回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 57 個段落, 161 個語句, 2146 個語詞, 3112 個音節
Ū chi̍t ê Ông-kok kiò chòe Thiàⁿ_06 有一個王國叫做疼_06
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  6 Chōe-ok Ê Kang-chîⁿ Chiū-sī Sí6 罪惡ê工錢就是死
  Pek-jím be̍k-kiù liáu-āu koh keng-kòe 3 nî gōa-kú ê ji̍t-chí lah! Hit sî ê sî-kio̍k í-keng chìn-ji̍p tī chóng-tōng-ôan ê sî. Chiàn-cheng ê o͘-hûn kóaⁿ-kip tà-óa tī chéng-kô ê Tâi-ôan. Ji̍t-pún ê chiàn-sū í-keng kàu tī thè-pāi ê sî-chām lah. Seng-sán lóng thêng-chí, bu̍t-chit tōa-tōa khiàm-khoeh, seng-o̍ah hām-lo̍h tī khùn-khó͘ kiaⁿ-hiâⁿ o͘-àm ê lāi-bīn.百忍be̍k救了後koh經過3年外久ê日子lah!Hit時ê時局已經進入tī 總動員ê 時。戰爭ê烏雲趕急罩倚tī整個ê台灣。日本ê戰事已經到tī退敗ê 時站lah。生產攏停止,物質大大欠缺,生活陷落tī 困苦驚惶烏暗ê內面。
  Tùi-te̍k ê hui-ki ta̍k-ji̍t kui-lu̍t-tek ê sî-kan poe lâi po̍k-chà kun-sū iàu-sài-tōe. Tùi Ko-hiông khai-sí chiām-chiām î-pak ê tōng-sè lâi húi-hōai kok tōe-khu ê siâⁿ-chhī, kau-thong ki-koan kap kun-pī si-siat.對敵ê飛機逐日規律的ê時間飛來爆炸軍事要塞地。Tùi高雄開始漸漸移北ê動勢來毀壞各地區ê城市、交通機關kap軍備施設。
  Ò͘-chiu kap Sai-pháng ê hām-lo̍h í-lâi bêng-kun chhin-chhiūⁿ phòa-tek ê sè-le̍k, chiām-chiām kóaⁿ-pek Ji̍t-kun thè-āu, kong-phòa i ê tīn-sòaⁿ. Ma-ni-lah ê chiàn-kio̍k iā kè-sio̍k sit-pāi, koh lâi sī beh koat-tēng Tâi-ôan ê miā-ūn ê sî lah. Tâi-ôan í-keng bīn-lîm tī chòe-tōa ê gûi-kio̍k, teh khióng-hông, iô-chhoah. Hit-sî ê seng-o̍ah tī hui-siông ê kín-tiuⁿ kap put-an ê lāi-bīn.澳州kap西貢ê陷落以來盟軍親像破竹ê勢力,漸漸趕逼日軍退後,攻破伊ê 陣線。馬尼拉ê戰局也繼續失敗,koh來是beh決定台灣ê命運ê 時lah。台灣已經面臨tī 最大ê危局,teh恐惶,搖chhoah。Hit時ê生活tī 非常ê緊張kap不安ê內面。
  Kàu tī × ge̍h × ji̍t, sī Tâi-lâm chhī-bîn èng-kai tio̍h kì-liām ê ji̍t.到tī ×月 ×日,是台南市民應該著紀念ê日。
  “Khong-si̍p kéng-pò!!” Chit-ê hoah-siaⁿ chiàu-siông tī siōng-ngó͘ 10 tiám chiū thôan-ta̍t kàu tī chèng chhī-bîn ê hī-khang.「空襲警報!!」這個喝聲照常tī 上午10點就傳達到tī 眾市民ê耳空。
  Bô kú chiū ū thiaⁿ-tio̍h hui-ki teh poe bî-jio̍k ê siaⁿ-im.無久就有聽著飛機teh飛微弱ê聲音。
  “Thòe-pī!!” Kè-sio̍k tī ke-lō͘ thâu ke-lō͘ bóe ū hông-khong-thôan-ôan ê siaⁿ saⁿ chiap-sòa teh thôan-ta̍t.「退避!!」繼續tī 街路頭街路尾有防空團員ê聲相接續teh傳達。
  Khiok chiah-ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ ū khah kòan-sì tī lâng ê hī-khang lah. In-ūi kòe-khì 2,3 ge̍h ji̍t ê keng-giām, hō͘ Tâi-lâm chhī-bîn sit-lo̍h chin-tōa ê kéng-séng.卻chiah-ê 聲親像有較慣勢tī人ê耳空lah。因為過去兩,三月日ê經驗,hō͘ 台南市民失落真大ê警醒。
  “Koh teh khong-si̍p lah, si̍t-chāi chin mâ-hôan ê sū.” Lâng chí-ū án-ni liām lâi kè-sio̍k in ê kang-chok, ū chia̍h-mi̍h ê lâng kè-sio̍k in ê chia̍h-mi̍h, ū tâm-ōe ê lâng kè-sio̍k in ê tâm-ōe, ū thit-thô pâi-á ê kè-sio̍k thit-thô in ê pâi-á.「Koh teh空襲lah,實在真麻煩ê事。」人只有án-ni唸來繼續in ê工作,有食物ê人繼續in ê食物,有談話ê人繼續in ê談話,有thit-thô牌仔ê繼續thit-thô in ê牌仔。
  In-ūi chiàu kòe-khì lóng sī chi̍t ê khang-khang ê háng-hoah nā-tiāⁿ. Hiah-ê kéng-pī-thôan, hông-khong-thôan iā sī lóng siâng chi̍t-iūⁿ ê sim-su, put-kò piáu-bīn chiū teh kóan-lí lâng tio̍h “thòe-pī!” Khì hông-khong-hô nā-tiāⁿ.因為照過去攏是一個空空ê háng喝nā-tiāⁿ。Hiah-ê警備團,防空團也是攏像一樣ê心思,不過表面就teh管理人著「退避!」去防空壕nā-tiāⁿ。
  Chóng-sī kàu tī chit-ji̍t khong-si̍p kéng-pò ê siau-sit thôan-ta̍t bô jōa kú, chiâⁿ-tiám cheng liáu-āu hut-jiân ū thiaⁿ-tio̍h chi̍t-ê īⁿ-siông kim-sio̍k sèng ê lāi-siaⁿ, chhì-chha̍k tī hī-khang. Lâng-lâng kín-kip cháu-ji̍p hông-khong-hô lāi, ū bêng-ki B-29 hêng kap B-38 hêng ê chà-ki, chhin-chhiūⁿ siám-tiān ê sok-tō͘ lâi kàng-lo̍h, sùn-ba̍k ê tiong-kan í-keng bô khòaⁿ-kìⁿ lah. Chóng-sī chhī-lāi í-keng pìⁿ-chiâⁿ hong-hóe, phòa-siong chhám-tām ê khòng-iá.總是到tī 這日空襲警報ê消息傳達無偌久,誠點鐘了後忽然有聽著一個異常金屬性ê利聲,刺鑿tī 耳空。人人緊急走入防空壕內,有盟機B-29型kap B-38型ê炸機,親像閃電ê速度來降落,瞬目ê中間已經無看見lah。總是市內已經變成荒廢,破傷慘澹ê曠野。
  Chhin-chhiūⁿ phòa-hāi ê ok-mô͘ cháu-kòe Tâi-lâm chi̍t-iūⁿ, Tâi-lâm ê múi chi̍t-ê kak-lo̍h lóng ū siū-hāi pi-chhám kiaⁿ-hiâⁿ, thî-khàu ê siaⁿ. Kiaⁿ-hiâⁿ tín-tāng chôan-chhī ê peh-sìⁿ.親像破害ê惡魔走過台南一樣,台南ê每一個角落攏有受害悲慘驚惶、啼哭ê聲。驚惶振動全市ê百姓。
  Bêng-ki tē-jī pái chà-lo̍h lâi ê sî chiū tī chit-ê phòa-hāi ê hòe-hu téng pàng siau-î-tân. Bô-kú Tâi-lâm chiū pìⁿ-chiâⁿ hun-hóe ê tōa-hái. Chit-ê thang kóng sī chi̍t-ê bī-chêng-iú ê tōa chai-lān. Khióng-hông ê sek hián-chhut tī chôan chhī-bīn. Tô-cháu, so͘-khai ê chhia-bé, jîn-kûn tī hit-ê tōa-hóe ê ē-bīn hán-hoah, au-kiò, thî-khàu, chiâⁿ-chò chi̍t-tiûⁿ pi-chhám, hūn-lōan ê o̍ah-ke̍k.盟機第二擺炸落來ê 時就tī 這個破害ê廢墟頂放燒夷彈。無久台南就變成薰火ê大海。這個thang講是一個未曾有ê大災難。恐惶ê色顯出tī 全市民。逃走、疏開ê車馬,人群tī hit-ê大火ê下面喊喝、au叫、啼哭,成做一場悲慘、混亂ê活劇。
  Hit-ê tōa-hóe kàu tī hit chi̍t-mê iáu-kú chin iām teh sio-to̍h. Thiⁿ-khong it-phiàn pìⁿ-chiâⁿ chu-âng ê hóe-kéng. Chhī-bîn tōa pō͘-hūn lóng so͘-sàn liáu lah. Só͘ lâu ê sī hiah-ê hông-ōe-thôan, kiù-hō͘ jîn-ôan kap tām-po̍h chhī-bîn nā-tiāⁿ. Nā-sī tōa-ke-bīn í-keng chin-chió ū lâng-iáⁿ tī hia teh kiâⁿ lah, si̍t-chāi pìⁿ-chiâⁿ lâng-khì sek-khong ê léng-chēng, chhám-tām. Ū hóe teh sio-to̍h pia̍k-pia̍k kiò ê siaⁿ-im, ū chhiûⁿ teh tó-hōai ê siaⁿ, ū tām-po̍h lâng tī ke-lō͘ teh cháu koh hoah-jióng ê siaⁿ í-gōa chí-ū sī hun-hóe pau-ûi tī chhī-lāi. Tang-tó sai-oai ê chhī-bīn bô ū chi̍t-ê só͘-chāi sī an-chôan, lóng sī lōan-cha̍p hong-hóe ê hóe-kéng.Hit-ê大火到tī hit一暝iáu-kú真焰teh燒to̍h。天空一片變成朱紅ê火景。市民大部份攏疏散了lah。所留ê是hiah-ê防衛團,救護人員kap淡薄市民nā-tiāⁿ。若是大街面已經真少有人影tī hia teh行lah,實在變成人去室空ê冷靜、慘澹。有火teh燒to̍h pia̍k-pia̍k 叫ê聲音,有牆teh倒壞ê聲,有淡薄人tī街路teh走koh喝嚷ê聲以外只有是薰火包圍tī市內。東倒西歪ê市面無有一個所在是安全,攏是亂雜荒廢ê火景。
  Tī hit chi̍t-mê ê pòaⁿ-iā, hóe-sè í-keng khah léng-lo̍h ê sî, tùi hóe-chhia tiàm thàng kàu Tāi-chèng kong-hn̂g ê lō͘-chām, ū chi̍t-ê koh-iūⁿ, chhēng phòa-nōa ê saⁿ ê ta-po͘ lâng, ná-pê ná-kiâⁿ teh kiâⁿ bô lō͘ thang chhut-lâi. Iām-jia̍t ê hóe pek-tī hit lâng ê sin-chiūⁿ, hō͘ i móa-sin tāng-kōaⁿ. Hit lâng ê khóan-sit chhin-chhiūⁿ sī chhiⁿ-mî lâng, in-ūi i sin-khu khut-khut, ēng chhiú teh bong-tang bong-sai. I ê kha-chhiú phī-phī-chhoah, chhùi-lāi hā-hā chhóan, ū kōaⁿ chi̍t-tih chi̍t-tih tih-lo̍h i ê bīn. I thong sin-khu lóng sī thô͘-hún. I pê kàu ū hóe-kng ê só͘-chāi, hō͘ i ê bīn hián-chhut chin bêng-pe̍k. Gôan-lâi chit-ê lâng chiū-sī hit-ê khó-lîn ê chheng-liân Pek-jím!Tī hit一暝ê半夜,火勢已經較冷落ê 時,tùi火車店thàng到大正公園ê路站,有一個各樣、穿破爛ê衫ê查甫人,那爬那行teh行無路thang出來。焰熱ê火迫tī hit人ê身上,hō͘ 伊滿身重汗。Hit人ê款式親像是青瞑人,因為伊身軀屈屈,用手teh摸東摸西。伊ê 腳手phī-phī-chhoah,嘴內hā-hā喘,有汗一滴一滴滴落伊ê 面。伊通身軀攏是塗粉。伊爬到有火光ê所在,hō͘ 伊ê 面顯出真明白。原來這個人就是hit-ê可憐ê青年百忍!
  I tùi be̍k-kiù liáu-āu chiām-sî tòa tī Hôa i-seng ê pīⁿ-īⁿ. Hôa i-seng, i-seng niû ū khó͘-khǹg i kú-tn̂g tòa tī in ê pīⁿ-īⁿ kàu sin-thé ôan-chôan hôe-ho̍k. Khiok sin-thé ū khah hó, chóng-sī ba̍k-chiu sòa sit-bêng khì. Pek-jím tī chit-ê sî chiū thau-cháu chhut Hôa i-īⁿ. I kàu Tâi-lâm lâi ji̍p tī Bông-a ha̍k-hāu, chóng-sī bô-kú sî-kio̍k ê iân-kò͘ ha̍k-hāu chiū so͘-sòaⁿ lâi hun-lī.伊tùi be̍k救了後暫時tòa tī 華醫生ê 病院。華醫生,醫生娘有苦勸伊久長tòa tī in ê病院到身體完全回復。卻身體有較好,總是目珠續失明去。百忍tī 這個時就偷走出華醫院。伊到台南來入tī 盲啞學校,總是無久時局ê緣故學校就疏散來分離。
  Pek-jím tùi án-ni chiū khai-sí tī lō͘-piⁿ kiû-khit-ê seng-o̍ah. I ê iūⁿ-siùⁿ í-keng hui-siông ê soe-pāi lah, koh tong-sî ê seng-o̍ah chin khùn-lân, tì-kàu i ôan-chôan chiâⁿ-chò chi̍t-ê lō͘-piⁿ khit-chia̍h. I lóng lī-ēng hông-khong-hô lâi chò i chiām-sî ê ke, piàn-kiâⁿ Tâi-lâm chhī-lāi lâi kiû-khit chhōe-chia̍h.百忍tùi án-ni就開始tī路邊求乞ê生活。伊ê 樣相已經非常ê衰敗lah,koh當時ê生活真困難,致到伊完全成做一個路邊乞食。伊攏利用防空壕來做伊暫時ê家,遍行台南市內來求乞chhōe食。
  Hit chá-khí tú-tio̍h ì-gōa ê chai-lān ê sî, i tú-tú sī tī chhia-thâu teh kiû-khit. Khong-si̍p kéng-pò siau-sit chhut-lâi ê sî, i chiū tòe jîn-kûn siám-bih tī chhia-chām āu-bīn ê khang-tōe. Kàu tī khong-si̍p liáu-āu chhī-lāi hoat-seng tōa-hóe ê sî lâng-lâng lóng cháu-sòaⁿ lah.Hit早起tú著意外ê災難ê 時,伊tú-tú是tī 車頭teh求乞。空襲警報消息出來ê 時,伊就tòe人群閃bih tī 車站後面ê空地。到tī空襲了後市內發生大火ê 時人人攏走散lah。
  Chí-ū Pek-jím chi̍t-lâng bih tī hit só͘-chāi lâi thàm-thiaⁿ chêng-hêng. Keng-kòe chi̍t-chām ê hán-hoah nāu-tōng, kàu tī hit chi̍t mê, tī chit-ê só͘-chāi chha-put-to lóng bô ū lâng teh kiâⁿ iā bô ū sím-mi̍h tōng-chēng ê sî Pek-jím chiū kám-kak hui-siông ko͘-to̍k pé-pak. Kàu pòaⁿ-mî i lóng bô hioh-khùn, i chhin-chhiūⁿ jím-siū bōe-tiâu i ê ko͘-toaⁿ, kap kiaⁿ-hiâⁿ, chiū siūⁿ ài beh cháu-ji̍p chhī-lāi, khòaⁿ tī hia ū sím-mi̍h thang an-ùi i ê sim á-bô? Khiok kui-tiâu ke-lō͘ lóng bô ū lâng, nā ū, iā sûi-sî koh bô-khì. I kiâⁿ tùi Tāi-chèng lō͘ lo̍h lâi, kàu Tāi-chèng kiô ê sî, lō͘ í-keng chin pháiⁿ kiâⁿ lah. Siang-piⁿ ê lâu lóng tó-lo̍h tī lō͘-chiūⁿ lâi thūn-ba̍t lō͘-chām, ū só͘-chāi ū chin-iām ê hóe teh to̍h. I chiū sió-sim lâi pôaⁿ-kòe hiah-ê that-gāi hôaiⁿ-tó ê mi̍h. I ê chhiú í-keng lâu-huih lah, kha iā siū-sio, po̍ah-tó chiū koh peh khí-lâi ná-kiâⁿ ná bô lō͘, tī hit-ê hóe-hun, lōan-cha̍p ê lō͘-chiūⁿ tńg-tńg se̍h-se̍h teh chìn-hêng bōe-chhut. I ê sim tī chi̍t ê chhám-tām, hong-hóe ê khôan-kéng, it-hoat kám-kak chhiⁿ-chhìn pi-chhám. Lō͘ sui-jiân gûi-hiám khùn-lân, i lóng bô iàu-kín hit-ê, tī i ê sim-lāi ū chin-tōa ê kiaⁿ-hiâⁿ kap ko͘-toaⁿ, chhin-chhiūⁿ o͘-hûn ti̍t-ti̍t chhèng-chhut lâi pau-ba̍t i ê it-chhè. I iā kám-kak i ê sim ôan-chôan khang-hi, bô ū chi̍t-sut-á le̍k-liōng hō͘ i thang tí-khòng chit-ê kiaⁿ-hiâⁿ. I ê bīn-iông lóng in-ūi án-ni oai-chho̍ah khì lah, tī i ê hia̍h-téng ū chin-tōa khó͘-náu, hôan-hūn ê sek hián-chhut. I ê bīn ū tāng-kōaⁿ teh sûi-lo̍h. I ê sin-khu phī-phī chhoah. I ná kiâⁿ ná pê lâi teh chhōe chhut-lō͘.只有百忍一人bih tī hit所在來探聽情形。經過一chām ê喊喝鬧動,到tī hit一暝,tī這個所在差不多攏無有人teh行也無有甚物動靜ê 時百忍就感覺非常孤獨把縛。到半暝伊攏無歇睏,伊親像忍受bōe-tiâu 伊ê 孤單,kap驚惶,就想ài beh走入市內,看tī hia有甚物 thang安慰伊ê 心抑無?卻歸條街路攏無有人,若有,也隨時koh無去。伊行對大正路落來,到大正橋ê 時,路已經真歹行--lah。雙邊ê樓攏倒落tī 路上來thūn密路站,有所在有真焰ê火teh to̍h。伊就小心來盤過hiah-ê塞礙橫倒ê物。伊ê 手已經流血lah,腳也受燒,跋倒就koh peh起來那行那無路,tī hit-ê火薰,亂雜ê路上轉轉se̍h-se̍h teh進行bōe出。伊ê 心tī 一個慘澹、烽火ê環境,一發感覺chhiⁿ凊悲慘。路雖然危險困難,伊攏無要緊hit-ê,tī 伊ê 心內有真大ê驚惶kap孤單,親像烏雲直直chhèng出來包密伊ê 一切。伊也感覺伊ê 心完全空虛,無有一屑仔力量hō͘ 伊thang抵抗這個驚惶。伊ê 面容攏因為án-ni歪 chho̍ah 去lah,tī 伊ê額頂有真大苦惱,煩恨ê色顯出。伊ê 面有重汗teh垂落。伊ê 身軀phī-phī chhoah。伊那行那爬來teh chhōe出路。
  Hut-jiân i kám-kak tio̍h ū lâng tó tī i ê kha-piⁿ, chiū khut-sin beh khan i khí-lâi.忽然伊感覺著有人倒tī 伊ê 腳邊,就屈身beh牽伊起來。
  “Sím-mi̍h lâng tó tī chia, kín khí-lâi!”「甚物人倒tī chia,緊起--來!」
  I lám hit-ê lâng khí-lâi ê sî, chai-iáⁿ hit-ê í-keng sí-khì lah. I ê sim in-ūi tio̍h-kiaⁿ lâi “chhiak” chi̍t-ē, chiū kín-kín chiong hit-ê sí-lâng pàng-lo̍h-khì, lâi thè cháu āu-bīn. I ê chhiú ū móa-móa ê huih bak-tio̍h. I ka-léng-sún chi̍t-ē, sûi-sî tī i ê saⁿ-khò͘ lâi chhit-khì chhiú ê huih. Chóng-sī hoat-kak i ê saⁿ iā lóng ū bak-tio̍h huih.伊攬hit-ê人起--來ê 時,知影hit-ê 已經死去lah。伊ê 心因為著驚來「chhiak」一下,就緊緊將hit-ê死人放落去,來退走後面。伊ê 手有滿滿ê血bak著。伊ka冷snu2一下,隨時tī 伊ê 衫褲來拭去手ê血。總是發覺伊ê 衫也攏有bak著血。
  I tōa-kiaⁿ lâi ngia̍uh-ngia̍uh chhoah, kín-kín phoe-miā, pê-cháu hit-ê só͘-chāi.伊大驚來ngia̍uh-ngia̍uh chhoah,緊緊phoe命,爬走hit-ê所在。
  “Khó-phàⁿ ê sí!” I tī sim-lāi án-ni liām lâi ti̍t-ti̍t pê cháu khui khì. I ê bīn chhiⁿ sún-sún, in-ūi kiaⁿ sim-thâu pho̍k-pho̍k chhéng. I lóng bô kóan ū sím-mi̍h gûi-hiám tī i ê bīn-chêng lâi ū-sî ēng kha-chhiú pê, ū-sî peh khí-lâi cháu.「可怕ê死!」伊tī 心內án-ni唸來直直爬走開去。伊ê 面青sún-sún,因為驚心頭pho̍k-pho̍k chhéng 。伊攏無管有甚物危險tī 伊ê 面前來有時用腳手爬,有時peh起來走。
  “Khó-phàⁿ ê sí!” I liân-liân tī chhùi-lāi án-ni liām. I kám-kak i ê sim-chì í-keng chin lóan-jio̍k bô-pí lah. I kòe-khì ê chō-gū kap i chhám-tām ê hiān-si̍t hō͘ i ê sim sit-lo̍h lóng-chóng ê chì-la̍t. I kám-kak hiān-chāi chí-ū ko͘-toaⁿ ê pi-ai kap kiaⁿ-hiâⁿ chòe chú lâi chiàm-móa i khang-hi soe-pāi ê sim.「可怕ê死!」伊連連tī嘴內án-ni唸。伊感覺伊ê 心志已經真軟弱無比lah。伊過去ê遭遇kap伊慘澹ê現實hō͘ 伊ê心失落攏總ê志力。伊感覺現在只有孤單ê悲哀kap驚惶做主來佔滿伊空虛衰敗ê心。
  “Góa sī chòe chhiⁿ-chhám ê lâng! Kòe-khì hit-ê iá-bōng, hùn-tò͘ ê Pek-jím tī tá-lo̍h?!”「我是最悽慘ê人!過去hit-ê野夢,奮鬥ê百忍tī tá落 ? !」
  I lâu ba̍k-sái lâi án-ni liām. I ê kiaⁿ-hiâⁿ hō͘ i tōa iô-chhoah, chiū lām-sám cháu. Ū hôaiⁿ-tó ê mi̍h-kiāⁿ lâi ke̍h i ê kha hō͘ i koh siak-tó, i peh khí-lâi chiū koh cháu. I chhim-chhim ǹg-bāng ū sím-mi̍h lâng thang keng-kòe chit-ê só͘-chāi. Khiok hn̄g-hn̄g ū-sî ū thiaⁿ-kìⁿ kun-chhia teh cháu í-gōa, it-tài lóng sī chhiong-móa im-tîm ê léng-chēng. I ǹg-bāng chòe chió ū thiaⁿ-kìⁿ lâng ê siaⁿ iā hó, khiok lóng sī tī chin hn̄g, hán-hán thiaⁿ-kìⁿ, sûi-sî chiū koh thiam-chēng.伊流目屎來án-ni唸。伊ê 驚惶hō͘ 伊大搖chhoah,就lām-sám走。有橫倒ê 物件來ke̍h 伊ê 腳hō͘ 伊koh摔倒,伊peh起來就koh走。伊深深向望有甚物人thang經過這個所在。卻遠遠有時有聽見軍車teh走以外,一帶攏是充滿陰沉ê冷靜。伊向望最少有聽見人ê聲也好,卻攏是tī 真遠,罕罕聽見,隨時就koh恬靜。
  Koh chi̍t-pái siak-tó ê sî, i sòa lóng bô khùi-la̍t thang peh khí-lâi, i kha-chhiú lóng bô la̍t lah. I ê sin-khu ngia̍uh-ngia̍uh chhoah. Chóng-sī i kám-kak ū sím-mi̍h koh-iūⁿ ê mi̍h tī i ê sin-khu-ē???Koh一擺摔倒ê 時,伊續攏無氣力thang peh起來,伊腳手攏無力lah。伊ê 身軀ngia̍uh-ngia̍uh chhoah。總是伊感覺有甚物各樣ê物tī 伊ê 身軀下???
  “Sí-lâng! Sí-lâng!” Pek-jím hut-jiân tōa-siaⁿ jióng lâi peh khí-lâi cháu.「死人!死人!」百忍忽然大聲嚷來peh起來走。
  “Sí-lâng! Sí-lâng!” I jia̍t-kông ê siaⁿ hiáng-chiūⁿ hit-ê hun-sio chhiⁿ-chhìn ê thiⁿ-khong tiong khì.「死人!死人!」伊熱狂ê聲響上hit-ê薰燒chhiⁿ凊ê天空中去。
  “Sím-mi̍h sī sí!” I kám-kak ū sí ê kiaⁿ-hiâⁿ, chhin-chhiūⁿ ok-mô͘ ê sè-le̍k pek-óa lâi beh thun-bia̍t i. I ê kiaⁿ-hiâⁿ í-keng kàu tī cho̍at-tiám lah.「甚物是死!」伊感覺有死ê驚惶,親像惡魔ê勢力迫倚來beh吞滅伊。伊ê 驚惶已經到tī絕點lah。
  “Sí ah, sím-mi̍h sū kà-ti̍t lí ê thun-bia̍t!? Lóng-sī pi-chhám! Sè-kan lâng ê hēng-hok tī tá-lo̍h! Ū sím-mi̍h khòai-lo̍k, kiám m̄-sī lóng hō͘ sí chhiúⁿ-to̍at khì mah!”「死ah,甚物事價值你ê 吞滅!?攏是悲慘!世間人ê幸福tī tá落!有甚物快樂,kiám m̄ 是攏hō͘ 死搶奪去mah !」
  “Sí, lí sī jîn-lūi ê tāi-te̍k, lí lâi pāi-hōai it-chhè ê lô-khó͘ tio̍h bôa, lí lâi hō͘ bān-sū lóng koh kui tī khang-hi. Sè-kan lâng tī lí ê ē-bīn ū sím-mi̍h chûn-chāi ê kà-ti̍t.”「死,你是人類ê大敵,你來敗壞一切ê勞苦著磨,你來hō͘ 萬事攏koh歸tī空虛。世間人tī 你ê 下面有甚物存在ê價值?」
  “Chòe chân-jím ê tùi-te̍k, sí ah, lí hō͘ lâng ê sim tian-tò, bê-sit.”「最殘忍ê對敵,死ah,你hō͘ 人ê心顛倒,迷失。」
  Pek-jím lám-óa i ê sim lâi cháu-ji̍p Tāi-chèng kong-hn̂g khì. I ū pōng-tio̍h chi̍t-châng tōa-chhiū, chiū chiong i bô-la̍t ê sin-thé lâi the-óa tī hit-ê chhiū-sin. I lám hit-ê chhiū-sin lâi kūi-lo̍h tī hit-ê chhiū-thâu.百忍攬倚伊ê 心來走入大正公園去。伊有碰著一欉大樹,就將伊無力ê身體來撐倚tī hit-ê樹身。伊攬hit-ê樹身來跪落tī hit-ê樹頭。
  “Ko͘-to̍k, lí hō͘ góa kiaⁿ-hiâⁿ! Te̍k-piat góa chai góa ê put-hēng chhám-chheh ê sî góa beh án-chóaⁿ lâi jím-siū góa ê ko͘-to̍k!” Pek-jím ê sîn-hûn chhin-chhiūⁿ beh siau-sòaⁿ khì ê khóan-sit, i ê sin-khu kap bīn lóng ân-ân pek-óa tī hit-ê chhiū, i ê ba̍k-chiu ū ba̍k-sái teh lâu.「孤獨,你hō͘ 我驚惶!特別我知我ê 不幸慘慼ê 時我beh án-chóaⁿ 來忍受我ê 孤獨!」百忍ê神魂親像beh消散去ê款式,伊ê 身軀kap面攏ân-ân 逼倚tī hit-ê樹,伊ê 目珠有目屎teh流。
  “Sím-mi̍h sī sí?” I ê chhùi án-ni kè-sio̍k liām. Ba̍k-sái chhin-chhiūⁿ khoe-chúi ti̍t-ti̍t chhèng-chhut. I pi-chhám ê ba̍k-sái kek-tōng i ê chôan sin-khu lóng tín-tāng.「甚物是死?」伊ê 嘴án-ni繼續唸。目屎親像溪水直直chhèng出。伊悲慘ê目屎激動伊ê 全身軀攏振動。
  “Lâng ah, lí ê kong-kéng sī hô-téng ê put-hēng cho̍at-bāng, pi-chhám!!”「人ah,你ê 光景是何等ê不幸絕望,悲慘!!」
  Pek-jím khai-sí khàu chhut-siaⁿ khí-lâi.百忍開始哭出聲起來。
  “Sím-mi̍h sī sí!” I koh tī chhùi-lāi án-ni kóng.「甚物是死!」伊koh tī嘴內án-ni講。
  “Chōe-ok ê kang-chîⁿ chiū-sī sí!” Hut-jiân 3 nî chêng Hôa sian-siⁿ niû tùi i kóng ê ōe ho̍k-o̍ah tī i ê hī-khang piⁿ.「罪惡ê工錢就是死!」忽然3年前華先生娘對伊講ê話復活tī 伊ê 耳空邊。
  Pek-jím chhin-chhiūⁿ hō͘ tiān tiān-tio̍h chi̍t-poaⁿ sin-khu bīn-māu lóng ngē-ti̍t-khì, i bô khòaⁿ-kìⁿ ê ba̍k-chiu thí chin tōa-lúi, chhùi iā tōa-khui, tú-tú sī lâng hoat-kak tio̍h sím-mi̍h pó-pòe chi̍t-iūⁿ.百忍親像hō͘ 電電著一般身軀面貌攏硬直去,伊無看見ê目珠thí真大蕊,嘴也大開,tú-tú 是人發覺著甚物寶貝一樣。
  “Chōe-ok ê kang-chîⁿ chiū-sī sí!” I tī chhùi-lāi án-ni liām. “Chōe-ok ê kang-chîⁿ chiū-sī sí!” I tōa-siaⁿ lâi jiáng chhut-lâi. Hit-ê kî-kòai ê siaⁿ-im ū hiáng-èng tī chit-ê chhám-tām to͘-chhī ê khong-tiong khí-khì.「罪惡ê工錢就是死!」伊tī 嘴內án-ni唸。「罪惡ê工錢就是死!」伊大聲來嚷出來。Hit-ê奇怪ê聲音有響應tī 這個慘澹都市ê空中起去。
  “Chōe-ok ê kang-chîⁿ chiū-sī sí!”「罪惡ê工錢就是死!」
  Hiah-ê kong-hn̂g lāi ê chhiū-ba̍k lóng chhut-siaⁿ teh tùi i jiáng chit kù ōe, it-chhè ê hiān-siōng lóng saⁿ kiò-ìn lâi teh chhut-siaⁿ ê khóan.Hiah-ê公園內ê樹木攏出聲teh 對伊嚷這句話,一切ê現象攏相叫應來teh出聲ê款。
  Pek-jím kín-kín ēng siang-chhiú lâi am-ba̍t i ê hī-khang, i ê bīn chhin-chhiūⁿ gín-ná beh háu, háu bōe chhut-lâi ê bīn, tī ke̍k-kî khùn-lân thòng-khó͘ ê sî só͘ hoat-chhut ê piáu-chêng. I chiū phak-tó tī hit-ê thô͘-téng.百忍緊緊用雙手來掩密伊ê 耳空,伊ê 面親像囡仔beh哮,哮bōe出來ê面,tī 極其困難痛苦ê時所發出ê表情。伊就仆倒tī hit-ê塗頂。
  “Lâng chí-ū ū chi̍t-ê tông-it ê miā-ūn, hit-ê miā-ūn kiò-chò sí! Tī hit-ê sí ê lāi-bīn bô ū sím-mi̍h hēng-hok á-sī put-hēng, sūn-kéng á-sī ge̍k-kéng, lóng sī pîⁿ-pîⁿ siū thun-bia̍t, kàu tī lóng bô ū sím-mi̍h chha-piat!”「人只有有一個同一ê命運,hit-ê命運叫做死!Tī hit-ê死ê內面無有甚物幸福抑是不幸,順境抑是逆境,攏是平平受吞滅,到tī 攏無有甚物差別!」
  Hôa i-seng niû ê ōe chi̍t-kù chi̍t-kù koh hián-chhut tī i ê sim-lāi, i thâu gia̍h khí-lâi, chhin-chhiūⁿ lâng teh thiaⁿ sím-mi̍h ōe ê khóan.華醫生娘ê話一句一句koh顯出tī 伊ê 心內,伊頭gia̍h起來,親像人teh聽甚物話ê款。
  “Lán lâng lóng sī chi̍t-ê cho̍at-bāng bô chín-kiù ê chōe-jîn. Chōe-ok pāi-hōai chit-ê sè-kan í-lâi, lâng bô ū chin-si̍t ê pêng-an, bô ū o̍ah-miā ê ǹg-bāng, bô ū chin-lí ê lō͘. Gôan-lâi ê lo̍k-hn̂g hiān-sî sī chiâⁿ-chò pāi-hōai, sí-hia̍t ê sè-kài!” I chhin-chhiūⁿ tùi chiah-ê ōe lâi tit-tio̍h chin-tōa ê kái-tap chi̍t-iūⁿ.「咱人攏是一個絕望無拯救ê罪人。罪惡敗壞這個世間以來,人無有真實ê平安,無有活命ê向望,無有真理ê路。原來ê樂園現時是成做敗壞,死穴ê世界!」伊親像對chiah-ê話來得著真大ê解答一樣。
  “Siōng-tè chin su-iàu lí, I te̍k-piat koan-sim tī lí, in-ūi lí sī chi̍t-ê ge̍k-kéng, siū-khó͘ ê lâng, lí èng-kai tio̍h jīn-bat hit-ê koan-sim lí ê Siōng-tè!”「上帝真須要你,伊特別關心tī你,因為你是一個逆境,受苦ê人,你應該著認bat hit-ê關心你ê上帝!」
  “Siōng-tè ê chhiú put-sî tio̍h chhun tn̂g-tn̂g teh tán-hāu lán, kóng ū-chōe ê lâng ah, tńg-lâi o͘h. Chí-ū lán nā hoaⁿ-hí chhun lán ê chhiú lâi chiap-la̍p I ê chhiú, lán chiū ū o̍ah-miā ê ǹg-bāng.”「上帝ê手不時著chhun長長teh等候咱,講有罪ê人ah,轉來o͘h。只有咱若歡喜chhun咱ê 手來接納伊ê 手,咱就有活命ê向望。」
  “Lâng tio̍h khòaⁿ bô it-chhè lâi tui-kiû Iâ-so͘ kap só͘ èng-ún ê kok, chiū-sī chin-si̍t pêng-an, khòai-lo̍k ê kok. In-ūi tī hit-ê kok chí-ū thiàⁿ sī in ê tiong-sim.”「人著看無一切來追求耶穌kap所應允ê國,就是真實平安,快樂ê國。因為tī hit-ê國只有疼是in ê中心。」
  “Tû-khì chit-ê sū, tī sè-kan lâng, lóng tio̍h pîⁿ-pîⁿ hióng-siū chōe-ok ê kóe-chí, chiū-sī cho̍at-bāng, thòng-khó͘, sí-sit!”「除去這個事,tī 世間人,攏著平平享受罪惡ê果子,就是絕望,痛苦,死失!」
  “Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, lí tio̍h sìn Iâ-so͘ kap i ê chín-kiù! In-ūi lí te̍k-piat su-iàu kiù-un, Siōng-tè iā te̍k-piat su-iàu lí, lí tio̍h chiap-siū Iâ-so͘ chò lí ê Kiù-chú lâi kái-piàn lí it-chhè ê sim-su liām-thâu.”「所疼ê兄弟ah,你著信耶穌kap伊ê 拯救!因為你特別須要救恩,上帝也特別須要你,你著接受耶穌做你ê 救主來改變你一切ê心思念頭。」
  Hôa i-seng niû ê bīn iā hián-chhut tī i ê ba̍k-chêng, siang-chhiú khui-khui, ēng khún-chhiat ê siaⁿ lâi koh teh khó͘-khǹg i tio̍h sìn Iâ-so͘.華醫生娘ê面也顯出tī 伊ê 目前,雙手開開,用懇切ê聲來koh teh苦勸伊著信耶穌。
  Pek-jím ê bīn phak-lo̍h tī tōe-bīn lâi pàng-siaⁿ tōa-khàu.百忍ê面仆落tī 地面來放聲大哭。
回目錄    回上一頁    終戰後,   1956年, 小說