查詢[ài] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:ài
1; lâng ōe hiâm, sī bô-hó ê chhù-piⁿ. Só͘-í chòe-lâng kóng-ōe ài kín-sīn, m̄-thang kāu-ōe.
2ôan ū bîn-chú, ū chū-iû, phah-piàⁿ kang-chok, iā ū hēng-hok. Góa ài kā i kái chòe:
3Sēng, chiū-sī kè-thâu ê thiàⁿ, ōe chhán-seng hóan hāu-kó. Thiaⁿ ài sī-hui hun-bêng. Sī-hui put-bêng ê thiàⁿ chiū-sī Sēng, sēng kiáⁿ
4Chi̍t ê lâng chū sòe-hàn tio̍h ài phah-sǹg, lô-le̍k lâi chòe lâi kè-ōe. Nā bó, tōa-hàn ê sî, bô
5bó, tōa-hàn ê sî, bô saⁿ-mi̍h sêng-chiū. Khòan sòe-hàn gín-ná ài ēng thâu-nó͘ lâi kè-ōe, ēng chhiú phah-piàⁿ lô-le̍k.
6piáⁿ, chiū-sī thong-ti lâng chai, iā sī kóng, kàu kiat-hun ê sî, ài lâng hō-lé. Sui kóng sī tàu hoaⁿ-hí, iā sī ài lâng ēng-chîⁿ ho
7kàu kiat-hun ê sî, ài lâng hō-lé. Sui kóng sī tàu hoaⁿ-hí, iā sī ài lâng ēng-chîⁿ ho-lé. Pêng-siông bô liân-lok, kàu ū tāi-chì chiah
8Sìⁿ-miā ài kò͘.
9khì chèng-si̍t, chiah lâi kóng. Iâu-giân sī khó-phà; thôan ê lâng ài hū chek-jīn. Mûi-thé pò-tō ài chù-ì, seng khì chèng-si̍t chiah
10-giân sī khó-phà; thôan ê lâng ài hū chek-jīn. Mûi-thé pò-tō ài chù-ì, seng khì chèng-si̍t chiah lâi pò, m̄-thang “sàn-pò iâu-giân
11chá, lú-sèng siông-siông ū pa̍k-kha ê hong-siok, kiâⁿ lō͘ bōe ún, ài sió-sim, bô, chiū ōe pōa tó. Só͘-í khó͘-khǹg lâng m̄-thang pa̍k
12Chhâ sio ài nn̄g tè,
13Ka sêng ài nn̄g ê.
14Choan-bûn kóng lâng pháiⁿ-ōe, bô ài kóng hó-ōe ê lâng.
15lâm-hong khòaⁿ lú-chú chi̍t-lâng hó chiū hó. Nā-sī lú-hong, chiū ài khó-lū cha-bó͘-kiáⁿ sī-m̄-sī kap lâm-hong chôan-ke ê lâng ê sèng
16Chòe hó-sū ū hó pò-èng. Ài beh ū hó kiat-kó, chiū ài jīn-chin phah-piàⁿ khì chòe.
17Chòe hó-sū ū hó pò-èng. Ài beh ū hó kiat-kó, chiū ài jīn-chin phah-piàⁿ khì chòe.
18Hêng-iông sit-gia̍p ê iu-khó͘. Ū thàn-chîⁿ ê sî ài khiām chîⁿ, thang tī bô thàn-chîⁿ ê sî lâi ēng.
19Chhe ké, ài hiâⁿ hé; teh chhe ké ê sî, bô chù-ì tio̍h kha ta̍h-tio̍h hé. Lâng
20Khǹg lâng jīn-chin kang-chok. Múi chi̍t ê lâng ài siū chhau-liān, lô-le̍k ha̍k-si̍p tī múi chi̍t ê chêng-kéng.
21Tng chi̍t ê lâng ài kóaⁿ-kin, chhui kóng, “khah kín, khah kín” ê sî, hit ê iáu-bōe chún
22Lâng ài khòaⁿ hì, sim-chêng lóng ōe tè hì-kio̍k lâi piàn-hòa. Nā-sī poaⁿ
23ka-kī; tāi-chì chòe bōe hó-sè, bô chi̍t-tián-á lī-ek. Kóng-ōe ài sió-sim, m̄-thang kóng pháiⁿ-chhùi. “Pīⁿ tùi kháu ji̍p, hō tùi kháu
24 tha̍k-chu nā bô koh-chài un-si̍p, chiū chin kín bōe-kì-tit. M̄-nā ài liū, iā ài koh chìn chi̍t pō͘ o̍h sin ê sū.
25 bô koh-chài un-si̍p, chiū chin kín bōe-kì-tit. M̄-nā ài liū, iā ài koh chìn chi̍t pō͘ o̍h sin ê sū.
26Bī-lâi ê tāi-chì siông-siông oh tit liāu-sióng tio̍h. Lâng ài ū kè-ōe phah-sǹg, ū táⁿ-liōng káⁿ tam-tng. Ài ū lîm-sî èng-piàn
27sióng tio̍h. Lâng ài ū kè-ōe phah-sǹg, ū táⁿ-liōng káⁿ tam-tng. Ài ū lîm-sî èng-piàn ê lêng-le̍k, chòe siōng-bái ê phah-sǹg. Nā
28Sió chîⁿ m̄ ài thàn,
29Sóe ê kang-chok m̄ ài khì chòe. Tōa ê sū-gia̍p khio̍k bô châi-lêng thang lâi chòe. “Kôan
30khûn-khiām, ōe ta̍t kàu sió-pù. Nā sī tōa hó-gia̍h-lâng, m̄-nā ài khûn-khiām, iā tio̍h ū thiⁿ ê pang-chān, ūn-khì chiah ōe tit-tio̍h.
31Koh-jîn su-iâ bô chin tōa koan-hē. Kò͘ tio̍h thôan-thé, lâng-lâng ài phah-piàⁿ lô-le̍k ha̍p-chok.
32Thâu-khak ōe gông, ōe hîn, sī bô chèng-siông, ū phòa-pīⁿ. Ài hioh-khùn, á-sī khòaⁿ i-seng, nā-bô pīⁿ-chèng ōe ná thoa ná siong
33chi̍t-kha tiáⁿ khì pó͘,i mn̄g chit-ê pó͘ tiáⁿ--ê kóng:「Góa chit-khang ài jōa-chē chîⁿ?」
34Pó͘ tiáⁿ--ê kóng:「Nā án-ni,tio̍h ài 5 kho͘.」
35só he hiah tōa khang chiah 3 kho͘ nā-tiāⁿ,góa chit-khang-á-kiáⁿ soah ài 5 kho͘,bô lí sī kóng tio̍h iah m̄-tio̍h?」
36á chia̍h ni, tò-chhiú pêng suh chin kú liáu-āu, i siūⁿ kóng tio̍h-ài ōaⁿ pêng chiah tio̍h, tō kā in kiáⁿ kóng:「 Lâi, ōaⁿ pêng suh--chi̍t
37 chi̍t siaⁿ tō sí--khì a。Sòa--lo̍h khì mn̄g hô͘-lî khòaⁿ la̍h-mih ài án-chóaⁿ pun chiah hó。Hô͘-lî chin kín sòa-chhùi tō kóng:「Tāi-ông
38ông-lâi chāi-tē chi̍t kin nn̄g-kho͘-pòaⁿ , koh ka ūn-kim kap siau-mô͘ ài sǹg gô͘-kak , kang-chîⁿ 、só͘-hùi kap lī-sûn mā ài gô͘-kak , án-
39kim kap siau-mô͘ ài sǹg gô͘-kak , kang-chîⁿ 、só͘-hùi kap lī-sûn mā ài gô͘-kak , án-ni chi̍t kin tio̍h ài bē saⁿ-kho͘-pòaⁿ chiah bē liáu-
40kang-chîⁿ 、só͘-hùi kap lī-sûn mā ài gô͘-kak , án-ni chi̍t kin tio̍h ài bē saⁿ-kho͘-pòaⁿ chiah bē liáu- chîⁿ, si̍t-chāi bô jōa hó bē ...
41cheng , lú siūⁿ lú khùn bē khì , siūⁿ kóng bêng-á chá-khí , tio̍h ài liōng-chá lâi-khì kap a-gī--a sǹg-siàu.
42Kiáⁿ: "Pâ--a, chhōa-bó͘ tàu-té tio̍h-ài khai jōa-chē chîⁿ ?"
43khak to bô gia̍h--khí-lâi,sòa-chhùi tō ìn k?ng:「Lín tau ê pōng-á ài kín khì hō͘ lâng siu-lí。」
44chhut [chai-khu it-ji̍t-iû ],chham-ka ê lâng ū-kàu ka-ia̍h--ê,hōan-sè ài kā lín tiàu chhia。」
45Lōa--ê:「Ah to khah-chá tòe iû-lám-chhia,su-ki Ba-khuh ê sî,lóng ài khòaⁿ-thâu-khòaⁿ-bóe,chhùi ná hoah:『Koh-chài lâi』。」
46 hō͘ 10 hòe ê A-Koan. Koh te̍k-pia̍t kau-tài chi̍t ê hō͘ i, chi̍t ê ài hōng-hiàn hō͘ Siōng-tè.
471 ê gín-á kā in a-má kóng: “SARS chin khióng-pò͘, ài sè-jī.
48phah-piàⁿ leh giâ chheh-pau, thàn-chîⁿ hō͘ góa tha̍k-chheh, góa chiok-ài góa ê a-pa.”
49ōe bô lâng ìn, soah tńg siū-khì, chiū khah tōa siaⁿ kóng: “ Tio̍h ài kóng, m̄-thang kek tiām-tiām, kóng, ē hiâu á bē hiâu ? ” Chá-bó͘
50, beh ná ē chai-iáⁿ sī sím-mi̍h khóan chiáu-á. Só͘-í i chiū bô ài chham-ka khó-chhì, tùi kàu-sek kiâⁿ--chhut--khì. Kàu-siū khòaⁿ--tio̍h
51-siū khòaⁿ--tio̍h, chiū kā kiò lâi mn̄g kóng "Lí sī án-chóaⁿ m̄-ài khó-chhì. Lí kiò sím-mi̍h miâ? "Chit ê ha̍k-seng lóng bô kóng-ōe
52koat-tēng beh î-bîn khì Kha-ná-tah (Canada). M̄-kú, lāu-pē chiām-sî ài lâu tiàm chia thàn-chîⁿ.
53niá gō͘-chheng. Nā ū phùn-bū-khì..ê, tio̍h ē-sái niá la̍k chheng. Ài tòa ìn-á kap sin-hūn chèng kàu lông-hōe pān-sū chhù lâi niá.”
54chêng ê sî, i sûi khui chhùi mn̄g kóng, “ Lâng sī án-chóaⁿ it-tēng ài sí leh?”
55hòe ê lāu ang-á-bó͘ koh tńg khì in siàu-liân chho͘ kìⁿ-bīn, lôan-ài ê só͘-chāi iû-lám. Chē tī ka-pi-thiaⁿ lāi-té, lāu a-kong..á mn̄g
56lâng jú siūⁿ jú tòng bē tiâu. Koat-tēng beh chhéng-kàu in tàu-té ài chia̍h sím-mi̍h sian-tan.
57Góa siōng ài chia̍h kóe-chí-kóe, chái-khí teh chia̍h ê sî, m̄ chai thun siáⁿ chí
58Chái-khí khì tô͘-su-kóan chhâ khòaⁿ chò Ang-î ài siáⁿ khóan ê ke-si-thâu-á, ē-tàu cháu khì “Ang-î kám-á-tiàm”,
59Châng[Cha]-àm bô-khùn, m̄-nā bē ài khùn, tian-tò cheng-sîn pá-chiok, góa khòaⁿ góa tih-beh ē-tàng chò
60Lóng sī chhiú--a. Thài ē chiah kín tō hòng-khì, kám kóng góa mā ài hòng-khí?
61M̄-chiah......In nn̄g ê sio ì-ài--lò͘, koh iok kóng nā lo̍h-hō͘ ê hông-hun, lóng tòa hit châng pek
62chāi in. Siōng sè-hàn ê kong-chú lâng kòai-phiah, tiām-tiām, koh ài siūⁿ-tang-siūⁿ-sai. I ài in a-má kā kóng só͘ chai-iáⁿ ê chûn, siâⁿ
63kong-chú lâng kòai-phiah, tiām-tiām, koh ài siūⁿ-tang-siūⁿ-sai. I ài in a-má kā kóng só͘ chai-iáⁿ ê chûn, siâⁿ-chhī, lâng kah[kap] tōng
64-mōai-á tō ū chi̍t ê 15 hòe; m̄-koh in ta̍k-ê lóng chha 1 hòe, to ài tán 5 nî āu, siōng chió hòe--ê chiah ū-hoat-tō͘ tùi hái-té siû
65lâng chhiūⁿ ti-bóe-á hiah ǹg-bāng kín lûn-tio̍h i, tān-sī i soah ài tán siōng kú. Chin chē àm i khia tī khui--le[leh] ê thang-á-mn̂g
66 hòe--lo͘[lo͘h]. In a-má kóng “Chit-má lí tōa-hàn--a, m̄-chiah lí ài chhiūⁿ lin a-chí án-ne chng--chi̍t-ê” chū-án-ne in a-má chiong pe̍h
67góa bú kah chin thiàⁿ” sió-kong-chú án-ne kóng. In a-má ìn kóng “Ài-súi tō ài lâu phīⁿ-chúi.” I chiok siūⁿ hàiⁿ tiāu só͘-ū ko-kùi
68chin thiàⁿ” sió-kong-chú án-ne kóng. In a-má ìn kóng “Ài-súi tō ài lâu phīⁿ-chúi.” I chiok siūⁿ hàiⁿ tiāu só͘-ū ko-kùi ê táⁿ-pān
69hî kám-kak chia ê kiâⁿ-chûn-lâng gûi-hiám--ah[a], liān ka-tī mā ài chú-ì mài hō͘ phû sòaⁿ tī chúi-bīn ê kāu-pang kah[kap] chûn-niû
70 in lāu-pē ê siâⁿ-pó. Sió-jîn-hî pún-chiâⁿ tō tiām tiām koh ài siūⁿ-tang-siūⁿ-sai, chit-má soah pí khah-chá khah giâm-tiōng. In hia
71sêng chúi-bīn ê chúi-pho͘, m̄-chiah tī chia lán liān chi̍t ê só͘ ài ê lâng ê bōng to bô. Lán bô éng-óan ê lêng-hûn, tio̍h chhiūⁿ
72Lāu a-má kóng: “Bô-hoat-tō͘, tû-liáu ū chi̍t ê lâng chiok ài--lí, pí ài in pē-bú koh khah ài; koh nā i só͘-ū ê su-sióng kap
73má kóng: “Bô-hoat-tō͘, tû-liáu ū chi̍t ê lâng chiok ài--lí, pí ài in pē-bú koh khah ài; koh nā i só͘-ū ê su-sióng kap só͘-ū ê ài
74tō͘, tû-liáu ū chi̍t ê lâng chiok ài--lí, pí ài in pē-bú koh khah ài; koh nā i só͘-ū ê su-sióng kap só͘-ū ê ài lóng chū-chi̍p tī lí
75ài in pē-bú koh khah ài; koh nā i só͘-ū ê su-sióng kap só͘-ū ê ài lóng chū-chi̍p tī lí ê sin--siōng, hō͘ bo̍k-su kā i ê chiàⁿ-chhiú
76chn̂g ê bái. In m̄-chai bóe lī-piān ê só͘-chāi, jīn-ûi beh súi ài ū nn̄g ki ióng ê thiāu-á, jîn-lūi kiò-chò kha.”
77tài iu-chhiû khòaⁿ i ê bóe. Lāu a-má: “Khah hoaⁿ-hí--le[leh], koh ài o̍ah-thiàu-thiàu lâi kòe lán chit saⁿ-pah nî, saⁿ-pah nî kóng--lâi
78chhiūⁿ lio̍k-tē ê jîn-lūi ū nn̄g ki kha, hō͘ siàu-liân ông-chú lâi ài--lí, koh beh tit éng-seng ê lêng-hûn.” Jiân-āu hái-ang-î chhiò
79góa lóng bô-hoat-tō͘ pang-chō͘--lí. Góa beh kap chi̍t thiap io̍h, lí ài tī bîn-á-chài ji̍t-chhut í-chêng chah i siû-chiūⁿ hōaⁿ, chē tiàm
80Hái-ang-î kóng: “M̄-koh ài ē kì--tit, tng lí piàn-chò lâng-hêng liáu, lí tio̍h bē-tàng koh
81pē ê ông-kiong--lo͘[lo͘h]. Koh-lâi lí nā bô tit-tio̍h ông-chú ê ài-chêng, hō͘ i ūi-tio̍h lí kam-gōan bē-kì-tit in pē-bú, koh chin-sêng
82chêng, hō͘ i ūi-tio̍h lí kam-gōan bē-kì-tit in pē-bú, koh chin-sêng ài--lí, ín-chún bo̍k-su ha̍p-óa lín ê chhiú chiâⁿ chò ang-bó͘ ê sî
83Hái-ang-î kóng: “Put-kò lí ài hù-chîⁿ, jī-chhiáⁿ góa ê iau-kiû chin tōa. Lí ū pí tòa tī chhim
84lí mā siong-sìn iōng che ē-tàng bê-khip hit ê ông-chú, m̄-koh lí ài chiong chit ê siaⁿ-im hō͘--góa. Goa ài lí kā chit ê siōng hó ê
85khip hit ê ông-chú, m̄-koh lí ài chiong chit ê siaⁿ-im hō͘--góa. Goa ài lí kā chit ê siōng hó ê mi̍h-kiāⁿ lâi ōaⁿ chit thiap io̍h-á. Góa
86lí kā chit ê siōng hó ê mi̍h-kiāⁿ lâi ōaⁿ chit thiap io̍h-á. Góa ài kā góa ê hoeh chham ji̍p-khì io̍h-á lāi-bīn, hō͘ i lāi kah chhiūⁿ
87chi̍t ôan kat iōng lâi sé poe-á ê sî-chūn kóng: “Siōng iàu-kín sī ài chheng-khì.” koh-lâi i chha̍k ka-tī ê heng-khám, hō͘ o͘-hoeh tih-ji̍p
88-koh m̄-káⁿ ji̍p-khí chhōe--in. Chit-má i é-káu--a, jī-chhiáⁿ koh ài éng-óan lī-khui--in. I kám-kak sim tih-beh chhùi, m̄-chiah thau-thau
89Sió-jîn-hî ài ông-chú ê thêng-tō͘ soah chi̍t-ji̍t chi̍t-ji̍t chhim, m̄-koh ông-chú
90ji̍t chi̍t-ji̍t chhim, m̄-koh ông-chú kan-taⁿ kā tòng-chò gín-á teh ài--i. Ông-chú m̄-bat siuⁿ-kóng beh chhōa i chò bó͘. Tān-sī ông-chú
91sî, sió-jîn-hî ê ba̍k-chiu ná teh mn̄g-kóng: “Lí kám m̄ sī siōng ài--góa?”
92góa taⁿ kìⁿ-kòe i nn̄g pái, i sī chit ê sè-kan góa ûi-it ē-tàng ài ê lâng, m̄-koh lí seⁿ-liáu kah[kap] i chiok kāng, góa sim-lâi ê i
93Ài! Ông-chú m̄-chai-iáⁿ sī góa kiù--i-ê.” Sió-jîn-hî án-ne siūⁿ.
94lâng lâi kā kiù, góa khòaⁿ kòe hit ê súi ko͘-niû, ông-chú khah ài--i.” Sió-jîn-hî chin òan-thàn, m̄-koh bak-sái mā lâu bē chhut--lâi.
95tàu-tīn, jī-chhiáⁿ koh ta̍k kang khòaⁿ tio̍h i. Góa ē chiàu kò͘--i, ài--i, ūi i hi-seng sìⁿ-miā.”
96Ông-chú bat tùi sió-jîn-hî kóng: “Góa ài khì lú-hêng, mā ài khì khòaⁿ hit ê bí-lē ê kong-chú, góan lāu
97Ông-chú bat tùi sió-jîn-hî kóng: “Góa ài khì lú-hêng, mā ài khì khòaⁿ hit ê bí-lē ê kong-chú, góan lāu-pē lāu-bó kiò góa
98hoat-tō͘ kiông-pek góa kā i chhōa tńg-lâi chò bó͘. Góa bē-sái ài--i, in-ūi bô sêng biō-sī ê súi ko͘-niû. Nā hông pek ài sóan chi̍t
99bē-sái ài--i, in-ūi bô sêng biō-sī ê súi ko͘-niû. Nā hông pek ài sóan chi̍t ê sin-niû, góa kam-gōan sóan lí chit ê ba̍k-chiu ē kóng
100“Lí kám m̄ kiaⁿ hái? Góa khó-ài ê siàu-lú.” Tng in khiā tī chit tâi beh chài in khì keh-piah kok
101chiok siūⁿ beh chai-iáⁿ i sī-m̄-sī chin-chiáⁿ súi ê sió-jîn-hî, mā ài sêng-jīn i sī m̄-bat khòaⁿ-kòe chiah súi ê bí-jîn. Kong-chú ê
102 ki to, tī chia, lí khòaⁿ to lāi-kiàm-kiàm, ji̍t-chhut í-chêng lí ài kā chit ki to chhah ji̍p-khí ông-chú ê sim-chōng, i ê sio hoeh phùn
103 tio̍h chi̍t ê éng-seng ê lêng-hûn. Tû-liáu tit tio̍h jîn-lūi ê ài. Sui-bóng khong-khì tiong ê cha-bó͘-gín-á bô éng-seng ê lêng-hûn
104“Saⁿ pah nî āu, lán ài chhiūⁿ án-ne poe khì thiⁿ-kok.” Siò-jîn-hî kóng. “Lán khó-lêng
105ê seng-o̍ah. Ông-chú kap ông-hui tō kàu hit ê siâⁿ khì mn̄g--in, ài in chhin-chhùi kóng: in ê hun-in kám chin-chiàⁿ chhiūⁿ lâng teh kóng
106Jiân-āu ông-chú khan ông-hui ê chhiú, in nn̄g lâng í siōng un-ài ê piáu-chêng ti̍t-ti̍t-khòaⁿ, sòa--lo̍h tì-hūi-chiá kā in chiok-hok
107Ū chi̍t ê ông-chú, beh ti̍h ông-hui, jī-chhiáⁿ ài sī ha̍p-keh--ê, m̄-chiah sì-kè khì chhōe, m̄-koh bô-lūn i khi tó-
108M̄-chiah......In nn̄g ê sio ì-ài--lò͘[lo͘h], koh iok kóng nā lo̍h-hō͘ ê hông-hun, lóng tòa hit châng
109Bó͘ Sian-siⁿ the̍h chi̍t ê thô͘-thai lâi, ài tùi Pí-tek ê téng-bīn lâi hip-lo̍h-khì. Chóng-sī Pí-tek tú-tú
110á sī siuⁿ sòe, só͘-í Bó͘ Sian-siⁿ bōe tit-kè, ia̍h i cháu siān m̄ ài jip, chiū tò-khì chòe i ê kang.
111(2)Gô kap ah cháiⁿ-iūⁿ bô thang chia̍h mī-pau ? In-ūi pîn-tōaⁿ m̄ ài chòe kang.
112Gû kóng, “Sòe-hàn kiuⁿ-piáⁿ ê gín-ná, thêng ah, Góa ài chia̍h lí.”
113 siak-tiū ê lâng. Chiah ê lâng phīⁿ-kìⁿ chit ê kiuⁿ-piáⁿ gín-ná ài kā i lia̍h lâi, kóng, “Sòe-hàn kiuⁿ-piáⁿ gín-ná, m̄ thang cháu hiah
114hāu chi̍t ē ! Thèng-hāu chi̍t ē, sòe-hàn kiuⁿ-piáⁿ giá-ná ! Gún ài chia̍h lí.”
115kiuⁿ-piáⁿ gín-ná kàu tī chi̍t tiâu khoe. I bōe siû kè-khì, ia̍h i ài cháu lī-khui gû, bé, kap lâng.
116chiah tōa chiah sai chiū-sī chhiū-nâ ê ông. Put-lūn sím-mi̍h sî i ài chia̍h, chiū tùi tōe-ni̍h ê chio̍h-tōng chhut-lâi chhut siaⁿ háu.
117chhiú lâi kàu tī sai ê só͘-chāi, tú-tú chhin-chhiūⁿ in ê ì-sù ài kap i saⁿ-kap tiàm.
118gún pún khah chá beh lâi; gún chai gún eng-kai tio̍h lâi; gún ia̍h ài lâi; chóng-sī ta̍k pái gún khí-sin beh lâi, chiū ū chi̍t chiah chīn
119thn̂g khah hó chia̍h. Chit chiah sòe chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú chīn ài chit ê bī, chia̍h kàu bōe thang kóaⁿ-kín lo̍h-khì. Chóng-sī tú-
120 Keng-hî kap chhiūⁿ cháiⁿ-iūⁿ hō͘ thò͘ phiàn khì ? In-ūi chū-ko ài tián ū la̍t.
121tī khah pháiⁿ. Lóng bô iàu-kín pòaⁿ hāng, ia̍h put-lūn tá-lo̍h I ài khì, chiū khì. I kiâⁿchin7 hó khòaⁿ, “chhia̍k,” “chhia̍k,” chīn kín.
122tui ê chhiū-á, tī hia hong kek kàu móa-móa. Hong hng-hng háu, kiû ài thoat-lī.
123Sèng-keng kóng, “Lín ài lâng cháiⁿ-iūⁿ khóan-thāi lín, lín iā tio̍h án-ni khóan-thāi lâng.
124Ah ! chit sî góa si̍t-chāi chīn hoaⁿ-hí, siat-sú góa nā ōe, chiū ài kóng, “Thang the̍h in, só͘ thiàⁿ ê sòe-hàn gín-ná. Góa siu teh hō͘
125Sòe-hàn ê âng lâng kóng, “In-ūi lí ài thau-the̍h góa ê chí.”
126chiah chhân-chhú chai taⁿ ū ki-hōe thang cháu tò-khì. chóng-sī i m̄ ài bô chit lia̍p súi-súi kng-kng ê chí. I m̄ chai hē tī tá-lo̍h, só͘
127 Hô͘-lî kap i ê lāu-bú cháiⁿ-iūⁿ hō͘ kún-chúi thǹg sí. In-ūi ài chia̍h âng koe-bú bah.
128gōng. I kóng, “Góa beh hō͘ lín chi̍t ê ông, tú-tú chiàu lín só͘ ài ê.” I chiū hō͘ in chi̍t chiah pe̍h-ho̍h. Chiah ê chhân-kap-á liâm
129(1)Mn̄g. Chhân-kap-á ài tit-tio̍h ōe hāi in ê ông tio̍h á m̄ tio̍h ? Sī chīn gōng ê só͘
130Sòe chiah lông put-chí ài chia̍h ū khak ê chúi-cho̍k. I siông-siông tùi khoe-piⁿ lo̍h-khì, tùi
131cháu lī-khoe ún-tàng. Chóng-sī chha-put-to koh chi̍t lé-pài, chīn ài chia̍h chîm ê lông, bô pa̍t mi̍h thang hō͘ i kè-giàn. I chai-kiò
132 khòaⁿ-kìⁿ lāu go̍k-hî, chóng-sī i ka-kī siūⁿ. “Góa siūⁿ góa m̄ ài tú-tio̍h kan-khó͘.” Só͘-í i khiā tiāⁿ-tiāⁿ tōa siaⁿ kóng, “Góa lóng
133Chóng-sī i m̄ ài tú-tio̍h kan-khó͘. Só͘-í i khiā chīn tiāⁿ, ka-kī kóng-ōe, chiàu
134chí hó lâi hō͘ góa khòaⁿ lí tī hia. Góa bōe ōe chiàu góa só͘ ài, thêng teh kā lí kóng to-siā. Lí chhiáⁿ !”
135thit-thô sī poaⁿ kò͘-sū. Lûi-sa lia̍h poaⁿ kò͘-sū pí pa̍t hāng khah ài.
136Lûi-sa ài chit hō ê thit-thô, ia̍h i ka-kī Siá hō͘ gín-ná lâi chòe.
137-chāi tú-tú chhin-chhiūⁿ lán ka-kī ê chêng-kéng, ta̍k lâng chīn ài tha̍k. Chōe-chōe lâng bóe, ia̍h tùi án-ni tit-tio̍h chin chōe chîⁿ.
138ah ! só͘ thiàⁿ ê seh, chhiáⁿ ia̍h hō͘ góa chit téng-hō. Góa iā ài thit-thô.”
139lâi khòaⁿ jōa tōa ê sè-kài. Chit châng sòe châng sam-chhiū, chīn ài khì khòaⁿ sè-kài, chóng-sī i sī siuⁿ sòe ; hiah ê lâng chiū án
140Siōng-tè siúⁿ-sù ài pó-sioh
141Ū chi̍t ê ông-chú, beh ti̍h ông-hui, jī-chhiáⁿ ài sī ha̍p-keh--ê, m̄-chiah sì-kè khì chhōe, m̄-koh bô-lūn i khi tó-
142ê seng-o̍ah. Ông-chú kap ông-hui tō kàu hit ê siâⁿ khì mn̄g--in, ài in chhin-chhùi kóng: in ê hun-in kám chin-chiàⁿ chhiūⁿ lâng teh kóng
143Jiân-āu ông-chú khan ông-hui ê chhiú, in nn̄g lâng í siōng un-ài ê piáu-chêng ti̍t-ti̍t-khòaⁿ, sòa--lo̍h tì-hūi-chiá kā in chiok-hok
144“ Lí kè-ta̍t-liân-siâⁿ--a, góa sim-ài ê keng ! “ i ná kóng ná kā keng giú hō͘ ân-ân chún-pī beh lâi
145tio̍h chit-ê chêng-kéng, tō kā liâu-á lāi-tóe ê koe kóng : “ Chhin-ài ê chhù-piⁿ, bā-hio̍h sī-án-nóa siū kèng-tiōng ? Kám-sī in-ūi i
146iûⁿ-á ū káu-á tih kóan-kò͘, hō͘ i bô-thang kè-chhiú, siūⁿ-kóng ài iōng tām-po̍h-á thâu-nó͘ chiah ū-hoat. I tō phài sú-chiá khì pài
147kóng i khak-si̍t ū tah-èng beh hù i-io̍h-hùi hō͘ i-seng, tiâu-kiāⁿ sī ài kā i ê ba̍k-chiu i hō͘ hó, m̄-koh jú i i ê ba̍k-chiu soah jú bái,
148I ài u ho-séng-tē
149ài
150gí?" (Do you speak Mandarin?), ôan-chôan sī Eng-gí tùi-e̍k. Tâi-gí ài koh ke kúi-jī-á, pí-jû kóng: " Lí kám ē-hiáu kóng Hôa-gí?"
1514-3: POJ ê sû-tián ài kín-kín pian--chhut-lâi.
152", í i ê jī-hêng, iōng ba̍k-chiu jīn--chhut-lâi (che tong-jiân sī ài seng ū bûn-jī ha̍k-si̍p, siū kàu-io̍k--ê.) M̄-sī iōng chhùi liām
153ê bûn-hòa pōe-kéng, ū it-tēng ê kui-hōan chok-iōng. Sû-tián sī ài siū kong-phêng--ê, siu ê sû hó, bái, chē, chió, tio̍h, m̄-tio̍h,
154só͘-kin-kù, khah bē ū cheng-gī; nā-sī bô siu ê bûn-sû, chok-chiá ài siông-sè chù-bêng lâi-gôan: ū siáⁿ-mih bûn-hiàn--ê; tiân-iá tiau
155siu, hām gōng-ngiah kāng ì-sù, khah giâm-tiōng. Chit-khóan bûn-sû ài chin sió-sim sú-iōng, siông-sè chù-kái.
156Bûn-sû sī kò͘-sêng bûn-kù ê ki-pún sè-pau, it-tēng ài ū kò͘-tēng ê sû-lūi i-kù, ài to̍k-li̍p siá-chhut sû-lūi ê kong
157bûn-kù ê ki-pún sè-pau, it-tēng ài ū kò͘-tēng ê sû-lūi i-kù, ài to̍k-li̍p siá-chhut sû-lūi ê kong-lêng; chhin-chhiūⁿ:
158khin-siaⁿ ê kì-hō. Bo̍k-te̍k sī beh kiông-tiāu khin-siaⁿ chêng ê im ài tha̍k pún-tiāu; tān-sī sû-bóe sī-m̄-sī it-tēng khin-siaⁿ? Tī gí
159Khin-siaⁿ ê bûn-sû sī-m̄-sī ài siá--chhut-lâi, ài khòaⁿ bûn-chiong ê kong-lêng, ū pang-chō͘ giân
160Khin-siaⁿ ê bûn-sû sī-m̄-sī ài siá--chhut-lâi, ài khòaⁿ bûn-chiong ê kong-lêng, ū pang-chō͘ giân-gí ê ha̍k-si̍p; put
161Í POJ siá sû ê ha̍k-si̍p ê keng-giām, góa í-óng sī ài keng-kòe tha̍k chhut-lâi siaⁿ ê im-kám lâi chai-bat ì-gī, siūⁿ kóng
162Iōng POJ siá ê sû lóng-sī ē-tàng kì-ek--ê; ū ha̍h, bô ha̍h, ài í sī-m̄-sī ū to̍k-li̍p ê sû-lūi chò kin-kù; chí-iàu sī to̍k-li̍p
163m̄-sī ū to̍k-li̍p ê sû-lūi chò kin-kù; chí-iàu sī to̍k-li̍p--ê, ài tan-to̍k siá, chhin-chhiūⁿ: "Iâ-so͘ i-hó ta̍k iūⁿ ê chèng-thâu", i
164 tōa-siá ê sû chiū-sī chi̍t kù ê khai-sí, phiau-tiám hû-hō iā ài bêng-pe̍k. Bô-lūn kù ê tn̂g-té lóng-sī iú-só͘ kin-kù--ê.
165"Tha̍k-chiá it-tēng ài chū-kí siong-sìn chit hāng tāi-chì ê jîn-bu̍t sī o̍ah-lêng-lêng
166"Hit sî tòa tī Iû-thài ê, tio̍h tô-cháu khì soaⁿ-nih." Phiau-tiám ài bêng-pe̍k, tha̍k khah ē sūn.
167, chīn-liōng sú-iōng sò͘-jī pí POJ ê sû khah hó. Jî-chhiáⁿ iā ài chi̍t kóa kiōng-sek:
168bat POJ--ê, khò tha̍k-im lâi liáu-kái ì-sù--ê, lóng ē tùi POJ bē ài, che sī chi̍t ê gôan-in.
169Tē jī tiōng-iàu--ê sī: í bûn-kù ê bûn-hoat ài ū to̍k-li̍p ê sû-lūi. Che sī ē-tàng àn Tâi-bûn bûn-hoat lâi kiàn
170Tē saⁿ tiōng-iàu--ê sī: ài ū sû-tián ê sû-lūi kui-hōan. Kàu bo̍k-chiân ûi chí, POJ ê Tâi
171 chū-jiân ū khah bô-hoat-tō͘. Tâi-ôan-lâng kóng: "Kóng-ōe tio̍h-ài thiaⁿ bóe-siaⁿ." Chi̍t ê sû ê bóe-im, chi̍t kù ōe ê bóe-siaⁿ, ē
172iau-kiû tio̍h chiâⁿ-chò koaⁿ-hong ê ōe-gí; sī-m̄-sī chìn chi̍t pō͘ ài iau-kiû chò koaⁿ-hong ê bûn-jī? Jīm-hô hoat-lu̍t--ê, iû-kî sī khioh
173hō͘ POJ chiâⁿ-chò bûn-bêng ê bûn-jī, siá sû ê kui-hōan, it-tēng ài giâm-bi̍t kiàn-li̍p--khí-lâi.
1744-3. POJ ê sû-tián ài kín-kín pian--chhut-lâi.
175 ê ōe, iā ē chiām-chiām chhut-hiān chāi Tâi-gí-bûn ê lāi-té, ài ū it-tì ê siá-hoat, POJ chiah ē liû-hêng--khí-lâi. Maryknoll ê English
1761 hāng chin ki-pún ê iau-kiû. Chu-sìn chhú-lí ê tē 1 pō͘ tō sī ài ū 1 thò pian-bé. Tī chìn-chêng í-keng ū bē chió thò pian-bé teh
177tàng ēng 1 ê Unicode lâi piáu-sī; nā bô ti̍t-chiap chi-ôan--ê tio̍h-ài ēng 2 ê iah sī 3 ê Unicode lâi piáu-sī. Khah siông-sè ê pian-bé
1782 ê hû-hō ū tōa-siá, sió-siá ê koan-hē, in ê pian-bé mā tio̍h-ài kā chit chióng koan-hē hóan-èng--chhut-lâi chiah ē-sái--tit. Pió
179lâi ê pian-bé bô hoat-tō͘ piau-sī chit chióng koan-hē, khó-lêng koh ài siu-kái.
180in nā beh chi-ôan to-gí-giân (multilingual), he tō sī in pún-chiâⁿ ài chò ê tāi-chì, pēng bô cheng-ka in lēng-gōa ê hū-tam.
181Beh chi-ôan cho͘-ha̍p ê Unicode koh ū 1 hāng tāi-chì ài khó-lū, tō sī chok-gia̍p hē-thóng ài chi-ôan khah kiông ê jī-hêng
182Unicode koh ū 1 hāng tāi-chì ài khó-lū, tō sī chok-gia̍p hē-thóng ài chi-ôan khah kiông ê jī-hêng ki-su̍t. Microsoft(r) chú-iàu sú-iōng
183Hêng-tōng siōng tiōng-iàu. Chit-má siōng kóaⁿ-kín--ê tō sī ài kā iáu bô tī Unicode lāi-té ê hû-hō kín khì sin-chhéng. Che sī
184lāi-té ê hû-hō kín khì sin-chhéng. Che sī 1 hāng tōa kang-thêng, ài hia̍p-tiau bîn-kan, siā-hōe, chèng-hú kok tan-ūi, ài pān chhui-kóng
185tōa kang-thêng, ài hia̍p-tiau bîn-kan, siā-hōe, chèng-hú kok tan-ūi, ài pān chhui-kóng o̍ah-tāng, ài siat-kè jī-hêng, su-ji̍p-hoat, koh ū
186bîn-kan, siā-hōe, chèng-hú kok tan-ūi, ài pān chhui-kóng o̍ah-tāng, ài siat-kè jī-hêng, su-ji̍p-hoat, koh ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng
187 su-ji̍p-hoat, koh ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài ū lâng, chiah ū khó-lêng chò ē khí--lâi. Ǹg-bāng
188 ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài ū lâng, chiah ū khó-lêng chò ē khí--lâi. Ǹg-bāng koan-sim pún-
189só͘-ū chàn-chō͘ POJ chu-sìn-hòa ê cho͘-chit kap pêng-iú. Koh khah ài kám-siā chit-pái ê chú-pān tan-ūi, hō͘ ta̍k-ê ē-tàng ēng POJ lâi
190It-tēng ài thàm-thó ê būn-tê sī, siáⁿ-mi̍h sī "gōa-kok", "gōa-kok"-jī", "gōa
191Tī chia, it-tēng ài seng khī thàm-thó ê būn-tê sī, siáⁿ-mi̍h sī "gōa-kok", "gōa-kok
192sú, ū chi̍t-kóa chhut-ji̍p, put-kò tī chia soat-bêng ê sî-chūn, bô-ài thê-khí kóng sió-khóa ê chhut-ji̍p.
1931865 nî hā-lēng Lithuania-gí mài iōng Lô-má-jī lâi chhut-pán, to ài iōng Cyrillic (Khí-lí-lū; tio̍h-sī Lō͘-se-a-gí ê bûn-jī) 10.
194hô-pêng tiâu-iok, tit-tio̍h to̍k-li̍p. Kok-chè siā-hōe tong-chho͘ bô-ài sêng-jīm hiah-nī jio̍k-sè ê 3 sió-kok, siūⁿ-beh kè-sio̍k tong-chò
195 ê lâng" ê ì-sù)" lâi chò bîn-cho̍k ê sîn-ōe. Latvia-lâng chin ài chhiùⁿ-koa, Latvia ê KriNj2?nis Barons (1835-1923) siu-chi̍p Latvia bîn
196M̄-koh, ài chù-ì ê tāi-chì, Herder ê koan-sim ê tiōng-tiám m̄-sī bîn-cho̍k
197ê ki-pún gôan-lí", chí-chhut kóng, lâng kóng gí-giân ê sî tio̍h-ài iōng it-poaⁿ-lâng ê ōe-gí, tio̍h-ài kán-tan kóng 49.
198lâng kóng gí-giân ê sî tio̍h-ài iōng it-poaⁿ-lâng ê ōe-gí, tio̍h-ài kán-tan kóng 49.
199mā chí-chhut, ūi-tio̍h chhim-ji̍p liáu-kái Au-chiu bûn-hòa, ma tio̍h-ài liáu-kái Lithuania-lâng ê gí-giân 52.
200tōaⁿ sī ha̍k-su̍t-sèng koan-sim (khé-bông) ê sî-kî; "B" kài-tōaⁿ sī ài-kok chú-gī ūn-tōng-chiá kó͘-bú, siàn-tōng ê sî-kî; "C" kài-tōaⁿ
201thó͘-tē, ūi-tio̍h thó͘-tē ê jîn-bîn hōng-hiàn, i tùi Tâi-ôan ê ài, kòng-hiàn choat-tùi pí 1 kóa "ài ROC" ê chiàn-āu sin chū-bîn te̍k
202bîn hōng-hiàn, i tùi Tâi-ôan ê ài, kòng-hiàn choat-tùi pí 1 kóa "ài ROC" ê chiàn-āu sin chū-bîn te̍k-kôan kài-kip koh-khah tōa, sīm-chì
203thé ê sin hiàn-hoat, "kok-che̍k", "léng-thó͘" ê koan-liām siong-tong ài-mūi bô͘-ô͘, bô-bêng. Hiong-káng ê bêng-chheⁿ kám sī pún-kok ê
204Hiong-káng ê bêng-chheⁿ kám sī pún-kok ê gē-lâng ? Hôa-kiâu, 1 kóa ài Tiong-hôa jîn-bîn kiōng-hô-kok ê lâng kám sī Tâi-ôan-lâng ? Tiong
205lâi kám ē chū-tōng chiâⁿ-chò Tâi-ôan-kok kok-bîn (tian-tò pâi-tû ài Tâi-ôan ê 1 kóa gōa-che̍k sin-niû) ? 59.
206kò nā-chún siông-sè khì thó-lūn chit-kóa būn-tê, khó-lêng tio̍h-ài ū kúi-nā pún chheh ê hok-tō͘, mā ū khó-lêng chi̍t-tiám-á thoat
207chi̍t-tiám-á thoat-sòaⁿ pún-lūn-bûn ê chú-tê, só͘-í chit-pái bô-ài siông-sè khì thó-lūn "kok-che̍k", "kok-ka jīn-tông" siong-koan ê būn
208-sái iōng hoeh-thóng téng-téng ê pâi-thaⁿ-sèng ê tēng-gī, tio̍h-ài iōng pau-iông-sèng ê tēng-gī, mā ài pau-koah gōa-che̍k sin-niû téng
209thaⁿ-sèng ê tēng-gī, tio̍h-ài iōng pau-iông-sèng ê tēng-gī, mā ài pau-koah gōa-che̍k sin-niû téng tē 5 cho̍k-kûn chāi-lāi; nā án-ne
210su̍t hun-sek ê kak-tō͘ lâi phêng-kè ūn-tōng kòe-thêng ê sî, tio̍h ài sêng-jīm "gōa-kok-lâng" tī bîn-cho̍k gí-bûn ūn-tōng tiong-kan só͘
211-giân ū-chha-pia̍t, m̄-koh Estonia-lâng ùi So͘-liân sî-tāi khah bô-ài khòaⁿ So͘-liân-sek bô-liâu ee chāi-te chiat-bo̍k, si̍p-kòan khì khòaⁿ
212-to; Kóng kah só͘-ūi "bîn-cho̍k-sèng", Estonia-lâng khah léng-tām, ài ha̍p-lí, Lithuania-lâng chin jia̍t-chêng, chhin-chhia̍t, lōng-bān ê,
213Finland iáu-koh pó-chhî bîn-chú thé-chè, kok-bîn kap gī-hōe chú-tiuⁿ ài khòng-chiàn kàu-té, pòaⁿ-tang khòng-chiàn ê kiat-kó, sui-bóng ū
214khóan sè-kài-kip ê khì-gia̍p. Che sī Tâi-ôan ê sit-pāi chú-gī-chiá ài jīn-chin kiám-thó ê tāi-chì; Balt 3 kok ê piáu-hiān hiah-nī nńg
215 sio̍k-sêng--ê, m̄-sī chi̍t sî chi̍t khek ē-sái ôan-sêng--ê. Lán ài kín-kín gián-kiù, chè-tēng phiau-chún-hòa ê Tâi-gí-bûn lâi chiâⁿ
216(Beh kiàn-li̍p su-bīn-gí kap kháu-gí phiau-chún tio̍h-ài chè-tēng su̍t-gí-ha̍k, khai-hoat sû-tián, kap chè-tēng phiau-chún
217chióng gí-bûn nā beh kè-sio̍k ū sè-miā-la̍t bô bia̍t-cho̍at tio̍h ài ē-sái èng-hù kho-ki sî-tāi ê su-iàu, tòe ē tio̍h sî-tāi ê kha
218Hoat hān-tiāⁿ Tâi-gí sî-kan bē-sái-tit chhiau-kòe 20%, jî-chhiáⁿ ài ta̍k nî kiám chió. Chit-ê sî-kî m̄-nā Tâi-gí gí-bûn ê hiān-tāi
219Ài kàu 1987 í Hàn-Lô-bûn ûi chú ê Tâi-gí-bûn ūn-tōng, tāi-chiòng
220Tâi-gí-bûn HTH ài ôan-sêng ê sū-kang ū: (1)ài ēng Se-hng chìn-pō͘ ê gí-giân-ha̍k
221Tâi-gí-bûn HTH ài ôan-sêng ê sū-kang ū: (1)ài ēng Se-hng chìn-pō͘ ê gí-giân-ha̍k gôan-lí lâi gián-kiù Tâi-gí
222 Chiàⁿ-sû-hoat sī iok-tēng sio̍k-sêng--ê. "Iok-tēng" ê khang-khòe sī ài gián-kiù chè-tēng chiàⁿ-sû-hoat ê kui-chek kap pian-chip chhut-pán
223pán TOJ pheng-im chiàⁿ-sû-hoat ê sû-lūi chhiú-chheh. "Sio̍k-sêng" sī ài keng-kòe phó͘-ki̍p-hòa, kiàn-li̍p kiōng-sek hō͘ tāi-pō͘-hūn ê sú
224tāi-pō͘-hūn ê sú-iōng-chiá chiap-siū. "Sio̍k-sêng" ê khang-khòe ài tī kok ki̍p ha̍k-hau (te̍k-pia̍t sī sió-ha̍k-hāu) thê-kiong Tâi-gí
225pia̍t sī sió-ha̍k-hāu) thê-kiong Tâi-gí TOJ kàu-io̍k kap kàu-châi, ài chhut-pán TOJ ê jî-tông, chheng-siàu-liân kap tāi-chiòng tho̍k-bu̍t.
226Tâi-gí tī Tâi-ôan siā-hōe ê o̍ah-lat it-ti̍t teh siau-sit. Lán ài khòai-khòai kiàn-li̍p Tâi-gí-bûn ê phiau-chún-hòa, chiah ū châi
227tong-jiân m̄-sī góan kúi ê lâng tio̍h ū hoat-tō͘ chò--chhut--lâi. Ài kám-siā Tēⁿ Jî-gio̍k Bo̍k-su, Tiuⁿ Ho̍k-chû i-su, Tâi-lâm Sîn-ha̍k
228Koh ū ài kám-siā Tiuⁿ Ha̍k-khiam phok-sū tī gí-giâm-ha̍k téng-bīn ê chí-tō.
229lâi tián-hiān hiān-kai-tōaⁿ tī tāi-ha̍k khui Tâi-gí-khò khó-lêng ài biān-tùi ha̍k-hāu thé-chè-lāi ê chè-ap. Sui-jiân Tâi-ôan ê chèng
230khui. I ū kà 3 ha̍k-kî. Góa ê-khò thong-sek kàu-io̍k úi-ôan-hōe ài góa kái chò "Tâi-ôan Bûn-ha̍k chok-phín Siāu-kài". In ê lí-iû
231khui-khò ê sin-chhéng. (Āu-ha̍k-kî nā beh koh kà gôan-lâi ê khò, ài koh sin-chhéng, put-kò m̄-bián koh hō͘ thong-sek úi-ôan-hōe sím-cha.)
232Jīm Siān-liông(任善隆) chhin-pit ê phoe-sī, kóng chit-ê khò āu-ha̍k-kî ài thè, in-ūi kiam-jīm lāu-su bē-sái kà choan-tióng í-gōa ê khò-thêng.(*2)
233to̍k-it ê Tâi-gí-khò. Koh lâi che 6 ji̍t góa ji̍t--sî kāng-khóan ài kà-chheh, àm-sî khà tiān-ōe, mā chhin-sin pài-hóng chin chōe lâng
234ôan-hōe ê hōe-gī. Lēng-gōa 1 ê bô chhut-se̍k. Jīm siān-liông ài in seng pò-kò, kiò góa chò ò͘-bóe. In lóng sī choan-jīm hù-kàu
235liāu kang-thêng--ê beh kà "Koa-kio̍k Ji̍p-mn̂g", kóng i sè-hàn tio̍h ài thiaⁿ koa-kio̍k, the̍h kóa koa-kio̍k ê DVD lâi. Ū 1 ê seng-i-hē--ê
236sî iōng siáⁿ-mi̍h gí-giân. Góa ìn kóng, ha̍k-hāu ê chèng-chhek ài Eng-gí lāu-su lóng iōng Eng-gí siōng-khò, put-kò ha̍k-seng nā thiaⁿ
237ha̍k-seng nā thiaⁿ bô, góa ē lām Pak-kiaⁿ-ōe. Kì-jiân kà Eng-gí ài kóng Eng-gí, thang keng-êng 1 ê gí-giân khôan-kéng, kà Tâi-gí mā
238gí, thang keng-êng 1 ê gí-giân khôan-kéng, kà Tâi-gí mā èng-kai ài iōng Tâi-gí siōng-khò. Koh lâi i soah tōa-siaⁿ kóng, Tái-gí sī
239cheng. Kàu bóe--á lóng m̄ chai teh piān siáⁿ-mi̍h. Jīm Siān-liông ài góa seng lī-khui, in beh kè-sio̍k thó-lūn. Hit-sî góa chiah liáu-
240Put-kò, Jīm-Siān-liông kau-tài chō͘-lí kā góa kóng, ài kái khò-thêng tāi-kong. Chāi góa ê li̍p-tiûⁿ, khò khui-ē-sêng
241thang khui, sī keng-kòe chōe-chōe phah-piàⁿ. Ha̍k-hāu-lāi ū lâng bô ài ti̍h Tâi-gí-khò. Hi-bāng in pó-sioh chit-ê ha̍k-si̍p ê ki-hoe. Siōng
242chhì, sǹg sêng-chek ê khang-khoeh, í-keng bū-sà-sà. Bô gî-gō͘ koh ài bú 1 thoaⁿ khòng-cheng. Put-kò góa kā Iûⁿ lāu-su kóng, Tâi-gí-khò
243kan kap chêng-sè lóng tùi Tâi-gí-khò put-lī. Chit-chiàn chù-tiāⁿ ài khó͘-chiàn.
244chhōe-kòe Li̍p-úi Ông Hēng-lâm. Pún-lâi chit-chióng tāi-chì tio̍h ài khah chōe lâng tàu-saⁿ-kāng. Lîm Chú-jīm iōng tu̍t-jiân-kan piàn
245thâu-lō͘ hōan-sè ē bô--khì. Góa ìn i kóng, thâu-lō͘ e-sái bô ài, Tâi-ôan-lâng ê chun-giâm bē-sái bô ài. I tio̍h iōng khòaⁿ-khin
246kóng, thâu-lō͘ e-sái bô ài, Tâi-ôan-lâng ê chun-giâm bē-sái bô ài. I tio̍h iōng khòaⁿ-khin koh léng-tām ê ba̍k-sîn kā góa khòaⁿ, bô
247sûi chai-iáⁿ beh kóng "Tēⁿ lāu-su ê khò", tio̍h kóng hāu-tiúⁿ bô ài kóng chit-ê tāi-chì. Chin bêng-hián, hāu-tiúⁿ í-keng ū kau-tài
248Koh kóng ha̍k-hāu èng-kai ke khui pún-thó͘ gí-bûn ê khò-thêng, mā ài chhiáⁿ bat Tâi-gí ê lâng lâi sím-cha Tâi-gí-khò chiah-tio̍h.
249pak. Ū 1 ji̍t i khà tiān-ōe kiò ha̍k-hāu ê chú-kóan àm-sî lóng ài tán i tò-lâi ha̍k-hāu khui-hoe. Thiaⁿ kóng hit-mî in chin-chiàⁿ lóng
250khoe-ho̍k Tâi-gí-khò. M̄-kú ūi-tio̍h Jīm Siān-liông ê bīn-chú, ài góa kái chit-ê khò ê bêng-chheng, têng-siá khò-thêng tāi-kong.
251tiong kap I kóng-tio̍h ōe. I kóng "Hôaiⁿ-ti̍t lí ê khò tio̍h sī lóng ài ēng 'Tâi-gí' chò-miâ," ká-ná chin m̄-gōan. "Sin-bûn Tâi-gí" pêng
252-thó͘-hòa kàu-io̍k ê chhim-hòa, iáu-kú ū 1 tōaⁿ chin tn̂g ê lō͘ ài kiâⁿ. Kàu-io̍k thé-chè-lāi hiah-ê hóan-pún-thó͘, hóan-bîn-chú
253si̍t-chiūⁿ mā hóan-èng Tâi-ôan hiān-chhú-sî chèng-tī hoat-tián ài biān-tùi chhin Tiong-kok sè-le̍k giú āu-kha ê kio̍k-bīn. Chit-chióng
254hā sī kè-sǹg gú-sû ê hong-hoat, kî-tiong, PKLSK kah APSK hun-pia̍t ài chhú-lí.
255Só͘-í, P, K, A ê sò͘-liōng, koh ài chòe chi̍t-pái ê tiâu-chéng. Siat-sú ū chi̍t-tùi tùi-èng-sû pi
256siūⁿ-boeh, tāi-giân-jîn, teh-boeh (teh-beh), thong-kòe, tian-tò, tio̍h-ài, tńg-khì (tò-khì)
257-bí (o-ló), chun-siú, kiàn-chèng, keng-ha̍k-chiá, su-iàu, hi-bōng, ài-sim, sūn-chiông, tah-ūi, chún-pī (pī-pān), kám-kak, í-sek-lia̍t-lâng
258bêng-iok, bí-sài-a, cha-bó͘-lâng, chāi, chèng-lâng, chhì-thàm, chhin-ài, chhin-siⁿ, chiah-ni̍h, chìn-ji̍p, chôaⁿ, chú-bîn, ē, êng-iāu, gōa
25913 Ài chù-ì ê sī, gôan-lâi ê tô͘, hù-ha̍p PK = P + K, AP = A + K ê tiâu
2601 hāng chin ki-pún ê iau-kiû. Chu-sìn chhú-lí ê tē 1 pō͘ tō-sī ài ū 1 thò pian-bé. Tī chìn-chêng í-keng ū bē chió thò pian-bé leh
261tàng ēng 1 ê Unicode lâi piáu-sī; nā bô ti̍t-chiap chi-ôan--ê tō ài ēng 2 ê iah-sī 3 ê Unicode lâi piáu-sī. Khah siông-sè ê pian-bé
2622 ê hû-hō ū tōa-siá, sió-siá ê koan-hē, in ê pian-bé mā tio̍h-ài kā chit chióng koan-hē hóan-èng--chhut-lâi chiah ē-sái--tit. Pió
263lâi ê pian-bé bô hoat-tō͘ piau-sī chit chióng koan-hē, khó-lêng koh ài siu-kái.
264in nā beh chi-ôan to-gí-giân (multilingual), he tō-sī in pún-chiâⁿ ài chò ê tāi-chì, pēng bô cheng-ka in lēng-gōa ê hū-tam.
265Beh chi-ôan cho͘-ha̍p ê Unicode koh ū 1 hāng tāi-chì ài khó-lū, tō-sī chok-gia̍p hē-thóng ài chi-ôan khah kiông ê jī-hêng
266Unicode koh ū 1 hāng tāi-chì ài khó-lū, tō-sī chok-gia̍p hē-thóng ài chi-ôan khah kiông ê jī-hêng kī-su̍t. MicrosoftR chú-iàu sú-iōng
267Hêng-tōng siōng tiōng-iàu. Chit-má siōng kóaⁿ-kín--ê tō-sī ài kā iáu bô tī Unicode lāi-té ê hû-hō kín khì sin-chhéng. Che sī
268lāi-té ê hû-hō kín khì sin-chhéng. Che sī 1 hāng tōa kang-têng, ài hia̍p-tiau bîn-kan, siā-hōe, chèng-hú kok tan-ūi, ài pān chhui-kóng
269tōa kang-têng, ài hia̍p-tiau bîn-kan, siā-hōe, chèng-hú kok tan-ūi, ài pān chhui-kóng o̍ah-tāng, ài siat-kè jī-hêng, su-ji̍p-hoat, koh ū
270bîn-kan, siā-hōe, chèng-hú kok tan-ūi, ài pān chhui-kóng o̍ah-tāng, ài siat-kè jī-hêng, su-ji̍p-hoat, koh ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng
271 su-ji̍p-hoat, koh ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài ū lâng, chiah ū khó-lêng chò ē khí--lâi. Ǹg-bāng
272 ū chiâⁿ chē hêng-chèng téng-téng ê khang-khòe. Ài ū keng-hùi, ài ū lâng, chiah ū khó-lêng chò ē khí--lâi. Ǹg-bāng koan-sim pún-
273só͘-ū chàn-chō͘ POJ chu-sìn-hòa ê cho͘-chit kap pêng-iú. Koh-khah ài kám-siā chit pái ê chú-pān tan-ūi, hō͘ ta̍k-ê ē-tàng ēng POJ lâi
274Chit-má, lán chin ài iōng “lûi ná sin-sū(雷ná 紳士) “ chit ê koan-liām lâi phí-jū lán tng
275Lo-so chiah chē, siōng iàu-kín..ê chiū-sī beh kóng lán ài iōng Tâi-gí lâi chhòng-chok sin bûn-ha̍k! Tiāⁿ-tio̍h ài ū sin chok
276kóng lán ài iōng Tâi-gí lâi chhòng-chok sin bûn-ha̍k! Tiāⁿ-tio̍h ài ū sin chok-phín, lán ê bó-gí chiah ū ki-hōe chi̍t-tāi chi̍t-tāi
277 ē-tit-thang khai-sí sú-iōng phin-im bûn-jī. O̍at-lâm iā-sī tio̍h ài tán ông-tiâu chè-tō͘ siau-bia̍t, chiah ē-tàng hùi-tiāu Hàn-jī,
278ê chèng-thâu nā-tiāⁿ, beh chin chiàⁿ kái-koat būn-tê iā-sī tio̍h ài pìⁿ pheng-im bûn-jī. PRC chin chá tio̍h ūi Hàn-gí siat-kè hó Hàn
279lán chia ê kiông-sè gí-giân, éng-hióng chin tōa, m̄-chiah lán mā ài piáu-sī chit-sut-á ì-kiàn.Seng kóng Hàn-gí Pheng-im, he sī 1958 nî
280chì. Nā beh chè-tēng hō͘ Tâi-ôan ê Hôa-gí sú-iōng, tēng-kui mā ài hō͘ Tâi-ôan só͘ ū ê gí-giân lóng thang chò-hóe sio-chia̍h-chhēng
281jī kā im tha̍k--chhut---lâi.” Bo̍k-kòai Tiong-kok-lâng ka-kī mā bô ài koh sú-iōng..ah.
282īⁿ Gí-giân Gián-kiù-só͘ ê Só͘-tiúⁿ Lī Siok-siong(呂叔湘)mā chú-tiuⁿ ài ôan-chôan sú-iōng LMJ(語文常談, 1980)! Koh chài kóng, Hàn-jī iā bōe-
283-lī tāi-ke lóng chai. Kāng chi̍t-ê hû-hō tī bô kāng ê gí-giân ài tha̍k bô kāng ê gí-im, che cho̍at-tùi sī ge̍k-thāi! Tī Hôa-gí “b
284bóe tio̍h-sī tiān-náu chu-sìn sî-tāi ê Tâi-ôan gí-bûn tiāⁿ-tio̍h ài ū châi-tiāu chiūⁿ-bāng chiah ū chiân-tô͘.
285kâng ê Hàn-jī, bô kâng ê só͘-chāi sui-bóng ū Hàn-jī iā-sī bô ài iōng. Che piáu-sī tùi siàu-liân-á lâi kóng, Hàn-jī kap Hôa-gí
286In-ūi Hàn-jī pháiⁿ o̍h, pháiⁿ siá, it-ti̍t ài kàu kīn-tāi siā-hōe chiah khah chē lâng ū ki-hōe khì o̍h. Tī chia
287bi̍t-go̍at ê hó só͘-chāi, m̄-kú nā-sī beh khòaⁿ ji̍t-chhut, it-tēng ài chún-pī chi̍t hù ōe-tit-thang pó-hō͘ ba̍k-chiu ê o͘-ba̍k-kiàⁿ.
288sī bô hâ an-chôan-tòa khì hō͘ kau-thong..ê cha̍h--lo̍h--lâi, chiū ài ho̍at-kim 1,500 kho͘, bô phah-sǹg nā kap lâng sio chông, khióng-kiaⁿ
289tio̍h an-chôan. Chong..a iā kā i chàn-chhùi kóng an-chôan-tòa it-tēng ài hâ, nā-bô, gû-leng-thn̂g-á sī ē chha̍k phòa iâ-chí-khak. Thiaⁿ kàu
290ê thiàu-kôan pí-sài, ūi-tio̍h ūn-tōng-ôan ê an-chôan, it -tēng ài pho͘ 1 tè kāu-kāu-kāu ê hái-mî-tiam, i ê bo̍k-tek chiū-sī beh iân
291lóng kā i kiò chò Pit-sì Tēng-lí, í-siōng ê chèng-bêng it-tēng ài ū O͘-chi-lī-tô ê Kí-hô-ha̍k chò ki-chhó͘. Nā-sī lí tha̍k kah bū
292-pò, ho͘-chhiáⁿ chhù-lāi ū lāu-tōa-lâng á-sī sè-hàn eⁿ-á--ê, ài chù-ì un-tō͘ ê piàn-hòa, chhēng khah sio--leh. Soat..a kóaⁿ-kín kā
293thàng-suh ê phòng-se-saⁿ hiahⁿ-hiahⁿ--chhut--lâi, kiò Chong..a it-tēng ài chhēng, nā bô ē kôaⁿ-kôaⁿ--sí! Chong..a chiok bô ài chhēng phòng
294Chong..a it-tēng ài chhēng, nā bô ē kôaⁿ-kôaⁿ--sí! Chong..a chiok bô ài chhēng phòng-se-saⁿ, m̄-kú khan-chhiú án-ni hoan-hù iā chiū ko͘-put
295hoat-tō͘, nā-sī beh siāu-kài tiāⁿ-tiān, chòe gôan-thâu chiū-sī ài hō͘ lín chai-iáⁿ gôan-chú ê chûn-chāi.
296kóan chiàⁿ-tiān á-sī hù-tiān chiū ē sit bô--khì. Só͘-í it-tēng ài tiàm khah ta-sò ê só͘-chāi, á-sī thiⁿ-khì ta-sò ê sî-chūn, chiah
297beh hō͘ hui-ki khí-poe ê gôan-lí. Hui-ki nā-sī beh khí-poe, it-tēng ài tiàm pháu-tō ka sok, hō͘ lâu ùi hui-ki-si̍t-á ê khong-khì chhin-chhiūⁿ
298lâi chhui-sak, hō͘ hui-ki ê ka-sok khah kín, jî-chhiáⁿ pháu-tō mā ài ke chiok tn̂g, chiah ū hoat-tō͘ hō͘ hui-ki khí-poe.
299hui-ki nā-sī beh chhèng-kôan, tńg-oat, á-sī beh kàng-lo̍h, mā-sī ài iōng Bô͘-nū-lí Tēng-lu̍t lâi kái-sek. Tī hui-ki ê bóe-si̍t hia,
3003. Hui-ki beh oat chiàⁿ-chhiú-pêng, bóe-si̍t ê hong-hiòng-tōa chiū ài phian chiàⁿ-pêng, hui-ki beh chhèng-kôan, bóe-si̍t ê seng-kàng-tōa
301chiàⁿ-pêng, hui-ki beh chhèng-kôan, bóe-si̍t ê seng-kàng-tōa chiū ài khiau-kôan. Khòaⁿ kàu chia, nā-sī kám-kak bū-sà-sà, chhiáⁿ lí m̄
302chiok chē la̍t chiah ē tîm, án-ni chiah-ê ang-á sī gōng ang-á, tō ài kā in kau chhut lâi si-á-geh(ka-kang), tō sī kā suh-kóng ka khah té
303á, chiàⁿ-chhiú tiàm kan-á ê piⁿ-a ia̍t--leh ia̍t--leh! Chhùi mā tō ài hoah tîm--lo͘h--khì ! Tîm--lo͘h--khì ! Phû--khí--lâi! Phû--khí--lâi!
304pàng hû-á lō͘, chò ông-lo̍k-á-sian! Tāi-chì kàu chia, Chong..a tio̍h ài khui-phòa hō͘ in chai, chiah bē hō͘ in lâi gō͘-hōe. Kî-si̍t chhiú
305la̍t Fo lâi sak Ao . Ūi beh hō͘ Ao pêng-hêng (balance) tiàm hia, tio̍h ài khǹg tāng-liōng Fo ê mi̍h-kiāⁿ tī Ao ê téng-bīn, lâi tú-siau chit
306kiaⁿ kiàn-siàu, hó-táⁿ lâi siāu-kài chit pún chheh hō͘ só͘ kèng-ài Tông-pâu ê hiaⁿ-ché. Ūi-tio̍h put-châi bōe-ōe cha̍p-hun e̍k kàu
307(3) Siat-sú nn̄g-ê lâng pîⁿ-pîⁿ ài chi̍t ê lâng, in chiū ōe khí saⁿ-chiⁿ, saⁿ òan-tò͘, chóng-sī lâng
308sek tit bōe tio̍h ê gôan-in kā-kī chū-chīn, chhin-chhiūⁿ Empedocles ài siám-pī chū-jiân sí, lâi chiâⁿ-chòe Sîn, ǹg-bāng beh tit-tio̍h
309ēng i ê tì-sek ōe chhē-tio̍h Siōng-tè, che sī chhò-gō͘. In-ūi nā ài chai chi̍t hāng mi̍h, tio̍h ài chai thong ú-tiū-lāi ê mi̍h, in-ūi ta̍k
310Siōng-tè, che sī chhò-gō͘. In-ūi nā ài chai chi̍t hāng mi̍h, tio̍h ài chai thong ú-tiū-lāi ê mi̍h, in-ūi ta̍k-hāng mi̍h lóng ū saⁿ koan-
311tiū-lāi ê mi̍h, in-ūi ta̍k-hāng mi̍h lóng ū saⁿ koan-hē tī-teh; nā ài chai lóng-chóng, tio̍h chai lóng-chóng ê koan-hē. Taⁿ Chú só͘ tio̍h
312(1) Put-lūn lán ài á-sī bô ài, lóng bōe siám-pī tio̍h giâ Si̍p-jī-kè. Nā m̄-sī
313(1) Put-lūn lán ài á-sī bô ài, lóng bōe siám-pī tio̍h giâ Si̍p-jī-kè. Nā m̄-sī giâ Ki-tok ê
314tè bô tùi beh thâi-lâng ê lâng ê chhiú kā i khiú-teh á-sī tùi ài kóng pe̍h-chha̍t ê lâng ê chhùi kā i tīⁿ-teh, che sī in-ūi Siōng
315pe̍h-chha̍t ê lâng ê chhùi kā i tīⁿ-teh, che sī in-ūi Siōng-tè bô ài kan-sia̍p lâng ê chū-iû ì-chì ê in-toaⁿ. Nā sī Siōng-tè lâi khiú
316Siōng-tè lâi khiú beh thâi lâng ê lâng ê chhiú, á-sī lâi tīⁿ ài kóng pe̍h-chha̍t ê lâng ê chhùi, lán lâng chiū kap khì-khū bô koh
317io̍k ê lâng mā sī teh pài kúi-sîn. Kiat-kio̍k lâi kóng, lâng ū ài pài Sîn ê sèng tī-teh. In-ūi Siōng-tè ū chhòng-tsō lâng ài kūi
318ū ài pài Sîn ê sèng tī-teh. In-ūi Siōng-tè ū chhòng-tsō lâng ài kūi-pài I ê sim-koaⁿ tī-teh. Só͘-í lâng chiah ū thang kap Siōng-
319Lâng sui-bóng hām-lo̍h chōe-kòa; iáu-kú ài tùi-tiōng chin-lí. Phì-lūn lâi kóng, ài kóng pe̍h-chha̍t phiàn
320lo̍h chōe-kòa; iáu-kú ài tùi-tiōng chin-lí. Phì-lūn lâi kóng, ài kóng pe̍h-chha̍t phiàn pa̍t lâng ê lâng, sui-bóng i ài phiàn lâng;
321 lâi kóng, ài kóng pe̍h-chha̍t phiàn pa̍t lâng ê lâng, sui-bóng i ài phiàn lâng; chóng-sī bô ài pa̍t lâng lâi phiàn i. Sui-bóng i tùi
322chha̍t phiàn pa̍t lâng ê lâng, sui-bóng i ài phiàn lâng; chóng-sī bô ài pa̍t lâng lâi phiàn i. Sui-bóng i tùi pa̍t lâng bô láu-si̍t bô iàu
323lí. Pîⁿ-pîⁿ tâng chi̍t châng ké-chí lâi kóng, ū lâng ūi-tio̍h ài ké-chí, só͘-í lâi tī chhiū-á kha, ū lâng sī khòaⁿ-kìⁿ i ê hoe
324Siōng-tè ê lâng, i beh tú-tio̍h, in-ūi Siōng-tè kú-kú teh chhē i, ài chhōa i kàu hok-khì ê só͘-chāi. Tú chhin-chhiūⁿ phah-m̄-kìⁿ ê gín
325 ê sū, lâi siⁿ-chhut, só͘-í lán ê Chú kā lán kóng “Nā ū lâng ài tè góa, chiū tio̍h khòaⁿ bô ka-kī, ji̍t-ji̍t giâ i ê si̍p-jī-kè
326(1) Ū chi̍t ê tiat-ha̍k-chiá lí-hêng tī thong sè-kài, ài chhē an-chēng kap pêng-an ê só͘-chāi; chóng-sī tī ta̍k-ūi to ū
327Sìn-gióng kap jîn-ài sī lêng-hûn ê tîn, ū soan khì khip tī Siōng-tè, iā khui-chhe, siⁿ
328Hoat-kok si̍t-bîn-chú-gī-chiá soah the̍h "chū-iû" "pêng-téng" "phok-ài" ê kî-á lâi chhim-lio̍k gún kok-ka, ap-pek gún ê tông-pau, in ê hêng
329kaⁿ-ga̍k pí ha̍k-hāu koh khah chōe, in chiâⁿ bô-chêng teh thâi gún ài kok-ka ài bîn-cho̍k ê lâng, in hō͘ gún ta̍k-pái kek-bēng khí-gī
330pí ha̍k-hāu koh khah chōe, in chiâⁿ bô-chêng teh thâi gún ài kok-ka ài bîn-cho̍k ê lâng, in hō͘ gún ta̍k-pái kek-bēng khí-gī lóng ài lâu
331ka ài bîn-cho̍k ê lâng, in hō͘ gún ta̍k-pái kek-bēng khí-gī lóng ài lâu chin chōe huih.
332chêng, O̍at-lâm-to̍k-li̍p-liân-bêng tō it-ti̍t ho͘-io̍k Hoat-kok-lâng ài kap O̍at-lâm-lâng chò-hóe lâi hóan-khòng Ji̍t-pún-lâng. Hoat-kok
333 Tē-9-kài tē-1-pái tóng-gôan tāi-piáu tāi-hōe. Tī chia góa mā ài chioh-tio̍h chit-ê ki-hōe hiòng tāi-ke piáu-sī siōng-kài-tōa ê kám
334ôan. Tong pún-tóng bīn-tùi chiah-ni̍h-tōa ê khó-giām ê sî, lán ài kēng-ka khiam-pi kap hóan-séng lâi thia?-chhú jîn-bîn ê sim-sia?,
335iōng-sim lâi keng-êng ló͘-le̍k lâi phah-pià?. Lán ê tóng-pō͘ mā ài put-tōan ê kiû-sin kiû-piàn, thê-ko chèng-tóng ê hêng-siōng, thê
336chèng-tóng, tī tiong-iong án-ne tī tē-hng mā-sī án-ne, lán it-tēng ài iōng siōng-hó ê si-chèng lâi hôe-pò tāi-ke tùi lán ê chi-chhî
337in bô ji̍p kàu,kiaⁿ lín hiâm. Thiaⁿ kóng lín sìn-kàu ê lâng bô ài kè hō͘ bô thiaⁿ tō-lí ê lâng, chiah m̄-káⁿ lâi kā lí kóng.
338hó chhin-chiâⁿ nā kóng siuⁿ kú, ē hō͘ lâng lōng sòa khì, hó sū ài khah kín--leh, só͘-í ū kau-tāi góa kóng, lín nā beh, sòa kā lín
339 A-bó! Chhiáⁿ lí m̄-thang siū-khì, lí koh siūⁿ khòaⁿ leh, lí sī ài góa khì khui-o̍ah, nā khì chhiⁿ-chhám, lí kiám bē kan-khó͘? Thiaⁿ
340 m̄ sī kéng lâng ê ke-sū, bêng-bōng, châi-tiāu. Góa chí-ū sī ài jia̍t-sim sìn Chú ê chheng-liân nā-tiāⁿ. Chit ê chhin-sū góa tō
341K: A-má ji̍p lâi khì pâng-nih, tòa chia ài-hō͘ kôaⁿ-tio̍h! (khan A-má 入去)
342 chú, góan to bē iau, kok-lâng nā iau tio̍h ka-kī khì chú, nā bô ài chú, bē hiáu-tit chhōa góa lâi khì 文化路 chia̍h .
343 teh khòaⁿ, koh chò chit khóan seng-lí, oan-ke pháiⁿkhòaⁿ, chiah bô ài kang lí, lí lia̍h chò góa teh kiaⁿ lí leh. Bián án-ni chhia-pôaⁿ,
344P: Lí m̄ chin-chiàⁿ ài góa phah neh?
345kóng liáu lah, chiah ê lé-mi̍h, m̄-nā piáu-sī góan ê khòai-lo̍k, iā ài hō͘ pa̍t-lâng ū hūn tī khòai-lo̍k, koh hō͘ hiah ê kan-khó͘ lâng.
346A: Bián-tit ài hi-hoa só͘-chāi.
347Chheⁿ: Bián-tit ài hi-hoa só͘-chāi.
348chheⁿ-mê lâng kóng chhùi chin to̍k, chit téng-hō lâng góa chin bô ài kap i kau-pôe.
349mê lâng in-ūi bô khòaⁿ-kìⁿ, sim-lāi sî-siông iu-chhiû, koh lâng ài khòaⁿ-khin i, só͘-í i ê sim chiū put-pêng, siat-sú lí nā hó khóan
350 Thiaⁿ kóng chit lāi-bīn ū mi̍h beh hō͘ lâng, ū-iáⁿ bô? Góa iā ài.
351B: Ài thó-pn̄g khì pa̍t-ūi lah.
352幕前: 聖詩19. (唱, 彈都好, 若唱ōe tio̍h ài chin bêng khah hó)
353hóe-kái, (hit sî lûi chiū tiām) thâu chi̍t-hāng lí siông-siông ài kā pêng-iú, pē-bú thau-the̍h chîⁿ, thau-the̍h mi̍h, kin-á-ji̍t tī
354 hia teh háu teh chhōe bô. Tē-jī hāng lí m̄ khì hù Chú-ji̍t-o̍h ài chò pháiⁿ gín-ná, ūi-tio̍h án-ni lí ê pē-bú siông-siông teh thòe
355 Tian-tò hō͘ góa teh khì-tn̂g ló͘-tō͘, chia̍h beh chia̍h, sat-bó m̄-ài lia̍h. Pùn-sò put-sî hē kàu tú mn̂g-khiā, chin-chiàⁿ lám-nōa koh
356bóan ê ka-têng neh. S.K. Má-thài 7:12. Iâ-so͘ ê kà-sī kóng,“Lín ài lâng cháiⁿ-iūⁿ khóan-thāi lín, lín iā tio̍h an-ni khóan-thāi lâng
357 tē-chiūⁿ ê thâu chi̍t ê pêng-iú. Lán kiám m̄-sī tio̍h koh-khah ài hit ê sòng-hiong, án-ni lán nā ūi-tio̍h Siōng-tè ê iân-kò͘ lâi
358Hiaⁿ-tī ah, lán khiā khah piⁿ-á lè, in ū chi̍t ê si̍p-kòan chiū-sī ài tī hiong-chhoan ê si̍p-jī-lō͘ kháu hioh-khùn chi̍t-ē.
359Hoat: Sèng Kiáⁿ ê lāu-bú ia̍h kap lí sio-siâng, chóng sī chhin-ài ê chí-bē, sui-jiân Sèng Kiáⁿ ia̍h tú-tio̍h kôaⁿ koh sòng-siong, iáu
360Hoat: Chhin-ài ê chí-bē, che m̄-sī góa ê ōe, sī Siōng-tè ê ōe, lí ia̍h tio̍h
361Lú chheng: Góa m̄-ài sòng-hiong.
362Hoat: Kim-mî chhiⁿ chhut lâi ê sî, lán koh tī chia saⁿ-kìⁿ, lín tio̍h ài tòa lín chòe hó ê lé-mi̍h, ūi-tio̍h Siōng-tè ê thiàⁿ kap I ê kan
363Lô: Bô ài lah (teh háu), góa beh chia̍h chhiⁿ-chhau lah.
364Hū: Lô-piat, m̄-thang chhin-chhiūⁿ pháiⁿ gín-ná, góa chai lí chin ài ū chi̍t ê iân-sia̍h lâi hoaⁿ-hí, te̍k-pia̍t chhin-chhiūⁿ lí chit khóan
365chhiūⁿ lí chit khóan sin-thé bô chū-iû ê gín-ná……,pa-pah ia̍h sī chin ài chia̍h chhiⁿ-chhau, chóng-sī lán ū chhù thang tòa, ū iûⁿ-lin thang
366Lô: Sèng-tàn mî chia̍h o͘ mī-pau, bô ài lah, góa beh chia̍h thn̂g-á kap koe-nn̄g-ko. Hó ka-chài, góa iáu ū
367Hū: Góa bô ài hō͘ gín-ná khòaⁿ hiah ê bô lō͘-ēng ê súi saⁿ.
368kám lè, lán ê pêng-iú ōe kà lán beh tùi tó-ūi khì, lí kiám bô ài khì hit ê khòai-lo̍k ê só͘-chāi?
369Hū: Án-ni hó, góa chin ài chai-iáⁿ kim-mê thài-ōe hiah-nih chōe lâng beh chū-chi̍p tī soaⁿ-tōng
370Bí: Pa-pah, kim-mê sī Sèng-tàn-mê, Hoat-lân-se sian-seⁿ ài múi chi̍t ê lâng lóng chham-ka chit ê tōa lāu-jia̍t, bô-lūn khit-
371chhú-siau--tit. In-ūi chhìn-chhái lâng, nā ū liông-sim ê, tek-khak ài thiaⁿ lâng kóng-khí i kòe-sit. Só͘-í góa só͘ siá ê chheh lóng-
372[ Chù ì :Ài chhián-bêng Iâ-so͘ lâi sè-kan ê sú-bēng sī sím-mi̍h ? Lóng-chóng
373Chhin-ài ê hiaⁿ-ché ! Iâ-so͘ kàng-seng lâi sè-kan sī ài chiū-kīn chōe-jîn
374Chhin-ài ê hiaⁿ-ché ! Iâ-so͘ kàng-seng lâi sè-kan sī ài chiū-kīn chōe-jîn, lâi chhōa in hóan-hóe thoat-chhut chōe- ok chò
375khó͘ lâng lâi i-tī, sòa kiù in ê lêng-hûn. Bêng-lī m̄-sī góa só͘ ài, góa ài o̍h Chú ê khóan-sit, tòe I ê kha-pō͘. Sè-kan lâng ē-hiáu
376lâi i-tī, sòa kiù in ê lêng-hûn. Bêng-lī m̄-sī góa só͘ ài, góa ài o̍h Chú ê khóan-sit, tòe I ê kha-pō͘. Sè-kan lâng ē-hiáu i-tī
377i.Sī lah ! Lín ê pēⁿ ēng jio̍k-gán sī khòaⁿ bē tio̍h, ài ēng Ki-tok ê Kng chiò chiū it-bo̍k liáu-jiân. (Ēng hàm- kiàⁿ chiò).
378thé tit I-hó, m̄ ta̍t-tio̍h lêng-hûn ê tit-kiù. Chóng-sī lín tio̍h ài chhiú-su̍t, chiū-sī hit ê pái-pōe ê kha- chhiú ài chām khí-lâi.
379-sī lín tio̍h ài chhiú-su̍t, chiū-sī hit ê pái-pōe ê kha- chhiú ài chām khí-lâi.
380chhiú chām khit-lâi, chò phòa-siùⁿ lâi ji̍p éng-o̍ah. Só͘-í nā ài éng-o̍ah, cho̍at-tùi ài chhiú-su̍t, che sī piáu-bêng kap chōe-ok bô
381chò phòa-siùⁿ lâi ji̍p éng-o̍ah. Só͘-í nā ài éng-o̍ah, cho̍at-tùi ài chhiú-su̍t, che sī piáu-bêng kap chōe-ok bô kan-sia̍p, koh sī tit-kiù
382sì-kòe thàm-thiaⁿ, nā kòe lí ê chhiú ê lóng sêng-kong ; só͘-í ài lâi pài-hāu.
383e. Nā sī án-ni, góa ài hō͘ hit ê Siōng-tè khòaⁿ góa lāi-sim ê súi.
384 ê thiàⁿ-thàng, chiū bē kìm- tit ē chhut siaⁿ o-ló. Só͘-í tio̍h ài su- hiat chù-siā Ki-tok ê hoeh, hō͘ i chai- Chú sio-lō ê thiàⁿ-chêng
385i. Chhin-ài ê hiaⁿ-ché, ài lâi siāu- kài góa ê pêng-iú ê sìn-gióng keng-giām
386i. Chhin-ài ê hiaⁿ-ché, ài lâi siāu- kài góa ê pêng-iú ê sìn-gióng keng-giām, chò lín ê
387hòe-chi̍t-chiá, iáu-kú tùi Ki-tok ū tit-tio̍h lêng-tek ê khòai-lo̍k, ài lâi kiàn-chèng.
388thiaⁿ Chú ê siaⁿ, koh ē hun-piat lâng ê siaⁿ. Lín ê hī-khang lóng ài thiaⁿ lâng ê siaⁿ, chiū-sī o-ló, thiam-mī, po-so ê ōe, hì-hiauh,
389hó kóe-chí, lâi. Put-lūn tùi tó-ūi ê lō͘- kèng lâi, kàu-hōe ài ēng thiàⁿ-sim hō͘ in ū lêng-sèng ê móa-chiok. Chiū-sī ēng Ki-tok
390tióng, nā bô góa, bān-mi̍h bē chûn-chāi. Tī chia ū súi-súi khó-ài ê chéng-chí teh tióng-sêng, góa tio̍h ēng sio-lō ê jia̍t-tō͘ hō͘
391lō͘-chúi lūn-te̍k i, hō͘ i chheⁿ-chhùi tōa châng. Tī chia ū khó-ài ê ngó͘-kok, góa ê hó pêng-iú ah! Lí thang tit-tio̍h kam-lō͘ lâi
392Chhòa Ài-gī
393Chit phiⁿ Sóng Phok-sū tōan ê ōa-ke̍k sī Tâi-lâm Tang-mn̂g ê Chhòa Ài-gī Tiúⁿ-ló só͘ phian ê.
394-jî 6,7 ê, só͘ chek-chū ê m̄ chiūⁿ 100 kho͘, chongs2? Chú-un ka-kī ài khì Bí-kok liû-ha̍k, it-bī kî-tó, Siōng-tè kó-jiân thiaⁿ i ê kî
395tńg-lâi, si̍t-chāi sī chin oh-tit liāu ê sū. Tān-sī hiān-chāi góa ài hoat-piáu chi̍t koan-hē Chú-un chiong-sin ê tāi-sū, chiū-sī Chú-un
396 tek-tek khak-khak tio̍h khó͘-sim ēng kang, m̄-thang khì kau-pôe, khì ài Bí-kok ê lú-chú, in-ūi lí ê hun-in
397Tāi-ha̍k tha̍k-chheh, tit-tio̍h Hoa Kàu-siū, chiū-sī Dr. Walker chingau5 ài-kò͘, chin gâu pang-chō͘.
398 to-siā! Chū góa lâi Ōe-su-lí Tāi-ha̍k, tit-tio̍h likap2 su-bú ê ài-kò͘ kap khóan-thāi, bû-bî put-chì, cheng-sîn-chiūⁿ, bu̍t-chit-chiūⁿ
399『Chhin-ài ê Chú-un ! Góa ta̍k pái chiaptioh8 lí ê phoe, chhim chai lí ê thiàⁿ
400Sòng Sūn-lí: Hiân-tē, góa pêng-sò͘ chai lí ài chia̍h koe, só͘-í góa í-keng pī-pān chi̍t chiah jîn-sam koe, lán tńg
401sian-siⁿ hūi-kàm. Tang-mn̂g kàu-hōe ê 60 chiu-nî kì-liām kap Chhòa Ài-gī Sian-siⁿ phian-ke̍k ”Sòng Phok-sū tōan” ê ián-chhut. Góa tùi Kong
402tit-tio̍h kái-tap. Só͘-í góa phah-sǹg lí nā kā góa lo̍h tī Chhòa Ài-gī Sian-siⁿ ê Sòng Phok-sū tōan” ê āu-bīn chòe chi̍t ê hù-thiam
403lí ê miâ-siaⁿ piàn thôan Bí-kok, chin-chōe lâng bat lí, lí nā-sī ài hit ê lú-chú, góa lâi khì thàm-thiaⁿ, thòe lí pháu-cháu, khó-lêng
404lâi lah. Kám-siā Chú ! O-ló Chú ! Góa kóaⁿ-kín lâi thâi lí só͘ ài chia̍h ê koe, iā sūn-sòa thong-ti Lîm Chhin-ke, chhiⁿ-ḿ kap Kím-hôa
405Sòng phok-sū: Kèng-ài ê hāu-tiúⁿ, a-pa, a-bú kap chu-ūi. Góa kap lín lī-pia̍t 7 nî pòaⁿ
406chiân bī iú ê sēng-hóng. (Hōe-chiòng chôe siaⁿ chhiùⁿ chòe chhin-ài ê un-ài tī góa sim-lāi. Gîm-si tiong bō͘ chiām-chiām khui, gîm
407iú ê sēng-hóng. (Hōe-chiòng chôe siaⁿ chhiùⁿ chòe chhin-ài ê un-ài tī góa sim-lāi. Gîm-si tiong bō͘ chiām-chiām khui, gîm liáu, Sòng
408Sòng Phok-sū: Chòe chhin-ài Chú-lāi hiaⁿ-tī chí-bē, lán í-keng saⁿ-kap seng-o̍ah kèng-pài Siōng
409 tī thiⁿ-téng saⁿ kiⁿ, hióng-siū éng-óan ê hok-khì. Chit sî góa ài thiaⁿ hái-gōa lâi ê hiaⁿ-tī chū góa kap lín lī-pia̍t hôe Tiong-kok
410 nn̄g bé hî ê sū. Iâ-so͘ tī sè-kan ê sî, chin-chōe bîn-chiòng ài khòaⁿ I, ài thiaⁿ I ê thôan hok-im, ài I i-hó ū pīⁿ ê lâng. Hit
411ê sū. Iâ-so͘ tī sè-kan ê sî, chin-chōe bîn-chiòng ài khòaⁿ I, ài thiaⁿ I ê thôan hok-im, ài I i-hó ū pīⁿ ê lâng. Hit ji̍t iok-lio̍k
412ê sî, chin-chōe bîn-chiòng ài khòaⁿ I, ài thiaⁿ I ê thôan hok-im, ài I i-hó ū pīⁿ ê lâng. Hit ji̍t iok-lio̍k ū 5 chheng lâng tī khòng
413, iā bô lī-ek sè-kan, lâng jû-kó án-ni, chiū-sī kai-sí ! Chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-bē, Iâ-so͘ khòai lâi lah! Sèng-kang tng bâng, nā
414chīn-tiong ê lô͘-po̍k, thang ji̍p tī Chú-lâng ê khòai-lo̍k ah? Chhin-ài ê hiaⁿ-chí ! Sî sī ji̍t-sî, tio̍h chòe kang, mî-sî nā kàu chiū
415Sòng Phok-sū: Chòe chhin-ài ê hiân-chhe, góa chū tē it chhù chhiú-su̍t í-āu ,tit-tio̍h lí mî
416 sìn-khò Siōng-tè, chiàu-kò͘ ko͘-jî, si̍t-chāi kám-siā lí ê un-ài bô chīn. Góa it-seng ūi Chú lô-khó͘, lóng bô chek-chū châi-sán
417Sòng chhe: Chhin-ài ê Iok-hān, góa bêng-pe̍k lí sī Siōng-tè chīn-tiong ê lô͘-po̍k,
418Sòng Phok-sū: Chhin-ài ê i-seng, ō͘-sū ki̍p góa só͘ thiàⁿ ê Bêng-tō, chin to-siā. Góa
419Ông Bêng-tō: Chu-ūi chhin-ài ê hiaⁿ-chí, Siōng-tè chīn-tiong ê po̍k-jîn,lán chòe kèng-thiàⁿ
420jiân sin-thé tài pīⁿ, chóng-sī chôan-kok ê tông-pau chhiat-bāng i, ài thiaⁿ i ê káng-tō, ài i thòe in ê pīⁿ-lâng kî-tó, i khò Iâ-so͘
421chóng-sī chôan-kok ê tông-pau chhiat-bāng i, ài thiaⁿ i ê káng-tō, ài i thòe in ê pīⁿ-lâng kî-tó, i khò Iâ-so͘ ê miâ i-hó chin-chōe
422Bō͘ āu hòng-sàng: Chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-bē, chòe-āu ê pò-kò sī Sòng
423 gîm-si, sàng kàu Sòng Phok-sū siⁿ-chêng siông-siông tan-to̍k só͘ ài khì kî-tó ê chháu-po͘, tī hia an-chòng. I ê tōa chhian-kim miâ
424Io: Pài á m̄ pài! m̄ pài chiū-sī chi̍t to,(chèng siaⁿ) Ài-ioh! khah kín kóng!
425chai-iáⁿ Se-iûⁿ bûn-jī ê lâng bô chōe, ū chi̍t ê Se-iûⁿ ki-koan ài góa tng hoan-e̍k chòe keng-lí, chi̍t kò ge̍h ōe-tàng niá nn̄g pah kho͘
426 lí chiàⁿ-pêng ê chhùi-phóe, tò-pêng-ê ia̍h o̍at hō͘ i. Ū lâng ài kò lí, the̍h lí ê lāi-saⁿ, gōa-saⁿ ia̍h pàng hō͘ i. Ū lâng bián
427Thó͘-húi A: Bōe ēng-tit! Góan ài hit chiah bé chiū-sī. Lín khì chiong hit chiah bé pa̍k tī hit châng
428tōa chhiū-kha, jiân-āu lín tio̍h lī-khui, góan ōe chiong lín só͘ ài ê lâng pàng tòa chia hêng lín. Nā hō͘ góan hoat-kiàn tio̍h ū khi
429khòaⁿ-tio̍h chiah-nih súi ê cha-bó͘ lâng, chhin-chhiūⁿ lí. Góa siūⁿ ài lâu lí lâi chòe góa ê bó͘. (Ǹg Thó͘-húi A). Láu-tōa ê! lí m̄
430lóng bô sio-siāng, sī ū sím-mi̍h bô sim-sek ê sū, liân khòaⁿ to m̄ ài khòaⁿ góa.
431 tùi-hù chit ê gín-ná, lí khah ū pān-hoat, só͘-í i siông-siông ài kā lí sóe óaⁿ koh tàu chú-pn̄g, thang kap lí kóng-ōe.
432būn-tôe chiū-sī piáu-sī i ū tui-kiû chai-bat. I m̄-sī phó͘-thong ài kóng-ōe ê gín-ná ū sî góa khòaⁿ i chēng-chēng koan-chhat chi̍t
433 chin chhong-bêng, chóng-sī chin khó-sioh lí m̄-bat jī, lí ū siūⁿ ài tha̍k-chheh bô?
434Chó : Góa chin ài bat jī, ōe thang chhin-chhiūⁿ lín án-ni tha̍k-chheh kap Sèng-keng, koh
435Chó chì : Lāu-su, góa chin ài tha̍k-chheh chin ài ōe-hiáu siá jī, chhiáⁿ lí hō͘ góa kap chiah ê
436Chó chì : Lāu-su, góa chin ài tha̍k-chheh chin ài ōe-hiáu siá jī, chhiáⁿ lí hō͘ góa kap chiah ê gín-ná chò-hóe
437Sian-siⁿ : Lí sī chiáⁿ-iūⁿ hiah-nih ài tha̍k-chheh?
438hiáu khòaⁿ pò-chóa, koh ōe khòaⁿ Sèng-keng iā ōe siá phoe, góa chin ài.
439 chit khóan ê ōe lâi chhì-chha̍k góa. Sì nî lâi góa tùi lí ê ài-chêng bô piàn-ōaⁿ, lí siông-siông kò͘-ì ûi-lân góa. Lē-ná.
440Chùn-gē : Góa chai lí ūi-hô m̄ ài góa. Lí ê sim í-keng hō͘ hit ê o͘-lâng só͘ bê. 4 nî lâi lí siông
441 ê bêng-ū, tōe-ūi kap kim-chîⁿ sī bô hān-liōng. Chóng-sī góa ài ēng chi̍t kù khún-chhiat ê ōe tùi lí ai-kiû, “Chhiáⁿ lí kè-lâi
442tiúⁿ, chin sit-lé, góa bōe thang chiap-siū lí ê phèng-chhiáⁿ. Góa ài chek-sî khì Bí-kok lâm-pō͘ ūi-tio̍h góa ê bîn-cho̍k ho̍k-bū
443Lē-ná : Chhiáⁿ lí lī-khui, góa m̄-ài koh thiaⁿ lí hit khóan thn̂g-kam bi̍t-tiⁿ ê ōe.(Chùn-gē iô thâu lī
444C: Lí beh chhē i chhòng sím-mi̍h? I ji̍p-khì tī si̍t-giām-sek, bô ài kap lâng kóng ōe.
445kòng-hiàn ū tōa tōa thê-ko o͘-lâng ê siā-hōe tōe-ūi, góa tī chia ài hiòng lí piáu-sī kèng-ùi (siúⁿ i mûi-kùi hun-chiong).
446chin chōe lâng lóng teh kā lió-ló koh sàng kì-liām mi̍h; góa iā ài ēng chit chiah kó͘-chui ê káu sàng lí chòe kì-liām.
447kô͘ ê. Iā Iâ-so͘ kiò góa lâi Se-lô-a tî sóe, só͘-í kóaⁿ-kín ài sóe-sóe leh. Chhiáⁿ khah kín chhōa góa óa-khì chúi-piⁿ leh, pài-
448Hoat 1: (Tùi pē-bú) óe, óe, lín ài kín-sīn,kin-á-ji̍t sī an-hioh-ji̍t. Chit ê si̍t-chāi sī lín ê kiáⁿ
449Hòat : Bān-chiah-sī, ài koh mn̄g lí chi̍t hāng sū. Iâ-so͘ sī ēng án-chóaⁿ khui lí ê ba̍k
450Hoat 1 : Chiah kú chin-chōe ké sian-ti, chhiáⁿ lín ài chù-ì.
451bêng-tek u thian-hā chiá (古之欲明明德於天下者), chiū-sī kóng, kó͘-chá hiah ê ài beh chiong hó ê tō-tek hō͘ thiⁿ-kha-ē ê lâng ōe bêng-pe̍k ê tāi
452hó ê tō-tek hō͘ thiⁿ-kha-ē ê lâng ōe bêng-pe̍k ê tāi-seng, tio̍h ài tī-lí kok-ka hō͘ hó; beh tī-lí kok-ka hō͘ hó, tio̍h tāi-seng chiong
453hó, tio̍h tāi-seng chiong ka-kī ê ka-têng kò͘ hō͘ i chéng-chôe; nā ài hō͘ ka-têng chéng-chôe, tāi-seng tio̍h siu-ióng ka-kī, beh siu-ióng
454chôe, tāi-seng tio̍h siu-ióng ka-kī, beh siu-ióng ka-kī; sim-koaⁿ tio̍h ài sì-chiàⁿ; sim-koaⁿ beh ē sì-chiàⁿ, tāi-seng sim-su tio̍h ài sêng-si̍t;
455koaⁿ tio̍h ài sì-chiàⁿ; sim-koaⁿ beh ē sì-chiàⁿ, tāi-seng sim-su tio̍h ài sêng-si̍t; sim-su beh sêng-si̍t, tio̍h ài ēng chīn i ê tì-sek;tì-sek
456chiàⁿ, tāi-seng sim-su tio̍h ài sêng-si̍t; sim-su beh sêng-si̍t, tio̍h ài ēng chīn i ê tì-sek;tì-sek nā kàu, it-chhè bān hāng mi̍h ê chêng
457kok lâng tī sè-kài siōng chòe khoa-kháu ê sū. Lín tāi-ke tio̍h ài jīn-chin tha̍k-chheh, chiong-lâi chiah ōe chòe gâu-lâng. Ū lâng ài
458ài jīn-chin tha̍k-chheh, chiong-lâi chiah ōe chòe gâu-lâng. Ū lâng ài beh mn̄g m̄-bat ê só͘-chāi bô ?
459kā lí phàu tê lâi--lah! (Tê-kòan khǹg toh-téng). Kin-á-ji̍t lán Ài-á pit-gia̍p tē jī ko-lú, m̄-chai ōe thang chhin-chhiūⁿ tong-sî pit-
460 a-bú góa kōaⁿ chi̍t chiah koe tīm jîn-sam lâi beh hō͘ lín chia̍h, Ài-ah siá phoe kā góa kóng kin-á-ji̍t beh tńg-lâi. Kóng i kin-á-ji̍t
461Ha̍k-kiong: Góa sim teh siūⁿ ài khì, chóng-sī chi̍t chōa lō͘ chiah-nih hn̄g, koh tio̍h ke khai chîⁿ.
462Sūn-ài : A-pa, a-bú, jī ché góa tò-lâi lah.
463Sūn-ì : Ài-ah, kiong-hí ! lí pit-gia̍p lah ,chin kiong-hí, chit pái ū chòe thâu
464Sūn-ài : Sui-jiân bô chòe thâu-miâ,chóng-sī chòe tāi-piáu chhut-khì tì
465ê bêng-i Gô͘ Chhiu-bî Sian-siⁿ ê sió-tī Gô͘ Kok-phoan, kóng i chin ài lí, chóng-sī lín a-pa to m̄-bat hit ê Kok-phoan ah, só͘-í bô hoat-
466Sūn-ài: Sím-mi̍h kiò-chò îⁿ á píⁿ leh,a-bú.
467Sūn-ài: Kok-phoan siⁿ chòe khok-thâu khok-thâu, seng-khu sán-kâu sán-kâu,
468Bo̍k-su-niû: Ài-ah, lí si̍t-chāi chin hó-táⁿ, iā káⁿ kap ta-po͘ lâng kóng-ōe, góa
469Sūn-ài: Kin-á-ji̍t góan ê pit-gia̍p-sek, Kok-phoan mā chòe in sió-bē ê ka
470Ha̍k-kiong: Góa lóng bêng-pe̍k lah, Ài-ah, lí tùi chit chân chhin-sū ū kah-ì bô? Kó͘-chá chòe chhin lóng
471keng bô siāng lah. Lâm lú siang-hong lóng sio-bat, koh tio̍h ū saⁿ ì-ài chiah ōe sêng.
472Sūn-ì: A-pa, a-bú, góa khòaⁿ Ài-ah bô ì-kiàn, lín nn̄g lâng kā phah-sǹg chiū hó.
473Sūn-ì: Ài-ah, kiong-hí! lēng-ji̍t tio̍h siá phoe hō͘ Khok-thâu-á Kok-phoan á,
474sêng, N̂g Bú-tong lióng bo̍k-su, Ha̍k-kiong Bo̍k-su hu-hū, Sūn-ì, Sūn-ài. Tōa kiáⁿ-sài Iûⁿ Chài-sêng, jī kiáⁿ-sài Gô͘ Kok-phoan, sun Tong
475bō͘, Khé-bûn, lín nn̄g lâng bô kú lóng beh chòe i-seng, lín tio̍h ài kèng-ùi Siōng-tè, o̍h Iâ-so͘ ê thiàⁿ lâng , lín ê i-gia̍p, lín
476lāu bo̍k-su tùi chit siú si lâi tit-tio̍h tō-lí sìn Iâ-so͘, i chin ài gîm chit siú, chhiáⁿ tāi-ke lâi gîm ( gîm liáu ) lâi khòaⁿ Chhut
477 si̍t-chāi, hō͘ lán thang him-bō͘ thang o̍h ê só͘-chāi. Chit-tia̍p ài chhiáⁿ N̂g Bo̍k-su lâi kóng lāu bo̍k-us ê sū-chek, hō͘ lán ta̍k lâng
478 kiáu ê lâng , chai-iáⁿ chit nn̄g hāng lóng sī m̄-hó ê tāi-chì, ài beh kái-chèng sī bô hoat-tō͘. Séng hiaⁿ sòa tian-tò chioi khì Ka
479chin-chōe lán ê tông-pau sī sū-si̍t, Ji̍t-pún kun su-lēng-koaⁿ chin ài Lîm Bo̍k-su lâi pang-bâng in, chóng-sī lín tiūⁿ-lâng tùi Ji̍t-pún
480母親: (Bīn gia̍h kôan) Chóng-sī tio̍h ài siat-hoat chit-hāng mi̍h thang hō͘ eⁿ-á khùn.
481khek-pôaⁿ ēng khek-pôaⁿ, nā bô ēng hong-khîm chàu 平安夜. 2 ê thiⁿ-sài ài thiàu bú 2 chat, thiàu liáu chiū kiâⁿ óa hô-piⁿ tùi Mô͘-se chiok
482王女:清蘭, 我siūⁿ ài bé gek-á ê hīⁿ-kau kap bé-ló ê chhiú-chí lâi sàng lí.
483清玉: Hó !! Sun-thàn ông-lú ê bēng-lēng gîm ông-lú ài thiaⁿ ê sèng-si 22 siú hó m̄ hó ?
484王女: Hi-pek-lâi-lâng ê eⁿ-á siáⁿ-sū m̄ ài lâi khǹg tī hô-piⁿ.
485王女:Chóng-sī chit ê eⁿ-á ài chòe góa ê kiáⁿ ài phō lâi kàu hông-tiān iúⁿ-io̍k.
486王女:Chóng-sī chit ê eⁿ-á ài chòe góa ê kiáⁿ ài phō lâi kàu hông-tiān iúⁿ-io̍k.
487美廉: Sī góa ū bat ê lâng, iā góa só͘ ài kài-siāu ê hū-jîn-lâng tek-khak ōe jīn-chin lâi chiàu-kò͘ lí só͘
488ông khòaⁿ Hi-pek-lâi-lâng só͘ siⁿ ê âng-eⁿ-á chò tùi-tek, ta̍k ê ài beh hāi-sí, lí nā chhōa eⁿ-á ji̍p kiōng lāi, tek-khak kok-ông chin
489khòaⁿ-kò͘, bēng-lēng peng m̄ thang hāi sí eⁿ-á kóng sī nā tōa-hàn ài chiàu iok-sok chhōa lâi hêng góa.
490Sèng-ke̍k, gôan-lâi ê ì-gī sī ài beh tāi-thòe soat-kàu, chèng-tō, sī káng-tō ê lēng-gōa chi̍t-ê
491koan-hē chit ê ián-ke̍k ê sū iáu ū chin-chē tiám si̍t-chāi tio̍h ài kái-kek ê ......
492Taⁿ góa ū chiong tām-po̍h ê chhâi-liāu ài beh hō͘ tāi-ke chò chham-khó. Kî-tiong chit phiⁿ "富人與拉撒路" kin-ni ê Koh
4931 以東: (Hà-hì) A...á! Chin ài khùn, chá-khí thiⁿ bōe kng chiū chò kang kàu chit sî, chin ià-siān
494jîn-chû ê chú-lâng, gōan lí chheng-chá khòai-lo̍k! Lí ê thióng-ài khiā tī lí ê bīn-chêng, m̄-chai ū sím-mi̍h kùi-sū?
495khì, chhiáⁿ lí khiā óa lâi, góa kin chá-khí ū tām-po̍h sū-chêng ài beh kap lí chham-siông.
49632 夫人: Miâ-siaⁿ kap tōe-ūi tio̍h ài tòe tī pù-ū ê āu-bīn lâi. Chóng-sī lí ê miâ-siaⁿ iáu-kú ún
49710 以東: Góa lóng bô iàu-kín hiah--ê, góa só͘ iàu-kín ê chiū-sī ài tām-po̍h sî-kan thang hioh-khùn, in-ūi chā-ji̍t ê tōa iân-siah, bô
49814 以東: Lán ê chú-lâng kiám m̄-sī chin bô ài Lô-má lâng mah? Siông-siông kóng kàu Lô-má lâng ê sî chiū iu-
499-má chèng-hú pèng m̄-sī ū ì-sù beh chhiúⁿ lán ê châi-sán, sī ài beh thiu lán só͘ ū ê ê sòe-kim nā-tiāⁿ.
50035 富人: Góa ài lim-chúi, kín-kín hō͘ góa chi̍t-poe léng-chúi. (夫人令米勒 phâng chúi
50138 醫師: Lāu-iâ, chhiáⁿ lí m̄-thang tín-tāng, lí tio̍h ài cho̍at-tùi ê an-chēng, nā bô kiaⁿ-liáu ū sím-mi̍h put-hēng ê sū.
502-lâi sī Hô-lī, chhiáⁿ lí pang-chān góa khiā khí-lâi, góa tio̍h ài tiông-sin lâi o̍ah,ūi-tio̍h góa ê hēng-hok ê iân-kò͘, góa su-iàu
50340 醫師: Lāu-iâ, lí nā ài o̍ah-miā lí tio̍h ài chun-tiōng i-ha̍k-siōng ê kui-kú, m̄-thang tín
50440 醫師: Lāu-iâ, lí nā ài o̍ah-miā lí tio̍h ài chun-tiōng i-ha̍k-siōng ê kui-kú, m̄-thang tín-tāng, tio̍h cho̍at-tùi
505 sè-kan ê put-gī put kong-pêng hō͘ lâng ōe cho̍at-bāng kàu tī m̄-ài o̍ah. Chí-ū sìn ū chiong-lâi, chiah ōe-thang jím-siū tit.
50631 富人: Góa pún-sin iā bōe-thang bêng-pe̍k hit ê...., góa tú-tú ài beh chhiáⁿ Hô-lī lâi kā góa kái-tap hit ê sū.
5073 和平伯: Jîn-ài-hiaⁿ-à, pêng-an. Siōng-tè ū hō͘ góa chi̍t-keng sòe-sòe ê chhù thang
508lóng bô thang hó khóan-thāi Lí, góa ê sim chin kan-khó͘. Góa chin ài pò-tap Chú lí ê thiàⁿ, kiû lí tio̍h hō͘ góa ōe-thang pò-tap lí
50940 寡婦: To-siā, to-siā!! Góa taⁿ chôan-sim beh óa-khò Chú, m̄ ài koh khì chhōe i lah.
510hōe kap ián-ke̍k ê sū, góa tī tē-it chip ū kóng liáu, só͘-í bô ài koh tiōng-ho̍k, chóng-sī ǹg-bāng ōe-thang chham-khó hit ê, sòa ū
511. Taⁿ lán tiàm chia hioh-khùn, lí tio̍h m̄-thang lī-khui góa, tio̍h ài khîⁿ-tiâu tī góa ê sin-piⁿ.
5128. 占卜:Khòaⁿ-miā, khòaⁿ-miā!! Thiu-chhiam, pok-kòa! Nā ū lâng ài beh tit-tio̍h sêng-kong, pù-kùi, chiong-lâi ê hēng-hok tio̍h lâi chiū
513mî lâng, kap góa ê kiáⁿ tī chit ê 人生街頭 teh kiâⁿ bê-lō͘. Góan sī ài beh kàu chi̍t-ê o̍ah-miā, pêng-an, khòai-lo̍k ê só͘-chāi, thang siám
51412 占卜:Hó, lí sī ài beh kàu hit ê o̍ah-miā, pêng-an, khòai-lo̍k ê só͘-chāi o?!
515, lán taⁿ tio̍h kín-kín lâi khì, m̄-thang koh iân-chhiân, lí tio̍h ài chiàu hit ê lāu-lâng só͘ kóng chhōa góa lâi khì, lán teh beh tit
516Taⁿ tó-ūi chi̍t-tiâu khah hó-kiâⁿ, koh chiân-tô͘ kng-bêng lí tio̍h ài chim-chiok khòaⁿ.
517 lâi, góa sī chit-tiâu liông-sim lō͘ ê hoe-siūⁿ, kìⁿ-nā ū lâng ài beh tui-ji̍p kàu hit ê pêng-an, khòai-lo̍k ê só͘-chāi tio̍h tùi chit
51824 和尚:Bān-sī leh, lí nā beh jip chit-tiâu lō͘ tio̍h ài thǹg lí ê sio̍k-saⁿ, sio̍k-khò͘, iā tio̍h thì lí ê thâu-mng, koh
51937 盲人:Góan sī chi̍t-ê siū-khó͘ bô an-hioh ê lâng, ài beh chhōe chi̍t ê pêng-an, khòai-lo̍k ê só͘-chāi, m̄-chai chit tiâu
520-khak bô khòaⁿ-kìⁿ, in-ūi ū 無智 ê o͘-hûn teh jia-phè teh, lí tio̍h ài khì pài-kiû Sat-tàn ông lâi kā lí khui lí ê 無智.
521góa ê kok-tō͘ ê lāi-bīn lâi an-hioh khòai-io̍k. Chóng-sī lí tio̍h ài bān-sū hâng-ho̍k góa.
52262 魔王:Bê-lō͘ ê lâng, lí tio̍h ài ho̍k-chiông góa, chiah ōe-thang hióng-siū hok-khì kap khòai-io̍k tī
52367 魔王:Lí tio̍h ài choan-sim hióng-lo̍k, m̄-thang koh siūⁿ-tio̍h lí ê kiáⁿ, nā bô, kiat
524lo̍k, m̄-thang koh siūⁿ-tio̍h lí ê kiáⁿ, nā bô, kiat-kio̍k lí tio̍h ài siū kóaⁿ chhut tī hit ê éng-óan o͘-àm ê bê-lō͘.
525ê chí-ì khì hióng-siū, kàu lí ê sim-móa ì-chiok, lí ê sim só͘ ài ê m̄-thang kìm-chí i. Góa koh chhōa lí lâi khòaⁿ góa ê kok-tō͘
5261 財神:Chîⁿ oh, chîⁿ oh! Beh ài ê lâng tio̍h kín-kín lâi oh! Kìⁿ-nā lâi pài góa ê lâng, góa
527Chit ê chîⁿ sī sím-mi̍h mi̍h-kiāⁿ lâng-lâng thái-ōe chiah-ni̍h ì-ài. (Khioh chi̍t-tiuⁿ chîⁿ-phiò khí-lâi khòaⁿ) Tàu-tì lâng sī ūi-tio̍h
5289 女神a:Hiaⁿ-tī ah, lí ài sè-kan ê miâ-siaⁿ bô? Nā ài tio̍h lâi góan ê Miâ-siaⁿ tiān kiû.
5299 女神a:Hiaⁿ-tī ah, lí ài sè-kan ê miâ-siaⁿ bô? Nā ài tio̍h lâi góan ê Miâ-siaⁿ tiān kiû.
53010 女神b:Lí nā ài sè-kan ê tē-ūi, chiah lâi góan chia.
53115 女神b:Lí nā ài hēng-hok tio̍h ài ū sè-kan ê tē-ūi, lí nā sī chí-ū ū chîⁿ-châi
53215 女神b:Lí nā ài hēng-hok tio̍h ài ū sè-kan ê tē-ūi, lí nā sī chí-ū ū chîⁿ-châi, iā bô tē-ūi
53318 女神b:Chhiáⁿ lí nā beh ài sè-kan chòe-tōa ê hēng-hok chiah lâi góan hia, khòaⁿ lí ài beh chò
534nā beh ài sè-kan chòe-tōa ê hēng-hok chiah lâi góan hia, khòaⁿ lí ài beh chò chhī-tiúⁿ á-sī kōan-tiúⁿ, tìn-tiúⁿ, séng gī-ôan, kōan
535sim-lāi ê pêng-an kap hēng-hok. Góa sī chi̍t-ê bô an-lo̍k ê lâng, ài beh chhōe an-lo̍k ê só͘-chāi.
536lêng-hûn, siūⁿ kàu i ê sèⁿ-miā. Lí nā beh tit-tio̍h hēng-hok tio̍h ài choan-sim lâi hióng-lo̍k.
537Taⁿ chhiáⁿ lí kín-kín khì, m̄-thang koh tiû-tû, khòaⁿ lí ài sím-mi̍h só͘-chāi, lí lóng thang khì hióng-lo̍k.
53861 魔王:Lí tio̍h ài kóaⁿ-kín koat-tòan, m̄-thang 2 iūⁿ sim. Lí khòaⁿ thâu-chêng ū chi̍t
539ê cho̍at-bāng bô lō͘ ê bê-lō͘ lâng, kiâⁿ-se̍h tī chit ê sè-kan, ài beh tui-chhōe chin-si̍t ê pêng-an, kap khòai-lo̍k, khiok ná chhōe ná
540chūn lí liān chi̍t-tè kut-á to m̄-bat phah-ka-la̍uh. Taⁿ lí sī beh ài góa kā lí chòe sím-mi̍h?
541kâu, chiong soaⁿ-ni̍h lóng-chóng ê chhâi-lông kā góa bé góa mā bô-ài.
54218 以掃:Lí ū iáⁿ bô ài tio̍h m̄, hó án-ni góa beh kā lí phah, beh kā lí iōng chhiúⁿ ê.
543 tōa-siaⁿ sī án-chóaⁿ lah? Lí sin-thé kan-khó͘ á-bô? Á-sī lí ài chia̍h sím-mi̍h sī bô?
544bîn-ná-ji̍t beh sí mā m̄ chai-iáⁿ, só͘-í góa siūⁿ kóng kin-á ji̍t ài tī Siōng-tè ê bin-thâu-chêng kā lí
5455 以撒:M̄-thang kín-kip, tio̍h ài chū-chāi sî sī iáu-bē kàu lah. Kàu a-pa beh kā lí chiok-hok ê
546iáu-bē kàu lah. Kàu a-pa beh kā lí chiok-hok ê sî-chūn lí tio̍h ài kín-sīn. M̄-thang án-ni hòng-hòng, taⁿ khah kín khì.
547-chì, lí chai-iáⁿ bô. Só͘-í lí ê a-pa tī i bōe sí ê í-chêng ài beh kín-kín kā Í-sò chiok-hok.
548sī Í-sò hit khóan ê iá-sèng góa chiū kiaⁿ, só͘-í góa chhian-bān ài lí tī Siōng-tè ê bīn-chêng tit-tio̍h chiok-hok.
549sǹg lí ê lāu-pē iā bē jīn-tit lí lah. Taⁿ kóaⁿ-kín khì. Tio̍h ài khah sè-jī leh. M̄-thang siuⁿ chheⁿ-kâu. Sòa lòng-phòa tāi-chì, a
55033 以掃:A-pa, khah ōe-sài hō͘ lí kóng án-ni! Lí tio̍h ài kā góa chia̍h lah! Iā tio̍h kā góa chiok-hok lah. A-pa khak-kín leh
55141 雅各:Ài-ioh! A-pa sī an-chóaⁿ! Tàu-té sī sím-mi̍h tāi-chì leh.
55245 雅各:A-bó sī sím-mi̍h tōa tāi-chì leh, ài-ioh, ài-ioh sòa hūn-hūn khì! Taⁿ che ū iáⁿ tōa tāi-chì to-tio̍h.
55345 雅各:A-bó sī sím-mi̍h tōa tāi-chì leh, ài-ioh, ài-ioh sòa hūn-hūn khì! Taⁿ che ū iáⁿ tōa tāi-chì to-tio̍h. Góa tio̍h
554 Ū hoe-kan, ū óaⁿ, ū tê-au, ū phiat-á. Góa chò chia ê lóng sī ài in chiàu in ê pún-hūn khì lī-ek lâng.
555 chin tōa ê pang-chān kap chí-tō, (khòaⁿ eⁿ-á) Iok-hān mā chin ài A-kong, lí ū kap góan tī teh góan chiah ū khòai-lo̍k kap hēng-hok.
5568. 西西拉 : A-pa, lí chhēng án-ni ū kàu sio bô? Lí ài lim tām-po̍h sio-tê bô?
557ê sim-huih lâi chò góa ê io̍h-chîⁿ, oh, góa lēng-khó͘ sí, iā bô ài lín ūi-tio̍h án-ni hi-seng, che kan-ta sī hō͘ góa ê pēⁿ ná tîm-tāng.(
55844.西西拉: Góa iû-gôan chin bōe hiáu lí-kái! Siōng-tè kiám ài I ê kiáⁿ-jî in-ūi hō͘-siong phāu-òan lâi chia̍h bô eng-kai chia̍h
559soaⁿ ê chú-lâng, kìⁿ-nā keng-kòe chit ê soaⁿ ê lâng eng-kai tio̍h ài bat góan.
560lín khòaⁿ chhò lah! Góa ūi-tio̍h iàu-kín ê sū-chêng tek-khak tio̍h ài kàu Iâ-lī-ko, chhiáⁿ lín bo̍h-tit kiáu-jiáu góa.
561tio̍h lí tio̍h ji̍p tī góan ê chhiú-lāi, lí lóng m̄-chai! Lí nā bô ài miā chiah lâi chhì khòaⁿ lí ê tám-liōng!
562 (Kiâⁿ lī-khui, hut-jiân koh khiā tiām, bīn ǹg i ê lō͘) Góa chin ài pang-chān lí, chóng-sī che sī góa chòe bōe tit kàu ê sū, hóan-
563lah, bô ǹg-bāng lah, góa káⁿ tio̍h sí tī chia. Ah, chin chhùi-ta, ài lim-chúi! sim-chong pho̍k-pho̍k-chhéng, kui sin-khu lóng bô la̍t lah.
564su-iàu góa ê pang-chān, só͘-í góa ū gī-bū ài pang-chān lí, bô-lūn lí sī Iû-thài lâng á-sī Sat-má-lī-a lâng
56552.希百: Sè-kiáⁿ ah, lí ê siong chin siong-tiōng, lí tio̍h ài khah thun-lún leh, hō͘ góa thang kā lí boah io̍h. (kā i kè-sio̍k boah
566sím-mi̍h thang hō͘ lí bōe thang lí-kái? Sè-kiáⁿ ah, lí kiám bô ài sìⁿ-miā mah?! Lí kiám ài án-ni bô lâng pang-chān lâi sí tī chit
567thang lí-kái? Sè-kiáⁿ ah, lí kiám bô ài sìⁿ-miā mah?! Lí kiám ài án-ni bô lâng pang-chān lâi sí tī chit ê chhiⁿ-chhìn ê só͘-chāi
568, chhiáⁿ lí tāi-seng hō͘ góa chē tī chit ê só͘-chāi, góa ū ōe ài beh tùi lí kóng bêng.
569 lí sī chin gâu phah sǹg-pôaⁿ ê lâng, ū móa-tō͘ ê chhiú-tōaⁿ, ài sio̍k koh ū kia̍h, tōaⁿ-óaⁿ koh móa- kîⁿ ê lâng.
57050 gîn hō͘ lí, lí nā ài chîⁿ tio̍h kóng, tio̍h m̄-thang ēng án-ni teh sái-phiah. Taⁿ lí kóaⁿ
571ūi-tio̍h lī-ek iā káⁿ kūi lâng, iā káⁿ pài lâng, bô lâng teh ài lí ê chîⁿ, ài lí ê chîⁿ khah su lâi khì kā khit-chia̍h pê kha-chiah.
572iā káⁿ kūi lâng, iā káⁿ pài lâng, bô lâng teh ài lí ê chîⁿ, ài lí ê chîⁿ khah su lâi khì kā khit-chia̍h pê kha-chiah. Góa lâi-khì
573phah-sǹg sī chin bô êng, thài ōe hiah kú lóng bô lâi chò lé-pài, ài beh lâi kā lí thàm-an.
57425.財主: Eng-kai tio̍h ài 70 bān chiah khí ōe khí-lâi, chóng-sī góa chí ū ēng 50 bān chiū
575Chin sit-lé, hut-jiân lâi kiáu-jiáu lí, góa ū tām-po̍h sū-chêng ài lâi pài-thok saⁿ-chek-à, lí tàu pang-bâng.
57655.財主: Ài góa tàu pang-bâng?! Lí kiám m̄ chai-iáⁿ góa sī chin bô êng!
57757.財主: Taⁿ lí sī ài góa kā lí chò sím-mi̍h, kóaⁿ-kín kóng, m̄-bián lô͘-so.
578 tāi-chì! Góa khòaⁿ-tio̍h lí ê bīn góa chiū chai-iáⁿ lí sī beh ài gòa ê chîⁿ, chóng-sī góa kā lí kóng, góa bô chîⁿ! ká sûi-piān
579 chîⁿ, chóng-sī góa kā lí kóng, góa bô chîⁿ! ká sûi-piān, beh ài chiū ōe thang ū.
580 lō͘-ēng, chhin-chhiūⁿ lí chit khóan chîⁿ-lô͘ ê chîⁿ, góa iā m̄ ài ti̍h, siá-si lí, bô iàu-kín, hō͘ lí chek hō͘ chē-chē, thang seⁿ
581 ê cho̍at-bāng! Góa bô hoat-tō͘ thang koh siūⁿ chit ê sū, góa ài chîⁿ, che sī choat-tùi ê gôan-chek, (lám chîⁿ teh 徘徊)bô lūn sí,lí
58289.財主: Sím-mi̍h, siá-sì lí? Lí sī ài góa ê chîⁿ tio̍h bô? (吃驚抱錢箱退後)
58390.乞食: Sī lah, góa chin ài lí ê chîⁿ, góa su-iàu lí ê chîⁿ, chí ū lí ê chîⁿ chiah ōe thang
584kài lâi sit-lo̍h i ê sìⁿ-miā ū sím-mi̍h lī-ek. Ông Pù-lâi, lí ài sè-kan ê chîⁿ-châi iâⁿ-kòe lí ê sìⁿ-miā mah?
585105.財主: Bô, bô, góa iā ài góa ê sìⁿ-miā, ūi-tio̍h góa ê sìⁿ-miā ê hēng-hok, góa chiah ài
586ài góa ê sìⁿ-miā, ūi-tio̍h góa ê sìⁿ-miā ê hēng-hok, góa chiah ài sè-kan ê chîⁿ-châi.
587Siōng-tè sòa ho̍k-sāi chîⁿ-châi. Ông Pù-lâi, lí kì-jiân tham-ài sè-kan ê chîⁿ-châi bu̍t-chit, chí ū kò͘ lí
588114.死神: Siōng-tè án-chóaⁿ hó khóan-thāi lí, sù-hok tī lí, sī ài lí ēng chit ê ki-hōe khì lîn-bín lâng,pang-chān lâng, êng-kng Siōng
589115.財主: Ai-ah, góa chin kiaⁿ, góa bô ài sí lah! Kiù lâng leh ò͘! Kiù lâng leh ò͘! (照光消滅,而後死神退場,電光復元時,財主如長
590gia̍h, khiok iā sī tē-it tàng-sng koh sī chin lô-so, só͘-í góa seng ài lâi kap lí kóng tiâu-kiāⁿ, chiū-sī tû-khì lí ū siong-tong ê kè
591127.財主: Góa ū tāi-chì ài lí kóaⁿ-kín kā góa chò, (到金庫拿錢出來), lí chiong chit bān gîn ê 支票 the̍h
592 góa khak-si̍t tú chiah chiah chhéⁿ khí-lâi. Í-chêng góa sī chin ài chîⁿ, in-ūi góa chin ài góa ka-kī, góa it-chhè ê cheng-sîn kap
593chiah chhéⁿ khí-lâi. Í-chêng góa sī chin ài chîⁿ, in-ūi góa chin ài góa ka-kī, góa it-chhè ê cheng-sîn kap kong-im lóng sī ūi-tio̍h
594tio̍h sè-kan ê chîⁿ-châi lâi bô êng, taⁿ góa chai-iáⁿ lâng nā ná ài ka-kī, ná kò͘ i ka-kī ê sìⁿ-miā, hóan-tn̂g sī ōe sit-lo̍h i, koh
595chi̍p ê hong-keh風格ū kap chêng 1,2 chi̍p khah bô siâng. Che sī in-ūi ài beh èng-hù tōe-hng kàu-hōe ê iau-kiû lâi siá ê, phah-sǹg ōe hō͘
596chiah chiong chit ê kòa tī chhiú-ni̍h, pak-tó͘ pa̍k teh iau lí chiah teh ài súi. (chhiú-chí pak khí-lâi) Chit ê chòe chió mā ū nn̄g-pah gōa
597siàu-liân lâng m̄-thó m̄-thàn, chò chit-khóan hôaiⁿ-pà sū, tio̍h ài tōa-tōa kā i kà-sī chiah ōe sái-tit.
59829.市民b: Tāi-jîn ah, che tio̍h ài giâm-giâm lâi kā i chhú-lí chiah ōe ēng-tit, nā bô kiâⁿ liáu ōe
599hó tōa táⁿ, káⁿ chò chit khóan khó-ò͘ⁿ ê sū, lí sī àn-sǹg m̄ ài chò lâng tio̍h bô? lí sī ài chhōe sí-lō͘ mah?!
600khóan khó-ò͘ⁿ ê sū, lí sī àn-sǹg m̄ ài chò lâng tio̍h bô? lí sī ài chhōe sí-lō͘ mah?!
601khak beh hóe-kái lâi chīn góa chòe kiáⁿ ê pún-hūn lah, góa tio̍h ài khì koaiⁿ-kaⁿ, m̄-chai tio̍h lōa-kú, chóng-sī A-bú lí tio̍h hoaⁿ-hí
60234.秀蘭:A-só, khah sit-lé, góan beh chia̍h-pn̄g ê sî tio̍h ài kî-tó, kám-siā Siōng-tè, só͘-í chit-tia̍p lán seng lâi kî-tó.
60315.秀蘭:A-bú, lí nā-sī ài góa chhut-khì góa iā m̄-káⁿ hóan-tùi lí.(háu) A-bú, kú-kú tit-
604sī chin-chiàⁿ tńg-lâi lah tio̍h bô? Á-sī góa teh chò bāng leh? Ài ah, ok-bāng kap hó-bāng thái ōe kau-chiap tī góa ê sin-chiūⁿ.
605Jîn-ài-ché, ......... J
606Hō͘-sū A Ài-hūi.........A
607L: Hó, tú-á thiaⁿ tio̍h Ài-hūi sió-chiá teh kóng, ū chi̍t-ê chí-mōai, put-chí siong-tiōng,
608I: Ài-hūi, lí chhōa in khì giām hoeh khòaⁿ sī sio̍k sím-mi̍h hêng--ê.
609-su iā thè-tiûⁿ koh chiūⁿ-tâi, the̍h chi̍t-tiuⁿ chóa ná teh khòaⁿ, Ài-hūi iah chiūⁿ-tâi)
610Án-ni kài tú-hó chit-ê chí-mōai i sī A, án-ni 3 ê lâng ū ha̍h. Ài-hūi chit-má seng thiu Gī-ióng kun ê 200 óa, lâi kā chù, āu-lâi
611che tōa-be̍h môai kài hó chia̍h neh. (iōng thng-sî kā i chhī) (Jîn-ài ché khì bé thit-thô mi̍h hō͘ i)
612P: Góa chit keng tiàm-á iū chiah ā keng-á, iā chit ê Jîn-ài ché à iū iáu bōe chò kheh, siūⁿ tio̍h tō chiâⁿ hùi-khì.
613ē chin hēng-hok. Só͘-í góa bô lūn tùi sím-mi̍h lâng, góa lóng ài pò i chai chit ê siau-sit, góa iā ǹg-bāng lí ū chi̍t-ji̍t ē lâi
614P: To Jîn-ài-à chhōa chi̍t-ê gín-á lâi, seng-khu kō kah chôan thô͘, khàu-kah
615I: Hit ê Jîn-ài sió-chiá ū kóng tùi tó-ūi chhōa lâi á-bô?
616P: Góa chham Jîn-ài-à tòa hia chio-ho͘ i lóng bē hó-sè, ū ko͘-chiâⁿ i chia̍h chi̍t-óaⁿ
617góa to siūⁿ kóng chit-keng m̄ chiâⁿ tiàm-á thài-sè-keng leh, koh Jîn-ài-à iā iáu bōe chò-kheh.
618S: Hó, lán tāi-seng chò chi̍t-niá chiah kong-ke chhēng hòⁿ? Lín ài sím-mi̍h khóan ê?
619U: Góan ài âng ê, góa ài n̂g ê.
620U: Góan ài âng ê, góa ài n̂g ê.
621M: To-siā. M̄-chai ài sím-mi̍h khóan ê hòⁿ? Kúi-hòe beh chhēng ê?
622S-2: Chiàu khòaⁿ sin-thé tio̍h ài ióng koh tōa-kho͘ ia̍h koh ū la̍t ê lâng khah ū ǹg-bāng. Lí hiah
623tú-hó hō͘ lâng iàm-òⁿ khòaⁿ-khin, chóng-sī kiám ū lâng it-seng ài kiâⁿ o͘-àm put-chū-iû ê lō͘ mah? Góa kin-á-ji̍t tùi bô chū-iû
624J: Góa chia ū chîⁿ khòaⁿ lí ài lōa-chē, góa lóng beh hō͘ lí.(Tùi tē-á-lāi the̍h chîⁿ-tē, khǹg
625B: Lán saⁿ-kap lâi kî-tó. Chhin-ài ê Chú, kám-siā lí ê hông-in, lâu góan ê o̍ah-miā kàu chit-sî,
626Lia̍t-ūi chhin-ài ê hiaⁿ ché pêng-an. Góan chit kúi ê sī tông-ha̍k, góan ê lāu-su
627tē it iàu-kín ê sī sím-mi̍h”? Taⁿ góan kok-kok ū chún-pī hó lah, ài beh chi̍t ê chi̍t ê kóng hō͘ tāi-ke thiaⁿ, ǹg-bāng tit-tio̍h kok-ūi
628Lia̍t-ūi chhin-ài ê hiaⁿ-ché, góan chiah ê hó pêng-iú só͘ kóng ê tó chi̍t ê khah
629khòaⁿ Iâ-so͘ ê chit-gia̍p sī sím-mi̍h, chi̍t lâng ioh chi̍t khóan, taⁿ ài chhéng-kàu lí, m̄-chai lí ioh sī sím-mi̍h?
630 SHAKESPEARE, “THE MERCHANT OF VENICE” hoan-e̍k--ê. Tī chia chhim-chhim ài kā i seh to-siā.
631Thôan-khè Lîm-sî Chóng-hōe chū-chi̍p tī Tâi-tiong ê sî, ū gī-koat ài chiong chit pún kín-kín ìn, ài hù nî-bé, ǹg-bāng chōe-chōe ūi
632chi̍p tī Tâi-tiong ê sî, ū gī-koat ài chiong chit pún kín-kín ìn, ài hù nî-bé, ǹg-bāng chōe-chōe ūi ê thôan-khè ê bûn-gē-pō͘, tī
633Venice ê seng-lí lâng Antonio khòaⁿ-kìⁿ i ê chhin-iú Bassanio ài beh khì Belmont kiû-hun tī chi̍t ê chin hó-gia̍h, siōng-chhiáⁿ chin
634, put-tàn lí bô beh kiông chhéng, kàu bé sòa siū jîn-chêng chû-ài ê kám-tōng, lâi bián-tû hit ê kho-liāu, m̄-nā án-ni, gôan-kim lí
635lō͘-ēng ê bah iā káⁿ! Chóng-sī che góa khiok m̄-bián ìn-tap, nā ài chai, thang kóng sī góa ê sim-koaⁿ chi̍t-sî só͘ ài, án-ni káⁿ ū
636bián ìn-tap, nā ài chai, thang kóng sī góa ê sim-koaⁿ chi̍t-sî só͘ ài, án-ni káⁿ ū liáu-kái!? Ká-sú góa ê chhù ū hō͘ chi̍t chiah niáu
637ê sî, siáⁿ khóan?! Lí beh cháiⁿ-iūⁿ lâi tap-piān?! Ū lâng bô ài khòaⁿ khui-chhùi ê ti; iā ū lâng khòaⁿ-tio̍h niau ōe khí-siáu, koh
638phiah, iā chiàu hit ê lâng ê sèng-phiah ê chí-hui khòaⁿ i ê só͘ ài sī sím-mi̍h, i ê khì-hun chiū hiòng hit pêng, nā bô ài--ê, chiū
639i ê só͘ ài sī sím-mi̍h, i ê khì-hun chiū hiòng hit pêng, nā bô ài--ê, chiū o̍at hong-hiòng tī pa̍t-ūi. Só͘-í tùi tī Kok-hā góa iā
640tiâu? Siáⁿ-sū, put-tàn sī bô hāi, hóan-tńg iú-ek ê niau iā bô ài khòaⁿ? Iā thiaⁿ-tio̍h iûⁿ-mn̂g chòe ê hong-te̍k cháiⁿ-iūⁿ chiū tòng
641Bassanio: Lâng kiám lóng-chóng hāi-sí in só͘ bô-ài--ê mah!?
642Shylock: Lâng ta̍k ê kiám ū òan-hūn in só͘ bô-ài--ê mah!?
643Shylock: Ehⁿ! Lí ài hō͘ to̍k-chôa kā lí kā nn̄g-piàn mah?
644 lâi siū chhâi-phòaⁿ, thang hō͘ Iû-thài lâng bóan-chiok i ê só͘ ài!
645siōng lâi khòaⁿ, sī bô thang hiâm! (tùi Antonio). Lí ê siⁿ-sí tio̍h ài it-jīm tī gôan-kò chiah ōe ēng--tit.
646Portia: Nā-sī án-ni, Iû-thài lâng tio̍h ài si-sià chû-pi chiah ōe ēng--tit.
647bô-lūn sím-mi̍h lâng sī bōe-tit-thang sio̍k-chōe, lán tùi Thian-tè ài tit-tio̍h I sià-chōe, tio̍h ài kiû I ê chû-pi. Chiū-sī iû-gôan
648tit-thang sio̍k-chōe, lán tùi Thian-tè ài tit-tio̍h I sià-chōe, tio̍h ài kiû I ê chû-pi. Chiū-sī iû-gôan kà-sī lán tio̍h o̍h I si-sià chû
649lí ê chú-tiuⁿ ê sî, Venice giâm-chèng ê hoat-têng, tek-khak tio̍h ài tùi hit ê siong-jîn lâi soan-kò chiah ōe ēng--tit.
650sim, tio̍h khòaⁿ chòe gôan-kò thàn i ê ok-ì ê chhiòng-hêng, lâi ài beh hāi-sí pī-kò jî-í ... (tùi Kong-chiok) Kok-hā, khún-gōan lí
651Portia: Nā-sī án-ni, pī-kò tio̍h ài chún-pī heng-khám, kak-ngō͘ thang hō͘ gôan-kò hē-to!
652 iáu ū chin chhin-chhiat tī-teh, in-ūi i ê si̍p-kòan khah-siông sī ài hō͘ put-hēng ê lâng tūi-lo̍h, iā sòa pak i ê châi-sán, hō͘ i sit
653í-ki̍p góa ê bó͘ kap chôan sè-kài koh-khah kùi-khì. Góa sī khah ài pàng-sak só͘-ū--ê, chiong só͘-ū--ê chòe hi-seng lâi kiù lí ê sìⁿ
654jiân iàu-kiû chiàu chèng-su-bīn giâm-tiōng ê chhâi-phòaⁿ, lí tio̍h ài kak-gō͘ ōe siū chiàu lí só͘ ài í-siōng chùn-giâm ê chhâi-phòaⁿ
655giâm-tiōng ê chhâi-phòaⁿ, lí tio̍h ài kak-gō͘ ōe siū chiàu lí só͘ ài í-siōng chùn-giâm ê chhâi-phòaⁿ chiah ōe ēng tit!
656Portia: Bān-cheh, Iû-thài lâng, bô hiah sûi-piān! Tio̍h ài chiàu kong-hoat chiah ōe ēng--tit! Bô kóaⁿ-kín ê pit-iàu, Iû-thài
657Portia: Só͘-í tio̍h ài chún-pī thang koah bah, m̄-thang hō͘ i lâu-huih, iā tio̍h tú-tú chi̍t
658Portia: Lí tó͘ sìⁿ-miā, só͘ ài chhú ê kho-liāu í-gōa, bōe ēng-tit the̍h pòaⁿ-hāng!
659gōa-kok lâng, ti̍t-chiap, á-sī kàn-chiap, kè-bô͘, ēng chhiú-tōaⁿ ài beh hām-hāi Venice lâng ê sìⁿ-miā, hit ê chèng-jiah nā-sī bêng-
660ê ka-hāi-chiá, á-sī kè-bô͘ ê lâng, in só͘ ū ê châi-sán, tio̍h ài chi̍t-pòaⁿ hō͘ pī-hāi ê lâng chiah ōe ēng-tit, iáu koh chi̍t-pòaⁿ
661 í-siōng só͘ kóng ê chōe-chn̄g. In-ūi án-ni ê lí-iû, lí tio̍h ài kóaⁿ-kín kūi-lo̍h tùi Kong-chiok Kok-hā lâi kiû chû-pi!
662-sū. Kî-thaⁿ iáu ū nn̄g tiâu, hi-bōng hoat-têng bēng-lēng i tio̍h ài iok-sok lâi lí-hêng, chiū-sī i sûi-sî lâi chòe Ki-tok-tô͘ (Christian).
663 Ki-tok-tô͘ (Christian). Koh chi̍t hāng, i nā kè-sin liáu āu, tio̍h ài chiong i só͘ ū ê châi-sán hō͘ i ê cha-bó͘-kiáⁿ hu-hū, iā chit hāng
664só͘ ū ê châi-sán hō͘ i ê cha-bó͘-kiáⁿ hu-hū, iā chit hāng tio̍h ài tī hoat-têng lâi siá châi-sán jiōng-tō͘-su, sòa chhiam-miâ.
665Kong-chiok: Thè-têng thang, chóng-sī tio̍h ài chiàu bēng-lēng lâi lí-hêng!
666Gratiano: Shylock ah, lí beh siū sóe lâi chòe Christian ê sî, tio̍h ài nn̄g-miâ ê kàu-hū lâi-hōe chiah ōe ēng-tit! Ká-sú góa nā-sī phòaⁿ
667Portia: Kám-siā lí ê hó-ì! Chóng-sī ê[e]-hng góa tio̍h ài tńg-khì Padua, só͘-í tī-chia ài kap Kok-hā saⁿ-sî lâi chhut-hoat.
668ì! Chóng-sī ê[e]-hng góa tio̍h ài tńg-khì Padua, só͘-í tī-chia ài kap Kok-hā saⁿ-sî lâi chhut-hoat.
669-ná-ji̍t ê un-chêng, í-āu kú-kú bô bōe kì-tit! thang chòe kèng-ài sian-siⁿ lí ê sêng-ì.
670-kī chin bóan-chiok, án-ni í-keng tit-tio̍h lah. Góa m̄-bat ǹg-bāng ài tit-tio̍h khah ke ê pò-siû! Chhiáⁿ ōe kì-tit góa, kàu chài-hōe
671kiù Kok-chè Ha̍k-su̍t Gián-thó-hōe" ē-tit-thang sūn-lī kí-pān, lán ài kám-siā Tâi-tang Su-īⁿ Tiuⁿ Ha̍k-khiam(張學謙) kap Hoa-liân Tāi-hàn Ki
672Góan hō͘-siong liáu-kái hō͘-siong koan-hôai ì-ài
673Atin: Cha-po͘-lâng ê chhùi ná kim ê, chin bô ài kā lâng mn̄g-lō͘.
674mài sái hiòng Philadelphia hit tiâu. Àn-ne to bô būn-tê. Kàu D.C. ài lâi chhōe góa oh. Góa beh khòaⁿ lí ê lân-pêng-iú seⁿ-chò àn-chóaⁿ.
675Chit-ê lē hō͘ lán ê kà-sī: lán ài thàn gín-á sè-hàn ê sî-chūn to̍h kā hō 1 ê "Eng-bûn miâ", kà
676to, thang pó-hō͘ i-ê seng-khu lâi tí-tng tùi-te̍k. Lâng á-sī káu ài beh lia̍h--i, i chiū ēng mn̂g-chhì ti̍t-ti̍t chha̍k lâi tí-te̍k, só͘
677ti̍t chha̍k lâi tí-te̍k, só͘-í beh lia̍h i bô khòai. Chit-hō chhì-ūi ài chia̍h chhân-ke í-ki̍p chôa, i chi̍t-ē kā-tio̍h chôa chiū seng-khu
6785. Hōan-nā ài chai, ài ha̍k-si̍p Tâi-ôan-ōe Lô-má-jī ê lâng.
6795. Hōan-nā ài chai, ài ha̍k-si̍p Tâi-ôan-ōe Lô-má-jī ê lâng.
680ài chhòng-chō kap ke-thiⁿ:Chhut-thâu-thiⁿ sī thang khó-lū ê sû. Koh ū
681khoe VS. Chhiò-ōe Chhiò-khoe sī hō͘ lâng thiaⁿ-liáu ē khí ài-chhiò ê ōe, chiū-sī Eng-gí ê “joke”. Chhiò-ōe sī hō͘ lâng
682Tē-it, chò Tâi-bûn ài ū Tâi-ôan ì-sek.
683Ài chò Tâi-ôan ê Tâi-ôan-ōe, m̄-thang chò Tiong-kok ê Bân-lâm-gú
684南語). Tâi-ôan-ōe ê chú-thé-sèng, to-gôan-sèng, kap pau-iông-sèng ài khak-li̍p.
685Lán ài chai-iáⁿ Hō-ló-ōe put-kò sī Tâi-ôan-ōe ê chi̍t pō͘-hūn; Hàn-gí
686Chò Tâi-bûn ài kap Tâi-ôan bîn-cho̍k, Tâi-ôan bûn-hòa chôan-bīn lâi kiap chò-hóe.
687Tē-jī, chò Tâi-bûn ài hiān-tāi-hòa, kho-ha̍k-hòa.
688Tâi-bûn nā beh pó-chûn kap hoat-iông, tio̍h ài thê-seng tē-ūi, chhiok-chìn kong-lêng, ke-thiⁿ lō͘-iōng. Beh kiàn-
689ke-thiⁿ lō͘-iōng. Beh kiàn-chiâⁿ chiah ê khang-khòe, Tâi-bûn tio̍h ài ū hiān-tāi-hòa kap kho-ha̍k-hòa, chiah ē-tit-thang kap hôa-gí, sīm
690chō͘. Beh kā Tâi-gí hiān-tāi-hòa chit ê kan-lân ê khang-khòe tio̍h ài ū kok hâng kok gia̍p ê lâng lâi tàu saⁿ-kāng.
691Tē-saⁿ, chò Tâi-bûn ài ū chôan-kiû koan-tiám, pún-thó͘ hêng-tōng ( Think gobally, act locally)
692-bīn kúi tiám keng-giām ē-sái hō͘ lán chham-khó. Tē-it, Tâi-gí ài ū chú-liû-hòa chèng-sek-hòa ūn-tōng, lâi táⁿ-chò kian-kiông ê
693lâng bô koh chài khòaⁿ bô, khòaⁿ khin Tâi-ôan-ōe. Tē jī, Tâi-gí ài su-bīn-hòa, piau-chún-hòa, chiah ū pó-chûn kap hoat-iông ê ki-chhó͘.
694 piau-chún-hòa, chiah ū pó-chûn kap hoat-iông ê ki-chhó͘. Tē-saⁿ, ài ū chôan-bīn-sèng ê Tâi-gí gí-giân kàu-io̍k. Tē sì, ài cheng-chhú
695Tē-saⁿ, ài ū chôan-bīn-sèng ê Tâi-gí gí-giân kàu-io̍k. Tē sì, ài cheng-chhú Tâi-gí hoat-tēng ê pêng-téng tē-ūi, chiâⁿ-chò Tâi-
696Tông-sî, chò Tâi-gí ūn-tōng mā tio̍h ài chham-khó hiān-tāi gí-giân-ha̍k ê gián-kiù hong-hiòng kap sêng-kó.
697 thàm-thó bûn-jī, siaⁿ-tiāu, sû-lūi, bûn-hoat nā-tiāⁿ, kēng-ka ài iōng Tâi-gí chò tiong-sim, tùi Tâi-ôan cho̍k-kûn chò chôan-bīn-
698ôan-bûn iû-gôan ū bia̍t-bông ê gûi-ki, hiaⁿ-ché tāi-ke lán tio̍h ài koh khah phah-piàⁿ.
699chú-pâi lâi “pó-pì” ka-kī. Thian-hā thài-pêng bô tāi-chì tio̍h ài siū-tio̍h Thóng-tī-chiá kap tē-hng thâu-lâng, seng-lí-lâng ê pak
700thâu-lâng, seng-lí-lâng ê pak-siah. Lōan-sè ū tāi-chì ê sî tio̍h ài thòe lâng phah bān-nî hù-kùi ê kang-san. Chin-chiàⁿ sī "gōng-gōng
701kah, óng-óng in-ūi po̍ah-kiáu, á-sī chhiúⁿ hū-lú, á-sī ūi tio̍h ài bīn-chú, kau-kûn kiat-tóng lâi saⁿ-tàu. Jîn-bîn ê sim-sèng gôan
702chi̍t tōaⁿ kòe chi̍t tōaⁿ ê pi-koa chhiùⁿ bē soah. Chit-má lán tio̍h ài phah-khui sim-lāi ê mn̂g-thang, ba̍k-chiu kim-kim khòaⁿ hiòng sè-kài
703pí-kàu khah hong-piān, in-ūi Hàn-jī chin pháiⁿ siá. Só͘-í tāi-ke ài o̍h Tâi-ôan-jī. Nā án-ni beh siá Tâi-gí ê bûn-chiuⁿ tio̍h chin kán
704kap ridiculous.Tī Hôa-gí lóng kā chheng-ho͘ chò 笑話. Tī Tâi-gí lán ài kā pun chheng-chhó: amusing ê sêng-hun khah tāng..ê, kiò chhiò-khoe;
705ê gí-giân (phì-jû kóng Hoat-gí kap Ji̍t-gí), tō thâu thiàⁿ--ah. Ài sú-iōng te̍k-pia̍t ê nńg-thé; chu-liāu kap pa̍t-lâng mā bô it-tēng
706ê jī sio-siāng. Phì-jû kóng 1 ê Arabic ê jī (grapheme) khó-lêng ài 4 ê Unicode ê jī lâi piáu-sī. Phì-jû kóng "á" ē-sái ēng Unicode
707jī? Chiàu in ê gôan-chek, nā ē-tàng ēng cho͘-ha̍p..ê, tō khah bô ài chiap-siū.
708Tâi-ôan beh Pún-thó͘-hòa tio̍h-ài sú-iōng 100 gōa tang ê pún-thó͘ bûn-jī, POJ. Im-phiau ēng kok-chè
709Kok-chè-hòa tio̍h-ài kap bô-kāng bûn-jī, bûn-hòa ê kok-ka kau-liû. Che ēng POJ kap IPA
710khim-phòe. Góa mā kā kiàn-gī ka-kī ê khòai-lo̍k kap hēng-hok mā ài tâng-chê khó-lī. Án-ne chiah ū thò-tòng. Sui-jiân beh kiat-hun chin
711mā ē tē-tāng, hōan-sè soaⁿ-pang tē-li̍h! Chóng-sī ang-á-bó͘ tio̍h ài hō͘-siōng thé-liōng, hō͘-siōng thiàⁿ-sioh; hō͘-siōng chun-tiōng,
712tùi 91 nî-tō͘ khai-sí si̍t-si bó-gí kàu-ha̍k. Che sī chin chē jia̍t-ài Tâi-ôan chit-tè thó͘-tē ê jîn-sū só͘ phah-piàⁿ ê sêng-kó. Tī
7131. Tùi 91 nî-tō͘ khai-sí si̍t-si ê bó-gí kàu-ha̍k, cho̍at-tùi ài thiat-té chip-hêng lo̍h-si̍t. In-ūi, 1 lé-pài chí-ū 1 tiám-cheng
7148. Ha̍k-hāu si̍t-si ê bó-gí-ji̍t ài thiat-té chip-hêng, pēng-chhiáⁿ kó͘-lē ha̍k-hāu tio̍h sú-iōng bó
715 , jo̍ah-thiⁿ bô hō͘ lán tio̍h chhin-chhiūⁿ Lân-iûⁿ ê lâng put-sî ài lâm-chúi , kôaⁿ-thiⁿ iā bô kiò lán chhin-chhiūⁿ pak-hng ê lâng put
716bīn só͘ kóng hit khóan ê tē-sè , só͘-í tâng chi̍t ê sî-chūn , ài jo̍ah ê só͘-chāi ia̍h ū , ài un-lóan ê só͘-chāi iā ū , ài liâng
717sè , só͘-í tâng chi̍t ê sî-chūn , ài jo̍ah ê só͘-chāi ia̍h ū , ài un-lóan ê só͘-chāi iā ū , ài liâng-léng ê só͘-chāi iā sī ū
718chūn , ài jo̍ah ê só͘-chāi ia̍h ū , ài un-lóan ê só͘-chāi iā ū , ài liâng-léng ê só͘-chāi iā sī ū .
719lâi kóng , chāi lán Tâi-ôan kīn-kīn chi̍t utiap5-á-kú ê kang-hu , ài soaⁿ chiū ū soaⁿ , ài hái chiū ū hái , beh jo̍ah chiū ū jo̍ah ,kôaⁿ
720Tâi-ôan kīn-kīn chi̍t utiap5-á-kú ê kang-hu , ài soaⁿ chiū ū soaⁿ , ài hái chiū ū hái , beh jo̍ah chiū ū jo̍ah ,kôaⁿ chiū ū kôaⁿ . Só͘
721lâng , to lóng chhim-chhim kám-kak chiàn-cheng sī m̄-hó , tek-khak tio̍h ài pêng-hô. Put-lūn tó-chi̍t chéng lâng tāi-ke lóng ài sio chun-tiōng
722tek-khak tio̍h ài pêng-hô. Put-lūn tó-chi̍t chéng lâng tāi-ke lóng ài sio chun-tiōng sio chiàu-kò͘ ; gâu- -ê khan-chhōa gōng- -ê , ióng
723Chhin-chhiūⁿ chit khóan ê khòaⁿ-hoat , khiok sī hō͘ lâng khah ài pi-koan iàm-sè . sè-kan bān-hāng si̍t-chai put-sî teh piàn-chhian,
724pháiⁿ. Sī ,sè-kan put-sî tī-teh piàn,chóng-sī lâng tiāⁿ-tio̍h sī ài sè-kan piàn hó; bān-it nā piàn pháiⁿ, chò lâng tek-khak kan-khó͘
725thang kap sîuse3 pêⁿ-pêⁿ lâi piàn-ōaⁿ , bô lōa-kú iā tek-khak tio̍h ài chiâⁿ-chò kū-siùⁿ bô ha̍p-ēng ê mi̍h. Sè-kan ê teh piàn-chhian tú
726M̄-sī góa ài bú-jio̍k ka-tī , si̍t-chāi sī chi̍t-ê khóan, ka-tī o-ló to iā sī
727phiat-phiat teh o̍ah-tāng, m̄-kú ka-tī chhin-chhiūⁿ phòaⁿ-pēⁿ -lâng ; ài beh tòe lâng tiô kha sī khiā bē chāi, beh o̍h lâng pí chhiú iū
728thian-liông ê ok-han beh khi-hū. Âi- -ah! Tāi-ke cháiⁿ-iūⁿ m̄-tio̍h ài pûn-khùi?
729chē. Hoat-tō͘ siat-liáu m̄-hó iā sī ū , ia̍h ū chi̍t-pō͘ ê lâng ài chèng-lâng gōng, ka-tī thang choan-kôan, iōng chióng-chióng ê chhiú
730khah tì-tiōng si̍t-chāi , khah kò͘ ba̍k-chiu-chêng; bān-hāng to sī ài chin-tú-chin si̍t-tú-si̍t , lóng sī tiōng iat-le̍k, tó͘ thian-un nā
731 chē sī sìn, kóng , lâng beh chiūⁿ-kôan chhut-sin m̄-bián tek-khak ài tha̍k-chheh; só͘-í ū chi̍t-kù ōe kóng ,「Liû Hāng gôan-lâi sī put
732, chi̍t-lâng ê sió seng-lí beh tòng thài-ē thang chāi, tiāⁿ-tio̍h ài tó-tiàm! Chóng-sī chit-hō seng-lí m̄-sī hoah-chò chiū sûi-sî ē
733Iū-koh kau-koan sī chin khoah , hâng-chêng ài cheng-thong , chū-jiân phoe-sìn óan-lâi sī chin chia̍p, só͘-í m̄-nā
734phoe-sìn óan-lâi sī chin chia̍p, só͘-í m̄-nā ka-tī ê bûn-jī tio̍h ài bat, pa̍t kok ê ōe kap bûn to lóng ài cheng-thong. Siàu-ba̍k chin-chē
735m̄-nā ka-tī ê bûn-jī tio̍h ài bat, pa̍t kok ê ōe kap bûn to lóng ài cheng-thong. Siàu-ba̍k chin-chē chin cha̍p, tio̍h cháiⁿ-iūⁿ kì chiah
736kúi tiám siūⁿ iā chiū thang chai, hiān-chāi beh chò seng-lí , tio̍h ài ū ha̍k-būn tio̍h tha̍k-chheh, tio̍h chai-iáⁿ chē-chē gâu-lâng só͘
737chú - gī, bîn - pún chú - gi ê sî - tāi.Khah chá sī sûi- piān ài, sûi - piān thang chò, kok lâng ē-thang phah kok-lâng ê sǹg , si chū
738tēng chi̍t ê kong-ke ê phiau- chún, kong-ke ê kui-kí , kong-ke tio̍h ài siú;chiū - sī lí - sióng chú-gi, hoat - tī chú - gī ê sî - tāi.
739io̍k ê tāi-chì,m̄-sī chi̍t-sî chi̍t-khek só͘ chò ē-thang lâi,tio̍h ài chin-kú ê khó͘ -sim,chiah chi̍t-su̍t-á ē-tit kián kong-hāu.Ji̍t-pún
740 Ji̍t-pún ê peh-sèⁿ,só͘ -í Jit-pún ê Kok-gú iā-sī tek-khak tio̍h ài o̍h. M̄ -kú Hàn-bûn sī chin oh,Kok-gú iā chin lân,koh-chài chit nn̄g
741sió-khóa cheng-thong chit nn̄g khóan giân-gú bûn-jī,chì -chió tio̍h ài cha̍p-nî ê kang-hu;thang kóng sī chin tāng ê tàⁿ -thâu.Siàu-liân
742 -chò hó, che chiah sī chin-chiàⁿ ê tông-hòa. Só͘-í tāi-ke tio̍h ài tāi-seng ē-hiáu hó-pháiⁿ sī sím-mi̍h , tāi-seng ū siāng-khóan ê
743ōe liáu.Chóng-sī gō͘ -kái góa ê chin-ì,kap ū chi̍t pō͘ -hūn m̄-ài Pún-tó lâng gâu ê lâng, put-chí tōa-tōa chhiàng hóan-tùi,kóng
744chiong sò͘ kóng ê ōe lâu- - teh hō͘ āu-lâi ê lâng chai-iáⁿ.In-ūi ài pó͘ chit-khóan ê khoat-hām,só͘-í chiah ū chè-tēng būn-jī,chiong
745,sui-sī koh-khah chē koh-khah hn̄g ê lâng,to ē thang chiong lán só͘ ài kóng ê sim-su thôan hō͘ in chai.m̄-nā án-ni,só͘ ìn hiah ê chóa kā
746thôan-thé.Chit-kù 『Ūi-tio̍h chi̍t ê bo̍k-tek,』chit kù put-chí tio̍h ài jīn-chin;nā bô bo̍k-tek,sui-jiân ū nn̄g-ê í-chiūⁿ ê lâng tī-teh
747chhiūⁿ chhù,kò-jîn chiū-sī eⁿ-á,kak-á,chng,thiāu,hit chi̍t lūi.Chhù ài ióng;bián kóng chng,chio̍h,sam-thiāu ài lóng ióng,chóng-sī kan-ta
748chng,thiāu,hit chi̍t lūi.Chhù ài ióng;bián kóng chng,chio̍h,sam-thiāu ài lóng ióng,chóng-sī kan-ta àn-ni bē-iōng-tit;khí hit keng chhù ê
749ióng,chóng-sī kan-ta àn-ni bē-iōng-tit;khí hit keng chhù ê bo̍k-tek ài bêng-pe̍k iàu-kín.chhù ê bo̍k-tek,m̄-nā sī beh cha̍h hong-hō͘,hông
750ê bo̍k-tek,m̄-nā sī beh cha̍h hong-hō͘,hông chúi-hóe;koh-chài tio̍h ài ū thang-hong,ū ōe-seng,ē kham-tit tē-tāng,chiah ê bo̍k-tek nā siūⁿ
751sī.Siā-hōe kap kò͘-jîn ê koan-hē,si̍t-chāi sī kap che siāng-khoan,ài siā-hōe bûn-bêng chiū tio̍h kò-jîn lóng ū kàu-io̍k,kok-lâng kok
7521. Cháiⁿ-iūⁿ tio̍h ài ū siā-hōe
753chiáⁿ hō͘ i siu-khì chò tô͘ -tē , lâng bô lōa-kú tek-khek lóng tio̍h ài che̍h-chéng . Niū chi̍t-pō͘ kóng, chhin-chhiūⁿ hit khóan ê seng-o̍ah
754 sim neh? Kán -tan kóng chi̍t kù, lâng kap lâng chò-hóe kòe-ji̍t , ài tòa siā-hōe seⁿ-o̍ah , che sī lâng ê thian-sèng, sī chêng-lí só͘
755Cháiⁿ-iūⁿ tio̍h ài ū siā-hōe? Chiáu téng-bīn só͘ kóng sī tùi lâng ê thian-sèng só͘
756chhái kóng-liáu khah hūn-hòa, bē thang kàu-gia̍h chheng-chhó ,í-hā ài kí kúi-táim khah ū hêng-thé ê sū lâi pó͘-chiok.
757-ūi chia̍h chhēng ê mi̍h bô kàu-gia̍h , só͘-í seⁿ-chhut lâng tio̍h ài sio-cheⁿ sio-chhiúⁿ ê tāi-chì . Tī sio-chhiúⁿ ê tiong-kan bián-kóng
758chhiúⁿ ê tiong-kan bián-kóng sī la̍t khah kiông ê lâng khah-iâⁿ . La̍t ài khah kiông ,chi̍t lâng ê la̍t sī iú-hān, chū-jiân tio̍h ài kap pa̍t
759. La̍t ài khah kiông ,chi̍t lâng ê la̍t sī iú-hān, chū-jiân tio̍h ài kap pa̍t-lâng ha̍p chò-hóe. Chit-ê chiū-sī hoat-seng ka-cho̍k chong-
760tiám tōa bô siāng ê thian-sèng, chiū-sī lâng ū chi̍t-chéng put-sî ài chìn-pō͘ hiòng-siōng ê sim-sèng. Lâng ū chi̍t ê pún-sèng , só͘
761siōng ê sim-sèng. Lâng ū chi̍t ê pún-sèng , só͘-í tiāⁿ - tio̍h bô ài tiāⁿ-tiāⁿ kò͘-siú chi̍t-khóan ; nā ū khah tio̍h- -ê , khah hó- -ê
762jiân chhut khùi-la̍t khì kiû khì chò. In-ūi án-ni , chū-jiân tio̍h ài kap chē-chē lâng ha̍p khùi-la̍t, bē-iōng-tit lī-khui siā-hōe.
763 to lóng bē chìn-pō͘. Bûn-bêng ê lâng chiū m̄-sī án-ni , i ke̍k ài kap lâng ha̍p khùi-la̍t, i só͘ cho͘-chit ê siā-hōe ke̍k chiâu-chn̂g;
764 chìn-pō͘ , chiah ē chiâⁿ-chò bûn-bêng ê lâng. Só͘-í thang chai ài chò bûn-bêng ê lâng , chiū tio̍h gâu ha̍p chèng-lâng ê khùi-la̍t
765bêng ê lâng , chiū tio̍h gâu ha̍p chèng-lâng ê khùi-la̍t, chiū-sī ài ū siā-hōe chiah ē ēng-tit.
766ê sèng-chêng pún sī hó.』si̍t-chāi lâng sī lóng ū liông-sim , ì-ài chò hó. In-ūi lâng ài chīn i ê hó-sim , i tio̍h khì chhōe , khéng
767.』si̍t-chāi lâng sī lóng ū liông-sim , ì-ài chò hó. In-ūi lâng ài chīn i ê hó-sim , i tio̍h khì chhōe , khéng siū i ê hó-sim ê tùi
768; nā m̄-sī , i ê hó-sim beh khì chò tiàm tó-ūi leh? Só͘-í tio̍h ài ū siā-hōe , lâng ê liông-sim tùi án-ni chiah ê thang siū an-ùi,
769 ì-sek (chiū -sī liōng-sim ) lâi cho͘-chit chiah sī. Lâng ūi-tio̍h ài sit-hêng i ê hó-sim cho͘-chit hó siā-hoe, hō͘ i ê liông-sim ē bóan
770hiáu ê châi-lêng ). Phì-lūn kóng , pak-tó͘ iau chiū ka-tī ē-hiáu ài tit-tio̍h mi̍h , tùi-te̍k á-sī gûi-hiám ê tāi-chì kàu chiū ē hiáu
771hiám ê tāi-chì kàu chiū ē hiáu kiaⁿ-hiâⁿ siūⁿ beh hông-pī, á-sī ài sek-io̍k , ài thôan kiáⁿ-sun ê io̍k-bōng , che lóng sī pún-lâi chiū
772kàu chiū ē hiáu kiaⁿ-hiâⁿ siūⁿ beh hông-pī, á-sī ài sek-io̍k , ài thôan kiáⁿ-sun ê io̍k-bōng , che lóng sī pún-lâi chiū ē-hiáu-tit.
773, bô khòaⁿ siā-hōe chò iáu-kin, kok-lâng chiū kiâⁿ kok-lâng só͘ ài kiâⁿ ê lō͘ .
774ê siā-hōe . Chāi chit-khóan siā-hōe , tē-it, -- chò thâu ê lâng ài ū si̍t-le̍k chim-chiok; tē-jī , -- tio̍h ū chin giâm ê hoat-tō͘ thang
775 lâng ê su-khia chêng-lí , kiông-kiông áu-chhi̍h chèng-lâng tio̍h ài sìn, tio̍h chiàu án-ni kiâⁿ. Chóng kóng , chāi chit-khóan siā-hōe
776 Ang-bó͘ tī ha̍p-hun hit àm khí-thâu chiah sio-bat. Tāi-ke ū sio ì-ài á-bô , sī tùi hit-tia̍p chiah sio tōng-būn, thang kóng sī mi̍h chia̍h
777tāi-chì góa ka-tī chò , chhiáⁿ lín bián thè góa ; ia̍h lín nā ū ài góa kā lín chò , sui-jiân sī pàng-sak góa ka-tī , góa iā sī hoaⁿ
778-sióng sī chòe iàu-kín chòe ko-sióng; chóng-sī lâng éng-éng to ài ūi-tio̍h pa̍t-chéng ê bê-he̍k sòa bē kì-tit. Chhin-chhiūⁿ Tiong-kok
779sòa bē kì-tit. Chhin-chhiūⁿ Tiong-kok Khóng-chú kà lâng tio̍h ū jîn-ài . Ìn-tō͘ Sek-khia-hu̍t kà lâng tio̍h ū chû-pi, Iû-thài ê Iâ-so͘
780 ū kiōng-thong, chiū-sī kà lâng m̄-thang khòaⁿ-tāng ka-tī , tio̍h ài hoaⁿ-hí thè chèng-lâng chò kang. Che chiū-sī 『Góa sī góa , lí iā
781ba̍k-chiu ū-iáⁿ iáu m̄-bat khòaⁿ-kìⁿ chit-khóan lâng, chóng-sī lán ài chai-iáⁿ , lán ê siā-hōe sī í-keng tîm-lûn chin kú , chin kú lah!
782chāi Se-iūⁿ ū chi̍t ê tōa gâu-lâng kà-sī lâng kóng , 『Lâng tio̍h ài chai-iáⁿ i ka-tī .』Chit kú-ōe sī kóng , lâng chāi sè-kan beh hó-
783sī kóng , lâng chāi sè-kan beh hó-hó kòe chi̍t-sì-lâng chiū tio̍h ài lêng-cheng , ū tì-hūi, cheng-thong sū-lí , ia̍h tē-it tāi-seng tio̍h
784chi̍t-ji̍t ê tiong-kan saⁿ-pái hóan-séng ka-tī ê só͘-chò.』Lán nā ài chai lán ka-tī , chóng tio̍h put-sî chhin-chhiūⁿ Cheng-chú hóan-séng
785Góa tī-chia só͘ ài kap tāi-ke gián-kiù ê m̄-sī beh kóng góa sī sím-mi̍h khóan lâng
786Tī-chia só͘ ài gī-lūn ê sī 『Lán sī sím-mi̍h khóan lâng ?』Sī chiong lán Pún-tó
787lâng saⁿ-pah la̍k-cha̍p bān hiaⁿ-tī kiōng-thong só͘-ū ê sèng-chit, ài lâi saⁿ-kap gián-kiù hō͘ bêng-pe̍k.
788cho̍k. Só͘-í thang chai , kóng 『Lán sī sím-mi̍h khóan lâng ?』chiū-sī ài bêng-pe̍k lán ê bîn-cho̍k ê sèng-chit . Bîn-cho̍k ê sèng-chit kiò
789Chóng-sī iáu-kú chi̍t hong-biān lán tio̍h ài chai, chiū -sī khòaⁿ lán só͘ siú ê chong-kàu , lán só͘ kèng-pài
790 , lán tùi gē-su̍t ū sím-mi̍h hèng-bī ; chiū-sī khòaⁿ lán só͘ ài khòaⁿ ê hì, só͘ ài thiaⁿ ê im-ga̍k, só͘ ài sióng-góan ê su-ōe
791 sím-mi̍h hèng-bī ; chiū-sī khòaⁿ lán só͘ ài khòaⁿ ê hì, só͘ ài thiaⁿ ê im-ga̍k, só͘ ài sióng-góan ê su-ōe tiau-khek sī sím-mi̍h
792chiū-sī khòaⁿ lán só͘ ài khòaⁿ ê hì, só͘ ài thiaⁿ ê im-ga̍k, só͘ ài sióng-góan ê su-ōe tiau-khek sī sím-mi̍h chéng-lūi . Koh-chài khòaⁿ
793ê su-ōe tiau-khek sī sím-mi̍h chéng-lūi . Koh-chài khòaⁿ lán só͘ ài chò ê sī-bûn siáu-soat sī sím-mi̍h iūⁿ. Koan-hē chong-kàu gē-su̍t
794su̍t chit khóan chiū-sī su-sióng hong-hiān ê tāi-chì. Chóng kóng , ài chai lán hiān-chāi ê siā-hōe seng-ho̍at sī siáⁿ-khóan , lán chiū
795-kóng nā-tiāⁿ , kiám-chhái ū tek-khak bē thàu-thiat. Só͘-í tio̍h ài koh khàm-chiok kòe-khí ê le̍k-sú chiah thò-tòng, lán kòe-khì ê
796le̍k-sú sī kap Tn̂g-soaⁿ Tiong-kok ê lâng kiōng-thong; só͘-í lâng nā ài chai lán kòe-khì ê seng-ho̍at sī cháiⁿ-iūⁿ , chû-jiân tio̍h tha̍k
797Í-siōng só͘ kóng ê iàu-tiám sī kóng lán hiaⁿ-tī chí-mōe ài lán ê seng-ho̍at khah hiòng-siōng, lán chiū tio̍h bêng-bêng chai-iáⁿ
798tī , chiū-sī kóng lán tio̍h bêng-pe̍k lán ê bîn-cho̍k-sèng. Ia̍h ài chai lán ê bîn-cho̍k-sèng , tio̍h ài gián-kiù lán hiān-chāi siā
799pe̍k lán ê bîn-cho̍k-sèng. Ia̍h ài chai lán ê bîn-cho̍k-sèng , tio̍h ài gián-kiù lán hiān-chāi siā-hōe seng-ho̍at ê si̍t-chè kap su-sióng
800tio̍h tha̍k Tiong-kok ê le̍k-sú. Góa kóng chiah-ê sī kan-ta thê-bêng ài lán hiaⁿ -tī chí-mōe bêng-pe̍k lán ê bîn-cho̍k-sèng sī chin iàu
8012. Ài hô-pêng
802Lán ê bîn-cho̍k-sèng ê tē-it te̍k-sek, góa káⁿ kóng sī ài hō-pêng . Sím-mi̍h sī hô-pêng neh? Chiū-sī chiàu Khóng-chú só͘
803mi̍h sī hô-pêng neh? Chiū-sī chiàu Khóng-chú só͘ kóng , 『Lán só͘ ài khiā ê só͘-chāi tio̍h hō͘ pa̍t-lâng khiā , lán só͘ ài kàu ê só͘
804『Lán só͘ ài khiā ê só͘-chāi tio̍h hō͘ pa̍t-lâng khiā , lán só͘ ài kàu ê só͘-chāi iā tio̍h hō͘ pa̍t-lâng kàu .』Hōan-sū kap pa̍t-lâng
805chóng-sī nā khah jīn-chin khòaⁿ , chiū thang chai che sī chhut tùi ài hô-pêng ê sèng-chit lâi.
806 su-sióng chiū bêng-pe̍k. In chòe soah-bóe ê lí-sióng m̄-sī siūⁿ ài kóan-hat thiⁿ-kha-ē ê lí-sióng . In sī chú-chhiòng 『Tāi-tông 』--
807hóe. Bián kóng lâng kì-jiân tio̍h cho͘-chit kok-ka kòe-ji̍t, tek-khak ài ū thâu-lâng , ài ū chú-kôan-chiá. Hàn-cho̍k sī ài hô-pêng ài
808 kì-jiân tio̍h cho͘-chit kok-ka kòe-ji̍t, tek-khak ài ū thâu-lâng , ài ū chú-kôan-chiá. Hàn-cho̍k sī ài hô-pêng ài tāi-tông , só͘-í
809ji̍t, tek-khak ài ū thâu-lâng , ài ū chú-kôan-chiá. Hàn-cho̍k sī ài hô-pêng ài tāi-tông , só͘-í in hoaⁿ-hí kap pa̍t-chéng ê lâng ha̍p
810ài ū thâu-lâng , ài ū chú-kôan-chiá. Hàn-cho̍k sī ài hô-pêng ài tāi-tông , só͘-í in hoaⁿ-hí kap pa̍t-chéng ê lâng ha̍p chò kok-ka;
811Koh-chài Tiong-kok chū kó͘-chá chiū ài gâu koh ū tek-hēng ê lâng chò kok-ka ê chú-kôan-chiá; só͘-í lí
812chi̍t ki ê kok-kî.Tùi án-ni,iā chiū chiok-gia̍h thang chai Hàn-cho̍k ài hô-pêng sī kàu tó-lo̍h mah?
813M̄ -kú tio̍h koh siūⁿ chi̍t-tiám.Hàn-cho̍k ê ài hô-pêng sī chìn-pō͘-tek- -ê á-sī thè-siú-tek- -ê? Chiáu-khòaⁿ
814khóan ê hô-pêng nā-tiāⁿ. Kiù-kèng chit khóan ê hô-pêng sī in-ūi ài kò͘ ka-tī,hō͘ lán ē-tit- thang pêng-ún khí-kiàn,só͘-í m̄-káⁿ chò
815Hàn-bîn-cho̍k kì-jiân sī ài hô-pêng, cháiⁿ-iūⁿ kin-á-ji̍t Tiong-kok ē chiah lōan ? Che chiū-sī
816kin-á-ji̍t Tiong-kok ē chiah lōan ? Che chiū-sī in-ūi Hàn-cho̍k só͘ ài ê hô-pêng sī thè-siú-tek- -ê ; sī ūi-tio̍h ài kò͘ ka-tī pêng-
817ūi Hàn-cho̍k só͘ ài ê hô-pêng sī thè-siú-tek- -ê ; sī ūi-tio̍h ài kò͘ ka-tī pêng-an khí-kiàn- -ê, m̄-sī chì-pō͘-tek- -ê, m̄-sī ūi
818-tī pêng-an khí-kiàn- -ê, m̄-sī chì-pō͘-tek- -ê, m̄-sī ūi-tio̍h ài hō͘ siā-hōe chèng-lâng ū pêng-an só͘ seⁿ-chhut-lâi- -ê. Che sī
819 ka-têng tio̍h kò͘, bô siūⁿ-tio̍h siā-hōe kok-ka sī iáu khah tio̍h ài kò͘. Só͘-í nā kóng chi̍t kù khah kàu-té , Tiong-kok lâng si̍t-chāi
820kheng-bia̍t , kóng i sī nō͘-jio̍k bô hiat-sèng ê lâng. Só͘-í lán ài chai Hàn-bîn-cho̍k ū hô-pêng ê sim sī chin hó , koh-chài che sī
821chē kha-chhiú khah an-ún; chóng-sī khah-tōa ê lí-iû sī ūi-tio̍h ài hōng-sêng sī-tōa-lâng hō͘ i ū thé-biān . Lán ū chi̍t-kù sio̍k-
822chin-chiàⁿ chē, chin-chiàⁿ îⁿ-tîⁿ ; thang chai ūi-tio̍h án-ni , tio̍h ài chin-chē ê sim-sîn kap phòa-hùi. Koh-chài beh chò sī sī-tōa-lâng
823 ê lâng kàu-taⁿ só͘ hùi ê sim-sîn hùi-iōng m̄-chai ū lōa-chē ? Ài ē thang kú-tn̂g che-hiàn chó͘-sian, chū-jiân tio̍h ài ū hō͘-sû sī
824ū lōa-chē ? Ài ē thang kú-tn̂g che-hiàn chó͘-sian, chū-jiân tio̍h ài ū hō͘-sû sī chòe iàu-kín; só͘-í lán kóng put-hàu ū saⁿ-khóan
825hòe-siū , ū chit saⁿ-hāng ê só͘-chāi m̄-chāi kúi lâng bô siūⁿ beh ài khàu ? Tāi-ke to sī khòaⁿ che kap i ê sèⁿ-miā chha-put-to pêⁿ-tāng
826chhin-chhiūⁿ ha̍k-hāu ê sian-seⁿ kà-sī ha̍k-seng tio̍h ū hàu, ū jîn-ài, ū lé-só͘ , ū sìn-si̍t ê khóan, lóng sī kà lâng si̍t-si̍t chāi
827kóng , 『Khóng-chú-kong m̄-káⁿ siu lâng ê keh-mê-thiap,』hōan-sū to ài hiān-tú-hiān , si̍t-tù-si̍t.
828 só͘ chhī ê chiáu-á , lán sim chheng ê sî chiū hùi-sim hùi-sîn ài i thang ke háu chi̍t siaⁿ, ia̍h lán nā ut-náu ê sî-chūn , i háu chi̍t
829be-hiáu-tit; gín-ná lóng sī chiàu i ê kám-chhiok, chiàu i ê só͘ ài teh kiâⁿ. Só͘-í gín-ná só͘ chò ê tāi-chì sī bô-thâu bô-bóe
830mih tia̍t-sū, ia̍h bô lōa-kú tek-khak chiū oan-ke; in-ūi in lóng khah ài thàn ka-tī , chū-jiân chiū seⁿ-chhut chhiong-tu̍t.
831Iá-bân lâng ūi-tio̍h i ê su-sim i ê só͘ ì-ài í-gōa bô siūⁿ beh thàn pòaⁿ-hāng, nā kīn-kīn tùi chit- tiám kóng
832chiòng-seng teh siū-khó͘ , lún bē-tiâu ,tōa khí chû-pi ê sim-koaⁿ , ài kiù chiòng seng thoat-chhut khó͘-lān ê tiong-kan, só͘-í kam-gōan pàng
833-sī kam-gōan chò iá-bân ê lâng to bô kóng; nā-sī m̄-kam, chóng ài chhim-chhim u hián-ngō͘ , chhiat-chhiat lo̍h-khí chò, ke chi̍t-ê chit
834Taⁿ hiān-sî ê bûn-bêng lâng i nā-sī siūⁿ ài chiūⁿ-thiⁿ , iā í-keng ū chiūⁿ-thiⁿ ê ki-khì; beh chǹg-tē iā ū
835kap hî, hê, chúi-chur, cháu sio-lia̍h iā to lóng ū hoat-tō͘. I nā ài, sui-jiân sī keh soaⁿ keh hái tī chhian-lí gōa ê hn̄g, i iā ē thang
836í in khah-kú to bē chìn-pō͘, put-sî to sī hit-hō khóan-sit. In nā ài chìn-pō͘ , taⁿ tek-khak tio̍h kín-kín khui in ê sim-koaⁿ, bo̍h-tit khòaⁿ
837ê kà-sī ê tōa sù-tô͘. Chóng-sī i bat kóng , 『Hū-jîn-lâng tio̍h ài tiām-tiām ha̍k-si̍p tō-lí, tio̍h it-bī sūn-chiông. Góa m̄-chún hū
838chiông』neh? Chiū-sī kóng, lú-chú chi̍t-sì-lâng ê tiong-kan, tio̍h ài ū saⁿ-khóan ê chiông-sūn. Tē-it : iáu-bōe chhut-kè ê sî tio̍h sūn
839-tōa bô sio-siāng. I ê sin-chhâi khah sió-sè, ia̍h chi̍t-go̍eh-ji̍t ài chi̍t pái ê bô chū-iû ; i ê kú-chí khah iù-siù, kin-kut khah bô
840chiah ē o̍ah, put-sî to bē iōng-tit lī-khui i. Tùi án-ni bó-kiáⁿ ê ài-chêng sī pí pē-kiáⁿ khah chhim. Hū-jîn-lâng sui-sī siū lâm-chúi
841kò͘, bān-sū lóng thun-lún. Ta-po͘-lâng chai-iáⁿ hū-jîn-lâng ū siū ài-chêng sok-pa̍k, tùi án-ni chiū sòa jú khò-sio̍k jú hòng-sù.
842jî, chē-chē bē thang chiàu ì-sù. M̄-nā án-ni, lâm-chú ūi-tio̍h ài hòng-hù kóan-hat hū-jîn-lâng , i bô ài hū-jîn-lâng kap i pêⁿ-pêⁿ
843án-ni, lâm-chú ūi-tio̍h ài hòng-hù kóan-hat hū-jîn-lâng , i bô ài hū-jîn-lâng kap i pêⁿ-pêⁿ gâu; só͘-í m̄-nā bô chióng-lē lú-chú
844lú-chú tha̍k-chheh siū kàu-ióng, hóan-tńg chó͘-tòng hu-jîn-lâng ài ha̍k-būn ê sim sī khah chē.
845Góa só͘ kèng-ài tâng-cho̍k ê chí-mōe, lín kin-á-ji̍t só͘ khiā ê tē-ūi sī lōa
846chē sī chāi gōa-bīn pān gia̍p-bū. Ióng-io̍k kiáⁿ-jî ê tāi-chì to ài hū-jîn-lâng choan-chú khì chò, góa siūⁿ chit-hāng éng-óan sī sio̍k
847ni ê, chiàm chha-put-to 2,7000 lâng. Lí siūⁿ, kiám m̄-sī chin thang ài tio̍h kiaⁿ? Che lóng sī in-ūi iúⁿ-chhī m̄ tú-hó só͘ tài lâi- -ê
848khóan bô chek-sêng ê lāu-pē lāu-bó kiám chió-chió mah? Tāi-ke tio̍h ài chai, ke seⁿ chi̍t ê bô kà-sī ê gín-ná , sī ke pàng chi̍t tàⁿ tāng
849tùi liāu-lí ka-sū chit-tiám kóng , lú-chú eng-kai lóng-chóng tio̍h ài i chiáng-kóan.
850ê hó-sū. Chóng-sī tû-khì án-ni í-gōa, chò-lâng tiāⁿ-tio̍h sī ài kiat-hun.
851gôan-chôan ê lâng, in-ūi in bē thang chiâu-chn̂g chò lán lâng só͘ ài chò ê pún-hūn. Só͘-í thang chai kiat-hun sī chin sîn-sèng ê sū.
852bīn-chêng kóng-tio̍h chhin-chiâⁿ ê tāi-chì, kiám m̄-sī bīn chiū ài âng- -khí-lâi, ná chhin-chhiūⁿ chin kiàn-siua3; nā-sī cha-bó͘-gín
853khóan ê ang-bó͘ sī tùi pē-bó ê bēng-lēng, m̄-sī tùi nn̄g-lâng ê ài-chêng lâi kiat-chiâⁿ- -ê, só͘-í sèng-chêng bā ha̍p sī khah-chē.
854nn̄g-lâng beh kiat-hun á-sī m̄, chit-hāng chòe-āu ê chú-ì, tek-khak ài pàng hō͘ in nn̄g-lâng , ia̍h chiu-ûi ê sī-tōa-lâng put-kò sī chò
855 hō͘ in chò chham-khó. Chit-khóan ê kiat-hun chiū-sī chū-iû lôan-ài ê kiat-hun.
856Kiat-hun nā ē thang iōng chin ê chū-iû lôan-ài lâi chiâⁿ , nn̄g lâng ê sèng-chêng ē khah saⁿ-kīn, ang khòaⁿ bó͘
857Ē thang kóng, kiat-hun sī nn̄g ê kò-sèng iōng ài-chêng kiat-liân chò chi̍t-thé ê piáu-hiān . Só͘-í bô ài-chêng
858sèng iōng ài-chêng kiat-liân chò chi̍t-thé ê piáu-hiān . Só͘-í bô ài-chêng kiat-hun sī bē chiâⁿ , ia̍h nā kiông-kiông hō͘ i chiâⁿ sī
859bē chiâⁿ , ia̍h nā kiông-kiông hō͘ i chiâⁿ sī chōe-ok. Chóng-sī ài-chêng m̄-sī ka-tī seⁿ-chhut-lâi , chiū tio̍h nn̄g-lâng tāi-seng chai
860chêng . Koh-chài nn̄g-lâng ê sèng-chêng tio̍h ē ha̍p, chiah ē seⁿ-chhut ài-chêng lâi, nā bē ha̍p chiū-sī bô su-iâⁿ.
861-kiù siat-hoat. Ta-po͘ cha-bó͘ lióng-pêng khí-thâu ê kau-pôe tio̍h ài bô ì-sù , chiah hó. Khí-thâu sī hō͘ in chò pêng-iú kau-pôe , sī
862Góa kan-ta ài chhut-la̍t chú-tiuⁿ chi̍t hāng, chiū-sī ta-po͘ cha-bó͘ ê ha̍k-seng chū
863ê pêng-iú. Chit-hāng nā bē thang khòai-khòai si̍t-hêng ,góa chiū ài hi-bōng chò pē-bó sī-tōa ê lâng , khah bô iōng sok-pa̍k cha-bó͘
864Koan-hē ta-po͘ cha-bó͘ kau-chè kap kiat-hun ê tāi-chì, góa só͘ ài kóng ê ōe khiok sī iáu chin-chē, tán-hāu āu-pái ū hó ki-hōe chiah
865 lēng-gōa koh kóng khah siông-sè, góa chia sī kan-ta kóng kùi-kù ài tāi-ke tùi chit-tiám chhim-chhim lâi gián-kiù, kín-kín chù-ì sió
866O̍ah , sī chèng-lâng só͘ hí-ài ; sí, sī bāng-lâng só͘ iàm-khī. Ài o̍ah , m̄-ài sí, che sī chò
867O̍ah , sī chèng-lâng só͘ hí-ài ; sí, sī bāng-lâng só͘ iàm-khī. Ài o̍ah , m̄-ài sí, che sī chò lâng kiōng-thong ê sim-lí. In-ūi sī
868chèng-lâng só͘ hí-ài ; sí, sī bāng-lâng só͘ iàm-khī. Ài o̍ah , m̄-ài sí, che sī chò lâng kiōng-thong ê sim-lí. In-ūi sī ài o̍ah, só͘
869 o̍ah , m̄-ài sí, che sī chò lâng kiōng-thong ê sim-lí. In-ūi sī ài o̍ah, só͘-í lâng-lâng to sī siūⁿ ài kú-kú ē tit-tio̍h ; sí, sī
870kiōng-thong ê sim-lí. In-ūi sī ài o̍ah, só͘-í lâng-lâng to sī siūⁿ ài kú-kú ē tit-tio̍h ; sí, sī lâng-lâng só͘ m̄-ài, só͘-í lâng-lâng
871lâng to sī siūⁿ ài kú-kú ē tit-tio̍h ; sí, sī lâng-lâng só͘ m̄-ài, só͘-í lâng-lâng to sī siūⁿ ài kú-kú ē thoat-lī. 『Chhut-sí, ji̍p
872tio̍h ; sí, sī lâng-lâng só͘ m̄-ài, só͘-í lâng-lâng to sī siūⁿ ài kú-kú ē thoat-lī. 『Chhut-sí, ji̍p-seng』ê hoat-tō͘ , che sī lâng-lâng
873Chhut-sí, ji̍p-seng』ê hoat-tō͘ , che sī lâng-lâng tùi sim-koaⁿ-té só͘ ài tit-tio̍h- -ê; chóng-sī tit-tio̍h liáu ê lâng , chū khai thian-tē
874khui. Thang kóng tùi chit ê sí-o̍ah ê būn-tê, chò- lâng tiāⁿ-tio̍h ài bêng-pe̍k. M̄-nā sī án-ni ; o̍ah, lóng ài kùi-tiōng pó-chhî; sí
875tê, chò- lâng tiāⁿ-tio̍h ài bêng-pe̍k. M̄-nā sī án-ni ; o̍ah, lóng ài kùi-tiōng pó-chhî; sí, lóng ài siám-pī iàm-ò͘; che kah-ná chhin
876pe̍k. M̄-nā sī án-ni ; o̍ah, lóng ài kùi-tiōng pó-chhî; sí, lóng ài siám-pī iàm-ò͘; che kah-ná chhin-chhiūⁿ sī chò lâng ê gī-bū.
877-chài iā sī chò lâng ê kôan-lī ê khóan-sit. Só͘-í thang chai , ài beh chhut-sí ji̍p-seng ê sim-koaⁿ, sī chòe tē-it pek-chhiat. Chit ê
878Tāi-ke tio̍h ài chai , lâng it-seng ê tiong-kan , chhóan chi̍t ê khùi , á-sī phah chi̍t
879siông-sè kiám-tiám chi̍t-pái khòaⁿ. Hōan-nā o̍ah ê mi̍h tē-it tio̍h ài ū piàn-ōaⁿ , chiū-sī ài sî-sî seng-tióng ū hoat-ta̍t. Chhin-chhiūⁿ
880 khòaⁿ. Hōan-nā o̍ah ê mi̍h tē-it tio̍h ài ū piàn-ōaⁿ , chiū-sī ài sî-sî seng-tióng ū hoat-ta̍t. Chhin-chhiūⁿ chháu-ba̍k khí-thâu sī
881khah-kôan ê o̍ah-miā iáu ū chi̍t-tiâu ê iàu-kiāⁿ, chiū-sī tio̍h ài ē thang iōng ka-tī ê sim-su chū-iû kiâⁿ-cháu tín-tāng.
882thiàu-bú. Chóng-kóng, Lōe-tē-lâng put-chí tì-tiōng súi, put-chí ài ngá-tì.
883 pái. Chiū-sī lán í-keng ū kóng, o̍ah-miā ê tē-it iàu-kiāⁿ sī ài put-sî ū piàn-ōaⁿ, ū chìn-pō͘; Tē-jī iàu-kiāⁿ sī tio̍h ē thang
884sim-su chū-iû lâi o̍ah-tāng. Ia̍h tē-saⁿ ê iàu-kiāⁿ sī kóng, tio̍h ài ū sim-khiàu, chiū-sī put-lūn tì-sek ê sim, tō-tek ê sim, á-sī hun
885súi-bái ê sim. Koan-hē chit saⁿ-khóan sim-khiàu , lán tī-chia siūⁿ ài lâi kóng khah chheng-chhó tām-po̍h.
886Kiàn-nā tú-tio̍h chin-lí, put-lūn siáⁿ-lâng to ài sêng-jīn hâng-ho̍k. Chāi chin-lí ê bīn-chêng lâng bô kôan thang
887sī pháiⁿ. Siān sī lâng-lâng só͘ ì-ái, ok sī lâng ul5ang só͘ m̄-ài. Sui-jiân sī án-ni kóng, siān-ok m̄-sī chhin-chhiūⁿ chin-lí kàu tó
888thang chai hó-pháiⁿ ê tāi-chì sī bē iōng-tit khin-khin tòan, tio̍h ài khòaⁿ sî-sè kap khòaⁿ só͘-chāi. Sui-jiân sī án-ni kóng, hó-sū
889 put-sî oang-oang-lâu. Sî-ji̍t kap só͘-chāi sui-jiân sī tiāⁿ-tiāⁿ ài piàn-ōaⁿ, chóng-sī hó ê tāi-chì éng-óan bē siau-bô.
890O̍ah-miā ê tē-saⁿ iàu-kiāⁿ chiū-sī tio̍h ài ū sim-khiàu, chit ê sim sī tùi saⁿ pō͘-hūn lâi chiâⁿ- -ê, lán í
891chi̍t-sim iū chai lâng-lâng ê sèⁿ-miā bô lōa-kú , só͘-í sim-liām ài tit-tio̍h tiông-seng put-ló ê hoat-tō͘. I ê jîn-sîn ū chi̍t lâng
892Chū kó͘-chá kàu-taⁿ lâng ūi-tio̍h ài ka-tī ê sèⁿ-miā khah-tn̂g chi̍t-khek kú, m̄-chai chò-chhut lōa-chē
893pháiⁿ-sū to m̄-chai. Sui-jiân sī án-ni, kiat-kio̍k ta̍k-lâng khùi-si to ài tn̄g, bah to ài nōa, kut to ài hu; m̄-kú tùi chit-ê éng-óan ê o̍ah
894. Sui-jiân sī án-ni, kiat-kio̍k ta̍k-lâng khùi-si to ài tn̄g, bah to ài nōa, kut to ài hu; m̄-kú tùi chit-ê éng-óan ê o̍ah-miā , tiāⁿ-tio̍h
895án-ni, kiat-kio̍k ta̍k-lâng khùi-si to ài tn̄g, bah to ài nōa, kut to ài hu; m̄-kú tùi chit-ê éng-óan ê o̍ah-miā , tiāⁿ-tio̍h lâng-lâng to
896-phēng éng-óan , sī khah m̄-ta̍t sî-cheng tia̍k chi̍t-ē ê kú. Lán ài chai éng-óan ê o̍ah-miā sī bē sǹg-tit kú ê o̍ah-miā; siat-sú sī
897tit-tio̍h éng-óan ê o̍ah-miā. Chit kù-ōe sī sím-mi̍h ì-sù? Tio̍h ài thiah khah-bêng. Éng-óan ê o̍ah-miā chiū-sī Sîn. Kóng beh hi-bōng
898Tī-chia , góa ài koh phì-lūn chi̍t hāng kóng. Tùi chit ê phì-lūn Sîn kap lâng ê
899In-ūi ài hō͘ lán tī-chia beh lūn ê tāi-chì khah ē bêng, lán bo̍h-tit hiâm
900téng lâng chiū-sī kap Sîn pêⁿ-pêⁿ tiàm. Pêng-siông lâng éng-éng ài pài chit hō lâng chò Sîn. Che khiok sī ū chhò-gō͘, nā-sī chheng
901kap lán só͘-kóng ê siāng ì-sù. Éng-óan ê o̍ah-miā m̄-sī hit hō ài ka-tī put-sî ba̍k-chiu kim-kim, tn̂g hòe-siū ê lâng só͘ tit ē-tio̍h
902Tē-it. Ài kap lán lia̍t-ūi tùi Tâi-ôan ê ha̍k-būn hong-bīn kiám-tiám khòaⁿ.
903bêng chin-lí ê hêng-ûi. Ha̍k-būn ê bo̍k-tek sī beh kiû chin-lí. Só͘-ài kiû ê chin-lí , nā-sī kiû m̄-tio̍h, chhián ū bêng, hit ê ha̍k-būn
904chhiáⁿ chiàu kok-lâng só͘ sìn-ê , lóng kā i jīn-chò tio̍h. Lán só͘ ài lūn- -ê, chiū-sī koh-lâng só͘-sìn ê chong-kàu sī o̍ah á-sī sí?
905kèng-pài ê Sîn m̄-tio̍h ê ū chin-chē. Chit ûhang chiàu-si̍t tio̍h ài gī-lūn chin, iu-ūi kiaⁿ-chò gī-lūn liáu siuⁿ khoah, tian-tó khah m̄
906chò-hó á-sī chò-pháiⁿ ,ū chōe á-sī bô chōe , ē kham-ti Sîn ê ài-sioh pó-hō͘ á-sī bē, lóng bô siūⁿ ; kīn-kīn siūⁿ chò ū sio-kim
907Chit-khóan ê sim-lí kiat-kio̍k sī sí á-sī o̍ah, gōan lán chhim-chhim ài séng-chhat! Koh chhiáⁿ tāi-ke lâi khòaⁿ hôe-siūⁿ , tō-sū , tâng-
908khóan lâng ê chòe lí-sióng , chòe hó ê bō͘-hōan. Sek-khia ūi-tio̍h ài chīn i ê pún-hūn, ông-kiong m̄-káⁿ tòa, hông-tè-ūi m̄-káⁿ chē,
909kú khah hō͘ lán thang kám-kek, I ūi-tio̍h beh thôan Thiⁿ ê chí-ì , ài kiù chôan-jîn-lūi put-lūn sím-mi̍h kok ê lâng chhut chōe-ok, ji̍t
910iáu-kú sī thè lâng kiû sià-chōe, iáu-kú sī choan-sim kiâⁿ jîn-ài. Chóng-sī hiān-sî chāi lán Tâi-ôan ê hôe-siūⁿ , tō-sū , chit
911lán Tâi-ôan khó-pí chhin-chhiūⁿ chi̍t-phiàn ê thióng-po͘ . chiū-sī ài kóng chāi lán Tâi-ôan hiān-sî kan-ta ū hêng-sek bô cheng-sin ê
912Lia̍t-ūi hiaⁿ-tī chí-mōe ! góa m̄-sī ài lōan-kóng , láu-si̍t góa sī bô-tâ-ôa. Góa taⁿ put-jím koh ke kóng
913Lūn jîn-ài
914hōe chi̍t ji̍t chi̍t ji̍t hāi; i siông-siông thó͘-khùi kóng, 『Tio̍h ài kái-kiù.』M̄-kú i kám-kak si̍t-chāi iú-sim khò-ē-chū ê lâng chò
915chai-iáⁿ hōan-sū kan-ta ū lâng chò bē lâi, ū lâng í-gōa tio̍h koh ài ū chîⁿ. Kàu-bóe i chiū tōa koat-sim: chi̍t chhiú lám gîn, chi̍t chhiú
916tùi chi̍t khóan ê su-io̍k lâi.』Chit ê su-io̍k sī sím-mi̍h? Chiū-sī ài pó ka-tī ê pêng-an. Lâng ūi-tio̍h beh pó ka-tī ê pêng-an, chiū
917thang chhēng, hō͘ lâi , ji̍t pha̍k ê sî ū thang tòa. Tit kiáⁿ, sī ài beh ū hō͘-sû, in-ūi kiáⁿ sī ka-tī ; kiáⁿ sī tùi i ê seng-khu seⁿ
918koh bē iōng-tit khin-khin tit ē tio̍h. Tùi chia, lâng kap lâng tio̍h ài kèng-cheng; m̄-nā sī phín khùi-la̍t, iā sòa tio̍h phín tì-sek. Khah
919lâng chhiúⁿ khah-iâⁿ, khah khiáu ê lâng tit khah chē. Ia̍h chi̍t pêng ài seⁿ-kiàⁿ, só͘-í tio̍h chhōa bó͘. Bó͘, tio̍h ióng-kiāⁿ koh-chài súi
920m̄-kú sè-kan chit hō cha-bó͘-gín-ná sī khah chió, só͘-í tì-kàu ài saⁿ-cheⁿ. Láu-si̍t, kó͘-chá chhōa bó͘ sī khí lâng chhiúⁿ lâi- -ê;
921-chiá só͘ kóng , lâng put-lūn kàu sím-mi̍h sî-tāi, to lóng tio̍h ài sio-thâi sio-chhiúⁿ-to̍at ; lâng tio̍h ū cheng-piàⁿ, chiah sī ū chìn
922 sī saⁿ cheng-piàⁿ, chit tiám sī sū-si̍t; kóng lâng pún-lâi tio̍h ài ū cheng-piàⁿ , ū cheng-piàⁿ sī eng- kai ,chit tiám chiū-sī tōa-tōa
923iáu-kú sī khah-tio̍h, khah thiat-té. Kai-chài jîn-seng m̄-sī eng-kai ài saⁿ cheng-piàⁿ ; chit tiâu pháiⁿ-lō͘ sī lâng gû-gōng ê sî chiah
9242.Jîn-seng ê chiàⁿ-lō͘ chiū-sī ài
925Iū koh-chài tī chit tē-bīn-chiūⁿ , lán só͘ ài chò ê tāi-chì sī ū chheng-chheng bān-bān hāng , lán tio̍h tùi tó
926 lóng sī kan-ta ū chi̍t tiâu. Chit tiâu sī sím-mi̍h lō͘? Chiū-sī Ài ê tōa-lō͘ lah! Ū lâng kóng , 『Bāng-hāng mi̍h sī tùi chi̍t ê kin
927Kì-jiân sī án-ni, 『Ài』sī sím-mi̍h? Cháiⁿ-iūⁿ chiah ē thang kóng chò sī thiàⁿ-thàng ? Chit
9283.Cháiⁿ-iūⁿ chiah sī Ài?
929Ài ê chok-iōng sī hui-siông tōa, Khóng-bú kà lâng tio̍h ū jîn-tek,
930lâng tio̍h ū chû-pi. jîn-tek kap chû-pi ê chok-iōng thang kóng sī kap Ài ê chok-iōng sī chò chhim chòe thiat-té. Nā-sī án-ni, chiáⁿ-iūⁿ
931iōng sī chò chhim chòe thiat-té. Nā-sī án-ni, chiáⁿ-iūⁿ chiah si Ài ? Í-hā chhiáⁿ hun-chò gō͘-chām lâi hun-thiah. In-ūi Ài ū saⁿ-hāng
932iūⁿ chiah si Ài ? Í-hā chhiáⁿ hun-chò gō͘-chām lâi hun-thiah. In-ūi Ài ū saⁿ-hāng ê iàu-sò͘ kap ū nn̄g-hāng ê tiâu-kiāⁿ.
933A. Ài ê tē-it iàu-sò͘ sī Si-ú, chiū-sī chiong lán só͘ ū- -ê the̍h hō͘
934liân i ê seng-khu sèⁿ-miā iā khéng hiàn hō͘ lâng ê sî, hit chūn ê Ài sī chòe tē-it-téng tōa.
935Lán chai pē-bó ài kiáⁿ ê ài sī ke̍k chhim. Cháiⁿ-iūⁿ án-ni kóng? Tē-it , pē-bó tùi
936Lán chai pē-bó ài kiáⁿ ê ài sī ke̍k chhim. Cháiⁿ-iūⁿ án-ni kóng? Tē-it , pē-bó tùi i ê kiáⁿ
937ǹg-bāng kiáⁿ-jî ê pêng-an. Koh-chài ūi-tio̍h kiáⁿ-jî ê kàu-io̍k, ài i kap lâng pêⁿ-chē khiā, chiū thè i chhōe sian-seⁿ, kéng ha̍k-hāu.
938kiáⁿ, chiū-sī in ê sim-sîn iā-sī ūi-tio̍h kiáⁿ teh ēng. Pē-bó ê ài kiáⁿ m̄-chí-sī án-ni; pē-bó chiong i ê sin-thé sèⁿ-miā ūi-tio̍h
939lâi hō͘ i, pa̍t-lâng chiū-sī bē chhut-tit; chit-khóan m̄-sī chin ê ài, sī chin e̍h-te̍h ê phian-ài. Lâng beh kiâⁿ jîn-ài tùi khah chhin
940bē chhut-tit; chit-khóan m̄-sī chin ê ài, sī chin e̍h-te̍h ê phian-ài. Lâng beh kiâⁿ jîn-ài tùi khah chhin- -ê tāi-seng , āu-lâi chiah
941 m̄-sī chin ê ài, sī chin e̍h-te̍h ê phian-ài. Lâng beh kiâⁿ jîn-ài tùi khah chhin- -ê tāi-seng , āu-lâi chiah ki̍p kàu kha se- -ê , che
942 mi̍h hō͘ i ê kiáⁿ-jî kap chhin-lâng, thang kóng he m̄-sī tùi jîn-ài ê sim lâi hō͘ i, sī tùi pa̍t-hāng ê sim-lí; chit-khóan lâng sī
943 tùi pa̍t-hāng ê sim-lí; chit-khóan lâng sī iáu-bōe ē-hiáu jîn-ài sī sím-mi̍h. Ài ê tē-it iàu-sò͘ sī Si-ú, sī chiong it-chhè khéng
944 sim-lí; chit-khóan lâng sī iáu-bōe ē-hiáu jîn-ài sī sím-mi̍h. Ài ê tē-it iàu-sò͘ sī Si-ú, sī chiong it-chhè khéng hō͘ lâng; koh-
945lóng-chóng ê lâng siāng-khóan sim. Che chiah sī chin-chiáⁿ ê jîn-ài.
946B. Ài ê tē-jī iàu-sò͘ sī tio̍h ū kèng-tiōng ê sim-koaⁿ . Nā bô kèng
947jiân sī the̍h mi̍h khah hó ê mi̍h hō͘ lâng, to bē iōng-tit kóng si Ài. Lí khòaⁿ, lâng siông-siông ū chhī chiáu-á tī chhù-lāi. Ū chhòng
948sī ke khah hó bô thang sǹg. M̄-kú chhiáⁿ siūⁿ-khòaⁿ , hit khóan sī ài á m̄-sī? Tòan-tòan m̄-sī lah. Chit-khóan m̄-sī ài; ài tio̍h ū kèng
949, hit khóan sī ài á m̄-sī? Tòan-tòan m̄-sī lah. Chit-khóan m̄-sī ài; ài tio̍h ū kèng-tiōng ê sim-koaⁿ. Lâng tùi i só͘ chhī ê chiáu-
950 khóan sī ài á m̄-sī? Tòan-tòan m̄-sī lah. Chit-khóan m̄-sī ài; ài tio̍h ū kèng-tiōng ê sim-koaⁿ. Lâng tùi i só͘ chhī ê chiáu-á ,
951 chiáu-á, i ê lióng-pêng ū hoat-si̍t, i ê thian-sèng seⁿ-sêng sī ài poe tī thiⁿ-kôan tē-khoah ê só͘-chāi. Chóng-sī lâng ūi-tio̍h ka-
952khóan lâng the̍h mi̍h hō͘ i só͘ chhī ê chiáu-á, bē iōng-tit kóng sī ài.
953Ài , tio̍h chhin-chhiūⁿ pē-bó teh hō͘ kiáⁿ, á-sī kiáⁿ-jî teh khóan-
954tiōng. Tio̍h chhin-chhiūⁿ ū chit hō ê sim the̍h-mi̍h hō͘ lâng chiah sī ài.
955Tāi-ke , lán siūⁿ chit nn̄g lâng, tó chi̍t-ê sī khah ū jîn-ài? Bián kóng sī tò-bóe-āu ê lâng khah ū. Chit ê lâng pí tāi-seng
956kiám the̍h chin-chē hō͘ khit-chia̍h, si̍t-chāi i ê sim-koaⁿ m̄-sī kan-ta ài hiah-ê hō͘ i nā-tiāⁿ: in-ūi sī hit chūn bô tòa chîⁿ, só͘-í bē
957tàn chi̍t-tè chio̍h-thâu bô koh-iūⁿ. Che tek-khak bē ēng-tit kóng sī Ài. Ài tio̍h ū kâm kèng-tiōng ê sim-koaⁿ.
958chi̍t-tè chio̍h-thâu bô koh-iūⁿ. Che tek-khak bē ēng-tit kóng sī Ài. Ài tio̍h ū kâm kèng-tiōng ê sim-koaⁿ.
959C. Ài ê tē-saⁿ iàu-sò͘ sī bô siūⁿ pò-tap. Lán só͘ ū-ê khéng hō͘ pa̍t
960 khiok sī chin hó; chóng-sī kan-ta án-ni, iáu m̄-sī chiâu-chn̂g ê ài. Lán koh chhì kí chi̍t ê lē siūⁿ-khòaⁿ.
961-jî hō͘ i piān, āu-lâi nî-lāu bô lâng thang óa-khò, chiū tio̍h ài kan-khó͘. Chiū-sī kóng kiáⁿ-jî tōa-hàn nā bô hōng-sêng pē-bó
962 m̄-sī pún-lâi tio̍h iúⁿ-chhī kiáⁿ-jî; put-kò nā-sī ū ǹg-bāng ài āu-lâi khah khòaⁿ-o̍ah, chiū tio̍h ài iúⁿ-chhī; nā bô, chiū khó
963jî; put-kò nā-sī ū ǹg-bāng ài āu-lâi khah khòaⁿ-o̍ah, chiū tio̍h ài iúⁿ-chhī; nā bô, chiū khó-í m̄-bián. Góa khòaⁿ chit kù-ōe nā-
964bián. Góa khòaⁿ chit kù-ōe nā-sī chin, pē-bó khòaⁿ kiáⁿ ê chêng-ài chiū m̄-sī thiⁿ-seⁿ chū-jiân- -ê. Thang kóng pē-kiáⁿ ê tiong-kan
965m̄-sī thiⁿ-seⁿ chū-jiân- -ê. Thang kóng pē-kiáⁿ ê tiong-kan sī bô ài-chêng, pê-bó m̄-sī in-ūi thiàⁿ-thàng teh chhī-kiáⁿ. Che sī kap chò
966chiū ū siūⁿ pò-tap- -ê sio-siāng. Che bē iōng-tit kóng sī chin ê ài. Chin ê ài sī bô siūⁿ pò-tap. Kóng chhī-kiáⁿ sī beh hōng-sêng
967 pò-tap- -ê sio-siāng. Che bē iōng-tit kóng sī chin ê ài. Chin ê ài sī bô siūⁿ pò-tap. Kóng chhī-kiáⁿ sī beh hōng-sêng lāu, che sī
968sī kap ēng chit-hî beh tiò tōa-tāi siāng sim-koaⁿ. Chit khóan m̄-sī ài. Ài sī kan-ta ū siūⁿ-chhut , bô siūⁿ-ji̍p.
969 ēng chit-hî beh tiò tōa-tāi siāng sim-koaⁿ. Chit khóan m̄-sī ài. Ài sī kan-ta ū siūⁿ-chhut , bô siūⁿ-ji̍p.
970 chiàⁿ-chhiú the̍h mi̍h hō͘ lâng, tio̍h m̄-thang hō͘ tò-chhiú chai.』Ài sī chòe thâu it-téng ê tek-hēng, tio̍h chin chheng-khì chin sûn-choan
971chin chheng-khì chin sûn-choan ê sim-koaⁿ chiah ē seⁿ-chhut chit chéng ài. Kî-si̍t chit hō ài m̄-sī tùi lâng ê sim-koaⁿ-lāi ē thang seⁿ--chhut
972sûn-choan ê sim-koaⁿ chiah ē seⁿ-chhut chit chéng ài. Kî-si̍t chit hō ài m̄-sī tùi lâng ê sim-koaⁿ-lāi ē thang seⁿ--chhut-lâi;sī tùi thiⁿ-
973Âi sī chòe-tōa chòe-kôan ê lêng-le̍k , só͘-í ū-ê kóng , 『Ài , chiū-sī Sîn 』Thang chai ē kiâⁿ ài ê lâng m̄-sī sio̍k tī sió-sió.
974lêng-le̍k , só͘-í ū-ê kóng , 『Ài , chiū-sī Sîn 』Thang chai ē kiâⁿ ài ê lâng m̄-sī sio̍k tī sió-sió.
975Iōng chhùi kóng ài sī khah khòai, si̍t-chāi kiâⁿ ài sī chin oh; tùi lâng ê jio̍k-thé
976Iōng chhùi kóng ài sī khah khòai, si̍t-chāi kiâⁿ ài sī chin oh; tùi lâng ê jio̍k-thé khòaⁿ , chin ê ài m̄-sī lâng só͘
977si̍t-chāi kiâⁿ ài sī chin oh; tùi lâng ê jio̍k-thé khòaⁿ , chin ê ài m̄-sī lâng só͘ chò ē kàu. Cháiⁿ-iūⁿ kóng? Nā tha̍k-tio̍h seng-lí
978thé ê lāi-bīn iáu ū chin-chē chéng-lūi ê io̍k-liān , hò͘ⁿ-sek, ài miâ-siaⁿ, ài pí lâng khah kôan, ài chheng-êng, m̄-ài chò kang. Tùi
979bīn iáu ū chin-chē chéng-lūi ê io̍k-liān , hò͘ⁿ-sek, ài miâ-siaⁿ, ài pí lâng khah kôan, ài chheng-êng, m̄-ài chò kang. Tùi án-ni, lâng
980chéng-lūi ê io̍k-liān , hò͘ⁿ-sek, ài miâ-siaⁿ, ài pí lâng khah kôan, ài chheng-êng, m̄-ài chò kang. Tùi án-ni, lâng kap lâng si̍t-chāi oh-
981 , hò͘ⁿ-sek, ài miâ-siaⁿ, ài pí lâng khah kôan, ài chheng-êng, m̄-ài chò kang. Tùi án-ni, lâng kap lâng si̍t-chāi oh-tit thang chò-hóe,
982, ok-mô͘, bē iōng-tit kóng sī lâng. In-ūi kúi ê sim-lāi bô jîn-ài , só͘ chò sī chhiúⁿ-to̍at hām-hāi.
983 tio̍h chin- -ê, hó- -ê, súi- -ê, chiū lēng-gōa ū chit chéng hí-ài ê kám-kak, ti̍t-ti̍t ài hiòng tùi hit chióng ê só͘-chāi khì. Ia̍h
984 súi- -ê, chiū lēng-gōa ū chit chéng hí-ài ê kám-kak, ti̍t-ti̍t ài hiòng tùi hit chióng ê só͘-chāi khì. Ia̍h nā kìⁿ-tio̍h ké- -ê,
985Lâng ê lêng-sèng ê chòe-chhim ê só͘-chāi, chiū-sī hi-bōng ài sio̍k tī éng-óan o̍ah-miā ê lāi-té. Chit ê lêng-sèng sī kap bah
986sèng khah kiông ê lâng só͘ chò sī khah kin Sîn , choan-sim kiâⁿ jîn-ài; siat-sú tio̍h sún-hāi ka-tī ê seng-khu, i to hoaⁿ-hí sêng lâng ê
987Lán lâng ē thang kiâⁿ chin-chiàⁿ ê jîn-ài, chiū-sī lán khéng hiàm lán só͘ ū ê bān-hāng hō͘ pa̍t-lâng; koh
988chài sī chhut tī kèng-tiōng ê sim lâi hō͘ lâng, iā m̄-sī ū siūⁿ ài sím-mi̍h pò-tap chiah án-ni chò. Chit khóan ê jîn-ài sī sin-thé
989-sī ū siūⁿ ài sím-mi̍h pò-tap chiah án-ni chò. Chit khóan ê jîn-ài sī sin-thé hoat-chhut; lêng-sèng chiū m̄-sī, lêng-sèng sī tùi chin
990lêng-sèng chiū m̄-sī, lêng-sèng sī tùi chin ê sìn-sim lâi. Só͘-í ài ê būn-tê kap chong-ài ū chòe-tòa ê koan-hē, koh-chài sī tùi Ki
991lêng-sèng sī tùi chin ê sìn-sim lâi. Só͘-í ài ê būn-tê kap chong-ài ū chòe-tòa ê koan-hē, koh-chài sī tùi Ki-tok-kàu , ài ê ì-gī
992 kap chong-ài ū chòe-tòa ê koan-hē, koh-chài sī tùi Ki-tok-kàu , ài ê ì-gī chiah ē-tit thiat-té , kiâⁿ-ài kiâⁿ liáu chiah ē kàu-kak.
993-chài sī tùi Ki-tok-kàu , ài ê ì-gī chiah ē-tit thiat-té , kiâⁿ-ài kiâⁿ liáu chiah ē kàu-kak.
994D. Ài ê pún-chit, nā ū téng-bīn só͘ kóng saⁿ-hāng ê iàu-sò͘, thang kóng
995nn̄g-hāng ê tiâu-kiāⁿ lâi tiau-chiat, bē thang kóng sī cha̍p-chn̂g ê ài. Phì-lūn kóng, téng-bīn só͘ kóng hit saⁿ-hāng ê iàu-sò͘ sī kah
996chhin-chhiūⁿ khí-chhù ê chhâi-liāu; ū hiah ê chhâi-liāu, chit keng Ài ê chhù chiū khí ē chiâⁿ. M̄-kú hit keng chhù nā beh chiâⁿ-chò chi̍t
997tiâu-kiāⁿ. Tē-it: tē-ki tio̍h ū chāi; tē-jī: hng-hiòng sūn-sū tio̍h ài hó. Chit nn̄g ê tiâu-kiāⁿ nā-sī bô chê-pī, sui-sī ū khah hó ê
998Lâng beh kiâⁿ ài, tio̍h ū ha̍p it-tēng put-piàn ê lí-sióng. Chit hāng sī beh kiâⁿ
999tio̍h ū ha̍p it-tēng put-piàn ê lí-sióng. Chit hāng sī beh kiâⁿ jîn-ài ê tē-ki. Lí-sióng sī sím-mi̍h? Lí-sióng chiū-sī lâng ēng sim-khiàu
1000piàn ê lí-sióng, chiū-sī kóng tio̍h ha̍p Sîn ê sim. Sîn ê sim só͘ ài- -ê, chiū-sī Chin, Siān, Bí. Kiat-kio̍k sī kóng lâng beh kiâⁿ jîn
超過1000筆,系統暫時kan-na列1000筆資料