Tw-Ch台文中文辭典
請輸入中文或台語文
想知道 百合 台語怎麼說嗎?
台語字典    台語語詞檢索
Chhi̍h圖示聽台語(意傳科技提供
Chhi̍h台語詞連去語詞檢索系統
Chhi̍h TJ 連去台日大辭典
Chhi̍h華語詞連去萌典
台語羅馬字台語漢羅中文英文
1  bôa TJ 打發 / 研磨 / 勞碌 / / 磨蹭
2  bôa-lo̍k TJ 磨碌勞碌 / 操勞
3  chiān-kut-siàng TJ / chiān-kut-siòng TJ 賤骨相劣根性 / 勞碌命
4  gia̍p TJ 勞碌命 /
5  gia̍p-miā TJ gia̍p命勞碌命
6  gia̍p-miā TJ 業命命運多乖 / 勞碌命
7  gia̍p-siàng TJ / gia̍p-siòng TJ 業相勞碌命
8  gia̍p-sîn TJ 業神勞碌命
9  le̍k-miā TJ 碌命勞碌命
10  lô-lo̍k TJ 勞碌辛勞 / 勞碌
11  lô-lo̍k-miā TJ 勞碌命勞碌命
12  thoa-bôa TJ 拖磨折磨 / 辛勞 / 勞苦 / 勞碌 / 操勞 / / 磨折
13  tio̍h-bôa TJ 著磨折磨 / 受累 / 麻煩 / 勞碌 /