轉去

Góa beh chò o͘--ê

我beh做烏--ê

  Ha̍k-hāu beh kā kàu-sek an thang-á-mn̂g pò͘ .  學校beh kā教室an窗仔門布。
  Ta̍k-keng lóng an hó-sè, kan-na Siau lāu-su hit-keng iáu-bōe an .  逐間攏an好勢,kan-na蕭老師hit間猶未an。
  Siau lāu-su kóaⁿ-kín khì kā chóng-bū-chhù kau-tài : " Góa beh chò o͘--ê-ō͘,nā pàng tiān-iáⁿ, chiah chhiáⁿ Lín lâi him-sióng, chò o͘--ê, khah hó khòaⁿ, khòaⁿ khah ē chheng-chhó. "  蕭老師趕緊kā總務處交待:『我beh做烏--ê-ō͘,若pàng電影,才請恁來欣賞,做烏--ê,khah好看,看khah會清楚。』
Thê-kiong-chiá : Siau Lah-jih
轉去