回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 82 個段落, 209 個語句, 2170 個語詞, 3067 個音節
Sèng-ke̍k tē 1 chi̍p_02 聖劇第一集_02
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  第三幕第三幕
  出場人物: 富人, 米勒, 以東, 夫人, 小爺, 醫師.出場人物:富人、米勒、以東、夫人、小爺、醫師。
  場面: 富人的客廳. (和第一幕相同)場面:富人的客廳。(和第一幕相同)
  開幕: 富人坐在安樂椅, 以東 teh lia̍h i ê me̍h, 米勒 teh lia̍h i ê kha.開幕:富人坐在安樂椅,以東 teh 掠伊 ê 脈,米勒 teh 掠伊 ê 腳。
  1 富人: Bí-le̍k, chòe-kīn tī lán ê kok-lāi ū sím-mi̍h siau-sit á-bô?1 富人:米勒,最近 tī 咱 ê 國內有甚物 消息抑無?
  2 米勒: Tùi chit pái ê tōa iân-siah í-lâi, tī Iû-thài tiong chē-chē lâng teh gī-lūn góa ê chú ê pù-ū ê sū.2 米勒:Tùi 這擺 ê 大筵席以來,tī 猶太中濟濟人 teh 議論我 ê 主 ê 富有 ê 事。
  3 以東: Góa ê chú-lâng ê pù-ū, kīn tī Iû-thài cho̍k-tiong, hn̄g kàu Lô-má, tōa-tōa tit-tio̍h lâng ê chù-ba̍k.3 以東:我 ê 主人 ê 富有,近 tī 猶太族中,遠到羅馬,大大得著人 ê 注目。
  4 富人: Che sī chi̍t-ê cho̍at-biāu ê ki-hōe, góa taⁿ tī sè-kài sǹg m̄-sī sió-khóa ê lâng lah. Iáu ū sím-mi̍h siau-sit á-bô?4 富人:Che 是一個絕妙 ê 機會,我今 tī 世界 算 m̄是小可 ê 人lah。Iáu 有甚物 消息抑無?
  5 米勒: Chòe-kīn tī lán ê kok-lāi ū hoat-seng lēng-gōa chi̍t-kiāⁿ tōa-sū, chiū-sī tùi Ná-sat-le̍k ū ba̍k-kang Iok-sek ê kiáⁿ Iâ-so͘ chhut-lâi tī kok-lāi ê ta̍k tōe-hng teh thôan thian-kok ê hok-im, kiò lâng hóan-hóe.5 米勒:最近 tī 咱 ê 國內有發生另外1 件大事,就是 tùi 拿撒勒有木工約瑟 ê 子耶穌出來 tī 國內 ê 逐地方 teh 傳天國 ê 福音,叫人反悔。
  6 以東: I iā ōe kiâⁿ sîn-jiah, ōe kóaⁿ-kúi i-pīⁿ . I ê hong-siaⁿ í-keng chín-tōng chôan-kok ê peh-sèⁿ, tì-kàu peh-sèⁿ lóng kun-tòe kàu tī hái-piⁿ, kàu tī khòng-iá.6 以東:伊也會行神蹟、會趕鬼醫病。伊 ê 風聲已經振動全國 ê 百姓,致到百姓攏跟tòe 到 tī 海邊、到 tī 曠野。
  7 米勒: Tī Í-sek-lia̍t ê le̍k-sú tiong iáu-kú m̄-bat khòaⁿ-tio̍h ū sím-mi̍h sian-ti chhin-chhiūⁿ i ê kôan-pèng kap lêng-le̍k.7 米勒:Tī 以色列 ê 歷史中 iáu-kú m̄-bat 看著有甚物 先知親像伊 ê 權柄 kap 能力。
  8 以東: Ū hong-siaⁿ kóng, i sī beh lâi ê Bí-sài-a, beh tùi Lô-má lâng ê chhiú lâi kiù-sio̍k Í-sek-lia̍t ê peh-sèⁿ.8 以東:有風聲講,伊是 beh 來 ê 彌賽亞,beh tùi 羅馬人 ê 手來救贖以色列 ê 百姓。
  9 富人: Che khak-si̍t sī chi̍t kiāⁿ thang saⁿ-pí ê tōa-sū. Chóng-sī ba̍k-kang ê kiáⁿ ōe-thang chò sím-mi̍h, put-kò sī chiām-sî ê hi-hán nā-tiāⁿ. Iáu ū sím-mi̍h siau-sit bô?9 富人:Che 確實是 1 件 thang 相比 ê 大事。總是木工 ê 子會thang 做甚物,不過是暫時 ê 稀罕nā-tiāⁿ。Iáu 有甚物消息無?
  10 米勒: Lâng ū chiong chi̍t ê khit-chia̍h khǹg tī lán ê tōa mn̂g-kháu, hit ê khit-chia̍h miâ kiò chòe Lia̍p-sat-lō͘, sī piàn-sūi koh chôan-sin seⁿ thiàⁿ, sī ǹg-bāng khioh lán toh-kha ê sut-á lâi tō͘-pá.10 米勒:人有將1 個乞食囥 tī 咱 ê 大 門口, hit 個乞食名叫做拉撒路,是半遂 koh 全身生thiàⁿ,是向望拾咱桌腳 ê 屑仔來度飽。
  11 以東: Hit-ê khit-chia̍h sī chi̍t ê kèng-khiân sìn-hōng Iâ-hô-hoa ê lâng, iā sī chi̍t ê jia̍t-jia̍t ê lâi-sè chú-gī chiá.11 以東:Hit個乞食是1 個敬虔信奉耶和華 ê 人,也是1 個熱熱 ê 來世主義者。
  12 米勒: I kóng 現世 ê kan-khó͘ sī chiām-sî, khiok tī 來世 ū éng-óan ê hēng-hok kap khòai-lo̍k. Chhin-chhiūⁿ án-ne 現世 ê khòai-lo̍k iā sī chiām-sî, khiok tī 來世 beh siū-tio̍h éng-óan ê thòng-khó͘.12 米勒:伊講現世 ê 艱苦是暫時,卻 tī 來世有永遠 ê 幸福 kap 快樂。親像 án-ne 現世 ê 快樂也是暫時,卻 tī 來世 beh 受著永遠 ê 痛苦。
  13 以東: I kóng lâng tī 現世 ê só͘-chòe lóng tī 來世 beh tú-tio̍h sím-phòaⁿ, hit ê 來世 chiah ū chin-si̍t ê bûn-bêng.13 以東:伊講人 tī 現世 ê 所做攏 tī 來世 beh tú著審判,hit 個來世才有真實 ê 文明。
  14 富人: Gû-gōng ê thâng-thōa, èng-kai chiù-chó͘ thiⁿ-tōe lâi sí chiah tio̍h, ū sím-mi̍h 來世 noh, sím-phòaⁿ noh?14 富人:愚憨 ê 蟲豸,應該咒詛天地來死才著,有甚物來世noh ,審判noh?
  (小爺出場)(小爺出場)
  15 小爺: Tōa-hiaⁿ, gōan lí chheng-chá khòai-lo̍k.15 小爺:大兄,願你清早快樂。
  16 富人: Ah, gôan-lâi sī sió-tī, lí chiah-ni̍h chá lâi chhōe góa sī m̄-sī ū sím-mi̍h te̍k-pia̍t ê sū hoat-seng mah?16 富人:Ah,原來是小弟,你 chiah-ni̍h 早來 chhōe 我 是 m̄是有甚物特別 ê 事發生mah ?
  17 小爺: Sī lah, chā-ji̍t ū chiap-tio̍h Lô-má chóng-tok-hú lâi ê siau-sit, kóng beh tùi lán it-chhè ê ke-gia̍p lâi thiu-sòe-kim lah. (The̍h chóa hō͘ i khòaⁿ, 富人 chiap chóa chiū khiā khí-lâi.)17 小爺:是lah,昨日有接著羅馬總督府來 ê 消息,講 beh tùi 咱一切 ê 家業來抽稅金lah 。(提紙 hō͘ 伊看,富人接紙就企起來。)
  18 富人: Lí teh kóng sím-mi̍h! Kiám ū chit-khóan ê sū-si̍t mah!18 富人:你 teh 講甚物 !Kiám 有這款 ê 事實mah !
  19 小爺: Liân lán ê pâng-ok, thó͘-tōe, châi-pó í-ki̍p hiah ê gû-iûⁿ, lô͘-lē iā lóng beh chiàu sò͘-gia̍h lâi kā lán thiu-sòe, chiàu án-ne, lán múi-nî ê chóng seng-sán lâi hō͘ in tú-á hó.19 小爺:連咱 ê 房屋、土地、財寶以及 hiah ê 牛羊、奴隸也攏 beh 照數額來 kā 咱抽稅,照 án-ne,咱每年 ê 總生產來 hō͘ in tú仔好。
  20 富人: Ná-lí ū chit-chióng iá-bân, bô-lí ê sū! Lô-má chèng-hú ū ì-sù beh chhiúⁿ-to̍at góa ê châi-sán lah! Lô-má sī chha̍t mah! sī hiong-hōan mah! Ah, góa ê it-chhè taⁿ kàu chia lah, góa beh koh kóng sím-mi̍h, góa ê chôan-sin lóng gī-gī chhoah lah. (chē lo̍h-khì)20 富人:那裡有這種野蠻、無理 ê 事!羅馬政府有意思 beh 搶奪我 ê 財產lah!羅馬是賊mah!是凶犯mah!Ah,我 ê 一切今 到 chia lah ,我 beh koh 講甚物,我 ê 全身 攏 gī-gī chhoah lah。(坐落去)
  21 小爺: Tōa-hiaⁿ, lí m̄-thang hiah-ni̍h hùn-khài tio̍h-kip,Lô-má chèng-hú pèng m̄-sī ū ì-sù beh chhiúⁿ lán ê châi-sán, sī ài beh thiu lán só͘ ū ê ê sòe-kim nā-tiāⁿ.21 小爺:大兄,你 m̄-thang hiah-ni̍h 憤慨著急,羅馬政府並m̄是有意思 beh 搶咱 ê 財產,是 ài beh 抽咱所有ê ê 稅金 nā-tiāⁿ 。
  22 富人: Lí m̄-bián kóng, lí m̄-bián kóng! Góa lóng bêng-pe̍k, góa lóng bêng-pe̍k! Che sī thâu chi̍t-pō͘, kiat-kio̍k sī ōe hō͘ Lô-má chhiúⁿ-to̍at khì, (háu) ah, góa ê chó͘-kong só͘ lâu hō͘ góan ê gia̍p kàu chia ôan-lah. Góan kú-kú só͘ ló͘-le̍k, só͘ kiàn-li̍p ê kàu chia lóng soah lah, oh, khó͘-òⁿ siū chiù-chó͘ ê Lô-má, góa kap lí ū sím-mi̍h oan-siû! Góa ê sèⁿ-miā tek-khak ōe hō͘ lí siu-si̍p khì lah! (夫人出場)22 富人:你 m̄免講,你 m̄免講!我攏明白,我攏明白!Che 是頭1 步,結局是會 hō͘ 羅馬搶奪去,(哮)ah ,我 ê 祖公所留 hō͘ 阮 ê 業到 chia 完lah 。阮久久所努力、所建立ê 到 chia 攏煞 lah,oh,可惡受咒詛 ê 羅馬,我 kap 你有甚物 冤仇!我 ê 性命的確會 hō͘ 你收拾去lah !(夫人出場)
  23 夫人: Tàu-té sī sím-mi̍h tāi-chì! Góa ê chú-lâng ah, góa ê chú-lâng ah, lí sī án-chóaⁿ?23 夫人:到底是甚物 代誌!我 ê 主人ah,我 ê 主人ah,你是 án-chóaⁿ?
  24 小爺: Lô-má chèng-hú chhâ-chhut lán ê châi-sán, tī lán só͘-ū it-chhè ê mi̍h ê téng-bīn khai-sí beh kā lán thiu sòe-kim. (chiong chóa hō͘ i khòaⁿ, 夫人 khòaⁿ liáu)24 小爺:羅馬政府查出咱 ê 財產,tī 咱 所有一切 ê 物 ê 頂面開始 beh kā 咱抽稅金。(將紙 hō͘ 伊看,夫人看了)
  25 夫人: Góa ê chú-lâng ah, án-ne ū sím-mi̍h thang hō͘ lí hùn-khài cho̍at-bāng, lí siūⁿ-khòaⁿ lán ê châi-sán kin-á-ji̍t ōe-thang tit-tio̍h pó-chôan ê thâu chi̍t ê gôan-in kiám m̄-sī in-ūi Lô-má ê tì-ìm, nā bô Lô-má chèng-hú tī lán ê kok-lāi teh pang-chān lán ê tī-an, lí siūⁿ lán ê châi-sán beh án-chóaⁿ tùi chiah ê Í-sek-lia̍t ê tông-pau, í-ki̍p gōa-pang lâng ê thó͘-húi lâi tit-tio̍h pó-chôan, só͘-í kó-jiân sī Lô-má ê tì-ìm lán tùi lán só͘ ū ê tiong-kan lâi thiu tām-po̍h hō͘ in, chhin-chhiūⁿ kā in seh to-siā ê ì-sù, án-ne kiám m̄-sī chin tong-jiân ê sū. Tùi chá kàu hiān-kim bô ū chi̍t ê pù-lâng ōe-thang tùi thó͘-húi hiong-hōan ê chhiú lâi pó-chôan in ê châi-sán, pó-pòe, tû-khì hiān-kim lán tī Lô-má ê pó-hō͘-ē chiah ū chit ê an-ún. Só͘-í m̄-thang ūi-tio̍h chit ê sū lâi seⁿ chhut sím-mi̍h put-hēng ê sū.25 夫人:我 ê 主人ah,án-ne 有甚物 thang hō͘ 你憤慨絕望,你想看咱 ê 財產今仔日會thang 得著保全 ê 頭1 個原因 kiám m̄是因為羅馬 ê 致蔭,若無羅馬政府tī 咱 ê 國內 teh 幫贊咱 ê 治安,你想咱 ê 財產 beh án-chóaⁿ tùi chiah ê 以色列 ê 同胞,以及外邦人 ê 土匪來得著保全,所以果然是羅馬 ê 致蔭咱 tùi 咱所有 ê 中間來抽淡薄 hō͘ in,親像 kā in 說多謝 ê 意思,án-ne kiám m̄是真當然 ê 事。Tùi 早到現今無有一個富人會thang tùi 土匪凶犯 ê 手來保全 in ê 財產、寶貝,除去現今咱 tī 羅馬 ê 保護下才有這個安穩。所以 m̄-thang 為著這個事來生出甚物 不幸 ê 事。
  30 富人: (khiā khí-lâi) Góa lóng bô teh thiaⁿ lí ê ōe! Lô-má tú-tú sī thó͘-húi, sī hiong-hōan! Góa ê só͘ ū tek-khak ōe ūi-tio̍h Lô-má lâi bô-khì! Góa taⁿ bô beh kap lí khì Lô-má khòaⁿ in ê chha̍t-thâu, khòaⁿ in ê chha̍t-siū. Góa ōe khì-sí, góa ōe khì-sí! (tó lo̍h-khì)30 富人:(企起來)我攏無 teh 聽你 ê 話!羅馬 tú-tú 是土匪、是凶犯!我 ê 所有的確會為著羅馬來無去!我今無 beh kap 你去羅馬看 in ê 賊頭,看 in ê 賊siū。我會氣死,我會氣死!(倒落去)
  31 夫人: Bí-le̍k, kín-kín khì chhiáⁿ i-seng lâi. Í-tong, lí kap sió-iâ hû lāu-iâ khí-lâi chhn̂g-ni̍h.31 夫人:米勒,緊緊去請醫生來。以東,你kap 小爺扶老爺起來床ni̍h。
  32 醫師: Lāu-iâ ū sím-mi̍h bô hó-sè ê sū?32 醫師:老爺有甚物 無好勢 ê 事?
  (khai-sí bong-me̍h, kiám-cha sin-thé)(開始摸脈,檢查身體)
  33 夫人: I-seng, m̄-chai ū iàu-kín bô?33 夫人:醫生,m̄知有要緊無?
  34 醫師: Chhiong-tio̍h náu-kin, pēⁿ-sè put-chí giâm-tiōng, tio̍h cho̍at-tùi ê an-hioh. (富人 chhéⁿ khí-lâi)34 醫師:沖著腦筋,病勢不止嚴重,著絕對 ê 安歇。(富人醒起來)
  35 富人: Góa ài lim-chúi, kín-kín hō͘ góa chi̍t-poe léng-chúi. (夫人令米勒 phâng chúi lâi, lim-liáu) Hu-jîn tī tó-ūi?35 富人;我 ài lim水,緊緊 hō͘ 我一杯冷水。(夫人令米勒捧水來,lim了)夫人 tī tó位?
  36 夫人: Góa ê chú-lâng ah, góa tī chia, lí ū sím-mi̍h tāi-chì beh kā góa kóng bô?36 夫人:我 ê 主人ah,我 tī chia,你有甚物 代誌 beh kā 我講無?
  37 富人: Tú-chiah lí só͘ kā góa soat-bêng ê sū, si̍t-chāi ū lí-khì, góa put-chí pōe-ho̍k lí ê ko-bêng, góa si̍t-chāi bô èng-kai lâi chiah-ni̍h kah siū-khì. Chóng-sī lí chai, góa ūi-tio̍h góa ê châi-pó mê-ji̍t khòa-lū bô pêng-an kàu án-ne, góa si̍t-chāi chin gōng! Góa beh chiàu í-chêng lán ê kè-e̍k, lâi-khì chiu-iû Lô-má, nā bô thit-thô hióng-siū kiaⁿ-liáu bô ki-hōe lah. Chhiáⁿ lín hō͘ góa khiā khí-lâi. Góa taⁿ chin sóng-khòai lah.37 富人:Tú-chiah 你所 kā 我說明 ê 事,實在有理氣,我不止佩服你 ê 高明,我實在無應該來 chiah-ni̍h kah 受氣。總是你知,我為著我 ê 財寶暝日掛慮無平安到án-ne,我實在真憨!我 beh 照以前咱 ê 計劃,來去周遊羅馬,若無 thit-thô 享受驚了無機會lah。請 lín hō͘ 我企起來。 我今真爽快lah。
  38 醫師: Lāu-iâ, chhiáⁿ lí m̄-thang tín-tāng, lí tio̍h ài cho̍at-tùi ê an-chēng, nā bô kiaⁿ-liáu ū sím-mi̍h put-hēng ê sū.38 醫師:老爺,請你 m̄-thang 振動,你著 ài 絕對 ê 安靜,若無驚了有甚物 不幸 ê 事。
  39 富人: Gôan-lâi sī Hô-lī, chhiáⁿ lí pang-chān góa khiā khí-lâi, góa tio̍h ài tiông-sin lâi o̍ah,ūi-tio̍h góa ê hēng-hok ê iân-kò͘, góa su-iàu góa ê o̍ah-miā.39 富人:原來是 Hô-lī,請你幫贊我企起來,我著 ài 重新來活,為著我 ê 幸福 ê 緣故,我需要我 ê 活命。
  40 醫師: Lāu-iâ, lí nā ài o̍ah-miā lí tio̍h ài chun-tiōng i-ha̍k-siōng ê kui-kú, m̄-thang tín-tāng, tio̍h cho̍at-tùi ê an-chēng.40 醫師:老爺,你若 ài 活命你著 ài 尊重醫學上 ê 規矩,m̄-thang 振動,著絕對 ê 安靜。
  41 富人: Góa hiān-sî bô hit ê û-tē thang koh thiaⁿ jīm-hô ê ha̍k-soat. Chhiáⁿ lín hō͘ góa khiā khí-lâi. (khiā khí-lâi) Góa si̍t-chāi chin-gōng, góa án-chóaⁿ ló͘-le̍k lâi kiàn-li̍p góa ê ka-gia̍p, siat-sú góa nā án-ne lâi sí, góa ê chò lâng kiám m̄-sī chin m̄-ta̍t mah? Só͘-í góa su-iàu tiông-sin ê o̍ah-miā, thang hióng-siū jîn-seng, tú-tú chiàu góa ê hu-jîn-lâng só͘ kiàn-gī ê......41 富人:我現時無 hit 個餘地 thang koh 聽任何 ê 學說。請 lín hō͘ 我企起來。(企起來) 我實在真憨,我 án-chóaⁿ 努力來建立 我 ê 家業,設使我若 án-ne 來死,我 ê 做人 kiám m̄是真 m̄值 mah?所以我需要重新 ê 活命,thang 享受人生,tú-tú 照我 ê 夫人人所建議ê…
  42 夫人: Góa ê chú-lâng ah, khiok hiān-sî lán ko͘-put-chiong tio̍h pàng-sak chit ê kiàn-gī, hiān-sî lán só͘ tio̍h koan-sim ê m̄-sī beh án-chóaⁿ lâi hióng-siū o̍ah-miā, chiū-sī beh án-chóaⁿ lâi pó-siú o̍ah-miā lah.42 夫人:我 ê 主人ah,卻現時咱姑不chiong 著放sak 這個建議,現時咱所著關心 ê m̄是 beh án-chóaⁿ 來享受活命,就是 beh án-chóaⁿ 來保守活命lah。
  43 醫師: Lâng tī chit sè-kan ê êng-kng, phí-jū chháu-hoe, khòai-siā, phí-jū hái-éng, bô sî-tiāⁿ. Lâng èng-kai tio̍h tui-chhōe hit ê éng-kiú ê o̍ah-miā. Lāu-iâ lí kiám m̄-chai chòe-kīn tī lán ê kok-lâi só͘ hoat-seng ê sū? Chiū-sī Siōng-tè ū tùi I ê peh-sèⁿ tiong heng-khí chi̍t ê kiù-sè Chú, lâi beh tùi o͘-àm, put-sìn ê gōa-pang tiong lâi Kiù-sio̍k lán. I ê hong-siaⁿ í-keng kàu tī chôan-kok. Góa pêng-siông iā lóng teh kun-tè I, I ê miâ kiò chò Iâ-so͘.43 醫師:人 tī 這世間 ê 榮光,譬喻草花,快謝;譬喻海湧,無時定。人應該著追chhōe hit 個永久 ê 活命。老爺你 kiám m̄知 最近 tī 咱 ê 國來所發生 ê 事?就是上帝有 tùi 伊 ê 百姓中興起一個救世主,來 beh tùi 烏暗、不信 ê 外邦中來救贖咱。伊 ê 風聲已經到 tī 全國。我平常也攏 teh 跟tè伊,伊 ê 名叫做耶穌。
  44 富人: I sī sím-mi̍h téng-hō ê lâng, tī peh-sèⁿ tiong teh chò sím-mi̍h?44 富人:伊是甚物等號 ê 人,tī 百姓中 teh 做甚物?
  45 醫師: Sī ba̍k-kang Iok-sek ê kiáⁿ, I tī peh-sèⁿ tiong teh thôan thian-kok kīn lah ê siau-sit, koh kiò peh-sèⁿ tio̍h hóan-hóe lâi sìn Siōng-tè ê kiù-sio̍k.45 醫師:是木工約瑟 ê 子,伊 tī 百姓中 teh 傳天國近 lah ê 消息,koh 叫百姓著反悔來信上帝 ê 救贖。
  46 富人: Ba̍k-kang ê kiáⁿ ōe-thang chò sím-mi̍h? Tī lán Í-sek-lia̍t tiong kiám m̄-sī ū Mô͘-se kap lu̍t-hoat mah, Hô-lī, lí iā sìn i mah?46 富人:木工 ê 子會thang 做甚物?Tī 咱以色列中 kiám m̄是有摩西 kap 律法 mah,Hô-lī,你也信伊 mah?
  47 醫師: Sī, in-ūi i nā m̄-sī tùi Siōng-tè lâi, tek-khak bô hiah-ni̍h tōa ê kôan-pèng kap lêng-le̍k, tì-hūi. Koh si̍t-chāi lán iā tio̍h chhéⁿ khí-lâi lâi sìn Siōng-tè ê kok kap I ê kiù-sio̍k.47 醫師:是,因為伊若 m̄是 tùi 上帝來,的確無 hiah-ni̍h 大 ê 權柄 kap 能力、智慧。Koh 實在咱也著醒起來來信上帝 ê 國 kap 伊 ê 救贖。
  48 富人: Chhiáⁿ lí m̄-thang hō͘ góa ū hūn tī hiah ê hó-chhiò ê gōng-lâng ê tiong-kan. Lí iā tek-khak chai, góa sī Sat-thó͘-kai tóng ê lâng.48 富人:請你 m̄-thang hō͘ 我有份 tī hiah ê 好笑 ê 憨人 ê 中間。你也的確知,我是撒都該黨 ê 人。
  49 醫師: Góa chai lāu-iâ lí gôan-lâi sī bô sìn chiong-lâi ê lâng. Chóng-sī góa siūⁿ sū-si̍t-siōng nā ū 來世, hit ê 來世 bōe-thang ūi-tio̍h lán ê bô sìn lâi piàn-ōaⁿ. Koh góa khòaⁿ tī lāu-iâ lí hiān-si̍t ê bīn-chêng 信, 不信 sī chi̍t ê chòe tiōng-tāi ê bûn-tê, in-ūi nā bô tùi 信 chiū bô ū 得救的希望, 將來 tùi tī lí sī chi̍t ê o͘-àm, kiaⁿ-hiâⁿ ê sè-kài.49 醫師:我知老爺你原來是無信將來 ê 人。總是我想事實上若有來世,hit 個來世 bōe-thang 為著咱 ê 無信來變換。Koh 我看tī 老爺你現實 ê 面前信、不信是 1 個最重大 ê 問題,因為若無 tùi 信就無有得救 ê希望,將來 tùi tī 你是 1 個烏暗、驚惶 ê 世界。
  50 富人: Chhiáⁿ lí m̄-thang koh hō͘ góa thiaⁿ-tio̍h lí hiah ê gōng-ōe. Góa bōe-thang jím-siū koh siūⁿ tī Í-sek-lia̍t tiong chhin-chhiūⁿ lí chit-téng-hō ê lâng iā khì kun-tòe hit ê ba̍k-kang ê kiáⁿ Iâ-so͘, koh sòa sìn i lóng-chóng ê ōe. Che sī Í-sek-lia̍t ê 終局, sī Í-sek-lia̍t ê 滅亡 !50 富人:請你 m̄-thang koh hō͘ 我聽著你 hiah ê 憨話。我 bōe-thang 忍受 koh 想 tī 以色列中親像你這等號 ê 人也去跟tòe hit 個木工 ê 子耶穌,koh 煞信伊攏總 ê 話。Che 是以色列 ê 終局,是以色列 ê 滅亡!
  (幕)(幕)
  第四幕第四幕
  出場人物: 拉撒路, 天使a, 天使b, 米勒, 以東.出場人物:拉撒路、天使a、天使b、米勒、以東
  場面: 富人的大門口 (和第二幕同樣) 開幕: 拉撒路在黑暗的雪夜中在祈禱吟聖詩236首的第四節場面:富人的大門口(和第二幕同樣) 開幕:拉撒路tī 黑暗 ê 雪夜中tī 祈禱吟聖詩236首 ê 第四節
  1 拉撒路: Iâ-hô-hoa góa ê chó͘ A-pek-lia̍p-hán, Í-sat, Ngá-kok ê Siōng-tè ah, Lí chāi-chá án-chóaⁿ ēng Lí ê kôan-lêng kî-sū ín-chhōa Lí ê peh-sèⁿ thoat-chhut Ai-ki̍p ê hêng-ho̍at, ín-chhōa góan ê chó͘ keng-kòe Âng-hái, le̍k-iû 40 nî tī khòng-hān ê soa-bô͘ tiong, tùi tùi-te̍k ê chhiú, tùi chē-chē kan-lân Lí ū ín-chhōa in kàu tī Lí só͘ èng-ún ê Ka-lâm lâi, tī lâu ni, lâu bi̍t ê Ka-lâm tōe, Lí hō͘ góan ê chó͘ tōa-tōa heng-khí, sòa tī chit ê tōe kiàn-li̍p in ê ông-kok. Lí ū kú-khí Lí ê peh-sèⁿ, chhin-chhiūⁿ êng-iāu ê kî tī lia̍t-pang tiong. Khiok tī un-tián ê ji̍t góan ê chó͘ sòa pōe-ge̍k Lí, khì kūi-pài gōa-pang ê ngó͘-siōng, kap put-sìn ê peh-sèⁿ saⁿ-chhin, kiat-iok, tì-kàu jiá-tio̍h lí ê siū-khì, kok-bông, bîn-pāi, kàu kin-á-ji̍t sòa tī gōa-pang ê chhiú-ē, chiâⁿ-chò gōa-pang só͘ thún-ta̍h ê mi̍h.1 拉撒路:耶和華我 ê 祖亞伯拉罕、以撒、雅各 ê 上帝ah,你在早 án-chóaⁿ 用你 ê 權能奇事引chhōa 你 ê 百姓脫出埃及ê 刑罰,引chhōa 阮 ê 祖經過紅海、歷遊 40 年 tī 炕旱 ê 沙漠中,tùi 對敵 ê 手,tùi 濟濟艱難你有引chhōa in 到 tī 你所應允 ê 迦南來,tī 流奶、流蜜 ê 迦南地,你 hō͘ 阮 ê 祖大大興起,續 tī 這個地建立in ê 王國。你有舉起你 ê 百姓,親像榮耀 ê 旗 tī 列邦中。卻 tī 恩典 ê 日阮 ê 祖煞背逆你,去跪拜外邦ê 偶像,kap 不信 ê 百姓相親、結約,致到惹著你 ê 受氣,國亡、民敗,到今仔日煞tī 外邦 ê 手下,成做外邦所 thún踏 ê 物。
  Ah, góa ê Chú, góa ê Siōng-tè ah, Lí beh pàng-sak Lí ê peh-sèⁿ kàu sím-mi̍h sî ah! Kiû Lí koh chi̍t-pái ēng Lí ê chhôe lâi piⁿ-phah in, hō͘ in ōe hóe-kái chhíⁿ-gō͘ lâi kui-ǹg Lí. Kiû Lí kín-kín kiù-sio̍k góan.Ah,我 ê 主,我 ê 上帝ah,你 beh 放sak 你ê 百姓到甚物時ah!求你 koh 一擺用你 ê chhôe 來 鞭扑in,hō͘ in 會悔改醒悟來歸向你。求你緊緊救贖阮。
  Kiû Lí iā kì-liām Lí siū-khó͘ ê kiáⁿ-jî lóng-chóng ê âu-kiò, kiû Lí sià-bián góa tī chit ê o̍ah-lâng ê tōe só͘ ū bōe-thang êng-iāu Lí ê seng-o̍ah.求你也記念你受苦 ê 子兒攏總 ê 喉叫,求你赦免我 tī 這個活人 ê 地所有bōe-thang 榮耀你 ê 生活。
  Kiû Lí chiap-la̍p góa ê lêng-hûn kui tī Lí éng-óan thiàⁿ kiáⁿ ê kok. A-men.求你接納我 ê 靈魂歸 tī 你永遠疼子 ê 國。阿們。
  (吟聖詩244首第一節, gîm-liáu khai-sí thàng-thiàⁿ)(吟聖詩244首第一節,吟了開始痛疼)
  Góa ê Chú, góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí chiap-la̍p góa ê lêng-hûn. Oh, góa ū khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ-khui êng-kng chhàn-lān ê thó͘-tē, thiⁿ-sài chū-chi̍p tī hia. Oh, góa só͘ him-bō͘ ê chó͘-ke! (拉撒路死, 聖歌隊繼續吟244首2節, 有2個天使出現)我 ê 主,我 ê 上帝ah,求你接納我 ê 靈魂。Oh,我有看見天開榮光燦爛 ê 土地,天使聚集 tī hia。Oh,我所欣慕ê 祖家!(拉撒路死,聖歌隊繼續吟244首2節,有2個天使出現)
  2 天使a: Siū-khó͘ ê kiáⁿ Lia̍p-sat-lō͘, Iâ-hô-hoa, lí ê Chú,lí ê Siōng-tè, í-keng kàm-chhat lí khùn-lân ê ji̍t-chí, khòaⁿ-kìⁿ lí ê jím-siū. Lí tī ke̍k-kî pi-chhám ê ji̍t iáu-kú jia̍t-jia̍t ê sim sìn-gióng Chú lí ê Siōng-tè, gia̍h-ba̍k ǹg-thiⁿ tán-hāu I ê kok, taⁿ Chú lí ê Siōng-tè beh chiap-la̍p lêng-hûn kàu tī I thiàⁿ kiáⁿ ê kok.2 天使a:受苦 ê 子拉撒路,耶和華,你 ê 主,你ê 上帝,已經鑒察你困難 ê 日子,看見你 ê 忍受。你 tī 極其悲慘 ê 日 iáu-kú 熱熱 ê 心信仰主你 ê 上帝,gia̍h目向天等候伊ê 國,今主你 ê 上帝 beh 接納靈魂到tī伊疼子 ê 國。
  3 天使b: Hiaⁿ-tī Lia̍p-sat-lō͘ ah, lí ê siū-khó͘, lí ê pi-chhám lóng soah lah. Lí m̄-bián koh tī chit ê chhiⁿ-chhìn, léng-chēng ê ke-lō͘ chiūⁿ ko͘-toaⁿ khùn-khó͘ lah. Lí lóng-chóng ê ba̍k-sái iā soah lah, lí èng-kai ji̍p tī lí ê chó͘ A-pek-lia̍p-hán ê hôai-lāi, lâi tit-tio̍h an-hioh.3 天使b:兄弟拉撒路ah,你 ê 受苦、你 ê 悲慘 攏煞lah。你 m̄免 koh tī 這個 chhiⁿ-chhìn 、冷靜 ê 街路上孤單困苦lah。你攏總 ê 目屎也煞lah,你應該入 tī 你 ê 祖亞伯拉罕 ê 懷內,來得著安歇。
  (聖歌隊幕後繼續吟第三節, 天使引拉撒路的靈魂昇天, 米勒, 以東 the̍h sut-á ê pôaⁿ 出場)(聖歌隊幕後繼續吟第三節,天使引拉撒路 ê 靈魂昇天, 米勒、以東提屑仔 ê 盤出場)
  4 米勒: Kàu kin chá-khí tōa-seh iáu lóng bô soah.4 米勒:到今早起大雪 iáu 攏無煞。
  5 以東: Iû-thài soaⁿ-me̍h hō͘ seh khàm-ba̍t hoat-chhut chin-súi ê pe̍h-kng sek!5 以東:猶太山脈 hō͘ 雪 khàm-ba̍t 發出真súi ê 白光色!
  6 米勒: Tùi chā-mê khí lāu-iâ ê sin-thé ū koh-khah siong-tiōng.6 米勒:Tùi 昨暝起老爺 ê 身體有 koh較傷重。
  7 以東: Chiu-iû Lô-má ê tōa lú-hêng í-keng bô ǹg-bāng lah, kòe-khì ê ǹg-bāng kiám-chhái sī chiu-iû im-kan.7 以東:周遊羅馬 ê 大旅行已經無向望lah,過去 ê 向望 kiám-chhái 是周遊陰間。
  8 米勒: Náu-chhiong-hiat sī chi̍t-chióng ê sí-pīⁿ, chí-ū sī sî-kan ê būn-tê nā-tiāⁿ.8 米勒:腦充血是一種 ê 死病,只有是時間 ê 問題 nā-tiāⁿ。
  9 以東: Lán ê kan-khó͘ iā bô gōa-kú lah, koh kín-sīn iā bô gōa-kú lah!9 以東:咱 ê 艱苦也無偌久lah,koh 謹慎也無偌久lah!
  10 米勒: Chò lô͘-lē ê lâng m̄-bián siūⁿ ū sím-mi̍h chhut-thoat ê ji̍t-chí, kàu sí chiah sī chin-si̍t ê tháu-pàng.10 米勒:做奴隸 ê 人 m̄免想有甚物 出脫ê 日子,到死才是真實 ê tháu放。
  11 以東: Sū-si̍t sī án-ne, iáu-kú tī chit ê khùn-lân tiong bōe-bián tio̍h ǹg-bāng.11 以東:事實是 án-ne,iáu-kú tī 這個困難中 bōe免著向望。
  12 米勒: Chā-mê ê tōa-seh, Lia̍p-sat-lō͘ m̄-chai ū pêng-an bô? Pháiⁿ-miā lâng khah siông lóng sī khah nāi-miā.12 米勒:昨暝 ê 大雪,拉撒路 m̄知有平安無?歹命人較常攏是較耐命。
  13 以東: Lia̍p-sat-lō͘, khí-lâi oh, lí ū kiaⁿ kôaⁿ á-bô? Khí-lâi chia̍h lí ê chá-tǹg oh.13 以東:拉撒路,起來 oh,你有驚寒抑無?起來食你 ê 早頓 oh。
  14 米勒: Kî-kòai, lóng bô ìn. Ah, Lia̍p-sat-lō͘ kôaⁿ-sí lah! Lí khòaⁿ, chôan-sin lóng bōe tín-tāng lah, koh i ê bah léng chhìn-chhìn.14 米勒:奇怪 ,攏無應。Ah,拉撒路寒死lah!你看,全身攏 bōe 振動 lah,koh 伊 ê 肉冷凊凊。
  15 以東: Ū iáⁿ to-tio̍h......, Lia̍p-sat-lō͘ kiat-kio̍k tī i ê siū-khó͘ tiong lâi sí lah, bô chi̍t ê chhin-lâng, pêng-iú tī sin-piⁿ, ôan-chôan ê ko͘-toaⁿ, chit-chióng ê chhám-sí sī 先代未有的....Khó-lîn,khó-lîn!!15 以東:有影 to-著…,拉撒路結局 tī 伊 ê 受苦中來死lah,無 1 個親人、朋友tī 身邊,完全 ê 孤單,這種 ê 慘死是先代未有 ê …可憐,可憐!!
  16 米勒: Khiok lán m̄-thang sûi-piān tòan-tēng i sī chi̍t ê khó-lîn ê lâng. Khiā tī kôan-lâu tāi-hā, móa-móa ê chhin-lâng pêng-iú ûi-óa tī chhn̂g-piⁿ ê lâng ê sí iā bô it-tēng ōe pí i khah bô chhám. In-ūi Lia̍p-sat-lō͘ ū i ê Siōng-tè, ū i ê chiong-lâi. Lí khòaⁿ i ê bīn ū hián-chhut kî-biāu ê pêng-an kap hoaⁿ-hí tī-teh.16 米勒:卻咱 m̄-thang 隨便斷定伊是一個可憐 ê 人。企 tī 懸樓大廈,滿滿 ê 親人朋友圍倚 tī 床邊 ê 人 ê 死也無一定會比伊較無慘。因為拉撒路有伊 ê 上帝,有伊 ê 將來。你看伊 ê 面有顯出奇妙 ê 平安 kap 歡喜 tī-teh。
  17 以東: Chit ê sí kàu-gia̍h chèng-bêng ū chi̍t ê chiong-lâi, nā bô, si̍t-chāi chit sè-kan ê put-gī put kong-pêng hō͘ lâng ōe cho̍at-bāng kàu tī m̄-ài o̍ah. Chí-ū sìn ū chiong-lâi, chiah ōe-thang jím-siū tit.17 以東:這個死到額證明有 1 個將來,若無,實在這世間 ê 不義不公平 hō͘ 人會絕望到 tī m̄-ài 活。只有信有將來,才會thang 忍受得。
  18 米勒: Lán tī chit sè-kan só͘ ū ê sok-pa̍k, nā m̄-sī tùi chit ê ǹg-bāng, iā sī hō͘ lán só͘ tam-tng bōe-khí ê..., tùi tī chē-chē hong-bīn, lán iā bô khah-iâⁿ Lia̍p-sat-lō͘. In-ūi i ū chū-iû, khiok lán éng-óan sit-lo̍h hit ê chū-iû.18 米勒:咱 tī 這世間所有 ê 束縛,若 m̄是 tùi 這個向望,也是 hō͘ 咱所擔當bōe起ê…,tùi tī 濟濟方面,咱也無較贏拉撒路。因為伊有自由,卻咱永遠失落 hit 個自由。
  19 以東: Lán kín ji̍p lâi khì, chiong chit ê sū pò hō͘ chú-lâng chai-iáⁿ, ǹg-bāng siat-hoat lâi kā i bâi-chòng.19 以東:咱緊入來去,將這個事報 hō͘ 主人知影,向望設法來 kā 伊埋葬。
  (幕)(幕)
回目錄    回上一頁    終戰後,   1957年, 劇本