回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 79 個段落, 146 個語句, 2709 個語詞, 4243 個音節
Hî-bah 魚肉
Abon Abon
  Chhoe hî-á炊魚á
  “Hî-bah hó-chia̍h--bô?” Chit-kù ōe chin chē lâng lóng ū thiaⁿ--kòe, sī 1-ê teh kóng kúi-á-kó͘ ê tiān-sī chiat-bo̍k kóng kah chin khióng-pò͘ ê kò͘-sū: ū kúi-ê lâng tī khe-á-piⁿ hang hî-á chia̍h, hit-bóe sí--khì ê hî-á khui-chhùi mn̄g: “Siàu-liân--ê, hî-bah hó-chia̍h--bô?”「魚肉好食--無?」這句話真chē人lóng有聽--過,是1個teh講鬼á古ê電視節目講kah chin恐怖ê故事: 有幾個人tī溪á邊烘魚á食,hit尾死--去ê魚á開嘴問:「少年--ê,魚肉好食--無?」
  Chit-ê kò͘-sū hāi chin chē lâng bô siáⁿ káⁿ koh chia̍h hî-á, góa thiaⁿ liáu mā ū 1-chām-á m̄-káⁿ chia̍h hî-bah, kiaⁿ hî-á kā góa kóng: “Góa to sí--a, lí koh beh chia̍h góa ê bah!” Bóe--á, tòng-bē-tiâu hî-á-giàn, soah khì tú-tio̍h soe-siâu-tāi.這個故事害chin chē人無siáⁿ敢koh食魚á,góa聽了mā有1-chām-á m̄敢食魚肉,驚魚á kā góa講:「Góa都死--a,lí koh beh食góa ê肉!」尾--á,擋bē-tiâu 魚á-giàn,soah去tú-tio̍h衰siâu-tāi。
  Hî-á bô chhiùⁿ-koa hō͘ góa thiaⁿ, mā bô thiàu Disco hō͘ góa khòaⁿ, hî-á mā bô būn-tê, án-ne, sī hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì--leh? Góa tauh-tauh-á kóng hō͘ lí thiaⁿ.魚á無唱歌hō͘ góa聽,mā無跳Disco hō͘ góa看,魚á mā無問題,án-ne,是發生siáⁿ-mih tāi-chì--leh? Góa tauh-tauh-á講hō͘ lí聽。
  Kā lân khau chheng-khì, so̍h iâm, khǹg tī tiáⁿ--nih keh-kôan, chhiat kiuⁿ-si khǹg--lo̍h-khì, thîn 2-óaⁿ-kong kún-chúi mài im-kòe hî-á, hóe khui-lo̍h kún, tán chúi kún, hóe kìm sè-pha hō͘ bān-bān-á chhoe, tán 5-hun-cheng khí-tiáⁿ, iōng súi-súi ê pôaⁿ-á té, téng-thâu sàm chìn-chêng chhiat-hó ê chhang-á, siōng hó-chia̍h ê chhoe-hî-á, bah iù thng tiⁿ, chiok hó-chia̍h--ê!Kā鱗khau清氣,so̍h鹽,khǹg tī鼎--nih隔高,切薑絲khǹg--落-去,斟2碗公滾水mài im過魚á,火開落滾,等水滾,火kìm細pha hō͘慢慢á炊,等5分鐘起鼎,用súi-súi ê盤á té,頂頭sàm chìn前切好ê蔥á,上好食ê炊魚á,肉幼湯甜,chiok好食--ê!
  Góa kā chhoe hî-á phâng-khì『陽台』ê toh-á-téng, siūⁿ-kóng tiàm gōa-kháu chia̍h chin ū khì-chit, ngeh ji̍p-khì chhùi--nih, pe̍h-pe̍h ê hî-bah-si tī chhùi lāi-té sòaⁿ--khui, kam-tiⁿ ê hî-á-bī uI3 na-âu thàng kàu phīⁿ-khang, gōa-nī-á sóng--leh!Góa kā炊魚á捧去『陽台』ê桌á頂,想講tiàm外口食chin有氣質,ngeh入去嘴--nih,白白ê魚肉絲tī嘴內底散--開,甘甜ê魚á味ùi嚨喉thàng到鼻孔,外nī-á爽--leh!
  Chia̍h kah tng hoaⁿ-hí, 1-ê beh 2-bí ê o͘-iáⁿ ùi lâu-téng lak--lo̍h-lâi, tī ba̍k-chiu-bāng thêng bô 1-bió, m̄-koh soah pí 1-nî khah tn̂g, hit-ê o͘- iáⁿ ai kah chiok tōa-siaⁿ--ê, hit-siaⁿ ti̍t-ti̍t chǹg-ji̍p-khì góa ê hīⁿ-khang-té, koh kòe bô pòaⁿ-bió, 1-sian chiok tāng ê mi̍h-kiāⁿ tǹg tī âng-bûn-thô͘ téng.食kah tng歡喜,1個beh 2米ê烏影ùi樓頂lak--落-來,tī目chiu網停無1秒,m̄-koh soah比1年khah tn̂g,hit個烏影哀kah chiok大聲--ê,hit聲直直鑽入去góa ê耳孔底,koh過無半秒,1仙chiok重ê mi̍h-kiāⁿ tǹg tī紅文塗頂。
  Hit sian mi̍h-kiāⁿ ū thâu, ū sin-khu, ū kha, koh ū chhiú, kán! Nah ē ū lâng kā Ma-the-lu khian--lo̍h-lâi? Ma-the-lu tǹg tī thô͘-kha, chiok tōa-siaⁿ--ê, góa hō͘ un-un ê chúi phoah kah kui sin-khu, bī chhàu-chho chhàu-chho, sek âng-kòng-kòng, ná ke-nōa-á hông thâi ām-kún pàng--chhut-lâi ê huih hiah âng.Hit仙mi̍h-kiāⁿ有頭,有身軀,有kha,koh有手,kán! Nah會有人kā Ma-the-lu khian--落-來? Ma-the-lu tǹg tī塗kha,chiok大聲--ê,góa hō͘溫溫ê水潑kah kui身軀,味臭臊臭臊,色紅kòng-kòng,ná雞nōa-á hông thâi頷頸放--出-來ê血hiah紅。
  Ma-the-lu nah ē lâu-huih? Sī siáⁿ-lâng teh o͘-peh-lâi? Tng teh tū-lān ê sî, lâu-kha kèng-chhat-chhia o͘ⁿ-o͘ⁿ-kiò, m̄-chai teh chhá siáⁿ-hòe. Siūⁿ beh koh chia̍h hî-á, pôaⁿ-á-té soah âng-kòng-kòng, bī pí hî-á koh khah chhàu-chho, sī siáⁿ-lâng chiah ok-chit? Tán góa chheng hó-sè, it-tēng beh 1-keng 1-keng khì mn̄g!Ma-the-lu nah會流血? 是siáⁿ人teh烏白來? 當teh tū-lān ê時,樓kha警察車o͘ⁿ-o͘ⁿ叫,m̄知teh吵siáⁿ-hòe。想beh koh食魚á,盤á底soah紅kòng-kòng,味比魚á koh khah臭臊,是siáⁿ人chiah惡質? 等góa清好勢,一定beh 1間1間去問!
  Gōa-kháu ū lâng kā mn̂g lòng kah pìn-piàng-kiò, góa kín cháu-khì khui-mn̂g, mn̂g khui 1-phāng, 5~6-ê kèng-chhat hiān chhiong--ji̍p-lâi, 2-ê kā góa teh tī thô͘-kha, sūi kā phāiⁿ tī khò͘-thâu ê 90-á pui--chhut-lâi, tōa-siaⁿ hoah:『不要動!』外口有人kā門lòng kah pìn-piàng叫,góa緊走去開門,門開1縫,5~6個警察現衝--入-來,2個kā góa teh tī塗kha,隨kā phāiⁿ tī褲頭ê 90-á pui--出-來,大聲hoah:『不要動!』
  Góa mn̄g in beh chhòng siáⁿ, in kóng ū lâng pò-àn, kóng góa chia ū lâng hông thâi--sí. Chhun--ê 3~4-ê cháu-khì『陽台』, khòaⁿ-tio̍h tú-á lak--lo̍h-lâi hit-sian Ma-the-lu, huih, náu-chhé, tn̂g-á-tō͘ lâu kah kui thô͘- kha, kut-thâu ùi bah chhah--chhut-lâi, tiāⁿ-tio̍h sī siak kah siuⁿ tōa-la̍t, chiah ē liān kut-thâu to khòaⁿ-hiān-hiān.Góa問in beh創siáⁿ,in講有人報案,講góa chia有人hông thâi--死。Chhun--ê 3~4個走去『陽台』,看tio̍h tú-á lak--落-來hit仙Ma-the-lu,血,腦chhé,腸á肚流kah kui塗kha,骨頭ùi肉插--出-來,tiāⁿ-tio̍h是摔kah siuⁿ大力,chiah會連骨頭都看現現。
  Kèng-chhat kóng si-thé sī tòa tī 12-lâu ê Tân Chheng-chúi, koh mn̄g góa kám bat--i, góa kóng tī tōa-lâu kóan-lí úi-ôan-hōe khui-hōe ê sî, bat thiaⁿ i kóng sī teh chò lāu-su--ê, mā bat tī tiān-thui tú--tio̍h, koh ū hō͘-siōng Hai-sah-chuh, kan-taⁿ án-ne niâ, mā bô siáⁿ-mih lí-iû ē-sái sio-chhōe.警察講屍體是tòa tī 12樓ê陳清水,koh問góa kám bat--i,góa講tī大樓管理委員會開會ê時,bat聽i講是teh做老師--ê,mā bat tī電梯tú--tio̍h,koh有互相Hai-sah-chuh,kan-taⁿ án-ne niâ,mā無siáⁿ-mih理由會sái相chhōe。
  In koh mn̄g góa hit-chūn tī『陽台』chhòng-siáⁿ?In koh問góa hit-chūn tī『陽台』創siáⁿ?
  Góa tō kóng: “Góa chú 1-bóe chiok hó-chia̍h ê hî-á, bē-hù péng-pêng i tō lâi tàu-lāu-jia̍t--a, hō͘ i phùn kah kui sin-khu chhàu-chho-huih, hî-á m̄-tāⁿ bô chia̍h--tio̍h, koh ài hō͘ lín the̍h- khì chò chèng-kù, koh tio̍h hō͘ lín tī chia teh kô-kô-tîⁿ!”Góa就講:「Góa煮1尾chiok好食ê魚á,bē赴péng-pêng i就來鬥鬧熱--a,hō͘ i噴kah kui身軀臭臊血,魚á m̄-tāⁿ無食--tio̍h,koh ài hō͘ lín提去做證據,koh tio̍h hō͘ lín tī chia teh kô-kô纏!」
  Bóe--á, in kā góa chhōa tńg phài-chhut-só͘, the̍h 1-su ūn-tōng-saⁿ hō͘ góa ōaⁿ, kóng góa ê saⁿ ài the̍h-khì giām, koh kiò góa ài tī phài-chhut-só͘ tòa 2-kang, in beh chò tiau-cha.尾--á,in kā góa chhōa tńg派出所,提1-su運動衫hō͘ góa換,講góa ê衫ài提去驗,koh叫góa ài tī派出所tòa 2-kang,in beh做調查。
  Góa saⁿ ōaⁿ hó, tòe hêng-sū-cho͘--ê tńg gún chhù khòaⁿ, mn̂g-chhùi ji̍p--khì tō khan n̂g-pò͘-tiâu-á, n̂g--ê kap âng--ê ka--khí-lâi chin chha̍k-ba̍k, koh khòaⁿ-tio̍h hit-bóe hî-á tō iàn-khì, ū lâng beh kéng chit-chūn sí, bô lâng ū i hoat-tō͘.Góa衫換好,tòe刑事組--ê tńg gún厝看,門嘴入--去就牽黃布條á,黃--ê kap紅--ê加--起-來chin刺目,koh看tio̍h hit尾魚á就嚥氣,有人beh揀這chūn死,無人有i法度。
  Si̍t-chāi chiok kî-kòai--ê, Tân Chheng-chúi tòa 12F-4, sī góa tùi-bīn hit-pêng--ê, nah ē thiàu lâi góa ê『陽台』? I siak--lo̍h-lâi to bô 5-hun-cheng kú, hêng-sū-cho͘--ê tō kàu-ūi--a, Chi-na-bîn-kok ê chèng-hú m̄-bat chiah-nī ū hāu-lu̍t--leh.實在chiok奇怪--ê,陳清水tòa 12F-4,是góa對面hit-pêng--ê,nah會跳來góa ê『陽台』? I摔--落-來都無5分鐘久,刑事組--ê就到位--a,支那民國ê政府m̄-bat chiah-nī有效率--leh。
  Góa cháu-khì 12-lâu, 12F-4 mn̂g khui-khui, lāi-té cha̍t-thóng-thóng, chin lāu-jia̍t ê khóan, Tân Chheng-chúi hit-ê súi-bó͘ hông ûi tī thiaⁿ--nih teh mn̄g-ōe. In bó͘ Ia̍p Hūi-jû kāng-khóan sī lāu-su, kap Tân Chheng-chúi tàu-tīn tī gún tōa-lâu piⁿ--á hit-keng Chi-na-kok-hāu teh kà-chheh. I ná khàu ná kóng in ang ùi cho̍h--ji̍t tō bô tńg--lâi-a, khà chhiú-ki-á mā bô chiap, m̄-chai-iáⁿ in ang sī cháu-khì toh-ūi.Góa走去12樓,12F-4門開開,內底cha̍t-thóng-thóng,chin鬧熱ê款,陳清水hit-ê súi-bó͘ hông圍tī廳--nih teh問話。In bó͘葉惠如kāng款是老師,kap陳清水tàu-tīn tī gún大樓邊--á hit間支那國校teh教冊。I ná哭ná講in ang ùichoh8--日就無tńg--來-a,khà手機á mā無接,m̄知iáⁿ in ang是走去toh位。
  Lâng sī “bē seⁿ khan-thoa chhù- piⁿ” , Tân Chheng-chúi soah “beh sí khan-thoa lâu-kha” , góa hit-chūn nā chē khah gōa-kháu--tām-po̍h-á, m̄ tō ē kap hit-ê bē bah-chàng--ê kāng-khóan hông teh--sí?人是「bē生牽拖厝邊」,陳清水soah「beh死牽拖樓kha」,góa hit-chūn若坐khah外口--tām-po̍h-á,m̄就會kap hit個賣肉粽--ê kāng款hông teh--死?
  Góa cháu-khì chhù-bóe-téng 14-lâu ê hong-chhù-á, kui chhù-téng lóng sī kàm-sek-cho͘--ê tī hia bong-lâi bong- khì. Góa sô-chhut-khì se̍h-se̍h khòaⁿ- khòaⁿ--leh, bô khòaⁿ-tio̍h ū lâng tī chia sio-phah ê jiah, kā thâu chhun- chhut-khì khòaⁿ góa hit-keng『陽台』, âng-âng 1-jiah, tah tī pe̍h-Thai-luh téng-thâu, siōng bái ê Ji̍t-pún kok-kî khó-lêng mā pí che khah súi.Góa走去厝尾頂14樓ê hong厝á,kui厝頂lóng是鑑識組--ê tī hia摸來摸去。Góa sô出去se̍h-se̍h看看--leh,無看tio̍h有人tī chia相phah ê跡,kā頭伸出去看góa hit間『陽台』,紅紅1跡,貼tī白Thai-luh頂頭,上bái ê日本國旗可能mā比che khah súi。
  Ùi lâu-bóe-téng kàu góa tòa ê 8-lâu, ta̍k-hō͘ lóng chng thih-thang, m̄-koh bô tī thih-thang-téng khòaⁿ-tio̍h khò--tio̍h ê hûn, mā bô kap Tha-ma-tok kāng-sek ê huih-tih-hûn, tō sī bô lo̍h-hō͘, góa chiah ē siáu-siáu cháu-chhut-lâi gōa-kháu, tán Tân Chheng-chúi thiàu- lo̍h-lâi tàu chia̍h hî-á.Ùi樓尾頂到góa tòa ê 8樓,ta̍k戶lóng裝鐵窗,m̄-koh無tī鐵窗頂看tio̍h靠--tio̍h ê痕,mā無kap Tha-ma-tok kāng色ê血滴痕,就是無落雨,góa chiah會痟痟走出來外口,等陳清水跳落來tàu食魚á。
  Chit-má ê lâng kiaⁿ chhù--nih ê mi̍h-kiāⁿ hông thau the̍h--khì, ta̍k-ê lóng chng thih-thang kā ka-tī kuiⁿ--khí-lâi, koh kiaⁿ hóe-sio-chhù iah-sī tē-tāng chhù pang--khì cháu bē chhut--khì, thih-thang ē ke khui 1-khang hō͘ lâng tú-á-hó peh ē chhut--khì. Tân Chheng-chúi kám ē sī ùi hit-ê káu-khang siak--lo̍h-khì-ê? Án-ne sī ùi toh 1-lâu--leh?Chit-má ê人驚厝--nih ê mi̍h-kiāⁿ hông偷提--去,ta̍k-ê lóng裝鐵窗kā ka-tī關--起-來,koh驚火燒厝iah是地動厝崩--去走bē出--去,鐵窗會加開1孔hō͘人tú-á好爬會出--去。陳清水kám會是ùi hit個狗孔摔--落-去-ê? Án-ne是ùi toh 1樓--leh?
  Aih~kap góa bô tī-tāi, chhap hiah-nī chē nā hông khan-thoa--tio̍h tō chin hāi--a.Aih~kap góa無tī-tāi,chhap hiah-nī chē若hông牽拖--tio̍h 就chin害--a。
  Hō͘ sí-lâng khan-thoa--tio̍h si̍t-chāi chiâⁿ mâ-hôan, lú siūⁿ lú siān, ūn-tōng--1-ē khah bē siān. Góa ùi lâu-bóe-téng kiâⁿ lâu-thui lo̍h--khì, siūⁿ beh lâi-khì lim 1-au-á ka-pi, kā chhàu-chho-bī ah--lo̍h-khì, mā ē-sái hō͘ ka-tī khah sóng-khòai--leh, ka-pi ê phang-bī ē-sái kā chia--ê lóng pàng hō͘ m̄-chai lâng.Hō͘死人牽拖--tio̍h實在chiâⁿ麻煩,愈想愈siān,運動--1-下khah bē siān。Góa ùi樓尾頂行樓梯落--去,想beh來去lim 1甌á咖啡,kā臭臊味押--落-去,mā會sái hō͘ ka-tī khah爽快--leh,咖啡ê香味會sái kā chia--ê lóng放hō͘ m̄知人。
  Hî-á siû-chúi魚á泅水
  Tân Chheng-chúi bē kì ê the̍h khó-chhì-chóa, nā sī kin-á-ji̍t bô kái hō͘ hó, bîn-á-chài ha̍k-seng-á ê sêng-chek tō kau bē chhut--khì, chhia khiā beh kàu chhù chiah koh phe-tńg-lâi ha̍k-hāu the̍h.陳清水bē記ê提考試紙,若是今á日無改hō͘好,bîn-á-chài學生á ê成績就交bē出--去,車khiā beh到厝chiah koh phe-tńg來學校提。
  Ji̍p hāu-mn̂g khòaⁿ-tio̍h séng-tiong Kang-kàu-koaⁿ ê kiau-chhia thêng tī mn̂g-kháu, hit-ê Kang-kàu-koaⁿ in lāu-pē sī 49-nî tòe Kok-bîn-tóng làu-phâu lâi Tâi-ôan ê “à-soaⁿ--ê” , i sī tē-2-tāi, kòan-chhun-kái-kiàn thàn chheng-gōa-bān, thio-liáu chin sóng, tòa tī góa hit-keng tōa-lâu 13-lâu-bóe 2 hō.入校門看tio̍h省中江教官ê轎車停tī門口,hit個江教官in老爸是49年tòe國民黨落跑來台灣ê「à山--ê」,i是第2代,眷村改建趁千幾萬,thio了chin爽,tòa tī góa hit間大樓13樓尾2號。
  I tiāⁿ-tiāⁿ lâi Chi-na-kok-hāu chhōe siàu-liân hāu-tiúⁿ Tiuⁿ Bêng-chì, thiaⁿ kóng Tiuⁿ Bêng-chì in lāu-pē sī “pòaⁿ-soaⁿ” , Ji̍t-pún sî-tāi cháu-khì Chi-na kap Kok-bîn-tóng tauh, koh kóng sī chêng-pò-kio̍k--ê, bat tī Ji̍t-pún peng-iâⁿ iōng Tâi-ôan-lâng ê sin-hūn, kā Kang-kàu-koaⁿ in lāu-pē pó--chhut-lâi, kui-lō͘ kā pó kàu hit-sî Chi-na siú-to͘『重慶』, chiah ē 2-ê tē-2-tāi tiāⁿ-tiāⁿ teh sio-chhōe.I tiāⁿ-tiāⁿ來支那國校chhōe少年校長張明志,聽講張明志in老爸是「半山」,日本時代走去支那kap國民黨tauh,koh講是情報局--ê,bat tī日本兵營用台灣人ê身分,kā江教官in老爸保--出-來,kui路kā保到hit時支那首都『重慶』,chiah會2個第2代tiāⁿ-tiāⁿ teh相chhōe。
  Tân Chheng-chúi chông-ji̍p-lâi lāu-su pān-kong-sek, gû-phôe-chóa lok-á chhio̍k--leh tō beh piàⁿ tńg chhù--nih, khòaⁿ-tio̍h hāu-tiúⁿ-sek ê tiān-hóe koh to̍h--leh, siūⁿ kóng khì kā hāu-tiúⁿ Ai-sah-chuh--1-ē chiah tńg--khì, iáu-bōe kàu mn̂g-kháu tō thiaⁿ-tio̍h in 2-ê teh kóng-ōe, “Tiuⁿ-hāu-tiúⁿ! Góa í-keng tit-tio̍h téng-thâu ê chí-sī, kóng beh tī 520 2-chiu-nî hit-kang, hoat-tōng jiáu-lōan kè-ōe, góa hia--ê 65-á chhèng-kóng kái--1-ē tō ē-sái phah--a......”陳清水chông入來老師辦公室,牛皮紙lok-á chhio̍k--leh就beh piàⁿ tńg厝--nih,看tio̍h校長室ê電火koh to̍h--leh,想講去kā校長Ai-sah-chuh--1-下chiah tńg--去,猶bōe到門口就聽tio̍h in 2個teh 講話,「張校長! Góa已經得tio̍h頂頭ê指示,講beh tī 520 2周年hit-kang,發動擾亂計畫,góa hia--ê 65-á 槍管改--1-下就會sái phah--a…」
  In 2-ê khòaⁿ-tio̍h ū lâng lâi sūi tiām--khì, Tân Chheng-chúi hàm-hàm kiâⁿ--ji̍p-khì: “Kóng siáⁿ-mih pì-bi̍t kiaⁿ lâng chai?” Tiuⁿ-hāu-tiúⁿ kap Kang-kàu-koaⁿ 2-ê, 1-ê kóng bô-tāi-chì, 1-ê hoe kóng beh pān liân-ha̍p hāu-khèng, Tân Chheng-chúi kóng beh kín tńg-khì kái khó-chhì-chóa, chài-hōe kóng-liáu tō thâu oat--leh tō kiâⁿ--chhut-khì.In 2個看tio̍h有人來隨tiām--去,陳清水hàm-hàm行--入-去:「講siáⁿ-mih祕密驚人知?」張校長kap江教官2個,1個講無tāi-chì,1個hoe講beh辦聯合校慶,陳清水講beh緊tńg去改考試紙,再會講了就頭oat--leh就行--出-去。
  2-ê Chi-na-lâng siūⁿ kóng in kap Chi-na-jîn-bîn-kiōng-hô-kok hit-pêng ê kè-ōe hō͘ Tân Chheng-chúi thiaⁿ-- tio̍h, nā khì hō͘ Tâi-ôan ê chêng- pò-kio̍k chai-iáⁿ tō pháiⁿ-o̍ah--a!2個支那人想講in kap支那人民共和國hit-pêng ê計畫hō͘陳清水聽--tio̍h,若去hō͘台灣ê情報局知iáⁿ就pháiⁿ活--a!
  Tiuⁿ Bêng-chì kap Kang-kàu-koaⁿ kín khì sái-chhia, àn-sǹg beh tī Tân Chheng-chúi kā tāi-chì kóng-- chhut-lâi chìn-chêng chhú-lí hó-sè.張明志kap江教官緊去駛車,àn-sǹg beh tī陳清水kā tāi-chì講--出-來chìn前處理好勢。
  Kang-kàu-koaⁿ kóng i kap Tân Chheng-chúi tòa kāng-tòng tōa-lâu, tńg chhù ê lō͘--nih, ū 1-chat àm-thâu-á lóng bô lâng kiâⁿ ê chhân-hōaⁿ-lō͘, Tân Chheng-chúi ge-siâu that-chhia, lóng ē khiā O͘-to͘-bai kiâⁿ hit-tiâu sè-tiâu-lō͘, ē-sái tī hia kā tng. In 2-ê chhia sái--leh kiâⁿ, kui-lō͘ teh chù-ì chhōe Tân Chheng-chúi ê O͘-to͘-bai.江教官講i kap陳清水tòa kāng棟大樓,tńg厝ê路--nih,有1-chat暗頭á lóng無人行ê田岸路,陳清水ge-siâu塞車,lóng會khiā O͘-to͘-bai行hit條細條路,會sái tī hia kā tng。In 2個車駛--leh行,kui路teh注意chhōe陳清水ê O͘-to͘-bai。
  Chhia phe-kàu chhân-hōaⁿ-lō͘, sūi tō khòaⁿ-tio̍h 1-tâi pe̍h-sek ê Ui-su-pa tī thâu-chêng pìn-piàng-kiò, Kang- kàu-koaⁿ iû-mn̂g chhui--lo̍h, Ian-jin- kòa tùi Ui-su-pa āu-lián chim--lo̍h-khì, Tân Chheng-chúi kui-sian lâng poe-- chhut-khì, siak tī chhân--nih, khó- chhì-chóa sòaⁿ kah kui-chhân-hōaⁿ.車phe到田岸路,隨就看tio̍h 1台白色ê Ui-su-pa tī頭前pìn-piàng叫,江教官油門催--落,Ian-jin蓋tùi Ui-su-pa後輪chim--落-去,陳清水kui仙人飛--出-去,摔tī田--nih,考試紙散kah kui田岸。
  2-ê lâng kā Tân Chheng-chúi chhùi that--leh pa̍k--khí-lâi, iōng pò͘-tē lok--khí-lâi, khng-ji̍p-khì chhia āu-táu, chài-tńg-khì in tòa--ê hit-keng tōa-lâu, chhia ti̍t-chiap sái lo̍h tē-hā-sek ê thêng-chhia-tiûⁿ.2個人kā陳清水嘴塞--leh縛--起-來,用布袋lok--起-來,扛入去車後táu,載tńg去in tòa--ê hit間大樓,車直接駛落地下室ê停車場。
  Kang-kàu-koaⁿ seng chē tiān-thui khì khui in tau ê mn̂g, sīn-sòa khòaⁿ 13-lâu ū lâng--bô, khòaⁿ bô lâng koh chē tiān-thui khì tē-hā-sek, kap Tiuⁿ Bêng-chì chò-hóe kā Tân Chheng-chúi khng-ji̍p-khì tiān-thui lāi-té, 2-ê lâng sim-koaⁿ phi̍h-pho̍k-thiàu, kiaⁿ tī tiong-hng ē ū lâng beh chē tiān-thui. Tân Chheng-chúi tī pò͘-tē lāi-té ngiú-lâi ngiú-khì, in soah koh khah kín-tiuⁿ.江教官先坐電梯去開in tau ê門,順續看13樓有人--無,看無人koh坐電梯去地下室,kap張明志做伙kā陳清水扛入去電梯內底,2個人心肝phi̍h-pho̍k跳,驚tī中央會有人beh坐電梯。陳清水tī布袋內底扭來扭去,in soah koh khah緊張。
  Tiān-thui kàu 1-lâu “Tiang!” 1-siaⁿ, mn̂g khui--khui, in 2-ê siūⁿ kóng “Hāi--a, hông khòaⁿ-tio̍h tō chóng khì--a.”電梯到1樓「Tiang!」1聲,門開--開,in 2個想講「害--a,hông看tio̍h就總去--a。」
  1-ê sè-hàn gín-á kōaⁿ 1-kòan tāu-iû kiâⁿ--ji̍p-lâi, kā in kóng: “Góa ji bē tio̍h, kám ē-sái thè góa ji 5-lâu?” chit-ê gín-á khòaⁿ--khí-lâi ke̍k-ke 6-hòe, hō͘ in lāu-bú kiò-khì bé tāu-iû.1個細漢gín-á kōaⁿ 1罐豆油行--入-來,kā in講:「Góa ji bē tio̍h,kám會sái替góa ji 5樓?」這個gín-á看--起-來極加6歲,hō͘ in老母叫去買豆油。
  Chit-ê sè-hàn gín-á ba̍k-chiu kā tiān-thui lāi-té hit-ê tōa-pò͘-tē tèng-tiâu-tiâu: “Lín teh poaⁿ-chhù chiok thiám--ê-hounnh?” Kang-kàu-koaⁿ kiaⁿ-1-ē soah kā kiāu: “Gín-á-lâng chhap hiah chē chhòng-siáⁿ?”這個細漢gín-á目chiu kā電梯內底hit個大布袋盯tiâu-tiâu:「Lín teh搬厝chiok thiám--ê-hounnh?」江教官驚1下soah kā kiāu:「Gín-á人chhap hiah chē創siáⁿ?」
  5-lâu kàu--a, hit-ê gín-á tāu-iû moh--leh, tuh--leh tuh--leh kiâⁿ-- chhut-khì, thâu put-sî oat tńg-lâi khòaⁿ pò͘-tē, ná kiâⁿ ná liām: “Tē-á ē tín-tāng, chin hó-sńg!”5樓到--a,hit個gín-á豆油moh--leh,tuh--leh tuh--leh行--出-去,頭不時oat tńg來看布袋,ná行ná唸: 「袋á會tín動,chin好sńg!」
  Kàu 13-lâu, tiān-thui mn̂g khui-- khui, Tiuⁿ Bêng-chì tī tiān-thui lāi-té kā “Khui” chhi̍h-ân-ân, kiaⁿ tiān-thui koh sái-kiâⁿ, Kang-kàu-koaⁿ chhut- khì sûn bô lâng, tō tàu-tīn kā hit-kha pò͘-tē khng-ji̍p-khì 13F-3.到13樓,電梯門開--開,張明志tī電梯內底kā「開」chhi̍h-ân-ân,驚電梯koh駛行,江教官出去巡無人,就鬥陣kā hit-kha布袋扛入去13F-3。
  Tân Chheng-chúi hō͘ 2-ê Chi-na tē-5-tūi tī Tâi-ôan ê lōe-èng pa̍k- tiâu-tiâu, kan-taⁿ ū-hoat-tō͘ tī thô͘-kha nóa, án-chóaⁿ nóa soh-á to bē khui. Sī án-chóaⁿ tú-á hō͘ chhia lòng-liáu bô sí, chit-má soah hông pa̍k tī chia, i siūⁿ lóng bô.陳清水hō͘ 2個支那第5隊tī台灣ê內應縛tiâu-tiâu,kan-taⁿ有法度tī塗kha nóa,án-chóaⁿ nóa索á都bē開。是án-chóaⁿ tú-á hō͘車lòng了無死,chit-má soah hông縛tī chia,i想lóng無。
  Tiuⁿ Bêng-chì khui-chhùi: “Siáng kiò lí o͘-pe̍h-chông, koh thiaⁿ-tio̍h bô èng-kai chai ê tāi-chì.” , Tân Chheng-chúi kóaⁿ-kín póe-hōe: “Góa kan-taⁿ sī beh the̍h khó-chhì-chóa tńg--khì, bô thiaⁿ-tio̍h lín teh kóng siáⁿ-mih......”張明志開嘴:「Siáng叫lí烏白chông,koh聽tio̍h無應該知ê tāi-chì。」,陳清水趕緊póe-hōe:「Góa kan-taⁿ是beh提考試紙tńg--去,無聽tio̍h lín teh講siáⁿ-mih…」
  Kang-kàu-koaⁿ èng kóng: “To kā lí lòng kah án-ne--a, chhú-lí hō͘ chheng- khì khah an-chôan!”江教官應講:「都kā lí lòng kah án-ne--a,處理hō͘清氣khah安全!」
  Góa m̄-chai-iáⁿ hāi góa hî-á chia̍h bô pòaⁿ-pêng ê Tân Chheng-chúi, hông khian--lo̍h-lâi chìn-chêng koh ū hō͘ chhia lòng--tio̍h.Góa m̄知iáⁿ害góa魚á食無半pêng ê陳清水,hông khian--落-來chìn前koh有hō͘車lòng--tio̍h。
  Hî-á thiàu-chúi魚á跳水
  Góa ùi 14-lâu kiâⁿ--lo̍h-lâi, kiâⁿ kàu 13-lâu tō kám-kak lâu-thui tìn chiok chē mi̍h-kiāⁿ chiok pháiⁿ kiâⁿ--ê, pīn-tōaⁿ-sèng giâ--khí-lâi, tō kiâⁿ-khì beh chē tiān-thui.Góa ùi 14樓行--落-來,行到13樓就感覺樓梯tìn chiok chē mi̍h-kiāⁿ chiok pháiⁿ行--ê,貧惰性giâ--起-來,就行去beh坐電梯。
  Kiâⁿ kàu tiān-thui mn̂g-chhùi, ji lo̍h--khì ê『按鈕』tán tiān-thui lâi, 13F-3 ū 2-ê 40-gōa-hòe ê cha-po͘-lâng khui-mn̂g chhut--lâi, khiā tī góa piⁿ--á mā teh tán tiān-thui.行到電梯門嘴,ji落--去ê『按鈕』等電梯來,13F-3有2個40外歲ê cha-po͘人開門出--來,khiā tī góa邊--á mā teh等電梯。
  Góa siūⁿ kóng, in kap góa tòa kāng-pêng, khó-lêng mā ū khòaⁿ-tio̍h hit-ê giàn chia̍h hî-á, ùi lâu-téng thiàu-loh-lâi kā góa thó hî-á ê Tân Chheng-chúi.Góa想講,in kap góa tòa kāng-pêng,可能mā有看tio̍h hit個giàn食魚á,ùi樓頂跳落來kā góa討魚á ê陳清水。
  “Tú-á chin lāu-jia̍t neh!” Hit 2-ê lâng thiaⁿ-tio̍h bīn-sái-sái lóng bô kóng-ōe, góa siūⁿ kóng koh lā khòaⁿ mài--leh: “Àm-thâu-á ū lâng thiàu-lâu, lín kám chai-iáⁿ?” kóng--khí-lâi, án-ne kā lâng mn̄g chin sam-pat, m̄-koh hit-chūn mā bô siūⁿ hiah chē, kan-taⁿ beh chai-iáⁿ ū lâng kap góa chha-put-to soe--bô.「Tú-á chin鬧熱neh!」Hit 2個人聽tio̍h面sái-sái lóng無講話,góa想講koh lā看mài--leh:「暗頭á有人跳樓,lín kám知iáⁿ?」講--起-來,án-ne kā人問chin三八,m̄-koh hit-chūn mā無想hiah chē,kan-taⁿ beh知iáⁿ有人kap góa差不多衰--無。
  Chhēng kàu-koaⁿ-saⁿ hit-ê bīn chiok chhàu--ê, lēng-gōa hit-ê sêng kong-bū-gôan ê cha-po͘-lâng kóng i ū thiaⁿ--tio̍h, koh kóng ai kā chiok tōa-siaⁿ--ê, i mā khì hō͘ kiaⁿ--tio̍h.穿教官衫hit個面chiok臭--ê,另外hit個sêng公務員ê cha-po͘人講i有聽--tio̍h,koh講哀kā chiok大聲--ê,i mā去hō͘驚--tio̍h。
  Tiān-thui kàu 5-lâu, 1-ê siàu-liân ma-ma chhōa 1-ê sè-hàn gín-á ji̍p--lâi, hit-ê siàu-liân ma-ma khòaⁿ--khí-lâi bē chhiau-kòe 30-hòe, ū siàu-liân cha-bó͘ ê chheng-chhun bí-lē, koh ū chò ma-ma ê sêng-se̍k, hō͘ lâng khòaⁿ kah sim-koaⁿ-íⁿ-á ngiau--leh ngiau--leh.電梯到5樓,1個少年媽媽chhōa 1個細漢gín-á入--來,hit個少年媽媽看--起-來bē超過30歲,有少年cha-bó͘ ê青春美麗,koh有做媽媽ê成熟,hō͘人看kah心肝íⁿ-á ngiau--leh ngiau--leh。
  Góa him-sióng hit-ê siàu-liân ma-ma iáu-bōe teh-giàn, hit-ê m̄-chiâⁿ gín-á tō chhoah in bú--á ê chhiú: “Góa tú-á ū khì lâu-kha bé tāu-iû......” Chiok un-jiû ê siaⁿ ùi siàu-liân ma-ma ê chhùi--nih kóng--chhut-lâi: “Me-me chiok gâu--ê, ma-ma bé thn̂g-á hō͘--lí.” Góa thiaⁿ kah kui sin-khu ē so͘--khì.Góa欣賞hit個少年媽媽猶bōe teh-giàn,hit個m̄-chiâⁿ gín-á就chhoah in母--á ê手:「Góa tú-á有去樓kha買豆油…」Chiok溫柔ê聲ùi少年媽媽ê嘴--nih講--出-來:「妹妹chiok gâu--ê,媽媽買糖á hō͘--lí。」Góa聽kah kui身軀會so͘--去。
  Hit-ê me-me koh sòa--lo̍h: “hit 2-ê a-peh teh poaⁿ-chhù, in ê pò͘-te-á chiok hó-sńg--ê, chiok tōa-kha, koh ē tín-tāng--ô͘...” Un-jiû ê siaⁿ koh tī góa hīⁿ-khang-piⁿ chhut-hiān, m̄-koh góa í-keng bô teh chù-ì siàu-liân ma-ma teh kóng siáⁿ--a.Hit個妹妹koh續--落:「hit 2個a伯teh搬厝,in ê布袋á chiok好sńg--ê,chiok大kha,koh會tín動--ô͘…」溫柔ê聲koh tī góa耳孔邊出現,m̄-koh góa已經無teh注意少年媽媽teh講siáⁿ--a。
  “Tòa 13-lâu hit 2-ê lâng teh poaⁿ-chhù, tōa-pò͘-tē koh ē tín-tāng?”「Tòa 13樓hit 2個人teh搬厝,大布袋koh會tín動?」
  Tiān-thui kàu 1-lâu, siàu-liân ma-ma chhōa me-me kiâⁿ-chhut tōa-lâu, góa tòe in āu-piah chhut--khì, siūⁿ beh tòe un-jiû ê kha-pō͘, kiâⁿ-kàu kóan-lí-sek, thâu oat-kòe khòaⁿ tiān-thui, tiān-thui mn̂g kuiⁿ óa--lâi, í-keng lo̍h-khì tē-hā-sek--a, sim-koaⁿ-thâu hiông-hiông siūⁿ kóng hāi--a, kóaⁿ-kín mn̄g khòaⁿ tē-hā-sek kám ū kóan-lí-gôan, i kóng bô, kan-taⁿ ū tiān-tōng-mn̂g, ū『遙控』tō ē-sái khui-mn̂g lo̍h--khì.電梯到1樓,少年媽媽chhōa妹妹行出大樓,góa tòe in後壁出--去,想beh tòe溫柔ê kha步,行到管理室,頭oat過看電梯,電梯門關óa--來,已經落去地下室--a,心肝頭hiông-hiông想講害--a,趕緊問看地下室kám有管理員,i講無,kan-taⁿ有電動門,有『遙控』就會sái開門落--去。
  Pêng-siông-sî-á góa lóng pō͘-lián, khiā O͘-to͘-bai--ê liān tē-hā-sek tùi toh-ūi lo̍h--khì mā m̄-chai, kàu-taⁿ mā bô sî-kan koh siàu-liām siàu-liân ma-ma--a.平常時á góa lóng pō͘-lián,khiā O͘-to͘-bai--ê連地下室tùi toh位落--去mā m̄知,到taⁿ mā無時間koh siàu念少年媽媽--a。
  Góa kā kóan-lí-gôan chioh tiān-ōe khà hō͘ hêng-sū--ê, kā in kóng hit 2-ê lâng chin kî-kòai, hêng-sū--ê kóng í-keng kiat-àn--a, kóng sī Tân Chheng-chúi chū-sat. Góa sūi kā chhò--lo̍h: “Lín-niâ--leh, lâng sí tī gún tau『陽台』, lín kā góa khah choan-sim pān--leh!”Góa kā管理員借電話khà hō͘刑事--ê,kā in講hit 2個人chin奇怪,刑事--ê講已經結案--a,講是陳清水自殺。Góa隨kā chhò--落:「Lín娘--leh,人死tī gún tau『陽台』,lín kā góa khah專心辦--leh!」
  Un-jiû ê siàu-liân ma-ma thâu oat--kòe-lâi, khòaⁿ góa sī teh tōa-siaⁿ siáⁿ, góa soah pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè, chhiú giâ-khí-lâi kā pí--1-ē piáu-sī sit-lé, i tùi góa chhiò--1-ē, tō khan hit-ê me-me kiâⁿ tùi tōa-lō͘ khì.溫柔ê少年媽媽頭oat--過-來,看góa是teh大聲siáⁿ,góa soah pháiⁿ勢pháiⁿ勢,手giâ起來kā比--1-下表示失禮,i對góa笑--1-下,就牽hit個妹妹行tùi大路去。
  Góa kè-sio̍k kap hêng-sū--ê sio-lióng, 2-pêng pí tauh tōa-siaⁿ--ê: “Góa kā lí kóng, ū 1-ê sè-hàn gín-á khòaⁿ-tio̍h in thoa Tân Chheng-chúi......”Góa繼續kap刑事--ê相嚷,2-pêng比tauh大聲--ê:「Góa kā lí講,有1個細漢gín-á看tio̍h in拖陳清水…」
  “Hit-ê gín-á bat Tân Chheng-chúi? Kap i ū siáⁿ-mih koan-hē?”「Hit個gín-á bat陳清水? Kap i有siáⁿ-mih關係?」
  “Kháu-pē! He sī lín ài khì chhâ--ê, góa sī siū-hāi-chiá neh, lí nah ē siáⁿ-mih tāi-chì lóng mn̄g--góa? Án-ne hêng-sū-cho͘-tiúⁿ ōaⁿ góa chò--lah!”「Kháu-pē! He是lín ài去查--ê,góa是受害者neh,lí nah會siáⁿ-mih tāi-chì lóng問--góa? Án-ne刑事組長換góa做--lah!」
  “Bô, lí khì chhōe hit-ê gín-á lâi, án-ne góa tō koh pān, nā bô, tō sī chū-sat kiat-àn.”「無,lí去chhōe hit個gín-á來,án-ne góa就koh辦,若無,就是自殺結案。」
  “Kán! Lín chia--ê sí-chha̍t-thâu, lâng sí tī gún tau, góa ē soe-siâu 1-sì-lâng neh, àm-sî-á i nā lâi chhōe góa kā i pò-siû, góa tō khì lín phài-chhut-só͘ sí hō͘ lín khòaⁿ......”「Kán! Lín chia--ê死賊頭,人死tī gún tau,góa會衰siâu 1世人neh,暗時á i若來chhōe góa kā i報仇,góa就去lín派出所死hō͘ lín看…」
  Kiāu iáu-bōe soah, hit-ê siàu-liân ma-ma khan hit-ê me-me ji̍p--lâi, góa kín cháu-khì kā tâu, kóng ū lâng ùi lâu-téng thiàu--lo̍h-lâi, sí tī gún tau『陽台』, in me-me khó-lêng ū khòaⁿ-tio̍h chng lâng ê tōa-pò͘-tē. Siàu-liân ma-ma gāng--khì, bīn--nih piáu-chêng m̄-chai beh án-chóaⁿ, m̄-koh iû-gôan chiok súi--ê.Kiāu猶bōe soah,hit個少年媽媽牽hit個妹妹入--來,góa緊走去kā tâu,講有人ùi樓頂跳--落-來,死tī gún tau『陽台』,in妹妹可能有看tio̍h裝人ê大布袋。少年媽媽gāng--去,面--nih表情m̄知beh án-chóaⁿ,m̄-koh猶原chiok súi--ê。
  Hit-ê me-me giú in bú--á ê chhiú: “Ma-ma, tú-á hit 2-ê a-peh poaⁿ-chhù, pò͘-tē chiok tōa-kha--ê, koh ē ngiau-ngiau-soan--ô͘!” Siàu-liân ma-ma un-jiû ê siaⁿ: “Mài o͘-pe̍h-kóng, ū-iáⁿ chiah thang kóng, sī siáⁿ-mih sî-chūn?” “Bé tāu-iû tńg--lâi hit-chūn-á, in koh ū kā góa ji tiān-thui kong!”Hit個妹妹giú in母--á ê手:「媽媽,tú-á hit 2個a伯搬厝,布袋chiok大kha--ê,koh會ngiau-ngiau-soan--ô͘!」少年媽媽溫柔ê聲:「Mài烏白講,有影chiah thang講,是siáⁿ-mih時chūn?」「買豆油tńg--來hit-chūn-á,in koh有kā góa ji電梯kong!」
  Góa kín chiap-lo̍h mn̄g: “Hit-kha tē-á seⁿ kah siáⁿ-khóan?” Góa mn̄g kah chiok kín-tiuⁿ--ê, siàu-liân ma-ma kiaⁿ--tio̍h, kā me-me chhiú khan--leh tō kiâⁿ tùi tiān-thui khì, ná kiâⁿ ná kóng: “Kiâⁿ, lâi tńg! Bē-sái o͘-pe̍h-kóng--ê!”Góa緊接落問:「Hit-kha袋á生kah siáⁿ款?」Góa問kah chiok緊張--ê,少年媽媽驚--tio̍h,kā妹妹手牽--leh就行tùi電梯去,ná行ná講:「行,來tńg! Bē-sái烏白講--ê!」
  Me-me soah tōa-siaⁿ khàu--chhut-lâi: “Góa bô o͘-pe̍h-kóng--lah!” “O͘-pe̍h-kóng” hō͘ me-me kám-kak ma-ma bô beh siong-sìn--i, tō tī tiān-thui mn̂g-chhùi it-ti̍t khàu, bô beh ji̍p--khì.妹妹soah大聲哭--出-來:「Góa無烏白講--lah!」「烏白講」hō͘妹妹感覺媽媽無beh相信--i,就tī電梯門嘴一直哭,無beh入--去。
  Chit-chūn, hêng-sū-cho͘--ê kóaⁿ kàu-ūi, chông--ji̍p-lâi, khòaⁿ góa khiā tī hia, kā góa hoah, kóng tī tōa-kiô-thâu lîm-kiám tio̍h Tiuⁿ Bêng-chì kap Kang-kàu-koaⁿ sái ê chhia, lîm-kiám ê『霹靂小組』chhōa--khì ê kèng-chhat-káu phīⁿ-tio̍h āu-táu kòai-kòai, siūⁿ kóng chit-pái koh chhâ-tio̍h cháu-su to̍k-phín--a, khui--khui soah kan-taⁿ 1-kha tōa-pò͘-tē, téng-thâu ū huih-tih ê hûn, tùi tē-chí chiah chai Kang-kàu-koaⁿ tòa tī 13F-3, chit-má beh lâi chhâ khòaⁿ ū siáⁿ-mih sòaⁿ-soh--bô.這chūn,刑事組--ê趕到位,chông--入-來,看góa khiā tī hia,kā góa hoah,講tī大橋頭臨檢tio̍h張明志kap江教官駛ê車,臨檢ê『霹靂小組』chhōa--去ê警察狗phīⁿ-tio̍h後táu怪怪,想講這pái koh查tio̍h走私毒品--a,開--開soah kan-taⁿ 1-kha大布袋,頂頭有血滴ê痕,對地址chiah知江教官tòa tī 13F-3,chit-má beh來查看有siáⁿ-mih線索--無。
  In mn̄g góa ū beh chò-hóe khí--bô, góa pí siàu-liân ma-ma, kóng in kiáⁿ ū khòaⁿ-tio̍h Tiuⁿ Bêng-chì kap Kang-kàu-koaⁿ thoa 1-kha tōa-pò͘-tē chē tiān-thui, hêng-sū--ê hiān kā pò͘-tē the̍h--chhut-lâi, góa pài-thok siàu-liân ma-ma ài tàu-saⁿ-kāng, i thâu tìm kah chiâⁿ bián-kióng. Góa kóng beh chhiáⁿ i lim ka-pi, i chiah khah chhiò-bīn......In問góa有beh做伙起--無,góa比少年媽媽,講in kiáⁿ有看tio̍h張明志kap江教官拖1-kha大布袋坐電梯,刑事--ê現kā布袋提--出-來,góa拜託少年媽媽ài tàu-saⁿ-kāng,i頭tìm kah chiâⁿ勉強。Góa講beh請i lim咖啡,i chiah khah笑面…
  “Me-me, lí kám bat khòaⁿ-kòe chit-kha tē-á? Ài khah chim-chiok khòaⁿ--ô͘!” Hêng-sū--ê kek gín-á-khùi kā mn̄g.「妹妹,lí kám bat看過這kha袋á? Ài khah斟酌看--ô͘!」刑事--ê kek gín-á-khùi kā問。
  Me-me kóng bô khòaⁿ--kòe, góa kā pò͘-tē-á the̍h-khí-lâi phīⁿ-phīⁿ khòaⁿ-khòaⁿ--leh, ū khòaⁿ-tio̍h huih-tah, koh ū huih ê chhàu-chho-bī. Góa kiò hêng-sū--ê chng-ji̍p-khì pò͘-tē chò Tân Chheng-chúi, koh kóng tō sī bô tè mi̍h-kiāⁿ, me-me chiah jīm bē chhut--lâi.妹妹講無看--過,góa kā布袋á提起來phīⁿ-phīⁿ看看--leh,有看tio̍h血tah,koh有血ê臭臊味。Góa叫刑事--ê裝入去布袋做陳清水,koh講就是無tè mi̍h-kiāⁿ,妹妹chiah認bē出--來。
  “Hit-ê khiú pò͘-tē ê a-peh ū thè góa chhi̍h tiān-thui!” Góa kā me-me hām siàu-liân ma-ma soeh to-siā, sīn-sòa chio siàu-liân ma-ma khì lim beh pó͘-sióng--i ê ka-pi.「Hit個khiú布袋ê a伯有替góa chhi̍h電梯!」Góa kā妹妹hām少年媽媽說多謝,順續招少年媽媽去lim beh補償--i ê咖啡。
  Góa tòe hêng-sū--ê piàⁿ-khì 13F-3 hiān-tiûⁿ chhōe chèng-kù, chhōe kui-po͘ lóng bô, thang-á-mn̂g kap thih-thang mā lóng bô bak-tio̍h siáⁿ-mih kòai-hûn, thih-thang-téng ê káu-á-khang mā só-ân-ân.Góa tòe刑事--ê piàⁿ去13F-3現場chhōe證據,chhōe kui-po͘ lóng無,窗á門kap鐵窗mā lóng無bak-tio̍h siáⁿ-mih怪痕,鐵窗頂ê狗á孔mā鎖ân-ân。
  Chit-chūn, hêng-sū--ê chhiú-ki-á teh kaiⁿ, kàm-sek-cho͘ khà-lâi kóng pò͘-tē téng ê huih sī ti-huih, m̄-koh ū khioh-tio̍h 4-ki-mo͘, 2-ki sī Tân Chheng-chúi--ê, 1-ki sī Tiuⁿ Bêng-chì--ê, koh ū 1-ki sī Kang-kàu-koaⁿ--ê, si-thé mā ū giām-tio̍h chhia kàu--kòe ê hûn, sī thiàu-lâu chìn-chêng bô jōa kú tio̍h--ê.這chūn,刑事--ê手機á teh kaiⁿ,鑑識組khà來講布袋頂ê血是豬血,m̄-koh有khioh-tio̍h 4-ki毛,2-ki是陳清水--ê,1-ki是張明志--ê,koh有 1-ki是江教官--ê,屍體mā有驗tio̍h車kàu--過ê痕,是跳樓chìn前無jōa久tio̍h--ê。
  Góa thiaⁿ-liáu sūi kóng ū chèng-jîn, koh ū chèng-bu̍t, bô góa ê tāi-chì--a, kiò in kā gún tau chheng-lí hó-sè, koh ài hâiⁿ góa 1-bóe hî-á, góa Khi-mo͘ chiah ē giàn, kóng kah in chin pháiⁿ-sè, it-ti̍t kā góa hōe sit-lé, chhùi--nih liām-kóng ē kóaⁿ-kín kā phò-àn.Góa聽了隨講有證人,koh有證物,無góa ê tāi-chì--a,叫in kā gún tau清理好勢,koh ài還góa 1尾魚á,góa Khi-mo͘ chiah會giàn,講kah in chin pháiⁿ勢,一直kā góa hōe失禮,嘴--nih唸講會趕緊kā破案。
  Kòe 1-lé-pài, góa kap hit-ê siàu-liân ma-ma khì lim ka-pi, gôan-lâi hit-ê me-me m̄-sī i--ê, sī in pêng-iú--ê, jīm i chò khè-bú chiah ē kiò i ma-ma, siūⁿ--tio̍h tō lâi kap i tòa......kám-kak chiâⁿ hoaⁿ-hí, hit-chūn tiān-sī tú-á-hó teh pò sin-bûn, ká-ná ū kóng-tio̍h Tân Chheng-chúi ê àn phò-àn--a, koh lia̍h-tio̍h Chi-na-jîn-bîn-kiōng-hô-kok tī Tâi-ôan siat ê kang-chok-chām......過 1禮拜,góa kap hit個少年媽媽去lim咖啡,原來hit個妹妹m̄是i--ê,是in朋友--ê,認i做契母chiah會叫i媽媽,想--tio̍h就來kap i tòa…感覺chiâⁿ歡喜,hit-chūn電視tú-á好teh報新聞,ká-ná有講tio̍h陳清水ê案破案--a,koh掠tio̍h支那人民共和國tī台灣設ê工作站…
  Che lóng bô góa ê tāi-chì, siōng iàu-kín--ê sī, ài kín chio siàu-liân ma-ma tàu-tīn chia̍h hêng-sū-cho͘ pôe--góa ê hit-bóe hî-á, ǹg-bāng chit-pái mài koh chhut tāi-chì--a!Che lóng無góa ê tāi-chì,上要緊--ê是,ài緊招少年媽媽tàu-tīn食刑事組賠--góa ê hit尾魚á,ǹg望這pái mài koh出tāi-chì--a!
  (TGB Thong-sìn tē 12~15 kî, 2000 nî 9~12 go̍eh)(TGB通訊第12~15期,2000年9~12月)
回目錄    回上一頁    終戰後,   2000年, 小說