回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 98 個段落, 271 個語句, 3711 個語詞, 5394 個音節
Ū chi̍t ê Ông-kok kiò chòe Thiàⁿ_09 有一個王國叫做疼_09
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  9 Tùi Thiⁿ-téng Lâi Ê Siaⁿ-im9 Tùi天頂來ê聲音
  Tùi Pak-tâu, Tām-chúi chóan-se̍h kàu Tang-pō͘ iok-lio̍k ū nn̄g-ge̍h-ji̍t kú, kàu tī la̍k-ge̍h chhe, hē-thiⁿ pek-kīn, lâng-lâng lóng lō͘-chhut pe̍h-sek ê kán-i chhiú gia̍h ji̍t-sòaⁿ ê sî, hit-ê lâu-téng bô-liâu ê hū-jîn-lâng, ū chi̍t-ji̍t hut-jiân koh khòaⁿ-kìⁿ Pek-jím kap A-hoa koh chhut-hiān tī Ki-lûn, gôan-lâi hit-ê teng-kha teh chò-kang.Tùi北投、淡水轉se̍h到東部約略有兩月日久,到tī六月初,夏天逼近人人攏露出白色ê簡衣,手gia̍h日傘ê時,hit個樓頂無聊ê婦人人,有一日忽然koh看見百忍kap阿花koh出現tī基崙,原來hit個燈腳teh做工。
  A-hoa ū piàn chin hó-khòaⁿ, chin kó͘-chui ê la̍k-hòe gín-ná lah. I ê bīn, ba̍k-chiu lóng ū hí-lo̍k ê kng-chhái hoat-chhut. I ê sin-thé iā hián-bêng iu-siù ê hoat-io̍k. I ū chhēng chi̍t-niá le̍k-sek bô chhiú-ńg ê kán-i. O͘-kim-kim ê thâu-mn̂g chin-tn̂g, sôe kàu tī keng-thâu. Nā-sī Pek-jím iā ū chin-tōa ê piàn-ōaⁿ lah. Kú-kú só͘ tîⁿ-tiâu tī i ê sin-chiūⁿ hit-ê ko͘-toaⁿ, iu-chhiû ê iáⁿ, taⁿ lóng bô khì lah. I chôan-sin lóng sī pe̍h-sek. Chháu-bō-á, hun-saⁿ, ē-ho̍k, ôe lóng hō͘ lâng ōe kám-kak tó-kok hē-thiⁿ ê hong-chêng. I ê bīn ū ǹg-bāng kap hoaⁿ-hí chin-tōa.阿花有變真好看,真古錐ê六歲囡仔lah。伊ê面、目珠攏有喜樂ê光采發出。伊ê身體也顯明優秀ê發育。伊有穿一領綠色無手ńg ê簡衣。烏金金ê頭毛真長,垂到tī肩頭。若是百忍也有真大ê變換lah。久久所纏tiâu tī伊ê身上hit個孤單、憂愁ê影,今攏無去lah。伊全身攏是白色。草帽仔、婚衫、下服、鞋攏hō͘人會感覺島國夏天ê風情。伊ê面有向望kap歡喜真大。
  Ū khòaⁿ-kìⁿ in ê lâng ê sim beh chit-ê sio-siâng ê ìn-siōng, chiū-sī, “Hēng-hok, khòai-lo̍k ê pē-kiáⁿ!”有看見in ê人ê心beh這個相像ê印象,就是,「幸福,快樂ê父子!」
  Pek-jím kiat-kio̍k ū chhōa A-hoa koh tńg-lâi Ki-lûn, in chá só͘-tòa ê só͘-chāi. Tī Pek-jím ê sim-lāi hit-ê put-an iā chiām-chiām siau-bô khì lah. In kè-sio̍k tī hit-ê tōe-tiám chò-kang.百忍結局有chhōa阿花koh轉來基崙,in早所tòa ê所在。Tī百忍ê心內hit個不安也漸漸消無去lah。In繼續tī hit個地點做工。
  Ū chi̍t-ji̍t in chò-kang liáu, tī ke-lō͘ teh kiâⁿ-iû ê sî, ū tú-tio̍h chi̍t-tâi Ki-tok-kàu pò͘-tō-hōe ê soan-thôan chhia. Hit tiuⁿ chhia ê kóng-seng-ki bô-sî-thêng teh chio-ho͘ chhī-bîn tio̍h khì hù pò͘-tō-hōe. Pek-jím chiū thêng-kha lâi beh thiaⁿ hit-ê siông-sè.有一日in做工了,tī街路teh行遊ê時,有tú著一台基督教佈道會ê宣傳車。Hit張車ê講聲機無時停teh招呼市民著去赴佈道會。百忍就停腳來beh聽hit個詳細。
  “Chhin-ài ê kok-ūi hiaⁿ-ché, góan sī pún-chhī × × Ki-tok kàu-hōe pò͘-tō-hōe ê soan-thôan-tūi, ài beh hiòng kok-ūi pò chi̍t ê hó siau-sit. Chiū-sī tùi kim-mî peh tiám khí ū Bí-kok chhut-miâ ê pò͘-tō-ka × × bo̍k-su beh tī pún kàu-hōe pò͘-tō saⁿ-mî. Chhiáⁿ kok-ūi m̄-thang sit-lo̍h chit-ê hó ê ki-hōe lâi khì chham-ka. Iâ-so͘ kóng, kìⁿ-nā lô-khó͘ tio̍h-bôa pōe tāng-tàⁿ ê tio̍h lâi chiū-kūn góa, góa beh hō͘ lí tit-tio̍h an-hioh. Koh kóng, Góa sī lō͘, sī chin-lí, sī o̍ah-miā, só͘-í kìⁿ-nā sim-lāi bô pêng-an ê lâng, chhōe bô o̍ah-miā kap chin-lí ê lâng, chhiáⁿ lín lóng tio̍h lâi thiaⁿ, Iâ-so͘ beh hō͘ lín pêng-an, o̍ah-miā, chin-lí.” Soan-thôan chhia chiām-chiām hn̄g-khì, i ê siaⁿ iā bô thiaⁿ-kìⁿ lah.「親愛ê各位兄姐,阮是本市 × × 基督教會佈道會ê宣傳隊,ài beh向各位報一個好消息。就是tùi今暝8點起有美國出名ê佈道家 × × 牧師beh tī本教會佈道三暝。請各位m̄-thang失落這個好ê機會來去參加。耶穌講,見若勞苦著磨背重擔ê著來就近我,我beh hō͘你得著安歇。Koh講,我是路、是真理、是活命,所以見若心內無平安ê人,chhōe無活命kap真理ê人,請lín攏著來聽,耶穌beh hō͘ lín平安、活命、真理。」宣傳車漸漸遠去,伊ê聲也無聽見lah。
  Hiah-ê ōe khak-si̍t lia̍h-tio̍h Pek-jím ê sim.Hiah-ê話確實掠著百忍ê心。
  “Lī-lī, lán kim-mê-hng lâi khì thiaⁿ tō-lí, lí ū ài khì bô?” I ná liām ê khóan lâi mn̄g án-ni. “Pa-pa, góa chin ài!” Nā-sī A-hoa tōa hoaⁿ-hí.「Lī-lī,咱今暝昏來去聽道理,你有愛去無?」伊那唸ê款來問án-ni。「爸爸,我真ài!」若是阿花大歡喜。
  Chia̍h àm-tǹg liáu-āu, pún-lâi in saⁿ-chhōa beh khì lé-pài-tn̂g, chóng-sī tī pòaⁿ-lō͘ Pek-jím hut-jiân koh chóan hong-hiòng, chhōa A-hoa koh tńg-lâi lú-kóan. A-hoa ê sim ū tām-po̍h kî-kòai.食暗頓了後,本來in 相chhōa beh去禮拜堂,總是tī半路百忍忽然koh轉方向,chhōa阿花koh轉來旅館。阿花ê心有淡薄奇怪。
  Chóng-sī kàu tī pâng-keng Pek-jím ū kā A-hoa sóe kha-chhiú, sòa ōaⁿ-saⁿ, hit-sî A-hoa ê hoaⁿ-hí koh tò-tńg lâi. Pek-jím iā ji̍p e̍k-keng, koh sòa ōaⁿ saⁿ-khò͘, liáu-āu in chiah koh khai-sí chhut-hoat.總是到tī房間百忍有kā阿花洗腳手、續換衫,hit時阿花ê歡喜koh倒轉來。百忍也入浴間,koh續換衫褲,了後in chiah koh開始出發。
  Kàu pài-tn̂g ê sî chū-hōe í-keng teh khai-sí lah. Ū chin chòng-giâm ê si-koa tùi lāi-bīn teh lâu chhut-lâi, tì-kàu hō͘ Pek-jím thiaⁿ-tio̍h ê sî sòa m̄-káⁿ ji̍p-khì. I thoat i ê bō-á, àⁿ-thâu lâi khiā tī hn̄g-hn̄g ê mn̂g-kháu. Tī i ê sim ū chin-chōe kóng bōe chhut-lâi ê tōa-khùi.到拜堂ê時聚會已經teh開始lah。有真壯嚴 ê詩歌tùi內面teh流出來,致到hō͘百忍聽著ê時煞m̄敢入去。伊脫伊ê帽仔,àⁿ頭來企tī遠遠ê門口。Tī伊ê心有真濟講bōe出來ê大氣。
  Chóng-sī sûi-sî ū àn-lāi ê lâng chhut-lâi kàu in ê bīn-chêng beh chhōa in ji̍p lāi-bīn khì.總是隨時有按內 ê人出來到in ê面前beh chhōa in入內面去。
  “Góan tiàm chia tio̍h hó!” Pek-jím kheh-khì khiok hit-ūi sìn-tô͘ ū jia̍t-khún lâi chhiáⁿ in tio̍h ji̍p-khì. Pek-jím tòe i ta̍h-ji̍p pài-tn̂g-lāi ê sî gîm-si ê siaⁿ it-hoat hiáng-liāng lâi pau-ûi in. I kám-kak sī ji̍p tī thian-kài ê kéng-lāi. A-hoa ū khîⁿ-óa tī Pek-jím, lâi chìn-chêng kàu tī thâu-chêng-bīn ê ūi khì. Hiah-ê gîm-si ê siaⁿ-im chhin-chhiūⁿ hái-éng, hoa-hoa háu. I kiong-kiong kèng-kèng kàu tī lâi khiā tī chèng-lâng ê tiong-kan, tú-tú chhin-chhiūⁿ khiā tī pó-chō kap chèng thiⁿ-sài, sèng-tô͘ ê bīn-chêng chi̍t-iūⁿ.「阮tiàm chia著好!」百忍客氣卻hit位信徒有熱懇來請in著入去。百忍tòe伊踏入拜堂內ê時吟詩ê聲一發響亮來包圍in。伊感覺是入tī天界ê境內。阿花有khîⁿ倚tī百忍,來進前到tī頭前面ê位去。Hiah-ê吟詩ê聲音親像海湧,hoa-hoa哮。伊恭恭敬敬到tī來企tī眾人ê中間,tú-tú親像企tī寶座kap眾天使、聖徒ê面前一樣。
  I lóng m̄-káⁿ tín-tāng, chhiú iā m̄-káⁿ bong tio̍h í. In-ūi i kám-kak lāi-bīn ê it-chhè lóng sī sèng-kiat, chun-kùi.伊攏m̄敢振動,手也m̄敢摸著椅。因為伊感覺內面ê一切攏是聖 潔、尊貴。
  Gîm-si liáu bo̍k-su ū kóng beh saⁿ-kap kî-tó, Pek-jím thiaⁿ-tio̍h chit-kù ōe, siūⁿ kóng i tio̍h kūi lo̍h-khì, i beh kūi lo̍h-khì ê sî piⁿ-thâu ê chi̍t-ūi hiaⁿ-tī ū tùi i kóng m̄-bián án-ni chòe. Tī kî-tó ê tiong-kan i kám-kak chin ngông-gniah, chin bô chū-jiân. Kî-tó liáu, chē hó-sè ê sî, kè-sio̍k ū tha̍k Sèng-keng Iok-hān saⁿ-chiuⁿ cha̍p-la̍k chat. Liáu-āu ū gîm-si-pan ê hiàn-si, ū koh kî-tó, jiân-āu chiū ū chi̍t-ūi lēng-gōa ê bo̍k-su khí-lâi khai-sí káng-tō.吟詩了牧師有講beh相kap祈禱,百忍聽著這句話,想講伊著跪落去,伊beh跪落去ê時邊頭ê一位兄弟有tùi伊講m̄免án-ni做。Tī祈禱ê中間伊感覺真ngông-ngiah,真無自然。祈禱了,坐好勢ê時,繼續有讀聖經約翰3章十六節。了後有吟詩班ê獻詩,有koh祈禱,然後就有一位另外ê牧師起來開始講道。
  A-hoa ti̍t-ti̍t khîⁿ tī Pek-jím ê sin-khu, m̄-káⁿ pàng-lī i. I ê ba̍k-chiu chù-sîn khòaⁿ tâi-téng ê lâng, āu-lâi chiah khòaⁿ sì-ûi ê chèng-lâng koh chiām-chiām sóa-ba̍k lâi khòaⁿ hiah-ê teh cháu-chông ê hū-chek-jîn. Nā-sī Pek-jím, chí-ū àⁿ-thâu lâi tùi siaⁿ-im teh chhat-giām lāi-bīn ê chōng-hóng.阿花直直khîⁿ tī百忍ê身軀,m̄敢放離伊。伊ê目珠注神看台頂ê人,後來才看四圍ê眾人koh漸漸徙目來看hiah-ê teh走chông ê負責人。但是百忍,只有àⁿ頭來tùi聲音teh察驗內面ê狀況。
  Bo̍k-su khui-siaⁿ káng-tō ê sî, lâng-lâng ê sim lóng chù-sîn tī i ê ōe. I chho͘-tōa ê siaⁿ-im chin-bêng, kù-kù lóng ji̍p tī Pek-jím ê sim.牧師開聲講道ê時,人人ê心攏注神tī伊ê話。伊粗大ê聲音真明,句句攏入tī百忍ê心。
  “In-ūi Siōng-tè chiong to̍k-siⁿ ê Kiáⁿ siúⁿ-sù sè-kan, hō͘ kìⁿ-nā sìn I ê lâng bōe tîm-lûn, ōe tit-tio̍h éng-o̍ah; I thiàⁿ sè-kan kàu án-ni.”「因為上帝將獨生ê子賞賜世間,hō͘見若信伊ê人bōe沈淪,會得著永活;伊疼世間到án-ni。」
  “Góa beh tāi-seng tùi chit-chat ê lāi-bīn ê ōe ‘Siōng-tè’ lâi soat-bêng.”「我beh代先tùi這節ê內面ê話『上帝』來說明。」
  “Siōng-tè chiū-sī chhòng-chō ê chú-cháiⁿ. Sè-kan ê bān-mi̍h lóng sī tùi I lâi chō-chiâⁿ ê. I sī chôan ú-tiū ê î-it chú-lâng, bān-mi̍h lóng sī sio̍k tī I ê só͘-iú. I ēng tōa kôan-lêng ê khùi-la̍t lâi tùi bô chhòng-chō bān-ū, koh tùi I ê tì-hūi lâi chò-chiâⁿ lóng-chóng ê tia̍t-sû kui-lu̍t. Siōng-tè chhòng-chō ê kiat-chok chiū-sī ‘lâng’. Lâng sī chiàu Siōng-tè ê siōng lâi chhòng-chō ê. In-ūi chhòng-chō lóng-chóng ê bo̍k-tek sī tī lâng, chhòng-chō ê tiong-sim sī tī lâng. In-ūi lâng sī beh lâi tāi-piáu Siōng-tè, sī beh lâi êng-iāu Siōng-tè. Siōng-tè chiong bān-mi̍h sù hō͘ lâng, ūi-tio̍h lâng Siōng-tè chhòng-chō bān-mi̍h. In-ūi Siōng-tè ài lâng kap I kau-pôe, kèng-pài I, o-ló I, kám-siā I, êng-iāu I. Tī bān-mi̍h ê tiong-kan bô ū pa̍t ê pī-chō-mi̍h kap lâng sio-siâng, ū Siōng-tè lóng-chóng ê tek-sèng kap ū chi̍t-chióng tùi Siōng-tè ê hêng-thong. Tû-khì lâng bô pa̍t-mi̍h ōe-hiáu o-ló, kèng-pài, kám-siā.”「上帝就是創造ê主宰。世間ê萬物攏是tùi伊來造成ê。伊是全宇宙ê唯一主人,萬物攏是屬tī伊ê所有。伊用大權能ê氣力來tùi無創造萬有,koh tùi伊ê智慧來做成攏總ê秩序規律。上帝創造ê傑作就是『人』。人是照上帝ê像來創造ê。因為創造攏總ê目的是tī人,創造ê中心是tī人。因為人是beh來代表上帝,是beh來榮耀上帝。上帝將萬物賜hō͘人,為著人上帝創造萬物。因為上帝ài人kap伊交陪、敬拜伊、o-ló伊、感謝伊、榮耀伊。Tī萬物ê中間無有別個被造物kap人相像,有上帝攏總ê德性kap有一種tùi上帝ê恆通。除去人無別物會曉o-ló、敬拜、感謝。」
  “Lâng ê lí-tì, tō-tek-sèng, gē-su̍t-sèng lóng sī tùi Siōng-tè ê hêng-siōng só͘ sêng-chiap lâi ê....”「人ê理智、道德性、藝術性攏是tùi上帝ê形象所承接來ê...」
  “Kòe-khì beh kóng ‘sè-kan’”「過去beh講『世間』」
  “Chit-ê sè-kan gôan-lâi sī chi̍t ê lo̍k-hn̂g. Tī chit-ê sè-kan ta̍k-hāng lóng sī chin bí-móa, khòai-lo̍k. Ū ún-chông Siōng-tè ê tōa kôan-lêng kap bān pù-ū. Lâng-lâng lóng ōe thang tī chit-ê sè-kan lâi hióng-siū Siōng-tè chhòng-chō ê bí-biāu. Khiok chōe-ok chìn-ji̍p sè-kan í-lâi, chit-ê khòai-lo̍k, pêng-an ê lo̍k-hn̂g sòa chiâⁿ-chòe o͘-àm, thòng-khó͘ ê tōe-ga̍k, Chhú-chhú ū pāi-hōai, sí-hiat ê siong-jiah. Tī chit sè-kan bô koh ū o̍ah-miā ê ǹg-bāng, iā bô ū chin-lí ê kng, sī in-ūi chit-ê sè-kan tùi pōe-ge̍k Siōng-tè liáu-āu chiū lī-khui Siōng-tè ê kóan-kài lah. Sè-kan bô-khì Siōng-tè, chiū ka-kī chò-sêng i ê siōng-tè, lia̍h bān-mi̍h chò i ê siōng-tè, lâi ke-thiⁿ i ê chōe-ok kap gû-gōng.「這個世間原來是一個樂園。Tī這個世間逐項攏是真美滿、快樂。有隱藏上帝ê大權能kap萬富有。人人攏會thang tī這個世間來享受上帝創造ê美妙。卻罪惡進入世間以來,這個快樂,平安ê樂園續成做烏暗,痛苦ê地獄,處處有敗壞,死穴ê傷跡。Tī這世間無koh有活命ê向望,也無有真理ê光,是因為這個世間tùi背逆上帝了後就離開上帝ê管戒lah。世間無去上帝,就家己做成伊ê上帝,掠萬物做伊ê上帝,來加添伊ê罪惡kap愚憨。
  Bô-khì Siōng-tè liáu, chit-ê sè-kan lóng chhiong-móa put-hēng kap pi-chhám. Tī chit-ê chōe-ok pāi-hōai ê sè-kan só͘ ū ê miā-ūn, chiū-sī sí-hiat nā-tiāⁿ.”無去上帝了,這個世間攏充滿不幸kap悲慘。Tī這個罪惡敗壞ê世間所有ê命運,就是死穴nā-tiāⁿ。」
  “Góa beh koh kóng ‘Lâng’.”「我beh koh講『人』。」
  “Lâng sī Siōng-tè chhòng-chō bān-mi̍h ê tiong-sim bo̍k-tek. Lâng ū tòa tio̍h Siōng-tè êng-iāu ê siōng. Só͘-í lâng ū te̍k-piat ê chek-jīm.「人是上帝創造萬物ê中心目的。人有tòa著上帝榮耀ê像。所以人有特別ê責任。
  Lâng tio̍h kèng-pài, o-ló, êng-kng Siōng-tè.人著敬拜、o-ló、榮光上帝。
  In-ūi Siōng-tè chhòng-chō lâng sī beh tāi-piáu I. Koh Siōng-tè ài lâng kap I tâng-sim, chhin-chhiūⁿ I ê khóan-sit, sòa ho̍k-chiông I.因為上帝創造人是beh代表伊。Koh上帝ài人kap伊同心,親像伊ê款式,續服從伊。
  Khiok lâng chiong Siōng-tè chiah-ê un-sù, lâi piàn-ōaⁿ chòe ka-kī ê êng-iāu, sòa pōe-pōan Siōng-tè ê ì-sù. Lâng chhin-chhiūⁿ iûⁿ kiâⁿ bê-lō͘, ta̍k-lâng kiâⁿ ka-kī ê phian-lō͘, kì-jiân sòng-sit liông-sim, chiū hòng-chhiòng su-io̍k tī ta̍k-iūⁿ ê pháiⁿ-tāi, seng-seng sī ka-kī chhú sún-phòaⁿ tī bia̍t-bông ê só͘-chāi.”卻人將上帝chiah-ê恩賜,來變換做家己ê榮耀,續背叛上帝ê意思。人親像羊行迷路,逐人行家己ê偏路,既然喪失良心,就放縱私慾tī逐樣ê歹代,生生是家己取損判tī滅亡ê所在。」
  “Chōe-jîn, che sī lâng tùi tūi-lo̍h liáu-āu ê lēng-gōa chi̍t-ê bêng-chheng.「罪人,che是人tùi墜落了後ê另外一個名稱。
  Siōng-tè bô tēng pa̍t ê pī-chhòng-chō mi̍h ê chōe, in-ūi in m̄-bat pōe-pōan, iā bô ū tòa-tio̍h Siōng-tè te̍k-piat ê sú-bēng.上帝無定別ê被創造物ê罪,因為in m̄-bat背叛,也無有tòa著上帝特別ê使命。
  Chí-ū lâng sī chōe-jîn, in-ūi lâng ū phòa-hāi Siōng-tè lóng-chóng ê kè-e̍k, ū pāi-hōai chit-ê lo̍k-hn̂g. Chōe-ok ê kang-chîⁿ chiū-sī sí. Lâng ê kiat-kio̍k chiū sī bia̍t-bông, sí-sit. (Chham-khó Lô-má jîn-su, 1 chiuⁿ kàu 3 chiuⁿ.)”只有人是罪人,因為人有破害上帝攏總ê計劃,有敗壞這個樂園。罪惡ê工錢就是死。人ê結局就是滅亡、死失。(參考羅馬人書,1章到3章。)」
  “Lâng tī chit-ê sí ê miā-ūn ê ē-bīn chhōe bô o̍ah-miā, chin-lí, lâi put-an, cho̍at-bāng.”「人tī這個死ê命運ê下面chhōe無活命、真理、來不安、絕望。」
  “Góa beh koh lâi kóng ‘to̍k-siⁿ Kiáⁿ’.”「我beh koh來講『獨生子』。」
  “Sui-jiân Siōng-tè chhòng-chō ê tāi-kè ū tú-tio̍h chia̍t-chi̍h, I ê chí-ì ū siū pōe-pōan, lâng kap sè-kài ū ka-kī chhú bia̍t-bông, pāi-hōai ê lō͘, khiok Siōng-tè m̄-kam I ê só͘ thiàⁿ ê lâng tîm-lûn, á-sī I só͘ chhòng-chō ê sè-kan lâi bia̍t-bông.”「雖然上帝創造ê代價有tú著截折,伊ê旨意有受背叛,人kap世界有家己取滅亡,敗壞ê路,卻上帝m̄甘伊ê所疼ê人沈淪,抑是伊所創造ê世間來滅亡。」
  I iáu ǹg-bāng ū sím-mi̍h pān-hoat thang bán-hôe, thang kiù-sio̍k, hō͘ I ê chhòng-chō m̄-bián tú-tio̍h lêng-jio̍k, phòa-hāi. Só͘-í I ū chiong sim-hôai tiong ê to̍k-siⁿ Kiáⁿ chhe-khián kàu sè-kan, lâi khui chit tiâu kiù-sio̍k ê lō͘. Chiū-sī hō͘ kìⁿ-nā sìn I ê lâng, ōe-thang thoat-lī chit-ê bia̍t-bông lâi koh sêng-chiap éng-o̍ah ê kok. Ūi-tio̍h án-ni to̍k-siⁿ Kiáⁿ Iâ-so͘ ū ǹg ta̍k-lâng teh âu-kiò, lín tio̍h hóan-hóe tò-tńg lâi kui-ǹg Siōng-tè. Siōng-tè tī I ê kok ū koh siat-hoat, kiàn-tì chi̍t ê kok-tō͘ beh hō͘ kìⁿ-nā sìn Kiáⁿ ê lâng thang tī hia kè-sio̍k hióng-siū chhòng-chō ê khòai-lo̍k, lâi ôan-sêng chhòng-chō ê tāi-kè. Chí-ū sìn Kiáⁿ ê lâng ōe-thang thoat-lī chit sè-tāi ê bia̍t-bông lâi ji̍p hit-ê só͘-chāi. Beh ji̍p hit-ê sin kok-tō͘ ê hoat-tō͘ chin kán-tan, chiū-sī sìn to̍k-siⁿ Kiáⁿ kap I só͘ kóng lóng-chóng ê ōe, só͘ kiàn-chèng lóng-chóng ê sū, só͘ èng-ún lóng-chóng ê tāi-chì. Siōng-tè bô beh koh tùi lâng iau-kiû sím-mi̍h tek-hēng, á-sī ū sím-mi̍h kui-lu̍t, chí-ū nā sìn I, chiū pe̍h-pe̍h thang tit-tio̍h hun-piat, kap kiù-sio̍k ê un-tián. Chit-ê sìn iā sī lí hiān-chāi sûi-sî ōe-thang tī lí ê sim-lāi lâi koat-tēng ê....”伊iáu向望有甚物辦法thang挽回,thang救贖,hō͘伊ê創造m̄免tú著凌辱、破害。所以伊有將心懷中ê獨生子差遣到世間,來開這條救贖ê路。就是hō͘見若信伊ê人,會thang脫離這個滅亡來koh承接永活ê國。為著án-ni獨生子耶穌有向逐人teh 喉叫,lín著反悔倒轉來歸向上帝。上帝tī伊ê 國有koh設法,建置一個國度beh hō͘見若信子ê人thang tī hia繼續享受創造ê快樂,來完成創造ê代價。只有信子ê人會thang脫離這世代ê滅亡來入hit-ê所在。Beh入hit個新國度ê法度真簡單,就是信獨生子kap伊所講攏總ê話,所見證攏總ê事,所應允攏總ê代誌。上帝無beh koh tùi人要求甚物德行,抑是有甚物規律,只有若信伊,就白白thang得著分別,kap救贖ê恩典。這個信也是你現在隨時會thang tī你ê心內來決定ê…」
  “Koh lâi góa beh kóng, ‘I thiàⁿ sè-kan kàu án-ni’.”「Koh來我beh講,『伊疼世間到án-ni』。」
  “Siōng-tè éng-óan ê chí-ì tī chit ê sè-kan ū sit-pāi, khiok tī hit-ê sin-thiⁿ sin-tōe beh tit-tio̍h ta̍t-sêng. Kiù-sio̍k ê lâng beh tī hia, in-ūi hióng-siū ê khòai-lo̍k lâi tōa chheng-chàn to̍k-it chō-hòa ê Chú-cháiⁿ. Hit-ê ông-kok beh kiò-chò thiàⁿ.「上帝永遠ê旨意tī這個世間有失敗,卻tī hit個新天新地beh得著達成。救贖ê人beh tī hia,因為享受ê快樂來大稱讚獨一造化ê主宰。Hit-ê王國beh叫做疼。
  In-ūi Siōng-tè sī thiàⁿ, koh chhiat-chhiat su-iàu thiàⁿ ê.... Tùi thiàⁿ, Siōng-tè chhòng-chō bān-mi̍h, tùi thiàⁿ koh chhòng-chō lâng, sī ài lâng tī I ê lāi-bīn lâi hióng-siū úi-tāi ê thiàⁿ, koh ài lâng sòa chiap-siū chit hō thiàⁿ ê o̍ah-miā. In-ūi chí-ū tī chit-ê thiàⁿ ê lāi-bīn chiah ū chin-si̍t ê hēng-hok kap khòai-lo̍k.”因為上帝是疼,koh切切需要疼ê…Tùi疼,上帝創造萬物,tùi疼koh創造人,是ài人tī伊ê內面來享受偉大ê疼,koh ài人續接受這號疼ê活命。因為只有tī這個疼ê內面chiah有真實ê幸福kap快樂。」
  “Hit-ê thiàⁿ ê ông-kok sī lán sè-kan lâng tio̍h chhiat-chhiat him-bō͘ ê..., in-ūi chit-ê sè-kan í-keng bô ū chin-si̍t ê o̍ah-miā, móa-móa sī tòa tio̍h sí-hiat, pāi-hōai ê siong-hûn. Tī chia ū put-hēng khó͘-thàng pi-chhám. Siat-sú nā ū thang kiò-chòe hēng-hok, hit-ê sī hu-ké koh sī chiām-sî, ngó͘-jiân ê nā-tiāⁿ.”「Hit個疼ê王國是咱世間人著切切欣慕ê…,因為這個世間已經無有真實ê活命,滿滿是tòa著死穴,敗壞ê傷痕。Tī chia有不幸苦痛悲慘。設使若有thang叫做幸福,hit-ê是虛假koh是暫時、偶然ê nā-tiāⁿ。」
  “Sè-kan lâng ah, lín tio̍h ǹg-bāng, tio̍h lâi sìn to̍k-siⁿ Kiáⁿ Iâ-so͘!”「世間人ah,lín著向望,著來信獨生子耶穌!」
  “Sìn Iâ-so͘ sī beh kàu hit-ê ông-kok î-it ê lō͘.” Bo̍k-su ū kè-sio̍k ēng chin jia̍t-chêng teh kóng, khiok Pek-jím í-keng chin bêng-pe̍k lah. Hiah-ê ōe tú-tú sī chi̍t-ki só-sî lâi khui tī i sin-chiūⁿ só͘ tú-tio̍h hiah-ê put-hēng ê kéng-gū.「信耶穌是beh到hit個王國唯一ê路。」牧師有繼續用真熱情teh講,卻百忍已經真明白lah。Hiah-ê話tú-tú是一支鎖匙來開tī伊身上所tú著hiah-ê不幸ê境遇。
  Hiah-ê ōe chhin-chhiūⁿ kńg-lê hong, ti̍t-ti̍t kńg se̍h tī i ê sim-lāi, hō͘ i tì-kàu lóng bô koh thiaⁿ-kìⁿ í-āu ê ōe. I chhin-chhiūⁿ ka-kī chìn-ji̍p tī hit-ê êng-kng ê ông-kok lâi thé-giām tio̍h hit-ê thiàⁿ só͘ ū lóng-chóng kî-biāu ê hēng-hok chi̍t-iūⁿ. I ê chhiú ū khan-óa A-hoa tī i ê sin-piⁿ, ū-sî ēng i ê ē-hôai lâi so-se̍h A-hoa ê thâu-mn̂g. I kám-kak chin bóan-chiok, chin hēng-hok. Khiok hut-jiân bo̍k-su ū ēng chin kiông-tōa ê siaⁿ, ǹg tùi Pek-jím ê hong-hiòng lâi.Hiah-ê話親像捲螺風,直直捲se̍h tī伊ê心內,hō͘伊致到攏無koh聽見以後ê話。伊親像家己進入tī hit個榮光ê王國來體驗著hit個疼所有攏總奇妙ê幸福一樣。伊ê手有牽倚阿花tī伊ê身邊,有時用伊ê下頦來挲se̍h阿花ê頭毛。伊感覺真滿足、真幸福。卻忽然牧師有用真強大ê聲,向tùi百忍ê方向來。
  “Sè-kan lâng ah, lín ê hēng-hok, lín ê khòai-lo̍k lóng sī hu-kí, hit-ê sī chiām-sî, ngó͘-jiân ê chhò-kak nā-tiāⁿ, lín ê hēng-hok, lín ê khòai-lo̍k tek-khak ōe chám-tn̄g. Lín tham-lôan chit-ê bia̍t-bông ê sè-kan beh kàu sím-mi̍h sî?! Tùi sè-kan tòa-tio̍h sí-hiat ê miā-ūn í-lâi, kìⁿ-nā khí-chō hēng-hok ê tōe-ki tī i ê téng-bīn ê, bô lâng ōe thang thoat-lī i ê o̍ah-tauh, chiū-sī cho̍at-bāng, òan-thàn ê o̍ah-tauh! “Lín ê hēng-hok, lín ê khòai-lo̍k tek-khak ōe chám-tn̄g!”「世間人ah,lín ê幸福,lín ê快樂攏是虛假,hit個是暫時,偶然ê錯覺nā-tiāⁿ,lín ê幸福,lín ê快樂的確會斬斷。Lín貪戀這個滅亡ê世間beh到甚物時?!Tùi世間tòa著死穴ê 命運以來,見若起造幸福ê地基tī伊ê頂面--ê,無人會thang脫離伊ê活tauh,就是絕望、怨嘆ê活tauh!「Lín ê幸福,lín ê快樂的確會斬斷!」
  Chiah-ê ōe ū chhiok-tōng Pek-jím chin-tōa.Chiah-ê話有觸動百忍真大。
  I ê bīn khai-sí hián-chhut tōa iô-tāng kap chhiⁿ-chhìn.伊ê面開始顯出大搖動kap chhiⁿ凊。
  “Lín ê hēng-hok, lín ê khòai-lo̍k tek-khak ōe chám-tn̄g!” Chit kù ōe sī chin-lí, khiok chit-ê chin-lí sī hō͘ Pek-jím só͘ jím-siū bōe-tiâu ê, in-ūi i bêng-pe̍k i ê o̍ah-miā óa-khò tī i ê hēng-hok. I chhin-chhiūⁿ koh hām-lo̍h tī o͘-àm sit-bāng ê chhim-khiⁿ lâi iu-būn kat-ba̍k.「Lín ê幸福,lín ê快樂的確會斬斷!」這句話是真理,卻這個真理是hō͘百忍所忍受bōe-tiâu ê,因為伊明白伊ê活命倚靠tī伊ê幸福。伊親像koh陷落tī烏暗失望ê深坑來憂悶結目。
  Bo̍k-su ū kè-sio̍k teh tui-pek lâng tio̍h hóan-hóe lâi sìn Iâ-so͘, koh ū chhiáⁿ hiah-ê hoaⁿ-hí chiap-siū ê lâng kiâⁿ kàu tâi-chêng lâi.牧師有繼續teh追逼人著反悔來信耶穌,koh有請hiah-ê歡喜接受ê人行到台前來。
  Hōe-tiûⁿ chiū khai-sí nāu-tōng lah. Ū lâng teh kiâⁿ-kàu tâi-chêng, ū Sèng-koa-tūi teh gîm-si, ū hiah-ê hū-chek ê hiaⁿ-ché teh pang-chān lâng hó-táⁿ chhut-lâi.會場就開始鬧動lah。有人teh行到台前,有聖歌隊teh吟詩,有hiah-ê負責ê兄姐teh幫贊人好膽出來。
  Tâi-téng ê Bo̍k-su lóng kàu tâi-chêng teh kè-sio̍k kiò lâng. Iā ū lâng khai-sí thè-se̍k tńg-khì lah. Pek-jím ê sim-su chin tîm-būn, hun-lōan. Kàu-bóe sòa kám-kak gông-ngia̍h se̍h-sîn. I chiū tòe hiah-ê khí-sin beh thòe-tiûⁿ ê lâng lâi kín-kín lī-khui hit-ê só͘-chāi, chhut-lâi gōa-bīn.台頂ê牧師攏到台前teh 繼續叫人。也有人開始退席轉去lah。百忍ê心思真沈悶、紛亂。到尾續感覺gông-ngia̍h se̍h神。伊就tòe hiah-ê起身beh退場ê人來緊緊離開hit個所在,出來外面。
  I ê sim kám-kak chin bô pêng-an.伊ê心感覺真無平安。
  “Pa-pa, lán án-chóaⁿ bô kàu tī tâi-chêng khì, lán kiám m̄-sī sìn Iâ-so͘ ê lâng mah?” Hit chi̍t-mî tńg-lâi tī lú-kóan, beh tó-chhn̂g ê sî A-hoa chiah khui-chhùi lâi án-ni mn̄g i.「爸爸,咱án-chóaⁿ無到tī台前去,咱kiám m̄是信耶穌ê人mah?」Hit一暝轉來tī旅館,beh倒床ê時阿花才開嘴來án-ni問伊。
  Pek-jím lóng bô ìn-tap sím-mi̍h, chí-ū thêng-chí i ê tōng-chok lâi chē-tiām tī chhn̂g-téng.百忍攏無應答甚物,只有停止伊ê動作來坐tiām tī床頂。
  “Lī-lī, chhiáⁿ lí kín-khùn, bîn-ná-ji̍t chiah lâi kóng, an-bîn!” Pek-jím kóng án-ni lâi beh tô-cháu A-hoa ê chit-mn̄g.「Lī-lī,請你緊睏,明仔日才來講,安眠!」百忍講án-ni來beh逃走阿花ê質問。
  “Góa sī chi̍t-ê éng-óan ê lo̍k-ngó͘-chiá mah?” I phō i ê thâu-khak lâi ka-kī hóan-būn.「我是一個永遠ê落伍者mah?」伊抱伊ê頭殼來家己反問。
  Pek-jím kàu chin-àm lóng khùn bōe lo̍h-bîn. Ū chi̍t-ê ap-pek ê khùi-la̍t tà-óa tī i ê sim. Bo̍k-su ê ōe, A-hoa ê bīn, í-ki̍p kòe-khì lóng-chóng ê chêng-hêng lóng koh khai-sí chiò-iáⁿ tī i ê sim-lāi. Kín-kín lī-cho̍at ê áu-náu koh tńg-lâi, hō͘ i thong-mî lóng bô ū pêng-an.百忍到真暗攏睏bōe落眠。有一個壓迫ê氣力罩倚 tī伊ê心。牧師ê話,阿花ê面,以及過去攏總ê情形攏koh開始照影tī伊ê心內。緊緊離絕ê嘔惱koh轉來,hō͘伊通暝攏無有平安。
  “Pa-pa! Pa-pa!” Hut-jiân tī pòaⁿ-mî-kòe ê sî, Pek-jím ū thiaⁿ-tio̍h A-hoa ê siaⁿ teh jióng.「爸爸!爸爸!」忽然tī半暝過ê時,百忍有聽著阿花ê聲teh嚷。
  I kín-kín cháu-kàu A-hoa ê chhn̂g-piⁿ khì.伊緊緊走到阿花ê床邊去。
  “Lī-lī, góa tī-chia, lí án-chóaⁿ?” Chóng-sī A-hoa gôan-lâi sī teh chò-bāng.「Lī-lī,我tī-chia,你án-chóaⁿ?」總是阿花原來是teh做夢。
  Pek-jím ū khan A-hoa ê chhiú, chiām-sî chē tī i ê chhn̂g. Sim-sîn iû-gôan kám-kak chin ut-chut, o͘-àm.百忍有牽阿花ê手,暫時坐tī伊ê床。心神猶原感覺真鬱卒、烏暗。
  Keh chá-khí, in saⁿ-kap chia̍h môe ê sî, A-hoa hut-jiân siūⁿ-tio̍h i chā-mî ê bāng.隔早起,in相kap食糜ê時,阿花忽然想著伊昨暝ê夢。
  “Pa-pa, góa chā-mî ū bāng-kìⁿ chi̍t-ê chin kî-biāu ê bāng!” Tùi A-hoa ê chhùi só͘ kóng chhut-lâi ê bāng sī chhin-chhiūⁿ ē-bīn.「爸爸,我昨暝有夢見一個真奇妙ê夢!」Tùi阿花ê嘴所講出來ê夢是親像下面。
  Pek-jím ū chhōa A-hoa chē tī pài-tn̂g ê lāi-bīn teh thiaⁿ káng-tō. Ū chin-chōe lâng khoeh-móa pài-tn̂g. Liân tâi-téng kap thang-á gōa iā sī lóng móa-móa ê jîn-kûn. Bo̍k-su káng-tō liáu ū kiò lâng lâi kàu tâi-chêng, khiok lóng bô lâng beh khì. Bo̍k-su kap chèng-lâng ê ba̍k-chiu lóng teh chhōe, teh tán-hāu, ū lâng thang chhut-lâi. A-hoa chiū khan Pek-jím ê chhiú kóng, chiah-ê lâng lóng teh tán-hāu lán chhut-khì. A-hoa chiū kiông-kiông thoa Pek-jím chhut-lâi. Pài-tn̂g lāi ê chèng-lâng khòaⁿ-tio̍h in nn̄g-lâng chhut-lâi ê sî chiū tōa hoaⁿ-hí lâi phah-chhiú. In chiū saⁿ-kap kiâⁿ hit tiâu thàng tâi-chêng ê lō͘ khì, jîn-kûn lóng ǹg in khui siaⁿ gîm-si o-ló, in tī hit-ê tiong-kan chhin-chhiūⁿ khái-sôan ê chiong-kun chi̍t-iūⁿ. A-hoa ū khan Pek-jím lâi chìn-chêng. Chóng-sī hit tiâu tâi-chêng ê lō͘ ná kiâⁿ ná pìⁿ chin hn̄g. Pài-tn̂g iā lóng pìⁿ chò sī chi̍t-ê tōa khong-tiong, hiah-ê jîn-kûn lóng sī thiⁿ-sài. Tâi-chêng piàn-chòe chi̍t-ê ke̍k-kî êng-kng, chhàn-lān ê pó-chō. Ū chheng-chheng bān-bān ê thiⁿ-sài teh hoan-ho͘, o-ló.百忍有chhōa阿花坐tī拜堂ê內面teh聽講道。有真濟人khoeh滿拜堂。連台頂kap窗仔外也是攏滿滿ê人群。牧師講道了有叫人來到台前,卻攏無人beh去。牧師kap眾人ê目珠攏teh chhōe,teh等候,有人thang出來。阿花就牽百忍ê手講,Chiah-ê人攏teh等候咱出去。阿花就強強拖百忍出來。拜堂內ê眾人看著in兩人出來ê時就大歡喜來扑手。In就相kap行hit條thàng台前ê路去,人群攏向 in開聲吟詩o-ló,in tī hit個中間親像凱旋ê將軍一樣。阿花有牽百忍來進前。總是hit條台前ê路那行那變真遠。拜堂也攏變做是一個大空中,hiah-ê人群攏是天使。台前變做一個極其榮光、燦爛ê寶座。有千千萬萬ê天使teh歡呼、o-ló。
  A-hoa chiū tōa hoaⁿ-hí lâi khan Pek-jím pòaⁿ-kiâⁿ, pòaⁿ-poe lâi ti̍t-ti̍t ǹg hit-ê pó-chō chìn-chêng. Tī pó-chō chêng ū chi̍t-ê tōa chúi-tî.阿花就大歡喜來牽百忍半行、半飛來直直向 hit個寶座進前。Tī寶座前有一個大水池。
  Bo̍k-su ū kiò Pek-jím tio̍h thǹg-saⁿ lo̍h tī chúi-tî lāi, khiok Pek-jím lóng chin tiû-tû, A-hoa ū pang-chān i thǹg-saⁿ, āu-lâi chhōa i lo̍h hit-ê chheⁿ-le̍k-le̍k ê chúi-lāi. Pek-jím tùi chúi-lāi khí-lâi ê sî, thiⁿ-sài thian-kun ê siaⁿ ná-tōa, chhin-chhiūⁿ hái-éng háng-hoah lóng bô soah.牧師有叫百忍著褪衫落tī水池內,卻百忍攏真躊躇,阿花有幫贊伊褪衫,後來chhōa伊落hit個青綠綠ê水內。百忍tùi水內起來ê時,天使天君ê聲那大,親像海湧哄喝攏無煞。
  Ū thiⁿ-sài ēng chi̍t-niá pe̍h-saⁿ the̍h-kàu Pek-jím ê bīn-chêng. A-hoa ū pang-chān i chhēng.有天使用一領白衫提到百忍ê面前。阿花有幫贊伊穿。
  Hiah-ê thiⁿ-sài koh teh khai-sí gîm-si, hit tè sī ta̍k-lâng lóng chin-se̍k ê, chiū-sī “Siū-siong ê iûⁿ-ko.”Hiah-ê天使koh teh開始吟詩,hit tè是逐人攏真熟ê,就是「受傷ê羊羔。」
  Āu-lâi thiⁿ-sài chin bô-êng lâi teh chún-pī iân-siah. A-hoa ū khan-tiâu Pek-jím ê chhiú.後來天使真無閒來teh準備筵席。阿花有牽tiâu百忍ê手。
  “Pa-pa, pa-pa, lí khòaⁿ hiah-ê thiⁿ-sài só͘ pī-pān ê chia̍h-mi̍h lóng giâ tī thâu-khak téng, tùi thiⁿ-téng pâi-lia̍t poe lo̍h-lâi!”「爸爸,爸爸,你看hiah-ê天使所備辦ê食物攏giâ tī頭殼頂,tùi 天頂排列飛落來!」
  Hit-ê chêng-kéng tōa kám-tōng A-hoa. Kàu tī keh chá-khí A-hoa teh kóng ê sî hit-ê kám-hùn iáu-kú tī i ê sim-lāi.Hit個情境大感動阿花。到tī隔早起阿花teh講ê時hit個感奮iáu-kú tī伊ê心內。
  Khiok Pek-jím thò͘ chi̍t-ê tōa-khùi, lâi pàng-hē i ê chá-tǹg, khí-lâi kiâⁿ-kàu têng-á-kháu khì beh suh gōa-bīn ê khong-khì.卻百忍吐一個大氣,來放下伊ê早頓,起來行到亭仔口去beh suh外面ê空氣。
  In-ūi i chā-mî iā ū bāng-kìⁿ chi̍t-ê bāng. Hit-hāng sī tú-tú kap A-hoa ê bāng siong-hóan ê.因為伊昨暝也有夢見一個夢。Hit項是tú-tú kap阿花ê夢相反ê。
  Pek-jím bāng-kìⁿ i ū kiâⁿ-kàu chi̍t-keng chin-tōa ê biō-ú ji̍p-khì. Lóng bô khòaⁿ-tio̍h lâng tī biō-ú ê lāi-gōa. Lāi-bīn ū chin kî-kòai ê an-chēng, khiok Pek-jím ta̍h-ji̍p hit-ê chòng-tōa ê mn̂g ê sî, hoat-kiàn tī hit-ê mn̂g-āu ū khiā chi̍t-ê lāu-lâng. Hit-ê lāu-lâng chin cho̍at-bāng iu-chhiû ê khóan-sit. Pek-jím ná ji̍p-khì, chiū hoat-kak tī hiah-ê mn̂g-āu, piah-kak, àm-sàm bô lâng khòaⁿ ê só͘-chāi lóng ū khiā lâng tī hia, in ê iūⁿ-siùⁿ hui-siông chiau-chui, ló-soe, in ê piáu-chêng lóng chin pi-siong, cho̍at-bāng. Hiah-ê lâng ê khóan-sit tú-tú sī kap thè-sin siāng-khóan.百忍夢見伊有行到一間真大ê廟宇入去。攏無看著人tī廟宇ê內外。內面有真奇怪ê安靜,卻百忍踏入hit個壯大ê門ê時,發見tī hit-ê門後有企一個老人。Hit-ê老人真絕望憂愁ê款式。百忍那入去,就發覺tī hiah-ê門後、壁角,暗sàm無人看ê所在攏有企人tī hia,in ê樣相非常chiau-chui、老衰,in ê表情攏真悲傷、絕望。Hiah-ê人ê款式tú-tú是kap替身像款。
  Hit-ê biō-ú ná ji̍p-khì ná tōa, chhin-chhiūⁿ chi̍t-ê ko͘-li̍p ê sè-kài. Lāi-bīn chin àm-ut chhiⁿ-chhìn, iā ū sio-hiuⁿ ê hun-bī móa-móa.Hit個廟宇那入去那大,親像一個孤立ê世界。內面真暗鬱chhiⁿ凊,也有燒香ê薰味滿滿。
  Tùi lāi-bīn ê só͘-chāi chhin-chhiūⁿ kui-lu̍t-tek ū cheng-siaⁿ teh tân ê khóan. Hit-ê siaⁿ ná-bêng, khiok kám-kak hit-ê siaⁿ-im ū tòa-tio̍h pi-chhám cho̍at-bāng teh hiáng. Pek-jím in-ūi chhiⁿ-chhìn lâi iô i ê sin-khu. Pek-jím ū chi̍t-keng chi̍t-keng lâi ji̍p-khì, chiām-chiām ū thiaⁿ-tio̍h bî-jio̍k ê siaⁿ teh lâu chhut-lâi.Tùi內面ê所在親像規律的有鐘聲teh tân ê款。Hit-ê聲那明,卻感覺hit-ê聲音有tòa著悲慘絕望teh響。百忍因為chhiⁿ凊來搖伊ê身軀。百忍有一間一間來入去,漸漸有聽著微弱ê聲teh流出來。
  Āu-lâi bêng-pe̍k hit-ê siaⁿ chiū-sī cho̍at-bāng thó͘-khùi ê ai-siaⁿ. Pek-jím tī hit-ê siaⁿ-im ê lāi-bīn kui-sin tāng-kōaⁿ, kha-chhiú phī-phī-chhoah. I ka-kī pún-sin iā beh háu chhut-lâi lah. I kín-kín lâi kiâⁿ, khòaⁿ ōe-thang thoat-chhut hit-ê só͘-chāi á-bōe, khiok ná kiâⁿ ná chhim, hiah-ê pi-chhám âu-kiò ê siaⁿ-im ná óa lâi tī i ê sin-chiūⁿ. Āu-lâi Pek-jím chiū cháu-chông hit-ê bê-kiong.後來明白hit個聲就是絕望吐氣ê哀聲。百忍tī hit-ê聲音ê內面歸身重汗,腳手phī-phī-chhoah。伊家己本身也beh哮出來lah。伊緊緊來行,看會thang脫出hit-ê所在抑bōe,卻那行那深,hiah-ê悲慘喉叫ê聲音那倚來tī伊ê身上。後來百忍就走chông hit-ê迷宮。
  I ná kiâⁿ ná bô-lō͘, ū o͘-àm ê hûn-bū tùi lāi-bīn teh chhèng chhut-lâi. Āu-lâi hûn-bū chiū pau-ba̍t Pek-jím, koh hiah-ê thang-kiaⁿ pi-chhám ê siaⁿ-im í-keng ki-ki-háu tī i ê hīⁿ-khang chêng. Pek-jím kín-kín ēng i ê chhiú lâi that-ba̍t i ê hīⁿ-khang. Iáu-kú hiah-ê pi-chhám âu-kiò ê siaⁿ ti̍t-ti̍t pek-óa lâi.伊那行那無路,有烏暗ê雲霧tùi內面teh chhèng出來。後來雲霧就包密百忍,koh hiah-ê thang驚悲慘ê聲音已經ki-ki吼tī伊ê耳空前。百忍緊緊用伊ê手來塞密伊ê耳空。Iáu-kú hiah-ê悲慘喉叫ê聲直直逼倚來。
  Pek-jím kiaⁿ-kàu phi-phi-chhoah lâi khiā tiàm hia. I kàu-bóe sòa tōa-jióng chhut-lâi, “kiù góa! kiù góa!”, chiū hūn-tó tī hit lāi-bīn.百忍驚到phī-phī-chhoah來企tiàm hia。伊到尾續大嚷出來,「救我!救我!」,就暈倒tī hit內面。
  Hit chi̍t-mî Pek-jím iû-gôan tòa A-hoa khì hù chū-hōe. Bo̍k-su káng-tō liáu-āu ū chiàu-siông kó͘-bú lâng chiap-siū Iâ-so͘ sòa kiâⁿ-kàu tâi-chêng.Hit一暝百忍猶原tòa阿花去赴聚會。牧師講道了後有照常鼓舞人接受耶穌續行到台前。
  Pek-jím ê sim phok-phok-chhéng, bo̍k-su kè-sio̍k teh kiò lâng, A-hoa ti̍t-ti̍t khòaⁿ bo̍k-su ê bīn kap Pek-jím ê bīn. Āu-lâi Pek-jím chiū khan A-hoa chò-chêng lâi kiâⁿ-chhut in ê ūi. Ū hū-chek ê hiaⁿ-tī sûi-sî hoat-kiàn tio̍h in, cháu-óa lâi beh àn-nāi in kàu tâi-chêng. Chèng-lâng í-keng khai-sí teh gîm-si lah, chòng-giâm, heng-hùn ê khong-khì móa-móa tī hōe-tiûⁿ-lāi.百忍ê心phok-phok-chhéng,牧師繼續teh叫人,阿花直直看牧師ê面kap百忍ê面。後來百忍就牽阿花做前來行出in ê位。有負責ê兄弟隨時發見著in,走倚來beh àn-nāi in到台前。眾人已經開始teh吟詩lah,崇嚴興奮ê空氣滿滿tī會場內。
  Pek-jím chiū kap Pa̍t-ê lâng saⁿ-kap pâi-lia̍t tī tâi-chêng. Bo̍k-su ū chi̍t-ê chi̍t-ê teh kap in ak-chhiú, sòa kóng kám-siā Chú. Koh ū hū-chek ê hiaⁿ-tī lâi tòe tī ta̍k-lâng ê āu-bīn.百忍就kap別個人相kap排列tī台前。牧師有一個一個teh kap in握手,續講感謝主。Koh有負責ê兄弟來tòe tī逐人ê後面。
  “Hiaⁿ-tī ah, lí sī tòa tī tó-ūi?” Hū-chek Pek-jím ê tâm-tō hiaⁿ-tī ū án-ni mn̄g. Pek-jím chiū chiong chū-chí pò i chai.「兄弟ah,你是tòa tī tó位?」負責百忍ê談道兄弟有án-ni問。百忍就將住址報伊知。
  “Iâ-so͘ ōe kiù lán thoat-lī chōe-ok lóng-chóng ê thòng-khó͘ kap khu-sok. I beh ēng I ê pó-huih lâi sóe-tû lán ê chōe, hō͘ lán ū sin ê o̍ah-miā, sī beh chiap-siū I ê kok ê o̍ah-miā. I iā beh taⁿ lán ê tāng-tàⁿ, beh i-tī lán it-chhè ê pīⁿ-chèng.” Hū-chek ê lâng kóng kàu chia chiah chai-iáⁿ Pek-jím sī chhiⁿ-mî lâng. “Lán tī sè-kan ū khó͘-lān, chóng-sī Iâ-so͘ beh hō͘ lán ū pêng-an, in-ūi lán só͘ tú-tio̍h ê khó͘-lān tī I ê kok lóng beh bêng-pe̍k, sī chhut tī Siōng-tè ê hó ì-sù, koh hiah-ê khó͘-lān beh pìⁿ-chiâⁿ ke̍k-tōa ê êng-kng, ke̍k-tōa ê bián-liû. Só͘-í lán bô lia̍h si̍p-jī-kè chò tāng-tàⁿ, sī hóan-tńg khòaⁿ bô ka-kī lâi giâ si̍p-jī-kè. In-ūi hiān-sè ê si̍p-jī-kè sī piáu-bêng lâi-sè ê êng-kng bián-liû. Tī hit-ji̍t lán beh in-ūi hoaⁿ-hí kap khòai-lo̍k lâi bōe kì-tit it-chhè sio̍k-sè ê kan-khó͘.”「耶穌會救咱脫離罪惡攏總ê痛苦kap拘束。伊beh用伊ê寶血來洗除咱ê罪,hō͘ 咱有新ê活命,是beh接受伊ê國ê活命。伊也beh擔咱ê重擔,beh醫治咱一切ê病症。」負責ê人講到chia 才知影百忍是青瞑人。「咱 tī世間有苦難,總是耶穌beh hō͘咱有平安,因為咱所tú著ê苦難tī伊ê國攏beh明白,是出tī上帝ê好意思,koh hiah-ê苦難beh變成極大ê榮光,極大ê冕旒。所以咱無掠十字架做重擔,是反轉看無家己來giâ十字架。因為現世ê十字架是表明來世ê榮光冕旒。Tī hit日咱beh因為歡喜kap快樂來bōe記得一切俗世ê艱苦。」
  Gîm-si ê siaⁿ ū pau-móa lâi tín-tāng pài-tn̂g-lāi. Pek-jím hut-jiân siūⁿ-tio̍h A-hoa chā-mî só͘ bāng-kìⁿ ê bāng. I tī hit-ê si-koa ê lāi-bīn, tī hiah-ê sìn-tô͘ ê bīn-chêng kám-kak chin-tōa ê giâm-siok. Ū chi̍t-chióng bōe-thang piáu-bêng sîn-sèng ê le̍k-liōng ti̍t-ti̍t phah i ê sim. Liân A-hoa ê chûn-chāi tī hit-sî iā ôan-chôan lī-khui i ê sim.吟詩ê聲有包滿來振動拜堂內。百忍忽然想著阿花昨暝所夢見ê夢。伊tī hit-ê詩歌ê內面,tī hiah-ê信徒ê面前感覺真大ê嚴肅。有一種bōe-thang表明神聖ê力量直直扑伊ê心。連阿花ê存在tī hit時也完全離開伊ê心。
  Kòe-khì hiah-ê put-hēng ê ji̍t-chí koh chi̍t-pái chiò-iáⁿ tī i ê sim-lāi. Siū-khó͘ ê lāu-bú ê bīn, í-ki̍p tī i hôai-lāi lóng-chóng ba̍k-sái ê ji̍t. Tī A-kū ê ka-têng só͘ keng-kòe hiah-ê lêng-jio̍k siū khó͘-chhó͘ ê ji̍t, kàu tī Tâi-lâm, khó͘-tàn phoe-miā ló͘-le̍k tha̍k-chheh ê sî-tāi. Ì-khì iông-iông chìn-kàu Tâi-pak ko-téng ha̍k-hāu ê sî, hut-jiân tú-tio̍h phòa-pīⁿ, Tâi-pak tōa kiô-téng ê kong-kéng. Hôa i-seng, i-seng niû, Tâi-lâm tú-tio̍h po̍k-kek, chhám-tām khó͘-būn ê àm-mî, lō͘-piⁿ kiû-seng ê cho̍at-kéng, kong-ho̍k āu chiâⁿ-chò thian-gâi phiau-liû ê lō͘-piⁿ ga̍k-jîn, koh kàu Tâi-pak, A-hoa ê chhut-hiān!!!過去hiah-ê不幸ê日子koh一擺照影tī伊ê心內。受苦ê老母ê面,以及tī伊懷內攏總目屎ê日。Tī阿舅ê家庭所經過hiah-ê凌辱受苦楚ê日,到tī台南,苦旦phoe命努力讀冊ê時代。意氣洋洋進到台北高等學校ê時,忽然tú著破病,台北大橋頂ê光景。華醫生、醫生娘,台南tú著暴擊,慘澹苦悶ê暗暝,路邊求生ê絕境,光復後成做天涯漂流ê路邊樂人,koh到台北,阿花ê出現!!!
  Chiah-ê sū chhin-chhiūⁿ cháu-bé-teng lâi cháu-kòe i ê sim-lāi. I iô-thâu lâi iô-cháu hiah-ê iáⁿ-siōng. Ū ba̍k-sái chhut-lāi tī i ê ba̍k-chiu.Chiah-ê事親像走馬燈來走過伊ê心內。伊搖頭來搖走hiah-ê影像。有目屎出來tī伊ê目珠。
  “Siōng-tè ah, kiû Lí lîn-bín góa! Kiû Lí ín-chhōa góa ê lō͘!” Pek-jím tī sim-lāi kî-tó, ba̍k-sái ū lâu chhut-lâi.「上帝ah,求你憐憫我!求你引chhōa我ê路!」百忍tī心內祈禱,目屎有流出來。
  Chóng-sī bô lōa-kú i chiū sûi-sî kám-kak ū chin-tōa ê pêng-an kap khòai-lo̍k tī sim-lāi.總是無偌久伊就隨時感覺有真大ê平安kap快樂tī心內。
  Gîm-si ê siaⁿ tiām-khì, bo̍k-su ū khai-sí ūi-tio̍h chiah-ê hoaⁿ-hí chhut-lâi chiap-siū Iâ-so͘ ê hiaⁿ-ché kî-tó. “Siōng-tè ah, góa kám-siā Lí, in-ūi Lí kim-mî ū kám-tōng chiah-ê lâng lâi khiā tī Lí ê bīn-chêng beh chiap-siū Lí ê kiù-un.吟詩ê聲恬去,牧師有開始為著chiah-ê 歡喜出來接受耶穌ê兄姐祈禱。「上帝ah,我感謝你,因為你今暝有感動chiah-ê人來企tī你ê面前beh接受你ê救恩。
  Kiû Lí ēng Lí ê Sèng Sîn tòa-niá, pó-siú in, hō͘ in ōe kú-tn̂g tī Lí ê lāi-bīn tióng-chìn, ti̍t-kàu Lí koh lâi ê ji̍t, thang chìn-ji̍p tī Lí ê kok, chiū-sī tùi chhòng-chō ê tāi-seng só͘ kè-e̍k beh siúⁿ-sù hō͘ Lí ê chú-bîn ê...”求你用你ê聖神帶領,保守in,hō͘ in會久長tī你ê內面長進,直到你koh來ê日,thang進入tī你ê國,就是tùi創造ê代先所計劃beh賞賜hō͘你ê子民ê…」
  Bo̍k-su ê ōe chin kôaiⁿ, ta̍k-kù ōe chin bêng-pe̍k. Āu-lâi hit-ūi hiaⁿ-tī ū kù-kù tâng-sim lâi hoat-chhut A-men ê siaⁿ.牧師ê話真懸,逐句會真明白。後來hit位兄弟有句句同心來發出阿們ê聲。
  Pek-jím ê sim ū chhiong-móa pêng-an ê hoaⁿ-hí. I hoat-kiàn tio̍h Ki-tok ê chin-lí sī lâng èng-kai tio̍h tui-chhōe ê..., chit-ê chin-lí si̍t-chāi thàu-thiat tī i lóng-chóng sim-lāi ê būn-tê, lâi pau-móa, lâi chheng-sǹg hiah-ê khùn-lân.百忍ê心有充滿平安ê歡喜。伊發見著基督ê真理是人應該著追chhōe ê…,這個真理實在透徹tī伊攏總心內ê問題,來包滿、來清算hiah-ê困難。
  I chhin-chhiūⁿ chi̍t-ê tōa būn-tê tit-tio̍h kái-koat chi̍t-iūⁿ chin hoaⁿ-hí.伊親像一個大問題得著解決一樣真歡喜。
  “Lī-lī chiah-ê lâng sī m̄-sī chhin-chhiūⁿ lí chā-mî só͘ bāng-kìⁿ ê thiⁿ-sài ê khóan-sit!?”「Lī-lī chiah-ê人是m̄是親像你昨暝所夢見ê天使ê款式!?」
  Pek-jím ū lám-óa A-hoa, sòa àⁿ-sin sòe-siaⁿ lâi mn̄g i, chóng-sī A-hoa ǹg i bî-chhiò chi̍t-ê.... “Pa-pa, thiⁿ-téng ê Chú Iâ-so͘ kap lóng-chóng ê thiⁿ-sài chit-sî iā tī thiⁿ-ni̍h ūi-tio̍h lán teh tōa hoaⁿ-hí gîm-si!”百忍有攬倚阿花,續àⁿ身細聲來問伊,總是阿花向伊微笑一個…「爸爸,天頂ê主耶穌kap攏總ê天使這時也tī天ni̍h為著咱teh大歡喜吟詩!」
  “Phah-sǹg sī án-ni, hiah-ê gîm-si ê siaⁿ chiah ōe hiah-ni̍h kò-iūⁿ ê hó-thiaⁿ.”「扑算是án-ni,hiah-ê吟詩ê聲chiah會hiah-ni̍h各樣ê好聽。」
  Sèng-si-pan khai-sí teh gîm-si lah. A-hoa ê sim iā chin hoaⁿ-hí, chin khòai-lo̍k, i ê sin-khu kheh-óa tī Pek-jím ê kha-thúi lâi lám-óa i.聖詩班開始teh吟詩lah。阿花ê心也真歡喜、真快樂,伊ê身軀kheh倚tī百忍ê腳腿來攬倚伊。
回目錄    回上一頁    終戰後,   1956年, 小說