查詢[ang] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:ang
1ang kha m̄ pa̍k.
2Ang-bó͘ tâng-sim.
3Ang-bó͘ siong-hó, ná chhin-chhiūⁿ tâng kim iûⁿ chòe-hé. Nn̄g-lâng tâng
4Pháiⁿ ang lūi bó͘,
5Ang-bó͘, lô-kó͘ hō͘-siong ū koan-liân. Chi̍t-ê bô hó, ōe liân-lūi
6ang ōaⁿ pn̄g-khaⁿ.
7Ang-bó͘ bô kám-chêng, tng chit-hong kè-sin, lēng-góa o̍ah ê lâng chiū
8Tng teh hoe ê sî-chūn , a-thó͘--a ang-á-bó͘ tú-tú-á kàu ūi , khòaⁿ in tī hia hoe kah hiah hó-sè , tō
9A-thó͘--a in nn̄g ê ang-á-bó͘ thiaⁿ tio̍h , hiông-hiông bīn-chhiuⁿ soah âng--khì-lâi , kóng
10tāi-chì , kóng kah ná chhin-chhiūⁿ chin--ê kāng-khóan . a-thó͘--a in ang-á-bó͘ ê bīn sī âng-kì-kì , kàu bóe--á a-thó͘--a chiah kóng :「
11án-ni--lah , tō in-ūi seng-lí siōng bô-êng ê koan-hē , gún nn̄g-ê ang-á-bó͘ chin kú bô chò-hóe--lah , tán kàu châng chiah chò-hóe , khang
12-bó kà Eng-gí. In tau kan-ta ū chi̍t-ê pó-pòe-á cha-bó͘ kiáⁿ. In ang-á-bó͘ pâng-keng lāi ê tāi-chì lóng iōng àm-ōe: "Khan-chhiú..ê
13 A-Tiong ḿ sī chi̍t tùi tiong-hō͘ iū-koh láu-si̍t ê chò-sit lâng. Ang-á-bó͘ nn̄g lâng sui-jiân bô siū sím-mi̍h kàu-io̍k, m̄-kú khiok chai
14Chi̍t tùi 80 kúi hòe ê lāu ang-á-bó͘ koh tńg khì in siàu-liân chho͘ kìⁿ-bīn, lôan-ài ê só͘-chāi
15Chit tùi 80 kúi hòe ê lāu ang-bó͘ ūn-tōng--khí--lâi chhin-chhiūⁿ 18 hòe ê siàu-liân ê hiah ióng
16Ang-î ji̍t-kì
17thun siáⁿ chí lo̍h--khì, kòe 46 hun 50 bió liáu, soah siūⁿ beh chò Ang-î. “Góa khòaⁿ lâi-khì chò Ang-î !......” Siūⁿ-ah-siūⁿ, kaⁿ-ná
18hun 50 bió liáu, soah siūⁿ beh chò Ang-î. “Góa khòaⁿ lâi-khì chò Ang-î !......” Siūⁿ-ah-siūⁿ, kaⁿ-ná chhōe tio̍h jîn-seng ê bo̍k-phiau.
19Kin-á-ji̍t khai-sí “Chò Ang-î ê hùn-liān”, góa ê Ang-î sìn-liām: (1) Kap it-poaⁿ-lâng tò-péng
20Kin-á-ji̍t khai-sí “Chò Ang-î ê hùn-liān”, góa ê Ang-î sìn-liām: (1) Kap it-poaⁿ-lâng tò-péng ê su-khó; (2) Kap it-poaⁿ
21sìn góa it-tēng ē chiâⁿ-chò Tâi-ôan sú, thâu-chi̍t-ê chhut-miâ ê Ang-î.
22Chái-khí khì tô͘-su-kóan chhâ khòaⁿ chò Ang-î ài siáⁿ khóan ê ke-si-thâu-á, ē-tàu cháu khì “Ang-î kám-á-
23khòaⁿ chò Ang-î ài siáⁿ khóan ê ke-si-thâu-á, ē-tàu cháu khì “Ang-î kám-á-tiàm”, bé siōng ki-pún ê ke-si, ū Ang-î-keng, hû-á , Ang
24ē-tàu cháu khì “Ang-î kám-á-tiàm”, bé siōng ki-pún ê ke-si, ū Ang-î-keng, hû-á , Ang-î bō-á, Ang-î saⁿ. YES! SO COOL!
25Ang-î kám-á-tiàm”, bé siōng ki-pún ê ke-si, ū Ang-î-keng, hû-á , Ang-î bō-á, Ang-î saⁿ. YES! SO COOL!
26tiàm”, bé siōng ki-pún ê ke-si, ū Ang-î-keng, hû-á , Ang-î bō-á, Ang-î saⁿ. YES! SO COOL!
27khùn, tian-tò cheng-sîn pá-chiok, góa khòaⁿ góa tih-beh ē-tàng chò Ang-î--a. Koat-tēng miâ-á-chài chhì khòaⁿ góa ê hoat-le̍k ê kôan-kē.
28koh káu-á bô teh sìn-táu. Án-chóaⁿ ē án-ni? Kám kóng i mā sī Ang-î? Chhì-giām sit-pāi.
29 ê chhì-giām lóng bô seng-kong, kám-kak ū kóa sit-chì. Koh the̍h Ang-î-keng kap mô͘-hoat chhut-lâi gián-kiù khah chhim--le. Chheh lāi ū
30ū siá kóng: “Bē sái hiah kín tō hō͘ lâng phah-pāi, in-ūi lí sī Ang-î--a...” Liām--le liām--le, tō khùn--khì-a.
31ji̍t kám-kak chin hi-bî, hūn-tūn. “Góa kám ū-hoat-tō͘ chiâⁿ chò Ang-î?” Chit ê būn-tê tī góa ê thâu-khak-téng se̍h-lâi-se̍h-khì, ná
32chí koh khah bô-chu-bô-bī. Che kám sī thiⁿ-kng chêng ê o͘-àm. Chò Ang-î ê bāng kám sī bô bāng? Tang-sî góa ê kong-bêng chiah ē lâi?
33ē poe--khí-lâi...Góa ê su-khó mā tòe leh poe ......Kám kóng chò Ang-î ê kám-kak tō sī án-ni?
34kan, chò kóa thoat-sòaⁿ ê tāi-chì, mā sī bē-bái. Siàu-siūⁿ chò Ang-î ê chit-chām, chē-chē ê keng-giām lóng sī góa thâu pái tn̄g--
351 àm-sî 11 tiám 56 hun kòe 5 bió...koh kòe 5 bió, kàu-taⁿ, góa ê Ang-î bāng iáu bē ôan-sêng, bô iàu-kín, Ang-î chò bô-sêng, miâ-á
365 bió, kàu-taⁿ, góa ê Ang-î bāng iáu bē ôan-sêng, bô iàu-kín, Ang-î chò bô-sêng, miâ-á-chài mā ē-tàng chhì chò kûn-thâu-sai.
37tōa. Nā ū o͘-iáⁿ cha̍h-tio̍h i ê sī-sòaⁿ, i tō chai nā m̄-sī hái-ang siû kòe i ê thâu, bô tio̍h-sī lâng chē móa-móa ê chûn; chia ê
38chò. Thàn a-chí in teh thiàu-bú, góa beh chhōe hit ê hái--nih ê ang-î. Sui-bóng phó͘-thong-sî chin kiaⁿ--i, m̄-koh i ē-tàng hō͘ góa ì
39ê hoe-hn̂g, siû tùi khí chúi-pho ê kńg-lê-á chn̄g hia khì, hit ê ang-î khiā tī kńg-chn̄g ê āu-piah. Chit tiâu lō͘ sió-jîn-hî khah chá
40Kńg-chn̄g āu-piah sī kòai-kî ê chhiū-nâ, chhiū-nâ chiàⁿ-tiong sī ang-î ê khiā-ke. Chit phiàn chhiū-nâ ê chhiū-á lóng sī chē-kha-thâng
41 He sī iōng péng-chûn im--sí ê lâng-kut-thâu só͘ khí--ê. Hái-ang-î tio̍h chē tī hia, chi̍t chiah chiûⁿ-chî tng ùi i ê chhùi teh chia̍h
42Hái-ang-î kóng: “Góa chai-iáⁿ lí beh chhòng-siáⁿ, lí ū kàu gōng, m̄-koh
43chú lâi ài--lí, koh beh tit éng-seng ê lêng-hûn.” Jiân-āu hái-ang-î chhiò-chhiò, koh kóng: “Lí lâi kah chin tú hó, in-ūi bîn-á-chài
44Hái-ang-î kóng: “M̄-koh ài ē kì--tit, tng lí piàn-chò lâng-hêng liáu, lí
45chin-sêng ài--lí, ín-chún bo̍k-su ha̍p-óa lín ê chhiú chiâⁿ chò ang-bó͘ ê sî, án-ne lí tio̍h éng-óan bô éng-seng ê lêng-hûn--lo͘[lo͘h].
46Hái-ang-î kóng: “Put-kò lí ài hù-chîⁿ, jī-chhiáⁿ góa ê iau-kiû chin tōa.
47Hái-ang-î kóng: “Lí súi ê gōa-piáu, iu-ngá ê kha-pō͘ kap ē kau--lâng ê
48Āu--lâi hái-ang-î kā tōa-tiáⁿ khǹg tī hóe téng chún-pī choaⁿ chit thiap mô͘-io̍h.
49Hái-ang-î kā chôa pa̍k chò-hóe, chò chi̍t ôan kat iōng lâi sé poe-á ê
50chiâⁿ khióng-pò͘, khòaⁿ--tio̍h ê lâng bô chi̍t ê bô kiaⁿ--ê. Hái-ang-î put-sî teh kā chhun--ê ê io̍h-châi lok ji̍p-khì tōa-tiáⁿ, io̍h-
51 choaⁿ hó--ah[a], khòaⁿ--khí-lâi chhiūⁿ siōng chheng ê chúi. Hái-ang-î kóng: “Lí ê io̍h-á hó--ah[a].” Jiân-āu i kā sió-jîn-hî ê chi̍h
52sió-jîn-hî piàn-chò é-káu, bē-tàng kóng-ōe kap chhiùⁿ-koa. Hái-ang-î: “Ká-sú lí tńg--khì kòe chhiū-nâ, hia ê chē-kha-thâng beh lia̍h
53] i ji̍p-khí ông-kiong. Sió-jîn-hî múi kiâⁿ chi̍t-pō͘ to kap hái-ang-î kóng--ê kāng-khóan, ná chhiūⁿ ta̍h tī chiam iah sī lāi-to téng
54In kóng: “Góan kā thâu-chang lóng hō͘ hái-ang-î, tit tio̍h i ê pang-chàn, hō͘ lí eng[êng]-àm bē sí. I hō͘ gún
55siong-sim, m̄-chiah i ê pe̍h thâu-mn̂g mā kap gún ê thâu-chang hō͘ hái-ang-î ka tiāu kāng-khóan, siong-sim kòe-tō͘ lâi lak-liáu-liáu. Kā ông
56 khôan-iû sè-kài, nā tn̄g-tio̍h chi̍t-tùi chin-chiàⁿ bóan-chiok ê ang-á-bó͘, kā in thó chi̍t tè sè-tè ê lāi-saⁿ-pò͘, tòa tī sin-khu,
57ông-chú kap ông-hui kè-sio̍k lú-hêng khì chhōe siōng bóan-chiok ê ang-á-bó͘.
58liáu, iau-chhiáⁿ ta̍k só͘-chāi in só͘ pài-hóng kòe, bóan-chiok ê ang-á-bó͘, m̄-koh bô lâng lâi.
59chūn in bó͘ the̍h chhut i chah--lâi, chhôan-hó ê tê-kòan-á, kóng: “Ang--e[ê], lâi chia̍h-tê--o͘[o͘h].”
60má ông-chú kap ông-hui kiâⁿ óa in kah[kap] in kóng-ōe, kóng: “Lín ang-á-bó͘ kám chin-chiàⁿ sī khòai-lo̍k koh bóan-chiok--ê?” Chhī-iûⁿ
61hiō-hóe. Hō͘ gún chiâu sè tè ê lāi-saⁿ-pò͘.” Chhī-iûⁿ--ê in ang-á-bó͘ tùi chit ê iau-kiû kám-kak kî-kòai, nn̄g ê soah khòaⁿ-lâi
62Kiuⁿ-piáⁿ Ang-á.
63(1) Mn̄g. Kiuⁿ-piáⁿ ang-á ū gâu cháu á bó ? Ū, gû, bé, kap kúi-nā lâng lóng lia̍h I bōe
64kòai ê sī chiah ê gín-ná ū tiàu chi̍t sian súi koh pe̍h, teh pe ê ang-á thiⁿ-sài tī i ê thâu-khak. Chit châng sòe châng sam-hhiu7 hoaⁿ-
65 khôan-iû sè-kài, nā tn̄g-tio̍h chi̍t-tùi chin-chiàⁿ bóan-chiok ê ang-á-bó͘, kā in thó chi̍t tè sè-tè ê lāi-saⁿ-pò͘, tòa tī sin-khu,
66ông-chú kap ông-hui kè-sio̍k lú-hêng khì chhōe siōng bóan-chiok ê ang-á-bó͘.
67liáu, iau-chhiáⁿ ta̍k só͘-chāi in só͘ pài-hóng kòe, bóan-chiok ê ang-á-bó͘, m̄-koh bô lâng lâi.
68chūn in bó͘ the̍h chhut i chah--lâi, chhôan-hó ê tê-kòan-á, kóng: “Ang--e[ê], lâi chia̍h-tê--o͘[o͘h].”
69má ông-chú kap ông-hui kiâⁿ óa in kah[kap] in kóng-ōe, kóng: “Lín ang-á-bó͘ kám chin-chiàⁿ sī khòai-lo̍k koh bóan-chiok--ê?” Chhī-iûⁿ
70hiō-hóe. Hō͘ gún chiâu sè tè ê lāi-saⁿ-pò͘.” Chhī-iûⁿ--ê in ang-á-bó͘ tùi chit ê iau-kiû kám-kak kî-kòai, nn̄g ê soah khòaⁿ-lâi
71Ang kap an
72-sǹg keh-ji̍t thàu-chá beh khì khòaⁿ ji̍t-chhut. Chong--a siūⁿ kóng ang-á-bó͘ kiat-hun chiah kú, lâi A-lí-san tō͘-ká mā sī èng-kai. Nn̄g
73 kap lâng sio chông, khióng-kiaⁿ ū sìⁿ-miā ê gûi-hiám. Só͘-í in ang-á-bó͘ tī chhia-lāi chiū oan-ke sio-mē, hoah kah tōa-sè siaⁿ. Hit-tia̍p
74bô, gû-leng-thn̂g-á sī ē chha̍k phòa iâ-chí-khak. Thiaⁿ kàu chia in ang-á-bó͘ sòa hiông-hiông gāng--khì, sa bô liâu-á-mn̂g, m̄-chai chit
75thn̂g-á chha̍k phòa iâ-chí-khak ê chhì-giām chò hō͘ Chì-bêng in ang-á bó͘ khòaⁿ liáu, Chhun-kiau chiah chai chē-chhia hâ an-chôan-tòa
76Ē Thiaⁿ-chhùi ê Ang
77 Ē thiaⁿ-chhùi ê ang-á? Chiok kî-kòai ê phiau-tôe! Thiaⁿ-chhùi tō-sī thiaⁿ-ōe ê ì-sù.
78Chong..a iáu-sī ē kì-tit thiaⁿ tōa-lâng ê ōe, tio̍h-sī thiaⁿ-chhùi. Ang-á ē thiaⁿ-chhùi? He tō koh khah kî-kòai ê tāi-chì! Tò chi̍t-chióng
79ē thiaⁿ-chhùi? He tō koh khah kî-kòai ê tāi-chì! Tò chi̍t-chióng ang-á ē thiaⁿ-ōe? Pò͘-tē-hì thian-ông Lí Thian-lo̍k lāu sian-siⁿ ê “
80chiu-hn̂g” pò͘-tē-hì-thôan lóng chin chhut-miâ, nā-sī pò͘-tē-hì ang-á tī in ê chhiú--ni̍h poaⁿ--khí--lâi, tō chhin-chhiūⁿ o̍ah-lâng án
81-lâi, tō chhin-chhiūⁿ o̍ah-lâng án-ni, che tō-sī ē thiaⁿ-chhùi ê ang-á. Thiaⁿ Chong..a ê a-pa kóng in ê chhiú-lō͘ iù, kháu-pe̍h iu-ngá
82 Taⁿ Chong..a tio̍h kóaⁿ-kín lâi kóng án-chóaⁿ chò ē thiaⁿ-chhùi ê ang-á lo͘h!
83Chit-má lâi chò ang-á, gia̍h 1-ki suh-kóng iōng ka-to kā i ka--kúi--chat-ah! The̍h 1-chat
84The̍h sok-ka-kan-á té chha-put-to 8-hun-tīⁿ ê chúi, seng kā kúi sian ang-á lok--ji̍p--khì, nā-sī ū ang-á it-tit tîm--lo̍͘h--khì, che tō sī
858-hun-tīⁿ ê chúi, seng kā kúi sian ang-á lok--ji̍p--khì, nā-sī ū ang-á it-tit tîm--lo̍͘h--khì, che tō sī pín-chiam siuⁿ-tāng á-sī suh-
86kóng. Tiâu-chéng hó-sè, koh kā in lok-ji̍p sok-ka-kan-á, hō͘ chiah-ê ang-á lóng phû tī chúi-bīn. Koh lâi kā kan-á-kòa khàm--khí--lâi,
87iōng 1-chhiú gīm kan-á, chhut sió-khóa-la̍t tēⁿ khòaⁿ-māi, nā-sī ū ang-á tîm--lo̍͘h--khì, pàng lēng tio̍h phû--khí--lâi, án-ni chit sian
88á tîm--lo̍͘h--khì, pàng lēng tio̍h phû--khí--lâi, án-ni chit sian ang-á tō chò hó-sè lah! Nā-sī chhut chiok chē la̍t chiah ē tîm, án-
89 hó-sè lah! Nā-sī chhut chiok chē la̍t chiah ē tîm, án-ni chiah-ê ang-á sī gōng ang-á, tō ài kā in kau chhut lâi si-á-geh(ka-kang), tō
90-sī chhut chiok chē la̍t chiah ē tîm, án-ni chiah-ê ang-á sī gōng ang-á, tō ài kā in kau chhut lâi si-á-geh(ka-kang), tō sī kā suh-kóng
91 chiah ē-sái-tit. Che tō sī Chong..a só͘-kóng--ê ē thiaⁿ-chhùi ê ang-á lah!
92Taⁿ lán chit-má tio̍h lâi sńg ē thiaⁿ-chhùi ê ang-á lo͘h! Tò-chhiú gīm kan-á, chiàⁿ-chhiú tiàm kan-á ê piⁿ-a ia̍t-
93lâi! Chhiú nā ia̍t ǹg ē-kha, tò-chhiú tio̍h sió-khóa-á chhut-la̍t, ang-á chiū it-tit tîm--lo̍h--khì. Chhiú nā ia̍t ǹg téng-bīn, tò-chhiú
94Chhiú nā ia̍t ǹg téng-bīn, tò-chhiú tio̍h sió-khóa-á pàng lēng, ang-á chiū ē phû--khí--lâi! Chhin-chhiūⁿ ang-á ē thiaⁿ-chhùi án-ni!
95sió-khóa-á pàng lēng, ang-á chiū ē phû--khí--lâi! Chhin-chhiūⁿ ang-á ē thiaⁿ-chhùi án-ni! Chong..a bat sńg hō͘ ha̍k-seng khòaⁿ, chiok
96cha, mā kā kan-á khǹg tiàm toh-téng, iā iōng chhiú chhut-la̍t ia̍t, ang-á tiāⁿ-tiāⁿ tō sī tiāⁿ-tiāⁿ, lóng bô chùn-būn--tio̍h! Kóng Chong..a
97tiāⁿ tō sī tiāⁿ-tiāⁿ, lóng bô chùn-būn--tio̍h! Kóng Chong..a kā ang-á pàng hû-á lō͘, chò ông-lo̍k-á-sian! Tāi-chì kàu chia, Chong..
98Sī sím-mi̍h in-toaⁿ hō͘ lâng ū hoat-tō͘ lâi khòng-chè ang-á? Lâng kóng kang-ô͘ 1-tiám-koat, kóng phòa tio̍h bô ta̍t-chîⁿ! Lâi!
99 Taⁿ tio̍h kóaⁿ-kín lâi khui-phòa thiaⁿ-chhùi ê ang-á ê tāi-chì. Seng koh khak-tēng 1-pái, sī m̄-sī ū kā sok-ka-kan-
100iông-khì, iā chhiáⁿ chim-chiok khòaⁿ ang-á phû tī chúi-bīn sī m̄-sī chhin-chhiūⁿ chiàⁿ-chhiú-pêng ê tô͘
101Ang-á ē phû tī chúi-bīn sī sím-mi̍h in-toaⁿ? In-ūi pín-chiam ê tāng
102tī chúi-bīn sī sím-mi̍h in-toaⁿ? In-ūi pín-chiam ê tāng-liōng kā ang-á ǹg ē-kha giú, tì-sú suh-kóng ê nn̄g-kha ē ji̍p-chúi, m̄-kú suh
103nn̄g-kha ē ji̍p-chúi, m̄-kú suh-kóng-lāi iáu-koh ū khong-khì, só͘-í ang-á ē phû tī chúi-bīn. Lán nā chhut la̍t tēⁿ kan-á, lán tō-sī kā
104kóng chit-ê ap-le̍k ē thôan kàu kan-á lāi múi 1-pō͘-hūn, só͘-í ang-á lāi ê chúi tio̍h ap-pek suh-kóng-lāi ê khong-khì, hō͘ i-ê thé
105kóng-lāi ê khong-khì, hō͘ i-ê thé-chek siok sió. Ōaⁿ-ōe lâi kóng, ang-á lāi ê chúi ē cheng-ka khah chē, hō͘ kui sian ang-á ê tāng-liōng
106-ōe lâi kóng, ang-á lāi ê chúi ē cheng-ka khah chē, hō͘ kui sian ang-á ê tāng-liōng piàn tāng, nā-sī tāng-liōng pí phû-la̍t khah tōa
107ê tāng-liōng piàn tāng, nā-sī tāng-liōng pí phû-la̍t khah tōa, ang-á chiū tîm--lo̍h--khì. Chhiú nā pàng lēng, chúi ê ap-le̍k siau-sit
108chiū tîm--lo̍h--khì. Chhiú nā pàng lēng, chúi ê ap-le̍k siau-sit, ang-á-lāi hō͘ lâng ap-siok ê khong-khì tio̍h ē kā chúi pek--chhut--lâi
109 tio̍h ē kā chúi pek--chhut--lâi, tāng-liōng koh piàn khin, só͘-í ang-á chiū ē phû--khí--lâi!
110kín, m̄-thang iàn-khì! Chhiáⁿ the̍h suh-kóng kap pín-chiam lâi chò ang-á, koh the̍h sok-ka-kan-á té chúi lâi sńg ang-á. Nā-sī bô têng-
111kap pín-chiam lâi chò ang-á, koh the̍h sok-ka-kan-á té chúi lâi sńg ang-á. Nā-sī bô têng-tâⁿ, lí tō ē-tàng the̍h khì gō͘-lo̍k lí ê chhin
112lám-nōa koh pîn-tōaⁿ. Lâng kóng ū he lô tō ū he kó͘, ū hit-hō ang tō ū hit-hō bó͘. Liân góa ê kiáⁿ iā kā góa kóai ga̍h gōa put
113hit-mê bo̍k-chiá só͘ chòe-ê…, góa iā beh tòa góa ê chhâ chòe ê ang-á .
114sî Se-iûⁿ lâng lóng siū chheng-ho͘ chòe”Ta-mau-chu”(大毛子), sìn Chú el5ang á-sī chia̍h se-iûⁿ thâu-lō͘ ê lâng, lóng siū chheng-ho͘ “Er-mau-chu
115 Ū, khì kúi-nā pái, koh hō͘ hiah ê gín-ná chi̍t-kóa thn̂g-á kap ang-á-tô.
116tō͘ pu̍t-kàu thôan-ji̍p lán kok-lâng chiah ēng chhiú lâi jio̍k thô͘-ang-á, ēng to-á, chha̍k-á lâi tiau-khek ngó͘-siōng, kóng chiah ê lóng
117lô͘-úi ê lāi-bīn thàm-thâu khòaⁿ) ông-lú lô͘-úi ê lāi-bīn ū ang-eⁿ-á teh khùn.
118清玉: (thàm-khòaⁿ chiah kóng) Ông-lú sū-sit ang-eⁿ-á sī tī iô-nâ lāi, seⁿ chò chin súi chin kó͘-chui.
119王女: (khiā khí lâi ) Ang-eⁿ-á chhàng tī lô͘-úi ê lāi-bīn, góa lâi khòaⁿ khòaⁿ. (kiâⁿ kàu
120khóan pháiⁿ-mi̍h chhut-sì tio̍h tòa to chhiuⁿ,ji̍p mn̂g chiū hāi-sí ang-sài, jiân-āu chiū beh kā lán phòa liáu-liáu lah.
121A: Ū-iáⁿ to tio̍h, chóng-sī góa bat khòaⁿ tio̍h ang-á tô͘ ōe Iâ-so͘ phō iûⁿ-á, khah kóng iā sī bo̍k-chiá khah tio̍h.
122 Chin hoaⁿ-hí lâi chham-ka Chhiu-hôa kap Tì-kiông khan-chhiú chò ang-bó͘ ê kiat-hun-sek.
123 Góa kóng khan-chhiú sī in-ūi chit-tùi ang-bó͘ tùi chit-tia̍p khí beh chhiú khan chhiú, sim liân sim tàu-tīn
124hōan-sè ū-sî mā ē tē-tāng, hōan-sè soaⁿ-pang tē-li̍h! Chóng-sī ang-á-bó͘ tio̍h ài hō͘-siōng thé-liōng, hō͘-siōng thiàⁿ-sioh; hō͘-siōng
125sioh; hō͘-siōng chun-tiōng, hō͘-siōng him-sióng. Che thang kóng sī ang-bó͘ chò-hóe siōng kài iàu-kín ê 16 jī chin-giân! Siong-sìn chit
126sì-ûi ê hái-lāi ū chhut hî , hê , bô hān-liōng ; keng-hî (hái-ang) sī chhin-chhiūⁿ chhù hiah tōa ; iâm iū sī taⁿ bē -liáu . Nā kóng
127kiáⁿ ê lâng kah ná chhin-chhiūⁿ ka-lé ê khóan, kù-chài i thoa-tioh. Ang-bó͘ tī ha̍p-hun hit àm khí-thâu chiah sio-bat. Tāi-ke ū sio ì-ài
128āu , chiàu I ê hêng-siōng ê khóan iōng thô͘ chhòng-chō chi̍t-sian ang-á.I chiū chiong I ê khùi pûn ji̍p- khì hit sian ang-á ê phīⁿ-khang
129-chō chi̍t-sian ang-á.I chiū chiong I ê khùi pûn ji̍p- khì hit sian ang-á ê phīⁿ-khang,hit sian ang-á chiū o̍ah-khí- -lâi,kiò-chò A-tong,
130 chiong I ê khùi pûn ji̍p- khì hit sian ang-á ê phīⁿ-khang,hit sian ang-á chiū o̍ah-khí- -lâi,kiò-chò A-tong,sī ta-po͘-lâng. Siong-tè chiū
131kha,the̍h chi̍t-ôan ê liâm-thô͘ khòa-hē hit téng-bīn,chò nn̄g-sian ang-á.I chò liáu chin tek-ì, peh- -khí-lâi thiàu-bú se̍h hit nn̄g-sian
132á.I chò liáu chin tek-ì, peh- -khí-lâi thiàu-bú se̍h hit nn̄g-sian ang-á kúi-lín.I chiū koh pak chi̍t khóan ê chhiū-phôe,thiu-si liâm tiàm
133kúi-lín.I chiū koh pak chi̍t khóan ê chhiū-phôe,thiu-si liâm tiàm ang-á ê thâu-khak,chò ang-á ê thâu-mn̂g.I khòaⁿ-liáu iū chin tōa tek
134chi̍t khóan ê chhiū-phôe,thiu-si liâm tiàm ang-á ê thâu-khak,chò ang-á ê thâu-mn̂g.I khòaⁿ-liáu iū chin tōa tek-ì.Koh tiàm ang-á ê chiu
135khak,chò ang-á ê thâu-mn̂g.I khòaⁿ-liáu iū chin tōa tek-ì.Koh tiàm ang-á ê chiu-ûi thiàu-bú kúi-nā lín,chiong i ê khùi pûn tùi ang-á
136tiàm ang-á ê chiu-ûi thiàu-bú kúi-nā lín,chiong i ê khùi pûn tùi ang-á ê phīⁿ-khang,pûn chi̍t tōa-ē lo̍h-khi,ia̍h chiū koh thiàu koh se̍h.Lō͘
137tōa-ē lo̍h-khi,ia̍h chiū koh thiàu koh se̍h.Lō͘-bóe chiong nn̄g-sian ang-á ián-khí-lâi khiā,ang-á chiū sòa chhiò hi-hi,chò-hóe kóng-ōe
138koh thiàu koh se̍h.Lō͘-bóe chiong nn̄g-sian ang-á ián-khí-lâi khiā,ang-á chiū sòa chhiò hi-hi,chò-hóe kóng-ōe chin chhin-bi̍t!
139bē ti bē iûⁿ ê khóan-sit.Iā koh-chài khòaⁿ lú-chú chò kó͘-góan ang-á ê khóan,thang hō͘ lâm- chú thit-thô khòaⁿ-hóng. Koh-chài it-poaⁿ
140Chóng-sī tio̍h siūⁿ chin. Seⁿ-kiáⁿ kap lia̍p thô͘-ang-á sī bô siāng. Thô͘-ang-á lia̍p koh-khah chē sian, kā i pâi kui-lia̍t.
141sī tio̍h siūⁿ chin. Seⁿ-kiáⁿ kap lia̍p thô͘-ang-á sī bô siāng. Thô͘-ang-á lia̍p koh-khah chē sian, kā i pâi kui-lia̍t. i chiū tiām-tiām tiàm
142Ū-tang-sî hong-chheng ji̍t-lóan ê sî ang-bó͘ sio-khan á-sî chhōa kiáⁿ khì kong-hn̂g kiâⁿ-sóa, he̍k-sī khì
143iá-gōa khóaⁿ kéng-tì. Ū-tang-sî go̍eh-keng,chheⁿ-bêng ê sî-chūn , ang chiū tôaⁿ, bó͘ chiū chhiùⁿ , kiáⁿ-jî chiū thiàu-bú, sio-kap chheng
144lán iū ū chi̍t kù-ōe kóng, 『Bô oan bô ke, bē chiâⁿ hu-chhe.』Kóng ang-bó͘ chêng-sì-lâng sī oan-siû. chi̍t-sì-lâng chò ang-bó͘ sī beh
145hu-chhe.』Kóng ang-bó͘ chêng-sì-lâng sī oan-siû. chi̍t-sì-lâng chò ang-bó͘ sī beh pò-siû saⁿ hôan-chè. Nā chiàu chit-khóan ê khòaⁿ-hoat
146tio̍h , ia̍h hit ê m̄-tio̍h teh hō͘ lán kan-khó͘ nā-tiāⁿ. Gôan-lâi ang sī bó͘ ê ang,bó͘ sī ang ê bó͘ , kiat-hu sī ang-bó͘ nn̄g lâng ê
147 ê m̄-tio̍h teh hō͘ lán kan-khó͘ nā-tiāⁿ. Gôan-lâi ang sī bó͘ ê ang,bó͘ sī ang ê bó͘ , kiat-hu sī ang-bó͘ nn̄g lâng ê tāi-chì, pêng
148teh hō͘ lán kan-khó͘ nā-tiāⁿ. Gôan-lâi ang sī bó͘ ê ang,bó͘ sī ang ê bó͘ , kiat-hu sī ang-bó͘ nn̄g lâng ê tāi-chì, pêng m̄-sī pa̍t-
149nā-tiāⁿ. Gôan-lâi ang sī bó͘ ê ang,bó͘ sī ang ê bó͘ , kiat-hu sī ang-bó͘ nn̄g lâng ê tāi-chì, pêng m̄-sī pa̍t-lâng ê. M̄-kú lán tùi
150pêng m̄-sī pa̍t-lâng ê. M̄-kú lán tùi chá í-lâi ê kiat-hun , m̄-sī ang chhōa-bó͘, bó͘ teh kè-ang , sī chhin-ke tùi chhin-ke ê kiat-hun, chheⁿ
151 lán tùi chá í-lâi ê kiat-hun , m̄-sī ang chhōa-bó͘, bó͘ teh kè-ang , sī chhin-ke tùi chhin-ke ê kiat-hun, chheⁿ-ḿ tùi chheⁿ-ḿ ê kè-chhōa
152thang iâⁿ, si̍t-chāi sī chin-chiàⁿ bô thò-tòng. In-ūi chit-khóan ê ang-bó͘ sī tùi pē-bó ê bēng-lēng, m̄-sī tùi nn̄g-lâng ê ài-chêng
153sòa ín-kúi ji̍p-the̍h , sè-î chi̍t-ê chhōa kòe chi̍t-ê ; kàu chia ang-bó͘ sòa pìⁿ-chiâⁿ oan-ke. Chit-khóan ê chhōa-bó͘ kî-si̍t sī giâ
154oan-ke. Chit-khóan ê chhōa-bó͘ kî-si̍t sī giâ-kê, chit-khóan ê kè-ang sī khah chhám lo̍h seⁿ tē-ge̍k! Kiông-chè kiat-hun ê hāi-to̍k seⁿ kàu
155í góa kóng, m̄-sī góa kóng , sī chin-lí teh iau-kiû. Kiat-hun sī ang kap bó͘ ê tāi-chì , eng-kai tio̍h jīm-pîn beh chò ang-bó͘ ê lâng
156 Kiat-hun sī ang kap bó͘ ê tāi-chì , eng-kai tio̍h jīm-pîn beh chò ang-bó͘ ê lâng khì chú-ì; piⁿ-a ê lâng put-lūn sī lāu-pē lāu-bó
157kiông-chè in khì chò. Che sī chin-lí; nā bô thàn chit-tiâu chin-lí ang-bó͘ kàu-bóe tio̍h chiâⁿ-chò oan-ke. Chóng-sī m̄-thang ū tō͘-káu.
158chū-iû lôan-ài lâi chiâⁿ , nn̄g lâng ê sèng-chêng ē khah saⁿ-kīn, ang khòaⁿ bó͘ tāng, bó͘ niū ang kôan, nn̄g-lâng si̍t-sim saⁿ-kèng saⁿ-
159nn̄g lâng ê sèng-chêng ē khah saⁿ-kīn, ang khòaⁿ bó͘ tāng, bó͘ niū ang kôan, nn̄g-lâng si̍t-sim saⁿ-kèng saⁿ-thiàⁿ ; i ūi i siá-sin , i ūi
160hó, ok chiū-sī pháiⁿ. Siān sī lâng-lâng só͘ ì-ái, ok sī lâng ul5ang só͘ m̄-ài. Sui-jiân sī án-ni kóng, siān-ok m̄-sī chhin-chhiūⁿ chin
161chē, chiū-sī i só͘ kèng-pài ê Sîn m̄-tio̍h ê ū chin-chē. Chit ûhang chiàu-si̍t tio̍h ài gī-lūn chin, iu-ūi kiaⁿ-chò gī-lūn liáu siuⁿ
162séng-chhat! Koh chhiáⁿ tāi-ke lâi khòaⁿ hôe-siūⁿ , tō-sū , tâng-ki , ang-î ê só͘-kiâⁿ só͘-chò sī cháiⁿ-iūⁿ?
163 chû-sim; tùi kiáⁿ-jî kóng , hit ê kiáⁿ-jî chiū-sī ū hàu-sūn. Ang-bó͘ ê tiong-kan nā-sī ū ài, hit ê ang-bó͘ chiū-sī ū hô-hia̍p.
164kiáⁿ-jî chiū-sī ū hàu-sūn. Ang-bó͘ ê tiong-kan nā-sī ū ài, hit ê ang-bó͘ chiū-sī ū hô-hia̍p. Hiaⁿ-tī ê tiong-kan nā ū ài, hit ê hiaⁿ
165jú kòan-sì, ia̍h kòan-sì chiū sòa piàn chū-jiân. Bó͘ lâ- sâm , ang ia̍h chiū bô hoat-tō͘, tio̍h sòa lah-sap chham lo̍h-khì, ia̍h só͘ seⁿ
166seⁿ sí iû jîn ê pò͘-tē-hì ang
167hô, lóng chiâⁿ-chò sí-o̍ah chāi lâng ê chiáng-tiong ê pò͘-tē-hì ang-á, bōe-hiáu chū-li̍p chū-kiông, kan-na beh tùi gōa-ūi khì chhōe
168chiah chai-iáⁿ beh kái-chìn. Lán teh chò ê chong-sek-phín, sè-sian ang-á, kan-na ē-hiáu bô͘-hóng gōa-kok ê chho͘-sio̍k-phín, bōe-hiáu siūⁿ
169khòaⁿ lâng saⁿ phòa hoaⁿ-hí pó͘-thīⁿ, ū-sî gín-á bô koai, chiū ūi ang- á-tô͘ hō͘ i thit-thô, tha̍k chheh hō͘ i thiaⁿ, án-ni hō͘ in lāu-bú
170khòng-chè lán ê su-sióng, kā lán sé-náu. Lán sī lâng, m̄-sī ka-lé-ang-á, bīn-tùi chit-kóa siong-hāi lán ê mi̍h-kiāⁿ, lán ū kôan-lī "
171Khó͘--ka ang-á-bó͘ chhut-sin i-seng sè-ka, chin ū Tâi-ôan ì-sek, pêng-sò͘ 2 lâng
172hōe piàn-tōng, lú-sèng tē-ūi thê-seng, tāi-to-sò͘ ê ka-têng sī ang-á-bó͘ lóng ū chôan-chit ê khang-khòe. Siàu-liân-lâng ūi tio̍h kang
173tāi-khài lóng tiong-liân ê hè-thâu, tiāⁿ ōe kóng-tio̍h ka-kī ê ang-sài, gín-á,tī gōa-kok chia̍h thâu-lō͘ ê kan-lân, chòe ka-têng-chú
174Ū chi̍t-ê ē-lâm lâng khì Hok-chiu khiā-khí, ang-bó͘ bē thn̂g-á thàn-chia̍h, khiû-khiām lâi hō͘ i-ê kiáⁿ khì Eng
175hôa chu-īⁿ tha̍k-chheh, tha̍k-kàu 4,5 nî sòa sí-khì. Taⁿ chit-chūn ang-bó͘ teh kā lâng kò͘-bōng.
176----Lâi chū khiâ hái-ang ê cha-bó͘ gín-á ê khé-sī
177sin hi-bāng ê ì-hâm) 8~9 hòe ê sî-chūn, i ho͘-hoah chó͘-lêng (hái-ang), thàu-kòe kap chó͘-lêng ê tùi-ōe (khiâ hái-ang, hōan-sè ài hù
178chó͘-lêng (hái-ang), thàu-kòe kap chó͘-lêng ê tùi-ōe (khiâ hái-ang, hōan-sè ài hù-chhut sèⁿ-miā), kā in ê cho̍k-jîn chhōe-tio̍h chhut
179sèⁿ-miā-la̍t hoah-chhéⁿ chó͘-lêng--a, nā án-ne, siáng sī khiâ hái-ang ê gín-á (hôe-èng chó͘-lêng ê lâng)? Sī Lí Teng-hui? Sī Tân Chúi
180to̍k-to̍k tio̍h sìn Iâ-so͘, í-gōa bô pa̍t mi̍h hoat-tō͘. Chóng-sī in ang bó͘ tha̍k kàu pòaⁿ-lō͘, hit chūn iáu-bōe sìn chit tiâu chhián- hiān
181po͘ ê hoan-siā. In ê miâ sī Topas kap Laong. In ū tòa tōa-pak ê ang-á-tô͘, chiàu chit ê lâi kóng Kū-iok kap Iâ-so͘ ê kò͘-sū hō͘ Bunun
182lâng. In tùi àm-thâu chiū chū-chi̍p, ná chhiùⁿ Sèng-si ná khòaⁿ ang-á-tô͘ thiaⁿ tō-lí kap o̍h jī. In-ūi ta̍k hāng lóng sī sin ê, só͘
183ū mn̄g Soan-tō-su kóng, “Í-chêng lán ê chó͘-kong ū kā lán kongl2ang sī tùi sè-sè ê thâng lâi piàn, ū ê kóng sī ka-cháu lâi piàn
184chhiūⁿ kóng: kam-gōan ko͘-khut mā bô-ài chhōa China bó͘, kè China ang, seⁿ China kiáⁿ, bô-ài kau China ê pêng-iú, bô-ài bé China ê mi̍h
185 kap gō͘-hè ê cha-bó͘ kiáⁿ tī cháu-bé-lâu teh thit-thô sòe sian ang-á, koh nn̄g ê tōa-hàn cha-bó͘ kiáⁿ tī hoe-hn̂g-lāi teh tèng chi̍t
186cha-bó͘ kiáⁿ the̍h chi̍t-sian ang-á, kóng sī i ēng pòaⁿ-ji̍t ê kang chòe ê, beh hō͘ sòe-hàn sió-
187m̄ sī kóng hàu-tō kiâⁿ ōe chīn, iáu-kú ū thang kiâⁿ; chiū- sī ang-bó͘ tio̍h hô-ha̍p, khòaⁿ Í-hut-só͘ tē-gō͘ chiuⁿ 22 chat, 28 chat; hiaⁿ
188, á-sī chò ka-tī el53-ēng . Ia̍h ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, chò pē-bó el5ang nā khòaⁿ-kìⁿ i-ê kiáⁿ-jî ū sàu, á-sipak7- tó͘ thiàⁿ, chiū chiong
189ta̍k-ji̍t khì Iû-thài ke, khòaⁿ Iû-thài lâng ê bīn- hêng kap in-ê ang-á, ǹg-bāng ōe-liáu ē khah-sêng.
190chhēng chi̍t-su pe̍h saⁿ-khò, hō-chò Chhiūⁿ-thâu saⁿ-khò͘.) Ì-sù ang- bó͘ thang koh sio-jīn. I-khim bô tēng- kui; siāng chē chhēng cha̍p
191Sè-sio̍k bé án, iā tio̍h pān pán-lāi-pê liāu; ū nn̄g-sian chóa-ang-á it-lâm it-lí hō-chò koan-kán, ì-sù káⁿ-sī beh hō͘ sí- lâng
192 nā kan-ta ēng chò khòa sin-si ê lō͘-ēng sī thang; î-chiá chóa-ang-á kap kúi-nā-hāng pa̍t-mi̍h tek-khak m̄-thang.
193Lūn chhiáⁿ Ang-î khan-bông
194siúⁿ pi-siong, ài chai bông-hûn ê kéng-hóng chóaⁿ-iūⁿ, chiū chhiáⁿ ang-î lâi mn̄g; ì-sù sī bông-hûn ē tùi ang-î chiūⁿ-sin lâi kóng
195chóaⁿ-iūⁿ, chiū chhiáⁿ ang-î lâi mn̄g; ì-sù sī bông-hûn ē tùi ang-î chiūⁿ-sin lâi kóng i ê kéng-gū, kiáⁿ-sun chiū thang chai i ū sím
196hun-hoat, bē-tit ka-tī chú-ì, thái-thó ū sîn-hûn thang lâi tùi ang-î chiūⁿ-sin? Chiū siat-sú kiáⁿ-sun ū chîⁿ-châi chīn- chē, iā pôe
197Ū lâng mn̄g kóng, Sèng-chheh kì Sò- lô ông chhōe ang-î khan Sat-bó-ní ê sîn-hûn, to kó-jiân ū lâi; nā beh bô iáⁿ,
198êng- ûi, chiū kiaⁿ-tang kiaⁿ-sai, m̄-káⁿ chhun- kha chhut chhiú; nā-bô ang-î chiū hôan-ló m̄-chai bông-hûn ê siau-sit. Nā-bô sio kim-gîn chóa
199Lán chèng-lâng hek-sī lāu l6ang á-sī gín-ná, nā hoaⁿ-hí kam-gōan hō͘ i sé, siū i-ê ín-chhōa tit
200ji̍t lâi thèng-hāu sí mah? Si̍t-chāi bô chit-hō ê ì-sù , in-uil7ang ū sù-chi , tek-khak tio̍h chīn i-ê khùi-la̍t lâi chò-kang , tek-khak
201In-ūi ko͘-niû tio̍h khì pa̍t-ūi i ū chiong chi̍t-tiuⁿ ang-á-tô͘, sī piáu-bêng Iâ-so͘ tī si̍p-jī-kè siū sí, chhiáⁿ hō͘ Ma
202chhut-khì lâu i tiàm tī pâng--ni̍h. Gín-ná ta̍uh-ta̍uh siòng hit-ê ang-á ná- chhin-chhīnⁿ teh tōa siàu-liām Iâ-so͘ thè ū-chōe ê lâng
203 Lâng chiong siang-chhiú koah-li̍h pò͘t? to-chhùi. ( Khòaⁿ tùi-bīn ang-á-tô͘ téng-thâu-ê . )
204 ê chúi chhiâng ji̍p-lâi siông-sè sé-thōa . ( Khòaⁿ tùi-bīn ê ang-á-tô͘ tiong-ng tò-chhiú-pêng--ê . )
205chò iûⁿ kô͘ -kô͘ ê mi̍h hō -chò Chóa-chiuⁿ . ( Khòaⁿ tùi-bīn ê ang-á-tô͘ tiong-ng chiàⁿ-chhiú-pêng--ê . )
206só͘ -í lâng ū the̍h kòe-khì tī Chò -chóa-chhia . ( Khòaⁿ tùi-bīn ang-á-tô͘ ē-kha--ê . ) Tī-chia thang pau-hâm hun-piat hong-hoat ê sì-
207Chhiáⁿ tāi-ke khòaⁿ tùi-bīn ê ang-á-tô͘
208Tī ē-té ê ang-á-tô͘ tāi-ke thang khòaⁿ- kìⁿ chi̍t-ê siàu-liân hū-jîn-lâng í-
209lí; in-ūi Siōng-tè khí-thâu chhòng-chō lâng, hō͘ lâng phit-phòe ang-bó͘ sī kàu chi̍t-sì- lâng; ia̍h sī it-lâm it-lú nā-tiāⁿ (Má-thài
210giâ cheng-khū-thûi cheng-bí, the̍h pòa-ki pòa-bí, sàu-tē, ho̍k-sāi ang ko͘, iúⁿ-chhī kiáⁿ, chiū kàu-gia̍h chīn hū-jîn-lâng ê pún-hūn
211tio̍h chi̍t-a̍h piáⁿ. Āu-lâi góan ū khì khòaⁿ chù gîn-phiò kap ìn ang-á-thâu ê só͘- chāi, ia̍h ū khòaⁿ in teh thè Tiong-kok chò gîn-phiò.
212tiàm choan-kang teh bē kó͘-tóng. Chhin- chhiūⁿ lán beh kià phoe hia-ê ang-á- thâu bô sím-mi̍h ta̍t-chîⁿ ê mi̍h, chi̍t- tiuⁿ 3 tiám chîⁿ nā-
2131.Giân-gú sè-kài-tiong sī Tâi-oanl5ang ê chho͘-chhùi pháiⁿ ōe thang chhui tsòe tē-it pháiⁿ. Tī kóng ōe
214bat ū in- ūi kàu-io̍k ê thêng-tō͘ hoat-ta̍t, lâm lú bô chhim hōan. Ang-bó͘ pîⁿ kôan, ke-lāi pē-kiáⁿ hiaⁿ-tī ê tiong-kan bô thiaⁿ- tio̍h
215 hiông-hiông kā i phah-chhíⁿ, kiaⁿ-liáu lêng-hûn tò-lâi chhē bol5ang. Taⁿ lâng ōe bîn-bāng m̄ sī in-ūi án-ni. Lán ê lêng-hûn kî-si̍t
216ū-sî tùi thiaⁿ lâng kóng, ū-sî sī tùi lán khòaⁿ tio̍h sím-mi̍h ang-á-tô͘, á-sī sím-mi̍h pa̍t mi̍h. Chiah-ê lóng ōe chiâⁿ-chòe bāng.
217bó͘ ū sin-īn,tāi-seng kóng tiāⁿ-tio̍h , nā siⁿ lâm lú phòe chòe ang-bó͘ , ū-ê tùi sòe-hàn chiū kè-mn̂g , ū-ê kàu tōa-hàn chiah chhōa
218bó͘ koh kè pa̍t lâng kiò-chòe kè-chhe á-sī kóng sio̍k-hiân . Sí ang koh kè sī jī-hun chhin , ang-bó͘ saⁿ lī-khui kiò-chòe siⁿ-lî .
219chòe kè-chhe á-sī kóng sio̍k-hiân . Sí ang koh kè sī jī-hun chhin , ang-bó͘ saⁿ lī-khui kiò-chòe siⁿ-lî .
220bô?Nā ū ,sī siōng pháiⁿ-miā . Ū tn̄g-chiúⁿ á bô?Nā ū ,ōe soah-sí ang .Nā ū phòa ge̍h ji̍p ke ōe pāi ke , liáu chîⁿ sí lâng . Ū ji̍p biō
221-kè , chhēng âng-ó,ū-ê bô, khan chiūⁿ-kiō tī tōa thiaⁿ, nā-sī ang bô chit ê lē .
222-ì ài tòng lâng khui pháiⁿ-kiáⁿ keng, liân ū sím-mi̍h put-ha̍p ê ang-á, chiū liâm-piⁿ thiah phòa. e-hng-sî bōe kàu cha̍p tiám cheng, ke
223ê lé-sò͘ kap Tâi-ôan-ê lio̍h-á sio siāng, put-kò nā chhōa liáu, ang-bó͘ chiū lī-khui inpe7-bó chhù, lēng-gōa khí chi̍t kengthang tòa.
224tiong-kan ū kun-sîn ê tō-tek; pē-kiáⁿ ū pē-kiáⁿ ê tō-tek; hiaⁿ-tī, ang-bó͘, pêng-iú lóng ū it-tēng ê lûn-lí. Kî-thaⁿ kò-jîn thôan-thé
225Hu-hū ê tiong-kan ū sò͘-siōng ê būn-tê; ang m̄-ti̍hⁿ bó͘,bó͘ m̄-tihⁿ ang. Pē-kiáⁿ, bó-kiⁿ iā ū sò͘-siōng būn
226hū ê tiong-kan ū sò͘-siōng ê būn-tê; ang m̄-ti̍hⁿ bó͘,bó͘ m̄-tihⁿ ang. Pē-kiáⁿ, bó-kiⁿ iā ū sò͘-siōng būn-tê : kè-kàu châi-sán, che
227tong ê Bú-láu-khiⁿ ū nn̄g-ê chhī gû gín-ná chòe chi̍t-sian ê thô͘ ang-á , khiâ chi̍t-chiah ê thô͘-gû, chiū kā i pài , āu-lâi lâng chiū
228gû, chiū kā i pài , āu-lâi lâng chiū hong-siaⁿ kóng , chit ê thô͘ ang-á ōe kā i khòaⁿ gû, ia̍h ōe lia̍h hî hō͘ i , kóng nā ū pak-tó͘
229 mn̄g pu̍t khòaⁿ tio̍h án-cháiⁿ-iūⁿ chiah ē pêng- an. Chiàu hit ê ang-î kóng tio̍h thâi chi̍t ê cha-bó͘-gín-ná lâi chè-hiàn; āu-lâi
230lō͘-ēng; chiū pak--khì-lâi kòa i ka-tī ê kiáⁿ; só͘-í hō͘ i ê ang chhò-jīn lâi phō m̄-tio̍h. In nn̄g-lâng chin iu-būn, m̄-kú bô hoat
231sī kóng kun-chú ê tō-lí beh thong-hêng thiⁿ-ē ê tāi-seng, sī tùi ang-bó͘ ê koan-hē khí-tiám; só͘-í nā beh chō-chiâⁿ lí-sióng ê ka-
232siūⁿ beh hō͘ lâng chhī. Góa siông-siông bat thiaⁿ-kìⁿ kóng, "Kè ang beh chia̍h ang," chit khóan ê su-siúⁿ chin m̄-tio̍h. Sio̍k-gú kóng, Chia̍h
233lâng chhī. Góa siông-siông bat thiaⁿ-kìⁿ kóng, "Kè ang beh chia̍h ang," chit khóan ê su-siúⁿ chin m̄-tio̍h. Sio̍k-gú kóng, Chia̍h lâng pn̄g
234-chhōa só͘ iàu-kín ê sī tio̍h tùi-tiōng hit nn̄g ê beh kiat-chòe ang-bó͘ ê lâng. Chóng-sī lán ê lâng khah-siông m̄-sī án-ni. Ū-ê
235chi̍t tiuⁿ 4 chiam chîⁿ (onepenny) ê ji̍p-tiûⁿ-kǹg. Kū-nî óa 28 banl7ang khì khòaⁿ; só͘ siu ê chîⁿ sī óa chi̍t bān nn̄g chheng kho͘. Kóe-
236Si̍t-chāi ū-iáⁿ kî-kòai, in-ūi lán Pún-tó-lâng khah-siông nā kè-ang laiu2- āu, chiū lūn gián-kiù ê sim-koaⁿ lóng bô-- khì lah, hô-hòng
237kap chè chó͘-sian. Tō-kàu sī sìn siâ-sîn, liām- chiù, hoah-thó͘, ang-î, tō-sū, kap pok- kòa téng-téng. Pu̍t-kàu sī chhāi ngó͘- siōng
238Bô lōa-kú, tiōng-hu sî thâu-lō͘ tńg--lâi, ang-bó͘ tâng-sim keng-êng. Liân-liân seⁿ nn̄g ê cha-bó͘, kap nn̄g ê ta
239Tùi tī hōng-hiàn, ang-bó͘ lóng chin kam. Khí pài-tn̂g ê sî, kheh kam-chià ê chîⁿ la̍k-
240 Hiàn hn̂g chò kàu-hōe ê ki-pún châi-sán. Ta̍k khóan iân-hāng, ang-bó͘ sûi-lâng hiàn.
241 sî, tī Tâi-pak tòa siōng kú ê só͘-chāi Iú-chôan, Hūi-eng in ang-á-bó͘ tī Sin-pak-tâu ê chhù. Hia ū chin ōm ê chhiū-á, ū hoe-chháu
242iú ê pang-chān hā, góa tī Ka-gī koan chhōe tio̍h A-hôa ê hōng-kim-ang-á. Che sī 519 khòaⁿ tio̍h A-hôa ê sí-thé liáu-āu, keng-kòe 2 kò
243chiah koh chhōe tio̍h A-hôa. I í-keng piàn chòe kut-hu hông khǹg tiām ang-á lāi. Keh kang, 20, góa tńg-lâi kàu Tâi-pak. Sim-lai it-ti̍t siūⁿ
244So͘ Chúi-ìn in ang-á-bó͘ chin hó tàu-tīn, chhù-nih pò͘-tī chin kán-tan, chin sù-sì
245chò 1 kóa tāi-chì, góa tō chin bô kheh-khì chiap-siū So͘ sian-siⁿ in ang-á-bó͘ lâu góa tī chia kòe-mê.
246A-iāu tō sái-chhia tńg-khì. Góa tiàm So͘ Chúi-ìn in tau khùn. In ang-á-bó͘ kā tōa-keng pâng-keng niū hō͘ góa khùn, koh kā pâng-keng
247Chú-lâng in ang-á-bó͘ jia̍t-chêng kā gún khóan-thāi, tia̍t-pia̍t kéng 1 kóa in chai
248siū kap in bó͘ 2 ê lâng tòa 1 tòng chhù, seng-o̍ah chin kán-tan. In ang-á-bó͘ kā A-hôa tòng-chò ka-kī ê kiáⁿ khòaⁿ-thāi, tiāⁿ-tiāⁿ iau
249tó͘-bái chài góa, keng-kòe chhân-hn̂g, keng-kòe iah teh choh-sit ê ang-á-bó͘, keng-kòe sio-lo̍ah, âng-âng teh sio ê tiû-chháu, tiû-chháu
250ge̍h pò siúⁿ i. “Gín-ná Ge̍h Pò,”sī chin súi ê chheh, ū chōe-chōe ang-á tô͘, iā ū hó tha̍k ê kò͘-sū.
251liáu chiū chai hia ū chi̍t chéng ê pháiⁿ hong-sio̍k, chiū-sī chi̍t-ê ang
252hia ê lâng ê chhân-hn̂g chhù- the̍h sún-sit chin chōe. Hit ê lāu ang-î siⁿ chhut iâu-giân kóng hô-sîn teh siū-khì, tio̍h ēng mi̍h lâi
253Ta̍k nî lóng tio̍h án-ni. Koh hia ū saⁿ ê lāu-tōa, iā kap hit ê ang-î tàu-khang; nā khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t ê khah hó-gia̍h ê lâng, in chiū
254khoeh-khoeh teh thèng-hāu. Koh tiap-á-kú chiah khòaⁿ-kìⁿ hit ê lāu ang-î lâi, ū sì ê tô͘-tē kun-sûi i; ka-kī lia̍h chòe i sī thòe sîn
255gín-ná, siⁿ chòe iā pêng-siông. Se-bûn Pà chiū tiàu hit ê lāu ang-î lâi kā i kóng, Góa khòaⁿ chit ê cha-bó͘ gín-ná bô sím-mi̍h
256Kàu ū tiap-á-kú, bô khòaⁿ-kìⁿ hit ê lāu ang-î tò-tog2-lâi, chiū tùi chèng lâng kóng, chit ê lāu lâng chòe
257Chiū kiò nn̄g ê siàu-liân ê ang-î lâi, kā i kóng, Lín su-bú khah lāu lah, chòe tāi-chì chin bān
258Lín phah-sǹg cháiⁿ-iūⁿ? Tāi-ke kóng, Góan chêng lóng hō͘ hit ê ang-î phiàn-khì; taⁿ m̄ káⁿ lah. Se-bûn Pà chiah kóng, Āu-lâi nā
259kò͘ lí ê cha-bó͘-kiáⁿ, kah i nā ū lī-piān ê sî, tio̍h chiong in ang hit thâu ê saⁿ-á-khò͘ kap cha̍p-chhùi ê mi̍h, thau- the̍h kóa tò-lâi
260lia̍h chòe án-ni sī chin tio̍h, chiū kap in cha-bó͘-kiáⁿ tàu, chiong in ang hit pêng ê mi̍h-kiāⁿ, thau- the̍h tò-lâi in tau. Kè ū hiah kú, in
261ū bô-kng--ê, thiⁿ-chhiⁿ sī lóng bô-tè-khòaⁿ--a, hāng-á-kháu lāu-ang-pô ê peng-nn̂g-tàⁿ iáu-bōe siu-tàⁿ, m̄-chai chiah àm koh ū siáng
262-á ká-ná chin cheng-chhái ê lôan-ài, chhōe hó thâu-lō͘, kè hó ang, chhōa hó bó͘, seⁿ kúi-ê hām ka-tī sio-kâng ê koai-kiáⁿ.
263sió-mōe, góan nn̄g-ê a-má kè hō͘ a-kong chìn-chêng lóng ū kè kòe ang, chhin-a-má sí-ang, súi a-má lī-iân, in ê gín-á kap a-pà kāng-khóan
264 a-má kè hō͘ a-kong chìn-chêng lóng ū kè kòe ang, chhin-a-má sí-ang, súi a-má lī-iân, in ê gín-á kap a-pà kāng-khóan iōng hiaⁿ-tī
265tê, in bó͘ òan i kui-kang tī gōa-kháu, tńg kàu chhù tō sī khùn, ang-á-bó͘ kám-chêng jú lâi jú bái, 2 ê put-sî to teh oan-ke. Chhù--
266-khóan khì-hun hō͘ i chiâⁿ chak, kui-khì khì cháu-chûn, khah bián ang-á-bó͘ ta̍k-kang kìⁿ-bīn to pháiⁿ bīn-chhiuⁿ.
267lâi góan tau chìn-chêng, ū seⁿ chi̍t-ê hāu-seⁿ, lī-iân liáu-āu, in ang hit-pêng kā chit-ê hāu-seⁿ lâu--lo̍h-lâi, kiò-chò “A-chhong--á”.
268Kavalan iáu koh ū in ê chó͘-lêng sìn-gióng kap matiiu (Kavalan gí, ang-î) siong-koan gî-sek, in ê kè-ta̍t-koan mā kap it-poaⁿ Hàn-jîn khah
269 {Seⁿ--ê chhiáⁿ chi̍t-piⁿ, ióng--ê kong-lô khah tōa thiⁿ.” A-bú kè-ang liáu-āu, iáu sī kap ióng-bú koan-hē khah chhin.
270“『巫婆』lín ê ōe kám sī kiò ang-î?”
271chiah chai-iáⁿ m̄-sī chôan-pō͘ ê Pêⁿ-po͘-cho̍k lóng kā che kiò chò ang-î.
272, nn̄g kòan bí-chiú tō kái-koat--a, mā bô chhiáⁿ lâng-kheh, i ê ang-sài sī Hōng-lîm ê Hak-ngìn, hō͘ i chio--ê.
273 jī-tiâu-á, khà tiān-ōe lâi, kā góa kóng-tio̍h hit-kang i kap in ang thiⁿ-kng chhíⁿ--lâi, lâu-kha to lóng hō͘ thô͘-chhoah-lâu khàm--khì
274hit-keng nn̄g-chàn lâu, e̍h-e̍h-á ê lâu-á-chhù, in chit-ke gō͘-ê----ang-á-bó͘ kap nn̄g-ê hāu-seⁿ koh ū chi̍t-ê cha-bó͘-kiáⁿ, chò-hóe khoeh
275jiân, ha̍k-ôan chē leh thiaⁿ. Ha̍k-ôan ū 10 tóng ê lâng, ū kàu-su ang-á-bó͘, ū chhī-tiûⁿ kang-chok-chiá kap ū kú nî keng-giām ê ke-thâu
276kap sèⁿ Lîm. A-iàn-pô tī i 40 hòe chìn-chêng, bat chio-kòe saⁿ-ê ang-sài, m̄-koh lóng té-miā óng-seng--lo͘h, i chêng-āu chiú-kóa saⁿ-pái.
277siūⁿ beh chèng-si̍t a-pa tùi góa kóng ê tāi-chì: tōan-chiáng ē sí-ang. Ta̍k pái i lâi chhōe súi a-má ê sî, góa tō kóaⁿ-kín chioh ki-hōe
278chhù, kôan koh tōa-châng ê tek-nâ, kā chit-keng bô-lâng chhut-ji̍p ê ang-chng lāu-chhù pau kah bat-bat-bat, tō ē siūⁿ-khí í-keng kòe-sin ê
279jīn--a, chit-tiám góa chin chheng-chhó͘. Ka-chài góa ê pēⁿ sī kè-ang liáu chiah hoat-pēⁿ, nā bô tī hun-in chit-tiâu lō͘, it-tēng mā chhin
280 kha-tháng mā sī ài kā lâng chioh! Cheng-chha m̄-bat kā lâng chioh ang, chioh kiáⁿ niâ! Góa tiāⁿ-tiāⁿ khòaⁿ-tio̍h góan a-bó khiā tī lâng
281chhām sé sin-khu ê tōa kha-tháng mā ài chioh, cheng-chha m̄-bat chioh ang chioh kiáⁿ niâ!
282chām-á, ta̍k-ji̍t tio̍h tī chhù--ni̍h teh ho͘ peh-siaⁿ, ho͘ kàu góa ê ang-sài lún bē tiâu teh kā góa khòng-gī. Kóng chin..ê, hō͘ góa kám
283Tāi-ha̍k beh khui Tâi-gú Lô-má-jī gián-si̍p-pan, góa kap góa ê ang-sài Teng Liân-chong chiū hèng-chhih-chhih pò-miâ chham-ka. Tē it chiat
284Chòe-āu, ū chi̍t-ê sió-sió ê kiàn-gī: lín ōe-tit-thang kap lín ê ang-sài, khan-chhiú..ê, iā sī ài-jîn-á, tàu-tīn lâi o̍h LMJ, pó-chèng
285 chhī thò͘-á, chhī niû-á, ka niáu-chhí-á bóe-liu, sńg lò͘-chú ang-á, tèng kan-lo̍k, ī ang-á-phiau, tiak chin-chu-á, po̍ah phé-sî, phah
286-á, ka niáu-chhí-á bóe-liu, sńg lò͘-chú ang-á, tèng kan-lo̍k, ī ang-á-phiau, tiak chin-chu-á, po̍ah phé-sî, phah chiáu-á, tèng tang tèng
287kòe..ê, tún tī lâu-thui ê cha̍p-chì ”Sió ông-chú” kap chi̍t-kóa-á ang-á-chheh. Hiah ê cha̍p-chì sui-jiân lóng-sī kòe-kî..ê, m̄-kú hit
288sî khòaⁿ kàu chin ji̍p-bê, liân pn̄g mā bô siūⁿ beh chia̍h! M̄-kú ang-á-chheh khòaⁿ kú mā ē ià-siān, chín-só͘--ni̍h koh bô gín-á phōaⁿ
289kīn siuⁿ êng. Khòaⁿ 1-pún kiò-chò "Tē-6-chióng gí-giân", sī Nâ-ang chhut-pán-siā kā Robert Logan ê chheh hoan-e̍k chò Hôa-gí..ê. Khòaⁿ
290Ang Liông-kiàn
291ang-hún ê tang,
292bó͘-kang ì--tio̍h, án-ne sòa piàn-chò Tâi-ôan kiáⁿ-sài. Thâu-ke ang-á-bó͘ bô seⁿ, chiong Láu-Chhòa--ê khòaⁿ chò ná ka-kī ê kiáⁿ, ang
293ang-á-bó͘ bô seⁿ, chiong Láu-Chhòa--ê khòaⁿ chò ná ka-kī ê kiáⁿ, ang-á-bó͘ kam-gōan tī sí liáu-āu, chiong kui-keng kang-tiûⁿ pàng hō͘
294Chheng-chhui e siaⁿ pian ang
295Góan ná-chhiūⁿ ka-lé ang
296 “Ka-têng Ki-tok hòa”, ǹg-bāng lán múi chi̍t ê chòe pē-hú, chòe ang-bó͘ ê koh chi̍t-pái tī Chú ê bīn-chêng lâi hóan-séng lán tī ka
2971. Kè-ang m̄ sī chòe êng-lâng
298Kè-ang chiū-sī beh chòe kang
299Ang-bó͘ pōe kéng bô saⁿ-tâng
3009. Ang-bó͘ nn̄g lâng nā tâng-sim
301Ang-bó͘ nn̄g-lâng sī chi̍t-thè
30212. Ang-bó͘ thiàⁿ-chêng ōe chìn-pō͘
3035. Hó ê tang-sāi pang-chān ang
304Pháiⁿ ê tang-sāi gâu lōng ang
3051. Lí kóng thiàⁿ ang kiám ū iáⁿ?
306Tó-ūi chhōe ang thang chhōa lí
307Pí phah lín ang chōe khah tāng
308Bó͘ nā ài ang ōe thiàⁿ i
309Po-lê-chu ang-á-phiau
310Ang-î chi koa
311It-lâm it-lú phòe-tsòe ang-bó͘,
3129.Hō͘ in kiat chiâⁿ chòe ang-bó͘,
313Chio ang tâng chia̍h ge̍k Siōng-tè,
314Kan-ta sî-sî siūⁿ hái-ang.
315Hái-ang sin-khu hiah-ni̍h tōa,
316Choan-choan chù-sîn ûi hái-ang;
317Hái-ang Soan-giân
318Chò chi̍t chiah ún-ún chāi-chāi ê hái-ang
319Góan ang ū gōa-gū
320Pháiⁿ-miā tú-tio̍h pháiⁿ ang-sài
321Tit-tio̍h tō-lí ang-bó͘ hó
322Saⁿ-cha̍p-poeh hòe ang sí-bô
323Ang-bó͘ tāi-ke tio̍h hô-hó
324 Ang-sài cháu-chông tio̍h piàⁿ miā,
325Cha-bó͘-lâng ê sin-thé m̄-sī ke-khì ang
326m̄-koh tōa-sian ang-á iû-gôan
327Pò͘-tē-hì Ang
328ū chi̍t ê hū-jîn lâng, ēng a-phiàn hun kiáu môai lâi thāu sí in ang; iā chi̍t-ê sī sió-tī ūi châi-sán saⁿ-chiⁿ ê sū, thâi sí hiaⁿ-
329chhut-sì chin m̄-ta̍t. Siūⁿ i ê pháiⁿ-miā chò lâng ê sim-pū-á, tòe ang siū-khó͘ tam-iâm ùn-chhò͘, chiú seⁿ-kóaⁿ, kàu kin-á-ji̍t khah hó
330teh hē kô, pàng tiò beh lia̍h hî, i siūⁿ kóng sī cha-bó͘ lâng ê ang sí teh khàu, iā put-kái kî-ì, koh sī siàu liân lâng, Só͘-í bô
331Bo̍k-su thè Hok-gôan ḿ kiû, chiū chún i 10 hun cheng kú bó- kiáⁿ, ang-bó͘, hiaⁿ-mōai, pē-kiáⁿ, tāi-ke kìⁿ-bīn. Hit sî chi̍t-sî 5 ê lám
332- jo̍ah tò-lâi, in-ūi sui-bóng iáu-bōe kòe-mn̂g, chò chin-si̍t ê ang-bó͘; iáu-kú in sim-chêng sī í-keng saⁿ-thiàⁿ, kàu chhin-chhiūⁿ tâng
333heng. Tùi án-ni seng-lí iû-gôan ti̍t-ti̍t chín. Bó kiáⁿ, pē-kiáⁿ, ang-bó͘ chin hô. Thian-sú kàu chit tia̍p tōa-tōa hóan-hóe í-chêng ê
334ū-ê lāu-bó phō sè-kiáⁿ; ū pau thâu-khak ê lāu hū-jîn-lâng; ū ang-bó͘ nn̄g lâng chò-hóe lâi; ū siàu-liân ko͘-toaⁿ chi̍t-lâng lâi;
335chiong góa ke-lāi êtai-chì kóng hō͘ lí thiaⁿ, góa khòaⁿ góan nn̄g-ê ang-bó͘ put-chí tit-tio̍h Chú ê pó-pì; góa kám-siā Chú sī in-ūi i
336khòaⁿ; góa ê ke put-chí kng, ia̍h hó khiā; sêng-chhin liáu-āu góa ang-bó͘ nn̄g lâng poaⁿ kàu ke-lāi saⁿ-kap tòa. Ui-le̍k Thài-thài tāi-
337-léng. 2) In mn̄g kóng: “chhut-sì boeh chò Iû-thài-lâng ê ông ê ang-eⁿ-á tī tah-ūi? In-ūi góan tī tang-hng ê sî ū khòaⁿ-kìⁿ I ê chheⁿ
338so͘ ìn in kóng: “Ji̍t-thâu boeh lo̍h ê sî lín kóng, ‘In-ūi thiⁿ-sek ang, só͘-í bîn-ná-chài ē hó-thiⁿ.’ 3) Thiⁿ-kng ê sî lín kóng, ‘Thiⁿ
339-í bîn-ná-chài ē hó-thiⁿ.’ 3) Thiⁿ-kng ê sî lín kóng, ‘Thiⁿ-sek ang, hûn iā kē, kin-ná-ji̍t it-tēng ū hong-hō͘.’ Lín ē-hiáu khòaⁿ thiⁿ
340-sī lín kám m̄-bat tha̍k tio̍h Sèng-keng kóng, “Lí hō͘ gín-ná kap ang-eⁿ-á ê chhùi lâi chàn-bí Lí.’” 17) Iâ-so͘ chiū lī-khui in, chhut
341-lē. 28) In thǹg Iâ-so͘ ê saⁿ khí-lâi, kā I chhēng chi̍t niá chu-ang-sek ê tn̂g-phàu, 29) koh ēng chhì-á pīⁿ chi̍t téng ông-koan tì tòa
342-khak. 31) In hì-lāng Iâ-so͘ liáu-āu, chiū kā I thǹg hit niá chu-ang-sek ê tn̂g-phàu khí-lâi, koh kā I chhēng I ka-tī ê saⁿ, jiân-āu
343hun ê sî, ji̍t lo̍h liáu-āu, chèng-lâng chhōa só͘ ū ê phòa-pēⁿ ;ang kap tio̍h-iau-ê lâi chhōe Iâ-so͘. 33) Thong siâⁿ ê lâng lóng chū
344, chhōe-tio̍h Má-lī-a kap Iok-sek, í-ki̍p tó tī bé-chô lāi hit ê Ang-eⁿ-á. 17) Bo̍k-tông chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ chit ê Eⁿ-á, chiū chiong thian
345bô siūⁿ-boeh hē-chhiú lâi lia̍h Góa, tān-sī chím-má sī lín tng ang ê sî, iā sī o͘-àm ê thian-hā!”
346bûn Pí-tek, kap kiò-chò siang-seⁿ-á ê To-má, kap Ka-lī-lī ê Ka-nal2ang Ná-tàn-gia̍p, kap Se-pí-thài ê nn̄g ê kiáⁿ, í-ki̍p í-gōa nn̄g ê
347Ji̍t-thâu ē pìⁿ-chò o͘-àm, Go̍eh-niû ē chhin-chhiūⁿ hoeh hiah-ni̍h ang, Chú úi-tāi êng-iāu ê ji̍t-chí lâi-lîm í-chêng, ē án-ne. 21)
348hāi lán ê bîn-cho̍k, ge̍k-thāi lán ê chó͘-sian, kiông-pek in chiong ang-eⁿ-á pàng-sak tòa gōa-bīn hō͘ in sí. 20) Mô͘-se chiū-sī tú-tú
349se chiū-sī tú-tú chāi chit ê sî chhut-sì, sī chi̍t ê chin súi ê ang-eⁿ-á, chin siū Siōng-chú ê thióng-ài. Chāi in lāu-pē ê chhù-ni̍h
350kiù-chiá. 36) I chhōa hiah-ê chú-bîn tô-chhut Ai-ki̍p, chāi Ai-ki̍p, Ang-hái í-ki̍p chāi khòng-iá tiong, sì-cha̍p nî kan chò chin-chē sîn
351ôan. 20) Tòa Lô-má ê koaⁿ-tiúⁿ bīn-chêng khòng-kò kóng: “Chiah-el5ang sī Iû-thài-lâng, lâi teh jiáu-lōan lán ê siâⁿ-chhī. 21) In tùi
352Tān-sī lí nā chhōa-bó͘, m̄-sī hōan-tio̍h chōe; chāi-sek-lí nā kè-ang iā m̄-sī hōan-tio̍h chōe. Tān-sī hiah-ê kiat-hun ê lâng, ē siū-
353lí tio̍h m̄-thang khoeh-khì.” “Taⁿ lán lâi khì, A-ko͘ ū chin-súi ê ang-á beh hō͘ lí thit-thô.” Chite5 chhin-chhiat ê A-ko͘ chiū lâi kàu
354cha-bó͘ gín-ná sī chiok hó miā. Chāi ka ìm pē-bó, chhut-mn̂g ìm ang-sài, liān kiáⁿ-sun. Tân-kà ē hoat-châi to͘ sī tùi chit ê cha-bó͘
355Tùi ang-bó͘, chiū-ū pē-kiáⁿ, bó-kiáⁿ chiū-ū hiaⁿ-tī, chiū-ū pêng-iú,
356D. Tio̍h kéng án-ni ê ta-po͘-lâng chòe ang.
357cheng iâⁿ--ê chiū seng chhōa. Ū ê lo̍h tiûⁿ lōan chông, te̍k-pia̍t ang-bó͘ sī chhin-chhiūⁿ nn̄g-lâng pa̍k saⁿ-kha ê tàu-cháu, it-tàn kéng
358Ang-bó͘ ê koan-hē Chhòng-sè-kì 2:24-25
359khui i ê pē-bú, kiat-liân i ê bó͘, in chiū chiâⁿ-chòe chi̍t-thé. Ang-bó͘ nn̄g-lâng pîⁿ-pîⁿ thǹg-pak-theh (kok-gú e̍k-chòe “chhiah-sin lō͘
360sèng(性) chòe chi̍t khóan ê iû-hì. Kai-sí, chit ê chhò-gō͘ tōa ah? Ang-bó͘ ê kiat-ha̍p tû jio̍k-thé sêng ê kiat-ha̍p iáu ū khah iáu-kín
361bīn ê liân-hê. Só͘-í sio̍k-sè ê liân-hê nā tn̄g-khì, ka-têng ang-bó͘ ê koan-hē chiū óa-kái pheng-li̍h khì.
362tiong chu. Chòe lâng-á lāi ê chiáu-á, chòe pô-lê kheh-á lāi ê ang-á, lóng sī tùi bô chun-kèng lú-sèng ê jîn-keh só͘-tì. Thiàⁿ-
363 Ēng pài-tn̂g ê bóan-cheng chòe in ê seng-o̍ah ê pòe-kéng. Nn̄g ang-bó͘ bīn tùi bīn ēng khiam-pi àⁿ-thâu saⁿ chun-kèng, saⁿ-kap tâng-
364 chiū-sī sèng-chheh ū kì chéng-chéng ê saⁿ-chim nā sī m̄-bat kì ang-bó͘ ê saⁿ-chim. Si̍t-chāi chin chhù-bī, ì-gī bû-kiông. Án-ni tùi
365Hu-jin-lang lu-seng e kong-lck toa ah! Chong-s? ?-thang chu-ko sai-phoat, ang-lang koai°-phiah. Na-chun iam chham t? thng e lai-b?n ? soa°, ch…t-liap ch
366chit khóan ê lâng khah pōe thian-liông, hiau sim-hēng. Sio̍k-gú kóng ang-bó͘ oan-ke káu to bô ài phīⁿ. Si̍t-chāi kiàn-siàu, hô-hóng nî-
367Khì o̍h Sat-lāi kā i ang A-pek-lân tàu sóan sè-î. Hit-sî i sī chiong lú-pī Hā-kah, hō͘
368威). Tōa khó͘-to̍k jî te̍k khó͘-to̍k. Kàu-bóe Hā-kah khòaⁿ-phòa, ang-sài kah bē chòe chú, théng tōa-bó͘ khó͘-to̍k--i. Put-tek-í tio̍h
369ài lōng-phòa ka-têng ê tē it hong-hoat tio̍h chhui-chiàn sè-î hō͘ ang-sài.
370O̍h Í-sat kap Lī-pek-ka in ang-á-bó͘. Seⁿ nn̄g ê kiáⁿ chi̍t ê Í-sò, chi̍t ê Ngá-kok. Lāu-pē
371chân-sat. Ka-chài Ngá-kok cháu tit lī. Nā-ài ke-têng lōan, chiū ang-bó͘ tōa-sè-sim koh phian-ài kiáⁿ-jî, lōng kiáⁿ-jî sio-cheⁿ ke-hóe
372-jiân chai sī O͘-lī-a ê bó͘, án-ni sī iú hu chi hū(有夫之婦). Sī ū ang ê cha-bó͘-lâng, koh sī ka-tī ê pō͘-hā ê bó͘, chai liáu kā O͘-lī
373-pho-lûn bô hoat i ta-ôa. O̍h Thok-ní-su-thài ê bó͘ tiāⁿ lōan in ang bē hiáu ài-chîⁿ. Lōan kàu Thok-ní-su-thài (?????) cháu bô lō͘,
374thau seⁿ-kiáⁿ. Bē-bái ò͘; poh-káⁿ sī chhōa tio̍h chhiah cha-bó͘, in ang chiah ē lóng chòe sè-kài ê úi-jîn iā bô tek-khak. Lí khòaⁿ í
375ū lâng pí kut-jio̍k ê hiaⁿ-tī khah chhin, iáu ū lâng pí ka-tī ê ang-bó͘ khah saⁿ-thiàⁿ, chit ê lâng ê seng-o̍ah ún-tàng chin bô chū-jiân.
376Èng-kai sī seng hàu-kèng pē-bó, seng kui-jio̍k hiaⁿ-tī saⁿ-chhin, seng ang-bó͘ saⁿ-thiàⁿ, āu-lâi tùi kīn kàu-hn̄g, thiàⁿ chhù-piⁿ sòa kàu
377 Chi̍t kù ōe iā-sī m̄-tio̍h. Góa í-keng kóng liáu lah, nā m̄-sī ang-bó͘ kî-si̍t sī bô “lôan-ài” thang kóng. Ang-bó͘ īⁿ-sèng ê tiong
378 liáu lah, nā m̄-sī ang-bó͘ kî-si̍t sī bô “lôan-ài” thang kóng. Ang-bó͘ īⁿ-sèng ê tiong-kan, chiah ū lí lôan, góa ài ê thiàⁿ-chêng
379kan, chiah ū lí lôan, góa ài ê thiàⁿ-chêng thang kóng. Nā m̄-sī ang-bó͘, bô-lūn kau-pôe gōa chhim to-sī iú-gî. Nā bōe chòe ang-bó͘
380sī ang-bó͘, bô-lūn kau-pôe gōa chhim to-sī iú-gî. Nā bōe chòe ang-bó͘ chiū seng seⁿ-khí lôan-ài, án-ni sī siâ-lôan. Nā í-keng hú
381-thang tōa-siaⁿ jiáng, un-un-á kóng. Siāng-hó lóng mài kóng hō͘ ang phiⁿ kàu tó-ūi? Hō͘ bó͘ phiⁿ kàu tó-ūi? Nn̄g ê chhe̍k-kàu-ti̍t
382Nn̄g ê pêⁿ-pêⁿ put-sēng-sòan chiah ē oan-ke. Ji̍t-pún sio̍k-gú kóng ang-bó͘ oan-ke káu to bô ài phīⁿ.
3832. Lâng tú-á kiat-hun ê bi̍t-go̍eh, ang-chhin bó͘-chhin ê hoaⁿ-hí, hit ê saⁿ-thiàⁿ chhin-chhiūⁿ hî tit-tio̍h
384ê lāu-bú) iā sūn chêng, chhut-chāi i ēng, chng kàu chi̍t-sian ná ang-á leh. Tò lâi 3 ji̍t tú sī Khun-hong lāu-pē ê kī-ji̍t. Hit-ji̍t
385chiūⁿ kut-chiūⁿ, nā chhōa Siù-chhun m̄-chiū chin hó. Hó chi̍t-tùi ang-seng bó͘-tòaⁿ, khòaⁿ khì chhōa tio̍h chi̍t ê hàu-lâm-sîn, iā bē
386 î-it ê ng-bāng. Tiōng-hu hō͘ lâng chiàm-khì, chiúⁿ seⁿ-kóaⁿ ū ang ná bô ang. Lâng ū hāu-siⁿ âng tiám-tiám, lán liân chit ê cha-bó͘
387-bāng. Tiōng-hu hō͘ lâng chiàm-khì, chiúⁿ seⁿ-kóaⁿ ū ang ná bô ang. Lâng ū hāu-siⁿ âng tiám-tiám, lán liân chit ê cha-bó͘-kiáⁿ to
388beh kap Hūi-bí chiàn kàu tauh-tí. Chiàu-khòaⁿ i í-keng khah-iâⁿ, ang hō͘ i chiam-khì, seⁿ hāu-siⁿ chin âng-tiám, siong-lí ê thài-thài.
389 seⁿ hāu-siⁿ chin âng-tiám, siong-lí ê thài-thài. Hūi-bí khah-su ang hō͘ lâng chiàm-khì, chiúⁿ seⁿ-kóaⁿ, kiáⁿ sí-khì. Chí ū kiù ta
390Ang-bó͘ tùi án-ni koh thôan-ôan. Hit ê hoaⁿ-hí kóng bē chīn. Sòa
391ê bí-sut-ka. Chiah-kú tī kok-chng teh liû-hêng hit-tàⁿ pò͘-tē hì-ang-á, kóng-sī i khek--ê; iā Chùn-tek-sai hit-tīn Pak-kóan teng sī i
392sī i chè-chò--ê, hui-siōng ê súi. Iū-koh sī chhut-miâ ê giah hì-ang-á sai-hū, koh-sī gâu chhiùⁿ-khek ê Pak-kóan-sai. Thiaⁿ-kìⁿ kúi-nā
393Iām-iām, m̄ ang óng,
394Góan ê ang-á-tô͘ chin-chai sī lín tiong-kan ū lâng àm-chēⁿ the̍h-khì khòaⁿ.
395the̍h-khì hē-tī in ê chhiûⁿ-á lāi, keh-ji̍t nā-tiāⁿ, kui-tha̍h ê ang-á-tô͘ chiū hiàn-chhut, hē-tī chhêng-siâⁿ piⁿ ê lián-bū-kha.
396kiû chhin, só͘-í Kat-la-tí āu-lâi sūi-sîke hō͘ Pí-tek, nn̄g tùi ê ang-bó͘ chêng-ì siong-tô͘, cha̍p hun ê hô-bo̍k, āu-lâi nn̄g ke ê kiáⁿ
397piⁿ- thâu, chiū kā i kóng, "Nā beh chhiáⁿ lí ê pêng- iú Má-lī-a ang-bó͘ lâi siong-hōe, lí phah-sǹg in khéng lâi á m̄?" Tē-cha ìn kóng
398Simon MacDonald-----> Ông Liông-kian(Tiuⁿ Hūi-chin ê ang
399, sī in-ūi beh hō͘ lí ê cha-bó͘-kiáⁿ chīn-liōng kè siōng hó ê ang, góa..., góa bô-hoat-tō͘ tah-èng siáⁿ, m̄-koh ē chīn-sim chò, tiūⁿ
400ûn-ûn-á kóng,“ Hó, Tiuⁿ--sian-siⁿ, lín cha-bó͘-kiáⁿ an-chôan ah, in ang kiù--i, mā bô sit-khì gín-á, m̄-koh lim chin chē hô-chúi, hô-chúi
401 pêng-iú lâi sìn Chú. Ia̍h ū chò sin-niû ê lâng tit-tio̍h in ê ang-sài lâi ji̍p-sìn. Ū chi̍t ê choan-bûn teh sio-ián ê lâng, tùi i
402phah-pāi só͘-ū ê te̍k-jîn, iū-koh chhōa tio̍h chi̍t-ê chiâⁿ súi ê ang-î chò khan-chhiú.
403chhut-lâi!”lāi-té ū sì-hāng mi̍h-kiāⁿ: iōng chhâ chò ê sè-sian ang-á chi̍t-sian, chheⁿ chhiū-á hio̍h chi̍t-mī, chiáu-mo͘ chò ê ûi-kin
404“Che-sī Góa-ê hō͘-sin-hû,” Mo-o kái-soeh kóng:“chit-ê chhâ ang-á sī lín tau ê tìn-ka sîn-bêng --- Lono. I ē tī lí gûi-hiám ê
405Mo-o tìm-thâu ìn-hó: I sī chi̍t-ê ang-î, hui-siông lī-hāi; chi̍t-ji̍t jī-cha̍p-sì tiám-cheng lóng hō͘ siú
406ang-î, ia̍h tō-sī lú-cho̍k-tiúⁿ Namaka teh chiáng-kóan. Tī tó--ni̍h
407 Kama-kahi chhiò-chhiò teh kóng: “Ká-sú chin-chiàⁿ ū chit-khóan ê ang-î, góa it-tēng beh chhōe tio̍h i kap i saⁿ-piàⁿ, khòaⁿ siáng khah lī
408, chi̍t-tiám-á koan-hē tō bô, a-hiaⁿ!” Chí-sī in-ūi chit-ê Namaka ang-î si̍t-chāi chiok lī-hāi--ê. Kan-taⁿ góa ū hoat-tō͘ thang tùi-hù
409sím-mi̍h lí bô ài ka-kī khí-chō chi̍t-chiah canoe, khì chhōe chit-ê ang-î saⁿ-piàⁿ--leh? Chit-chiah chûn sī chū khai-sí tō sī góa teh hōaⁿ
410chi̍t-kù lí bô kah-ì ê ōe, a-hiaⁿ!” Aukele kè-siok kóng: “Chit-ê ang-î ē phài sì-chiahhoa3-sin chò chiáu-á ê Kupua lâi gêng-chiap lí.
411bô-khí góan tōa-chí-thâu-á, i sī chi̍t-ê hui-siông ū ui-la̍t ê ang-î.”
412-hong--. Halulu tō ē lâi--a! I chi̍t-kài àm-tǹg ài chia̍h nn̄g-el5ang. ”chit-ê lâng kóng-ōe chiâⁿ khéng-tēng, bô chhiūⁿ thâu-tú-á hit
413Ang-î Ke-āu (Sorceress Wife)
414Namaka sǹg chiâⁿ nńg-sim, m̄-sī hiah-ni̍h iau-siū ê lâng. Ū chi̍t-ê ang-î chò ke-āu m̄-sī hiah kán-tan, put-jî-kò seng-o̍ah èng-kai ē ke-
415Namaka --- hiâu-pai ê Namaka ang-î --- kui-ê bīn âng-kòng-kòng, Aukele khòaⁿ i ná-chhiūⁿ chiok tio̍h
416Bô gōa-kú Aukele kap Namaka tō kiat-hun chò ang-bó͘--a. Tú khai-sí kúi-kang, nn̄g-ê lâng tàu-tīn liáu hó-sè hó
417“Góa!” Namaka ìn kah chiâⁿ bô kam-gōan: “Kám-kóng chò kapa sī ang-î èng-kai chò ê khang-khòe?”
418ài chò ê tāi-chì.” Aukele hôe-tap kóng: “Sui-jiân lí sī chi̍t-ê ang-î, m̄-koh lí mā-sī góa-ê khan-chhiú, lâi! Góa ē kā lí tàu siu
419kháu kho̍k-kho̍k-chông ê kha-pō͘ siaⁿ. Namaka teh hoah: “Ahkele! Góa ê ang-sài, he sī sím-mi̍h siaⁿ?”
420chiām pek-kīn, Namaka ê siaⁿ tòe-leh lâi: “Iau-koh tehchha2 sáⁿ, góa ê ang-sài?”
421“Khah sè-jī--leh, Góa-ê ang-sài!” Namaka kóng soah tō lī-khui--a.
422lán a-kū, kóng ho͘ a-kū chai-iáⁿ, Aukele chit-má í-keng sī góa-ê ang-sài--a, góa-ê mi̍h-kiāⁿ tō-sī i ê mi̍h-kiāⁿ -- m̄-kóan sī tī thiⁿ
423 chit-má lâng chiâⁿ hó-sè, a-kū! Chit-ūi sī Aukele, sī Namaka ê ang-sài, i kiò góan lâi chia kā lí thong-ti, i beh kap Aukele hun-hióng
424ūi teh thèng-hāu lí. Che sī siōng gûi-hiám ê só͘-chāi, góa-ê ang-sài góa hi-bāng lí mài khì.” Namaka chiâⁿ siong-sim kā chia-ê ōe
425Go̍eh-niû-só--a chim-chiok teh khòaⁿ I. “Lí tàu-té sisi7ang, hó-táⁿ káⁿ kā go̍eh-niû-só--a khiú tiâu-tiâu?” I teh mn̄g: “Chham
426chhun ê chi̍t kháu khùi hoah kóng: “Aukele lín cha-bó͘ sun Namaka ê ang-sài!”
427“Kóng pe̍h-chha̍t!” go̍eh-niû-só chiâⁿ siū-khì:“Namaka ê ang-sài í-keng sí--a! I só͘-ū ê tī thian-tông ê chhin-chiâⁿ chòe-kīn
428Aukele sī lú-cho̍k-tiúⁿ Namaka ê ang-sài.”
429Sui-jiân in a-má (go̍eh-niû-só)bē-hù thang khì sàng i “sí--khì” ê ang-sài, m̄-koh soah tian-tó chhōa chi̍t-ê o̍ah-thiàu-thiàu ê ang-sài
430khì” ê ang-sài, m̄-koh soah tian-tó chhōa chi̍t-ê o̍ah-thiàu-thiàu ê ang-sài tńg-lâi hêng i !”
431khì ê khóan; “Bô pit-iàu? Góa í-keng sit-khì góa siōng sim-ài ê ang-sài, Aukele!”
432chông--ê chhiong àn i, hoaⁿ-hí kahbak8-sái lâu ba̍k-sái tih: “Góa-ê ang-sài! Lí iû-koh o̍ah tī leh! Ah, lán só͘-ū àn thian-tông lâi ê
433hoaⁿ-hí. Ji̍t-thâu-sîn, hō͘-sîn, khēng, lûi-kong, sih-nà, kap chheⁿ ang-bó͘ lóng chò-hóe teh khèng-chiok Aukele tńg-lâi, kan-taⁿ go̍eh-niû
434liáu-kái, tàu-té Aukele sī teh pìⁿ sáⁿ-mi̍h báng? Kan-taⁿ lia̍h in ang kim-kim khòaⁿ.
435In chi̍t-ke-hóe saⁿ-ê, Aukele, Namaka kap Moela ---ang-sài, khan-chhiú kap kò͘-chhù ê káu-á --- hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí chò-tīn
4362. Chhâ-thâu Ang
437chá, lâng lóng ē pài chó͘-sian, chio̍h-thâu-kong, á-sī chhâ-thâu ang-á, ǹg-bāng tit-tio̍h hok-khì.
438chi̍t-ê lâng tiāⁿ-tiāⁿ pài in lāu-pē lâu--lo̍h--lâi ê chhâ-thâu ang-á, m̄-kú i iû-gôan bô tit-tio̍h sím-mi̍h hok-khì. I it-ti̍t kiû,
439Ū chi̍t-ji̍t, i chin siū-khì, kiâⁿ kàu chhâ-thâu ang-á ê bīn-chêng, tùi âng-kè toh-téng kā chhia-chhia--lo̍h--khì. Hit
440 tùi âng-kè toh-téng kā chhia-chhia--lo̍h--khì. Hit-sian chhâ-thâu ang-á sòa tn̄g chò nn̄g-ko̍eh, chin-chē gîn-kak-á tùi chhâ-thâu ang
441ang-á sòa tn̄g chò nn̄g-ko̍eh, chin-chē gîn-kak-á tùi chhâ-thâu ang-á ê pak-tó͘ lāi lìn--chhut--lâi, lak kàu móa sì-kè.
442liân-bó͘; nn̄g-ê bó͘ lóng kap i chiok hó, mā lóng hi-bāng tit-tio̍h ang-sài ê thiàⁿ-sioh.
443phú-sek ê sî, siàu-liân-bó͘ chin bô hoaⁿ-hí, in-ūi i bô-ài i ê ang-sài khòaⁿ--khí--lâi siuⁿ lāu. Só͘-í múi-àm i lóng lī-iōng kā
444sài khòaⁿ--khí--lâi siuⁿ lāu. Só͘-í múi-àm i lóng lī-iōng kā ang-sài lo̍ah thâu-mo͘ ê sî, kā pe̍h-thâu-mo͘ bán--khí--lâi. M̄-kú khah
445bán--khí--lâi. M̄-kú khah lāu ê bó͘ chin hoaⁿ-hí khòaⁿ-tio̍h i ê ang-sài thâu-mo͘ chiām-chiām piàn phú-sek, in-ūi i bô ài hō͘ lâng lia̍h
446mo͘ chiām-chiām piàn phú-sek, in-ūi i bô ài hō͘ lâng lia̍h-chò sī ang-sài ê lāu-bú. Só͘-í i múi chá-khí lóng lī-iōng chéng-lí ang
447ang-sài ê lāu-bú. Só͘-í i múi chá-khí lóng lī-iōng chéng-lí ang-sài thâu-mo͘ ê sî-chūn, chīn-liōng kā chē-chē ê o͘-thâu-mo͘ chhoah
448-kéng. I m̄ káⁿ koh khòaⁿ lo̍k-khì, kóng “ Góa beh koh kiù hiah el5ang.” Tông-o̍h tio̍h-kiaⁿ chó͘-tòng i kóng “M̄-thang! M̄-thang! Í-lo̍k
449hoat (Loatt) sian-siⁿ, ka-kī chhin-siⁿ ê kiáⁿ, bô kú í-chêng sí-khì, ang-bó͘ 2 lâng tng teh siūⁿ beh pun chi̍t ê ta-po͘ gín-ná, chiū sūn chit
450chōe koan-simi ê iû-kiāⁿ it-ti̍t lâi, ū kúi cha̍p ê ài káu ê langs5ang i chîⁿ, nā sī chiah *ê lóng hō͘ thih-lō͘-kio̍k sàng tò-tńg. Tī
451Lô-má tè-kok chīn-la̍t khún-tio̍k Ki-tok-tô͘ ê sî, jōa-*ni̍h choel7ang ūi-tio̍h Iâ-so͘ Ki-tok ê iân-kò͘ chhám-sí, hi-seng in ê sìⁿ-miā.
452sîn-bêng, ang-hu̍t lóng sī lâng só͘ siat só͘ hong ké iàⁿ ê
453In bó͘ cháu chhut--lâi, thiaⁿ in ang ê giân-gí khòaⁿ in ang ê
454In bó͘ cháu chhut--lâi, thiaⁿ in ang ê giân-gí khòaⁿ in ang ê
455in bó͘ hit mî siūⁿ lóng bē khùn tit, siūⁿ-khí in ang ké-kū
456ōaⁿ-sin, sim-lāi tōa-tōa hoaⁿ-hí. In ang khóan-thāi i ê in-
457tōa siū kám-kek; khòaⁿ in ang giân-gí, tek-hēng un-jiû, toan-
458sîn-bêng, ang-hu̍t lóng-sī pe̍h-chha̍t bô iáⁿ, kèng-i, pài-i
459tiong-kan, ū chi̍t-kù-ōe ē bêng ē sìn, chiū-sī i-ê ang kóng
460-chí, pháiⁿ chhiū bē kiat hó ê kóe-chí.”Taⁿ khòaⁿ in ang ū
461ū saⁿ ê ang sī pháiⁿ-lâng.’Che ia̍h sī tùi-tiōng cha-po͘
462chi̍t ang chi̍t bó͘. Sèng-keng koh kóng,“Ang tio̍h thiàⁿ-bó͘
463chi̍t ang chi̍t bó͘. Sèng-keng koh kóng,“Ang tio̍h thiàⁿ-bó͘
464I-ê bó͘ thiaⁿ-kìⁿ chiah-ê ōe, chai in ang só͘ kóng lóng ha̍p
465lóng khì ji̍p Sèng-kàu, ang-bó͘ tâng-sim an-jiân kiâⁿ thiⁿ-
466Lí sian-siⁿ ang-bó͘ sêng-sim khún-kiû Siōng-tè kám-hòa pē-bó
467ang, chò put-chû ê pē, m̄ bat tò-khì chi̍t pái. Taⁿ tit-tio̍h
468Chá-chêng tī Se-kok ū bó͘-lâng, ang-bó͘ nn̄g-ê sio-hóe-thòaⁿ teh tō͘-o̍ah; sī kèng-khiân ho̍k-sāi Chú
469 koaⁿ-hú kò--i, boeh kó͘ i-ê chhù lâi hêng-khiàm. In nn̄g-ê lāu-ang-bó͘ bô hoat-tit i ta-ôa. Chè-chú bōe lâi kó͘-chhù ê chêng chi̍t
470 Chè-chú bōe lâi kó͘-chhù ê chêng chi̍t-ji̍t, sī An-hioh-ji̍t; in ang-bó͘ chiū khì Lé-pài-tn̂g thiaⁿ tō-lí; tú-hó Bo̍k-su kóng Má-thài
471tit khòa-lū bîn-á-ji̍t” ê kù chò tê-ba̍k, lâi gī-lūn tō-lí. In ang-bó͘ thiaⁿ-liáu lio̍h-á siū an-ùi in ê sim, tò-khì chhù-ni̍h koh tha̍k
472iân-kò͘? Hit-ê chun-kùi ê lâng ìn kóng, Góa khòaⁿ in nn̄g-ê lāu-ang-bó͘ thî-thî khàu-khàu, chhùi-lāi sè-siaⁿ teh liām, góa m̄-chai sī
473Jiân-āu chè-chú chiū kiò in ang-bó͘ lâi, chiū kā in kóng, lín thang koh tit-tio̍h kū-chhù lâi khiā
474lóng m̄-khéng liâm-piⁿ ín. Liáu-āu chit ê tōa koaⁿ ka-tī kéng chitl8ang, hó-gia̍h koh chun-kùi, chu-keh chin siong-tong, chiū chiong i ê cha-bó͘
475Keh kúi-nā ji̍t ū chi̍t-ê chhiⁿ-hunl7ang i-koan chê-chéng, ba̍k-chiu chù-sîn khòaⁿ chháu-chhù, ka-tī kóng,
476 chiū chhut-khì tiàm-ach2e, ū-sî pò͘-tō, ū-sī tha̍k sin-bûn houl7ang thiaⁿ. Ê-hng chá-khí chhōa kiáⁿ-sài chi̍t ke lé-pài; chiàu i teh
477lán tī Lú-o̍h tô͘-ōe ê sî-kan, sian-siⁿ ū the̍h chit tiuⁿ gōa-kok ê ang-á-tô͘, chiū-sī ōe nn̄g ê ang-á-bó͘ tī hn̂g--ni̍h teh chò-kang; kàu
478sian-siⁿ ū the̍h chit tiuⁿ gōa-kok ê ang-á-tô͘, chiū-sī ōe nn̄g ê ang-á-bó͘ tī hn̂g--ni̍h teh chò-kang; kàu beh àm, hut-jiân thiaⁿ-tio̍h
479Sòe-kiáⁿ.“Ū-iáⁿ hò͘ⁿ, góa bat khòaⁿ-kìⁿ lâng ōe thiⁿ-sài ê ang-á; m̄-chai lí bat khòaⁿ-kìⁿ chiâⁿ-si̍t ê mah? ”
480.“Góa siūⁿ káⁿ bat, chóng--sī i ê chhēng-chhah m̄-sī chhin-chhiūⁿ ang-á hit khóan.”
481, chin ū tē-ūi ê lâng. Nā-sī ke-lāi chin bē hô, cha-àm nn̄g ê ang-bó͘ chiah saⁿ-phah, phah kàu tōa-khang sè- li̍h, kiàⁿ-tâi siak-siak
482lâi khì kā i chiàm. Khi-thâu góan sī siūⁿ kóng ang-bó͘ tāi, chhùi kap chi̍h éng ē sio- gāi; chhn̂g-thâu phah, chhn̂g-bóe
483“Thiaⁿ-kìⁿ kóng, chū hit-ji̍t ang-bó͘ oan-ke liáu-āu, Teng-hû-hiaⁿ koh-khah khì. Chū án-ni m̄-chai tùi
484, chhēng kûn, góa sim-koaⁿ-té àm- àm teh siūⁿ kóng, ê-hng tāi-ke ang-bó͘ káⁿ sī khah ū ōe kóng lah. Ná chai thiⁿ beh kng ê sî, hut-jiân
485i-seng, ū-ê kóng phah-sǹg tio̍h khì pò phài-chhut-só͘, ū-ê kóng ang-bó͘ tāi pháiⁿ-khòaⁿ. Taⁿ i-seng seng lâi khòaⁿ siong sī tāng á khin
486lâng-kheh m̄-chai ū thiaⁿ lâng kóng bó͘-só͘-chāi ū bó͘ thâi- sí ang--ê á bô ? Kî-si̍t sū beh thái ū hiah kín chai, m̄-kú i ê sim chin
487hu-hū kap chi̍t ê sè-kiáⁿ thôan-ôan beh chia̍h-pn̄g, teh kám-siā ê ang-á-tô͘, só͘-í chi̍t-ē ji̍p-khì, Teng-hû-só chek-sî kám-kak sī ji̍p
488Koh sim siāng kan-khó͘--ê, chiū-sī khòaⁿ hit pak nn̄g ang-bó͘ kap chi̍t ê sè-kiáⁿ thôan-ôan beh chia̍h-pn̄g teh kám-siā ê ang
489ang-bó͘ kap chi̍t ê sè-kiáⁿ thôan-ôan beh chia̍h-pn̄g teh kám-siā ê ang-á. Siūⁿ kóng pa̍t lâng ê ka-têng thài ē haih hô-pêng, nā-sī ka
490iā the̍h chhut-lâi bē khì saⁿ-thiⁿ hêng--lâng. Iáu-khiàm tām-po̍h, ang-bó͘ tāi-ke khiām, ǹg-bāng bô kú thang hêng chheng-chhó.
491sòa kóng “Góa to tha̍k Sèng-keng kóng tio̍h thiàⁿ tùi-te̍k, iā kóng ang-bó͘ sī siāng chi̍t-thé. Kóng nā siàn tò-pêng ê chhùi-phóe, liân
492mn̂g-kháu kā in khòaⁿ. Tī khui âng-hoe, le̍k-ìm ê ke- lō͘, saⁿ ê ang-bó͘, bó-kiáⁿ, saⁿ khan-chhiú teh kiâⁿ, chhun-thiⁿ ê iông-kong (陽光)
493chá-khí, Bí-lē chiong i ê thit-thô-mi̍h-á, kap hit sian tōa-sian pò͘ ang-á lóng poaⁿ chhut-khì gōa-tiâⁿ ê chhiū-á-kha thit-thô. Hut-jiân
494lâi, móa-bīn lâu-kōaⁿ Chin jo̍ah ê khóan, i chiū kín pàng-hē i ê ang-á, chiong i chi̍t ê sè-sè chin súi ê poe khì iúⁿ chit-poe léng-chúi
495pêng, thih sàu-chhiú, bú chiú-kóaⁿ, ū chéng-thôan, taⁿ i iā soah-sí ang, thih sàu-chhiú Tân-ka kin-á-ji̍t hō͘ i sàu chi̍t-ē saⁿ hun gō͘ li̍h.
496siūⁿ té-lō͘, siūⁿ beh tiàu-tāu chū-chīn, ka-chài hō͘ in chiap-kha-ang Sin-hoat hiaⁿ chá khòaⁿ--tio̍h, kín kiù chiah bô sí. Chóng-sī tùi
497tiâu, hián-bêng hit ê saⁿ-thiàⁿ ê tiⁿ-bi̍t m̄-kam pun-khui, chiah chòe ang-bó͘ thâu-bóe 9 nî sī 8 nî chiok, pàng 3 ê sè-kiáⁿ, chi̍t ê chiah
498 ê pē-bú, kiat-liân i ê bó͘, in chiū chiâⁿ-chòe chi̍t-thé. 25). Ang-bó͘ nn̄g-lâng pîⁿ-pîⁿ thǹg-pak-theh, iā bô kiàn-siàu.
499 3). Lín chiah ê ang-î ê kiáⁿ, kan-hu kap kī-lú ê chéng-lūi, lóng tio̍h chìn-chêng lâi.
500 18). Chòe ang-î--ê, tio̍h hō͘ i sí.
501 4). In-ūi súi ê chhiong-ki ū chōe-chōe îm-hēng, kòan-liān chòe ang-î, ēng i ê îm-hēng bê-he̍k lia̍t-kok, ēng i ê siâ-su̍t bê-he̍k chōe
502ìn i. 7). Sò-lô hoan-hù i ê lô͘-po̍k kóng, Lí tio̍h kā góa chhē ang-î, hō͘ góa thang khì i hia mn̄g i; lô͘-po̍k kóng, Tī Ún-to-jíⁿ ū
503góa thang khì i hia mn̄g i; lô͘-po̍k kóng, Tī Ún-to-jíⁿ ū chi̍t ê ang-î. 8). Sò-lô chiū kóe-ōaⁿ i ê hêng-iông, chhēng pa̍t-hō ê saⁿ
504 X'mas, pa-pa siūⁿ beh pān teng-bûn pí-sài, thòe lí chhōe 1 ê hó ang, mā ôan-sêng góa kap lín ma-ma ê sim-gōan."
505"M̄ sī. Gún pa-pa kiò góa chhōa ang, koh kiò góa chhōa 2 ê, khióng-kiaⁿ ê í-āu bōe-tàng lâi khòaⁿ
506ê Susu, ba̍k-sái í-keng piàn-chòe i ê miâ. X'mas āu, i chhōa 2 ê ang, sui-jiân Susu iû-gôan sī hiah-nī-a bí-lē, hông-hun ê āu-hoe-hn̂g
507cháu ê Indian lâng, ū Hîm, Iá-niau, Pà kah Hiáng-bóe-chôa, mā ū ang-î kah chò-hiàng téng-téng.
508chhong-bêng ê châ-lâng. Góa bat thiaⁿ i kā góa kóng-kòe chi̍t-ê in ang kā i kóng--kòe ê kò͘-sū, kèng-jiân kah in ang kā góa kóng--ê it
509kóng-kòe chi̍t-ê in ang kā i kóng--kòe ê kò͘-sū, kèng-jiân kah in ang kā góa kóng--ê it-mô͘-it-iūⁿ. Kiám-chhái góa ē-tàng chhiūⁿ Sèng
510khì, bô kā i chhap siuⁿ chē. Ta̍k-ê lóng jīm-ūi Ketury sī chi̍t-ê ang-î. Siōng-bô, i chai-iáⁿ siuⁿ-chē i bô-èng-kai chai ê tāi-chì.
511 I chiah bē in-ūi chi̍t-ê châ-lâng tio̍h-kiaⁿ, m̄-kóan i sī-m̄-sī ang-î. Tng-tang i khòaⁿ Ketury it-ti̍t se̍h-se̍h-liām koh gia̍h-thâu khòaⁿ
512chiū khí-lâi chún-pī hêng-lí, A-eng in-ūi m̄-gōan lī-khui i hit sian ang-á, só͘-í iā tòa ji̍p-khì chhia-lāi.
513Ū chi̍t-tùi sin-hun ê ang-bó͘, beh tōng-pông ê sî, sin-lông kiò sin-niû thǹg saⁿ-á-khò͘,
514pē siūⁿ kóng ka-tī iā bô hāu-seⁿ thang chiap, tō kā âng-sòaⁿ chio ang, tiàm-ôan thah in ê sèⁿ piàn thâu-ke. Chí-mî tī kheh-ūn ê Bus
515in cha-bó͘ kiáⁿ lóng bián liáu gah 1 sián hm̂-lâng chîⁿ, ka-tī kā ang chhōe hó-hó !」
516 si̍t-tn̂g lóng-sī iōng tiān-ōe-hoan leh hō miâ--ê. Thiam-teng in ang-á bó͘ Chí-mî in ang-á bó͘ kap Âng-sòaⁿ, beh khì kap lâng tùi-khòaⁿ
517iōng tiān-ōe-hoan leh hō miâ--ê. Thiam-teng in ang-á bó͘ Chí-mî in ang-á bó͘ kap Âng-sòaⁿ, beh khì kap lâng tùi-khòaⁿ ê Chhiⁿ-se tong-jiân
518tùi-khòaⁿ ê Chhiⁿ-se tong-jiân bē sái bô khì, kan-taⁿ Âng-sòaⁿ in ang lâu leh kò͘-tiàm. Cha-po͘--ê hit pêng ū 5, 6 ê lâi, hām hm̂-lâng
519Khan ang
520Ióng--á sī kū-nî chhōa bó͘--ê, in bó͘ kiò chò A-chiáng, tī kè ang chìn-chêng sī choan-bûn sì-kòe leh kā lâng siu chéng-kah kiam bán
521m̄-koh seng-o̍ah koh iáu ē tit kòe, i sī choan-bûn leh kā lâng khan ang-î kiam siu-kiaⁿ--ê. Chit ê sî-tāi, tiāⁿ-tio̍h ū lâng m̄ chai chit
522Ang-î eng-kai sī Pêⁿ-po͘ cho̍k hong-sio̍k kòan-sì ê 1 chióng sin-hūn,
523 siáⁿ chhin-chiâⁿ koan-hē--ê beh ín lâi mn̄g ōe tō kóng sī ‘Khan ang-î’.
524Khan ang-î ū siu âng-pau lé, bô hiān-kim mā ē-sái iōng sàng mi̍h-kiāⁿ tāi
525kiaⁿ bô siu chín-hùi, hit óaⁿ bí tō-sī siā-lé. Nā tī hiān-tāi, ang-î eng-kai kóng sī kó͘-chá ê āu-hiān-tāi chu-sìn-gia̍p, tiān-náu
526kiâⁿ gah hiah chiap. Ū 1 pái, Khoeh--á beh chhut chng khì kā lâng khan ang-î, tùi Ióng--á in mn̂g-kháu-tiâⁿ bóe kòe, hit kang ji̍t-thâu chin
527 tiâu-kiāⁿ thang kóan gah chéng-thâu-á--khì, A-chiáng sui-bóng in ang Ióng--á m̄-kam hō͘ i kō thô͘ bak chúi, chóng--sī khah khin-khó ê
528chéng-kah iû ê ke-si mā bô leh iōng. To̍k-to̍k chit ê Khoeh--á, chò ang-î gôan-pún tō ū kóa kap lâng bô kāng ê chng-thāⁿ, chhēng-chhah
529bô ? Chin siūⁿ beh kap i kóng-ōe mn̄g 1 ê chin. Khoeh--á kóng khan ang-î m̄-sī chhìn-chhái tō khan ū, ài kéng sî kéng só͘-chāi, koh tio̍h
530chit sî, Ióng--á chai--a, A-chiáng sī lâi hō͘ Khoeh--á thè i khan ang-î, khan hit ê pún-té kap i tēng-hun tī lông-hōe chia̍h thâu-lō͘,
531-kai o͘-pe̍h hôai-gî ka-tī ê bó͘, i sī cháu khì Khoeh--á hia khan ang-î beh chhōe hit ê bô-iân--ê, kóng--lâi, iā sǹg chin ū chêng.
532 Lâng A-chiáng mā chin Ahsari, kóng bē koh khì chhōe Khoeh--á khan ang-î--a, chhiáⁿ ang-sài bián hiah kāu chhau-hôan.
533mā chin Ahsari, kóng bē koh khì chhōe Khoeh--á khan ang-î--a, chhiáⁿ ang-sài bián hiah kāu chhau-hôan.
534Kòe 2 kò͘ go̍eh, Khoeh--á poaⁿ khì Sin-gû-chng-á, kā khan ang-î kap siu-kiaⁿ ê gia̍p-bū lóng î-kau hō͘ i ê tek-ì mn̂g-tô͘ A-chiáng.
535A-chiáng ùi chéng-kah hoe piàn ang-î liáu-āu, Ióng--á chhù--nih ū lâng tàu thàn, thiaⁿ kóng ū khiām
536khang-khòe mā bô khah-chá hiah kut-la̍t piàⁿ-sè. In bó͘ nā leh khan ang-î ê sî, tō kóng i seⁿ-sî bē ha̍h, bē-sái tī piⁿ--á, nā bô, sîn
537A-chiáng chò ang-î ê miâ-siaⁿ jú lâi jú hiáng, liân gōa-chng--ê mā ū lâng lâi
538Chha-put-to A-chiáng ang-î chò 3 nî liáu-āu, lâng-kheh siuⁿ chē, mā sóa khì khah nāu-jia̍t
539ke, cheng-chha kòe bô jōa kú, hit ê sè-î mā leh tòe A-chiáng khan ang-î.
540Lâi-sioh--á beh kiat-hun chìn-chêng, koh khì mn̄g bī-lâi ê ang-sài, kóng i án-ni lōan, kám ē hō͘ i iah-sī ta-ke koaⁿ bô hoaⁿ-hí
541ún-khó͘--ê. Nah chai, chit ê cha-bó͘ sui-bóng sèng-tē bô hó, tùi ang-sài koh chin un-sûn, é-á ang kóng tang tō tang, kóng 1 sī 1, bē kap
542cha-bó͘ sui-bóng sèng-tē bô hó, tùi ang-sài koh chin un-sûn, é-á ang kóng tang tō tang, kóng 1 sī 1, bē kap i ke̍h-ko. Ū 1 pái, chiòng
543-hīⁿ só ū thiaⁿ tio̍h hong-siaⁿ, i iā bô-beh thiah phòa bīn, kā in ang phah chhiⁿ-kiaⁿ, kóng-sī siūⁿ-beh kā chháu-chhù hoan hiā-chhù, khiàm
544chì. I tī keh-piah chng kap 1 ê cha-bó͘ thau-lâi-àm-khì, cha-bó͘ in ang m̄-chai án-chóan soah chai-iáⁿ, m̄ pàng Chúi-hīⁿ--á soah, beh khì
545i hôan-ló. Siông--á in lāu-bú sǹg pháiⁿ-miā, siàu-liân tō sí ang, seⁿ 2 ê hāu-seⁿ lóng chin put-tóng, 1 ê chò lô͘-môa hō͘ lâng phùi
546sī i bat siūⁿ--kòe-ê, koh kóng miâ-gī siōng lēng-gōa koh ū 1 ê ang-sài A-châi, ū iáⁿ sī chinbai2-châi.
547! Lâng-kheh cháu liáu, A-hâ kā A-châi kóng beh chò chin-chiàⁿ ê ang-bó͘, i kóng chai-iáⁿ A-châi sī kó͘-ì ê hó-lâng, chò lâng tn̂g-
548lâng, chò lâng tn̂g-kang mā m̄-sī tō 1-sì lâng bô chhut-thoat, nā 2 ang-bó͘ khéng piàⁿ, iáu-sī ū hó ji̍t-chí, án-ni mā iâⁿ i A-hâ chò
549lâng. Góan a-thài, góa kóng--ê sī cha-bó͘ chó͘-thài, kè kòe 2 ê ang, thâu 1 ê sèⁿ Lîm, hit ê sî-tāi sī Pêⁿ-po͘ Hàn-hòa ê bóe-kî,
550chè ê sū-toan. Bóe--á, kui-khì kā a-thài tâi tī tōa-lûn, 2 ê ang-sài lóng kui pah-nî ko͘-toaⁿ khùn tī im-sip ê thióng-á-po͘, góan
551pōe 2 ê só͘-chāi. Góa chhiâng-chāi leh siūⁿ, góan a-thài kè 2 ê ang, kàu sí soah bô 1 ê ē-tàng chiú tī sin-piⁿ. Tâi-ôan-ōe kóng ‘
552. Tâi-ôan-ōe kóng ‘chē kiáⁿ gō sí pē’. Kám ē-sái kóng ‘chē ang ko͘-khut tē’? Ko͘-khut tú hó ū 2 ê ì-sù, ko͘ tâi 1 khut kap ko͘-toaⁿ
553góan nā 1 lâng lia̍h--kúi-chia̍h-á, tō ē-tàng ha̍p sòe kui phō ê ang-á-chheh ‘Tí-chhiô sian-fong háu’, ta̍k-ê âⁿ-kap khòaⁿ.
554sian-á phāiⁿ io̍h-siuⁿ-á lâi chù-siā mā bē thè. Bóe--á chhiáⁿ ang-î ‘Khoeh--á’ lâi kā góa siu-kiaⁿ, iōng óaⁿ té bí chiam-chiam, pau
555kóng án-ni tō tio̍h--a, a-thài kóng i chin ko͘-toaⁿ, chāi-seⁿ kè 2 ê ang, sí liáu-āu soah bô 1 ê kap i khùn chò-hóe, thàu kòe góa chit ê
556kap i khùn chò-hóe, thàu kòe góa chit ê tōa kan-á-kan-sun beh thó ang; sī-m̄-sī ài sóa bōng khioh kut ?
557kúi tāi ê un-òan. Góan a-thài pah-nî liáu-āu, iā tit tio̍h 2 ê ang-sài ê liōng-kái, tī Hōng-kim-àng lāi chhiùⁿ ‘Siang-lâng chím-thâu
558lâu piⁿ--á hit-keng Chi-na-kok-hāu teh kà-chheh. I ná khàu ná kóng in ang ùi cho--ji̍t tō bô tńg--lâi-a, khà chhiú-ki-á mā bô chiap, m̄-chai
559ji̍t tō bô tńg--lâi-a, khà chhiú-ki-á mā bô chiap, m̄-chai-iáⁿ in ang sī cháu-khì toh-ūi.
560hàiⁿ, góa kiaⁿ kah m̄-káⁿ tín-tāng, mā m̄-chai beh án-chóaⁿ, kā gún ang mo͘h tiâu-tiâu, it-ti̍t mn̄g i beh án-chóaⁿ……"
561bô būn-tê.” Si sian-siⁿ chhiò chhut siaⁿ án-ni ìn thài-thài. Nn̄g ang-bó͘ kóng “Chi̍t-ji̍t 500, cha̍p-ji̍t 5 chheng, 100 ji̍t 5 bān, án-ni chi̍t
562liáu ná-chhiūⁿ chhân-ne khóan, i ê bīn chiok kó͘-chui, ná-chhiūⁿ ang-á. Tān-sī, i hoat phî-khì ê sî-chūn kèng-jiân sī hiah-nī-á chhiah.
563--chhut-khì ê a-ché ê gín-á tú-á-hó móa chi̍t hòe, in a-ché ê ang-sài lâi chhù--lí chiap in lāu-pē kap lāu-bú khì chia̍h-pn̄g ah. A
564liáu-āu bô lōa-kú, ū chi̍t chá-khí ū chi̍t-tùi ê tiong-liân ê ang-bó͘ chhōa lâi hóng-būn chit ê ka-têng. Tiōng-hu sī chi̍t-ê lò-
565móa cha̍p-hòe-thoaⁿ, ū cháu kang-ô͘--ê, pian pá-hì--ê, chòe ka-lé-ang-á-hì--ê, chiū-sī cha̍p hoe gō͘-sek lóng chiâu-chn̂g. Tī hit chi̍t
566chin jiáu-lōan. Phah-kó͘--ê, pûn-chhoe--ê, sió-thiú-á, chòe ka-lé-ang-á-hì--ê, tián-lám iá-siù--ê, kap kî-thaⁿ ê hì bô-kî put-iú,
567Kōaⁿ tâng-lô ê Lāu-hòe-á, gôan-lâi sī siáⁿ-lâng? Nā beh kongl2ang káⁿ chē-chē lâng m̄-bat, nā beh kóng miâ ; ún-tangkhah3-ce7 lâng
568hoat-tō͘, in-ūi bê-sìn chin chhim, ū-ê hē sîn thok pu̍t, á-sī khan ang-î téng-téng, kóng bōe liáu.
569 tit Chú ê un-tián ôan-chôan hó. Chiau-hô 9 nî 8 ge̍h 12 ji̍t, in ang-bó͘ kap Lîm--sī Phín chí, N̂g Pún-lâi hiaⁿ, N̂g--sī Chhun-hoe chí
570kio̍k bēng-lēng siáu-seng khì tiàm hia thôan Ho̍k-im, Thô͘-kui hiaⁿ in ang-bó͘, kap í-gōa ê sìn-tô͘, siông-siông tùi kò-jîn chèng-bêng tō
571Kò͘ Ang Sek-kim Tiúⁿ-ló ê Sió-tōan
572Lūn Ang Tiúⁿ-ló, tùi Bêng-tī 28 nî siū Tâi-pak kōan-thiaⁿ bēng-lēng i chòe
573Lūn Ang Tiúⁿ-ló, le̍k-jīm 27 nî-kú ê kong-bū, pān tāi-chì sī chì kong
574Lūn Ang Tiúⁿ-ló ê thian-sèng hò͘ⁿ ha̍k, só͘-í i chin tì-ì tī kàu-io̍k,
575sòa tòa chōe-chōe chia̍h-mi̍h lâi sàng Lí-un-su-teng kap tè i hiah el5ang.
576ióng-kiāⁿ ê,lóng lia̍h-khì bōe chòe lô͘-lē. Chiah ê chân-jím el5ang ū ê sī Phô-tô-gâ lâng, ū ê sī A-lat-pek lâng. Tú-tio̍h chit khóan
577i hòe-bô,A-hui-lī-ka lâng sī éng-óan khiā-khí tī kan-khó͘, siul7ang lêng-jio̍k ê tōe-kài.
578-sī i ê tē-jī kiáⁿ só͘ siá--ê. Phoe-lāi ū kóng, i kap kúi-nal7ang ū tùi Eng-kok chi̍t ê Tē-lí-hōe siū-phài khì A-hui-lī-ka. In ê
579tio̍h Lí-un-su-teng; iā ū thòe i siat-hoat i só͘ tio̍h khiàm ê takh8ang. Thiaⁿ-kìⁿ i ê lāu-pē iáu-kú tī-teh, koh-chài Sū-tan-lê ū thòe
580Pe̍h-soat Kong-chú beh kè ang.
581ang-á-phiau, tiak chu-á, che lóng sī lán