轉去

Ông-lâi kho͘-chhit

旺梨kho͘七

  Chhiò phòa lâng ê chhùi -- Ông-lâi kho͘-chhit  笑破人ê嘴 --旺梨kho͘七
  Tâi-ôan chhut-sán ông-lâi siōng kài ū-miâ ê só͘-chāi sī tī Tâi-lâm Koan-biō , m̄-koh hit tong-sî Koan-biō seng-sán ê ông-lâi bô kàu bē , chiah ū pôaⁿ -soaⁿ-kòe-niá, cháu khì Tâi-tang chèng ông-lâi , tán siu-sêng ê sî-chūn , tō chū-jiân ū se-pō͘ ê seng-lí-lâng lâi ba̍uh khì se-pō͘ bē ,hiàng-sî Tâi-tang iáu-koh bô siat-pī chin hó ê lú-kóan , tùi se-pō͘ khì ê seng-lí-lâng , tāi-pō͘-hūn lóng tòa tī hòan-á-keng kòe-mî。Hòan-á-keng ê siat-pī chiâⁿ kán-tan , piān-só͘ kap sé-sin-khu-keng sī tī gōa-kháu kong-ke iōng--ê , pâng-keng kap pâng-keng tiong-kan kan- taⁿ iōng chi̍t tè po̍h-po̍h ê pang-á keh-khui , keh-piah pâng-keng kóng ê ōe , tāi-pō͘-hūn lóng mā thiaⁿ ē tio̍h .  台灣出產旺梨上蓋有名ê所在是tī台南官廟,m̄-koh hit當時官廟生產ê旺梨無夠賣,才有搬山過嶺,走去台東種旺梨,等收成ê時陣,tō自然有西部ê生理人來ba̍uh去西部賣,hiàng時台東猶koh無設備真好ê旅館,tùi西部去ê生理人,大部份攏tòa tī番仔間過暝。番仔間ê設備chiâⁿ簡單,便所kap洗身軀間是tī外口公家用--ê,房間kap房間中間kan-taⁿ用一塊薄薄ê板仔隔開,隔壁房間講ê話,大部份攏mā聽會著。
  A-châi--a sī khì Tâi-tang beh hòan ông-lâi tńg-khì Tâi-lâm bē ê tiong-pôaⁿ-siong , hit nî in-ūi nî-tang bô jōa hó , ông-lâi khiàm-siu , soah lâi khí tōa-kè , kū-nî chi̍t kin kho͘-pòaⁿ ê ông-lâi , kin-nî khí kàu nn̄g-kho͘- pòaⁿ , hit mî a-châi--a tāi-khài lim siuⁿ-chē tê , khùn bô siáⁿ ē khì , tó tī bîn-chhn̂g-téng teh pôaⁿ-sǹg , ông-lâi chāi-tē chi̍t kin nn̄g-kho͘-pòaⁿ , koh ka ūn-kim kap siau-mô͘ ài sǹg gô͘-kak , kang-chîⁿ 、só͘-hùi kap lī-sûn mā ài gô͘-kak , án-ni chi̍t kin tio̍h ài bē saⁿ-kho͘-pòaⁿ chiah bē liáu- chîⁿ, si̍t-chāi bô jōa hó bē ......。Tng-tang hit ê sî-chūn , thiaⁿ keh-piah pâng-keng ū lâng teh kóng :「 ông-lâi kho͘-chhit」 , ná chhin-chhiūⁿ sī A-thó͘--a ê siaⁿ .  阿財--a是去台東beh販旺梨轉去台南賣ê中盤商,hit年因為年冬無jōa好,旺梨欠收,soah來起大價,舊年一斤kho͘半ê旺梨,今年起到兩kho͘半,hit瞑阿財--a大概lim siuⁿ chē 茶,睏無啥--會-去,倒tī眠床頂teh盤算,旺梨在地一斤兩kho͘半,koh加運金kap消耗ài算五角,工錢、所費kap利純mā ài五角,按呢一斤tio̍h ài賣三kho͘半才bē了錢,實在無jōa好賣…。Tng-tang hit個時陣,聽隔壁房間有人teh講:『旺梨kho͘七』,ná親像是阿土--a ê聲。
  A châi--a thiaⁿ chi̍t-ē , sim-koaⁿ chông-á lōan--khì , siūⁿ kóng i kap A-thó͘--a pêⁿ-pêⁿ lóng sī kā A-gī--a phòaⁿ ông-lâi beh tò-tńg-khì Tâi-lâm bē--ê,chāi-tē A-gī--a bē i nn̄g -kho͘-chhit , ah bē A-thó͘--a kho͘-chhit , chi̍t kin tō chha peh kak--a leh , tī chhi-tiûⁿ beh án-chóaⁿ kap a-thó͘ --a kēng-cheng , lú siūⁿ lú khùn bē khì , siūⁿ kóng bêng-á chá-khí , tio̍h ài liōng-chá lâi-khì kap a-gī--a sǹg-siàu.  阿財--a聽一下,心肝chông-á亂--去,想講伊kap阿土--a平平攏是kā阿義--a販旺梨買倒轉去台南賣--ê,在地阿義--a賣伊兩kho͘七,ah賣阿土--a kho͘七,一斤tō差八角--a leh,tī市場beh按怎kap阿土--a競爭,愈想愈睏bē去,想講明仔早起,tio̍h ài量早來去kap阿義--a算數。
  Keh-ji̍t thiⁿ bē-kng , A-châi--a tō khì a-gī--a in tau , tùi a-gī--a kóng :「a-gī--a, a-gī--a, lí si̍t-chāi ū kàu bô ì-sù--neh , lán sī hiah-ni̍h kú ê lāu-pêng-iú , seng-lí mā chò hiah-nih kú--lah , ah lí ná ē tùi góa hiah-nih-á bô kong-pêⁿ --a?」  隔日天未光,阿財--a tō去阿義--a in兜,對阿義--a講:『阿義--a,阿義--a,你實在有夠無意思--neh,咱是hiah-nih久ê老朋友,生理mā做hiah-nih久--lah,ah你ná會對我hiah-nih-á無公平--a?』
  A-gī--a ba̍k-chiu thih iáu-bē kng--leh , hiông-hiông thiaⁿ tio̍h a-châi chia ê bô-thâu-bô-bóe ê ōe , chi̍t-sî mā lia̍h bô niau-á-mn̂g, tō kā ìn-kóng :「lí sī teh kóng siáⁿ --lah , kū-nî ông-lâi chi̍t kin kho͘-pòaⁿ , kin-nî chi̍t-kin tō khì kàu nn̄g kho͘ pòaⁿ , góa tō chai-iáⁿ ū būn-tê--o͘ , gôan-lâi lí sī bē góa khah kùi, bē pa̍k-lâng khah sio̍h--o͘ .」  阿義--a目睭thih猶未光--leh,雄雄聽著阿財chia-ê無頭無尾ê話,一時mā掠無貓仔門,tō kā應講:『你是teh講啥--lah,舊年旺梨一斤kho͘半,今年一斤tō起到兩kho͘半,我tō知影有問題---o͘,原來你是賣我khah貴,賣別人khah俗--o͘。』
  A châi--a kóng :「lí bē a-thó͘ --a chi̍t-kin kiám góa peh-kak --a!ná ē bô ?」  阿財--a講:『你賣阿土--a一斤減我八角--a!Ná會無?』
  A-gī--a kóng :「cho̍at-tùi bô án-ni , lí mài ka-kī seⁿ ōe beh lâi tháu kè-siàu --lah , kin-nî ông-lâi khiàm siu , khí tōa-kè , chi̍t-kin lóng sī chāi-tē nn̄g kho͘ pòaⁿ , pa̍k-lâng mā sī bē chit hō ke-siàu , ta̍k-ê lóng kāng-khóan--lah。」  阿義--a講:『絕對無按呢,你mài家己生話beh來tháu價數--lah,今年旺梨欠收,起大價,一斤攏是在地兩kho͘半,別人mā是賣這號價數,逐個攏仝款--lah 。』
  Tng teh hoe ê sî-chūn , a-thó͘--a ang-á-bó͘ tú-tú-á kàu ūi , khòaⁿ in tī hia hoe kah hiah hó-sè , tō hó-ì óa khì kā in mn̄g kóng :「taⁿ lín sī teh hoe siáⁿ-mih óaⁿ-ko , hoe kah hiah-ni̍h-á nāu-jia̍t ?」  當teh hoe ê時陣,阿土--a翁仔某tú-tú-á到位,看in tī hia hoe kah hiah好勢,tō好意óa去kā in問講:『Taⁿ恁是teh hoe啥物碗糕,hoe kah hiah-nih-á鬧熱?』
  A-gī--a khòaⁿ tio̍h a-thó͘--a lâi , tō kā khiú lâi mn̄g kóng :「lóng mā sī lí--lah ,bô-tiāⁿ-tio̍h sī lí kap a-châi--a tàu-khang--ê , beh lâi kā góa thó ke-siàu--leh , lí kóng góa ông-lâi chi̍t-kin bē lí jōa-chē ?」  阿義--a看著阿土--a來,tō kā khiú來問講:『攏mā是你--lah,無定著是你kap阿財--a鬥空--ê,beh來kā我討價數--leh,你講我旺梨一斤賣你jōa chē?』
  A-thó͘--a kóng :「ná ū ?góa ná ū án-ni kā i kóng ?」  阿土--a講:『Ná有?我Ná有按呢kā伊講?』
  A-châi--a kóng :「lín lóng bián ké--lah! ké kah ná chhin-chhiūⁿ chin--ê leh . châng góa tō bêng-bêng thiaⁿ tio̍h lí kā lín bó͘ kóng ông-lâi kho͘ chhit , ông-lâi kho͘ chhit , lí koh kóng bô ?」  阿財--a講:『恁攏免假--lah!假kah ná親像真--ê leh。Châng我tō明明聽著你kā恁某講旺梨kho͘七,旺梨kho͘七,你koh講無?』
  A-thó͘--a in nn̄g ê ang-á-bó͘ thiaⁿ tio̍h , hiông-hiông bīn-chhiuⁿ soah âng--khì-lâi , kóng :「bô--lah , m̄-sī án-ni lah , lí thiaⁿ m̄-tio̍h lah .」  阿土--a in兩個翁仔某聽--著,雄雄面chhiuⁿ soah紅--起-來,講:『無--lah,m̄是按呢--lah,你聽m̄著--lah。』
  A-châi--a kóng :「góa thiaⁿ kah chiok chheng-chhó --ê , cho̍at-tùi bô thiaⁿ m̄-tio̍h , lín mài koh tàu-khang-á lâi kā góa phiàn --lah , góa tō m̄-sī chē-chûn--kòe-lâi--ê-koh , bē hîn-chûn--lah」.  阿財--a講:『我聽kah足清楚--ê,絕對無聽m̄-tio̍h,恁mài koh鬥空á來kā我騙--lah,我tō m̄是坐船--過-來--ê koh,bē暈船--lah 』。
  A-gī thiaⁿ kah khì-phut-phut , siūⁿ kóng bêng-bêng tō bô-iáⁿ-bô-chiah ê tāi-chì , kóng kah ná chhin-chhiūⁿ chin--ê kāng-khóan . a-thó͘--a in ang-á-bó͘ ê bīn sī âng-kì-kì , kàu bóe--á a-thó͘--a chiah kóng :「lán mài koh-chài hoe--lo̍h-khì lah , tāi-chì sī in-ūi góa ín-khí--ê , si̍t-chāi chin pháiⁿ-sè--lah . Sū-si̍t sī án-ni--lah , to in-ūi seng-lí siōng bô-êng ê koan-hē , gún nn̄g-ê ang-á-bó͘ chin kú bô chò-hóe--lah , tán kàu châng chiah chò-hóe , khang-khòe chò soah liáu-āu , chi̍t-sî chhōe bô mî-á-chóa thang chhit , chiah kā góa ê cha-bó͘-lâng kóng 『iōng lāi-khò͘ chhit』lah」.  阿義聽kah氣phut-phut,想講明明tō無影無跡ê代誌,講kah ná親像真--ê仝款。阿土--a in翁仔某ê面是紅kì-kì,到尾--á阿土--a才講:『咱mài koh再hoe--落-去lah,代誌是因為我引起--ê,實在真歹勢--lah。事實是按呢--lah,to因為生理上無閑ê關係,阮兩個翁仔某真久無作伙--lah,等到châng才作伙,khang-khòe做soah了後,一時chhōe無綿仔紙通拭,才kā我ê查某人講『用內褲拭』lah 』。
  Tng tang góa chiong chit ê kò͘-sū kóng hō͘ chi̍t-ê pêng-iú thiaⁿ ê sî-chūn , góa hit ê pêng-iú kóng :「bô--o͘ !he sī khah-chá ê kè-siàu , í-keng koh-chài khí kè-siàu --lah 」。   Tng-tang我將這個故事講hō͘一個朋友聽ê時陣,我hit個朋友講:『無--o͘!He是khah早ê價數,已經koh再起價數--lah 』。
Thê-kiong-chiá : Bóng-pò
轉去