回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 98 個段落, 147 個語句, 2223 個語詞, 3051 個音節
Sèng-ke̍k tē 2 chi̍p_01 聖劇第二集_01
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  Chok-chiá Ê Ōe作者ê話
  Chit phiⁿ “Bê-lō͘ ê lâng” sī chok-chiá tī Thô͘-khò͘ kàu-hōe bo̍k -hōe ê sî chò ê. Pún-lâi beh tī Thô͘-khò͘ ián, khiok in-ūi kui-bô͘ tōa, tio̍h su-iàu chin-chōe jîn-bu̍t, chin-chōe siat-pī ê koan-hē, kám-kak bô hoat-tō͘ thang ián chit tè ke̍k. Chit phiⁿ nā m̄-sī tī to͘-chhī ê kàu-hōe, khah ū jîn-bu̍t, khah ū ho̍k-chong ê chún-pī, góa siūⁿ tī jio̍k-siáu ê kàu-hōe ū khùn-lân.這篇「迷路ê人」是作者tī土庫教會牧會ê時做ê。本來beh tī 土庫演,卻因為規模大,著需要真濟人物,真濟設備ê關係,感覺無法度thang演這tè劇。這篇若m̄是tī都市ê教會,較有人物,較有服裝ê準備,我想tī弱小ê教會有困難。
  Put-kò lōe-iông chin ū chhù-bī, chin ū te̍k-sek ê sim-lí-ke̍k, kî-thaⁿ ū “Bē kôan” chit phiⁿ sī cha̍p-gōa nî-chêng, Ji̍t-tī sî-tāi ê chok-phín, sī tùi Ji̍t-bûn koh hoan kòe-lâi ê. Tī hí-ke̍k ê hêng-thé tiong ū pau chin tōa ê ka-têng chhám-kéng kap mâu-tún tī-teh. Chit tè ke̍k tī Sin-káng, Pak-káng, Thô͘-khò͘ bat ián liáu. “Sio-hûi sai-hū” chit phiⁿ, m̄-sī góa ti̍t-chiap ê chok-phín, sī bat khòaⁿ lâng teh ián, góa chiū chiàu hit ê ì-sù, koh siá hō͘ Chú-ji̍t-o̍h ha̍k-seng ián ê. Tō-ián ê lâng chīn-liōng khó-lū jîn-bu̍t, thé-keh, châi-tiāu, í-ki̍p ho̍k-chong, pòe-kéng lâi ián.不過內容真有趣味,真有特色ê心理劇,其他有「賣權」這篇是十外年前,日治時代ê作品,是tùi日文koh翻過來ê。Tī喜劇ê形體中有包真大ê家庭慘境kap矛盾tī-teh。這tè劇tī新港、北港、土庫bat演了。「燒瓷師父」這篇,m̄是我直接ê作品,是bat看人teh演,我就照hit個意思,koh寫hō͘主日學學生演ê。導演ê人盡量考慮人物、體格、才調、以及服裝、背景來演。
  Koan-hē kàu-hōe kap ián-ke̍k ê sū, góa tī tē-it chi̍p ū kóng liáu, só͘-í bô ài koh tiōng-ho̍k, chóng-sī ǹg-bāng ōe-thang chham-khó hit ê, sòa ū hit ê cheng-sîn lâi ián.關係教會kap演劇ê事,我tī第一集有講了,所以無ài koh重複,總是向望會thang參考hit個,續有hit個精神來演。
  Í-siōng chiah ê ke̍k-pún, m̄-tiāⁿ kan-taⁿ chò ián ê lō͘-ēng, iā ōe-thang chò tha̍k ê lō͘-ēng. Chhiáⁿ lī-ēng chò Sèng-si-kho, Sèng-keng-kho ê pe̍h-ōe-jī khò-pún iā sī put-chí ū lī-ek, hō͘ ha̍k-seng tī tha̍k ê chìn-hêng tiong ū chhù-bī lâi khah khòai bat jī.以上chiah ê劇本,m̄-tiāⁿ kan-taⁿ做演ê路用,也會thang做讀ê 路用。請利用做聖詩科、聖經科ê 白話字課本也是不止有利益,hō͘ 學生tī讀ê進行中有趣味來較快bat字。
  Chhiáⁿ lia̍t-ūi kàu-ôan chhái-ēng tī lí ê ha̍k-kip hō͘ lí ê ha̍k-seng tha̍k á -sī ián.請列位教員採用tī你ê學級hō͘ 你ê學生讀抑是演。
  Chhiáⁿ kàu-hōe ê chheng-liân ǹg-bāng ū ki-hōe thang tī bōe-sìn ê lâng ê bīn-chêng lâi ián, sòa ín-chhōa in bat chin-lí. Kî-tiong “Pù-lâng kap Lia̍p-sat-lō͘” “Bê-lō͘ ê lâng” sī beh tī pò͘-tō iōng ê.請教會ê青年向望有機會thang tī bōe信ê人ê面前來演,續引chhōa in bat真理。其中「富人kap 拉撒路」「迷路ê人」是beh tī佈道用ê。
  Gōan Chú ê chiok-hok tī tē-jī chi̍p ê téng-bīn.願主ê祝福tī第二集ê頂面。
  N̂g Hôai-in 1957.5.21黃懷恩 1957.5.21
  Bê-lō͘ ê lâng迷路ê人
  1幕3場:1幕3場:
  1 場 人生街頭
2 場 巴比倫
3 場 勝利ê 凱歌
1 場 人生街頭
2 場 巴比倫
3 場 勝利ê 凱歌
  A.人物:盲人、靈子、占卜、和尚、私慾婆、惡魔、財神、市民 (老夫人)、市民 (紳士)、市民 (乞食)、女神 (名聲)、女神 (地位)、酒漢a、酒漢b、賭徒a、賭徒b、虛榮太太、虛榮小姐、死神、牧師、天軍 (聖歌隊)A.人物:盲人、靈子、占卜、和尚、私慾婆、惡魔、財神、市民(老夫人)、市民(紳士)、市民(乞食)、女神(名聲)、女神(地位)、酒漢a、酒漢b、賭徒a、賭徒b、虛榮太太、虛榮小姐、死神、牧師、天軍(聖歌隊)
  B.主題歌: 聖詩169頁B.主題歌: 聖詩169頁
  第一場 人生街頭第一場 人生街頭
  Khoah-tōa ê ke-thâu, ū lō͘-teng á-sī chio̍h-siōng, chhiū-ba̍k chò pòe-kéng.闊大ê街頭,有路燈抑是石像、樹木做背景。
  Bō͘-āu Sèng-koa-tūi gîm-si Sèng-si 169 siú幕後聖歌隊吟詩聖詩169 首。
  出場人物:盲人,靈子,占卜,和尚,私慾婆,惡魔。出場人物:盲人、靈子、占卜、和尚、私慾婆、惡魔。
  1. 盲人:Góa sī chi̍t-ê khó-lîn ê chhiⁿ-mî lâng, tī chit ê jîn-seng ke-thâu teh chhōe-kiû o̍ah-miā chiàⁿ-lō͘. Kiâⁿ-lâi, kiâⁿ-khì lóng chhōe bô chin-si̍t pêng-an an-hioh ê só͘-chāi. Ah, jîn-seng si̍t-chāi sī chin khang-hi, lóng sī iu-chhiû, lô-khó͘, tāng-tàⁿ. Gia̍h-ba̍k sì-ûi chheⁿ-chhìn, bô ū chín-kiù, chí-ū sī o͘-thiⁿ tōe-àm, kiâⁿ bê-lō͘ nā-tiāⁿ.1.盲人:我是一個可憐ê青瞑人,tī這個人生街頭teh chhōe求活命正路。行來,行去攏chhōe無真實平安安歇ê所在。Ah,人生實在是真空虛,攏是憂愁、勞苦、重擔。Gia̍h目四圍chheⁿ-chhìn,無有拯救,只有是烏天地暗,行迷路nā-tiāⁿ。
  Lêng-chú ah, lán taⁿ tio̍h kín-kín koh chìn-hêng lán ê lō͘, khòaⁿ ōe-thang chhōe-tio̍h chi̍t-ê só͘-chāi hō͘ lán thang an-ún khiā-khí á-bô. Jîn-seng si̍t-chāi sī chi̍t-ê o͘-àm ê tōa-hái, hong-éng ná háu-sai, tû sí í-gōa lóng bô lō͘.靈子ah,咱今著緊緊koh進行咱ê路,看會thang chhōe著一個所在hō͘咱thang安穩企起抑無。人生實在是一個烏暗ê大海,風湧若哮獅,除死以外攏無路。
  2. 靈子:A-pa, ná kiâⁿ ná bô-lō͘, ná-chhōe ná khòaⁿ bōe-tio̍h, lóng sī chin hong-hòe pha-hng.2. 靈子:阿爸,那行那無路,那chhōe 那看bōe著,攏是真荒廢拋荒。
  3. 盲人:Si̍t-chāi ū-iáⁿ lán í-keng chhōe kàu kha-nńg chhiú-sng lah. Iáu-kú lán bōe ēng-tit cho̍at-bāng, lán tio̍h kè-sio̍k ló͘-le̍k lâi kiâⁿ, lâi chhōe hit ê pêng-an ê só͘-chāi, nā bô lán chiū éng-óan tîm-lûn tī chit ê khó͘-thàng cho̍at-bāng ê sè-kan. Taⁿ lán tio̍h koh kiâⁿ, lí tio̍h chhōa góa ê lō͘, in-ūi góa lóng sī óa-khò lí ê ín-chhōa.3. 盲人:實在有影咱已經chhōe到腳軟手酸lah!Iáu-kú咱bōe用得絕望,咱著繼續努力來行,來chhōe hit個平安ê所在,若無咱就永遠沉淪tī這個苦痛絕望ê 世間。今咱著koh行,你著chhōa我ê路,因為我攏是倚靠你ê 引chhōa。
  4. 靈子:A-pa, chóng-sī chiân-tô͘ chin o͘-àm, bông-bông bū-bū, góa mā bōe hiáu-tit beh kiâⁿ tó-ūi chi̍t-tiâu lō͘.4. 靈子:阿爸,總是前途真烏暗,茫茫霧霧,我mā bōe曉得beh行tó位一條路。
  5. 盲人:Chhìn-chhái kiâⁿ lah, nā ū khah hó-kiâⁿ ê lō͘ chiū kā kiâⁿ lah. Koh nā ū tú-tio̍h lâng tio̍h kā chhéng-kàu lah. Chhìn-chhái tòe lâng ê āu-bīn kiâⁿ soah bōe hiáu-tit!5. 盲人:Chhìn-chhái行lah,若有較好行ê路就kā行lah。Koh 若有tú著人著kā 請教--lah。Chhìn-chhái tòe人ê後面行煞bē曉tit。
  6. 靈子:A-pa, góa chin ià-siān, lóng bô khùi-la̍t thang kiâⁿ khì lah. Lán lâi tiàm chia tām-po̍h hioh-khùn hó bô?6. 靈子:阿爸,我真厭siān,攏無氣力thang行去lah。咱來tiàm chia淡薄歇睏好無?
  7. 盲人:Khó-lîn ê kiáⁿ, lí tòe góa án-ni ta̍k-ūi teh kiâⁿ-se̍h, si̍t-chāi hō͘ lí chin lô-khó͘, chóng-sī lóng sī ūi-tio̍h lán ê hēng-hok. Taⁿ lán tiàm chia hioh-khùn, lí tio̍h m̄-thang lī-khui góa, tio̍h ài khîⁿ-tiâu tī góa ê sin-piⁿ.7. 盲人:可憐ê子,你tòe我án-ni 逐位teh行se̍h,實在hō͘你真勞苦,總是攏是為著咱ê幸福。今咱tiàm chia 歇睏,你著m̄-thang 離開我,著ài khîⁿ-tiâu tī我ê身邊。
  (Nn̄g-lâng chē-lo̍h hioh-khùn, Chiam-pok chhut-tiûⁿ)(兩人坐落歇睏,占卜出場)
  8. 占卜:Khòaⁿ-miā, khòaⁿ-miā! Thiu-chhiam, pok-kòa! Nā ū lâng ài beh tit-tio̍h sêng-kong, pù-kùi, chiong-lâi ê hēng-hok tio̍h lâi chiū-kīn góa. Góa sī Pat-kòa soaⁿ-téng ê 理智 chiam-pok, choan-choan tī chit ê 人生街頭 teh chhōe chiah ê kiâⁿ bê-lō͘ ê lâng. Lâi ah, á-sī ū lâng sim-lāi iu-būn bô pêng-an, tio̍h lâi chiū-kīn góa, á-sī chiân-tô͘ ū sím-mi̍h bô bêng ê sū, lóng thang lâi kàu góa chia lâi siòng-miā.8. 占卜:看命、看命!抽韱、卜卦!若有人ài beh得著成功、富貴、將來ê幸福著來就近我。我是八卦山頂ê 理智占卦,專專tī這個人生街頭teh chhōe chiah ê行迷路ê人。來ah,抑是有人心內憂悶無平安,著來就近我,抑是前途有甚物無明ê事,攏thang來到我chia來相命。
  9. 盲人:Sian-siⁿ ah, lí kiám ōe-thang pò góa ê lō͘?9. 盲人:先生ah,你kiám會thang報我ê路?
  10. 占卜:Lí sī sím-mi̍h lâng?10. 占卜:你是甚物人?
  11. 盲人:Góa sī chi̍t-ê chhiⁿ-mî lâng, kap góa ê kiáⁿ tī chit ê 人生街頭 teh kiâⁿ bê-lō͘. Góa sī ài beh kàu chi̍t-ê o̍ah-miā, pêng-an, khòai-lo̍k ê só͘-chāi, thang siám-pī chit sè-kan ê hong-pho, khó͘-thàng, m̄-chai lí ōe chai hit ê só͘-chāi tio̍h tùi tó-ūi chi̍t-tiâu lō͘ khì chiah chhōe ōe tio̍h?11. 盲人:我是一個青瞑人,kap我ê子tī這個人生街頭teh行迷路。我是ài beh到一個活命、平安、快樂ê 所在,thang閃避這世間ê風波、苦痛,m̄知你會知hit個所在著tùi tó位一條路去才chhōe會著?
  12. 占卜:Hó, lí sī ài beh kàu hit ê o̍ah-miā, pêng-an, khòai-lo̍k ê só͘-chāi o?! Chhiáⁿ lí chhun lí ê chhiú hō͘ góa kā lí kóng lí tio̍h tùi chit ê ke-thâu kiâⁿ kàu hit ê ke-bóe, tī hit ê ke-bóe ū 2 tiâu lō͘, chhiáⁿ lí chiàu lí ê ì-chì lâi kiâⁿ hit tiong-kan ê chi̍t-tiâu, in-ūi tī hit 2 tiâu lō͘ ê lō͘-bóe lóng ū lí só͘ teh chhōe-kiû ê só͘-chāi.12. 占卜:好!你是ài beh到hit個活命、平安、快樂ê所在o?!請你伸你ê手hō͘ 我kā你講你著tùi這個街頭行到hit個街尾,tī hit個街尾有兩條路,請你照你ê意志來行hit中間ê一條,因為tī hit兩條路ê 路尾攏有你所teh chhōe求ê所在。
  13. 盲人:To-siā lí ê chí-tō, nā bô lí ê pang-chān góan pē-kiáⁿ tio̍h tiàm chia gōng-gōng-á teh se̍h bô lō͘.13.盲人:多謝你ê指導,若無你ê幫贊阮父子著tiàm chia憨憨仔teh se̍h無路。
  14. 占卜:Gōan lí chiân-tô͘ kng-bêng, tit-tio̍h lí ê hēng-hok, lí nā ū koh tú-tio̍h sím-mi̍h, thang lâi chia mn̄g góa, taⁿ chhiáⁿ lí sūn-lō͘ pêng-an. Khòaⁿ-miā, khòaⁿ- miā! Thiu-chhiam pok-kòa!14. 占卜:願你前途光明,得著你ê幸福,你若有koh tú著甚物,thang來chia問我,今請你順路平安。看命、看命!抽韱卜卦!
  (Thòe-tiûⁿ)(退場)
  15. 盲人:Lêng-chú ah, lán taⁿ tio̍h kín-kín lâi khì, m̄-thang koh iân-chhiân, lí tio̍h ài chiàu hit ê lāu-lâng só͘ kóng chhōa góa lâi khì, lán teh beh tit-tio̍h an-hioh, khòai-lo̍k ê só͘-chāi lah. (Gîm-si 169 siú)15. 盲人:靈子ah,咱今著緊緊來去,m̄-thang koh延chhiân,你著ài 照hit個老人所講chhōa我來去,咱teh beh得著安歇,快樂ê所在lah! (吟詩169首)
  16. 靈子:A-pa, lán í-keng lâi kàu hit ê 2 tiâu lō͘-thâu lah.16. 靈子:阿爸,咱已經來到hit個兩條路頭lah!
  17. 盲人:Ah, kàu-ūi lah tio̍h m̄! Taⁿ tó-ūi chi̍t-tiâu khah hó-kiâⁿ, koh chiân-tô͘ kng-bêng lí tio̍h ài chim-chiok khòaⁿ.17. 盲人:Ah,到位lah著m̄!今tó位一條較好行,koh前途光明你著ài斟酌看。
  18. 靈子:Chiàⁿ-pêng chit-tiâu sī o̍eh-o̍eh koh kham-khia̍t ê soaⁿ-lō͘, tī hit ê lō͘-bóe ū tōa soa-bô͘. Tò-pêng chit-tiâu sī pêⁿ-tháⁿ koh hó kong-kéng ê tōa-lō͘, chóng-sī chêng-bīn sī bū-bū o͘-àm.18. 靈子:正爿這條是隘隘koh崁khia̍t ê山路,tī hit個路尾有大沙漠。倒爿這條是平坦koh好光景ê大路,總是前面是霧霧烏暗。
  19. 盲人:Taⁿ beh án-chóaⁿ phah-sǹg, iā bô lâng thang mn̄g thang koh ín-chhōa lán!19. 盲人:今beh án-chóaⁿ扑算,也無人thang問thang koh引chhōa咱!
  (和尚出場)(和尚出場)
  20. 和尚:南無阿彌陀佛,南無阿彌陀佛! Hiaⁿ-tī ah, lí beh khì tó-ūi?20. 和尚:南無阿彌陀佛,南無阿彌陀佛!兄弟ah!你beh去tó位?
  21. 盲人:Góa sī chi̍t-ê khó-lîn ê chhiⁿ-mî lâng, tī chit ê lō͘-thâu teh kiâⁿ bê-lō͘, m̄ chai-iáⁿ tio̍h kiâⁿ tó-ūi chi̍t-tiâu lō͘ chiah ōe-thang kàu hit ê an-hioh, khòai-lo̍k, pêng-an ê só͘-chāi, lí m̄-chai ōe-thang chí-tō góan á-bōe?21. 盲人:我是一個可憐ê青瞑人,tī這個路頭teh行迷路,m̄知影著行tó位一條路才會thang到hit 個安歇、快樂、平安ê所在,你m̄ 知會thang 指導阮抑bōe?
  22. 和尚:Nā-sī án-ni, chhiáⁿ lí tùi chit tiâu o̍eh-o̍eh koh kham-khia̍t ê lâi, góa sī chit-tiâu liông-sim lō͘ ê hôe-siūⁿ, kìⁿ-nā ū lâng ài beh tui-ji̍p kàu hit ê pêng-an, khòai-lo̍k ê só͘-chāi tio̍h tùi chit-tiâu lō͘ lâi. Tī chit-tiâu lō͘ ū siu-hēng ê chhiū-nâ, iā ū kìm-io̍k ê chúi-tî, ū sêng-pu̍t ê sió-soaⁿ, lō͘-bóe chiū-sī Se-chōng ê soa-bô͘ lah. Tī hit ê Se-chōng ū lí só͘ teh chhōe ê pêng-an, an-hioh, khòai-lo̍k tī-hia.22. 和尚:若是án-ni,請你tùi這條隘隘koh崁khia̍t ê來,我是這條良心路ê和尚,見若有人ài beh追ji̍p到hit 個平安、快樂ê 所在著tùi 這條路來。Tī這條路有修行ê樹林,也有禁慾ê 水池,有成佛ê小山,路尾就是西藏ê沙漠lah。Tī hit 個西藏有你所teh chhōe ê平安、安歇、快樂tī-hia。
  23. 盲人:Án-ni chin-hó, chhiáⁿ lí kín-kín chhōa góa ji̍p lâi khì.23. 盲人:Án-ni真好!請你緊緊chhōa我入來去。
  24. 和尚:Bān-sī leh, lí nā beh ji̍p chit-tiâu lō͘ tio̍h ài thǹg lí ê sio̍k-saⁿ, sio̍k-khò͘, iā tio̍h thì lí ê thâu-mng, koh tio̍h ēng kha-thâu-u lâi pê ji̍p-khì, lí ê chhiú iā m̄-thang bak-tio̍h chit sè-kan ê sio̍k-bu̍t.24. 和尚:慢是leh,你若beh入這條路著ài褪你ê俗衫、俗褲,也著剃你ê頭毛,koh著用腳頭u來爬入去,你ê手也m̄-thang bak著這世間ê俗物。
  25. 盲人:Án-chóaⁿ, tio̍h án-ni chiah ōe-thang ji̍p-khì tio̍h bô?25. 盲人:án-chóaⁿ,著án-ni才會thang入去著無?
  26. 和尚:Sī lah, tùi kó͘-chá kìⁿ-nā ū lâng beh ji̍p chit-tiâu lō͘, lóng tio̍h chiàu chit ê hoat-tō͘ chiah ōe-thang ji̍p-khì.26. 和尚:是lah,tùi古早見若有人beh入這條路,攏著照這個法度才會thang入去。
  27. 盲人:Góa ôan-chôan bô hit ê khùi-la̍t, góa sī chi̍t-ê lóan-jio̍k ê chhiⁿ-mî lâng, thài ōe-thang lâi chiàu chit ê hoat-tō͘. Chhiáⁿ lí lîn-bín góa hō͘ góa m̄-bián án-ni chò thang ji̍p chit-tiâu lō͘ hó bô?27. 盲人:我完全無hit個氣力,我是一個軟弱ê青瞑人,thài會thang 來照這個法度。請你憐憫我hō͘ 我m̄免án-ni做thang入這條路好無?
  28. 和尚:Bōe ēng-tit, lí nā ū sim beh kiû lí chiong-lâi ê hok-khì, lí tio̍h m̄-thang kiaⁿ kan-khó͘.28. 和尚:Bōe用--得,你若有心beh求你將來ê福氣,你著m̄-thang驚艱苦。
  29. 盲人:Góa ka-kī bô hit ê khùi-la̍t thang tit-tio̍h Se-chōng ê khòai-lo̍k; góa sī chi̍t-ê kha-nńg chhiú-sng ê lâng, án-chóaⁿ ū hoat-tō͘ neh?29. 盲人:我家己無hit個氣力thang 得著西藏ê快樂,我是一個腳軟手酸ê人,án-chóaⁿ有法度neh?
  30. 和尚:Khó-lîn ê lâng, lí ê sim-sîn lóan-jio̍k, lóng bô ū jím-siū ê la̍t, bô ū khek-khó͘ ê sim! Taⁿ lí chhiáⁿ, góa beh lâi khì.30. 和尚:可憐ê人,你ê心神軟弱,攏無有忍受ê力,無有刻苦ê 心! 今你請,我beh來去。
  (Liām-keng thòe-tiûⁿ)(唸經退場)
  31. 盲人:Lêng-chú ah, taⁿ lán beh án-chóaⁿ, hit ê Se-chōng kó-jiân tio̍h keng-kòe hiah-ni̍h tōa ê hi-seng kap lô-le̍k chiah ōe-thang ji̍p-khì, koh lán lóng bô ū sím-mi̍h khùi-la̍t, taⁿ ū sím-mi̍h pān-hoat?31. 盲人:靈子ah,今咱beh án-chóaⁿ,hit個西藏果然著經過hiah-ni̍h 大ê犧牲kap勞力才會thang入去,koh 咱攏無有甚物氣力,今有甚物辦法?
  (私慾婆出場)(私慾婆出場)
  32. 私慾:Hiaⁿ-tī ah, lín tī chit ê só͘-chāi teh chhōe sím-mi̍h? Lí sī beh khì tó-ūi?32. 私慾:兄弟ah,Lín tī這個所在teh chhōe甚物?你是beh去tó位?
  33. 盲人:Oh, chit ūi lāu a-pô, lí sī sím-mi̍h lâng?33. 盲人:Oh!這位老阿婆,你是甚物人?
  34. 私慾:Góa kiò-chò Su-io̍k-pô, lóng sī chit ê tōa-lō͘ thâu teh chhōa lâng ê lō͘.34. 私慾:我叫做私慾婆,攏是這個大路頭teh chhōa人ê 路。
  35. 盲人:Nā-sī án-ni chhiáⁿ lí chhōa góan ê lō͘ hó m̄? Góan sī tī chit ê lō͘-thâu teh kiâⁿ bê-lō͘ ê lâng.35. 盲人:若是án-ni請你chhōa 阮ê路好m̄?阮是tī這個路頭teh 行迷路ê人。
  36. 私慾:Lín sī beh khì sím-mi̍h só͘-chāi?36. 私慾:Lín是beh去甚物所在?
  37. 盲人:Góan sī chi̍t-ê siū-khó͘ bô an-hioh ê lâng, ài beh chhōe chi̍t ê pêng-an, khòai-lo̍k ê só͘-chāi, m̄-chai chit tiâu tōa-lō͘ sī beh kàu sím-mi̍h só͘-chāi?37. 盲人:阮是一個受苦無安歇ê 人,ài beh chhōe一個平安、快樂ê所在,m̄知這條大路是beh到甚物所在?
  38. 私慾:Chit tiâu tōa-lō͘ sī sè-kan lâng tōa-pō͘-hūn só͘ teh kiâⁿ ê só͘-chāi, lóng sī chin thò-tòng, koh chin ū hēng-hok, khòai-lo̍k ê só͘-chāi, lí nā ji̍p-khì khòaⁿ, lí tio̍h chai hit ê khòai-lo̍k kàu án-chóaⁿ.38. 私慾:這條大路是世間人大部份所teh行ê 所在,攏是真妥當,koh真有幸福、快樂ê所在,你若入去看,你著知hit個快樂到án-chóaⁿ。
  39. 盲人:Nā-sī sè-kan lâng tōa-pō͘-hūn só͘ teh kiâⁿ ê lō͘ tek-khak sī chin thò-tòng, chin khak-si̍t chiah tio̍h.39. 盲人:若是世間人大部份所teh 行ê路的確是真妥當,真確實才著。
  40. 私慾:Tī chit lāi-bīn iā ū êng-hôa ê Pa-pí-lûn, iā ū hióng-lo̍k ê Lô-má, iā ū pù-kùi ê Ai-ki̍p, sè-kài it-chhè ê hēng-hok, khòai-lo̍k pau-hâm tī lāi-bīn.40. 私慾:Tī這內面也有榮華ê巴比倫,也有享樂ê羅馬,也有富貴ê埃及,世界一切ê幸福、快樂包含tī內面。
  41. 盲人:Án-ni chhiáⁿ lí kín-kín chhōa góa ji̍p-khì, góa ê sim thiaⁿ liáu chin hóe-jia̍t.41. 盲人:Án-ni請你緊緊chhōa 我入去,我ê心聽了真火熱。
  42. 私慾:Án-ni chhiáⁿ lí tòe góa ê āu-bīn lâi, tio̍h chhut-chāi góa chhōa-lō͘.42. 私慾:Án-ni請你tòe我ê後面來,著出在我chhōa路。
  Taⁿ hit-keng chiū-sī Hu-ké kiong, hit-chàn sī Hi-êng lâu, hit-chō sī Hióng-lo̍k thah, hit ê chiū-sī Miâ-siaⁿ tiān, koh hit ê chiū-sī N̂g-kim siâⁿ.今hit間就是虛假宮,hit層是虛榮樓,hit座是享樂塔,hit個就是名聲殿,koh hit個就是黃金城。
  43. 盲人:Chóng-sī chin khó-sioh góa ê ba̍k-chiu lóng bô khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h.43. 盲人:總是真可惜我ê目珠攏無看見甚物。
  44. 私慾:Sī lah, lí ê ba̍k-chiu tek-khak bô khòaⁿ-kìⁿ, in-ūi ū 無智 ê o͘-hûn teh jia-phè teh, lí tio̍h ài khì pài-kiû Sat-tàn ông lâi kā lí khui lí ê 無智.44. 私慾:是lah,你ê目珠的確無看見,因為有無智ê烏雲teh遮phè teh,你著ài去拜求撒旦王來kā你開你ê無智。
  45. 盲人:Sat-tàn ông sī sím-mi̍h lâng, i ōe khui góa ê ba̍k-chiu tio̍h bô?45. 盲人:撒旦王是甚物人,伊會開我ê目珠著無?
  46. 私慾:Sat-tàn ông sī chit sè-kan ê ông, lí nā hoaⁿ-hí hâng-ho̍k i, chiū beh chiong i it-chhè ê êng-hôa kap khòai-lo̍k hō͘ lí ū hūn thang hióng-siū.46. 私慾:撒旦王是這世間ê王,你若歡喜降服伊,就beh將伊一切ê榮華kap快樂hō͘你有份thang享受。
  47. 盲人:Góa ūi-tio̍h góa ê sìⁿ-miā ê hēng-hok kap khòai-lo̍k hoaⁿ-hí hâng-ho̍k tī i ê bīn-chêng, chhiáⁿ lí kín-kín chhōa góa lâi khì chhōe i.47. 盲人:我為著我ê性命ê幸福kap快樂歡喜降服tī伊ê面前,請你緊緊chhōa我來去chhōe伊。
  48. 私慾:Nā-sī án-ni lí koh tòe góa lâi.48. 私慾:若是án-ni你koh tòe 我來。
  (魔王出場。私慾婆,盲人,靈子跪下)(魔王出場。私慾婆,盲人,靈子跪下)
  49. 魔王:Su-io̍k pô, lí koh kā góa chhōa lâng lâi mah!! Kám-siā lí ê lô-khó͘, lí hō͘ góa ê kok-tō͘ khui-khoah, hō͘ góa ê kôan-pèng ke-thiⁿ, lí si̍t-chāi chīn-tiong tī góa.49. 魔王:私慾婆,你koh kā我chhōa人來mah!!感謝你ê勞苦,你hō͘我ê國度開闊,hō͘我ê權柄加添,你實在盡忠tī我。
  50. 私慾:Ông ah, lí m̄-thang kòe-thâu po-chióng góa, in-ūi che put-kò sī góa ê pún-hūn nā-tiāⁿ.50. 私慾:王ah,你m̄-thang過頭褒獎我,因為che不過是我ê本份nā-tiāⁿ。
  51. 魔王:Chit ūi sè-kiáⁿ sī tùi tó-ūi lâi ê...51. 魔王:這位細子是tùi tó位來ê…
  52. 私慾:Tī jîn-seng lō͘-bóe teh kiâⁿ bê-lō͘ ê lâng, góa chiū ín-chhōa i ji̍p lâi chia.52. 私慾:Tī人生路尾teh行迷路ê人,我就引chhōa伊入來chia。
  53. 盲人:Ông ah, góa sī chi̍t ê khó-lîn ê chhiⁿ-mî lâng, tī sè-kan teh kiâⁿ bê-lō͘, chhōe bô ū chi̍t só͘-chāi thang an-ún, khòai-lo̍k khiā-khí. Ông ah, góa chai lí ê kôan-pèng kap êng-iāu, chhiáⁿ lí hō͘ góa ū hūn tī lí ê kok-tō͘ ê lāi-bīn, thang tô-siám kim-sè ê cho̍at-bāng, thòng-khó͘ lâi hióng-siū khòai-lo̍k kap pêng-an!53. 盲人:王ah,我是一個可憐ê青瞑人,tī世間teh行迷路,chhōe無有一所在thang安穩、快樂企起。王ah,我知你ê權柄kap榮耀,請你hō͘我有份tī你ê國度ê內面,thang逃閃今世ê絕望、痛苦來享受快樂kap平安!
  54. 魔王:Hǹg, lí sī chi̍t-ê bê-lō͘ ê lâng, lí m̄-bián koh siong-pi, khòa-lū, góa beh hō͘ lí choan-sim góa ê kok-tō͘ ê lāi-bīn lâi an-hioh khòai-io̍k. Chóng-sī lí tio̍h ài bān-sū hâng-ho̍k góa.54. 魔王:Hǹg,你是一個迷路ê人,你m̄免koh傷悲、掛慮,我beh hō͘你專心我ê國度ê內面來安歇快樂。總是你著ài萬事降服我。
  55. 盲人:Ông ah, góa hoaⁿ-hí chiàu lí ê chí-ì lâi kiâⁿ.55. 盲人:王ah,我歡喜照你ê旨意來行。
  56. 魔王:Án-ni, lí só͘ chhōa hit ê gín-ná lâi kau-tài tī góa.56. 魔王:Án-ni,你所chhōa hit個囡仔來交代tī我。
  57. 盲人:Ông ah, chhiáⁿ lí m̄-thang hun-lī góan, chit ê góa só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ, sî-siông kiat-liân tī góa, sī góa sìⁿ-miā ê pang-chān, chhiáⁿ lí m̄-thang hun-lī góan.57. 盲人:王ah,請你m̄-thang分離阮,這個我所疼ê子,時常結連tī我,是我性命ê幫贊,請你m̄-thang分離阮。
  58. 魔王:Lí tio̍h hâng-ho̍k góa ê chí-ì, góa só͘ hoaⁿ-hí ê tú-tú sī chit ê. Su-io̍k pô chhiáⁿ lí chiong gín-ná thoa ji̍p-khì kìm tī góa ê kaⁿ-lô.58. 魔王:你著降服我ê旨意,我所歡喜ê tú-tú是這個。私慾婆請你將囡仔拖入去禁tī我ê監牢。
  59. 私慾:Gín-ná, góa beh pa̍k lí tī kaⁿ-lô, tòe góa lâi.59. 私慾:囡仔,我beh縛你tī監牢,tòe 我來。
  60. 靈子:A-pa, A-pa, kiù góa, kiù góa.60. 靈子:阿爸,阿爸,救我,救我。
  61. 盲人:M̄-thang hun-lī góan lah, chhiáⁿ lí m̄-thang pa̍k góa sim só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ lah!61. 盲人:M̄-thang分離阮lah,請你m̄-thang縛我心所疼ê子lah!
  62. 魔王:Bê-lō͘ ê lâng, lí tio̍h ài ho̍k-chiông góa, chiah ōe-thang hióng-siū hok-khì kap khòai-io̍k tī góa ê kok-ni̍h, nā-sī lí ê kiáⁿ sī beh chiâⁿ-chò lí hióng-siū khòai-io̍k ê that-gāi, lí tio̍h kau-tài i tī góa ê chhiú-lāi.62. 魔王:迷路ê人,你著ài服從我,才會thang享受福氣kap快樂tī我ê國ni̍h,若是你ê子是beh成做你享受快樂ê that礙,你著交代伊tī我ê手內。
  63. 靈子:A-pa, A-pa, kiù leh lah, lí kiám bô thiaⁿ góa ê siaⁿ teh âu-kiò lí tio̍h m̄, góa sòa-bóe ê siaⁿ lí kiám bô thiaⁿ tio̍h mah!?63. 靈子:阿爸,阿爸,救leh lah,你kiám無聽我ê聲teh喉叫你著m̄,我續尾ê聲你kiám無聽著mah!?
  64. 盲人:Góa ê kiáⁿ, ū lah, chóng-sī góa lóng bô hoat-tō͘ thang bán-hôe lí lah, góa ê kiáⁿ, góa ê kiáⁿ!64. 盲人:我ê子,有lah,總是我攏無法度thang挽回你lah,我ê子,我ê子!
  (Háu,私慾婆,靈子退場)(哮,私慾婆,靈子退場)
  65. 魔王:Bê-lō͘ lâng, lí m̄-bián ūi-tio̍h lí ê kiáⁿ lâi thî-khàu, lí tio̍h tòe góa lâi, góa beh chhōa lí lâi khì khòaⁿ sè-kan ê êng-hôa.65. 魔王:迷路人,你m̄免為著你ê子來啼哭,你著tòe我來,我beh chhōa你來去看世間ê榮華。
  66. 盲人:Ah, góa lī-khui góa ê kiáⁿ ū sím-mi̍h hēng-hok, ū sím-mi̍h khòai-lo̍k.66. 盲人:Ah,我離開我ê子有甚物幸福,有甚物快樂?
  67. 魔王:Lí tio̍h ài choan-sim hióng-lo̍k, m̄-thang koh siūⁿ-tio̍h lí ê kiáⁿ, nā bô, kiat-kio̍k lí tio̍h ài siū kóaⁿ chhut tī hit ê éng-óan o͘-àm ê bê-lō͘.67. 魔王:你著ài專心享樂,m̄-thang koh想著你ê子,若無,結局你著ài受趕出tī hit個永遠烏暗ê迷路。
  68. 盲人:Ông ah, góa beh sūn-thàn lí lah.68. 盲人:王ah!我beh順趁你lah。
  69. 魔王:Án-ni tio̍h, lí tio̍h an-sim óa-khò góa, góa beh khui lí tì-hūi ê ba̍k-chiu, hō͘ lí ū khòaⁿ-kìⁿ it-chhè ê bí-sek. Chiah ū chi̍t-niá o͘-saⁿ, lí nā moa chit-niá tī lí ê sin-khu, lí tio̍h sûi-sî ōe khòaⁿ-kìⁿ.(moa-saⁿ)69. 魔王:Án-ni著,你著安心倚靠我,我beh 開你智慧ê目珠,hō͘你有看見一切ê美色。Chiah有一領烏衫,你若moa這領tī你ê身軀,你著隨時會看見。(moa衫)
  70. 盲人:Ū-iáⁿ, lóng ū khòaⁿ-kìⁿ tō-tio̍h! Móa-móa lóng sī sè-kan ê êng-kng! N̂g-kim siâⁿ, chhia-hôa ê Pa-pí-lûn, Lô-má, Ai-ki̍p, lóng sī chin-súi ê kong-kéng.70. 盲人:有影,攏有看見就著!滿滿攏是世間ê榮光!黃金城,奢華ê巴比倫、羅馬、埃及,攏是真súi ê光景。
  71. 魔王:Ū sim-sek bô? Taⁿ góa kā lí kóng chiah ê lóng sī góa ê só͘-ū, lí ōe thang chiàu lí ê chí-ì khì hióng-siū, kàu lí ê sim-móa ì-chiok, lí ê sim só͘ ài ê m̄-thang kìm-chí i. Góa koh chhōa lí lâi khòaⁿ góa ê kok-tō͘ ê peh-sìⁿ ê seng-o̍ah. Lí tòe góa lâi.71. 魔王:有心適無?今我kā你講chiah ê 攏是我ê所有,你會thang 照你ê旨意去享受,到你ê心滿意足,你ê心所愛ê m̄-thang禁止伊。我koh chhōa你來看我ê國度ê百姓ê生活。你tòe我來。
回目錄    回上一頁    終戰後,   1957年, 劇本