Tō親像日本人愛sńg ê gī-niū:kā khioh kui堆ê碎紙片浸tī一個水tóe tīⁿ-tīⁿ ê碗公內底,紙片tú著水tō散開出去,開始變形,出現色緻,姿態萬千,變做花,變做厝,變做清楚熟sāi ê人物。──Marcel Proust《追憶似水年華A la recherche du temps perdu》(78/83)