Tw-Ch台文中文辭典
請輸入中文或台語文
想知道 邋遢 台語怎麼說嗎?
台語字典    台語語詞檢索
Chhi̍h圖示聽台語(意傳科技提供
Chhi̍h台語詞連去語詞檢索系統
Chhi̍h TJ 連去台日大辭典
Chhi̍h華語詞連去萌典
台語羅馬字台語漢羅中文英文
1  hàiⁿ-chhian-chhiu TJ 幌韆鞦盪鞦韆
2  hàiⁿ-kông-chhiu TJ 幌栱鞦盪鞦韆
3  hìⁿ-chhian-chhiu TJ hìⁿ韆鞦盪鞦韆