回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 135 個段落, 304 個語句, 2353 個語詞, 3142 個音節
Chiok Sèng-tàn Ke̍k_01 祝聖誕劇_01
Bô Chù-bêng 無注明
  Khèng-chiok Sèng-tàn慶祝聖誕
  布景: Khan kok-kî, kat-chhái, chng-thāⁿ. Tī piⁿ-á ū chi̍t-tè sè toh-á, toh téng ū lé-mi̍h 6 pau, kap chōe-chōe hó chia̍h-mi̍h toh-piⁿ chi̍t-liâu í-á.布景:牽國旗、結綵、妝thāⁿ。Tī 邊á 有一塊細桌仔,桌頂有禮物 6 包,kap 濟濟好食物桌邊 一liâu 椅仔。
  人物: A. Ki-tok-tô͘, i-ho̍k phok-sò͘ chéng-kiat. B. M̄ sī Ki-tok-tô͘, ho̍k-chong khah súi. Chheⁿ-mê. Pái-kha. Khit-chia̍h, ho̍k-chong bái-bái.人物:A. 基督徒,衣服樸素整潔。 B.M̄ 是基督徒,服裝較súi 。青瞑。跛腳。乞食。服裝 bái-bái。
  Khai-bō͘ chêng hōe-chiòng chê-chhiùⁿ (Holy night). (A, B chòe-hóe chhut-tiûⁿ, A phah-chhiú chin khòai lo̍k ê piáu-chêng. B bo̍k-bêng kî-biāu m̄-chai ì-sù).開幕前會眾齊唱(Holy night)。(A、B做伙出場,A扑手真快 樂 ê 表情。B莫名奇妙 m̄ 知 意思)。
  A: Oh! Chin hoaⁿ-hí, lí khòaⁿ chin lāu-jia̍t, lí khòaⁿ, che lāi-bīn só͘ kòa ê âng--ê, n̂g--ê, chheⁿ--ê, hiah-chē ê mi̍h-kiāⁿ.A:Oh!真歡喜,你看真鬧熱,你看,che 內面所掛ê 紅--ê,黃--ê,青--ê,hiah濟 ê 物件。
  B: Lí sī teh hoaⁿ-hí sím-mi̍h, sī sím-mi̍h lâng teh chò hó sū? Kóng hō͘ góa thiaⁿ, góa iā beh kap lí hoaⁿ-hí.B:你是teh 歡喜甚物,是甚物人teh 做好事? 講 hō͘ 我聽,我也beh kap 你歡喜。
  A: Sím-mi̍h teh chòe hó sū.A:甚物 teh 做好事。
  B: M̄ sī chòe hó sū, bô siáⁿ-sū khan kok-kî kat-chhái, tek-khak sī sím-mi̍h lâng teh chiok-siū.B:M̄ 是做好事,無啥事牽國旗結綵,的確是甚物人teh 祝壽。
  A: Chin gâu chhai, chin gâu chhai.A:真gâu 猜,真gâu 猜。
  B: Sī sím-mi̍h lâng ê chiok-siū?B:是甚物人ê 祝壽?
  A: M̄ sī kiò chòe chiok-siū, sī kiò chòe chiok-sèng-tàn.A:M̄ 是叫做祝壽,是叫做祝聖誕。
  B: Chiok-sèng-tàn.B:祝聖誕。
  A: Tio̍h lah, chiok sèng-tàn.A:著lah,祝聖誕。
  B: Sím-mi̍h kiò chòe chiok sèng-tàn.B:甚物叫做祝聖誕。
  A: Chiok Sèng-tàn chiū-sī Iâ-so͘ ê seⁿ-ji̍t.A: 祝聖誕就是耶穌ê 生日。
  B: Sím-mi̍h Iâ-so͘ ê seⁿ-ji̍t?B: 甚物耶穌 ê 生日?
  A: Sī Iâ-so͘ kàng-seng ê ji̍t.A:是耶穌降生 ê 日。
  B: Iâ-so͘ sī sím-mi̍h lâng? Lín chhù ê lâng góa lóng bat, cháiⁿ-iūⁿ í-chêng lóng m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ kóng.B: 耶穌是甚物人? Lín 厝 ê 人我攏 bat,怎樣以前攏 m̄-bat 聽見講。
  A: Chit ê Iâ-so͘, put-tàn sī góa ê chhù ê lâng, iā-sī lín chhù ê lâng.A:這個耶穌,不但是我ê 厝ê 人,也是 lín 厝ê 人。
  B: (kiaⁿ chi̍t-tiô) Iâ-so͘ góan chhù ê lâng? Lán nn̄g-ke iā m̄ sī kiat-chhin, iā m̄ sī ū sím-mi̍h iân-kò͘, lí teh kóng sím-mi̍h?B:(驚一tiô)耶穌阮厝ê 人?咱兩家也m̄ 是結親, 也m̄ 是有甚物緣故,你 teh 講甚物?
  A: Góa mn̄g lí, lí chai "Thian-hā it-ka" chit-kù ōe mah?A:我問你,你知「天下一家」這句話 mah?
  B: Chai nō, put-sî mā thiaⁿ lâng kóng, mā kóng "Sì-hái chi-lōe kai heng-tē."B: 知nō,不時mā聽人講,mā講「四 海之內皆兄弟。」
  A: Án-ni góa koh mn̄g lí, "thian-hā it-ka, sì-hái chi lōe kai heng-tē", nā-sī án-ni in ê lāu-pē sī sím-mi̍h lâng?A:Án-ni我koh 問你,「天下一家,四海之內皆兄弟」,若是án-ni in ê 老父是甚物人?
  B: (chhiú jiàu thâu-khak) Góa m̄-chai.B:(手jiàu 頭殼)我m̄ 知。
  A: Hō͘ lí chhai khòaⁿ?A:Hō͘ 你猜看?
  B: (hàiⁿ thâu) Chhai bē tio̍h.B:(hàiⁿ 頭)猜bē 著。
  A: Góa kóng hō͘ lí thiaⁿ, chit ê lāu-pē m̄ sī pa̍t-lâng, chiū-sī Thiⁿ-pē Siōng-tè, I khòaⁿ sè-kan lâng in-ūi chōe siū khó͘, chiū chhe I ê to̍k-siⁿ Kiáⁿ Iâ-so͘ kàng-sè thè lâng sio̍k chōe, tû-khì it-chhè ê kan-khó͘, kiò hōan-nā sìn I ê lâng lóng tit éng-seng.A:我講hō͘ 你聽,這個老父m̄ 是別人,就是天父上帝,伊看世間人因為罪受苦,就差伊ê 獨生子耶穌降世替人贖罪,除去一切ê 艱 苦,叫凡若信伊ê 人攏得永生。
  B: (kia̍h-chhiú chó͘-chí kóng) Bān-chiah bān-chiah mài hô͘-tô͘, lí kóng "Sì-hái chi-lōe kai heng-tē" ê lāu-pē, chiū-sī Thiⁿ-pē Siōng-tè?B:(kia̍h 手阻止講)慢chiah 慢chiah mài 糊塗,你講「四海之內皆兄弟」ê 老父,就是天父上帝?
  A: Bô chhò.A:無錯。
  B: Che Thiⁿ-pē Siōng-tè ū chi̍t ê to̍k-siⁿ Kiáⁿ, chiū-sī Iâ-so͘.B:這天父上帝有一個獨生子,就是耶穌。
  A: Bô chhò.A:無錯。
  B: Koh chài Iâ-so͘ sī Thiⁿ-pē Siōng-tè ê Kiáⁿ.B:Koh 再耶穌是天父上帝ê 子。
  A: Bô chhò, iā-sī sè-kan lâng ê Kiù-chú.A:無錯,也是世間人ê 救主。
  B: Lí kóng chit ê Iâ-so͘ bat kàng-sè kiù lâng.B:你講這個耶穌bat 降世救人。
  A: Bô chhò, kin-á-ji̍t chiū-sī kì-liām I kàng-sè kiù lâng ê ji̍t-chí.A:無錯,今仔日就是紀念伊降世救 人ê 日子。
  B: Góa chēng kàu-taⁿ iáu m̄ bat thiaⁿ-tio̍h ū chit hō sím-mi̍h Iâ-so͘ kàng-sè, nā-sī kóng Koan-im hu̍t-chó͘ hián-sèng kiù lâng che chiū ū.B:我chēng 到今iáu m̄ bat 聽著有這號甚物耶穌降世,若是講觀音佛祖顯聖救人che 就有。
  A: Bô lah, che sī iau-giân, koh Iâ-so͘ kàng-sè m̄ sī chhin-chhiūⁿ koan-im hián-sèng hit khóan, bô keng-le̍k ê, in-ūi Iâ-so͘ sī chioh lāu-bó ê thai só͘ seⁿ ê, kap pêng-siông ê gín-ná siāng-khóan.A:無lah,che 是妖言,koh 耶穌降世m̄ 是親像觀音顯聖hit款,無經歷ê,因為耶穌是借老母ê 胎所 生ê,kap 平常ê 囡仔像款。
  B: Kap pêng-siông ê gín-ná siāng-khóan, cháiⁿ-iūⁿ chai I sī Kiù-sè-chú.B:Kap 平常ê囡仔像款,怎樣知伊是救世主。
  A: Lí m̄-bián tio̍h-kip, thiaⁿ góa bān-bān kóng hō͘ lí thiaⁿ, chit ê Iâ-so͘ tú-tú 1959 nî chêng, chhut-sì tī Iû-thài kok ê Pek-lī-hêng, hit sî Iû-thài kok sī Lô-má ê sio̍k-kok, Lô-má kok-ông bēng-lēng Iû-thài lâng tńg-khì pún-siâⁿ chō hō͘-kháu, Iâ-so͘ ê pē-bó sī Pek-lī-hêng siâⁿ ê lâng, só͘-í tio̍h tńg-khì hia pò-miâ, tú-hó hit sî I ê lāu-bó sin-īn, khah bān kàu, chiū chhōe bô kheh-kóan thang tiàm, āu-lâi tòa tī chi̍t keng bé-tiâu ni̍h, sím-mi̍h lâng ē chai hit mê, chiū tī che bé-tiâu lāi seⁿ liáu Iâ-so͘.A:你m̄ 免著急,聽我慢慢講hō͘ 你聽,這個耶穌tú-tú 1959 年前,出世tī 猶太國ê 伯利恆,hit時猶太國是羅馬ê 屬國,羅馬國王命令猶 太人轉去本城造戶口,耶穌ê 父母是伯利恆城ê 人,所以著轉去 hia 報名,tú好hit時伊ê 老母身孕,較慢到,就chhōe 無客館thang tiàm,後來 tòa tī 一間馬tiâu ni̍h,甚物人會知hit 暝,就tī che 馬tiâu 內生了耶穌。
  B: Hâⁿ! Che chiū-sī kiù-sè Chú, chhī tī bé-tiâu lāi, kî-kòai!!B:Hâⁿ!Che 就是救世主,飼tī 馬tiâu 內,奇怪!!
  A: Put-tàn sī án-ni, I tī bé-tiâu lāi iā bô bîn-chhn̂g, iā bô phōe, chí ū lāu-bó ēng pe̍h-pò͘ pau I hē tī bé-chô lāi.A:不但是án-ni,伊tī 馬tiâu 內也無眠床,也無被,只有老母用白布包伊hē tī 馬槽內。
  B: Chiàu lí án-ni kóng, in-ūi I siⁿ tī bé-tiâu-lāi khùn tī bé-chô ni̍h, án-ni chiū-sī Kiù-chú.B:照你án-ni講,因為伊生tī 馬tiâu 內睏 tī 馬槽ni̍h,án-ni就是救子。
  A: M̄-bián tio̍h-kiaⁿ, góa kóng iáu-bōe liáu.A:M̄ 免著驚,我講iáu-bōe 了。
  B: Hó koh kóng.B:好koh 講。
  A: Iâ-so͘ chhut-sì hit mê-hng, ū kúi-nā ê kò͘-iûⁿ ê lâng tī siâⁿ-gōa chiú-keⁿ kò͘ iûⁿ, hut-jiân khòaⁿ-tio̍h Chú ê thiⁿ-sài tiàm tī in ê sin-piⁿ, Chú ê êng-kng sì-bīn chiò in, chiah ê kò͘-iûⁿ ê lâng tio̍h kiaⁿ, chóng-sī thiⁿ-sài an-ùi in kiò in m̄-bián kiaⁿ, koh kā in kóng, “Kin-á-ji̍t tī siâⁿ-lāi ū chi̍t ê Kiù-chú kàng-sè, ‘ēng pò͘ pau khǹg tī bé-chô ni̍h’ ”. Thiⁿ-sài kóng-liáu, ū chi̍t tōa-tīn ê thian-peng ûi-lûi chhiùⁿ-koa.A:耶穌出世hit暝昏,有幾若個顧羊ê 人tī 城外守更顧羊,忽然看著主ê 天使tiàm tī in ê 身邊,主ê 榮光四面照in,chiah ê 顧羊ê 人著驚,總是天使安慰in 叫in m̄ 免驚,koh kā in 講,「今仔日tī 城內有一個救主降世,『用布包囥 tī 馬槽nih』」。天使講了,有一大陣ê 天兵圍lûi唱歌。
  B: Hm̄, hm̄, che koa phah-sǹg chin hó thiaⁿ.B:Hm̄,hm̄,che 歌扑算真好聽。
  A: Tio̍h chin hó thiaⁿ, góa mā ōe-hiáu chhiùⁿ.A:著真好聽,我mā會曉唱。
  B: Lí iā ōe-hiáu chhiùⁿ, chhiùⁿ hō͘ góa thiaⁿ hó--m̄.B:你也會曉唱,唱hō͘ 我聽好--m̄。
  A: Khó-í (chhiùⁿ sèng-si 24 siú).A:可以(唱聖詩24 首)。
  B: Ū iáⁿ hó thiaⁿ, góa mn̄g lí, hiah ê bo̍k-chiá thiaⁿ-kìⁿ thian-peng kā in kóng, siâⁿ-lāi siⁿ chi̍t ê Kiù-chú, in ū khì pài in bô?B:有影好聽,我問你,hiah ê 牧者聽見天兵kā in 講,城內生一個救主,in 有去拜in無?
  A: Tong-jiân khì, in kóaⁿ-kín ji̍p siâⁿ khì.A:當然去,in 趕緊入城去。
  B: Chhōe ū tio̍h gín-ná bô?B:Chhōe 有著囡仔無?
  A: Ū, chhōe ū tio̍h.A:有,chhōe 有著。
  B: Tû-khì chiah ê lâng í-gōa, iáu ū pa̍t ê lâng khòaⁿ tio̍h bô?B:除去chiah ê 人以外,iáu有別個人看著無?
  A: Ū, iā ū 3 ê Tang-hng ê phok-sū tùi chin hn̄g lâi.A:有,也有3 個東方ê 博士tùi 真遠來。
  B: In iā-sī thiaⁿ-kìⁿ thian-peng kóng ê mah?B:In 也是聽見天兵講ê mah?
  A: M̄ sī, chiah ê phok-sū lóng sī ū ha̍k-būn ê lâng, bat thian-bûn bat tē-lí, ū chi̍t-mê-hng, in khòaⁿ-tio̍h ū chi̍t-lia̍p chheⁿ kap pa̍t ê chheⁿ bô siāng, chiū chai tī Iû-thài kok ū chhut chi̍t ê Kiù-sè-chú, chiū tòa n̂g-kim, jú-hiuⁿ, bu̍t-io̍h kap pó-pòe, bô hiâm lô-khó͘, put-óan chhian-lí, lâi kòng-hiàn hō͘ Iâ-so͘, só͘-í góan kin-á-ji̍t, khèng-chiok Sèng-tàn, sàng hó-mi̍h hō͘ lâng, iā-sī o̍h chit ê, kì-liām tông-ji̍t hia ê phok-sū tùi Iâ-so͘ ê kí-tōng.A:M̄ 是,chiah ê 博士攏是有學問ê 人,bat 天文bat 地理,有一暝昏,in 看著有一粒星kap 別個星無像, 就知tī 猶太國有出一個救世主, 就帶黃金、乳香、 bu̍t藥kap 寶貝,無 嫌勞苦,不遠千里,來貢獻hō͘ 耶穌,所以阮今仔日,慶祝聖誕,送好物hō͘人,也是學這個,紀念同日hia ê 博士tùi 耶穌ê 舉動。
  B: Hò͘ⁿ, Góa khòaⁿ lín thong-ji̍t lóng chhēng súi-súi, khì lé-pài-tn̂g, koh the̍h tōa-pau sè-pau ê mi̍h hō͘ lâng.B:Hò͘ⁿ, 我看lín 通日攏穿súi-súi,去禮拜堂,koh 提大包細包ê 物hō͘人。
  A: Khó-sioh lán Tâi-ôan iáu chin chió lâng, bêng-pe̍k Sèng-tàn ê ì-sù.A:可惜咱台灣iáu真少人,明白聖誕ê 意思。
  B: Nā án-ni, lí kóng khèng-chiok Sèng-tàn ê ì-sù sī sím-mi̍h.B:若án-ni,你講慶祝聖誕ê 意思是甚物。
  A: Hò͘ⁿ, khèng-chiok Sèng-tàn ê ì-sù, sī kì-liām Iâ-so͘ kam-gōan tùi thiⁿ-téng ê chun-êng kàng-sè chòe lâng, pàng-sak ka-kī ê sìⁿ-miā, chòe sè-kan lâng ê chōe ê tài-kè, hō͘ sè-kan lâng tit pêng-an.A:Hò͘ⁿ,慶祝聖誕ê 意思,是紀念耶穌甘願tùi 天頂ê 尊榮降世做人,放sak 家己ê 性命,做世間人ê 罪ê 代價,hō͘ 世間人得平安。
  B: Ah, góa bêng-pe̍k lah, lín kin-á-ji̍t tiám-teng kat-chhái chhiáⁿ lâng-kheh, gôan-lâi sī beh o̍h hióng-lo̍k ê hong-hoat oh.B:Ah,我明白lah,lín 今仔日點燈結綵請人客,原來是beh 學享樂ê 方法oh。
  A: Bān-chiah, bān-chiah, góa teh kóng ê khèng-chiok Sèng-tàn ê ì-sù, kóng iáu-bōe liáu leh.A:慢chiah,慢chiah,我teh 講ê 慶祝聖誕ê 意思,講iáu bōe 了leh 。
  B: Á-bô lí ê toh-téng hiah chōe chia̍h-mi̍h sī beh án-chóaⁿ.B:Á無你ê 桌頂hiah 濟食物是beh án-chóaⁿ。
  A: Góa kā lí kóng liáu lah, chiah ê lé-mi̍h, m̄-nā piáu-sī góan ê khòai-lo̍k, iā ài hō͘ pa̍t-lâng ū hūn tī khòai-lo̍k, koh hō͘ hiah ê kan-khó͘ lâng.A:我kā 你講了lah,chiah ê 禮物,m̄但表示阮ê 快樂,也愛hō͘ 別人有份 tī 快樂,koh hō͘ hiah ê 艱苦人。
  Chheⁿ-mê lâng: (kia̍h chi̍t-ki kóaiⁿ-á, thok chi̍t ē, thok chi̍t ē). Chioh-kòe leh, chioh-kòe leh, hō͘ góa chit ê chheⁿ-mê lâng kòe leh, thiaⁿ kóng se-iûⁿ lâng tī chia teh kòe tang-cheh, góa iā lâi tàu lāu-jia̍t chi̍t-ē,......o͘h, pháiⁿ-kiâⁿ pháiⁿ-kiâⁿ.青瞑人:(kia̍h 一枝枴仔,thok一下,thok一下)。借過leh,借過leh,hō͘ 我這個青瞑人過leh ,聽講西洋人tī chia teh 過冬節,我也來鬥鬧熱一下,… o͘h,歹行歹行。
  A: (chhun-chhiú khì khan) Chhiáⁿ lâi chē, kiâⁿ hō͘ hó.A:(伸手去牽)請來坐,行hō͘ 好。
  Chheⁿ: Ló͘-la̍t, ló͘-la̍t (kóaiⁿ-á pàng-hē tī kha-chêng) Góan chheⁿ-mê lâng, ba̍k-chiu bô khòaⁿ-tio̍h sī chiaⁿ kan-khó͘, chhut-mn̂g, chin bô lī-piān, só͘-í ji̍t-ji̍t tio̍h chē tī chhù-lāi, thiaⁿ kóng lí chia ū se-iûⁿ lâng teh kòe tang-cheh chin lāu-jia̍t, só͘-í lâi kiâⁿ-kiâⁿ leh.青:勞力,勞力(枴仔放下tī 腳前) 阮青瞑人,目珠無看著是 chiaⁿ 艱苦,出門,真無利便,所以日日著坐tī 厝內,聽講你chia 有西洋人teh 過冬節真鬧熱,所以來行行leh 。
  A: Che m̄ sī se-iûⁿ lâng teh kòe tang-cheh, sī Ki-tok-tô͘ teh khèng-chiok Iâ-so͘ ê sèng-tàn.A:Che m̄ 是西洋人teh 過冬節,是基督徒teh 慶祝耶穌ê 聖誕。
  Chheⁿ: Hò͘-hò͘, góa bô tha̍k-chheh só͘-í m̄-chai.青:Hò͘-hò͘,我無讀冊所以m̄ 知。
  A: Lí kóng ta̍k-ji̍t chin ut-chut ià-siān, án-ni góa kà lí chi̍t-tiâu koa hó bô?A:你講逐日真鬱卒厭siān,án-ni我教你一條歌好無?
  Chheⁿ: Hó-hó, to-siā, to-siā, iáu m̄ bat chhiùⁿ koa leh.青:好好,多謝,多謝,iáu m̄ bat 唱歌leh 。
  A: Lí tòe góa liām: Góa sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘.A:你tòe 我唸:我雖青瞑真艱苦。
  Chheⁿ: Góa sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘.青:我雖青瞑真艱苦。
  A: Chôan-lêng Kiù-chú chí-sī góa.A:全能救主指示我。
  Chheⁿ: Chôan-lêng Kiù-chú chí-sī góa.青:全能救主指示我。
  A: I góa phòa-pīⁿ khui góa sim.A:醫我破病開我心。
  Chheⁿ: I góa phòa-pīⁿ khui góa sim.青:醫我破病開我心。
  A: Hō͘ góa thiⁿ-lō͘ jīn-tit chin.A:Hō͘ 我天路認得真。
  Chheⁿ: Hō͘ góa thiⁿ-lō͘ jīn-tit chin.青:Hō͘ 我天路認得真。
  A: Kiò góa kéng-séng bô siūⁿ pháiⁿ.A:叫我警醒無想歹。
  Chheⁿ: Kiò góa kéng-séng bô siūⁿ pháiⁿ.青:叫我警醒無想歹。
  A: Bián-tit ài hi-hoa só͘-chāi.A:免得愛虛華所在。
  Chheⁿ: Bián-tit ài hi-hoa só͘-chāi.青:免得愛虛華所在。
  A: Góa sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘.A:我雖青瞑真艱苦。
  Chheⁿ: Góa sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘.青:我雖青瞑真艱苦。
  A: Chôan-lêng Kiù-chú chí-sī góa.A: 全能救主指示我。
  Chheⁿ: Chôan-lêng Kiù-chú chí-sī góa.青:全能救主指示我。
  A: Lí thiaⁿ chit-tiâu koa hó bô?A:你聽這條歌好無?
  Chheⁿ: Hó, chin hó, chin hó ì-sù.青: 好,真好,真好意思。
  A: Án-ni góa kà lí chhiùⁿ, (tiāu ēng Sèng-si 132 siú chheⁿ-mê tòe chhiùⁿ kúi-nā pái āu-lâi ka-kī chhiùⁿ), lí o̍h koa chin gâu, kin-á-ji̍t sī khèng-chiok sèng-tàn, góa sàng lí chi̍t pau lé-mi̍h.A: Án-ni我教你唱,(調用聖詩 132 首青瞑tòe 唱幾若擺後來家己唱), 你學歌真gâu,今仔日是慶祝聖誕,我送你一包禮物。
  Chheⁿ: Pháiⁿ-sè, pháiⁿ-sè, to-siā, to-siā.青: 歹勢,歹勢,多謝,多謝。
  A: Lí koh ke the̍h chi̍t-pau khì, thang pun hō͘ pa̍t-lâng, hō͘ i kap lí saⁿ-kap hoaⁿ-hí.A:你koh 加提一包去,thang 分hō͘ 別 人,hō͘ 伊kap 你相kap 歡喜。
  Chheⁿ: Khó-í khó-í, góa it-tēng ōe pun hō͘ pa̍t ê. (thè-tiûⁿ ná chhiùⁿ-koa).青:可以可以,我一定會分hō͘ 別個。(退場那唱歌)。
  B: (kî-kòai ê bīn khòaⁿ-khòaⁿ) Lí kap chit ê chheⁿ-mê hiah hó, sī sím-mi̍h ì-sù, chheⁿ-mê lâng kóng chhùi chin to̍k, chit téng-hō lâng góa chin bô ài kap i kau-pôe.B:(奇怪ê 面看看)你kap 這個青暝hiah 好,是甚物意思,青瞑人講嘴真毒,這等號人我真無愛 kap 伊交陪。
  A: Pêng-iú, lí kóng án-ni sī tōa chhò-gō͘, chheⁿ-mê lâng in-ūi bô khòaⁿ-kìⁿ, sim-lāi sî-siông iu-chhiû, koh lâng ài khòaⁿ-khin i, só͘-í i ê sim chiū put-pêng, siat-sú lí nā hó khóan-thāi i, thé-liōng i, i tek-khak sim chiū bē to̍k, kó͘-chá Iâ-so͘ i-hó in ê ba̍k-chiu, khó-sioh lán bô pān-hoat.A:朋友,你講án-ni是大錯誤,青瞑人因為無看見,心內時常憂愁, koh 人ài 看輕伊,所以伊ê 心就不平,設使你若好款待伊,體諒伊,伊的確心就bē 毒,古早耶穌醫好in ê 目珠,可惜咱無辦法。
  Pái-kha: (chhiú kia̍h kóaiⁿ-á, tian-tian) Góa pōng-tio̍h chi̍t ê chheⁿ-mê kā góa kóng, kin-á-ji̍t tī lín lāi-bīn ū sím-mi̍h teh khèng-chiok Sèng-tàn, koh ū mi̍h beh hō͘ lâng, chhiáⁿ mn̄g góa lâi ōe siuⁿ bān bē?跛腳:(手kia̍h 枴仔,顛顛)我碰著一個青瞑kā 我講,今仔日tī lín 內面有甚物 teh 慶祝聖誕,koh 有物beh hō͘人,請問我來會siuⁿ慢bē ?
  A: Bē ò͘ bē ò͘, chhiáⁿ lí ji̍p lâi chē. (khan i ji̍p lâi)A:Bē ò͘ bē ò͘,請你入來坐。(牽伊入來)
  Pái: Chin chhám, chin chhám, góa ê kha lóng bē khiā, kiâⁿ lō͘ chin hùi-khì, tiàm chhù-ni̍h sī chin ut-chut, siūⁿ kóng chhut-lâi pái-pái leh, pōng tio̍h góa ê keh-piah ê Ông chheⁿ-mê ê, the̍h 2 pau mi̍h hō͘ ke-lō͘ ê sàn-hiong gín-ná, koh teh chhiùⁿ koa chin khòai-lo̍k, i kā góa kóng che mi̍h sī tùi lí chia hō͘ i ê, koa iā-sī tùi lí o̍h ê, só͘-í góa iā siūⁿ kóng lâi o̍h koa lah.跛:真慘,真慘,我ê 腳攏bē 企,行路真費氣,tiàm 厝ni̍h是真鬱卒,想講出來pái-pái leh ,碰著我ê 隔壁ê 王青瞑ê,提2 包物hō͘ 街路ê 散hiong 囡仔,koh teh 唱歌真快樂,伊kā 我講che 物是tùi 你chia hō͘伊ê,歌也是tùi 你學ê,所以我也想講來學歌lah 。
  A: Hó, góa iā kà lí chi̍t tiâu koa, lí tòe góa liām, Góa sui pái-kha chin kan-khó͘, chôan-lêng Kiù-chú hû-chhî góa, kiò góa khí-lâi tòe I kiâⁿ, lóan-jio̍k ê sî khan góa chhiú, hóe-thiāu hûn-thiāu hiòng-chêng khòaⁿ, o͘-àm sè-kan bô kú-tn̂g, góa sui pái-kha chin kan-khó͘, chôan-lêng Kiù-chú hû-chhî góa. (liām hō͘ pái-kha ê tòe, tiāu kap chêng ê sio-siāng).A:好,我也教你一條歌,你tòe 我唸,我雖跛腳真艱苦,全能救主扶持我,叫我起來tòe 伊行,軟弱ê 時牽我手,火柱雲柱 向前看,烏暗世間無久長,我雖跛腳真艱苦,全能救主扶持我。(唸hō͘ 跛腳ê tòe,調kap 前ê 相像)。
  A: Lí koh chhiùⁿ chi̍t-piàn.A:你koh 唱一遍。
  Pái: Góa ê siaⁿ-im chin pháiⁿ thiaⁿ.跛:我ê 聲音真歹聽。
  A: Bô iàu-kín, lí tòe góa chhiùⁿ chiū ōe.A:無要緊,你tòe 我唱就會。
  Pái: Chit tiâu koa chin ū ì-sù.跛:這條歌真有意思。
  A: Lí chin khòai ōe, hó, góa chit 2 pau sàng lí.A:你真快會,好,我這2 包送你。
  Pái: Hò͘-hò͘ ōe-hiáu chiū ū siúⁿ mah.跛:Hò͘-hò͘ 會曉就有賞mah。
  A: M̄ sī án-ni, in-ūi kin-á-ji̍t sī khèng-chiok Sèng-tàn, só͘-í góan chiah sàng lí mi̍h, chhiáⁿ lí iā sàng hō͘ pa̍t lâng, hō͘ in iā hoaⁿ-hí.A:M̄ 是án-ni,因為今仔日是慶祝聖誕,所以阮才送你物,請你也送hō͘ 別人,hō͘ in 也歡喜。
  Pái: Hó, hó, góa bêng-pe̍k lah, góa beh lâi-khì. (the̍h kóaiⁿ-á kiâⁿ).跛:好,好,我明白lah,我beh 來去。(提枴仔行)。
  B: Iâ-so͘ kiám iā hó khóan-thāi chit hō pái-kha ê.B:耶穌kiám 也好款待這號跛腳ê。
  A: Án-chóaⁿ, pí che khah kan-khó͘ ê iā hó khóan-thāi i.A:Án-chóaⁿ,比che 較艱苦ê 也好款待伊。
  B: (Kiaⁿ-hiâⁿ ê bīn) Pí che khah kan-khó͘ ê,...... thái-ē hiah hó, lí kóng hō͘ góa thiaⁿ.B:(驚惶ê 面)比che 較艱苦ê,… thái 會hiah 好,你講hō͘ 我聽。
  A: Ū chi̍t pái ū chi̍t ê lâng put-tàn sī pái-kha, pēng-chhiáⁿ chôan-sin piàn-sūi chi̍t-pō͘ iā bē kiâⁿ, i thiaⁿ kóng Iâ-so͘ ê miâ, chiū kiò 4 ê pêng-iú kng i kàu Iâ-so͘ hia, kiû Iâ-so͘ i-tī i, chóng-sī hit sî chhù-lāi í-keng móa-móa ê lâng, bē thang ji̍p khì, āu-lâi chiū kng kàu chhù-téng, thiah hiā khí-lâi, chiong piàn-sūi ê tùi chhù-téng lūi lo̍h-khì, Iâ-so͘ khòaⁿ tio̍h án-ni, put-tàn bô mē i thiah chhù-téng, tian-tò o-ló i ê sìn-sim, chiū i-hó i. Lí khòaⁿ Iâ-so͘ hó khóan-thāi kan-khó͘ lâng, kàu cháiⁿ-iūⁿ.A:有一擺有一個人不但是跛腳,並且全身半遂一步也bē 行,伊聽講耶穌ê 名,就叫4 個朋友扛伊到耶穌hia,求耶穌醫治伊,總是hit時厝內已經滿滿ê 人,bē thang 入去,後來就扛到厝頂,拆瓦起來,將半遂ê tùi 厝頂lūi 落去,耶穌看著án-ni,不但無罵伊拆厝頂,顛倒o-ló 伊ê 信心,就醫好伊。你看耶穌好款待艱苦人,到cháiⁿ-iūⁿ。
  B: Bô-chhò bô-chhò, nā góa chòe bē kàu.B:無錯無錯,若我做bē 到。
  Khit-chia̍h: (ū pēⁿ ê khóan, kiâⁿ tio̍h lō͘ kan-khó͘ kan-khó͘) Thiaⁿ kóng chit lāi-bīn ū mi̍h beh hō͘ lâng, ū-iáⁿ bô? Góa iā ài.乞食:(有病ê 款,行著路艱苦艱苦)聽講這內面有物beh hō͘人,有影無?我也愛。
  B: Ài thó-pn̄g khì pa̍t-ūi lah.B:Ài 討飯去別位lah。
  A: (chin kóaⁿ-kín kóng) M̄-thang kóaⁿ--i, i sī khó-lîn lâng. (khì khan hit ê khit-chia̍h) M̄-bián kiaⁿ, chhiáⁿ lí hia chē.A:(真趕緊講)M̄-thang 趕--伊,伊是可憐人。(去牽hit個乞食)M̄ 免驚,請你hia 坐。
  Khit: Lí chit ê A-peh-à chin hó, hō͘ lí hoat-châi hoat-hok, kiáⁿ-sun chē-chē. (ti̍t-ti̍t kā i tìm-thâu)乞:你這個阿伯à 真好,hō͘ 你發財發福,子孫濟濟。(直直kā 伊tìm 頭)
  A: Hó hó, lí iā ǹg-bāng hoat-châi.A:好好,你也向望發財。
  Khit: Hah hah, hah hah, lí ē chhiò góa, góa nā ē hoat-châi hoat-hok, chiū m̄ bián án-ni lah, sàn-hiong chin kan-khó͘, chia̍h chá-tǹg chiū hôan-ló ē-tàu-tǹg, ta̍k-ji̍t tio̍h cháu-tang óng-sai, thó chi̍t-chhùi-pn̄g.乞:Hah hah,hah hah,你會笑我,我若會發財發福,就m̄ 免án-ni lah ,散 hiong真艱苦,食早頓就煩惱ē晝頓,逐日著走東往西,討一嘴飯。
  A: Góa kā lí kóng, m̄-thang hôan-ló, in-ūi lâng tī sè-kan, lóng sī sio-siāng, ū ê, ū ū ê kan-khó͘, bô ê ū bô ê kan-khó͘, kó͘-chá lâng kóng, "Ti-chiok siông lo̍k".A:我kā 你講,m̄-thang 煩惱,因為人tī 世 間,攏是相像,有ê,有有ê 艱苦,無ê 有無ê艱苦,古早人講,「知足常樂」。
  Khit: Lí chit ê A-chek-à, kóng bô chhò, góa iā chai, chóng-sī góa kui-ji̍t chia̍h bē pá, chhēng bē sio, beh án-chóaⁿ chai ti-chiok.乞:你這個阿叔à,講無錯,我也知, 總是我歸日食bē 飽,穿bē 燒, beh án-chóaⁿ知知足。
  A: Che sī in-ūi lí ê sim-tiong bô tit-tio̍h an-ùi lah. Iâ-so͘ kóng: "Sàn-hiong ê lâng tit thiaⁿ hok-im", sī nā sìn Iâ-so͘, lí chiū ē tit an-ùi, koh ti-chiok.A:Che 是因為你ê 心中無得著安慰lah。耶穌講:「散hiong ê 人得聽福音」,是若信耶穌,你就會得安慰,koh 知足。
  Khit: Hok-im sī sím-mi̍h mi̍h-kiāⁿ.乞:福音是甚物物件。
  A: Hok-im chiū-sī......góa kà lí chi̍t-tiâu koa, chit ê koa chiū-sī hok-im, lí nā-sī hoat iu-chhiû ê sî, chhiáⁿ lí chhiùⁿ chit tiâu koa, pau lí tit khòai-lo̍k.A:福音就是… 我教你一條歌,這個歌就是福音,你若是發憂愁ê 時, 請你唱這條歌,包你得快樂。
  Khit: Tàu-tí sī sím-mi̍h koa leh, hō͘ góa lâi o̍h.乞:到底是甚物歌leh ,hō͘ 我來學。
  A: Lí seng tòe góa liām chi̍t-pái. Góa sui sòng-hiong chin kan-khó͘, chôan-lêng Kiù-chú pó͘-chiok góa, sù góa má-ná kap o̍ah-chúi, bē iau bē chhùi-ta bē siān, chi̍t-lō͘ ǹg-bāng Chú pó-hō͘, kóaⁿ-kín khí-lâi bô hôe-kò͘, góa sui sòng-hiong chin kan-khó͘, chôan-lêng Kiù-chú pó͘-chiok góa. (2 lâng tâng-chê chhiùⁿ, A liām Khit-chia̍h tòe, tiāu kap chêng ê sio-siāng).A:你先tòe 我唸一擺。我雖散hiong真艱苦,全能救主補足我,賜我嗎哪 kap 活水,bē枵 bē 嘴礁 bē siān,一路向望主保護,趕緊起來無回顧,我雖散hiong真艱苦,全能救主補足我。(2 人同齊唱, A唸乞食tòe , 調kap 前ê 相 像)。
  Khit: Chin hó thiaⁿ, góa bîn-á-chài beh thó pn̄g ê sî, iā beh chhiùⁿ.乞:真好聽,我明仔再beh 討飯ê 時,也beh 唱。
  A: Thó-pn̄g m̄ sī chèng-tong ê sū-gia̍p, lí eng-kai tio̍h khì chhōe chi̍t-hāng sū lâi chòe, thàn-chîⁿ seng-o̍ah.A:討飯m̄ 是正當ê 事業,你應該著去chhōe 一項事來做,趁錢生活。
  Khit: Hó, góa tio̍h lâi-khì chhōe khòaⁿ ū sím-mi̍h kang chòe, thàn chîⁿ.乞:好,我著來去chhōe 看有甚物 工做,趁錢。
  A: Góa chia iáu ū 2 pau tiám-sim, lí the̍h-khì chia̍h. (Pang-chān i kiâⁿ-lō͘ thang bān-bān kiâⁿ chhut-khì).A:我chia iáu有2 包點心,你提去食。 (幫贊伊行路thang 慢慢行出 去)。
  Khit: To-siā to-siā, ǹg-bāng Iâ-so͘ pó-hō͘ lí hoat-châi, hoat-hok, chē-kiáⁿ chē-sun. (siūⁿ-siūⁿ leh) Á-bô lí lâu-teh nò, góa chi̍t ê lâng chia̍h bē liáu.乞:多謝多謝,向望耶穌保護你發 財,發福,濟子濟孫。(想想leh ) Á 無你留teh nò,我一個人食bē 了。
  A: Bô iàu-kín, lí lóng the̍h khì, nā-sī chia̍h bē-liáu, thang pun hō͘ pa̍t-lâng chia̍h, kà pa̍t lâng iā ōe-hiáu khòai-lo̍k.A:無要緊,你攏the̍h去,若是食bē 了,thang 分hō͘ 別人食,教別人也會曉快樂。
  Khit: To-siā, to-siā. (thè-tiûⁿ)乞:多謝,多謝。(退場)
  B: Góa tùi kin-á-ji̍t khí, bat khèng-chiok Sèng-tàn ê ì-sù lah, m̄ sī ǹg-bāng lâng sàng mi̍h-kiāⁿ hō͘ góa, góa iā beh sàng mi̍h-kiāⁿ hō͘ lâng, hō͘ hiah ê lâng só͘ khòaⁿ m̄ kìⁿ ê, bô pêng-iú ê lâng, kà in iā kap lán khòai-lo̍k. (khan A ê chhiú) Góa tùi kin-á-ji̍t khí beh chòe Ki-tok-tô͘. (A piáu-sī chin hoaⁿ-hí saⁿ-kap thè-tiûⁿ).B:我tùi 今仔日起,bat 慶祝聖誕 ê 意思lah,m̄ 是向望人送物件hō͘ 我,我也beh 送物件hō͘人,hō͘ hiah ê 人所看m̄ 見ê,無朋友ê 人,教in 也kap 咱快樂。(牽A ê 手)我tùi 今仔日起beh 做基督徒。(A表示真歡喜相kap 退場)。
  Pì-bō͘閉幕
回目錄    回上一頁    終戰後,   19xx年, 劇本