回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 134 個段落, 393 個語句, 3001 個語詞, 4113 個音節
Sèng-ke̍k tē 3 chi̍p_01 聖劇第三集_01
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  Lōng-chú Hôe-thâu浪子回頭
  Chhì-Tiong Hoe刺中花
  N̂g Hôai-in Chok黃懷恩作
  Chok-chiá Ê Ōe作者ê 話
  Phah-sǹg lán ōe hoat-kiàn tio̍h tē-saⁿ-chi̍p ê hong-keh ū kap chêng 1,2 chi̍p khah bô siâng. Che sī in-ūi ài beh èng-hù tōe-hng kàu-hōe ê iau-kiû lâi siá ê, phah-sǹg ōe hō͘ lán chē-chē kàu-hōe kám-kak khah sek-ha̍p. Jîn-bu̍t iā m̄-bián tio̍h chin chē lâng, tī kok hong-bīn ōe khah si̍t-ēng.扑算咱會發見著第3集ê 風格有kap前1、2集較無像。這是因為ài beh應付地方教會ê 要求來寫ê,扑算會hō͘ 咱濟濟教會感覺較適合。人物也m̄免著真濟人,tī 各方面會較實用。
  Lán tiong-hōe ê kò-sêng sī tōe-hng kàu-hōe chiàm ū saⁿ-hūn ê nn̄g-hūn, só͘-í ǹg-bāng tōe-hng kàu-hōe ōe-thang lī-ēng.咱中會ê 構成是地方教會佔有三分ê 二分,所以向望地方教會會thang 利用。
  Nā-sī ke̍k-pún m̄-tiāⁿ sī beh ián ê lō͘-ēng, chò tha̍k iā put-chí hó, chhin-chhiūⁿ tha̍k siáu-soat á-sī kò͘-sū chi̍t-poaⁿ hō͘ lán ōe kám-kak chin chhù-bī.若是劇本m̄-tiāⁿ 是beh 演ê 路用,做讀也不止好,親像讀小說抑是故事一般hō͘ 咱會感覺真趣味。
  Nā-sī ēng-gú bô ha̍h ê só͘-chāi ǹg-bāng ka-kī koh ké-chèng, khah hó nā ōe-thang tī iá-gōa chò pò͘-tō ēng lâi ián sī khah an-chôan.若是用語無合ê 所在向望家己koh 改正,較好若會thang tī 野外作佈道用來演是較安全。
  Ǹg-bāng Siōng-tè sù-hok lán kin-nî ū chin khòai-lo̍k ū ì-gī ê Sèng-tàn cheh.向望上帝賜福咱今年有真快樂有意義ê 聖誕節。
  1958.7. 15. N̂g Hôai-in 梅山1958. 7. 15.黃懷恩 梅山
  Lōng-chú Hôe-thâu浪子回頭
  浪子回頭 二幕浪子回頭 二幕
  人物:老婆、雪花、醫師、英傑、老板、福哥、市民a、市民b、警官。人物:阿婆、雪花、醫師、英傑、老板、福哥、市民a、市民b、警官。
  第一幕第一幕
  出場人物:老婆、雪花、醫師、英傑出場人物:阿婆、雪花、醫師、英傑
  場 面:一個赤貧的家裡場面:一個赤貧ê 家裡
  開 幕:老婆躺在右邊的床上,醫師正用診察器診察她,小女雪花在一旁仕奉之,左邊有一個小桌子,上面有醫師的皮包開幕:阿婆倒tī 正爿ê 床頂,醫師tú 用診察器診察伊,小女雪花tī一爿事奉伊,倒爿有一個細桌仔,頂面有醫師ê 皮包。
  1. 醫師: Hng, sim-chōng khah bô-la̍t, chhau-lô khah kòe-thâu ê khóan.1. 醫師:Hng,心臟較無力,操勞較過頭ê 款。
  (醫師回到桌子收他的東西)(醫師轉去桌仔收伊ê 物件)
  2. 小女: Sian-seⁿ, góan a-bú ê pēⁿ-thé m̄-chai ū iàu-kín bô? Lí khòaⁿ liáu cháiⁿ-iūⁿ?2. 小女:先生,阮阿母ê 病體m̄ 知有要緊無?你看了怎樣?
  3. 醫師: Bô sím-mi̍h iàu-kín. Lāu-lâng khah lóan-jio̍k, só͘-í nā khah chēng-ióng chiū liam-piⁿ hó-sè. Lí chiah lâi góa hia the̍h io̍h.3. 醫師:無甚物 要緊。老人較軟弱,所以若較靜養就liam-piⁿ好勢。你chiah來我hia提藥。
  4. 小女: Hó, góa chiah sûi-sî lâi khì the̍h, sian-seⁿ,lô-hôan lí kiâⁿ chiah hn̄g ê lō͘, chin to-siā lí.4. 小女:好,我chiah 隨時來去提,先生,勞煩你行chiah 遠ê 路,真多謝你。
  5. 醫師: Bōe, bōe! (kiâⁿ óa a-pô)A-pô, bô sím-mi̍h tāi-chì, chia̍h io̍h liam-piⁿ tio̍h hó, tio̍h pàng-sim m̄-thang hôan-ló.5. 醫師:Bōe,bōe!(行倚阿婆)阿婆,無甚物代誌,食藥liam-pīⁿ 著好,著放心m̄-thang 煩惱。
  6. 老婆: Sian-seⁿ, chin to-siā lí, (起身)lô-hôan lí kiâⁿ chiah hn̄g ê lō͘, si̍t-chāi chin bōe kòe sim.6. 阿婆:先生,真多謝你,(起身) 勞煩你行chiah 遠ê 路,實在真bōe 過心。
  7. 醫師: Lí m̄-thang án-ne kóng, lí tio̍h sī án-ne gâu kāu-chhau-hôan lah!7. 醫師:你m̄-thang án-ne講,你著是án-ne gâu kāu操煩lah!
  8. 老婆: Góa kin-á-ji̍t sin-thé ōe tì-chhú án-ne lóng- sī ūi-tio̍h góa chi̍t ê put-siàu kiáⁿ ê iân-kò͘.8. 阿婆:我今仔日身體會致此án-ne 攏是為著我一個不肖子ê 緣故。
  9. 醫師: Lí ê kiáⁿ sī án-chóaⁿ tio̍h bô?!9. 醫師:你ê子是án-chóaⁿ 著無?!
  10. 老婆: Góa ū chi̍t ê to̍k-seⁿ ê hāu-seⁿ, tōa-hàn sòa pìⁿ-siàng, mê-ji̍t lóng hòng-tōng tī gōa-bīn, lām-sám chò húi-lūi. Góa nā siūⁿ-tio̍h góa ê kiáⁿ góa ê sim chiū thàng-thiàⁿ kàu beh sí-khì. (lâu ba̍k-sái).10. 阿婆:我有一個獨生ê後生,大漢續變相,暝日攏放蕩tī 外面,lām-sám做匪類。我若想著我ê子我ê 心就疼痛到beh 死去。(流目屎)。
  11. 醫師: Ho͘, gôan-lâi sī án-ne. Chóng-sī a-pô, lí m̄- thang hôan-ló, lí tio̍h thòe i kî-tó, Siōng-tè chiū ōe kái-piàn i.11. 醫師:Ho͘,原來是án-ne。總是阿婆,你m̄-thang 煩惱,你著替伊祈禱,上帝就會改變伊。
  12. 老婆: Siōng-tè kiám ū hoat-tō͘ thang kái-piàn i, he si̍t-chāi sī chi̍t ê pháiⁿ kàu chhut-chhóe ê mi̍h.12. 阿婆:上帝kiám 有法度thang 改變伊,he 實在是一個歹到出髓 ê 物。
  13. 醫師: A-pô, lí nā lâi sìn Iâ-so͘, pài Siōng-tè, Siōng-tè chiū ū hoat-tō͘ lah.13. 醫師:阿婆,你若來信耶穌,拜上帝,上帝就有法度lah 。
  14. 老婆: Siōng-tè nā ōe kái-piàn i, góa chin hoaⁿ-hí lâi sìn, si̍t-chāi góa sī í-keng chìn bô pō͘ thòe bô lō͘ lah.14. 阿婆:上帝若會改變伊,我真歡喜來信,實在我是已經進無步退無路lah 。
  15. 醫師: Án-ne hó, góa lé-pài-ji̍t chiah lâi chhōa lín khì lé-pài.15. 醫師:Án-ne好,我禮拜日chiah 來chhōa lín 去禮拜。
  16. 老婆: Sian-seⁿ, chin to-siā , tit tio̍h lí chin tōa ê pang-chān, chin ló͘-la̍t.16. 阿婆:先生,真多謝,得著你真大ê 幫贊,真ló͘力。
  17. 醫師: Lí tio̍h to-siā Siōng-tè, che lóng sī Siōng-tè ê thiàⁿ. Án-ne hó góa lâi khì, pêng-an.17. 醫師:你著多謝上帝,這攏是上帝ê 疼。Án-ne好我來去,平安。
  18. 小女: Sian-seⁿ, chit ê io̍h-chîⁿ góa lēng-ji̍t chiah lâi kiáu-la̍p m̄-chai ōe sái-tit bōe? In-ūi hiān-chāi chhù-lāi tú-tn̄g bô chîⁿ.18. 小女:先生,這個藥錢我另日才來繳納m̄ 知會使得bōe?因為現在厝內tú-tn̄g 無錢。
  19. 醫師: Bô iàu-kín! m̄-thang khòa-lū hit ê sū, tio̍h lâi the̍h io̍h.(醫師退場)19. 醫師:無要緊!m̄-thang 掛慮hit ê事,著來提藥。(醫師退場)
  20. 老婆: Soat-hoa, góa tio̍h kā lí kóng m̄-bián kiò i-seng lâi, lí thái beh án-ne, lí bô siūⁿ lán chhù-lāi lóng bô chîⁿ, liān chia̍h pn̄g tio̍h bōe kò͘-tit.20. 阿婆:雪花,我著kā 你講m̄免叫醫生來,你thái beh án-ne,你無想咱厝內攏無錢,liān食飯著bōe 顧得。
  21. 小女: A-bú, lí m̄-bián khòa-ì chit ê sū, lí tio̍h pàng-sim lâi chia̍h io̍h thang kóaⁿ-kín hó, í-gōa ê sū góa chiah siat-hoat, nā siat-sú lóng bô chîⁿ góa chiah chiong góa chit kha kim chhiú-chí lâi piàn-bē lâi la̍p io̍h-chîⁿ lah.21. 小女:阿母,你m̄免掛意這個事,你著放心來食藥thang 趕緊好,以外ê事我才設法,若設使攏無錢我才將我這kha金手指來變賣來納藥錢lah 。
  22. 老婆: Soat-hoa, si̍t-chāi hō͘ lí chin lô-khó͘ tio̍h-bôa, a-bú lóng bōe-thang kā lí chai-pôe, hóan-tńg tit-tio̍h lí chin tōa ê pang-chān. Siat-sú lí ê a-hiaⁿ nā bô pháiⁿ-kiáⁿ, á-sī lí ê a-pa nā bô chá kòe-sin lán bó-kiáⁿ tio̍h m̄-bián chiah-ni̍h pháiⁿ-miā(háu).22. 阿婆:雪花,實在hō͘ 你真勞苦著磨,阿母攏bōe-thang kā 你栽培,反轉得著你真大ê 幫贊。設使你ê 阿兄若無歹子,抑是你ê 阿爸若無早過身咱母子著m̄免chiah-ni̍h歹命(哮)。
  23. 小女: A-bú, chhiáⁿ lí m̄-thang koh siūⁿ-tio̍h hiah ê sū lâi ka-kī kek-sim iu-būn. Lí bô thiaⁿ hit ê sian-seⁿ teh kóng lán nā sìn Iâ-so͘ kî-tó Siōng-tè,Siōng-tè chiū ōe kái-piàn a-hiaⁿ, lán iàu-kín tio̍h kín-kín lâi khì thiaⁿ tō-lí lah.23. 小女:阿母,請你m̄-thang koh 想著hiah ê 事來家己激心憂悶。你無聽hit ê 先生teh 講咱若信耶穌祈禱上帝,上帝就會改變阿兄,咱要緊著緊緊來去聽道理lah。
  24. 老婆: Sī lah, tû-khì sìn Iâ-so͘ pài Siōng-tè í-gōa iā bô lō͘ lah..................Taⁿ lí ê a-hiaⁿ m̄-chai kúi-ji̍t bô tńg-lâi lah hò͘ⁿ?24. 阿婆:是lah,除去信耶穌拜上帝以外也無路lah…今你ê 阿兄m̄知幾日無轉來lah hò͘ⁿ?
  25. 小女: Chha-put-to cha̍p gōa-ji̍t bô tńg-lâi lah!25. 小女:差不多十外日無轉來lah!
  26. 老婆: M̄-chai tī sím-mi̍h só͘-chāi? m̄-chai ū pêng-an á bô? seⁿ tio̍h hit-khóan pháiⁿ-kiáⁿ, si̍t-chāi it-seng òan-thàn.26. 阿婆:M̄ 知tī 甚物 所在?m̄ 知有平安抑無?生著hit 款歹囝,實在一生怨嘆。
  27. 小女: A-bú, lí m̄-bián koh kā i siūⁿ lah, nā ū sèⁿ-miā i chiū ōe koh tńg-lâi lah, koh hit-khóan lâng tńg-lâi lóng bô hó tāi-chì, lí siàu-liām i ū sím-mi̍h lō͘-ēng.(浪子英傑出場)27. 小女:阿母,你m̄ 免koh kā 伊想lah ,若有性命伊就會koh 轉來lah,koh hit 款人轉來攏無好代誌,你數念伊有甚物 路用。(浪子英傑出場)
  28. 浪子: Lâng nā bô chîⁿ chiū kiâⁿ bô lō͘ ........ Góa nā lâi kàu chit ê mn̂g-kháu, chiū ti̍t-ti̍t beh áu-náu khí-lâi. Sàn kàu kúi tio̍h m̄-káⁿ óa-lâi, nā siūⁿ-tio̍h chit-khóan sàn-chhiah ê ka-têng sim-lāi chin thòng-hūn, khòaⁿ chheng khòaⁿ bān mā bô lâng chhin-chhiūⁿ chit-khóan ê ka-têng, si̍t-chāi chhut-sì tī chit-khóan ka-têng sī soe-bái kàu-ke̍k........O͘-í, góa tńg-lâi lah, khui-mn̂g lah! (phah mn̂g, 小女lâi khui-mn̂g).28. 浪子:人若無錢就行無路…我若來到這個門口,就直直beh 懊惱起來。散到鬼著m̄ 敢倚來,若想著這款散赤ê 家庭心內真痛恨,看千看萬mā 無人親像這款ê 家庭,實在出世tī 這款家庭是衰bái 到極…O͘-í,我轉來lah,開門lah!(扑門,小女來開門)。
  29. 小女: Ah, A-hiaⁿ! A-bú, A-hiaⁿ tńg-lâi lah!29. 小女:Ah,阿兄!阿母,阿兄轉來lah !
  30. 老婆: Eng-kiat, lí tńg-lâi tio̍h bô, lí sī khì tó-ūi lah, chiah-ni̍h kú lóng bô tńg-lâi.30. 阿婆:英傑,你轉來著無,你是去tó位lah,chiah-ni̍h 久攏無轉來。
  31. 浪子: Góa ê sū lí m̄-bián kā góa kan-sia̍p, kiat-kio̍k lí iā bô thang hō͘ lí ê kiáⁿ hēng-hok lah............ Ū tê bô?31. 浪子:我ê 事你m̄ 免kā 我干涉,結局你也無thang hō͘ 你ê子幸福lah …有茶無?
  32. 老婆: Soat-hoa, lí khì thîn chi̍t-poe tê chhut-lâi hō͘ lín a-hiaⁿ lim.(A-hoa bô gōan-ì ê khóan khì phâng-tê chhut-lâi).32. 阿婆:雪花,你去thîn一杯茶出來hō͘ lín 阿兄飲。(阿花無願意ê 款去捧茶出來)。
  33. 小女: A-hiaⁿ, chhiáⁿ lí ēng tê,(chih tê ê sî hut-jiân khòaⁿ-tio̍h).33. 小女:阿兄,請你用茶。(chih 茶ê 時忽然看著)。
  34. 浪子: Ah, lí kòa che sī sím-mi̍h? Pak khí-lâi, pak khí-lâi!!34. 浪子:Ah,你掛這是甚物?剝起來,剝起來!!
  35. 小女: A-hiaⁿ, lí sī beh chhòng sím-mi̍h lah! chit ê m̄-sī lí ê lah, che sī góa chò khó͘-kang só͘ khiām lâi hak ê mi̍h lah!35. 小女:阿兄,你是beh 創甚物 lah!這個m̄ 是你ê lah ,這是我做苦工所儉來hak ê 物lah !
  36. 浪子: Lí m̄-bián ke kóng ōe, kín pak khí-lâi, nā bô sī beh phah hō͘ lí sí ô͘(nn̄g-lâng saⁿ chhiúⁿ,老婆óa khì chiàm).36. 浪子:你m̄ 免加講話,緊剝起來,若無是beh 扑hō͘ 你死ô͘ (兩人相搶,阿婆倚去chiàm ) 。
  37. 老婆: Soat-hoa, pak khí-lâi hō͘ i lah, pak khí-lâi hō͘ i lah!37. 阿婆:雪花,剝起來hō͘ 伊lâh,剝起來hō͘ 伊lah !
  38. 浪子: Góa teh bô chîⁿ thang ēng, lí chiah chiong chit ê kòa tī chhiú-ni̍h, pak-tó͘ pa̍k teh iau lí chiah teh ài súi. (chhiú-chí pak khí-lâi) Chit ê chòe chió mā ū nn̄g-pah gōa kho͘. Lâng sī chîⁿ teh chò lâng, nā bô chîⁿ chiū ū si̍t mā bô hoat-tō͘ thang poe thiⁿ, ū chîⁿ chiah ū chhin, bô chîⁿ chiū m̄ chún lí sī sím-mi̍h lâng, che chiū-sī kiò chòe sè-kan lâng lah.38. 浪子:我teh 無錢thang 用,你chiah 將這個掛tī 手ni̍h ,腹肚縛teh 枵你chiah teh 愛水。(手指剝起來)這個最少mā 有二百外箍。人是錢 teh 做人,若無錢就有翼mā 無法度thang 飛天,有錢才有親,無錢就m̄准你是甚物人,這就是叫做世間人lah 。
  39. 小女: A-hiaⁿ, lí chôan-jiân lóng bô liông-sim, lán ka-têng hiān-chāi lóng bô thang chia̍h, lí chai bô? A-bú ūi-tio̍h lí mê-ji̍t thòng-khó͘ tì-kàu sin-thé tài pēⁿ bōe khí chhn̂g, lí chai bô? Lí kàu chit ê sî iáu m̄-chai thang chhéⁿ-ngō͘ hóan-tńg chiong góan só͘ óa-khò ê chhiú-chí kā góan pak khì, lí chôan-jiân lóng bô thian-liông.39. 小女:阿兄,你全然攏無良心,咱家庭現在攏無thang 食,你知無?阿母為著你暝日痛苦致到身體帶病bōe 起床,你知無?你到這個時iáu m̄ 知thang 醒悟反轉將阮所倚靠ê 手指kā 阮剝去,你全然攏無天良。
  40. 浪子: Sím-mi̍h! Lí teh ke kóng ōe! sím-mi̍h kiò-chò liông-sim, sím-mi̍h kiò-chò thian-liông, ū chîⁿ siōng iàu-kín lah, chhin-chhiūⁿ chit-khóan sàn phí-phí ê ka-têng eng-kai siū chiù-chó͘ hó lah,chit-khóan ê ka-têng ū sím-mi̍h hó thang hō͘ lâng liû-sim? Lú-khòaⁿ lú àu-náu, lú siūⁿ lú chheh.40. 浪子:甚物!你teh 加講話! 甚物叫做良心,甚物叫做天良,有錢上要緊lah,親像這款散phí-phí ê 家庭應該受咒詛好lah,這款ê 家庭有甚物好thang hō͘ 人留心?愈看愈懊惱,愈想愈chheh 。
  41. 老婆: Eng-kiat, lí tio̍h sià-bián góa bô kàu-gia̍h chīn góa ê pún-hūn chai-pôe lí, hō͘ lí thang tit-tio̍h hēng-hok. Lí mā chai, lín a-pa tī lín sòe-hàn ê sî chiū kòe-sin, a-bú chiū ēng góa lóan-jio̍k cha-bó͘ lâng ê chhiú lâi iúⁿ-chhī lín nn̄g-lâng. Bô-lūn hong-hō͘ bô-lūn kôaⁿ-jo̍ah, góa lóng sī phoe-miā lâi teh chò kang, chi̍t ê āiⁿ tī kha-chiah, chi̍t ê khan tī chhiú-ni̍h khì kā lâng sóe saⁿ, ū sî tio̍h àm-mê iā bô khùn lâi kā lâng chò saⁿ, ū sî tio̍h ji̍p khì chhim-soaⁿ táu-té khì khioh tek-hio̍h chhut-lâi bē, hit ê kan-khó͘ si̍t-chāi bô hoat-tō͘ thang kóng. Khiok a-bú bô òan-thàn, in-ūi góa chin hoaⁿ-hí ūi-tio̍h lín nn̄g lâng án-ne chò, sī ǹg-bāng lín nn̄g-lâng chiong-lâi ōe kap lâng saⁿ chhin-chhiūⁿ, ōe-thang hēng-hok, chóng-sī bô gî-ngō͘, ē chiâⁿ-chò kin-á-ji̍t chit-khóan ê chhám-kéng(háu), góa ê lô-khó͘ lóng kui tī o͘-iú, góa ê bîn-bāng lóng soah khì lah!41. 老婆:英傑,你著赦免我無夠額盡我ê 本分栽培你,hō͘ 你thang 得著幸福。你mā 知,lín 阿爸tī lín 細漢ê 時就過身,阿母就用我軟弱查某人ê 手來養飼lín 兩人。無論風雨無論寒熱,我攏是phoe 命來teh 做工,一個背tī 腳脊,一個牽tī 手ni̍h 去kā 人洗衫,有時著暗暝也無睏來kā 人做衫,有時著入去深山斗底去拾竹葉出來賣,hit ê 艱苦實在無法度thang 講。卻阿母無怨嘆,因為我真歡喜為著lín 兩人án-ne做,是向望lín 兩人將來會kap人相親像,會thang幸福,總是無疑誤,會成做今仔日這款ê慘景(哮),我ê 勞苦攏歸tī 烏有,我ê 眠夢攏煞去lah !
  42. 浪子: Chit khóan sī thang kiàn-siàu, thang iàm-ò͘ ê le̍k-sú, lí m̄-thang koh hō͘ góa thiaⁿ-kìⁿ chit-khóan ōe, lú thiaⁿ sī lú kan-khó͘ sim. Góa beh lâi khì lah, góa kap chit-khóan siū chiù-chó͘ ê ka têng éng-óan sī bô kan-sia̍p lah(退場).42. 浪子: 這款是thang 見笑,thang 厭惡ê 歷史,你m̄-thang koh hō͘ 我聽見這款話,愈聽是愈艱苦心。我beh 來去lah,我kap 這款受咒詛ê 家庭永遠是無干涉lah (退場) 。
  43. 小女: A-bú, taⁿ lán beh án-chóaⁿ, chhù-lāi lóng bô chîⁿ, koh io̍h-chîⁿ mā sòa bô hoat-tō͘ thang la̍p lah.43. 小女:阿母,今咱beh án-chóaⁿ,厝內攏無錢,koh 藥錢mā 續無法度thang納lah。
  44. 老婆: Bô iàu-kín lah, chhut-chāi thiⁿ ê an-pâi lah, góa chêng-sì m̄-chai hōan-tio̍h sím-mi̍h tōa-chōe, kim-seng chiah lâi tú-tio̍h chiah-ni̍h pháiⁿ-miā.44. 阿婆:無要緊lah,出在天ê 安排lah,我前世m̄ 知犯著甚物大罪,今生chiah 來tú 著chiah-ni̍h 歹命。
  45. 小女: A-bú, lí m̄-thang kòe-thâu òan-thàn lah, hit ê sian-seⁿ ū beh chhōa lán khì sìn Iâ-so͘, lán nā khì sìn kiám-chhái ōe-thang khah hó-sè lah.45. 小女:阿母,你m̄-thang 過頭怨嘆lah,hit ê 先生有beh chhōa 咱去信耶穌,咱若去信kiám-chhái 會thang較好勢lah。
  46. 老婆: Sī lah, taⁿ tio̍h bāng Iâ-so͘ lâi chín-kiù lán lah.(吟詩聖詩222首之調)46. 阿婆:是lah,今著望耶穌來拯救咱lah。(吟詩聖詩222首ê 調)
  1. Chò lâng tiàm chit sè-kan
Si̍t-chāi iu-būn khó͘-thàng
Óa-khò Iâ-so͘ hû-chhî pó-hō͘
Ǹg-bāng sim-lāi an-lo̍k
1. 做人tiàm 這世間
實在憂悶苦痛
倚靠耶穌扶持保護
向望心內安樂
  2. Siūⁿ kàu góa ê kiáⁿ-jî
Tì-kàu mê-ji̍t ai-òan
Siáⁿ-sî i ōe hôe-thâu tńg-ì
Chí ū bāng Chú lîn-bín
2. 想到我ê 子兒
致到暝日哀怨
啥時伊會回頭轉意
只有望主憐憫
  ─Bō͘─--幕--
  第二幕第二幕
  出場人物:浪子、老板、福哥、醫師、市民a、市民b、警官。出場人物:浪子、老板、福哥、醫師、市民a、市民b、 警官。
  場 面:公園內場 面:公園內
  開 幕:公園黃昏的光影,浪子束手靠在樹幹開 幕:公園黃昏ê 光影,浪子束手靠tī 樹身
  1.浪子: Lâng nā bô chîⁿ chiū kiâⁿ bô lō͘, lâng beh chò tāi-chì bô chîⁿ chiū bô piàn-pō͘, ū chîⁿ lí-hiaⁿ góa-tī chi̍t tōa-tīn, bô chîⁿ chiū bô lâng káⁿ óa-lâi,sè-kan si̍t-chāi sī thài bô chêng.......Ah, chîⁿ ēng liáu sim chin ut-chut, thâu-khak siūⁿ chîⁿ siūⁿ kàu îⁿ-tîⁿ. Taⁿ tio̍h tiàm chit ê chhiū-kha lâi chò khòaⁿ ū sím-mi̍h n̂g-kim-bāng á-bô.(坐下)1. 浪子:人若無錢就行無路,人beh 做代誌無錢就無變步,有錢你兄我弟一大陣,無錢就無人敢倚來,世間實在是太無情…Ah,錢用了心真鬱卒,頭殼想錢想到îⁿ-tîⁿ 。今著tiàm 這個樹腳來做看有甚物 黃金夢抑無。(坐下)
  2.老板: Chit ê lâng koh bīn-se̍k bīn-se̍k, gôan-lâi chiū-sī Eng-kiat-á. O͘-í, Eng-kiat, chin chhàu-khám, góa tú-tú teh chhōe lí.2. 老板:這個人koh 面熟面熟,原來就是英傑仔。O͘-í,英傑,真chhàu-khám ,我tú-tú teh chhōe 你。
  3.浪子: O͘h, lí sī chhài-tiàm ê láu-pán! lí chhōe góa ū sím-mi̍h kùi-sū.3. 浪子:O͘h,你是菜店ê 老板!你chhōe 我有甚物 貴事。
  4.老板: Taⁿ lí sòa teh ké gōng, lí sòa m̄-chai góa chhōe lí beh án-chóaⁿ, lí chêng-ji̍t khiàm hiah ê chîⁿ tàu-té sī sím-mi̍h sî chiah beh hêng lah?!4. 老板:今你續 teh 假憨,你續 m̄ 知我chhōe 你beh án-chóaⁿ,你前日欠hiah ê 錢到底是甚物 時才beh 還lah?!
  5.浪子: Láu-pán, lí m̄-bián khòa-lū, góa bōe cháu lí hiah ê chîⁿ lah. Góa lēng-ji̍t nā ū chîⁿ chiū ōe kap lí sǹg chheng-chhó lah, chhiáⁿ lí koh hō͘ góa khiàm chi̍t-ē lah.5. 浪子:老板,你m̄免掛慮,我bōe 走你hiah ê 錢lah。我另日若有錢就會kap 你算清楚lah,請你koh hō͘ 我欠一下lah。
  6.老板: Lí só͘ kóng ê ōe bô chi̍t kù ōe sìn tit, siàu-liân lâng m̄-tam su-iâⁿ, káⁿ chò tio̍h káⁿ tam-tng chiah hó, góa sī hō͘ lí bōe phiàn tit ê lâng, hān-kàu nî-bóe lí nā bô lâi sǹg siàu, góa chiū ū pān-hoat!(退場)6. 老板:你所講ê 話無一句會信得,少年人m̄-tam 輸贏,敢做著敢擔當才好,我是hō͘ 你bōe 騙得 ê 人,限到年尾你若無來算帳,我就有辦法!(退場)
  7.浪子: Soe-ūn bô tan hêng, lâng bô chîⁿ sim-lāi chin ut-chut koh tú-tio̍h chit ê o̍ah-kúi lâi teh kiáu-jiáu. Ah, chit sè-kan lóng sī hû-khí bô hû-tó, it-tàn nā sit-pāi chiū hō͘ lâng khòaⁿ-khin, siūⁿ-lâi siūⁿ-khì lóng sī òan-chheh ka-kī ê kéng-gū.7 .浪子:衰運無單行,人無錢心內真鬱卒koh tú著這個活鬼來teh 攪擾。Ah,這世間攏是扶起無扶倒,一旦若失敗就hō͘ 人看輕,想來想去攏是怨慼家己ê 境遇。
  (福哥仔出場)(福哥仔出場)
  8.福哥: Aih, hiaⁿ-tī ah, chin tú-hó, góa kú-kú teh chhōe lí bô, lí kiat-kio̍k sī cháu bô lō͘ lah.8. 福哥:Aih,兄弟ah,真tú 好,我久久teh chhōe 你無,你結局是走無路lah。
  9.浪子: Oh, A-hok-hiaⁿ, kiú-kiàn kiú-kiàn. Góa chòe-kīn tio̍h khì chhut-gōa sòa bōe-thang khì pài-hóng lí, chin sit-lé, m̄-chai lí ū sím-mi̍h kùi-sū?9. 浪子:Oh,阿福兄,久見久見。我最近著去出外續 bōe-thang 去拜訪你,真失禮,m̄ 知你有甚物貴事?
  10.福哥: Lí sòa m̄-chai sím-mi̍h kùi-sū, lí sòa teh ké-khong ké-gōng, chêng-ji̍t hiah ê kiáu chîⁿ lí sī àn-sǹg m̄-hêng tio̍h bô? Siàu-liân lâng chò hit hō hô͘-tô͘ sū!10.福哥:你續 m̄ 知甚物 貴事,你續 teh 假khong 假憨,前日hiah ê kiáu 錢你是按算m̄ 還著無?少年人做hit 號糊塗事!
  11.浪子: A-hok-hiaⁿ, m̄-bián án-ne siū-khì lah, lán gôan-lâi kiám m̄-sī kiat-pài hiaⁿ-tī ê pêng-iú mah!Lí mā tòa-liām chi̍t-ē.11.浪子:阿福兄,m̄ 免án-ne 受氣lah,咱原來kiám m̄ 是結拜兄弟ê 朋友mah!你mā帶念一下。
  12.福哥: Lí po̍ah-su kiáu m̄-hêng teh kóng sím-mi̍h kiat-pài ê pêng-iú! Pêng-iú iā-sī tio̍h chiàu khí-kang, bô chîⁿ lâi pho͘-pâi chiū góa kap lí bô kan-sia̍p.12.福哥:你po̍ah 輸kiáu m̄ 還teh 講甚物 結拜ê 朋友!朋友也是著照起工,無錢來鋪排就我kap 你無干涉。
  13.浪子: Ōe lah, góa ōe hêng lí lah, lí m̄-bián khòa-lū lah, góa chai-iáⁿ chit ê sè-kan bô ū chi̍t ê si̍t-chāi ū chêng ê lâng, lóng sī lī-kí chú-gī, kim-chîⁿ chú-gī lah.13. 浪子:會lah,我會還你lah,你m̄ 免掛慮lah,我知影這個世間無有一個實在有情ê 人,攏是利己主義,金錢主義lah。
  14.福哥: Sī lah, lí kàu-taⁿ chiah chai-iáⁿ(tio̍h-bô?!) bô-lūn jû-hô lí tio̍h kín-kín the̍h lâi hêng, nā bô góa sī ū góa ê pān-hoat.(退場)14 . 福哥:是lah,你到今才知影(著無?!) 無論如何你著緊緊提 來還,若無我是有我ê 辦法。(退場)
  15.浪子: Cho̍at-chêng o͘-àm ê sè-kài, ná siūⁿ ná thó-iàm, lâng nā it-tàn sit-pāi chiū chhin-iú iā pìⁿ chhut pháiⁿ-bīn, sòa iàm-chiān lán. Ah, chit khóan ê sè-kài sī thài cho̍at-chêng khó͘-ò͘ⁿ lah! Chí-ū nā ū chîⁿ chiū ōe-thang cheng-ho̍k chit ê sè-kài, sio̍k-gú kóng, ū chîⁿ sái kú mā ōe oe-bō͘. Hia koh ū chi̍t ê sin-sū nge̍h chi̍t ê phôe-pau tùi chia lâi, phah-sǹg hit ê phôe-pau sī té chîⁿ chiah tio̍h. Koh chit sî lóng bô lâng teh khòaⁿ?? Hó, góa tio̍h lâi kā i chhiúⁿ hit ê phôe pau-á?15 . 浪子:絕情烏暗ê 世界,那想那討厭,人若一旦失敗就親友也變出歹面,續iàm-chiān 咱。Ah,這款ê 世界是太絕情可惡lah!只有若有錢就會thang 征服這個世界,俗語講,有錢使鬼mā 會oe 磨。Hia koh 有一個紳士nge̍h 一個皮包tùi chia 來,扑算 hit ê 皮包是té 錢才著。Koh 這時攏無人teh 看??好,我著來kā 伊搶hit ê 皮包仔。
  (醫師出場由左邊走到右邊)(醫師出場由倒爿行到正爿)
  16.浪子: Aih, bān sī lè!16.浪子:Aih,慢是lè !
  17.醫師: Sím-mi̍h lâng, lí kiò góa ū sím-mi̍h kùi-sū?17 .醫師:甚物 人,你叫我有甚物 貴事?
  18.浪子: Kín-kín chiong lí ê phôe-pau-á pàng hē lè!18 .浪子:緊緊將你ê 皮包仔放下lè !
  19.醫師: Oh, lí sī chha̍t tio̍h bô?19. 醫師:Oh,你是賊著無?
  20.浪子: Kóaⁿ-kín pàng hē teh, nā koh ke kóng ōe chiū beh phah hō͘ lí sí.(拿鎗出來)20. 浪子:趕緊放下teh,若koh 加講話就beh 扑hō͘ 你死。(拿銃出來)
  21.醫師: Chha̍t-ò͘, chha̍t-ò͘! Kiù-lâng ò͘, kiù-lâng-ò͘!21. 醫師:賊ò͘,賊ò͘ !救人ò͘,救人ò͘!
  22.浪子: Lí kai-sí lah! (ēng chhèng tōaⁿ saⁿ mn̂g,醫師phôe-pau-á hiat hō͘ i, lâi tio̍h-siong cháu-khì.浪子khioh phôe-pau-á teh chhiau-chhōe lāi-bīn.市民a出場)22.浪子:你該死lah!(用銃彈三門,醫師皮包仔hiat hō͘ 伊,來著傷走去。浪子拾皮包仔teh chhiau-chhōe 內面。市民a出場)
  23.市民a: Chha̍t-ò͘! chha̍t-ò͘! Phah sí lâng ò͘!23.市民a:賊ò͘!賊ò͘!!扑死人ò͘!
  (Cháu-óa khì kap i sio-phah)(走倚去kap 伊相扑 )
  24.市民b: Lia̍h chha̍t ò͘! lia̍h chha̍t ò͘!24 .市民b:掠賊ò͘!掠賊ò͘!
  (Óa-khì tàu lia̍h, chiong浪子 lia̍h khí-lâi)(倚去tàu掠,將浪子掠起來)
  25.市民a: Hó tōa-táⁿ, hó tōa-táⁿ, tn̂g-thâu pe̍h-ji̍t tiàm chit ê kong-chiòng ê só͘-chāi teh chhiúⁿ-kiap, chin hó táⁿ, chin hó-táⁿ!25 .市民a:好大膽,好大膽,長頭白日tiàm 這個公眾ê 所在teh 搶劫,真好膽,真好膽!
  26.市民b: Pa̍k khí-lâi! siàu-liân lâng m̄-thó m̄-thàn, chò chit-khóan hôaiⁿ-pà sū, tio̍h ài tōa-tōa kā i kà-sī chiah ōe sái-tit.26 .市民b:縛起來!少年人m̄ 討m̄ 趁,做這款橫霸事,著ài 大大kā 伊教示才會使得。
  (警官出場)(警官出場)
  27.警官: Án-chóaⁿ! Sím-mi̍h sū-kiāⁿ?!27 . 警官:Án-chóaⁿ!甚物 事件?!
  28.市民a: Tāi-jîn ah, chit ê hiong-hōan ēng chhèng phah-sí lâng lâi chhiúⁿ i ê phôe-pau-á lah!28 . 市民a:大人ah!這個凶犯用銃扑死人來搶伊ê 皮包仔lah!
  29.市民b: Tāi-jîn ah, che tio̍h ài giâm-giâm lâi kā i chhú-lí chiah ōe ēng-tit, nā bô kiaⁿ liáu ōe phah-pháiⁿ lâng ê tōa-sè.29. 市民b:大人ah,這著ài 嚴嚴來kā 伊處理才會用得,若無驚了會扑歹人ê 大細。
  30.警官: Khó-ò͘ⁿ kàu-ke̍k, pa̍k khí-lâi!(Kā pa̍k) Siàu-liân-lâng hó tōa táⁿ, káⁿ chò chit khóan khó-ò͘ⁿ ê sū, lí sī àn-sǹg m̄ ài chò lâng tio̍h bô? lí sī ài chhōe sí-lō͘ mah?!30 . 警官:可惡到極,縛起來!(Kā 縛)少年人好大膽,敢做這款可惡ê 事,你是按算m̄ ài 做人著無?你是ài chhōe 死路mah?!
  31.浪子: Tāi-jîn ah, chhiáⁿ lí sià-bián góa, góa í-āu m̄-káⁿ án-ne chò lah.31. 浪子:大人ah ,請你赦免我,我以後m̄敢án-ne 做lah 。
  (醫師出場)(醫師出場)
  32.警官: Lí káⁿ tī chit ê pe̍h-ji̍t ê sî, tiàm chit ê kong-chiòng ê lō͘-piⁿ khui-chhèng phah lâng, sòa chhiúⁿ lâng ê mi̍h, lí ê chōe kàu-gia̍h ok-to̍k,chiàu lu̍t-hoat lí tio̍h siū ke̍k-tāng ê sí-hêng.32. 警官:你敢 tī 這個白日ê 時,tiàm 這個公眾ê 路邊開銃扑人,續搶人ê 物,你ê 罪到gia̍h 惡毒,照律法你著受極重ê 死刑。
  33.浪子: Tāi-jîn ah, (kūi lo̍h khì) góa chhù-ni̍h iáu-kú chi̍t ê lóan-jio̍k tó-chhn̂g kú-kú ê lāu-bú kap chi̍t ê bōe sêng-jîn ê sió-mōe, chhiáⁿ lí tio̍h khó-lîn góa ê lāu-bú, siat-sú i nā chai-iáⁿ chit ê sū, kiaⁿ-liáu góa ê lāu-bú ōe hôan-ló sòa lâi sí.33. 浪子:大人ah,(跪落去)我厝ni̍h iáu- kú一個軟弱倒床久久ê 老母kap一個bōe 成人ê 小妹,請你著可憐我ê 老母,設使伊若知影這個事,驚了我ê 老母會煩惱續來死。
  34.警官: Lí m̄-bián ke kóng ōe, bô-lūn sím-mi̍h sū-chêng lí lóng bô hoat-tō͘ thang thoat-chhut hêng-ho̍at lah, kiâⁿ, lâi-khì kéng-chhat-só͘.34 . 警官:你m̄ 免加講話,無論甚物 事情你攏無法度thang 脫出刑罰lah,行,來去警察所。
  35.醫師: Chhòa kéng-koaⁿ, lô-hôan lí, lô-hôan lí!35 . 醫師:蔡警官,勞煩你,勞煩你!
  36.警官: Oh, Lâu i-seng, sī m̄-sī lí sī pī-hāi-jîn?36 . 警官:Oh,劉醫師,是m̄ 是你是被害人?
  37.醫師: Sī lah, góa sī pī-hāi-jîn, chóng-sī chin ka-chài, Siōng-tè ū pó-siú góa, hō͘ góa lóng bô siū tio̍h sím-mi̍h sún-hāi, chí-ū khang-kiaⁿ chi̍t-tiûⁿ.37 . 醫師:是lah,我是被害人,總是真佳哉,上帝有保守我,hō͘ 我攏無受著甚物損害,只有空驚一場。
  38.警官: Án-ne chin hó ka-chài, nā bô lí chi̍t-miā káⁿ tio̍h o͘-ho͘ ai-chài.38 . 警官:Án-ne 真好佳在,若無你一命敢著烏呼哀哉。
  39.醫師: Chhòa kéng-koaⁿ, kó-jiân góa lóng bô tú-tio̍h sím-mi̍h siū siong, chit ê chheng-liân ê chōe kiám bōe thang sià-bián i ?39. 醫師:蔡警官,果然我攏無tú 著甚物 受傷,這個青年ê 罪kiám bōe thang 赦免伊?
  40.警官: He sī bōe ēng-tit, te̍k-pia̍t lí sī bô eng-kai thòe i kóng chêng, chit-khóan ê hōan-chōe sī tio̍h giâm-giâm ê chhú-ho̍at, hō͘ i āu-pái m̄-káⁿ án-ne chò.40. 警官:He是bōe 用得,特別你是無應該替伊講情,這款ê 犯罪是著嚴嚴ê 處罰,hō͘ 伊後擺m̄敢 án-ne 做。
  41.醫師: Lí kóng án-ne iā-sī tio̍h, put-kò lâng nā m̄-sī tùi Siōng-tè ê sîn lâi chin-si̍t kái-piàn, chiū sím-mi̍h hoat-lu̍t iā bô hoat-tō͘, hóan-tńg sī hō͘ lâng ná ke-thiⁿ chōe-ok. Nā-sī chit ê chheng-liân góa khòaⁿ sī ū sim beh hóe-kái lah, i ê lāu-bú sió-mōe lóng mê-ji̍t teh kiû-kiò Siōng-tè kín-kín kái-piàn i, góa iā-sī ta̍k-ji̍t teh thòe i kî-tó, só͘-í Siōng-tè ōe thiaⁿ góan ê kî-tó.41. 醫師:你講án-ne 亦是著,不過人若m̄ 是tùi 上帝ê 神來真實改變,就甚物 法律也無法度,反轉是hō͘ 人那加添罪惡。若是這個青年我看是有心beh 悔改lah,伊ê 老母小妹攏暝日teh 求叫上帝緊緊改變伊,我亦是ta̍k日teh 替伊祈禱,所以上帝會聽阮ê 祈禱。
  42.警官: Lâu i-seng, lí bat chit ê lâng kap i ê ka-cho̍k mah?42. 警官:劉醫師,你bat 這個人kap 伊ê 家族mah?
  43.醫師: Sī, i ê lāu-bú sī chi̍t-ūi chin khó-chhú, hán-tit khòaⁿ-kìⁿ ê hū-jîn-lâng, i ê tiōng-hu chá chiū kòe-sin, ka-kī chi̍t lâng phah-piàⁿ lâi iúⁿ-chhī nn̄g ê kiáⁿ-jî. I iā ūi-tio̍h chit ê chheng-liân hòng-tōng ê iân-kò͘, mê-ji̍t hôan-ló tì-kàu phòa-pīⁿ, góa ū khì khòaⁿ i, iā ū chhōa in lâi teh thiaⁿ tō-lí.43. 醫師:是,伊ê 老母是一位真可取,罕得看見ê 婦人人,伊ê 丈夫早就過身,家己一人扑拚來養飼兩個子兒。伊也為著這個青年放蕩ê 緣故,暝日煩惱致到破病,我有去看伊,亦有chhōa in 來teh 聽道理。
  44.浪子: (Cháu-óa kūi tī醫師ê bīn-chêng)sian-seⁿ,chhiáⁿ lí sià-bián góa, góa hiám-hiám hāi-sí lí ê sèⁿ-miā, chóng-sī lí iáu-kú lóng bô òan-hūn góa,sòa thòe góa kiû-chêng. Oh, chit-khóan ê thiàⁿ-sim sī pí chîⁿ koh khah pó-pòe. Lí ê thiàⁿ ū kám-tōng góa ê sim, góa taⁿ hoaⁿ-hí hóan-hóe lâi kái-piàn, í-āu tek-khak beh tiông-sin chò lâng lâi iú-hàu góa ê lāu-bú. Góa ê lāu-bú si̍t-chāi sī chi̍t-ūi hán-tit-ū lô-khó͘ ê lāu-bú, góa kin-á-ji̍t chiah chhim-chhim bêng-pe̍k lāu-bú ūi-tio̍h góa ê hi-seng, góa taⁿ hoaⁿ-hí niá-siū hoat-lu̍t ê chè-chhâi,í-āu beh tiông-sin chò lâng lâi chiâⁿ-chò chi̍t ê Ki-tok-tô͘.(háu)44. 浪子:(走倚跪tī 醫師ê 面前)先生,請你赦免我,我險險害死你ê 性命,總是你iáu-kú 攏無怨恨我,續替我求情。Oh,這款ê 疼心是比錢koh 較寶貝。你ê 疼有感動我ê 心,我今歡喜反悔來改變,以後的確beh 重新做人來有孝我ê 老母。我ê 老母實在是一位罕得有勞苦ê 老母,我今仔日才深深明白老母為著我ê 犧牲,我今歡喜領受法律ê 制裁,以後beh 重新做人來成做一個基督徒。(哮 )
  45. 醫師: Kám-siā Chú, o-ló Chú! che sī Chú kî-biāu ê tháu-pàng. Lí ê lāu-bú nā chai-iáⁿ chit ê sū m̄-chai beh lōa-ni̍h hoaⁿ-hí.(老婆與小女出場)45. 醫師:感謝主,o-ló 主!這是主奇妙ê tháu 放。你ê老母若知影這個事m̄ 知beh偌ni̍h 歡喜。(老婆kap 小女出場)
  46. 老婆: Eng-kiat ah, lí sī án-chóaⁿ lah? Lí phah sí lâng tio̍h bô?46 . 老婆:英傑ah,你是án-chóaⁿ lah?你扑死人著無?
  47. 醫師: A-pô, lí m̄-bián hôan-ló, phah bô sí, chí-ū tām-po̍h siong tī chhiú-ni̍h nā-tiāⁿ.47 . 醫師:阿婆,你m̄ 免煩惱,扑無死,只有淡薄傷tī 手ni̍h nā-tiāⁿ 。
  48. 老婆: Sian-seⁿ, góa ê kiáⁿ phah tio̍h lí tio̍h bô?! Ah, lí sī góan ê tōa un-jîn, chóng-sī góan hóan-tńg ēng chit-khóan ê pháiⁿ lâi pò lí, khòaⁿ góa ū sím-mi̍h bīn lâi kìⁿ lí, góa taⁿ ū sím-mi̍h hoat-tō͘ thang pôe lí ê chōe. (háu)48 . 老婆:先生,我ê子扑著你著無?!Ah,你是阮ê 大恩人,總是阮反轉用這款ê 歹來報你,看我有甚物 面來見你,我今有甚物 法度thang 賠你ê 罪。(哮)
  49.醫師: A-pô, lí m̄-bián khó͘-sim, che sī Siōng-tè ê hó ì-sù, beh hō͘ lí ê kiáⁿ thang hóan-hóe oat-tńg thâu lah.49. 醫師:阿婆,你m̄ 免苦心,這是上帝ê 好意思,beh hō͘ 你ê子thang 反悔越轉頭lah 。
  50.浪子: A-bú, lí tio̍h sià-bián góa kòe-khì ê tāng-chōe, góa si̍t-chāi tùi lí chin pōe-ge̍k, put-hàu, lóng sī kiâⁿ tī o͘-àm ê bê-lō͘, chhiáⁿ lí tio̍h sià-bián góa. Taⁿ góa í-keng chai-iáⁿ góa ê chhò-gō͘,góa í-āu tek-khak beh hóe-kái lâi chīn góa chòe kiáⁿ ê pún-hūn lah, góa tio̍h ài khì koaiⁿ-kaⁿ, m̄-chai tio̍h lōa-kú, chóng-sī A-bú lí tio̍h hoaⁿ-hí lâi tán-hāu góa koh tńg-lâi ê ji̍t, lí tio̍h ǹg-bāng, lâi chiàu-kò͘ lí ê sin-thé.50. 浪子:阿母,你著赦免我過去ê 重罪,我實在tùi 你真背逆,不孝,攏是行tī 烏暗ê 迷路,請你著赦免我。今我已經知影我ê 錯誤,我以後的確beh 悔改來盡我做子ê 本分lah,我著ài 去關監,m̄ 知著偌久,總是阿母你著歡喜來等候我koh 轉來ê 日,你著向望,來照顧你ê 身體。
  51.老婆: Eng-kiat, lí chin-chiàⁿ chhéⁿ-gō͘ lah, tio̍h bô! Oh, góa ê Eng-kiat, lí ê a-bú taⁿ sí iā kam-gōan lah, góa ê lô-khó͘ lóng bô kui tī khang-khang lah. Che thang kóng lóng sī Siōng-tè ê lîn-bín kap Lâu i-seng ê pang-chān, góa chin hoaⁿ-hí lâi tán-hāu lí tńg-lâi, bô lūn 5 nî á-sī 10 nî.51. 老婆:英傑,你真正醒悟lah!著無!Oh,我ê 英傑,你ê 阿母今死也甘願lah,我ê 勞苦攏無歸tī 空空lah。這thang 講攏是上帝ê 憐憫kap 劉醫師ê 幫贊,我真歡喜來等候你轉來,無論5年抑是10年。
  52.警官: Lâu i-seng, góa ōe chīn-liōng lâi thòe chit ê chheng-liân kiû-chêng, só͘-í ǹg-bāng i tī 1 nî kú ê tiong-kan chiū ōe-thang tńg-lâi, in-ūi góa khòaⁿ chit ê chêng-hêng hō͘ góa siū chin tōa ê kám-tōng, góa í-āu iā beh kap lí lâi khì sìn Iâ-so͘ thiaⁿ tō-lí. Nā m̄-sī sìn Iâ-so͘ ê lâng tek-khak bô ū chit-khóan thiàⁿ ê kám-hòa la̍t.52. 警官:劉醫師,我會盡量來替這個青年求情,所以向望伊tī 一年久ê 中間就會thang 轉來,因為我看這個情形hō͘ 我受真大ê 感動,我以後也beh kap 你來去信耶穌聽道理。若m̄ 是信耶穌ê 人的確無有這款疼ê 感化力。
  53.醫師: Chhòa kéng-koaⁿ, to-siā lí ê pang-bâng, ǹg-bāng chhiáⁿ lí tōa-tōa thòe góan chhut-la̍t, si̍t-chāi tio̍h kám-siā Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng, chit ê thiàⁿ ê khùi-la̍t sī tùi Siōng-tè lâi ê. Lán nā sìn-khò Iâ-so͘, pài Siōng-tè, lán ū bô-hān ê hok-khì, pháiⁿ-kiáⁿ pìⁿ hó-kiáⁿ, pháiⁿ-lâng pìⁿ hó-lâng, o͘-àm pìⁿ kng-bêng, tōe-ge̍k pìⁿ thian-tông, chai-hō pìⁿ hēng-hok, hō͘ lán put-sî tō ū khòai-lo̍k hoaⁿ-hí pêng-an ê seng-o̍ah.53. 醫師:蔡警官,多謝你ê 幫忙,向望請你大大替阮出力,實在著感謝上帝ê 疼痛,這個疼ê 氣力是tùi 上帝來ê。咱若信靠耶穌,拜上帝,咱有無限ê 福氣,歹子變好子,歹人變好人,烏暗變光明,地獄變天堂,災禍變幸福,hō͘ 咱不時就有快樂歡喜平安ê 生活。
  (幕後鳴鐘的聲)(幕後鳴鐘ê 聲)
  Ah, tú-hó kim-mê chiū-sī Kiù-sè-chú Iâ-so͘ kàng-seng ê ji̍t, chôan sè-kài ke-ke hō͘-hō͘ lóng sī teh hoaⁿ-hí khèng-chiok Sèng-tàn, taⁿ lán iā lâi gîm chi̍t tè si lâi saⁿ-kap hoaⁿ-hí.Ah,tú 好今暝就是救世主耶穌降生ê 日,全世界家家戶戶攏是teh 歡喜慶祝聖誕,今咱也來吟一tè詩來相kap 歡喜。
  (吟聖詩14首或是22首)(吟聖詩14首抑是22首)
  ─幕─ 終--幕-- 終
回目錄    回上一頁    終戰後,   1958年, 劇本