Tw-Ch台文中文辭典
請輸入中文或台語文
想知道 離婚 台語怎麼說嗎?
台語字典    台語語詞檢索
Chhi̍h圖示聽台語(意傳科技提供
Chhi̍h台語詞連去語詞檢索系統
Chhi̍h TJ 連去台日大辭典
Chhi̍h華語詞連去萌典
台語羅馬字台語漢羅中文英文
1  âng-tō͘-koan TJ 紅杜鵑杜鵑花
2  chheng-bêng-hoe TJ / chhiⁿ-miâ-hoe TJ 清明花杜鵑花
3  gō͘-go̍eh-hoe TJ / gō͘-ge̍h-hoe TJ 五月花高月杜鵑
4  he̍k-kok TJ 黑kok杜鵑鳥
5  khek-ko͘ TJ 客鴣杜鵑
6  koeh-kong-chiáu TJ / keh-kong-chiáu TJ 郭公鳥小杜鵑
7  kong-sun TJ 公孫中杜鵑 / 祖孫
8  móa-soaⁿ-âng TJ 滿山紅杜鵑花 / 森氏杜鵑
9  pò͘-chhun-hoe TJ 報春花杜鵑花
10  tāu-á-chiáu TJ 豆仔鳥杜鵑 / 鶺鴒
11  thò͘-hoeh-chiáu TJ / thò͘-huih-chiáu TJ 吐血鳥杜鵑
12  tō͘-koan TJ 杜鵑大杜鵑 / 子規 / 小杜鵑 / 中杜鵑 / 杜鵑
13  tō͘-koan-hoe TJ 杜鵑花杜鵑花