回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 65 個段落, 181 個語句, 2184 個語詞, 3114 個音節
Ū chi̍t ê Ông-kok kiò chòe Thiàⁿ_10 有一個王國叫做疼_10
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  10 Chài-hōe Ah, Góa Ê Thiⁿ-sài10 再會ah,我ê天使
  Kè-ji̍t chiū-sī lé-pài-ji̍t, Pek-jím kap A-hoa chin-chá chiū lâi kàu tī pài-tn̂g teh tán-hāu chū-hōe.隔日就是禮拜日,百忍kap阿花真早就來到tī拜堂teh等候聚會。
  Hit chi̍t chá-khí bo̍k-su ê káng-tō tê-ba̍k, chiū-sī “Ū chi̍t-ê ông-kok, kiò-chòe thiàⁿ.” Keng-kè gîm-si, kî-tó, tho̍k-keng liáu-āu, bo̍k-su ū khiā khí-lâi kóng “Chhin-ài ê hiaⁿ-ché, tī Iok-hān it-su sì-chiuⁿ chhit-chat, peh-chat ū teh kóng: ‘Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, lán tio̍h saⁿ-thiàⁿ; in-ūi thiàⁿ sī tùi Siōng-tè lâi, kìⁿ-nā thiàⁿ ê sī tùi Siōng-tè siⁿ, koh bat Siōng-tè. Bô thiàⁿ ê m̄-bat Siōng-tè, in-ūi Siōng-tè sī thiàⁿ.’ Koh cha̍p-la̍k chat kóng, ‘Siōng-tè só͘ ū thiàⁿ lán ê, lán iā chai iā sìn. Siōng-tè chiū-sī thiàⁿ, koh lâng tiàm tī thiàⁿ, chiū-sī tiàm tī Siōng-tè, Siōng-tè iā tiàm tī i.’ ”Hit一早起牧師ê講道題目,就是「有一個王國,叫做疼。」經過吟詩、祈禱、讀經了後,牧師有企起來講,「親愛ê兄姐,tī約翰一書4章7節、8節有teh講:『所疼ê兄弟ah,咱著相疼;因為疼是tùi上帝來,見若疼ê是tùi上帝生,koh bat上帝。無疼ê m̄-bat上帝,因為上帝是疼。』Koh十六節講,『上帝所有疼咱ê,咱也知也信。上帝就是疼,koh人tiàm tī疼,就是tiàm tī上帝,上帝也tiàm tī伊。』」
  Siōng-tè sī thiàⁿ, I tùi thiàⁿ lâi chhòng-chō sè-kan, tùi thiàⁿ lâi chhòng-chō bān-mi̍h, tùi thiàⁿ lâi chō lâng chiàu I ê hêng-siōng. I tùi thiàⁿ hō͘ lâng tāi-piáu I, thang kóan-lí chit-ê sè-kan, hō͘ lâng ū chú-kôan kap chū-iû. Lâng hōan-chōe tūi-lo̍h liáu-āu, Siōng-tè tùi thiàⁿ koh chiong I to̍k-siⁿ Kiáⁿ siúⁿ-sù hō͘ lán, kam-gōan chhek-chiū pi-bî. Koh tùi thiàⁿ hō͘ I ê Kiáⁿ lâi tāi-thòe lán lâng lóng-chóng ê chōe-gia̍t, tam-tng lán ê chōe-chek, siū pah-poaⁿ ê lêng-jio̍k, khó͘-chhó͘. I tùi thiàⁿ hō͘ I ê Kiáⁿ sí tī si̍p-jī-kè téng, hō͘ lán tit-tio̍h an-ún pêng-an. I tùi thiàⁿ koh ūi lán khui kiù-sio̍k ê o̍ah-lō͘, hō͘ kìⁿ-nā sìn Chú ê lâng ōe-thang tit-kiù lâi siám-bián chit sè-kan ê bia̍t-bô.上帝是疼,伊 tùi疼來創造世間,tùi疼來創造萬物,tùi疼來造人照伊ê形像。伊tùi疼hō͘人代表伊,thang管理這個世間,hō͘人有主權kap自由。人犯罪墜落了後,上帝tùi疼koh將伊獨生子賞賜hō͘咱,甘願chhek就 卑微。Koh tùi疼hō͘伊ê子來代替咱人攏總ê罪孽,擔當咱ê罪責,受百般ê凌辱、苦楚。伊tùi疼hō͘伊ê子死tī十字架頂,hō͘咱得著安穩平安。伊tùi疼koh為咱開救贖ê活路,hō͘見若信主ê人會thang得救來閃免這世間ê滅無。
  I tùi thiàⁿ koh ūi lán hóe-kái ê chōe-jîn siat-li̍p chi̍t ê ông-kok, beh hō͘ lán tī hia hióng-siū éng-óan o̍ah. I tùi thiàⁿ hō͘ lán tī hit-ê kok thang koh kap I kau-pôe. In-ūi Siōng-tè sī thiàⁿ, koh sī chhiat-chhiat su-iàu thiàⁿ ê. I ê ông-kok iā beh kiò-chò thiàⁿ ê ông-kok. In-ūi thiàⁿ sī hit-ê kok ê chi̍t-tiâu ê hoat-lu̍t, koh lâng tī hia chí-ū beh saⁿ-thiàⁿ, iā beh kóng thiàⁿ ê sū í-gōa bô pa̍t-mi̍h.伊tùi疼koh為咱悔改ê罪人設立一個王國,beh hō͘咱tī hia享受永遠活。伊tùi疼hō͘咱tī hit-ê國thang koh kap伊交陪。因為上帝是疼,koh是切切需要疼ê。伊ê王國也beh叫做疼ê王國。因為疼是hit-ê國ê一條ê法律,koh人tī hia只有beh相疼,也beh講疼ê事以外無別物。
  Tī hit-ê thiàⁿ ê kok bô ū iu-siong kan-khó͘ ê sū-chêng. Put-hēng kap pi-chhám iā bô koh ji̍p hit-ê só͘-chāi. Tī hia lâng bô koh lô-khó͘, bô koh chhōe-kiû, in-ūi tī thiàⁿ ê lāi-bīn ū chin-lí kap o̍ah-miā móa-móa.Tī hit-ê疼ê國無有憂傷艱苦ê事情。不幸kap悲慘也無koh入hit-ê所在。Tī hia人無koh勞苦,無koh chhōe求,因為tī疼ê內面有真理kap活命滿滿。
  Tī thiàⁿ ê lāi-bīn iā bô òan-thàn, put-an, ko͘-to̍k, in-ūi thiàⁿ ê kng beh chiò-móa lâng ê sim. Tī hit-ê thiàⁿ ê lāi-bīn lâng chí-ū beh hióng-siū thiàⁿ kî-biāu ê khòai-lo̍k.Tī疼ê內面也無怨嘆、不安、孤獨,因為疼ê光beh照滿人ê心。Tī hit-ê疼ê內面人只有beh享受疼奇妙ê快樂。
  Sè-kan lâng ah, lí tio̍h gióng-bōng hit-ê thiàⁿ ê ông-kok, lí tio̍h gia̍h-thâu ǹg-bāng.世間人ah,你著仰望hit個疼ê王國,你著gia̍h頭向望。
  Tû-khì chit chân sū, lâng tī sè-kan sī cho̍at-bāng, put-hēng, pi-chhám.除去這層事,人tī世間是絕望、不幸、悲慘。
  Sè-kan lâng ah, lí tio̍h chhōe-kiû hit-ê thiàⁿ ê ông-kok. Tī hia ū o̍ah-miā kap chin-lí móa-móa.世間人ah,你著chhōe求hit個疼ê王國。Tī hia有活命kap真理滿滿。
  Tû-khì chit chân sū, lâng tī sè-kan ū kan-khó͘, kiaⁿ-hiâⁿ, put-an.除去這層事,人tī世間有艱苦、驚惶、不安。
  Tī hit-ê kok, I ê ông iā sī kiò-chōe thiàⁿ, in-ūi ông ê thâu-hia̍h ū I ê miâ, thiàⁿ ê jī.Tī hit-ê國,伊ê王也是叫做疼,因為王ê頭額有伊ê名,疼ê字。
  Thiàⁿ ê ông beh hoat-chhut thiàⁿ ê kng lâi chiò-iāu i ê siâⁿ, kok-lāi ê kang-hô iā beh hóan-siā thiàⁿ ê pe̍h-kng. Tī hia bô ū àm-sî ê iáⁿ. Peh-sìⁿ beh tī hit-ê thiàⁿ ê hô-piⁿ, ǹg thiàⁿ ê ông lâi chhiùⁿ thiàⁿ ê chàn-koa. Saⁿ-thiàⁿ ê chêng-kéng, tī hia ê ke-chhī, lō͘-siōng, chhiū-kha lóng ū khòaⁿ-kìⁿ.疼ê王beh發出疼ê光來照耀伊ê城,國內ê江河也beh反射疼ê白光。Tī hia無有暗時ê影。百姓beh tī hit-ê疼ê河邊,向疼ê王來唱疼ê讚歌。相疼ê情境,tī hia ê街市、路上、樹腳攏有看見。
  Chit-ê úi-tāi, thiàⁿ ê kok sī hēng-hok, khòai-lo̍k ê kok. Lâng beh tī hit lāi-bīn bōe kì-tit it-chhè sè-chiūⁿ ê kan-khó͘.”這個偉大,疼ê國是幸福、快樂ê國。人beh tī hit內面bōe記得一切世上ê艱苦。」
  Bo̍k-su ê káng-tō ū kek-khí chin-tōa ê heng-hùn tī hōe-tiûⁿ lāi. Sòaⁿ-hōe liáu-āu Pek-jím tńg lâi kàu tī lú-kóan ê pâng-keng ê sî, i ê sim iáu-kú chhin-chhiūⁿ tòa-tio̍h chi̍t-ê ke̍k-kî kî-biāu ê bîn-bāng ê khóan, ū chi̍t-chióng sîn-pì ê hoaⁿ-hí lâu-teh.牧師ê講道有激起真大ê興奮tī會場內。散會了後百忍轉來到tī旅館ê房間ê時,伊ê心iáu-kú親像帶著一個極其奇妙ê眠夢ê款,有一種神秘ê歡喜留teh。
  Tùi chiah-ê sū í-āu Pek-jím chiū chhōa A-hoa jia̍t-sim khì hù múi-pái ê chū-hōe. Ū chi̍t-àm chū-hōe liáu-āu, Pek-jím ū chhōa A-hoa kàu Hô-pêng-tó ê hái-chúi-e̍k tiûⁿ khì thit-thô.Tùi chiah-ê事以後百忍就chhōa阿花熱心去赴每擺ê聚會。有一暗聚會了後,百忍有chhōa阿花到和平島ê海水浴場去thit-thô。
  Hit chi̍t-mî te̍k-piat sio-jo̍ah, koh sī chin-súi ê ge̍h-àm. Sui-jiân sî-kan sī chhut cha̍p-tiám lah, iáu-kú ke-lō͘ chiūⁿ kiâⁿ-iû ê lâng chin-chiàⁿ chōe.Hit一暝特別燒熱,koh是真súi ê月暗。雖然時間是出十點lah,iáu-kú街路上行遊ê人真正濟。
  Hái-chúi-e̍k tiûⁿ ū chīn-chōe siû-e̍k ê lâng teh jia̍t kún-kún. Pek-jím ū khan A-hoa lâi kiâⁿ hit-ê nāu-jia̍t ê hái-hōaⁿ. In chin khui-sim lâi khòaⁿ hiah-ê hò͘-chúi ê chheng-liân, gín-ná tī chúi-lāi teh chò pah-iūⁿ ê hì-chúi. Pek-jím khiok lóng bô khòaⁿ-tio̍h sím-mi̍h, iáu-kú i ta̍uh-ta̍uh mn̄g A-hoa ū sim-sek bô? A-hoa kám-kak chin hoaⁿ-hí khòai-lo̍k. Pek-jím iā sī chin khòai-lo̍k. In sūn hit-ê hái-hōaⁿ lâi ná-kiâⁿ ná-khòaⁿ, kiâⁿ kàu lī-khui siû-e̍k hn̄g-hn̄g ê piⁿ-kak khì. Tī hia ta̍k-hāng lóng chin an-chēng, chí-ū hn̄g-hn̄g ū thiaⁿ-tio̍h siû-e̍k ê lâng teh hoat-jióng bî-jio̍k ê siaⁿ tī chò-tīn teh háu hái-éng ê siaⁿ-im ê lāi-bīn teh khí-hiat nā-tiāⁿ. Kàu tī chi̍t-ê ū chio̍h-thâu ê só͘-chāi A-hoa chiū khan Pek-jím lâi pôaⁿ hiah-ê chio̍h-téng kè-sio̍k kiâⁿ. Tōa-chio̍h sió-chio̍h khi-khi khu-khu chiàm-móa hit-tài ê hái-piⁿ. A-hoa tio̍h ēng la̍t lâi pang-chān Pek-jím keng-kè hit-ê chio̍h-thâu ê hái-hōaⁿ. In nn̄g lâng tī khùn-lân ê chìn-hêng tiong kám-kak chin chhù-bī, lâi ná-chhiò ná-pôaⁿ. Kàu tī chi̍t-tè chin su-hok ê tōa-chio̍h-pôaⁿ téng ê sî, Pek-jím chiū thê-gī beh chē hit téng-bīn hioh-khùn. In chiū saⁿ-kap chē tī hia, koh soah thǹg in ê ôe khí-lâi, chiong kha lâi chhun-lo̍h tī hái-chúi ê lāi-bīn. Āu-lâi A-hoa ū gia̍h-thâu khòaⁿ tio̍h āu-bīn Ki-lûn chhī ê iā-kéng.海水浴場有真濟泅浴ê人teh熱滾滾。百忍有牽阿花來行hit-ê鬧熱ê海岸。In真開心來看hiah-ê hò͘水ê青年,囡仔tī水內teh做百樣ê戲水。百忍卻攏無看著甚物,iáu-kú伊ta̍uh-ta̍uh問阿花有心適無?阿花感覺真歡喜快樂。百忍也是真快樂。In順hit-ê海岸來那行那看,行到離開泅浴遠遠ê邊角去。Tī hia逐項攏真安靜,只有遠遠有聽著泅浴ê人teh喝嚷微弱ê聲tī做陣teh哮海湧ê聲音ê內面teh起hiat nā-tiāⁿ。到tī一個有石頭ê所在阿花就牽百忍來盤hiah-ê石頂繼續行。大石小石khi-khi嶇嶇佔滿hit帶ê海邊。阿花著用力來幫贊百忍經過hit-ê石頭ê海岸。In兩人tī困難ê進行中感覺真趣味,來那笑那盤。到tī一塊真舒服ê大石磐頂ê時,百忍就提議beh坐hit頂面歇睏。In就相kap坐tī hia,koh煞褪in ê鞋起來,將腳來chhun落tī海水ê內面。後來阿花有gia̍h頭看著後面基崙市ê夜景。
  “Pa-pa, chin-súi ê kong-kéng!! Chhin-chhiūⁿ thian-tông ê khóan-sit!” A-hoa hut-jiân jióng chhut-lâi. Kó-jiân ū-iáⁿ, Ki-lûn chhī ê iā-kéng kng-bêng chhàn-lān phû-chhut tī hái-chúi ê hit pêng hōaⁿ.「爸爸,真súi ê光景!!親像天堂ê款式!」阿花忽然嚷出來。果然有影,基崙市ê夜景光明燦爛浮出tī海水ê hit爿岸。
  “Góa lóng bô khòaⁿ-tio̍h sím-mi̍h. Lī-lī chhiáⁿ lí kóng hit-ê chhin-chhiūⁿ thian-tông ê iā-kéng hō͘ góa thiaⁿ.” Pek-jím ēng kha lâi lā hái-chúi.「我攏無看著甚物。Lī-lī請你講hit個親像天堂ê夜景hō͘我聽。」百忍用腳來lā海水。
  “Chin-chiàⁿ súi! Chhàn-lān ê kng ū thàng kàu khong-tiong khí-khì!” A-hoa ti̍t-ti̍t teh khòaⁿ hit-ê bí-lē, kng-bêng óan-jiân thian-kài ê iā-kéng lâi teh kám-thàn bô-soah.「真正súi!燦爛ê光有thàng到空中起去!」阿花直直teh看hit-ê美麗,光明宛然天界ê夜景來teh感嘆無煞。
  “Hit-ê phah-sǹg sī soaⁿ-téng ê chhù ê kng lah!” Pek-jím án-ni thòe A-hoa soat-bêng.「Hit-ê扑算是山頂ê厝ê光lah!」百忍án-ni替阿花說明。
  “Pa-pa, liān hái-bīn iā ū chin-súi, chhàn-lān ê kng, hit-ê kng lóng ōe tín-tāng, koh chiò kàu lán ê bīn-chêng lâi!”「爸爸,連海面也有真súi,燦爛ê光,hit-ê光攏會振動,koh照到咱ê面前來!」
  “Hit-ê phah-sǹg sī hóan-chiò tī chúi-lāi ê kng lah. Án-ni it-tēng sī chin-súi! Chóng-sī khiok góa bô khòaⁿ-kìⁿ.” Pek-jím án-ni kóng lâi tó-ti̍t tī hit-ê chio̍h-pôaⁿ téng. A-hoa iā hoan-sin phak-lo̍h tī i ê sin-piⁿ lâi khòaⁿ Pek-jím ê bīn.「Hit-ê扑算是反照tī水內ê光lah。Án-ni一定是真súi!總是卻我無看見。」百忍án-ni講來倒直tī hit個石磐頂。阿花也翻身仆落tī伊ê身邊來看百忍ê面。
  “Pa-pa, lán koh chiām-sî ê jím-nāi nā-tiāⁿ. Nā kàu thian-tông ê só͘-chāi, lán ōe-thang khòaⁿ-tio̍h koh-khah súi ê kong-kéng, hit sî chit khóan ê só͘-chāi bô khòaⁿ-tio̍h mā bô kám-kak án-chóaⁿ.”「爸爸,咱koh暫時ê忍耐nā-tiāⁿ。若到天堂ê所在,咱會thang看著koh較súi ê光景,hit時這款ê所在無看著mā無感覺án-chóaⁿ。」
  Pek-jím khòaⁿ-tio̍h A-hoa chit-chióng ēng sim ê an-ùi chiū siū kám-tōng kàu chhiò chhut-lâi.百忍看著阿花這種用心ê安慰就受感動到笑出來。
  “Án-ni tio̍h, koh chiām-sî ê jím-nāi nā-tiāⁿ. Nā kàu thian-tông, góa só͘ tē it him-bō͘ ài khòaⁿ ê chiū-sī Lī-lī kó͘-chui ê bīn.” A-hoa iā chhiò chhut-lâi, chiū saⁿ-kap lám-óa lâi tó tī hit-ê chio̍h-téng. Hái-éng ū phah-tio̍h in ê chio̍h-pôaⁿ lâi phùn chúi-chhiu. Hn̄g-hn̄g ê gōa-iûⁿ ū hái-éng, gong-gong háu ê siaⁿ chi̍t-tīn chi̍t-tīn teh hiáng lâi. Chin kng-liāng chheng-chhái ê ge̍h, kòa tī khong-tiong teh chiàu-iāu chit-ê an-chēng, chheng liâng ê káng-to͘. A-hoa chiām-sî teh khòaⁿ hit-ê ge̍h, liáu-āu sòa khùn-khì. Pek-jím hoat-kak A-hoa teh khùn, chiū beh kín-kín kiò i chhíⁿ, khiok A-hoa ba̍k-chiu khui chi̍t-ē, chiū koh khùn-khì.「Án-ni著,koh暫時ê忍耐nā-tiāⁿ。若到天堂,我所第一欣慕ài看ê就是Lī-lī古錐ê面。」阿花也笑出來,就相kap攬倚來倒tī hit-ê石頂。海湧有扑著in ê石磐來噴水鬚。遠遠ê外洋有海湧,gong-gong哮ê聲一陣一陣teh響來。真光亮清彩ê月,掛tī空中teh照耀這個安靜、清涼ê港都。阿花暫時teh看hit個月,了後煞睏去。百忍發覺阿花teh睏,就beh緊緊叫伊醒,卻阿花目珠開一下,就koh睏去。
  Pek-jím kín-kín thǹg i ê saⁿ lâi hō͘ A-hoa kah. Hut-jiân i ū kám-kak hái-chúi í-keng chiūⁿ kàu tī chio̍h-pôaⁿ téng lah. “Bóan-tiāu!” kiaⁿ-hiâⁿ lia̍h Pek-jím ê sim. I kín-kín koh kiò A-hoa, khiok A-hoa lóng bô chhíⁿ. I chiū phō A-hoa khí-lâi. In lo̍h chio̍h-pôaⁿ-ē ê sî hái-chúi í-keng kàu tī kha-thúi lah. Gông-ngia̍h kap kiaⁿ-hiâⁿ hō͘ Pek-jím ê chôan-sin lóng ngē-ti̍t khì. I chi̍t-chhiú phō A-hoa, chi̍t-chhiú bong chio̍h-thâu lâi beh kín-kín cháu-lī hit-ê só͘-chāi. Khiok Pek-jím ôan-chôan sit-lo̍h hong-hiòng khì, chúi í-keng kàu tī pòaⁿ-sin lah, koh kiâⁿ lóng bô chhut-lō͘ thang kòe hit-ê chio̍h-pôaⁿ, khi-khu ê hái-piⁿ.百忍緊緊褪伊ê衫來hō͘阿花蓋。忽然伊有感覺海水已經上到tī石磐頂lah。「滿潮!」驚惶掠百忍ê心。伊緊緊koh叫阿花,卻阿花攏無醒。伊就抱阿花起來。In落石磐下ê時海水已經到tī腳腿lah。Gông-ngia̍h kap驚惶hō͘百忍ê全身攏硬直去。伊一手抱阿花,一手摸石頭來beh緊緊走離hit-ê所在。卻百忍完全失落方向去,水已經到tī半身lah,koh行攏無出路thang過hit個石磐、崎嶇ê海邊。
  In nn̄g-lâng ê sin-khu lóng hō͘ hái-éng phùn-kàu tâm-lok-lok khì. Kiâⁿ-kàu chit só͘-chāi Pek-jím sòa ku̍t-kha lâi siak-tó.In兩人ê身軀攏hō͘海湧噴到tâm-lok-lok去。行到這所在百忍煞ku̍t腳來摔倒。
  A-hoa kui-sin lóng chìm tī chúi-lāi lah, A-hoa chhíⁿ khí-lâi. “Pa-pa, pa-pa!” A-hoa iā tōa tio̍h-kiaⁿ lâi lám-óa tī Pek-jím!阿花歸身攏浸tī水內lah,阿花醒起來。「爸爸,爸爸!」阿花也大著驚來攬倚tī百忍!
  “Lī-lī, m̄-bián kiaⁿ! Lí kín-kín chhōa góa kiâⁿ khah bô chúi, kôan ê só͘-chāi!” In nn̄g-lâng chiū saⁿ lám-óa, saⁿ hû-chhî lâi thoat-lī hit-ê gûi-hiám ê só͘-chāi.「Lī-lī,m̄免驚!你緊緊chhōa我行較無水、懸ê所在!」In兩人就相攬倚、相扶持來脫離hit-ê危險ê所在。
  Tú-tio̍h chit-ê sū keh-ji̍t, A-hoa chiū phòa-pīⁿ bô hoat-tō͘ thang khí-chhn̂g lah. I tùi pòaⁿ-mî chiū hoat-sio, kàu tī keh-chá-khí lóng bô thè-liâng.Tú著這個事隔日,阿花就破病無法度thang起床lah。伊tùi半暝就發燒,到tī隔早起攏無退涼。
  Pek-jím ū pài-thok lú-kóan ê A-pô kín-kín chhiáⁿ i-seng lâi. Chóng-sī kàu hit tiong-tàu jia̍t lóng kè-sio̍k chhèng-kôaiⁿ. A-hoa in-ūi jia̍t ê iân-kò͘ lóng bô chhíⁿ teh khùn. Kàu hit ē-po͘ A-hoa khai-sí chò-pàng. Hit chi̍t-mî ū koh chhiáⁿ i-seng lâi khòaⁿ ê sî, kóng sī ok-sèng ê ūi-tn̂g iām.百忍有拜託旅館ê阿婆緊緊請醫生來。總是到hit中晝熱攏繼續chhèng懸。阿花因為熱ê緣故攏無醒teh睏。到hit ē晡阿花開始做放。Hit一暝有koh請醫生來看ê時,講是惡性ê胃腸炎。
  Hit chi̍t-mî A-hoa ū pàng chin lī-hāi, Pek-jím ū chhiáⁿ A-pô lâi su-hāu A-hoa. Ka-kī iā lóng bô khùn lâi chē tī A-hoa ê chhn̂g-piⁿ lâi khan i ê chhiú, bong i ê thâu-khak, thiaⁿ i ê chhóan-khùi. Tē-jī ji̍t A-hoa chiū pàng n̂g-sek ê mi̍h. I ê chò-pàng ná-lâi ná lī-hāi. Tā-saⁿ ji̍t chiū pàng âng-sek ê huih lah. Pek-jím ê put-an kap pé-pa̍k lóng hián-chhut lâi. I sì-kòe khì chhéng-kàu lâng, koh lóng bô sioh só͘-hùi lâi chông-tang chông-sai.Hit一暝阿花有放真厲害,百忍有請阿婆來su-hāu阿花。家己也攏無睏來坐tī阿花ê床邊來牽伊ê手,摸伊ê頭殼,聽伊ê喘氣。第二日阿花就放黃色ê物。伊ê做放那來那厲害。第三日就放紅色ê血lah。百忍ê不安kap把縛攏顯出來。伊四界去請教人,koh攏無惜所費來chông東chông西。
  Kàu tī tē-sì ji̍t, A-hoa ê soe-jio̍k í-keng kàu tī cho̍at-tiám lah, khiok chêng-hêng lóng bô khah hó-sè. Tī mî-sî tán-hāu bōe-kàu thiⁿ-kng thang koh chhiáⁿ i-seng.到tī第4日,阿花ê衰弱已經到tī絕點lah,卻情形攏無較好勢。Tī暝時等候bōe夠天光thang koh請醫生。
  “Chit-ê gín-ná ê sìⁿ-miā í-keng chin gûi-hiám!” Hit chá-khí chhiáⁿ lâi ê lāu i-seng chín-tòan A-hoa liáu-āu ū iô-thâu lâi tùi Pek-jím án-ni kóng, Pek-jím thiaⁿ-tio̍h chit-kù ōe, bīn piàn-sek, sin-khu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah.「這個囡仔ê性命已經真危險!」Hit早起請來ê老醫生診斷阿花了後有搖頭來tùi百忍án-ni講,百忍聽著這句話,面變色,身軀ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah。
  “Sian-siⁿ ah, ū sím-mi̍h khah thò-tòng ê pān-hoat, á-sī io̍h thang chù á-bô?”「先生ah,有甚物較妥當ê辦法,抑是藥thang注抑無?」
  Pek-jím chin tio̍h-kip lâi mn̄g i-seng, khiok i-seng siūⁿ chi̍t-ē..., liáu-āu thó͘ chi̍t-ê khùi.百忍真著急來問醫生,卻醫生想一下…,了後吐一個氣。
  “Góa siūⁿ kín-kín chhiú-sio̍k khì ji̍p pīⁿ-īⁿ.”「我想緊緊手續去入病院。」
  I-seng tńg-khì liáu-āu Pek-jím chiū chhiáⁿ lâng khì thàm-mn̄g koan-hē ji̍p-īⁿ ê pān-hoat.醫生轉去了後百忍就請人去探問關係入院ê辦法。
  “Tio̍h seng kiáu-la̍p 500 kho͘ ê ji̍p-īⁿ-hùi,” tò-tńg lâi ê chheng-liân án-ni pò-kò Pek-jím.「著先繳納500箍ê入院費,」倒轉來ê青年án-ni報告百忍。
  Chóng-sī Pek-jím ê chhù-lāi chha-put-to lóng bô chîⁿ lah. “Ū sím-mi̍h pān-hoat?!” Pek-jím tī sek-lāi kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì siūⁿ kàu chin cho̍at-bāng thòng-khó͘. Chóng-sī āu-lâi i chhin-chhiūⁿ ū siūⁿ-tio̍h sím-mi̍h hó ê pān-hoat lâi thêng-kha, koh kín-kín kiâⁿ kàu piah-kak ê toh-kūi khì. Pek-jím ê chhiú ū lia̍h-tio̍h i ê chhiú-thê-khîm, lâi gia̍h khí-lâi tī i ê heng-chêng, i ū chiong i ê chhùi àⁿ tī khîm ê pèⁿ lâi chiām-sî khiā tī hia tiû-tû, ū ba̍k-sái ê iáⁿ chhut-hiān tī i ê ba̍k-chiu, chóng-sī i sûi-sî chiong ba̍k-sái koh thun lo̍h-khì, cháu-kàu A-hoa ê chhn̂g-piⁿ, lâi thàm i ê chêng-hêng, āu-lâi tán-hāu A-pô ji̍p lāi-bīn, i chiah gia̍h khîm chhut-mn̂g khì.總是百忍ê厝內差不多攏無錢lah。「有甚物辦法?!」百忍tī室內行來行去想到真絕望痛苦。總是後來伊親像有想著甚物好ê辦法來停腳,koh緊緊行到壁角ê桌櫃去。百忍ê手有掠著伊ê手提琴,來gia̍h起來tī伊ê胸前,伊有將伊ê嘴àⁿ tī琴ê柄來暫時企tī hia躊躇,有目屎ê影出現tī伊ê目珠,總是伊隨時將目屎koh吞落去,走到阿花ê床邊,來探伊ê情形,後來等候阿婆入內面,伊chiah gia̍h琴出門去。
  Thêng tia̍p-á-kú i ji̍p-lâi ê sî, i ê chhiú-thê-khîm í-keng bô khòaⁿ-kìⁿ lah. Khiok i ū tùi tê-á-lāi jîm 500 kho͘ chhut-lâi, kau-tài A-pô kín-kín khì chhiú-sio̍k beh ji̍p-īⁿ.停tia̍p仔久伊入來ê時,伊ê手提琴已經無看見lah。卻伊有tùi袋仔內jîm 500箍出來,交代阿婆緊緊去手續beh入院。
  A-pô chhut-mn̂g ê sî Pek-jím kín-kín koh lâi chē tī A-hoa ê chhn̂g-piⁿ.阿婆出門ê時百忍緊緊koh來坐tī阿花ê床邊。
  I hoat-kak tio̍h A-hoa ê ho͘-khip í-keng ū kò-iūⁿ lah. Jia̍t iā koh chhèng chin-kôaiⁿ.伊發覺著阿花ê呼吸已經有各樣lah。熱也koh chhèng真懸。
  Pek-jím ū khan-ân A-hoa ê chhiú, i ê sim-chêng chin tio̍h-kip siong-pi.百忍有牽ân阿花ê手,伊ê心情真著急傷悲。
  A-hoa ū in-ūi kan-khó͘ teh chhóan, koh tín-tāng i ê sin-khu.阿花有因為艱苦teh喘,koh振動伊ê身軀。
  “Lī-lī! Lī-lī! Lí án-chóaⁿ?!” Pek-jím ū chi̍t-chhiú gīm-óa A-hoa ê chhiú, chi̍t-chhiú lâi so i ê heng-khám.「Lī-lī!Lī-lī!你án-chóaⁿ?!」百忍有一手gīm倚阿花ê手,一手來挲伊ê胸坎。
  “Pa-pa, pa-pa, phō góa, phō góa!” A-hoa soe-lám bô la̍t ê siaⁿ ū án-ni ai-kiû.「爸爸,爸爸,抱我,抱我!」阿花衰lám無力ê聲有án-ni哀求。
  Pek-jím kín-kín tùi chhn̂g-téng lâi phō A-hoa khí-lâi. Siong-pi, cho̍at-bāng ê o͘-hûn chhin-chhiūⁿ kiông-hong, pō-ú sàu-lo̍h tī i ê sim-lāi.百忍緊緊tùi床頂來抱阿花起來。傷悲、絕望ê烏雲親像強風、暴雨掃落tī伊ê心內。
  “Siōng-tè ah, kiù góan! K-i-ù g-o-á-a!!”「上帝ah,救阮!K-i-ù g-o-á-a!!」
  Pek-jím phō A-hoa lâi kūi-lo̍h tī pâng-keng-lāi, sòa pàng-siaⁿ tōa-háu.百忍抱阿花來跪落tī房間內,續放聲大吼。
  “Góa ê thiⁿ-sài! Góa ê thiⁿ-sài!”「我ê天使!我ê天使!」
  Ba̍k-sái chhin-chhiūⁿ tōa-chúi piàⁿ-lo̍h tī i ê heng-chêng. I ê bīn ǹg tùi thiⁿ-téng khí-khì, khàu-siaⁿ tī i ê nâ-âu cho̍at-kàu ō͘-ō͘-kiò.目屎親像大水拚落tī伊ê胸前。伊ê面向 tùi天頂起去,哭聲tī伊ê嚨喉絕到嗚嗚叫。
  I pi-chhám, kî-īⁿ ê siaⁿ ū kiaⁿ-chhíⁿ A-hoa. A-hoa ba̍k-chiu thí-khui lâi khòaⁿ Pek-jím ê bīn, chiū chhun i soe-jio̍k ê chhiú lâi bong Pek-jím pìⁿ-pe̍h ê thâu-mn̂g.伊悲慘、奇異ê聲有驚醒阿花。阿花目珠展開來看百忍ê面,就chhun伊衰弱ê手來摸百忍變白ê頭毛。
  “Pa-pa, lí m̄-thang háu, lán koh chiām-sî ê jím-nāi nā-tiāⁿ. Nā tī thian-tông lán bô koh lâu ba̍k-sái, bô koh kan-khó͘. Lán koh chiām-sî ê jím-nāi nā-tiāⁿ!”「爸爸,你m̄-thang哮,咱koh暫時ê忍耐nā-tiāⁿ。若tī天堂咱無koh流目屎,無koh艱苦。咱koh暫時ê 忍耐nā-tiāⁿ!」
  A-hoa ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ beh hoa-khì ê khóan, i ê ba̍k-chiu iā ū chi̍t-tiâu ba̍k-sái sûi lo̍h lâi. Pek-jím khòaⁿ-kìⁿ A-hoa chhíⁿ koh tùi i kóng-ōe, chiū kín-kín an-chēng.阿花ê聲親像beh hoa去ê款,伊ê目珠也有一條目屎sûi落來。百忍看見阿花醒koh tùi伊講話,就緊緊安靜。
  “Sī lah, lán koh chiām-sî ê jím-nāi nā-tiāⁿ! Bîn-ná-ji̍t pa-pa ōe chhōa lí khì ji̍p-īⁿ, bô lōa-kú Lī-lī chiū ōe hó, hit sî Lī-lī ōe-thang koh thit-thô, ōe-thang chia̍h-mi̍h. Ah, tio̍h! Pa-pa chiah bóe phōng-kó hō͘ lí chia̍h, phōng-kó sī lí kú-kú só͘ him-bō͘ ài beh chia̍h ê.” Pek-jím sim-chêng chin kip ê tiong-kan lâi kóng án-ni beh kó͘-bú, an-ùi A-hoa.「是lah,咱koh暫時ê忍耐nā-tiāⁿ!明若日爸爸會chhōa你去入院,無偌久Lī-lī就會好,hit時Lī-lī會thang koh thit-thô,會thang食物。Ah,著!爸爸chiah買蘋果hō͘你食,蘋果是你久久所欣慕ài beh食ê。」百忍心情真急ê中間來講án-ni beh鼓舞、安慰阿花。
  Khiok A-hoa ǹg i bî-chhiò chi̍t-ê..., chiū koh khùn-khì.卻阿花向伊微笑一個…,就koh睏去。
  “Lí m̄-thang án-ni háu lâi kiáu-jiáu gín-ná ê sim. Tio̍h an-chēng!” A-pô ū khui mn̂g ji̍p lâi, kiâⁿ-kàu Pek-jím ê bīn-chêng, chiū chiong A-hoa chiap-khì, hē tī chhn̂g-ni̍h.「你m̄-thang án-ni哮來攪擾囡仔ê心。著安靜!」阿婆有開門入來,行到百忍ê面前,就將阿花接去,下tī 床ni̍h。
  “Gín-ná í-keng chiah-ni̍h chia̍h-la̍t lah, tōa-lâng tio̍h léng-chēng!” A-pô ū hē A-hoa hō͘ hó-sè, chiū khiā tī A-hoa ê chhn̂g-piⁿ lâi khòaⁿ i ê bīn.「囡仔已經chiah-ni̍h食力lah,大人著冷靜!」阿婆有下阿花hō͘好勢,就企tī阿花ê床邊來看伊ê面。
  “Si̍t-chāi sī chi̍t ê chin koai, chin khó-ài ê gín-ná! Chin khó-sioh! Chin khó-sioh!”「實在是一個真乖、真可愛ê囝仔!真可惜!真可惜!」
  A-pô ū khan i ê kûn khí-lâi chhit i ê ba̍k-sái, Pek-jím iā cháu-óa lâi tī chhn̂g-piⁿ, chiū kūi tī A-hoa ê sin-piⁿ, chhiú lia̍h A-hoa ê chhiú, in-ūi siong-sim lâi sin-khu tín-tāng. “Lī-lī, lí m̄-thang lī-khui góa khì! Tek-khak m̄-thang lī-khui góa khì!” I ê ba̍k-sái koh chi̍t-pái móa-lâu i ê bīn.阿婆有牽伊ê裙起來拭伊ê目屎,百忍也走倚來tī床邊,就跪tī阿花ê身邊,手掠阿花ê手,因為傷心來身軀振動。「Lī-lī,你m̄-thang離開我去!的確m̄-thang離開我去!」伊ê目屎koh一擺滿流伊ê面。
  Chóng-sī tī hit chi̍t-mî ê pòaⁿ-mî, A-hoa ê lêng-hûn chiū kui-thiⁿ, lī-khui sè-kan lah.總是tī hit一暝ê半暝,阿花ê靈魂就歸天,離開世間lah。
  ××××××
回目錄    回上一頁    終戰後,   1956年, 小說