回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 71 個段落, 229 個語句, 3156 個語詞, 4414 個音節
Ū chi̍t ê Ông-kok kiò chòe Thiàⁿ_11 有一個王國叫做疼_11
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  Keng-kè liáu saⁿ, sì-ji̍t, bâi-chōng ê sū iā í-keng chheng-chhó liáu lah.經過了三、四日,埋葬ê事也已經清楚了lah。
  Lāu A-pô tī chi̍t chá-khí ū phâng môe ji̍p-lâi Pek-jím ê pâng-keng, khòaⁿ-kìⁿ i tiām-tiām chē tī thang-á piⁿ ê í-ni̍h, bīn ǹg tùi thang-gōa chhut-khì. Sî sī chhit-ge̍h chho͘, í-keng chin pek-jo̍ah lah. Khiok Pek-jím ê pâng-keng ê thang lóng koaiⁿ teh.老阿婆tī一早起有捧糜入來百忍ê房間,看見伊恬恬坐tī窗仔邊ê椅ni̍h,面向 tùi窗外出去。時是七月初,已經真逼熱lah。卻百忍ê房間ê窗攏關teh。
  “Lí chā-mî iā bô khùn ê khóan neh?!” A-pô khòaⁿ Pek-jím ê chêng-hêng lâi án-ni kóng sòa thó͘ tōa-khùi. I ū chiong chia̍h-mi̍h pâi tī toh-téng hō͘ hó-sè, chiū khì khui thang-á-mn̂g hō͘ khui.「你昨暝也無睏ê款neh?!」阿婆看百忍ê情形來án-ni講續吐大氣。伊有將食物排tī桌頂hō͘好勢,就去開窗仔門hō͘開。
  “Lí koaiⁿ tī chit lāi-bīn lâi kek-sim, iu-siong ū sím-mi̍h lī-ek! Lâng í-keng sí lah, kiám m̄-sī tio̍h khòaⁿ-phòa lâi kò͘ pún-sin! Kui lé-pài bô-chia̍h bô-khùn, lí iā chin thiám lah!” A-pô án-ni kóng lâi thàm Pek-jím chhin-chhiūⁿ bô sîn-hûn ê lâng tiām-tiām chē, lóng bô tín-tāng. I ê thâu-mn̂g lóng bô chéng-lí, sàm-sàm, bīn iā lóng bô sé, ū lah-sap tī ba̍k-chiu. I ê khóan-sit tī chit kúi-ji̍t ôan-chôan chiau-chūi, ló-mò͘ khì lah.「你關tī這內面來激心、憂傷有甚物利益!人已經死lah,kiám m̄是著看破來顧本身!歸禮拜無食無睏,你也真thiám lah!」阿婆án-ni講來探百忍親像無神魂ê人恬恬坐,攏無振動。伊ê頭毛攏無整理,sàm-sàm,面也攏無洗,有垃圾tī目珠。伊ê款式tī這幾日完全chiau-chūi、老mò͘ 去lah。
  “Sí sī ke̍k phó͘-siông ê sū, tī sè-kan ta̍k-ji̍t lóng ū lâng teh sí. Sí m̄-sī hiah-ni̍h thang siong-pi ê sū, sí sī tú-tú chhin-chhiūⁿ lâng teh poaⁿ-chhù, tùi lâu-ē poaⁿ chhù kàu lâu-téng chi̍t-iūⁿ.” A-pô khai-sí lâi chéng-lí lāi-bīn ê mi̍h-kiāⁿ.「死是極普常ê事,tī世間逐日攏有人teh死。死m̄是hiah-ni̍h thang傷悲ê事,死是tú-tú親像人teh搬厝,tùi樓下搬厝到樓頂一樣。」阿婆開始來整理內面ê物件。
  “Lâng chhut-sì lâi tī sè-kan hit chi̍t-tia̍p tio̍h ài siūⁿ kàu sí ê sū, nā-ū án-ni àn-sǹg chiū sí lóng bōe tùi lán ū sím-mi̍h táⁿ-kek.” A-pô kóng án-ni chiū koh thàm-khòaⁿ Pek-jím ê bīn.「人出世來tī世間hit一tia̍p著ài想到死ê事,若有án-ni 按算就死攏bōe tùi 咱有甚物打擊。」阿婆講án-ni就koh探看百忍ê面。
  “Si̍t-chāi sí sī ke̍k pêng-siông ê sū! Te̍k-piat kàu tī góan ê nî-kí, sí sī si̍t-chāi thang ǹg-bāng ê sū, in-ūi lâng tī chit-ê sè-kan sī chin bô chu-bī.” A-pô ū thêng-tiām i ê kang-chok lâi koh thó͘ chi̍t-ê khùi. I chiū koh khai-sí beh chheng-sàu pâng-lāi.「實在死是極平常ê事!特別到tī阮ê年紀,死是實在thang 向望ê事,因為人tī這個世間是真無滋味。」阿婆有停恬伊ê工作來koh吐一個氣。伊就koh開始beh清掃房內。
  “Lí iā sǹg sī iáu siàu-liân lâng, nā kiat-hun iáu ōe-thang tit-tio̍h gín-ná. Lí ê chiân-tô͘ iáu ū chin-tōa ê ǹg-bāng. Tâi-pak thiaⁿ kóng ū bông-jîn ê hia̍p-hōe beh ài chhiàⁿ bông-jîn tī hia chò-kang. Chhin-chhiūⁿ lí nā khì ji̍p, it-tēng ōe tit-tio̍h chhái-ēng. Tī hia lí ōe thang chò chi̍t-ê ki-su̍t jîn-ôan, lâi tit-tio̍h hó ê thāi-gū, chi̍t-ge̍h ji̍t káⁿ ū chheng-gōa kho͘ o͘h. Nā-sī án-ni lí ōe-thang chhōa chi̍t-ê hū-jîn-lâng lâi pang-chān lí, lí ōe-thang koh ū chi̍t-ê chin bí-móa un-lóan ê ka-têng.”「你也算是iáu少年人,若結婚iáu會thang得著囡仔。你ê前途iáu有真大ê 向望。台北聽講有盲人ê協會beh ài倩盲人tī hia做工。親像你若去入,一定會得著採用。Tī hia你會thang做一個技術人員,來得著好ê待遇,一月日káⁿ有千外箍o͘h。若是án-ni你會thang 娶一個婦人人來幫贊你,你會thang koh有一個真美滿溫暖ê家庭。」
  “Ah tio̍h, tī Tâi-pak iā ū thiaⁿ kóng, ū chi̍t-ê Bí-kok bo̍k-su, ōe kî-tó i-pīⁿ, lí ê ba̍k-chiu nā khì hō͘ i thòe kî-tó, Siōng-tè kiám-chhái ōe hō͘ lí koh khòaⁿ-kìⁿ! Si̍t-chāi lí ê chiân-tô͘ ū chin-tōa ê ǹg-bāng! Ū chin-tōa ê hēng-hok!” A-pô kiâⁿ lâi kàu Pek-jím ê bīn-chêng, chiū thêng i ê kang-chok lâi chhiú chhah, koh khòaⁿ Pek-jím ê bīn. “Lí nā si̍t-chāi ū hit-ê ì-sù, góa ōe pài-thok bo̍k-su thòe lí chhut-la̍t, lí siūⁿ án-chóaⁿ? Lí siūⁿ án-chóaⁿ?” A-pô ài beh chai Pek-jím ê ì-sù. Khiok Pek-jím ka-léng-sún chi̍t-ē, chiū khui-chhùi ìn A-pô.「Ah著,tī台北也有聽講,有一個美國牧師,會祈禱醫病,你ê目珠若去hō͘伊替祈禱,上帝kiám-chhái會hō͘你koh看見!實在你ê前途有真大ê 向望!有真大ê幸福!」阿婆行來到百忍ê面前,就停伊ê工作來手插,koh看百忍ê面。「你若實在有hit個意思,我會拜託牧師替你出力,你想án-chóaⁿ?你想án-chóaⁿ?」阿婆ài beh知百忍ê意思。卻百忍ka冷sún一下,就開嘴應阿婆。
  “A-pô, hō͘ lí chin to-siā! Góa hiān-chāi lóng bô teh siūⁿ hiah-ê sū. Góa iā bô ǹg-bāng góa ōe khòaⁿ-kìⁿ, iā bô ǹg-bāng góa ōe-thang tit-tio̍h sím-mi̍h hēng-hok ê seng-o̍ah. Hiah-ê hóan-tńg sī góa só͘ kiaⁿ-hiâⁿ ê. Hiah-ê í-keng kap góa ôan-chôan so͘-óan lah.” Pek-jím ê piáu-chêng chin chhiⁿ-chhìn, i sòe-siaⁿ tī chhùi-lāi án-ni liām. Ba̍k-sái kap phīⁿ-chúi iáu ta bô-liáu lâu-teh. “Sí m̄-sī ū sím-mi̍h thang hō͘ lâng hiah-ni̍h kàu cho̍at-bāng. Lí tio̍h khòaⁿ-phòa! Tio̍h pàng-khì kòe-khì ê sū! Tio̍h kiû sin ê lō͘!” A-pô ū ēng chhiú lâi pí tī Pek-jím ê bīn-chêng. Khiok Pek-jím kín-kín that i ê hī-khang, sim-chêng chin-kip kóng, “A-pô, chhiáⁿ lí m̄-thang koh kā góa kóng sím-mi̍h! Góa m̄-ài koh thiaⁿ sím-mi̍h! Kiû lí hō͘ góa ka-kī chi̍t-lâng tiàm chia, thang tit-tio̍h an-chēng!” A-pô chai-iáⁿ Pek-jím ê ì-sù chiū kā i koh khòaⁿ chi̍t-ē, lâi khui-mn̂g lī-khui i ê bīn-chêng chhut-khì.「阿婆,hō͘你真多謝!我現在攏無teh想hiah-ê事。我也無向望我會看見,也無向望我會thang得著甚物幸福ê生活。Hiah-ê反轉是我所驚惶ê。Hiah-ê已經kap我完全疏遠lah。」百忍ê表情真chhiⁿ凊,伊細聲tī嘴內án-ni念。目屎kap鼻水iáu礁無了留teh。「死m̄是有甚物 thang hō͘人hiah-ni̍h到絕望。你著看破!著放去過去ê事!著求新ê路!」阿婆有用手來比tī百忍ê面前。卻百忍緊緊塞伊ê耳空,心情真急講,「阿婆,請你m̄-thang koh kā我講甚物!我m̄-ài koh 聽甚物!求你hō͘我家己一人tiàm chia,thang得著安靜!」阿婆知影百忍ê意思就kā伊koh看一下,來開門離開伊ê面前出去。
  Iu-siong, thòng-khó͘ chhin-chhiūⁿ o͘-hûn koh tà-óa i ê sim. I ê ba̍k-sái koh chhut-hiān. I chôan-sin ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, chiū khiā khí-lâi, lâi sóa kha-pō͘ kàu tī thang-á piⁿ khì. I ū chiong i ba̍k-sái ê bīn khì óa tī thang-á kîⁿ, i ê háu-siaⁿ koh kàu tī nâ-âu.憂傷、痛苦親像烏雲koh罩倚伊ê心。伊ê目屎koh出現。伊全身ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah,就企起來,來徙腳步到tī窗仔邊去。伊有將伊目屎ê面去倚tī窗仔墘,伊ê哮聲koh到tī嚨喉。
  “Lī-lī! Lī-lī!” Pek-jím án-ni jióng chhut-lâi, sòa khui-siaⁿ háu. I ū koh cháu kàu A-hoa ê chhn̂g-piⁿ, lâi kūi tī thô͘-kha, sòa ēng chhiú lâi bong hit-ê khang-khang ê chhn̂g-téng ê phōe.「Lī-lī!Lī-lī!」百忍án-ni嚷出來,續開聲哮。伊有koh走到阿花ê床邊,來跪tī塗腳,續用手來摸hit個空空ê床頂ê被。
  “Lī-lī, góa ê thiⁿ-sài! Lí pàng góa chi̍t-lâng beh án-chóaⁿ!!” Pek-jím ê sim chhin-chhiūⁿ beh piak-li̍h ê kan-khó͘. Chóng-sī i hut-jiân siūⁿ-tio̍h í-chêng i tī Tâi-pak ê ha̍k-hāu hù-sio̍k pīⁿ-īⁿ só͘ keng-kòe hiah-ê cho̍at-bāng ê ji̍t. Pek-jím chiū tòng-tiām i ê ba̍k-sái, lâi siūⁿ hiah-ê siông-sè ê sū. I siūⁿ liáu koh pí-kàu i hiān-sî só͘ tú-tio̍h ê sū. Chóng-sī kiat-kio̍k i kám-kak chit-pái sī koh khah oh-tit hō͘ i jím-siū ê sū. I ū koh siūⁿ tio̍h tī Tâi-pak tōa-kiô téng ê sū.「Lī-lī,我ê天使!你放我一人beh án-chóaⁿ!!」百忍ê心親像beh爆裂ê艱苦。總是伊忽然想著以前伊tī台北ê學校附屬病院所經過hiah-ê絕望ê日。百忍就擋恬伊ê目屎,來想hiah-ê詳細ê事。伊想了koh比較伊現時所tú著ê事。總是結局伊感覺這擺是koh較oh得 hō͘伊忍受ê事。伊有koh想著tī台北大橋頂ê事。
  “Chóng-sī chit tia̍p góa beh ēng sím-mi̍h hong-hoat lâi kái-koat chit-ê koh-khah oh-tit jím-siū ê sū!!” I tī sim-lāi án-ni liām, i ê ba̍k-sái kap khàu-siaⁿ chiū koh hôe-ho̍k lâi.「總是這tia̍p我beh用甚物方法來解決這個 koh較oh得忍受ê事!!」伊tī心內án-ni唸,伊ê目屎kap哭聲就koh回復來。
  Kè-ji̍t chá-khí, Pek-jím chiū ōaⁿ-saⁿ chéng-lí thâu-mn̂g, chhit i ê bīn lâi chhut lú-kóan ê mn̂g.隔日早起,百忍就換衫整理頭毛,拭伊ê面來出旅館ê門。
  A-pô ū tī sim-lāi teh siūⁿ, i tàu-té sī beh khì tá-ūi, chiū kiò gín-ná tòa i ê āu-bīn. Thêng tia̍p-á kú gín-ná ū tńg-lâi kóng, i chē kong-lō͘-kio̍k ê chhia khì Tâi-pak.阿婆有tī心內teh想,伊到底是beh去tá位,就叫囡仔tòa伊ê後面。停tia̍p-á久囡仔有轉來講伊坐公路局ê車去台北。
  Chha-put-to tī 10 tiám ê sî, Tâi-pak ê kau-thong tng teh tōa jia̍t-khai ê sî, tī Tâi-pak tōa-kiô téng ū chi̍t-ê chhēng pe̍h-saⁿ ê lâng, tiām-tiām khiā-óa tī hit-ê kiô-lân. Iām-jia̍t ê thài-iông ū chiò lo̍h tī i ê sin-chiūⁿ, khiok i lóng bô kiâⁿ. I khiā tī hia iok-lio̍k chiâⁿ tiám cheng-kú, āu-lâi chiū khòaⁿ-kìⁿ i koh kiâⁿ kàu Tām-chúi-khoe piⁿ ê chúi-mn̂g-lō͘ khì. I ū tī lō͘-piⁿ ê chhiū-á kha koh khiā beh chiaⁿ tiám-cheng.差不多tī 10點ê時,台北ê交通當teh大熱開ê時,tī台北大橋頂有一個穿白衫ê人,恬恬企倚tī hit-ê橋欄。焰熱ê太陽有照落tī伊ê身上,卻伊攏無行。伊企tī hia約略成點鐘久,後來就看見伊koh行到淡水溪邊ê水門路去。伊有tī路邊ê樹仔腳koh企beh 成點鐘。
  I ê khóan-sit tú-tú chhin-chhiūⁿ bô sîn-hûn ê lâng ê khóan chin chhiⁿ-chhìn.伊ê款式tú-tú親像無神魂ê人ê款真chhiⁿ凊。
  Hit-ê chhēng pe̍h-saⁿ ê lâng, tī tiong-tàu 12 tiám ū koh chhut-hiān tī Ki-lûn ê chhia-chām chêng. I ū kiâⁿ-ji̍p chi̍t-keng pn̄g-tiàm. I ū tiām-tiām chē tī hit-ê chia̍h-pn̄g ê í, khiok lóng bô tāng-tio̍h só͘ pâi tī bīn-chêng ê chia̍h-mi̍h. I chē tī hia iok-lio̍k pòaⁿ-tiám-cheng, chiū koh chhut pn̄g-tiàm. Thiⁿ-khì hut-jiân pìⁿ chin o͘-im. Thiⁿ-téng ū o͘-hûn bi̍t-pò͘ tà-óa lâi.Hit-ê穿白衫ê人,tī中晝12點有koh出現tī基崙ê車站前。伊有行入一間飯店。伊有恬恬坐tī hit-ê食飯ê椅,卻攏無動著所排tī面前ê食物。伊坐tī hia約略半點鐘,就koh出飯店。天氣忽然變真烏陰。天頂有烏雲密佈罩倚來。
  Hit-ê chhēng pe̍h-saⁿ ê lâng ū kiâⁿ kàu káng-kháu ê chúi-gîn-teng kha-ē khì. Tī hia khiā bô lōa-kú i chiū koh kàu tī chi̍t-tè chio̍h-liâu khì chē.Hit-ê穿白衫ê人有行到港口ê水銀燈腳下去。Tī hia企無偌久伊就koh到tī一塊石liâu去坐。
  Tùi-hōaⁿ ê lâu-téng ū chi̍t-ê bô-liâu ê hū-jîn-lâng teh chù-sîn khòaⁿ i. I khòaⁿ-liáu chiū at i ê chńg-thâu-á. “Chha-put-to chi̍t lé-pài bô khòaⁿ-tio̍h in lah. Kàu kin-á-ji̍t chiah koh khòaⁿ-tio̍h, chóng-sī í-keng ū tōa kò-iūⁿ, chiū-sī nn̄g-lâng pìⁿ chi̍t-lâng, chóng-sī hit-ê chi̍t-lâng sī hô-téng ê ko͘-toaⁿ, sit-sîn.”對岸ê樓頂有一個無聊ê婦人人teh 注神看伊。伊看了就at伊ê指頭仔。「差不多一禮拜無看著in lah。到今仔日chiah koh看著,總是已經有大各樣,就是兩人變一人,總是hit-ê一人是何等ê孤單、失神。」
  Pek-jím ê bīn pìⁿ chin chhiⁿ-pe̍h ngē-ti̍t. I chhin-chhiūⁿ tī mî-kan teh chò-bāng ê lâng ê khóan ka-kī hong-ba̍t tī hôe-kò͘ ê lāi-bīn.百忍ê面變真青白硬直。伊親像tī暝間teh做夢ê人ê款家己封密tī回顧ê內面。
  “A-peh ah, hia ū chi̍t-chiah chin tōa-chiah-ê tōa-chûn, iā ū chi̍t-chiah chin sòe-chiah-ê sió-chûn saⁿ-kap tùi hái-ni̍h teh ji̍p-lâi, hit-chiah tōa-chûn phah-sǹg sī pa-pa chûn, sòe-chiah-ê sī kiáⁿ-chûn, saⁿ-kap kheh-óa teh kiâⁿ.” A-hoa ê ōe ho̍k-tò tī i ê sim-lāi. Chóng-sī i iû-gôan tī sim-lāi án-ni kóng.「阿伯ah,hia有一隻真大隻ê大船,也有一隻真細隻ê小船相kap tùi海ni̍h teh入來,hit隻大船扑算是爸爸船,細隻ê是子船,相kap kheh倚teh行。」阿花ê話復到tī伊ê心內。總是伊猶原tī心內án-ni講。
  “Āu-lâi hit-chiah kiáⁿ-chûn chiū tîm-lo̍h khì, chhun hit-chiah tōa-chûn, chóng-sī bô lâng chai hit-chiah tōa-chûn ê pi-chhám!” Ba̍k-sái beh kō chhut-lâi ê sî Pek-jím kín-kín khiā khí-lâi, chiong ba̍k-sái kiông-kiông thun-lo̍h-khì, kiâⁿ kàu lō͘-piⁿ, lâi tà chhia, chē kàu Hô-pêng-tó ê hái-chúi e̍k-tiûⁿ khì.「後來hit隻子船就沈落去,chhun hit隻大船,總是無人知hit隻大船ê悲慘!」目屎beh kō出來ê時百忍緊緊企起來,將目屎強強吞落去,行到路邊,來tà車,坐到和平島ê海水浴場去。
  Chha-put-to nn̄g-tiám cheng-kú āu, tú-tú sī ē-po͘ sî ê saⁿ-tiám gōa-cheng, tī Hô-pêng-tó ê ke-lō͘ ni̍h, lán beh koh khòaⁿ-tio̍h Pek-jím ko͘-toaⁿ tī hia teh kiâⁿ. I ê kha-pō͘ lóng bô chāi. I tī lō͘-piⁿ ū khioh chi̍t-ki chhôe teh chò kóaiⁿ, i ê bīn tòa-tio̍h ke̍k-tōa ê iu-siong cho̍at-bāng, chhin-chhiūⁿ sit-sîn ê lâng teh chìn-hêng i ê lō͘. I ka-kī iā í-keng m̄-chai iáⁿ i tī sím-mi̍h só͘-chāi, koh beh khì sím-mi̍h só͘-chāi. I ê chhùi khui-khui, ba̍k-chiu ū ta bô liáu ê ba̍k-sái, thâu-mn̂g hō͘ hong phah kàu sàm-sàm.差不多兩點鐘久後,tú-tú是ē晡時ê三點外鐘,tī和平島ê街路ni̍h,咱beh koh看著百忍孤單tī hia teh行。伊ê腳步攏無在。伊tī路邊有拾一支箠teh做枴,伊ê面帶著極大ê憂傷絕望,親像失神ê人teh進行伊ê路。伊家己也已經m̄知影伊tī甚物所在,koh beh去甚物所在。伊ê嘴開開,目珠有礁無了ê目屎,頭毛hō͘風扑到sàm-sàm。
  Thiⁿ-téng ôan-chôan lóng chhin-chhiūⁿ bôa-ba̍k chi̍t-iūⁿ o͘ ba̍k-ba̍k, tì-kàu ke-lō͘ iā lóng chin àm. Hn̄g-hn̄g ū thiaⁿ-kìⁿ lûi ê siaⁿ teh kīn-óa lâi. Ū kiông-lia̍t ê hong teh chhoe-lâi, í-keng iā ū sè-hō͘ teh lo̍h lah.天頂完全攏親像磨墨一樣烏墨墨,致到街路也攏真暗。遠遠有聽見雷ê聲teh近倚來。有強烈ê風teh吹來,已經也有細雨teh落lah。
  “Teh beh chò tōa-hō͘ ê khóan!” Ū lâu-téng ê lâng án-ni kóng lâi kín-kín teh koaiⁿ in ê thang.「Teh beh做大雨ê款!」有樓頂ê人án-ni講來緊緊teh關in ê窗。
  Hong ū sàu-tó nê-saⁿ ê tek-ko kap chhāi tī tiàm-kháu ê pâi-pián, ke-ke hō͘-hō͘ ê lâng lóng cháu chhut-lâi teh siu in tī gōa-bīn ê mi̍h-kiāⁿ.風有掃倒nê衫ê竹ko kap chhāi tī店口ê牌匾,家家戶戶ê人攏走出來teh收in tī外面ê物件。
  Hō͘ í-keng chin chho͘ lah, ke-lō͘ ê lâng lóng teh cháu lah, ū saⁿ-lián-chhia, ū hòe-mi̍h chhia, lóng teh cháu.雨已經真粗lah,街路 ê人攏teh走lah,有三輪車、有貨物車,攏teh走。
  Nā-sī Pek-jím lóng bô piàn-ōaⁿ i ê kha-pō͘, i iû-gôan bān-bān-á tī hit-ê o͘-hûn kip-kò, sòe-hō͘ biân-bi̍t ê ke-lō͘ siōng, chhùi khui-khui, bīn ǹg chêng-bīn, ná kiâⁿ ná thêng teh chìn-hêng. I ê siōng-pòaⁿ-sin í-keng hō͘ sè-hō͘ ak-tâm khì lah.但是百忍攏無變換伊ê腳步,伊猶原慢慢仔tī hit個烏雲急告,細雨綿密ê街路上,嘴開開,面向前面,那行那停teh進行。伊ê上半身已經hō͘細雨沃tâm去lah。
  I thêng tī chi̍t-chām ê só͘-chāi ê sî, hut-jiân ū thiaⁿ-tio̍h chi̍t-ê hū-jîn-lâng teh gîm-si ê siaⁿ-im chhin-chhiūⁿ tùi téng-kôan hiáng lâi. I tāi-seng lóng bô kám-kak sī sím-mi̍h, chóng-sī kî-tiong ê chi̍t kù-ōe “Kiù góa!” Ū kiò-chhíⁿ Pek-jím kàu-tī hiān-si̍t. I chiū kiâⁿ óa tī lō͘-piⁿ ê chiûⁿ-piah, chiong i ê sin-khu lâi thòe óa tī hit-ê, lâi thiaⁿ hit-ê si-siaⁿ.伊停tī一站ê所在ê時,忽然有聽著一個婦人人teh吟詩ê聲音親像tùi頂懸響來。伊代先攏無感覺是甚物,總是其中ê一句話「救我!」有叫醒百忍到tī現實。伊就行倚tī路邊ê牆壁,將伊ê身軀來退倚tī hit-ê,來聽hit個詩聲。
  “Góa ê Siōng-tè, kiû Lí kiù góa, chín-kiù góa, O͘-àm, thòng-khó͘ ná tōa-chúi beh im-ba̍t góa ê sìⁿ-miā, Góa hām-lo̍h tī chhim thô͘-bê-tiong bô-ūi khiā-khí, Ji̍p tī chhim-chúi lāi kiû-kiò góa Chú miâ.「我ê上帝,求你救我,拯救我,烏暗、痛苦那大水beh淹密我ê性命,我陷落tī深塗糜中無位企起,入tī深水內求叫我主名。
  Góa in-ūi góa ê âu-kiò tì-kàu ià-siān, Góa in-ūi thèng-hāu góa ê Siōng-tè ba̍k-chiu hoe-khì,Kiû Lí m̄-thang hō͘ hiah-ê chhōe Lí ê lâng kiàn-siàu, M̄-thang ng-ba̍t Lí ê bīn m̄ khòaⁿ góa.我因為我ê喉叫致到厭siān,我因為聽候我ê上帝目珠hoe去,求你m̄-thang hō͘ hiah-ê chhōe你ê人見笑,m̄-thang ng密你ê面m̄看我。
  Góa tī hōan-lān ê sî, Lí sī góa ê Siōng-tè, Ko͘-toaⁿ siū khì-sak ê sî Lí chò góa ê ǹg-bāng, Góa ê bīn ǹg thiⁿ kôaiⁿ só͘-chāi chhōe góa an-ùi, Góa tán-hāu Siōng-tè chín-kiù sim bô hoe.” (詩篇69, Chok-chiá ū chit-ê si-tiāu)我tī患難ê時,你是我ê上帝,孤單受棄sak ê時你做我ê 向望,我ê面向天懸所在chhōe我安慰,我等候上帝拯救心無灰。」(詩篇69,作者有這個詩調)
  Hū-jîn-lâng ê siaⁿ-im chin pi-chhiat. Pek-jím sûi-sî sióng-siōng kàu tī chit-ê lâu-téng lâu ba̍k-sái, kî-tó ê lâng. Ū chi̍t-chióng kng-bêng hoaⁿ-hí ê sim tòe chit-ê siaⁿ-im chìn-kàu tī Pek-jím ê sim-lāi lâi.婦人人ê聲音真悲切。百忍隨時想像到tī這個樓頂流目屎,祈禱ê人。有一種光明歡喜ê心tòe這個聲音進到tī百忍ê心內來。
  Hō͘-chúi ū sip-tâm i ê thâu-mn̂g, koh sòa lâu-lo̍h tī i ê bīn, khiok i chin gông-ngia̍h lâi khiā tiàm tī hit-ê chhiûⁿ-piⁿ. Ū chi̍t-ê kî-biāu ê lêng-la̍t khai-sí piàn-ōaⁿ i ê sim-lāi, hit-ê lêng-la̍t ū tī i ê sim-lāi lâi kiò-chhíⁿ lēng-gōa ún-chông tī i ê sim-té iáu koh chi̍t-chióng ê sim khí-lâi. Ū chi̍t-chióng ǹg-bāng ê kng khai-sí chiò-ji̍p tī i ê sim-lāi, chit-ê sin ê hoaⁿ-hí ū hō͘ Pek-jím lâu ba̍k-sái chhut-lâi.雨水有濕澹伊ê頭毛,koh續流落tī伊ê面,卻伊真gông-ngia̍h來企tiàm tī hit-ê牆邊。有一個奇妙ê能力開始變換伊ê心內,hit-ê能力有tī伊ê心內來叫醒另外隱藏tī伊ê心底iáu koh一種ê心起來。有一種向望ê光開始照入tī伊ê心內,這個新ê歡喜有hō͘百忍流目屎出來。
  I ēng chhiú hōaⁿ hit-ê piah-chhiûⁿ lâi beh chhōe-khòaⁿ ū mn̂g thang ji̍p hit-ê chhiûⁿ-lāi á-bô.伊用手hōaⁿ hit-ê壁牆來beh chhōe看有門thang入hit個 牆內抑無。
  I kiâⁿ kàu mn̂g-kháu ê sî chiah hoat-kak hit-ê sī lé-pài-tn̂g ê tōa-mn̂g. Pek-jím chhim-chhim kám-tōng, koh in-ūi hit-ê sī lé-pài-tn̂g lâi chin kám-siā Siōng-tè ê an-pâi. I ū ji̍p lé-pài-tn̂g ê mn̂g lâi kiâⁿ kàu chiàⁿ-mn̂g khì, khiok hit-ê chiàⁿ-mn̂g ū koaiⁿ khí-lâi, chóng-sī Pek-jím chi̍t-sim ài beh ji̍p khì, chiū bô lóe-chì lâi chhōe piⁿ-kak ê mn̂g.伊行到門口ê時才發覺hit-ê是禮拜堂ê大門。百忍深深感動,koh因為hit-ê是禮拜堂來真感謝上帝ê安排。伊有入禮拜堂ê門來行到正門去,卻hit-ê正門有關起來,總是百忍一心ài beh入去,就無餒志來chhōe邊角ê 門。
  Chin kai-chài, ū chi̍t-ê piⁿ-kak ê mn̂g tú-tú khui-teh, Pek-jím chiū ji̍p-khì. Lāi-bīn chin an-chēng lóng bô lâng ê khóan. Pek-jím chiū chhōe i pêng-siông kap A-hoa teh chē ê ūi. I ēng chhiú lâi bong, ū chi̍t-ê kek-tōng tī i ê sim-lāi hō͘ i chôan-sin lóng phī-phī-chhoah.真佳哉,有一個邊角ê門tú-tú開teh,百忍就入去。內面真安靜攏無人ê款。百忍就chhōe伊平常kap阿花teh坐ê位。伊用手來摸,有一個激動tī伊ê心內hō͘伊全身攏phī-phī-chhoah。
  I chhōe-tio̍h in ê ūi ê sî, chiū chiong chôan-sin hiat-lo̍h lâi kūi tī hit-ê thô͘-kha siang-chhiú ha̍p-óa, khòe tī í-kóaiⁿ, thâu-khak phak tī siang-chhiú ê lāi-bīn lâi thî-khàu. I m̄-káⁿ háu chhut-siaⁿ, chí-ū ba̍k-sái tōa-lia̍p sòe-lia̍p lâu chhut lâi sip-tâm i ê bīn.伊chhōe著in ê位ê時,就將全心hiat落來跪tī hit-ê塗腳雙手合倚,khòe tī椅枴,頭殼仆tī雙手ê內面來啼哭。伊m̄敢哮出聲,只有目屎大粒細粒流出來濕tâm伊ê面。
  “Góa ê Siōng-tè ah, góa ê Siōng-tè ah!” Lí chhiúⁿ góa it-chhè ê it-chhè!! Góa bōe chhut-sì Lí tio̍h ēng put-hēng, pi-chhám tiāⁿ góa ê miā-ūn. Tī góa ê lāi-bīn ū sím-mi̍h o̍ah ê ǹg-bāng, tû-khì Lí. Chhiáⁿ Lí hō͘ góa chai lí ê chí-ì!! “Pek-jím tī ba̍k-sái tiong lâi án-ni sòe-siaⁿ kî-tó, kàu tī ba̍k-sái lóng piàⁿ-liáu ê sî, i kám-kak i ê sim chin khin-sang, pêng-an, chhin-chhiūⁿ beh gîm-si chhut-lâi ê sim-tōe, sū-si̍t bô ū sím-mi̍h hō͘ i jím-siū bōe-khí ê khóan. Chóng-sī i sûi-sî kám-kak i í-keng chin ià-siān lah. Pek-jím tī bô-ì bô-sek ê tiong-kan sòa khùn-khì.「我ê上帝ah,我ê上帝ah!!你搶我一切ê一切!!我bōe出世你著用不幸、悲慘定我ê命運。Tī我ê內面有甚物活ê向望,除去你。請你hō͘我知你ê旨意!!」百忍tī目屎中來án-ni細聲祈禱,到tī目屎攏拚了ê時,伊感覺伊ê心真輕鬆、平安,親像beh吟詩出來ê心地,事實無有甚物 hō͘伊忍受bōe起ê款。總是伊隨時感覺伊已經真厭siān lah。百忍tī無意無識ê中間煞睏去。
  Bô-lōa-kú tī bîn-bāng-tiong i ū bāng-kìⁿ A-hoa lâi kàu i ê bīn-chêng kóng.無偌久tī眠夢中伊有夢見阿花來到伊ê面前講。
  “Pa-pa, kin-á-ji̍t sī lé-pài-ji̍t, lán sòa bōe kì-tit thang khì chò lé-pài!” A-hoa ū án-ni tio̍h-kiaⁿ ê khóan.「爸爸,今仔日是禮拜日,咱煞bōe記得thang去做禮拜!」阿花有án-ni著驚ê款。
  “Ah, ū-iáⁿ! Lán á-chai sī án-chóaⁿ, sòa liân lé-pài iā bōe kì-tit! Lī-lī, lí kín-kín chún-pī lán thang kóaⁿ-kín lâi khì, hù khòaⁿ ōe-tio̍h á-bōe!!” In nn̄g-lâng chiū saⁿ-chhōa lâi cháu chi̍t-tiâu bô lâng kiâⁿ ê tōa-lō͘. “Pa-pa, góa ū thiaⁿ-tio̍h pài-tn̂g ê cheng teh tân!” “Lé-pài í-keng beh khai-sí lah, khiok lán ê lō͘ iáu-kú chin-hn̄g!” Āu-lâi Pek-jím ū khòaⁿ-tio̍h A-hoa ti̍t-ti̍t cháu chò-chêng khì.「Ah,有影!咱á知是án-chóaⁿ,煞連禮拜也bōe記得!Lī-lī,你緊緊準備咱thang趕緊來去,赴看會著抑bōe!!」In兩人就相chhōa來走一條無人行ê大路。「爸爸,我有聽著拜堂ê鐘teh tân!」「禮拜已經beh開始lah,卻咱ê路iáu-kú真遠!」後來百忍有看著阿花直直走做前去。
  “Pa-pa, kóaⁿ-kín cháu lâi lah!” Tùi hn̄g-hn̄g ū A-hoa ê siaⁿ teh kiò i. Chóng-sī Pek-jím ná-cháu ná-bān, i chiū siūⁿ kóng beh ēng poe--ê, chhin-chhiūⁿ chiáu-á chi̍t-iūⁿ, kó-jiân i chi̍t-ê chhut-la̍t, i ê sin-thé ū phû tī khong-tiong, khiok poe-liáu bōe kôan. Hit tiâu tōa-lō͘ ū pe̍h-hûn pau-ûi teh, hō͘ i khòaⁿ bô A-hoa.「爸爸,趕緊走來lah!」Tùi遠遠有阿花ê聲teh叫伊。總是百忍那走那慢,伊就想講beh用飛--ê,親像鳥仔一樣,果然伊一個出力,伊ê身體有浮tī空中,卻飛了bōe懸。Hit 條大路有白雲包圍teh,hō͘伊看無阿花。
  “Li-ki!” I ná kiò, chiū koh hián-chhut tī hit-ê hûn-hái hn̄g-hn̄g ê chêng-bīn.「Lī-lī!」伊那叫,就koh顯出tī hit-ê雲海遠遠ê前面。
  “Pa-pa, góa tī chia lah, kín lâi lah!” Hiah-ê hûn-hái ná-piàn ná o͘-àm, āu-lâi sòa tī àm-hûn ê lāi-bīn ôan-chôan chhōe-bô A-hoa, Pek-jím bô koh chìn-chêng lah.「爸爸,我tī chia lah,緊來lah!」Hiah-ê雲海那變那烏暗,後來煞tī暗雲ê內面完全chhōe無阿花,百忍無koh進前lah。
  I chí-ū khiā tī hit-ê o͘-àm ê hûn-hái tiong teh ho͘-kiò A-hoa, Pek-jim kám-kak chin tio̍h-kip, put-an, i ê sim khai-sí tōa pé-pa̍k.伊只有企tī hit-ê烏暗ê雲海中teh呼叫阿花,百忍感覺真著急、不安,伊ê心開始大把縛。
  Hut-jiân Pek-jím ū khòaⁿ-tio̍h tī o͘-àm tiong ū chi̍t-tiâu kng-bêng ê sòaⁿ, tùi hui-siông hn̄g ê bīn-chêng chiò siā lâi. Hit tiâu kng ná-tōa ê sî, hiah-ê o͘-hûn lóng siau-sòaⁿ, thòe-bô khì.忽然百忍有看著tī烏暗中有一條光明ê線,tùi非常遠 ê面前照射來。Hit條光那大ê時,hiah-ê烏雲攏消散,退無去。
  Hit-ê kng ti̍t-ti̍t siā Pek-jím ê ba̍k-chiu, Pek-jím kàu-bóe sòa ēng chhiú lâi jia-khàm i ê ba̍k-chiu.Hit-ê光直直射百忍ê目珠,百忍到尾續用手來遮khàm伊ê目珠。
  Thêng tia̍p-á-kú, i sóa chhiú lâi thau-khòaⁿ ê sî, i ū khòaⁿ-tio̍h chêng-bīn hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi ū phû-chhut chi̍t-chō hui-siông bí-lē, chòng-tōa ê siâⁿ. Tùi hit-ê siâⁿ ū êng-kng hoat-chhut chiàu-iāu sì-ûi. Pek-jím ê sim hui-siông hoaⁿ-hí. I m̄-sìn i ê ba̍k-chiu ōe-thang khòaⁿ-tio̍h hiah súi ê kong-kéng. I kín-kín ǹg hit-ê siâⁿ lâi ti̍t-cháu.停tia̍p仔久,伊徙手來偷看ê時,伊有看著前面遠遠ê所在有浮出一座非常美麗、壯大ê城。Tùi hit-ê城有榮光發出照耀四圍。百忍ê心非常歡喜。伊m̄信伊ê目珠會thang看著hiah súi ê光景。伊緊緊向hit-ê城來直走。
  Tī hit-ê siâⁿ ê gōa-bīn ū chin tōa koh kôan ê chhiûⁿ, lóng sī ēng phek-ge̍k lâi chō ê. Tī hit-ê siâⁿ-chhiûⁿ ê tōa-mn̂g téng ū jī khek tī hia, chiū-sī, “Thiàⁿ ê ông-kok.”Tī hit-ê城ê外面有真大koh懸ê牆,攏是用碧玉來造ê。Tī hit-ê城牆ê大門頂有字刻tī hia,就是,「疼ê王國。」
  Hit-ê siâⁿ chhin-chhiūⁿ thàu-bêng ê po-lê, koh chhin-chhiūⁿ sûn-kim lâi chō ê, chin-chiàⁿ súi. Hit-ê kng-bêng chhin-chhiūⁿ pó-ge̍k ê kong-hui, kng-siám-siám siā tī siâⁿ-lāi kap siâⁿ-gōa.Hit個城親像透明ê玻璃,koh親像純金來造ê,真正súi。Hit個光明親像寶玉ê光輝,光閃閃射tī城內kap城外。
  Pek-jím kiâⁿ-kīn hit-ê siâⁿ ê sî, koh khòaⁿ-tio̍h tī hit-ê siâⁿ ê sì-ûi ū chi̍t-tiâu chhut ian-bū ê tōa-hô ûi-teh. Hô ê chúi chhiⁿ-le̍k-le̍k, koh léng-chhìn-chhìn, chhin-chhiūⁿ bô lâng ū hoat-tō͘ thang keng-kè ê khóan.百忍行近hit-ê城ê時,koh看著tī hit-ê城ê四圍有一條出煙霧ê大河圍teh。河ê水青綠綠,koh 冷凊凊,親像無人有法度thang經過ê款。
  Pek-jím chin sit-bāng, lâi khiā tī hia, kè-sio̍k lâi koan-chhat hit-ê Bí-lē ê siâⁿ.百忍真失望,來企tī hia,繼續來觀察hit-ê美麗ê城。
  Hut-jiân siâⁿ ê chi̍t-ê mn̂g khui khí-lâi, ū chin-tōa ê kng koh siā chhut-lâi. Hit-ê siâⁿ-lāi êng-kng chhàn-lān, chhin-chhiūⁿ sī chi̍t-ê bô-jia̍t ê hóe-hái.忽然城ê 一個門開起來,有真大ê光koh射出來。Hit-ê城內榮光燦爛,親像是一個無熱ê火海。
  Pek-jím tī hit-ê tōa-kng ê lāi-bīn ū khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê pó-chō, ū tòa-tio̍h chhin-chhiūⁿ phek-ge̍k kap âng-bé-ló ê chun-kùi kap êng-kng ê ông chē tī hit téng-bīn, tī pó-chō ê sì-ûi ū le̍k-ge̍k ê chhái-khēng ûi teh. Chôan-siâⁿ ê kng lóng sī tùi pó-chō ê ông só͘ hoat-chhut lâi ê. Hit-ê kng iā chhin-chhiūⁿ sih-nà ê tiān-kng chi̍t-poaⁿ. Tī pó-chō chêng ū chúi-chiⁿ ê po-lê hái. Ū chheng-chheng bān-bān, sǹg bōe-chīn ê tōa kûn-chiòng, lóng chhēng pe̍h-saⁿ, chhiú gia̍h chang-chhiū-hio̍h, pâi-lia̍t tī hit pó-chō chêng teh chàn-bí, o-ló, kèng-pài hit-ê êng-iāu ê ông.百忍tī hit-ê大光ê內面有看著一個寶座,有tòa著親像碧玉kap紅瑪瑙ê尊貴kap榮光ê王坐tī hit頂面,tī寶座ê四圍有綠玉ê彩虹圍teh。全城ê光攏是tùi寶座ê王所發出來ê。Hit-ê光也親像sih-nà ê電光一般。Tī寶座前有水晶ê玻璃海。有千千萬萬,算bōe盡ê大群眾,攏穿白衫,手gia̍h棕樹葉,排列tī hit寶座前teh讚美、o-ló,敬拜hit-ê榮耀ê王。
  Hit-ê chheng-chàn ê siaⁿ-im, chhin-chhiūⁿ hái-éng hōa-hōa háu. Tùi chúi-chiⁿ ê po-lê hái ū chi̍t-tiâu tōa-hô lâu tī siâⁿ ê tiong-ng. Tī hô ê lióng-pêng lóng ū chin-súi ê ké-chí-chhiū. Tùi pó-chō ū 12 tiâu tōa-lō͘ thàng kàu tī 12 ê tōa-mn̂g khì. Hiah-ê ke-lō͘ lóng sī pho͘ kim ê. Lāi-bīn ê lâng lóng sī chhēng pe̍h-saⁿ. Tī ke-lō͘, tī hô-piⁿ, tī chhiū-kha, lóng ū móa-móa ê lâng tī hia, ǹg pó-chō teh o-ló. O-ló ê siaⁿ pêng-chēng liáu-āu, ū chi̍t-ê siaⁿ tùi pó-chō hoat-chhut, kóng, “Lí khòaⁿ, Siōng-tè ê hōe-bō͘ tī lâng ê tiong-kan, Siōng-tè beh kap in saⁿ-kap khiā-khí, in beh chòe I ê peh-sìⁿ, Siōng-tè pún-sin beh kap in tī-teh, lâi chòe in ê Siōng-tè. Koh beh kā in ê ba̍k-chiu chhit-khì lóng-chóng ê ba̍k-sái, bô beh koh ū sí-sit, iā bô koh ū ai-siong, âu-kiò, thàng-thiàⁿ, chêng ê tāi-chì í-keng kè-khì.”Hit-ê稱讚ê聲音,親像海湧hōa-hōa哮。Tùi水晶ê玻璃海有一條大河流tī城ê中央。Tī河ê兩爿攏有真súi ê果子樹。Tùi寶座有12條大路thàng到tī 12個大門去。Hiah-ê街路攏是舖金ê。內面ê人攏是穿白衫。Tī街路,tī河邊,tī樹腳,攏有滿滿ê人tī hia,向寶座teh o-ló。O-ló ê聲平靜了後,有一個聲tùi寶座發出,講,「你看,上帝ê會幕tī人ê中間,上帝beh kap in相kap企起,in beh做伊ê百姓,上帝本身beh kap in tī-teh,來做in ê上帝。Koh beh kā in ê目珠拭去攏總ê目屎,無beh koh有死失,也無koh有哀傷、喉叫、痛疼,前ê代誌已經過去。」
  “Lóng bô koh ū chiù-chó͘, sī Siōng-tè kap Iûⁿ-ko ê chō-ūi beh tòa tī hia. I ê lô͘-po̍k beh ho̍k-sāi I, iā beh khòaⁿ-kìⁿ I ê bīn. Koh I ê miâ tī in ê thâu-hia̍h.”「攏無koh有咒咀,是上帝kap羊羔ê座位beh tòa tī hia。伊ê奴僕beh服事伊,也beh看見伊ê面。Koh伊ê名tī in ê頭額。」
  “Bô koh ū mî-sî, iā bô khiàm-ēng teng ê kng kap ji̍t ê kng, in-ūi Chú Siōng-tè beh chiò-kng in.” Hit-ê siaⁿ kóng liáu-āu tī peh-sìⁿ ê tiong-kan ū koh hoat-chhut chin-tōa ê o-ló, kóng, “Sèng-chài, Sèng-chài, Sèng-chài. Chú Siōng-tè, chôan-lêng ê, chá tī-teh, hiān-chāi tī-teh, chiong-lâi tī-teh ê. Lí kham-tit siū êng-kng, chun-kùi, kôan-lêng, in-ūi Lí bat chhòng-chō bān-mi̍h, bān-mi̍h tī-teh, bān-mi̍h siū chhòng-chō, lóng sī tùi Lí ê chí-ì.” Hiah-ê peh-sìⁿ tōa hoaⁿ-hí, chàn-bí ê siaⁿ ū tín-tāng siâⁿ-lāi. Lâng-lâng lóng gia̍h chang-chhiū-hio̍h kôaiⁿ-kôaiⁿ, lâi tōa ha̍p-chhiùⁿ.「無koh有暝時,也無欠用燈ê光kap日ê光,因為主上帝beh照光in。」Hit-ê聲講了後tī百姓ê中間有koh發出真大ê o-ló,講,「聖哉,聖哉,聖哉。主上帝,全能ê,早tī-teh,現在tī-teh,將來tī-teh ê。你堪得受榮光、尊貴、權能,因為你bat創造萬物,萬物tī-teh,萬物受創造,攏是tùi你ê旨意。」Hiah-ê百姓大歡喜,讚美ê聲有振動城內。人人攏gia̍h棕樹葉懸懸,來大合唱。
  Pek-jím khòaⁿ-tio̍h A-hoa tī hit-ê êng-kng ê lāi-bīn, lām-cha̍p tī tāi-chiòng ê tiong-kan, bīn tōa hoaⁿ-hí, ǹg tùi Pek-jím chia lâi. A-hoa í-ki̍p hiah-ê lâng hoaⁿ-hí ê bīn hō͘ Pek-jím tōa hoaⁿ-hí, tī i ê sim-lāi ū kóng bōe hiáu-tit ê kek-tōng kàu tú bōe-tiâu hō͘ i an-chēng.百忍看著阿花tī hit-ê榮光ê內面,lām雜tī大眾ê中間,面大歡喜,向 tùi百忍chia來。阿花以及hiah-ê 人歡喜ê面hō͘ 百忍大歡喜,tī伊ê心內有講bōe曉得ê激動到tú bōe-tiâu hō͘伊安靜。
  “Lī-lī! Lī-lī! Lī-lī!” Pek-jím ū chông khí-lâi, i ê thâu-khak ū cheng-tio̍h í, i chiū bêng-pe̍k i sī khùn tī pài-tn̂g lāi. Chóng-sī hit-ê hoaⁿ-hí ê kek-tōng lóng bô siau-bia̍t khì. I ū kè-sio̍k peh khí-lâi cháu kàu lé-pài-tn̂g ê āu-bīn khì.「Lī-lī!Lī-lī!Lī-lī!」百忍有chông起來,伊ê頭殼有cheng著椅,伊就明白伊是睏tī拜堂內。總是hit-ê歡喜ê激動攏無消滅去。伊有繼續peh起來走到禮拜堂ê後面去。
  I ēng phī-phī-chhoah ê chhiú lâi khui hit-ê chiàⁿ-bīn ê tōa-mn̂g. Mn̂g chi̍t-ē khui, gōa-bīn gôan-lâi teh chò tōa-hō͘. Thiⁿ chhin-chhiūⁿ teh piàⁿ tōa-chúi ê sè, tōa-hō͘ kheng-phûn, hō͘ chéng-kô ê káng-to͘ chìm tī tōa-hō͘ ê lāi-bīn.伊用phī-phī-chhoah ê手來開hit-ê正面ê大門。門一下開,外面原來teh做大雨。天親像teh拚大水ê勢,大雨傾盆,hō͘整個ê港都浸tī大雨ê內面。
  Ū tōa-lûi tòe-āu teh phah. Lûi-kong, sih-nà, khiⁿ-khēⁿ háu lâi ui-hia̍p, kiaⁿ-chhíⁿ chit-ê káng-to͘. Gōa-bīn lóng bô khòaⁿ-tio̍h pòaⁿ-ê lâng teh kiâⁿ, liân káu-á ê iáⁿ to bô, pō-ú hō͘ it-chhè ê hiān-siōng lóng bông-bū khì.有大雷tòe後teh扑。雷公、sih-nà,khiⁿ-khēⁿ哮來威脅,驚醒這個港都。外面攏無看著半個人teh行,連狗仔ê影都無,暴雨hō͘一切ê現象攏茫霧去。
  Pō-ú hō͘ it-chhè ê hiān-siōng lóng bông-bū khì. Khiok Pek-jím tī chit-ê kiông-hong, po̍k-ú, tōa-lûi ê lāi-bīn, lóng bô kám-kak sím-mi̍h ê khóan lâi ti̍t-ti̍t cháu chhut pài-tn̂g gōa khì. I ê kóaiⁿ-á iā pàng bô khì lah. I ê chôan-sin lóng ôan-chôan kap tī chúi-lāi bô kò-iūⁿ lah.暴雨hō͘一切ê現象攏茫霧去。卻百忍tī這個強風、暴雨、大雷ê內面,攏無感覺甚物 ê款來直直走出拜堂外去。伊ê枴仔也放無去lah。伊ê全身攏完全kap tī水內無各樣lah。
  “Lī-lī! Lī-lī! Lī-lī!” I kè-sio̍k án-ni kiò lâi cháu hit-ê tōa-hō͘ ê lō͘.「Lī-lī!Lī-lī!Lī-lī!」伊繼續án-ni叫來走hit-ê大雨ê路。
  Ū chin-tōa ê hoaⁿ-hí kap kún-ká tī i ê sim-lāi. I ê chôan-sin thang kóng lóng sī hō͘ ǹg-bāng kap hoaⁿ-hí chiàm-móa, lóng bô ū pa̍t-ê tōe-pō͘.有真大ê歡喜kap滾絞tī伊ê心內。伊ê全心thang講攏是hō͘ 向望kap歡喜佔滿,攏無有別個地步。
  I ū cháu-ji̍p tōa-hō͘ ê lāi-bīn lâi bô khòaⁿ-tio̍h. Ū lûi-kong ê tiān-kng phah-lo̍h lâi, lâi koh chiò-chhut i ê sî, i í-keng cháu-kàu chin hn̄g ê só͘-chāi khì lah.伊有走入大雨ê內面來無看著。有雷公ê電光扑落來,來koh照出伊ê時,伊已經走到真遠ê所在去lah。
  Tōa-hō͘ koh chi̍t-pái am-ba̍t lóng-chóng ê mi̍h, khiok tùi hn̄g-hn̄g ū thiaⁿ-tio̍h chi̍t-ê jia̍t-kông ê siaⁿ teh jióng.大雨koh一擺掩密攏總ê物,卻tùi遠遠有聽著一個熱狂ê聲teh嚷。
  “Ū chi̍t-ê ông-kok kiò-chò thiàⁿ!” Āu-lâi bô-chêng ê hō͘, liân it-chhè ê siaⁿ-im iā thun-bia̍t khì.「有一個王國叫做疼!」後來無情ê雨,連一切ê聲音也吞滅去。
  (ôan)(完)
回目錄    回上一頁    終戰後,   1956年, 小說