Tw-Ch台文中文辭典
請輸入中文或台語文
想知道 獨角仙 台語怎麼說嗎?
台語字典    台語語詞檢索
Chhi̍h圖示聽台語(意傳科技提供
Chhi̍h台語詞連去語詞檢索系統
Chhi̍h TJ 連去台日大辭典
Chhi̍h華語詞連去萌典
台語羅馬字台語漢羅中文英文
1  têng-chi̍h TJ 重舌口吃
2  têng-kù TJ 重句口吃
3  thi̍h TJ thi̍h口吃
4  thi̍h-thi̍h-kiò TJ thi̍h-thi̍h叫口吃 / 吹牛
5  tōa-chi̍h TJ 大舌口吃
6  tōa-chi̍h-káu TJ 大舌口口吃 / 咬舌兒 / 結巴