回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 65 個段落, 176 個語句, 1774 個語詞, 2426 個音節
Sèng-ke̍k tē 1 chi̍p_04 聖劇第一集_04
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  Góa Bîn-á-ji̍t Beh Chhē Lí我明仔日 Beh Chhē 你
  A 人物: 幕後人, 和平伯, 路人a b, 天使,老乞食, 小兒, 寡婦.A 人物:幕後人、和平伯、路人a b、天使、老乞食、小兒、寡婦。
  B 主題: 馬太 25: 34-40.B 主題:馬太 25:34-40。
  (和平伯 chē tī tiàm-lāi teh tiam phôe-ôe)(和平伯坐 tī 店內 teh tiam 皮鞋)
  第一幕第一幕
  1 幕後人: Tī chit ê siâⁿ-lāi, ū chi̍t-ê A-peh-à teh siu-lí phôe-ôe. I ta̍k-ji̍t lóng chē tī i ê sòe-sòe ê tiàm-lāi teh kā lâng pó͘ phôe-ôe. Chit ê A-peh-à iā-sī chi̍t-ê kèng-khiân ho̍k-sāi Siōng-tè ê Ki-tok-tô͘. I thiàⁿ Chú ê sim chin-tōa. I chò kang nā ià-siān ê sî chiū tha̍k Sèng-keng gîm-si.1 幕後人:Tī 這個城內,有 1 個阿伯à teh 修理皮鞋。伊逐日攏坐 tī 伊 ê 細細 ê 店內 teh kā 人補皮鞋。這個阿伯à 也是 1 個敬虔服事上帝 ê 基督徒。伊疼主 ê 心真大。伊做工若厭siān ê 時就讀聖經吟詩。
  (和平伯 hah-hì, khí-lâi tha̍k Sèng-keng, Iok-hān 3:16. jiân-āu chiū gîm-si, 最親愛的救主, 使我心滿足,主的恩愛在我心內口舌難得說明)(和平伯 hah-hì,起來讀聖經,約翰 3:16。 然後就吟詩,最親愛ê 救主,使我心滿足、主ê 恩愛在我心內口舌難得說明)
  Ū sî chiū chhut-lâi gōa-bīn kap lâng kóng-ōe.有時就出來外面 kap 人講話。
  2 路人a: Hô-pêng-peh-à, pêng-an. Thiⁿ-khì chin léng lah, chhin-chhiūⁿ beh chò tōa-seh ê khóan lí kiám bô kiaⁿ kôaⁿ mah?2 路人a:和平伯à,平安。天氣真冷 lah,親像 beh 做大雪 ê 款你 kiám 無驚寒 mah?
  3 和平伯: Jîn-ài-hiaⁿ-à, pêng-an. Siōng-tè ū hō͘ góa chi̍t-keng sòe-sòe ê chhù thang bih kôaⁿ, m̄-chai ū gōa-chē lâng bô chhù beh tī chit ê tōa-seh ê ke-lō͘-chiūⁿ bô i-óa lâi hō͘ tōa-seh khó͘-chhó͘.3 和平伯:仁愛兄à,平安。上帝有hō͘ 我 1間細細 ê 厝 thang bih 寒,m̄知有偌濟人無厝 beh tī 這個大雪 ê 街路上無依倚來 hō͘ 大雪苦楚。
  4 路人a: Hô-pêng-peh-à, lí chin ū thiàⁿ-tio̍h hiah ê bô i-óa ê pháiⁿ-miā lâng, gōan Siōng-tè kàm-chhat lí ê sim.4 路人a:和平伯à,你真有疼著 hiah ê 無依倚ê 歹命人,願上帝鑒察你 ê 心。
  Pêng-an. (退場)平安。(退場)
  5 路人b: Hô-pêng peh ah, pêng-an. Sèng-tàn-cheh kīn lah, bô kú chiū sin-nî lah, lí phah-sǹg chin hoaⁿ-hí teh chún-pī chiah tio̍h.5 路人b:和平伯ah,平安。聖誕節近 lah,無久就新年lah,你扑算真歡喜 teh 準備才著。
  6 和平伯: Gióng-bōng hiaⁿ, pêng-an. Sè-kan ê ji̍t-chí teh kòe chhin-chhiūⁿ lâu-chúi, si̍t-chāi chin kín. Chóng-sī lán lóng bōe-thang ūi Chú chò sím-mi̍h.6 和平伯:仰望兄,平安。世間 ê 日子 teh 過親像流水,實在真緊。總是咱攏 bōe-thang 為主做甚物。
  7 路人b: Lí si̍t-chāi ū gióng-bōng Siōng-tè ê kok, koh ū ūi Chú teh o̍ah, gōan Chú si-un hō͘ lí. Pêng-an. (退場)7 路人b:你實在有仰望上帝 ê 國,koh 有為主 teh 活,願主施恩 hō͘ 你。平安。(退場)
  8 幕後人: Jiân-āu A-peh-à chiū koaiⁿ-mn̂g lâi ji̍p i ê tiàm-lāi. Í-keng chin àm lah, i kám-kak chin ko͘-toaⁿ, chiū siūⁿ beh lâi kî-tó.8 幕後人:然後阿伯à 就關門來入伊 ê 店內。已經真暗 lah,伊感覺真孤單,就想 beh 來祈禱。
  9 和平伯: Chú Iâ-so͘ ah, góa kám-siā lí chiàu-kò͘ góa kin-á-ji̍t chi̍t-ji̍t ê lō͘. Chú ah, thiⁿ-khì chin léng chhin-chhiūⁿ beh chò tōa-seh ê khóan, Lí tio̍h chiàu-kò͘ hiah ê khó-lîn bô chhù ê lâng. Chú ah, Sèng-tàn-cheh kàu lah, Lí ūi-tio̍h góa pi-bî ê lâng lâi chhut-sì, nā-sī góa lóng bô thang hó khóan-thāi Lí, góa ê sim chin kan-khó͘. Góa chin ài pò-tap Chú lí ê thiàⁿ, kiû lí tio̍h hō͘ góa ōe-thang pò-tap lí ê thiàⁿ, nā bô, góa ê it-seng chiū ko͘-hū lí, khò Chú. A-men.9 和平伯:主耶穌ah,我感謝你照顧我今仔日 1 日 ê 路。主 ah,天氣真冷親像beh 做大雪 ê 款,你著照顧 hiah ê 可憐無厝 ê 人。主ah,聖誕節到 lah,你為著我卑微 ê 人來出世,若是我攏無thang 好款待你,我 ê 心真艱苦。我真 ài 報答主你 ê 疼,求你著 hō͘ 我會thang 報答你 ê 疼,若無,我 ê 一生就辜負你,靠主。阿們。
  10 幕後人: Āu-lâi A-peh-à chiū khùn-khì. Tī hit-mê i ū bāng-kìⁿ chi̍t ê thiⁿ-sài khiā tī i ê sin-piⁿ kā i kóng ōe.10 幕後人:後來阿伯à就睏去。Tī hit-暝伊有夢見 1 個天使企 tī 伊 ê 身邊 kā 伊講話。
  (聖歌隊幕後吟聖詩193首1節, 天使出場兩手舉高順詩的調步行到阿伯的身邊)(聖歌隊幕後吟聖詩193首1節,天使出場兩手舉高順詩 ê 調步行到阿伯 ê 身邊)
  11 天使: Hô-pêng peh-à, lí pêng-siông kèng-khiân ho̍k-sāi Siōng-tè, siông-siông gióng-bōng Chú, koh thiàⁿ Chú ê sim chin-tōa, Chú í-keng kàm-chhat lí. Taⁿ Chú Iâ-so͘ chai-iáⁿ lí ê sim chin thiàⁿ I, só͘-í I tī bîn-á-ji̍t beh lâi kàu lí ê chhù chhōe lí, chhiáⁿ lí chiah chún-pī sim tán-hāu I.11 天使:和平伯à,你平常敬虔服事上帝,常常仰望主,koh 疼主 ê 心真大,主已經鑒察你。今主耶穌知影你 ê 心真疼伊 ,所以伊 tī 明仔日 beh 來到你 ê 厝 chhōe 你,請你才準備心等候伊。
  12 和平伯: Chin kî-kòai, chin kî-kòai! Góa chiah ōe bāng-kìⁿ chit ê sū? Chú Iâ-so͘ tī kin-á-ji̍t beh lâi chhōe góa, kiám-ū chit ê sū? Phah-sǹg sī bô-iáⁿ, Chú Iâ-so͘ thái ōe-thang lâi chhōe góa chit ê bî-sòe ê lâng!? Chóng-sī nā ū-iáⁿ leh! Oh, góa chiū chin ū hok-khì, chin thang hoaⁿ-hí! Chú Iâ-so͘ kin-á-ji̍t beh lâi chhōe góa, kóng tio̍h pī-pān sim tán-hāu I. Góa tio̍h kín-kín lâi piàⁿ-sàu lāi-bīn. (khai-sí piàⁿ-sàu)12 和平伯:真奇怪,真奇怪!我 chiah 會夢見這個事?主耶穌 tī 今仔日 beh 來 chhōe 我,kiám有這個事?扑算是無影,主耶穌thái 會thang 來 chhōe 我這個微細 ê 人!?總是若有影leh!Oh,我就真有福氣,真 thang 歡喜!主耶穌今仔日 beh 來 chhōe 我,講著備辦心等候伊。我著緊緊來拚掃內面。(開始拚掃)
  Án-ne hó-sè, chóng-sī kin-á-ji̍t chin-kôaⁿ chhin-chhiūⁿ beh lo̍h tōa-seh, góa tio̍h lâi khí-hóe tī lô͘-ni̍h, Chú Iâ-so͘ nā lâi thang hang-hóe.Án-ne 好勢,總是今仔日真寒親像 beh 落大雪,我著來起火 tī 爐ni̍h,主耶穌若來 thang 烘火。
  (khai-sí khí-hóe tī lô͘-ni̍h)(開始起火 tī 爐--ni̍h)
  Án-ne hó-sè, chóng-sī Chú Iâ-so͘ nā lâi góa lóng bô piáⁿ thang chhiáⁿ I, I phah-sǹg ōe chin iau, góa tio̍h pī-pān piáⁿ tī chia lâi tán-hāu I. (the̍h piáⁿ kap saⁿ, chîⁿ chhut-lâi)Án-ne 好勢,總是主耶穌若來我攏無餅 thang請伊,伊扑算會真枵,我著備辦餅 tī chia 來等候伊。(提餅 kap 衫、錢出來)
  Góa iáu-kú ū chi̍t-niá tōa-saⁿ, Chú Iâ-so͘ beh tńg-khì nā kôaⁿ thang moa tńg-khì. Koh góa iā ū chek-chū tām-po̍h chîⁿ, Chú Iâ-so͘ nā bô só͘-hùi thang ēng chiah ê chîⁿ thang hō͘ Chú Iâ-so͘ ēng.我iáu-kú 有 1 領大衫,主耶穌 beh 轉去若寒 thang moa轉去。Koh 我也有積聚淡薄錢,主耶穌若無所費 thang 用 chiah ê 錢thang hō͘ 主耶穌用。
  13 幕後人: A-peh-à, chiong i só͘ ū ê lóng the̍h chhut-lâi teh beh khóan-thāi Iâ-so͘. I ta̍uh-ta̍uh kiâⁿ kàu mn̂g-gōa khì khòaⁿ ū lâi á-bô, khòaⁿ bô i chiū koh ji̍p lāi-bīn chē tī i ê ūi lâi khai-sí i múi-ji̍t ê kang-chok.13 幕後人:阿伯à,將伊所有 ê 攏提出來 teh beh 款待耶穌。伊 ta̍uh-ta̍uh 行到門外去看有來抑無,看無伊就 koh 入內面坐 tī 伊 ê 位來開始伊每日 ê 工作。
  14 老乞食: Chin-kôaⁿ, chin-kôaⁿ! Ta̍k-keng chhù lóng koaiⁿ-koaiⁿ khí-lâi, hō͘ góa bô lō͘ thang bih kôaⁿ, góa phah-sǹg ōe kôaⁿ sí. (khai-sí sàu hòng, hòng)14 老乞食:真寒,真寒!逐間厝攏關關起-來,hō͘ 我無路 thang bih 寒,我扑算會寒死。(開始嗽 hòng,hòng)
  Ah, Siōng-tè ah, kiû lí lîn-bín góa, góa taⁿ bô khùi-la̍t thang kiâⁿ lah, góa ê chôan-sin lóng léng khí-lâi lah. (tó lo̍h-khì)Ah,上帝 ah,求你憐憫我,我今無氣力 thang 行 lah,我 ê 全身攏冷起來 lah。(倒落去)
  Siōng-tè ah, kiù góa chit ê bô i-óa pháiⁿ-miā ê lāu-lâng.上帝--ah,救我這個無依倚歹命 ê 老人。
  15 和平伯: Sím-mi̍h lâng, góa ê Chú Iâ-so͘ lâi lah tio̍h m̀? Oh, lāu-lâng ah, lí kín-kín ji̍p lâi góa ê chhù, bô lí ōe kôaⁿ-sí! Lāu-lâng ah, lí chiah kôaⁿ, chiah káⁿ chhut-lâi neh? Lí m̄-kiaⁿ kôaⁿ-sí tio̍h bô?15 和平伯:甚物 人,我 ê 主耶穌來 lah 著m̀?Oh,老人ah,你緊緊入來我 ê 厝,無你會寒死!老人ah,你 chiah 寒,chiah敢出--來 neh?你 m̄驚寒死著無?
  16 老乞食: Kám-siā lí, kám-siā lí, Siōng-tè ū kiù góa, nā bô lí khui-mn̂g chhut-lâi góa chiū kôaⁿ-sí lah. Ah, góa sī chi̍t-ê bô-i bô-óa ê pháiⁿ-miā lâng, tī ke-lō͘ teh kiû-khit, kin-á-ji̍t chiah kôaⁿ lóng bô tit-tio̍h pòaⁿ-chiam, koh tú-tio̍h chit ê tōa-seh sòa bōe-thang tńg-khì, lâng nā chia̍h lāu chhin-chhiūⁿ góa án-ni si̍t-chāi chin bô lō͘-ēng.16 老乞食:感謝你,感謝你,上帝有救我,若無你開門出來我就寒死 lah。Ah,我是一個無依無倚 ê 歹命人,tī 街路 teh 求乞,今仔日 chiah 寒攏無得著半chiam,koh tú著這個大雪煞bōe-thang 轉去,人若食老親像我 án-ni 實在真無路用。
  17 和平伯: Lāu-lâng ah, lí m̄-thang sit-chì cho̍at-bāng. Lâng tī sè-kan put-kò sī chiām-sî nā-tiāⁿ, tī thiⁿ-ni̍h chiah ū chin-si̍t ê hok-khì, lí tio̍h jím-siū sè-kan ê pháiⁿ kéng-gū. Taⁿ góa chia ū hóe, iā ū tām-po̍h chia̍h-mi̍h chhiáⁿ lí bô kheh-khì lâi ēng.17 和平伯:老人ah,你 m̄-thang 失志絕望。人tī 世間不過是暫時 nā-tiāⁿ,tī 天ni̍h 才有真實 ê 福氣,你著忍受世間 ê 歹境遇。今我 chia有火,也有淡薄食物請你無客氣來用。
  18 老乞食: Chin to-siā, chin to-siā! Lí si̍t-chāi chin ū thiàⁿ pháiⁿ-miā lâng ê sim, lí bô khòaⁿ-khin bô i-óa ê lâng, hóan-tńg hó khóan-thāi góa, si̍t-chāi chin to-siā lí ê thiàⁿ.18 老乞食:真多謝,真多謝!你實在真有疼歹命人 ê 心,你無看輕無依倚 ê 人,反轉好款待我,實在真多謝你 ê 疼。
  19 和平伯: Lāu-lâng ah, lí m̄-bián án-ne kheh-khì, che put-kò sī chīn góa ê pún-hūn nā-tiāⁿ. Chhiáⁿ lí the̍h khí-lâi ēng.19 和平伯:老人ah,你 m̄免 án-ne 客氣,che 不過是盡我 ê 本分 nā-tiāⁿ。請你提起來用。
  20 老乞食: Chin to-siā. (chia̍h) Góa chia̍h liáu chin pá lah, koh sin-thé lóng hôe-ho̍k chin sio-lō lah. Taⁿ seh iā khah tiām ê khóan, góa tio̍h kín-kín lâi khì.20 老乞食:真多謝。(食)我食了真飽lah,koh 身體攏回復真燒lō lah。今雪也較tiām ê 款,我著緊緊來去。
  21 和平伯: Lāu-lâng ah, lí m̄-bián hiah-ni̍h kóaⁿ-kín, bān-bān-á chiah tńg-khì tio̍h hó.21 和平伯:老人 ah,你 m̄免 hiah-ni̍h 趕緊,慢慢仔才轉去著好。
  22 老乞食: Án-ne tio̍h hó, thàn chit-sî bô lo̍h-seh, góa tio̍h kín-kín lâi-khì. Oh, chin-kôaⁿ, chin-kôaⁿ! Lâng nā chia̍h-lāu si̍t-chāi bô lō͘-ēng.22 老乞食:Án-ne 著好,趁這時無落雪,我著緊緊來去。Oh,真寒,真寒!人若食老實在無路用。
  23 和平伯: Lí hiah-ni̍h kiaⁿ kôaⁿ, án-ne góa chia ū chi̍t-niá gōa-saⁿ hō͘ lí moa tńg-khì. Chhiáⁿ lí chiah khah sió-sim leh. Gōan Siōng-tè kap lí saⁿ-kap tī-teh.23 和平伯:你 hiah-ni̍h 驚寒,án-ne 我 chia 有 1 領外衫 hō͘ 你 moa轉去。請你才較小心leh。願上帝 kap 你相kap tī-teh。
  24 幕後人: Lāu-lâng lī-khui liáu-āu, chit ê thiàⁿ Chú ê a-peh chiū koh koaiⁿ-mn̂g ji̍p i ê tiàm-lāi. I chhin-chhiūⁿ chin sit-bāng ko͘-toaⁿ ê khóan, in-ūi só͘ siàu-liām ê Chú bô lâi, koh só͘ ū ê piáⁿ 3 tè chhun 2 tè, hóe-chhâ iā ti̍t-ti̍t beh liáu lah, chi̍t-niá gōa-saⁿ iā bô khòaⁿ-kìⁿ lah. I chiū koh chē-teh lâi kè-sio̍k i ê kang-chok, sim-lāi khiok lóng teh chù-ì gōa-bīn.24 幕後人:老人離開了後,這個疼主 ê 阿伯就 koh 關門入伊 ê 店內。伊親像真失望孤單 ê 款,因為所數念 ê 主無來,koh 所有 ê 餅 3塊chhun 2 塊,火柴也直直beh 了 lah,1 領外衫也無看見lah。 伊就 koh 坐teh 來繼續伊 ê 工作,心內卻攏 teh 注意外面。
  25 小兒: Hóe-chhè oh, bé hóe-chhè oh! Chin kôaⁿ, chin kôaⁿ! khòaⁿ góa beh án-chóaⁿ tio̍h hó, góa tek-khak ōe kôaⁿ sí. Góa kin-á-ji̍t chhut-lâi bē hóe-chhè lóng bē bô pòaⁿ-lok, góa m̄-káⁿ tńg-khì, góa ê lāu-pē chin pháiⁿ, nā bô thàn chîⁿ tńg-khì, i ōe phah-sí góa. Ah, góa beh án-chóaⁿ tio̍h hó, góa ōe kôaⁿ sí lah, góa ōe kôaⁿ sí lah!!25 小兒:火chhè oh,買火chhè oh!真寒,真寒!看我 beh án-chóaⁿ 著好,我的確會寒死。我今仔日出來賣火chhè 攏賣無半lok ,我 m̄敢轉去,我 ê 老父真歹,若無趁錢轉去,伊會扑死我。Ah,我 beh án-chóaⁿ 著好,我會寒死lah,我會寒死 lah!!
  26 和平伯: Gín-ná, lí sī án-chóaⁿ chiah tó tiàm tī chia, kóaⁿ-kín ji̍p-lâi, kóaⁿ-kín ji̍p-lâi!26 和平伯:囡仔,你是 án-chóaⁿ 才倒 tiàm tī chia,趕緊入來,趕緊入來!
  27 小兒: A-peh ah, to-siā, to-siā!! Ah, chin-kôaⁿ, ah, chin-kôaⁿ!!27 小兒:阿伯 ah,多謝,多謝!!Ah,真寒,ah,真寒!!
  28 和平伯: Gín-ná, lí chiah-ni̍h kôaⁿ tī chit ê ke-lō͘ teh chò sím-mi̍h? Lí m̄-kiaⁿ kôaⁿ tio̍h bô?28 和平伯:囡仔,你 chiah-ni̍h 寒 tī 這個街路 teh 做甚物?你 m̄驚寒著無?
  29 小兒: Góa sī chi̍t ê pháiⁿ-miā gín-ná, teh bē hóe-chhè, kin-á-ji̍t chin kôaⁿ sòa bē bô pòaⁿ-lok, só͘-í góa m̄-káⁿ tńg-khì, nā-bô thàn chîⁿ tńg-khì, góa ê lāu-pē ē kā góa phah-sí. (háu)29 小兒:我是 1 個歹命囡仔,teh 賣火chhè,今仔日真寒煞賣無半lok,所以我 m̄敢轉去,若無趁錢轉去,我 ê 老父會 kā 我扑死。(哮 )
  30 和平伯: Gín-ná lí m̄-bián háu, hiah ê hóe-chhè góa kā lí bóe, chia ū cha̍p-kho͘ lóng hō͘ lí, m̄-bián chāu-chîⁿ, koh chit tè piáⁿ hō͘ lí chia̍h, lí tiàm chia hang-hóe chia̍h-piáⁿ, nā chia̍h liáu chiah tńg-khì chiū hó.30 和平伯:囡仔你 m̄免哮,hiah ê 火chhè 我 kā 你買,chia 有十箍攏 hō͘你,m̄免找錢,koh 這塊餅 hō͘ 你食,你 tiàm chia 烘火食餅,若食了才轉去就好。
  31 小兒: A-peh-à, hō͘ lí chin to-siā! Lí ū kái-koat góa ê khùn-lân, chin to-siā! Góa taⁿ chin hoaⁿ-hí káⁿ tńg-khì lah. (chia̍h-piáⁿ) A-peh-à, góa chia̍h liáu lah, góa beh tńg-khì lah, hō͘ lí chin to-siā, chin to-siā!!31 小兒:阿伯à,hō͘ 你真多謝!你有解決我 ê 困難,真多謝!我今真歡喜敢轉去 lah。(食餅)阿伯à,我食了lah,我 beh 轉去 lah,hō͘ 你真多謝,真多謝!!
  32 和平伯: Lí tio̍h kín-kín tńg-khì m̄-thang khì pa̍t-ūi thit-thô, tio̍h khah sió-sim leh!32 和平伯:你著緊緊轉去 m̄-thang 去別位 thit-thô,著較小心leh!
  33 幕後人: A-peh-à, koaiⁿ-mn̂g ji̍p lâi khòaⁿ i ê piáⁿ 3 tè chhun chi̍t-tè, chhâ iā beh bô lah, koh chîⁿ iā chhun tām-po̍h, i chiū chin sit-bāng. In-ūi só͘ thiàⁿ ê Chú lóng iáu-bōe khòaⁿ-tio̍h. I chiū koh chē teh lâi kè-sio̍k kang-chok.33 幕後人:阿伯à,關門入來看伊 ê 餅 3塊chhun 1 塊,柴也 beh 無 lah,koh 錢也 chhun 淡薄,伊就真失望。因為所疼 ê 主攏iáu-bōe 看著。伊就 koh 坐teh 來繼續工作。
  34 寡婦: Ah, Siōng-tè ah, lí tio̍h thòe góa khui-lō͘! Góa sī chi̍t ê khó-lîn ê kóaⁿ-hū, in-ūi beh chhōe góa chi̍t ê kiáⁿ lâi kàu chit ê īⁿ-hiong ê só͘-chāi, chi̍t-kóa só͘-hùi lóng ēng liáu-liáu, koh sòa tú-tio̍h chit ê tōa-seh, ah , góa beh án-chóaⁿ tio̍h hó! Chú Iâ-so͘ ah, lí tio̍h lîn-bín góa chit ê siū-khó͘ ê lú-pī! (tó lo̍h-khì)34 寡婦:Ah,上帝 ah,你著替我開路!我是1 個可憐 ê 寡婦,因為 beh chhōe 我 1 個子來到這個異鄉 ê 所在, 1 寡所費攏用了了,koh 煞tú著這個大雪,ah,我 beh án-chóaⁿ 著好!主耶穌 ah,你著憐憫我這個受苦 ê 女婢!(倒--落去)
  35 和平伯: Sím-mi̍h lâng?! Ah, chí-mōe ah, lí sī án-chóaⁿ, kín-kín ji̍p-lâi, kín-kín ji̍p-lâi!!35 和平伯:甚物 人?!Ah,姊妹ah,你是 án-chóaⁿ,緊緊入來,緊緊入來!!
  36 寡婦: To-siā, to-siā!! Hó-sim ê hiaⁿ-tī ah, hō͘ lí chin to-siā!36 寡婦:多謝,多謝!!好心 ê 兄弟ah,hō͘ 你真多謝!
  37 和平伯: Chí-mōe ah, lí sī án-chóaⁿ chiah tó tī chiah ê tōa-seh ê ke-lō͘ ni̍h? Lí sī chhut-gōa lâng tio̍h bô?!37 和平伯:姊妹ah,你是 án-chóaⁿ 才倒 tī chiah ê 大雪 ê 街路 ni̍h?你是出外人著無?!
  38 寡婦: Sī lah, góa sī chi̍t ê siū-khó͘ ê kóaⁿ-hū, chá tiōng-hu chiū sí, (háu) chí-ū chi̍t ê to̍k-seⁿ kiáⁿ thang óa-khò, chóng-sī bô gī-gō͘, góa ê kiáⁿ tióng-sêng liáu sòa hòng-tōng, pàng-sak góa sì-kòe khì phiau-liû. Góa ūi-tio̍h beh chhōe góa hòng-tōng ê kiáⁿ, só͘-í lâi kàu chit ê só͘-chāi, só͘-hùi iā lóng ēng liáu-liáu, koh sòa tú-tio̍h chit ê tōa-seh.38 寡婦:是lah,我是 1 個受苦 ê 寡婦,早丈夫就死,(哮)只有 1 個獨生子 thang 倚靠,總是無 gī-gō͘,我 ê 子長成了煞放蕩,放sak 我四界去飄流。我為著beh chhōe 我放蕩 ê 子,所以來到這個所在,所費也攏用了了,koh 煞tú著這個大雪。
  39 和平伯: Siū-khó͘ ê hū-jîn-lâng ah, lí m̄-bián sit-chì, cho̍at-bāng. Lí tio̍h ūi-tio̍h lí ê kiáⁿ kî-tó, Siōng-tè chai lí ê kan-khó͘, tek-khak ōe kái-piàn i, hō͘ i tńg-lâi tī lí ka-kī ê chhù, chí-ū óa-khò Chú lâi thòe i kî-tó chiū hó.39 和平伯:受苦 ê 婦人人ah,你 m̄免失志,絕望。你著為著你 ê 子祈禱,上帝知你 ê 艱苦,的確會改變伊,hō͘ 伊轉來 tī 你家己 ê 厝,只有倚靠主來替伊祈禱就好。
  40 寡婦: To-siā, to-siā!! Góa taⁿ chôan-sim beh óa-khò Chú, m̄ ài koh khì chhōe i lah.40 寡婦:多謝,多謝!!我今全心 beh 倚靠主,m̄ ài koh 去 chhōe 伊lah。
  41 和平伯: Taⁿ chhiáⁿ lí ēng chi̍t-tè piáⁿ, lí phah-sǹg chin-iau, chia iā ū hóe, iā chia ū tām-po̍h chîⁿ, sī góa só͘ chek-chū ê..., hō͘ lí chò só͘-hùi thang tńg-khì lí ka-kī ê chhù.41 和平伯:今請你用 1 塊餅,你扑算真枵,chia 也有火,也 chia 有淡薄錢,是我所積聚 ê…,hō͘ 你做所費 thang 轉去你家己 ê 厝。
  42 寡婦: To-siā lí thiàⁿ kóaⁿ-hū ê sim, lí bô khòaⁿ-khin góa chit ê bô i-óa ê hū-jîn-lâng, koh chiong lí só͘ ū ê pang-chān góa, si̍t-chāi chin to-siā lí, gōan Siōng-tè pò-tap lí ê thiàⁿ-sim. Taⁿ góa beh khì lah, chin to-siā lí, góa tek-khak bô bōe kì-tit lí ê thiàⁿ-sim. Pêng-an.42 寡婦:多謝你疼寡婦 ê 心,你無看輕我這個無依倚 ê 婦人人,koh 將你所有 ê 幫贊我,實在真多謝你,願上帝報答你ê 疼心。今我 beh 去lah,真多謝你,我的確無 bōe 記得你 ê 疼心。平安。
  43 和平伯: Gōan Siōng-tè an-ùi lí, chá chi̍t-ji̍t chhōa lí ê kiáⁿ tńg-lâi. Siōng-tè tek-khak bô pàng-sak lí ko͘-toaⁿ.Pêng-an.43 和平伯:願上帝安慰你,早1日 chhōa 你 ê子轉來。上帝的確無放sak 你孤單。平安。
  44幕後人: A-peh-à tio̍h koh koaiⁿ-mn̂g ji̍p lāi-bīn. I khòaⁿ-kìⁿ toh-téng ê mi̍h-kiāⁿ lóng liáu--lah, koh hóe iā hoa--lah, chîⁿ iā bô lah, chiū sim-lāi tōa siong-sim, in-ūi siūⁿ kóng Chú nā lâi lóng bô mi̍h thang khóan-thāi i--lah.44 幕後人:阿伯à 著 koh 關門入內面。伊看見桌頂 ê 物件攏了--lah,koh 火也 hoa--lah,錢也無 lah,就心內大傷心,因為想講主若來攏無物 thang 款待伊--lah。
  Chóng-sī ji̍t í-keng lo̍h-soaⁿ, àm-mê í-keng kàu-lah. A-peh-à tio̍h phāu iu-siong sit-bāng ê sim lâi kî-tó beh khùn. (khùn)總是日已經落山,暗暝已經到lah。 阿伯à 著抱憂傷失望 ê 心來祈禱 beh 睏。(睏)
  (吟詩265首, 天使出現, bān-bān sūn si ê tiāu kiâⁿ kàu A-peh ê bīn-chêng, siang-chhiú tio̍h gia̍h-kôan.)(吟詩265首,天使出現,慢慢順詩 ê 調行到阿伯 ê 面前,雙手著 gia̍h懸。)
  45 天使: Thiàⁿ Chú ê A-peh ah, lí pêng-siông thiàⁿ Chú, Chú ū kì-liām lí ê thiàⁿ, te̍k-pia̍t kin-á-ji̍t Chú ū lâi kàu lí ê chhù tit-tio̍h lí 10 hun ê hó khóan-thāi, Chú Iâ-so͘ beh kā lí seh to-siā, chhiáⁿ lí kú-kú tn̂g-tn̂g tiàm tī Chú thiàⁿ ê lāi-bīn hō͘ Chú ê kok kín-kín lâi kàu tī tōe-bīn chiūⁿ chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ chi̍t-iūⁿ.45 天使:疼主 ê 阿伯ah,你平常疼主,主有記念你 ê 疼,特別今仔日主有來到你ê 厝得著你 10 分 ê 好款待,主耶穌beh kā 你說多謝,請你久久長長 tiàm tī 主疼 ê 內面 hō͘ 主 ê 國緊緊來到 tī 地面上親像 tī 天一樣。
  (天使 pàng chhiú, o̍at ǹg 眾人 àm-liām 馬太 25 chiuⁿ 34 chat kàu 40 chat.)(天使放手,越向眾人暗唸馬太 25 章34 節到 40 節。)
  (幕)(幕)
  Ôan
回目錄    回上一頁    終戰後,   1957年, 劇本