轉去

A-kong bé--ê

阿公買--ê

  Sun--ê í-keng 2-hòe-pòaⁿ, chiâⁿ gâu o̍h-ōe koh chiâⁿ-ài sńg chū-tōng-chhia. Kui tè phòng-í toh-téng lóng-sī chhia, ū kiō-chhia, tho͘-lá-khuh, o͘-tó͘-bái, 20 gōa tâi tōa-tōa-sè-sè ê chhia, sī siáⁿ lâng bé hō͘--I-ê, I lóng kì kah chheng-chheng chhó-chhó.  孫--ê 已經2-歲半,chiâⁿ gâu 學話koh chiâⁿ愛sńg自動車。規塊phòng椅桌頂攏是車,有轎車,tho͘-lá-khuh,o͘-tó͘-bái,20外台大大細細ê車,是啥人買hō͘--伊-ê,伊攏記kah清清楚楚。
  Téng-koh-go̍eh, góa bé 1 tâi thoa-chhia hō͘--i, thoa-chhia chài 9-chiah sè-pang chhia, I chiâⁿ kah-ì, liam-mi kā chhia sái--khí-lì, liam-mi koh kā chhia sái--lo̍h-lâi, si̍t-chāi hó-sńg.  頂個月,我買1-台拖車hō͘--伊,拖車載9-隻細pang車,伊chiâⁿ合意,liam-mi kā車駛去--lì,liam-mi kā 車駛落--來,實在好sńg。
  “A-Kiâu, chit-tâi thoa-chhia chiâ bé--ê?” “A-kong!”  「阿喬,這台拖車chiâ買--ê?」「阿公!」
  “A̍h chit-tâi kiō-chhia chiâ bé--ê?” “A-má bé--ê !”  「A̍h這台轎車chiâ買--ê?」「阿媽買--ê!」
  Téng lé-pài-la̍k gún sái-chhia chhut-khì chhit-thô, tī ko-sok lō͘-téng khòaⁿ-tio̍h 1 tâi thoa-chhia cháu--kòe.  頂禮拜六阮駛車出去chhit-thô,tī 高速路頂看著1台拖車走--過。
  “A-Kiâu, A-Kiâu, kóaⁿ-kín khòaⁿ, hia ū 1 tâi thoa-chhia--ō͘.” A-má iōng chhiú kí hit-pang tōa-pang chhia.  「阿喬,阿喬,趕緊看,hia有1台拖車--ō͘。」阿媽用手kí hit-pang大pang車。
  “A-kong bé--ê !” A-Kiâu sûi-sî kā A-má ìn-ōe.  「阿公買--ê!」阿喬隨時kā阿媽應話。
Thê-kiong-chiá : Siau Lah-jih
轉去