē, su-iàu te̍k-pia̍t
595-gī hām bô khin-siaⁿ bô-kâng--ê, chāi Tâi-gí lāi-té sò͘-liōng chē, su-iàu te̍k-pia̍t kì-ek, kiò-chò: te̍k-sû khin-siaⁿ, chhin-chhiūⁿ:
596"Góa kiaⁿ-sí.": Góa táⁿ ê ì-sù; "kiaⁿ-lâng" sī lah-sap, lâ-sâm ê ì-sù.
597Bē kái-piàn ì-sù, kan-taⁿ ē gí-khì-siōng ê -kâng, iā chin sî-siông phiau chhut-lâi khin-siaⁿ. Kî-si̍t, chit-khóan
5982-4. Ū ha̍h kì-ek bô͘-hêng ê jī-kéng--?
599Iōng POJ siá ê sû lóng-sī ē-tàng kì-ek--ê; ū ha̍h, ha̍h, ài í sī-m̄-sī ū to̍k-li̍p ê sû-lūi chò kin-kù; chí-iàu sī
600"Iâ-so͘ i-hó ta̍k iūⁿ ê chèng-thâu", i-hó m̄-sī to̍k-li̍p ê sû, sī ha̍h kì-ek bô͘-hêng ê bûn-jī khài-liām. POJ bûn-sû ê hoat-tián
601"Lâng sī pah-pah-khóan, lí thiaⁿ lâng kóng kòe, 'Hái-piⁿ iú tio̍k-siù-chi-hu' mah?" (chù: 11)
602kóng ē thong, chiū pó-chhî gôan-lâi ê jī-hêng; nā-sī bûn-giân-im ha̍h ōe-gí--ê, "ōa-siâ-thiam-chiok", ē-sái piàn-hòa chò sin ê Tâi
603 chit-khóan kui-hōan ē chin chē, iā ta̍p-ta̍p-tih-tih, ū--ê ē chin -liâu, put-kò tùi bûn-jī-hòa ê kiàn-li̍p iā-sī ē ū pang-bâng--
604sû chiū-sī chi̍t kù ê khai-sí, phiau-tiám hû-hō iā ài bêng-pe̍k. -lūn kù ê tn̂g-té lóng-sī iú-só͘ kin-kù--ê.
605POJ siá ê sû, hong-im-chha ê khùn-jiáu chin tōa. -kāng hong-im ê lâng, bô si̍p-kòan jīn-jī, bô si̍p-kòan bat POJ--ê
606ê sû, hong-im-chha ê khùn-jiáu chin tōa. Bô-kāng hong-im ê lâng, si̍p-kòan jīn-jī, bô si̍p-kòan bat POJ--ê, khò tha̍k-im lâi liáu-
607khùn-jiáu chin tōa. Bô-kāng hong-im ê lâng, bô si̍p-kòan jīn-jī, si̍p-kòan bat POJ--ê, khò tha̍k-im lâi liáu-kái ì-sù--ê, lóng ē
608-hā (chù: 12). Kòe-khì POJ ê bûn-chiong ê liōng í-keng chin chē, in-ūi hong-im-chha gō͘-kái sû ê ì-sù. Iōng POJ siá sû ê lâng ē
609 siá ê gōa-lâi bûn-sû iáu chin iú-hān, sûi lâng siá sûi lâng -kâng, āu-ji̍t-á chiah koh gián-kiù. Eng-gí ê "Hitler" ê POJ, ū lâng
610sio̍k-sêng ê kui-hōan sī siōng tiōng-iàu--ê; khiok-sī mā bē-sái ha̍h bûn-sû ê lí-lūn ki-chhó͘.
611hiòng, beh tī su-bīn bûn-chiong piáu-ta̍t siaⁿ-ì, chū-jiân ū khah -hoat-tō͘. Tâi-ôan-lâng kóng: "Kóng-ōe tio̍h-ài thiaⁿ bóe-siaⁿ." Chi̍t
612Chi̍t ê sû ê bóe-im, chi̍t kù ōe ê bóe-siaⁿ, ē éng-hióng chin tōa -kâng ê hâm-ì, iā-sī chin iàu-kín--ê.
613Chū kó͘ í lâi, iōng POJ siá sû ê kui-hōan, sui-jiân ū chin giâm-bi̍t ê lí-lūn, tāi-iok sī sûi lâng siá sûi lâng hó;
614bi̍t ê lí-lūn, tāi-iok sī sûi lâng siá sûi lâng hó; khiok-sī iā sán-seng chin tōa ê cheng-gī lâi gō͘-kái. Put-kò, che sī in-ūi kòe
615-hong ê bûn-jī? Jīm-hô hoat-lu̍t--ê, iû-kî sī khioh-sòe--ê, nā POJ ê pan-pò͘, Tâi-ôan-lâng m̄-chai thang kau. Chit-khóan ê thài-tō͘
616"sin-bûn"; gas ū siá-chò "gah-suh", iā siá "óa-su"; hand-driver ê sû siu.
617tián (Amoy-English Dictionary) só͘ siu ê POJ sû-tián ū siu "iá-jîn", siu "iá-jîn-hiàn-pho̍k"; chin chē Tâi-gí kóng ē liàn-tńg ê sû-
618iah sī HOTSYS(r)-HAKSYS(r), chóng--sī chiah-ê pian-bé hē-thóng lóng kàu phó͘-phiàn, bē-tàng chiâⁿ-chò phiau-chún.
619-chún, khoat-tiám tō sī bo̍k-chiân chi-ôan Unicode ê nńg-thé iáu kàu chē. M̄-koh āu-piah chit-ê būn-tê ē tòe sî-kan kòe-khì bān
620POJ hû-hō. M̄-koh kap Eng-bûn jī-bó sio-kâng ê pō͘-hūn, pún-bûn beh thó-lūn. Kî-tiong Hō-ló-ōe ê pō͘-hūn eng-kai sǹg chin ôan-chéng
621chéng, m̄-koh Hak-kâ-fa kap Gôan-chū-bîn-gí ê pō͘-hūn khó-lêng iáu ôan-chéng.
622ASCII sio-kâng, it-poaⁿ ê tiān-náu hē-thóng lóng ū chi-ôan, pún-bûn beh koh thó-lūn chit pō͘-hūn lāi-té ê POJ.
623Lēng-gōa ū chi̍t-kóa hû-hō tī La-teng-jī lāi-té, khǹg tī pa̍t-ūi, chhiūⁿ "N" tō sī khǹg tī
624Nā Unicode ti̍t-chiap chi-ôan ê POJ, ē-tàng ēng 2 ê sīm-chì koh khah chē ê
625M̄-koh iáu sī ū chi̍t-kóa hû-hō hiān-iú ê Unicode hoat-tō͘ piau-sī--ê. He tio̍h su-iàu khì sin-chheng ka-ji̍p Unicode chiah
626Pió 3. Unicode iáu hoat-tō͘ piáu-sī ê hû-hō
627Tī tē 1 pō͘-hūn ū kóng--tio̍h, Unicode tùi POJ ū -kâng ê chi-ôan thêng-tō͘, nā sī ū ti̍t-chiap chi-ôan--ê, tō ē-
628ti̍t-chiap chi-ôan--ê, tō ē-tàng ēng 1 ê Unicode lâi piáu-sī; nā ti̍t-chiap chi-ôan--ê tio̍h-ài ēng 2 ê iah sī 3 ê Unicode lâi piáu
629Ùi chit ê pió ta̍k-ê ē-tàng khòaⁿ--tio̍h, ū-ê POJ jī-bó iáu sek-tong ê Unicode lâi piáu-sī, ū-ê ū 1 chióng, 2 chióng, sīm-chì
630chhut-lâi chiah ē-sái--tit. Pió 4 lāi-té lia̍t--chhut-lâi ê pian-bé hoat-tō͘ piau-sī chit chióng koan-hē, khó-lêng koh ài siu-kái.
6312. Word 97 tō khai-sí ū chi-ôan Unicode, m̄-koh siáⁿ ôan-chéng. Kàu Word 2000/XP tō ū ôan-chéng ê chi-ôan.
632jú lâi jú chē). M̄-koh hiān-chú-sî tōa pō͘-hūn ê nńg-thé iáu chi-ôan Unicode.
633hû-hō su-iàu ēng cho͘-ha̍p ê hong-sek lâi piáu-sī. Ū ê nńg-thé chi-ôan cho͘-ha̍p ê Unicode, án-ni tùi POJ ê chi-ôan tō tòe leh bô
634bô chi-ôan cho͘-ha̍p ê Unicode, án-ni tùi POJ ê chi-ôan tō tòe leh ôan-chéng. Kái-koat ê hong-sek ū 2 chióng: (1) sin-chhéng só͘-ū ê
635giân (multilingual), he tō sī in pún-chiâⁿ ài chò ê tāi-chì, pēng cheng-ka in lēng-gōa ê hū-tam.
636tōng siōng tiōng-iàu. Chit-má siōng kóaⁿ-kín--ê tō sī ài kā iáu tī Unicode lāi-té ê hû-hō kín khì sin-chhéng. Che sī 1 hāng tōa
637 hām Tâi-ôan sio siâng, bat hō͘ chiu-piⁿ tōa-kok thóng-tī. In chin kan-tan cheng-chhú to̍k-li̍p, chhòng-chō kap hoat-tián ka-kī ê gí-bûn.
638Balt 3 kok kap Tâi-ôan tiong-kan ê kū-lî chin hn̄g, bûn-hòa-khôan mā -kāng. Put-kò, le̍k-sú siōng lóng ū siū-kòe gōa-lâi chèng-kôan
6393 kok ê gí-giân lóng kâng. Estonia-gí sio̍k Uralic gí-hē Finn-Ugric Finn-Balt gí-cho̍k, kap
640siōng Latvia kap Lithuania khah kīn, Estonia kap kî-thaⁿ 2-kok ôan-chôan -kāng. M̄-koh le̍k-sú siōng kap chong-kàu siōng, Estonia kap Latvia khah
641 chong-kàu siōng, Estonia kap Latvia khah chiap-kīn, Lithuania tian-tò -kāng 3.
642lóng hut-lio̍k bîn-chiòng ê gí-giân hun-pō͘ (bîn-chiòng pún-sin mā siáⁿ Nation=Bîn-cho̍k ì-sek), sī kan-taⁿ thóng-tī-chiá sio-thâi iâⁿ
643le̍k-sú, ū chi̍t-kóa chhut-ji̍p, put-kò tī chia soat-bêng ê sî-chūn, -ài thê-khí kóng sió-khóa ê chhut-ji̍p.
644chhim-ji̍p khì kū-Livonia tē-hng, put-kò Tek-kok-lâng ê chi-phòe lóng tín-tāng.
64500 tang ê Lō͘-se-a thóng-tī, mā ū-hoat-tō͘ pó-chhî "kap Lō͘-se-a -kāng, pí Lō͘-se-a ê kî-thaⁿ tē-hng koh-khah chìn-pō͘" ê só͘-chāi.
646Put-kò Lithuania lông-bîn ê chêng-hêng -kāng. Lithuania 1795 nî hō͘ Lō͘-se-a khip-siu-khì, 1861 nî Lō͘-se-a
647lông-lô͘ kái-hòng, m̄-koh Lithuania ê lông-lô͘ kap Estonia kap Latvia -kāng, ē-tàng iōng chin kē ê kè-siàu siu-bóe lông-tē, chiâⁿ-chò
648lông-tē, chiâⁿ-chò chū-êng lông-bîn. Lithuania kap Estonia / Latvia -kāng ê pōe-kéng tio̍h-sī tī Estonia/Latvia ê Tek-kok-lâng tē-chú
649 mā tùi Balt bîn-cho̍k chú-gī, nā-sī tī bûn-hòa chân-chhù, koh khan-sia̍p-tio̍h chèng-tī ê hōan-ûi lāi-té, ke-kiám tio̍h iông-la̍p
650kàu Tē 1 chhù Sè-kài Tāi-chiàn tiong-kî ûi-chí, Balt bîn-chiòng teh tui-kiû "to̍k-li̍p kiàn-kok", tian-tò Balt bîn-chiòng in-ūi tùi
651téng, khó-kiàn hit-tang-chūn Balt bîn-cho̍k kok-ka jīn-tông iáu-koh chheng-chhó. M̄-koh, in-ūi kiàn-kok-phài ê piáu-hiān sió-khóa chiàm
652sú hô-pêng tiâu-iok, tit-tio̍h to̍k-li̍p. Kok-chè siā-hōe tong-chho͘ -ài sêng-jīm hiah-nī jio̍k-sè ê 3 sió-kok, siūⁿ-beh kè-sio̍k tong-
653tang tiong-kan chèng-hú ōaⁿ 19 pái téng-téng, liáu-āu lóng-chóng -hoat-tō͘ î-chhî bîn-chú chè-tō͘, pìⁿ-chò ui-kôan thé-chè 16.
654Put-kò, ū lâng chí-chhut kóng, 3 kok ê ui-kôan to̍k-chhâi mā ôan-chôan táⁿ-ap hóan-tùi jîn-sū, lēng-gōa ū hóan-tùi Nazi, koh
655sit-pāi chú-gī-chiá, koh sī lóng sī chóng-thóng to̍k-chhâi-chè, lâng m̄-káⁿ hóan-khòng chóng-thóng ê koat-chhek, tō-tì Balt 3 kok
656lâng m̄-káⁿ hóan-khòng chóng-thóng ê koat-chhek, tō-tì Balt 3 kok, tí-khòng tiong-kan tâng-chê tâu-hâng, pìⁿ-chò So͘-liân ê 1 pō͘-
657nî ū gī-bū khì o̍h Lō͘-se-a-gí, m̄-koh Lō͘-se-a-lâng tōa-pō͘-hun -su-iàu o̍h mā bē-hiau chāi-tē bîn-cho̍k gí-giân. Chit-khóan put-pêng
658hoat-hiān-liáu chng-kha lông-bîn ê gí-giân kap Poland-gí ôan-chôan -kāng, chiām-chiām sán-seng--chhut-lâi "Lithuania-lâng kap Poland-lâng
659 chiām-chiām sán-seng--chhut-lâi "Lithuania-lâng kap Poland-lâng sī -kāng ê" chit-khoan kok-cho̍k ì-sek. Sán-seng chit-khoan ì-sek ti̍t-chiap
660I ê su-sióng sī kóng, "kài-kip jú kē, jū kàu-iok, koh tòa-tī jú phian-phiah ê lâng, tio̍h-sī jú sûn-chhùi
661-sióng m̄-nā hō͘ Balt tì-sek hun-chú hoan-gêng niâ, siōng-chhiáⁿ, , tian-tò khip-ín seⁿ koh tòa tī Balt ê Tek-kok-lâng chū-iû-phài tì
66251%. Latvia-lâng siá-chok ê pí-lē jú chē, Latvia-lâng chok-ka chin kheh-khì chú-tiuⁿ, Latvia-lâng ê siá-chok pí Tek-kok-tóe Balt-lâng
663Latvia-gí) tiong-kan lâi-lâi-khì-khì, m̄-koh kàu 1870 nî-tāi, iáu-koh hoat-tō͘ kiàn-li̍p chin chheng-chhó ê bîn-cho̍k bûn-hòa kéng-kài
664-chiàⁿ ê bîn-cho̍k", m̄-koh hit-chūn ê Latvia-lâng pún-sin iáu-koh chin chheng-chhó ê bîn-cho̍k jīn-tông/ì-sek 47.
665Lithuania Minor, Tek-kok tông-hòa (Germanization) chèng-chhek ê sok-tō͘ hiah kín, sī in-ūi Tek-kok-lâng bo̍k-su kek-le̍k tí-khòng Tek-kok tông
666 chiuⁿ mā chí-chhut, hit-chūn Balt ê ki-chân bîn-chiòng kàu-iok to -kàu, in ê ì-sek bô chheng-chhó. Tian-tò Baltic German in-ūi hiáng-
667hit-chūn Balt ê ki-chân bîn-chiòng kàu-iok to bô-kàu, in ê ì-sek chheng-chhó. Tian-tò Baltic German in-ūi hiáng-siū chi-phòe-chiá ê
668lâi, chiàⁿ-bīn chin chē. Tùi chit-má ê Balt lâi kóng Tek-kok lóng siáⁿ-mi̍h ui-hia̍p, tian-tò sī hôai-liām ê tùi-siōng. So͘-liân thóng
669chi̍p tong-tē ê bûn-hòa-sú khò-pún. Chin khó-sioh tī Estonia chhōe iú-koan 18-19 sè-kí ê bûin-hòa-sú khò-pún, só͘-í tī chia thê-
670hoat, "kok-che̍k", "léng-thó͘" ê koan-liām siong-tong ài-mūi bô͘-ô͘, -bêng. Hiong-káng ê bêng-chheⁿ kám sī pún-kok ê gē-lâng ? Hôa-kiâu
671 jīn-tông Tâi-ôan chit-tè thó͘-tē ê lâng ē-tàng chiâⁿ-chò "tong
672(put-kóan lí tùi chôan-kiû-hòa chhái-chhú hóan-tùi ê li̍p-tiûⁿ ah ), kám ū siáⁿ-mi̍h tō-lí lâi pâi-thek "gōa-kok", "gōa-kok"-jī", "
673lêng chi̍t-tiám-á thoat-sòaⁿ pún-lūn-bûn ê chú-tê, só͘-í chit-pái -ài siông-sè khì thó-lūn "kok-che̍k", "kok-ka jīn-tông" siong-koan
674-kai sī "A" lah. In-ūi Tâi-ôan chū-bîn ê kok-ka jīn-tông iáu-koh chheng-chhó, koh ū chiok chē hun-kî. Chit-khoan ê chêng-hêng kap Balt
6751 Estonia-lâng thiaⁿ-ū Finland-gí, m̄-koh Finland-lâng thiaⁿ khah Estonia-gí.2-ê gí-giân ū-chha-pia̍t, m̄-koh Estonia-lâng ùi So͘-liân
676 gí-giân ū-chha-pia̍t, m̄-koh Estonia-lâng ùi So͘-liân sî-tāi khah -ài khòaⁿ So͘-liân-sek bô-liâu ee chāi-te chiat-bo̍k, si̍p-kòan khì
677koh Estonia-lâng ùi So͘-liân sî-tāi khah bô-ài khòaⁿ So͘-liân-sek -liâu ee chāi-te chiat-bo̍k, si̍p-kòan khì khòaⁿ Finland ê tiān-sī
678 tiān-sī chiat-bo̍k, só͘-í thiaⁿ-ū Finland-gí.Tian-tò Finland-lâng teh khòaⁿ, mā bô su-iàu khòaⁿ Estonia ê tiān-sī.
679bo̍k, só͘-í thiaⁿ-ū Finland-gí.Tian-tò Finland-lâng bô teh khòaⁿ, mā su-iàu khòaⁿ Estonia ê tiān-sī.
68017 Shima:175; Góa mā hó͘-jīm chiàⁿ-bīn ê só͘-chāi, m̄-koh bô-lūn án-chóaⁿ, Balt 3 kok
68117 Shima:175; Góa mā bô hó͘-jīm chiàⁿ-bīn ê só͘-chāi, m̄-koh -lūn án-chóaⁿ, Balt 3 kok Tē 2 chhù Sè-kài Tāi-chiàn í-chêng ê
682seng koh-khah chē; mā-sī hō͘ So͘-liân thóng-tī ê kiat-kó keng-chè hoat-tián, 1990 nî ê kok-bîn só͘-tit sī Finland ê 7 hun chi 1. Finland
683hiah-nī nńg ê gôan-in koh ē-tàng chí-chhut 3 kok ha̍p-chok ê ki-chè , bô hoat-tō͘ kiōng-tông lâi tùi-hú tōa-kok. Balt 3 kok tú-á to̍k
684nī nńg ê gôan-in koh ē-tàng chí-chhut 3 kok ha̍p-chok ê ki-chè bô, hoat-tō͘ kiōng-tông lâi tùi-hú tōa-kok. Balt 3 kok tú-á to̍k-li̍p
685sui-bóng siū-kòe Nazi ê thóng-tī, m̄-koh chiàn-āu pó-chhî kok-ka, hō͘ So͘-liân ti̍t-chiap thóng-tī.
686chit-ê pán-pún sī khì chhōe "siōng phian-phiah ê hî-chhoan, lóng siū-kòe kàu-iok ê thó-hái-lâng ê kháu-gí", in-ūi hit-kóa lâng
687-iok ê thó-hái-lâng ê kháu-gí", in-ūi hit-kóa lâng ê kháu-gî " hō͘ Denmark ù-jiám-kòe, pó-liû sûn-chhùi ê bîn-cho̍k ê khì-bī".
688lo̍k-ngó͘. In-ūi tī Tek-kok kàu-hōe ê éng-hióng-la̍t chiok kiông, khì-chong-kàu-hòa, pó-liû-tio̍h hong-kiàn siā-hōe, keng-chè kiat-
689 siā-hōe ūn-tōng)" mā chin o̍ah-tāng, só͘-í Plessner ê kóng-hoat it-tēng sī sek-tòng ê.
690lâng chò-tīn khí. Lō͘-se-a lâng khí ê lóng-sī kî-kî-kòai-kòai, siáⁿ-mi̍h lō͘-iōng ê mi̍h-kiāⁿ niâ!", chham-khó Sakai 1996.
691chūn só͘ tú--tio̍h ê siōng tiōng-iàu ê būn-tê sī kāng chi̍t-ê sû kāng hoat-im. Tī chit phiⁿ lūn-bûn ū chéng-lí góan sóan-tek phiau
692lâng kóng-ōe ê hoat-im, só͘-í the̍h lâi chún-sī kok hong-giân tiong siâng gí-im á-sī im-ūn ê piàn-thé (phonetically or phonologically
693giân ê sú-iōng-chiá kiōng-tông ê su-siá hêng-sek, m̄-koh i pēng pí kî-tha ê hong-giân khah ū piáu-ta̍t-sèng (expressive), khah ū lochek5
694gí-giân hun-hòa (linguistic differentiation) m̄-nā chō-sêng ko͘-thong lī-piān kap ko͘-thong sêng-pún cheng-ka, iā ū khó-lêng sán-seng phòa
695-thong sêng-pún cheng-ka, iā ū khó-lêng sán-seng phòa-li̍h: in-ūi kāng-khóan ê tē-khu kap siā-khu kian-chhî in ê gí-giân chha-īⁿ ē
696 hoat-tián--ê. Chi̍t chióng gí-bûn nā beh kè-sio̍k ū sè-miā-la̍t bia̍t-cho̍at tio̍h ài ē-sái èng-hù kho-ki sî-tāi ê su-iàu, tòe ē
697nî kiám chió. Chit-ê sî-kî m̄-nā Tâi-gí gí-bûn ê hiān-tāi-hòa tit-tio̍h pang-chan chu-ióng, sīm-chì ùi iu-sè-gí (dominant language)/kiōng
698koh siū-tio̍h tì-sek hūn-chú Hàn bîn-cho̍k ì-sek ê pâi-thiat, pēng chin phó͘-ki̍p.9
699ūn-tōng, tāi-chiòng thé-hōe tio̍h Lô-má-jī ē-sái kái-koat "ū im jī" ê su-siá lân-tê, chiah tit-tio̍h chìn-pō͘, chhòng-chok liong kap
700ê su-siá kui-hōan. TOJ kap kî-tha ê Tâi-gí pheng-im im-phiau siōng kāng-khóan ê só͘-chāi chiū-sī TOJ ū chiàⁿ-sû-hoat.
701ê būn-tê, iā tio̍h-sī teh su-siá TOJ ê sî-chūn, kāng chi̍t-ê sû kāng hoat-im, beh án-chóaⁿ siá. Góan kā chiah-ê bô kāng-khóan ê
702kāng chi̍t-ê sû bô kāng hoat-im, beh án-chóaⁿ siá. Góan kā chiah-ê kāng-khóan ê su-siá sek chheng-hō͘ chò TOJ pheng-siá piàn-thé.
703pháiⁿ chhiâu-chhek. PC kap HPC sek-ha̍p sú-iōng ê sî-ki tô͘-ha̍p iā kāng, sī chiàu ē-té án-ne:
704cheng, chhiūⁿ sû-tián ê khiuⁿ-kháu kap iu-sè-khiuⁿ tio̍h tiāⁿ-tiāⁿ kāng. Gôan-chek ê sūn-sū chiâⁿ tiōng-iàu. Kāng 1-ê gôan-chek lāi
705chhiūⁿ kāng chi̍t sû tī ta̍k pún sû-tián ê siá-hoat tiāⁿ-tiāⁿ mā kāng. Ē-té sī khu-pia̍t ê gôan-chek, chi̍t tiâu chi̍t tiâu thó-lūn.
706tián, mā sī chiâⁿ hó ê chham-khó chu-liāu, tī chia chiām-sî iáu ēng.
707"sūn-sòa", "sòa--lo̍h--khì", "I chi̍t khì, sòa/soah tńg--lâi."
708ū "g" kap "g"
70920. Siāng Hàn-jī siāng ì-sù ê gí-sû
7102002 nî 2 go̍eh kàu 2002 nî 6 go̍eh hit-ha̍k-kî, in-ūi siu-khò ê lâng kàu-gia̍h, sòa thêng-khui í-gōa, lóng-chóng kà 6 ha̍k-kî.
711 ê sî-kan m̄-sī pîⁿ-tháⁿ sūn-sū. Chho͘-chho͘ beh kà ê sî m̄-nā iōng "Lô-má-jī" chò khò ê miâ, chit-ê-khò koh keng-kòe 2 pái kái
712chhiáⁿ ū sio-sòa 2 ha̍k-kî hiám-hiám hō͘ ha̍k-hāu ê ko-chàn kā i hòe---khì.
713Āu-lâi, Iûⁿ lāu-su ê Tâi-gí-khò chìn-siu-pō͘ sím-cha-liáu ì-kiàn chún i khui. I ū kà 3 ha̍k-kî. Góa ê-khò thong-sek kàu-
714 "Tâi-ôan Bûn-ha̍k chok-phín Siāu-kài". In ê lí-iû sī, Tâi-gí bûn-jī, thài ē ū bûn-ha̍k. Ōaⁿ ōe lâi kóng, chiah-ê kàu-siū,
715 khó 1 pái chhì. Ha̍k-seng lóng ai-pē kiò-bú. Tē 3 ha̍k-kî khui--sêng, góa ka-kī kiám-thó chit-chióng kà-hoat khah giâm, kiám-chhái
716hō͘ gín-á ap-le̍k siūⁿ tōa. Hô-hòng beh koh kiam kò͘ bûn-ha̍k iā hoat-tō͘ choan-sim kà Lô-má-jī. Tú-á hó hit-sî Iûⁿ lāu-su bô
717 bô hoat-tō͘ choan-sim kà Lô-má-jī. Tú-á hó hit-sî Iûⁿ lāu-su koh tī iā-kan-pō͘ khui Tâi-gí-khò. Só͘-í góa têng-thâu the̍h-chhut
718khò-thêng--ê. Góa koh kā i kái chò "Tâi-gí kap Bûn-hòa", in chiū ì-kiàn. 2002 nî 9 go̍eh góa khai-sí kà chit-ê-khò. Siōng-khò chin
719chhéng, put-kò m̄-bián koh hō͘ thong-sek úi-ôan-hōe sím-cha.) Kòe 1 lé-pài, 2002 nî 11 go̍eh 14, góa tú-hó keng-kòe thong-sek tiong-sim
720thêng.(*2) Chiah-nih tiong-tōa ê tai-chì, thong-sek tiong-sim kèng-jiân khà tiān-ōe á-sī e-mail kā góa kóng, kan-ta chhìn-chhái tàn 1 tiuⁿ
721ha̍k-kî ê thong-sek úi-óan-hōe sím-cha thong--koe--ê, hit-tong-sî iā kui-tēng kiam-jīm lāu-su bē-sái sin-chhéng. Siaⁿ-chai i í-keng seng
722sin-bûn, Tâi-gí m̄-sī góa e choan-tióng. Góa mn̄g i ná ē chai góa choan-gia̍p lêng-le̍k thang kà? Hit-sî tāi-ha̍k teh kà Tâi-gí--ê,
723lâi kà Tâi-gí. Góa kóng, Tâi-gí, Eng-gí kap Hôa-gí sī 3 chióng kāng-khóan ê gí-giân, sī àn-chóaⁿ i jīn-tēng kan-ta hôa-gí lāu
724hôa-gí lāu-su chiah ū châi-tiāu kà Tâi-gí? Eng-gí lāu-su tio̍h ? I bô hôe-tap, sòa-lo̍h koh kóng bô su-iàu khui Tâi-gí-khò, nā
725 lāu-su chiah ū châi-tiāu kà Tâi-gí? Eng-gí lāu-su tio̍h bô? I hôe-tap, sòa-lo̍h koh kóng bô su-iàu khui Tâi-gí-khò, nā chhōe bô
726Tâi-gí? Eng-gí lāu-su tio̍h bô? I bô hôe-tap, sòa-lo̍h koh kóng su-iàu khui Tâi-gí-khò, nā chhōe bô kà kheh-ōe ê lāu-su, kheh-gí
727bô hôe-tap, sòa-lo̍h koh kóng bô su-iàu khui Tâi-gí-khò, nā chhōe kà kheh-ōe ê lāu-su, kheh-gí-khò beh àn-chóaⁿ? Hit-sî Gī-siú iáu
728 kheh-ōe ê lāu-su, kheh-gí-khò beh àn-chóaⁿ? Hit-sî Gī-siú iáu kheh-gí-khò, goa mn̄g i àn-ne pa̍t-chióng-khò tio̍h lóng bē-sái khui
729Góan kin-pún kiōng-sek. Jīm Siān-liông koh khǹg góa mài kà Tâi-gí, i beh lēng
730hō͘ góa kà Eng-gí á-sī sin-bûn chiah-ê "choan-ia̍p kho-ba̍k". Góa tah-èng i. Kóng-ōe ê tiong-kan, góa mā hoat-hiān, beh kā Tâi-gí-
731the̍h-tàn-sak, ôan-chôan sī Jīm Siān-liông kò-jîn ê ì-sù, kin-pún keng-kòe thong-sek kàu-io̍k úi-ôan-hōe khui-hōe pòe-su. Jî-chhiáⁿ
732Tāi-ha̍k tú sêng-li̍p chiū ji̍p-lâi kà ê "gôan-ló", Tâi-gí thiaⁿ-, koh khah bē-hiáu kóng.I bat kā lâng kóng, kiaⁿ góa khui Tâi-gí khò
733thè góa siá chhui-chiàn-phoe, chèng-bêng góa ê si̍t-le̍k. Té-té kúi-kang-lāi chhui in siá, si̍t-chāi chin sit-lé, iā chin kám-siā.
734siú ê ha̍k-seng hiah chōe, thong-se̍k-khò pún-chiâⁿ tio̍h khui-liáu kàu. Thài beh koh kā 1 ê hó-hó ê khò the̍h--khì? Si̍t-chāi bô
735bô kàu. Thài beh koh kā 1 ê hó-hó ê khò the̍h--khì? Si̍t-chāi kò͘-tio̍h ha̍k-seng ê kôan-ek.
736go̍eh 20 tiong-tàu, khui-hōe ê sî-kan kàu, ū 4 ê mā hông jīn-tēng "-kàu choan-gia̍p" ê kàu-su iā lâi chham-ka thong-sek úi ôan-hōe ê
737su iā lâi chham-ka thong-sek úi ôan-hōe ê hōe-gī. Lēng-gōa 1 ê chhut-se̍k. Jīm siān-liông ài in seng pò-kò, kiò góa chò ò͘-bóe.
738thiaⁿ in e khiuⁿ-kháu, ū 3 ê sī "góa-séng cho̍k-kûn", tāi-khài lóng chún-pī jōa chōe chū-liāu.
739chim-chiok khòaⁿ. In ká-ná chin hó͘ⁿ-kî. Jīm Siān-liông tāi-khài siūⁿ-tio̍h, góa kèng-jiân ū hiah-ê chu-le̍k kap chu-liāu. Góa kóng
740-liông tōa-siaⁿ kā góa chhiat-tn̄g, kóng i sī Eng-kok liû-ha̍k--ê, -iáⁿ ū chit-khóan tāi-chì. Góa bô chhap i, kè-sio̍k kóng. Liáu-
741kóng i sī Eng-kok liû-ha̍k--ê, bô-iáⁿ ū chit-khóan tāi-chì. Góa chhap i, kè-sio̍k kóng. Liáu-āu i koh kóng sî-kan kàu ah, kiò góa
742-gí-hē ê hē-chú-jīm Siōng Hūi-hong(尚惠芳) mn̄g chiok chōe, iā chin kheh-khì. I kóng, bat ū ha̍k-seng hóan-èng, siōng-khò iōng Tâi-gí
743khì. I kóng, bat ū ha̍k-seng hóan-èng, siōng-khò iōng Tâi-gí, in hoat-tō͘ chiap-siū, sûi koh kóng, i m̄ chai kám sī góa ê khò. Kòe
744Eng-gí lāu-su lóng iōng Eng-gí siōng-khò, put-kò ha̍k-seng nā thiaⁿ , góa ē lām Pak-kiaⁿ-ōe. Kì-jiân kà Eng-gí ài kóng Eng-gí, thang
745. Góa kóng nā sī tiān-sī-téng hit-chióng pò͘-tè-hì ê Tâi-gí hó, m̄ sī góa siūⁿ beh kà--ê. I thiaⁿ-liáu chiâⁿ bô hoaⁿ-hí, m̄
746 ê Tâi-gí bô hó, m̄ sī góa siūⁿ beh kà--ê. I thiaⁿ-liáu chiâⁿ hoaⁿ-hí, m̄-kú bô koh mn̄g. Mā ū 1 ê kóng "Tâi-gí kap Bûn-hòa"
747 m̄ sī góa siūⁿ beh kà--ê. I thiaⁿ-liáu chiâⁿ bô hoaⁿ-hí, m̄-kú koh mn̄g. Mā ū 1 ê kóng "Tâi-gí kap Bûn-hòa" chit-ê khò ê miâ
748Kòe 1 lé-pài, góa chiah chai 11 go̍eh 20 góa cháu liáu-āu, thong-sek úi
749liāu chún-pī-liáu siōng chiâu-chn̂g, kà Tâi-gí ê lêng-le̍k in iā ōe kóng. Chiam Bêng-ióng koh kā in kóng, Tâi-gí-khò nā tâu-phiò
750ta̍uh-ti̍h-ti̍h ê ki-chat, tio̍h sǹg chò bīn-chú hō͘ in, chiū in mā iàu-kín.
751thang khui, sī keng-kòe chōe-chōe phah-piàⁿ. Ha̍k-hāu-lāi ū lâng ài ti̍h Tâi-gí-khò. Hi-bāng in pó-sioh chit-ê ha̍k-si̍p ê ki-hoe.
752góa kho̍aⁿ-tio̍h thong-sek tiong-sim ê kong-bûn, lāi-té ū thê-khí, koh chiap-siū kiam-jīm kàu-su sin-chhéng "hui-choan-gia̍p ê kho-ba̍k"
753kàu-su sin-chhéng "hui-choan-gia̍p ê kho-ba̍k".(*5) Góa tio̍h ū 1 ê hó ê kám-kak, che ná-chún sī chiam-tùi góa teh siat-kè--ê. Lō͘
754hòa" thê-chhut āu-ha̍k-kî ê khui-khò sin-chhéng. Tán 1 lé-pài-gōa siau-sit. Góa khà tiān-ōe hō͘ thong-sek tiong-sim ê chō͘-lí, i sûi
755kóng beh chóan hō͘ Jīm Siān-liông thiaⁿ. Góa kóng, ū thong--kòe , lí ìn 1 jī tio̍h hó, ná tio̍h koh kiò i? M̄-kú chō͘-lí ká-ná
756khò-thêng. Góa ìn kóng, hó, lí ê ì-sù góa liáu-kái ah. Tio̍h koh ke kóng--loh--khì.
757-bóe khó-chhì, góa kiam 4 keng ha̍k-hāu ê khò, ná siōng-khò, ná -êng khó-chhì, sǹg sêng-chek ê khang-khoeh, í-keng bū-sà-sà. Bô
758bô-êng khó-chhì, sǹg sêng-chek ê khang-khoeh, í-keng bū-sà-sà. gî-gō͘ koh ài bú 1 thoaⁿ khòng-cheng. Put-kò góa kā Iûⁿ lāu-su
759chin chheng-chhó, i iōng-sim kè-kàu tio̍h sī beh kā Tâi-gí-khò hòe---lhi3. I í-keng chún-pī hó-sè teh tán góa, sīm-chì liân thong-sek
760khì li̍p-úi Lô Chì-bêng ko-hiông-chhī ê ho̍k-bū-chhù. I tng teh -êng, só͘-í i ê chō͘-lí chhōa góa chhōe hia ê ho̍k-bū-chhù chú
761hiaⁿ góa tī. Tiān-ōe khòa--lo̍h, i ê bīn-sek tio̍h kap chìn-chêng kâng. I kóng sûi khà--khì, kóng ū 1 ê Tēⁿ lāu-sū, Gân chong-bū
762-jīm iōng tu̍t-jiân-kan piàn kàu chin léng-tām ê kháu-khì kóng, hāu lah, chit-ê khò bōe-sái koh khui. Ha̍k-hāu ū ha̍k-hāu ê kui-
763àm-sī góa kóng, nā m̄ hòng-khì, Gī-siú ê thâu-lō͘ hōan-sè ē --khì. Góa ìn i kóng, thâu-lō͘ e-sái bô ài, Tâi-ôan-lâng ê chun
764ê thâu-lō͘ hōan-sè ē bô--khì. Góa ìn i kóng, thâu-lō͘ e-sái ài, Tâi-ôan-lâng ê chun-giâm bē-sái bô ài. I tio̍h iōng khòaⁿ
765i kóng, thâu-lō͘ e-sái bô ài, Tâi-ôan-lâng ê chun-giâm bē-sái ài. I tio̍h iōng khòaⁿ-khin koh léng-tām ê ba̍k-sîn kā góa khòaⁿ
766ài. I tio̍h iōng khòaⁿ-khin koh léng-tām ê ba̍k-sîn kā góa khòaⁿ, ìn góa. Góa khiā--khí--lâi, khì chhōe chhōa góa kap Lîm Chú-jīm
767 siūⁿ beh cháu-khì kā Lô Chì-bêng kóng, lí ê ē-kha-chhiú-lâng -iáⁿ thiàⁿ Tâi-ôan.
768tio̍h sûi chai-iáⁿ beh kóng "Tēⁿ lāu-su ê khò", tio̍h kóng hāu-tiúⁿ ài kóng chit-ê tāi-chì. Chin bêng-hián, hāu-tiúⁿ í-keng ū kau-
769Iûⁿ lāu-su kóng i 1 pak hóe í-keng lún chiok kú ah. Kìⁿ-bīn kóng 2 kù, i tio̍h kā Jīm Siān-liông jióng, kiò i m̄-thang kā kun-tūi
770 thôan-chin, chhôan sin-bûn-kó, bú kàu chiok òaⁿ, sīm-chì kui-mî khùn. Pún-lâi mā ū phah-sǹg beh chhōe Ko-hiông chhī-tiúⁿ Chiā
771chhâ hit-ji̍t ê khui-hōe kì-lio̍k, hoat-hiān thong-sek úi-ôan kin-pún piáu-koat beh hòe-bô Tâi-gí-khò. Jīm Siān-liông kan-ta kā in kóng
772 kì-lio̍k, hoat-hiān thong-sek úi-ôan kin-pún bô piáu-koat beh hòe- Tâi-gí-khò. Jīm Siān-liông kan-ta kā in kóng, chiàu ha̍k-hāu bó͘
773gí-khò sio̍k tī gí-giân khò-thêng, m̄-bián koh khui. Tong-tiûⁿ iā koh thó-lūn. Só͘-í Jīm Siān-liông chá tio̍h àn-sǹg beh kā Tâi
774chá tio̍h àn-sǹg beh kā Tâi-gí-khò the̍h-cháu. I kā góa kóng hòe- Tâi-gí-khò sī thong-sek úi-ôan-hōe ê koat-gī, mā sī pe̍h-chha̍t.
775Góa m̄ chai Ông Hēng-lâm ū khà tiān-ōe hō͘ Gī-siú ê hāu-tiúⁿ . Kiám-chhái pa̍t-ê li̍p-úi mā ū lâi koan-sim. Góa kan-ta chai, Pò͘
776khui-hoe. Thiaⁿ kóng hit-mî in chin-chiàⁿ lóng lâu--lo̍h--lâi. Kòe 1 ji̍t, tāi-chì tio̍h ū hì-kio̍k-sèng ê piàn-hòa. Gôan-lâi ta̍h
777-su, góan nā siūⁿ-kòe hō͘ ha̍k-hāu làu-khùi, āu-jīt Iûⁿ lāu-su -tiāⁿ ē hō͘ in pò-ho̍k kàu chin chhiⁿ-chhám. Hô-hòng góan ê bo̍k
778bán-kiù Tâi-gí-khò, m̄-sī Jīm Siān-liông, iā m̄ sī hāu-tiúⁿ. su-iàu kap in kiat siuⁿ chhim ê oan-siû. Só͘-í ji̍t-kan-pō͘ ê Tâi
779go̍eh koh the̍h-chhut āu-ha̍k-kî sòa-chiap khui-khò ê sin-chhéng, mā koh siū-tio̍h tiau-lân. Siāng-sî Jīm Siān-liông mā tùi 2003 nî
780tiàu 1 pái. Góa m̄ chai-iaⁿ i tiàu-chit kap Tâi-gí-khò ū koan-hē . 7 go̍eh chhe i tiàu-chit í-chêng, góa sàng-chhut "Sin-bûn Tâi-gí"
781chiūⁿ àn-ne, kàu-io̍k, bûn-hòa hong-bīn mā sī àn-ne. Kàu-io̍k nā chin-chiàⁿ pún-thó͘-hòa, lán nā liân kà āu-chi̍t-tāi bó-gí ê
782chhìn-chhái iōng kî-tha 2 tiám-cheng ê khò lâi tāi-thè--ê. Nā , góa chá chiū chiap-siū Jīm Siān-liông ê "tiâu-kiāⁿ". Tâi-gí-
783I àn-ne iû-chāi kò-jîn ê su-sim kap phian-kiàn koat-tōan it-chhè, kò͘-tio̍h thé-chè-lāi ê kui-chek kap thong-sek úi-ôan-hōe ê koat-
784chhut-pán) kah Ko-tân pán (Âng-phê-Sèng-keng, 1974 chhut-pán ) 2 phō͘ kâng sî-tāi chhut-pán ê Tâi-gú Sin-iok-Sèng-keng chòe gú-liāu,
785(a) Chong-kàu choan-iú-bêng-sû kah thôan-thóng iōng-hoat kâng;5
786, keng-kè kau-sia̍p, PKLSK ū hâiⁿ kàu-hōe, m̄-koh APSK kàu taⁿ lóng hâiⁿ, to-sò͘ lâng ôan-chôan m̄-chai-iáⁿ ū chit pún Sèng-keng.
787 koat-hō ê sò͘-jī sī sû-hêng
788chha-ī ê būn-tôe lūi-sū, sui-jiân kâng ì-sù, soah in-ūi siá-hoat kâng, tì-sú sǹg tī P iah-sī A ê pō͘-hūn ( hui-kiōng-thong-sû).
789"[做], m̄-koh in-ūi khiuⁿ-kháu ê koan-hē, PKL lāi-tóe ū "chòe"[最/做] "chò", tì-kàu "chò"(A sī hui-kiōng-thong-sû, "chòe"(K sī kiōng-thong
790èng-kai tòng-chòe kiōng-thong-sû K, chóng--sī 4.4 chiat ê hong-hoat -hoat-tō͘ lia̍h chhut chiâ ê gú-sû, su-iàu koh chòe chhú-lí.
791hūn èng-kai sǹg chòe kiōng-thong-sû lāi-tóe ê hui-kiōng-thong-sû -hoat-tō͘ chū-tōng kā lia̍h --chhut-lâi.
792gú-sû mā ū su-iàu kā chhē --chhut-lâi. In-ūi gú-liāu sò͘-liōng kāng-khóan, tit-chiap iōng sû-pîn lâi pí-kàu pēng m̄-sī chin sek
793
794
795kiōng-thong-sû K ê pí-lē, iōng PKLSK ê kak-tō͘ khòaⁿ PKLSK gú-sû --khì ê pí-lē, iōng APSK ê kak-tō͘ khòaⁿ APSK gú-sû cheng-ka ê pí
796PKLSK gú-sû --khì pí-lē
7975.3 PKLSK --khì ê Gú-sû
798Pió 5-4 chiong PKLSK --khì ê gú-sû, sû-pîn tī 30 í-siōng ê lia̍t --chhut-lâi. Kî-tiong
799sû, sī ùi AP lāi-tóe chhē--tio̍h ê tùi-èng ê gú-sû (khó-lêng ôan-chôan ), ōe tóe-sòaⁿ piáu-sī, nā-sī THST ê chu-liāu khah ôan
800Pió 5-4 PKLSK --khì ê gú-sû (pō͘-hūn)
801-seng), gông-ngia̍h, hâng-ho̍k, hī-khang, hiáu-ngō͘, hi-lī-nî, hòe-, hut-jiân, iûⁿ-ko, jōa, khì-sak, khún-tio̍k, kia̍h, kín-kín, lūn-kàu
802ā, bē-tàng(bōe-ōe), -lūn, chhe-phài, hit-ūi, hoat-lī-sài-phài, hoat-seng, hō͘-siong, it-
803ū chi̍t-kóa nńg-thé thê-kiong pâi-sū (sort) kong-lêng, m̄-koh ū ê hun tōa-sió-siá, che sī phè-ha̍p Eng-bûn ê su-iàu, m̄-koh tùi sò͘
804hō lâi chòe chu-liāu chhú-lí ê sî, kiàn-gī "N" seng kái chòe POJ iōng--tio̍h ê jī-bú, pí-tùi liáu-āu chiah-koh chóan --tńg-lâi.
805leh cheng-ka. M̄-koh Hàn-lô chi̍t-ê Hàn-jī mā khó-lêng ē tùi-èng kâng POJ im-chiat ê chêng-hêng, só͘-í, tiong-kan ê chha-ī ū gōa
806 ê, m̄-koh in-ūi hù-ha̍p POJ im-chiat ê pheng-siá, só͘-í hē-thóng chhē chhut chit-ê chhò-gō͘. Chhò-gō͘ ê gú-sû nā jú chōe, jú ē
807 ê gú-sû, lī-iōng sû-tián chhâ khòaⁿ-māi, chiong sû-tián chhâ ê gú-sû lia̍t --chhut-lâi, hō͘ jîn-kang lâi kiám-cha, lī-iōng chit
808Lēng-gōa, lán mā ē-sái chiong sû-pîn khah kôan, m̄-koh tī sû-tián lāi-tóe ê gú-sû chhē --chhut-lâi, chòe ka-ji̍p sû-tián
809chin chió, su-iàu chhú-lí ê būn-tôe iah-koh chin chōe. Lán hi-bāng -gōa-kú ê bī-lâi, ē-tàng khip-ín koh-khah chōe lâng tâu-ji̍p, chiong
810hān, pún gián-kiù ê sêng-kó, thang kóng sī ta̍k-ke kú-tn̂g í-lâi, khêng-hūn sin-khó͘ hù-chhut, chi̍t-tiám-chi̍t-tih lia̍p-chek --khí-lâi
811.. téng-téng, che sī in-ui Thian-chú-kàu kah Ki-tok-kàu ê iōng-gú kâng, keng-kè hia̍p-tiau, thó-lūn ê kiat-kó.
812/ "egn" ... téng-téng, lēng-gōa, chhiūⁿ "Amen" sī Eng-gú chioh-sû, sǹg chòe chhò-gō͘.
813ha̍p PK = P + K, AP = A + K ê tiâu-kiāⁿ, tiâu-chéng liáu-āu, í-keng hù-ha̍p chit-ê tiâu-kiāⁿ.
81401 iah-sī HOTSYSR-HAKSYSR, chóng--sī chiah-ê pian-bé hē-thóng lóng kàu phó͘-phiàn, bē-tàng chiâⁿ-chò phiau-chún.
815-chún, khoat-tiám tō-sī bo̍k-chiân chi-ôan Unicode ê nńg-thé iáu kàu chē. M̄-koh āu-piah chit ê būn-tê ē tòe sî-kan kòe-khì bān
816POJ hû-hō. M̄-koh kap Eng-bûn jī-bó sio-kâng ê pō͘-hūn, pún bûn beh thó-lūn. Kî-tiong Hō-ló-ōe ê pō͘-hūn eng-kai sǹg chin ôan-chéng
817chéng, m̄-koh Hak-kâ-fa kap Gôan-chūn-bîn-gí ê pō͘-hūn khó-lêng iáu ôan-chéng.
818ASCII sio-kâng, it-poaⁿ ê tiān-náu hē-thóng lóng ū chi-ôan, pún bûn beh koh thó-lūn chit pō͘-hūn lāi-té ê POJ.
819Lēng-gōa ū chi̍t-kóa hû-hō tī La-teng-jī lāi-té, khǹg tī pa̍t ūi, chhiūⁿ “N” tō-sī khǹg tī
820Nā Unicode ti̍t-chiap chi-ôan ê POJ, ē-tàng ēng 2 ê sīm-chì koh-khah chē ê
821M̄-koh iáu sī ū chi̍t-kóa hû-hō hiān-iú ê Unicode hoat-tō͘ piau-sī--ê. He tio̍h su-iàu khì sin-chheng ka-ji̍p Unicode chiah
822Pió 3. Unicode iáu hoat-tō͘ piáu-sī ê hû-hōO͘ o͘ Ó͘ ó͘ Ò͘ ò͘ Ô͘ ô͘ O̍͘ o̍͘
823Tī tē 1 pō͘-hūn ū kóng--tio̍h, Unicode tùi POJ ū kâng ê chi-ôan thêng-tō͘, nā sī ū ti̍t-chiap chi-ôan--ê, tō ē-
824ti̍t-chiap chi-ôan--ê, tō ē-tàng ēng 1 ê Unicode lâi piáu-sī; nā ti̍t-chiap chi-ôan--ê tō ài ēng 2 ê iah-sī 3 ê Unicode lâi piáu-
825Ùi chit ê pió ta̍k-ê ē-tàng khòaⁿ--tio̍h, ū-ê POJ jī-bó iáu sek-tong ê Unicode lâi piáu-sī, ū-ê ū 1 chióng, 2 chióng, sīm-chì
826chhut-lâi chiah ē-sái--tit. Pió 4 lāi-té lia̍t--chhut-lâi ê pian-bé hoat-tō͘ piau-sī chit chióng koan-hē, khó-lêng koh ài siu-kái.
8272. Word 97 tō khai-sí ū chi-ôan Unicode, m̄-koh siáⁿ ôan-chéng. Kàu Word 2000/XP tō ū ôan-chéng ê chi-ôan.
828jú lâi jú chē). M̄-koh hiān-chú-sî tōa pō͘-hūn ê nńg-thé iáu chi-ôan Unicode.
829hû-hō su-iàu ēng cho͘-ha̍p ê hong-sek lâi piáu-sī. Ū ê nńg-thé chi-ôan cho͘-ha̍p ê Unicode, án-ni tùi POJ ê chi-ôan tō tòe leh bô
830bô chi-ôan cho͘-ha̍p ê Unicode, án-ni tùi POJ ê chi-ôan tō tòe leh ôan-chéng. Kái-koat ê hong-sek ū 2 chióng: (1) sin-chhéng só͘-ū ê
831giân (multilingual), he tō-sī in pún-chiâⁿ ài chò ê tāi-chì, pēng cheng-ka in lēng-gōa ê hū-tam.
832tōng siōng tiōng-iàu. Chit-má siōng kóaⁿ-kín--ê tō-sī ài kā iáu tī Unicode lāi-té ê hû-hō kín khì sin-chhéng. Che sī 1 hāng tōa
833o̍ah. Nā thiⁿ-khì khah léng ê sî, hiah ê kńg ōe khah kiu-óa, khah hoat kōaⁿ, iā hiah ê khah óa tī phê-hu ê huih-kńg, ōe kiu, jia̍t-
834Piáu-phê lāi lóng huih-kńg; tī piáu-phê ê chòe tē i(it?) chhim-chân ê sòe-pau ê tiong
835sī iù koh ba̍t ê cho͘-chit lâi chiâⁿ-ê. Chiap tī piáu-phê ē-bīn pîⁿ-pîⁿ, ū chin chōe lûi-ê, kiò-chòe leng-thâu (乳頭, papilla). Chiah
836siông thǹg-chhiah-kha ê lâng put-lūn khâm-khia̍t, á-sī chho͘-soa lóng kan-khó͘, in-ūi kha-chhioh-tóe ê phê í-keng kāu. Chheng-êng ê lâng
837Phê ê sek-tī sio-tâng; ū-ê o͘, ū-ê âng, ū-ê n̂g, ū-ê pe̍h; che m̄-sī phê ū
838lāi-bīn ta̍k só͘-chāi, ū chin chōe hān-chôaⁿ, chóng-sī chōe chió saⁿ-tâng. Chhiú-chiúⁿ-ni̍h hit só͘-chāi chi̍t chhùn ê sù-hong ū 2800
839ko, ûn-ûn-á ta-khì, bōe khòaⁿ-kìⁿ hit ê chúi-khì, àn-cháiⁿ-iūⁿ -khì; lâng pêng-siông só͘ lâu m̄-chai ê kōaⁿ, ia̍h sī án-ní.
840ēng chho͘-pò͘ chhut la̍t chhit kàu phê-hu sio-lō; kiám-chhái ū lâng e̍k-tî, nā kan-ta ēng bīn-tháng tóe chúi, tōa tè pò͘ lâi jiû,
841lāi-bīn. Mn̂g-kńg ê thâu ū kun, só͘-í ōe hoat-mn̂g; hit ê kun nā -khì, chiū bōe koh hoat; phí-jū chhin-chhiūⁿ chháu-á, nā liàm i ê
842ê hio̍h, á-sī liàm ki ōe koh hoat, kun nā khau-khí-lâi, chiū lóng hoat. Chiah ê mn̂g ta̍k ki ū gōa-bīn tēng-tēng ê cho͘-chit lāi-bīn
843nńg-ê, kiò-chòe chhé-chit (髓質, medulla tē 88 tô͘) mn̂g ê lāi-bīn sîn-keng, só͘-í chhut-chāi lâng chián, ia̍h bōe thiàⁿ; nā-sī phê
844chiām khah tn̂g. Ū-sî chńg-kah siū-siong thǹg kah, hit ê jiáu-bú, nā pháiⁿ-khì, chiū ōe koh hoat; jiáu-bú nā phah-pháiⁿ, chiū bōe koh
845sí o̍h kóng-ōe, 5 hòe bó-gí “tek-tit” (acquisition) ôan-sêng. Lóng khò bûn-jī pang-chān.
846-kang tī seng-o̍ah tiong iōng gí-giân kap pa̍t-lâng ko͘-thong ì-sù, iōng bûn-jī.
8474) Kap ka-kī mā sī iōng kóng-ōe ( chhut-siaⁿ), m̄-sī siá-jī.
848siaⁿ-im ê chi̍t khóan: ū siaⁿ, iáⁿ, ū khì-bī bô kiâm-chiáⁿ (phùi).
849siaⁿ-im ê chi̍t khóan: ū siaⁿ, bô iáⁿ, ū khì-bī kiâm-chiáⁿ (phùi).
8504. Siaⁿ-tiāu: Siaⁿ-tiāu kôan-kē piáu-sī kāng ì-sù.
851châi ê chi̍t pō͘-hūn. Sǹg-sī lán bûn-hòa ê chhài-bóe. M̄-kú, he èng-kai sī chú-iàu..ê. Ū chin-chē bó-gí ê kàu-châi lóng kan-ta
852kan-ta teh thn̄g hiah-ê chhìn-pn̄g kap chhìn-chhài. Án-ne cho̍at-tùi chiân-tô͘!
853iáu-kú to koai-koai-á siá Hôan-thé Hàn-jī, kàu-taⁿ thâu-khak iáu -thang kap sè-kài siōng kî-tha ê jîn-lūi sio-siāng iōng phin-im bûn
854Hóan tńg-lâi khòaⁿ chin chá tio̍h o̍ah tī Tâi-ôan, siū tio̍h Hàn-gí Bûn-giân-gí sok-pa̍k ê hū-lú, á-sī lô-hàn-kha
855chài sī khōng-kú-lí..ê, ē khah ū ka-kī ê su-khó kap khòaⁿ-hoat, koh chài gōng-gōng-á tòe lâng kiâⁿ. Che chiū-sī siáⁿ-sū bûn-jī
856-sī Hoat-gí/Italy-gí(Latin gí-giân) téng-téng ê hoat-im si̍p-kòan -kāng. Chhin-chhiūⁿ “q” tha̍k chò “chh”(Eng-gí ê “ch”), che kap sè-kài
857 tha̍kㄒ, ”si” tha̍kㄙ, kāng-khóan sī “i”, tha̍k 2 ê bó-im [i] kap [?], kàu kho-ha̍k-tek. 風 tī Tâi-ôan ê Pak-kiaⁿ-ōe tiāⁿ tio̍h tha̍k fong,
858lóng-sī khiàm-tiám. Che tī “chèng-tī siōng-tōa, tì-sek hūn-chú siáⁿ siâu-á lō͘-iōng” ê 1958 nî Tiong-kok sī thèng-hó liāu-sióng
859Tī gí-im hē-thóng lâi kóng, Hôa-gí 文 ê /b/ kap 疑 ê /g/ chit-khóan ê chú-im/ im-sò͘. In kā “b” tha̍k-chò
860lō͘ lán beh koh tòe in kiâⁿ? Lán tòe Tiong-kok kiâⁿ ê sî-kan kiám kàu kú? Siū-tio̍h ê khó͘-chhó͘ kap lim kòe ê “kha-sau bûn-hòa ê
861ê khó͘-chhó͘ kap lim kòe ê “kha-sau bûn-hòa ê to̍k-thng” kiám iáu kàu chē?
862 Kho-ha̍k sèng: chit-ê sî-tāi chò tāi-chì nā kho-ha̍k ì-sek chiū bián kóng lah. I ê iàu-kín tiám sī kho-ha̍k cheng
863pháiⁿ siá, pháiⁿ kì, pháiⁿ jīn, koh pháiⁿ tha̍k! Chhiūⁿ高本漢kóng..ê “ hoat-tō͘ khòaⁿ Hàn-jī kā im tha̍k--chhut---lâi.” Bo̍k-kòai Tiong-kok
864Hàn-jī kā im tha̍k--chhut---lâi.” Bo̍k-kòai Tiong-kok-lâng ka-kī mā ài koh sú-iōng..ah.
865 bûn-hòa! Nā-sī kóng-tio̍h LMJ, Tâi-Lô sī it-lia̍p-it..ê tāi-iok lâng ē hóan-tùi chiah tio̍h.150 nî ê le̍k-sú, kan-ta Hàn-jī kap i
866Jîn-sèng ê khó-lī tāi-ke lóng chai. Kāng chi̍t-ê hû-hō tī kāng ê gí-giân ài tha̍k bô kāng ê gí-im, che cho̍at-tùi sī ge̍k
867ke lóng chai. Kāng chi̍t-ê hû-hō tī bô kāng ê gí-giân ài tha̍k kāng ê gí-im, che cho̍at-tùi sī ge̍k-thāi! Tī Hôa-gí “b” tha̍k [p]
868Lí bat khòaⁿ-tio̍h khēng--, tī chá-khí á-sī hông-hun ê sî, nā-sī lo̍h-hō͘ liáu, á-sī tī
869 chhiⁿ-sek kap nâ-sek..ê, m̄ chai lí bat khòaⁿ-tio̍h pa̍t chióng sek--.
870lán chai-iáⁿ kok chióng sek-kng lóng ū i ka-kī ê pîn-lu̍t(frequency), sio-siāng pîn-lu̍t ê kng ē hō͘ lán bô kāng-khóan ê sek-chhái-kám.
871-kī ê pîn-lu̍t(frequency), bô sio-siāng pîn-lu̍t ê kng ē hō͘ lán kāng-khóan ê sek-chhái-kám. Bô kāng pîn-lu̍t ê kng thong-kòe Sam
872-siāng pîn-lu̍t ê kng ē hō͘ lán bô kāng-khóan ê sek-chhái-kám. kāng pîn-lu̍t ê kng thong-kòe Sam-lêng-kiàⁿ, chiū ē chhut-hiān bô
873Bô kāng pîn-lu̍t ê kng thong-kòe Sam-lêng-kiàⁿ, chiū ē chhut-hiān kāng hong-hiòng ê chiat-siā(refraction). In-ūi kng tī kài-chit(medium)
874Chū Ji̍t-pún sî-tāi kàu-taⁿ, chú-liû siā-hōe it-ti̍t ki-hōe liáu-kái Tâi-ôan ê bûn-jī-sú, tì-sú chiam-tùi gōa-lâi
875gôan khòaⁿ-khin LMJ tī Tâi-ôan le̍k-sú ê tē-ūi, chi̍t hong-bīn koh kò͘ Tâi-ôan siā-hōe si̍t-chè siōng ê su-iàu.
876khòaⁿ, tōa-pō͘-hūn ê Hàn-jī Tâi-gí-bûn(TGB) ê siá-chok phín-chit LMJ á-sī Lô-Hàn hó. Hàn-jī ûi-chú ê siá-chok iông-īⁿ siū kiông
877kiông-sè ê Hôa-gí bûn-thé éng-hióng, te̍k-piat sī bú-gí ki-chhó͘ chāi ê siàu-liân pòe. Chho͘-ha̍k-chiá ê Hàn-Lô bûn-thé tiāⁿ-tiāⁿ
878bûn-thé tiāⁿ-tiāⁿ pó-liû Hôa-gí/Tâi-gí im beh kâng ê Hàn-jī, kâng ê só͘-chāi sui-bóng ū Hàn-jī iā-sī bô ài iōng. Che piáu
879beh kâng ê Hàn-jī, bô kâng ê só͘-chāi sui-bóng ū Hàn-jī iā-sī ài iōng. Che piáu-sī tùi siàu-liân-á lâi kóng, Hàn-jī kap Hôa
880koan-hē í-keng pa̍k ân-ân, kian-chhî Hàn-jī tiāⁿ-tio̍h ē chō-sêng pit-iàu ê hù-bīn hāu-kó.
881-im Hû-hō lí-lūn siōng mā ū pâi-sū ê hó-chhù, si̍t-chè siōng hoat-hui--chhut--lâi. Jî-chhiáⁿ chhut-kok lí-hêng ê sî-chūn bô thang
882siōng bô hoat-hui--chhut--lâi. Jî-chhiáⁿ chhut-kok lí-hêng ê sî-chūn thang iōng, in-ūi sè-kài kan-na Tâi-ôan ê khí-bó͘ ū ìn Chù-im.
883jîn kai-kip) it-ti̍t tùi hoat-tián Hàn-jī ki-chhó͘ ê bú-gí bûn-jī te̍k-piat ê hèng-chhù. In-ūi án-ne liâu--lo̍h--khì kiat-kó khióng
884-sû ê hiān-siōng, tì-sú éng-kòe gôan-chū-bîn ê kha-jiah chôan ..khì.
885lâng siat-kè chi̍t-thò Hàn-jī-sek ê bûn-jī, kin-á-ji̍t in iû-gôan lâng tha̍k chheh. Tha̍k chheh bē-pí-tit iau-sí!
886nā beh kiù bú-gí kap cho̍k-kûn bûn-hòa, bē-tàng óa-khò Hàn-jī. -lūn ùi le̍k-sú kòng-hiàn á-sī hiān-tāi ê si̍t-iōng-sèng lâi khòaⁿ
887hiān-siōng hō-chò kng ê chiat-siā (refraction). Chiū-sī kng thong-kòe kāng-khóan ê thàu-bêng bu̍t-chit, kng ē kái-piàn i ê hong-hiòng.
888chióng kài-chit tùi kng ê chiat-siā-lu̍t(index of refraction) iā lóng sio-siāng. Chúi..ê pí khong-khì..ê khah tōa, só͘-í kng ùi khong-
889 Nā-sī A-lí-san khòaⁿ--tio̍h ê ji̍t-kng sī keng-kòe chiat-siā, ti̍t chhiō kàu gán-chêng. Só͘-í lán ē kám-kak
890kiau bí-lē, chhēng-chhah koh ko-sióng. Chē ji̍p chhia-lāi chiah kóng i beh hâ an-chôan-tòa, in-ūi an-chôan-tòa hâ tiàm seng-khu, ē kā hiah
891-liáu. Kàu chia, Chì-bêng kám-kak tāi-chì tōa-tiâu--lo͘h! Nā-sī hâ an-chôan-tòa khì hō͘ kau-thong..ê cha̍h--lo̍h--lâi, chiū ài ho̍at
892khì hō͘ kau-thong..ê cha̍h--lo̍h--lâi, chiū ài ho̍at-kim 1,500 kho͘, phah-sǹg nā kap lâng sio chông, khióng-kiaⁿ ū sìⁿ-miā ê gûi-hiám.
893 kan-ta ē-hiáu gû-tiâu lāi tak gû-bó nā-tiāⁿ. Chì-bêng..a chiok -nāi kóng lóng mā-sī ūi-tio̍h an-chôan. Chong..a iā kā i chàn-chhùi
894Chong..a iā kā i chàn-chhùi kóng an-chôan-tòa it-tēng ài hâ, nā-, gû-leng-thn̂g-á sī ē chha̍k phòa iâ-chí-khak. Thiaⁿ kàu chia in ang
895chí-khak. Thiaⁿ kàu chia in ang-á-bó͘ sòa hiông-hiông gāng--khì, sa liâu-á-mn̂g, m̄-chai chit-ê ke-pô Chong..a sī teh kóng sím-mi̍h.
896chē-chhia hâ an-chôan-tòa chiū-sī beh pó-hō͘ ka-kī ê an-chôan. Nā , chhia lâi sio chông, á-sī hiông-hiông tòng-chhia, chē tiàm chhia
897chiah-ê ōe kín-kì chāi-sim, m̄-kú sì-kè chhiau-chhōe, lóng chhōe kah-ì ê tê-ba̍k. Kàu-taⁿ ha̍k-hāu ê ē-ha̍k-kî í-keng teh beh kiat
898ê tēng-lí, m̄-kú i cháiⁿ-iūⁿ chèng-bêng chit-ê tēng-lí kàu-taⁿ lâng chai-iáⁿ. Siá Kí-hô-ha̍k ê O͘-chi-lī-tô (chù 5) ū kā Pit-
899chhiáⁿ lí m̄-bián lóe-chì, èng-kai sī Chong-a piáu-ta̍t ê hong-hoat kàu chiâu-chn̂g. Chong-a ê khan-chhiú tha̍k liáu, án-ni kā Chong-a
900Beh Chhì Khòaⁿ-māi-- ? Tiāⁿ-tiān
901phòng-se-saⁿ hiahⁿ-hiahⁿ--chhut--lâi, kiò Chong..a it-tēng ài chhēng, nā ē kôaⁿ-kôaⁿ--sí! Chong..a chiok bô ài chhēng phòng-se-saⁿ, m̄-kú
902Chong..a it-tēng ài chhēng, nā bô ē kôaⁿ-kôaⁿ--sí! Chong..a chiok ài chhēng phòng-se-saⁿ, m̄-kú khan-chhiú án-ni hoan-hù iā chiū ko͘
903sī beh kā tāi-ke chng siáu--ê, tòng-chò 3 hòe gín-á lâi phiàn! , cho̍at-tùi m̄-sī án-ni, chhiáⁿ lín koh kā tha̍k--lo̍h--khì, chiū
904chóng ū 118 chióng. Lô-lô-so-so kóng hiah chē sī beh chhòng-siáⁿ! hoat-tō͘, nā-sī beh siāu-kài tiāⁿ-tiān, chòe gôan-thâu chiū-sī
905chú(Neutron) chiâⁿ-chò gôan-chú-he̍k, chit-chú tòa chiàⁿ-tiān, tiong-chú tiān, só͘-í gôan-chú-he̍k ê tiān sī chiàⁿ--ê. Tiān-chú(Electron)
906hō͘ gôan-chú-he̍k khip-ín, se̍h gôan-chú-he̍k teh ūn-chóan. In-ūi i tiāⁿ-tio̍h, ē se̍h lâi se̍h khì, só͘-í kā i ū khó-lêng chhut-hiān
907kap chit-chú..ê pêⁿ-chē, só͘-í 1-lia̍p chèng-siông ê gôan-chú sī tiān--ê. Che sī kīn-tāi bu̍t-lí-ha̍k-ka keng-kòe chin-chē si̍t-giām
908kòe chin-chē si̍t-giām só͘ kiàn-li̍p ê gôan-chú bô͘-hêng. Nā-sī kāng-khóan ê bu̍t-chit, in ê gôan-chú-he̍k ê chit-chú sò͘-liōng
909khóan ê bu̍t-chit, in ê gôan-chú-he̍k ê chit-chú sò͘-liōng chiū ē sio-siāng, tiong-chú--ê mā bô sio-siāng. Chit-má beh lâi kóng tiāⁿ
910-he̍k ê chit-chú sò͘-liōng chiū ē bô sio-siāng, tiong-chú--ê mā sio-siāng. Chit-má beh lâi kóng tiāⁿ-tiān--lo͘h!
911 The̍h 2-hāng kāng-khóan bu̍t-chit só͘ chò ê mi̍h-kiāⁿ A kap B lâi sio bôa. In-ūi
912chúi-chu chhōa-cháu, m̄-kóan chiàⁿ-tiān á-sī hù-tiān chiū ē sit --khì. Só͘-í it-tēng ài tiàm khah ta-sò ê só͘-chāi, á-sī thiⁿ-khì
913ē tòa tiān, m̄-kú tiān bē sóa-ūi. Iáu-koh ū 1-chióng, kòe-tiān kài-hó, m̄-kú pí bē-kòe-tiān--ê khah hó, chhin-chhiūⁿ se̍k(silicon)
914pún-chit chin sim-sek, kāng-khóan tiān-sèng ē hō͘-siōng pâi-thek, kāng tiān-sèng ē hō͘-siōng khip-ín. Iā chiū-sī chiàⁿ-tiān kap
915 chò tiāⁿ-tiān ê si̍t-giām--lo͘h. Lí ū siūⁿ beh chhì khòaⁿ-māi--?
916-pái. Chiah-ê ōe gôan-pún ê ì-sù sī án-ni: Kok-ūi a-kong a-má, gōa-kú, lán ê hui-ki chiū beh kàng-lo̍h--lah. Chhiáⁿ lín tāi-ke chún
917.Taⁿ chit-ê khong-tiong sió-chiá sòa án-ni kóng: Kok-ūi kong-á-má, gōa-kú, lán ê hui-ki chiū beh lak--lo̍h--lâi--lah. Chhiáⁿ lín tāi
918 chit-khóan lióng-kong ê Tâi-gí, sit-khì gôan-bī koh hō͘ lâng sa liâu-á-mn̂g.
919, m̄-kú a-pa sī ǹg-bāng i khì chò I-ha̍k ê gián-kiù. Bô͘-nū-lí hō͘ i ê a-pa sit-bāng, tī 21 hòe chiū ôan-sêng I-ha̍k ê ha̍k-gia̍p.
920lâi. In-ūi chóa ê téng-bīn kap siang-pêng-piⁿ-a ê khong-khì lóng teh liû-tōng, chit-tia̍p chóa ùi gōa-bin lâi ê ap-le̍k chiū sī tāi
921sái-kòe go̍at-tâi, lán lóng ē kám-kak 1-chūn hong sàu--kòe--lâi, phah-sǹg ū lâng ta̍h-ji̍p kài-sòaⁿ lāi, chiū ē hō͘ hóe-chhia khip
922 lâng ta̍h-ji̍p kài-sòaⁿ lāi, chiū ē hō͘ hóe-chhia khip óa--khì. gōa-kú í-chêng, tī Biâu-le̍k hóe-chhia-chām chin-chiàⁿ hoat-seng
923tia̍p hui-ki chiū poe--khí--khì--lo͘h! Iōng phô-ló-phiat-á ê hui-ki tōa-chiah, chài ê lâng-kheh iā bô chē, só͘-í chin kín chiū ē-tit
924 Iōng phô-ló-phiat-á ê hui-ki bô tōa-chiah, chài ê lâng-kheh iā chē, só͘-í chin kín chiū ē-tit-thang khí-poe. Nā-sī tōa-hêng ê
925Beh Chò Khòaⁿ--māi--?
926lin-long bē cha̍p-sè, iā m̄-sī beh phah kûn-thâu bē ko-io̍h, koh khah beh chò ông-lo̍k-á, sī beh pìⁿ sím-mi̍h chhut-thâu leh? Chhiáⁿ tāi
927, sī-tōa-lâng tō kóng gín-á-lâng tio̍h khah thiaⁿ-chhùi--leh! Nā , chhôe-á tō gia̍h chhut-lâi kòng--lo͘h! Só͘-í kàu-taⁿ Chong..a iáu
928ta̍k-ji̍t to lâng kheh-kheh-kheh! Chong..a hit-tang-sî lâng sè-hàn, tòe tio̍h tīn, bô khòaⁿ--tio̍h. M̄-kú kàu 1970 nî ê sî, Hái-tāi sian
929kheh-kheh-kheh! Chong..a hit-tang-sî lâng sè-hàn, tòe bô tio̍h tīn, khòaⁿ--tio̍h. M̄-kú kàu 1970 nî ê sî, Hái-tāi sian-siⁿ kap i ê hāu
930“ Hûn-chiu Tāi-jû-kiap” ê pò͘-tē-hì, Chong..a ta̍k-chip mā khòaⁿ, chi̍t-ji̍t khì hō͘ i làu-kau--khì!
931lo̍͘h--khì, che tō sī pín-chiam siuⁿ-tāng á-sī suh-kóng ê tn̂g-tō͘ kàu. Án-ni tō chò chi̍t-ki kau-á kā in kau--khí--lâi, khòaⁿ sī beh
932iōng chhiú chhut-la̍t ia̍t, ang-á tiāⁿ-tiāⁿ tō sī tiāⁿ-tiāⁿ, lóng chùn-būn--tio̍h! Kóng Chong..a kā ang-á pàng hû-á lō͘, chò ông-
933lâng-ê ní-ba̍k nā-tiāⁿ, ki-koan tō-sī tī tò-chhiú ū chhut-la̍t á-!
934lâi khòng-chè ang-á? Lâng kóng kang-ô͘ 1-tiám-koat, kóng phòa tio̍h ta̍t-chîⁿ! Lâi! Chhiáⁿ thiaⁿ hō͘ i chheng, jīn hō͘ i bêng, chit-ê
935Kóng kàu chia, lí nā iáu-bōe liáu-kái Chong..a teh kóng siáⁿ, iàu-kín, m̄-thang iàn-khì! Chhiáⁿ the̍h suh-kóng kap pín-chiam lâi
936lâi chò ang-á, koh the̍h sok-ka-kan-á té chúi lâi sńg ang-á. Nā-sī têng-tâⁿ, lí tō ē-tàng the̍h khì gō͘-lo̍k lí ê chhin-chiâⁿ pêng
937 khì gō͘-lo̍k lí ê chhin-chiâⁿ pêng-iú lo͘h! Beh chhì-khòaⁿ-māi--?
938Nā-sī ōe sêng-siū chin-lí ê lâng, sui-bóng kō͘ giân-gú, ia̍h sī ōe liáu-kái. Si̍t-chāi lâi kóng, ōe, ōe
939 I ê lāu-bú kà-sī i kóng “Lí m̄-thang chhin-chhiūⁿ lí ê hiaⁿ-tī tio̍h-bôa, ia̍h m̄-thang siūⁿ beh hióng-siū chit sè-kan ê khòai-lo̍k
940tōa hóan-tùi, tōa khún-tio̍k kàu beh kā i hāi-sí; chóng-sī i lóng kiaⁿ; hóan-tńg ná jia̍t-sim. Sóe-lé liáu 33 ji̍t khí chiū ū chiâⁿ
941Chit gōa kú, góa tī Tông-chì-siā Tâi-ha̍k Sîn-ha̍k gián-kiù-sek, tit
942sī ê chiàⁿ-sī Chú Iâ-so͘ ê chí-ì. Só͘-í sui-bóng put-châi iā kiaⁿ kiàn-siàu, hó-táⁿ lâi siāu-kài chit pún chheh hō͘ só͘ kèng
943cha̍p-hun e̍k kàu chheng-chhó sī tōa ûi-hām ê só͘-chāi. In-ūi chhē tú-hó ê ōe thang ēng, só͘-í ū só͘-chāi bōe bián-tit tio̍h làng
944.Bān-mi̍h tùi Tō lâi chhòng-tsō[chō], kìⁿ-nā siū chhòng-tsō ê, chi̍t hāng m̄-sī tùi I lâi chhòng-tsō”. (Iok-hān 1:1—3).
945tī-teh, O̍ah-mi̍h á-sī m̄ sī o̍ah-mi̍h lóng sī tùi I lâi chiâⁿ-ê. o̍ah-miā ê mi̍h, bōe ōe ka-kī chiâⁿ-chòe ū o̍ah-miā, ia̍h bōe siⁿ
946-chôan, só͘-í chhòng-tsō Bān-mi̍h ê Bo̍k-tek m̄-sī beh lâi-pó͘ I chiâu-chn̂g ê só͘-chāi; chiū-sī teh hián-chhut I ū chhòng-tsō bān
947miā-kôan, hō͘ lán thang tit-tio̍h chin ê hok-khì chin ê hoaⁿ-hí. Che m̄-sī tùi I ê Thiàⁿ ê pún-chit lâi chhut ê. Chóng-sī lán tùi
948hoaⁿ-hí chiâu-chn̂g lâi èng-ún lán ê só͘ kiû. Siat-sú lâng nā chit khóan ǹg-bāng ê hoaⁿ-hí tī-teh, che chiū-sī tùi i bô tì-sek
949lâng nā bô chit khóan ǹg-bāng ê hoaⁿ-hí tī-teh, che chiū-sī tùi i tì-sek á-sī bô sūn-thàn, pōe-ge̍k Siōng-tè ê só͘-tì.
950khóan ǹg-bāng ê hoaⁿ-hí tī-teh, che chiū-sī tùi i bô tì-sek á-sī sūn-thàn, pōe-ge̍k Siōng-tè ê só͘-tì.
951(2). Tī chit sè-kan lūn ōe khòaⁿ-kìⁿ á-sī bōe khòaⁿ-kìⁿ ê mi̍h ū kàu-ke̍k chōe tī
952-kī, koh tī hit sî, gōa-bīn kap lāi-bīn lóng-chóng ê tiâu-kiāⁿ m̄-sī beh kiong-kip i ê khiàm-kheh kap pang-chān i ê chìn-pō͘.
953(3). Kiám-chhái ū lâng beh mn̄g kóng, Lán khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè, iā bô chiâu-chn̂g chai thái-thó ōe sìn-titi8?
954Kiám-chhái ū lâng beh mn̄g kóng, Lán bô khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè, iā chiâu-chn̂g chai thái-thó ōe sìn-titi8? Góa káⁿ kóng lán beh sìn
955siáu-thé, hit lāi-bīn ê ki-koan, kiám ū lâng bat khòaⁿ-kìⁿ mah? pòaⁿ-lâng bat khòaⁿ-kìⁿ ka-kī ê Thâu-ló kap Sim-koaⁿ. Chóng-sī bô
956Bô pòaⁿ-lâng bat khòaⁿ-kìⁿ ka-kī ê Thâu-ló kap Sim-koaⁿ. Chóng-sī lâng beh jīn kóng, góa bô chiah ê mi̍h. Lán ê Thâu-ló kap Sim-koaⁿ
957ka-kī ê Thâu-ló kap Sim-koaⁿ. Chóng-sī bô lâng beh jīn kóng, góa chiah ê mi̍h. Lán ê Thâu-ló kap Sim-koaⁿ, che sī sìⁿ-miā só͘ óa
958 teh kî-tó ê lâng i pún-sin ū teh piàn-ōaⁿ. Sui-bóng tī chit ê ôan-chôan ê seng-o̍ah tiong, lán ê tāi-thé ê hêng-siōng tùi kî
959Chhiáⁿ siūⁿ koe-bú teh pū nn̄g ê sū. koe-nn̄g lāi-bīn sī hêng bô siōng, ám-ám thng thng ê khóan; m̄-kú koe-bú ná pū ná
960Chhiáⁿ siūⁿ koe-bú teh pū nn̄g ê sū. koe-nn̄g lāi-bīn sī bô hêng siōng, ám-ám thng thng ê khóan; m̄-kú koe-bú ná pū ná kú ê sî
961chiá (philosopher) khì chhē chi̍t ê Sîn-pì-ka (mystic) chē. In lóng kóng ōe, tiām-tiām chē tiap-á-kú. Āu-lâi Tia̍t-ha̍k-chiá peh khí
962an, m̄-sī tùi lán ê tì-sek lâi ê, to̍k-to̍k sī tùi tī Siōng-tè hān-liōng ê Thiàⁿ ê tōa-hái chiah ū.
963lo̍h seh ê kok bōe-ōe chèng-tit. Siat-sú chiah ê ké-chí nā-sī tī ha̍h ê só͘-chāi chèng ōe khí, lán thang kóng che sī Sîn-jiah. M̄
964-sú bān lâng nā ōe àⁿ hī-khang lâi thiaⁿ Siōng-tè ê siaⁿ, chiū khiàm-ēng Sian-ti kap Thôan tō-lí ê lâng, khì sì-kòe soan-thôan
965lâng, khì sì-kòe soan-thôan Siōng-tè ê Sèng-chí. In-ūi bān-lâng án-ni; só͘-í tio̍h sì-kòe pò-iông Siōng-tè ê Hok-im sī chòe iàu
966-hòa-la̍t kàu-ke̍k ū kong-hāu tī bān-lâng, óan-jiân chhin-chhiūⁿ -sòaⁿ-tiān, m̄-bián óa-khò tiān-sòaⁿ, só͘-í lán só͘ kî-tó ê ōe
967(10). Ū sî tī hō͘-chúi ta-sò ê só͘-chāi, iáu-kú thang khòaⁿ-kìⁿ chhiⁿ-chhùi ê
968 tùi i ê pún-lêng kàu-ke̍k lāi, i ê kám-kak chin hó, siat-sú nā pûi-thô͘ ê só͘-chāi i ê kun chiū soan-cháu, nā ū pûi ê só͘-chāi
969khóan ê lâng ū sî pí tōng-bu̍t koh khah chhám. In-ūi m̄ hān-tiāⁿ chīn in ê gī-bū tī Siōng-tè á-sī lâng kap Siōng-tè ê gī-bū,
970 thang hun-piat, lán só͘ siūⁿ-tio̍h ê siau-sit sī ū lō͘-ēng á-sī . In-ūi tī chin-si̍t ê kî-tó, Siōng-tè ê kng chiò tī lán, chiū
971ūi lán ê lêng-hûn ū kap chit ê sè-kài kiat-liân tī-teh, koh tī ì-tiong lán ū siū hit ê sè-kài ê kám-hòa tī-teh.
972Ū khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài sī khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài ê Siōng, kóng khah bêng chiū-sī chit ê sè-
973Lán ê Su-sióng, giân-gú, á-sī hêng-ûi bōe ōe khì, chiah ê lóng ìn-tiâu tī lán ê Lêng-hûn, chiū-sī ìn tī “
974(4). Siōng-tè sī khí-thâu bô soah-bé ê Sîn, lán lâng sī ū khí-thâu iā ū soah-
975(4). Siōng-tè sī bô khí-thâu soah-bé ê Sîn, lán lâng sī ū khí-thâu iā ū soah-bé. Lán bōe
976bóng ba̍k-chiu kim-kim iā bōe khòaⁿ. Tī hit sî chiah ê mi̍h óan-jiân tī lán ê bīn-chêng ê khóan. Tú-tú chhin-chhiūⁿ án-ni, lâng ê
977chhiūⁿ án-ni, lâng ê sim-koaⁿ nā choan-choan hiòng tī sè-kan i chiū siūⁿ bē-lâi ê seng-o̍ah, óan-jiân bô lêng-hûn ê khóan.
978choan hiòng tī sè-kan i chiū bô siūⁿ bē-lâi ê seng-o̍ah, óan-jiân lêng-hûn ê khóan.
979“In-ūi in khòaⁿ, ia̍h khòaⁿ kìⁿ; thiaⁿ, ia̍h thiaⁿ bô hiān” (Má-thài 13: 13).
980“In-ūi in khòaⁿ, ia̍h khòaⁿ bô kìⁿ; thiaⁿ, ia̍h thiaⁿ hiān” (Má-thài 13: 13).
981(8). Iâ-so͘ Ki-tok m̄ hān-tiāⁿ tù-chheh, I ia̍h bô bēng-lēng I ê ha̍k-seng tio̍h siá I ê kà-sī.
982(8). Iâ-so͘ Ki-tok m̄ hān-tiāⁿ bô tù-chheh, I ia̍h bēng-lēng I ê ha̍k-seng tio̍h siá I ê kà-sī. Thâu chi̍t-hāng, sī
983 hit ê kiat-kó sī hó á-sī pháiⁿ. Kiâⁿ hó-sū tio̍h sòe-jī, nā kiaⁿ-liáu ōe sit-lo̍h kiâⁿ hó-sū ê gôan-khì. Kiâⁿ hó-sū sī oh;
984châng chhiū-á sī kàu-ke̍k khòai. Chhiū-á nā-sī ko͘-tâ sí-khì hoat-tō͘ thang hō͘ i koh-o̍ah.
985(1). Lūn lâi-sè ê sū, lūn tó chi̍t kok-tō͘ á-sī tó chi̍t sî-tāi, lóng ū chi̍t khóan ê
986Sui-bóng ēng chin chōe ê hoat-tō͘ beh khǹg i tio̍h chòe hó, iā sī chhái-kang.
987 Tùi hit-tia̍p liáu-āu tōa piàn-khóan gâu pang-chān lī-ek lâng, chhin-chhiūⁿ khah chá ê khóan. Khah-chá sī khún-tio̍k pa̍t-lâng,
988 put-chí ta̍t-chîⁿ; m̄-kú hip-chio̍h bōe-ōe kā i hip, che sī in-ūi hit khóan ê sèng-chit tī-teh.
989Tú-tú chhin-chhiūⁿ án-ni, lūn tāng-chōe ê lâng nā hoaⁿ-hí hóan-hóe kòe-pìⁿ lâi kui-óa Siōng
990teh, hō͘ in chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê sèng-chit. Chóng-sī Siōng-tè hoaⁿ-hí hō͘ ka-kī chheng chòe gī, bô óa-khò Siōng-tè ê thiàⁿ ê
991sèng-chit. Chóng-sī Siōng-tè bô hoaⁿ-hí hō͘ ka-kī chheng chòe gī, óa-khò Siōng-tè ê thiàⁿ ê lâng, lâi chhin-kūn.
992Siat-sú kiáⁿ-jî nā tio̍h thôan-jiám ê pīⁿ, sui-bóng i ê lāu-bú, kā i chim-chhùi, che m̄-sī kóng ūi-tio̍h chit khóan ê pīⁿ lāu-bú
993chim-chhùi, che m̄-sī kóng ūi-tio̍h chit khóan ê pīⁿ lāu-bú chiah thiàⁿ i ê kiáⁿ, khòaⁿ i ê kan-khó͘ ê sî, hóan-tńg koh-khah m̄ kam
994koh-khah thiàⁿ i. Só͘-í hām-lo̍h chōe ê lâng, óan-jiân Siōng-tè khòaⁿ-kò͘ in ê khóan; chóng-sī sū-si̍t, Siōng-tè thiàⁿ hiah ê ū
995khòai siū-khì, chit ê sè-kan tùi kó͘-chá chiū chha-put-to í-keng khì lah.
996lâng teh thiàⁿ Siōng-tè chiū m̄ sī án-ni. Thiàⁿ Siōng-tè ê lâng òan-tò͘ pa̍t-lâng teh thiàⁿ Siōng-tè. Hôan-tńg iu-būn hit-khóan
997òan-tò͘ pa̍t-lâng teh thiàⁿ Siōng-tè. Hôan-tńg iu-būn hit-khóan teh thiàⁿ Siōng-tè ê lâng. Chhin-chhiūⁿ án-ni, lâng thiàⁿ lâng
998Siōng-tè ê cheng-chha ê lí-iû, chiū-sī Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng sī hān-liōng. Lâng bōe-ōe ēng kâng chi̍t khóan ê thiàⁿ lâi thiàⁿ
999ūi lâng ê thiàⁿ sī ū hān-liōng. Chóng-sī Siōng-tè ê thiàⁿ sī hān-liōng, só͘-í Siōng-tè ū kàu-gia̍h thang thiàⁿ ta̍k-lâng.
1000chhin-chhiūⁿ I. Sui-bóng iâm lo̍h chúi chiū iûⁿ-khì, m̄-kú m̄-sī khì. Lán nā kā i tam khòaⁿ-teh, chiū chai iâm iáu tī-teh. Chhin
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料