轉去

Lín-pē ê sū-kiāⁿ

恁pē ê事件

  Lí Teng-hui Chóng-thóng khì Pa-ná-mà hóng-mn̄g ê sî, Pa-ná-mà ê koaⁿ-ôan m̄-chai sím-mih kiò-chò lūi-phá-pū-lī-khù ō-hù chhiá-ái-nà (Republic of China) , tō gia̍h ngô͘-chheⁿ-kî tī hui-ki-tiûⁿ ngiâ-chih i. Tâi-ôan ê gōa-kau-koaⁿ kan-taⁿ chia̍h-pn̄g ē-hiáu niâ..  李登輝總統去Panama訪問ê時,Panama ê官員m̄知甚物叫做Republic of China,tō gia̍h五星旗tī飛機場迎接伊。台灣ê外交官kan-taⁿ食飯會曉niâ。
  Kàu-ūi í-āu, kì-chiá mn̄g Lí Chóng-thóng, Tiong-kok hiah-ni̍h tōa, lí thài m̄-kiaⁿ--neh? Lí Chóng-thóng tō kā ìn kóng: "Tiong-kok sī teh gōa tōa? Bô lín-pē hiah tōa--lah!"  到位以後,記者問李總統,中國hiah-nih大,你thái m̄驚---neh?李總統toh kā in講: “中國是teh外大?無lin pē hiah大--lah!”
  Kòe-mê-ji̍t, Tâi-ôan ê Liân-ha̍p-pò tō siá kóng : Lí Chóng-thóng tī Pa-ná-mà kóng "Tiong-kok gōa tōa? <Mê, iù, ō͘-tò, pà-pà, nà-mō͘-tá !> Tiong-kok-sî-pò soah siá kóng: Lí Chóng-thóng kóng < Mê, iù, nī-tō-pà-pà, nà-mō͘-tá!>  過暝日,台灣ê聯合報tō寫講:“李總統tī Panama講<中國外大?沒有我的爸爸那麼大!>”, 中國時報soah寫講:“李總統講:「沒有你的爸爸 那麼大!」”。
  Tong-jiân chia-ê Tiong-kok-lâng, bô-lūn kóng sím-mih: <nī-tō-pà-pà > iah-sī <ō͘-tō-pà-pà>lóng m̄-tio̍h--lah. Lín-pē tō-sī lín-pē--lah. Tiong-kok-lâng thiaⁿ bô lah.  當然chia-ê中國人,無論講甚物<你的爸爸>抑無<我的爸爸>攏m̄-tio̍h--lah。恁pē就是恁pē--lah。中國人聽無--lah。
  Ū chi̍t-ji̍t, tùi Ka-ná-tah ê sun-á tńg lâi Ko-hiông khòaⁿ A-kong. A-kong chiap sun-á chē kè-thêng-chhia tńg--khì. Tī kè-thêng-chhia lāi-bīn ê ùn-chiàng chi̍t-lō͘--a lóng tōa-siaⁿ sè-siaⁿ mē Tâi-ôan hia-ê sái-tháng chèng-kheh, oan-nā kiāu, oan-nā kóng "lín-pē " chit nn̄g-jī.  有一日,tùi Canada ê孫á轉來高雄看阿公。阿公接孫á坐計程車轉去。Tī計程車內面ê 運掌一路--a攏大聲罵台灣hia-ê 屎桶政客,oan-nā kiâu,oan-nā講:「恁pē」這二字。
  Sun-á Tâi-ôan-ōe thiaⁿ bô, tān-sī chi̍t-lō͘ thiaⁿ ùn-chiàng it-ti̍t kóng "lín-pē" m̄-chai sī sím-mih ì-sù. Tō mn̄g A-kong: "A-kong, lín-pē sī sím-mih ì-sù?" A-kong khì hō͘ i mn̄g, chi̍t-ē soah gāng--khì, m̄-chai beh án-chóaⁿ kā sun-á kái-soeh chiah hó. Beh kái-soeh mā kái-soeh bē chheng-chhò. Lú kóng ē lú hoe--lah. Chòe-āu bô hoat-tō͘ tō kán-tan kā A-sun--a kóng: "Bô--lah! Lín-pē sī teh kóng "góa" ê ì-sù niâ--lah!"  孫á台灣話聽無,但是一路聽運掌一直講「恁pē」,m̄知意思。Tō問阿公:“阿公,「恁pē 」是甚物意思?”阿公去hō͘伊問一下soah gāng--去,m̄知beh按怎kā孫á解說才好。Beh解說mā解說bē清楚。Lú講會lú花lah。最後無法度tō簡單kā阿孫--a講:“無--lah!恁pē 是teh講「我」ê意思niâ--lah! ”。
  A-sun--a chin khiáu, tī i ê sim-koaⁿ lāi tō chhim-chhim ē-kì-tit: "lín-pē" chiū-sī "góa" ê ì-sù. Bûn-tê chhut tī chia --lah.  阿孫--a真巧,tī伊ê心肝內tō深深會記得「恁pē」就是「我」ê意思。問題出tī chia--lah。
  Kòe-nî liáu, A-kong khì To-lóng-tò khòaⁿ in sun-á. Sun-á in chôan-ke lóng tī hoe-lêng-ki-tiûⁿ teh tán A-kong chhut--lâi. Hui-lêng-ki bān-hun,tán kàu chin kú. Chòe-āu, A-kong chin-chiàⁿ tùi hui-ki-tiûⁿ chhut-hiān. A-sun--a ūi-tioh beh hō͘ A-kong hoaⁿ-hí , te̍k-pia̍t tī A-kong ê bīn-chêng beh tián chi̍t-ê Tâi-ôan-ōe hō͘ A-kong thiaⁿ: " A-kong, lí sī án-chóaⁿ hiah òaⁿ chiah kàu? Lín-pē tī chia tán lí chiok kú ne!"  過年了,阿公去Toronto看in孫á。孫á in全家攏tī飛凌機場teh等阿公出--來。飛凌機慢分,等到真久。最後,阿公真正tùi飛機場出現。阿孫--a為著beh hō͘阿公歡喜,特別tī阿公ê面前beh展一下台灣話hō͘阿公聽:「阿公,你是按怎hiah òaⁿ 才到?恁pē tī chia等你足久--neh!」
Thê-kiong-chiá : Tân Phek-siū / N̂g Chin-kiù
轉去