回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 71 個段落, 192 個語句, 1233 個語詞, 1694 個音節
Keh-piah pûn Teng-hóe 隔壁pûn燈火
Tân Kàng-siông 陳絳祥
  一幕劇一幕劇
  人物: 溫柔伯,子:和平;朋友:博愛、善良、謙卑;大憨伯孫:天福人物:溫柔伯;子和平;朋友:博愛、善良、謙卑;大憨伯孫天福
  溫柔: Eh-hm̀, Eh-hm̀, Eh-hm̀. (teh sàu ê siaⁿ)溫柔:Eh-hm̀、Eh-hm̀、Eh-hm̀。(Teh嗽ê聲)
  和平: A-pa, lí sàu kah án-ni, chhiáⁿ Ông sian siⁿ lâi khòaⁿ hó bô?和平:阿爸,你嗽kah án-ni,請王先生來看好無?
  溫柔: M̄ bián, lāu-lâng pīⁿ pàng kù-chāi i khì, sio̍k-gú kóng: he-ku tio̍h chām thâu chiah ōe hó, eh-hm̀, eh-hm̀, lí ê a-bú iū-koh chá lī-khui sè-kan khì thian-tông, lí ê a-hiaⁿ cha̍p gōa nî chêng khì gōa-kok, kàu chím-má lóng bô siau-sit, ka-têng iū-koh chiah-ni̍h sàn-hiong ---- eh-hm̀, eh-hm̀.溫柔:M̄免,老人病放據在伊去,俗語講:he-ku著斬頭才會好,eh-hm̀、eh-hm̀,你ê阿母又koh早離開世間去天堂,你ê阿兄十外年前去外國,到chím-má攏無消息,家庭又koh chiah-ni̍h散hiong----- eh-hm̀、eh-hm̀。
  和平: A-pa! lí m̄-thang khòa-ì, Siōng-tè bô cho̍at lâng ê seⁿ-lō͘, chit sè-kan sī khó͘-hái, Iâ-so͘ kóng, thun-lún kàu lō͘-bóe ê lâng ū hok-khì.和平:阿爸!你m̄-thang掛意,上帝無絕人ê生路,這世間是苦海,耶穌講,吞忍到路尾ê人有福氣。
  溫柔: Ē-hng sī Sèng-tàn mê, Hô-pêng! lí kiám m̄-sī tio̍h khì kàu-hōe hù chiok-hō-hōe?溫柔:Ē昏是聖誕暝,和平!你kiám m̄是著去教會赴祝賀會?
  和平: Sī! m̄-kú lí ê sin-thé chiah-ni̍h lóan-jio̍k, góa khah-bān chiah khì bô iàu-kín.和平:是!m̄-kú你ê身體chiah-ni̍h軟弱,我較慢chiah去無要緊。
  溫柔: M̄-thang, lí tio̍h kín-khì, eh-hm̀, eh-hm̀.溫柔:M̄-thang,你著緊去,eh-hm̀、eh-hm̀。
  大憨伯: Chhá-sí--ah! Kap chit hō he-ku kang-chhiúⁿ chò keh-piah chin-chiàⁿ soe. Oeh! (cheng-piah) mó͘-tah nā beh pháng mā chò chi̍t-khùn pháng hō͘ hoat-pōng, m̄-thang pháng kah hih-hiuh háu.大憨伯:吵死--ah!Kap這號he-ku工廠做隔壁真正衰。Oeh!(cheng壁)mó͘-tah若beh紡mā做一khùn紡hō͘發磅,m̄-thang紡kah hih-hiuh哮。
  和平: Tōa-gōng peh, chin sit-lé, in-ūi he-ku bē lún-tit sàu, chhiáⁿ lí gôan-liōng.和平:大憨伯,真失禮,因為he-ku bē忍tit嗽,請你原諒。
  大憨伯: Sím-mi̍h! bōe lún-tit sàu, góan hōe-siā nî-bóe ê khang-khòe chin chōe, bô chò bōe ēng tit, lí chai bô? Kā góa lún-teh m̄-thang sàu, o̍ah beh chhá-sí. (thêng chi̍t-ē) Thian-hok ah, phàu chi̍t poe tê lâi.大憨伯:甚物!bōe忍--tit嗽,阮會社年尾ê工課真濟,無做bōe用得,你知無?Kā我忍--teh m̄-thang嗽,活beh吵死。(停一下)天福ah,泡一杯茶來。
  天福: Hó! (下台再上) A-kong, bô tê-sim lah, kún-chúi hó-bô?天福:好!(下台再上)阿公,無茶心lah,滾水好無?
  大憨伯: Khó-ò͘ⁿ! bô tê-sim án-chóaⁿ m̄-bián kóng, góa chhī lí chit-hō, kin-sio̍k bô chhái-kang, bô siūⁿ lí ê lāu-pē kap lí ê lāu-bú sí liáu-āu, lín án-kong tio̍h lāu pháiⁿ-miā, thàn-chîⁿ hō͘ lí chia̍h, chhēng, sòa tha̍k-chheh, lín kong-a ài lim chit-poe tê, m̄ bián chún-pī tê-sim hō͘ piān, chhī lí chit hō gōng-tōa-tai. (tùi thâu-khak tuh chi̍t ē) Kóaⁿ-kín khì bōe--lâi.大憨伯:可惡!無茶心án-chóaⁿ m̄免講,我飼你這號,kin-sio̍k無采工,無想你ê老父kap你ê老母死了後,lín俺公著老歹命,趁錢hō͘你食、穿,續讀冊,lín公仔ài lim這杯茶,m̄免準備茶心hō͘便,飼你這號憨大呆。(Tùi頭殼tuh一下)趕緊去買--來。
  天福: Hó! (the̍h chîⁿ lo̍h-tâi)天福:好!(提錢落台)
  (朋友三人chiūⁿ-tâi)(朋友三人上台)
  博愛: Siān-liông hiaⁿ! Hô-pêng hiaⁿ ê chhù kiám kàu ūi lah?博愛:善良兄!和平兄ê厝kiám到位lah?
  善良: Kàu ūi lah! hit keng phòa chháu-liâu-á chiū sī lah.善良:到位--lah!hit間破草寮仔就是lah。
  謙卑: Si̍t-chāi chin khó-lîn, chiah sòng-hiong, Un-jiû peh-ah koh phòa-pīⁿ.謙卑:實在真可憐,chiah散hiong,溫柔伯ah koh破病。
  博愛: Hô-pêng hiaⁿ! Ū lâng tī teh bô?博愛:和平兄!有人tī teh無?
  和平: Ū lah! chhiáⁿ ji̍p lâi.和平:有lah!請入來。
  朋友三人: Kiù-chú Sèng-tàn kiong-hí!朋友三人:救主聖誕恭喜!
  父子: Kiong-hí, kiong-hí, hō͘ lín chin hùi-sîn.父子:恭喜,恭喜,hō͘ lín真費神。
  和平: A-pa, chit saⁿ-ūi sī kap góa pêⁿ-pêⁿ teh Sèng-keng kho ê pêng-iú, chit ūi Phok-ài hiaⁿ, chit ūi Siān-liông hiaⁿ, chit ūi khiam-pi hiaⁿ.和平:阿爸,這三位是kap我平平teh聖經科ê朋友,這位博愛兄,這位善良兄,這位謙卑兄。
  溫柔: Hò͘! án-ni haNh! chin hó, chin-hó.溫柔:Hò͘!án-ni haNh!真好、真好。
  朋友三人: Un-jiû peh, bān-sū pài-thok.朋友三人:溫柔伯,萬事拜託。
  溫柔: Ah! lín chiah ê chin chhong-bêng, nā-sī góa lāu-lâng he-ku tōa-khùi tū, nā ōe thang kín tńg lâi thian-tông kín hó. Chóng-sī góa nā lī-khui sè-kan, Hô-pêng ê a-hiaⁿ cha̍p-gōa nî chêng khì gōa-kok, iáu bōe tńg-lâi, chhun Hô- pêng chi̍t ê lâng iā sī chin khó-lîn.溫柔:Ah!Lín chiah ê真聰明,若是我老人he-ku大氣tū,若會thang緊轉來天堂緊好。總是我若離開世間,和平ê阿兄十外年前去外國,iáu bōe轉來,chhun和平一個人也是真可憐。
  博愛:Un-jiû peh, lí m̄-thang hôan-ló, sè-kan sī khó͘-hái, iā-sī chiām-sî ê, lán ê ǹg-bāng sī thian-tông éng-óan ê hok-khì, Hô pêng hiaⁿ chiong-lâi ún-tàng ū sêng-kong ê ji̍t-chí, nā-sī i ê hiaⁿ bô-kú tek-khak ū hó ê siau-sit chiah-tio̍h.博愛:溫柔伯,你m̄-thang煩惱,世間是苦海,也是暫時ê,咱ê向望是天堂永遠ê福氣,和平兄將來穩當有成功ê日子,若是伊ê兄無久的確有好ê消息才著。
  善良: Un-jiû peh! sī, Phok-ài hiaⁿ teh kóng sī bô-chhò, taⁿ góan ū tòa tām-po̍h ê gû-ni kap ke-nn̄g-ko, beh hō͘ lí chòe Sèng-tàn ê lé-mi̍h, chhiáⁿ lí siu khí-lâi.善良:溫柔伯!是,博愛兄teh講是無錯,今阮有tòa淡薄ê牛奶kap雞卵糕,beh hō͘你做聖誕ê禮物,請你收起來。
  溫柔: Ah! hō͘ lín ke khai-chîⁿ, lín chiah ê ū iáⁿ chin koai koh ū thiàⁿ-sim.溫柔:Ah!Hō͘ lín加開錢,lín chiah ê有影真乖koh有疼心。
  謙卑: Un-jiû peh! góan lâi chhiùⁿ chi̍t siú si hō͘ lí thiaⁿ.謙卑:溫柔伯!阮來唱一首詩hō͘你聽。
  四人唱: (Sèng-si 195 siú)四人唱:(聖詩195首)
  大憨伯: Ài, mó͘-tah bô teh pháng, ōaⁿ siu-im-ki teh hòng-sàng, bêng-bêng sī teh nāu ê Oeh! tiām khì lah! Iâ-so͘, Siōng-tè, ji̍p-kàu-kúi-ah!大憨伯:Ài,mó͘-tah無teh紡,換收音機 teh放送,明明是teh鬧ê Oeh!恬去lah!耶穌、上帝,入教鬼ah!
  博愛: Hô-pêng hiaⁿ, keh-piah teh hoah--ê, sī sím-mi̍h lâng?博愛:和平兄,隔壁teh 喝--ê,是甚物人?
  和平: Sī Tōa-gōng peh, i sī chin pháiⁿ-sèng-tē ê lâng, m̄ ài lâng chhá.和平:是大憨伯,伊是真歹性地ê人,m̄ ài人吵。
  善良: Hè! chhiò-sí-lâng, m̄-sī khì in tau, i iā teh kā lâng kóan.善良:Hè!笑死人,m̄是去in兜,伊也teh kā人管。
  謙卑: Ah! lâng kóng keh-piah pûn teng-hé, phah-sǹg sī án-ni.謙卑:Ah!人講隔壁pûn燈火,打算是án-ni。
  大憨伯: Ke kóng ōe, sím-mi̍h keh-piah pûn teng-hé.(打璧)大憨伯:加講話,甚物隔壁pûn燈火。(打璧)
  溫柔: Tōa-gōng hiaⁿ chin sit-lé, in-ūi chiah ê siàu-liân gín-ná khah bōe hiáu tit.溫柔:大憨兄真失禮,因為chiah ê少年囡仔較bōe曉得。
  大憨伯: Góa m̄ thiaⁿ, hī-khang lé-pài. (cheng-tân)大憨伯:我m̄聽,耳空禮拜。(鐘tân)
  博愛: Ah! kàu-hōe ê cheng teh tân lah, Sèng-tàn ê chiok-hō hōe khai-bō͘ lah.博愛:Ah!教會ê鐘teh tân lah,聖誕ê祝賀會開幕lah。
  和平: A-pa, góan beh lâi-khì, chhiáⁿ lí sin-thé tio̍h sè-jī.和平:阿爸,阮beh來去,請你身體著細膩。
  朋友三人: Un-jiû peh, gōan Chú chiok-hok lí pêng-an.朋友三人:溫柔伯,願主祝福你平安。
  溫柔: To-siā, to-siā, tio̍h ûn-ûn-á kiâⁿ, chiah koh lâi thit-thô hè. (四人下台)溫柔:多謝!多謝!著勻勻仔行,chiah koh來thit-thô hè。(四人下台)
  大憨伯: Hè! khó-ò͘ⁿ---sí, o̍ah beh chhùi-ta sí, koh khì bé chit pau tê-sim, bé kúi nā tiám cheng kú (四人kng天福上台)大憨伯:Hè!可惡--死,活beh嘴礁死,koh去買這包茶心,買幾若點鐘久(四人扛天福上台)
  天福: A-kong à! a-kong-à! (哭)天福:阿公à!阿公à!(哭)
  大憨伯: Kiò sím-mi̍h! (o̍at-thâu khòaⁿ, tio̍h chi̍t-kiaⁿ) Thian-hok à, lí sī cháiⁿ-iūⁿ? ná hō͘ lâng kng tńg--lâi; khì bé chit pau tê-sim bé hiah kú.大憨伯:叫甚物!(越頭看,著一驚)天福à,你是怎樣?那hō͘人扛轉--來;去買這包茶心買hiah久。
  天福: A-kong, góa khì ke-nih bé tê-sim tò tńg-lâi tú-tio̍h pêng-iú sòa hō͘ i chio khì thit-thô, kàu siūⁿ tio̍h a-kong teh chhùi ta, kóaⁿ-kín beh tńg-lâi, āu-bīn chi̍t-tiuⁿ chhia kā góa cheng-tó, sái-lè chò i khì. (âⁿ âⁿ âⁿ âⁿ)天福:阿公,我去街nih買茶心倒轉來tú著朋友續hō͘伊招去thit-thô,到想著阿公teh嘴礁,趕緊beh轉來,後面一張車kā我cheng倒,sái-lè做伊去。(âⁿ âⁿ âⁿ âⁿ)
  大憨伯: Hè! sái chhia ê mā sī teh chhiⁿ-mê, iā sím-mi̍h lâng chhōa lí khì kô͘-io̍h?大憨伯:Hè!駛車ê mā是teh青瞑,也甚物人chhōa你去kô͘藥?
  天福: Góa tó-lo̍h--khì ê sî chiū án-ni m̄ chai lâng. Kàu sian-siⁿ kā góa kô͘-io̍h hó-sè góa chiah chhéⁿ khí--lâi, khòaⁿ-tio̍h Hô-pêng hiaⁿ kap chit saⁿ-ūi pêng-iú, chiū-sī in sì-ūi kng góa tńg--lâi.天福:我倒落--去ê時就án-ni m̄知人。到先生kā我kô͘藥好勢我才醒起--來,看著和平兄kap這三位朋友,就是in四位扛我轉--來。
  和平: Tōa-gōng peh, góan thiaⁿ-kìⁿ kàu-hōe ê cheng-siaⁿ teh tân, kóaⁿ-kín beh khì hù Sèng-tàn ê chiok-hō-hōe, kàu Tiong-san-lō͘ ê si̍p-jī-lō͘ thâu khòaⁿ-kìⁿ ûi chin-chōe lâng. Góan khì khòaⁿ chiah chai Thian-hok hō͘ chū-tōng-chhia cheng-tó, thâu-khak kap kha tio̍h-siong, góan kóaⁿ-kín kng khì Lō͘-ka i-īⁿ hō͘ Âng sian-siⁿ kô͘-io̍h, taⁿ huih iā chí lah, phah-sǹg bô sím-mi̍h iàu-kín.和平:大憨伯,阮聽見教會ê鐘聲teh tân,趕緊beh去赴聖誕ê祝賀會,到中山路ê十字路頭看見圍真濟人。阮去看才知天福hō͘自動車cheng倒,頭殼kap腳著傷,阮趕緊扛去路加醫院hō͘洪先生kô͘藥,今血也止lah,打算無甚物要緊。
  大憨伯: Hò͘ⁿ! sī án-ni hàⁿ! hó kai-chài lín lâi kiù i, hō͘ lín chin to-siā. Ah! góa pêng-sò͘ tùi lín lāu-pē kap lí chin bô-lé, lí iā bô khioh-hūn, hóan-tńg saⁿ chiàu-kò͘, ah! góa si̍t-chāi chin kiàn-siàu.大憨伯:好!是án-ni hàⁿ!好佳哉lín來救伊,hō͘ lín真多謝。Ah!我平素tùi lín老父kap你真無禮,你也無拾恨,反轉相照顧,ah!我實在真見笑。
  和平: Tōa-gōng peh, bô iàu-kín, góan lóng bô teh khioh-hūn lín, in-ūi Iâ-so͘ kóng: Tio̍h thiàⁿ lí ê chhù-piⁿ, chhin-chhiūⁿ ka-kī, góan án-ni chòe sī èng-kai ê.和平:大憨伯,無要緊,阮攏無teh拾恨lín,因為耶穌講:著疼你ê厝邊,親像家己,阮án-ni做是應該ê。
  大憨伯: Góa tio̍h thàn chit ê ki-hōe kap lí ê lāu-pē hô-hó. (kui- tīn chhōa kòe-lâi) Lāu hiaⁿ-tī, góa siông-siông pháiⁿ-khóan-thāi lí, tùi lí chin sit-lé, ǹg-bāng lāu hiaⁿ-tī sià-bián góa ê tōa-gōng.大憨伯:我著趁這個機會kap你ê老父和好。(歸陣chhōa過來)老兄弟,我常常歹款待你,tùi你真失禮,向望老兄弟赦免我ê大憨。
  溫柔: Tōa-gōng hiaⁿ m̄ bián kheh-khì, sio̍k-gú kóng; kú-tn̂g chhin-chiâⁿ, bān-nî chhù-piⁿ, chhù-piⁿ tau, èng-kai tio̍h saⁿ chhin-ài, saⁿ pang-chān chiah tio̍h, góa chin ài chhin-chhiūⁿ lí chit khóan lâng kap góa chòe chhù-piⁿ.溫柔:大憨兄m̄免客氣,俗語講;久長親情,萬年厝邊,厝邊兜,應該著相親愛,相幫贊才著,我真ài親像你這款人kap我做厝邊。
  大憨伯: Nā sī góa chiah ni̍h thó͘-phiah m̄ chai cháiⁿ-iūⁿ chiah ōe kái.大憨伯:若是我chiah ni̍h土癖m̄知怎樣才會改。
  溫柔: Hò͘ⁿ! lí nā ài kóe sèng-tē tio̍h lâi sìn Iâ-so͘ pài Siōng-tè, Iâ-so͘ ōe kā lâng têng-thâu-siⁿ, ōaⁿ lâng ê phín-hēng ké lâng ê kū-sèng.溫柔:好!你若ài改性地著來信耶穌拜上帝,耶穌會kā人重頭生,換人ê品行改人ê舊性。
  大憨伯: Ah! pài Siōng-tè góa chin kú tio̍h teh siūⁿ, nā-sī án-ni góa chit lé-pài beh kap lín lâi khì lé-pài.大憨伯:Ah!拜上帝我真久著teh想,若是án-ni我這禮拜beh kap lín來去禮拜。
  博愛: Chin-hó! chin-hó! Tōa-gōng peh, lí nā lâi sìn Iâ-so͘ chiū ōe hó sèng-tē, iā bōe koh tùi keh-piah pûn teng-hé.博愛:真好!真好!大憨伯,你若來信耶穌就會好性地,也bōe koh tùi隔壁pûn燈火。
  善良: A-peh! sī lah! chit lé-pài tek-khak tio̍h lâi, m̄ nā lí lâi lé-pài, Thian-hok kun sòa hō͘ i kap góan lâi khì tha̍k Chú-ji̍t-o̍h, āu-lâi i ōe ke chin chhong-bêng koh gâu iú-hàu a-kong.善良:阿伯!是lah!這禮拜的確著來,m̄若你來禮拜,天福君續hō͘伊kap阮來去讀主日學,後來伊會加真聰明koh gâu有孝阿公。
  大憨伯: Ū iáⁿ bô? án-ni chin-hó, Thian-hok iā tio̍h kap lín khì tha̍k Chú-ji̍t-o̍h, khòaⁿ ōe chhin-chhiūⁿ lín chiah koai koh chhong-bêng bōe?大憨伯:有影無?án-ni真好,天福也著kap lín去讀主日學,看會親像lín chiah乖koh聰明bōe?
  郵差: Kòa-hō! chhiáⁿ the̍h ìn-á lâi tǹg. (蓋印)郵差:掛號!請提印仔來tǹg。(蓋印)
  溫柔: Sím-mi̍h lâng kià-lâi ê?溫柔:甚物人寄來ê?
  和平: Tī Bí-kok góan a-hiaⁿ kià lâi ê (和平讀音信)和平:Tī美國阮阿兄寄來ê(和平讀音信)
  “A-pa kap sió-tī lín ū pêng-an bô? Góa chū lī-khui kàu chit sî lóng pêng-an. Góa saⁿ-nî chêng tùi Hiong-káng lâi Bí-kok, hiān-chāi keng-êng kang-chhiúⁿ, bô êng thang tńg-khì lán kok, tāi-khài mê-nî Sèng-tàn cheh ê sî-chūn ōe tńg-khì, góa chū chhut-kok kàu hiān-chāi lóng bô kià-chîⁿ tńg khì, chhiáⁿ gôan-liōng. Taⁿ kià Bí-kim 5 bān-kho͘ chhiáⁿ tùi Hôa-lâm gîn-hâng niá, nā ēng-liáu siá-phoe lâi, góa ōe koh kià khì, gōan Thiⁿ-pē kap lín tī-teh, pêng-an.” A-pa chit tiuⁿ sī 5 bān kho͘ ê gîn-hâng toaⁿ.「阿爸kap小弟lín有平安無?我自離開到這時攏平安。我三年前tùi香港來美國,現在經營工廠,無閒thang轉去咱國,大概明年聖誕節ê時陣會轉去,我自出國到現在攏無寄錢轉去,請原諒。今寄美金5萬箍請tùi華南銀行領,若用了寫批來,我會koh寄去,願天父kap lín tī-teh,平安。」阿爸這張是5萬箍ê銀行單。
  大憨伯: Un-jiû hiaⁿ kiong-hí, kiong-hí, Siōng-tè ū iáⁿ teh pó-pì lín. (鐘聲)大憨伯:溫柔兄恭喜!恭喜!上帝有影teh保庇lín。(鐘聲)
  博愛: Ah! cheng-siaⁿ koh teh tân lah, chiok-hō hōe teh beh soah lah.博愛:Ah!鐘聲koh teh tân lah,祝賀會teh beh煞lah。
  善良: Ah! bô, lán lâi tiàm chia chhiùⁿ chiok Sèng-tàn ê chiok-hō koa.善良:Ah!無,咱來tiàm chia唱祝聖誕ê祝賀歌。
  (Sèng-tàn cheng) S.S. Sèng-si tē 4 siú. (幕)(聖誕鐘)S.S. 聖詩第4首。(幕)
  (O̍ah-miā ê bí-niû tē 43 kî, 1957 nî 12 go̍eh)(活命ê米糧第43期,1957年12月)
回目錄    回上一頁    終戰後,   1957年, 劇本