回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 103 個段落, 175 個語句, 2508 個語詞, 3612 個音節
Chháu-tui-téng ê Bîn-bāng_05 草堆頂ê 眠夢_05
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  I chhéⁿ ê sî í-keng sī o͘-àm, thiâm-chēng ê pòaⁿ-mê. Má-lī in-ūi pak-tó͘ iau chiū kan-khó͘, kàu bô hoat-tō͘ thang khùn. Má-lī gia̍h-ba̍k khòaⁿ thang-gōa ê thiⁿ, ū móa-móa ê chhiⁿ-sîn tī hia. Thang-á ū chi̍t-tè chóa hō͘ hong chhoe teh tín-tāng, hit tiuⁿ chóa soah hóng-hut sī Má-lī tī sòe-hàn, kap lāu-bú teh lé-pài ê pài-tn̂g ê cheng chi̍t-iūⁿ teh tân, koh Má-lī khòaⁿ-kìⁿ cheng-siaⁿ ná tân ná o̍ah-phoat, hut-jiân thiⁿ-téng ê chhiⁿ-sîn lóng piàn-chò thiⁿ-sài, chhut-hiān tī khong-tiong poe-lâi poe-khì, chhin-chhiūⁿ chin bô êng ê khóan.伊醒ê時已經是烏暗、恬靜ê半暝。瑪莉因為腹肚枵就艱苦,到無法度thang睏。瑪莉gia̍h目看窗外ê天,有滿滿ê星辰tī hia。窗仔有一塊紙hō͘風吹teh振動,hit張紙煞恍惚是瑪莉tī細漢,kap老母teh禮拜ê拜堂ê鐘一樣teh tân,koh瑪莉看見鐘聲那tân那活潑,忽然天頂ê星辰攏變做天使,出現tī空中飛來飛去,親像真無閒ê款。
  Bô lōa-kú, Má-lī ū khòaⁿ-kìⁿ hit ê khit-chia̍h ê A-pô tī i ê bīn-chêng kóng:無偌久,瑪莉有看見hit個乞食ê阿婆tī伊ê面前講:
  “Má-lī khí-lâi! Lí pak-tó͘ chin iau hō͘ⁿ? Lí khòaⁿ Chú Iâ-so͘ ū kā lí pī-pān chi̍t ê iân-sia̍h tī hia teh tán-hāu lí, lán kín-kín lâi khì.”「瑪莉起來!你腹肚真枵hō͘ⁿ?你看主耶穌有kā你備辦一個筵席tī hia teh等候你,咱緊緊來去。」
  Má-lī chiū kín-kín khí-lâi, kap A-pô sio-chhōa ti̍t-ti̍t kiâⁿ-kàu hit ê thiⁿ-sài ê só͘-chāi. Thiⁿ-sài lóng pâi-lia̍t, gîm-si hoaⁿ-hí lâi ngiâ-chih in nn̄g-lâng. Má-lī khòaⁿ-kìⁿ hit ê khit-chia̍h sī i ê lāu-bú Ka-liân, koh khòaⁿ-kìⁿ i só͘ chhēng ê saⁿ sī chin-súi, chhin-chhiūⁿ lú-ông teh chhēng ê saⁿ.瑪莉就緊緊起來,kap阿婆相chhōa直直行到hit個天使ê所在。天使攏排列,吟詩歡喜來迎接in兩人。瑪莉看見hit個乞食是伊ê老母嘉蓮,koh看見伊所穿ê衫是真súi,親像女王teh穿ê衫。
  Má-lī chē-toh ê sî, ū khòaⁿ-kìⁿ hit ê iân-toh ū thàng-kàu chin-kôaiⁿ ê só͘-chāi kàu bô khòaⁿ-kìⁿ,iā ū thiⁿ-sài tâng-toh. Má-lī kap lāu-bú sī chit ê iân-sia̍h ê chú-pin. Má-lī khòaⁿ hit ê toh-téng lóng chhiong-móa tio̍h ông beh chia̍h kùi-khì ê chia̍h-mi̍h.瑪莉坐桌ê時,有看見hit個筵桌有thàng到真懸ê所在到無看見,也有天使同桌。瑪莉kap老母是這個筵席ê主賓。瑪莉看hit個桌頂攏充滿著王beh食貴氣ê食物。
  Má-lī chiū kî-tó beh lâi hióng-siū hiah ê mi̍h, i ba̍k-chiu khoeh-óa ê sî ū chin-tōa ê kng kap chin-tōa, thiⁿ-sài ê hoaⁿ-hí, o-ló ê siaⁿ, iô-tāng thiⁿ-téng.瑪莉就祈禱beh 來享受hiah ê物,伊目珠khoeh倚ê時有真大ê光kap真大,天使ê歡喜、o-ló ê聲,搖動天頂。
  Kî-tó liáu Má-lī chiū chiàu só͘ pâi ê mi̍h-kiāⁿ, thiⁿ-sài chiong chin hó-chia̍h, chin kî-biāu ê mi̍h-kiāⁿ lûn-liû phâng-kàu Má-lī ê bīn-chêng. Má-lī teh chia̍h ê sî lóng ū tōa o-ló ê siaⁿ-im.祈禱了瑪莉就照所排ê物件,天使將真好食、真奇妙ê物件輪流捧到瑪莉ê面前。瑪莉teh食ê時攏有大o-ló ê聲音。
  Má-lī chia̍h-kàu chin pá, i ê iau-gō lóng bô-khì.瑪莉食到真飽,伊ê枵餓攏無去。
  I chhéⁿ ê sî kám-kak hiah ê thiⁿ-sài ê siaⁿ iáu-kú ū thiaⁿ-kìⁿ ê khóan.伊醒ê時感覺hiah ê天使ê聲iáu-kú有聽見ê款。
  Hit ê khit-chia̍h ê A-pô kap lāu-bú lóng bô khòaⁿ-kìⁿ.Hit個乞食ê阿婆kap老母攏無看見。
  Thiⁿ í-keng kng lah! Hit chá-khí A-ko͘ iā lóng bô the̍h mi̍h lâi hō͘ Má-lī chia̍h, chóng-sī Má-lī khiok lóng bô kám-kak ū iau, chhin-chhiūⁿ hō͘ thiⁿ-sài chhiáⁿ-liáu chin kàu-gia̍h.天已經光lah!Hit早起阿姑也攏無提物來hō͘瑪莉食,總是瑪莉卻攏無感覺有枵,親像hō͘天使請了真夠額。
  Má-lī ê sim chí-ū teh siūⁿ hit ê khó-lîn ê A-pô, m̄-chai tùi tá-lo̍h khì, m̄-chai ū iau-sí á-bô?瑪莉ê心只有teh想hit個可憐ê阿婆,m̄知tùi tá落去,m̄知有枵死抑無?
  Má-lī kap káu-á ū chia̍p-chia̍p lâi kàu āu-bīn mn̂g, beh khòaⁿ hit ê A-pô ū lâi á-bô, khòaⁿ bô ê sî, Má-lī kám-kak chin siong-pi.瑪莉kap狗仔有捷捷來到後面門,beh看hit個阿婆有來抑無,看無ê時,瑪莉感覺真傷悲。
  Má-lī iā kám-kak i ê sin-khu chin bô khùi-la̍t; sán kàu chi̍t-têng phôe piⁿ chi̍t-ki kut; thâu-mn̂g sī sàm-sàm, chin lah-sap, ū thâng teh chò siū; bīn hō͘ báng-thâng kā kàu chin pháiⁿ-khòaⁿ. Hit ê chá-ji̍t tī lāu-bú hôai-lāi kó͘-chui khó-ài ê Má-lī í-keng ôan-chôan piàn-ōaⁿ khì, i ê iūⁿ-siùⁿ pìⁿ-chò chi̍t ê pháiⁿ-khòaⁿ ê khit-chia̍h gín-ná.瑪莉也感覺伊ê身軀真無氣力,瘦到一重皮piⁿ一支骨;頭毛是sàm-sàm,真垃圾,有蟲teh做巢;面hō͘蚊蟲咬到真歹看。Hit個早日tī老母懷內古錐可愛ê瑪莉已經完全變換去,伊ê樣相變做一個歹看ê乞食囡仔。
  Má-lī koh tńg-lâi tī i ê chháu-tui téng, lâi tó tī hit téng-bīn khùn. I ê soe-jio̍k í-keng kàu-ke̍k lah!瑪莉koh轉來tī伊 ê草堆頂,來倒tī hit頂面睏。伊ê衰弱已經到極lah!
  Bô lōa-kú i chhéⁿ ê sî, hō͘ i chin-tōa tio̍h-kiaⁿ! Hit ê thang-kiaⁿ ê A-kīm, chhiú gia̍h chi̍t-ki kóaiⁿ-á, khiā tī i ê bīn-chêng.無偌久伊醒ê時,hō͘伊真大著驚!Hit個thang驚ê阿妗,手gia̍h一支枴仔,企tī伊ê面前。
  A-kīm ê bīn hui-siông ê pháiⁿ koh ok. I tiām-tiām khiā tī Má-lī ê bīn-chêng, ba̍k-chiu chin tōa-lúi lâi gîn i. Hit ê khóan-sit chin hiông-ok, tì-kàu Má-lī ê sin-khu lóng chhiⁿ-léng khí-lâi.阿妗ê面非常ê歹koh惡。伊恬恬企tī瑪莉ê面前,目珠真大蕊來gîn伊。Hit個款式真雄惡,致到瑪莉ê身軀攏淒冷起來。
  “Khit-chia̍h gín-ná, lí kai-sí lah!”「乞食囡仔,你該死lah!」
  A-kīm án-ni kóng chiū ēng só͘ gia̍h ê kóaiⁿ lâi phah Má-lī ê sin-khu, chit ê sī Má-lī it-seng ê tiong-kan só͘ tú-tio̍h î-it ê kóaiⁿ-á ê chu-bī.阿妗án-ni講就用所gia̍h ê枴來扑瑪莉ê身軀,這個是瑪莉一生ê中間所tú著唯一ê枴仔ê滋味。
  Má-lī m̄-bat kám-kak tio̍h chit ê sè-kài chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t chiah-ni̍h thang kiaⁿ. Má-lī m̄-chai tio̍h án-chóaⁿ, chí-ū tī chhùi-lāi kiû-kiò Chú kap Ma-ma ê miâ nā-tiāⁿ. A-kīm liân-sòa phah saⁿ, sì ē chiū tōa-siaⁿ kóaⁿ Má-lī tio̍h chhut-khì. Má-lī thiaⁿ-tio̍h A-kīm kóng, “Chhut-khì!” Kám-kak tio̍h tit-kiù chi̍t-iūⁿ, kín-kín lâi cháu chhut-khì. Má-lī chīn i ê khùi-la̍t, phoe-miā phō hit-chiah káu-á lâi cháu, chhin-chhiūⁿ kiaⁿ-liáu i ê A-kīm ōe koh tui-lâi phah i.瑪莉m̄-bat感覺著這個世界親像今仔日chiah-ni̍h thang驚。瑪莉m̄知著án-chóaⁿ,只有tī嘴內求叫主kap媽媽ê名nā-tiāⁿ。阿妗連續扑三、四下就大聲趕瑪莉著出去。瑪莉聽著阿妗講,「出去!」感覺著得救一樣,緊緊來走出去。瑪莉盡伊ê氣力,批命抱hit隻狗仔來走,親像驚了伊ê阿妗會koh追來扑伊。
  Má-lī cháu-kàu āu-bīn mn̂g beh chhut-khì gōa-kháu ê sî, tī hia ū chi̍t ê tōa koh chhim ê kau, tio̍h ài kòe hit ê kiô, iáu-kú Má-lī kòe-thâu tio̍h-kiaⁿ ê iân-kò͘, soah phîn-lo̍h tī hit ê tōa-kau-té lo̍h-khì.瑪莉走到後面門beh出去外口ê時,tī hia有一個大koh深ê溝,著ài過hit個橋,iáu-kú瑪莉過頭著驚ê緣故,煞phîn落tī hit個大溝底落去。
  “Ah!”「Ah!」
  Má-lī ai chi̍t-siaⁿ, i ê sin-khu chiū tîm-lo̍h tī chúi-lāi.瑪莉哀一聲,伊ê身軀就沈落tī水內。
  Chit ê khó-lîn siū-khó͘ ê Má-lī ê sòe-sòe ê o̍ah-miā chhin-chhiūⁿ lóng bô ǹg-bāng thang koh o̍ah tī chit ê sè-kan.這個可憐受苦ê瑪莉ê細細ê活命親像攏無向望thang koh活tī這個世間。
  Kàu tī hit-ji̍t ê ē-po͘ saⁿ, sì tiám, tī lī-khui bô lōa-hn̄g ê kong-hn̂g ê chhiū-kha, ū chin-chē gín-ná ûi-lûi teh khòaⁿ chi̍t ê sòe-sòe hàn ê khit-chia̍h gín-ná phō chi̍t-chiah sòe-sòe ê khit-chia̍h káu-á tó tī chhiū-thâu teh khùn. In ê sin-khu lóng tâm-tâm.到tī hit日ê ē晡3、4點,tī離開無偌遠ê公園ê樹腳,有真濟囡仔圍lûi teh看一個細細漢ê乞食囝仔抱一隻細細ê乞食狗仔倒tī樹頭teh睏。In ê身軀攏tâm-tâm。
  “Khó-lîn iau-gō ê khit-chia̍h gín-ná!” Ū lâng lîn-bín i, hiat chîⁿ tī i ê sin-piⁿ, chóng-sī Má-lī lóng m̄-chai hit ê sī sím-mi̍h ì-sù.「可憐枵餓ê乞食囡仔!」有人憐憫伊,hiat錢tī伊ê身邊,總是瑪莉攏m̄知hit個是甚物意思。
  “Chit ê khit-chia̍h gín-ná teh phòa-pīⁿ ê khóan!”「這個乞食囡仔teh破病ê款!」
  Ū lâng án-ni kóng,有人án-ni講,
  “I ê thâu-khak chin sio, ū jia̍t ê khóan!” koh ū lâng án-ni kóng.「伊ê頭殼真燒,有熱ê款!」koh有人án-ni講。
  “Phah-sǹg chit ê khit-chia̍h gín-ná ōe sí!”「扑算這個乞食囡仔會死!」
  Iā ū lâng lâu ba̍k-sái.也有人流目屎。
  Iáu-kú Má-lī tī bāng-tiong khòaⁿ-kìⁿ móa-thiⁿ ê thiⁿ-sài, the̍h ka-ná ê chhiū-oe lâi chò chi̍t ê chin-súi ê ông-chō, iā chiong ka-ná hio̍h chò chi̍t ê bián-liû lâi kā i tì tī thâu-khak-téng; tāi-ke lóng teh gîm-si, iā ū khòaⁿ-kìⁿ lāu-bú tī hiah ê thiⁿ-sài ê tiong-kan, hui-siông hoaⁿ-hí lâi teh chim Má-lī ê bīn.Iáu-kú瑪莉tī夢中看見滿天ê天使,提迦拿ê樹椏來做一個真súi ê王座,也將迦拿葉做一個冕旒來kā伊戴tī頭殼頂;大家攏teh吟詩,也有看見老母tī hiah ê天使ê中間,非常歡喜來teh chim瑪莉ê面。
  Má-lī chhéⁿ ê sî í-keng o͘-àm mê kàu lah! Má-lī khòaⁿ bô it-chhè ê thiⁿ-sài kap lāu-bú, koh siūⁿ-tio̍h i ê chhiⁿ-chhám ê hiān-si̍t ê sî, soah lâu ba̍k-sái lâi kiò i ê lāu-bú. I ê siaⁿ chin bô la̍t, koh chin kiaⁿ A-kīm ōe thiaⁿ-tio̍h, só͘-í chin sió-sim.瑪莉醒ê時已經烏暗暝到lah!瑪莉看無一切ê天使kap老母,koh想著伊ê淒慘ê現實ê時,煞流目屎來叫伊ê老母。伊ê聲真無力,koh真驚阿妗會聽著,所以真小心。
  I kám-kak sin-thé chin soe-jio̍k, bô khùi-la̍t thang tín-tāng. Chóng-sī kong-hn̂g lāi chiām-chiām bô lâng, i ê sim iā chiām-chiām kiaⁿ-hiâⁿ put-an.伊感覺身體真衰弱,無氣力thang振動。總是公園內漸漸無人,伊ê心也漸漸驚惶不安。
  Chóng-sī hut-jiân siūⁿ-tio̍h hit ê A-pô ê sî i chiū tit-tio̍h khùi-la̍t.總是忽然想著hit個阿婆ê時伊就得著氣力。
  “A-pô kim-mî kiám-chhái ōe lâi chhōe góa!”「阿婆今暝kiám-chhái會來chhōe我!」
  Má-lī siūⁿ-tio̍h án-ni chiū beh kín-kín khí-lâi tńg-khì kàu hit ê chháu-chhù. Khiok chi̍t-sim chin kiaⁿ A-kīm, chóng-sī in-ūi A-pô ê iân-kò͘ chiū hó-táⁿ beh koh tńg-khì.瑪莉想著án-ni就beh緊緊起來轉去到hit個草厝。卻一心真驚阿妗,總是因為阿婆ê緣故就好膽beh koh轉去。
  Má-lī lóng bô la̍t thang kiâⁿ, kám-kak o͘-àm gông-ngia̍h. Chóng-sī thiàⁿ A-pô ê sim kek-lē i chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ hùn-tò͘ lâi kiâⁿ.瑪莉攏無力thang行,感覺烏暗gông-ngia̍h。總是疼阿婆ê心激勵伊一步一步奮鬥來行。
  Tī lō͘-tiong i ū tú-tio̍h kúi-nā lâng. Hia ê lâng khòaⁿ-tio̍h Má-lī lóng o̍at-thâu lâi kóng;Tī路中伊有tú著幾若人。Hia ê人看著瑪莉攏越頭來講;
  “Khó-lîn khit-chia̍h gín-ná, phah-sǹg bô-pē bô-bú ê ko͘-jî!”「可憐乞食囡仔,打算無父無母ê孤兒!」
  Iā ū lâng kóng, “Tī chit ê só͘-chāi kiám ū lâng tú-tio̍h án-ni!? ”也有人講,「Tī這個所在kiám有人tú著án-ni!?」
  “Kiám lóng bô chhin-lâng thang chiàu-kò͘ i?”「Kiám攏無親人thang照顧--伊?」
  “Hiah-ni̍h lah-sap koh bái, bô lâng beh ài i!”「Hiah-ni̍h垃圾koh bái,無人beh ài伊!」
  “Khó-lîn. Lia̍p-sat-lō͘ ê kiáⁿ!”「可憐。拉撒路ê子!」
  Má-lī ê sin-thé í-keng bô hoat-tō͘ thang kiâⁿ, iáu-kú pòaⁿ-kiâⁿ pòaⁿ-pê lâi kàu hit ê āu-bīn mn̂g. I sió-sim lâi pê-kòe hit ê chá-khí só͘ thu̍t-kha ê kiô. Í-keng chin-àm, lóng bô chheⁿ tī thiⁿ-ni̍h, koh hit ê beh ji̍p-khì ê āu-bīn tiâⁿ sī chin àm-sàm thang-kiaⁿ.瑪莉ê身體已經無法度thang行,iáu-kú半行半爬來到hit個後面門。伊小心來爬過hit個早起所thu̍t腳ê橋。已經真暗,攏無星tī天ni̍h,koh hit個beh入去ê後面埕是真暗散thang驚。
  Má-lī chí-ū ài beh kìⁿ A-pô ê bīn i chiū lóng bô kiaⁿ sím-mi̍h, i lóng bô hiâm it-chhè ê lô-khó͘, i chí-ū sim-lāi kî-tó chhùi-lāi kiò Ma-ma, Ma-ma ê miâ lâi ti̍t-ti̍t chìn-chêng. Káu-á tī pòaⁿ-lō͘ chiū bô phō i hō͘ i ka-kī kiâⁿ, in-ūi Má-lī lóng bô la̍t, hit-chiah khó-lîn ê káu-á iā-sī chhin-chhiūⁿ beh sí-khì chi̍t-iūⁿ ê lóan-jio̍k lâi tòe tī Má-lī ê āu-bīn.瑪莉只有ài beh見阿婆ê面伊就攏無驚甚物,伊攏無嫌一切ê勞苦,伊只有心內祈禱嘴內叫媽媽、媽媽ê名來直直進前。狗仔tī半路就無抱伊hō͘伊家己行,因為瑪莉攏無力,hit隻可憐ê狗仔也是親像beh死去一樣ê軟弱來tòe tī瑪莉ê後面。
  Má-lī kàu i só͘-tòa ê chháu-liâu-á ê sî, hit ê liâu-á mn̂g í-keng só khí-lâi, hō͘ i bô hoat-tō͘ thang koh ji̍p-khì.瑪莉到伊所tòa ê草寮仔ê時,hit個寮仔門已經鎖起來,hō͘伊無法度thang koh入去。
  Chóng-sī Má-lī chí-ū ài beh chiap-la̍p A-pô tī hit ê lāi-bīn, i chiū chi̍t-sim ài beh ji̍p-khì, sī ǹg-bāng khòaⁿ A-pô ū tī hit lāi-bīn á-bô!總是瑪莉只有ài beh接納阿婆tī hit個內面,伊就一心ài beh入去,是向望看阿婆有tī hit內面抑無!
  Má-lī chiū siūⁿ-tio̍h tī liâu-á ê āu-bīn ū chi̍t ê phòa-khang thang nǹg-ji̍p khì, i chiū kín-kín lâi tùi hit ê lâ-sâm, óe-khoeh ê só͘-chāi pê ji̍p-khì. I ê bīn kap sin-khu lóng ū ti-tu-si móa-móa.瑪莉就想著tī寮仔ê後面有一個破空thang nǹg--入去,伊就緊緊來tùi hit個lâ-sâm、矮khoeh ê所在爬入去。伊ê面kap身軀攏有蜘蛛絲滿滿。
  Má-lī chiū kiò “A-pô!” “A-pô!” Chóng-sī lāi-bīn iû-gôan sī chin léng-chēng koh o͘-àm, ko͘-toaⁿ. A-pô ê iáⁿ lóng bô khòaⁿ-kìⁿ, Má-lī kám-kak chin cho̍at-bāng siong-sim.瑪莉就叫「阿婆!」「阿婆!」總是內面猶原是真冷靜koh烏暗、孤單。阿婆ê影攏無看見,瑪莉感覺真絕望傷心。
  I kiâⁿ kàu tī i só͘ khùn ê chháu-tui ê sî, i ê sim hut-jiân chhin-chhiūⁿ kìⁿ-tio̍h chi̍t ê chhin-lâng chi̍t-iūⁿ, hui-siông ê hoaⁿ-hí; kî-si̍t hit ê chháu-tui sī Má-lī ōe-thang tit-tio̍h an-ùi kap ǹg-bāng ê î-it ê só͘-chāi, hit ê sui-jiân sī chi̍t ê bô kè-ta̍t, lah-sap ê chháu-tui, iáu-kú tùi tī ko͘-toaⁿ siū-khó͘ ê Má-lī sī hô-téng ê pó-pòe koh ū kè-ta̍t ê só͘-chāi.伊行到tī伊所睏ê草堆ê時,伊ê心忽然親像見著一個親人一樣,非常ê歡喜;其實hit個草堆是瑪莉會thang得著安慰kap向望ê唯一ê所在,hit個雖然是一個無價值,垃圾ê草堆,iáu-kú tùi tī孤單受苦ê瑪莉是何等ê寶貝koh有價值ê所在。
  Chit ê sī thàng-kàu hit ê bí-biāu ê thian-kài, sī bô lâng ōe chai ê só͘-chāi.這個是thàng到hit個美妙ê天界,是無人會知ê所在。
  Oh! hit ê chháu-tui-téng tùi tī hiān-chāi, ko͘-to̍k khó-lîn ê Má-lī sī hô-téng ê chhin-bi̍t! Hô-téng ê su-iàu!Oh!Hit個草堆頂對 tī現在,孤獨可憐ê瑪莉是何等ê親密!何等ê需要!
  Só͘-í Má-lī chiong hit ê soe-jio̍k ê seng-khu lâi hiat tī hit ê chháu-tui-téng, i lóng bô siūⁿ sím-mi̍h, chí-ū chhin-chhiūⁿ kìⁿ-tio̍h chhin-lâng chi̍t-iūⁿ lâi chhiⁿ-chhám háu.所以瑪莉將hit個衰弱ê身軀來hiat tī hit個草堆頂,伊攏無想甚物,只有親像見著親人一樣來淒慘哮。
  Bô lōa-kú i chiū m̄-chai lâng khì. Má-lī tī bîn-bāng tiong ū khòaⁿ-kìⁿ hit ê khó-lîn ê A-pô lâi khiā tī Má-lī ê sin-piⁿ. I kóng,無偌久伊就m̄知人去。瑪莉tī眠夢中有看見hit個可憐ê阿婆來企tī瑪莉ê身邊。伊講,
  “Má-lī góa lâi lah! góa beh kap lí khùn tī chit ê tiū-chháu, lí taⁿ an-sim, lí m̄-bián koh ko͘-to̍k lah!”「瑪莉我來lah!我beh kap你睏tī這個稻草,你今安心,你m̄免koh孤獨lah!」
  A-pô chiū tó-tī Má-lī ê sin-piⁿ, koh ēng chhiú lâi bong Má-lī ê thâu-khak.阿婆就倒tī瑪莉ê身邊,koh用手來摸瑪莉ê頭殼。
  “Khó-lîn ê gín-ná! Lí ê siū-khó͘ bô kú lah!”「可憐ê囡仔!你ê受苦無久lah!」
  Má-lī chin hoaⁿ-hí, i chí-ū lâi khoeh-óa tī A-pô ê heng-chêng. I chí-ū kám-kak tio̍h an-ún kap khòai-lo̍k; i tùi A-pô bî-chhiò chi̍t-ē chiū koh khùn. Chit ê an-ún sī chá-chêng tī lāu-bú ê hôai-lāi chi̍t-iūⁿ ê an-ún, Má-lī siūⁿ kóng tú-tú sī hit sî ê kòe-sio̍k.瑪莉真歡喜,伊只有來khoeh倚tī阿婆ê胸前。伊只有感覺著安穩kap快樂;伊tùi阿婆微笑一下就koh睏。這個安穩是早前tī老母ê懷內一樣ê安穩,瑪莉想講 tú-tú是hit時ê繼續。
  Chóng-sī bô-kú, Má-lī chiū koh bāng-kìⁿ A-pô kín-kín lâi teh kiò chhíⁿ i khí-lâi.總是無久,瑪莉就koh夢見阿婆緊緊來teh叫醒伊起來。
  “Má-lī! Má-lī! Chhíⁿ khí-lâi! Góa ê sî-kan kàu lah, góa taⁿ beh lâi khì lah!”「瑪莉!瑪莉!醒起來!我ê時間到lah,我今beh來去lah!」
  Má-lī chin tio̍h kiaⁿ!瑪莉真著驚!
  “A-pô lí beh tńg-khì tó-ūi?”「阿婆你beh轉去tó位?」
  “Má-lī lí kiám bô thiaⁿ-kìⁿ, gōa-bīn hit ê siaⁿ-im?”「瑪莉你kiám無聽見,外面hit個聲音?」
  Má-lī chiū chù-sîn lâi beh thiaⁿ-khòaⁿ sím-mi̍h, kó-jiân Má-lī ū thiaⁿ-tio̍h chin-súi, chin hó thiaⁿ ê im-ga̍k chiām-chiām bêng khí-lâi. Kî-tiong ū ta̍t-á, ū giang-á, ū chhoe, ū kó͘, chin-chē chióng súi ê siaⁿ-im tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi ti̍t-ti̍t kūn-óa lâi.瑪莉就注神來beh聽看甚物,果然瑪莉有聽著真súi、真好聽ê音樂漸漸明起來。其中有笛仔、有giang仔、有吹、有鼓,真濟種súi ê聲音tùi遠遠ê所在直直近倚來。
  “Má-lī, hit ê siaⁿ-im chiū-sī thiⁿ-sài ê ga̍k-tūi, góa tio̍h kín-kín khì ngiâ-chih in. A-pô kóng án-ni chiū kín-kín beh chhut-khì, chóng-sī Má-lī tùi A-pô ê kha khîⁿ-tiâu-tiâu m̄-ài A-pô lī-khui i khì.「瑪莉,hit個聲音就是天使ê樂隊,我著緊緊去迎接in。阿婆講án-ni就緊緊beh出去,總是瑪莉tùi阿婆ê腳khîⁿ-tiâu-tiâu m̄-ài阿婆離開伊去。
  “A-pô! Lí m̄-thang khì lah!” Má-lī ê sim chin siong-pi chiū ai-kiû A-pô.「阿婆!你m̄-thang去lah!」瑪莉ê心真傷悲就哀求阿婆。
  Hit ê thiⁿ-sài ê ga̍k-tūi, ū chiām-chiām kūn-óa lâi, hit ê siaⁿ-im ná bí-biāu. Kî-tiong iā ū gîm-si ê siaⁿ, ū chi̍t tōa-kūn chhēng pe̍h-saⁿ ê thiⁿ-sài tùi koe-lō͘ hit-pêng chiām-chiām hián-bêng chhut-lâi.Hit個天使ê樂隊,有漸漸近倚來,hit個聲音那美妙。其中也有吟詩ê聲,有一大群穿白衫ê天使tùi街路hit爿漸漸顯明出來。
  Thiⁿ-sài tùi A-kū ê tōa-lâu ê mn̂g-kháu kòe, se̍h lâi kàu tī Má-lī só͘ tòa hit ê chháu-liâu-á ê téng-bīn ê pòaⁿ khong-tiong. Hit ê chêng-hêng chin-chiàⁿ súi, koh tī thiⁿ-sài ê tiong-kan ū chi̍t-tâi chin súi ê kim-chhia, tú-tú sī ông-kiong lú-ông teh chē chi̍t-iūⁿ ê.天使tùi阿舅ê大樓ê門口過,se̍h來到tī瑪莉所tòa hit個草寮仔ê頂面ê半空中。Hit個情形真正súi,koh tī天使ê中間有一台真súi ê金車,tú-tú是王宮女王teh坐一樣ê。
  Hiah ê thiⁿ-sài thêng tī hia, iā hoaⁿ-hí tōa-siaⁿ lâi chàu-ga̍k, gîm-si.Hiah ê天使停tī hia,也歡喜大聲來奏樂、吟詩。
  A-pô khòaⁿ-tio̍h thiⁿ-sài kàu-ūi chiū chin hoaⁿ-hí beh cháu-kàu thiⁿ-sài hia khì. “Má-lī góa beh khì lah!”阿婆看著天使到位就真歡喜beh走到天使hia去。「瑪莉我beh去lah!」
  A-pô chiū cháu-khì, ná-cháu ná tit-tio̍h khùi-la̍t, koh ná piàn-ōaⁿ i ê hêng-chōng.阿婆就走去,那走那得著氣力,koh那變換伊ê形狀。
  A-pô cháu-chiūⁿ khong-tiong ê sî í-keng sī piàn-chò chi̍t ê chin-súi ê thiⁿ-sài chhut-lâi. I chiū chiūⁿ-kàu hit ê chin súi ê chhia-téng, tī hia liân-liân teh kiò Má-lī.阿婆走上空中ê時已經是變做一個真súi ê天使出來。伊就上到hit個真súi ê車頂,tī hia連連teh叫瑪莉。
  “Má-lī! Má-lī! Kín-lâi, thiⁿ-sài beh lâi ngiâ-chih lí lah!”「瑪莉!瑪莉!緊來,天使beh來迎接你lah!」
  Má-lī si̍t-chāi chin gông-ngia̍h, m̄-chai-iáⁿ it-chhè ê sū. Koh siāng-sî teh khùn ê káu-á iā tiô-khí-lâi, tùi Má-lī náu chi̍t, nn̄g siaⁿ chiū cháu-lī Má-lī tòe A-pô ê lō͘ cháu-khì. Má-lī khòaⁿ-kìⁿ káu-á ná-cháu ná ū khùi-la̍t koh ná-cháu ná piàn-ōaⁿ i ê hêng-chōng. Káu-á cháu-chiūⁿ khong-tiong ê sî chiū piàn-chò chi̍t-chiah ke̍k súi, chôan-pe̍h-sek ê pe̍h-bé chhut lâi, hit ê khóan-sit sī sio̍k tī thiⁿ-bé ê iūⁿ, thiⁿ-bé chiū kàu tī hit ê súi ê thiⁿ-chhia, lâi beh thoa i.瑪莉實在真gông-ngia̍h,m̄知影一切ê事。Koh siāng時teh睏ê狗仔也tiô起來,tùi瑪莉náu一、兩聲就走離瑪莉tòe阿婆ê路走去。瑪莉看見狗仔那走那有氣力koh那走那變換伊ê形狀。狗仔走上空中ê時就變做一隻極súi、全白色ê白馬出來,hit個款式是屬tī天馬ê樣,天馬就到tī hit個súi ê天車,來beh拖伊。
  A-pô koh kè-sio̍k lâi kiò Má-lī,阿婆koh繼續來叫瑪莉,
  “Má-lī, lí kín-kín cháu-lâi!”「瑪莉,你緊緊走來!」
  Má-lī chin gông-ngia̍h lâi khòaⁿ nā-tiāⁿ, m̄-chai i tio̍h án-chóaⁿ.瑪莉真gông-ngia̍h來看nā-tiāⁿ,m̄知伊著án-chóaⁿ。
  Hut-jiân Má-lī ū thiaⁿ-tio̍h hit ê thang kiaⁿ ê A-kīm ê siaⁿ, Má-lī o̍at-thâu khòaⁿ, i ê A-kīm gia̍h chi̍t-ki kóaiⁿ, chin hiông-ok ê hêng-iông cháu-óa beh lâi phah Má-lī.忽然瑪莉有聽著hit個thang驚ê阿妗ê聲,瑪莉越頭看,伊ê阿妗gia̍h一支枴,真雄惡ê形容走倚beh來扑瑪莉。
  “Khit-chia̍h gín-ná lí kai-sí lah!” A-kīm tōa-siaⁿ mē, hit-sî thian-kun lóng tōa tio̍h-kiaⁿ lâi kín-kín beh lī-khui hit ê só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ m̄-káⁿ khòaⁿ-tio̍h hit-chióng ê hiông-ok.「乞食囡仔你該死lah!」阿妗大聲罵,hit時天君攏大著驚來緊緊beh離開hit個所在,親像m̄敢看著hit種ê雄惡。
  Má-lī khòaⁿ-tio̍h thiⁿ-sài lī-khui, bé-chhia lóng cháu-ji̍p thiⁿ-téng ê sî, i chiū kín-kín kiò A-pô, chiū beh cháu-khì chhōe A-pô.瑪莉看著天使離開,馬車攏走入天頂ê時,伊就緊緊叫阿婆,就beh走去chhōe阿婆。
  Koh chin kiaⁿ A-kīm ê khóan-sit, in-ūi hit ê khóan-sit tek-khak sī tī thiⁿ-téng só͘ bô ê, koh sī só͘ kiaⁿ ê, tùi āu-bīn A-kīm ti̍t-ti̍t mē koh chiām-chiām tui-óa lâi.Koh真驚阿妗ê款式,因為hit個款式的確是tī天頂所無ê,koh是所驚ê,tùi後面阿妗直直罵koh漸漸追倚來。
  Hit-sî A-pô thiⁿ-sài ū chiong i ê saⁿ-á-ku tháu-khui, pàng-lo̍h lâi hō͘ Má-lī.Hit時阿婆天使有將伊ê衫仔裾tháu開,放落來hō͘瑪莉。
  Má-lī beh cháu kám-kak tio̍h bô la̍t, chóng-sī i chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ lâi cháu, kó-jiân i kám-kak i iā ōe cháu ji̍p hit ê khong-tiong. I chin-chiàⁿ kiaⁿ A-kīm chiū phoe-miā lâi cháu, chóng-sī chin bô la̍t, kai-chài A-pô ê saⁿ-á-ku hō͘ i khîⁿ-tiâu, i chiū tit-tio̍h thiⁿ-sài ê pang-chān lâi chiām-chiām chiūⁿ-kàu hit ê thian-kun ê chhia-téng khì. Thian-kun chiap-tio̍h Má-lī chiū tōa hoaⁿ-hí, tōa-siaⁿ o-ló, gîm-si ti̍t-ti̍t lâi cháu chiūⁿ thiⁿ-téng. A-kīm ê siaⁿ kap iáⁿ lóng lī-khui hn̄g-hn̄g bô khòaⁿ-kìⁿ lah.瑪莉beh走感覺著無力,總是伊一步一步來走,果然伊感覺伊也會走入hit個空中。伊真正驚阿妗就phoe命來走,總是真無力,佳哉阿婆ê衫仔裾hō͘伊khîⁿ-tiâu,伊就得著天使ê幫贊來漸漸上到hit個天君ê車頂去。天君接著瑪莉就大歡喜,大聲o-ló,吟詩直直來走上天頂。阿妗ê聲kap影攏離開遠遠無看見lah。
  Má-lī tī chháu-téng khòaⁿ-kìⁿ hit ê khit-chia̍h A-pô í-keng piàn-ōaⁿ chòe i ê lāu-bú Ka-liân ê hêng-chōng chhut-lâi, lāu-bú tōa hoaⁿ-hí tōa khòai-lo̍k lâi lám óa Má-lī tī hôai-lāi.瑪莉tī草頂看見hit個乞食阿婆已經變換做伊ê老母嘉蓮ê形狀出來,老母大歡喜大快樂來攬倚瑪莉tī懷內。
  “Má-lī! Má-lī!” Má-lī ê hoaⁿ-hí lóng bōe-thang hêng-iông-tit, i chí-ū kiò “Ma-ma!” Chi̍t-siaⁿ, chiū phō-óa Ma-ma tī i ê chôan sin-khu.「瑪莉!瑪莉!」瑪莉ê歡喜攏bōe-thang形容tit,伊只有叫「媽媽!」一聲,就抱倚媽媽tī伊ê全身軀。
  Thiⁿ-sài chin hoaⁿ-hí tōa-siaⁿ gîm-si. Má-lī chiū koh khùn-khì.天使真歡喜大聲吟詩。瑪莉就koh睏去。
  “Má-lī, lí tio̍h an-sim khùn, taⁿ bô koh ū lâng thang hō͘ lí kiaⁿ-hiâⁿ, lí ê siū-khó͘ lóng liáu lah, lán beh ji̍p hit ê kng-bêng ê kok, sī Iâ-so͘ chò Ông ê só͘-chāi, tī hia bô ko͘-toaⁿ, bô pi-chhám, bô lâu ba̍k-sái, sī thang éng-óan hióng-siū pêng-an, khòai-lo̍k ê só͘-chāi.「瑪莉,你著安心睏,今無koh有人thang hō͘你驚惶,你ê受苦攏了lah,咱beh入hit個光明ê國,是耶穌做王ê所在,tī hia無孤單、無悲慘、無流目屎,是thang永遠享受平安、快樂ê所在。
  Lāu-bú Ka-liân án-ni kóng lâi ài-bú pêng-an teh khùn ê Má-lī.老母嘉蓮án-ni講來愛撫平安teh睏ê瑪莉。
  Má-lī chiū kap thian-kun chiām-chiām tùi thiⁿ-téng chiūⁿ-khì.瑪莉就kap天君漸漸tùi天頂上去。
  Kè chá-khí ū hó-sim ê A-ko͘, phâng chia̍h-mi̍h beh lâi hō͘ Má-lī chia̍h. I in-ūi bô-êng koh sin-thé bô hó-sè, soah nn̄g saⁿ ji̍t bô the̍h pòaⁿ-hāng lâi hō͘ Má-lī, só͘-í kám-kak chin khòa-lū.隔早起有好心ê阿姑,捧食物beh來hō͘瑪莉食。伊因為無閒koh身體無好勢,煞兩三日無提半項來hō͘瑪莉,所以感覺真掛慮。
  I kàu chháu-liâu ê sî, hit ê chháu-liâu ê mn̂g ū tùi gōa-bīn só khí-lâi, sī tùi A-kīm kóaⁿ-chhut Má-lī ê sî só--ê, A-ko͘ kiaⁿ chi̍t ē,伊到草寮ê時,hit個草寮ê門有tùi外面鎖起來,是tùi阿妗趕出瑪莉ê時鎖--ê,阿姑驚一下,
  “Sím-mi̍h lâng só chit ê mn̂g? Má-lī sī khì tó-ūi?”「甚物人鎖這個門?瑪莉是去tó位?」
  I ê sim-lāi chin tio̍h-kip, chiū kín-kín tùi thang-á beh lâi khòaⁿ Má-lī ū tī lāi-bīn á-bô, A-ko͘ chi̍t ē khòaⁿ, lāi-bīn ū chin kò-iūⁿ ê an-chēng, koh tī hit ê tiū-chháu téng ū khòaⁿ-tio̍h Má-lī tiām-tiām tó tī hia, i ê bīn ǹg tī thiⁿ, chin pêng-an ê khóan-sit.伊ê心內真著急,就緊緊tùi窗仔beh來看瑪莉有tī內面抑無,阿姑一下看,內面有真各樣ê安靜,koh tī hit個稻草頂有看著瑪莉恬恬倒tī hia,伊ê面向tī天,真平安ê款式。
  Chóng-sī A-ko͘ khòaⁿ-liáu ū chin tio̍h-kiaⁿ, Má-lī sī m̄-sī teh khùn!總是阿姑看了有真著驚,瑪莉是m̄是teh睏!
  “Má-lī!” A-ko͘ kín-kín chhut-siaⁿ lâi kiò Má-lī. Chóng-sī lóng-bô hóan-èng. A-ko͘ kín-kín phah-khui hit ê só, lâi khui-mn̂g ji̍p-khì, i ê chhiú ê chia̍h-mi̍h lóng hiat-ka̍k lah. A-ko͘ kín-kín óa lâi Má-lī ê sin-piⁿ, i chhun-chhiú beh phō Má-lī, chhun-kàu chi̍t-pòaⁿ soah m̄-káⁿ bong tio̍h Má-lī, in-ūi í-keng bêng-pe̍k Má-lī sī sí-khì lah!「瑪莉!」阿姑緊緊出聲來叫瑪莉。總是攏無反應。阿姑緊緊扑開hit個鎖,來開門入去,伊ê手ê食物攏hiat-ka̍k lah。阿姑緊緊倚來瑪莉ê身邊,伊伸手beh抱瑪莉,伸到一半煞m̄敢摸著瑪莉,因為已經明白瑪莉是死去lah!
  A-ko͘ kín-kín tó-thè lâi tōa siong-sim, lâu ba̍k-sái.阿姑緊緊倒退來大傷心、流目屎。
  “Khó-lîn, bô lâng khòaⁿ-kò͘ ê Má-lī! Khó-lîn ê Má-lī! Má-lī!”「可憐,無人看顧ê瑪莉!可憐ê瑪莉!瑪莉!」
  A-ko͘ si̍t-chāi ūi-tio̍h Má-lī tōa siong-sim, kín-kín kūi-lo̍h lâi kî-tó.阿姑實在為著瑪莉大傷心,緊緊跪落來祈禱。
  Khó-lîn sòe-sòe ê Má-lī í-keng tī ko͘-toaⁿ, kiaⁿ-hiâⁿ, iau-gō, pi-chhám ê tiong-kan lâi sí-khì.可憐細細ê瑪莉已經tī孤單、驚惶、枵餓、悲慘ê中間來死去。
  Chóng-sī bô lâng chai-iáⁿ Má-lī tī chit ê pi-chhám siū-khó͘ ê chháu-tui-téng só͘ khòaⁿ-kìⁿ it-chhè ê bîn-bāng. Nā ū lâng chai-iáⁿ, lâng beh him-sōan Má-lī ê sí; sī hô-téng ê kî-biāu hô-téng ê hēng-hok, khòai-lo̍k.總是無人知影瑪莉tī這個悲慘受苦ê草堆頂所看見一切ê眠夢。若有人知影,人beh欣羨瑪莉ê死,是何等ê奇妙何等ê幸福、快樂。
  (Ôan)(完)
回目錄    回上一頁    終戰後,   1955年, 小說