Tw-Ch台文中文辭典
請輸入中文或台語文
想知道 平原 台語怎麼說嗎?
台語字典    台語語詞檢索
Chhi̍h圖示聽台語(意傳科技提供
Chhi̍h台語詞連去語詞檢索系統
Chhi̍h TJ 連去台日大辭典
Chhi̍h華語詞連去萌典
台語羅馬字台語漢羅中文英文
1  bô-chhùi-táu TJ 無嘴斗沒胃口
2  chhùi-chiáⁿ-chiáⁿ TJ 嘴汫汫沒胃口
3  chhùi-khí-chhìn TJ 嘴起凊倒胃口
4  chhùi-lō͘ TJ 嘴路口才 / 口味 / 胃口
5  chhùi-táu TJ 嘴斗口德 / 胃口
6  ha̍h-bī TJ / kah-bī TJ 合味合口味 / 對味 / 對胃口
7  ha̍h-pî TJ 合脾合胃口
8  hó-chháu-hâm TJ 好草唅胃口好
9  hó-chhī TJ 好飼胃口好
10  hó-chhùi-phiah TJ 好嘴癖胃口好
11  hó-chhùi-táu TJ 好嘴斗不挑食 / 胃口好
12  hó-kháu-hâm TJ 好口唅胃口好
13  ì TJ ì倒胃口 / / 膩煩
14  kā-lâng-tiau TJ 共人刁吊胃口
15  kah-chhùi TJ 合嘴可口 / 合口味 / 合胃口 / 順口 / 對味
16  khui-pî TJ 開脾促進食慾 / 胃口大開 / 開胃
17  lī-kháu TJ 利口促進食慾 / 胃口大開 / 爽口 / 開胃
18  pá-koh-ùi TJ 飽閣飫倒胃口
19  péng-ūi TJ 反胃反胃 / 倒胃口
20  pî-thó͘ TJ 脾土胃口 / 脾胃
21  pî-ūi TJ 脾胃胃口 / 脾胃
22  tōa-chhùi-hâm TJ 大嘴唅胃口大 / 獅子大開口
23  tōa-kháu-hâm TJ 大口唅胃口大 / 獅子大開口
24  ùi TJ / ì TJ ùi倒胃口 /
25  ùi-chhùi TJ 飫嘴吃膩嘴 / 倒胃口 / 膩嘴
26  ūi-kháu TJ 胃口胃口