回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 133 個段落, 522 個語句, 4594 個語詞, 6356 個音節
Sèng-ke̍k tē 4 chi̍p_01 聖劇第四集_01
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  Chok-chiá Ê Ōe作者ê話
  Tī chē-chē khùn-lân ê tiong-kan Sèng-ke̍k tē-sì-chi̍p koh ióng-kám lâi chhut-pán, in-ūi pún-lâng sin-thé khiàm an, só͘-í keng-kòe chi̍t-nî kú ê léng-chông, tī kin-nî chiah koh hù ìn. Taⁿ pún-chi̍p sī Sèng-keng kò͘-sū só͘ kái-phian ê, sui sī thong-sio̍k iáu kú chin sêng-tōng pek-chin, tī tha̍k ê sî chiū hō͘ lâng kám-kak chhù-bī óng-e̍k.Tī濟濟困難ê 中間聖劇第四集koh勇敢來出版,因為本人身體欠安,所以經過一年久ê冷藏,tī今年才koh付印。今本集是聖經故事所改編ê,雖是通俗猶kú真生動逼真,tī讀ê時就hō͘人感覺趣味óng-e̍k。
  Keng-kòe kúi-nî kú ê tù-chok keng-giām, só͘-í pí-kàu chêng ê chok-phín iā sī khah chhiong-si̍t láu-liān. Chit ê ke̍k-pún m̄-nā kan-ta sek-ha̍p tī lán Tâi-ôan kàu-hōe lō͘-ēng, nā chò tho̍k-pún iā-sī chin hó, koh kīn-lâi kong-pò sū-kong ê hoat-tián, nā lī-ēng chò kong-pò ōa-ke̍k ê lō͘-ēng sī chin hó. Tī pún-lâng ê chok-phín tiong lóng sī ū chin bêng-hián ê bo̍k-tek kap tiong-sim, chiū-sī hō͘ lâng bat Iâ-so͘, chí ū bêng-khak ê chú-tê kap tiong-sim, chiah ōe thang hun-bêng chong-kàu bûn-gē ê te̍k-sek, chē-chē chok-phín chhin-chhiūⁿ ū hūn-lōan chit ê sū, só͘-í chin sio̍k-khì bô ū giâm-siok ê khì-hun, ǹg-bāng lán tī tâi-téng beh ián ê sî, iā ōe thang tùi-tiōng hit ê gôan chok-chiá ê cheng-sîn.經過幾年久ê著作經驗,所以比較前ê作品也是較充實老練。這個劇本 m̄ 若kan-ta適合tī 咱台灣教會路用,若做讀本也是真好,koh近來公報事工ê發展,若利用做公報話劇ê路用是真好。Tī本人ê作品中攏是有真明顯ê目的kap中心,就是hō͘人bat耶穌,只有明確ê主題kap中心,才會thang分明宗教文藝ê特色,濟濟作品親像有混亂這個事,所以真俗氣無有嚴肅ê氣氛,向望咱tī台頂beh演ê時,也會thang 對重hit ê原作者ê精神。
  Ēng án-ni lâi chiok tāi-ke ū khòai-lo̍k ê Sèng-tàn.用án-ni來祝大家有快樂ê聖誕。
  1960.10.15 N̂g Hôai-in tī Chúi-siōng.1960.10.15黃懷恩tī水上
  好的撒瑪利亞人 二幕好ê撒瑪利亞人 二幕
  人物 : 撒瑪利亞人 希百、猶太人 巴拿、巴拿之父 迦米、巴拿之妻 西西拉、祭司 約西、利末人 謝拉、強盜 a、強盜 b。人物 :撒瑪利亞人 希百、猶太人 巴拿、巴拿之父 迦米、巴拿之妻 西西拉、祭司 約西、利末人 謝拉、強盜 a、強盜 b。
  第一幕第一幕
  出場人物:迦米 西西拉 巴拿出場人物:迦米 西西拉 巴拿
  場 面:一個猶太的窮家庭裡,奧後有一位患病臥床的老人,右前面一中年小婦背嬰孩正在織布。場面: 一個猶太ê散家庭裡,奧後有一位破病在床ê老 人,正爿面一中年婦女āiⁿ嬰仔當teh織布。
  開 幕:老人臥在床上嗽喘吟呻著,小婦人一面搖背後 的小孩一面織布。開 幕:老人臥在床上嗽喘吟呻著,小婦人一面搖背後 的小孩一面織布。
  1. 迦米 : (Ná sàu ná lī-hāi, chiū khí-lâi chē tī chhn̂g-téng)Ai-ah,thiⁿ-khì iū-koh tńg léng lah(嗽且喘),chin thó-iàm, m̄-chai beh koh kôaⁿ kàu tī-sî chiah ōe chún-sǹg(嗽).1.迦米:(那嗽那厲害,就起來坐tī 床頂) Ai-ah,天氣又koh 轉冷lah (嗽且喘),真討厭,m̄知beh koh 寒到tī 時才會準算(嗽) 。
  2. 西西拉: (站起來,走近老人) A-pa, lí án-ni kan-khó͘ hiah kú, bô chhiáⁿ i-seng lâi khòaⁿ pēⁿ sī bōe ēng-tit lah (lo̍ah lāu-lâng ê背後). Thiaⁿ kóng Iâ-lō͘-sat-léng ū chi̍t-ūi chin gâu ê i-seng, kiò-chòe Má-kiat, lán lâi khì chhiáⁿ i lâi khòaⁿ pēⁿ m̄-chai hó bô?2.西西拉:(站起來,走近老人) 阿爸,你án-ni艱苦hiah 久,無請醫生來看病是bōe用tit lah(lo̍ah老人ê背後)。聽講耶路撒冷有一位真gâu ê醫生,叫做 Má-kiat,咱來去請伊來看病m̄知好無?
  3. 迦米: Mih-sái tio̍h án-ni lōng-hùi, lán ê ka-têng iā m̄ sī teh hó-kòe, saⁿ-tǹg to teh bōe kò͘-tit, pàng chhut-chāi i khì.(嗽且喘).3.迦米:Mih使著án-ni浪費,咱ê 家庭也m̄是teh好過,三頓都teh bōe 顧tit,放出在伊去。(嗽且喘)。
  4. 西西拉: A-pa, lí lóng sī án-ni kheh-khì, Chú Iâ-ho-hoa tek-khak ōe thòe lán khui-lō͘, bô-lūn án-chóaⁿ bô chhiáⁿ i-seng lâi khòaⁿ sī bōe ēng-tit.4.西西拉:阿爸,你攏是án-ni客氣,主耶和華的確會替咱開路,無論án-chóaⁿ無請醫生來看是bōe用tit。
  5. 迦米: Chú Iâ-ho-hoa nā si-lo̍h chû-pi, kín tiàu góa ê lêng-hûn kūi tī góa ê chó͘, án-ni chiū m̄-bián ke-thiⁿ lín ê tāng-tàⁿ kap khùn-lân, hō͘ lín ū chiân-tô͘ ê ǹg-bāng(嗽且喘), góa án-ni bô sí sī chin thoa-lūi tio̍h lín.5.迦米:主耶和華若施落慈悲,緊召我ê 靈魂跪tī我ê 祖,án-ni就m̄免加添lín ê 重擔kap困難,hō͘ lín 有前途ê 向望(嗽且喘),我án-ni無死是真拖累著lín 。
  6. 西西拉: A-pa, chhiáⁿ lí m̄-thang án-ni kóng, Pa-ná kap góa lóng chin su-iàu lí, lí tùi góan ū chin tōa ê pang-chān kap chí-tō, (khòaⁿ eⁿ-á) Iok-hān mā chin ài A-kong, lí ū kap góan tī teh góan chiah ū khòai-lo̍k kap hēng-hok.6.西西拉:阿爸,請你m̄-thang án-ni講,巴拿kap我攏真需要你,你對阮有真大ê 幫贊kap指導,(看嬰仔)約翰mā 真愛阿公,你有kap阮tī teh阮才有快樂kap幸福。
  7. 迦米: To-siā, Se-se-la̍h, góa chai-iáⁿ Pa-ná kap lí ê hàu-sūn, che sī góa tī chit ê khùn-khó͘ ê jîn-seng tiong chòe tōa ê an-ùi. Gōan Siōng-tè pò-tap lín, lâi sù-hok lín. Taⁿ hó, taⁿ hó, góa khah khùiⁿ-o̍ah lah, m̄-bián koh lô-hôan lí lah. (西西拉放手,老人行倚台前,西西拉扶之).7.迦米:多謝,西西拉,我知影巴拿kap你ê 孝順,che 是我tī 這個困苦ê 人生中最大ê 安慰。願上帝報答lín,來賜福lín。今好,今好,我較快活lah,m̄ 免koh 勞煩你lah 。(西西拉放手,老人行倚台前,西西拉扶之)。
  8. 西西拉 : A-pa, lí chhēng án-ni ū kàu sio bô? Lí ài lim tām-po̍h sio-tê bô?8.西西拉:阿爸,你穿án-ni有夠燒無?你ài lim 淡薄燒茶無?
  9. 迦米: Se-se-la̍h, lí m̄-bián ūi-tio̍h góa khòa-lū sím-mi̍h, góa í-keng hō͘ lí kàu-gia̍h siū-khó͘ lah. Lí án-ni bô chi̍t-sî-khek ê an-hioh teh chit-pò͘, pang-chān ka-têng, si̍t-chāi hō͘ lí kàu-gia̍h lô-khó͘, góa si̍t-chāi chin bōe kòe-sim.9.迦米:西西拉,你m̄免為著我掛慮甚物,我已經hō͘ 你夠額受苦lah。你án-ni無一時刻ê 安歇teh織布,幫贊家庭,實在hō͘ 你夠額勞苦,我實在真bōe 過心。
  10.西西拉: A-pa, lí lóng sī kóng hit-khóan kheh-khì ōe, che lóng bōe thang sǹg chòe sím-mi̍h lô-khó͘. Góa chin hoaⁿ-hí án-ni chò kang, ūi-tio̍h lán chit ke, ūi-tio̍h beh chhēng chit-niá saⁿ ê lâng. (回到原位,再開始織布,老人行倚小婦的機邊)10.西西拉 :阿爸,你攏是講hit款客氣話,che 攏bōe thang算做甚物勞苦。我真歡喜án-ni做工,為著咱這家,為著beh穿這領衫ê人。(回到原位,再開始織布,老人行倚小婦的機邊)
  11.迦米: Chin súi, chin bí-biāu ê sek-tī! Ta̍k ê sòaⁿ-kat lóng ū thiàⁿ kap chêng ê kì-hō, chhēng chiah ê saⁿ ê lâng si̍t-chāi ū hok-khì.11.迦米:真súi,真美妙ê 色緻!逐個線結攏有疼kap情ê 記號,穿chiah ê 衫ê 人實在有福氣。
  12.西西拉: Góa chit-niá chit liáu chiū saⁿ-niá lah; chit saⁿ-niá sī beh sàng hō͘ A-pa ê lé-mi̍h.12.西西拉:我這領織了就3領lah;這3 領是beh送hō͘ 阿爸ê 禮物。
  13.迦米: Lí kóng án-ni sī sím-mi̍h ì-sù?13.迦米:你講án-ni是甚物意思?
  14.西西拉: Chiong chit saⁿ-niá saⁿ só͘ bē ê chîⁿ khì chhiáⁿ i-seng, the̍h io̍h, ǹg-bāng A-pa kóaⁿ-kín hó khí--lâi.14.西西拉:將這3 領衫所賣ê 錢去請醫生,提藥,向望阿爸趕緊好起--來。
  15.迦米: Bōe ēng-tit, góa bô ún-chún lí án-ni chòe! Ēng lí ê sim-huih lâi chò góa ê io̍h-chîⁿ, oh, góa lēng-khó͘ sí, iā bô ài lín ūi-tio̍h góa án-ni hi-seng, che kan-ta sī hō͘ góa ê pēⁿ ná tîm-tāng.(嗽且喘)15.迦米:Bōe用tit,我無允准你án-ni做!用你ê 心血來做我ê 藥錢,oh,我寧可死,也無愛lín 為著我án-ni犧牲,che kan-ta 是hō͘ 我ê 病愈沈重。(嗽且喘)
  16.西西拉 : A-pa, chhiáⁿ lí kín-kín khì tó-leh, án-ni siuⁿ léng lah! (扶助老人到床邊,且撫他背後). A-pa, lí m̄-thang án-ni kheh-khì, góan khòaⁿ lí án-ni kan-khó͘ sī chin siong-sim.16.西西拉:阿爸,請你緊緊去倒leh,án-ni siuⁿ冷lah!(扶助老人到床邊,且撫他背後)。阿爸,你m̄-thang án-ni客氣,阮看你án-ni艱苦是真傷心。
  17.迦米: Án-ni hó lah, jîn-seng chóng-sī lô-lo̍k khó͘-thàng, án-ni hó lah, bô iàu-kín lah.(西西拉停手). Pa-ná thái iáu bōe tńg-lâi? Chiah ni̍h kôaⁿ soaⁿ-iá ê pak-hong sī chin léng.17.迦米:Án-ni好lah,人生總是勞碌苦痛,án-ni好lah,無要緊lah。(西西拉停手)。巴拿thái iáu bōe轉來?Chiah ni̍h寒山野ê 北風是真冷。
  18.西西拉: A-pa, lí kín tó leh, m̄-bián khòa-lū Pa-ná, i phah-sǹg liâm-piⁿ ōe tńg-lâi lah.(老人臥床,小婦給他施棉被,然後回到原位,開始織布. 巴拿出場)18.西西拉:阿爸,你緊倒leh,m̄免掛慮巴拿,伊扑算liâm-piⁿ會轉來lah。(老人臥床,小婦給他施棉被,然後回到原位,開始織布。 巴拿出場)
  19.巴拿: (解他覆在頭上的布,和背後的羊皮) Chin kôaⁿ, chin kôaⁿ, soaⁿ-iá ê hong ná to ōe koah lâng ê bah, liân iûⁿ-kûn tio̍h siūⁿ beh tńg-lâi tiâu-lāi bih sio.(去探嬰孩) Iok-hān lí ōe kôaⁿ bōe?! Hiah ni̍h kó͘-chui teh khùn.(問西西拉) A-pa án-chóaⁿ, ū khah hó sè bô?19.巴拿:(解他覆在頭上的布,和背後的羊皮) 真寒,真寒,山野ê 風若刀會割人ê 肉,連羊群著 想beh轉來tiâu內bih燒。(去探嬰孩) 約翰你會寒bōe?!Hiah ni̍h古錐teh睏。(問西西拉) 阿爸án-chóaⁿ,有較好勢無?
  20.西西拉: Sàu kàu chin lī-hāi koh chin chhóan, góa siūⁿ bô chhiáⁿ i-seng sī bōe ēng-tit, chit pái sī pí í-chêng khah siong-tiōng ê khóan.20.西西拉:嗽到真厲害koh 真喘,我想無請醫生是bōe用tit,這擺是比以前較傷重ê 款。
  21.巴拿: Góa siūⁿ iā sī tio̍h chhiáⁿ i-seng (沉默片刻). Chóng-sī beh án-chóaⁿ siat-hoat io̍h-chîⁿ?! Bōe lán só͘ ū ê iûⁿ, che sī cho̍at-lō͘, a-pa it-tēng m̄-khéng, bōe liáu bîn-á-ji̍t khí chiū bô ū iûⁿ-mn̂g thang bē lah.21.巴拿:我想也是著請醫生(沉默片時) 。總是beh án-chóaⁿ設法藥錢?!賣咱所有ê 羊,che是絕路,阿爸一定m̄肯,賣了明仔日起就無有羊毛thang賣lah。
  22.西西拉: Pa-ná, lí chin sió-sìn, Siōng-tè kiám ōe pàng-sak lán mah! (西西拉拿織布起來)Lí thang chiong chiah ê saⁿ the̍h khì bē lâi ōaⁿ io̍h chîⁿ.22.西西拉:巴拿,你真小信,上帝kiám會放sak 咱mah!(西西拉拿織布起來) 你thang將chiah ê 衫提去賣來換藥錢。
  23.巴拿: Chit-pái kiám m̄ sī ūi-tio̍h lán chit ke ê lâng só͘ chit ê saⁿ? Án-ni kiám ōe ēng-tit, lán ê saⁿ lóng chin kū lah?!23.巴拿:這擺kiám m̄是為著咱這家ê 人所織ê 衫?Án-ni kiám會用tit,咱ê 衫攏真舊lah?!
  24.西西拉: Ū sím-mi̍h bōe ēng-tit, góa ōe-thang koh khai-sí lâi chit, kin-nî ê kôaⁿ-thiⁿ bô thang chhēng, lán khah jím-siū leh, kàu mê-nî chiū ū thang chhēng lah.24.西西拉:有甚物 bōe用tit,我會thang koh 開始來織,今年ê 寒天無thang穿,咱較忍受leh,到明年就有thang穿lah。
  25.巴拿: (接衣布過來) Chit liáu chin súi, án-ni sī chin hi-seng lí! Se-se-la̍h, góa chin kám-kek lí ê thiàⁿ. (吻衣服)25.巴拿:(接衣布過來) 織了真súi,án-ni是真犧牲你!西西拉,我真感激你ê 疼。(吻衣服)
  26.西西拉: (微笑,後來開始整理織機) Thiaⁿ kóng ū chi̍t ūi Sat-má-lī-a ê seng-lí lâng, kiò chòe Hi-pek choan-bûn kiâⁿ-se̍h tī chit ê sì-hng teh bé-chi̍p hū-jîn-lâng só͘ chit ê saⁿ, lán thang chhōe hit ê lâng lâi bē hō͘ i.26.西西拉 :(微笑,後來開始整理織機)聽講有一位撒瑪利亞ê 生理人,叫做希百專門行se̍h tī 這個四方teh 買集婦人人所織ê 衫,咱thang chhōe hit ê人來賣hō͘伊。
  27.巴拿: Sat-má-lī-a lâng Hi-pek!? Án-ni sī bōe-ēng-tit, lí kiám m̄-chai lán ê chong-cho̍k sī cho̍at-tùi bô kap Sat-má-lī-a lâng lâi-óng, á-sī chòe bé-bē, che sī kiàn-siàu ê sū, bú-jio̍k lán chó͘-sian ê miâ-siaⁿ.27.巴拿:撒瑪利亞人希百!?Án-ni是bōe用tit,你kiám m̄知咱ê 宗族是絕對無kap撒瑪利亞人來往,抑是做買賣,che 是見笑ê 事,侮辱咱祖先ê 名聲。
  28.西西拉: Pa-ná, chit khóan ê siūⁿ hoat sī chòe khó-lîn ê phian-kiàn, chòe gû-gōng ê koan-liām, Sat-má-lí-a lâng kiám m̄ sī Siōng-tè ê kiáⁿ-lūi? Kiám m̄ sī Iû-thài lâng ê kut-jio̍k?28.西西拉:巴拿,這款ê 想法是最可憐ê 偏見,最愚憨ê 觀念,撒瑪利亞人kiám m̄是上帝ê 子類?Kiám m̄是猶太人ê 骨肉?
  29.巴拿: Sat-má-lī-a lâng sī Siōng-tè só͘ khì-sak ê, sī pōe-ge̍k ê kiáⁿ. Lán ê chó͘ Tāi-pi̍t ê ông-kok chiū-sī hō͘ in chhiúⁿ-to̍at khì, lâi tì-kàu hun-lī, Sat-má-lī-a lâng sī lán ê kiu-siû! Sī lán ê tùi-te̍k! Bô-lūn jû-hô lán cho̍at-tùi bô kap in lâi-óng, lán iā iàm-chiān hia ê kap in lâi-óng ê lâng.29.巴拿:撒瑪利亞人是上帝所棄sak ê,是背逆ê 子。咱ê 祖大衛ê 王國就是hō͘ in 搶奪去,來致到分離,撒瑪利亞人是咱ê kiu仇!是咱ê 對敵!無論如何咱絕對無kap in來往,咱也厭賤hia ê kap in來往ê 人。
  30.西西拉: Che sī jîn-lūi pi-ke̍k chòe mâu-tún, chòe thang siong-sim ê chhò-gō͘, góa bōe thang lí-kái chit khóan ê kiu-oan sī chèng-tong ê sū. (老人由床起身)30.西西拉:che 是人類悲劇最矛盾、最thang傷心ê 錯誤,我bōe thang理解這款ê kiu冤是正當ê 事。(老人由床起身)
  31.迦米: Góa ǹg-bāng Chú Iâ-ho-hoa kín hō͘ góa sí, m̄-thang tì-kàu hō͘ góa ê kiáⁿ-sun kiâⁿ tio̍h hōan-hoat ê lō͘, góa cho̍at-tùi bô ún-chún lán khì kau chhap jīm-hô ê Sat-má-lī-a lâng, in-ūi in sī pōe-ge̍k pāi-lō͘ ê kiáⁿ-jî, lán ê chó͘ í-keng siū-chīn liáu in ê khùn-khó͘ lah, lí chai sím-mi̍h lâng phò-hāi lán ê chó͘ tùi chhian-khó͘ bān-khó͘ só͘ kiàn-li̍p nn̄g-chheng gōa nî Hi-pek-lâi ông-kok ê bîn-bāng?! Kiám m̄ sī Sat-má-lī-a lâng ê chó͘-sian. Sím-mi̍h lâng liân-ha̍p put-sìn ê gōa-pang lâi kong-kek, kiáu-jiáu lán ê chó͘ kap sèng-siâⁿ Iâ-lō͘-sat-léng!? Kiám m̄ sī khó͘-ò͘ⁿ ê Sat-má-lī-a lâng!? Ūi sím-mi̍h iân-kò͘ Tāi-pi̍t ê ông-kok kin-á-ji̍t chiâⁿ-chò chit khóan ê pāi-lo̍h, hō͘ gōa-pang lâng chò chia̍h-mi̍h, siū chīn in ê lêng-jio̍k kap khùn-khó͘ ah? Chiū-sī Sat-má-lī-a lâng ê chó͘ ê pōe-pōan! Lán ê chó͘ chiù-chōa bô beh koh kap Sat-má-lī-a lâng óng-lâi, chhùi-khí pôe chhùi-khí, ba̍k-chiu pôe ba̍k-chiu! Lán ǹg-bāng ū chi̍t ji̍t, chit ê pōe-pōan ê jîn-bîn ōe tú-tio̍h Chú Iâ-ho-hoa ê tōa siū-khì lâi bia̍t-bông!31.迦米:我向望主耶和華緊hō͘ 我死,m̄-thang致到hō͘ 我ê 子孫行著犯法ê 路,我絕對無允准咱去交chhap任何ê 撒瑪利亞人,因為in是背逆敗lō͘ ê 子兒,咱ê 祖已經受盡了in ê 困苦lah,你知甚物人破害咱ê 祖tùi千苦萬苦所建立兩千外年希伯來王國ê 眠夢?!Kiám m̄是撒瑪利亞人ê 祖先。甚物人聯合不信ê 外邦來攻擊,攪擾咱ê 祖kap聖城耶路撒冷!?Kiám m̄是可惡ê 撒瑪利亞人!?為甚物緣故大衛ê 王國今仔日成做這款ê 敗落,hō͘ 外邦人做食物,受盡in ê 凌辱kap困苦ah?就是撒瑪利亞人ê 祖ê 背叛!咱ê 祖咒誓無beh koh kap撒瑪利亞人往來,嘴齒賠嘴齒,目珠賠目珠!咱向望有一日,這個背叛ê 人民會tú著主耶和華ê 大受氣來滅亡!
  32.西西拉: A-pa, góa bōe thang lí-kái, sui-jiân sī án-ni, góa bōe thang lí-kái tī lán ê chó͘-sian só͘ chò ê tāi-chì, ū koan-hē tī lán kap Sat-má-lī-a lâng Hi-pek ê sū. Lán sī Siōng-tè ê kiáⁿ, chóng-sī Sat-má-lī-a lâng iā sī Siōng-tè ê sóan-bîn, Sat-má-lī-a lâng nā siū khì-sak lâi bia̍t-bông, che kiám m̄ sī lán ê pi-ai kap hôan-ló, lán sī tâng chi̍t ê chó͘-sian ê kut-jio̍k, tâng chi̍t ê Siōng-tè ê sóan-bîn, tâng miā-ūn ê tông-pau.32.西西拉:阿爸,我bōe thang理解,雖然是án-ni,我bōe thang理解tī 咱ê 祖先所做ê 代誌,有關係tī 咱kap撒瑪利亞人希百ê 事。咱是上帝ê 子,總是撒瑪利亞人也是上帝ê 選民,撒瑪利亞人若受棄sak來滅亡,che kiám m̄是咱ê 悲哀kap煩惱,咱是同一個祖先ê 骨肉,同一個上帝ê 選民,同命運ê 同胞。
  33.迦米: Se-se-lah, góa chóng bô siūⁿ tio̍h lí tī chit chân sū hō͘ góa chiah-ni̍h siong-pi koh chò that-gāi, án-ni góa beh án-chóaⁿ tùi-tit-khí góa ê chó͘-sian!! (嗽且喘)33.迦米:西西拉,我總無想著你tī 這chân事hō͘ 我chiah-ni̍h傷悲koh 做塞礙,án-ni我beh án-chóaⁿ對得起我ê祖先!!( 嗽且喘)
  34.巴拿: Se-se-lah, lí bô eng-kai koh giâu-gî, in-ūi che sī thôan-thóng, sī ūi-bēng, lán chí ū tio̍h kè-sio̍k lán ê chó͘ só͘ hō͘ lán ê cheng-sîn.(向迦米) A-pa lí só͘ kóng ê sī tio̍h, góan tek-khak bô ûi-pōe lí ê ì-sù, chhiáⁿ lí pàng-sim, iā kín-kín tò leh hioh-khùn, m̄-thang koh kôaⁿ tio̍h.34.巴拿:西西拉,你無應該koh giâu疑,因為che 是傳統,是遺命,咱只有著繼續咱ê 祖所hō͘ 咱ê 精神。(向迦米)阿爸你所講ê 是著,阮的確無違背你ê 意思,請你放心,也緊緊倒leh歇睏,m̄-thang koh 寒著 。
  35.(老人臥床,嗽且喘真利害)35.(老人臥床,嗽且喘真厲害)
  36.西西拉: (對巴拿) Nā sī án-ni lán iáu ū sím-mi̍h hoat-tō͘ thang tit-tio̍h chîⁿ?! A-pa hiah-ni̍h kan-khó͘ bô kín-kín chhiáⁿ i-seng sī bōe ēng-tit.36.西西拉:(對巴拿) 若是án-ni咱iáu有甚物法度thang得著 錢?!阿爸hiah-ni̍h艱苦無緊緊請醫生是bōe用tit。
  37.巴拿: (Siūⁿ bô pān-hoat teh沉思) Kiám m̄ sī iáu ū chi̍t ê Iâ-lī-ko lâng kiò chòe Sui-lī iû-gôan teh siu bé chit khóan ê pò͘-kiāⁿ mah?! Lán thang chhōe i lâi bē hō͘ i!37.巴拿:(想無辦法teh沉思) Kiám m̄ 是iáu有一個耶利哥人叫做Sui-lī猶原teh收買這款ê 布件mah?!咱thang chhōe 伊來賣hō͘ 伊!
  38.西西拉: (Chhin-chhiūⁿ chin sit-bāng koh kiâⁿ-óa khì beh siu-si̍p i ê織器) Sui-lī ū teh kā lâng bé, chóng-sī í-keng chiâⁿ-ge̍h-ji̍t bô koh khòaⁿ i tī Iâ-lō͘-sat-léng lah, m̄-chai ū sím-mi̍h piàn-tōng.38.西西拉:(親像真失望koh 行倚去beh收拾伊ê織器)Sui-lī有teh kā人買,總是已經成月日無koh 看伊tī 耶路撒冷lah,m̄ 知有甚物變動。
  39.巴拿 : (Kat-ba̍k koh沉想) Án-ni góa tòa chiah ê saⁿ lâi khì Iâ-lī-ko chhōe i, bô án-ni chò sī bōe kái-koat, góa chit-tiap sûi-sî chhut-hoat, án-ni kim-mê góa chiū ōe thang kàu hia, tī bîn-á-ji̍t tiong-tàu góa chiū ōe-thang koh tò-tńg-lâi lah. (khai-sí koh teh chhēng phôe-saⁿ, 西西拉tio̍h-kiaⁿ).39.巴拿:(結目koh沉想)Án-ni我帶chiah ê衫來去耶利哥chhōe 伊,無án-ni做是bōe 解決,我這tiap 隨時出發,án-ni今暝我就會thang到hia,tī 明仔日中晝我就會thang koh 倒轉來lah。(開始koh teh穿皮衫,西西拉著驚)。
  40.西西拉: Sím-mi̍h! Lí beh khì Iâ-lī-ko!? Pa-ná, lí kiám m̄-chai Iâ-lī-ko ê lō͘-chiūⁿ chin gûi-hiám,siông-siông ū kiông-tō bâi-ho̍k tī soaⁿ-kan teh chhiúⁿ-kiap lâng,sat-hāi lâng! Lí kiám thang án-ni chòe? Hô-hòng chit ê sî-chūn í-keng beh àm lah, Pa-ná lí ūi-tio̍h góan ê iân-kò͘ m̄-thang án-ni chòe!40.西西拉:甚物!你beh去耶利哥!?巴拿,你kiám m̄ 知耶利哥ê 路上真危險,常常有強盜埋伏tī 山間teh搶劫人、殺害人!你kiám thang án-ni做?何況這個時陣已經beh暗lah,巴拿你為著阮ê 緣故m̄-thang án-ni做!
  41.巴拿: Che sī ūi-tio̍h a-pa chòe-āu ê chi̍t-tiâu lō͘, góa ǹg-bāng Chú Iâ-ho-hoa bô pàng-sak lán, lán ê chó͘ kì-jiân chiù-chōa bô beh kap Sat-má-lī-a lâng óng-lâi, lán tio̍h tām-po̍h chia̍h-khó͘ iā koat-tòan m̄-thang ū só͘ ûi-pōe sian-jîn ê cheng-sîn. (chhēng hó-sè koh pa̍k thâu-kin)41.巴拿:Che 是為著阿爸最後ê 一條路,我向望主耶和華無放sak 咱,咱ê 祖既然咒誓無beh kap撒瑪利亞人往來,咱著淡薄食苦也決斷m̄-thang有所違背先人ê 精神。(穿好勢koh 縛頭巾)
  42.西西拉: Pa-ná, lán kiám bô ū pa̍t ê hoat-tō͘? Lí beh khì Iâ-lī-ko góa ê sim chin bōe thang pàng-sim, koh bô it-tēng lí chhōe ōe tio̍h Sui-lī, kiám-chhái lí chhōe ōe tio̍h i, chóng-sī i í-keng kái-gia̍p ōaⁿ-chit lah, Pa-ná lí koh siūⁿ-khòaⁿ án-ni thài gûi-hiám, lán kiám bô pa̍t ê hoat-tō͘?42.西西拉:巴拿,咱kiám無有別ê 法度?你beh去耶利哥我ê 心真bōe thang放心,koh無一定你chhōe 會著 Sui-lī,kiám-chhái你chhōe 會著伊,總是伊已經改業換職lah,巴拿你koh 想看án-ni太危險,咱kiám無別ê 法度?
  43.巴拿: Se-se-la̍h, lí kiám bōe kì-tit Chú Iâ-ho-hoa sī lán tī hōan-lān tiong kip-sî ê pang-chān? Nā ū chhut sū, Siōng-tè tek-khak ōe kiâⁿ kî-sū sîn-jiah lâi chín-kiù, lí tio̍h pàng-sim, góa bîn-á-ji̍t chiū ōe tńg-lâi lah, nā chhōe bô Sui-lī lán chiah koh phah-sǹg pa̍t ê hoat-tō͘.43.巴拿:西西拉,你kiám bōe 記得主耶和華是咱tī 患難中及時ê 幫贊?若有出事,上帝的確會行奇事神蹟來拯救,你著放心,我明仔日就會轉來lah,若chhōe無Sui-lī咱才koh 扑算別ê 法度?
  44.西西拉: Góa iû-gôan chin bōe hiáu lí-kái! Siōng-tè kiám ài I ê kiáⁿ-jî in-ūi hō͘-siong phāu-òan lâi chia̍h bô eng-kai chia̍h ê khó͘, che sī gû-gōng kàu-ke̍k, chin-lí kiám sī seⁿ chò án-ni?!44.西西拉:我猶原真bōe 曉理解!上帝kiám愛伊ê 子兒因為互相抱怨來食無應該食ê苦,che是愚憨到極,真理kiám是生做án-ni?!
  45.巴拿: Lí iū sī chit ê khóan-sit! Lán iàm-chiān Sat-má-lí-a lâng, che sī kin-pún ê cheng-sîn! Lán iàm-chiān in, m̄-kiaⁿ sím-mi̍h sún-sit kap hi-seng! Góa tek-khak tio̍h khì Iâ-lī-ko, che bô thang koh khó-lū, Se-se-la̍h, lí tùi góan thài hó chhiáⁿ lí m̄ thang koh ū sím-mi̍h giâu-gî, chhiáⁿ lí an-sim lâi tán-hāu góa, hó-hó chiàu-kò͘ a-pa, góa beh lâi--khì lah!45.巴拿:你又是這個款式!咱厭賤撒瑪利亞人,che 是根本ê 精神!咱厭賤in,m̄驚甚物損失kap犧牲!我的確著去耶利哥,che 無thang koh考慮,西西拉,你對阮太好請你m̄ thang koh 有甚物 giâu 疑,請你安心來等候我,好好照顧阿爸,我beh來--去lah!
  46.西西拉: Góa í-keng chai-iáⁿ góa bô hoat-tō͘ thang chó͘-tòng lí, góa chí ū chiong lí kau-thok tī Siōng-tè ê chhiú, góa tek-khak thong-mê ūi lí kî-tó ti̍t-kàu koh khòaⁿ lí ê bīn, ǹg-bāng Siōng-tè tòa-niá lí, pó-siú lí chi̍t-lō͘ pêng-an. Pa-ná chhiáⁿ lí tio̍h khah sió-sim leh! (Pa-ná chim eⁿ-á, khòaⁿ 西西拉chiū退場,西西拉心情恐懼不安sàng i tī 門口, āu-lâi kūi teh kî-tó).46.西西拉: 我已經知影我無法度thang阻擋你,我只有將你交託tī 上帝ê 手,我的確通暝為你祈禱直到koh 看你ê 面,向望上帝帶領你,保守你一路平安。巴拿請你著較小心leh !( 巴拿chim 嬰仔,看西西拉就退場,西西拉心情恐懼不安送伊tī 門口,後來跪teh祈禱)。
  -幕--幕-
  第二幕第二幕
  出場人物: 巴拿 強盜a 強盜b 祭司約西 利未人謝拉 撒瑪利亞人希百出場人物:巴拿 強盜a 強盜b 祭司約西 利未人謝拉 撒瑪利亞人希百
  場 面 : 耶利哥的山路場 面:耶利哥ê 山路
  開 幕 : 黑夜淒然的山林中, (用佈景,電光,音樂表示)開 幕:黑夜淒然ê 山林中,( 用佈景,電光,音樂表示)
  1.巴拿: Ji̍t-thâu í-keng lo̍h-soaⁿ lah, o͘-àm pau-ûi sì-kéng, chheⁿ-chhìn ê soaⁿ-iá, sì-bīn lóng sī chhiū-nâ, cha̍p-chháu, hân-léng ê pak-hong siū-siū háu, thâu-chêng it-bōng bû-chè ê o͘-àm, soaⁿ-lō͘ hiám-iàu, che chiū-sī chhut-miâ Sîn-but kúi chhut ê Iâ-lī-ko soaⁿ-téng, lō͘ iáu chin hn̄g, í-keng cháu kàu chin ià-siān lah, chóng-sī m̄-káⁿ thêng kha, ná kiâⁿ sim-lāi ná tio̍h-kip kiaⁿ-hiâⁿ, gōan Chú Iâ-ho-hoa ê lîn-bín chhōa góa pêng-an thoat-lī chit ê gûi-hiám ê só͘-chāi, hō͘ góa ê lāu-pē góa ê bó͘-kiáⁿ m̄-bián tú-tio̍h pi-chhám ê kéng-gū.(強盜二人出現在前面)1.巴拿:日頭已經落山lah,烏暗包圍四境,chheⁿ-chhìn ê 山野,四面攏是樹林,雜草,寒冷ê 北風siū-siū哮,頭前一望無際ê 烏暗,山路險要,che 就是出名神沒鬼出ê 耶利哥山頂,路iáu 真遠,已經走到真厭siān lah,總是m̄ 敢停腳,那行心內那著急驚惶,願主耶和華ê 憐憫chhōa我平安脫離這個危險ê 所在,hō͘ 我ê 老父我ê 某子m̄ 免tú著悲慘ê 境遇。(強盜二人出現在前面)
  2.強盜: Hiaⁿ-tī ah, beh khì tó-ūi? Ū sím-mi̍h tōa-sū, hiah-ni̍h thang kín-kip.2.強盜:兄弟ah,beh 去tó位?有甚物大事,hiah-ni̍h thang 緊急。
  3.巴拿: He! Lín, lín sī sím-mi̍h lâng? ū sím-mi̍h tāi-chì?3.巴拿:He!Lín,lín 是甚物人?有甚物代誌?
  4.強盜b : Lí kiám m̄-chai góan sī sím-mi̍h lâng! Góan sī chit ê soaⁿ ê chú-lâng, kìⁿ-nā keng-kòe chit ê soaⁿ ê lâng eng-kai tio̍h ài bat góan.4.強盜b:你kiám m̄ 知阮是甚物人!阮是這個山ê 主人,見若經過這個山ê 人應該著ài bat 阮。
  5.巴拿: Khó-ò͘ⁿ ê kiông-tō!!5.巴拿:可惡ê 強盜!!
  6.強盜a : Lí ê chhiú só͘ the̍h ê mi̍h-kiāⁿ kap lí ê sin-khu só͘ ū ê chîⁿ lóng kau chhut-lâi hō͘ góan!6.強盜a:你ê 手所提 ê 物件kap你ê 身軀所有ê 錢攏交出來hō͘ 阮!
  7.巴拿: Góa lóng bô tòa chîⁿ tī sin-khu, lín khòaⁿ chhò lah! Góa ūi-tio̍h iàu-kín ê sū-chêng tek-khak tio̍h ài kàu Iâ-lī-ko, chhiáⁿ lín bo̍h-tit kiáu-jiáu góa.7.巴拿:我攏無帶錢tī 身軀,lín 看錯lah!我為著要緊ê 事情的確著ài 到耶利哥,請lín莫得攪擾我。
  8.強盜b: Góan tek-khak bōe kiáu-jiáu lí, siat-sú lí nā hoaⁿ-hí ho̍k-chiông, chiong só͘ ū ê pàng tī góan ê kha-ē.8.強盜b:阮的確bōe 攪擾你,設使你若歡喜服從,將所有ê 放tī 阮ê 腳下。
  9.巴拿: Góa kí Iâ-ho-hoa chiù-chōa, góa cho̍at-tùi bōe thang án-ni chò!9.巴拿:我指耶和華咒誓,我絕對bōe thang án-ni做!
  10.強盜a : Gōng-lâng ah, lí chai-iáⁿ Iâ-ho-hoa chá chiū tiāⁿ tio̍h lí tio̍h ji̍p tī góan ê chhiú-lāi, lí lóng m̄-chai! Lí nā bô ài miā chiah lâi chhì khòaⁿ lí ê tám-liōng!10.強盜a:憨人ah,你知影耶和華早就定著你著入tī 阮ê 手內,你攏m̄ 知!你若無ài命才來試看你ê 膽量!
  11.巴拿: Hiaⁿ-tī ah, lín tio̍h siūⁿ khòaⁿ māi leh, Siōng-tè ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê ke án-chóaⁿ lûn-bông kàu chit khóan ê tē-pō͘, kok-pāi bîn-bông, chhù-chhù sī kiông-pō kap siong-sat ê kong-kéng, sìn-sim pāi lo̍h, liông-sim bâ-pì, thiàⁿ-sim léng-tām, chiâⁿ-chò ke̍k-toan ê lī-kí chú-gī! Chhiáⁿ siūⁿ khòaⁿ che kiám m̄ sī Í-sek-lia̍t ê bo̍at-bóe mah!!11.巴拿:兄弟ah,lín著想看māi leh ,上帝ê 奴僕大衛ê 家án-chóaⁿ淪亡到這款ê 地步,國敗民亡,處處是強暴kap相殺ê 光景,信心敗落,良心麻痺,疼心冷淡,成做極端ê 利己主義!請想看che kiám m̄ 是以色列ê 末尾mah!!
  12.強盜b : Sím-mi̍h, hó tōa-táⁿ ê sió-khoe! Káⁿ piān-po̍k, thâi lí! (開始角鬥,巴拿被打倒在地上,東西被奪掠去)12.強盜b:甚物,好大膽ê 小khoe!敢辯駁,thâi你!!(開始角鬥,巴拿被打倒在地上,東西被奪掠去)
  13.巴拿: (Haiⁿ-chhan, móa sin tāng-siong, kiông pê khí-lâi khiā teh) Sím-mi̍h lâng siūⁿ ōe kàu A-pek-la̍h-hán ê kiáⁿ-sun, Tāi-pi̍t ê hō͘-è kin-á-ji̍t chiâⁿ-chò saⁿ siong-sat ê tùi-te̍k. Ah, ah, Chú Iâ-ho-hoa, Lí tio̍h khó-lîn góa, tio̍h chín-kiù góa. Oh, móa-sin lóng sī to-siong, góa káⁿ ōe sí tī chit ê soaⁿ-téng. (koh tó lo̍h khì. 祭司約西出場).13.巴拿 :(Haiⁿ-chhan,滿身重傷,強爬起來企teh)甚物人想會到亞伯拉罕ê 子孫,大衛ê 後裔今仔日成做相傷殺ê 對敵。Ah,ah,主耶和華,你著可憐我,著拯救我。Oh,滿身攏是刀傷,我káⁿ會死tī 這個山頂。(koh倒落去。祭司約西出場)。
  14.約西: Chú Iâ-ho-hoa sī hōan-lān ê sî ê pī-lān-só͘, sī kiaⁿ-hiâⁿ ê sî ê kôan-tâi, sī gûi-kip ê sî ê kian-kò͘ chio̍h-pôaⁿ! Iâ-ho-hoa nā kap góa tī teh sím-mi̍h lâng káⁿ tùi-te̍k góa! A-men, A-men! Chit ê soaⁿ-téng sī chhut-miâ ê chha̍t-siū, sì-bīn bô-lâng, o͘-thiⁿ tē-àm, kiaⁿ-hiâⁿ lia̍h-tiâu tī góa ê sìn. Siōng-tè ah, lí tio̍h khó-lîn góa, in-ūi góa sī Lí só͘ chhe-ēng ê lô͘-po̍k, Lí só͘ li̍p ê chè-si, kiû Lí hō͘ góa bô hām-lo̍h tī pháiⁿ lâng ê chhiú-tiong!14.約西:主耶和華是患難ê 時ê 避難所,是驚惶ê 時ê 高台,是危急ê 時ê堅固石盤!耶和華若kap我tī teh甚物人敢對敵我!阿們,阿們!這個山頂是出名ê 賊siū,四面無人,烏天地暗,驚惶掠tiâu tī 我ê 信。上帝ah,你著可憐我,因為我是你所差用ê 奴僕,你所立ê 祭司,求你hō͘ 我無陷落tī 歹人ê 手中!
  15.巴拿: Oh, oh, lîn-bín góa, kiù góa!15.巴拿:Oh,oh,憐憫我,救我!
  16.約西: He! He sī sím-mi̍h? Lâng ê siaⁿ, á-sī kúi ê siaⁿ!? (發見 tio̍h 巴拿). Oh, lí sī sím-mi̍h, góa kap lí ū sím-mi̍h koan-hē!? Chhiáⁿ lí m̄-thang lâi hāi góa!16.約西:He!He 是甚物?人ê 聲,抑是鬼ê聲!?(發見著巴拿)。Oh,你是甚物,我kap你有甚物關係!?請你m̄-thang 來害我!
  17.巴拿: Siōng-tè ê chè-si Iok-se ah, Iok-se ah, góa lah! Khó-lîn siū-siong ê kiáⁿ Pa-ná lah! Chhiáⁿ lí khó-lîn góa tú-tio̍h chit ê chai-hāi, lâi tòa góa tńg-khì Iâ-lō͘-sat-léng, góa ê pē ê ke.17.巴拿:上帝ê 祭司約西ah,約西ah,我lah!可憐受傷ê 子巴拿lah!請你可憐我tú著這個災害,來帶我轉去耶路撒冷,我ê父ê家。
  18.約西 : Lí sī Ka-bí ê kiáⁿ Pa-ná tio̍h bô?! Lí án-chóaⁿ tú-tio̍h chit-khóan thang kiaⁿ ê sū!(Óa-khì) Oh, móa-sin lóng sī huih! A-men, A-men!!18.約西:你是迦米ê 子巴拿著無?!你án-chóaⁿ tú著這款thang 驚ê 事!(倚去)Oh,滿身攏是血!阿們,阿們!!
  19.巴拿: Khó͘-ò͘ⁿ ê kiông-tō chiong góa siong-hāi, sòa chhiúⁿ-to̍at góa só͘ ū ê mi̍h. Kám-siā Chú, ka-chài lí ū tùi chia keng-kòe, nā bô góa chiū ōe sí tī chit ê chhiⁿ-chhìn ê só͘-chāi.19.巴拿:可惡ê 強盜將我傷害,續搶奪我所有ê 物。感謝主,佳哉你有tùi chia 經過,若無我就會死tī 這個chhiⁿ-chhìn ê 所在。
  20.約西:Oh, kiông-tō! O͘-àm thang kiaⁿ ê sè-kài! Gōan Siōng-tè lîn-bín Í-sek-lia̍t. A-men, A-men!! Góa, góa beh kín lâi khì, góa bô hoat-tō͘ thang ūi lí chò sím-mi̍h, góa kiaⁿ-kàu sîn-hûn lóng beh sòaⁿ khì lah, góa tio̍h kín lâi khì, nā bô liân góa iā cháu bōe chhut kiông-tō ê chhiú.20.約西:Oh,強盜!烏暗thang 驚ê 世界!願上帝憐憫以色列。阿們,阿們!!我,我beh緊來去,我無法度thang 為你做甚物,我驚到神魂攏beh 散去lah,我著緊來去,若無連我也走bōe 出強盜ê 手。
  21.巴拿: (Pê 起身 khí--lâi)Siōng-tè ê chè-si Iok-se! Chhiáⁿ lí lîn-bín góa, m̄-thang kóng hit khóan cho̍at-chêng ê ōe. Chhiáⁿ lí tòa góa tńg-khì kìⁿ góa lāu-pē ê bīn.21.巴拿:(爬起身起--來)上帝ê 祭司約西!請你憐憫我,m̄-thang 講hit款絕情ê 話。請你帶我轉去見我老父ê 面。
  22.約西: Ná ōe ēng-tit án-ni chòe? Góa ū sím-mi̍h khùi-la̍t thang tòa lí tńg--khì! che sī gû-gōng ê só͘ chòe, kiaⁿ liáu góa iā tô bōe chhut pháiⁿ lâng ê to̍k-hāi. Gōan Siōng-tè kap lí tī teh! Góa bōe ēng-tit koh iân-chhiân, góa ōe thong-ti hō͘ lí ê lāu-pē chai, in ōe kiò lâng lâi kng lí tńg-khì, pêng-an! A-men,a-men!!(退場)22.約西:哪會用得án-ni做?我有甚物氣力thang帶你轉--去!che 是愚憨ê 所做,驚了我也逃bōe 出歹人ê 毒害。願上帝kap你tī teh!我bōe 用得 koh 延chhiân,我會通知hō͘ 你ê老父知,in會叫人來扛你轉去,平安!阿們,阿們!!(退場)
  23.巴拿: (Pê khí-lâi, khiā teh) Siōng-tè ê chè-si Iok-se ah, sîn-jîn Iok-se ah, ūi-tio̍h Iâ-ho-hoa ê miâ, chhiáⁿ lí, chhiáⁿ lí lâi khó-lîn góa..., chhiáⁿ lí.... Ah, cháu kàu bô khòaⁿ-kìⁿ lah, cho̍at-chêng o͘-àm ê sè-tāi, góa ê chín-kiù beh tùi tó-ūi lâi, liân Siōng-tè ê lô͘-po̍k iā tô-pī góa, taⁿ ū sím-mi̍h lâng thang koh kiù góa. Oh, móa-sin thàng thiàⁿ, góa ê thâu-khak chhin-chhiūⁿ hóe teh sio! ( tó lo̍h-khì, 利未人謝拉出場).23.巴拿:(爬起來,企teh)上帝ê 祭司約西ah,神人約西ah,為著耶和華ê 名,請你,請你來可憐我…,請你…Ah,走到無看見lah,絕情烏暗ê 世代,我ê 拯救beh 對tó位來,連上帝ê 奴僕也逃避我,今有甚物人thang koh 救我。Oh,滿身痛疼,我ê 頭殼親像火teh燒!(倒落去,利未人謝拉出場)。
  24.謝拉: Ná kiâⁿ sòa ná àm, an-chēng, kàu ōe chhiⁿ-chhìn, ǹg-bāng tī iáu bōe ji̍p kiⁿ ê sî ōe thang kín-kín kiâⁿ chhut chit ê hiám-iàu ê soaⁿ-téng. Siōng-tè ah, chì tōa ê Iâ-ho-hoa, góa sī Lí sèng ê peh-sìⁿ, sī Lí ēng thiàⁿ te̍k-pia̍t tùi Í-sek-lia̍t ke só͘ hun-pia̍t chhut--lâi, beh chò Lí ê sèng-kang ê kiáⁿ-lūi, kiû Lí chiàu-kò͘ góa, hō͘ góa bô tú-tio̍h gûi-hiám chai-hō, kiû Lí poah-khui it-chhè pháiⁿ lâng ê kè-bô͘.24.謝拉:那行續那暗,安靜,到會chhiⁿ-chhìn,向望tī iáu bōe 入更ê 時會thang 緊緊行出這個險要ê 山頂。上帝ah,至大ê 耶和華,我是你聖ê 百姓,是你用疼特別tùi以色列家所分別出--來,beh 做你ê聖工ê 子類,求你照顧我,hō͘ 我無tú著危險災禍,求你撥開一切歹人ê 計謀。
  25.巴拿: Hiaⁿ-tī ah, kiù-miā leh, kiù-miā leh!25.巴拿:兄弟ah,救命leh,救命leh !
  26.謝拉: Oh, he sī sím-mi̍h!? Sím-mi̍h lâng teh kiò?26.謝拉:Oh,he 是甚物!?甚物人teh叫?
  27.巴拿: Góa lah, góa sī siū tāng siong teh beh sí ê Iâ-lō͘-sat-léng lâng, In-ūi tú-tio̍h kiông-tō siū chhiúⁿ-kiap, sòa móa-sin ê tāng-siong.27.巴拿:我lah,我是受重傷teh beh 死ê 耶路撒冷人,因為tú著強盜受搶劫,續滿身ê 重傷。
  28.謝拉: He!! Lí sī siū chai-lān ê Iâ-lō͘-sat-léng lâng?! (kiâⁿ óa khì) Lí kiám m̄ sī Ka-bí ê kiáⁿ Pa-ná?!28.謝拉:He!!你是受災難ê 耶路撒冷人?!(行倚去)你kiám m̄ 是迦米ê 子巴拿?!
  29.巴拿: Oh, Lī-bī lâng Siā-la̍h! Án-ni chin tú hó, kám-siā Siōng-tè! Siā-la̍h a-peh, chhiáⁿ lí pang-chān góa tńg-khì Iâ-lō͘-sat-léng, góa ōe chin kám-kek lí.29.巴拿:Oh,利未人謝拉!Án-ni真tú 好,感謝上帝!謝拉阿伯,請你幫贊我轉去耶路撒冷,我會真感激你。
  30.謝拉: Góa ū tāi-chì beh khì Iâ-lī-ko chhōe lâng, chin sit-lé, góa bô hoat-tō͘ thang koh tòa lí tò-tńg khì Iâ-lō͘-sat-léng, góa tio̍h kóaⁿ-kín góa ê lō͘, góa ū chin iàu-kín ê tāi-chì.30.謝拉:我有代誌beh 去耶利哥chhōe 人,真失禮,我無法度thang koh 帶你倒轉去耶路撒冷,我著趕緊我ê 路,我有真要緊ê 代誌。
  31.巴拿: Siā-la̍h a-peh, lí kiám jím-sim khòaⁿ góa bô pang-chān lâi sí tī chit ê cho̍at-kéng ê soaⁿ-téng? Góa ai-kiû lí, chhiáⁿ in-ūi Siōng-tè ê miâ, lí m̄-thang pàng-sak góa, góa nā sí tī chia góa ê lāu-pē kap bó͘-kiáⁿ chiū hām-lo̍h cho̍at-kéng, in ê pi-chhám ōe chin tōa.31.巴拿:謝拉阿伯,你kiám忍心看我無幫贊來死tī 這個絕境ê 山頂?我哀求你,請因為上帝ê 名,你m̄-thang 放sak 我,我若死tī chia 我ê老父kap某子就陷落絕境,in ê悲慘會真大。
  32.謝拉 : (Kiâⁿ lī-khui, hut-jiân koh khiā tiām, bīn ǹg i ê lō͘) Góa chin ài pang-chān lí, chóng-sī che sī góa chòe bōe tit kàu ê sū, hóan-tńg góa nā án-ni tī chia iân-chhiân, kiaⁿ liáu góa iā ōe siū liân-lūi lâi tú-tio̍h chhám-hāi. Lí chhiáⁿ, góa ōe kî-tó Siōng-tè pó-siú lí pêng-an.(退場).32.謝拉:( 行離開,忽然koh 企恬,面向伊ê 路) 我真愛幫贊你,總是che 是我做bōe得到ê 事,反轉我若án-ni tī chia 延chhiân,驚了我也會受連累來tú著慘害。你請,我會祈禱上帝保守你平安。(退場) 。
  33.巴拿: (起身) Siā-la̍h a-peh ah, góa ê hiaⁿ-tī, góa ê kut-jio̍k; Siōng-tè sèng ê peh-sìⁿ ah! Chhiáⁿ lí khui lí ê chû-sim....., chhiáⁿ lí lîn-bín góa,.....ah, khì lah, bô ǹg-bāng lah, góa káⁿ tio̍h sí tī chia. Ah, chin chhùi-ta, ài lim-chúi! sim-chōng pho̍k-pho̍k-chhéng, kui sin-khu lóng bô la̍t lah. Ah,ah!(gia̍h chhiú ǹg thiⁿ). Siōng-tè ah, kiû Lí chiàu-kò͘ góa khó-lîn ê lāu-pē, kap Lí só͘ siúⁿ-sù hō͘ góa ê hū-jīn-lâng siū-khó͘ ê Se-se-la̍h,(háu) Se-se-la̍h chhiáⁿ lí sià-bián góa! góa hō͘ lí ê sim phòa-chhùi! Góa chhin-chhiūⁿ ū khòaⁿ-kìⁿ lí lâu ba̍k-sái ê bīn, ū thiaⁿ-kìⁿ lí kî-tó ê siaⁿ, Se-se-la̍h, lí ūi-tio̍h Í-sek-lia̍t put-hēng ê cho-gū, ūi-tio̍h peh-sìⁿ ê pōe-ge̍k lâu lōa chē ba̍k-sái, chóng-sī tī lí chhám-kiò ê bīn-chêng Í-sek-lia̍t ke í-keng chiām-chiām tîm lo̍h-khì. Góa ê sìⁿ-miā iā kap chit ê Í-sek-lia̍t tâng chi̍t-iūⁿ ê miā-ūn, beh siau-bia̍t khì lah. (tó-lo̍h khì, 撒瑪利亞人希百出場).33.巴拿:(起身)謝拉阿伯ah ,我ê 兄弟,我ê 骨肉;上帝聖ê 百姓ah!請你開你ê 慈心…,請你憐憫我,…ah,去lah ,無向望lah,我káⁿ 著死tī chia。Ah,真嘴礁,ài lim水!心臟pho̍k-pho̍k-chhéng,歸身軀攏無力lah。Ah,ah!(gia̍h手向天)。上帝ah,求你照顧我可憐ê 老父,kap你所賞賜hō͘ 我ê 婦人人受苦ê 西西拉,(哮) 西西拉請你赦免我!我hō͘ 你ê 心破碎!我親像有看見你流目屎ê 面,有聽見你祈禱ê 聲,西西拉,你為著以色列不幸ê 遭遇,為著百姓ê 背逆流偌濟目屎,總是tī 你慘叫ê 面前以色列家已經漸漸沈落去。我ê 性命也kap這個以色列同一樣ê 命運,beh 消滅去lah 。(倒落去,撒瑪利亞人希百出場)。
  34.希百: (Ná kiâⁿ ná kóng)Siōng-tè kiám chin-chiàⁿ ōe pàng-sak I ê peh-sìⁿ, tùi Ai-ki̍p chhōa chhut-lâi, tī khòng-iá hùn-liān sì-cha̍p nî, āu-lâi chhōa-ji̍p Ka-lâm, kiàn-chō êng-kng chhàn-lān ê Hi-pek-lâi ông-kok, chiong chit ê sì-chheng nî ê le̍k-sú ê Í-sek-lia̍t bîn-cho̍k lâi pàng-sak tī gōa-pang hiông-ok, khó͘-ò͘ⁿ ê chhiú-tiong!? Siōng-tè kiám kam-sim khòaⁿ I ê peh-sìⁿ ê tîm-lûn kap bia̍t-bông?! Tek-khak bô chit ê sū, Siōng-tè kì-jiân tùi Pa-pí-lûn ê chhiú koh hôe-ho̍k lû-thài ke, kiám ōe tī Lô-má lâng ê chhiú lâi bia̍t-bông i mah?! Siōng-tè tek-khak ōe chín-kiù, ōe kiâⁿ sîn-jiah, chòe-kīn tī Iû-thài kap Sat-má-lī-a tōe-hng só͘ teh hong-siaⁿ ê kî-īⁿ ê jîn-bu̍t Iâ-so͘ kiám m̄ sī hián-jiân ê tiāu-thâu?! Bô ū sian-ti chhin-chhiūⁿ I ê kôan-pèng, I bat chek-pī hong kap hái, kiò sí-lâng koh-o̍ah, hō͘ pái-kha, piàn-sūi ê khí-lâi kiâⁿ, chheⁿ-mê ê tit khòaⁿ-kìⁿ, ta̍k só͘-chāi thôan kóng thian-kok kūn-lah, tio̍h hóe-kái, che si̍t-chāi sī Bí-sài-a ê chhut-hiān, sī Í-sek-lia̍t ê ǹg-bāng!34.希百:(那行那講)上帝kiám 真正會放sak 伊ê百姓,tùi埃及chhōa出來,tī 曠野訓練四十年,後來chhōa 入迦南,建造榮光燦爛ê 希伯來王國,將這個四千年ê 歷史ê 以色列民族來放sak tī 外邦凶惡,可惡ê 手中!?上帝kiám甘心看伊ê 百姓ê 沈淪kap滅亡?!的確無這個事,上帝既然tùi巴比倫ê 手koh 回復猶太家,kiám 會tī 羅馬人ê 手來滅亡伊mah?!上帝的確會拯救,會行神蹟,最近tī 猶太kap撒瑪利亞地方所teh風聲ê 奇異ê 人物耶穌kiám m̄ 是顯然ê 兆頭?!無有先知親像伊ê 權柄,伊bat 責備風kap海,叫死人復活,hō͘ 跛腳、piàn-sūi ê起來行,青瞑ê 得看見,逐所在傳講天國近lah,著悔改,che 實在是彌賽亞ê 出現,是以色列ê 向望!
  35.巴拿: (Haiⁿ-chhan) O! o! o!35.巴拿:( Haiⁿ-chhan) O!o!o!
  36.希百: Oh! Sī sím-mi̍h??? (hoat-kiàn tio̍h, kín cháu óa-khì) Ū lâng tio̍h-siong tó tī chia!? (khû lo̍h-khì beh kā i hû) Oh, móa-sin sī huih! Iáu-kú ū o̍ah ê ǹg-bāng ê khóan, góa tio̍h kín-kín lâi kiù i. (tùi i ê sin-khu tò chúi lâi chhit i ê siong, thiah phòa i ê gōa-saⁿ lâi pau i ê sin-khu).36.希百:Oh!是甚物???(發見著 ,緊走倚去)有人著傷倒tī chia!?( Khû落去beh kā 伊扶) Oh,滿身是血!iáu-kú 有活ê 向望ê 款,我著緊緊來救伊。(tùi伊ê 身軀倒水來chhit 伊ê 傷,thiah 破伊ê 外衫來包伊ê 身軀)。
  37.巴拿: (Koh haiⁿ-chhan) Oh! o! o!37.巴拿:(Koh haiⁿ-chhan)Oh!o!o!
  38.希百: Hiaⁿ-tī ah, lí cheng-sîn khí-lâi lah tio̍h bô?38.希百:兄弟ah,你精神起來lah 著無?
  39.巴拿: Lí sī sím-mi̍h lâng? Lí sī Iok-se? Á-sī Siā-la̍h?39.巴拿:你是甚物人?你是約西?抑是謝拉?
  40.希百: (Kè-sio̍k teh ka pau-siong) Hiaⁿ-tī ah, góa lóng m̄ sī lí só͘ kóng ê lâng.40.希百:(繼續teh ka 包傷)兄弟ah,我攏m̄ 是你所講ê 人。
  41.巴拿: Lí sī Iâ-lō͘-sat-léng lâng tio̍h bô? Lí sī Iû-thài lâng ê cho̍k-chhin tio̍h bô?41.巴拿:你是耶路撒冷人著無?你是猶太人ê 族親著無?
  42.希百: Khó-lîn ê hiaⁿ-tī ah, góa lóng bô sio̍k lí só͘ kóng ê.42.希百:可憐ê 兄弟ah,我攏無屬你所講ê 。
  43.巴拿: Góa lóng m̄-bat lí, lí sī sím-mi̍h lâng?43.巴拿:我攏m̄-bat你,你是甚物人?
  44.希百: Góa sī Sat-má-lī-a ê seng-lí lâng kiò chòe Hi-pek, beh khì Iâ-lī-ko chòe seng-lí, chhàu-khám tùi chia keng-kòe.44.希百:我是撒瑪利亞ê 生理人叫做希百,beh 去耶利哥做生理,chhàu-khám tùi chia 經過。
  45.巴拿: Hâⁿ, Sat-má-lī-a lâng Hi-pek!?45.巴拿:Hâⁿ,撒瑪利亞人希百!?
  46.希百: Hiaⁿ-tī ah, lí án-chóaⁿ tio̍h-kiaⁿ? (沉默) Taⁿ phah-sǹg bô iàu-kín lah, nā ū kóaⁿ-kín tī-liâu liâm-piⁿ ōe hôe-ho̍k chiah tio̍h.46.希百:兄弟ah,你án-chóaⁿ著驚?(沉默) 今扑算無要緊lah,若有趕緊治療liâm-piⁿ會回復才著。
  47.巴拿: (起身) Lí....,lí chai góa sī sím-mi̍h lâng bô? Góa sī Iû-thài lâng! sī Bí-ka ê kiáⁿ Pa-ná!47.巴拿:(起身)你…,你知我是甚物人無?我是猶太人!是米迦ê 子巴拿!
  48.希百: (Chhiò-chhiò) Góa bô kóan lí sī sím-mi̍h lâng, góa chí-ū chai-iáⁿ lí su-iàu góa ê pang-chān, só͘-í góa ū gī-bū ài pang-chān lí, bô-lūn lí sī Iû-thài lâng á-sī Sat-má-lī-a lâng lóng sī sio-siâng.48.希百:(笑笑)我無管你是甚物人,我只有知影你需要我ê 幫贊,所以我有義務ài 幫贊你,無論你是猶太人抑是撒瑪利亞人攏是相像。
  49.巴拿: Lí kiám m̄-chai Iû-thài lâng kap Sat-má-lī-a lâng sī cho̍at-tùi bô lâi-óng ê koan-hē? Lí án-chóaⁿ beh kiù góa, góa í-keng tùi lí kóng, góa sī Iû-thài lâng, lí án-chóaⁿ bô pàng-sak góa chòe lí khì.49.巴拿:你kiám m̄ 知猶太人kap撒瑪利亞人是絕對無來往ê 關係?你án-chóaⁿ beh 救我,我已經對你講,我是猶太人,你án-chóaⁿ無放sak 我做你去。
  50.希百: Khó-lîn ê hiaⁿ-tī ah, chit khóan ê phāu-òan kiù-hun sī chin thang siong-sim ê chhò-gō͘, Iû-thài kap Sat-má-lī-a kiám m̄ sī lóng sio̍k tī A-pek-la̍h-hán ê kiáⁿ-sun mah?! Kiám m̄ sī lóng sio̍k Siōng-tè ê sóan-bîn mah? Chit khóan ê phian-kiàn nā bô kái-siau, Tāi-pi̍t ê ông-kok tek-khak bōe-tit koh ho̍k-heng, put-hēng kap pi-chhám tek-khak éng-óan tòe tī chit nn̄g ê peh-sìⁿ ê téng-bīn.50.希百:可憐ê 兄弟ah,這款ê 抱怨糾紛是真thang 傷心ê 錯誤,猶太kap撒瑪利亞kiám m̄是攏屬tī 亞伯拉罕ê 子孫mah?!Kiám m̄ 是攏屬上帝ê 選民mah?這款ê 偏見若無解消,大衛ê 王國的確bōe 得 koh 復興,不幸kap悲慘的確永遠tòe tī 這兩個百姓ê 頂面。
  51.巴拿: Ai-iò! ai-iò! chin thiàⁿ, chin thiàⁿ!!51.巴拿:哀iò!哀iò!真疼,真疼!!
  52.希百: Sè-kiáⁿ ah, lí ê siong chin siong-tiōng, lí tio̍h ài khah thun-lún leh, hō͘ góa thang kā lí boah io̍h. (kā i kè-sio̍k boah io̍h)52.希百:細子ah,你ê 傷真傷重,你著ài 較吞忍leh,hō͘ 我thang kā 你抹藥。(kā 伊繼續抹藥)
  53.巴拿: Lí chiong lí ê chiú ēng chīn tī góa ê sin-khu, chiong lí ê io̍h lóng boah tī góa ê siong-hûn, chiong lí ê saⁿ thiah-phòa lâi pau góa ê sin-thé, lí tàu-té ū sím-mi̍h ì-sù, góa bōe thang lí-kái!53.巴拿:你將你ê 酒用盡tī 我ê 身軀,將你ê 藥攏抹tī 我ê 傷痕,將你ê 衫拆破來包我ê 身體,你到底有甚物意思,我bōe thang 理解!
  54.希百: Sè-kiáⁿ ah, chhiáⁿ lí pàng-sim hō͘ góa pang-chān lí, nā bô kiaⁿ-liáu lí ê siong ōe tì-kàu sí, góa bô ū sím-mi̍h ì-sù, chí ū sī lí su-iàu góa kā lí án-ni chòe, āu-lâi góa ōe hû-chhî lí kàu Iâ-lī-ko ê lú-kóan khì, lí thang tī hia kè-sio̍k tī-liâu, kàu ôan-chôan hôe-ho̍k, góa ōe khì chhiáⁿ khah ū chhut-miâ ê i-seng lâi thòe lí i pīⁿ, hia ê hùi-ēng góa ōe siat-hoat lí m̄-bián khòa-ì. Góa iáu ū tām-po̍h sū-chêng tī Iâ-lī-ko ê siâⁿ-gōa, só͘-í góa ōe chiong lí kau-thok tī lú-kóan ê chú-lâng kap i-seng, āu-lâi góa tùi siâⁿ-gōa ê kok chng-siā tńg-lâi ê sî góa ōe tòa lí tńg-khì Iâ-lō͘-sat-léng.54.希百:細子ah,請你放心hō͘ 我幫贊你,若無驚了你ê 傷會致到死,我無有甚物意思,只有是你需要我kā 你án-ni 做,後來我會扶持你到耶利哥ê 旅館去,你thang tī hia 繼續治療,到完全回復,我會去請較有出名ê 醫生來替你醫病,hia ê 費用我會設法你m̄ 免掛意。我iáu 有淡薄事情tī 耶利哥ê 城外,所以我會將你交託tī 旅館ê 主人kap醫生,後來我tùi城外ê 各庄社轉來ê 時我會帶你轉去耶路撒冷。
  55.巴拿: Lí án-chóaⁿ bô chhin-chhiūⁿ tú chiah tùi chia kòe hit ê chè-si kap hit ê Lī-bī lâng lâi pàng hē góa chòe lí khì, in-ūi lí nā án-ni chòe chiah sī eng-kai ê, chóng-sī lí hóan-tńg ēng chit khóan lâi tùi-thāi góa, góa bōe thang lí-kái!55.巴拿:你án-chóaⁿ無親像tú chiah tùi chia 過hit ê祭司kap hit ê利未人來放下我做你去,因為你若án-ni 做才是應該ê,總是你反轉用這款來對待我,我bōe thang 理解!
  56.希百: Ū sím-mi̍h thang hō͘ lí bōe thang lí-kái? Sè-kiáⁿ ah, lí kiám bô ài sìⁿ-miā mah?! Lí kiám ài án-ni bô lâng pang-chān lâi sí tī chit ê chhiⁿ-chhìn ê só͘-chāi mah? Lí kiám bô pē-bó hiaⁿ-tī mah? Lí kiám bô bó͘-kiáⁿ mah? Nā ū lí chai in án-chóaⁿ teh su-liām lí, teh khòa-lū lí. Bô-lūn ū sím-mi̍h chè-si á-sī Lī-bī lâng án-chóaⁿ khòaⁿ-thāi lí, góa chóng-sī bōe thang bô pang-chān lí, che sī Siōng-tè ê chí-ì, sī lâng-lâng ê gī-bū.56.希百:有甚物 thang hō͘ 你bōe thang 理解?細子ah,你kiám 無愛性命mah?!你kiám 愛án-ni無人幫贊來死tī 這個chhiⁿ-chhìn ê 所在mah?你kiám 無父母兄弟mah?你kiám無某子mah?若有你知in án-chóaⁿ teh思念你,teh 掛慮你。無論有甚物祭司抑是利未人án-chóaⁿ看待你,我總是bōe thang 無幫贊你,che 是上帝ê 旨意,是人人ê 義務。
  57.巴拿: Kám-siā lí ê hó-ì, To-siā lí ê pang-chān, che sī tī Í-sek-lia̍t ê chi̍t-kiāⁿ kî-sū, iā sī Sat-má-lí-a lâng tiong thâu chi̍t ê iô-tāng góa ê sim-liām ê lâng.57.巴拿:感謝你ê 好意,多謝你ê 幫贊,che 是tī 以色列ê 一件奇事,也是撒瑪利亞人中頭一個搖動我ê 心念ê 人。
  58.希百: Lí kóng án-ni iā sī tio̍h, chóng-sī lí eng-kai chai-iáⁿ Í-sek-lia̍t ê tē-it kiāⁿ kî-sū sī tùi Ná-sat-le̍k lâng Iâ-so͘ ê só͘-chòe lâi khai-sí ê, khiok iô-tāng lí ê sim ê sǹg m̄ sī sio̍k tī Sat-má-lī-a lâng, eng-kai sī Iû-thài lâng Iâ-so͘, in-ūi Iâ-so͘ bat ēng I ê thiàⁿ kap chin-lí, ēng I ê sí kap siū-khó͘ lâi kám-tōng góa, kám-tōng chē-chē Í-sek-lia̍t peh-sìⁿ, beh hō͘ in thang koh tò-tńg kàu tī khí-chho͘ ê thiàⁿ-sim.58.希百:你講án-ni 也是著,總是你應該知影以色列ê 第一件奇事是tùi 拿撒勒人耶穌ê 所做來開始ê,卻搖動你ê 心ê 算m̄ 是屬tī 撒瑪利亞人,應該是猶太人耶穌,因為耶穌bat 用伊ê 疼kap真理,用伊ê 死kap受苦來感動我,感動濟濟以色列百姓,beh hō͘ in thang koh 倒轉到tī 起初ê 疼心。
  59.巴拿: Lí só͘ kóng hit ūi Iâ-so͘ kiám m̄ sī ba̍k-kang Iok-sek ê kiáⁿ?59.巴拿:你所講hit 位耶穌kiám m̄ 是木工約瑟ê 子?
  60.希百: Sī! Chóng-sī I khak-si̍t sī Siōng-tè só͘ èng-ún ê kiù-sè Chú Bí-sài-a! In-ūi tùi I kî-biāu ê koh-o̍ah thang chai....., án-ni hó, chhiáⁿ lí tó tī góa ê keng-thâu, í-keng chin àm lah, lán tio̍h kóaⁿ-kín chhut chit ê hiám-iàu ê soaⁿ-lāi. (hû-chhah i khí-lâi, phāiⁿ i tī kha-chiah téng)60.希百:是!總是伊確實是上帝所應允ê 救世主彌賽亞!因為tùi 伊奇妙ê 復活thang 知…,án-ni 好,請你倒tī 我ê 肩頭,已經真暗lah,咱著趕緊出這個險要ê 山野。(扶chhah 伊起來,phāiⁿ伊tī kha-chiah頂 )
  61.巴拿: Ai-iò! ai-iò! góa bô hoat-tō͘ thang tín-tāng lah, kui sin-khu lóng chin thàng-thiàⁿ.61.巴拿;哀iò!哀iò!我無法度thang 振動lah,歸身軀攏真痛疼。
  62.希百: Chhiáⁿ lí jím-nāi, liâm-piⁿ ōe kàu ūi, ēng lí ê chhiú pan tī góa ê ām-kún, án-ni tio̍h, án-ni tio̍h! (kiâⁿ kúi pō͘)62.希百;請你忍耐,liâm-piⁿ會到位,用你ê 手pan tī 我ê ām-kún,án-ni著,án-ni著!(行幾步)
  63.巴拿: Sat-má-lī-a lâng Hi-pek, lí nā chai lí só͘ kiù, só͘ pang-chān ê lâng tùi lí só͘ phāu ê siû-òan, m̄-chai lí ōe chiàu án-ni pang-chān i, āiⁿ i tī lí ê kha-chiah téng á-bōe?63.巴拿:撒瑪利亞人希百,你若知你所救,所幫贊ê 人tùi 你所抱ê 仇怨,m̄ 知你會照án-ni 幫贊伊,āiⁿ 伊tī 你ê kha-chiah 頂抑bōe?
  64.希百: Iâ-so͘ kóng lí tio̍h thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ ka-kī, iā tio̍h thiàⁿ lí ê tùi-te̍k, sím-mi̍h chêng-hêng tio̍h bōe thang kái-piàn góa ê sim.64.希百:耶穌講你著疼厝邊親像家己,iā著疼你ê 對敵,甚物情形著bōe thang 改變我ê 心。
  65.巴拿: Sat-má-lī-a lâng Hi-pek, chhiáⁿ lí tāi-seng hō͘ góa chē tī chit ê só͘-chāi, góa ū ōe ài beh tùi lí kóng bêng.65.巴拿:撒瑪利亞人希百,請你代先hō͘ 我坐tī 這個所在,我有話ài beh tùi 你講明。
  66.希百: Lí ū sím-mi̍h tāi-chì beh kóng? (pàng-lo̍h i tī piⁿ kak ê chi̍t-tè chio̍h téng hō͘ i chē tī hia)66.希百:你有甚物代誌beh 講?( 放落伊tī 邊角ê 一塊石頂hō͘ 伊坐tī hia )
  67.巴拿: Góa ê sim chin kan-khó͘, góa chin chhàm-hóe góa sī án-chóaⁿ ê gû-gōng chhò-gō͘, chit ê chhò-gō͘ nā m̄-sī tī chit ê hōan-lān siū-siong ê Iâ-lī-ko soaⁿ-téng chhàu-khám ū tú-tio̍h lí, chiū éng-óan sī bô hoat-tō͘ thang siu-si̍p, thang kái-siau. Góa tùi-put-khí lí, chhiáⁿ lí sià-bián góa! (kūi lo̍h khì pho͘ i ê kha), góa í-chêng òan-hūn it-chhè ê Sat-má-lī-a lâng, chun-chiàu chó͘-sian ê cheng-sîn, cho̍at-tùi bô beh kap Sat-má-lī-a lâng kau-óng, chit ê kiù-hun iā chò chiâⁿ kin-á-ji̍t chit téng-hō ê chai-lān! Chóng-sī lí hóan-tńg piáu-bêng lí ê thiàⁿ lâi pang-chān chín-kiù góa, tng góa só͘ kèng-thiàⁿ só͘ chun-tiōng ê chè-si kap Lī-bī lâng lóng pàng-sak góa tī sí tōe, bô lîn-bín góa ê sî, to̍k-to̍k góa tī sim-lāi só͘ iàm-chiān só͘ òan-hūn ê, lí sòa lâi kiù góa, lí m̄ nā kiù góa, lí iā ū kiù góa ê chôan-ke, góa beh án-chóaⁿ lâi tùi lí pôe chōe? Góa chin kiàn-siàu, góa chin tùi-put-khí lí, chhiáⁿ lí sià-bián góa. (háu)67.巴拿:我ê 心真艱苦,我真懺悔我是án-chóaⁿ ê 愚憨錯誤,這個錯誤若m̄ 是tī 這個犯難受傷ê 耶利哥山頂chhàu-khám 有tú著你,就永遠是無法度thang 收拾,thang 解消。我對不起你,請你赦免我!(跪落去pho͘伊ê 腳),我以前怨恨一切ê 撒瑪利亞人,遵照祖先ê 精神,絕對無beh kap撒瑪利亞人交往,這個糾紛也做成今仔日這téng-hō ê災難!總是你反轉表明你ê 疼來幫贊拯救我,tng 我所敬疼所尊重ê 祭司kap利未人攏放sak 我tī 死地,無憐憫我ê 時,獨獨我tī 心內所厭賤所怨恨ê,你續來救我,你m̄但救我,你也有救我ê 全家,我beh án-chóaⁿ 來tùi 你陪罪?我真見笑,我真對不起你,請你赦免我。(哮)
  68.希百: Kám-siā Chú ū kiò chhíⁿ lí ê sim, Kiù-sè Chú Iâ-so͘, ēng I ê thiàⁿ kap I ê sí lâi beh kái-piàn chit ê hú-pāi tò-hūn ê sè-kài. Tī Iâ-so͘ thiàⁿ ê lāi-bīn bô ū kiù-hun, bô ū keh-mo̍͘h, beh hō͘ Í-sek-lia̍t ho̍k-heng, tek-khak tio̍h ū chiap-siū Iâ-so͘ ê thiàⁿ sī tùi lán khai-sí, āu-lâi kàu tī chôan-kok, sīm-chì kàu chôan sè-kài, Iâ-so͘ ê thiàⁿ bat kám-tōng góa iô-tāng góa kái-piàn góa, chhin-chhiūⁿ án-ni lí nā chiap-siū Iâ-so͘, lí iā beh tit-tio̍h hit ê thiàⁿ ê kám-kek, iô-tāng kap kái-piàn, ǹg-bāng chit ê thiàⁿ bô kú ōe cheng-ho̍k chôan-kok, cheng-ho̍k chôan sè-kài, hō͘ Siōng-tè ê kok kín-kín thang lîm-kàu tī chit ê tē-chiūⁿ.68.希百:感謝主有叫醒你ê 心,救世主耶穌,用伊ê 疼kap伊ê 死來beh 改變這個腐敗妒恨ê 世界。Tī 耶穌疼ê 內面無有糾紛,無有隔膜,beh hō͘ 以色列復興,的確著有接受耶穌ê 疼是tùi 咱開始,後來到tī 全國,甚至到全世界,耶穌ê 疼bat 感動我搖動我改變我,親像án-ni 你若接受耶穌,你也beh 得著hit ê 疼ê感激,搖動kap改變,向望這個疼無久會征服全國,征服全世界,hō͘ 上帝ê 國緊緊thang 臨到tī 這個地上。
  69.巴拿: Góa chin hoaⁿ-hí chiap-siū Iâ-so͘ tī góa ê sim-lāi, góa iā beh hó táⁿ tùi góa ê ka-têng lâi kan-chèng chit ê thiàⁿ ê siau-sit.69.巴拿;我真歡喜接受耶穌tī 我ê 心內,我也 beh 好膽對我ê 家庭來干證這個疼ê 消息。
  70.希百: Kám-siā Chú, o-ló Chú!! Che sī kî-biāu ê an-pâi, taⁿ hó í-keng ji̍p kiⁿ lah, lán tio̍h kín-kín chìn lán ê lō͘. (Hi-pek hû-chhî i kiâⁿ se̍h, liáu-āu thè tiûⁿ)70.希百:感謝主,o-ló 主!!Che 是奇妙ê 安排,今好已經入更lah,咱著緊緊進咱ê 路。(希百扶持伊行se̍h,了後退場)
  -幕--幕-
回目錄    回上一頁    終戰後,   1960年, 劇本