回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 147 個段落, 343 個語句, 3932 個語詞, 5596 個音節
Ū chi̍t ê Ông-kok kiò chòe Thiàⁿ_08 有一個王國叫做疼_08
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  8 Ū Chi̍t-ê Sè-kài ôan-chôan Kng-bêng8 有一個世界完全光明
  Tùi Tâi-pak tōa-kiô téng kî-biāu ê hōe-ha̍p liáu-āu keng-kòe chiâⁿ-ge̍h ji̍t, lán beh koh chi̍t-pái hoat-kiàn Pek-jím kap A-hoa chhut-hiān tī káng-to͘ Ki-lûn ê lō͘-piⁿ, chúi-gîn-teng kha teh gîm-si. Gîm-si ê siaⁿ-im m̄-sī Pek-jím, sī A-hoa.Tùi台北大橋頂奇妙ê會合了後經過成月日,咱beh koh一擺發見百忍kap阿花出現tī港都基崙ê路邊,水銀燈腳teh吟詩。吟詩ê聲音m̄是百忍,是阿花。
  A-hoa iù-eⁿ kó͘-chui ê siaⁿ ū khip-ín chōe-chōe káng-to͘ ê peh-sìⁿ kap kun-jîn lâi ûi-óa tī in ê sin-piⁿ.阿花幼嬰古錐ê聲有吸引濟濟港都ê百姓kap軍人來圍倚tī in ê身邊。
  Khó-lîn bô-chhù ê sió-niau, Lí tùi tó-ūi chi̍t-ê kok lâi, A-hoa ê siaⁿ-im chin hiáng-liāng bêng-liâu. Pek-jím nge̍h i ê khîm tī ām-kún ê só͘-chāi, ba̍k-chiu kheh-kheh lâi teh tòe A-hoa ê tiāu. Pek-jím ê bīn ū chi̍t-chióng ê hoaⁿ-hí bóan-chiok chhiong-móa.可憐無厝ê小貓,你tùi tó位一個國來,阿花ê聲音真響亮明瞭。百忍nge̍h伊ê琴tī頷頸ê所在,目珠kheh-kheh來teh tòe阿花ê調。百忍ê面有一種ê歡喜滿足充滿。
  Thiⁿ-sîn ê téng-bīn, chhái-khēng ê bóe-liu, Hn̄g-hn̄g pôaⁿ-kòe lâng ê ba̍k-chiu.天神ê頂面,彩虹ê尾溜,遠遠盤過人ê目珠。
  A-hoa lóng bô lún-neh, chin chū-jiân chin khui-sim lâi gîm-si. I ê thâu-mn̂g ū kòe chéng-lí kàu chin hó-khòaⁿ, tī i ê sin-khu iā ū chi̍t-niá sin koh súi ê iûⁿ-chong, tī i ê kha iā ū ôe.阿花攏無忍neh,真自然真開心來吟詩。伊ê頭毛有過整理到真好看,tī伊ê身軀也有一領新koh súi ê洋裝,tī伊ê腳也有鞋。
  A-hoa ná gîm-si ná ēng chhiú lâi bong i ê saⁿ, khiok i ê ba̍k-chiu hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí teh khòaⁿ lâng ê bīn. Hiah-ê ûi-lûi ê lâng khí-chho͘ lóng teh khòaⁿ A-hoa. Āu-lâi chiū hoat-hiān tio̍h hit-ê chhiⁿ-mî oe-khîm ê sin-sū sī kà-tit lâi koan-chhat ê lâng.阿花那吟詩那用手來摸伊ê衫,卻伊ê目珠歡歡喜喜teh看人ê面。Hiah-ê圍纍ê人起初攏teh看阿花。後來就發現著hit個青瞑oe琴ê紳士是價值來觀察ê人。
  “Chit nn̄g-lâng sī sím-mi̍h téng-hō ê lâng?” Lâng-lâng ê ba̍k-chiu lóng chin kî-kòai.「這兩人是甚物等號ê人?」人人ê目珠攏真奇怪。
  “Lí ê siang-kha ta̍h tī o͘-àm ê tîn-sè, Lí ê sim khiok bōng-sióng bô-soah.”「你ê雙腳踏tī烏暗ê塵世,你ê心卻夢想無煞。」
  “Chit nn̄g-lâng sī pē-kiáⁿ ê khóan.”「這兩人是父子ê款。」
  “Phah-sǹg sī hó-gia̍h lâng ê piàn-sin, chiàn-cheng ê hi-seng-chiá.” Ū lâng khai-sí teh gī-lūn in.「扑算是好額人ê變身,戰爭ê犧牲者。」有人開始teh議論in。
  “Sûn-chin sī lí ê miâ, Chin-si̍t sī lí ún-ba̍t ê si̍t-giáu.”「純真是你ê名,真實是你隱密ê 翼爪。」
  A-hoa gîm-si liáu ê sî in nn̄g-lâng chiū chê-chê hiòng chèng-lâng thàm-thâu, tī in ê kha-ē ū péng-phak ê bō-á.阿花吟詩了ê時in兩人就齊齊向眾人thàm頭,tī in ê腳下有反仆ê帽仔。
  Hiah-ê peng-teng, te̍k-piat sī chúi-peng, lóng tōa hoaⁿ-hí A-hoa ê siaⁿ, chiū chhut-siaⁿ hoah koh phah-chhiú lâi chheng-chàn i, ū lâng í-keng teh hiat chîⁿ tī bō-á lāi. A-hoa chin hoaⁿ-hí, chiū khiú Pek-jím ê chhiú, siông-siông gia̍h-ba̍k lâi khòaⁿ Pek-jím ê bīn.Hiah-ê兵丁,特別是水兵,攏大歡喜阿花ê聲,就出聲喝koh扑手來稱讚伊,有人已經teh hiat錢tī帽仔內。阿花真歡喜,就khiú百忍ê手,常常gia̍h目來看百忍ê面。
  “Cha-bó͘ gín-ná, lí chin gâu gîm-si, lí pa̍t-ji̍t ōe pìⁿ-chiâⁿ chin súi ê sió-chiá!”「查某囡仔,你真gâu吟詩,你別日會變成真súi ê小姐!」
  “Hiah-ni̍h sòe-hàn chiū hiah-ni̍h gâu gîm-si, si̍t-chāi chhī-tio̍h chin gâu ê kiáⁿ.”「Hiah-ni̍h細漢就hiah-ni̍h gâu吟詩,實在飼著真gâu ê子。」
  Ū nn̄g, saⁿ ê peng-teng thoa A-hoa óa-khì lâi bong i ê chhùi-phóe.有兩、三個兵丁拖阿花倚去來摸伊ê嘴phóe。
  “Lí ê lāu-pē chin hok-khì, ū lí chit-khóan ê gín-ná!” Ū chúi-peng kóng án-ni, chiong gō͘-kho͘-gûn hō͘ A-hoa. Pek-jím ê bīn ū hoaⁿ-hí, chhin-chhiūⁿ kng-bêng, ǹg-bāng ê sòaⁿ teh cháu.「你ê老父真福氣,有你這款ê囡仔!」有水兵講án-ni,將5箍銀hō͘阿花。百忍ê面有歡喜,親像光明、向望ê線teh走。
  Āu-lâi lâng sì-sòaⁿ liáu-āu, Pek-jím chiū khut-óa tī A-hoa ê hīⁿ-khang piⁿ lâi kóng.後來人四散了後,百忍就屈倚tī阿花ê耳空邊來講。
  “Lí kim ē-po͘ gîm-liáu chin hó, lí ê siaⁿ-im bô m̄-tio̍h! Góa iā bô siūⁿ lí thâu chi̍t-pái ōe gîm chiah hó!”「你今ē晡吟了真好,你ê聲音無m̄著!我也無想你頭一擺會吟chiah好!」
  A-hoa chin pháiⁿ ì-sù ê khóan, chiong i ê sin-khu the-óa Pek-jím.阿花真歹意思ê款,將伊ê身軀撐倚百忍。
  “A-peh ah, góa chit niá saⁿ tùi taⁿ khí beh ta̍k-ji̍t chhēng tio̍h m̄?!” A-hoa ê sim chí-ū hoaⁿ-hí i ê sin-saⁿ kap sin-ôe.「阿伯ah,我這領衫tùi今起beh逐日穿著m̄?!」阿花ê心只有歡喜伊ê新衫kap新鞋。
  “Lí hoaⁿ-hí chit niá saⁿ tio̍h m̄? Hó, góa lēng-ji̍t chiah koh bóe chi̍t-niá hō͘ lí. Lí khòaⁿ lán kin-á-ji̍t ê sêng-chek chiah-ni̍h hó!”「你歡喜這領衫著m̄?好,我另日chiah koh買一領hō͘你。你看咱今仔日ê成績chiah-ni̍h好!」
  Pek-jím chiū khai-sí chi̍p-chîⁿ, A-hoa iā pang-chān i.百忍就開始集錢,阿花也幫贊伊。
  Āu-lâi Pek-jím chiū tòa A-hoa tī chhiū-kha ê chio̍h-liâu lâi saⁿ-kap chē, him-sióng káng-to͘ súi ê chúi-sek. Sî-kan í-keng sī hông-hun-àm lah.後來百忍就tòa阿花tī樹腳ê石條來相kap坐,欣賞港都súi ê水色。時間已經是黃昏暗lah。
  Pek-jím ê sim chin heng-hùn, te̍k-piat thiaⁿ-tio̍h hiah-ê lâng ê ōe, hō͘ i chin bóan-chiok. Tī i ê sim-lāi khai-sí chit-ê bāng-sióng sī kú-kú tōan-cho̍at iáⁿ ê.... “A-peh ah, hia ū chi̍t-chiah chin tōa-chiah-ê tōa-chûn, iā ū chi̍t-chiah chin sòe-chiah-ê sió-chûn, in saⁿ-kap tùi hái-nih teh ji̍p-lâi. Hit-chiah tōa-chûn phah-sǹg sī pa-pa chûn, sòe-chiah-ê sī kiáⁿ-chûn, saⁿ-kap kheh-óa teh kiâⁿ.”百忍ê心真興奮,特別聽著hiah-ê人ê話,hō͘伊真滿足。Tī伊ê心內開始這個夢想是久久斷絕影ê…「阿伯ah,hia有一隻真大隻ê大船,也有一隻真細隻ê小船,in相kap tùi海nih teh入來。Hit隻大船扑算是爸爸船,細隻ê是子船,相kap kheh倚teh行。」
  Tú-tú tùi gōa-hái ū nn̄g-chiah chûn saⁿ-chhōa teh ji̍p-lâi. Tī káng-kháu í-keng ū chin-chōe kun-lām kap gōa-kok chûn thêng tī hia. Chhia-thâu ê kng-tōe ū bû-sò͘ ê lâng kap chhia tī hia bô-thêng teh kau-chit, in chhin-chhiūⁿ teh kóaⁿ-kín beh tńg-khì in sio-lō un-lóan ê ka-têng. Hong í-keng chiām-chiām teh léng lah. Pek-jím ū lám-óa A-hoa tī i ê sin-piⁿ, lâi beh hō͘ i bô tio̍h liâng.Tú-tú tùi 外海有兩隻船相chhōa teh入來。Tī港口已經有真濟軍艦kap外國船停tī hia。車頭ê光地有無數ê人kap車tī hia無停teh交織,in親像teh趕緊beh轉去in燒lō溫暖ê家庭。風已經漸漸teh冷lah。百忍有攬倚阿花tī伊ê身邊,來beh hō͘伊無著涼。
  Hit-sî tī āu-bīn tōa-lâu ê chi̍t-keng lú-kóan ê pâng-keng ū chi̍t-ê hū-jîn lâng bô-liâu chē tī lâu-téng ê thang-á kháu teh khòaⁿ Pek-jím kap A-hoa ê hêng-tōng.Hit時 tī後面大樓ê一間旅館ê房間有一個婦人人無聊坐tī樓頂ê窗仔口teh看百忍kap阿花ê行動。
  I ū khòaⁿ-kìⁿ chhiⁿ-mî lâng tiām-tiām àⁿ-óa gín-ná, chóng-sī gín-ná ū teh kóng-ōe ê khóan, ū-sî gín-ná iā teh pí-tang pí-sai. Āu-lâi chhiⁿ-mî lâng kap gín-ná chiū khai-sí beh lī-khui hit-ê só͘-chāi.伊有看見青瞑人恬恬àⁿ倚囡仔,總是囡仔有teh講話ê款,有時囡仔也teh比東比西。後來青瞑人kap囡仔就開始beh離開hit個所在。
  Gín-ná ū khan chhiⁿ-mî lâng ê chhiú, chò-chêng, in kiâⁿ kàu tōa-lō͘ ê sî ū tú-tio̍h kúi-nā tiuⁿ chhia cháu-siám in ê bīn-chêng, chhiⁿ-mî lâng chiū chò-chêng khan gín-ná lâi iap tī i ê āu-bīn. In nn̄g-lâng saⁿ kheh-óa lâi kiâⁿ-kàu chi̍t-keng si̍t-tn̂g, chiū ji̍p-khì, thêng beh pòaⁿ-tiám cheng kú chiū koh khòaⁿ-kìⁿ in saⁿ-kap chhut-lâi.囡仔有牽青瞑人ê手,做前,in行到大路ê時有tú著幾若張車走閃in ê面前,青瞑人就做前牽囡仔來iap tī伊ê後面。In兩人相kheh倚來行到一間食堂,就入去,停beh半點鐘久就koh 看見 in相kap出來。
  Gín-ná chò-chêng, chóng-sī kàu tōa-lō͘ ê sî chhiⁿ-mî lâng chiū koh hō͘ gín-ná chò i ê āu-bīn lâi khan gín-ná kòe tōa-lō͘. In nn̄g-lâng chin hēng-hok khòai-lo̍k ê khóan. In o̍at-ji̍p ke-chhī ê lāi-bīn khì, chiū khòaⁿ bōe-tio̍h lah.囡仔做前,總是到大路ê時青瞑人就koh hō͘囡仔做伊ê後面來牽囡仔過大路。In兩人真幸福快樂ê款。In越入街市ê內面去,就看bōe著lah。
  Pek-jím só͘ hioh ê lú-kóan sī tī chhī-tiong ê chi̍t-keng hā-téng ê tiàm. Tùi pâng-keng ê thang ōe-thang khòaⁿ-kìⁿ chi̍t pō͘-hūn pîn-bîn ê chhù-téng, iā koh chi̍t-ê thang ōe-thang khòaⁿ-tio̍h soaⁿ-téng ê chhù kap gōa-hái.百忍所歇 ê旅館是tī市中ê一間下等ê店。Tùi房間ê窗會thang看見一部份貧民ê厝頂,也koh一個窗會thang看著山頂ê厝kap外海。
  Hit-ê pâng-keng ū nn̄g-téng khùn-chhn̂g kap chi̍t-tè toh. Pâng-ok í-keng chin kū, chin phòa-sún, khiok chéng-lí chin chheng-khì. Pâng-keng ê gōa-bīn ū cháu-lông, ū tām-po̍h toh-í tī hia beh hō͘ lâng chē. Tī hit-ê cháu-lông ê ē-bīn ū chi̍t-tiâu hāng-lō͘ thàng kàu tōa-lō͘.Hit個房間有兩頂睏床kap一塊桌。房屋已經真舊,真破損,卻整理真清氣。房間ê外面有走廊,有淡薄桌椅tī hia beh hō͘人坐。Tī hit個走廊ê下面有一條巷路thàng到大路。
  Pek-jím tùi gū-tio̍h A-hoa, koh siūⁿ beh khǹg A-hoa tī i ê sin-piⁿ liáu-āu, i chiū sûi-sî cháu kàu Ki-lûn lâi. In-ūi kiaⁿ-liáu ōe hō͘ lâng hoat-kiàn tio̍h A-hoa. Tī i ê liông-sim lāi ū chi̍t-chióng ê put-an kap kiaⁿ-hiâⁿ. “Chit-ê gín-ná sī m̄-sī ū lâng teh chhōe?” Ū-sî siūⁿ-tio̍h chit-ê sū, tī i ê sim-lāi ū chi̍t-chióng ê ut-būn.百忍tùi遇著阿花,koh想beh勸阿花tī伊ê身邊了後,伊就隨時走到基崙來。因為驚了會hō͘人發見著阿花。Tī伊ê良心內有一種ê不安kap驚惶。「這個囡仔是m̄是有人teh chhōe?」有時想著這個事,tī伊ê心內有一種ê鬱悶。
  Só͘-í tī lō͘-piⁿ gîm-si ê sî chit-chióng ê kiaⁿ-hiâⁿ lóng bô lī-khui i ê sim. Te̍k-piat tī chit kúi-ji̍t ê seng-o̍ah, hō͘ i ná kám-kak i chin su-iàu A-hoa.所以tī路邊吟詩ê時這種ê驚惶攏無離開伊ê心。特別tī這幾日ê生活,hō͘伊那感覺伊真需要阿花。
  Si̍t-chāi A-hoa ê chêng-iáⁿ chin-kín ê hoat-tián lâi teh chiàm-móa Pek-jím khang-hi ko͘-to̍k ê sim.實在阿花ê情影真緊ê發展來teh佔滿百忍空虛孤獨ê心。
  Hit chi̍t-mî in tó-chhn̂g beh khùn ê sî, A-hoa hut-jiân tùi Pek-jím kóng-ōe.Hit一暝in倒床beh睏ê時,阿花忽然對百忍講話。
  “A-peh ah, lí kiám sī góa ê pa-pa? In-ūi ta̍k-lâng ê gín-ná lóng ū pa-pa, í-chêng góa iā ū lâng chò góa ê pa-pa, chit-tia̍p lí beh chò góa ê pa-pa tio̍h m̄? Góa kiám m̄-sī tio̍h kiò lí pa-pa!?”「阿伯ah,你kiám是我ê爸爸?因為逐人ê囡仔攏有爸爸,以前我也有人做我ê爸爸,chit-tia̍p你beh做我ê爸爸著m̄?我kiám m̄是著叫你爸爸!?」
  Pek-jím lóng bô ìn sím-mi̍h, tī i ê sim-lāi chí-ū hoat-seng chi̍t-chióng ê bóan-chiok kap hoaⁿ-hí.百忍攏無應甚物,tī伊ê心內只有發生一種ê滿足kap歡喜。
  “Chit nn̄g-lâng sī pē-kiáⁿ ê khóan.”「這兩人是父子ê款。」
  “Lí ê lāu-pē tek-khak chin hēng-hok!”「你ê老父的確真幸福!」
  I koh siūⁿ-tio̍h tī lō͘-piⁿ só͘ thiaⁿ-tio̍h ê ōe.伊koh想著tī路邊所聽著ê話。
  “Chhut-chāi lí kiò, lóng ōe ēng-tit!” Pek-jím án-ni ìn A-hoa.「出在你叫,攏會用得!」百忍án-ni應阿花。
  “Án-ni góa beh kiò lí pa-pa!” A-hoa chin hoaⁿ-hí, khí-sin khí-lâi phak tī chhn̂g-téng.「Án-ni我beh叫你爸爸!」阿花真歡喜,起身起來仆tī床頂。
  “Pa-pa, lí m̄-thang koh hō͘ lâng chhōa góa khì pa̍t-ê só͘-chāi, in-ūi góa ài kap lí chò-hóe.” A-hoa ê siaⁿ hut-jiân sit-lo̍h chū-jiân o̍ah-khì.「爸爸,你m̄-thang koh hō͘人chhōa 我去別個所在,因為我愛kap你做伙。」阿花ê聲忽然失落自然活氣。
  “Tī chia góa ōe-thang gîm-si, ōe-thang chhēng saⁿ, chhēng ôe, koh iā ōe-thang chhut-lâi ke-lō͘ khòaⁿ-lâng.” A-hoa só͘ kiò chhut-lâi ê ōe ū phah-tio̍h Pek-jím ê sim. I lóng bô ìn-tap sím-mi̍h, chí-ū tùi i ê chhn̂g khí-lâi, tī hit-ê piah-kak kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì, āu-lâi chiū kiâⁿ kàu A-hoa ê chhn̂g.「Tī chia我會thang吟詩,會thang穿衫、穿鞋,koh也會thang出來街路看人。」阿花所叫出來ê話有扑著百忍ê心。伊攏無應答甚物,只有tùi伊ê床起來,tī hit個壁角行來行去,後來就行到阿花ê床。
  “Góa beh kā lí hō chi̍t-ê miâ, chò Lī-lī.” A-hoa ê ba̍k-chiu chin tōa-khui.「我beh kā你號一個名,做Lī-lī。」阿花ê目珠真大開。
  “Lī-lī sī bô chhù ê sió-niau, iā sī góa ê eⁿ-á! I ka-kī lâi ji̍p thâu-ke niû ê chhù!”「Lī-lī是無厝ê小貓,也是我ê嬰仔!伊家己來入頭家娘ê厝!」
  “Sī..., Lī-lī tú-tú sī lí!” Pek-jím chhun i ê chhiú lâi bong A-hoa ê thâu-khak.「是…,Lī-lī tú-tú是你!」百忍chhun伊ê 手來摸阿花ê頭殼。
  “Pa-pa, góa tī chia miâ chò Lī-lī, āu-lâi m̄-chai beh koh piàn sím-mi̍h miâ?”「爸爸,我tī chia名做Lī-lī,後來m̄知beh koh變甚物名?」
  “Lī-lī, lí ê miâ taⁿ éng-óan sī Lī-lī, tek-khak bô koh piàn-ōaⁿ.”「Lī-lī,你ê名今永遠是Lī-lī,的確無koh變換。」
  A-hoa chin hoaⁿ-hí chiū koh tó hó-sè, i ê bīn chhiò-chhiò, khiok ba̍k-chiu khai-sí teh ài khùn lah.阿花真歡喜就koh 倒好勢,伊ê面笑笑,卻目珠開始teh ài睏lah。
  “Lī-lī, ba̍k-chiu khoeh-khoeh, kín-kín khùn, lán bîn-á-ji̍t iáu-kú ū kang-chok.” Pek-jím pang-chān i kah-phōe hō͘ hó-sè.「Lī-lī,目珠khoeh-khoeh,緊緊睏,咱明仔日iáu-kú有工作。」百忍幫贊伊蓋被hō͘好勢。
  “Pa-pa, an-bîn!” A-hoa chiū chóan i ê sin-khu beh ji̍p-bîn, chóng-sī hut-jiân koh péng khí-lâi.「爸爸,安眠!」阿花就轉伊ê身軀beh入眠,總是忽然koh péng起來。
  “Pa-pa, beh khùn ê sî lâng tio̍h ài kî-tó, góa chin kú lóng bōe kì-tit lah. A-lông ê a-má ta̍k-mî lóng chhōa A-lông kî-tó. Pa-pa, lí ōe-hiáu kî-tó bōe?”「爸爸,beh睏ê時人著ài祈禱,我真久攏bōe記得lah。阿郎ê阿媽逐暝攏chhōa阿郎祈禱。爸爸,你會曉祈禱bōe?」
  “Góa bōe hiáu-tit!” Pek-jím iô i ê thâu, “Lī-lī, lí kî-tó hō͘ góa khòaⁿ.” A-hoa chiū koh chi̍t-pái khí-lâi, kūi tī chhn̂g-téng, siang-chhiú ha̍p-ha̍p, ba̍k-chiu khoeh-khoeh lâi kî-tó.「我bōe曉得!」百忍搖伊ê頭,「Lī-lī,你祈禱hō͘我看。」阿花就koh一擺起來,跪tī床頂,雙手合合,目珠khoeh-khoeh來祈禱。
  “Thiⁿ-téng ê Siōng-tè, kiû Lí chiàu-kò͘ góa kap pa-pa pêng-an keng-kòe chit-ê o͘-àm mî. Óa-khò Chú Iâ-so͘ ê miâ, A-men!” A-hoa chin hoaⁿ-hí, chiū koh ji̍p chhn̂g tó-teh.「天頂ê上帝,求你照顧我kap爸爸平安經過這個烏暗暝。倚靠主耶穌ê名,阿門!」阿花真歡喜,就koh入床倒teh。
  “Thiⁿ-téng ê Siōng-tè lóng chai-iáⁿ lán ê tāi-chì, ta̍k-sî lóng teh khòaⁿ-kò͘ lán, thiⁿ-téng sī Siōng-tè kap thiⁿ-sài só͘ tòa ê só͘-chāi, hia sī chin khòai-lo̍k, êng-kng ê só͘-chāi, ta̍k-ji̍t lóng ōe-thang thiaⁿ tôaⁿ-khîm, chàu-ga̍k ê siaⁿ, lâng nā sìn Iâ-so͘ chiū sí-liáu ōe-thang kàu hit-ê só͘-chāi khì. Pa-pa, lí kiám chai-iáⁿ hit-ê só͘-chāi?” A-hoa chiong kèng-khiân ê lāu hū-jîn lâng só͘ kóng ê ōe lâi koh têng-su̍t tī Pek-jím ê bīn-chêng. Pek-jím lóng bô chhut-siaⁿ. A-hoa chiū ji̍p-bîn khùn-khì.「天頂ê上帝攏知影咱ê代誌,逐時攏teh看顧咱,天頂是上帝kap天使所tòa ê所在,hia是真快樂,榮光ê所在,逐日攏會thang聽彈琴,奏樂ê聲,人若信耶穌就死了會thang到hit個所在去。爸爸,你kiám知影hit個所在?」阿花將敬虔ê老婦人人所講ê話來koh重述tī百忍ê面前。百忍攏無出聲。阿花就入眠睏去。
  Pek-jím thiaⁿ A-hoa thêng-kú bô koh kóng-ōe chiū chai-iáⁿ sī khùn-khì. I koh chi̍t-pái ēng chhiú thoa-phōe lâi kā A-hoa kah, sòa bong i ê thâu-khak, chiū àⁿ-chhùi chim i ê thâu-hia̍h.百忍聽阿花停久無koh講話就知影是睏去。伊koh一擺用手拖被來kā阿花蓋,續摸伊ê頭殼,就àⁿ嘴chim伊ê頭額。
  “An-bîn khó-lîn bô chhù ê sió-niau!”「安眠可憐無厝ê小貓!」
  Pek-jím chiū chiām-sî kiâⁿ-ta̍h tī pâng-keng lāi, āu-lâi chiū ji̍p chhn̂g beh khì khùn.百忍就暫時行踏tī房間內,後來就入床beh去睏。
  “Pa-pa, beh khùn ê sî lâng tio̍h ài kî-tó!” Hut-jiân A-hoa ê ōe koh phû-chhut tī i ê sim-lāi.「爸爸,beh睏ê時人著ài祈禱!」忽然阿花ê話koh浮出tī伊ê心內。
  “Thiⁿ-téng ê Siōng-tè, kiû lí chiàu-kò͘ góa kap pa-pa!” Pek-jím chiū thêng-sin, lâi kūi tī chhn̂g-téng.「天頂ê上帝,求你照顧我kap爸爸!」百忍就停身,來跪tī床頂。
  “Thiⁿ-téng ê Siōng-tè lóng chai-iáⁿ lán ê tāi-chì, ta̍k-sî lóng teh khòaⁿ-kò͘ lán, thiⁿ-téng sī Siōng-tè kap thiⁿ-sài só͘ teh tòa ê só͘-chāi.”「天頂ê上帝攏知影咱ê代誌,逐時攏teh看顧咱,天頂是上帝kap天使所teh tòa ê所在。」
  Pek-jím chiū bān-bān chiong i ê bīn ǹg tī hit-ê kôaiⁿ-kôaiⁿ ê thiⁿ-téng khì.百忍就慢慢將伊ê面 向 tī hit個懸懸ê天頂去。
  “Hia sī chin khòai-lo̍k, êng-kng ê só͘-chāi, ta̍k-ji̍t lóng ōe-thang thiaⁿ tôaⁿ-khîm chàu ga̍k ê siaⁿ, lán nā sìn Iâ-so͘ chiū sí-liáu ōe-thang kàu hit-ê só͘-chāi khì.” Hiah-ê ōe chhin-chhiūⁿ cháu-bé-teng ê iáⁿ lâi kek-khí Pek-jím ê sim.「Hia是真快樂、榮光ê所在,逐日攏會thang聽彈琴奏樂ê聲,咱若信耶穌就死了會thang到 hit個所在去。」Hiah-ê話親像走馬燈ê影來激起百忍ê心。
  “Siōng-tè ah! Siōng-tè ah!” Pek-jím khui-siaⁿ lâi kî-tó Siōng-tè, chóng-sī i hoat-kiàn i bô koh ū pa̍t-mi̍h ōe thang koh kè-sio̍k.「上帝ah!上帝ah!」百忍開聲來祈禱上帝,總是伊發見伊無koh有別物會thang koh繼續。
  I chí-ū tiām-tiām tī hia kūi, āu-lâi thó͘ chi̍t-ê khùi chiū ji̍p chhn̂g khì khùn.伊只有恬恬tī hia跪,後來吐一個氣就入床去睏。
  Kè-ji̍t, pîⁿ-pîⁿ tī hit ē-po͘, tī tùi-hōaⁿ ê kheh-kóan ê hū-jîn lâng ū khòaⁿ-kìⁿ Pek-jím kap A-hoa saⁿ-chhōa kàu tī hit-ê hái-hōaⁿ ê chúi-gîn-teng kha lâi.隔日,平平tī hit ē晡,tī對岸ê 客館ê婦人人有看見百忍kap阿花相chhōa到tī hit個海岸ê水銀燈腳來。
  In sûi-sî chún-pī khai-sí kang-chok. Pek-jím seng gîm-si, āu-lâi lâng chiām-chiām óa-lâi ê sî chiah hō͘ A-hoa gîm. Í-keng ū chin-chōe lâng óa-lâi ûi-lûi in, tì-kàu ū thiaⁿ-kìⁿ siaⁿ, bô khòaⁿ-kìⁿ in ê iáⁿ.In隨時準備開始工作。百忍先吟詩,後來人漸漸倚來ê時chiah hō͘阿花吟。已經有真濟人倚來圍纍in,致到有聽見聲,無看見in ê影。
  A-hoa gîm-si liáu ū chin-chōe lâng hoaⁿ-hí, lâi phah-chhiú, iā ū lâng teh hiat-chîⁿ. Khiok Pek-jím koh kè-sio̍k lâi gîm-si. I ê siaⁿ-im put-chí ū o̍ah-khì, tì-kàu lâu-téng ê hū-jîn lâng ōe-thang thiaⁿ-tio̍h hiah-ê giân-sû.阿花吟詩了有真濟人歡喜,來扑手,也有人teh hiat錢。卻百忍koh繼續來吟詩。伊ê聲音不止有活氣,致到樓頂ê婦人人會thang聽著hiah-ê言詞。
  Tī chit-ê tōa-seh chhiòng-hêng ê pháiⁿ-mî, Góa ū bāng-kìⁿ chi̍t-ê pháiⁿ-bāng, Hit-ê pháiⁿ-bāng phah-chhùi góa ê sûn-chêng, I ê iáⁿ chiong-ji̍t tòe-tiâu góa ê sim.Tī這個大雪縱橫ê歹暝,我有夢見一個歹夢,Hit個歹夢扑碎我ê純情,伊ê影終日tòe-tiâu我ê心。
  Góa ê pháiⁿ-bāng kā-tiâu góa ê sìⁿ-miā, Hō͘ góa tī i lāi-bīn iu-chhiû pi-ai, I tī góa ê sim-lāi khiā ông-kî, Góa ê kó͘-tōng liân-ha̍p tī i ê chōng-hú.我ê歹夢咬tiâu我ê性命,Hō͘我tī伊內面憂愁悲哀,伊tī我ê心內企王旗,我ê鼓動聯合tī伊ê臟腑。
  Góa ê pháiⁿ-bāng, lí sī góa ê sìⁿ-miā, Lī-khui lí góa bô ū pa̍t ê ǹg-bāng, In-ūi lí chhōa góa jīn-bat lí ê ò-pì, Hō͘ góa bêng-pe̍k lí ê pù-ū.我ê歹夢,你是我ê性命,離開你我無有別個向望,因為你chhōa我認bat你ê奧秘,Hō͘我明白你ê富有。
  Tī lí ê chháu-tiûⁿ ū hoan-lo̍k ê siaⁿ, Sī o̍ah-miā khòai-lo̍k ê hoan-ho͘, Lí ê soaⁿ-thâu ū kng-bêng ê ian-hóe, Soaⁿ-kok sī lí bān-ū ê pó-khò͘.Tī你ê草場有歡樂ê聲,是活命快樂ê歡呼,你ê山頭有光明ê煙火,山谷是你萬有ê寶庫。
  Góa ê sim beh khòai-lo̍k gîm-si, In-ūi hit-ê tōa-seh pháiⁿ-mî ê bāng, Chhōa góa ji̍p chi̍t ê bí-biāu ê sè-kài.Sī tû-khì tùi chi̍t ê pháiⁿ-bāng hō͘ lâng ōe chai ê....我ê心beh快樂吟詩,因為hit個大雪歹暝ê夢,Chhōa我入一個美妙ê世界。是除去tùi一個歹夢hō͘人會知ê…
  Pek-jím gîm-si liáu, A-hoa chiū koh sòa-chiap gîm. In ê siaⁿ-im ū khip-ín káng-to͘ ê chiòng-lâng, chha-put-to chhin-chhiūⁿ o͘-soaⁿ ê lâng ûi-lâi in.百忍吟詩了,阿花就koh續接吟。In ê聲音有吸引港都ê眾人,差不多親像烏山ê人圍來in。
  Ū chōe-chōe lâng tùi hn̄g-hn̄g lâi hiat-chîⁿ hō͘ in.有濟濟人tùi遠遠來hiat錢hō͘ in。
  Lâng sì-sòaⁿ liáu-āu, A-hoa ū pang-chān Pek-jím lâi tī hit-ê sì-ûi chhōe chîⁿ.人四散了後,阿花有幫贊百忍來tī hit個四圍chhōe錢。
  Chit-pái ê kang-chok te̍k-piat sêng-kong, in só͘ tit-tio̍h ê chîⁿ chin-chōe. Pek-jím chin bóan-chiok hoaⁿ-hí. Nn̄g-lâng chiām-sî tī chio̍h-liâu chē, liáu-āu chiū saⁿ-chhōa kòe tōa-lō͘, lâi ji̍p hit-keng si̍t-tn̂g.這擺ê工作特別成功,in所得著ê錢真濟。百忍真滿足歡喜。兩人暫時tī石條坐,了後就相chhōa過大路,來入hit間食堂。
  “Lī-lī, kin-á-ji̍t lán ōe-thang chia̍h khah hó ê mi̍h!” Beh ji̍p tiàm ê sî Pek-jím chiū án-ni kóng. In saⁿ-kap chē tī phó͘-thong in teh chē khah lāi-bīn ê toh. Pek-jím chiū kiò sū-hāu ê gín-ná lâi. “Chhiáⁿ lí chit-tǹg kā góan ke-thiⁿ chi̍t-bóe hî hō͘ góan.”「Lī-lī,今仔日咱會thang食較好ê物!」 Beh入店ê時百忍就án-ni講。In相kap坐tī普通in teh坐較內面ê桌。百忍就叫侍候ê囡仔來。「請你這頓kā阮加添一尾魚hō͘阮。」
  Bô-kú chiū phâng só͘ beh chia̍h ê pn̄g-chhài chhut-lâi. Pek-jím ū te̍k-piat ê cha̍p-chhài pn̄g, A-hoa ū i ê chhài, koh ke-thiⁿ chi̍t-bóe hî.無久就捧所beh食ê飯菜出來。百忍有特別ê雜菜飯,阿花有伊ê菜,koh加添一尾魚。
  A-hoa chin hoaⁿ-hí, in-ūi m̄-bat khòaⁿ-tio̍h chit-khóan ê hî.阿花真歡喜,因為m̄-bat看著這款ê魚。
  “Lī-lī, chit-bóe hî sī lí ê hūn!” Pek-jím sak-óa hî tī A-hoa ê bīn-chêng.「Lī-lī,這尾魚是你ê份!」百忍sak倚魚tī阿花ê面前。
  “Pa-pa, lí iā tio̍h saⁿ-kap chia̍h!” A-hoa koh sak kàu tiong-ng.「爸爸,你也著相kap食!」阿花koh sak到中央。
  “Pa-pa bô ài chia̍h hî, só͘-í chhiáⁿ lí chia̍h.” Pek-jím koh sak-óa khì. I ê bīn chin chhiò. Chóng-sī A-hoa kám-kak chin khó͘-sim.「爸爸無愛食魚,所以請你食。」百忍koh sak倚去。伊ê面真笑。總是阿花感覺真苦心。
  “Pa-pa, chiah-ni̍h hó-chia̍h ê hî, lí nā bô chia̍h góa ka-kī chia̍h ū sím-mi̍h hó-chia̍h?” Pek-jím ê bīn koh chhiò-chhiò, chiū chiong hî sak kàu tiong-ng.「爸爸,chiah-ni̍h好食ê魚,你若無食我家己食有甚物好食?」百忍ê面koh笑笑,就將魚sak到中央。
  “Nā-sī án-ni pa-pa iā chia̍h, chóng-sī Lī-lī tio̍h chia̍h hō͘ khah hó-khòaⁿ leh!”「若是án-ni爸爸也食,總是Lī-lī著食hō͘較好看leh!」
  In chin hoaⁿ-hí khòai-lo̍k lâi beh khai-sí chia̍h, khiok A-hoa hut-jiân koh siūⁿ-tio̍h chi̍t-ê sū.In真歡喜快樂來beh開始食,卻阿花忽然koh想著一個事。
  “Pa-pa, lán beh chia̍h-pn̄g ê sî iā bô kî-tó?! A-lông nā beh chia̍h hó-chia̍h ê mi̍h-kiāⁿ tio̍h kám-siā. Chit-bóe hî tī lán sī hó-chia̍h ê mi̍h-kiāⁿ, lán tio̍h kám-siā, nā ū kám-siā Siōng-tè chiah beh koh siúⁿ-sù tī āu-pái!”「爸爸,咱beh食飯ê時也無祈禱?!阿郎若beh食好食ê物件著感謝。這尾魚tī咱是好食ê物件,咱著感謝,若有感謝上帝chiah beh koh賞賜tī後擺!」
  Pek-jím khai-sí beh chia̍h ê chhiú koh pàng-lo̍h khì. “Lī-lī, lí chhōa pa-pa kám-siā kî-tó.” A-hoa kín-kín lâi siūⁿ kî-tó ê ōe, chiū khai-sí àⁿ-thâu lâi kám-siā. “Thiⁿ-téng ê Siōng-tè, góan kám-siā Lí siúⁿ-sù góan chia̍h-mi̍h. Góan iā kám-siā Lí hō͘ góan chit-bóe hó-chia̍h ê hî, khò Iâ-so͘ ê miâ, A-men.” In chiū khai-sí lâi chia̍h. Pek-jím pang-chān A-hoa lâi chia̍h hit-bóe hî, kiaⁿ-liáu ū chhì.百忍開始beh食ê手koh 放落去。「Lī-lī,你chhōa爸爸感謝祈禱。」阿花緊緊來想祈禱ê話,就開始àⁿ頭來感謝。「天頂ê上帝,阮感謝你賞賜阮食物。阮也感謝你hō͘阮這尾好食ê魚,靠耶穌ê名,阿門。」In就開始來食。百忍幫贊阿花來食hit尾魚,驚了有刺。
  “Hî, bah kap chhài lóng-sī Siōng-tè ê mi̍h, kin-chio iā sī Siōng-tè ê... Siōng-tè si̍t-chāi chin thiàⁿ lán, ta̍k-ji̍t lóng hō͘ lán ū thang chia̍h.” A-hoa kè-sio̍k kóng-ōe.「魚、肉kap菜攏是上帝ê物,弓蕉也是上帝ê…上帝實在真疼咱,逐日攏hō͘咱有thang食。」阿花繼續講話。
  Chóng-sī Pek-jím chin ēng sim teh chí-tō A-hoa tio̍h lim-thng, tio̍h pe-pn̄g, tio̍h phùi-chhì, chhit-chhiú, chióng-chióng ê sū.總是百忍真用心teh指導阿花著飲湯、著扒飯、著phùi刺、拭手,種種ê事。
  Chit chióng ê seng-o̍ah keng-kè bô kú, A-hoa í-keng ū koh piàn chi̍t-chióng ê lâng chhut-lâi lah. I piàn-chiâⁿ chi̍t-ê chin-súi, chin hó-khòaⁿ ê gín-ná. Kòe-khì hit-ê chiau-chūi, pháiⁿ-khòaⁿ ê iūⁿ-siùⁿ lóng jīn bōe chhut-lâi. I ê bīn ū hoat-chhut kng-chhái o̍ah-khì.這種ê生活經過無久,阿花已經有koh變一種ê人出來lah。伊變成一個真súi,真好看ê囡仔。過去hit個憔瘁,歹看ê樣相攏認bōe出來。伊ê面有發出光采活氣。
  Pek-jím sui-jiân tī bô chū-iû ê o͘-àm tiong, iáu-kú chin hoaⁿ-hí lâi khóan-thāi A-hoa, sóe sin-khu, chéng-lí thâu-mn̂g, chhēng saⁿ, sī ài hō͘ A-hoa chiâⁿ-chò chi̍t-ê put-chí khó-ài kó͘-chui ê cha-bó͘ gín-ná.百忍雖然tī無自由ê烏暗中,iáu-kú真歡喜來款待阿花,洗身軀、整理頭毛、穿衫,是ài hō͘阿花成做一個不止可愛古錐ê查某囡仔。
  Ū chi̍t-pái in teh kang-chok ê sî, Pek-jím ū thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê hū-jîn lâng án-ni kóng,有一擺in teh工作ê時,百忍有聽著一個婦人人án-ni講,
  “Chit-ê gín-ná chin-chiàⁿ súi, chin khó-ài, chhin-chhiūⁿ thiⁿ-sài ê khóan!”「這個囡仔真正súi,真可愛,親像天使ê款!」
  Hit chi̍t-mî saⁿ-kap kî-tó liáu, A-hoa ji̍p bîn ê sî Pek-jím chiū pang-chān A-hoa kah phōe, i chē tī A-hoa ê chhn̂g, thiaⁿ A-hoa teh khùn pêng-an ê hôaⁿ-siaⁿ, lâi siūⁿ-tio̍h hit-ê hū-jîn-lâng só͘ kóng ê ōe. I chiū chhun-chhiú bong A-hoa ê thâu-khak. “Siat-sú góa nā ū ba̍k-chiu, góa chiū ōe-thang khòaⁿ lí ê bīn!” I ê chhiú chiū bong i ê bīn, phīⁿ, ba̍k-chiu kap chhùi-phóe. “Lī-lī, lí si̍t-chāi chin khó-ài! Lí sī góa ê sió thiⁿ-sài! Lí sī góa bāng-sióng tiong ê thiⁿ-sài!” Pek-jím chim i ê thâu-hia̍h. I ê ba̍k-chiu ū ba̍k-sái.Hit一暝相kap祈禱了,阿花入眠ê時百忍就幫贊阿花蓋被,伊坐tī阿花ê床,聽阿花teh睏平安ê hôaⁿ聲,來想著hit個婦人人所講ê話。伊就chhun手摸阿花ê頭殼。「設使我若有目珠,我就會thang看你ê面!」伊ê手就摸伊ê面、鼻、目珠kap嘴phóe。「Lī-lī,你實在真可愛!你是我ê小天使!你是我夢想中ê天使!」百忍chim伊ê頭額。伊ê目珠有目屎。
  “Góa it-chhè ê pháiⁿ-bāng lóng soah lah! M̄-sī ū sím-mi̍h sè-kan ê tōa-sū, chí-ū lí ê chhut-hiān hō͘ góa ê it-chhè lóng tōa piàn-ōaⁿ.”「我一切ê歹夢攏煞lah!M̄是有甚物世間ê大事,只有你ê出現hō͘我ê一切攏大變換。」
  Pek-jím ê ba̍k-sái ti̍t-ti̍t lâu-chhut. I gīm-óa A-hoa ê chhiú tī i heng-chêng. I ê bīn ǹg tī thiⁿ.百忍ê 目屎直直流出。伊gīm倚阿花ê手tī伊胸前。伊ê面向 tī天。
  “Siōng-tè ah, góa tio̍h kám-siā Lí, in-ūi Lí ū siúⁿ-sù góa chit-ê sió thiⁿ-sài. Lí chai góa ê pi-chhám, góa ê ko͘-toaⁿ!”「上帝ah,我著感謝你,因為你有賞賜我這個小天使。你知我ê悲慘,我ê孤單!」
  Ū chi̍t-mî Pek-jím bāng-kìⁿ ū chi̍t-ê iô-nâ. Chhut-sì bô kú, iù-eⁿ ê A-hoa tó tī hit lāi-bīn. Hit-ê iô-nâ iā sī hoe-nâ, in-ūi ū chin-chōe chháu-hoe am-móa A-hoa ê sin-khu.有一暝百忍夢見有一個搖籃。出世無久,幼嬰ê阿花倒 tī hit內面。Hit個搖籃也是花籃,因為有真濟草花掩滿阿花ê身軀。
  Chí-ū A-hoa ê kha-bóe, sī chhēng chi̍t-siang pe̍h-sek ê ôe..., kap tì chi̍t-téng chháu bō-á ê thâu-khak ū khòaⁿ-kìⁿ nā-tiāⁿ.只有阿花ê腳尾,是穿一雙白色ê鞋…,kap戴一頂草帽仔ê頭殼有看見nā-tiāⁿ。
  A-hoa ê bīn chin súi tī hit-ê am-ba̍t ê bō-á ē. I ê ba̍k-chiu kheh-kheh. Tī iô-nâ ê sì-piⁿ lóng ū sàn-móa ê chháu-hoe.阿花ê面真súi tī hit個掩密ê帽仔下。伊ê目珠kheh-kheh。Tī搖籃ê四邊攏有散滿ê草花。
  Āu-lâi ū chi̍t-ê chhēng o͘-sek ê lé-ho̍k ê bo̍k-su chhut-hiān lâi beh lám hit-ê iô-nâ khì. Pek-jím ū mn̄g bo̍k-su beh lám iô-nâ khì tó-ūi. Bo̍k-su kóng eⁿ-á í-keng sí-khì, beh tī hóe-lô͘ lāi sio i ê sin-si. Pek-jím tōa kiaⁿ-hiâⁿ, m̄-sìn ū chit-ê sū. I chiū beh chhiúⁿ A-hoa. Khiok bo̍k-su ū chiong Pek-jím oe-cháu, chiū chiong iô-nâ ê sin-si hē tī chi̍t ê iām-jia̍t ê hóe-lô͘ lāi.後來有一個穿烏色ê禮服ê牧師出現來beh攬 hit個搖籃去。百忍有問牧師beh 攬搖籃去tó位。牧師講嬰仔已經死去,beh tī火爐內燒伊ê身屍。百忍大驚惶,m̄信有這個事。伊就beh搶阿花。卻牧師有將百忍挨走,就將搖籃ê身屍下tī一個焰熱ê火爐內。
  Iām-hóe ū sio hit-ê iô-nâ kap lāi-bīn ê eⁿ-á A-hoa. I ê thâu-khak, bō-á, thâu-mn̂g lóng sio-lo̍h khì.焰火有燒hit個搖籃kap內面ê嬰仔阿花。伊ê頭殼、帽仔、頭毛攏燒落去。
  Āu-lâi sio i ê kha, i ê ôe.... Bô lōa-kú A-hoa chiū tī hit-ê iām-hóe ê lāi-bīn siau-bia̍t khì.後來燒伊ê腳、伊ê鞋…無偌久阿花就tī hit個焰火ê內面消滅去。
  Pek-jím khui-siaⁿ tōa-khàu. I chhíⁿ khí-lâi ê sî, hoat-hiān i iáu teh háu, khiok i bô kìm-chí i ê ba̍k-sái lâi kè-sio̍k háu.百忍開聲大哭。伊醒起來ê時,發現伊iáu teh哮,卻伊無禁止伊ê目屎來繼續哮。
  I kín-kín khí-sin khí-lâi, cháu-kàu A-hoa ê chhn̂g lâi bong A-hoa. I ê chhiú lia̍h-tio̍h A-hoa ê chhiú ê sî i chiah pàng-sim, thêng-chí i ê ba̍k-sái.伊緊緊起身起來,走到阿花ê床來摸阿花。伊ê手掠著阿花ê手ê時伊才放心,停止伊ê目屎。
  I chiām-sî chin gông-ngia̍h, khiā tī A-hoa ê chhn̂g-piⁿ.伊暫時真gông-ngia̍h,企tī阿花ê床邊。
  “I kiám ōe lī-khui góa khì?! Kiám-chhái ū i ê chhin-lâng beh chhōe-tio̍h i lâi chhōa i khì. Á-sī hit-ê thâu-ke niû beh chhōe tio̍h i.”「伊kiám會離開我去?!Kiám-chhái有伊ê親人beh chhōe著伊來chhōa伊去。抑是hit-ê頭家娘beh chhōe著伊。」
  Pek-jím siūⁿ kàu chia, chiū m̄-káⁿ koh siūⁿ. I ê sim ka-léng-sún chi̍t-ē, in-ūi hiah-ê su-siúⁿ hō͘ i ê sim chin put-an, khòa-lū.百忍想到chia,就m̄敢koh想。伊ê心ka冷sún一下,因為hiah-ê思想hō͘伊ê心真不安、掛慮。
  Pek-jím koh lâu ba̍k-sái chhut-lâi. I chiū kūi tī A-hoa ê chhn̂g-chêng lâi khan A-hoa ê chhiú lâi ha̍p-óa tī i ê siang-chhiú lâi kî-tó.百忍koh流目屎出來。伊就跪tī阿花ê床前來牽阿花ê手來合倚tī伊ê雙手來祈禱。
  “Siōng-tè ah, góa su-iàu góa ê thiⁿ-sài, sī lí só͘ siúⁿ-sù hō͘ góa ê..., kiû Lí m̄-thang koh tùi góa chhiúⁿ-khì góa ê thiⁿ-sài, chhin-chhiūⁿ í-chêng ê khóan.”「上帝ah,我需要我ê天使,是你所賞賜hō͘我--ê…,求你m̄-thang koh tùi我搶去我 ê天使,親像以前ê款。」
  Pek-jím ê kî-tó í-keng piàn-chò teh háu lah. Khó͘-miā ê Pek-jím, tī chit-ê put-hēng ê gín-ná ê sin-chiūⁿ kā-tiâu i ê sìⁿ-miā. I ê ba̍k-sái móa-lâu tī i ê bīn.百忍ê祈禱已經變做teh哮lah。苦命ê百忍,tī這個不幸ê囡仔ê身上咬tiâu伊ê性命。伊ê目屎滿流tī伊ê面。
  Hit chi̍t-mê Pek-jím lóng bōe khùn-tit. I tī sim-lāi teh siūⁿ kiám-chhái tio̍h chhōa A-hoa lī-khui chit-ê só͘-chāi, kàu Tâi-lâm khì. Sī kiaⁿ-liáu chit-ê káng-to͘ ū chin-chōe lâng teh chhut-ji̍p.Hit一暝百忍攏bōe睏tit。伊tī心內teh想kiám-chhái著chhōa阿花離開這個所在,到台南去。是驚了這個港都有真濟人teh出入。
  Iáu-kú beh kàu tī Tâi-lâm, chit-ê sū hō͘ Pek-jím ê sin pîⁿ-pîⁿ chin oh tam-tng tit. Tâi-lâm tī Pek-jím ê sim sī chi̍t ê thang chiù-chó͘, khó-ò͘ⁿ ê tōe-hng. Sīm-chì po̍k-kek sî-tāi tī Tâi-lâm só͘ tú-tio̍h hiah-ê ke̍k-kî pi-chhám ê ji̍t iáu-kú chhin-chhiūⁿ siong-hûn tī Pek-jím ê sim teh thàng-thiàⁿ. Só͘-í chit nn̄g ê ì-liām tī i ê sim saⁿ-kap chhiong-tu̍t, hóan-ho̍k bû-siông teh tui-pek i.Iáu-kú beh到tī台南,這個事hō͘百忍ê身平平真oh擔當得。台南tī百忍ê心是一個thang咒咀、可惡ê地方。甚至po̍k-kek時代tī台南所tú著hiah-ê極其悲慘ê日iáu-kú親像傷痕tī百忍ê心teh痛疼。所以這兩個意念tī伊ê心相kap衝突,反覆無常teh追逼伊。
  Kàu tī thiⁿ-kng ê sî, i iáu bōe-thang tit-tio̍h kái-koat. Kiat-kio̍k in chiū chiàu-siông koh tòa tī Ki-lûn.到tī天光ê時,伊iáu bōe-thang得著解決。結局in就照常koh tòa tī基崙。
  Ū chi̍t-pái in chiàu-siông tī chúi-piⁿ ê chúi-gûn-teng kha teh chò kang ê sî, hit-sî tú-tú A-hoa teh gîm-si. Pek-jím ū thiaⁿ-tio̍h nn̄g-ê hū-jîn-lâng saⁿ-kap teh chheng-chàn A-hoa ê gâu.有一擺in照常tī水邊ê水銀燈腳teh做工ê時,hit時tú-tú阿花teh吟詩。百忍有聽著兩個婦人人相kap teh稱讚阿花ê gâu。
  “Chit-ê gín-ná kap A-ngá chin sio-siâng. Hit-ê ba̍k-chiu, chhùi, thâu-mn̂g lóng ôan-chôan siâng-khóan!” Ū chi̍t-ê án-ni kóng.「這個囡仔kap阿雅真相像。Hit個目珠、嘴、頭毛攏完全像款!」有一個án-ni講。
  “Ū-iáⁿ to tio̍h, kiám-chhái sī A-ngá ê chhin-lâng!” Koh lēng-gōa chi̍t-ê hū-jîn-lâng án-ni sòa-chiap. Chóng-sī chiah-ê ōe ji̍p tī Pek-jím ê sim ê sî, i pêng-chēng ê sim chiū khí tōa hong-éng khí-lâi. I ê chhiú iā m̄-chai-iáⁿ sī teh oe sím-mi̍h, i ê sim chhiong-móa tio̍h put-an.「有影to著,kiám-chhái是阿雅ê親人!」Koh另外一個婦人人án-ni續接。總是chiah-ê話入tī百忍ê心ê時,伊平靜ê心就起大風湧起來。伊ê手也m̄知影是teh oe 甚物,伊ê心充滿著不安。
  Só͘-í kàu A-hoa gîm-si liáu, chiū kín-kín lâi lī-khui hit-ê só͘-chāi.所以到阿花吟詩了,就緊緊來離開hit個所在。
  Kòe-ji̍t Pek-jím chiū bô chhut-lâi kang-chok lah. Hit-ê lâu-téng bô-liâu ê hū-jîn-lâng ū hoat-hiān tio̍h Pek-jím kap A-hoa sì, gō͘-ji̍t bô koh chhut-lâi tī chúi-piⁿ chò-kang. I phah-sǹg in sī phòa-pīⁿ, á-sī chhut-gōa khì.過日百忍就無出來工作lah。Hit個樓頂無聊ê婦人人有發現著百忍kap阿花四、五日無koh出來tī水邊做工。伊扑算in是破病,抑是出外去。
  Kó-jiân tùi án-ni liáu-āu lán lóng bōe-thang koh tī Ki-lûn ê lō͘-piⁿ chhōe-tio̍h Pek-jím kap A-hoa.果然tùi án-ni了後咱攏bōe-thang koh tī基崙ê路邊chhōe著百忍kap阿花。
  Hân-léng, ta-sò ê kôaⁿ-thiⁿ í-keng kòe-liáu lah. Thiⁿ-tōe chiām-chiām chóan-ji̍p tī o̍ah-miā hòan-lōan ê chhun-thiⁿ lah. Tò-chhù ū o̍ah-miā ê hoaⁿ-hí kap khòai-lo̍k chhiong-móa. Le̍k-sek ê tāi-tōe móa-móa ū seng ê kó͘-tōng kap hoan-ho͘. Chhiū-ba̍k chháu-hoe lóng koh ho̍k-o̍ah. Thiⁿ-téng ê pah-chiáu iā lóng tńg-lâi lah. Lâng-lâng ê bīn hóan-chiò chhun-thiⁿ ê kng-liāng kap o̍ah-khì.寒冷、礁燥ê寒天已經過了lah。天地漸漸轉入tī活命煥亂ê春天lah。到處有活命ê歡喜kap快樂充滿。綠色ê大地滿滿有生ê鼓動kap歡呼。樹木草花攏koh復活。天頂ê百鳥也攏轉來lah。人人ê面反照春天ê光亮kap活氣。
  Chit-ê sî lán beh chhōe-tio̍h Pek-jím kap A-hoa tī pah-hoe ê soaⁿ-niá Pak-tâu. In nn̄g-lâng saⁿ khan-chhiú tī Pak-tâu ê ke-lō͘ teh kiâⁿ-iû.這個時咱beh chhōe著百忍kap阿花tī百花ê山嶺北投。In兩人相牽手tī北投ê街路teh行遊。
  Pek-jím lóng thêng-chí in ê kang-chok, bô tī chèng-lâng ê bīn-chêng lō͘-bīn. Koh ia̍h chīn-liōng siám-pī khah chōe lâng teh chhut-ji̍p ê só͘-chāi.百忍攏停止in ê工作,無tī眾人ê面前露面。Koh亦盡量閃避較濟人teh出入ê所在。
  Chhin-chhiūⁿ kong-hn̂g, chhia-chām, téng-téng.親像公園、車站,等等。
  In ê sî-kan lóng sī tī sek-lāi, á-sī tī khah an-chēng ê āu-soaⁿ.In ê時間攏是tī室內,抑是tī較安靜ê後山。
  Pek-jím in só͘ tòa ê lú-kóan ê āu-bīn ū chi̍t-ê khoah-tōa koh súi ê āu tiâⁿ. Tùi chit-ê āu-tiâⁿ ōe-thang khòaⁿ-kìⁿ chin-hn̄g soaⁿ-iá ê kong-kéng. Tī hia iā ū chin súi ê chhiū-ba̍k, hoe-chháu móa-móa sī. A-hoa chin ài chit-ê só͘-chāi, só͘-í chá-àm in nn̄g-lâng siông-siông chhōa kàu chit-ê só͘-chāi lâi thit-thô, iû-siúⁿ soaⁿ-kéng ê bí-sek. Kiok-hoe í-keng siā liáu lah. Môe-hoe kap thô-hoe khui-móa soaⁿ-phiâⁿ soaⁿ-niá. Chháu-hoe iā lóng chê-chê teh gia̍h-thâu hòng-chhái lah.百忍in所tòa ê旅館ê後面有一個闊大koh súi ê後埕。Tùi這個後埕會thang看見真遠山野ê光景。Tī hia也有真súi ê樹木,花草滿滿是。阿花真愛這個所在,所以早暗in兩人常常chhōa到這個所在來thit-thô,遊賞山景ê美色。菊花已經謝了lah。梅花kap桃花開滿山坪山嶺。草花也攏齊齊teh gia̍h頭放彩lah。
  Tī chhiū-téng ū pah-chiáu ê siaⁿ-im teh hō͘ chi̍t ê chhun-thiⁿ ê bí-biāu ke-thiⁿ êng-iāu, nāu-jia̍t.Tī樹頂有百鳥ê聲音teh hō͘一個春天ê美妙加添榮耀、鬧熱。
  “Chhun-thiⁿ koh tńg-lâi lah! Thiⁿ-tōe ū hoaⁿ-hí ê hoan-ho͘! Ū o̍ah-miā ê hóan-lān!”「春天koh轉來lah!天地有歡喜ê歡呼!有活命ê煥爛!」
  Pek-jím ê sim iā tit-tio̍h chin tōa ê kek-tōng. I sui-jiân bô khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h, chóng-sī tī i ê sim-lāi chhiong-móa tio̍h chhun-thiⁿ ê kng-bêng o̍ah-khì.百忍ê心也得著真大ê激動。伊雖然無看見甚物,總是tī伊ê心內充滿著春天ê光明活氣。
  In keng-kòe chit-ê môe-hoe hn̂g lâi kàu chi̍t-ê chhiⁿ-chhùi ê chháu-po͘, chiū saⁿ-kap chē tī hit-ê un-lóan ê chháu-téng. A-hoa khòaⁿ-tio̍h chi̍t-kûn ê hoe, chiū cháu-lo̍h ē-bīn ê soaⁿ-phiâⁿ lâi beh bán-hoe. “Pa-pa, hia ū chin-chōe chin súi ê hoe!!” Pek-jím ū kiò A-hoa tio̍h m̄-thang khì siuⁿ hn̄g, chóng-sī A-hoa kám-thàn bô soah teh soat-bêng hoe ê súi, kap soaⁿ-kéng ê bí-biāu.In經過這個梅花園來到一個青翠ê草埔,就相kap坐tī hit個溫暖ê草頂。阿花看著一群ê花,就走落下面ê山坪來beh挽花。「爸爸,hia有真濟真súi ê 花!!」百忍有叫阿花著m̄-thang去siuⁿ遠,總是阿花感嘆無煞teh說明花ê súi,kap山景ê美妙。
  Āu-lâi A-hoa kó-jiân ū bán chi̍t tōa-pé ê hoe tńg-lâi.後來阿花果然有挽一大把ê花轉來。
  “Pa-pa, lí khòaⁿ chiah-ni̍h kah súi ê hoe!” Pek-jím chhun-chhiú lâi bong-hoe, koh phīⁿ hoe ê bī. “Ū-iáⁿ, chin súi, chin phang ê hoe!”「爸爸,你看chiah-ni̍h kah súi ê 花!」百忍chhun手來摸花,koh鼻花ê味。「有影,真súi,真芳ê花!」
  “Chiah-ê hoe, góa beh sàng pa-pa!” A-hoa án-ni kóng. Pek-jím chiū chiap hiah-ê hoe.「Chiah-ê花,我beh送爸爸!」阿花 án-ni講。百忍就接hiah-ê花。
  “Lī-lī, chin to-siā!” Pek-jím chiū chia̍p-chia̍p lâi phīⁿ hoe. A-hoa tī i ê sin-piⁿ teh khai-sí thit-thô pa̍t-mi̍h sū. In nn̄g-lâng ê sim lóng chin hoaⁿ-hí khòai-lo̍k.「Lī-lī,真多謝!」百忍就捷捷來鼻花。阿花 tī伊ê身邊teh開始thit-thô別物事。In兩人ê心攏真歡喜快樂。
  Hut-jiân A-hoa ū hoat-chhut kî-kòai ê chhiò-siaⁿ chhut-lâi. “Lī-lī, lí teh chhiò sím-mi̍h?!” Pek-jím chiū mn̄g i. “Pa-pa, lí ê thâu-khak ū chhah sím-mi̍h lí kiám-chai?” A-hoa kè-sio̍k teh chhiò. Pek-jím chhun-chhiú bong-tio̍h ū chi̍t-lúi hoe chhah tī thâu-khak. “Lī-lī, lí iā ōe chok-gia̍t!” Pek-jím iā chin hoaⁿ-hí.忽然阿花有發出奇怪ê笑聲出來。「Lī-lī,你teh笑甚物?!」百忍就問伊。「爸爸,你ê頭殼有插甚物你kiám知?」阿花繼續teh笑。百忍伸手摸著有一蕊花插tī頭殼。「Lī-lī,你也會作孽!」百忍也真歡喜。
  “Pa-pa, lí lia̍h góa bōe-tio̍h!” A-hoa ū cháu lī-khui Pek-jím. “Pa-pa, chhiáⁿ lí lia̍h góa khòaⁿ ōe-tio̍h á-bōe?”「爸爸,你掠我bōe著!」阿花有走離開百忍。「爸爸,請你掠我看會著抑bōe?」
  “Hó, nā lia̍h-tio̍h lí chiū ài gîm-si.” Pek-jím chiū khí-sin beh lâi lia̍h A-hoa. A-hoa chin hoaⁿ-hí, chiū gi-gi chhiò lâi cháu. Pek-jím siang-chhiú khui-khui lâi beh lia̍h A-hoa.「好,若掠著你就ài吟詩。」百忍就起身beh來掠阿花。阿花真歡喜,就gi-gi笑來走。百忍雙手開開來beh掠阿花。
  Tī hia chóan-se̍h bô-kú Pek-jím sòa tak-tio̍h mi̍h-kiāⁿ lâi po̍ah-tó tī thô͘-bīn. “Ah!” I ê sin-khu ū kō tùi hit-ê soaⁿ-phêⁿ lo̍k-khì, kàu ē-bīn ê chháu-po͘. A-hoa khòaⁿ-kìⁿ Pek-jím tak-tó, koh lìn-lo̍h ē-bīn, sòa lóng bōe tín-tāng, chiū bīn piàn-sek kiaⁿ-hiâⁿ, kín-kín cháu-kàu Pek-jím ê só͘-chāi lâi beh lám Pek-jím khí-lâi.Tī hia轉旋無久百忍續觸著物件來跋倒tī塗面。「Ah!」伊ê身軀有kō tùi hit個山坪落去,到下面ê草埔。阿花看見百忍tak倒,koh lìn落下面,續攏bōe振動,就面變色驚惶,緊緊走到百忍ê所在來beh lám百忍起來。
  “Pa-pa! Pa-pa! Pa-pa!” A-hoa í-keng kiaⁿ kàu sòa lâu ba̍k-sái lah. Chóng-sī Pek-jím hut-jiân chhiò chhut-lâi, chiū khí-lâi phō A-hoa tī i ê heng-chêng.「爸爸!爸爸!爸爸!」阿花已經驚到續流目屎lah。總是百忍忽然笑出來,就起來抱阿花tī伊ê胸前。
  “Lī-lī, pa-pa bô án-chóaⁿ lah, lí m̄-bián kiaⁿ!” Pek-jím chhiò bô-soah.「Lī-lī,爸爸無án-chóaⁿ lah,你m̄免驚!」百忍笑無煞。
  “Pa-pa, Pa-pa!” A-hoa chiū ēng i ê chhiú lâi bong Pek-jím ê bīn, chhin-chhiūⁿ ài beh khak-si̍t i bô án-chóaⁿ ê khóan. Āu-lâi in saⁿ-kap lám-óa lâi khui-siaⁿ tōa-chhiò. Khiok in ê ba̍k-chiu lóng ū ba̍k-sái.「爸爸,爸爸!」阿花就用伊ê手來摸百忍ê面,親像ài beh確實伊無án-chóaⁿ ê款。後來in相kap攬倚來開聲大笑。卻in ê目珠攏有目屎。
  In ê hēng-hok thang kóng sī kàu tī cho̍at-téng. Tī in tiong-kan só͘-ū ê thiàⁿ-sim sī sio̍k thiⁿ ê thiàⁿ, sī hán-tit ū lâng ōe-thang keng-giām tio̍h, ōe-thang lí-kái ê thiàⁿ. Tī chit-ê thiàⁿ ê lāi-bīn Pek-jím ū kám-kak i sī sè-kài siōng chòe hēng-hok ê lâng. Khiok i iā khak-si̍t i ê sè-kài lóng ôan-chôan piàn-ōaⁿ lah. Chit-ê sè-kài iā thang kiò-chò thiàⁿ ê sè-kài. Thiàⁿ í-gōa tī i ê lāi-bīn lóng bōe-thang chhōe-tio̍h pa̍t-hāng mi̍h.In ê幸福thang講是到tī絕頂。Tī in中間所有ê疼心是屬天ê疼,是罕得有人會thang經驗著,會thang理解ê疼。Tī這個疼ê內面百忍有感覺伊是世界上最幸福ê人。卻伊也確實伊ê世界攏完全變換lah。這ê世界也thang叫做疼ê世界。疼以外tī伊ê內面攏bōe-thang chhōe著別項物。
回目錄    回上一頁    終戰後,   1956年, 小說