回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 64 個段落, 180 個語句, 2293 個語詞, 3324 個音節
Ū chi̍t ê Ông-kok kiò chòe Thiàⁿ_07 有一個王國叫做疼_07
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  7 Sió Thiⁿ-sài Ê Chhut-hiān7 小天使ê出現
  Chit-ê sū kòe bô kú Ji̍t-pún kun chiū hâng-ho̍k pāi-chiàn. Tùi án-ni chiâⁿ cha̍p-nî lâi ê chiàn-sū kap khùn-khó͘ o͘-àm ê seng-o̍ah chiū kiat-sok.這個事過無久日本軍就降服敗戰。Tùi án-ni成十年來ê戰事kap困苦烏暗ê生活就結束。
  Ji̍t-pún ê kun-bîn chiū chún-pī hôe-kok, ke-thâu hāng-bóe lóng chhiong-móa lī-piat ê ai-siû.日本ê軍民就準備回國,街頭巷尾攏充滿離別ê哀愁。
  Hiah-ê hong-hòe pha-hng ê khì-siōng ke-thiⁿ chi̍t-chióng bû-hān ê kám-sióng.Hiah-ê荒廢拋荒ê氣象加添一種無限ê感想。
  Sòa-chiap kok-kun lîm Tâi, chhù-chhù ū hoan-gêng ê ho͘-siaⁿ kap koa-im, khiok hiah-ê hoan-gêng ê siaⁿ iáu bōe soah ê sî, Tâi-ôan chiū hām-lo̍h tī chi̍t ê koh-khah giâm-tiōng ê keng-chè gûi-ki.續接國軍臨台,處處有歡迎ê呼聲kap歌音,卻hiah-ê歡迎ê聲iáu bōe煞ê時,台灣就陷落tī一個koh較嚴重ê經濟危機。
  Cho̍at-bāng kap o͘-àm khai-sí pò͘-móa chôan Tâi. Tùi án-ni ū siⁿ-chhut jī-jī-pat sū-kiāⁿ.絕望kap烏暗開始佈滿全台。Tùi án-ni有生出二二八事件。
  Āu-lâi chiū chiâⁿ-chò kiōng-sán chú-gī ê ūi-hat kap chhim-hōan. Sóan-te̍k chū-iû lâi tô-thoat chhia-hoa ê Tāi-lio̍k ê peh-sìⁿ, lio̍k-siok cháu kàu Tâi-ôan.後來就成做共產主義ê威嚇kap侵犯。選擇自由來逃脫奢華ê大陸ê百姓,陸續走到台灣。
  Hiah-ê kun-koaⁿ bîn-chiòng tòa-tio̍h chū-iû Tiong-kok to̍k-chū ê bîn-chú hong-khì lâi Tâi-ôan tiông-sin khai-sí, Tâi-ôan tùi án-ni chiū pō͘-ji̍p tī chi̍t ê ôan-chôan kng-bêng, chū-iû, hoan-êng ê sin sè-tāi.Hiah-ê軍官民眾tòa著自由中國獨自ê民主風氣來台灣重新開始,台灣tùi án-ni就步入tī一個完全光明、自由、繁榮ê新世代。
  Hiah-ê siū-siong phòa-hāi lóng koh siu-chéng, ti̍t-ti̍t hiòng kiàn-siat sin kî-ōe ê Tâi-ôan lâi teh chìn-hêng. To͘-hōe ê hoan-hoa, kau-thong ê pō͘-siat, seng-sán ê kèng-cheng, seng-o̍ah ê hióng-siū lóng sī chiām-chiām teh tò-ta̍t tī chi̍t-ê ôan-sêng ê n̂g-kim sî-tāi.Hiah-ê受傷破害攏koh修整,直直向建設新期劃ê台灣來teh進行。都會ê繁華,交通ê舖設,生產ê競爭,生活ê享受攏是漸漸teh到達tī一個完成ê黃金時代。
  Sui-jiân tī gōa-tek ū chiah-ê hián-jiân ê hoat-ta̍t, chóng-sī lāi-tek ū ho̍k-cha̍p ê piàn-chhian, í-ki̍p kòe-khì hiah-ê chiàn-cheng kap kòe-tō͘ sî-kî o͘-àm khùn-khó͘ ê sî-tāi só͘ siū ê siong-hûn iáu lâu tī lâng ê sim-lāi teh thàng-thiàⁿ.雖然tī外的有chiah-ê顯然ê發達,總是內的有複雜ê變遷,以及過去hiah-ê戰爭kap過渡時期烏暗困苦ê時代所受ê傷痕iáu留tī人ê心內teh痛疼。
  Pek-jím tī chit-ê piàn-hòa to-toan ê sî-kî, i iā sûi siā-hōe tiâu-liû lâi kè-sio̍k i liû-lōng phiau-liû ê hong-tîn seng-o̍ah.百忍tī這個變化多端ê時期,伊也隨社會潮流來繼續伊流浪漂流ê風塵生活。
  Lán koh khòaⁿ-kìⁿ i ê sî sī í-keng keng-kòe kong-ho̍k cha̍p-gōa nî ê sî-kan lah. I hut-jiân chhut-hiān tī hit-ê hoan-hoa bû-siông ê Tâi-pak chhī. Lán khòaⁿ-kìⁿ i chha-put-to beh koh jīn bōe-chhut i. Tī Tâi-lâm hit-ê chhám-tām léng-lo̍h ê Pek-jím lóng kap hit-ê sî-tāi kòe liáu lah. Hiān-chāi ê Pek-jím sī chi̍t-ê chho͘-lāu ê sin-sū, i-ho̍k chéng-chê, khóan-sit bûn-ngá ê lâng. I ê thâu-mn̂g khai-sí teh tńg-pe̍h lah, i ê bīn-māu chin chòng-giâm, put-hēng siông-siông ōe hō͘ lâng hām-lo̍h tī chit-chióng bû-giân ê giâm-siok. Khoah-tōa ê thâu-hia̍h ū hián-chhut eng-chùn, kùi-khì. Kôan-ti̍t ê phīⁿ piáu-bêng kiông-ngī ê ì-chì. Thap-thap ê ba̍k-chiu ū àm-sī chhim-ò ê su-siúⁿ.咱koh看見伊ê時是已經經過光復十外年ê時間lah。伊忽然出現tī hit個繁華無常ê台北市。咱看見伊差不多beh koh認bōe出伊。Tī台南hit個慘澹冷落ê百忍攏kap hit個時代過了lah。現在ê百忍是一個粗老ê紳士,衣服整齊,款式文雅ê人。伊ê頭毛開始teh轉白lah,伊ê面貌真chòng嚴,不幸常常會hō͘人陷落tī這種無言ê嚴肅。闊大ê頭額有顯出英俊、貴氣。高直ê鼻表明強硬ê意志。塌塌ê目珠有暗示深奧ê思想。
  I ê hong-chhái nā it-khòaⁿ put-chí ū chìn-pō͘, khiok nā khòaⁿ khah kú chiū chai kî-si̍t ū tòa tio̍h chin tāng ê ko͘-to̍k kap soe-pāi tī-teh. Ū-sî lâng ê gōa-māu ōe kap lāi-sim tú-tú tùi-hóan, Pek-jím sī it-lē. Lâng tī ke̍k-kî ko͘-toaⁿ, soe-pāi ê sî, i ōe ēng gōa-māu ê chng-thāⁿ lâi am-môa lâng ê ba̍k-chiu.伊ê風采若一看不止有進步,卻若看較久就知其實有tòa著真重ê孤獨kap衰敗tī-teh。有時人ê外貌會kap內心tú-tú對反,百忍是一例。人tī極其孤單、衰敗ê時,伊會用外貌ê 妝thāⁿ來掩瞞人ê目珠。
  Kong-ho̍k tong-chho͘ i ū tùi hôe-kok ê Ji̍t-pún lâng lâi tit-tio̍h chi̍t-ki chhiú-thê-khîm. Chit-ki khîm sī i só͘ ū ê it-chhè. Chit-ki khîm iā hō͘ i ê seng-o̍ah ū chi̍t-ê sek-chhái kap chhù-bī. I ēng chôan cheng-sîn kòan-ji̍p tī i ê khîm. I tī i ê seng-o̍ah chhōe-chhut chi̍t-ê ì-gī. I kóng chit-ki khîm sī góa ê lêng-hûn, in-ūi i thòe góa kóng chhut chōe-chōe sim-lāi ê giân-gú. Pek-jím kiò chit-ki khîm chò Ni-ná. I tòa Ni-ná kàu tī lō͘-piⁿ lâi gîm-si. I chiong i ê bō-á khǹg tī kha-chêng lâi kiû-khit tām-po̍h chîⁿ chò i ê seng-o̍ah.光復當初伊有tùi回國ê日本人來得著一支手提琴。這支琴是伊所有ê一切。這支琴也hō͘伊ê生活有一個色彩kap趣味。伊用全精神貫入tī伊ê琴。伊tī伊ê生活chhōe出一個意義。伊講這支琴是我ê靈魂,因為伊替我講出濟濟心內ê言語。百忍叫這支琴做Ni-ná。伊tòa Ni-ná到tī 路邊來吟詩。伊將伊ê帽仔囥tī腳前來求乞淡薄錢做伊ê 生活。
  Sui-jiân hóan-kong Tāi-lio̍k ê siaⁿ ti̍t-ti̍t hán-hoah, iáu-kú siā-hōe ji̍t-ji̍t hoat-ta̍t, chìn-tián. Jîn-kháu ê chēng-ka ōe hō͘ lâng siⁿ-chhut put-an ê thêng-tō͘ teh chhèng-kôan, khiok tī seng-o̍ah siōng iā khòaⁿ-kìⁿ chin hán-tit ū hēng-jū, an-tiāⁿ. Tùi án-ni lâng-lâng tui-kiû hióng-lo̍k ê hong-khì chin ōng-sēng.雖然反攻大陸ê聲直直喊喝,iáu-kú社會日日發達、進展。人口ê增加會hō͘人生出不安ê程度teh chhèng懸,卻tī生活上也看見真罕得有幸裕、安定。Tùi án-ni人人追求享樂ê風氣真旺盛。
  Pek-jím tī chit-ê sin sî-tāi ê khôan-kéng ū put-chí khah chìn-pō͘. I ê gōa-tek seng-o̍ah ū sûi chit-ê siā-hōe ê hoat-tián khah hó-sè, khiok tī i ê sim-lāi, hiah-ê kòe-khì chhiⁿ-chhám pāi-lo̍h ê chō-gū, chhin-chhiūⁿ sí-pīⁿ ê pâi-hôe chiâⁿ-chò pháiⁿ-bāng tiong ê pháiⁿ-bāng, hō͘ i siū chin-tōa ê kóan-hat chi-phòe.百忍tī這個新時代ê環境有不止較進步。伊ê外的生活有隨這個社會ê發展較好勢,卻tī伊ê 心內,hiah-ê過去淒慘敗落ê遭遇,親像死病ê徘徊成做歹夢中ê歹夢,hō͘伊受真大ê管轄支配。
  Hit-ê ko͘-toaⁿ, iu-chhiû ê iáⁿ lóng bô lī-khui i ê sin-chiūⁿ, hóan-tńg ke-thiⁿ sin ê hêng-thé, ná hián-bêng chhut-lâi.Hit個孤單、憂愁ê影攏無離開伊ê身上,反轉加添新ê形體,那顯明出來。
  Nā-sī i ê òan-thàn pí í-chêng ū khah léng-lo̍h, i ê io̍k-kiû bāng-sióng chha-put-to lóng siau-bia̍t bô iáⁿ lah. I ê hiān-si̍t chí-ū beh án-chóaⁿ lâi tùi-hù ko͘-to̍k kap pi-ai chiū í-keng kàu-gia̍h lah. Tī chit-ê sî Ni-ná sī i chòe-tōa ê an-ùi, i ū-sî kap i kóng-ōe, ū-sî iā chim i.但是伊ê怨嘆比以前有較冷落,伊ê慾求夢想差不多攏消滅無影lah。伊ê現實只有beh án-chóaⁿ 來對付孤獨kap悲哀就已經夠額lah。Tī這個時Ni-ná是伊最大ê安慰,伊有時kap伊講話,有時也chim伊。
  Pek-jím bōe kàu Tâi-pak ê í-chêng lóng sī phiau-iû tī tiong-pō͘ ê kok tōe-hng, tōa-pō͘-hūn sī Tâi-tiong, Chiong-hòa chòe kin-kù-tōe lâi khai-sí i ê iû-gîm seng-o̍ah. Tī hit-ê tiong-kan, i ū ǹg-bāng ōe-thang koh kàu kú-kú lī-pia̍t ê Tâi-pak khì. Tùi tī Tâi-pak kiô-téng sí bô sêng í-lâi í-keng ū keng-kòe cha̍p-gōa nî ê ji̍t-chí lah. Hôa i-seng, i-seng niû tī hit-ji̍t tùi i kóng hiah-ê ōe lóng chhin-chhiūⁿ ìn-siōng tī i ê sim-lāi.百忍未到台北ê以前攏是漂游tī中部ê各地方,大部份是台中、彰化做根據地來開始伊ê遊吟生活。Tī hit個中間,伊有向望會thang koh到久久離別ê台北去。Tùi tī台北橋頂死無成以來已經有經過十外年ê日子lah。華醫生、醫生娘tī hit日對伊講hiah-ê會攏親像印象tī伊ê心內。
  Hit-sî kàu chit-sî, nā hôe-kò͘ lâi khòaⁿ, ū hô-téng ê piàn-hòa tī i ê sim-lāi. Ki-tok-tô͘ tùi i sī chi̍t-chióng kî-biāu, oh-tit lí-kái ê lâng. Sui-jiân sī án-ni i kám-kak i su-iàu in ê ōe. In-ūi in ū kî-biāu ê gán-kong, kî-biāu ê thàu-thiat, sīm-chì ū kî-biāu ê ǹg-bāng. In ê ōe chhin-chhiūⁿ liāng-kng hō͘ i bêng-pe̍k ka-kī ê tōe-ūi, kong-kéng. I ê lí-tì, ì-chì, lóng tī chiah-ê kî-biāu ê lêng-la̍t ê bīn-chêng thè-pāi lah, i chū-sìn ê kin-gôan ū tōa iô-tāng. I kám-kak i tio̍h khut-ho̍k tī hit-ê sîn-pì ê ē-bīn, chiū-sī Ki-tok-tô͘ só͘ chhim-sìn hit-ê tō-lí ê ē-bīn.Hit時到這時,若回顧來看,有何等ê變化tī伊ê心內。基督徒對伊是一種奇妙,oh-tit理解ê人。雖然是án-ni伊感覺伊需要in ê話。因為in有奇妙ê眼光,奇妙ê透徹,甚至有奇妙ê向望。In ê話親像亮光hō͘伊明白家己ê地位、光景。伊ê理智、意志,攏tī chiah-ê奇妙ê能力ê面前退敗lah,伊自信ê根源有大搖動。伊感覺伊著屈服tī hit個神秘ê下面,就是基督徒所深信hit個道理ê下面。
  I àm-chīⁿ siūⁿ ài koh khì chhōe Hôa i-seng, i-seng niû. Tâi-pak í-keng chiâⁿ-chò chi̍t-ê jia̍t-khai ê kok-chè to͘-chhī! Pek-jím kàu Tâi-pak ê sî khòaⁿ-tio̍h Tâi-pak ê tōa piàn-ōaⁿ lâi tio̍h-kiaⁿ. I tī ke-lō͘ ū tú-tio̍h kúi-nā pái hiám-hiám hō͘ chhia kauh-sí. Tī chit-ê só͘-chāi i ê sim kám-kak koh khah tōa ê ko͘-to̍k, hiah-ê jia̍t-kún ê siaⁿ-im hō͘ i siⁿ-chhut kiaⁿ-hiâⁿ kap chhiⁿ-so͘. Keng-kòe kúi-ji̍t ê ún-ba̍t i chiah chhut-lâi thàm-mn̄g Hôa i-īⁿ.伊暗chīⁿ想ài koh去chhōe華醫生、醫生娘。台北已經成做一個熱開ê國際都市!百忍到台北ê時看著台北ê大變換來著驚。伊tī街路有tú著幾若擺險險hō͘車kauh死。Tī這個所在伊ê心感覺koh較大ê孤獨,hiah-ê熱滾ê聲音hō͘伊生出驚惶kap生疏。經過幾日ê隱密伊chiah出來探問華醫院。
  Tâi-pak ê chhī-iông lóng tōa kái-piàn lah. Ta̍k-hāng lóng piàn-chhian, hō͘ i chhōe lóng bô.台北ê市容攏大改變lah。逐項攏變遷,hō͘伊chhōe攏無。
  “Hôa i-seng! Góan m̄-bat i!” I khiā tī jîn-ke tiàm-thâu lâi mn̄g lâng, in lóng án-ni ìn lâi chò in ji̍p-khì. I kui chá-khí lâi chhōe mn̄g Hôa i-īⁿ, khiok ū lâng kóng so͘-khai khì Hoa-liân-káng chiū lóng bô koh tńg lâi lah.「華醫生!阮 m̄-bat伊!」伊企tī人家店頭來問人,in攏án-ni應來做 in入去。伊歸早起來chhōe問華醫院,卻有人講疏開去花蓮港就攏無koh轉來lah。
  Pek-jím thiaⁿ-tio̍h chit-ê siau-sit sim-lāi chin siong-pi, cho̍at-bāng lâi lī-khui hit-ê só͘-chāi.百忍聽著這個消息心內真傷悲,絕望來離開hit個所在。
  I sūn hit tiâu-lō͘ lâi kiâⁿ kàu óa tī Tām-chúi khoe-piⁿ ê chúi-mn̂g lō͘ khì. Sui-jiân sī jī-ge̍h thiⁿ, chóng-sī hit-ji̍t te̍k-piat sio-jo̍ah. Lâng-lâng lóng chhut-lâi tī khoe-piⁿ teh pha̍k-sio, chhut-gōa óng-lâi ê lâng tī chit-ê só͘-chāi iû-gôan chhin-chhiūⁿ teh sio-kheh, chin nāu-jia̍t. Thài-iông ê kng hóan-siā tī khoe-chúi ê bīn, hoat-chhut chin pe̍h-kng. Hn̄g-hn̄g ū khòaⁿ-kìⁿ Tâi-pak tōa-kiô. Kiô-téng ū bû-sò͘ ê lâng kap chhia teh kau-óng.伊順hit條路來行到倚tī淡水溪邊ê水門路去。雖然是二月天,總是hit日特別燒熱。人人攏出來tī溪邊teh曝燒,出外往來ê人tī這個所在猶原親像teh相kheh,真鬧熱。太陽ê光反射tī溪水ê面,發出真白光。遠遠有看見台北大橋。橋頂有無數ê人kap車teh交往。
  Pek-jím kiâⁿ kàu chi̍t-ūi khah khoah koh an-chēng ê só͘-chāi, chiū khai-sí beh chò i ê kang.百忍行到一位較闊koh安靜ê所在,就開始beh做伊ê工。
  I chiū thoat bō-á, khǹg tī kha-chêng, pī-pān i ê khîm, chiū oe-khîm chhut-lâi. Āu-lâi chiū sòa sòe-siaⁿ lâi gîm-si. Ū ke-lō͘ ê lâng thêng-tiām in ê kha-pō͘ lâi kiâⁿ-óa tī Pek-jím ê bīn-chêng. Chi̍t-ê..., nn̄g-ê..., bô lōa-kú chiū chin-chōe lâng ûi-lûi tī i ê sin-piⁿ.伊就脫帽仔,囥tī腳前,備辦伊ê琴,就挨琴出來。後來就續細聲來吟詩。有街路ê人停恬in ê腳步來行倚tī百忍ê面前。一個…、兩個…,無偌久就真濟人圍擂 tī伊ê身邊。
  Hit-sî A-hoa tú-tú kiâⁿ kàu hit só͘-chāi. I chiū kheh lâng ê kha-phāng lâi chìⁿ kàu siāng thâu-chêng khì. Pek-jím oe-khîm gîm-si ê khóan-sit, tī chit-ê siā-hōe siōng put-chí sī īⁿ-chhái hi-kî.Hit時阿花tú-tú行到hit所在。伊就kheh人ê腳縫來chìⁿ到上頭前去。百忍oe琴吟詩ê款式,tī這個社會上不止是異彩稀奇。
  I gîm-si liáu ê sî chiū ǹg lâng tàm-thâu, piáu-sī ôan-pit kap kiû-khit. Ū kúi-lâng sûi-sî lîm chîⁿ lâi hiat tī bō-á lāi.伊吟詩了ê時就向人tàm頭,表示完畢kap求乞。有幾人隨時lîm錢來hiat tī帽仔內。
  Āu-lâi lâng lóng sì-sòaⁿ, Pek-jím chiū khut-sin lâi siu i ê chîⁿ.後來人攏四散,百忍就屈身來收伊ê錢。
  A-hoa lóng bô lī-khui hit-ê só͘-chāi, lâi kè-sio̍k khòaⁿ Pek-jím ê hêng-tōng, in-ūi tī i sòe-sòe ê sim ū kám-kak chi̍t-chióng hi-kî, chhin-bi̍t tī chit-ê lâng ê sin-chiūⁿ. A-hoa ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-ê gûn-á ka-la̍uh tī tōe-ni̍h, chiū kín-kín khioh khí-lâi hêng hit-ê kap i pún-sin ū chi̍t-chióng liân-hê ê lâng.阿花攏無離開hit個所在,來繼續看百忍ê行動,因為tī伊細細ê心有感覺一種稀奇,親蜜tī這個人ê身上。阿花有看見一個銀仔ka落tī地ni̍h,就緊緊拾起來還hit個 kap伊本身有一種連繫ê人。
  “Iâ-so͘ kap thiⁿ-sài lóng ū khòaⁿ-kìⁿ, in bô ài lâng ū àm-sàm bô kng-bêng ê sim.”「耶穌kap天使攏有看見,in無ài人有暗sàm無光明ê心。」
  Pek-jím kàu taⁿ m̄-bat tú-tio̍h gín-ná sêng-si̍t beh khioh chîⁿ hêng i, hóan-tńg lóng sī tùi bō-á lâi thau-the̍h khì, chóng-sī A-hoa ê só͘ chòe kap ìn-tap hō͘ Pek-jím chin kî-kòai.百忍到今m̄-bat tú著囡仔誠實beh拾錢還伊,反轉攏是tùi帽仔來偷提去,總是阿花ê所做kap應答hō͘百忍真奇怪。
  “Chit-ê gín-ná sī Ki-tok-tô͘ mah? Chí ū Ki-tok-tô͘ chiah ū chit-chióng sîn-pì ê hêng-tōng.”「這個囡仔是基督徒mah?只有基督徒chiah有這種神秘ê 行動。」
  I lī-khui A-hoa ê sî, koh siūⁿ-tio̍h Hôa i-seng, i-seng niû só͘ tùi i kóng hiah-ê ōe. I iā bêng-pe̍k tùi hit-sî kàu taⁿ tī i ê lāi-bīn ū chin-tōa ê kái-kek lah. I ǹg-bāng Ki-tok-tô͘ ōe-thang hō͘ i ta-sò iau-gō ê sim tit-tio̍h pá-chiok. Tī i ê sim-lāi só͘ khat-bōng ê Ki-tok-tô͘ tek-khak ū.... I ê sim khai-sí ài beh chhōe-kiû hiān-sè í-gōa ê, jîn-seng būn-tôe. Chiū-sī chin-lí, o̍ah-miā.伊離開阿花ê時,koh想著華醫生、醫生娘所對伊講hiah-ê話。伊也明白tùi hit時到今tī伊ê內面有真大ê改革lah。伊向望基督徒會thang hō͘伊礁燥枵餓ê心得著飽足。Tī伊ê心內所渴望ê基督徒的確有…伊ê心開始ài beh chhōe求現世以外ê,人生問題。就是真理、活命。
  I kám-kak lâng khiā-khí tī chit-ê bô chin-lí bô o̍ah-miā ê sè-kài sī hô-téng ê pi-chhám.伊感覺人企起tī這個無真理無活命ê世界是何等ê悲慘。
  Chóng-sī Ki-tok-tô͘ tùi chiah-ê būn-tôe ū chin-tōa pá-ak kap sìn-sim. Ki-tok-tô͘ ōe-thang kái-tap hiān-sè ê khùn-lân sòa chí-ǹg chi̍t-ê hēng-hok ê lâi-sè, í-ki̍p beh chìn-ji̍p hit-ê lâi-sè ê hoat-tō͘.總是基督徒對 chiah-ê問題有真大把握kap信心。基督徒會thang解答現世ê困難續指向一個幸福ê來世,以及beh進入hit個來世ê法度。
  Pek-jím tī sim-lāi kám-kak i su-iàu Hôa i-seng,i-seng niû. Khiok í-keng bô ǹg-bāng thang koh kìⁿ in ê bīn lah. Nā sī tī hit-ê sit-bāng tiong i ū koh tú-tio̍h lēng-gōa chi̍t-chióng ê Ki-tok-tô͘. I chiū koh siūⁿ hit-ê cha-bó͘ gín-ná tùi i só͘ kóng ê ōe.百忍tī心內感覺伊需要華醫生、醫生娘。卻已經無向望thang koh見in ê面lah。但是tī hit個失望中伊有koh tú著另外一種ê基督徒。伊就koh想hit個查某囡仔對伊所講ê話。
  “Lóng sī chin sîn-pì! Tek-khak tī sîn-pì tiong ū chin-lí!”「攏是真神秘!的確tī神秘中有真理!」
  “Hit-ê cha-bó͘ gín-ná sī sím-mi̍h khóan ê Ki-tok-tô͘, in-ūi i iā chai-iáⁿ i sī Ki-tok-tô͘ á m̄-sī.” I kàu tī chhiū-kha, chē lo̍h-khì, chia̍h tiong-si̍t ê sî iáu-kú teh siūⁿ chit-ê sū bô soah. Hut-jiân thiaⁿ-kìⁿ ū gín-ná teh háu ê siaⁿ. “Kiám sī hit-ê gín-ná?” I sûi-sî siūⁿ án-ni lâi mn̄g i.「Hit個查某囡仔是甚物款ê 基督徒,因為伊也知影伊是基督徒抑m̄是。」伊到tī樹腳,坐落去,食中食ê時iáu-kú teh想這個事無煞。忽然聽見有囡仔teh哮ê聲。「Kiám是hit個囡仔?」伊隨時想án-ni來問伊。
  Tùi A-hoa ê chhùi só͘ kóng ê ōe kap khòaⁿ i ê chêng-hêng hō͘ Pek-jím ê sim it-hoat hi-kî chit-ê gín-ná. I chai-iáⁿ tī chit-ê gín-ná ê sin-chiūⁿ ū chin-tōa ê put-hēng, sī tú-tú ōe-thang kap i tâng-lia̍t saⁿ-pí ê , chóng-sī gín-ná lóng bô hō͘ put-hēng lâi thun-bia̍t i. I ū kóng koh chi̍t-ê put-hēng ê kò͘-sū, chiū-sī Lia̍p-sat-lō͘ pi-chhám ê it-seng.Tùi阿花ê嘴所講ê話kap看伊ê情形hō͘百忍ê心一發稀奇這個囡仔。伊知影tī這個囡仔ê身上有真大ê不幸,是tú-tú會thang kap伊同列相比ê,總是囡仔攏無hō͘不幸來吞滅伊。伊有講koh一個不幸ê故事,就是拉撒路悲慘ê一生。
  Pek-jím chhōe-tio̍h lēng-gōa nn̄g lâng sī thang pí-kàu i pún-sin ê sū. Ū chi̍t ê hiān-chāi tī i ê bīn-hêng teh kóng iáu hit ê ê sū. Tī chiah-ê cho̍at-bāng pi-chhám ê lāi-bīn put-hēng ê tông-chì teh gia̍h-ba̍k ǹg thiⁿ. Iā ū tông-chì teh him-sōan i ê put-hēng. Tī in ê sim-lāi ū chi̍t-ê lí-sióng sim-su ê kok, sī ōe-thang kàu-gia̍h an-ùi, tû-siau in lóng-chóng ê put-hēng ê. Chit-ê ǹg-bāng ê kng í-keng khai-sí chiò tī in ê sim. Só͘-í tī in ê sim-lāi ū hoaⁿ-hí. Che sī m̄-sī cho̍at-bāng chiá ê chū-ùi?!百忍chhōe著另外兩人是thang比較伊本身ê事。有一個現在tī 伊ê 面前teh 講iáu hit個ê 事。Tī chiah-ê絕望悲慘ê內面不幸ê同志teh gia̍h目向天。也有同志teh him-sōan伊ê不幸。Tī in ê心內有一個理想心思ê國,是會thang夠額安慰,除消in攏總ê不幸ê。這個向望ê光已經開始照tī in ê心。所以tī in ê心內有歡喜。Che是m̄是絕望者ê自慰?!
  Pek-jím bô hoat-tō͘ thang jím-siū chiah-ê su-siúⁿ lâi hóan-būn. I chiū lī-khui cha-bó͘ gín-ná khì.百忍無法度thang忍受chiah-ê思想來反問。伊就離開查某囡仔去。
  Pek-jím phō-tio̍h cho̍at-bāng khó͘-thàng ê chêng lâi chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ kiâⁿ kàu Tâi-pak tōa-kiô hong-bīn khì.百忍抱著絕望苦痛ê情來一步一步行到台北大橋方面去。
  Siong-pi, o͘-àm tà-óa i ê sim.傷悲、烏暗罩倚伊ê心。
  “Éng bōe-thang bōe kì-tit ê tōa-kiô!” I ê kha ta̍h-ji̍p kiô-téng ê sî, i chin kám-hùn. Kòe-khì ê hôe-sióng hō͘ i kám-kak oh-tit thun-lún, i bô ài koh siūⁿ hiah-ê sū, lâi iô-thâu kóaⁿ-cháu hiah-ê ì-liām. Si̍t-chāi i bô khùi-la̍t thang koh tùi-hù hiah-ê pi-chhám, khó͘-thàng ê ji̍t-chí. “Pháiⁿ-bāng! Pháiⁿ-bāng!” Khiok i ê sim kìm bōe-tiâu siong-pi ê kám-chêng, i chí-ū iô-thâu lâi án-ni kóng. I kiâⁿ kàu hit-ê kiô-téng, chiū-sī tī cha̍p-gōa nî chêng i só͘ khiā ê só͘-chāi, i chiū tòng-tiām i ê kha. I kiâⁿ-óa tī hit-ê kiô-lân. I ê siong-pi tì-kàu beh hō͘ i o͘-àm-hîn ê khóan.「永bōe-thang bōe記得ê大橋!」伊ê腳踏入橋頂ê時,伊真感憤。過去ê回想hō͘伊感覺oh-tit吞忍,伊無ài koh想hiah-ê事,來搖頭趕走hiah-ê意念。實在伊無氣力thang koh對付hiah-ê悲慘、苦痛ê日子。「歹夢!歹夢!」卻伊ê心禁bōe-tiâu傷悲ê感情,伊只有搖頭來án-ni講。伊行到hit個橋頂,就是tī十外年前伊所企ê所在,伊就擋恬伊ê腳。伊行倚tī hit個橋欄。伊ê傷悲致到beh hō͘伊烏暗眩ê款。
  “Tú-tú sī cha̍p-saⁿ nî chêng!” I án-ni liām lâi khîⁿ-óa kiô-lân. “Khiok pháiⁿ-bāng iáu-teh kè-sio̍k!” Ū hái-hong lâi chhoe i ê thâu-mn̂g. Chōe-chōe lâi-óng ê chhia kap lâng tī hit-ê kiô-téng bô sî-tiāⁿ teh hoat-chhut chi̍t-chióng pháiⁿ-thiaⁿ, thó-iàm ê cha̍p-hiáng.「Tú-tú是十三年前!」伊án-ni念來khîⁿ倚橋欄。「卻歹夢猶teh繼續!」有海風來吹伊ê頭毛。濟濟來往ê車kap人tī hit個橋頂無時定teh發出一種歹聽、討厭ê雜響。
  “Í-chêng hit-ê ióng-kám, chū-sìn ê Pek-jím tī to-loh?! Liân hit-ê iáⁿ iā bô-thang koh chhōe-tio̍h!”「以前hit個勇敢、自信ê百忍tī to-loh?!連hit個影也無thang koh chhōe著!」
  I gia̍h i ê keng-thâu lâi ka-léng-sún.伊gia̍h伊ê肩頭來ka冷sún。
  “Pek-jím si̍t-chāi sí khì lah! Hiān-chāi só͘ ū ê Pek-jím sī chi̍t-ê ôan-chôan phòa-chhùi pāi-lo̍h ê lâng! Taⁿ iáu ū sím-mi̍h thang bán-hôe chit-ê tó-hōai!” I lâu ba̍k-sái chhut-lâi.「百忍實在死去lah!現在所有ê百忍是一個完全破碎敗落ê人!今iáu有甚物 thang挽回這個倒壞!」伊流目屎出來。
  “Góa ê lóan-jio̍k, khang-hi ū sím-mi̍h thang koh saⁿ pí!「我ê軟弱、空虛有甚物 thang koh相比!
  Góa ê hiān-si̍t khiám m̄-sī hō͘ iu-siong, ko͘-toaⁿ saⁿ-chiap khó͘-chhó͘ kàu tī chiām-chiām teh tîm-bia̍t ê lâng mah! Ah, góa su-iàu an-ùi! Chóng-sī ū sím-mi̍h ōe-thang si̍t-chāi an-ùi lâng, koh sit-lo̍h an-ùi ê lâng beh tī tá-lo̍h lâi chhōe ū o̍ah-miā ê lō͘! Lóng-sī cho̍at-bāng!” Ū khó͘-náu ê sek hián-chhut tī i ê thâu-hia̍h.我ê現實khiám m̄是hō͘憂傷、孤單相接苦楚到tī漸漸teh沈滅ê人mah!Ah,我需要安慰!總是有甚物會thang實在安慰人,koh失落安慰 ê人beh tī tá-lo̍h來chhōe有活命ê路!攏是絕望!」有苦惱ê色顯出tī伊ê頭額。
  “Chóng-sī sui-jiân án-ni, góa iáu-kú su-iàu sím-mi̍h! Nā bô góa ê o̍ah hō͘ góa tam-tng bōe-khí.”「總是雖然án-ni,我iáu-kú需要甚物!若無我ê活hō͘我擔當bōe起。」
  Pek-jím tùi i ê thâu-náu lâi iô-khui hiah-ê mî-bat ê su-siúⁿ. I koh siūⁿ hit-ê cha-bó͘ gín-ná ê ōe.百忍tùi伊ê頭腦來搖開hiah-ê mî-bat ê思想。伊koh想hit個查某囡仔ê話。
  Pek-jím hán-jiân siūⁿ kàu m̄-chai lâng khì.百忍罕然想到m̄知人去。
  “A-peh ah, A-peh ah!” A-hoa ê siaⁿ hut-jiân ū kiò chhíⁿ i.「阿伯ah,阿伯ah!」阿花ê聲忽然有叫醒伊。
  “A-peh ah, lí sím-mi̍h sî beh koh lâi? Góa beh tiàm chia tán-hāu lí!”「阿伯ah,你甚物時beh koh來?我beh tiàm chia 等候你!」
  I ū koh thiaⁿ-tio̍h lēng-gōa chi̍t ê cho̍at-bāng put-hēng ê lâng ê siaⁿ-im. Hiah-ê ōe tāi-seng hō͘ i kiaⁿ, chhin-chhiūⁿ koh-chài tú-tio̍h chi̍t-ê sin ê chai-lān chi̍t-iūⁿ. I kín-kín beh lâi thoat-lī hit-ê, chóng-sī A-hoa koh chi̍t-pái ê siaⁿ hō͘ i m̄-káⁿ cháu-khì. “Chhin-chhiūⁿ góa su-iàu sím-mi̍h, chit-ê o̍ah-miā su-iàu góa. Góa kiám thang tô-thoat i mah?”伊有koh聽著另外一個絕望不幸ê人ê聲音。Hiah-ê會代先hō͘伊驚,親像koh再tú著一個新ê災難一樣。伊緊緊beh來脫離hit個,總是阿花koh一擺ê聲hō͘伊m̄敢走去。「親像我需要甚物,這個活命需要我。我kiám thang 逃脫伊mah?」
  A-hoa ê sim khui-khoah khí-lâi, i ê sim ū tián-khui chit-ê kî-biāu ê sè-kài tī Pek-jím ê bīn-chêng. Sûn-chin, kng-bêng, bí-biāu ê sè-kài.阿花ê心開闊起來,伊ê心有展開這個奇妙ê世界tī百忍ê面前。純真、光明、美妙ê世界。
  I tī A-hoa ê lāi-bīn ū hoat-kiàn tio̍h chi̍t-ê chin-tōa ê tùi-chiò, sī í-chêng m̄-bat kám-kak, m̄-bat siūⁿ-tio̍h ê tùi-chiò. Chi̍t ê sī sio̍k thiⁿ, kng-bêng khòai-lo̍k, chi̍t ê sī sio̍k tōe, o͘-àm cho̍at-bāng.伊tī阿花ê內面有發見著一個真大ê對照,是以前m̄-bat感覺,m̄-bat想著ê對照。一個是屬天,光明快樂,一個是屬地,烏暗絕望。
  Te̍k-piat A-hoa só͘ gîm chhut-lâi ê si, hō͘ i chin kám-tōng. I khai-sí khó-chhat A-hoa ê sū-chêng, ū ì-sù beh tòa A-hoa kap i khì. I ka-kī ê put-hēng tī chôan-sin ê tiong-kan í-keng thè kàu thiⁿ-piⁿ hái-kak khì lah.特別阿花所吟出來ê詩,hō͘伊真感動。伊開始考察阿花ê事情,有意思beh tòa阿花kap伊去。伊家己ê不幸tī全新ê中間已經退到天邊海角去lah。
  Pek-jím chiām-chiām chìn-ji̍p tī chit-ê kî-biāu ê sió-lú só͘ tòa lâi ê sè-kài ji̍p-khì.百忍漸漸進入tī這個奇妙ê小女所tòa來ê世界入去。
  In nn̄g-lâng ê hōe-gū si̍t-chāi sī thiⁿ-ni̍h kî-biāu ê chí-ì. Chi̍t ê sī siū-chīn liáu put-hēng ê tiong-liân lâng, phāu-tio̍h cho̍at-bāng òan-thàn, chi̍t ê sī tī ge̍k-kéng tiong m̄-chai ge̍k-kéng, thian-chin o̍ah-phoat ê sió ko͘-lú.In兩人ê會遇實在是天ni̍h奇妙ê旨意。一個是受盡了不幸ê中年人,抱著絕望怨嘆,一個是tī逆境中m̄知逆境,天真活潑ê小孤女。
  Chit nn̄g-ê sè-kài ê tí-chhiok só͘ beh hoat-seng ê im-hiáng nā m̄-sī in nn̄g-lâng iā tek-khak bōe-thang bêng-pe̍k hit-ê bí-biāu.這兩個世界ê抵觸所beh發生ê音響若m̄是in兩人也的確bōe-thang明白hit個美妙。
回目錄    回上一頁    終戰後,   1956年, 小說