回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 94 個段落, 226 個語句, 3213 個語詞, 4501 個音節
Ū chi̍t ê Ông-kok kiò chòe Thiàⁿ_03 有一個王國叫做疼_03
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  3 Put-hēng Kap Put-hēng Beh Saⁿ-gū3 不幸kap不幸 beh 相遇
  A-hoa lóng bô siūⁿ i ê chêng-tô͘, i chí-ū kiaⁿ thâu-ke niû lâi ti̍t-ti̍t cháu.阿花攏無想伊ê 前途,伊只有驚頭家娘來直直走。
  Chhī-lāi ê kau-thong tú-tú sī chin jia̍t-khai ê sî, kok-chióng ê chhia bô-làng tang-cháu se-phun chhin-chhiūⁿ siā-chìⁿ ê kau-liû, jîn-kûn chhin-chhiūⁿ tōa-chúi ek-lâi ek-khì bô-sî tiāⁿ.市內ê交通tú-tú是真熱開ê 時,各種ê車無làng 東走西奔親像射箭ê交流,人群親像大水溢來溢去無時定。
  Chhī-tiong ê tông-hông khóng-tōa chhin-chhiūⁿ soaⁿ-me̍h, têng-têng tha̍h-tha̍h ûi-khùn hō͘ A-hoa chhōe bô chi̍t-ê cháu-lō͘ thang cháu-chhut chit-ê jîn-móa ê ke-chhī. I sòe-sòe ê sin-thé lóng bô kiaⁿ sím-mi̍h gûi-hiám lâi phun-ji̍p tī hit-ê jîn-hái ê lāi-bīn, ū-sî chhia kip-cháu kàu i ê bīn-chêng hut-jiân tòng-tiām, chhia-lāi ê lâng thàm-thâu chhut-lâi, tōa-mē i. I kám-kak chiah-ê lâng lóng sī teh tui-chhē i, hō͘ i tī hit lāi-bīn lóng bô an-sim.市中ê堂皇曠大親像山脈,重重疊疊圍困hō͘ 阿花chhōe無一個走路thang走出這個人滿ê街市。伊細細ê身體攏無驚甚物危險來奔入tī hit-ê人海ê內面,有時車急走到伊ê面前忽然擋恬,車內ê人探頭出來,大罵伊。伊感覺chiah-ê人攏是teh追chhē伊,hō͘ 伊tī hit內面攏無安心。
  A-hoa chiū chhōe khah an-chēng ê lō͘ lâi ti̍t-ti̍t chìn-hêng. Tī Tâi-pak chhī ū chi̍t só͘-chāi hō͘ lán kám-kak khah an-chēng pàng-sim, chiū-sī Tām-chúi khoe-piⁿ ê chúi-mn̂g lō͘.阿花就chhōe較安靜ê路來直直進行。Tī 台北市有一所在hō͘咱感覺較安靜放心,就是淡水溪邊ê水門路。
  Kàu hit tiong-tàu A-hoa chiah chhut-hiān tī chi̍t-ê chúi-mn̂g kháu. Sio-lō ê thài-iông, hóan-chiò tī khoe-chúi, lâi hoat-chhut pe̍h-jia̍t, iām-n̂g ê kng. Un-lóan kap kng-liāng móa-móa tī kòe-lō͘ ê lâng ê bīn kap só͘ khòaⁿ lóng-chóng ê mi̍h ê téng-bīn.到hit 中晝阿花才出現tī 一個水門口。燒lō ê太陽,反照tī 溪水,來發出白熱,焰黃ê光。溫暖kap光亮滿滿tī 過路ê人ê面kap所看攏總ê物ê頂面。
  Ū chi̍t-kûn ê cha-bó͘ gín-ná tī ji̍t-kng ê ē-bīn teh pān ke-ko͘-hòe. Tī khoe-té ū sái-chûn ê hî-jîn teh chhiùⁿ-khek. Ū bōe-mi̍h ê lâng teh o, téng-téng.有一群ê查某囡仔tī日光ê下面teh辦ke-ko͘貨 。Tī 溪底有駛船ê漁人teh唱曲。有賣物ê人teh o,等等。
  A-hoa kiâⁿ kàu chit-ê só͘-chāi, i ê sim chiū kám-kak chin pàng-sim, khui-khoah.阿花行到這個所在,伊ê心就感覺真放心,開闊。
  I chiū khai-sí lâi koan-chhat tī kòe-lō͘ ê lâng. I ê sim chhin-chhiūⁿ í-keng bōe kì-tit i āu-bīn ê sū-chêng lah. Kàu chit-ê sî, i chiū tī chhùi-lāi teh gîm-si. I kiâⁿ kàu pān ke-ko͘-hòe ê gín-ná ê só͘-chāi, chiū khiā tī hia lâi khòaⁿ in ê thit-thô. Āu-lâi ū chi̍t-tīn cháu sio-jiok ê ta-po͘ gín-ná tùi i ê sin-piⁿ kòe, i chiū tòe hia ê ta-po͘ gín-ná khì, lâi kap in ji̍p-sîn tī hit-ê thit-thô, ū-sî hoah, ū-sî chiū phah-chhiú.伊就開始來觀察tī過路ê人。伊ê心親像已經bōe記得伊後面ê事情lah。到這個時,伊就tī 嘴內teh吟詩。伊行到辦ke-ko͘貨ê囡仔ê所在,就企tī hia來看in ê thit-thô。後來有一陣走相jiok ê查甫囡仔tùi伊ê 身邊過,伊就tòe hia ê查甫囡仔去,來kap in入神tī hit-ê thit-thô,有時喝,有時就扑手。
  Ū chin-chōe sin-kî ê sū kap chêng-kéng móa-móa tī chit-ê chúi-piⁿ-lō͘. A-hoa kám-kak tī i ê sin-chiūⁿ ū chū-iû kap khòai-lo̍k.有真濟新奇ê事kap情景滿滿tī 這個水邊路。阿花感覺tī 伊ê 身上有自由kap快樂。
  Hut-jiân tī bīn-chêng bô hn̄g ê só͘-chāi, ū lâng teh oe-khîm gîm-si ê siaⁿ hiáng-lâi. Hia ê gín-ná chiū thêng-chí in ê thit-thô lóng cháu-khì khòaⁿ hit-ê gîm-si ê lâng. A-hoa iā kín-kín tòe in óa-kīn hit-ê oe-khîm gîm-si ê só͘-chāi.忽然tī 面前無遠ê所在,有人teh oe琴吟詩ê聲響來。Hia ê囡仔就停止in ê thit-thô攏走去看hit-ê吟詩ê人。阿花也緊緊tòe in倚近hit-ê oe琴吟詩ê所在。
  Ū chi̍t-ê 30 gōa hòe ê tiong-liân lâng, khiā tī khoe-piⁿ khah kôan ê ūi, thâu-khak kap keng-thâu ê tiong-kan giap chi̍t-ki chhiú-thê-khîm, iân-lō͘ oe, iân-lō͘ teh gîm-si.有一個30外歲ê中年人,企tī溪邊較懸ê位,頭殼kap肩頭ê中間夾一枝手提琴,沿路oe,沿路teh 吟詩。
  Tiong-tàu ê thài-iông kng-chiò tī hit-ê lâng ê thâu-khak kap chôan-sin. Tī ē-bīn ê khoe-chúi chin an-chēng teh lâu. Hn̄g-hn̄g tī khoe ê tiong-chām ū chi̍t-chō tōa-kiô, ū chin-chōe lâng kap chhia tī hia bô-êng sih-sih teh kau-óng.中晝ê太陽光照tī hit-ê人ê頭殼kap全身。Tī 下面ê溪水真安靜teh流。遠遠tī 溪ê中站有一座大橋,有真濟人kap車tī hia 無閒sih-sih teh交往。
  Hit-ê gîm-si ê lâng ê khóan-sit put-chí ū te̍k-piat, kap phó͘-thong ê lō͘-piⁿ khit-chia̍h lóng bô siâng. I chhēng chi̍t-su pòaⁿ-kū o͘-sek ê iûⁿ-ho̍k, ām-kún iā ū niá-tòa, kha iā ū ôe. Ta̍k-hāng lóng chin chéng-chê, chin hó khóan-sit, hō͘ khòaⁿ ê lâng ōe kám-kak i sī chi̍t ê ko-siōng bûn-ngá ê chhut-sin.Hit-ê吟詩ê人ê款式不止有特別,kap普通ê路邊乞食攏無像。伊穿一su半舊烏色ê洋服,頷頸也有領帶,腳也有鞋。逐項攏真整齊,真好款式,hō͘ 看ê人會感覺伊是一個高尚文雅ê出身。
  Sui-jiân sī án-ni, i lóng-chóng ê piáu-chêng tòa-tio̍h chin tōa ê ko͘-toaⁿ kap iu-ut. Hit-ê sòe-siaⁿ teh gîm-si ê bīn ū cho̍at-bāng kap pi-siong ê iáⁿ kau-chit tī lāi-bīn, hō͘ khòaⁿ ê lâng ōe seⁿ-chhut chi̍t-chióng tîm-tāng put-hēng ê kám-chêng.雖然是án-ni,伊攏總ê表情帶著真大ê孤單kap憂鬱。Hit-ê細聲teh吟詩ê面有絕望kap悲傷ê影交織tī 內面,hō͘ 看ê人會生出一種沈重不幸ê感情。
  Chit-ê lō͘-piⁿ teh gîm-si ê lâng ê jîn-bu̍t kap i ê hiān-si̍t ōe hō͘ lâng ài óa-khì lâi kám-chhat i, soah chhōe-khòaⁿ ū sím-mi̍h thang lí-kái i á-bô. Bô lōa-kú lán chiū hoat-kiàn i sī chi̍t-ê chhiⁿ-mî lâng, hong-ba̍t tī o͘-àm tiong ê bōng-jîn.這個路邊teh吟詩ê人ê人物kap 伊ê 現實會hō͘ 人愛倚去來感察伊,煞 chhōe看有甚物 thang理解伊抑無。無偌久咱就發見伊是一個青瞑人,封密tī 烏暗中ê盲人。
  Tī i ê kha-chêng ū chi̍t-téng péng-phak ê bō-á, tī hit lāi-bīn ū chi̍t nn̄g ê gûn-kak-á. Í-gōa ū chi̍t-ê phôe-pau, iû-gôan tī kha-ē. I ba̍k-chiu khoeh-khoeh, chhin-chhiūⁿ teh chò bāng ê lâng ê piáu-chêng lâi oe-khîm, gîm-si.Tī 伊ê 腳前有一頂péng仆 ê帽仔,tī hit 內面有一兩個銀角仔。以外有一個皮包,猶原tī 腳下。伊目珠khoeh-khoeh,親像teh做夢ê人ê表情來oe琴,吟詩。
  Tang-thiⁿ, lí sī sí ê chhe-sài, Lí lâi, hō͘ góa ko͘-toaⁿ pi-chhám, Chhiū-nâ-lāi bô koh ū hoaⁿ-hí ê siaⁿ-im, Chháu-po͘ ê hoe iā chhōe bōe-tio̍h.冬天,你是死ê差使,你來,hō͘ 我孤單悲慘,樹林內無koh有歡喜ê聲音,草埔ê花也chhōe bōe著。
  Tang-thiⁿ, lí sī góa chì-hó sim-iú, Lí lâi, piáu-bêng cho̍at-kéng khó͘-chêng, Soaⁿ-iá ê pak-hong hiū-hiū háu, Chhiū-ba̍k lo̍h-hio̍h léng chhìn-chhìn.冬天,你是我至好心友,你來,表明絕境苦情,山野ê北風hiū-hiū哮,樹木落葉冷凊凊。
  Chhiⁿ-mî lâng gîm-si liáu ê sî ū lâng phah-chhiú, iā ū lâng jîm chîⁿ lâi hiat tī i ê bō-á-lāi. “To-siā!” I án-ni kóng lâi chhóan chi̍t-ê tōa-khùi.青瞑人吟詩了ê 時有人扑手,也有人jîm錢 來hiat tī 伊ê 帽仔內。「多謝!」伊án-ni講來喘一個大氣。
  Āu-lâi lâng lóng sì-sòaⁿ liáu, chit-ê khó-lîn ê lâng chiah khut-sin lâi khioh i ê chîⁿ.後來人攏四散了,這個可憐ê人才屈身來拾伊ê 錢。
  Chí-ū A-hoa lóng bô lī-khui hit-ê só͘-chāi, lâi chù-sîn khòaⁿ chit-ê put-hēng ê chhiⁿ-mî lâng ê hêng-tōng. Chhiⁿ-mî lâng khiā khí-lâi ê sî, A-hoa ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-ê gûn-kak-á tī thô͘-kha, chiū kín-kín khioh hō͘ chhiⁿ-mî lâng.只有阿花攏無離開hit-ê所在,來注神看這個不幸ê青瞑人ê行動。青瞑人企起來ê 時,阿花有看見一個銀角仔tī 塗腳,就緊緊拾hō͘ 青瞑人。
  “A-peh, chiah iáu koh chi̍t-ê, lí khioh bô-tio̍h!”「阿伯,chiah iáu koh 一個,你拾無著!」
  “Cha-bó͘ gín-ná, chin to-siā!” Chhiⁿ-mî lâng chhun-chhiú, pháiⁿ-sè pháiⁿ-sè lâi chih hit-ê chîⁿ. “Cha-bó͘ gín-ná, lí nā koh khòaⁿ-tio̍h pa̍t-ê gûn-kak-á, lí thang tē tī lí ê lak-tē-á!” I kín-kín tùi A-hoa án-ni hoan-hù.「查某囡仔,真多謝!」青瞑人伸手,歹勢歹勢來接 hit-ê錢。「查某囡仔,你若koh 看著別ê銀角仔,你thang 袋tī 你ê 落袋仔!」伊緊緊tùi 阿花án-ni吩咐。
  “M̄-thang, án-ne chòe thiⁿ-téng ê Iâ-so͘ kap thiⁿ-sài lóng ū khòaⁿ-kìⁿ, in bô hoaⁿ-hí lâng ū chit-chióng àm-sàm, bô kng-bêng ê sim.”「M̄-thang,án-ne 做天頂ê耶穌kap天使攏有看見,in 無歡喜人有這種暗sàm,無光明ê心。」
  A-hoa chin jīn-chin ê bīn lâi tùi chhiⁿ-mî lâng án-ni ìn.阿花真認真ê面來tùi青瞑人án-ni應。
  Chit kù ōe ū phah-tio̍h chhiⁿ-mî lâng ê sim.這句會有扑著青瞑人ê心。
  “Chit-ê gín-ná sī sím-mi̍h lâng?” I ê sim án-ni siūⁿ. Chóng-sī mn̄g i,「這個囡仔是甚物人?」伊ê心án-ni想。總是問伊,
  “Lí sī Ki-tok-tô͘ mah?”「你是基督徒mah ?」
  “Góa m̄-chai! Góa kan-taⁿ chai-iáⁿ Iâ-so͘ kap thiⁿ-sài tī thiⁿ-ni̍h, in-ūi A-lông ê a-má án-ni kóng!”「我m̄ 知!我kan-taⁿ 知影耶穌kap天使tī 天ni̍h,因為阿郎ê阿媽án-ni講!」
  “Iâ-so͘ kap thiⁿ-sài tī thiⁿ-ni̍h?” Chhiⁿ-mî lâng koh chi̍t-pái tī i ê chhùi-lāi lâi liām hiah-ê ōe. Cha-bó͘ gín-ná kóng chhut-lâi ê ōe, chhin-chhiūⁿ tī i ê sim-lāi tú-tú teh chhōe, teh thàm-mn̄g ê khiok chhōe bōe-tio̍h, tī hit-ê cho̍at-bāng tiong hut-jiân tú-tio̍h chi̍t ê khé-sī chi̍t-poaⁿ. I ū ì-sù ài beh tùi gín-ná thàm-mn̄g tām-po̍h ōe, khiok siūⁿ bōe-chhut ū sím-mi̍h thang mn̄g i, koh iā phah-sǹg chit-ê gín-ná bô hoat-tō͘ thang tùi i chò sím-mi̍h. I chiū beh lī-khui chit-ê só͘-chāi.「耶穌kap天使tī 天ni̍h?」青瞑人koh一擺tī 伊ê 嘴內來唸hiah-ê話。查某囡仔講出來ê話,親像tī 伊ê 心內tú-tú teh chhōe,teh 探問ê 卻chhōe bōe著,tī hit-ê絕望中忽然tú著一個啟示一般。伊有意思ài beh tùi 囡仔探問淡薄話,卻想bōe出有甚物 thang問伊,koh也扑算這個囡仔無法度thang tùi伊做甚物。伊就beh離開這個所在。
  “Gín-ná chài-hōe!” Chhiⁿ-mî lâng chiong i ê khîm ngeh tī hia̍p-ē, tì i ê bō-á, the̍h i ê phôe-pau, chiū kiâⁿ-khui khì. I bān-bān-ná lâi kiâⁿ tùi hit-ê an-chēng ê chhiū-kha khì. A-hoa tiām-tiām khiā tī hia lâi khòaⁿ hit-ê lâng ê āu-bīn. I ê sim hut-jiân kám-kak chin ko͘-toaⁿ, in-ūi i chhin-chhiūⁿ sit-lo̍h chi̍t-ê chhin-bi̍t ê lâng chi̍t-iūⁿ.「囡仔再會!」青瞑人將伊ê 琴挾tī 脅下,戴伊ê 帽仔,提伊ê 皮包,就行開去。伊慢慢仔來行tùi hit-ê安靜ê樹腳去。阿花恬恬企tī hia來看hit-ê人ê後面。伊ê 心忽然感覺真孤單,因為伊親像失落一個親密ê人一樣。
  Chhiⁿ-mî lâng kiâⁿ kàu chi̍t-châng chhiū-kha chiū thêng-tiām, lâi chē tī hit-ê khoe-piⁿ ê chháu-téng, thǹg i ê bō-á, tùi i ê phôe-pau-á lāi teh the̍h mi̍h.青瞑人行到一欉樹腳就停恬,來坐tī hit-ê溪邊ê草頂,褪伊ê 帽仔,對伊ê 皮包仔內teh提物。
  A-hoa khòaⁿ-tio̍h chit-ê sū, sim-lāi koh ho̍k-tò hoaⁿ-hí. I sûi-sî kiâⁿ kàu hit-ê chhiū-kha, lâi chē tī chhiū-thâu lâi khòaⁿ chhiⁿ-mî lâng ê só͘-chòe. Chhiⁿ-mî lâng ū thǹg i ê gōa-saⁿ khí-lâi, jiân-āu chiū tùi i ê pau-lāi the̍h i ê piáⁿ, sī i ê tiong-si̍t khí-lâi chia̍h. I ê sim chhin-chhiūⁿ teh siūⁿ sím-mi̍h ê khóan, chhim-chhim tîm-be̍k lâi chia̍h i ê piáⁿ.阿花看著這個事,心內koh復到歡喜。伊隨時行到hit-ê樹腳,來坐tī樹頭來看青瞑人ê所做。青瞑人有褪伊ê 外衫起來,然後就tùi 伊ê 包內提伊ê 餅,是伊ê 中食起來食。伊ê 心親像teh想甚物 ê款,深深沈默來食伊ê 餅。
  A-hoa khòaⁿ-kìⁿ hit-ê chêng-hêng soah kám-kak tio̍h i chin iau, koh iā siūⁿ-tio̍h i ê sū-chêng soah siong-sim lâi lâu ba̍k-sái, i chiū sòe-siaⁿ tī chhùi-lāi teh háu. A-hoa ná háu ná pi-chhám, i ê siaⁿ-im kàu-bóe ū kiò-chhíⁿ chhiⁿ-mî lâng ê sim. “Sím-mi̍h lâng teh háu?” I o̍at-thâu lâi mn̄g i. A-hoa kín-kín tiām-khì.阿花看見hit-ê情形煞感覺著伊真枵,koh也想著伊ê 事情煞傷心來流目屎,伊就細聲tī 嘴內teh哮。阿花那哮那悲慘,伊ê聲音到尾有叫醒青瞑人ê心。「甚物人teh哮?」伊越頭來問伊。阿花緊緊恬去。
  “Lí sī tú-chiah hit-ê cha-bó͘ gín-ná tio̍h m̄?”「你是tú才 hit-ê查某囡仔著m̄?」
  Chhiⁿ-mî lâng thiaⁿ-kìⁿ bô ìn-tap chiū koh án-ni mn̄g. A-hoa lóng bô ìn i, chóng-sī hut-jiân siūⁿ-tio̍h khó͘-kéng lâi tōa-siaⁿ háu chhut-lâi.青瞑人聽見無應答就koh án-ni問。阿花攏無應伊,總是忽然想著苦境來大聲哮出來。
  “Cha-bó͘ gín-ná, lí siáⁿ-sū teh háu?”「查某囡仔,你啥事teh哮?」
  Chhiⁿ-mî lâng tiong-chí i ê tiong-si̍t, ēng chhiú lâi beh bong A-hoa, in-ūi i bêng-pe̍k sī tú-chiah hit-ê gín-ná. “Góa pak-tó͘ chin iau! Góa tùi chá-khí lóng bô chia̍h sím-mi̍h!” A-hoa chiū koh tiām-tiām ēng bêng-liâu ê siaⁿ lâi kóng.青瞑人中止伊ê中食,用手來beh摸阿花,因為伊明白是tú-chiah hit-ê囡仔。「我腹肚真枵!我tùi早起攏無食甚物!」阿花就koh恬恬用明瞭ê聲來講。
  Chhiⁿ-mî lâng koh chi̍t-pái thiaⁿ-tio̍h lēng-gōa chi̍t-ê kî-kòai ê ōe, i m̄-chai beh án-chóaⁿ, chiū kín-kín chiong i chhiú the̍h ê piáⁿ chhun-chhut beh hō͘ A-hoa chia̍h.青瞑人koh一擺聽著另外一個奇怪ê話,伊m̄ 知beh án-chóaⁿ,就緊緊將伊手提ê餅伸出beh hō͘ 阿花食。
  “Cha-bó͘ gín-ná, góa chit tè piáⁿ hō͘ lí chia̍h! Ah, chit-tè góa ū chia̍h-tio̍h, góa koh the̍h pa̍t-tè ê hō͘ lí chia̍h!” I án-ni kóng chiū sûi-sî tùi pau-lāi the̍h-chhut chi̍t-tè piáⁿ hō͘ A-hoa. A-hoa khòaⁿ i ê bīn, koh khòaⁿ hit-tè piáⁿ, chiū chih piáⁿ khí-lâi.「查某囡仔,我這塊餅hō͘你食!ah,這塊我有食著,我koh 提別塊ê hō͘ 你食!」伊án-ni講就隨時tùi包內提出一塊餅hō͘阿花。阿花看伊ê 面,koh看hit 塊餅,就接餅起來。
  “A-peh, to-siā!” I chiū khai-sí chia̍h. Chhiⁿ-mî lâng chin hoaⁿ-hí, ēng i ê chhiú bong A-hoa ê thâu-khak, “Cha-bó͘ gín-ná, lín tau tī tó-ūi, lí chiah bô tńg-khì chia̍h-pn̄g?” “Góa m̄-chai góan tau, thâu-ke niû beh kā góa tiàu tī chhù-téng, só͘-í góa kín-kín cháu chhut-lâi, in-ūi góa chá-khí kòng-phòa hoe-kan, hoe-kan sī thâu-ke niû pó-pòe ê mi̍h-kiāⁿ.”「阿伯,多謝!」伊就開始食。青瞑人真歡喜,用伊ê 手摸阿花ê頭殼,「查某囡仔,lín兜tī tó位,你chiah無轉去食飯?」「我m̄ 知阮兜,頭家娘beh kā我吊tī 厝頂,所以我緊緊走出來,因為我早起摃破花矸,花矸是頭家娘寶貝ê物件。」
  A-hoa chin se̍k-sāi ê khóan lâi chia̍h chi̍t-chhùi, kóng chi̍t-chhùi, i ê ba̍k-chiu iā chin kng-bêng lah.阿花真熟似ê款來食一嘴,講一嘴,伊ê 目珠也真光明lah。
  Chiah-ê ōe hō͘ chhiⁿ-mî lâng tām-po̍h gông-ngia̍h, “Chit-ê cha-bó͘ gín-ná ū sím-mi̍h put-hēng ê sū?” I tī sim-lāi kî-kòai.Chiah-ê話hō͘ 青瞑人淡薄gông-ngia̍h,「這個查某囡仔有甚物不幸ê事?」伊tī 心內奇怪。
  “Cha-bó͘ gín-á, lí ê miâ kiò-chòe sím-mi̍h?”「查某囡仔,你ê 名叫做甚物?」
  “Góa m̄-chai, í-chêng lâng kiò góa A-hoa, thâu-ke niû lóng kiò góa sí-kúi, chhù-piⁿ ê a-pô kiò góa a-soaⁿ gín-ná, iā ū lâng kiò góa bô-chhù niau. Lī-lī iā sī kiò chòe bô-chhù niau, i ka-kī lâi ji̍p thâu-ke niû ê chhù, sī chin chok-gia̍t ê sió-niau, i iā sī góa ê pêng-iú.”「我m̄ 知,以前人叫我阿花,頭家娘攏叫我死鬼,厝邊ê阿婆叫我阿山囡仔,也有人叫我無厝貓。Lī-lī也是叫做無厝貓,伊家己來入頭家娘ê厝,是真作孽ê小貓,伊也是我ê 朋友。」
  A-hoa ê bīn í-keng chin hoaⁿ-hí, i lóng bōe kì-tit i ê sū lah. “Bô-chhù niau!” Chhiⁿ-mî lâng kám-kak chit-ê gín-ná kap i só͘ kóng ê ōe, lóng chin chhut-kî sîn-pì, chin thàu-thiat i ê sim-su. I chiū koh the̍h chi̍t-tè piáⁿ hō͘ A-hoa, i pún-sin iā kè-sio̍k chia̍h. A-hoa tī chia̍h piáⁿ ê tiong-kan iā chù-sîn teh khòaⁿ hit-ê chhiⁿ-mî lâng.阿花ê面已經真歡喜,伊攏bōe記得伊ê 事lah。「無厝貓!」青瞑人感覺這個囡仔kap 伊所講ê話,攏真出其神祕,真透徹伊ê 心思。伊就koh提一塊餅hō͘ 阿花,伊本身也繼續食。阿花tī 食餅ê中間也注神teh看hit-ê青瞑人。
  “A-peh, lí ba̍k-chiu bô khòaⁿ-kìⁿ chin kan-khó͘ bô!” A-hoa pê-óa lâi khut tī i ê bīn-chêng, ti̍t-ti̍t khòaⁿ hit-ê koh-iūⁿ ê ba̍k-chiu. Khiok A-peh chí-ū ǹg i bî-chhiò chi̍t-ê, lóng bô ìn-tap sím-mi̍h.「 阿伯,你目珠無看見真艱苦無!」阿花爬倚來屈tī 伊ê 面前,直直看hit-ê各樣ê目珠。卻阿伯只有向伊微笑一個,攏無應答甚物。
  “A-peh, lí ê ba̍k-chiu sím-mi̍h sî chiah ōe khòaⁿ-kìⁿ? In-ūi chin-chōe hó-khòaⁿ ê kong-kéng, á-sī súi ê mi̍h bô khòaⁿ-kìⁿ sī chin khó-lîn ê sū, kiâⁿ-lō͘ ê sî, á-sī chia̍h-pn̄g ê sî kiám m̄-sī chin kan-khó͘! A-peh ah, lí sī chin khó-lîn ê lâng!”「阿伯,你ê 目珠甚物時才會看見?因為真濟好看ê光景,抑是súi ê物無看見是真可憐ê事,行路ê 時,抑是食飯ê 時kiám m̄ 是真艱苦!阿伯ah,你是真可憐ê人!」
  Chhiⁿ-mî lâng gia̍h i ê keng-thâu, bô koh chia̍h i ê piáⁿ lah.青瞑人gia̍h伊ê 肩頭,無koh食伊ê 餅lah。
  “Chóng-sī phah-sǹg ōe koh khòaⁿ-kìⁿ chiah-tio̍h! Lán nā kàu thian-tông khì ê sî-chūn, Iâ-so͘ ōe hō͘ lí ê ba̍k-chiu ōe khòaⁿ-kìⁿ, in-ūi tī hia ū chin-chōe súi ê kong-kéng, chin-chōe hoaⁿ-hí, khòai-lo̍k ê sū, nā sī ba̍k-chiu bô khòaⁿ-kìⁿ chiū lóng bô sim-sek.”「總是扑算會koh看見才著!咱若到天堂去ê 時陣,耶穌會hō͘ 你ê目珠會看見,因為tī hia有真濟súi ê光景,真濟歡喜,快樂ê事,若是目珠無看見就攏無心適。」
  A-hoa kūi tī A-peh ê bīn-chêng, ēng chhiú lâi pí thiⁿ-téng, A-peh khiok àⁿ-thâu lâi thiaⁿ i ê ōe.阿花跪tī 阿伯ê面前,用手來比天頂,阿伯卻àⁿ 頭來聽伊ê 話。
  “Né, A-peh ah, lí kiám ū sìn Iâ-so͘? Lán nā sìn Iâ-so͘ chiū ē-thang kàu thian-tông khì, tī hia ta̍k-ji̍t lóng ū thiⁿ-sài teh gîm-si o-ló, hit-ê sī chin khòai-lo̍k ê só͘-chāi. Àm-sî lán ū khòaⁿ-kìⁿ chin-chōe kng-chheⁿ, in-ūi chheⁿ sī thiⁿ-sài ê ba̍k-chiu, lóng teh khòaⁿ lán.”「Né,阿伯ah,你kiám有信耶穌?咱若信耶穌就會thang到天堂去,tī hia逐日攏有天使teh吟詩o-ló,hit-ê是真快樂ê所在。暗時咱有看見真濟光星,因為星是天使ê目珠,攏teh看咱。」
  “Lia̍p-sat-lō͘ iā sī khó-lîn ê lâng, in-ūi lóng bô chhù, bô lâng thang khòaⁿ-kò͘ i, chin ko͘-toaⁿ. I ê sin-khu ū siⁿ to̍k-liû, hit-ê sī chin thàng-thiàⁿ ê sū, khiok Lia̍p-sat-lō͘ ta̍k-ji̍t kia̍h-ba̍k ǹg-thiⁿ, só͘-í sí-liáu ū chin-chōe chhēng pe̍h-saⁿ ê thiⁿ-sài lâi chhōa i chiūⁿ thiⁿ-téng khì. Kàu tī lāu-pē A-pek-lia̍p-hán ê heng-chêng khì,tī hia Lia̍p-sat-lō͘ bô koh siū-khó͘, bô iau-gō, bô ko͘-toaⁿ, bô lâu ba̍k-sái, bô thàng-thiàⁿ, in-ūi lāu-pē A-pek-lia̍p-hán ê heng-chêng ū móa-móa ê an-ùi kap hoaⁿ-hí.”「拉撒路也是可憐ê人,因為攏無厝,無人thang看顧伊,真孤單。伊ê 身軀有生毒瘤,hit-ê 是真痛疼ê事,卻涅撒路逐日kia̍h目向天,所以死了有真濟穿白衫ê天使來chhōa伊上天頂去。到tī 老父亞伯拉罕ê胸前去,tī hia 拉撒路無koh受苦,無枵餓,無孤單,無流目屎,無痛疼,因為老父亞伯拉罕ê胸前有滿滿ê安慰kap歡喜。」
  “A-peh, lí ê ba̍k-chiu tī hia tek-khak ōe khòaⁿ-kìⁿ, chhin-chhiūⁿ Lia̍p-sat-lō͘ chi̍t-iūⁿ.”「阿伯,你ê 目珠tī hia的確會看見,親像拉撒路一樣。」
  “Lia̍p-sat-lō͘ sī tōa-lâng, chóng-sī i iā hō͘ lāu-pē phō, hit-ê m̄-sī kan-taⁿ gín-ná ê sū, in-ūi tōa-lâng iā su-iàu lāu-pē ê thiàⁿ, hit-ê an-ùi ê sim-hôai tiong.”「拉撒路是大人,總是伊也hō͘ 老父抱,hit-ê m̄ 是kan-taⁿ 囡仔ê事,因為大人也須要老父ê疼,hit-ê安慰ê心懷中。」
  A-hoa kóng kàu chia chiū ēng siang-chhiú lâi lám-óa i ê sim.阿花講到chia就用雙手來攬倚伊ê 心。
  Chóng-sī chhiⁿ-mî lâng ê bīn ná-thiaⁿ ná-kat, kàu-bóe sòa tòng bōe-tiâu chiū khiā khí-lâi.總是青瞑人ê面那聽那結,到尾續擋bōe-tiâu就企起來。
  “Cha-bó͘ gín-ná, lí tio̍h kín-kín tńg-khì lí lâi ê só͘-chāi!” I án-ni kóng chiū gia̍h i ê khîm, the̍h i ê mi̍h-kiāⁿ lâi kín-kín kiâⁿ-lī hit-ê só͘-chāi. “Hit-ê m̄-sī kan-taⁿ gín-ná ê sū, tōa-lâng iā su-iàu hit-ê an-ùi ê sim-hôai tiong.” A-hoa ê ōe iáu-kú tī i ê sim-lāi teh cháu-se̍h.「查某囡仔,你著緊緊轉去你來ê所在!」伊án-ni講就gia̍h伊ê 琴,提伊ê 物件來緊緊行離hit-ê所在。「Hit-ê m̄ 是kan-taⁿ 囡仔ê事,大人也須要hit-ê安慰ê心懷中。」阿花ê話iáu-kú tī伊ê 心內teh走se̍h。
  A-hoa iáu kūi tī hia, chin sit-bāng teh khòaⁿ chhiⁿ-mî lâng ê āu-bīn. Chhiⁿ-mî lâng chiām-chiām lī-hn̄g khì lah. Siong-pi ê o͘-hûn hut-jiân tà-óa tī A-hoa ê sim, i ê ba̍k-chiu ū ba̍k-sái ê iáⁿ chhut-hiān.阿花iáu跪tī hia,真失望teh看青瞑人ê後面。青瞑人漸漸離遠去lah。傷悲ê烏雲忽然罩倚tī 阿花ê心,伊ê 目珠有目屎ê影出現。
  Chhiⁿ-mî lâng tùi tōa-kiô ti̍t-ti̍t kiâⁿ-khì. Ū chin-chōe óng-lâi ê lâng chiong i ê chêng-iáⁿ thun-bia̍t khì. A-hoa kín-kín khiā khí-lâi, tī chhiū-piⁿ lâi beh chhōe hit-ê sit-lo̍h ê lâng ê iáⁿ, i ê ba̍k-sái tūi-lo̍h i ê chhùi-phóe. A-hoa ê sim chin tio̍h-kip, chhin-chhiūⁿ éng-óan beh sit-lo̍h chit-ê chòe chhin-bi̍t ê pêng-iú chi̍t-iūⁿ. I kè-sio̍k tī jîn-kûn ê lāi-bīn lâi chhōe A-peh ê iáⁿ.青瞑人tùi大橋直直行去。有真濟往來ê人將伊ê前影吞滅去。阿花緊緊企起來,tī 樹邊來beh chhōe hit-ê失落ê人ê影,伊ê 目屎墜落伊ê 嘴phóe 。阿花ê心真著急,親像永遠beh失落這個做親密ê朋友一樣。伊繼續tī人群ê內面來chhōe阿伯ê影。
  A-hoa hut-jiân tī tōa-kiô téng khòaⁿ tio̍h A-peh teh kiâⁿ ê iáⁿ. I ê sim sûi-sî hoaⁿ-hí khí-lâi, chhin-chhiūⁿ hit-ê iáⁿ iáu ū khòaⁿ-kìⁿ ê sî iáu ū sím-mi̍h ǹg-bāng tī in 2 lâng ê tiong-kan chi̍t-iūⁿ. A-hoa chin chù-sîn teh khòaⁿ i, kiaⁿ-liáu koh sit-lo̍h i iáⁿ. A-hoa hut-jiân khòaⁿ-tio̍h chhiⁿ-mî lâng kiâⁿ kàu kiô ê tiong-chām, chiū thêng-kha, lâi óa tī kiô-lân, bīn ǹg tī chúi-lāi, i chiū tōa hoaⁿ-hí kóaⁿ-kín lâi cháu-khì beh chhōe i.阿花忽然tī 大橋頂看著阿伯teh行ê影。伊ê 心隨時歡喜起來,親像hit-ê影iáu有看見ê時iáu有甚物向望tī in 2人ê中間一樣。阿花真注神teh看伊,驚了koh失落伊影。阿花忽然看著青瞑人行到橋ê中站,就停腳,來倚tī橋欄,面向tī 水內,伊就大歡喜趕緊來走去beh chhōe伊。
  “A-peh ah, A-peh ah!” I chiū cháu kàu jîn-kûn ê lāi-bīn, oe-kheh chèng-lâng lâi ta̍h-ji̍p tōa-kiô téng, ti̍t-ti̍t cháu kàu chhiⁿ-mî lâng ê só͘-chāi. “A-peh ah, A-peh ah!” A-hoa cháu-óa khì, chiū lia̍h i ê chhiú. Chhiⁿ-mî lâng tio̍h-kiaⁿ o̍at-thâu lâi beh chai sī sím-mi̍h lâng.「阿伯ah,阿伯ah!」伊就走到人群ê內面,oe-kheh眾人來踏入大橋頂,直直走到青瞑人ê所在。「阿伯ah,阿伯ah!」阿花走倚去,就掠伊ê 手。青瞑人著驚越頭來beh知是甚物人。
  “A-peh ah, góa siūⁿ góa ōe chhōe lí bô, hō͘ góa ê sim chin kan-khó͘ kàu lâu ba̍k-sái, chóng-sī kai-chài góa ū chhōe-tio̍h lí, góa chin hoaⁿ-hí!” Chhiⁿ-mî lâng sui-jiân bêng-pe̍k sī hit-ê sîn-pì ê lú-lông, iáu-kú i chin tio̍h-kiaⁿ.「阿伯ah,我想我會chhōe你無,hō͘ 我ê 心真艱苦到流目屎,總是佳哉我有chhōe著你,我真歡喜!」青瞑人雖然明白是hit-ê神祕ê女郎,iáu-kú 伊真著驚。
  “Cha-bó͘ gín-á, lí ū sím-mi̍h sū? Lí m̄-thang lâi, chia chin gûi-hiám!”「查某囡仔,你有甚物事?你m̄-thang來,chia真危險!」
  “A-peh, lí sím-mi̍h sî beh koh lâi? Góa beh tiàm chia tán-hāu lí!” A-hoa khîⁿ-óa A-peh ê chhiú lâi ēng pek-chhiat ê sim mn̄g i.「阿伯,你甚物時beh koh來?我beh tiàm chia等候你!」阿花箝倚 阿伯ê手來用迫切ê心問伊。
  Chit-kù ōe hō͘ chhiⁿ-mî lâng kám-kak chin kan-lân.這句會hō͘ 青瞑人感覺真艱難。
  “Chit-ê gín-ná ū sím-mi̍h put-hēng! Kiám ū pa̍t-lâng kó-jiân kap góa siāng-khóan bô i-óa mah?” I tī sim-lāi án-ni siūⁿ.「這個囝仔有甚物不幸!Kiám有別人果然kap我像款無依倚mah?」伊tī 心內án-ni想。
  “Góa tio̍h bîn-ná chá-khí chiah ōe koh lâi, lí tio̍h tńg-khì!” I pak-khui gín-ná ê chhiú lâi beh lī-khui khì.「我著明仔早起才會koh來,你著轉去!」伊剝開囡仔ê手來beh離開去。
  “A-peh ah, góa beh tiàm chia tán-hāu lí, lí tio̍h ū-iáⁿ koh lâi hâⁿ!” A-hoa ê siaⁿ-im chin pi-chhiat.「阿伯ah,我beh tiàm chia等候你,你著有影koh來hâⁿ!」阿花ê聲音真悲切。
  “Lí tio̍h kín-kín tńg-khì!” Chhiⁿ-mî lâng í-keng koh kè-sio̍k chìn-chêng kiâⁿ-khì. I ê sim chin kan-khó͘, “Che sī sím-mi̍h tāi-chì, i sī beh liân-lūi góa mah, góa kiám ū hoat-tō͘ thang kā i chò sím-mi̍h, góa ka-kī ê sū-chêng kiám bô í-keng chiàm-móa góa ê it-chhè mah!” Chiah-ê su-siúⁿ kau-chit tī i ê sim-lāi, hō͘ i chin lân-kòe.「你著緊緊轉去!」青瞑人已經koh繼續進前行去。伊ê 心真艱苦,「Che是甚物代誌,伊是beh連累我mah,我kiám有法度thang kā伊做甚物,我家己ê事情kiám無已經佔滿我ê一切mah!」Chiah-ê思想交織tī 伊ê 心內,hō͘ 伊真難過。
  “A-peh ah, lí tio̍h ū-iáⁿ koh lâi neh!”「阿伯ah,你著有影koh來neh!」
  Tùi hn̄g ê āu-bīn, tī chōe-chōe cha̍p-im ê lāi-bīn i koh thiaⁿ-kìⁿ cha-bó͘ gín-ná ê siaⁿ. I kín-kín tòng tiām i ê kha-pō͘. “Hit-ê siaⁿ sī cho̍at-bāng, pi-chhám tiong teh chhōe bô lō͘ ê siaⁿ, hit-ê siaⁿ kiám m̄-sī i chhin-sin só͘ thé-giām tio̍h khó͘-chhám ê siaⁿ mah! Chóng-sī góa ōe-thang ūi-tio̍h i chò sím-mi̍h, góa kiám m̄-sī ka-kī tī hit tiong-kan teh beh tîm-le̍k ê lâng mah!”Tùi遠ê後面,tī 濟濟雜音ê內面伊koh聽見查某囡仔ê聲。伊緊緊擋tiām伊ê 腳步。「Hit-ê聲是絕望,悲慘中teh chhōe無路ê聲,hit-ê聲kiám m̄ 是伊親身所體驗著苦慘ê聲mah!總是我會thang為著伊做甚物,我kiám m̄ 是家己tī hit中間teh beh沉溺ê人mah!」
  “A-peh ah, A-peh ah, lí tio̍h ū-iáⁿ koh lâi hâⁿ!” A-hoa í-keng koh cháu-óa lâi tī i ê bīn-chêng lah.「阿伯ah,阿伯ah,你著有影koh來hâⁿ!」阿花已經koh走倚來tī 伊ê面前lah。
  “Cha-bó͘ gín-ná, góa chhōa lí tńg-khì lí ê chhù!” Chhiⁿ-mî lâng khan A-hoa ê chhiú khí-lâi, A-hoa ê hoaⁿ-hí sûi-sî koh ho̍k-tò.「查某囡仔,我chhōa你轉去你ê 厝!」青瞑人牽阿花ê手起來,阿花ê歡喜隨時koh復到。
  “A-peh ah, lí kiám chai góa ê chhù, góa m̄-chai góa ê chhù sī tī tó-ūi?”「阿伯ah,你kiám知我ê 厝,我m̄ 知我ê 厝是tī tó位?」
  Iáu-kú chhiⁿ-mî lâng khan A-hoa ê chhiú, o̍at tńg-sin kiâⁿ tò-tńg ê lō͘.Iáu-kú 青瞑人牽阿花ê手,越轉身行倒轉ê路。
  “A-peh ah, góa chin hoaⁿ-hí! Neh, A-peh, lín ê chhù sī tī tó-ūi?” A-hoa khîⁿ tī i ê saⁿ lâi mn̄g i. I kám-kak chin pàng-sim, chin hoaⁿ-hí.「阿伯ah,我真歡喜!Neh,阿伯,lín ê厝是tī tó位?」阿花箝tī伊ê 衫來問伊。伊感覺真放心,真歡喜。
  “Góa iā m̄-chai góa ê chhù!” Chhiⁿ-mî lâng chin pi-siong án-ni ìn A-hoa. “A-peh, Lī-lī iā sī m̄-chai i ê chhù, i ka-kī cháu lâi thâu-ke niû ê chhù, i sī bô lâng ài ê niau-á. Góa iā m̄-sī thâu-ke niû ê, sī tùi A-lông in keh-piah, ma-ma ê chhù chhōa lâi ê. Ma-ma tùi chin hn̄g ê só͘-chāi chē chûn chhōa góa lâi, koh khah í-chêng ê sū góa lóng m̄-chai-iáⁿ, in-ūi hit-ê sî góa sī chin sòe-hàn ê eⁿ-á.”「我也m̄ 知我ê厝!」青瞑人真悲傷án-ni應阿花。「阿伯,Lī-lī也是m̄ 知伊ê 厝,伊家己走來頭家娘ê厝,伊是無人愛ê貓仔。我也m̄ 是頭家娘ê,是tùi阿郎in隔壁,媽媽ê厝chhōa來ê。媽媽tùi真遠ê所在坐船chhōa我來,koh較以前ê事我攏m̄ 知影,因為hit-ê 時我是真細漢ê嬰仔。」
  “Lī-lī iā sī góa ê eⁿ-á, i chin thian-tho̍h ta̍k-ji̍t lóng teh chòe-sńg, ū-sî tio̍h thiàu-bú, ū-sî tio̍h gîm-si. Chóng-sī thâu-ke niû nā tńg-lâi góa chiū bô thiàu-bú, bô gîm-si, in-ūi thâu-ke niû bô ài góa án-ni chòe. I ài góan chòe kang, góan ta̍k-ji̍t lóng tio̍h hō͘ i phah. I iā ēng soh tiàu tī chhù-téng beh tiàu-sí góan.” A-hoa ê bīn kóng kàu chia chiū bô khòai-lo̍k, chóng-sī sûi-sî koh piàn chin hoaⁿ-hí.「Lī-lī也是我ê嬰仔,伊真thian-tho̍h 逐日攏teh做sńg,有時著跳舞,有時著吟詩。總是頭家娘若轉來我就無跳舞,無吟詩,因為頭家娘無愛我án-ni做。伊ài阮做工,阮逐日攏著hō͘ 伊扑。伊也用索吊tī 厝頂beh吊死阮。」阿花ê面講到chia就無快樂,總是隨時koh變真歡喜。
  “A-peh ah, lí khòaⁿ ē-bīn ê khoe-té ū chin-chōe chûn-á tī hia!” In nn̄g-lâng chiū thêng-óa khì kiô-hōaⁿ. Tī hit-ê chheng-chēng ê khoe-chúi téng ū saⁿ sì chiah phâng-chûn teh kiâⁿ. Ū hái-hong chhoe tī in nn̄g-lâng ê sin-chiūⁿ. Ji̍t-thâu í-keng beh lo̍h hái lah. Thiⁿ-khì iā chin léng. Chhiⁿ-mî lâng tiām-tiām khiā-óa tī kiô-lân, i bōe-thang khòaⁿ-tio̍h sím-mi̍h, chí-ū khiā ti̍t-ti̍t, bīn ǹg tī khoe-té. Khiok tī i ê sim, i khai-sí teh bêng-pe̍k A-hoa ê jîn-bu̍t. Tī A-hoa só͘ piáu-hiān thian-chin, bêng-lóng ê ōe-gú, hō͘ i tī gín-á ê lāi-bīn hoat-hiān tio̍h chi̍t-ê chin-tōa koh bí-biāu ê sè-kài. In saⁿ-kap khiā tī kiô-téng lâi hióng-siū sin-sián ê hái-hong. A-hoa kè-sio̍k teh kóng-ōe. Tī chhiⁿ-mî lâng ê sin-chiūⁿ ū siⁿ-chhut chi̍t-chióng ê bóan-chiok. Chit-ê bóan-chiok chhin-chhiūⁿ tùi tī chi̍t ê pa̍t-ê sè-kài só͘ pun hō͘ chi̍t ê lēng-gōa ê sè-kài ê bóan-chiok chi̍t-iūⁿ. Chit-ê lēng-gōa ê sè-kài sī hô-téng ê o͘-àm, hô-téng ê cho̍at-bāng, chóng-sī iáu hit-ê sī chi̍t ê thian-chin, o̍ah-phoat, kng-bêng ê sè-kài, sui-jiân pîⁿ-pîⁿ ū put-hēng, ge̍k-kéng ê pak-hong chhiong-hêng tī hit téng-bīn.「阿伯ah,你看下面ê溪底有真濟船仔tī hia!」In兩人就停倚去橋岸。Tī hit-ê清淨ê溪水頂有三四隻帆船teh行。有海風吹tī in 兩人ê身上。日頭已經beh落海lah。天氣也真冷。青瞑人恬恬企倚tī橋欄,伊bōe-thang看著甚物,只有企直直,面向tī 溪底。卻tī 伊ê 心,伊開始teh明白阿花ê人物。Tī 阿花所表現天真,明朗ê話語,hō͘ 伊tī 囡仔ê內面發現著一個真大koh美妙ê世界。In相kap企tī 橋頂來享受新鮮ê海風。阿花繼續teh講話。Tī 青瞑人ê身上有生出一種ê滿足。這個滿足親像tùi tī 一個別ê世界所分hō͘ 一個另外ê世界ê滿足一樣。這個另外ê世界是何等ê烏暗,何等ê絕望,總是iáu hit-ê是一個天真,活潑,光明ê世界,雖然平平有不幸,逆境ê北風猖行tī hit頂面。
  Chióng-chióng ê hôe-kò͘ kap su-sióng, chiâⁿ-chò chi̍t-phiⁿ cha̍p-lōan ê chhiⁿ-hûn lâi am-ba̍t i hôan-cha̍p ê thâu-náu. I chiū kám-kak gông-ngia̍h, se̍h-sîn, só͘-í kín-kín lâi beh thóng-it i ê sim.種種ê回顧kap思想,成做一篇雜亂ê青雲來掩密伊煩雜ê頭腦。伊就感覺gông-ngia̍h,se̍h神,所以緊緊來beh統一伊ê 心。
  A-hoa ê sim chin pêng-an, khòai-lo̍k. Chiah-ê kong-kéng hō͘ i ê sim chin khui-khoah, i chiū tī chhùi-lāi khai-sí gîm-si.阿花ê心真平安,快樂。Chiah-ê光景hō͘ 伊ê心真開闊,伊就tī嘴內開始吟詩。
  “Khó-lîn bô chhù ê sió-niau, Lí tùi tó-ūi chi̍t-ê kok lâi, Chhiⁿ-sîn ê téng-bīn, chhái-khēng ê bóe-liu, Hn̄g-hn̄g pôaⁿ-kòe lâng ê ba̍k-chiu.「可憐無厝ê小貓,你tùi tó位一個國來,星辰ê頂面,彩虹ê尾溜,遠遠盤過人ê目珠。
  Lí ê siang-kha ta̍h tī o͘-àm ê tîn-sè, Lí ê sim khiok bāng-sióng bô-soah, Sûn-chin sī lí ê miâ, Chin-si̍t sī lí ún-ba̍t ê si̍t-giáu.”你ê 雙腳踏tī 烏暗ê塵世,你ê 心卻夢想無煞,純真是你ê 名,真實是你隱密ê翼爪。」
  A-hoa ê siaⁿ-im chin hiáng-liāng khí-lâi, lâi pò͘-móa tī hit-ê chheng-liâng chúi-téng ê khong-khì, hō͘ thiaⁿ ê lâng ke-thiⁿ chi̍t-chióng ê thiam-chēng. A-hoa kap i só͘ piáu-hiān chhut-lâi lóng-chóng sîn-pì ê kú-tōng í-keng kàu-gia̍h tín-tāng chhiⁿ-mî lâng ê choan sim-sîn. I ēng i ê chhiú lâi gīm A-hoa sòe-sòe ê chhiú.阿花ê聲音真響亮起來,來佈滿tī hit-ê清涼水頂ê空氣,hō͘聽ê人加添一種ê恬靜。阿花kap伊所表現出來攏總神祕ê舉動已經夠額振動青瞑人ê專心神。伊用伊ê 手來gīm 阿花細細ê手。
  “Cha-bó͘ gín-ná, lí chin gâu gîm-si!” A-hoa ê sim chin bóan-chiok, chiū kheh-óa tī i ê sin-khu.「查某囡仔,你真gâu 吟詩!」 阿花ê心真滿足,就kheh倚tī 伊ê身軀。
  “Chit-ê sī A-gī ê ma-ma ê iô-nâ-si, iā sī góa ê iô-nâ-si!”「這個是阿義ê媽媽ê搖籃詩,也是我ê搖籃詩!」
  “Lí chin gâu gîm!” Chhiⁿ-mî lâng chin kám-kek lâi ti̍t-ti̍t o-ló i.「你真gâu吟!」青瞑人真感激來直直o-ló伊。
  “Sîn-pì ê cha-bó͘ gín-ná, i hō͘ góa ê sim tōa kî-kòai, i ê chhut-hiān sī m̄-sī ū sím-mi̍h ì-sù?” I tī sim-lāi án-ni siūⁿ, iáu-kú chhùi-lāi chí-ū kóng “Lí chin gâu gîm-si!”「神祕ê查某囡仔,伊hō͘ 我ê心大奇怪,伊ê 出現是m̄ 是有甚物意思?」伊tī心內án-ni想,iáu-kú嘴內只有講「你真gâu吟詩!」
  Chhiⁿ-mî lâng ê chhiú tāng-tāng gīm-óa A-hoa ê chhiú. A-hoa ê huih, chi̍t-me̍h chi̍t-me̍h ê kó͘-tōng, chhin-chhiūⁿ chiâⁿ-chò chin sîn-pì ê le̍k-liōng lâi thàu-ji̍p tī i ê sim-lāi, hō͘ i ná kám-kak A-hoa ê sèⁿ-miā kap i ê sèⁿ-miā ū chi̍t-chióng sîn-pì ê liân-lo̍k.青瞑人ê手重重gīm倚阿花ê手。阿花ê血,一脈一脈ê鼓動,親像成做真神祕ê力量來透入tī 伊ê 心內,hō͘ 伊那感覺阿花ê性命kap伊ê 性命有一種神祕ê連絡。
  2 go̍eh ê se̍k-iông chiām-chiām sit-lo̍h i ê kng-la̍t, hián-chhut chhiah-âng ê îⁿ-hûn, kòa tī hái-téng ê khong-tiong, lâi hóan-chiò chu-âng ê chhái-sek tī hit-ê khoe-chúi ê téng-bīn, kap tī in 2 lâng saⁿ khiā-óa ê chêng-iáⁿ ê téng-bīn.2月ê夕陽漸漸失落伊ê 光力,顯出赤紅ê圓雲,掛tī 海頂ê空中,來反照朱紅ê彩色tī hit-ê溪水ê頂面,kap tī in 2人相企倚ê前影ê頂面。
  Tang-hong tī hit-ê kiô-ē kap kiô-téng teh hiū-hiū háu, chhin-chhiūⁿ siong-pi, iā chhin-chhiūⁿ hoaⁿ-hí chi̍t-iūⁿ.冬風tī hit-ê橋下kap橋頂teh hiū-hiū哮,親像傷悲,也親像歡喜一樣。
回目錄    回上一頁    終戰後,   1956年, 小說