回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 55 個段落, 186 個語句, 2656 個語詞, 3795 個音節
Ū chi̍t ê Ông-kok kiò chòe Thiàⁿ_02 有一個王國叫做疼_02
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  2 A-hoa Thoat-chhut Chhim-ian2 阿花脫出深淵
  Tiam phôe-ôe ê A-peh sī tòa tī chi̍t-ê hāng-lō͘ ê piⁿ-kak. Tùi tōa-lō͘ ji̍p chi̍t ê sió hāng-lō͘, kiâⁿ kàu hāng-bóe, ū chi̍t-keng kū-kū lâ-sâm ê chhù, chit-keng chiū-sī in ê chhù. Ū A-peh chò kang ê só͘-chāi, iā chò chia̍h-pn̄g thiaⁿ kiam kheh-thiaⁿ, koh ū chi̍t-keng pâng-keng, iā ū chi̍t-keng chàu-kha. A-hoa ê chhn̂g sī siat tī A-peh teh chò kang ê piⁿ-kak ê só͘-chāi, tī hia ū kē-kē ê chhâ-siuⁿ, téng-bīn ū chhu chháu-chhio̍h.砧皮鞋ê阿伯是tòa tī一個巷路ê邊角。對大路入一個小巷路,行到巷尾,有一間舊舊lâ-sâm ê厝,這間就是in ê厝。有阿伯做工ê所在,也做食飯廳兼客廳,koh有一間房間,也有一間灶腳。阿花ê床是設tī 阿伯teh做工ê邊角ê所在,tī hia有低低ê柴箱,頂面有chhu草蓆。
  Lāi-bīn ê mi̍h-kiāⁿ lóng bô chéng-chê, chin ho̍k-cha̍p lōan-sòaⁿ chi̍t-tiûⁿ. Ū ke-kak thiàu chiūⁿ toh-téng teh chia̍h-mi̍h, ū lâ-sâm iáu tī pâng-keng. Chiah-ê kong-kéng teh chèng-bêng hū-jîn-lâng ê jîn-bu̍t. I ji̍p mn̂g chiū khai-sí mē ke, thêng bô kú niau-á tio̍h koh thau chia̍h i ê hî, i chiū phah niau-á, koh tōa mē hit-chiah niau-á. I ê chhùi lóng bô hioh-khùn teh mē. Khiok A-peh chhin-chhiūⁿ lóng bô khòaⁿ tio̍h bô thiaⁿ tio̍h sím-mi̍h ê khóan, tī i ê só͘-chāi teh chò kang. I ê bīn lóng m̄-káⁿ khòaⁿ pa̍t-ūi, i ê sim ū teh tiuⁿ-tî, kiaⁿ-liáu hit-ê thang-kiaⁿ ê lóe-mē ōe chóan-kàu i ê sin-chiūⁿ. Kó-jiân ū-iáⁿ, chú-hū chiū hiòng A-peh lâi tōa-mē i, kóng i bô siu chia̍h-mi̍h hō͘ hó-sè, koh bô kóaⁿ niau-á cháu. A-hoa chí-ū chē tī i ê chhn̂g-ūi lâi teh kàm-chhat chiah-ê chêng-hêng. I ê sim chin kín-tiuⁿ, chhin-chhiūⁿ chhóan-khùi iā khùn-lân. Kàu tī chú-hū kiò A-hoa ê miâ ê sî, A-hoa chiū sim-chêng chin kip lâi ìn i. “Ma-ma góa tī chia.” “Án-ni tio̍h! Lí tio̍h kiò góa ma-ma, chóng-sī góa siūⁿ kiò góa A-bú khah hó.” Chú-hū ê sim ū tām-po̍h hoaⁿ-hí sī in-ūi ū lâng kiò i ma-ma.內面ê物件攏無整齊,真複雜亂散一場。有雞角跳上桌頂teh食物,有lâ-sâm iáu tī房間。Chiah-ê光景teh證明婦人人ê人物。伊入門就開始罵雞,停無久貓仔著koh偷食伊ê 魚,伊就扑貓仔,koh大罵hit隻貓仔。伊ê 嘴攏無歇睏teh罵。卻阿伯親像攏無看著無聽著甚物 ê款,tī 伊ê 所在teh做工。伊ê 面攏m̄ 敢看別位,伊ê心有teh張持,驚了hit-ê thang驚ê lóe罵會轉到伊ê 身上。果然有影,主婦就向阿伯來大罵伊,講伊無收食物hō͘ 好勢,koh無趕貓仔走。阿花只有坐tī 伊ê 床位來teh鑑察chiah-ê情形。伊ê 心真緊張,親像喘氣也困難。到tī 主婦叫阿花ê名ê 時,阿花就心情真急來應伊。「媽媽我tī chia。」「Án-ni 著!你著叫我媽媽,總是我想叫我阿母較好。」主婦ê心有淡薄歡喜是因為有人叫伊媽媽。
  “A-hoa lí m̄-thang thit-thô âng-á, tī chia tio̍h chò kang.” Chú-hū kīn-óa A-hoa lâi, tùi i ê chhiú chhiúⁿ âng-á khí-lâi. “Chia ū sàu-chhiú, hia ū toh-pò͘, tio̍h ài chò kang.” A-bú chiū gia̍h sàu-chhiú hō͘ A-hoa, koh soah chí-sī i tio̍h chò ê kang.「阿花你m̄-thang thit-thô 尪仔,tī chia 著做工。」主婦近倚阿花來,tùi伊ê 手搶尪仔起來。「Chia有掃帚,hia 有桌布,著ài做工。」阿母就gia̍h掃帚hō͘阿花,koh 煞指示伊著做ê工。
  A-hoa chiū khai-sí lâi sàu-tè. I tú-tú sī móa gō͘-hòe ê gín-ná, chóng-sī chiàu-khòaⁿ sī sì-hòe nā-tiāⁿ, iáu-kú chin sòe-hàn. A-hoa chin chhong-bêng pún-sū, só͘-í chiah ōe-thang èng-hù chit-ê bô-lí ê hū-jîn-lâng.阿花就開始來掃地。伊tú-tú是滿五歲ê囡仔,總是照看是四歲nā-tiāⁿ,iáu-kú 真細漢。阿花真聰明本事,所以才會thang應付這個無理ê婦人人。
  Keng-kòe la̍k ge̍-ji̍t āu, lín nā siat-sú koh khòaⁿ-tio̍h A-hoa, lán beh tio̍h-kiaⁿ koh ūi-tio̍h i lâi siong-sim. Tī chhù-lāi it-chhè iû-gôan sī chin lōan-cha̍p, lâ-sâm. Hū-jîn-lâng nā m̄-sī teh khùn chiū-sī tī chhù-piⁿ teh kóng êng-ōe, nā bô chiū tī chhù-lāi teh jiáng-lōan. A-peh ta̍k-sî lóng tiām-tiām bô kóng-ōe teh chò kang. I chi̍t-pòaⁿ khah-ke ê sî-kan lóng taⁿ tàⁿ chhut-khì gōa-bīn teh chò kang. Khiok A-hoa lán hiám-hiám tio̍h bōe jīn-tit i, in-ūi i pìⁿ-chiâⁿ chi̍t-ê chin lâ-sâm pháiⁿ-khòaⁿ ê gín-ná, i ê bīn chin chiau-chūi, i ê kha-chhiú kap sin-khu lóng ū siū phah ê siong-hûn.經過六月日後,lín nā設使koh看著阿花,咱beh著驚koh為著伊來傷心。Tī 厝內一切猶原是真亂雜,lâ-sâm。婦人人若m̄ 是teh睏就是tī 厝邊teh講閒話,若無就tī厝內teh嚷亂。阿伯逐時攏恬恬無講話teh做工。伊一半較加ê時間攏擔tàⁿ 出去外面teh做工。卻阿花咱險險著bōe認得伊,因為伊變成一個真lâ-sâm歹看ê囡仔,伊ê 面真憔悴,伊ê 腳手kap身軀攏有受扑ê傷痕。
  I gôan-lâi sī chi̍t-ê bêng-lóng o̍ah-phoat ê gín-ná, iáu-kú tī chit-ê khôan-kéng hō͘ i ū chin tōa ê khòa-sim, kiaⁿ-liáu ū sím-mi̍h kang-chok chò bô hó-sè koh hō͘ lāu-bú phah mē. Só͘-í lāu-bú nā tī chhù-lāi ê sî, tī i ê sin-chiūⁿ lóng bô ū chi̍t sî-khek ê pêng-an. A-hoa ê kha-chhiú lóng bô sî-thêng teh chò kang, in-ūi chai-iáⁿ nā án-ni chò ōe-thang tām-po̍h kiám-chió lāu-bú ê hoat-sèng. Só͘-í sui-jiân lóng bô sím-mi̍h thang chò, iáu-kú A-hoa ê kha-chhiú tio̍h kè-sio̍k tōng-chok. Tì-kàu A-hoa ê sim ti̍t-ti̍t ǹg-bāng A-bú bô tī chhù-lāi á-sī khì khùn, thang tit-tio̍h tām-po̍h ê pàng-sim kap chū-iû. Nā khòaⁿ-kìⁿ A-bú chhut mn̂g-kháu, i chiū pàng i ê sàu-chhiú á-sī toh-pò͘, thò͘ chi̍t-ê khùi, lâi chē tī thô͘-kha, ēng sûi-piān ê mi̍h-kiāⁿ lâi chò âng-á, kap niau-á kóng-ōe, chò hì hō͘ niau-á khòaⁿ, chióng-chióng thian-chin ê iû-hì. Niau-á Lī-lī sī i hó ê pêng-iú, i siông-siông kap niau-á chò-hóe kóng-ōe. “Sí niau-á, lí chin bô lō͘-ēng, lí ta̍k-ji̍t lóng teh thit-thô, lóng m̄ chò kang. Hó! Ē-àm tek-khak m̄ hō͘ lí chia̍h-pn̄g!”伊原來是一個明朗活潑ê囡仔,iáu-kú tī 這個環境hō͘ 伊有真大ê掛心,驚了有甚物工作做無好勢koh hō͘ 老母扑罵。所以老母若tī 厝內ê 時,tī伊ê 身上攏無有一時刻ê平安。阿花ê腳手攏無時停teh做工,因為知影若án-ni做會thang淡薄減少老母ê發性。所以雖然攏無甚物 thang做,iáu-kú阿花ê腳手著繼續動作。致到阿花ê心直直向望阿母無tī 厝內抑是去睏,thang得著淡薄ê放心kap自由。若看見阿母出門口,伊就放伊ê 掃帚抑是桌布,吐一個氣,來坐tī塗腳,用隨便ê物件來做尪仔,kap貓仔講話,做戲hō͘ 貓仔看,種種天真ê遊戲。貓仔Lī-lī是伊好ê朋友,伊常常kap貓仔做伙講話。「死貓仔,你真無路用,你逐日攏teh thit-thô,攏m̄ 做工。好!Ē暗的確m̄ hō͘ 你食飯!」
  A-hoa o̍h A-bú ê kháu-khì lâi mē niau-á, ū sî tio̍h ké-iáⁿ phah niau-á. Khiok chit chiah niau-á sī A-hoa tī hōan-lān tiong ê hó tâng-phōaⁿ. I iā kap niau-á saⁿ-kap thiàu-bú, iā kà niau-á gîm-si.阿花學阿母ê口氣來罵貓仔,有時著假影扑貓仔。卻這隻貓仔是阿花tī 患難中ê好同伴。伊也kap貓仔相kap跳舞,也教貓仔吟詩。
  “Lí chin-chiàⁿ lóng bô lō͘-ēng! Kā lí kà hiah-ni̍h chōe-pái lí lóng bōe-hiáu-tit! Tio̍h án-ni pí lah, siang-chhiú khui-khui, thâu-khak oai-oai, kha tio̍h khut-khut, ài-ah, lí chit-ê sí-mi̍h lóng bōe-hiáu-tit, lí sī tó-ūi ê iàm-chiān mi̍h, chiah-ni̍h gōng, chiah-ni̍h khiap-sì!”「你真正攏無路用!Kā你教hiah-ni̍h濟擺你攏bōe 曉得!著án-ni比lah,雙手開開,頭殼歪歪,腳著屈屈,ài-ah,你這個死物攏bōe 曉tit,你是tó位ê厭賤物,chiah-ni̍h憨,chiah-ni̍h khiap-sì!」
  “Chit téng sī góa ê bō-á, góa chò sin-niû ê sî góa ê lāu-pē sàng góa ê, chit-téng sī góa ê pó-pòe, in-ūi chit-sî lóng bô thang bóe chit-khóan ê mi̍h.”「這頂是我ê 帽仔,我做新娘ê 時我ê老父送我ê,這頂是我ê 寶貝,因為這時攏無thang買這款ê物。」
  “Ū chin hó-khòaⁿ bô? Tek-khak ū! Khó-sioh góa lóng bô eⁿ-á, nā-ū góa ê eⁿ-á tōa-hàn ê sî, góa beh sàng góa ê bō-á hō͘ i, i tek-khak chin-súi!”「有真好看無?的確有!可惜我攏無嬰仔,若有我ê 嬰仔大漢ê 時,我beh送我ê 帽仔hō͘ 伊,伊的確真súi!」
  “Án-ni tio̍h, án-ni tio̍h! M̄-thang thǹg khí-lâi, ài-ah, lí chit-ê pháiⁿ-mi̍h si̍t-chāi chin gōng!”「Án-ni著,án-ni著!M̄-thang褪起來,ài-ah,你這個歹物實在真憨!」
  A-hoa ū thian-sèng ê chhong-bêng kap kì-ek, lâi têng-su̍t A-bú tī tām-ōe tiong só͘ kóng ê ōe.阿花有天性ê聰明kap記憶,來重述阿母tī 談話中所講ê話。
  “Chit-ê gín-á koh kap niau-á teh chò sńg thit-thô!” Hut-jiân A-bú ê siaⁿ hō͘ A-hoa tio̍h-kiaⁿ. “Lí khòaⁿ, ke-kak koh thiàu-khì toh-téng teh chia̍h-pn̄g lah!” Kó-jiân ū-iáⁿ toh-téng ê pn̄g hō͘ ke chhéng kàu móa sì-kòe. A-bú chin tōa siū-khì lâi gia̍h tiàu tī piah-téng ê chhôe khí-lâi phah A-hoa.「這個囡仔koh kap貓仔teh做sńg thit-thô!」忽然阿母ê聲hō͘阿花著驚。「你看,雞角koh跳去桌頂teh食飯lah !」果然有影桌頂ê飯hō͘ 雞chhéng到滿四界。阿母真大受氣來gia̍h吊tī 壁頂ê箠起來扑阿花。
  “A-bú m̄-káⁿ lah, A-bú m̄-káⁿ lah!” Chai-lān tī bô gî-gō͘ ê tiong-kan koh lîm-kàu lâi kiò-hôe A-hoa kàu tī chit-ê pi-chhám put-hēng ê hiān-si̍t.「阿母m̄ 敢lah,阿母m̄ 敢lah!」災難tī無疑悟ê中間koh臨到來叫回阿花到tī 這個悲慘不幸ê現實。
  “Sí-kúi, lí í-āu m̄-thang kiò góa a-bú!” Tùi án-ni A-hoa chiū bô kiò i a-bú, sī chiàu bōe-chhài ê lâng kiò chit-ê hū-jîn-lâng, “Thâu-ke-niû.”「死鬼,你以後m̄-thang叫我阿母!」Tùi án-ni阿花就無叫伊阿母,是照賣菜ê人叫這個婦人人,「頭家娘。」
  Taⁿ chit-ê thâu-ke-niû mî-ji̍t su-liām, ài siⁿ chi̍t-ê eⁿ-á. “Góa liam-piⁿ beh ū gín-ná lah!” Thâu-ke-niû kā i chhin-bi̍t ê chhù-piⁿ kóng. I iā siong-sìn i beh ū gín-ná. Chiū mî-ji̍t tó chhn̂g. “Lán ê siu-ji̍p siuⁿ-chió, gín-ná nā chhut-sì beh án-chóaⁿ seng-o̍ah!” Thâu-ke niû tio̍h tùi A-peh án-ni kóng, m̄-sī kóng, sī án-ni jióng lâi ui-hat i. Chóng-sī A-peh ê sim-lāi teh chhiò, “Hi, hi, lí beh siⁿ chi̍t-ê kúi lah!”今這個頭家娘暝日思念,ài生一個嬰仔。「我liam-piⁿ beh有囡仔lah!」頭家娘kā伊親密ê厝邊講。伊也相信伊beh有囡仔。就暝日倒床。「咱ê 收入siuⁿ 少,囡仔若出世beh án-chóaⁿ生活!」頭家娘著tùi阿伯án-ni講,m̄ 是講,是án-ni嚷來威嚇伊。總是阿伯ê心內teh笑,「Hi,hi,你beh生一個鬼lah !」
  Thâu-ke niû ta̍k-ji̍t teh khòaⁿ ū sím-mi̍h piàn-hòa á-bô, ū-sî tī mî-sî khòaⁿ chhin-chhiūⁿ ū, kàu chá-khí sî koh tio̍h piàn bô. Iáu-kú i ta̍k-ji̍t siūⁿ kóng i ū gín-ná lâi teh tán-hāu.頭家娘逐日teh看有甚物變化抑無,有時tī 暝時看親像有,到早起時koh著變無。Iáu-kú伊逐日想講伊有囡仔來teh等候。
  “Góa teh beh ū gín-ná lah, só͘-í A-hoa í-āu tio̍h hū-tam chú-pn̄g, gín-ná nā chhut-sì tio̍h hū-tam āiⁿ gín-ná.” A-hoa ê tāng-tàⁿ ti̍t-ti̍t ke-thiⁿ, i ê siū-khó͘ iā ná chhim.「我teh beh有囡仔lah,所以阿花以後著負擔煮飯,囡仔若出世著負擔āiⁿ囡仔。」阿花ê重擔直直加添,伊ê 受苦也那深。
  Chóng-sī koh keng-kòe pòaⁿ-nî,thâu-ke niû lóng bô ū gín-ná, i chin cho̍at-bāng, chin òan-chheh, chiū koh-khah ke-thiⁿ hoat-sèng lâi khó͘-chhó͘ kiáu-jiáu chhù-lāi. In-ūi án-ni A-peh chiū chha-put-to lóng chhut-khì tī gōa-bīn, chá-chá chhut, àm-àm chiah ji̍p-mn̂g, sī beh tô-siám chit-ê hiông-ok iá-bân ê hū-jîn lâng.總是koh經過半年,頭家娘攏無有囡仔,伊真絕望,真怨慼,就koh較加添發性來苦楚攪擾厝內。因為án-ni阿伯就差不多攏出去tī 外面,早早出,暗暗才入門,是beh逃閃這個兇惡野蠻ê婦人人。
  Khiok A-hoa bô hoat-tō͘ thang tô-siám, chiū it-chhè ê chai-hāi lóng lîm-kàu tī i lóan-jio̍k ê sin-chiūⁿ.卻阿花無法度thang逃閃,就一切ê災害攏臨到tī 伊軟弱ê身上。
  Khó-lîn ê A-hoa, i ê bīn soah pìⁿ chhin-chhiūⁿ lāu-lâng ê bīn, i ê iūⁿ-siùⁿ chin lâ-sâm thang-kiaⁿ. Thâu-ke niû ta̍k-ji̍t lóng ū lí-iû lâi phah i, só͘-í i iā bâ-phôe bâ-phôe, hō͘ i phah á-sī liàm, ū thang chia̍h á-sī bô thang chia̍h lóng bô lia̍h-chò sím-mi̍h lâi kan-khó͘, ūi-tio̍h thit-thô hō͘ lâng phah, chóng-sī phah-liáu i iû-gôan koh thit-thô. Chhôe-kàu tī i ê sin-chiūⁿ ê sî iā chhin-chhiūⁿ lóng bô kám-kak ōe thiàⁿ ê khóan. Thâu-ke-niû nā tī chhù-lāi, i chiū ké chòe kang lâi tín-tāng kha-chhiú, nā bô chiū khai-sí thit-thô.可憐ê阿花,伊ê 面煞變親像老人ê面,伊ê 樣相真lâ-sâm thang驚。頭家娘逐日攏有理由來扑伊,所以伊也痲皮痲皮,hō͘ 伊扑抑是捻,有thang食抑是無thang食攏無掠做甚物來艱苦,為著thit-thô hō͘ 人扑,總是扑了伊猶原koh thit-thô。箠到tī 伊ê 身上ê時也親像攏無感覺會疼ê款。頭家娘若tī 厝內,伊就假做工來振動腳手,若無就開始thit-thô。
  “Niau-bî, lí chin bái, Lí lóng bōe chò sím-mi̍h, Góa beh lia̍h lí khì pàng-seⁿ, Kàu tī chhim-soaⁿ khòng-iá, Hō͘ lí ko͘-toaⁿ bô-lō͘, Àm-mî ū pháiⁿ-mi̍h ê só͘-chāi.「貓bî,你真bái,你攏bōe做甚物,我beh掠你去放生,到tī 深山曠野,hō͘ 你孤單無路,暗暝有歹物ê所在。
  Lí beh háu, góa ê chhù, Góa ê chhù tī tó-ūi, Chhiū-nâ lāi ê àm-kong-chiáu beh kóng, Pháiⁿ-khòaⁿ bô chhù ê sió-niau, Lí ê chhù tī thiⁿ-chhiⁿ ê téng-kôan, Chhái-khēng ê bóe-liu, Hn̄g-hn̄g pôaⁿ-kòe lâng ê ba̍k-chiu.”你beh哮,我ê厝,我ê厝tī tó位,樹林內ê暗光鳥beh講,歹看無厝ê小貓,你ê 厝tī 天星ê頂懸,彩虹ê尾溜,遠遠盤過人ê目珠。」
  A-hoa ê keh-piah ū chi̍t-ê eⁿ-á kiò-chò A-gī. I ê ma-ma ta̍k-ji̍t tio̍h liām chin-chōe iô-nâ si lâi iô A-gī khùn.阿花ê隔壁有一個嬰仔叫做阿義。伊ê媽媽逐日著唸真濟搖籃詩來搖阿義睏。
  Ū chi̍t-pái A-gī ê a-pa tī mê-sî ji̍p-mn̂g ê sî, i chiū tùi ma-ma kóng.有一擺阿義ê阿爸tī 暝時入門ê 時,伊就對媽媽講。
  “Góa tú-chiah beh tńg-lâi ê sî, tī hit-ê hāng-lō͘ ū tú-tio̍h chi̍t-chiah káu-á, hit-chiah káu-á hō͘ góa chin kî-kòai, in-ūi chhin-chhiūⁿ lâng teh gîm-si ê khóan, cháu tùi góa ê sin-piⁿ kòe-khì.” A-pa chin put-khó su-gî ê bīn. Chóng-sī ma-ma sûi-sî lâi kái-tap chit-ê sū.「我tú才beh轉來ê 時,tī hit-ê巷路有tú著一隻狗仔,hit隻狗仔hō͘ 我真奇怪,因為親像人teh吟詩ê款,走tùi我ê 身邊過去。」阿爸真不可思疑ê面。總是媽媽隨時來解答這個事。
  “Hit-ê m̄-sī káu-á lah, sī keh-piah ê gín-ná A-hoa lah!”「Hit-ê m̄ 是狗仔lah,是隔壁ê囡仔阿花lah!」
  “Chóng-sī góa ū thiaⁿ-kìⁿ cháu kàu hāng-thâu ê sî ū kaiⁿ chi̍t-siaⁿ.” “M̄-sī lah, hit-ê sī A-hoa in-ūi kiaⁿ teh háu ê siaⁿ lah, hit chām lō͘ chin àm-sàm, A-hoa nā cháu kàu hit só͘-chāi tek-khak tio̍h háu chi̍t-siaⁿ lah.”「總是我有聽見走到巷頭ê 時有kaiⁿ一聲。」「M̄是lah,hit-ê是阿花因為驚teh哮ê聲lah,hit站路真暗sàm,阿花若走到hit所在的確著哮一聲lah。」
  “Chóng-sī hiah-ni̍h sòe-hàn chiah àm beh khì tó-ūi?” A-pa ê bīn iáu khah put-khó su-gî. “Thâu-ke-niû kiò i tio̍h khì bóe tiám-sim”, ma-ma án-ni kóng. A-pa tī i ê chhùi-lāi án-ni liām, “Hiah-ni̍h sòe-hàn kiám ōe-thang chò hit khóan ê sū.”「總是hiah-ni̍h細漢chiah暗beh去tó位?」阿爸ê面iáu較不可思疑。「頭家娘叫伊著去買點心」,媽媽án-ni講。阿爸tī 伊ê 嘴內án-ni唸,「Hiah-ni̍h細漢kiám會thang做hit款ê事。」
  A-gī in pē-bú lóng tó-chhn̂g khì khùn ê sî, hut-jiân ū thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê īⁿ-siông ê siaⁿ.阿義in父母攏倒床去睏ê 時,忽然有聽著一個異常ê聲。
  “Sím-mi̍h lâng tī tōa-lō͘ teh sio-phah!” A-pa kín-kín khí-sin beh khí-lâi, chóng-sī ma-ma chhun-chhiú chó͘-tòng i kóng, “Hit-ê m̄-sī teh sio-phah, sī keh-piah ê hū-jîn lâng teh phah-mē A-hoa lah!” “Ūi sím-mi̍h chiah àm teh phah-mē hiah-ni̍h sòe-hàn ê gín-ná?” A-pa ê bīn chin kat. “Phah-sǹg sī bóe m̄-tio̍h mi̍h tńg-lâi, nā bô chiū-sī chhia-tó mi̍h lah!” “Chin khó-lîn, hiah-ni̍h sòe-hàn beh kiò i chò sím-mi̍h!” A-pa thò͘ chi̍t-ê khùi, koh tó lo̍h-khì.「甚物人tī 大路teh相扑!」阿爸緊緊起身beh起來,總是媽媽chhun手阻擋伊講,「Hit-ê m̄ 是teh相扑,是隔壁ê婦人人teh扑罵阿花lah!」「為甚物 chiah暗teh扑罵hiah-ni̍h細漢ê囡仔?」阿爸ê面真結。「扑算是買m̄著物轉來,若無就是chhia倒物--lah !」「真可憐,hiah-ni̍h細漢beh叫伊做甚物!」阿爸吐一個氣,koh倒落去。
  “Só͘-í ta̍k-ji̍t tek-khak tùi chá-khí phah kàu pòaⁿ-mê. Góa í-keng chin kòan-sì lah!” In nn̄g-lâng lóng tiām-tiām, chóng-sī in ê sim-lāi iáu-kú ūi-tio̍h A-hoa kap thâu-ke niû, chit nn̄g-ê jîn-bu̍t lâi teh kan-khó͘ sim.「所以逐日的確tùi早起扑到半暝。我已經真慣勢lah!」In兩人攏恬恬,總是in ê心內iáu-kú為著阿花kap頭家娘,這兩個人物來teh艱苦心。
  Kó-jiân keh chá-khí chin chá A-hoa chiū siū kiò khí-lâi chú-pn̄g. Í-keng sī chin-kôaⁿ ê jī-ge̍h thiⁿ lah! A-hoa siūⁿ beh thau-ēng lāi-bīn ê chúi, chóng-sī sûi-sî siū hoat-kak, chiū chhut-khì gōa-bīn chhiūⁿ-chúi, ji̍p-lâi sóe-bí chú-môe. Liáu-āu i chiām-sî khut-sin lâi bih-kôaⁿ, niau-á iā thiàu-ji̍p tī i ê hôai-tiong.果然隔早起真早阿花就受叫起來煮飯。已經是真寒ê二月天lah!阿花想beh偷用內面ê水,總是隨時受發覺,就出去外面chhiūⁿ水,入來洗米煮糜。了後伊暫時屈身來bih寒,貓仔也跳入tī 伊ê懷中。
  I só͘ tú-tio̍h ê í-keng kòe-thâu tī i só͘ ōe-thang tam-tng, kôaⁿ-léng kap ià-siān kau-pek tī i lóan-jio̍k ê sin-thé, hō͘ i khó-ài ê thian-sèng lóng siau-bia̍t khì.伊所tú著ê已經過頭tī伊所會thang擔當,寒冷kap厭siān交迫tī 伊軟弱ê身體,hō͘ 伊可愛ê天性攏消滅去。
  I iā ū khòaⁿ-tio̍h pa̍t ê cha-bó͘ gín-ná ê ka-têng, hēng-hok khòai-lo̍k ê seng-o̍ah, lāu-bú thiàⁿ kiáⁿ, ka-têng thôan-lo̍k ê chêng-hêng lâi mō͘-hóng in ê kóng-ōe, khiok i ê sim m̄-chai sím-mi̍h sī him-sōan, òan-thàn.伊也有看著別ê查某囡仔ê家庭,幸福快樂ê生活,老母疼子,家庭團樂ê情形來摹仿in ê講話,卻伊ê 心m̄ 知甚物是欣羨,怨嘆。
  It-chhè ê put-hēng tī i put-kò sī chū-jiân ê sū. “Sí-mi̍h, môe phū chhut-lâi iáu m̄-chai!” A-hoa tī pòaⁿ tù-bîn ê tiong-kan ū koh thiaⁿ-tio̍h thâu-ke niû hiông-ok ê siaⁿ teh jióng, i chiah chai-iáⁿ chit-ê sio-lō ê hóe-lô͘ hō͘ i khùn-khì. Thâu-ke niû tùi pâng-keng cháu chhut-lâi, thâu-mn̂g sàm-sàm hiông-ok ê ba̍k-chiu, thang-kiaⁿ ê hêng-chōng lâi kàu A-hoa ê bīn-chêng chiū chiong A-hoa hiông-hiông thoa tùi āu-bīn khì. A-hoa chiū po̍ah-tó tī thô͘-kha. “Thâu-ke niû ah, m̄-káⁿ lah!” “M̄-káⁿ khì sí!” Thâu-ke niû án-ni tōa siaⁿ jióng sòa ēng môe-siah lâi phah seⁿ-oe hō͘ i piak chi̍t ē lâi chān i ê hiông-sè.一切ê不幸tī 伊不過是自然ê事。「死物,糜phū出來iáu m̄ 知!」阿花tī 半tù眠ê中間有koh聽著頭家娘兇惡ê聲teh嚷,伊才知影這個燒lō ê火爐hō͘ 伊睏去。頭家娘tùi房間走出來,頭毛sàm-sàm兇惡ê目珠,thang驚ê形狀來到阿花ê面前就將阿花雄雄拖對後面去。阿花就跋倒tī 塗腳。「頭家娘ah,m̄ 敢lah !」「M̄ 敢去死!」頭家娘án-ni大聲嚷續用糜siah來扑seⁿ-oe hō͘ 伊piak 一下來贊伊ê雄勢。
  “Sí-kúi, lóng bōe-chòe sím-mi̍h, chá-khí tek-khak m̄ hō͘ lí chia̍h, koh beh hō͘ lí kūi, tek-khak beh hō͘ lí kiò khó͘!” Thâu-ke niû kè-sio̍k jióng-mē phah-lōan bô soah. A-hoa tiām-tiām khiā teh, ēng kha-chng-thâu-á lâi ngeh niau-bî ê bóe. A-peh iā khí-lâi lah, chiū teh khóan tàⁿ beh chhut mn̂g, sī in-ūi kiaⁿ liáu lóe-mē ōe kàu tī i ê sin-chiūⁿ, chiū tī thâu-ke niû bô khòaⁿ-kìⁿ ê sî beh siám chhut-khì, khiok kàu mn̂g-kháu ê sî siū hoat-kiàn tio̍h.「死鬼,攏bōe做甚物,早起的確m̄ hō͘ 你食,koh beh hō͘ 你跪,的確beh hō͘ 你叫苦!」頭家娘繼續嚷罵扑亂無煞。阿花恬恬企teh,用腳chng頭仔來挾貓bî ê尾。阿伯也起來lah,就teh款tàⁿ beh出門,是因為驚了lóe罵會到tī 伊ê 身上,就tī頭家娘無看見ê時beh閃出去,卻到門口ê 時受發見著。
  “Lí hiah-ni̍h chá beh khì tó-ūi sí!” Thâu-ke niû chiū tōa-siaⁿ lâi mē i. A-peh m̄-káⁿ tín-tāng. “Ji̍p lâi chia̍h môe!” A-peh chiū koh taⁿ tàⁿ ji̍p lâi, koh chē tī í lâi tán-hāu chia̍h môe. Hit-ê chêng-hêng tú-tú sī sió-ha̍k ê gín-ná hōan-chōe teh kiaⁿ lāu-bú chi̍t-iūⁿ, tì-kàu hō͘ A-hoa iā kám-kak hó chhiò.「你hiah-ni̍h早beh去tó位死!」 頭家娘就大聲來罵伊。阿伯m̄ 敢振動。「入來食糜!」阿伯就koh擔tàⁿ入來,koh坐tī 椅來等候食糜。Hit-ê情形tú-tú是小學ê囡仔犯罪teh驚老母一樣,致到hō͘ 阿花也感覺好笑。
  Thâu-ke-niû ê chhùi kè-sio̍k teh mē, kàu chia̍h-pn̄g ê sî iáu-kú bô soah, chia̍h chi̍t-chhùi mē chi̍t-chhùi, lóng bô léng-chēng.頭家娘ê嘴繼續teh罵,到食飯ê 時iáu-kú無煞,食一嘴罵一嘴,攏無冷靜。
  A-hoa tī hit-ê sî-kan chiū chē tī thô͘-kha lâi kap niau-á thit-thô. Kó-lîn bô chhù ê sió-niau, Lí sī tùi tó-ūi chi̍t-kok lâi, Chhiⁿ-sîn ê téng-kôan chhái-khēng ê bóe-liu, Hn̄g-hn̄g pôaⁿ-kòe lâng ê ba̍k-chiu.阿花tī hit-ê時間就坐tī塗腳來kap貓仔thit-thô。可憐無厝ê小貓,你是tùi tó位一國來,星辰ê頂懸彩虹ê尾溜,遠遠盤過人ê目珠。
  Lí siang-kha ta̍h tī o͘-àm ê tîn-sè, Lí ê sim khiok bāng-sióng bô soah, Sûn-chin sī lí ê miâ, Chin-si̍t sī lí ún-ba̍t ê sit-giáu.你雙腳踏tī 烏暗ê塵世,你ê 心卻夢想無煞,純真是你ê名,真實是你隱密ê 翼爪。
  Thâu-ke-niû chia̍h-pá ê sî kó-jiân chiū kiò A-hoa khì kūi. “Khì kūi! Góa siūⁿ lóng bô hoat-tō͘ thang hō͘ lí kiò khó͘, góa m̄ sìn góa lóng bô hoat-tō͘!” A-hoa chiū kiâⁿ-kàu só͘ chí-tēng ê só͘-chāi lâi kūi tī thô͘-kha. Thâu-ke-niû kè-sio̍k chāu-chāu mē. A-peh kín-kín liam kha-chhiú lâi liu chhut-khì.頭家娘食飽ê 時果然就叫阿花去跪。「去跪!我想攏無法度thang hō͘ 你叫苦,我m̄ 信我攏無法度!」阿花就行到所指定ê所在來跪tī 塗腳。頭家娘繼續chāu-chāu罵。阿伯緊緊拈腳手來溜出去。
  “Kî-tó ê sî chhiú tio̍h ha̍p-ha̍p, ba̍k-chiu tio̍h ǹg thiⁿ-téng, tī hia ū Iâ-so͘, ū thiⁿ-sài, ū Siōng-tè ê pó-chō teh thiaⁿ lán ê kî-tó.”「祈禱ê 時手著合合,目珠著向天頂,tī hia有耶穌,有天使,有上帝ê寶座teh聽咱ê祈禱。」
  Niau-á óa lâi ê sî A-hoa chiū án-ni soat-bêng.貓仔倚來ê 時阿花就án-ni說明。
  “Góa m̄-sìn góa lóng bô hoat-tō͘ lah! Góa tek-khak beh hō͘ lí kiò-khó͘!” Thâu-ke-niû khòaⁿ-lâi khòaⁿ-khì, chhōe-khòaⁿ ū sím-mi̍h thang lâi khó͘-chhó͘ A-hoa á-bô, sī khòaⁿ i put-chí thài-jiân chū-jio̍k bô kiaⁿ-sim. Thâu-ke-niû khòaⁿ-tio̍h chàu-kha ê bīn-tháng chiū siūⁿ chi̍t-ê hó ê hoat-hō͘. “Iàm-chiān mi̍h! Lí chit-ê bīn-tháng tio̍h giâ tī thâu-khak-téng, nā phah ka-la̍uh lâi kòng-phòa, lí chiū kai-sí! Hit-sî góa tek-khak tiàu lí tī chhù-téng!” A-hoa ê chhiú chiū sit-lo̍h chū-iû lah. I ēng siang-chhiú lâi giâ hit-ê péng-khap ê bīn-tháng.「我m̄ 信我攏無法度lah!我的確beh hō͘ 你叫苦!」頭家娘看來看去,chhōe看有甚物 thang來苦楚阿花抑無,是看伊不止泰然自若無驚心。頭家娘看著灶腳ê面桶就想一個好ê法度。「厭賤物!你這個面桶著giâ tī頭殼頂,若扑ka落來摃破,你就該死!Hit時我的確吊你tī 厝頂!」阿花ê手就失落自由lah。伊用雙手來giâ hit-ê反khap ê面桶。
  “Nā kā góa phah ka-la̍uh, hit-sî lí tio̍h sí! Góa m̄-sìn góa lóng bô hoat-tō͘ thang tùi-hù lí!” Thâu-ke-niû kám-kak i siūⁿ-chhut chit-ê hoat-tō͘ chin hó, i chin bóan-chiok, chin pàng-sim khì chéng-lí i ê thâu-mn̂g. “Nā kā góa ka-la̍uh lí tio̍h kai-sí! Kàu góa khì bóe chhài tńg-lâi lóng m̄-thang tín-tāng!” Thâu-ke-niû ê chhùi lóng bô hioh-khùn.「若kā我扑ka落,hit 時你著死!我m̄ 信我攏無法度thang對付你!」頭家娘感覺伊想出這個法度真好,伊真滿足,真放心去整理伊ê 頭毛。「若kā我ka落你著該死!到我去買菜轉來攏m̄-thang振動!」頭家娘ê嘴攏無歇睏。
  “Tī ke-á kùi-khì ê hū-jîn-lâng lóng tio̍h tì bō-á, ū lâng tì óaⁿ bō-á tī thâu-khak sim, ū lâng tì bīn-tháng bō-á, tú-tú chhin-chhiūⁿ góa án-ni. Chit-ê bīn-tháng bō-á sī kùi-khì ê hū-jîn-lâng chhut-gōa ê sî teh tì ê.” A-hoa chiū koh tùi niau-á soat-bêng i ê chêng-hêng. Thâu-ke-niû beh chhut-mn̂g ê sî ū khòaⁿ-tio̍h A-hoa pèng-bô lia̍h hit-ê chò kan-khó͘, hóan-tńg ēng bīn-tháng tì tī thâu-khak, chi̍t-chhiú hōaⁿ, chi̍t-chhiú teh chò pá-hì, i chiū chin tōa siū-khì.「Tī 街仔貴氣ê婦人人攏著戴帽仔,有人戴碗帽仔tī 頭殼心,有人戴面桶帽仔,tú-tú親像我án-ni。這個面桶帽仔是貴氣ê婦人人出外ê 時teh戴ê。」阿花就koh tùi貓仔說明伊ê 情形。頭家娘beh出門ê 時有看著阿花並無掠hit-ê做艱苦,反轉用面桶戴tī 頭殼,一手hōaⁿ,一手teh做把戲,伊就真大受氣。
  “Góa m̄-sìn lóng bô hoat-tō͘ lah!” I chiū koh tùi tû-téng gia̍h chi̍t-ki hoe-kan lo̍h-lâi, lâi hē tī bīn-tháng-téng. “Lí koh tín-tāng khòaⁿ, lí nā kā góa phah-phòa chit-ki hoe-kan, lí chiū bô miā, góa tek-khak tiàu lí tī chhù-téng lâi phah hō͘ lí sí.”「我m̄ 信攏無法度lah !」伊就koh tùi櫥頂gia̍h一枝花矸落來,來hē tī 面桶頂。「你koh振動看,你若kā我扑破這枝花矸,你就無命,我的確吊你tī 厝頂來扑hō͘ 你死。」
  Chit-ê sū hō͘ A-hoa chin kín-tiuⁿ, i lóng m̄-káⁿ tín-tāng, sī chai-iáⁿ chit-ê sī chin tōa ê mō͘-hiám, koh i iā sìn thâu-ke-niû tek-khak ōe chiàu i ê ōe phah sí i, só͘-í chit-sî i chiū ôan-chôan sit-lo̍h chū-iû lah. Thâu-ke-niû chài-saⁿ chài-sì pàng-tiau chiū só mn̂g chhut-khì. I ê sim kám-kak chin bóan-chiok, in-ūi taⁿ hō͘ A-hoa bô chū-iû lah, chit-ê pān-hoat put-chí hián-bêng.這個事hō͘ 阿花真緊張,伊攏m̄ 敢振動,是知影這個是真大ê冒險,koh伊也信頭家娘的確會照伊ê 話扑死伊,所以這時伊就完全失落自由lah。頭家娘再三再四放刁就鎖門出去。伊ê 心感覺真滿足,因為今hō͘ 阿花無自由lah,這個辦法不止顯明。
  Bô lōa-kú ê kín-tiuⁿ, A-hoa ê chhiú chiū khai-sí khu-khu-chhoah sit-lêng, i ê thé-lio̍k iā put-chí bô, sīm-chì chá-khí iā bô chia̍h sím-mi̍h. A-hoa si̍t-chāi ū kám-kak kan-lân.無偌久ê緊張,阿花ê手就開始khu-khu-chhoah 失靈,伊ê 體肉也不止無,甚至早起也無食甚物。阿花實在有感覺艱難。
  I lóng bô koh kap niau-á chò sím-mi̍h sńg, i ê sim chí-ū teh khòa-lū kín-sīn. Put-kò i tio̍h cha̍p-hun ê thêng-chēng. Iáu-kú chi̍t-chióng ê kín-tiuⁿ tī hiān-sî ê A-hoa sī put-khó-lêng ê sū, i ê chhiú lóng bô lêng-la̍t lah, i ê sin-khu iā sit-lo̍h chí-la̍t, i ê thâu-náu iā chiām-chiām ji̍p tī tù-bîn ê lāi-bīn, i khiok ū kám-kak kúi-nā-pái hiám-hiám tio̍h ka-la̍uh hoe-kan, iáu-kú i ê ì-sek chiām-chiām bô-khì, hō͘ i bô hoat-tō͘ thang tí-khòng.伊攏無koh kap貓仔做甚物 sńg,伊ê 心只有teh掛慮謹慎。不過伊著十分ê停靜。Iáu-kú一種ê緊張tī 現時ê阿花是不可能ê事,伊ê 手攏無能力lah,伊ê 身軀也失落chí力,伊ê 頭腦也漸漸入tī tù眠ê內面,伊卻有感覺幾若擺險險著ka落花矸,iáu-kú 伊ê 意識漸漸無去,hō͘伊無法度thang抵抗。
  “Ph-siap!” Chi̍t-ê thang-kiaⁿ ê siaⁿ kiò-chhéⁿ A-hoa ê it-chhè. I khòaⁿ-kìⁿ hit-ê miā-ūn ê hoe-kan í-keng tī sit-sîn ê tiong-kan ka-la̍uh phòa-chhùi tī thô͘-kha.「Ph-siap !」一個thang驚ê聲叫醒阿花ê一切。伊看見hit-ê命運ê花矸已經tī 失神ê中間ka落破碎tī 塗腳。
  “Góa ê hoe-kan! A-hoa tōa tio̍h-kiaⁿ lâi lám-óa hit-ê phòa-chhùi ê hoe-kan tī i ê heng-chêng. I gia̍h-ba̍k beh chhōe khòaⁿ ū sím-mi̍h chín-kiù á-bô, chóng-sī i só͘ khòaⁿ-tio̍h ê sī chi̍t-tiâu soh tùi chhù-téng tūi-lo̍h teh tán-hāu A-hoa, chit-tiâu soh sī thâu-ke-niû í-chêng tio̍h chún-pī khí-lâi khǹg, iáu-bōe si̍t-hêng ê soh. A-hoa khòaⁿ-liáu chiū chin tōa-kiaⁿ, lâi ka-léng-sún. “Góa ê thiⁿ-sài ah, pang-chān góa!” Iáu-kú A-hoa ū khòa-kìⁿ chi̍t-ê pòaⁿ-khui ê thang-á, ōe-thang tô-cháu chhut-khì. A-hoa chiū lóng bô khó-lū sím-mi̍h, kín-kín peh-chiūⁿ thang-á lâi thiàu chhut gōa-bīn khì.「我ê 花矸!阿花大著驚來攬倚hit-ê破碎ê花矸tī 伊ê 胸前。伊gia̍h目beh chhōe看有甚物拯救抑無,總是伊所看著ê 是一條索tùi厝頂墜落teh等候阿花,這條索是頭家娘以前著準備起來囥,iáu-bōe實行ê索。阿花看了就真大驚,來ka冷sún。「我ê 天使ah,幫贊我!」Iáu-kú 阿花有看見一個半開ê窗仔,會thang逃走出去。阿花就攏無考慮甚物,緊緊peh上窗仔來跳出外面去。
  A-hoa chiū kín-kín cháu-kàu hit-ê hāng-kháu khì, jiân-āu chiū cháu-ji̍p khì tōa-lō͘, tī hiah-ê kòe-lō͘ ê lâng ê lāi-bīn lâi sit-lo̍h i ê iáⁿ.阿花就緊緊走到hit-ê巷口去,然後就走入去大路,tī hiah-ê 過路ê人ê內面來失落伊ê 影。
回目錄    回上一頁    終戰後,   1956年, 小說