查詢[曲] ê結果─台語文Concordance 程式 Beh chhē ê詞:
1感動人ê Marseillaise(馬賽), tī 伊ê指揮下爆發出來,Catolonia
2,Barker已經結束伊彼偉大ê革命進行。『各位啊!』看會出來,Barker已經略
3Marseillaise!Marseillaise!(馬賽)』
4替i寫歌詞,我無siáⁿ趣味,尾--a,盤公司出面,叫我上電視節目,替in tàu
5盤公司驚我oh聯絡,koh替我去繳電話費,
6情愛」這首歌詞應付--i。寶惜唱片請兩個譜,我lóng感覺曲真無味,平平無siáⁿ
7-i。寶惜唱片請兩個譜曲,我lóng感覺真無味,平平無siáⁿ起落,尾--a,我
8siáⁿ起落,尾--a,我ka-tī譜,公司聽了有kah意,chhiàⁿ人編曲
9曲,公司聽了有kah意,chhiàⁿ人編了後,先錄「音慈」試唱ê DEMO hō͘
10有一首我ê歌詞,本底清慧想beh做主攻歌,m̄-koh 製作人堅持beh用ka-tī
11koh 製作人堅持beh用ka-tī譜ê主攻,hō͘ i不止á懊惱。Tī群聲
12ê三pêng壁lóng是音樂架á,有盤、C.D. kap L.D.VIDEO,
13舊歌,有幾十tè,lóng m̄是原編kap原唱。
14、ut-chut兩三個月。I知影台語歌êkap詞m̄是an-ni寫--e,現代時行
15倒khah食市。我順機會kā講台語歌ê式、特點,兼粗淺講kóa歷史,i聽gah
16 時chūn,i 講有收一kóa 舊盤,招我去鑑定--一下。Hit chūn
17 koh 加話,kan-taⁿ 講歌ê 盤、錄音帶、C.D.kap L.D.就好,
18phiàn 壁lóng 是舊台語歌ê 盤kap C.D.--ê,我頭kái
19jikhuh)(電蓄),33轉kap 45 轉ê 盤lóng thang 放,聲質iáu
20,我khah 早mā 有一kóa 舊盤,原版ê 西洋歌曲kap B 版--ê
21 有一kóa 舊曲盤,原版ê 西洋歌kap B 版--ê,台語歌時行ê 時
22dian-jikhuh,就也無半塊hit 款盤。我tī Babuja hia 聽kui
23厝hit pêng 早時deh 唱ê ,in hia ê 古早例是唱歌有固定ê
24lóng ná khau ná 唱歌lā ,是車鼓調ê 牛犁á 歌,這坵唱一段了
25hō͘ 人看無上(chiūⁿ)目ê 日本台語詞歌,也有人專門研究。A 田有i 詩人
26á,我lóng 會央in kā 我買盤、錄音帶iah 是C.D.,有tang
27胭脂水粉畫妝品,我ka-tī 就tī 盤店péng一po͘,若有時行ê 台語
28á 有民謠風ê 氣味,講beh 替i 編。Babuja 就kā 油菜花ê 音符
29換唱一tè 無kāng 風格ê 歌,風Romantic,軟軟纏纏,親像來到南國
30Babuja 屈 tī 架á 下leh 看盤;這間店iáu-koh 有kóa
31有kóa 古早賣無出--去ê 貨底舊盤,我真捷(chia̍p)來。頭家看著我,
32tī 厝--ni leh 彈Piano,聽風熟sāi 熟sāi,kám m̄
33「答應beh 替Babuja 譜、Arrangement,一直lóng
34題,問i 頂pái 去二林買siáⁿ 盤。Babuja 緊kā 我展寶,講i
35買著1 tè 胡美紅初次露出真面貌ê 盤,是「雷達」唱片公司出版ê「胡美紅台灣
36版ê「胡美紅台灣歌謠專集」,用「青春悲喜」做主題歌。我隨beh 放來聽,i 講2
37 台文BONG 報,看著 hit tè 盤,真kah-ì,講i 新開1 間Cafe2
38khut(巢窟)」,beh用hit tè 盤做Khan-pang,就chah 去台北
39chah 去台北--a。我感覺真失望,m̄ 是為盤,是koh無機會kap A 仁講話。
40á 頂愛人á 雙雙對對,i 開始唱歌,調輕鬆、活潑,我問i 唱這 tè siáⁿ
41歌,i 講是新學--ê,叫做「青春謠」,盤是吳晉淮kap 林英美對唱--ê。這2
42,老師講歌詞聽無mā 會sái 欣賞歌,做1 個台灣人真福氣,有chē-chē
43chē 先輩者替台灣留落來真súi ê 歌。這節i 教góan 唱「思念故鄉」,先
44i 教góan 唱「思念故鄉」,先說明作者楊三郎寫這tè 曲ê 背景。講原名是
45思念故鄉」,先說明作曲者楊三郎寫這tè ê 背景。講原名是「戰火燒馬來」,1 個
46 leh 聽老師彈琴。彈幾nā tè ,lóng 是外國輕快ê Folk Song
47 愛唱這tè 歌。本來輕鬆、活潑ê 歌,in 合唱ê 歌聲鑽入我心內,soah
48個人電腦,幾10 tè C.D.kap 盤,大部分是A 韻送--我ê。Lak 袋
49免講歌名iah 是歌詞ê 意思,重點是歌愛輕快、好聽,hō͘ 人感覺親切,mài
50khà電話hō͘ i。清慧mā真歡喜,i講盤公司應該無問題,che是公益事業,i會說
51hō͘--我,講會tàng請清慧唸我ê詩,盤公司無答應i出唸詩ê C.D.,公益活
52chē人chiah知影寫詞ê流光就是我。盤公司mā歡喜,khah in替我安排上
53來買DIAN-JIKHU Kap一kóa盤,到時你會sái khah捷來góan
54khak無時間去A-chhûn in tau聽盤,厝--ni為著省電,規定我放學先做功課
55chiok無聊,去chhōe A-chhûn聽盤,看i目kho͘ 紅紅,問i siáⁿ
56chhûn展寶講在--a買著一tè 新盤,就是林英美kap張美雲合輯ê 「純情
57是sòa米niâ ,暗時,góan聽盤,我寫字,i補衫,會曉唱ê 歌就tòe
58chhûn學唱歌lóng是tòe RADIO、盤唱--ê,i記智真好,gâu記歌詞。
59khah kah 意有灌1條「婚禮」ê 歌(1965年版--ê),tī 台灣tng
60青青感覺chiok 委--ê,i ê 嘴唇翹kah 會tàng
61koh phak tī 桌頂哭kah 真委ê 款,而且koh 趁ma-ma kap
62chhu 入去舞池展in ê 功夫。音樂1續1曲,bú 1大khùn,kui 身
63 入去舞池展in ê 功夫。音樂1曲續1,bú 1大khùn,kui 身軀ê
64,án-ne 跳a̍h 跳,跳kah 1續1曲,mā m̄ 知民國幾年?1下khah
65án-ne 跳a̍h 跳,跳kah 1曲續1,mā m̄ 知民國幾年?1下khah
66餐廳放送A卿上愛聽ê 古典吉他演奏,桌頂ê 咖啡hō͘ i 用湯匙á
67Tú-chiah 柄去hō͘ 人phah-chi̍h ê
68雨聲,理德ê 音響放1 tè m̄ 知名,聽--起來koh 有kóa 熟sāi
69koh 有kóa 熟sāi ê 交響,氣勢ná 窗á 外ê 雨,kui
70公司上班--ê,此後,我想beh 專心作,行我ka-tī 創作ê 路。」
71ê藝術品,面皺皺那顯出hit ê面ê線kap光暗ê影,hit ê雕刻那綿密
72( Tī 咱ê 聖詩,Sankey所做--ê,這首第117首,以外iáu有第
73婦人人ê消化;有時只有成做一場 ê催眠唱 hō͘ in安眠入天國nā-tiāⁿ
74腳那踏那緊,伊koh想起Dant神開頭ê一句話:Tī我人生ê旅行中,Tī
75學一、兩年ê鋼琴,所以會淡薄彈出名ê樂;m̄-kú tùi發病了後煞討厭,差
76或是笑話hō͘伊歡喜,有時奏伊愛聽ê樂,或是sak輪椅tī花園散步就好。M̄知
77m̄免半年穩當會彈我tú-chiah ê。Tùi hit日起,這間厝開始有鋼琴ê
78Beethoven幾tè 最出名ê交響樂hō͘娜娜聽,伊講:「chia ê樂曲
79曲hō͘娜娜聽,伊講:「chia ê樂雖然出名;但是無啥會曉欣賞。」我就將Beethoven
80生涯講hō͘伊聽,然後說明chia êê內容。
81任。因為伊有音樂ê天才,所以攏靠兩支手作kap演奏來維持家庭生活。若是禍不單行,當
82激起,耳空bōe聽著外界ê聲,用心靈作;果然chiah ê世界最出名ê「命運
83chiah ê世界最出名ê「命運交響交響」,「英雄交響曲,」「田園交響曲」kap真
84界最出名ê「命運交響交響曲」,「英雄交響,」「田園交響曲」kap真真濟「合奏曲」(
85運交響交響曲」,「英雄交響曲,」「田園交響」kap真真濟「合奏曲」(命運、 英雄、
86交響曲,」「田園交響曲」kap真真濟「合奏」(命運、 英雄、 田園交響曲與協奏曲)攏
87真真濟「合奏曲」(命運、 英雄、 田園交響與協奏曲)攏是tùi耳空無聽見了後做成-
88合奏曲」(命運、 英雄、 田園交響曲與協奏)攏是tùi耳空無聽見了後做成--ê,
89)千萬人ê面前指揮樂團。特別這首命運交響,就是teh描寫伊ê悲慘而kap運命奮鬥
90ê悲慘而kap運命奮鬥得著最後勝利ê樂。世間人攏公認是最偉大ê一首樂曲。
91利ê樂曲。世間人攏公認是最偉大ê一首樂
92叭ê頭前,就kap普通人像款teh欣賞歌。人若kap伊接觸幾擺以後hit人入--來
93ê遊藝會。第 6節目輪到娜娜ê鋼琴獨奏,名「少女ê祈禱」。黃先生夫婦慢慢將娜娜sak
94伊身邊,對觀眾先說明娜娜beh獨唱這tèê內容。「這首曲是聖詩347首,作者是H.G.Spafford
95明娜娜beh獨唱這tè曲ê內容。「這首是聖詩347首,作者是H.G.Spafford
96Cordelia 想著伊 ê 老父受 hiah 濟委,放聲哭講:「是--lah,我是你 ê
97碧leh kā gîn:「食飯飽了才放盤來聽。」「Eng暗咱2個食飯--o͘!」
98 gia̍h 戲尪仔師父koh是gâu唱ê北管師。聽見幾若ê北管先生來beh教
99ê北管師。聽見幾若ê北管先生來beh教,到位連鞭包袱揹倒轉,無通好教﹕因為所有ê
100góa講, he是1 chhut電影ê主題, 講1 ê離緣ê cha-po͘人,
101 也沒虧欠妳什麼吧! 既然做朋友做的那麼委求全, 那就算──了──吧! 我們之間已經
102偶然聽到阿媽在哄大哥的小孩入睡時所哼的搖籃, 那是之前我在台南參加平埔族Siraya
103我在台南參加平埔族Siraya的營隊聽過的調, 那時候我真的愣住了, 回神後, 我才
104過 ê 一寡代誌,無臭tōaⁿ,也無歪,ta̍uh-ta̍uh 仔來講 hō͘
105,的確是真súi。Koh想西班牙國ê唱ê查某人,tī hit時是不止出名,若
106久,腳無踏著高樓舞館,耳空無聽見邪音ê歌,嘴無tam著酒,手無kha̍p著kiáu
107kap in講:「再會!再會!」也唱幾條仔歹歌。Tī火車內看見一瓶「威士卡」酒,嘴齒瀾
108奢華,日--時定著設筵請客,暝--時的確聽看戲,thang知伊ê大奢華。
109,thang將這張批ê 話準做歡喜ê 來唱。若行到hit 個城門,才將這張批送交
110tī hia,teh hōaⁿ弦管唱歌、唱,kap好thit-thô ê 事。Koh
111時 beh 到主 hit 位,心內ê 彎就無--去lah!才會合我ê 名?」心直
112。內中iáu有空空ê邪術,親像唱歌、唱、搬戲、騙人、po̍ah-kiáu、拐棍
113hiah ê 妓女,抑是野雞所teh唱 ê ,抑是流行歌所會比得 ê。伊家己m̄-bat
114父已經無koh開皮鞋店。伊平時真gâu唱,自án-ni 也來倚「喜相逢」酒樓教藝
115án-ni 也來倚「喜相逢」酒樓教藝旦唱,無論南管、北管攏有相當 ê 研究。清泉
116伯已經年老lah,無聲thang koh教,也 bē風流lah。今是擔一擔皮鞋擔仔
117請旋咱ê目睭,看tùi hit-ê彎ê街市,hit-ê頭前面開開ê tiàm
118thang hō͘ 人轉,轉了就有hit個調;所以人人攏會曉轉。總--是tiā°著
119tiāⁿ,bē會出在人ê 意思換別物調。
120款式。Tī teh 轉琴有音調出來彷彿是 ê 聲音,親像teh講:「我ê街就是
121tī 破床頂,半睏,半醒,聽見這個琴 ê ,想起家己ê街,亦bat享福hit號好處
122伊 ê 歲壽差不多;所轉--出來 ê 調 m̄是時式--ê,是古早--ê。囡
123轉琴 ê 調有四款;第一款,o-ló 上帝;第2,
124豪傑富貴 ê人;第4,欣慕安樂街。這幾個調 Tok-hui kài愛是第4調,每
125,只有幾個囡仔kan-ta 愛聽新 ê 調。若是新--ê Tok-hui 連名亦
126頭,琴頂 ê 綢亦真súi;琴 ê 調人人都愛聽;m̄-nā 囡仔 o-ló
127興,親像佮琴作伴一般樣,家己轉,家己聽這個調愛合家己 ê 意思,m̄管別個人o-ló
128守規矩,動不動愛聽新調。這個琴是古早ê ,若有人戲弄笑--你激--你,只好 tèⁿ
129有幾個囡仔 tòe 伊行,講:「你轉一塊 hō͘ góan 大家聽聽 leh。
130ê基業無有比這個較歡喜。」轉過幾塊 ê 調;往往到第4塊就想起老母 tī-teh
131 tī-teh ê 時 teh 唱這個;又koh 想佗落thang chhōe
132-hui teh 轉琴,聽到這個第4條ê調。
133不止厭,恨bē得換第1,2、3塊 ê 調。雖然家己有 án-ni teh 想,
134-得,又koh無法度;獨獨有第4塊 ê 調往往 bē 厭。聽到這塊,就彷彿親像聽
135第1、2、3塊 ê 調攏了lah;到第4塊 in 大家齊齊 tah
136tah 手,歡喜到bē顧--得,因為這塊調是伊老母 bat 佮 in 大家唱--ê
137母 bat 佮 in 大家唱--ê。琴佮到重複 ê句,囡仔亦退出唱--出來講:「
138lī 轉琴太慢,抵抵轉到第 2塊 ê 調,就是吐氣守寡人。 這調 iáu-bōe
139lī koh 慢慢 teh 轉安樂街 ê 調,街--ni̍h ê 人才明白第先後尾
140-tē講:「這個安樂街實在是好聽 ê 調。」
141昏,Lī-su-tē 轉過3塊 ê 調,倒轉來到樓頂,就愛轉安樂街 ê 調,
142hui 講:「我ê 乖囝仔,你莫得轉hit個調,我m̄愛聽,因為永遠bē得著安樂街。
143Bí-lī一個轉 就到安樂街ê 調。起頭Tok-hui 本然愛聽,到今仔日
144hui 本然愛聽,到今仔日koh 較羨慕這個調,因為伊一下聽無親像第先kan-ta 想
145太太心內亦是án-ni想;調轉煞,in大家就倒--去。
146niá知hit所在無半人,伊就轉安樂街 ê調。Bí-lī 一下聽見琴聲,就緊緊出
147hui 講:「你kā 我轉安樂街 ê 調。」
148 ê 樓頂,慢慢teh 轉安樂街 ê 調。轉 ê 時陣 Tok-hui thí
149Tok-hui thí開目珠,趕緊聽到這個調明白,就叫Lí-su-tē 到伊面前
150Hit三塊 ê 調用 tī 人 beh死ê時無 ha̍p
151Lī-su-tē 第2擺轉到安樂街 ê 調,抵抵 hit-tia̍p Tok-hui
152開身邊,亦著不止保惜,若轉到安樂街 ê 調著紀念你ê 母親佮我攏到hit所在lah
153琴淡薄傷心;轉到第1、第2、第3塊 ê 調攏了lah;到第4塊轉一半忍bē-tiâu
154目屎,不止奇怪疑礙,卻m̄知頭一擺轉到這個調正是伊不止親愛 ê 朋友前幾日死--去
155Hit個人講:「是舊琴 ê 一塊調,hit個曲常常 tī 伊耳空內,連teh
156個人講:「是舊琴 ê 一塊曲調,hit個常常 tī 伊耳空內,連teh 睏亦無bē
157iáu-kú teh 吟安樂街 ê 。」
158時有淡薄閒就轉一kòe,因為伊愛這ê 調;所極愛--ê 卻是第4調。有時Bí
159che是伊beh死hō͘ 我做紀念--ê 調,我就想著老 Tok-hui koh 想
160要求ê 美女是貞潔、溫馴、體貼。M̄ 是線美,皮膚ê 幼膩,妖嬌ê 媚態。若kan
161緞、懸kiā仔--ê,所謂之肉體ê 線美,搖搖擺擺阿娜多姿ê 媚態所迷。
162才會。女性真ê 可愛,m̄ 是tùi 線ê súi,芳水ê 芳,花粉ê
163老是那súi,老某ê 面那jiâu,線光暗那分明,che 才是美術ê 表現。
164扑koh 較m̄-thang。留聲機ê 盤無論偌好聽,若有khî,唱來到hia
165身軀liú-lia̍h,附有流線形ê 線美。舞衣,夜禮服穿--起-來,一下跳宛然
166hiah單純。連翁某緣、母囝情都攏脆kah會去扭、傷害=著,pìⁿ kah一家伙仔散mê
167ê頂懸部份 tú 好停 tī 斷崖,彎 ê 部份伸到山坑ê塗腳。
168ê 自然性。因為愛聽神奇,喜、怒、哀、樂屈富有情感 ê 故事,hō͘ 人ê 思
169thang hō͘ 咱想伊ê 生活 ê 屈
170「Khi mi ga yo 進行 。」Chìn-sàng 細細聲kā
171、tiap仔久就 koh 看見,行一段真彎 koh 真長ê 山路。
172大聲唱出軍隊中定定 leh 唱 ê 進行。突然間,我發現著我 ê 歌聲是 hiah
173「Sparrock 這陣坐tī壁爐邊,手邊囥一矸酒。Sparrock 是一個通人知
174koh m̄ 是Ilisin 祭典正式ê 舞,任何時chūn lóng ē-sái
175粒叫蛇山,另外一粒叫龜山。蛇山ê形,彎彎曲ná像一隻蛇;龜山ê外觀ná像烏龜
176叫蛇山,另外一粒叫龜山。蛇山ê形,彎彎曲ná像一隻蛇;龜山ê外觀ná像烏龜ê
1773.腳踏柴,手摸竹,那行那唱
178民謠組
179虎口驅羊 群馬封村 一無生 萬里風塵
180蘆花深處蕭孤鴻,橫笛一斷秋風•
181chho̍ah,i 心內想講i hông 枉無要緊,m̄-koh 用心照顧i ê 嫂
182(原)『小青蛙』:[ 53 33 /53 33/5.6
183(吟唱 鄭啟宏
184(唱 簡上仁配
185牆,八摸鼻,九giu耳,十拾起。(簡上仁配
186(簡上仁配
187生、十四月光光、十五是元宵瞑。(簡上仁 詞
188長ê 10外年內底,我去hō͘人洗腦扭我ê人格,hō͘我看bē起家己ê父
189kiáⁿ 分享i 青春少年時代時行ê 歌、映畫(Iàn-gah);做夥討論電視、
190腳骨硬硬伊攏未彎
191譜歌填詞攏總來
192tú tú。五十外冬ênthún踏,歪,beh期待一瞑一日tī伊就職ê時,tō
193頭前排,猶有老相好ê to̍h ài委tòe牽手去坐後面。
194,當chia ê少年家準備公演『幸福進行』來表示A對「祖國」軍隊ê歡迎ê hit
195hō͘藝人tī hia lim 咖啡、 作抑是排演新劇,真chē台灣音樂作品kap
196室,經常有先進ê藝文人士tī hia作,排演『新劇』…地方鱸鰻『海龍王』beh將
197……。當『天馬茶房』準備演出新劇『幸福進行』hit日,老婦仁人林江邁女士hō͘專賣
198ê卡車kap機關槍出現tī銀幕頂……主題按近向遠消失…
199葉: 幸福進行是我所寫ê主題曲,是描寫『二二八事件』以
200葉: 幸福進行曲是我所寫ê主題,是描寫『二二八事件』以前台灣人對『祖國來
201對『祖國來歸』期待ê心聲。由陳明章先生作,tī台灣流行真久。
202問:請介紹『天馬茶房』內底ê歌
203有真chē真好聽真súi ê歌,主題是『幸福進行曲』。所有ê歌曲,無一條是tùi
204好聽真súi ê歌,主題曲是『幸福進行』。所有ê歌曲,無一條是tùi日本歌hia
205ê歌,主題曲是『幸福進行曲』。所有ê歌,無一條是tùi日本歌hia 抄落來ê
206來台灣讀高中(台南高商),學生時代就開始作,組樂隊,樂隊大概是七、八個同學組成ê。
207雷:你敢會記得家己第一首創作ê歌
208娘」…等。然後我mā有chhōe作家寫,有時作家家己mā會來chhōe我。
209mā用白話,我作ê歌詞大家愛學。有名ê作家莊啟勝先生mā同意我ê看法。
210少,老ê是老ah ,少年ê猶未出來,歌無夠灌唱片。上電視真困難,機會少,三台電視
211作品是將唱片大部分改做CD,選一kóa歌出十五集(包括文夏四姊妹ê歌),tī清
212柯達灌真chē卡帶、CD。Mā有繼續寫,但是因為猶未發表,不便tī chia公
213雷:文夏先生,作ê方式是按怎?敢有食薰作曲ê習慣?
214:文夏先生,作曲ê方式是按怎?敢有食薰作ê習慣?
215香:伊無食薰,但是作是靠靈感。靈感若到,無管是tī啥物時陣,
216。一首歌完成ê時間無一定,先寫詞抑是先寫mā無一定,有時為著接bē好勢,真費時
217,hō͘我非常欽佩以前ê老作家,in作內面ê意境,意思相當優美,表達愛情方面非
218香:Che是因為現代歌受著教育方式kap外來ê影響,有teh改
219tī輕鬆歡喜ê氣氛中來結束。Ǹg望台灣歌tī現在khah有條件ê環境中間,會tàng
220充分發揮,hō͘台灣ê歷史tī台灣歌ê伴奏中 ,展開伊五彩光明ê未來。
221ê文學真chē,親像李喬寫ê「寒夜三部」是真好ê文學,但是我相信伊若是用客語寫
222官方語言m̄是認識無清楚,無tō是故意歪,引起大眾ê誤會。酒井亨(Sakai Toru)
223面做轉--來,m̄是直線式一路做--去,是線ê思考kap做法。
224家ê鄭溪泮
225伊嘛有作,聖詩91首是伊作ê,嘛有寫南部大會設教
226首詩叫做「湖邊廬竹」,寄來hō͘阮老父作,彼陣約略是1924年。這首詩到taⁿ猶真
227參與學運ê過程中, 看tio̍h時代真扭, 明明知影道理無應該是án-ne, m̄
228教革命, 義大利Dante(但丁) ê神, 英國W.Shakespeare(莎士比
229經過chit 2冬ê思想改造kap人格扭, 行會過--ê, chôaⁿ-á屈
230家ê 鄭溪泮
231伊嘛有作,聖詩91首是伊作ê,嘛有寫南部大會設教
232詩叫做〈湖邊廬竹〉,寄來hō͘ 阮老父作,彼陣約略是1924年。 這首詩到taⁿ
233:台灣婦女會執行長洪瑞珍女士,i有teh寫、教月琴,A仁請洪老師獻唱--幾首,洪老師
234鄉土心kap母語情《台語創作藝術歌集》出版ê 話
235 ê 聲音,唱世界有名koh好聽ê 歌;我tiām-tiām欣賞kap等待,
236Pavarotti,加減mā 唱一首台語歌 ;當等希望成空,重重疊疊 ê 音符tī
237kap林福裕先生創作ê 《台語創作藝術歌集》 編輯、美工kap出版事工。In兩位tiàm
238tiām譜寫故鄉臺灣鄉土ê súi。這個集是in成就內面ê 部份精chhóe。
239Tī chiah-nī 艱苦ê 當中,一首一首teh完成。I為著替許丕龍先生作詞
240丕龍先生作詞ê 「蕃薯m̄ 驚落塗爛」譜,soah來chiâⁿ 作「烏名單」之一
241猶原盡力完成i ê 宿願---《鋼琴協奏》kap 《一九四七序曲》,這首序曲hông
242願---《鋼琴協奏曲》kap 《一九四七序》,這首序曲hông公認做台灣人上kài
243琴協奏曲》kap 《一九四七序曲》,這首序hông公認做台灣人上kài 感動人ê
244ê 權威,更加是一位熱愛台灣ê 傑出作家,五十年代,創作ê <天烏烏>、<白鴒
245傳ê 念謠,所譜--ê ê 鄉土名,經過hit ê 時代上有名ê <幸福
246提起台灣民謠,lóng將這幾首當做代表歌,其他i編寫ê 廣告歌,譬如講:『乖乖、
247經過i編寫ê chē -chē 合唱,是合唱團必唱ê 經典歌曲。九六年二月初
248chē 合唱曲,是合唱團必唱ê 經典歌。九六年二月初五,歷史上頭一pái全場用
249一pái全場用台語發表ê <台語藝術歌之夜>,登上 台北國家音樂廳,完全lóng
250lóng以林老師最近這幾年來所寫ê 獨唱、合唱,會sái 講是<林福裕樂展>、tī
251這個集總共收集in二位音樂家十四首神韻歌曲、除
252這個曲集總共收集in二位音樂家十四首神韻歌、除了<烏鶖咬咬kiu>是念謠以外,所有ê
253,gún邀請<勇敢ê 台灣人>作詞、作者----男高音歐秀雄(官不為) kap留
254你若接觸這塊集,liam -mi就會體會講:lán台
255:劉承賢《Rachmaninov 鋼琴協奏第2號》
256詩組:劉慧真《春天》、羅秀玲《月光圓舞》、邱一帆《Ên 來去河壩》
257,需要食一帖心靈ê 補藥。Hō͘ 咱扭去、受傷纍纍ê 心靈koh 再健康起來。
258ê語言平等法ê精神是否定華語獨霸ê扭現實,母語是華語佔台灣人口只有12.5%,
259tī台灣土地上心卻向中國,國家認同嚴重扭!一個台灣土生土長ê人口口聲聲講伊是中國
260影片用台語流行歌開場,續落去是當年ê偶像歌手──愛愛阿媽
2610年代日本殖民時期ê台灣,青春男女跟隨舞節奏翩翩起舞,追求in嚮往ê「維新世界,
262影片用台語流行歌開場,續落去是當年ê偶像歌手──愛愛阿媽
2630年代日本殖民時期ê台灣,青春男女跟隨舞節奏翩翩起舞,追求in嚮往ê「維新世界,
264囡仔無結果ê愛情故事,也hông譜做歌傳唱,chiâⁿ受喜愛:
265述委員、《台語文摘》總編輯。得tio̍h金獎、金鼎獎、賴和文學獎等。
266詞白話而不失文雅,bat多次hō͘人譜成,以歌曲抑是電影音樂帶ê方式出版。比如〈
267不失文雅,bat多次hō͘人譜成曲,以歌抑是電影音樂帶ê方式出版。比如〈山路〉chit
268ê方式出版。比如〈山路〉chit首被譜成ê情詩,意象突出優美,原本「山路」象徵人
269,意象突出優美,原本「山路」象徵人生路ê折,但是因為夫妻之間互相扶持kap互相倚靠
270chiâⁿ關心台灣社會改革,伊ê詩也成做競選歌。作者ê台語歌詩,為台灣歌謠開拓新境界,
271〉是1994年陳水扁競選台北市長ê競選歌,歌詞優美koh有鼓勵性:
272bōe盡長盡好。所以重頭koh改換,將彎chhiâu hō͘伊平,到這tia̍p
273ê青少年,帶領教會ê人唱聖詩,in唱ê真闊,tùi Bach到Natalie
274之同 學書者患其有趣之難曉 治獄者病其折之難通 昔新羅薛驄 始作吏讀 官府
275例。節目ê第一首歌是陳茂生作詞,蕭泰然作ê「馬偕博士紀念歌」,結尾ê一首是馬偕
276念歌」,結尾ê一首是馬偕作詞, 李奎然作ê 「My Final Resting
277欣賞ê中間,不但hō͘阮懷念早期ê作、作詞者。對著會tàng繼續保持流傳這kóa
278in。「孤戀花」kap「舊情綿綿」這二首名hō͘這幾位高手唱--來,愈khah 表
279幾位高手唱--來,愈khah 表現出台語歌ê美妙。
280加起來差不多有四、五百人。室內樂團演奏ê是台灣民謠改編ê「台灣四季」組曲,有春、
281演奏ê曲是台灣民謠改編ê「台灣四季」組,有春、夏、秋、冬四個樂章。咱ê第二代ê
282gín-á歌,koh有新劇kap藝術歌。內容真chheⁿ-chhau,hō͘在
283星ê台灣殼á絃giú開序幕,楊三郎作ê《望你早歸》,若像是受難家屬心底ê話
284王明星ê殼á絃koh一擺獨奏蕭泰然作ê《M̄ thang嫌台灣》。然後李妙玉
285用西洋絃樂器kap王明星ê二胡合奏郭明作ê《相思雨》kap姚讚福寫ê《心酸酸》
286Schubert ê《求主賜阮平安》kap蕭泰然作ê《信望愛》二首聖歌,祈求上帝ê安慰kap
287張修毓伴奏,李佳蓉獨唱李敏勇作詞、蕭泰然作ê《愛kap希望》。
288最後會眾合唱鄭智仁作詞、鄭瑞堂作ê《福爾摩沙頌》,紀念會tī真有感性ê
289因為án-ni我坐ê汽車,著tī 九堂歇睏2點鐘,等國王看表演煞,讓伊過路才
290二樓客廳唱KHARA OK,i ê招牌歌是葉啟田ê hit條「天星伴天涯」,過去
291hō͘ góan 通過一kóa 詩文、歌、小說來學習白話字。這款文學欣賞ê 方式
292i kā tī 高雄亞洲唱片ê 原版盤轉錄ê C.D.內面所有ê 文夏 ê
293台語老歌,主題歌一塊koh 一塊ê 日本台語歌。當然,che 有氣氛鋪排ê 考慮
294(2)文夏歌《從船上來的男兒》。
295凡-/六六凡-/ㄨ工上合/ㄨ---/ê 調,m̄-nā 挨了好聽,koh 挨到會
296-cháiⁿ、會跳弓,輕快活跳ná 舞,不止á 有表演天份,i 愈挨愈soah
297it-ki hiang-á),hit 條真好聽,你挨hō͘ góan 聽,好-
298!Tio̍h!Tio̍h!因為慢吹板ê khah 慢,音若挨走精--去,iah 是
299上-士上/合-工ㄨ/合……。Che 是南管,應該mā 是慢吹板,hō͘ Chùn
300á 師(sai)á,挨弦á--ê,唱--ê lóng 好,有人kó͘-chhui
301 送我去拜師,我kā a-pa 講無愛學,我beh 認真讀冊bat 字khah 要
302去學。後--來chiah 知,a-pa 學挨殼á 絃,bē 堪得人嫌,師傅若kā
303hiah-nī tì-tiōng 送我去館學絃á ê tāi-chì,「po̍ah
304著1隻金雞母」,好ka-chài 無去學挨絃á,若無,今á 日ê 我,有可能
305á,若無,今á 日ê 我,有可能是衰微館班ê 做田人。
306覺chiâⁿ 趣味。M̄-kuh 經過譜來唱ê 童謠,唱1下久,唱1下chē,
307 無活潑ê 滋味,che. 可能是經過譜ê 歌謠,siuⁿ 過合音韻ê 關係,
308-kuh斟酌1下á 目前ê 台語流行歌,發現kài chē 優美ê 作品,
309kāng 1樣,為著beh hō͘ 歌輕鬆活潑,押韻無hiah-nī 嚴格,ká
310So Do Mi án-ne,轉了若有符合韻,koh hō͘ 人聽有歌詞ê 內容
3115~7~3~2~1~7 ê 規則,tī 譜添詞之間,m̄ 免hiah-nī 死板一
312傳統童謠譜來唱,並m̄ 是m̄ 好,比較khah 無
313,因為ka-kī bē-hiáu 作,只有án-ne 來推銷台語,用唱歌ê
314 讀者中間,kám 有人會hiáu 作?若有,拜託你來寫曲,由小弟來添詞,然後真
315 有人會hiáu 作曲?若有,拜託你來寫,由小弟來添詞,然後真真正正來推出lán
316 聲kap 各種蟲á聲……,he 親像1大自然合唱ê 歌聲,koh 再有火金姑teh
317陳用桂花巷ê 調ka-tī 添詞(3段),歌名叫做「台
318 國家」這條歌是林永生寫ê 詞,王明哲作。以前,bat 聽過這條歌,mā 聽過林
319ê鳥á 聲,秋風吹樹葉,合奏1首「登山」。
320Taⁿ,i tòe 我hiah 久--a,館邊ê豬母bē pûn 簫 mā
321有聲ùi 我ê 肺kńg 出--來,盤28 tńg hit 款鬼á 聲:
322 明,到chit-má 會tàng 寫、自彈自唱,可能有人會欣羨,m̄-koh
323徐麗紗著-台灣歌仔戲唱來源的分類研究。
324chi̍t-kóa你17歲以後做ê 樂kap 用日文寫ê 詩文。1944年11
325Keiunmaru (慶運丸) 船頂寫ê 樂,題目有〈故鄉〉、〈Chái 起〉(朝)
326Iwafune (岩船) 海岸寫ê 幾首歌。Hit chūn 你19歲to tio̍h
327pái 知iáⁿ 江文也chit 個作家。我〈台灣舞曲〉ê 樂譜bóng hian
328iáⁿ 江文也chit 個作曲家。我〈台灣舞〉ê 樂譜bóng hian,「讀」無
329iáu是禁忌,莫講kioh 出i ê 盤。我khah 好命,i ê 音樂早tō
330tō 是tiām-tiām leh 聽盤──有tang時á 你聽kah sîn
331年時代tō mî-chiⁿ beh 作;ùi 台南長榮中學畢業了後,隨去日本東
332-ê,有:chi̍t-kóa-á 樂kap 文字ê 手稿;kui 厝間ê
3331 位1 位去行踏,有看著隘門、半邊井、九巷、十宜樓、意樓、古船頭岸、興安宮、龍山寺
334bin-bong ê 田--nih 奏樂牽。田岸á 路細條,i 驚跋倒,伸手hō͘
335hoah i-o,驚講無人聽著i teh 唱夜。Ka-chài 好心ê 火金姑知iáⁿ
336 pái 了後,我發覺真chē 台語歌會tàng 表現出當時ê 社會情景,親
337出當時ê 社會情景,親像早期ê [農村],描寫庄kha 人hit 款kut 力phah
338chiah 會贏]soah 變做選舉ê 熱門歌,實在真趣味。
339iáu-koh 會tàng tùi 歌反映ê 社會現象去認識過去台灣人ê 生
340,了後「3 人組」合唱1 首我寫詞、明哲譜ê「Lán ê 台灣」,hit 工真
341--起-來無siáⁿ 熟sāi ê 調,是a 姆leh 唱歌。A 源有聽人講我
342kúi,褲破幾ā 空,i ê kha (khiau)--起-來,kā hiah
343nī-á 愛講華語,實在對 lín 真委,有1種壓力ê 負擔kám m̄ 是?
344典禮演唱,全世界ta̍k 所在ê 藝術歌、民謠、經典名曲lóng 唱透透,m̄-
345ta̍k 所在ê 藝術歌曲、民謠、經典名lóng 唱透透,m̄-koh,源自lán
346chhōa 學生去台灣聽lín ê 藝術歌
347中國上海,蕭泰然教授chiah-ê 協奏、交響樂曲演出了後ê 掌聲往往kui 1
348蕭泰然教授chiah-ê 協奏曲、交響樂演出了後ê 掌聲往往kui 10分鐘--
349合唱音樂權威ê 林福裕老師所做ê 合唱、台灣藝術歌曲早就已經是國外音樂比賽ê
350ê 林福裕老師所做ê 合唱曲、台灣藝術歌早就已經是國外音樂比賽ê 指定曲、i訓練
351灣藝術歌曲早就已經是國外音樂比賽ê 指定、i訓練ê 各級合唱團早就是教宗、各國元
352-ta̍uh-á 無台灣味去,像思考、歌、食穿……。I tō hē 決心,beh
353--落-來,kā ka-tī ê 委lóng háu--出-來,in a-
354chhèng ná 走,hit 款狼狽ê 款,連乞食看--著to soah 起愛笑--
355林金寶看i siūⁿ-khì ê 款,心肝愈kah意:「Ah 無,你想beh
356失心、失狂ê 人teh 演奏催魂ê 序。1陣陣亂舞ê 音符,伴1聲聲催叫ê
357。1陣陣亂舞ê 音符,伴1聲聲催叫ê 調,kám m̄ 是koh leh 催叫
358ê偉大工程,而且亦創作真濟首優美動人ê歌,有幾首是獻hō͘教會。大兄ê恆心,m̄
359靈創傷真大,台灣人ê心靈已經被中國文化扭,beh教育台灣教師回歸台灣主體教育,台灣
360 chē同學心內真同情chit-ê受委ê同學。有一位班裡ê同學就gia̍h手
361chit-ê理想,我經過chē-chē折坎坷ê道路。沿路行過來,我發現tio̍h
362「文化大革命」,這lóng kap台灣扭ê歷史、錯亂ê教育有真大ê關係。尤其
363若pái演奏會真成功,亦bat為故鄉名作家蕭泰然先生,郭芝苑先生優美ê作品演奏,
364奏,kā美國人士宣揚紹介咱故鄉台灣國ê是chiah-ni̍h súi koh
365ê偉大工程,而且亦創作真濟首優美動人ê歌,有幾首是獻hō͘教會。大兄ê恆心,m̄
366hia食好物,也tòa好所在,請人來吹簫唱,lim 酒快樂一場。到beh 睏ê 時
367有chhōa 十外個來tī hia,唱跳舞,就是歡喜阮去ê意思,阮也有吟詩hō͘
368做醮、修齋、超度、拜佛、念經、扑地獄;論到禮、少儀、內則、弟子職、孝敬,以及凡若論起
369Haih-ah ! 可惜這號流傳;聽了卻也有折;可惜若beh 窮真 ,攏無影隻。因為tùi
370親像做戲,親像chhit-thô,親像唱niā-tiāⁿ;m̄是知罪,m̄是反
371獅ê爪是大koh,有大筋會伸出kiu入tī siù--
372我著chhōa--伊;hō͘ 暗做光,做直。」
373 查某囡仔,有ê hō͘ 乞食買去教唱;教若會唱曲 koh好聲,就一e昏會趁得4
374有ê hō͘ 乞食買去教唱曲;教若會唱 koh好聲,就一e昏會趁得4、500錢;
375設使若bē學得這個唱ê 頭路,就學叫街叫路;抑是四界 kā
376búi,不過將所看ê來學。試看kóe印若是痛所印ê kóe抑是痀;毛蟹母行坦橫,
377Kut」--字chit-tia̍p攏讀做屈ê「Khut」)。伊是楚王ê宗族,楚武
378kap活火山pûn出最激烈帶kap khutê山嶺地,有最密切ê 關係。
379bat看著田嬰teh飛,近水面,身軀áu,用尾仔tam水。He是teh生卵。伊秋天
380佇七月初,我去參加國立台灣戲專科學校所舉辦的中小學教師歌仔戲研習營,這
381記」。今年七月,伊佮國光藝校合併,改制做戲專科學校,開始招收國校仔五年到專科二年的學
382 ê歌,所謂正港ê台灣歌,tō是詞、攏是台灣人寫ê,聽起來有濃濃ê台灣味,
383騙人去死,免講道理。」這個主題e故事,實在折離奇真趣味,教化人心有意義;請恁逐家斟酌
384所以講:這個故事實在折離奇真趣味,教化人心有意義。各位好朋友啊
385活上,毋管是家庭訪問、鄉土釆錄、欣賞地方戲(歌仔戲、布袋戲、民謠)、chhōe頭路
386鐵架仔、枋仔攏拆走也,毋過鐵釘佮鉛線,彎彎曲落到滿稻埕,四周圍有足濟人,可惜無一個有
387架仔、枋仔攏拆走也,毋過鐵釘佮鉛線,彎彎曲落到滿稻埕,四周圍有足濟人,可惜無一個有去
388的一種好工具;毋過,即馬我若是聽著流行的歌,我予hiah個歌亂到足痛苦;我認為,無內
389hiah個歌亂到足痛苦;我認為,無內容的歌,實在是無啥物存在的必要啦!
390不時出現佇六月份的時陣,是一首予人感動的歌。」佇我心中,「萍聚」已經佔有一個位置囉。
391。我想,這點就是「萍聚」佮hiah個流行歌上明顯的差別所在。
392恰意伊,雖然講「萍聚」已經毋是一首流行的歌,毋過我個人認為,咱一定愛有家己的主見,未
39310.28上午佇台中市中港路一段85號4樓盤原音重現,由自由時報林良哲先生提供文字紀
394,有當時也轉慢,輕輕鬆鬆來演奏大自然美妙的調,連彼樹仔枝嘛聽到tòe咧幌來幌去,實
395不知恁今嘛有原在勇健否(組
396我真不甘心月下老人無仁慈真愛滾耍笑去奏變調來創治人,也想未出鬥相工的半滴步數。
397油聲,一下也懸,一下也低,成了一首節、奏、
398觀眾聽著即句,有人 gāng 去,表情扭。我咧?我無臭耳人,嘛無重聽,我應該無聽毋
399教、崇拜神會用講是全民運動。問題是真濟人扭宗教信仰 ê 意義。宗教上大 ê 功能
400參作夥,當時in另外倆個兄弟,為著親情手骨內,嘛有不得已的苦衷,真正嘛未當出面講啥物
401講起,講著愛國獎券我著想著一條早期的台語歌──獎券小姐,歌詞內底真詳細描寫買者佮賣者
402於新台票三百箍,所以「獎券小姐」即條台語歌內容有一句「一張五箍無偌濟」,應該講起來是
403來是佇愛國獎券發行後有經過一段相當時間,作家才作詞作曲,也才開始流行的。
404券發行後有經過一段相當時間,作曲家才作詞作,也才開始流行的。
405,連名歌手蔡秋鳳也唱一條「啥物樂」的台語歌。著按呢有人簽到財去樓空,家破人亡妻離子散
406你給聽,A佇鉛片頂懸表演快節奏的流行舞,叮叮咚咚,愈鬧愈大聲,咱心肝底的歡喜tō
407通各種樂器,所有愛熟背「鑼鼓經」以及各種樂的「工尺譜」,對大鑼柱頭(俗稱鼓頭)的帶領
408內面,配上五光十色的燈光,融合東、西洋的樂,使觀眾有現代的臨場感,所演出每一齣戲劇中
409弄古井」。嘛有講:「細漢若無熨,大漢就熨@」、「細漢若會偷挽匏、大漢就會偷牽牛」。各
410一音節無同)。文化風俗:出草、紋面、俯葬跟肢葬(蹲葬、側曲葬)、餺檳榔、用頭頂物、拜
411化風俗:出草、紋面、俯葬跟曲肢葬(蹲葬、側葬)、餺檳榔、用頭頂物、拜祖靈、喜愛紅、黑
412(圍爐來唱歌跳舞)等民俗出名,傳統歌謠以牽「阿煙」為主,僕仔籬社群的「山頂社」,即今
413然生態攏附屬於土地,人是過路客,未使黑白扭地形,出賣沙土和資源。
414 船tùi 看燈台、大石抑是地頭ê 款,就會知這tia̍p 船是tī 甚mih
415Chit 擺流浪受委以後,Theh-Lih tiō m̄ 敢
416凡-/六六凡-/ㄨ工上合/ㄨ---/ê 調,m̄-nā 挨了好聽,閣挨kah 會
417loah -cháiⁿ 、會跳弓,輕快活跳那舞,不止仔有表演天份,伊愈挨愈soah-phah
418it-ki hiang-á ),hit 條真好聽,你挨hō͘ 阮聽- -好無!」木
419「著!著!著!因為慢吹板ê 較慢,音若挨走精去,抑是板撩挨無準,隨時tiō
420上-士上/合-工ㄨ/合……。che 是南管,應該嘛是慢吹館,hō͘ Chùn -
421beh 閣招幾個仔師仔,挨弦仔- -ê ,唱- -ê 攏好,有人鼓催阿爸送我去學,阿
422beh 送我去拜師,我kā 阿爸講無愛學,我beh 認真讀冊bat 字較要緊,好佳
423著去學。,後- -來chiah 知,阿爸學挨殼仔絃,bē 堪得人嫌,師傅若kā
424無hiah 呢tì-tiōng 送我去館學絃仔ê 代誌,「跋一倒,拾著一隻金雞
425,「跋一倒,拾著一隻金雞母」,好佳哉無去學挨絃仔, 若無,今仔日ê 我,有可能是衰
426絃仔, 若無,今仔日ê 我,有可能是衰微館班ê 作田人。
427chhi chhū-chhū,唱歌la̍h 、phōng-chhiak 跳舞,快樂ê
428唱歌la̍h :唱歌拉曲。
429唱歌la̍h 曲:唱歌拉
430愛唱余天ê老歌,榕樹下、細雪,攏是日本歌唱北京語,in講唱了誠soah-phah,
431phah,後來有人家己chah來純正日本歌,伊是吳老師,會曉日本話,唱著日本歌有影真
432江文也ê人生交響 多城客
433tī日本樂壇大師山田耕作ê門下,學習作,tī hia奠立伊以後出名國際作曲界ê
434習作曲,tī hia奠立伊以後出名國際作界ê基礎。
4351937年四年中間,伊連續四擺得著音樂比賽ê作獎。
4361936年,江文也以管弦樂「台灣舞」,參加柏林奧運文藝比賽,得著特別獎,hō͘
437得著特別獎,hō͘伊晉級變做國際級ê作家。兩年後,伊ê鋼琴曲「斷章小品」koh
438級變做國際級ê作曲家。兩年後,伊ê鋼琴「斷章小品」koh得著威尼斯第四屆國際音樂
439章小品」koh得著威尼斯第四屆國際音樂節作獎。Tùi彼陣開始,伊ê名聲愈來愈透,
440籍ê貴族夫人,去北京師範大學音樂系擔任作教授,走尋伊文化ê回歸,從事中國古早民俗
441俗音樂ê研究。Che是伊一生生命kap作ê轉換點。1938年到1948年,是伊去
442作品一直繼續出爐。這個期間ê作品有管弦樂「孔廟大成樂章」、「第一交響曲」、「第二交
443作品有管弦樂曲「孔廟大成樂章」、「第一交響」、「第二交響曲-北京」;歌舞劇「大地之歌
444孔廟大成樂章」、「第一交響曲」、「第二交響-北京」;歌舞劇「大地之歌」、「香妃傳」;
445「大地之歌」、「香妃傳」;宗教音樂「聖詠作集」、「彌撒曲」;民俗音樂「中國民歌一百曲
446「香妃傳」;宗教音樂「聖詠作曲集」、「彌撒」;民俗音樂「中國民歌一百曲集」kap 根
447曲集」、「彌撒曲」;民俗音樂「中國民歌一百集」kap 根據唐詩、宋詞譜曲ê作品一百
448中國民歌一百曲集」kap 根據唐詩、宋詞譜ê作品一百五十首…..等等。
449琴,十個指頭仔tiàm桌頂彈,真chē是按呢寫出來ê。文化大革命ê尾期,五、
450ê原鄉是台灣,也引起懷念故鄉ê情思。伊作ê風格tùi早期ê西洋樂風,到中期ê
451全心研究整理台灣ê民間音樂,所寫ê思鄉有,管樂五重奏「幸福的童年」;鋼琴曲「鄉土
452ê思鄉曲有,管樂五重奏「幸福的童年」;鋼琴「鄉土節令詩曲」;管絃樂「白鷺的幻想」….
453樂五重奏「幸福的童年」;鋼琴曲「鄉土節令詩」;管絃樂「白鷺的幻想」…..等等。江文也
45467歲ê時,開始創作伊懷鄉ê第五首交響「阿里山的歌聲」,m̄-koh猶未完成以前
455-koh猶未完成以前就腦充血,真可惜,這首變做伊ê「未完成交響曲」。
456充血,真可惜,這首曲變做伊ê「未完成交響」。
457章,hō͘這位台灣人有史以來上優秀ê作家江文也,那親像tâi tī斷層內ê
458 江文也是一位真有天份,多才多藝ê音樂作家。 Tī 西洋ê音樂史,m̄-bat
459一色是五六歲仔。無人koh表演彈月琴,唱南,干單加一步擲糖仔hō͘街路人搶。聽講坐
460嫂真傷心,講bē赴換西裝,hō͘你真委,猶穿睏衫tī hia 歇睏。但是,A講
461tùi m̄ bat摸過琴,學到會曉彈世界名。媽媽真愛跳舞,大姨mā講,媽媽ê國際
462業「結婚牧師」kap專門kā人彈結婚進行ê職業「結婚琴手」。
463尤其是琴手欠人。每一場ê婚禮攏彈仝款ê,一日若彈十擺,一年就彈幾千擺。所以in是
464領導「台北市立交響樂團」,伊有作真chē,上出名ê一首是蔡培火作詞ê「咱台灣」
465短短ê樂章niā-niā。總是,規條,kan-taⁿ須要in奏一個部份,in就
466心ê 一種古怪病,常常hō͘人用輕視、解、甚至棄sak ê心態,冷遇這種受苦ê
467這首由王昶雄先生kap呂泉生老師合作ê歌,這幾年漸漸受各級合唱團所歡喜來演唱,頭á
468唱,頭á是「大小百合」用有經過和聲ê編,koh加in接近聲樂ê美聲唱法來傳唱,
469典禮做伙上台,全世界ta̍k所在ê藝術歌、民謠、經典名曲tio̍h攏唱透透;m̄-
470世界ta̍k所在ê藝術歌曲、民謠、經典名tio̍h攏唱透透;m̄-koh,按咱這塊
471beh chhōa學生去台灣聽恁ê藝術歌
472至俄羅斯、中國上海,蕭泰然教授創造ê協奏、交響樂曲演出了後,掌聲往往規十分鐘,m̄
473中國上海,蕭泰然教授創造ê協奏曲、交響樂演出了後,掌聲往往規十分鐘,m̄-nā按
474國際合唱音樂權威ê林福裕老師,伊ê合唱、台灣藝術歌曲早tō已經是國外正式音樂比
475威ê林福裕老師,伊ê合唱曲、台灣藝術歌早tō已經是國外正式音樂比賽ê指定曲,
476歌曲早tō已經是國外正式音樂比賽ê指定,伊訓練ê各級合唱團mā早tō是教宗
477做「歪koh khi khi」,日本話是彎傾斜ê意思。2)瀕海東向幹線道路叫做Kalanianaole
478,大自然ná親像為著大家演奏一首秋夜小夜,hō͘人有平靜ê歇睏。雨直直teh落
479充滿熱情、愛情ê「人」。無論唐吉科德、神ê敘述者攏追求合理kap感情ê充滿;伊
480規範內底,m̄-tāⁿ查某人hông扭,連查甫--ê mā hō͘這種game
481。Tī chia,in m̄-tāⁿ扭女性主義ê原則,koh傷著另外一個查某人
482女中校長真chē冬,也是一位真出名ê作家。大家真熟ê「台灣,台灣,咱台灣」tō
483真熟ê「台灣,台灣,咱台灣」tō是伊作,蔡培火先生作詞--ê。伊也作屏東市歌kap
484chhái-chhái三學分tio̍h腳lián嘴鬚kā lián--起-
485定ài去看,kan-na聽台灣話,唱台灣,心mā歡喜。」
486殖民統治,咱ê語言,咱ê文學,咱ê戲,咱ê文化,無tī好ê環境成長,所以
487chhek咱ê出路,顛倒koh真粗魯teh扭歷史ê事實。
488鴨母王》這齣戲ê劇本,實在是kā歷史扭kah siuⁿ嚴重。咱當然mā會tàng
489口號,kā『體制壓迫』ê事實,koh扭tùi『族群情結』去!
490平等, 互相尊重kap無hō͘社會體制扭歧視。Che mā是台灣beh chiâⁿ
491台灣」這條歌,ǹg望有一工作詞家kap作家會tàng寫一條「M̄ thang嫌台
492開始重--起-來,教室內ê日語聲若像催眠--leh,阿三--a開始夢去『莫文蔚』ê
493用社會教育真重要ê媒體,來混亂、誤導、歪母語教育ê意義。最近聯合晚報刊出『學生噩
494孔縫,有ê用khau洗ê口氣,有ê扭事實,有ê用舊體制ê價值標準teh批判
495tàng看著特別ê風景抑是人文風俗,親像冰石棺遺址kap原住民ê部落。去松柏嶺有
496一個學者。 我寫彼本台語詩集『新台灣人三步』ê時,差不多攏無啥teh睏,連續武leh
497,根本to̍h無teh插媒體是按怎teh扭阿樺ê自焚。
498床頂teh想,to̍h算講無愛插媒體按怎扭,我也是會凍透過媒體先為阿樺來做一寡代誌,
499代誌,hō͘關心阿樺自焚ê人除了惡意扭ê言論以外猶會tàng聽tio̍h一寡
500。Che由彼時ê流行歌(陳保宗詞,周慶淵)會tàng看出。
501候真好,清 清無濛霧,莊腳人擔稻草,沿彎彎曲ê田岸仔路,beh趕去基地hia起火hiâⁿ
502真好,清 清無濛霧,莊腳人擔稻草,沿彎彎曲ê田岸仔路,beh趕去基地hia起火hiâⁿ
503有十六年久,也昇做高等官,亦有做真chē。光復後,伊擔任屏東高女ê校長有三年久。
504城通訊」;李劉鸞女士是台灣民謠「咱台灣」作者李志傳先生ê夫人。伊對人親切溫柔,記持
505hia teh e小提琴募款。因為伊所e ê就是當時阮兜彼兩個gín-á teh
506gín-á teh 學鈴木小提琴時陣e ê。所以聽起來真親切,我kap伊ê老母就開
507kám講tō是負責任?Chit-ê扭ê體制若是無ài改變i ê本質,tō
508策頂高改善,i 所教育出來ê人民猶原是扭--ê!
509ài一致. Chit-ê社會hiah扭, ka-tī bē-tàng kek
510gín-á歌, koh有新劇kap藝術歌.
511--落-來, kā ka-tī ê委lóng háu--出-來, in a
512受學校ê限制kap老師ê打壓hām扭.
513等beh看ê<五燈獎〉Hō-ló語歌比賽; koh khah bē-tàng
514ê thiāu-á, 就是講tī扭價值觀內底ê「中堅份子」.
515治ê既定事實? Iah是猶原無beh向扭ê價值kap不義ê體制投降, 甘願tiām
516用少年人ê khùi力改變現此時猶原扭, 無公平, 無合理ê體制, TGB是青
517siàu想beh「改變社會」ê組合. Tng扭ê價值觀chiâⁿ做主流, tng權威
518雖bóng愈來愈chē人tī扭ê社會價值觀--nih妥協, m̄-koh
519 pìⁿ-chiâⁿ 1種奇怪koh扭ê現象──出現tī chiok chē
520sio keng chiah ē活」有『異同工之妙』.
521hông壓--落-來koh hông扭, tō ná像X’mas ê電火球
522過時間ê水chhiâng, tòe歌曲頭ê流水聲, 青春已經漂流到別ê世界
523時間ê水chhiâng, tòe歌曲頭ê流水聲, 青春已經漂流到別ê世界,
524chhāi牌á批判kap說明歷史ê扭, 顛倒用遊客中心ê形式繼續執行「洗腦」
525百款,甚物款人佔百分之幾?你是tī 統計線ê 高峰,抑是tī 山谷?你是hō͘
526西班牙ê 佛拉明哥舞,親像美國ê 藍調,是對痛苦kap悲傷所
527疼,會趕走死亡ê 驚惶kap威脅。台語歌有:「墓仔埔也敢去、六月火燒埔…」,che
528 囝仔募款。A無分出身、專長,做夥唱古典歌、搖滾流行歌曲。A講:「若有一個囝仔,因為
529無分出身、專長,做夥唱古典歌曲、搖滾流行歌。A講:「若有一個囝仔,因為阮ê 努力得
530館邊ê 豬母,會扑拍。
531bái ,應該閣卡影響一個人ê 成敗,人講「館邊ê 豬母,會扑拍。」雖然講了有卡hàm
532 環境實在會hō͘ 人學習ê 機會,近館ê 囡仔加減嘛會曉haiⁿ-- 幾句à
533愛lio̍k-thiòng 奢華,一時委會得忍受,久長ê 鬱卒bē 堪得吞忍,
534khiau腳:腳。
535,平平pûn phín 仔做生理,精差調無共韻,一個do 、le 、mi ,一個
536捷扑那扑拍,捷罵那唱
537歌聲ê kôan 低音音階變化,節奏是調ê 緊慢、輕重、長短,有旋律才會好聽,
538用琵琶、洞簫、二弦奏出旋律,抑是用人聲唱出調,由拍板扑板撩[ 拍子] ,旋律柔和,節
539「捷扑那扑拍,捷罵那唱」,有影啦!罵久著麻痺,扑久嘛會蠻皮,敢m̄
540蠻皮,敢m̄ 是咧。「捷扑那扑拍,捷罵那唱」會用得tī 教囡仔ê 時做參考,m̄
541mài 罵,無需要扑就mài 扑。「捷罵那唱」chit 句嘛會使得用tī 查某人leh
542厲害,適當來跳-- 一下,haiⁿ-- 一a ,總是比po̍ah-kiáu 鬱tiâu
543haiⁿ--一a:[高歌一曲]
544haiⁿ--一曲a:[高歌一]
545khau:[削東西],用彎ê 話諷刺。
546剋虧:食虧,『吃虧委』。
547khiau-ku:痀。
548khah 準。廖部長in bó͘講i 有委,心情真鬱卒;廖部長in a爹廖a伯講gah
549果ta-ke tiāⁿ-tio̍h 受委,家庭自然起風波;ká-sú 2 個同
550無khiau無欺:無無欺,bô-khiau bô-khi。
5511 pha:故事、歌、詩ê 單位叫1 pha。
552彎彎khiau-khiau:彎彎曲,oan-oan khiau-khiau
553彎彎khiau-khiau:彎彎曲,oan-oan khiau-khiau。
554 老歌,榕樹下、細雪,lóng 是日本歌唱北京語,in 講唱了chiâⁿ sòa
555來有人ka-tī chah 來純正日本歌,i 是吳老師,會hiáu日本話,唱著日
556. o͘-pe̍h thi̍h--2-句,. 加減kaiⁿ--2-聲,有影是假死lā
557 kha-chhng,1 人講1 款,是非直,真pháiⁿ斷定。
558人生那peh 山 ,開始充滿希望,唱歌拉 ,peh 著誠輕鬆,peh-kah 半山
559──雨夜花
560盆景,「一漢仔若無雕,大漢就ut bē 」,實在有影,看栽培盆景ê 師傅,一欉
561吵 ,「一漢仔若無雕,大漢就ut bē 」,這是逐家攏知影ê 道理。
562ùi 阿兄學來ê 戀愛歌,配雨夜花ê 調唱:
563 chōe 物件, 包括穿chhah、歌……等等 lóng 有Amis 化 ê
564卻無去請伊;所以現時 ê 人有一句話講「突徙薪,無恩澤;焦頭爛額為上客」 (就是講
565ê 了解是 ùi 李喬 ê 「寒夜三部(三)孤燈」來 ê 。聽這個 o͘-jí
566 南洋戰爭經驗,可比李喬 ê 「寒夜三部(三)孤燈」,陳千武 ê 「獵女犯」,李
567 又koh 受 tio̍h 政府 ê 扭 kap 忽視, hō͘ 我感覺真可惜。
568ê 感覺, 感覺khah早 ê 歌詞、歌真正做 kah chiok 水 ê, hit
569chiok 水 ê, 第二條歌叫做「思鄉」, 伊是描寫 tio̍h chi̍t-ê
570身為一個台灣人,當我面對hō͘ 統治者扭ê 歷史及價值觀念ê 時,我就有真憤慨
571lán 共同ê 文化資產,透過用心ê 作,嚴格訓練ê 演唱家、演奏家更加kā
572koh khah 有藝術性、本土味ê 歌hō͘ in 分享?
573súi ê 旋律,若經過音樂家用心ê 編,是m̄ 是更加有法tō͘ 流傳久長--
574──試論王禎和作品中ê 台語歌(頂pha)
575時段hō͘ 人斬(chām)短、台語歌hō͘ 人排斥ê 媒體現象,可比講<人
576片登台,偶爾上上電視(電視可是很排斥台語歌的!)
577導演辛奇、製作人葉明龍、周宜新(也是台語歌作曲家)、有製作bē chió 齣真有
578辛奇、製作人葉明龍、周宜新(也是台語歌曲作家)、有製作bē chió 齣真有銷路
579內底食頭路,無疑是加添i對台語kap台語歌運用ê 敏感度,可比講i早期ê 劇本<
580Chiah-nī 大量teh選用台語歌,王禎和thèng 好講是這個時代中文作
581來,lán beh就作品內底ê 台語歌kap i ê 時代小整理--1-下,1
5821-下,1步1步來póe-hōe 出歌tiàm 作品內底發揮ê 意義,koh
583koh有作家i是án-chóaⁿ 透過歌,kā hit 個時代豐富ê 面貌留-
584二、作品中ê台語歌
585(一)作家所選用ê 歌整理
586禎和ê作品內底頭1 pái 出現台語歌ê 段落,是1963年5--月發表tī
587一群男人在客廳媦H嘩嘩大笑大叫,一段歌漏了聽,阿彩只好把收音機扭到最大聲。
588睛盯看阿彩飄散如秋風的長髮彷彿那才是一首歌一支民謠。
589太kap A里一直提起hit時ê 流行歌<Chhit-thô 人ê 目屎>(i
590原底是號「流浪到台北」),劇本內底是無摻歌,m̄-koh無論是改tiāⁿ 了後ê
591ê<流浪到台北>,lóng 是台語流行歌──chìn 前hit條是日據時期ê
592人黃西田chhèng--起-來ê 成名,時行1 chām 真大chām ê
593m̄-koh情景真稀微,自本這條歌輕快ê 調soah變做是真悽慘ê 對比;1985
594來表現,小說(劇本)內底有提起ê 台語歌包含文夏主唱ê<彼個小姑娘>、<星星知我
595內山姑娘要出嫁>、<冷霜子>、<葉啟田純情>、<乾一杯>、<媽媽請保重>chiah-
596一杯>、<媽媽請保重>chiah-ê 歌,有寫tī 文章內底ê 台語歌手有文夏
597lán就會tàng 看著王禎和對台語流行歌ê 意愛kap熟sāi。親像這款kā
598sāi。親像這款kā 出名ê 台語歌lóng khioh做夥ê 文學作品,
599lóng khioh做夥ê 文學作品,歌tiàm tī 文本內底顯示出siáⁿ
600──試論王禎和作品中ê 台語歌(下pha)
6015. 退伍了後,主辦「台語歌歌星演唱會」,為台語歌chhōe 出1
602著冷淡、奸險ê 對待,soah產生自我扭(像小林)iah是起反面、chham對手決
603 kap錢水內底,kā ka-tī 扭gah koh-khah吞忍,koh-khah
604(三)歌kap in ê 時代透露ê 含意
605和tī 小說、劇本內底所選用ê 台語歌,kāng款mā tio̍h khǹg
606景緻來解說,án-ne lán對台語歌tī作品內底包含ê意義進1 步來探討ê
607型態改變ê kāng 時間,台語流行歌mā 粒積i興--起-來ê 氣力,市場
608(由葉啟田主唱)lóng 是這型ê 歌ê 代表。
609娘beh出嫁>、<內山姑娘>、<葉啟田純情>(由葉啟田主唱)、<hit 個小姑娘>、
610星知我心>(由文夏主唱)正正是這型ê 歌真顯明ê 好例。
611ê,因為廣電法ê 束縛,70年代台語歌生存ê空間愈來愈e̍h。面對歌謠史唯一交
612khùi ê 成績--ê,是布袋戲ê 歌kap台語連續劇ê 主題曲,這中間多數是
613布袋戲ê 歌曲kap台語連續劇ê 主題,這中間多數是leh寫人物ê 個性kap
614ê 目屎>(郭金發主唱),就是這類ê 歌一時真風行ê 代表作品。
615tàng 發覺,王禎和所選用ê 台語歌lóng 是hiah-ê 類型內底上時
616說就建立起來--ê chhām用台語歌ê 書寫形式,到gah尾期ê 中篇小說
617藝術ê 冷靜kap尊重,koh有對台語歌真深ê 的意愛、熟sāi kap了解。
618三、歌kap作品ê 交chhap分析
619(一)歌tī 作品內底ê 定位
620 語調chhōe幾lō 個月」 台語歌ê 交chhap運用,猶原也是探查王禎和
621mā 顯示王禎和創作這個劇本確實有i對台語歌hia得--來ê 啟示;m̄-koh tī
622是布袋戲ê 主演黃俊雄填詞兼主唱ê 同各(koh)詞ê 版本,王禎和i bat
623koh-khah顯明──m̄-chiah歌改做是<Chhit-thô 人ê 目屎
624Kāng 款mā 將歌轉換,thang好符合作品進行ê 例koh
625人生歌王>內底,林小田退伍了後,面對台語歌落衰ê 情景,i猶原堅持無愛灌錄華語唱片
626sì-kè 走chông、主辦「台語歌歌星演唱會」,挽救台語歌曲ê 1 條生路
627chông、主辦「台語歌曲歌星演唱會」,挽救台語歌ê 1 條生路hit 1段,i leh失
628著chē-chē ê 讚嘆,「台語歌演唱會」hō͘ 林小田東山再起,koh替
629」hō͘ 林小田東山再起,koh替台語歌phah開1 條出路。──不而過實際上,葉
630ê tāi-chì--a。 (台語歌mā 確實經過70年代尾期ê 稀微)─
631 都bat聽--e ah,soah會來對歌ê 運用做chiah-nī 大ê 改
632用hiah-nī chē ê 台語歌,猶原mā 記錄kap台語歌曲這項商業元
633ê 台語歌曲,猶原mā 記錄kap台語歌這項商業元素有相牽連ê 文化工業kap
634--開ê 時,主持人tī-leh播送歌chìn 前先賣1 khùn 藥á:
635Ān 這段紀錄就會tàng 探查台語歌長期lóng 陪伴「phah拳賣膏藥」ê
636歌王>內底,林小田自細漢學唱歌到出名了後歌ê 流傳,這2 項lóng 是經過lah
637見當tang時AM ê 廣播節目對台語歌傳播ê 作用幫贊實在bē chió。
638ê 娛樂行為,tī-leh kap台語歌互相重疊ê 時行ê 期間,台語歌手經過
639台語節目ê 時段hō͘ 人斬短、台語歌受人排斥ê 媒體現象,tiàm 廣電媒
640ê 可惡,批判城市ê 文明對人性ê 扭kap壓迫。Tò-tńg 去lán這
641潮流轉變,所有ê 唱片、歌廳都改換華語歌當做主流,退到無路ê 時上後尾ê 對抗
642一條。我一定要繼續唱唱唱唱,絕不改唱國語歌。」
643 江文瑜:〈從「抓狂」到「笑魁」──流行歌語言選擇之語言社會學分析〉,《中外文學》第
644對台語無自信,用溝通á是傳教ê理由,委求全去就北京話。「Tio̍h回想你墮落到甚
645灣ê流行歌,除了早期一寡真有台灣味ê歌以外,其他--ê,攏是日本味,án-ni
646受扭ê台灣民族性
647ê意思是:「Chōan kah歪膏chhī
648(1265年到1321年),伊寫完成了「神」就是:「地獄」、「淨界」、「天堂」等10
649是:「地獄」、「淨界」、「天堂」等100 ,義大利文chiah成熟;德國ê「歌德」
650á戲按宜蘭發源,有採取真chē平埔ê歌,m̄-koh che並m̄是本革命委員會
651選。但是清華大學原子科學院江祥輝院長竟然扭事實,批評政府講 <不是無知,就是專制>(
652意見書,竟然有hiah-nih chē扭事實ê所在,阮感覺tī這個資訊發達ê
653ê 中 國 歷 史 , 常 常 有 歪 事 實 , 內 容 政 治 化 ê 所
654琉斯(Jean Sibelius)ê 名「芬蘭頌」所描寫 ê 仝款。芬蘭tī
655《新台灣人三步
656這本詩集有三步,第一步:歹銅舊錫,第二步:出癖,第三步:
657麗島嶼。這tō是台灣民族解放運動ê三步
658《新台灣人三步》猶原保留《一等國民三字經》詩篇ê風格:
659眾詩,好讀好了解koh有厚厚ê詩味。三步是台語詩篇,三字經是華語詩作品,ùi華語
660,一時無法度完全改變。仝款,李勤岸ê三步無形中也走出北京語ê影。 親像<解嚴以後
661族國家建成運動中。李勤岸ê《新台灣人三步》tō是一本抗爭文學ê見證。
662族文學ê奠基人物但丁,一般人知影伊是《神》作者,世界有名ê文學家。但是,猶koh
663 教 科 書 , 欺 騙 百 姓 ,歪 事 實 , 禁 止 台 灣 母 語 ,
664何 法 律 抑 是 政 策 ê 歪 ....等 等 。
665 Tī 人 倫 折 喪 , 價 值 歪 ê 社 會 ,beh 按 怎 建 立
666 即 呢 緊 , 價 值 koh 受 歪 ê 台 灣 現 況 中 ,chhōe
667粗俗、無教養ê刻板印象, 這種長期ê扭hō͘台灣ê青年人感覺台語文化是無水準
668雄論。這篇講稿ê目的是beh來糾正這種扭歷史ê事實。
669NATPA 帶領從事創作有鼓舞性ê音樂抑是歌,tī這個歷史ê時刻用來激發台灣人ê
670我相信一首好ê音樂抑是歌,會tàng產生非常大ê動力,親像點一
671kap音樂家蕭泰然先生做伙創作“新台灣人”歌ê經驗。我想伊是真好ê人選,來趕緊開始
672tio̍h lán現實世界ê烏暗kap扭, che tō是性命ê責任意識! Chit
673tio̍h lán現實世界ê烏暗kap扭, che tō是性命ê責任意識! Chit
674 khah hiau-pai(囂張), 扭ê族群關係會koh khah扭曲, 壓迫
675), 扭曲ê族群關係會koh khah扭, 壓迫者變身做改革者, 本底ài清ê
676-tāⁿ cha-bó͘人hông扭, 連cha-po͘--ê mā hō͘
677tī chia, in m̄-tāⁿ扭女性主義ê原則, koh傷tio̍h另外
678動」是teh反壓迫, beh phah破扭ê價值觀, 重新chhiau-chhōe
679體制, mā是beh改變chit-ê扭ê社會, koh-khah是teh挑戰ka
680tio̍h-ài徹底kap chit種扭ê人性狀態堅決鬥爭?
681gín-á歌, koh有新劇kap藝術歌.
682kā lán「出頭天」ê ǹg望, 扭做投機, 妥協, 出賣, 投降ê集體心理
683koh有真chē少年人對改變chit-ê扭ê社會有熱情, 請i一定ài保持希望.
684方式, beh轉變hō͘立委kap公職扭ê事實, soah koh hông
685疑媒體報導ê內容, soah顛倒用媒體扭--過ê觀點teh批判chit 5-ê
686, koh來巡看lán社會整體人性ê扭狀態?
687lóng變做i個人ê功勞, i teh扭歷史ê事實! 李登輝是台灣歷史ê大賊kó͘!
688藍色恐怖造chiâⁿ ê社會集體心理扭m̄免治療/反省/重建, óa附外來壓迫
689tō是放棄思想武裝, 妥協tō是teh扭公義kap尊嚴ê信念!
690koh是án-chóaⁿ "hông"扭kap轉換--ê?
691lō͘尾koh soah lóng接受in扭是非ê主張, kám m̄是?
692lóng hō͘政客kap chió數學者扭做換選票. 運動tō是ài追求公平正義
693對kui-ê民族心理扭, 社會走cheng ê現象, lán
694mài挑戰華語漢字霸權, mài追究扭教育hām語文政策ê源頭, kan-taⁿ
695市政府辦鄭成功文化節, m̄-tāⁿ扭歷史事實, mā是teh扭曲lán ê
696tāⁿ扭曲歷史事實, mā是teh扭lán ê價值觀.
697 tú o̍h ē-hiáu口琴, koh kan-taⁿ練2工niâ,
698góa頭tú-á是pûn toh 1條? Góa應講是〈國家〉. 老師ê面隨
699chóaⁿ ē想beh表演chit條? Góa choaⁿ-á kā學
700chiâⁿ正經背1遍, 親像hit條歌內底ê詞: 『沒有國哪有家, .....
701chit-má hō͘人teh操作kap扭, án-ne lán真正ài批判kap
702尤其6--月去台中發表論文有發生1段『小插』.
703煞顛倒感覺臭才正常。這種全然hō͘ 人扭ê 台灣文化需要重新改造!改造需要按教育
704台獨聯盟tī受盡委、挫折以後、無落入中國文化ê 道統繼承者
705曉che,就是伊所講ê 口白、所唱ê 文,會明白--ê m̄知有幾人?就是看戲
706tī城內有40間ê戲台,濟濟間作樂、唱、跳舞ê厝,人beh入去看,著出錢較濟。
707志》,有記文昌是姓張名亞子tòa 蜀州七山做晉朝ê 官,出陣相thâi 續陣亡
708tiàm 陜西咸陽ê 地方;隱居tī 句山;有神人傳授祕訣hō͘ in 三人修煉
709起常常tú著破病,致到ka-chiah骨痀。宋醫生kap其餘ê先生盡力ài幫贊
710khiau ê所在kā伊áu-khiau,hō͘ 腳頭u合倚胸坎。用這個方法hō͘
711芬妮kap亞歷山大會tàng逃脫沉重、扭ê「主教公署」,轉去有色彩、有眠望、有笑
712:王明哲
713沈懷一/譜
714李宜蒼/編
715kui 日聽優美ê 歌,我ê 母語1
716tī ma-ma 腹肚內聽--過ê 優美歌
717溪水交曉
718水不斷演奏森林性命交響
719Rachmaninov 鋼琴協奏第2號
720I 大聲pûn出 愛ê 調
721進行日日夜夜進行
722調真chē 算bē 了,sū-siang
723韻真巧妙,kôan kē 長té 有調,
724生菇扭、臭phú ê kāu皮
725你tú-á 講ê hit 條軍艦行進,隨koh kā 趁1杯。你講che 是
726聽我ê 進行
727我聽原住民ê 歌
728唱歌lā兼吟詩
729Tō ka-tī編、編詞
730Tī 人生樂行入另外1篇樂段ê khám站
731人生4部
732。最近本土化hō͘在台灣ê中國人惡意扭,所以用故鄉背景寫這首詩,強調認同本土ê
733 M̄知是 sím-mi̍h 人ê
734是非,烏白不分
735228台灣點燈主題 點燈歌
736詞/王獻極 /謝宗翰
737吳成家
738野忠晴
73913.主人無別是非直,
740(調用「Take my life」,作者Wm. B. Bradbury)
741(調用「Guide」,作者是M. M. Wells)
742(調用「Save by grace,」作者Geo,c Stebbins)
743調用「Gethseniae」,作者CHAS. H. GABRIEL。
744失憶的族群四部
745秋天的舞
746會有這款想欲寫批互你的心情。人生的路口彎彎曲,若無膽量親身行落去,永遠@當發覺下一個
747有這款想欲寫批互你的心情。人生的路口彎彎曲,若無膽量親身行落去,永遠@當發覺下一個轉
748有流動e線映滿天星;
749只是一條
750彎斡痀,生瘤激骨
751愛情離別
752旅途冥想
753溪埔組
754挨著一首閣一首青春
755睏醉佇天聲夜
756綠島小夜──靠岸
757大霸交響
758西施組
759作一個世界公民咱委汰濟年
760變形的烏影
761(蘇同右老師作)
762寶島催眠
763玉山圓舞
764白色ê菅芒花搖著彎彎曲ê溪埔
765白色ê菅芒花搖著彎彎曲ê溪埔
766或者是迂迴
767折的劇情自咱熟識的hit日開始
768夏日迴旋
769響起幸福聲
770校園狂想
771平埔組(之一) 蘆薈(張聰敏)
772
773平埔組(之一)續 蘆薈(張聰敏)
774草埔組、haiⁿ-haiⁿ奏
775。最近本土化hō͘在台灣ê中國人惡意扭,所以用故鄉背景寫這首詩,強調認同本土ê
776hiⁿ haiⁿ-haiⁿ成做萬人合唱ê感恩
777流浪3部
778:淡水暮色歌譜
779平埔組(之一)蘆薈
780
781草埔組、haiⁿ-haiⁿ 奏
782愛蘭[愛人]發生的悲歡離合,另日閣再奏第二啦。
783ê中國話教育之下
784我無kap你teh唱
785終人散空惆悵。
786用樹影 teh 譜
787進行已經停止
788聽追想ê歌聲
789聽追想ê歌聲
790聽無追想ê歌聲
791 m̄ 是 去 火 燒 島 唱 小 夜 , 就 是 『 吃 魯 蛋 配 高 粱
792工程師。伊有出版二部長篇小說「柴山少年安魂」kap「骷髏酒吧」,目前伊是「台灣e文藝
793介紹蘇太虛ê詩kap楊華ê新詩「女工悲」。
794是真藝術ê一首詩。蕭泰然教授有譜作藝術歌
795是這個獨立國格ê獨tī台灣受統派媒体扭講是毒素ê毒, 所以kiàn擺聽著台獨
796tī政治上ê創造力,tī teh受歪,成做無正常ê政黨政治。咱知影tī民主
797第四幕 義勇軍進行
798-á 時代學ê hit 條「義勇軍進行」。
799*音樂起,【義勇軍進行】。
800梅:(唱)〈青春悲喜
801Bó͘:聽你講久tō 順--a,人講「館邊ê 豬母ē phah拍(phek)
802音樂表:賣肉粽演奏(上揚)、雨中鳥演奏曲(上揚)、卜卦調(吳
803音樂表:賣肉粽演奏曲(上揚)、雨中鳥演奏(上揚)、卜卦調(吳晉淮,亞洲)。phah
804餅ê 罐á 3 個。音樂【賣肉粽】演奏
805*音樂【賣肉粽】演奏tân。
806*音樂【賣肉粽】演奏tân。
807滾水ê 甌á 。音樂【雨中鳥ê 演奏
808*音樂【雨中鳥ê 演奏】tân,幕落--來。
809*音樂【雨中鳥ê 演奏】tiām--去。
810*幕落,音樂【雨中鳥ê 演奏】tân。
811道具:音樂【雨中鳥ê 演奏
812*音樂【雨中鳥ê 演奏】連頂場。
813(世紀末狂想) (頂pha)
814(世紀末狂想) (中pha)
815ná 有siáⁿ-mih 漢賦、唐詩、元
816(世紀末狂想) (下pha)
817 (一面行,一面唱「北管」調。)
818(主題開始彈ê時著hō͘一個囡仔ê演員來講
819hō͘一個囡仔ê演員來講這個序言,這個主題無論是聖詩抑是讚美歌tùi頭到尾攏有teh
820iáu-bē換好,就thang奏出主題,若無就第二幕隨時開始。用羅別進入剉柴ê
821(羅別入來,唱(hm)劇ê主題。伊將柺仔囥下,koh抽出嘴內ê糖仔枝。
822父:好是好,m̄-kú我ê代誌hiah濟,足
823我指名ê來唱in ê國家ê出名ê歌。第一番請日本姑娘來唱。
824Schubert先生來唱你家己做ê世界名
825西班牙姑娘:(唱「西班牙姑娘」,唱完扑手)。
826主恩:最後請大兄唱中國
827,伊ê 某tī厝內思念伊ê 丈夫ê就是「蘇武牧羊。」我ê小弟tī國內也有
828kap食逐國不同ê山珍海味,聽逐國ê名,實在真幸福。總--是人生總有時有離散ê
829 (唱蕭泰然作ê[永遠ê故鄉])鼻著是芳芳ê花味,風吹
830 tī 蘆葦邊這時2個天使出來跳舞,若有盤用曲盤,若無用風琴奏平安夜。2個天使ài
831tī 蘆葦邊這時2個天使出來跳舞,若有曲盤用盤,若無用風琴奏平安夜。2個天使ài 跳
832清蘭:(清玉唱了ê時,清蘭越頭看尼羅河tùi 蘆葦
8332.6 意外ê插:TLPA申請ISO?
8341995] 吳守禮:〈保存在早期閩南戲文中的南管詞〉,《閩台方言研究集(1)》頁107-1
835用臺灣話做詩,用臺灣話做小說,用臺灣話做歌,描寫臺灣的事物。(1930:第九號)
836用臺灣話做詩、用臺灣話做小說、用臺灣話做歌、描寫臺灣的事物」,推sak釘根本土的鄉土
837險惡用心是,在這「多語言文學」的幌子下,扭台語,把原本屬於漢語方言的台灣話說成是獨立
838險惡用心是,在這「多語言文學」的幌子下,扭台語,把原本屬於漢語方言的台灣話說成是獨立
839雖然Joyce以殖民語言--英文寫作,伊扭英文以符合伊家己ê 愛爾蘭題材kap語言
840是自卑iah是反抗,攏是台灣人ê心靈被扭ê惡性循環,對今後建立台灣主體國家,攏m̄
841台灣獨立自由ê信念來獻身。『台灣獨立進行』sī在哀傷中勉勵大家ê詩:
842tùi閩南音系而來。根據王順隆「閩南語俗唱本歌仔冊全文資料庫」(http://www32.ocn.ne.jp/~sunliong/
843Choai以閩南方言文字所寫下ê彈詞系統俗唱本,著是「歌仔冊」(亦有叫作「歌仔簿」,
844李勤岸<<新台灣人三步>>內底有一首詩,叫作<王育德有兩支腳>。
845-nì-a 謹慎ê王博士,是真大ê扭
846戲、布袋戲、南北管,chiah-ê民間戲lóng是台語文學ê泉源2。
84762)。Ū聖歌隊kap新港語ê詩篇100調、原住民調唱詩歌ê記載。可惜bô延續
848句ê邏輯、講究結構平衡kap發展。4. 調優美,韻合詞情,旋律ha̍h詩詞,hó
849,chhin-chhiū舊約詩篇所用ê調,宋詞ê詞牌téng。Tùi調名ê
850:莊嚴、愉快、祈憐、堅定hek-sī 舞、旋律性。此iah-sī翻譯上siāng
851Alighieri 1265-1321) ê《神》,m̄-koh用母語來書寫、創作ê觀念
852是:台灣是世界唯一用Hō-ló話創作歌、文章ê所在lah,台灣應該tō是所有
853國閩南地區mā好,in hia流通ê歌ê錄音帶、答嘴鼓ê錄影帶攏是台灣Hō
854/p23)。張榮魁做一首「台灣獨立青年行進」刊tī第七十七期(4/25/67/no.77.p8
855台灣獨立青年行進
856獨立、自由、和平ê美麗島(台灣,高明音作,11/25/66/no.72/p27):
857[曲]
858[曲]
859年寫ê ,是一部仝名ê 電影ê 主題,伊ê 主題就是爭取自由戀愛ê 革命故
860趣味ê 是,連這款心聲,嘛愛透過男性來寫(鄧雨賢)、寫詞(李臨秋),漢人女性ê
861[Ông ] 王順隆:《閩南語俗唱本「歌仔冊」全文資料庫》,http://
862考慮特徵值(eigenvalue)kap彎圖(scree plot)決定二個因素是siōng
8632.6 意外ê插:TLPA申請ISO?
8641995] 吳守禮:〈保存在早期閩南戲文中的南管詞〉,《閩台方言研究集(1)》頁107-1
865/p23)。張榮魁做一首「台灣獨立青年行進」刊tī第77期(1967/4/25/no.77/p8
866TOKLIP CHENGLIAN 台灣獨立青年行進
867、自由、和平 ê 美麗島(台灣,高明音作,1966/11/25/no.72/p27)
868[Ông ] 王順隆:《閩南語俗唱本「歌仔冊」全文資料庫》,http://