回目錄 回上一頁 本篇文章總共有 55 個段落, 218 個語句, 3156 個語詞, 4518 個音節
Chháu-tui-téng ê Bîn-bāng_04 草堆頂ê 眠夢_04
N̂g Hôai-un 黃懷恩
  I hit ê súi-súi kó͘-chui ê bīn, taⁿ lóng bô-khì, chiâⁿ-chò chi̍t ê siau-sán, pháiⁿ-khòaⁿ ê bīn. Siat-sú tī chit-sî Ka-liân nā ū khòaⁿ-tio̍h, m̄-chai beh án-chóaⁿ siong-sim. Khó-lîn ê Má-lī, in-ūi ià-siān, iau-gō chiū khùn-kàu m̄-chai lâng. Chóng-sī bô lōa-kú i chiū bîn-bāng i ê lāu-bú teh chú liāu-lí beh hō͘ i chia̍h.伊hit個súi-súi古錐ê面,今攏無去,成做一個消瘦、歹看ê面。設使tī這時嘉蓮若有看著,m̄知beh án-chóaⁿ傷心。可憐ê瑪莉,因為厭siān,枵餓就睏到m̄知人。總是無偌久伊就眠夢伊ê老母teh煮料理beh hō͘伊食。
  “Ma-ma, khah-kín lah, Má-lī pak-tó͘ chin-chiàⁿ iau. Káu-á mah chin iau. Góan tùi chá-khí lóng bô chia̍h pn̄g!” “Má-lī, Ma-ma liâm-piⁿ phâng-khì, teh beh hó lah!”「媽媽,較緊lah,瑪莉腹肚真正枵。狗仔mah真枵。阮tùi早起攏無食飯!」「瑪莉,媽媽liâm-piⁿ捧去,teh beh好lah!」
  “Ma-ma, góa beh chē tī toh tán-hāu, lí tio̍h kín phâng-lâi, iā tio̍h chún-pī káu-á ê pn̄g, góa beh tāi-seng kám-siā.”「媽媽,我beh坐tī桌等候,你著緊捧來,也著準備狗仔ê飯,我beh代先感謝。」
  Má-lī ka-kī tī bāng-tiong kóng-ōe, kî-tó ê sî tú-tú An-ná A-ko͘ ū khui-mn̂g ji̍p-lâi. I ê chhiú ū phâng Má-lī ê chia̍h-mi̍h, iā ū chi̍t-niá thán-á beh hō͘ Má-lī thang kah-sio. An-ná khòaⁿ-tio̍h Má-lī bô khùi-la̍t, ià-siān khùn tī tiū-chháu téng teh bîn-bāng ê sî, i ê sim chin khó-lîn Má-lī. A-ko͘ chiū kiò-chhíⁿ Má-lī khí-lâi chia̍h-pn̄g.瑪莉家己tī夢中講話,祈禱ê時tú-tú安娜阿姑有開門入來。伊ê手有捧瑪莉ê食物,也有一領毯仔beh hō͘瑪莉thang kah燒。安娜看著瑪莉無氣力,厭siān睏tī稻草頂teh眠夢ê時,伊ê心真可憐瑪莉。阿姑就叫醒瑪莉起來食飯。
  Má-lī khòaⁿ-tio̍h A-ko͘ ê sî, iáu teh siūⁿ sī bāng-tiong ê lāu-bú, chiū hoaⁿ-hí chiap hit ê pn̄g khì chia̍h.瑪莉看著阿姑ê時,iáu teh想是夢中ê老母,就歡喜接hit個飯去食。
  “Ma-ma to-siā! Hôa-tek lán chò-hóe lâi chia̍h”Má-lī chiū kiám tām-po̍h tī tōe-ni̍h hō͘ káu-á chia̍h. Káu-á iā-sī chin iau, nn̄g-lâng chiū lóng sûi-sî chia̍h-liáu. Má-lī gia̍h-thâu khòaⁿ ê sî chiah chai A-ko͘ tī i ê bīn-chêng.「媽媽多謝!華德咱做伙來食」瑪莉就kiám淡薄tī地ni̍h hō͘狗仔食。狗仔也是真枵,兩人就攏隨時食了。瑪莉gia̍h頭看ê時chiah知阿姑tī伊ê面前。
  “A-ko͘!” Má-lī khòaⁿ-bô i ê lāu-bú ê sî, i ê sim móa-móa ê thàng-thiàⁿ.「阿姑!」瑪莉看無伊ê老母ê時,伊ê心滿滿ê痛疼。
  “Má-lī, lí tio̍h koai-koai tiàm chit ê só͘-chāi, m̄-thang cháu bô-khì, àm-sî tio̍h ài kah hō͘ i sio m̄-thang kôaⁿ tio̍h, phah-sǹg lí ê lāu-bú ōe lâi chhōa lí khì. Lí tio̍h ài thun-lún, tán-hāu.” A-ko͘ chhin-chhiūⁿ chai Má-lī ê sim-su. I ê ba̍k-chiu ū ba̍k-sái teh lâu chhut. A-ko͘ chiū lī-khui Má-lī khì.「瑪莉,你著乖乖tiàm這個所在,m̄-thang走無去,暗時著ài kah hō͘伊燒m̄-thang寒著,扑算你ê老母會來chhōa你去。你著ài吞忍、等候。」阿姑親像知瑪莉ê心思。伊ê目珠有目屎teh流出。阿姑就離開瑪莉去。
  Kàu hit ē-àm, o͘-àm-mî pek-óa, sì-ûi lóng an-chēng ê sî, Má-lī ê sim chiū chiām-chiām kám-kak ko͘-toaⁿ put-an, kiaⁿ-hiâⁿ. In-ūi i lóng m̄-bat chi̍t-ê tī chit-khóan àm-sàm ê só͘-chāi kè-mê. Só͘-í Má-lī chí-ū phō káu-á tī i ê sin-piⁿ m̄-káⁿ khùn, lâi teh tiuⁿ-tî. Ū sî ū niáu-chhú chhut-hiān lâi hō͘ Má-lī chin tōa-kiaⁿ soah háu. Chóng-sī ū-sî ū kî-kòai ê siaⁿ-im lâi hō͘ Má-lī liân háu tio̍h m̄-káⁿ, chhin-chhiūⁿ o͘-àm ê ok-mô͘ chhiòng-léng tī hit ê sì-ûi, teh pek-óa lâi. Má-lī ū-sî tio̍h ēng siang-chhiú lâi am i ê ba̍k-chiu, ū-sî that-ba̍t i ê hī-khang, kiaⁿ-liáu khòaⁿ-tio̍h sím-mi̍h, thiaⁿ-tio̍h sím-mi̍h. Si̍t-chāi Má-lī sòe-sòe ê sim lóng bô hoat-tō͘ thang tam-tng chit-chióng ê kiaⁿ-hiâⁿ. I ê sîn-hûn in-ūi kiaⁿ, chiū chhin-chhiūⁿ beh siau-sòaⁿ khì ê khóan. I ê bīn lóng bô huih-sek, kiaⁿ-kàu pìⁿ chin sòe. Kàu chin àm i lóng bô hoat-tō͘ thang an-sim.到hit ē暗,烏暗暝逼倚,四圍攏安靜ê時,瑪莉ê心就漸漸感覺孤單不安、驚惶。因為伊攏m̄-bat一個tī這款暗sàm ê所在過暝。所以瑪莉只有抱狗仔tī伊ê身邊m̄敢睏,來teh張持。有時有老鼠出現來hō͘瑪莉真大驚煞哮。總是有時有奇怪ê聲音來hō͘瑪莉連哮著m̄敢,親像烏暗ê惡魔縱冷tī hit個四圍,teh逼倚來。瑪莉有時著用雙手來掩伊ê目珠,有時塞密伊ê耳空,驚了看著甚物,聽著甚物。實在瑪莉細細ê心攏無法度thang擔當這種ê驚惶。伊ê神魂因為驚,就親像beh消散去ê款。伊ê面攏無血色,驚到變真細。到真暗伊攏無法度thang安心。
  Má-lī ê thòng-khó͘ kàu tī cho̍at-téng. Hut-jiân Má-lī siūⁿ-tio̍h lāu-bú ê ōe. “Kî-tó Chú!” I chiū kín-kín khoeh-ba̍k lâi kî-tó. I lâu ba̍k-sái pek-chhiat chiong i ê kiaⁿ-hiâⁿ, ko͘-to̍k ê sū lâi kî-tó.瑪莉ê痛苦到tī絕頂。忽然瑪莉想著老母ê話。「祈禱主!」伊就緊緊khoeh目來祈禱。伊流目屎迫切將伊ê驚惶、孤獨ê事來祈禱。
  I lóng bô hioh-khùn, kè-sio̍k lâi ti̍t-ti̍t ēng sio-siâng ê ōe lâi kî-tó. Kàu ū chi̍t ê sî Má-lī ê sim chiū kám-kak chin an-chēng. Má-lī chiū khùn-khì.伊攏無歇睏,繼續來直直用相像ê話來祈禱。到有一個時瑪莉ê心就感覺真安靜。瑪莉就睏去。
  I sûi-sî bāng-kìⁿ Hôa-thài-thài teh kóng Lia̍p-sat-lō͘ ê kò͘-sū hō͘ in thiaⁿ. Liâm-piⁿ tio̍h ū lāu-bú teh chhiò ê bīn chhut-hiān. Ū lé-pài-tn̂g ê bo̍k-su, ū Chú-ji̍t-o̍h ê gín-ná pêng-iú. Chia ê hō͘ Má-lī ê sim lóng tit-tio̍h pêng-an hoaⁿ-hí. Má-lī ū bāng-kìⁿ chi̍t tōa-tīn ê thiⁿ-sài, tùi thiⁿ lo̍h-lâi kàu chi̍t-keng chin-súi koh tōa ê chhù ê mn̂g-kháu. Hiah ê thiⁿ-sài lóng teh gîm-si, ûi-óa chi̍t ê khó-lîn ê khit-chia̍h. Hit ê khit-chia̍h í-keng sí-khì, ēng chháu-chhio̍h pau-teh. Chóng-sī thiⁿ-sài ū khan hit ê khit-chia̍h ê chhiú lâi kiò i khí-lâi. Khit-chia̍h kó-jiân ū koh-o̍ah. Thiⁿ-sài chiū hû-chhah hit ê khit-chia̍h, tùi só͘ lâi ê thiⁿ koh chiūⁿ khì. Tāi-ke lóng chin hoaⁿ-hí, teh gîm-si. Khit-chia̍h iā piàn chin hoaⁿ-hí, koh chin súi. Má-lī hoat-kiàn hit ê khit-chia̍h chiū-sī i pún-sin. Hit-keng súi ê chhù sī A-kīm ê chhù. Má-lī tī thiⁿ-sài ê tiong-kan lóng bōe kì-tit hiah ê kan-khó͘ kap ko͘-toaⁿ. I ê chiu-ûi chhiong-móa tio̍h chhēng pe̍h-saⁿ teh gîm-si ê thiⁿ-sài. Hit ê hoaⁿ-hí kap pêng-an sī bōe-thang hêng-iông ê.伊隨時夢見華太太teh講拉撒路ê故事hō͘ in聽。Liâm-pīⁿ著有老母teh笑ê面出現。有禮拜堂ê牧師,有主日學ê囡仔朋友。Chia ê hō͘瑪莉ê心攏得著平安歡喜。瑪莉有夢見一大tīn ê天使,tùi天落來到一間真súi koh大ê厝ê門口。Hiah ê天使攏teh吟詩,圍倚一個可憐ê乞食。Hit個乞食已經死去,用草蓆包teh。總是天使有牽hit個乞食ê手來叫伊起來。乞食果然有復活。天使就扶插hit個乞食,tùi所來ê天koh上去。大家攏真歡喜,teh吟詩。乞食也變真歡喜,koh真súi。瑪莉發見hit個乞食就是伊本身。Hit間súi ê厝是阿妗ê厝。瑪莉tī天使ê中間攏bōe記得hiah ê艱苦kap孤單。伊ê周圍充滿著穿白衫teh吟詩ê天使。Hit個歡喜kap平安是bōe-thang形容ê。
  Má-lī thong-mî lóng bô koh kiaⁿ-hiâⁿ. Kàu i thí-khui ba̍k-chiu ê sî, í-keng chá-khí-sî lah! Chóng-sī Má-lī kám-kak i si̍t-chāi ū kàu hit ê khòai-lo̍k ê só͘-chāi, si̍t-chāi ū tī hia ê thiⁿ-sài ê tiong-kan, lâi thiaⁿ tio̍h hit ê súi kok bí-biāu ê ha̍p-chhiùⁿ, iā ū khòaⁿ-tio̍h hia ê pe̍h sih-sih, chheng-chheng bān-bān ê thiⁿ-sài.瑪莉通暝攏無koh驚惶。到伊thí開目珠ê時,已經早起時lah!總是瑪莉感覺伊實在有到hit個快樂ê所在,實在有tī hia ê天使ê中間,來聽著hit個súi國美妙ê合唱,也有看著hiah ê白sih-sih、千千萬萬ê天使。
  Só͘-í Má-lī ê sim lóng bô koh kiaⁿ-hiâⁿ, lóng bô koh pi-ai, i ê sim ū kóng bōe chhut-lâi ê ǹg-bāng kap khòai-lo̍k. Tī ji̍t-sî Má-lī chiū chiong só͘ khòaⁿ-tio̍h, thiaⁿ-tio̍h thiⁿ-sài ê sū lâi kóng hō͘ káu-á thiaⁿ. I ê sim ū hoaⁿ-hí móa-móa. Sui-jiân i ê iūⁿ-siùⁿ chin pháiⁿ-khòaⁿ, chhin-chhiūⁿ chi̍t ê lah-sap ê khit-chia̍h gín-ná, iáu-kú i ê sim ū móa-móa ê hoaⁿ-hí kap o-ló.所以瑪莉ê心攏無koh驚惶,攏無koh悲哀,伊ê心有講bōe出來ê向望kap快樂。Tī日時瑪莉就將所看著,聽著天使ê事來講hō͘狗仔聽。伊ê心有歡喜滿滿。雖然伊ê樣相真歹看,親像一個垃圾ê乞食囡仔,iáu-kú伊ê心有滿滿ê歡喜kap o-ló。
  Ū thó͘-tē i ê kng iâⁿ ji̍t-tàu. Nā chhim-sìn chiū ōe khòaⁿ kàu chin-bêng. Lán ê Pē tiàm-tī hia teh thèng-hāu. Ū pī-pān ke̍k an-lo̍k ê pâng-keng.有土地伊ê光贏日晝。若深信就會看到真明。咱ê父tiàm-tī hia teh聽候。有備辦極安樂ê房間。
  Tē-jī mê-hng, hit ê o͘-àm, thiâm-chēng ê sî lâi kàu. Má-lī iû-gôan phō káu tó tī hit ê lâ-sâm ê chháu-tui téng, ba̍k-chiu khoeh-khoeh lâi kî-tó, bô lōa kú i chiū khùn-khì, kó-jiân i tī bîn-bāng tiong koh khòaⁿ-tio̍h i ê lāu-bú ê bīn.第二暝昏,hit個烏暗、恬靜ê時來到。瑪莉猶原抱狗倒tī hit個lâ-sâm ê草堆頂,目珠khoeh-khoeh來祈禱,無偌久伊就睏去,果然伊tī眠夢中koh看著伊ê老母ê面。
  “Má-lī kín khí-lâi, kin-á-ji̍t sī lé-pài-ji̍t, só͘-í tio̍h khì Chú-ji̍t-o̍h.” Má-lī thiaⁿ-kìⁿ Ka-liân lāu-bú teh kiò i, koh chiong chi̍t-niá chin-súi ê saⁿ hō͘ i chhēng.「瑪莉緊起來,今仔日是禮拜日,所以著去主日學。」瑪莉聽見嘉蓮老母teh叫伊,koh將一領真súi ê衫hō͘伊穿。
  Bô lōa-kú bú-kiáⁿ nn̄g-lâng chiū chiàu-siông sio-chhōa beh khì lé-pài-tn̂g, Má-lī kám-kak chit ê sī pí í-chêng, koh khah khòai-lo̍k, chhin-bi̍t. Lé-pài-tn̂g ê cheng-siaⁿ, bô-sî thêng teh tân.無偌久母子兩人就照常相chhōa beh去禮拜堂,瑪莉感覺這個是比以前,koh較快樂、親蜜。禮拜堂ê鐘聲,無時停teh tân。
  Má-lī kap lāu-bú ū kàu chi̍t-ūi chin súi koh chin khoah ê khong-tiong lāi. Ū chin súi ê chheⁿ-hûn, pe̍h-hûn, kim-hûn, chhin-chhiūⁿ ông-kiong chi̍t-iūⁿ ê pâi-lia̍t tī sì-ûi. Koh ū chi̍t tiâu chhit-chhái ê “Khēng”tùi chit ê hûn thàng-kàu hit chi̍t-pêng ê hûn. Má-lī khòaⁿ-kìⁿ hit ê ē-bīn ū chi̍t ê tōa-mn̂g. Tùi hit ê mn̂g ū chheng-chheng bān-bān ê thiⁿ-sài, chhin-chhiūⁿ tōa-chúi lâu chhut-lâi, in lóng tōa hoaⁿ-hí teh gîm-si o-ló. Ū ê tiô-thiàu, ū ê thí-si̍t poe-kàu hit ê súi ê khēng khì.瑪莉kap老母有到一位真súi koh真闊ê空中內。有真súi ê青雲、白雲、金雲,親像王宮一樣ê排列tī四圍。Koh有一條七彩ê「虹」tùi這個雲thàng到hit一爿ê雲。瑪莉看見hit個下面有一個大門。Tùi hit個門有千千萬萬ê天使,親像大水流出來,in攏大歡喜teh吟詩o-ló。有ê tiô跳,有ê thí翼飛到hit個súi ê虹去。
  Ma-ma chin súi!” Má-lī ê sim tōa hoaⁿ-hí. “Tī hit hûn-lāi ū lo̍k-hn̂g,” lāu-bú chiū án-ni kóng. In 2 lâng chiū beh kín-kín cháu kàu thiⁿ-sài hia khì. Iáu-kú khah cháu to cháu bōe-khì, chí-ū hn̄g-hn̄g lâi teh hoaⁿ-hí koan-khòaⁿ hia ê khòai-lo̍k ê thiⁿ-sài nā-tiāⁿ. Má-lī kap hia ê thiⁿ-sài ê tiong-kan, chhin-chhiūⁿ iáu ū chi̍t ê keh-mo͘h tī-teh ê khóan.媽媽真súi!瑪莉ê心大歡喜。「Tī hit雲內有樂園,」老母就án-ni講。In 兩人就beh緊緊走到天使hia去。Iáu-kú khah走都走bōe去,只有遠遠來teh歡喜觀看hia ê快樂ê天使nā-tiāⁿ。瑪莉kap hia ê天使ê中間,親像iáu有一個隔膜tī-teh ê款。
  Chóng-sī chia ê chêng-kéng, kàu chá-khí sî Má-lī nā khui-ba̍k ê sî chiū piàn bô khì.總是chia ê情境,到早起時瑪莉若開目ê時就變無去。
  Koh kòe chi̍t-mê, Má-lī ū khòaⁿ-tio̍h lāu-bú chhōa i khì chi̍t-ūi chin-súi ê chhiū-nâ. Tī chhiū-nâ lāi ū chi̍t-tiâu chin-súi ê khoe. Tī khoe-piⁿ ū chin-súi ê pek-ha̍p-hoe, chin chheng-pe̍h, lóng bô ū chi̍t-lúi bái ê. Koh ū chin chheⁿ-chhùi ê chháu, iā ū chin-súi ê kóe-chí-chhiū, lóng sī lo̍k-hn̂g súi koh khòai-lo̍k ê chêng-hêng. Má-lī khòaⁿ-kìⁿ hut-jiân hiah ê pek-ha̍p-hoe lóng piàn-chò chhēng pe̍h-saⁿ ê thiⁿ-sài, tī hit ê ô͘-chúi ê téng-bīn teh gîm-si, tiô-thiàu.Koh過一暝,瑪莉有看著老母chhōa伊去一位真súi ê樹林。Tī樹林內有一條真súi ê溪。Tī溪邊有真súi ê百合花,真清白,攏無有一蕊bái ê。Koh有真青翠ê草,也有真súi ê果子樹,攏是樂園súi koh快樂ê情形。瑪莉看見忽然hiah ê百合花攏變做穿白衫ê天使,tī hit個湖水ê頂面teh吟詩、tiô跳。
  “Ma-ma lí khòaⁿ!” Má-lī ê hoaⁿ-hí kàu cho̍at-téng.「媽媽你看!」瑪莉ê歡喜到絕頂。
  Chhin-chhiūⁿ án-ni Má-lī sim-lāi ê o͘-hûn lóng piàn-chò hoaⁿ-hí, i iā lóng bô kám-kak sī chin ko͘-to̍k. I ta̍k-mê lóng sī tī hit ê bí-biāu thiⁿ-sài ê sè-kài, i sòe-sòe ê sim-lāi ū chē-chē bô hoat-tō͘ thang kóng-chhut thiⁿ-téng ê iáⁿ-siōng tī-teh.親像án-ni瑪莉心內ê烏雲攏變做歡喜,伊也攏無感覺是真孤獨。伊逐暝攏是tī hit個美妙天使ê世界,伊細細ê心內有濟濟無法度thang講出天頂ê影像tī-teh。
  I ê gōa-māu khiok ji̍t-ji̍t siau-sán pháiⁿ-khòaⁿ, nā-sī i ê lāi-sim ū chi̍t-chióng hán-tit ū ê khòai-lo̍k kap pêng-an.伊ê外貌卻日日消瘦歹看,若是伊ê內心有一種罕得有ê快樂kap平安。
  Só͘-í i sui-jiân tī hit ê ko͘-toaⁿ, kiaⁿ-hiâⁿ, iau-gō ê chháu-chhù-lāi, i kám-kak thian-tông sī tī hit ê kòe-piah ê khóan, lī-khui i bô lōa-hn̄g. I ôan-chôan sī khiā-khí tī chi̍t ê kò-iūⁿ ê sè-kài, lóng bô ū lâng thang chham-chhap, liân i ê A-kīm iā lóng bô koh lâi hāi i. A-ko͘ ū ta̍k-ji̍t chiong chia̍h-mi̍h kiong-kip i, hō͘ i m̄-bián iau-sí. Má-lī ê sin-khu kap bīn ū hō͘ to̍k-thâng kā, piàn-chò chi̍t ê pháiⁿ-khòaⁿ ê gín-ná, thâu-mn̂g iā lóng bô chéng-lí, só͘-í chin pháiⁿ-khòaⁿ,chin lah-sap.所以伊雖然tī hit個孤單、驚惶、枵餓ê草厝內,伊感覺天堂是tī hit個隔壁ê款,離開伊無偌遠。伊完全是企起tī一個各樣ê世界,攏無有人thang chham-chhap,連伊ê 阿妗也攏無koh來害伊。阿姑有逐日將食物供給伊,hō͘伊m̄免枵死。瑪莉ê身軀kap面有hō͘毒蟲咬,變做一個歹看ê囡仔,頭毛也攏無整理,所以真歹看、真垃圾。
  Í-āu bô lōa-kú, chiū-sī Má-lī ê A-kū Khap-nî teh chò tōa seⁿ-ji̍t. Kúi-ji̍t chêng tāi-ke chiū chin bô-êng teh chún-pī lāi-bīn kap tōa iân-sia̍h ê mi̍h-kiāⁿ.以後無偌久,就是瑪莉ê阿舅恰尼teh做大生日。幾日前大家就真無閒teh準備內面kap大筵席ê物件。
  Hit chi̍t-ji̍t Khap-nî kap Chin-ní ū chiau-thāi chin-chē lâng-kheh, pêng-iú, in nn̄g-lâng ūi-tio̍h chún-pī kap kóan-lí chiū thong-mî lóng bô khùn. Kàu hit chi̍t chá-khí chiū ū chē-chē lâng-kheh chiap-sio̍k lâi. Khap-nî kap Chin-ní lóng chhēng chòe-súi ê saⁿ, chhut-lâi tī tōa-thiaⁿ chiap-thāi lâng-kheh. Tāi-ke lóng lâi kàu in ê bīn-chêng kóng kiong-hí ê ōe, lóng sī hoaⁿ-thâu hí-bīn. Bô lōa-kú chhù-lāi chiū lâng-kheh móa-móa; ū lāu hū-jîn-lâng, sin-sū, cha-bó͘-lâng, gín-ná, lóng sī chin ko-kùi, chhēng chin-súi. Ū hoaⁿ-hí ê siaⁿ, teh chhiò ê siaⁿ, kóng ōe ê siaⁿ.Hit一日恰尼kap珍妮有招待真濟人客、朋友,in兩人為著準備kap管理就通暝攏無睏。到hit一早起就有濟濟人客接續來。恰尼kap珍妮攏穿最súi ê衫,出來tī大廳接待人客。大家攏來到in ê面前講恭喜ê話,攏是歡頭喜面。無偌久厝內就人客滿滿;有老婦人人、紳士、查某人、囡仔、攏是真高貴,穿真súi。有歡喜ê聲、teh笑ê聲、講話ê聲。
  Má-lī sui-jiân lī-khui hn̄g-hn̄g tī āu-bīn ê chháu chhù-lāi, iáu-kú ū kám-kak tio̍h lāi-bīn ū bô-siâng, i ū khòaⁿ-kìⁿ chin-chē lâng tī āu-bīn ê só͘-chāi teh bô-êng chhih-chhih só͘-í i ê sim ū tām-po̍h put-an, lóng-sī kiaⁿ lâng lâi hoat-kiàn tio̍h i kap káu-á tī chit ê só͘-chāi, lâi kiáu-jiáu in ê pêng-an. Só͘-í i lám káu-á tiām-tiām khut-tī chháu-tui téng teh tiuⁿ-tî gōa-bīn ê chêng-hêng. Má-lī kú-kú tī ko͘-to̍k ê sè-kài, chū-jiân lí ài ko͘-to̍k iā kám-kak tio̍h chin kiaⁿ-ùi lâng. Chhin-chhiūⁿ hiah ê lâng lóng sī beh hāi-sí i kap káu-á ê khóan-sit. Má-lī tī lāi-bīn ū thiaⁿ-kìⁿ kúi ê gín-ná ê siaⁿ kūn-óa lâi, lóng sī teh tōa-siaⁿ hán-hoah. Tì-kàu Má-lī chin-chiàⁿ put-an, chiū m̄-káⁿ koh tòa tī hit ê só͘-chāi, kín-kín tùi āu-bīn ê phòa-khang cháu-chhut lâi, siám-bih tī pa̍t-ê iap-thiap ê só͘-chāi. Chóng-sī lâng-kheh móa-móa tī tiâⁿ-lāi, lâi teh iû-siúⁿ chháu-hoe, chhiū-ba̍k, só͘-í Má-lī hō͘ chia ê lâng-kheh kóaⁿ-kàu piⁿ-thâu ê chi̍t ê mn̂g-khì. Hit ê sī óa tī tû-pâng ê chi̍t ê piⁿ-thâu ê sió-mn̂g. Tī hia lóng bô ū sím-mi̍h hó-khòaⁿ ê mi̍h-kiāⁿ, chí-ū chhe-ēng ê lâng tī hia bô-êng teh chhut-ji̍p. Má-lī chiū phō káu khut-sin tī hit ê piah-piⁿ.瑪莉雖然離開遠遠tī後面ê草厝內,iáu-kú有感覺著內面有無像,伊有看見真濟人tī後面ê所在teh無閒chhih-chhih所以伊ê心有淡薄不安,攏是驚人來發見著伊kap狗仔tī這個所在,來攪擾in ê平安。所以伊攬狗仔恬恬屈tī草堆頂teh張持外面ê情形。瑪莉久久tī孤獨ê世界,自然你ài孤獨也感覺著真驚畏人。親像hiah ê人攏是beh害死伊kap狗仔ê款式。瑪莉tī內面有聽見幾個囡仔ê聲近倚來,攏是teh大聲喊喝。致到瑪莉真正不安,就m̄敢koh tòa tī hit個所在,緊緊tùi後面ê破空走出來,閃bih tī別個iap-thiap ê所在。總是人客滿滿tī埕內,來teh遊賞草花、樹木,所以瑪莉hō͘ chia ê人客趕到邊頭ê一個門去。Hit個是倚tī廚房ê一個邊頭ê小門。Tī hia攏無有甚物好看ê物件,只有差用ê人tī hia無閒teh出入。瑪莉就抱狗屈身tī hit個壁邊。
  Hit-sî ū chi̍t-ê khit-chia̍h ê lāu A-pô lâi chhut-hiān tī hit ê sió-mn̂g ê mn̂g-kháu, teh beh kiû-khit. I m̄-káⁿ ji̍p-lâi chí-ū tī chhùi-lāi sòe-siaⁿ teh kiû-khit. I ê khóan-sit put-chí khó-lîn koh thang kiaⁿ.Hit時有一個乞食ê老阿婆來出現tī hit個小門ê門口,teh beh求乞。伊m̄敢入來只有tī嘴內細聲teh求乞。伊ê款式不止可憐koh thang驚。
  Chin-sán, lóng-sī kut-thâu. Thâu-mn̂g sī chhin-chhiūⁿ pe̍h-sòaⁿ chi̍t-iūⁿ, só͘ chhēng ê saⁿ sī chin phòa koh lah-sap, i ê ba̍k-chiu put-chí piáu-bêng iau-gō ê khóan-sit. I só͘ chhun-chhut lâi beh kiû-khit ê chhiú, chhin-chhiūⁿ bô-la̍t giāuⁿ-giāuⁿ chhoah.真瘦,攏是骨頭。頭毛是親像白線一樣,所穿ê衫是真破koh垃圾,伊ê目珠不止表明枵餓ê款式。伊所chhun出來beh求乞ê手,親像無力giāuⁿ-giāuⁿ chhoah。
  Má-lī hut-jiân khòaⁿ-tio̍h chit ê koh-iūⁿ ê lāu A-pô ê sî soah seⁿ-chhut kiaⁿ-sim. In-ūi i m̄-bat khòaⁿ-tio̍h chit-khóan khó-lîn ê lâng. Só͘-í chiū bih-tī piah-piⁿ lâi chù-ì thau-khòaⁿ chit ê lāu-lâng. Khòaⁿ-liáu chiū in-ūi khó-lîn siong-sim soah lâu ba̍k-sái. Má-lī siūⁿ-tio̍h i ê lāu-bú kiám-chhái iā sī chhin-chhiūⁿ chit ê lāu A-pô chi̍t-iūⁿ teh siū-khó͘. Só͘-í Má-lī kám-kak tio̍h kín-kín lâi ūi-tio̍h chit ê khó-lîn ê A-pô lâi mō͘-hiám. Chóng-sī Má-lī tú-tú teh siūⁿ ê sî, i ū thiaⁿ-kìⁿ, Chin-ní A-kīm ê siaⁿ tùi āu-bīn kīn-óa lâi. Má-lī chiū kín-kín lâi beh siám-bih tī chit ê mn̂g-āu, iáu-kú hit ê hong-hiòng tú-tú hō͘ A-kīm khah ū khòaⁿ-tio̍h i.瑪莉忽然看著這個各樣ê老阿婆ê時煞生出驚心。因為伊m̄-bat看著這款可憐ê人。所以就bih-tī壁邊來注意偷看這個老人。看了就因為可憐傷心煞流目屎。瑪莉想著伊ê 老母 kiám-chhái也是親像這個老阿婆一樣teh受苦。所以瑪莉感覺著緊緊來為著這個可憐ê阿婆來冒險。總是瑪莉tú-tú teh想ê時,伊有聽見,珍妮阿妗ê聲tùi後面近倚來。瑪莉就緊緊來beh閃bih tī這個門後,iáu-kú hit個方向tú-tú hō͘阿妗較有看著伊。
  Chin-ní khòaⁿ-tio̍h Má-lī lah-sap pháiⁿ-khòaⁿ ê khóan-sit koh phō káu-á, khiā tī i ê bīn-chêng,i chiū sòa bōe kóng sím-mi̍h, chí-ū kám-kak chin thó-iàm, siū-khì. Chin-ní gia̍h-ba̍k koh khòaⁿ-kìⁿ sió-mn̂g kháu ū chi̍t ê lah-sap, pháiⁿ-khòaⁿ ê lāu khit-chia̍h-pô tī hia teh kiû-khit ê sî, i ê sim it-hoat àu-náu. A-kīm chiū kín-kín o̍at tńg-sin lâi beh chhōe-khòaⁿ ū lâng thang chiong 2 ê khit-chia̍h kóaⁿ-cháu á-bô.珍妮看著瑪莉垃圾歹看ê款式koh抱狗仔,企tī伊ê面前,伊就煞bōe講甚物,只有感覺真討厭、受氣。珍妮gia̍h目koh看見小門口有一個垃圾、歹看ê老乞食婆tī hia teh求乞ê時,伊ê心一發懊惱。阿妗就緊緊越轉身來beh chhōe看有人thang將兩個乞食趕走抑無。
  “Sím-mi̍h lâng, kín khì kóaⁿ hit 2 ê khit-chia̍h chhut-khì! Kin-á-ji̍t sī sím-mi̍h ji̍t! Kiám m̄-chai góa ê chhù lóng sī kùi-khì ê lâng-kheh, hō͘ in tiàm hia beh òe-sòe góa ê chhù tio̍h m̄!? Lín sím-mi̍h lâng kín-kín khì kā in kóaⁿ cháu! soah kā in phah hō͘ in m̄-káⁿ koh lâi!” Chin-ní án-ni âu-kiò, chiū koh chhong-chhong pōng-pōng ji̍p-khì lāi-bīn.「甚物人,緊去趕hit 兩個乞食出去!今仔日是甚物日!Kiám m̄知我ê厝攏是貴氣ê人客,hō͘ in tiàm hia beh穢sòe我ê厝著m̄!?Lín甚物人緊緊去kā in趕走!續kā in扑hō͘ in m̄敢koh來!」珍妮án-ni喉叫,就koh匆匆pōng-pōng入去內面。
  Nā-sī lâng-lâng lóng chin bô êng, só͘-í lóng bô teh thiaⁿ Chin-ní ê siaⁿ.但是人人攏真無閒,所以攏無teh聽珍妮ê聲。
  Má-lī ê sîn-hûn lóng in-ūi kiaⁿ-hiâⁿ lâi sì-sòaⁿ khì. A-kīm lī-khui liáu i chiū kín-kín cháu-lī hit ê só͘-chāi lâi kàu A-pô ê sin-piⁿ, ì-sù ài kín-kín hō͘ A-pô lī-khui chit ê só͘-chāi, kiaⁿ-liáu A-pô ōe tú-tio̍h sím-mi̍h pō͘-ge̍k. Má-lī chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ ûn-ûn-á kiâⁿ lâi tī mn̂g ê piⁿ-thâu khòaⁿ A-pô, tùi thâu kàu bóe siông-sè lâi kā i khòaⁿ.瑪莉ê神魂攏因為驚惶來四散去。阿妗離開了伊就緊緊走離hit個所在來到阿婆ê身邊,意思ài緊緊hō͘阿婆離開這個所在,驚了阿婆會tú著甚物暴虐。瑪莉一步一步勻勻仔行來tī門ê邊頭看阿婆,tùi頭到尾詳細來kā伊看。
  “Chhiáⁿ hó-sim ê thâu-ke niû tām-po̍h lâi pang-chān góa!” A-pô ê ba̍k-chiu ti̍t-ti̍t khòaⁿ tùi lāi-bīn khì khòaⁿ ū lâng thang chhut-lâi khó-lîn siá-si á-bô, chóng-sī i bô khùi-la̍t ê siaⁿ-im lóng hō͘ hong phah-sòaⁿ khì, bô lâng ōe thiaⁿ-kìⁿ Má-lī khòaⁿ-tio̍h chit-khóan ê lóan-jio̍k soah lâi kūn-óa A-pô.「請好心ê頭家娘淡薄來幫贊我!」阿婆ê目珠直直看tùi內面去看有人thang出來可憐捨施抑無,總是伊無氣力ê聲音攏hō͘風扑散去,無人會聽見瑪莉看著這款ê軟弱煞來近倚阿婆。
  “A-pô lí sī bô chia̍h pn̄g, pak-tó͘ teh iau tio̍h m̄?” Má-lī chiū hó-táⁿ lâi mn̄g i.「阿婆你是無食飯,腹肚teh枵著m̄?」瑪莉就好膽來問伊。
  “Sī lah! góa í-keng 3 ji̍t-kú lóng bô chia̍h sím-mi̍h tī góa ê pak-tó͘.”「是lah!我已經3日久攏無食甚物 tī我ê腹肚。」
  “A-pô, lí lâi góa ê chháu-liâu-á hó-m̄! góa ê A-ko͘ nā phâng pn̄g lâi hō͘ góa chia̍h ê sî góa chiah ēng hit ê pn̄g hō͘ lí chia̍h lah!”「阿婆,你來我ê草寮仔好m̄!我ê阿姑若捧飯來hō͘我食ê時我chiah用hit個飯hō͘你食lah!」
  Má-lī chiū kín-kín án-ni kóng, sui-jiân sī án-ni, iáu-kú Má-lī siūⁿ-tio̍h i tùi chá-khí chiū lóng bô chia̍h, pak-tó͘ iā chin-chiàⁿ iau, chóng-sī Má-lī si̍t-chāi chin hoaⁿ-hí chiong ka-kī ê pn̄g pun i chia̍h, in-ūi i khòaⁿ chit ê A-pô ê khiàm-khoeh sī chin tōa.瑪莉就緊緊án-ni講,雖然是án-ni,iáu-kú瑪莉想著伊tùi早起就攏無食,腹肚也真正枵,總是瑪莉實在真歡喜將家己ê飯分伊食,因為伊看這個阿婆ê欠缺是真大。
  “Cha-bó͘ gín-ná, lí chin-chiàⁿ koai, chin to-siā lí.” Hit ê A-pô kóng án-ni soah lâu ba̍k-sái. Má-lī khòaⁿ-tio̍h A-pô sin-khu teh chhoah, chiū mn̄g i, “A-pô lí teh kôaⁿ tio̍h-m̄? Lí bô saⁿ thang chhēng tio̍h-m̄?”「查某囡仔,你真正乖,真多謝你。」Hit個阿婆講án-ni煞流目屎。瑪莉看著阿婆身軀teh chhoah,就問伊,「阿婆你teh寒著m̄?你無衫thang穿著m̄?」
  “Sī lah; góa sī chi̍t ê bô i-óa ê lāu-lâng, bô chhù bô ka-têng, ta̍k-ji̍t sī tī chit ê ke-lō͘ teh kiû-khit lâi tō͘-o̍ah, kôaⁿ kap iau lóng sī chin kòan-sì.” Má-lī thiaⁿ-tio̍h chiah ê ōe ê sî sim chin kan-khó͘ i kám-kak m̄-chai tio̍h án-chóaⁿ lâi pang-chān chit ê khó-lîn ê lāu-lâng. Chóng-sī Má-lī tī i ê sim-lāi ūi-tio̍h A-pô lâi kî-tó. Hit-sî Má-lī o̍at-thâu khòaⁿ ê sî, A-kīm hui-siông ê àu-náu lâi khiā tī lāi-bīn teh gîn i. A-kīm ê bīn chhin-chhiūⁿ án-ni teh kóng.「是lah;我是一個無依倚ê老人,無厝無家庭,逐日是tī這個街路teh求乞來度活,寒kap枵攏是真慣勢。」瑪莉聽著chiah ê話ê時心真艱苦伊感覺m̄知著án-chóaⁿ來幫贊這個可憐ê老人。總是瑪莉tī伊ê心內為著阿婆來祈禱。Hit時瑪莉越頭看ê時,阿妗非常ê懊惱來企tī內面teh gîn伊。阿妗ê面親像án-ni teh講。
  “Hó! hó! Lí chit ê khit-chia̍h gín-ná, lí soah kap hit ê khit-chia̍h-pô teh kóng-ōe, hó, hó, lí tio̍h kā góa kì-teh, góa nā êng ê sî chiah kap lí sǹg-siàu!”「好!好!你這個乞食囡仔,你煞kap hit ê乞食婆teh講話,好,好,你著kā我記teh,我若閒ê時chiah kap你算帳!」
  Má-lī chin tōa-kiaⁿ, chiū kín-kín kā A-pô kóng“A-pô chhiáⁿ lí lī-khui chit ê só͘-chāi se̍h tùi āu-bīn lâi, góa tòa tī hit ê chháu-chhù lāi, lí lâi hia chhōe góa, góa beh tī hia ngiâ-chih lí”瑪莉真大驚,就緊緊kā阿婆講「阿婆請你離開這個所在se̍h tùi後面來,我tòa tī hit個草厝內,你來hia chhōe我,我 beh tī hia迎接你」
  Má-lī kín-kín lī-khui hit ê só͘-chāi, siám kàu i ê chháu-liâu-á khì.瑪莉緊緊離開hit個所在,閃到伊ê草寮仔去。
  Tú-tú hit ê sî iân-sia̍h teh khai-sí, lâng-kheh lóng teh chē-toh, tāi-ke lóng sī chū-chi̍p tī khoeh-thiaⁿ kap tōa-thiaⁿ, só͘-í Má-lī chiū hó-táⁿ kàu tī āu-bīn mn̂g ê só͘-chāi lâi tán-hāu A-pô. Bô-lōa-kú A-pô chiū chhut-hiān tī hit ê oat-kak ê só͘-chāi ûn-ûn-á kiâⁿ-lâi, Má-lī chiū cháu-khì khiú A-pô ê saⁿ-á lâi ji̍p tī i ê chháu-liâu-á lāi, koh hō͘ A-pô chē-tī chháu-tui-téng. “A-pô. lí tiàm-chia tán-hāu góa, góa lâi-khì chhōe-khòaⁿ ū sím-mi̍h chia̍h-mi̍h bô” Má-lī án-ni kóng chiū mō͘-hiám beh chhut-khì chhōe-khòaⁿ ū sím-mi̍h chia̍h-mi̍h á-bô.Tú-tú hit個時筵席teh開始,人客攏teh坐桌,大家攏是聚集tī客廳kap大廳,所以瑪莉就好膽到tī後面門ê所在來等候阿婆。無偌久阿婆就出現tī hit個oat角ê所在勻勻仔行來,瑪莉就走去khiú阿婆ê衫仔來入tī伊ê草寮仔內,koh hō͘阿婆坐tī草堆頂。「阿婆。你tiàm-chia等候我,我來去chhōe看有甚物食物無」瑪莉án-ni講就冒險beh出去chhōe看有甚物食物抑無。
  Má-lī chai-iáⁿ tī si̍t-tn̂g ê piⁿ-thâu ê piah-kha ū chi̍t ê phun-kng teh té chióng-chióng m̄-ti̍h ê mi̍h-kiāⁿ, só͘-í i chiū siám lâng ê ba̍k-chiu kàu hit ê só͘-chāi beh chhōe chia̍h-mi̍h. Chóng-sī i kám-kak-tio̍h i ê sin-khu sòe-hàn bōe-thang kàu hit ê kôan koh tōa ê phun-kng, iáu-kú i ū ta̍h-tī chio̍h-thâu-téng lâi thàm lo̍h tī hit ê phun-kng lāi. Má-lī tī hit ê chhàu-chhàu ê phun-kng péng-lâi péng-khì lóng chhōe bô chi̍t-hāng mi̍h-kiāⁿ ōe thang chia̍h, lóng sī í-keng m̄ chai-iáⁿ sī sím-mi̍h ê lah-sap, chí ū tām-po̍h ê chhài-koaⁿ nā-tiāⁿ. Má-lī chin cho̍at-bāng, in-ūi i ê sim ài hō͘ hit ê khó-lîn ê A-pô ōe-thang tit-tio̍h sím-mi̍h, iáu-kú chiàu-khòaⁿ sī lóng bô hoat-tō͘. Má-lī ēng i sòe-sòe ê chhiú bô ià-siān lâi teh chhiau-chhōe, nā-sī iû-gôan chhōe-bô, kàu bóe Má-lī soah lâu ba̍k-sái. I ê sim tī bô ǹg-bāng ê sî, sûi-sî hiòng tī thiⁿ-ni̍h, só͘-í Má-lī tī i ê sim-lāi lâi háu-lōa Chú Iâ-so͘, “Chú-ah! Góa beh án-chóaⁿ tio̍h hó? Góa lóng chhōe-bô sím-mi̍h thang chia̍h, kiû Lí pang-chān góa!” Kó-jiân ū chhe-ēng ê ta-po͘-lâng phâng chi̍t-kóa m̄-ti̍h ê mi̍h-kiāⁿ lâi beh hiat-ka̍k. I khòaⁿ-tio̍h Má-lī àⁿ-tī phun-kng, ba̍k-tâm ba̍k-tih teh chhōe hit ê chia̍h-mi̍h chiū lîn-bín i, tùi i ê pùn-ki lāi chhōe kúi-tè piáⁿ-iù lâi hiat hō͘ Má-lī, “Cha-bó͘ gín-ná, lí teh chhōe chia̍h-mi̍h tio̍h-m̄? Chia ū piáⁿ-iù hō͘ lí.”瑪莉知影tī食堂ê邊頭ê壁腳有一個phun缸teh té種種m̄-ti̍h ê物件,所以伊就閃人ê目珠到hit個所在beh chhōe食物。總是伊感覺著伊ê身軀細漢bōe-thang到hit個懸koh大ê phun缸,iáu-kú伊有踏tī石頭頂來探落tī hit個phun缸內。瑪莉 tī hit個臭臭ê phun缸péng來péng去攏chhōe無一項物件會thang食,攏是已經m̄知影是甚物 ê垃圾,只有淡薄ê菜乾nā-tiāⁿ。瑪莉真絕望,因為伊ê心ài hō͘ hit個可憐ê阿婆會thang得著甚物,iáu-kú照看是攏無法度。瑪莉用伊細細ê手無厭siān來teh搜chhōe,若是猶原chhōe無,到尾瑪莉煞流目屎。伊ê心tī無向望ê時,隨時向tī天ni̍h,所以瑪莉tī伊ê心內來哮賴主耶穌,「主ah!我beh án-chóaⁿ著好?我攏chhōe無甚物 thang食,求你幫贊我!」果然有差用ê查甫人捧一寡m̄-ti̍h ê物件來beh hiat-ka̍k。伊看著瑪莉àⁿ-tī phun缸,目tâm目滴teh chhōe hit個食物就憐憫伊,tùi伊ê畚箕內chhōe幾塊餅幼來hiat hō͘瑪莉,「查某囡仔,你teh chhōe食物著m̄?Chia有餅幼hō͘你。」
  Má-lī kín-kín chiong piáⁿ-iù khioh tī i ê saⁿ-á-ku, chiū hoaⁿ-hí lâi cháu-kàu chháu-liâu-á khì. “A-pô chia ū kúi-tè piáⁿ-iù, chhiáⁿ lí chia̍h.” Má-lī chiong só͘ khioh ê khǹg tī A-pô ê bīn-chêng. “Chin to-siā!” A-pô chiū the̍h chi̍t-tè khí-lâi kín-kín chia̍h, Má-lī tiām-tiām chē tī A-pô ê piⁿ-á lâi khòaⁿ i chia̍h,i kám-kak i ê pak-tó͘ tùi chá-khí chiū lóng bô chia̍h í-keng sī chin-iau. Chóng-sī i khòaⁿ-kìⁿ A-pô lâu ba̍k-sái, lâi teh gè hit-tè tēng-tēng ê piáⁿ ê sî, i ê sim chin hoaⁿ-hí, chin bóan-chiok, só͘-í Má-lī chiū lám káu-á lâi hoaⁿ-hí khòaⁿ A-pô teh chia̍h, “Cha-bó͘ gín-ná chi̍t-tè hō͘ lí chia̍h hó-bô?! Lí phah-sǹg iā chin-chiàⁿ iau.” A-pô chia̍h chi̍t-tè liáu ê sî chiū chiong chi̍t-tè the̍h hō͘ Má-lī, koh chi̍t-tè hō͘ káu-á chia̍h soah-bóe chí-ū chi̍t-tè sòe-tè ê A-pô koh chia̍h i, Má-lī chin hoaⁿ-hí chiū beh kám-siā lâi chia̍h, in-ūi i ê pak-tó͘ si̍t-chāi chin-iau, iáu-kú siūⁿ-tio̍h A-pô ē-hng-àm bô-thang chia̍h sím-mi̍h ê sî, i chiū thun bōe-lo̍h-khì, chiū koh chiong hit-tè the̍h hō͘ A-pô kóng,“A-pô chit-tè siu khí-lâi, ē-hng-àm thang chia̍h, góa,nā beh chia̍h góa ê A-ko͘ chiū ōe phâng lâi hō͘ góa”A-pô chin-chiàⁿ siū kám-kek, i chiū chiong piáⁿ khǹg tī i phòa-phòa ê tē-á-lāi.瑪莉緊緊將餅幼拾tī伊ê衫仔裾,就歡喜來走到草寮仔去。「阿婆chia有幾塊餅幼,請你食。」瑪莉將所拾ê囥tī阿婆ê面前。「真多謝!」阿婆就提一塊起來緊緊食,瑪莉恬恬坐tī阿婆ê邊仔來看伊食,伊感覺伊ê腹肚tùi早起就攏無食已經是真枵。總是伊看見阿婆流目屎,來teh gè hit塊tēng-tēng ê餅ê時,伊ê心真歡喜、真滿足,所以瑪莉就攬狗仔來歡喜看阿婆teh食,「查某囡仔一塊hō͘你食好無?!你扑算也真正枵。」阿婆食一塊了ê時就將一塊提hō͘瑪莉,koh一塊hō͘狗仔食煞尾只有一塊細塊ê阿婆koh食伊,瑪莉真歡喜就beh感謝來食,因為伊ê腹肚實在真枵,iáu-kú想著阿婆ē昏暗無thang食甚物 ê時,伊就吞bōe落去,就koh將hit塊提hō͘阿婆講,「阿婆這塊收起來,ē昏暗thang食,我,若beh食我ê阿姑就會捧來hō͘我」阿婆真正受感激,伊就將餅囥tī伊破破ê袋仔內。
  “Cha-bó͘ gín-ná, chin to-siā lí! Lí chin-chiàⁿ gâu-thiàⁿ lāu tōa-lâng. Gōan Siōng-tè kap lí tī-teh” A-pô án-ni kóng lâi kám-siā Má-lī chiū beh khí-sin tńg-khì.「查某囡仔,真多謝你!你真正gâu疼老大人。願上帝kap你tī-teh」阿婆án-ni講來感謝瑪莉就beh起身轉去。
  “Taⁿ, hó-sim ê cha-bó͘ gín-ná góa beh lâi khì lah! chin to-siā lí!” Má-lī khòaⁿ-tio̍h A-pô beh lī-khui ê sî kám-kak chin kan-khó͘ sim, “A-pô lí beh khì tó-ūi?”「今,好心ê查某囡仔我beh來去lah!真多謝你!」瑪莉看著阿婆beh離開ê時感覺真艱苦心,「阿婆你beh去tó位?」
  “Góa m̄-chai beh khì tó-ūi, chóng-sī góa tio̍h ài khì” A-pô thó͘ chi̍t ê tōa-khùi, i ê bīn chin cho̍at-bāng iu-chhiû ê khóan.「我m̄知beh去tó位,總是我著ài去」阿婆吐一個大氣,伊ê面真絕望憂愁ê款。
  “A-pô chhiáⁿ lí lâi góa chia khùn lah! góa chia ū tiū-chháu, koh góa ê A-ko͘ nā phâng góa ê pn̄g lâi ê sî, lán chiah chò-hóe lâi chia̍h, A-pô chhiáⁿ lí ē-hng-àm tio̍h lâi lah.” Má-lī ê sim chin jia̍t-chhiat lâi kó͘-bú A-pô. “Hó sim ê Cha-bó͘ gín-ná ōe lah! Góa nā ū o̍ah-teh góa chiū ōe koh lâi lah!” A-pô án-ni kóng chiū lī-khui chháu-liâu-á, ûn-ûn-á chhut-khì, i ê kha-pō͘ chin bô hó-sè, in-ūi chin lóan-jio̍k koh lāu. Má-lī ū tòe-kàu āu-bīn mn̂g lâi, “A-pô lí tio̍h ū iáⁿ koh lâi lah!”「阿婆請你來我chia睏lah!我chia有稻草,koh我ê阿姑若捧我ê飯來ê時,咱chiah做伙來食,阿婆請你ē昏暗著來--lah。」瑪莉ê心真熱切來鼓舞阿婆。「好心ê查某囡仔會lah!我若有活teh我就會koh來lah!」阿婆án-ni講就離開草寮仔,勻勻仔出去,伊ê腳步真無好勢,因為真軟弱koh老。瑪莉有tòe到後面門來,「阿婆你著有影koh來lah!」
  Má-lī ê sim, in-ūi bô-liâu ko͘-to̍k soah lâu ba̍k-sái án-ni kóng. “Ōe lah!” A-pô án-ni ìn. “A-pô lí tio̍h ū-iáⁿ koh lâi lah!” Thêng tām-po̍h kú, Má-lī khòaⁿ A-pô lī-khui, kiâⁿ-kàu tōa-lō͘ ê sî Má-lī chiū án-ni koh chi̍t-pái tùi A-pô kóng, “Ōe lah!” A-pô chiū tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi lâi ìn i. “A-pô lí tio̍h ū-iáⁿ lah!” Má-lī chài-saⁿ án-ni kóng ê sî A-pô í-keng bô khòaⁿ-kìⁿ lah.瑪莉ê心,因為無聊孤獨煞流目屎án-ni講。「會lah!」阿婆án-ni應。「阿婆你著有影koh來lah!」停淡薄久,瑪莉看阿婆離開,行到大路ê時瑪莉就án-ni koh一擺對阿婆講,「會lah!」阿婆就tùi遠遠ê所在來應伊。「阿婆你著有影lah!」瑪莉再三án-ni講ê時阿婆已經無看見lah。
  Má-lī tńg-lâi ka-kī ê chháu-tui kám-kak chin bô phōaⁿ, pak-tó͘ iā chin iau. A-ko͘ in-ūi bô êng soah lóng bô koh the̍h pn̄g lâi hō͘ i chia̍h, só͘-í Má-lī kám-kak lóng bô la̍t thang khí-lâi, chí-ū tó tī hit ê chháu-tui. Má-lī kàu-bóe soah khùn-khì.瑪莉轉來家己ê草堆感覺真無伴,腹肚也真枵。阿姑因為無閒煞攏無koh 提飯來 hō͘伊食,所以瑪莉感覺攏無力thang起來,只有倒tī hit個草堆。瑪莉到尾煞睏去。
回目錄    回上一頁    終戰後,   1955年, 小說